00453000000000253000450080800050000003900040000500200210000900500120003000700170 00420080005000590090018000640100005000820110014000870120029001010220004001300820 00700134013000700141014000600148019000500154020000600159020000900165020001100174 020001400185#^214#HH#Luyn vit ch p 5#L Thu Ngc#L Thu Ngc b.s.#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Q.2#372.63#249008 #6000#Vi?t#Lp 5#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020001100187020000900198 020000600207020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Long#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a28tr.^b24cm#Q.1, T.1#372.63#249009#6000#Vi?t#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a27tr.^b24cm#Q.1, T.2#372.63#249010#6000#Vi?t#Lp 1#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a27tr.^b24cm#Q.2, T.1#372.63#249011#6000#Vi?t#Lp 2#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a27tr.^b24cm#Q.2, T.2#372.63#249012#6000#Vi?t#Lp 2#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a27tr.^b24cm#Q.3, T.1#372.63#249013#6000#Vi?t#Lp 3#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a27tr.^b24cm#Q.3, T.2#372.63#249014#6000#Vi?t#Lp 3#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a28tr.^b24cm#Q.4, T.1#372.63#249015#6000#Vi?t#Lp 4#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a28tr.^b24cm#Q.4, T.2#372.63#249016#6000#Vi?t#Lp 4#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450080800050000003900040000500200220000900300270003100500120 00580050011000700070030000810080005001110090018001160100005001340110014001390220 00900153082000700162013000700169014000600176019000500182020000600187020000900193 020001100202020001400213#^214#HH#V luyn vit ch p#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Cng#Thnh Lun#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a27tr.^b24cm#Q.5, T.1#372.63#249017#6000#Vi?t#Lp 5#Tp vit#Ting Vit#S ch c thm## 00493000000000265000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200220 00230030027000450070030000720220009001020050012001110050011001230080005001340090 01800139010000500157011001400162013000700176020000600183020000900189020001100198 020001400209039000400223#6000#Vi?t#372.63#^214#V luyn vit ch p#Dnh cho h c sinh tiu hc#B.s.: Nguyn Cng, Thnh Lun#Q.5, T.2#Nguyn Cng#Thnh Lun#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#249018#Lp 5#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 1#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249019#Lp 1#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 1#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249020#Lp 1#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 2#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249021#Lp 2#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 2#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249022#Lp 2#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 3#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249023#Lp 3#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 3#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249024#Lp 3#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 4#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b24cm#249025#Lp 4#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 4#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b24cm#249026#Lp 4#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 5#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b24cm#249027#Lp 5#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00411000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070015000420220004000570050015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104013000700118020000600125020000900131020001100140020001400151039000400165 #6000#Vi?t#372.63#^214#Vit ch p lp 5#L Phng Lin#T.2#L Phng Lin#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b24cm#249028#Lp 5#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020024000330070028000570220009000850050014000940050013001080040013001210080 00500134009001800139010000500157011001400162013000700176020000600183020000500189 020000800194020001400202039000400216#VV09.15137#9000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.1, T.1# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a63tr.^b24cm#249029#Lp 1#Ton#Bi tp#S ch c thm#HH## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020024000330070028000570220009000850050014000940050013001080040013001210080 00500134009001800139010000500157011001400162013000700176020000600183020000500189 020000800194020001400202039000400216#VV09.15138#9000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.2, T.1# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249030#Lp 2#Ton#Bi tp#S ch c thm#HH## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020024000330070028000570220009000850050014000940050013001080040013001210080 00500134009001800139010000500157011001400162013000700176020000600183020000500189 020000800194020001400202039000400216#VV09.15139#9000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.3, T.1# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249031#Lp 3#Ton#Bi tp#S ch c thm#HH## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020024000330070028000570220009000850050014000940050013001080040013001210080 00500134009001800139010000500157011001400162013000700176020000600183020000500189 020000800194020001400202039000400216#VV09.15140#9000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.4, T.1# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249032#Lp 4#Ton#Bi tp#S ch c thm#HH## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020024000330070028000570220009000850050014000940050013001080040013001210080 00500134009001800139010000500157011001400162013000700176020000600183020000500189 020000800194020001400202039000400216#VV09.15141#9000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.5, T.1# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249033#Lp 5#Ton#Bi tp#S ch c thm#HH## 00578000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070050000540220009001040050016001130050011001290050021001400040 01300161008000500174009001800179010000500197011001400202013000700216020000600223 020000800229020001100237020001000248020001400258039000400272#VV09.15142#9000#Vi ?t#372.6#^214#Ting Vit thc hnh#Hong Cao Cng, Nguyn Tr, Trn Th Minh Ph ng#Q.1, T.1#Hong Cao Cng#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#In ln th 8#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#249034#Lp 1#Bi tp#Ting Vit#Thc hnh#S ch c thm#HH## 00578000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070050000540220009001040050011001130050021001240050016001450040 01300161008000500174009001800179010000500197011001400202013000700216020000600223 020000800229020001100237020001000248020001400258039000400272#VV09.15143#9000#Vi ?t#372.6#^214#Ting Vit thc hnh#Nguyn Tr, Trn Th Minh Phng, Nguyn Th Hnh#Q.2, T.1#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Nguyn Th Hnh#In ln th 7#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249035#Lp 2#Bi tp#Ting Vit#Thc hnh#S ch c thm#HH## 00547000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020021000330070047000540220009001010050011001100050021001210040013001420080 00500155009001800160010000500178011001400183013000700197020000600204020000800210 020001100218020001000229020001400239039000400253#VV09.15144#9000#Vi?t#372.6#^21 4#Ting Vit thc hnh#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Trn Th Minh Phng#Q.3, T.1#N guyn Tr#Trn Th Minh Phng#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^ b24cm#249036#Lp 3#Bi tp#Ting Vit#Thc hnh#Sch c thm#HH## 00492000000000265000450002600110000000200210001100700240003200500140005600500090 00700140006000790190005000850820007000908080005000970080005001020090018001070100 00500125011001400130004003500144013000700179020000600186020000800192020000800200 020001400208039000400222#VV09.15145#V bi tp o c 1#Phm Hu Cang, Hi Vang #Phm Hu Cang#Hi Vang#4000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24t r.^b24cm#In ln th 6, c sa cha, b sung#249037#Lp 1#Bi tp#o c#Sch c thm#Hh## 00492000000000265000450002600110000000200210001100700240003200500140005600500090 00700140006000790190005000850820007000908080005000970080005001020090018001070100 00500125011001400130004003500144013000700179020000600186020000800192020000800200 020001400208039000400222#VV09.15146#V bi tp o c 2#Phm Hu Cang, Hi Vang #Phm Hu Cang#Hi Vang#5000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a35t r.^b24cm#In ln th 6, c sa cha, b sung#249038#Lp 2#Bi tp#o c#Sch c thm#Hh## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340070024000550220004000790050014000830050009000970040013001060080 00500119009001800124010000500142011001400147013000700161020000600168020000800174 020000800182020001400190039000400204#VV09.15147#5000#Vi?t#372.83#^214#V bi t p o c 3#Phm Hu Cang, Hi Vang#T.1#Phm Hu Cang#Hi Vang#In ln th 5#^aH. #^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#249039#Lp 3#Bi tp#o c#Sch c thm #HH## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340070024000550220004000790050014000830050009000970040013001060080 00500119009001800124010000500142011001400147013000700161020000600168020000800174 020000800182020001400190039000400204#VV09.15148#4000#Vi?t#372.83#^214#V bi t p o c 3#Phm Hu Cang, Hi Vang#T.2#Phm Hu Cang#Hi Vang#In ln th 5#^aH. #^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#249040#Lp 3#Bi tp#o c#Sch c thm #HH## 00470000000000265000450002600110000000200210001100700240003200500140005600500090 00700140006000790190005000850820007000908080005000970080005001020090018001070100 00500125011001400130004001300144013000700157020000600164020000800170020000800178 020001400186039000400200#VV09.15149#V bi tp o c 4#Phm Hu Cang, Hi Vang #Phm Hu Cang#Hi Vang#6000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a54t r.^b24cm#In ln th 5#249041#Lp 4#Bi tp#o c#Sch c thm#Hh## 00573000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020041000330070042000740220004001160050014001200050013001340050013001470040 01300160008000500173009001800178010000500196011001400201013000700215020000600222 020000800228020000500236020001200241020001400253039000400267#VV09.15150#9000#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp trc nghim v t lun ton 4# Trung Hiu, V Vn D ng, V Mai Hng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#V Mai Hng#In ln th 2#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249042#Lp 4#Bi tp#Ton#Trc nghim#Sch c thm#HH## 00573000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020041000330070042000740220004001160050014001200050013001340050013001470040 01300160008000500173009001800178010000500196011001400201013000700215020000600222 020000800228020000500236020001200241020001400253039000400267#VV09.15151#9000#Vi ?t#372.7#^214#V bi tp trc nghim v t lun ton 5# Trung Hiu, V Vn D ng, V Mai Hng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#V Mai Hng#In ln th 2#^aH.#^ ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#249043#Lp 5#Bi tp#Ton#Trc nghim#Sch c thm#HH## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020047000330070042000800220004001220050011001260050016001370040013001530080 00500166009001800171010000500189011001400194013000700208020000600215020000800221 020001100229020001200240020001400252039000400266#VV09.15152#9000#Vi?t#372.6#^21 4#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 4#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Nguy n Th Hnh#T.1#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a72tr.^b24cm#249044#Lp 4#Bi tp#Ting Vit#Trc nghim#Sch c thm#HH## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020047000330070042000800220004001220050011001260050016001370040013001530080 00500166009001800171010000500189011001400194013000700208020000600215020000800221 020001100229020001200240020001400252039000400266#VV09.15153#9000#Vi?t#372.6#^21 4#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 5#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Nguy n Th Hnh#T.1#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a72tr.^b24cm#249045#Lp 5#Bi tp#Ting Vit#Trc nghim#Sch c thm#HH## 00496000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020021000350070015000560220004000712210024000750050015000990040013001140080 00500127009001800132010000500150011001400155013000700169020000600176020000800182 020001000190020001400200039000400214#VV09.15154#7000#Vi?t#372.652#^214#V bi t p ting Anh#Phm ng Bnh#Q.1#Dng cho hc sinh lp 3#Phm ng Bnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a56tr.^b24cm#249046#Lp 3#Bi tp#Ting Anh#Sc h c thm#HH## 00496000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020021000350070015000560220004000712210024000750050015000990040013001140080 00500127009001800132010000500150011001400155013000700169020000600176020000800182 020001000190020001400200039000400214#VV09.15155#7800#Vi?t#372.652#^214#V bi t p ting Anh#Phm ng Bnh#Q.2#Dng cho hc sinh lp 4#Phm ng Bnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b24cm#249047#Lp 4#Bi tp#Ting Anh#Sc h c thm#HH## 00496000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020021000350070015000560220004000712210024000750050015000990040013001140080 00500127009001800132010000500150011001400155013000700169020000600176020000800182 020001000190020001400200039000400214#VV09.15156#7800#Vi?t#372.652#^214#V bi t p ting Anh#Phm ng Bnh#Q.3#Dng cho hc sinh lp 5#Phm ng Bnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b24cm#249048#Lp 5#Bi tp#Ting Anh#Sc h c thm#HH## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020047000340030030000810070031001110220004001420050013001460050017001590080 00500176009001800181010000500199011001400204013000700218020000600225020000800231 020000500239020000700244020001400251039000400265#VV09.15157#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Bi tp n luyn, t kim tra cui tun ton 4#Theo chun kin thc, k nng# Hong Mai L, Nguyn nh Khu#T.1#Hong Mai L#Nguyn nh Khu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a95tr.^b24cm#249049#Lp 4#Bi tp#Ton#n tp#Sch c thm#HH## 00548000000000277000450002600110000000200320001100700440004300500120008700500170 00990140006001160190005001220820006001278080005001330080005001380090018001430100 00500161011001400166004003500180013000700215020000600222020000800228020000900236 020000700245020001400252039000400266#VV09.15158#V bi tp t nhin v x hi 1# B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Trang Thu#Nguyn Tri#Nguyn Trang Thu#5000#V i?t#372.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a39tr.^b24cm#In ln th 5, c sa ch a, b sung#249050#Lp 1#Bi tp#T nhin#X hi#Sch c thm#Hh## 00548000000000277000450002600110000000200320001100700440004300500120008700500170 00990140006001160190005001220820006001278080005001330080005001380090018001430100 00500161011001400166004003500180013000700215020000600222020000800228020000900236 020000700245020001400252039000400266#VV09.15159#V bi tp t nhin v x hi 2# B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Trang Thu#Nguyn Tri#Nguyn Trang Thu#3500#V i?t#372.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a35tr.^b24cm#In ln th 5, c sa ch a, b sung#249051#Lp 2#Bi tp#T nhin#X hi#Sch c thm#Hh## 00504000000000277000450002600110000000200190001100300320003000700140006200500140 00760140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090018001190100 00500137011001500142013000700157020000700164020000800171020000800179020001000187 020001100197020001400208039000400222#VV09.15160#Hc tt ho hc 11#Bin son the o chng trnh mi#Phm c Bnh#Phm c Bnh#42000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a277tr.^b24cm#249052#Lp 11#Bi tp#Ho hc#Ho v c#Ho h u c#Sch c thm#Hh## 00506000000000277000450002600110000000200240001100300290003500700140006400500140 00780140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090018001180100 00500136011001500141013000700156020000600163020001000169020001200179020001200191 020000700203020001400210039000400224#VV09.15161# kim tra ting Anh 6#15 pht, 1 tit v hc k...#Tn N Cm T#Tn N Cm T#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a135tr.^b24cm#249053#Lp 7#Ting Anh# kim tra#Trc nghim# n tp#Sch c thm#Hh## 00506000000000277000450002600110000000200240001100300290003500700140006400500140 00780140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090018001180100 00500136011001500141013000700156020000600163020001000169020001200179020001200191 020000700203020001400210039000400224#VV09.15162# kim tra ting Anh 7#15 pht, 1 tit v hc k...#Tn N Cm T#Tn N Cm T#19000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a127tr.^b24cm#249054#Lp 7#Ting Anh# kim tra#Trc nghim# n tp#Sch c thm#Hh## 00552000000000289000450002600110000000200250001100300530003600700140008900500140 01030140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090018001430100 00500161011001500166013000700181020000700188020001000195020001200205020001200217 020000700229020000800236020001400244039000400258#VV09.15163# kim tra ting An h 10#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit v kim tra hc k#Lu Hong Tr#Lu Hon g Tr#22000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a142tr.^b24cm#249055#Lp 10#Ting Anh# kim tra#Trc nghim#n tp#Bi tp#Sch c thm#Hh## 00552000000000289000450002600110000000200250001100300530003600700140008900500140 01030140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090018001430100 00500161011001500166013000700181020000700188020001000195020001200205020001200217 020000700229020000800236020001400244039000400258#VV09.15164# kim tra ting An h 11#Kim tra 15 pht, kim tra 1 tit v kim tra hc k#Lu Hong Tr#Lu Hon g Tr#22000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a142tr.^b24cm#249056#Lp 11#Ting Anh# kim tra#Trc nghim#n tp#Bi tp#Sch c thm#Hh## 00521000000000289000450002600110000000200220001100300260003300700130005900500130 00720140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090018001150100 00500133011001500138013000700153020000600160020000800166020001200174020001200186 020000700198020000800205020001400213039000400227#VV09.15165# kim tra ho hc 8#15 pht, 1 tit v hc k#Hunh Vn t#Hunh Vn t#20000#Vi?t#546.076#^214#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a110tr.^b24cm#249057#Lp 8#Ho hc# kim tra#Trc nghim#n tp#Bi tp#Sch c thm#Hh## 00471000000000277000450002600110000000200220001100700070003300500070004001400070 00470190005000540820008000598080005000670080005000720090018000770100005000950110 01500100013000700115020000600122020000800128020001200136020001200148020000700160 020000800167020001400175039000400189#VV09.15166# kim tra ho hc 9#L Cu#L Cu#25000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a166tr.^b24cm#249058#L p 9#Ho hc# kim tra#Trc nghim#n tp#Bi tp#Sch c thm#Hh## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020047000340030030000810070031001110220004001420050013001460050017001590080 00500176009001800181010000500199011001400204013000700218020000500225020000600230 020000800236020000700244020001400251039000400265#VV09.15167#12000#Vi?t#372.7#^2 14#Bi tp n luyn, t kim tra cui tun ton 5#Theo chun kin thc, k nng# Hong Mai L, Nguyn nh Khu#T.1#Hong Mai L#Nguyn nh Khu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a87tr.^b24cm#249059#Ton#Lp 5#Bi tp#n tp#Sch c thm#HH## 00470000000000265000450002600110000000200210001100700240003200500140005601400060 00700190005000760820007000818080005000880080005000930090018000980100005001160110 01400121004001300135005000900148013000700157020000800164020000600172020000800178 020001400186039000400200#VV09.15168#V bi tp o c 5#Phm Hu Cang, Hi Vang #Phm Hu Cang#5000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a35tr.^b24cm# In ln th 4#Hi Vang#249060#o c#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#HH## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020032000330070044000650220004001090050012001130050017001250040013001420080 00500155009001800160010000500178011001400183013000700197020000800204020000900212 020000700221020000600228020001400234039000400248#VV09.15169#6000#Vi?t#372.3#^21 4#V bi tp t nhin v x hi 3#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Trang Thu#T. 1#Nguyn Tri#Nguyn Trang Thu#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^ b24cm#249061#Bi tp#T nhin#X hi#Lp 3#Sch c thm#HH## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020032000330070044000650220004001090050012001130050017001250040013001420080 00500155009001800160010000500178011001400183013000700197020000800204020000900212 020000700221020000600228020001400234039000400248#VV09.15170#6000#Vi?t#372.3#^21 4#V bi tp t nhin v x hi 3#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Trang Thu#T. 2#Nguyn Tri#Nguyn Trang Thu#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a63tr.^ b24cm#249062#Bi tp#T nhin#X hi#Lp 3#Sch c thm#HH## 00508000000000265000450002600110000000200340001100700340004500500170007901400070 00960190005001030820009001088080005001170080005001220090018001270100005001450110 01500150005001600165013000700181020000500188020000700193020000700200020001700207 020001400224039000400238#VV09.15171#Ton nng cao i s gii tch 11#Nguyn Tu n Khi, Nguyn Vnh Cn#Nguyn Tun Khi#37000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a254tr.^b24cm#Nguyn Vnh Cn#249063#Ton#Lp 11#i s#i s g ii tch#Sch c thm#HH## 00419000000000241000450002600110000000200220001100700160003300500160004901400070 00650190005000720820004000778080005000810080005000860090018000910100005001090110 01500114013000700129020000800136020000700144020000800151020001400159039000400173 #VV09.15172# hc tt lch s 11#on Cng Tng#on Cng Tng#21000#Vi?t#90 9#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a134tr.^b24cm#249064#Lch s#Lp 11#Bi tp# Sch c thm#HH## 00484000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070033000650220004000980050010001020050011001120050010001230080 00500133009001800138010000500156011001500161013000700176020000800183020000900191 020001400200039000400214#VV09.15173#15000#Vi?t#372.34#^214#V thc hnh cng h c tin hc#Trn Vinh, Xun Thnh, Khnh Ho#Q.1#Trn Vinh#Xun Thnh#Khnh Ho#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a123tr.^b24cm#249065#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#H H## 00484000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070033000650220004000980050010001020050011001120050010001230080 00500133009001800138010000500156011001500161013000700176020000800183020000900191 020001400200039000400214#VV09.15174#15000#Vi?t#372.34#^214#V thc hnh cng h c tin hc#Trn Vinh, Xun Thnh, Khnh Ho#Q.2#Trn Vinh#Xun Thnh#Khnh Ho#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#249066#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#H H## 00484000000000265000450002600110000001900050001108200070001680800050002301400070 00280020030000350070033000650220004000980050010001020050011001120050010001230080 00500133009001800138010000500156011001500161013000700176020000800183020000900191 020001400200039000400214#VV09.15175#Vi?t#372.34#^214#15000#V thc hnh cng h c tin hc#Trn Vinh, Xun Thnh, Khnh Ho#Q.3#Trn Vinh#Xun Thnh#Khnh Ho#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a119tr.^b24cm#249067#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#H H## 00638000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700120006400500120 00760140007000880190005000950820008001008080005001080080005001130090018001180100 00500136011001500141004003100156013000700187021010000194020001500294020000800309 020000600317020001000323020001100333039000400344#VV09.15177#VV09.15176#Bi tp T p i cng o v tch phn# c Thi# c Thi#35000#Vi?t#514.076#^21 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a211tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha#2490 68#Gii thiu cc bi tp c km theo p n v khng gian mtric, khng gian t p, o v tch phn#Topo i cng#Bi tp# o#Tch phn#Gio trnh#HH## 00843000000000313000450002600110000002600110001100200700002200300430009200700630 01350050012001980050017002100050016002270050015002430140007002580190005002650820 00600270808000500276008000500281009001800286010000500304011001500309013000700324 021014000331020001300471020000900484020002100493020001100514039000400525#VV09.15 178#VV09.15179#Gio trnh cng tc i thiu nin tin phong v nhi ng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin ngnh Gio dc Tiu hc#B.s.: Bi S Tng (ch.b.), Nguy n Vn Hng, Trn Quc Thnh..#Bi S Tng#Nguyn Vn Hng#Trn Quc Thnh#Phm Vn Thanh#37000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a207tr.^b24cm#249 069#Cung cp nhng kin thc c bn v l lun, nghip v v phng php cng t c i Thiu nin Tin phong H Ch Minh v Nhi ng H Ch Minh#Cng tc i#Nhi ng#i TNTP H Ch Minh#Gio trnh#HH## 00897000000000337000450002600110000002600110001100100180002200200280004000300240 00680070049000920050016001410140007001570190005001640820006001698080005001750080 00500180009001800185010000500203011001500208004001300223015006700236013000700303 02101680031002000070047802000090048502000120049402000220050602000160052802000110 0544039000400555#VV09.15180#VV09.15181#Nguyn Trng Hiu#a l t nhin i c ng 1#Tri t v thch quyn#B.s.: Nguyn Trng Hiu (ch.b.), Phng Ngc nh#Ph ng Ngc nh#63000#Vi?t#551.1#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a259tr.^b24cm# In ln th 3#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS# 249070#Nhng kin thc c bn v tri t v thch quyn, km theo cc bi tp v bi thc hnh, ng thi vn dng l lun ging dy vo tng phn mn hc tr ng ph thng#a l#Tri t#Thch quyn#Phng php ging dy#Trung hc c s #Gio trnh#HH## 00921000000000349000450002600110000002600110001100100150002200200280003700300240 00650070063000890050014001520140007001660190005001730820006001788080005001840080 00500189009001800194010000500212011001500217004001300232015006700245005001800312 01300070033002101530033702000100049002000110050002000070051102000220051802000160 0540020001100556039000400567#VV09.15182#VV09.15183#Hong Ngc Anh#a l t nhi n i cng 2#Tri t v thch quyn#B.s.: Hong Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Vn u, L Th Ngc Khanh#Nguyn Vn u#39000#Vi?t#551.5#^214#^aH.#^ai hc S phm #2009#^a234tr.^b24cm#In ln th 3#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#L Th Ngc Khanh#249071#Cung cp nhng kin thc v a l nh kh quyn, thu quyn cng nh phng php ging dy mn hc cho gio vin trung hc c s theo tinh thn i mi#Kh quyn#Thu quyn#a l#Phng php g ing dy#Trung hc c s#Gio trnh#HH## 00974000000000361000450002600110000002600110001100200280002200300240005000700710 00740050017001450140007001620190005001690820004001748080005001780080005001830090 01800188010000500206011001500211004001300226015006700239005001800306005001800324 00500130034201300070035502101660036202000220052802000110055002000090056102000110 0570020001600581020001100597039000400608#VV09.15184#VV09.15185#a l t nhin i cng 3#Tri t v thch quyn#B.s.: Nguyn Kim Cng (ch.b.), Nguyn Trng Hiu, L Th Ngc Khanh..#Nguyn Kim Cng#63000#Vi?t#550#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a259tr.^b24cm#In ln th 3#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#Nguyn Trng Hiu#L Th Ngc Khanh# Th Nhung#2490 72#Trnh by nhng khi nim c bn v th nhng quyn, sinh quyn v lp v c nh quan tri t, ng thi nu s vn dng l lun dy hc vo ging dy mn h c a l#Phng php ging dy#Sinh quyn#Tri t#Th nhng#Trung hc c s#Gi o trnh#HH## 00947000000000337000450002600110000002600110001100200640002200300070008600700480 00930050017001410190005001580820008001638080005001710080005001760090018001810100 00500199011001500204005001400219005001300233005001700246013000700263021023500270 02000090050502000080051402000170052202000200053902000090055902000070056802000300 0575039000400605#VV09.15186#VV09.15187#Trng i hc S phm H Ni m u o to tin s trong nc#Hi k#Nguyn Cnh Ton, L Quang Long, Phan C Nhn..#Ng uyn Cnh Ton#Vi?t#378.597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a212tr.^b24cm#L Q uang Long#Phan C Nhn#Phan Nguyn Hng#249073#Gii thiu hi k ca bn gio s trng i hc s phm H Ni l Nguyn Cnh Ton, L Quang Long, Phan C Nh n v Phan Nguyn Hng v qu trnh o to tin s trong nc: s m u, vn lm lun n, phng hng chn ti...#Gio dc#o to#Tin s khoa hc#o to sau i hc#Vit Nam#Hi k#Trng i hc s phm H Ni#HH## 00735000000000337000450002600110000002600110001100200750002200700580009700500120 01550050015001670050013001820050011001950140007002060190005002130820009002188080 00500227008000500232009001800237010000500255011001500260013000700275012001200282 02000140029402000100030802000200031802000120033802000200035002000090037002000140 0379039000400393#VV09.15188#VV09.15189#Phng php gii ton mt phng, ng th ng, mt cu, hnh hc khng gian#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc..#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#46000#Vi?t#516.0 076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a302tr.^b24cm#249074#Nhm C Mn#Gii bi ton#Mt phng#Hnh hc khng gian#ng thng#Ph thng trung hc#Bi ton#Sch c thm#HH## 00965000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200590003800300520 00970070076001490050016002250060016002410060020002570140007002770190005002840820 00800289808000500297008000500302009001800307010000500325011001500330013000700345 021022300352020001900575020002000594020002200614020001100636039000400647#VV09.15 190#VV09.15191#Mohanty, Laxman#Chin lc pht trin cng ngh thng tin trong t rng hc#Kim ch nam cho cc nh S phm v Qun l gio dc#Laxman Mohanty, Ne harika Vohra ; Dch: V Ngc Oanh V, Nguyn o Qu Nhn#Vohra, Neharika#V Ng c Oanh V#Nguyn o Qu Nhn#92000#Vi?t#370.285#^214#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a283tr.^b24cm#249075#Hng dn cch p dng cng ngh thng tin (CNTT) trong gio dc. Trnh by v: cc tiu chun la chn phn mm v phn cng, thit k chng trnh ging dy c s h tr ca CNTT, nh hng gio dc a phng tin...#Cng ngh gio dc#Cng ngh thng tin#Phng php ging dy#Trng hc# HH## 00691000000000325000450002600110000002600110001100200620002200700580008400500120 01420050015001540050013001690050011001820140007001930190005002000820009002058080 00500214008000500219009001800224010000500242011001500247012001200262013000700274 02000090028102000140029002000120030402000110031602000200032702000140034703900040 0361#VV09.15193#VV09.15192#Phng php gii ton ng phng, ng trn, ba ng cnic#B.s.: L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc..#L Hng c# o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#48000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a319tr.^b24cm#Nhm C Mn#249076#Hnh hc#Gii bi ton#ng thng #ng trn#Ph thng trung hc#Sch c thm#HH## 00570000000000277000450002600110000002600110001100200280002200300630005000700120 01130050012001250140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090 01800166010000500184011001500189004004000204013000700244020000800251020000700259 020000800266020001400274039000400288#VV09.15194#VV09.15195#Cc dng bi tp ho hc 12#T lun v trc nghim khch quan, tm tt l thuyt c bn...#Ng Ngc A n#Ng Ngc An#52000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a344tr.^b24cm #Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#249077#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#HH## 00902000000000289000450002600110000002600110001100200520002200300750007400700170 01490140007001660190005001730820006001788080005001840080005001890090018001940100 00500212011001500217004002900232001001700261013000700278021027200285020000900557 020002200566020000900588020001100597039000400608#VV09.15196#VV09.15197#Gio trn h m thut v phng php dy hc m thut#Dnh cho sinh vin ngnh Gio dc ti u hc h chnh quy, ti chc v t xa#Nguyn Quc Ton#42000#Vi?t#372.5#^214#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a200tr.^b24cm#Ti bn c sa cha, b sung#Nguyn Qu c Ton#249078#Trnh by mt s vn chung ca m thut: s hnh thnh v pht trin, mi quan h vi cuc sng con ngi v cc loi hnh c bn. Gii thiu p hng php dy hc m thut tiu hc: Phng php v mu, v trang tr, v tra nh, tp nn v to dng, thng thc m thut#M thut#Phng php ging dy#Ti u hc#Gio trnh#HH## 00720000000000301000450002600110000002600110001100200300002200700150005201400070 00670190005000740820006000798080005000850080005000900090018000950100005001130110 01500118004001800133001001500151015006700166013000700233021012700240020001800367 020000600385020000900391020000300400020001100403039000400414#VV09.15198#VV09.151 99#Gio trnh gii phu to hnh#inh Tin Hiu#21000#Vi?t#743.4#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a134tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#inh Tin Hiu#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249079#Tng quan v gii p hu to hnh. T l c th v cu trc u ngi. Cu trc c th ngi. Vn dn g gii phu v dng ng#Gii phu thm m#Ngi#M thut#V#Gio trnh#HH## 00980000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020031000590070043000900220004001332210067001370050 01800204004001300222008000500235009001800240010000500258011001500263015006700278 01300070034500500160035202102330036802000160060102000220061702000110063903900040 0650#VV09.15200#VV09.15201#36000#Vi?t#910#^214#Nguyn Phi Hnh#Gio trnh a l cc chu lc#Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Th an Thanh#T.2#Chu Nam cc, chu i dng, chu v phng php dy hc b mn#ng Th an Thanh#In ln th 3# ^aH.#^ai hc S phm#2009#^a211tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249080#Nguyn Phi Hnh#Trnh by khi nim v nhn g kin thc c bn v a l t nhin chu Nam Cc, chu i Dng, chu ; Khi qut v a l nhn vn v c im pht trin kinh t x hi cc nc chu ; Phng php dy hc b mn a l cc chu...#a l t nhin#Phng php ging dy#Gio trnh#HH## 00708000000000289000450002600110000002600110001100200320002200300420005400700150 00960140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090018001400100 00500158011001500163001001500178013000700193021014600200020001300346020000900359 020002200368020001300390020001100403039000400414#VV09.15202#VV09.15203#Gio trn h gio dc hc mm non#Sch dng cho h c nhn Gio dc Mm non#Nguyn Th Ho# 41000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a247tr.^b24cm#Nguyn Th Ho #249081#Nhng vn chung ca gio dc mm non. Cch t chc cc hot ng tc h hp theo ch cho tr trng mm non v chun b cho tr vo lp mt#Gio dc hc#Mu gio#Phng php ging dy#Tui mm non#Gio trnh#HH## 00875000000000301000450002600110000002600110001100200770002200300670009900700160 01660140007001820190005001890820006001948080005002000080005002050090018002100100 00500228011001500233001001600248013000700264021022900271020000900500020001100509 020002200520020000900542020000700551020001100558039000400569#VV09.15204#VV09.152 05#Tch hp gio dc mi trng trong dy hc cc mn hc v t nhin v x hi# Gio trnh chuyn o to Gio vin Tiu hc h i hc S phm#Nguyn Th Th n#29000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#Nguyn Th Thn#249082#Trnh by mc tiu, nhim v v ni dung gio dc mi trng (GDMT) trong trng tiu hc. Vai tr ca cc mn hc v t nhin v x hi trong GDMT. Tch hp GDMT v phng php GDMT trong dy hc cc mn hc v t nhin x hi. #Gio dc#Mi trng#Phng php ging dy#T nhin#X hi#Gio trnh#HH## 01176000000000337000450002600110000002600110001100200480002200700570007000500150 01270140007001420190005001490820004001548080005001580080005001630090018001680100 00500186011001500191005001600206005001400222005001800236005001400254013000700268 02104920027502000080076702000220077502000100079702000080080702000080081502000110 0823039000400834#VV09.15207#VV09.15206#Rn luyn k nng nghip v s phm mn l ch s#Nguyn Th Ci (ch.b.), Trnh nh Tng, Trn Vit Th..#Nguyn Th Ci#4 1000#Vi?t#907#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a227tr.^b24cm#Trnh nh Tng#T rn Vit Th#Nguyn Mnh Hng#on Vn Hng#249083#Trnh by mt s vn nhn thc v rn luyn k nng nghip v s phm cho sinh vin ngnh lch s cc tr ng s phm. Hng dn rn luyn cc k nng trong dy hc lch s trng ph thng: din t; s dng bng en; xy dng v s dng cc loi dng trc qua n; s dng sch gio khoa v xy dng, s dng h s t liu; khai thc thng ti n trn mng Internet; s dng phn mm MS. Power Point; t chc cc hot ng ng oi kho, cng tc cng ch x hi v xy dng phng hc b mn#Lch s#Phng p hp ging dy#Nghip v#S phm#K nng#Gio trnh#HH## 00824000000000349000450002600110000002600110001100200190002200700400004100500170 00810140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090018001260100 00500144011001500149004001800164001001400182015006700196013000700263021011700270 02000050038702000190039202000060041102000070041702000130042402000120043702000100 0449020001100459039000400470#VV09.15209#VV09.15208#Hnh hc gii tch#Vn Nh C ng (ch.b.), Hong Trng Thi#Hong Trng Thi#23000#Vi?t#516.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Vn Nh Cng#u ba sch gh i: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249084#Trnh by v: Vect v to - phng trnh ca ng v mt; ng thng v mt phng; ng bc ha i - mt bc hai#Ton#Hnh hc gii tch#Vect#To #Phng trnh#ng thng#M t phng#Gio trnh#HH## 00870000000000313000450002600110000002600110001100200210002200700480004300500160 00910140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090018001330100 00500151011001500156004001300171001001700184015007100201013000700272021022400279 020001100503020000700514020001000521020001000531020001100541039000400552#VV09.15 210#VV09.15211#Tm l hc i cng#B.s.: Nguyn Quang Un (ch.b.), Trn Trng T hu#Trn Trng Thu#16000#Vi?t#150#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a123tr.^b2 4cm#In ln th 4#Nguyn Quang Un#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#249085#Trnh by: tm l hc l mt khoa hc; c s t nhin v c s x hi ca tm l; s hnh thnh v pht trin tm l, thc; ho t ng nhn thc; tnh cm v ch; tr nh; nhn cch v s hnh thnh. pht trin nhn cch#Tm l hc# thc#Nhn thc#Nhn cch#Gio trnh#HH## 00923000000000325000450002600110000002600110001100200530002200700400007500500170 01150140007001320190005001390820007001448080005001510080005001560090018001610100 00500179011001500184004001300199001001400212015006700226013000700293021021400300 02000110051402000150052502000160054002000070055602000190056302000110058203900040 0593#VV09.15212#VV09.15213#Gio trnh tm l hc la tui v tm l hc s phm# Nguyn K Ho (ch.b.), Nguyn Quang Un#Nguyn Quang Un#23000#Vi?t#370.15#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a128tr.^b24cm#In ln th 3#Nguyn K Ho#u ba s ch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249086#Khi qut v t m l hc la tui v tm l hc s phm. Trnh by v s pht trin tm l tr e m v c im tm l hc sinh trung hc c s. Gii thiu v tm l hc dy hc, gio dc v nhn cch ngi thy gio#Tm l hc#Tm l s phm#Tm l la tui #Tr em#Hc sinh ph thng#Gio trnh#HH## 00772000000000313000450002600110000002600110001100200170002200700120003901400070 00510190005000580820007000638080005000700080005000750090018000800100005000980110 01500103004003100118001001200149015006700161013000700228021015800235020001100393 020000900404020001200413020001300425020000500438020001100443039000400454#VV09.15 214#VV09.15215#Dao ng v sng#Phm Qu T#33500#Vi?t#530.14#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha#Phm Qu T#u b a sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249087#Trnh by nh ng kin thc v ng dng c bn dao ng c hc dao ng in, dao ng tt dn , dao ng duy tr, dao ng cng bc, sng c hc, sng in t#Vt l hc#Dao ng#Sng c hc#Sng in t#in#Gio trnh#HH## 00783000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700150004801400070 00630190005000700820008000758080005000830080005000880090018000930100005001110110 01500116004001300131001001500144015006700159013000700226021021900233020000900452 020000800461020000900469020001100478039000400489#VV09.15216#VV09.15217#Lch s m thut Vit Nam#Phm Th Chnh#67000#Vi?t#709.597#^214#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a291tr.^b24cm#In ln th 4#Phm Th Chnh#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249088#Gii thiu v m thut Vit Nam thi n guyn thu v thi i dng nc. M thut thi k phong kin dn tc c lp. M thut Vit Nam t 1885 n nay. Gii thiu mt s tc gi tiu biu ca m thu t Vit Nam hin i#M thut#Lch s#Vit Nam#Gio trnh#HH## 00884000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700400006300500140 01030140007001170190005001240820008001298080005001370080005001420090018001470100 00500165011001500170004001300185001001700198015006700215013000700282021021800289 020001000507020000800517020002200525020000800547020001100555039000400566#VV09.15 218#VV09.15219#Rn luyn nghip v s phm thng xuyn#Phm Trung Thanh (ch.b.) , Nguyn Th L#Nguyn Th L#38000#Vi?t#378.001#^214#^aH.#^ai hc S phm#20 09#^a248tr.^b24cm#In ln th 4#Phm Trung Thanh#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249089#V tr, vai tr, ngha ca rn luyn nghip v s phm thng xuyn, ni dung v phng php, nguyn tc nh gi k t qu rn luyn nghip v s phm thng xuyn i vi tng nm hc ca cc tr ng Cao ng s phm#Nghip v#S phm#Phng php ging dy#K nng#Gio trnh#H H## 00739000000000289000450002600110000002600110001100200260002200300450004800700280 00930050012001210140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090 01800161010000500179011001500184001001500199013000700214021016300221020001300384 020001900397020001800416020001100434039000400445#VV09.15220#VV09.15221#Gio trn h ton cao cp 2#Nhp mn l thuyt xc xut v thng k ton#Trn Din Hin, V Vit Yn#V Vit Yn#11500#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a160tr .^b24cm#Trn Din Hin#249090#Trnh by nhng kin thc c bn v bin c ngu n hin v xc sut, bin ngu nhin (ri rc v lin tc) v hm phn phi, thng k ton v cc bi tp lin quan#Ton cao cp#L thuyt xc sut#Thng k ton h c#Gio trnh#HH## 00805000000000277000450002600110000002600110001100200160002200700120003801400070 00500190005000570820007000628080005000690080005000740090018000790100005000970110 01500102004003100117001001200148013000700160021030500167020001600472020001600488 020000800504020001100512039000400523#VV09.15222#VV09.15223#Vt l thng k#V V n Hng#39000#Vi?t#530.13#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a235tr.^b24cm#Ti b n ln th 1, c sa cha#V Vn Hng#249091#nh l v phn b Gibbs v phn b Gibbs suy rng, ma trn mt ; p dng phn b Gibbs, phn b Fecmi-Dirac v ph n b Bose-Einstein. Phng php thng k momen. L thuyt thng ging. L thuy t c in v lng t v cc qu trnh khng cn bng. C s ca cc qu trnh n hit ng hc khng cn bng#Vt l thng k#Vt l lng t#Ma trn#Gio trnh# HH## 00820000000000313000450002600110000002600110001100200710002200700650009300500130 01580140007001710190005001780820004001838080005001870080005001920090018001970100 00500215011001500220005001900235005001500254005001100269005001700280013000700297 021012700304020002200431020001800453020002000471020001100491039000400502#VV09.15 224#VV09.15225#Phng php dy hc mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng#B.s.: nh Vn c, Dng Th Thu Nga (ch.b.), Nguyn Nh Hi..#nh Vn c#39000#Vi?t#170#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a235tr.^b24cm#Dng Th Th u Nga#Nguyn Nh Hi#o Th H#V Th Thanh Nga#249092#Trnh by l lun v ph ng php dy hc gio dc cng dn v cc phng php dy hc mn ny trong tr ng trung hc ph thng#Phng php ging dy#Gio dc cng dn#Ph thng trung hc#Gio trnh#HH## 00939000000000325000450002600110000002600110001100200620002200700340008400500170 01180140007001350190005001420820004001478080005001510080005001560090018001610100 00500179011001500184004001800199001001600217015006700233013000700300021022700307 02000130053402000100054702000180055702000100057502000130058502000110059803900040 0609#VV09.15226#VV09.15227#Gio trnh php tnh vi phn v tch phn ca hm mt bin s#Nguyn Mnh Qu, Nguyn Xun Lim#Nguyn Xun Lim#57000#Vi?t#515#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a431tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Mnh Qu# u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#249093#Trnh b y v s thc, gi tr tuyt i, sai s; gii hn ca dy s; hm s v gii hn hm s; hm s lin tc; o hm v vi phn; cc nh l c bn v o hm; kh o st hm s; tch phn khng xc nh; tch phn xc nh#Ton cao cp#Gii tc h#Php tnh vi phn#Tch phn#Hm mt bin#Gio trnh#HH## 01053000000000409000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020031000590070062000900220004001522210059001560050 01800215004001300233008000500246009001800251010000500269011001500274015006700289 00500180035601300070037400500160038102101520039702000070054902000160055602000160 05720200008005880200007005960200009006030200008006120200008006200200011006280390 00400639#VV09.15228#VV09.15229#45000#Vi?t#910#^214#Nguyn Phi Hnh#Gio trnh a l cc chu lc#Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Th an Thanh, Nguyn nh Giang #T.1#Nhng vn a l ton cu, chu Phi, chu u v chu M#ng Th an Than h#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a289tr.^b24cm#u ba sch ghi: B G io dc v o. D n o to Gio vin THCS#Nguyn nh Giang#249094#Nguyn Phi Hnh#Mt s vn v a l ton cu. Khi qut v a l t nhin, a l nh n vn v c im pht trin kinh t x hi ca chu Phi, chu u v chu M.# a l#a l t nhin#a l nhn vn#Kinh t#X hi#Chu Phi#Chu u#Chu M#Gi o trnh#HH## 00866000000000313000450002600110000002600110001100200380002200300130006000700680 00730050013001410140007001540190005001610820007001668080005001730080005001780090 01800183010000500201011001500206015006700221005002200288005001500310005001600325 013000700341021016400348020001600512020000900528020001100537039000400548#VV09.15 230#VV09.15231#Gio trnh a l t nhin Vit Nam 2#Phn khu vc#B.s.: ng Duy Li (ch.b.), Nguyn Th Kim Chng, ng Vn Hng..#ng Duy Li#35000#Vi?t#9 15.97#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a184tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o. D n o to Gio vin THCS#Nguyn Th Kim Chng#ng Vn Hng#Ng uyn Thc Nhu#249095#Trnh by nhng vn c bn ca l lun phn vng a l t nhin Vit Nam, min Bc v ng Bc B, min Ty Bc v Bc Trung B, min N am Trung B v Nam B...#a l t nhin#Vit Nam#Gio trnh#HH## 00794000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010014000460020027000600070037000870220004001240050016001280040 01300144008000500157009001800162010000500180011001500185015007100200013000700271 00500140027802101370029202000080042902000080043702000080044502000110045303900040 0464#VV09.15232#VV09.15233#50000#Vi?t#495.17#^214#ng c Siu#Gio trnh ng vn Hn Nm#ng c Siu ch.b., Nguyn Ngc San#T.2#Nguyn Ngc San#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a325tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#249096#ng c Siu#Trnh by cc loi th v bin php tu t vn bn Hn nm, cc vn trong ch Nm, vn cu trc c a ch Nm v cc bi tp ng dng#Ng vn#Ch Hn#Ch Nm#Gio trnh#HH## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020018000550070010000730220004000830040013000870080 00500100009001800105010000500123011001500128015006300143013000700206005001000213 02102390022302000080046202000070047002000030047702000060048002000110048603900040 0497#VV09.15234#VV09.15235#45000#Vi?t#750.1#^214#m Luyn#Gio trnh b cc# m Luyn#T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a211tr.^b24cm#TTS ghi: B gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#249097#m Luyn#Trnh by m t s kin thc chung v b cc. Phn tch, gii thiu tranh v ca mt s ho s th gii v Vit Nam t cui th k XX n 1975. Cch v tranh theo mt s th loi b cc nh ch c th, chn dung, phong cnh, tnh vt,...#Hi ho#B c c#V#Tranh#Gio trnh#HH## 00892000000000289000450002600110000002600110001100200200002200300290004200700170 00710140007000880190005000950820007001008080005001070080005001120090018001170100 00500135011001500140004003100155001001700186015007100203013000700274021027900281 020001400560020001300574020001100587039000400598#VV09.15236#VV09.15237#Ho hc p hn tch 1#Cn bng ion trong dung dch#Nguyn Tinh Dung#50000#Vi?t#543.01#^214 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a323tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c chnh l#Nguy n Tinh Dung#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin TH CS#249098#Trnh by: cc nh lut c bn ca ho hc p dng cho cc h trong d ung dch cht in li, cn bng axit-baz, cn bng to phc trong dung dch, c n bng xi ho - kh, cn bng trong dung dch cha hp cht t tan, cn bng p hn b cht tan gia hai dung mi khng trn ln#Ho phn tch#Cn bng ion#Gio trnh#HH## 00455000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220009000730050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020000600157020000900163020001100172020001400183 039000400197#5000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Ho i Nam#Q.1, T.2#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24 cm#249099#Lp 1#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#HH## 00439000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220009000730050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020001100157020000900168020001400177039000600191 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.1, T .1#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249100#Ti ng Vit#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00439000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220009000730050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020001100157020000900168020001400177039000600191 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.2, T .1#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249101#Ti ng Vit#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00439000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220009000730050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020001100157020000900168020001400177039000600191 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.2, T .2#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249102#Ti ng Vit#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00439000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220009000730050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020001100157020000900168020001400177039000600191 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.3, T .1#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249103#Ti ng Vit#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00439000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220009000730050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020001100157020000900168020001400177039000600191 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.3, T .2#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249104#Ti ng Vit#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00434000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230070031000420220004000730050018000770050012000950080005001070090014001120100 00500126011001400131013000700145020001100152020000900163020001400172039000600186 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.4#Ng uyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249105#Ting V it#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00439000000000241000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200190 00230030009000420070031000510050018000820050012001000080005001120090014001170100 00500131011001400136013000700150020001100157020000900168020001400177039000600191 #5000#Vi?t#372.62#^214#Luyn vit ch p#Tp chp#Nguyn Khnh Linh, Hoi N am#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a32tr.^b24cm#249106#Ti ng Vit#Tp vit#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020001200160020000600172020001400178 039000600192#7500#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 7#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.1#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a58tr.^ b24cm#249107#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#7500#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 7#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.2#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a59tr.^ b24cm#249108#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#6000#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 6#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.1#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a44tr.^ b24cm#249109#Lp 6#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#6000#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 6#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.2#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a67tr.^ b24cm#249110#Lp 6#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#7000#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 8#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.1#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a55tr.^ b24cm#249111#Lp 8#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#7000#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 8#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.2#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a55tr.^ b24cm#249112#Lp 8#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#8000#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 9#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.1#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a63tr.^ b24cm#249113#Lp 9#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00452000000000253000450001400060000001900050000608200040001180800050001500200200 00200030016000400070028000560220004000840050012000880050015001000080005001150090 01400120010000500134011001400139013000700153020000600160020001200166020001400178 039000600192#8000#Vi?t#807#^214#Luyn tp lm vn 9#Trung hc c s#o Vn Vui , Nguyn Cng L#T.2#o Vn Vui#Nguyn Cng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a67tr.^ b24cm#249114#Lp 9#Tp lm vn#Sch c thm#Thanh## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020033000340070052000670050012001190050017001310080005001480090014001530100 00500167011001500172005001300187005001500200005001600215013000700231020001200238 020000600250020000600256020001400262039000600276#VV09.15238#19500#Vi?t#372.6#^2 14#Vn k chuyn, vn miu t 1 - 2#B.s.: T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Y n Lan..#T c Hin#Nguyn Mai Khanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a128tr.^b24cm#Trn Yn Lan#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#249115#Tp lm vn#Lp 2#Lp 1#Sch c thm#Thanh## 00550000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340070052000630050012001150050017001270080005001440090014001490100 00500163011001500168005001300183005001500196005001600211013000700227020001200234 020000600246020001400252039000600266#VV09.15239#15000#Vi?t#372.6#^214#Vn k ch uyn, vn miu t 3#B.s.: T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan..#T c H in#Nguyn Mai Khanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a100tr.^b24cm#Trn Yn Lan#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#249116#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#Thanh## 00550000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340070052000630050012001150050017001270080005001440090014001490100 00500163011001500168005001300183005001500196005001600211013000700227020001200234 020000600246020001400252039000600266#VV09.15240#17500#Vi?t#372.6#^214#Vn k ch uyn, vn miu t 4#B.s.: T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan..#T c H in#Nguyn Mai Khanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a115tr.^b24cm#Trn Yn Lan#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#249117#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Thanh## 00544000000000277000450002600110000000200290001100700460004000500120008600500170 00980050013001150050015001280050016001430140007001590190005001660820006001718080 00500177008000500182009001400187010000500201011001500206013000700221020001200228 020000600240020001400246039000600260#VV09.15241#Vn k chuyn, vn miu t 5#T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan..#T c Hin#Nguyn Mai Khanh#Trn Yn Lan#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#23500#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a156tr.^b24cm#249118#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Thanh## 00549000000000277000450002600110000002600110001100200420002200300150006400700250 00790050012001040050012001160140007001280190005001350820006001408080005001460080 00500151009001400156010000500170011001500175013000700190020001900197020002000216 020001500236039000600251020001400257#VV09.15242#VV09.15243#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc#Hnh gii tch#Trn Phng, L Hng c#Trn Phng#L Hng c#50000#Vi?t#516.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a346tr.^b24cm#249119#Hnh h c gii tch#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thanh#Sch c thm## 00583000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300510006400700120 01150050012001270140007001390190005001460820004001518080005001550080005001600090 01400165010000500179011001500184013000700199004001800206020000700224020000700231 020002000238020001500258039000600273020001400279#VV09.15244#VV09.15245#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc#Hm s : Gm 84 chuyn vi khong 2000 bi t on#Trn Phng#Trn Phng#60000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a467tr .^b24cm#249120#Ti bn ln th 5#Hm s#i s#Ph thng trung hc#Sch luyn th i#Thanh#Sch c thm## 00550000000000265000450002600110000002600110001100200630002200700430008500500120 01280140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090014001660100 00500180011001500185005001500200005001400215013000700229020001200236020001600248 020001400264039000600278#VV09.15247#VV09.15246#Tuyn chn nhng bi vn hay thi hc sinh gii trung hc c s#T c Hin, on Minh Ngc, L Thanh Tho#T c Hin#40000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a288tr.^b24cm#on Minh Ngc# L Thanh Tho#249121#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#Thanh## 00462000000000265000450002600110000002600110001100200220002200300070004400700120 00510050012000630140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090 01400101010000500115011001500120013000700135020000700142020000700149020002000156 020001400176039000600190#VV09.15248#VV09.15249#Phng php gii ton#Hm s#L H ng c#L Hng c#60000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a474tr.^b24cm# 249122#Hm s#i s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thanh## 00506000000000265000450002600110000000200230001100300410003400700250007500500120 01000140007001120190005001190820009001248080005001330080005001380090014001430100 00500157011001500162013000700177005001200184020000900196020000700205020000800212 020001400220039000600234#VV09.15250# hc tt hnh hc 12#Bin son theo chng trnh mi nng cao#L Hng c, Nhm C Mn#L Hng c#55000#Vi?t#516.0076#^2 14#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a334tr.^b24cm#249123#Nhm C Mn#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00567000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700090005001400070 00590190005000660820006000718080005000770080005000820090014000870100005001010110 01500106013000700121001000900128021014500137020000800282020000800290020000900298 039000600307#VV09.15251#VV09.15252#Ung g c li cho sc kho#Nam Vit#43000#V i?t#613.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a278tr.^b21cm#249124#Nam Vit#Gii thiu cc loi ung c li cho sc kho nh sa, nc, tr, ru, c ph. Cung cp kin thc c bn ung cc loi ung c khoa hc# ung#Pha ch#Sc kho# Thanh## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020035000540070009000890220004000980080005001020090 01400107010000500121011001500126013000700141005000900148021007000157020000700227 020000700234020000900241039000600250#VV09.15254#VV09.15253#42000#Vi?t#613.2#^21 4#Tr Vit#460 mn canh xp tr bnh b dng#Tr Vit#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a270tr.^b21cm#249125#Tr Vit#Hng dn cch ch bin mn n canh xp tng c ng sc kho, tr bnh#Nu n#Mn n#Sc kho#Thanh## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010009000450020035000540070009000890220004000980080005001020090 01400107010000500121011001500126013000700141005000900148021005800157020000700215 020000700222020000900229020000900238039000600247#VV09.15255#VV09.15256#46000#Vi ?t#613.2#^214#Tr Vit#460 mn canh xp tr bnh b dng#Tr Vit#T.2#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a302tr.^b21cm#249126#Tr Vit#Hng dn cch ch bin mn n can h xp b dng sc kho#Nu n#Mn n#Ch bin#Sc kho#Thanh## 00594000000000277000450002600110000002600110001100100080002200200240003000700080 00540140007000620190005000690820006000748080005000800080005000850090014000900100 00500104011001500109013000700124021014300131020000700274020000700281020000400288 020000900292020000900301039000600310#VV09.15257#VV09.15258#H Linh#n rau tt ch o sc kho#H Linh#43500#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a278tr.^b21cm #249127#Gii thiu cc loi rau c, cch chn la, bo qun, cng dng, ch bin , thnh phn dinh dng. Hng dn cch ch bin cc mn n t rau, c#Nu n#M n n#Rau#Bo qun#Sc kho#Thanh## 00643000000000289000450002600110000002600110001100100070002200200460002900700190 00750140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090014001220100 00500136011001500141005001100156013000700167021013100174020001000305020000700315 020000700322020000900329020000900338039000600347#VV09.15260#VV09.15259#H Sn#15 loi thc phm v 150 mn n gip gim bo#H Sn, Khnh Linh#37500#Vi?t#613.2 #^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a238tr.^b21cm#Khnh Linh#249128#Hng dn cch ch bin mn n chm sc sc kho, gim bo. Cch chn la v ct gi thc phm, t hnh phn dinh dng ca mi loi#Thc phm#Nu n#Mn n#Ch bin#Bo qun#Than h## 00673000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020031000560070019000870220004001060050007001100080 00500117009001400122010000500136011001500141013000700156005001100163021011100174 020001700285020000900302020001000311020001100321020002100332039000600353#VV09.15 261#VV09.15262#37500#Vi?t#613.6#^214#Khnh Linh#300 cu hi kin thc sc kho# Khnh Linh, H Sn#T.1#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a238tr.^b21cm#249129#Khn h Linh#Ph bin kin thc di dng hi p v cc bnh ngh nghip: cht c h i cng nghip, cch phng v iu tr#Bnh ngh nghip#iu tr#Nhim c#Phng bnh#Khoa hc thng thc#Thanh## 00689000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020031000560070019000870220004001060050007001100080 00500117009001400122010000500136011001500141013000700156005001100163021015700174 020001700331020001300348020001100361020000900372039000600381#VV09.15263#VV09.152 64#37500#Vi?t#613.6#^214#Khnh Linh#300 cu hi kin thc sc kho#Khnh Linh, H Sn#T.2#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^b21cm#249130#Khnh Linh#Ph b in kin thc di dng hi p, v nguy hi sc kho mang tnh vt l, cch ph ng v iu tr. Bi cng nghip v mt s tc hi bnh ngh nghip khc#Bnh ngh nghip#c cht hc#Phng nga#Ting n#Thanh## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020055000560070011001110220004001220080005001260090 01400131010000500145011001500150013000700165005001100172012003700183021005100220 020000700271020000700278020000900285020000900294039000600303#VV09.15265#VV09.152 66#46000#Vi?t#613.2#^214#Khnh Linh#Cm nang ch bin 430 mn n tr bnh tt c ho sc kho#Khnh Linh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a294tr.^b21cm#249131#Khnh L inh#T sch: Mn n tr bnh v b dng#Hng dn cch ch bin mn n c li c ho sc kho#Mn n#Nu n#Ch bin#Sc kho#Thanh## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020055000560070011001110220004001220080005001260090 01400131010000500145011001500150013000700165005001100172012003700183021004800220 020000700268020000700275020000900282020000900291039000600300#VV09.15267#VV09.152 68#47000#Vi?t#613.2#^214#Khnh Linh#Cm nang ch bin 430 mn n tr bnh tt c ho sc kho#Khnh Linh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a302tr.^b21cm#249132#Khnh L inh#T sch: Mn n tr bnh v b dng#Hng dn cch ch bin mn n bi dn g c th#Nu n#Mn n#Ch bin#Sc kho#Thanh## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010007000450020030000520070019000820220004001010050011001050080 00500116009001400121010000500135011001500140013000700155005000700162021006600169 020000800235020000800243039000600251#VV09.15269#VV09.15270#47000#Vi?t#641.2#^21 4#H Sn#T pha ch thc ung b dng#H Sn, Khnh Linh#T.1#Khnh Linh#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a310tr.^b21cm#249133#H Sn#Hng dn cch pha ch thc ung t nc p hoa qu, cc loi tr# ung#Pha ch#Thanh## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010007000450020030000520070019000820220004001010050011001050080 00500116009001400121010000500135011001500140013000700155005000700162021006000169 020000800229020000800237039000600245#VV09.15271#VV09.15272#48000#Vi?t#641.2#^21 4#H Sn#T pha ch thc ung b dng#H Sn, Khnh Linh#T.2#Khnh Linh#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a318tr.^b21cm#249134#H Sn#Hng dn cch pha ch ung t rau, qu, c ph, sa lc# ung#Pha ch#Thanh## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020036000560070011000920220004001030080005001070090 01400112010000500126011001500131012003700146013000700183005001100190021007800201 020000700279020000700286020001100293020000900304039000600313#VV09.15274#VV09.152 73#52000#Vi?t#613.2#^214#Khnh Linh#445 mn chng hp tr bnh b dng#Khnh L inh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a334tr.^b21cm#T sch: Mn n tr bnh v b d ng#249135#Khnh Linh#Gii thiu cch ch bin cc mn chng hp iu tr bnh, tng cng sc kho#Nu n#Mn n#Dinh dng#Sc kho#Thanh## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010011000450020036000560070011000920220004001030080005001070090 01400112010000500126011001500131012003700146013000700183005001100190021006400201 020000700265020000700272020001100279020000900290039000600299#VV09.15275#VV09.152 76#43500#Vi?t#613.2#^214#Khnh Linh#445 mn chng hp tr bnh b dng#Khnh L inh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a278tr.^b21cm#T sch: Mn n tr bnh v b d ng#249136#Khnh Linh#Gii thiu cch ch bin cc mn n phng bnh, bi b sc kho#Mn n#Nu n#Dinh dng#Sc kho#Thanh## 00647000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010007000450020031000520070019000830220004001020080005001060090 01400111010000500125011001500130013000700145005001100152005000700163021014200170 020001800312020001100330020001000341039000600351#VV09.15277#VV09.15278#36000#Vi ?t#613.2#^214#H Sn#12 b quyt c sc kho tt#H Sn, Khnh Linh#T.1#^aH.# ^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^b21cm#249137#Khnh Linh#H Sn#a ra nhng b quyt trong cuc sng nh ch n, phong cch sng, bo v sc kho. Gii thiu vai tr ca ng cc i vi sc kho c th#Chm sc sc kho#Dinh dng#Rn luyn# Thanh## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010007000450020031000520070019000830220004001020080005001060090 01400111010000500125011001500130005001100145013000700156005000700163021010700170 020001800277020000900295020000700304020000900311039000600320#VV09.15279#VV09.152 80#29500#Vi?t#613.2#^214#H Sn#12 b quyt c sc kho tt#H Sn, Khnh Li nh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a186tr.^b21cm#Khnh Linh#249138#H Sn#Gii thi u b quyt gi gn sc kho: sinh hot tnh dc, trang phc, quan h x hi, pho ng cch sinh hot#Chm sc sc kho#Tnh dc#X hi#Li sng#Thanh## 00638000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200530003100700090 00840140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090014001210100 00500135011001500140012001800155013000700173021012500180020001700305020001000322 020001100332020001100343039000600354#VV09.15281#VV09.15282#Minh c#Chng thot v a m ch dinh dng v sc kho#Minh c#28000#Vi?t#616.7#^214#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a195tr.^b21cm#T thuc gia nh#249139#Nhng kin thc c bn v chng thot v a m. Phng php phng bnh. Gii thiu dinh dng, thc n ci thin sc kho#Thot v a m#Chn on#Phng bnh#Dinh dng#Thanh## 00630000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200140003200300300 00460070010000760140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 01400114010000500128011001500133012001800148013000700166021013900173020001400312 020001100326020000900337039000600346#VV09.15283#VV09.15284#Ngc Minh#Bnh nam kh oa#Ch dinh dng v sc kho#Ngc Minh#28000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a186tr.^b21cm#T thuc gia nh#249140#Kin thc c bn v cu to, c hc nng ca c quan sinh dc nam. Cc bnh nam khoa thng gp. Gii thiu cc bi thuc cha bnh nam khoa#Bnh nam gii#Dinh dng#iu tr#Thanh## 00613000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200140003200300300 00460070010000760140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 01400114010000500128011001500133012001800148013000700166021010000173020001400273 020001000287020000900297020001100306039000600317#VV09.15285#VV09.15286#Ngc Minh #Bnh ph khoa#Ch dinh dng v sc kho#Ngc Minh#27000#Vi?t#618.1#^214#^a H.#^aNxb. H Ni#2009#^a194tr.^b21cm#T thuc gia nh#249141#c im chung ca sinh l ph n. Cc bnh ph khoa thng gp. Mn n bi thuc tr bnh ph kho a#Bnh ph khoa#Chn on#iu tr#Dinh dng#Thanh## 00636000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300300 00410070009000710140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 01400108010000500122011001500127012001800142013000700160021013300167020001000300 020000900310020001100319020001000330039000600340#VV09.15287#VV09.15288#Thu Minh# Bnh gout#Ch dinh dng v sc kho#Thu Minh#22000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a159tr.^b21cm#T thuc gia nh#249142#Nhng kin thc c bn v bnh gout. Gii thiu cc cy lm dinh dng v lm thuc tr bnh gout. Cc m n n phng v tr bnh gout#Chn on#iu tr#Dinh dng#Bnh gout#Thanh## 00645000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200150003200300300 00470070010000770140007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090 01400115010000500129011001500134012001800149013000700167021013400174020001100308 020001000319020000900329020001100338039000600349#VV09.15289#VV09.15290#Ngc Minh #Bnh hen suyn#Ch dinh dng v sc kho#Ngc Minh#27000#Vi?t#616.2#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a194tr.^b21cm#T thuc gia nh#249143#Nhng hiu bit c hung v bnh hen suyn. Phng php phng v cha tr bnh. Hng dn ch din h dng vi ngi mc bnh hen suyn#Dinh dng#Hen suyn#iu tr#Phng bnh#Th anh## 00664000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200210003100300300 00520070009000820140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090 01400119010000500133011001500138012001800153013000700171021017000178020001600348 020001100364020000500375039000600380#VV09.15291#VV09.15292#Minh c#Bnh tin li t tuyn#Ch dinh dng v sc kho#Minh c#26000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a175tr.^b21cm#T thuc gia nh#249144#Kin thc chung v tuyn tin lit. Cc bnh tin lit tuyn thng gp. Gii thiu cc bi thuc, mn n iu tr, tng cng sc kho vi ngi b bnh tuyn tin lit#Tuyn tin lit #Dinh dng#Bnh#Thanh## 00641000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200220003300700190 00550140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090014001020100 00500116011001500121005000700136013000700143015004200150021015700192020000900349 020001100358039000600369#VV09.15293#VV09.15294#Thng Vn#Khm ph bt tnh hc# Thng Vn, H Sn#26000#Vi?t#745.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a190tr.^b21cm #H Sn#249145#Tn sch ngoi ba: Khm ph bt tch hc#Gii thiu cc hnh th c, qui tc thit k ch k trung vn, ch k nc ngoi. Tm hiu cc tc phm n gh thut, thit k ch k c o ca mt s tc gi#Th php#Ngh thut#Thanh# # 00625000000000217000450002600110000002600110001100201040002201900050012608200060 01318080005001370080005001420090014001470100005001610110015001660150082001810130 00700263021011000270020001000380020001100390039000600401#VV09.15295#VV09.15296#N hng gng mt th khoa xut sc tt nghip cc trng i hc, hc vin ti th nh ph H Ni nm 2009#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a184tr.^b21cm# u ba sch ghi: Thnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn thnh ph H Ni# 249146#Gii thiu tm lc chn dung nhng sinh vin t th khoa ti cc trng i hc, hc vin H Ni nm 2009#Sinh vin#Thnh tch#Thanh## 00605000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200440 00440070016000880140007001040190005001110820006001168080005001220080005001270090 01400132010000500146011001500151013000700166021015400173020001000327020000800337 039000600345#VV09.15298#VV09.15297#VV09.15299#Minh Giang#Nhng iu nn v khng nn trong giao tip#Minh Giang b.s.#25000#Vi?t#302.5#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2 009#^a183tr.^b21cm#249147#Cm nang v nhng iu nn lm v khng nn lm to n tng tt i vi ngi khc. Xy dng k nng giao tip, ng x x hi, ngh thut thuyt phc#Giao tip#K nng#Thanh## 00455000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480070015000690140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01400116010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020001200183 039000600195#VV09.15300#VV09.15302#VV09.15301#Bi Thanh Minh#Truyn ngn chn l c#Bi Thanh Minh#38500#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a246tr.^b21 cm#249148#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00602000000000289000450080800050000003900060000500100140001100200260002500600070 00510070028000580080005000860090014000910100005001050110015001100120017001250820 00400142013000700146014000700153026001100160026001100171026001100182019000500193 020001000198020001100208020001200219021008100231#^214#Thanh#Tng Nht Phu#Gng sng danh nhn: Tr#H Sn#Tng Nht Phu ; H Sn dch#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^ a135tr.^b21cm#Nho s Trung Hoa#951#249149#22000#VV09.15303#VV09.15304#VV09.1530 5#Vi?t#Danh nhn#Trung Quc#Truyn ngn#Gii thiu danh nhn ca Trung Quc qua cc thi i thng qua cc cu chuyn k## 00603000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200260 00470070029000730140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 01400128010000500142011001500147012001700162006000700179013000700186021008100193 020001000274020001100284020001200295039000600307#VV09.15306#VV09.15307#VV09.1530 8#Tng Nht Phu#Gng sng danh nhn: Ho#Tng Nht Phu ; H Sn dch#21000#Vi ?t#951#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^b21cm#Nho s Trung Hoa#H Sn#24915 0#Gii thiu danh nhn ca Trung Quc qua cc thi i thng qua cc cu chuyn k#Danh nhn#Trung Quc#Truyn ngn#Thanh## 00601000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200250 00470070028000720140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090 01400126010000500140011001500145012001700160006000700177013000700184021008100191 020001000272020001100282020001200293039000600305#VV09.15309#VV09.15310#VV09.1531 1#Tng Nht Phu#Gng sng danh nhn: L#Tng Nht Phu ; H Sn dch#24000#Vi?t #951#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^b21cm#Nho s Trung Hoa#H Sn#249151# Gii thiu danh nhn ca Trung Quc qua cc thi i thng qua cc cu chuyn k #Danh nhn#Trung Quc#Truyn ngn#Thanh## 00604000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200280 00470070028000750140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01400129010000500143011001500148012001700163006000700180013000700187021008100194 020001000275020001100285020001200296039000600308#VV09.15312#VV09.15313#VV09.1531 4#Tng Nht Phu#Gng sng danh nhn: Trung#Tng Nht Phu ; H Sn dch#24000#V i?t#951#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a146tr.^b21cm#Nho s Trung Hoa#H Sn#2491 52#Gii thiu danh nhn ca Trung Quc qua cc thi i thng qua cc cu chuyn k#Danh nhn#Trung Quc#Truyn ngn#Thanh## 00603000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200270 00470070028000740140007001020190005001090820004001148080005001180080005001230090 01400128010000500142011001500147012001700162006000700179013000700186021008100193 020001000274020001100284020001200295039000600307#VV09.15315#VV09.15316#VV09.1531 7#Tng Nht Phu#Gng sng danh nhn: Lim#Tng Nht Phu ; H Sn dch#24000#Vi ?t#951#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a152tr.^b21cm#Nho s Trung Hoa#H Sn#24915 3#Gii thiu danh nhn ca Trung Quc qua cc thi i thng qua cc cu chuyn k#Danh nhn#Trung Quc#Truyn ngn#Thanh## 00602000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200260 00470070028000730140007001010190005001080820004001138080005001170080005001220090 01400127010000500141011001500146012001700161006000700178013000700185021008100192 020001000273020001100283020001200294039000600306#VV09.15318#VV09.15319#VV09.1532 0#Tng Nht Phu#Gng sng danh nhn: Th#Tng Nht Phu ; H Sn dch#25000#Vi? t#951#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a155tr.^b21cm#Nho s Trung Hoa#H Sn#249154 #Gii thiu danh nhn ca Trung Quc qua cc thi i thng qua cc cu chuyn k #Danh nhn#Trung Quc#Truyn ngn#Thanh## 00608000000000253000450002600110000002600110001100200340002200700540005601400070 01100190005001170820004001228080005001260080005001310090014001360100005001500110 01500155006001800170005001800188013000700206021011600213020001100329020000800340 039000600348#VV09.15321#VV09.15322#Cch chn ngy lnh theo dn gian#Nguyn Quc Khnh s.t., dch ; Thch Minh Nghim h..#29000#Vi?t#390#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a221tr.^b21cm#Nguyn Quc Khnh#Thch Minh Nghim#249155#Tng hp nhng kin thc, kinh nghim trong dn gian chn gi lnh, ngy lnh a n quyt nh trong cng vic#Tn ngng#Vn ho#Thanh## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700490 00820190005001310820009001368080005001450080005001500090014001550100005001690110 02600174005001400200015007400214005001500288005001500303005001600318013000700334 02101560034102000080049702000080050502000080051302000070052102000120052803900060 0540#VV09.15323#VV09.15324#VV09.15325#Bc H vi ng b v nhn dn qun Hai B Trng#V Tin Tuynh, Phm Kim Thanh, Nguyn c ng..#Vi?t#959.7043#^214#^aH.# ^aNxb. H Ni#2009#^a210tr., 23tr. nh^b21cm#V Tin Tuynh#TTS ghi: ng Cng s n Vit Nam. Ban chp hnh ng b qun Hai B Trng#Trn Trung Sn#Phm Kim Tha nh#Nguyn c ng#249156#Tng hp nhng s kin ca H Ch Minh vi ng b v nhn dn qun Hai B Trng; Nhng k nim v Bc v phong tro ca ng b, nhn dn lm theo li Bc#Lch s#K nim#ng b#H Ni#H Ch Minh#Thanh## 00740000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200400003400700260 00740140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090014001280100 00500142011001500147005001300162004008500175013000700260021010600267020000900373 020000700382020000600389020002200395020001500417039000600432#VV09.15326#VV09.153 27#Nguyn Tri#Thit k bi ging t nhin v x hi 1#Nguyn Tri, L Thu Huyn #13000#Vi?t#372.3#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a107tr.^b24cm#L Thu Huyn#Ti bn, c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc #249157#Hng dn thit k bi ging t nhin v x hi lp 1 theo ni dung v c c bc trong hot ng ging dy#T nhin#X hi#Lp 1#Phng php ging dy#S ch gio vin#Thanh## 00768000000000325000450002600110000002600110001100200400002200700660006201400070 01280190005001350820006001408080005001460080005001510090014001560100005001700110 01500175005001200190005001300202005001600215005002100231005001200252013000700264 02101060027102000060037702000090038302000070039202000220039902000150042103900060 0436#VV09.15328#VV09.15329#Thit k bi ging t nhin v x hi 2#Nguyn Tri, L Thu Huyn, Ng V Thu Hng... ; Nguyn Tri ch.b.#18000#Vi?t#372.3#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2009#^a147tr.^b24cm#Nguyn Tri#L Thu Huyn#Ng V Thu Hng#Nguy n Th Cm Hng#L Th Ngc#249158#Hng dn thit k bi ging t nhin v x hi lp 2 theo ni dung v cc bc trong hot ng ging dy#Lp 2#T nhin#X hi#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh## 00582000000000265000450002600110000002600110001100100220002200200290004400700220 00730140007000950190005001020820007001078080005001140080005001190090014001240100 00500138011001400143013000700157021009500164020000800259020000600267020002200273 020001500295039000600310#VV09.15330#VV09.15331#inh Nguyn Trang Thu#Thit k b i ging o c 2#inh Nguyn Trang Thu#10000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a84tr.^b24cm#249159#Hng dn thit k bi ging o c lp 2 theo ni dung v cc bc trong hot ng ging dy#o c#Lp 2#Phng php ging dy# Sch gio vin#Thanh## 00563000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200290003400700120 00630140007000750190005000820820007000878080005000940080005000990090014001040100 00500118011001500123013000700138021009500145020000800240020000600248020001500254 039000600269020002200275#VV09.15332#VV09.15333#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 4#L Anh Tun#18000#Vi?t#372.87#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a138tr.^b24 cm#249160#Hng dn thit k bi ging m nhc lp 4 theo ni dung v cc bc t rong hot ng ging dy#m nhc#Lp 4#Sch gio vin#Thanh#Phng php ging d y## 00759000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200390003600300160 00750070053000910140007001440190005001510820007001568080005001630080005001680090 01400173010000500187011001500192005001400207004003000221005001500251013000700266 021010500273020001800378020000600396020002200402020001500424039000600439#VV09.15 335#VV09.15334#H Thanh Din#Thit k bi ging gio dc cng dn 6#Trung hc c s#H Thanh Din (ch.b.), Ng Kiu Linh, H Thanh Huyn#17000#Vi?t#170.71#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a152tr.^b24cm#Ng Kiu Linh#Ti bn, c sa cha, b s ung#H Thanh Huyn#249161#Hng dn thit k bi ging gio dc cng dn lp 6 t heo ni dung v cc bc trong hot ng ging dy#Gio dc cng dn#Lp 6#Phn g php ging dy#Sch gio vin#Thanh## 00668000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200390003600300160 00750070030000910140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090 01400150010000500164011001500169005001500184013000700199021010500206020001800311 020000600329020002200335020001500357039000600372#VV09.15336#VV09.15337#H Thanh Din#Thit k bi ging gio dc cng dn 7#Trung hc c s#H Thanh Din, H Th anh Huyn#20000#Vi?t#170.71#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a155tr.^b24cm#H Than h Huyn#249162#Hng dn thit k bi ging gio dc cng dn lp 7 theo ni dun g v cc bc trong hot ng ging dy#Gio dc cng dn#Lp 7#Phng php gin g dy#Sch gio vin#Thanh## 00800000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460030016000720070070000880220004001580050016001620050 01400178005001100192005001700203008000500220009001400225010000500239011001500244 01300070025902101140026602000050038002000060038502000070039102000090039802000220 0407020001500429039000600444#VV09.15338#VV09.15339#45000#Vi?t#510.71#^214#Thit k bi ging ton 7#Trung hc c s#Hong Ngc Dip, m Thu Hng, L Th Hoa. .. ; Hong Ngc Dip ch.b.#T.1#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn T h Thnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a362tr.^b24cm#249163#Hng dn thit k bi gi ng ton 7 theo ni dung mn hc v theo cc trnh t cc bc trong hot ng g ing dy#Ton#Lp 7#i s#Hnh hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh## 00800000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460030016000720070070000880220004001580050016001620050 01400178005001100192005001700203008000500220009001400225010000500239011001500244 01300070025902101140026602000050038002000060038502000070039102000090039802000220 0407020001500429039000600444#VV09.15340#VV09.15341#48000#Vi?t#510.71#^214#Thit k bi ging ton 7#Trung hc c s#Hong Ngc Dip, m Thu Hng, L Th Hoa. .. ; Hong Ngc Dip ch.b.#T.2#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn T h Thnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a416tr.^b24cm#249164#Hng dn thit k bi gi ng ton 7 theo ni dung mn hc v theo cc trnh t cc bc trong hot ng g ing dy#Ton#Lp 7#i s#Hnh hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh## 00613000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400300160 00630070012000790140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090 01400120010000500134011001500139013000700154021011700161020000800278020000600286 020002200292020001500314039000600329#VV09.15342#VV09.15343#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 7#Trung hc c s#L Anh Tun#15000#Vi?t#780.71#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a111tr.^b24cm#249165#Hng dn thit k bi ging m nhc lp 7 theo ni dung mn hc v theo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#m nh c#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh## 00670000000000301000450002600110000002600110001102101240002202000100014602000060 01560200022001620200015001840390006001990140007002050190005002120820004002178080 00500221001001500226002003100241003001600272007001500288022000400303008000500307 009001400312010000500326011001500331013000700346005001500353#VV09.15344#VV09.153 45#Hng dn thit k bi ging ting Anh lp 7 theo ni dung chng trnh v th eo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#Ting Anh#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh#28000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 7#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a224tr. ^b24cm#249166#Chu Quang Bnh## 00673000000000301000450002600110000002600110001102101210002202000070014302000060 01500200022001560200015001780390006001930140007001990190005002060820007002118080 00500218001001800223002002800241003001600269007001800285022000400303008000500307 009001400312010000500326011001500331013000700346005001800353#VV09.15346#VV09.153 47#Hng dn thit k bi ging a l lp 7 theo ni dung chng trnh v theo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#a l#Lp 7#Phng php ging dy#S ch gio vin#Thanh#26000#Vi?t#910.71#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi ging a l 7#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a207tr. ^b24cm#249167#Nguyn Chu Giang## 00613000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200290003400300160 00630070012000790140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090 01400120010000500134011001500139013000700154021011700161020000800278020000600286 020002200292020001500314039000600329#VV09.15348#VV09.15349#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 8#Trung hc c s#L Anh Tun#18000#Vi?t#780.71#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a139tr.^b24cm#249168#Hng dn thit k bi ging m nhc lp 8 theo ni dung mn hc v theo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#m nh c#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh## 00664000000000301000450002600110000002600110001102101180002202000100014002000060 01500200022001560200015001780390006001930140007001990190005002060820004002118080 00500215001001500220002003100235003001600266007001500282022000400297008000500301 009001400306010000500320011001500325005001500340013000700355#VV09.15350#VV09.153 51#Hng dn thit k bi ging mn ting Anh lp 8 theo ni dung mn hc v tr nh t cc bc trong hot ng ging dy#Ting Anh#Lp 8#Phng php ging dy#S ch gio vin#Thanh#38000#Vi?t#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 8#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a303tr.^b24cm #Chu Quang Bnh#249169## 00755000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010012000470020029000590030016000880070032001040220004001360050 01100140008000500151009001400156010000500170011001500175021017600190020000800366 020000600374020002200380020001500402039000500417013000700422005001200429#VV09.15 352#VV09.15353#25000#Vi?t#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 8 #Trung hc c s#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.2#V Minh H#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a192tr.^b24cm#Hng dn gio vin son gio n ho hc lp 8 bao gm: m c tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, hot ng dy v hc cc b i hc ho hc trong chng trnh lp 8#Ho hc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#249170#Cao C Gic## 00686000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010018000480020028000660030016000940070018001100220004001280080 00500132009001400137010000500151011001500156021013300171020000700304020000600311 020002200317020001500339039000500354013000700359005001800366#VV09.15355#VV09.153 54#27000#Vi?t#330.9597#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi ging a l 9#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a207tr.^b24cm#Hng d n gio vin son gio n a l lp 9 bao gm: mc tiu bi hc,phng tin dy hc v cc bi ging v s phn ho lnh th#a l#Lp 9#Phng php ging dy# Sch gio vin#Thu#249171#Nguyn Chu Giang## 00810000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010012000470020029000590030016000880070032001040220004001360050 01100140008000500151009001400156010000500170011001500175013000700190005001200197 021023100209020000800440020000600448020002200454020001500476039000500491#VV09.15 356#VV09.15357#30000#Vi?t#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 9 #Trung hc c s#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.1#V Minh H#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a236tr.^b24cm#249172#Cao C Gic#Hng dn gio vin son gio n ho h c trung hc c s v mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, tin trnh bi ging v: cc loi hp cht v c, kim loi, phi kim. S lc v bng tun hon cc nguyn t ho hc#Ho hc#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio v in#Thu## 00690000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200310004000700180 00710140007000890190005000960820009001018080005001100080005001150090014001200100 00500134011001500139013000700154021020500161020000900366020000700375020002200382 020001500404039000500419#VV09.15358#VV09.15359#Trn Khnh Phng#Thit k bi gi ng sinh hc 10#Trn Khnh Phng#31000#Vi?t#571.6071#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2 009#^a246tr.^b24cm#249173#Hng dn gio vin son gio n sinh hc lp 10 v m c tiu bi hc, thit b dy hc, hot ng dy hc cc bi hc sinh hc nh: gi i thiu chung v t bo sng, sinh hc t bo v sinh hc vi sinh vt#Sinh hc# Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00761000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020038000580070010000960220004001060080005001100090 01400115010000500129011001500134013000700149005001000156021024900166020000700415 020002200422020000700444020001500451039000500466#VV09.15360#VV09.15361#47000#Vi ?t#512.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging i s 10 nng cao#Trn Vinh#T.1#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a407tr.^b24cm#249174#Trn Vinh#Hng dn gio vin son gio n i s lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc s inh, phn phi thi gian v tin trnh dy hc cc bi i s v: mnh , tp h p, hm s bc nht v bc hai, phng trnh v h phng trnh#i s#Phng ph p ging dy#Lp 10#Sch gio vin#Thu## 00768000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020038000580070010000960220004001060080005001100090 01400115010000500129011001500134013000700149005001000156021025600166020000700422 020000700429020002200436020001500458039000500473#VV09.15362#VV09.15363#48000#Vi ?t#512.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging i s 10 nng cao#Trn Vinh#T.2#^ aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a411tr.^b24cm#249175#Trn Vinh#Hng dn gio vin son gio n i s lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc s inh, phn phi thi lng v tin trnh dy hc cc bi i s v: bt ng thc v bt phng trnh, thng k, gc lng gic v cng thc lng gic#i s#L p 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00748000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020040000580070010000980220004001080080005001120090 01400117010000500131011001500136013000700151005001000158021023200168020000900400 020000700409020002200416020001500438039000500453#VV09.15364#VV09.15365#21000#Vi ?t#516.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging hnh hc 10 nng cao#Trn Vinh#T.1 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b24cm#249176#Trn Vinh#Hng dn gio vin ph ng php ging dy hnh hc lp 10 nh: mc tiu bi hc, s chun b ca gio v in v hc sinh, phn phi thi lng, tin trnh dy hc mn hnh hc lp 10 v : vect, tch v hng ca hai vect v ng dng#Hnh hc#Lp 10#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#Thu## 00771000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020040000580070010000980220004001080080005001120090 01400117010000500131011001500136013000700151005001000158021025500168020000900423 020000700432020002200439020001500461039000500476#VV09.15366#VV09.15367#22000#Vi ?t#516.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging hnh hc 10 nng cao#Trn Vinh#T.2 #^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a202tr.^b24cm#249177#Trn Vinh#Hng dn gio vin ph ng php ging dy hnh hc lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, phn phi thi lng v tin trnh dy hc cc bi hc v tnh v hng ca hai vect v ng dng. Phng php to trong mt phng#Hnh hc #Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010018000480020040000660070018001060220004001240080005001280090 01400133010000500147011001500152013000700167005001800174021017700192020000900369 020000700378020002200385020001500407039000500422#VV09.15368#VV09.15369#18000#Vi ?t#571.0071#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi ging sinh hc 10 nng cao#Trn Khnh Phng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a150tr.^b24cm#249178#Trn Khnh Phng #Hng dn gio vin phng php dy sinh hc lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, thit b dy - hc, hot ng dy - hc cc bi hc sinh hc v: th gii sng v sinh hc t bo#Sinh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00735000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200400003600700140 00760140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090014001190100 00500133011001500138013000700153021024200160020001800402020000700420020002200427 020001500449039000500464#VV09.15370#VV09.15371#H Thanh Din#Thit k bi ging gio dc cng dn 10#H Thanh Din#28000#Vi?t#170.71#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#20 09#^a230tr.^b24cm#249179#Hng dn phng php ging dy gio dc cng dn 10 ba o gm: mc tiu bi hc, ti liu v phng tin dy hc, hot ng dy v hc c c bi hc v cng dn vi vic hnh thnh th gii quan phng php lun khoa h c v cng dn vi o c#Gio dc cng dn#Lp 10#Phng php ging dy#Sch g io vin#Thu## 00718000000000301000450002600110000002600110001102101650002202000070018702000070 01940200022002010200015002230390005002380140007002430190005002500820009002558080 00500264001001300269002002900282007002800311022000400339005001400343008000500357 009001400362010000500376011001500381013000700396005001300403#VV09.15372#VV09.153 73#Hng dn phng php ging dy a l lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, d ng dy - hc, hot ng dy hc cc bi hc a l v a l kinh t - x hi V it Nam#a l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#20000#Vi?t#330. 9597#^214#V Quc Lch#Thit k bi ging a l 10#V Quc Lch, Phm Ngc Yn# T.2#Phm Ngc Yn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#249180#V Quc Lch## 00756000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010012000470020030000590070012000890220004001010080005001050090 01400110010000500124011001500129021024600144020000800390020000700398020002200405 020001500427039000500442013000700447005001200454#VV09.15374#VV09.15375#19000#Vi ?t#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 10#Cao C Gic#T.1#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a155tr.^b24cm#Hng dn gio vin phng php ging dy ho h c lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, tin tr nh dy hc cc bi hc v nguyn t, bng tun hon v cc nguyn t ho hc v nh lut tun hon, lin kt ho hc#Ho hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#249181#Cao C Gic## 00749000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020030000600070036000900220004001260050010001300080 00500140009001400145010000500159011001500164020000800179020000700187020002200194 020001500216039000500231013000700236005001700243021018700260#VV09.15376#VV09.153 77#49000#Vi?t#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 10#Nguyn V n ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Hong Dn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a467tr.^b24cm# Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#249182#Nguyn Vn ng #Hng dn gio vin phng php ging dy ng vn lp 10 bao gm: kt qu cn t, chun b ca thy v tr, thit k dy hc. Cc hot ng dy hc cc bi v n trong chng trnh lp 10## 00791000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020029000620070033000910220004001240050017001280080 00500145009001400150010000500164011001500169013000700184005001500191021018200206 02000070038802000070039502000220040202000090042402000120043302000150044503900050 0460#VV09.15378#VV09.15379#20000#Vi?t#537.071#^214#Trn Thu Hng#Thit k bi ging vt l 11#Trn Thu Hng, o Th Thu Thu#T.1#o Th Thu Thu#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a172tr.^b24cm#249183#Trn Thu Hng#Hng dn gio vin phng ph p ging dy vt l lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b dng dy hc, thit k hot ng dy hc cc bi hc vt l v in hc v in t hc#Vt l# Lp 11#Phng php ging dy#in hc#in t hc#Sch gio vin#Thu## 00769000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010013000480020038000610070013000990220004001120080005001160090 01400121010000500135011001500140021020300155020000700358020000700365020002200372 020000900394020001500403039000500418013000700423005001300430020001200443#VV09.15 380#VV09.15381#43000#Vi?t#330.9597#^214#V Quc Lch#Thit k bi ging a l 12 nng cao#V Quc Lch#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a342tr.^b24cm#Hng dn gi o vin phng php ging dy a l lp 12 bao gm: mc tiu bi hc, cc thit b dy hc, hot ng trn lp ca gio vin v hc sinh ca cc bi hc v a l cc ngnh kinh t Vit Nam#a l#Lp 12#Phng php ging dy#Vit Nam#Sch gio vin#Thu#249184#V Quc Lch#a kinh t## 00718000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010018000470020040000650070018001050220004001230080005001270090 01400132010000500146011001500151013000700166005001800173021015300191020000900344 020000700353020002200360020001400382020001500396039000500411#VV09.15382#VV09.153 83#32000#Vi?t#576.071#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi ging sinh hc 12 nn g cao#Trn Khnh Phng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a227tr.^b24cm#249185#Trn K hnh Phng#Hng dn gio vin phng php ging dy sinh hc lp 12 bao gm: m c tiu bi hc, chun b, cc hot ng dy - hc cc bi sinh hc v di truyn hc#Sinh hc#Lp 12#Phng php ging dy#Di truyn hc#Sch gio vin#Thu## 00744000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200240003700700290 00610050013000900140007001030190005001100820007001158080005001220080005001270090 01800132010000500150011001500155013000700170004001300177021024000190020000900430 020001100439020001100450039000500461#VV09.15384#VV09.15385#Trn ng Sinh#Gio t rnh tn gio hc#Trn ng Sinh, o c Don#o c Don#31000#Vi?t#200.71#^ 214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a282tr.^b21cm#249186#In ln th 4#Nhp mn tn gio hc. Mt s vn l lun chung v tn gio. o Pht, o Kit, o Ixlam . Mt s tn ngng v tn gio dn tc Vit Nam. T tng H Ch Minh v n g li, ch trng ca ng, chnh sch ca nh nc ta v tn gio#Tn gio#Tn ngng#Gio trnh#Thu## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020029000450070015000740220004000890050015000930040018001080080 00500126009001800131010000500149011001500154013000700169020000500176020000900181 020000800190020001400198039000500212#VV09.15386#VV09.15387#20000#Vi?t#372.7#^21 4#Thc hnh gii ton tiu hc#Trn Din Hin#T.1#Trn Din Hin#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a199tr.^b21cm#249187#Ton#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020029000450070015000740220004000890050015000930040018001080080 00500126009001800131010000500149011001500154013000700169020000500176020000900181 020000800190020001400198039000500212#VV09.15389#VV09.15388#18000#Vi?t#372.7#^21 4#Thc hnh gii ton tiu hc#Trn Din Hin#T.2#Trn Din Hin#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a167tr.^b21cm#249188#Ton#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00791000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200170003800700570 00550050015001120050016001270140007001430190005001500820007001558080005001620080 00500167009001800172010000500190011001500195004001300210013000700223021019600230 020000800426020001300434020002200447020001500469039000500484#VV09.15390#VV09.153 91#Phan Thanh Long#L lun gio dc#Phan Thanh Long (ch.b.), Trn Quang Cn, Ngu yn Vn Din#Trn Quang Cn#Nguyn Vn Din#29000#Vi?t#370.71#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a262tr.^b21cm#In ln th 2#249189#Khi nim qu trnh gio dc, nhng vn l lun c bn trong gio dc, nguyn tc gio dc, ni dung gio dc, phng php gio dc v cc chc nng, nhim v ca ngi gio vin ch nhi m lp#L lun#Gio dc hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu## 00680000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200330003400700120 00670140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090018001070100 00500125011001500130013000700145021021800152020000900370020000900379020001000388 020001100398039000500409#VV09.15392#VV09.15393#H Ngc i#Gio dc tiu hc u th k XXI#H Ngc i#25000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a173 tr.^b21cm#249190#nh hng l thuyt v nn gio dc tiu hc u th k 21. V n nghip v s phm v vic hc trong gio dc hin i. Cng ngh hc cho m n ting Vit lp 1. T hc, t chc thc tin vic hc v chuyn hc thut#Gio dc#Tiu hc#Th k 21#Ting Vit#Thu## 00662000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200180003400700120 00520140007000640190005000710820006000768080005000820080005000870090018000920100 00500110011001500115013000700130021018200137020001000319020000800329020002200337 020001100359039000500370020000900375#VV09.15394#VV09.15395#H Ngc i#Nghip v s phm#H Ngc i#37000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a275tr. ^b21cm#249191#Gii thiu v nghip v s phm hin ti. Phng php ging dy c c bi hc mng ting Vit lp 1 v: ting, m, vn v nguyn m i. Cc mi qua n h c bn trong gio dc hin i#Nghip v#S phm#Phng php ging dy#Tin g Vit#Thu#Tiu hc## 00707000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200430003800300520 00810070055001330050017001880140007002050190005002120820009002178080005002260080 00500231009001800236010000500254011001500259005001200274013000700286021009700293 020002100390020001300411039000500424#VV09.15396#VV09.15397#Nguyn c Thn#Hi v p v mn hc T tng H Ch Minh#Dng cho sinh vin cc h o to i hc, cao ng#Nguyn c Thn (ch.b.), Nguyn c Chin, L Th Ninh#Nguyn c Chi n#33000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a258tr.^b21cm#L Th Ni nh#249192#Gm 53 cu hi p v t tng H Ch Minh dng cho sinh vin cc h o to i hc v cao ng#T tng H Ch Minh#Sch hi p#Thu## 00777000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200550003700700150 00920140008001070190005001150820006001208080005001260080005001310090018001360100 00500154011001500159013000700174021027600181020000900457020002200466020000900488 020000900497039000500506#VV09.15398#VV09.15399#Nghim nh V#Gio dc truyn th ng yu nc cho th h tr ngy nay#Nghim nh V#155000#Vi?t#959.7#^214#^aH. #^ai hc S phm#2009#^a430tr.^b24cm#249193#Gii thiu v t nc, con ngi, truyn thng dn tc Vit Nam. Truyn thng yu nc Vit Nam. ng, Bc H vi vic "bi dng th h cch mng cho i sau...". Nhng tm gng yu nc tiu biu thi i H Ch Minh. Nhng bin php gio dc lng yu nc cho th h tr #Gio dc#Truyn thng yu nc#Tui tr#Vit Nam#Thu## 00511000000000253000450002600110000000200270001100300570003800700140009500500140 01090140007001230190005001300820008001358080005001430080018001480090023001660100 00500189011001500194013000700209020000700216020000700223020000800230020001400238 039000500252#VV09.15400#Bi tp vt l 11 nng cao#Dng cho hc sinh kh, gii. Dng cho hc sinh chuyn l#Lu nh Tun#Lu nh Tun#56000#Vi?t#537.076#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a355tr.^b24cm#249194#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00678000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020032000340030055000660070065001210220004001860050024001900050016002140050 02100230005001300251008001800264009002300282010000500305011001500310013000700325 020001100332020000600343020000800349020001400357039000500371#VV09.15401#17000#V i?t#372.6#^214#V b tr nng cao ting Vit 4#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng T rinh..#T.2#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a102tr.^b24cm#249195#Ting V it#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00469000000000253000450002600110000000200200001100300240003100700140005500500140 00690140007000830190005000900820008000958080005001030080018001080090023001260100 00500149011001400154013000700168020000700175020000600182020000800188020001400196 039000500210#VV09.15402# hc tt vt l 7#120 bi tp chn lc...#Lu nh Tu n#Lu nh Tun#14000#Vi?t#530.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2009#^a88tr.^b24cm#249196#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00494000000000253000450002600110000000200230001100700350003400500130006901400070 00820190005000890820007000948080005001010080018001060090023001240100005001470110 01500152005002100167013000700188020001200195020000600207020000800213020001400221 039000500235#VV09.15403#V luyn tp lm vn 5#L H Phng, Ngc Phng Trin h#L H Phng#32000#Vi?t#372.62#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2009#^a187tr.^b24cm# Ngc Phng Trinh#249197#Tp lm vn#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00672000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020007000320070059000390220004000980050015001020050014001170050014001310050 01000145008001800155009002300173010000500196011001400201012005200215013000700267 021007800274020001000352020001500362039000500377#VV09.15404#25000#Vi?t#428#^214 #My ABC#Bruce Bagnell, Sharon Laird, Sonia Mcgraw ; Thnh Yn b.s.#T.1#Bagnell, Bruce#Laird, Sharon#Mcgraw, Sonia#Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#T sch Bit ni. Ch ci ting Anh u tin ca em#2491 98#Gip tr em lm quen vi cc ch ci ting Anh v nhng t ting Anh n gin #Ting Anh#Sch thiu nhi#Thu## 00672000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020007000320070059000390220004000980050015001020050014001170050014001310050 01000145008001800155009002300173010000500196011001400201012005200215013000700267 021007800274020001000352020001500362039000500377#VV09.15405#25000#Vi?t#428#^214 #My ABC#Bruce Bagnell, Sharon Laird, Sonia Mcgraw ; Thnh Yn b.s.#T.2#Bagnell, Bruce#Laird, Sharon#Mcgraw, Sonia#Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#T sch Bit ni. Ch ci ting Anh u tin ca em#2491 99#Gip tr em lm quen vi cc ch ci ting Anh v nhng t ting Anh n gin #Ting Anh#Sch thiu nhi#Thu## 00672000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020007000320070059000390220004000980050015001020050014001170050014001310050 01000145008001800155009002300173010000500196011001400201012005200215013000700267 021007800274020001000352020001500362039000500377#VV09.15406#25000#Vi?t#428#^214 #My ABC#Bruce Bagnell, Sharon Laird, Sonia Mcgraw ; Thnh Yn b.s.#T.3#Bagnell, Bruce#Laird, Sharon#Mcgraw, Sonia#Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#T sch Bit ni. Ch ci ting Anh u tin ca em#2492 00#Gip tr em lm quen vi cc ch ci ting Anh v nhng t ting Anh n gin #Ting Anh#Sch thiu nhi#Thu## 00730000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200420003300300360 00750070018001110190005001290820009001348080005001430080005001480090011001530100 00500164011002400169001001800193013000700211021015600218020001600374020001600390 020001400406020000700420020000800427039000500435#VV09.15407#VV09.15409#VV09.1540 8#n Tun Qun - di tch vn ho - lch s#Phng Yn Ninh - thnh ph Yn Bi# Nguyn Quang Hun#Vi?t#959.7157#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a70tr., 2tr. nh^b22c m#Nguyn Quang Hun#249201#Gii thiu v tr v lch s n Tun Qun, phng Y n Minh, thnh ph Yn Bi. Cc v c th n. Cc vn vt ti n. Cc ngy l ln trong nm n#Di tch vn ho#Di tch lch s#n Tun Qun#L hi#Yn Bi#Thu## 01064000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300870 00500070015001370140007001520190005001590820009001648080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199001001500214004003700229013000700266021044000273 020000800713020001100721020001600732020000900748039000500757#VV09.15410#VV09.154 12#VV09.15411#Kinh t Thi Lan#Mt s chnh sch cng nghip ho hng v xut k hu trong ba thp nin cui th k XX#Trng Duy Ho#59000#Vi?t#338.9593#^214#^ aH.#^aTh gii#2009#^a306tr.^b21cm#Trng Duy Ho#TTS ghi: Vin Nghin cu ng Nam #249202#Mt s t tng v l thuyt kinh t lin quan n chnh sch cng nghip ho hng v xut khu Thi Lan. C s thc tin, quan nim, c trng c bn v chnh sch cng nghip ho hng v xut khu Thi Lan. Chnh sch chuyn dch c cu kinh t hng v xut khu. Chnh sch cng nghip ho nng n ghip, ti chnh - tin t, pht trin ngun nhn lc v khoa hc cng ngh. Ch nh sch kinh t i ngoi v hi nhp kinh t quc t#Kinh t#Chnh sch#Cng ng hip ho#Thi Lan#Thu## 00727000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200360003902900200 00750070039000950140007001340190005001410820008001468080005001540080018001590090 02300177010000500200011001400205001002100219013000700240021016800247020001000415 020000500425020001400430039000500444#VV09.15413#VV09.15414#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc in#Electricity English#Thin n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#16000#Vi?t#621.319#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a97tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249203#Gm cc bi hc ting Anh v ch in nh: in l g, tnh in, cc dng in, in tch kh quyn, dng in, mnh in, cc nguyn tc s dng in trong nh...#Ting Anh#in#Sch song ng #Thu## 00695000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200420003902900150 00810070039000960140007001350190005001420820004001478080005001510080018001560090 02300174010000500197011001400202001002100216013000700237021013300244020001000377 020001100387020001400398039000500412#VV09.15415#VV09.15416#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc nng lng#Energy English#Thin n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#14000#Vi?t#530#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a82tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249204#Gm cc bi hc ting Anh v ch nn g lng nh: nng lng l g, c nng, nhit nng, nng lng bc x, ho nng, in nng...#Ting Anh#Nng lng#Sch song ng#Thu## 00771000000000301000450002600110000002600110001100500170002200200510003902900210 00900070039001110140006001500190005001560820006001618080005001670080018001720090 02300190010000500213011001400218001002100232013000700253021015000260020001000410 020001100420020000900431020001000440020001400450039000500464#VV09.15417#VV09.154 18#Trnh Thanh Ton#Ting Anh gio dc v khoa hc nng lng thu lc#Hydro ene rgy English#Thin n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#8500#Vi?t#621.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a51tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249205 #Gm cc bi hc ting Anh v ch nng lng thu lc nh: nng lng t nc chy, gng quay nc, chuyn sang in nng, nng lng thu in...#Ting Anh #Nng lng#Thu lc#Thu in#Sch song ng#Thu## 00714000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200400003902900210 00790070039001000140007001390190005001460820006001518080005001570080018001620090 02300180010000500203011001400208001002100222013000700243021014800250020001000398 020000900408020001400417039000500431#VV09.15420#VV09.15419#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc o lng#Measurements English#Thin n Trng Hng, T rnh Thanh Ton#10000#Vi?t#530.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2009#^a63tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249206#Gm cc bi hc ting Anh v o l ng nh: m v o, cc n v v cc tiu chun o lng, chiu di v khong cch, khi lng v trng lng...#Ting Anh#o lng#Sch song ng#Thu## 00748000000000289000450002600110000002600110001100500170002200200360003902900240 00750070039000990140006001380190005001440820006001498080005001550080018001600090 02300178010000500201011001400206001002100220013000700241021015900248020001000407 020001300417020000900430020001400439039000500453#VV09.15421#VV09.15422#Trnh Tha nh Ton#Ting Anh c th con ngi h xng#Skeleton system English#Thin n Tr ng Hng, Trnh Thanh Ton#8000#Vi?t#612.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a48tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249207#Gm cc bi hc ting A nh v h xng ca c th con ngi nh: b khung c th, cc loi xng, tu x ng v ct sng, cu trc v s pht trin ca xng...#Ting Anh#C th ngi#H xng#Sch song ng#Thu## 00680000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200360003902900140 00750070039000890140006001280190005001340820006001398080005001450080018001500090 02300168010000500191011001400196001002100210013000700231021013000238020001000368 020000500378020001400383039000500397#VV09.15424#VV09.15423#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc nc#Water English#Thin n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#8000#Vi?t#553.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a65tr. ^b21cm#Thin n Trng Hng#249208#Gm cc bi hc ting Anh v ch nc nh: nc xoay quanh ta, hy nguyn cu nc, ba trng thi ca nc, sc cng b m t...#Ting Anh#Nc#Sch song ng#Thu## 00720000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200400003902900180 00790070039000970140007001360190005001430820004001488080005001520080018001570090 02300175010000500198011001400203001002100217013000700238021015900245020001000404 020000900414020001400423039000500437#VV09.15425#VV09.15426#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc ho cht#Chemicals English#Thin n Trng Hng, Trn h Thanh Ton#12000#Vi?t#540#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009# ^a72tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249209#Gm cc bi hc ting Anh v ch ho cht nh: ho cht l g, cc khi kin to, kim loi v phi kim, trn ln v tch ring ho cht, phn ng ho hc...#Ting Anh#Ho cht#Sch song ng#Thu## 00709000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200410003902900120 00800070039000920140007001310190005001380820006001438080005001490080018001540090 02300172010000500195011001400200001002100214013000700235021015000242020001000392 020001000402020001400412039000500426#VV09.15427#VV09.15428#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc khng kh#Air English#Thin n Trng Hng, Trnh Tha nh Ton#16000#Vi?t#551.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a9 6tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249210#Gm cc bi hc ting Anh v ch khng kh nh: th nghim khng kh, khng kh c lm t ci g, khng kh c trng lng, p sut khng kh...#Ting Anh#Khng kh#Sch song ng#Thu## 00704000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200440003902900160 00830070039000990140007001380190005001450820004001508080005001540080018001590090 02300177010000500200011001400205001002100219013000700240021013700247020001000384 020001300394020001400407039000500421#VV09.15429#VV09.15430#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc h sinh thi#Ecology English#Thin n Trng Hng, Tr nh Thanh Ton#16000#Vi?t#577#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a99tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249211#Gm cc bi hc ting Anh v h sinh thi nh: h sinh thi l g, s nhim mi trng, nhit , t trng v s bo tn t trng...#Ting Anh#H sinh thi#Sch song ng#Thu## 00706000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200370003902900130 00760070039000890140007001280190005001350820004001408080005001440080018001490090 02300167010000500190011001400195001002100209013000700230021015600237020001000393 020000600403020001400409039000500423#VV09.15431#VV09.15432#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc nhit#Heat English#Thin n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#11000#Vi?t#536#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a67tr.^ b21cm#Thin n Trng Hng#249212#Gm cc bi hc ting Anh ch nhit nh: nh it hc l g, ngun nhit, nhit v nhit , vt th gin n do nhit, s truy n nhit, s nng chy v si#Ting Anh#Nhit#Sch song ng#Thu## 00758000000000289000450002600110000002600110001100500170002200200430003902900250 00820070039001070140006001460190005001520820006001578080005001630080018001680090 02300186010000500209011001400214001002100228013000700249021015800256020001000414 020001200424020001300436020001400449039000500463#VV09.15433#VV09.15434#Trnh Tha nh Ton#Ting Anh gio dc v khoa hc h tiu ho#Digestive system English#Thi n n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#8000#Vi?t#612.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a46tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249213#Gm cc bi hc ting Anh v h tiu ho ca c th con ngi nh: thc n cho s sng, chuyn g xy ra vi thc n sau khi chng ta n, c quan tiu ho...#Ting Anh#H tiu ho#C th ngi#Sch song ng#Thu## 00668000000000277000450002600110000002600110001100500170002200200400003902900140 00790070039000930140007001320190005001390820004001448080005001480080018001530090 02300171010000500194011001400199001002100213013000700234021011100241020001000352 020000900362020001400371039000500385#VV09.15435#VV09.15436#Trnh Thanh Ton#Tin g Anh gio dc v khoa hc nh sng#Light English#Thin n Trng Hng, Trnh Th anh Ton#12000#Vi?t#535#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a71 tr.^b21cm#Thin n Trng Hng#249214#Gm cc bi hc ting Anh v ch nh s ng nh: nh sng l g, cc ngun nh sng, hng i ca nh sng...#Ting Anh# nh sng#Sch song ng#Thu## 00547000000000229000450002600110000002600110001100200130002200700170003501900050 00520820006000578080005000630080018000680090023000860100005001090110015001140010 01700129013000700146021014200153020000900295020000800304039000500312#VV09.15437# VV09.15438#T n ca m#Thch Nht Quang#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a183tr.^b21cm#Thch Nht Quang#249215#Gii thiu cc gi o l ca o Pht gip cc Pht t hiu c hiu o, hiu hnh ca con ngi c Pht v lm th no lm trn hiu o#o Pht#Gio l#Thu## 00884000000000325000450002600110000002600110001100500160002200200290003800300240 00670070058000910190005001490820009001548080005001630080005001680090011001730100 00500184011001500189001001700204005001500221015010400236013000700340028002700347 02101300037402000110050402000090051502000070052402000140053102000080054503900050 0553#VV09.15440#VV09.15439#Nguyn Khnh H#A concise Vietnamese grammar#For non- native speakers#on Thin Thut (ch.b.), Nguyn Khnh H, Phm Nh Qunh#Vi?t#4 95.9225#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a151tr.^b24cm#on Thin Thut#Phm Nh Qunh #TTS ghi: Vietnam National university, Ha Noi. Institute of Vietnamese studies and development sciences#249216#Ng php ting Vit c bn#Gii thiu cc kin t hc v bi tp ng php ting Vit dnh cho ngi nc ngoi v: ng m, hnh th i hc v c php ting Vit#Ting Vit#Ng php#Ng m#Hnh thi hc#C php#Th u## 00818000000000325000450002600110000002600110001100500130002200200130003500300100 00480070069000580140008001270190005001350820004001408080005001440080018001490090 02300167010000500190011001500195005001300210005001500223005001100238006001100249 01300070026002101710026702000180043802000100045602000060046602000150047203900050 0487#VV09.15441#CDVN.01005#Lee Bo-yeong#Tomato TOEIC#Listening#Ch.b.: Lee Bo-yeo ng, Kim Jin-gyeong, Kim Hak-in... ; L Huy Lm dch#198000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a510tr.^b26cm#Lee Mi-yeong#Kim Jin-gyeo ng#Kim Hak-in#L Huy Lm#249217#Gii thiu cc k nng nghe trong luyn thi TOEI C nh: xc nh t trng m, cu trc cu, thnh ng, din t bng t ng kh c... Mt s bi thi mu c km theo p n#K nng nghe hiu#Ting Anh#TOEIC#Sc h luyn thi#Thu## 00626000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600120003300200510 00450070058000960140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090 01800180010000500198011001500203019000900218001001500227005001400242015002200256 013000700278020001800285020000400303020001200307039000500319#VV09.15442#VV09.154 43#VV09.15444#L Th Oanh#Alice x s diu k v Alice x s trong gng#Lew is Carroll ; L Th Oanh dch ; Minh ho: John Tenniel#85000#Vi?t#823#^214#^aH. #^aVn hc^bng A#2009#^a325tr.^b21cm#Dch Anh#Carroll, Lewis#Tenniel, John#TT S ghi: Vn hc Anh#249218#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00630000000000265000450002600110000002600110001100200220002200700110004401400070 00550190005000620820006000678080005000730080018000780090023000960100005001190110 01500124001001100139013000700150021017100157020001100328020000400339020000900343 020000700352039000500359#VV09.15445#VV09.15446#99 mn nm dng sinh#Thanh Nhn# 58000#Vi?t#613.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a102tr.^b2 4cm#Thanh Nhn#249219#Phn tch dinh dng, nhng iu king k, nguyn liu v cch ch bin 99 mn nm dng sinh nh: canh k t kim chm b c, nm hng x o bao t heo, nm xo tht g...#Dinh dng#Nm#Ch bin#Mn n#Thu## 00829000000000325000450002600110000002600110001100500190002200200380004100700380 00790140007001170190005001240820006001298080005001350080018001400090008001580100 00500166011001500171001001800186013000700204021022000211020001000431020000900441 02000100045002000140046002000060047402000100048003900050049002000040049502000040 0499#VV09.15447#VV09.15448#Trn Ph Mnh Siu#Bnh do giun ln v giun a ch mo#Trn Th Kim Dung, Trn Ph Mnh Siu#50000#Vi?t#616.9#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aY hc#2009#^a157tr.^b21cm#Trn Th Kim Dung#249220#Gii thiu v sinh hc c a giun ln v giun a ch mo. Lch s, c im, biu hin lm sng trong b nh nhim giun ln v giun a ch mo. Dch t hc, chn on v iu tr cc b nh do gun ln v giun a ch mo#Chn on#iu tr#Bnh giun#Bnh giun a#N gi#Giun ln#Thu#Ch#Mo## 00564000000000253000450002600110000002600110001100200640002200700130008601400070 00990190005001060820006001118080005001170080005001220090008001270100005001350110 01500140001001300155013000700168021009100175020002000266020000900286020001000295 039000500305#VV09.15449#VV09.15450#Ghp tng - mt s kin thc chuyn ngnh v quy trnh k thut#L Trung Hi#51000#Vi?t#617.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a178tr .^b21cm#L Trung Hi#249221#Gii thiu mt s kin thc chuyn ngnh v ghp tn g. Mt s qui trnh k thut ghp tng#Ghp b phn c th#K thut#Ghp tng#Th u## 00897000000000301000450002600110000002600110001100200680002200700150009001400070 01050190005001120820006001178080005001230080018001280090008001460100005001540110 01500159001001500174015004800189013000700237021029500244020000500539020000900544 020000900553020001300562020000800575020000700583039000500590#VV09.15451#VV09.154 52#ng dng laser CO2 iu tr bnh l mt, ngoi da v thm m mi mt#L Thu Lan#50000#Vi?t#617.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a108tr.^b21cm#L Thu Lan#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch#249222#Gii thiu v ng dng laser CO2 trong phu thut to hnh, iu tr mt s bnh quanh mt. Cn g ngh v thit b laser y hc. iu tr nh gai th bo vy ti pht bng laser CO2. Laser CO2 iu tr so ngoi da, phu thut thm m mi mt, iu tr bnh l b mt nhn cu v ti to b mt da#Laze#iu tr#Bnh mt#Bnh da liu#Thm m#Mi mt#Thu## 00934000000000289000450002600110000002600110001100500180002200200320004000700620 00720190005001340820007001398080005001460080005001510090008001560100005001640110 01500169005001700184005001500201005002100216005001600237013000700253021035200260 020000700612020001100619020000900630039000500639#VV09.15453#VV09.15454#Nguyn Vi t Thim#T st v bin php phng chng#Nguyn Vit Thim, Nguyn Vn Tng (ch .b.), Trn Vit Ngh..#Vi?t#616.85#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a147tr.^b21cm#Nguyn Vn Tng#Trn Vit Ngh#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Vn Tun#249223#Mt s khi nim v hnh vi t st v hng nghin cu trong tng lai. Qu trnh dn n h nh vi t st v nh gi nguy c thc y hnh vi t st. Tng quan nghin cu v t st. Cc bnh tm thn, th cht v t st. T st la tui v thnh ni n. Nguyn tc iu tr ngi c hnh vi t st. Liu php sinh hc trong iu tr v d phng t st#T st#Phng bnh#iu tr#Thu## 00762000000000265000450002600110000002600110001100200260002200700210004801400070 00690190005000760820006000818080005000870080005000920090008000970100005001050110 01500110001002100125015007200146013000700218021023700225020000700462020001300469 020000900482039000500491#VV09.15455#VV09.15456#D ng trong tai mi hng#Nguyn Th Ngc Dung#40000#Vi?t#617.5#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a300tr.^b21cm#Nguyn Th Ngc Dung#TTS ghi: i hc Y Dc thnh ph H Ch Minh. B mn Tai - Mi - H ng#249224#Gii thiu v vim mi d ng. Bnh d ng tai ngoi, tai gia v tai trong. Khm thc th bnh nhn d ng. iu tr thuc trong d ng tai mi hng. iu tr min dch c bit bng d nguyn ng di da v di li cc bnh d ng#D ng#Tai mi hng#iu tr#Thu## 00643000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700170004001400070 00570190005000640820006000698080005000750080005000800090008000850100005000930110 01500098013000700113005001200120021022600132020000900358020000800367020000900375 039000500384#VV09.15457#VV09.15458#Khi bn mang thai#Nhm Espero b.s.#22000#Vi? t#618.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a110tr.^b19cm#249225#Nhm Espero#Cung cp kin t hc v chun b cho vic mang thai, chn thng mang thai, ch n ung khi man g thai. Luyn tp trong qu trnh mang thai. Vn sc kho. Nhng khm nghim trong thi gian mang thai. Chun b trc khi sinh#Thai sn#Sinh #Sn khoa#Thu ## 00647000000000253000450002600110000002600110001100200330002200700170005501400070 00720190005000790820004000848080005000880080005000930090008000980100005001060110 01400111005001200125013000700137021021800144020000900362020000800371020000900379 039000500388#VV09.15460#VV09.15459#101 li khuyn cho cc b m tr#Nhm Espero b.s.#22000#Vi?t#618#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a73tr.^b19cm#Nhm Espero#249226#Gi i thiu 101 li khuyn dnh cho cc b m tr nh: du hiu mang thai, n phng khm, chun b sinh n, nhng la chn cho vic sinh , giai on u ca vic sinh n, chm sc c bit v nhng vn thng gp#Thai sn#Sinh #Sn khoa #Thu## 00618000000000241000450002600110000002600110001100200170002200700170003901400070 00560190005000630820006000688080005000740080005000790090008000840100005000920110 01500097005001200112013000700124021022300131020000900354020000800363039000500371 #VV09.15461#VV09.15462#Vt cn d dng#Nhm Espero b.s.#22000#Vi?t#618.4#^214# ^aH.#^aY hc#2009#^a101tr.^b19cm#Nhm Espero#249227#Cung cp kin thc gip cc ph n mang thai vt cn d dng nh: sinh , gim st vic sinh n, cc giai on sinh n. Hnh thc dng thuc gim au. Bin chng khi sinh v nhng ln h lc. Nhng gi u tin sau sinh#Thai sn#Sinh #Thu## 00769000000000277000450002600110000002600110001100200090002200300310003100700170 00620140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090008001070100 00500115011001500120001001700135013000700152021029000159020000900449020001000458 020000900468020000900477039000500486#VV09.15463#VV09.15464#Rung nh#C ch, chu n on v iu tr#Phm Nguyn Vinh#50000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a1 75tr.^b21cm#Phm Nguyn Vinh#249228#nh ngha, dch t v tin lng rung nh. C ch sinh l bnh ca rung nh. nh gi bnh nhn rung nh. Chn on v iu tr rung nh kch pht. Rung nh n c. Tip cn phng nga rung nh ti pht . Thuc trong ti cho iu tr bnh nhn rung nh. Mt s bin php iu tr run g nh#Bnh tim#Chn on#iu tr#Rung nh#Thu## 00680000000000313000450002600110000002600110001100500160002200200210003800300180 00590070060000770140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090 00800166010000500174011001500179005001700194005001700211005001200228005001400240 013000700254021007400261020000900335020000900344020000800353039000500361#VV09.15 465#VV09.15466#Dng Th Cng#T in sn ph khoa#Php - Vit - Anh#B.s.: Dn g Th Cng, Nguyn Khc Liu, Phan Tng Duyt..#86000#Vi?t#618.03#^214#^aH.#^ aY hc#2009#^a519tr.^b21cm#Nguyn Khc Liu#Phan Tng Duyt#inh Th M#V Nht Thng#249229#Cung cp nhng t, thut ng v sn ph khoa bng ting Php - Anh - Vit#Sn khoa#Ph khoa#T in#Thu## 00692000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700210004601400070 00670190005000740820007000798080005000860080005000910090008000960100005001040110 01500109001002100124013000700145021020300152020001000355020000900365020001100374 020000700385020001700392039000500409#VV09.15467#VV09.15468#U nh thanh qun tr em#Nguyn Th Ngc Dung#22000#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a168tr.^b21cm #Nguyn Th Ngc Dung#249230#Cc vn tng quan v bnh u nh thanh qun. Cc phng php nghin cu u nh thanh qun tr em. c im lm sng, cc yu t nguy c v kt qu ca cc phng php iu tr u nh thanh qun tr em#Chn o n#iu tr#Thanh qun#Tr em#U nh thanh qun#Thu## 00745000000000301000450002600110000002600110001100200740002200300500009600700210 01460140007001670190005001740820006001798080005001850080005001900090008001950100 00500203011001500208001002100223013000700244021012100251020001100372020000900383 020001000392020000900402020001700411020001000428039000500438#VV09.15469#VV09.154 70#Cn nguyn siu vi HPV trong u nh thanh qun v cc phng php iu tr#Ti liu ging dy cho cc bc s chuyn khoa TMH#Nguyn Th Ngc Dung#18000#Vi?t# 616.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a136tr.^b21cm#Nguyn Th Ngc Dung#249231#Gii thi u bnh hc u nh thanh qun. Bc u tm hiu cn nguyn HPV trong u nh thanh qun. iu tr u nh thanh qun#Thanh qun#Bnh hc#Chn on#iu tr#U nh th anh qun#Virut HPV#Thu## 00686000000000277000450002600110000002600110001100200310002200300220005300700170 00750190005000920820007000978080005001040080005001090090008001140100005001220110 01500127001001700142004004000159013000700199021015800206020000800364020001200372 020001000384020000900394039000500403#VV09.15471#VV09.15472#Hy cnh gic vi bn h ung th#Hi v p v ung th#Nguyn Thanh m#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2 009#^a427tr.^b21cm#Nguyn Thanh m#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#2492 32#Gm nhng cu hi p v cc bnh ung th, cch chn on, triu chng v i u tr cc bnh ung th nh: ung th phi, ung th v, ung th gan, c t cung... #Ung th#Triu chng#Chn on#iu tr#Thu## 00861000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410010023000460020008000690070023000770220004001000080005001040090 00800109010000500117011001500122013000700137005002300144021034400167020000800511 020000800519020000900527020000900536020000900545039000500554#VV09.15473#VV09.154 74#160000#Vi?t#617.7#^214#Nguyn Hu Quc Nguyn#Khc x#Nguyn Hu Quc Nguyn #T.2#^aH.#^aY hc#2009#^a319tr.^b21cm#249233#Nguyn Hu Quc Nguyn#Cung cp ki n thc v quang hc tng qut. Mt v phng din quang hc. S iu tit, s qu y t, ri lon iu tit v s pht trin tnh trng khc x ca mt. Tnh di tr uyn ca tt khc x. Lon sc v m mu. Th lc, khm khc x ch quan v khc h quan. Khm khc x tr em. Vin th, cn th, lon th u. S dng knh trong lo th...#Khc x#Cn th#Vin th#Lon th#Bnh mt#Thu## 00581000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200170003100700240 00480050008000720140007000800190005000870820006000928080005000980080009001030090 01900112010000500131011001500136013000700151021014700158020000900305020000800314 039000500322#VV09.15475#VV09.15476#Tu ng#Bc u vo o#B.s.: Tu ng, Tu Nh#Tu Nh#44000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a333tr.^b2 0cm#249234#Gii thch cc bi hc v gio l o Pht nh T-ni nht dng, gii lut Sa-di-ni, cc oai nghi v li cnh gic v khch l ca thin s Quy Sn# o Pht#Gio l#Thu## 00740000000000265000450002600110000002600110001100100210002200200280004300700370 00710050016001080140007001240190005001310820004001368080005001400080009001450090 01900154010000500173011001500178013000700193015002600200021022600226020000900452 020000800461039000500469#VV09.15477#VV09.15478#Rey-Mermet, Thodule#Mt li nhn mi v lun l#Thodule Rey-Mermet, Nguyn c Minh#Nguyn c Minh#44000#Vi?t #230#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a336tr.^b20cm#249235#Theo nguyn tc Croive IV#Gii thch cc gii vn Kit gio nh: lun l v gii tr. Mt nn l un l cho mi ngi. Mt lun l ang tm kim. Nhng lut yu. Ti l t ch i yu mn. Khng c thn no khc ngoi ta ra. Khng c tc hnh tng...#o Kit#Gio l#Thu## 00789000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200350003300300560 00680070063001240050014001870140008002010190005002090820008002148080005002220080 00400227009000800231010000500239011001600244005001500260005001600275005002100291 00500110031201300070032302100850033002000130041502000180042802000120044603900050 0458#VV09.15480#VV09.15479#VV09.15481#T in thut ng tai - mi - hng#Php - Anh - Vit. Anh - Php - Vit. Vit - Anh - Php#B.s.: Ng Ngc Lin (ch.b.), Nh an Trng Sn, Nguyn Vn Long..#Ng Ngc Lin#310000#Vi?t#617.503#^214#^aH#^aY hc#2009#^a1193tr.^b24cm#Nhan Trng Sn#Nguyn Vn Long#Lng Th Minh Hng#L Minh K#249236#Gii thch cc t, thut ng v tai - mi - hng bng ba th tin g Php - Anh - Vit#Tai mi hng#T in thut ng#Sch a ng#Thu## 00857000000000301000450002600110000002600110001100200360002200700700005800500180 01280140008001460190005001540820007001598080005001660080004001710090008001750100 00500183011002400188005001000212005001800222005001900240013000700259021025000266 020000700516020000800523020001000531020000900541039000500550#VV09.15482#VV09.154 83#Nhng tm gng thy thuc Vit Nam#S.t., b.s.: Nguyn Quc Triu (ch.b.), Tr n Giu, Hong Trng Quang..#Nguyn Quc Triu#205000#Vi?t#610.92#^214#^aH#^aY hc#2009#^a1007tr.8tr. nh^b24cm#Trn Giu#Hong Trng Quang#Nguyn Xun Trng# 249237#Gm cc bi vit gii thiu v 124 tm gng thy thuc tiu biu ca Vi t Nam t sau Cch mng thng Tm n nay nh: GS. TS. Trn ng A, GS. V Triu An, GS. TS. Trn Qun Anh... Gii thiu 24 n v c thnh tch cng tc v sn xut trong ngnh#Bc s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Thu## 00456000000000241000450002600110000000200220001100700160003300500160004901400070 00650190005000720820010000778080005000870080018000920090035001100100005001450110 01500150013000700165020000800172020000700180020000800187020001400195039000500209 #VV09.15484# hc tt lch s 12#on Cng Tng#on Cng Tng#23000#Vi?t#95 9.70076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a337tr.^ b24cm#249238#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00943000000000301000450002600110000002600110001100200180002200700560004000500140 00960140007001100190005001170820009001228080005001310080018001360090035001540100 00500189011001500194015005100209004001800260005001500278005001500293005001800308 013000700326021028500333020000900618020000900627039000500636#VV09.15486#VV09.154 85#Vt liu k thut#ng V Ngon (ch.b.), Nguyn Vn Dn, Nguyn Ngc H..#n g V Ngon#27000#Vi?t#620.0028#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a337tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh #Ti bn ln th 3#Nguyn Vn Dn#Nguyn Ngc H#Trng Vn Trng#249239#Cu t o tinh th ca vt liu. Gin trng thi ca hp kim hai cu t. Qu trnh kh uych tn v chuyn pha trong vt liu. Bin dng v c tnh ca vt liu. n m n v bo v vt liu. Gang v thp. Kim loi v hp kim mu. Vt liu phi kim lo i. Vt liu composite v vt liu bt#Vt liu#K thut#Thu## 00862000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200680003400700120 01020140007001140190005001210820004001268080005001300080018001350090035001530100 00500188011001500193015005100208004001800259013000700277021027800284020001300562 020001600575039000500591#VV09.15487#VV09.15488#Ng Vi Long#Hng dn n mn h c kt cu thp khung nh cng nghip mt tng#Ng Vi Long#13000#Vi?t#693#^214# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a152tr.^b24cm#TTS gh i: Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Ti bn ln th 2#249240#Gii thiu ni dung n kt cu thp thit k kt cu thp khung nh cng nghip mt tng mt nhp bao gm: xc nh kch thc chnh ca khung ngang. Xc nh ti trng tc dng lin khung ngang. Xc nh ni lc khung ngang. T hp ni lc, thit k ct v thit k dn mi#Kt cu thp#Nh cng nghip#Thu## 00734000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200190003900700170 00580140007000750190005000820820006000878080005000930080018000980090035001160100 00500151011001500156015006900171013000700240021018500247020000800432020001100440 020001200451039000500463#VV09.15489#VV09.15490#Nguyn Nh Phong#Qun l cht l ng#Nguyn Nh Phong#12000#Vi?t#658.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a153tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#249241#Gii thiu v qun l cht lng. Trnh by v nh gi, hoch nh v t chc cht lng. Vn ho cht lng. Cc cng c qun l cht lng. Kim sot, ci tin v m bo cht lng#Qun l#Cht lng#Cng nghip#Thu## 00894000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200190004000300600 00590070034001190050015001530140007001680190005001750820009001808080005001890080 01800194009003500212010000500247011001500252015006900267004001800336013000700354 021019600361020001100557020000800568020001100576039000500587#VV09.15492#VV09.154 91#Trn Th Vit Hoa#Bi tp ho hu c#Dng cho sinh vin ngnh Ho cc trng i hc v cao ng#Trn Th Vit Hoa, Trn Vn Thnh#Trn Vn Thnh#20000#Vi?t #547.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a210tr .^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 2#249242#Gm cc bi tp v li gii v ho hu c nh: bi tp v ng phn, hiu ng ho hc, c ch phn ng, ankan, anken v ankadien, ankin, h ydrocacbon thm, dn xut halogen v hp cht c magie...#Ho hu c#Bi tp#Gi o trnh#Thu## 00929000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200180003700700150 00550140007000700190005000770820006000828080005000880080018000930090035001110100 00500146011001500151015006900166004001800235013000700253021029100260020001800551 020001500569020001300584020001400597020001100611039000500622#VV09.15493#VV09.154 94#Hong nh Tn#Nhit cng nghip#Hong nh Tn#23000#Vi?t#621.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a291tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 2#249243 #Trnh by nhng khi nim v cht kh. nh lut nhit ng th nht v th hai . Cc qu trnh nhit ng c bn v chu trnh s dng kh. Hi nc - chu trnh thit b ng lc hi nc. Khng kh m, thit b lnh v cc dng trao i nh it c bn. Truyn nhit v thit b trao i nhit#Nhit cng nghip#Nhit ng hc#Truyn nhit#Thit b lnh#Gio trnh#Thu## 00727000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200240003900700170 00630140007000800190005000870820006000928080005000980080018001030090035001210100 00500156011001500161015006900176004001800245013000700263021013900270020001600409 020000800425020001100433039000500444#VV09.15495#VV09.15496#Nguyn Hng Ngn#Bi tp my nng chuyn#Nguyn Hng Ngn#12000#Vi?t#621.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a137tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 1#249244#Gm cc bi t p v cc v d tnh ton cc thng s my, tnh ton ng lc v tnh bn cc c hi tit dn ng ca cc loi my nng chuyn#My nng chuyn#Bi tp#Gio trnh #Thu## 00870000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200130003900700170 00520140007000690190005000760820009000818080005000900080018000950090035001130100 00500148011001500153015006900168004001800237013000700255021029800262020000800560 020000500568020001400573039000500587#VV09.15497#VV09.15498#Phan Th Thu Vn#An t on in#Phan Th Thu Vn#12000#Vi?t#621.3028#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H C h Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 3#249245#Khi nim c bn v b o h lao ng. Cc khi nim c bn v an ton in. Phn tch an ton trong c c li in. Cc bin php bo v an ton. S nguy him khi in p cao xm nhp in p thp. phng tnh in. An ton khi lm vic trong trng in t tn s cao v cc cao. Bo v chng st#An ton#in#K thut in#Thu## 00854000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200300003700300080 00670070015000750140007000900190005000970820006001028080005001080080009001130090 01900122010000500141011002600146015006900172013000700241021027500248020000900523 020000900532020000900541020000900550039000500559#VV09.15499#VV09.15500#Nguyn Th Ti#K thut lm bnh kem cn bn#N cng#Nguyn Th Ti#78000#Vi?t#641.8#^21 4#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a296tr., 88tr. nh^b21cm#TTS ghi: i hc Q uc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#249246#Nhng kin thc cn bn v lm bnh kem. Cch lm bnh v nh kem. Cch lm bng ng. Cch nn tri cy th bng u xanh v bt bnh do. Gii thiu cc mu bnh kem v bng ng thc hin theo ch . Cc kiu bnh chu u. Cch ghi v ngha cc t trn b nh k nim#K thut#Ch bin#Lm bnh#Bnh kem#Thu## 00660000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700130 00540140007000670190005000740820008000798080005000870080005000920090020000970100 00500117011001500122013000700137021022100144020000800365020000900373020001900382 039000500401#VV09.15501#VV09.15502#V Thanh Sn#Khi ngha Bi Sy#V Thanh Sn# 49000#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a431tr.^b21cm#249247#Vi nt v tnh hnh x hi Vit Nam t khi nh Nguyn thng tr n khi qun Php nh chim Bc K ln th hai. Cc giai on ca khi ngha Bi Sy. Khi ngha Bi Sy l cuc khng chin rng ln, ton dn, ton din#Lch s#Vit Nam#Khi ngha Bi Sy#Thu## 00774000000000241000450002600110000002600110001100200480002201900050007008200090 00758080005000840080005000890090020000940100005001140110015001190150039001340130 00700173021031000180020001000490020001000500020000900510020000800519039000500527 #VV09.15503#VV09.15504#Danh b ngnh Ngn hng ti chnh Vit Nam 2009#Vi?t#332. 1025#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a332tr.^b22cm#TTS ghi: Cng ty Leading Asia network#249248#Gii thiu danh b ngnh ngn hng ti chnh Vit Nam bao g m: danh b cc c quan qun l nh nc i vi ngnh ngn hng ti chnh. Cc t chc hnh chnh, ngn hng thng mi quc doanh. Danh mc ngn hng thng m i c phn th. Cc ngn hng lin doanh. Ngn hng 100% vn nc ngoi ti V it Nam...#Ngn hng#Ti chnh#Vit Nam#Danh b#Thu## 00555000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200240003200700100 00560140007000660190005000730820004000788080005000820080005000870090020000920100 00500112011001400117013000700131021010800138020001100246020000900257020000900266 020000900275039000500284#VV09.15505#VV09.15506#Thu Tin#Ngh thut gp hoa giy #Thu Tin#16000#Vi?t#736#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a87tr.^b21cm#2492 49#Gii thiu ngh thut gp giy hoa hng, gop ch, gp tri tim, gp hoa o, gp ko, cc nc, hp qu...#Ngh thut#Gp hnh#Hoa giy#Gp giy#Thu## 00946000000000361000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200160 00520290025000680070036000930190005001290820011001348080005001450080005001500090 02000155010000500175011001500180005001700195015007000212013000700282021017700289 02000170046602000170048302000090050002000090050902000080051802000070052602000160 0533020001400549039000500563028001600568#VV09.15507#VV09.15509#VV09.15508#Dumout ier, Gustave#Hi Thnh Ging#Les ftes de Thanh Giong#Gustave Dumoutier, Nguyn Vn Huyn#Vi?t#394.269597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a227tr.^b21cm#Nguy n Vn Huyn#TTS ghi: Institut Vietnamien de recherche sur la culture et les ar ts#249250#Gii thiu mt l hi tn gio nc Nam ti lng Ph ng - Bc K. H i Ph ng - mt trn nh thn k trong truyn thuyt Vit Nam. Ht v ma i l ao hi Ph ng Bc Ninh#Vn ho dn gian#L hi c truyn#Hi lng#Ph ng#G ia Lm#H Ni#Hi Thnh Ging#Sch song ng#Thu#Hi Thnh Ging## 01062000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700600 00580190005001180820008001238080005001310080005001360090020001410100005001610110 01500166005001400181005001000195005001400205005001000219005001400229005000700243 00500080025000500090025801300070026700400200027402103040029402000080059802000100 0606020001600616020004400632020000700676039000500683#VV09.15511#VV09.15510#VV09. 15512#Mt tm lng vi dn tr#ng nh ng, Hin Nhn, inh Xun Lm... ; B.s. : Hu D..#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a194tr.^b21cm#ng nh ng#Hin Nhn#inh Xun Lm#Nht nh#Nguyn B m#Hu D#Th Tn#Hng c# 249251#Ti bn, c b sung#Tp hp nhng hi c ca nhng ngi H Ni vi c H Khc m "vn ng vin s 1" ca phong tro B tc vn ho, Bnh dn hc v, m t tm gng sng ca nhn cch Vit Nam, mt tr thc c tinh thn dn tc su sc, mt con ngi tn tu ht lng vi dn tr ca nhn dn trong nhng nm th ng lch s#Tiu s#S nghip#Bnh dn hc v#H c im, tin s, 1899 - 1986, Vit Nam#Hi c#Thu## 00728000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200560 00430070010000990140007001090190005001160820006001218080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162013000700177021026700184020000800451020001000459 039000500469#VV09.15513#VV09.15515#VV09.15514#Qunh Tn#Nng cao tr nh - nhng phng cch rn luyn hiu qu#Qunh Tn#26000#Vi?t#153.1#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a175tr.^b21cm#249252#Gii thiu trc nghim v rn luyn tr nh ca bn. Nng cao kh nng ghi nh bng cc phng php thng dng. Nhng bin php tng cng v h tr tr nh. Nhng k nng ghi nh siu vit ca cc thin ti. Nhng phng cch hiu nghim tng cng kh nng ghi nh#Tr nh#Rn luy n#Thu## 00568000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200260 00510070053000770060014001300060013001440140007001570190005001640820004001698080 00500173008000500178009002000183010000500203011001500208013000700223019000900230 020001800239020000400257020001200261039000500273#VV09.15516#VV09.15517#VV09.1551 8#Radford, Maude L.#Vua Arthur v cc hip s#Maude L. Radford ; Dch: Nguyn Ng uyn, Thu Nghuyn#Nguyn Nguyn#Thu Nghuyn#30000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a199tr.^b21cm#249253#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuy t#Thu## 00569000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020031000570070033000880060014001210140007001350190005001420820004001478080 00500151008001800156009002300174010000500197011001500202019001000217013000700227 020001700234020000500251020001800256039000500274#VV09.15520#VV09.15522#VV09.1552 1#VV09.15519#Vargas, Fred#Trong nhng cnh rng vnh cu#Fred Vargas ; L Quang Ton dch#L Quang Ton#90000#Vi?t#843#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a554tr.^b21cm#Dch Php#249254#Vn hc hin i#Php#Truyn trinh th m#Thu## 00469000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200430003500300070 00780070013000850140007000980190005001050820011001108080005001210080005001260090 01900131010000500150011001500155013000700170020001700177020000900194020000700203 039000500210#VV09.15523#VV09.15524#Ma Vn Khng#Nm thng nhc nhn - nm thng nh thng#Hi k#Ma Vn Khng#72000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a551tr.^b21cm#249255#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Thu## 00545000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700370004401400070 00810190005000880820011000938080005001040080005001090090011001140100005001250110 01400130005000800144005001500152012003100167013000700198020001700205020001800222 020000900240020001300249039000500262#VV09.15525#S tch ng Ba Mi#Truyn tranh #Hng H b.s. ; Tranh: Kim Seung Hyun#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim n g#2009#^a31tr.^b21cm#Hng H#Kim Seung Hyun#Tranh truyn dn gian Vit Nam#24925 6#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00539000000000277000450002600110000000200140001100300130002500700370003801400070 00750190005000820820011000878080005000980080005001030090011001080100005001190110 01400124005000800138005001500146012003100161013000700192020001700199020001800216 020000900234020001300243039000500256#VV09.15526#Ngi v hin#Truyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: Phm Ngc Tun#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009 #^a31tr.^b21cm#Hng H#Phm Ngc Tun#Tranh truyn dn gian Vit Nam#249257#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00541000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700370004001400070 00770190005000840820011000898080005001000080005001050090011001100100005001210110 01400126005000800140005001500148012003100163013000700194020001700201020001800218 020000900236020001300245039000500258#VV09.15527#S tch con kh#Truyn tranh#Hn g H b.s. ; Tranh: Phm Ngc Tun#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#20 09#^a31tr.^b21cm#Hng H#Phm Ngc Tun#Tranh truyn dn gian Vit Nam#249258#V n hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00542000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700350004501400070 00800190005000870820011000928080005001030080005001080090011001130100005001240110 01400129005000800143005001300151012003100164013000700195020001700202020001800219 020000900237020001300246039000500259#VV09.15528#Chng hc tr c ch#Truyn tran h#Hng H b.s. ; Tranh: V Duy Ngha#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a31tr.^b21cm#Hng H#V Duy Ngha#Tranh truyn dn gian Vit Nam#249259#V n hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00542000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700370004101400070 00780190005000850820011000908080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127005000800141005001500149012003100164013000700195020001700202020001800219 020000900237020001300246039000500259#VV09.15529#S tch h Ba B#Truyn tranh#H ng H b.s. ; Tranh: Phm Ngc Tun#10000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a31tr.^b21cm#Hng H#Phm Ngc Tun#Tranh truyn dn gian Vit Nam#249260#V n hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00720000000000301000450002600110000000200220001100700670003301400070010001900050 01070820009001128080005001210080005001260090011001310100005001420110014001470050 01500161005001300176012001600189005001200205006001100217013000700228004001300235 021013500248020000800383020000700391020001500398039000500413#VV09.15530#Cn thn khi ra ng#Paul Humphrey, Alex Ramsay ; Colin King minh ho ; Ngn Giang dch #10000#Vi?t#613.6083#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Humphrey, Paul#Ram say, Alex#Em lun an ton#King, Colin#Ngn Giang#249261#In ln th 2#Gii thiu mt s tnh hung khc nhau khi i ra ng, nhm gip cc em trnh c nhng r i ro khng ng c v an ton cho bn thn#An ton#Tr em#Sch thiu nhi#Thu## 00701000000000289000450002600110000000200240001100700570003501400070009201900050 00990820009001048080005001130080005001180090011001230100005001340110014001390050 01500153012001600168005001500184006001100199013000700210004001300217021013200230 020002100362020000800383020001500391039000500406#VV09.15531#Cn thn khi gn n c#Helena Ramsay ; Derek Brazell minh ho ; Ngn Giang dch#10000#Vi?t#613.608 3#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Ramsay, Helena#Em lun an ton#Brazell , Derek#Ngn Giang#249262#In ln th 2#Hng dn cc b gi an ton khi nh. T rnh gn nhng ni d lm b b thng nh bp ga, l nng hay cc chi nguy him khc#Khoa hc thng thc#An ton#Sch thiu nhi#Thu## 00670000000000301000450002600110000000200190001100700570003001400070008701900050 00940820009000998080005001080080005001130090011001180100005001290110014001340050 01500148012001600163005001500179006001100194004001300205013000700218021008900225 020002100314020000800335020001500343039000500358020000500363#VV09.15532#Cn thn khi nh#Helena Ramsay ; Derek Brazell minh ho ; Ngn Giang dch#10000#Vi?t# 613.6083#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#Ramsay, Helena#Em lun an ton# Brazell, Derek#Ngn Giang#In ln th 2#249263#Hng dn cc b cch phng tai nn khi gn nc nh: sng, h, ao, bin, b bi...#Khoa hc thng thc#An t on#Sch thiu nhi#Thu#Nc## 00800000000000301000450002600110000000200470001100700670005801400070012501900050 01320820009001378080005001460080005001510090011001560100005001670110014001720050 01500186005001300201012001600214005001200230006001100242004001300253013000700266 021017600273020002100449020000800470020001500478039000500493#VV09.15533#Cn thn vi ngi l v vi c vi ngi quen#Paul Humphrey, Alex Ramsay ; Colin King m inh ho ; Ngn Giang dch#10000#Vi?t#613.6083#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr. ^b21cm#Humphrey, Paul#Ramsay, Alex#Em lun an ton#King, Colin#Ngn Giang#In ln th 2#249264#Hng dn cc b nhng k nng gi an ton cho bn thn: xin php b m trc khi i u, ni li t chi khi ngi khc r i chi, khng nhn qu hay ni chuyn vi ngi l#Khoa hc thng thc#An ton#Sch thiu nhi#Thu## 00611000000000253000450002600110000000200430001100700460005400500090010000600140 01090140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090011001490100 00500160011001400165013000700179021012600186020001600312020001100328039000500339 020001300344#VV09.15534#Dy con ton ti: Dnh cho b tui nh tr#B.s., v tran h: Lng T ; Thi Tm Giao dch#Lng T#Thi Tm Giao#25000#Vi?t#649#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a59tr.^b21cm#249265#Hng dn dnh cho cc bc cha m trong c hm sc con khi b la tui nh tr nhm gip cc b pht trin t duy v th cht#Chm sc tr em#Nui dng#Thu#Tui nh tr## 00614000000000253000450002600110000000200440001100700460005500500090010100600140 01100140007001240190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166013000700180021012700187020001600314020001100330020001400341 039000500355#VV09.15535#Dy con ton ti: Dnh cho b tui mu gio#B.s., v tra nh: Lng T ; Thi Tm Giao dch#Lng T#Thi Tm Giao#25000#Vi?t#649#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a59tr.^b21cm#249266#Hng dn dnh cho cc bc cha m trong chm sc con khi b la tui mu gio nhm gip cc b pht trin t duy v th cht#Chm sc tr em#Nui dng#Tui mu gio#Thu## 00651000000000265000450002600110000000200530001100700460006400500090011000600140 01190140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090011001590100 00500170011001400175013000700189021013200196020001600328020001100344020001200355 020001300367039000500380#VV09.15536#Dy con ton ti: Dnh cho b s sinh v tu i n dm#B.s., v tranh: Lng T ; Thi Tm Giao dch#Lng T#Thi Tm Giao#25 000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a59tr.^b21cm#249267#Hng dn cch chm sc em b qua cc giai on, la tui khc nhau: t 0 - 3 thng tui, 4 - 6 th ng, 7 - 9 thng v 10 - 12 thng#Chm sc tr em#Nui dng#Tr s sinh#Tui nh tr#Thu## 00605000000000241000450002600110000000200480001100700460005900500090010500600140 01140140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090011001540100 00500165011001400170013000700184021014000191020001600331020001100347039000500358 #VV09.15537#Dy con ton ti: Dnh cho b tp i v hc ni#B.s., v tranh: Ln g T ; Thi Tm Giao dch#Lng T#Thi Tm Giao#25000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a59tr.^b21cm#249268#Hng dn dnh cho cc bc cha m trong chm sc con khi b la tui t 13 - 24 thng tui nhm gip cc b pht trin t duy v th cht#Chm sc tr em#Nui dng#Thu## 00627000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020016000580290014000740070013000880140007001010190005001080820004001138080 00500117008001800122009002300140010000500163011001400168012002600182013000700208 021009500215020001000310020001200320039000500332#VV09.15538#VV09.15539#CDVN.0100 6#CDVN.01007#Webster, Jean#Daddy long legs#Nhn chn di#Jean Webster#30000#Vi? t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a93tr.^b21cm#Let's enj oy masterpieces!#249269#Gii thiu cc mu truyn ting Anh gip bn c nng ca o trnh c hiu ting Anh ca mnh#Ting Anh#K nng c#Thu## 00637000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200220 00440290019000660070012000850140007000970010013001040190005001170820004001228080 00500126008001800131009002300149010000500172011001500177012002600192013000700218 021009500225020001000320020001200330039000500342#VV09.15541#CDVN.01009#CDVN.0100 8#VV09.15540#Sense and sensibility#L tr v tnh cm#Austen Jane#30000#Jane, A usten#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a119tr.^b21cm #Let's enjoy masterpieces!#249270#Gii thiu cc mu truyn ting Anh gip bn c nng cao trnh c hiu ting Anh ca mnh#Ting Anh#K nng c#Thu## 00649000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200230 00440290028000670070013000950140007001080010014001150190005001290820004001348080 00500138008001800143009002300161010000500184011001500189012002600204013000700230 021009500237020001000332020001200342039000500354#CDVN.01010#CDVN.01011#VV09.1554 2#VV09.15543#The merchant of Venice#Ngi li bun thnh Venice#Jean Webster#300 00#Webster, Jean#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 101tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#249271#Gii thiu cc mu truyn ting An h gip bn c nng cao trnh c hiu ting Anh ca mnh#Ting Anh#K nng c#Thu## 00497000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300110 00520070016000630050011000790140007000900190005000970820009001028080005001110080 00500116009001100121010000500132011001500137001001600152013000700168020001800175 020000900193020001200202039000500214#VV09.15544#VV09.15546#VV09.15545#Khng "cu " l tt#Tp truyn#Phm Thnh Long#V c Lu#29000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^a Kim ng#2009#^a200tr.^b21cm#Phm Thnh Long#249272#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn ngn#Thu## 00625000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900050 00530140007000580190005000650820006000708080005000760020017000810030013000980070 06200111022000500173005000900178005001500187006000900202008001800211009001100229 010000500240011001500245012004000260019001600300013000700316#VV09.15547#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Thu#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#T ranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.16#K im Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#249273## 00641000000000301000450002600110000001900050001101900160001600600190003208200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000500327013000700332#VV09.15548#Vi?t#Dc h Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.27#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#249274# # 00501000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200190003900700370 00580060013000950140007001080190005001150820004001208080005001240080009001290090 01900138010000500157011001500162013000700177019001100184020001700195020000600212 020001200218039000500230#VV09.15549#VV09.15550#Swami Amar Jyoti#Bn rng Tuyt S n#Swami Amar Jyoti ; Nguyn Phong dch#Nguyn Phong#35000#Vi?t#823#^214#^aC M au#^aNxb. Phng ng#2009#^a270tr.^b21cm#249275#Dch n #Vn hc hin i#n #Tiu thuyt#Thu## 00542000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200290003900700170 00680140007000850190005000920820006000978080005001030080009001080090019001170100 00500136011001500141013000700156021011300163020000900276020001000285039000500295 #VV09.15551#VV09.15552#Nguyn Duy Nhin#Mt hnh phc khng thay i#Nguyn Duy Nhin#36000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a287tr.^b20cm#249 276#Nhng mu chuyn, bi vit v cuc sng i thng ca con ngi gn lin v i nhng gio l su sc ca o Pht#o Pht#Cuc sng#Thu## 00649000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200370003300700110 00700140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090023001090100 00500132011001500137004002000152013000700172021017400179020002000353020001700373 039000500390#VV09.15553#VV09.15554#V Cao m#Phng php lun nghin cu khoa h c#V Cao m#39000#Vi?t#001.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a207tr.^b 21cm#Xut bn ln th 16#249277#i cng v nghin cu khoa hc. Trnh by v: l thuyt khoa hc, la chn v t tn ti, xy dng chng minh v trnh by lun im khoa hc, t chc thc hin ti#Nghin cu khoa hc#Phng php lu n#Thu## 00852000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200400003300300240 00730070033000970060015001300140007001450190005001520820004001578080005001610080 00500166009002300171010000500194011001500199004001900214013000700233021026700240 020000800507020001300515020000700528020001000535039000500545#VV09.15555#VV09.155 56#Albert Tan#Ti c cu quy trnh nghip v chu #Cch tip cn thc hnh#Al bert Tan ; Ng Trung Vit dch#Ng Trung Vit#32000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2009#^a109tr.^b24cm#Xut bn ln th 2#249278#Tng quan v phn t ch quy trnh nghip v v phng php lun thit k li. Phn tch v la chn quy trnh nghip v. Thit k li quy trnh nghip v. Thit k quy trnh chi ti t. Qun l thay i khi ti c cu. Nghin cu trng hp xin cp php doanh ng hip...#Qun l#Doanh nghip#C cu#Nghip v#Thu## 00627000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200170003600700140 00530140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090023000950100 00500118011001500123004002700138013000700165021016800172020001700340020001100357 039000500368#VV09.15557#VV09.15558#Thi Th Hng#Sc bn vt liu#Thi Th Hng# 56000#Vi?t#620.1#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a280tr.^b24cm#In ln th 2, c chnh sa#249279#Cung cp nhng kin thc c bn v sc bn vt liu: l thuyt v ni v ngoi lc, ko ng tm, trng thi ng mt, thanh cong phng, tnh thanh chu lc phc tp...#Sc bn vt liu#Gio trnh#Thu## 00808000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200150003700700340 00520060012000860140007000980190005001050820010001108080005001200080006001250090 01700131010000500148011001500153019001400168013000700182021028700189020000900476 020001100485020000800496020000900504039000500513#VV09.15559#VV09.15560#Liangxiao Hong#Thin Nht Bn#Liangxiao Hong ; Thin Chnh dch#Thin Chnh#80000#Vi?t#2 94.30952#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a534tr.^b21cm#Dch Nht Bn#249280#Gi i thiu tng quan v thin Nht Bn. Tin trnh hnh thnh v pht trin thin tng Nht Bn qua cc thi k nh thin tng thi kim thng, thi trung i, t hi giang h v s hon thin ca thin Nht Bn. Thin tng Nht Bn thi cn i v s truyn b thin tng vo phng Ty#o Pht#Thin tng#Lch s#Nht B n#Thu## 00471000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200130003000300120 00430070008000550140007000630190005000700820009000758080005000840080009000890090 01900098010000500117011001500122013000700137012001800144020001700162020000900179 020001200188039000500200#VV09.15561#VV09.15562#o Kh#Cn gi lnh#Truyn ngn# o Kh#18000#Vi?t#895.9223#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a185tr.^b19c m#249281#Tuyn tp o Kh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00473000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200150003000300120 00450070008000570140007000650190005000720820009000778080005000860080009000910090 01900100010000500119011001500124012001800139013000700157020001700164020000900181 020001200190039000500202#VV09.15564#VV09.15563#o Kh#Tr v qu xa#Truyn ng n#o Kh#18000#Vi?t#895.9223#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a164tr.^b1 9cm#Tuyn tp o Kh#249282#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00573000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200330003300700160 00660140007000820190005000890820009000948080005001030080009001080090019001170100 00500136011001500141013000700156021009500163020001700258020002100275020001800296 039000500314#VV09.15565#VV09.15566#Vng Lim#C Mi La v Nam K khi ngha#V ng Lim b.s.#20000#Vi?t#959.7043#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a164t r.^b19cm#249283#Vit v nhng con ngi, mnh t v nhng s kin lch s gn l in vi cuc khi ngha Nam K#Lch s hin i#Khng chin chng M#Khi ngha Nam k#Thu## 00574000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200100 00490030012000590290019000710070041000900060019001310140007001500190005001570820 00400162808000500166008001800171009001100189010000500200011001500205019000800220 013000700228020001700235020000300252020001200255039000500267#VV09.15567#VV09.155 69#VV09.15568#Hermann, Nellie#Cha lnh#Tiu thuyt#The cure for grief#Nellie He rmann ; Trng Tip Trng dch#Trng Tip Trng#56000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a325tr.^b21cm#Dch M#249284#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu## 00562000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200260 00460290037000720070029001090060010001380140007001480190005001550820004001608080 00500164008001800169009001100187010000500198011001500203019000900218013000700227 020001700234020000400251020001200255039000500267#VV09.15571#VV09.15570#VV09.1557 2#Nimmo, Jenny#Charlie Bone v si hoang#Charlie Bone and the wilderness wolf#Je nny Nimmo ; Hng Lan dch#Hng Lan#52000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2009#^a305tr.^b21cm#Dch Anh#249285#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu ## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020029000320070050000610220004001110050015001150050010001300050009001400080 01800149009001100167010000500178011001500183013000700198020000500205020000600210 020000800216020001400224039000500238#VV09.15573#39000#Vi?t#510#^214#Hng dn h c v gii ton 8#B.s.: Trn Din Hin (ch.b.), Bch Lin, Khnh L#T.1#Trn Di n Hin#Bch Lin#Khnh L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a221tr.^b24cm#24928 6#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00480000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020058000340070013000920220004001050050013001090080018001220090011001400100 00500151011001500156012001400171020000800185020000700193020001400200039000500214 013000700219#VV09.15574#40000#Vi?t#540.7#^214#Hng dn s dng hiu qu sch g io khoa ho 12 nng cao#L Thanh Hi#T.2#L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a227tr.^b24cm#Bn ng hnh#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Thu#249287## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200420 00500070041000920060015001330140007001480190005001550820006001608080005001660080 00500171009002000176010000500196011001500201013000700216006000900223021019300232 020001800425020002000443020000800463020000900471039000500480#VV09.15576#VV09.155 75#VV09.15577#Garraty, John A.#Cuc i suy thoi kinh t thp nin 1930#John A. Garraty ; Dch: Nguyn Kim Dn..#Nguyn Kim Dn#44000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a286tr.^b22cm#249288#Nhm NNT#Phn tch cc nguyn nhn, hu qu ca cuc i suy thoi kinh t thp nin 1930. Tc ng ca cuc suy tho i ny i vi cuc sng kinh t ton cu ni chung v cc nc chu u, M ni ring#Suy thoi kinh t#Khng hong kinh t#Lch s#Th gii#Thu## 00685000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700210 00800060016001010140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090 02000143010000500163011001500168013000700183021018900190020001800379020000900397 020000800406039000500414#VV09.15578#VV09.15579#VV09.15580#B thut on mng tro ng vn ho c Trung Quc#Nguyn Tu Chn dch#Nguyn Tu Chn#40000#Vi?t#135#^2 14#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a272tr.^b22cm#249289#Nghin cu mt cch khoa hc v a ra gii thch chnh xc gic mng trong i sng ca ngi Trung Quc , c ngha quan trng i vi vic ph phn ch ngha duy tm v hot ng m tn#Vn ho c truyn#Bi ton#Gic m#Thu## 01040000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200400 00530070040000930060014001330140007001470190005001540820004001598080005001630080 00500168009002000173010000500193011001500198013000700213021049100220020000800711 020000900719020000900728020000800737039000500745#VV09.15581#VV09.15582#VV09.1558 3#Spalding, Baird. T.#Cuc i b n ca cc php s Ty Tng#Baird. T. Spalding ; Nguyn Vn S dch#Nguyn Vn S#60000#Vi?t#215#^214#^aH.#^aT in Bch kho a#2009#^a373tr.^b21cm#249290#Chuyn k ca cc nh khoa hc M qua nhng nghin cu ca h v kh nng phi thng ca nhng php phng ng, Ty Tng, Npal - h c th thng bo, tr chuyn vi nhau qua nhng khong cch hng ngn km, h c th thot xc v du ngon ngm cnh bay trn tri, h cha lnh bnh tt him ngho cho mi ngi... qua cc nh khoa hc pht hin ra nhng quy lut tm l v vt l cn cha c bit nh qu trnh tu luyn ca cc php s, linh hn con ngi c kh nng ch ng vt cht#Php s#Kh nng#Cuc i#Tu hnh#Thu## 00968000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700720 00670050012001390140007001510190005001580820008001638080005001710080005001760090 02000181010000500201011001500206005001700221005001800238005002000256013000700276 01500680028302101770035102000090052802000080053702000070054502000200055202000100 0572020001100582039000500593020000800598#VV09.15584#VV09.15585#VV09.15586#Trung Quc sau 5 nm gia nhp WTO# Tin Sm, Nguyn Minh Hng, Nguyn Thu Phng... ; Tin Sm ch.b.# Tin Sm#16000#Vi?t#338.951#^214#^aH.#^aT in Bch kho a#2009#^a187tr.^b20cm#Nguyn Minh Hng#Nguyn Thu Phng#Bi Th Thanh Hng#249 291#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#nh gi tng quan v Trung Quc sau 5 nm gia nhp WTO. Nhng chuyn bin trong lnh v c kinh t, x hi v vn ho, trong ci cch hnh chnh v hon thin h thng p hp lut#Hi nhp#Vn ho#X hi#Ci cch hnh chnh#Php lut#Trung Quc#Thu#K inh t## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200230 00460030038000690070037001070060015001440140007001590190005001660820004001718080 00500175008000500180009002000185010000500205011001500210006000900225013000700234 021019100241020001900432020000900451039000500460#VV09.15587#VV09.15589#VV09.1558 8#Green, Surya#Ting gi ca mt tri#Cuc hnh trnh n vi s thng thi#Sury a Green ; Dch: Nguyn Kim Dn..#Nguyn Kim Dn#77000#Vi?t#204#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a512tr.^b22cm#Nhm NNT#249292#Tc gi dn dt ngi c theo cuc hnh trnh tm linh hp dn, tip nhn n theo nhng phng thc khc nhau , nhng thng ip n su bn trong v thng nht vi ci ngun ca cuc sng... #i sng tinh thn#Tn gio#Thu## 00704000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200520003502900710 00870070033001580050013001910140008002040190005002120820006002178080005002230080 00500228009002000233010000500253011001500258013000700273021006700280020001000347 020001100357020000900368020001200377020000800389039000500397#VV09.15590#VV09.155 91#Phm Th Ho#T in sinh hc v k thut nng nghip Anh - Vit#English - Vi etnamese dictionary for biology & agricultural engineering#Phm Th Ho ; Ng B ch Ho h..#Ng Bch Ho#120000#Vi?t#570.3#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a657tr.^b20cm#249293#Gii thch cc t ting Anh trong lnh vc sinh hc v nng nghip#Ting Anh#Ting Vit#Sinh hc#Nng nghip#T in#Thu## 00846000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200460 00500070017000960140008001130190005001210820006001268080005001320080005001370090 02000142010000500162011001500167004003500182013000700217021024800224020001900472 020001100491020001600502020001200518020000900530039000500539#VV09.15592#VV09.155 93#VV09.15594#Nguyn Vn Dng#Th gii quyt vn dch gi Chinh ph ngm#Ngu yn Vn Dng#100000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a725tr.^b21 cm#In ln th 2, c sa cha, b sung#249294#Nhng bng chng v s sch v th mc lm c s cho thuyt Hong Xun Hn. Phn tch mt s on tiu biu trong c c bi din ca. nh thi im xut hin cc bi din ca qua nghin cu vn th, vn phong v ngn ng, t vn trong cc bi din ca#Nghin cu vn hc#Dch thu t#Vn hc cn i#Th ch Hn#Vit Nam#Thu## 00577000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200270 00440030021000710290029000920070011001210140007001320190005001390820011001448080 00500155008000500160009002000165010000500185011001500190013000700205020001700212 020000800229020001000237020000900247020001400256039000500270#VV09.15596#VV09.155 95#VV09.15597#V Nh Cu#Ngn ng dn gian Vit Nam#Song ng: Vit - Anh#Vietnam ese folkloric sayings#V Nh Cu#30000#Vi?t#398.909597#^214#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2009#^a266tr.^b21cm#249295#Vn hc dn gian#Tc ng#Thnh ng#Vit Nam#Sc h song ng#Thu## 00580000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200270 00440030022000710290031000930070011001240140007001350190005001420820011001478080 00500158008000500163009002000168010000500188011001500193013000700208020001700215 020001400232020000800246020000900254020001000263039000500273#VV09.15598#VV09.156 00#VV09.15599#V Nh Cu#Ngn ng dn gian Vit Nam#Song ng: Vit - Php#Parler s populaires Vietnamiens#V Nh Cu#30000#Vi?t#398.909597#^214#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a275tr.^b21cm#249296#Vn hc dn gian#Sch song ng#Tc ng#Vit Nam#Thnh ng#Thu## 00490000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200190003300300210 00520070011000730140007000840190005000910820009000968080005001050080005001100090 02000115010000500135011001500140013000700155020001700162020001100179020001500190 020001400205039000500219#VV09.15601#VV09.15602#V Nh Cu#Con chim bng vng#Son g ng: Vit - Anh#V Nh Cu#40000#Vi?t#398.2094#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2009#^a341tr.^b21cm#249297#Vn hc dn gian#Phng Ty#Truyn c tch#Sch song ng#Thu## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700310 00520140007000830190005000900820011000958080005001060080005001110090020001160100 00500136011001500141005001000156005000800166013000700174020001700181020000700198 020000900205020000700214039000500221#VV09.15603#VV09.15605#VV09.15604#Chuyn vui tr tu#S.t., b.s.: Trung Tri, Tn Tm#35500#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aVn h o Thng tin#2009#^a227tr.^b21cm#Trung Tri#Tn Tm#249298#Vn hc hin i# vu i#Vit Nam#Cu #Thu## 00510000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020011000550070026000660140007000920190005000990820004001048080005001080080 00500113009002000118010000500138011001500143019000800158006000900166013000700175 020001800182020000300200020001200203039000500215#VV09.15606#VV09.15609#VV09.1560 7#VV09.15608#Cabot, Meg#Con gi M#Meg Cabot ; Thu Hng dch#63000#Vi?t#813#^21 4#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a351tr.^b21cm#Dch M#Thu Hng#249299#Vn hc t hiu nhi#M#Truyn ngn#Thu## 00587000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020020000570290025000770070033001020060014001350140007001490190005001560820 00400161808000500165008001800170009002300188010000500211011001500216019000900231 013000700240020001700247020000400264020001200268039000500280#VV09.15610#VV09.156 13#VV09.15612#VV09.15611#Penney, Stef#S hin ho ca si#The tenderness of wolv es#Stef Penney ; Dip Minh Tm dch#Dip Minh Tm#69500#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a490tr.^b21cm#Dch Anh#249300#Vn hc dn gian#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00512000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200090 00460070031000550060012000860140007000980190005001050820004001108080005001140080 01800119009002300137010000500160011001500165019000900180013000700189020001700196 020000400213020001200217039000500229#VV09.15614#VV09.15615#VV09.15616#Sheff, Dav id#Tnh cha#David Sheff ; V Kim Dung dch#V Kim Dung#79000#Vi?t#823#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a465tr.^b21cm#Dch Anh#249301#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00474000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200320003800300040 00700070016000740140007000900190005000970820010001028080005001120080018001170090 02300135010000500158011001500163013000700178020001700185020000900202020000400211 039000500215#VV09.15617#VV09.15618#Phm Cng Thin#Trn tt c nh cao l im l ng#Th#Phm Cng Thin#60000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn h o Si Gn#2009#^a187tr.^b21cm#249302#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00651000000000313000450002600110000002600110001100200160002200700670003800500130 01050050013001180050008001310050014001390050016001530050018001690050018001870050 01600205019000500221082001200226808000500238008000500243009001900248010000500267 011001500272013000700287020001700294020000900311020001200320039000500332#VV09.15 619#VV09.15620#Lc bt t chn#Bi Th Bnh, Bi Vn Bng, Cm Sn... ; B.s.: D ng Phng Toi..#Bi Th Bnh#Bi Vn Bng#Cm Sn#Cao Ph Cng#Cao Trn Nguy n#Dng Phng Toi#Nguyn nh Trng#Hong Vn Khnh#Vi?t#895.9221008#^214#^aH. #^aCng an nhn dn#2009#^a263tr.^b21cm#249303#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Thu## 00674000000000313000450002600110000002600110001100200170002200700790003900500160 01180050014001340050016001480050018001640050010001820050018001920050018002100050 01600228019000500244082001200249808000500261008000500266009001900271010000500290 011001500295013000700310020001700317020000900334020001200343039000500355#VV09.15 621#VV09.15622#Lc bt mi ngy#ng Vng Hng, Trn Kiu Bc, Trn Quang Lin. .. ; B.s.: Nguyn nh Trng..#ng Vng Hng#Trn Kiu Bc#Trn Quang Lin#Ngu yn Thanh Mng#Mai Hng#Dng Phng Toi#Nguyn nh Trng#Nguyn B Phiu#Vi? t#895.9221408#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a159tr.^b21cm#249304#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th lc bt#Thu## 00826000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020064000590070015001230140007001380190005001450820010001508080005001600080 00500165009001800170010000500188011001500193013000700208021029400215020000800509 020001000517020001600527039000500543#VV09.15624#VV09.15627#VV09.15626#VV09.15625 #Nguyn Vn Dn#Con ngi v vn ho Vit Nam trong thi k i mi v hi nhp# Nguyn Vn Dn#58000#Vi?t#306.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a361tr.^b 21cm#249305#Nhng phn tch, nghin cu v con ngi v vn ho Vit Nam trong t nh hnh mi v sau 20 nm i mi. Nhng nhn t c bn tc ng n s bin i ca con ngi v vn ho Vit Nam trong thi k i mi v hi nhp. Mt s gi i php pht huy mt tch cc v hn ch tiu cc ca cc nhn t#Vn ho#Con ng i#Thi k i mi#Thu## 00743000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200580003800700460 00960050023001420190005001650820010001708080005001800080005001850090021001900100 00500211011001500216015003200231013000700263021013000270020002500400020000900425 020001700434039000500451020000900456#VV09.15628#VV09.15629#Trnh Minh Hin#Nhng vn c bn ca lut Giao thng ng b nm 2008#B.s.: Trnh Minh Hin, Nguy n Th Kiu Nguyt#Nguyn Th Kiu Nguyt#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a259tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#249306#Gii thiu nh ng vn c bn, nhng quy nh mi ca Lut giao thng ng b nm 2008 so v i Lut giao thng ng b nm 2001#Lut giao thng ng b#Qui nh#Vn bn p hp qui#Thu#Vit Nam## 00758000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200190 00410070008000600140007000680190005000750820006000808080005000860080005000910090 02000096010000500116011001500121015005700136013000700193021023400200020001100434 020001100445020001900456039000500475#VV09.15630#VV09.15631#VV09.15632#V Dng#T m l hc dn tc#V Dng#48000#Vi?t#155.8#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a 494tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Tm l hc#249307# cp n cc kha cnh khoa hc v l lun v thc tin ca tm l hc dn tc: i tng v phng php nghin cu ca tm l hc dn tc, lch s hnh thnh v pht trin tm l hc dn tc, thc dn tc v tinh thn dn tc...#Tm l h c#Nghin cu#Tm l hc dn tc#Thu## 00567000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200300 00450030019000750070022000940050009001160140007001250190005001320820006001378080 00500143008000500148009002000153010000500173011001500178013000700193021005800200 020001100258020001500269039000500284#VV09.15633#VV09.15634#VV09.15635#Minh Phn g#Luyn thi nng lc ting Nht#Trnh trung cp#Minh Phng, Thi Ho#Thi Ho #31000#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a220tr.^b21cm#249308#Gi i thiu cc luyn thi ting Nht trnh trung cp#Ting Nht#Sch luyn thi #Thu## 00666000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200360 00480030037000840290029001210070032001500060008001820060008001900140007001980190 00500205082000400210808000500214008000500219009002000224010000500244011001500249 013000700264021007000271020001000341020000800351039000500359#VV09.15636#VV09.156 38#VV09.15637#Hewing, Martin#Rn luyn k nng pht m ting Anh#Trnh s - t rung cp = Elementary#English pronunciation in use#Martin Hewing ; Dch: Vn Anh ..#Vn Anh#Kim Chi#36000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a174tr.^b 24cm#249309#Hng dn rn luyn k nng pht m ting Anh trnh s - trung c p#Ting Anh#Pht m#Thu## 00721000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200400 00510030057000910290026001480070041001740050008002150050008002230140007002310190 00500238082000400243808000500247008000500252009002000257010000500277011001500282 013000700297021009200304020001000396020000800406039000500414#VV09.15639#VV09.156 40#VV09.15641#McCarthy, Micheal#Rn luyn k nng hc t vng ting Anh#Trnh c bn- nng cao : L thuyt - bi tp - p n#English vocabulary in use#Miche al McCarthy ; Gii thiu: Vn Anh..#Vn Anh#Kim Chi#48000#Vi?t#428#^214#^aH.#^a T in Bch khoa#2009#^a308tr.^b24cm#249310#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng hc t vng ting Anh trnh cn bn#Ting Anh#T vng#Thu# # 00686000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200380 00510030029000890290017001180070035001350060008001700060008001780140007001860190 00500193082000400198808000500202008000500207009002000212010000500232011001500237 004001800252013000700270021006200277020001000339020001800349039000500367#VV09.15 642#VV09.15643#VV09.15644#Richards, Jack C.#Rn luyn k nng nghe hiu ting An h#Trnh c bn = Elementary#Listen carefully#Jack C. Richards ; Dch: Vn Anh ..#Vn Anh#Kim Chi#24000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a101tr.^b 24cm#Ti bn ln th 1#249311#Cc bi tp rn luyn k nng nghe ting Anh trnh cn bn#Ting Anh#K nng nghe hiu#Thu## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200490 00440070047000930050017001400190005001570820007001628080005001690080005001740090 01900179010000500198011001500203005001700218015006800235013000700303021014500310 020001700455020001000472020000800482020001000490020001700500039000500517#VV09.15 645#VV09.15647#VV09.15646#L Anh Th#S tay hng dn cng tc th dc th thao c s#L Anh Th, Nguyn Hu Thng, Phm Quang Thiu#Nguyn Hu Thng#Vi?t#796.4 4#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a395tr.^b21cm#Phm Quang Thiu#TTS ghi: T ng cc Th dc Th thao. V Th dc Th thao qun chng#249312#Gii thiu nhng vn bn php lut qun l nh nc v th dc, th thao. Nhng hng dn luyn t p th dc th thao v t chc thi u th thao#Th dc th thao#Hng dn#Thi u#Rn luyn#Qun l nh nc#Thu## 00573000000000241000450002600110000000200420001100700160005301400070006901900050 00760820008000818080005000890080005000940090021000990100005001200110014001250010 01600139013000700155021013600162020001000298020000900308020000900317039000500326 #VV09.15623#Hng dn hc tt mn php lut i cng#Phan Trung Hin#14000#Vi? t#349.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a72tr.^b21cm#Phan Trung Hin#2493 13#Cung cp nhng kin thc c bn nht v nh nc v php lut ni chung v c c ngnh php lut c th trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Qui nh#Vi t Nam#Thu## 00769000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200510003600300290 00870290027001160070033001430060010001760060008001860060011001940140007002050190 00500212082000400217808000500221008000500226009002000231010000500251011001500256 013000700271021014300278020001000421020001100431020000800442039000500450#VV09.15 648#VV09.15649#Mascull, Bill#Rn luyn k nng hc t vng ting Anh thng mi# Trnh c bn = Elementary#Business vocabulary in use#Bill Mascull ; Dch: Lan Hng..#Lan Hng#Hu Tr#Phng Lan#24000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch k hoa#2009#^a144tr.^b24cm#249314#Cc bi tp ting Anh theo cc ch khc nhau t rong lnh vc thng mi gip bn trao di kin thc ng php v t vng ting A nh thng mi#Ting Anh#Thng mi#T vng#Thu## 00656000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200230003800300540 00610070038001150050010001530140007001630190005001700820004001758080005001790080 00500184009002000189010000500209011001500214013000700229021013000236020001000366 020000900376039000500385#VV09.15650#VV09.15651#Murphy, Raymond#English grammar i n use#130 mc ng php ting Anh, cp nht 15 mc mi#Raymond Murphy ; Lan Hng gii thiu#Lan Hng#69000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a659tr.^b24cm#249315#Nhng kin thc ng php c bn ting Anh: s dng cc th trong ting Anh, ng t tnh thi, dng b ng, danh t v mo t...#Ting Anh #Ng php#Thu## 00835000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020049000600070046001090050010001550060009001650060010001740140007001840190 00500191082000700196808000500203008000500208009002000213010000500233011001500238 01300070025302102100026002000080047002000070047802000100048502000090049503900050 0504#VV09.15652#VV09.15653#VV09.15654#VV09.15655#Trng Hn Miu#100 ngi ph n c nh hng ln mi thi i#Trng Hn Miu, Ngc Bnh ; Dch: Kin Vn..# Ngc Bnh#Kin Vn#Tiu Hng#70000#Vi?t#920.72#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#20 09#^a463tr.^b21cm#249316#Gii thiu nhng nt tiu biu v cuc i v s nghip ca 100 ngi ph n ni ting trong lch s nhn loi trong nhiu lnh vc kh c nhau: t chnh tr, kinh t, n vn ho, m nhc, in nh, th thao...#Tiu s#Ph n#Danh nhn#Th gii#Thu## 00676000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200350 00480070032000830050009001150140007001240190005001310820009001368080005001450080 00500150009002000155010000500175011001500180013000700195021013600202020001700338 020000700355020000800362020001100370039000500381#VV09.15656#VV09.15657#VV09.1565 8#Trng c Ln#Vn ho Trung Hoa trong cc con s#B.s.: Trng c Ln , Trc Chi#Trc Chi#69000#Vi?t#398.0951#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a419tr.^b2 1cm#249317#Phn tch, gii thch mt s ngha, giai on thn b gn lin vi nhng con s trong nn vn ho mang tnh cht b n ca Trung Quc#Vn ho dn g ian#Ch s#Gii m#Trung Quc#Thu## 00931000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700670 00900050021001570050014001780050014001920050021002060050015002270140007002420190 00500249082001000254808000500264008000500269009002100274010000500295011001500300 01200190031501300070033402102070034102000190054802000080056702000090057502000040 0584039000500588#VV09.15659#VV09.15661#VV09.15660#Cm nang doanh nghip v WTO v cam kt WTO ca Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Thu Trang (ch.b.), Phm Th Tc, L Triu Dng..#Nguyn Th Thu Trang#Phm Th Tc#L Triu Dng#Nguyn Th Qunh Nga#Trng B Tun#62000#Vi?t#382.09597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a4 83tr.^b21cm#T sch Doanh nhn#249318#Gii thiu ni dung c bn ca tin trnh gia nhp T chc thng mi th gii v Vit Nam cng nhng cam kt m ca th t rng dch v ngn hng, ti chnh, chng khon, dch v vn ti, hng ho, nng sn#Thng mi quc t#Cam kt#Vit Nam#WTO#Thu## 00870000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700100 00920140008001020190005001100820011001158080005001260080005001310090021001360100 00500157011001500162001001000177013000700187021033600194020000900530020002000539 020001500559020001300574039000500587#VV09.15662#VV09.15664#VV09.15663#Trng Chi nh - mt t duy sng to, mt ti nng kit xut#Trn Nhm#108000#Vi?t#959.7040 92#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a838tr.^b21cm#Trn Nhm#249319#T tng H Ch Minh v vn gii phng dn tc. Trng Chinh vi t duy chin lc ti nng v sng to trong thi k trc v sau Cch mng thng Tm. Trng Chinh v l lun v s kt hp gia c lp v ch ngha x hi trong s nghip khng c hin. Trng Chinh vi cc vn vn ho, cng tc t tng, vi s nghip i mi...#T tng#Hot ng cch mng#T duy l lun#Trng Chinh#Thu## 00984000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300220 00660070063000880050016001510050015001670050014001820050020001960050015002160190 00500231082001800236808000500254008000500259009002100264010000500285011003300290 01500490032301300070037202101940037902000080057302000120058102000230059303900050 0616020000500621020000800626#VV09.15665#VV09.15667#VV09.15666#Lch s ng b t nh Tuyn Quang#Giai on 1976 - 2005#B.s.: Giang Vn Hunh, Nguyn Hu Ct (ch.b .), Phm Vn Loan..#Giang Vn Hunh#Nguyn Hu Ct#Phm Vn Loan#Hong Th Kim T hanh#o Trng Cng#Vi?t#324.2597070959715#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^ a478tr. : bng, 36tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Tuyn Quang #249320#Phn nh qu trnh thc hin 2 nhim v chin lc xy dng v bo v t quc ca tnh Tuyn Quang giai on 1976 - 2005. Nhng chnh sch m ng b t nh ra v t chc nhn dn thc hin#Lch s#Tuyn Quang#ng Cng sn Vit Nam#Thu#Tnh#ng b## 00879000000000325000450002600110000002600110001100200620002200300200008402900220 01040070039001260050016001650140007001810190005001880820004001938080005001970080 00500202009002100207010000500228011001500233001002300248013000700271021020300278 02000190048102000100050002000090051002000110051902000140053002000040054403900050 0548#VV09.15668#VV09.15669#Cm nang gii thiu php lut ca T chc Thng mi Th gii#Song ng Vit - Anh#WTO law in a nutshell#Peter Van Den Bossche, Nguyn Vn Tun#Nguyn Vn Tun#37000#Vi?t#343#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a 271tr.^b21cm#Bossche, Peter Van Den#249321#Nghin cu, phn tch cc quy nh ph p lut quc t v thng mi hng ho v dch v gia cc quc gia nh: quy n h v khng phn bit i x, v tip cn th trng, v thng mi khng cng b ng...#Thng mi quc t#Php lut#Hng ho#Th trng#Sch song ng#WTO#Thu## 00909000000000301000450002600110000002600110001100200200002200300670004200700590 01090050014001680050016001820140007001980190005002050820008002108080005002180080 00500223009002100228010000500249011001500254001001300269004004100282013000700323 021024200330020001000572020000900582020001100591039000500602#VV09.15671#VV09.156 70#Php lut i cng#Dng trong cc trng i hc, cao ng v trung hc chuy n nghip#B.s.: L Minh Ton (ch.b.), L Minh Thng, L Th Thu Hin#L Minh Th ng#L Th Thu Hin#55000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a413 tr.^b21cm#L Minh Ton#Xut bn ln th 8, c sa cha, b sung#249322#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut, qui phm php lut, quan h php l ut... Gii thiu cc ngnh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam nh lu t nh nc, lut hnh chnh, lut hnh s, lut hn nhn v gia nh...#Php lu t#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00914000000000361000450002600110000002600110001100200490002200300280007100700770 00990050016001760050013001920050019002050050013002240050016002370140007002530190 00500260082001000265808000500275008000500280009002100285010000500306011001500311 01300070032602101400033302000110047302000070048402000090049102000100050002000110 0510020001700521039000500538020000900543#VV09.15672#VV09.15673#Php lut v hp ng trong thng mi v u t#Nhng vn php l c bn#Nguyn Th Dung, n g Ngc Ba, Nguyn Th Nh Mai... ; Nguyn Th Dung ch.b.#Nguyn Th Dung#ng Ng c Ba#Nguyn Th Nh Mai# ng Khoa#on Trung Kin#62000#Vi?t#346.59707#^214 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a478tr.^b21cm#249323#Tng quan php lut v hp ng trong thng mi v u t. Nhng vn php l c bn ca mt s loi h p ng trong thng mi v u t#Thng mi#u t#Hp ng#Php lut#Kinh doan h#Vn bn php qui#Thu#Vit Nam## 00650000000000253000450002600110000002600110001100201010002201400070012301900050 01300820008001358080005001430080005001480090021001530100005001740110015001790130 00700194021012500201020000700326020001900333020001300352020000900365020001700374 039000500391#VV09.15674#VV09.15675#Quy nh php lut v tip tc h tr doanh n ghip trong sn xut - kinh doanh v xo i gim ngho#61000#Vi?t#346.597#^214 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a469tr.^b21cm#249324#Gii thiu mt s vn bn php lut quy nh v h tr doanh nghip trong sn xut, kinh doanh, v h tr xo i gim ngho#H tr#Xo i gim ngho#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu## 00599000000000313000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200190 00250030011000440290015000550070081000700220004001510050010001550050008001650050 00800173005000800181008000500189009001100194010000500205011001400210013000700224 005000700231005001000238020001000248020000700258020001500265039000500280#VL09.01 827#Vi?t#428#^214#Sch bi tp DynEd#Unit 1 - 4#DynEd workbook#B.s.: Thanh Mai, Vn Anh, H Trn... ; Minh ho: Kim Vy... ; M thut: Phm Uyn#T.1#Thanh Mai#V n Anh#H Trn#Lan Anh#^aH.#^aThi i#2009#^a55tr.^b28cm#249325#Kim Vy#Phm Uyn #Ting Anh#Tr em#Sch thiu nhi#Thu## 00599000000000313000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200190 00250030011000440290015000550070081000700220004001510050010001550050008001650050 00800173005000800181008000500189009001100194010000500205011001400210005000700224 005001000231013000700241020001000248020000700258020001500265039000500280#VL09.01 828#Vi?t#428#^214#Sch bi tp DynEd#Unit 1 - 4#DynEd workbook#B.s.: Thanh Mai, Vn Anh, H Trn... ; Minh ho: Kim Vy... ; M thut: Phm Uyn#T.2#Thanh Mai#V n Anh#H Trn#Lan Anh#^aH.#^aThi i#2009#^a55tr.^b28cm#Kim Vy#Phm Uyn#249326 #Ting Anh#Tr em#Sch thiu nhi#Thu## 00599000000000313000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200190 00250030011000440290015000550070081000700220004001510050010001550050008001650050 00800173005000800181008000500189009001100194010000500205011001400210005000700224 005001000231013000700241020001000248020000700258020001500265039000500280#VL09.01 829#Vi?t#428#^214#Sch bi tp DynEd#Unit 1 - 4#DynEd workbook#B.s.: Thanh Mai, Vn Anh, H Trn... ; Minh ho: Kim Vy... ; M thut: Phm Uyn#T.4#Thanh Mai#V n Anh#H Trn#Lan Anh#^aH.#^aThi i#2009#^a55tr.^b28cm#Kim Vy#Phm Uyn#249327 #Ting Anh#Tr em#Sch thiu nhi#Thu## 00599000000000313000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200190 00250030011000440290015000550070081000700220004001510050010001550050008001650050 00800173005000800181008000500189009001100194010000500205011001400210005000700224 005001000231013000700241020001000248020000700258020001500265039000500280#VL09.01 830#Vi?t#428#^214#Sch bi tp DynEd#Unit 1 - 4#DynEd workbook#B.s.: Thanh Mai, Vn Anh, H Trn... ; Minh ho: Kim Vy... ; M thut: Phm Uyn#T.5#Thanh Mai#V n Anh#H Trn#Lan Anh#^aH.#^aThi i#2009#^a55tr.^b28cm#Kim Vy#Phm Uyn#249328 #Ting Anh#Tr em#Sch thiu nhi#Thu## 00599000000000313000450002600110000001900050001108200040001680800050002000200190 00250030011000440290015000550070081000700220004001510050010001550050008001650050 00800173005000800181008000500189009001100194010000500205011001400210005000700224 005001000231013000700241020001000248020000700258020001500265039000500280#VL09.01 831#Vi?t#428#^214#Sch bi tp DynEd#Unit 1 - 4#DynEd workbook#B.s.: Thanh Mai, Vn Anh, H Trn... ; Minh ho: Kim Vy... ; M thut: Phm Uyn#T.6#Thanh Mai#V n Anh#H Trn#Lan Anh#^aH.#^aThi i#2009#^a55tr.^b28cm#Kim Vy#Phm Uyn#249329 #Ting Anh#Tr em#Sch thiu nhi#Thu## 00653000000000337000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340290029000560070064000850220004001490050011001530050012001640050 01000176005000900186006001600195006001100211006001000222008000500232009001100237 01000050024801100150025301300070026802000100027502000050028502000060029002000140 0296039000500310#VL09.01832#55000#Vi?t#372.7#^214#English alive! - Ton#English alive! - mathematics#Y. C. Yung, Y. T. Leung, Y. C. Lau... ; Dch: ng Ngc Ch iu..#T.1#Y. C. Yung#Y. T. Leung#Y. C. Lau#W. S. Yu#ng Ngc Chiu#Nguyn t#X un Phan#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b27cm#249330#Ting Anh#Ton#Lp 1#Sch c thm#Thu## 00775000000000301000450002600110000002600110001100200340002200700710005600500130 01270190005001400820006001458080005001510080005001560090008001610100005001690110 01500174005001600189005001600205005001400221005001500235015005000250013000700300 021013200307020001100439020000900450020000900459039000500468#VL09.01833#VL09.018 34#Khuyn co v bnh i tho ng#Trn c Th, Thi Hng Quang, Nguyn Ln V it... ; Trn c Th ch.b.#Trn c Th#Vi?t#616.4#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a145 tr.^b29cm#Thi Hng Quang#Nguyn Ln Vit#Phm Gia Khi#ng Vn Phc#TTS ghi: Hi Ni tit v i tho ng Vit Nam#249331#Tng quan v bnh i tho ng Vit Nam. Phng php chn on, sng lc, phn loi, iu tr v phng nga bnh i tho ng#Tiu ng#Bnh hc#iu tr#Thu## 00997000000000313000450002600110000002600110001100201770002200700380019900500090 02370140008002460190005002540820010002598080005002690080005002740090008002790100 00500287011001500292005000800307013000700315021029000322020000900612020000900621 020000500630020001100635020000600646020001700652039000500669020000900674#VL09.01 835#VL09.01836#nh mc, danh mc thuc v trang thit b y t thit yu s dng ti cc c s khm bnh, cha bnh, nh thuc - cc quy nh chnh sch u i ca nh nc i vi nhnh y t#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#Qu Long#2 98000#Vi?t#344.59704#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a613tr.^b28cm#Kim Th#249332#Gii thiu cc vn bn php lut v nh mc, danh mc thuc, trang thit b y t thi t yu s dng ti cc c s khm cha bnh. Cc quy nh v c cu t chc, ho t ng, quy tc ng x v cng tc o to ca cn b y t, v chnh sch bo hi m y t, sn xut v kinh doanh dc phm...#Qui nh#Thit b#Y t#Chnh sch#T huc#Vn bn php qui#Thu#Vit Nam## 00864000000000289000450002600110000002600110001100200470002200700740006900500140 01430190005001570820006001628080005001680080005001730090008001780100005001860110 01400191005001700205005001600222005001000238012003700248013000700285021023500292 020001300527020001900540020001000559039000500569#VL09.01838#VL09.01837#Khi nim phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu Cao, V Th Bch Hnh, Trn Th Thu H... ; Minh Chu ch.b.#Cao Minh Chu#Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aY hc#2009# ^a46tr.^b27cm#V Th Bch Hnh#Trn Th Thu H#Phm Dng#Phc hi chc nng da vo cng ng#249333#Gii thiu v khuyt tt. Thc trng ngi khuyt tt v gi a nh h ti Vit Nam. Gii thiu chng trnh phc hi chc nng da vo cng ng. Quyn v vic lm cho ngi khuyt tt. Vui chi, gii tr, th thao cho n gi khuyt tt#Chng trnh#Phc hi chc nng#Cng ng#Thu## 00887000000000289000450002600110000002600110001100200600002200300170008200700600 00990190005001590820006001648080005001700080005001750090008001800100005001880110 01500193005001600208005002000224012003700244001001400281013000700295021024800302 020001900550020001400569020000900583039000500592#VL09.01839#VL09.01840#Phc hi chc nng ngi khuyt tt c kh khn v vn ng#Sch chuyn kho#Cao Minh Ch u (ch.b.), Trn Vn Chng, Nguyn Th Kim Lin#Vi?t#362.4#^214#^aH.#^aY hc#200 9#^a109tr.^b27cm#Trn Vn Chng#Nguyn Th Kim Lin#Phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#249334#Nhng kin thc, bi tp phc hi chc nng cho n hng ngi c kh khn v vn ng. Phc hi chc nng, phc pht hin sm, c c du hiu lm sng v du hiu chung bnh bi no. Phc hi chc nng sau tai bin mch mu no, tn thng tu sng#Phc hi chc nng#Ngi tn tt#Vn ng #Thu## 00709000000000277000450002600110000002600110001100200560002200300170007800700460 00950190005001410820006001468080005001520080005001570090008001620100005001700110 01400175005002300189012003700212001001400249013000700263021011300270020001900383 020001400402020001000416039000500426#VL09.01841#VL09.01842#Phc hi chc nng ng i khuyt tt c kh khn v nhn#Sch chuyn kho#Cao Minh Chu (ch.b.), Nguy n Th Thanh Huyn#Vi?t#362.4#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a14tr.^b27cm#Nguyn Th Tha nh Huyn#Phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#249335#Nhng kin th c c bn v phc hi chc nng ngi khuyt tt c kh khn v nhn, nguyn nh n v cch phng tr#Phc hi chc nng#Ngi tn tt#Khim th#Thu## 00904000000000301000450002600110000002600110001100200550002200300170007700700570 00940190005001510820006001568080005001620080005001670090008001720100005001800110 01400185005001600199005001700215012003700232001001400269013000700283021025500290 020001900545020000900564020000800573020001600581039000500597#VL09.01843#VL09.018 44#Phc hi chc nng ngi khuyt tt c kh khn v hc#Sch chuyn kho#Cao M inh Chu (ch.b.), Trn Th Thu H, V Th Bch Hnh#Vi?t#362.3#^214#^aH.#^aY hc #2009#^a35tr.^b27cm#Trn Th Thu H#V Th Bch Hnh#Phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#249336#S lc v s pht trin thn kinh, vn ng bnh thng tr em. Phc hi chc nng tr chm pht trin tr tu. Du hiu nhn bit mt s bnh lin quan n chm pht trin tr tu, chm ni do chm pht tr in ngn ng tr em chm pht trin tr tu#Phc hi chc nng#Ngn ng#Tr tu #Chm pht trin#Thu## 00757000000000289000450002600110000002600110001100200600002200300170008200700400 00990190005001390820006001448080005001500080005001550090008001600100005001680110 01400173005001700187012003700204001001400241013000700255021014700262020001900409 020001400428020000800442020001200450039000500462#VL09.01845#VL09.01846#Phc hi chc nng ngi khuyt tt c kh khn v nghe ni#Sch chuyn kho#Cao Minh Ch u (ch.b.), V Th Bch Hnh#Vi?t#362.4#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a23tr.^b27cm#V T h Bch Hnh#Phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#249337#Hng dn nhng kin thc c bn, nhm phc hi chc nng ngi ni ngng, ni lp v th t ngn v phng php giao tip vi tr em gim thnh lc#Phc hi chc nng#Ng i tn tt#Ni lp#Khim thnh#Thu## 00735000000000289000450002600110000002600110001100200530002200300170007500700500 00920190005001420820006001478080005001530080005001580090008001630100005001710110 01400176005001400190005001200204012003700216001001400253013000700267021012700274 020001900401020001400420020000600434039000500440#VL09.01847#VL09.01848#Phc hi chc nng ngi khuyt tt c hnh vi xa l#Sch chuyn kho#Cao Minh Chu (ch.b .), Phm Vn Minh, Trn Thu H#Vi?t#362.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a27tr.^b27cm#P hm Vn Minh#Trn Thu H#Phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#2493 38#Gii thiu nguyn nhn, cch phng nga, pht hin sm v bin php phc hi chc nng cho ngi c bnh tm thn v tr t k#Phc hi chc nng#Bnh tm th n#T k#Thu## 00799000000000277000450002600110000002600110001100200490002200300170007100700390 00880190005001270820006001328080005001380080005001430090008001480100005001560110 01400161005001600175012003700191001001400228013000700242021023100249020001900480 020000700499020001000506039000500516#VL09.01849#VL09.01850#Phc hi chc nng ng i khuyt tt b ng kinh#Sch chuyn kho#Cao Minh Chu (ch.b.), Trn Th Thu H#Vi?t#362.3#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a14tr.^b27cm#Trn Th Thu H#Phc hi ch c nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#249339#Gii thiu s lc v bnh ng ki nh tr em. Nu nguyn nhn v cch phng tr, cch pht trin v can thip sm . Phng php phc hi chc nng, iu tr, gio dc tr v t vn cho gia nh, hng nghip, h tr tm l cho tr#Phc hi chc nng#Tr em#ng kinh#Thu## 00875000000000301000450002600110000002600110001100200460002200300170006800700550 00850190005001400820006001458080005001510080005001560090008001610100005001690110 01400174005001400188005001700202012003700219001001400256013000700270021024100277 020001400518020001900532020000700551020001000558039000500568#VL09.01851#VL09.018 52#Phc hi chc nng ngi khuyt tt v x hi#Sch chuyn kho#Cao Minh Chu (ch.b.), Phm Vn Minh, V Th Bch Hnh#Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a19t r.^b27cm#Phm Vn Minh#V Th Bch Hnh#Phc hi chc nng da vo cng ng#Cao Minh Chu#249340#Gii thiu chng trnh "phc hi chc nng da vo cng ng" nhm gip nhng nh hot ng v ngi khuyt tt tm ra cch gip nhng ng i khuyt tt v x hi thng qua cc hot ng th thao, vn ho v gii tr ch o ngi khuyt tt#Ngi tn tt#Phc hi chc nng#X hi#Cng ng#Thu## 00892000000000337000450002600110000002600110001100201190002200700640014100500160 02050190005002210820004002268080005002300080005002350090008002400100005002480110 01400253005001500267005001500282005001400297015001700311005001700328013000700345 02101310035202000090048302000140049202000120050602000080051802000090052602000140 0535039000500549#VL09.01853#VL09.01854#Hng dn h tr iu tr chng ti nghi n ma tu nhm Opiatis (cht dng thuc phin) bng thuc Abernil (Naltrexone)#B. s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Trn Vit Ngh, Trn Vn Cng..#Lng Ngc Khu#Vi ?t#615#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a35tr.^b27cm#Trn Vit Ngh#Trn Vn Cng#Phm Q uc Bo#TS ghi: B Y t#Nguyn Huy Quang#249341#Hng dn c bn v cch s dn g thuc Abernil v thc hin h tr iu tr chng ti nghin ma tu nhm Opiats bng thuc Abernil#iu tr#Nghin ma tu#Thuc phin#S dng#Dc hc#Thuc Ab ernil#Thu## 00693000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200790003600700200 01150140007001350190005001420820007001478080005001540080005001590090008001640100 00500172011001500177013000700192021014100199020000700340020000500347020000900352 020001800361020000900379020001000388039000500398#VL09.01855#VL09.01856#Trn Ch Lim#Bi ging quy trnh k thut dnh cho cn b y t c s (phng, x, th tr n)#Trn Ch Lim ch.b.#65500#Vi?t#610.73#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a312tr.^b27cm #249342#Gm cc bi ging v quy trnh k thut dnh cho cn b y t c s v ch m sc sc kho, chm sc cc vt thng v iu tr cc bnh c th#Cn b#Y t #iu tr#Chm sc sc kho#K thut#Bi ging#Thu## 00843000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200270003800700690 00650140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090008001600100 00500168011001400173005002100187005001600208015005400224013000700278021021800285 020000900503020000600512020000800518020001000526039000500536#VL09.01857#VL09.018 58#Nguyn Vn Hng#Bi ging thc tp dc l#B.s.: Nguyn Vn Hng (ch.b.), Ngu yn Th Thu Hng, Phm Vn Trng#17000#Vi?t#615#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a83tr .^b27cm#Nguyn Th Thu Hng#Phm Vn Trng#TTS ghi: Trng i hc Y Hi Phn g. B mn Dc hc#249343#Cung cp cc thng tin c bn v s dng thuc an ton , hp l; cc thuc thit yu; k n thuc hp l, cc dng bo ch v cch k n; vn tng tc thuc, qun l, bo qun thuc v x tr cp cu d ng th uc#Dc hc#Thuc#Dc l#Bi ging#Thu## 00900000000000325000450002600110000002600110001100200360002200700480005801400070 01060190005001130820006001188080005001240080005001290090008001340100005001420110 01500147005001600162005001400178005001500192005001400207005001100221013000700232 00400400023902102540027902000160053302000060054902000090055502000050056403900050 0569#VL09.01859#VL09.01860#ng dc Bo Long tr tn gc bnh#Nguyn Hu Khai, Ph c Thun, Kropotop A. V..#85000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a251tr. ^b27cm#Nguyn Hu Khai#Ph c Thun#V, Kropotop A.#X, Morozov I.#L ng H#249 344#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#Gii thiu nhng bi thuc, cng dn g cha bnh ca y hc c truyn p dng trong xem mch, k n, bc thuc ca t p on ng dc Bo Long; Gii thiu mt s bnh nan y thng gp v bin chng lun tr tn gc, phc iu tr bng cao n hon tn#Y hc c truyn#Thuc# iu tr#Bnh#Thu## 00710000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700580004101400070 00990190005001060820006001118080005001170080005001220090008001270100005001350110 01500140005001500155005001100170005001400181005001700195005001900212013000700231 021015800238020001000396020000900406039000500415#VL09.01861#VL09.01862#iu tr ng kinh#B.s.: L Quang Cng (ch.b.), V Tn Sn, Trn Vit Lc..#45000#Vi?t# 616.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a187tr.^b27cm#L Quang Cng#V Tn Sn#Trn Vit Lc#Tomson, Torbjorn#Delalande, Olivier#249345#Cung cp nhng nguyn tc c bn trong iu tr ng kinh. Gii thiu mt s phng php iu tr ng kinh mi ang c ng dng cc nc ang pht trin#ng kinh#iu tr#Thu## 00786000000000301000450002600110000002600110001100200390002200300290006100700560 00900140007001460190005001530820007001588080005001650080005001700090008001750100 00500183011001500188005001400203005001000217005001400227005001500241013000700256 021017600263020001300439020001800452020000900470039000500479#VL09.01864#VL09.018 63#Truyn thng v sinh an ton thc phm#Ti liu dng cho tuyn tnh#B.s.: Tr n Ch Lim (ch.b.), Trn ng, ng Th Thp..#24000#Vi?t#363.89#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a108tr.^b27cm#Trn Ch Lim#Trn ng#ng Th Thp#Trn i Thng#249 346#Nhng vn chung v truyn thng, t vn v sinh an ton thc phm, k nn g truyn thng, gio dc sc kho, lp k hoch truyn thng v thc hnh v sin h an ton thc phm#Truyn thng#An ton thc phm#Sc kho#Thu## 01004000000000325000450002600110000002600110001100200570002200300520007900700650 01310140007001960190005002030820006002088080005002140080005002190090008002240100 00500232011001400237005001400251005001800265005001400283005001500297005001500312 01300070032702102990033402000130063302000080064602000090065402000100066303900050 0673#VL09.01865#VL09.01866#Gio trnh o to k nng truyn thng thay i hnh vi#Dng o to cn b truyn thng tuyn huyn, x#B.s.: Trn Ch Lim (ch. b.), Thnh Xun Nghim, Phm S Nghin..#13500#Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aY hc#200 9#^a64tr.^b27cm#Trn Ch Lim#Thnh Xun Nghim#ng Th Thp#Trn i Thng#Ph m S Nghin#249347#Cc bi ging v truyn thng thay i hnh vi nh: thng tin , gio dc, truyn thng thay i hnh vi sc kho, hnh vi v qu trnh thay i hnh vi sc kho, lp k hoch truyn thng, k nng giao tip, k nng truyn thng trc tip, truyn thng gin tip v s dng cc phng tin trc quan#Tr uyn thng#Hnh vi#Sc kho#Giao tip#Thu## 00931000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020029000390030043000680070063001110220004001740050013001780050015001910050 01700206005001600223005002100239008000500260009000800265010000500273011001500278 01300070029302102630030002000050056302000110056802000100057902000110058903900050 0600#VL09.01867#VL09.01868#Vi?t#610.73#^214#K nng thc hnh iu dng#Sch d ng cho sinh vin i hc iu dng#B.s.: nh Xun, Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Sng..#T.1# nh Xun#Trn Th Thun#Nguyn Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#^aH.#^aY hc#2009#^a351tr.^b27cm#249348#Gii thiu nhn g kin thc c bn dnh cho sinh vin iu dng v k thut chm sc ti ging , k thut v sinh c nhn, theo di ngi bnh v thm khm ca iu dng vin , k thut v khun v cc k thut lin quan. Cc k thut cho n v chm sc b i tit#Y t#iu dng#Thc hnh#Gio trnh#Thu## 00848000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020029000390030043000680070063001110220004001740050013001780050015001910050 01700206005001600223005002100239008000500260009000800265010000500273011001500278 01300070029302101800030002000050048002000110048502000100049602000110050603900050 0517#VL09.01869#VL09.01870#Vi?t#610.73#^214#K nng thc hnh iu dng#Sch d ng cho sinh vin i hc iu dng#B.s.: nh Xun, Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Sng..#T.2# nh Xun#Trn Th Thun#Nguyn Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#^aH.#^aY hc#2009#^a431tr.^b27cm#249349#Trnh by cc k nng h tr iu tr nh: a thuc vo c th, k thut truyn dch v iu t r iu dng, cc k thut s cu, cp cu dnh cho cc sinh vin iu dng t hc#Y t#iu dng#Thc hnh#Gio trnh#Thu## 00768000000000313000450002600110000002600110001100201210002201400080014301900050 01510820010001568080005001660080005001710090008001760100005001840110015001890150 01800204013000700222021013700229020000900366020000500375020000600380020001000386 020000900396020001000405020000800415020001700423039000500440020000900445#VL09.01 871#VL09.01872#Quy nh mi nht v khm, chn on iu tr bnh, qun l s d ng v phn phi thuc trong cc bnh vin v c s y t#140000#Vi?t#344.59704#^ 214#^aH.#^aY hc#2009#^a800tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#249350#Gii thiu cc vn bn php quy v khm, chn on, iu tr bnh, qun l, s dng v phn phi t huc trong cc bnh vin v c s y t#Qui nh#Y t#Thuc#Khm bnh#iu tr#B nh vin#Qun l#Vn bn php qui#Thu#Vit Nam## 00790000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020018000360030043000540070060000970220004001570050013001610050012001740050 01700186005001500203005001100218008000500229009000800234010000500242011001500247 01300070026202101470026902000140041602000120043002000060044202000110044803900050 0459#VL09.01873#VL09.01874#Vi?t#612#^214#Gii phu sinh l#Sch dng cho sinh vi n i hc iu dng#B.s.: nh Xun, L Gia Vinh (ch.b.), Nguyn Hu Chnh. .#T.1# nh Xun#L Gia Vinh#Nguyn Hu Chnh#Nguyn Vn Huy#L B Thc#^aH.#^ aY hc#2009#^a310tr.^b27cm#249351#i cng v sinh hc ngi, ho hc ca s s ng, cc t bo, cc m v s t chc c th, s sinh giao t, h tun hon, h h hp v h tiu ho#Gii phu hc#Sinh l hc#Ngi#Gio trnh#Thu## 00779000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020018000360030043000540070060000970220004001570050013001610050012001740050 01700186005001500203005001100218008000500229009000800234010000500242011001500247 01300070026202101360026902000140040502000120041902000060043102000110043703900050 0448#VL09.01875#VL09.01876#Vi?t#612#^214#Gii phu sinh l#Sch dng cho sinh vi n i hc iu dng#B.s.: nh Xun, L Gia Vinh (ch.b.), Nguyn Hu Chnh. .#T.2# nh Xun#L Gia Vinh#Nguyn Hu Chnh#Nguyn Vn Huy#L B Thc#^aH.#^ aY hc#2009#^a285tr.^b27cm#249352#Gm cc bi ging gii phu sinh l v ng dn g lm sng v h tit niu, h sinh hc, h thn kinh, h ni tit, h da v h min dch#Gii phu hc#Sinh l hc#Ngi#Gio trnh#Thu## 00732000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200710003600700200 01070140007001270190005001340820009001398080005001480080005001530090008001580100 00500166011001500171013000700186021014200193020001800335020001500353020000800368 020000700376020001100383020000600394020000300400020001000403039000500413#VL09.01 877#VL09.01878#Trn Ch Lim#Bi ging o to k nng chuyn mn cho cn b tuy n huyn iu dng#Trn Ch Lim ch.b.#43000#Vi?t#610.7306#^214#^aH.#^aY hc#2 009#^a204tr.^b27cm#249353#Hng dn o to k nng chuyn mn cho cc cn b y t tuyn huyn, x, thn, bn v v sinh cng cng v chm sc sc kho, y t c ng ng#Chm sc sc kho#Y t cng cng#o to#Cn b#iu dng#Huyn#X#Bi ging#Thu## 00785000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200460003600300300 00820070020001120140007001320190005001390820007001448080005001510080005001560090 00800161010000500169011001500174013000700189021027400196020000800470020001800478 020001800496039000500514#VL09.01879#VL09.01880#Trn Ch Lim#Qun l v sinh an ton thc phm tuyn huyn#Ti liu dng cho tuyn huyn#Trn Ch Lim ch.b.#630 00#Vi?t#363.19#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a304tr.^b27cm#249354#Gii thiu Php ln h V sinh an ton thc phm; Cng tc ch o tuyn trong hot ng qun l cht lng v sinh an ton thc phm; H thng qun l v sinh an ton thc phm the o HACCP...; Kin thc phng ng c thc phm, m bo cht lng v sinh an ton thc phm#Qun l#V sinh thc phm#An ton thc phm#KVn## 00746000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200300003600300290 00660070020000950140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090 00800143010000500151011001500156013000700171021023700178020001200415020001800427 020000800445020001000453039000500463#VL09.01881#VL09.01882#Trn Ch Lim#Dch t hc ng c thc phm#Ti liu dng cho tuyn tnh#Trn Ch Lim ch.b.#34000#V i?t#615.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a156tr.^b27cm#249355#Trnh by nhng kin thc c bn v nhim thc phm, ng c thc phm, nguyn tc v cc bc iu tra , chn on x tr v phng ng c thc phm do vi sinh vt, do kim loi nn g, c nc, ho cht tr su, nm c, do l ngn...#Dch t hc#An ton thc ph m#Ng c#Thc phm#KVn## 00783000000000277000450002600110000002600110001100200360002200700130005801400070 00710190005000780820006000838080005000890080005000940090018000990100005001170110 01500122001001300137004004000150013000700190021026500197020000900462020001100471 020000900482020000900491039000500500#VL09.01883#VL09.01884#Sinh hc pht trin c th ng vt#Mai Vn Hng#20000#Vi?t#591.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a123tr.^b27cm#Mai Vn Hng#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#249356#Gii t hiu cc vn chung, c s phn t, t bo ca s pht trin c th ng vt, cc hnh thc sinh sn ca sinh vt, s pht trin ca sinh vt bc thp, to gi ao t, th tinh, s pht trin phi sm, cc giai on ch yu trong pht trin c th ng vt...#ng vt#Pht trin#Sinh sn#Tin ho#KVn## 00626000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700070006201400080 00690190005000770820007000828080005000890080005000940090018000990100005001170110 01500122001000700137013000700144021013700151020001800288020000900306020000800315 020001000323020001000333039000500343#VL09.01885#VL09.01886#Nhng iu cn bit v gio dc mm non#Anh T#250000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^ a284tr.^b27cm#Anh T#249357#Gm nhng qui nh, ch o chung ca nh nc i v i gio dc mm non, t chc nhn s, thanh tra, thi ua, chuyn mn - tc nghi p...#Gio dc mu gio#Qui nh#Nhn s#Nghip v#Ti chnh#KVn## 00649000000000253000450002600110000002600110001100200250002200700100004701400070 00570190005000640820007000698080005000760080005000810090018000860100005001040110 01500109001001000124004001800134013000700152021020600159020001600365020000900381 039000500390#VL09.01887#VL09.01888#a l t nhin Vit Nam#V T Lp#59000#Vi? t#915.97#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a351tr.^b27cm#V T Lp#Ti bn ln t h 6#249358#Trnh by v c im chung v lch s pht trin ca t nhin Vit Nam. Tng quan v a hnh, kh hu, thu vn, th nhng, sinh vt v bin ng Vit Nam cng vn bo v v ci to t nhin Vit Nam#a l t nhin#Vit N am#KVn## 00957000000000277000450002600110000002600110001100201460002200700250016800500140 01930140008002070190005002150820008002208080005002280080005002330090018002380100 00500256011001500261013000700276021034500283020001000628020000900638020000800647 020001000655020000900665039000500674#VL09.01889#VL09.01890#i mi c ch ti ch nh tng quyn t ch, t chu trch nhim s dng kinh ph c hiu qu v m r ng quy m trong nng cao cht lng gio dc#inh Th Dung s.t., b.s.#inh Th D ung#285000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a654tr.^b27cm#249359# Gii thiu nhng vn bn php lut ca nh nc, ca B ti chnh, B gio dc o to ban hnh qui nh qun l nh trng, vn bn tra cu dnh cho hiu trn g v lnh o nh trng, nh gi cht lng, xp hng, tiu chun nh trng, ch t ch, s dng bin ch v kinh ph, trch nhim ca hiu trng v lnh o trong nh trng...#Php lut#Gio dc#Qun l#Ti chnh#Vit Nam#KVn## 00654000000000313000450002600110000000200290001100300160004000700580005600500140 01140140006001280190005001340820007001398080005001460080005001510090018001560100 00500174011001400179005001200193005001400205005001600219015004800235013000700283 020000700290020000600297020001000303020000800313020001400321039000500335#VL09.01 891#Hng dn thc hnh a l 6#Trung hc c s#B.s.: Lm Quang Dc (ch.b.), Ng uyn Dc, Phm Khc Li..#Lm Quang Dc#7500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a48tr.^b27cm#Nguyn Dc#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#u ba sch ghi: Trng i hc S phm H Ni#249360#a l#Lp 6#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00634000000000301000450002600110000000200290001100300160004000700620005600500140 01180140006001320190005001380820007001438080005001500080005001550090018001600100 00500178011001400183005001600197005001400213015004800227013000700275020000700282 020000600289020001000295020000800305020001400313039000500327#VL09.01892#Hng d n thc hnh a l 7#Trung hc c s#B.s.: Lm Quang Dc (ch.b.), Nguyn Xun Ho , Phm Khc Li..#Lm Quang Dc#7500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a48tr.^b27cm#Nguyn Xun Ho#Phm Khc Li#u ba sch ghi: Trng i hc S phm H Ni#249361#a l#Lp 7#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00660000000000313000450002600110000000200290001100300160004000700610005600500140 01170140006001310190005001370820007001428080005001490080005001540090018001590100 00500177011001400182005001500196005001400211005001600225015004800241013000700289 020000700296020000600303020001000309020000800319020001400327039000500341#VL09.01 893#Hng dn thc hnh a l 8#Trung hc c s#B.s.: Lm Quang Dc (ch.b.), ng Vn Hng, Phm Khc Li..#Lm Quang Dc#7500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a48tr.^b27cm#ng Vn Hng#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#u b a sch ghi: Trng i hc S phm H Ni#249362#a l#Lp 8#Thc hnh#Bi tp# Sch c thm#KVn## 00738000000000349000450002600110000000200290001100300160004000700640005600500140 01200140006001340190005001400820009001458080005001540080005001590090018001640100 00500182011001400187004001300201005001800214005001400232005001600246015004800262 01300070031002000070031702000060032402000100033002000080034002000120034802000090 0360020001400369039000500383#VL09.01894#Hng dn thc hnh a l 9#Trung hc c s#B.s.: Lm Quang Dc (ch.b.), Phm Khc Li, Nguyn Vit Thnh..#Lm Quang D c#7500#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a51tr.^b27cm#In ln th 8#Nguyn Vit Thnh#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#u ba sch ghi: Trng i hc S phm H Ni#249363#a l#Lp 9#Thc hnh#Bi tp#a kinh t#Vit Nam#S ch c thm#KVn## 00700000000000337000450002600110000000200300001100300190004100700510006000500140 01110140006001250190005001310820007001368080005001430080005001480090018001530100 00500171011001400176004001300190005001300203005001400216005001600230015004000246 00500180028601300070030402000070031102000070031802000100032502000080033502000140 0343039000500357#VL09.01895#Hng dn thc hnh a l 10#C bn v nng cao#B.s .: Lm Quang Dc, Phm Khc Li, Ngc Tin..#Lm Quang Dc#9000#Vi?t#910.76# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b27cm#In ln th 8# Ngc Tin#Phm Kh c Li#Nguyn Xun Ho#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni#Nguyn Vit Thnh #249364#a l#Lp 10#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00745000000000361000450002600110000000200300001100300190004100700510006000500140 01110140006001250190005001310820007001368080005001430080005001480090018001530100 00500171011001400176004001300190005001300203005001400216005001600230015004000246 00500180028601300070030402000070031102000070031802000100032502000120033502000080 0347020000900355020001400364039000500378#VL09.01896#Hng dn thc hnh a l 1 1#C bn v nng cao#B.s.: Lm Quang Dc, Phm Khc Li, Ngc Tin..#Lm Quan g Dc#9000#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b27cm#In ln th 8# Ngc Tin#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni#Nguyn Vit Thnh#249365#a l#Lp 11#Thc hnh#a kinh t#Bi tp#Th gii#Sch c thm#KVn## 00695000000000265000450002600110000002600110001100200390002200300520006101900050 01130820010001188080005001280080005001330090018001380100005001560110014001610130 00700175021018000182020001000362020001100372020000900383020000700392020001200399 020001300411039000500424#VL09.01897#VL09.01898#Hi v p v lut Giao thng ng b#Ti liu hc v thi li xe m t 2 bnh hng A1, A2#Vi?t#343.59709#^214#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a18tr.^b28cm#249366#Gm cc kin thc trc nghim nh m kim tra nhn thc v lut giao thng ng b dnh cho cc hc vin thi mn l thuyt v quy trnh st hch cp giy php li xe m t hai bnh#Php lut#Gia o thng#ng b#Xe my#Trc nghim#Sch hi p#KVn## 01044000000000361000450002600110000002600110001100200640002200300240008600700560 01100050013001660050015001790190005001940820008001998080005002070080010002120090 00800222010000500230011001500235005002400250005001500274005002000289013000700309 02102560031602000080057202000230058002000210060302000160062402000170064002000090 0657020000400666020000700670039000500677#VL09.01899#VL09.01900#Cc s kin lch s Trung Lo trong quan h c bit Vit - Lo#K yu hi tho quc t#L Kh Ph iu, Xamn Vinhakt, Phn ung Cht Vng S..#L Kh Phiu#Xamn Vinhakt#Vi?t# 959.704#^214#^aLao Bo#^aknxb.#2009#^a259tr.^b30cm#Phn ung Cht Vng S#Mai Q uang Phn#Vi Lay Vn Phm Kh#249367#Gm nhiu bi vit ca cc nh lnh o ch nh ph, qun i hai nc Vit Nam v Lo v nhng s kin lch s gii phng Tr ung Lo, nhng ng gp ca qun dn Qun khu 4, ca lin qun Lo - Vit phi h p trong hai cuc khng chin chng Php v chng M#Lch s#Khng chin chng P hp#Khng chin chng M#S kin lch s#Hi tho quc t#Vit Nam#Lo#K yu#KV n## 00622000000000313000450002600110000000200340001100700610004500500150010601400060 01210190005001270820007001328080005001390080005001440090011001490100005001600110 01400165004001800179005001100197005001700208005001500225005001200240013000700252 020000900259020000700268020000600275020000800281020001400289039000500303#VV09.15 676#V thc hnh t nhin v x hi 1#B.s.: Trn Hng Ngc (ch.b.), L Vn ua, Nguyn Minh Kim..#Trn Hng Ngc#6500#Vi?t#372.35#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 48tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Vn ua#Nguyn Minh Kim#Trn Thanh Ti#L Thu Thu#249368#T nhin#X hi#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00571000000000289000450002600110000000200230001100700600003400500180009401400060 01120190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100005001510110 01400156004001800170005001100188005001300199005002100212013000700233020000800240 020000600248020000800254020001400262039000500276#VV09.15677#V thc hnh o c 1#B.s.: Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Hu..#Nguyn Quang Vinh #8000#Vi?t#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Ngu yn t#Phm Th Hu#Nguyn Th Xun Tho#249369#o c#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00598000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070060000600220004001200050013001240050011001370050018001480050 01500166008000500181009001100186010000500197011001400202013000700216020001100223 020000600234020000800240020000800248020000900256020001400265039000500279#VV09.15 678#6000#Vi?t#372.62#^214#V thc hnh ting Vit 1#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh..#T.1#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#D ip Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#249370#Ting Vit#Lp 1#Bi tp #Tp c#Chnh t#Sch c thm#KVn## 00598000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070060000600220004001200050013001240050011001370050018001480050 01500166008000500181009001100186010000500197011001400202013000700216020001100223 020000600234020000800240020000800248020000900256020001400265039000500279#VV09.15 679#4700#Vi?t#372.62#^214#V thc hnh ting Vit 1#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh..#T.2#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#D ip Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b24cm#249371#Ting Vit#Lp 1#Bi tp #Tp c#Chnh t#Sch c thm#KVn## 00598000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070060000600220004001200050013001240050011001370050018001480050 01500166008000500181009001100186010000500197011001400202013000700216020001100223 020000600234020000800240020000800248020000900256020001400265039000500279#VV09.15 680#4300#Vi?t#372.62#^214#V thc hnh ting Vit 1#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh..#T.3#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#D ip Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a28tr.^b24cm#249372#Ting Vit#Lp 1#Bi tp #Tp c#Chnh t#Sch c thm#KVn## 00598000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020026000340070060000600220004001200050013001240050011001370050018001480050 01500166008000500181009001100186010000500197011001400202013000700216020001100223 020000600234020000800240020000800248020000900256020001400265039000500279#VV09.15 681#7000#Vi?t#372.62#^214#V thc hnh ting Vit 1#B.s.: L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh..#T.4#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#D ip Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#249373#Ting Vit#Lp 1#Bi tp #Tp c#Chnh t#Sch c thm#KVn## 00579000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070062000530220004001150050015001190050012001340050017001460050 01800163005001600181008000500197009001100202010000500213011001400218013000700232 020000500239020000600244020000800250020001400258039000500272#VV09.15682#5000#Vi ?t#372.7#^214#V thc hnh ton 1#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Lm Vn ua, Ngu yn Minh Kim..#T.1#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hn h#Trn Tun Phc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#249374#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#KVn## 00579000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070062000530220004001150050015001190050012001340050017001460050 01800163005001600181008000500197009001100202010000500213011001400218013000700232 020000500239020000600244020000800250020001400258039000500272#VV09.15683#5000#Vi ?t#372.7#^214#V thc hnh ton 1#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Lm Vn ua, Ngu yn Minh Kim..#T.2#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hn h#Trn Tun Phc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#249375#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#KVn## 00579000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070062000530220004001150050015001190050012001340050017001460050 01800163005001600181008000500197009001100202010000500213011001400218013000700232 020000500239020000600244020000800250020001400258039000500272#VV09.15684#5000#Vi ?t#372.7#^214#V thc hnh ton 1#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Lm Vn ua, Ngu yn Minh Kim..#T.3#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hn h#Trn Tun Phc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#249376#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#KVn## 00559000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020020000330070062000530220004001150050015001190050012001340050017001460050 01800163005001600181008000500197009001100202010000500213011001400218013000700232 020000500239020000600244020001400250039000500264#VV09.15685#5000#Vi?t#372.7#^21 4#V thc hnh ton 1#B.s.: Nguyn Duy Ha (ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Ki m..#T.4#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh#Trn Tun Phc#^aH.#^aGio dc#2009#^a36tr.^b24cm#249377#Ton#Lp 1#Sch c thm#KVn## 00509000000000253000450002600110000000200200001100300770003100700170010800500170 01250140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090011001700100 00500181011001400186004001800200013000700218020000500225020000600230020001400236 039000500250#VV09.15686#Ton nng cao lp 1#Sch tham kho dng cho gio vin tr ong qu trnh nghin cu son bi dy...#Nguyn Danh Ninh#Nguyn Danh Ninh#10000 #Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#249378#To n#Lp 1#Sch c thm#KVn## 00588000000000289000450002600110000000200380001100300560004900700320010500500170 01370050014001540140007001680190005001750820006001808080005001860080005001910090 01100196010000500207011001400212004001800226013000700244020000500251020000600256 020000800262020000900270020001400279039000500293#VV09.15687#Cc dng ton c bn tiu hc lp 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#V D ng Thu, Nguyn Danh Ninh#Nguyn Danh Ninh#V Dng Thu#12000#Vi?t#372.7#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#249379#Ton#Lp 2#Bi tp#B i gii#Sch c thm#KVn## 00496000000000253000450002600110000000200200001100300560003100700170008700500170 01040140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166004001800180013000700198020001200205020000600217020001400223 039000500237#VV09.15688#Luyn tp lm vn 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#12000#Vi?t#372.62#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#249380#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#KVn## 00559000000000277000450002600110000000200180001100300560002900700340008500500170 01190050016001360140007001520190005001590820007001648080005001710080005001760090 01100181010000500192011001400197004001800211013000700229020001100236020000900247 020000600256020001400262039000500276#VV09.15689#Luyn t v cu 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#ng Mnh Thng#Nguyn Th Hnh#12000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr .^b24cm#Ti bn ln th 6#249381#Ting Vit#Ng php#Lp 2#Sch c thm#KVn## 00593000000000289000450002600110000000200200001100300560003100700540008700500170 01410050014001580140007001720190005001790820006001848080005001900080005001950090 01100200010000500211011001500216004001800231013000700249020000500256020000600261 020000800267020000900275020001400284039000500298#VV09.15690#Ton nng cao lp 3# Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#V Dng Thu, Nguyn Da nh Ninh ; V Dng Thu ch.b.#Nguyn Danh Ninh#V Dng Thu#13000#Vi?t#372.7#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#249382#Ton#Lp 3#Bi tp#Bi gii#Sch c thm#KVn## 00588000000000289000450002600110000000200380001100300560004900700320010500500170 01370050014001540140007001680190005001750820006001808080005001860080005001910090 01100196010000500207011001400212004001800226013000700244020000500251020000600256 020000800262020000900270020001400279039000500293#VV09.15691#Cc dng ton c bn tiu hc lp 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#V D ng Thu, Nguyn Danh Ninh#Nguyn Danh Ninh#V Dng Thu#11000#Vi?t#372.7#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#249383#Ton#Lp 3#Bi tp#B i gii#Sch c thm#KVn## 00559000000000277000450002600110000000200180001100300560002900700340008500500170 01190050016001360140007001520190005001590820007001648080005001710080005001760090 01100181010000500192011001400197004001800211013000700229020001100236020000900247 020000600256020001400262039000500276#VV09.15692#Luyn t v cu 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#ng Mnh Thng#Nguyn Th Hnh#12000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a95tr .^b24cm#Ti bn ln th 5#249384#Ting Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#KVn## 00496000000000253000450002600110000000200200001100300560003100700170008700500170 01040140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166004001800180013000700198020001200205020000600217020001400223 039000500237#VV09.15693#Luyn tp lm vn 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#12000#Vi?t#372.62#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a95tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#249385#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#KVn## 00530000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020038000350070062000730220004001350050012001390050017001510050017001680080 00500185009001100190010000500201011001500206013000700221020001100228020000600239 020001400245039000500259#VV09.15694#17000#Vi?t#372.62#^214#nh gi kt qu hc tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Th Bch Lin# T.2#Nguyn Tri#L Th Thu Huyn# Th Bch Lin#^aH.#^aGio dc#2009#^a124tr.^ b24cm#249386#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#KVn## 00607000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020041000350030030000760070052001060220004001580050013001620050014001750050 01400189005001300203005001000216008000500226009001100231010000500242011001500247 013000700262020001100269020000600280020001400286039000500300#VV09.15695#15500#V i?t#372.62#^214#n tp - kim tra, nh gi ting Vit 3#Theo chun kin thc, k nng#Ch.b.: Lu c Hnh, L Phng Nga, Nguyn Duy H..#T.1#Lu c Hnh#L P hng Nga#Nguyn Duy H#Lu Bo Chu#L Th H#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24 cm#249387#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#KVn## 00591000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020041000350030030000760070052001060220004001580050013001620050014001750050 01400189005001900203008000500222009001100227010000500238011001500243013000700258 020001100265020000600276020001400282039000500296#VV09.15696#19000#Vi?t#372.62#^ 214#n tp - kim tra, nh gi ting Vit 3#Theo chun kin thc, k nng#Ch.b. : Lu c Hnh, L Phng Nga, Nguyn Duy H..#T.2#Lu c Hnh#L Phng Nga#Ng uyn Duy H#Lu Th Tuyt Hin#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#249388#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#KVn## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030030000690070056000990220004001550050014001590050013001730050 01300186008000500199009001100204010000500215011001500220013000700235020000500242 020000600247020000700253020001400260039000500274#VV09.15697#14500#Vi?t#372.7#^2 14#n tp - kim tra, nh gi ton 3#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: Tru ng Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#249389#Ton#Lp 3#n tp#Sch c th m#KVn## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030030000690070056000990220004001550050014001590050013001730050 01300186008000500199009001100204010000500215011001500220013000700235020000500242 020000600247020000700253020001400260039000500274#VV09.15698#17000#Vi?t#372.7#^2 14#n tp - kim tra, nh gi ton 3#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: Tru ng Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#249390#Ton#Lp 3#n tp#Sch c th m#KVn## 00599000000000289000450002600110000000200380001100300660004900700320011500500170 01470050014001640140007001780190005001850820006001908080005001960080005002010090 01100206010000500217011001500222004001800237013000700255020000500262020000600267 020000800273020000900281020001400290039000500304#VV09.15699#Cc dng ton c bn tiu hc lp 4#Sch tham kho dng cho gio vin, ph huynh hc sinh v hc s inh#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#Nguyn Danh Ninh#V Dng Thu#17000#Vi?t#3 72.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#249391#Ton#Lp 4#Bi tp#Bi gii#Sch c thm#KVn## 00497000000000253000450002600110000000200200001100300560003100700170008700500170 01040140007001210190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166004001800181013000700199020001200206020000600218020001400224 039000500238#VV09.15700#Luyn tp lm vn 4#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#17000#Vi?t#372.62#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a139tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#249392#Tp lm vn#Lp 4#Sc h c thm#KVn## 00525000000000265000450002600110000000200180001100300660002900700170009500500170 01120140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090011001580100 00500169011001500174004001800189013000700207020001100214020000900225020000600234 020001400240039000500254#VV09.15701#Luyn t v cu 4#Sch tham kho dng cho gi o vin v ph huynh hc sinh, hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#17500 #Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#249393#T ing Vit#Ng php#Lp 4#Sch c thm#KVn## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030030000690070056000990220004001550050014001590050013001730050 01300186008000500199009001100204010000500215011001500220013000700235020000500242 020000600247020000700253020001400260039000500274#VV09.15702#16500#Vi?t#372.7#^2 14#n tp - kim tra, nh gi ton 4#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: Tru ng Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009#^a128tr.^b24cm#249394#Ton#Lp 4#n tp#Sch c th m#KVn## 00569000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030030000690070056000990220004001550050014001590050013001730050 01300186008000500199009001100204010000500215011001500220013000700235020000500242 020000600247020000700253020001400260039000500274#VV09.15703#17000#Vi?t#372.7#^2 14#n tp - kim tra, nh gi ton 4#Theo chun kin thc, k nng#B.s.: Tru ng Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#249395#Ton#Lp 4#n tp#Sch c th m#KVn## 00564000000000289000450002600110000000200370001100300310004800700290007900500160 01080050012001240140007001360190005001430820007001488080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181004001800196013000700214020001100221020000900232 020000800241020000600249039000500255020001400260#VV09.15704#Bi tp luyn t v cu ting Vit 4#Theo chng trnh tiu hc mi#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Tr n Mnh Hng#L Hu Tnh#17000#Vi?t#372.61#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b 24cm#Ti bn ln th 3#249396#Ting Vit#Ng php#Bi tp#Lp 4#KVn#Sch c th m## 00507000000000253000450002600110000000200200001100300660003100700170009700500170 01140140007001310190005001380820007001438080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176004001800191013000700209020001200216020000600228020001400234 039000500248#VV09.15705#Luyn tp lm vn 5#Sch tham kho dng cho gio vin, p h huynh hc sinh v hc sinh#ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#19500#Vi?t#372. 62#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#249397#Tp lm vn #Lp 5#Sch c thm#KVn## 00546000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020025000350070050000600220004001100050016001140050015001300050015001450050 01500160008000500175009001100180010000500191011001500196013000700211020000500218 020000600223020000800229020001400237039000500251#VV09.15706#25000#Vi?t#510.76#^ 214#Bi tp thc hnh ton 6#Quch T Chng, Nguyn c Tn, Nguyn on V..#T .1#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Nguyn on V#Nguyn c Ho#^aH.#^aGio dc# 2009#^a188tr.^b24cm#249398#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00529000000000277000450002600110000000200170001100300480002800700210007600500130 00970140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152004001800167005000700185013000700192020000800199020000600207 020001900213020001400232039000500246#VV09.15707#Bnh ging vn 6#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK ng vn 6#V Dng Qu, L Bo#V Dng Qu#16000#Vi?t#8 07#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#L Bo#249399#Vn hc#Lp 6#Bnh ging vn hc#Sch c thm#KVn## 00519000000000265000450002600110000000200380001100700470004900500150009601400070 01110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153004001800168005001700186013000700203020001000210020000800220020000600228 020001400234039000500248#VV09.15708#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 6#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#23200#Vi?t#428#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#Nguyn Hu Cng#249400#Ting Anh#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#KVn## 00435000000000253000450002600110000000200190001100700140003000500140004401400070 00580190005000650820007000708080005000770080005000820090011000870100005000980110 01500103013000700118020000900125020000900134020000600143020001300149020001400162 039000500176#VV09.15709#Hi p sinh hc 6#L Th Phng#L Th Phng#16000#Vi ?t#580.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#249401#Sinh hc#Thc vt#Lp 6#Sch hi p#Sch c thm#KVn## 00497000000000265000450002600110000000200260001100700450003700500160008201400070 00980190005001050820007001108080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143005001300157005001400170013000700184020000700191020000600198020000800204 020001400212039000500226#VV09.15710#Bi tp chn lc a l 6#Nguyn Qu Thao, P hm Th Sen, Ph Cng Vit#Nguyn Qu Thao#12500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a96tr.^b24cm#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#249402#a l#Lp 6#Bi tp#Sc h c thm#KVn## 00498000000000265000450002600110000000200260001100700450003700500160008201400070 00980190005001050820007001108080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143005001300158005001400171013000700185020000800192020000700200020000600207 020001400213039000500227#VV09.15711#Bi tp chn lc a l 7#Nguyn Qu Thao, P hm Th Sen, Ph Cng Vit#Nguyn Qu Thao#16000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a124tr.^b24cm#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#249403#Bi tp#a l#Lp 7#S ch c thm#KVn## 00496000000000265000450002600110000000200360001100700290004700500160007601400070 00920190005000990820008001048080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138004001800153005001200171013000700183020000700190020000600197020000800203 020001400211039000500225#VV09.15712#Bi tp c bn v nng cao vt l 7#Nguyn c Hip, L Cao Phan#Nguyn c Hip#20700#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a164tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#L Cao Phan#249404#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00437000000000253000450002600110000000200190001100700150003000500150004501400070 00600190005000670820007000728080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105013000700120020000900127020000600136020000900142020001300151020001400164 039000500178#VV09.15713#Hi p sinh hc 7#Trn Ngc Oanh#Trn Ngc Oanh#18500# Vi?t#590.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a124tr.^b24cm#249405#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Sch hi p#Sch c thm#KVn## 00627000000000313000450002600110000000200220001100700610003300500120009400500140 01060050017001200050017001370140007001540190005001610820007001668080005001730080 00500178009001100183010000500194011001500199004001800214005001700232013000700249 020001000256020001000266020000600276020001200282020001400294039000500308#VV09.15 714#Thc hnh cng ngh 7#B.s.: L Ngc Lp (ch.b.), Trn Minh Tm, Nguyn Thu Linh..#L Ngc Lp#Trn Minh Tm#Nguyn Thu Linh#Trnh Thanh Bnh#14000#Vi?t#6 30.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Kim Than h#249406#Thc hnh#Cng ngh#Lp 7#Nng nghip#Sch c thm#KVn## 00519000000000265000450002600110000000200380001100700470004900500150009601400070 01110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100005001480110 01500153004001800168005001700186013000700203020001000210020000800220020000600228 020001400234039000500248#VV09.15715#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 8#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#24600#Vi?t#428#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a196tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Hu Cng#249407#Ting Anh#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#KVn## 00500000000000265000450002600110000000200260001100700460003700500140008301400070 00970190005001040820007001098080005001160080005001210090011001260100005001370110 01500142005001600157005001400173013000700187020000700194020000800201020000600209 020001400215039000500229#VV09.15716#Bi tp chn lc a l 8#Nguyn c V, Ngu yn Qu Thao, Ph Cng Vit#Nguyn c V#15500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a119tr.^b24cm#Nguyn Qu Thao#Ph Cng Vit#249408#a l#Bi tp#Lp 8# Sch c thm#KVn## 00483000000000265000450002600110000000200320001100700260004300500120006901400070 00810190005000880820008000938080005001010080005001060090011001110100005001220110 01500127005001300142013000700155020001200162020000800174020000600182020001000188 020001400198039000500212#VV09.15717# kim tra kin thc ho hc 8#Phm Trng, Hunh Vn t#Phm Trng#30000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr. ^b24cm#Hunh Vn t#249409# kim tra#Ho hc#Lp 8#Ho v c#Sch c thm#KV n## 00590000000000289000450002600110000000200510001100700510006200500140011301400070 01270190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100005001670110 01400172005001400186005002100200013000700221020001800228020000800246020001200254 020000600266020000800272020001500280039000500295#VV09.15718#Bi tp trc nghim v t lun gio dc cng dn 8#ng Thu Anh, Phm Kim Dung, Nguyn Th Thanh Ma i#ng Thu Anh#10000#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thanh Mai#249410#Gio dc cng dn#Bi tp#Trc nghim#Lp 8 #o c#Sch gio khoa#KVn## 00539000000000277000450002600110000000200240001100700550003500500070009001400070 00970190005001040820004001098080005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139004001800154005001700172005001300189005001500202013000700217020001200224 020000600236020001400242039000500256#VV09.15719#Hng dn tp lm vn 8#B.s.: V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga..#V Nho#22100#Vi?t#807#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#T rn Th Thnh#249411#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#KVn## 00528000000000289000450002600110000000200460001100700140005700500140007101400070 00850190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01500132013000700147020000900154020000600163020000800169020001200177020001200189 020001000201020000800211020001400219039000500233#VV09.15720#Bi tp trc nghim v kim tra sinh hc 9#Phm Hu Hoan#Phm Hu Hoan#15000#Vi?t#576.5076#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#249412#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Di truyn#Bin d#Sch c thm#KVn## 00552000000000277000450002600110000000200230001100700650003400500110009901400070 01100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152004001800167005002000185005001800205013000700223020001000230020000600240 020000800246020001500254039000500269#VV09.15721#V bi tp ting Anh 9#B.s.: V Th Li (ch.b.), Nguyn Th Kim Hin, Nguyn Mai Phng#V Th Li#20000#Vi?t#4 28#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Th Kim Hi n#Nguyn Mai Phng#249413#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00525000000000277000450002600110000000200260001100700460003700500140008301400070 00970190005001040820011001098080005001200080005001250090011001300100005001410110 01500146005001600161005001400177013000700191020000700198020000600205020000800211 020000900219020001400228039000500242#VV09.15722#Bi tp chn lc a l 9#Nguyn c V, Nguyn Qu Thao, Ph Cng Vit#Nguyn c V#15500#Vi?t#915.970076#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#Nguyn Qu Thao#Ph Cng Vit#249414#a l #Lp 9#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#KVn## 00458000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070012000650220004000770050012000810040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132013000700147020000500154020000600159020000800165 020001400173039000500187#VV09.15723#34000#Vi?t#510.76#^214#Nng cao v pht tri n ton 9#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 76tr.^b24cm#249415#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00570000000000289000450002600110000000200290001100700560004000500140009601400070 01100190005001170820008001228080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156005001500171005001700186005001800203013000700221020000800228020000800236 020000700244020001000251020001400261039000500275#VV09.15724#Bi tp thc hnh ho hc 10#B.s.: L Hong Dng, Phan Trng Qu, Nguyn Hong Ht..#L Hong Dng#2 9000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b24cm#Phan Trng Qu#Nguy n Hong Ht#Trn Th Hng Anh#249416#Ho hc#Bi tp#Lp 10#Ho v c#Sch c t hm#KVn## 00638000000000301000450002600110000000200510001100700650006200500160012701400070 01430190005001500820004001558080005001590080005001640090011001690100005001800110 01500185004001800200005001600218005001500234005001200249005001500261013000700276 020001800283020000900301020000700310020001400317039000500331#VV09.15725#Phn tc h, bnh ging tc phm vn hc 10 nng cao#B.s.: Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Xun c, Nguyn Bch H..#Nguyn Khc Phi#24000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a188tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun c#Nguyn Bch H#Chu Vn S n#Nguyn Hu Sn#249417#Phn tch vn hc#Tc phm#Lp 10#Sch c thm#KVn## 00530000000000277000450002600110000000200250001100700500003600500050008601400070 00910190005000980820004001038080005001070080005001120090011001170100005001280110 01500133005001300148005001400161005002000175005001200195013000700207020001200214 020000700226020001400233039000500247#VV09.15726#Thc hnh lm vn lp 10#B.s.: L A (ch.b.), Phm Th Hu, Trn Vn Ton..#L A#26000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Phm Th Hu#Trn Vn Ton#Nguyn Th Hng Vn#Trn Vn V#249418#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#KVn## 00730000000000349000450002600110000000200320001100300390004300700630008200500150 01450140007001600190005001670820008001728080005001800080005001850090011001900100 00500201011001500206004001800221005001300239005001700252005001700269005001700286 01300070030302000070031002000070031702000080032402000120033202000070034402000100 0351020001400361039000500375#VV09.15727#Phng php gii ton vt l 10#Cu hi trc nghim v bi tp t lun#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.), Hng Tr, V Th Thanh Mai..#V Thanh Khit#31100#Vi?t#531.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251 tr.^b24cm#Ti bn ln th 3# Hng Tr#V Th Thanh Mai#V Th Thanh Mai#Nguy n Hong Kim#249419#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#C hc#Nhit hc#Sch c t hm#KVn## 00613000000000289000450002600110000000200440001100300400005500700620009500500130 01570050016001700050017001860140007002030190005002100820004002158080005002190080 00500224009001100229010000500240011001500245013000700260020001000267020000700277 020000800284020001200292020001400304039000500318#VV09.15728#Cu hi v bi tp t rc nghim ting Anh 10#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s.: Tun Mi nh (ch.b.), ng Thu Phng, Nguyn Thu Trang# Tun Minh#ng Thu Phng#Nguy n Thu Trang#23000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#249420#Tin g Anh#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00585000000000301000450002600110000000500130001100500200002400200200004400700630 00640050019001270140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188013000700203020000800210020000800218020000700226 020000800233020001100241020001200252020001400264039000500278#VV09.15729# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#T luyn ng vn 10#B.s.: Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Th Thu Hng#Phm Th Thu Hng#39000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a320tr.^b24cm#249421#Ng vn#Bi tp#Lp 10#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#KVn## 00453000000000253000450002600110000000200370001100700220004800500070007000500140 00770140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136013000700151020000700158020000700165020000800172020001400180 039000500194#VV09.15730#Cc dng bi tp thc hnh a l 10#L Th, H Quc Ch nh#L Th#H Quc Chnh#15000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b2 4cm#249422#a l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00640000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200080002380800050 00310020033000360030051000690070045001200220004001650050014001690050016001830050 01300199004001800212008000500230009001100235010000500246011001500251020000700266 020000700273020000800280020001200288020001400300039000500314013000700319#VV09.15 731#25000#Vi?t#530.076#^214#Luyn gii trc nghim vt l 10#Cc nh lut bo ton, c hc cht lu, nhit hc#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T. 2#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 009#^a191tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn#249423## 00465000000000253000450002600110000000200540001100700150006500500150008001400070 00950190005001020820008001078080005001150080005001200090011001250100005001360110 01500141013000700156020000700163020000700170020000800177020000700185020001400192 039000500206#VV09.15732#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn vt l#Ph m Huy Thng#Phm Huy Thng#25400#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a200t r.^b24cm#249424#Vt l#Lp 10#Bi tp# thi#Sch c thm#KVn## 00587000000000301000450002600110000000200510001100700420006200500140010400500140 01180140007001320190005001390820007001448080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177005001200192013000700204020000700211020000700218020000800225 020001200233020001200245020000900257020001400266039000500280#VV09.15733#Tm tt l thuyt v bi tp trc nghim a l 11#Phm Vn ng, L Trung Hiu, L Th Mi#Phm Vn ng#L Trung Hiu#20000#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 123tr.^b24cm#L Th Mi#249425#a l#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#a kinh t#Th gii#Sch c thm#KVn## 00535000000000277000450002600110000000200250001100700540003600500050009000500160 00950140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090011001370100 00500148011001500153005001500168005001500183005001400198013000700212020001200219 020000700231020001400238039000500252#VV09.15734#Thc hnh lm vn lp 11#B.s.: L A (ch.b.), L Th Thanh H, L Th Tm Ho..#L A#L Th Thanh H#30000#Vi?t# 807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a240tr.^b24cm#L Th Tm Ho#Nguyn Th Hoa#Trn Vn Ton#249426#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#KVn## 00582000000000301000450002600110000000200350001100300190004600700440006500500100 01090050017001190140007001360190005001430820008001488080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182005001500197013000700212020000900219020000700228 020000800235020000900243020000900252020001400261039000500275#VV09.15735#Hng d n gii bi tp sinh hc 11#C bn v nng cao#V Vn V, Nguyn Thu Huyn, Nguy n K Loan#V Vn V#Nguyn Thu Huyn#20500#Vi?t#571.076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a159tr.^b24cm#Nguyn K Loan#249427#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#ng vt#Thc v t#Sch c thm#KVn## 00497000000000277000450002600110000000200370001100700220004800500070007000500140 00770140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136013000700150020000700157020000800164020000700172020001200179 020000900191020001400200039000500214#VV09.15736#Cc dng bi tp thc hnh a l 11#L Th, H Quc Chnh#L Th#H Quc Chnh#12500#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a95tr.^b24cm#249428#a l#Bi tp#Lp 11#a kinh t#Th gii#Sc h c thm#KVn## 00591000000000289000450002600110000000200300001100700630004100500140010400500140 01180050017001320050018001490140007001670190005001740820004001798080005001830080 00500188009001100193010000500204011001500209004001800224013000700242020000800249 020000700257020001800264020001400282039000500296#VV09.15737#Phn tch tc phm n g vn 11#B.s.: Trn Nho Thn (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Kim Phong..#Trn Nh o Thn#L Nguyn Cn#Nguyn Kim Phong#Nguyn Vn Phng#27000#Vi?t#807#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#249429#Ng vn#Lp 11#Phn t ch vn hc#Sch c thm#KVn## 00493000000000253000450002600110000000200210001100700660003200500170009800500070 01150050015001220140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179013000700194020001200201020000700213020001400220 039000500234#VV09.15738#Hng dn lm vn 11#Nguyn Thu Hng, V Nho, Phm Ngc Trm ; Nguyn Thu Hng ch.b.#Nguyn Thu Hng#V Nho#Phm Ngc Trm#22500#Vi? t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#249430#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#KVn## 00554000000000277000450002600110000000200600001100700340007100500160010500500170 01210140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090011001690100 00500180011001500185004001800200013000700218020000700225020001000232020000700242 020000800249020001400257039000500271#VV09.15739#Bi tp nng cao v mt s chuy n i s v gii tch 11#ng Hng Thng, Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#Ng uyn Xun Lim#39000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a316tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#249431#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00560000000000277000450002600110000000200590001100300220007000700280009200500120 01200050015001320140007001470190005001540820008001598080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208013000700226020001500233020000700248 020000800255020001400263039000500277#VV09.15740#Phng php gii ton gii tch 12 - chng trnh nng cao#Tom tt l thuyt...#L Mu Tho, L Mu An Bnh#L Mu Tho#L Mu An Bnh#34000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b 24cm#Ti bn ln th 1#249432#Ton gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00573000000000289000450002600110000000200410001100300310005200700310008300500130 01140050017001270140007001440190005001510820008001568080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190004001800205013000700223020000700230020000700237 020000800244020001200252020001400264039000500278#VV09.15741#Cu hi v bi tp t rc nghim vt l 12#Chng trnh chun v nng cao#Bi Ngc Lm, Nguyn Minh Hu n#Bi Ngc Lm#Nguyn Minh Hun#44500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a307tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#249433#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00526000000000277000450002600110000000200400001100700340005100500170008500500160 01020140007001180190005001250820010001308080005001400080005001450090011001500100 00500161011001500166013000700181020000800188020000700196020000800203020000900211 020000900220020001400229039000500243#VV09.15742#Hng dn hc v lm bi tp lc h s 12#Nguyn Quc Hng, Bi Tuyt Hng#Nguyn Quc Hng#Bi Tuyt Hng#22500 #Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#249434#Lch s#Lp 12# Bi tp#Vit Nam#Th gii#Sch c thm#KVn## 00462000000000253000450002600110000000200350001100700190004600500190006501400070 00840190005000910820009000968080005001050080005001100090011001150100005001260110 01500131013000700146020000900153020000700162020000800169020001200177020001400189 039000500203#VV09.15743#Luyn gii trc nghim hnh hc 12#T Thanh Thu Tin#T Thanh Thu Tin#16000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#2 49435#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00537000000000289000450002600110000000200350001100700270004600500140007300500120 00870140007000990190005001060820008001118080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145013000700160020000900167020000800176020000700184020001400191 020000900205020001400214020001400228039000500242#VV09.15744#Hng dn gii bi t p sinh hc 12#ng Hu Lanh, Mai S Tun#ng Hu Lanh#Mai S Tun#20500#Vi?t# 576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#249436#Sinh hc#Bi tp#Lp 12# Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi hc#Sch c thm#KVn## 00543000000000277000450002600110000000200250001100700530003600500050008900500130 00940050017001070050019001240140007001430190005001500820004001558080005001590080 00500164009001100169010000500180011001500185005002000200013000700220020001200227 020000700239020001400246039000500260#VV09.15745#Thc hnh lm vn lp 12#B.s.: L A (ch.b.), Phm Th Hu, Bi Th Minh Tm..#L A#Phm Th Hu#Bi Th Minh Tm #Phm Th Thanh Tm#31500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a252tr.^b24cm#Ngu yn Th Hng Vn#249437#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#KVn## 00524000000000253000450002600110000000200230001100300850003400700170011900500170 01360140007001530190005001600820008001658080005001730080005001780090011001830100 00500194011001500199013000700214020001500221020000700236020000800243020001400251 039000500265#VV09.15746#Gii ton gii tch 12#Sch tham d Cuc thi vit sch b i tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Trng Ngc Dng#Trng Ngc Dng#42000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a276tr.^b24cm#249438#Ton g ii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00488000000000265000450002600110000000200420001100700150005300500150006801400070 00830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128004001800143013000700161020000800168020000700176020000800183020001200191 020001400203039000500217#VV09.15747#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 12#L nh Nguyn#L nh Nguyn#35000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr .^b24cm#Ti bn ln th 1#249439#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#KVn## 00528000000000265000450002600110000002600110001100200210002200300800004300700140 01230050014001370140007001510190005001580820008001638080005001710080005001760090 01100181010000500192011001500197013000700212020000800219020000700227020000900234 020001400243039000500257#VV09.15748#VV09.15749#Chuyn ho hc 12#Kim loi ki m, kim loi kim th, nhm, crom, st, ng v mt s kim loi khc#L Thanh Xu n#L Thanh Xun#20000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#249 440#Ho hc#Lp 12#Kim loi#Sch c thm#KVn## 00624000000000313000450002600110000002600110001100200220002200300280004400700620 00720050014001340050021001480050011001690140007001800190005001870820009001928080 00500201008000500206009001100211010000500222011001500227013000700242020000900249 020000700258020001000265020000800275020000800283020001400291039000500305#VV09.15 750#VV09.15751#Chuyn sinh hc 12#C ch di truyn v bin d#B.s.: Nguyn T n L (ch.b.), Trng Th Thanh Mai, Hunh Nht#Nguyn Tn L#Trng Th Thanh Ma i#Hunh Nht#21000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#24944 1#Sinh hc#Lp 12#Di truyn#Bin d#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00487000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300350004200700140 00770050014000910140007001050190005001120820007001178080005001240080005001290090 01100134010000500145011001500150013000700165020001600172020000700188020000700195 020001400202039000500216#VV09.15752#VV09.15753#Chuyn a l 12#a l t nhi n v dn c Vit Nam#Nguyn c V#Nguyn c V#15000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#249442#a l t nhin#Dn c#Lp 12#Sch c thm #KVn## 00476000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300240004200700140 00660050014000800140007000940190005001010820009001068080005001150080005001200090 01100125010000500136011001500141013000700156020001200163020000700175020000900182 020001400191039000500205#VV09.15754#VV09.15755#Chuyn a l 12#a l kinh t Vit Nam#Nguyn c V#Nguyn c V#25000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a199tr.^b24cm#249443#a kinh t#Lp 12#Vit Nam#Sch c thm#KVn## 00518000000000289000450002600110000002600110001100200220002200300200004400700140 00640050014000780140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090 01100118010000500129011001500134013000700149020001000156020000600166020000800172 020001700180020001400197039000500211020001200216#VV09.15756#VV09.15757#Chuyn ting Anh 7#T vng v c hiu#Lu Vn Thin#Lu Vn Thin#19000#Vi?t#428#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#249444#Ting Anh#Lp 7#T vng#K nng c hiu#Sch c thm#KVn#K nng c## 00557000000000289000450002600110000002600110001100200220002200300090004400700610 00530050021001140140007001350190005001420820004001478080005001510080005001560090 01100161010000500172011001500177005001200192005001200204013000700216020001000223 020000900233020000600242020001400248039000500262#VV09.15758#VV09.15759#Chuyn ting Anh 7#Ng php#B.s.: Trnh Th Phng Lan (ch.b.), Phng Linh, Phng Th o#Trnh Th Phng Lan#21000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm #Phng Linh#Phng Tho#249445#Ting Anh#Ng php#Lp 7#Sch c thm#TVn## 00453000000000265000450002600110000002600110001100200220002200300090004400700130 00530050013000660140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136020001000143020000900153020000600162 020001400168039000500182#VV09.15760#VV09.15761#Chuyn ting Anh 9#Ng php#V Ngc Bch#V Ngc Bch#21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm #249446#Ting Anh#Ng php#Lp 9#Sch c thm#TVn## 00470000000000265000450002600110000000200300001100700150004100500150005601400060 00710190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01400115004001800129013000700147020000700154020000800161020001000169020000600179 020001400185039000500199#VV09.15762#Bi tp v thc hnh a l 6#Nguyn Vn c #Nguyn Vn c#7000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b24cm#Ti b n ln th 5#249447#a l#Bi tp#Thc hnh#Lp 6#Sch c thm#TVn## 00471000000000265000450002600110000000200300001100700150004100500150005601400070 00710190005000780820007000838080005000900080005000950090011001000100005001110110 01400116004001800130013000700148020000700155020001000162020000800172020000600180 020001400186039000500200#VV09.15763#Bi tp v thc hnh a l 7#Nguyn Vn c #Nguyn Vn c#12500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b24cm#Ti b n ln th 4#249448#a l#Thc hnh#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#TVn## 00471000000000265000450002600110000000200300001100700150004100500150005601400070 00710190005000780820007000838080005000900080005000950090011001000100005001110110 01400116004001800130013000700148020000700155020000600162020001000168020000800178 020001400186039000500200#VV09.15764#Bi tp v thc hnh a l 8#Nguyn Vn c #Nguyn Vn c#11000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a59tr.^b24cm#Ti b n ln th 3#249449#a l#Lp 8#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00500000000000277000450002600110000000200300001100700150004100500150005601400070 00710190005000780820009000838080005000920080005000970090011001020100005001130110 01400118004001800132013000700150020000700157020001200164020001000176020000800186 020000900194020001400203039000500217#VV09.15765#Bi tp v thc hnh a l 9#Ng uyn Vn c#Nguyn Vn c#11000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a59t r.^b24cm#Ti bn ln th 2#249450#a l#a kinh t#Thc hnh#Bi tp#Vit Nam# Sch c thm#TVn## 00473000000000265000450002600110000000200310001100700150004200500150005701400070 00720190005000790820007000848080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117004001800131013000700149020000700156020000700163020001000170020000800180 020001400188039000500202#VV09.15766#Bi tp v thc hnh a l 10#Nguyn Vn c#Nguyn Vn c#10500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#249451#a l#Lp 10#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00496000000000277000450002600110000000200310001100700150004200500150005701400060 00720190005000780820007000838080005000900080005000950090011001000100005001110110 01400116004001800130013000700148020000700155020001200162020001000174020000800184 020000700192020001400199039000500213#VV09.15767#Bi tp v thc hnh a l 11#N guyn Vn c#Nguyn Vn c#9000#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr. ^b24cm#Ti bn ln th 2#249452#a l#a kinh t#Thc hnh#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#TVn## 00473000000000265000450002600110000000200310001100700150004200500150005701400070 00720190005000790820007000848080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117004001800131013000700149020000700156020000700163020001000170020000800180 020001400188039000500202#VV09.15768#Bi tp v thc hnh a l 12#Nguyn Vn c#Nguyn Vn c#13500#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#249453#a l#Lp 12#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00613000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115013000700130021011000137020001500247020000700262 020002000269020001800289020001100307039000500318#VV09.15769#VV09.15770#33000#Vi ?t#515#^214#Nguyn Hu Khnh#Vi tch phn#Nguyn Hu Khnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2 009#^a203tr.^b24cm#249454#Trnh by hm s, gii hn, lin tc, php tnh vi ph n hm mt bin, php tnh tch phn hm mt bin, chui#Ton gii tch#Hm s#Ph p tnh tch phn#Php tnh vi phn#Gio trnh#TVn## 00473000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030033000540070012000870220004000990050012001030080005001150090 01100120010000500131011001500136013000700151020000500158020000900163020001600172 020001400188039000500202#VV09.15771#20000#Vi?t#510.76#^214#Nhng bi ton hay#D ng cho cc lp trung hc c s#Bi T Long#T.1#Bi T Long#^aH.#^aGio dc#2009 #^a140tr.^b24cm#249455#Ton#Bi ton#Trung hc c s#Sch c thm#TVn## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020056000470070026001030220004001290050015001330080005001480090 01100153010000500164011001500169013000700184020000700191020002000198020000700218 020001400225039000500239#VV09.15772#VV09.15773#27000#Vi?t#530.076#^214#Mt s v n nng cao trong vt l trung hc ph thng#Phm Vn Thiu s.t., b.s.#T.1#Ph m Vn Thiu#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr.^b24cm#249456#Vt l#Ph thng trung h c#n tp#Sch c thm#TVn## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020056000470070026001030220004001290050015001330080005001480090 01100153010000500164011001500169013000700184020000700191020002000198020000700218 020001400225039000500239#VV09.15774#VV09.15775#27500#Vi?t#530.076#^214#Mt s v n nng cao trong vt l trung hc ph thng#Phm Vn Thiu s.t., b.s.#T.2#Ph m Vn Thiu#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#249457#Vt l#Ph thng trung h c#n tp#Sch c thm#TVn## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020048000470070043000950220004001380050015001420050013001570080 00500170009001100175010000500186011001500191013000700206020000700213020002000220 020000800240020001400248039000500262#VV09.15776#VV09.15777#22500#Vi?t#530.076#^ 214#Phng php gii bi tp vt l trung hc c s#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.) , L Minh Chu#T.1#V Thanh Khit#L Minh Chu#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24 cm#249458#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020048000470070043000950220004001380050015001420050013001570080 00500170009001100175010000500186011001500191013000700206020000700213020002000220 020000800240020001400248039000500262#VV09.15778#VV09.15779#31000#Vi?t#530.076#^ 214#Phng php gii bi tp vt l trung hc c s#B.s.: V Thanh Khit (ch.b.) , L Minh Chu#T.2#V Thanh Khit#L Minh Chu#^aH.#^aGio dc#2009#^a248tr.^b24 cm#249459#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00571000000000277000450002600110000002600110001100200550002200700460007700500140 01230140007001370190005001440820009001498080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184005001700199013000700216020001100223020000800234020001200242 020002000254020001400274039000500288#VV09.15780#VV09.15781#Bi tp trc nghim h o hc hu c trung hc ph thng#B.s.: ng Th Oanh (ch.b.), Nguyn Xun Tng# ng Th Oanh#28500#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a228tr.^b24cm#Nguy n Xun Tng#249460#Ho hu c#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00791000000000301000450002600110000002600110001100200450002200700440006700500090 01110140007001200190005001270820009001328080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167004001800182005001200200005001100212005002100223013000700244 021019900251020001200450020001300462020000900475039000500484#VV09.15782#VV09.157 83#a l ba vng kinh t trng im Vit Nam#L Thng (ch.b.), Anh Dng, V Mai Hu..#L Thng#43000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a347tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1# Anh Dng#V Mai Hu#Nguyn Th L Phng#249461#Tng qua n v vng v vng kinh t trng im ni chung v vng kinh t trng im pha B c, min trung, min nam vi cc phn: phm vi lnh th, cc ngun lc chnh pht trin kinh t - x hi...#a kinh t#Vng kinh t#Vit Nam#TVn## 00842000000000301000450002600110000002600110001100200400002200300280006200700200 00900140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100 00500147011001500152001002000167013000700187021026600194020001900460020001700479 020001300496020001100509020000900520020000600529039000500535#VV09.15784#VV09.157 85#n vi tc phm vn chng phng ng#Trung Quc, Nht Bn, n #Nguyn Th Bch Hi#40000#Vi?t#895#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Nguyn Th B ch Hi#249462#Gii thiu thi php hc hin i trong cc tc phm vn chng c a Trung Quc, Nht Bn, n , cc tc phm t s nh s thi n , truyn dn g ian Trung Quc, tiu thuyt, truyn ngn Trung Quc v cc bi th tr tnh nh th ng, th Hai c Nht Bn, th Tago#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Thi php hc#Trung Quc#Nht Bn#n #TVn## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020061000470070045001080050015001530080005001680090011001730100 00500184011001500189005001200204005001600216013000700232020000700239020000800246 020001400254020002000268039000500288020001400293#VV09.15786#VV09.15787#34500#Vi ?t#530.076#^214#Cc phng php vng gii bi tp vt l trung hc ph thng#Ph m Vn Thiu, on Vn Ro, Nguyn Vn Phn#Phm Vn Thiu#^aH.#^aGio dc#2009#^a 276tr.^b24cm#on Vn Ro#Nguyn Vn Phn#249463#Vt l#Bi tp#Gii bi ton#Ph thng trung hc#TVn#Sch c thm## 00700000000000265000450002600110000002600110001100100230002200200750004500700530 01200060024001730140007001970190005002040820004002098080005002130080005002180090 01100223010000500234011001500239013000700254021014600261020000900407020000700416 020000600423039000500429#VV09.15788#VV09.15789#Posamentier, Alfred S.#Nhng iu k diu ca ton hc - ngun cm hng cho gio vin v hc sinh#Alfred S. Posam entier ; Trng Xun Xun c H dch#Trng Xun Xun c H#36700#Vi?t#510#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#249464#Gii thiu v p nhng con s, i u k diu ca ton hc, cc bi ton c li gii bt ng, tr chi i s, ngh ch l ton hc, ton hc l th#Ton hc#Ch s#B n#TVn## 00798000000000361000450002600110000002600110001100200440002200300570006600700560 01230050013001790140007001920190005001990820007002048080005002110080005002160090 01100221010000500232011001500237004004000252005001100292005001500303005001500318 00500110033301300070034402000050035102000110035602000200036702000080038702000070 0395020001500402039000500417020001400422#VV09.15791#VV09.15790#Chuyn luyn t hi vo i hc: Lng gic#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao hin h nh#B.s: Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn Vn Ho#29000# Vi?t#516.24#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#Nguyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#249465#Ton#L ng gic#Ph thng trung hc#i hc# thi#Sch luyn thi#TVn#Sch c thm## 00766000000000349000450002600110000002600110001100200400002200300570006200700560 01190050013001750140007001880190005001950820009002008080005002090080005002140090 01100219010000500230011001500235004004000250005001100290005001500301005001500316 00500110033101300070034202000050034902000070035402000200036102000080038102000070 0389020001500396039000500411#VV09.15792#VV09.15793#Chuyn luyn thi vo i h c: i s#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao hin hnh#B.s: Trn V n Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn Vn Ho#42000#Vi?t#512.0076#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#N guyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#249466#Ton#i s#Ph thng trung hc#i hc# thi#Sch luyn thi#TVn## 00780000000000349000450002600110000002600110001100200470002200300570006900700560 01260050013001820140007001950190005002020820009002078080005002160080005002210090 01100226010000500237011001500242004004000257005001100297005001500308005001500323 00500110033801300070034902000050035602000140036102000070037502000200038202000080 0402020001500410039000500425#VV09.15794#VV09.15795#Chuyn luyn thi vo i h c: Bt ng thc#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao hin hnh#B.s: Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn Vn Ho#32000#Vi?t#512. 0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#Nguyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#249467#Ton#Bt ng t hc# thi#Ph thng trung hc#i hc#Sch luyn thi#TVn## 00773000000000337000450002600110000002600110001100200530002200300570007500700560 01320050013001880140007002010190005002080820007002138080005002200080005002250090 01100230010000500241011001500246004004000261005001100301005001500312005001500327 00500110034201300070035302000200036002000200038002000080040002000070040802000150 0415039000500430#VV09.15796#VV09.15797#Chuyn luyn thi vo i hc: Hnh hc khng gian#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao hin hnh#B.s: Trn V n Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn Vn Ho#27000#Vi?t#516.23#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#Ng uyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#249468#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#i hc# thi#Sch luyn thi#TVn## 00790000000000349000450002600110000002600110001100200590002200300570008100700560 01380050013001940140007002070190005002140820009002198080005002280080005002330090 01100238010000500249011001500254004004000269005001100309005001500320005001500335 00500110035001300070036102000070036802000100037502000200038502000080040502000070 0413020001500420039000500435#VV09.15799#VV09.15798#Chuyn luyn thi vo i h c: Gii tch - i s t hp#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao hi n hnh#B.s: Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn Vn Ho#3900 0#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#Nguyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#249469#i s#Gii tch#Ph thng trung hc#i hc# thi#Sch luyn thi#TVn## 00793000000000361000450002600110000002600110001100200490002200300570007100700560 01280050013001840140007001970190005002040820006002098080005002150080005002200090 01100225010000500236011001500241004004000256005001100296005001500307005001500322 00500110033701300070034802000050035502000090036002000070036902000200037602000080 0396020000700404020001500411039000500426#VV09.15800#VV09.15801#Chuyn luyn t hi vo i hc: Kho st hm s#Bin son theo chng trnh ton THPT nng cao h in hnh#B.s: Trn Vn Ho (ch.b.), Nguyn Cam, Nguyn Mng Hy..#Trn Vn Ho#47 000#Vi?t#511.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a339tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c c hnh l, b sung#Nguyn Cam#Nguyn Mng Hy#Trn c Huyn#Cam Duy L#249470#Ton #Kho st#Hm s#Ph thng trung hc#i hc# thi#Sch luyn thi#TVn## 00807000000000313000450002600110000002600110001100200380002200700630006000500150 01230140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180005001400195005001700209005001800226013000700244012004500251 021013900296020001500435020000800450020001300458020001700471039000500488#VV09.15 802#VV09.15803#Chuyn chn lc s phc v p dng#B.s: Nguyn Vn Mu (ch.b.) , Trn Nam Dng, Nguyn ng Pht..#Nguyn Vn Mu#26000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a247tr.^b24cm#Trn Nam Dng#Nguyn ng Pht#Nguyn Thu Thanh#249 471#Cc chuyn bi dng hc sinh chuyn ton#Trnh by mt s kin thc tng qut, nng cao cc k thut c bn v phng php s phc v cch tip cn g ii cc dng ton lin quan#Ton gii tch#S phc#Bin s phc#Sch chuyn kho #TVn## 00810000000000325000450002600110000002600110001100200380002200700450006000500150 01050140007001200190005001270820004001328080005001360080005001410090011001460100 00500157011001500162005001600177012004500193013000700238021013300245020000700378 02000080038502000170039302000170041002000190042702000170044603900050046302000160 0468#VV09.15804#VV09.15805#Chuyn a thc i xng v p dng#B.s: Nguyn Vn Mu (ch.b.), Nguyn Vn Ngc#Nguyn Vn Mu#37000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a254tr.^b24cm#Nguyn Vn Ngc#Cc chuyn bi dng hc sinh chuyn to n#249472#Trnh by c s l thuyt a thc i xng hai bin, ba bin, nhiu bi n trong i s cng cc bi tp mu, v d mu sau mi chng#i s#a thc#a thc hai bin#a thc i xng#a thc nhiu bin#Sch chuyn kho#TVn#a thc ba bin## 00517000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700140004600500140 00600140007000740190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116012003400131013000700165020000700172020000900179020001200188 020002000200020001400220039000500234#VV09.15807#VV09.15806#Dao ng v sng c h c#L Phc Dng#L Phc Dng#17000#Vi?t#531#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr .^b21cm#Trc nghim vt l theo chuyn #249473#Vt l#Dao ng#Sng c hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#TVn## 00794000000000313000450002600110000002600110001100100100002200200120003200300300 00440070048000740050016001220140007001380190005001450820010001508080005001600080 00500165009001100170010000500181011001500186013000700201021020500208020001900413 020001100432020000800443020000800451020000900459039000500468020000700473#VV09.15 808#VV09.15809#Nguyn Du#Truyn Kiu#Vn bn hng ti phc nguyn#Nguyn Du ; N guyn Khc Bo kho nh, ch gii#Nguyn Khc Bo#62000#Vi?t#895.92212#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a599tr.^b21cm#249474#Gii thiu cc d t ca cc bn Nm c khc m chnh l nguyn nhn to ra nhiu cu Kiu c ni dung khc nhau hin nay. Phn ph lc gii thiu b su tp 44 bn truyn Kiu - ch Nm ca t c gi#Nghin cu vn hc#Truyn th#Ch Nm#Vn bn#Vit Nam#TVn#D bn## 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020016000430070012000590220004000712210030000750050012001050080 00500117009001100122010000500133011001500138021019800153020000300351020000900354 039000500363013000700368020000600375#VV09.15810#VV09.15811#18000#Vi?t#597#^214# Sinh hc k th#V Kim Dng#T.3#Khm ph th gii cc loi c#V Kim Dng#^aH.#^ aGio dc#2009#^a168tr.^b20cm#Gii thiu mt s c tnh ca cc loi c, i s ng v hot ng ca chng, nhng pht hin mi nht v kh nng c bit ca lo i c, mi quan h ca chng vi mi trng v vi cc ng vt khc#C#Tp tnh# TVn#249475#B n## 00657000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200390003900300200 00780070041000980050023001390140007001620190005001690820004001748080005001780080 00500183009001100188010000500199011001500204013000700219021010000226020001000326 020000900336020000800345020000900353039000500362#VV09.15812#VV09.15813#Ci Ngc Duy Anh#Chuyn ng php ting Anh thc hnh#Tnh t v trng t#Ci Ngc Duy Anh, Nguyn Th Diu Phng#Nguyn Th Diu Phng#12500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a112tr.^b21cm#249476#Gii thiu k nng c bn v ng php v tnh t, trng t, cc cp so snh v bi tp rn luyn#Ting Anh#Ng php#Tnh t #Trng t#TVn## 00681000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200360003600700140 00720140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128004001800143013000700161021017500168020001100343020001700354 020001600371020001100387039000500398#VV09.15814#VV09.15815#Trn Quc Sn#Mt s phn ng ca hp cht hu c#Trn Quc Sn#20000#Vi?t#547#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a216tr.^b20cm#Ti bn ln th 6#249477#Khi nim v cu trc phn t hu c v hiu ng cu trc. Trnh by cc phn ng hu c: lin kt cacbon-hir v cacbon-cacbon, phn ng ca dn xut halogen, ancol, ete...#Ho hu c#Phn ng ho hc#Hp cht hu c#Gio trnh#TVn## 00749000000000313000450002600110000002600110001100200110002200300270003300700640 00600050013001240140007001370190005001440820006001498080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181004001900196005001200215005001300227013000700240 021014500247020000800392020000700400020000900407020001400416039000500430#VV09.15 816#VV09.15817#501 cu #Dnh cho hc sinh tiu hc#Tuyn chn, gii thiu: Ph m Thu Yn, L Hu Tnh, Trn Th Lan#Phm Thu Yn#11000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a120tr.^b20cm#Ti bn ln th 12#L Hu Tnh#Trn Th Lan#249478# Gm 151 cu c truyn v 350 cu hin i gip cc em hc sinh tiu hc r n k nng t duy, cm th vn hc qua cc vn iu trong cu #Vn hc#Cu # Tiu hc#Sch c thm#TVn## 01014000000000409000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020038000470070051000850220004001362210059001400050009001990050 01500208005000900223005001600232005001500248004004000263008000500303009001100308 01000050031901100150032401300070033902101480034602000180049402000140051202000080 05260200007005340200005005410200010005460200019005560200013005750200011005880390 00500599#VV09.15818#VV09.15819#44000#Vi?t#915.975#^214#a l cc tnh v thnh ph Vit Nam#B.s.: L Thng (ch.b.), Hong Vn Chc, L Hunh..#T.4#Cc tnh v thnh ph Duyn hi Nam Trung B v Ty Nguyn#L Thng#Hong Vn Chc#L Hunh #Nguyn Minh Tu#Nguyn Vn Ph#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aG io dc#2009#^a508tr.^b20cm#249479#Gii thiu v tr a l, phm vi lnh th v s phn chia hnh chnh cc tnh v thnh ph vng duyn hi Nam Trung B v c c tnh vng Ty Nguyn#a l hnh chnh#Vng ven bin#Kinh t#Dn c#Tnh#Thnh ph#iu kin t nhin#Nam Trung B#Ty Nguyn#TVn## 00689000000000301000450002600110000000200320001100300130004300700760005600500210 01320140006001530190005001590820008001648080005001720080005001770090011001820100 00500193011001400198004001800212005001000230015006700240013000700307020001800314 020001400332020000900346020001300355020001400368039000500382#VV09.15820#-i-Xn - nh pht minh v i#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Phm Tun#Nguyn Th Thu Hng#4000#Vi?t#608.773#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Phm Tun#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249480#Vn hc thiu nhi#Nh ph t minh#Vit Nam#Truyn tranh#ixn, T. A.#TVn## 00691000000000301000450002600110000000200220001100300130003300700640004600500090 01100140006001190190005001250820007001308080005001370080005001420090011001470100 00500158011001400163004001800177005001000195015006700205013000700272020001800279 020001700297020000900314020001300323039000500336020004800341#VV09.15821#Trng ng uyn nh tui#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Lm Bng ; Tranh: Phm Tun#Lm Bng#4500#Vi?t#370.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#T i bn ln th 1#Phm Tun#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249481#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#TV n#Nguyn Hin, Trng nguyn,1235 - 1255, Vit Nam## 00638000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700690004200500120 01110140006001230190005001290820009001348080005001430080005001480090011001530100 00500164011001400169004001800183015006700201013000700268020001800275020001700293 020000900310020001300319020001100332039000500343#VV09.15822#Kh tit anh hng#Tr uyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca T Lan Hnh ; Tranh: T Lan Hnh# T Lan Hnh#4500#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249 482#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Diu#TVn## 00768000000000313000450002600110000000200340001100300130004500700780005800500210 01360140006001570190005001630820009001688080005001770080005001820090011001870100 00500198011001400203004001800217005001200235015006700247013000700314020001800321 020001700339020001300356020000900369020005800378020001300436039000500449#VV09.15 823#An Dng Vng v nh nc u Lc#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d t hi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: H Vnh Ph#Nguyn Th Thu Hng#6000#Vi?t #959.7012#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#H Vnh Ph# Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249483#Vn h c thiu nhi#Nhn vt lch s#Thi tin s#Vit Nam#An Dng Vng, Vua nc u L c, 179 Tr. CN - ?, Vit Nam#Truyn tranh#TVn## 00657000000000301000450002600110000000200120001100300130002300700670003600500100 01030140006001130190005001190820009001248080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159004001800173005001200191015006700203013000700270020001800277 020001700295020000900312020001300321020001600334039000500350#VV09.15824#La Yn Bi#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Hng Tr ; Tranh: T Lan H nh#Hng Tr#5000#Vi?t#959.7032#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Ti b n ln th 1#T Lan Hnh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249484#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Nguy n Thi Hc#TVn## 00698000000000301000450002600110000000200360001100300130004700700770006000500180 01370140006001550190005001610820008001668080005001740080005001790090011001840100 00500195011001400200004001800214005001400232015006700246013000700313020001800320 020001700338020000900355020001300364020001400377039000500391#VV09.15825#Phan Bi Chu - nh ch s yu nc#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Pha n Th Ngc Anh ; Tranh: L Vit Trung#Phan Th Ngc Anh#6000#Vi?t#959.703#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#L Vit Trung#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249485#Vn hc thiu nhi#N hn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Phan Bi Chu#TVn## 00739000000000325000450002600110000000200330001100300130004400700780005700500210 01350140006001560190005001620820008001678080005001750080005001800090011001850100 00500196011001400201004001800215005001200233015006700245013000700312020001800319 02000180033702000080035502000080036302000090037102000130038002000150039303900050 0408#VV09.15826#Anh hng lao ng Trn i Ngha#Truyn tranh#Li: Phng theo t c phm d thi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: H Vnh Ph#Nguyn Th Thu Hng #5000#Vi?t#629.134#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#H Vnh Ph#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249 486#Vn hc thiu nhi#Anh hng lao ng#Ch to#My bay#Vit Nam#Truyn tranh#Tr n i Ngha#TVn## 00655000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700750004600500200 01210140006001410190005001470820009001528080005001610080005001660090011001710100 00500182011001400187004001800201005001000219015006700229013000700296020001800303 020001700321020000900338020001300347039000500360#VV09.15827#N tng Bi Th Xu n#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Lng Th Thu Kiu ; Tranh: Phm Tun#Lng Th Thu Kiu#5000#Vi?t#959.7028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35 tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Phm Tun#Cuc thi bin son truyn tranh lch s th eo SGK lch s hin hnh#249487#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truy n tranh#TVn## 00774000000000337000450002600110000000200460001100300130005700700760007000500210 01460140006001670190005001730820009001788080005001870080005001920090011001970100 00500208011001400213004001800227005001000245015006700255013000700322020000900329 02000080033802000150034602000180036102000090037902000130038802000130040103900050 0414020001700419#VV09.15828#Yu-Ri Ga-Ga-Rin - nh du hnh v tr u tin#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Phm Tu n#Nguyn Th Thu Hng#4000#Vi?t#629.4092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b2 1cm#Ti bn ln th 1#Phm Tun#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#249488#Cuc i#Tiu s#Du hnh v tr#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Gagarin, Iu.#TVn#Nhn vt lch s## 00718000000000313000450002600110000000200310001100300130004200700850005500500140 01400140006001540190005001600820009001658080005001740080005001790090011001840100 00500195011001400200004001800214005001000232015006700242005001500309013000700324 020001800331020001700349020000900366020001300375020001100388039000500399#VV09.15 829#Quang Trung i ph qun Thanh#Truyn tranh#Li: Phng theo tc phm d thi ca Phan Vn Gii, H Th Thu nh ; Tranh: Phm Tun#Phan Vn Gii#4000#Vi?t#95 9.7028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#Phm Tun#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#H Th Thu nh#249 489#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Hu#TVn## 00525000000000277000450002600110000002000170001102000090002802000130003703900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001900154005001700173008000500190009001100195010000500206 011001400211013000700225020001500232#VV09.15830#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.11#Chic bt la thn#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio d c#2009#^a32tr.^b24cm#249490#Truyn c tch## 00522000000000277000450002600110000002000170001102000090002802000130003703900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001600154005001700170008000500187009001100192010000500203 011001400208013000700222020001500229#VV09.15831#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.12#Chic thoi vng#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio dc# 2009#^a32tr.^b24cm#249491#Truyn c tch## 00520000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001400154005001700168008000500185009001100190010000500201 011001400206013000700220020001500227#VV09.15832#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.13#Vin ngc c#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio dc#20 09#^a32tr.^b24cm#249492#Truyn c tch## 00518000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001200154005001700166008000500183009001100188010000500199 011001400204013000700218020001500225#VV09.15833#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.14#Thnh Ging#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio dc#2009 #^a32tr.^b24cm#249493#Truyn c tch## 00529000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221002300154005001700177008000500194009001100199010000500210 011001400215013000700229020001500236#VV09.15834#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.15#Hai c gi v cc bu#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGi o dc#2009#^a32tr.^b24cm#249494#Truyn c tch## 00525000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001900154005001700173008000500190009001100195010000500206 011001400211013000700225020001500232#VV09.15835#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.16#S tch kh t #Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio d c#2009#^a32tr.^b24cm#249495#Truyn c tch## 00523000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001700154005001700171008000500188009001100193010000500204 011001400209013000700223020001500230#VV09.15836#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.17#Bng lm d chu#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio dc #2009#^a32tr.^b24cm#249496#Truyn c tch## 00529000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221002300154005001700177008000500194009001100199010000500210 011001400215013000700229020001500236#VV09.15837#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.18#Lc Long Qun v u C#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGi o dc#2009#^a32tr.^b24cm#249497#Truyn c tch## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001300154005001700167008000500184009001100189010000500200 011001400205013000700219020001500226#VV09.15838#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.19#L nc thn#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio dc#200 9#^a32tr.^b24cm#249498#Truyn c tch## 00525000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550190005000620820011000678080005000780020030000830030013001130070 02300126022000500149221001900154005001700173008000500190009001100195010000500206 011001400211013000700225020001500232#VV09.15839#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc d n gian#Tvn#13000#Vi?t#398.209597#^214#Truyn tranh c tch Vit Nam#Truyn tra nh#Vng Quc Thnh ch.b.#T.20#Cu vt vt tr n#Vng Quc Thnh#^aH.#^aGio d c#2009#^a32tr.^b24cm#249499#Truyn c tch## 00754000000000289000450002600110000002600110001100100210002200200500004302900710 00930070039001640050017002030140007002200190005002270820004002328080005002360080 01800241009002300259010000500282011001500287013000700302021010200309020001000411 020001300421020001200434020001300446039000500459#VV09.15840#VV09.15841#Thin n Trng Hng#Luyn k nng vit, c v thuyt trnh ting Anh#Refining English s kills of writing, reading, giving oral presentations#Thin n Trng Hng, Trnh Thanh Ton#Trnh Thanh Ton#52000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn h o Si Gn#2009#^a200tr.^b24cm#249500#Bao gm bi tp rn luyn k nng vit, k nng c, thuyt trnh bng ting Anh c a CD-Rom h tr#Ting Anh#K nng vi t#K nng c#Thuyt trnh#TVn## 00498000000000253000450002600110000000200500001100700150006101400070007601900050 00830820004000888080005000920080005000970090026001020100005001280110015001330130 00700148020001200155020001900167020001800186020000600204020001400210039000500224 005001500229#VV09.15842#Phn tch 37 bi vn trong chng trnh ng vn 7#Bi Th c Phc#18000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a111tr.^b24cm #249501#Tp lm vn#Bnh ging vn hc#Phn tch vn hc#Lp 7#Sch c thm#TV n#Bi Thc Phc## 00579000000000289000450002600110000000200210001100700650003201400070009701900050 01040820010001098080005001190080005001240090026001290100005001550110015001600050 01600175005002000191005001300211013000700224020000800231020000600239020000700245 020000900252020000900261020001400270039000500284#VV09.15843# hc tt lch s 9 #B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi c Dng#23500#Vi?t#95 9.70076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a166tr.^b24cm#Trnh nh Tng# Nguyn Th Th Bnh#Bi c Dng#249502#Lch s#Lp 9#n tp#Vit Nam#Th gii#S ch c thm#TVn## 00644000000000313000450002600110000000200290001100300480004000700520008801400070 01400190005001470820009001528080005001610080005001660090026001710100005001970110 01500202005001200217005001300229005001100242004001300253012001200266013000700278 020000500285020000700290020000700297020000700304020001400311039000500325#VV09.15 844#Hc v n tp ton i s 10#Dng cho hc sinh ban A v luyn thi i hc... #B.s.: L Hng c (ch.b.), L Bch Ngc, L Hu Tr#48000#Vi?t#512.0076#^214#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a304tr.^b24cm#L Hng c#L Bch Ngc#L H u Tr#In ln th 3#Nhm C Mn#249503#Ton#i s#Lp 10#n tp#Sch c thm#TV n## 00460000000000265000450002600110000000200180001100700120002901400070004101900050 00480820008000538080005000610080005000660090026000710100005000970110015001020050 01200117013000700129020000700136020000700143020001000150020000700160020000800167 020001400175039000500189#VV09.15845#Hc tt vt l 10#Mai Trng #34000#Vi?t#53 1.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a231tr.^b24cm#Mai Trng #249504 #Vt l#C hc#Nhit hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TVn## 00581000000000301000450002600110000000200220001100300340003300700160006701400070 00830190005000900820008000958080005001030080005001080090026001130100005001390110 01500144005001600159004003000175013000700205020000700212020000700219020001000226 020000700236020000800243020000900251020001400260039000500274#VV09.15846#400 bi tp vt l 10#Ban khoa hc t nhin, ban c bn#Trn Trng Hng#40000#Vi?t#531. 076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a280tr.^b24cm#Trn Trng Hng#Ti bn, c sa cha, b sung#249505#Vt l#C hc#Nhit hc#Lp 10#Bi tp#Bi ton #Sch c thm#TVn## 00612000000000301000450002600110000000200540001100300520006500700120011701400070 01290190005001360820008001418080005001490080005001540090026001590100005001850110 01500190005001200205013000700217020000700224020000700231020000800238020001200246 020001400258020000900272020001000281020001400291039000500305#VV09.15847#Phn lo i v phng php gii nhanh bi tp vt l 11#T lun v trc nghim khch quan, chng trnh mi#Mai Trng #46000#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a301tr.^b24cm#Mai Trng #249506#Vt l#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#G ii bi ton#in hc#Quang hc#Sch c thm#TVn## 00490000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700450005001400070 00950190005001020820004001078080005001110080005001160090026001210100005001470110 01500152005001600167013000700183020001200190020000800202020000700210020001400217 039000500231#VV09.15848#VV09.15849#155 bi lm vn chn lc 12#Thi Quang Vinh b .s., tuyn chn, gii thiu#42000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a331tr.^b24cm#Thi Quang Vinh#249507#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c t hm#TVn## 00706000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200320 00460030017000780070013000950140007001080190005001150820004001208080005001240080 00500129009002600134010000500160011001500165013000700180021014800187020001100335 020000800346020001100354020000700365020000600372020000900378039000500387#VV09.15 850#VV09.15852#VV09.15851#L Ngc Hng#Lch s v l thuyt x hi hc#Sch chuy n kho#L Ngc Hng#59000#Vi?t#301#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a 491tr.^b21cm#249508#Trnh by lch s ra i h thng l thuyt x hi hc, nn tng pht trin x hi hc hin i v mt s ch thuyt, chuyn x hi hc h in i#X hi hc#Lch s#Hc thuyt#X hi#Ngi#Bin i#TVn## 00617000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200130003700700150 00500140007000650190005000720820004000778080005000810080005000860090026000910100 00500117011001500122004001300137013000700150020001300157020001100170039000500181 021017700186#VV09.15853#VV09.15854#Trnh Xun Sn#in ho hc#Trnh Xun Sn#42 500#Vi?t#541#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a350tr.^b21cm#In ln th 3#249509#in ho hc#Gio trnh#TVn#Trnh by nhng vn c bn nht ca L gic hc i cng, khi nim, phn on, cc quy lut c bn ca lgic hnh thc , suy lun quy np, chng minh v bc b, gi thuyt...## 00811000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200160003900700620 00550140007001170190005001240820007001298080005001360080005001410090026001460100 00500172011001500177004001300192005001400205005001600219013000700235021023100242 020001600473020001600489020001100505039000500516#VV09.15855#VV09.15856#Nguyn Qu ang Bu#Vt l thng k#B.s.: Nguyn Quang B (ch.b.), Bi Bng oan, Nguyn Vn Hng#37000#Vi?t#530.13#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a307tr.^b21cm #In ln th 4#Bi Bng oan#Nguyn Vn Hng#249510#Trnh by nhng khi nim c s ca vt l thng k, mt s vn ca vt l thng k cc qu trnh cn bng , cc qu trnh khng cn bng v mt s phng php l thuyt trng lng t c ho cc h nhiu ht trong vt l thng k#Vt l thng k#Vt l lng t#Gio t rnh#TVn## 00816000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200200003800300460 00580070033001040140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 02600163010000500189011001500194004001300209005001600222015007800238013000700316 021017700323020001000500020001100510039000500521#VV09.15857#VV09.15858#Nguyn Th u Vn#Lgc hc i cng#Sch gio trnh dng trong cc trng i hc#Nguyn Thu Vn, Nguyn Anh Tun#32000#Vi?t#160#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 09#^a263tr.^b21cm#In ln th 2#Nguyn Anh Tun#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni . Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#249511#Trnh by nhng vn c b n nht ca Lgic hc i cng, khi nim, phn on, cc quy lut c bn ca l gic hnh thc, suy lun quy np, chng minh v bc b, gi thuyt...#Logic hc#G io trnh#TVn## 00642000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200110003400700120 00450140007000570190005000640820004000698080005000730080005000780090026000830100 00500109011001500114004002600129013000700155021018200162020000900344020001100353 039000500364020000700369#VV09.15859#VV09.15860#Tn Tch i#in v t#Tn Tch i#65000#Vi?t#537#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a387tr.^b21cm#In ln th 2, c sa cha#249512#Nhng kin thc c bn v in hc v t hc: in tr ng trong chn khng, vt dn, in trng trong cht in mi, nng lng in trng, dng in khng i, cm ng in t...#in hc#Gio trnh#TVn#T hc ## 01065000000000349000450002600110000002600110001100200380002200300650006000700830 01250190005002080820007002138080005002200080005002250090026002300100005002560110 01500261006001800276006001300294006001900307005001800326005001700344005001400361 01300070037502102650038202000170064702000110066402000080067502000100068302000110 0693020000600704039000500710#VV09.15861#VV09.15862#Aun-QA s tay thc hin cc h ng dn#m bo cht lng trong mng li cc trng i hc ng Nam #Dch: Mai Th Qunh Lan ; H..: Nguyn Phng Nga, Nguyn Qu Thanh, V Phng Anh#Vi? t#378.59#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a246tr.^b24cm#Mai Th Qunh L an#Ng Don i#Nguyn Th M Ngc#Nguyn Phng Nga#Nguyn Qu Thanh#V Phng Anh#249513#Gii thiu cc nh ngha chung v cht lng, tiu ch v tiu chun , cc hng dn v s tay t nh gi, thm nh, cc qui nh v qui trnh cp nhin liu m bo cht lng ca AUN-QA l trnh nng cao cht lng gio dc i hc ca cc trng i hc ASEAN#Gio dc i hc#Cht lng#o to#Ging d y#ng Nam #ASEAN#TVn## 00788000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300490006700700510 01160190005001670820008001728080005001800080005001850090019001900100005002090110 01400214015008400228013000700312005004500319021010000364020001700464020000800481 020000700489020000900496039000500505#VV09.15863#VV09.15864#Ngn hng cu hi v p n mn hc cu lng#Dng cho sinh vin chuyn su v ph tu cu lng#B.s.: B mn Cu lng trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.345#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a33tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i h c Th dc Th thao Bc Ninh#249514#B mn Cu lng trng i hc TDTT Bc Ninh #Bao gm nhng cu hi v p n mn hc cu lng dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#Cu lng#TVn## 00725000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700510006701900050 01180820006001238080005001290080005001340090019001390100005001580110014001630150 08400177005004500261013000700306021010000313020001700413020000800430020000700438 020000900445039000500454#VV09.15865#VV09.15866#Ngn hng cu hi v p n mn h c bng nm#B.s.: B mn Bng nm trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.3#^214#^ aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a55tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du l ch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Bng nm trng i hc TDT T Bc Ninh#249515#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc bng nm dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#Bng nm#T Vn## 00823000000000289000450002600110000002600110001100200460002200300560006800700530 01240190005001770820008001828080005001900080005001950090019002000100005002190110 01400224015008400238005004700322013000700369021010100376020001700477020000800494 020000700502020000900509020001000518039000500528#VV09.15867#VV09.15868#Ngn hng cu hi v p n mn hc vt t do#Dng cho sinh vin chuyn su chuyn ngnh GDTC v HLTT#B.s.: B mn Vt - Judo trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.812#^ 214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a67tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Vt - Judo trng i hc TDTT Bc Ninh#249516#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc vt t do dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#V thut#Vt t do#TVn## 00815000000000277000450002600110000002600110001100200480002200300610007000700540 01310190005001850820008001908080005001980080005002030090019002080100005002270110 01400232015008400246005004800330013000700378021010300385020001700488020000800505 020000700513020001200520039000500532#VV09.15869#VV09.15870#Ngn hng cu hi v p n mn hc bng chuyn#Dng cho sinh vin chuyn su bng chuyn ngnh GDTC v HLTT#B.s.: B mn Bng chuyn trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.325#^214# ^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a87tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Bng chuyn trng i hc TDTT Bc Ninh#249517#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc bng chuyn dnh c ho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#Bn g chuyn#TVn## 00806000000000277000450002600110000002600110001100200460002200300660006800700520 01340190005001860820004001918080005001950080005002000090019002050100005002240110 01400229015008400243005004600327013000700373021010100380020001700481020000800498 020000700506020001000513039000500523#VV09.15871#VV09.15872#Ngn hng cu hi v p n mn hc in kinh#Dng cho sinh vin chuyn su in kinh chuyn ngnh GD TC v HLTT#B.s.: B mn in kinh trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796#^214#^aH .#^aTh dc Th thao#2009#^a75tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lc h. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn in kinh trng i hc TDTT Bc Ninh#249518#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc in kinh dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#in kinh# TVn## 00815000000000289000450002600110000002600110001100200490002200300560007100700450 01270190005001720820006001778080005001830080005001880090019001930100005002120110 01500217015008400232005003900316013000700355021010400362020001700466020000900483 020001300492020000800505020000700513039000500520#VV09.15873#VV09.15874#Ngn hng cu hi v p n mn hc pencak silat#Dng cho sinh vin chuyn su chuyn ng nh GDTC v HLTT#B.s.: B mn V trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.8#^214#^aH .#^aTh dc Th thao#2009#^a107tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du l ch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn V trng i hc TDTT Bc N inh#249519#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc pencak silat dnh cho sinh vi n trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#V thut#Pencak Silat#Bi t p#p n#TVn## 00727000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700510006701900050 01180820008001238080005001310080005001360090019001410100005001600110014001650150 08400179005004500263013000700308021010000315020001700415020000900432020000800441 020000700449039000500456#VV09.15875#VV09.15876#Ngn hng cu hi v p n mn h c qun vt#B.s.: B mn Qun vt trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.342#^214 #^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a67tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Qun vt trng i hc T DTT Bc Ninh#249520#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc qun vt dnh cho si nh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Qun vt#Bi tp#p n #TVn## 00774000000000289000450002600110000002600110001100200540002200700450007601900050 01210820006001268080005001320080005001370090019001420100005001610110015001660150 08400181005003900265013000700304021010900311020001700420020000800437020000700445 020000900452020001000461020000800471039000500479#VV09.15877#VV09.15878#Ngn hng cu hi v p n mn hc taekwondo, boxing#B.s.: B mn V trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.8#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a114tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn V trng i hc TDTT Bc Ninh#249521#Bao gm nhng cu hi v p n mn hc taekwondo, boxing dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#V thut#Taekwondo#m bc#TVn## 00788000000000277000450002600110000002600110001100200440002200300560006600700500 01220190005001720820008001778080005001850080005001900090019001950100005002140110 01400219015008400233005004400317013000700361021009700368020001700465020000800482 020000700490020000800497039000500505#VV09.15879#VV09.15880#Ngn hng cu hi v p n mn hc bng #Dng cho sinh vin chuyn su chuyn ngnh GDTC v HLTT#B .s.: B mn Bng trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.334#^214#^aH.#^aTh d c Th thao#2009#^a47tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Bng trng i hc TDTT Bc Ninh#24 9522#Bao gm cc cu hi v p n mn hc bng dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#Bng #TVn## 00714000000000265000450002600110000002600110001100200440002200700500006601900050 01160820006001218080005001270080005001320090019001370100005001560110014001610150 08400175005004400259013000700303021009700310020001700407020000800424020000700432 020000400439039000500443#VV09.15881#VV09.15882#Ngn hng cu hi v p n mn h c bi li#B.s.: B mn Bi li trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#797.2#^214#^aH .#^aTh dc Th thao#2009#^a71tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lc h. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Bi li trng i hc TDTT B c Ninh#249523#Bao gm cc cu hi v p n mn hc bi li dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#Bi#TVn## 00799000000000289000450002600110000002600110001100200460002200300560006800700450 01240190005001690820008001748080005001820080005001870090019001920100005002110110 01500216015008400231005003900315013000700354021009500361020001700456020000800473 020000700481020000900488020000700497039000500504#VV09.15883#VV09.15884#Ngn hng cu hi v p n mn hc karate-do#Dng cho sinh vin chuyn su chuyn ngnh GDTC v HLTT#B.s.: B mn V trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.815#^214#^aH. #^aTh dc Th thao#2009#^a123tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lc h. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn V trng i hc TDTT Bc Ni nh#249524#Bao gm cu hi v p n mn hc karate-do dnh cho sinh vin trng i hc th dc th thao#Th dc th thao#Bi tp#p n#V thut#Karate#TVn## 00767000000000277000450002600110000002600110001100200630002200300320008500700600 01170190005001770820007001828080005001890080005001940090019001990100005002180110 01500223015008400238005005400322013000700376021006000383020001700443020000800460 020000700468020000900475039000500484#VV09.15885#VV09.15886#Ngn hng cu hi v p n mn hc o lng th thao, tin hc#Dng cho sinh vin i hc TDTT#B.s.: B mn L lun i cng trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.44#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a107tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Tr ng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn L lun i cng trng i hc T DTT Bc Ninh#249525#Bao gm cu hi v p n mn hc o lng th dc th thao# Th dc th thao#Bi tp#p n#o lng#TVn## 00754000000000265000450002600110000002600110001100200730002200700600009501900050 01550820006001608080005001660080005001710090019001760100005001950110014002000150 08400214005005400298013000700352021007900359020001400438020001300452020001000465 020000800475039000500483#VV09.15887#VV09.15888#Ngn hng cu hi v p n mn h c giao tip s phm, cng tc on i#B.s.: B mn Tm l - gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#370.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a79tr.^b21cm# TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ni nh#B mn Tm l - gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh#249526#Bao gm nhng c u hi v p n mn hc giao tip s phm v cng tc on i#Cng tc on#Cn g tc i#Giao tip#S phm#TVn## 00745000000000253000450002600110000002600110001100200850002200700600010701900050 01670820007001728080005001790080005001840090019001890100005002080110014002130150 08400227005005400311013000700365021008200372020001700454020000800471020000700479 039000500486#VV09.15890#VV09.15889#Ngn hng cu hi v p n mn hc phng ph p nghin cu khoa hc th dc th thao#B.s.: B mn Tm l - Gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#796.44#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a39tr.^b21cm# TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc N inh#B mn Tm l - gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh#249527#Bao gm cc cu hi v p n v phng php nghin cu khoa hc th dc th thao#Th dc th t hao#Bi tp#p n#TVn## 00817000000000289000450002600110000002600110001100200460002200300490006800700600 01170190005001770820004001828080005001860080005001910090019001960100005002150110 01500220015008400235005005400319013000700373021009000380020001000470020000800480 020000700488020001000495020001700505039000500522#VV09.15891#VV09.15892#Ngn hng cu hi v p n mn hc ting Anh#Sch dng cho sinh vin i hc Th dc Th thao#B.s.: B mn L lun i cng trng i hc TDTT Bc Ninh#Vi?t#428#^214# ^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn L lun i cng trng i hc TDTT Bc Ninh#249528#Bao gm nhng bi tp v p n mn ting Anh dnh cho sinh vin i hc th dc th thao#Ting Anh#Bi tp#p n#Sinh vin#Th d c th thao#TVn## 00710000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200180 00420070014000600140007000740190005000810820007000868080005000930080005000980090 00900103010000500112011001500117013000700132021023500139020000900374020001700383 020000300400020000800403020000400411039000500415#VN09.05163#VN09.05165#VN09.0516 4# Quyn#B v... chng r# Quyn b.s.#36000#Vi?t#306.85#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a243tr.^b19cm#249529#Trnh by nguyn nhn mu thun gia b v v chng r, cc mi quan h, cch ng x, nhng vng mc gia b v v chng r v nhn g b quyt lm r c lng b m v, c x vi chng r sao cho nh con , to dng gia nh hi ho#Gia nh#Quan h tnh cm#M#Con ci#Cha#TVn## 00455000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200090003100300040 00400070009000440140007000530190005000600820009000658080005000740080005000790090 00900084010000500093011001500098015003400113013000700147020001700154020000900171 020000400180039000500184#VN09.05166#VN09.05167#Thu Vn#Tnh i#Th#Thu Vn#35 000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a219tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguy n Thu Vn#249530#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00449000000000241000450002600110000002600110001100200270002200700350004901400070 00840190005000910820009000968080005001050080005001100090009001150100005001240110 01500129005001600144013000700160020001700167020000900184020000900193039000500202 #VN09.05169#VN09.05168#Nhng bi th tnh c sc#Nguyn nh San tuyn chn v bnh#23000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a151tr.^b19cm#Nguyn nh San #249531#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#TVn## 00657000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200410003800700370 00790140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090009001440100 00500153011001500158005002000173013000700193021014100200020000700341020000900348 020001000357020000700367039000500374#VN09.05171#VN09.05170#L Th Ngc Anh#Nhng mn n phng tr bnh thn cho tr#L Th Ngc Anh, Nguyn Phng Giang#20000# Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a127tr.^b19cm#Nguyn Phng Giang#249532#Tr nh by khi qut qu thn, nhng bnh thn thng gp tr em v cch ch bin nhng mn n phng chng bnh thn, b thn, mnh gn ct#Mn n#iu tr#Bnh t hn#Tr em#TVn## 00933000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200560003800300810 00940070037001750140007002120190005002190820006002248080005002300080005002350090 00900240010000500249011001500254005002000269013000700289021027500296020001100571 020000800582020000700590020001800597020001100615039000500626#VN09.05172#VN09.051 73#L Th Ngc Anh#100 mn gip tr mau lnh bnh, chng hi phc sc kho#B su ng kin thc nhm gip cc b m nui con kho mnh, t m au, bnh tt...#L T h Ngc Anh, Nguyn Phng Giang#22000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a151 tr.^b19cm#Nguyn Phng Giang#249533#Gii thiu 100 mn n p ng nhu cu dinh dng hng ngy ca tr t s sinh n 15 tui, thc n b sung khi cai sa m c ho n 15 tui v nhng mn n cha cc bnh kh mt, thiu mu, to bn, st, h o, ho g, ng c thc phm, bng, b rn c cn, cn trng c cn...#Dinh d ng#n ung#Tr em#Chm sc sc kho#Phng bnh#TVn## 00621000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200240003300300170 00570070011000740140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090 00900111010000500120011001500125013000700140021016400147020002000311020000900331 020001000340039000500350#VN09.05174#VN09.05175#T Thu Cc#K thut trng rau sc h#Theo v h - thu#T Thu Cc#18000#Vi?t#635#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a114tr.^b 19cm#249534#Trnh by k thut trng rau sch, cch thu hoch theo ma v h - t hu; ci xanh, rau mung nc, rau ay, rau dn, c ci, c chua, ci b da, ci bp, su ho...#K thut trng trt#Rau sch#V h thu#TVn## 00658000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200240003300300200 00570070011000770140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090 00900114010000500123011001500128013000700143021019500150020002000345020000900365 020001300374039000500387#VN09.05176#VN09.05177#T Thu Cc#K thut trng rau sc h#Theo v ng - xun#T Thu Cc#16500#Vi?t#635#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a107tr .^b19cm#249535#Trnh by k thut trng trt cc loi rau sch, cch thu hoch t heo ma v ng xun: ci bp, ci bao, ci b, su ho, sp l, c chua, khoai t y, c tm, t ngt, hnh ty, u H Lan, c rt#K thut trng trt#Rau sch#V ng xun#TVn## 00686000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200240003300300220 00570070011000790140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090 00900116010000500125011001500130013000700145021022300152020002000375020000900395 020001100404039000500415#VN09.05178#VN09.05179#T Thu Cc#K thut trng rau sc h#Theo ma v xun - h#T Thu Cc#20000#Vi?t#635#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a130 tr.^b19cm#249536#Trnh by k thut trng trt cc loi rau sch theo ma v xu n h, cch thu hoch: c chua, c pho, c bt, da chut, da hu, b xanh, b ng, u cve, u a, ci ngt, c rt, rau mung ht, rau mng ti, rau ngt# K thut trng trt#Rau sch#V xun h#TVn## 00630000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200570003900700170 00960140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090009001420100 00500151011001500156013000700171021014300178020001200321020000700333020000900340 020001100349039000400360#VN09.05180#VN09.05181#Nguyn Hong Anh#Pht hin v i u tr bnh cho tr t s sinh n 5 tui#Nguyn Hong Anh#40000#Vi?t#618.92#^21 4#^aH.#^aPh n#2009#^a275tr.^b19cm#249537#Gii thiu mt s bnh l thng gp tr s sinh. Cch pht hin bnh qua cc triu chng v phng bnh, iu tr c ho tr s sinh n 5 tui#Tr s sinh#Tr em#iu tr#Phng bnh#Tm## 00713000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490070021000740140007000950190005001020820009001078080005001160080005001210090 00900126010000500135011001500140013000700155021024800162020000700410020000900417 020001700426039000400443#VN09.05182#VN09.05184#VN09.05183#Nguyn Hu Thu#Th gi i ni tm n ng#Nguyn Hu Thu b.s.#32000#Vi?t#155.3081#^214#^aH.#^aPh n# 2009#^a207tr.^b19cm#249538#Trnh by v gii tch nhng hin tng l th v n ng nh: sc p tm l ca nam gii trong cng vic, cc mi quan h x hi, qu an h gia nh, quan nim tm l ca nam gii trc ph n, vi vn tnh yu, tm l n ng tui trung nin...#Tm l#Nam gii#Tm l gii tnh#Tm## 00614000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200160003000300510 00460070013000970140007001100190005001170820006001228080005001280080005001330090 00900138010000500147011001500152013000700167021014600174020000800320020000700328 020000900335039000400344#VN09.05185#VN09.05186#Anh Chi#Mt n dng da#T ch m t n t rau c qu, thuc bc v tinh du#Anh Chi b.s.#42000#Vi?t#646.7#^214#^a H.#^aPh n#2009#^a107tr.^b18cm#249539#Gii thiu cng dng ca mt n dng da v cch ch bin cc loi mt n bng rau, c, qu, mt nn thuc bc, tinh du ph hp vi tng loi da#Lm p#Mt n#Dng da#Tm## 00607000000000301000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300230 00480070049000710060017001200050008001370140007001450190005001520820006001578080 00500163008000500168009001800173010000500191011001400196012002700210013000700237 019001600244020001800260020001100278020001200289039000400301#VN09.05187#VN09.051 88#nh Phm#Gio s lu ban#Nhng tr ngi hc tp#nh Phm ; Nguyn Th Huyn dch ; Vn Anh h..#Nguyn Th Huyn#Vn Anh#15000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a88tr.^b18cm#B sch nng cao ch s EQ#249540#Dch Trung Quc #Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ngn#Tm## 00581000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700520 00540060017001060050008001230140007001310190005001380820006001438080005001490080 00500154009001800159010000500177011001400182012002700196019001600223013000700239 020001800246020001100264020001200275039000400287#VN09.05189#VN09.05190#H Thin Hn#Siu quy ti gii#H Thin Hn ; Nguyn Th Huyn dch ; Vn Anh h..#Nguy n Th Huyn#Vn Anh#15000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a81tr.^b 18cm#B sch nng cao ch s EQ#Dch Trung Quc#249541#Vn hc thiu nhi#Trung Q uc#Truyn ngn#Tm## 00598000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700690004400500190 01130140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090018001580100 00500176011001400181019000800195005001700203006000700220005001300227012001200240 013000700252020001800259020000300277020001200280039000400292#VN09.05191#VN09.051 92#Barbie - bc s th y#Genevive Schurer, Liliane Crismer ; Thu H dch ; Thi H Book h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#200 9#^a85tr.^b18cm#Dch B#Crismer, Liliane#Thu H#Thi H Book#Teen Barbie#249542# Vn hc thiu nhi#B#Truyn ngn#Tm## 00598000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700690004400500190 01130140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090018001580100 00500176011001400181019000800195005001700203006000700220005001300227012001200240 013000700252020001800259020000300277020001200280039000400292#VN09.05193#VN09.051 94#Barbie lm phng vin#Genevive Schurer, Jean-Marie Yans ; Thu H dch ; Thi H Book h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#200 9#^a83tr.^b18cm#Dch B#Yans, Jean-Marie#Thu H#Thi H Book#Teen Barbie#249543# Vn hc thiu nhi#B#Truyn ngn#Tm## 00614000000000301000450002600110000002600110001100200320002200700720005400500190 01260140007001450190005001520820004001578080005001610080005001660090018001710100 00500189011001400194019000800208005001700216006001000233005001300243012001200256 013000700268020001800275020000300293020001200296039000400308#VN09.05195#VN09.051 96#Barbie - b mt v nh ht kch#Genevive Schurer, Jean-Marie Yans ; Hu Nhun g dch ; Thi H Book h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a91tr.^b18cm#Dch B#Yans, Jean-Marie#Hu Nhung#Thi H Book#Tee n Barbie#249544#Vn hc thiu nhi#B#Truyn ngn#Tm## 00604000000000301000450002600110000002600110001100200340002200700660005600500190 01220140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090018001670100 00500185011001400190019000800204005001700212006000700229012001200236005001000248 013000700258020001800265020000300283020001200286039000400298#VN09.05197#VN09.051 98#Barbie ti cung in bnh ga - t#Genevive Schurer, Jean-Marie Yans ; Thu H dch ; Hu Nhung h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a90tr.^b18cm#Dch B#Yans, Jean-Marie#Thu H#Teen Barbie#Hu Nhung#2 49545#Vn hc thiu nhi#B#Truyn ngn#Tm## 00609000000000301000450002600110000002600110001100200270002200700720004900500190 01210140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090018001660100 00500184011001400189019000800203005001700211006001000228005001300238012001200251 013000700263020001800270020000300288020001200291039000400303#VN09.05199#VN09.052 00#Barbie n rp xic Stella#Genevive Schurer, Jean-Marie Yans ; Ngc Bch dc h ; Thi H Book h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a87tr.^b18cm#Dch B#Yans, Jean-Marie#Ngc Bch#Thi H Book#Teen Bar bie#249546#Vn hc thiu nhi#B#Truyn ngn#Tm## 00578000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700690004800500190 01170140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090018001620100 00500180011001400185019000800199005001700207006000700224013000700231005001300238 020001800251020000300269020001200272039000400284#VN09.05201#VN09.05202#Barbie n cng vin nc#Genevive Schurer, Jean Marie Yans ; Thu H dch ; Thi H Book h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a85tr .^b18cm#Dch B#Yans, Jean Marie#Thu H#249547#Thi H Book#Vn hc thiu nhi#B #Truyn ngn#Tm## 00577000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700680004900500190 01170140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090018001620100 00500180011001400185019000800199005001700207006000900224005001000233013000700243 020001800250020000300268020001200271039000400283#VN09.05203#VN09.05204#Barbie - cuc ua xe xcut#Genevive Schurer, Jean Marie Yans ; L Trang dch ; Hu Nhung h..#Schurer, Genevive#19000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a90tr .^b18cm#Dch B#Yans, Jean Marie#L Trang#Hu Nhung#249548#Vn hc thiu nhi#B# Truyn ngn#Tm## 00642000000000301000450002600110000002600110001100200330002200300410005500700630 00960050015001590140007001740190005001810820006001868080005001920080005001970090 01800202010000500220011001400225019001600239005001500255006001000270005000800280 013000700288020001800295020001100313020001200324039000400336#VN09.05205#VN09.052 06#Tiu Tiu v vng quc tnh cm#Cng nhn thc th gii tnh cm ca tr#Ho ng Linh Lan, D Thun Chinh ; Tuyt Tm dch ; Vn Anh h..#Hong Linh Lan#15000 #Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a84tr.^b18cm#Dch Trung Quc#D T hun Chinh#Tuyt Tm#Vn Anh#249549#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ngn#Tm ## 00544000000000277000450002600110000002600110001100200150002200700550003700500160 00920140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090018001360100 00500154011001400159019001600173006001700189005000800206013000700214020001800221 020001100239020001200250039000400262#VN09.05207#VN09.05208#B i ng ngon#Triu nh Tuyt ; Nguyn Th Huyn dch ; Vn Anh h..#Triu nh Tuyt#15000#Vi?t#895 .1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a69tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Nguyn Th Huy n#Vn Anh#249550#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ngn#Tm## 00692000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200140003100300250 00450070024000700050014000940190005001080820010001138080005001230080005001280090 01100133010000500144011001400149013000700163021016400170020001700334020001100351 020000900362020001800371020000900389039000400398#VN09.05210#VN09.05209#L Tranh# Tm v li c#Vn ho dn tc Vit Nam#L Tranh, T Trng Sn#T Trng Sn#Vi? t#398.09597#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a69tr.^b18cm#249551#Gii thch, bnh lun v mt s vn trong vn ho, tn ngng dn tc Vit Nam: tn ngng trong l hi, nh hng ca tn gio i vi tn ngng, tinh thn...#Vn ho dn gian# Tn ngng#Tn gio#Vn ho c truyn#Vit Nam#Tm## 00436000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200230003800700160 00610140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090018001090100 00500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180039001000184 #VN09.05211#VN09.05212#inh ng Lng#Cnh Bng Dn mi mit#inh ng Lng#18 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a110tr.^b19cm#249552#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00403000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200100003300300040 00430070011000470190005000580820010000638080005000730080005000780090018000830100 00500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153039000400157 #VN09.05213#VN09.05214#Trung Dng#Tiu Tiu#Th#Trung Dng#Vi?t#895.92214#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a71tr.^b19cm#249553#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T m## 00404000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200100003300300040 00430070011000470190005000580820010000638080005000730080005000780090018000830100 00500101011001500106013000700121020001700128020000900145020000400154039000400158 #VN09.05215#VN09.05216#Trung Dng#La chiu#Th#Trung Dng#Vi?t#895.92214#^214#^ aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a127tr.^b19cm#249554#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T m## 00520000000000265000450002600110000002600110001100200460002200300240006800700170 00920050017001090140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168004001800183013000700201020000800208020002000216 020001400236039000400250#VN09.05217#VN09.05218#Tm tt kin thc ho hc trung h c ph thng#Di dng bng v s #Nguyn Vn Thoi#Nguyn Vn Thoi#14000#Vi ?t#540#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#249555#Ho hc #Ph thng trung hc#Sch c thm#Tm## 00510000000000265000450002600110000002600110001100200420002200300240006400700170 00880050017001050140006001220190005001280820004001338080005001370080005001420090 01100147010000500158011001400163004001800177013000700195020000800202020001600210 020001400226039000400240#VN09.05219#VN09.05220#Tm tt kin thc ho hc trung h c c s#Di dng bng v s #Nguyn Vn Thoi#Nguyn Vn Thoi#8000#Vi?t#54 0#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#249556#Ho hc#Trung hc c s#Sch c thm#Tm## 00613000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200390003000700290 00690060014000980140007001120190005001190820004001248080005001280080018001330090 02300151010000500174011001500179013000700194021013300201020001000334020001100344 039000400355#VN09.05221#VN09.05222#Ho Hn#Anh vn cp tc trong ngnh Giao thn g#Ho Hn ; Phan Qu Lin dch#Phan Qu Lin#32000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a210tr.^b19cm#249557#Gii thiu cc mu cu ti ng Anh theo ch giao thng gm: phc v hng khng, phc v xe la, du thuyn , phng tin cng cng...#Ting Anh#Giao thng#Tm## 00603000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200320003100700260 00630050010000890140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01900127010000500146011001500151013000700166021011700173020000900290020001200299 020002200311039000400333#VN09.05223#VN09.05224#Vn Thi#C tng: Chin thut ph ong to#B.s.: Vn Thi, Trng c#Trng c#21000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh d c Th thao#2009#^a163tr.^b19cm#249558#Gii thiu chin thut phong to trong c tng: tn cng song trng, chin thut di chuyn, chin thut thu ht...#C t ng#Chin thut#Chin thut phong to#Tm## 00571000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200270003100700260 00580050010000840140007000940190005001010820006001068080005001120080005001170090 01900122010000500141011001500146013000700161021012400168020000900292020001200301 039000400313#VN09.05225#VN09.05226#Vn Thi#C tng: K xo thc dng#B.s.: Vn Thi, Trng c#Trng c#20000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^ a154tr.^b19cm#249559#Gii thiu mt cch h thng nhng nguyn l v ng dng k xo trong c tng: chin thut th qun, bt qun, i qun...#C tng#Chin thut#Tm## 00581000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200250003200700100 00570140007000670190005000740820008000798080005000870080005000920090018000970100 00500115011001500120013000700135021015400142020001100296020000900307020000700316 039000400323#VN09.05227#VN09.05228#Trn Minh#Doanh nhn thi hi nhp#Trn Minh# 58000#Vi?t#338.092#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a355tr.^b19cm#249560#Tp b t k vit v nhng tp th, con ngi khng ngng phn u vn ln trn con ng lp nghip cc ngnh ngh khc nhau thuc mi min t nc#Doanh nhn# Vit Nam#Bt k#Tm## 00587000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200310003000700290 00610060014000900140007001040190005001110820004001168080005001200080018001250090 02300143010000500166011001500171013000700186021009300193020001000286020001000296 020001100306039000400317#VN09.05229#VN09.05230#Ho Hn#Anh vn cp tc trong ca hiu#Ho Hn ; Phan Qu Lin dch#Phan Qu Lin#24000#Vi?t#428#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a150tr.^b19cm#249561#Gii thiu nhng mu c u ting Anh giao tip trong ca hng thi trang, siu th, m thc...#Ting Anh #Giao tip#Thng mi#Tm## 00577000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200390003000700290 00690060014000980140007001120190005001190820004001248080005001280080018001330090 02300151010000500174011001500179013000700194021007500201020001000276020001100286 020001000297039000400307#VN09.05231#VN09.05232#Ho Hn#Anh vn cp tc trong ph c v n tip#Ho Hn ; Phan Qu Lin dch#Phan Qu Lin#33000#Vi?t#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a207tr.^b19cm#249562#Gm cc mu c u giao tip ting Anh qua in thoi v giao tip thng mi#Ting Anh#Thng m i#Giao tip#Tm## 00567000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200300003000700290 00600060014000890140007001030190005001100820004001158080005001190080018001240090 02300142010000500165011001500170013000700185021010100192020001000293020000600303 039000400309#VN09.05233#VN09.05234#Ho Hn#Anh vn cp tc trong ngnh Y#Ho Hn ; Phan Qu Lin dch#Phan Qu Lin#36000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a232tr.^b19cm#249563#Gii thiu nhng mu cu giao tip trong y hc: khm bnh, i thoi trong khm cha bnh, bnh vin#Ting Anh#Y h c#Tm## 00606000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200300003000700290 00600060014000890140007001030190005001100820004001158080005001190080018001240090 02300142010000500165011001500170013000700185021013800192020001000330020000800340 039000400348#VN09.05235#VN09.05236#Ho Hn#Anh vn cp tc trong du lch#Ho Hn ; Phan Qu Lin dch#Phan Qu Lin#22000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2009#^a146tr.^b19cm#249564#Gm cc ch giao tip ting Anh trong du lch, khch sn: nghnh tip, n thc ung, phng tin giao thng, tham quan ngm cnh...#Ting Anh#Du lch#Tm## 00630000000000313000450002600110000002600110001100200130002200700790003500500140 01140140007001280190005001350820012001408080005001520080005001570090018001620100 00500180011001500185005001700200005001200217005001600229005001400245005000700259 005000900266013000700275020001700282020000900299020000400308039000400312#VN09.05 237#VN09.05238#Th nh gio#Trn Thu Anh, Lng Thanh Bng, o Vn Bn... ; Tu yn chn: L Lm, Qu Thp#Trn Thu Anh#50000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a467tr.^b19cm#Lng Thanh Bng#o Vn Bn#Nguyn Th Bnh#B i Qu Bing#L Lm#Qu Thp#249565#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00607000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300100 00550070013000650140007000780190005000850820006000908080005000960080009001010090 01900110010000500129011001500134013000700149021013200156020001100288020000800299 020000900307020000900316039000400325#VN09.05239#VN09.05240#L Xun Tng#Vn phm ting Nht#Hc ng#L Xun Tng#20000#Vi?t#495.6#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a164tr.^b19cm#249566#Hng dn pht m, h thng ch vit v ng ph p ting Nht. Gii thiu thc hnh mt s ch c bit trong giao tip ting Nht#Ting Nht#Pht m#Ng php#Ch vit#Tm## 00744000000000301000450002600110000000200270001100300260003800700480006401400070 01120190005001190820006001248080005001300080005001350090018001400100005001580110 01400163005001500177005001500192006001200207012002400219013000700243021015500250 020000900405020000500414020000400419020001500423039000400438#VN09.05241#Mt tri mc, mt tri ln#Cu chuyn v ngy v m#Jacqui Bailey, Matthew Lilly ; N ht Nam dch#19000#Vi?t#523.7#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a30tr.^b19cm#Ba iley, Jacqui#Lilly, Matthew# Nht Nam#Cu T khm ph th gii#249567#Kin thc ph thng v ngy v m thng qua cu chuyn l gii v sao c ngy, c m, v i sao mt tri mc v ln trn bu tri v s di chuyn ca chng#Mt tri#Ngy# m#Sch thiu nhi#Tm## 00666000000000301000450002600110000000200090001100300300002000700480005001400070 00980190005001050820007001108080005001170080005001220090018001270100005001450110 01400150005001500164005001500179006001200194012002400206013000700230021008500237 020000500322020001000327020000800337020001500345039000400360#VN09.05242#Np in #Cu chuyn v nhng dng in#Jacqui Bailey, Matthew Lilly ; Nht Nam dch#1 9000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a30tr.^b19cm#Bailey, Jacqui# Lilly, Matthew# Nht Nam#Cu T khm ph th gii#249568#Nhng kin thc ph th ng v dng in, cch s dng nng lng in trong cuc sng#in#Dng in#S dng#Sch thiu nhi#Tm## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020014000350030024000490070023000730220004000962210011001000080009001110090 01900120010000500139011001700144005001800161013000700179012001700186020000700203 020001800210020001400228039000400242#VN09.05243#10000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Vit - Anh - Php - Hoa#Nhm T sch SSDG b.s.#T.3#Khng long#^aC Mau#^aN xb. Phng ng#2009#^a16tr.^b21x29cm#Nhm T sch SSDG#249569#Kin thc cho b# T mu#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tm## 00500000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020014000350030024000490070023000730220004000962210016001000080009001160090 01900125010000500144011001700149005001800166013000700184020000700191020001800198 020001400216039000400230#VN09.05244#10000#Vi?t#372.21#^214#B tp t mu#Vit - Anh - Php - Hoa#Nhm T sch SSDG b.s.#T.4#Dng c hc tp#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a16tr.^b21x29cm#Nhm T sch SSDG#249570#T mu#Gio dc mu gio #Sch mu gio#Tm## 00487000000000253000450002600110000000200240001100700570003501400060009201900050 00980820006001038080005001090080005001140090011001190100005001300110017001350050 01700152005001400169005001000183013000700193020000900200020000600209020001400215 039000400229#VN09.05245#V thc hnh m thut 1#B.s.: Nguyn Quc Ton (ch.b.), Phm Ngc Ti, Trn Tun#9900#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24x 17cm#Nguyn Quc Ton#Phm Ngc Ti#Trn Tun#249571#M thut#Lp 1#Sch c th m#Tm## 00507000000000253000450002600110000000200290001100700360004001400060007601900050 00820820007000878080005000940080005000990090011001040100005001150110017001200050 02100137005001400158012003600172013000700208020001100215020000900226020001400235 039000400249#VN09.05246#Nhng con vt sng di nc#Nguyn Th Kim Thanh, Nguy n Thu H#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b24x17cm#Nguyn Th Kim Thanh#Nguyn Thu H#B tp t mu. Dnh cho tr nh tr#249572#Tp t mu#M u gio#Sch mu gio#Tm## 00496000000000253000450002600110000000200180001100700360002901400060006501900050 00710820007000768080005000830080005000880090011000930100005001040110017001090050 02100126005001400147012003600161013000700197020001100204020000900215020001400224 039000400238#VN09.05247#Tri cy b thch#Nguyn Th Kim Thanh, Nguyn Thu H#48 00#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b24x17cm#Nguyn Th Kim Thanh# Nguyn Thu H#B tp t mu. Dnh cho tr nh tr#249573#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Tm## 00507000000000253000450002600110000000200290001100700360004001400060007601900050 00820820007000878080005000940080005000990090011001040100005001150110017001200050 02100137005001400158012003600172013000700208020001100215020000900226020001400235 039000400249#VN09.05248#Nhng con vt nui trong nh#Nguyn Th Kim Thanh, Nguy n Thu H#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b24x17cm#Nguyn Th Kim Thanh#Nguyn Thu H#B tp t mu. Dnh cho tr nh tr#249574#Tp t mu#M u gio#Sch mu gio#Tm## 00501000000000253000450002600110000000200230001100700360003401400060007001900050 00760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110017001140050 02100131005001400152012003600166013000700202020001100209020000900220020001400229 039000400243#VN09.05249#Phng tin giao thng#Nguyn Th Kim Thanh, Nguyn Thu H#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b24x17cm#Nguyn Th Kim T hanh#Nguyn Thu H#B tp t mu. Dnh cho tr nh tr#249575#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#Tm## 00506000000000253000450002600110000000200280001100700360003901400060007501900050 00810820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110017001190050 02100136005001400157012003600171013000700207020001100214020000900225020001400234 039000400248#VN09.05250#Nhng con vt sng hoang d#Nguyn Th Kim Thanh, Nguyn Thu H#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11tr.^b24x17cm#Nguyn Th Kim Thanh#Nguyn Thu H#B tp t mu. Dnh cho tr nh tr#249576#Tp t mu#M u gio#Sch mu gio#Tm## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200190003400300040 00530070012000570140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011002400125013000700149020001700156020000900173020000400182 039000400186#VN09.05285#VN09.05286#Trng Quyt#T s vi ma xun#Th#Trng Quy t#27000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a68tr., 3tr. nh^b19c m#249577#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200030003000300120 00330070008000450140007000530190005000600820010000658080005000750080009000800090 01900089010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020001200161 039000400173#VN09.05252#VN09.05251#o Kh#L#Truyn ngn#o Kh#15000#Vi?t#89 5.92234#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a125tr.^b19cm#249578#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00448000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200090003000300080 00390070008000470190005000550820010000608080005000700080019000750090052000940100 00500146011001400151013000700165020001700172020000900189020000400198039000400202 #VN09.05253#VN09.05254#Th Ln#La mun#Tp th#Th Ln#Vi?t#895.92214#^214#^aC Mau^bAn Giang#^aNxb. Phng ng^bHi Vn hc Ngh thut An Giang#2009#^a69tr.^ b19cm#249579#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200110003200300160 00430070010000590140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01800101010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020001200172 039000400184#VN09.05256#VN09.05255#M A Lnh#Rng hoang#Tp truyn ngn#M A Ln h#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a163tr.^b19cm#249580#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00455000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300110 00560070015000670140007000820190005000890820010000948080005001040080005001090090 01800114010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176020001200185 039000400197#VN09.05257#VN09.05258#Hong Th Sinh#Chuyn Mng Vn#Tp truyn# Hong Th Sinh#32000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a206tr.^b 19cm#249581#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00505000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200340003500300320 00690070013001010140007001140190005001210820011001268080005001370080005001420090 01800147010000500165011001400170013000700184020001700191020000900208020000400217 020001400221039000400235#VN09.05259#VN09.05260#Hong Chong#To Tng c phi con ng anh i#Truyn th song ng Nng - Vit#Hong Chong#14500#Vi?t#895.92213 4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a99tr.^b19cm#249582#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Sch song ng#Tm## 00567000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700460004201400070 00880190005000950820012001008080005001120080005001170090018001220100005001400110 01500145005001400160005001600174005001200190005001800202005001600220013000700236 020001700243020000900260020000400269039000400273#VN09.05261#VN09.05262#Th tnh - tnh th#Khc Th Hin, Nguyn Tin Lc, Nguyn Hon..#17500#Vi?t#895.9221008 #^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a123tr.^b19cm#Khc Th Hin#Nguyn Tin Lc#N guyn Hon#Nguyn ng Khanh#Nguyn Xun c#249583#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Tm## 00424000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200080003500300040 00430070013000470140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01800092010000500110011001400115013000700129020001700136020000900153020000400162 039000400166#VN09.05263#VN09.05264#Nh Ngc Mn#Tc hoa#Th#Nh Ngc Mn#14000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a71tr.^b19cm#249584#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Tm## 00715000000000289000450002600110000002600110001100200410002200700440006301400070 01070190005001140820006001198080005001250080005001300090018001350100005001530110 01500158005001200173005001500185005001300200005001500213005001600228013000700244 021014700251020001700398020000600415039000400421#VN09.05265#VN09.05266#S tay x y dng i sng vn ho c s#H Vn Tng, inh Xun Dng, Kim Thnh..#3900 0#Vi?t#306.4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a259tr.^b19cm#H Vn Tng#inh X un Dng# Kim Thnh#Hong Bch Nga#Nguyn o Ton#249585#Quan im c bn ca ng v vn ho, vn ngh v cng tc vn ho c s. Cng tc xy dng np sng vn ho, cng tc vn ngh qun chng c s#i sng vn ho#C s#Tm## 00582000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020009000440030010000530070051000630220004001140050015001180050016001330050 01600149005001700165005001400182008000500196009001800201010000500219011001500224 013000700239020001700246020000900263020000400272039000400276#VN09.05267#VN09.052 68#Vi?t#895.9221008#^214#Sng Gm#Th ng#Nguyn Vn By, Phm Lng Bng, Ph m Vn Chuyn..#T.2#Nguyn Vn By#Phm Lng Bng#Phm Vn Chuyn#Nguyn Minh Xu n#Phm Vn Uyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a116tr.^b19cm#249586#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020018000510030004000690070072000730220004001450050011001490050 01300160005001400173005001300187008000500200009001800205010000500223011001500228 02000170024302000090026002000040026903900040027300500150027700500150029201300070 0307#VN09.05269#VN09.05270#21000#Vi?t#895.9221008#^214#Hng sc H Gm#Th#Ng uyn Dn, Vn Thnh, Hong Bch D... ; Tuyn chn: Nguyn Phong..#T.9#Nguyn Dn# Vn Thnh#Hong Bch D#Nguyn Phong#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a159tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm#ng Ngc Ton#Nguyn Minh L#249587## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200260003300300040 00590070011000630140007000740190005000810820009000868080005000950080005001000090 01900105010000500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176 039000400180#VN09.05271#VN09.05272# Th Mu#Ngi nh v nhng gic m#Th# T h Mu#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a93tr.^b19cm#2495 88#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00418000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700090 00350140007000440010009000510190005000600820010000658080005000750080005000800090 01900085010000500104011001400109013000700123020001700130020000900147020000400156 039000400160#VN09.05273#VN09.05274#Thin l#Th#o Snh#20000#o Snh#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#249589#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Tm## 00437000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700160 00400140007000560010016000630190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000400179#VN09.05275#VN09.05276#Sng ban mai#Th#Nguyn Xun Huy#30000#Nguy n Xun Huy#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a85tr.^b19cm#24959 0#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00432000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700160 00350140007000510010016000580190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000400174#VN09.05277#VN09.05278#Hoa mun#Th#Nguyn Vn Tit#25000#Nguyn V n Tit#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84tr.^b19cm#249591#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00415000000000253000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700070 00360140007000430010007000500190005000570820010000628080005000720080005000770090 01900082010000500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153 039000400157#VN09.05279#VN09.05280#Kht vng#Th#Mai M#20000#Mai M#Vi?t#895.9 2214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84tr.^b19cm#249592#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Tm## 00431000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700160 00350140007000510010016000580190005000740820009000798080005000880080005000930090 01900098010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000400173#VN09.05281#VN09.05282#Dng qu#Th#Phm Xun Thnh#20000#Phm Xun Thnh#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr.^b19cm#249593#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200240002200300040004600700130 00500140007000630010013000700190005000830820009000888080005000970080005001020090 01900107010000500126011001400131013000700145020001700152020000900169020000400178 039000400182#VN09.05283#VN09.05284#Nhng mnh v tim thc#Th#M Giang Ln#3000 0#M Giang Ln#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a92tr.^b19cm#24 9594#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700160 00430140007000590010016000660190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001400131013000700145020001700152020000900169020000400178 039000400182#VN09.05287#VN09.05288#Mu xanh o lnh#Th#Nguyn Th Bnh#25000#N guyn Th Bnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a90tr.^b19cm#24 9595#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00455000000000241000450002600110000002600110001100200210002200300040004300700230 00470010023000700190005000930820006000988080005001040080018001090090023001270100 00500150011001500155013000700170020001000177020000900187020001300196039000400209 #VN09.05289#VN09.05290#Thi ho Kinh Bch D#Th#Nguyn Khnh Phc Hi#Nguyn Kh nh Phc Hi#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a20 3tr.^b19cm#249596#Kinh Pht#o Pht#Kinh Bch d#Tm## 00706000000000241000450002600110000002600110001100200430002200301280006501900050 01930820007001988080005002050080005002100090011002150100005002260110014002310150 04500245013000700290021010500297020000800402020001500410020003500425039000400460 #VN09.05291#VN09.05292#iu l U ban on kt Cng gio Vit Nam#Sa i, b su ng ti i hi i biu "Nhng ngi Cng gio Vit Nam xy dng v bo v T qu c" ln th V, nhim k 2008-2013#Vi?t#275.97#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a31tr.^ b11cm#TTS ghi: U ban on kt Cng gio Vit Nam#249597#Gii thiu iu l U ban on kt cng gio Vit Nam: tn gi, tn ch, mc ch, t chc, ti chnh. ..#iu l#o Thin Cha#U ban on kt cng gio Vit Nam#Tm## 00635000000000253000450002600110000002600110001100200500002200300490007201400060 01210190005001270820010001328080005001420080005001470090021001520100005001730110 01400178015003200192013000700224021009900231020002500330020000900355020001300364 039000400377#VN09.05294#VN09.05293#120 cu hi v p n v lut giao thng n g b#Dng cho hc ly giy php li xe m t hai bnh#9000#Vi?t#343.59709#^214# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a76tr.^b15cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#249 598#Gm 120 cu hi v gii p v lut giao thng ng b. Hng dn n tp lu t giao thng ng b#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Sch hi p#Tm## 00879000000000289000450002600110000002600110001100200650002200700510008701900050 01380820010001438080005001530080005001580090021001630100005001840110014001890150 05400203005001700257005000900274005001500283005001600298013000700314021023400321 020001000555020001100565020000900576039000400585#VN09.05295#VN09.05296#Mt s Qu y nh php lut v trt t an ton giao thng ng b#B.s.: Nguyn Ngc Tun, Trn Sn, ng Trn Tin..#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a 48tr.^b15cm#TTS ghi: Cc Cnh st Giao thng ng b, ng st#Nguyn Ngc Tu n#Trn Sn#ng Trn Tin#Hong Th Thanh#249599#Mt s iu cn bit trong lu t giao thng ng b v ngh nh ca chnh ph v mt s gii php cp bch nh m kim ch tai nn giao thng v n tc giao thng. Qui nh x pht vi phm h nh chnh trong lnh vc giao thng ng b#Php lut#Giao thng#ng b#Tm## 00651000000000277000450002600110000002600110001100200200002200700520004201400070 00940010011001010190005001120820006001178080005001230080009001280090019001370100 00500156011001500161006001300176005001400189013000700203021013100210020000900341 020000900350020001000359039000400369#VN09.05297#VN09.05298#Thin quan sch tn#C hu Hong ; Nguyn Chnh dch ; Thch Duy Lc h..#15000#Chu Hong#Vi?t#294.3# ^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a124tr.^b19cm#Nguyn Chnh#Thch Duy Lc# 249600#Trch yu php ng ca Ch t, cc thin s trong o Pht cng nh gng kh cng tu tp ca Ch t. Dn chng tit lc cc kinh#o Pht#Thin s#Kinh Pht#Tm## 00850000000000313000450002600110000002600110001100200640002200700520008601900050 01380820006001438080005001490080005001540090008001590100005001670110014001720150 07300186005001400259013000700273005001500280005001300295005001500308005001300323 021016400336020001100500020000400511020001100515020000600526039000400532#VN09.05 299#VN09.05300#Cm nang phng chng i dch cm A (H1N1) cho tuyn y t c s#B .s.: Trn c Long, Nguyn Huy Nga, L Ngc Knh..#Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aY hc# 2009#^a43tr.^b19cm#TTS ghi: B Y t. Ban Ch o Quc gia phng chng i dch cm ngi#Trn c Long#249601#Nguyn Huy Nga#L Ngc Knh#ng Quc Vit#Trn c Phu#Cung cp cc kin thc, bao gm gim st, theo di dch ti cng ng, chn on, iu tr v t vn, truyn thng v phng chng cm A (H1N1) ti tuy n y t c s#Phng dch#Cm#Y t c s#Cm A#Tm## 00674000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700330005401400070 00870010014000940190005001080820006001138080005001190080005001240090008001290100 00500137011001500142005001800157013000700175012002900182021016400211020001600375 020001300391039000400404#VN09.05301#VN09.05302#Hi p v bnh tuyn tin lit#T rn Vn Hinh, Trng Thanh Tng#18000#Trn Vn Hinh#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aY h c#2009#^a107tr.^b19cm#Trng Thanh Tng#249602#Hy l bc s ca chnh mnh#Nhn g hiu bit c bn v tuyn tin lit. Cc biu hin lm sng, iu tr bnh vi m tuyn tin lit, u ph i lnh tnh tuyn tin lit, ung th tuyn tin lit# Tuyn tin lit#Sch hi p#Tm## 00590000000000253000450002600110000002600110001100200340002200700120005601400070 00680010012000750190005000870820006000928080005000980080005001030090008001080100 00500116011001400121012002900135013000700164021013000171020001800301020001300319 039000400332#VN09.05303#VN09.05304#Hi p v bnh c thu tinh th#Bi Vn Anh #12000#Bi Vn Anh#Vi?t#617.7#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a71tr.^b19cm#Hy l bc s ca chnh mnh#249603#Mt s kin thc v bnh c thu tinh th. Phng php khm, chn on, iu tr bnh cng nh chm sc sau m c thu tinh th#c th u tinh th#Sch hi p#Tm## 00616000000000265000450002600110000002600110001100200220002200700160004401400070 00600010016000670190005000830820007000888080005000950080005001000090008001050100 00500113011001400118012002900132013000700161021014700168020000600315020001200321 020001300333039000400346#VN09.05305#VN09.05306#Hi p v bnh t k#Quch Thu Minh#15000#Quch Thu Minh#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a89tr.^b19cm#Hy l bc s ca chnh mnh#249604#Mt s kin thc, hiu bit v bh t k: du h in bnh, phn loi t k, cc yu t nh hng n cn bnh, cch pht hin bn h, iu tr bnh...#T k#Bnh tr em#Sch hi p#Tm## 00655000000000253000450002600110000002600110001100200240002200700160004601400070 00620010016000690190005000850820006000908080005000960080005001010090008001060100 00500114011001400119012002900133013000700162021020700169020000800376020001300384 039000400397#VN09.05307#VN09.05308#Hi p v bnh si mt#Phng Tn Cng#15000 #Phng Tn Cng#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a89tr.^b19cm#Hy l bc s ca chnh mnh#249605#Gii p mt s kin thc v bnh si mt: ng mt, dch mt lin quan n s hnh thnh si mt, nguyn nhn gy bnh, c ch hnh thn h si mt, biu hin lm sng, chn on hnh nh trong bnh si mt#Si mt#Sc h hi p#Tm## 00711000000000301000450002600110000002600110001100200330002200700460005501400070 01010010018001080190005001260820006001318080005001370080005001420090008001470100 00500155011001400160005001500174012002900189005001100218013000700229021012900236 020000900365020000900374020000900383020001300392039000400405#VN09.05309#VN09.053 10#Hi p v cc ri lon gic ng#Nguyn Thanh Bnh, L Quang Cng, Phm Thn g#15000#Nguyn Thanh Bnh#Vi?t#616.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a89tr.^b19cm#L Qu ang Cng#Hy l bc s ca chnh mnh#Phm Thng#249606#Nhng hiu bit c bn v gic ng: nguyn nhn, c im ca triu chng mt ng v cc ri lon gic ng khc v cch iu tr#Gic ng#Ri lon#iu tr#Sch hi p#Tm## 00832000000000301000450002600110000002600110001100200240002200700910004601400070 01370190005001440820006001498080005001550080005001600090008001650100005001730110 01500178015004600193005001400239005001600253005001600269005001300285005001700298 013000700315021019000322020000800512020000600520039000400526#VN09.05311#VN09.053 12#Bi ging o c y hc#Phm Vn Thc, Nguyn Vn Hng, Trn Quang Phc... ; Ch.b.: Phm Vn Thc, Nguyn Vn Hng#19000#Vi?t#174.2#^214#^aH.#^aY hc#2009#^ a138tr.^b19cm#TTS ghi: B Y t. Trng i hc Y Hi Phng#Phm Vn Thc#Nguyn Vn Hng#Trn Quang Phc#Phm Vn Hn#Nguyn Ngc Sng#249607#Gii thiu mn o c y hc. Cc nguyn tc c bn v y c. Quan h thy thuc bnh nhn, bo m t thng tin ca ngi bnh, k th v phn bit i x, o c trong nghin c u y sinh hc#o c#Y hc#Tm## 00889000000000289000450002600110000002600110001100200870002200700490010901900050 01580820004001638080005001670080005001720090021001770100005001980110014002030150 04100217005001800258005001500276005001200291005001500303013000700318021023800325 020002000563020000700583020000500590039000400595#VN09.05314#VN09.05313#Ti liu tuyn truyn nng cao trch nhim, o c ngh nghip ca i ng li xe t#Ph an Th Thu Hin, Nguyn Hu Th, Xun Hoa..#Vi?t#174#^214#^aH.#^aGiao thng V n ti#2009#^a80tr.^b19cm#TTS ghi: B Y t. Cc ng b Vit Nam#Phan Th Thu Hin#Nguyn Hu Th# Xun Hoa#Nguyn V Liu#249608#Nng cao cht lng dch v vn ti trong c ch th trng. Rn luyn nng cao o c ngh nghip ca ng i li xe kinh doanh vn ti trong c ch th trng nh hng XHCN. Quyn li v trch nhim ca ngi li xe kinh doanh vn ti#o c ngh nghip#Li xe# t#Tm## 00695000000000253000450002600110000002600110001100200390002200300550006101400070 01160190005001230820010001288080005001380080005001430090021001480100005001690110 01400174015003200188013000700220021016300227020002500390020000900415020001300424 039000400437#VN09.05315#VN09.05316#Hi v p v Lut Giao thng ng b#Dng c ho st hch, cp giy php li xe m t hai bnh#10000#Vi?t#343.59709#^214#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2009#^a64tr.^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#249609# Gm 120 cu hi, p v lut giao thng ng b: bin bo hiu ng b, tc cho php xe m t, xe gn my tham gia giao thng, tui ca ngi li xe m t. ..#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Sch hi p#Tm## 00735000000000265000450002600110000002600110001100200230002200700330004501400070 00780010017000850190005001020820007001078080005001140080018001190090023001370100 00500160011001500165015007500180005001500255013000700270021017300277020000700450 020000800457039000400465#VN09.05317#VN09.05318#T hc th no cho tt#Nguyn Cn h Ton, Nguyn Chu An#19000#Nguyn Cnh Ton#Vi?t#371.39#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a125tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu v P ht trin thuc Hi Khuyn hc Vit Nam#Nguyn Chu An#249610#Nhng kinh nghim v vic t hc ca tc gi: xy dng nim tin v kh nng t hc, cc tr lc ch o vic t hc v kinh nghim khc phc, t hc v sng to, k nng t hc#T h c#K nng#Tm## 00428000000000241000450002600110000002600110001100200280002200700160005001400070 00660190005000730820004000788080005000820080005000870090018000920100005001100110 01500115005001600130013000700146020000800153020000700161020001400168039000400182 #VN09.05319#VN09.05320#S tay kin thc ho hc 10#Nguyn Hu Thc#16500#Vi?t#5 46#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a166tr.^b17cm#Nguyn Hu Thc#249611#Ho h c#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00520000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300550004100700260 00960140007001220190005001290820004001348080005001380080018001430090023001610100 00500184011001500189005002100204013000700225020001000232020000600242020001400248 039000400262#VN09.05322#VN09.05321#S tay ting Anh 7#Bin son theo chng trn h ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Yn b.s.#16000#Vi?t#428#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a157tr.^b18cm#Nguyn Th Thanh Yn#24 9612#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Tm## 00520000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300550004100700260 00960140007001220190005001290820004001348080005001380080018001430090023001610100 00500184011001500189005002100204013000700225020001000232020000600242020001400248 039000400262#VN09.05323#VN09.05324#S tay ting Anh 8#Bin son theo chng trn h ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Yn b.s.#16000#Vi?t#428#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a156tr.^b18cm#Nguyn Th Thanh Yn#24 9613#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Tm## 00522000000000253000450002600110000002600110001100200200002200300550004200700260 00970140007001230190005001300820004001358080005001390080018001440090023001620100 00500185011001500190005002100205013000700226020001000233020000700243020001400250 039000400264#VN09.05325#VN09.05326#S tay ting Anh 10#Bin son theo chng tr nh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Yn b.s.#12000#Vi?t#428#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a115tr.^b18cm#Nguyn Th Thanh Yn#2 49614#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#Tm## 00582000000000265000450002600110000002600110001100200470002200700090006901400070 00780010009000850190005000940820009000998080005001080080005001130090014001180100 00500132011001500137013000700152021012100159020000600280020000900286020000900295 020000800304039000400312#VN09.05327#VN09.05328#Ngh thut gp giy origami: Gp hnh nhn vt#ch c#21000#ch c#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#200 9#^a142tr.^b19cm#249615#Hng dn cch gp cc hnh cc nhn vt nh ph thu, t hin thn, ngi g... theo ngh thut gp giy Origami Nht Bn#Ngi#Nht Bn# Gp giy#Origami#Tm## 00558000000000253000450002600110000002600110001100200420002200700090006401400070 00730010009000800190005000890820009000948080005001030080005001080090014001130100 00500127011001500132013000700147021010900154020000900263020002000272020000800292 039000400300#VN09.05329#VN09.05330#Ngh thut gp giy origami: Gp ngi nh#c h c#21000#ch c#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a141tr.^b19cm# 249616#Hng dn cch gp mt s vt theo ngh thut gp giy Origami Nht B n: gp ngi nh, vt, con vt...#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#Tm## 00548000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700090006701400070 00760010009000830190005000920820009000978080005001060080005001110090014001160100 00500130011001500135013000700150021007900157020000500236020000900241020002000250 020000800270039000400278#VN09.05332#VN09.05331#Ngh thut gp giy origami: Gp cc con vt#ch c#21000#ch c#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a141tr.^b19cm#249617#Hng dn cch gp cc loi chim theo ngh thut gp giy Origami ca Nht Bn#Chim#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#Tm## 00592000000000265000450002600110000002600110001100200430002200700090006501400070 00740010009000810190005000900820009000958080005001040080005001090090014001140100 00500128011001500133013000700148021012500155020000400280020002000284020000800304 039000400312020001000316#VN09.05333#VN09.05334#Ngh thut gp giy origami: Gp khi hnh#ch c#21000#ch c#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a 142tr.^b19cm#249618#Hng dn gp khi hnh, cc hp nh vi tng b phn: np h p, y hp theo nhiu k thut to nn cc hnh hp c bit#Hp#Ngh thut gp giy#Origami#Tm#Khi hnh## 00597000000000253000450002600110000002600110001100200550002200700090007701400070 00860010009000930190005001020820009001078080005001160080005001210090014001260100 00500140011001500145013000700160021013500167020000900302020002000311020000800331 039000400339#VN09.05335#VN09.05336#Ngh thut gp giy origami: Gp cc vt dng n gin#ch c#21000#ch c#Vi?t#736.0952#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a 142tr.^b19cm#249619#Hng dn cch gp cc vt dng n gin xung quanh chng ta theo ngh thut Origami ca Nht Bn: gp cun sch, gi sch, v, cy...#Nht Bn#Ngh thut gp giy#Origami#Tm## 00662000000000265000450002600110000002600110001100200780002201400070010001900050 01070820008001128080005001200080005001250090021001300100005001510110015001560130 00700171021014400178020001000322020000800332020000800340020001700348020000900365 020001800374039000400392#VN09.05337#VN09.05338#Lut Qun l, s dng ti sn nh nc nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#14000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2009#^a101tr.^b19cm#249620#Gm cc cng gii thiu lut qun l, s dng ti sn nh nc. Lut qun l, s dng ti sn nh nc v mt s vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Qun l#S dng#Ti sn quc gia#Vit Nam#V n bn php lut#Tm## 01186000000000361000450002600110000002600110001100200720002200300170009400700690 01110140007001800190005001870820012001928080005002040080005002090090021002140100 00500235011001500240015008700255005001300342005001400355005001600369005001300385 00500140039800400180041201300070043002103250043702000090076202000090077102000080 0780020000900788020002300797039000400820#VN09.05339#VN09.05340#i mi phng th c lnh o ca ng i vi tri thc nc ta hin nay#Sch chuyn kho#Ng Huy Tip, Phm Tt Dong, Nguyn Vn Biu... ; Ng Huy Tip ch.b.#17000#Vi?t#324.259 7071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a139tr.^b19cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Xy dng ng#Ng Huy Tip#Phm Tt Dong#Nguyn Vn Biu# Ngc Ninh#ng nh Ph#Ti bn ln th 1#249621#Nh ng vn l lun v thc tin v phng thc lnh o ca ng i vi i ng tr thc Vit Nam. Thc trng i ng tr thc Vit Nam v phng thc lnh o ca ng i vi i ng tr thc Vit Nam t nm 1996 n nay. Mc tiu, phn g hng v gii php c bn i mi phng thc lnh o ca ng i vi tr th c#Lnh o#Tr thc#i mi#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Tm## 00653000000000241000450002600110000002600110001100200260002200300220004801900050 00700820010000758080005000850080005000900090021000950100005001160110014001210130 00700135021022100142020001000363020000700373020000900380020001800389039000400407 #VN09.05341#VN09.05342#Php lnh dn s nm 2003#c sa i nm 2008#Vi?t#344. 59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a62tr.^b19cm#249622#Gii thiu ni du ng ca php lnh dn s nm 2003 c sa i nm 2008: qui nh chung, quy m, c cu dn s v phn b dn c, cht lng dn s, cc bin php thc hin cn g tc dn s, qun l nh nc v dn s...#Php lnh#Dn s#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Tm## 00675000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200500003301400070 00830190005000900820010000958080005001050080005001100090021001150100005001360110 01500141013000700156021017000163020001500333020001000348020002000358039000400378 020000900382020001800391#VN09.05343#VN09.05344#VN09.05345#Lut Bnh ng gii v vn bn hng dn thi hnh#15000#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2009#^a155tr.^b19cm#249623#Gii thiu lut bnh ng gii nm 2006. Cc ngh nh ca chnh ph qui nh chi tit thi hnh mt s iu ca lut bnh ng gii, cc bin php bo m bnh ng gii#Bnh ng gii#Php lut#Lut bnh ng gi i#Tm#Vit Nam#Vn bn php lut## 00480000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300160 00510070016000670140007000830010016000900190005001060820010001118080005001210080 00500126009001400131010000500145011001500150013000700165020001700172020000900189 020001200198039000400210#VN09.05346#VN09.05348#VN09.05347#Adam khng c ti#Tp truyn ngn#Khiu Quang Bo#32000#Khiu Quang Bo#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a203tr.^b19cm#249624#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700610 00560140008001170190005001250820009001308080005001390080018001440090023001620100 00500185011001600190005001300206005001700219005001300236005001600249013000700265 021018800272020001100460020000800471039000500479#VL09.01901#VL09.01903#VL09.0190 2#i t in ting Vit#B.s.: Nguyn Nh (ch.b.), Nguyn Vn Khang, V Quang Ho..#350000#Vi?t#495.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^ a1871tr.^b27cm#Nguyn Nh #Nguyn Vn Khang#V Quang Ho#Phan Xun Thnh#249625 #Thu thp, gii ngha mt khi lng ln cc t trong ting Vit thuc cc lp t vng khc nhau: t ph thng, t a phng Bc - Trung - Nam. t chuyn mn, t mi, t c, t thun Vit#Ting Vit#T in#TVn## 00876000000000265000450002600110000002600110001101400070002200100170002901900050 00460020016000510070017000670820004000848080005000880080005000930090026000980100 00500124011001500129004001800144013000700162021039900169020001100568020001600579 020001100595039000400606#VL09.01904#VL09.01905#34500#Nguyn Minh Tho#Vi?t#Tng hp hu c#Nguyn Minh Tho#547#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a157t r.^b27cm#Ti bn ln th 3#249626#Trnh by mt s vn c bn nh: a cc nh m chc vo phn t hp cht hu c v chuyn ho tng h gia chng. Xy dng phn t hp cht hu c bng cc phng php to ra lin kt cacbon-cacbon, cacb on-d t, phng php ng vng v phn ng xi ho-kh, phng php tng hp t hyr vi xit ccbon; Cc phng php bo v nhm chc trong qu trnh tng h p hay chuyn ho cc cht hu c#Ho hu c#Tng hp hu c#Gio trnh#Tm## 00427000000000229000450000200150000000300160001500700200003101900050005108200070 00568080005000630080009000680090019000770100005000960110014001010050020001150130 00700135020000800142020001100150020001800161020001400179039000400193#B vui hc ch# b vo lp 1#Trn Th Thanh Bnh#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a40tr.^b30cm#Trn Th Thanh Bnh#249627#Ch ci#Ting Vit#Gio dc m u gio#Sch mu gio#Tm## 00442000000000229000450000200270000000300160002700700180004301900050006108200070 00668080005000730080009000780090019000870100005001060110014001110050018001250130 00700143020001800150020001600168020000900184020001400193039000500207#B vi th gii xung quanh# b vo lp 1#L Thu Phng Vi#Vi?t#372.21#^214#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2009#^a12tr.^b30cm#L Thu Phng Vi#249628#Khoa hc t nhin#Kho a hc x hi#Mu gio#Sch mu gio#VAnh## 00502000000000253000450002600110000002600110001100200270002200700380004901400070 00870190005000940820011000998080005001100080011001150090016001260100005001420110 01500147012002400162013000700186005000900193020001700202020000900219020001500228 039000500243#VN09.05349#VN09.05350#S xut hin ca con ngi#Nhn Vn s.t., tuy n chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009# ^a144tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#249629#Nhn Vn#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn c tch#VAnh## 00489000000000253000450002600110000002600110001100200140002200700380003601400070 00740190005000810820011000868080005000970080011001020090016001130100005001290110 01500134012002400149005000900173013000700182020001700189020000900206020001500215 039000500230#VN09.05351#VN09.05352#Con nga thn#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18c m#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249630#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#VAnh## 00490000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700380003701400070 00750190005000820820011000878080005000980080011001030090016001140100005001300110 01500135012002400150005000900174013000700183020001700190020000900207020001500216 039000500231#VN09.05353#VN09.05354#Ci trng thn#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18 cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249631#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#VAnh## 00485000000000253000450002600110000002600110001100200100002200700380003201400070 00700190005000770820011000828080005000930080011000980090016001090100005001250110 01500130012002400145005000900169013000700178020001700185020000900202020001500211 039000500226#VN09.05355#VN09.05356#Ba anh em#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#Tr uyn c tch hay nht#Nhn Vn#249632#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#V Anh## 00484000000000253000450002600110000002600110001100200090002200700380003101400070 00690190005000760820011000818080005000920080011000970090016001080100005001240110 01500129012002400144005000900168013000700177020001700184020000900201020001500210 039000500225#VN09.05357#VN09.05358#Cha kh#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#Tru yn c tch hay nht#Nhn Vn#249633#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VA nh## 00492000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700380003901400070 00770190005000840820011000898080005001000080011001050090016001160100005001320110 01500137012002400152005000900176013000700185020001700192020000900209020001500218 039000500233#VN09.05359#VN09.05360#Ch b Pi Lp Ca#Nhn Vn s.t., tuyn chn, g ii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b 18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249634#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00494000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700410003501400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136005001200151012002400163013000700187020001700194020000900211020001500220 039000500235#VN09.05361#VN09.05362#Tr yu qui#Phng Tho s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b1 8cm#Phng Tho#Truyn c tch chn lc#249635#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00504000000000253000450002600110000002600110001100200290002200700380005101400070 00890190005000960820011001018080005001120080011001170090016001280100005001440110 01500149012002400164005000900188013000700197020001700204020000900221020001500230 039000500245#VN09.05363#VN09.05364#Ba ti ca nhng ngi cht#Nhn Vn s.t., t uyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#200 9#^a144tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249636#Vn hc dn gian#Vit N am#Truyn c tch#VAnh## 00493000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002400153005000900177013000700186020001700193020000900210020001500219 039000500234#VN09.05365#VN09.05366#N thn bnh minh#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^ b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249637#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00484000000000253000450002600110000002600110001100200090002200700380003101400070 00690190005000760820011000818080005000920080011000970090016001080100005001240110 01500129012002400144005000900168013000700177020001700184020000900201020001500210 039000500225#VN09.05367#VN09.05368#Vua trm#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm#Tru yn c tch hay nht#Nhn Vn#249638#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VA nh## 00497000000000253000450002600110000002600110001100200220002200700380004401400070 00820190005000890820011000948080005001050080011001100090016001210100005001370110 01500142012002400157005000900181013000700190020001700197020000900214020001500223 039000500238#VN09.05369#VN09.05370#C gi ly chng tin#Nhn Vn s.t., tuyn ch n, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144 tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249639#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n c tch#VAnh## 00494000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700380004101400070 00790190005000860820011000918080005001020080011001070090016001180100005001340110 01500139012002400154005000900178013000700187020001700194020000900211020001500220 039000500235#VN09.05371#VN09.05372#Hai nng cng cha#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr. ^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249640#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00502000000000253000450002600110000002600110001100200210002200700410004301400070 00840190005000910820011000968080005001070080011001120090016001230100005001390110 01500144005001200159012002400171013000700195020001700202020000900219020001500228 039000500243#VN09.05373#VN09.05374#S tch thn gi ca#Phng Tho s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a1 43tr.^b18cm#Phng Tho#Truyn c tch chn lc#249641#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn c tch#VAnh## 00505000000000253000450002600110000002600110001100200240002200700410004601400070 00870190005000940820011000998080005001100080011001150090016001260100005001420110 01500147005001200162012002400174013000700198020001700205020000900222020001500231 039000500246#VN09.05375#VN09.05376#Cuc ngao du ca t hon#Phng Tho s.t., tuy n chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009# ^a144tr.^b18cm#Phng Tho#Truyn c tch chn lc#249642#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00498000000000253000450002600110000002600110001100200230002200700380004501400070 00830190005000900820011000958080005001060080011001110090016001220100005001380110 01500143012002400158005000900182013000700191020001700198020000900215020001500224 039000500239#VN09.05377#VN09.05378#Ng ph v con c vng#Nhn Vn s.t., tuyn c hn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a14 4tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249643#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn c tch#VAnh## 00493000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002400153005000900177013000700186020001700193020000900210020001500219 039000500234#VN09.05379#VN09.05380#Chng ngc i hc#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^ b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249644#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00505000000000253000450002600110000002600110001100200300002200700380005201400070 00900190005000970820011001028080005001130080011001180090016001290100005001450110 01500150012002400165005000900189013000700198020001700205020000900222020001500231 039000500246#VN09.05381#VN09.05382#Nng cng cha trong lt chim#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#20 09#^a143tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249645#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00492000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700380003901400070 00770190005000840820011000898080005001000080011001050090016001160100005001320110 01500137012002400152005000900176013000700185020001700192020000900209020001500218 039000500233#VN09.05383#VN09.05384#Nc trng sinh#Nhn Vn s.t., tuyn chn, g ii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b 18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249646#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00489000000000253000450002600110000002600110001100200140002200700380003601400070 00740190005000810820011000868080005000970080011001020090016001130100005001290110 01500134012002400149005000900173013000700182020001700189020000900206020001500215 039000500230#VN09.05386#VN09.05385#Ch b t hon#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18c m#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249647#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#VAnh## 00498000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700410003901400070 00800190005000870820011000928080005001030080011001080090016001190100005001350110 01500140005001200155012002400167013000700191020001700198020000900215020001500224 039000500239#VN09.05387#VN09.05388#S tch cu vng#Phng Tho s.t., tuyn chn , gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr .^b18cm#Phng Tho#Truyn c tch chn lc#249648#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn c tch#VAnh## 00487000000000253000450002600110000002600110001100200120002200700380003401400070 00720190005000790820011000848080005000950080011001000090016001110100005001270110 01500132012002400147005000900171013000700180020001700187020000900204020001500213 039000500228#VN09.05389#VN09.05390#Lu i mo#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii t hiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm# Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249649#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch #VAnh## 00497000000000253000450002600110000002600110001100200220002200700380004401400070 00820190005000890820011000948080005001050080011001100090016001210100005001370110 01500142012002400157005000900181013000700190020001700197020000900214020001500223 039000500238#VN09.05391#VN09.05392#Ch lnh ch dng cm#Nhn Vn s.t., tuyn ch n, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143 tr.^b18cm#Truyn c tch hay nht#Nhn Vn#249650#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n c tch#VAnh## 00494000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700410003501400070 00760190005000830820011000888080005000990080011001040090016001150100005001310110 01500136005001200151012002400163013000700187020001700194020000900211020001500220 039000500235#VN09.05393#VN09.05394#Cy gy thn#Phng Tho s.t., tuyn chn, gi i thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b1 8cm#Phng Tho#Truyn c tch chn lc#249651#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00559000000000241000450002600110000002600110001100200440002200700130006600100130 00790190005000920820008000978080005001050080018001100090035001280100005001630110 01500168013000700183021009400190020001000284020000700294020001100301039000500312 #VN09.05395#VN09.05396#Cch vit tn a l nc ngoi v Vit Nam#Nguyn Nh # Nguyn Nh #Vi?t#495.922#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2009#^a288tr.^b15cm#249652#Hng dn mt s cch vit tn v th cc nc , tn a l Vit Nam theo cc qui tc m t#Tn ring#a l#Ting Vit#VAnh## 00462000000000253000450002600110000000200180001100300130002900700090004201400060 00510190005000570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110 01400108005000900122012002500131013000700156020001800163020000900181020001300190 039000500203#VN09.05397#Con nga ngu ngc#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9 223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249653#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00458000000000253000450002600110000000200140001100300130002500700090003801400060 00470190005000530820009000588080005000670080011000720090016000830100005000990110 01400104005000900118012002500127013000700152020001800159020000900177020001300186 039000500199#VN09.05398#Cu b da en#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223# ^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nh n i#249654#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00465000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700090004501400060 00540190005000600820009000658080005000740080011000790090016000900100005001060110 01400111005000900125012002500134013000700159020001800166020000900184020001300193 039000500206#VN09.05399#Rn gio v rn nc#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#89 5.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249655#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00460000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700090004001400060 00490190005000550820009000608080005000690080011000740090016000850100005001010110 01400106005000900120012002500129013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VN09.05400#Con ch tham n#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.922 3#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm n hn i#249656#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00469000000000253000450002600110000000200250001100300130003600700090004901400060 00580190005000640820009000698080005000780080011000830090016000940100005001100110 01400115005000900129012002500138013000700163020001800170020000900188020001300197 039000500210#VN09.05401#Ngi th sn b mc la#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi? t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch G ieo mm nhn i#249657#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00468000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700090004801400060 00570190005000630820009000688080005000770080011000820090016000930100005001090110 01400114005000900128012002500137013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VN09.05402#Ngi nh c thi tiu#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gi eo mm nhn i#249658#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00464000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012002500133013000700158020001800165020000900183020001300192 039000500205#VN09.05403#Con ch trung thnh#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895 .9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo m m nhn i#249659#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00473000000000253000450002600110000000200290001100300130004000700090005301400060 00620190005000680820009000738080005000820080011000870090016000980100005001140110 01400119005000900133012002500142013000700167020001800174020000900192020001300201 039000500214#VN09.05404#Lo nh giu v ngi th da#Truyn tranh#Hoa Nin#6000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T s ch Gieo mm nhn i#249660#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00468000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700090004801400060 00570190005000630820009000688080005000770080011000820090016000930100005001090110 01400114005000900128012002500137013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VN09.05405#Con hu sao ti nghip#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gi eo mm nhn i#249661#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00455000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012002500124013000700149020001800156020000900174020001300183 039000500196#VN09.05406#Ong v rn#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249662#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00470000000000253000450002600110000000200260001100300130003700700090005001400060 00590190005000650820009000708080005000790080011000840090016000950100005001110110 01400116005000900130012002500139013000700164020001800171020000900189020001300198 039000500211#VN09.05407#Ngi bt chim v con rn#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi ?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249663#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00468000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700090004801400060 00570190005000630820009000688080005000770080011000820090016000930100005001090110 01400114005000900128012002500137013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VN09.05408#Ming li ca chn hi#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gi eo mm nhn i#249664#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00468000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700090004801400060 00570190005000630820009000688080005000770080011000820090016000930100005001090110 01400114005000900128012002500137013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VN09.05409#G trng v vin qu#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gi eo mm nhn i#249665#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00464000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012002500133013000700158020001800165020000900183020001300192 039000500205#VN09.05410#Chim su thng minh#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895 .9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo m m nhn i#249666#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00460000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700090004001400060 00490190005000550820009000608080005000690080011000740090016000850100005001010110 01400106005000900120012002500129013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VN09.05411#Si i lt cu#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.922 3#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm n hn i#249667#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00471000000000253000450002600110000000200270001100300130003800700090005101400060 00600190005000660820009000718080005000800080011000850090016000960100005001120110 01400117005000900131012002500140013000700165020001800172020000900190020001300199 039000500212#VN09.05412#S t con tr li ngi vua#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#V i?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249668#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00458000000000253000450002600110000000200140001100300130002500700090003801400060 00470190005000530820009000588080005000670080011000720090016000830100005000990110 01400104005000900118012002500127013000700152020001800159020000900177020001300186 039000500199#VN09.05413#Ai mnh nht?#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223# ^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nh n i#249669#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00455000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012002500124013000700149020001800156020000900174020001300183 039000500196#VN09.05414#Co v ch#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249670#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00469000000000253000450002600110000000200250001100300130003600700090004901400060 00580190005000640820009000698080005000780080011000830090016000940100005001100110 01400115005000900129012002500138013000700163020001800170020000900188020001300197 039000500210#VN09.05415#Ch thuyn v phu thuyn#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi? t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch G ieo mm nhn i#249671#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00455000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012002500124013000700149020001800156020000900174020001300183 039000500196#VN09.05416#Ci bao b#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249672#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00455000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012002500124013000700149020001800156020000900174020001300183 039000500196#VN09.05417#Th v ch#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249673#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00463000000000253000450002600110000000200190001100300130003000700090004301400060 00520190005000580820009000638080005000720080011000770090016000880100005001040110 01400109005000900123012002500132013000700157020001800164020000900182020001300191 039000500204#VN09.05418#Mnh vn b b ri#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895. 9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo m m nhn i#249674#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00455000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012002500124013000700149020001800156020000900174020001300183 039000500196#VN09.05419#Cua v co#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9223#^21 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249675#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00468000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700090004801400060 00570190005000630820009000688080005000770080011000820090016000930100005001090110 01400114005000900128012002500137013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VN09.05420#V sao hu trnh ngi#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gi eo mm nhn i#249676#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00466000000000253000450002600110000000200220001100300130003300700090004601400060 00550190005000610820009000668080005000750080011000800090016000910100005001070110 01400112005000900126012002500135013000700160020001800167020000900185020001300194 039000500207#VN09.05421#Cy sy v cy cao su#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#8 95.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249677#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00462000000000253000450002600110000000200180001100300130002900700090004201400060 00510190005000570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110 01400108005000900122012002500131013000700156020001800163020000900181020001300190 039000500203#VN09.05422#Chut v chn hi#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9 223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249678#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00472000000000253000450002600110000000200280001100300130003900700090005201400060 00610190005000670820009000728080005000810080011000860090016000970100005001130110 01400118005000900132012002500141013000700166020001800173020000900191020001300200 039000500213#VN09.05423#B tc gi ca anh u trc#Truyn tranh#Hoa Nin#6000# Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sc h Gieo mm nhn i#249679#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00468000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700090004801400060 00570190005000630820009000688080005000770080011000820090016000930100005001090110 01400114005000900128012002500137013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VN09.05424#Bc nng dn v con rn#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gi eo mm nhn i#249680#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00461000000000253000450002600110000000200170001100300130002800700090004101400060 00500190005000560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110 01400107005000900121012002500130013000700155020001800162020000900180020001300189 039000500202#VN09.05425#Con la ngu ngc#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.92 23#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249681#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00473000000000253000450002600110000000200290001100300130004000700090005301400060 00620190005000680820009000738080005000820080011000870090016000980100005001140110 01400119005000900133012002500142013000700167020001800174020000900192020001300201 039000500214#VN09.05426#Ngi m v a con phm ti#Truyn tranh#Hoa Nin#6000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T s ch Gieo mm nhn i#249682#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00464000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012002500133013000700158020001800165020000900183020001300192 039000500205#VN09.05427#La rng v la nh#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895 .9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo m m nhn i#249683#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00475000000000253000450002600110000000200310001100300130004200700090005501400060 00640190005000700820009000758080005000840080011000890090016001000100005001160110 01400121005000900135012002500144013000700169020001800176020000900194020001300203 039000500216#VN09.05428#Con chut ti c nung chiu#Truyn tranh#Hoa Nin#600 0#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249684#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00462000000000253000450002600110000000200180001100300130002900700090004201400060 00510190005000570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110 01400108005000900122012002500131013000700156020001800163020000900181020001300190 039000500203#VN09.05429#Chng k s c #Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.9 223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249685#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00461000000000253000450002600110000000200170001100300130002800700090004101400060 00500190005000560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110 01400107005000900121012002500130013000700155020001800162020000900180020001300189 039000500202#VN09.05430#Con cu chu oan#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.92 23#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249686#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00460000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700090004001400060 00490190005000550820009000608080005000690080011000740090016000850100005001010110 01400106005000900120012002500129013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VN09.05431#S t v c heo#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.922 3#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm n hn i#249687#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00465000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700090004501400060 00540190005000600820009000658080005000740080011000790090016000900100005001060110 01400111005000900125012002500134013000700159020001800166020000900184020001300193 039000500206#VN09.05432#Cu b v chic lc#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#89 5.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm nhn i#249688#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00464000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012002500133013000700158020001800165020000900183020001300192 039000500205#VN09.05433#Ci kh l ci khn#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895 .9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo m m nhn i#249689#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00460000000000253000450002600110000000200160001100300130002700700090004001400060 00490190005000550820009000608080005000690080011000740090016000850100005001010110 01400106005000900120012002500129013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VN09.05434#Con qu xui xo#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895.922 3#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo mm n hn i#249690#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00464000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012002500133013000700158020001800165020000900183020001300192 039000500205#VN09.05435#Chim b cu cu th#Truyn tranh#Hoa Nin#6000#Vi?t#895 .9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b19cm#Hoa Nin#T sch Gieo m m nhn i#249691#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00505000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700090004201400060 00510190005000570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110 01400108005000900122012004300131004001300174013000700187020001800194020000900212 020001300221039000500234#VN09.05436#G c xu tham n#Truyn tranh#Hoa Nin#5000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T s ch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249692#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#VAnh## 00507000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012004300133004001300176013000700189020001800196020000900214 020001300223039000500236#VN09.05437#Con bo v ngn la#Truyn tranh#Hoa Nin#50 00#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249693#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#VAnh## 00499000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700090003601400060 00450190005000510820009000568080005000650080011000700090016000810100005000970110 01400102005000900116012004300125004001300168013000700181020001800188020000900206 020001300215039000500228#VN09.05438#Mo tm bn#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Ch uyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249694#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#VAnh## 00498000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012004300124004001300167013000700180020001800187020000900205 020001300214039000500227#VN09.05439#Kh v mo#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t# 895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chu yn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249695#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#VAnh## 00520000000000265000450002600110000000200330001100300130004400700090005701400060 00660190005000720820009000778080005000860080011000910090016001020100005001180110 01400123005000900137012004300146004001300189013000700202020001800209020000900227 020001300236039000500249#VN09.05440#Chut nht, chim nh v khc di#Truyn tran h#Hoa Nin#5000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17c m#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249696#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00504000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700090004101400060 00500190005000560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110 01400107005000900121012004300130004001300173013000700186020001800193020000900211 020001300220039000500233#VN09.05441#ch v chu chu#Truyn tranh#Hoa Nin#5000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T s ch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249697#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00502000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700090003901400060 00480190005000540820009000598080005000680080011000730090016000840100005001000110 01400105005000900119012004300128004001300171013000700184020001800191020000900209 020001300218039000500231#VN09.05442#Hi ng chut#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#V i?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249698#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#VAnh## 00524000000000265000450002600110000000200370001100300130004800700090006101400060 00700190005000760820009000818080005000900080011000950090016001060100005001220110 01400127005000900141012004300150004001300193013000700206020001800213020000900231 020001300240039000500253#VN09.05443#Ti sao b lng th rng thnh trng#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^ b17cm#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249699#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00512000000000265000450002600110000000200250001100300130003600700090004901400060 00580190005000640820009000698080005000780080011000830090016000940100005001100110 01400115005000900129012004300138004001300181013000700194020001800201020000900219 020001300228039000500241#VN09.05444#Ch g mi v anh c su#Truyn tranh#Hoa Ni n#5000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Ni n#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249700#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00501000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700090003801400060 00470190005000530820009000588080005000670080011000720090016000830100005000990110 01400104005000900118012004300127004001300170013000700183020001800190020000900208 020001300217039000500230#VN09.05445#Co v g mi#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi ?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249701#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#VAnh## 00505000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700090004201400060 00510190005000570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110 01400108005000900122012004300131004001300174013000700187020001800194020000900212 020001300221039000500234#VN09.05446#H v con co nh#Truyn tranh#Hoa Nin#5000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T s ch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249702#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#VAnh## 00504000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700090004101400060 00500190005000560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110 01400107005000900121012004300130004001300173013000700186020001800193020000900211 020001300220039000500233#VN09.05447#Ch si ngi kh#Truyn tranh#Hoa Nin#5000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T s ch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249703#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00499000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700090003601400060 00450190005000510820009000568080005000650080011000700090016000810100005000970110 01400102005000900116012004300125004001300168013000700181020001800188020000900206 020001300215039000500228#VN09.05448#Con ch gi#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Ch uyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249704#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#VAnh## 00498000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012004300124004001300167013000700180020001800187020000900205 020001300214039000500227#VN09.05449#Gu v ra#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t# 895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chu yn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249705#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#VAnh## 00498000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012004300124004001300167013000700180020001800187020000900205 020001300214039000500227#VN09.05450#Voi v th#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t# 895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chu yn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249706#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#VAnh## 00507000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012004300133004001300176013000700189020001800196020000900214 020001300223039000500236#VN09.05451#Ngi sao v con rn#Truyn tranh#Hoa Nin#50 00#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249707#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#VAnh## 00499000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700090003601400060 00450190005000510820009000568080005000650080011000700090016000810100005000970110 01400102005000900116012004300125004001300168013000700181020001800188020000900206 020001300215039000500228#VN09.05452#Nga v co#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t #895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Ch uyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249708#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#VAnh## 00505000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700090004201400060 00510190005000570820009000628080005000710080011000760090016000870100005001030110 01400108005000900122012004300131004001300174013000700187020001800194020000900212 020001300221039000500234#VN09.05453#Chic bn ma qui#Truyn tranh#Hoa Nin#4000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T s ch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249709#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#VAnh## 00509000000000265000450002600110000000200220001100300130003300700090004601400060 00550190005000610820009000668080005000750080011000800090016000910100005001070110 01400112005000900126012004300135004001300178013000700191020001800198020000900216 020001300225039000500238#VN09.05454#Con bo v con d c#Truyn tranh#Hoa Nin# 5000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin# T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249710#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00504000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700090004101400060 00500190005000560820009000618080005000700080011000750090016000860100005001020110 01400107005000900121012004300130004001300173013000700186020001800193020000900211 020001300220039000500233#VN09.05455#Dng mu mc mo#Truyn tranh#Hoa Nin#5000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T s ch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249711#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00509000000000265000450002600110000000200220001100300130003300700090004601400060 00550190005000610820009000668080005000750080011000800090016000910100005001070110 01400112005000900126012004300135004001300178013000700191020001800198020000900216 020001300225039000500238#VN09.05456#Con c th trong rng#Truyn tranh#Hoa Nin# 5000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin# T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249712#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00498000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700090003501400060 00440190005000500820009000558080005000640080011000690090016000800100005000960110 01400101005000900115012004300124004001300167013000700180020001800187020000900205 020001300214039000500227#VN09.05457#Si v co#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi?t# 895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chu yn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249713#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#VAnh## 00507000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700090004401400060 00530190005000590820009000648080005000730080011000780090016000890100005001050110 01400110005000900124012004300133004001300176013000700189020001800196020000900214 020001300223039000500236#VN09.05458#Vt con luyn ging#Truyn tranh#Hoa Nin#50 00#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249714#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#VAnh## 00500000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700090003701400060 00460190005000520820009000578080005000660080011000710090016000820100005000980110 01400103005000900117012004300126004001300169013000700182020001800189020000900207 020001300216039000500229#VN09.05459#H m v bo#Truyn tranh#Hoa Nin#5000#Vi? t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sch C huyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249715#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#VAnh## 00503000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700090004001400060 00490190005000550820009000608080005000690080011000740090016000850100005001010110 01400106005000900120012004300129004001300172013000700185020001800192020000900210 020001300219039000500232#VN09.05460#B lng ca co#Truyn tranh#Hoa Nin#5000# Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr.^b17cm#Hoa Nin#T sc h Chuyn k hay nht v cc loi vt#In ln th 2#249716#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00533000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700270004501400060 00720190005000780820009000838080005000920080011000970090016001080100005001240110 01400129012004300143013000700186005001600193004001300209020001800222020000900240 020001300249039000500262#VN09.05461#Con co v n ngng#Truyn tranh#Trnh by: Hoa Nin design#5000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a11tr .^b17cm#T sch Chuyn k hay nht v cc loi vt#249717#Hoa Nin design#In ln th 2#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00796000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020021000310070035000520220004000872210047000910050009001380050011001470080 01800158009002300176010000500199011001400204013000700218021019500225020002100420 020000900441020000700450020001700457020001500474039000500489#VN09.05462#7000#Vi ?t#001#^214#Con ngi v s sng#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.1#Ti sao c ngi khng phn bit c mu sc?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Vn ho Si Gn#2009#^a32tr.^b17cm#249718#Cung cp cho cc em nh nhng kin thc v khoa hc, x hi v nhng hin tng xy ra trong cuc sng hng ngy: ti sao chng ta khng nhn r mi th trong bng ti; nn lm g khi b bng... #Khoa hc thng thc#Khoa hc#X hi#Sch thng thc#Sch thiu nhi#VAnh## 00814000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020021000310070035000520220004000872210057000910050009001480050011001570080 01800168009002300186010000500209011001400214013000700228021020300235020002100438 020000900459020000700468020001700475020001500492039000500507#VN09.05463#7000#Vi ?t#001#^214#Con ngi v s sng#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.2#Cc em c bit ti sao trng mnh rt ging b m khng?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a32tr.^b17cm#249719#Cung cp cho cc em nh nhng kin thc v khoa hc, x hi v nhng hin tng xy ra trong cuc sng h ng ngy: ti sao chn b t? Xng gip g cho c th, ti sao vn tay ca mi ngi khc nhau...#Khoa hc thng thc#Khoa hc#X hi#Sch thng thc#Sch th iu nhi#VAnh## 00853000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020019000310070035000500220004000852210029000890050009001180050011001270080 01800138009002300156010000500179011001400184013000700198021025200205020000900457 020000900466020000700475020000900482020002100491020001500512039001200527#VN09.05 464#7000#Vi?t#001#^214#Khm ph cuc sng#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T. 1#Ti sao phi k gi khi ng?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a32tr.^b17cm#249720#Khm ph nhng iu k th xung quanh cuc sng ca chng ta, nhng hin tng khoa hc t nhin, x hi nh: ti sao khn g c tr ma di cy, ti sao khng nn chy khi gp rn, ti sao khng nn n hum tc, chun chun u trc khi bit bay...#Khm ph#Khoa hc#X hi#T nh in#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Phng Dung## 00871000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020019000310070035000500220004000852210051000890050009001400050011001490080 01800160009002300178010000500201011001400206013000700220021025100227020000900478 020000900487020000900496020001000505020002100515020001500536039000600551#VN09.05 465#7000#Vi?t#001#^214#Khm ph cuc sng#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T. 2#Cc em c nghe ni n ngi da xanh bao gi cha?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a32tr.^b17cm#249721#Khm ph nhng iu b n, k diu v cuc sng quanh ta c th nh: m nhc em li nhng li ch g , san h l ng vt hay thc vt, in c truyn t u, ti sao my bay khi bay rt s ng vo chim v ti sao trng g li ni trn nc mn...#Khm ph# T nhin#Khoa hc#Cuc sng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00837000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070035000490220004000842210042000880050009001300050011001390080 01800150009002300168010000500191011001400196013000700210021027000217020000900487 020000900496020002100505020001500526039000600541#VN09.05466#7000#Vi?t#590#^214# Th gii ng vt#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.1#Lm sao vt c th bt chc ting ngi?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2009#^a32tr.^b17cm#249722#Gii thch nhng s vic b n k th v th gii ng vt xung quanh ta nh: c su v khng long - loi no d hn, ti sao heo thc h i t v vt c th bt chc ting ngi, mng kh lun , voi ht nc bn g mi m khng sc, mo lm g vi ria mp ca chng...#Khm ph#ng vt#Khoa h c thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00805000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020018000310070035000490220004000842210030000880050009001180050011001270080 01800138009002300156010000500179011001400184013000700198021025000205020000900455 020000900464020002100473020001500494039000600509#VN09.05467#7000#Vi?t#590#^214# Th gii ng vt#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.2#Ti sao chim rt s tr i ma?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a32tr. ^b17cm#249723#Cung cp nhng kin thc c bn v nhng iu k th v th gii ng vt dnh cho cc em nh: c c ng khng, ti sao phi ng mng st cho ng a, ti sao gu Bc cc khng bit lnh, ti sao rn hay th li, bch tuc tho t him bng cch no...#Khm ph#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PD ung## 00851000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020020000310070035000510220004000862210052000900050009001420050011001510080 01800162009002300180010000500203011001400208013000700222021027200229020000900501 020000900510020002100519020001500540039000600555#VN09.05468#7000#Vi?t#580#^214# Vng quc thc vt#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.1#Cc bn nh tng n ghe hoa tu nhc bao gi cha?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a32tr.^b17cm#249724#Cung cp cho cc em nh nhng kin thc ch ung v th gii thc vt nh ti sao: hoa qunh n vo ban m v bm bp n vo bui sng, l cy i mu vo ma thu, hoa hng dng lun quay v pha mt tr i, thc vt c nhm mu khng, thc vt di bin c n hoa khng...#Khm ph#T hc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00836000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020020000310070035000510220004000862210038000900050009001280050011001370080 01800148009002300166010000500189011001400194013000700208021027100215020000900486 020000900495020002100504020001500525039000600540#VN09.05469#7000#Vi?t#580#^214# Vng quc thc vt#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.2#Cc em c hoa nm t ay bao gi cha?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#20 09#^a32tr.^b17cm#249725#Cung cp nhng kin thc c bn v th gii thc vt xun g quanh cuc sng chng ta nh: ti sao cy him khi mc trn b bin, cao su c ly t u, ti sao bn trong qu qut c nhiu ng gn trng, cy np m s n mi nh th no, l cy no c tui th di nht...#Khm ph#Thc vt#Khoa h c thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00825000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020020000310070035000510220004000862210034000900050009001240050011001330080 01800144009002300162010000500185011001400190013000700204021024500211020000900456 020000900465020000700474020002100481020001500502039000600517#VN09.05470#7000#Vi ?t#001#^214#n vi thin nhin#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.1# ct ti ng "ht" bng cch no?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a32tr.^b17cm#249726#Cung cp nhng kin thc c bn v cc hin tn g t nhin, khoa hc x hi xy ra trong cuc sng hng ngy nh: ti sao nc d p tt c la, than c hnh thnh t u, nh sng c b un cong khng, ti sao lt t khng bao gi b ng...#Khm ph#Khoa hc#X hi#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#PDung## 00814000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020020000310070035000510220004000862210054000900050009001440050011001530080 01800164009002300182010000500205011001400210013000700224021026600231020000900497 020000900506020001500515039000600530#VN09.05471#7000#Vi?t#500#^214#n vi thi n nhin#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#T.2#Ct nng sa mc c th lm chn trng g khng nh?#Kim Chu#Bch Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a32tr.^b17cm#249727#Tm hiu, khm ph nhng iu k diu v thin nhin cuc sng xung quanh ta nh: gii thch gi thi mnh xung quanh nh cao tng, cu vi ng m nc, nc ging m vo ma ng v lnh vo ma h, ma , n i la, ong cht sau khi t, nc si bt khi si...#Khm ph#Khoa hc#Sch thi u nhi#PDung## 00795000000000289000450002600110000000200160001100300570002700700350008400500090 01190050011001280140006001390190005001450820006001508080005001560080018001610090 02300179010000500202011001400207012002200221013000700243021019700250020000700447 020000900454020002100463020001500484039000600499#VN09.05472#Khm ph v tr#Vo ban ngy, cc ngi sao thng "trn" i u vy nh?#K, m thut: Kim Chu, Bc h Huyn#Kim Chu#Bch Huyn#7000#Vi?t#523.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn h o Si Gn#2009#^a32tr.^b17cm#iu k diu quanh em#249728#Tm hiu v v tr qu a nhng nghin cu c th v cc hnh tinh, thin thch, v sao, thi dng h, hin tng nguyt thc, nht thc, l en, nh sng, mt trng, mt tri, l th ng tng zon...#V tr#Khm ph#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00837000000000289000450002600110000000200210001100300350003200700350006700500090 01020050011001110140006001220190005001280820004001338080005001370080018001420090 02300160010000500183011001400188012002200202013000700224021025500231020000900486 020001000495020002100505020001500526039000600541#VN09.05473#Khoa hc thng thc #Ti sao bng n c th pht sng?#K, m thut: Kim Chu, Bch Huyn#Kim Chu# Bch Huyn#7000#Vi?t#608#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a3 2tr.^b17cm#iu k diu quanh em#249729#Gii thiu nhng pht minh ca cc nh k hoa hc ni ting trn th gii v c ng dng rng ri cho ti ngy nay nh: pht minh ra xe hi, tia laser, knh vin vng, t lnh, thuc penicillin, my f ax, my nh, th in t, th tinh trong ng nghim...#Khoa hc#Pht minh#Khoa h c thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00731000000000289000450002600110000000200310001100300420004200700180008400600130 01020140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100 00500152011001700157004001300174012002000187013000700207021015900214020001700373 020000900390020002100399020001500420039000600435#VN09.05474# em c mi ngi khen ngi#Sch kin thc dnh cho la tui nhi ng#V Bi Tuyn dch#V Bi Tu yn#12500#Vi?t#177#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b19x17cm#In ln th 3#Em l un ngoan ngon#249730#Nhng li khuyn dnh cho cc em nhi ng v rn luyn th i quen nn np, chuyn cn hc hnh, t r bn lnh v ch kin ca mnh c mi ngi coi trng#Gio dc o c#Nhi ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00718000000000289000450002600110000000200290001100300420004000700180008200600130 01000140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090011001390100 00500150011001700155004001300172012002000185013000700205021015000212020001700362 020000700379020002100386020001500407039000600422#VN09.05475# em c mi ngi yu mn#Sch kin thc dnh cho la tui nhi ng#V Bi Tuyn dch#V Bi Tuy n#12500#Vi?t#177#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b19x17cm#In ln th 3#Em lu n ngoan ngon#249731#Nhng li khuyn dnh cho la tui nhi ng trong rn luyn , hc tp v sinh hot hng ngy, cch ng x vi ngi ln tui c mi ng i yu mn#Gio dc o c#Tr em#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00769000000000301000450002600110000000200310001100300420004200700180008400600130 01020140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090011001410100 00500152011001700157004001300174012002000187013000700207021017800214020001700392 020000700409020000900416020002100425020001500446039000600461#VN09.05476# em c mi ngi tip nhn#Sch kin thc dnh cho la tui nhi ng#V Bi Tuyn d ch#V Bi Tuyn#12500#Vi?t#177#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b19x17cm#In l n th 3#Em lun ngoan ngon#249732#Hng dn cc em nhi ng cch c x vi mi ngi, nhng hnh vi ng cn noi theo, nhng hnh vi sai cn trnh trong i s ng hng ngy em c mi ngi qu mn, tip nhn#Gio dc o c#ng x#Nhi ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00658000000000289000450002600110000000200260001100300420003700700180007900600130 00970140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100 00500147011001700152004001300169012002000182013000700202021009100209020001700300 020000900317020002100326020001500347039000600362#VN09.05477# em l a tr n g yu#Sch kin thc dnh cho la tui nhi ng#V Bi Tuyn dch#V Bi Tuyn#1 2500#Vi?t#177#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b19x17cm#In ln th 3#Em lun n goan ngon#249733#Gm nhng li khuyn v ng x, tu dng, rn luyn cc em tr thnh b ngoan, ng yu#Gio dc o c#Nhi ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#PDung## 00501000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700430003700500140 00800140006000940190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140004001300154005001500167013000700182020001800189020000900207 020001300216039000600229#VN09.05478#B ca G M#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tu n ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a15tr.^b18cm#In ln th 2#L Phng Lin#249734#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#PDung## 00504000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700430004000500140 00830140006000970190005001030820009001088080005001170080005001220090011001270100 00500138011001400143004001300157005001500170013000700185020001800192020000900210 020001300219039000600232#VN09.05479#G anh v G em#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a15tr.^b18cm#In ln th 2#L Phng Lin#249735#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00512000000000265000450002600110000000200240001100300130003500700430004800500140 00910140006001050190005001110820009001168080005001250080005001300090011001350100 00500146011001400151004001300165005001500178013000700193020001800200020000900218 020001300227039000600240#VN09.05480#Voi con v cy bt thn#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a15tr.^b18cm#In ln th 2#L Phng Lin#249736#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00493000000000265000450002600110000000200090001100300130002000700410003300500150 00740140006000890190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135004001300149005001200162013000700174020001800181020000900199 020001300208039000600221#VN09.05481#Ma ng#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Vng Trng#Phng Duy Tng#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009# ^a10tr.^b18cm#In ln th 2#Vng Trng#249737#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00503000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700430003900500140 00820140006000960190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100 00500137011001400142004001300156005001500169013000700184020001800191020000900209 020001300218039000600231#VN09.05482#Th Nu i hc#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim n g#2009#^a15tr.^b18cm#In ln th 2#L Phng Lin#249738#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#PDung## 00501000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700430003700500140 00800140006000940190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140004001300154005001500167013000700182020001800189020000900207 020001300216039000600229#VN09.05483#G M i hi#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tu n ; Li: L Phng Lin#Trn Anh Tun#6000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a15tr.^b18cm#In ln th 2#L Phng Lin#249739#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#PDung## 00878000000000337000450002600110000000200330001102900220004400700680006600500160 01340050019001500050015001690050012001840050014001960140006002100190005002160820 00900221808000500230008000500235009001100240010000500251011001400256012003700270 01300070030702101490031402000110046302000180047402000190049202000090051102000140 0520039000600534#VN09.05484#Ngy mi trng th gii 05 - 06#World environment d ay#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Lm Qu Phng..#Hunh Cn g Minh#Nguyn Hoi Chng#Lm Qu Phng#Tro L Hoa#Trn Bo Ngc#7000#Vi?t#36 3.7007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b14cm#Gio dc mi trng trong nh tr ng#249740#Tm hiu nhng nguyn nhn xu nh hng n mi trng v mt s ho t ng nhm khuyn khch tinh thn, trch nhim bo v mi trng trn th gii# Mi trng#Bo v mi trng# nhim mi trng#Gio dc#Sch song ng#PDung## 00953000000000337000450002600110000000200430001102900240005400700660007800500160 01440050019001600050015001790050012001940050013002060140006002190190005002250820 00600230808000500236008000500241009001100246010000500257011001400262012003700276 01300070031302102270032002000160054702000180056302000090058102000050059002000140 0595039000600609#VN09.05485#Ngy th gii ra tay vi x phng 15 - 10#Global ha nd washing day#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Trn Vn Tr.. #Hunh Cng Minh#Nguyn Hoi Chng#Lm Qu Phng#Tro L Hoa#Trn Vn Tr#7000 #Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b14cm#Gio dc mi trng trong n h trng#249741#Cung cp nhng kin thc c bn v v sinh c th, c bit l vic ra tay vi x phng nhm trch cc bnh v ng h hp v tiu ho, cng mt s s kin pht huy cc hot ng ra tay vi x phng trong nh trng, x hi#V sinh c nhn#Chm sc sc kho#Gio dc#Y t#Sch song ng#PDung## 00825000000000325000450002600110000000200330001102900170004400700660006100500160 01270050019001430050013001620050012001750050014001870140006002010190005002070820 00700212808000500219008000500224009001100229010000500240011001400245012003700259 01300070029602101510030302000090045402000070046302000090047002000140047903900060 0493#VN09.05486#Ngy th gii ng vt (04 - 10)#World animal day#B.s.: Hunh C ng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Trn Vn Tr..#Hunh Cng Minh#Nguyn Hoi Chng#Trn Vn Tr#Tro L Hoa#Trn Bo Ngc#7000#Vi?t#333.95#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b14cm#Gio dc mi trng trong nh trng#249742#Tm hiu v th gii ng vt v mc tn st ca con ngi i vi cc loi ng vt cng nhng thng ip, hnh ng bo v ng vt trn tri t#ng vt#Bo v#Gio dc#Sch song ng#PDung## 00838000000000337000450002600110000000200330001102900350004400700660007900500160 01450050019001610050013001800050012001930050014002050140006002190190005002250820 00600230808000500236008000500241009001100246010000500257011001400262012003700276 01300070031302101230032002000040044302000120044702000120045902000090047102000140 0480039000600494#VN09.05487#i dch cm v cch phng chng#Influenza epidemics and prevention#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Trn Vn Tr. .#Hunh Cng Minh#Nguyn Hoi Chng#Trn Vn Tr#Tro L Hoa#Trn Bo Ngc#7000 #Vi?t#362.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b14cm#Gio dc mi trng trong n h trng#249743#Tm hiu v bnh cm, c bit l cm A (H1N1) cng nh cch ph ng trch v t bo v mnh mt cch an ton, hiu qu nht#Cm#Triu chng#Phn g chng#Gio dc#Sch song ng#PDung## 00876000000000325000450002600110000000200140001102900100002500700650003500500160 01000050019001160050009001350050012001440050014001560140006001700190005001760820 00900181808000500190008000500195009001100200010000500211011001400216012003700230 01300070026702102200027402000090049402000180050302000090052102000140053003900060 0544#VN09.05488#Ngy tri t#Earth day#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Ho i Chng, Tro L Hoa..#Hunh Cng Minh#Nguyn Hoi Chng#L Thanh#Tro L Hoa #Trn Bo Ngc#7000#Vi?t#363.7007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b14cm#Gio dc mi trng trong nh trng#249744#Tm hiu v tri t, nhng tc nhn nh hng nghim trng n tri t km theo cc hot ng bo v tri t: tit ki m ngun nng lng, chin dch tt in, trng cy xanh, ln n chin tranh v t h v kh ht nhn#Tri t#Bo v mi trng#Gio dc#Sch song ng#PDung## 00806000000000325000450002600110000000200270001102900160003800700680005400500160 01220050019001380050015001570050012001720050010001840140006001940190005002000820 00900205808000500214008000500219009001100224010000500235011001400240012003700254 01300070029102101250029802000100042302000180043302000090045102000140046003900060 0474#VN09.05489#Ngy nc th gii 22 - 03#World water day#B.s.: Hunh Cng Minh (ch.b.), Nguyn Hoi Chng, Lm Qu Phng..#Hunh Cng Minh#Nguyn Hoi Chn g#Lm Qu Phng#Tro L Hoa#Thu Loan#7000#Vi?t#363.7007#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a23tr.^b14cm#Gio dc mi trng trong nh trng#249745# cp ti tm qu an trng ca nc sch v hng ti vic bo v mi trng nc t nhng vic l m nh nht, thit thc nht#Nc sch#Bo v mi trng#Gio dc#Sch song ng#P Dung## 00667000000000325000450002600110000002600110001101900050002201400070002700100110 00340020023000450290012000680070028000800220005001082210057001130080018001700090 01100188010000500199011001500204015003200219019000900251020001800260020000400278 02000150028200600110029703900060030808200040031480800050031801300070032300500110 0330#VN09.05490#VN09.05491#Vi?t#25000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midn ight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.11#ng ci nho thng h git ngi! Cp k nh mt tai ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a163tr.^b19cm#Tn tht tc gi : Jim Aitchison#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#PDung#8 23#^214#249746#Lee, James## 00653000000000325000450002600110000002600110001101900050002201400070002700100110 00340020023000450290012000680070028000800220005001082210043001130080018001560090 01100174010000500185011001500190015003200205019000900237020001800246020000400264 02000150026800600110028303900060029408200040030080800050030401300070030900500110 0316#VN09.05492#VN09.05493#Vi?t#24000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midn ight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.12#L hi hi hng. Cu b c i mt vn mu #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a156tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitchiso n#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#PDung#823#^214#249747 #Lee, James## 00647000000000325000450002600110000002600110001108200040002280800050002601900050 00310140007000360010011000430020023000540290012000770070028000890220005001172210 03700122008001800159009001100177010000500188011001500193015003200208019000900240 02000180024902000040026702000150027100600110028603900060029701300070030300500110 0310#VN09.05495#VN09.05494#823#^214#Vi?t#23000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.13#Ngi bn v hnh. B m ng sit c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a147tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitch ison#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#PDung#249748#Lee, James## 00646000000000325000450002600110000002600110001108200040002280800050002601900050 00310140007000360010011000430020023000540290012000770070028000890220005001172210 03600122008001800158009001100176010000500187011001500192015003200207019000900239 02000180024802000040026602000150027000600110028503900060029601300070030200500110 0309#VN09.05497#VN09.05496#823#^214#Vi?t#23000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.14#Thn c c ma. Trm xe but ma qu i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a147tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitchi son#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh#PDung#249749#Lee, J ames## 00666000000000325000450002600110000002600110001108200040002280800050002601900050 00310140007000360010011000430020023000540290012000770070028000890220005001172210 05600122008001800178009001100196010000500207011001500212015003200227019000900259 02000180026802000040028602000150029000600110030503900060031601300070032200500110 0329#VN09.05498#VN09.05499#823#^214#Vi?t#23000#Lee, James#Kinh hong lc na m#Mr Midnight#James Lee ; Mc T Anh dch#T.15#Bn ti l xc p! Nguyn tt c gic m thnh s tht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a147tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Jim Aitchison#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Mc T Anh #PDung#249750#Lee, James## 00632000000000301000450002600110000000200140001100700780002500500150010300500120 01180050014001300060015001440140007001590190005001660820004001718080005001750080 00500180009001100185010000500196011001400201004001300215013000700228019000900235 015004500244020001800289020000400307020001300311039000600324#VN09.05500#o giu vng#Li: Angela Wilkes, Sam Taplin ; Minh ho: Peter Dennis ; Trn Sinh Qun d ch#Wilkes, Angela#Taplin, Sam#Dennis, Peter#Trn Sinh Qun#15000#Vi?t#823#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#249751#Dch Anh#Phng theo truy n ca Robert Louis Stevenson#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00601000000000289000450002600110000000200340001100700640004500500140010900500130 01230060015001360140007001510190005001580820004001638080005001670080005001720090 01100177010000500188011001400193004001300207019000900220013000700229015003400236 020001800270020000400288020001300292039000600305#VN09.05501#Tm mi ngy vng q uanh th gii#Li: Jane Bingham ; Minh ho: Adam Stower ; Trn Sinh Qun dch#Bi ngham, Jane#Stower, Adam#Trn Sinh Qun#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#200 9#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh#249752#Phng theo truyn ca Jules Verne#V n hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00596000000000289000450002600110000000200170001100700640002800500180009200500130 01100060011001230140007001340190005001410820004001468080005001500080005001550090 01100160010000500171011001400176004001300190019000900203013000700212015004600219 020001800265020000400283020001300287039000600300#VN09.05502#Cng cha b nh#Li : Susanna Davidson ; Minh ho: Kate Aldous ; Ngn Giang dch#Davidson, Susanna#A ldous, Kate#Ngn Giang#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#I n ln th 3#Dch Anh#249753#Phng theo truyn ca Frances Hodgson Burnett#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00576000000000289000450002600110000000200150001100700770002600500140010300500140 01170050012001310060017001430140007001600190005001670820004001728080005001760080 00500181009001100186010000500197011001400202004001300216019000900229013000700238 020001800245020000400263020001300267039000600280#VN09.05503#Ng ngn E-dp#Li: Carol Watson, Katie Daynes ; Minh ho: Nick Price ; Trn Sinh Qun dch#Watson, Carol#Daynes, Katie#Price, Nick#Trn Phng Thu#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh#249754#Vn hc thiu nhi#Anh#Truy n tranh#PDung## 00602000000000289000450002600110000000200170001100700700002800500230009800500160 01210060009001370140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090 01100172010000500183011001400188004001300202019000900215013000700224020001800231 039000600249015004000255020000400295020001300299#VN09.05504#Nhng c gi nh#Li : Mary Sebag Montefiore ; Minh ho: Christa Unzner ; Hng Nga dch#Montefiore, M ary Sebag#Unzner, Christa#Hng Nga#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a6 3tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh#249755#Vn hc thiu nhi#PDung#Phng theo truy n ca Louisa May Alcott#Anh#Truyn tranh## 00623000000000313000450002600110000000200140001100300130002500700560003800500130 00940050012001070050014001190060009001330140007001420190005001490820004001548080 00500158008000500163009001100168010000500179011001400184004001300198019000900211 013000700220015004100227020001800268020000400286020001300290039000600303#VN09.05 505#B cha tuyt#Truyn tranh#Li: Lesley Sims ; Minh ha: Alan Marks ; Hng Ng a dch#Sims, Lesley#Marks, Alan#Kelly, Alison#Hng Nga#15000#Vi?t#823#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh#249756#Phng theo truyn c a Christian Andersen#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00663000000000313000450002600110000000200340001100300130004500700680005800500130 01260050014001390050014001530060019001670140007001860190005001930820004001988080 00500202008000500207009001100212010000500223011001400228004001300242019000900255 015003700264013000700301020001800308020000400326020001300330039000600343#VN09.05 506#Nhng cuc phu lu ca Giu-li-v#Truyn tranh#Li: Gill Harvey ; Minh ha: Peter Dennis ; Nguyn Th M Dung dch#Harvey, Gill#Dennis, Peter#Kelly, Alison# Nguyn Th M Dung#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In l n th 3#Dch Anh#Phng theo truyn ca Jonathan Swift#249757#Vn hc thiu nhi#A nh#Truyn tranh#PDung## 00643000000000313000450002600110000000200110001100300130002200700710003500500230 01060050012001290050014001410060014001550140007001690190005001760820004001818080 00500185008000500190009001100195010000500206011001400211004001300225019000900238 015003400247013000700281020001800288020000400306020001300310039000600323#VN09.05 507#V p en#Truyn tranh#Li: Mary Sebag-Montefiore ; Minh ha: Alan Marks ; ng Kim Trm dch#Sebag-Montefiore, Mary#Marks, Alan#Kelly, Alison#ng Kim Tr m#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh# Phng theo truyn ca Anna Sewell#249758#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDun g## 00678000000000313000450002600110000000200500001100300130006100700860007400500140 01600050020001740050014001940060017002080140007002250190005002320820004002378080 00500241008000500246009001100251010000500262011001400267004001300281019000900294 005001300303013000700316020001800323020000400341020001300345039000600358#VN09.05 508#Nhng cuc phiu lu thn k ca dng s Hc-Quyn#Truyn tranh#Li: Claudia Zeff, Gill Harvey ; Minh ho: Stephen Cartwright ; Trn Phng Thu dch#Zeff, C laudia#Cartwright, Stephen#Kelly, Alison#Trn Phng Thu#15000#Vi?t#823#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh#Gill, Harvey#249759#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00719000000000325000450002600110000000200390001100300130005000701060006300500140 01690050020001830050014002030060022002170140007002390190005002460820004002518080 00500255008000500260009001100265010000500276011001400281004001300295019000900308 00500130031700500150033001300070034502000180035202000040037002000130037403900060 0387#VN09.05509#Nhng cuc phiu lu k l ca -i-x#Truyn tranh#Li: Katie D aynes, Vivian Webb, Heather Amery ; Minh ho: Stephen Cartwright ; Nguyn Th Mi nh Trang dch#Daynes, Katie#Cartwright, Stephen#Kelly, Alison#Nguyn Th Minh Tr ang#15000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch An h#Webb, Vivian#Amery, Heather#249760#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00638000000000313000450002600110000000200140001100300130002500700610003800500150 00990050013001140050014001270060011001410140007001520190005001590820004001648080 00500168008000500173009001100178010000500189011001400194004001300208019000900221 015004600230013000700276020001800283020000400301020001300305039000600318#VN09.05 510#By thin nga#Truyn tranh#Li: Rosie Dickins ; Minh ha: Jenny Press ; Ngn Giang dch#Dickins, Rosie#Press, Jenny#Kelly, Alison#Ngn Giang#15000#Vi?t#823 #^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 3#Dch Anh#Phng theo truyn ca Hans Christian Andersen#249761#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00573000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700360004300500160 00790060013000950140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152004001300167012002200180013000700202020001000209 020000900219020001500228020000900243020001300252039000600265#VN09.05511#Pht min h khoa hc#Truyn tranh#Kexue Shiyanshi ; Trn Nht M dch#Kexue Shiyanshi#Trn Nht M#25000#Vi?t#608.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr.^b19cm#In ln th 2 #Truyn tranh khoa hc#249762#Pht minh#Khoa hc#Sch thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#PDung## 00583000000000301000450002600110000000200200001100300130003100700340004400500160 00780060011000940140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149004001300164012002200177013000700199020001100206 020000900217020002100226020001300247020001500260039000600275#VN09.05512#Th gii khng long#Truyn tranh#Kexue Shiyanshi ; Hong Long dch#Kexue Shiyanshi#Hong Long#25000#Vi?t#567.9#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a122tr.^b19cm#In ln th 2#Tr uyn tranh khoa hc#249763#Khng long#K Triat#Khoa hc thng thc#Truyn tranh #Sch thiu nhi#PDung## 00557000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700360004600500160 00820060013000980140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155004001300170012002200183013000700205020001200212 020000900224020001300233020001500246039000600261#VN09.05513#Thm him h mt tr i#Truyn tranh#Kexue Shiyanshi ; Trn Nht M dch#Kexue Shiyanshi#Trn Nht M# 25000#Vi?t#523.2#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a131tr.^b19cm#In ln th 2#Truyn t ranh khoa hc#249764#H mt tri#Khm ph#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00548000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700360004200500160 00780060013000940140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149004001300164012002200177013000700199020000800206 020001000214020001300224020001500237039000600252#VN09.05514#Lch s nhn loi#Tr uyn tranh#Kexue Shiyanshi ; Trn Nht M dch#Kexue Shiyanshi#Trn Nht M#2500 0#Vi?t#909#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a131tr.^b19cm#In ln th 2#Truyn tranh k hoa hc#249765#Lch s#Nhn loi#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00708000000000301000450002600110000002600110001100100070002200200310002900700120 00600140007000720190005000790820008000848080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118012002200133013000700155021015100162020001700313020002300330 020002100353020000900374020000800383020000900391039000600400#VN09.05515#VN09.055 16#L Vn#i em mang tn ngi anh hng#L Vn b.s.#17000#Vi?t#959.703#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a136tr.^b19cm#T sch Gng lit s#249766#Gii thiu 40 g ng mt tiu biu v cuc i v s nghip cch mng ca cc anh hng lit s tro ng hai cuc khng chin chng Php, chng M cu nc#Lch s hin i#Khng chi n chng Php#Khng chin chng M#Anh hng#Lit s#Vit Nam#PDung## 00601000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450070012000650140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090 01100108010000500119011001500124013000700139021011900146020001700265020000800282 020001700290020001000307039000600317#VN09.05517#VN09.05518#VN09.05519#Trng Huy n#Bc H ca chng em#Trng Huyn#67000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009 #^a131tr.^b19cm#249767#Ghi li nhng k nim su sc, xc ng v tnh cm yu t hng ca Bc H vi thiu nin, nhi ng trong v ngoi nc#Vn hc hin i#K nim#Thanh thiu nin#Truyn k#PDung## 00700000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010019000540020022000730070067000950220005001622210 01700167006001800184004001300202008000500215009001100220010000500231011001500236 01200360025101300070028701900090029400500190030302000180032202000040034002000120 0344039000600356#VN09.05520#VN09.05521#VN09.05522#35000#Vi?t#823#^214#Alcott, L ouisa May#Chuyn gia nh March#Louisa May Alcott ; Nguyn Ngc Sng dch ; Ngu yn Xun Hng h..#Ph.1#Nhng c gi nh#Nguyn Ngc Sng#In ln th 5#^aH.#^aK im ng#2009#^a285tr.^b19cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#249768#Dch Anh# Alcott, Louisa May#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#PDung## 00731000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010019000540020022000730070067000950220005001622210 01900167006001800186004001300204008000500217009001100222010000500233011001500238 01200360025301900090028900500170029801300070031500500190032202000180034102000040 0359020001200363039000600375#VN09.05524#VN09.05525#VN09.05523#60000#Vi?t#823#^2 14#Alcott, Louisa May#Chuyn gia nh March#Louisa May Alcott ; Nguyn Ngc Sn g dch ; Nguyn Xun Hng h..#Ph.2#Nhng ngi v tt#Nguyn Ngc Sng#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2009#^a494tr.^b19cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#D ch Anh#Nguyn Xun Hng#249769#Alcott, Louisa May#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thu yt#PDung## 00733000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010019000540020022000730070067000950220005001622210 02100167006001800188004001300206008000500219009001100224010000500235011001500240 01200360025501900090029100500170030001300070031700500190032402000180034302000040 0361020001200365039000600377#VN09.05526#VN09.05528#VN09.05527#60000#Vi?t#823#^2 14#Alcott, Louisa May#Chuyn gia nh March#Louisa May Alcott ; Nguyn Ngc Sn g dch ; Nguyn Xun Hng h..#Ph.3#Nhng chng trai nh#Nguyn Ngc Sng#In l n th 5#^aH.#^aKim ng#2009#^a447tr.^b19cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc# Dch Anh#Nguyn Xun Hng#249770#Alcott, Louisa May#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu t huyt#PDung## 00730000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010019000540020022000730070067000950220005001622210 01800167006001800185004001300203008000500216009001100221010000500232011001500237 01200360025201900090028800500170029701300070031400500190032102000180034002000040 0358020001200362039000600374#VN09.05529#VN09.05530#VN09.05531#60000#Vi?t#823#^2 14#Alcott, Louisa May#Chuyn gia nh March#Louisa May Alcott ; Nguyn Ngc Sn g dch ; Nguyn Xun Hng h..#Ph.4#Cc cu b ca Jo#Nguyn Ngc Sng#In ln t h 5#^aH.#^aKim ng#2009#^a401tr.^b19cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Dc h Anh#Nguyn Xun Hng#249771#Alcott, Louisa May#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuy t#PDung## 00540000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200170003700700490 00540060012001030050009001150140007001240190005001310820004001368080005001400080 00500145009001100150010000500161011001500166004001300181013000700194019000900201 020001800210020000400228020001200232039000600244#VN09.05532#VN09.05533#Gardner, Sally#Ti l Coriander#Sally Gardner ; L Minh c dch ; Lin Nga h..#L Minh c#Lin Nga#50000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a352tr.^b20cm#In ln th 3#249772#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#PDung## 00575000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200170003800700380 00550060016000930050009001090140007001180190005001250820004001308080005001340080 00500139009001100144010000500155011001500160004001300175019000900188012002900197 013000700226020001800233020000400251020001200255039000600267#VN09.05534#VN09.055 35#Paver, Michelle#Ngi anh em si#Michelle Paver ; Nguyn Th Hng dch#Nguyn Th Hng#Lin Nga#45000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a315tr.^b20cm#In l n th 2#Dch Anh#Bin nin s Bng ti c i#249773#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#PDung## 00947000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700390 00540050010000930050016001030050009001190050014001280050012001420140007001540190 00500161082000400166808000500170008000500175009001100180010000500191011001500196 01501820021101300070039302101560040002000200055602000300057602000090060603900060 0615#VN09.05536#VN09.05537#VN09.05538#Ngi "nht l vng"#Trn Hoi, Nguyn V Hong, L Quang..#Trn Hoi#Nguyn V Hong#L Quang#Trnh Ph Sn#L Hng Vn#2 5000#Vi?t#302#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a213tr.^b19cm#Nhng bi vit vo chung kho v ot gii trong cuc thi: "Nhng tm gng bnh d m cao qu" do bo L ao ng, bo Nhn dn v bo Qun i nhn dn phi hp t chc (2008 - 2009)#24 9774#Gm nhiu cu chuyn k v nhng gng ngi tt, vic tt tiu biu trong c nc vi nhng hnh ng, cng hin hi sinh ca h v x hi, v cng ng... #in hnh tin tin#Phong tro ngi tt vic tt#Vit Nam#PDung## 00595000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200160 00430030026000590070010000850050010000950140007001050190005001120820010001178080 00500127008000500132009001100137010000500148011001500153012002800168015003000196 013000700226020001800233020000900251020002700260039000600287#VN09.05539#VN09.055 41#VN09.05540#Vit Linh#Hnh tinh k l#Truyn khoa hc gi tng#Vit Linh#Vit Linh#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a323tr.^b19cm#T sch H ng ti tng lai#Tn tht tc gi: Nghim Siu#249775#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn khoa hc vin tng#PDung## 00723000000000337000450002600110000000200350001100300130004600700800005900500170 01390050016001560060008001720060015001800060015001950060015002100140007002250190 00500232082000600237808000500243008000500248009001100253010000500264011001400269 00400180028301200170030101300070031801900140032502000180033902000090035702000130 0366039000600379#VN09.05542#rmon thm - Vng quc Bnh ko#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#Fuji ko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cn h#15000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#Tr anh truyn mu#249776#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDun g## 00723000000000337000450002600110000000200350001100300130004600700800005900500170 01390050016001560060008001720060015001800060015001950060015002100140007002250190 00500232082000600237808000500243008000500248009001100253010000500264011001400269 00400180028301200170030101900140031801300070033202000180033902000090035702000130 0366039000600379#VN09.05543#rmon thm - Chuyn tu tc hnh#Truyn tranh#Fuji ko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#Fuji ko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cn h#15000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#Tr anh truyn mu#Dch Nht Bn#249777#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDun g## 00720000000000337000450002600110000000200310001100300130004200700800005500500170 01350050016001520060008001680060015001760060015001910060015002060140007002210190 00500228082000600233808000500239008000500244009001100249010000500260011001500265 00400180028001200170029801900140031501300070032902000180033602000090035402000130 0363039000600376#VN09.05544#rmon - 2112! rmon ra i#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#15 000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a126tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249778#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung## 00747000000000337000450002600110000000200580001100300130006900700800008200500170 01620050016001790060008001950060015002030060015002180060015002330140007002480190 00500255082000600260808000500266008000500271009001100276010000500287011001500292 00400180030701200170032501900140034201300070035602000180036302000090038102000130 0390039000600403#VN09.05545#rmon thm - Siu o chch rpin v l th thc h u#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., b in tp: c Lm..#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguy n Qu Qu#on Ngc Cnh#15000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a126tr.^b1 8cm#Ti bn ln th 1#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249779#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#PDung## 00729000000000337000450002600110000000200410001100300130005200700800006500500170 01450050016001620060008001780060015001860060015002010060015002160140007002310190 00500238082000600243808000500249008000500254009001100259010000500270011001400275 00400180028901200170030701900140032401300070033802000180034502000090036302000130 0372039000600385#VN09.05546#rmon thm - i chin thut cn trng#Truyn tran h#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm. .#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ng c Cnh#15000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249780#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#PDung## 00739000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020034000340030013000680070080000810220004001610050017001650050016001820060 00800198006001500206006001500221006001500236004001800251008000500269009001100274 01000050028501100150029001200170030501300070032201900140032902000180034302000090 0361020001300370039000600383#VN09.05547#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Thnh p h th nhi bng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin d ch, b.s., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Ph ng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^ a126tr.^b18cm#Tranh truyn mu#249781#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#PDung## 00739000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020034000340030013000680070080000810220004001610050017001650050016001820060 00800198006001500206006001500221006001500236004001800251008000500269009001100274 01000050028501100150029001200170030501900140032201300070033602000180034302000090 0361020001300370039000600383#VN09.05548#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Thnh p h th nhi bng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin d ch, b.s., bin tp: c Lm..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Ph ng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^ a127tr.^b18cm#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249782#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#PDung## 00742000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020037000340030013000710070080000840220004001640050017001680050016001850060 00800201006001500209006001500224006001500239004001800254008000500272009001100277 01000050028801100150029301200170030801300070032501900140033202000180034602000090 0364020001300373039000600386#VN09.05549#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Lc vo th gii cn trng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng V#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#200 9#^a127tr.^b18cm#Tranh truyn mu#249783#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#PDung## 00742000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020037000340030013000710070080000840220004001640050017001680050016001850060 00800201006001500209006001500224006001500239004001800254008000500272009001100277 01000050028801100150029301200170030801900140032501300070033902000180034602000090 0364020001300373039000600386#VN09.05550#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Lc vo th gii cn trng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng V#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#200 9#^a121tr.^b18cm#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249784#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#PDung## 00742000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020037000340030013000710070080000840220004001640050017001680050016001850060 00800201006001500209006001500224006001500239004001800254008000500272009001100277 01000050028801100150029301200170030801300070032501900140033202000180034602000090 0364020001300373039000600386#VN09.05551#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Hnh tr nh qua di Ngn H#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#200 9#^a126tr.^b18cm#Tranh truyn mu#249785#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#PDung## 00742000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020037000340030013000710070080000840220004001640050017001680050016001850060 00800201006001500209006001500224006001500239004001800254008000500272009001100277 01000050028801100150029301200170030801900140032501300070033902000180034602000090 0364020001300373039000600386#VN09.05552#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Hnh tr nh qua di Ngn H#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#200 9#^a125tr.^b18cm#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249786#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#PDung## 00732000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070080000740220004001540050017001580050016001750060 00800191006001500199006001500214006001500229004001800244008000500262009001100267 01000050027801100150028301200170029801300070031501900140032202000180033602000090 0354020001300363039000600376#VN09.05553#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - Nbita Ty du k#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s ., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng V#c Lm#L Phng Li n#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a127tr. ^b18cm#Tranh truyn mu#249787#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#PDung## 00732000000000349000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020027000340030013000610070080000740220004001540050017001580050016001750060 00800191006001500199006001500214006001500229004001800244008000500262009001100267 01000050027801100150028301200170029801900140031501300070032902000180033602000090 0354020001300363039000600376#VN09.05554#Vi?t#895.6#^214#15000#rmon - Nbita Ty du k#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s ., bin tp: c Lm..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng V#c Lm#L Phng Li n#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a117tr. ^b18cm#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#249788#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#PDung## 00560000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020016000340030013000500070061000630220005001240050014001290050011001430080 00500154009001100159010000500170011001500175006001300190019001400203020001800217 020000900235020001300244039000600257013000700263#VN09.05555#895.6#^214#12000#Vi ?t#Tiu th Sachie#Truyn tranh#Kiyo Fujiwara ; Nhm S Group dch ; K, m thut : Phng Hoa#T.10#Kiyo Fujiwara#Phng Hoa#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#N hm S Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249789## 00548000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020022000340030013000560070035000690220004001042210019001080050013001270060 01500140008000500155009001100160010000500171011001500176019001400191020001800205 020000900223020001300232039000600245013000700251#VN09.05556#Vi?t#895.6#^214#1350 0#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.2#Quy t nh st...!#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249790## 00537000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192020001800206020000900224 020001300233039000600246013000700252#VN09.05557#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.7#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249791## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 00500117009001100122010000500133011001500138019001400153020001800167020000900185 020001300194039000600207013000700213#VN09.05558#13500#Vi?t#895.6#^214#Ichigo v Anzu#Truyn tranh#Tomoo Kato ; Thu Dng dch#T.5#Tomoo Kato#Thu Dng#^aH.#^ aKim ng#2009#^a204tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#PDung#249792## 00539000000000289000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182020001800196 020000900214020001300223039000600236013000700242#VN09.05559#135000#Vi?t#895.6#^ 214#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.5#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249793## 00510000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070034000590220004000930050008000970060024001050080 00500129009001100134010000500145011001500150013000700165019001400172020001800186 020000900204020001300213039000600226#VN09.05560#15000#Vi?t#895.6#^214#Ko Du t y#Truyn tranh#Barasui ; Trn Th Thu Hng dch#T.1#Barasui#Trn Th Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2009#^a169tr.^b18cm#249794#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#PDung## 00539000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400080 00270020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182020001800196 020000900214020001300223039000600236013000700242#VN09.05561#Vi?t#895.6#^214#1350 00#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.6#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249795## 00539000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400080 00270020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182020001800196 020000900214020001300223039000600236013000700242#VN09.05562#Vi?t#895.6#^214#1350 00#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.7#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249796## 00526000000000289000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210014000710190005000850820006000908080005000960050013001010060012001140080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 019001400202039000600216014000700222013000700229#VN09.05563#One piece#Truyn tra nh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.18#Ace xut hin#Vi?t#895.6#^214#Eiichiro O da#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a221tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Dch Nht Bn#PDung#13000#249797## 00522000000000289000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210010000710190005000810820006000868080005000920050013000970060012001100080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 019001400198039000600212014000700218013000700225#VN09.05564#One piece#Truyn tra nh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.19#Phn loi#Vi?t#895.6#^214#Eiichiro Oda#H uyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#PDung#13000#249798## 00536000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210022000960050015001180080 00500133009001100138010000500149011001500154006001000169019001400179020001800193 020000900211020001300220039000600233013000700239#VN09.05565#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.19#Nhanh ln, Son Goku!!#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249799## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.05566#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.27#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#249800## 00558000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.05567#895.6#^214#13000#Vi ?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.28#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#249801## 00558000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.05568#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.29#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#249802## 00743000000000253000450002600110000002600110001100200620002200700410008401900050 01250820010001308080005001400080005001450090021001500100005001710110028001760150 10000204013000700304021013500311020001000446020001100456020000800467020000800475 039000600483#VN09.05570#VN09.05569#Ti liu tuyn truyn hi thi tm hiu cc lu t v giao thng#V Php ch - B Giao thng Vn ti b.s.#Vi?t#343.59709#^214#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a72tr., 4tr. nh mu^b19cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: U Ban An ton Giao thng Quc gia. - Tng Lin on Lao ng Vit Nam#249 803#Tm hiu cc lut v giao thng. K hoch t chc v qui ch t chc hi thi cng mt s cu hi - p tm hiu cc lut v giao thng#Php lut#Giao thng# T chc#Hi thi#PDung## 00804000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300650006400700410 01290140007001700190005001770820010001828080005001920080005001970090021002020100 00500223011001500228015003200243013000700275021017000282020001000452020001100462 020000900473020000900482020001700491039000600508#VN09.05571#VN09.05572#Ti liu hc tp Lut Giao thng ng b#Dng cho o to, st hch cp giy php li xe c gii ng b#V Php ch - B Giao thng Vn ti b.s.#40000#Vi?t#343.59709 #^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a336tr.^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#249804#Gii thiu lut giao thng ng b, vn bn hng dn thi hnh lut giao thng ng b, h thng biu bo v 405 cu hi - p dng st hch li xe c gii ng b#Php lut#Giao thng#ng b#Vit Nam#Ti liu hc tp#PDu ng## 00637000000000301000450002600110000002600110001100200210002200700370004301900050 00800820012000858080005000970080005001020090018001070100005001250110015001300150 05000145005003600195005001100231005000800242005001400250005001400264005001400278 013000700292020001700299020000900316020000400325039000600329#VN09.05574#VN09.055 73#Hng th Qung Bnh#Bi Vn i, Phm B, Phm Hu Bng..#Vi?t#895.9221008#^2 14#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a179tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam tnh Qung Bnh#V Php ch - B Giao thng Vn ti#Bi Vn i#Phm B#Phm Hu Bng#Nguyn Th B#L Thanh Cng#249805#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00549000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300200 00570070052000770060017001290190005001460820006001518080005001570080005001620090 01800167010000500185011001500190013000700205020001700212020000800229020000900237 020000900246020001000255039000600265#VN09.05575#VN09.05576#Nguyn c Bng#ng thi ngu cm#Song ng Hn - Vit#Nguyn tc: Nguyn c Bng ; Nguyn Minh Ngc dch#Nguyn Minh Ngc#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a195tr.^b19c m#249806#Vn hc hin i#Ch Hn#Ch Vit#Vit Nam#Th ng#PDung## 00413000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300040 00510070011000550190005000660820010000718080005000810080005000860090018000910100 00500109011001400114013000700128020001700135020000900152020000400161039000600165 #VN09.05577#VN09.05578#V c Vn#Cy xanh bng ci#Th#V c Vn#Vi?t#895.9221 4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a79tr.^b19cm#249807#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#PDung## 00779000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020012000490070096000610220004001570050011001610050015001720050 01000187005001400197005001500211005001600226005001500242005000800257008000500265 00900180027001000050028801100150029301500780030801300070038602000170039302000090 0410020000400419039000600423#VN09.05579#VN09.05580#20000#Vi?t#895.92214#^214#T bnh th#Xun Quang, Nguyn Vn Bo, Huy Duyt... ; Tuyn chn: Quch ng Khoa , Nguyn Xun , H Thao#T.3#Xun Quang#Nguyn Vn Bo#Huy Duyt#Phm Huy ng# Nguyn Xun #Quch ng Khoa#Nguyn Xun #H Thao#^aH.#^aVn ho dn tc#200 9#^a144tr.^b19cm#Tp th cho mng k nim 15 nm thnh lp phng Trn Nguyn H n - Bc Giang#249808#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00671000000000277000450002600110000002600110001100200340002200700460005600600090 01020140007001110190005001180820011001238080005001340080005001390090018001440100 00500162011001500167006001200182013000700194004001400201021013800215020001700353 020000900370020000800379039000600387#VN09.05581#VN09.05582#Mu cu i honh phi thng dng#Tuyn dch, gii thiu: Tn Vit, Thiu Phong#Tn Vit#15000#Vi?t# 398.209597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a147tr.^b19cm#Thiu Phong#249809#In ln th 13#Gii thiu cc loi cu i n miu, nh t, lng m, cu i ch c tng mng th, mng tn gia... v cc loi honh phi trong dn gian#Vn hc d n gian#Vit Nam#Cu i#PDung## 00634000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010012000490020050000610030013001110070012001240220004001360080 00500140009002000145010000500165011001500170013000700185005001200192020001700204 02000170022102000100023802000080024802000080025602000090026402000090027302000080 0282039000600290#VN09.05583#VN09.05584#30000#Vi?t#398.09597#^214#Bi Huy Mai#D n tc v bn sc vn ho vng Vn Chn Mng L#Tp kho cu#Bi Huy Mai#Q.4#^aH .#^aVn ho Thng tin#2009#^a151tr.^b19cm#249810#Bi Huy Mai#Vn ho dn gian#D n tc thiu s#Phong tc#m thc#Vn hc#Vn Chn#Mng L#Yn Bi#PDung## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200100003600300040 00460070014000500140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090 01800096010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN09.05585#VN09.05586#Phm nh Th#Duyn th#Th#Phm nh Th#100 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a58tr.^b19cm#249811#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00752000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200450003100700090 00760140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090018001170100 00500135011001500140004001400155013000700169021023300176020002000409020002100429 020000900450020000900459039000600468#VN09.05587#VN09.05588#Tn Vit#Mt trm i u nn bit v phong tc Vit Nam#Tn Vit#19000#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a219tr.^b19cm#In ln th 23#249812#Gii thiu nhng phong tc, tp qun, l nghi trong cuc sng, vn ho ca ngi Vit Nam c trnh by d i dng hi p theo cc ch : ci hi, sinh dng, giao thip, o hiu, l tang, gi tt, t l v vn chn ngy, gi#Phong tc c truyn#Nghi l truyn thng#Tp qun#Vit Nam#PDung## 00620000000000253000450002600110000002600110001100200400002200300240006201400070 00860190005000930820004000988080005001020080005001070090011001120100005001230110 01500128013000700143015005600150021012400206020001500330020000800345020000700353 039000600360#VN09.05589#VN09.05590#Lch Cng gio nm phng v 2009 - 2010#Nm C K Su - Canh Dn#10000#Vi?t#263#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a149tr.^b18cm#2498 13#Tn sch ngoi ba: Nhng ngy l cng gio 2009 - 2010#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2009 - 2010 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin Cha#Nghi l#L hi#PDung## 00441000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300120 00410070011000530140007000640190005000710820011000768080005000870080005000920090 01900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020001200169 039000600181#VN09.05591#VN09.05592#Ng Tt T#Tt n#Tiu thuyt#Ng Tt T#130 00#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a334tr.^b13cm#249814#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200190004000300040 00590070018000630140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090 01900113010000500132011001700137013000700154020001700161020000900178020000400187 039000600191#VN09.05593#VN09.05594#Ng Th Thanh Vn#Mi hai thng su#Th#Ng Th Thanh Vn#42000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a95tr.^b1 9x19cm#249815#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200190003300300120 00520070011000640140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020001200179 039000600191#VN09.05595#VN09.05596#Hng Giang#Thm thm ng v#Tiu thuyt#Hn g Giang#80000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a683tr.^b19cm#2 49816#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00726000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300170 00500290024000670070028000910140007001190010018001260190005001440820006001498080 00500155008000500160009002000165010000500185011001500190005000900205013000700214 021015100221020001000372020001100382020000500393020000800398039000600406#VN09.05 597#VN09.05598#VN09.05599#T in ton hc#Anh - Anh - Vit#Mathematical diction ary#Nguyn Quc Cng, Quang H#92000#Nguyn Quc Cng#Vi?t#510.3#^214#^aH.#^a T in Bch khoa#2009#^a941tr.^b18cm#Quang H#249817#Gii thiu t in chuyn ngnh ton hc Anh Vit, gii thch c th cc thut ng t n gin n phc t p v c sp xp theo trnh t bng ch ci#Ting Anh#Ting Vit#Ton#T in#P Dung## 00859000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300490 00520290032001010070055001330140007001880190005001950820004002008080005002040080 00500209009002000214010000500234011001500239005001000254013000700264005003300271 021021800304020001000522020001100532020000800543039000600551#VN09.05600#VN09.056 02#VN09.05601#T in Anh - Vit#Phin m quc t mi nht. Tin dng cho SV - H S#English - Vietnamese dictionary#Vit Fame b.s. ; Hi Ngn ng hc Tp. H Ch M inh h..#45000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a959tr.^b17cm#Vit Fame#249818#Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh#Gm hn 80.000 mc t Anh Vit bao qut nhiu lnh vc nh: cng ngh thng tin, khoa hc k thut, vn ho x hi, kinh t, gio dc, y hc, m nhc... v t vng ph thng ang c s dng hn g ngy trong giao tip#Ting Anh#Ting Vit#T in#PDung## 00641000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003302900320 00520070010000840140008000940010010001020190005001120820004001178080005001210080 01800126009002300144010000500167011001600172013000700188021013300195020001000328 020001100338020000800349039000600357#VN09.05603#VN09.05605#VN09.05604#T in An h - Vit#English - Vietnamese dictionary#Bi Phng#120000#Bi Phng#Vi?t#423#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a1903tr.^b18cm#249819#Gii thi u t in Anh Vit, gm khong 70.000 t vng thng dng v nhng thnh ng hi n i km theo nhng v d d hiu, hu hiu#Ting Anh#Ting Vit#T in#PDung# # 00589000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700120 00610140007000730010012000800190005000920820007000978080005001040080005001090090 01800114010000500132011001600137013000700153021012100160020001700281020001100298 020000800309039000600317#VN09.05607#VN09.05608#VN09.05606#T in Hn - Vit hi n i#L Thanh H#60000#L Thanh H#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#200 9#^a1210tr.^b15cm#249820#Gii thiu khong 60.000 n v t v thut ng thng d ng ca mt s ngnh nh: tin hc, kinh t, ti chnh, du lch...#Ting Trung Qu c#Ting Vit#T in#PDung## 00545000000000265000450002600110000000200160001100700620002701900050008908200120 00948080005001060080005001110090019001160100005001350110015001400050018001550050 01600173005001800189005001600207005001300223013000700236020001700243020000900260 020000400269039000600273#VN09.05609#Lc pht K Su#B.s.: Nguyn nh Trng, Ngu yn B Phiu, Dng Phng Toi..#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aCng an nhn dn# 2009#^a211tr.^b18cm#Nguyn nh Trng#Nguyn B Phiu#Dng Phng Toi#Hong V n Khnh#m Thc Anh#249821#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00673000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700170 00820140007000990010012001060190005001180820004001238080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162013000700177021011700184020000700301020000900308 020000900317020000900326020001300335020001700348039000600365#VN09.05611#VN09.056 12#VN09.05610#Nhng cu hi thng minh v l th: Khoa hc vui#Xun Trng b.s.# 25000#Xun Trng#Vi?t#500#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a231tr.^b19cm#24 9822#Gm nhng cu hi v p v th gii v tr, th gii ng vt, th gii th c vt, khoa hc cng ngh, c th ngi.#V tr#Tri t#ng vt#Thc vt#C t h ngi#Sch thng thc#PDung## 00967000000000337000450002600110000002600110001100200400002200300280006200700540 00900190005001440820007001498080005001560080005001610090011001660100005001770110 01500182015006000197005001200257005001600269005001600285005001400301005001300315 01300070032802102410033502000100057602000090058602000100059502000080060502000100 0613039000600623#VN09.05613#VN09.05614#Hot ng ca U ban Kim tra Cng on#T i liu tp hun nghip v#B.s.: Xun Hc, Nguyn Th Hng, Nguyn Vn Onh.. #Vi?t#331.88#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a200tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on L ao ng Vit Nam. U ban Kim tra# Xun Hc#Nguyn Th Hng#Nguyn Vn Onh# u nh Chu#L Bch Thu#249823#Tm hiu cng tc kim tra ca cng on v hot ng ca U ban kim tra cng on cc cp. Kim tra vic chp hnh iu l v khi c du hiu vi phm iu l. Cng tc qun l ti chnh, gii quyt khiu n i, cng tc son tho vn bn...#Cng on#Kim tra#Nghip v#Qun l#Ti chnh# PDung## 00739000000000277000450002600110000002600110001100200510002200700280007301400070 01010010023001080190005001310820009001368080005001450080005001500090020001550100 00500175011001500180013000700195021020600202020000900408020001100417020000900428 020000900437020000900446039000600455#VN09.05615#VN09.05616#Tm l n ng v ngh thut ng x trong tnh yu#Trnh Nguyn Diu Linh b.s.#42000#Trnh Nguyn Di u Linh#Vi?t#155.3081#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a271tr.^b19cm#249824#P hn tch tm l nam gii khi yu, khi kt hn nh: nam gii yu v ght g ph n, s khc nhau gia nam v n khi yu, chinh phc ph n; ci chy, tun trng mt, ngi chng tt trong gia nh...#Gia nh#Tm l hc#Nam gii#Tnh y u#Hn nhn#PDung## 00624000000000241000450002600110000002600110001100200380002200700170006001400070 00770010017000840190005001010820008001068080005001140080005001190090020001240100 00500144011001500149013000700164021018500171020001100356020000900367039000600376 #VN09.05617#VN09.05618#S tay chnh t ting Vit thng dng#Nguyn Trng Bu#25 000#Nguyn Trng Bu#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a187tr.^b 19cm#249825#Tm hiu nhng qui cch vit hoa, vit du thanh iu trn m tit t ing Vit v nhng iu cn ch trong cc cp vn, cc cp ph m u i lp chnh t d nhm ln trong cch vit#Ting Vit#Chnh t#PDung## 00651000000000289000450002600110000002600110001100200170002200700210003901400070 00600190005000670820006000728080005000780080005000830090020000880100005001080110 01500113005001000128013000700138021016900145020000800314020000700322020001100329 020000800340020000400348020000300352039000600355#VN09.05619#VN09.05620#B quyt lm p#Hng Hnh s.t., b.s.#24000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a179tr.^b19cm#Hng Hnh#249826#Gii thiu nhng b quyt lm p dnh cho ph n, c bit l phng php chm sc da, ngh thut trang im, cch chn trang phc, chm sc tc c mi tc kho p#Lm p#Ph n#Trang im#Qun o#Tc #Da#PDung## 00449000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700180 00450140007000630010018000700190005000880820010000938080005001030080005001080090 02000113010000500133011001400138013000700152020001700159020000900176020000400185 039000600189#VN09.05621#VN09.05622#Trng sng i ti#Th#Nguyn Phng Nga#2000 0#Nguyn Phng Nga#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a67tr.^b 19cm#249827#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00443000000000241000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700190 00440010019000630190005000820820010000878080005000970080009001020090019001110100 00500130011001500135013000700150020001700157020000900174020001200183039000600195 #VN09.05623#VN09.05624#Trong vng tay m#Th#Mt nhn o Quang#Mt nhn o Qua ng#Vi?t#895.92234#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a271tr.^b20cm#249828#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300180003900700100 00570140007000670010010000740190005000840820010000898080005000990080005001040090 01100109010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.05625#VN09.05626#Li xa vng mi#Th ho danh ngn#Trn Thn# 20000#Trn Thn#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a90tr.^b19cm#249829#V n hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300080004100700130 00490140007000620010013000690190005000820820010000878080005000970080005001020090 01100107010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000600175#VN09.05627#VN09.05628#Hai u... ni nh#Tp th#Bi Ho Bnh#35000 #Bi Ho Bnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a147tr.^b19cm#249830#V n hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00449000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200100003300300120 00430070007000550140007000620010007000690190005000760820010000818080005000910080 00500096009001100101010000500112011001500117013000700132020001700139020000900156 020001200165039000600177#VN09.05629#VN09.05631#VN09.05630#Lut tri#Tiu thuyt# Huy C#44000#Huy C#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a290tr.^b19cm#249 831#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00487000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700380004001400070 00780190005000850820011000908080005001010080011001060090016001170100005001330110 01500138012002000153005000900173013000700182020001700189020000900206020001200215 039000600227#VN09.05632#VN09.05633#Ba Giai - T Xut#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^ b18cm#Truyn vui dn gian#Nhn Vn#249832#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci# PDung## 00479000000000253000450002600110000002600110001100200100002200700380003201400070 00700190005000770820011000828080005000930080011000980090016001090100005001250110 01500130012002000145005000900165013000700174020001700181020000900198020001200207 039000600219#VN09.05635#VN09.05634#S st b#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a143tr.^b18cm#Tr uyn vui dn gian#Nhn Vn#249833#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#PDung## 00478000000000253000450002600110000002600110001100200090002200700380003101400070 00690190005000760820011000818080005000920080011000970090016001080100005001240110 01500129012002000144005000900164013000700173020001700180020000900197020001200206 039000600218#VN09.05636#VN09.05637#Xin Bt#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thi u#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a144tr.^b18cm#Tru yn vui dn gian#Nhn Vn#249834#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#PDung## 00493000000000253000450002600110000002600110001100200240002200700380004601400070 00840190005000910820011000968080005001070080011001120090016001230100005001390110 01500144012002000159005000900179013000700188020001700195020000900212020001200221 039000600233#VN09.05638#VN09.05639#Giai thoi v Trng Ln#Nhn Vn s.t., tuyn chn, gii thiu#10000#Vi?t#398.209597#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a1 44tr.^b18cm#Truyn vui dn gian#Nhn Vn#249835#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#PDung## 00465000000000253000450002600110000000200180001100300130002900700220004201400060 00640190005000700820009000758080005000840080011000890090016001000100005001160110 01400121005001000135012001300145013000700158020001800165020000900183020001300192 039000600205#VN09.05640#Nc mt ri mun#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#400 0#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a63tr.^b19cm#Kim Khnh#C tin xanh#249836#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00495000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700320004201400060 00740190005000800820009000858080005000940080011000990090016001100100005001260110 01400131005000900145012001300154005000900167013000700176020001800183020000900201 020001300210039000600223#VN09.05641#i bn cng ngh#Truyn tranh#Tranh: Hng L n ; Li: Thu Lan#4000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a64 tr.^b19cm#Hng Ln#C tin xanh#Thu Lan#249837#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#PDung## 00464000000000253000450002600110000000200170001100300130002800700220004101400060 00630190005000690820009000748080005000830080011000880090016000990100005001150110 01400120005001000134012001300144013000700157020001800164020000900182020001300191 039000600204#VN09.05642#Cu b bn v s#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#4000 #Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Kim Khnh#C tin xanh#249838#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00504000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700350004501400060 00800190005000860820009000918080005001000080011001050090016001160100005001320110 01400137005000900151012001300160005001200173013000700185020001800192020000900210 020001300219039000600232#VN09.05643#Din vin bt c d#Truyn tranh#Tranh: Hn g Ln ; Li: Tho Nguyn#4000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#200 9#^a64tr.^b19cm#Hng Ln#C tin xanh#Tho Nguyn#249839#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00533000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700450004301400060 00880190005000940820009000998080005001080080011001130090016001240100005001400110 01400145005001000159012001300169005001000182005001000192013000700202020001800209 020000900227020001300236039000600249#VN09.05644#iu c cui cng#Truyn tranh# Tranh: Kim Khnh ; Li: Thin Kim, Hng Ngc#4000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Kim Khnh#C tin xanh#Thin Kim#Hng Ngc#2 49840#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00498000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700340004101400060 00750190005000810820009000868080005000950080011001000090016001110100005001270110 01400132005001000146012001300156005001000169013000700179020001800186020000900204 020001300213039000600226#VN09.05645#c m ho huyn#Truyn tranh#Tranh: Kim Kh nh ; Li: Hng Ngc#4000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a6 4tr.^b19cm#Kim Khnh#C tin xanh#Hng Ngc#249841#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#PDung## 00499000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700350004001400060 00750190005000810820009000868080005000950080011001000090016001110100005001270110 01400132005000900146012001300155005001200168013000700180020001800187020000900205 020001300214039000600227#VN09.05646#Bng ma k trm#Truyn tranh#Tranh: Hng Ln ; Li: Tho Nguyn#4000#Vi?t#895.9223#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a6 4tr.^b19cm#Hng Ln#C tin xanh#Tho Nguyn#249842#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#PDung## 00610000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 06500106022000400171005001400175005001400189008000500203009001100208010000500219 011001500224012003500239006001300274019001400287013000700301#VN09.05647#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#12000#Vi?t#895.6#^214#Gia tc rng#Truyn tranh#Kusakawa Nari ; Nhm dch: S Group ; K, m thut: Bi Ch Trung#T.6#Kusa kawa Nari#Bi Ch Trung#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh ch o la tui 15+#Nhm S Group#Dch Nht Bn#249843## 00509000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020011000800030013000910070 03600104022000500140005001800145008000500163009001100168010000500179011001500184 006001100199019001400210013000700224#VN09.05648#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#12000#Vi?t#895.6#^214#Golden age#Truyn tranh#Samukawa Kazuyuki ; Nhm Lesix dch#T.13#Samukawa Kazuyuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#249844## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210016001060050015001220060 02000137008000500157009001100162010000500173011001500178019001400193020001800207 020000900225020001300234039000600247013000700253#VN09.05649#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.17#Vu m n n gip#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249845## 00552000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070042000590220005001012210017001060050015001230060 02000138008000500158009001100163010000500174011001600179019001400195020001800209 020000900227020001300236039000600249013000700255#VN09.05650#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.18#Mt n phc sinh#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr..^b1 8cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249846## 00516000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.05651#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.7#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#249847## 00516000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.05652#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.8#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a174tr.^b18cm#Dch Nht Bn#249848## 00516000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.05653#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.9#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#249849## 00537000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192020001800206020000900224 020001300233039000600246013000700252#VN09.05654#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.8#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a199tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249850## 00545000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210016001080050013001240060 01500137008000500152009001100157010000500168011001500173019001400188020001800202 020000900220020001300229039000600242013000700248#VN09.05655#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.3#Cn 8 pht na!#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a207tr.^b18cm#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249851## 00527000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 04200111022000400153005001800157006001700175008000500192009001100197010000500208 011001500213019001400228013000700242#VN09.05656#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Taka nashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.5#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#249852## 00527000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 04200111022000400153005001800157006001700175008000500192009001100197010000500208 011001500213019001400228013000700242#VN09.05657#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Taka nashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.6#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#249853## 00625000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070055000660220004001210050019001250050014001440060 01400158008001800172009001100190010000500201011001500206012003500221019001400256 020001800270020000900288020001300297039000600310013000700316#VN09.05658#14000#V i?t#895.6#^214#Huyn thoi karate#Truyn tranh#Midoriboshi Takeru, Miyoshi Yuuki ; Phan Th Hng dch#T.3#Midoriboshi Takeru#Miyoshi Yuuki#Phan Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249854## 00567000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020018000340030013000520070029000650220005000940050017000990080018001160090 01100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197020001300206 039000600219012004000225006000500265013000700270#VN09.05659#895.6#^214#14000#Vi ?t#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Baka dch#T.15#Yoshiki Naka mura#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Baka#2 49855## 00557000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020019000940030 01300113007002600126022000500152006000500157008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211012003500225013000700260#VN09.05660#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc l a#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.10#NaNa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#249856## 00509000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 02600111022000500137005001100142006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.05661#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.14#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a181tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#249857## 00515000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039000600224013000700230#VN09.05662#14000#Vi?t#895.6#^214#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.3#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#PDung#249858## 00560000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 02800106022000500134005001500139006000600154008001800160009001100178010000500189 011001500194019001400209012004000223013000700263#VN09.05663#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takay a Natsuki ; Nande dch#T.16#Takaya Natsuki#Nande#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#249859## 00559000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.05664#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#PDung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.19#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#249860## 00510000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020011000800030013000910070 03000104022000500134005001500139006000800154008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211013000700225#VN09.05665#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; C m Vn dch#T.10#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a184tr .^b18cm#Dch Nht Bn#249861## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340070031000480220004000790050019000830060005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012003500156019001400191020001800205020000900223 020001300232039000600245013000700251#VN09.05666#14000#Vi?t#895.6#^214#Cp bi t rng#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T.2#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#249862## 00621000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530190005000590820006000648080005000700140007000750020008000820030013000900070 06100103022000500164008001800169009001100187010000500198011001500203012004000218 019001600258005001400274005001300288006001100301013000700312#VN09.05667#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#PDung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tr anh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.48#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#D ch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#249863## 00623000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000500163005001600168005001500184006001500199008001800214009001100232 010000500243011001500248012003500263019001600298013000700314#VN09.05668#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.17#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b1 9cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#249864## 00585000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228020001800242 020000900260020001300269039000600282013000700288#VN09.05669#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.4#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a175tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#PDung#249865## 00601000000000301000450002600110000001900050001101200400001601400070005608200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070026001290220005001550080 01800160009001100178010000500189011001500194019001600209020001800225020001100243 020001300254005000900267006001000276039000600286013000700292#VN09.05670#Vi?t#Tru yn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Ngc Tng dch#T.29#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a211tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Chan Mou#Ngc Tng#PDung#249866## 01067000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490010015000540020056000690070021001250220004001462210011001500080 00500161009001800166010000500184011001500189015006500204020001700269020000900286 02000090029503900040030402000110030801300070031902103790032602000170070502000190 0722#VV09.15893#VV09.15895#VV09.15894#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Th Hu#Tng t p vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Nguyn Th Hu ch.b.#T.3#Thn thoi#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a711tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tng tp#HH#Thn th oi#249867#Khi nim, lch s su tm, nghin cu, gi tr ni dung v ngh thu t ca th loi thn thoi ni chung, thn thoi cc dn tc thiu s Vit Nam n i ring. Gii thiu cc tc phm thn thon ca cc dn tc thiu s nc ta bn g ch dn tc v bn dch ting Vit. Trnh by v bng tra cc v thn trong th n thoi dn tc thiu s Vit Nam v cc th mc su tm, nghin cu#Dn tc th iu s#Nghin cu vn hc## 01116000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500090003301900050 00420820011000478080005000580010011000630020056000740070035001300220004001652210 01200169008000500181009001800186010000500204011001600209015006500225020001700290 02000090030702000090031603900040032502000190032901300070034802103740035502000070 0729020001700736020001300753#VV09.15897#VV09.15896#VV09.15898#Y'K Ni#Vi?t#398. 209597#^214# Hng K#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B .s.: Hng K (ch.b.), Y'K Ni#T.9#S thi #^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a 1018tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#V n hc dn gian#Vit Nam#Tng tp#HH#Nghin cu vn hc#249868#Trnh by: lch s su tm, nghin cu s thi ; i cng v tc ngi ; khi nim kleikha n v phng thc tn ti ca kleikhan trong cuc sng; ni dung s thi ; gi tr vn hc ca s thi . Gii thiu bn phin m ting v bn dch ting Vit ca trch on hai tc phm s thi Dm San v Mdrng Dm cng th mc ti l iu su tm, nghin cu v s thi #S thi#Dn tc thiu s#Dn tc ## 00990000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500140003301900050 00470820011000528080005000630010011000680020056000790070040001350220005001752210 01500180008000500195009001800200010000500218011001500223015006500238020001700303 02000090032002000090032903900040033802000190034201300070036102102340036802000070 0602020001700609020001400626#VV09.15899#VV09.15901#VV09.15900#V Quang Dng#Vi?t #398.209597#^214# Hng K#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Hng K (ch.b.), V Quang Dng#T.11#S thi M Nng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a899tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tng tp#HH#Nghin cu vn hc#249869#Gi i thiu trch on ca tc phm s thi M Nng Krau nglau Trk, nglau Khay (thu c c h Bu Tri, Mt Trng) thng qua bn phin m ting M Nng v bn dch ting Vit cng th mc ti liu su tm, nghin cu v s thi M Nng#S thi#D n tc thiu s#Dn tc Mnng## 01125000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500140003301900050 00470820011000528080005000630010011000680020056000790070040001350220005001752210 01500180008000500195009001800200010000500218011001600223015006500239020001700304 02000090032102000090033003900040033902000190034301300070036202103680036902000070 0737020001700744020001400761#VV09.15902#VV09.15903#VV09.15904#V Quang Dng#Vi?t #398.209597#^214# Hng K#Tng tp vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#B.s.: Hng K (ch.b.), V Quang Dng#T.10#S thi M Nng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1419tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tng tp#HH#Nghin cu vn hc#249870#Tr nh by: qu trnh su tm, nghin cu s thi M Nng; i cng v tc ngi M Nng; phng thc tn ti ca ot ndrong trong cuc sng; ni dung ca s thi M Nng; thi php ca s thi M Nng. Gii thiu tc phm s thi "K v gia ph s thi - ot ndrong" v trch on s thi "Cp ching c bon Ting" thng qua bn phin m ting M Nng v bn dch ting Vit#S thi#Dn tc thiu s#Dn tc Mn ng## 00770000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700440 00520050009000960050015001050050016001200050015001360050013001510190005001640820 01100169808000500180008000500185009002000190010000500210011001500215015004300230 013000700273021012900280020001700409020001700426020000900443039000400452#VV09.15 905#VV09.15907#VV09.15906#L hi Thnh Ging#Nh Hnh, L Trng Khnh, Nguyn V n Kho..#Nh Hnh#L Trng Khnh#Nguyn Vn Kho#Cung Khc Lc#Lng Vn K#Vi? t#394.269597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a836tr.^b24cm#TTS ghi: Vin V n ho Ngh thut Vit Nam#249871#Gii thiu v cc di tch v huyn thoi Thnh Ging, cng nh nhng l hi v nhn vt ny v th mc nghin cu v Thnh Gin g#Vn ho dn gian#L hi c truyn#Vit Nam#HH## 00707000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700500 00550050010001050050010001150140008001250190005001330820009001388080005001470080 00500152009002000157010000500177011001500182001001400197013000700211021014300218 020001300361020000800374020001000382020000900392039000400401#VV09.15908#VV09.159 09#VV09.15910#Nhn vt ch Vit Nam#B.s.: V Ngc Khnh (ch.b.), Bch Ngc, Minh Tho#Bch Ngc#Minh Tho#110000#Vi?t#920.0597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 09#^a583tr.^b24cm#V Ngc Khnh#249872#Gii thiu tiu s v s nghip ca cc n hn vt lch s tiu biu ca Vit Nam qua cc thi k lch s, c sp xp the o trnh t A, B, C...#Nhn vt ch#Tiu s#S nghip#Vit Nam#HH## 00990000000000361000450002600110000002600110001100200220002200300500004400700740 00940050016001680050016001840050019002000050023002190050014002420190005002560820 00800261808000500269008000500274009001100279010000500290011001500295015002700310 00500100033701300070034702102100035402000100056402000120057402000120058602000100 0598020000900608020000700617039000400624#VV09.15911#VV09.15912#S tay chp hnh vin#Cun sch c hon thanh vi s gip ca JICA#Phm Quang Dng, L Th K im Dung, L Th Hng Giang... ; L Thu H ch.b.#Phm Quang Dng#L Th Kim Dung #L Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Giang#Trn Vit Hi#Vi?t#347.597#^214#^aH.# ^aThng k#2009#^a632tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php#L Thu H#249873#Trnh by nhng vn chung v c quan thi hnh n dn s v chp hnh vin. Hng d n cc nghip v thi hnh n, c bit l cc loi n c th nh n hn nhn v gia nh, n lao ng, n s hu tr tu...#Php lut#Thi hnh n#Lut dn s# n dn s#Vit Nam#S tay#HH## 00554000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020044000340070029000780220004001070050014001110050014001250080005001390090 01800144010000500162011001500167013000700182020001100189020000600200020000800206 020001200214020002000226020001400246039000400260#VV09.15913#21000#Vi?t#372.6#^2 14#Cu hi v bi tp trc nghim ting Vit 4#Trn c Nim, L Th Nguyn#T.1# Trn c Nim#L Th Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a132tr.^b24cm#249874#Ti ng Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm#HH## 00554000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020044000340070029000780220004001070050014001110050014001250080005001390090 01800144010000500162011001500167013000700182020001100189020000600200020000800206 020001200214020002000226020001400246039000400260#VV09.15914#19000#Vi?t#372.6#^2 14#Cu hi v bi tp trc nghim ting Vit 4#Trn c Nim, L Th Nguyn#T.2# Trn c Nim#L Th Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a124tr.^b24cm#249875#Ti ng Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm#HH## 00605000000000301000450002600110000000200390001100300240005000700500007400500140 01240050017001380050017001550140007001720190005001790820006001848080005001900080 00500195009001800200010000500218011001500223013000700238020000500245020000600250 020000800256020001200264020000900276020001400285039000400299#VV09.15915#Tuyn ch n 400 bi tp ton tiu hc 4#Bi dng hc sinh gii#T Hoi Phong, Hunh Minh Chin, Trn Hunh Thng#T Hoi Phong#Hunh Minh Chin#Trn Hunh Thng#27000# Vi?t#372.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a172tr.^b24cm#249876#Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Tiu hc#Sch c thm#HH## 00539000000000289000450002600110000000200270001100300230003800700160006100500160 00770140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090018001250100 00500143011001500148013000700163020000800170020000600178020000800184020001200192 020002000204020000700224020001400231039000400245#VV09.15916#Kin thc c bn lc h s 7#T lun v trc nghim#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#23000#Vi?t#959.70 076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a158tr.^b24cm#249877#Lch s#Lp 7#Bi tp #Trc nghim#Cu hi trc nghim#n tp#Sch c thm#HH## 00542000000000289000450002600110000000200240001100300320003500700140006700500140 00810140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090018001210100 00500139011001500144013000700159020001000166020000600176020001200182020000800194 020001200202020002000214020001400234039000400248#VV09.15917# kim tra ting An h 8#Bin son theo chng trnh mi#Tn N Cm T#Tn N Cm T#18000#Vi?t#428# ^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a118tr.^b24cm#249878#Ting Anh#Lp 8# kim t ra#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm#HH## 00505000000000277000450002600110000000200240001100300320003500700140006700500140 00810140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090018001210100 00500139011001500144013000700159020001000166020000600176020001200182020000700194 020000800201020001400209039000400223#VV09.15918# kim tra ting Anh 9#Bin so n theo chng trnh mi#Tn N Cm T#Tn N Cm T#18000#Vi?t#428#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a118tr.^b24cm#249879#Ting Anh#Lp 9# kim tra#n tp#B i tp#Sch c thm#HH## 00460000000000253000450002600110000000200300001100700160004100500160005701400070 00730190005000800820007000858080005000920080005000970090018001020100005001200110 01400125013000700139020001800146020000600164020000800170020001000178020001400188 039000400202#VV09.15919#Thc hnh gio dc cng dn 6#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#15000#Vi?t#170.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a95tr.^b24cm#249880#G io dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#HH## 00441000000000253000450002600110000000200210001100700160003200500160004801400070 00640190005000710820010000768080005000860080005000910090018000960100005001140110 01400119013000700133020000800140020000600148020000800154020000700162020001400169 039000400183#VV09.15920# hc tt lch s 6#on Cng Tng#on Cng Tng#160 00#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a99tr.^b24cm#249881#Lch s #Lp 6#Bi tp#n tp#Sch c thm#HH## 00442000000000253000450002600110000000200210001100700160003200500160004801400070 00640190005000710820010000768080005000860080005000910090018000960100005001140110 01500119013000700134020000800141020000600149020000800155020000700163020001400170 039000400184#VV09.15921# hc tt lch s 9#on Cng Tng#on Cng Tng#220 00#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a144tr.^b24cm#249882#Lch s #Lp 9#Bi tp#n tp#Sch c thm#HH## 00511000000000277000450002600110000000200190001100300370003000700140006700500140 00810140007000950190005001020820008001078080005001150080005001200090018001250100 00500143011001500148013000700163020000800170020000700178020000800185020001200193 020001000205020001400215039000400229#VV09.15922#Hc tt ho hc 10#Bin son the o chng trnh mi 2009#Phm c Bnh#Phm c Bnh#35000#Vi?t#546.071#^214#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a230tr.^b24cm#249883#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghi m#Ho v c#Sch c thm#HH## 00483000000000265000450002600110000000200190001100300320003000700140006200500140 00760140007000900190005000970820007001028080005001090080005001140090018001190100 00500137011001500142013000700157020000800164020000700172020000800179020001200187 020001400199039000400213#VV09.15923#Hc tt ho hc 12#Bin son theo chng tr nh mi#Phm c Bnh#Phm c Bnh#40000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a263tr.^b24cm#249884#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#HH ## 00580000000000277000450002600110000002600110001100200320002200700820005400500160 01360050014001520140007001660190005001730820007001788080005001850080005001900090 01800195010000500213011001500218004001800233013000700251020000800258020000600266 020001200272020001400284039000400298#VV09.15924#VV09.15925#Tuyn tp 150 bi vn hay lp 5#B.s., tuyn chn, gii thiu: Thi Quang Vinh, Trn c Nim, Trn L Tho Linh..#Thi Quang Vinh#Trn c Nim#27000#Vi?t#372.62#^214#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a151tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#249885#Bi vn#Lp 5#Tp lm vn #Sch c thm#HH## 00535000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700590004600500160 01050050012001210140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090 01800159010000500177011001500182013000700197020000800204020000700212020000800219 020001200227020001400239039000400253#VV09.15926#VV09.15927#162 bi vn chn lc 12#B.s., tuyn chn, gii thiu: Thi Quang Vinh, Tho Bo Mi#Thi Quang Vinh#Th o Bo Mi#45000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a345tr.^b24cm#249886 #Bi vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#HH## 00495000000000265000450002600110000002600110001100200230002200700420004500500180 00870140007001050190005001120820004001178080005001210080005001260090018001310100 00500149011001500154013000700169020000800176020000700184020000800191020001200199 020001400211039000400225#VV09.15928#VV09.15929#100 bi vn hay lp 12#Trn L Th o b.s., tuyn chn, gii thiu#Trn L Tho Linh#38000#Vi?t#807#^214#^aH.#^a i hc S phm#2009#^a232tr.^b24cm#249887#Bi vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#HH## 00636000000000301000450002600110000002600110001100200600002200700620008200500120 01440140007001560190005001630820008001688080005001760080005001810090018001860100 00500204011001500209005001500224005001300239013000700252020000500259020002000264 020001400284020001000298020000800308020001400316039000400330#VV09.15930#VV09.159 31#Phng php gii ton: H v t - h cha du tr tuyt i#L Hng c, o Thin Khi, L Bch Ngc ; L Hng c ch.b.#L Hng c#48000#Vi?t#515.076#^21 4#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a299tr.^b24cm#o Thin Khi#L Bch Ngc#249888# Ton#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Gii tch#Bi tp#Sch c thm#HH## 00646000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020038000330030061000710070040001320220004001720050012001760050013001880050 01300201008000500214009001800219010000500237011001400242013000700256020000500263 020000600268020000800274020001200282020002000294020001400314039000400328#VV09.15 932#9800#Vi?t#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 1#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong L Mai#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong L Mai#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a63t r.^b24cm#249889#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm #HH## 00646000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020038000330030061000710070040001320220004001720050012001760050013001880050 01300201008000500214009001800219010000500237011001400242013000700256020000500263 020000600268020000800274020001200282020002000294020001400314039000400328#VV09.15 933#9800#Vi?t#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 3#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong L Mai#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong L Mai#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a68t r.^b24cm#249890#Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm #HH## 00646000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020038000330030061000710070040001320220004001720050012001760050013001880050 01300201008000500214009001800219010000500237011001400242013000700256020000500263 020000600268020000800274020001200282020002000294020001400314039000400328#VV09.15 934#9800#Vi?t#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 4#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong Ma i L#T.1# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a68t r.^b24cm#249891#Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm #HH## 00646000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020038000330030061000710070040001320220004001720050012001760050013001880050 01300201008000500214009001800219010000500237011001400242013000700256020000500263 020000600268020000800274020001200282020002000294020001400314039000400328#VV09.15 935#9800#Vi?t#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 4#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong Ma i L#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a70t r.^b24cm#249892#Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm #HH## 00647000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020038000340030061000720070040001330220004001730050012001770050013001890050 01300202008000500215009001800220010000500238011001400243013000700257020000500264 020000600269020000800275020001200283020002000295020001400315039000400329#VV09.15 936#10900#Vi?t#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 5#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong L Mai#T.1# Tin t#V Vn Dng#Hong L Mai#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a75 tr.^b24cm#249893#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c th m#HH## 00646000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020038000330030061000710070040001320220004001720050012001760050013001880050 01300201008000500214009001800219010000500237011001400242013000700256020000500263 020000600268020000800274020001200282020002000294020001400314039000400328#VV09.15 937#9800#Vi?t#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 5#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong L Mai#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong L Mai#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a71t r.^b24cm#249894#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm #HH## 00528000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020043000330070043000760220004001190050014001230050013001370050014001500080 00500164009001800169010000500187011001400192013000700206020000500213020000600218 020000800224020001400232039000400246#VV09.15938#8500#Vi?t#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton tiu hc 5# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a63tr.^b24 cm#249895#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#HH## 00528000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020043000330070043000760220004001190050014001230050013001370050014001500080 00500164009001800169010000500187011001400192013000700206020000500213020000600218 020000800224020001400232039000400246#VV09.15939#8500#Vi?t#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton tiu hc 5# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a63tr.^b24 cm#249896#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#HH## 00572000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020043000330030032000760070043001080220004001510050014001550050013001690050 01400182008000500196009001800201010000500219011001400224013000700238020000500245 020000600250020000800256020001400264039000400278#VV09.15940#8500#Vi?t#372.7#^21 4#Bi tp b tr v nng cao ton tiu hc 4#Theo chun kin thc v k nng# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a24tr.^b24cm#249897#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#HH## 00531000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020043000330030032000760070028001080220004001360050014001400050013001540080 00500167009001800172010000500190011001400195013000700209020000500216020000600221 020000800227020001400235039000400249#VV09.15941#7000#Vi?t#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton tiu hc 3#Theo chun kin thc v k nng# Trung Hiu, V Vn Dng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^ b24cm#249898#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#HH## 00531000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020043000330030032000760070028001080220004001360050014001400050013001540080 00500167009001800172010000500190011001400195013000700209020000500216020000600221 020000800227020001400235039000400249#VV09.15942#7000#Vi?t#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton tiu hc 2#Theo chun kin thc v k nng# Trung Hiu, V Vn Dng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a52tr.^ b24cm#249899#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#HH## 00531000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020043000330030032000760070028001080220004001360050014001400050013001540080 00500167009001800172010000500190011001400195013000700209020000500216020000600221 020000800227020001400235039000400249#VV09.15943#7000#Vi?t#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton tiu hc 2#Theo chun kin thc v k nng# Trung Hiu, V Vn Dng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a51tr.^ b24cm#249900#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#HH## 00620000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020049000330070057000820220004001390050021001430050016001640050018001800080 00500198009001800203010000500221011001400226013000700240020001100247020000600258 020000800264020000800272020002000280020001400300039000400314#VV09.15944#9000#Vi ?t#372.6#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Vit tiu hc 4#Trn Th Minh Ph ng, Hong Cao Cng, Phm Th Kim Oanh#T.1#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng #Phm Th Kim Oanh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a67tr.^b24cm#249901#Ting Vit#L p 4#Bi tp#Cu hi#Cu hi trc nghim#Sch c thm#HH## 00658000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020049000330030032000820070052001140220004001660050021001700050016001910050 01300207008000500220009001800225010000500243011001400248013000700262020001100269 020000600280020000800286020001200294020002000306020001400326039000400340#VV09.15 945#9000#Vi?t#372.6#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Vit tiu hc 5#Theo chun kin thc v k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T .2#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#^aH.#^ai hc S phm#2009 #^a80tr.^b24cm#249902#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#S ch c thm#HH## 00776000000000313000450002600110000002600110001100100210002200200260004300300190 00690070069000880050018001570060011001750060011001860140008001970190005002050820 00400210808000500214008000500219009002000224010000500244011001600249013000700265 021015200272020000800424020000900432020000800441020000900449039000400458#VL09.01 906#VL09.01907#Burns, Edward McNall#Cc nn vn minh th gii#Lch s v vn ho #Edward McNall Burns, Philip Lee Ralph ; Dch: Lu Vn Hy, N. Tr Tri#Ralph, Phi lip Lee#Lu Vn Hy#N. Tr Tri#450000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a1428tr.^b27cm#249903#Trnh by tng quan v s u tranh ca loi ngi t t hi c i n hin i trn phm vi th gii v s tin b ca x hi v tin h o ca nhn loi#Lch s#Vn minh#Vn ho#Th gii#HH## 00735000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200490003800300230 00870070032001100050015001420140007001570190005001640820007001698080005001760080 00500181009002300186010000500209011001500214013000700229021013500236020002300371 020001400394020002200408020001100430039000400441#VL09.01909#VL09.01908#Nguyn V n Hun#Gio trnh h c s d liu phn tn v suy din#L thuyt v thc hnh#N guyn Vn Hun, Phm Vit Bnh#Phm Vit Bnh#54000#Vi?t#005.75#^214#^aH.#^aKho a hc v K thut#2009#^a205tr.^b27cm#249904#Gii thiu chung v c s d liu ( CSDL). Trnh by v CSDL phn tn, CSDL suy din, CSDL hng i tng v thc h nh mt s ng dng#C s d liu phn tn#C s d liu#C s d liu quan h#G io trnh#HH## 00870000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200130003500300410 00480070045000890050013001340140007001470190005001540820007001598080005001660080 00500171009002300176010000500199011001500204005001700219013000700236021026000243 020001300503020001800516020001900534020001100553039000400564#VL09.01910#VL09.019 11#Ng c Minh#Nh my in#Chng trnh i hc ngnh H thng in#Ng c Mi nh, V Vn Thng, Nguyn c Tng#V Vn Thng#40000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2009#^a171tr.^b27cm#Nguyn c Tng#249905#Trnh by v nh my thu in: ngun thu nng, thng s thu nng ca nh my thu in, tnh ton thit k nh my thu in. Tng quan v nh my nhit in: cc vn chu ng, qu nhit trung gian v gia nhit hm nc cp, kh kh v b tn tht nc cp#Nh my in#Nh my thu in#Nh my nhit in#Gio trnh#HH## 01011000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200320003700700150 00690140008000840190005000920820004000978080005001010080005001060090023001110100 00500134011001500139015010300154013000700257021039300264020000900657020000800666 020000600674020000900680020000500689020001100694039000400705#VL09.01912#VL09.019 13#Phan nh Chu#Ho dc v k thut tng hp 2#Phan nh Chu#139000#Vi?t#61 5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a515tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Cng ngh Ho hc. B mn Cng ngh Ho dc v HCBVTV#24 9906#Trnh by tc dng ca thuc ti h thn kinh thc vt, ti tim, ti cc c quan to mu v ti mu, ti cc c quan h hp, thuc iu chnh huyt p v r i lon tiu ho, thuc li niu, thuc tr st rt, thuc tr l amip, thuc tr giun sn, cc cht ty trng, hiotamin v thuc khng hiotamine, thuc h nhi t gim au, cc thuc khng vim loi phi steroid, cc thuc iu tr ung th#Ho dc#Dc l#Thuc#iu tr#Bnh#Gio trnh#HH## 00664000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200230003900700170 00620140007000790190005000860820007000918080005000980080005001030090023001080100 00500131011001500136013000700151021021400158020001400372020000900386020001100395 039000400406#VL09.01914#VL09.01915#Trn Quang Khnh#Vn hnh h thng in#Trn Quang Khnh#88000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a337tr.^b2 7cm#249907#Gii thiu nhng vn chung v c im kt cu ca cc phn t h thng in; Nhng vn quan trng v ch h thng in; Cc thao tc vn h nh c th trong nh my in, trm bin p, ng dy truyn ti#H thng in#V n hnh#Gio trnh#HH## 00651000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200280003400700120 00620140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090021001020100 00500123011001500128013000700143021023400150020001000384020000900394039000600403 #VL09.01916#VL09.01917#Phm Vn K#Cng trnh ng st th#Phm Vn K#65000 #Vi?t#625.1#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a262tr.^b27cm#249908#Gii thi u v phn loi ng st th. Tnh ton chuyn ng ca on tu. Qui hoch m ng li ng st th. Cu to ng st nh v metro. Tnh ton cc yu t hnh hc ng st. T chc, qun l thi cng cc loi ng st#ng st#K th ut#Thanh## 00423000000000217000450002600110000002600110001100200220002200300360004401900050 00800820006000858080005000910080005000960090011001010100005001120110015001170130 00700132021003800139020001100177020001100188039000600199#VL09.01918#VL09.01919#S hi nihongo no chukyu#Gii thch vn phm bng ting Vit#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^a Thng k#2009#^a130tr.^b26cm#249909#Hng dn s dng vn phm ting Nht#Ting Nht#Gio trnh#Thanh## 00410000000000217000450002600110000002600110001100200220002200300200004401900050 00640820006000698080005000750080005000800090011000850100005000960110015001010130 00700116021004100123020001100164020001100175039000600186#VL09.01920#VL09.01921#S hi nihongo no chukyu#Bn dch ting Vit#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a 202tr.^b26cm#249910#Hng dn hc ting Nht trnh s cp#Ting Nht#Gio tr nh#Thanh## 00906000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010012000480020026000600070029000860220004001150050016001190080 00500135009002300140010000500163011001500168013000700183005001200190021037300202 020001400575020001000589020001100599039000600610#VL09.01922#VL09.01923#67000#Vi ?t#621.3815#^214# Huy Gic#L thuyt mch - tn hiu# Huy Gic, Nguyn Vn T ch#T.2#Nguyn Vn Tch#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a251tr.^b27cm#249911# Huy Gic#Phn tch mch in thc hin trn m hnh tng qut mng 4 cc. Ph ng php phn tch mch in khi s dng m hnh mng nhiu cc. Trnh by khi n im v mt s tnh cht c bn ca cc tn hiu v tuyn in; phn tch mch i n khng tuyn tnh, mch phi tuyn tnh v nguyn l bin i ph trong mch ph i tuyn. Cc php bin i ph ca tn hiu dng mch phi tuyn#K thut in#M ch in#Gio trnh#Thanh## 00913000000000325000450002600110000002600110001100200320002200700670005400500120 01210140007001330190005001400820009001458080005001540080005001590090023001640100 00500187011001500192005001400207005001600221005001000237005001600247004003500263 01300070029802102350030502000080054002000090054802000130055702000110057003900060 0581#VL09.01924#VL09.01925#C s k thut o lng in t#V Qu im, Phm Vn Tun, Nguyn Thu Anh... ; V Qu im ch.b.#V Qu im#88000#Vi?t#621.3815#^ 214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a460tr.^b27cm#Phm Vn Tun#Nguyn Thu An h# L Ph#Nguyn Ngc Vn#In ln th 5, c sa cha, b sung#249912#Nghin cu v phng php o lng cc thng s ca tn hiu v mch in, cc bin php c u to cc mch o, cu trc tnh nng ca my o, cch nng cao chnh xc c a php o cng nh cch xc nh, hn ch sai s ca kt qu o.#in t#o ln g#Mch in t#Gio trnh#Thanh## 00700000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700690005100500130 01200140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090023001590100 00500182011001500187005001800202005001200220005001400232013000700246021012900253 020000500382020000900387020000800396039000600404#VL09.01926#VL09.01927#Kt cu t hp cu kin c bn#Phm Vn Hi, Nguyn Quang Vin, Phm Vn T... ; Phm Vn H i ch.b.#Phm Vn Hi#68000#Vi?t#691#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a31 8tr.^b27cm#Nguyn Quang Vin#Phm Vn T#Lu Vn Tng#249913#i cng v kt c u thp. Tnh cht c bn ca vt liu v s lin kt trong kt cu thp. Cc h dm thp, ct thp, giu thp#Thp#Vt liu#Kt cu#Thanh## 00654000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200370003600700140 00730140008000870190005000950820008001008080005001080080005001130090023001180100 00500141011001500146013000700161021017500168020000800343020001000351020001000361 020001100371039000600382#VL09.01929#VL09.01928#Phm Quc Hi#Hng dn thit k in t cng sut#Phm Quc Hi#130000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a483tr.^b27cm#249914#L thuyt v thc hnh in t cng sut gm: c hnh lu, iu chnh in p xoay chiu, bm xung mt chiu, nghch lu c lp v bin tn, m phng kim nghim mch thit k#in t#L thuyt#Thc hnh#Gio trnh#Thanh## 00783000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020029000430070062000720220004001340050012001380050014001500050 01100164005001100175005002000186008000500206009002300211010000500234011001500239 01300070025402101500026102000110041102000090042202000090043102000110044003900060 0451#VL09.01932#VL09.01933#96000#Vi?t#641#^214#K thut ch bin lng thc#Bi c Hi, L Hng Khanh, Mai Vn L... ; Bi c Hi ch.b.#T.1#Bi c Hi#L H ng Khanh#Mai Vn L#L Th Cc#Hong Th Ngc Chu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2 009#^a370tr.^b27cm#249915#Trnh by k thut sn xut tinh bt, sn xut bnh m v m si, sn xut thc n hn hp cho chn nui: nguyn l, tnh cht, cng n gh sn xut...#Lng thc#Bo qun#Ch bin#Gio trnh#Thanh## 00807000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020029000430070062000720220004001340050012001380050014001500050 01100164005001100175005002000186008000500206009002300211010000500234011001500239 013000700254021019500261020001100456020000900467020001100476039000600487#VL09.01 930#VL09.01931#73000#Vi?t#664#^214#K thut ch bin lng thc#Bi c Hi, L Hng Khanh, Mai Vn L... ; Bi c Hi ch.b.#T.2#Bi c Hi#L Hng Khanh#Mai Vn L#L Th Cc#Hong Th Ngc Chu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a284tr. ^b27cm#249916#Gm cc kin thc c bn v: c s l thuyt ca cc qu trnh ch bin lng thc, k thut sn xut cc loi go, cc loi bt, sn xut bnh m v m si, sn xut thc n hn hp cho gia sc#Lng thc#Ch bin#Gio trnh# Thanh## 00766000000000277000450002600110000000200750001100700490008600500120013500500150 01470050018001620050016001800050013001960190005002090820004002148080005002180080 00500223009001800228010000500246011001500251013000700266021017500273020000800448 020001300456020001300469039000600482#VL09.01934#Tuyn tp Bo co Khoa hc Hi n gh Xc tc v Hp ph ton quc ln th V#Do Trong On, Dinh Cao Thang, Nguyen T hanh Dinh..#Do Trong On#Dinh Cao Thang#Nguyen Thanh Dinh#Hong Trng Ym# Khn h Vn#Vi?t#540#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a867tr.^b30cm#249917#Tp hp c c bi bo co khoa hc v vt liu xc tc, hp th, vt liu nano; xc tc v h p ph phc v chuyn ho ho hc v nhin liu. Xc tc v hp ph x l mi tr ng#Ho hc#Cht xc tc#Cht hp ph#Thanh## 00730000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200290 00410030030000700290029001000070044001290050011001730050014001840050013001980050 01700211014000700228019000500235082000400240808000500244008000500249009001400254 01000050026801100150027301300070028802100750029502000100037002000180038003900060 0398#VL09.01936#VL09.01935#VL09.01937#Xun B#Bi tp luyn nghe ting Anh#S c p - trung cp - nng cao#Practice tests for listening#Xun B, Quang Minh ; H.. : Jon Anderholm..#Quang Minh#Anderhol, Jon#Herman, Lily#Forsythe, Hannah#80000# Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a257tr.^b27cm#249918#Bi tp hng dn lu yn nghe ting Anh trnh s cp, trung cp, cao cp#Ting Anh#K nng nghe hi u#Thanh## 00748000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200390 00410030029000800290037001090070044001460050011001900050015002010050014002160050 01400230014000800244019000500252082000400257808000500261008000500266009001400271 01000050028501100150029001300070030502100850031202000100039702000090040703900060 0416#VL09.01938#VL09.01939#VL09.01940#Xun B#Ng php ting Anh n tp v thc hnh#Trnh s cp = Elementary#English grammar practice with answer#Xun B, Quang Minh ; H..: Joseph Duemer..#Quang Minh#Duemer, Joseph#Gehman, Renee#Maksa y, Almos#100000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a353tr.^b27cm#249919#H ng dn cng c kin thc ng php ting Anh trnh s cp, c hng dn tr l i#Ting Anh#Ng php#Thanh## 01102000000000361000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200470 00440030027000910070063001180050016001810050020001970140007002170190005002240820 00600229808000500235008000500240009002300245010000500268011001500273015005600288 01300070034402102800035102000170063102000190064802000190066702000200068602000080 0706020000900714020001100723039000600734#VV09.15946#VV09.15948#VV09.15947#V Kim Sn#Gio trnh t chc nhn s hnh chnh nh nc#o to i hc Hnh chnh#B .s.: V Kim Sn (ch.b.), L Th Vn Hnh, Nguyn Th Hng Hi#L Th Vn Hnh#Ng uyn Th Hng Hi#47000#Vi?t#352.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a315t r.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Khoa hc Hnh chnh#249920#Trnh b y nhng vn c bn v qun l ngun nhn lc, cc yu t nh hng n qun l ngun nhn lc trong t chc, trong cc c quan hnh chnh nh nc, vn tu yn dng nhn lc, nh gi ngun nhn lc, quyn li v ngha v ca ngi lao ng lm vic trong cc c quan#T chc nh nc#T chc hnh chnh#Qun l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Nhn s#Vit Nam#Gio trnh#Thanh## 00975000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300270 00580070058000850050017001430050013001600140007001730190005001800820004001858080 00500189008000500194009002300199010000500222011001500227015003000242005001000272 00500160028200500140029801300070031202102990031902000140061802000110063203900060 0643#VV09.15949#VV09.15950#VV09.15951#Gio trnh chnh tr hc#o to i hc H nh chnh#B.s.: Nguyn Hu Khin, inh Vn Mu (ch.b.), Phm Bnh..#Nguyn Hu K hin#inh Vn Mu#43000#Vi?t#320#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a287tr. ^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Phm Bnh#Trn nh Hunh#ng Khc nh#249 921#Trnh by i tng, phng php nghin cu ca chnh tr hc. Lc s cc t tng chnh tr, quyn lc chnh tr, ng chnh tr, nh nc trong c cu qu yn lc chnh tr, quc sch chnh tr, kinh t, vn ho, hi nhp quc t... v chnh sch i ngoi quc gia trong quan h chnh tr quc t#Chnh tr hc#Gi o trnh#Thanh## 00875000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200240 00460030027000700070046000970050018001430140007001610190005001680820007001738080 00500180008000500185009002300190010000500213011001500218015005800233013000700291 021021700298020001300515020000800528020000800536020001100544039000600555#VV09.15 952#VV09.15953#VV09.15954#Trn Th Cc#Gio trnh lut t ai#o to i hc H nh chnh#B.s.: Trn Th Cc (ch.b.), Nguyn Th Phng#Nguyn Th Phng#28500 #Vi?t#346.04#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a191tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#249922#Lch s php lut t ai Vi t Nam. Quan h php lut t ai. Quyn v ngha v ca ngi s dng t. Qui nh v chuyn quyn s dng t. Qun l nh nc v t ai v s dng t ai mt s nc trn th gii#Lut t ai#Qun l#S dng#Gio trnh#Thanh## 00891000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200490 00480030027000970070046001240050016001700140007001860190005001930820004001988080 00500202008000500207009002300212010000500235011001500240015006800255013000700323 02101540033002000180048402000180050202000110052002000170053102000110054803900060 0559#VV09.15955#VV09.15956#VV09.15957#Lu Kim Thanh#Gio trnh k thut xy dn g v ban hnh vn bn#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), N guyn Vn Thm#Nguyn Vn Thm#42000#Vi?t#351#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut# 2009#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hn h chnh#249923#L lun chung v vn bn qun l hnh chnh nh nc. K thut so n tho vn bn qun l thng thng v son tho mt s loi vn bn qui phm p hp lut#Son tho vn bn#Vn bn php lut#Hnh chnh#Qun l nh nc#Gio tr nh#Thanh## 01011000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300360 00560070066000920050015001580050013001730140007001860190005001930820008001988080 00500206008000500211009002300216010000500239011001500244015005800259005002000317 00500180033700500180035501300070037302102760038002000120065602000110066803900060 0679#VV09.15958#VV09.15960#VV09.15959#Gio trnh lut Dn s#Dng cho o to i hc Hnh chnh#B.s.: Phm Hng Thi (ch.b.), L Th Hng, Phan Th Thanh Thu ..#Phm Hng Thi#L Th Hng#42000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2009#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lu t#Phan Th Thanh Thu#Nguyn Th Phng#Lng Thanh Cng#249924#Nhng vn ch ung v lut dn s. Quy phm php lut dn s, quan h php lut dn s. Ch th ca quan h php lut dn s. Giao dch dn s i din, thi hn, thi hiu. G ii thiu ni dung c bn lut dn s. Cc quyn v ngha v, hp ng dn s, g ii quyt tranh chp#Lut dn s#Gio trnh#Thanh## 00839000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200360 00490030036000850070016001210140007001370190005001440820006001498080005001550080 00500160009002300165010000500188011001500193015006800208013000700276021023600283 020000800519020000800527020000800535039000600543#VV09.15961#VV09.15962#VV09.1596 3#Nguyn Vn Thm#Gio trnh k thut t chc cng s#Dng cho o to i hc H nh chnh#Nguyn Vn Thm#18000#Vi?t#352.2#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#200 9#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh c hnh#249925#Khi nim cng s v hot ng ch yu ca cng s. K thut iu h nh cng s, iu kin lm vic v cc thit b trong cng s. Phng php lnh o v qun l hnh chnh. i mi k thut iu hnh trong ci cch hnh chnh n h nc#Qun l#T chc#Cng s#Thanh## 00905000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300270 00650070058000920050017001500050013001670140007001800190005001870820004001928080 00500196008000500201009002300206010000500229011001500234015003000249005001000279 00500150028901300070030402102090031102000110052002000110053102000080054202000110 0550039000600561#VV09.15964#VV09.15966#VV09.15965#Gio trnh x hi hc i cn g#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Hu Khin (ch.b.), L Ngc Hng, Phm Bnh..#Nguyn Hu Khin#L Ngc Hng#18000#Vi?t#301#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Phm Bnh#Tng Vn Chung #249926#Nghin cu chung v x hi hc. S ra i v pht trin ca x hi hc, hnh ng x hi, tng tc x hi, t chc, thit ch, c cu, trt t v kim sot x hi... Mt s lnh vc nghin cu ca x hi hc#X hi hc#Nghin cu#L lun#Gio trnh#Thanh## 01015000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200410 00460030027000870070067001140050018001810050020001990140007002190190005002260820 00600231808000500237008000500242009002300247010000500270011001500275015003000290 01300070032002103150032702000080064202000150065002000070066502000110067203900060 0683#VV09.15967#VV09.15969#VV09.15968#Bi Vn Nhn#Gio trnh qun l ngun nhn lc x hi#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Bi Vn Nhn (ch.b.), Nguyn Trnh Kim, inh Th Minh Tuyt#Nguyn Trnh Kim#inh Th Minh Tuyt#31000#Vi?t#354. 9#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a207tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh c hnh#249927#Trnh by vn v: dn s - c s t nhin hnh thnh ngun nhn l c x hi. Gii thiu v ngun nhn lc v c im ca ngun nhn lc Vit Nam; s pht trin v s dng c hiu qu ngun nhn lc x hi; t chc tin lng v bo him x hi trong nn kinh t quc dn; phn b dn c v ngun nhn lc x hi#Qun l#Ngun nhn lc#X hi#Gio trnh#Thanh## 00919000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200590 00480030027001070070043001340050013001770140007001900190005001970820008002028080 00500210008000500215009002300220010000500243011001500248015003000263013000700293 02102100030002000160051002000090052602000100053502000100054502000090055502000110 0564039000600575#VV09.15971#VV09.15970#VV09.15972#Phm Hng Thi#Gio trnh lut hnh chnh v ti phn hnh chnh Vit Nam#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Ph m Hng Thi (ch.b.), inh Vn Mu#inh Vn Mu#57500#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2009#^a383tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#249928#Gi o trnh Lut hnh chnh gm khi qut chung; ch th ca Lut hnh chnh Vit Na m; cng ch hnh chnh v trch nhim hnh chnh; kim sot i vi hot ng h nh chnh nh nc; vn ti phn hnh chnh#Lut hnh chnh#Nh nc#Hot n g#Kim sot#Vit Nam#Gio trnh#Thanh## 00846000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200530003800700210 00910190005001120820006001178080005001230080005001280090023001330100005001560110 01400161015006400175013000700239021028100246020001100527020001200538020000700550 020001700557039000600574#VV09.15973#VV09.15974#Nguyn nh Ho#Phn bin x hi v bo v thin nhin v mi trng#Nguyn nh Ho b.s.#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2009#^a75tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Bo v Thin nhin v Mi trng Vit Nam (VACNE)#249929#Ti liu hng dn phn bin x hi v bo v thi n nhin v mi trng. a ra l lun chung v phn bin x hi; cc phng ph p tin hnh phn bin x hi v bo v thin nhin v mi trng. Thc trng v kinh nghim thc tin ca Hi bo v thin nhin v mi trng Vit Nam#Mi tr ng#Thin nhin#Bo v#Phn bin x hi#Thanh## 00448000000000241000450002600110000000100170001100200310002800300340005900700160 00930140006001090190005001150820004001208080005001240080005001290090014001340100 00500148011001400153013000700167020000500174020000800179020001300187039000600200 #VV09.15975#Bra-i-x, V. M.#Bng s vi 4 ch s thp phn#Ch bao gm nhng b ng thng gp#V. M. Bra-i-x#9000#Vi?t#513#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a71tr .^b21cm#249930#Ton#Bng s#S thp phn#Thanh## 00573000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200240003300700160 00570140007000730190005000800820004000858080005000890080005000940090014000990100 00500113011001500118012002300133013000700156021011500163020000700278020000900285 020000700294039000600301#VV09.15976#VV09.15977#Khnh Linh#ng tr gp rc r i#Khnh Linh b.s.#27000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a174tr.^b21cm#Gi o dc tr thnh ti#249931#Nghin cu c trng tm l ca tr. Nhng vn r c ri thng gp tr. Khc phc cc hnh vi tiu cc ca tr#Tm l#Gio dc#T r em#Thanh## 00641000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200300004200700420 00720140007001140190005001210820006001268080005001320080005001370090014001420100 00500156011001500161012002300176006001600199013000700215021011800222020001200340 020001700352039000600369#VV09.15978#VV09.15979#Wrier, H. J Hmeming#Phng php c nhanh nh lu#H. J Hmeming Wrier ; Nguyn Xun Huy dch#29000#Vi?t#371.3#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a189tr.^b21cm#Gio dc tr thnh ti#Nguyn Xun Huy# 249932#Hng dn k nng c sch, xy dng phng php c, nh gi kt qu, h iu v lin kt cc vn ni dung ti liu#K nng c#Phng php lun#Thanh# # 00701000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200210003300700270 00540140007000810190005000880820004000938080005000970080005001020090014001070100 00500121011001500126012002300141005000900164013000700173021023200180020000800412 020000900420039000600429#VV09.15981#VV09.15980#Khnh Linh#Hc cch ni vi tr#B .s.: Khnh Linh, Nam Vit#28000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a182tr.^ b21cm#Gio dc tr thnh ti#Nam Vit#249933#Cun sch ch ra cch giao tip ca cha m i vi con ci. Hng dn, ng vin, khch l i vi con. Th hin c ch trng pht, che ch, nguyn tc qun l vi con ci. Ngh thut rn dy, giao lu tnh cm gia cha m v con ci#Con ci#Gio dc#Thanh## 00938000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200200003300700600 00530050016001130050014001290050014001430050012001570050013001690190005001820820 00800187808000500195008000500200009001400205010000500219011002500224004003100249 01500710028001300070035102101880035802000200054602000090056602000070057502000120 0582039000600594#VV09.15982#VV09.15984#VV09.15983#Bc H vi ng Anh#S.t., b.s. : Nguyn Kh Hng, V Tin Tuynh, Trn nh Nam..#Nguyn Kh Hng#V Tin Tuynh# Trn nh Nam#L Vn Oanh#Phm Th Mt#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a107tr., 8tr. nh^b21cm#Ti bn ln th 1, c sa cha#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b huyn ng Anh#249934#Gii thiu nhng s kin phn nh hot ng ca Ch tch H Ch Minh c lin quan n ng b v nhn dn ng Anh, cng nhng trang hi k ca cc nhn chng trc tip c gp Bc H#Hot ng cch mng#ng Anh#H Ni#H Ch Minh#Thanh## 00748000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310020019000360070038000550220005000930050011000980050013001090050010001220050 01800132005001100150008000500161009001400166010000500180011001500185015008100200 02100810028102000200036202000100038203900060039201300070039802000090040502000080 0414#VV09.15985#VV09.15986#Vi?t#302#^214#Nhng bng hoa p#Hong Hng, V Thanh Th, Hu Cng..#T.16#Hong Hng#V Thanh Th#Hu Cng#Nguyn Hng Nhung#Thanh Tng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a331tr.^b22cm#TTS ghi: y ban nhn dn Tp. H N i. Hi ng Thi ua v Khen thng Tp. H Ni#Gii thiu nhng gng mt in h nh trong cng tc sn xut trn nhiu lnh vc#in hnh tin tin#S nghip#Tha nh#249935#Vit Nam#C nhn## 00693000000000289000450002600110000002600110001100200710002200301120009300700290 02050050015002340050013002490050018002620140007002800190005002870820007002928080 00500299008000500304009001400309010000500323011001500328013000700343020000500350 020000700355020002000362020001500382039000600397#VV09.15987#VV09.15988#Gii thi u thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn ton#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio d c v o to)#Tuyn chn: Trn Tun ip..#Trn Tun ip#Ng Long Hu#Nguyn Ph Trng#42500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a326tr.^b24cm#249936#T on# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thanh## 00639000000000265000450002600110000002600110001100200730002200301120009500700250 02070050014002320140007002460190005002530820009002588080005002670080005002720090 01400277010000500291011001500296013000700311020000700318020002000325020000700345 020001500352039000600367#VV09.15989#VV09.15990#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn a l#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#Ph Cng Vit tuyn chn#Ph Cng Vit#31500#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a231tr.^b24cm#249937#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Thanh## 00593000000000265000450002600110000002600110001100500150002200200760003700300630 01130070026001760140007002020190005002090820004002148080005002180080005002230090 01400228010000500242011001500247013000700262020001000269020000700279020002000286 020001500306039000600321#VV09.15991#VV09.15992#ng c Trung#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn ting Anh#8 nm i mi phng t hc ra thi ca B Gio dc v o to#ng c Trung tuyn chn#22500#Vi?t#4 28#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a151tr.^b24cm#249938#Ting Anh# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thanh## 00692000000000277000450002600110000002600110001100200750002200301120009700700450 02090050014002540050018002680140007002860190005002930820008002988080005003060080 00500311009001400316010000500330011001500335013000700350020000900357020002000366 020000700386020001500393039000600408#VV09.15993#VV09.15994#Gii thiu thi tuy n sinh vo i hc - cao ng ton quc mn sinh hc#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#Tuyn chn: L nh Trung, Trnh Nguyn Giao#L nh Trung#Trnh Nguyn Gi ao#32500#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a239tr.^b24cm#249939#Sinh h c#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Thanh## 00702000000000289000450002600110000002600110001100200740002200301120009600700300 02080050016002380050017002540050012002710140007002830190005002900820010002958080 00500305008000500310009001400315010000500329011001500334013000700349020000800356 020000700364020002000371020001500391039000600406#VV09.15995#VV09.15996#Gii thi u thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn lch s#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#Tuyn chn: Bi Tuyt Hng..#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin# L Hng Sn#30500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a219tr.^b24cm#24 9940#Lch s# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thanh## 00640000000000265000450002600110000002600110001100500160002200200740003800301120 01120070027002240140007002510190005002580820004002638080005002670080005002720090 01400277010000500291011001500296013000700311020000800318020002000326020000700346 020001500353039000600368#VV09.15997#VV09.15998#inh Thi Hng#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn ng vn#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#inh Thi Hng tuyn chn#35500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a267tr.^b24cm#249941#Ng vn#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Thanh## 00633000000000265000450002600110000002600110001100500170002200200620003900301120 01010070028002130140007002410190005002480820008002538080005002610080005002660090 01400271010000500285011001500290013000700305020000700312020002000319020000700339 020001500346039000600361#VV09.15999#VV09.16000#Nguyn Quang Hu#Gii thiu th i tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#Ng uyn Quang Hu tuyn chn#30500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a219 tr.^b24cm#249942#Vt l#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Thanh## 00679000000000277000450002600110000002600110001100200620002200301120008400700460 01960050017002420050016002590140007002750190005002820820007002878080005002940080 00500299009001400304010000500318011001500323013000700338020000800345020000700353 020002000360020001500380039000600395#VV09.16001#VV09.16002#Gii thiu thi tuy n sinh vo i hc - cao ng ton quc#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010 (8 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to)#Tuyn c hn: Nguyn Vn Thoi, Nguyn Hu Thc#Nguyn Vn Thoi#Nguyn Hu Thc#35500#V i?t#540.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a267tr.^b24cm#249943#Ho hc# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thanh## 00706000000000289000450002600110000002600110001100200350002200301000005700700240 01570050012001810050011001930140007002040190005002110820006002168080005002220080 00500227009001400232010000500246011001500251013000700266021008100273020000700354 020002000361020001400381020001500395039000600410#VV09.16003#VV09.16004#Phng ph p gii ton m - lgarit#Gm 23 ch cho 130 dng ton vi 375 v d, 140 bi ton chn lc v 497 cu hi bi tp ngh#L Hng c, L Hu Tr#L Hng c#L Hu Tr#60000#Vi?t#512.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a411tr.^b24cm#24994 4#Tm tt kin thc c bn km theo cc bi tp luyn tp v bi ton m - logar it#i s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Thanh## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200860 00410070008001270140007001350190005001420820010001478080005001570080005001620090 01900167010000500186011001500191013000700206021013900213020001000352020000800362 020001100370020001300381020001200394039000600406#VV09.16005#VV09.16006#VV09.1600 7#Phm B#Hai nht phu nhn Trung Quc - nhng iu cha bit v Tng M Linh v Giang Thanh#Phm B#32000#Vi?t#951.05092#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009# ^a207tr.^b21cm#249945#Cun sch gii thiu cuc i, s nghip ca hai phu nhn tng thng Trung Quc l Tng M Linh (1898 - 2003) v Giang Thanh (1914 - 1991) #Danh nhn#Tiu s#Trung Quc#Tng M Linh#Giang Thanh#Thanh## 00610000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700430 00730140007001160190005001230820006001288080005001340080005001390090019001440100 00500163011001500168005001400183006001100197013000700208021008200215020001200297 020001400309020000300323039000600326#VV09.16008#VV09.16009#VV09.16010#Nhng bi din thuyt ni ting nc M#H Dng Chu tuyn chn ; Cnh Dng dch#62000# Vi?t#973.9#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a391tr.^b21cm#H Dng Chu#Cnh D ng#249946#Tp hp cc bi din thuyt ni ting ca cc chnh khch M t th k 18 ti nay#Din thuyt#Chnh tr gia#M#Thanh## 00455000000000217000450002600110000002600110001100200220002201900050004408200060 00498080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810150052000950130 00700147021005800154020001200212020000700224039000600231#VV09.16011#VV09.16012#H i Yn Diu Tr Cung#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a23tr.^b21cm#TTS ghi : i o Tam K ph . To thnh Ty Ninh#249947#Gii thiu i l Hi Yn Di u Tr Cung trong o Cao i#o Cao i#L hi#Thanh## 00459000000000241000450002600110000002600110001100200190002200300120004100700120 00530190005000650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100001001200115013000700127021005100134020001500185020001100200039000600211 #VV09.16013#VV09.16014#Li nguyn tn hu#Nm A, B, C#H Vn Xun#Vi?t#242#^214# ^aH.#^aTn gio#2009#^a247tr.^b21cm#H Vn Xun#249948#Tp hp nhng bi cu ngu yn Cha trong cc ma l#o Thin Cha#Kinh thnh#Thanh## 00542000000000253000450002600110000002600110001100200500002200700320007201900050 01040820004001098080005001130080005001180090011001230100005001340110015001390010 01800154006000800172013000700180021006100187020001500248020001100263020000800274 039000600282#VV09.16015#VV09.16016#Bc theo k hoch ca Cha dnh cho i sng bn#Kenneth E. Hagin ; Gi-tro dch#Vi?t#231#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a187tr. ^b21cm#Hagin, Kenneth E.#Gi-tro#249949#Kinh thnh gip con ngi tu o, thnh cng trong cuc sng#o Thin Cha#Kinh thnh#Tu hnh#Thanh## 00567000000000229000450002600110000002600110001100200250002201900050004708200060 00528080005000580080005000630090011000680100005000790110015000840150069000990130 00700168021012900175020000900304020000800313020001000321039000600331#VV09.16018# VV09.16017#Chnh php Bt Quan Trai#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a190tr .^b23cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Cha Linh Thu tnh ng Thp#249 950#Khi nim c bn v bt quan trai. Hng dn tu gii thot ca Pht t ti g ia theo bt quan trai gii. Cc Kinh Pht tu hnh#o Pht#Tu hnh#Kinh Pht# Thanh## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200120 00358080005000470020019000520030004000710070076000750220004001510050011001550050 01800166005001500184005002000199005000900219008001800228009002700246010000500273 01100150027802000170029302000090031002000040031903900060032300500140032901300070 0343#VV09.16019#VV09.16020#120000#Vi?t#895.9221008#^214#Chung mt vn th#Th# Nguyn Trn Bnh, Nguyn Tn ch, Nguyn Thi Tt Khm... ; Mc Hn Vi ch.b.#T.3# Mc Hn Vi#Nguyn Trn Bnh,#Nguyn Tn ch#Nguyn Thi Tt Khm#Tam Chu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a506tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh#on Hi ng#249951## 00580000000000301000450002600110000002600110001100200160002200700530003800500080 00910050009000990050009001080050009001170050008001260050014001340190005001480820 01200153808000500165008000500170009001100175010000500186011001400191015002600205 013000700231020001700238020000900255020000400264039001000268#VV09.16021#VV09.160 22#Vn i vi ch#Dim i, Thanh An, Thnh An... ; V nh Chung ch.b.#Dim i# Thanh An#Thnh An#Quc Anh#Tm Anh#V nh Chung#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aV n ngh#2009#^a21tr.^b21cm#TTS ghi: Hoi Nam thi x#249952#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh tm## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200110003300700240 00440050012000680140007000800190005000870820009000928080005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166020000400175 039001000179#VV09.16023#VV09.16024#Tm Nguyn#ng xun#Tm Nguyn, Ngn Phng #Ngn Phng#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a218tr.^b21cm#24995 3#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh tm## 00463000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200120003300700110 00450140007000560190005000630820010000688080005000780080018000830090011001010100 00500112011001500117015003000132013000700162020001700169020000900186020000400195 039001000199#VV09.16025#VV09.16026#Trng Tn#i vn th#Trng Tn#25000#Vi?t #895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a166tr.^b20cm#Tn tht tc gi : L c Tn#249954#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh tm## 00446000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200240003300300120 00570070011000690190005000800820010000858080005000950080018001000090011001180100 00500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001200182039001000194 #VV09.16027#VV09.16028#Hong Hiu#Huyn thoi ngy th 30#Truyn ngn#Hong Hiu #Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a112tr.^b21cm#249955#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh tm## 00460000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300040 00410070011000450140007000560190005000630820009000688080005000770080005000820090 01100087010000500098011001400103015003000117013000700147020001700154020000900171 020000400180039001000184#VV09.16029#VV09.16030#Kiu Giang#Ru mun#Th#Kiu Giang #20000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a95tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Hiu#249956#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh tm## 00477000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300040 00510070011000550140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090 01100097010000500108011001500113015003600128013000700164020001700171020000900188 020000400197039001000201#VV09.16031#VV09.16032#ng Hng#p mi m trng#Th# ng Hng#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a126tr.^b21cm#Tn th t tc gi: Nguyn ng Hng#249957#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh tm## 00774000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200350003500700260 00700050016000960140007001120190005001190820006001248080005001300080018001350090 01100153010000500164011001500169013000700184021014800191020001800339020001000357 020000800367020000900375020000800384020001100392020004700403039001000450#VV09.16 033#VV09.16034#L Thng n#L Thng n - lan trong rng vng#L Quang Trng b in kho#L Quang Trng#80000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#200 9#^a499tr.^b21cm#249958#Gii thiu cuc i sng tc ca nh th Trung Quc L T hng n. Phn tch mt s tc phm tiu biu ca ng v mt s tc phm dch ra ting Vit#Vn hc trung i#S nghip#Tiu s#Sng tc#Nh th#Trung Quc#L T hng n, Nh th, (813 - 858), Trung Quc#Thanh tm## 00770000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200700003900700170 01090140007001260190005001330820013001388080005001510080018001560090011001740100 00500185011001500190013000700205021020600212020000700418020001100425020001600436 020000700452039001000459020002300469#VV09.16035#VV09.16036#Nguyn Hng Oanh#L h i Quan Thnh Qun phng Bnh An - Qun 2 - Tp. H Ch Minh#Nguyn Hng Oa nh#25000#Vi?t#394.26959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a116tr.^b21c m#249959#Khi qut v sinh hot l hi nh miu trn a bn qun 2. Ngun gc s hnh thnh, pht trin ca l hi n Quan thnh qun. Bo tn v pht tri n nhng gi tr vn ho ca l hi Quan thnh qun#L hi#Tn ngng#Tp. H Ch Minh#Qun 2#Thanh tm#n Quan thnh qun## 00539000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100050003300200270 00380030028000650070005000930140007000980190005001050820011001108080005001210080 01800126009001100144010000500155011001500160015003500175013000700210020001700217 020000900234020000800243039001000251#VV09.16037#VV09.16038#VV09.16039#Keng#i m t khng cn t nc#Nht k tnh yu qua i#Keng#39000#Vi?t#895.922803#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a214tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Th Thu Linh#249960#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k#Thanh tm## 00873000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200230 00420030112000650070009001770140007001860190005001930820006001988080005002040080 01800209009001100227010000500238011001500243015003700258013000700295021020700302 020000900509020000900518020002100527020001300548039001000561#VV09.16040#VV09.160 41#VV09.16042#Th Nhon#Anh B40 g ri t lng#Tp hp nhng bi ng trn Tu i tr ci chuyn mc " Ni lng bit t cng ai" t 15-10-2006 n 15-6-2009#Th Nhon#34000#Vi?t#155.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a207tr.^b21cm#T n tht tc gi: Nguyn Phng Tho#249961#Tp hp nhng cuc tr chuyn v tnh yu v hn nhn ca chuyn mc "Ni lng bit t cng ai" trn bo Tui tr c i. H l mt phn th gii tm l c sc ca hai phe nam, n trong tnh yu, h n nhn...#Tnh yu#Hn nhn#Tm l hc gii tnh#Sch hi p#Thanh tm## 00448000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200160 00400070007000560140007000630190005000700820010000758080005000850080018000900090 01100108010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020001200172 039001000184#VV09.16044#VV09.16043#VV09.16045#L Lan#By t tnh yu#L Lan#4300 0#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a271tr.^b21cm#249962#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh tm## 00767000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200260 00490070016000750140007000910190005000980820006001038080005001090080018001140090 01100132010000500143011001500148015003100163013000700194021024500201020000800446 020001100454020001400465039001000479#VV09.16046#VV09.16047#VV09.16048#L Th Th i Ho#Interview ngi ni ting#L Th Thi Ho#56000#Vi?t#650.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a335tr.^b21cm#Bt danh ca tc gi: Ct Khu#249963#G m nhng bi phng vn nhng ngi ni ting v nhng thnh cng ca h nh: An T hi, ph tng thng Prudential ti Vit Nam; Andrea Perugini, i s ti Vit Nam; tin s V Thnh T Anh; i t Nguyn Trung Binh, gim th tri giam 230A. ..#C nhn#Thnh cng#Bi phng vn#Thanh tm## 00625000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200180 00480030025000660070015000910140007001060190005001130820008001188080005001260080 01800131009001100149010000500160011001500165013000700180021008400187020001700271 020002100288020000900309020000700318039001000325#VV09.16050#VV09.16051#VV09.1604 9#Nguyn Th Yn#Nhng ngy qua#Hi k ca n t Cn o#Nguyn Th Yn#42000 #Vi?t#959.704#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a257tr.^b21cm#249964#Hi k ca n cu t Cn o Nguyn Th Yn v nhng ngy thng b t y Cn o# Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Thanh tm## 00812000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200370 00460070048000830050015001310140007001460190005001530820006001588080005001640080 01800169009001100187010000500198011001500203006001400218013000700232021022100239 020000900460020000800469020001100477020001200488039001000500#VV09.16052#VV09.160 53#VV09.16054#Mazur, Laura#i thoi vi cc bc thy marketing#Laura Mazur, Lou ella Miles ; Trn Th Ngn dch#Miles, Louella#51000#Vi?t#658.8#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a299tr.^b21cm#Trn Th Ngn#249965#Gii thiu nhng kin h nghim qu gi v marketing hin nay t nhng nh t tng c tm nh hng r ng ln nht trong thi i chng ta qua nhng bi tr li phng vn: Philip Kotl er, David Aaker, Jean-Claude Larreche...#Tip th#Qun l#Chuyn gia#Kinh nghim #Thanh tm## 00406000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200030003800300040 00410070016000450190005000610820010000668080005000760080005000810090011000860100 00500097011001500102013000700117020001700124020000900141020000400150039001000154 #VV09.16055#VV09.16056#in Ngc Phch#N#Th#in Ngc Phch#Vi?t#895.92214#^21 4#^aH.#^aLao ng#2009#^a153tr.^b20cm#249966#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh tm## 00676000000000313000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 02200165005001600187005001500203008001800218009001100236010000500247011001500252 012004000267020001800307020001100325020001300336039000600349013000700355#VV09.16 057#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.29#Ng n H php vs Vi #Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn tranh#Thanh#249967## 00626000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020017000820030013000990070 06200112022000500174005000900179005001500188006000900203008001800212009001100230 010000500241011001500246012004000261019001600301013000700317#VV09.16058#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Thanh#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu# Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.17# Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#249968## 00450000000000241000450002600110000000200340001100700160004500500160006101400070 00770190005000840820006000898080005000950080018001000090011001180100005001290110 01400134013000700148020001100155020000600166020001200172020001400184039001000198 #VV09.16059#40 b trc nghim ting Vit 1#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#17 500#Vi?t#372.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a86tr.^b24cm#249969#Tin g Vit#Lp 1#Trc nghim#Sch c thm#Thanh tm## 00754000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200220003800700160 00600140007000760190005000830820009000888080005000970080018001020090035001200100 00500155011001500160015006900175013000700244021017400251020001400425020000800439 020001000447020000900457039001000466#VV09.16060#VV09.16061#Nguyn Kim nh#Bi t p k thut in#Nguyn Kim nh#21000#Vi?t#621.3076#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia T p. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#249970#Cung cp mt s bi tp v li g ii chi tit phn k thut in: mch in, dng in hnh sin, phng php gii mch sin xc lp, mch in ba pha, my in, my bin p...#K thut in#Bi tp#Mch in#My in#Thanh tm## 00752000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010016000480020012000640070030000760220004001062210011001100050 01300121004004000134008001800174009003500192010000500227011001500232013000700247 021015300254020000900407020001700416020001100433039000600444#VV09.16062#VV09.160 63#12000#Vi?t#621.3815#^214#Nguyn Ngc Tn#K thut o#Nguyn Ngc Tn, Ng T n Nhn#T.2#o in t#Ng Tn Nhn#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a140tr.^b24cm#249971#Trnh by nguyn l hot ng v phng php o ca thit b o phn tch tn hiu, c ng sut tn hiu, ch th s, dao ng k s vo my pht tn hiu#o lng#K thut in t#Gio trnh#Thanh## 00865000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200270003500700130 00620140007000750190005000820820004000878080005000910080018000960090035001140100 00500149011001500154015006900169004004000238013000700278021023200285020001000517 020000400527020000900531020000600540020000700546039001000553#VV09.16064#VV09.160 65#o Duy Thi#Nhp mn cng ngh ho dt#o Duy Thi#17000#Vi?t#677#^214#^aT p. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#249972#Cng ngh ho hc vt liu dt. K thut mu sc trong cng ngh dt, thuc nhum. Ho cht dng trong dt - nhum. Gii thiu thit b ngnh nhum, vt liu dt, k thut nhum, in hoa. nh gi cht lng v kim tra sn phm dt#Cng ngh#Dt#Ho cht#Nhum#In hoa#Thanh tm## 00825000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200230003700700150 00600140007000750190005000820820007000878080005000940080018000990090035001170100 00500152011001500157015006900172004001800241013000700259021016500266020000900431 020001000440020001600450020000800466020001300474020001400487039001000501#VV09.16 066#VV09.16067#Nguyn Vn Dn#Cng ngh vt liu mi#Nguyn Vn Dn#17000#Vi?t# 670.28#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a212tr.^b 24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti b n ln th 1#249973#Trnh by nhng kin thc phn cng ngh vt liu kim loi b t, cng ngh vt liu composite, cng ngh vt liu Nano tinh th v cc vt li u chc nng c bit...#Vt liu#Cng ngh#Vt liu t hp#Ch to#Kim loi bt# Nano tinh th#Thanh tm## 00801000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200230003800700160 00610140007000770190005000840820006000898080005000950080018001000090035001180100 00500153011001500158015006900173004001800242013000700260021022300267020000800490 020000600498020000900504039001000513#VV09.16068#VV09.16069# Th Xun Lan#Qun l d n xy dng# Th Xun Lan#18000#Vi?t#338.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a227tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 3#249974#Khi nim c bn v qun l d n xy dng hnh thnh d n v xc nh kinh ph u t hoch nh, lp tin v kim sot d n: Qun l giai on thi cng v hon thnh d n yu t con ngi v s thnh cng ca d n#Qun l#D n#Xy dng#Thanh tm# # 01003000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200950003400700120 01290140007001410190005001480820008001538080005001610080018001660090035001840100 00500219011001500224015008200239013000700321021032800328020001200656020000800668 020000900676020000800685020001000693039001000703#VV09.16070#VV09.16071# Ngc A nh#Gio dc gi tr ngh nghip cho sinh vin cc chuyn ngnh thuc lnh vc V n ho - Thng tin# Ngc Anh#47000#Vi?t#306.023#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a238tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Vn ho Tp. H Ch Minh#249975#Gii thiu ngh nghip vn ho - thng tin v nhng gi tr ca ngh nghip vn ho - thng tin. Thc t rng gio dc gi tr ngh nghip cho sinh vin cc chuyn ngnh thuc lnh vc vn ho - thng tin ti cc trng i hc, cao ng hin nay v mt s gii ph p nng cao cht lng gio dc gi tr ngh nghip cho sinh vin#Ngh nghip#Gi tr#Gio dc#Vn ho#Thng tin#Thanh tm## 00838000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200290003002900120 00590070013000710140007000840190005000910820007000968080005001030080018001080090 03500126010000500161011001500166015007900181004001800260013000700278021020400285 020000800489020001000497020000800507020001100515039001000526#VV09.16072#VV09.160 73# Phc#Gio trnh khai thc d liu#Data mining# Phc b.s.#25000#Vi?t#005 .74#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a196tr.^b21c m#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin #Ti bn ln th 1#249976#Nhng kin thc c bn v khai thc d liu: cc khi nim c bn; tp ph bin v lut kt hp, dy ph bin; phn lp d liu, l th uyt tp th, khai thc vn bn; SQL server 2000 v khai thc d liu#D liu#Kh ai thc#Tin hc#Gio trnh#Thanh tm## 00772000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200280 00450070012000730140007000850190005000920820009000978080005001060080018001110090 03500129010000500164011001500169015008700184013000700271021019900278020000800477 020001100485039001000496#VV09.16074#VV09.16075#VV09.16076#Nguyn Khu#Ch Nm - c s v nng cao#Nguyn Khu#18000#Vi?t#495.9227#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a232tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#249977#Lch s xut hin ch Nm. Nhng kin thc c bn v ch Nm. Cu thc ca ch Nm, phn loi cu thc ch Nm, s chuyn m t m Hn Vit sang m Vit, qu trnh din bin ca ch Nm, c ch Nm#Ch Nm#Gio trnh#Thanh tm## 00689000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200250 00510070033000760050014001090140007001230190005001300820009001358080005001440080 00500149009002000154010000500174011001500179013000700194021019500201020000900396 020000800405039001000413#VV09.16077#VV09.16078#VV09.16079#Phm Trng Khang#T in vn ho gia nh#Phm Trng Khang, Hong L Minh#Hong L Minh#74000#Vi?t# 306.8503#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a439tr.^b21cm#249978#Trnh by nhn g iu c bn nht v vn ho, gio dc, ng x trong gia nh hin i, quan h gia cha m v con ci, gia v v chng, tm sinh l cc la tui, cch chm s c cc thnh vin...#Gia nh#T in#Thanh tm## 00530000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200270 00480070026000750050010001010140007001110190005001180820006001238080005001290080 00500134009002000139010000500159011001500164013000700179021005100186020000900237 020000800246039001000254#VV09.16080#VV09.16081#VV09.16082#Hunh Th Dung#T in sinh hc ph thng#Hunh Th Dung, Nguyn V#Nguyn V#80000#Vi?t#570.3#^214#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a482tr.^b21cm#249979#Gii thiu cc t, thut ng v sinh hc ph thng#Sinh hc#T in#Thanh tm## 00798000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200270 00510030049000780070034001270060010001610140007001710190005001780820006001838080 00500189008000500194009002000199010000500219011001500224013000700239021024400246 020001100490020000900501039001000510#VV09.16083#VV09.16085#VV09.16084#Praagh, Ja mes Van#Ni chuyn vi thin ng#Nhng cu chuyn vin tng v th gii tm l inh#James Van Praagh ; Mnh Tun dch#Mnh Tun#58000#Vi?t#133.9#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a280tr.^b21cm#249980#Gm nhng cu chuyn v th gii tm linh nh: nh tm linh, ti nng tri cho, nhng ngi gip tm linh, nhng c huyn i bi kch, nhng tai nn thm khc, AIDS, t st, nhng cuc on t cm ng, vt qua ni au, lin h v thin nh#Tm l hc#Tm linh#Thanh tm## 00916000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200650003300700710 00980050014001690140007001830190005001900820004001958080005001990080005002040090 01800209010000500227011001500232015004000247005001300287005001700300005001600317 00500140033301300070034702101610035402000160051502000110053102000080054202000180 0550039001000568#VV09.16086#VV09.16087#VV09.16088#Quyn con ngi: Tip cn a n gnh v lin ngnh Khoa hc X hi#V Khnh Vinh, Cao c Thi, Nguyn Xun Dng ... ; V Khnh Vinh ch.b.#V Khnh Vinh#72000#Vi?t#323#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#Cao c Thi#Ngu yn Xun Dng#Nguyn Hng Anh#Trn nh Ho#249981#Nhng vn l lun v tip cn a ngnh v lin ngnh khoa hc x hi v quyn con ngi. Quyn con ngi v cc lnh vc khoa hc x hi v khoa hc nhn vn#Khoa hc x hi#Nhn quyn#L lun#Khoa hc nhn vn#Thanh tm## 00808000000000301000450002600110000002600110001100100220002200200310004402900400 00750070072001150060019001870060010002060190005002160820006002218080005002270080 00500232009001100237010000500248011001500253012003600268015004400304013000700348 021011400355020000900469020000800478020001000486039001000496#VV09.16089#VV09.160 90#Buddhaghosa Mahathero#Ch gii gii lut nguyn thu#Samantapsdik - the vi naya commentary#Nguyn tc: Buddhaghosa Mahathero ; Dch: N. A. Jayawickrama, Si u Minh#N. A. Jayawickrama#Siu Minh#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a238t r.^b21cm#Ngun gc Tng lut = Vinaya nidna#TTS ghi: Pht gio nguyn thu = T heravda#249982#Gii thch v gii lut nguyn thu. Tng trnh cc k triu t p i hi Pht gio bn v pht php v gii lut#o Pht#Gio l#Gii lut#Tha nh tm## 00591000000000253000450002600110000002600110001100200110002200300920003302900110 01250190005001360820004001418080005001450080005001500090011001550100005001660110 01500171013000700186021008200193020001100275020001200286020001500298020001400313 039001000327#VV09.16091#VV09.16092#Kinh thnh#Phc m ca Cha Gi-su C c = T he four Gospels of Jesus Christ : Bn song ng Anh - Vit#Holy bible#Vi?t#220#^2 14#^aH.#^aTn gio#2009#^a431tr.^b20cm#249983#Gii thiu Kinh thnh phc m ca Cha Gisu C c bng hai th ting Anh - Vit#Kinh thnh#Cha Gi su#o Thin Cha#Sch song ng#Thanh tm## 00540000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010013000360020022000490070013000710220004000840080005000880090011000930100 00500104011001500109013000700124021011600131020000800247020001000255020001500265 039000600280#VV09.16093#VV09.16094#Vi?t#234#^214#L Hng Phc#Nim tin v cuc s ng#L Hng Phc#T.1#^aH.#^aTn gio#2009#^a155tr.^b21cm#249984#Phn tch nhng ng dng tri nghim ca tc gi t nim tin, c tin trong o Thin Cha vi c uc sng i thng#c tin#Cuc sng#o Thin cha#Thanh## 00647000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200180003502900260 00530070029000790060010001080190005001180820006001238080005001290080005001340090 02000139010000500159011001500164013000700179021017200186020001500358020001000373 039001000383#VV09.16095#VV09.16096#Hart, Thomas#T trn ni xung#Coming doven t he mountain#Thomas Hart ; Ngc nh dch#Ngc nh#Vi?t#248.4#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a195tr.^b21cm#249985#Gm cc bi trch trong thnh kinh c ph n tch, suy nim v cc phng din trong i sng Thin cha gio: i sng c u nguyn, i sng tinh thn, o c, thnh l...#o Thin cha#Cuc sng#Than h tm## 00553000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200300003400700120 00640190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113015004400128013000700172021010700179020000600286020000900292039001000301 #VV09.16097#VV09.16098#Gii Nghim#Thin T nim x Minh st Tu#Gii Nghim#Vi? t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a343tr.^b20cm#TTS ghi: Pht gio nguyn thu = Theravda#249986#Gii thiu php thin t nim x trong o Pht: cc php qu n Th, qun Thn, qun Tm, qun Php nim x#Thin#o Pht#Thanh tm## 00697000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300200004100700510 00610050014001120050018001260050015001440050019001590050017001780190005001950820 00600200808000500206008000500211009001100216010000500227011001500232015006700247 013000700314021004400321020001200365020000800377039001000385#VV09.16099#VV09.161 00#Thnh gio su tp#Nm Gip Dn (1974)#Ngc Minh i, Minh L Thnh Hi, Vnh Nguyn T..#Ngc Minh i#Minh L Thnh Hi#Vnh Nguyn T#Bc Nh Tnh ng#M inh c Tu Vin#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a206tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . C quan Ph thng Gio l i o#249987#Gm cc bi ging v o l ca o Cao i#o Cao i#Gio l#Thanh tm## 00701000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200310 00460070027000770050013001040140007001170190005001240820007001298080005001360080 00500141009002300146010000500169011001500174013000700189021018600196020001200382 020001000394020000900404039001000413#VV09.16101#VV09.16102#VV09.16103#H Vit B nh#T ng ho qu trnh sn xut#H Vit Bnh, Trn Th San#Trn Th San#35000 #Vi?t#670.42#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a151tr.^b24cm#249988#Khi qu t v t ng ho qu trnh sn xut. Cc thit b c bn trong h thng t ng . Cp phi t ng. Kim tra t ng. H thng sn xut t ng ho. T ng ho qu trnh lp rp#T ng ho#Qu trnh#Sn xut#Thanh tm## 00962000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000170003302102660 00500200010003160200009003260200016003350200016003510200017003670390006003840140 00700390019000500397082000800402808000500410002003200415007004600447022000400493 22100170049700500160051400800050053000900230053501000050055801100150056301300070 0578001001500585020001200600#VV09.16104#VV09.16106#VV09.16105#Vt l i cng#T uyn tp cc bi test vt l i cng v c s quang hc sng, hin tng giao thoa nh sng. Nhiu x nh sng v phn cc nh sng. Quang lng t. Thuyt t ng i hp. C hc lng t. Vt l nguyn t v vt l ht nhn. Vt l ht c bn. C km theo p n#Quang hc#nh sng#C hc lng t#Vt l ht nhn#Vt l nguyn t#Thanh#42000#Vi?t#535.076#^214#Tuyn tp test vt l i cng#B.s. : Phan Hng Lin (ch.b.), Nguyn Minh c#T.3#Quang - lng t#Nguyn Minh c#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a182tr.^b24cm#249989#Phan Hng Lin#Trc nghim ## 00751000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000100003302102650 00430200011003080200019003190390010003380140007003480190005003550820007003608080 00500367002002600372007001600398008000500414009002300419010000500442011001500447 001001600462013000700478#VV09.16108#VV09.16107#VV09.16109#Lp trnh#Cu trc ch ng trnh C. Cc thnh phn c bn ca ngn ng C. Cc kiu d liu chun. Cc b iu thc, cu lnh. Kiu d liu t nh ngha, kiu mng, kiu xu. Con tr v phn phi b nh ng. Kiu kin trc, cc hm v kiu tp. K thut ho v b tin x l#Ngn ng C#Ngn ng lp trnh#Thanh tm#63000#Vi?t#005.13#^214#Lp trnh trn ngn ng C#Hong Ch Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a216tr. ^b24cm#Hong Ch Thnh#249990## 00885000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200610003300700460 00940050018001400140007001580190005001650820006001708080005001760080005001810090 02300186010000500209011001500214005001100229005001300240005001500253013000700268 021022700275020001900502020000900521020001600530020001500546039001000561#VV09.16 110#VV09.16111#VV09.16112#Mi trng bi chn lp cht thi v k thut x l n c rc#Nguyn Hng Khnh, L Vn Ct, T ng Ton..#Nguyn Hng Khnh#79000#Vi ?t#628.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a375tr.^b24cm#L Vn Ct#T ng Ton#Phm Tun Linh#249991#Gii thiu v cht thi th v nhim mi trng . C s nh gi mi trng v x l nc thi bi chn lp cht thi th. Cht thi th v mi trng bi chn lp. Cng ngh x l nc rc cho bi ch n lp Nam Sn# nhim mi trng#K thut#X l nc thi#X l rc thi#Thanh tm## 00778000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200300004000300640 00700070018001340140007001520190005001590820006001648080005001700080005001750090 02300180010000500203011001500208004003400223013000700257021013300264020001900397 020001800416020001000434020001100444020001100455039001000466#VV09.16113#VV09.161 14#Nguyn Don Phc#L thuyt iu khin nng cao#iu khin ti u - iu khi n bn vng - iu khin thch nghi#Nguyn Don Phc#79000#Vi?t#629.8#^214#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2009#^a500tr.^b24cm#In ln th 3, c sa i, b sung#24 9992#Nhng kin thc c bn v l thuyt iu khin: iu khin ti u, nhn dn g i tng iu khin, iu khin bn vng v thch nghi#iu khin t ng#i u khin ti u#L thuyt#iu khin#Gio trnh#Thanh tm## 00815000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010016000480020038000640070035001020220004001372210015001410050 01800156004003500174008000500209009002300214010000500237011001500242013000700257 00500160026403900060028002101640028602000070045002000080045702000130046502000110 0478#VV09.16115#VV09.16116#26000#Vi?t#512.0076#^214#Nguyn Vn Ngh#Phng php gii bi tp ton cao cp#Nguyn Vn Ngh, Nguyn Cnh Lng#T.1#Bi tp i s #Nguyn Cnh Lng#In ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a176tr.^b24cm#249993#Nguyn Vn Ngh#Thanh#Gm mt s bi tp v tp hp , quan h, nh x, cu trc i s, s phc, ma trn, phng trnh tuyn tnh, k hng gian vct... km cch gii v cc v d minh ho#i s#Bi tp#Ton cao c p#Gio trnh## 00622000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020024000530030012000770070023000890060007001120140007001190190005001260820 00600131808000500137008001800142009002300160010000500183011001500188019001600203 012003700219013000700256020001700263020001100280020001200291039000500303#VV09.16 117#VV09.16120#VV09.16119#VV09.16118#Hi Nham#Hn c ni thin ng#Tiu thuy t#Hi Nham ; Sn L dch#Sn L#73000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a453tr.^b24cm#Dch Trung Quc#T sch Vn hc Trung Quc ng i#249994#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#VAnh## 00959000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000100003302102720 00430200011003150200009003260200013003350200018003480390005003660140007003710190 00500378082001000383808000500393002008700398003001800485007004300503005000700546 00500070055300500090056000800050056900900110057401000050058501100150059001300070 0605020000900612#VV09.16121#VV09.16122#VV09.16123#Php lut#Gm cc chnh sch m i nht ca Chnh ph v ca cc b v cho doanh nghip vay li vi li sut 0% tr n lng, ng bo him x hi, tr tr cp thi vic, tr cp mt vic l m, chnh sch i vi ngi lao ng trong cc doanh nghip c ch doanh nghip b trn...#Chnh sch#Lao ng#Doanh nghip#Vn bn php lut#VAnh#40000#Vi?t# 344.59701#^214#Chnh sch i vi lao ng b mt vic lm trong cc doanh nghi p do suy gim kinh t#Vn bn php lut#S.t., tuyn chn: L Nga, V Duy, L Duy n#L Nga#V Duy#L Duyn#^aH.#^aThng k#2009#^a276tr.^b21cm#249995#Mt vic## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200330 00480070054000810050016001350140007001510190005001580820008001638080005001710080 00500176009001100181010000500192011001500197005001400212013000700226021025100233 020000900484020001300493020001100506039000500517#VV09.16125#VV09.16124#VV09.1612 6#Phm Ngc Kim#Gio trnh thng k doanh nghip#Ch.b.: Phm Ngc Kim, Nguyn Cng Nh, Bi c Triu#Nguyn Cng Nh#35000#Vi?t#338.702#^214#^aH.#^aThng k #2009#^a256tr.^b23cm#Bi c Triu#249996#Nhng vn c bn v nguyn l thng k trong hot ng kinh t v qun tr doanh nghip. Trnh by nhng ng dng t hng k c th cho cng tc nghin cu, qun l, iu hnh hot ng sn xut, k inh doanh doanh nghip cng mt s bi tp thc hnh#Thng k#Doanh nghip#Gio trnh#VAnh## 01027000000000349000450002600110000002600110001100201070002200300170012900700620 01460050018002080190005002260820006002318080005002370080005002420090011002470100 00500258011001500263005001200278005001400290005001700304005001300321013000700334 02102620034102000080060302000130061102000040062402000070062802000100063502000180 0645020000900663039000500672#VV09.16127#VV09.16128#Lan to v hp th cng ngh t doanh nghip c vn u t trc tip nc ngoi sang doanh nghip Vit Nam#S ch chuyn kho#B.s.: Nguyn Quang Hng, L Quc Hi (ch.b.), Phm Huy Vinh..#Ngu yn Quang Hng#Vi?t#338.7#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a195tr.^b21cm#L Quc Hi#P hm Huy Vinh#Nguyn Minh Ngc#Phm Huy Hn#249997#H thng ho nhng vn l l un v thc tin v lan to v hp th cng nghip t doanh nghip FDI sang doan h nghip trong nc. Lm r tc ng c v nh tnh ln nh lng qua kho st , nghin cu c th trng hp ca ngnh cng nghip in t v dt may#Kinh t# Doanh nghip#Vn#u t#Cng ngh#u t nc ngoi#Vit Nam#VAnh## 00616000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700250 00700140007000950190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140013000700155005000900162021014300171020000900314020001400323 020000800337039000500345#VV09.16129#VV09.16130#VV09.16131#Internet, E-mail, chat cho mi ngi#Tng hp, b.s.: VN-Guide#59000#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^aThng k# 2009#^a436tr.^b21cm#249998#VN-Guide#Lm quen vi Internet. Hng dn cch tip c n, s dng Internet, download tin, tm kim thng tin, cc tnh nng, s dng Y ahoo, messenger...#Internet#Mng my tnh#S dng#VAnh## 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700420 00780050012001200140007001320190005001390820010001448080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180005000700195005000700202005000700209005000900216 01300070022502102610023202000100049302000090050302000090051202000210052103900050 0542#VV09.16132#VV09.16134#VV09.16133#Ch mc cc quy nh v bo him tht nghi p#S.t., b.s.: Thanh Duyn, V Ho, L Nga..#Thanh Duyn#70000#Vi?t#344.59701#^ 214#^aH.#^aThng k#2009#^a488tr.^b21cm#V Ho#L Nga#B Duy#Vn Linh#249999#Gm ch mc cc quy nh php lut v bo him tht nghip vi cc ni dung ch mc v cc thut ng, nguyn tc, i tng p dng, qu bo him tht nghip, th tc thc hin bo him tht nghip... cng cc vn bn quy phm php lut v bo him tht nghip#Php lut#Bo him#Vit Nam#Bo him tht nghip#VAnh## 00612000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.16135#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.43#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#VAnh#Tuyt Nhung#250000## 00687000000000313000450002600110000001900050001101900160001600600190003208200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 03400165005001600199005001500215008001800230009001100248010000500259011001500264 012004000279020001800319020001100337020001300348039000500361013000700366#VV09.16 136#Vi?t#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.30#Kh ng mun cht th phi t chin#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#VAnh#250001## 00605000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900050 00530190005000580820006000638080005000690140007000740020008000810030013000890070 04600102022000500148008001800153009001100171010000500182011001500187012004000202 019001600242005001400258005001300272006001100285013000700296#VV09.16137#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#VAnh#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tra nh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.49#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#W an Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#250002## 00741000000000325000450002600110000002600110001100200440002200300230006600700580 00890050015001470140007001620190005001690820004001748080005001780080018001830090 02300201010000500224011001500229004004000244005001700284005002200301005002400323 01300070034701200140035402000100036802000060037802000120038402000140039603900050 0410#VV09.16139#VV09.16138#S dng hiu qu sch gio khoa ting Anh 9#Trc nghi m v t lun#Phan Vn Tuyn, Nguyn Ngc Bch, Phan inh Thin Thanh..#Phan Vn Tuyn#31000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a172t r.^b21cm#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#Nguyn Ngc Bch#Phan inh Thi n Thanh#Nguyn Quch Phng Anh#250003#Bn ng hnh#Ting Anh#Lp 9#Trc nghim #Sch c thm#VAnh## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200350 00500030072000850290025001570070034001820060011002160140007002270190005002340820 00600239808000500245008001800250009002300268010000500291011001500296013000700311 021014600318020001700464020000800481020001100489039000500500#VV09.16140#VV09.161 41#VV09.16142#Ghemawat, Pankaj#Ti hoch nh chin lc ton cu#Vt qua ro c n cc ng bin gii trong th gii cn nhiu khc bit#Redefing global strate gy#Pankaj Ghemawat ; Thanh Tun dch#Thanh Tun#72000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a302tr.^b23cm#250004#Phn tch mt s chi n lc kinh t trn ton cu vi nhng quan im v ton cu ho v nhng hoch nh cng nh ti hoch nh trong tng lai#Tp on kinh t#Qun l#Chin lc #VAnh## 00634000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020037000690030020001060290011001260070 03500137022000400172006001400176008001800190009001100208010000500219011001500224 01300070023901900090024600500150025502000170027002000040028702000120029103900050 0303#VV09.16143#VV09.16144#VV09.16145#50000#Vi?t#823#^214#Somper, Justin#Hi t c ma c rng: Qu d i dng#Demons of the Ocean#Vampirates#Justin Somper ; ng Phi Bng dch#T.1#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a312tr.^b2 0cm#250005#Dch Anh#Somper, Justin#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#VAnh## 00948000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490030054000660290024001200070053001440050017001970140007002140190005002210820 01100226808000500237008001800242009001100260010000500271011001500276006001300291 01300070030402102220031102000080053302000110054102000130055202000070056502000030 0572020001800575039000500593#VV09.16146#VV09.16147#VV09.16148#Schultz, Howard#D c ht tri tim#Cch Starbucks xy dng cng ty bng tng cch c ph#Pour your h eart into it#Howard Schultz, Dori Johnes Yang ; V Cng Hng dch#Dori Johnes Ya ng#82000#Vi?t#647.950973#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a484tr.^b21cm# V Cng Hng#250006#Ch ra cc nguyn tc nh hnh nn hin tng Starbucks v a ra nhng kinh nghim bin cuc hnh trnh c ph ngon thnh mt phn tt yu ca tri nghim M. Cng nhng thnh cng m ng t c trong kinh doan h#Qun l#Kinh doanh#Doanh nghip#C ph#M#Cng ti Starbucks#VAnh## 00574000000000253000450002600110000002600110001100100210002200200230004300700210 00660140007000870190005000940820006000998080005001050080018001100090023001280100 00500151011002900156013000700185021010000192020000700292020000700299020000900306 039000500315#VV09.16149#VV09.16150#Nguyn Dzon Cm Vn#100 mn n ngy thng#N guyn Dzon Cm Vn#38000#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a191tr., 4tr. nh mu^b21cm#250007#Hng dn chun b v ch bin 100 mn n hng ngy nh: tht kho tiu, c xo sa t, ln xo ngh#Mn n#Nu n#C h bin#VAnh## 00910000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020021000590030021000800070037001010060016001380140007001540190005001610820 00600166808000500172008001800177009002300195010000500218011001500223013000700238 02102890024502000080053402000080054202000090055002000090055902000110056803900050 0579#VV09.16152#VV09.16151#VV09.16154#VV09.16153#Chopra, Deepak#S sng sau ci cht#Gnh nng chng minh#Deepak Chopra ; Trn Quang Hng dch#Trn Quang Hng#6 5000#Vi?t#297.9#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a370tr.^b21 cm#250008#Vit v tm linh v trit l sng. Xem xt cc kh nng phi thng ch i con ngi ci sau s sng. Km theo nhng bi tp kch thch t duy, cung cp kinh nghim trc tip ca cc t tng gip chng ta sng t tm linh ca m nh v tm ra con ng ca chnh mnh trong ci vnh hng#S sng#Gio l#Tn g io#Ci cht#Dng Bahai#VAnh## 00618000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020031000600030012000910070032001030060010001350140007001450190005001520820 00400157808000500161008001800166009002300184010000500207011001500212019000900227 012002000236013000700256020001700263020000400280020001200284039000800296#VV09.16 155#VV09.16156#VV09.16158#VV09.16157#Fiorato, Marina#Ngi thi thu tinh x Mur ano#Tiu thuyt#Marina Fiorato ; Thin Nga dch#Thin Nga#58000#Vi?t#823#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a356tr.^b21cm#Dch Anh#T sch Vn hc Anh#250009#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Vn Anh## 00640000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200270003300700160 00600140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124013000700139021018600146020000900332020000900341020001100350 020000800361039000500369#VV09.16159#VV09.16160#Khnh Linh# thnh cng trng hc#Khnh Linh b.s.#28000#Vi?t#372.13028#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a174tr.^b2 1cm#250010#Ch ra cho cc bc ph huynh nhng kin thc phong ph v mi quan h ca gia nh v nh trng, v phng php nh hng cho con hc tp nh tro ng mi cp hc t c hiu qu cao#Gio dc#Gia nh#Nh trng#Hc tp#VAnh## 00823000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200470003000700260 00770140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090011001290100 00500140011001500145005001100160013000700171021034600178020000900524020000700533 020001200540039000500552#VV09.16161#VV09.16162#H Linh#Khng nh khng mng - 6 0 phng php dy tr#B.s.: H Linh, Khnh Linh#37000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a238tr.^b21cm#Khnh Linh#250011#H thng nhng b quyt gip cc ph huynh p dng trong tng tnh hung c th ca i sng nui dy con ng cc h. Nhn mnh nhng nguyn tc chnh trong gio dc con ci nh gio dc da trn nn tng ca s tn trng, gn gi, cm thng vi con tr... khng cn nh mng m vn thu c hiu qu cao nhm gip tr pht trin ton din#Gio dc#Tr em#Phng php#VAnh## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200230 00500070034000730140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151006001000166013000700176021020800183020000400391 020001700395020000400412039000500416#VV09.16163#VV09.16165#VV09.16164#Thiu Khan g Tit#Bt t vn l ton th#Thiu Khang Tit ; Nguyn An dch#44000#Vi?t#133. 3#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a245tr.^b21cm#Nguyn An#250012#Hng dn dng thin can, a chi sp xp theo th t nm, thng, ngy gi sinh ca mt ngi, ng thi dng nguyn l Ng hnh tng sinh, tng khc suy din phn ln mi quy tc bin i ca con ngi#Chi#Khoa hc thn b#Can#VAnh## 00737000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200330 00430070029000760140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149005001200164013000700176021022900183020000900412 020002100421020001200442039000500454#VV09.16166#VV09.16167#VV09.16168#Cng Tun# T hc Microsoft Powerpoint 2010#B.s.: Cng Tun, Tho Phng#43000#Vi?t#005.5# ^214#^aH.#^aThi i#2009#^a335tr.^b21cm#Tho Phng#250013#Tng quan v powerpo int 2010; hng dn thit lp mt trnh chiu n gin trn powerpoint 2010; lm vic vi vn bn trong slide; hng dn lm vic vi th, cc s t chc, cc hiu ng trong slide ca powerpoint 2010...#My tnh#Phn mm Power Point#S ch t hc#VAnh## 00682000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200270 00430070029000700140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143005001200158013000700170021016700177020000800344 020000900352020001400361020001200375039000500387#VV09.16169#VV09.16171#VV09.1617 0#Cng Tun#T hc Microsoft Word 2010#B.s.: Cng Tun, Tho Phng#40000#Vi?t# 005.5#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a299tr.^b21cm#Tho Phng#250014#Kin thc cn bn v word 2010. Cc cch lm vic vi word 201, vi hnh v, biu , biu th c trong word 2010. Cc thao tc trong son tho, in n trong wd 2010...#Tin hc #My tnh#Phn mm Word#Sch t hc#VAnh## 00673000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200280 00430070029000710140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01100128010000500139011001500144005001200159013000700171021015600178020000800334 020001500342020000900357020001200366039000500378#VV09.16172#VV09.16174#VV09.1617 3#Cng Tun#T hc Microsoft Excel 2010#B.s.: Cng Tun, Tho Phng#45000#Vi?t #005.5#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a339tr.^b21cm#Tho Phng#250015#Khi qut v Microsoft Excel 2010. Khm ph chc nng ca Excel 2010. Chnh sa d liu sp x p v lc d liu, cc lnh - c php lnh trong Excel 2010...#Tin hc#Phn mm Excel#My tnh#Sch t hc#VAnh## 00634000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200230003000700130 00530140007000660190005000730820004000788080005000820080005000870090011000920100 00500103011001800108012003200126013000700158021010100165020000700266020001000273 020000700283020000900290020001300299020001500312039000500327#VV09.16175#VV09.161 76#Thi H#B hc ng x vn minh#Thi H b.s.#20000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a123tr.^b20x20cm#Hon thin k nng sng cho tr#250016#Hng dn cho tr bit cch giao tip, ng x, x l cc tnh hung c th trong cuc sng hn g ngy#Tr em#Giao tip#ng x#Gio dc#K nng sng#Sch thiu nhi#VAnh## 00693000000000301000450002600110000002600110001100100080002200200250003000700130 00550140007000680190005000750820004000808080005000840080005000890090011000940100 00500105011001800110012003200128013000700160021014600167020000700313020002100320 020000800341020000900349020001300358020001500371039000500386#VV09.16177#VV09.161 78#Thi H#Hng dn b gi an ton#Thi H b.s.#20000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aTh i i#2009#^a123tr.^b20x20cm#Hon thin k nng sng cho tr#250017#Hng dn ch o tr bit cch gi an ton cho bn thn vi nhng vt dng, dng v cch x l cc tnh hung nguy him trong cuc sng hng ngy#Tr em#Khoa hc thng th c#An ton#Gio dc#K nng sng#Sch thiu nhi#VAnh## 00656000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200230003000700130 00530140007000660190005000730820004000788080005000820080005000870090011000920100 00500103011001800108012003200126013000700158021014400165020000700309020000800316 020000900324020001300333020001500346039000500361#VV09.16179#VV09.16180#Thi H#H ng dn b t bo v#Thi H b.s.#20000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a1 23tr.^b20x20cm#Hon thin k nng sng cho tr#250018#Hng dn cho tr bit cc h t bo v, phng v trnh cc tnh hung nguy him thng xy ra trong cuc s ng hng ngy gip cho b c an ton#Tr em#An ton#Gio dc#K nng sng#Sch thiu nhi#VAnh## 00664000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200350003300700230 00680140007000910190005000980820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136005001100151013000700162021016200169020001100331020000900342 020001000351020002000361039000500381#VV09.16181#VV09.16182#Cao Nguyn#Thn ct t ng linh vt phong thu#Cao Nguyn, Khnh Linh#32000#Vi?t#398.09#^214#^aH.#^aT hi i#2009#^a238tr.^b21cm#Khnh Linh#250019#Gii thiu cc v thn linh trong dn gian v ngha ca h trong tm thc ngi Vit: hnh tng thn Vn Ti, h nh tng thn V Ti, Tam Tinh Phc Lc Th...#Phong thu#Linh vt#Thn linh#T n ngng dn gian#VAnh## 00660000000000241000450002600110000002600110001102000090002202101870003102000150 02180390005002330140007002380190005002450820009002508080005002590020017002640080 00500281009002800286010000500314011001500319015005800334013000700392020001900399 #VV09.16183#VV09.16184#Gio dc#Gii thiu khi qut v Hc vin ngn hng. Ch ng trnh, quy ch o to v hc tp theo h thng tn ch. Quy ch, quy nh i vi ngi hc v cc ch chnh sch i vi ngi hc#Trng i hc#VAnh#1 0000#Vi?t#332.1071#^214#S tay sinh vin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009# ^a169tr.^b21cm#TTS ghi: Ngn hng Nh nc Vit Nam. Hc vin Ngn hng#250020# Hc vin Ngn hng## 00927000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000090003302103160 00420200007003580200010003650390005003750140007003800190005003870820007003928080 00500399002008300404003001700487007001700504008000500521009002800526010000500554 011001500559001001700574013000700591020000900598020001800607#VV09.16185#VV09.161 87#VV09.16186#C phiu#Tc ng ca thng tin bo co ti chnh ti gi c phiu . o lng mi lin h gia thng tin bo co ti chnh v gi c phiu. Thc tr ng cng b v s dng thng tin bo co ti chnh trn th trng chng khon V it Nam. Phn tch u t da trn mi lin h gia thng tin bo co ti chnh v gi c phiu...#u t#Ti chnh#VAnh#33000#Vi?t#332.63#^214#u t c phiu ti Vit Nam: Nhn t tc ng gi ca thng tin bo co ti chnh#Sch chuyn kho#Nguyn Vit Dng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a175tr.^b21cm#Nguy n Vit Dng#250021#Vit Nam#Bo co ti chnh## 01060000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000080003302102990 00410200013003400200019003530200010003720390005003820140007003870190005003940820 01000399808000500409002008000414003001700494007005400511005001300565005001600578 00500130059400500160060700800050062300900280062801000050065601100150066100500180 0676013000700694020000900701#VV09.16188#VV09.16190#VV09.16189#Kinh t#Doanh nghi p v nng lc xut khu ca doanh nghip. C s l thuyt v xy dng m hnh nh gi nng lc xut khu ca doanh nghip. Hi nhp kinh t quc t v vn t ra i vi nng cao nng lc xut khu ca doanh nghip. Kinh nghim quc t v nng cao nng lc xut khu ca doanh nghip#Doanh nghip#Kinh t th trng #Xut khu#VAnh#75000#Vi?t#382.09597#^214#Nng lc xut khu ca doanh nghip V it Nam trong iu kin kinh t th trng#Sch chuyn kho#Bi Ngc Sn (ch.b.) , Nguyn Thu Hng, H Thu Ngc..#Bi Ngc Sn#Nguyn Thu Hng#H Thu Ngc#L T h Thu Thu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a397tr.^b24cm#o Th Thu Gia ng#250022#Vit Nam## 00881000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200270 00510030036000780070036001140050017001500140007001670190005001740820004001798080 00500183008000500188009002800193010000500221011001500226015006800241013000700309 02101090031602000090042502000080043402000170044202000190045902000160047802000210 0494020001100515039000500526#VV09.16191#VV09.16193#VV09.16192#Nguyn Mnh Cng# Bi ging nhp mn tin hc#Dng cho trnh i hc, cao ng#Nguyn Mnh Cng , Nguyn Vn Thng#Nguyn Vn Thng#17500#Vi?t#004#^214#^aH.#^aThng tin v Tru yn thng#2009#^a157tr.^b24cm#TTS ghi: Trng hc Cng nghp H Ni. Khoa C ng ngh Thng tin#250023#Tng quan v my tnh. Cc h iu hnh MS-DOS v Windo ws, h son tho MS-Word v ngn ng lp trnh Pascal#My tnh#Tin hc#H iu h nh DOS#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Pascal#H iu hnh Windows#Gio trnh#VAnh# # 00850000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200590 00490070050001080050016001580190005001740820010001798080005001890080005001940090 02100199010000500220011001500225015007000240005001600310004003000326013000700356 01200310036302100710039402000090046502000070047402000090048102000070049002000100 0497039000500507#VV09.16197#VV09.16199#VV09.16198#Dng Bch Long#Hi - p php lut v bo v, chm sc v gio dc tr em#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh, N guyn Vn Hin#Nguyn Xun Anh#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a200tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Nguyn Vn Hin#Ti bn, c sa cha, b sung#250024#T sch X - phng - th trn#Gm nhng cu hi p v php lut bo v, chm sc v gio dc tr e m#Chm sc#Tr em#Gio dc#Bo v#Php lut#VAnh## 00716000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200510 00420070009000930190005001020820008001078080005001150080005001200090021001250100 00500146011001400151015007000165012003100235013000700266021008700273020000900360 020001000369020000800379020000900387020001300396039000500409#VV09.16200#VV09.162 02#VV09.16201#Minh Anh#Hi - p v t chc v hot ng ho gii c s#Minh A nh#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a92tr.^b21cm#u ba sch g hi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#T sch X - phng - th trn#250025#Gm nhng cu hi p v cc quy nh php lut v t chc, hot ng ho gii c s#Ho gii#Hot ng#T chc#Vit Nam#Sch hi p#VAnh## 00905000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200970 00490070044001460050013001900190005002030820010002088080005002180080005002230090 02100228010000500249011001500254015007000269012003100339013000700370021010800377 02000100048502000160049502000110051102000100052202000080053202000090054002000130 0549039000500562#VV09.16204#VV09.16203#VV09.16205#Nguyn Ngc Anh#Hi - p v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh, trt t v phng chy, cha ch y#B.s.: Nguyn Ngc Anh (ch.b.), V Huy Khnh#V Huy Khnh#Vi?t#344.59705#^214# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a154tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#T sch X - phng - th trn#250026#Gm nh ng cu hi p v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh, trt t v phng chy cha chy#Php lut#Pht hnh chnh#Phng chy#Cha chy#An ninh#Vi t Nam#Sch hi p#VAnh## 00813000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200700 00430070010001130190005001230820008001288080005001360080005001410090021001460100 00500167011001500172015007000187012003100257013000700288021011100295020001000406 02000070041602000180042302000090044102000100045002000090046002000130046903900050 0482#VV09.16206#VV09.16208#VV09.16207#Bch Ngc#Hi - p v gim st u t gi m st cn b ti cng ng khu dn c#Bch Ngc#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2009#^a108tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#T sch X - phng - th trn#250027#Gm nhng cu hi p v cc quy nh gim st u t ca cng ng, gim st cn b, ng vin ti khu dn c#Php lut#u t#Ti sn cng cng#Gim st#Cng ng#Vit Nam#Sch h i p#VAnh## 00874000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200750003301900050 01080820012001138080005001250080005001300090021001350100005001560110015001610150 07000176012003100246013000700277021024500284020000900529020000900538020000800547 020001300555020002300568039000500591#VV09.16209#VV09.16210#VV09.16211#Hi - p v ng Nh nc on th v cng tc t chc, kim tra ca ng#Vi?t#324.259707 1#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a228tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#T sch x - phng - th trn#250028 #Gm nhng cu hi p v: t chc v cng tc t chc, cn b; cng tc kim tr a, gim st v c quan kim tra ca ng; cc c quan nh nc, mt s t chc c hnh tr - x hi, cc cp U ng trin khai nhim v lnh o h thng chnh t r...#Nh nc#Kim tra#T chc#Sch hi p#ng Cng sn Vit Nam#VAnh## 00898000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200580003300700560 00910050011001470190005001580820012001638080005001750080005001800090021001850100 00500206011001500211015005900226005001400285012003100299005001700330013000700347 021021800354020000800572020002300580039000500603#VV09.16212#VV09.16213#VV09.1621 4#iu l ng kho X v mt s quy nh hng dn thi hnh#Tuyn chn: L Vn Y n, V Quang Vinh, Nguyn Duy Quang#L Vn Yn#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2009#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp h nh Trung ng#V Quang Vinh#T sch X - phng - th trn#Nguyn Duy Quang#2500 29#Gii thiu iu l ng Cng sn Vit Nam kho X, quy nh thi hnh iu l ng; Hng dn cc quy nh v cng tc kim tra; Gim st v k lut ng, quy nh v nhng iu ng vin khng c lm (ngy 7-12-2007)#iu l#ng Cng s n Vit Nam#VAnh## 00767000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200270 00400070007000670190005000740820011000798080005000900080005000950090021001000100 00500121011001500126015007000141012003100211013000700242021014600249020001700395 020002000412020000900432020000700441020001200448039000500460#VV09.16215#VV09.162 16#VV09.16217#T. Lan#Va i ng va k chuyn#T. Lan#Vi?t#959.704092#^214#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2009#^a104tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xu t bn sch x, phng, th trn#T sch X - phng - th trn#250030#Gii thiu nhng mu chuyn v i hot ng cch mng ca Bc do chnh Bc k li trn ng Bc ra mt trn trong Chin dch Bin gii nm 1950#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#VAnh## 00789000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200210 00470070014000680190005000820820009000878080005000960080005001010090021001060100 00500127011001500132015007000147012003100217013000700248021020800255020002100463 020001000484020001200494039000500506#VV09.16218#VV09.16220#VV09.16219#Trn Vn G iu#V i mt con ngi#Trn Vn Giu#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a108tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, ph ng, th trn#T sch X - phng - th trn#250031#Gii thiu mt s bi vit c a gio s Trn Vn Giu v cuc i, s nghip, t tng ca Ch tch H Ch Mi nh cng nh nhng cng hin ca Bc i vi dn tc Vit Nam v nhn dn tin b trn ton th gii#T tng H Ch Minh#Nhn cch#H Ch Minh#VAnh## 00845000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200210 00450070070000660050011001360190005001470820004001528080005001560080005001610090 02100166010000500187011001500192015007000207005001400277004001900291012003100310 00500170034101300070035802101010036502000180046602000180048402000120050203900050 0514#VV09.16221#VV09.16222#VV09.16223#H Ch Minh#V o c cch mng#H Ch Mi nh ; Tuyn chn: L Vn Yn, V Quang Vinh, Nguyn Duy Quang#L Vn Yn#Vi?t#172 #^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a211tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng c h o xut bn sch x, phng, th trn#V Quang Vinh#Ti bn c b sung#T s ch X - phng - th trn#Nguyn Duy Quang#250032#Gm cc on trch cc bi ni , bi vit ca Ch tch H Ch Minh c in trong H Ch Minh ton tp#o c c ch mng#Cch mng dn tc#H Ch Minh#VAnh## 00840000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200440 00470070072000910050017001630190005001800820009001858080005001940080005001990090 02100204010000500225011001400230015007000244005001200314012003100326005001300357 013000700370021009300377020002100470020001800491020001200509039000500521#VV09.16 225#VV09.16224#VV09.16226#Phm Vn ng#Hc ch tch H Ch Minh - chng ta hc g?#Phm Vn ng ; Tuyn chn: Nguyn Tin Nng, Mai Phi Nga, Triu Th L#Nguy n Tin Nng#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a99tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Mai Phi Nga#T sch X - phng - th trn#Triu Th L#250033#Gii thiu mt s bi ni v b i vit ca c Th tng Phm Vn ng v t tng H Ch Minh#T tng H Ch M inh#o c cch mng#H Ch Minh#VAnh## 00960000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200070 00388080005000450020050000500070063001000220004001630050017001670050012001840050 01600196005001400212005002100226008000500247009002100252010000500273011001500278 01200310029301500770032401300070040102101680040802000080057602000210058402000120 0605039000500617#VV09.16227#VV09.16229#VV09.16228#Vi?t#170.92#^214#Nhng mu chu yn v tm gng o c H Ch Minh#B.s.: Trng Minh Tun (ch.b.), Ng B Toi , Nguyn c Bnh..#T.1#Trng Minh Tun#Ng B Toi#Nguyn c Bnh#Trnh Duy K im#Lng Th Bch Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a271tr.^b21cm#T sch X - phng - th trn#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Trung tm Thng tin C ng tc Tuyn gio#250034#Gm nhng cu chuyn vit v Bc H gip nng cao nhn thc cho cn b ng vin, cng chc, vin chc v nhn thc v gi tr to ln c a tm gng o c H Ch Minh#o c#T tng H Ch Minh#H Ch Minh#VAnh## 00960000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200070 00388080005000450020050000500070063001000220004001630050017001670050012001840050 01600196005001400212005002100226008000500247009002100252010000500273011001500278 01200310029301500770032401300070040102101680040802000080057602000210058402000120 0605039000500617#VV09.16230#VV09.16231#VV09.16232#Vi?t#170.92#^214#Nhng mu chu yn v tm gng o c H Ch Minh#B.s.: Trng Minh Tun (ch.b.), Ng B Toi , Nguyn c Bnh..#T.2#Trng Minh Tun#Ng B Toi#Nguyn c Bnh#Trnh Duy K im#Lng Th Bch Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a217tr.^b21cm#T sch X - phng - th trn#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Trung tm Thng tin C ng tc Tuyn gio#250035#Gm nhng cu chuyn vit v Bc H gip nng cao nhn thc cho cn b ng vin, cng chc, vin chc v nhn thc v gi tr to ln c a tm gng o c H Ch Minh#o c#T tng H Ch Minh#H Ch Minh#VAnh## 01049000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200810003300700610 01140050015001750050014001900050014002040050018002180050017002360190005002530820 00700258808000500265008000500270009002100275010000500296011001500301004001900316 01200310033501500700036601300070043602102160044302000120065902000030067102000090 0674020001100683039000500694#VV09.16233#VV09.16235#VV09.16234#Xc nh tiu chu n v phng php nh gi chnh quyn x trong sch, vng mnh#B.s.: Nguyn Hu c, Phan Vn Hng (ch.b.), L Trng Vinh..#Nguyn Hu c#Phan Vn Hng#L Trn g Vinh#Nguyn Quang Mnh#Phm Quang Tuyn#Vi?t#352.14#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a174tr.^b24cm#Xut bn ln th 2#T sch X - phng - th trn#u b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#250036#C s l lun xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh quyn x trong sch, vn g mnh. Thc trng cng tc nh gi chnh quyn x hin nay. Phng hng xc nh h thng tiu chun v phng php nh gi#Chnh quyn#X#nh gi#Tiu chu n#VAnh## 00876000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200930003301900050 01260820008001318080005001390080005001440090021001490100005001700110015001750150 07000190004002000260012003100280013000700311021020600318020001000524020000900534 020000700543020000300550020000900553020000700562039000500569#VV09.16236#VV09.162 38#VV09.16237#Quy nh mi v nng cao nng lc, phm cht ca i ng cn b c s (x, phng, th trn)#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a23 0tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn #Ti bn, c b sung#T sch X - phng - th trn#250037#Gm cc quyt nh c a th tng chnh ph v ph duyt cc n ph bin gio dc php lut v nng cao thc chp hnh php lut cho cn b, nhn dn x phng, th trn... gi ai on t 2005 n 2010#Php lut#Gio dc#Cn b#X#Th trn#Phng#VAnh## 01031000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200830003300700530 01160050012001690140007001810190005001880820009001938080005002020080005002070090 02100212010000500233011001500238005001400253004001900267012005000286005001500336 00500170035100500140036801300070038202102180038902000210060702000090062802000100 0637020000700647020000900654039000600663#VV09.16239#VV09.16241#VV09.16240#T t ng nhn vn H Ch Minh vi vic gio dc i ng cn b, ng vin hin nay#Ho ng Trang, Phm Ngc Anh (ch.b.), Phng Thu Hin..#Hong Trang#32000#Vi?t#335.43 46#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a280tr.^b21cm#Phm Ngc Anh#Xut bn ln th 3#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Phng Thu Hin#Nguyn K hnh Bt#Phm Vn Bnh#250038#Nhng c s hnh thnh v v tr t tng nhn vn H Ch Minh. Ni dung t tng nhn vn H Ch Minh v vn gio dc i ng cn b, ng vin theo t tng nhn vn H Ch Minh trong iu kin hin nay nc ta#T tng H Ch Minh#Gio dc#ng vin#Cn b#Nhn vn#PDung## 00847000000000277000450002600110000002600110001102600110002200201450003300300260 01780190005002040820004002098080005002130080005002180090021002230100005002440110 01400249015003600263012003100299013000700330021017800337020002100515020000700536 020001200543020000800555039000600563#VV09.16242#VV09.16243#VV09.16244#Hc tp v lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh v nng cao thc trch nhim , ht lng, ht sc phng s T quc, phc v nhn dn#Ti liu hc tp nm 2009 #Vi?t#170#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a51tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#T sch X - phng - th trn#250039#Trnh by ni dung, nhim v v s cn thit nng cao thc trch nhim, ht lng, ht sc phng s t qu c, phc v nhn dn theo t tng H Ch Minh trong giai on hin nay#T tng H Ch Minh# thc#Trch nhim#o c#PDung## 00451000000000253000450000200160000000300200001600700090003601400060004501900050 00510820007000568080005000630080018000680090023000860100005001090110014001140130 00700128005000900135020000700144020000900151020000900160020001400169039000500183 020000900188#B tp to hnh#Dnh cho 3 - 4 tui#Thin n#6000#Vi?t#372.21#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#250040#Thin n#Tp v#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Dung#Vit Nam## 00431000000000241000450000200160000000300200001600700090003601400060004501900050 00510820007000568080005000630080018000680090023000860100005001090110014001140130 00700128005000900135020000700144020000900151020000900160020001400169039000600183 #B tp to hnh#Dnh cho 4 - 5 tui#Thin n#7000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24cm#250041#Thin n#Tp v#To hnh #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00431000000000241000450000200160000000300200001600700090003601400060004501900050 00510820007000568080005000630080018000680090023000860100005001090110014001140130 00700128005000900135020000700144020000900151020000900160020001400169039000600183 #B tp to hnh#Dnh cho 5 - 6 tui#Thin n#7000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a31tr.^b24cm#250042#Thin n#Tp v#To hnh #Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00492000000000265000450000200140000000700210001401400060003501900050004108200070 00468080005000530080018000580090023000760100005000990110014001040050010001180120 02500128013000700153005001000160020000700170020000900177020001100186020000900197 020001400206039000600220#Cc loi chim#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372.21#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Tp v, tp vit, tp t#250043#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00488000000000265000450000200100000000700210001001400060003101900050003708200070 00428080005000490080018000540090023000720100005000950110014001000050010001140120 02500124013000700149005001000156020000700166020000900173020001100182020000900193 020001400202039000600216#Cn trng#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372.21#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Tp v, tp vit, tp t#250044#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio #pdung## 00487000000000265000450000200090000000700210000901400060003001900050003608200070 00418080005000480080018000530090023000710100005000940110014000990050010001130120 02500123013000700148005001000155020000700165020000900172020001100181020000900192 020001400201039000600215#Tri cy#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372.21#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Tp v, tp vit, tp t#250045#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio# pdung## 00487000000000265000450000200090000000700210000901400060003001900050003608200070 00418080005000480080018000530090023000710100005000940110014000990050010001130120 02500123013000700148005001000155020000700165020000900172020001100181020000900192 020001400201039000600215#ng vt#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372.21#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Tp v, tp vit, tp t#250046#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio# pdung## 00497000000000265000450000200190000000700210001901400060004001900050004608200070 00518080005000580080018000630090023000810100005001040110014001090050010001230120 02500133013000700158005001000165020000700175020000900182020001100191020000900202 020001400211039000600225#ng vt di nc#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372. 21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#T p v, tp vit, tp t#250047#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00482000000000265000450000200040000000700210000401400060002501900050003108200070 00368080005000430080018000480090023000660100005000890110014000940050010001080120 02500118013000700143005001000150020000700160020000900167020001100176020000900187 020001400196039000600210#Hoa#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Tp v, tp vit, tp t#250048#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung ## 00491000000000265000450000200130000000700210001301400060003401900050004008200070 00458080005000520080018000570090023000750100005000980110014001030050010001170120 02500127013000700152005001000159020000700169020000900176020001100185020000900196 020001400205039000600219#Rau, c, qu#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t#372.21#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin Lc#Tp v, tp vit, tp t#250049#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio#Sch mu g io#pdung## 00501000000000265000450000200230000000700210002301400060004401900050005008200070 00558080005000620080018000670090023000850100005001080110014001130050010001270120 02500137013000700162005001000169020000700179020000900186020001100195020000900206 020001400215039000600229#Phng tin giao thng#Minh Chu, Thin Lc#6000#Vi?t# 372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Thin L c#Tp v, tp vit, tp t#250050#Minh Chu#Tp v#Tp vit#Tp t mu#Mu gio# Sch mu gio#pdung## 00367000000000205000450000200200000001400060002001900050002608200070003180800050 00380080018000430090023000610100005000840110014000890120011001030130007001140200 01100121020000900132020001400141039000600155#Phong cnh Vit Nam#6000#Vi?t#372. 21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a12tr.^b24cm#Tp t mu#2 50051#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00371000000000205000450000200240000001400060002401900050003008200070003580800050 00420080018000470090023000650100005000880110014000930120011001070130007001180200 01100125020000900136020001400145039000600159#Trang phc truyn thng#6000#Vi?t# 372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a12tr.^b24cm#Tp t m u#250052#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00366000000000205000450000200190000001400060001901900050002508200070003080800050 00370080018000420090023000600100005000830110014000880120011001020130007001130200 01100120020000900131020001400140039000600154#Nhng bnh hoa p#6000#Vi?t#372.2 1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a12tr.^b24cm#Tp t mu#25 0053#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00451000000000241000450000200110000000300230001100700230003401400060005701900050 00630820007000688080005000750080018000800090023000980100005001210110014001260050 01200140013000700152005001000159020001100169020000900180020001400189039000600203 #Tp t mu#Dnh cho b 3 - 4 tui#Thin Lc, Minh Nguyt#6000#Vi?t#372.21#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Minh Nguyt#250054# Thin Lc#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00451000000000241000450000100100000000200110001000300230002100700230004401400060 00670190005000730820007000788080005000850080018000900090023001080100005001310110 01400136005001200150013000700162020001100169020000900180020001400189039000600203 #Thin Lc#Tp t mu#Dnh cho b 4 - 5 tui#Thin Lc, Minh Nguyt#6000#Vi?t#3 72.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Minh Nguy t#250055#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00530000000000277000450000200180000000300230001800700160004101400060005701900050 00630820007000688080005000750080018000800090023000980100005001210110014001260050 00800140012003100148013000700179005000700186020000900193020001100202020001000213 020000900223020001400232039000600246#Ch th tinh khi#Dnh cho b 3 - 4 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#20 09#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250056#M Kim#Tp vit#T p t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00534000000000277000450000200220000000300230002200700160004501400060006101900050 00670820007000728080005000790080018000840090023001020100005001250110014001300050 00800144012003100152013000700183005000700190020000900197020001100206020001000217 020000900227020001400236039000600250#Ging ht chim sn ca#Dnh cho b 3 - 4 tu i#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250057#M Kim#Tp vi t#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00539000000000277000450000200270000000300230002700700160005001400060006601900050 00720820007000778080005000840080018000890090023001070100005001300110014001350050 00800149012003100157013000700188005000700195020000900202020001100211020001000222 020000900232020001400241039000600255#Bc gu en v hai ch th#Dnh cho b 3 - 4 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250058#M Kim#T p vit#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00523000000000277000450000200110000000300230001100700160003401400060005001900050 00560820007000618080005000680080018000730090023000910100005001140110014001190050 00800133012003100141013000700172005000700179020000900186020001100195020001000206 020000900216020001400225039000600239#Hoa mo g#Dnh cho b 3 - 4 tui#M Kim, V n Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23 tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250059#M Kim#Tp vit#Tp t m u#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00533000000000277000450000200210000000300230002100700160004401400060006001900050 00660820007000718080005000780080018000830090023001010100005001240110014001290050 00800143012003100151013000700182005000700189020000900196020001100205020001000216 020000900226020001400235039000600249#Co, th v g trng#Dnh cho b 4 - 5 tui #M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn #2009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250060#M Kim#Tp vi t#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00525000000000277000450000200130000000300230001300700160003601400060005201900050 00580820007000638080005000700080018000750090023000930100005001160110014001210050 00800135012003100143013000700174005000700181020000900188020001100197020001000208 020000900218020001400227039000600241#Nng tin c#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250061#M Kim#Tp vit#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00535000000000277000450000200230000000300230002300700160004601400060006201900050 00680820007000738080005000800080018000850090023001030100005001260110014001310050 00800145012003100153013000700184005000700191020000900198020001100207020001000218 020000900228020001400237039000600251#Ai ng khen nhiu hn#Dnh cho b 5 - 6 tu i#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250062#M Kim#Tp v it#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00528000000000277000450000200160000000300230001600700160003901400060005501900050 00610820007000668080005000730080018000780090023000960100005001190110014001240050 00800138012003100146013000700177005000700184020000900191020001100200020001000211 020000900221020001400230039000600244#S tch H Gm#Dnh cho b 5 - 6 tui#M K im, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009 #^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250063#M Kim#Tp vit#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00529000000000277000450000200170000000300230001700700160004001400060005601900050 00620820007000678080005000740080018000790090023000970100005001200110014001250050 00800139012003100147013000700178005000700185020000900192020001100201020001000212 020000900222020001400231039000600245#Cy tre trm t#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#200 9#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250064#M Kim#Tp vit#T p t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00522000000000277000450000200100000000300230001000700160003301400060004901900050 00550820007000608080005000670080018000720090023000900100005001130110014001180050 00800132012003100140013000700171005000700178020000900185020001100194020001000205 020000900215020001400224039000600238#Ba c gi#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, V n Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23t r.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250065#M Kim#Tp vit#Tp t m u#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00525000000000277000450000200130000000300230001300700160003601400060005201900050 00580820007000638080005000700080018000750090023000930100005001160110014001210050 00800135012003100143013000700174005000700181020000900188020001100197020001000208 020000900218020001400227039000600241#Qu bu tin#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250066#M Kim#Tp vit#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00541000000000277000450000200290000000300230002900700160005201400060006801900050 00740820007000798080005000860080018000910090023001090100005001320110014001370050 00800151012003100159013000700190005000700197020000900204020001100213020001000224 020000900234020001400243039000600257#S tch bnh chng, bnh dy#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250067#M Kim #Tp vit#Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00531000000000277000450000200190000000300230001900700160004201400060005801900050 00640820007000698080005000760080018000810090023000990100005001220110014001270050 00800141012003100149013000700180005000700187020000900194020001100203020001000214 020000900224020001400233039000600247#Sn Tinh Thu Tinh#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2 009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250068#M Kim#Tp vit# Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00520000000000277000450000200080000000300230000800700160003101400060004701900050 00530820007000588080005000650080018000700090023000880100005001110110014001160050 00800130012003100138013000700169005000700176020000900183020001100192020001000203 020000900213020001400222039000600236#Tm Cm#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr. ^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250069#M Kim#Tp vit#Tp t mu# K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00531000000000277000450000200190000000300230001900700160004201400060005801900050 00640820007000698080005000760080018000810090023000990100005001220110014001270050 00800141012003100149013000700180005000700187020000900194020001100203020001000214 020000900224020001400233039000600247#D en v d trng#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, Vn Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2 009#^a23tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250070#M Kim#Tp vit# Tp t mu#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00523000000000277000450000200110000000300230001100700160003401400060005001900050 00560820007000618080005000680080018000730090023000910100005001140110014001190050 00800133012003100141013000700172005000700179020000900186020001100195020001000206 020000900216020001400225039000600239#Hai anh em#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, V n Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23 tr.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250071#M Kim#Tp vit#Tp t m u#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00522000000000277000450000200100000000300230001000700160003301400060004901900050 00550820007000608080005000670080018000720090023000900100005001130110014001180050 00800132012003100140013000700171005000700178020000900185020001100194020001000205 020000900215020001400224039000600238#Chng ra#Dnh cho b 5 - 6 tui#M Kim, V n Tn#6000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23t r.^b24cm#Vn Tn#B k chuyn, t mu, tp vit#250072#M Kim#Tp vit#Tp t m u#K chuyn#Mu gio#Sch mu gio#pdung## 00957000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200480 00490070033000970050016001300190005001460820010001518080005001610080005001660090 02100171010000500192011001500197015007000212012003100282013000700313021022500320 02000130054502000080055802000070056602000080057302000100058102000090059102000130 0600039000600613#VV09.16194#VV09.16196#VV09.16195#Dng Bch Long#Hi - p cc quy nh ca php lut v tha k#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh#Nguyn Xun A nh#Vi?t#346.59705#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a248tr.^b21cm#u ba sc h ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#T sch X - phng - th trn#250073#Trnh by nhng qui nh chung v lut tha k. Quyn ca ngi li di sn, ngi tha k, tha k theo di chc, tha k theo php lut. Lu t thanh ton v phn chia di sn. Cc qui nh ring v tha k quyn s dng t#Lut tha k#Ti sn#Di sn#t ai#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#PDung## 00772000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020035000570070046000920220004001380050017001420050 01600159008000500175009001800180010000500198011001500203021018700218020001800405 020000700423020001300430039000600443013000700449005001400456#VV09.16245#VV09.162 46#27000#Vi?t#618#^214#Morgan, Peggy#Kin thc chm sc sc kho ph n#Peggy M organ, Caroline Saucer, Elisabeth Torg#T.2#Saucer, Caroline#Torg, Elisabeth#^aH. #^aVn ho dn tc#2009#^a159tr.^b21cm#Gii thiu chung v c th ngi, c bi t l mt s c quan trong c th ph n v cch chm sc v bo v chng nh: t c, da, s, mt, ming, li, rng, c hng, thanh qun, b vai...#Chm sc sc k ho#Ph n#C th ngi#PDung#250074#Morgan, Peggy## 00549000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200270003900700170 00660140007000830190005000900820004000958080005000990080009001040090019001130100 00500132011001500137013000700152021008000159020001500239020000800254020000900262 020000600271039000600277#VV09.16247#VV09.16248#Nguyn Hng Gio#Cha gi ti i theo Ngi#Nguyn Hng Gio#51000#Vi?t#230#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#200 9#^a389tr.^b20cm#250075#Gm nhiu bi vit xoay quanh ch n gi, tu tr v i sng linh mc, tu s#o Thin cha#Tu hnh#Linh mc#Tu s#PDung## 00860000000000301000450002600110000002600110001100100100002200200390003200300520 00710070010001230140007001330190005001400820008001458080005001530080011001580090 01600169010000500185011001500190013000700205021028300212020001000495020000900505 020001200514020000800526020000800534020001000542039000600552#VV09.16249#VV09.162 50#Khnh Vn#Indonesia - 6 nm sng trong nguy him#T thi tng thng Habibie n tng thng Yudhoyono#Khnh Vn#22000#Vi?t#959.803#^214#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2009#^a148tr.^b20cm#250076#Tm hiu v chnh tr ca Innxia, v nhng r i lon ca t nc lin quan n chnh tr, kinh t, tn gio, nhng m mu ch nh tr, nhng v nh bom, khng b, bo lc, bu c... qua cc i tng thng, c bit trong thi k ca cu tng thng Habibie n tng thng Yudhoyono#Chn h tr#Tn gio#Khng hong#Kinh t#Lch s#Innxia#PDung## 00497000000000265000450002600110000000100100001100200210002100300130004200700100 00550140007000650190005000720820006000778080005000830080009000880090019000970100 00500116011001500121012003400136013000700170020001700177020000900194020000900203 020001300212039000600225#VV09.16251#Hng Bi#ng m lng cu hn#Truyn tranh# Hng Bi#19500#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a163tr.^b20cm #B truyn c Pht gio bng tranh#250077#Vn hc hin i#o Pht#Vit Nam#Tru yn tranh#PDung## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100200002200200090004200300040 00510070020000550190005000750820006000808080005000860080009000910090019001000100 00500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000900172020000400181 039000600185#VV09.16253#VV09.16252#Thch N Diu Thng#N v u#Th#Thch N Di u Thng#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a108tr.^b20cm#250078#V n hc hin i#o Pht#Vit Nam#Th#PDung## 00573000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200180003900700170 00570140007000740190005000810820004000868080005000900080009000950090019001040100 00500123011001500128013000700143021010800150020000900258020000900267020000800276 020001800284039000500302#VV09.16254#VV09.16255#Nguyn Hng Gio#Theo dng thi s #Nguyn Hng Gio#37000#Vi?t#260#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a276tr .^b20cm#250079#Phn tch, trnh by cc kha cnh khc nhau v gio hi, t n c, dn tc trong giai on m ca, i mi#Gio hi#t nc#Dn tc#Chnh sch m ca#Dung## 00844000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200970003300700110 01300140007001410190005001480820006001538080005001590080009001640090019001730100 00500192011001500197013000700212021031700219020002000536020000800556020002000564 039000600584#VV09.16256#VV09.16257#H B Thm#S pht trin vn ho ng b v t ng xng vi pht trin kinh t to ra s pht trin bn vng#H B Thm#26000 #Vi?t#306.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a227tr.^b21cm#250080#Quan ni m v pht trin bn vng trong qu trnh xy dng v pht trin t nc. Vai tr ca vn ho vi pht trin bn vng. Mi lin h gia pht trin vn ho v t ng trng kinh t nhm pht trin bn vng. Vn gii quyt mu thun gia ph t trin vn ho v pht trin kinh t trong hin i ho, th ho#Pht trin bn vng#Vn ho#Tng trng kinh t#PDung## 00955000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200500003802900460 00880070088001340140007002220190005002290820004002348080005002380080009002430090 01900252010000500271011001500276005002000291005002200311006002500333013000700358 021021800365020001500583020001100598020001000609020001600619039000600635#VV09.16 258#VV09.16259#Nowen, Henri M.#Lng thng xt - mt suy t v i sng Kit hu #Compassion a reflection on the Christain life#Henri M. Nowen, Donald P. MC Neil l, Douglas A. Morrison ; a Minh Nguyn c Thng dch#26000#Vi?t#230#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a199tr.^b20cm#Neill, Donald P. MC#Morrison , Dougl as A.#a Minh Nguyn c Thng#250081#Suy ngh v chim nghim th hin lng thng xt ca Thin cha cho nhng ngi bt hnh. ngha ca lng xt thng vi t cch l mn ca Cha. Gii thiu v cch cu nguyn v hnh ng theo lng xt thng#o Thin cha#Cu nguyn#Hnh ng#Lng thng xt#PDung## 00725000000000301000450002600110000002600110001100200140002200301170003600700800 01530050016002330050010002490050014002590050018002730050012002910140007003030190 00500310082001200315808000500327008000900332009001900341010000500360011001500365 013000700380020001700387020000900404020000400413039000600417#VV09.16260#VV09.162 61#Trong mt th#Tuyn chn nhng bi th tiu biu vit v nhng bi th c g ing dy v gii thiu trong nh trng cc cp hc#Trn Ngc Hng, Sng Hng , Trn Mnh Ho... ; Trn Ngc Hng s.t., tuyn chn#Trn Ngc Hng#Sng Hng# Trn Mnh Ho#Phm Nguyn Thch#Mai Vn Hai#20000#Vi?t#895.9221008#^214#^aC Ma u#^aNxb. Phng ng#2009#^a222tr.^b24cm#250082#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PD ung## 00735000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200280 00460030056000740070013001300140007001430190005001500820006001558080005001610080 00900166009001900175010000500194011001500199013000700214021010900221020001000330 02000110034002000170035102000040036802000090037202000080038102000140038903900060 0403#VV09.16262#VV09.16263#VV09.16264#Chu Vn Lin#Tc ng Anh - Vit chn lc#1 200 cu tc ng Anh - Vit, 600 cu tc ng Vit - Anh#Chu Vn Lin#70000#Vi?t# 398.9#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a464tr.^b20cm#250083#Gii thiu 120 0 cu tc ng Anh - Vit v 600 cu tc ng Vit - Anh km theo li dch v gii thch d hiu#Ting Anh#Ting Vit#Vn hc dn gian#Anh#Vit Nam#Tc ng#Sch s ong ng#PDung## 00718000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030019000680070016000870190005001030820009001088080005001170080030001220090 05100152010000500203011001500208013000700223021013100230020000700361020000800368 020000800376020000800384020000700392020001100399039000600410#VV09.16265#VV09.162 66#VV09.16267#Nguyn Hiu Hc#Du xa t Th...#Tp bt, tiu lun#Nguyn Hiu Hc#Vi?t#915.9774#^214#^aTp. H Ch Minh^bBnh Dng#^aNxb. Tr^bHi Vn hc Ngh thut tnh Bnh Dng#2009#^a252tr.^b20cm#250084#Tp hp nhng bi vit v cc lnh vc lch s, a l, vn ho, x hi v vng t v con ngi Th Du Mt - tnh Bnh Dng xa#a l#a ch#Lch s#Vn ho#X hi#Bnh Dng#PDung## 00773000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200260 00480070061000740140007001350190005001420820006001478080005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179005001200194005002000206006000800226013000700234 021017000241020001100411020001000422020001000432020001100442039000600453#VV09.16 268#VV09.16270#VV09.16269#Canfield, Jack#Sc mnh ca s tp trung#Jack Canfield , Les Hewitt, Mark Victor Hansen ; Th Anh dch#53000#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^aLa o ng#2009#^a352tr.^b22cm#Hewitt, Les#Hansen, Mark Victor#Th Anh#250085#Gii t hiu nhiu chin lc mi cng cc bc hnh ng xung quanh mt thi quen nht nh nhm gip bn tp trung, thc hin cng vic tt v thnh cng trong tng lai#Chin lc#Hnh ng#Tp trung#Thnh cng#PDung## 00454000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200390 00410070008000800140007000880190005000950820010001008080005001100080005001150090 00900120010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001200182 039000600194#VV09.16271#VV09.16272#VV09.16273# Phn#Kin i ng kin v nhng truyn khc# Phn#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a219tr.^b20c m#250086#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00468000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460030012000630070013000750140007000880190005000950820010001008080005001100080 00500115009001100120010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175 020001200184039000600196#VV09.16275#VV09.16274#VV09.16276#Bi Vn Phc#Vng en lp lo#Tiu thuyt#Bi Vn Phc#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009 #^a295tr.^b21cm#250087#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00446000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200220 00460070013000680140007000810190005000880820011000938080005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020000800178 039000600186#VV09.16277#VV09.16278#VV09.16279#Phan Duy Kha#Tri nghim i ngi #Phan Duy Kha#33000#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a223tr.^b21cm#25 0088#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#PDung## 00453000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200300003200300160 00620070010000780190005000880820009000938080005001020080018001070090023001250100 00500148011001500153013000700168020001700175020000900192020000400201039000600205 #VV09.16280#VV09.16281#Bi Ging#Trc mai - t v tn chng em#Di co th VIII#B i Ging#Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a179t r.^b21cm#250089#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00669000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200210003400700340 00550140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133006001600148013000700164021020300171020000600374020000800380 020000900388039000600397#VV09.16282#VV09.16283#Selby, John#Thin thanh tnh o# John Selby ; Hunh Vn Thanh dch#40000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a 271tr.^b22cm#Hunh Vn Thanh#250090#Tm hiu nhng iu c bn nht v thin, ng un gc ca thin, cc ch ngn trong qu trnh hnh thin, cc php thin thng dng v c bit nhm mang li s thanh tnh hon ton v tm hn ln th xc#T hin#Lch s#o Pht#PDung## 00613000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000600286006001200292013000700304#VV09.16284#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.42#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#Tuyt Nhung#250091## 00678000000000313000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 02400165005001600189005001500205008001800220009001100238010000500249011001500254 012004000269020001800309020001100327020001300338039000600351013000700357#VV09.16 285#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.28#Tr o mn ca Kim La Hn#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi# Trung Quc#Truyn tranh#PDung#250092## 00578000000000277000450002600110000002600110001100100250002200200380004700700600 00850140007001450190005001520820004001578080005001610080018001660090011001840100 00500195011001500200019000900215005001800224006001100242013000700253020001800260 020000400278020001200282039000600294#VV09.16286#VV09.16287#Zimmermann, Hans-Gunt her#Ton hc, tng t v tri tim tan v#Hans-Gunther Zimmermann, Irene Zimmerm ann ; Qunh inh dch#32500#Vi?t#833#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a1 84tr.^b20cm#Dch c#Zimmermann, Irene#Qunh inh#250093#Vn hc thiu nhi#c#T iu thuyt#PDung## 00636000000000241000450002600110000002600110001100200330002201900050005508200080 00608080005000680080005000730090014000780100005000920110015000970150041001120130 00700153021017800160020001000338020001300348020000900361020001800370039000600388 #VV09.16288#VV09.16289#Cc vn bn php lut v hnh s#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a359tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Kim st Nhn dn Ti cao#250094 #Ton vn lut sa i, b sung mt s iu ca b lut hnh s. Cc thng t, n gh nh, cng vn c lin quan n vic p dng b lut hnh s v cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00629000000000289000450002600110000002600110001100200540002200300680007600700140 01440050014001580140007001720190005001790820008001848080005001920080018001970090 03500215010000500250011001500255013000700270020000700277020000800284020000800292 020001200300020000700312020001400319039000600333#VV09.16290#VV09.16291#540 cu h i v cc dng bi tp trc nghim vt l 12#Bin son theo chng trnh mi, ch ng trnh c bn v nng cao...#Ng Vn Thin#Ng Vn Thin#49500#Vi?t#530.076 #^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a259tr.^b24cm#2 50095#Vt l#Cu hi#Bi tp#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#PDung## 01142000000000349000450002600110000002600110001100100140002200200380003600300260 00740290054001000070066001540140007002200190005002270820006002328080005002380080 01800243009003500261010000500296011001800301005001500319006001700334006001200351 01300070036302103540037002000050072402000100072902000100073902000100074902000080 0759020001900767039000600786#VV09.16292#VV09.16293#Bessot, Annie#Nhng yu t c bn ca Didactic ton#Sch song ng Vit - Php#lments fondamentaux de Didact ique des mathmatiques#Annie Bessot, Claude Comiti ; Dch: L Th Hoi Chu, L Vn Tin#55000#Vi?t#510.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a421271tr.^b24cm#Comiti, Claude#L Th Hoi Chu#L Vn Tin#250096# cp nhng ni dung c bn nht ca Didactic ton (mn ton hc) trn hai phn g din - l thuyt v thc hnh, vn v hc tp, h thng kin thc hc sinh, quan st cc lp bnh thng phn tch tin nghim v hu nghim, thuyt nhn h c trong Didactic, s tin trin tt yu ca hp ng dy hc v phng php lu n nghin cu trong Didactic ton#Ton#L thuyt#Thc hnh#Ging dy#Hc tp#L t huyt Didactic#PDung## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100220 00440020007000660030026000730070043000990060015001420140007001570190005001640820 00400169808000500173008001800178009001100196010000500207011001500212013000700227 021021300234020001700447020001400464020001100478020000700489039000600496#VV09.16 294#VV09.16297#VV09.16296#VV09.16295#Brown, Cynthia Stokes#i s#T v n ln n hin ti#Cynthia Stokes Brown ; Phan Triu Anh dch#Phan Triu Anh#86000#Vi? t#909#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a348tr.^b23cm#250097#Tm hiu v l ch s th gii, ngun gc ca v tr, s nng ln ca tri t v cc thch th c v mt sinh thi, bao gm c s c mt ca loi ngi nhm khm ph mi lin h phc tp gia con ngi v mi trng#Lch s th gii#Sinh thi hc#Mi trn g#V tr#PDung## 00692000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200270003200700100 00590140007000690190005000760820007000818080005000880080005000930090018000980100 00500116011001500121013000700136021025600143020001200399020001100411020001000422 039000600432#VV09.16298#VV09.16299#Phan Ngc#Mo gii ngha t Hn Vit#Phan Ng c#54000#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a358tr.^b21cm#250098#L g ii ng ngha v cch dng t Hn Vit, c th nghin cu m tit Hn Vit, ng ngha ca m tit, trnh Vit ho ca t Hn Vit, c im ng ngha ca t Hn Vit trong th i lp vi t thun Vit v bin php lm cho t Hn Vit d hiu...#T Hn Vit#Gii thch#Ng ngha#PDung## 00654000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200220003200700100 00540140007000640190005000710820010000768080005000860080005000910090018000960100 00500114011001500119013000700134021019700141020001100338020000900349020001100358 020001300369039000600382#VV09.16300#VV09.16301#Phan Ngc#Mo cha li chnh t#P han Ngc#26000#Vi?t#495.92281#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a171tr.^b21cm#2 50099#Gii thiu nhng nguyn tc, mo cha li chnh t: cch phn bit hi v ng, l v n, tr v ch, gi v d. Nhng lm ln chnh t trong cc nguyn m chn h... km theo cc kiu bi tp v chnh t#Ting Vit#Chnh t#Nguyn tc#Li ch nh t#PDung## 01015000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200640 00490070016001130140007001290190005001360820012001418080005001530080005001580090 01800163010000500181011001500186015004300201013000700244021037900251020000900630 020001700639020000800656020001100664020001000675020001000685039000600695#VV09.16 302#VV09.16303#VV09.16304#Bi Quang Thanh#Nghin cu lut tc, phong tc cc dn tc thiu s Qung Nam#Bi Quang Thanh#72000#Vi?t#390.0959752#^214#^aH.#^aKh oa hc x hi#2009#^a433tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#250 100#c im khi qut v cc dn tc thiu s v a bn c tr min ni Qung Nam. Thc trng vn hnh lut tc vng ng bo cc dn tc thiu s nh: lut tc v t chc cng ng, v s dng v khai thc ti nguyn, lut tc hn nhn gia nh, sinh hot tn gio, nghi l... cng mt s gii php bo tn, pht hu y gi tr tch cc ca lut tc trong i sng x hi hin nay#Lut tc#Dn tc thiu s#Bo tn#Nghin cu#Phong tc#Qung Nam#PDung## 00859000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700460 00650190005001110820010001168080005001260080005001310090033001360100005001690110 01500174015007500189005001300264005000800277005001300285005001400298005001600312 01300070032802101540033502000090048902000090049802000110050702000090051803900060 0527#VL09.01941#VL09.01943#VL09.01942#a cht v ti nguyn Vit Nam#Trn Vn T r, V Khc (ch.b.), Bi Minh Tm..#Vi?t#551.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a589tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Cc a cht v Khong sn Vit Nam#Trn Vn Tr#V Khc#Bi Minh Tm#C Minh Hong#n g Trn Huyn#250101#Nghin cu chung v a cht v ti nguyn Vit Nam c th v a tng, cc thnh to Magma, bin cht, cu trc kin to v ti nguyn a cht Vit Nam#a cht#a tng#Ti nguyn#Vit Nam#PDung## 00870000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200710003300700460 01040140008001500190005001580820004001638080005001670080005001720090021001770100 00500198011001500203005001500218005001300233005001400246005001500260005001000275 013000700285021024000292020002100532020000900553039000600562#VL09.01944#VL09.019 45#VL09.01946#Qun i nhn dn hc tp v lm theo li dy ca Ch tch H Ch Minh#V Nguyn Gip, L Trng Tn, Vn Tin Dng..#252000#Vi?t#355#^214#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2009#^a513tr.^b27cm#V Nguyn Gip#L Trng Tn#Vn Tin Dng #Hong Vn Thi#Hong Cm#250102#Gm mt s bi ni, bi vit, li dy ca Ch t ch H Ch Minh i vi qun i nhn dn v hi k ca cc tng lnh, cn b q un s th hin tnh cm, quan tm ca Bc cng 39 bi vit nghin cu t tng H Ch Minh v qun i nhn dn#T tng H Ch Minh#Qun i#PDung## 00635000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200140003800300130 00520070034000650140007000990190005001060820007001118080005001180080005001230090 01800128010000500146011001500151005001700166013000700183021014100190020001700331 020001500348039000600363#VL09.01947#VL09.01948#Trng Vn Gii#Luyn thi HSK#Bn ci tin#Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#38000#Vi?t#495.17#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a168tr.^b30cm#L Khc Kiu Lc#250103#Gm cc thi Hn ng v i cc k nng nghe, ni, c, vit ca ba trnh s cp, trung cp v cao cp theo tiu chun quc gia Trung Quc#Ting Trung Quc#Sch luyn thi#PDung## 00869000000000289000450002600110000002600110001100200560002202900450007801900050 01230820013001288080005001410080005001460090028001510100005001790110015001840150 13400199013000700333021015900340020001900499020001300518020000800531020000800539 020000800547020001100555020000700566039000600573#VL09.01949#VL09.01950#Nin gim in thoi - nhng trang vng tnh Bnh Dng#Binh Duong province yellow pages 2009 - 2010#Vi?t#915.97740025#^214#^aH.#^aThng tin v Tuyn truyn#2009#^a226tr .^b28cm#u ba sch ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam VNPT Bnh Dng ; Cng ty CP Nin gim in thoi v Trang vng 2 - Vit Nam#250104#Thng tin c p nht v danh b in thoi c xp theo ngnh, ngh, cc dch v Bu chnh - Vin thng cng nhiu thng tin hu ch khc thuc tnh Bnh Dng#Danh b in thoi#Doanh nghip#T chc#Dch v#Kinh t#Bnh Dng#X hi#PDung## 00955000000000349000450002600110000002600110001100200350002200300420005700700530 00990190005001520820007001578080005001640080005001690090028001740100005002020110 01400207015010600221005001700327005001800344005001500362005001600377005001700393 01300070041002101180041702000160053502000070055102000090055802000100056702000150 0577020000700592039000600599#VL09.01951#VL09.01952#K yu to m Cc ch em ca Nora#Quyn bnh ng ca ph n trong gia nh#Nguyn Thanh Ho, Kjell Storlokk en, Phm Ngc Tin..#Vi?t#305.42#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a54 tr.^b29cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi ; i s qun Nauy ; UBQ G V s tin b ca ph n Vit Nam#Nguyn Thanh Ho#Storlokken, Kjell#Phm Ngc Tin#Skjoervik, Rita#Nguyn Minh Thi#250105#Bao gm cc chuyn v bi tham lun v cng tc nghin cu, tuyn truyn quyn bnh ng ca ph n trong gia nh#Quyn bnh ng#Ph n#Gia nh#Chuyn #Bnh ng gii#K yu#PDung## 00942000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200240003702900400 00610070058001010190005001590820007001648080005001710080005001760090011001810100 00500192011001500197015006600212005001400278013000700292021023500299020001500534 02000090054902000090055802000090056702000120057602000070058803900060059500600150 0601#VL09.01953#VL09.01954#Belawati, Tian#Cm nang gio dc t xa#Pandora guideb ook in distance education#Tian Belawati, Jon Baggaley (ch.b.) ; Trn c Vng d ch#Vi?t#371.35#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a213tr.^b30cm#TTS ghi: Pandora - cm nang gio dc t xa: www.pandora-asia.org#Baggaley, Jon#250106#H thng l lun v gio dc m v gio dc t xa. Kim tra, nh gi v ng dng phng tin tr ong gio dc t xa. Cc nguyn tc ng dng gio dc t xa. Mt s kinh nghim c a cc c s gio dc t xa tiu biu trong khu vc chu #Gio dc t xa#ng d ng#Kim tra#nh gi#Kinh nghim#Chu #PDung#Trn c Vng## 00796000000000277000450002600110000000100170001100200170002800301040004500700160 01490190005001650820004001708080005001740080005001790090011001840100005001950110 01500200013000700215021021000222020001600432020000800448020000700456020000900463 020002200472020001800494039000600512#VL09.01955#Lagre, Stphane#Kho hc Tam o#Nhng cch tip cn phng php lun mi ng dng trong pht trin (2), ngy 1 1 n 19 thng 7 nm 2008#Stphane Lagre#Vi?t#300#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a3 99tr.^b30cm#250107#Gm nhng bi thuyt trnh ca cc chuyn gia quc t cp n cc ch phng php lun, nghin cu v pht trin di nhiu kha cnh k hc nhau nh kinh t, x hi - nhn hc, a l v thng k Vit Nam#Khoa hc x hi#Kinh t#a l#Thng k#Chin lc pht trin#Khoa hc nhn vn#PDung## 00791000000000253000450002600110000000100190001100200380003000700380006801900050 01060820006001118080005001170080006001220090017001280100005001450110014001500050 01800164015004900182013000700231021025100238020000900489020001500498020001800513 039000600531#VL09.01956#Nguyn Th Kim Hoa#Gio dc ho nhp tr kh khn v hc #Nguyn Th Kim Hoa, Phm Th Qunh Ni#Vi?t#371.9#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#20 09#^a79tr.^b27cm#Phm Th Qunh Ni#u ba sch ghi: Tm nhn th gii ti Vit Nam#250108#Xc nh nguyn nhn v pht hin tr kh khn v hc trong lp ho n hp. Mt s k nng c bn dy tr v hc sinh c kh khn v hc. H tr c nh n hc sinh kh khn v hc. nh gi kt qu gio dc cho hc sinh kh khn v h c trong lp ho nhp#Gio dc#Tr khuyt tt#Gio dc ho nhp#PDung## 00823000000000265000450002600110000000100160001100200320002700700350005901900050 00940820007000998080005001060080006001110090017001170100005001340110014001390050 01800153015004900171013000700220021027200227020000900499020001500508020001000523 020001800533039000600551#VL09.01957#Nguyn c Minh#Gio dc ho nhp tr khim th#Nguyn c Minh, Phm Th Qunh Ni#Vi?t#372.91#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2 009#^a79tr.^b27cm#Phm Th Qunh Ni#u ba sch ghi: Tm nhn th gii ti Vit Nam#250109#Gii thiu vai tr ca th gic v khi nim tr khim th. Mt s b in php gip tr khim th pht trin xc gic, thnh gic, khu gic, v gic v th gic cn li. K hoch gio dc c nhn cho tr khim th. Phng php v phng tin dy hc ho nhp tr khim th#Gio dc#Tr khuyt tt#Khim th#Gi o dc ho nhp#PDung## 00702000000000253000450002600110000000100160001100200330002700700350006001900050 00950820006001008080005001060080006001110090017001170100005001340110014001390050 01800153015004900171013000700220021017300227020000900400020001500409020001800424 039000600442#VL09.01958#Nguyn c Minh#Gio dc ho nhp tr khuyt tt#Nguyn c Minh, Phm Th Qunh Ni#Vi?t#371.9#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a79tr.^ b27cm#Phm Th Qunh Ni#u ba sch ghi: Tm nhn th gii ti Vit Nam#250110# Trnh by nhng vn chung v gio dc tr khuyt tt c th nh: mc tiu gi o dc, iu kin thc hin, quy trnh gio dc, dy hc ho nhp v h tr gio dc ho nhp#Gio dc#Tr khuyt tt#Gio dc ho nhp#PDung## 00615000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070050000660220004001160050019001200050014001390060 00900153008001800162009001100180010000500191011001500196012003500211019001400246 020001800260020000900278020001300287039000600300013000700306#VN09.05671#14000#V i?t#895.6#^214#Huyn thoi karate#Truyn tranh#Midoriboshi Takeru, Miyoshi Yuuki ; Duy Ngc dch#T.4#Midoriboshi Takeru#Miyoshi Yuuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a178tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#pdung#250111## 00515000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039000600224013000700230#VN09.05672#Vi?t#895.6#^214#14000#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.4#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#pdung#250112## 00557000000000289000450002600110000002000180001102000090002900500140003802000130 00520390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020019000940030 01300113007002600126022000500152006000500157008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211012003500225013000700260#VN09.05673#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Marimo Ragawa#Truyn tranh#pdung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc l a#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.11#NaNa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#250113## 00510000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020011000800030013000910070 03000104022000500134005001500139006000800154008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211013000700225#VN09.05674#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#pdung#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; C m Vn dch#T.11#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr .^b18cm#Dch Nht Bn#250114## 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110060008001150080 01800123009001100141010000500152011001500157013000700172019001400179020001800193 020000900211020001300220039000600233#VN09.05675#14000#Vi?t#895.6#^214#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch#T.1#M Hnh# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#250115#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#pdung## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070029000650220005000940050017000990080018001160090 01100134010000500145011001500150019001400165020001800179020000900197020001300206 039000600219012004000225006000500265013000700270#VN09.05676#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; BaKa dch#T.16#Yoshiki Naka mura#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#pdung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#BaKa#2 50116## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200090002300300130 00320070036000450220004000810080018000850090011001030100005001140110015001190190 01400134020001800148020000900166020001300175005001700188006001200205039000600217 082000600223808000500229013000700234#VN09.05677#14000#Vi?t#Inuyasha#Tranh truy n#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a18 8tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumik o#Tuyt Nhung#pdung#895.6#^214#250117## 00550000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340070038000480220004000860050019000900060012001090080018001210090 01100139010000500150011001500155012003500170019001400205020001800219020000900237 020001300246039000600259013000700265#VN09.05678#Vi?t#895.6#^214#14000#Cp bi t rng#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.3#Nishimori Hiroyuki#H Th Bnh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a177tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#250118## 00559000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.05679#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#pdung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.20#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a199tr.^b18cm#Dch Nht Bn#250119## 00509000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 02600111022000500137005001100142006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.05680#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#pdung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.15#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#250120## 00566000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 03100106022000500137005001500142006000900157008001800166009001100184010000500195 011001500200019001400215012004000229013000700269#VN09.05681#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#pdung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takay a Natsuki ; Th Trc dch#T.17#Takaya Natsuki#Th Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a193tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#25 0121## 00585000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228020001800242 020000900260020001300269039000600282013000700288#VN09.05682#Vi?t#895.7#^214#1300 0#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.5#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a171tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#pdung#250122## 00599000000000301000450002600110000001200400001101400070005101900050005808200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070025001290220005001540080 01800159009001100177010000500188011001500193019001600208020001800224020001100242 020001300253005000900266006000900275039000600284013000700290#VN09.05683#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Kin Huy dch#T.30#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a207tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#PDung#250123## 00623000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000500163005001600168005001500184006001500199008001800214009001100232 010000500243011001500248012003500263019001600298013000700314#VN09.05684#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#PDung#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.18#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b1 9cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#250124## 00520000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200250003500300100 00600070013000700140007000830190005000900820007000958080005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141013000700156020000800163020000800171020001000179 020001800189020000900207020000800216039000600224#VN09.05685#VN09.05686#V ng in#Bnh Dng ma tri chn#Tp ca c#V ng in#18500#Vi?t#781.62#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a142tr.^b19cm#250125#m nhc#Bi ht#Bi ca c#Ca nhc c truyn#Vit Nam#Vng c#PDung## 00610000000000253000450002600110000002600110001100200540002200700160007600100160 00920190005001080820006001138080005001190080018001240090011001420100005001530110 01500158013000700173021013600180020000900316020000800325020000900333020000800342 039000600350#VN09.05687#VN09.05688#Kho st lch s v t tng Nhn Minh Lun P ht gio#Thch Kin nh#Thch Kin nh#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a407tr.^b19cm#250126#Gii thiu ngun gc lch s, lun l hc Pht gio v mt s trng phi khc ca n gio, c th v t tng nhn minh lun P ht gio#o Pht#Lch s#T tng#L lun#PDung## 00497000000000265000450002600110000002600110001100200140002200300280003600700080 00640140007000720010008000790190005000870820009000928080005001010080006001060090 01700112010000500129011002500134013000700159015002900166020001700195020000900212 020000400221039000600225#VN09.05689#VN09.05690#Sao qun c#115 bi th ng - th ho#Vn Vn#20000#Vn Vn#Vi?t#895.9221#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^ a121tr., 4tr. nh^b17cm#250127#TTS ghi: Tuyn tp Th tnh#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#PDung## 00666000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300210 00610070013000820140007000950190005001020820004001078080005001110080018001160090 02300134010000500157011001500162013000700177005000800184021013200192020001000324 020002000334020000800354020000800362039000600370#VN09.05691#VN09.05693#VN09.0569 2#T in ng t bt quy tc#Cu trc - cch dng#Tr Tu b.s.#40000#Vi?t#428# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a421tr.^b18cm#250128#Tr Tu #Gii thiu 160 ng t bt quy tc quan trng nht trong ting Anh, c sp x p theo th t ch ci km thm cc bi tp v p n#Ting Anh#ng t bt qui t c#S dng#T in#PDung## 00759000000000313000450002600110000002600110001100200090002202900140003100700290 00450140007000740010009000810190005000900820006000958080005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127005001300142013000700155012003700162021019000199 020001300389020000800402020000800410020001200418020000900430039000600439#VN09.05 694#VN09.05695#Ri nc#Water puppets#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton#10000#Hu Ng c#Vi?t#791.5#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a104tr.^b18cm#Borton, Lady#250129#Tham kho bin dch vn ho Vit Nam#Tm hiu ngh thut ma ri nc Vit Nam. S bt ngun ca ri nc, m nhc, cc nt trm tr ca con ri truyn thng, tm hiu v vn ho Vit Nam ma ri nc, vai tr ca ch Tu...#Ma ri nc#Vn h o#Lch s#Dn tc hc#Vit Nam#PDung## 00769000000000313000450002600110000002600110001100200090002202900160003100700290 00470140006000760010009000820190005000910820010000968080005001060080005001110090 01100116010000500127011001400132005001300146012003700159013000700196021019300203 020001700396020000900413020000900422020000800431020001000439039000600449#VN09.05 697#VN09.05696#Tru cau#Betel and areca#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton#7500#Hu N gc#Vi?t#398.09597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a67tr.^b18cm#Borton, Lady#Tham kh o bin dch vn ho Vit Nam#250130#Nghin cu s tch tru cau. Mi lin h gi a tc tru cau vi tnh c trng ca vn ho dn tc, v s hin din ca tru cau trong cuc sng ca mi thnh phn, gia nh, tng lp, tn gio#Vn ho dn gian#Tru cau#Trit l#Lch s#Cuc sng#PDung## 00876000000000325000450002600110000002600110001100200160002202900120003800700290 00500140006000790010009000850190005000940820009000998080005001080080005001130090 01100118010000500129011001400134005001300148012003700161013000700198021028900205 02000090049402000070050302000080051002000090051802000080052702000090053503900060 0544#VN09.05698#VN09.05699#Thi c nho gio#Royal exams#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Bor ton#9500#Hu Ngc#Vi?t#370.9597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a93tr.^b18cm#Borton, Lady#Tham kho bin dch vn ho Vit Nam#250131#Tm hiu vn thi c c bi t l thi c nho gio ca ngi Vit xa, t khi i thi n khi vinh qui bi t. Nghin cu v Vn Miu v vn hc hnh, thi c ca cc nho gia, n s. Gii t hiu mt s nh th vn, hc gi ni ting tng trng cho truyn thng hc tp ca ngi Vit Nam#Gio dc#Thi c#Nho hc#Vn miu#Lch s#Vit Nam#PDung## 00810000000000325000450002600110000002600110001100200240002200300310004602900070 00770070029000840140007001130010009001200190005001290820009001348080005001430080 00500148009001100153010000500164011001400169005001300183012003700196013000700233 02101830024002000080042302000100043102000110044102000190045202000070047103900060 0478#VN09.05700#VN09.05701#Kin trc Php H Ni#Sifting of French architectur e#H Ni#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton#10000#Hu Ngc#Vi?t#720.9597#^214#^aH.#^a Th gii#2009#^a65tr.^b18cm#Borton, Lady#Tham kho bin dch vn ho Vit Nam#25 0132#Vai tr v ngun gc ca cc cng trnh kin trc Php H Ni. Nhng nt c trng ca mt s cng trnh kin trc H Ni nh: Bo tng Lch s, Nh h t ln, Dinh thng s Bc K#Lch s#Kin trc#Cng trnh#Thi k thuc Php#H N i#PDung## 00707000000000301000450002600110000002600110001100200300002202900260005200700290 00780140007001070010009001140190005001230820007001288080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161005001300176012003700189013000700226021011300233 020002000346020001300366020001100379020000900390039000600399#VN09.05702#VN09.057 03#Cnh p thin nhin Vit Nam#Vit Nam's natural beauty#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton#14000#Hu Ngc#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a122tr.^b18cm#Bor ton, Lady#Tham kho bin dch vn ho Vit Nam#250133#Gii thiu v nhng danh l am thng cnh ca Vit Nam t cc o, vnh, bin cho ti nhng khu ni rng han g ng#Danh lam thng cnh#t nc hc#Phong cnh#Vit Nam#PDung## 00461000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300110 00470070008000580140007000660010008000730190005000810820010000868080005000960080 00500101009001800106010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168 020001200177039000600189#VN09.05704#VN09.05705#VN09.05706#Nng u xun#Tp truy n#L Toan#30000#L Toan#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a131t r.^b19cm#250134#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300110 00580070011000690140007000800010011000870190005000980820010001038080005001130080 00500118009001800123010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000600206#VN09.05707#VN09.05709#VN09.05708#P Thi mnh mang ma g i#Tp truyn#H'Linh Ni#30000#H'Linh Ni#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2009#^a194tr.^b19cm#250135#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00587000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196013000700212 004001300219020000500232020000900237020000700246020001400253039000600267#VN09.05 710#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: Luyao ; Tranh : Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.1#Luyao#Mingyangkatong#Hong Dng#^aH.#^aKi m ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#250136#In ln th 2#Ton#Tiu hc#C u #Sch c thm#PDung## 00587000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 013000700225020000500232020000900237020000700246020001400253039000600267#VN09.05 711#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: Luyao ; Tranh : Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.2#Luyao#Mingyangkatong#Hong Dng#^aH.#^aKi m ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250137#Ton#Tiu hc#C u #Sch c thm#PDung## 00758000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 01300070022502101600023202000050039202000090039702000070040602000140041303900050 0427#VN09.05712#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: L uyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.3#Luyao#Mingyangkatong#Hong D ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250138#Nh ng bi ton tr tu c kt cu t n gin n phc tp, bao qut nhiu k nn g v lnh vc khc nhau gip cc em nh kh nng quan st, phn on, t duy#To n#Tiu hc#Cu #Sch c thm#TVn## 00758000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 01300070022502101600023202000050039202000090039702000070040602000140041303900050 0427#VN09.05713#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: L uyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.4#Luyao#Mingyangkatong#Hong D ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250139#Nh ng bi ton tr tu c kt cu t n gin n phc tp, bao qut nhiu k nn g v lnh vc khc nhau gip cc em nh kh nng quan st, phn on, t duy#To n#Tiu hc#Cu #Sch c thm#TVn## 00758000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 01300070022502101600023202000050039202000090039702000070040602000140041303900050 0427#VN09.05714#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: L uyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.5#Luyao#Mingyangkatong#Hong D ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250140#Nh ng bi ton tr tu c kt cu t n gin n phc tp, bao qut nhiu k nn g v lnh vc khc nhau gip cc em nh kh nng quan st, phn on, t duy#To n#Tiu hc#Cu #Sch c thm#TVn## 00758000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 01300070022502101600023202000050039202000090039702000070040602000140041303900050 0427#VN09.05715#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: L uyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.6#Luyao#Mingyangkatong#Hong D ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250141#Nh ng bi ton tr tu c kt cu t n gin n phc tp, bao qut nhiu k nn g v lnh vc khc nhau gip cc em nh kh nng quan st, phn on, t duy#To n#Tiu hc#Cu #Sch c thm#TVn## 00758000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 01300070022502101600023202000050039202000090039702000070040602000140041303900050 0427#VN09.05716#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: L uyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.7#Luyao#Mingyangkatong#Hong D ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250142#Nh ng bi ton tr tu c kt cu t n gin n phc tp, bao qut nhiu k nn g v lnh vc khc nhau gip cc em nh kh nng quan st, phn on, t duy#To n#Tiu hc#Cu #Sch c thm#TVn## 00758000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070053000690220004001220050006001260050015001320060 01100147008000500158009001100163010000500174011001700179012001600196004001300212 01300070022502101600023202000050039202000090039702000070040602000140041303900050 0427#VN09.05717#12000#Vi?t#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Truyn tranh#Li: L uyao ; Tranh: Mingyangkatong ; Hong Dng dch#T.8#Luyao#Mingyangkatong#Hong D ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b15x15cm#B vui hc ton#In ln th 2#250143#Nh ng bi ton tr tu c kt cu t n gin n phc tp, bao qut nhiu k nn g v lnh vc khc nhau gip cc em nh kh nng quan st, phn on, t duy#To n#Tiu hc#Cu #Sch c thm#TVn## 00476000000000253000450002600110000000200150001100700410002600500120006700500150 00790140006000940190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100 00500135011001700140004001300157013000700170020001800177020000900195020001300204 039000500217#VN09.05718#Ra con i ch#Th: Mai Vn Hai ; Tranh: Phng Duy Tng# Mai Vn Hai#Phng Duy Tng#6000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr. ^b18x18cm#In ln th 2#250144#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TVn## 00856000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340220004000552210036000590080005000950090011001000100005001110110 01500116015006900131013000700200021029700207020001300504020002100517020001000538 020001200548020001300560039000500573#VN09.05732#10000#Vi?t#371.8#^214#Cm nang ch huy i#T.1#Phng php, nghip v cng tc i#^aH.#^aKim ng#2009#^a102tr .^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#250 145#Trnh by nhng kin thc c bn m ch huy i cn bit v i Thiu nin t in phong H Ch Minh, mt s ni dung, hnh thc hot ng c bn ca i v ph ong tro hot ng ca thiu nhi Vit Nam hin nay. Tiu chun cc danh hiu thi ua, phng php cng tc i v mt s mu vn bn ca i#Cng tc i#i TN TP H Ch Minh#Nghip v#Ch huy i#Sch tra cu#TVn## 00839000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340220004000552210039000590080005000980090011001030100005001140110 01500119015006900134013000700203021024300210020001300453020002100466020001800487 020001400505020001200519020001300531039000500544#VN09.05721#10000#Vi?t#371.8#^2 14#Cm nang ch huy i#T.2#Phng php, k nng hot ng tp th#^aH.#^aKim ng#2009#^a102tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#250146#Trnh by nhng yu cu v phm cht ca ch huy i, ch huy i vi phng php, k nng sinh hot tp th nh: k nng iu khin ht tp th, ma ht tp th, t chc tr chi, lu tri, truyn tin, mt th, la tri, s cu vt thng...#Cng tc i#i TNTP H Ch Minh#Sinh hot tp th#Sinh h ot i#Ch huy i#Sch tra cu#TVn## 00546000000000289000450002600110000002600110001100200160002200700400003800500140 00780050011000920050011001030050018001140050011001320140007001430190005001500820 01000155808000500165008000500170009001900175010000500194011001500199013000700214 020001700221020000900238020000400247039000500251#VN09.05722#VN09.05723#Th tr 3 60 !#Nguyn Anh V, L Th Mai, Huyn Minh..#Nguyn Anh V#L Th Mai#Huyn Mi nh#Nguyn Quang Hng#ip Giang#32000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a123tr.^b18cm#250147#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00441000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700160 00420140007000580190005000650820011000708080005000810080005000860090019000910100 00500110011001400115001001600129013000700145020001700152020000900169020000400178 039000500182#VN09.05724#VN09.05725#Chia na cho ai#Th#Ngc Thu Giang#30000#Vi ?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm#Ngc Thu Giang#25 0148#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00426000000000253000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700100 00400140007000500190005000570820010000628080005000720080005000770090019000820100 00500101011001400106001001000120013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VN09.05726#VN09.05727#nh Hong Hn#Th#Xun Sng#25000#Vi?t#895.9 2214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#Xun Sng#250149#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#TVn## 00412000000000241000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700100 00450190005000550820010000608080005000700080005000750090019000800100005000990110 01400104001001000118013000700128020001700135020000900152020000400161039000500165 #VN09.05728#VN09.05729#Ngy ca chim bao#Th#Thi Hng#Vi?t#895.92214#^214#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a83tr.^b19cm#Thi Hng#250150#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#TVn## 00448000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300040004400700170 00480140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090019000970100 00500116011001400121001001700135013000700152020001700159020000900176020000400185 039000500189#VN09.05730#VN09.05731#Gi Qung Bnh qu m#Th#Nguyn Duy Thng#18 000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a88tr.^b19cm#Nguyn Duy T hng#250151#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#tvn## 00625000000000277000450002600110000002600110001100200180002200700140004001400060 00540190005000600820009000658080005000740080005000790090011000840100005000950110 01400100001001400114004003500128013000700163021010800170020001700278020002100295 020001500316020001100331039000500342#VN09.05719#VN09.05720#Ch Su Cn o#L Quang Vnh#7500#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a44tr.^b19cm#L Quang Vnh#In ln th 3, c sa cha, b sung#250152#Tiu s cuc i v tm gng hy sinh, dng cm ca ch V Th Su trong thi k b giam ti nh t Cn o#Lch s hin i#Khng chin chng M#Nh t Cn o#V Th Su#TVn## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700130 00430140007000560190005000630820010000688080005000780080005000830090019000880100 00500107011001400112001001300126013000700139020001700146020000900163020000400172 039000500176#VN09.05733#VN09.05734#Sng v tnh i#Th#Nguyn Chnh#27000#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#Nguyn Chnh#250153#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00431000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700130 00380140007000510190005000580820011000638080005000740080005000790090019000840100 00500103011001400108001001300122013000700135020001700142020000900159020000400168 039000500172#VN09.05735#VN09.05736#Sng ph du#Th#Bi Qu Thc#25000#Vi?t#895. 922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a89tr.^b19cm#Bi Qu Thc#250154#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700160 00410140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090019000890100 00500108011001500113001001600128013000700144020001700151020000900168020000400177 039000500181#VN09.05737#VN09.05738#Li ru u i#Th#V Th Thanh T#35000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a104tr.^b19cm#V Th Thanh T#250 155#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00432000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700140 00380140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090019000840100 00500103011001400108001001400122013000700136020001700143020000900160020000400169 039000500173#VN09.05739#VN09.05740#m thanh #Th#Chu Vn Thch#20000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#Chu Vn Thch#250156#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00441000000000253000450002600110000002600110001100200210002200300040004300700140 00470140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090019000930100 00500112011001400117001001400131013000700145020001700152020000900169020000400178 039000500182#VN09.05741#VN09.05742#i ch bnh minh em#Th# Minh Dng#30000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b19cm# Minh Dng#25 0157#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700120 00450140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090019000890100 00500108011001400113001001200127013000700139020001700146020000900163020000400172 039000500176#VN09.05743#VN09.05744#Nhn gi trong m#Th#Phan Vn u#20000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a71tr.^b19cm#Phan Vn u#250158#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700170 00350140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090019000840100 00500103011001500108001001700123013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VN09.05745#VN09.05746#Vn xa#Th#ng Quang Vng#25000#Vi?t#895 .92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a107tr.^b19cm#ng Quang Vng#250159# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00527000000000289000450002600110000002600110001100200110002200700360003300500100 00690140007000790190005000860820012000918080005001030080005001080090019001130100 00500132011001500137005001300152005000900165005000900174005001200183013000700195 020001700202020000900219020000400228039000500232#VN09.05747#VN09.05748#Th v b n#Vin Bng, Trn Ch Cao, Nht Chi..#Vin Bng#30000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a259tr.^b19cm#Trn Ch Cao#Nht Ch#Khc Chu#Hong Du yn#250160#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00427000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700090 00380140007000470190005000540820010000598080005000690080018000740090011000920100 00500103011001400108001000900122013000700131020001700138020000900155020000400164 039000500168#VN09.05749#VN09.05750#Bn heo may#Th#Duy Bng#25000#Vi?t#895.9221 4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a91tr.^b19cm#Duy Bng#250161#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#TVn## 00580000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700680004800500080 01160140007001240190005001310820012001368080005001480080018001530090011001710100 00500182011001500187005000900202005001300211005001400224005001000238013000700248 020001700255020000900272020000400281039000500285#VN09.05751#VN09.05752#Trn nhn g cnh ng thi#Nh Anh, Lin Anh, Phan Vn Bn... ; Nh Anh tuyn chn, gii t hiu#Nh Anh#45000#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a29 5tr.^b19cm#Lin Anh#Phan Vn Bn#Trn Ngc Bo#Phan Bnh#250162#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#TVn## 00423000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700080 00350140007000430190005000500820010000558080005000650080018000700090011000880100 00500099011001500104001000800119013000700127020001700134020000900151020000400160 039000500164#VN09.05753#VN09.05754#My hng#Th#Xanh Ca#35000#Vi?t#895.92214#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a117tr.^b19cm#Xanh Ca#250163#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00432000000000241000450002600110000002600110001100200230002200700130004501400070 00580190005000650820011000708080005000810080018000860090011001040100005001150110 01500120001001300135013000700148020001700155020000900172020000400181039000500185 #VN09.05756#VN09.05755#Khc giao cm ma xun#Tng Kim Ty#35000#Vi?t#895.92213 4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a129tr.^b19cm#Tng Kim Ty#250164#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00467000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300270003400700130 00610140007000740190005000810820010000868080005000960080018001010090011001190100 00500130011001500135001001300150013000700163020001700170020000900187020001200196 039000500208#VN09.05757#VN09.05758#Ngi nh ma#Tp truyn ngn tro phng#L Vn Ngha#22000#Vi?t#895.92274#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a130tr.^b18 cm#L Vn Ngha#250165#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#TVn## 00532000000000301000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700300 00340050009000640140007000730190005000800820012000858080005000970080018001020090 01100120010000500131011001500136005000800151005000900159005001000168005001000178 013000700188020001700195020000900212020000400221039000500225#VN09.05759#VN09.057 60#My tn#Th#Hng Anh, Hoa Ct, Huy Dung..#Hng Anh#30000#Vi?t#895.9221008#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a219tr.^b19cm#Hoa Ct#Huy Dung#Thanh m# in ng#250166#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00460000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300170004100700150 00580140007000730190005000800820010000858080005000950080018001000090011001180100 00500129011001500134001001500149013000700164020001700171020000900188020000400197 039000500201#VN09.05761#VN09.05762#Hn qu tnh ngi#Th v trng ca#Trn Vn Chnh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a150tr.^b19c m#Trn Vn Chnh#250167#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00626000000000313000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700460 00360050013000820140007000950190005001020820012001078080005001190080005001240090 01900129010000500148011001500153005001500168005001400183005001400197005000900211 013000700220015005000227020001700277020000900294020000400303039000500307#VN09.05 763#VN09.05764#Hng qu#Th#Trn Th c, Hong c Tun, Bi Ngc Ton..#Trn Th c#20000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a112tr.^b19cm #Hong c Tun#Bi Ngc Ton#L Trng Ton#L Trng#250168#DDTTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam - huyn V Th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00443000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700210 00350140007000560190005000630820010000688080005000780080005000830090019000880100 00500107011001400112001002100126013000700147020001700154020000900171020000400180 039000500184#VN09.05765#VN09.05766#Nga ni#Th#Trn Hong V Nguyn#36000#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a70tr.^b19cm#Trn Hong V Nguyn# 250169#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00425000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700120 00350140007000470190005000540820010000598080005000690080005000740090019000790100 00500098011001400103001001200117013000700129020001700136020000900153020000400162 039000500166#VN09.05767#VN09.05768#Bng i#Th#Nguyn Hun#48000#Vi?t#895.9221 4#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#Nguyn Hun#250170#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#TVn## 00440000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700150 00420140007000570190005000640820011000698080005000800080005000850090019000900100 00500109011001500114001001500129013000700144020001700151020000900168020000400177 039000500181#VN09.05769#VN09.05770#Git nng chiu#Th#Phn Vn Thng#35000#Vi? t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a167tr.^b19cm#Phn Vn Thng#250 171#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00409000000000241000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700100 00420190005000520820010000578080005000670080005000720090019000770100005000960110 01400101001001000115013000700125020001700132020000900149020000400158039000500162 #VN09.05771#VN09.05772#Li ru bng ni#Th#o Chnh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b19cm#o Chnh#250172#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#TVn## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200100004000300040 00500070018000540140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01800104010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165020000400174 039000500178#VN09.05773#VN09.05774#Nguyn Ngc Xuyn#ng i#Th#Nguyn Ngc X uyn#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a91tr.^b19cm#250173 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00451000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200140003800300100 00520070016000620140007000780190005000850820011000908080005001010080005001060090 01800111010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001000182 039000500192#VN09.05775#VN09.05776#Triu c Thanh#Chiu Lu Thi#Truyn k#Triu c Thanh#20000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a139tr.^b19c m#250174#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#TVn## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300040 00510070013000550140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01800100010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.05777#VN09.05778#V nh Gip#Lm bn cng #Th#V nh Gip #20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a65tr.^b19cm#250175#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00466000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200190003100300410 00500070009000910140007001000190005001070820011001128080005001230080005001280090 01800133010000500151011001400156013000700170020001700177020000900194020000400203 039000500207#VN09.05779#VN09.05780#Th Long#K c v qu hng#K nim 80 nm tu i i (K T - Mu T)#Th Long#15000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a91tr.^b19cm#250176#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00723000000000313000450002600110000002600110001100200200002200300040004200700450 00460140007000910190005000980820012001038080005001150080005001200090019001250100 00500144011001500149005001300164005001400177005001400191005001300205005001600218 015013300234013000700367020001700374020000900391020000400400039000500404#VN09.05 781#VN09.05782#Min t Dng Kinh#Th#Bi Trng Th, ng Trinh T, Quang Khon g..#35000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a211tr.^b19cm#Qua ng Khong#Bi Trng Th#ng Trinh T#Quang Khong#Trng Th Ngn#TTS ghi: K nim 65 nm ngy thnh lp chi b ng Cng sn u tin ca huyn Kin Thu, th nh ph Hi Phng (22/9/1944-22/9/2009)#250177#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TV n## 00449000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200240003200300100 00560070010000660140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020001000180 039000500190#VN09.05783#VN09.05784#Hu Thnh#Ma xun trn thp pho#Truyn k#H u Thnh#48000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a319tr.^b19cm# 250178#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#TVn## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100210002200200220004300300040 00650070021000690140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 01900122010000500141011001400146013000700160020001700167020000900184020000400193 039000500197#VN09.05785#VN09.05786#Hong Th Phng Lan#Vng phu khng ho #Th #Hong Th Phng Lan#27000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a83tr.^b19cm#250179#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00720000000000313000450002600110000002600110001100200180002200300040004000700500 00440140007000940190005001010820012001068080005001180080005001230090019001280100 00500147011002500152005001500177015011000192005001500302005001600317005001600333 005001500349013000700364020001700371020000900388020000400397039000500401#VN09.05 788#VN09.05787#Tia nng ng qu#Th#Phan Quang Nh, Nguyn Cao Kt, Nguyn Cng Dn..#35000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a199tr., 4tr. nh^b19cm#Phan Quang Nh#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Cu lc b Th Vit Nam Tp. H Ni. Cu lc b Th Vit Nam Bc Thng Long#Nguyn Cao Kt#Nguyn Cn g Dn#Nguyn Mu Miu#Nguyn c Hi#250180#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200110003500300040 00460070013000500140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000500170#VN09.05789#VN09.05790# Ngc Trm#Hng ng#Th# Ngc Trm#2500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a38tr.^b19cm#250181#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00459000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300160 00510070017000670140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090 01900116010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179020001200188 039000500200#VN09.05791#VN09.05792#Lng Quang ng#Hoa da di#Tp truyn ngn# Lng Quang ng#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a240tr .^b19cm#250182#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167020000400176 039000500180#VN09.05793#VN09.05794#Nguyn Tr t#Gi sng ph sa#Th#Nguyn Tr t#50000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a377tr.^b19cm#2501 83#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00421000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200310003000300040 00610070008000650190005000730820010000788080005000880080005000930090019000980100 00500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170039000500174 #VN09.05795#VN09.05796#Tun Ba#Mun c lm ngi nh vn c#Th#Tun Ba#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a128tr.^b19cm#250184#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00467000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300330 00540070013000870140007001000190005001070820010001128080005001220080005001270090 01900132010000500151011001500156013000700171020001700178020000900195020000400204 039000500208#VN09.05797#VN09.05798#V Quang Tn#Nghn nm vng mi#K nim 1000 Thng Long - H Ni#V Quang Tn#36000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111tr.^b19cm#250185#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00561000000000289000450002600110000002600110001100200250002200700400004701400070 00870190005000940820012000998080005001110080005001160090019001210100005001400110 01500145005001400160005000600174005001600180005001700196005001600213013000700229 020001700236020000900253020000400262039000500266#VN09.05799#VN09.05800#Th Gia B nh (1999-2009)#on Xun Anh, L Ba, Nguyn Huy Bch..#65000#Vi?t#895.9221408# ^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a240tr.^b19cm#on Xun Anh#L Ba#Nguyn Huy Bch#Nguyn Tin Bng#Nguyn Th Bng#250186#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn# # 00680000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200400 00460030014000860070013001000140007001130190005001200820011001258080005001360080 00500141009001900146010000500165011001500170013000700185021013600192020001700328 020002100345020000900366020001000375039000500385#VN09.05801#VN09.05803#VN09.0580 2#Phm Thu M#Mi tnh u trn con ng huyn thoi#Tp truyn k#Phm Thu M #25000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a107tr.^b19cm#250187 #Gm nhng mu chuyn c tht ca bn b ng i Trng Sn nm xa v cuc s ng chin u, nhng k nim bun vui ca ngi chin s#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Truyn k#KVn## 00456000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200180 00430030012000610070010000730190005000830820010000888080005000980080018001030090 01100121010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176020001200185 039000500197#VN09.05804#VN09.05805#VN09.05806#Kim Xuyn#Bng sc lu xanh#Tiu t huyt#Kim Xuyn#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a231tr.^b 19cm#250188#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300090 00490070013000580140007000710190005000780820011000838080005000940080018000990090 01100117010000500128011001400133013000700147020001700154020000900171020000400180 039000500184#VN09.05807#VN09.05808#V Ngc Dung#Hoa Ngc Dung#Th tnh#V Ngc D ung#20000#Vi?t#895.922134#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a71tr.^b19cm# 250189#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00480000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200130003800300180 00510070016000690140007000850190005000920820010000978080005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185020001200194 020000300206039000500209#VN09.05809#VN09.05810#Nguyn Nht Nam#Cn lc xoy#Truy n ngn v k#Nguyn Nht Nam#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a159tr.^b19cm#250190#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#KVn## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200230003500300040 00580070013000620140007000750190005000820820011000878080005000980080018001030090 01100121010000500132011001400137013000700151020001700158020000900175020000400184 039000500188#VN09.05811#VN09.05812#Trn Vn Gi#i trong rng biu ng#Th#Trn Vn Gi#20000#Vi?t#895.922134#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a77tr.^b1 9cm#250191#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00505000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200200003800300040 00580070016000620140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090 01900110010000500129011001400134015004900148013000700197020001700204020000900221 020000400230039000500234#VN09.05813#VN09.05814#ng Kin Cng#Nim tin v hy v ng#Th#ng Kin Cng#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a85tr.^b19cm#TTS ghi: Cho mng ngn nm Thng Long - H Ni#250192#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn## 00484000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200180 00500030012000680070017000800140007000970190005001040820010001098080005001190080 00500124009001900129010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020001200201039000500213#VN09.05815#VN09.05816#VN09.05817#Nguyn Khoa ng#Nc mt mt thi#Tiu thuyt#Nguyn Khoa ng#50000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a301tr.^b19cm#250193#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KV n## 00821000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200320 00510070023000830140007001060190005001130820009001188080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162013000700177021030800184020000800492020001200500 020000900512020001700521039000500538#VN09.05818#VN09.05819#VN09.05820#Phm Trn g Khang#K chuyn ngi anh hng o vi#Phm Trng Khang b.s.#46000#Vi?t#959.7 028#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a303tr.^b19cm#250194#K v cc nhn vt lch s triu Ty Sn, cuc i ca ba anh em Nguyn Nhc, Nguyn Hu, Nguyn L , cc nhn vt trong hong tc, cc v quan v tng lnh... cng s thng trm ca lch s, vai tr, nh hng v s lnh o thin ti ca Quang Trung cng k t cc bi thng ca triu i ny khi ng mt i#Lch s#Nh Ty Sn#Vit Nam#Nh n vt lch s#KVn## 00892000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200420 00490070016000910140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 02000135010000500155011001500160013000700175021030200182020000800484020001100492 02000090050302000080051202000070052002000090052702000170053602000080055303900050 0561#VN09.05821#VN09.05822#VN09.05823#Nguyn Minh San#Thn n danh ting trong v n ho Vit Nam#Nguyn Minh San#62000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2009#^a411tr.^b19cm#250195#Gii thiu 25 v Thn n danh ting qua cc thi i ca lch s Vit Nam cng nhng s kin vn ho - tn ngng ny sinh qua s tn vinh v phng th ca nhn dn ta i vi cc v Thn n (M u C, Tin Dun g cng cha, Hai B Trng, B Triu, L Chiu Hong, Huyn Trn, Lan, Bi Th Xun...)#Lch s#Tn ngng#Th cng#Vn ho#Ph n#Vit Nam#Nhn vt lch s#N thn#KVn## 00493000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490030016000740070016000900140007001060190005001130820010001188080005001280080 00500133009001900138010000500157011001500162013000700177020001700184020000900201 020001200210039000500222#VN09.05824#VN09.05826#VN09.05825#Nguyn Vit Ti#Ngn H sng chy v u#Tp truyn ngn#Nguyn Vit Ti#40000#Vi?t#895.92234#^214#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a239tr.^b19cm#250196#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#KVn## 00401000000000241000450002600110000000100120001100200080002300300040003100700120 00350140007000470190005000540820010000598080005000690080006000740090017000800100 00500097011001500102013000700117020001700124020000900141020000400150039000500154 #VN09.05827#Nguyn Hnh#Bt ng#Th#Nguyn Hnh#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2009#^a116tr.^b19cm#250197#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn# # 00435000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200120003300300040 00450070011000490140007000600190005000670820010000728080005000820080018000870090 01100105010000500116011001800121013000700139020001700146020000900163020000400172 039000500176#VN09.05828#VN09.05829#Trn Tuyn#Chiu hoang#Th#Trn Tuyn#30000# Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a107tr.^b20x20cm#250198#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00534000000000277000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070042000480220005000900080018000950090011001130100005001240110015001290190 01400144020001800158020000900176020001300185005001500198006002000213039000500233 082000600238808000500244013000700249#VN09.05830#14000#Vi?t#Kaze Hikaru#Truyn t ranh#Watanabe Taeko ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Watan abe Taeko#Anh Quyn Dim Chu#KVn#895.6#^214#250199## 00566000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070033000620220005000950050018001000060008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160012003500175019001400210020001800224 020000900242020001300251039000500264013000700269#VN09.05831#Vi?t#895.6#^214#1400 0#Hc vin Alice#Truyn tranh#Higuchi Tachibana ; Hi Yn dch#T.13#Higuchi Tac hibana#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dn h cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#25 0200## 00584000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228020001800242 020000900260020001300269039000500282013000700287#VN09.05832#895.7#^214#13000#Vi ?t#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.6#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a169tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#KVn#250201## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001801200400002308200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070025001290220005001540080 01800159009001100177010000500188011001500193019001600208020001800224020001100242 020001300253005000900266006000900275039000500284013000700289#VN09.05833#14000#V i?t#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Kin Huy dch#T.31#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a208tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chan Mou#Kin Huy#KVn#250202## 00514000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170020001800184020000900202 020001300211039000500224013000700229#VN09.05834#895.6#^214#14000#Vi?t#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.5#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#KVn#250203## 00508000000000277000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 02600110022000500136005001100141006000800152008001800160009001100178010000500189 011001500194019001400209013000700223#VN09.05835#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#KVn#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.16#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#250204## 00548000000000289000450002600110000000200130001100700470002400500090007100600160 00800060009000960060009001050140007001140190005001210820006001268080005001320080 00500137009001100142010000500153011001500158012001900173013000700192019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253#VV09.16305#Anfrt NBen#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm..#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh A nh#20000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii #250205#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00546000000000289000450002600110000000500090001100600160002000200110003600700470 00470060009000940060009001030140007001120190005001190820006001248080005001300080 00500135009001100140010000500151011001500156012001900171019001400190013000700204 020001800211020000900229020001300238039000500251#VV09.16306#Han Kin#Nguyn Th Thm#Anbt Sut#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm..#Kim Dung#Minh Anh #20000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a156tr.^b21cm#Danh nhn th gii#D ch Hn Quc#250206#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00596000000000301000450002600110000000500120001100600160002300200150003900700650 00540060009001190060009001280140007001370190005001440820006001498080005001550080 00500160009001100165010000500176011001500181012001900196019001400215005001300229 013000700242020001800249020000900267020001300276039000500289#VV09.16307#Kim Nam Kin#Nguyn Th Thm#Abraham Lincn#Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Kim Bc Jng ; Dch : Nguyn Th Thm..#Kim Dung#Minh Anh#20000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#200 9#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Dch Hn Quc#Kim Bc Jng#250207#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340070053000510220004001040050012001080050014001200060008001340040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181013000700196019001400203 006000900217020001800226020000900244020001300253039000500266#VV09.16308#40000#V i?t#895.7#^214#Nghn l mt m#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Dch: Lan Anh, Minh Anh#T.1#Pak Jung Uk#Heo Sung Bong#Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#200 9#^a191tr.^b21cm#250208#Dch Hn Quc#Minh Anh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340070053000510220004001040050012001080050014001200060008001340040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196006000900210 013000700219020001800226020000900244020001300253039000500266#VV09.16309#40000#V i?t#895.7#^214#Nghn l mt m#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Dch: Lan Anh, Minh Anh#T.2#Pak Jung Uk#Heo Sung Bong#Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#200 9#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#Minh Anh#250209#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00573000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340070053000510220004001040050012001080050014001200060008001340040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196006000900210 013000700219020001800226020000900244020001300253039000500266#VV09.16310#Vi?t#895 .7#^214#40000#Nghn l mt m#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Dch: Lan Anh, Minh Anh#T.3#Pak Jung Uk#Heo Sung Bong#Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#200 9#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#Minh Anh#250210#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00573000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340070053000510220004001040050012001080050014001200060008001340040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196006000900210 013000700219020001800226020000900244020001300253039000500266#VV09.16311#Vi?t#895 .7#^214#40000#Nghn l mt m#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Dch: Lan Anh, Minh Anh#T.4#Pak Jung Uk#Heo Sung Bong#Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#200 9#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#Minh Anh#250211#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 013000700202019001400209020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 312#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.2#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b21cm#250212#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 313#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.3#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250213#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 314#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.4#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250214#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 315#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.5#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250215#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 316#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.6#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250216#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 317#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.7#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250217#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 318#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.8#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250218#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00582000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070048000650220004001130050005001170050009001220060 01000131006000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 019001400202013000700216020001800223020000900241020001300250039000500263#VV09.16 319#40000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Bc u#Truyn tranh#Tranh: Shin, Young-Mi ; Dch: Kiu Oanh, Vn L#T.9#Shin#Young-Mi#Kiu Oanh#Vn L#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b21cm#Dch Hn Quc#250219#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#KVn## 00664000000000325000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500130 01240050012001370050012001490060016001610060009001770060009001860140007001950190 00500202082000600207808000500213008000500218009001100223010000500234011001500239 00400180025401300070027201900140027902000180029302000090031102000130032003900050 0333#VV09.16320#Phc sinh#Truyn tranh#Nguyn tc: Lp Tnxti ; Li: H Sun Bn g ; Tranh: Sin ng Sp ; Dch: Nguyn Th Thm..#Tnxti, Lp#H Sun Bng#Sin n g Sp#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a203tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#250220#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020021000340030013000550070029000680220004000970050016001010060006001170080 00500123009001100128010000500139011001500144012003500159013000700194019001400201 020001800215020000900233020001300242039000500255#VN09.05836#14000#Vi?t#895.6#^2 14#Bp b r bt Odette#Truyn tranh#Julietta Suzuki ; Nh dch#T.1#Julietta S uzuki#Nh #^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#250221#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00559000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020013000790030013000920070 02800105022000500133005001500138006000600153008001800159009001100177010000500188 011001500193019001400208012004000222013000700262#VN09.05837#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#KVn#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takaya Natsuki ; Nande dch#T.18#Takaya Natsuki#Nande#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a193tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#250222## 00556000000000289000450002600110000002000090001100500140002002000180003402000130 00520390005000650140007000700190005000770820006000828080005000880020019000930030 01300112007002600125022000500151006000500156008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210012003500224013000700259#VN09.05838#Nht Bn#Marimo Raga wa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#KVn#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc la #Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.12#NaNa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#250223## 00614000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070050000660220004001160050019001200050014001390060 00900153008001800162009001100180010000500191011001500196012003500211019001400246 020001800260020000900278020001300287039000500300013000700305#VN09.05839#14000#V i?t#895.6#^214#Huyn thoi karate#Truyn tranh#Midoriboshi Takeru, Miyoshi Yuuki ; Duy Ngc dch#T.5#Midoriboshi Takeru#Miyoshi Yuuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a178tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#250224## 00516000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290015000640070032000790220004001110060008001150080 01800123009001100141010000500152011001500157019001400172013000700186020001800193 020000900211020001300220039000500233#VN09.05840#14000#Vi?t#895.6#^214#Chic ly k diu#Truyn tranh#Mirumo de pon!#Shinozuka Hiromu ; M Hnh dch#T.2#M Hnh# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#250225#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu## 00702000000000325000450002600110000000200160001100300130002700700470004000500090 00870060016000960060009001120060009001210140007001300190005001370820006001428080 00500148008000500153009001100158010000500169011001500174004001800189012001900207 01300070022602100880023302000100032102000140033102000090034502000170035403900050 0371#VV09.16321#Jin Henri Fabr#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm..#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#20000#Vi?t#595.7#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a158tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#Danh nhn th gii#250226#M u chuyn v tiu s cuc i ca nh cn trng hc ni ting th gii Jin Henri Fabr#Danh nhn#Cn trng hc#Th gii#Fabr, Jim Henri#Thu## 00814000000000325000450002600110000000200060001100300130001700700530003000500090 00830060016000920060009001080060009001170140007001260190005001330820009001388080 00500147008000500152009001100157010000500168011001500173004001800188012001900206 01300070022502102050023202000080043702000090044502000170045402000120047103900050 0483#VV09.16322#Hlen#Truyn tranh#Tranh, li: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm..#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#20000#Vi?t#362.4092#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a158tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#Danh nhn th gii#250227#Mu chuyn v tiu s cuc i v tinh thn ngh lc vn ln u tranh chng li b nh tt thnh cng trong cuc sng v nh tm gng ca b m nhiu ngi tr n th gii quan tm n ngi tn tt hn#Tiu s#Cuc i#Ngi khuyt tt#Kyl , Hlen#Thu## 00599000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020038000320030013000700070066000830220004001490050012001530050015001650060 01000180006001100190008000500201009001100206010000500217011001500222013000700237 019001100244020001800255020000600273020001300279039000500292#VV09.16323#40000#V i?t#839#^214#ra-cu-la truyn thuyt v ma c rng#Truyn tranh#Bram Stoker ; Tr anh: Joung Jea Hong ; Dch: Kiu Oanh, Minh Trang#T.1#Bram Stoker#Joung Jea Hong #Kiu Oanh#Minh Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b21cm#250228#Dch Ailen#Vn hc thiu nhi#Ailen#Truyn tranh#Thu## 00599000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020038000320030013000700070066000830220004001490050012001530050015001650060 01000180006001100190008000500201009001100206010000500217011001500222019001100237 013000700248020001800255020000600273020001300279039000500292#VV09.16324#40000#V i?t#839#^214#ra-cu-la truyn thuyt v ma c rng#Truyn tranh#Bram Stoker ; Tr anh: Joung Jea Hong ; Dch: Kiu Oanh, Minh Trang#T.2#Bram Stoker#Joung Jea Hong #Kiu Oanh#Minh Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Ailen#250229#Vn hc thiu nhi#Ailen#Truyn tranh#Thu## 00599000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020038000320030013000700070066000830220004001490050012001530050015001650060 01000180006001100190008000500201009001100206010000500217011001500222019001100237 013000700248020001800255020000600273020001300279039000500292#VV09.16325#40000#V i?t#839#^214#ra-cu-la truyn thuyt v ma c rng#Truyn tranh#Bram Stoker ; Tr anh: Joung Jea Hong ; Dch: Kiu Oanh, Minh Trang#T.3#Bram Stoker#Joung Jea Hong #Kiu Oanh#Minh Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b21cm#Dch Ailen#250230#Vn hc thiu nhi#Ailen#Truyn tranh#Thu## 00757000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020040000450220004000852210043000890080005001320090011001370100 00500148011001400153015004800167013000700215021016400222020000400386020000800390 020000900398020001100407020001800418020001400436039000500450#VV09.16326#VV09.163 27#10000#Vi?t#371.8#^214#Hng dn ma ht tp th cho thiu nhi#T.1#Nhng bi ma ht trong sinh hot nhi ng#^aH.#^aKim ng#2009#^a79tr.^b21cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh#250231#Gii thiu mt s ng tc ma c bn . Hng dn mt s bi ma ht tp th trong sinh hot nhi ng nh: b v ng m t tri, b cng i ch, c nh thng nhau...#Ma#Bi ht#Nhi ng#Thiu nin#S inh hot tp th#Sinh hot i#Thu## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020040000450220004000852210038000890080005001270090011001320100 00500143011001400148015004800162013000700210021015100217020000400368020000800372 020001100380020000900391020001800400020001400418039000500432#VV09.16328#VV09.163 29#10000#Vi?t#371.8#^214#Hng dn ma ht tp th cho thiu nhi#T.2#Nhng bi ma ht trong sinh hot i#^aH.#^aKim ng#2009#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: i Thi u nin tin phong H Ch Minh#250232#Gii thiu mt s ng tc ma c bn. H ng dn mt s bi ma ht tp th trong sinh hot i nh: lm quen, cho ngi bn mi n, cng ma vui...#Ma#Bi ht#Thiu nin#Nhi ng#Sinh hot tp th#S inh hot i#Thu## 00779000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020040000450220004000852210048000890080005001370090011001420100 00500153011001400158015004800172013000700220021018100227020000400408020000800412 020001100420020000900431020001800440020001400458039000500472#VV09.16330#VV09.163 31#10000#Vi?t#371.8#^214#Hng dn ma ht tp th cho thiu nhi#T.3#Nhng bi ma ht ch v mi trng, thy c#^aH.#^aKim ng#2009#^a71tr.^b21cm#TTS gh i: i Thiu nin tin phong H Ch Minh#250233#Gii thiu mt s ng tc ma c bn. Hng dn mt s bi ma ht tp th cho thiu nhi ch v mi trng, thy c nh: vui n trng, hoa ban vo lp, tui hng v c m...#Ma#Bi ht #Thiu nin#Nhi ng#Sinh hot tp th#Sinh hot i#Thu## 00764000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020040000450220004000852210065000890080005001540090011001590100 00500170011001400175015004800189013000700237021014900244020000400393020000800397 020001800405020001400423020001100437020000900448039000500457#VV09.16332#VV09.163 33#10000#Vi?t#371.8#^214#Hng dn ma ht tp th cho thiu nhi#T.4#Nhng bi ma ht ch v t nc, ng, Bc H v on - i#^aH.#^aKim ng#2009#^a83 tr.^b21cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh#250234#Gii thiu mt s ng tc ma c bn. Hng dn mt s bi ma ht tp th trong sinh hot thi u nhi ch v t nc, ng, Bc H v on - i#Ma#Bi ht#Sinh hot tp th#Sinh hot i#Thiu nin#Nhi ng#Thu## 00464000000000265000450002600110000001400070001101900050001800200170002300300130 00400070011000530220004000642210017000680080005000850090011000900100005001010110 01500106020001800121020000900139020001300148005001100161039000500172082000900177 808000500186013000700191#VV09.16334#20000#Vi?t#Bi Bo v Kim Quy#Truyn tranh#Qu ang Ton#T.4#Lng n a bay#^aH.#^aKim ng#2009#^a108tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Quang Ton#Thu#895.9223#^214#250235## 00456000000000265000450002600110000001400070001101900050001800200170002300300130 00400070011000530220004000642210009000680080005000770090011000820100005000930110 01500098020001800113020000900131020001300140005001100153039000500164082000900169 808000500178013000700183#VV09.16335#20000#Vi?t#Bi Bo v Kim Quy#Truyn tranh#Qu ang Ton#T.5#Ph thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a108tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Quang Ton#Thu#895.9223#^214#250236## 00467000000000265000450002600110000001400070001101900050001800200170002300300130 00400070011000530220004000642210020000680080005000880090011000930100005001040110 01500109020001800124020000900142020001300151005001100164039000500175082000900180 808000500189013000700194#VV09.16336#20000#Vi?t#Bi Bo v Kim Quy#Truyn tranh#Qu ang Ton#T.6#Ngi bit th b n#^aH.#^aKim ng#2009#^a108tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Quang Ton#Thu#895.9223#^214#250237## 00599000000000241000450002600110000000200180001100700270002901400070005601900050 00630820007000688080005000750080005000800090011000850100005000960110015001010050 01600116013000700132021018200139020000900321020000800330020001400338039000500352 #VV09.16337#Ton l, ton vui#Nguyn Mnh Su s.t., b.s.#19000#Vi?t#510.76#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a150tr.^b20cm#Nguyn Mnh Su#250238#Gii thiu mt s ton l v vui nhiu th loi gii tr, ng thi kch thch s khm ph, ch inh phc, rt tt trong rn luyn t duy ton hc v t duy logic ca cc bn tr #Ton vui#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00566000000000289000450002600110000000200150001100300130002600700510003901400070 00900190005000970820011001028080005001130080005001180090011001230100005001340110 01400139005001200153005000800165005001500173012002200188013000700210020001700217 020000900234020001300243020001500256039000500271#VV09.16338#Chic gu vng#Truy n tranh#B.s.: Hng H, H Th Bnh ; Tranh: Kim Seung Hyun#10000#Vi?t#398.20959 7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b20cm#H Th Bnh#Hng H#Kim Seung Hyun#Tra nh truyn dn gian#250239#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch# Thu## 00556000000000277000450002600110000000200340001100300130004500700370005801400070 00950190005001020820011001078080005001180080005001230090011001280100005001390110 01400144005000800158005001500166012003100181013000700212020001700219020000900236 020001300245020001500258039000500273#VV09.16339#Cha m nui con bng tri bng b #Truyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: Kim Seung Hyun#10000#Vi?t#398.209597#^214# ^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b20cm#Hng H#Kim Seung Hyun#Tranh truyn dn gian Vit Nam#250240#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu## 00636000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700270004301400070 00700190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117005000600131005001200137012003000149013000700179004001300186021007500199 020001800274020000900292020001300301020001500314039000500329#VV09.16340#Yt Kiu , D Tng#Truyn tranh#H n ; Tranh: T Huy Long#10000#Vi?t#959.7024#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a31tr.^b20cm#H n#T Huy Long#Tranh truyn lch s Vit Nam# 250241#In ln th 3#K chuyn lch s Vit Nam v hai v tng thi Trn: Yu Ki u v D Tng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Thu## 00453000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200160003500700130 00510140007000640190005000710820009000768080005000850080005000900090011000950100 00500106011001400111012002300125013000700148020001800155020000900173020001200182 039000500194#VV09.16342#VV09.16341#Nguyn Qunh#ui ca s nu#Nguyn Qunh#170 00#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a94tr.^b20cm#T sch Tui thn tin #250242#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00470000000000253000450002600110000002600110001100100200002200200250004200300170 00670070020000840140007001040190005001110820009001168080005001250080005001300090 01100135010000500146011001400151013000700165020001800172020000900190020001200199 039000500211#VV09.16343#VV09.16344#Nguyn Th Bch Nga#Trong th gii hot hnh# Truyn thiu nhi#Nguyn Th Bch Nga#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a87tr.^b20cm#250243#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00680000000000277000450002600110000000200510001100700330006201400070009501900050 01020820007001078080005001140080005001190090011001240100005001350110014001400060 01500154013000700169005001200176021014700188020001000335020001000345020001000355 020001700365020001500382039000500397#VV09.16345#Ti khng h bit sng thn cun tri c thnh ph#Kate Petty ; Hong Thu Thu dch#15000#Vi?t#551.46#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Hong Thu Thu#250244#Petty, Kate#Cung cp kin t hc cho thiu nhi v sng thn, ni la, mt trng lm nc chuyn ng, sng bi n v nhng iu k th khc v i dng v bo t#Sng thn#Sng bin#i dn g#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Thu## 00697000000000253000450002600110000000200750001100700390008601400070012501900050 01320820008001378080005001450080005001500090011001550100005001660110014001710060 01800185013000700203005001600210021017500226020000500401020001700406039000500423 020001500428#VV09.16346#Ti khng h bit c t bit bi v v s nhng iu k th khc v t#William Petty ; Nguyn Thu Dng dch#15000#Vi?t#629.222#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Nguyn Thu Dng#250245#Petty, Willilam#C ung cp kin thc cho thiu nhi v t nh: chic t u tin c ba bnh, t l y nng lng t nhng v n, t do rbt lp rp, t c cnh v t c d, t bit bi...# t#Sch thng thc#Thu#Sch thiu nhi## 00717000000000277000450002600110000000200470001100700360005801400070009401900050 01010820006001068080005001120080005001170090011001220100005001330110014001380060 01800152013000700170005001200177021018900189020000800378020001000386020000600396 020001700402020001500419039000500434#VV09.16347#Ti khng h bit con ngi ui theo lc xoy#Kate Petty ; Nguyn Thu Dng dch#15000#Vi?t#551.6#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Nguyn Thu Dng#250246#Petty, Kate#Gii thiu k th v thi tit xu t nhng cc ma to bng qu bng n nhng cn lc bi c th cao n c cy s, bo bin v t sng cn c th nm vng mt con thuy n ln t lin#Kh hu#Thi tit#B n#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Thu## 00591000000000253000450002600110000000200850001100700360009601400070013201900050 01390820007001448080005001510080005001560090011001610100005001720110014001770060 01800191013000700209005001200216021006500228020000700293020001700300020001500317 039000500332#VV09.16348#Ti khng h bit c su ngp cho mt v v s nhng i u k th khc v loi c su#Kate Petty ; Nguyn Thu Dng dch#15000#Vi?t#597 .98#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Nguyn Thu Dng#250247#Petty, Kate #Gii thiu cc loi c su cng cc c im, tp tnh ca chng#C su#Sch th ng thc#Sch thiu nhi#Thu## 00468000000000253000450002600110000000200260001100300130003700700300005001400070 00800190005000870820009000928080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127005000800141005001300149013000700162020001800169020000900187020001300196 039000500209#VV09.16349#Tao khng phi l tiu h#Truyn tranh#T Hoi ; Tranh: Trn Xun Du#10000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a20tr.^b21cm#T Ho i#Trn Xun Du#250248#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00475000000000253000450002600110000000200290001100300130004000700220005301400070 00750190005000820820009000878080005000960080005001010090011001060100005001170110 01400122012002300136005001000159013000700169020001800176020000900194020001300203 039000500216#VV09.16350#Ch em mt trng v mt tri#Truyn tranh#Tranh, li: B ch Khoa#13500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu c huyn k b#Bch Khoa#250249#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00460000000000253000450002600110000000200140001100300130002500700220003801400070 00600190005000670820009000728080005000810080005000860090011000910100005001020110 01400107012002300121005001000144013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VV09.16351#Cng cha My#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#13500# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn k b#Bc h Khoa#250250#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00461000000000253000450002600110000000200150001100300130002600700220003901400070 00610190005000680820009000738080005000820080005000870090011000920100005001030110 01400108012002300122005001000145013000700155020001800162020000900180020001300189 039000500202#VV09.16352#C b bnh mt#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#13500 #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn k b#B ch Khoa#250251#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00460000000000253000450002600110000000200140001100300130002500700220003801400070 00600190005000670820009000728080005000810080005000860090011000910100005001020110 01400107012002300121005001000144013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VV09.16353#C b tc ri#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#13500# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn k b#Bc h Khoa#250252#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00460000000000253000450002600110000000200140001100300130002500700220003801400070 00600190005000670820009000728080005000810080005000860090011000910100005001020110 01400107012002300121005001000144013000700154020001800161020000900179020001300188 039000500201#VV09.16354#Nhc khc nh#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#13500# Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn k b#Bc h Khoa#250253#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00850000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700470 00520140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143012001400158005001600172005001400188005001300202005001500215 00500150023001300070024502101630025202000130041502000130042802000110044102000140 0452020001000466020000700476039000500483#VV09.16355#VV09.16356#VV09.16357#Chp c hng vo i#on Thanh Bnh, Bi Bnh nh, Nguyn Hng..#19000#Vi?t#302.2#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a151tr.^b21cm#Cm nang sng#on Thanh Bnh#Bi Bnh nh#Nguyn Hng#Ung Nguyn Huy#on H L Anh#250254#Nhng cu chuyn v nhng o le, rc ri, khc nghit v ngh lc vt qua chnh mnh, nhng kh khn trong cuc sng ca cc em tui mi ln khi mi bc vo i#K nng sng#Tui mi l n#X hi hc#Tm l x hi#Giao tip#ng x#Thu## 00501000000000253000450002600110000000200310001100700160004201400070005801900050 00650820010000708080005000800080005000850090011000900100005001010110015001060050 01100121012001400132013000700146021005700153020001200210020000700222020001300229 039000500242#VV09.16358#Bt m nhng b mt tui teens#L Th Nh b.s.#36000#Vi ?t#612.00835#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a239tr.^b21cm#L Th Nh#Cm nang sng#2 50255#Nhng bin i tm sinh l v c th tr em tui mi ln#Tm sinh l#C th #Tui mi ln#Thu## 00571000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700160005101400070 00670190005000740820010000798080005000890080005000940090011000990100005001100110 01500115005001100130012001400141013000700155021009600162020001200258020001300270 020001700283039000500300#VV09.16359#VV09.16360#XXX tng bng chm vi Teens#L T h Nh b.s.#30000#Vi?t#612.00835#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b21cm#L Th Nh#Cm nang sng#250256#Nhng kin thc v l gii nhng hin tng tm l si nh l ph bin cho tr em la tui mi ln#Tm sinh l#Tui mi ln#Sch thng thc#Thu## 00652000000000289000450002600110000002600110001100200300002200700160005201400070 00680190005000750820011000808080005000910080005000960090011001010100005001120110 01500117005001100132012001400143013000700157021014400164020001800308020000800326 020000300334020000700337020001300344039000500357#VV09.16361#VV09.16362#Kho hn, p hn Teen hn#L Th Nh b.s.#40000#Vi?t#646.700835#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a287tr.^b21cm#L Th Nh#Cm nang sng#250257#Nhng b quyt chm sc sc kho chm sc da, thn hnh, cc dng cht, cc bi tp c thn hnh p , kho mnh cho cc bn tui mi ln#Chm sc sc kho#Lm p#Da#C th#Tui m i ln#Thu## 00574000000000277000450002600110000002600110001100200270002200700160004901400070 00650190005000720820010000778080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113005001100128012001400139013000700153021008300160020001200243020001000255 020001300265020001300278039000500291#VV09.16363#VV09.16364#Khm ph b n khi d y th#L Th Nh b.s.#32000#Vi?t#612.00835#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a215tr.^b 21cm#L Th Nh#Cm nang sng#250258#Nhng kin thc v s thay i gii tnh, t m sinh l, c th i vi tui mi ln#Tm sinh l#Gii tnh#C th ngi#Tui dy th#Thu## 00724000000000277000450002600110000000100130001100200160002400300470004000700420 00870140008001290190005001370820010001428080005001520080018001570090023001750100 00500198011001500203013000700218006002200225021015500247020001100402020001100413 020000800424020000900432039000500441#VV09.16365#Lee Youngsun#Trang im mng#Cc h th hin bn thn ca nhng c gi t tin#Lee Youngsun ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#158000#Vi?t#646.70082#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009# ^a193tr.^b23cm#250259#Cng ty Nhn Tr Vit#Gii thiu ngh thut trang im mn g tay, b quyt ra tay c i tay p, cch bm huyt, cng c, ct gia... cch chn mu sn mng tay cho ph hp#Ngh thut#Trang im#Lm p#Mng tay#Th u## 00528000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020025000320070014000570220004000710050014000750040013000890080018001020090 02300120010000500143011001500148013000700163012003400170020001200204020000800216 020000700224020001400231039000500245#VV09.16366#32000#Vi?t#807#^214#Nhng bi l m vn mu 12#Trn Th Thn#T.2#Trn Th Thn#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2009#^a298tr.^b21cm#250260#Chuyn vn trung hc ph thng #Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm#Thu## 00601000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200200003800700160 00580140007000740190005000810820004000868080005000900080018000950090023001130100 00500136011001500141013000700156021015300163020001100316020000900327020000600336 039000500342#VV09.16367#VV09.16368#Thch Nht Hnh#Hiu lc cu nguyn#Thch Nh t Hnh#30000#Vi?t#204#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a174t r.^b21cm#250261#Nhng nghi vn khi cu nguyn. Phng thc v mc ch ca cu n guyn. Cu nguyn trong o Kit. Vai tr ca cu nguyn trong y khoa. Thin v tr liu#Cu nguyn#Tc dng#Thin#Thu## 00644000000000253000450001900050000008200060000580800050001100100180001600200210 00340070018000550220004000732210029000770080018001060090023001240100005001470110 01500152013000700167005001800174021016800192020000900360020000800369020000800377 039000500385#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh Quang#Sui ngun diu gic#Thch Thanh Quang#T.1#Nam thinh vn i t pht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2009#^a699tr.^b20cm#250262#Thch Thanh Quang#Cun sch vit v cuc i cc v T hinh Vn Gic, ging gii v nhng thnh ngn do cc ngi ni ra kinh nghim tu v cng l n chng v s thnh tu qu ca cc Ngi#o Pht#Pht t#Gio l#Th u## 00666000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002200100180 00270020021000450070018000660220004000842210028000880080018001160090023001340100 00500157011001500162013000700177005001800184021016800202020000900370020000800379 020000800387039000500395#VV09.16369#Vi?t#294.3#^214#Thch Thanh Quang#Sui ngun diu gic#Thch Thanh Quang#T.2#N thinh vn i t pht#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a662tr.^b20cm#250263#Thch Thanh Quang#Cun sch vi t v cuc i cc v Thinh vn gic, ging gii v nhng thnh ngn do cc ngi ni ra kinh nghim tu v cng l n chng v s thnh tu qu ca cc Ngi#o P ht#Pht t#Gio l#Thu## 00914000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200300003900300690 00690070045001380140008001830190005001910820006001968080005002020080018002070090 04000225010000500265011001500270006002200285013000700307021026800314020000700582 020000900589020001000598020001100608039000500619#VV09.16370#VV09.16371#Parmenter , David#Cc ch s o lng hiu sut#Xy dng v ng dng cc ch s hiu sut ct yu c sc thuyt phc#David Parmenter ; Nguyn Th Kim Thng dch#100000# Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh vn Media#2009#^ a306tr.^b21cm#Nguyn Th Kim Thng#250264#Nhng kin thc c bn nhm to ra s lin kt gia m hnh th cn bng im vi thc t ca vic p dng o lng h iu sut trong mt t chc. c bit cun sch a ra phng php ly cc ch s hiu sut ct yu c sc thuyt phc trong hot ng kinh doanh#Ch s#o lng#Hiu sut#Kinh doanh#Thu## 00879000000000325000450002600110000002600110001100100200002200200320004202900240 00740070064000980140007001620190005001690820006001748080005001800080018001850090 02300203010000500226011001500231006002100246006001000267013000700277021019500284 02000090047902000110048802000100049902000090050902000110051802000190052903900050 0548#VV09.16373#VV09.16372#Goman, Carol Kinsey#Sc mnh ca ngn ng khng li#T he nonverbal advantage#Carol Kinsey Goman ; Bin dch: ng Ngc Thanh Tho, Min h Ti#40000#Vi?t#650.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a21 5tr.^b21cm#ng Ngc Thanh Tho#Minh Ti#250265#Vai tr, sc mnh ca ngn ng khng li. Kh nng c v hiu ngn ng hnh th tr thnh mt li th gip nn g cao tinh thn hp tc gia cc c nhn v tp on to thnh cng trong cng v ic#B quyt#Thnh cng#Cuc sng#Lao ng#Kinh doanh#Ngn ng khng li#Thu## 00647000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200280003700700450 00650140007001100190005001170820006001228080005001280080018001330090023001510100 00500174011001500179006001800194013000700212021010600219020001800325020000600343 020000800349020000700357039000500364#VV09.16374#VV09.16375#Kuzuhara Kenmi#i b - v tay vi sc kho#Kuzuhara Kenmi ; Nguyn Khc Khoi bin dch#30000#Vi?t#6 13.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a171tr.^b21cm#Nguyn Kh c Khoi#250266#Vai tr ca i b, v tay v nhng bi tp i b, v tay kt hp th phng bnh v tng cng sc kho#Chm sc sc kho#i b#Th dc#V tay #Thu## 01032000000000289000450002600110000002600110001100100210002200200200004302900210 00630070051000840140007001350190005001420820004001478080005001510080018001560090 02300174010000500197011001500202006002200217013000700239021045400246020001100700 020001100711020000800722020000700730039000500737#VV09.16376#VV09.16377#Erian, Mo hamed A. El#Th trng ni sng#When markets collide#Mohamed A. El - Erian ; Tr n Th Thanh Nguyt dch#90000#Vi?t#381#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a291tr.^b23cm#Trn Th Thanh Nguyt#250267#Trnh by nhng sai lm, cu hi hc ba v vn nan gii nh hng ln n bi cnh kinh t ti chnh trong nhng nm gn dy. Cc ngun lc mang tnh truyn thng lm suy thoi nn kinh t. Mc tiu di hn mi cho h thng ti chnh ton cu. Trin vng cho cu c hnh trnh. Thu li t thay i ti chnh v kinh t ton cu. K hoch hnh ng cho nhng nh hoch nh chnh sch quc gia v cc t chc ton cu. Ci t hin kh nng qun l ri ro#Th trng#Kinh doanh#Qun l#Ri ro#Thu## 00852000000000277000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820008000548080005000620080018000670090023000850100005001080110014001130120 01900127013000700146021036000153020001000513020000800523020000300531020000900534 020000800543020001800551039000500569#VV09.16378#VV09.16379#Lut Qun l n cng# 8000#Vi?t#343.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a46tr.^b2 1cm#Tm hiu php lut#250268#Gii thiu mc ch, s cn thit, b cc v ni d ung c bn ca Lut Qun l n cng. Nhng vn bn hng dn bao gm 49 iu vi cc phn qui nh chung, nhim v quyn hn ca Quc ni v trch nhim ca t chc c nhn trong qun l n cng, qun l n chnh ph, qun l bo lnh chnh ph, qun l n chnh quyn a phng, t chc thng tin v n cng#Php lut# Qun l#N#Vit Nam#N cng#Vn bn php lut#Thu## 00656000000000241000450002600110000002600110001100200800002201400070010201900050 01090820008001148080005001220080018001270090023001450100005001680110014001730120 01900187013000700206021015600213020001300369020000900382020001800391039000500409 #VV09.16380#VV09.16381#Nhng ni dung c bn ca lut sa i, b sung mt s i u ca b lut Hnh s#10000#Vi?t#345.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a56tr.^b21cm#Tm hiu php lut#250269#Gii thiu nhng ni dung c bn ca lut sa i b sung mt s iu ca B lut hnh s v ngh quyt c a ca Quc hi v vic hnh thnh b lut hnh s#Lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00442000000000241000450000200210000000300090002100700210003001400060005101900050 00570820007000628080005000690080018000740090023000920100005001150110014001200050 01000134005001000144013000700154020001100161020000900172020001400181039000500195 #B tp t nt c bn#Mu gio#Ngc Thu, Minh Nht#5000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a23tr.^b24cm#Ngc Thu#Minh Nht#25027 0#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00404000000000229000450000200100000000700210001001400060003101900050003708200070 00428080005000490080018000540090023000720100005000950110014001000050010001140050 01000124013000700134020000700141020000700148020001400155039000500169#Tp t s#N gc Thu, Minh Nht#5000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2009#^a23tr.^b24cm#Ngc Thu#Minh Nht#250271#Ch s#Tp t#Sch mu gio#Th u## 00494000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020037000340070015000710220004000862210037000900050015001270080018001420090 02300160010000500183011001500188013000700203020000500210020000600215020001400221 039000500235#VV09.16382#20000#Vi?t#372.7#^214#Nhng dng ton c bn v nng ca o 4#Nguyn Vn Nho#T.1#S t nhin v cc du hiu chia ht#Nguyn Vn Nho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a121tr.^b24cm#250272#Ton#Lp 4#Sch c thm#Thu## 00471000000000241000450002600110000000200290001100300420004000700130008201400060 00950190005001010820004001068080005001100080018001150090023001330100005001560110 01500161005001300176013000700189020000800196020000600204020001400210039000500224 #VV09.16383#Cu hi v tr li ng vn 9#Dng cho gio vin, ph huynh v hc si nh#L Xun Soan#4600#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 9#^a267tr.^b24cm#L Xun Soan#250273#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#Thu## 00658000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200600003300300340 00930140007001270190005001340820008001398080005001470080018001520090023001700100 00500193011001500198012001900213013000700232021010800239020001300347020000900360 020001800369039000500387#VV09.16384#VV09.16385#VV09.16386#B Lut Hnh s ca n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam# c sa i, b sung nm 2009#30000#V i?t#345.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a231tr.^b21cm#T m hiu php lut#250274#Gii thiu ni dung B lut hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam sa i b sung nm 2009#Lut hnh s#Vit Nam#Vn b n php lut#Thu## 00841000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020020000560070059000760220004001350050017001390050 01000156005001400166005001300180005001000193008000500203009001200208010000500220 01100150022502102310024002000110047102000130048202000080049503900050050301300070 0508#VV09.16387#VV09.16388#VV09.16389#52000#Vi?t#338.7#^214#Doanh nhn t Vit #B.s.: V Trn Ngc Hu (ch.b.), Hong Dn, Phng Th Hu..#T.3#V Trn Ngc Hu #Hong Dn#Phng Th Hu#V Thi Kin#Nguyn L#^aH.#^aThng tn#2009#^a176tr.^b 21cm#Nhng cu chuyn v cc doanh nhn t nhng ngi ngho, vt qua bnh tt, nhng ngi t hai bn tay trng tr thnh cc doanh nhn thnh t trong cc n gnh ngh khc nhau nh: Trng Bnh, Trn Thi Nguyn, Nguyn Vn Hong...#Doan h nhn#Doanh nghip#Tiu s#thu#250275## 00624000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200230 00470290022000700070014000920190005001060820010001118080005001210080005001260090 01200131010000500143011001500148013000700163021016900170020001200339020001400351 039000500365#VV09.16390#VV09.16392#VV09.16391#Trn Tn Vnh#Ngi C tu Vit N am#The C tu in Viet Nam#Trn Tn Vnh#Vi?t#305.89593#^214#^aH.#^aThng tn#2009 #^a163tr.^b20cm#250276#Gii thiu nhng nt vn ho tiu biu, c sc ca dn t c C Tu nh kin trc nh gl, nh moong, cc iu ma, cc mn n dn gian... km theo cc hnh nh minh ho#Dn tc hc#Dn tc C Tu#Thu## 00639000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700150 00730140007000880190005000950820004001008080005001040080018001090090023001270100 00500150011001500155005001000170013000700180021016700187020000900354020001700363 039000500380#VV09.16393#VV09.16394#VV09.16395#Kin thc khoa hc c ch cho mi ngi#Khi Hng s.t.#50000#Vi?t#502#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a357tr.^b20cm#Khi Hng#250277#Trnh by nhng kin thc khoa hc c b n v mi lnh vc nh: s hnh thnh ca tri t, s sng ca con ngi v lch s con ngi, v tr, tri t, nng lng...#Khoa hc#Sch thng thc#Thu## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300040 00500070016000540140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000500177#VV09.16396#VV09.16397#Nguyn Hng Hi#Ma ban mai#Th#Nguyn Hng H i#33000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a86tr.^b20cm#250278# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00428000000000229000450002600110000002600110001100200190002200700230004101900050 00640820006000698080005000750080005000800090011000850100005000960110014001010060 01300115013000700128021004100135020000900176020000800185039000500193#VV09.16399# VV09.16398#Sm nguyn tnh #Hi Triu m son dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a83tr.^b20cm#Hi Triu m#250279#Cc nghi thc sm nguyn tnh l Pht#o Pht#L Pht#Thu## 00718000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200270003700700340 00640140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090011001260100 00500137011001500142006001200157013000700169021022200176020001100398020000900409 020001000418020000700428039000500435#VV09.16400#VV09.16401#t Lai t Ma#Nhng li khuyn tm huyt#t Lai t Ma ; Hong Phong dch#30000#Vi?t#294.3#^214#^a H.#^aTn gio#2009#^a199tr.^b20cm#Hong Phong#250280#Nhng li khuyn tm huyt ca c t Lai Lt Ma cho nhng la tui trong cuc i; nhng tnh hung trong cuc sng, i vi nhng ngi c vai tr trong x hi, cch c x v nhng th dng tm thc, i sng tinh thn#Li khuyn#c Pht#Cuc sng#X hi#Thu## 00410000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200380003800700160 00760140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090011001200100 00500131011001500136013000700151020000900158020000800167039000500175#VV09.16402# VV09.16403#Gic Nguyn o#Chn minh php s c B Tt chun #Gic Nguyn o #42000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a302tr.^b20cm#250281#o Pht#Gio l#Thu## 00705000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200400003800700500 00780140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170006001200185006000900197013000700206021017500213020001500388 020000800403020001100411039000500422#VV09.16404#VV09.16405#Urquhart, Colin#Sc m nh tm linh lm bin i thc ti#Colin Urquhart ; Bin dch: Phng Thu, Kin Vn#28000#Vi?t#230#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a208tr.^b20cm#Phng Thu#Kin V n#250282#Nhng cu chuyn, bi vit th hin sc mnh, quyn nng ca Cha Gis u, c Kit qua hng con ngi nghe theo li dy ca Cha n vi nhng iu tt p trong cuc sng#o Thin cha#Gio l#Cha Gisu#Thu## 00709000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200250003900700430 00640140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090011001330100 00500144011001500149006001500164013000700179021017700186020000800363020001000371 020001000381020000800391020001500399039000500414#VV09.16406#VV09.16407#Norris, K athleen#Thin hnh trong tu vin#Kathleen Norris ; Nguyn Kim Dn bin dch#5800 0#Vi?t#271#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a399tr.^b22cm#Nguyn Kim Dn#250283#Nhng nghin cu ca tc gi vo lnh vc nghi thc t l vo cc ngy l thnh, cc l trng v cc l hi. Vit v s phng s ca tc gi i vi cc hot ng tr ong tu vin#Nghi l#Hot ng#Cuc sng#Tu vin#o Thin cha#Thu## 00530000000000241000450002600110000002600110001100200180002200700160004001900050 00560820006000618080005000670080005000720090011000770100005000880110015000930060 01100108013000700119021012300126020000900249020001000258020001500268039000500283 #VV09.16409#VV09.16408#Ph mn ging lc#Tr Nghim dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^a Tn gio#2009#^a130tr.^b20cm#Tr Nghim#250284#Gii thiu v kho l cu an tron g kinh Diu php lin hoa v nhng bi ging gii ngha kinh vn trong Diu php lin hoa#o Pht#Kinh Pht#Kinh Diu php#Thu## 00597000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700310 00560190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100005001190110 01500124006000800139013000700147021013800154020000900292020000800301020000800309 020000900317039000500326#VV09.16410#VV09.16411#Sogyal Ty Tng#Sng cht bnh an #Sogyal Ty Tng ; Tr Hi dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a139tr.^b2 0cm#Tr Hi#250285#Nhng gio l ca o Pht v ci sng v ci cht gip con n gi bit trn trng, hng th cuc sng v cm thy nh nhng vi ci cht#o Pht#Gio l#S sng#Ci cht#Thu## 00471000000000217000450002600110000002600110001100200180002201900050004008200060 00458080005000510080005000560090011000610100005000720110015000770130007000920210 12500099020000900224020000800233020000700241039000500248#VV09.16412#VV09.16413#N hng l th thy#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a393tr.^b20cm#250286#Nhn g bc th ca tn s Hi Triu m cho cc Pht t, huynh by t, tm s, gin g gii nhng iu v cuc sng, tm Pht#o Pht#Gio l#Th t#Thu## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020046000620070020001080220004001280080005001320090 01100137010000500148011001500153013000700168005001500175021015900190020000900349 020000800358020000900366020000900375039000500384#VV09.16414#VV09.16415#60000#Vi ?t#294.309#^214#Thch ng Bn#Bin nin s gii n tng Vit Nam th k XX#Th ch ng Bn b.s.#T.A#^aH.#^aTn gio#2009#^a295tr.^b24cm#250287#Thch ng Bn#T m hiu lch s Pht gio Vit Nam ni chung v lch s gii n ni ring nh: cc loi gii n, gii s, gii t, lc kho thng k tng qut v gii n# o Pht#Lch s#Vit Nam#Gii n#Thu## 00415000000000217000450002600110000002600110001100200160002201900050003808200060 00438080005000490080005000540090011000590100005000700110014000750130007000890210 07100096020000900167020000800176020000800184039000500192#VV09.16416#VV09.16417#K ho l sm hi#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a40tr.^b24cm#250288#Gii th iu cc bc l nghi cn bn ca kho l sm hi trong o Pht#o Pht#L Pht #Sm hi#Thu## 00545000000000229000450002600110000002600110001100200150002200700230003701900050 00600820006000658080005000710080005000760090011000810100005000920110014000970050 01300111013000700124021016200131020000900293020000800302039000500310#VV09.16418# VV09.16419#Cn bn o l#Hi Triu m din gii#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio #2009#^a35tr.^b20cm#Hi Triu m#250289#Hng dn cc bc cn bn i vi ngi quy y Pht. T cch chun b, dn dp ni th Pht cho ti li n, ting ni tr c tng Pht, cch th cng, sm hi...#o Pht#Gio l#Thu## 00390000000000217000450002600110000002600110001100100160002200200360003800700160 00740190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127013000700141020000900148020001000157039000500167#VV09.16420#VV09.16421#G ic Nguyn o#Kinh tng ph bt nh lun ni#Gic Nguyn o#Vi?t#294.3#^2 14#^aH.#^aTn gio#2009#^a49tr.^b20cm#250290#o Pht#Kinh Pht#Thu## 00580000000000229000450002600110000002600110001100100130002200200200003500700130 00550190005000680820006000738080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105013000700119021020100126020000900327020000900336039000500345#VV09.16422# VV09.16423#Hong Nghim#V sao ti tin Pht#Hong Nghim#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^a Tn gio#2009#^a43tr.^b20cm#250291#Nhng mu chuyn k v nhng hin tng l x y ra trong cuc sng lin quan ti nhng iu b n cha l gii c bng khoa hc nhng li bao trm c v tr ca o Pht l lut nhn qu, lun hi#o Pht#Tm linh#Thu## 00822000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200310 00480070048000790140007001270190005001340820004001398080005001430080018001480090 02300166010000500189011001500194005002000209012005700229005001400286013000700300 021020300307020000800510020000900518039000500527#VV09.16424#VV09.16425#VV09.1642 6#Canfield, Jack#Tri nghim t nhng chuyn i#Jack Canfield, Mark Victor Hanse n, Steve Zikman#30000#Vi?t#910#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#20 09#^a175tr.^b20cm#Hansen, Mark Victor#Ht ging tm hn = Chicken Soup for the t raveler's Soul#Zikman, Steve#250292#Nhng mu chuyn k v cc chuyn du hnh v nhng vng t xa xi vi nhng khm ph v th gii, con ngi, vng t l e m li cho bn c nhng kin thc b ch, hiu bit hn v con ngi, th gii#D u hnh#Khm ph#Thu## 00921000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200180 00530030062000710290035001330070112001680140007002800190005002870820004002928080 00500296008001800301009001100319010000500330011001500335006001500350012001800365 00600150038301300070039800500160040500500150042100500120043602101000044802000090 0548020000900557039000500566#VV09.16427#VV09.16429#VV09.16428#Feynman, Richard P .#Nim vui khm ph#Tp hp nhng bi ni chuyn c sc nht ca Richard Feynma n#The pleasure of finding things out#Richard P. Feynman ; Ch.b.: Nguyn Vn Lin , Phm Vn Thiu, V Cng Lp ; Dch: Phm Vn Thiu, ng nh Long#62000#Vi?t #500#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a307tr.^b20cm#Phm Vn Thiu#Khoa h c khm ph#ng nh Long#250293#Nguyn Vn Lin#Phm Vn Thiu#V Cng Lp#Tp hp nhng bi ni chuyn c sc nht ca Richard Feynman v cc lnh vc ca t h gii khoa hc#Khoa hc#Khm ph#Thu## 00940000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200950 00470070108001420140007002500190005002570820004002628080005002660080018002710090 01100289010000500300011001500305006001500320012001800335005001600353005001200369 00600170038101300070039802101420040502000110054702000070055802000160056502000160 0581039000500597#VV09.16430#VV09.16431#VV09.16432#Gamow, George#Nhng cu chuyn phiu lu ca Mr. Tompkins trong vng quc tng i v vng quc nguyn t#G eorge Gamow ; Ch.b.: Nguyn Vn Lin, Phm Vn Thiu, V Cng Lp ; Dch: Phm V n Thiu, Nguyn Trn Kiu#60000#Vi?t#539#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a252tr.^b20cm#Phm Vn Thiu#Khoa hc khm ph#Nguyn Vn Lin#V Cng Lp#Ng uyn Trn Kiu#250294#Nhng cu chuyn khoa hc v cc khm ph ca Tompkin v l thuyt tng i v c hc lng t, v v tr, ht nhn v vt l cc ht c bn#Vt l hc#V tr#Vt l ht nhn#C hc lng t#Thu## 00870000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100230003300200330 00560290042000890070038001310140007001690190005001760820006001818080005001870080 01800192009001100210010000500221011001500226006000900241013000700250021026600257 020001100523020001100534020001000545020000800555039000500563#VV09.16434#VV09.164 33#VV09.16435#Fernando, Trias de Bes#Sch en v tinh thn doanh nhn#The little black book of entrepreneurship#Trias de Bes Fernando ; Kim Linh dch#28000#Vi? t#658.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm#Kim Linh#250295#H ng dn dnh cho cc nh doanh nghip khi nghip, qun tr kinh doanh mt cch hiu qu. Phn tch nhng tht bi c th v thng xy ra i vi nhng ngi d oanh nhn mi khi nghip, a ra nhng nh hng kinh doanh nhm cng c tinh thn cho cc doanh nhn#Doanh nhn#Kinh doanh#Tinh thn#T chc#Thu## 00842000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200200 00490290019000690070042000880140007001300190005001370820006001428080005001480080 01800153009001100171010000500182011001500187006002000202013000700222021024100229 020001500470020000800485020000800493020001100501020001100512039000500523#VV09.16 436#VV09.16438#VV09.16437#Ferrazzi, Keith#Ai che lng cho bn#Who' got your back #Keith Ferrazzi ; Trn Th Ngn Tuyn dch#78000#Vi?t#650.1#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a421tr.^b20cm#Trn Th Ngn Tuyn#250296#Tp hp nhng ph ng thc thay i hnh vi thnh cng nht trn th gii lm nn tng cho s trn g thnh v thay i c nhn, to ng lc ln hnh ng ca cc bn gip bn xy dng mi quan h trong cng vic v t c nhng thnh cng#Quan h x hi#H nh vi#C nhn#Kinh doanh#Thnh cng#Thu## 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200210 00470290019000680070067000870140007001540190005001610820006001668080005001720080 01800177009001100195010000500206011001500211005001300226006001600239006001600255 013000700271021028800278020000900566020001000575020001400585039000500599#VV09.16 439#VV09.16441#VV09.16440#Tappin, Steve#B quyt ca cc CEO#The secres of CEOs# Steve Tappin, Andrew Cave ; Dch: Dng Thu Dung, L Th Minh Tm#79000#Vi?t#6 58.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a443tr.^b20cm#Cave, Andrew#Dng Th u Dung#L Th Minh Tm#250297#Nhng trao i vi mt s CEO c tm nh hng l n nht phng Ty v trn ton cu nhm a ra nhng nhn nh su sc v ph ng php lnh o hng u ngy nay gip bn thnh t trong s nghip. Nhng bi hc c c kt t cuc sng, kinh doanh v s lnh o ca 150 CEO ton cu#Q un tr#iu hnh#Tng gim c#Thu## 00688000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700270 00610140007000880190005000950820006001008080005001060080018001110090011001290100 00500140011001500145005000800160005000900168013000700177021019200184020000900376 020000900385020001100394039000500405#VV09.16442#VV09.16443#VV09.16444#Php mu n i nhng tri tim#Mai Chi, Nh Ngc tng hp#31000#Vi?t#646.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b20cm#Mai Chi#Nh Ngc#250298#Nhng cu chuyn v cuc sng hng ngy, v nhng mi quan h gia cha m v con ci trong gia nh v cc mi quan h gia nhng ngi thn trong gia nh gip bn thnh cng tro ng cuc sng#Li sng#Gia nh#Thnh cng#Thu## 00688000000000313000450002600110000001900160001100600190002701900050004608200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001602210 03500165005001600200005001500216008001800231009001100249010000500260011001500265 012004000280020001800320020001100338020001300349039000500362013000700367#VV09.16 445#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#895.1#^214#12500#Tn tc long h m n#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.31#V ng phong li Trung Hoa t ngha#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#250299## 00625000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900050 00530140007000580190005000650820006000708080005000760020017000810030013000980070 06200111022000500173005000900178005001500187006000900202008001800211009001100229 010000500240011001500245012004000260019001600300013000700316#VV09.16446#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Thu#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu#T ranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.18#K im Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#250300## 00822000000000289000450002600110000000200590001102900500007000701060012001900050 02260820011002318080005002420080005002470090011002520100005002630110018002680050 01500286005001600301006001200317006001300329006001400342013000700356021013900363 020001000502020000800512020000700520039000500527#VV09.16447#Kin trc cc cng t rnh xy dng ti H Ni (1875 - 1945)#Traits d' architecture, Hanoi l'heure f ranaise#B.s.: L Huy Tun, Hong Anh, Hong Th Hng... ; Dch, h..: Trn V n Cng, L Huy Tun, Hong Anh#Vi?t#720.959731#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a1 16tr.^b18x25cm#Hong Th Hng#Nguyn Thu Hng#L Huy Tun# Hong Anh#Trn Vn Cng#250301#Gii thiu 32 cng trnh kin trc ca H Ni c xy dng t nm 1 875 n 1945 nhm gii thiu chi tit v cc di sn kin trc Vit Nam#Kin trc #Lch s#H Ni#Thu## 00609000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200300003600700140 00660140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090009001080100 00500117011001500122013000700137021017800144020000900322020000900331020001000340 039000500350#VV09.16448#VV09.16449#Trn Thin T#Bnh thng gp tai v hng#T rn Thin T#24000#Vi?t#617.5#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a127tr.^b20cm#250302#Gi i thiu cc bnh thng gp v tai v hng cng cch iu tr. Bnh v tai, chn thng tai v cch iu tr, bnh chng mt, bnh ic, vim amian, vim hng, thanh qun...#iu tr#Bnh tai#Bnh hng#Thu## 00663000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200310003600700140 00670140007000810190005000880820006000938080005000990080005001040090009001090100 00500118011001500123013000700138021020500145020000900350020001800359020000900377 020000600386039000500392#VV09.16450#VV09.16451#Trn Thin T#Bnh thng gp m i v xoang#Trn Thin T#22000#Vi?t#617.5#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a119tr.^b20 cm#250303#Gii thiu cc trng hp cp cu hay gp tr em. Phng nga v iu tr d vt ng th tr em. Bnh vim xoang tr em v cch iu tr bnh x oang. Cc bnh vim mi, tai, hng... v cch iu tr#iu tr#Bnh tai mi hn g#Bnh mi#Xoang#Thu## 00701000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200440 00450030042000890070034001310140007001650190005001720820004001778080005001810080 00500186009000900191010000500200011001500205006001600220013000700236021013900243 020000700382020000800389020000900397039000500406#VV09.16452#VV09.16453#VV09.1645 4#McGraw, Jay#Thu ngn khong cch gia cha m v con ci#Chin lc a cha m ho hp vi con ci#Jay McGraw ; Nguyn Minh Sn dch#48000#Vi?t#649#^214#^aH.# ^aPh n#2009#^a223tr.^b20cm#Nguyn Minh Sn#250304#Ph bin nhng kinh nghim g ip cc bc cha m, nht l cha m tr bit cch nui dy con ci, kt ni tt t nh cm gia cha m v con ci#ng x#Con ci#Gio dc#Thu## 00833000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200190 00410030007000600070008000670140007000750190005000820820008000878080005000950080 00500100009000900105010000500114011002700119013000700146004003000153021022700183 020002000410020001000430020000800440020005900448020000700507039000500514#VV09.16 455#VV09.16457#VV09.16456#By Nam#Tri theo dng i#Hi k#By Nam#68000#Vi?t# 792.092#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a235tr., 12 tr. nh^b21cm#250305#Ti bn ln th 1, c b sung#Hi k ca ngh s nhn dn By Nam - ngi c coi l cy i th ca sn khu ci lng Nam B, ghi li nhng ngy thng gian trun ca mnh khi theo nghip ht cho ti con ng thnh cng trong ngh thut ci lng ca b#Ngh thut sn khu#Ci lng#Tiu s#By Nam, Ngh s nhn dn ci lng, 19 13 - 2004, Vit Nam#Hi k#Thu## 00459000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200320 00480070015000800140007000950190005001020820009001078080005001160080005001210090 00900126010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179020001200188 039000500200#VV09.16459#VV09.16458#VV09.16460#Cao Trng Th#Nhng cu chuyn an h k em nghe#Cao Trng Th#22000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a137tr .^b21cm#250306#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00592000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200250003200700150 00570140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090009000980100 00500107011001500112013000700127021015400134020000900288020000700297020000900304 020000800313039000500321#VV09.16461#VV09.16462#Phng H#Sa li cho b nn ng i#Phng H b.s.#39000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a255tr.^b21cm#250307#N hng kin thc v k nng x l nhng tnh hung c th xy ra hng ngy, gi p tr pht trin ng hng v xy dng tt mi quan h cha m - con ci#Gio d c#Tr em#Chm sc#Con ci#Thu## 00484000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200130003500300120 00480070029000600140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090 00900115010000500124011001500129019000800144006001000152013000700162020001700169 020000300186020001200189039000500201#VV09.16463#VV09.16464#Albom, Mitch#Cho mt ngy#Tiu thuyt#Mitch Albom ; Hng Dim dch#48000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aPh n #2009#^a167tr.^b21cm#Dch M#Hng Dim#250308#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Th u## 00484000000000241000450002600110000002600110001100100100002200200250003200700100 00570140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090009000950100 00500104011001500109013000700124021009200131020000700223020000700230039000500237 #VV09.16466#VV09.16465#Cm Tuyt#100 mn n ngon, mi, l#Cm Tuyt#38000#Vi?t# 641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a182tr.^b21cm#250309#Gii thiu cch chn nguyn liu v thc hnh nu cc mn n t cc loi vt liu khc nhau#Nu n#Mn n#Th u## 00555000000000265000450002600110000002600110001100100210002200200190004300700210 00620140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090009001110100 00500120011001500125004001300140013000700153021010700160020000700267020000700274 020000300281039000500284#VV09.16467#VV09.16468#Nguyn Th Diu Tho#Nhng mn n t c#Nguyn Th Diu Tho#28000#Vi?t#641.6#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a130tr.^b 24cm#In ln th 3#250310#Hng dn cch nu cc mn n t c. T cch chun b n guyn liu, thc hin cho ti cch trnh by mn n#Nu n#Mn n#C#Thu## 00793000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200080 00420030010000500070025000600140007000850190005000920820007000978080005001040080 00500109009000900114010000500123011001500128019001000143006000900153013000700162 021026800169020001200437020001000449020000500459020001000464039000500474#VV09.16 469#VV09.16471#VV09.16470#Laura D.#Lc li#T truyn#Laura D. ; Huy Minh dch#56 000#Vi?t#306.74#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a328tr.^b21cm#Dch Php#Huy Minh#25031 1#T truyn ca mt n sinh vin kim gi gi, l li chng v mt hin tng ng i tng ln r rt t khi c s ph bin ca Internet v in thoi di ng , cu chuyn vn bc mn cuc i ca mt s phn n sinh vin vi nh ban u l bn thn ly tin n hc#Gi mi dm#Sinh vin#Php#T truyn#Thu## 00650000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200790 00450070017001240140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090 00900167010000500176011001500181013000700196021014300203020001700346020000500363 020001100368039000500379#VV09.16472#VV09.16474#VV09.16473#Khanh Khanh#Pisa - kho kim tra chuyn su nng cao kh nng c hiu ngh thut ton hc#Khanh Khanh b.s.#36000#Vi?t#510#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a190tr.^b21cm#250312#Cc cu hi v nhng lnh vc khoa hc, ngh thut v ton hc nhm gip bn nng cao trnh c hiu v kin thc v ngh thut v ton hc#K nng c hiu#Ton#Ngh th ut#Thu## 00635000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200670 00450070017001120140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090 00900155010000500164011001500169013000700184021011900191020000800310020000700318 020001800325020000900343039000500352#VV09.16475#VV09.16477#VV09.16476#Khanh Khan h#Pisa - kho kim tra chuyn su lch s, a l, khoa hc t nhin#Khanh Khanh b.s.#36000#Vi?t#500#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a200tr.^b21cm#250313#Cc cu hi kim tra kin thc chuyn su v lch s, a l v khoa hc t nhin km theo p hn p n cho mi cu hi#Lch s#a l#Khoa hc t nhin#Kim tra#Thu## 00788000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200700 00450070017001150140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090 00900158010000500167011001500172013000700187021027500194020000900469020000800478 020000900486020001000495039000500505#VV09.16478#VV09.16480#VV09.16479#Khanh Khan h#Pisa - kho kim tra cp tc kh bc 1, kh bc 2, kh bc 3#Khanh Kh anh b.s.#40000#Vi?t#001#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a237tr.^b21cm#250314#Gii thi u chng trnh kim tra hc sinh v k nng lnh hi khoa hc cho th gii ngy nay (PISA) mang li cho ngi c ci nhn tng quan v cc lnh vc khc nhau n h: kh nng c hiu, ton, khoa hc t nhin, lch s, a l, ngh thut vi kh t bc 1 ti bc 3#Khoa hc#K nng#Kim tra#Kin thc#Thu## 00745000000000265000450002600110000002600110001100200460002200700590006801900050 01270820007001328080005001390080005001440090019001490100005001680110015001730150 08400188013000700272005005400279021009900333020001000432020000800442020000700450 020001700457039000500474#VV09.16481#VV09.16482#Ngn hng cu hi v p n mn h c ting Nga#B mn L lun i cng trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t#491 .78#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a110tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th t hao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#250315#B mn L lun i cng trng i hc TDTT Bc Ninh#Bao gm nhng cu hi, bi tp v p n m n ting Nga dnh cho sinh vin i hc th dc th thao#Ting Nga#Bi tp#p n#Th dc th thao#tvn## 00786000000000253000450002600110000002600110001100200780002200700590010001900050 01590820006001648080005001700080005001750090019001800100005001990110015002040150 08400219005005400303013000700357021013100364020000800495020000700503020001700510 039000500527#VV09.16483#VV09.16484#Ngn hng cu hi v p n mn hc gio dc v gio dc hc th dc th thao#B mn Tm l - Gio dc trng i hc TDTT B c Ninh b.s.#Vi?t#370.1#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a115tr.^b21cm#TTS ghi : B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B m n Tm l - gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh#250316#Bao gm nhng cu hi, bi tp v p n mn gio dc v gio dc hc th dc th thao dnh cho sinh vi n i hc th dc th thao#Bi tp#p n#Th dc th thao#tvn## 00801000000000265000450002600110000002600110001100200740002200700590009601900050 01550820007001608080005001670080005001720090019001770100005001960110014002010150 08400215005005400299013000700353021012700360020001100487020000800498020000700506 020001700513039000500530#VV09.16485#VV09.16486#Ngn hng cu hi v p n mn h c tm l v tm l hc th dc th thao#B mn Tm l - Gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t#796.01#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a99tr.^b21cm# TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc N inh#B mn Tm l - gio dc trng i hc TDTT Bc Ninh#250317#Bao gm nhng c u hi, bi tp v p n mn tm l v tm l hc th dc th thao dnh cho sin h vin i hc th dc th thao#Tm l hc#Bi tp#p n#Th dc th thao#tvn# # 00772000000000265000450002600110000002600110001100200560002200700590007801900050 01370820008001428080005001500080005001550090019001600100005001790110014001840150 08400198005005400282013000700336021010900343020001700452020000800469020000700477 020001700484039000500501#VV09.16487#VV09.16488#Ngn hng cu hi v p n mn h c gio dc quc phng#Khoa Gio dc Quc phng trng i hc TDTT Bc Ninh b.s .#Vi?t#355.007#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#Khoa Gio dc quc phng trng i hc TDTT Bc Ninh#250318#Bao gm nhng cu hi, bi tp v p n mn gio dc quc phng dnh cho sinh vin i hc th dc th thao#Gi o dc qun s#Bi tp#p n#Th dc th thao#tvn## 00913000000000253000450002600110000002600110001100201510002200700490017301900050 02220820007002278080005002340080005002390090019002440100005002630110015002680150 08400283005004400367013000700411021020400418020000800622020000700630020001700637 039000500654#VV09.16489#VV09.16490#Ngn hng cu hi v p n mn hc l lun v phng php gio dc th cht, l lun v phng php hun luyn th thao, gi o dc th cht trng hc#B mn L lun trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t# 796.01#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a167tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn L lun trn g i hc TDTT Bc Ninh#250319#Bao gm nhng cu hi, bi tp v p n mn l l un v phng php gio dc th cht, l lun v phng php hun luyn th thao , gio dc th cht trng hc dnh cho sinh vin i hc th dc th thao#Bi t p#p n#Th dc th thao#tvn## 00719000000000265000450002600110000002600110001100200440002200700490006601900050 01150820008001208080005001280080005001330090019001380100005001570110014001620150 08400176005004400260013000700304021009700311020000800408020000800416020000700424 020001700431039000500448#VV09.16491#VV09.16492#Ngn hng cu hi v p n mn h c bng r#B mn Bng r trng i hc TDTT Bc Ninh b.s.#Vi?t#796.323#^214#^a H.#^aTh dc Th thao#2009#^a79tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du l ch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#B mn Bng r trng i hc TDTT Bc Ninh#250320#Bao gm nhng cu hi, bi tp v p n mn bng r dnh cho si nh vin i hc th dc th thao#Bng r#Bi tp#p n#Th dc th thao#tvn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200080003900300040 00470070017000510140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001400124013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VV09.16493#VV09.16494#Nguyn Hoi Nhn#T bit#Th#Nguyn Hoi Nhn #35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a91tr.^b21cm#250321#V n hc hin i#Vit Nam#Th#tvn## 00838000000000337000450002600110000002600110001100200200002200300220004200700490 00640140007001130190005001200820009001258080005001340080005001390090019001440100 00500163011001500168005001600183005001400199005001500213005001700228005001800245 01500420026301300070030502101450031202000180045702000090047502000070048402000040 0491039000500495#VV09.16495#VV09.16496#Qu tng tui th 3#Tp vn th thiu nhi #Nguyn Th Thu, Phan Vn Hiu, Trng Ngc M..#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a120tr.^b19cm#Nguyn Th Thu#Phan Vn Hiu#Trng Ng c M#Trn Th Thu An#L V Thng Nhn#Cuc thi sng tc vn th "c m ca em "#250322#Bao gm nhng cu chuyn, bi th vit v s vn ln can m sng tt, sng p, sng vui v sc mnh nim tin ca cc em nh i vi cuc sng#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn#Th#tvn## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200190003900300040 00580070017000620140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01900111010000500130011001400135013000700149020001700156020000900173020000400182 039000500186#VV09.16497#VV09.16498#Hong nh Quang#Ht chng theo ma#Th#Hong nh Quang#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a94tr.^b20c m#250323#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#tvn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300040 00500070013000540140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VV09.16500#VV09.16499#Phm D Thu#C mt ti tm#Th#Phm D Thu# 30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a135tr.^b20cm#250324#V n hc hin i#Vit Nam#Th#tvn## 00475000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200240 00470070014000710190005000850820009000908080005000990080005001040090056001090100 00500165011001500170013000700185020001700192020000900209020001000218039000500228 #VV09.16501#VV09.16502#VV09.16503#H Mnh Phong#Vt qua dy Hong Lin#H Mnh Phong#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc^bHi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2009#^a199tr.^b21cm#250325#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#tvn## 00457000000000229000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200270 00500190005000770820011000828080005000930080005000980090056001030100005001590110 01500164013000700179020001700186020000900203020001000212039000500222#VV09.16504# VV09.16506#VV09.16505#Nguyn Xun Thm#Tuyn tp Nguyn Xun Thm#Vi?t#895.92283 4#^214#^aH.#^aVn ho dn tc^bHi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2009#^a343tr .^b21cm#250326#Vn hc hin i#Vit Nam#Tuyn tp#tvn## 00615000000000289000450002600110000002600110001100200510002200700480007301400080 01210190005001290820009001348080005001430080005001480090019001530100005001720110 02600177005001600203005000900219005001900228005001400247005001700261013000700278 020001700285020000900302020000900311039000500320#VV09.16507#VV09.16508#Th tnh inh Nam Khng - tuyn chn: 1980 - 2009#inh Nam Khng, Y Phng, Trn Th B ch Lin..#135000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a431tr., 11tr . nh^b21cm#inh Nam Khng#Y Phng#Trn Th Bch Lin#Bi Xun Mnh#Nguyn Th nh Vi#250327#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#tvn## 00692000000000313000450002600110000002600110001100200400002200700440006201400070 01060190005001130820011001188080005001290080005001340090019001390100005001580110 02500163005001500188005001300203005001200216005000800228005001100236013000700247 021007500254020001900329020000800348020000900356020000800365039000500373#VV09.16 509#VV09.16510#Tng nh nh th T Hanh (1921 - 2009)#Phm nh Khi, Trn i X, Thanh Phng..#42000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a22 3tr., 5tr. nh^b21cm#Phm nh Khi#Thanh Phng#Trn i X#Th Bo#Nguyn Bao# 250328#Tp hp cc bi vit, by t tnh cm, nim thng tic v nh th T Han h#Nghin cu vn hc#Nh th#Vit Nam#T Hanh#tvn## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200090003400300040 00430070012000470140007000590190005000660820010000718080005000810080005000860090 01900091010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VV09.16511#VV09.16512#H Phong T#D hng#Th#H Phong T#35000#V i?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b20cm#250329#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#tvn## 00405000000000241000450002600110000002600110001100100110002200200100003300300040 00430070011000470190005000580820010000638080005000730080005000780090019000830100 00500102011001400107013000700121020001700128020000900145020000400154039000500158 #VV09.16513#VV09.16514#Minh Quang#Hi tng#Th#Minh Quang#Vi?t#895.92214#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b21cm#250330#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#t vn## 00838000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200500003100700240 00810140008001050190005001130820012001188080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156005000800171013000700179021031400186020000800500020001100508 020001300519020002300532039000500555#VV09.16515#VV09.16516#Hng Yn#Quy ch c s ng dnh cho cn b ng cp c s#B.s.: Hng Yn, Lan Anh#195000#Vi?t#324.2 597071#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a251tr.^b24cm#Lan Anh#250331#Bao gm vn kin mi v vic qun l v t chc xy dng ng trong cc c quan ca ng, cng t c ca cn b cp ng u c s trong tnh hnh mi, quy nh mi v ch ph c p v cng tc kim tra, gim st k lut ng v mt s bi vit, bi pht biu ca Ch tch H Ch Minh v xy dng t chc c s ng#Qui ch#C s ng#Cn b c s#ng Cng sn Vit Nam#tvn## 00894000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200700 00470070033001170190005001500820008001558080005001630080005001680090011001730100 00500184011002500189005001200214015004300226013000700269021027500276020000800551 020002100559020001000580020000900590039000500599#VV09.16518#VV09.16519#VV09.1651 7#Dng Vn Sao#Lch s phong tro cng nhn v cng on tnh Cao Bng (1896 - 2008)#B.s.: Dng Vn Sao, L Thanh H#Vi?t#959.712#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a 391tr., 6tr. nh^b20cm#L Thanh H#TTS ghi: Lin on Lao ng tnh Cao Bng#25 0332#Trnh by mt cch h thng qu trnh hnh thnh v pht trin ca i ng cng nhn v t chc cng on Cao Bng qua cc thi k lch s v nhng thng l i ca ng b, qun, dn cc dn tc Cao Bng trong qu trnh u tranh gii ph ng dn tc, xy dng v bo v t quc#Lch s#Phong tro cng nhn#Cng on#C ao Bng#tvn## 00792000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200380 00440070037000820140008001190190005001270820008001328080005001400080005001450090 01100150010000500161011001500166005001400181013000700195012004200202021017200244 020000800416020001600424020001000440020001600450020000700466039000500473#VV09.16 520#VV09.16523#VV09.16522#VV09.16521#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#H Ph ng Lan tuyn chn, gii thiu#140000#Vi?t#959.731#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^ a622tr.^b24cm#H Phng Lan#250333#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Gi i thiu gi tr lch s - vn ho Thng Long - H Ni qua cc thi k lch s, d i tch lch s, gi tr tiu biu ngn nm Thng Long, danh nhn t Thng Long - H Ni#Lch s#Gi tr vn ho#Danh nhn#Di tch lch s#H Ni#tvn## 01024000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700430 00550190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100005001330110 01500138005001000153015010800163005001400271005001100285005001500296005001400311 01300070032502102870033202000080061902000210062702000080064802000160065602000090 0672039000500681#VV09.16524#VV09.16526#VV09.16525#K c Qun Tin Phong#Vn Gian g, V Nguyn Gip, Vng Tha V..#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a879 tr.^b21cm#Vn Giang#TTS ghi: Hng ti 1000 nm Thng Long - H Ni. Ban Lin l c Cu chin binh S on 308 - qun tin phong#Vng Tha V#Thanh Tho#V Nguy n Gip#Trn Nht Thu#250334#Bao gm nhng bi vit, th, hi k, nh t liu c a cc th h cu chin binh l tng lnh, s quan, cn b chin s cc cp t ng ch huy, chin u, phc v chin u, cng tc trong i hnh - s on 308 - qun Tin phong vit v hot ng ca s on trong khng chin chng M#Lch s#Khng chin chng M#S on#Qun tin phong#Vit Nam#tvn## 01141000000000301000450002600110000002600110001100200690002200700340009101400080 01250190005001330820011001388080005001490080005001540090011001590100005001700110 01500175005001500190015006200205013000700267021048600274020001700760020001800777 020001000795020000700805020000900812020001300821039000500834#VL09.01959#VL09.019 60#Cm nang nghip v cng tc dnh cho U ban Mt trn T quc cc cp#Phm Qua ng Vn s.t., h thng ho#295000#Vi?t#323.309597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a55 4tr.^b28cm#Phm Quang Vn#u ba sch ghi: U ban Trung ng Mt trn T quc V it Nam#250335#Trnh by lch s Mt trn t quc Vit Nam v cc k i hi, ng uyn tc lm vic, cc vn bn php quy v vai tr, v tr, trch nhim ca U b an Mt trn t quc Vit Nam, nhng quy nh php lut mi nht v t chc, hot ng ca qu x hi, qu t thin, kinh ph t chc ch o cng tc thanh tra nhn dn ca Mt trn t quc Vit Nam, ch chnh sch i vi cn b ca U ban Mt trn t quc, chng trnh h tr xo i gim ngho nhanh v bn vng g iai on 2009 - 2020#Mt trn t quc#Ch chnh sch#Hot ng#U ban#Vit Na m#Sch tra cu#tvn## 00585000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200750003300700280 01080140008001360190005001440820004001498080005001530080005001580090011001630100 00500174011001500179005001700194013000700211021009000218020000800308020001000316 039000500326#VL09.01962#VL09.01961#VL09.01963#Nhng bi thi chung kho ton quc k chuyn tm gng o c H Ch Minh#Nguyn c Cng s.t., b.s.#295000#Vi? t#170#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a572tr.^b27cm#Nguyn c Cng#250336#Tp hp n hng bi vit k v nhng phm cch cao p, trong sng ca Ch tch H Ch Minh #o c#Nhn cch#tvn## 00690000000000253000450002600110000002600110001100201600002201400080018201900050 01900820007001958080005002020080005002070090011002120100005002230110030002280130 00700258021011900265020001000384020000800394020001100402020000900413020000900422 039000500431#VL09.01964#VL09.01965#i hi X Cng on Vit Nam - tip tc i m i, sng to v quyn, li ch ca on vin cng nhn, vin chc, lao ng v s pht trin bn vng ca t nc#295000#Vi?t#331.88#^214#^aH.#^aLao ng#2009 #^a528tr., 2 tr. nh mu^b27cm#250337#Trnh by ton cnh i hi X cng on Vi t Nam v nhng ch trng, chnh sch mi ban hnh v lao ng v cng on#Cn g on#i hi#Chnh sch#Lao ng#Vit Nam#tvn## 00770000000000301000450002600110000002600110001100100090002200200650003100700240 00960140008001200190005001280820008001338080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167005000800182013000700190021020400197020001100401020000900412 020001000421020000900431020001000440020001300450039000500463#VL09.01966#VL09.019 67#Hng Yn#Cm nang nghip v cng tc dnh cho ch tch Hi Ph n cc cp#B.s .: Hng Yn, Lan Anh#298000#Vi?t#305.406#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a490tr.^b27 cm#Lan Anh#250338#Gii thiu nhng quy nh chung ca Hi ph n, nhng vn bn php lut thng dng trong Hi ph n, nghip v cng tc dnh cho Ch tch hi ph n v nhng hi p thng gp trong cng tc Hi ph n#Hi ph n#Ch tc h#Nghip v#Qui nh#Php lut#Sch tra cu#tvn## 00813000000000241000450002600110000002600110001100200350002202900290005701900050 00860820008000918080005000990080005001040090011001090100005001200110015001250150 03300140013000700173021035600180020001100536020000900547020001000556039000500566 #VL09.01968#VL09.01969#Nin gim thng mi Vit Nam 2009#Vietnam trade director y 2009#Vi?t#381.025#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a717tr.^b28cm#u ba sch ghi: B Cng thng#250339#Gii thiu chc nng, nhim v, c cu t chc ca B Thn g mi. Cc n v trc thuc ngnh thng mi trn ton quc. Cc c quan i di n thng mi ca Vit Nam ti nc ngoi. C cu t chc s thng mi ti 61 t nh thnh ph. S liu v kim ngch xut khu: v hng ho th trng, v u t nc ngoi.. Cc vn bn lin quan n ngnh thng mi#Thng mi#Vit Nam#Ni n gim#tvn## 00781000000000277000450002600110000002600110001100200830002200700290010501400080 01340190005001420820008001478080005001550080005001600090011001650100005001760110 01500181005001000196013000700206021023500213020001000448020000800458020001000466 020001300476020000900489039000500498#VL09.01970#VL09.01971#iu hnh doanh nghi p v nhng quy nh cn bit v qun l doanh nghip nm 2009#i Phng s.t., h thng ho#295000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a594tr.^b28cm#i Ph ng#250340#Bao gm cc vn bn php lut nm 2009, quy nh hng dn qun l i u hnh, qun l ti chnh, qun l cht lng hng ho, hot ng kinh doanh, mu a bn hng ho ca cc doanh nghip v cc vn bn mi nht v thu thu nhp c nhn#Php lut#Qun l#iu hnh#Doanh nghip#Vit Nam#tvn## 00558000000000289000450002600110000002600110001100200320002202900270005400700150 00810140007000960190005001030820008001088080005001160080018001210090023001390100 00500162011001400167006001000181012001700191013000700208020001000215020001500225 039000500240020000800245020000800253020000700261#VL09.01972#VL09.01973#Internati onal phonetic alphabet#Phin m ting Anh quc t#Thnh Yn dch#38000#Vi?t#372 .652#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a48tr.^b27cm#Thnh Yn# T sch Bit ni#250341#Ting Anh#Sch thiu nhi#tvn#Pht m#T vng#Tr em## 00719000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020055000470290071001020070015001730220004001880060010001920080 01800202009002300220010000500243011001400248012001700262013000700279021010400286 020001000390020000700400020001700407039000500424#VL09.01975#VL09.01974#25000#Vi ?t#372.652#^214#T in Anh - Vit dnh cho tr em phn loi bng hnh#Children' s English - Vietnamese classification dictionary with picture#Thnh Yn dch#T.1 #Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a32tr.^b27cm#T sch B it ni#250342#Bao gm thut ng ting Anh c hnh nh minh ho dch sang ting Vit dnh cho tr em la tui tiu hc#Ting Anh#Tr em#T in hnh nh#tvn## 00719000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020055000470290071001020070015001730220004001880060010001920080 01800202009002300220010000500243011001400248012001700262013000700279021010400286 020001000390020000700400020001700407039000500424#VL09.01976#VL09.01977#25000#Vi ?t#372.652#^214#T in Anh - Vit dnh cho tr em phn loi bng hnh#Children' s English - Vietnamese classification dictionary with picture#Thnh Yn dch#T.2 #Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a32tr.^b27cm#T sch B it ni#250343#Bao gm thut ng ting Anh c hnh nh minh ho dch sang ting Vit dnh cho tr em la tui tiu hc#Ting Anh#Tr em#T in hnh nh#tvn## 00724000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020055000470290071001020070015001730220004001880060010001920080 01800202009002300220010000500243011001400248012001700262013000700279021010900286 020001000395020000700405020001700412039000500429#VL09.01978#VL09.01979#25000#Vi ?t#372.652#^214#T in Anh - Vit dnh cho tr em phn loi bng hnh#Children' s English - Vietnamese classification dictionary with picture#Thnh Yn dch#T.3 #Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a29tr.^b27cm#T sch B it ni#250344#Bao gm thut ng ting Anh c hnh nh minh ho c dch sang t ing Vit dnh cho tr em la tui tiu hc#Ting Anh#Tr em#T in hnh nh#TV n## 00603000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020055000470290071001020070015001730220004001880060010001920080 01800202009002300220010000500243011001400248012001700262013000700279020001000286 020000700296020001700303039000500320#VL09.01980#VL09.01981#25000#Vi?t#372.652#^ 214#T in Anh - Vit dnh cho tr em phn loi bng hnh#Children's English - Vietnamese classification dictionary with picture#Thnh Yn dch#T.4#Thnh Yn#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#T sch Bit ni#2503 45#Ting Anh#Tr em#T in hnh nh#tvn## 00639000000000277000450002600110000002600110001100200280002200300610005000700440 01110060018001550140008001730190005001810820006001868080005001920080005001970090 00900202010000500211011001500216013000700231001001400238021007600252020001200328 020000900340020000700349039000500356#VL09.01982#VL09.01983#n chay t bo v kh ng bo#Hn 180 cng thc ch bin mn chay tuyt vi v sng to...#B.s.: Anne S heasby ; Nguyn Thi Ngha dch#Nguyn Thi Ngha#130000#Vi?t#641.5#^214#^aH.#^ aPh n#2009#^a247tr.^b30cm#250346#Sheasby, Anne#Trnh by 180 cng thc ch bi n mn n chay cng vi 750 hnh nh minh ho#Mn n chay#Ch bin#Nu n#tvn## 00664000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200480003600700310 00840060011001150140008001260190005001340820004001398080005001430080005001480090 00900153010000500162011001500167013000700182021012900189020001800318020000700336 020001100343020000700354020000800361039000500369#VL09.01984#VL09.01985#Cooper, C arol#Chm sc con - gii p nhng vn thng gp#Carol Cooper ; L Tn t d ch#L Tn t#140000#Vi?t#649#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a210tr.^b29cm#250347#Gi i p nhng vn thng gp i vi cc b m trong qu trnh chm sc, nui dng, dy d cho tr em t s sinh n 6 tui#Chm sc sc kho#Tr em#Dinh d ng#ng x#n ung#tvn## 00594000000000265000450000200240000000300510002400700220007500500170009701900050 01140820008001198080005001270080005001320090008001370100005001450110015001500150 03000165013000700195021007000202020001000272020001300282020000800295020000600303 020001400309039000500323#Ting Anh cho tr lp 1#Chng trnh dnh cho tr lp 1 chi vi ting Anh#Nguyn Quc Hng b.s.#Nguyn Quc Hng#Vi?t#372.652#^214#^aH .#^aknxb.#2009#^a140tr.^b30cm#Tn sch ngoi ba: English 1#250348#Bao gm chn g trnh, bi ging, bi tp ting Anh cho hc sinh lp 1#Ting Anh#Chng trnh# Bi tp#Lp 1#Sch c thm#tvn## 00447000000000229000450000200240000000300520002402900100007600700220008600500170 01080190005001250820008001308080005001380080005001430090008001480100005001560110 01500161013000700176020001000183020000600193020001400199039000400213#Ting Anh c ho tr lp 2#Chng trnh dnh cho tr 7 tui chi vi ting Anh#English 2#Nguy n Quc Hng b.s.#Nguyn Quc Hng#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aknxb.#2010#^a160tr.^b 30cm#250349#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#tm## 00703000000000253000450000200300000000300370003000700220006700500170008901900050 01060820004001118080005001150080005001200090008001250100005001330110014001380150 03000152013000700182021020700189020001000396020000600406020002200412020001100434 039000400445#Gio trnh b tr ting Anh 7#Phng php dy - hc ting Anh 7...# Nguyn Quc Hng b.s.#Nguyn Quc Hng#Vi?t#428#^214#^aH.#^aknxb.#2008#^a90tr.^b 30cm#Tn sch ngoi ba: English 7#250350#Hng dn phng php dy - hc ting Anh lp 7: phng php lm bi tp nghe, ni trong sch gio khoa, tng cng v n t vng, kh nng s dng t, cung cp nhng im vn ho Anh c lin quan n bi hc#Ting Anh#Lp 7#Phng php ging dy#Gio trnh#tm## 00703000000000253000450000200300000000300370003000700220006700500170008901900050 01060820004001118080005001150080005001200090008001250100005001330110014001380150 03000152013000700182021020700189020001000396020000600406020002200412020001100434 039000400445#Gio trnh b tr ting Anh 8#Phng php dy - hc ting Anh 8...# Nguyn Quc Hng b.s.#Nguyn Quc Hng#Vi?t#428#^214#^aH.#^aknxb.#2008#^a80tr.^b 30cm#Tn sch ngoi ba: English 8#250351#Hng dn phng php dy - hc ting Anh lp 8: phng php lm bi tp nghe, ni trong sch gio khoa, tng cng v n t vng, kh nng s dng t, cung cp nhng im vn ho Anh c lin quan n bi hc#Ting Anh#Lp 8#Phng php ging dy#Gio trnh#tm## 00703000000000253000450000200300000000300370003000700220006700500170008901900050 01060820004001118080005001150080005001200090008001250100005001330110014001380150 03000152013000700182021020700189020001000396020000600406020002200412020001100434 039000400445#Gio trnh b tr ting Anh 9#Phng php dy - hc ting Anh 9...# Nguyn Quc Hng b.s.#Nguyn Quc Hng#Vi?t#428#^214#^aH.#^aknxb.#2008#^a58tr.^b 30cm#Tn sch ngoi ba: English 7#250352#Hng dn phng php dy - hc ting Anh lp 9: phng php lm bi tp nghe, ni trong sch gio khoa, tng cng v n t vng, kh nng s dng t, cung cp nhng im vn ho Anh c lin quan n bi hc#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Gio trnh#tm## 00427000000000229000450000200110000000300460001102900130005700700220007000500170 00920190005001090820004001148080005001180080005001230090008001280100005001360110 01400141013000700155020001000162020000700172020001400179039000400193#English 10# Chng trnh pht sng i ting ni Vit Nam#Ting Anh 10#Nguyn Quc Hng b.s. #Nguyn Quc Hng#Vi?t#428#^214#^aH.#^aknxb.#2008#^a90tr.^b30cm#250353#Ting Anh #Lp 10#Sch c thm#tm## 00427000000000229000450000200110000000300460001102900130005700700220007000500170 00920190005001090820004001148080005001180080005001230090008001280100005001360110 01400141013000700155020001000162020000700172020001400179039000400193#English 11# Chng trnh pht sng i ting ni Vit Nam#Ting Anh 10#Nguyn Quc Hng b.s. #Nguyn Quc Hng#Vi?t#428#^214#^aH.#^aknxb.#2008#^a80tr.^b30cm#250354#Ting Anh #Lp 11#Sch c thm#tm## 00811000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200480 00440070024000920050007001160140007001230190005001300820010001358080005001450080 00500150009001100155010000500166011001500171013000700186021025500193020000700448 020001000455020001400465020000900479020001700488039000400505#VV09.16527#VV09.165 28#VV09.16530#VV09.16529#Danh n trong truyn thuyt v lch s Vit Nam#Thu H tuyn chn, b.s.#Thu H#20000#Vi?t#959.70082#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a127tr. ^b20cm#250355#Gii thiu tiu s v cuc i ca mt s nhn vt n trong lch s Vit Nam, nhng tm gng oai hng bt khut, gng tit hnh hy sinh i din cho phm gi ca ph n Vit Nam nh: B Trng, B Triu, on Th im, B Huy n Thanh Quan, V Th Su...#Ph n#Danh nhn#Truyn thuyt#Vit Nam#Nhn vt l ch s#tm## 00802000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200650 00440070025001090050008001340140007001420190005001490820006001548080005001600080 00500165009001100170010000500181011001500186013000700201021023000208020001000438 020000800448020001400456020000900470020001700479039000400496#VV09.16531#VV09.165 34#VV09.16533#VV09.16532#Nhng mi tnh ni ting trong truyn thuyt v lch s Vit Nam#H Phm tuyn chn, b.s.#H Phm#24000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aLao n g#2009#^a154tr.^b20cm#250356#Gii thiu nhng nhn vt lch s v truyn thuyt Vit Nam cng nhng mi tnh ni ting: ng T - Tin Dung, Sn Tinh - Thu Tin h, chyn tnh ca danh tng Trn Quang Khi, Nguyn Tri - Nguyn Th L, Nam P hng Hong Hu...#Danh nhn#Lch s#Truyn thuyt#Vit Nam#Nhn vt lch s#tm ## 00809000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700600 00650050016001250140007001410190005001480820006001538080005001590080005001640090 01100169010000500180011001500185001001500200006001200215006000900227013000700236 021022700243020000900470020000900479020001500488039000400503#VV09.16536#VV09.165 35#VV09.16537#7 + 1 iu k diu ca hn nhn#John C. Friel, Linda D. Friel ; D ch: Huyn Trang, Kin Vn#Friel, Linda D.#45000#Vi?t#306.7#^214#^aH.#^aLao ng #2009#^a317tr.^b20cm#Friel, John C.#Huyn Trang#Kin Vn#250357#L gii v tnh yu ch thc v quan h hn nhn. Nhng iu k diu ca hn nhn qua tri nghi m cuc sng c xy dng trn nn tng chia s v tn trng ln nhau, a ra m t hnh nh sng ng v hnh phc la i thc s#Hn nhn#Tnh yu#Quan h nam n#tm## 00549000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200190 00440030012000630070015000750140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001100122010000500133011001500138001001500153013000700168012004200175 020001700217020000900234020001200243039000400255#VV09.16538#VV09.16540#VV09.1654 1#VV09.16539#H Ni ma ng y#Tiu thuyt#Hunh Vit Hi#25000#Vi?t#895.92234 #^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a159tr.^b21cm#Hunh Vit Hi#250358#Sch k nim 100 0 nm Thng Long - H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#tm## 00655000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700150 00550140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118001001000133013000700143021017700150020001000327020001800337 020000900355020000900364039000400373#VV09.16542#VV09.16543#VV09.16544#Con ngi vi tp tc#Ngc Dip b.s.#37000#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a247 tr.^b21cm#Ngc Dip#250359#Lun gii v lch s, ngha ca mt s phong tc, t p qun Vit Nam: mm ng qu, tru cau trong i sng vn ho dn tc, o hiu , giao tip, phong tc ci hi, tang l...#Phong tc#Vn ho c truyn#Tp qun #Vit Nam#tm## 00824000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200230 00440070064000670050017001310140007001480190005001550820007001608080005001670080 00500172009001100177010000500188011001500193001001400208005001700222012002000239 013000700259021020600266020001700472020000800489020000900497039000400506#VV09.16 545#VV09.16546#VV09.16548#VV09.16547#Nhng hin tng b n#B.s.: on T Huyn (ch.b.), Nguyn Ngc Hng, Nguyn Kiu Dip#Nguyn Ngc Hng#46000#Vi?t#001.94# ^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a286tr.^b21cm#on T Huyn#Nguyn Kiu Dip#Nhng b n lch s#250360#Gii thiu nhng hin tng, s kin hin vn l s tn nghi huyn b trong lch s th gii: i hng thu v con thuyn N-, b n n Baa lkek, xc p Pharaon, kim t thp Kheov, lng m thnh Reter...#Hin tng b n#Lch s#Th gii#tm## 00849000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200210 00440070064000650050017001290140007001460190005001530820004001588080005001620080 00500167009004800172010000500220011001500225001001400240005001700254012002000271 01300070029102101810029802000080047902000060048702000090049302000170050203900040 0519#VV09.16549#VV09.16550#VV09.16552#VV09.16551#Nhng nhn vt b n#B.s.: on T Huyn (ch.b.), Nguyn Ngc Hng, Nguyn Kiu Dip#Nguyn Ngc Hng#46000#Vi ?t#909#^214#^aH.#^aTrung tm Vn ho Ngn ng ng Ty^bLao ng#2009#^a290tr.^b 21cm#on T Huyn#Nguyn Kiu Dip#Nhng b n lch s#250361#H m nhng b n v cuc i, ti nng v c nhng ci cht lin quan ti mt s nhn vt lch s trn th gii: Marco Polo, ci cht Ivan hong , Lnin, Stalin, John Kennedy ...#Lch s#B n#Th gii#Nhn vt lch s#tm## 00800000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200220 00440070063000660050017001290140007001460190005001530820007001588080005001650080 00500170009001100175010000500186011001500191001001400206005001600220012002000236 013000700256021018500263020001700448020000800465020000900473039000400482#VV09.16 553#VV09.16556#VV09.16554#VV09.16555#Nhng vng min b n#B.s.: on T Huyn ( ch.b.), Nguyn Ngc Hng, Nguyn Vn Tho#Nguyn Ngc Hng#42000#Vi?t#001.94#^2 14#^aH.#^aLao ng#2009#^a271tr.^b21cm#on T Huyn#Nguyn Vn Tho#Nhng b n lch s#250362#Nhng hin tng b n, nhng vng t huyn thoi gn vi nhng b n m con ngi cha khm ph v c li gii p: b n thnh ph cht, nn vn minh c i Etruria, sa mc Nazca...#Hin tng b n#Lch s#Th gii#tm## 00643000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700250 00780050008001030140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155013000700170021017100177020000800348020000800356 020000900364039000400373#VV09.16557#VV09.16558#VV09.16559#Nhng con s u tin trong lch s Vit Nam#H Phm tuyn chn, b.s.#H Phm#38000#Vi?t#959.7#^214#^ aH.#^aLao ng#2009#^a252tr.^b20cm#250363#Gii thiu nhng s kin lch s u t in din ra trn mi lnh vc: triu i u tin, v n vng u tin, bn Tuy n ngn c lp u tin, trng i hc u tin...#Lch s#S kin#Vit Nam#t m## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200060003300300120 00390070015000510140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090 04900097010000500146011001500151001001500166013000700181020001700188020000900205 020001200214039000400226020000900230#VV09.16560#VV09.16562#VV09.16561#S #Truy n phim#V Trng Phng#40000#Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a219tr.^b21cm#V Trng Phng#250364#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn phim#tm#Kch bn## 00624000000000313000450002600110000002600110001100200240002200300040004600700440 00500050007000940140007001010190005001080820012001138080005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151005001500166005001800181005001300199005000900212 015004800221013000700269020001700276020000900293020000400302039000400306#VV09.16 563#VV09.16564#Bnh minh ph ng Thin#Th#V Mo, Nguyn c Bt, inh Th Ngc nh..#V Mo#30000#Vi?t#895.9221008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a201tr.^b20cm#N guyn c Bt#inh Th Ngc nh#L Nguyn B#Xun Ci#TTS ghi: Cu lc b Th V it Nam huyn ng Ho#250365#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#tm## 00673000000000277000450002600110000002600110001100200170002200700150003901400070 00540190005000610820006000668080005000720080005000770090011000820100005000930110 01500098001001000113013000700123021021700130020000700347020000900354020000900363 020000900372020001000381039000400391#VV09.16565#VV09.16566#Mo vt gia nh#Huy Cng b.s.#53000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a268tr.^b21cm#Huy Cng# 250366#Cung cp nhng kin thc hu ch v cch la chn, s dng bo qun cc t hit b in t trong gia nh mt cch tit kim, hiu qu. Cch chn thc phm ti ngon v giu dinh dng, cch sp xp bi tr ngi nh...#Nu n#Bo qun# Thit b#Gia nh#Thc phm#tm## 00607000000000277000450002600110000002600110001100200290002200700170005101400070 00680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112001001200127013000700139021013000146020000800276020001300284020001000297 020000900307020000900316039000400325#VV09.16567#VV09.16568#Chuyn thm kn ca c on trai#Minh Phng b.s.#36000#Vi?t#616.6#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a247tr.^b2 1cm#Minh Phng#250367#Gii thiu cc vn v pht trin tm sinh l, cc hin tng lin quan ti gii tnh v tnh dc, bnh nam gii tui dy th#Sinh l #Tui dy th#Gii tnh#Tnh dc#Nam gii#tm## 00456000000000253000450002600110000002600110001100200210002200300150004300700150 00580140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121001001500135013000700150020001700157020000900174020001500183 039000400198#VV09.16569#VV09.16570#Ngoi mt trong lng#Th tro phng#Vng Vn Kim#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a96tr.^b20cm#Vng Vn Ki m#250368#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tro phng#tm## 00550000000000289000450002600110000002600110001100200190002200700420004100500150 00830140007000980190005001050820012001108080005001220080005001270090011001320100 00500143011002500148005000900173005001400182005001500196005000800211013000700219 020001700226020000900243020000400252039000400256#VV09.16571#VV09.16572#Th vn l ng Trnh#Ng Quang Bch, Bi Vin, Ng Quang m..#Ng Quang Bch#60000#Vi?t#8 95.9221008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a263tr., 2tr. nh^b21cm#Bi Vin#Ng Quang m#Ng Quang oan#Ng Tm#250369#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#tm## 00561000000000253000450002600110000002600110001100200320002200700170005401400070 00710190005000780820004000838080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113001001200128013000700140021012300147020001200270020001300282020000800295 039000400303#VV09.16573#VV09.16574#Nhng hiu bit v c th ngi#Minh Phng b .s.#46500#Vi?t#612#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a301tr.^b21cm#Minh Phng#250370# Nhng kin thc, hiu bit v sinh l hc c th ngi. Gii thch cc hin tn g sinh l, bnh l c th ngi thng gp#Sinh l hc#C th ngi#Bnh l#tm# # 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700130 00520140007000650190005000720820010000778080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113001001300128013000700141021018700148020000700335020001000342 020001400352020000900366020001700375039000400392#VV09.16575#VV09.16577#VV09.1657 6#Gng sng n Vit#Trn nh Ba#39000#Vi?t#959.70082#^214#^aH.#^aLao ng#200 9#^a258tr.^b21cm#Trn nh Ba#250371#Gii thiu nhng gng ph n tiu biu tro ng lch s Vit Nam, trong lch s cng nh truyn thuyt: m u C, Thnh mu L iu Hnh, B Cha kho, Hai B Trng, B Triu, on Th im...#Ph n#Danh nhn #Truyn thuyt#Vit Nam#Nhn vt lch s#tm## 00459000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200120003300300120 00450070012000570140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01100101010000500112011001500117001001200132013000700144020001700151020000900168 020001200177039000400189#VV09.16578#VV09.16580#VV09.16579#Chm ba nh#Tiu thuy t#Cao Duy Sn#68000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a463tr.^b21cm#Cao Duy Sn#250372#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#tm## 00759000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700330 00770050018001100140007001280190005001350820008001408080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174013000700189021021000196020000900406020001000415 020000900425020001300434020001800447039000400465#VV09.16581#VV09.16582#VV09.1658 3#Cc vn bn hng dn thi hnh lut H tch#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#N guyn Thnh Long#45000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a140tr.^b24cm#25 0373#Gii thiu cc vn bn php lut hng dn thc hin ngh nh ca Chnh ph v ng k v qun l h tch, biu mu h tch s dng ti c quan i din n goi giao, c quan lnh s ca Vit Nam ti nc ngoi#Thi hnh#Php lut#Vit N am#Lut h tch#Vn bn php lut#tm## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700330 00790050018001120140007001300190005001370820010001428080005001520080005001570090 01100162010000500173011001400178013000700192021024700199020001700446020001000463 020001200473020000900485020001800494039000400512#VV09.16584#VV09.16585#VV09.1658 6#Tm hiu v Lut Phng chng bo lc gia nh#Nguyn Thnh Long s.t., h thng #Nguyn Thnh Long#20000#Vi?t#346.59701#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b24cm #250374#Gii thiu ni dung Lut phng chng bo lc gia nh nm 2007 v quy nh chi tit: phng nga bo lc gia nh, bo v v h tr nn nhn, trch nhim ca c nhn, gia nh v c quan t chc trong phng chng bo lc gia nh, x l vi phm...#Bo lc gia nh#Php lut#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut #tm## 00921000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700810 00720050013001530140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208005001100223005000900234005001400243005001100257 00500100026800500100027801200260028801300070031402101630032102000080048402000200 0492020000900512020001000521020001200531039000400543#VV09.16587#VV09.16589#VV09. 16588#Nhng chuyn k v tnh thng ca Bc#V nh Tng, Vn Hong, Tuyt Minh ... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#V nh Tng#50000#Vi?t#170#^214# ^aH.#^aLao ng#2009#^a192tr.^b24cm#Tuyt Minh#Vn Dng#Dng i Lm#Phan Tuyt #Bch Dip#Vn Hong#Nhng chuyn k v Bc H#250375#Tp hp nhng cu chuyn k v Ch tch H Ch Minh: phm cch cao p trong sng ca Bc, t tng o c cch mng sng ngi ca v lnh t dn tc Vit Nam...#o c#Phm cht cch mng#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#tm## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700330 01050050018001380140007001560190005001630820010001688080005001780080005001830090 01100188010000500199011001400204013000700218021022700225020000900452020001000461 020000900471020000700480020000700487020000900494020001800503039000400521#VV09.16 590#VV09.16592#VV09.16591#Cc vn bn hng dn thi hnh Lut Bo v, Chm sc v Gio dc tr em#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#20000#Vi?t #342.59708#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a63tr.^b24cm#250376#Gm mt s vn bn h ng dn thi hnh Lut bo v, chm sc v gio dc tr em: cp v qun l, s dn g th khm cha bnh cho tr em di 6 tui ti cc c s y t cng lp, chnh s ch tr gip cc i tng bo tr x hi...#Thi hnh#Php lut#Chm sc#Bo v# Tr em#Vit Nam#Vn bn php lut#tm## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200280 00440030022000720070024000940140007001180190005001250820010001308080005001400080 00500145009001100150010000500161011001500166013000700181005001300188021024500201 020000600446020000900452020000300461020004300464039000400507#VV09.16593#VV09.165 95#VV09.16596#VV09.16594#Huyn thoi Michael Jackson#Cuc i v s nghip#Nhm Tom Cun s.t., b.s.#55000#Vi?t#781.64092#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a279tr.^b24c m#250377#Nhm Tom Cun#Gii thiu tiu s cuc i v s nghip m nhc ca ngi sao nhc Pop Michael Jackson. Phong cch ngh thut, qu trnh thay i hnh dn g v cch sng k qui ca ngi sao ca nhc ny, ci cht t ngt v nghi vn x ung quanh ci cht ca ng#Ca s#Nhc Pop#M#Jackson, Michael, Ca s, (1958 - 20 09), M#tm## 00779000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700150 00630140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090026001060100 00500132011001500137001001500152015009500167013000700262021019800269020001100467 020000800478020001100486039000400497#VV09.16597#VV09.16599#VV09.16598#Gio trnh tm l hc du lch#Nguyn Hu Th#46500#Vi?t#910.1#^214#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a261tr.^b24cm#Nguyn Hu Th#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. T rng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Tm l hc#250378#Nhng vn c hung ca tm l hc du lch. Tm l nh cung ng du lch, tm l du khch, mi t rng du lch, hin tng v quy lut tm l x hi trong du lch, giao tip tro ng hot ng du lch...#Tm l hc#Du lch#Gio trnh#tm## 00705000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700140 00580140007000720190005000790820006000848080005000900080005000950090026001000100 00500126011001500131001001400146015005800160013000700218021018100225020001800406 020001100424039000400435#VV09.16600#VV09.16602#VV09.16601#Gio trnh kinh t vi m#Ph Mnh Hng#65000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a38 7tr.^b24cm#Ph Mnh Hng#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#250379#Trnh by nhng nguyn l c bn ca kinh t vi m: th trng (cung, cu v gi c), s la chn ca ngi tiu dng, th trng cnh tranh, th tr ng lao ng, vn v t ai...#Kinh t hc vi m#Gio trnh#tm## 00950000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200510003300700450 00840050014001290140007001430190005001500820004001558080005001590080005001640090 02600169010000500195011001500200015003700215005001400252005001300266005001500279 00500150029401300070030902102060031602000190052202000160054102000220055702000090 0579020000800588039000400596#VV09.16603#VV09.16604#VV09.16605#Mt s vn vn hc v ngn ng trong nh trng#inh Tr Dng, Phan Huy Dng, L Vn Dng..#i nh Tr Dng#55000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a300tr.^b2 4cm#TTS ghi: i hc Vinh. Khoa Ng vn#Phan Huy Dng#L Vn Dng#Hong Minh o#Bin Minh in#250380#Tp hp cc bi vit v l thuyt v thm bnh tc phm vn hc: nghin cu vn hc Vit Nam, vn hc nc ngoi, l lun vn hc v ph ng php dy hc. Gii thiu mt s bi v ngn ng hc v ting Vit#Nghin c u vn hc#L lun vn hc#Phng php ging dy#Ngn ng#Vn hc#tm## 00570000000000277000450002600110000002600110001100200510002200300420007300700120 01150050012001270140007001390190005001460820008001518080005001590080005001640090 02600169010000500195011001500200013000700215020000700222020002000229020000800249 020001400257020001500271039000600286#VV09.16606#VV09.16607#Phn loi v phng p hp gii nhanh bi tp vt l#Trc nghim khch quan : Chng trnh mi#Mai Trn g #Mai Trng #45000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a3 18tr.^b24cm#250381#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn t hi#Thanh## 00508000000000265000450002600110000002600110001100200540002200300170007600700120 00930050012001050140007001170190005001240820008001298080005001370080005001420090 02600147010000500173011001500178013000700193020000700200020000700207020000800214 020001400222039000600236#VV09.16608#VV09.16609#Phn loi v phng php gii nha nh bi tp vt l 11#Chng trnh mi#Mai Trng #Mai Trng #46000#Vi?t#537.07 6#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a301tr.^b24cm#250382#Vt l#Lp 11#B i tp#Sch c thm#Thanh## 00781000000000277000450002600110000002600110001100200400002200700170006201400070 00790190005000860820006000918080005000970080005001020090026001070100005001330110 01500138001001700153015004200170004001300212013000700225021021700232020001900449 020001800468020001100486039000600497#VV09.16610#VV09.16611#L thuyt xc sut v thng k ton hc#Nguyn Quang Bu#24000#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2009#^a198tr.^b21cm#Nguyn Quang Bu#u ba sch ghi: i hc Quc gi a H Ni#In ln th 4#250383#L thuyt xc sut. Bin c ngu nhin v xc sut. Bin ngu nhin v hm phn phi. Mt s nh l gii hn. Thng k ton. L th uyt chn mu. c lng tham s. Kim nh cc gi thit thng k. Phn tch h i quy#L thuyt xc sut#Thng k ton hc#Gio trnh#Thanh## 00815000000000277000450002600110000002600110001100200140002200700280003600500110 00640140007000750190005000820820004000878080005000910080005000960090026001010100 00500127011001500132001001600147004001300163013000700176021031000183020001300493 020001400506020001100520039000600531#VV09.16625#VV09.16626#Hm bin phc#Nguyn Vn Khu, L Mu Hi#L Mu Hi#39000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a324tr.^b21cm#Nguyn Vn Khu#In ln th 4#250384#Nhng kin thc c b n ca l thuyt hm chnh hnh ca 1 bin phc: khi nim v cc tnh cht s c p ca hm chnh hnh, l thuyt tch phn Cauchy, l thuyt chui v thng d.. ., mt s vn c la chn ng vai tr quan trng trong vic nghin cu su v hm chnh hnh nh nh l Montel, Kiemann...#Ton cao cp#Hm bin phc#Gi o trnh#Thanh## 00688000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700160006401400070 00800190005000870820011000928080005001030080005001080090026001130100005001390110 01500144001001600159013000700175021015700182020001900339020000400358020000800362 020000900370020000900379020000400388039000600392#VV09.16627#VV09.16628#Th Ch L an Vin vi phong cch suy tng#Nguyn B Thnh#49500#Vi?t#895.922134#^214#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a415tr.^b21cm#Nguyn B Thnh#250385#Nghin c u ph bnh th Ch Lan Vin qua thy c ngh thut suy tng hay l suy t ng th ca Ch Lan Vin. Tp hp cc bi th tuyn ca Ch Lan Vin#Nghin cu v n hc#Th#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Th#Thanh## 00690000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020018000570070014000750220004000892210026000930080 00500119009002600124010000500150011001500155013000700170005001300177021014800190 020000800338020001000346020000800356020001800364039000600382#VV09.16629#VV09.166 30#36500#Vi?t#540#^214#o nh Thc#Ho hc i cng#o nh Thc#T.1#T l thuyt n ng dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a304tr.^b21cm#250386# o c Thc#L thuyt c bn v cu to nguyn t, h thng tun hon cc nguyn t. Cu to phn t v lin kt ho hc. Cc h ngng t: lin kt v cu trc#H o hc#Nguyn t#Phn t#Ho hc i cng#Thanh## 00742000000000289000450002600110000002600110001100200370002200300870005900700320 01460060017001780140007001950190005002020820006002078080005002130080018002180090 02300236010000500259011001500264001000800279012002600287013000700313021009700320 020000900417020001100426020000900437039000600446#VV09.16632#VV09.16631#Khi lun v php tng duy thc hc#i s Thi H ging tc phm ny ti H i Vn Tri t hc hi vo thng 12 nm th 21#Thi H ; Thch Thng Hoan dch#Thch Thng H oan#17000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a100tr .^b20cm#Thi H#T sch o Pht ngy nay#250387#Khi nim v php tng. L lu n v s ra i li ch ca php tng di quan im ca o Pht#o Pht#Php tng#Duy thc#Thanh## 00640000000000265000450002600110000002600110001100200240002200700320004600600160 00780140007000940190005001010820006001068080005001120080018001170090023001350100 00500158011001500163001000900178012002600187013000700213021013100220020000900351 020000800360039000600368#VV09.16633#VV09.16634#Pht php ti nhn gian#n Thun ; Thch o Quang dch#Thch o Quang#58000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a467tr.^b20cm#n Thun#T sch o Pht ngy nay#25 0388#Gii thiu v Pht php ti nhn gian. Thuyt ging Pht php. i cng v nhn gian Pht php. Thuyt gio o Pht v nhn gian#o Pht#Gio l#Thanh## 00700000000000277000450002600110000002600110001100200270002200300500004900700400 00990140007001390190005001460820006001518080005001570080018001620090023001800100 00500203011001500208001000800223013000700231006002500238021011500263020000900378 020000900387020002000396039000600416#VV09.16635#VV09.16636#Hng dn c bn v B onsai#Ch dn thu o v cch trng v chm sc Bonsai#Th Anh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn dch#34000#Vi?t#635.9#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2009#^a222tr.^b21cm#Th Anh#250389#Cng ty Vn ho Nhn Vn#Hng dn chm sc B onsai. c im sinh trng, iu kin pht trin, cch ct ta cnh. Danh mc c c loi Bonsai#Cy cnh#Chm sc#K thut trng trt#Thanh## 00772000000000289000450002600110000002600110001100200160002200300490003802900140 00870070029001010060011001300140007001410190005001480820006001538080005001590080 01800164009005100182010000500233011001500238001001200253013000700265021017200272 020001500444020001000459020000700469039000600476#VV09.16637#VV09.16638#Ngn ng c th#7 bi hc n gin lm ch ngn ng khng li#Body language#James Borg ; L Huy Lm dch#L Huy Lm#98000#Vi?t#153.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a303tr.^b22cm#Borg, James#250390 #Gii thiu by bi hc lm ch ngn ng khng li thng qua ngn ng ca tm tr, nhn, nghe, t th tay chn. Th hin s ni di, s chn thnh qua cc c ch ca bn#Tm l c nhn#Giao tip#C ch#Thanh## 00611000000000229000450002600110000002600110001100200280002200700160005001900050 00660820006000718080005000770080018000820090023001000100005001230110015001280010 01600143013000700159021019200166020000900358020000800367039000600375#VV09.16640# VV09.16639#Nhng c im ca c Pht#Thch Thng Hu#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a134tr.^b21cm#Thch Thng Hu#250391#Gm n hng bi vit ca cc tc gi khc nhau v hon cnh ra i, cng c ca c th ch ca Mu-Ni i vi nhn loi nh: ngha ca pht m, con ng tin o, ngha ca s thnh o...#o Pht#Lch s#Thanh## 00940000000000289000450002600110000002600110001100200650002200700670008700500080 01540190005001620820018001678080005001850080018001900090023002080100005002310110 03000236015009800266005001500364005001400379005002100393013000700414021016800421 020001600589020001600605020002300621039000600644#VV09.16641#VV09.16642#Lch s t ruyn thng ng b v nhn dn phng 16 (1930 - 2005)#B.s.: Danh C, L Th Ki m Anh, Trn Nam Tin, Nguyn Th Mai Hng#Danh C#Vi?t#324.2597070959779#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a227tr., 18tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phng 16, qun 8 - Thnh ph H Ch Minh#L Th Kim Anh#Trn Nam Tin#Nguyn Th Mai Hng#250392#Gii thiu lch s ng b nhn dn phng 16, thnh ph H Ch Minh trong s nghip u t ranh ginh c lp 1930 - 1975, thi k pht trin kinh t x hi 1975 - 2005#L ch s ng b#Tp. H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam#Thanh## 01048000000000313000450002600110000002600110001100200930002200700630011500500150 01780190005001930820018001988080005002160080018002210090023002390100005002620110 02500267015009300292005001600385005001300401005001500414005001500429013000700444 021021400451020001600665020000800681020002300689039000600712020001600718#VV09.16 643#VV09.16644#Lch s truyn thng u tranh cch mng ca ng b v nhn dn huyn Cn Gi (1930 - 1975)#B.s.: on Vn Thanh (ch.b.), Nguyn Thi Hc, on Vn Thu...#on Vn Thanh#Vi?t#324.2597070959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2009#^a300tr., 2tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b n g Cng sn Vit Nam huyn Cn Gi - Thnh ph H Ch Minh#Nguyn Thi Hc#on V n Thu#Phm Vn Thng#on Tuyt Mai#250393#Gii thiu lch s truyn thng ca ng b huyn Cn Gi thnh ph H Ch Minh t thi k nm 1930 - 1975. Phong tr o u tranh cch mng ca nhn dn Cn Gi qua cc thi k 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975#Lch s ng b#Cn Gi#ng Cng sn Vit Nam#Thanh#Tp. H Ch Minh## 00767000000000289000450002600110000002600110001100200120002200300350003402900110 00690070029000800060011001090140008001200190005001280820006001338080005001390080 01800144009005100162010000500213011001500218001001200233004001900245013000700264 021018100271020000700452020001200459039000600471#VV09.16645#VV09.16646#Thuyt ph c#Ngh thut tc ng n ngi khc#Persuasion#James Borg ; L Huy Lm dch#L Huy Lm#120000#Vi?t#153.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a358tr.^b22cm#Borg, James#Xut bn ln th 2#250394# Gii thiu k nng thuyt phc tc ng ti tm l ngi khc nhm thu c kt qu mong mun trong giao tip. Bit cch lng nghe, gy ch , biu cm ngn ng thng qua giao tip#Tm l#Thuyt phc#Thanh## 00717000000000301000450002600110000000200310001100300550004200700770009700500240 01740140007001980190005002050820006002108080005002160080018002210090023002390100 00500262011001500267005001600282005002100298005001300319012003700332013000700369 020000500376020000600381020000800387020001400395039000600409#VV09.16647#750 bi tp trc nghim ton 1#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Ng uyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Trinh, L H Phng#Nguy n Th Phng Trinh#22000#Vi?t#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a133tr.^b24cm#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Phng#Rn luy n k nng gii ton tiu hc#250395#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00717000000000301000450002600110000000500160001100500210002700200310004800300550 00790070077001340050024002110140007002350190005002420820006002478080005002530080 01800258009002300276010000500299011001500304005001300319012003700332013000700369 020000500376020000600381020000800387020001400395039000600409#VV09.16648#Trn Qu nh Giao# Ngc Phng Trinh#750 bi tp trc nghim ton 2#Bin son theo chn g trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Trinh, L H Phng#Nguyn Th Phng Trinh#17000#Vi?t#372.7#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a106tr.^b24cm#L H Phng#Rn luy n k nng gii ton tiu hc#250396#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00717000000000301000450002600110000000500160001100500210002700200310004800300550 00790070077001340050024002110140007002350190005002420820006002478080005002530080 01800258009002300276010000500299011001500304005001300319012003700332013000700369 020000500376020000600381020000800387020001400395039000600409#VV09.16649#Trn Qu nh Giao# Ngc Phng Trinh#750 bi tp trc nghim ton 3#Bin son theo chn g trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Trinh, L H Phng#Nguyn Th Phng Trinh#21000#Vi?t#372.7#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a136tr.^b24cm#L H Phng#Rn luy n k nng gii ton tiu hc#250397#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Thanh## 00588000000000265000450002600110000000500140001100200500002500300270007500700140 01020140007001160190005001230820004001288080005001320080018001370090023001550100 00500178011001500183015007300198013000700271020001000278020000600288020000800294 020001400302039000600316#VV09.16650#Phm Hin Nhi#Kin thc cn nh bi tp trc nghim ting Anh 6#Bi tp c bn v nng cao#Phm Hin Nhi#30000#Vi?t#428#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a188tr.^b24cm#Tn sch ngoi b a: Kin thc cn nh v bi tp trc nghim ting Anh 6#250398#Ting Anh#Lp 6#B i tp#Sch c thm#Thanh## 00622000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700150 00640140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123001001000138013000700148021013400155020002100289020001000310 020001000320020000800330039000600338#VV09.16651#VV09.16652#VV09.16653#Nghip v ngn hng thng mi#L Vn T b.s.#62000#Vi?t#332.1#^214#^aH.#^aThng k#2009# ^a495tr.^b21cm#L Vn T#250399#Khi nim tng quan v ngn hng thng mi. H ng dn nghip v qun l ti chnh ngn hng thng mi. Nghip v tn dng ngn hng#Ngn hng thng mi#Nghip v#Ti chnh#K ton#Thanh## 00696000000000277000450002600110000002600110001100200300002202900170005200700420 00690050019001110140007001300190005001370820004001428080005001460080005001510090 01100156010000500167011001500172001002200187004004000209013000700249021013800256 020000800394020001000402039000600412#VV09.16654#VV09.16655#Qun tr hnh chnh v n phng#Officemanagement#ng Th Thanh Phng, Nguyn Th Ngc An#Nguyn Th N gc An#35000#Vi?t#351#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a285tr.^b21cm#ng Th Thanh P hng#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#250400#Gii thiu tng quan v vn phng. Nghip v hnh chnh vn phng. T chc, qun l v gii quyt vn bn. Cng tc vn th to lp h s#Qun l#Vn phng#Thanh## 00853000000000313000450002600110000002600110001100200180002200300110004000700490 00510050013001000140007001130190005001200820006001258080005001310080005001360090 01100141010000500152011001500157001001700172015008100189004001800270005001100288 013000700299021018800306020001800494020001000512020001100522039000600533#VV09.16 656#VV09.16657#Kinh t hc vi m#Hi v p#B.s.: on Th M Hnh, V Vit Hng , H Hu Tr#V Vit Hng#15000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a127tr.^b 21cm#on Th M Hnh#TTS ghi: Trng i hc M Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t v Qun tr Kinh doanh#Ti bn ln th 2#H Hu Tr#250401#Gii thiu l thuyt, cu hi trc nghim v cc bi tp v kinh t hc vi m, cung, cu v gi th t rng, l thuyt v s la chn ca ngi tiu dng, th trng cnh tranh hon ton..#Kinh t hc vi m#L thuyt#Gio trnh#Thanh## 00725000000000265000450002600110000002600110001100200510002200700140007301400070 00870190005000940820008000998080005001070080005001120090011001170100005001280110 01500133001001400148004001800162013000700180021023200187020001000419020001300429 020001100442039000600453#VV09.16658#VV09.16659#K nng giao tip v thng lng trong kinh doanh#Thi Tr Dng#35000#Vi?t#658.001#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a 307tr.^b21cm#Thi Tr Dng#Ti bn ln th 2#250402#Khi qut chung v giao tip . Cu trc hot ng giao tip. C s tm l x hi ca hnh vi giao tip. Xy d ng k nng giao tip trong cng ty. Qu trnh thng lng. Phn tch gi c. K thut t ph th gng trong thng lng#Giao tip#Thng lng#Kinh doanh#Th anh## 00740000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300810 00660290029001470070015001760140007001910190005001980820004002038080005002070080 00500212009001100217010000500228011001500233001001500248013000700263021014600270 020001100416020000900427020000800436039000600444#VV09.16660#VV09.16662#VV09.1666 1#K thut lp k hoch kinh doanh#Hng dn t bc lp mt k hoch kinh do anh thng sut, c th v chnh xc#Business planning techniques#Dng Hu Hnh# 52000#Vi?t#658#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a289tr.^b24cm#Dng Hu Hnh#250403# i cng v k hoch kinh doanh, xy dng phng php kinh doanh; hoch nh chi n lc; thu thp - x l thng tin; phn tch ti chnh cng ty#Kinh doanh#K h och#K nng#Thanh## 00574000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200610003400700340 00950140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090011001550100 00500166011002000171013000700191005002100198021006800219020001900287020000800306 039000600314#VV09.16663#VV09.16664#Hong Trng#Bi tp v bi gii thng k ng dng trong kinh t - x hi#Hong Trng, Chu Nguyn Mng Ngc#28000#Vi?t#310#^2 14#^aH.#^aThng k#2009#^aIII, 166tr.^b24cm#250404#Chu Nguyn Mng Ngc#Bi tp ng dng l thuyt thng k trong lnh vc kinh t - x hi#L thuyt thng k#B i tp#Thanh## 00735000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700140 00600140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118004004000133013000700173021024800180020001500428020001100443 020000900454039000600463#VV09.16665#VV09.16666#Trn Kim Dung#Qun tr ngun nhn lc#Trn Kim Dung#70000#Vi?t#658.3#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a458tr.^b24cm#T i bn ln th 7, c sa cha, b sung#250405#Gii thiu v qun tr ngun nhn l c. Hoch nh ngun nhn lc. Phn tch cng vic. Qu trnh tuyn dng. Trc n ghim v phng vn. nh hng v pht trin ngh nghip. o to v pht trin. nh gi nng lc thc hin cng vic ca nhn vin#Ngun nhn lc#Kinh doanh#Q un tr#Thanh## 00897000000000313000450002600110000002600110001100200140002200700720003601400070 01080190005001150820006001208080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152005001100167005001300178005001900191005001200210004001800222015004900240 013000700289021024200296020001800538020001000556020001100566039000600577#VV09.16 667#VV09.16668#Kinh t v m#B.s.: L Bo Lm (ch.b.), Nguyn Nh , Trn Th B ch Dung, Trn B Th#22000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a221tr.^b24cm# L Bo Lm#Nguyn Nh #Trn Th Bch Dung#Trn B Th#Ti bn ln th 3#TTS gh i: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#250406#Nhng vn c bn v kinh t hc. Cung, cu v gi th trng. L thuyt la chn ca ngi tiu dng. L thu yt v sn xut v chi ph. Th trng cnh tranh hon ton, th trng c quy n hon ton, th trng cnh tranh khng hon ton#Kinh t hc v m#L thuyt#G io trnh#Thanh## 00808000000000325000450002600110000002600110001100200380002200700670006001400070 01270190005001340820004001398080005001430080005001480090011001530100005001640110 01500169005001600184005001700200005001600217005001700233015007700250005001400327 01300070034102100920034802000080044002000100044802000100045802000080046803900060 0476#VV09.16669#VV09.16670#Bi tp v bi gii k ton ngn hng#B.s.: Nguyn Th Loan, Lm Th Hng Hoa (ch.b.), Nguyn c Long..#38000#Vi?t#657#^214#^aH.#^a Thng k#2009#^a263tr.^b24cm#Nguyn Th Loan#Lm Th Hng Hoa#Nguyn c Long#Tr n Vnh Nguyn#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng Tp. H Ch Minh. Khoa K ton - Kim ton#ng nh Tn#250407#Tp hp cc cu hi, bi tp v k ton ngn h ng, nghip v tn dng, u t, huy ng vn#K ton#Ti chnh#Ngn hng#Bi tp #Thanh## 00714000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200410 00480030039000890290029001280070015001570140007001720190005001790820006001848080 00500190008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231021014900238 020000800387020001000395020001300405039000600418#VV09.16672#VV09.16671#VV09.1667 3#Dng Hu Hnh#Qun tr ti chnh doanh nghip hin i#An overview of financi al management...#Corporate finance management#Dng Hu Hnh#52000#Vi?t#658.4#^ 214#^aH.#^aThng k#2009#^a314tr.^b24cm#250408#i cng v qun tr ti chnh. Hng dn bo co ti chnh, dng tin t, thu v. L thuyt c bn trong nghi p v qun l ti chnh doanh nghip#Qun l#Ti chnh#Doanh nghip#Thanh## 00830000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700670 00510140007001180190005001250820004001308080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160005001600175005001700191005001600208005001700224015007700241 00500200031801300070033802101240034502000080046902000100047702000110048703900060 0498#VV09.16674#VV09.16675#VV09.16676#K ton ngn hng#B.s.: Nguyn Th Loan, L m Th Hng Hoa (ch.b.), Nguyn c Long..#48000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aThng k# 2009#^a398tr.^b24cm#Nguyn Th Loan#Lm Th Hng Hoa#Nguyn c Long#Trn Vnh N guyn#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng Tp. H Ch Minh. Khoa K ton - Kim to n#Nguyn Th Thu Hin#250409#Tng quan v k ton ngn hng. L thuyt c bn v nghip v k ton. Hng dn bo co ti chnh ti ngn hng thng mi#K to n#Ngn hng#Gio trnh#Thanh## 00833000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200610 00490030049001100290021001590070016001800140007001960190005002030820006002088080 00500214008000500219009001100224010000500235011001500240004001800255013000700273 021019100280020001300471020001000484020000800494020001100502039000600513#VV09.16 677#VV09.16679#VV09.16678#Nguyn Hu Thn#Truyn thng giao tip trong kinh doan h hi nhp ton cu#Truyn thng trong mi trng d bit vn ho...#Business commication#Nguyn Hu Thn#85000#Vi?t#302.8#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a564tr .^b24cm#Ti bn ln th 2#250410#Gii thiu cc phong cch v k nng truyn th ng giao tip ang thc hnh cc nc pht trin: Ngh thut thuyt trnh, lm vic theo nhm, din thuyt, son tho cc vn bn giao dch...#Truyn thng#Gia o tip#Vn ho#Kinh doanh#Thanh## 00850000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200460003700300280 00830290044001110070015001550140008001700190005001780820004001838080005001870080 00500192009001100197010000500208011001500213013000700228021030000235020001100535 020001000546020001000556039000600566#VV09.16681#VV09.16680#Dng Hu Hnh#Hng dn thc hnh kinh doanh xut nhp khu#Estimating market potential#Practical gu ide to import - export business#Dng Hu Hnh#140000#Vi?t#382#^214#^aH.#^aThn g k#2009#^a950tr.^b24cm#250411#Cm nang hng dn kinh doanh xut nhp khu, ho t ng ngoi thng. nh gi tim nng th trng, chi ph v nh gi sn ph m. Chin lc tip th, ngh thut m phn hp ng. Hp ng thng mi. Kha cnh php l, iu kin, thng mi, vn ti hng ho, bo him, vn tn dng , ngn hng#Kinh doanh#Xut khu#Nhp khu#Thanh## 00854000000000265000450002600110000000100140001100200520002500300220007700700310 00990140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090011001600100 00500171011001500176005001600191013000700207021032200214020000900536020002000545 020001700565039000600582#VV09.16682#Bi Mnh Hng#Gim st thi cng v nghim th u cng trnh xy dng#Phn lp t thit b#Bi Mnh Hng, Nguyn c Ton#79000 #Vi?t#690.028#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a367tr.^b24cm#Nguyn c Ton#250412#K thut gim st thi cng v nghim thu lp t thit b trong cng trnh xy d ng nh: thit b in, h thng chng st, lp t thang my, h thng thng gi , iu ho, cp thot nc. K thut gim st thi cng v nghim thu lp t thi t b cng ngh trong cc cng trnh cng nghip, cng trnh thu li, thu in #Gim st#Cng trnh xy dng#Lp t thit b#Thanh## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700770 00560140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090011001610100 00500172011001500177005001300192005001800205005001200223005001700235013000700252 021021900259020000900478020000900487020000400496020001600500039000600516#VV09.16 683#VV09.16685#VV09.16684#Nn v mng cng trnh#B.s.: T c Thnh (ch.b.), Ngu yn Huy Phng, Nguyn Hng, Nguyn Vn Phng#46000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a189tr.^b24cm#T c Thnh#Nguyn Huy Phng#Nguyn Hng#Nguyn Vn P hng#250413#Nguyn tc c bn trong thit k nn v mng cng trnh. Tnh ton k thut v cc loi mng vung, mng cc, mng su, mng chu ti. Ci to gia c nn t yu. Thit k thi cng h mng. Sa cha nn mng cng trnh#K thut# Xy dng#Nn#Mng cng trnh#Thanh## 00739000000000289000450002600110000000100110001100200180002200300240004000700350 00640140008000990190005001070820004001128080005001160080018001210090051001390100 00500190011001500195013000700210006001100217021016800228020001000396020001300406 020000800419020000600427020001100433039000500444#VV09.16686#Terry Hong#Longman n ew Toeic#Listening comprehension#Terry Hong ch.b. ; L Huy Lm dch#198000#Vi?t #428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2 009#^a481tr.^b26cm#250414#L Huy Lm#Gm cc bi luyn k nng nghe, bng k n tp li t vng v cch din t thng gp trong TOEIC Listening comprehension c sp xp theo tng part v theo ni dung#Ting Anh#K nng nghe#T vng#TOEI C#Gio trnh#kvn## 00824000000000325000450002600110000002600110001100200180002200300330004000700530 00730140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090011001520100 00500163011001500168005000900183005001400192005001200206005001400218015004200232 00500150027401300070028902101570029602000180045302000110047102000110048203900050 0493#VL09.01990#VL09.01989#Hnh hc ho hnh#Phng php hnh chiu thng gc#B. s.: o Tip (ch.b.), Bi Xun Thn, T Ngc Hi..#32000#Vi?t#516#^214#^aH.#^aT hng k#2009#^a104tr.^b27cm#o Tip#Bi Xun Thn#T Ngc Hi#o c Thin#TT S ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#L Hng Giang#250415#Trnh by cc kin thc c bn ca php chiu, biu din cc yu t hnh hc c bn, cc bi ton c bn, cc php bin i hnh chiu, a din, mt cong...#Hnh hc ho hnh#Php chiu#Gio trnh#kvn## 00734000000000241000450002600110000000100150001100200070002600700150003301400070 00480190005000550820007000608080005000670080018000720090035000900100005001250110 01400130015006900144013000700213021025100220020000700471020000900478039000500487 #VL09.01991#Trn Cng Ngh#V tu#Trn Cng Ngh#12000#Vi?t#623.82#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a95tr.^b27cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#250416#Gm nhng hng dn cng quy nh cn thit cho vic lp bn v tu thu: ng, nt dng trong v k thut cc bn v tu, v ng hnh l thuyt v tu, bn v b tr chung tu , kt cu thn tu, trang thit b trn tu, trnh by bn v cng ngh#Bn v#T u thu#kvn## 00701000000000265000450002600110000000100120001100200250002300700170004801400070 00650190005000720820006000778080005000830080005000880090011000930100005001040110 01500109004000800124015002200132013000700154021022300161020001400384020002100398 020001100419039000500430#VL09.01992#Nguyn Och#Gio trnh k thut in#Nguyn Och b.s.#34000#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a122tr.^b27cm#Ti bn#TT S ghi: B Xy dng#250417#Kin thc c bn v k thut in: dng in xoay chi u 3 pha, o lng in, my bin p, ng c in khng ng b 3 pha, in chi u sng, ng dy dn in, chng st cho cc cng trnh xy dng, an ton lao ng in#K thut in#Dng in xoay chiu#Gio trnh#kvn## 00729000000000289000450002600110000000100120001100200380002300700580006101400070 01190190005001260820006001318080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163005001300178004000800191015004200199005001700241013000700258021013000265 020001800395020001000413020001100423039000500434#VL09.01993#V Th Vinh#Quy hoc h mng li giao thng th#B.s.: V Th Vinh (ch.b.), Phm Hu c, Nguyn V n Thnh#44000#Vi?t#388.4#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a165tr.^b27cm#Phm Hu c# Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Nguyn Vn Thnh#250418#Gii t hiu nhng kin thc c bn v quy hoch mng li giao thng th bao gm ng st, ng thu, hng khng, ng b...#Giao thng th#Qui hoch#Gio tr nh#kvn## 00660000000000265000450002600110000000100140001100200230002500700200004801400070 00680190005000750820004000808080005000840080005000890090011000940100005001050110 01400110004000800124015002200132013000700154021019600161020001200357020000900369 020001100378039000500389#VL09.01994#inh Hu Dung#Gio trnh v xy dng#inh H u Dung ch.b.#21000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a83tr.^b27cm#Ti bn#TT S ghi: B Xy dng#250419#Trnh by nhng tiu chun c bn ca v k thut, cc php chiu, biu din im, ng thng, mt phng biu din vt th trong hnh hc ho hnh, v k thut hnh chiu trc o, ct vt th...#V k thut#Xy d ng#Gio trnh#kvn## 00730000000000277000450002600110000000200280001100700730003901400070011201900050 01190820006001248080005001300080005001350090011001400100005001510110015001560040 00800171015002200179013000700201005006800208021013400276020000800410020000900418 020000900427020001100436039000500447#VL09.01995#Gio trnh t chc thi cng#Tp th gio vin t b mn K thut trng trung hc Xy dng s 6 b.s.#34000#Vi?t #624.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a118tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#25 0420#Tp th gio vin t b mn k thut trng Trung hc xy dng s 6#Nhng v n chung v cng tc t chc thi cng. Lp k hoch tin thi cng theo s ngang v s mng. Tng mt bng xy dng#T chc#Thi cng#Xy dng#Gio tr nh#kvn## 00614000000000253000450002600110000000100150001100200220002600300140004800700150 00620140007000770190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119004000800134013000700142021018400149020001300333020000900346 039000500355#VL09.01996#on nh Kin#Thit k kt cu thp#part 1 : 2000#on nh Kin#40000#Vi?t#693#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a151tr.^b27cm#Ti bn#25042 1#Gii thiu cc vn chung v thit k, vt liu thp kt cu, ti trng v t hp ti trng, cu kin chu un, cu kin chu nn v nn un, dm bn t hp , cc cu kin ca nh...#Kt cu thp#Thit k#kvn## 00772000000000289000450002600110000000100140001100200870002500700140011201400070 01260190005001330820010001388080005001480080005001530090011001580100005001690110 01500174004000800189013000700197021021000204020000800414020001800422020000900440 020000900449020000600458020001300464039000500477#VL09.01997#Bi Mnh Hng#Hi - p khi s dng Microsoft project trong lp v qun l d n cng trnh xy dng #Bi Mnh Hng#33000#Vi?t#338.40285#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a123tr.^b27cm#T i bn#250422#Nhng cu hi v gii p v s dng chng trnh Microsoft Project trong lp v qun l d n cng trnh xy dng. Nhng vn lin quan ti d n, s ngang, s lch, s mng v ti nguyn ca d n#Tin hc#Phn mm my tnh#ng dng#Xy dng#D n#Sch hi p#kvn## 00679000000000265000450002600110000000100170001100200170002800700170004501400070 00620190005000690820006000748080005000800080005000850090011000900100005001010110 01400106004000800120015004200128013000700170021020500177020000800382020000900390 020000900399039000500408#VL09.01998#Nguyn nh Hin#T chc thi cng#Nguyn n h Hin#25000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a92tr.^b27cm#Ti bn#TTS gh i: Trng i hc Kin trc H Ni#250423#Nhng khi nim c bn ca cng tc th it k t chc thi cng, lp tin thi cng thi cng theo phng php s ng ang, phng php dy chuyn, s mng li, t chc cung cp in - nc thi c ng...#T chc#Thi cng#Xy dng#kvn## 00763000000000277000450002600110000000100160001100200340002700700160006101400070 00770190005000840820004000898080005000930080005000980090011001030100005001140110 01400119004000800133015004200141013000700183021023900190020001800429020001300447 020001300460020000700473039000500480#VL09.01999#Nguyn Tin Thu#S tay chn my thi cng xy dng#Nguyn Tin Thu#20000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a71 tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#250424#Phng php c hn my, xc nh thng s k thut, tnh ton nng xut, thng k c tnh c b n mt s loi my chnh di dng bng s v th: cc loi cn trc, thng t i, my lm t, my ng cc v my phc v cho cng tc b tng#Thi cng xy d ng#My thi cng#My xy dng#S tay#kvn## 00855000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020028000350030083000630220004001460040008001500080005001580090011001630100 00500174011001500179015002200194013000700216021029400223020000900517020002000526 020000900546020001700555039000500572#VL09.02000#40000#Vi?t#624.02#^214#Quy chu n xy dng Vit Nam#Ban hnh theo quyt nh s 682/BXD-CSXD ngy 14-12-1996 ca B trng B Xy dng#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2009#^a162tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#250425#Ni dung qui chun xy dng Vit Nam: nhng qui nh chung v qui chun xy dng; s liu t nhin dng trong thit k xy dng. iu kin k thut thit k cc cng trnh xy dng, thit k qui hoch xy dng: qui ho ch xy dng th v khu dn c nng thn, qui nh v kin trc th#Xy d ng#Tiu chun nh nc#Vit Nam#Vn bn php qui#kvn## 00701000000000313000450002600110000000100150001100200090002600300380003500700150 00730140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132004000800146013000700154021013500161020000900296020001000305 020000900315020002100324020001500345020001100360020001100371039000500382#VL09.02 001#ng nh Minh#Thi cng#Cc nhi, tng trong t, ging chm#ng nh Minh #27000#Vi?t#624.2#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a86tr.^b27cm#Ti bn#250426#Trnh by cc bin php v trnh t thi cng cc nhi, thi cng tng trong t, thi c ng ging chm trong thi cng xy dng cu ng#Thi cng#Cu ng#Xy dng#Cn g trnh cng cng#Cc khoan nhi#Ging chm#Gio trnh#kvn## 00618000000000253000450002600110000000100130001100200260002400700130005001400070 00630190005000700820004000758080005000790080005000840090011000890100005001000110 01500105004000800120013000700128021019800135020000800333020000900341020000900350 039000500359#VL09.02002#L Hng Thi#T chc thi cng xy dng#L Hng Thi#5600 0#Vi?t#624#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a211tr.^b27cm#Ti bn#250427#Mt s khi nim v t chc qu trnh sn xut xy dng, t chc thi cng theo phng php d y chuyn, k hoch tin thi cng, lp v qun l tin thi cng theo phn g php s mng li...#T chc#Thi cng#Xy dng#kvn## 00828000000000289000450002600110000000100140001100200460002500700300007101400070 01010190005001080820006001138080005001190080018001240090035001420100005001770110 01500182015006900197005001500266004001800281013000700299021018800306020001200494 020000600506020001000512020001100522039000500533#VL09.02003#L Trung Thc#Hng dn n mn hc cng ngh ch to my#L Trung Thc, ng Vn Nghn#21000#Vi? t#621.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a164tr.^ b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#ng Vn Nghn#Ti bn ln th 1#250428#Nhng quy nh chung thit k n cng ngh ch to my, hng dn thc hin tng phn n mn hc, xc nh dng sn xu t, phn tch chi tit gia cng, ch ct, g cng ngh...#Ch to my# n #Cng ngh#Gio trnh#kvn## 00919000000000313000450002600110000000200350001100700610004601400070010701900050 01140820004001198080005001230080005001280090011001330100005001440110015001490040 00800164005000900172005001600181005001600197005001700213013000700230021030200237 020001000539020001100549020001100560020000900571020002000580039000500600#VL09.02 004#Kin trc nng lng v mi trng#Ng Thm, Nguyn Vn in, Nguyn Hu Dn g, Nguyn Khc Sinh#42000#Vi?t#721#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a193tr.^b27cm#Ti bn#Ng Thm#Nguyn Vn in#Nguyn Hu Dng#Nguyn Khc Sinh#250429#Trnh by nhng vn nng lng v mi trng trong cng trnh xy dng, kin trc sinh thi v kin trc bn vng, kinh nghim kin trc truyn thng Vit Nam v s d ng tit kim nng lng trong cng trnh xy dng, quy hoch thit k, gii php thit k lp v cng trnh, h thng chiu sng...#Kin trc#Nng lng#Mi tr ng#Thit k#Cng trnh xy dng#kvn## 00693000000000265000450002600110000000100140001100200300002500700200005501400070 00750190005000820820004000878080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117004000800131015002200139013000700161021022400168020000900392020001000401 020001100411039000500422#VL09.02005#Phm nh Vn#Gio trnh l thuyt thng k# Phm nh Vn ch.b.#27000#Vi?t#310#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a92tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#250430#i tng nghin cu ca thng k hc; Qu trn h nghin cu thng k; iu tra chn mu; Phn t thng k; Cc mc ca hin tng kinh t-x hi; Hi quy v tng quan; Dy s bin ng theo thi gian; Ch s thng k...#Thng k#L thuyt#Gio trnh#kvn## 00770000000000277000450002600110000000100160001100200270002700300410005400700410 00950140007001360190005001430820006001488080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180004000800195005001200203005001100215013000700226021022700233 020002000460020000700480039000500487#VL09.02006#Phm Vn Chuyn#S tay trc a cng trnh#Dng cho k s cc ngnh Xy dng c bn#Phm Vn Chuyn, L Vn Hng , Phan Khang#68000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a265tr.^b27cm#Ti bn# L Vn Hng#Phan Khang#250431#Gii thiu dng c v cc phng php o trong tr c a, li khng ch trc a, o v v s dng bn , mt ct a hnh, cng tc b tr cng trnh v o v hon cng, cng tc o bin dng cng trnh, cng tc trc a...#Trc a cng trnh#S tay#kvn## 00685000000000277000450002600110000000100150001100200260002600700150005201400070 00670190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100005001060110 01500111004000800126013000700134021021400141020000900355020001000364020000900374 020000900383020001000392039000500402#VL09.02007#Phm Huy Chnh#Tnh ton mng c ng trnh#Phm Huy Chnh#60000#Vi?t#624.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a235tr.^b27 cm#Ti bn#250432#Gii thiu nhng s liu c bn dng cho thit k v nhng ph ng php tnh ton cc loi mng nng, mng cc, mng ct sng v ging chm; nh ng v d tnh ton nn theo bin dng, tnh mng cc ca m tr cu...#Mng cc #Mng nng#Mng tr#Xy dng#Tnh ton#kvn## 00690000000000265000450002600110000001500340001100100170004500200320006200700170 00940140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155004000800170013000700178021020700185020000900392020000900401 020000900410039000500419#VL09.02008#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Trnh Quc Thng#Thit k tng mt bng xy dng#Trnh Quc Thng#57000#Vi?t#624.1#^214#^ aH.#^aXy dng#2009#^a221tr.^b27cm#Ti bn#250433#Nhng khi nim c bn v tng mt bng xy dng, cc ch dn v thit k cng nh cc tnh ton c th cc c ng trnh tm cn thit phc v cho qu trnh xy dng, an ton lao ng v v si nh mi trng...#Thit k#Xy dng#Mt bng#kvn## 00903000000000313000450002600110000000200460001100700670005701400070012401900050 01310820006001368080005001420080005001470090011001520100005001630110015001680040 00800183005001300191005001200204005001800216005001500234015005300249013000700302 021023900309020000900548020000700557020000900564020001100573039000500584#VL09.02 009#Gio trnh nh mc v n gi trong xy dng#B.s.: Nguyn B V, Bi Vn Y m, Nguyn Lin Hng, Nguyn Vn Cc#52000#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aXy dng#2009 #^a199tr.^b27cm#Ti bn#Nguyn B V#Bi Vn Ym#Nguyn Lin Hng#Nguyn Vn C c#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng s 1#250434#Trnh by nhng ki n thc c bn lp nh mc xy dng, nh mc k thut xy dng, chnh l s li u, thit k nh mc lao ng, vt liu xy dng...; nh mc d ton v nh m c d ton tng hp xy dng cng trnh; n gi xy dng...#nh mc#Gi c#Xy dng#Gio trnh#kvn## 00978000000000313000450002600110000001500530001100200280006400700730009201400070 01650190005001720820006001778080005001830080005001880090011001930100005002040110 01500209004000800224005001500232005001500247005001300262005001300275013000700288 021032100295020001700616020000800633020000700641020001100648039000500659#VL09.02 010#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng s 1#Gio trnh kinh t xy dng#B.s.: inh Vn Khin (ch.b.), Nguyn Vn Cc, Tt Lng, Trn Vn Mi#54 000#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a202tr.^b27cm#Ti bn#inh Vn Khin# Nguyn Vn Cc# Tt Lng#Trn Vn Mi#250435#Xy dng trong nn kinh t quc dn; Mt s vn v qun l u t xy dng; Nhng vn c bn v kinh t tr ong u t xy dng; Vn sn xut kinh doanh xy dng ca doanh nghip; Qun l lao ng trong doanh nghip xy dng; T chc cung ng vt t xy dng; Mt s v n v hoch ton sn xut kinh doanh xy dng#Kinh t xy dng#Qun l#u t #Gio trnh#kvn## 00694000000000265000450002600110000001500770001100100130008800200410010100700240 01420140006001660190005001720820007001778080005001840080018001890090035002070100 00500242011001400247004004000261005001000301013000700311021008900318020000800407 020000800415039000500423#VL09.02011#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#V Duy Thanh#Bi tng trnh thc tp ho i c ng A#V Duy Thanh, V Vn B#9000#Vi?t#540.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a96tr.^b29cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#V Vn B#250436#Gm cc bi tp v ho hc i cng dnh cho sinh vin i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#Ho hc#Bi tp#kvn## 01044000000000289000450002600110000002600110001100202100002200300610023201400080 02930190005003010820008003068080005003140080005003190090011003240100005003350110 01500340015002300355013000700378021029200385020001000677020001000687020000700697 020001800704020000900722020001800731039000500749#VL09.02012#VL09.02013#Hng dn thc hnh ch k ton mi h thng bo co ti chnh ch k ton ngn sc h v nhng quy nh mi nht v lp d ton phn b thu chi, quyt ton ngn sc h nh nc p dng t nm ngn sch 2009#Ngh quyt s 32/2009/NQ-QH12 ngy 19-0 6-2009 ca Quc hi..#295000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a613tr.^b2 8cm#TTS ghi: B Ti chnh#250437#Gm h thng bo co ti chnh v bo co k t on qun tr p dng trong ch k ton ngn sch nh nc v hot ng nghip v kho bc nh nc; hng dn k ton p dng cho qu tch tr n, mc lc ng n sch nh nc, nhng quy nh mi nht v lp d ton, phn b thu chi ngn s ch...#Php lut#Ti chnh#Ch #K ton ngn sch#Vit Nam#Vn bn php lut#kv n## 00749000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300150 00530070015000680140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090 02600111010000500137011001500142004001300157013000700170021023700177020001000414 020001000424020001000434020001000444039000500454#VL09.02014#VL09.02015#Trn Cng Minh#Kh tng Synp#Phn nhit i#Trn Cng Minh#37000#Vi?t#551.5#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr.^b27cm#In ln th 2#250438#Trnh by nhn g ng lc, ngun nng lng v cc c im c bn ca hon lu nhit i, hon lu gi ma khu vc ng Nam , nhng nhiu ng min nhit i, p thp nhi t i v bo, my tch v cc h thng thi tit quy m va...#Kh tng#Nhit i#Thi tit#Kh quyn#kvn## 00963000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200260 00480030007000740070015000810140007000960190005001030820006001088080005001140080 00500119009002600124010000500150011001500155004003300170013000700203021037900210 020001300589020000700602020001700609020000900626020000900635039000500644#VL09.02 016#VL09.02018#VL09.02017#Tng Duy Thanh#Lch s tin ho tri t#a s#Tng D uy Thanh#77000#Vi?t#551.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a339tr.^b27 cm#In ln th 2, chnh sa, b sung#250439#Trnh by khi nim c bn v cc ph ng php nghin cu, cc nguyn l c bn khc ca a tng hc, xc nh tui t ng i v tui tuyt i ca . Mi trng thnh to trm tch. Phn loi v i snh a tng. Nhng vn c bn v kin to mng, cc giai on pht tri n v tri t, s thnh to, phn b khong sn v nhng bin ng a cht ang xy ra trn tri t#a cht hc#a l#Lch s tin ho#Tri t#a tng#kv n## 00604000000000241000450002600110000002600110001100200580002200300530008001400070 01330190005001400820007001458080005001520080005001570090011001620100005001730110 01500178013000700193021012900200020000500329020000900334020001400343039000500357 #VL09.02019#VL09.02020#Cc bi ton chn lc 45 nm tp ch Ton hc v Tui tr #Cc lp trung hc c s, cc lp trung hc ph thng#48500#Vi?t#510.76#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b27cm#250440#Gm cc bi ton cho cc lp trung hc c s, trung hc ph thng cng hng dn gii v cc kin thc m rng t sch gio khoa#Ton#Bi ton#Sch c thm#kvn## 00834000000000301000450002600110000002600110001100100100002200200210003200301040 00530070048001570140007002050190005002120820006002178080005002230080005002280090 01100233010000500244011001500249004001800264005001300282005001500295013000700310 021017800317020001200495020000900507020001100516039000500527#VL09.02021#VL09.020 22#V Vn V#Sinh l hc thc vt#Gio trnh dng cho sinh vin khoa Sinh hc, t rng i hc Khoa hc T nhin - i hc Quc gia H Ni#V Vn V (ch.b.), V Thanh Tm, Hong Minh Tn#43500#Vi?t#571.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a312tr.^b 27cm#Ti bn ln th 9#V Thanh Tm#Hong Minh Tn#250441#Gii thiu v sinh l t bo thc vt, s trao i nc thc vt, quang hp, dinh dng khong v ni t thc vt, h hp thc vt, sinh l sinh trng v pht trin thc vt.#Sinh l hc#Thc vt#Gio trnh#kvn## 00760000000000277000450002600110000002600110001101500180002200100130004000200410 00530030037000940070013001310140007001440190005001510820007001568080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189013000700204021023500211020001100446 020000900457020001100466039000500477#VL09.02023#VL09.02024#TTS ghi: B Y t#in h Ngc #Cu hi t lng gi iu dng nhi khoa#Dng cho o to cao ng i u dng#inh Ngc #54000#Vi?t#618.92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b27cm #250442#Gm 62 bi hc v kin thc chm sc sc kho tr em: cc thi k v s pht trin v th cht tr em, s pht trin v tm thn, vn ng ca tr em, n ui dng tr em, chm sc tr suy dinh dng, bnh ci xng, tiu ho, h hp. ..#iu dng#Nhi khoa#Gio trnh#kvn## 00974000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020014000430030033000570070069000900220004001590050016001630050 01500179005002000194005001600214005002000230004001800250008000500268009001100273 01000050028401100150028901500180030401300070032202101840032902000140051302000210 0527020001900548020001700567020001100584039000500595#VL09.02025#VL09.02026#48000 #Vi?t#543#^214#Ho phn tch#Dng cho o to Dc s i hc#B.s.: V Th Bch Hu (ch.b.), Phng Th ng, Trn Th Trc Thanh..#T.1#V Th Bch Hu#Phng Th ng#Trn Th Trc Thanh#Phan Thanh Dng#Nguyn Hu Lc Thu#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2009#^a274tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t#250443#Trnh by i cn g v ho phn tch, cn bng ho hc, s dng thng k trong phn tch s liu, nng dung dch, phng php phn tch khi lng, phn tch th tch, acid-ba se...#Ho phn tch#Phn tch khi lng#Phn tch th tch#Cn bng ho hc#Gi o trnh#kvn## 00931000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020047000430030051000900070072001410050012002130050016002250050 01200241005001500253008000500268009001100273010000500284011001500289015001800304 01300070032202102090032902000110053802000070054902000080055602000180056402000060 0582039000500588#VL09.02027#VL09.02028#90000#Vi?t#612#^214#Gii phu sinh l li n quan n gy m hi sc#Dng cho o to c nhn iu dng gy m hi sc#B. s.: V Vn Dng (ch.b.), Nguyn Ngc Anh, Bi Vn Quy, Nguyn Th Qu#V Vn Dn g#Nguyn Ngc Anh#Bi Vn Quy#Nguyn Th Qu#^aH.#^aGio dc#2009#^a367tr.^b27cm #TTS ghi: B Y t#250444#Gm cc bi hc gii phu sinh l h h hp v gy m, h tun hon, h thn kinh thc vt, h thn kinh trung ng, gii phu sinh l gan v gy m, sinh l ni tit, sinh l au, gic ng v s tnh thc...#iu dng#Gy m#Hi sc#Gii phu sinh l#Ngi#kvn## 00803000000000301000450002600110000002600110001102102560002202000170027802000110 02950390005003060140007003110190005003180820006003238080005003290010014003340020 01700348007003200365022000400397005001700401004001800418008000500436009001100441 010000500452011001500457013000700472005001400479020000800493#VL09.02029#VL09.020 30#Trnh by v dy mm, tnh chuyn v thep phng php. Mt s l thuyt c b n v sc bn vt liu v bi tp ng dng. Tnh chuyn v theo phng php nng lng, gii bi ton siu tnh bng phng php lc, ma trn chuyn, phng php phn t hu hn..#Sc bn vt liu#Gio trnh#kvn#42000#Vi?t#620.1#^214#L Qu ang Minh#Sc bn vt liu#L Quang Minh, Nguyn Vn Vng#T.2#Nguyn Vn Vng#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a299tr.^b27cm#250445#L Quang Minh#Bi t p## 00919000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020020000460030032000660070063000980050015001610050016001760050 01400192005001400206008000500220009001100225010000500236011001500241015001800256 00500150027401300070028902102500029602000060054602000100055202000090056202000050 0571039000500576#VL09.02031#VL09.02032#94000#Vi?t#616.07#^214#Chun on hnh nh#Dng cho o to Bc s a khoa#B.s.: Nguyn Duy Hu, Phm Minh Thng (ch.b.) , Bi Vn Giang..#Nguyn Duy Hu#Phm Minh Thng#Bi Vn Giang#on Vn Hoan#^aH .#^aGio dc#2009#^a383tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Duy Hu#250446#Trnh b y nhng kin thc c bn v chn on hnh nh cc b my ca c th t X-quang , siu m, chp ct lp vi tnh, cng hng t... b my tiu ho v cp cu bn g, b my vn ng, b my h hp v lng ngc, tim, mch mu, b my tit niu. ..#Y hc#Chn on#Hnh nh#Bnh#kvn## 00775000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200140003500301200 00490070035001690140007002040190005002110820006002168080005002220080005002270090 01100232010000500243011001500248004001900263005001300282013000700295021009900302 020001400401020001000415020000900425020001100434020001100445039000500456#VL09.02 034#VL09.02033#ng Vn o#K thut in# c Hi ng mn hc B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc K thu t#ng Vn o (ch.b.), L Vn Doanh#24500#Vi?t#621.3#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a188tr.^b27cm#Ti bn ln th 12#L Vn Doanh#250447#Cung cp nhng kin thc, khi nim v k thut in: mch in, my in, o lng v iu khin.#K thu t in#Mch in#My in#iu khin#Gio trnh#kvn## 00845000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020018000600070044000780220004001222210070001260050 01200196004001900208008000500227009001100232010000500243011001500248013000700263 005001700270021019900287020001800486020001100504020001100515039000500526#VL09.02 035#VL09.02036#29000#Vi?t#516#^214#Nguyn nh in#Hnh hc ho hnh#B.s.: Ngu yn nh in (ch.b.), Mnh Mn#T.1#Phng php hai hnh chiu thng gc - ph ng php hnh chiu trc o# Mnh Mn#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2009 #^a187tr.^b27cm#250448#Nguyn nh in#Nhng kin thc c bn v cc bi ton v phng php 2 hnh chiu thng gc v phng php loi hnh chiu thng gc ;p hng php chiu trc o:im ,ng thng v cc php bin i hnh chiu ...#H nh hc ho hnh#Hnh chiu#Gio trnh#vanh## 00811000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010013000460020009000590030048000680070038001160220004001540050 01600158004001800174008000500192009001100197010000500208011001500213013000700228 00500130023502101950024802000090044302000090045202000080046102000110046903900050 0480#VL09.02037#VL09.02038#23000#Vi?t#621.31#^214#Bi c Hng#My in#Dng ch o sinh vin cc trng i hc, cao ng#Bi c Hng (ch.b.), Triu Vit Linh#T .1#Triu Vit Linh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b27cm#250449# Bi c Hng#Trnh by nhng khi nim c bn v my in; c trng v cu to ca mch in mt pha v ba pha, mch t; Kt cu my bin p, nguyn l bin i nng lng c in, dy cun my in quay...#My in#Thit b#Cu to#Gio t rnh#vanh## 00812000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200580004100300230 00990070058001220140007001800190005001870820007001928080005001990080005002040090 01100209010000500220011001500225005001300240005001700253013000700270021016000277 020001800437020001300455020002200468020001500490039000500505#VL09.02039#VL09.020 40#Trn Th Ngc Trm#Hng dn t chc thc hin Chng trnh Gio dc Mm non# Nh tr (3 - 36 thng)#Ch.b.: Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt #35000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a221tr.^b27cm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#250450#a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vi n ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio dc mm non nh tr 3 - 36 thng tui#Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#vanh## 00811000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200580004100300250 00990070058001240140007001820190005001890820007001948080005002010080005002060090 01100211010000500222011001500227005001300242005001700255013000700272021015700279 020001800436020001300454020002200467020001500489039000500504#VL09.02041#VL09.020 42#Trn Th Ngc Trm#Hng dn t chc thc hin Chng trnh Gio dc Mm non# Mu gio b (3 - 4 tui)#Ch.b.: Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuy t#31000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a182tr.^b27cm#L Thu Hng#L T h nh Tuyt#250451#a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio v in ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio dc mm non mu gi o b 3 - 4 tui#Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#vanh## 00810000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200580004100300260 00990070058001250140007001830190005001900820007001958080005002020080005002070090 01100212010000500223011001500228005001300243005001700256013000700273021015500280 020001800435020002200453020001300475020001500488039000500503#VL09.02043#VL09.020 44#Trn Th Ngc Trm#Hng dn t chc thc hin Chng trnh Gio dc Mm non# Mu gio nh (4 - 5 tui)#Ch.b.: Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tu yt#34000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a202tr.^b27cm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#250452#a ra nhng hng dn mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio la tui 4 - 5 tui#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Chng trnh#Sch gio v in#vanh## 00859000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200580004100300260 00990070058001250140007001830190005001900820007001958080005002020080005002070090 01100212010000500223011001500228005001300243005001700256013000700273021020400280 020001800484020001300502020002200515020001500537039000500552#VL09.02045#VL09.020 46#Trn Th Ngc Trm#Hng dn t chc thc hin Chng trnh Gio dc Mm non# Mu gio ln (5 - 6 tui)#Ch.b.: Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tu yt#35000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b27cm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#250453#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non m u gio ln (5 - 6 tui) v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gi p gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh#Gio dc mu gi o#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#vanh## 00780000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200210003500300600 00560070038001160140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090 01100180010000500191011001500196005001600211013000700227021023100234020000900465 020001200474020001100486039000500497#VL09.02047#VL09.02048#on Nh Kim#V k th ut xy dng#Dng cho cc trng trung cp ngh - cao ng ngh Xy dng#on Nh Kim (ch.b.), ng Thnh Cng#26000#Vi?t#624#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a139tr .^b27cm#ng Thnh Cng#250454#Mt s tiu chun v trnh by bn v; v hnh kh ng gian; hnh chiu vung gc ca cc yu t hnh hc, ca cc khi hnh hc c bn v ca mt vt th; hnh ct v mt ct; c bn v b tng ct thp, kt c u thp v kt cu g#Xy dng#V k thut#Gio trnh#vanh## 00657000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200510003400700120 00850140007000970190005001040820008001098080005001170080005001220090011001270100 00500138011001400143004001800157013000700175021016000182020000800342020000900350 020000800359020000700367039000500374#VL09.02049#VL09.02050#Phm Th H#Hng dn lm chi cho tr bng vt liu d tm#Phm Th H#12000#Vi?t#745.592#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#250455#Hng dn cch to ra nhng con vt ng nghnh lm chi cho tr t cc vt liu v hp ba cng , cc loi v l bng nha mm, cc loi hp bng thic...# chi#Th cng#Ch to#Tr em#vanh## 00636000000000289000450002600110000001500340001100200260004500300130007100700480 00840140006001320190005001380820009001438080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178004001800192005000900210005001800219012005700237013000700294 020001800301020000900319020001300328039000500341#VL09.02051#Chuyn th t chuyn ca Thu Hnh#Xe p con trn ng ph#Truyn tranh#Tuyn chn: Nh Bnh ; Tran h: Nguyn Quang Ton#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b27cm #Ti bn ln th 1#Nh Bnh#Nguyn Quang Ton#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Giao thng#250456#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00642000000000289000450002600110000001500470001100200260005800300130008400700400 00970140007001370190005001440820009001498080005001580080005001630090011001680100 00500179011001400184004001800198005000900216005001700225012005800242013000700300 020001800307020000900325020001300334039000500347#VL09.02052#Da theo truyn Nhn g chic o m ca V Qung#Cng chng t may o nh!#Truyn tranh#Li: Hng Mai ; Tranh: Hong Quc Cng#12500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr. ^b27cm#Ti bn ln th 1#Hng Mai#Hong Quc Cng#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Ngh nghip#250457#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh ## 00646000000000289000450002600110000001500490001100200270006000300130008700700410 01000140006001410190005001470820009001528080005001610080005001660090011001710100 00500182011001400187004001800201005000900219012005800228013000700286005001800293 020001800311020000900329020001300338039000500351#VL09.02053#Da theo truyn C n h u lm vic ca H Huyn#Ho Mi i! Hy ht na i!#Truyn tranh#Li: Hng M ai ; Tranh: Nhm Handpictures#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15 tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Hng Mai#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Ngh nghip#250458#Nhm Handpictures#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# vanh## 00574000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700400004301400060 00830190005000890820009000948080005001030080005001080090011001130100005001240110 01400129004001800143005001000161012006400171005000900235013000700244020001800251 020000900269020001300278039000500291#VL09.02054#A! Ma thu n!#Truyn tranh# S.t., b.s.: Phng H ; Tranh: Nhm Zum#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Phng H#Nhng chuyn hay dnh cho tr m m non. Ch L hi v Bn ma#Nhm Zum#250459#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#vanh## 00626000000000289000450002600110000001500380001100200110004900300130006000700400 00730140006001130190005001190820009001248080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159004001800173005001000191012006700201005001600268013000700284 020001800291020000900309020001300318039000500331#VL09.02055#Da theo truyn cng tn ca c Tin#Hoa Cc o#Truyn tranh#Li: Thu Hng ; Tranh: Nguyn Kim Du n#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1# Thu Hng#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Qu hng - t nc#Ngu yn Kim Dun#250460#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00648000000000289000450002600110000000200190001100300130003000700700004301400060 01130190005001190820009001248080005001330080005001380090011001430100005001540110 01400159004001800173005000900191012006700200005002400267013000700291005001500298 020001800313020000900331020001300340039000500353#VL09.02056#Ngi nh ngt ngo#T ruyn tranh#S.t., b.s.: Minh Thu ; Tranh: Lng Cng nh, Nhm Handpictures grou p#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1# Minh Thu#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch V sinh - Dinh dng#Nhm Handpictures group#250461#Lng Cng nh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#vanh## 00649000000000289000450002600110000001500380001100200270004900300130007600700380 00890140006001270190005001330820009001388080005001470080005001520090011001570100 00500168011001400173004001800187005001000205005001400215012007800229013000700307 020001800314020000900332020001300341039000500354#VL09.02057#Da theo truyn cng tn ca Thu Hng#C con t ca ng Mt Tri#Truyn tranh#Li: Thu Hng ; Tranh : Trn Anh Tun#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Thu Hng#Trn Anh Tun#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Nc v Cc hin tng t nhin#250462#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#vanh## 00644000000000289000450002600110000001500500001100200160006100300130007700700420 00900140006001320190005001380820009001438080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178004001800192005000900210005001900219012006400238013000700302 020001800309020000900327020001300336039000500349#VL09.02058#Da theo truyn Ht cn st li ca Xun Qunh#Ht ng qun#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh : Nguyn Thanh Hng#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm #Ti bn ln th 1#Hng Thu#Nguyn Thanh Hng#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Th gii thc vt#250463#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#va nh## 00614000000000289000450002600110000001500390001100200170005000300130006700700320 00800140006001120190005001180820009001238080005001320080005001370090011001420100 00500153011001400158004001800172005000900190012006400199005000900263013000700272 020001800279020000900297020001300306039000500319#VL09.02059#Da theo truyn cng tn ca Kim Tuyn#S tch ma Xun#Truyn tranh#Li: Minh Th ; Tranh: Nhm Zum #9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#M inh Th#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch L hi v Bn ma#Nhm Zum #250464#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00575000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700450004101400060 00860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132004001800146005000900164005001500173012005700188013000700245020001800252 020000900270020001300279039000500292#VL09.02060#Kin vng i t#Truyn tranh#S. t., b.s.: Nh Bnh ; Tranh: Phm Ngc Tun#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Nh Bnh#Phm Ngc Tun#Nhng chuyn ha y dnh cho tr mm non. Ch Giao thng#250465#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#vanh## 00570000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700390004101400060 00800190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100005001210110 01400126004001800140005000900158012006400167005000900231013000700240020001800247 020000900265020001300274039000500287#VL09.02061#Sc nh n Noel#Truyn tranh#S. t., b.s.: Minh Th ; Tranh: Nhm Zum#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Minh Th#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm no n. Ch L hi v Bn ma#Nhm Zum#250466#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#vanh## 00577000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700470004001400070 00870190005000940820009000998080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134004001800148005001000166005001600176012005500192013000700247020001800254 020000900272020001300281039000500294#VL09.02062#Con yu b lm!#Truyn tranh#S.t ., b.s.: Phng H ; Tranh: Nguyn Kim Dun#12500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a23tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Phng H#Nguyn Kim Dun#Nhng chuy n hay dnh cho tr mm non. Ch Gia nh#250467#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#vanh## 00570000000000277000450002600110000000200100001100300130002100700450003401400070 00790190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100005001210110 01400126004001800140005000900158005001500167012005800182013000700240020001800247 020000900265020001300274039000500287#VL09.02063#Ba anh em#Truyn tranh#S.t., b.s .: Hng Mai ; Tranh: Phm Ngc Tun#12500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a23tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Hng Mai#Phm Ngc Tun#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Ngh nghip#250468#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#vanh## 00585000000000277000450002600110000000200140001100300130002500700460003801400070 00840190005000910820009000968080005001050080005001100090011001150100005001260110 01400131004001800145005000900163005001600172012006700188013000700255020001800262 020000900280020001300289039000500302#VL09.02064#Ch b L Lem#Truyn tranh#S.t., b.s.: Minh Th ; Tranh: Hong Thu Qun#12500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a23tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Minh Th#Hong Thu Qun#Nhng chuyn ha y dnh cho tr mm non. Ch V sinh - Dinh dng#250469#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#vanh## 00592000000000277000450002600110000000200310001100300130004200700430005501400060 00980190005001040820009001098080005001180080005001230090011001280100005001390110 01400144004001800158005000900176005001300185012006400198013000700262020001800269 020000900287020001300296039000500309#VL09.02065#Chuyn i xa ca ch Chut nh#T ruyn tranh#S.t., b.s.: Hng Mai ; Tranh: Trn Xun Du#9500#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Hng Mai#Trn Xun Du#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Th gii ng vt#250470#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00582000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700430004501400060 00880190005000940820009000998080005001080080005001130090011001180100005001290110 01400134004001800148005000900166005001300175012006400188013000700252020001800259 020000900277020001300286039000500299#VL09.02066#T tm c nh ri!#Truyn tran h#S.t., b.s.: Hng Mai ; Tranh: Trn Xun Du#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a15tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Hng Mai#Trn Xun Du#Nhng chuyn ha y dnh cho tr mm non. Ch Th gii ng vt#250471#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#vanh## 00639000000000289000450002600110000001500520001100200210006300300130008400700440 00970140006001410190005001470820009001528080005001610080005001660090011001710100 00500182011001400187004001800201005001000219005001300229012005500242013000700297 020001800304020000900322020001300331039000500344#VL09.02067#Chuyn th t truyn i tai xu x trn bo Ho Mi#i tai ti di qu!#Truyn tranh#Tuyn chn: Ph ng H ; Tranh: Trn Xun Du#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15 tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Phng H#Trn Xun Du#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Bn thn#250472#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00632000000000289000450002600110000001500450001100200210005600300130007700700440 00900140006001340190005001400820009001458080005001540080005001590090011001640100 00500175011001400180004001800194005001000212005001300222012005500235013000700290 020001800297020000900315020001300324039000500337#VL09.02068#Chuyn th t truyn Si con ca Phng Dung#Chu rt nh bn y!#Truyn tranh#Tuyn chn: Phng H ; Tranh: Trn Xun Du#9500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27 cm#Ti bn ln th 1#Phng H#Trn Xun Du#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm no n. Ch Bn thn#250473#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00616000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700590004201400070 01010190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148004001800162005000900180005001300189012005700202005001500259013000700274 020001800281020000900299020001300308039000500321#VL09.02069#on tu mu xanh#Tr uyn tranh#S.t., b.s.: Nh Bnh ; Tranh: Trn Xun Du, Bi Quang Tun#12500#Vi? t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Nh Bnh#Tr n Xun Du#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch Giao thng#Bi Quang Tu n#250474#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00610000000000289000450002600110000001500520001100200090006300300130007200700590 00850140006001440190005001500820009001558080005001640080005001690090011001740100 00500185011001400190005001500204005001400219012002000233005001500253013000700268 020001800275020000900293020001300302039000500315#VL09.02070#Da theo truyn Con Co ca tc gi Nguyn Th Tho#ui Co#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh, Trn Phng An ; Tranh: ng Hong V#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a15tr.^b27cm#ng Thu Qunh#ng Hong V#Sch tranh Mu gio#Trn Phng An#250 475#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#vanh## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020018000600070048000780220004001262210042001300050 01600172008000500188009001100193010000500204011001500209013000700224005001700231 021010400248020000500352020001800357020001100375020001100386039000500397#VL09.02 071#VL09.02072#38500#Vi?t#516#^214#Nguyn Mnh Dng#Hnh hc ho hnh#B.s.: Ngu yn Mnh Dng (ch.b.), Nguyn Vn im#T.1#Hnh chiu thng gc - hnh chiu tr c o#Nguyn Vn im#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b27cm#250476#Nguyn Mnh Dng #Gm nhng bi hc v php chiu, phng php hai hnh chiu thng gc v phng php hnh chiu trc o#Ton#Hnh hc ho hnh#Hnh chiu#Gio trnh#vanh## 00771000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020035000590070029000940220004001230050014001270040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180013000700195005001400202 021019700216020000900413020000900422020001000431020001100441039000500452#VL09.02 073#VL09.02074#30000#Vi?t#625.8#^214#Trn nh Bu#Gio trnh xy dng mt n g t#Trn nh Bu, Dng Hc Hi#T.2#Dng Hc Hi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2009#^a211tr.^b27cm#250477#Trn nh Bu#Khi nim v mt ng nha, y u cu v vt liu, mt ng nha lm bng phng php lng mt v thm nhp, v t liu v cng ngh thi cng mt ng btng nha, xy dng mt ng btng xi mng#Xy dng#ng b#Mt ng#Gio trnh#vanh## 00815000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020050000600070015001100040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179021029000186020001000476020001600486 020001900502020001100521039000500532#VL09.02075#VL09.02076#49000#Vi?t#628.5#^21 4#Lng c Phm#Cng ngh x l nc thi bng bin php sinh hc#Lng c Ph m#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a339tr.^b27cm#250478#Gii thiu nhng khi nim c bn v c s sinh hc trong cng ngh x l nc thi, trnh by s gin mt s phng php khc (c hc, ha hc, l hc) x l nc thi, c bit vi mt s dng nc thi: nc thi ca cng nghip giy, nc thi cng n ghip lin hp ch bin tht,...#Nc thi#X l nc thi#Cng ngh sinh hc#Gi o trnh#vanh## 00740000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010008000450020016000530070026000690050017000950040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151013000700166021022800173020000700401 020000900408020001700417020001100434039000500445#VL09.02077#VL09.02078#30000#Vi ?t#620.1#^214# Sanh#C hc ng dng# Sanh, Nguyn Vn Vng#Nguyn Vn Vng #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b27cm#250479#Nhng kin thc c bn v c hc ng dng. C hc vt rn (ng hc, tnh hc, ng lc hc). Sc bn vt liu (cc vt lc ko - nn ng tm, xon thun tu ca thanh thng, u n phng ca thanh thng, thanh chu lc phc tp)#C hc#ng dng#Sc bn vt li u#Gio trnh#vanh## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020020000590070028000790050013001070040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159013000700174021024900181020001400430 020001900444020001400463020001100477039000500488#VL09.02079#VL09.02080#29000#Vi ?t#576.5#^214#L nh Lng#C s di truyn hc#L nh Lng, Phan C Nhn#Phan C Nhn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b27cm#250480#Vt cht d i truyn. Sao chp ADN. t bin. M di truyn. Di truyn th thc khun. Di tru yn vi khun. ADN ti t hp. Di truyn: nhim sc th, vi nm, ngoi nhim sc th, qun th. Di truyn hc v ngi. Bin d. C s di truyn ca chn ging#D i truyn hc#Vt cht di truyn#Nhim sc th#Gio trnh#vanh## 00833000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020037000610070016000980040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153013000700168021033100175020001500506020001000521 020000900531020001100540039000400551#VL09.02081#VL09.02082#36000#Vi?t#697.9#^21 4#Nguyn Duy ng#Thng gi v k thut x l kh thi#Nguyn Duy ng#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b27cm#250481#Nhng vn c bn v tnh ton nhit m, lng c hi to ra trong nh trn c s xc nh lu ln g kh cn thit kh nhit tha, hi nc v kh c hi to ra trong cng tr nh. Mt s gii php t chc thng gi, chng nng, ht bi v kh c, h thng vn chuyn c kh nn bi, ph thi, cc thit b thu gom bi#X l k thut#Th ng gi#Kh thi#Gio trnh#hh## 01022000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020015000430030041000580290020000990070083001190050019002020040 01800221008000500239009001100244010000500255011001500260005002000275005001700295 00500190031200500140033100600180034501300070036302102450037002000070061502000160 0622020000700638020001100645039000400656#VL09.02083#VL09.02084#27000#Vi?t#531#^ 214#C hc vt rn#Nm th 2 MP - M P* - PC PC* - P T - PT*#Mcanique du solide# Jean Marie Brbec, Jean Nol Briffaut, Philippe Denve... ; Nguyn Xun Chnh d ch#Brbec, Jean Marie#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b27cm#Brif faut, Jean Nol#Denve, Philippe#Desmarais, Thierry#Favier, Alain#Nguyn Xun Ch nh#250482#Gii thiu v ng hc ca cc h cht, chuyn ng ca mt vt rn, nghin cu ng lc cc h cht, nng lng cc h cht, tip xc gia hai vt r n. nh lut v ma st, s quay ca vt rn quanh mt trc c nh v nhiu bi tp in hnh.#C hc#C hc cht rn#Vt l#Gio trnh#hh## 00835000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020047000430070042000900220004001322210062001360050014001980050 01200212005001200224005001200236005001300248004003100261008000500292009001100297 01000050030801100150031301300070032802101260033502000050046102000090046602000180 0475039000400493#VL09.02085#VL09.02086#47500#Vi?t#510#^214#Tuyn chn theo chuy n ton hc v tui tr#Nguyn Hoa L, c Thi, H Huy Bng..#Q.1#Phng php gii ton, ton hc v i sng, lch s ton hc#Nguyn Hoa L# c Thi #H Huy Bng#L Quc Hn#o Hi Long#Ti bn ln th 2, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2009#^a300tr.^b27cm#250483#Tp hp mt s bi vit v pht trin nng lc t duy v k nng gii ton. Gii thiu cc ng dng ca ton hc vo i sng#To n#Bi gii#K nng gii ton#hh## 00747000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010012000470020029000590070043000880220004001310050016001350050 01300151004001900164008000500183009001100188010000500199011001500204013000700219 00500160022602101350024202000120037702000090038902000080039802000110040603900040 0417#VL09.02087#VL09.02088#20000#Vi?t#624.076#^214#ng Vn C#Bi tp v k th ut xy dng#ng Vn C, Nguyn Quang C, on Nh Kim#T.1#Nguyn Quang C#on Nh Kim#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b27cm#250484#Nguyn Qu ang C#Gm cc bi tp lin quan n cc kin thc c bn v k thut: cc tiu chun c bn v v k thut, v hnh hc v biu din vt th#V k thut#Xy d ng#Bi tp#Gio trnh#hh## 00791000000000313000450002600110000002600110001102102030002202000120022502000070 02370200011002440390004002550140007002590190005002660820006002718080005002770010 01300282002001900295007005700314022000400371005001200375005001600387004001800403 008000500421009001100426010000500437011001500442013000700457005001300464#VL09.02 089#VL09.02090#Trnh by cc kin thc c bn v v k thut c kh nh: V qui c bnh rng v l xo, dung sai v nhm b mt, bn v chi tit, lp, bn v kh ai trin, hn v kt cu kim loi, s , bn v xy dng#V k thut#C kh#Gi o trnh#hh#35000#Vi?t#621.8#^214#Trn Hu Qu#V k thut c kh#B.s.: Trn H u Qu (ch.b.), ng Vn C, Nguyn Vn Tun#T.2#ng Vn C#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b27cm#250485#Trn Hu Qu## 01039000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020034000410030027000750070053001020050016001550080005001710090027001760100 00500203011001500208005001500223005001800238005001500256005001200271015007900283 01300070036202102460036902000140061502000080062902000150063702000170065202000090 0669020000700678039000400685#VL09.02092#VL09.02091#Vi?t#330.9597#^214#K yu hi tho khoa hc Quc gia#C s l lun v thc tin#Nguyn Th Doan, Lng Xun Q u, Nguyn nh Hng..#Nguyn Th Doan#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a5 05tr.^b29cm#Lng Xun Qu#Nguyn nh Hng#Nguyn Vn Nam#L Du Phong#TTS ghi : Ban chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam. Hi ng L lun...#250486#Tr nh by v nhng vn chung v l thuyt v m hnh kinh t tng qut ca Vit Nam, s hu, thnh phn kinh t v vai tr qun l ca nh nc, mi quan h gi a nh nc v th trng, tng trng kinh t v cc chnh sch pht trin kinh t#Kinh t v m#Qun l#Thi k qu #Ch ngha x hi#Vit Nam#K yu#hh## 00738000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820013000468080005000590010015000640020060000790070021001390080005001600090 02000165010000500185011001500190013000700205021014800212020000800360020002300368 020002100391020000900412020002300421039000400444#VL09.02094#VL09.02095#VL09.0209 3#150000#Vi?t#324.25970709#^214#Bi Th Thu H#80 nm ng Cng sn Vit Nam - nhng chng ng thng li#Bi Th Thu H ch.b.#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^ a599tr.^b27cm#250487#Trnh by lch s ng Cng sn Vit Nam t khi c thnh lp nm 1930 n qu trnh u tranh gii phng dn tc v xy dng, pht trin t nc#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#hh## 00783000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020044000380070048000820050015001300050013001450080005001580090020001630100 00500183011001500188005001600203005001400219005001800233015005800251013000700309 021011400316020001200430020000700442020000700449020000900456039000400465#VL09.02 096#VL09.02097#Vi?t#959.7#^214#Nhng pht hin mi v kho c hc nm 2008#Tng Trung Tn, Bi Vn Lim, Lm Th M Dung..#Tng Trung Tn#Bi Vn Lim#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a744tr.^b27cm#Lm Th M Dung#ng Hng Sn#Nguyn Cng Kh anh#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#250488#Gii thiu nhng thnh qu t c, nhng pht hin kho c mi trn ton quc ca cng t c kho c hc nm 2008#Kho c hc#Di ch#Di vt#Vit Nam#hh## 00679000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360020052000410080005000930090020000980100005001180110015001230150058001380130 00700196021016800203020001300371020000800384020001200392020000900404020000800413 039000400421#VL09.02099#VL09.02100#Vi?t#016.9301#^214#Tng mc lc 40 nm tp ch Kho c hc (1969-2009)#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a208tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#250489#Gii thiu tng mc lc cc bi vit theo tn tc gi. Phn loi cc bi tp ch theo cc chuyn , the o a danh hnh chnh, theo tn tc gi v a im kho c hc#Tng mc lc#Tp ch#Kho c hc#Vit Nam#Th mc#hh## 00842000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020015000600070063000750220004001380050015001420050 01400157004003000171008000500201009002100206010000500227011001500232013000700247 005001700254021022600271020000900497020000700506020001100513039000400524#VL09.02 101#VL09.02102#34000#Vi?t#526#^214#Nguyn Trng San#Trc a c s#B.s. : Nguy n Trng San (ch.b.), o Quang Hiu, inh Cng Ho#T.2#o Quang Hiu#inh Cng Ho#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a260tr.^b27cm# 250490#Nguyn Trng San#Trnh by cc vn chung v li khng ch mt bng ph c v o v bn a hnh. Li tam gic cp 1 v 2, li ng truyn cp 1 v 2, li khng ch cao. Gii thiu bn s a hnh v chnh xc bn a hnh#Trc a#Bn #Gio trnh#hh## 00686000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010016000540020011000700030016000810070043000970060 00900140008000500149009002000154010000500174011001500179015008400194013000700278 021006600285020001000351020001000361020000900371039000400380#VL09.02103#VL09.021 05#VL09.02104#32000#Vi?t#428#^214#Hutchinson, Tom#Life lines#Student' s book#To m Hutchinson ; Hng c dch, gii thiu#Hng c#^aH.#^aT in Bch khoa#2009# ^a108tr.^b27cm#Ngoi ba sch ghi: Life lines : Elemnentary: Student's book and workbook with key#250491#Bi hc giao tip ng php ting Anh c bn cho ngi mi bt u#Ting Anh#Giao tip#Ng php#hh## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010016000540020011000700030016000810070043000970060 00900140008000500149009002000154010000500174011001500179015008900194013000700283 021011700290020001000407020000900417039000400426#VL09.02107#VL09.02108#VL09.0210 6#32000#Vi?t#428#^214#Hutchinson, Tom#Life lines#Student' s book#Tom Hutchinson ; Hng c dch, gii thiu#Hng c#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a107tr.^b27 cm#Ngoi ba sch ghi: Life lines : Pre-intermediate: Student' s book and workbo ok with key#250492#Gm cc bi hc v ng php, t vng ting Anh v cc ch : cuc sng hin i, x hi,... theo trnh trung cp#Ting Anh#Ng php#hh## 00858000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020037000540070080000910050019001710050013001900080 00500203009001800208010000500226011001500231005001400246005001600260005001400276 01500680029001300070035802101120036502000070047702000090048402000090049302000140 0502039000400516#VV09.16687#VV09.16688#VV09.16689#62000#Vi?t#301#^214#X hi d n s Malaysia v Thi Lan#L Th Thanh Hng, V Xun Vinh, Nguyn Vn H... ; L Th Thanh Hng (ch.b.)#L Th Thanh Hng#V Xun Vinh#^aH.#^aKhoa hc x h i#2009#^a342tr.^b21cm#Nguyn Vn H#Nguyn Ngc Lan#Phm Th Vinh#TTS ghi: Vi n Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #250493#Tng quan v x h i dn s. Trnh by v x hi dn s Malaysia v Thi Lan trong tng quan so snh vi nhau#X hi#Thi Lan#Malaixia#X hi dn s#hh## 00960000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200190 00450290032000640070042000960050015001380050013001530140008001660190005001740820 00400179808000500183008000500188009001800193010000500211011001600216015005900232 013000700291021030500298020001000603020001100613020001800624039000400642#VV09.16 690#VV09.16691#VV09.16692#H Hi Thu#T in Anh - Vit#English - Vietnamese di ctionary#H Hi Thu, Chu Khc Thut, Cao Xun Ph#Chu Khc Thut#Cao Xun Ph#2 60000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a2139tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Ngn ng hc#250494#Gii thiu 150000 mc t tin g Anh chnh v t phi sinh, mi t gm cc thng tin: cch pht m ting Anh hi n i, li gii ngha bng ting Vit, t ting Vit tng ng, cc ngha n g php ca t, cc sc thi ngha theo cc phong cch khc nhau ca t trong ting Anh v ting Vit khi s dng#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#hh## 00944000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700580 00730050014001310050016001450140007001610190005001680820006001738080005001790080 00500184009002000189010000500209011001500214015006700229005001600296005001600312 00500160032801300070034402102170035102000060056802000080057402000110058202000090 0593039000400602#VV09.16693#VV09.16695#VV09.16694#Con ngi vn ho - quyn v p ht trin#Mai Qunh Nam (ch.b.), Nguyn Hng Anh, V Th Minh Chi..#Mai Qunh Na m#Nguyn Hng Anh#70000#Vi?t#304.6#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a691tr.^ b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Con ngi#V Th Minh Chi#L Th an Dung#Trng Vn Dng#250495#Trnh by v vn xy dng con ngi v pht trin ngun nhn lc; ngi Vit Nam trong mi quan h gia trit hc, o c v tn gio; con ngi v vn ho; quyn con ngi; pht trin con ngi v ngun nhn lc#Ngi#Vn ho#Nhn quyn#Nhn lc#hh## 00692000000000253000450002600110000002600110001100200550002200700190007700500080 00960140007001040190005001110820010001168080005001260080005001310090020001360100 00500156011001500161013000700176021021800183020001800401020000800419020000700427 039000400434#VV09.16696#VV09.16697#B quyt chm sc v hi sinh sc p dnh ch o bn gi#L Hnh tuyn son#L Hnh#36000#Vi?t#646.70082#^214#^aH.#^aT in B ch khoa#2009#^a295tr.^b21cm#250496#Gii thiu nhng b quyt chm sc sc p m t cch khoa hc, t ch n ung c li cho sc kho, cch to m phm t ngu yn liu thin nhin, cch trang im che khuyt im n cch bo qun v s d ng m phm...#Chm sc sc kho#Lm p#Ph n#hh## 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200310 00440030022000750070011000970140007001080190005001150820010001208080005001300080 00500135009002000140010000500160011001500165013000700180021020500187020001800392 020001900410020000300429039000400432#VV09.16698#VV09.16700#VV09.16699#L Vn Anh #Quan h M - ASEAN (1967-1997)#Lch s v trin vng#L Vn Anh#60000#Vi?t#327 .73059#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a427tr.^b21cm#250497#Trnh by v M vi khu vc ng Nam trc nm 1967, s ra i v pht trin ca ASEAN trong n hng nm 1967 - 1997, quan h M - ASEAN 1967 - 1997, qu kh v trin vng s p ht trin quan h M - ASEAN#Quan h i ngoi#Quan h ngoi giao#M#hh## 00795000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700570 00610060020001180140007001380190005001450820006001508080005001560080005001610090 02000166010000500186011001500191015004300206006001500249006001800264006001300282 00500130029501300070030802101150031502000170043002000080044702000100045503900040 0465#VV09.16701#VV09.16702#VV09.16703#301 cu m thoi ting Hoa#Dch: Trn Th Thanh Lim (ch.b.)... ; Phan Vn Cc h..#Trn Th Thanh Lim#35000#Vi?t#495.1 #^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: i hc H Ni - i hc i Nam#Trn c Thnh#Trng Ngc Qunh#Chu V Linh#Phan Vn Cc#250498# Gm 48 bi vi 800 t thng dng, vi 301 cu m thoi thng ngy bng ting Trung Quc, c gii thch ng php#Ting Trung Quc#Mu cu#m thoi#hh## 00712000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200180003700300340 00550070015000890140007001040190005001110820006001168080005001220080005001270090 02000132010000500152011001500157013000700172021015500179020000900334020001100343 020001300354020001400367020000700381020001800388039000400406#VV09.16704#VV09.167 05#Nguyn Vn Sn#Bnh cao huyt p#285 mn n v cch phng tr bnh#Nguyn Vn Sn#26000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a207tr.^b21cm#250499# Trnh by phng php n ung i vi bnh nhn cao huyt p, cch phng v iu tr bnh ny. Gii thiu cc mn n thch hp cho ngi bnh cao huyt p#iu tr#Phng bnh#Cao huyt p#Bnh tim mch#Mn n#Chm sc sc kho#hh## 00854000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010004000540020020000580030015000780290012000930070 04400105022000400149221004400153005001200197006000900209008000500218009002000223 01000050024301100150024801300070026300500040027002101950027402000100046902000100 0479020001100489039000400500#VV09.16706#VV09.16708#VV09.16707#30000#Vi?t#428#^2 14#Liz#Ting Anh giao tip#English course#New headway#Liz, John Soars ; Hng c dch, gii thiu#T.1#Elementary: Student's and workbook with key#Soart, John#H ng c#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a111tr.^b25cm#250500#Liz#Hng dn hc ti ng Anh giao tip theo chng trnh Headway c th gm: s dng cc qui tc ng p hp, t vng, luyn tp k nng c, k nng vit, k nng ni km theo bi tp cng c kin thc#Ting Anh#Giao tip#Gio trnh#hh## 00827000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010004000540020020000580030015000780290012000930070 04400105022000400149221005000153005001200203006000900215008000500224009002000229 01000050024901100150025401300070026900500040027602101620028002000100044202000100 0452020001100462039000400473#VV09.16709#VV09.16711#VV09.16710#30000#Vi?t#428#^2 14#Liz#Ting Anh giao tip#English course#New headway#Liz, John Soars ; Hng c dch, gii thiu#T.2#Pre-intermediate: Student's and workbook with key#Soart, J ohn#Hng c#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a100tr.^b25cm#250501#Liz#Gii thiu phng php hc ting Anh giao tip theo chng trnh Headway c th gm: hc ng php, t vng, k nng c, ni, vit v nghe theo cc ch c th#Ting Anh #Giao tip#Gio trnh#hh## 00971000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200300003400700420 00640050014001060140007001200190005001270820011001328080005001430080005001480090 02700153010000500180011001500185015007700200013000700277005001400284021033400298 020001900632020001100651020001500662039000400677#VV09.16712#VV09.16713#L Ch H ng#Cng tc quc phng - an ninh#L Ch Hng, Nguyn Vn K, Cp Tun Xun#Nguy n Vn K#28000#Vi?t#355.009597#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a231t r.^b21cm#Lu hnh ni b. - TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qu n s#250502#Cp Tun Xun#Trnh by v cng tc quc phng. Gii thiu mt s n i dung c bn v xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia. Cn g tc an ninh vi vn v dn tc, tn gio, bo v an ninh quc gia v gi g n trt t, an ton x hi: xy dng phong tro bo v an ninh t quc v u tra nh phng chng ti phm v t nn x hi#An ninh quc phng#Quc phng#Bo v t quc#hh## 00997000000000361000450002600110000002600110001100200290002200300610005100700660 01120050015001780140007001930190005002000820004002058080005002090080005002140090 02700219010000500246011001500251015006400266005001400330005001200344005001400356 00400180037001300070038802101560039502000080055102000130055902000180057202000160 0590020001400606020001100620039000400631#VV09.16714#VV09.16715#Gio trnh tin h c i cng#Dng cho sinh vin khi ngnh Kinh t v Qun tr kinh doanh#Hn Vi t Thun (ch.b.), Trn Cng Un, Bi Th Ng, ng Qu Vinh#Hn Vit Thun#49000 #Vi?t#005#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a407tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Tin hc kinh t#Trn Cng Un#Bi Th Ng#n g Qu Vinh#Ti bn ln th 1#250503#Trnh by mt s khi nim c s ca tin hc nh: h iu hnh, son tho vn bn, qui trnh gii mt bi ton trn my tnh bng ngn ng lp trnh Pascal#Tin hc#H iu hnh#Son tho vn bn#Ngn ng Pascal#Mng my tnh#Gio trnh#hh## 00949000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200270 00460070064000730050016001370140007001530190005001600820006001658080005001710080 00500176009002700181010000500208011001500213015004200228005001900270013000700289 02102490029602000080054502000080055302000090056102000110057002000150058102000110 0596039000400607#VV09.16716#VV09.16717#VV09.16718#Bi Anh Tun#Gio trnh hnh v i t chc#B.s.: Bi An Tun, Phm Thu Hng (ch.b.) , Phm Th Bch Ngc#Phm T hu Hng#36000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a279tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Phm Th Bch Ngc#250504#Tng qu an v hnh vi t chc, c s ca hnh vi c nhn, ra quyt nh c nhn, to n g lc cho ngi lao ng, c s ca hnh vi nhm, lnh o v quyn lc, giao ti p trong t chc, c cu t chc, vn ho t chc, thay i v pht trin t ch c#Hnh vi#T chc#Qun tr#Kinh doanh#Ngun nhn lc#Gio trnh#hh## 01037000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200290003600700540 00650050012001190140007001310190005001380820004001438080005001470080005001520090 02700157010000500184011001500189015005800204005001800262004004000280013000700320 02103190032702000190064602000090066502000110067402000110068502000110069603900040 0707#VV09.16719#VV09.16720#Trn Minh o#Gio trnh marketing quc t#Trn Minh o, V Tr Dng (ch.b.), Trng nh Chin#V Tr Dng#35000#Vi?t#382#^214#^aH .#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#Trng nh Chin#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#250505#Tng quan v marketing quc t. Mi trng marketing quc t. Nghin cu marketing quc t. Phn on v la chn th trng. Phn tch cnh tranh v chin lc quc t ca cng ty. Thm nhp v m rng th trng quc t. Quy t nh sn phm, gi, xc tin hn hp trn th trng quc t. Marketing xut - nhp khu#Thng mi quc t#Tip th#Th trng#Cnh tranh#Gio trnh#hh## 01017000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020029000710030017001000070020001170220 00400137008000500141009002700146010000500173011001500178015003500193013000700228 00500150023502103920025002000100064202000090065202000090066102000170067003900040 0687#VV09.16722#VV09.16723#VV09.16721#50000#Vi?t#659.1#^214#Lu Vn Nghim#Thc hin qun tr qung co#Sch chuyn kho#Lu Vn Nghim b.s.#T.1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a407tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn#250506# Lu Vn Nghim#Trnh by v bn cht ca qun tr qung co; k hoch qung co v chin lc truyn thng; truyn thng marketing tch hp; xc nh mc tiu q ung co; phn on th trng mc tiu v nh v sn phm; xc nh hiu qu c a qung co; hiu v thi v li ch cn bn; s ch v s am hiu ca ng i tiu dng; gn tnh cm vi nhn hiu; gi tr, hnh nh v tch cch ca nh n hiu#Qung co#Qun tr#Tip th#Sch chuyn kho#hh## 01161000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200210003300701010 00540050012001550050019001670140007001860190005001930820006001988080005002040080 00500209009002700214010000500241011001500246013000700261015005800268005001600326 00500200034200500130036200500120037500500170038700500130040402103240041702000090 0741020001200750020001300762020000800775039000400783#VV09.16724#VV09.16725#VV09. 16726#nh gi thng hiu#Ken Runkel, Charles E. Brymer, Gerald Corbett... ; B. s.: V Tr Dng, Nguyn Tin Dng, Trn Vit H#Runkel, Ken#Brymer, Charles E.#4 5000#Vi?t#658.8#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a350tr.^b21cm#250507 #TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#Corbett, Gerald#Glove r, Christopher#Haigh, David#V Tr Dng#Nguyn Tin Dng#Trn Vit H#Trnh by bn cht ca thng hiu, li ch ca vic nh gi thng hiu, phng php tha y th trong nh gi thng hiu, nh gi thng hiu v nhn hiu, tnh ton v d bo v thng hiu, vai tr ca vic to thng hiu, phn tch sc mnh c a nhn hiu, k ton thng hiu, h thng qun l gi tr thng hiu...#nh g i#Thng hiu#Doanh nghip#Qun l#hh## 00823000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200140003300700560 00470050008001030050013001110140008001240190005001320820012001378080005001490080 00500154009001100159010000500170011001800175005001700193005001300210005001600223 01300070023902101670024602000170041302000100043002000200044002000090046002000120 0469039000400481#VV09.16727#VV09.16729#VV09.16728#Bc H Php#B.s.: Hng H, C hu c Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hng..#Hng H#Chu c Tnh#120000#Vi?t#959.70 31092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a230tr.^b30x25cm#Nguyn Th Hng#Phm Th Lai# Nguyn Th Tnh#250508#Gii thiu ch yu v cuc sng v hot ng cch mng c a Ch tch H Ch Minh Php trong nhng nm thng u ca cuc hnh trnh i t m ng cu nc 1917 - 1923#Lch s hin i#Cuc sng#Hot ng cch mng#Vi t Nam#H Ch Minh#hh## 00599000000000265000450002600110000002600110001100200160002200700310003800500150 00690050015000840140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01100127010000500138011001800143013000700161021011800168020002100286020000700307 020001500314039000400329#VV09.16730#VV09.16731#Khm ph v tr#Trn Mnh Ton, ng Thanh Hi#Trn Mnh Ton#ng Thanh Hi#29500#Vi?t#523.1#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a128tr.^b21x21cm#250509#Trnh by v mt tri, mt trng, cc hnh tinh , cc ngi sao v con ngi khm ph, chinh phc v tr nh th no#Khoa hc thng thc#V tr#Sch thiu nhi#hh## 00801000000000301000450002600110000002600110001100200130002200700710003500500140 01060050023001200140007001430190005001500820004001558080005001590080005001640090 01100169010000500180011001800185005001800203012002700221013000700248021017900255 020001300434020001200447020002100459020001500480039000400495#VV09.16732#VV09.167 33#C th ngi#B.s.: L Quang Long (ch.b.), Nguyn Th Vi Anh, Nguyn Th Thanh Huyn#L Quang Long#Nguyn Th Thanh Huyn#28000#Vi?t#612#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a104tr.^b21x21cm#Nguyn Th Vi Anh#T sch Kin thc tui th#250510#Trn h by v cc c quan v b phn trong c th con ngi: b no, c, xng, mu, tim, d dy, da, mn... ng thi hng dn cch v sinh c nhn v chm sc sc kho bn thn#C th ngi#Sinh l hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#hh# # 00789000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020025000470070083000720220004001552210034001590050016001930050 01100209005001400220005001500234004001800249008000500267009001100272010000500283 01100150028802100570030302000170036002000080037702000160038502000160040103900040 0417013000700421020001100428#VV09.16734#VV09.16735#33000#Vi?t#530.076#^214#Bi tp vt l l thuyt#Nguyn Hu Mnh, T Duy Li, nh Thanh, L Trng Tng ; Nguyn Hu Mnh ch.b.#T.2#C hc lng t - vt l thng k#Nguyn Hu Mnh#T Duy Li# nh Thanh#L Trng Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2009#^a3 83tr.^b21cm# bi v li gii v c hc lng t v vt l thng k#Vt l l t huyt#Bi tp#C hc lng t#Vt l thng k#hh#250511#Gio trnh## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020024000590030037000830070016001200220005001362210 01300141004001900154008000500173009001100178010000500189011001500194013000700209 005001600216021016100232020000800393020001300401020001100414039000400425#VV09.16 736#VV09.16737#12500#Vi?t#546#^214#Nguyn nh Chi#C s l thuyt ho hc#Dng cho cc trng i hc K thut#Nguyn nh Chi#Ph.1#Cu to cht#Ti bn ln t h 15#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b21cm#250512#Nguyn nh Chi#Trnh by cc k in thc v cu to nguyn t v h thng tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho hc v cu to nguyn t, trng thi tp hp ca vt cht#Ho hc#Cu t o cht#Gio trnh#hh## 00760000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020024000550030037000790070012001160220005001282210 04700133004001900180008000500199009001100204010000500215011001500220013000700235 00500120024202101000025402000080035402000190036202000130038102000130039402000110 0407039000400418#VV09.16738#VV09.16739#22000#Vi?t#541#^214#Nguyn Hnh#C s l thuyt ho hc#Dng cho cc trng i hc K thut#Nguyn Hnh#Ph.2#Nhit ng ho hc. ng ho hc. in ho hc#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 63tr.^b21cm#250513#Nguyn Hnh#Gm phn l thuyt, cu hi n tp v bi tp ph n nhit ng ho hc, ng ho hc v in ho hc#Ho hc#Nhit ng ho hc# ng ho hc#in ho hc#Gio trnh#hh## 00882000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020018000600070017000780220005000952210035001000040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174013000700189005001700196 021030700213020001400520020001100534020000800545020001100553039000400564#VV09.16 740#VV09.16741#27000#Vi?t#543#^214#Nguyn Tinh Dung#Ho hc phn tch#Nguyn Ti nh Dung#Ph.3#Cc phng php nh lng ho hc#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2009#^a303tr.^b21cm#250514#Nguyn Tinh Dung#i tng, nhim v ca phn tch nh lng. Biu din v nh gi kt qu phn tch nh lng. Cc php o chn h xc trong phn tch nh lng ho hc. i cng v phn tch th tch. Phn g php phn tch khi lng, chun axt - baz, chun to phc, chun k t ta v chun xi ho - kh#Ho phn tch#nh lng#Ho hc#Gio trnh#hh ## 00728000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200380003200700100 00700140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124013000700139021026200146020001000408020001100418020001800429 020001100447039000400458#VV09.16742#VV09.16743#Trn Sng#Kinh Dch Trung y dng sinh hin i#Trn Sng#26000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b2 1cm#250515#Gii thiu v mi quan h gia Kinh dch vi Trung y. Trnh by v: t hut on bnh c sc ca Trung y; trung y - ng hnh bin chng; tr liu bnh tt; m thc dng sinh; sinh hot - dng sinh; kh cng - dng sinh; s thu t - kin trc - kh - dng sinh#Kinh dch#Dng sinh#Chm sc sc kho#Trung Qu c#hh## 01022000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020016000540290014000700070072000840220004001560050 01500160005001400175005001500189005001800204005001900222004001800241008000500259 00900110026401000050027501100150028001300070029502102940030202000100059602000090 0606020000700615020001100622020001100633039000400644#VV09.16744#VV09.16745#VV09. 16746#22000#Vi?t#428#^214#Ting Anh c s#Basic English#Trn Vn Phc, H Th M Hu, Trng Bch L... ; Trn Vn Phc ch.b.#T.1#Trn Vn Phc#H Th M H u#Trng Bch L#Tn N Thanh Thu#L Th Hunh Trang#Ti bn ln th 5#^aH.#^aG io dc#2009#^a242tr.^b21cm#250516#Cng c v pht trin kin thc v ng m, ng php, t vng v k nng giao tip ngn ng t trnh tng ng vi trnh s cp (elemntary) ln n trnh tin trung cp (pre-intermedite) thng qu a vic rn luyn cc k nng tng hp nghe, ni, c, vit v k thut dch xui - ngc#Ting Anh#Ng php#Ng m#Dch thut#Gio trnh#hh## 00712000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200400 00430070010000830140007000930190005001000820004001058080005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135013000700150021020900157020000800366020001000374 020000400384020001100388020001700399039000600416#VV09.16747#VV09.16748#VV09.1674 9#Trn Sng#Nhng nghch l trong lch s Trung Hoa#Trn Sng#53500#Vi?t#951#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a535tr.^b21cm#250517#Gii thiu nhng bi hc kinh nghi m lch s, nhng quyn mu chnh tr u vit v thut dng ngi gip cc vua c ha Trung Hoa tr l tt quc gia, bi tr cc t oan, cch tn, hp vi lng d n v thi i#Lch s#Chnh tr#Vua#Trung Quc#Thut dng ngi#pdung## 00590000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700100 00640140007000740190005000810820011000868080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123005001000138004001800148013000700166021008100173020001000254 020000800264020000900272020001400281039000500295#VV09.16750#VV09.16751#VV09.1675 2#Gip em hc thnh ng, tc ng#ng Thm#20000#Vi?t#398.909597#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a238tr.^b21cm#ng Thm#Ti bn ln th 1#250518#Hng dn cc em h c sinh hc mt s cu thnh ng, tc ng qua nhng cu chuyn#Thnh ng#Tc ng #Vit Nam#Sch c thm#Dung## 00792000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200510 00410070008000920140007001000190005001070820008001128080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161021030200168020000900470020001100479 020000800490020001000498039000600508#VV09.16753#VV09.16755#VV09.16754#Hu t# c trng ngn ng v vn ho giao tip ting Vit#Hu t#27500#Vi?t#495.922#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a263tr.^b21cm#250519#Tm hiu v ngun gc v c im c bn ca ting Vit. Mi quan h gia ngn ng v vn ho. Ngn ng v vn ho giao tip, hnh thc giao tip, qu trnh giao tip, quan h giao tip trong gia nh. Cc kiu giao tip mang tnh x hi lng x v mt s nghi thc li ni t hng gp trong ting Vit#Ngn ng#Ting Vit#Vn ho#Giao tip#pdung## 00599000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450070012000650140008000770190005000850820009000908080005000990080005001040090 01100109010000500120011001500125013000700140021013300147020001100280020000900291 020000800300020000800308039000500316#VV09.16756#VV09.16757#VV09.16758#o Duy An h#T in truyn Kiu#o Duy Anh#138000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a663tr.^b21cm#250520#Gii ngha tt c nhng t n, t kp, nhng thnh ng v t t, nhng hnh tng v in tch vn hc trong tc phm "Truyn Kiu"#Ti ng Vit#Tc phm#Vn hc#T in#Dung## 00779000000000301000450002600110000002600110001100200360002200700850005801400070 01430190005001500820006001558080005001610080005001660090011001710100005001820110 01500187005001200202004001800214005001700232005001500249005001800264013000700282 021014700289020001100436020001100447020001400458039000500472#VV09.16759#VV09.167 60#Hi p v ti nguyn v mi trng#L Vn Khoa, Trn Thin Cng, Trn Khc Hip, Trnh Th Hi Yn ; L Vn Khoa ch.b.#17200#Vi?t#333.7#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a215tr.^b20cm#L Vn Khoa#Ti bn ln th 3#Trn Thin Cng#Trn Khc Hip#Trnh Th Hi Yn#250521#Nhng kin thc c bn v ti nguyn thin nhin, sinh thi, mi trng v gio dc mi trng nc ta di dng cc cu hi v tr li ngn gn#Mi trng#Ti nguyn#Sinh thi hc#Dung## 00664000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700260006701400070 00930190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100005001320110 01500137005001500152004001800167013000700185021016400192020001800356020000800374 020001000382039000600392#VV09.16761#VV09.16762#Truyn k v b mt ca thi tit v kh hu#Nguyn Kim Ln s.t., b.s.#11000#Vi?t#551.6#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a123tr.^b21cm#Nguyn Kim Ln#Ti bn ln th 3#250522#Tm hiu nhng b n c a t nhin trong cuc sng xung quanh ta c th v thi tit, kh hu, cc ma, ngy m, ma, sm chp, gi, quyn p, tng zn, sa mc...#Khoa hc t nhin#K h hu#Thi tit#pdung## 00488000000000253000450002600110000002600110001100200210002200700550004301400060 00980190005001040820006001098080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141005001800155013000700173005001400180020001700194020000900211020000900220 039000500229#VV09.16764#VV09.16763#Khc ng dao ca b#Nguyn Mai Phng tuyn chn ; Minh ho: Pencilgraphic#7500#Vi?t#398.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr .^b21cm#Nguyn Mai Phng#250523#Pencilgraphic#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng da o#Dung## 00859000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020021000580070013000790220004000922210034000960080 00500130009001100135010000500146011001400151013000700165005001300172021027800185 02000110046302000170047402000090049102000100050002000070051002000100051703900060 0527#VV09.16765#VV09.16766#10000#Vi?t#158.1#^214#Bi Tin Qu#Suy ngm v la c hn#Bi Tin Qu#T.1#Nhng iu x hi khng mong mun#^aH.#^aGio dc#2009#^a63 tr.^b21cm#250524#Bi Tin Qu# cp ti mt s vn tiu cc hin nay ca th h tr c nh hng khng tt n x hi, tnh trng li bing v khng ngh n ghip, khng hiu mnh, thiu trch nhim, khng hong tinh thn ... nhm gip c c bn tr t hon thin bn thn, sng c ch cho gia nh, x hi#Tm l hc#T hanh thiu nin#Tiu cc#nh hng#X hi#Cuc sng#pdung## 00775000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020021000580070013000790220004000922210026000960080 00500122009001100127010000500138011001400143013000700157005001300164021022500177 020001100402020001100413020001100424020001000435020001000445039000600455#VV09.16 767#VV09.16768#10000#Vi?t#158.1#^214#Bi Tin Qu#Suy ngm v la chn#Bi Tin Qu#T.2#Gia hai dng trong - c#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b21cm#250525#Bi Tin Qu#Phn tch nhng mt tch cc, tiu cc ca gii tr trn kha cnh x hi hc v tm l hc nhm gip h nh gi ng bn thn, t duy, hnh ng n g n hng ti s hon thin nhn cch con ngi trong x hi hin i#Tm l hc#X hi hc#Hon thin#Nhn cch#Cuc sng#pdung## 00773000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020021000580070013000790220004000922210039000960080 00500135009001100140010000500151011001400156013000700170005001300177021020700190 020001100397020001700408020001000425020000700435020001100442039000600453#VV09.16 769#VV09.16770#10000#Vi?t#158.1#^214#Bi Tin Qu#Suy ngm v la chn#Bi Tin Qu#T.3#Con ng i n nhng vng nguyt qu#^aH.#^aGio dc#2009#^a68tr.^b21 cm#250526#Bi Tin Qu#Phn tch, bnh lun mt s vn tiu cc ca gii tr trong x hi hin nay nhm gip bn tr t duy, hnh ng, khm ph bn thn, ho n thin nhn cch trong quan h vi gia nh, ni lm vic v x hi#Tm l hc #Thanh thiu nin#Nhn cch#T duy#Thnh cng#pdung## 00561000000000277000450002600110000000200330001100700490004400500140009300500180 01070140006001250190005001310820007001368080005001430080005001480090011001530100 00500164011001400169004001800183012002700201013000700228020001100235020000900246 020000900255020001400264039000500278#VV09.16771#B tp t, tp vit qua tr chi #V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Nguyn Quang Ton#V Duy Phng#Nguyn Quang To n#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Gi p b chun b vo lp 1#250527#Tp t mu#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#Dung# # 00562000000000277000450002600110000000200360001100700490004700500140009600500180 01100140006001280190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172004001800186012002700204013000700231020000700238020001100245 020000900256020001400265039000500279#VV09.16772#B lm quen vi ch s qua tr c hi#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Nguyn Quang Ton#V Duy Phng#Nguyn Quang Ton#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 1 #Gip b chun b vo lp 1#250528#Ch s#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dung ## 00669000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700630004200500190 01050050014001240140006001380190005001440820009001498080005001580080005001630090 01100168010000500179011001400184012002000198005001500218013000700233015009400240 020001800334020000900352020001300361039000500374#VV09.16773#Chuyn ca d con#Tr uyn tranh#Li: Nguyn Thanh Giang, Trn Phng An ; Tranh: ng Hong V#Nguyn Thanh Giang#ng Hong V#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr. ^b26cm#Sch tranh mu gio#Trn Phng An#250529#Da theo "Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch (tr 5-6 tui)"#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Dung## 00563000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700380004500500070 00830140006000900190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012004200150013000700192005001400199015002700213020001800240 020000900258020001300267039000500280#VV09.16774#Cuc diu hnh k l#Truyn tran h#L Vn b.s. ; Minh ho: Pencilgraphic#L Vn#7500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a31tr.^b21cm#B khm ph th gii xung quanh. S lng#250530#Penc ilgraphic#Da theo truyn nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dun g## 00559000000000277000450002600110000000500140001100200160002500300130004100700380 00540050007000920140006000990190005001050820009001108080005001190080005001240090 01100129010000500140011001400145012004300159013000700202015002700209020001800236 020000900254020001300263039000500276#VV09.16775#Pencilgraphic#Mau dy bn i!#Tr uyn tranh#L Vn b.s. ; Minh ho: Pencilgraphic#L Vn#7500#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#B khm ph th gii xung quanh. Thi gian#2 50531#Da theo truyn nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Dung## 00566000000000277000450002600110000000500140001100200250002500300130005000700380 00630050007001010140006001080190005001140820009001198080005001280080005001330090 01100138010000500149011001400154012004100168013000700209015002700216020001800243 020000900261020001300270039000500283#VV09.16776#Pencilgraphic#Cuc do chi tron g rng#Truyn tranh#L Vn b.s. ; Minh ho: Pencilgraphic#L Vn#7500#Vi?t#895. 9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#B khm ph th gii xung quanh. M u sc#250532#Da theo truyn nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Dung## 00569000000000277000450002600110000000500140001100200250002500300130005000700380 00630050007001010140006001080190005001140820009001198080005001280080005001330090 01100138010000500149011001400154012004400168013000700212015002700219020001800246 020000900264020001300273039000500286#VV09.16777#Pencilgraphic#Cuc du ngon trn khng#Truyn tranh#L Vn b.s. ; Minh ho: Pencilgraphic#L Vn#7500#Vi?t#895. 9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#B khm ph th gii xung quanh. K ch thc#250533#Da theo truyn nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Dung## 00576000000000277000450002600110000000500140001100200320002500300130005700700380 00700050007001080140006001150190005001210820009001268080005001350080005001400090 01100145010000500156011001400161012004400175013000700219015002700226020001800253 020000900271020001300280039000500293#VV09.16778#Pencilgraphic#Mt ngy rc ri t h v ca Bm#Truyn tranh#L Vn b.s. ; Minh ho: Pencilgraphic#L Vn#7500#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#B khm ph th gii xung qu anh. S i lp#250534#Da theo truyn nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Dung## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070046000710220004001170050015001210050014001360050 01400150008000500164009001100169010000500180011001400185013000700199012001800206 020000500224020000600229020000800235020001400243039000500257#VV09.16779#VV09.167 80#10000#Vi?t#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Thng Nh t, Trn Anh Tuyn#T.1#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tun#^aH.#^aGio dc #2009#^a55tr.^b24cm#250535#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Du ng## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070046000710220004001170050015001210050014001360050 01500150008000500165009001100170010000500181011001400186013000700200012001800207 020000500225020000600230020000800236020001400244039000500258#VV09.16782#VV09.167 81#10000#Vi?t#372.7#^214#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Thng Nh t, Trn Anh Tuyn#T.2#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aGio d c#2009#^a71tr.^b24cm#250536#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#D ung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070045000710220004001160050015001200050014001350050 01400149008000500163009001100168010000500179011001400184013000700198020000500205 020000600210020000800216020001400224039000500238#VV09.16784#VV09.16783#10000#Vi ?t#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.1#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr. ^b24cm#250537#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070045000710220004001160050015001200050014001350050 01400149008000500163009001100168010000500179011001400184012001800198013000700216 020000500223020000600228020000800234020001400242039000500256#VV09.16785#VV09.167 86#10000#Vi?t#372.7#^214#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M , L Thng Nht#T.1#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#^aH.#^aGio dc# 2009#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#250538#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Dun g## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020026000450070046000710220004001170050015001210050014001360050 01500150008000500165009001100170010000500181011001400186012001800200013000700218 020000500225020000600230020000800236020001400244039000500258#VV09.16787#VV09.167 88#10000#Vi?t#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Thng Nh t, Trn Anh Tuyn#T.1#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aGio d c#2009#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#250539#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#D ung## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070046000720220004001180050016001220050014001380050 01400152008000500166009001100171010000500182011001400187013000700201020000500208 020000600213020000800219020001400227039000500241#VV09.16789#VV09.16790#10000#Vi ?t#510.76#^214#T luyn Violympic ton 6#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng V n Qun#T.1#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#^aH.#^aGio dc#2009#^a79 tr.^b24cm#250540#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070067000720220004001390050016001430050018001590050 01600177005001400193008000500207009001100212010000500223011001400228012001800242 013000700260020000500267020000600272020000800278020001400286039000500300#VV09.16 791#VV09.16792#10000#Vi?t#510.76#^214#T luyn Violympic ton 7#Nguyn Hi Chu , Nguyn ng Cng, Nguyn Ngc m, L Thng Nht#T.1#Nguyn Hi Chu#Nguyn ng Cng#Nguyn Ngc m#L Thng Nht#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#T s ch Violympic#250541#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070067000720220004001390050016001430050018001590050 01600177005001400193008000500207009001100212010000500223011001400228012001800242 013000700260020000500267020000600272020000800278020001400286039000500300#VV09.16 793#VV09.16794#10000#Vi?t#510.76#^214#T luyn Violympic ton 8#Nguyn Hi Chu , Nguyn ng Cng, Nguyn Ngc m, L Thng Nht#T.1#Nguyn Hi Chu#Nguyn ng Cng#Nguyn Ngc m#L Thng Nht#^aH.#^aGio dc#2009#^a83tr.^b24cm#T s ch Violympic#250542#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020026000460070046000720220004001180050016001220050014001380050 01400152008000500166009001100171010000500182011001400187013000700201012001800208 020000500226020000600231020000800237020001400245039000500259#VV09.16795#VV09.167 96#10000#Vi?t#510.76#^214#T luyn Violympic ton 9#Nguyn Hi Chu, L Thng N ht, ng Vn Qun#T.1#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#^aH.#^aGio d c#2009#^a77tr.^b24cm#250543#T sch Violympic#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# Dung## 00534000000000265000450002600110000000200240001100700740003500500110010900500120 01200050019001320050015001510140007001660190005001730820006001788080005001840080 00500189009001100194010000500205011001500210013000700225020001100232020000600243 020001400249039000500263#VV09.16797#Ting Vit c bn lp 2#B.s.: Nguyn Tr (ch .b.), L Hng Mai, Nguyn Phng Tho, Nguyn Hu Yn#Nguyn Tr#L Hng Mai#Ngu yn Phng Tho#Nguyn Hu Yn#19200#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a148 tr.^b24cm#250544#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Dung## 00499000000000253000450002600110000000500110001100500160002200200240003800700620 00620050019001240140007001430190005001500820006001558080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187013000700202020001100209020000600220020001400226 039000500240#VV09.16798#Nguyn Tr#Trn Hin Lng#Ting Vit c bn lp 3#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Trn Hin Lng, Xun Th Nguyt H#Xun Th Nguyt H#2020 0#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#250545#Ting Vit#Lp 3#S ch c thm#Dung## 00493000000000253000450002600110000000500110001100500160002200200240003800700590 00620050016001210140007001370190005001440820006001498080005001550080005001600090 01100165010000500176011001500181013000700196020001100203020000600214020001400220 039000500234#VV09.16799#Nguyn Tr#Giang Khc Bnh#Ting Vit c bn lp 4#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Giang Khc Bnh, Trn Hin Lng#Trn Hin Lng#21600#Vi? t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#250546#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Dung## 00669000000000313000450002600110000000500120001100500170002300200440004000700640 00840050017001480140007001650190005001720820007001778080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210005001900225005001600244004004000260013000700300 020000800307020000700315020000600322020000800328020001400336039000500350#VV09.16 800#Nguyn Tri#Nguyn Hng Lin#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 4#B.s .: Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga..#Nguyn Tuyt Nga#18 000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Nguyn Minh Nguyt#Mai Thnh Trung#Ti bn ln th 5, c sa cha, b sung#250547#Lch s#a l#Lp 4 #Bi tp#Sch c thm#Dung## 00669000000000313000450002600110000000500120001100500170002300200440004000700640 00840050017001480140007001650190005001720820007001778080005001840080005001890090 01100194010000500205011001500210005001900225005001600244004004000260013000700300 020000800307020000700315020000600322020000800328020001400336039000500350#VV09.16 801#Nguyn Tri#Nguyn Hng Lin#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 5#B.s .: Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga..#Nguyn Tuyt Nga#19 000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Nguyn Minh Nguyt#Mai Thnh Trung#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#250548#Lch s#a l#Lp 5 #Bi tp#Sch c thm#Dung## 00663000000000301000450002600110000002600110001100500180002200500190004000200410 00590070104001000050018002040140007002220190005002290820004002348080005002380080 00500243009001100248010000500259011001400264005001500278013000700293020000800300 020000600308020001900314020000900333020001400342039000500356#VV09.16802#VV09.168 03#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thanh Bnh,#Bnh ging 31 tc phm vn hc ng vn 6 #Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Nguyn c Khung, inh Th Hng#Nguyn c Khung#13500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a99tr.^b24cm#inh Th Hng#250549#Ng vn#Lp 6#Bnh ging vn hc#Tc ph m#Sch c thm#Dung## 00518000000000253000450002600110000000500160001100500130002700200330004000700650 00730050020001380140007001580190005001650820004001708080005001740080005001790090 01100184010000500195011001400200013000700214020001800221020000600239020001400245 039000500259#VV09.16804#Nguyn Hu Khi# Thu Hng#Cng vui hc gio dc cng dn 6#B.s.: Nguyn Hu Khi (ch.b.), Thu Hng, Phng Th Hng Thu#Phng Th Hng Thu#13400#Vi?t#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#250550#Gio d c cng dn#Lp 6#Sch c thm#Dung## 00424000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350070012000610220004000730080005000770090011000820100005000930110 01500098013000700113005001200120020000500132020000600137020000800143020001400151 039000500165#VV09.16805#23500#Vi?t#510.76#^214#Ton 6 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#250551#V Hu Bnh#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00424000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350070012000610220004000730080005000770090011000820100005000930110 01500098013000700113039000500120005001200125020000500137020000600142020000800148 020001400156#VV09.16806#19200#Vi?t#510.76#^214#Ton 6 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#250552#Dung#V Hu Bnh#Ton#Lp 6 #Bi tp#Sch c thm## 00537000000000277000450002600110000000200130001102900060002400700480003000500150 00780050017000930050014001100140006001240190005001300820006001358080005001410080 00500146009001100151010000500162011001500167013000700182015003300189020001100222 020000600233020001500239039000500254#VV09.16807#Ting Nht 7#k{T7#Phm Hng Lon g, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato #9000#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#250553#TTS ghi: B G io dc v o to#Ting Nht#Lp 7#Sch gio khoa#Dung## 00538000000000265000450002600110000000200270001100300850003800700110012300500110 01340140007001450190005001520820008001578080005001650080005001700090011001750100 00500186011001500191004001800206013000700224020000800231020000600239020000800245 020001400253039000500267#VV09.16808#Bi tp chn lc ho hc 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to# Th Lm# Th Lm#19500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Ti bn l n th 2#250554#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00683000000000313000450002600110000002600110001100200410002200701040006300500180 01670140007001850190005001920820004001978080005002010080005002060090011002110100 00500222011001500227005001800242005001800260005001500278013000700293020000800300 020000800308020000600316020001900322020000900341020001400350039000500364#VV09.16 809#VV09.16810#Bnh ging 29 tc phm vn hc ng vn 8#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Nguyn c Khung, inh Th Hng# Nguyn Quang Ninh#18800#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#Nguy n Thanh Bnh#Nguyn c Khung#inh Th Hng#250555#Ng vn#Vn hc#Lp 8#Bnh ging vn hc#Tc phm#Sch c thm#Dung## 00642000000000313000450002600110000002600110001100200360002200700670005800500180 01250040018001430140007001610190005001680820008001738080005001810080005001860090 01100191010000500202011001500207005001600222005001500238005001500253005001300268 013000700281020000700288020000600295020000800301020001400309039000500323#VV09.16 811#VV09.16812#n kin thc luyn k nng vt l 8#B.s.: Nguyn Xun Thnh (ch.b .), Nguyn Quc t, Trn Thu Hng..#Nguyn Xun Thnh#Ti bn ln th 2#12000 #Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#Nguyn Quc t#Trn Thu Hng#Phm Quc Ton#Trn Th Sn#250556#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dung ## 00540000000000265000450002600110000002600110001100200600002200700510008200500150 01330140007001480190005001550820004001608080005001640080005001690090011001740100 00500185011001500190005002100205013000700226020000800233020000600241020000800247 020001400255039000500269#VV09.16813#VV09.16814#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn tin hc lp 9#B.s.: Quch Tt Kin (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hi#Qu ch Tt Kin#21600#Vi?t#005#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Hi#250557#Tin hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00542000000000265000450002600110000000200330001100700650004400500160010901400070 01250190005001320820007001378080005001440080005001490090011001540100005001650110 01500170005001300185005002000198013000700218020001800225020000600243020000800249 020001400257039000500271#VV09.16815#Cng vui hc gio dc cng dn 9#B.s.: Nguy n Hu Khi (ch.b.), Thu Hng, Phng Th Hng Thu#Nguyn Hu Khi#14500#Vi? t#170.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm# Thu Hng#Phng Th Hng Th u#250558#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00424000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350070012000610220004000730080005000770090011000820100005000930110 01500098013000700113005001200120020000500132020000600137020000800143020001400151 039000500165#VV09.16816#26400#Vi?t#510.76#^214#Ton 9 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b24cm#250559#V Hu Bnh#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00424000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350070012000610220004000730080005000770090011000820100005000930110 01500098013000700113005001200120020000500132020000600137020000800143020001400151 039000500165#VV09.16817#24500#Vi?t#510.76#^214#Ton 9 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b24cm#250560#V Hu Bnh#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00486000000000265000450002600110000000200310001100700190004201400070006101900050 00680820008000738080005000810080005000860090011000910100005001020110015001070040 01800122013000700140005001900147020000800166020000700174020000800181020001200189 020001400201039000500215#VV09.16818#Bi tp trc nghim ho hc 10#Nguyn Xun T rng#19000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#Ti bn ln t h 2#250561#Nguyn Xun Trng#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Dung## 00459000000000253000450002600110000000200280001100700190003901400070005801900050 00650820008000708080005000780080005000830090011000880100005000990110015001040040 01800119013000700137005001900144020000800163020000700171020000800178020001400186 039000500200#VV09.16819#Bi tp nng cao ho hc 10#Nguyn Xun Trng#29500#Vi ?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a236tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#250562#Ngu yn Xun Trng#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00562000000000289000450002600110000002600110001100200410002200700450006301400070 01080190005001150820008001208080005001280080005001330090011001380100005001490110 01500154005001300169005001200182005001800194013000700212020000700219020000700226 020000800233020001200241020001400253039000500267#VV09.16820#VV09.16821#Bi tp t rc nghim v t lun vt l 10#L Minh Chu, Hong Khanh, Nguyn Xun Quang#275 00#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#L Minh Chu#Hong Kha nh#Nguyn Xun Quang#250563#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung ## 00554000000000277000450002600110000002600110001100200360002200700620005801400070 01200190005001270820008001328080005001400080005001450090011001500100005001610110 01500166005001400181005001600195005001600211013000700227020000800234020000700242 020000800249020001400257039000500271#VV09.16822#VV09.16823#Phng php gii bi tp ho hc 10#B.s.: ng Xun Th (ch.b.), Nguyn ng t, L Th Hng Hi#320 00#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a256tr.^b24cm#ng Xun Th#Nguyn ng t#L Th Hng Hi#250564#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00535000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700380004501400070 00830190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125004001800140005001300158005001100171005001200182013000700194020001000201 020000700211020000800218020001400226039000500240#VV09.16824#VV09.16825#Thc hnh ting Anh 10#H Th Giang, V Vn Hoa, Nguyn Linh#32000#Vi?t#428#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a259tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#H Th Giang#V Vn Hoa#Nguyn Li nh#250565#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00570000000000277000450002600110000002600110001100200620002200700470008401400070 01310190005001380820009001438080005001520080005001570090011001620100005001730110 01400178004001800192005001600210005001600226013000700242020000900249020000700258 020000800265020001400273039000500287#VV09.16826#VV09.16827#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn sinh hc lp 10#B.s.: Nguyn Duy Minh (ch.b.), Nguyn T h Hng#23400#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Duy Minh#Nguyn Th Hng#250566#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c t hm#Dung## 00607000000000289000450002600110000002600110001100200630002200700610008501400070 01460190005001530820004001588080005001620080005001670090011001720100005001830110 01500188004001800203005001100221005001400232005002000246013000700266020001000273 020000700283020000800290020001400298039000500312#VV09.16828#VV09.16829#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 11#B.s.: V Th Li (ch.b.), Hong Hi Anh, Trn Th Thanh Phc#23200#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 75tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#V Th Li#Hong Hi Anh#Trn Th Thanh Phc#25056 7#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00617000000000289000450002600110000002600110001100200600002200700680008201400070 01500190005001570820007001628080005001690080005001740090011001790100005001900110 01400195004001800209005001300227005001600240005002300256013000700279020000700286 020000700293020000800300020001400308039000500322#VV09.16831#VV09.16830#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn a l lp 11#B.s.: Phm Th Sen (ch.b.), N g Thanh Hng, Nguyn Th Minh Phng#12400#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a88tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm Th Sen#Ng Thanh Hng#Nguyn Th Minh Phng#250568#a l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00623000000000289000450002600110000002600110001100200610002200700710008301400070 01540190005001610820004001668080005001700080005001750090011001800100005001910110 01500196004001800211005001900229005001800248005001800266013000700284020000800291 020000700299020000800306020001400314039000500328#VV09.16832#VV09.16833#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 11#B.s.: Nguyn Xun Trng (ch .b.), Nguyn Tng Dng, Ng Th Hin Thu#15400#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a112tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Trng#Nguyn Tng Dng#Ng T h Hin Thu#250569#Lch s#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00476000000000265000450002600110000002600110001100200310002200700250005301400070 00780190005000850820004000908080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120005001300135005001100148013000700159020001000166020000700176020000800183 020001400191039000500205#VV09.16834#VV09.16835#Bi tp thc hnh ting Anh 11#H Th Giang, V Vn Hoa#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm# H Th Giang#V Vn Hoa#250570#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00640000000000325000450002600110000002600110001100200310002200700550005301400070 01080190005001150820004001208080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150004001800165005001100183005001300194005001300207005001700220005001300237 01300070025002000080025702000110026502000120027602000070028802000140029503900050 0309#VV09.16836#VV09.16837#Hi - p kin thc ng vn 11#B.s.: L Huy Bc, V it Hng (ch.b.), L Quang c..#30000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247 tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#L Huy Bc# Vit Hng#L Quang c#o Th Thu Hn g#L Vn Trung#250571#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#Dung## 00841000000000337000450002600110000002600110001100200340002200300240005600700610 00800140007001410190005001480820007001538080005001600080005001650090011001700100 00500181011001500186004001800201005001600219005001700235005001200252015003300264 01300070029702101340030402000220043802000070046002000090046702000070047602000150 0483039000500498#VV09.16838#VV09.16839#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh s a cha xe my 11#B.s.: Phm nh Vng (ch.b.), Nguyn Vn Dng, Nguyn Hng#16 500#Vi?t#629.28#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a204tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phm nh Vng#Nguyn Vn Dng#Nguyn Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#250572 #Kin thc v ng c xe my. H thng truyn lc, h thng in, h thng iu khin v h thng di ng. S dng v bo dng xe my#Gio dc hng nghip#Lp 11#Sa cha#Xe my#Sch gio khoa#Dung## 00591000000000265000450002600110000000200470001100301170005800700110017501400070 01860190005001930820007001988080005002050080005002100090011002150100005002260110 01500231004001800246005001100264013000700275020000900282020000700291020000800298 020001400306039000500320#VV09.16840#Kim tra, nh gi kt qu hc tp sinh hc 11#K thut ra , k thut lm bi, kim tra ming, 15 pht, 1 tit, hc k theo chng trnh v sch gio khoa mi#V c Lu#29000#Vi?t#570.76#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a282tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#V c Lu#250573#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00590000000000289000450002600110000000200380001100700640004901400070011301900050 01200820007001258080005001320080005001370090011001420100005001530110015001580040 01800173005001700191005001700208005001400225013000700239020000800246020000700254 020000800261020001200269020001400281039000500295#VV09.16841#n kin thc luyn k nng ho hc 12#B.s.: Nguyn Bch Lin (ch.b.), Nguyn Khc Cng, Phm Ngc S n#32000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm#Ti bn ln th 1# Nguyn Bch Lin#Nguyn Khc Cng#Phm Ngc Sn#250574#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#Dung## 00490000000000265000450002600110000000200330001100700300004401400070007401900050 00810820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110015001190050 01200134005001700146013000700163020000800170020000700178020000800185020001200193 020001400205039000500219#VV09.16842#Thc hnh trc nghim ho hc 12#L Ngc Anh , Nguyn Thanh Hi#25000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#L Ngc Anh#Nguyn Thanh Hi#250575#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c t hm#Dung## 00612000000000289000450002600110000000200420001100700780005301400070013101900050 01380820010001438080005001530080005001580090011001630100005001740110015001790040 01800194005001400212005001400226005001600240005001700256013000700273020000800280 020000700288020000800295020001400303039000500317#VV09.16843#n tp v t kim tr a nh gi lch s 12#B.s.: Thanh Bnh (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin, Nguyn S Qu#32500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a259tr.^b24 cm#Ti bn ln th 1# Thanh Bnh#Nguyn S Qu#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Li n#250576#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Dung## 00480000000000265000450002600110000000200300001100700170004101400070005801900050 00650820008000708080005000780080005000830090011000880100005000990110015001040040 01800119005001700137013000700154020000700161020000700168020000800175020001200183 020001400195039000500209#VV09.16844#Bi tp trc nghim vt l 12#Nguyn Thanh H i#34500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Thanh Hi#250577#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Dung## 00582000000000277000450002600110000002600110001100200610002200700530008301400070 01360190005001430820010001488080005001580080005001630090011001680100005001790110 01500184004001800199005001900217005001900236013000700255020000800262020000700270 020000800277020001400285039000500299#VV09.16845#VV09.16846#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn lch s lp 12#B.s.: Nguyn Xun Trng (ch.b.), Trng Hng Phng#18000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Trng#Trng Hng Phng#250578#Lch s#Lp 12#Bi t p#Sch c thm#Dung## 00948000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200310 00440070071000750140007001460190005001530820008001588080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192005001700207005001600224005002000240005001900260 00500180027901300070029702101740030402000090047802000070048702000220049402000140 0516020000900530020001400539020001500553039000600568#VV09.16847#VV09.16848#CDVN. 01013#CDVN.01012#Thit k bi ging sinh hc 12#B.s.: Nguyn Thnh t (ch.b.), Nguyn Vn nh, Hong Th Kim Huyn..#49200#Vi?t#576.071#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a247tr.^b24cm#Nguyn Thnh t#Nguyn Vn nh#Hong Th Kim Huyn#inh Th Kim Nhung#Nguyn Xun Thnh#250579#Trnh by cc bc ging dy mn sinh hc l p 12 bao gm: mc tiu bi hc, phng tin dy hc, hot ng dy - hc cc b i sinh hc v di truyn, tin ho v sinh thi hc#Sinh hc#Lp 12#Phng php g ing dy#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi hc#Sch gio vin#pdung## 00604000000000301000450002600110000002600110001100200660002200300280008800700170 01160140007001330190005001400820009001458080005001540080005001590090011001640100 00500175011001500180004001800195005001700213013000700230020000900237020001000246 020000700256020000800263020001200271039000500283020001400288#VV09.16849#VV09.168 50#Cc dng ton v phng php gii bi tp trc nghim sinh hc 12#Phn cc qu y lut di truyn#Hunh Quc Thnh#34000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a271tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Hunh Quc Thnh#250580#Sinh hc#Di truyn#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Dung#Sch c thm## 00318000000000193000450000200200000001900050002008200070002580800050003200800050 00370090011000420100005000530110014000580130007000720200009000790200011000880200 00600099020001400105039000500119#Tp vit ch Chm 3#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a32tr.^b24cm#250581#Tp vit#Ting Chm#Lp 3#Sch c thm#Dung## 00559000000000277000450002600110000000200380001100700300004901400070007901900050 00860820008000918080005000990080005001040090011001090100005001200110015001250050 00800140005001100148005000900159013000700168021005600175020001200231020000800243 020001100251020001400262039000500276#VV09.16851#Hc t vng Khmer - Vit qua hn h nh#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#20000#Vi?t#495.932#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a111tr.^b24cm#Kim Sn#Ngc Thch#Trn The#250582#Hng dn hc t vng ting Khme qua cc ch c th#Ting Khme#T vng#Ting Vit#Sch c thm#Dung## 00550000000000289000450002600110000000200130001100300130002400700470003701900050 00840820006000898080005000950080005001000090011001050100005001160110017001210050 01500138005001200153005001600165005001400181005001300195013000700208020001100215 020000600226020000800232020001500240039000500255#VV09.16852#Ting Chm 3#Sch b i tp#Kinh Duy Trnh, Lu Vn o, Thun Ngc Lim..#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a11183tr.^b24cm#Kinh Duy Trnh#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#250583#Ting Chm#Lp 3#Bi tp#Sch gio khoa#Dung## 00342000000000205000450002600110000000200140001100300130002501900050003808200060 00438080005000490080005000540090011000590100005000700110014000750130007000890200 01200096020000900108020001400117039000500131#VV09.16853#Ting Khmer 4#Sch bi t p#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#250584#Ting Khme#Tiu h c#Sch c thm#Dung## 00342000000000205000450002600110000000200140001100300130002501900050003808200060 00438080005000490080005000540090011000590100005000700110014000750130007000890200 01200096020000900108020001400117039000500131#VV09.16854#Ting Khmer 3#Sch bi t p#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#250585#Ting Khme#Tiu h c#Sch c thm#Dung## 00550000000000277000450002600110000000200130001100700470002401900050007108200060 00768080005000820080005000870090011000920100005001030110015001080050015001230150 03300138005001200171005001600183005001400199005001300213013000700226020001100233 020000900244020001400253039000500267#VV09.16855#Ting Chm 3#Kinh Duy Trnh, Lu Vn o, Thun Ngc Lim..#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm# Kinh Duy Trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hon g Vn Sn#Mng K Slay#250586#Ting Chm#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00636000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200070 00270030075000340070076001090220004001850050012001890050012002010050021002130050 01600234005002300250008000500273009001100278010000500289011001400294013000700308 020000500315020000600320020001500326039000500341#VV09.16856#Vi?t#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #B. s.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.)..#Q.1#Vi Vn iu# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Lng Th Thanh Phn g#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#250587#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#Dung## 00645000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200140 00270030075000410070069001160220004001850050012001890050012002010050021002130050 01600234005002300250008000500273009001100278010000500289011001400294013000700308 020001200315020000900327020001400336039000500350#VV09.16857#Vi?t#372.6#^214#Xang v fangx 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh..#T.1#Vi Vn iu# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Lng Th Thanh Phn g#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#250588#Ting Hmng#Tiu hc#Sch c thm#D ung## 00639000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400070070001150220004001850050012001890050023002010050011002240050 01600235005001500251008000500266009001100271010000500282011001500287013000700302 020001200309020000900321020001400330039000500344#VV09.16858#Vi?t#372.6#^214#Lul Hmngz 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Tr..#T.1#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Tr#Nguen Th Hnh#Trn Th Thnh#^aH.# ^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#250589#Ting Hmng#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00644000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200120 00270030075000390070069001140220004001830050012001870050012001990050021002110050 01600232005002300248008000500271009001100276010000500287011001400292013000700306 020001300313020000900326020001400335039000500349#VV09.16859#Vi?t#372.6#^214#Hrm Ting 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh..#T.1#Vi V n iu# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Lng Th Thanh Phng# ^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#250590#Ting Giarai#Tiu hc#Sch c thm#Du ng## 00643000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200250 00270030075000520070091001270220004002180050012002220050016002340050019002500050 01400269008000500283009001100288010000500299011001400304013000700318020001200325 020000900337020001400346039000500360#VV09.16860#Vi?t#372.6#^214#Mnar hang khul mnuih 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #B.s.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu (ch.b.), Quch Th Tri#T.1#Vi Vn iu#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#Quch Th Tri# ^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#250591#Ting Hmng#Tiu hc#Sch c thm#Dun g## 00690000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200270 00270030075000540070091001290220004002200050012002240050016002360050019002520050 01400271008000500285009001100290010000500301011001400306013000700320015003300327 020001200360020000900372020001400381039000500395#VV09.16861#Vi?t#372.6#^214#Chiv xnhx haz sv phv 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #B.s.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu (ch.b.), Quch Th Tri#T.1#Vi Vn iu#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu# Quch Th Tri#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#250592#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00633000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400070067001150220004001820050012001860050016001980050015002140050 01300229005001700242008000500259009001100264010000500275011001500280013000700295 020001300302020000900315020001400324039000500338#VV09.16862#Vi?t#372.6#^214#Tl i Jrai 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Hong Cao Cng, Nguyn Hu Yn..#T.1#Vi V n iu#Hong Cao Cng#Nguyn Hu Yn#Trn Th Yn#Trn Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a137tr.^b24cm#250593#Ting Giarai#Tiu hc#Sch c thm#Dung## 00640000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400070097001150220004002120050012002160050020002280050018002480050 01700266008000500283009001100288010000500299011001500304013000700319020001100326 020000600337020001400343039000500357#VV09.16863#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 1#Ch ng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #B.s.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Trn Th Hin Lng, Nguyn Quang Ninh (ch.b.), Nguyn T hu Hng#T.1#Vi Vn iu#Trn Th Hin Lng#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thu Hng# ^aH.#^aGio dc#2009#^a168tr.^b24cm#250594#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Dung## 00645000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200270 00270030075000540070091001290220004002200050012002240050016002360050019002520050 01400271008000500285009001100290010000500301011001400306013000700320020001200327 020000900339020001400348039000500362#VV09.16864#Vi?t#372.6#^214#T nhin v x h i Khmer 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #B.s.: Vi Vn iu (tng ch.b.), Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu (ch.b. ), Quch Th Tri#Q.1#Vi Vn iu#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#Quch Th Tr i#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#250595#Ting Khme#Tiu hc#Sch c thm#D ung## 00615000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200140 00270030075000410070061001160220004001770050012001810050012001930050006002050050 01900211005001200230008000500242009001100247010000500258011001500263013000700278 039000500285020001200290020000900302020001400311#VV09.16865#Vi?t#372.6#^214#Tin g Khmer 1#Chng trnh Nghin cu Thc hnh Gio dc song ng trn c s ting m #B.s.: Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn (ch.b.), L B..#Q.1#Vi Vn i u#o Nam Sn#L B#Ng Th Thanh Thu#Thch Saron#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr. ^b24cm#250596#Dung#Ting Khme#Tiu hc#Sch c thm## 00598000000000301000450002600110000002600110001100200130002200300150003500700470 00500050015000970050012001120050016001240050014001400050013001540190005001670820 00600172808000500178008000500183009001100188010000500199011001500204015003300219 013000700252020001100259020000600270020001500276039000500291#VV09.16866#VV09.168 67#Ting Chm 3#Sch gio vin#Kinh Duy Trnh, Lu Vn o, Thun Ngc Lim..#Ki nh Duy Trnh#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Vi?t#372.6#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a243tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#250597# Ting Chm#Lp 3#Sch gio vin#Dung## 00563000000000289000450002600110000002600110001100200130002200300150003500700450 00500050015000950050014001100050014001240140006001380190005001440820006001498080 00500155008000500160009001100165010000500176011001500181015003300196013000700229 020001100236020000600247020001500253039000500268#VV09.16868#VV09.16869#Ting Nh t 7#Sch gio vin#Phm Hng Long, Ng Minh Thu, Ofune Chisato#Phm Hng Long#N g Minh Thu#Ofune Chisato#4800#Vi?t#495.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#250598#Ting Nht#Lp 7#Sch gio vin#Dun g## 00902000000000325000450002600110000002600110001100200990002200300390012100700570 01600050011002170050013002280050015002410050017002560050014002730140007002870190 00500294082000700299808000500306008000500311009001100316010000500327011001500332 01300070034702101460035402000180050002000220051802000160054002000150055603900050 0571#VV09.16870#VV09.16871#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non, ch bn thn#B.s.: L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng..#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Nguyn Thanh Hu#o Hong Mai#14000#Vi?t#372.21#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#250599#Trnh by mt s vn i mi hnh thc dy - hc trong chng trnh gio dc mm non hin nay vi ch "Trng mm n on" v ch "Bn thn"#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Trng mu gio #Sch gio vin#Dung## 01054000000000337000450002600110000002600110001100200990002200300570012100700590 01780050011002370050013002480050017002610050016002780050014002940140007003080190 00500315082000700320808000500327008000500332009001100337010000500348011001500353 01300070036802102510037502000180062602000220064402000090066602000200067502000150 0695039000600710#VV09.16872#VV09.16873#Thit k cc hot ng hc c ch ch, h ot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc v t, ch cc hin tng t nhin#B.s.: L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguy n Thanh Hu..#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn Thanh Hu#Nguyn Thnh L#o Hong Mai#19000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#250600#Trnh b y mt s vn i mi hnh thc dy hc trong chng trnh gio dc mm non hi n nay bao gm: mc ch yu cu, ni dung, hot ng hc c ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri vi ch th gii thc vt v cc hin tng t nhi n#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Thc vt#Hin tng t nhin#Sch gi o vin#pdung## 00976000000000337000450002600110000002600110001100200990002200300540012100700570 01750050011002320050013002430050015002560050012002710050019002830140007003020190 00500309082000700314808000500321008000500326009001100331010000500342011001500347 01300070036202101900036902000180055902000210057702000110059802000090060902000150 0618039000500633#VV09.16874#VV09.16875#Thit k cc hot ng hc c ch ch, h ot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng, ch qu hng, t nc, Bc H#B.s.: L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng..#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Ng Thi Hu# Th Thanh Huyn#1 7000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a122tr.^b24cm#250601#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui theo cc ch giao thng, qu h ng, t nc, Bc H thng qua cc hot ng c ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Giao thng#t nc#Sch gio vin#Dung## 00856000000000325000450002600110000002600110001100200990002200300250012100700560 01460050011002020050013002130050014002260050017002400050012002570140007002690190 00500276082000700281808000500288008000500293009001100298010000500309011001500314 01300070032902101240033602000180046002000220047802000090050002000150050903900060 0524#VV09.16876#VV09.16877#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#B.s.: L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn H Anh..#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn H Anh# Th Thu Huyn#Ng Th Hu#17000