00820000000000385000450080800050000022100310000503900050003600200270004100500120 00680050013000800050014000930050007001070050014001140050018001280050017001460050 01400163007008000177008000500257009001000262010000500272011001600277022000900293 08200140030201300070031602600110032302600110033402600110034501900050035602000190 0361020001700380020001200397020000400409020001200413020000900425#^214#L lun - ph bnh 1945 - 1975#TVn#Vn hc Vit Nam th k XX#H Ch Minh#Trng Chinh#Ph m Vn ng#T Hu#ng Thai Mai#Nguyn Ngc Thin#Nguyn ng ip#Tn Tho Mi n#H Ch Minh, Trng Chinh, Phm Vn ng... ; B.s.: Nguyn Ngc Thin (ch.b.). .#^aH.#^aVn hc#2008#^a1047tr.^b24cm#Q.5, T.7#895.922090034#247822#VV09.13663#V V09.13665#VV09.13664#Vi?t#Nghin cu vn hc#L lun ph bnh#Tiu thuyt#Th#Tr uyn ngn#Vit Nam## 00809000000000373000450080800050000022100310000500200270003600500100006300500130 00730050017000860050012001030050013001150050018001280050017001460050014001630070 08100177008000500258009001000263010000500273011001600278022000900294082001400303 01300070031702600110032402600110033502600110034601900050035702000190036202000170 0381020001200398020000400410020001200414020000900426#^214#L lun - ph bnh 194 5 - 1975#Vn hc Vit Nam th k XX#Xun Diu#Ch Lan Vin#Nguyn Cng Hoan#Nguy n Hng#V Ngc Phan#Nguyn Ngc Thin#Nguyn ng ip#Tn Tho Min#Xun Diu, Ch Lan Vin, Nguyn Cng Hoan... ; B.s.: Nguyn Ngc Thin (ch.b.)..#^aH.#^aV n hc#2008#^a1067tr.^b24cm#Q.5, T.8#895.922090034#247823#VV09.13666#VV09.13668#V V09.13667#Vi?t#Nghin cu vn hc#L lun ph bnh#Tiu thuyt#Th#Truyn ngn#V it Nam## 00778000000000373000450080800050000022100310000503900050003600200270004100500100 00680050013000780050016000910050013001070050010001200050014001300070083001440080 00500227009001000232010000500242011001500247022001000262082001400272013000700286 02600110029302600110030402600110031501900050032602000190033102000080035002000090 0358020001200367020000400379020001200383020000900395#^214#L lun - ph bnh 197 5 - 2000#TVn#Vn hc Vit Nam th k XX#Xun Cang#T c Chiu#Phm Ngc Chiu# Kim Cung#Nguyn C#Nguyn Anh V#Xun Cang, T c Chiu, Phm Ngc Chiu... ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V#^aH.#^aVn hc#2008#^a968tr.^b24cm#Q.1, T.34#895.922090034#247824#VV09.13669#VV09.13671#VV09.13670#Vi?t#Nghin cu vn h c#L lun#Ph bnh#Tiu thuyt#Th#Truyn ngn#Vit Nam## 00707000000000325000450080800050000022100310000503900050003600200270004100500180 00680050010000860050015000960050017001110050010001280050014001380070087001520080 00500239009001000244010000500254011001600259022001000275082001300285013000700298 02600110030502600110031602600110032701900050033802000170034302000090036002000120 0369#^214#L lun - ph bnh 1975 - 2000#TVn#Vn hc Vit Nam th k XX#Nguyn nh Chnh#Trn Din#Trn Bch ng#Trung Trung nh#Nguyn C#Nguyn Anh V#Ngu yn nh Chnh, Trn Din, Trn Bch ng... ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V#^aH.#^aVn hc#2008#^a1078tr.^b24cm#Q.1, T.35#895.92233408#247825#VV09.13672 #VV09.13674#VV09.13673#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00676000000000325000450080800050000022100310000503900050003600200270004100500090 00680050014000770050007000910050012000980050010001100050014001200070074001340080 00500208009001000213010000500223011001600228022001000244082001300254013000700267 02600110027402600110028502600110029601900050030702000170031202000090032902000120 0338#^214#L lun - ph bnh 1975 - 2000#TVn#Vn hc Vit Nam th k XX#Xun c#Hong Ngc H#Nam H#Nguyn Hiu#Nguyn C#Nguyn Anh V#Xun c, Hong Ngc H, Nam H... ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V#^aH.#^aVn hc#2008#^a1173t r.^b24cm#Q.1, T.36#895.92233408#247826#VV09.13675#VV09.13676#VV09.13677#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00663000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020027000560070078000830220010001612210031001710050013002020050 01200215005001000227005001400237008000500251009001000256010000500266011001600271 001001200287013000700299020001700306020000900323020001200332039000500344#VV09.13 679#VV09.13681#VV09.13680#Vi?t#895.92233408#^214#Vn hc Vit Nam th k XX#Dn g Hng, Ma Vn Khng, Cao Tin L ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V#Q.1, T .37#L lun - ph bnh 1975 - 2000#Ma Vn Khng#Cao Tin L#Nguyn C#Nguyn Anh V#^aH.#^aVn hc#2008#^a1034tr.^b24cm#Dng Hng#247827#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TVn## 00661000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020027000560070077000830220010001602210031001700050008002010050 01200209005001000221005001400231008000500245009001000250010000500260011001600265 001001600281013000700297020001700304020000900321020001200330039000500342#VV09.13 682#VV09.13683#VV09.13684#Vi?t#895.92233408#^214#Vn hc Vit Nam th k XX#Nguy n Tr Hun, Chu Lai, Thi B Li ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V#Q.1, T. 38#L lun - ph bnh 1975 - 2000#Chu Lai#Thi B Li#Nguyn C#Nguyn Anh V#^a H.#^aVn hc#2008#^a1183tr.^b24cm#Nguyn Tr Hun#247828#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#TVn## 00643000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020027000560070068000830220010001512210031001610050008001920050 01200200005001000212005001400222008000500236009001000241010000500251011001600256 001000700272013000700279020001700286020000900303020001200312039000500324#VV09.13 685#VV09.13686#VV09.13687#Vi?t#895.92233408#^214#Vn hc Vit Nam th k XX#L L u, on L, Tn i Nhn ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V#Q.1, T.39#L lu n - ph bnh 1975 - 2000#on L#Tn i Nhn#Nguyn C#Nguyn Anh V#^aH.#^aVn hc#2008#^a1074tr.^b24cm#L Lu#247829#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TV n## 00676000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020027000560070084000830220011001672210031001780050018002090050 01600227005001000243005001400253008000500267009001000272010000500282011001600287 001000900303013000700312020001700319020000900336020001200345039000500357#VV09.13 688#VV09.13690#VV09.13689#Vi?t#895.92233408#^214#Vn hc Vit Nam th k XX#Bo Ninh, Nguyn Trng Onh, Nguyn Khc Ph ; S.t., b.s.: Nguyn C, Nguyn Anh V# Q.1, T.150#L lun - ph bnh 1975 - 2000#Nguyn Trng Onh#Nguyn Khc Ph#Nguy n C#Nguyn Anh V#^aH.#^aVn hc#2008#^a1242tr.^b24cm#Bo Ninh#247830#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TVn## 00731000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200130 00388080005000510020027000560070083000830220011001662210031001770050015002080050 01200223005001200235005001800247005001900265005001400284008000500298009001000303 01000050031301100150031800500100033301300070034302000170035002000090036702000120 0376039000500388#VV09.13691#VV09.13693#VV09.13692#Vi?t#895.92233408#^214#Vn hc Vit Nam th k XX#Trn Huy Quang, H Anh Thi, L Vn Tho... ; S.t., b.s.: Ng uyn C, Nguyn Anh V#Q.1, T.151#L lun - ph bnh 1975 - 2000#Trn Huy Quang# H Anh Thi#L Vn Tho#Nguyn Trn Thit#Nguyn Quang Thiu#Nguyn Anh V#^aH.# ^aVn hc#2008#^a852tr.^b24cm#Nguyn C#247831#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu th uyt#TVn## 01172000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200560 00440070047001000050014001470050016001610050013001770050014001900050015002040190 00500219082000900224808000500233008000500238009002100243010000500264011001500269 01300070028402104600029102000210075102000080077202000220078002000180080202000090 0820039000500829#VV09.13694#VV09.13697#VV09.13695#VV09.13696#Di chc ca Ch tc h H Ch Minh - mt vn kin lch s#Nng c Mnh, Nguyn Vn Linh, L Kh Phi u..#Nng c Mnh#Nguyn Vn Linh#L Kh Phiu#Phm Vn ng#V Nguyn Gip#Vi?t #335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a947tr.^b24cm#247832#Gii thiu t on vn di chc ca Bc, qu trnh Bc H vit di chc, mt s vn kin ca ng v Nh nc v thc hin di chc ca Ngi. Ngoi ra cn c cc bi vit ca c c ng ch lnh o ng, Nh nc, cc cp, cc ngnh, cc a phng, cc n v v cc nh khoa hc nghin cu v di chc nh mt vn kin lch s v gi tr , phn nh tp trung t tng, tnh cm ca Ngi dn li cc th h sau, cng n h qu trnh thc hin di chc trong 40 nm qua#T tng H Ch Minh#Di chc#Chi n lc pht trin#Cch mng dn tc#Vit Nam#TVn## 00802000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470010012000520020021000640220004000852210010000890040018000990080 00500117009002100122010000500143011002500148021025500173020002100428020001100449 020002300460039001000483013000700493005001200500#VV09.13698#VV09.13700#VV09.1369 9#Vi?t#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.5#1947-1949#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a810tr., 6tr. nh^b22cm#Bao gm nhng tc phm, bi ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh t u nm 1947 n cui nm 19 49, phn nh su sc t tng, ng li chin lc, sch lc ca ng v Ch t ch H Ch Minh trong giai on u ca cuc khng chin chng thc dn Php#T tng H Ch Minh#Chin lc#Khng chin chng Php#Thanh Vn#247833#H Ch Minh ## 01044000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470010012000520020021000640220004000852210010000890040018000990080 00500117009002100122010000500143011002500148021043700173020002100610020002300631 02000100065403900100066401300070067400500120068102000080069302000080070102000090 0709#VV09.13701#VV09.13702#VV09.13703#Vi?t#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.7#1953-1955#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a635tr ., 4tr. nh^b22cm#Bao gm nhng tc phm, bi ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh t 1/1/1953 n cui thng 6/1955, phn nh ch trng y mnh cuc khng chin lm chuyn bin cc din chin tranh ginh thng li quyt nh cho cuc k hng chin chng thc dn Php v can thip M; Khc phc hu qu chin tranh, k hi phc kinh t, xy dng an ninh, quc phng trn min Bc, u tranh i i phng thi hnh hip nh Ginev, cng c ho bnh...#T tng H Ch Minh#Khn g chin chng Php#Khi phc#Thanh Vn#247834#H Ch Minh#Kinh t#An ninh#Ho b nh## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200090 00388080005000470010012000520020021000640220005000852210010000900040018001000080 00500118009002100123010000500144011002500149021025700174020002100431020001400452 020001800466039001000484013000700494005001200501020000900513#VV09.13704#VV09.137 05#VV09.13706#Vi?t#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.10#1960-1962 #Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a736tr., 5tr. nh^b22cm#Bao g m nhng bi vit, bi ni ca Ch tch H Ch Minh t thng 1/1962 - 12/ 1962, phn nh t tng ca Ch tch H Ch Minh trn tt c cc lnh vc ca s nghi p xy dng ch ngha x hi min Bc, u tranh thng nht nc nh v cc vn quc t#T tng H Ch Minh#Xy dng CNXH#Cch mng dn tc#Thanh vn#24783 5#H Ch Minh#Vit Nam## 00404000000000229000450002600110000002600110001100100090002200200210003101400080 00520190005000600820010000658080005000750080005000800090019000850100005001040110 01500109013000700124020001700131020000900148020001200157039000500169#VV09.13707# VV09.13708#Triu n#Tiu thuyt Triu n#145000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a740tr.^b21cm#247836#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TV n## 00544000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100260003300200180 00590070050000770140008001270190005001350820004001408080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170019001300185006001800198013000700216020001700223 020000900240020001200249039000500261#VV09.13709#VV09.13710#VV09.13711#Adichie, C himamanda Ngozi#Na mt tri vng#Chimamanda Ngozi Adichie ; Nguyn Th Hi H d ch#125000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a623tr.^b24cm#Dch Nigria#Nguy n Th Hi H#247837#Vn hc hin i#Nigiria#Tiu thuyt#TVn## 00557000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020019000580070036000770140008001130190005001210820004001268080005001300080 00500135009003900140010000500179011001500184019000800199006001600207013000700223 020001700230020000300247020001200250039000500262#VV09.13712#VV09.13715#VV09.1371 4#VV09.13713#Pearson, Drew#ng Thng ngh s#Drew Pearson ; Trng Xun Huy dc h#120000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Thi i^bCng ty Sch Thi i#2009#^a602tr .^b24cm#Dch M#Trng Xun Huy#247838#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TVn## 00915000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200300 00480070015000780140008000930190005001010820010001068080005001160080005001210090 01800126010000500144011003300149013000700182015006500189021029100254020001700545 020001100562020001000573020001200583020001300595039000500608#VV09.13716#VV09.137 17#VV09.13718#Nguyn Th Yn#Tn ngng dn gian Ty, Nng#Nguyn Th Yn#146000 #Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a719tr. : bng, 24tr. nh^b21 cm#247839#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Tng quan v ngi Ty, Nng, tn ngng dn gian ca ngi Ty, Nng. Cc hnh thc vn ho tn ngng, cc bin i ca cc hnh thc vn ho tn ngng, hin trn g i sng sinh hot vn ho tn ngng v vai tr ca n trong i sng ngi T y, Nng. Gii thiu mt s nghi l tiu biu#Vn ho dn gian#Tn ngng#Nghi t hc#Dn tc Ty#Dn tc Nng#TVn## 00585000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020007000610290008000680070047000760140007001230190005001300820004001358080 00500139008001800144009001100162010000500173011001500178019000900193005001700202 006000700219013000700226020001700233020000400250020001200254039000500266#VV09.13 719#VV09.13722#VV09.13721#VV09.13720#Gordon, Rodorick#m ph#Tunnels#Rodorick Go rdon, Brian Willianms ; L Lan dch#92000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2009#^a571tr.^b20cm#Dch Anh#Willianms, Brian#L Lan#247840#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#TVn## 00517000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020013000570070032000700140007001020190005001090820004001148080005001180080 00500123009001000128010000500138011001500143019000900158006001300167013000700180 020001700187020000600204020001200210039000500222#VV09.13723#VV09.13726#VV09.1372 4#VV09.13725#Joyce, James#Ngi Dublin#James Joyce ; V Mai Trang dch#69000#Vi ?t#823#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a402tr.^b21cm#Dch Anh#V Mai Trang#247841#Vn hc hin i#Ailen#Truyn ngn#TVn## 00894000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100210 00440020020000650030092000850070057001770140007002340190005002410820009002468080 00500255008000500260009001000265010000500275011001500280005001600295006001400311 01300070032502101890033202000080052102000100052902000100053902000090054903900100 0558#VV09.13727#VV09.13730#VV09.13728#VV09.13729#Welsh, Anne Morrison#Thp sng nhn loi#S hy sinh v ho bnh ca Norman Morrison v chuyn i hn gn vt th ng ca gia nh anh#Anne Morrison Welsh, Joyce Hollyday ; T Th Thu H dch#4 9000#Vi?t#289.6092#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a293tr.^b21cm#Hollyday, Joyce#T T h Thu H#247842#Tiu s cuc i v s dng cm t thiu ca Norman Morrison, t hnh vin ca gio phi Quy c M phn i cuc chin tranh Vit Nam ca M v nhng hot ng v ho bnh ca hi Quy c#Tiu s#S nghip#u tranh#Ho b nh#Thanh Vn## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200110 00520070040000630140007001030190005001100820004001158080005001190080005001240090 01000129010000500139011001500144019001000159006001500169013000700184020001700191 020000500208020001200213039000500225#VV09.13731#VV09.13733#VV09.13732#Vigan, Del phine De#Nu v ti#Delphine De Vigan ; Trn Kim Thanh dch#30000#Vi?t#843#^214 #^aH.#^aVn hc#2009#^a186tr.^b21cm#Dch Php#Trn Kim Thanh#247843#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#TVn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200140004000300040 00540070018000580140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01000108010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VV09.13734#VV09.13735#Nguyn Minh Khim#Vt thng #Th#Nguyn Mi nh Khim#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a123tr.^b21cm#247844#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00471000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200100 00460030023000560070013000790140007000920190005000990820009001048080005001130080 00500118009001100123010000500134011001500139013000700154020001800161020000900179 020001200188039000500200#VV09.13736#VV09.13738#VV09.13737#Nguyn Hng#Hoa r r #Truyn ngn tuyn chn#Nguyn Hng#30000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a238tr.^b21cm#247845#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TVn## 00466000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200260 00420030011000680070009000790140007000880190005000950820009001008080005001090080 00500114009001100119010000500130011001500135013000700150020001800157020000900175 020001100184039000500195#VV09.13739#VV09.13740#VV09.13741#Thu Trn#Hc bn khng cn mui t#Truyn di#Thu Trn#21000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009# ^a174tr.^b21cm#247846#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#TVn## 00592000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020016000660290017000820070034000990220 00400133006000700137006000800144008000500152009001100157010000500168011001500173 01900160018802000180020402000110022202000110023303900050024401300070024900500100 0256#VV09.13745#VV09.13747#VV09.13746#27000#Vi?t#895.1#^214#Girlne Ya#C nng x ui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.3#Tr My#Nht M#^aH .#^aLao ng#2009#^a177tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn di#TVn#247847#Girlne Ya## 00594000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020016000660290017000820070034000990220 00400133006000700137006000800144008000500152009001100157010000500168011001500173 01900160018802000180020402000110022202000120023303900060024501300070025100500100 0258#VV09.13743#VV09.13742#VV09.13744#37000#Vi?t#895.1#^214#Girlne Ya#C nng x ui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.4#Tr My#Nht M#^aH .#^aLao ng#2009#^a263tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn ngn#Pdung#247848#Girlne Ya## 00594000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020016000660290017000820070034000990220 00400133006000700137006000800144008000500152009001100157010000500168011001500173 01900160018802000180020402000110022202000120023303900060024501300070025100500100 0258#VV09.13748#VV09.13749#VV09.13750#37000#Vi?t#895.1#^214#Girlne Ya#C nng x ui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.5#Tr My#Nht M#^aH .#^aLao ng#2009#^a263tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn ngn#Pdung#247849#Girlne Ya## 00594000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010010000560020016000660290017000820070034000990220 00400133006000700137006000800144008000500152009001100157010000500168011001500173 01900160018802000180020402000110022202000120023303900060024501300070025100500100 0258#VV09.13751#VV09.13753#VV09.13752#37000#Vi?t#895.1#^214#Girlne Ya#C nng x ui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.6#Tr My#Nht M#^aH .#^aLao ng#2009#^a239tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn ngn#Pdung#247850#Girlne Ya## 00473000000000253000450002600110000002600110001100100210002200200190004300700210 00620140007000830190005000900820009000958080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130012002300144013000700167020001800174020000900192020001200201 039000600213#VV09.13754#VV09.13755#Nguyn Th Bch Hng#Nhng nt nhc vui#Nguy n Th Bch Hng#14000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a70tr.^b21cm#T sch Tui thn tin#247851#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#PDung## 00554000000000277000450002600110000002600110001100100220002200200270004400300350 00710070037001060060008001430140007001510190005001580820006001638080005001690080 00500174009001100179010000500190011001500195013000700210019001400217020001800231 020000900249020001200258039000600270#VV09.13756#VV09.13757#Midorikawa Shinichiro #Chuyn ng thoi Nht Bn#Truyn Nht Bn dnh cho thiu nhi#Midorikawa Shinic hiro ; Phan An dch#Phan An#20000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a139tr. ^b21cm#247852#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn ngn#PDung## 00700000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200240 00490070026000730050009000990140007001080190005001150820012001208080005001320080 00500137009001100142010000500153011001400158012003200172013000700204021011200211 020000900323020000900332020001400341020001000355020001500365039000600380#VV09.13 758#VV09.13759#VV09.13760#Nguyn Vn Hng#Vn Quc gia Trm Chim#Nguyn Vn Hn g, Bi Vit#Bi Vit#10000#Vi?t#333.7509597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b 21cm#T sch Thin nhin t nc ta#247853#Gii thiu vn quc gia Trm Chim ( thuc tnh ng Thp) vi nhng c trng v sinh thi thc vt v ng vt#Thc vt#ng vt#Vn quc gia#ng Thp#Sch thiu nhi#PDung## 00704000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200220 00440070037000660050009001030140007001120190005001190820012001248080005001360080 00500141009001100146010000500157011001400162012003200176005001500208013000700223 02100870023002000090031702000090032602000140033502000080034902000150035703900060 0372#VV09.13761#VV09.13762#VV09.13763#L Xun i#Vn Quc gia Cn o#L Xun i, Hunh Vn Hng, Bi Vit#Bi Vit#10000#Vi?t#333.7509597#^214#^aH.#^aKim n g#2009#^a32tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Hunh Vn Hng#247854#Gii thiu vn quc gia Cn o vi nhng c trng v sinh thi thc vt v ng v t#Thc vt#ng vt#Vn quc gia#Cn o#Sch thiu nhi#PDung## 00735000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200290 00440070021000730050009000940140007001030190005001100820012001158080005001270080 00500132009001100137010000500148011001400153012003200167013000700199021010400206 02000140031002000100032402000090033402000090034302000150035202000090036702000150 0376039000600391#VV09.13764#VV09.13765#VV09.13766#L Vn Tr#Vn Quc gia L G - Xa Mt#L Vn Tr, Bi Vit#Bi Vit#10000#Vi?t#333.7509597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#247855#Gii thiu c i m a l t nhin v sinh thi cc loi ng, thc vt vn quc gia L G - Xa Mt#Vn quc gia#Sinh thi#ng vt#Thc vt#L G - Xa Mt#Ty Ninh#Sch th iu nhi#PDung## 00421000000000253000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820009000698080005000780020008000830030013000910070 00800104022000400112005000800116008000500124009001100129010000500140011001500145 013000700160#VV09.13767#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Pdung#25000#Vi? t#895.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.6#o Hi#^aH.#^aKim ng#2009#^a 171tr.^b21cm#247856## 00549000000000277000450002600110000000200180001100700750002900500120010400500130 01160060013001290060016001420140007001580190005001650820004001708080005001740080 00500179009001100184010000500195011001400200013000700214019000900221020001800230 020000400248020001300252039000600265#VV09.13768#Bay v phng Nam#Tranh: Kath Lu cas ; Li: Alan Durant ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai#Lucas, Kath#Durant, Alan#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#10000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a3 2tr.^b21cm#247857#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00560000000000277000450002600110000000200150001100700820002600500170010800500150 01250060013001400060016001530140007001690190005001760820004001818080005001850080 00500190009001100195010000500206011001400211019000900225013000700234020001800241 020000400259020001300263039000600276#VV09.13769#Anh Mo lu c#Tranh: Alison Bar tlett ; Li: Vivian French ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai#Bartlett, Aliso n#French, Vivian#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#10000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Dch Anh#247858#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00557000000000277000450002600110000000200160001100700800002700500130010700500170 01200060013001370060016001500140007001660190005001730820004001788080005001820080 00500187009001100192010000500203011001400208019000900222013000700231020001800238 020000400256020001300260039000600273#VV09.13770#B mt h cu#Tranh: Mike Gord on ; Li: Hilary Robinson ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai#Gordon, Mike#Rob inson, Hilary#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#10000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a32tr.^b21cm#Dch Anh#247859#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00558000000000277000450002600110000000200210001100700780003200500160011000500120 01260060013001380060016001510140007001670190005001740820004001798080005001830080 00500188009001100193010000500204011001400209019000900223013000700232020001800239 020000400257020001300261039000600274#VV09.13771#Hnh tinh khng long#Tranh: Fabi ano Fiorin ; Li: David Orme ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai#Fiorin, Fabia no#Orme, David#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#10000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng #2009#^a32tr.^b21cm#Dch Anh#247860#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#PDung## 00578000000000277000450002600110000000200370001100700800004800500150012800500150 01430060013001580060016001710140007001870190005001940820004001998080005002030080 00500208009001100213010000500224011001400229019000900243013000700252020001800259 020000400277020001300281039000600294#VV09.13772#T c mnh l ngi ngoi hnh tinh#Tranh: Lisa Williams ; Li: Vivian French ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai#Williams, Lisa#French, Vivian#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#10000#Vi?t#823# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Dch Anh#247861#Vn hc thiu nhi#Anh#Tr uyn tranh#PDung## 00572000000000277000450002600110000000200350001100700780004600500160012400500120 01400060013001520060016001650140007001810190005001880820004001938080005001970080 00500202009001100207010000500218011001400223019000900237013000700246020001800253 020000400271020001300275039000600288#VV09.13773#Chuyn phiu lu ca qu bng v ng#Tranh: Simona Dimitri ; Li: Helen Bird ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai #Dimitri, Simona#Bird, Helen#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#10000#Vi?t#823#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a32tr.^b21cm#Dch Anh#247862#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn t ranh#PDung## 00708000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700370004700500120 00840050011000960140006001070190005001130820004001188080005001220080005001270090 01100132010000500143011001400148004001300162013000700175012002200182021015500204 020000900359020000400368020001300372020001500385039000600400#VV09.13775#VV09.137 74#Chuyn l th v ci u#Li: V Kim Dng ; Tranh: Tin Vng#V Kim Dng#Ti n Vng#8500#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#2478 63#Truyn tranh khoa hc#Tm hiu v nghin cu v nhng iu l th xung quanh nhng ci u cc loi ng vt: u bm, u giun t, u c voi, u rn, u tru, u kin...#ng vt#u#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00719000000000301000450002600110000002600110001100200160002200700390003800500110 00770050014000880140006001020190005001080820006001138080005001190080005001240090 01100129010000500140011001400145004001300159012002200172013000700194021015600201 020000500357020002100362020001500383020001300398039000600411#VV09.13776#VV09.137 77#Git nc l k#Li: Nh Nguyn ; Tranh: T Ngc Trang#Nh Nguyn#T Ngc Tra ng#8500#Vi?t#553.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247864#Tm hiu v nc, s hnh thnh git nc, s kt tinh ca nc thnh tuyt, sc y ca nc... v tm quan trng ca nc trong mi s s ng trn tri t#Nc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Truyn tranh#PDung## 00721000000000301000450002600110000002600110001100200240002200700440004600500160 00900050014001060140006001200190005001260820007001318080005001380080005001430090 01100148010000500159011001400164004001300178012002200191013000700213021015100220 020000900371020000500380020001500385020001300400039000600413#VV09.13778#VV09.137 79#Chuyn nhng chic rng#Li: Hong Xun Vinh ; Tranh: T Ngc Trang#Hong Xu n Vinh#T Ngc Trang#8500#Vi?t#591.47#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#I n ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247865#Tm hiu v nhng chic rng ca cc lo i ng vt cng nh nhng iu k l trong nhng chic rng: rng chut, rng h , rng voi, rng rn chung...#ng vt#Rng#Sch thiu nhi#Truyn tranh#PDung# # 00738000000000313000450002600110000002600110001100200190002200700410004100500090 00820050018000910140006001090190005001150820006001208080005001260080005001310090 01100136010000500147011001400152004001300166012002200179013000700201021014700208 020002100355020000700376020001500383020000700398020001300405039000600418#VV09.13 780#VV09.13781#Ri hay khng ri?#Li: Huy Ton ; Tranh: Nguyn Quang Vinh#Huy T on#Nguyn Quang Vinh#8500#Vi?t#530.4#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#I n ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247866#Tm hiu v cc hin tng lin quan n s ri, t nhng hin tng n gin trong thin nhin ti nhng phc tp tron g khoa hc tri t, v tr#Khoa hc thng thc#Vt l#Sch thiu nhi#S ri#Tr uyn tranh#PDung## 00659000000000289000450002600110000002600110001100200170002200700390003900500110 00780050014000890140006001030190005001090820006001148080005001200080005001250090 01100130010000500141011001400146004001300160012002200173013000700195021012500202 020000800327020001300335020001500348039000600363#VV09.13782#VV09.13783#ng h t ch tc#Li: Nh Nguyn ; Tranh: T Ngc Trang#Nh Nguyn#T Ngc Trang#8500#Vi ?t#681.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247867#Tm hiu v cch xem gi ca ngi c xa n cc pht minh v ng h nc, ng h my, ng h qu lc v ng h in t#ng h#Truyn tranh#Sc h thiu nhi#PDung## 00789000000000325000450002600110000002600110001100200220002200700480004400500110 00920050014001030140006001170190005001230820006001288080005001340080005001390090 01100144010000500155011001400160004001300174012002200187005000800209013000700217 02101860022402000040041002000090041402000060042302000130042902000150044203900060 0457#VV09.13784#VV09.13785#Liu thuc thng minh#Li: Vit Thng, Vit H ; Tran h: T Ngc Trang#Vit Thng#T Ngc Trang#8500#Vi?t#553.6#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tranh khoa hc#Vit H#247868#Tm hiu l ch s ca nguyn t i-t v tc dng to ln ca chng trong cuc sng con ngi, nhng nguy c kh trm trng khi c th thiu i-t v vn b sung thiu ht ny cho c th#Iot#Tc dng#Ngi#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00671000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700470003600500150 00830050018000980140006001160190005001220820004001278080005001310080005001360090 01100141010000500152011001400157004001300171012002200184013000700206021012500213 020000900338020001300347020001500360039000600375#VV09.13786#VV09.13787#T r n qu#Li: Nguyn Nh Mai ; Tranh: Nguyn Xun Quang#Nguyn Nh Mai#Nguyn Xun Q uang#8500#Vi?t#580#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247869#Gii thiu lch s, vng i v mi trng sng ca mt s loi cy, cy hoa, cy h c, cy thn c, thn rng, thn mm...#Thc vt#Truy n tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00680000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700390004200500110 00810050014000920140006001060190005001120820004001178080005001210080005001260090 01100131010000500142011001400147004001300161012002200174013000700196021014400203 020000900347020001300356020001500369039000600384#VV09.13788#VV09.13789#Khng ch bng chn#Li: Nh Nguyn ; Tranh: T Ngc Trang#Nh Nguyn#T Ngc Trang#8500 #Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 5#Truyn tranh khoa hc#247870#Gii thiu nhng ng vt khng xng sng v c xng sng t hai c hn, bn chn n nhiu chn: ch, mo, tru, nga, rui, rt... vt, c...#ng vt#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00669000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700370004900500090 00860050014000950140006001090190005001150820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150004001300164012002200177013000700199021013000206 020000900336020001300345020001500358039000600373#VV09.13790#VV09.13791#Thin nhi n trong vn th#Li: Thu Ngn ; Tranh: T Ngc Trang#Thu Ngn#T Ngc Trang#85 00#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 5#Truyn tranh k hoa hc#247871#Tm hiu nhng iu l th v khung cnh thin nhin trong vn t h cng nh nhng thi quen v tp tnh ca mt s loi ng vt#ng vt#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00700000000000301000450002600110000002600110001100200180002200700440004000500160 00840050014001000140006001140190005001200820004001258080005001290080005001340090 01100139010000500150011001400155004001300169012002200182013000700204021013400211 020000900345020001000354020001300364020001500377039000600392#VV09.13792#VV09.137 93#K chuyn ci mi#Li: Nguyn Quc Tn ; Tranh: T Ngc Trang#Nguyn Quc Tn #T Ngc Trang#8500#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247872#Gii thiu v khu gic ca ng vt v kh nng ngi mi ca mt s loi nh: ch, chim, c mp, c hi, bm, chut chi, lc ...#ng vt#Khu gic#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00674000000000289000450002600110000002600110001100200180002200700370004000500090 00770050014000860140006001000190005001060820004001118080005001150080005001200090 01100125010000500136011001400141004001300155012002200168013000700190021014300197 020001000340020001300350020001500363039000600378#VV09.13794#VV09.13795#Hnh trn k diu#Li: Huy Ton ; Tranh: T Ngc Trang#Huy Ton#T Ngc Trang#8500#Vi?t# 500#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 5#Truyn tranh khoa hc#2 47873#Tm hiu s k diu ca cc hnh trn, c bit l t cc bnh xe, bong b ng x phng, hn bi, ci bt... n tri t trn chng ta ang sng#Hnh trn#T ruyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00682000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700390004700500150 00860050010001010140006001110190005001170820004001228080005001260080005001310090 01100136010000500147011001400152004001300166012002200179013000700201021012100208 020000900329020000800338020001300346020001500359039000600374#VV09.13796#VV09.137 97#Xo bn tay m ngn tay#Li: Nguyn Nh Mai ; Tranh: Qunh My#Nguyn Nh Ma i#Qunh My#8500#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4# Truyn tranh khoa hc#247874#Gii thiu chc nng bn chn, bn tay v mng vut ca cc loi ng vt nh: chn g, vt, chim, nga, voi, d, kh...#ng vt#B n tay#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00756000000000289000450002600110000002600110001100200260002200700440004800500120 00920050018001040140006001220190005001280820004001338080005001370080005001420090 01100147010000500158011001400163004001300177012002200190013000700212021020400219 020000900423020001300432020001500445039000600460#VV09.13798#VV09.13799#Chuyn l th v loi cy#Li: V Kim Dng ; Tranh: Nguyn Xun Quang#V Kim Dng#Nguyn Xun Quang#8500#Vi?t#580#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#T ruyn tranh khoa hc#247875#Tm hiu nhng iu l th v cc loi cy, t s bi n i mu sc ca hoa ph dung, hoa hng dng hng theo chuyn ng ca mt tri, hoa nh cn trng, cy xu h, cy pht sng v cy pht in...#Thc vt #Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00803000000000313000450002600110000002600110001100200290002200700390005100500110 00900050014001010140006001150190005001210820004001268080005001300080005001350090 01100140010000500151011001400156004001300170012002200183013000700205021022100212 020000900433020001300442020001500455039000600470020000500476020000800481#VV09.13 800#VV09.13801#Ci ui khng ch ui rui#Li: Nh Nguyn ; Tranh: T Ngc Tra ng#Nh Nguyn#T Ngc Trang#8500#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21 cm#In ln th 5#Truyn tranh khoa hc#247876#Tm hiu tm quan trng ca nhng c i ui trong th gii ng vt nh: ui rn qun cht con mi, ui ong c mi tim, ui c ui c in, ui cu tch tr m, ui ui rui, ui gip c th xoay tr linh hot...#ng vt#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung#ui#Bt m i## 00725000000000301000450002600110000002600110001100200180002200700470004000500150 00870050018001020140006001200190005001260820006001318080005001370080005001420090 01100147010000500158011001400163004001300177012002200190013000700212021015700219 020000900376020000400385020001300389020001500402039000600417#VV09.13802#VV09.138 03#K chuyn con mt#Li: Nguyn Nh Mai ; Tranh: Nguyn Quang Vinh#Nguyn Nh M ai#Nguyn Quang Vinh#8500#Vi?t#573.8#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tranh khoa hc#247877#Gii thiu v chc nng, v tr k l v b n ca con mt trong mt s loi ng vt nh: mt nga, mt cua, mt c, m t di, mt c, mt trn, mt rui...#ng vt#Mt#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PD ung## 00720000000000301000450002600110000002600110001100200180002200700370004000500090 00770050014000860140006001000190005001060820004001118080005001150080005001200090 01100125010000500136011001400141004001300155012002200168013000700190021016900197 020000900366020000900375020001300384020001500397039000600412#VV09.13804#VV09.138 05#ng vt cho i#Li: Thu Ngn ; Tranh: T Ngc Trang#Thu Ngn#T Ngc Trang #8500#Vi?t#590#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a23tr.^b21cm#In ln th 4#Truyn tran h khoa hc#247878#Tm hiu nhiu iu l th v cc ng vt mi sinh ra, ng v t trng, ng vt c v con trng, c kim cnh con, ch con c cho i t khi l nng nc...#ng vt#Sinh sn#Truyn tranh#Sch thiu nhi#PDung## 00914000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020040000560070027000960060009001230140007001320190005001390820008001448080 00500152008000500157009001100162010000500173011001500178013000700193019000800200 021035700208020000500565020000700570020001000577020000700587039000600594#VV09.13 806#VV09.13807#VV09.13808#VV09.13809#Bush, Jenna#Chuyn ca Ana - mt hnh trnh hy vng#Jenna Bush ; Hu Vit dch#Hu Vit#62000#Vi?t#362.196#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a291tr.^b23cm#247879#Dch M#Ghi li mt cch chn thc v thi th u v tui v thnh nin ca c b Ana b nhim HIV t m, vi mt tui th m m t v nhng k c khng r rng, cng nhng iu b mt v cn bnh c ang mang trong ngi, v s xm hi m c phi chu ng nhng vn hy vng c mt s kh i u mi nhm tip thm sc mnh, s kin cng cho nhng ngi cn sc sng#AI DS#Tr em#Cng ng#Hi c#PDung## 00647000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020031000590070058000900060018001480140007001660190005001730820004001788080 00500182008000500187009001100192010000500203011001500208019001500223006001700238 012002500255013000700280020001800287020001000305020001200315039000600327#VV09.13 810#VV09.13813#VV09.13812#VV09.13811#Jennings, Paul#Nhng cu chuyn hi hc nh t#Paul Jennings ; Dch: Trn Th Thu Hin, Nguyn Xun Hoi#Trn Th Thu Hin#7 0000#Vi?t#899#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a383tr.^b23cm#Dch xtrylia#Nguyn Xu n Hoi#Chuyn b n thng ngy#247880#Vn hc thiu nhi#xtrylia#Truyn ngn# PDung## 00546000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100190 00440020027000630070039000900060014001290140007001430190005001500820004001558080 00500159008000500164009001100169010000500180011001500185019000900200013000700209 020001800216020000400234020001200238039000600250#VV09.13814#VV09.13817#VV09.1381 6#VV09.13815#Preussler, Otfried#Krabat v ci xay ph thu#Otfried Preussler ; T Quang Hip dch#T Quang Hip#55000#Vi?t#833#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a286t r.^b23cm#Dch c#247881#Vn hc thiu nhi#c#Truyn ngn#PDung## 00642000000000301000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000600327013000700333#VV09.13818#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.24#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Pdung#247882 ## 00613000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000600286006001200292013000700304#VV09.13819#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.40#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Pdung#Tuyt Nhung#247883## 00409000000000229000450002600110000000200290001100700130004000500130005301400070 00660190005000730820006000788080005000840080018000890090011001070100005001180110 01500123013000700138020000800145020000600153020001400159039000600173#VV09.13820# Chi ch mn lch s lp 6#Trn nh Ba#Trn nh Ba#24000#Vi?t#959.7#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a130tr.^b24cm#247884#Lch s#Lp 6#Sch c th m#PDung## 00436000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020020000340070019000540220004000730050019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131020000800138020000600146020001000152020001400162 039000600176#VV09.13821#7200#Vi?t#780.76#^214#Thc hnh m nhc 7#V Th Xun P hng#T.2#V Th Xun Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b24cm#247885#m nhc#L p 7#Thc hnh#Sch c thm#Pdung## 00401000000000229000450002600110000002600110001100100150002200200110003700700150 00480190005000630820011000688080005000790080005000840090019000890100005001080110 01500113013000700128020001700135020000900152020000400161039000600165#VV09.13822# VV09.13823#Li Hng Khnh#Vn v th#Li Hng Khnh#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2009#^a287tr.^b20cm#247886#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung# # 00624000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700570 00550190005001120820011001178080005001280080005001330090020001380100005001580110 01500163005001600178005001000194005001000204005001100214005001000225015004100235 013000700276020001700283020000900300020000700309039000600316#VV09.13824#VV09.138 25#VV09.13826#Nhng li ca dng Bc#S.t, nghin cu: Trn Quang Nht, Lu Trang, Yn Giang..#Vi?t#398.809597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a282tr.^b21cm#T rn Quang Nht#Lu Trang#Yn Giang#Trn Hong#Trng Bi#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#247887#Vn hc dn gian#Vit Nam#Ca dao#PDung## 00835000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200490 00480070015000970140007001120190005001190820008001248080005001320080005001370090 01000142010000500152011001500157013000700172021034000179020001300519020002200532 020000900554039000600563#VV09.13827#VV09.13828#VV09.13829# c Hng H#Dy - h c mn lut Hnh s Vit Nam theo tn ch# c Hng H#60000#Vi?t#345.597#^21 4#^aH.#^aT php#2009#^a441tr.^b21cm#247888#Tng quan v dy - hc mn lut hnh s Vit Nam theo hc ch tn ch. Cc cu hi, bi tp v hc liu trong mn h c lin quan ti cc vn ti phm, ng phm, trch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php... cng mt s hot ng kim tra, nh gi, cc dng t hi lin quan n mn lut hnh s Vit Nam theo hc ch tn ch#Lut hnh s#Ph ng php ging dy#Vit Nam#PDung## 01004000000000385000450002600110000002600110001102600110002200200540003300700670 00870140007001540190005001610820006001668080005001720080005001770090018001820100 00500200011001500205005001200220005001400232005001600246005001900262005001200281 01500740029301300070036702101480037402000120052202000150053402000100054902000110 0559020000600570020000900576020001100585020001800596039000400614#VV09.13830#VV09 .13831#VV09.13832#Cc khu kinh t t do Dubai, Hn Quc v Trung Quc#Li Lm Anh, Guangwen Meng, ng Phng Hoa... ; V i Lc ch.b.#84000#Vi?t#338.9#^21 4#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a373tr.^b21cm#Li Lm Anh#Guangwen Meng#ng Ph ng Hoa#Porter, Michael E.#V i Lc#TTS ghi: B Khoa hc Cng ngh. Trung tm Kinh t chu Thi Bnh Dng#247889#Gii thiu mt s khu kinh t t do ca D ubai, Hn Quc v Trung Quc trong tng quan nghin cu so snh cng cc bi vi t v l thuyt cnh tranh#Khu kinh t#Khu kinh t m#L thuyt#Cnh tranh#A rp #Hn Quc#Trung Quc#Khu kinh t t do#HH## 00725000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200290 00480070015000770140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090 01800120010000500138011001500143015007800158013000700236021015700243020001700400 020001700417020000900434039000400443#VV09.13833#VV09.13834#VV09.13835#Nguyn Tn c#Vi nt tinh hoa ca vn hc#Nguyn Tn c#91000#Vi?t#398.2#^214#^aH.#^aK hoa hc x hi#2009#^a603tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B#247890#Gii thiu vi nt tinh hoa trong vn h c dn gian ca cc quc gia: Vit Nam, Trung Quc, Lo, Campuchia, ca ngi M da Bc M, ca chu Phi da en...#Vn hc dn gian#Tinh hoa tr tu#Th gii# HH## 00592000000000265000450002600110000000200410001100700240005201900050007608200070 00818080005000880080005000930090011000980100005001090110015001140050013001290130 00700142021009900149020001600248020001000264020001600274020001600290020000900306 020000700315039000400322#VV09.13836#S tay cng tc cn b Cng on cc cp#Ph m Vn Ty s.t., b.s.#Vi?t#331.87#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a235tr.^b24cm#Phm V n Ty#247891#Gii thiu tng quan v cng tc cn b v cng on Vit Nam cng cc vn bn php lut lin quan#Cng tc cn b#Cng on#Cng on c s#Cng on ngnh#Vit Nam#S tay#HH## 00449000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200100 00410030012000510070008000630140007000710190005000780820010000838080005000930080 00500098009001100103010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158 020001200167039000400179#VV09.13837#VV09.13839#VV09.13838#Ngc T#Vng sng#Tiu thuyt#Ngc T#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a285tr.^b21cm#2 47892#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00582000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200130 00480030026000610070043000870140007001300190005001370820004001428080005001460080 00500151009001900156010000500175011001500180019001500195006000900210006001100219 013000700230020001800237020001000255020001100265039000400276#VV09.13840#VV09.138 41#VV09.13842#Travers, P. L.#Mary Poppins#Tng m ti (1875 - 1982)#P. L. Traver s ; Dch: Minh c, Phng Nam#37000#Vi?t#899#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009 #^a245tr.^b21cm#Dch xtrylia#Minh c#Phng Nam#247893#Vn hc thiu nhi#xtr ylia#Truyn va#HH## 00642000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200340 00510070023000850140007001080190005001150820007001208080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162013000700177021013700184020000900321020000800330 020000900338020001300347039000400360#VV09.13843#VV09.13845#VV09.13844#Phm Trn g Khang#Hi p a danh lch s Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#31000#Vi?t#915 .97#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a199tr.^b21cm#247894#Gii thiu cc cu hi - p v a danh lch s Vit Nam theo chnh s v theo d s gn vi cc c u chuyn dn gian, cc truyn thuyt#a danh#Lch s#Vit Nam#Sch hi p#HH ## 00430000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200240003800300040 00620070016000660190005000820820010000878080005000970080005001020090020001070100 00500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180039000400184 #VV09.13846#VV09.13847#Lng Th Tuyt#Hu phng - tin tuyn#Th#Lng Th Tuy t#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a115tr.^b21cm#247895#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#HH## 00696000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020031000560070017000870140007001040190005001110820004001168080005001200080 00500125009002000130010000500150011001500155013000700170021016900177020000800346 020000900354020000900363020000900372020000900381039000400390#VV09.13848#VV09.138 49#VV09.13850#VV09.13851#Trng Phng#100 a danh p nht th gii#Trng Phng b.s.#54000#Vi?t#910#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a359tr.^b21cm#247896#Gi i thiu 100 a danh p nht th gii theo c im t nhin ca mi ni: dy ni Andes, thp Pht Borobudur, b bin vng, qung trng Brussels, thnh c Pe tra...#a ch#a danh#c im#T nhin#Th gii#HH## 00463000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200100 00460030016000560070013000720140007000850190005000920820010000978080005001070080 00500112009001100117010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000400193#VV09.13852#VV09.13854#VV09.13853#V Tho Ngc#Bp b g #Tp truyn ngn#V Tho Ngc#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a 289tr.^b20cm#247897#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00539000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200120 00510070038000630140007001010190005001080820006001138080005001190080018001240090 02300142010000500165011001500170019001400185006001300199013000700212020001700219 020000900236020001200245039000400257#VV09.13855#VV09.13856#VV09.13857#Yasunari K awabata#p v bun#Yasunari Kawabata ; Mai Kim Ngc dch#40000#Vi?t#895.6#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a284tr.^b20cm#Dch Nht Bn#Mai Kim Ngc#247898#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#HH## 00709000000000325000450002600110000002600110001100100180002200200200004000700510 00600140007001110190005001180820004001238080005001270080018001320090023001500100 00500173011001500178019000800193006001600201006000900217013000700226021008700233 02000170032002000120033702000090034902000080035802000030036602000100036903900040 0379#VV09.13858#VV09.13859#Caldwell, Erskine#Kinh nghim i vn#Erskine Caldwel l ; Dch: Trn Phong Giao, Nh in#56000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a402tr.^b20cm#Dch M#Trn Phong Giao#Nh in#247899#Gi i thiu mt s kinh nghim trong s nghip vit vn ca nh vn M Erskine Cald well#Vn hc hin i#Kinh nghim#Vit vn#Nh vn#M#T truyn#HH## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200440 00510070018000950140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090 01900139010000500158011001500163019001000178013000700188021019400195020001700389 020001900406020001200425020000500437039000400442#VV09.13860#VV09.13861#VV09.1386 2#Nguyn Th T Huy#Alain Robbe - Grillet: S tht v din gii#Nguyn Th T Hu y#63000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a403tr.^b21cm#Dch Php#247 900#nh gi s phc hp v a dng ca Robbe-Grillet, Alain - tiu thuyt, tr c tc l lun, phim, phng vn - xt v tm quan trng ca cc vn sng cn t ra trong nn vn hc Php hin i#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Tiu t huyt#Php#HH## 00437000000000241000450002600110000002600110001100100130002200200270003500700130 00620140008000750190005000830820010000888080005000980080005001030090019001080100 00500127011001500132013000700147020001700154020000900171020001100180039000400191 #VV09.13863#VV09.13864#V nh Ninh#Ty Sn - Ai t vn truyn#V nh Ninh#1250 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a163tr.^b20cm#247901#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn th#HH## 00414000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200180003000700130 00480140007000610190005000680820009000738080005000820080005000870090011000920100 00500103011001500108013000700123020001700130020000900147020001200156039000400168 #VV09.13865#VV09.13866#Kim Yn#Duyn n ti sinh#Kim Yn b.s.#33000#Vi?t#895.92 27#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a215tr.^b21cm#247902#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ci#HH## 00565000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200180 00420070014000600140007000740190005000810820007000868080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134021011000141020000900251020001000260 020000900270020000400279039000400283#VV09.13867#VV09.13868#VV09.13869#H Quyn#T n ng hn ph#H Quyn b.s.#30000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a19 5tr.^b20cm#247903#Gii thiu nhng ng ph ni ting H Ni, nhng cp ng ph c bit v xc cm v ph phng H thnh#a danh#Tn ring#ng b#Ph# HH## 00697000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200260 00520070019000780140007000970190005001040820004001098080005001130080005001180090 01100123010000500134011001500139013000700154021018800161020001400349020000600363 020001700369020000800386020000900394039000400403#VV09.13871#VV09.13872#VV09.1387 0#Nguyn Trung Xuyn#Du vt hnh trng khuyt#Nguyn Trung Xuyn#52000#Vi?t#36 4#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a334tr.^b21cm#247904#Su tm, tp hp t liu v nh ng v n c khm ph trong hot ng ca ngnh cng an nhn dn Vit Nam, trong th hin c vai tr khng th thiu ca lc lng k thut hnh s#T nn x hi#V n#Ti phm hnh s#Hnh s#Vit Nam#HH## 00623000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200280 00460070013000740140007000870190005000940820009000998080005001080080005001130090 01100118010000500129011001500134013000700149021015300156020001500309020002000324 020000900344039000400353#VV09.13873#VV09.13874#VV09.13875#Phan Duy Kha#Nhn v t hi i Hng Vng#Phan Duy Kha#40500#Vi?t#959.7012#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^ a254tr.^b21cm#247905#Gii thiu v truyn thuyt thi Hng Vng - tn hiu v g ii m. Trnh by v l hi thi i ny. cp ti nhng ng nhn v xuyn tc v ci ngun#Lch s c i#Thi i Hng Vng#Vit Nam#HH## 00919000000000337000450002600110000002600110001100100120002200200930003400700400 01270190005001670820008001728080005001800080005001850090011001900100005002010110 02500206015004300231005002100274013000700295021017400302020002100476020001000497 02000150050702000100052202000070053202000100053902000100054902000090055902000090 0568039000400577#VV09.13876#VV09.13877#L Thanh H#Lch s phong tro cng nhn, vin chc, lao ng v cng on tnh Hng Yn ( 1883 - 2008 )#B.s.: L Thanh H , ng Th Thng Hin#Vi?t#959.733#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a263tr., 4tr. n h^b21cm#TTS ghi: Lin on Lao ng tnh Hng Yn#ng Th Thng Hin#247906#G ii thiu lch s phong tro u tranh cch mng, sn xut, xy dng t nc c a cng nhn, vin chc, lao ng v t chc cng on tnh Hng Yn t nm 1883 n nm 2008#Phong tro cng nhn#Cng on#Ngi lao ng#Vin chc#Cn b#Cng nhn#Cng chc#Vit Nam#Hng Yn#HH## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200750 00410070008001160140007001240190005001310820013001368080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175013000700190021021100197020001900408020001000427 020001700437020000900454020002300463039000400486#VV09.13879#VV09.13880#VV09.1387 8#an Tm#80 nm ng Cng sn Vit Nam vi giai cp cng nhn v Cng on Vit Nam#an Tm#52000#Vi?t#324.25970709#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a272tr.^b21cm#2 47907#Mi quan h gia ng Cng sn Vit Nam vi giai cp cng nhn v cng o n Vit Nam theo tng giai on lch s: khng chin chng Php, khng chin chn g M v giai on cng nghip ho, hin i ho t nc#Giai cp cng nhn#Cng on#Lch s hin i#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#HH## 00508000000000277000450002600110000000200110001100300130002200700340003500500130 00690140006000820190005000880820009000938080005001020080005001070090011001120100 00500123011001400128004001300142012001700155005000700172013000700179020001800186 020000900204020001300213039000400226#VN09.04696#Co v th#Truyn tranh#Tranh: V Xun Hon ; Li: Ho Mi#V Xun Hon#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Ho Mi#247908#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00513000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700330004200500120 00750140006000870190005000930820009000988080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133004001300147012001700160005000700177013000700184020001800191 020000900209020001300218039000400231#VN09.04697#Chim su tt bng#Truyn tranh#T ranh: nh Tn ; Li: Ho Mi# nh Tn#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Ho Mi#247909#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00523000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700390004000500130 00790140006000920190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138004001300152012001700165013000700182005001200189020001800201 020000900219020001300228039000400241#VN09.04698#Chuyn ci ui#Truyn tranh#Tra nh: V Xun Hon ; Li: Minh Phng#V Xun Hon#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#247910#Minh Phng#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00523000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700380004200500120 00800140006000920190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138004001300152012001700165005001200182013000700194020001800201 020000900219020001300228039000400241#VN09.04699#Ngi nh ma ng#Truyn tranh#T ranh: nh Tn ; Li: Vng Trng# nh Tn#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Vng Trng#247911#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00513000000000277000450002600110000000200120001100300130002300700360003600500130 00720140006000850190005000910820009000968080005001050080005001100090011001150100 00500126011001400131004001300145012001700158005000900175013000700184020001800191 020000900209020001300218039000400231#VN09.04700#Bi hc tt#Truyn tranh#Tranh: V Xun Hon ; Li: V Qung#V Xun Hon#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#V Qung#247912#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00521000000000277000450002600110000000200220001100300130003300700350004600500140 00810140006000950190005001010820009001068080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001300155012001700168005000700185013000700192020001800199 020000900217020001300226039000400239#VN09.04701#S tch chim cha vi#Truyn tra nh#Tranh: Phan Ngc Anh ; Li: Ho Mi#Phan Ngc Anh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Ho Mi#247913#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00519000000000277000450002600110000000200140001100300130002500700380003800500120 00760140006000880190005000940820009000998080005001080080005001130090011001180100 00500129011001400134004001300148012001700161005001200178013000700190020001800197 020000900215020001300224039000400237#VN09.04702#Gic m l k#Truyn tranh#Tranh : L Tr Hiu ; Li: Minh Phng#L Tr Hiu#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Minh Phng#247914#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00525000000000277000450002600110000000200120001100300130002300700420003600500180 00780140006000960190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100 00500137011001400142004001300156012001700169005001000186013000700196020001800203 020000900221020001300230039000400243#VN09.04703#Cng v cc#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Khnh Ton ; Li: V T Nam#Nguyn Khnh Ton#5000#Vi?t#895.9223#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#V T Nam#247915# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00526000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700380004500500140 00830140006000970190005001030820009001088080005001170080005001220090011001270100 00500138011001400143004001300157012001700170005001000187013000700197020001800204 020000900222020001300231039000400244#VN09.04704#c sn v chim chch#Truyn tran h#Tranh: inh Nhn Qu ; Li: Thanh Ho#inh Nhn Qu#5000#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Thanh Ho#247916 #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00534000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700450003900500110 00840140006000950190005001010820009001068080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001300155012001700168005002000185013000700205020001800212 020000900230020001300239039000400252#VN09.04705#Tc ca m ti#Truyn tranh#Tran h: Thanh Hng ; Li: Phan Th Thanh Nhn#Thanh Hng#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Phan Th Thanh Nh n#247917#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00507000000000277000450002600110000000200120001100300130002300700330003600500120 00690140006000810190005000870820009000928080005001010080005001060090011001110100 00500122011001400127004001300141012001700154005000700171013000700178020001800185 020000900203020001300212039000400225#VN09.04706#Mt bi hc#Truyn tranh#Tranh: nh Tn ; Li: Ho Mi# nh Tn#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2 009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Ho Mi#247918#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00522000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700380004100500140 00790140006000930190005000990820009001048080005001130080005001180090011001230100 00500134011001400139004001300153012001700166005001000183013000700193020001800200 020000900218020001300227039000400240#VN09.04707#Chut lu v mo#Truyn tranh#Tr anh: inh Nhn Qu ; Li: V T Nam#inh Nhn Qu#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#V T Nam#247919#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00524000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700380004300500140 00810140006000950190005001010820009001068080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001300155012001700168005001000185013000700195020001800202 020000900220020001300229039000400242#VN09.04708#Chut lu chy thi#Truyn tranh# Tranh: inh Nhn Qu ; Li: V T Nam#inh Nhn Qu#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#V T Nam#247920#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00506000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700290004300500080 00720140006000800190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100 00500121011001400126004001300140012001700153005000700170013000700177020001800184 020000900202020001300211039000400224#VN09.04709#eo chung cho mo#Truyn tranh# Tranh: L Bnh ; Li: Ho Mi#L Bnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#20 09#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Ho Mi#247921#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#HH## 00522000000000277000450002600110000000200230001100300130003400700350004700500140 00820140006000960190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100 00500137011001400142004001300156012001700169005000700186013000700193020001800200 020000900218020001300227039000400240#VN09.04710#Chuyn ch Trng choai#Truyn tr anh#Tranh: Trn Minh Tm ; Li: Ho Mi#Trn Minh Tm#5000#Vi?t#895.9223#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Ho Mi#247922#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00532000000000277000450002600110000000200270001100300130003800700380005100500140 00890140006001030190005001090820009001148080005001230080005001280090011001330100 00500144011001400149004001300163012001700176005001000193013000700203020001800210 020000900228020001300237039000400250#VN09.04711#Chut lu v cuc sn ui#Truy n tranh#Tranh: inh Nhn Qu ; Li: V T Nam#inh Nhn Qu#5000#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#V T Nam# 247923#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00546000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700490004300500170 00920140006001090190005001150820009001208080005001290080005001340090011001390100 00500150011001400155004001300169012001700182005001800199013000700217020001800224 020000900242020001300251039000400264#VN09.04712#Nghe li m khuyn#Truyn tranh# Tranh: Trn Trung Thnh ; Li: Nguyn nh Qung#Trn Trung Thnh#5000#Vi?t#895 .9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Nguy n nh Qung#247924#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00543000000000277000450002600110000000200220001100300130003300700460004600500140 00920140006001060190005001120820009001178080005001260080005001310090011001360100 00500147011001400152004001300166012001700179005001800196013000700214020001800221 020000900239020001300248039000400261#VN09.04713#Chuyn hai d qua cu#Truyn tra nh#Tranh: Phng c Huy ; Li: Nguyn Vn Chng#Phng c Huy#5000#Vi?t#895.92 23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Nguyn Vn Chng#247925#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00527000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700400004200500140 00820140006000960190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100 00500137011001400142004001300156012001700169005001200186013000700198020001800205 020000900223020001300232039000400245#VN09.04714#Li ha ca chut#Truyn tranh#T ranh: Bi c Khim ; Li: Thanh Hng#Bi c Khim#5000#Vi?t#895.9223#^214#^a H.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Thanh Hng#24792 6#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00520000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700360004300500130 00790140006000920190005000980820009001038080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138004001300152012001700165005000900182013000700191020001800198 020000900216020001300225039000400238#VN09.04715#Chuyn ch si con#Truyn tranh# Tranh: Chu Huy Bnh ; Li: Thu Hin#Chu Huy Bnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^ aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 3#Chuyn k cho b#Thu Hin#247927#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00513000000000277000450002600110000000200040001100300130001500700400002800500140 00680140006000820190005000880820009000938080005001020080005001070090011001120100 00500123011001400128004001300142012001700155005001200172013000700184020001800191 020000900209020001300218039000400231#VN09.04716#Hi#Truyn tranh#Tranh: Trn Min h Tm ; Li: Vng Trng#Trn Minh Tm#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng# 2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Vng Trng#247928#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00532000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700440003900500180 00830140006001010190005001070820009001128080005001210080005001260090011001310100 00500142011001400147004001300161012001700174005001200191013000700203020001800210 020000900228020001300237039000400250#VN09.04717#ng dao v c#Truyn tranh#Tran h: Nguyn Quang Vinh ; Li: Vng Trng#Nguyn Quang Vinh#5000#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Vng Trng# 247929#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00506000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700290004300500080 00720140006000800190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100 00500121011001400126004001300140012001700153005000700170013000700177020001800184 020000900202020001300211039000400224#VN09.04718#Con tht dng cm!#Truyn tranh# Tranh: L Bnh ; Li: Ho Mi#L Bnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#20 09#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Ho Mi#247930#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#HH## 00529000000000277000450002600110000000200120001100300130002300700440003600500180 00800140006000980190005001040820009001098080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001300158012001700171005001200188013000700200020001800207 020000900225020001300234039000400247#VN09.04719#G mc chn#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Quang Vinh ; Li: Vng Trng#Nguyn Quang Vinh#5000#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Vng Trng#247 931#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00541000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700520003200500180 00840140006001020190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148004001300162012001700175005002000192013000700212020001800219 020000900237020001300246039000400259#VN09.04720#Lm anh#Truyn tranh#Tranh: Nguy n Thanh Hng ; Li: Phan Th Thanh Nhn#Nguyn Thanh Hng#5000#Vi?t#895.9223#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Phan Th Th anh Nhn#247932#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00518000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700360004100500130 00770140006000900190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136004001300150012001700163005000900180013000700189020001800196 020000900214020001300223039000400236#VN09.04721#Chuyn cu g t#Truyn tranh#Tr anh: V Xun Hon ; Li: Thu Hng#V Xun Hon#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Thu Hng#247933#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00528000000000277000450002600110000000200130001100300130002400700430003700500170 00800140006000970190005001030820009001088080005001170080005001220090011001270100 00500138011001400143004001300157012001700170005001200187013000700199020001800206 020000900224020001300233039000400246#VN09.04722#No, bt tay#Truyn tranh#Tranh: Trn Trung Thnh ; Li: Vng Trng#Trn Trung Thnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Vng Trng#2479 34#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00528000000000277000450002600110000000200230001100300130003400700380004700500170 00850140006001020190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148004001300162012001700175005000700192013000700199020001800206 020000900224020001300233039000400246#VN09.04723#Ch B Nga thng minh#Truyn tr anh#Tranh: Trn Trung Thnh ; Li: Ho Mi#Trn Trung Thnh#5000#Vi?t#895.9223#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Ho Mi#2479 35#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00521000000000277000450002600110000000200120001100300130002300700400003600500080 00760140006000840190005000900820009000958080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130004001300144012001700157005001800174013000700192020001800199 020000900217020001300226039000400239#VN09.04724#Tnh m con#Truyn tranh#Tranh: L Bnh ; Li: Nguyn nh Qung#L Bnh#5000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim n g#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Nguyn nh Qung#247936#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00535000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700450004000500140 00850140006000990190005001050820009001108080005001190080005001240090011001290100 00500140011001400145004001300159012001700172005001700189013000700206020001800213 020000900231020001300240039000400253#VN09.04725#Hai ch mo con#Truyn tranh#Tra nh: inh Nhn Qu ; Li: Nguyn Ch Thut#inh Nhn Qu#5000#Vi?t#895.9223#^214 #^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b17cm#In ln th 2#Chuyn k cho b#Nguyn Ch Thu t#247937#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#HH## 00457000000000241000450002600110000000200170001100300130002800700460004100500180 00870050014001050190005001190820009001248080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159013000700173020001800180020000900198020000400207039000400211 #VN09.04726#Bc Ra tt bng#Truyn tranh#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn M inh Tm#Nguyn nh Qung#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009# ^a12tr.^b13cm#247938#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00456000000000241000450002600110000000200160001100300130002700700460004000500180 00860050014001040190005001180820009001238080005001320080005001370090011001420100 00500153011001400158013000700172020001800179020000900197020000400206039000400210 #VN09.04727#Nc mt c su#Truyn tranh#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Mi nh Tm#Nguyn nh Qung#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^ a12tr.^b13cm#247939#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00451000000000241000450002600110000000200110001100300130002200700460003500500180 00810050014000990190005001130820009001188080005001270080005001320090011001370100 00500148011001400153013000700167020001800174020000900192020000400201039000400205 #VN09.04728#T Yn p#Truyn tranh#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh T m#Nguyn nh Qung#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a12tr .^b13cm#247940#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00455000000000241000450002600110000000200150001100300130002600700460003900500180 00850050014001030190005001170820009001228080005001310080005001360090011001410100 00500152011001400157013000700171020001800178020000900196020000400205039000400209 #VN09.04729#Chuyn l kin#Truyn tranh#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Min h Tm#Nguyn nh Qung#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 12tr.^b13cm#247941#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00427000000000229000450002600110000000200120001100700460002300500180006900500140 00870190005001010820009001068080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141013000700155020001800162020000900180020000400189039000400193#VN09.04730# S quan tm#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh Tm#Nguyn nh Qung#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b13cm#247942#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00435000000000229000450002600110000000200200001100700460003100500180007700500140 00950190005001090820009001148080005001230080005001280090011001330100005001440110 01400149013000700163020001800170020000900188020000400197039000400201#VN09.04731# B cu v diu giy#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh Tm#Nguyn nh Qu ng#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b13cm#247943#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00426000000000229000450002600110000000200110001100700460002200500180006800500140 00860190005001000820009001058080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140013000700154020001800161020000900179020000400188039000400192#VN09.04732# Ni n hn#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh Tm#Nguyn nh Qung#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b13cm#247944#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00429000000000229000450002600110000000200140001100700460002500500180007100500140 00890190005001030820009001088080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143013000700157020001800164020000900182020000400191039000400195#VN09.04733# G, vt, ngan#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh Tm#Nguyn nh Qung#Tr n Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b13cm#247945#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00434000000000229000450002600110000000200190001100700460003000500180007600500140 00940190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148013000700162020001800169020000900187020000400196039000400200#VN09.04734# Tc nhau ting gy#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh Tm#Nguyn nh Qu ng#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b13cm#247946#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00434000000000229000450002600110000000200190001100700460003000500180007600500140 00940190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148013000700162020001800169020000900187020000400196039000400200#VN09.04735# i bng tung cnh#Th: Nguyn nh Qung ; Tranh: Trn Minh Tm#Nguyn nh Qu ng#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a10tr.^b13cm#247947#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#HH## 00760000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300070 00470070042000540050014000960050011001100140007001210190005001280820008001338080 00500141008000500146009001100151010000500162011001500167005001300182005001100195 00500160020601300070022202101090022902000230033802000170036102000090037802000070 0387020001200394039000400406#VN09.04736#VN09.04737#VN09.04738#Ti v Bc H#Hi k#Trn Duy Hng, Bch Thun, Hong Th i..#Trn Duy Hng#Bch Thun#15000#Vi? t#959.704#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a126tr.^b19cm#Hong Th i#La Vn Cu#Nguy n Th Chn#247948#Nhng mu chuyn v Bc H trong khong thi gian t ngy t nc ginh c c lp cho n ngy Ngi mt#Khng chin chng Php#Lch s hi n i#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#HH## 00789000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300070 00620070049000690050016001180050013001340140007001470190005001540820008001598080 00500167008000500172009001100177010000500188011001500193005001600208005001300224 00500120023701300070024902101110025602000230036702000170039002000090040702000070 0416020001200423039000400435#VN09.04739#VN09.04740#VN09.04741#Mi by nm chp nh Bc H#Hi k#Nguyn Tt Lim, Ng Th Liu, Nguyn Quc Tn..#Nguyn Tt Li m#Ng Th Liu#16000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a134tr.^b19cm#Ngu yn Quc Tn#Phm L Minh#Vit Phng#247949#Nhng mu chuyn v Bc H trong kh ong thi gian t ngy t nc ginh c c lp cho n ngy Ngi ra i#Khn g chin chng Php#Lch s hin i#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#HH## 00823000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300070 00480070043000550050012000980050017001100140007001270190005001340820009001398080 00500148008000500153009001100158010000500169011001500174005001000189005001500199 00500170021401300070023102101630023802000170040102000230041802000090044102000070 0450020001200457039000400469#VN09.04742#VN09.04744#VN09.04743#Ngy 19-5-1946#Hi k#Tn Th Qu, Nguyn Huy Tng, Nh Qunh..#Tn Th Qu#Nguyn Huy Tng#1900 0#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a157tr.^b19cm#Nh Qunh#Phm Huy Th ng#Nguyn Cng Hoan#247950#Nhng mu chuyn v Bc H trong gii gian Ngi Vi t Bc, trong khng chin chng Php cng nh tnh cm ca Bc i vi nhn dn v ca nhn dn i vi Ngi#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#H i k#H Ch Minh#HH## 00566000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700140 00600140007000740190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116004001300131013000700144021010300151020002100254020000600275 020001500281039000400296#VN09.04745#VN09.04746#L Vnh Quyn#Bc s vui tnh tr li#L Vnh Quyn#28000#Vi?t#610#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a229tr.^b19cm#In l n th 5#247951#Gii p nhng kin thc ph thng v c th v sc kho con ng i, cch phng bnh v bo v sc kho#Khoa hc thng thc#Y hc#Sch thiu nhi #HH## 00677000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200250 00440070011000690140007000800190005000870820009000928080005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127013000700142021007900149020001700228020002300245 020000800268020001000276020002000286020000900306020004400315039000400359#VN09.04 777#VN09.04778#VN09.04779#L Quc S#Chuyn k v L T Trng#L Quc S#16000# Vi?t#959.7032#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a130tr.^b19cm#247952#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca lit s cch mng L T Trng#Lch s hin i#Kh ng chin chng Php#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#Vit Nam#L T Trng, Lit s, 1914 - 1931, Vit Nam#HH## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200190 00410070008000600140007000680190005000750820004000808080005000840080005000890090 01100094010000500105011001500110013000700125021020200132020001700334020002000351 020000900371020001900380020000900399039000400408#VN09.04780#VN09.04782#VN09.0478 1#Nh m#Nhng bng hoa p#Nh m#38500#Vi?t#302#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^ a267tr.^b19cm#247953#Vit v nhng tm gng in hnh sn sinh v trng thnh ln t cc phong tro thi ua yu nc y sng to trn nhiu lnh vc kinh t - vn ho - x hi trong s nghip bo v v xy dng t nc#Vn hc hin i# in hnh tin tin#Vit Nam#Ngi tt vic tt#Bi vit#HH## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200800 00460070013001260140007001390190005001460820012001518080005001630080005001680090 02100173010000500194011001500199013000700214021017000221020001400391020000900405 020001300414020000900427039000400436#VN09.04783#VN09.04784#VN09.04785#Bi Vn i m#Tng cng on kt thng nht trong ng theo di chc ca Ch tch H Ch Mi nh#Bi Vn im#18000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a14 3tr.^b19cm#247954#Mt s vn c bn v tng cng on kt thng nht trong ng. Thc hnh nguyn tc tp trung dn ch bo m on kt thng nht trong ng trong giai on hin nay#Cng tc ng#on kt#T chc ng#Vit Nam#HH## 00666000000000313000450002600110000002600110001100100060002200200200002800300070 00480070019000550140007000740190005000810820011000868080005000970080005001020090 02100107010000500128011001500133005000700148013000700155021011600162020001700278 020000800295020001700303020000900320020000700329020001200336039000400348#VN09.04 786#VN09.04787#V K#Bc H vit di chc#Hi k#V K ; Th K ghi#16000#Vi?t#9 59.704092#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a123tr.^b19cm#Th K#247955#Ghi l i qu trnh vit di chc ca Ch tch H Ch Minh v nhng hot ng ca Ngi trong nhng nm thng cui i#Vn hc hin i#Di chc#Lch s hin i#Vit Na m#Hi k#H Ch Minh#HH## 00467000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200210 00450030012000660070012000780140007000900190005000970820010001028080005001120080 00500117009001000122010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020001200185039000400197#VN09.04748#VN09.04750#VN09.04749#Trng Phin#Cuc gi l c na m#Tiu thuyt#Trng Phin#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#200 9#^a215tr.^b19cm#247956#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00470000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200120 00510030012000630070018000750140007000930190005001000820010001058080005001150080 00500120009001000125010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179 020001200188039000400200#VN09.04751#VN09.04753#VN09.04752#Nguyn Minh Thng#Thc h am n#Tiu thuyt#Nguyn Minh Thng#34000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc# 2009#^a230tr.^b19cm#247957#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00471000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200190 00460030016000650070013000810140007000940190005001010820010001068080005001160080 00500121009001000126010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180 020001200189039000400201#VN09.04755#VN09.04756#VN09.04754#L Khc Cung#Khi em c n tr p#Tp truyn ngn#L Khc Cung#39000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc #2009#^a275tr.^b19cm#247958#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200210003800300040 00590070016000630140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 01000111010000500121011001400126013000700140020001700147020000900164020000400173 039000400177#VN09.04757#VN09.04758#Lng Hng Qung#Ting chung min #Th#Lng Hng Qung#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a58tr.^b19cm#247959# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00417000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200030003800300040 00410070016000450140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01000093010000500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155 039000400159#VN09.04759#VN09.04760#Phm Trung Dng#L#Th#Phm Trung Dng#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a94tr.^b19cm#247960#Vn hc hin i#V it Nam#Th#HH## 00421000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200140003000300040 00440070008000480140007000560190005000630820010000688080005000780080005000830090 01900088010000500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159 039000400163#VN09.04761#VN09.04762#Vn Anh#Con sng kht#Th#Vn Anh#26000#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a69tr.^b19cm#247961#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200110003400300040 00450070012000490140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01900093010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039000400168#VN09.04763#VN09.04764#V Kim Lin#Gic m em#Th#V Kim Lin#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#247962#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#HH## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200100003400300040 00440070012000480140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01900092010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155020000400164 039000400168#VN09.04765#VN09.04766#V Chn Nam#V Pc B#Th#V Chn Nam#25000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a117tr.^b19cm#247963#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#HH## 00461000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200220003700300120 00590070015000710140008000860190005000940820010000998080005001090080005001140090 01900119010000500138011001500143013000700158020001700165020000900182020001200191 039000400203#VN09.04767#VN09.04768#Nguyn Cao Cm#Tnh ngi duyn thm#Th lc bt#Nguyn Cao Cm#256000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a25 2tr.^b19cm#247964#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#HH## 00475000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200270003800300210 00650070016000860140007001020190005001090820009001148080005001230080005001280090 01900133010000500152011001500157013000700172020001700179020000900196020001200205 039000400217#VN09.04769#VN09.04770#Phm Trng Thi#B mt ci vc lng Thng#T p truyn thiu nhi#Phm Trng Thi#16000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a112tr.^b19cm#247965#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00443000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200110003200300160 00430070010000590140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020001200173 039000400185#VN09.04771#VN09.04772#Mai Thanh#Gic m o#Tp truyn ngn#Mai Than h#25000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a158tr.^b19cm#247966# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#HH## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200180003700300040 00550070015000590140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01900106010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168020000400177 039000400181#VN09.04773#VN09.04774#Nguyn Hu Dc#V min lau trng#Th#Nguyn H u Dc#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#247 967#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020033000510030004000840070046000880220004001340050010001380050 01600148005001600164005001600180005001300196008000500209009001900214010000500233 011001500238013000700253020001700260020000900277020000400286039000400290#VN09.04 775#VN09.04776#30000#Vi?t#895.9221008#^214#Thnh ng - tnh t tnh ngi#Th #Ngc Bch, Nguyn Th Bch, Nguyn Th Bnh..#T.4#Ngc Bch#Nguyn Th Bch#Ngu yn Th Bnh#Nguyn Ngc Bi#Phm Lc Cm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a126tr.^ b19cm#247968#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#HH## 00512000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155013000700170019001400177020001700191 020000900208020001300217039000400230#VN09.04747#14000#Vi?t#895.6#^214#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.1#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#247969#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#HH## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300040 00540070014000580140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000500179#VN09.04788#VN09.04789#Phan Huy Tho#Qu hng ni nh#Th#Phan Huy Tho#28000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b18cm#24797 0#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00520000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010014000600020018000740030012000920070014001040220 00400118008000500122009001900127010000500146011001500151013000700166005001400173 020001700187020000900204020001200213039000500225#VN09.04790#VN09.04791#VN09.0479 2#60000#Vi?t#895.92234#^214#Mai Vn Trng#Gi bi ng i#Tiu thuyt#Mai Vn Trng#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a349tr.^b19cm#247971#Mai Vn Trng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00520000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010014000600020018000740030012000920070014001040220 00400118008000500122009001900127010000500146011001500151013000700166005001400173 020001700187020000900204020001200213039000500225#VN09.04793#VN09.04795#VN09.0479 4#60000#Vi?t#895.92234#^214#Mai Vn Trng#Gi bi ng i#Tiu thuyt#Mai Vn Trng#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a365tr.^b19cm#247972#Mai Vn Trng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00645000000000313000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700450 00370050014000820050016000960050011001120050017001230050015001400140007001550190 00500162082001200167808000500179008000500184009001900189010000500208011001400213 015006200227013000700289020001700296020000900313020000400322039000500326#VN09.04 796#VN09.04797#Ci thing#Th#Trn Vn Nhm, Nguyn Duy Hon, Hong Mnh..#Trn Vn Nhm#Nguyn Duy Hon#Hong Mnh#Nguyn Th Thip#Trn Vn Triu#25000#Vi?t# 895.9221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a87tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th phng Lc Vng. Thnh ph Nam nh#247973#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T hu## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200120003200300040 00440070010000480140007000580190005000650820010000708080005000800080005000850090 01900090010000500109011001500114013000700129020001700136020000900153020000400162 039000500166#VN09.04798#VN09.04799#Hi ng#Khong lng#Th#Hi ng#35000#Vi ?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b19cm#247974#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu## 00704000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200240 00460030010000700070013000800140007000930190005001000820010001058080005001150080 00500120009001100125010000500136011001500141013000700156021015900163020001700322 020001000339020000900349020001100358020000700369020000900376039000500385#VN09.04 800#VN09.04801#VN09.04802#V Kim Ninh#Chuyn xa - chuyn nay#Truyn k#V Kim Ninh#43000#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a283tr.^b19cm#247975#Tp hp nhng cu chuyn vit v phong tc, tp qun, di tch lch s, l hi, tn n gng ca mt s lng qu Vit Nam nh: lng Yn Thi, An Thi, An ng...#Vn h o dn gian#Phong tc#Tp qun#Tn ngng#L hi#Vit Nam#Thu## 00935000000000349000450002600110000002600110001100200170002200300470003900700420 00860190005001280820009001338080005001420080005001470090011001520100005001630110 01400168005001100182005001200193005001500205005001100220005001600231015006200247 01300070030902101550031602000080047102000250047902000100050402000090051402000090 0523020004800532039000500580#VN09.04803#VN09.04804#Tay sng tay n#V chin s in Bin, thiu tng Vn Phc#Thanh Lun, Vn Phc, H Bnh Nhng..#Vi? t#355.0092#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a84tr.^b19cm#Thanh Lun# Vn Phc#H Bn h Nhng#Hoi Hng#on Hoi Trung#TTS ghi: K nim chin thng in Bin Ph 7/5/1954-7/5/2009#247976#Tp hp cc bi vit v chin s in Bin, thiu tng Vn Phc, mt v tng cm qun nh gic, lm ngoi giao, mt ngi va gi i tay sng, tay n#Lch s#Chin dch in Bin Ph#Qun nhn#Qun i#Vit Nam #Nguyn Vn Phc, Thiu tng, 1933 - , Vit Nam#Thu## 00454000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300160 00550070016000710140007000870190005000940820010000998080005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174020001200183 039000500195#VN09.04805#VN09.04806#Lu Trng Kin#Ca hu tnh yu#Tp truyn n gn#Lu Trng Kin#20000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a164tr.^b19 cm#247977#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470030013000660070014000790140007000930190005001000820010001058080005001150080 00500120009001100125010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180 020001300189039000500202#VN09.04807#VN09.04808#VN09.04809#Phm Xun o#Chuyn l ca lng#Truyn v n#Phm Xun o#31000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng #2009#^a227tr.^b19cm#247978#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#Thu## 00771000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200370003200700150 00690140007000840190005000910820006000968080005001020080018001070090023001250100 00500148011001500153013000700168021024400175020001500419020000700434020000900441 020000900450020000700459020001000466039000500476#VN09.04810#VN09.04811#Trn Hin #B quyt ng x lch lm, duyn dng#Trn Hin b.s.#22000#Vi?t#153.6#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a147tr.^b19cm#247979#Nhng quy tc ch ung v ng x. Nhng hnh vi c ch duyn dng, t nh. Gii thiu nhng b quy t ng x ni n tic, thip v tng qu. Khi khch n nh v khi bn l khch . Cch lm quen v kt bn. ng x trong gia nh v ni lng ging#Tm l c nh n#ng x#B quyt#Gia nh#X hi#Giao tip#Thu## 00436000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700200004101400070 00610190005000680820006000738080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105005000900119013000700128020000900135020000900144020001400153020001000167 039000500177#VN09.04812#VN09.04813#Danh ngn tnh yu#Tiu Anh s.t., b.s.#13000 #Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a61tr.^b13cm#Tiu Anh#247980#Tnh yu#Th gii#Sch song ng#Danh ngn#Thu## 00475000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200340003700700150 00710140007000860190005000930820009000988080005001070080018001120090037001300100 00500167011001500172013000700187020001700194020000900211020000800220039000500228 #VN09.04814#VN09.04815#Vng Tr Nhn#Nhng chn thng tm l hin i#Vng Tr Nhn#43000#Vi?t#895.9228#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr^bThi bo Kinh t Si Gn#2009#^a272tr.^b19cm#247981#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Thu## 00501000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200320 00420030007000740070009000810140007000900190005000970820014001028080005001160080 00500121009001100126010000500137011002500142013000700167020001700174020000900191 020000700200039000500207020001100212#VN09.04816#VN09.04817#VN09.04818#ng Mai#X un Qunh mt na cuc i ti#Hi k#ng Mai#38000#Vi?t#895.922134092#^214#^a H.#^aLao ng#2009#^a210tr., 8tr. nh^b19cm#247982#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Thu#Xun Qunh## 00575000000000229000450002600110000002600110001100100160002200200140003800700160 00520190005000680820006000738080005000790080018000840090023001020100005001250110 01500130013000700145021017100152020000900323020000800332039000500340#VN09.04819# VN09.04820#Thch Phc Sn#Li v sen n#Thch Phc Sn#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H CH Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a415tr.^b19cm#247983#Gm nhng bi vit, bn dch, bi tham lun trong cc k hi tho ni v nhn cch ca bc o s, gio php ca Ngi v li ch thit thc khi thc hin nhng li dy y#o Pht #Gio l#Thu## 00574000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200230003800700160 00610140006000770190005000830820004000888080005000920080005000970090014001020100 00500116011001400121004001400135013000700149021014000156020000800296020001100304 039000500315#VN09.04821#VN09.04822#Nguyn Ln Hng#K thut trng mc nh#Nguyn Ln Hng#6500#Vi?t#635#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a35tr.^b19cm#Ti bn ln 3#247984#Ngh trng mc nh, mt s c im sinh hc v k thut trng mc nh trn mn ca, trn thn g. Mt s loi su bnh v cch phng chng#Mc nh#Tr ng trt#Thu## 00616000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700160 00530140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090014000970100 00500111011001400116004001400130013000700144012003700151021014200188020001000330 020000500340039000500345#VN09.04824#VN09.04823#Nguyn Ln Hng#Ngh nui ln#Ng uyn Ln Hng#10000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a44tr.^b19cm#Ti b n ln 1#247985#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Trnh by mt s c im s inh hc ca ln, k thut nui ln: ch nui, ging ln, cch cho ln n, ch m sc, phng v tr bnh cho ln#Chn nui#Ln#Thu## 00692000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200470003500700310 00820140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090014001390100 00500153011001500158005001700173004001400190013000700204021016700211020001100378 020000900389020001100398039000500409#VN09.04827#VN09.04828#Trn Th Tc#K thut trng mt s cy rau qu giu vitamin#Trn Th Tc, Nguyn Ngc Knh#23000#Vi? t#635#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a147tr.^b19cm#Nguyn Ngc Knh#Ti bn ln 3 #247986#Hng dn bin php thm canh rau v k thut trng mt s loi rau, c y c qu giu vitamin nh: rau bp ci, ci xanh, sp l, mng ti, cam, qut, c hanh, chui...#Trng trt#Rau xanh#Cy n qu#Thu## 00784000000000289000450002600110000002600110001100200130002200700690003501400060 01040190005001100820004001158080005001190080005001240090014001290100005001430110 01400148005001600162004001400178005001000192005001400202005001700216013000700233 021023600240020001000476020000300486039000500489#VN09.04825#VN09.04826#Ngh nui d#Nguyn Ln Hng, V B Sn, L Thanh Tng... ; Nguyn Lm Hng ch.b.#9000#V i?t#638#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a36tr.^b19cm#Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 1 #V B Sn#L Thanh Tng#Nguyn Vn Khang#247987#Trnh by mt s c im sinh hc ca d, k thut nui d: a im nui, dng c nui, chn ging d, thc n, cch nui cc loi d, v sinh chung tri v phng chng bnh tt cho d, c ch lm tht d, cc mn n ch bin t d...#Chn nui#D#Thu## 00735000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200490003400300170 00830070029001000140007001290190005001360820006001418080005001470080005001520090 01400157010000500171011001400176005001600190015004400206013000700250021012900257 020000400386020000800390020001400398039000500412020001600417#VN09.04829#VN09.048 30# Tn Dng#Mt s bnh chnh hi la v bin php phng tr#Sch chuyn kho # Tn Dng, Nguyn Vn Vin#13500#Vi?t#633.1#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a8 7tr.^b19cm#Nguyn Vn Vin#TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni#247988#M t s c im sinh trng, pht trin ca cy la. Mt s bnh chnh hi la. Ph ng php iu tra, pht hin cc bnh hi la#La#Su hi#Bnh thc vt#Thu#B o v thc vt## 00758000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200470003400300170 00810070043000980140006001410190005001470820006001528080005001580080005001630090 01400168010000500182011001400187005001600201004001400217015006200231005001300293 013000700306021009600313020001100409020000400420020001500424039000500439#VN09.04 831#VN09.04832#Trng ch#K thut trng cc ging ng mi nng sut cao#Sch c huyn kho#Trng ch, Phm ng Qung, Phm Th Ti#7500#Vi?t#633.1#^214#^aH. #^aNng nghip#2009#^a54tr.^b19cm#Phm ng Qung#Ti bn ln 5#TTS ghi: Trung tm Kho kim nghim Ging cy trng Quc gia#Phm Th Ti#247989#Gii thiu c im chnh ca cc ging ng mi nng sut cao, k thut gieo trng v chm sc .#Trng trt#Ng#Cy lng thc#Thu## 00614000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200310003500700130 00660140007000790190005000860820008000918080005000990080005001040090014001090100 00500123011001400128004001400142013000700156021017700163020001000340039000500350 020000500355#VN09.04833#VN09.04834#Nguyn Thin#B quyt lm giu t nui nhm#N guyn Thin#16000#Vi?t#636.935#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a47tr.^b19cm#Ti b n ln 2#247990#Nghin cu gi tr kinh t ca ngh nui nhm. c im hnh th i v tp tnh ca nhm. K thut nui nhm sinh sn. K thut nui nhm ly tht . B quyt lm giu t nui nhm#Chn nui#Thu#Nhm## 00691000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200300003800700340 00680140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090014001300100 00500144011001400149005001700163004001400180012003700194013000700231021013500238 020001000373020000400383020000900387039000500396#VN09.04836#VN09.04835#Nguyn L n Hng#Ngh nui ln rng (heo rng)#Nguyn Ln Hng, Nguyn Khc Tch#12000#Vi ?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a56tr.^b19cm#Nguyn Khc Tch#Ti bn ln 1#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#247991#Tm hiu mt vi c im sinh h c ca ln rng. Hng dn k thut nui ln rng v mt s phng php phng v tr bnh cho ln rng#Chn nui#Ln#Ln rng#Thu## 00624000000000241000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00490820008000548080005000620080005000670090019000720100005000910110014000960150 03700110013000700147021018900154020001300343020000800356020001300364039000500377 #VN09.04837#VN09.04838#Lut Bng 7 ngi#7000#Vi?t#796.334#^214#^aH.#^aTh d c Th thao#2009#^a39tr.^b19cm#TTS ghi: Lin on Bng Vit Nam#247992#Gii thiu lut bng 7 ngi. Nhng quy inh v sn thi u, bng, s lng cu th , trang phc cu th, trng ti, thi gian trn u, giao bng, bn thng v x pht li trong thi u#Lut thi u#Bng #Bng mini#Thu## 00561000000000241000450002600110000002600110001100200120002201400070003401900050 00410820006000468080005000520080005000570090019000620100005000810110015000860040 00800101015003600109013000700145021014200152020001300294020000700307039000500314 #VN09.04839#VN09.04840#Lut C vua#14000#Vi?t#794.1#^214#^aH.#^aTh dc Th tha o#2009#^a103tr.^b19cm#Ti bn#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#247993#Gii th iu lut chi v thi u c vua Fide. Th l thi u c vua Fide nh: iu hnh thi u, iu l gii, hnh thc thi u, trng ti...#Lut thi u#C vua#Thu# # 00686000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200230003800300130 00610070041000740140007001150190005001220820004001278080005001310080005001360090 01800141010000500159011001500164005001300179013000700192028002900199021015600228 020001000384020000900394039000500403#VV09.13884#VV09.13885#Murphy, Raymond#Engli sh grammar in use#With answers#Raymond Murphy ; L Thu Hin gii thiu#32000#V i?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a364tr.^b21cm#L Thu Hin#247994#Ng php ting Anh thc hnh#Gii thiu 136 bi ng php ting Anh v cc th ting Anh. Cch s dng danh t, ng t, tnh t, gii t, trt t t... c km theo cc bi tp minh ho#Ting Anh#Ng php#Thu## 00513000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200410004000700170 00810190005000980820004001038080005001070080005001120090011001170100005001280110 01400133013000700147021007700154020000900231020001100240020001500251039000500266 #VV09.13886#VV09.13887#McBirney, Allegra#Nhng ng vt k diu ca c cha tr i#Allegra McBirney#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a67tr.^b20cm#247995# c p ti nhng ng vt trong kinh thnh v gii thch v nhng con vt #ng vt #Kinh thnh#o Thin Cha#Thu## 00670000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300290 00560070015000850190005001000820004001058080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135013000700150021023900157020001500396020001100411039000600422 #VV09.13888#VV09.13889#Nguyn Vn Kha#Gia nh cng gio#Sng theo li cha hng ngy#Nguyn Vn Kha#Vi?t#242#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a350tr.^b23cm#247996#T p sch kinh cu nguyn cho mi gia nh cng gio. Mi ngy u c li Cha, c phn suy nim, phn cu nguyn ghi nh v thc hnh. Tp hp tt c cc ma: ma vng, ma ging sinh, ma chay, ma phc sinh, ma thng nin trong nm#o Thin Cha#Cu nguyn#Thanh## 00654000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200210003600300450 00570070014001020190005001160820007001218080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154013000700169021018400176020001500360020000800375020001100383 039000600394#VV09.13890#VV09.13891#Jung Sung Min#Cha Gi Su ang ti#12 l do k hng th ph nhn c Cha Gi Su#Jung Sung Min#Vi?t#230.01#^214#^aH.#^aTn gi o#2009#^a227tr.^b20cm#247997#Nghin cu nhng l lun v thn hc nhm truyn gi o tn ngng C c gio: v s tht c Cha tri; Cha Gi su, c tin v Ch a Gi su; ni dung thnh kinh, vai tr ca hi thnh#o Thin Cha#L lun#Tn ngng#Thanh## 00816000000000241000450002600110000002600110001100200920002201900050011408200040 01198080005001230080005001280090011001330100005001440110026001490150045001750130 00700220021030200227020000800529020001500537020000900552020000700561039000600568 #VV09.13892#VV09.13893#K yu i hi i biu nhng ngi cng gio Vit Nam x y dng v bo v t quc ln th V#Vi?t#262#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a242tr., 13tr. nh^b21cm#TTS ghi: U ban on kt Cng gio Vit Nam#247998#K yu i h i i biu nhng ngi cng gio Vit Nam ln th 5 t chc ti H Ni 19 - 20 thng 11 nm 2008 v thng qua iu l U ban on kt cng gio Vit Nam. Bi p ht biu ca ch tch quc hi Nguyn Ph Trng, ca ng Hunh m. Cc bi tham lun trong i hi v xy dng v bo v t quc#i hi#o Thin Cha#Vit Na m#K yu#Thanh## 00725000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200280003900700170 00670140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128012002600143013000700169021024900176020000900425020001000434 020000900444039000600453#VV09.13894#VV09.13895#Thch Thng Hoan#Xy dng hnh ph c gia nh#Thch Thng Hoan#17000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a102tr .^b20cm#T sch o pht ngy nay#247999#Vi li rn dy ca o Pht xy dn g hnh phc gia nh, xy dng gi tr gia nh, gi tr nng ta, gi tr chc nng . Hnh phc gia nh c xy dng trn nn tng thn ho, ming ho, ho , gii ho, kin ho ( kin), li ho (ch li)#Gia nh#Hnh phc#o Pht#Th anh## 00819000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020028000610070017000890140007001060190005001130820009001188080005001270080 01800132009001100150010000500161011001500166013000700181021032400188020000800512 020000800520020000700528039000600535#VV09.13896#VV09.13898#VV09.13899#VV09.13897 #Nguyn Vinh Phc#H Ni - thnh ph ngn nm#Nguyn Vinh Phc#76000#Vi?t#915.9 731#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a490tr.^b21cm#248000#Gii thiu a th v tr a l ca H Ni. Lch s H Ni t thi tin Thng Long ti H Ni trong thi k thng nht t nc. Gii thiu cc kin trc khu ph c; vn ho ngi H Ni. Lch s cc ngh ph c H Ni. Vn ho m thc, l hi, n ch a, nh, di tch, cng trnh vn ho, khu vui chi gii tr H Ni#Lch s#Vn ho#H Ni#Thanh## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020033000610070017000940140007001110190005001180820011001238080005001340080 01800139009001100157010000500168011001500173013000700188021022300195020002000418 020000800438020000700446020000900453039000600462#VV09.13900#VV09.13903#VV09.1390 2#VV09.13901#Nguyn Vinh Phc#H Ni - nhng no ng du lch#Nguyn Vinh Phc# 50000#Vi?t#915.973104#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a315tr.^b21cm#248 001#Gii thiu khu du lch vng Bc B, vng ph cn H Ni qua cc tuyn Kinh B c (quc l 1A), quc l 2, 3, 5, 18, 32, 22, 6, v quc l 1A pha Nam, tuyn S ng Hng. Vng du lch c ni non, hang ng, n, cha, lng ngh#Danh lam thn g cnh#Du lch#H Ni#Vit Nam#Thanh## 00701000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200250 00510030059000760070033001350140007001680190005001750820006001808080005001860080 01800191009001100209010000500220011001500225006000900240013000700249021014100256 020000900397020001100406039000600417#VV09.13904#VV09.13906#VV09.13905#Shell, G. Richard#m phn dnh li th#Nhng chin lc m phn cho nhng ngi bit mnh cn g#G. Richard Shell ; L Tuyn dch#66000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a403tr.^b21cm#L Tuyn#248002#Thng qua cc cu chuyn th c t cng vi l lun gip bn m phn thnh cng qua 6 nn tng c bn. Xy d ng qu trnh m phn qua 4 bc#m phn#Thnh cng#Thanh## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020019000550070015000740220004000892210013000930080 01800106009001100124010000500135011001500140021009700155020001100252020000900263 039000600272013000700278005001000285#VV09.13907#VV09.13908#20000#Vi?t#153.9#^21 4#Nguyn T#Th tr thng minh#Nguyn T b.s.#T.4#Ni cc chm#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b20cm#Rn tr thng minh, nhanh tay, pht huy c tng tng qua cch ni cc im thnh cc bc tranh#Thng minh#Quan st#Thanh#24800 3#Nguyn T## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010010000450020019000550070015000740220004000892210006000930080 01800099009001100117010000500128011001500133021008000148020001100228020000900239 039000600248013000700254005001000261#VV09.13909#VV09.13910#20000#Vi?t#153.9#^21 4#Nguyn T#Th tr thng minh#Nguyn T b.s.#T.5#M l#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a137tr.^b20cm#Rn s nhanh tr, nhanh tay, nhanh mt qua cch tm ng i thng qua tranh v#Thng minh#Quan st#Thanh#248004#Nguyn T## 00778000000000289000450002600110000002600110001102102400002202000090026202000170 02710200018002880200009003060390006003150140007003210190005003280820006003338080 00500339002003000344007001800374022000400392221002700396008001800423009001100441 010000500452011001500457005000900472013000700481#VV09.13912#VV09.13911#Nhng ki n thc c bn v bnh h tim mch: nguyn nhn gy bnh, hin tng gy bnh tim mch, cch chn on, cp cu iu tr bnh. Hng dn cch chm sc sc kho, dinh dng gim nguy c gy bnh v duy tr sc kho, tt cho tim mch#Bnh tim# Bnh h tim mch#Chm sc sc kho#iu tr#Thanh#20000#Vi?t#616.1#^214#Bc s tt nht l chnh mnh#L Quang tng hp#T.8# tri tim lun kho mnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a132tr.^b20cm#L Quang#248005## 00642000000000301000450002600110000000600190001101900050003001900160003508200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000600327013000700333#VV09.13913#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.25#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh#248006 ## 00626000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020017000820030013000990070 06200112022000500174005000900179005001500188006000900203008001800212009001100230 010000500241011001500246012004000261019001600301013000700317#VV09.13914#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thanh#15000#Vi?t#895.1#^214#Anh hng x iu# Tranh truyn#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.15# Kim Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#248007## 00496000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020040000320070015000720220004000870050015000910080018001060090011001240100 00500135011001500140012001400155013000700169020000800176020000600184020002000190 020001400210039000600224#VV09.13915#39000#Vi?t#807#^214#Cu hi trc nghim ki n thc ng vn 9#Nguyn B Ngi#T.1#Nguyn B Ngi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a216tr.^b24cm#Bn ng hnh#248008#Ng vn#Lp 9#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Thanh## 00750000000000253000450002600110000000200380001100300300004900700350007900500180 01140190005001320820010001378080005001470080005001520090011001570100005001680110 01500173001001800188013000700206028006400213021018100277020002300458020000900481 039000600490#NV09.01810#Discovering craft villages in Vietnam#Ten itineraries ar ound H Ni#Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman#Stedman, Nicholas#Vi?t#680.09597# ^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a320tr.^b25cm#Fanchette, Sylvie#248010#Khm ph lng th cng Vit Nam 10 l trnh xung quanh H Ni#Gii thiu lch s lng ngh Vit Nam. Nghin cu cc lng ngh ca 10 khu vc quanh H Ni nh lng g m n gh v giy, lng gm Bc Ninh, Bc Giang, lng ngh Gia Lm, H Ty#Lng ngh truyn thng#Vit Nam#Thanh## 00831000000000301000450002600110000000200580001100700600006900600140012901900050 01430820004001488080005001520080005001570090011001620100005001730110014001780010 01500192013000700207005001300214012006500227028005300292021013200345020000500477 020000400482020000700486020000900493020002100502039000600523#NV09.01767#Famous c ommunal houses and temples in Thng Long - H Ni#L Thanh Hng b.s. ; Nguyn T hu H dch ; Perri Black h..#Nguyn Thu H#Vi?t#726#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^ a81tr.^b20cm#L Thanh Hng#248011#Black, Perri#A journey through the traditiona l culture of Thng Long - H Ni#Nhng ngi nh, n ni ting Thng Long - H Ni#Gii thiu lch s, c im ngh thut kin trc cc ngi nh, n Vi t Nam. Nt ring bit ca cc ngi nh, n H Ni xa#nh#n#H Ni#Vit N am#Ngh thut kin trc#Thanh## 00867000000000289000450002600110000000200330001100700830004400600150012701900050 01420820006001478080005001530080005001580090011001630100005001740110014001790010 01500193013000700208006001800215005001500233012006500248028003900313021018500352 020000800537020001900545020000700564039000600571#NV09.01768#Thng Long - H Ni culinary art#Phm Bch Ngc b.s. ; Dch: Quch Ngc Anh, Phm Th Diu nh ; Emi ly Maguire h..#Quch Ngc Anh#Vi?t#394.1#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a95tr.^b20c m#Phm Bch Ngc#248012#Phm Th Diu nh#Maguire, Emily#A journey through the t raditional culture of Thng Long - H Ni#Ngh thut m thc Thng Long - H Ni #Gii thiu tinh hoa vn ho trong m thcm cch nu nng ca ngi H Ni xa v nay. Nhng thay i trong n ung ca ngi dn H thnh. Gii thiu mn n s nh iu ca ngi H Ni#Vn ho#Ngh thut m thc#H Ni#Thanh## 00955000000000289000450002600110000000200460001100700630005700600140012001900050 01340820012001398080005001510080005001560090011001610100005001720110015001770010 01500192013000700207005001700214012006500231028005000296021028100346020001000627 020000700637020000800644020000700652039000600659#NV09.01769#Traditions and custo ms in Thng Long - H Ni#Phm Bch Ngc b.s. ; Tng Thu Tho dch ; Rachel Ders tine h.#Tng Thu Tho#Vi?t#390.0959731#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a115tr.^b20cm #Phm Bch Ngc#248013#Derstine, Rachel#A journey through the traditional cultur e of Thng Long - H Ni#Truyn thng v phong tc ca Thng Long - H Ni#Gii thiu v nt p trong cc gia nh truyn thng Thng Long - H Ni; nhng qu y c x giao; cc l hi, phong tc truyn thng ngi H Ni; phong tc truyn thng ngi H Ni; phong tc ci xin. Cc bi thuc y hc dn tc; phong tc ma chay ca ngi H Ni xa v nay#Phong tc#L hi#Vn ho#H Ni#Thanh## 00902000000000313000450002600110000000200440001100700600005500600140011501900050 01290820006001348080005001400080005001450090011001500100005001610110014001660010 01500180013000700195005001200202012006500214028004200279021021000321020000500531 020000900536020001100545020001000556020000700566020000900573039000600582#NV09.01 770#Famous buddhist pagodas Thng Long - H Ni#L Thanh Hng b.s. ; Nguyn Thu H dch ; Perri Black h..#Nguyn Thu H#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^ a91tr.^b20cm#L Thanh Hng#248014#Perri Black#A journey through the traditional culture of Thng Long - H Ni#Ngi cha ni ting Thng Long - H Ni#Gii t hiu lch s ngi cha ni ting Thng Long - H Ni; qu trnh pht trin ca tn ngng o Pht: s khc bit gia tn ngng o Pht Mahayana v Hinayana . c im kin trc cc ngi cha Vit Nam#Cha#o Pht#Tn ngng#Kin trc#H Ni#Vit Nam#Thanh## 00836000000000313000450002600110000000200400001100700670005100600180011801900050 01360820007001418080005001480080005001530090011001580100005001690110014001740010 01500188013000700203005001700210012006500227028004300292021012400335020000800459 020002400467020000500491020000600496020000700502020000700509039000600516#NV09.01 771#Traditional theater Thng Long - H Ni#Phm Ngc Bch b.s. ; Phm Th Diu nh dch ; Rachel Derstine h.#Phm Th Diu nh#Vi?t#792.02#^214#^aH.#^aTh gi i#2008#^a78tr.^b20cm#Phm Ngc Bch#248015#Derstine, Rachel#A journey through th e traditional culture of Thng Long - H Ni#Nh ht truyn thng Thng Long - H Ni#Gii thiu tm lc lch s nh ht cho, tung, ca tr; Lch s ngh th ut ht cho, tung, ca tr ca Thng Long - H Ni#Nh ht#Ngh thut truyn th ng#Cho#Tung#Ca tr#H Ni#Thanh## 00824000000000289000450002600110000000200360001100700470004700600150009401400080 01090190005001170820009001228080005001310080005001360090011001410100005001520110 02900157015007900186005002100265013000700286028004200293021014300335020001700478 020002100495020000300516020000900519039000600528#NV09.01772#Operations in the US resistance war#Phm Mnh Hng dch ; Joseph Thomas Walsh h..#Phm Mnh Hng#18 0000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a199tr., 15tr. bn ^b21cm#TTS ghi: Ministry of National defense .Vit Nam institute of Military history#Walsh, Joseph Thomas#248016#Hot ng trong cuc chin tranh chng M#Cun sch ghi l i cuc chin tranh lch s ca nhn dn Vit Nam chng M t sau nm 1964 ti 19 75 cc tnh min Trung, min Nam, Ty Nguyn#Lch s hin i#Khng chin chn g M#M#Vit Nam#Thanh## 00647000000000277000450002600110000000200320001100700350004301900050007808200080 00838080005000910080005000960090020001010100005001210110015001260010008001410150 05100149005000800200005001100208013000700219028003800226021006800264020001000332 020001300342020000800355039000600363#NV09.01773#Vietnam exporter directory 2009# B.s.: The Nam, Thai Ha, Phuong Anh#Vi?t#381.025#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 09#^a307tr.^b21cm#The Nam#TTS ghi: Vietnam chamber of commerce and industry#Tha i Ha#Phuong Anh#248017#Danh mc hng Vit Nam xut khu 2009#Gii thiu cc danh b c quan, doanh nghip xut khu ca Vit Nam#Xut khu#Doanh nghip#Danh b# Thanh## 01104000000000337000450002600110000000201210001100700440013200500120017601400080 01880190005001960820011002018080005002120080005002170090020002220100005002420110 01500247015007500262005001200337005001600349005001300365005001800378013000700396 02801220040302101880052502000080071302000080072102000110072902000110074002000090 0751039000600760#NV09.01774#Cooperation for the development of Vietnam - China t wo corrisors and one economic belt : Current situation and prospects#Do Tien Sam , Le Van Sang, Tran Dinh Thien..#Do Tien Sam#150000#Vi?t#337.597051#^214#^aH.#^ aT in Bch khoa#2009#^a274tr.^b21cm#TTS ghi: Vietnam academy of Social Scien ces. Institute of Chinese studies#Le Van Sang#Tran Dinh Thien#Nguyen Ba An#Nguye n Xuan Thang#248018#Hp tc pht trin hai hnh lang v mt vnh ai kinh t Vit Nam - Trung Quc: tnh hnh hin nay v nhng trin vng#Nhng vn chung v mi quan h v xy dng chin lc pht trin hai hnh lang v mt vnh ai kinh t Vit Nam - Trung Quc. Vai tr ca cc a phng trong khu vc hnh lan g kinh t#Kinh t#Hp tc#Chin lc#Trung Quc#Vit Nam#Thanh## 00632000000000253000450002600110000000200210001100300630003200700130009500500060 01080190005001140820006001198080005001250080005001300090011001350100005001460110 01500151001000600166013000700172028007400179021010300253020000900356020000700365 039000600372#NV09.01775#Boot camp for lovers#Make love last forever ; The surviv al course for relationships#Smith, Jones#Jones#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aTh gii#2 009#^a167tr.^b23cm#Smith#248019#Tri hun luyn cho nhng ngi ang yu: to l p tnh yu mi mi v sau#Cun sch cp ti nhng b quyt gi gn tnh yu, hnh phc, xy dng mi quan h tt p, lu bn#Tnh yu#Tm l#Thanh## 00920000000000301000450002600110000000200310001100700710004200500180011301400070 01310190005001380820004001438080005001470080005001520090020001570100005001770110 01500182015007000197005001700267005001000284005001700294013000700311005001400318 021025200332020001000584020001100594020000700605039000600612#NV09.01776#Asian ph ilosophy in the making#Tomonobu Imamichi, Noriko Hashimoto, Hu Yeping... ; Tran Van Doan b.s.#Tomonobu Imamichi#50000#Vi?t#180#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#20 09#^a263tr.^b24cm#TTS ghi: Vietnam cacdemy of Social Sciences. Institute of Phi losophy#Noriko Hashimoto#Hu Yeping#S. Panneerselvam#248020#Tran Van Doan#Tp hp nhng bi tiu lun nghin cu trit hc th k 21; thuyt siu hnh hc, so s nh trit hc Trung Quc vi trit hc phng Ty. Nhim v ca cc nh trit hc Vit Nam trong thi i ton cu ho: vn ton cu ho v trit hc ng N am #Trit hc#Trung Quc#Chu #Thanh## 00470000000000241000450002600110000000200140001100700540002500500200007901400070 00990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141005001900155013000700174020001000181020001800191020001300209039000600222 #NV09.01777#The chameleon#B.s.: L Ngc Tng Khanh (ch.b.), Nguyn H Thu Anh# L Ngc Tng Khanh#10000#Vi?t#423#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b24cm#Nguy n H Thu Anh#248021#Ting Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Thanh## 00733000000000313000450002600110000002600110001100200270002200700670004900500120 01160140008001280190005001360820004001418080005001450080018001500090051001680100 00500219011001500224005001200239005001400251005001500265006001100280013000700291 028002200298021006600320020001000386020001200396020000600408039000500414#CDVN.00 928#NV09.01778#Tomato TOEIC speaking flow#Ch.b.: Kim Hyeonju, Lee Boyeong, John Boswell... ; L Huy Lm dch#Kim Hyeonju#156000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a317tr.^b26cm#Lee Boye ong#Boswell, John#Amen IV, Henry#L Huy Lm#248022#K nng ni vi TOEIC#Hng d n luyn tp k nng ni ting Anh theo chng trnh TOIEC#Ting Anh#K nng ni #TOEIC#Thu## 00652000000000289000450002600110000002600110001100200140002200700190003600500100 00550140008000650190005000730820004000788080005000820080018000870090051001050100 00500156011001500161001000800176013000700184021010500191020001000296020001800306 020001200324020000600336039000500342020001500347#CDVN.00929#NV09.01779#TOEIC aca demy#Jim Lee, Sandy Cho#Sandy Cho#120000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a278tr.^b26cm#Jim Lee#248023# Tp hp cc thi ting Anh rn k nng nghe - hiu v c - hiu theo TOEIC t mc 300-450 im#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng c#TOEIC#Thu#Sch luyn thi## 00640000000000277000450002600110000002600110001100200250002200700380004700500130 00850140008000980190005001060820004001118080005001150080018001200090051001380100 00500189011001500194013000700209005002400216021007700240020001000317020000900327 020000600336020001500342039000500357#NV09.01780#CDVN.00930#TOEIC ICON L/C intens ive#Sang Hun Nam, Darakwon Toeic research#Sang Hun Nam#144000#Vi?t#428#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a330tr.^ b26cm#248024#Darakwon Toeic research#Cc kin thc ng php, t vng v bi tp luyn thi theo chng trnh TOEIC#Ting Anh#Ng php#TOIEC#Sch luyn thi#Thu## 00623000000000265000450002600110000000200250001100700410003600500160007701400080 00930190005001010820004001068080005001100080018001150090051001330100005001840110 01500189013000700204005002400211021007700235020001000312020000900322020000600331 020001500337039000500352#NV09.01781#TOEIC ICON R/C intensive#Jang Yeon Hwang, Da rakwon Toeic research#Jang Yeon Hwang#154000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a405tr.^b26cm#248025#Dara kwon Toeic research#Cc kin thc ng php, t vng v bi tp luyn thi theo ch ng trnh TOEIC#Ting Anh#Ng php#TOEIC#Sch luyn thi#Thu## 00624000000000253000450002600110000000200210001100700240003201400080005601900050 00640820004000698080005000730080018000780090051000960100005001470110015001520050 02400167013000700191021012700198020001000325020000900335020000600344020001500350 039000500365#NV09.01782#TOEIC ICON R/C basic#Darakwon Toeic research#126000#Vi? t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit# 2009#^a328tr.^b26cm#Darakwon Toeic research#248026#Cc kin thc l thuyt v b i tp thc hnh ng php ting Anh c bn. Gii thiu mt s bi kim tra theo c hng trnh TOEIC#Ting Anh#Ng php#TOEIC#Sch luyn thi#Thu## 00635000000000301000450002600110000000200250001100700520003601400080008801900050 00960820004001018080005001050080018001100090023001280100005001510110015001560010 00700171005000500178005000700183005001400190013000700204028001800211021006000229 020001000289020000800299020000600307020001500313039000500328#NV09.01783#IBT TOEF L complete tests#B.s.: Howard, Lynn, Jessop ; Phan Qu Lin ch gii#135000#Vi? t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a495tr.^b26cm#Howard#L ynn#Jessop#Phan Qu Lin#248027#Cc bi thi TOEFL#Gii thiu s lc v k thi T OEFL v cc bi thi ca TOEFL#Ting Anh#Bi tp#TOEFL#Sch luyn thi#Thu## 00635000000000289000450002600110000002600110001100200100002200300130003200700050 00450140007000500190005000570820004000628080005000660080018000710090051000890100 00500140011001500145001000500160013000700165021010700172020001000279020001800289 020001200307020000600319020001500325039000500340#NV09.01784#CDVN.00931#TNT TOEIC #Basic course#Lori#96000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn ^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a201tr.^b26cm#Lori#248028#Cc bi tp thc h nh k nng nghe v c hiu ting Anh. Sch hng dn luyn thi theo chng trn h TOEIC#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng c#TOEIC#Sch luyn thi#Thu## 00677000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010005000430020010000480030020000580070005000780220006000830080 01800089009005100107010000500158011001500163013000700178005000500185021010700190 020001000297020001800307020001200325020000600337020001500343039000500358#NV09.01 785#CDVN.00932#86000#Vi?t#428#^214#Lori#TNT TOEIC#Introductory course#Lori#Vol. 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a18 0tr.^b26cm#248029#Lori#Cc bi tp thc hnh k nng nghe v c hiu ting Anh. Sch hng dn luyn thi theo chng trnh TOEIC#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng c#TOEIC#Sch luyn thi#Thu## 00654000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270010005000320020010000370030020000470070005000670220006000720080018000780090 05100096010000500147011001500152013000700167005000500174021010700179020001000286 020001800296020001200314020000600326020001500332039000500347#NV09.01786#86000#V i?t#428#^214#Lori#TNT TOEIC#Introductory course#Lori#Vol.2#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh^bCng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a180tr.^b26cm#248030#Lori# Cc bi tp thc hnh k nng nghe v c hiu ting Anh. Sch hng dn luyn t hi theo chng trnh TOEIC#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng c#TOEIC#Sch lu yn thi#Thu## 01028000000000325000450002600110000000200660001100700960007700600160017301900050 01890820009001948080005002030080005002080090011002130100005002240110015002290010 01700244006001600261013000700277005001200284005001700296028006100313021025500374 02000080062902000100063702000110064702000080065802000100066602000210067603900050 0697#NV09.01787#Land equalization in 1839 in Bnh nh seen from the land record s#Phan Phng Tho ; B.s.: Cao Xun T, Trng Huyn Chi ; Dch: Nguyn Tin Vn , Nguyn Quc Anh#Nguyn Tin Vn#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a307t r.^b27cm#Phan Phng Tho#Nguyn Quc Anh#248031#Cao Xun T#Trng Huyn Chi#Ch nh sch qun in nm 1839 Bnh nh qua t liu a b#Gii thiu tng quan v ch rung t Vit Nam na u th k 19 v chnh sch qun in Bnh nh nm 1839. Thc trng v ch s hu rung t Bnh nh, h thng a b thi k ny v lch s ban hnh chnh sch qun in Bnh nh nm 1839#Kinh t #Rung t#Chnh sch#Lch s#Bnh nh#Chnh sch qun in#Thu## 00970000000000301000450002600110000000200190001100700610003000500140009101900050 01050820004001108080005001140080005001190090023001240100005001470110014001520150 05200166005001600218005001300234005001700247005001100264013000700275028002900282 021031600311020001800627020000800645020001000653039000500663#NV09.01788#Annual r eport 2008#B.s.: Chau Van Minh, Nguyen Khoa Son (ch.b.), Pham Van Quy..#Chau Van Minh#Vi?t#506#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: Vie tnam academy of science and technology#Nguyen Khoa Son#Pham Van Quy#Nguyen Dinh Cong#Ha Duy Ngo#248032#Bo co thng nin nm 2008#Gii thiu khi qut v Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Gii thiu v nhng hot ng, nghin cu ca V in thi gian qua. Nhng ng dng khoa hc v d n nghin cu ca Vin. Cc ho t ng gio dc v o to ca Vin. Hot ng hp tc quc t, c s h tng, t rang thit b v mt s hot ng khc ca Vin#Khoa hc k thut#Bo co#Hot ng#Thu## 00677000000000277000450002600110000000200260001100300150003700700200005200500150 00720190005000870820009000928080005001010080005001060090012001110100005001230110 01500128015005200143013000700195028003800202021011400240020000800354020001200362 020001100374020000900385039000500394#NV09.01789#Vietnam's economy in 2008#A refe nce book#Le Thi Anh Thu b.s.#Le Thi Anh Thu#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aTi chnh# 2009#^a115tr.^b30cm#TTS ghi: Central institute for economic management#248033#K inh t Vit Nam 2008: Sch tham kho#Trnh by tnh hnh v bi cnh kinh t Vi t Nam 2008. Mt s vn kinh t Vit Nam 2008 v trin vng nm 2009#Kinh t#T ng trng#Chnh sch#Vit Nam#Thu## 00573000000000241000450002600110000002600110001100200200002200300130004201900050 00550820006000608080005000660080018000710090023000890100005001120110014001170130 00700131028005100138021010700189020000900296020000600305020001500311039000500326 #NV09.01790#CDVN.00933#Essential science 1#Student book#Vi?t#372.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a82tr.^b29cm#248034#Khoa hc c bn lp 1 : Khoa hc, i l v lch s#Ph bin nhng kin thc c bn v: thi tit, n ung, ng vt, thc vt, cc gic quan, cc vt liu...#Khoa hc#Lp 1#Sch gi o khoa#Thu## 00577000000000241000450002600110000002600110001100200200002200300130004201900050 00550820006000608080005000660080018000710090023000890100005001120110014001170130 00700131028005100138021011100189020000900300020000600309020001500315039000500330 #CDVN.00934#NV09.01791#Essential science 2#Student book#Vi?t#372.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a82tr.^b29cm#248035#Khoa hc c bn lp 2 : Khoa hc, a l v lch s#Ph bin nhng kin thc c bn v: C th, cc si nh vt sng, thc vt, ng vt, thin nhin, khong cht...#Khoa hc#Lp 2#Sch gio khoa#Thu## 00663000000000253000450002600110000002600110001100200200002200300140004201900050 00560820006000618080005000670080018000720090023000900100005001130110014001180130 00700132028006700139021015800206020000900364020000600373020001000379020001500389 039000500404#NV09.01792#CDVN.00935#Essential science 3#Activity book#Vi?t#372.8# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a64tr.^b29cm#248036#Khoa hc c bn lp 3: khoa hc, a l v lch s: Sch thc hnh#Cc bi tp thc hnh nhng kin thc khoa hc v: sinh vt sng, c th ngi, cc gic quan, ng v t v thc vt, nc v khng kh ... dn s v vic lm#Khoa hc#Lp 3#Thc hn h#Sch gio khoa#Thu## 00667000000000265000450002600110000000200200001100300150003101900050004608200060 00518080005000570080018000620090023000800100005001030110014001080130007001220210 15800129020000900287020000900296020001000305039000500315028005100320020000600371 020000900377020001500386#NV09.01793#Essential science 3#Student's book#Vi?t#372. 8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a54tr.^b29cm#248037#Cc b i tp thc hnh nhng kin thc khoa hc v: sinh vt sng, c th ngi, cc gi c quan, ng vt v thc vt, nc v khng kh ... dn s v vic lm#Khoa hc #ng vt#Khng kh#Thu#Khoa hc c bn lp 3: khoa hc, a l v lch s#Lp 3#Tri t#Sch gio khoa## 00698000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300150004201900050 00570820006000628080005000680080018000730090023000910100005001140110014001190130 00700133028005100140021019100191020000900382020000700391020000800398020000600406 020001500412039000500427#NV09.01794#CDVN.00936#Essential science 4#Student's boo k#Vi?t#372.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a54tr.^b29cm#24 8038#Khoa hc c bn lp 4: khoa hc, a l v lch s#Ph bin nhng kin thc c bn v: ng vt v thc vt, thc n, s th, n ng v ph n, vng i, v tr, khong cht, h sinh thi, nh sng, i dng v lc a, chnh ph v x hi#Khoa hc#a l#Lch s#Lp 4#Sch gio khoa#Thu## 00668000000000265000450002600110000000200200001100300140003101900050004508200060 00508080005000560080018000610090023000790100005001020110014001070130007001210210 14900128020000900277020000700286020000800293039000500301028006700306020000600373 020000800379020001500387#NV09.01795#Essential science 4#Activity book#Vi?t#372.8 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a64tr.^b29cm#248039#Bi tp thc hnh nhng kin thc c bn v: ng vt v thc vt, thc n, s th, n ngv ph n, vng i, v tr, khong cht, h sinh thi...#Khoa hc#a l#L ch s#Thu#Khoa hc c bn lp 4: Khoa hc, a l v lch s: Sch thc hnh#L p 4#Bi tp#Sch gio khoa## 00943000000000337000450002600110000002600110001100200200002200300140004200700780 00560050016001340190005001500820006001558080005001610080018001660090023001840100 00500207011001400212013000700226005001600233005001900249005001700268005001800285 02800670030302101850037002000090055502000060056402000070057002000080057702000150 0585039000500600#NV09.01796#CDVN.00937#Essential science 5#Activity book#Martin Minchom, Sheila Klaiber, Cristina Zarzuelo... ; B.s.: Sheila Klaiber..#Minchom, Martin#Vi?t#372.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a63tr.^b29 cm#248040#Klaiber, Sheila#Zarzuelo, Cristina#Perales, Antonia#Konvalinka, Nancy# Khoa hc c bn lp 5: Khoa hc, a l v lch s: Sch thc hnh#Cc bi tp t hc hnh nhng kin thc khoa hc c bn v sinh vt sng, thc vt, ng vt c xng sng, dinh dng, vt cht, kh hu, phong cnh, sng h, dn s, kinh t v lch s#Khoa hc#Lp 5#a l#Kinh t#Sch gio khoa#Thu## 00669000000000253000450002600110000000200200001100300150003101900050004608200060 00518080005000570080018000620090023000800100005001030110014001080130007001220280 05100129020000700180020000900187020000800196039000500204021018500209020000600394 020001500400#NV09.01797#Essential science 5#Student's book#Vi?t#372.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a56tr.^b29cm#248041#Khoa hc c bn l p 5: Khoa hc, a l v lch s#a l#Khoa hc#Lch s#Thu#Cc bi tp thc h nh nhng kin thc khoa hc c bn v sinh vt sng, thc vt, ng vt c xn g sng, dinh dng, vt cht, kh hu, phong cnh, sng h, dn s, kinh t v l ch s#Lp 5#Sch gio khoa## 00973000000000361000450002600110000000200290001100700730004000500150011301900050 01280820004001338080005001370080027001420090044001690100005002130110015002180130 00700233005001600240005001500256005001500271005001600286005001500302005001600317 00500220033302800310035502101640038602000110055002000040056102000100056502000130 0575020000900588020000900597039000500606#NV09.01798#Essential natural science 1A #Concha Bareiro, Marcos Blanco, Antonio Brandi... ; B.s.: Sheila Tourle..#Blanco , Marcos#Vi?t#550#^214#^aTp. H Ch Minh^bEnglish#^aNxb. Vn ho Si Gn^bRichmo nd publishing#2009#^a167tr.^b28cm#248042#Brandi, Antonio#Garrido, Beln#Luis, Pi lar de#Bareiro, Concha#Tourle, Sheila#Laiber, Shieila#Ruiz McOmish, Kirsten#Khoa hc t nhin c bn; Q.1A#Nhng kin thc c bn v v tr, v cc v sao, hnh tinh tri t, cc sinh vt sng trong v tr, v cc loi ng vt khng xng sng v c xng sng, cy c#V tr hc#Sao#Hnh tinh#Sinh vt hc#ng vt#Tr i t#Thu## 00894000000000337000450002600110000000200290001100700730004000500150011301900050 01280820004001338080005001370080018001420090023001600100005001830110015001880130 00700203005001600210005001500226005001500241005001600256005001500272005001600287 00500220030302800310032502101450035602000180050102000110051902000090053002000120 0539039000500551#NV09.01799#Essential natural science 1B#Concha Bareiro, Marcos Blanco, Antonio Brandi... ; B.s.: Sheila Tourle..#Blanco, Marcos#Vi?t#551#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a167tr.^b28cm#248043#Brandi, Anton io#Garrido, Beln#Luis, Pilar de#Bareiro, Concha#Tourle, Sheila#Laiber, Shieila# Ruiz McOmish, Kirsten#Khoa hc t nhin c bn; Q.1B#Nhng kin thc c bn v k h hu tri t, thu quyn, cc khong cht v ni , vt cht v c tnh ca vt cht, nguyn t v cc nguyn t#Khoa hc tri t#Thu quyn#Vt cht#Kho ng cht#Thu## 00981000000000349000450002600110000000200290001100700720004000500150011201900050 01270820004001328080005001360080018001410090023001590100005001820110015001870130 00700202005001600209005001500225005001500240005002000255005001500275005001600290 00500220030602800310032802102120035902000180057102000110058902000080060002000090 0608020000900617039000500626#NV09.01800#Essential natural science 2B#Marcos Blan co, Antonio Brandi, Beln Garrido... ; B.s.: Sheila Tourle..#Blanco, Marcos#Vi?t #551#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a158tr.^b28cm#248044#Br andi, Antonio#Garrido, Beln#Luis, Pilar de#Madrid, Migue ngel#Tourle, Sheila#L aiber, Shieila#Ruiz McOmish, Kirsten#Khoa hc t nhin c bn; Q.2B#Nhng kin t hc c bn v khoa hc tri t nh: Cc ngun nng lng t mt tri; cc ngun lc t bn trong v bn ngoi tri t, bo v hnh tinh, ngun nng lng, kh nng v nhit , nh sng v m thanh#Khoa hc tri t#Nng lng#Kh hu#nh sng#m thanh#Thu## 00936000000000337000450002600110000000200290001100700720004000500150011201900050 01270820004001328080005001360080018001410090023001590100005001820110015001870130 00700202005001600209005001500225005001500240005002000255005001500275005001600290 00500220030602800310032802101770035902000180053602000160055402000100057002000130 0580039000500593#NV09.01801#Essential natural science 2A#Marcos Blanco, Antonio Brandi, Beln Garrido... ; B.s.: Sheila Tourle..#Blanco, Marcos#Vi?t#570#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a158tr.^b28cm#248045#Brandi, Antoni o#Garrido, Beln#Luis, Pilar de#Madrid, Migue ngel#Tourle, Sheila#Laiber, Shiei la#Ruiz McOmish, Kirsten#Khoa hc t nhin c bn; Q.2A#Nhng kin thc c bn v cuc sng, cc vn dinh dng. S tc ng ln nhau gia mi trng v cc sinh vt sng. Qu trnh sinh sn. H sinh thi v cu trc h sinh thi#Khoa h c t nhin#Mi trng sng#Cuc sng#H sinh thi#Thu## 00658000000000277000450002600110000002600110001100200230002200300380004500700260 00830050012001090190005001210820004001268080005001300080018001350090023001530100 00500176011001400181001001500195013000700210021012000217020001000337020000800347 020000900355020001100364039000500375#NV09.01802#CDVN.00938#Internatinonal expres s#Student's book/workbook with class CD#Keith Harding, Taylor Liz#Liz, Taylor#Vi ?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a92tr.^b29cm#Harding, Keith#248046#Gm 6 bi hc v bi tp ting Anh. Mi bi gm nhng kin thc v t vng, ng php v cc k nng c, vit ting Anh#Ting Anh#Bi tp#Ng php #Gio trnh#Thu## 00669000000000265000450002600110000000200230001100300380003400700260007200500120 00980190005001100820004001158080005001190080027001240090048001510100005001990110 01400204001001500218013000700233021012000240020001000360020000800370020000900378 020001100387039000500398#NV09.01803#Internatinonal express#Student's book/workbo ok with class CD#Keith Harding, Taylor Liz#Liz, Taylor#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh^bEnglish#^aNxb. Vn ho Si Gn^bOxford university press#2009#^a96tr.^b29 cm#Harding, Keith#248047#Gm 6 bi hc v bi tp ting Anh. Mi bi gm nhng k in thc v t vng, ng php v cc k nng c, vit ting Anh#Ting Anh#Bi t p#Ng php#Gio trnh#Thu## 00630000000000277000450002600110000002600110001100200230002200300380004500700110 00830190005000940820004000998080005001030080018001080090023001260100005001490110 01400154001001200168013000700180021009900187020001000286020001800296020001200314 020001300326020000800339039000500347#NV09.01804#CDVN.00939#Internatinonal expres s#Student's book/workbook with class CD#Taylor Liz#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a93tr.^b29cm#Liz, Taylor#248048#Gm nhng bi h c ting Anh rn luyn cc k nng nghe ni, c, vit cng nhng bi tp thc h nh#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#K nng vit#Bi tp#vanh## 00631000000000277000450002600110000002600110001100200230002200300380004500700110 00830190005000940820004000998080005001030080018001080090023001260100005001490110 01400154001001200168013000700180021010000187020001000287020001800297020001200315 020001300327020000800340039000500348#NV09.01805#CDVN.00940#Internatinonal expres s#Student's book/workbook with class CD#Taylor Liz#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a63tr.^b29cm#Liz, Taylor#248049#Gm nhng bi h c ting Anh rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit cng nhng bi tp thc h nh#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#K nng vit#Bi tp#vanh## 00741000000000301000450002600110000002600110001100200230002200300380004500700260 00830050015001090190005001240820004001298080005001330080018001380090023001560100 00500179011001400184001001200198013000700210021014100217020001000358020001100368 020001200379020001800391020001200409020001300421039000500434#NV09.01806#CDVN.009 41#Internatinonal express#Student's book/workbook with class CD#Taylor Liz, Alas tair Lane#Lane, Alastair#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2009#^a83tr.^b29cm#Liz, Taylor#248050#Gm cc bi hc ting Anh chuyn ngnh th ng mi gip cc em hc sinh rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit cng cc bi tp thc hnh#Ting Anh#Thng mi#K nng c#K nng nghe hiu#K nng n i#K nng vit#vanh## 00741000000000301000450002600110000002600110001100200230002200300380004500700260 00830050015001090190005001240820004001298080005001330080018001380090023001560100 00500179011001400184001001200198013000700210021014100217020001000358020001100368 020001200379020001800391020001200409020001300421039000500434#NV09.01807#CDVN.009 42#Internatinonal express#Student's book/workbook with class CD#Taylor Liz, Alas tair Lane#Lane, Alastair#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2009#^a84tr.^b29cm#Liz, Taylor#248051#Gm cc bi hc ting Anh chuyn ngnh th ng mi gip cc em hc sinh rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit cng cc bi tp thc hnh#Ting Anh#Thng mi#K nng c#K nng nghe hiu#K nng n i#K nng vit#vanh## 01257000000000337000450002600110000000201030001100700750011400500150018900500170 02040050017002210050016002380050017002540050011002710050019002820190005003010820 00400306808000500310008000500315009002300320010000500343011002200348013000700370 02800920037702103890046902000070085802000090086502000130087402000180088702000090 0905039000500914#NV09.01808#Proceedings of the international workshop "Thermal h ydrodynamics of multiphase flows and applications"#Duong Ngoc Hai, Nguyen Tat Th ang, Nguyen Duy Trong... ; B.s.: M. Aritomi..#Duong Ngoc Hai#Nguyen Tat Thang#Ng uyen Duy Trong#Nguyen Van Tuan#Duong Thanh Tung#M. Aritomi#Gubaidullin, A. A.#Vi ?t#532#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^aVItr., 185tr.^b27cm#248052#Tin t rnh hi tho quc t v nhit thu ng lc hc ca dng chy a pha v cc ng dng#Gm cc bi nghin cu ca cc chuyn gia, k s... v nhit thu ng lc hc ca dng chy a pha trong hi tho quc t c t chc ti H Ni ngy 5 - 6 thng 5/2009... Nghin cu dng chy a pha qua xy dng m hnh v cc ph ng php tin tin trong kinh nghim v nhit thu ng lc hc. Chn on dng a pha. p dng trong nghin cu thc tin vi kh ga v cng ngh ng dng#Vt l #ng dng#ng lc hc#Thu ng lc hc#Hi tho#vanh## 00735000000000253000450002600110000000200210001100300360003200700140006801900050 00820820004000878080005000910080005000960090019001010100005001200110014001250010 00900139013000700148028006800155021021000223020000900433020001500442020001900457 039000500476#NV09.01809#Accreditation manual#3rd Asian indoor games Vietnam 2009 #Hoi Nam b.s.#Vi?t#794#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a59tr.^b21cm#Hoi Nam #248053#Thng tin chnh thc v i hi th thao chu trong nh ln th 3#Cung cp cc thng tin v hng dn cc th tc cng nh cch in cc thng tin cn thit ca th thnh vin (AD card) tham gia trong i hi th thao chu trong nh ln th 3 c t chc ti Vit Nam 2009#Th thao#Th thnh vin#Tr chi t rong nh#vanh## 01001000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200630003300700500 00960050014001460050020001600050012001800050018001920050017002100140008002270190 00500235082001200240808000500252008000500257009002300262010000500285011001600290 01300070030602102720031302000080058502000100059302000200060302000190062302000150 0642039000600657#VL09.01694#VL09.01695#VL09.01696#i tng, tng t lnh V Ngu yn Gip - v tng ca ho bnh#Bi Loan Thu, Nguyn Th Xun Anh, L Hng Hu ..#Bi Loan Thu#Nguyn Th Xun Anh#L Hng Hu#Nguyn Phng Duy#n Th Thanh Tm#700000#Vi?t#016.3550092#^214#^aH.#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a2245tr.^b29 cm#248054#Gii thiu th mc v i tng V Nguyn Gip gm: nhng tc phm - b i vit ca i tng vit v vit chung vi cc tc gi khc, nhng ti liu vi t v i tng. Ngoi ra cn c ton vn tc phm ca i tng v vit v i tng c cng b trn bo v tp ch#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng# Th mc gii thiu#V Nguyn Gip#TDung## 00625000000000241000450002600110000000200220001100300480003300700170008100500170 00980190005001150820008001208080005001280080005001330100005001380110015001430130 00700158021016400165020001100329020000700340020001800347020001200365039000600377 #VL09.01697#Ting Vit cho tr em#Chng trnh pht sng i truyn hnh Vit Na m#Nguyn Quc Hng#Nguyn Quc Hng#Vi?t#495.922#^214#^aH.#2009#^a305tr.^b29cm#2 48055#Gm 30 bi hc ting Vit dnh cho tr em t 10 - 14 tui v nhng ch lin quan n cuc sng hng ngy nh gia nh, hi ng, mua sm, hi gi, th i tit...#Ting Vit#Tr em#K nng nghe hiu#K nng ni#TDung## 01251000000000373000450002600110000002600110001100200810002200300760010300700690 01790050020002480140008002680190005002760820008002818080005002890080005002940090 01800299010000500317011002600322005002700348005001800375005001100393005001500404 01300070041901500750042602102810050102000170078202000170079902000210081602000040 0837020000900841020001400850020000700864039000600871#VL09.01698#VL09.01699#Lin minh chin u Lo - Vit Nam trn chin trng cnh ng Chum Xing Khong#K n im 60 nm ngy thnh lp qun i Nhn dn Lo (20/1/1949 - 20/1/2009)#ung Ch ai Phi Cht, Ving Tha Nm Phm Ma Chn, Nguyn Xun Thng..#ung Chai Phi Cht #110000#Vi?t#959.404#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a438tr., 12tr. nh^b27cm #Ving Tha Nm Phm Ma Chn#Nguyn Xun Thng#Vi Vn Kim#Nguyn Ph Hi#248056# TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Khoa hc X hi Quc gia Lo#Gii t hiu 31 bn bo co v kin ti Hi tho khoa hc quc t "Lin minh chin u Lo - Vit trn chin trng cnh ng Chum - Xing Khong", phn tch din bi n, nguyn nhn thng li v tnh on kt Vit - Lo c th hin trn chin tr ng cnh ng Chum - Xing Khong#Chin trng Lo#Hi tho quc t#Khng chin chng M#Lo#Vit Nam#Sch song ng#K yu#TDung## 01008000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500120003300500150 00450050017000600050018000770150068000950050014001630140008001770190005001850820 00400190808000500194002004500199007006900244008000500313009002700318010000500345 01100150035001300070036502102720037202000110064402000130065502000080066803900060 0676#VL09.01701#VL09.01700#VL09.01702#L Cng Hoa#Nguyn K Tun#Nguyn nh Pha n#Nguyn Ngc Huyn#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa qun tr kin h doanh#Ng Kim Thanh#111000#Vi?t#658#^214#Qun tr kinh doanh nhng nm u th k XXI#L Cng Hoa, Nguyn K Tun, Nguyn nh Phan... ; L Cng Hoa ch.b.#^a H.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a619tr.^b27cm#248057#Gii thiu 100 bi vit ca cc thy c khoa qun tr kinh doanh - trng i hc kinh t quc dn t n m 2000 n nay, v cc vn : pht trin kinh doanh, doanh nghip v nng cao nng lc qun tr; hon thin mi trng kinh doanh; i mi o to qun tr ki nh doanh#Kinh doanh#Doanh nghip#o to#TDung## 00680000000000229000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020061000380080005000990090011001040100005001150110015001200130007001350210 25700142020001100399020000900410020001900419020000600438039000600444#VL09.01703# VL09.01704#Vi?t#362.5#^214#Bo co tng hp nh gi ngho c s tham gia ca ng i dn#^aH.#^aTh gii#2009#^a159tr.^b30cm#248058#Trnh by cc vn chung v phng php nghin cu "nh gi ngho c s tham gia ca ngi dn 2008", din bin ngho giai on 2006 - 2008, ri ro v bo tr x hi, t v gim ngho, khuyn ngh chnh sch v hng nghin cu tip trong giai on ti#X hi hc# iu tra#Xo i gim ngho#Ngho#TDung## 00962000000000337000450002600110000002600110001100500160002201501000003801400070 01380190005001450820004001508080005001540020070001590070048002290080005002770090 01400282010000500296011001500301005001300316005001500329005001600344005001800360 01300070037802101880038502000100057302000090058302000120059202000100060402000040 0614039000600618#VL09.01705#VL09.01706#Nguyn Vn Tnh#TTS ghi: Cc trng trt. Trung tm Kho kim nghim Ging, Sn phm Cy trng v Phn bn Quc gia#70000 #Vi?t#631#^214#Kt qu kho nghim, kim nghim ging cy trng v phn bn nm 2008#Nguyn Vn Tnh, Mai Th Tun, Nguyn Nh Hi..#^aH.#^aNng nghip#2009#^a 307tr.^b27cm#Mai Th Tun#Nguyn Nh Hi#Phm ng Qung#Nguyn Tin Thnh#24805 9#Trnh by kt qu hot ng trong nm 2008 ca Trung tm kho kim nghim gin g - sn phm cy trng v phn bn quc gia trong vic kho nghim cc ging la , ging cy trng v phn bn#Ging cy#Phn bn#Kho nghim#Cy trng#La#TDung ## 01110000000000301000450002600110000002600110001100500090002201400080003101900050 00390820010000448080005000540020273000590070028003320080018003600090014003780100 00500392011001500397013000700412021030100419020000600720020000900726020000900735 020002200744020000900766020001800775039000600793020000900799#VL09.01707#VL09.017 08#Hng Anh#295000#Vi?t#344.59704#^214#Quy nh mi v qun l cng tc th y, nui trng, kinh doanh, ch bin nng thu hi sn : Danh mc phn bn, thuc b o v thc vt, cc ch phm sinh hc, vc-xin, ho cht, thuc dng trong th y c php lu hnh, s dng, hn ch s dng v cm s dng ti Vit Nam#Hng An h s.t., h thng ho#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a715tr.^b28cm#248060# Gii thiu danh mc thuc th y, vac-xin, ho cht, khng sinh c php s dng , hn ch v cm s dng trong ngnh th y Vit Nam; danh mc phn bn, thuc b o v thc vt c php la hnh v s dng ti Vit Nam; cc quy nh, quy ch kim tra, kim sot v sinh th y v nui trng thu hi sn#Th y#Thu sn#Phn bn#Thuc bo v thc vt#Danh mc#Vn bn php lut#TDung#Vit Nam## 01036000000000325000450002600110000002600110001100500090002200500080003101500680 00390140008001070190005001150820008001208080005001280020142001330070038002750080 00500313009001400318010000500332011001500337013000700352021027400359020000800633 02000090064102000120065002000060066202000090066802000090067702000180068603900060 0704#VL09.01709#VL09.01710#Qu Long#Kim Th#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#295000#Vi?t#343.597#^214#Hng dn b tiu ch quc gia v nng thn mi, cc quy nh v cng tc qun l nng nghip, thu s n, thu li v chn nui th y nm 2009#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^a H.#^aNng nghip#2009#^a631tr.^b28cm#248061#Gm cc quy nh mi ca nh nc v danh mc thuc bo v thc vt c php s dng, hn ch v cm s dng Vit Nam; v qun l v kinh doanh phn bn; v cng tc chn nui, th y v kim d ch ng vt; v qun l ging cy trng v kinh doanh sn xut rau an ton...#Qu n l#Thu sn#Nng nghip#Th y#Thu li#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00978000000000301000450002600110000002600110001102102610002202000200028302000040 03030200006003070200018003130390006003310020193003370070038005300050009005680050 00800577014000800585019000500593082001000598808000500608008000500613009001400618 010000500632011001500637013000700652020000800659020000900667#VL09.01711#VL09.017 12#Trnh by v nh mc kinh t - k thut o c, lp bn a chnh, ng k v cp giy chng nhn quuyn s dng t; quy chun k thut quc gia v phn nh v lp h s a gii hnh chnh cc cp; thnh lp bn a chnh v hi n trng s dng t...#a gii hnh chnh#t#t #Vn bn php lut#TDung# nh mc quy chun k thut quc gia v lp, phn nh bn a chnh, a gii hnh chnh, ng k cp giy chng nhn quyn s dng t v hng dn qun l x y dng t ai nh nm 2009#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#Qu Long#Ki m Th#295000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a559tr.^b28cm#248062# Qun l#Vit Nam## 00785000000000301000450002600110000002600110001102101820002202000080020402000100 02120200011002220390006002330020018002390030030002570070053002870050015003400050 01200355014000700367019000500374082000400379808000500383008000500388009001100393 010000500404011001500409001001600424015003600440013000700476#VL09.01714#VL09.017 13#Trnh by cc khi nim v nh lut c bn ca ho hc, cu to cht, cc ng uyn l nhit ng hc, tc phn ng v cn bng ho hc, dung dch, phn ng oxi ho kh v in ho#Ho hc#Ho v c#Gio trnh#TDung#Ho hc i cng#Gi o trnh i hc Lm nghip#inh Quc Cng (ch.b.), Nguyn Kim Cai, V Huy nh #Nguyn Kim Cai#V Huy nh#48800#Vi?t#546#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b 27cm#inh Quc Cng#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#248063## 00815000000000337000450002600110000002600110001102101310002202000180015302000080 01710200014001790200011001930390006002040020022002100030030002320070051002620050 01300313005001500326014000700341019000500348082000700353808000500360008000500365 00900140037001000050038401100150038900100160040401500360042001300070045602000090 0463020000500472#VL09.01715#VL09.01716#Trnh by mt s kin thc c bn trong n ghin cu ng vt, sinh thi hc ng vt ng dng, iu tra v pht trin ng vt rng#ng vt hoang d#Qun l#ng vt him#Gio trnh#TDung#Qun l ng vt rng#Gio trnh i hc Lm nghip# Quang Huy (ch.b.), L Xun Cnh, Lu Q uang Vinh#L Xun Cnh#Lu Quang Vinh#37960#Vi?t#599.17#^214#^aH.#^aNng nghip #2009#^a103tr.^b27cm#inh Quc Cng#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#248064# ng vt#Rng## 00957000000000253000450002600110000002600110001102103470002202000220036902000130 03910200008004040200007004120390006004190020056004250190005004810820006004868080 00500492008000500497009001400502010000500516011001400521015014900535013000700684 020001200691#VL09.01717#VL09.01718#Trnh by hng tip cn v phng php pht trin chng trnh dy ngh trnh s cp gm: phn tch nhu cu o to; phn tch v xc nh phm vi hot ng ngh nghip; bin son tiu chun thc hin cng vic v chng trnh dy ngh... theo chng trnh nng cao cht lng v t ng cng h thng gio dc ngh nghip nng lm theo nhu cu#Gio dc hng ngh ip#Chng trnh#o to#S tay#TDung#S tay pht trin chng trnh dy ngh tr nh s cp#Vi?t#630.7#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Chng trnh Nng cao cht lng v tng c ng h thng gio dc ngh nghip nng lm theo nhu cu#248065#Nng nghip## 00778000000000265000450002600110000002600110001102101540002202000110017602000040 01870390010001910020060002010030040002610070029003010050013003300190005003430820 00400348808000500352008000500357009001400362010000500376011001500381001001500396 015009400411013000700505#VL09.01719#VL09.01720#Gii thiu ngh trng nm, sn xu t v tiu th nm n v nm dc liu. c im v k thut trng mt s loi n m: nm rm, nm s, nm m, linh chi...#Trng trt#Nm#Thanh Tm#Ti liu tp h un k thut sn xut nm n v nm dc liu#Dng cho cc tiu gio vin khuyn nng#inh Xun Linh, Thn c Nh#Thn c Nh#Vi?t#635#^214#^aH.#^aNng nghip #2009#^a104tr.^b27cm#inh Xun Linh#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#248066## 00674000000000277000450002600110000002600110001102101200002202000100014202000100 01520390010001620020014001720030060001860070039002460140007002850190005002920820 00400297808000500301008000500306009001800311010000500329011001500334001001400349 005001400363005001200377013000700389#VL09.01721#VL09.01722#Gm cc bi thc hnh luyn tp ting Anh trnh trung cp theo cc ch : vn ho, thng mi, vi c lm, du lch...#Ting Anh#Thc hnh#Thanh Tm#Market leader#Intermediate busi ness english course book and practice life#David Cotton, David Falvey, Simon Ken t#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a111tr.^b27cm#Cotton, David# Falvey, David#Kent, Simon#248067## 00691000000000277000450002600110000002600110001102101320002202000100015402000100 01640390010001740020014001840030066001980070039002640140007003030190005003100820 00400315808000500319008000500324009001800329010000500347011001400352001001400366 005001400380005001200394013000700406#VL09.01723#VL09.01724#Gm cc bi thc hnh luyn tp ting Anh trnh trung cp theo cc ch : gii tr, bn hng trc tuyn, tip th, ng ph...#Ting Anh#Thc hnh#Thanh Tm#Market leader#Pre - Intermediate business english course book and practice life#David Cotton, David Falvey, Simon Kent#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a95tr.^b27 cm#Cotton, David#Falvey, David#Kent, Simon#248068## 00662000000000277000450002600110000002600110001102101110002202000100013302000100 01430390010001530020014001630030058001770070039002350140007002740190005002810820 00400286808000500290008000500295009001800300010000500318011001400323001001400337 005001400351005001200365013000700377#VL09.01725#VL09.01726#Gm cc bi hc ting Anh trnh s cp theo cc ch : gii thiu bn thn, giao tip, mua bn, v n ho...#Ting Anh#Thc hnh#Thanh Tm#Market leader#Elementary business englis h course book and practice life#David Cotton, David Falvey, Simon Kent#42000#Vi ?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a95tr.^b27cm#Cotton, David#Falvey, Davi d#Kent, Simon#248069## 00578000000000277000450002600110000002600110001102100990002202000100012102000080 01310200011001390390010001500020011001600030012001710070023001830140007002060190 00500213082000400218808000500222008000500227009001800232010000500250011001400255 001000900269005001500278013000700293#VL09.01727#VL09.01728#Gm cc bi kho hc ting Anh theo tng ch c gii thch t vng v bi tp km theo li gii#Ti ng Anh#Bi tp#Gio trnh#Thanh Tm#Inside out#Elemnentary#Sue Kay, Vaughan Jon es#40000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a92tr.^b27cm#Kay, Sue#Jones , Vaughan#248070## 00624000000000289000450002600110000002600110001102100990002202000100012102000080 01310200011001390390010001500020011001600030019001710070036001900050013002260140 00700239019000500246082000400251808000500255008000500260009001800265010000500283 011001500288001000900303005001500312013000700327#VL09.01729#VL09.01730#Gm cc b i kho hc ting Anh theo tng ch c gii thch t vng v bi tp km theo li gii#Ting Anh#Bi tp#Gio trnh#Thanh Tm#Inside out#Pre - intermediate#S ue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr#Kerr, Philip#45000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a101tr.^b27cm#Kay, Sue#Jones, Vaughan#248071## 00524000000000265000450002600110000002600110001102100640002202000100008602000090 00960390010001050020011001150030012001260070015001380140007001530190005001600820 00400165808000500169008000500174009001800179010000500197011001500202001001600217 004001800233013000700251#VL09.01731#VL09.01732#Gm cc bi tp luyn ng php ti ng Anh c bn trnh s cp#Ting Anh#Ng php#Thanh Tm#Life lines#Elemnenta ry#Tom Hutchinson#32000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a111tr.^b27c m#Hutchinson, Tom#Ti bn ln th 1#248072## 00935000000000325000450002600110000002600110001100200330002200700330005501400070 00880190005000950820007001008080005001070080018001120090035001300100005001650110 01500170001001100185004001800196005000800214005001200222015006100234013000700295 02102310030202000080053302000140054102000150055502000180057002000110058803900100 0599#VV09.13916#VV09.13917#Gio trnh cc h c s tri thc#Hong Kim, Phc, Vn Nhn#23000#Vi?t#005.74#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a193tr.^b20cm#Hong Kim#Ti bn ln th 1# Phc# Vn Nhn# TTS ghi: H Quc gia TP. HCM. Trng H Cng ngh Thng tin#248073#Tng quan v c s tri thc, ng c suy din, cc h chuyn gia, tch hp cc h c s tri t hc v cc h qun tr CSDL. Cc k thut suy din v lp lun, mng tnh ton, h Mycin, h hc, kt hp c s tri thc v c s d liu#Tin hc#C s d liu# C s tri thc#Phn mm my tnh#Gio trnh#Thanh Tm## 00805000000000289000450002600110000002600110001100200580002200700380008001400070 01180190005001250820006001308080005001360080018001410090035001590100005001940110 01500199001001500214004001800229005001600247015006100263013000700324021013200331 020001000463020001900473020001300492039001000505#VV09.13918#VV09.13919#Gio trn h phn tch h thng hng ti i tng vi ULM#B.s.: Dng Kiu Hoa, Tn Tht Ho An#25000#Vi?t#005.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2009#^a212tr.^b20cm#Dng Kiu Hoa#Ti bn ln th 1#Tn Tht Ho An#TTS ghi : H Quc gia TP. HCM. Trng H Cng ngh thng tin#248074#Tng quan v phn t ch thit k h thng ngn ng m hnh ho thng nht. Khi qut v UML. M hnh ho USE CASE, m hnh i tng#Lp trnh#Phn tch h thng#Ngn ng UML#Thanh Tm## 00766000000000277000450002600110000002600110001100200250002200700300004701400070 00770190005000840820007000898080005000960080018001010090035001190100005001540110 01500159001001500174005000800189015006100197013000700258021018000265020000800445 020001400453020001100467039001000478#VV09.13920#VV09.13921#Gio trnh c s d l iu#B.s.: Nguyn ng T, Phc#25000#Vi?t#005.74#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a209tr.^b20cm#Nguyn ng T# Phc#TTS g hi: H Quc gia Tp. HCM. Trng H Cng ngh Thng tin#248075#Khi nim c s d liu. Gii thiu cc m hnh d liu, m hnh d liu quan h, rng buc ton v n, i s quan h, ngn ng SQL, ngn ng tn t... Mt s bi tp c s d li u#Tin hc#C s d liu#Gio trnh#Thanh Tm## 00756000000000265000450002600110000002600110001100200270002200700170004901400070 00660190005000730820004000788080005000820080018000870090035001050100005001400110 01500145001001200160015006100172013000700233021020900240020001300449020000800462 020001000470039001000480#VV09.13923#VV09.13922#Gio trnh ton cao cp A1# Vn Nhn b.s.#22000#Vi?t#515#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a184tr.^b20cm# Vn Nhn#TTS ghi: H Quc gia TP. HCM. Trng H C ng ngh thng tin#248076#Gii thiu mt s kin thc i cng ton cao cp: gi i hn v lin tc, o hm v vi phn ca hm s mt bin, o hm cao cp, nguy n hm v tch phn bt nh, tch phn xc nh v tch phn suy rng...#Ton c ao cp#o hm#Tch phn#Thanh Tm## 00740000000000265000450002600110000002600110001100200300002200700210005201400070 00730190005000800820006000858080005000910080018000960090035001140100005001490110 01500154001001600169015006100185013000700246021018200253020001000435020000800445 020001100453039001000464#VV09.13924#VV09.13925#Lp trnh hng ti i tng#Tr ng Hi Bng b.s.#25000#Vi?t#005.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2009#^a213tr.^b20cm#Trng Hi Bng#TTS ghi: H Quc gia TP. HCM. Trng H Cng ngh thng tin#248077#Gii thiu mt s khi nim cn bn v lp trnh ni chung v lp trnh hng i tng ni ring. Bi tp thc hnh lp t rnh. Cc lp hm a nng, ton t a nng, tha k, a th#Lp trnh#Tin hc#Gi o trnh#Thanh Tm## 00870000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700600 00800190005001400820018001458080005001630080012001680090017001800100005001970110 01500202001001400217005001300231005001700244015004900261013000700310021018000317 020000800497020001400505020000900519020000800528020001000536039001000546#VV09.13 926#VV09.13927#VV09.13928#Lch s ng b th trn Nga Sn (1989 - 2009)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng, Trng Ngc Phan#Vi?t#324.2597070959741#^214 #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a212tr.^b20cm#o Minh Chu#Phm Th ng#Tr ng Ngc Phan#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b th trn Nga Sn#248078#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s th trn Nga Sn. Lch s qu trnh lnh o v phong tro u tranh cch mng ca nhn dn th trn Nga Sn qua c c thi k#Lch s#ng b c s#Th trn#Nga Sn#Thanh Ho#Thanh Tm## 00432000000000241000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700160 00420190005000580820010000638080005000730080012000780090017000900100005001070110 01500112001001600127013000700143020001700150020000900167020000400176039001000180 #VV09.13929#VV09.13930#Th gii nh b#Th#Nguyn Ngc Qu#Vi?t#895.92214#^214#^ aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a108tr.^b20cm#Nguyn Ngc Qu#248079#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00577000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700460 00360140007000820190005000890820010000948080005001040080012001090090017001210100 00500138011001500143005001600158005001600174005001000190005001400200005001400214 013000700228020001700235020000900252020000400261039001000265#VV09.13931#VV09.139 32#Hng qu#Th#Nguyn Vn Thn, Nguyn c Long, L Th L..#35000#Vi?t#895.9 2214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a248tr.^b20cm#Nguyn Vn Thn#Nguy n c Long#L Th L#L Thanh Bnh#Ng Quang Tr#248080#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thanh Tm## 00970000000000325000450002600110000002600110001100200800002200700870010201900050 01890820018001948080005002120080012002170090017002290100005002460110015002510050 01300266005001700279015007200296005001500368005001300383005001200396013000700408 02101740041502000080058902000140059702000030061102000100061402000100062403900100 0634#VV09.13933#VV09.13934#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Ct (1945 - 2007)#B.s.: Nguyn Vn Duyn, L Hong Sm ; S.t.: Hong V n Thu, Phan Vn Ci, L Vn Diu#Vi?t#324.2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a192tr.^b20cm#L Hong Sm#Nguyn Vn Duyn#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Hong Ct - Huyn Hong Ho#Hong Vn Thu#Phan Vn Ci #L Vn Diu#248081#Khi qut v tr a l, truyn thng lch s vn ho ca nh n dn x Hong Ct. Lch s qu trnh lnh o v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Ct qua cc thi k#Lch s#ng b c s#X#Hong Ho#Thanh Ho#T hanh Tm## 00631000000000277000450002600110000002600110001100200540002200700190007601400070 00950190005001020820006001078080005001130080005001180090014001230100005001370110 01500142001000900157005000900166013000700175021011900182020001000301020000700311 020000700318020001800325039001000343#VV09.13936#VV09.13935#15 loi thc phm v 150 mn n gip d dy kho mnh#Tr Vit, Gia Linh#35000#Vi?t#616.3#^214#^aH.# ^aNxb. H Ni#2009#^a222tr.^b20cm#Tr Vit#Gia Linh#248082#c trng sinh l, ch c nng sinh l ca d dy. Gii thiu thc phm v cc mn n b dng gip cho d dy kho mnh#Thc phm#Mn n#D dy#Chm sc sc kho#Thanh Tm## 00741000000000277000450002600110000002600110001100200490002200700190007101400070 00900190005000970820006001028080005001080080005001130090014001180100005001320110 01500137001000900152005000900161013000700170021023600177020000700413020001000420 020000500430020001800435039001000453#VV09.13937#VV09.13938#15 loi thc phm v 150 mn n gip bo v phi#Tr Vit, Gia Linh#33500#Vi?t#616.2#^214#^aH.#^aNxb . H Ni#2009#^a214tr.^b20cm#Tr Vit#Gia Linh#248083#Gii thiu 15 loi thc ph m tt cho phi, gip chm sc v bo v phi, nng cao kh nng cng nh vai tr ca phi trong c th. Gm cc thng tin v thnh phn dinh dng, cng dng, thc phm nn v khng nn kt hp, cch ch bin#Mn n#Thc phm#Phi#Chm sc sc kho#Thanh Tm## 00691000000000265000450002600110000002600110001100200490002200700210007101400070 00920190005000990820006001048080005001100080005001150090014001200100005001340110 01500139001000900154005001100163013000700174021020500181020000700386020000900393 020001300402039001000415#VV09.13939#VV09.13940#15 loi thc phm v 150 mn n g ip h huyt p#Nam Vit, Khnh Linh#37500#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2 009#^a238tr.^b20cm#Nam Vit#Khnh Linh#248084#Mt s nt v bnh huyt p. Gii thiu cc mn n v thc phm gip h huyt p. ng thi gip phn loi nhng t hc phm khng tt khi kt hp cng nhau c c mn n ngon, b dng tt ch o huyt p#Mn n#iu tr#Cao huyt p#Thanh Tm## 00632000000000265000450002600110000002600110001100200480002200700090007001400070 00790190005000860820006000918080005000970080005001020090014001070100005001210110 01500126001000900141013000700150021016100157020001100318020000800329020000900337 020001000346039001000356#VV09.13941#VV09.13942#15 loi thc phm v 150 mn n t t cho sc p#Tr Vit#36000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a230tr.^ b20cm#Tr Vit#248085#Hng dn cch lm p thng qua gii thiu nhng thc ph m c gi tr dinh dng: thnh phn dinh dng, bo qun, la chn v cch ch b in cc mn n ngon...#Dinh dng#Lm p#Ch bin#Thc phm#Thanh Tm## 00719000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200800003301400070 01130190005001200820010001258080005001350080005001400090021001450100005001660110 01500171013000700186021021700193020001100410020000900421020001800430039001000448 020000700458#VV09.13944#VV09.13943#VV09.13945#Cc vn bn php lut v chnh sc h i vi lao ng b mt vic lm, thi vic#52000#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2009#^a399tr.^b20cm#248086#Gm cc vn bn quy phm php lut v chnh sch i vi lao ng b mt vic lm, thi vic do thay i c cu c ng ngh, do cc doanh nghip gp kh khn do suy gim kinh t. Chnh sch, ch bo him tht nghip#Chnh sch#Lao ng#Vn bn php lut#Thanh Tm#Ch ## 00852000000000289000450002600110000002600110001100200750002200700330009701400070 01300190005001370820008001428080005001500080005001550090027001600100005001870110 01500192001001600207005001600223004004000239013000700279021022500286020000800511 020001100519020001100530020001100541039001000552#VV09.13946#VV09.13947#Gio trn h tm l v ngh thut giao tip, ng x trong kinh doanh du lch#Nguyn Vn n h, Nguyn Vn Mnh#30000#Vi?t#338.401#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009 #^a271tr.^b20cm#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Mnh#Ti bn ln th 2 c chnh sa, b sung#248087#Trnh by mt s vn c bn v tm l hc x hi ni chung v tm l khch du lch theo cc tiu thc khc nhau nh quc gia, ngh nghip... L lun v giao tip, cc hot ng giao tip, o c ngh nghip trong du lch# Du lch#Tm l hc#Kinh doanh#Gio trnh#Thanh Tm## 01001000000000301000450002600110000002600110001100200390002200700340006101400070 00950190005001020820006001078080005001130080005001180090027001230100005001500110 01500155001001600170005001700186004003200203015006400235013000700299020000800306 020000900314020000800323020001100331039001000342021034700352#VV09.13948#VV09.139 49#Gio trnh qun tr kinh doanh l hnh#Phm Hng Chng, Nguyn Vn Mnh#8000 0#Vi?t#338.4#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a494tr.^b24cm#Nguyn V n Mnh#Phm Hng Chng#Ti bn ln th 2, c chnh sa#TTS ghi: Trng H Kinh t Quc dn. Khoa Du lch v khch sn#248088#Kinh t#Qun tr#Du lch#Gio tr nh#Thanh Tm#Khi qut v lch s pht trin kinh doanh l hnh. Cc ni dung c bn ca kinh doanh l hnh. C cu t chc v qun tr nhn lc ca doanh nghi p l hnh. Quan h, t chc kinh doanh l hnh. H thng cc ch tiu nh gi h ot ng kinh doanh chng trnh du lch. Mi trng kinh doanh ca doanh nghip l hnh. Kinh doanh l hnh Vit Nam## 00480000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330030009000560070030000650220004000950050016000990050013001150080 00500128009001400133010000500147011001400152013000700166020001100173020000600184 020001400190039001000204#VV09.13950#7000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 1 #Tiu hc#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#Hong Vn Thung# Xun Tho#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a87tr.^b24cm#248089#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Thanh Tm## 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330030009000560070030000650220004000950050016000990050013001150080 00500128009001400133010000500147011001500152013000700167020001100174020000600185 020001400191039001000205#VV09.13951#9500#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 2 #Tiu hc#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#Hong Vn Thung# Xun Tho#^aH.#^a Nxb. H Ni#2009#^a131tr.^b24cm#248090#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Thanh Tm# # 00484000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340030009000570070030000660220004000960050016001000050013001160080 00500129009001400134010000500148011001700153013000700170020001100177020000600188 020001400194039001000208#VV09.13952#10500#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Tiu hc#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.1#Hong Vn Thung# Xun Tho#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a10500tr.^b24cm#248091#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Thanh T m## 00480000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070032000570220004000890050016000930050015001090080005001240090 01400129010000500143011001500148013000700163020001100170020000600181020000800187 020001400195039000500209#VV09.13953#12000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Hong Vn Thung, Phan Hng Xun#T.1#Hong Vn Thung#Phan Hng Xun#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#248092#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00457000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330030009000560070016000650220004000810050016000850080005001010090 01400106010000500120011001500125013000700140020001100147020000600158020000800164 020001400172039000500186#VV09.13954#9000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5 #Tiu hc#Hong Vn Thung#T.1#Hong Vn Thung#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a116tr.^b 24cm#248093#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00457000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070029000470220004000760050018000800050010000980080005001080090 01400113010000500127011001400132013000700146020000500153020000600158020000800164 020001400172039000500186#VV09.13955#5500#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 1#Nguyn N gc Doanh, Kiu Tun#T.1#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a7 1tr.^b24cm#248094#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00457000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070029000470220004000760050018000800050010000980080005001080090 01400113010000500127011001400132013000700146020000500153020000600158020000800164 020001400172039000500186#VV09.13956#7500#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 2#Nguyn N gc Doanh, Kiu Tun#T.1#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a9 5tr.^b24cm#248095#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00471000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070036000470220004000830050018000870050017001050080005001220090 01400127010000500141011001400146013000700160020000500167020000600172020000800178 020001400186039000500200#VV09.13957#7500#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 3#Nguyn N gc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.1#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a95tr.^b24cm#248096#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00472000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070036000470220004000830050018000870050017001050080005001220090 01400127010000500141011001500146013000700161020000500168020000600173020000800179 020001400187039000500201#VV09.13958#7800#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 4#Nguyn N gc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.1#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a103tr.^b24cm#248097#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00454000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070027000470220004000740050016000780050010000940080005001040090 01400109010000500123011001500128013000700143020000500150020000600155020000800161 020001400169039000500183#VV09.13959#9000#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 5#Kiu Tu n, Nguyn Ngc Hi#T.1#Nguyn Ngc Hi#Kiu Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a114tr .^b24cm#248098#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#VAnh## 00507000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700320003901400070 00710190005000780820009000838080005000920080018000970090023001150100005001380110 01400143005000800157005000700165012001700172013000700189020001800196020000900214 020001300223039000500236#VV09.13960#S t v chut#Truyn tranh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248099#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#VAnh## 00509000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700320004101400070 00730190005000800820009000858080005000940080018000990090023001170100005001400110 01400145005000800159005000700167012001700174013000700191020001800198020000900216 020001300225039000500238#VV09.13961#D trng, d en#Truyn tranh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248100#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00508000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700320004001400070 00720190005000790820009000848080005000930080018000980090023001160100005001390110 01400144005000800158005000700166012001700173013000700190020001800197020000900215 020001300224039000500237#VV09.13962#Vt qua sa mc#Truyn tranh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248101#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00512000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700320004401400070 00760190005000830820009000888080005000970080018001020090023001200100005001430110 01400148005000800162005000700170012001700177013000700194020001800201020000900219 020001300228039000500241#VV09.13963#Chun chun v nhn#Truyn tranh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248102#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00508000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700320004001400070 00720190005000790820009000848080005000930080018000980090023001160100005001390110 01400144005000800158005000700166012001700173013000700190020001800197020000900215 020001300224039000500237#VV09.13964#Kin nh n n#Truyn tranh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248103#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00508000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700320004001400070 00720190005000790820009000848080005000930080018000980090023001160100005001390110 01400144005000800158005000700166012001700173013000700190020001800197020000900215 020001300224039000500237#VV09.13965#c m ca bm#Truyn tranh#Truyn: Lan Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248104#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00513000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700320004501400070 00770190005000840820009000898080005000980080018001030090023001210100005001440110 01400149005000800163005000700171012001700178013000700195020001800202020000900220 020001300229039000500242#VV09.13966#G trng khoe khoang#Truyn tranh#Truyn: La n Nh ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248105#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00510000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700320004201400070 00740190005000810820009000868080005000950080018001000090023001180100005001410110 01400146005000800160005000700168012001700175013000700192020001800199020000900217 020001300226039000500239#VV09.13967#Nga con qua sng#Truyn tranh#Truyn: Lan N h ; Tranh: Reggie#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a16tr.^b27cm#Lan Nh#Reggie#T sch Th cng#248106#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00480000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200120003300300040 00450070011000490140007000600190005000670820010000728080005000820080012000870090 01700099010000500116011001500121015003600136013000700172020001700179020000900196 020000400205039000500209#VV09.13968#VV09.13969#H Minh #Bn tnh#Th#H Min h #38000#Vi?t#895.92214#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a176tr.^b20cm #Bt danh tc gi: Thanh Cao, Hu H#248107#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#VAnh## 00970000000000313000450002600110000002600110001100200830002200700540010501900050 01590820018001648080005001820080012001870090017001990100005002160110015002210050 01300236005001200249005001900261005001400280005001600294013000700310021028400317 020000800601020000800609020002100617020001000638039000500648020000300653#VV09.13 970#VV09.13971#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Tr ng (1945 - 2005)#B.s.: Trn Vn o, L Phm Lai, Nguyn Minh Phng..#Vi?t#324 .2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a216tr.^b20cm#Trn Vn o#L Phm Lai#Nguyn Minh Phng#Phm Hng Che#Trng nh Kh#248108#Tng kt c c hot ng ca ng b v phong tro cch mng ca nhn dn trong x Hong Tr ng (Thanh Ho) qua cc thi k di s lnh o ca ng. Nhm pht huy nhng k inh nghim lnh o, ch o ca ng b v truyn thng cch mng ca cc tng lp nhn dn x trong thi k mi#Lch s#ng b#Khng chin chng M#Thanh Ho #VAnh#X## 00947000000000301000450002600110000002600110001100200290002200700640005101900050 01150820004001208080005001240080012001290090017001410100005001580110015001630050 01400178005001700192015006900209005001900278013000700297021027300304020002100577 020001300598020000800611020001100619020001000630039000500640#VV09.13972#VV09.139 73#Nhng chng ng pht trin#B.s., s.t.: Trn Th Lin, Nguyn Hu Thnh, Ngu yn Thin Phng#Vi?t#381#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a270tr.^b20cm#T rn Th Lin#Nguyn Hu Thnh#TTS ghi: Cng ty Thng mi v u t Pht trin min ni Thanh Ho#Nguyn Thin Phng#248109#Khi qut tnh hnh hot ng thn g nghip trc nhng nm 1961 dn n hnh thnh cng ty thng nghip min ni (Thanh Ho) v cc hot ng thng nghip ca cng ty trong giai on t 1961 - 2008 cng cc thng tin v cn b lnh o v cc cn b lm vic ti y#Ki nh t doanh nghip#Doanh nghip#Lch s#Thng mi#Thanh Ho#VAnh## 00919000000000313000450002600110000002600110001100200540002200700540007601900050 01300820013001358080005001480080012001530090017001650100005001820110015001870050 01700202005001000219005001700229005002100246013000700267021024700274020000800521 020000800529020002300537020002100560020000900581020001000590039000500600#VV09.13 974#VV09.13975#Lch s Cng an nhn dn huyn H Trung (1945 - 2009)#B.s.: Trn Trng Chin, H S La, L Th Thu Hng..#Vi?t#363.20959741#^214#^aThanh Ho#^a Nxb. Thanh Ho#2009#^a443tr.^b20cm#Trn Trng Chin#H S La#L Th Thu Hng#N guyn Th Bch Ngc#248110#Khi qut v vng t, con ngi v truyn thng ca nhn dn huyn H Trung (Thanh Ho). Qu trnh u tranh bo v chnh quyn, s ra i ca cng an H Trung cng ton dn chng thc dn Php v quc M v c ng cuc xy dng, bo v t quc#Cng an#Lch s#Khng chin chng Php#Khng c hin chng M#H Trung#Thanh Ho#VAnh## 00885000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200880003600700140 01240140007001380190005001450820006001508080005001560080018001610090035001790100 00500214011001500219015009100234013000700325021019600332020001000528020000900538 020000900547020000300556020001200559020000700571039000500578#VV09.13976#VV09.139 77#Phm c Mnh#ng dng thch hc nghin cu hin vt thi tin s - s s Nam B v vng ph cn#Phm c Mnh#45000#Vi?t#930.1#^214#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a821tr.^b20cm#TTS ghi: i hc Quc gi a Tp. H Ch Minh. Trng H Khoa hc x hi v Nhn vn quc gia#248111#Nghin cu di tch kho c hc v di vt thi tin s - s s. Kt qu phn tch th nh phn khong vt di knh hin vi phn cc v nhng nhn nh chung v thch hc Nam B v vng ph cn#Thch hc#ng dng#Hin vt##Kho c hc#Nam B#V Anh## 00700000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200440003900300250 00830070017001080140007001250190005001320820006001378080005001430080018001480090 03500166010000500201011001500206013000700221021013100228020000900359020001100368 020000900379020000800388020000900396039000500405#VV09.13978#VV09.13979#Nguyn Th anh Ho#Thit k h thng cp thot nc cng trnh#Theo tiu chun Nht Bn#Ngu yn Thanh Ho#17000#Vi?t#628.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a111tr.^b24cm#248112#Tm hiu h thng thit b v sinh, cc ph ng php tnh ton thit k h thng cp nc lnh, cp nc nng v h thng n c thi#Cp nc#Thot nc#Thit b#V sinh#Thit k#VAnh## 01166000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700430 00770190005001200820018001258080005001430080005001480090021001530100005001740110 01500179005001700194005000900211015004600220005000700266005000900273005001500282 01300070029702103890030402000230069302000080071602000140072402000210073802000230 0759020000800782020000900790039000500799#VV09.13980#VV09.13982#VV09.13981#Lch s ng b huyn Vn Lm (1930 - 1975)#B.s.: Nguyn Mnh Minh, T Lng, Mai Vi.. #Vi?t#324.2597070959733#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a266tr.^b20cm#Nguy n Mnh Minh#T Lng#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Vn Lm#Mai Vi#Vn Si nh#Nguyn Vn Vn#248113#Tm hiu truyn thng lch s, vn ho, thin nhin, co n ngi huyn Vn Lm (Hng Yn). Qu trnh hnh thnh t chc ng v phong tr o u tranh cch mng huyn Vn Lm 1930 - 1945. Xy dng v bo v chnh quy n cch mng, tin hnh cuc khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954); ng b lnh o nhn dn xy dng CNXH v chng chin tranh ph hot ca quc M (1954 - 1975)#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#ng b c s#Khng chin chng M# Khng chin chng Php#Vn Lm#Hng Yn#VAnh## 01006000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200220 00510030096000730070047001690140008002160190005002240820007002298080005002360080 00500241009002100246010000500267011001500272006001900287006002000306006001800326 013000700344021029300351020000900644020001100653039000500664020002300669#VV09.13 983#VV09.13984#VV09.13985#Iarossi, Giuseppe#Sc mnh ca thit k#Cm nang dng trong qun l iu tra, din gii kt qu iu tra v chi phi i tng iu tr a#Giuseppe Iarossi, ; Dch: Nguyn Th Vit H..#100000#Vi?t#300.72#^214#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2009#^a301tr.^b24cm#Nguyn Th Vit H#Nguyn N Hong Chi#N guyn Thu Phng#248114#Trnh by cch thc tin hnh cc cuc iu tra thu thp s liu t c cht lng cao; hng dn cc vn c th trong khi tin hnh iu tra nh: t chc, lp k hoch iu tra, qun l iu tra, phng php t cu hi, thit k cc kiu bng, cch thc la chn, vn iu tra...#i u tra#X hi hc#VAnh#Phng php nghin cu## 01000000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200980003300700560 01310190005001870820009001928080005002010080005002060090021002110100005002320110 01500237005001600252005001300268005001700281005001100298005001700309015007900326 01300070040502101910041202000210060302000180062402000180064203900050066002000090 0665#VV09.13987#VV09.13986#VV09.13988#Gi tr l lun v thc tin ca tc phm nng cao o c cch mng, qut sch ch ngha c nhn#B.s.: Nguyn Duy Hng, B i Kim Hng, Phm Hng Chng..#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 9#^a414tr.^b24cm#Nguyn Duy Hng#Bi Kim Hng#Phm Hng Chng#L Vn Yn#Nguyn Th Hng#TTS ghi: Khu di tch Ch Tch H Ch Minh ti Ph Ch Tch - Vin H Ch Minh#248115#Gm 45 bi vit ca cc nh khoa hc, nh gio, tng lnh... b n v gi tr l lun v thc tin ca tc phm nng cao o c cch mng qut sch ch ngha c nhn ca Ch tch H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c cc h mng#Ch ngha c nhn#VAnh#Vit Nam## 00811000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200660 00540070021001200140007001410190005001480820006001538080005001590080005001640090 02100169010000500190011001500195013000700210021025400217020000900471020000900480 020000800489020001000497020000900507039000500516#VV09.13989#VV09.13990#VV09.1399 1#Nguyn Th Tuyt Mai#Quan nim nho gio v con ngi, v gio dc v o to c on ngi#Nguyn Th Tuyt Mai#32000#Vi?t#370.1#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a191tr.^b22cm#248116#Khi qut hon cnh lch s thi Xun Thu - Chin Quc v s xut hin cc hc thuyt v x hi v con ngi. Quan nim ca Nho gio v con ngi, gio dc v o to con ngi. Vai tr v ngha quan nim v con ngi v o to con ngi ca Nho gio#Nho gio#Gio dc#Lch s#Trit hc#Vit Nam#VAnh## 00976000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200730003300700540 01060190005001600820009001658080005001740080005001790090021001840100005002050110 01500210005001600225005001400241005001400255005001400269005001700283013000700300 021033500307020002100642020001800663039000500681#VV09.13992#VV09.13994#VV09.1399 3#Hc tp v lm theo t tng H Ch Minh v trung vi nc, hiu vi dn#B.s.: Nguyn Duy Hng, L Minh Ngha, Phm Ngc Anh..#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a415tr.^b20cm#Nguyn Duy Hng#L Minh Ngha#Phm Ngc Anh# Quang Dng#Nguyn c Thng#248117#Gii thiu mt s bi ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh vit v t tng trung vi nc, hiu vi dn, c sp xp the o th t thi gian, v cc bi vit ca cc nh lnh o ng v Nh nc, cc n h khoa hc... Phn tch nhng vn c s, ngun gc hnh thnh t tng trung vi nc, hiu vi dn trong t tng H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c cch mng#VAnh## 00790000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200210003900700580 00600140007001180190005001250820004001308080005001340080005001390090021001440100 00500165011001500170005001500185005001600200004002700216013000700243021018800250 020001100438020001000449020001000459020001400469039000500483#VV09.13995#VV09.139 96#Nguyn Quang Un#Tm l hc i cng#Nguyn Quang Un (ch.b.), Trn Hu Luy n, Trn Quc Thnh#25500#Vi?t#150#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a199tr.^ b20cm#Trn Hu Luyn#Trn Quc Thnh#In ln th 16, c sa cha#248118#Nhng vn chung ca khoa hc tm l, c s t nhin v x hi ca tm l ngi, s hn h thnh v pht trin tm l, thc; nhn thc v s hc, nhn cch v s hnh thnh nhn cch...#Tm l hc#Nhn cch#Nhn thc#Sch c thm#KVn## 00819000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010013000430020018000560070013000740220005000872210050000920080 00500142009002600147010000500173011001500178013000700193004001300200005001300213 021025100226020001400477020001000491020001100501039000500512#VV09.13997#VV09.139 98#38500#Vi?t#543#^214#T Vng Nghi#Ho hc phn tch#T Vng Nghi#Ph.1#C s l thuyt cc phng php ho hc phn tch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^ a319tr.^b20cm#248119#In ln th 4#T Vng Nghi#Trnh by c s l thuyt v cc phng php ho hc phn tch nh: cn bng ho hc v hot , phn tch th t ch, Axit v baz, phn ng trao i Proton, phng php chun to phc, phn ng kt ta, cht oxi ho - kh, sai s trong phn tch..#Ho phn tch#L thuy t#Gio trnh#KVn## 00697000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200480003300700110 00810140007000920190005000990820004001048080005001080080005001130090021001180100 00500139011001500144004001300159013000700172021020800179020001400387020001400401 020001100415039000500426#VV09.13999#VV09.14000#o Hu H#Hng dn gii cc bi ton xc sut - thng k#o Hu H#39500#Vi?t#519#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a318tr.^b20cm#In ln th 5#248120#Tnh xc sut ca mt bin c. Bin ngu nhin v hm phn phi. V bi ton c lng tham s. Mt s bi ton kim nh gi thuyt n gin. Bi ton tng quan v hi quy. Tnh xc sut ca mt bin c...#Ton xc xut#Ton thng k#Gio trnh#KVn## 00855000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200290003900700170 00680140007000850190005000920820006000978080005001030080005001080090026001130100 00500139011001500144004001300159015008100172013000700253021028300260020001100543 020000700554020001100561039000500572#VV09.14002#VV09.14001#Nguyn Kim Thanh#Gio trnh dinh dng tr em#Nguyn Kim Thanh#25000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a205tr.^b20cm#In ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o t o. Trng cao ng S phm Nh tr - Mu gio TW1#248121#Khi nim v dinh dng , vai tr ca nng lng v cc cht dinh dng cn thit nh: protein, lipit, g luxit, vitamin, cht khong, nc, cc nhm lng thc, thc phm. Vn dinh d ng tr em, nguyn nhn bnh thiu dinh dng cng ng, cng tc chm sc sc kho ban u...#Dinh dng#Tr em#Gio trnh#KVn## 00450000000000241000450002600110000002600110001101900050002208200100002780800050 00370010010000420020017000520070010000690220004000790080006000830090057000890100 00500146011001500151013000700166020001700173020000900190020000400199039000500203 #VV09.14003#VV09.14004#Vi?t#895.92214#^214#Mc Giang#M ca ngun tm#Mc Giang# T.2#^aHu#^aNxb. Thun Ho ; Trung tm Vn ho Pht gio Liu Qun#2009#^a216tr. ^b20cm#248122#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200140 00500030054000640070017001180140007001350190005001420820006001478080005001530080 00600158009001700164010000500181011001500186013000700201021025900208020000900467 020001000476020001200486020001900498039000500517#VV09.14005#VV09.14007#VV09.1400 6#Thch Chn Thin#Hng cn mi#Sc thi pht gio trong cc tiu thuyt ca Ki m Dung#Thch Chn Thin#48000#Vi?t#294.3#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a370 tr.^b20cm#248123#Phn tch nhng t tng o Pht v chn - thin - m - sc - gii - kh - dit , s nh hng kinh Kim Cang Bt Nh v gio l ca kinh Pht trong mt s tiu thuyt ca Kim Dung nh: Thin long bt b, hip khch h nh, tiu ngo giang h, lc nh k#o Pht#nh hng#Tiu thuyt#Nghin cu v n hc#KVn## 00590000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070050000620220004001120050015001160050019001310050014001500080 00500164009002600169010000500195011001700200013000700217004001800224020000500242 020000600247020000700253020000900260020001400269039000500283#VV09.14008#19000#V i?t#372.7#^214#n luyn v kim tra ton 4#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Trung Kin#T.2#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng# Trung Kin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a19000tr.^b24cm#248124#Ti bn ln th 2#Ton#Lp 4#n tp #Kim tra#Sch c thm#KVn## 00476000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340070013000600220004000730050013000770080005000900090026000950100 00500121011001500126013000700141004001800148020001100166020000600177020000800183 020001400191039000500205#VV09.14009#17000#Vi?t#372.6#^214#Gii bi tp ting vi t 2#V Khc Tun#T.1#V Khc Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a114tr.^ b24cm#248125#Ti bn ln th 2#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00486000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020036000340070013000700220004000830050013000870040018001000080005001180090 02600123010000500149011001500154013000700169020001100176020000600187020000800193 020001400201039000500215#VV09.14010#25500#Vi?t#372.6#^214#Hng dn gii bi t p ting Vit 5#V Khc Tun#T.2#V Khc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a171tr.^b24cm#248126#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# KVn## 00551000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020030000350070040000650220004001050050015001090050008001240050015001320040 01800147008000500165009002600170010000500196011001500201013000700216020000500223 020000600228020000800234020001400242039000500256#VV09.14011#25000#Vi?t#510.76#^ 214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ng uyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a168tr.^b24cm#248127#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00586000000000277000450002600110000000200260001100300310003700700660006801400070 01340190005001410820004001468080005001500080005001550090026001600100005001860110 01500191005001600206005001500222005001700237005001400254013000700268020000700275 020000700282020001400289039000500303#VV09.14012#Gip em hc tt a l 10#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Nguyn Minh Tu (ch.b.), V Th Kim Cc, L Th T hanh Tr..#30000#Vi?t#910#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a212tr.^b24 cm#Nguyn Minh Tu#V Th Kim Cc#L Th Thanh Tr#V Th Thu H#248128#a l#L p 10#Sch c thm#KVn## 00518000000000265000450002600110000000200340001100300200004500700320006501400070 00970190005001040820007001098080005001160080005001210090026001260100005001520110 01500157005001600172005001500188013000700203020000800210020000700218020000800225 020001400233039000500247#VV09.14013#Hng dn gii bi tp ho hc 12#Chng tr nh c bn#Trn Trung Ninh, L Th D Tho#16000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a114tr.^b24cm#Trn Trung Ninh#L Th D Tho#248129#Ho h c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00579000000000289000450002600110000000200350001100300220004600700320006801400070 01000190005001070820008001128080005001200080005001250090026001300100005001560110 01500161005001800176005001300194004001800207013000700225020000900232020000700241 020000800248020001400256020001400270039000500284#VV09.14014#Hng dn gii bi t p sinh hc 12#Chng trnh nng cao#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#28500#Vi?t #576.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a189tr.^b24cm#Trnh Nguyn Gi ao#L Tun Ngc#Ti bn ln th 2#248130#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Di truyn hc#S ch c thm#KVn## 00550000000000277000450002600110000000200350001100300190004600700320006501400070 00970190005001040820008001098080005001170080005001220090026001270100005001530110 01500158005001800173005001300191004001800204013000700222020000900229020000700238 020000800245020001400253039000500267#VV09.14015#Hng dn gii bi tp sinh hc 12#Chng trnh chun#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#20000#Vi?t#576.076#^214#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#Trnh Nguyn Giao#L Tun Ngc #Ti bn ln th 1#248131#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00490000000000253000450002600110000000200240001100300190003500700410005401400070 00950190005001020820004001078080005001110080005001160090026001210100005001470110 01500152005001200167005001400179013000700193020001000200020000700210020001400217 039000500231#VV09.14016#Ting Anh thng dng 10#Chng trnh chun#B.s.: Mai Th Vn (ch.b.), Trn Anh Tun#29500#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a169tr.^b24cm#Mai Th Vn#Trn Anh Tun#248132#Ting Anh#Lp 10#Sch c t hm#KVn## 00490000000000253000450002600110000000200240001100300190003500700410005401400070 00950190005001020820004001078080005001110080005001160090026001210100005001470110 01500152005001200167005001400179013000700193020001000200020000700210020001400217 039000500231#VV09.14017#Ting Anh thng dng 11#Chng trnh chun#B.s.: Trn An h Tun (ch.b.), Mai Th Vn#30000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a185tr.^b24cm#Mai Th Vn#Trn Anh Tun#248133#Ting Anh#Lp 10#Sch c t hm#KVn## 00747000000000277000450002600110000002600110001101500450002200200530006701400070 01200190005001270820006001328080005001380080005001430090014001480100005001620110 01500167013000700182021020500189020001200394020001100406020001100417020001000428 020001500438020001100453039000500464#VV09.14018#VV09.14019#TTS ghi: Vin Khoa h c Nng nghip Vit Nam#Gii thiu ging cy trng v quy trnh k thut mi#360 00#Vi?t#631.5#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a136tr.^b25cm#248134#Gii thiu ngu n gc, c im sinh hc, hng dn s dng v yu cu k thut cc ging cy l ng thc v cy thc phm, ging ch, u, c ph, rau khoai lang... v quy ph ng bnh cho cc ging cy trn#Nng nghip#Lm nghip#Trng trt#Ging cy#Cy l ng thc#Cy n qu#KVn## 00719000000000241000450002600110000002600110001101500940002200200390011601900050 01550820004001608080005001640080005001690090014001740100005001880110014001930130 00700207021022000214020001000434020000400444020000900448020001500457039000500472 #VV09.14020#VV09.14021#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trung t m Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#K thut nui tm chn trng thm canh#Vi?t #639#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a72tr.^b21cm#248135#Trnh by c im sinh h c v k thut nui tm chn trng, xy dng ao nui, chun b ao nui, la chn ging, h thng tng cng oxy trong ao, s dng thc n, cch phng bnh v tr bnh thng gp tm chn trng#Chn nui#Tm#K thut#Tm chn trng#KVn## 00747000000000253000450002600110000002600110001101500940002200200420011601900050 01580820004001638080005001670080005001720090014001770100005001910110014001960040 03900210013000700249021020000256020001000456020000800466020000900474020000500483 039000500488#VV09.14022#VV09.14023#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng t hn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#Mt s bin php phng tr bnh tm hm#Vi?t#639#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a63tr.^b21cm#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#248136#Trnh by mt s c im sinh hc, sinh thi tm h m, k thut nui tm hm lng, bin php phng bnh tng hp tm hm nui ln g; mt s bnh thng gp tm hm nui lng v bin php phng tr#Chn nui#T m hm#iu tr#Bnh#KVn## 00652000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200200003900700320 00590140007000910190005000980820008001038080005001110080005001160090014001210100 00500135011001400140005001400154004001800168013000700186021017400193020001000367 020000400377039000500381#VV09.14024#VV09.14025#Nguyn Quang Sc#Nui th gia nh#Nguyn Quang Sc, inh Vn Bnh#10000#Vi?t#636.932#^214#^aH.#^aNng nghip# 2009#^a51tr.^b21cm#inh Vn Bnh#Ti bn ln th 6#248137#Gii thiu nhng k th ut c bn v vn chn nui th trong gia nh, t cng tc ging cho n vn chung tri, nui dng, chm sc v v sinh phng tr bnh cho th#Chn nu i#Th#KVn## 00542000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200170003600700140 00530140006000670190005000730820006000788080005000840080005000890090014000940100 00500108011001400113004001800127013000700145021011400152020001000266020000700276 039000500283#VV09.14026#VV09.14027#inh Vn Bnh#Chn nui d sa#inh Vn Bnh# 7000#Vi?t#636.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a43tr.^b21cm#Ti bn ln th 5#24 8138#Trnh by k thut chn nui d sa gia nh: ging thc n, nui dng, chung tri v k thut qun l d sa#Chn nui#D sa#KVn## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020050000470070026000970220004001230050013001270050012001400080 01800152009003500170010000500205011001500210013000700225020000700232020000700239 020000800246020001200254020001400266039000500280#VV09.14028#VV09.14029#25000#Vi ?t#530.076#^214#Phng php gii bi tp t lun - trc nghim 12#H Ngha Anh, V Ho Hnh#T.1#H Ngha Anh#V Ho Hnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2009#^a161tr.^b24cm#248139#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#KVn## 00855000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700540 00920190005001460820011001518080005001620080005001670090021001720100005001930110 01500198005001400213005002100227013000700248021024400255020001000499020001000509 020000900519020000900528020002300537039000500560#VV09.14030#VV09.14032#VV09.1403 1#Mt s quan im ca ng v nh nc Vit Nam v tn gio#Tuyn chn, b.s.: N guyn c L, Nguyn Th Kim Thanh#Vi?t#324.259707#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2009#^a350tr.^b21cm#Nguyn c L#Nguyn Th Kim Thanh#248140#Quan im, ch t rng, ng li, chnh sch ca ng i vi tn gio giai on t nm 1930 n trc i mi, v giai on t khi i mi n nay, hng dn thi hnh, thc hi n cc thng t, ngh nh ca ng, nh nc v php lnh tn gio#Chnh tr#Qu an im#Nh nc#Tn gio#ng Cng sn Vit Nam#KVn## 00819000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100060003300200240 00390070006000630140007000690190005000760820009000818080005000900080005000950090 02100100010000500121011001500126013000700141012005000148021019300198020001700391 02000080040802000230041602000210043902000090046002000070046902000120047603900050 0488#VV09.14033#VV09.14034#VV09.14035#V K#Th k Bc H k chuyn#V K#48000 #Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a358tr.^b21cm#248141#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Nhng chuyn k v c cuc i chin u, hy sinh khng mt mi v c lp, t do ca dn tc ca H Ch Minh, v cu c i thanh cao, gin d, trong sng v o c cch mng mu mc ca Ngi#Vn hc hin i#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi c #H Ch Minh#KVn## 00916000000000313000450002600110000002600110001102600110002201500160003300200830 00490070050001320190005001820820011001878080005001980080005002030090021002080100 00500229011001500234005001100249005001300260005001400273005001200287005001800299 013000700317021023200324020000800556020001000564020002300574039000500597#VV09.14 036#VV09.14038#VV09.14037#Lu hnh ni b#Trao i l lun ln th hai gia ng Cng sn Vit Nam v ng Cng sn Nht Bn#T Huy Ra (ch.b.), T Minh Chu, P hm Vn Linh..#Vi?t#324.259707#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a262tr.^b21c m#T Huy Ra#T Minh Chu#Phm Vn Linh# Hoi Nam#Nguyn ng Thnh#248142#Tra o i l lun ni dung v phng thc quan trng trong hp tc gia ng Cng s n Vit Nam v ng cng sn Nht Bn, nhng ni dung ln v l lun tnh hnh th gii, v ch ngha x hi, kinh t th trng, ch ngha x hi...#L lun#Ch nh tr#ng Cng sn Vit Nam#KVn## 00569000000000277000450002600110000000200300001100700540004101900050009508200040 01008080005001040080005001090090026001140100005001400110015001450050012001600050 01700172005002100189005001500210005001400225013000700239020001200246020000800258 020000600266020001400272039000500286#VV09.14039#199 bi v on vn hay lp 7#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan..#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a244tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th H ng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#248143#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c th m#KVn## 00569000000000277000450002600110000000200300001100700540004101900050009508200040 01008080005001040080005001090090026001140100005001400110015001450050012001600050 01700172005002100189005001500210005001400225013000700239020001200246020000800258 020000600266020001400272039000500286#VV09.14040#199 bi v on vn hay lp 8#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan..#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a261tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th H ng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#248144#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c th m#KVn## 00588000000000289000450002600110000000200300001100700540004101400070009501900050 01020820004001078080005001110080005001160090026001210100005001470110015001520050 01200167005001700179005002100196005001500217005001400232013000700246020001200253 020000800265020000600273020001400279039000500293#VV09.14041#199 bi v on vn hay lp 9#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan..#42000#Vi?t#807# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a262tr.^b24cm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#248145#Tp lm vn#Bi v n#Lp 9#Sch c thm#KVn## 00718000000000337000450002600110000002600110001100200690002200300170009100700410 01080140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090026001750100 00500201011001500206005001200221005001300233005001200246005001300258005001400271 01300070028502000080029202000120030002000140031202000200032602000150034602000140 0361039000500375#VV09.14042#VV09.14043#Rn luyn k nng lm bi tt nghip THPT v thi i hc mn ng vn#Ngh lun x hi#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th D ung..#40500#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a284tr.^b24cm#L Anh Xun#L Qunh Anh#V Th Dung#Phm Th Ho#Bi Thu Linh#248146#Ng vn#Tp lm vn#Vn ngh lun#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#KVn## 00719000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020052000470070048000990220004001470050015001510050018001660080 00500184009002600189010000500215011001700220013000700237021011900244020000800363 020001600371020002200387020001500409039000500424#VV09.14044#VV09.14045#36000#Vi ?t#004.071#^214#Thit k bi ging tin hc dnh cho trung hc c s#B.s.: Trn D on Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.2#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a36000tr.^b24cm#248147#Gii thiu mc ch, yu c u, phng php, phng tin ging dy, chng trnh ging dy mn tin hc trun g hc c s#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00737000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300320 00540070013000860140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090 01400127010000500141011001500146013000700161021024900168020000400417020001100421 020001100432020001100443039000500454#VV09.14046#VV09.14047#V Triu Mn#Bnh Vir us hi la#Ti liu tng hp v nghin cu#V Triu Mn#30000#Vi?t#633.1#^214#^ aH.#^aNng nghip#2009#^a168tr.^b21cm#248148#Gii thiu cc bnh virus hi la p h bin trn th gii v Vit Nam, nhng thit hi ca bnh, cc kt qu nghi n cu virus hi la; phng php phng tr bnh virus hi la, nhng vn phn g tr, nghin cu khoa hc cn tip tc sau dch bnh#La#Trng trt#Bnh virut# Phng bnh#KVn## 01028000000000337000450002600110000002600110001102600110002201500160003300200490 00490030072000980070048001700190005002180820008002238080005002310080005002360090 01100241010000500252011001500257005001700272005001400289005001300303005001700316 00500150033301300070034802102820035502000110063702000190064802000090066702000090 0676039000500685#VV09.14049#VV09.14050#VV09.14048#Lu hnh ni b#Vit Nam trong tin trnh hi nhp v pht trin#Tuyn tp cc bi vit ng trn tp ch nghi n cu quc t 2000 - 2009#Nguyn Phc Lun, Phan Don Nam, Chu Vn Chc..#Vi?t# 327.597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a436tr.^b21cm#Nguyn Phc Lun#Phan Don Nam# Chu Vn Chc#Nguyn Hng Thao#Nguyn Dy Nin#248149#Tuyn chn nhng bi vit ti u biu v cc vn lin quan n chnh sch i ngoi v ngoi giao Vit Nam, qu trnh i mi t duy i ngoi, vn dng sng to t tng v phong cch ng h thut ngoi giao H Ch Minh, pht trin quan h vi cc nc, m rng hp t c hu ngh...#Ngoi giao#Quan h ngoi giao#Hi nhp#Vit Nam#KVn## 00910000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200200 00510030038000710070034001090140007001430190005001500820006001558080005001610080 00500166009001100171010000500182011001500187006001000202013000700212021037700219 020001100596020002000607039000500627#VV09.14051#VV09.14053#VV09.14052#Gladwell, Malcolm#Nhng k xut chng#Cch nhn mi v ngun gc thnh cng#Malcolm Gladwe ll ; Diu Ngc dch#69000#Vi?t#302.2#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a353tr.^b21cm#D iu Ngc#248150#Thng qua cc phn tch v x hi, vn ho v th h ca nhng n hn vt kit xut nh t ph ca nhng nhn vt kit xut, nh t ph phn mm B ill Gates, ban nhc danh ting Beatles, cc lut s c phch ph Wall, cc nh t i phit M... thnh cng trong cng vic, trong kinh doanh khi nghip t ha i bn tay trng m h vn ti nh cao m ngi khc khng th t c#Kinh do anh#B quyt thnh cng#KVn## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200520 00460030012000980070013001100140007001230190005001300820007001358080005001420080 00500147009001100152010000500163011001500168013000700183021036400190020001000554 020001500564020001100579020000400590039000500594#VV09.14054#VV09.14055#VV09.1405 6#Lng Vn K#ng chnh tr phng Ty v Cng ho Lin bang c#Chuyn kho#L ng Vn K#75000#Vi?t#324.24#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a278tr.^b21cm#248151#G ii thiu c im ca h thng ng chnh tr phng Ty, tnh hnh nghin cu s hnh thnh v pht trin, phng thc cm quyn; nhng vn h thng ng c hnh tr Cng ho lin bang c: th ch chnh tr, vn ho chnh tr, php lut , cc lin minh dn ch v x hi Thin cha gio, ng x hi dn ch c, ng t do dn ch, ng xanh, ng cnh t...#Chnh tr#ng chnh tr#Phng Ty# c#KVn## 00610000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480070067000690140007001360190005001430820004001488080005001520080018001570090 02300175010000500198011001500203019000900218006001200227006001200239005001300251 013000700264020001700271020000400288020001200292039000400304#VV09.14057#VV09.140 58#VV09.14059#Hesse, Hermann#Cu chuyn dng sng#Hermann Hesse ; Dch: Phng Kh nh, Phng Thng ; Thi Kim Lan h..#43000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Vn ho Si Gn#2009#^a253tr.^b21cm#Dch Anh#Phng Khnh#Phng Thng#Thi Kim Lan#248152#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Mai## 00595000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200250 00430070033000680140007001010190005001080820006001138080005001190080018001240090 02300142010000500165011001500170019001600185006001600201012003700217013000700254 020001700261020001100278020001200289039000400301#VV09.14060#VV09.14061#VV09.1406 2#Min Min#m ca anh, ngy ca em#Min Min ; Nguyn Thanh An dch#26500#Vi? t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a164tr.^b21cm#Dch T rung Quc#Nguyn Thanh An#T sch Vn hc Trung Quc ng i#248153#Vn hc hi n i#Trung Quc#Truyn ngn#Mai## 00852000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200450003700700150 00820140007000970190005001040820004001098080005001130080018001180090023001360100 00500159011001500164013000700179021028900186020001000475020001800485020001100503 020000900514020000500523020000400528020001400532039000400546#VV09.14063#VV09.140 64#Lng L Hong#Spirulina, dng cht l tng cho mi ngi#Lng L Hong#25 000#Vi?t#615#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a114tr.^b20cm# 248154#Gm cc bi chuyn lun v to Spirulina cng nhng hot cht, tnh nng tc dng ca n i vi con ngi: ti u v thnh phn cht m, cung cp t l ng, m, bo, khong t... v b sung cc dng cht i vi mt s bnh: ti u ng, tim mch, bo ph, tui mn kinh, thai sn...#Dc tnh#Chm sc sc k ho#Dinh dng#iu tr#Bnh#To#To Spirulina#Mai## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100300 00440020020000740290012000940070029001060140007001350190005001420820004001478080 00500151008001800156009002300174010000500197011001500202013000700217021013700224 020001000361020000900371020001200380039000400392#VV09.14065#VV09.14066#CDVN.0094 4#CDVN.00943#Saavedra, Miguel de Cervantes#Hip s ng Ki St#Don Quixote#Migue l de Cervantes Saavedra#30000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2009#^a119tr.^b21cm#248155#Gm nhng cu chuyn v hip s ng Ki St bn g ting Anh nhm gip cc em hc sinh rn luyn k nng c hiu qua nhng cu c huyn ny#Ting Anh#Ngn ng#K nng c#Mai## 00645000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200430003301400070 00760190005000830820010000888080005000980080005001030090020001080100005001280110 01500133012001600148013000700164021014500171020002300316020001400339020000900353 020001300362039000400375#VV09.14068#VV09.14067#VV09.14069#Hi p v lng ngh t ruyn thng Vit Nam#27000#Vi?t#680.09597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a 185tr.^b20cm#T sch Vn ho#248156#Gm 78 cu hi p v lng ngh truyn thng Vit Nam: lng gm Bt Trng, lng thu Qut ng, lng hng m o T - Bc Ni nh, lng c ng...#Lng ngh truyn thng#Ngh th cng#Vit Nam#Sch hi p# Mai## 00630000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200560003301400070 00890190005000960820009001018080005001100080005001150090020001200100005001400110 01500145012001600160013000700176021013700183020001000320020000800330020000900338 020001300347039000400360#VV09.14070#VV09.14071#VV09.14072#Hi p v danh nhn l ch s qua cc triu i Vit Nam#38000#Vi?t#959.7009#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a250tr.^b20cm#T sch Lch s#248157#Gm 35 cu hi p v danh nhn lch s qua cc triu i Vit Nam: An Dng Vng, Trng Trc v Trng Nh, L Chn, B Triu, L B...#Danh nhn#Lch s#Vit Nam#Sch hi p#Mai## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200290003301400070 00620190005000690820011000748080005000850080005000900090020000950100005001150110 01500120012001600135013000700151021024800158020001800406020000900424020001200433 020001000445020000900455020000900464020001300473039000400486#VV09.14073#VV09.140 74#VV09.14075#Hi p v hi lng Vit Nam#34000#Vi?t#394.269597#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2009#^a227tr.^b20cm#T sch Vn ho#248158#Gm 67 cu hi p v hi lng Vit Nam vi nhng nt vn ho c sc ring ca tng vng min, tng dn tc trong cng ng cc dn tc Vit Nam: hi nh lng An Hi ( Nng), h i lng An L (Thi Bnh), hi th diu lng B Giang (H Ni)...#Vn ho c tr uyn#Hi lng#Dn tc hc#Phong tc#Tp qun#Vit Nam#Sch hi p#Mai## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200750003301400070 01080190005001150820011001208080005001310080005001360090020001410100005001610110 01500166012001600181013000700197021020900204020000800413020000800421020001700429 020001800446020000900464020001600473020001300489039000400502020001600506#VV09.14 077#VV09.14076#VV09.14078#Hi p v vn ho m thc v trang phc truyn thng cc dn tc Vit Nam#31000#Vi?t#394.109597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^ a206tr.^b20cm#T sch Vn ho#248159#Gm 81 cu hi p v vn ho m thc v tr ang phc truyn thng cc dn tc Vit Nam: c sn m thc thng c, cm lam, n m chn chim, ph chua Lng Sn... Trang phc ngi B Y, ngi Dao , ngi N ng...#Vn ho#n ung#Dn tc thiu s#Vn ho c truyn#Vit Nam#Vn ho m th c#Sch hi p#Mai#Qun o dn tc## 00673000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200420003500700130 00770140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090020001160100 00500136011001500141013000700156021017900163020001200342020001900354020001700373 020001300390039000400403#VV09.14079#VV09.14080#Trn nh Ba#Trc nghim kin th c bch khoa qua ch#Trn nh Ba#36000#Vi?t#001#^214#^aH.#^aQun i nhn dn #2009#^a229tr.^b20cm#248160#Gm cc trc nghim kin thc bch khoa c trnh b y di dng hi p gn vi ch ngn gn trong mi lnh vc nh: vn ho, th thao, du lch, lch s, m nhc, danh nhn...#Trc nghim#Kin thc khoa hc#Ki n thc x hi#Sch hi p#Mai## 00811000000000361000450002600110000002600110001100100130002200200440003500700290 00790140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090020001340100 00500154011001500159005001500174013000700189021013700196020001000333020000900343 02000080035202000080036002000070036802000080037502000110038302000120039402000090 0406020001300415020001700428039000400445#VV09.14081#VV09.14082#Trn nh Ba#345 cu trc nghim tri thc Vit tng qut#Trn nh Ba, TriuTh Xuyn#33000#Vi?t #001#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a210tr.^b20cm#TriuTh Xuyn#248161#Gm 345 cu trc nghim tng qut v t nc, con ngi, phong tc tp qun, vn h o, du lch, s kin, vn hc... ca dn tc Vit Nam#Phong tc#Tp qun#Vn ho #Du lch#X hi#Vn hc#Ngh thut#Trc nghim#Vit Nam#Sch hi p#Sch thng thc#Mai## 00676000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200270003500700130 00620140007000750190005000820820007000878080005000940080005000990090020001040100 00500124011001500129013000700144021011300151020000800264020001600272020002000288 020000800308020001600316020000700332020001000339020000900349039000400358#VV09.14 083#VV09.14084#Trn nh Ba#Du lch Vit Nam qua ch#Trn nh Ba#31500#Vi?t# 915.97#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a204tr.^b20cm#248162#Gii thiu cc k in thc du lch Vit Nam qua ch di dng hi p c chia theo tnh, thnh ph, vng, min#Du lch#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#a ch#Di tch vn ho#L hi#Phong tc#Vit Nam#Mai## 00757000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200320 00470070014000790140008000930190005001010820009001068080005001150080005001200090 02000125010000500145011001500150013000700165021022000172020001700392020001700409 020002100426020000900447020000700456039000400463#VV09.14085#VV09.14086#VV09.1408 7#Ma Thanh Ton#Hi c t nhng min cao nguyn#Ma Thanh Ton#128000#Vi?t#959.7 043#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a308tr.^b20cm#248163#Ghi li hi c qu hng - gia nh v thi nin thiu ca trung tng Ma Thanh Ton v qu trnh 4 6 nm trong qun ng, tham gia chin u trn cc chin trng t Ty Nguyn, ng Bc Campuchia n Vit Bc v Ty Bc#Vn hc hin i#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi c#Mai## 00791000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560020032000610070045000930220005001380050010001430050 01500153005001600168005001700184005001400201008000500215009002000220010000500240 01100150024502100860026002000200034602000170036602000090038302000100039203900040 0402013000700406020000700413020000900420#VV09.14088#VV09.14089#VV09.14090#34000 #Vi?t#895.922803#^214#Sng mi phm cht b i C H#V Vn V, Trn Ngc Ton, Hong Sng Hng..#T.10#V Vn V#Trn Ngc Ton#Hong Sng Hng#Nguyn Vit Ph c#H Trung Kin#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a233tr.^b21cm#Gii thiu nhng t p th v c nhn in hnh tin tin trong lc lng v trang 2008#in hnh ti n tin#Vn hc hin i#Qun i#Truyn k#Mai#248164#B i#Vit Nam## 00778000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200470 00430070021000900140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090 02000137010000500157011001500162005001000177013000700187021026500194020002000459 020001000479020000700489039000400496#VV09.14092#VV09.14093#VV09.14091#Cng Minh# 10 im mu cht quyt nh vn mnh con ngi#Cng Minh, Thanh Vn#46000#Vi?t# 158#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a294tr.^b20cm#Thanh Vn#248165#Gii thi u 10 im mu cht quyt nh vn mnh con ngi: nui dng tham vng, ch kh hin ngang, xc nh v tr r rng, trau di phm hnh, kt ni rng ri, li n i cng tm, kt giao qu nhn, bc thy ch gio, t duy sng to ci mi v h nh ng qu cm#B quyt thnh cng#Cuc sng#ng x#Mai## 00582000000000265000450002600110000002600110001100200330002201400070005501900050 00620820007000678080005000740080005000790090020000840100005001040110015001090120 01600124013000700140021011200147020000800259020002000267020000700287020000900294 039000400303020000900307#VV09.14094#VV09.14095#Hi p v cc bi bin Vit Nam# 25000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a163tr.^b20cm#T sch Vn ho#248166#Gii thiu v cc bi bin Vit Nam nh Bi Chy, Tun Chu, Tr C, Vn n, vnh H Long... di dng hi p#a ch#Danh lam thng cnh#a l#V it Nam#Mai#Bi bin## 00660000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020030000600070015000900220004001050080005001090090 02000114010000500134011001500139013000700154005001500161021017400176020001100350 020001000361020000700371039000400378#VV09.14096#VV09.14097#33000#Vi?t#153.6#^21 4#Trn Giang Sn#Kt ni tri tim vi tri tim#Trn Giang Sn#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a210tr.^b20cm#248167#Trn Giang Sn#Gii thiu sc hp dn ca quan h giao tip. Trnh by v nguyn tc giao tip chn cng s v k nng g iao tip gip bn xy dng c mi quan h ti p vi ngi khc#Tm l hc#Gi ao tip#ng x#Mai## 00687000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020030000600070015000900220004001050080005001090090 02000114010000500134011001500139013000700154005001500161021020100176020001100377 020001000388020000700398039000400405#VV09.14098#VV09.14099#41500#Vi?t#153.6#^21 4#Trn Giang Sn#Kt ni tri tim vi tri tim#Trn Giang Sn#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a262tr.^b20cm#248168#Trn Giang Sn#Gii thiu nhng tuyt chi u th hin bn thn hay nht trong quan h giao tip v vic giao tip thnh cn g trong nhiu lnh vc v quan h giao tip. Mt s bi hc thng ngy ca cao th giao tip#Tm l hc#Giao tip#ng x#Mai## 00699000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200330003600700370 00690140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090020001320100 00500152011001500157005001600172013000700188021016300195020000800358020000700366 020001100373020001200384020000900396039000400405#VV09.14100#VV09.14101#Dng Th Ho#Dnh cho cc bn tr yu qun s#B.s.: Dng Th Ho, C Th Thu Lan#29000 #Vi?t#355#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a203tr.^b20cm#C Th Thu Lan#248 169#Cung cp kin thc v cc loi v kh, trang b c s dng trong ngnh qu n s cng nhng chin dch, chin thut v cc nhn vt, s kin ni bt trn th gii#Qun s#V kh#Chin dch#Chin thut#Th gii#Mai## 00769000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700350 00680140007001030190005001100820009001158080005001240080005001290090020001340100 00500154011001500159005001200174005001000186013000700196021023500203020001700438 020002100455020001100476039000400487#VV09.14102#VV09.14103#VV09.14104#ng Thu Trm v th h chng ti#B.s., s.t.: L Anh Dng, Trn Ngc#65000#Vi?t#959.7043 #^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a417tr.^b20cm#L Anh Dng#Trn Ngc#248170# Gm nhng bi vit ca th h sau ca bc s ng Thu Trm vit v nhng cuc h nh trnh tm kim ca h sau kho c trong tay tp nht k ca bc s ng Thu Trm v nhng hot ng hin nay v cc cng trnh mang tn ng Thu Trm#Vn h c hin i#Khng chin chng M#Thanh nin#Mai## 00622000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200210003400300350 00550070012000900190005001020820009001078080005001160080005001210090012001260100 00500138011001500143013000700158021012700165020000900292020001200301020001100313 020000800324020000800332039000400340#VN09.04841#VN09.04842#Ng Chn L#T vng K hmer - Vit#Thng dng, c phin m ting Vit#Ng Chn L#Vi?t#495.9323#^214#^a H.#^aThng tn#2009#^a813tr.^b18cm#248171#Gm khong 15000 t vng Khmer c phi n m ting Vit v chnh tr, kinh t, khoa hc, qun i, thng mi, vn ho, y hc...#Ngn ng#Ting Khme#Ting Vit#T vng#T in#Mai## 00497000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200230003400300360 00570070012000930190005001050820008001108080005001180080005001230090012001280100 00500140011001500145004001800160013000700178020000900185020001200194020001100206 020001000217039000400227#VN09.04843#VN09.04844#Ng Chn L#m thoi Khmer - Vi t#Dnh cho ngi Khmer ni ting Vit#Ng Chn L#Vi?t#495.932#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a197tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#248172#Ngn ng#Ting Khme#Ting Vi t#m thoi#Mai## 00673000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200390004000700180 00790190005000970820004001028080005001060080012001110090033001230100005001560110 02700161013000700188021013700195020000800332020001600340020001000356020000900366 020001000375020000600385039000400391#VN09.04845#VN09.04846#Phm Th Vit Nga#Cu chuyn v DHG Pharma (1974 - 2009)#Phm Th Vit Nga#Vi?t#615#^214#^aHu Giang# ^aCng ty C phn Dc Hu Giang#2009#^a119tr., 20 tr. nh^b18cm#248173#Gii thi u nhng thnh t qua hn 35 nm hnh thnh v pht trin ca Cng ty c phn d c Hu Giang (1974 - 2009) trong sn xut thuc#Lch s#Cng ti c phn#Thnh t u#Sn xut#Dc phm#Thuc#Mai## 00469000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200130 00450030012000580070012000700140007000820190005000890820010000948080005001040080 00500109009002000114010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178 020001200187039000400199#VN09.04848#VN09.04847#VN09.04849#H Tnh Tm#ng By Ng t#Tiu thuyt#H Tnh Tm#21000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2 009#^a177tr.^b19cm#248174#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200290 00500030011000790070012000900140007001020190005001090820011001148080005001250080 00500130009002000135010000500155011001500160013000700175020001700182020000900199 020000700208039000400215#VN09.04850#VN09.04852#VN09.04851#Nguyn Xun Thu#Kht vng di nh Fansipan#Tp bt k#H Tnh Tm#31000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.# ^aQun i nhn dn#2009#^a259tr.^b19cm#248175#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k# Mai## 00499000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200190 00550030016000740070022000900140007001120190005001190820010001248080005001340080 00500139009002000144010000500164011001500169013000700184020001700191020000900208 020001200217039000400229#VN09.04853#VN09.04855#VN09.04854#Nguyn Th Hng Chnh# Mnh nng trn i#Tp truyn ngn#Nguyn Th Hng Chnh#22000#Vi?t#895.92234#^ 214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a177tr.^b19cm#248176#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#Mai## 00463000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200090 00420030016000510070009000670140007000760190005000830820010000888080005000980080 00500103009002000108010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000400193#VN09.04856#VN09.04857#VN09.04858#Lm Hon#Li sng#Tp truyn ngn#Lm Hon#22000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a 178tr.^b19cm#248177#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00489000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200190 00500030016000690070017000850140007001020190005001090820010001148080005001240080 00500129009002000134010000500154011001500159013000700174020001700181020000900198 020001200207039000400219#VN09.04859#VN09.04860#VN09.04861#Hong Nht Tuyn#Mt n a l d vng#Tp truyn ngn#Hong Nht Tuyn#38000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^ aQun i nhn dn#2009#^a259tr.^b19cm#248178#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#Mai## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200230 00460030016000690070013000850140007000980190005001050820010001108080005001200080 00500125009002000130010000500150011001500155013000700170020001700177020000900194 020001200203039000400215#VN09.04862#VN09.04864#VN09.04863# Tin Thu#Nhng nt nhc xa xanh#Tp truyn ngn# Tin Thu#31000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2009#^a254tr.^b19cm#248179#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# Mai## 00469000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200090 00450030016000540070012000700140007000820190005000890820010000948080005001040080 00500109009002000114010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178 020001200187039000400199#VN09.04865#VN09.04867#VN09.04866# Quc Bo#Sm rng#T p truyn ngn# Quc Bo#29000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2 009#^a242tr.^b19cm#248180#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00476000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200100 00500030012000600070017000720140007000890190005000960820010001018080005001110080 00500116009002000121010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000400206#VN09.04868#VN09.04869#VN09.04870#Hong Bnh Trng#Thc tnh#Tiu thuyt#Hong Bnh Trng#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nh n dn#2009#^a332tr.^b19cm#248181#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460030011000630070013000740140007000870190005000940820009000998080005001080080 00500113009002000118010000500138011001500143013000700158020001700165020000700182 020000900189020001200198039000400210#VN09.04871#VN09.04872#VN09.04873#V Hong L m#i cnh bay ln#Truyn, k#V Hong Lm#37000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2009#^a308tr.^b19cm#248182#Vn hc hin i#Bt k#Vit Nam#Truy n ngn#Mai## 00654000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700300 00540140007000840190005000910820009000968080005001050080005001100090020001150100 00500135011001500140005001300155013000700168021014200175020001700317020002100334 020000900355020000800364039000400372#VN09.04874#VN09.04875#VN09.04876#Nht k Tr nh T Bo#L Hoi Thao s.t., gii thiu#21000#Vi?t#959.7043#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a172tr.^b19cm#L Hoi Thao#248183#Gii thiu nhng trang nht k ca chin s Trnh T Bo trong nhng ngy anh nhp ng v phc v qun i t rong thi k khng chin chng M#Vn hc hin i#Khng chin chng M#Vit Nam #Nht k#Mai## 00435000000000241000450002600110000000100140001100200280002500300070005300700140 00600140007000740190005000810820010000868080005000960080006001010090017001070100 00500124011001500129013000700144020001700151020000900168020001200177039000400189 #VN09.04877#H Khnh Linh#C mt ngi Hu... nh th#Truyn#H Khnh Linh#18000 #Vi?t#895.92234#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a118tr.^b18cm#248184#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00405000000000241000450002600110000000100160001100200070002700300040003400700160 00380140007000540190005000610820009000668080005000750080006000800090017000860100 00500103011001400108013000700122020001700129020000900146020000400155039000400159 #VN09.04878#Nguyn Th Nhn#Hn l#Th#Nguyn Th Nhn#25000#Vi?t#895.9221#^214 #^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a59tr.^b18cm#248185#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Mai## 00389000000000229000450002600110000000100150001100200100002600300040003600700150 00400190005000550820010000608080005000700080006000750090017000810100005000980110 01500103013000700118020001700125020000900142020000400151039000400155#VN09.04879# Trn Vit Tun#Qu hng#Th#Trn Vit Tun#Vi?t#895.92214#^214#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2009#^a160tr.^b19cm#248186#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00930000000000301000450002600110000001900050001108200120001680800050002800200130 00330070056000460220005001020050015001070050017001220050014001390050013001530050 01500166008000600181009001700187010000500204011002900209015012200238013000700360 021022300367020001700590020000900607020000800616039000400624#VN09.04880#Vi?t#895 .9228008#^214#ng 9 xanh#B.s.: L Quang Thng, Nguyn Trung Hu, Mai Thanh Vn ..#T.11#L Quang Thng#Nguyn Trung Hu#Mai Thanh Vn#H c Thng#T Quang Thn h#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a235tr., 8tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: Cu lc b ng 9 tnh Qung Tr. - S c bit k nim 20 nm thnh lp CLB ng 9 (01/1 0/1989 - 01/10/2009)#248187#Gm nhng nh gi v nh hng quan trng ca cc ng ch lnh o tnh Qung Tr qua cc thi k i vi qu trnh hnh thnh v pht trin ca cu lc b ng 9 qua nhng bi ghi chp, cc cu chuyn v nh ng bi th#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Mai## 00654000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200280004000300290 00680070018000970190005001150820006001208080005001260080006001310090017001370100 00500154011001500159015004300174013000700217021013000224020000900354020000900363 020001200372039000400384#VN09.04882#VN09.04881#Thch N Th Qun#Ting than ca ngi v tr#Tp truyn lun l Pht gio#Thch N Th Qun#Vi?t#294.3#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2009#^a115tr.^b19cm#K nim i hi Ch S ni Th gii 2009.. .#248188#Gm nhng cu chuyn bn v lun l Pht gio trong quan h v chng, q uan h gia nh, quan h gia ngi vi ngi trong x hi#Tn gio#o Pht#Tru yn ngn#Mai## 00451000000000253000450002600110000000100090001100200190002000300040003900700090 00430140007000520190005000590820011000648080005000750080005000800090019000850100 00500104011001500109015003200124013000700156020001700163020000900180020000400189 039000400193#VN09.04883#Anh Tin#Cho ngi ang yu#Th#Anh Tin#30000#Vi?t#895 .922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Phm Hng nh#248189#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00596000000000265000450002600110000000200330001100700150004400500100005901400070 00690190005000760820007000818080005000880080005000930090009000980100005001070110 01700112012002400129013000700153021013300160020000900293020000700302020000800309 020000900317039000400326#VN09.04884#Cn thn vi my mc "cn" ngi#Phc Minh b .s.#Phc Minh#16000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a29tr.^b18x18cm#B hc cch gi an ton#248190#Gm nhng bi hc thng qua cc cu chuyn gip cho b nhn thc c nhng nguy him ca cc vt dng trong gia nh i vi tr em#Gi o dc#Tr em#An ton#Mu gio#Mai## 00430000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300160 00510070012000670190005000790820009000848080005000930080012000980090017001100100 00500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180039000400184 #VN09.04885#VN09.04886#inh Vn L#Nng gt ti hoa#Th v chi th#inh Vn L# Vi?t#895.9221#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a163tr.^b19cm#248191#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00486000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700240 00660140007000900190005000970820011001028080005001130080012001180090017001300100 00500147011001500152005001300167013000700180020001700187020000900204020001500213 039000400228#VN09.04887#VN09.04888#VN09.04889#Truyn c tch Vit Nam chn lc#M ai Ngc Lan gii thiu#36000#Vi?t#398.209597#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng# 2009#^a335tr.^b19cm#Mai Ngc Lan#248192#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch #Mai## 00604000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100200 00440020016000640030028000800070043001080140007001510190005001580820004001638080 00500167008001800172009002300190010000500213011001500218019000800233006001700241 013000700258020001700265020000400282020001200286039000400298#VN09.04890#VN09.048 93#VN09.04892#VN09.04891#Chase, James Hadley#D trng xe ct#Tiu thuyt tm l, hnh s#James Hadley Chase ; Phm Vim Phng dch#58000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a361tr.^b19cm#Dch M#Phm Vim Phng#2 48193#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Mai## 00614000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210013001050050015001180060 01100133006000900144008001600153009002800169010000500197011001500202012001800217 013000700235019001400242020001800256020000900274020001300283039000400296#VN09.04 894#15000#Vi?t#895.6#^214#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.1#Sakuragi Kun#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH.^bHi Phn g#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a190tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+#248194#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210020001050050015001250060 01100140006000900151008001600160009002800176010000500204011001500209012001800224 019001400242013000700256020001800263020000900281020001300290039000400303#VN09.04 895#15000#Vi?t#895.6#^214#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.2#Th h sc mnh mi#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH.^bH i Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+#Dch Nht Bn#248195#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00632000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210031001050050015001360060 01100151006000900162008001600171009002800187010000500215011001500220012001800235 019001400253013000700267020001800274020000900292020001300301039000400314#VN09.04 896#15000#Vi?t#895.6#^214#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.3#C nm bnh thng u phi d#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh V it#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tu i 17+#Dch Nht Bn#248196#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00626000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020010000340030013000440070044000570220004001012210025001050050015001300060 01100145006000900156008001600165009002800181010000500209011001500214012001800229 019001400247013000700261020001800268020000900286020001300295039000400308#VN09.04 897#Vi?t#895.6#^214#15000#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.4#Nhn vt chnh xut hin#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^a H.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+# Dch Nht Bn#248197#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00619000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210018001050050015001230060 01100138006000900149008001600158009002800174010000500202011001500207012001800222 019001400240013000700254020001800261020000900279020001300288039000400301#VN09.04 898#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.5#Bt bng bt bng#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+#Dch Nh t Bn#248198#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00618000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210017001050050015001220060 01100137006000900148008001600157009002800173010000500201011001500206012001800221 019001400239013000700253020001800260020000900278020001300287039000400300#VN09.04 899#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.6#Ch c g mt#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+#Dch Nh t Bn#248199#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00626000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210025001050050015001300060 01100145006000900156008001600165009002800181010000500209011001500214012001800229 019001400247013000700261020001800268020000900286020001300295039000400308#VN09.04 900#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.7#Ngy tn ca CLB Bng r#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^a H.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+# Dch Nht Bn#248200#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00609000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210008001050050015001130060 01100128006000900139008001600148009002800164010000500192011001500197012001800212 019001400230013000700244020001800251020000900269020001300278039000400291#VN09.04 901#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.8#Bng r#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH.^bHi Phng#^aT hng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+#Dch Nht Bn#248 201#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00616000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020010000340030013000440070044000570220004001012210015001050050015001200060 01100135006000900146008001600155009002800171010000500199011001500204012001800219 019001400237013000700251020001800258020000900276020001300285039000400298#VN09.04 902#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Dch: Nga Ph ng, Anh Vit#T.9#Bng siu quy#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH.^bHi Ph ng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui 17+#Dch Nht Bn#248202#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00566000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020021000340030013000550070042000680220004001100050015001140060007001290060 01100136008001600147009002800163010000500191011001500196019001400211020001800225 020000900243020001300252039000400265013000700269#VN09.04903#Vi?t#895.6#^214#1650 0#Yotsubato! - C 4 l#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Dch: H Kim, Anh Nguyn#T .8#Kiyohiko Azuma#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng# 2009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#24 8203## 00563000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070042000650220004001070050015001110060007001260060 01100133008001600144009002800160010000500188011001500193013000700208019001400215 020001800229020000900247020001300256039000400269#VN09.04904#17000#Vi?t#895.6#^2 14#N sinh trung hc#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Dch: H Kim, Anh Nguyn#T.1# Kiyohiko Azuma#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#200 9#^a160tr.^b18cm#248204#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ma i## 00563000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070042000650220004001070050015001110060007001260060 01100133008001600144009002800160010000500188011001500193019001400208013000700222 020001800229020000900247020001300256039000400269#VN09.04905#17000#Vi?t#895.6#^2 14#N sinh trung hc#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Dch: H Kim, Anh Nguyn#T.2# Kiyohiko Azuma#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#200 9#^a160tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248205#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ma i## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340030013000630070037000760220004001130050010001170060007001270060 01100134008001600145009002800161010000500189011001500194012002200209013000700231 019001400238020001800252020000900270020001300279039000400292#VN09.04906#15000#V i?t#895.6#^214#Otomen - chng trai hon ho#Truyn tranh#Aya Kanno ; Dch: H Ki m, Anh Nguyn#Q.1#Aya Kanno#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#248206#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340030013000630070037000760220004001130050010001170060007001270060 01100134008001600145009002800161010000500189011001500194012002200209019001400231 013000700245020001800252020000900270020001300279039000400292#VN09.04907#15000#V i?t#895.6#^214#Otomen - chng trai hon ho#Truyn tranh#Aya Kanno ; Dch: H Ki m, Anh Nguyn#Q.2#Aya Kanno#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#248207#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020029000340030013000630070037000760220004001130050010001170060007001270060 01100134008001600145009002800161010000500189011001500194012002200209019001400231 013000700245020001800252020000900270020001300279039000400292#VN09.04908#15000#V i?t#895.6#^214#Otomen - chng trai hon ho#Truyn tranh#Aya Kanno ; Dch: H Ki m, Anh Nguyn#Q.3#Aya Kanno#H Kim#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#248208#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04909#15000#V i?t#895.6#^214#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 11#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248209## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04910#15000#V i?t#895.6#^214#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 12#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248210## 00587000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04911#Vi?t#895 .6#^214#15000#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 13#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248211## 00587000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04912#Vi?t#895 .6#^214#15000#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 14#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248212## 00587000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04913#Vi?t#895 .6#^214#15000#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 15#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248213## 00587000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04914#Vi?t#895 .6#^214#15000#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 16#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248214## 00587000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020009000340030013000430070041000560220005000970050013001020080016001150090 02800131010000500159011001500164012002200179019001400201020001800215020000900233 020001300242039000400255006000800259006001100267013000700278#VN09.04915#Vi?t#895 .6#^214#15000#Love.com#Truyn tranh#Aya Nakahara ; Dch: T Ngc, Anh Phng#T. 17#Aya Nakahara#^aH.^bHi Phng#^aNxb. Hi Phng^bThng tn#2009#^a182tr.^b18cm# Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai# T Ngc#Anh Phng#248215## 00636000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070046000840220004001302210022001340050 01500156006001100171006001100182008001600193009002800209010000500237011001500242 019001400257020001800271020000900289020001300298039000400311013000700315#VN09.04 916#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.9#Hy nhm ti mc tiu#Takeshi Kon omi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a186 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248216## 00641000000000313000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500290021000630070046000840220005001302210026001350050 01500161006001100176006001100187008001600198009002800214010000500242011001500247 019001400262020001800276020000900294020001300303039000400316013000700320#VN09.04 917#Vi?t#895.6#^214#15000#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.10#ng b l khong khc y#Takesh i Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009# ^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248217# # 00629000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020016000340030013000500290021000630070046000840220005001302210014001350050 01500149006001100164006001100175008001600186009002800202010000500230011001500235 019001400250020001800264020000900282020001300291039000400304013000700308#VN09.04 918#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.12#Ngi v ch#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18 cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248218## 00645000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020016000340030013000500290021000630070046000840220005001302210030001350050 01500165006001100180006001100191008001600202009002800218010000500246011001500251 019001400266020001800280020000900298020001300307039000400320013000700324#VN09.04 919#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.13# ch Akutsu - dng kh Ryoma#Ta keshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2 009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248 219## 00638000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020016000340030013000500290021000630070046000840220005001302210023001350050 01500158006001100173006001100184008001600195009002800211010000500239011001500244 019001400259020001800273020000900291020001300300039000400313013000700317#VN09.04 920#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.14#Ngi mnh nht Seigak#Takeshi K onomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a1 86tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248220## 00634000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020016000340030013000500290021000630070046000840220005001302210019001350050 01500154006001100169006001100180008001600191009002800207010000500235011001500240 019001400255020001800269020000900287020001300296039000400309013000700313#VN09.04 921#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.15#B i Inui - Kaid#Takeshi Konom i#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a186tr .^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248221## 00628000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020016000340030013000500290021000630070046000840220005001302210013001350050 01500148006001100163006001100174008001600185009002800201010000500229011001500234 019001400249020001800263020000900281020001300290039000400303013000700307#VN09.04 922#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tennis#Tak eshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.16#Siu kt hp#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248222## 00623000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210014001060050018001200060 00900138006001100147008001600158009002800174010000500202011001500207012002200222 019001400244020001800258020000900276020001300285039000400298013000700302#VN09.04 923#895.6#^214#15000#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.19#Ngi tha k#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248223## 00627000000000313000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210018001060050018001240060 00900142006001100151008001600162009002800178010000500206011001500211012002200226 019001400248020001800262020000900280020001300289039000400302013000700306#VN09.04 924#895.6#^214#15000#Vi?t#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.21#Khng th tha th#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^ bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+ #Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248224## 00626000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210017001060050018001230060 00900141006001100150008001600161009002800177010000500205011001500210012002200225 019001400247020001800261020000900279020001300288039000400301013000700305#VN09.04 925#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.22#Chuyn sinh...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^b Hi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248225## 00627000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210018001060050018001240060 00900142006001100151008001600162009002800178010000500206011001500211012002200226 019001400248020001800262020000900280020001300289039000400302013000700306#VN09.04 926#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.24#Nguy nguy nguy!!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^ bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+ #Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248226## 00626000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210017001060050018001230060 00900141006001100150008001600161009002800177010000500205011001500210012002200225 019001400247020001800261020000900279020001300288039000400301013000700305#VN09.04 927#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.25#Itachi v Sasuke#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^b Hi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248227## 00628000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210019001060050018001250060 00900143006001100152008001600163009002800179010000500207011001500212012002200227 019001400249020001800263020000900281020001300290039000400303013000700307#VN09.04 928#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.26#Ngy chia tay...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH. ^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13 +#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248228## 00629000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210020001060050018001260060 00900144006001100153008001600164009002800180010000500208011001500213012002200228 019001400250020001800264020000900282020001300291039000400304013000700308#VN09.04 929#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.27#Ngy phiu bt...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH .^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 3+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248229## 00626000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210017001060050018001230060 00900141006001100150008001600161009002800177010000500205011001500210012002200225 019001400247020001800261020000900279020001300288039000400301013000700305#VN09.04 930#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.28#Naruto v lng!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aH.^b Hi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248230## 00632000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210023001060050018001290060 00900147006001100156008001600167009002800183010000500211011001500216012002200231 019001400253020001800267020000900285020001300294039000400307013000700311#VN09.04 931#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.41#La chn ca Jiraiya!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng# ^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tu i 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248231## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210025001060050018001310060 00900149006001100158008001600169009002800185010000500213011001500218012002200233 019001400255020001800269020000900287020001300296039000400309013000700313#VN09.04 932#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.42#B mt ca Mangekyo...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hn g#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la t ui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248232## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210024001060050018001300060 00900148006001100157008001600168009002800184010000500212011001500217012002200232 019001400254020001800268020000900286020001300295039000400308013000700312#VN09.04 933#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.43#Ngi bit c s tht#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng #^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tu i 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#248233## 00637000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070047000540220005001012210027001060050018001330060 00900151006001100160008001600171009002800187010000500215011001500220012002200235 019001400257020001800271020000900289020001300298039000500311013000700316#VN09.04 934#15000#Vi?t#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vi t, Khnh Hng#T.44#Truyn th tin thut...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh H ng#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248234## 00570000000000289000450002600110000001200180001108200060002980800050003501400070 00400190005000470020015000520030013000670070036000800220005001160050018001210080 01600139009002800155010000500183011001500188006001100203019001400214020001800228 020000900246020001300255039000500268013000700273#VN09.04935#Dnh cho tui 17+#89 5.6#^214#15000#Vi?t#Cnh ct Ginji#Truyn tranh#Matsuura Tokihiko ; TVM Comics dch#T.12#Matsuura Tokihiko#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a1 80tr.^b18cm#TVM Comics#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KV n#248235## 00570000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201200180 00290190005000470020015000520030013000670070036000800220005001160050018001210080 01600139009002800155010000500183011001500188006001100203019001400214020001800228 020000900246020001300255039000500268013000700273#VN09.04936#895.6#^214#15000#D nh cho tui 17+#Vi?t#Cnh ct Ginji#Truyn tranh#Matsuura Tokihiko ; TVM Comics dch#T.13#Matsuura Tokihiko#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a1 88tr.^b18cm#TVM Comics#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KV n#248236## 00570000000000289000450002600110000001400070001101200180001808200060003680800050 00420190005000470020015000520030013000670070036000800220005001160050018001210080 01600139009002800155010000500183011001500188006001100203019001400214020001800228 020000900246020001300255039000500268013000700273#VN09.04937#15000#Dnh cho tui 17+#895.6#^214#Vi?t#Cnh ct Ginji#Truyn tranh#Matsuura Tokihiko ; TVM Comics dch#T.15#Matsuura Tokihiko#^aH.^bHi Phng#^aThng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a1 88tr.^b18cm#TVM Comics#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KV n#248237## 00747000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030013000770070080000900220004001700050017001740050016001910060 00800207006001500215006001500230006001500245004001800260008000500278009001100283 01000050029401100150029901200170031401300070033101900140033802000180035202000090 0370020001300379039000500392#VN09.04938#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - cuc ph iu lu n o giu vng#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a126tr.^b18cm#Tranh truyn mu#248238#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#KVn## 00712000000000337000450002600110000000200240001100300130003500700800004800500170 01280050016001450060008001610060015001690060015001840060015001990140007002140190 00500221082000600226808000500232008000500237009001100242010000500253011001500258 00400180027301200170029101300070030801900140031502000180032902000090034702000130 0356039000500369#VN09.04939#rmon - k nim v b#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuji o ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#Fujiko. F. Fuji o#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#15000#Vi ?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a111tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#Tranh truyn mu#248239#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00751000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020047000340030013000810070080000940220004001740050017001780050016001950060 00800211006001500219006001500234006001500249004001800264008000500282009001100287 01000050029801100150030301200170031801300070033501900140034202000180035602000090 0374020001300383039000500396#VN09.04940#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - truyn thuyt v vua mt tri Nbita#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch .b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu# c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKi m ng#2009#^a127tr.^b18cm#Tranh truyn mu#248240#Dch Nht Bn#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00751000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020047000340030013000810070080000940220004001740050017001780050016001950060 00800211006001500219006001500234006001500249004001800264008000500282009001100287 01000050029801100150030301200170031801900140033501300070034902000180035602000090 0374020001300383039000500396#VN09.04941#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - truyn thuyt v vua mt tri Nbita#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch .b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu# c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKi m ng#2009#^a125tr.^b18cm#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#248241#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00734000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070080000770220004001570050017001610050016001780060 00800194006001500202006001500217006001500232004001800247008000500265009001100270 01000050028101100150028601200170030101300070031801900140032502000180033902000090 0357020001300366039000500379#VN09.04942#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - i tm min t mi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.1#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a126 tr.^b18cm#Tranh truyn mu#248242#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#KVn## 00734000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340030013000640070080000770220004001570050017001610050016001780060 00800194006001500202006001500217006001500232004001800247008000500265009001100270 01000050028101100150028601200170030101900140031801300070033202000180033902000090 0357020001300366039000500379#VN09.04943#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon - i tm min t mi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#T.2#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2009#^a125 tr.^b18cm#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#248243#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#KVn## 00714000000000337000450002600110000000600150001101400070002601900050003308200060 00388080005000440080005000490090011000540100005000650110015000700040018000850120 01700103019001400120002002600134003001300160007008000173005001700253005001600270 00600080028600600150029400600150030901300070032402000180033102000090034902000130 0358039000500371#VN09.04944#on Ngc Cnh#15000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim n g#2009#^a108tr.^b18cm#Ti bn ln th 1#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#m trc m ci Nbita#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin d ch, b.s., bin tp: c Lm..#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#248244#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00742000000000337000450002600110000000200540001100300130006500700800007800500170 01580050016001750060008001910060015001990060015002140060015002290140007002440190 00500251082000600256808000500262008000500267009001100272010000500283011001500288 00400180030301200170032101900140033801300070035202000180035902000090037702000130 0386039000500399#VN09.04945#rmi v rmon thm - 7 b n ca trng hc Rb t#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s., bin tp: c Lm..#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#on Ngc Cnh#15000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a125tr.^b18cm# Ti bn ln th 1#Tranh truyn mu#Dch Nht Bn#248245#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#KVn## 00508000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020011000790030013000900070 03600103022000500139005001800144008000500162009001100167010000500178011001500183 006001100198019001400209013000700223#VN09.04946#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#KVn#12000#Vi?t#895.6#^214#Golden age#Truyn tranh#Samukawa Kazuyuki ; Nhm Lesix dch#T.12#Samukawa Kazuyuki#^aH.#^aKim ng#2009#^a188tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#248246## 00523000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002200200160 00290030013000450070041000580220005000990050017001040060017001210080005001380090 01100143010000500154011001500159019001400174020001800188020000900206020001300215 039000500228019000500233013000700238#VN09.04947#895.6#^214#12000#Lovely childre n#Truyn tranh#Shiina Takashima ; L Th Thu Hng dch#T.16#Shiina Takashima#L Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Vi?t#248247## 00552000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070037000530220005000900050014000950060016001090080 00500125009001100130010000500141011001500146019001400161020001800175020000900193 020001300202039000500215012003500220013000700255#VN09.04948#895.6#^214#13000#Vi ?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch#T.13#Yuna Kagesaki#Ng uyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a162tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh cho la tui 16+#248248## 00552000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070037000530220005000900050014000950060016001090080 00500125009001100130010000500141011001500146019001400161020001800175020000900193 020001300202039000500215012003500220013000700255#VN09.04949#895.6#^214#13000#Vi ?t#Karin#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; Nguyn Th Thu dch#T.14#Yuna Kagesaki#Ng uyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a162tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh cho la tui 16+#248249## 00597000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000700180019000500187002002000192 003001300212007004700225022000500272006001100277013000700288#VN09.04950#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2009#Yang Jae Hyun#^a175tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#895.7#^214 #12000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Tha nh Thu dch#T.49#Thanh Thu#248250## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030012000580070064000700220005001340050013001390050011001520050 01600163006001500179008000500194009001100199010000500210011001500215013000700230 019001400237020001800251020000900269020001300278039000500291#VN09.04951#12000#V i?t#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#B c bit#Aoyama Gosho, Ota Masaru, Kub ota Kazuhiro ; Nguyn H Thu dch#T.32#Aoyama Gosho#Ota Masaru#Kubota Kazuhiro# Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b18cm#248251#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177013000700192019001400199020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.04952#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.1#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#248252#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.04953#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.2#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht B n#248253#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.04954#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.3#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a172tr.^b18cm#Dch Nht B n#248254#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.04955#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.4#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Dch Nht B n#248255#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.04956#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.5#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Dch Nht B n#248256#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020042000340030013000760070035000890220004001240050015001280060013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192013000700206020001800213 020000900231020001300240039000500253#VN09.04957#15000#Vi?t#895.6#^214#Venus ver sus virus - thn v n v c qu#Truyn tranh#Atsushi Suzumi ; Phm Hi Vn dch #T.6#Atsushi Suzumi#Phm Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#Dch Nht B n#248257#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020022000340030013000560070035000690220004001042210025001080050013001330060 01500146008000500161009001100166010000500177011001500182013000700197019001400204 020001800218020000900236020001300245039000500258#VN09.04958#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.1#Ng y tu trng sng gi#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a193tr.^ b18cm#248258#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00520000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210009000820190005000910050013000960060012001090080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 019001400197039000500211014000700216013000700223#VN09.04959#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.14#Bn nng#Vi?t#Eiichiro Oda#Hu yn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13000#248259## 00522000000000289000450002600110000008200060001180800050001700200100002200300130 00320070032000450220005000772210011000820190005000930050013000980060012001110080 00500123009001100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186 019001400199039000500213014000700218013000700225#VN09.04960#895.6#^214#One piece #Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.15#Thng tin#Vi?t#Eiichiro Oda# Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Dch Nht Bn#KVn#13000#248260## 00530000000000289000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210019000710190005000900820006000958080005001010050013001060060012001190080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 019001400207039000500221014000700226013000700233#VN09.04961#One piece#Truyn tra nh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.16# ch c tha k#Vi?t#895.6#^214#Eiich iro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13000#248261## 00535000000000289000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210024000710190005000950820006001008080005001060050013001110060012001240080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 019001400212039000500226014000700231013000700238#VN09.04962#One piece#Truyn tra nh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.17#Hoa anh o ca Hiluluk#Vi?t#895.6#^214# Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn#13000#248262## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070059000630220004001220050015001260050014001410060 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189013000700204019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265#VN09.04963#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mua may bn ti#Truyn tranh#Wakauwa Kazuto ; Ho s: Takemura Yuji ; V Minh Hin dch#T.2#Wakauwa Kazuto#Takemura Yuji#V Minh Hin#^aH.#^aKim ng#2009#^a 188tr.^b18cm#248263#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070059000630220004001220050015001260050014001410060 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189019001400204013000700218 020001800225020000900243020001300252039000500265#VN09.04964#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mua may bn ti#Truyn tranh#Wakauwa Kazuto ; Ho s: Takemura Yuji ; V Minh Hin dch#T.3#Wakauwa Kazuto#Takemura Yuji#V Minh Hin#^aH.#^aKim ng#2009#^a 184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248264#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070059000630220004001220050015001260050014001410060 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189019001400204013000700218 020001800225020000900243020001300252039000500265#VN09.04965#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mua may bn ti#Truyn tranh#Wakauwa Kazuto ; Ho s: Takemura Yuji ; V Minh Hin dch#T.4#Wakauwa Kazuto#Takemura Yuji#V Minh Hin#^aH.#^aKim ng#2009#^a 195tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248265#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00571000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210038001060050015001440060 02000159008000500179009001100184010000500195011001500200019001400215020001800229 020000900247020001300256039000500269013000700274#VN09.04966#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.14#V th n tra tn Iron Maiden kiu ngo#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KV n#248266## 00557000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210024001060050015001300060 02000145008000500165009001100170010000500181011001500186019001400201020001800215 020000900233020001300242039000500255013000700260#VN09.04967#895.6#^214#13000#Vi ?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.15#Funba ri Onsen tin ln!#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a183 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248267## 00543000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070042000590220005001012210010001060050015001160060 02000131008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187020001800201 020000900219020001300228039000500241013000700246#VN09.04968#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu Hng dch#T.16#Chu trai#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a196tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248268## 00530000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070032000590220005000912210017000960050015001130080 00500128009001100133010000500144011001500149006001000164019001400174020001800188 020000900206020001300215039000500228013000700233#VN09.04969#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.15#Qun hng ct c #Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248269## 00533000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020012000340030013000460070032000590220005000912210020000960050015001160080 00500131009001100136010000500147011001500152006001000167019001400177020001800191 020000900209020001300218039000500231013000700236#VN09.04970#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.16#Long b tng t ho!#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248270## 00537000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210024000960050015001200080 00500135009001100140010000500151011001500156006001000171019001400181020001800195 020000900213020001300222039000500235013000700240#VN09.04971#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.17#Ni s hi khn g th c#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248271## 00547000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020012000340030013000460070032000590220005000912210034000960050015001300080 00500145009001100150010000500161011001500166006001000181019001400191020001800205 020000900223020001300232039000500245013000700250#VN09.04972#895.6#^214#13000#Vi ?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.18#Son Goban v i Ma Vng Piccolo#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Nhm Yaki# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#248272## 00526000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 04200110022000400152005001800156006001700174008000500191009001100196010000500207 011001500212019001400227013000700241#VN09.04973#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#KVn#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takan ashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.2#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248273## 00526000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 04200110022000400152005001800156006001700174008000500191009001100196010000500207 011001500212019001400227013000700241#VN09.04974#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#KVn#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takan ashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.3#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248274## 00526000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020018000790030013000970070 04200110022000400152005001800156006001700174008000500191009001100196010000500207 011001500212019001400227013000700241#VN09.04975#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#KVn#13500#Vi?t#895.6#^214#Cng mt gia nh#Truyn tranh#Mitsuba Takan ashi ; Nguyn Lan Hng dch#T.4#Mitsuba Takanashi#Nguyn Lan Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248275## 00538000000000289000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160013000700182019001400189 020001800203020000900221020001300230039000500243#VN09.04976#135000#Vi?t#895.6#^ 214#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.1#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#248276#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00538000000000289000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182013000700196 020001800203020000900221020001300230039000500243#VN09.04977#135000#Vi?t#895.6#^ 214#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.2#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#248277#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00538000000000289000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182013000700196 020001800203020000900221020001300230039000500243#VN09.04978#135000#Vi?t#895.6#^ 214#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.3#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#248278#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00538000000000289000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300020007000350030013000420070036000550220004000910050018000950060011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182013000700196 020001800203020000900221020001300230039000500243#VN09.04979#135000#Vi?t#895.6#^ 214#Togari#Truyn tranh#Natsume Yoshinori ; Thu Dng dch#T.4#Natsume Yoshinor i#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#248279#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00550000000000289000450002600110000002000180001101900050002903900050003408200060 00398080005000450140007000500020027000570030013000840070035000970220005001322210 01600137005001300153006001500166008000500181009001100186010000500197011001500202 019001400217020000900231020001300240013000700253#VN09.04980#Vn hc thiu nhi#Vi ?t#KVn#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.24#Ngi st th 6#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#248280## 00562000000000289000450002600110000002000180001101900050002903900050003408200060 00398080005000450140007000500020027000570030013000840070035000970220005001322210 02800137005001300165006001500178008000500193009001100198010000500209011001500214 019001400229020000900243020001300252013000700265#VN09.04981#Vn hc thiu nhi#Vi ?t#KVn#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.25#Tim nng c "khai qut"!#Motoki Monma#Song Tm Quy n#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#248281 ## 00516000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.04982#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.3#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248282## 00516000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.04983#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.4#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248283## 00516000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.04984#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.5#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248284## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 00500117009001100122010000500133011001500138013000700153019001400160020001800174 020000900192020001300201039000600214#VN09.04985#13500#Vi?t#895.6#^214#Ichigo v Anzu#Truyn tranh#Tomoo Kato ; Thu Dng dch#T.1#Tomoo Kato#Thu Dng#^aH.#^ aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#248285#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#PDung## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 00500117009001100122010000500133011001500138019001400153013000700167020001800174 020000900192020001300201039000600214#VN09.04986#13500#Vi?t#895.6#^214#Ichigo v Anzu#Truyn tranh#Tomoo Kato ; Thu Dng dch#T.2#Tomoo Kato#Thu Dng#^aH.#^ aKim ng#2009#^a193tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248286#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#PDung## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 00500117009001100122010000500133011001500138019001400153013000700167020001800174 020000900192020001300201039000600214#VN09.04987#13500#Vi?t#895.6#^214#Ichigo v Anzu#Truyn tranh#Tomoo Kato ; Thu Dng dch#T.3#Tomoo Kato#Thu Dng#^aH.#^ aKim ng#2009#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248287#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#PDung## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070029000620220004000910050011000950060011001060080 00500117009001100122010000500133011001500138019001400153013000700167020001800174 020000900192020001300201039000600214#VN09.04988#13500#Vi?t#895.6#^214#Ichigo v Anzu#Truyn tranh#Tomoo Kato ; Thu Dng dch#T.4#Tomoo Kato#Thu Dng#^aH.#^ aKim ng#2009#^a201tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248288#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#PDung## 00524000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039000600221013000700227#VN09.04989#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.22#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#248289## 00524000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039000600221013000700227#VN09.04990#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.23#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#248290## 00524000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020006000340030013000400070041000530220005000940050013000990060010001120060 00900122008000500131009001100136010000500147011001500152019001400167020001800181 020000900199020001300208039000600221013000700227#VN09.04991#895.6#^214#13000#Vi ?t#Yaiba#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Dch: Phng H, Anh Tun#T.24#Aoyama Gosho #Phng H#Anh Tun#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#248291## 00519000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020026000800030013001060070 03400119022000400153005001200157006001500169008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.04992#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.3#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248292## 00519000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020026000800030013001060070 03400119022000400153005001200157006001500169008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.04993#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.4#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248293## 00519000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020026000800030013001060070 03400119022000400153005001200157006001500169008000500184009001100189010000500200 011001500205019001400220013000700234#VN09.04994#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.5#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^aH.#^aKim ng#200 9#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248294## 00516000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020027000800030013001070070 03200120022000400152005001200156006001300168008000500181009001100186010000500197 011001500202019001400217013000700231#VN09.04995#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#13500#Vi?t#895.6#^214#Chacha c b qung khn #Truyn tranh#Min Ayahana ; Barbie Ayumi dch#T.6#Min Ayahana#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248295## 00558000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.04996#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.20#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a181tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248296## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.04997#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.21#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248297## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.04998#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.22#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248298## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.04999#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.23#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248299## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.05000#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.24#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248300## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.05001#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.25#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248301## 00558000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580070031000710220005001020050013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141006001100156019001400167020001800181020000900199 020001300208039000600221012003400227013000700261#VN09.05002#Vi?t#895.6#^214#1300 0#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.26#Aoya ma Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#Sch dnh cho la tui thiu nin#248302## 00561000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070059000630220004001220050015001260050014001410060 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189019001400204013000700218 020001800225020000900243020001300252039000600265#VN09.05003#13500#Vi?t#895.6#^2 14#Mua may bn ti#Truyn tranh#Wakauwa Kazuto ; Ho s: Takemura Yuji ; V Minh Hin dch#T.1#Wakauwa Kazuto#Takemura Yuji#V Minh Hin#^aH.#^aKim ng#2009#^a 186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248303#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung# # 00564000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003301900140 00510390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020020000940030 01300114007002900127022000500156005001400161006000800175008001800183009001100201 010000500212011001500217012003500232013000700267#VN09.05004#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Dch Nht Bn#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.14#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#2483 04## 00564000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003301900140 00510390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020020000940030 01300114007002900127022000500156005001400161006000800175008001800183009001100201 010000500212011001500217012003500232013000700267#VN09.05005#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Dch Nht Bn#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Thin thn vs c ma#Truyn tranh#Miyoshi Yuuki ; Hi Th dch#T.15#Miyoshi Yuuki#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#2483 05## 00556000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020019000940030 01300113007002600126022000400152006000500156008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210012003500224013000700259#VN09.05006#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc l a#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.7#NaNa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#248306## 00556000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020019000940030 01300113007002600126022000400152006000500156008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210012003500224013000700259#VN09.05007#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc l a#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.8#NaNa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#248307## 00556000000000289000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390006000650140007000710190005000780820006000838080005000890020019000940030 01300113007002600126022000400152006000500156008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210012003500224013000700259#VN09.05008#Marimo Ragawa#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#u trng rc l a#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.9#NaNa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 009#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#248308## 00509000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 02600111022000500137005001100142006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.05009#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.11#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a179tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#248309## 00509000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 02600111022000500137005001100142006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.05010#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.12#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#248310## 00509000000000277000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020018000800030013000980070 02600111022000500137005001100142006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.05011#Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc th iu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.13#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#248311## 00515000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070031000620220004000930050015000970060009001120080 01800121009001100139010000500150011001500155019001400170013000700184020001800191 020000900209020001300218039000600231#VN09.05012#14000#Vi?t#895.6#^214#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.2#Watanabe Taeko#Lc Nhn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248312#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340070031000480220004000790050019000830060005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012003500156013000700191019001400198020001800212 020000900230020001300239039000600252#VN09.05013#14000#Vi?t#895.6#^214#Cp bi t rng#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T.1#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2009#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#248313#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung## 00559000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.05014#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#PDung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.16#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248314## 00559000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.05015#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#PDung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.17#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248315## 00560000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 02800106022000500134005001500139006000600154008001800160009001100178010000500189 011001500194019001400209013000700223012004000230#VN09.05016#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takay a Natsuki ; Nande dch#T.13#Takaya Natsuki#Nande#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248316#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh## 00560000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 02800106022000500134005001500139006000600154008001800160009001100178010000500189 011001500194019001400209012004000223013000700263#VN09.05017#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takay a Natsuki ; Nande dch#T.14#Takaya Natsuki#Nande#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#248317## 00560000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020013000800030013000930070 02800106022000500134005001500139006000600154008001800160009001100178010000500189 011001500194019001400209012004000223013000700263#VN09.05018#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Gi tri cy#Truyn tranh#Takay a Natsuki ; Nande dch#T.15#Takaya Natsuki#Nande#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#248318## 00623000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070055000660220004001210050019001250050014001440060 01400158008001800172009001100190010000500201011001500206012003500221013000700256 019001400263020001800277020000900295020001300304039000400317#VN09.05019#14000#V i?t#895.6#^214#Huyn thoi karate#Truyn tranh#Midoriboshi Takeru, Miyoshi Yuuki ; Phan Th Hng dch#T.1#Midoriboshi Takeru#Miyoshi Yuuki#Phan Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a204tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#248 319#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#HH## 00623000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070055000660220004001210050019001250050014001440060 01400158008001800172009001100190010000500201011001500206012003500221019001400256 013000700270020001800277020000900295020001300304039000400317#VN09.05020#14000#V i?t#895.6#^214#Huyn thoi karate#Truyn tranh#Midoriboshi Takeru, Miyoshi Yuuki ; Phan Th Hng dch#T.2#Midoriboshi Takeru#Miyoshi Yuuki#Phan Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dc h Nht Bn#248320#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#HH## 00507000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020011000780030013000890070 03000102022000400132005001500136006000800151008001800159009001100177010000500188 011001500193019001400208013000700222#VN09.05021#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#HH#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.7#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a187tr.^b 18cm#Dch Nht Bn#248321## 00507000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000620820006000678080005000730020011000780030013000890070 03000102022000400132005001500136006000800151008001800159009001100177010000500188 011001500193019001400208013000700222#VN09.05022#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#HH#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.8#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a189tr.^b 18cm#Dch Nht Bn#248322## 00571000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520070032000650220005000970050017001020060008001190080 01800127009001100145010000500156011001500161019001400176020001800190020000900208 020001300217039000400230012004000234013000700274#VN09.05023#Vi?t#895.6#^214#1400 0#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.12#Yoshiki N akamura#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a198tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#HH#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#248323## 00571000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520070032000650220005000970050017001020060008001190080 01800127009001100145010000500156011001500161019001400176020001800190020000900208 020001300217039000400230012004000234013000700274#VN09.05024#Vi?t#895.6#^214#1400 0#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Cm Vn dch#T.13#Yoshiki N akamura#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#HH#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#248324## 00583000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193013000700228019001400235 020001800249020000900267020001300276039000400289#VN09.05025#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.1#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a178tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#248325#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#HH## 00583000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228013000700242 020001800249020000900267020001300276039000400289#VN09.05026#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.2#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a172tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#248326#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#HH## 00583000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070036000750220004001110050017001150060012001320080 01800144009001100162010000500173011001500178012003500193019001400228013000700242 020001800249020000900267020001300276039000400289#VN09.05027#13000#Vi?t#895.7#^2 14#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch# T.3#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a175tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#248327#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#HH## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200100002300300130 00330070026000460220004000720080018000760090011000940100005001050110015001100120 03500125019001600160020001800176020001100194020001300205005000700218039000400225 006001200229082000600241808000500247013000700252#VN09.05028#13000#Vi?t#Tin kh c#Truyn tranh#Y Huan ; Tuyt Nhung dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a172tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Y Hoan#HH#Tuyt Nhung#895.1#^214#248328## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200100002300300130 00330070026000460220004000720080018000760090011000940100005001050110015001100120 03500125019001600160020001800176020001100194020001300205005000700218039000400225 006001200229082000600241808000500247013000700252#VN09.05029#13000#Vi?t#Tin kh c#Truyn tranh#Y Huan ; Tuyt Nhung dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^ a167tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Y Hoan#HH#Tuyt Nhung#895.1#^214#248329## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070033000610220004000940050014000980080018001120090 01100130010000500141011001500146013000700161019001600168006001200184020001800196 020001100214020001300225039000400238#VN09.05030#27000#Vi?t#895.1#^214#Bp b Co llen#Truyn tranh#Lm Thanh Tu ; Tuyt Nhung dch#T.1#Lm Thanh Tu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a173tr.^b18cm#248330#Dch Trung Quc#Tuyt Nhung#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#HH## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480070033000610220004000940050014000980080018001120090 01100130010000500141011001500146019001600161006001200177013000700189020001800196 020001100214020001300225039000400238#VN09.05031#27000#Vi?t#895.1#^214#Bp b Co llen#Truyn tranh#Lm Thanh Tu ; Tuyt Nhung dch#T.2#Lm Thanh Tu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a163tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Tuyt Nhung#248331#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#HH## 00599000000000301000450002600110000001900050001101200400001601400070005608200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070026001290220005001550080 01800160009001100178010000500189011001500194019001600209020001800225020001100243 020001300254005000900267006001000276039000400286013000700290#VN09.05032#Vi?t#Tru yn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Ngc Tng dch#T.28#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a195tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Chan Mou#Ngc Tng#HH#248332## 00621000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900040 00530140007000570190005000640820006000698080005000750020014000800030013000940070 05400107022000500161005001600166005001500182006001500197008001800212009001100230 010000500241011001500246012003500261019001600296013000700312#VN09.05033#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#HH#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truy n tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.14#Hong Ngc La ng#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a135tr.^b19c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#248333## 00621000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900040 00530140007000570190005000640820006000698080005000750020014000800030013000940070 05400107022000500161005001600166005001500182006001500197008001800212009001100230 010000500241011001500246012003500261019001600296013000700312#VN09.05034#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#HH#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truy n tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.15#Hong Ngc La ng#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b19c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#248334## 00619000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900040 00530190005000570820006000628080005000680140007000730020008000800030013000880070 06100101022000500162008001800167009001100185010000500196011001500201012004000216 019001600256005001400272005001300286006001100299013000700310#VN09.05035#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#HH#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tran h#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.45#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dc h Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#248335## 00619000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900040 00530190005000570820006000628080005000680140007000730020008000800030013000880070 06100101022000500162008001800167009001100185010000500196011001500201012004000216 019001600256005001400272005001300286006001100299013000700310#VN09.05036#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#HH#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tran h#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.46#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dc h Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#248336## 00499000000000265000450002600110000000200320001100300130004300700150005600600100 00710140006000810190005000870820006000928080005000980080018001030090011001210100 00500132011001700137012001000154013000700164019001600171020001800187020001100205 020001300216039000400229#VN09.05037#Hoa Qa Sn, Hu Vng xut th#Truyn tranh #Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#248337#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc #Truyn tranh#HH## 00499000000000265000450002600110000000200320001100300130004300700150005600600100 00710140006000810190005000870820006000928080005000980080018001030090011001210100 00500132011001700137012001000154019001600164013000700180020001800187020001100205 020001300216039000400229#VN09.05038#Cao Lo Trang, thu np Bt Gii#Truyn tranh #Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248338#Vn hc thiu nhi#Trung Quc #Truyn tranh#HH## 00497000000000265000450002600110000000200300001100300130004100700150005400600100 00690140006000790190005000850820006000908080005000960080018001010090011001190100 00500130011001700135012001000152019001600162013000700178020001800185020001100203 020001300214039000400227#VN09.05039#Sng Lu Sa, gp c Sa Tng#Truyn tranh#T hu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009# ^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248339#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#T ruyn tranh#HH## 00500000000000265000450002600110000000200330001100300130004400700150005700600100 00720140006000820190005000880820006000938080005000990080018001040090011001220100 00500133011001700138012001000155019001600165013000700181020001800188020001100206 020001300217039000400230#VN09.05040#Tn Ng Khng i no Thin cung#Truyn tran h#Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248340#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#HH## 00498000000000265000450002600110000000200310001100300130004200700150005500600100 00700140006000800190005000860820006000918080005000970080018001020090011001200100 00500131011001700136012001000153019001600163013000700179020001800186020001100204 020001300215039000400228#VN09.05041#Ni Vn Th, hi trm nhn sm#Truyn tranh# Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009 #^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248341#Vn hc thiu nhi#Trung Quc# Truyn tranh#HH## 00497000000000265000450002600110000000200300001100300130004100700150005400600100 00690140006000790190005000850820006000908080005000960080018001010090011001190100 00500130011001700135012001000152019001600162013000700178020001800185020001100203 020001300214039000400227#VN09.05042#Bch Ct Tinh ba ln bin ho#Truyn tranh#T hu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009# ^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248342#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#T ruyn tranh#HH## 00500000000000265000450002600110000000200330001100300130004400700150005700600100 00720140006000820190005000880820006000938080005000990080018001040090011001220100 00500133011001700138012001000155019001600165013000700181020001800188020001100206 020001300217039000400230#VN09.05043#Rng Hc Tng, i chin lo yu#Truyn tran h#Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 09#^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248343#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#HH## 00497000000000265000450002600110000000200300001100300130004100700150005400600100 00690140006000790190005000850820006000908080005000960080018001010090011001190100 00500130011001700135012001000152019001600162013000700178020001800185020001100203 020001300214039000400227#VN09.05044#Ng Khng tht, Ng Khng gi#Truyn tranh#T hu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009# ^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248344#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#T ruyn tranh#HH## 00498000000000265000450002600110000000200310001100300130004200700150005500600100 00700140006000800190005000860820006000918080005000970080018001020090011001200100 00500131011001700136012001000153019001600163013000700179020001800186020001100204 020001300215039000400228#VN09.05045#Ho Dim Sn, ba ln mn qut#Truyn tranh# Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009 #^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248345#Vn hc thiu nhi#Trung Quc# Truyn tranh#HH## 00499000000000265000450002600110000000200320001100300130004300700150005600600100 00710140006000810190005000870820006000928080005000980080018001030090011001210100 00500132011001700137012001000154019001600164013000700180020001800187020001100205 020001300216039000400229#VN09.05046#ng Bn Ty, t nhn vng tnh#Truyn tranh #Thu Loan dch#Thu Loan#7500#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 9#^a24tr.^b14x17cm#Ty du k#Dch Trung Quc#248346#Vn hc thiu nhi#Trung Quc #Truyn tranh#HH## 00570000000000277000450002600110000000200330001100300130004400700730005700500160 01300140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090011001720100 00500183011001400188019000900202005002400211006001100235013000700246020001800253 020000400271020001300275039000400288#VN09.05047#Nhng cu chuyn v nng tin c #Truyn tranh#Li: Russell Punter ; Minh ho: Desideria Guicciardini ; Phng Th y dch#Punter, Russell#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19cm#D ch Anh#Guicciardini, Desideria#Phng Thy#248347#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn t ranh#HH## 00547000000000277000450002600110000000200280001100300130003900700640005200500140 01160140007001300190005001370820004001428080005001460080005001510090011001560100 00500167011001400172019000900186005001200195006001600207013000700223020001800230 020000400248020001300252039000400265#VN09.05048#Nhng cu chuyn v hip s#Truy n tranh#Li: Jane Bingham ; Minh ho: Alan Marks ; Nguyn Thu Chi dch#Bingham , Jane#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19cm#Dch Anh#Marks, A lan#Nguyn Thu Chi#248348#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HH## 00533000000000277000450002600110000000200240001100300130003500700590004800500160 01070140007001230190005001300820004001358080005001390080005001440090011001490100 00500160011001400165019000900179005001200188006000900200013000700209020001800216 020000400234020001300238039000400251#VN09.05049#Nhng cu chuyn v qu#Truyn t ranh#Li: Russell Punter ; Minh ho: Mike Kelly ; Hng Nga dch#Punter, Russell# 13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19cm#Dch Anh#Kelly, Mike#Hn g Nga#248349#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HH## 00584000000000277000450002600110000000200350001100300130004600700790005900500200 01380140007001580190005001650820004001708080005001740080005001790090011001840100 00500195011001400200019000900214005002000223006001700243013000700260020001800267 020000400285020001300289039000400302#VN09.05050#Nhng cu chuyn v ngi khng l#Truyn tranh#Li: Christopher Rawson ; Minh ho: Stephen Cartwright ; Nguyn Thu Hng dch#Rawson, Christopher#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a4 7tr.^b19cm#Dch Anh#Cartwright, Stephen#Nguyn Thu Hng#248350#Vn hc thiu nh i#Anh#Truyn tranh#HH## 00538000000000277000450002600110000000200230001100300130003400700620004700500160 01090140007001250190005001320820004001378080005001410080005001460090011001510100 00500162011001400167019000900181005001500190006000900205013000700214020001800221 020000400239020001300243039000400256#VN09.05051#Nhng cu chuyn v ma#Truyn tr anh#Li: Russell Punter ; Minh ho: Mike Phillips ; Hng Nga dch#Punter, Russel l#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b19cm#Dch Anh#Phillips, Mik e#Hng Nga#248351#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HH## 00578000000000277000450002600110000000200290001100300130004000700790005300500200 01320140007001520190005001590820004001648080005001680080005001730090011001780100 00500189011001400194019000900208005002000217006001700237013000700254020001800261 020000400279020001300283039000400296#VN09.05052#Nhng cu chuyn v ph thu#Tru yn tranh#Li: Christopher Rawson ; Minh ho: Stephen Cartwright ; Nguyn Thu H ng dch#Rawson, Christopher#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a47tr.^b 19cm#Dch Anh#Cartwright, Stephen#Nguyn Thu Hng#248352#Vn hc thiu nhi#Anh# Truyn tranh#HH## 00579000000000277000450002600110000000200420001100300130005300700730006600500200 01390140007001590190005001660820004001718080005001750080005001800090011001850100 00500196011001400201019000900215005002000224006001100244013000700255020001800262 020000400280020001300284039000400297#VN09.05053#Nhng cu chuyn v cng cha v hong t#Truyn tranh#Li: Christopher Rawson ; Minh ho: Stephen Cartwright ; Phng Thy dch#Rawson, Christopher#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 47tr.^b19cm#Dch Anh#Cartwright, Stephen#Phng Thy#248353#Vn hc thiu nhi#Anh #Truyn tranh#HH## 00548000000000277000450002600110000000200350001100300130004600700610005900500160 01200140007001360190005001430820004001488080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178019000900192005001500201006000800216013000700224020001800231 020000400249020001300253039000400266#VN09.05054#Nhng cu chuyn v ngi nh ma m#Truyn tranh#Li: Russell Punter ; Minh ho: Mike Phillips ; Vn Anh dch#Pun ter, Russell#13000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a46tr.^b19cm#Dch Anh#Ph illips, Mike#Vn Anh#248354#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#HH## 01048000000000421000450002600110000002600110001102600110002200200430003300300530 00760070041001290050006001700190005001760820009001818080005001900080005001950090 02800200010000500228011001800233005001400251005001700265005001500282005001500297 01500390031201300070035102101420035802000210050002000080052102000110052902000150 05400200009005550200012005640200008005760200009005840200008005930200009006010200 01200610039000400622#VN09.05055#VN09.05057#VN09.05056#40 nm hc tp v thc hi n di chc Bc H#Ngnh Thng tin v Truyn thng lm theo li Bc dy#V K, in h Xun Lm, Nguyn Vn Khoan..#V K#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2009#^a198tr.^b19x27cm#inh Xun Lm#Nguyn Vn Khoan#Li Quc Khnh#B i nh Phong#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#248355#Gii thiu v di chc ca Ch tch H Ch Minh v nhng nghin cu v di chc ca Ngi. Ngnh thng tin v truyn thng lm theo li Bc dy#T tng H Ch Minh#Vn ho#Thanh nin #Bnh ng gii#Nng dn#Nng nghip#Bo ch#on kt#Di chc#Vit Nam#H Ch Mi nh#HH## 00568000000000289000450002600110000002600110001100200070002200700560002900500110 00850140007000960190005001030820009001088080005001170080018001220090023001400100 00500163011001400168015002200182001001300204013000700217005001200224020001700236 020000900253020000400262020000800266039000400274#VL09.01733#VL09.01734#Nh m#Th : V Anh Sng ; Chuyn th: Thanh Hin, Phng nh#Thanh Hin#18000#Vi?t#895 .9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a77tr.^b30cm#TTS ghi: Mng Vu lan#V Anh Sng#248356#Phng nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vng c#HH## 00957000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200090 00358080005000440020079000490070062001280220004001900050012001940050014002060050 01100220005001400231005001300245008000500258009003300263010000500296011001500301 01500460031601300070036202101980036902000090056702000110057602000090058702000190 0596039000400615#VL09.01735#VL09.01736#130000#Vi?t#580.9597#^214#Ti nguyn th c vt Vit Nam nhng cy cha cc hp cht c hot tnh sinh hc#L nh Mi, Ch u Vn Minh, Lu m C... ; L nh Mi ch.b.#T.2#L nh Mi#Chu Vn Minh#Lu m C#Trn Minh Hi#L Mai Hng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a 402tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v cng ngh Vit Nam#248357#Trnh by cc thng tin v tn thc vt, cng dng, sn xut, thnh phn ho hc v c tnh, m t, sinh trng, ngun gen... ca 30 chi thc vt Vit Nam cha cc hp ch t c hot tnh sinh hc#Thc vt#Ti nguyn#Vit Nam#Hot tnh sinh hc#HH## 00977000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020024000560030050000800070012001300190005001420820007001478080005001540080 00500159009003300164010000500197011001500202012002600217015012900243013000700372 02101090037902000090048802000080049702000100050502000100051502000090052502000170 0534020000900551020005100560039000400611#VL09.01987#VL09.01737#VL09.01738#VL09.0 1988#i Duy Ban#Ngi vn ti ch nhn#Chuyn k v Gio s Tin s khoa hc i Duy Ban#i Duy Ban#Vi?t#570.92#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#20 09#^a517tr.^b30cm#T sch Nhn ti t Vit#u ba sch ghi: Hi Khoa hc Pht trin Ngun nhn lc nhn ti Vit Nam. Vin Khoa hc Pht trin Nhn lc Kinh t v Vn ho#248358#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nh sinh h c Vit Nam i Duy Ban cng cc tc phm ca ng#Sinh hc#Tiu s#Cuc sng#S n ghip#Tc phm#Nh sinh vt hc#Vit Nam#i Duy Ban, nh sinh vt hc, (1937 - ), Vit Nam#HH## 01058000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700330 00540140008000870190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135015008600150005001200236005000800248013000700256021032600263 02000210058902000100061002000080062002000080062802000090063602000190064502000070 0664020000900671020001200680039000400692#VL09.01739#VL09.01741#VL09.01740#H Ch Minh li vng#S.t., b.s.: Phng Linh, Hi Anh#295000#Vi?t#335.4346#^214#^aH.# ^aLao ng#2009#^a580tr.^b27cm#u ba sch ghi: K nim 40 nm hc tp v lm t heo Di chc ca Ch tch H Ch Minh#Phng Linh#Hi Anh#248359#Gii thiu nhng li ku gi, nhng bi ni, bi vit ti cc Hi ngh, trong cc trc tc ca H Ch Minh... c sp xp theo trt t thi gian v cc lnh vc chnh tr, t tng, o c, vn ho, gio dc cng nh nhn thc ca Ngi v tinh thn o n kt, thc cch mng v tnh cm vi gia nh, qu hng, t nc#T tng H Ch Minh#Chnh tr#o c#Vn ho#Gio dc#Tinh thn yu nc# thc#on kt #H Ch Minh#HH## 01132000000000373000450002600110000002600110001100200710002200700450009301900050 01380820006001438080005001490080005001540090033001590100005001920110015001970150 15900212005001300371005001700384005001400401005001400415005001600429013000700445 02101970045202000080064902000090065702000090066602000090067502000040068402000080 0688020001900696020002200715020001700737039000400754#VL09.01742#VL09.01743#Hi n ghi Quc gia v sinh vt bin i gen v qun l an ton sinh hc#L Trn Bnh, L Thanh Bnh, Phng Vn Vui..#Vi?t#572.8#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a233tr.^b27cm#u ba sch ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Tng Cc mi trng. Cc Bo tn a dng sinh hc. Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin Cng ngh Sinh hc#L Trn Bnh#Trn Th Cc Ho#L Thanh Bnh#Phng Vn Vu i#T Th Kiu Anh#248360#Gii thiu 25 nghin cu v sinh vt bin i gen v 7 tham lun v qun l an ton sinh hc c trnh by ti Hi ngh quc gia v c ng ngh sinh hc hin i t chc thng 8 nm 2009 ti H Ni#An ton#Sinh hc#S inh vt#Bin i#Gen#Qun l#Cng ngh sinh hc#Sinh vt bin i gen#Bo co kh oa hc#HH## 01072000000000265000450000201150000000300080011501900050012308200130012880800050 01410080005001460090042001510100005001930110015001980150102002130130007003150210 38800322020000800710020001100718020001900729020000900748020001900757020000900776 020001700785039000400802#Nghin cu Quy hoch tng th An ton giao thng ng b ti nc Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam n nm 2020#Tm tt#Vi?t#363.120 09597#^214#^aH.#^aCng ty Almec^bCng ty TNHH Nippon Koei#2009#^a210tr.^b30cm#T TS ghi: C quan Hp tc Quc t Nht Bn (JICA). U ban An ton Giao thng Quc gia Vit Nam (NTSC)#248361#Gii thiu tng quan v nghin cu quy hoch tng th an ton giao thng (ATGT) ti Vit Nam. Trnh by: hin trng ATGT, cc vn v gii php; quy hoch tng th ATGT ng b quc gia cho n nm 2020; k ho ch hnh ng ATGT quc gia giai on 5 nm 2008 - 2012; a ra cc kt lun v kin ngh cng nh cc h tr nng cao nng lc v vn ho ATGT v gii thiu qu ti tr ATGT#An ton#Giao thng#Giao thng vn ti#ng b#Qui hoch tng th #Vit Nam#Bo co khoa hc#HH## 00925000000000277000450001900050000008200130000580800050001800201150002300300160 01380220004001542210010001580080006001680090042001740100005002160110015002210130 00700236021029500243020001900538020000900557020001900566020001100585020000900596 020001900605020001700624039000600641#Vi?t#363.12009597#^214#Nghin cu quy hoch tng th an ton giao thng ng b ti nc Cng ho x hi ch ngha Vit Na m n nm 2020#Bo co cui k#T.1#Phn tch#^aK.#^aCng ty ALMEC^bCng ty TNHH Nippon Koei#2009#^a323tr.^b30cm#248362#Trnh by kt qu nghin cu "Quy hoch tng th an ton giao thng (ATGT) ti Vit Nam": cc c im v phm vi nghin cu v tai nn giao thng ng b, cc chnh sch v k hoch pht trin c c u th ch v ATGT, c s h tng ng b v khai thc, cng ch giao thng, gi o dc ATGT...#Giao thng vn ti#ng b#Qui hoch tng th#Chnh sch#Vit Na m#An ton giao thng#Bo co khoa hc#TDung## 00992000000000313000450001900050000008200130000580800050001800201150002300300160 01380220004001542210045001580080006002030090042002090100005002510110015002560130 00700271021025000278020001900528020000900547020001900556020001100575020000900586 020001100595020000900606020001900615020002100634020001700655039000600672#Vi?t#36 3.12009597#^214#Nghin cu quy hoch tng th an ton giao thng ng b ti n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam n nm 2020#Bo co cui k#T.2#Quy hoch tng th v chng trnh hnh ng#^aK.#^aCng ty ALMEC^bCng ty TNHH Nippon K oei#2009#^a421tr.^b30cm#248363#Trnh by kt qu nghin cu "Qui hoch tng th an ton giao thng (ATGT) ti Vit Nam": chnh sch pht trin ATGT, pht trin h tng k thut v h thng cp cu, cng ch giao thng, gio dc ATGT. Xy d ng chng trnh hnh ng 5 nm v ATGT#Giao thng vn ti#ng b#Qui hoch t ng th#Chnh sch#Gio dc#Pht trin#Vit Nam#An ton giao thng#Cng ch gia o thng#Bo co khoa hc#TDung## 00941000000000265000450001900050000008200130000580800050001800201150002300300160 01380220004001542210083001580080006002410090042002470100005002890110014002940130 00700308021028300315020000600598020000800604020000900612020001900621020001200640 020001700652039000600669#Vi?t#363.12009597#^214#Nghin cu quy hoch tng th an ton giao thng ng b ti nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam n nm 20 20#Bo co cui k#T.3#H tr k thut nng cao nng lc ca U ban An ton G iao thng Quc gia (NTSC)#^aK.#^aCng ty ALMEC^bCng ty TNHH Nippon Koei#2009#^ a63tr.^b30cm#248364#Gii thiu "D n th im pht trin vn ho an ton giao t hng (ATGT)": la chn a bn th im, hot ng ca d n ti a bn, kt qu ca d n. Trnh by vai tr ca "Qu ti tr ATGT": c s, iu kin v th t c hnh chnh thnh lp qu, chng trnh v hot ng ca qu#D n#Vn ho#Vi t Nam#An ton giao thng#Qu ti tr#Bo co khoa hc#TDung## 00758000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200210003800700330 00590050016000920140007001080190005001150820008001208080005001280080005001330090 02300138010000500161011001500166004003500181013000700216021016000223020002000383 020002000403020000700423020000900430020001100439039000600450#VL09.01744#VL09.017 45#Trn Trung Dng#L thuyt truyn tin#Trn Trung Dng, Nguyn Thu Anh#Nguyn Thu Anh#62000#Vi?t#621.382#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a249tr.^b27c m#In ln th 3, c sa cha, b sung#248365#Gii thiu chung v h thng thng t in: tin tc v lng tin, m ho ngun v m mt, knh, tn hiu v h thng tru yn tn hiu, tn hiu tin nh, b lc...#L thuyt thng tin#H thng truyn tin#M ho#Tn hiu#Gio trnh#TDung## 00800000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200330003500700280 00680050014000960140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090 02300136010000500159011001400164013000700178021024100185020001800426020001300444 020000900457020002000466020001800486039000600504#VL09.01746#VL09.01747#V c Ch nh#Quy trnh trm trn b tng nha#V c Chnh, Phm Kim in#Phm Kim in#4 9000#Vi?t#692#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a83tr.^b27cm#248366#Trnh by v cc loi trm trn b tng nha nng, vn chuyn v tp kt vt liu, cu to v hot ng ca trm, kim tra cht lng b tng nha, qun l cht lng ti trm. Hng dn ly mu ct liu, nha Bitum, hn hp b tng nha...#K th ut xy dng#B tng nha#Vn hnh#Qui trnh cng ngh#Trn b tng nha#TDung## 00754000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200630003500700280 00980050014001260140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090 02300166010000500189011001400194013000700208021021800215020001300433020001800446 020001800464039000600482#VL09.01748#VL09.01749#V c Chnh#S tay thit k hn hp b tng nha theo phng php Marshall#V c Chnh, Phm Kim in#Phm Kim in#49000#Vi?t#691#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a87tr.^b27cm#248367# Nu ln cc yu cu chung khi thit k hn hp b tng nha. Phn tch thnh ph n ht ca ct liu v phi trn ct liu. Cc c tnh th tch ca hn hp b t ng nha m cht. Kim tra cht lng b tng nha...#B tng nha#K thut xy dng#Vt liu xy dng#TDung## 00965000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200500003800300730 00880070056001610050020002170140007002370190005002440820008002498080005002570080 00500262009002300267010000500290011001200295004003500307005001800342013000700360 021022500367020001800592039000600610020000900616020001500625020001100640#VL09.01 750#VL09.01751#Nguyn Tin Th#K thut o lng - kim tra trong ch to c kh #Sch c dng lm gio trnh cho sinh vin i hc v cao ng K thut#Nguyn Tin Th, Nguyn Th Xun By, Nguyn Th Cm T#Nguyn Th Xun By#45000#Vi? t#621.802#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a180^b27cm#In ln th 4, c sa cha, b sung#Nguyn Th Cm T#248368#Trnh by cc khi nim v nguyn tc c bn trong o lng. Phng php o cc thng s hnh hc v cc ch tiu cht l ng ca chi tit c kh. L thuyt sai s, phng php x l kt qu o thc ng him. Chn phng n o.#K thut o lng#TDung#Kim tra#Ch to c kh#Gio tr nh## 00656000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200310 00440070011000750140008000860190005000940820004000998080005001030080005001080090 01100113010000500124011001500129013000700144021021400151020002100365020001000386 039000600396#VV09.14105#VV09.14107#VV09.14106#Nguyn c#i cng trit hc Ty phng#Nguyn c#100000#Vi?t#190#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a491tr.^b24cm#248 369#Trnh by nhng vn xoay quanh trit hc Ty phng: trit hc c bn, tr it hc tm tr, trit hc tn gio, trit hc chnh tr, trit hc lc a... G ii thiu tiu s v quan im trit hc ca 30 trit gia#Trit hc phng Ty#T rit gia#TDung## 00670000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200320 00440070011000760140008000870190005000950820004001008080005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130013000700145021020300152020002200355020000900377 020001200386039000600398#VV09.14108#VV09.14109#VV09.14110#Nguyn c#i cng t rit hc ng phng#Nguyn c#120000#Vi?t#181#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a575 tr.^b24cm#248370#Trnh by lch s, ni dung, quan im ca trit hc phng n g da trn nhng tn gio ln lc a ny: n gio, Pht gio thi k u, K na gio, i tha, Nho gio, o gio, Mt tng, Thin tng#Trit hc phng n g#Tn gio#Trng phi#TDung## 00639000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200210 00440070011000650140008000760190005000840820004000898080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134021017100141020001000312020000900322 020000800331020001600339039000600355#VV09.14111#VV09.14113#VV09.14112#Nguyn c #Cc ch trit hc#Nguyn c#130000#Vi?t#140#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a60 6tr.^b24cm#248371#Nu ln ngha ca trit hc. Trnh by v cc ch trit h c: vn vt, phm tnh, lng tnh, khng gian v thi gian, quan h nhn qu, c h ngha my mc, gi tr...#Trit hc#Vt cht#Gi tr#Thuyt nhn qu#TDung## 01051000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200540003300700690 00870050014001560140007001700190005001770820009001828080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001200232005001300244005001200257005002300269 01200510029201300070034301500760035002102110042602000080063702000080064502000100 0653020001100663020000900674039000600683#VV09.14114#VV09.14116#VV09.14115#Kinh t Vit Nam 2008: Suy gim v thch thc i mi#L Hng Giang, Phm Vn H, Phm Th Anh... ; Nguyn c Thnh ch.b.#L Hng Giang#62000#Vi?t#338.9597#^214#^aH .#^aTri thc#2009#^a359tr.^b24cm#Phm Vn H#Phm Th Anh#T Thu Anh#Nguyn c Thnh ch.b.#Bo co thng nin kinh t Vit Nam ca CEPR 2009#248372#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Kinh t v Chnh sch CEPR. Si Gn tip th#Gm cc bo c o kinh t c xut bn hng nm nhm tng kt nhng thnh tu v kh khn, c hi v thch thc ca nn kinh t Vit Nam nm 2008. Tho lun c chn lc mt s vn kinh t ln mc chuyn su#Bo co#Kinh t#Thnh tu#Thch thc#Vit Nam#TDung## 00935000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100230003300200320 00560030067000880070070001550060010002250140007002350190005002420820006002478080 00500253008000500258009001100263010000500274011001500279006001000294013000700304 00500130031101200340032402101950035802000130055302000080056602000080057402000090 0582039000600591#VV09.14118#VV09.14119#VV09.14117#Frankel, Michael E. S.#M&A mua li v sp nhp cn bn#Cc bc quan trng trong qu trnh mua bn doanh nghi p v u t#Michael E. S. Frankel ; Dch: Minh Khi, Xuyn Chi ; Thi H book h. #Minh Khi#83000#Vi?t#658.1#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a401tr.^b24cm#Xuyn Chi #248373#Thi H book#B sch M&A u tin ti Vit Nam#Trnh by nhng bc cn bn ca qu trnh mua li v sp nhp: cc bn tham gia, quyt nh mua hoc bn , nhng chun b ca bn mua v bn bn, qu trnh din ra thng v mua bn, nh gi...#Doanh nghip#Mua bn#Qun l#St nhp#TDung## 00876000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200350003700300450 00720070065001170050013001820140007001950190005002020820006002078080005002130080 00500218009001100223010000500234011001500239006001200254005001300266013000700279 01200340028602101860032002000130050602000080051902000080052702000090053503900060 0544#VV09.14120#VV09.14121#Moeller, Scott#M&A mua li v sp nhp thng minh#Kim ch nam trn trn sp nhp v mua li#Scott Moeller, Chris Brady ; Thu Nguy t dch ; Thi H book h.#Brady, Chris#73000#Vi?t#658.1#^214#^aH.#^aTri thc#2 009#^a313tr.^b24cm#Thu Nguyt#Thi H book#248374#B sch M&A u tin ti Vit Nam#Trnh by cc vn xoay quanh mua li v st nhp doanh nghip: tnh bo doanh nghip, xy dng qu trnh mua li, kim sot cc nh t vn, thm nh ch i tit, nh gi v cp vn...#Doanh nghip#Mua bn#Qun l#St nhp#TDung## 00756000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490070016000800140007000960190005001030820006001088080005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140013000700155021027400162020001100436020001700447 020002000464039000600484#VV09.14123#VV09.14125#VV09.14124#Nguyn Th Nhn#Bin i kh hu v nng lng#Nguyn Th Nhn#79000#Vi?t#551.6#^214#^aH.#^aTri thc# 2009#^a327tr.^b24cm#248375#Trnh by nhng vn xung quanh bin i kh hu: h in tng nh knh, biu hin ca bin i kh hu, k thut a cu; bin i k h hu v ngun ti nguyn nc, cc vng ven bin, cc h thng nng nghip v sinh vt, s dng nng lng; cc ngun nng lng c v mi#Nng lng#Bin i kh hu#Hin tng nh knh#TDung## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200310 00480030022000790070030001010050012001310140007001430190005001500820004001558080 00500159008000500164009001100169010000500180011001500185006000900200012001700209 013000700226021016700233020001100400020001000411039000600421#VV09.14126#VV09.141 28#VV09.14127#Munday, Jeremy#Nhp mn nghin cu dch thut#L thuyt v ng dn g#Jeremy Munday ; Trnh L dch#Brady Chris#53000#Vi?t#418#^214#^aH.#^aTri thc #2009#^a303tr.^b24cm#Trnh L#T sch Dn nhp#248376#Trnh by nhng vn ch nh ca nghin cu dch thut, l thuyt dch thut trc th k 20, nghin cu b in i dch thut, cc l thuyt chc nng v dch thut...#Dch thut#L thuy t#TDung## 00661000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200210 00510070018000720140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090 01100118010000500129011001500134013000700149021020900156020000800365020000700373 020000900380039000600389#VV09.14129#VV09.14130#VV09.14131#T Ch i Trng#Nhn g bi d s Vit#T Ch i Trng#65000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^ a446tr.^b21cm#248377#Gii thiu nhng bi vit cp ti nhiu ni dung v lnh vc khc nhau ca s hc nh: nh lng - "ni tr s ca thn linh", nhng cn g trnh thu li Qung Tr, hnh thi lch s nh nc th k 10...#Lch s#S hc#Vit Nam#TDung## 00966000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200630003300700560 00960050009001520140007001610190005001680820010001738080005001830080005001880090 01100193010000500204011001500209005001500224005000900239005001400248005000800262 00500180027000500180028800500080030601300070031402101980032102000190051902000080 0538020000800546039000500554020004500559#VV09.14132#VV09.14134#VV09.14133#ng Ng h Nguyn Qu Tn - mt nhn cch - mt cuc i lng t#V Khiu, Nguyn Hu Ch i, V Thanh... ; B.s.: V Kin..#V Khiu#42000#Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a251tr.^b21cm#Nguyn Hu Chi#V Thanh#Ng Linh Ngc#Vn To#Nguyn Ng c Thun#Nguyn Ngc Thun#V Kin#248378#Gii thiu v tiu s ng ngh Nguyn Qu Tn. Ti nng v ct cch ca mt ng ngh, mt nh th. Gii thiu cc tc phm th vn ca ng. Nhng bi vit ca cc tc gi v ng ngh Nguyn Qu Tn# Nghin cu vn hc#Nh th#Tiu s#Thu#Nguyn Qu Tn, nh th, 1814-1858, Vit Nam## 00701000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100230003300200180 00560030073000740070045001470140007001920190005001990820006002048080005002100080 00500215009001100220010000500231011001500236006001600251013000700267021010800274 020000900382020001000391020000500401039000500406#VV09.14136#VV09.14135#VV09.1413 7#Kilham, Christopher S.#Nm thc Ty Tng#Nm bi tp Ty Tng b truyn t ti sc kho, sc mnh v ngh lc#Christopher S. Kilham ; Nguyn Vn Nht dch #28000#Vi?t#613.7#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a148tr.^b20cm#Nguyn Vn Nht#2483 79#Gii thiu h thng bi tp yoga n gin, cch thc, k thut luyn tp nhm tr bnh v chm sc sc kho#Sc kho#Luyn tp#Yga#Thu## 00647000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200350003400700170 00690140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130013000700145021018700152020000900339020000800348020001100356 020000900367039000500376#VV09.14139#VV09.14138#Minh Phng#Chm sc sc p khi bn mang thai#Minh Phng b.s.#47000#Vi?t#618.2#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a295 tr.^b21cm#248380#Nhng li khuyn hu ch v ch dinh dng cho b m mang th ai qua cc thi k gip bn kho hn v p hn trnh nhng vt nt, nhng tnh mch b gin v trnh s tng trng qu mc#Sc kho#Lm p#Dinh dng#Thai sn #Thu## 00764000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200190003100700140 00500140007000640190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011001500108013000700123021032500130020000800455020001100463020000800474 020001100482039000500493#VV09.14140#VV09.14141#Kim Hnh#n ung dinh dng#Kim H nh b.s.#36000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a239tr.^b21cm#248381#Gii thiu tng quan v thc n, gi tr dinh dng, nhng nguyn l n ung v phn g php la chn thc n. Cc nghin cu v n chay v li ch ca n chay. Cc v n l thuyt v nhn n v hu qu ca vic nhn n. Gii thiu cc ch di nh dng v ch n cho sc kho cc la tui v cho cc ngi bnh khc nhau# n ung#Dinh dng#Thc n#Phng bnh#Thu## 00869000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200470 00450030041000920070032001330140007001650190005001720820006001778080005001830080 00500188009003500193010000500228011001500233006001400248013000700262021027300269 020001300542020001100555020000800566039000500574#VV09.14142#VV09.14143#VV09.1414 4#Birol, Andy#5 cht xc tc t mc tng trng triu #a doanh nghip c a bn ln tm cao mi#Andy Birol ; ng Thu Hng dch#69000#Vi?t#658.4#^214#^aH .#^aLao ng^bCng ty Sch Bch Vit#2009#^a430tr.^b21cm#ng Thu Hng#248382# c kt nhng kinh nghim t thc tin a ra nhng l lun nhm gip cc doanh nghip qun l v thc y tng trng kinh doanh vi 5 yu t c bn: t tin, am m, quan h tt vi khch hng, nh hng ng v th trng, mc tiu chi n lc pht trin doanh nghip#Doanh nghip#Kinh doanh#Qun l#Thu## 00746000000000289000450002600110000002600110001100201020002201900050012408200100 01298080005001390080005001440090021001490100005001700110015001750130007001900150 03200197021013600229020001600365020000900381020000800390020000800398020001100406 020001700417039000500434020000700439020001000446#VV09.14145#VV09.14146#Cc vn b n quy nh v hng dn v qun l o to, st hch, cp giy php li xe c g ii ng b#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a416tr.^b21cm#2 48383#TTS ghi: Cc ng b Vit Nam#Gii thiu cc vn bn, thng t, quyt nh quy nh v hng dn v qun l, o to, st hch, cp giy php li xe c gii ng b#Lut giao thng#ng b#Qun l#o to#Xe c gii#Vn bn php q ui#Thu#Li xe#Giy php## 00658000000000265000450002600110000002600110001100200370002200700120005901400070 00710190005000780820009000838080005000920080005000970090021001020100005001230110 01500128001001200143013000700155021018600162020001400348020000900362020000800371 020000800379039000500387#VV09.14148#VV09.14147#S dng v sa cha in dn d ng#Bi Vn Yn#60000#Vi?t#621.3028#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a300tr .^b24cm#Bi Vn Yn#248384#Ph bin nhng kin thc v s dng, bo dng, sa c ha v qun li cc loi in dn dng thng gp. Gii thiu mt s linh ki n in t v kh c in dng trong in dn dng#in dn dng#Sa cha#Dng c#S dng#Thu## 00882000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200730003300700640 01060140008001700190005001780820008001838080005001910080005001960090011002010100 00500212011001500217015003700232005001600269005001600285005001400301005001200315 00500190032701300070034602101340035302000100048702000160049702000090051303900050 0522020001700527#VV09.14149#VV09.14151#VV09.14150#Tm hiu B Lut T tng hnh s nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#B.s.: Trn Minh Hng (ch.b.), Nguyn c Phc, Nguyn Vn C..#250000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a624t r.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn#Trn Minh Hng#Nguyn c Phc#Ng uyn Vn C#L Vn Ton#Nguyn Th Hi Yn#248385#Phn tch cc qui nh ca b lut t tng hnh s v gii thch h thng vn bn hng dn thi hnh b lut t tng hnh s Vit Nam#Php lut#T tng hnh s#Vit Nam#Thu#Vn bn php qui ## 00860000000000301000450002600110000002600110001100200620002200300600008400700100 01440140007001540190005001610820004001668080005001700080005001750090023001800100 00500203011001500208001001000223004003500233013000700268021020600275020001000481 020001800491020002000509020001300529039000500542020001100547#VV09.14152#VV09.141 53#Gii tch I - php tnh vi phn v tch phn ca hm mt bin#Dng cho sinh v in K thut, cao ng, i hc, sau i hc#Trn Bnh#57000#Vi?t#515#^214#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2009#^a375tr.^b21cm#Trn Bnh#In ln th 9, c sa cha, b sung#248386#Cung cp nhng kin thc c bn v php tnh vi phn ca hm mt bin v hm nhiu bin, cc nh l v phng php c bn ca php tnh tch ph n, c s ca gii tch vect, hnh hc vi phn, chui hm...#Gii tch#Php tn h vi phn#Php tnh tch phn#Hm mt bin#Thu#Gio trnh## 00755000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300330005100700100 00840140007000940190005001010820008001068080005001140080005001190090023001240100 00500147011001500152001001000167004003500177013000700212021018300219020001000402 020001000412020000800422020000700430020001100437039000500448#VV09.14154#VV09.141 55#Bi tp gii sn gii tch I#Tm tt l thuyt v chn lc...#Trn Bnh#80000 #Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a539tr.^b21cm#Trn Bnh#In ln th 6, c sa cha, b sung#248387#Trnh by l thuyt v cc bi tp v: s thc, gii hn ca dy s thc, o hm, vi phn, tch phn bt nh, hm s n hiu bin... v gii thiu cc th hc k I nm 2005 - 2009#Gii tch#L thuy t#Bi tp# thi#Gio trnh#Thu## 00790000000000289000450002600110000002600110001100200190002200300600004100700100 01010140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090023001370100 00500160011001500165001001000180004003500190013000700225021020400232020001000436 020002000446020001800466039000500484020001100489#VV09.14156#VV09.14157#Gii tch II + III#Dng cho sinh vin K thut, cao ng, i hc, sau i hc#Trn Bnh# 88000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a578tr.^b21cm#Trn Bnh#I n ln th 4, c sa cha, b sung#248388#Trnh by p dng php tnh vi phn vo hnh hc, tch phn bi, tch phn ph thuc tham s, tch phn ng v mt, p hng trnh vi phn. L thuyt v chui km theo ph chng cc cng thc thng dng#Gii tch#Php tnh tch phn#Php tnh vi phn#Thu#Gio trnh## 00760000000000229000450000200260000000300160002601900050004208200130004780800050 00600080005000650090008000700100005000780110014000830150172000970130007002690210 21200276020000800488020001100496020000900507020000900516039000500525#S tay ATGT ng b 2008#Thng 10 - 2008#Vi?t#363.12009597#^214#^aH.#^aKnxb.#2009#^a20tr.^ b21cm#u ba sch ghi: U ban An ton Giao thng Quc gia. C quan Hp tc Quc t Nht Bn. Chng trnh "Nghin cu Quy hoch tng th ATGT ng b ti nc CHXHCN Vit Nam"#248389#Tng kt cc kt qu nghin cu v tnh trng tai nn g iao thng Vit Nam. Nhn thc ca ngi dn v tnh trng tai nn giao thng q ua nghin cu quy hoch tng th an ton giao thng ng b ti Vit Nam#An ton#Giao thng#ng b#Vit Nam#Thu## 00846000000000253000450000200710000000300150007101900050008608200130009180800050 01040080005001090090008001140100005001220110014001270150172001410130007003130210 20700320020000800527020001100535020000900546020001300555020001000568039000500578 020000900583#Gii thiu cc chng trnh ATGT trong quy hoch tng th n nm 2 020#Thng 3 - 2009#Vi?t#363.12009597#^214#^aH.#^aKnxb.#2009#^a13tr.^b21cm#u b a sch ghi: U ban An ton Giao thng Quc gia. C quan Hp tc Quc t Nht Bn . Chng trnh "Nghin cu Quy hoch tng th ATGT ng b ti nc CHXHCN Vit Nam"#248390#Gii thiu quy hoch tng th an ton giao thng n nm 2020. Cc chin lc quy hoch tng th v tng cng an ton giao thng theo lnh vc. V n pht trin th ch v ngun lc cho quy hoch tng th#An ton#Giao thng# ng b#Chng trnh#Qui hoch#Thu#Vit Nam## 00767000000000241000450000200680000000300150006801900050008308200130008880800050 01010080005001060090008001110100005001190110014001240150172001380130007003100210 15300317020000800470020001100478020000900489020001300498039000500511020000900516 #Gii thiu cc chng trnh hnh ng ATGT ng b giai on 5 nm#Thng 3 - 2 009#Vi?t#363.12009597#^214#^aH.#^aKnxb.#2009#^a13tr.^b21cm#u ba sch ghi: U ban An ton Giao thng Quc gia. C quan Hp tc Quc t Nht Bn. Chng trnh "Nghin cu Quy hoch tng th ATGT ng b ti nc CHXHCN Vit Nam"#248391#Gi i thiu mc tiu, mc ch v xut chng trnh hnh ng 5 nm v an ton g iao thng ng b Vit Nam trong chng trnh tng th n nm 2020#An ton#G iao thng#ng b#Chng trnh#Thu#Vit Nam## 00916000000000325000450002600110000002600110001100200310002200700530005301900050 01060820018001118080005001290080012001340090017001460100005001630110032001680150 08300200005001300283005001700296005001300313005001300326013000700339021016800346 02000080051402000100052203900050053202000080053702000210054502000160056602000080 0582#VV09.14158#VV09.14159#Lch s ng b phng An Bin#B.s.: Ng ng Li, Ng uyn Ngc Thao, on Th Thu..#Vi?t#324.2597070959735#^214#^aHi Phng#^aNxb. H i Phng#2009#^a168tr.: bng, 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b ph ng An Bin, qun L Chn - Thnh ph Hi Phng#Ng ng Li#Nguyn Ngc Thao#o n Th Thu#V Th Thnh#248392#Ghi li vai tr lnh o, thnh tch t c ca ng b, chnh quyn v nhn dn phng An Bin - thnh ph Hi Phng thi k k hng chin chng M v thi k i mi#Lch s#Hi Phng#Thu#ng b#Khng chi n chng M#Thi k i mi#L Chn## 00585000000000229000450002600110000000200530001100700230006401900050008708200070 00928080005000990080012001040090017001160100005001330110031001380150036001690010 01800205013000700223021010300230020000800333020000900341039000500350#VV09.14160# Lch s 50 nm xy dng v pht trin ( 1959 - 2009)#Nguyn Minh Phong b.s.#Vi?t #623.82#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a220tr.: bng, 8tr. nh^b21cm#T TS ghi: Nh my ng tu sng Cm#Nguyn Minh Phong#248393#Lch s 50 nm xy d ng, pht trin v thnh tu t c ca nh my ng tu Sng Gm t 1959 - 200 9#Lch s#Tu thu#Thu## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700070 00580140007000650190005000720820012000778080005000890080005000940090019000990100 00500118011002500123001000700148013000700155021022400162020000800386020001000394 020001900404020002300423020002100446039000500467#VV09.14161#VV09.14163#VV09.1416 2#Ngi ip bo Thnh Sn# Sm#48000#Vi?t#327.1209597#^214#^aH.#^aCng an nh n dn#2009#^a303tr., 7tr. nh^b21cm# Sm#248394#Nhng cu chuyn v cuc i, cuc sng tnh cm cng nhng ng gp, hy sinh thm lng ca v chng c ip bo vin o Thin Thu v Nguyn Th o v nhng ngi ng i ca h trong 2 cuc khng chin chng Php v M#Tiu s#ip vin#Hot ng tnh bo#Khng ch in chng Php#Khng chin chng M#Thu## 00458000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700120 00590140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090019001030100 00500122011001500127001001200142013000700154020001700161020000900178020001200187 039000500199#VV09.14164#VV09.14165#VV09.14166#Nhng ngi thy c bit#V B C ng#60000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a383tr.^b21cm#V B Cng#248395#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300120 00510070012000630140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001500131001001200146013000700158020001700165020000900182 020001200191039000500203#VV09.14167#VV09.14168#VV09.14169#Bc chn hon v#Tiu thuyt#Bi Anh Tn#90000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a43 1tr.^b24cm#Bi Anh Tn#248396#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TVn## 01113000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820008000468080005000540010016000590020020000750030067000950290018001620070 01600180022000400196008001800200009002300218010000500241011001500246013000700261 00500160026802104140028402000110069802000080070902000080071702000120072502000100 0737020001100747039000500758#VV09.14170#VV09.14171#VV09.14172#103000#Vi?t#495.9 22#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit hin i#Vietnamese for overseas Vietnamese a nd foreigners : Students' book#Modern Vietnamese#Phan Vn Ging#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a251tr.^b24cm#248397#Phan Vn Ging#Bao gm 20 bi hc ting Vit hin i vi 20 ch v cho hi, gii thiu bn thn, lm quen, ni v thi gi, cch ni, vit, v ngy thng, mua sm, n ung, gia nh, cng vic hng ngy, qun o, i ch, ngh h, d tt trung thu... nhm gi p ngi hc ting Vit hiu k hn v h thng pht m ting Vit, ch ci tin g Vit, ng php, k nng c hiu, m thoi, dch thut t ting Anh sang tin g Vit#Ting Vit#Pht m#Ch ci#K nng c#m thoi#Dch thut#TVn## 00951000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010016000580020020000740030067000940290018001610070 01600179022000400195008001800199009002300217010000500240011001500245013000700260 00500160026702102930028302000110057602000120058702000100059902000110060903900050 0620#VV09.14173#VV09.14175#VV09.14174#75000#Vi?t#495.922#^214#Phan Vn Ging#T ing Vit hin i#Vietnamese for overseas Vietnamese and foreigners : Students' book#Modern Vietnamese#Phan Vn Ging#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a189tr.^b24cm#248398#Phan Vn Ging#Bao gm 9 bi hc ting Vit hi n i vi 8 ch v gi in thoi, lin h gia nh, gio dc Vit Nam, cc h ot ng gii tr, chc mng, cng ng ngi Vit c, tnh bn, anh th nc Vit nhm gip ngi hc ting Vit hiu k hn v ng php, k nng c hiu, m thoi, dch thut#Ting Vit#K nng c#m thoi#Dch thut#TVn## 00902000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010016000580020020000740030067000940290018001610070 01600179022000400195008001800199009002300217010000500240011001500245013000700260 005001600267021026600283020001100549020001200560020001100572039000500583#VV09.14 176#VV09.14178#VV09.14177#66000#Vi?t#495.922#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit hi n i#Vietnamese for overseas Vietnamese and foreigners : Students' book#Modern Vietnamese#Phan Vn Ging#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 135tr.^b24cm#248399#Phan Vn Ging#Bao gm 9 bi hc ting Vit hin i vi 8 ch v gia nh Vit Nam, l ci Vit Nam, vn chng truyn khu, tn gio Vit Nam, th dc th thao, thc phm, tui tr. Tm vic lm gip ngi hc ti ng Vit hiu k hn v ng php, k nng c hiu, dch thut#Ting Vit#K nng c#Dch thut#TVn## 00958000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010016000580020020000740030067000940290018001610070 01600179022000400195008001800199009002300217010000500240011001500245013000700260 005001600267021032200283020001100605020001200616020001100628039000500639#VV09.14 179#VV09.14181#VV09.14180#75000#Vi?t#495.922#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit hi n i#Vietnamese for overseas Vietnamese and foreigners : Students' book#Modern Vietnamese#Phan Vn Ging#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a 178tr.^b24cm#248400#Phan Vn Ging#Bao gm 9 bi hc ting Vit vi 8 ch v gio dc, vn chng Vit Nam, quan h x hi, kinh nghim di dn, h thng ch nh quyn c, ph n Vit Nam, cc ngy l tt Vit Nam, mi trng sng. Sau mi ch u c bi tp gip ngi hc c ngi Vit Nam v nc ngoi hiu k h n v ng php, c hiu v dch thut#Ting Vit#K nng c#Dch thut#TVn## 00685000000000253000450002600110000002600110001100200230002200300480004501900050 00930820009000988080005001070080005001120090008001170100005001250110015001300150 06500145013000700210021016600217020001200383020001300395020000900408020000900417 039000500426#VL09.01752#VL09.01753#Sao Vng t Vit 2008#Top 10 - top 100 - top 200 thng hiu Vit Nam#Vi?t#338.7029#^214#^aH.#^aknxb.#2009#^a201tr.^b30cm#T TS ghi: Hi Doanh nhn Tr Vit Nam. Bo Din n Doanh nghip#248401#Tm hiu v thng hiu, xy dng thng hiu v hi nhp quc t. Nhng kinh nghim thnh cng ca cc doanh nghip v gii thiu 200 thng hiu tiu biu Vit Nam#Th ng hiu#Doanh nghip#Sn phm#Vit Nam#TVn## 00447000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700090 00520140007000610190005000680820012000738080005000850080018000900090011001080100 00500119011001500124001000900139013000700148020001700155020000900172020000700181 039000500188#VV09.14182#VV09.14184#VV09.14183#Cn khc ngon lnh#L Giang#45000 #Vi?t#895.9228034#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a275tr.^b20cm#L Giang #248402#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#TVn## 00612000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001800244 020001100262020001300273039000500286006001200291013000700303#VV09.14185#895.1#^2 14#14000#Vi?t#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.41#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#TVn#Tuyt Nhung#248403## 00641000000000301000450002600110000001900050001101900160001600600190003208200060 00518080005000570140007000620020020000690030013000890070058001020220005001600050 01600165005001500181008001800196009001100214010000500225011001500230012004000245 020001800285020001100303020001300314039000500327013000700332#VV09.14186#Vi?t#Dc h Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tra nh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.26#Hong Ngc Lan g#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TVn#248404# # 00574000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020040000320070015000720220004000870050015000910080018001060090011001240100 00500135011001500140012001400155013000700169020000800176020001100184020000800195 020001200203020000600215020000800221020001200229020001400241039000500255#VV09.14 187#33000#Vi?t#807#^214#Cu hi trc nghim kin thc ng vn 9#Nguyn B Ngi# T.2#Nguyn B Ngi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a185tr.^b24cm#Bn ng hn h#248405#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#TVn## 00473000000000253000450002600110000000200130001100300130002400700180003701400060 00550190005000610820009000668080005000750080018000800090011000980100005001090110 01400114012002100128013000700149005001800156020001800174020000900192020001300201 039000500214#VV09.14188#Bin nhn li#Truyn tranh#Nhm Sc sng Mi#7000#Vi?t#8 95.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b20cm#Chm ngoan - hc t t#248406#Nhm Sc sng Mi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TVn## 00476000000000253000450002600110000001200210001100500180003200200160005000300130 00660070018000790140006000970190005001030820009001088080005001170080018001220090 01100140010000500151011001400156013000700170020001800177020000900195020001300204 039000500217#VV09.14189#Chm ngoan - hc tt#Nhm Sc sng Mi#Siu nhn khoai#T ruyn tranh#Nhm Sc sng Mi#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a16tr.^b20cm#248407#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TVn## 00804000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010016000540020015000700070016000850220005001012210 01800106008001800124009001100142010000500153011001500158013000700173005001600180 021025300196020001800449020001700467020001300484039000500497#VV09.14190#VV09.141 92#VV09.14191#33000#Vi?t#507#^214#Nguyn Ln Dng#Hi g p ny#Nguyn Ln Dn g#T.16#Khoa hc T nhin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a210tr.^b20cm#248408 #Nguyn Ln Dng#Su tm nhng cu hi v tr li t cc chuyn mc "hi p" c a chng trnh KCT ca i truyn hnh v chuyn mc "hi g p ny - hi gn p nhanh" trn cc bo nng nghip Vit Nam v ngi lm vn v nhng vn li n quan n khoa hc t nhin#Khoa hc t nhin#Sch thng thc#Sch hi p#TV n## 00800000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010016000560020015000720070016000870220005001032210 01600108008001800124009001100142010000500153011001500158013000700173005001600180 021025100196020001600447020001700463020001300480039000500493#VV09.14193#VV09.141 94#VV09.14195#27000#Vi?t#300.7#^214#Nguyn Ln Dng#Hi g p ny#Nguyn Ln D ng#T.17#Khoa hc x hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a171tr.^b20cm#248409 #Nguyn Ln Dng#Su tm nhng cu hi v tr li t cc chuyn mc "hi p" c a chng trnh KCT ca i truyn hnh v chuyn mc "hi g p ny - hi gn p nhanh" trn cc bo nng nghip Vit Nam v ngi lm vn v nhng vn li n quan n khoa hc x hi#Khoa hc x hi#Sch thng thc#Sch hi p#TVn## 00691000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100250 00440020058000690070024001270140008001510190005001590820004001648080005001680080 01800173009002300191010000500214011001400219012002600233013000700259021009000266 020001000356020001200366020001800378039000500396#VV09.14196#CDVN.00946#CDVN.0094 5#VV09.14197#Andersen, Hans Christian#C b bn dim v nhng cu chuyn ni ti ng ca Andersen#Hans Christian Andersen#270000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a93tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#248410#Bao g m nhng bi hc ting Anh thng qua nhng cu chuyn c tch ni ting ca Ande rsen#Ting Anh#K nng c#K nng nghe hiu#TVn## 00697000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100250 00440020035000690290024001040070024001280140008001520190005001600820004001658080 00500169008001800174009002300192010000500215011001500220012002600235013000700261 021008200268020001000350020001200360020001800372039000500390#CDVN.00947#CDVN.009 48#VV09.14198#VV09.14199#Tolstoy, Lev Nikolaevich#Nhng truyn ni ting ca Tol stoy#Tolstoy's short stories#Lev Nikolaevich Tolstoy#290000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a103tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces !#248411#Bao gm nhng bi hc ting Anh thng qua truyn ngn ca Lev Nikolaevi ch Tolstoy#Ting Anh#K nng c#K nng nghe hiu#TVn## 00653000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100060 00440020042000500030015000920070006001070140008001130190005001210820004001268080 00500130008001800135009002300153010000500176011001400181012002600195013000700221 021007800228020001000306020001200316020001800328039000500346#VV09.14200#VV09.142 01#CDVN.00950#CDVN.00949#Aesop#Nhng cu chuyn ng ngn Aesop ni ting#Aesop's fables#Aesop#260000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#200 9#^a87tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#248412#Bao gm nhng bi hc ting Anh thng qua nhng cu chuyn ng ngn ca Aesop#Ting Anh#K nng c#K nng ngh e hiu#TVn## 00970000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300570 00570070055001140050016001690050015001850190005002000820010002058080005002150080 00500220009001900225010000500244011001500249015006900264013000700333004001800340 021025100358020000800609020001100617020001200628020001100640039000500651#VV09.14 202#VV09.14203#Phm Xun Thnh#Gio trnh bng #Sch dng cho sinh vin i h c v cao ng S phm TDTT#B.s.: Phm Xun Thnh, Trn Hu Truyn, Phm Khc Min h#Trn Hu Truyn#Phm Khc Minh#Vi?t#796.33407#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#200 9#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm TDTT H Ni#248413#Ti bn ln th 2#Trnh by khi qut lch s pht trin, c im, tc dng ca mn bng , i su v k thut, phng php ging dy, chin thu t, phng php hun luyn, nghin cu khoa hc trong bng v mt s vn h i phc tm l, dinh dng, kim tra y hc#Bng #Hun luyn#Chin thut#Gio tr nh#TVn## 00913000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200190003900300670 00580070023001250190005001480820004001538080005001570080005001620090019001670100 00500186011001500191015008100206013000700287021034100294020000800635020001100643 039000500654#VV09.14204#VV09.14205#Nguyn Vn Hong#Gio trnh m nhc#Sch dng cho sinh vin i hc, cao ng S phm Th dc Th thao#Nguyn Vn Hong ch.b. #Vi?t#781#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a139tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#248414#Khi nim m nhc c bn. m ho - du ho v gi tr di. Cc loi du trong m nhc. Khu ng nhc - kho son, nhp - nhp - phch - o phch, nghch phch. Qung - o qung, hp m v iu thc. Mt s hnh thc khc ca iu thc trng v i u thc th. iu thc trong m nhc dn tc. Xc nh ging, chuyn ging v dc h ging#m nhc#Gio trnh#Thu## 00869000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200200003400300570 00540070012001110190005001230820004001288080005001320080005001370090019001420100 00500161011001400166015008100180013000700261021022100268020000900489020000900498 020001000507020001700517020001700534020001100551039000500562#VV09.14207#VV09.142 06#H nh Lm#Gio trnh tr chi#Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng S phm TDTT#H nh Lm#Vi?t#790#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a79tr.^b21cm #TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H N i#248415#Nhng nhn thc c bn v tr chi. Nguyn tc la chn v sng tc tr chi. Phng php bin son tr chi, cng tc t chc v hng dn tr chi. G ii thiu mt s tr chi vn ng thng dng trong trng ph thng#Tr chi#S ng tc#Bin son#Trng ph thng#Th dc th thao#Gio trnh#Thu## 00916000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200330003700700150 00700140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090023001150100 00500138011001500143013000700158021040900165020001000574020001300584020001700597 020000900614020001000623039000500633#VV09.14208#VV09.14209#Hong Hu Thn#Mng in, dng c in gia nh#Hong Hu Thn#55000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2009#^a337tr.^b24cm#248416#Gii thiu v cc dng c in cp nhi t. n in, ng c in c nh v cc thit b c ng c. Thit b lnh v t hit b in t dng trong gia nh. Bin p ngun cung cp. Thit b v vt li u k thut mng in gia nh. Ni t v chng st mng in gia nh. K thut lp t v thit k mng in gia nh. Mch in gia nh. Qun l khai thc v x l vn thng gp trong mng in gia nh#Mng in#Dng c in# i n gia nh#Gia nh#Mch in#Thu## 00820000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020054000630070018001170220004001352210011001390040 02700150008000500177009002300182010000500205011001500210013000700225021023000232 020001900462020001000481020001100491020001100502039000500513#VV09.14218#VV09.142 19#40000#Vi?t#629.8#^214#Nguyn Thng Ng#L thuyt iu khin t ng thng t hng v hin i#Nguyn Thng Ng#Q.2#H xung s#In ln th 3, c chnh sa#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a200tr.^b24cm#248417#Mt s vn v l thuyt iu khin t ng: c im ca h gin on ni chung cng nh h xung s ni ring, cc phng php kho st v tn hp h dng h lin tc, cc phng php trong min tn s v min thi gian..#iu khin t ng#L thuyt#H xung s#Gio trnh#Thu## 00832000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020054000630070018001170220004001352210029001390040 02700168008000500195009002300200010000500223011001500228013000700243021021800250 020001900468020001300487020001400500020001100514039000500525#VV09.14212#VV09.142 13#68000#Vi?t#629.8#^214#Nguyn Thng Ng#L thuyt iu khin t ng thng t hng v hin i#Nguyn Thng Ng#Q.3#H phi tuyn - H ngu nhin#In ln th 3, c chnh sa#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a389tr.^b24cm#248418#Trnh by cc kin thc c bn v h phi tuyn v ngu nhin nh: khi nim, tuyn tnh, ng hc cc h phi tuyn, tuyn tnh ho iu ho, tnh n nh, cht lng, t ng hp v h tuyn tnh vi tc ng ngu nhin#iu khin t ng#H phi tuyn #H ngu nhin#Gio trnh#Thu## 00761000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200430003500700130 00780140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090023001190100 00500142011001500147015004100162013000700203021026700210020001400477020001100491 039000500502#VV09.14214#VV09.14215#Phan Vn Hp#Phng php ton ng dng trong mi trng#Phan Vn Hp#76000#Vi?t#519.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009# ^a270tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Dn lp ng #248419#Gii thiu v l thuyt trng. Khi qut v cc phng trnh vt l - ton thng gp. Gii ph ng trnh o hm ring bng phng php sai phn. Phng php ni suy v phng php tnh i s tuyn tnh. L thuyt xp x v cc ng dng. Mt s bi ton t hng gp#Ton ng dng#Mi trng#Thu## 00834000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200230003700300640 00600070032001240140007001560190005001630820008001688080005001760080005001810090 02300186010000500209011001500214005001600229004003500245013000700280021021900287 020000500506020001700511020001100528039000500539#VV09.14216#VV09.14217#Bi Quc Khnh#C s truyn ng in#Gio trnh cho sinh vin ngnh in cc trng i hc K thut#Bi Quc Khnh, Nguyn Vn Lin#65000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aKho a hc v K thut#2009#^a353tr.^b24cm#Nguyn Vn Lin#In ln th 2, c sa cha, b sung#248420#Nhng khi nim c bn v h truyn ng in. Truyn ng ng c in mt chiu. H truyn ng c in xoay chiu khng ng b ba pha. H tr uyn ng ng c xoay chiu ng b ba pha. Tnh chn h truyn ng in#in# Truyn ng in#Gio trnh#Thu## 00949000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200550003500700280 00900140007001180190005001250820007001308080005001370080005001420090023001470100 00500170011001500175005001400190013000700204021034900211020001100560020001000571 020001100581020001100592020002000603020001900623039000500642#VV09.14210#VV09.142 11#H S Thong#Nng lng cho th 21 - nhng thch thc v trin vng#H S Tho ng, Trn Mnh Tr#72000#Vi?t#333.79#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a34 5tr.^b24cm#Trn Mnh Tr#248421#Nhng vn chung v nng lng. Cc dng nng lng trn c s ho thch: than, du m, kh t nhin. Nhng thch thc v tri n vng trong vic s dng nhin liu ho thch. Cc loi nng lng ti to nh: nng lng mt tri, nng lng gi, nng lng sinh khi, nng lng a nhit v nng lng hydrogen. Trin vng nng lng cho th k 21#Nng lng#Th k 2 1#Thch thc#Trin vng#Nng lng t nhin#Nng lng ti to#Thu## 00979000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700160 00530140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090023001010100 00500124011001500129004003500144013000700179021044900186020000800635020000900643 020001900652020000900671020000400680039000500684#VV09.14220#VV09.14221#Nguyn V n Cch#Tin - sinh hc#Nguyn Vn Cch#30000#Vi?t#572.80285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a143tr.^b24cm#In ln th 1, c sa cha, b sung#248422#Trnh by nhng kin thc v tin - sinh hc nh: i cng v Internet. C s d liu cng ngh sinh hc. Nghin cu cu trc chui DNA v amino axit. Chng trnh p hn tch cu trc chui CLUSTALW. Chng trnh thit k v la chn on mi Pri mer 3. Chng trnh phn tch cu trc tng ng BLAST. Chng trnh hin th p hn tch cu trc khng gian Cn3D. Tra cu d liu qua Internet. Khai thc thng tin c s d liu cu trc thit k gen#Tin hc#Sinh hc#Cng ngh sinh hc# Internet#Gen#Thu## 00666000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200440003800700160 00820140007000980190005001050820006001108080005001160080005001210090023001260100 00500149011001500154013000700169021018800176020001300364020001700377020001300394 039000500407#VV09.14222#VV09.14223#Nguyn Tin o#999 cu hi - p n v hn v ct kim loi#Nguyn Tin o#54000#Vi?t#671.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2009#^a260tr.^b24cm#248423#Gii thiu 999 cu hi p v k thut an ton v b o h lao ng. Vt liu hn, dng c - thit b - cng ngh hn in. Hn kh v hn vy. Khuyt tt v kim tra cht lng mi hn kh#Hn kim loi#Ct gt ki m loi#Sch hi p#Thu## 00854000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200330004000700180 00730190005000910820006000968080005001020080005001070090033001120100005001450110 01400150015015800164012004200322013000700364021015700371020001000528020000900538 020001300547020001100560039000500571#VV09.14224#VV09.14225#Nguyn Quang Khi#Thi t b kh sinh hc quy m ln#Nguyn Quang Khi#Vi?t#665.7#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a64tr.^b24cm#u ba sch ghi: Chng trnh Mc tiu Quc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu d n Kh sinh hc cng ng hip. Trung tm Cng ngh Kh sinh hc#T sch Kh sinh hc tit kim nng lng #248424#Nhng kin thc c bn v tnh hnh pht trin cng ngh kh sinh hc qu y m ln. Thit b kh sinh hc ln. Cng ngh kh sinh hc cho trang tri chn nui#Cng ngh#Thit b#Kh sinh hc#Trang tri#Thu## 00750000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200280003800700160 00660190005000820820006000878080005000930080005000980090033001030100005001360110 01500141015008500156013000700241021021100248020001000459020001800469020000400487 039000500491#VV09.14226#VV09.14227#Dng c Huyn#Phn loi thc vt bc thp#D ng c Huyn#Vi?t#579.8#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a137t r.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin Sinh thi v Ti ng uyn Sinh vt#248425#Khi nim chung v to. Cu to, sinh sn, kh nng dinh d ng v sinh thi, phn b v ngha, chng loi pht sinh v phn loi cc ngn h to nh: ngnh to lam, to gip, to vng nh, to silic... v a y#Phn lo i#Thc vt bc thp#To#Thu## 01024000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200330004000700180 00730190005000910820006000968080005001020080005001070090033001120100005001450110 01500150015015800165012004200323013000700365021030900372020001000681020000900691 020001300700020000900713020000700722039000500729#VV09.14228#VV09.14229#Nguyn Qu ang Khi#Thit b kh sinh hc KT1 v KT2#Nguyn Quang Khi#Vi?t#665.7#^214#^aH. #^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a176tr.^b24cm#u ba sch ghi: Chng t rnh Mc tiu Quc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu d n Kh sin h hc cng nghip. Trung tm Cng ngh Kh sinh hc#T sch Kh sinh hc tit ki m nng lng#248426#Nhng kin thc c bn v cng ngh kh sinh hc. Xy dng thit b KT1 v KT2. Lp t h thng phn phi kh. Vn hnh thit b KT1 v KT 2. S dng kh sinh hc. Bo dng cng trnh kh sinh hc. m bo an ton, nh ng trc trc v cch khc phc. Tuyn tp bn v thit k thit b KT1 v KT2 ph in bn 3#Cng ngh#Thit b#Kh sinh hc#Thit k#Bn v#Thu## 00607000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020043000610070021001040220004001250080018001290090 02300147010000500170011001500175013000700190021008300197020000900280020000900289 020001000298020001600308039000500324#VV09.14230#VV09.14231#52000#Vi?t#294.3#^21 4#Gic Nguyn o#Uyn Th Thuyt S c Pht Thch Ca M Ni#Gic Nguyn o b.s .#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a376tr.^b21cm#248427#Gii t hiu v cuc i, s nghip v qu trnh tu hnh ca c Pht Thch Ca M Ni#o Pht#Cuc i#S nghip#Thch Ca Mu Ni#Thu## 00647000000000241000450002600110000002600110001100200820002201900050010408200090 01098080005001180080005001230090021001280100005001490110014001540150040001680130 00700208021014100215020000900356020000600365020001800371020001100389039000500400 #VV09.14232#VV09.14233#Ban Qun l D n ng H Ch Minh - 10 nm xy dng v pht trin (1999 - 2009)#Vi?t#388.1068#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a79t r.^b26cm#u ba sch ghi: B Giao thng Vn ti#248428#Gii thiu mt s nt ch yu v ng H Ch Minh. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Ban qun l d n ng H Ch Minh (1999 - 2009)#Xy dng#D n#ng H Ch Minh#Pht trin #Thu## 00550000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200170003300300040 00500070036000540140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 01200122010000500134011001500139015003200154006001800186013000700204020001700211 020000900228020000400237020001400241039000500255#VV09.14234#VV09.14235#Tun Qun h#Gi bc chn v#Th#Tun Qunh ; ng Th Ngc Yn dch#55000#Vi?t#895.92214 #^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a138tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn T Qu#ng Th Ngc Yn#248429#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Sch song ng#Thu## 00927000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030045000680070016001130140007001290190005001360820008001418080005001490080 00500154009001200159010000500171011001500176015006200191013000700253021028500260 020000900545020001000554020002400564020000900588020001100597039000500608#VV09.14 236#VV09.14238#VV09.14237#Phm nh Luyn#Gio dc php lut#Thuc chng trnh o to Dc s trung hc#Phm nh Luyn#19000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a152tr.^b20cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. B mn Qun l Dc#248430#Gm cc bi hc v nh nc v php lut. Nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Quan h php lut v h thng php lut. Vi phm php lut - trch nhim php l - php ch XHCN. Gii thiu lut hin php, lut hnh chnh , lao ng, lut dn s - t tng dn s, lut kinh t...#Gio dc#Php lut#Tru ng hc chuyn nghip#Vit Nam#Gio trnh#Thu## 00954000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020020000470070088000670220004001550050016001590050016001750050 01600191005001500207005001200222005001700234005001000251005001400261008000500275 00900120028001000050029201100150029701300070031202102260031902000110054502000110 0556020001100567020000900578039000500587#VV09.14239#VV09.14240#52000#Vi?t#338.0 92#^214#Doanh nhn t Vit#Nguyn Hu Bnh, Trnh Th Tuyn, Nguyn Hu Hin... ; B.s.: V Trn Ngc Hu (ch.b.)..#T.2#Nguyn Hu Bnh#Trnh Th Tuyn#Nguyn H u Hin#Vng Hu Hng# Tt Ngc#V Trn Ngc Hu#Hong Dn#Phng Th Hu#^aH. #^aThng tn#2009#^a193tr.^b21cm#248431#Gm nhng cu chuyn k v 10 doanh nhn thnh t ca Vit Nam nh: Nguyn Hu Bnh, Cao Vn Chng, L Vit Cng, Nguy n Hu Hin, Vng Hu Hng, Tt Ngc, V Thnh Tn, Nguyn Minh Tun, Trn V n Tn v Trnh Th Tuyn#Doanh nhn#Thnh cng#Kinh doanh#Vit Nam#Thu## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200370003301400070 00700190005000770820007000828080005000890080005000940090012000990100005001110110 01500116012003800131013000700169021017100176020001000347020000800357020000700365 020000800372020000800380020000900388039000500397#VV09.14241#VV09.14243#VV09.1424 2#2008 - Nhng s kin bo ch ni bt#50000#Vi?t#320.91#^214#^aH.#^aThng tn# 2009#^a277tr.^b24cm#B sch Nhng s kin bo ch ni bt#248432#Gm nhng s ki n, thng tin ni bt trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring trong nm 2008: chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, khoa hc, k thut, cng ngh...#Chn h tr#Qun s#X hi#Kinh t#Vn ho#Th gii#VAnh## 00657000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200450 00480070038000930140007001310190005001380820007001438080005001500080005001550090 01200160010000500172011001500177006001700192013000700209021010200216020000800318 020001000326020000900336039000500345020001700350#VV09.14244#VV09.14245#VV09.1424 6#Largo, Michael#Nhng ngi ni ting - cuc i v ci cht#Michael Largo ; Ng uyn Xun Hng dch#55000#Vi?t#920.02#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a367tr.^b21cm #Nguyn Xun Hng#248433#Gii thiu cuc i v ci cht ca cc nhn vt ni ti ng trn th gii vi nhiu lnh vc khc nhau#Lch s#Danh nhn#Th gii#VAnh#N hn vt lch s## 00848000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200210 00430290019000640070099000830190005001820820010001878080005001970080005002020090 01200207010000500219011001800224005001000242005001500252005000900267006001700276 00500160029301300070030902101680031602000120048402000120049602000090050803900050 0517#VV09.14247#VV09.14248#VV09.14249#Vi Vn An#Ngi Ty Vit Nam#The Tay in Vietnam#Vi Vn An, La Cng , Trn Tt Chng ; V Khnh ch.b. ; Hong Trung Hiu dch ; Marianne Brown h.#Vi?t#305.89591#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a170tr.^b2 0x20cm#La Cng #Trn Tt Chng#V Khnh#Hong Trung Hiu#Brown, Marianne#248434 #Tm hiu v lch s, cc mt i sng cng nhng nt c sc v vn ho ca n g bo dn tc Ty Vit Nam: y phc, trang sc, bn lng - nh , tn ngng, l hi...#Dn tc Ty#Dn tc hc#Vit Nam#VAnh## 00910000000000373000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200250 00500290037000750070078001120140008001900190005001980820011002038080005002140080 00500219009001200224010000500236011001500241005000900256005000500265005001600270 00500050028600500100029100600130030100500160031401300070033002101480033702000090 0485020001000494020000900504020001800513039000500531#VV09.14250#VV09.14252#VV09. 14251#Trn Minh Trng#Anh c Nguyn Lng Bng#The eldest brother Nguyn Lng Bng#Trn Minh Trng ; B.s.: V Khnh... ; Phm nh An dch ; Marianne Brown h .#250000#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a167tr.^b25cm#V Khnh#b. s.#Bi Hong Chung#b.s.#Ngc Tun#Phm nh An#Brown, Marianne#248435#Gii thiu cuc i, s nghip v nhng hot ng ca c ph ch tch nc - Nguyn Lng Bng v nhng ng gp ca ng i vi cch mng Vit Nam#Cuc i#S nghip#Vi t Nam#Nguyn Lng Bng#VAnh## 00578000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020016000610070057000770140007001340190005001410820004001468080005001500080 00500155009001000160010000500170011001500175019000900190006001700199006001500216 013000700231020001700238020000400255020001200259039000500271#VV09.14253#VV09.142 56#VV09.14254#VV09.14255#Shteyngart, Gary#Cng ho phi l#Gary Shteyngart ; Dch : Phm Vim Phng, Hunh Kim Oanh#87000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a52 8tr.^b21cm#Dch Anh#Phm Vim Phng#Hunh Kim Oanh#248436#Vn hc hin i#Nga# Tiu thuyt#VAnh## 00532000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020022000570070036000790140007001150190005001220820004001278080005001310080 00500136009001000141010000500151011001500156019000800171006001600179013000700195 020001700202020000600219020001200225039000500237#VV09.14257#VV09.14258#VV09.1426 0#VV09.14259#Vikas Swarup#Triu ph khu chut#Vikas Swarup ; Nguyn Bch Lan d ch#75000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a444tr.^b21cm#Dch M#Nguyn Bch Lan#248437#Vn hc hin i#n #Tiu thuyt#VAnh## 00523000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020015000560070032000710140007001030190005001100820006001158080005001210080 00500126009001000131010000500141011001500146019000900161006001300170013000700183 020001700190020000900207020001200216039000500228#VV09.14261#VV09.14262#VV09.1426 4#VV09.14263#Suzuki Koji#Vng xoy cht#Suzuki Koji ; V Hng Long dch#74000#V i?t#895.6#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a454tr.^b21cm#Dch Anh#V Hng Long#248438#V n hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#VAnh## 00546000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020032000600070035000920140007001270190005001340820004001398080005001430080 00500148009001000153010000500163011001500168019001200183006001300195013000700208 020001700215020000700232020001200239039000500251#VV09.14265#VV09.14268#VV09.1426 7#VV09.14266#Giordano, Paolo#Ni c n ca cc s nguyn t#Paolo Giordano ; L Thu Hin dch#62000#Vi?t#853#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a367tr.^b21cm#Dch Ita lia#L Thu Hin#248439#Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt#VAnh## 00529000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100100 00440020011000540070037000650140007001020190005001090820004001148080005001180080 00500123009001000128010000500138011001500143019000900158006002000167013000700187 020001700194020001100211020001200222039000500234#VV09.14269#VV09.14272#VV09.1427 1#VV09.14270#Hn Nhin#Thin tng#Hn Nhin ; Trn Th Thanh Loan dch#45000#Vi ?t#823#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a264tr.^b20cm#Dch Anh#Trn Th Thanh Loan#2484 40#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#VAnh## 00808000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820008000468080005000540010010000590020042000690070010001110220004001212210 03600125008000500161009001000166010000500176011001500181013000700196005001000203 02101960021302000170040902000080042602000220043402000100045602000110046603900050 0477#VV09.14273#VV09.14274#VV09.14275#129000#Vi?t#181.001#^214#Xun Cang#Khm p h mt tia sng vn ho phng ng#Xun Cang#Q.1#Tm ch H Lc v qu o i ngi#^aH.#^aVn hc#2009#^a507tr.^b24cm#248441#Xun Cang#Nhng bi ging v cu trc tm ch Can Chi ca i ngi, cu trc mt qu Dch; cu trc qu H Lc. Lp phng trnh v gii. H Lc gii on. Chn dung nh vn Vit Nam soi chi u bng H Lc#Trit hc c i#D on#Trit hc phng ng#Con ngi#Trung Qu c#VAnh## 00780000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820008000468080005000540010010000590020042000690070010001110220004001212210 05200125008000500177009001000182010000500192011001500197013000700212005001000219 021017400229020001700403020000800420020002200428020001100450039000500461#VV09.14 277#VV09.14276#VV09.14278#121000#Vi?t#181.001#^214#Xun Cang#Khm ph mt tia s ng vn ho Phng ng#Xun Cang#Q.2#Phc tho chn dung nh vn di nh sng Kinh dch#^aH.#^aVn hc#2009#^a493tr.^b24cm#248442#Xun Cang#ng dng cu trc Kinh dch cho 32 nh vn qua php ton H Lc tm ra hnh trnh v cu trc t c phm ca h: Tn , T Hoi, Xun Cang, Nguyn Tun, Trn ng Khoa,...#Tri t hc c i#D on#Trit hc phng ng#Trung Quc#VAnh## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200240 00460030012000700070013000820140007000950190005001020820010001078080005001170080 00500122009001000127010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020001200190039000500202#VV09.14279#VV09.14281#VV09.14280#Trn Th Ho#Bng mai vng trc gi#Tiu thuyt#Trn Th Ho#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn h c#2009#^a252tr.^b21cm#248443#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200160 00460030012000620070013000740140007000870190005000940820010000998080005001090080 00500114009001000119010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020001200182039000500194#VV09.14282#VV09.14283#VV09.14284# Kim Cung#Mt na i i#Tiu thuyt# Kim Cung#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^ a229tr.^b21cm#248444#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00522000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200170 00500030012000670070032000790140007001110190005001180820004001238080005001270080 00500132009001000137010000500147011001500152019001000167006000900177013000700186 020001700193020000500210020001200215039000500227#VV09.14285#VV09.14286#VV09.1428 7#Musso, Guillaume#Tr li tm nhau#Tiu thuyt#Guillaume Musso ; L Nhung dch# 70000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a418tr.^b21cm#Dch Php#L Nhung#24844 5#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#VAnh## 00501000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200160 00490070035000650140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090 01000126010000500136011001500141019001000156006001300166013000700179020001700186 020000300203020001200206039000500218#VV09.14288#VV09.14290#VV09.14289#Nothomb, A mlie#Nht k chim n#Amlie Nothomb ; V Bch Lin dch#30000#Vi?t#843#^214#^a H.#^aVn hc#2009#^a136tr.^b20cm#Dch Php#V Bch Lin#248446#Vn hc hin i# B#Truyn ngn#VAnh## 00464000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200090 00490030012000580070016000700140007000860190005000930820010000988080005001080080 00500113009001000118010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020001200181039000500193#VV09.14291#VV09.14293#VV09.14292#Nguyn Th Sinh#Hoa gi y#Tiu thuyt#Nguyn Th Sinh#45000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a 303tr.^b21cm#248447#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00466000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200170 00460030012000630070013000750140007000880190005000950820010001008080005001100080 00500115009001000120010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174 020001200183039000500195#VV09.14294#VV09.14296#VV09.14295#T c Chiu#V trong ma bo#Tiu thuyt#T c Chiu#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009# ^a277tr.^b21cm#248448#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#VAnh## 00499000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200330 00480030025000810070015001060140007001210190005001280820010001338080005001430080 00500148009001000153010000500163011001500168013000700183020001700190020000900207 020001200216039000500228#VV09.14297#VV09.14298#VV09.14299#Trn Huy Quang#Nc m t v nhng chuyn khc#Tiu thuyt, truyn ngn#Trn Huy Quang#40000#Vi?t#89 5.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a258tr.^b21cm#248449#Vn hc hin i#Vit Nam #Tiu thuyt#VAnh## 00467000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200180 00430030012000610070010000730140007000830190005000900820011000958080005001060080 00500111009001000116010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020001200179039001000191#VV09.14300#VV09.14301#VV09.14302#Xun Hng#Chiu di o vng#Tiu thuyt#Xun Hng#65000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a42 3tr.^b21cm#248450#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200220003500300040 00570070013000610140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011002500121013000700146020001700153020000900170020000400179 039001000183#VV09.14303#VV09.14304#Mai Vn Phn#V t nhin gi thi#Th#Mai V n Phn#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a103tr., 6tr. nh^b21cm#2 48451#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200180003100300040 00490070009000530140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01000094010000500104011001500109013000700124020001700131020000900148020000400157 039001000161#VV09.14306#VV09.14305#o Tin#Hnh phc u y#Th#o Tin#35000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a114tr.^b20cm#248452#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00438000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200100003700300080 00470070015000550140007000700190005000770820011000828080005000930080005000980090 01000103010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000800166 039001000174#VV09.14307#VV09.14308#Trn Huy Thun#Ngang qua#Tn vn#Trn Huy Thu n#45000#Vi?t#895.922808#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a312tr.^b21cm#248453#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Thanh Tm## 00462000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300040 00410070009000450140007000540190005000610820010000668080005000760080005000810090 01000086010000500096011001500101015003300116013000700149020001700156020000900173 020000400182039001000186#VV09.14309#VV09.14310#Xun Huy#Kht vng#Th#Xun Huy#3 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a183tr.^b21cm#Tn tht tc gi: P hm Trng Duy#248454#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Tm## 00518000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020011000590070032000700140007001020190005001090820004001148080005001180080 00500123009001000128010000500138011001500143019000900158006001100167013000700178 020001700185020000400202020001200206039001000218#VV09.14311#VV09.14312#VV09.1431 4#VV09.14313#Hesse, Hermann#Siddhartha#Hermann Hesse ; L Chu Cu dch#38000#Vi ?t#833#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a218tr.^b20cm#Dch c#L Chu Cu#248455#Vn h c hin i#c#Tiu thuyt#Thanh Tm## 00455000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100 00500114011001400119012001300133013000700146020001800153020000900171020001100180 039001000191#VN09.05058#VN09.05059#Nguyn Nht nh#Tc ngn, tc di#Nguyn Nht nh#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a52tr.^b18cm#Knh vn hoa#2 48456#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Thanh Tm## 00536000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200140003300300130 00470070034000600140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090 01100120010000500131011001400136019000900150006001700159012001800176013000700194 020001800201020000400219020001300223039001000236#VN09.05060#VN09.05061#Fine, Ann e#Tuffy tr li#Truyn tranh#Anne Fine ; Nguyn Thu Hng dch#22000#Vi?t#823#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a78tr.^b18cm#Dch Anh#Nguyn Thu Hng#Ch mo "st th "#248457#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thanh Tm## 00520000000000277000450002600110000002600110001100200360002200300130005800700300 00710140007001010010011001080190005001190820004001248080005001280080005001330090 01100138010000500149011001400154019000900168006001300177013000700190020001800197 020000400215020001300219039001000232#VN09.05062#VN09.05063#Ch mo "st th" - T uffy tr ming#Truyn tranh#Anne Fine ; ng Lan Chi dch#25000#Fine, Anne#Vi?t #823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b18cm#Dch Anh#ng Lan Chi#248458#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thanh Tm## 00522000000000277000450002600110000002600110001100200380002200300130006000700300 00730140007001030010011001100190005001210820004001268080005001300080005001350090 01100140010000500151011001400156019000900170006001300179013000700192020001800199 020000400217020001300221039001000234#VN09.05064#VN09.05065#Ch mo "st th" - N ht k ca Tuffy#Truyn tranh#Anne Fine ; ng Lan Chi dch#18000#Fine, Anne#Vi ?t#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a61tr.^b18cm#Dch Anh#ng Lan Chi#248459#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Thanh Tm## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200120003700700150 00490140006000640190005000700820009000758080005000840080005000890090011000940100 00500105011001400110004001300124013000700137020001800144020000900162020001200171 039001000183#VN09.05066#VN09.05067#Lm Quang Ngc#Chu Bc H#Lm Quang Ngc#800 0#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a63tr.^b19cm#In ln th 2#248460#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Tm## 00542000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200160003700700150 00530140007000680190005000750820007000808080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113013000700128021013300135020000700268020001500275039001000290 #VN09.05068#VN09.05069#Nguyn Nh Mai# vui... b c#Nguyn Nh Mai#15000#Vi?t #793.73#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a123tr.^b19cm#248461#Gm cc cu vui v nh iu lnh vc kin thc khc nhau: tr chi suy lun, rn luyn cc gic quan, c c bi ton, ch, th ...# vui#Sch thiu nhi#Thanh Tm## 00664000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400070 00570190005000640820008000698080005000770080005000820090010000870100005000970110 01500102013000700117021016900124020001200293020001000305020001000315020000900325 020002400334020001800358039001000376#VN09.05070#VN09.05071#VN09.05072#Lut Thi h nh n dn s#15500#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a147tr.^b19cm#248462 #Gii thiu ton vn lut thi hnh n dn s Vit Nam: quy nh chung, h thng t chc thi hnh n dn s v chp hnh vin, th tc, bin php cng ch thi h nh n...#Thi hnh n#Php lut#n dn s#Vit Nam#Lut thi hnh n dn s#Vn b n php lut#Thanh Tm## 00637000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200190003301400060 00520190005000580820010000638080005000730080005000780090010000830100005000930110 01400098013000700112021017700119020001400296020000500310020000900315020001900324 020001800343039001000361#VN09.05073#VN09.05074#VN09.05075#Lut Bo him y t#850 0#Vi?t#344.59702#^214#^aH.#^aT php#2009#^a48tr.^b19cm#248463#Gii thiu lut bo him y t: quy nh chung, i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t, th bo him y t, phm vi c hng bo him, thanh ton... #Lut bo him#Y t#Vit Nam#Lut bo him y t#Vn bn php lut#Thanh Tm## 00689000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200410003301400060 00740190005000800820008000858080005000930080005000980090010001030100005001130110 01400118013000700132021018500139020001100324020000900335020001000344020002000354 020000900374020001800383039001000401#VN09.05076#VN09.05077#VN09.05078#Lut Trch nhim bi thng ca Nh nc#8500#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a55t r.^b19cm#248464#Ton vn ni dung lut trch nhim bi thng ca nh nc: quy nh chung, trch nhim bi thng trong hot ng qun l hnh chnh, trong ho t ng t tng, hot ng thi hnh n...#Bi thng#Nh nc#Php lut#Trch nhi m php l#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Tm## 00674000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200220003301400070 00550190005000620820010000678080005000770080005000820090010000870100005000970110 01400102013000700116021018700123020001000310020000700320020001000327020000900337 020002200346020001800368039001000386#VN09.05079#VN09.05080#VN09.05081#Lut Quy h och th#11000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a62tr.^b19cm#248465# Ton vn ni dung lut quy hoch th: quy nh chung, lp quy hoch th, q uy hoch ba tng th, nh gi mi trng chin lc trong quy hoch, thm nh, ph duyt quy hoch...#Qui hoch# th#Php lut#Vit Nam#Lut qui hoch th#Vn bn php lut#Thanh Tm## 00691000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300310 00530140007000840190005000910820010000968080005001060080005001110090010001160100 00500126011001500131013000700146021022700153020002000380020000900400020001800409 039001000427#VN09.05082#VN09.05083#VN09.05084#Lut S hu tr tu#c sa i, b sung nm 2009#28500#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a211tr.^b19cm#2 48466#Gii thiu lut s hu tr tu c sa i, b sung nm 2009: cng b lu t v nhng iu sa i, ni dung gii hn quyn, thi hn bo h quyn tc gi, quyn lin quan, chuyn giao quyn tc gi, quyn s hu cng nghip...#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh Tm## 00629000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200160003300300310 00490140007000800190005000870820008000928080005001000080005001050090010001100100 00500120011001500125013000700140021018400147020001300331020000900344020001800353 039000400371#VN09.05085#VN09.05087#VN09.05086#B lut Hnh s#c sa i, b s ung nm 2009#25000#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a287tr.^b19cm#248467# Gii thiu b lut hnh s c sa i, b sung nm 2009: hiu lc ca b lut, ti phm, hnh pht, thi hiu truy cu trch nhim hnh s, min trch nhim, quyt nh hnh pht...#Lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Tm## 00800000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300310 00530140007000840190005000910820008000968080005001040080005001090090010001140100 00500124011001400129013000700143021027700150020002000427020000700447020000800454 020001500462020001800477039000600495020000900501#VN09.05088#VN09.05089#VN09.0509 0#Lut Di sn vn ho#c sa i, b sung nm 2009#13500#Vi?t#344.597#^214#^a H.#^aT php#2009#^a67tr.^b19cm#248468#Gii thiu lut di sn vn ho. Quyn v ngha v ca t chc c nhn i vi di sn vn ho. Php lut bn v, php huy gi tr di sn vn ho phi vt th v vn ho vt th. Qun l nh nc v di s n vn ho. Vn khen thng v x l vi phm km theo iu khon thi hnh#Lut di sn vn ho#Bo v#Qun l#Di sn vn ho#Vn bn php lut#PDung#Vit Nam## 00763000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200840003301400060 01170190005001230820008001288080005001360080005001410090010001460100005001560110 01400161013000700175021025600182020001000438020000900448020000700457020000900464 020001800473039000600491#VN09.05091#VN09.05093#VN09.05092#Lut Sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn#8000#Vi?t#343.597 #^214#^aH.#^aT php#2009#^a27tr.^b19cm#248469#Trnh by ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn, d n u t xy dng cng trnh, thit k xy dng, u thu, la chn nh thu, hp n g xy dng... v sa i, b sung mt s iu ca lut t ai#Php lut#Xy dn g#u t#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00867000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200750003301400060 01080190005001140820011001198080005001300080005001350090010001400100005001500110 01400155013000700169021032300176020001000499020001000509020000900519020000800528 020000800536020000900544020001800553039000600571#VN09.05095#VN09.05094#VN09.0509 6#Lut C quan i din nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nc ngoi#900 0#Vi?t#341.309597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a31tr.^b19cm#248470#Trnh by ni d ung lut c quan i din ca Vit Nam nc ngoi bao gm 36 iu vi cc phn qui nh chung, nhim v, quyn hn ca c quan i din, t chc b my, bin ch, kinh ph v tr s ca c quan i din, thnh vin c quan i din, ch o, qun l, gim st v phi hp cng tc i vi c quan i din#Php lut#Qu yn hn#Nhim v#Qun l#T chc#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200110003300300310 00440140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090010001070100 00500117011001400122013000700136021020000143020001100343020000700354020000800361 020000800369020000900377020001800386039000600404#VN09.05097#VN09.05099#VN09.0509 8#Lut Nh #c sa i, b sung nm 2009#14000#Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aT php#2009#^a90tr.^b19cm#248471#Gm nhng qui nh chung v lut nh gm: s h u nh , pht trin nh , qun l vic s dng nh , giao dch v nh , gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v nh ... v iu khon thi hnh#Lut nh #S hu#Qun l#S dng#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00836000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200210003301400060 00540190005000600820008000658080005000730080005000780090010000830100005000930110 01400098013000700112021031300119020001000432020000800442020000800450020000800458 020001900466020000900485020001600494020001800510039000600528#VN09.05100#VN09.051 01#VN09.05102#Lut L lch t php#7000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^ a43tr.^b19cm#248472#Trnh by nhng quy nh chung v lut l lch t php. T chc, qun l c s d liu l lch t php. Cung cp, tip nhn, cp nht, x l thng tin l lch t php v lp l lch t php. Cp phiu l lch t php. X l vi phm v gii quyt khiu ni, t co v l lch t php cng cc iu kh on thi hnh#Php lut#L lch#T php#Qun l#X pht hnh chnh#Vit Nam#L l ch t php#Vn bn php lut#PDung## 00637000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300310 00470140007000780190005000850820010000908080005001000080005001050090010001100100 00500120011001400125013000700139021017300146020001000319020000900329020000900338 020001800347039000600365#VN09.05103#VN09.05104#VN09.05105#Lut in nh#c sa i, b sung nm 2009#12500#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aT php#2009#^a53tr.^b1 9cm#248473#Gii thiu cc qui nh chung v lut in nh: c s in nh, sn x ut phim, pht hnh phim, ph bin phim, lu chiu, thanh tra v x l vi phm, cc iu khon thi hnh#Php lut#in nh#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00715000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003301400070 00540190005000610820008000668080005000740080005000790090010000840100005000940110 01400099013000700113021025500120020001000375020000800385020000300393020000900396 020000800405020001800413039000600431#VN09.05106#VN09.05107#VN09.05108#Lut Qun l n cng#10000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a50tr.^b19cm#248474#To n vn lut qun l n cng. Nhim v, quyn hn ca cc t chc, c quan, c nh n trong qun l n cng. Qun l n chnh ph, qun l bo lnh chnh ph. Qun l n ca chnh quyn a phng. T chc thng tin v n cng cng cc iu kho n thi hnh#Php lut#Qun l#N#Vit Nam#N cng#Vn bn php lut#PDung## 00489000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200200003900300320 00590070017000910140007001080190005001150820009001208080005001290080018001340090 01100152010000500163011001500168013000700183020001800190020000900208020001200217 039000600229#VN09.05109#VN09.05110#Nguyn Thu Loan#Nhng m chu chu#Tuyn t p truyn ngn thiu nhi#Nguyn Thu Loan#22000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a175tr.^b19cm#248475#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ng n#PDung## 00678000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020007000570070020000640220005000842210008000890060 01000097008001800107009001100125010000500136011001500141012003100156013000700187 02101020019402000070029602000080030302000140031102000100032502000110033503900060 0346#VN09.05111#VN09.05112#VN09.05113#21000#Vi?t#610.92#^214#Danh y#Canh Sinh b in dch#Ph.2#Nhn am#Canh Sinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a142tr.^b19cm #Nhng cu chuyn Trung Hoa xa#248476#Gii thiu nhng danh y ni ting ca Tru ng Hoa v nhng ng gp to ln ca h cho nn y hc dn tc#Danh y#Lng y#Y h c dn tc#S nghip#Trung Quc#PDung## 00967000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200220 00500030055000720070060001270060018001870050012002050140007002170190005002240820 00400229808000500233008000500238009001100243010000500254011001500259015004000274 013000700314012001600321021028600337020001300623020001100636039000600647#VN09.05 114#VN09.05115#VN09.05116#Dumaine, Deborah#Vit trong kinh doanh#Gii php chuy n nghip cho cc thch thc thng nht#Deborah Dumaine ; Phm Th Minh c dch ; Hoi Phng h..#Phm Th Minh c#Hoi Phng#33500#Vi?t#652#^214#^aH.#^aTr i thc#2009#^a135tr.^b18cm#TTS ghi: Harvard Business school press#248477#Cm na ng b ti#Cung cp nhng vn c bn nht ca vic vit trong kinh doanh nh: nguyn tc ca vic vit, xc nh quy m ca vn cn vit, cc chin lc kh i ng, cch t chc ti liu theo mc ch, cch vit bn nhp, cu trc on vn, bin tp ni dung v vn phong, cch s dng email#K nng vit#Kinh doanh# PDung## 00557000000000289000450002600110000001900050001103900060001602000180002208200060 00408080005000460140007000510020027000580030013000850070035000980220005001332210 02200138005001300160006001500173008000500188009001100193010000500204011001500209 019001400224020000900238020001300247013000700260#VN09.05117#Vi?t#PDung#Vn hc t hiu nhi#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.26#ng ti vinh quang!#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH .#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#248478## 00538000000000277000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020018000340030013000520070017000650220005000820050017000870080018001040090 01100122010000500133011001500138019001400153020001800167020000900185020001300194 039000600207012004000213013000700253#VN09.05118#895.6#^214#14000#Vi?t#Thin ng Tokyo#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura#T.14#Yoshiki Nakamura#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#PDung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#248479## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070036000570220004000930050017000970060012001140080 01800126009001100144010000500155011001500160013000700175019001400182020001800196 020000900214020001300223039000600236#VN09.05119#14000#Vi?t#895.6#^214#Inu Yasha #Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.1#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhu ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a181tr.^b18cm#248480#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PDung## 00559000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510120040000570140007000970190005001040820006001098080005001150020010001200030 01300130007002900143022000500172005001400177006000800191008001800199009001100217 010000500228011001500233019001400248013000700262#VN09.05120#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#PDung#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#14000#Vi?t#89 5.6#^214#Hana Kimi#Truyn tranh#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.18#Nakajo Hisaya# Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#248481## 00509000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020011000800030013000910070 03000104022000400134005001500138006000800153008001800161009001100179010000500190 011001500195019001400210013000700224#VN09.05121#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#PDung#14000#Vi?t#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; C m Vn dch#T.9#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a186tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#248482## 00621000000000301000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900060 00530190005000590820006000648080005000700140007000750020008000820030013000900070 06100103022000500164008001800169009001100187010000500198011001500203012004000218 019001600258005001400274005001300288006001100301013000700312#VN09.05122#Trung Qu c#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#PDung#Vi?t#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tr anh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.47#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#D ch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#248483## 00623000000000301000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900060 00530140007000590190005000660820006000718080005000770020014000820030013000960070 05400109022000500163005001600168005001500184006001500199008001800214009001100232 010000500243011001500248012003500263019001600298013000700314#VN09.05123#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#14500#Vi?t#895.1#^214#Thn binh 3.5#Tru yn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.16#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a134tr.^b1 9cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#248484## 00697000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200240 00470030010000710070014000810140007000950190005001020820006001078080005001130080 00500118009001000123010000500133011001500138013000700153021012600160020001700286 020002300303020002100326020001100347020000900358020001000367039000600377#VN09.05 124#VN09.05125#VN09.05126#Phm Cng Vc#iu phi n... n#Truyn k#Phm C ng Vc#30000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a199tr.^b19cm#248485#Miu t mt cch chn thc v sinh ng v nhng s kin ho hng ca vng t Qung Ni nh thi chng Php, chng M oanh lit#Vn hc hin i#Khng chin chng Php#K hng chin chng M#Qung Ninh#Vit Nam#Truyn k#PDung## 00459000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200130 00440030012000570070011000690140007000800190005000870820010000928080005001020080 00500107009001000112010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166 020001200175039000600187#VN09.05127#VN09.05128#VN09.05129#Trn Chiu#Ngi ci m#Tiu thuyt#Trn Chiu#42000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a304tr. ^b19cm#248486#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00591000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200370 00470070014000840190005000980820007001038080005001100080005001150090019001200100 00500139011001500144013000700159021012700166020001900293020001000312020000900322 039000600331#VN09.05130#VN09.05131#VN09.05132#Mai Thanh Hi#Nhng cu chuyn tn h bo, phn gin#Mai Thanh Hi#Vi?t#327.12#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a3 34tr.^b19cm#248487#Ghi li nhng chng ng hot ng cch mng v nhim v th m lng ln c hy sinh, mt mt ca cc chin s tnh bo Vit Nam#Hot ng tnh bo#ip vin#Vit Nam#PDung## 00468000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200150 00430030012000580070010000700140007000800190005000870820010000928080005001020080 00500107009001900112010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175 020001200184039000600196#VN09.05133#VN09.05134#VN09.05135#Thin Sn#Dng sng ch t#Tiu thuyt#Thin Sn#46000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009 #^a286tr.^b19cm#248488#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 01010000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300150 00560070050000710140007001210190005001280820009001338080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168005001200183005001700195005001700212005001000229 00500170023901300070025602103510026302000210061402000080063502000110064302000120 0654039000600666#VN09.05136#VN09.05137#VN09.05138# hiu thm v Bc H#Sch th am kho#Thu Nguyn, Nguyn Hng Hnh, Nguyn Vn Khoan..#38000#Vi?t#959.7043#^ 214#^aH.#^aLao ng#2009#^a241tr.^b19cm#Thu Nguyn#Nguyn Hng Hnh#Nguyn Vn Khoan#Vit Hng#Nguyn Vit Hng#248489#Gm mt s cu chuyn k v Bc, v cch mng dn tc gii phng v suy ngh ca Bc v ch ngha Mc, v ng li i on kt dn tc, chin tranh du kch, ng Trng Sn, cch mng Php. H Ch Minh vi gio dc vai tr, nhim v ca thanh nin thi k y mnh xy dng t nc v doanh nhn vn ho Vit Nam vi t tng, o c H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c#Thanh nin#H Ch Minh#PDung## 00908000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200270003600300310 00630070034000940140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090 01100156010000500167011001500172006001300187015004100200013000700241021030500248 020000800553020001800561020001100579020001000590039000600600#VN09.05140#VN09.051 39#Trn Th Minh#Sng mnh kho nh n ung#B quyt sng mnh kho hn#Trn Th Minh ; L Duyn Hi dch#40000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a353tr .^b19cm#L Duyn Hi#Da theo cun "n sng cho kho mnh"#248490#Gii thiu c th v nhng nguyn t dinh dng c bn, ngha ca chng i vi sc kho con ngi, phn tch ngun dinh dng ch yu cho tng tui cng nh cch la chn v s dng chng. Ngoi ra cn cp ti s k nhau ca mt s thc phm, dinh dng hp l, cch n ung khoa hc trong 4 ma#n ung#Chm sc sc kho# Dinh dng#Thc phm#PDung## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200100 00480030012000580070015000700140007000850190005000920820010000978080005001070080 00500112009001900117010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180 020001200189039000600201#VN09.05141#VN09.05142#VN09.05143#Nguyn Vn Hc#Bo ng i#Tiu thuyt#Nguyn Vn Hc#48000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aCng an nhn dn #2009#^a287tr.^b19cm#248491#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00956000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200620 00470030028001090070014001370140007001510190005001580820004001638080005001670080 01800172009002300190010000500213011001500218004001400233013000700247021033300254 020000900587020001000596020000900606020000700615020001400622039000600636#VN09.05 144#VN09.05145#VN09.05146#Ng nh Tuyt#Xem tng bit sc kho theo phng p hp thc dng Ohsawa#Gng mt bn khng bao gi#Ng nh Tuyt#24000#Vi?t#138# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a168tr.^b19cm#Ti bn ln 1# 248492#Tm hiu v nhn tng hc v ng dng ca chng trong chn on y hc c truyn, c th chn on bnh qua u, mt, mt, ming, tc, lng, da, tay chn ... Mt s yu t n ung c nh hng to ln n sc kho con ngi, tc ng m nh m n tm l, tinh thn dn ti vic chi phi khuynh hng sng cng nh s phn ca con ngi#Tng s#Chn on#Sc kho#Tm l#Y hc dn tc#PDung## 00686000000000241000450002600110000002600110001100200250002201400070004701900050 00540820010000598080005000690080005000740090021000790100005001000110014001050130 00700119021025000126020001000376020002500386020000900411020001800420039000600438 #VN09.05147#VN09.05148#Lut Giao thng ng b#10000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2009#^a95tr.^b19cm#248493#Gii thiu ton vn qui nh php lut v giao thng ng b. Qui tc giao thng ng b. Kt cu h tng giao thng ng b. Phng tin tham gia, ngi iu khin phng tin giao thng. V n ti ng b. Qun l nh nc v giao thng ng b#Php lut#Lut giao th ng ng b#Vit Nam#Vn bn php lut#PDung## 00743000000000253000450002600110000002600110001100200690002201400070009101900050 00980820010001038080005001130080005001180090021001230100005001440110015001490150 03200164013000700196021023400203020002500437020000700462020000500469020000900474 039000600483#VN09.05149#VN09.05150#405 cu hi dng cho st hch, cp giy php li xe c gii ng b#28000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#200 9#^a167tr.^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#248494#Gm khong 405 cu hi v quy tc giao thng ng b, nghip v vn ti, o c ngh nghip, ngi li xe kinh doanh vn ti, k thut li xe t, cu to v sa cha xe t, bin b o hiu ng b, gii th sa hnh km theo p n#Lut giao thng ng b#Li x e# t#Vit Nam#PDung## 00839000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200310003300700500 00640140007001140190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156005001600171005001100187005001300198005001900211013000700230 02101990023702000070043602000060044302000170044902000090046602000110047502000090 0486039000600495#VN09.05151#VN09.05152#VN09.05153#Gii m b n s sng quanh ta #B.s.: Hong Dng Nhn, Cao T Hi, H Ngc Trm..#38000#Vi?t#001#^214#^aH.#^aL ao ng#2009#^a246tr.^b19cm#Hong Dng Nhn#Cao T Hi#H Ngc Trm#Nguyn Trng Tuyn#248495#Tp hp nhng cu chuyn li l c tht v tm l con ngi v nhn g hin tng b n ca t nhin nhng c gii thch, minh nh bng cch nhn khoa hc thun tu v cch nhn ca tm l con ngi#Tm l#Ngi#Hin tng b n#T nhin#Gii thch#Khoa hc#PDung## 00448000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300270 00510070011000780140007000890190005000960820010001018080005001110080005001160090 01000121010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175020000400184 039000600188#VN09.05154#VN09.05155#V c Hu#Ch c yu thng#100 bi th tr tnh 4 cu#V c Hu#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2009#^a107tr.^b1 8cm#248496#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00498000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300160 00500070034000660140007001000190005001070820012001128080005001240080005001290090 01000134010000500144011001500149005001700164013000700181020001700188020000900205 020001200214039000600226#VN09.05156#VN09.05157#Nguyn Thu Hin#Sng bin#Tp t ruyn ngn#Nguyn Thu Hin, Trng Thu Hng#46000#Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^ aVn hc#2009#^a174tr.^b19cm#Trng Thu Hng#248497#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn ngn#PDung## 00954000000000289000450002600110000002600110001102600110002200201640003300300370 01970140008002340190005002420820010002478080005002570080005002620090018002670100 00500285011001500290013000700305021028600312020001000598020000500608020001600613 020000800629020001100637020001000648039000600658#VL09.01754#VL09.01756#VL09.0175 5#Hng dn thc hin k khai np, quyt ton, min gim, hon, khiu ni, t c o, x pht, thanh tra, kim tra, th tc hnh chnh thu, chnh sch u i thu 2009#Hng dn ng k, cp m s thu...#298000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aLa o ng X hi#2009#^a832tr.^b27cm#248498#Gm cc quy nh hng dn v ng k, k khai, cp m s thu, hng dn quyt ton, min gim thu, cc th tc v ho n, bin lai, t khai chng t khu tr thu. Hng dn v thanh tra, x l v i phm, gii quyt khiu ni, t co trong lnh vc thu. Chnh sch u i v t hu...#Php lut#Thu#Pht hnh chnh#K khai#Quyt ton#Min thu#PDung## 00924000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200440 00470070040000910140007001310190005001380820004001438080005001470080005001520090 01800157010000500175011001500180005001700195015007400212013000700286021028200293 020001500575020001100590020000500601020001000606039000600616#VL09.01757#VL09.017 58#VL09.01759#S nh Thnh#Ti chnh cng v phn tch chnh sch thu#S nh Thnh (ch.b.), Bi Th Mai Hoi#95000#Vi?t#336#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009 #^a492tr.^b27cm#Bi Th Mai Hoi#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Min h. Khoa Ti chnh Nh nc#248499#Nghin cu, phn tch ti chnh cng, hiu ng ca chnh sch ti chnh cng v thu tc ng n tit kim v u t, hnh vi ngi tiu dng, cung lao ng, s giu c, ti sn, thng mi. L thuyt thu , nh thu, phn tch thu, thu cng ty v la chn cu trc ti chnh...#Ti chnh cng#Chnh sch#Thu#Phn tch#PDung## 00905000000000325000450002600110000002600110001100100180002200200270004000300410 00670070083001080050019001910060012002100060015002220060017002370140008002540190 00500262082000600267808000500273008000500278009002300283010000500306011001500311 01300070032602101930033302000190052602000080054502000090055302000110056203900060 0573#VL09.01760#VL09.01761#Glick, Bernard R.#Cng ngh sinh hc phn t#Nguyn l v ng dng ca ADN ti t hp#Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak ; Dch: L Thng... ; Nguyn Mng Hng h..#Pasternak, Jack J.# L Thng#Quyn nh Th i#Nguyn Mng Hng#222000#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a85 6tr.^b27cm#248500#Nhng vn nn tng ca cng ngh sinh hc phn t. Cng ngh sinh hc phn t ca cc h thng vi sinh vt. Cc h thng nhn chun. Quy nh v cp bng sng ch cng ngh sinh hc phn t#Cng ngh sinh hc#Phn t#n g dng#Gio trnh#PDung## 00852000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200080 00358080005000430020034000480070049000820220004001312210022001350050013001570050 01500170005001100185005001700196005001400213004001800227008000500245009002300250 01000050027301100150027801500580029301300070035102101220035802000190048002000090 0499039000600508#VL09.01763#VL09.01762#450000#Vi?t#622.028#^214#Cm nang cng n gh v thit b m#B.s.: Nh Vn Bch, Trn Mnh Xun, H S Giao..#Q.1#Khai th c m l thin#Nh Vn Bch#Trn Mnh Xun#H S Giao#Nguyn Vn Khng#Trn Vn L ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a863tr.^b27cm#TTS ghi: Lin hip Cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam#248501#Nhng vn chung v kha i thc m l thin nh: khai thc bng c gii, sc nc, k thut mi trng tr ong khai thc m#Khai thc l thin#Thit b#PDung## 00820000000000301000450002600110000002600110001100200220002200700370004401400070 00810190005000880820010000938080005001030080005001080090018001130100005001310110 01500136006000900151004001400160015003700174013000700211021023000218020000900448 020000900457020001700466020002000483020000900503039000600512#VL09.01764#VL09.017 65#Tp vn cng gia tin#Tn Vit s.t., lc dch, chnh bin#20000#Vi?t#390.09 597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a103tr.^b27cm#Tn Vit#In ln th 22#B s ch Phong tc c truyn Vit Nam#248502#Gii thiu phong tc th gia tin, gia th n ca Vit Nam v ni dung cc bi vn cng gi, vn cng cc ngy l tt, vn cng trong ngy l khng nh k, vn cng l tang t khi mt n mn tang, cc ngy l tit trong vng tang#Vn khn#Cng gi#Th cng t tin#Phong tc c tru yn#Vit Nam#PDung## 00473000000000253000450002600110000000200080001100300240001900700180004300600130 00610140007000740190005000810820007000868080005000930080018000980090023001160100 00500139011001400144012001600158013000700174020000900181020000900190020001400199 039000600213#VL09.01766#Mo con#Trn 60 hnh dn mu#V Quc Tun dch#V Qu c Tun#15000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a1 4tr.^b28cm#Em tp dn hnh#248503#M thut#Mu gio#Sch mu gio#PDung## 00494000000000265000450002600110000000200080001100300240001900700180004300600130 00610140007000740190005000810820007000868080005000930080018000980090023001160100 00500139011001400144012001600158013000700174020000900181020001400190039000600204 020000900210020000900219#VL09.01767#Tu ho#Trn 60 hnh dn mu#V Quc Tun dch#V Quc Tun#15000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a14tr.^b28cm#Em tp dn hnh#248504#Dn hnh#Sch mu gio#Thanh#M th ut#Mu gio## 00535000000000289000450002600110000000200070001100300240001800700180004200600130 00600140007000730190005000800820007000858080005000920080018000970090023001150100 00500138011001400143012001600157013000700173020000900180020001400189039000600203 020000900209020000900218020000900227020000900236#VL09.01768#Xe ho#Trn 60 hnh dn mu#V Quc Tun dch#V Quc Tun#15000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a14tr.^b28cm#Em tp dn hnh#248505#Dn hnh#S ch mu gio#Thanh#M thut#Mu gio#M thut#Mu gio## 00502000000000265000450002600110000000200160001100300240002700700180005100600130 00690140007000820190005000890820007000948080005001010080018001060090023001240100 00500147011001400152012001600166013000700182020000900189020001400198039000600212 020000900218020000900227#VL09.01769#Cc con th con#Trn 60 hnh dn mu#V Q uc Tun dch#V Quc Tun#15000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a14tr.^b28cm#Em tp dn hnh#248506#Dn hnh#Sch mu gio#Tha nh#M thut#Mu gio## 00815000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200420003900300590 00810070017001400140007001570190005001640820008001698080005001770080005001820090 02300187010000500210011001500215004001800230013000700248021023500255020001800490 020000800508020001500516039000600531#VV09.14315#VV09.14316#Nguyn ng Khoa#400 cu hi v p n trc nghim tin hc#Sch tham kho cho thi tuyn, nng ngch c n b, cng chc#Nguyn ng Khoa#35000#Vi?t#004.076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a138tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#248507#Tp hp 400 cu hi v p n thi trc nghim tin hc dnh cho cn b cng chc thi nng ngch bao gm cc p hn. Khi nim v cng ngh thng tin. H iu hnh Windows, phn mm Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet v th in t#Tin hc vn phng#Cu hi#Sch lu yn thi#Thanh## 00732000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200510 00500030027001010070017001280140007001450190005001520820010001578080005001670080 00500172009002300177010000500200011001500205013000700220021017800227020001900405 020000800424020001600432039000600448#VV09.14317#VV09.14318#VV09.14319#Nguyn n g Khoa#ng dng Microsoft Access trong qun l hnh chnh#H thng thng tin qu n l#Nguyn ng Khoa#45000#Vi?t#352.20285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#200 9#^a228tr.^b21cm#248508#Hng dn s dng phn mm Access trong qun l hnh ch nh, xy dng c s d liu quan h ph hp vi cc bi ton quan h trong cc c quan hnh chnh, doanh nghip va v nh#Qun l hnh chnh#Tin hc#Phn mm Ac cess#Thanh## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020030000560070023000860220004001090050012001130080 00500125009002300130010000500153011001500158012003000173015005200203013000700255 001001000262021020400272020001500476020001000491020000900501039000600510#VV09.14 320#VV09.14322#VV09.14321#86000#Vi?t#352.2#^214#Nhng ngi ng ni u sng#C ng Dng, Nguyn Minh#T.1#Nguyn Minh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a482tr.^ b21cm#T sch "Lnh o v qun l"#Tn tht tc gi: Nguyn Cng Dng, Nguyn V n Minh#248509#Cng Dng#Cun sch vit v cuc i, s nghip, ng gp ca cc nh lnh o trn mi lnh vc kinh t, chnh tr, vn ho, x hi. c kt kin h nghim trong t duy mi xy dng i ng cn b nc ta hin nay#Ngi lnh o#S nghip#Vit Nam#Thanh## 00689000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200310 00510070018000820140007001000190005001070820004001128080005001160080005001210090 02300126010000500149011001500154015006800169013000700237021013200244020000800376 020000900384020001200393039000600405#VV09.14323#VV09.14325#VV09.14324#Nguyn n h Quyn#Sinh l, sinh ho, vi sinh vt#Nguyn nh Quyn#21000#Vi?t#579#^214#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a128tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#248510#Nghin cu tnh cht sinh ho vi sinh v t: trao i, cht ln men, h hp k kh, vi khun ho dng v c, quang hp, c nh nit#Sinh l#Sinh ho#Vi sinh vt#Thanh## 00770000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200270 00500030041000770070017001180140007001350190005001420820009001478080005001560080 00500161009002300166010000500189011001500194013000700209021022500216020000800441 020001900449020001800468039000600486#VV09.14326#VV09.14327#VV09.14328#Nguyn n g Khoa#H thng thng tin qun l#Dng cho cao hc qun l hnh chnh cng#Nguy n ng Khoa#30000#Vi?t#351.0285#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a175tr.^ b21cm#248511#Nn tng c bn ca t chc, qun l h thng thng tin. Nhng vn v thng tin trong qun l. Tng quan h thng thng tin. Nguyn tc xy dng h thng thng tin qun l. Phn tch v thit k h thng thng tin qun l#Qu n l#H thng thng tin#Thng tin qun l#Thanh## 00826000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490070016000740140007000900190005000970820004001028080005001060080005001110090 02300116010000500139011001500144015006800159013000700227021027600234020001100510 020001100521020001000532039000600542#VV09.14329#VV09.14330#VV09.14331#Nguyn Vn Nhn#Phng php khong tng#Nguyn Vn Nhn#67000#Vi?t#549#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a402tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#248512#Nghin cu tnh cht v phng php xc nh kho ng vt nng. p dng phng php phn tch vi quang ph roentgen trong lnh vc nghin cu khong vt. Gii thiu tnh cht l hc, ho hc, dng tp hp v t chc cng sinh ca cc nguyn t t sinh, cc sulfid v sulfo mui#Khong vt#Ng hin cu#Tnh cht#Thanh## 00827000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200200003600700400 00560140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090023001220100 00500145011001500150015004200165005001700207004002700224013000700251021022500258 020000700483020000900490020000900499020001100508039000600519#VV09.14332#VV09.143 33#Phm Quc Ph#Gio trnh cm bin#Phm Quc Ph (ch.b.), Nguyn c Chin#690 00#Vi?t#681#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a328tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Bch khoa H Ni#Nguyn c Chin#In ln th 6, c chnh sa#248513#N hng nguyn l c bn v cc c trng o lng. Mt s loi cm bin nh cm bi n quang, cm bin nhit , cm bin v tr v dch chuyn, cm bin bin dng, cm bin vn tc, cm bin lc, cm bin gia tc v rung...#Vt l#Cm bin# o lng#Gio trnh#Thanh## 00703000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200370003600700270 00730140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090023001280100 00500151011001500156005001200171004002700183013000700210021011500217020001600332 020001000348020001000358020001600368020001100384039000600395#VV09.14334#VV09.143 35#Trn Vn Nhn#Gio trnh cng ngh x l nc thi#Trn Vn Nhn, Ng Th Nga #65000#Vi?t#628.3#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a332tr.^b24cm#Ng Th Nga#In ln th 5, c chnh sa#248514#L thuyt c bn v nhim mi trng n c. Phng php x l nc thi. X l nc thi mt s ngnh cng nghip#Mi tr ng nc#L thuyt#Nc thi#X l nc thi#Gio trnh#Thanh## 00932000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020054000630070018001170220004001352210014001390040 03500153008000500188009002300193010000500216011001500221013000700236005001800243 021034600261020001900607020001000626039000600636#VV09.14336#VV09.14337#69000#Vi ?t#629.8#^214#Nguyn Thng Ng#L thuyt iu khin t ng thng thng v hi n i#Nguyn Thng Ng#Q.1#H tuyn tnh#In ln th 4, c sa cha, b sung#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2009#^a342tr.^b24cm#248515#Nguyn Thng Ng#Khi nim c bn v l thuyt iu khin t ng. Cc tiu chun thng dng nh Hurwitz, Routh, Nyquist kho st n nh cc h iu khin. Phng php xc nh cu t rc v thng s cc i tng. Khi nim v cht lng h iu khin t ng. T ng hp cc h iu khin t ng. Phng php biu trng thi i vi cc h i u khin t ng#iu khin t ng#L thuyt#Thanh## 00859000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010018000450020054000630070018001170220004001352210026001390040 03500165008000500200009002300205010000500228011001500233013000700248021029100255 020001900546020001000565039000600575#VV09.14338#VV09.14339#50000#Vi?t#629.8#^21 4#Nguyn Thng Ng#L thuyt iu khin t ng thng thng v hin i#Nguyn Thng Ng#Q.4#H ti u - H thch nghi#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2009#^a250tr.^b24cm#248516#Ch tiu cht lng nh gi cht lng ti u. Phng php tng hp cc h iu khin thng thng nhm m bo cho h c cht lng ti u. iu khin ti u. c im chung cc bi ton ti u. Kho st mt s h cc tr v xy dng cc h cc tr khc nhau i vi iu khin thch nghi#iu khin t ng#L thuyt#Thanh## 00713000000000241000450002600110000002600110001100200350002200700640005701900050 01210820006001268080005001320080009001370090019001460100005001650110015001700050 03100185006001000216013000700226021021300233020000900446020001000455039000600465 #VV09.14340#VV09.14341#Nghi thc hnh tr i Bi Sm Php#Ging gii ch: i Bi Tm La Ni Xut Tng ; Gii Minh dch#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a254tr.^b24cm#i Bi Tm La Ni Xut Tng#Gii Minh#248517#Sch k inh Pht thuc v mt tn gm ba mc chnh. Nu r danh hiu c qun th m. Kho lc v i bi thn ch v c Quan Th m trc khi tu hnh. Din v i bi thnh tng cng cc cng c v Ch i bi#o Pht#Kinh Pht#Thanh## 00703000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200390003900300250 00780070032001030140007001350190005001420820006001478080005001530080009001580090 01900167010000500186011001500191006000800206013000700214021019300221020000900414 020000800423039000600431#VV09.14342#VV09.14343#Thch Chn Thin#L thuyt nhn t nh qua kinh Tng Pli#Lun n tin s Pht hc#Thch Chn Thin ; Tm Ng dch# 36000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a271tr.^b20cm#Tm Ng#2 48518#Gii thiu t tng v x hi n trc thi c Pht. Khi lc v con ngi i n chn l ca c Pht. Gio l duyn khi v s vn hnh ca duyn k hi. L thuyt nhn tnh ca Pht gio#o Pht#Gio l#Thanh## 00447000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700230 00680050013000910140007001040190005001110820006001168080005001220080009001270090 01900136010000500155011001500160013000700175020000800182020000900190039000600199 #VV09.14345#VV09.14344#VV09.14346#Huyn thut v cc o s Ty Tng#Nguyn Phon g phng tc#Nguyn Phong#46000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009 #^a349tr.^b21cm#248519#Vn hc#o Pht#Thanh## 00750000000000301000450002600110000002600110001100200530002200300790007502900340 01540070032001880050010002200140007002300190005002370820004002428080005002460080 01800251009003500269010000500304011001500309005002100324012005300345013000700398 020001000405020000600415020000700421020001400428039000600442#VV09.14347#VV09.143 48#50 b luyn thi ting Anh 7 - dng trong hc k 2#Sch bi dng cho hc s inh, gio vin c bin son theo chng trnh mi...#50 tests for English 7 se mester 2#Nguyn T, Nguyn Th Thanh Yn#Nguyn T#30000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a180tr.^b24cm#Nguyn Th Than h Yn#B sch 50 luyn thi ting Anh t lp 6 n lp 9#248520#Ting Anh#Lp 7# thi#Sch c thm#Thanh## 00750000000000301000450002600110000002600110001100200530002200300790007502900340 01540070032001880050010002200140007002300190005002370820004002428080005002460080 01800251009003500269010000500304011001500309005002100324012005300345013000700398 020001000405020000600415020000700421020001400428039000600442#VV09.14349#VV09.143 50#50 b luyn thi ting Anh 8 - dng trong hc k 1#Sch bi dng cho hc s inh, gio vin c bin son theo chng trnh mi...#50 tests for English 8 se mester 1#Nguyn T, Nguyn Th Thanh Yn#Nguyn T#29000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a183tr.^b24cm#Nguyn Th Than h Yn#B sch 50 luyn thi ting Anh t lp 6 n lp 9#248521#Ting Anh#Lp 8# thi#Sch c thm#Thanh## 00683000000000289000450002600110000002600110001100200310002200300990005302900340 01520070032001860050010002180050021002280140007002490190005002560820004002618080 00500265008001800270009003500288010000500323011001500328013000700343020001000350 020000600360020000700366020001400373039000600387#VV09.14351#VV09.14352#50 b luyn thi ting Anh 9#Sch bi dng cho hc sinh, gio vin c bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#50 tests for English 9 semester 1#Nguy n T, Nguyn Th Thanh Yn#Nguyn T#Nguyn Th Thanh Yn#34000#Vi?t#428#^214#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a217tr.^b24cm#248522#T ing Anh#Lp 9# thi#Sch c thm#Pdung## 00870000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100220 00440020026000660290021000920070021001130140008001340190005001420820004001478080 00500151008001800156009002300174010000500197011001400202012002600216013000700242 021028600249020001000535020000900545020000800554039000600562#VV09.14355#CDVN.009 96#VV09.14356#CDVN.00995#Montgomery, Lucy Mode#C b Anne Green Gables#Anne of Green Gables#Lucy Mode Montgomery#270000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a95tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#248523#Gm nhng cu chuyn c tch, nhng tc phm vn hc kinh in bng ting Anh t cp c bn n cp trung bnh kh dnh cho ngi mi bt u hc, nhm rn luyn k nng c hiu ting Anh km theo nhng cu hi n tp gip ngi c hc t vn g v hiu c ngha ca tc phm#Ting Anh#c hiu#T vng#Pdung## 00862000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100260 00440020012000700290018000820070025001000140008001250190005001330820004001388080 00500142008001800147009002300165010000500188011001500193012002600208013000700234 021028600241020001000527020000900537020000800546039000600554#VV09.14358#VV09.143 57#CDVN.00997#CDVN.00998#Exupery, Antoine de Saint#Hong t b#The little prince #Antoine de Saint Exupery#520000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a171tr.^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#248524#Gm nhng cu chuy n c tch, nhng tc phm vn hc kinh in bng ting Anh t cp c bn n cp trung bnh kh dnh cho ngi mi bt u hc, nhm rn luyn k nng c hiu ting Anh km theo nhng cu hi n tp gip ngi c hc t vng v hi u c ngha ca tc phm#Ting Anh#c hiu#T vng#Pdung## 00786000000000253000450002600110000002600110001100200460002200300700006801900050 01380820008001438080005001510080005001560090018001610100005001790110014001840150 04400198013000700242021024100249020000800490020000800498020001300506020000700519 039000600526#VV09.14359#VV09.14360#S tay sinh vin hc k I nm hc 2009 - 2010 #Dng cho sinh vin i hc, kho 3 h chnh quy theo h thng tn ch#Vi?t#378. 597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a79tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#248525#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k 1 nm hc 2009 - 201 0, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet#o to#Hc tp#Chng trnh#S tay#PDung## 00787000000000253000450002600110000002600110001100200460002200300700006801900050 01380820008001438080005001510080005001560090018001610100005001790110015001840150 04400199013000700243021024100250020000800491020000800499020001300507020000700520 039000600527#VV09.14361#VV09.14362#S tay sinh vin hc k I nm hc 2009 - 2010 #Dng cho sinh vin i hc, kho 4 h chnh quy theo h thng tn ch#Vi?t#378. 597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cn g nghip H Ni#248526#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trn g i hc cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k 1 nm hc 2009 - 20 10, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng h c tp qua mng Internet#o to#Hc tp#Chng trnh#S tay#PDung## 00788000000000253000450002600110000002600110001100200460002200300720006801900050 01400820008001458080005001530080005001580090018001630100005001810110014001860150 04400200013000700244021024100251020000800492020000800500020001300508020000700521 039000600528#VV09.14363#VV09.14364#S tay sinh vin hc k I nm hc 2009 - 2010 #Dng cho sinh vin cao ng, kho 10 h chnh quy theo h thng tn ch#Vi?t#37 8.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a74tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc C ng nghip H Ni#248527#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca tr ng i hc cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k 1 nm hc 2009 - 2 010, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng h c tp qua mng Internet#o to#Hc tp#Chng trnh#S tay#PDung## 00789000000000253000450002600110000002600110001100200460002200300720006801900050 01400820008001458080005001530080005001580090018001630100005001810110015001860150 04400201013000700245021024100252020000800493020000800501020001300509020000700522 039000600529#VV09.14365#VV09.14366#S tay sinh vin hc k I nm hc 2009 - 2010 #Dng cho sinh vin cao ng, kho 11 h chnh quy theo h thng tn ch#Vi?t#37 8.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a171tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc C ng nghip H Ni#248528#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca tr ng i hc cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k 1 nm hc 2009 - 2010, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet#o to#Hc tp#Chng trnh#S tay#PDung## 00945000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200300 00550070072000850050015001570140007001720190005001790820008001848080005001920080 00500197009001800202010000500220011001500225006001000240005001300250013000700263 01200220027002102500029202000110054202000110055302000090056402000110057302000170 0584039000600601#VV09.14367#VV09.14368#VV09.14369#Burleson, Kimberly S.#Tr thn h triu ph tui teen#Kimberly S. Burleson, Robyn Collins ; Mai Hng dch ; Th i H book h.#Collins, Robyn#39000#Vi?t#332.024#^214#^aH.#^aLao ng X hi#200 9#^a231tr.^b21cm#Mai Hng#Thi H book#248529#B sch Teen lm giu#Gii thiu nhng gng mt doanh nhn tui teen in hnh nc M cng nh nhng k hoch k inh doanh thnh cng ca h nhm rt ra nhng k hoch c th, c tnh ng dng cao v c quyt tm, s t tin bc i trn con ng do chnh mnh vch ra#D oanh nhn#Kinh doanh#K hoch#Thnh cng#Thanh thiu nin#Pdung## 01048000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200230 00460030042000690070062001110140007001730190005001800820006001858080005001910080 00500196009001800201010000500219011001500224006000900239012002200248005001600270 00600100028601300070029602103570030302000110066002000110067102000110068202000110 0693039000600704#VV09.14370#VV09.14372#VV09.14371#Gray, Farrah#Triu ph la 14 tui#Ph tan 7 ng nhn cn tr teen thnh t#Farrah Gray ; Dch: inh Nga, Th u Duyn ; Trn Thanh Thu h.#49000#Vi?t#650.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009 #^a322tr.^b21cm#inh Nga#B sch Teen lm giu#Trn Thanh Thu#Thu Duyn#248530# a ra nhng chin lc c th nhm gip bn khc phc 7 ng nhn v s may mn, cng vic, danh ting, tin bc, n nn, cc vn v th trng chng khon v vic lm ph Wall... vi l l sng sut cng nhng tri nghim ca mt doan h nhn thnh t tr, gip bn khm ph ra tim nng ca chnh mnh, t c nh ng g m c vn ti thnh cng#Kinh doanh#Chin lc#Thnh cng#Doanh nhn #Pdung## 00931000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200150 00480030024000630070078000870050015001650140007001800190005001870820004001928080 00500196008000500201009001800206010000500224011001500229006001000244005001300254 00600110026701300070027802102600028502000100054502000110055502000100056602000110 0576039000600587#VV09.14373#VV09.14374#VV09.14375#Canfield, Jack#Ngi nam chm# B mt ca lut hp dn#Jack Canfield, D. D. Watkins ; Dch: Thu Huyn, Thanh Mi nh ; Thi H book h.#Watkins, D. D.#39000#Vi?t#158#^214#^aH.#^aLao ng X hi #2009#^a191tr.^b21cm#Thu Huyn#Thi H book#Thanh Minh#248531#Hng dn v ch r a nhng vic cn lm thu ht nhng th bn mun vo cuc sng ca mnh, t gip bn tng bc nhn ra mc tiu, kht vng m bn mong mun vn ti, hiu thm v bn thn mnh, xc nh r mc ch v hnh ng, tin tng thnh cn g#Cuc sng#Tm l hc#Hnh ng#Thnh cng#PDung## 00924000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200220 00530030041000750070051001160140007001670190005001740820006001798080005001850080 00500190009001800195010000500213011001500218006000900233005001100242013000700253 021032400260020001100584020000800595020001300603039000600616#VV09.14376#VV09.143 78#VV09.14377#Philip Van Munching#Nghe b ny, con gi!#Nhng iu v cuc sng b mun con bit#Philip Van Munching ; Kiu Vn dch ; inh Nga h.#31000#Vi?t# 155.5#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a174tr.^b21cm#Kiu Vn#Thanh Minh#248532 # cp ti nhiu thng tin mi m dnh cho cc em gi vi nhng cm thng, chia s vi cc c b tui mi ln v nhiu vn nhy cm nh: vt cht, s phn, v p, bn trai, tnh dc, nim tin... v phn on, ngn chn nhng him ho t Internet, t cc t nn x hi khc nhm gip cc em tr thnh ngi nh mong mun#Tm l hc#Con gi#Tui mi ln#Pdung## 00941000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200200 00470030028000670070077000950140007001720190005001790820008001848080005001920080 00500197009001800202010000500220011001500225005001700240012002200257005001400279 00600120029300500080030501300070031302102260032002000120054602000090055802000100 0567039000600577020000800583#VV09.14379#VV09.14381#VV09.14380#Bundlie, Mike#Con s giu hn cha#Gip teen c lp ti chnh#Mike Bundlie, Kevin O'Donnell, Bart Diliddo ; Thanh Xuyn dch ; T Oanh h.#35000#Vi?t#332.024#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a178tr.^b21cm#O'Donnell, Kevin#B sch Teen lm giu#Diliddo, Bar t#Thanh Xuyn#T Oanh#248533#Phn tch, chia s nhng kinh nghim qu gi nhm g ip cc bn tr hc cch kim tin, tiu tin, tit kim tin, u t tin mt c ch hiu qu nht v lm ch c chnh mnh cng nh nhanh chng ginh c c lp ti chnh#Kinh nghim#Lm giu#Ti chnh#Pdung#Tin t## 00681000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200150 00470070014000620140007000760190005000830820006000888080005000940080005000990090 01800104010000500122011001500127013000700142021023400149020000900383020000700392 020001000399039000600409#VV09.14382#VV09.14383#VV09.14384#Hunh Vn Sn#Rubic t nh yu#Hunh Vn Sn#33000#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a230tr. ^b20cm#248534#Gm nhiu cu hi, tnh hung c th thng gp trong tnh yu v a ra nhng hng gii quyt cng nh tham gia t vn gip cho mi c nhn t g ii quyt nhng vn tnh cm theo hng c li trn cuc hnh trnh i tm h nh phc#Tnh yu#T vn#Hnh phc#Pdung## 00977000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200180 00520030055000700070038001250140007001630190005001700820006001758080005001810080 00500186009001800191010000500209011001500214006001300229013000700242021037200249 020001100621020001600632020001000648020001100658039000600669#VV09.14385#VV09.143 86#VV09.14387#Summerfield, Trish#Lng knh tm hn#Cc k nng v bi tp suy ng m v pht trin bn thn#Trish Summerfield ; Phm Th Sen dch#25000#Vi?t#158. 1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a182tr.^b21cm#Phm Th Sen#248535#Tm hiu n hng b quyt, ngh thut sng nhm gip cc bn tr c thm hnh trang sng, c ng c k nng tr tu cm xc, loi b ni s hi v ghen t, m lng tha th, b it qu trng bn thn, trung thc trong cc mi quan h, quan tm ti ngi kh c, vt qua cc ti cao ngo i ht hnh trnh cuc i mnh mt cch tch c c, l cha kho ca thnh cng, hnh phc#Tm l hc#Ngh thut sng#Hnh phc#T hnh cng#Pdung## 00904000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200350 00470070061000820140007001430190005001500820006001558080005001610080005001660090 01800171010000500189011001500194013000700209021032500216020001100541020000900552 020000900561020000800570020001000578020000800588039000600596#VV09.14388#VV09.143 89#VV09.14390#Hunh Vn Sn#i thoi vi ci ti ca tui tr#Hunh Vn Sn (ch .b.), Nguyn Th M Hnh, Bin Chng Dng#23000#Vi?t#155.5#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a151tr.^b20cm#248536#Gii m nhng b n v tm l ca tui tr di gc nhn pht trin ca ci ti, gia c nhn v s chun mc qua li sng hin i, tnh yu hin i, gii tnh, kht vng, vn ho, thi trang, quan ni m v t do, cm xc... ca tui tr nhm hiu bit, nhn thc su hn v tm l la tui v sng c gi tr, tch cc hn#Tm l hc#Tui tr#Li sng#Vn ho#N hn thc#Ci ti#Pdung## 00914000000000325000450002600110000002600110001100100100002200200270003200300630 00590070049001220140007001710190005001780820006001838080005001890080005001940090 01800199010000500217011001500222006001300237005001300250013000700263021024400270 02000110051402000190052502000090054402000100055302000090056302000100057203900060 0582#VV09.14391#VV09.14392#S. Yamuna#Sao chng ai chu hiu con#Tm sinh l tui mi ln v li khuyn dnh cho cc bc cha m#S. Yamuna ; Bi Linh Hu dch ; V Trng i h.#33000#Vi?t#155.5#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a206tr.^b21c m#Bi Linh Hu#V Trng i#248537# cp ti mt s vn quan trng thng g p tr v thnh nin, c bit l thi k chuyn giao gia tui u th v tui trng thnh, vn gio dng, hc hnh, gii tnh, tnh dc, chm sc sc kho , k nng sng, khong cch giao tip#Tm l hc#Tui v thnh nin#Gio dc#Gi i tnh#Sc kho#Giao tip#Pdung## 00749000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200240003600700140 00600140007000740190005000810820006000868080005000920080005000970090018001020100 00500120011001500125013000700140021033200147020001100479020001100490039000600501 #VV09.14393#VV09.14394#Hunh Vn Sn#Bn tr v k nng sng#Hunh Vn Sn#23000 #Vi?t#158.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a143tr.^b20cm#248538#Cht lc nh ng k nng sng cn thit v hu ch dnh cho cc bn tr bao gm: s t tin, bi t cch qun l thi gian, i din vi khng hong, gii to cng thng, b quy t thuyt trnh hiu qu, t duy sng to, pht huy ni lc c nhn, bit lng n ghe, ng x tinh t, hc cch chp nhn ngi khc v cn c k nng hp tc...# Thanh nin#Thnh cng#Pdung## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010010000540020041000640070015001050220004001200080 00500124009001800129010000500147011001500152013000700167005001000174021035600184 020001000540020001100550020000700561020000900568020000700577039000600584#VV09.14 395#VV09.14396#VV09.14397#39000#Vi?t#158#^214#Hong Kim#135 k xo lm vic ca ngi thng minh#Hong Kim b.s.#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a255tr.^b21cm# 248539#Hong Kim#Tm hiu nhiu phng thc thnh cng qua cc v d thc t v nhng k xo lm vic ca ngi thng minh, bao gm tri thc nhiu mt v cch x s, cch giao tip, ti ngoi giao, chin thut tm l... v quan trng l lm ngi tt t gip cho mi ngi tm c trng thi tm l tt nht, sn sn g ng ph vi nhng vic kh gp phi trong cuc i#Cuc sng#Thnh cng#K xo #B quyt#ng x#PDung## 00788000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200560003600700360 00920140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090018001560100 00500174011001500179005002100194004003000215013000700245021020600252020001800458 020000800476020002000484039000600504#VV09.14398#VV09.14399#Cao Thu Xim#Cu hi trc nghim v bi tp kinh t hc vi m phn 2#Cao Thu Xim, Nguyn Th Tng Anh#30000#Vi?t#338.5#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a215tr.^b21cm#Nguyn Th Tng Anh#Ti bn, c sa cha, b sung#248540#Hng dn gii cc bi tp kinh t hc vi m: Phn tch cu; La chn trong iu kin ri ro; l thuyt hng; C u trc th trng; Th trng yu t sn xut; Vai tr chnh ph trong nn kinh t th trng#Kinh t hc vi m#Bi tp#Cu hi trc nghim#Pdung## 00701000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450070012000650190005000770820007000828080005000890080005000940090018000990100 00500117011001500122015004100137013000700178021019600185020001100381020000900392 020000800401020000800409039000600417#VV09.14400#VV09.14401#VV09.14402#L Th Dun g#Tm l hc lao ng#L Th Dung#Vi?t#331.01#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^ a215tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#248541#Khi qut v tm l hc lao ng. Hot ng nhn thc ca ngi lao ng. Nhn cch ngi lao ng . Mt s vn tm l hc trong t chc lao ng khoa hc v tm l hc qun l tp th lao ng#Tm l hc#Lao ng#T chc#Qun l#Pdung## 00683000000000289000450002600110000002600110001100200310002200300990005302900340 01520070032001860050010002180050021002280140007002490190005002560820004002618080 00500265008001800270009003500288010000500323011001500328013000700343020001000350 020000600360020000700366020001400373039000600387#VV09.14353#VV09.14354#50 b luyn thi ting Anh 9#Sch bi dng cho hc sinh, gio vin c bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#50 tests for English 9 semester 2#Nguy n T, Nguyn Th Thanh Yn#Nguyn T#Nguyn Th Thanh Yn#33000#Vi?t#428#^214#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a209tr.^b24cm#248542#T ing Anh#Lp 9# thi#Sch c thm#Pdung## 00715000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020006000430070116000490220004001650050016001690050015001850060012002000050 01700212008000500229009001800234010000500252011001500257012002700272013000700299 02000170030602000170032302000160034002000090035602000110036502000070037603900060 0383#VV09.14403#VV09.14404#Vi?t#398.209597#^214#Sa Ea#Ht k: Katr Th Cung, K atr Th Snh ; S.t.: S Vn Ngc... ; S Vn Ngc phin m, dch ; S Th Gia T rang h..#Q.1#Katr Th Cung#Katr Th Snh#S Vn Ngc#S Th Gia Trang#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2009#^a969tr.^b24cm#Kho tng s thi Ty Nguyn#248543#Vn hc d n gian#Dn tc thiu s#Dn tc Gia Rai#Vit Nam#Ty Nguyn#S thi#PDung## 00715000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020006000430070116000490220004001650050016001690050015001850060012002000050 01700212008000500229009001800234010000500252011001500257012002700272013000700299 02000170030602000170032302000160034002000110035602000090036702000070037603900060 0383#VV09.14405#VV09.14406#Vi?t#398.209597#^214#Sa Ea#Ht k: Katr Th Cung, K atr Th Snh ; S.t.: S Vn Ngc... ; S Vn Ngc phin m, dch ; S Th Gia T rang h..#Q.2#Katr Th Cung#Katr Th Snh#S Vn Ngc#S Th Gia Trang#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2009#^a913tr.^b24cm#Kho tng s thi Ty Nguyn#248544#Vn hc d n gian#Dn tc thiu s#Dn tc Gia Rai#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#PDung## 00785000000000337000450002600110000002600110001100200140002200701000003600500100 01360050011001460050010001570060012001670060011001790190005001900820011001958080 00500206008000500211009001800216010000500234011001600239012004000255015006500295 01300070036002000170036702000170038402000130040102000110041402000090042502000070 0434039000600441#VV09.14407#VV09.14408#Dm Bng Mlan#Y Nuh Ni ht k ; S.t.: Hng K, Y Wn Kna ; Y Wn Kna phin m ; Dch: Y Bli Kbur, Y Chen Ni#Y Nuh N i# Hng K#Y Wn Kna#Y Bli Kbur#Y Chen Ni#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1438tr.^b24cm#Kho tng s thi Ty Nguyn. S thi #TTS ghi : Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#248545#Vn hc dn gian #Dn tc thiu s#Dn tc #Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#Pdung## 00692000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020055000430070083000980220004001810050010001850050011001950050011002060050 00800217006000900225008000500234009001800239010000500257011001600262013000700278 02000170028502000170030202000140031902000110033302000090034402000070035303900060 0360#VV09.14409#VV09.14410#Vi?t#398.209597#^214#Con diu l cp Bing con Jri = Klng pit Bing kon Jri#iu Klt ht k ; Hng K s.t. ; Phin m: iu Phc , Th Mai ; iu Ku dch#Q.1#iu Klt# Hng K#iu Phc#Th Mai#iu Ku#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1215tr.^b24cm#248546#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#PDung## 00692000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020055000430070083000980220004001810050010001850050011001950050011002060050 00800217006000900225008000500234009001800239010000500257011001600262013000700278 02000170028502000170030202000140031902000110033302000090034402000070035303900060 0360#VV09.14411#VV09.14412#Vi?t#398.209597#^214#Con diu l cp Bing con Jri = Klng pit Bing kon Jri#iu Klt ht k ; Hng K s.t. ; Phin m: iu Phc , Th Mai ; iu Ku dch#Q.2#iu Klt# Hng K#iu Phc#Th Mai#iu Ku#^ aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a1203tr.^b24cm#248547#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#PDung## 00691000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020015000430070109000580220004001670050021001710050014001920060021002060060 01600227008000500243009001800248010000500266011001600271013000700287020001700294 020001700311020001600328020001100344020000900355020000700364039000600371#VV09.14 413#VV09.14414#Vi?t#398.209597#^214#Awi Ni Tilr#Chamaliaq Thq Jing ht k ; S.t.: Ng c Thnh... ; Phin m, dch: Chamaliaq Riya Tinq, Trn Kim Hong# Q.1#Chamaliaq Thq Jing#Ng c Thnh#Chamaliaq Riya Tinq#Trn Kim Hong#^aH. #^aKhoa hc x hi#2009#^a1605tr.^b24cm#248548#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s #Dn tc Gia Rai#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#PDung## 00691000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020015000430070109000580220004001670050021001710050014001920060021002060060 01600227008000500243009001800248010000500266011001600271013000700287020001700294 020001700311020001600328020001100344020000900355020000700364039000600371#VV09.14 416#VV09.14415#Vi?t#398.209597#^214#Awi Ni Tilr#Chamaliaq Thq Jing ht k ; S.t.: Ng c Thnh... ; Phin m, dch: Chamaliaq Riya Tinq, Trn Kim Hong# Q.2#Chamaliaq Thq Jing#Ng c Thnh#Chamaliaq Riya Tinq#Trn Kim Hong#^aH. #^aKhoa hc x hi#2009#^a1553tr.^b24cm#248549#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s #Dn tc Gia Rai#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#PDung## 00831000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200290003700300500 00660070021001160140008001370190005001450820004001508080005001540080005001590090 01800164010000500182011001600187015006100203013000700264021025100271020000800522 020000800530020000900538039000600547#VV09.14417#VV09.14418#Hong Anh Nhn#Tng h p tc ph lng i An#X Hong Lng - huyn Hong Ho - tnh Thanh Ho#Hong A nh Nhn ch.b.#230000#Vi?t#929#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a1195tr.^b24cm# TTS ghi: Hi ng hng lng i An ti thnh ph Thanh Ho#248550#Tng hp 36 tc ph ca lng i An vi ni dung chi tit v phn cnh, phn chi, phn i, ngy sinh, ngy mt, gi, m tng. Ni tc ph km theo nh lng m, nh th ho c bn th t nhm ghi du n v s th phng t tin hin nay ca cc dng tc#L ch s#Dng h#Vit Nam#Pdung## 00765000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100050003300200110 00380290017000490070029000660140007000950190005001020820006001078080005001130080 00500118009001100123010000500134011001500139006001700154013000700171021026300178 020000900441020000900450020001000459039000600469#VV09.14419#VV09.14421#VV09.1442 0#Osho#Zorba Pht#Zorba the Buddha#Osho ; Nguyn nh Hch dch#60000#Vi?t#294. 3#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a440tr.^b21cm#Nguyn nh Hch#248551#Gm nhng thu yt ging ca nh huyn mn n ni ting Osho dnh cho cc t v nhng ng i tm kim tm linh, v mi kha cnh thc ca vic pht trim tm thc con ng i, v truy tm tm linh ca con ngi hin i chng nghim bn th trong Ph t trng#o Pht#Tm linh#Bi ging#Pdung## 00754000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200210 00490070027000700050010000970140007001070190005001140820006001198080005001250080 00500130009001100135010000500146011001500151013000700166021024500173020001700418 020000800435020000700443020000800450039000600458#VV09.14422#VV09.14423#VV09.1442 4#Nguyn Ngc Ln#Bi lun ting Trung#Nguyn Ngc Ln, Anh Dng#Anh Dng#3000 0#Vi?t#495.1#^214#^aH.#^aThi i#2009#^a202tr.^b21cm#248552#Gii thiu cc bi lun ting Trung theo nhiu ch khc nhau v c sp xp theo th t tng d n t s cp n trung, cao cp nhm tng vn hiu bit t vng, cu trc cu v rn luyn k nng tc vn, thuyt trnh cc ch lun cn thit#Ting Trung Q uc#Bi vn#Ch #T vng#Pdung## 00506000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200280 00460070030000740140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146019001000161006001100171013000700182020001600189 020000500205020001200210039000600222#VV09.14425#VV09.14427#VV09.14426#Verne, Jul es#80 ngy vng quanh th gii#Jules Verne ; Thu Dng dch#38000#Vi?t#843#^21 4#^aH.#^aThi i#2009#^a295tr.^b21cm#Dch Php#Thu Dng#248553#Vn hc cn i#Php#Truyn ngn#Pdung## 00633000000000241000450002600110000000200230001100300600003401900050009408200080 00998080005001070080005001120090019001170100005001360110014001410130007001550210 17200162020001700334020000800351020000700359020000400366020001500370039000600385 #VV09.14428#Sch hng dn lm th#i hi Th thao chu trong nh ln th 3 - Vit Nam 2009#Vi?t#794.075#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a63tr.^b21cm#2485 54#Hng dn qui trnh cp th, cch s dng v cc hng dn hon thnh n ng k xin cp th v mu danh sch ngi tham d i hi th thao chu trong nh ln th 3#Th dc th thao#ng k#Chu #Th#Sch hng dn#Pdung## 00843000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200070 00388080005000450020021000500030032000710070061001030220004001640050016001680050 01400184005001400198005001900212008000500231009001900236010000500255011001500260 01300070027502101620028202000100044402000080045402000090046202000170047102000110 0488039000600499#VV09.14429#VV09.14431#VV09.14430#Vi?t#491.78#^214#Gio trnh ti ng Nga#Dnh cho sinh vin i hc TDTT#B.s.: Th Minh Tm (ch.b.) V Quang H in, m Th Duyt..#T.1# Th Minh Tm#V Quang Hin#m Th Duyt#Nguyn Hon g Trung#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a191tr.^b21cm#248555#Gii thiu 18 bi hc ting Nga, c th rn luyn ng m, t php, c php, t vng, thut ng v cc mu cu n gin n phc tp chuyn ngnh th dc th thao#Ting Nga#T vng#N g php#Th dc th thao#Gio trnh#PDung## 00824000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200070 00388080005000450020021000500030032000710070061001030220004001640050016001680050 01400184005001400198005001900212008000500231009001900236010000500255011001500260 01300070027502101430028202000100042502000080043502000090044302000170045202000110 0469039000600480#VV09.14432#VV09.14433#VV09.14434#Vi?t#491.78#^214#Gio trnh ti ng Nga#Dnh cho sinh vin i hc TDTT#B.s.: Th Minh Tm (ch.b.) V Quang H in, m Th Duyt..#T.2# Th Minh Tm#V Quang Hin#m Th Duyt#Nguyn Hon g Trung#^aH.#^aTh dc Th thao#2009#^a254tr.^b21cm#248556#Gm 19 bi hc ting Nga nhm rn luyn nhng kin thc c bn v ng m, ng php, t vng, thut ng , bi kho chuyn ngnh th dc th thao#Ting Nga#T vng#Ng php#Th dc th thao#Gio trnh#PDung## 00521000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200290 00240030032000530290043000850070009001280220004001370050009001410080005001500090 02600155010000500181011001400186013000700200020001000207020000900217020000900226 020001400235039000600249#6000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh#Bi n son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#Thin n#Q.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#248557#Ting An h#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00521000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200290 00240030032000530290043000850070009001280220004001370050009001410080005001500090 02600155010000500181011001400186013000700200020001000207020000900217020000900226 020001400235039000600249#6000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh#Bi n son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#Thin n#Q.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#248558#Ting An h#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00521000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200290 00240030032000530290043000850070009001280220004001370050009001410080005001500090 02600155010000500181011001400186013000700200020001000207020000900217020000900226 020001400235039000600249#6000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh#Bi n son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#Thin n#Q.3#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#248559#Ting An h#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00527000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200350 00240030032000590290043000910070009001340220004001430050009001470080005001560090 02600161010000500187011001400192013000700206020001000213020000900223020000900232 020001400241039000600255#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh l p 1#Bin son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#T hin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a23tr.^b24cm#248560#Ti ng Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00527000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200350 00240030032000590290043000910070009001340220004001430050009001470080005001560090 02600161010000500187011001400192013000700206020001000213020000900223020000900232 020001400241039000600255#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh l p 1#Bin son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#T hin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a23tr.^b24cm#248561#Ti ng Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00527000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200350 00240030032000590290043000910070009001340220004001430050009001470080005001560090 02600161010000500187011001400192013000700206020001000213020000900223020000900232 020001400241039000600255#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh l p 2#Bin son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#T hin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a23tr.^b24cm#248562#Ti ng Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00527000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200350 00240030032000590290043000910070009001340220004001430050009001470080005001560090 02600161010000500187011001400192013000700206020001000213020000900223020000900232 020001400241039000600255#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh l p 2#Bin son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#T hin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a23tr.^b24cm#248563#Ti ng Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00527000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200350 00240030032000590290043000910070009001340220004001430050009001470080005001560090 02600161010000500187011001400192013000700206020001000213020000900223020000900232 020001400241039000600255#6000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh l p 3#Bin son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#T hin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#248564#Ti ng Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00527000000000265000450001400060000001900050000608200080001180800050001900200350 00240030032000590290043000910070009001340220004001430050009001470080005001560090 02600161010000500187011001400192013000700206020001000213020000900223020000900232 020001400241039000600255#6000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p ting Anh l p 3#Bin son theo b sch Let's go#Let's practice elegant English handwriting#T hin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#248565#Ti ng Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00418000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700050009000740080005000830090026000880100 00500114011001400119013000700133020001000140020000600150020001400156039000600170 #VV09.14435#7000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^b24cm#248566#K chuyn#Lp 1#Sc h c thm#PDung## 00418000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700050009000740080005000830090026000880100 00500114011001400119013000700133020001000140020000600150020001400156039000600170 #VV09.14436#7000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Thin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^b24cm#248567#K chuyn#Lp 1#Sc h c thm#PDung## 00418000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700050009000740080005000830090026000880100 00500114011001400119013000700133020001000140020000600150020001400156039000600170 #VV09.14437#7000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^b24cm#248568#K chuyn#Lp 1#Sc h c thm#PDung## 00418000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110013000700124005000900131020001000140020000600150020001400156039000600170 #VV09.14438#7000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Thin n#T.1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^b24cm#248569#Thin n#K chuyn#Lp 3#Sc h c thm#PDung## 00418000000000241000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110005000900124013000700133020001000140020000600150020001400156039000600170 #VV09.14439#7000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Thin n#T.2#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^b24cm#Thin n#248570#K chuyn#Lp 3#Sc h c thm#PDung## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020031000470070044000780220004001220050019001260050009001450050 01400154008000500168009002600173010000500199011001400204013000700218020001000225 020000900235020001400244039000600258#VV09.14440#VV09.14441#19000#Vi?t#372.652#^ 214# hc tt let's learn English#ng Th Yn Trang, Hong H, Nguyn Phng#Q .1#ng Th Yn Trang#Hong H#Nguyn Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a99tr.^b24cm#248571#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020031000470070044000780220004001220050019001260050009001450050 01400154008000500168009002600173010000500199011001500204013000700219020001000226 020000900236020001400245039000600259#VV09.14442#VV09.14443#19000#Vi?t#372.652#^ 214# hc tt let's learn English#ng Th Yn Trang, Hong H, Nguyn Phng#Q .2#ng Th Yn Trang#Hong H#Nguyn Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a131tr.^b24cm#248572#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00563000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020018000320070043000500220004000930050013000970050015001100050013001250080 00500138009002600143010000500169011001500174013000700189020001100196020000800207 020000800215020001200223020000600235020001400241039000600255#VV09.14444#25000#V i?t#807#^214#Hc tt ng vn 9#Phm An Min, Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.1#Ph m An Min#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a165 tr.^b24cm#248573#Ting Vit#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#PDun g## 00613000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030022000510070035000730220004001080050012001120050011001240050 01000135004001800145008000500163009002600168010000500194011001500199013000700214 02000110022102000080023202000080024002000070024802000120025502000140026703900060 0281#VV09.14445#28500#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 11#Chng trnh nng cao#L Anh Xun, Phng Mai, Ng Thanh#T.1#L Anh Xun#Phng Mai#Ng Thanh#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a199tr.^b24cm#248574#Ting Vit#Ng vn#Vn hc#Lp 11#Tp lm vn#Sch c thm#PDung## 00676000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320030019000510070055000700220004001250050012001290050014001410050 01100155005000800166005001000174004001800184008000500202009002600207010000500233 01100150023802000110025302000080026402000080027202000120028002000070029202000140 0299039000600313013000700319#VV09.14446#28500#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 12# Chng trnh chun#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L Huy, Trng Hun..#T.1#L Anh Xun#Nguyn L Huy#Trng Hun#Tr Sn#Qunh Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a188tr.^b24cm#Ting Vit#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn #Lp 12#Sch c thm#PDung#248575## 00495000000000265000450002600110000000200330001100700160004400500160006001400070 00760190005000830820008000888080005000960080005001010090026001060100005001320110 01500137004001800152013000700170020000800177020000600185020000800191020001000199 020001400209039000600223#VV09.14447#Hng dn gii bi tp ho hc 9#Trn Trung Ninh#Trn Trung Ninh#28000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#200 9#^a186tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248576#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Ho v c#Sch c thm#Pdung## 00576000000000289000450002600110000000200340001100300220004500700330006700500160 01000140007001160190005001230820008001288080005001360080005001410090026001460100 00500172011001500177004001800192005001600210013000700226020000800233020000700241 020000800248020001000256020001400266039000600280#VV09.14448#Hng dn gii bi t p ho hc 10#Chng trnh nng cao#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Hun#Trn Trung Ninh#23000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a151tr.^b24cm #Ti bn ln th 2#Nguyn Th Hun#248577#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Ho v c#Sch c thm#Pdung## 00632000000000313000450002600110000000200330001100700520004400500170009601400070 01130190005001200820008001258080005001330080005001380090026001430100005001690110 01500174004001800189005001300207005001800220005001400238013000700252020000700259 020000700266020000800273020000700281020001000288020001400298039000600312#VV09.14 449#Hng dn gii bi tp vt l 10#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hon g Hng..#V Th Pht Minh#30000#Vi?t#531.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a204tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu#248578#Vt l#Lp 10#Bi tp#C hc#Nhit hc#Sch c thm#PDung## 00646000000000313000450002600110000000200330001100300210004400700620006500500150 01270140007001420190005001490820009001548080005001630080005001680090026001730100 00500199011001500204004001800219005001500237005001400252005001200266013000700278 020000500285020000700290020000700297020000800304020001400312039000600326#VV09.14 450#Hng dn gii bi tp i s 10#Tm tt l thuyt...#B.s.: Nguyn Vn Lc ( ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng..#Nguyn Vn Lc#33000#Vi?t#512.0076#^214 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a223tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#248579#Ton#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#P Dung## 00621000000000301000450002600110000000200260001100300210003700700600005800500150 01180140007001330190005001400820008001458080005001530080005001580090026001630100 00500189011001500194005001500209005001200224005001400236005001200250013000700262 020001500269020000800284020000700292020001400299039000600313#VV09.14451#Gii bi tp gii tch 12#Tm tt l thuyt...#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hong Ngc c, V on Kt..#Nguyn Vn Lc#35000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2009#^a246tr.^b24cm#Hong Ngc c#V on Kt#Thi Vn Chung#L Th Li n#248580#Ton gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#PDung## 00650000000000301000450002600110000000200360001100300560004700700530010300500150 01560140007001710190005001780820006001838080005001890080005001940090026001990100 00500225011001500230005001900245005001500264005001100279013000700290020000500297 020000600302020000800308020001200316020001400328039000600342#VV09.14452#45 b bi tp trc nghim ton 5#900 bi tp ton trc nghim chn lc v hng dn g ii#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Nguyn c Ho..#Nguyn c Tn#31000#V i?t#372.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a228tr.^b24cm#Trn Th Kim C ng#Nguyn c Ho#T Th Yn#248581#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#PDung## 00769000000000325000450002600110000002600110001100200700002200300580009200700680 01500050015002180140007002330190005002400820008002458080005002530080005002580090 02600263010000500289011001500294005001900309005001600328005001800344013000700362 02000050036902000110037402000100038502000200039502000080041502000140042303900060 0437#VV09.14453#VV09.14454#Cc phng php in hnh gii ton nguyn hm, tch phn v ng dng#Sch dng cho hc sinh kh, gii, hc sinh chuyn ton...#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Nguyn Dng Hong, Hong Ngc Cnh..#Nguyn Vn Lc#23 000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a166tr.^b24cm#Nguyn Dng Hong#Hong Ngc Cnh#Nguyn Ngc Giang#248582#Ton#Nguyn hm#Tch phn# Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00491000000000265000450002600110000000200330001100700160004400500160006001400070 00760190005000830820008000888080005000960080005001010090026001060100005001320110 01500137004001400152013000700166020000800173020000600181020000800187020001000195 020001400205039000600219#VV09.14455#Hng dn gii bi tp ho hc 8#Trn Trung Ninh#Trn Trung Ninh#19000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#200 9#^a129tr.^b24cm#Ti bn th 2#248583#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Ho v c#Sch c t hm#PDung## 00600000000000301000450002600110000000200340001100300190004500700430006400500160 01070140007001230190005001300820008001358080005001430080005001480090026001530100 00500179011001500184004001400199005001100213005001400224013000700238020000800245 020000700253020000800260020001000268020001400278039000600292#VV09.14456#Hng d n gii bi tp ho hc 10#Chng trnh chun#Trn Trung Ninh, V Th Lan, Phm N gc Sn#Trn Trung Ninh#18000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a120tr.^b24cm#Ti bn th 2#V Th Lan#Phm Ngc Sn#248584#Ho hc#Lp 10 #Bi tp#Ho v c#Sch c thm#PDung## 00713000000000325000450002600110000000200350001100300560004600700620010200500150 01640140007001790190005001860820009001918080005002000080005002050090026002100100 00500236011001500241005001500256005001400271005001200285005001600297004001800313 01300070033102000050033802000090034302000070035202000080035902000140036703900060 0381#VV09.14457#Hng dn gii bi tp hnh hc 11#Tm tt l thuyt, bi tp c n bn, cu hi trc nghim#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xu n ng..#Nguyn Vn Lc#23000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a145tr.^b24cm#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trn Quang Tin#T i bn ln th 2#248585#Ton#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00743000000000337000450002600110000000200460001100300560005700700620011300500150 01750140007001900190005001970820009002028080005002110080005002160090026002210100 00500247011001500252005001500267005001400282005001200296005001500308004001800323 01300070034102000050034802000070035302000100036002000080037002000070037802000140 0385039000600399#VV09.14458#Hng dn gii bi tp i s v gii tch 11#Tm t t l thuyt, bi tp cn bn, cu hi trc nghim#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng..#Nguyn Vn Lc#24000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a160tr.^b24cm#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#Ti bn ln th 2#248586#Ton#i s#Gii tch#Bi tp#Lp 1 1#Sch c thm#PDung## 00601000000000301000450002600110000000200210001100700570003200500130008901400070 01020190005001090820004001148080005001180080005001230090026001280100005001540110 01500159005001000174005001600184005001300200005001600213004001800229013000700247 020001000254020000800264020000700272020001400279039000600293#VV09.14459#Hc tt ting Anh 11#B.s.: V Th Thun (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Thu Hng..#V Th Thu n#25500#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a170tr.^b24cm#Hong Anh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin#Trn Thanh Phc#Ti bn ln th 2#248587#Ting Anh#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#PDung## 00557000000000265000450002600110000000200210001100700740003200500160010601400070 01220190005001290820010001348080005001440080005001490090026001540100005001800110 01500185005001800200005002400218013000700242020000800249020000600257020000800263 020001400271039000600285#VV09.14460# hc tt lch s 7#B.s.: Trnh nh Tng ( ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#Trnh nh Tng#23000#Vi?t#9 59.70076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a148tr.^b24cm#Nguyn Mnh H ng#Nguyn Th Phng Thanh#248588#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00623000000000289000450002600110000002600110001100200350002200300400005700700470 00970050015001440140007001590190005001660820004001718080005001750080005001800090 02600185010000500211011001500216005001700231013000700248020001000255020000800265 020002000273020002000293020001400313039000600327#VV09.14461#VV09.14462#2430 cu hi trc nghim ting Anh#Luyn thi tt nghip THPT v i hc...#B.s.: Nguyn T h Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#34000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a238tr.^b24cm#Nguyn Hu Cng#248589#Ting Anh#Bi t p#Cu hi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung## 00713000000000301000450002600110000002600110001100200650002200300570008700700620 01440050015002060140007002210190005002280820006002338080005002390080005002440090 02600249010000500275011001500280005001600295005001300311005001800324013000700342 020001400349020000800363020002000371020001400391039000600405#VV09.14463#VV09.144 64#Cc phng php in hnh gii ton xc sut trung hc ph thng#Sch dng ch o hc sinh kh gii, hc sinh chuyn ton...#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hong Ngc Cnh, H in Bin..#Nguyn Vn Lc#20000#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a150tr.^b24cm#Hong Ngc Cnh#H in Bin#Nguyn Ngc Gia ng#248590#Ton xc xut#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung## 00583000000000289000450002600110000002600110001100200590002200300190008100700190 01000050019001190140007001380190005001450820008001508080005001580080005001630090 02600168010000500194011001500199013000700214020000800221020000800229020002000237 020001000257020000600267020001400273039000600287#VV09.14465#VV09.14466#Rn luyn k nng gii bi tp ho hc trung hc ph thng#Ho hc phi kim...#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Trng#32500#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a212tr.^b24cm#248591#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Ho v c# ki m#Sch c thm#PDung## 00641000000000301000450002600110000002600110001100200310002200300660005300700330 01190050016001520140007001680190005001750820008001808080005001880080005001930090 02600198010000500224011001500229005001600244013000700260020000800267020000800275 020002000283020001000303020000600313020001400319039000600333#VV09.14467#VV09.144 68# lm tt bi thi mn ho hc#n thi tt nghip THPT, tuyn sinh cc trng i hc v cao ng#Trn Trung Ninh, inh Xun Quang#Trn Trung Ninh#40000#Vi?t #546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a290tr.^b24cm#inh Xun Quang #248592#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Ho v c# kim#Sch c thm#PDung# # 00537000000000277000450002600110000002600110001100200320002200300220005400700190 00760050019000950140007001140190005001210820007001268080005001330080005001380090 02600143010000500169011001500174013000700189020000800196020000800204020002000212 020000700232020001400239039000600253#VV09.14469#VV09.14470#1320 cu trc nghim ho hc 12#Chng trnh nng cao#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Trng#43000#Vi ?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a284tr.^b24cm#248593#Ho hc #Bi tp#Cu hi trc nghim#Lp 12#Sch c thm#PDung## 00665000000000313000450002600110000002600110001100200490002200700650007100500120 01360140007001480190005001550820004001608080005001640080005001690090026001740100 00500200011001500205005002100220005001400241005001400255013000700269020001100276 020000800287020000800295020001200303020001600315020001400331039000600345#VV09.14 471#VV09.14472#Rn k nng lm bi thi vo lp 10. Mn: Ng vn#B.s.: L Anh Xu n (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Bi Thu Linh..#L Anh Xun#37000#Vi?t#807#^21 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a264tr.^b24cm#Nguyn Th Hng Lan#Bi Th u Linh#Ng Th Thanh#248594#Ting Vit#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#PDung## 00939000000000337000450002600110000002600110001100200360002200700820005800500180 01400050017001580050016001750050014001910140007002050190005002120820004002178080 00500221008000500226009002700231010000500258011001500263015004900278013000700327 02101870033402000100052102000100053102000080054102000080054902000200055703900060 0577020001800583#VV09.14474#VV09.14473#Bi tp phn tch bo co ti chnh#Nguy n Ngc Quang, Nguyn Nng Phc, Nguyn Vn Cng... ; Nguyn Ngc Quang ch.b.#Ngu yn Ngc Quang#Nguyn Nng Phc#Nguyn Vn Cng#Phm Th Thu#15000#Vi?t#657#^2 14#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a103tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa K ton#248595#H thng cc bi tp, cu hi n tp v cu hi t rc nghim lin quan n phn tch bo co ti chnh. Gii thiu mt s th i kim ton vin nh nc mn phn tch bo co ti chnh#Ti chnh#Kim ton#K ton#Bi tp#Cu hi trc nghim#PDung#Bo co ti chnh## 00999000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200600003300700640 00930050018001570050011001750140007001860190005001930820006001988080005002040080 00500209009002700214010000500241011001500246015006100261005001700322005001400339 00500160035301300070036902102070037602000200058302000110060302000080061402000100 0622020001100632039000600643#VV09.14475#VV09.14476#VV09.14477#Gio trnh chin l c kinh doanh trong nn kinh t ton cu#B.s.: Nguyn Ngc Huyn (ch.b.), Bi T hu H, Ng Th Vit Nga..#Nguyn Ngc Huyn#Bi Thu H#39000#Vi?t#658.4#^214#^a H.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#Ng Th Vit Nga#Trn Vit Lm#Nguyn Thu Thu#24 8596#Tm hiu chin lc kinh doanh ton cu. Phng php hoch nh chin lc. Thc hin v iu chnh chin lc. Thc hnh phn tch tnh hung chin lc c a Tng cng ty u t v pht trin h tng th#Chin lc ton cu#Kinh doa nh#Kinh t#Thc hnh#Gio trnh#Pdung## 00827000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200470 00470070014000940140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090 02700136010000500163011001500168015007200183013000700255021022200262020001600484 020000900500020001100509020001100520039000600531#VV09.14478#VV09.14479#VV09.1448 0#Trn Vit Lm#Gio trnh phng php ti u trong kinh doanh#Trn Vit Lm#270 00#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a206tr.^b21cm#TTS ghi : i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr Kinh doanh tng hp#248597#Khi qut v l thuyt v bi ton ti u c nhiu ng dng trong kinh doanh c th gm: bi ton qui hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, bi ton sn xut ng b, bi ton ti u trn th v bi ton tr chi ma trn#Bi ton ti u#ng dng#Ki nh doanh#Gio trnh#Pdung## 01073000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200310 00460070043000770190005001200820018001258080005001430080005001480090018001530100 00500171011003000176015007700206005001500283013000700298021034100305020000800646 02000080065402000030066202000230066502000210068802000090070902000230071803900060 0741#VV09.14481#VV09.14483#VV09.14482#Ng Hu Tho#Lch s ng b x Tng Gian g#B.s.: Ng Hu Tho (ch.b.), Nguyn Ph Li#Vi?t#324.2597070959727#^214#^aH.#^a Vn ho dn tc#2009#^a235tr., 20tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Tng Giang, th x T Sn, tnh Bc Ninh#Nguyn Ph Li#248598#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng kinh t, vn ho, x hi cng nh tin trn h lch s hnh thnh, pht trin ca x Tng Giang, (thuc tnh Bc Ninh), c bit trong phong tro u tranh ginh chnh quyn, trong khng chin chng Php, chng M cu nc, v trong thi k xy dng, bo v t quc, thc hin cng cu c i mi#Lch s#ng b#X#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Bc Ni nh#ng Cng sn Vit Nam#Pdung## 00880000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700270 00610140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090018001140100 00500132011002900137005001200166013000700178021033900185020002300524020000900547 020000800556020001100564020000900575039000600584#VV09.14484#VV09.14486#VV09.1448 5#Lng rn c kh Quang Trung#Bi Vn Tam kho cu, b.s.#15000#Vi?t#682#^214#^a H.#^aVn ho dn tc#2009#^a160tr., 9tr. nh mu^b20cm#Bi Vn Tam#248599#Nghin cu lch s hnh thnh v pht trin lng ngh rn c kh Quang Trung (thuc t nh Nam nh), ng thi cng tn vinh nhn dn lng ngh c nhiu thnh tch ng gp vo s nghip dng nc v gi nc ca qu hng qua cc thi k lch s, trong s nghip i mi, trong cng cuc cng nghip ho, hin i ho t n c hin nay#Lng ngh truyn thng#Ngh rn#Lch s#Pht trin#Nam nh#Pdung## 00892000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200240 00530070020000770190005000970820007001028080005001090080005001140090018001190100 00500137011001500142015004400157013000700201021031600208020000900524020000800533 020001000541020001100551020001100562039000600573020001100579#VV09.14487#VV09.144 88#VV09.14489#Nguyn Th Hng Nga#Gio trnh gia nh hc#Nguyn Th Hng Nga#Vi ?t#306.85#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a235tr.^b21cm#TTS ghi/; Trng i hc Lao ng - X hi#248600#Khi nim v nghin cu gia nh hc. Mi quan h c a gia nh hc vi cc khoa hc khc. Lch s hnh thnh gia nh, m hnh, ch c nng v vai tr gia nh. Qu trnh pht trin ca i sng gia nh. Quan h ca gia nh i vi cc thit ch x hi v xu hng pht trin gia nh Vit N am trong x hi hin i#Gia nh#M hnh#Chc nng#Pht trin#X hi hc#Pdung# Gio trnh## 00874000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200170 00450030017000620070045000790190005001240820012001298080005001410080005001460090 01800151010000500169011001500174015004300189005001800232013000700250021023100257 02000090048802000080049702000100050502000080051502000100052302000090053303900060 0542#VV09.14490#VV09.14491#VV09.14492#Nguyn Tip#Bo him hu tr#Sch chuyn k ho#B.s.: Nguyn Tip (ch.b.), Nguyn Thanh Lim#Vi?t#368.3009597#^214#^aH.#^aLa o ng X hi#2009#^a354tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Ngu yn Thanh Lim#248601#Trnh by nhng vn chung v bo him hu tr. Phng p hp lun xc nh tui hu tr. Ti chnh bo him hu tr. Tnh hnh thc hin bo him hu tr v khung php lut v bo him hu tr Vit Nam. Qun l bo him hu tr#Bo him#Hu tr#Ti chnh#Qun l#Php lut#Vit Nam#Pdung## 00647000000000301000450002600110000000200220001100300130003300700800004600500200 01260050014001460060010001600050012001700140007001820190005001890820004001948080 00500198008000500203009001800208010000500226011001400231012003700245013000700282 019001200289020001800301020000700319020001300326039000600339#VV09.14493#Franklin - con yu m#Truyn tranh#Paulette Bourgeois ; Minh ho: Brenda Clark ; Qunh A nh dch ; Nht Nam h..#Bourgeois, Paulette#Clark, Brenda#Qunh Anh# Nht N am#17000#Vi?t#810#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a32tr.^b22cm#Nhng cu chuy n v ch ra Franklin#248602#Dch Canaa#Vn hc thiu nhi#Canaa#Truyn tranh# PDung## 00650000000000301000450002600110000000200250001100300130003600700800004900500200 01290050014001490060010001630050012001730140007001850190005001920820004001978080 00500201008000500206009001800211010000500229011001400234012003700248019001200285 013000700297020001800304020000700322020001300329039000600342#VV09.14494#Franklin - ngy l t n#Truyn tranh#Paulette Bourgeois ; Minh ho: Brenda Clark ; Qun h Anh dch ; Nht Nam h..#Bourgeois, Paulette#Clark, Brenda#Qunh Anh# Nh t Nam#17000#Vi?t#810#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a32tr.^b22cm#Nhng cu c huyn v ch ra Franklin#Dch Canaa#248603#Vn hc thiu nhi#Canaa#Truyn tra nh#PDung## 00655000000000301000450002600110000000200300001100300130004100700800005400500200 01340050014001540060010001680050012001780140007001900190005001970820004002028080 00500206008000500211009001800216010000500234011001400239012003700253019001200290 013000700302020001800309020000700327020001300334039000600347#VV09.14495#Franklin - mn qu ging sinh#Truyn tranh#Paulette Bourgeois ; Minh ho: Brenda Clark ; Qunh Anh dch ; Nht Nam h..#Bourgeois, Paulette#Clark, Brenda#Qunh Anh# Nht Nam#17000#Vi?t#810#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a32tr.^b22cm#Nhng cu chuyn v ch ra Franklin#Dch Canaa#248604#Vn hc thiu nhi#Canaa#Truy n tranh#PDung## 00662000000000301000450002600110000000200370001100300130004800700800006100500200 01410050014001610060010001750050012001850140007001970190005002040820004002098080 00500213008000500218009001800223010000500241011001400246012003700260019001200297 013000700309020001800316020000700334020001300341039000600354#VV09.14496#Franklin - nhng tm thip Valentine#Truyn tranh#Paulette Bourgeois ; Minh ho: Brenda Clark ; Qunh Anh dch ; Nht Nam h..#Bourgeois, Paulette#Clark, Brenda#Qun h Anh# Nht Nam#17000#Vi?t#810#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a32tr.^b22cm #Nhng cu chuyn v ch ra Franklin#Dch Canaa#248605#Vn hc thiu nhi#Cana a#Truyn tranh#PDung## 00938000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020027000580070050000850060012001350050011001470140007001580190005001650820 01000170808000500180008000500185009001800190010000500208011001500213013000700228 01200180023502103100025302000050056302000180056802000100058602000100059603900060 0606#VV09.14497#VV09.14500#VV09.14499#VV09.14498#Shalof, Tilda#Cu chuyn ca m t n y t#Tilda Shalof ; Phng Oanh dch ; Thu Hng h..#Phng Oanh#Thu H ng#61000#Vi?t#610.73092#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a397tr.^b24cm#248606# T sch V - Smile#Gm nhng cu chuyn ca cc y t vi cng vic thng xuyn b uc h phi i mt, cng vi s hiu bit su v chuyn mn, cch ng x vi c c bnh nhn v c gia nh h, lun phi hc cch i mt vi s yu ui, ch n g c bn thn c th phc v bnh nhn vi tt c tnh yu thng v chu o nht#Y t#Chm sc sc kho#Bnh nhn#Lng tm#PDung## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200390 00550070048000940140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090 01800170010000500188011001500193015004700208005001700255013000700272021013600279 020002000415020000900435020001000444020001000454039000600464#VV09.14501#VV09.145 02#VV09.14503#Dng Cao Thi Nguyn#Qun tr khai thc hng khng dn dng#Dng Cao Thi Nguyn (ch.b.), Hong Minh Chnh#34000#Vi?t#387.7#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#^a189tr.^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Hng khng Vit Nam#Hon g Minh Chnh#248607#Nhng vn chung v qun tr khai thc hng khng, thit k h thng khai thc hng khng v iu hnh x nghip khai thc hng khng#Hng khng dn dng#Qun tr#Khai thc#iu hnh#Pdung## 00779000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200290 00550070048000840140007001320190005001390820006001448080005001500080005001550090 01800160010000500178011001500183015004700198005001700245013000700262021011900269 02000110038802000100039902000080040902000090041702000100042602000110043603900060 0447#VV09.14505#VV09.14504#VV09.14506#Dng Cao Thi Nguyn#Phn tch kinh t h ng khng#Dng Cao Thi Nguyn (ch.b.), Hong Minh Chnh#37000#Vi?t#387.7#^214# ^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a210tr.^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Hng khng Vit Nam#Hong Minh Chnh#248608#Tm hiu v kinh t hng khng. Phn tch kinh t hng khng. L thuyt cung - cu, ti chnh v th trng hng khng#Hng kh ng#Phn tch#Kinh t#Cung cu#Ti chnh#Th trng#Pdung## 00908000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200350 00550070048000900140007001380190005001450820006001508080005001560080005001610090 01800166010000500184011001500189015004700204005001700251013000700268021025800275 020001500533020000900548020001100557020001100568020000900579039000600588#VV09.14 507#VV09.14509#VV09.14508#Dng Cao Thi Nguyn#Qun tr ngun nhn lc hng kh ng#Dng Cao Thi Nguyn (ch.b.), Hong Minh Chnh#32000#Vi?t#387.7#^214#^aH.#^ aLao ng X hi#2009#^a177tr.^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Hng khng Vit Nam#Hong Minh Chnh#248609#Trnh by nhng kin thc c bn lin quan n lch vc qun tr ngun nhn lc hng khng c th nh: hnh thnh v pht trin ngu n, nhn lc hng khng, kch thch lao ng hng khng, qun tr nng sut lao ng hng khng km theo cc cu hi thc hnh#Ngun nhn lc#Qun tr#Hng khng #Pht trin#Lao ng#Pdung## 00953000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200500 00550070048001050140007001530190005001600820006001658080005001710080005001760090 01800181010000500199011001500204015004700219005001700266013000700283021029600290 020002000586020000900606020002200615020000800637039000600645#VV09.14510#VV09.145 12#VV09.14511#Dng Cao Thi Nguyn#K hoch ho chin lc ngnh Hng khng dn dng#Dng Cao Thi Nguyn (ch.b.), Hong Minh Chnh#30000#Vi?t#387.7#^214#^aH .#^aLao ng X hi#2009#^a169tr.^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Hng khng Vi t Nam#Hong Minh Chnh#248610#Nhng vn chung v k hoch ho chin lc ng nh hng khng dn dng: xc nh mc tiu, nh gi v phn tch mi trng bn ngoi, kho st cc mt mnh v mt yu di gc qun l, nghin cu v la c hn chin lc, k hoch ho thc hin chin lc pht trin ngnh hng khng d n dng#Hng khng dn dng#K hoch#Chin lc pht trin#Qun l#Pdung## 01120000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020045000380030066000830070067001490220004002160050018002200050016002380050 02100254005001900275005001700294008000500311009000900316010000500325011001500330 01500730034501300070041802102880042502000100071302000100072302000070073302000110 0740020001300751039000600764#VV09.14513#VV09.14514#Vi?t#305.4#^214#Ti liu bi dng nghip v cng tc ph n#Chng trnh dnh cho cn b ch cht Hi Lin h ip Ph n cp x#Nguyn Th Thu H, Trn Quang Tin (ch.b.), Nguyn Th Kim Kh nh..#T.1#Nguyn Th Thu H#Trn Quang Tin#Nguyn Th Kim Khnh#Dng Th Ngc L an#Bi Th Mai ng#^aH.#^aPh n#2009#^a347tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng#248611#Trnh by mt s vn li n quan ti nghip v cng tc ph n. Quan im ca ng v cng tc ph n v lut php chnh sch c lin quan. Gii thiu cc t chc Hi lin hip ph n V it Nam. Hng dn xy dng, pht trin v cng tc tuyn truyn gio dc ca li n hip ph n cp x#Nghip v#Hot ng#Ph n#Pht trin#Tuyn truyn#PDung## 01056000000000349000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020045000380030066000830070067001490220004002160050018002200050016002380050 02100254005001900275005001700294008000500311009000900316010000500325011001500330 01500730034501300070041802102220042502000100064702000100065702000070066702000110 0674020001500685039000600700#VV09.14515#VV09.14516#Vi?t#305.4#^214#Ti liu bi dng nghip v cng tc ph n#Chng trnh dnh cho cn b ch cht Hi Lin h ip Ph n cp x#Nguyn Th Thu H, Trn Quang Tin (ch.b.), Nguyn Th Kim Kh nh..#T.2#Nguyn Th Thu H#Trn Quang Tin#Nguyn Th Kim Khnh#Dng Th Ngc L an#Bi Th Mai ng#^aH.#^aPh n#2009#^a269tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng#248612#Trnh by nhng vn ngh ip v trong cng tc h tr ph n pht trin kinh t, cng tc gia nh - x h i, cng tc tham gia xy dng phn bin x hi v gim st vic thc hin lut php - chnh sch v bnh ng gii#Nghip v#Hot ng#Ph n#Pht trin#Bnh ng gii#TDung## 00656000000000277000450002600110000002600110001100200230002200700450004501400070 00900010014000970190005001110820004001168080005001200080005001250090009001300100 00500139011001500144005001600159006000900175015005700184013000700241021010300248 020000800351020001300359039000600372#VV09.14517#VV09.14518#Rn luyn lng nhn i#Will Glennon, Mary Jane Ryan ; Ngc Mai dch#46000#Glennon, Will#Vi?t#177#^21 4#^aH.#^aPh n#2009#^a307tr.^b20cm#Ryan, Mary Jane#Ngc Mai#TTS ghi: Cc bin tp vin cun "Lng nhn i cht n"#248613#Gm nhng cu chuyn nh, nhng tr i nghim trong cuc sng v lng nhn i ca nhng ngi xung quanh#o c#Lng nhn i#Tdung## 00580000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200160003900700170 00550140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090009000980100 00500107011002900112012001600141013000700157021012100164020000700285020000700292 020000900299039000600308#VV09.14519#VV09.14520#Nguyn Th Phng#Thc n 3 min# Nguyn Th Phng#28000#Vi?t#642#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a191tr., 8tr. nh mu^ b21cm#Nu n gia nh#248614#Hng dn cch nu cc mn n gia nh theo tng lo i thc n theo tng bc: Chun b nguyn, cch lm, cch trnh by#Nu n#Mn n#Thc n#Tdung## 00589000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700130005101400070 00640010013000710190005000840820010000898080005000990080005001040090009001090100 00500118011002900123013000700152004001800159021007300177020000700250020000900257 020000700266020001100273020000900284039000600293#VV09.14521#VV09.14522#Nu n gi a nh - min Trung# Kim Chung#32000# Kim Chung#Vi?t#641.59597#^214#^aH.#^a Ph n#2009#^a185tr., 8tr. nh mu^b21cm#248615#Ti bn ln th 5#Hng dn cch ch bin mt s mn n trong gia nh min Trung Vit Nam#Nu n#Ch bin#Mn n#Min Trung#Vit Nam#Tdung## 00643000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700160004001400070 00560010016000630190005000790820006000848080005000900080005000950090009001000100 00500109011002900114013000700143021021000150020000700360020000700367020000900374 039000600383#VV09.14524#VV09.14523#85 mn n c sc# Th Hng Nho#32000# T h Hng Nho#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a159tr., 8tr. nh mu^b21cm#2486 16#Gii thiu cch chn nguyn vt liu, phng php chun b, ch bin v trnh by 85 mn n c sc nh: tht heo nng m, tht heo nng ct da, sn heo st u, b xo ln, gi d, g xi m, gi nghu...#Nu n#Mn n#Ch bin#Tdun g## 00847000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300660 00660070059001320140008001910010010001990190005002090820006002148080005002200080 00500225009000900230010000500239011001500244005001100259006001500270006001300285 01300070029802101730030502000070047802000090048502000100049402000110050403900060 0515#VV09.14525#VV09.14527#VV09.14526#Lm ch t duy thay i vn mnh#Khi dy sc mnh tim tng trong bn hin thc ho mi c m#Adam Khoo, Stuart Tan ; Dch: Trn ng Khoa, Ung Xun Vy#110000#Adam Khoo#Vi?t#153.4#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a433tr.^b24cm#Stuart Tan#Trn ng Khoa#Ung Xun Vy#248617#Trnh by v nh ngha ca NLP - lp trnh ngn ng t duy, cc ng dng v thnh t c b n ca NLP. Cch p dng nhng yu t y vo cuc sng c cuc sng tt p h n#T duy#Vn dng#Cuc sng#Thnh cng#Tdung## 00569000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700100 00520140007000620010010000690190005000790820009000848080005000930080005000980090 00900103010000500112011003600117013000700153021008200160020000800242020001000250 020000700260020001800267039000600285#VV09.14528#VV09.14529#VV09.14530#Ho s v thiu n#Nguyt T#26000#Nguyt T#Vi?t#759.9597#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a110t r., 12tr. nh, tranh v^b22cm#248618#K v nhng cu chuyn xung quanh s nghip v tranh ca ho s Nguyn Phan Chnh#Hi ho#S nghip#Ho s#Nguyn Phan Chn h#TDung## 00681000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300270 00500070015000770140007000920010015000990190005001140820004001198080005001230080 00500128009000900133010000500142011001500147013000700162021018100169020000900350 020000800359020001100367020000700378039000600385#VV09.14531#VV09.14532#VV09.1453 3#K nng bn hng#Hng dn thc hnh bn l#Phan Thanh Lm#36000#Phan Thanh L m#Vi?t#381#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a229tr.^b21cm#248619#Trnh by nhng vn v k nng bn hng nh: tm hiu sn phm v ng c mua hng, tin trnh bn hng, cch tip cn khch hng, cc nguyn tc bn hng, cch x l mt mt...#B n hng#K nng#Khch hng#Bn l#Tdung## 00574000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700340 00590140007000930010018001000190005001180820006001238080005001290080005001340090 00900139010000500148011001500153006001000168013000700178021009500185020000900280 020001300289039000600302#VV09.14534#VV09.14536#VV09.14535#Lng nhn i ca loi vt#Stephanie Laland ; Minh Hin dch#35000#Laland, Stephanie#Vi?t#591.5#^214#^ aH.#^aPh n#2009#^a214tr.^b20cm#Minh Hin#248620#Gm nhng cu chuyn ngn ni v s i x nhn i ca con ngi i vi loi vt v ngc li#ng vt#Lng n hn i#Tdung## 00476000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200420003300300080 00750070009000830140007000920010009000990190005001080820011001138080005001240080 00500129009000900134010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020000800196039000600204#VV09.14537#VV09.14539#VV09.14538#Thng ging thng gin g mt vng dao qum#Tn vn#Y Phng#35000#Y Phng#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^ aPh n#2009#^a215tr.^b20cm#248621#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#TDung## 00502000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300120 00480070010000600140007000700010010000770190005000870820010000928080005001020080 00500107009000900112010000500121011001500126015003200141013000700173020001700180 020000900197020001200206039000600218#VV09.14540#VV09.14541#VV09.14542#Cy bng l #Tiu thuyt#L Vn Ba#48000#L Vn Ba#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#20 09#^a299tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Trn Khc Cn#248622#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#Tdung## 00550000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200340 00470030012000810070031000930060010001240140007001340190005001410820006001468080 00500152008000500157009000900162010000500171011001500176013000700191019001600198 020001700214020001100231020001200242039000600254#VV09.14543#VV09.14544#VV09.1454 5#Quch Tiu L#Tui xun tan thnh hai mi mnh#Tiu thuyt#Quch Tiu L ; Th anh Vn dch#Thanh Vn#35000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a186tr.^b21cm# 248623#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Tdung## 00499000000000253000450002600110000002600110001100200320002200700090005401400070 00630010009000700190005000790820004000848080005000880080005000930090009000980100 00500107011002900112013000700141021006800148020000700216020000700223020000900230 039000600239#VV09.14546#VV09.14547#30 thc n ngon b d ch bin#Ngc Chi#3000 0#Ngc Chi#Vi?t#642#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a183tr., 8tr. nh mu^b21cm#248624 #Hng dn cch ch bin 30 thc n cc mn n giu cht dinh dng#Nu n#Mn n#Thc n#Tdung## 00499000000000253000450002600110000002600110001100200300002200700100005201400070 00620010010000690190005000790820004000848080005000880080005000930090009000980100 00500107011002900112013000700141021006800148020000700216020000700223020000900230 039000600239#VV09.14548#VV09.14549#30 thc n c sc cui tun#Qunh Chi#30000 #Qunh Chi#Vi?t#642#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a191tr., 8tr. nh mu^b21cm#248625 #Hng dn cch ch bin 30 thc n dnh cho gia nh vo cui tun#Nu n#Mn n#Thc n#Tdung## 00435000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300080004400700100 00520140007000620010010000690190005000790820011000848080005000950080005001000090 00900105010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020000800167 039000600175#VV09.14551#VV09.14550#Sng Hng v lng bi#Tn vn#Thanh Ho#42000 #Thanh Ho#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a270tr.^b20cm#248626#Vn h c hin i#Vit Nam#Tn vn#TDung## 00533000000000277000450002600110000002600110001100200320002200700110005401400070 00650010011000720190005000830820006000888080005000940080005000990090009001040100 00500113011001400118013000700132021007700139020000800216020000800224020000400232 020000400236020000900240039000600249#VV09.14552#VV09.14553#Sinh t vi sc kho v sc p#Ngc Khnh#30000#Ngc Khnh#Vi?t#641.2#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a59t r.^b24cm#248627#Hng dn cch pha ch cc loi nc sinh t t rau, qu c li cho sc kho#Sinh t#Pha ch#Rau#Qu#Sc kho#Tdung## 00564000000000277000450002600110000000200610001100300130007200700470008501400070 01320190005001390820004001448080005001480080005001530090009001580100005001670110 01400172019001000186005001600196005001200212006001300224013000700237020001800244 020000500262020001300267039000600280#VV09.14554#Ni cho t bit i Filo nu nh t khng i hc na th sao?#Truyn tranh#Brigitte Labb, ric Gast ; L Thu Gi ang dch#22000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a23tr.^b21cm#Dch Php#Labb, Brigitte#Gast, ric#L Thu Giang#248628#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Tdu ng## 00561000000000277000450002600110000000200580001100300130006900700470008201400070 01290190005001360820004001418080005001450080005001500090009001550100005001640110 01400169019001000183005001600193005001200209006001300221013000700234020001800241 020000500259020001300264039000600277#VV09.14555#Ni cho t bit i Filo nu nh t thch c kha th sao?#Truyn tranh#Brigitte Labb, ric Gast ; L Thu Giang dch#22000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a23tr.^b21cm#Dch Php#Labb, Bri gitte#Gast, ric#L Thu Giang#248629#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Tdung# # 00660000000000277000450002600110000000200600001100300130007100700610008401400070 01450190005001520820006001578080005001630080005001680090009001730100005001820110 01400187005001300201005001300214006001300227013000700240021009700247020000900344 020000800353020001500361039000600376#VV09.14556#Ngh thut v cch thc tr t hnh mt hc sinh hon ho!#Truyn tranh#Li: Irne Colas ; Minh ho: Yann Autre t ; L Thu Giang dch#49000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a67tr.^b21cm#Co las, Irne#Autret, Yann#L Thu Giang#248630#Hng dn cch thc cc bn hc s inh c th ho nhp vo vi cuc sng, hc tp ni hc ng#Hc sinh#Hc tp#S ch thiu nhi#Tdung## 00555000000000277000450002600110000000200520001100300130006300700470007601400070 01230190005001300820004001358080005001390080005001440090009001490100005001580110 01400163019001000177005001600187005001200203006001300215013000700228020001800235 020000500253020001300258039000600271#VV09.14557#Ni cho t bit i Filo nu nh t ni di th sao?#Truyn tranh#Brigitte Labb, ric Gast ; L Thu Giang dch# 22000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a24tr.^b21cm#Dch Php#Labb, Brigitte# Gast, ric#L Thu Giang#248631#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Tdung## 00591000000000253000450002600110000002600110001100200100002200700160003200500110 00480190005000590820006000648080005000700080005000750090011000800100005000910110 01500096015004400111013000700155021014300162020000900305020000900314020000800323 039000600331#VV09.14558#VV09.14559#Php m 3#Gic Chnh b.s.#Gic Chnh#Vi?t#294 .3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a252tr.^b20cm#TTS ghi: Theravda - Pht gio nguy n thu#248632#Nhng bi ging v Pht php tu hnh, thc tnh bn tnh thin, n hn, soi ri nhng ch sai lm tu tm dng tnh, php huy thin nghip...# o Pht#Trit l#Tu hnh#Tdung## 00665000000000265000450002600110000002600110001100200280002200300330005000700470 00830050017001300190005001470820006001528080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184001000800199013000700207020000900214020000800223020001100231 039000600242021015100248#VV09.14560#VV09.14561#Vn khuyn pht tm b - #Gio trnh trung cp Pht hc...#Tnh Am b.s. ; Thch Nht Chiu dch, ch gii#Thch Nht Chiu#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a247tr.^b21cm#Tnh Am#248633# o Pht#Tu hnh#Gio trnh#TDung#Gii thiu nguyn bn ting Hn, phin m bi v n "Vn khuyn pht tm b ", km theo gii thch t vng, dch ngha v gin g gii ni dung bi vn## 00456000000000229000450002600110000002600110001100200210002200700140004301900050 00570820006000628080005000680080005000730090011000780100005000890110015000940010 01400109013000700123021007400130020001200204020000400216039000600220#VV09.14562# VV09.14563#Ngi th c Ch Tn#Trn Vn Rng#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#20 09#^a132tr.^b20cm#Trn Vn Rng#248634#Gii thiu v o Cao i, n th o Ca o i v li dy ca c Ch tn#o Cao i#n#Tdung## 00593000000000265000450002600110000002600110001100200270002202900180004900700140 00670190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100005001110110 01500116001001500131012002000146013000700166021011200173020001500285020001000300 020001100310039000600321#VV09.14565#VV09.14564#Nhng no ng thinh lng#Descl e de brower#Michel Hubaut#Vi?t#233#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a120tr.^b20cm#Huba ut, Michel#T sch N Bin c#248635#Phn tch gi tr ca "s thinh lng" tron g cuc sng v con ng tm v "s thinh lng" trong Thin cha gio#o Thin Cha#Tinh thn#Thinh lng#Tdung## 00691000000000265000450002600110000002600110001100200150002202900140003700700360 00510060014000870190005001010820006001068080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138015004400153001001500197013000700212021018300219020000900402 020000800411039000600419#VV09.14566#VV09.14567#C xe i gic#Mahabodhiyana#Pa A uk Sayadaw ; TT Php Thng dch#TT Php Thng#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#20 09#^a320tr.^b20cm#TTS ghi: Theravda - Pht gio nguyn thu#Pa Auk Sayadaw#248 636#Trnh by v ba-la-mt: nh ngha; cc php ca ba-la-mt; trnh t cc ph p; c tnh, nhim v, s th hin v nhn gn ca cc ba-la-mt; nhng iu ki n cn bn ca ba-la-mt...#o Pht#Gio l#Tdung## 00493000000000229000450002600110000000200180001100700170002901900050004608200070 00518080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840150043000980010 01700141013000700158021005800165020001900223020001500242039000600257#VV09.14568# Hoa ng ni 2009#Nguyn Thu Liu#Vi?t#745.92#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a64tr. ^b21cm#TTS ghi: Hi Dng Mn Thnh gi Th Thim#Nguyn Thu Liu#248637#Gii t hiu nhng mu cm hoa dng trong nh th Cng gio#Ngh thut cm hoa#o Thin Cha#Tdung## 00545000000000253000450002600110000002600110001100200180002200700640004001900050 01040820006001098080005001150080005001200090011001250100005001360110015001410010 01100156012003900167013000700206006004000213020000900253020001000262020001300272 039000600285#VV09.14569#VV09.14570#Bt Nh trc gii#Minh Chnh ; Nhm Thin Sin h Thin vin Thng Chiu b.s., dch#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a310t r.^b21cm#Minh Chnh#Vn ho Thin Tng Vit Nam i Nguyn#248638#Nhm Thin Sin h Thin vin Thng Chiu#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt nh#TDung## 00593000000000253000450002600110000002600110001100200120002200300190003400700160 00530190005000690820006000748080005000800080005000850090011000900100005001010110 03000106015004600136001001600182013000700198021011200205020000900317020000800326 039000500334#VV09.14571#VV09.14572#Php gio I#Php mn nhp nh#Thch Minh Nh n#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a188tr., 15tr. nh mu^b21cm#u ba sc h ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Thch Minh Nhn#248639#Gii thiu nhng li g io hun, cc gio php ca nh Pht gip cc tng ni pht t hc hi, tu tp v hnh tr#o Pht#Gio l#Thu## 00433000000000253000450002600110000002600110001100200360002200300040005800700070 00620190005000690820006000748080005000800080005000850090011000900100005001010110 01500106001000700121013000700128020001700135020000900152020000900161020000400170 039000500174#VV09.14573#VV09.14574#Mt thong st na th hoa nim pht#Th#Tr V #Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a142tr.^b21cm#Tr V#248640#Vn hc hin i#o Pht#Vit Nam#Th#Thu## 00413000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700070 00430190005000500820006000558080005000610080005000660090011000710100005000820110 01400087001000700101013000700108020001700115020000900132020000900141020000400150 039000500154#VV09.14575#VV09.14576#Tri tim m hin#Th#Tr V#Vi?t#294.3#^214#^ aH.#^aTn gio#2009#^a99tr.^b21cm#Tr V#248641#Vn hc hin i#o Pht#Vit N am#Th#Thu## 00617000000000277000450002600110000002600110001100200100002200700420003200500140 00740190005000880820006000938080005000990080005001040090011001090100005001200110 01400125005001000139005001400149005001600163005001200179013000700191021011900198 020000900317020000800326039000500334#VV09.14577#VV09.14578#Php lun#Hunh Cng K, Bch Dip, Trn Kim Sui..#Hunh Cng K#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#200 9#^a82tr.^b21cm#Bch Dip#Trn Kim Sui#Trn Minh Quang#o Vn m#248642#Gii thiu cc gio l ca o Pht. Gii thch v c, qui, kh, dch, thot, ng, t u, ph, ho, tn, ma m v thnh#o Pht#Gio l#Thu## 00606000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700140005001900050 00640820006000698080005000750080005000800090011000850100005000960110015001010150 05200116001001400168013000700182021012900189020001200318020000800330020000900338 039000500347#VV09.14579#VV09.14580#i o gio l v trit l#Trn Vn Rng#Vi? t#299.5#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a180tr.^b20cm#TTS ghi: i o Tam K Ph . To thnh Ty Ninh#Trn Vn Rng#248643#Gii thiu khi qut v o Cao i. Q uan nim ca o Cao i v v tr v con ngi. o Cao i l tn gio i n g th gii#o Cao i#Gio l#Trit l#Thu## 00680000000000229000450002600110000002600110001100200290002200700150005101900050 00660820009000718080005000800080005000850090011000900100005001010110015001060010 01500121013000700136021028400143020000900427020000900436039000500445#VV09.14581# VV09.14582#Con ng gio dc Pht gio#Thch Trng S#Vi?t#294.3071#^214#^aH.#^ aTn gio#2009#^a151tr.^b21cm#Thch Trng S#248644#Gii thiu tng qut v gio dc Pht gio. Cc nh ngha v ngha ca t "gio dc". Mt s yu t cn t hi tr thnh nh gio dc Pht gio. H thng gio dc v cc tinh thn gio dc Pht gio. Nm gii l nt c th ca nn gio dc Pht gio. T gio dc v tha gio dc#o Pht#Gio dc#Thu## 00448000000000217000450002600110000002600110001100200210002200300170004301900050 00600820004000658080005000690080005000740090011000790100005000900110015000950130 00700110021008800117020000900205020001100214039000500225#VV09.14583#VV09.14584#K inh thnh hng ngy#Thng 9-10, 2009#Vi?t#220#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a163tr. ^b21cm#248645#Gii thiu nhng bi kinh thnh hng ngy ca o C c trong th ng 9 v thng 10/2009#o Kit#Kinh thnh#Thu## 00584000000000241000450002600110000002600110001100200130002200700140003501900050 00490820006000548080005000600080005000650090011000700100005000810110014000860010 01400100004001800114013000700132021017700139020000900316020001200325039000500337 #VV09.14585#VV09.14586#o o Trng#Phm Vn Lim#Vi?t#299.5#^214#^aH.#^aTn gi o#2009#^a94tr.^b21cm#Phm Vn Lim#Ti bn ln th 2#248646#Nhng trit tc phn nh v thc t v mt cht th gin trong lnh vc sinh hot nh o, ng thi lu li nhng k nim ca ngy tu hc Hng c v phng hnh gio v Ph t#Tn gio#o Cao i#Thu## 00444000000000217000450002600110000000200200001100700160003101900050004708200060 00528080005000580080005000630090011000680100005000790110014000840010016000980130 00700114021008300121020000900204039000500213020000800218#VV09.14587#Nhng li t m huyt#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a71tr.^b20cm#Thch Thng Lc#248647#Gm nhng cu hi v gii p v cch t tp lm ch c thn tm trong Pht gio#o Pht#Thu#Tu hnh## 00503000000000241000450002600110000002600110001100200470002200700160006901900050 00850820006000908080005000960080005001010090011001060100005001170110014001220010 01600136013000700152021006400159020000900223020000900232020001500241039000500256 #VV09.14588#VV09.14589#Mun chng o phi tu php mn thn hnh nim#Thch Thn g Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a38tr.^b21cm#Thch Thng Lc#248648# Gii thiu 13 Php mn thn hnh nim tu tp trong Pht gio#o Pht#Php m n#Thn hnh nim#Thu## 00472000000000241000450002600110000002600110001100200250002200700160004701900050 00630820006000688080005000740080005000790090011000840100005000950110014001000010 01600114013000700130021006200137020000900199020000900208039000500217020000800222 #VV09.14590#VV09.14591#Ba mi by phm tr o#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214# ^aH.#^aTn gio#2009#^a39tr.^b20cm#Thch Thng Lc#248649#Gii thiu bi kinh t m lc 37 php mn tu tp ca Pht gio#o Pht#Php mn#Thu#Tu hnh## 00617000000000265000450002600110000002600110001100200390002200700160006101900050 00770820006000828080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140010 01600128013000700144021015400151020000800305020000500313020001100318020000900329 020000800338039000500346#VV09.14592#VV09.14593#Cha Am - tu vin Chn Nh (1802- 2009)#Thch Thng Lc#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a21tr.^b20cm#Thch T hng Lc#248650#Lch s cha Am (tu vin Chn Nh) p Gia Lm, x Gia Lc, huy n Trng Bng, Ty Ninh. Gii thiu tng thi k lch s v nhng ngi tr tr cha Am#Lch s#Cha#Trng Bng#Ty Ninh#Cha Am#Thu## 00696000000000277000450002600110000002600110001100200240002200300270004600700480 00730060010001210190005001310820004001368080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166015007500180001002100255006000900276013000700285021009700292 020001500389020000900404039000500413#VV09.14594#VV09.14595#Hi t thnh l dn gi i#Thnh th, hi t tuyt vi#Martinus Von Cochem ; Dch: Vn Thun, Quang V#V n Thun#Vi?t#264#^214#^aH.#^aTn gio#2009#^a24tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Th nh th hy t tuyt vi : Gii thch hy t thnh th#Cochem, Martinus Von#Quang V #248651#Gii thiu bn cht thnh l. S siu vi ca thnh l. Gii thch v c c nghi l trong thnh l#o Thin Cha#Thnh l#Thu## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700140 00970140007001110190005001180820011001238080005001340080018001390090023001570100 00500180011001500185001001400200013000700214021016800221020000800389020001300397 020002100410020000900431020001100440039000500451#VV09.14596#VV09.14598#VV09.1459 7#Tri giam t binh Ph Quc - nhng trang s m mu (1967-1973)#Trn Vn Kim# 48000#Vi?t#959.704332#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a303t r.^b21cm#Trn Vn Kim#248652#Vi nt v o Ph Quc. S ra i ca tri giam t binh Ph Quc. m mu v th on ca M - Ngu i vi t binh. T chc u t ranh ca t binh tri giam Ph Quc#Lch s#Tri t binh#Khng chin chng M# Ph Quc#Kin Giang#Thu## 00715000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700150 00540140007000690190005000760820011000818080005000920080018000970090023001150100 00500138011001500143001001500158013000700173021021600180020001600396020002000412 020001200432039000500444#VV09.14599#VV09.14600#VV09.14601#Theo bc chn Ngi#T rn Qun Ngc#25000#Vi?t#959.704092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a165tr.^b21cm#Trn Qun Ngc#248653#Tp hp mt s bi nghin cu, ghi chp, su tm v Ch tch H Ch Minh nh: Bc H v quc t ng Esperanto, nh ngoi giao Trung Quc k chuyn v Bc H, t liu lin quan n cun Nht k tr ong t ca Bc H...#Quan h quc t#Hot ng cch mng#H Ch Minh#Thu## 00765000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200100003300700280 00430050010000710140007000810190005000880820007000938080005001000080018001050090 02300123010000500146011001500151001001700166013000700183021013900190020001700329 02000230034602000210036902000180039002000100040802000090041802000070042703900050 0434#VV09.14602#VV09.14603#VV09.14604#Kht vng#Nguyn Th Thanh, Hng Chu#Hng Chu#52000#Vi?t#305.42#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a31 7tr.^b21cm#Nguyn Th Thanh#248654#Hi k ca ch Nguyn Th Thanh, mt cn b p h n trung kin vit v nhng ngy ch tham gia hot ng cch mng v cc phon g tro ph n#Vn hc hin i#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Phong tro ph n#N cn b#Vit Nam#Hi k#Thu## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020018000690070015000870220004001020080 01800106009004900124010000500173011001400178013000700192005001500199021022700214 020000600441020001800447020001100465020000900476039000500485#VV09.14605#VV09.146 06#VV09.14607#19000#Vi?t#613#^214#Lng L Hong#Thuc ng d tt#Lng L Ho ng#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bThi bo Kinh t Si Gn#2009#^ a90tr.^b21cm#248655#Lng L Hong#Gm 24 bi vit cung cp kin thc y hc cho nh nng nh: gii p thc mc, trn tr v nhng chng bnh ang ph bin n ng thn. Gii thiu cc bin php bo v sc kho bng cc phng tin r tin v d kim nng thn#Y hc#Chm sc sc kho#Phng bnh#iu tr#Thu## 00751000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020018000690070015000870220005001020080 01800107009004900125010000500174011001500179013000700194005001500201021015500216 020000600371020001800377020000900395020001100404020001700415039000500432#VV09.14 608#VV09.14610#VV09.14609#22000#Vi?t#613#^214#Lng L Hong#Thuc ng d tt# Lng L Hong#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bThi bo Kinh t S i Gn#2009#^a118tr.^b21cm#248656#Lng L Hong#Gm 24 bi vit cung cp kin t hc v y hc nh: cch chm sc sc kho, nhng li khuyn v cch iu tr mt s bnh thng gp, cch n ung phng bnh#Y hc#Chm sc sc kho#iu tr#Ph ng bnh#Sch thng thc#Thu## 00777000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020018000690070015000870220005001020080 01800107009004900125010000500174011001400179013000700193005001500200021018200215 020000600397020001800403020001100421020000900432020001700441039000500458#VV09.14 611#VV09.14612#VV09.14613#18000#Vi?t#613#^214#Lng L Hong#Thuc ng d tt# Lng L Hong#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bThi bo Kinh t S i Gn#2009#^a86tr.^b21cm#248657#Lng L Hong#Gm 24 bi vit cung cp kin th c y hc cho gii doanh nhn nh: nhng hot ng nh hng ti sc kho, cch n ung bo v sc kho, cch phng v iu tr mt s bnh thng gp#Y hc#Chm sc sc kho#Phng bnh#iu tr#Sch thng thc#Thu## 00743000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020018000690070015000870220005001020080 01800107009004900125010000500174011001500179013000700194005001500201021017600216 020000600392020001800398020001100416020000900427039000500436#VV09.14614#VV09.146 15#VV09.14616#25000#Vi?t#613#^214#Lng L Hong#Thuc ng d tt#Lng L Ho ng#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bThi bo Kinh t Si Gn#2009# ^a146tr.^b21cm#248658#Lng L Hong#Gm 24 bi vit cung cp kin thc y hc v nhng bnh ph bin th. Cch phng v iu tr. S lin quan mt thit gi a nhng bnh thng gp v ngi dn chn th thnh#Y hc#Chm sc sc kho#Ph ng bnh#iu tr#Thu## 00937000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200510 00450030072000960290046001680070039002140060010002530060009002630140007002720190 00500279082000600284808000500290008001800295009004900313010000500362011001500367 013000700382021018700389020000900576020001300585020002000598039000500618#VV09.14 617#VV09.14619#VV09.14618#Charan, Ram#Lnh o doanh nghip trong thi k kinh t bt n#p dng nhng quy tc mi trong thi k kh khn hon thnh mc tiu #Leadership in the era of economic uncertainty#Ram Charan ; Dch: Hong Sn, Tha nh L#Hong Sn#Thanh L#35000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bNh xut bn McGraw-Hill#2009#^a136tr.^b21cm#248659#Gii thiu nhng t h thch qun l trong nn kinh t ton cu suy thoi v bt n. Cung cp nhng quy tc lnh o mi trong thi k kh khn lnh o doanh nghip hon thnh mc tiu#Lnh o#Doanh nghip#Khng hong kinh t#Thu## 00963000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200320 00550030076000870290035001630070098001980050022002960050020003180140007003380190 00500345082000600350808000500356008001800361009004900379010000500428011001500433 00600100044800600090045801300070046702101150047402000080058902000100059702000130 0607039000500620#VV09.14620#VV09.14621#VV09.14622#Feigenbaum, Armand V.#Sc mnh ca s i mi qun l#24 b quyt nhm duy tr v tng tc pht trin doanh ng hip cng li nhun#The power of management innovation#Armand V. Feigenbaum, Don ald S. Feigenbaum ; Dch: Hong Sn, Thanh L ; Nguyn Ngc Oanh V h..#Feigenb aum, Donald S.#Nguyn Ngc Oanh V#30000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh^bNh xut bn McGraw-Hill#2009#^a101tr.^b21cm#Hong Sn#Thanh L#248660#Gii thiu 24 b quyt v s i mi trong qun l nhm duy tr v t ng tc pht trin doanh nghip cng li nhun#Qun l#iu hnh#Doanh nghip#Thu ## 00827000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200690 00420070009001110140007001200190005001270820008001328080005001400080018001450090 02300163010000500186011001500191013000700206021025800213020001000471020001100481 020001100492020002000503020000900523039000500532#VV09.14623#VV09.14624#VV09.1462 5#Hng Nga#Tho thun hn ch cnh tranh trong hp ng nhng quyn thng mi# Hng Nga#40000#Vi?t#343.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009# ^a171tr.^b21cm#248661#Nhng vn l lun c bn v tho thun hn ch cnh tra nh trong hp ng chuyn nhng quyn thng mi. Php lut iu chnh tho thu n hn ch cnh tranh trong hp ng nhng quyn thng mi ti Vit Nam. Gii t hiu mt s vn bn php lut lin quan#Php lut#Tho thun#Cnh tranh#Hp ng thng mi#Vit Nam#Thu## 00715000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200380 00510070018000890140007001070190005001140820009001198080005001280080018001330090 02300151010000500174011001400179013000700193021014200200020000800342020001000350 020002000360020005200380039000500432#VV09.14626#VV09.14627#VV09.14628#Nguyn n h Thng#V Th Su - con ngi v huyn thoi#Nguyn nh Thng#18000#Vi?t#959. 7041#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a93tr.^b21cm#248662#Gi i thiu tiu s v qu trnh hot ng cch mng ca ch V Th Su, ngi thiu n anh hng ca qu hng t - tnh B Ra - Vng Tu#Tiu s#S nghip#Ho t ng cch mng#V Th Su, Anh hng lit s, 1933 - 1952, Vit Nam#Thu## 00654000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200260 00480070030000740140007001040190005001110820008001168080005001240080018001290090 02300147010000500170011001500175006000900190013000700199021011000206020001700316 020001500333020000300348020000800351039000500359#VV09.14629#VV09.14630#VV09.1463 1#Ryan, Joan Aho#Nhng bi hc t ngi m#Joan Aho Ryan ; Nhn Vn dch#24000# Vi?t#306.874#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a160tr.^b21cm#N hn Vn#248663#Gm nhng cu chuyn k v mi quan h m con trong gia nh. Nh ng tnh cm ca ngi m dnh cho con ci h#Quan h gia nh#Quan h m con#M# Con ci#Thu## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200270 00480030028000750070030001030140007001330190005001400820008001458080005001530080 01800158009002300176010000500199011001500204006000900219013000700228021011600235 020001700351020000400368020000800372020001600380#VV09.14632#VV09.14633#VV09.1463 4#Ryan, Joan Aho#Nhng bi hc t ngi cha#Mt l vt cho tnh cha con#Joan Aho Ryan ; Nhn Vn dch#28000#Vi?t#306.874#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2009#^a186tr.^b21cm#Nhn Vn#248664#Gm nhng cu chuyn k v mi quan h cha con trong gia nh. Tnh cm ca nhng ngi cha dnh cho con ci ca h# Quan h gia nh#Cha#Con ci#Quan h cha con## 00651000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200350 00500070017000850140007001020190005001090820008001148080005001220080018001270090 02300145010000500168011001500173013000700188021012900195020001100324020001000335 020001000345020001300355039000500368#VV09.14635#VV09.14636#VV09.14637#T Th Tha nh Tm#Lch s trong giao tip ting Vit#T Th Thanh Tm#75000#Vi?t#495.922#^ 214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a321tr.^b23cm#248665#Gii thi u v lch s v nghi thc giao tip. Lch s trong mt s nghi thc giao tip d ng tnh v nghi thc giao tip m tnh#Ting Vit#Giao tip#Nghi thc#Php lc h s#Thu## 00678000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020032000340030055000660070065001210220004001860050024001900050016002140050 02100230005001300251008001800264009002300282010000500305011001500310013000700325 020001100332020000600343020000800349020001400357039000500371#VV09.14638#16000#V i?t#372.6#^214#V b tr nng cao ting Vit 3#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng T rinh..#T.2#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a102tr.^b24cm#248666#Ting V it#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00678000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020032000340030055000660070065001210220004001860050024001900050016002140050 02100230005001300251008001800264009002300282010000500305011001500310013000700325 020001100332020000600343020000800349020001400357039000500371#VV09.14639#18000#V i?t#372.6#^214#V b tr nng cao ting Vit 4#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng T rinh..#T.1#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a109tr.^b24cm#248667#Ting V it#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00678000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020032000340030055000660070065001210220004001860050024001900050016002140050 02100230005001300251008001800264009002300282010000500305011001500310013000700325 020001100332020000600343020000800349020001400357039000500371#VV09.14640#18000#V i?t#372.6#^214#V b tr nng cao ting Vit 5#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng T rinh..#T.1#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a112tr.^b24cm#248668#Ting V it#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00678000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020032000340030055000660070065001210220004001860050024001900050016002140050 02100230005001300251008001800264009002300282010000500305011001500310013000700325 020001100332020000600343020000800349020001400357039000500371#VV09.14641#18000#V i?t#372.6#^214#V b tr nng cao ting Vit 5#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng T rinh..#T.2#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a108tr.^b24cm#248669#Ting V it#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00669000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030059000600070065001190220004001840050024001880050016002120050 02100228005001300249008001800262009002300280010000500303011001400308013000700322 020000500329020000600334020000800340020001400348039000500362#VV09.14642#14000#V i?t#372.7#^214#V b tr nng cao ton 1#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Tri nh..#T.1#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a82tr.^b24cm#248670#Ton#Lp 1 #Bi tp#Sch c thm#Thu## 00669000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030059000600070065001190220004001840050024001880050016002120050 02100228005001300249008001800262009002300280010000500303011001400308013000700322 020000500329020000600334020000800340020001400348039000500362#VV09.14643#14000#V i?t#372.7#^214#V b tr nng cao ton 1#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Tri nh..#T.2#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a76tr.^b24cm#248671#Ton#Lp 1 #Bi tp#Sch c thm#Thu## 00670000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030059000600070065001190220004001840050024001880050016002120050 02100228005001300249008001800262009002300280010000500303011001500308013000700323 020000500330020000600335020000800341020001400349039000500363#VV09.14644#16000#V i?t#372.7#^214#V b tr nng cao ton 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Tri nh..#T.1#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a101tr.^b24cm#248672#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00504000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020031000340070049000650220004001140050014001180050020001320080005001520090 01100157010000500168011001400173013000700187020001100194020000600205020000800211 020001400219039000500233#VV09.14730#14000#Vi?t#372.6#^214#Bi tp thc hnh ti ng Vit 1#B.s.: ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng#T.1#ng Th Lanh#Tr n Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2009#^a96tr.^b24cm#248673#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Thu## 00559000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340070055000590220004001140050013001180050011001310050013001420050 01300155008000500168009001100173010000500184011001400189013000700203020000500210 020000600215020000800221020001000229020001400239039000400253#VV09.14731#11500#V i?t#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng..#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a80tr.^b24cm#248674#Ton#Lp 1#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#HH## 00473000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200170 00270030018000440070012000620220004000742210007000780050012000850080005000970090 01100102010000500113011001400118015003300132013000700165020001100172020000600183 020001400189039000400203#VV09.14732#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.1#m ch#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#248675#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#HH## 00471000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200170 00270030018000440070012000620220004000742210004000780050012000820080005000940090 01100099010000500110011001500115015003300130013000700163020001100170020000600181 020001400187039000400201#VV09.14733#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.2#Vn#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248676#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#HH## 00473000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002200200170 00270030018000440070012000620220004000742210007000780050012000850080005000970090 01100102010000500113011001400118015003300132013000700165020001100172020000600183 020001400189039000400203#VV09.14734#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.3#T hc#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#248677#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#HH## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020031000340070065000650220004001300050016001340050013001500050019001630080 00500182009001100187010000500198011001500203013000700218020001100225020000600236 020000800242020001000250020001400260039000400274#VV09.14735#16000#Vi?t#372.6#^2 14#Bi tp thc hnh ting Vit 2#B.s.: Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#L Phng H#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGi o dc#2009#^a112tr.^b24cm#248678#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c th m#HH## 00566000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340070058000590220004001170050013001210050011001340050016001450050 01300161008000500174009001100179010000500190011001500195013000700210020000500217 020000600222020000800228020001000236020001400246039000400260#VV09.14736#16500#V i?t#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh..#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#^aH.# ^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#248679#Ton#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm #HH## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340070067000590220004001260050013001300050011001430050013001540050 01300167008000500180009001100185010000500196011001500201013000700216020000500223 020000600228020000800234020001000242020001400252039000400266#VV09.14737#17000#V i?t#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng #^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#248680#Ton#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#HH## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020031000340070062000650220004001270050011001310050016001420050017001580050 01500175008000500190009001100195010000500206011001500211013000700226020001100233 020000600244020000800250020001000258020001400268039000400282#VV09.14738#16000#V i?t#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Nguyn T h Hnh, L Th Tuyt Mai..#T.1#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#Chu Th Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a112tr.^b24cm#248681#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#T hc hnh#Sch c thm#HH## 00492000000000277000450002600110000000400180001100800050002900900110003401000050 00450110015000500140007000650190005000720820006000778080005000830020036000880070 01300124022000400137005001300141020001100154020000600165020000800171020001400179 039000400193013000700197020001000204#VV09.14739#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2009#^a155tr.^b24cm#20000#Vi?t#372.6#^214#Tr chi thc hnh ting Vit lp 3 #V Khc Tun#T.2#V Khc Tun#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#HH#248682 #Thc hnh## 00454000000000253000450002600110000000200270001100700170003800500170005501400070 00720190005000790820008000848080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118004001800133013000700151020001000158020000800168020000600176020001400182 039000400196#VV09.14740#V bi tp ting Anh lp 3#Nguyn Quc Tun#Nguyn Quc Tun#18000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a106tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248683#Ting Anh#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#HH## 00625000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020056000340030057000900070053001470220004002000050013002040050017002170050 02100234008000500255009001100260010000500271011001500276013000700291020000500298 020000600303020000800309020001400317039000400331#VV09.14741#15000#Vi?t#372.7#^2 14#Luyn tp, cng c ton 4 theo chun kin thc, k nng#Dng cho hc sinh, gi o vin vng dn tc, vng kh khn#Hong Mai L, Nguyn nh Khu, Trn Th Tha nh Huyn#T.1#Hong Mai L#Nguyn nh Khu#Trn Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc# 2009#^a131tr.^b24cm#248684#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#HH## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020031000340070063000650220004001280050012001320050019001440050016001630080 00500179009001100184010000500195011001500200013000700215020001100222020000600233 020000800239020001000247020001400257039000400271#VV09.14742#21500#Vi?t#372.6#^2 14#Bi tp thc hnh ting Vit 4#B.s.: L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.1#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a152tr.^b24cm#248685#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm# HH## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340070017000620220004000790050017000830040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139013000700153020000500160020000600165020000800171 020001400179039000400193#VV09.14743#12500#Vi?t#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 4#Nguyn Mnh Thc#T.1#Nguyn Mnh Thc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 009#^a96tr.^b24cm#248686#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#HH## 00469000000000253000450002600110000000200430001100700380005400500110009200500120 01030140007001150190005001220820006001278080005001330080005001380090011001430100 00500154011001400159013000700173020000500180020000600185020000600191039000400197 020001400201#VV09.14744#100 bi ton chu vi v din tch lp 4 - 5#B.s.: Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Hng#Nguyn ng#Nguyn Hng#10500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a80tr.^b24cm#248687#Ton#Lp 4#Lp 5#HH#Sch c thm## 00578000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340070070000590220004001290050013001330050011001460050016001570050 01300173008000500186009001100191010000500202011001500207013000700222020000500229 020000600234020000800240020001000248020001400258039000400272#VV09.14745#15500#V i?t#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#248688#Ton#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#S ch c thm#HH## 00597000000000277000450002600110000000200410001100300310005200700660008300500120 01490050015001610050021001760050021001970140007002180190005002250820007002308080 00500237008000500242009001100247010000500258011001500263013000700278020001000285 020000600295039000400301020001400305#VV09.14746#Rn k nng k chuyn cho hc si nh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#B.s.: L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn An h, Nguyn Th Hng Lan..#L Anh Xun#L Th Vn Anh#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Th Thu Hng#24400#Vi?t#372.67#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#24868 9#K chuyn#Lp 5#HH#Sch c thm## 00482000000000253000450002600110000000200240001100700540003500500110008900500150 01000050012001150140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090 01100155010000500166011001500171013000700186020001100193020000600204039000400210 020001400214#VV09.14747#Ting Vit c bn lp 5#B.s.: Nguyn Tr (ch.b.), Giang Bc Bnh, L Hng Mai#Nguyn Tr#Giang Bc Bnh#L Hng Mai#22600#Vi?t#372.6#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#248690#Ting Vit#Lp 5#HH#Sch c thm ## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020031000340070058000650220004001230050014001270050016001410050012001570080 00500169009001100174010000500185011001500190013000700205020001100212020000600223 020000800229020001000237039000400247020001400251#VV09.14748#20500#Vi?t#372.6#^2 14#Bi tp thc hnh ting Vit 5#B.s.: L Phng Nga (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#L Phng Nga#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2009#^ a143tr.^b24cm#248691#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#HH#Sch c thm## 00628000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020056000340030057000900070045001470220004001920050017001960050013002130050 01300226008000500239009001100244010000500255011001500260013000700275020000500282 020000600287020000800293020000700301039000400308020001400312#VV09.14749#15000#V i?t#372.7#^214#Luyn tp, cng c ton 5 theo chun kin thc, k nng#Dng cho hc sinh, gio vin vng dn tc, vng kh khn#Nguyn nh Khu, inh Th Lan, Hong Mai L#T.1#Nguyn nh Khu#inh Th Lan#Hong Mai L#^aH.#^aGio dc#2009 #^a126tr.^b24cm#248692#Ton#Lp 5#Bi tp#n tp#HH#Sch c thm## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340070067000590220004001260050013001300050011001430050013001540050 01300167008000500180009001100185010000500196011001500201013000700216020000500223 020000600228020000800234020001000242039000400252020001400256#VV09.14750#17000#V i?t#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng #^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#248693#Ton#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#HH#Sc h c thm## 00607000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020048000340070016000820220004000980050016001020040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020001100172020000600183020001400189039000400203 01300070020702000070021402000080022102000120022902000120024102000200025302000080 0273#VV09.14751#14000#Vi?t#372.6#^214#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ting Vit 5#Nguyn Th Hnh#T.1#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#200 9#^a115tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#HH#248694#n tp#Bi tp#Tp l m vn# kim tra#Cu hi trc nghim#Vn hc## 00531000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020054000340070015000880220004001030050015001070080005001220090011001270100 00500138011001500143013000700158020000500165020000600170020001200176020000800188 020002000196020000700216020001400223039000400237#VV09.14752#15500#Vi?t#372.7#^2 14# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 5#Nguyn Duy Ha#T.1#Nguy n Duy Ha#^aH.#^aGio dc#2009#^a119tr.^b24cm#248695#Ton#Lp 5# kim tra#Bi tp#Cu hi trc nghim#n tp#Sch c thm#HH## 00539000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020054000340070015000880220004001030050015001070080005001220090011001270100 00500138011001500143013000700158020000800165020000500173020000600178020001200184 020002000196020000700216020001400223039001200237#VV09.14753#17500#Vi?t#372.7#^2 14# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 5#Nguyn Duy Ha#T.2#Nguy n Duy Ha#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b24cm#248696#Bi tp#Ton#Lp 5# kim tra#Cu hi trc nghim#n tp#Sch c thm#Phng Dung## 00671000000000337000450002600110000000200410001100700530005200500230010500500110 01280050015001390050017001540140007001710190005001780820004001838080005001870080 00500192009001100197010000500208011001500213013000700228020000800235020000600243 02000070024902000080025602000200026402000080028402000110029202000120030302000140 0315039000400329#VV09.14754#n tp v t kim tra nh gi ng vn 6#Nguyn Th Thanh Huyn, Mai Nguyn, Trn Th Thnh..#Nguyn Th Thanh Huyn#Mai Nguyn#Trn Th Thnh# Nguyn Thng#33900#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a232tr.^b 24cm#248697#Ng vn#Lp 6#n tp#Bi tp#Cu hi trc nghim#Vn hc#Ting Vit# Tp lm vn#Sch c thm#HH## 00531000000000289000450002600110000000200330001100700260004400500110007000500140 00810140007000950190005001020820004001078080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137004001800152013000700170020000900177020000600186020000900192 020001000201020001200211020001400223039000400237#VV09.14755#Thc hnh trc nghi m sinh hc 7# Thu Ho, L Hong Ninh# Thu Ho#L Hong Ninh#17000#Vi?t#590# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248698#Sinh hc#Lp 7 #ng vt#Thc hnh#Trc nghim#Sch c thm#HH## 00656000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020042000350070067000770220004001440050018001480050016001660050015001820050 01400197008000500211009001100216010000500227011001500232013000700247020000500254 02000060025902000080026502000070027302000200028002000120030002000140031203900040 0326#VV09.14756#22000#Vi?t#510.76#^214#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ton 7#B.s.: Nguyn Lan Phng (ch.b.), ng Xun Cng, Phan Th Luyn..#T.1#Nguyn Lan Phng#ng Xun Cng#Phan Th Luyn#ng Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 87tr.^b24cm#248699#Ton#Lp 7#Bi tp#n tp#Cu hi trc nghim# kim tra#Sc h c thm#HH## 00656000000000325000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020042000350070067000770220004001440050018001480050016001660050015001820050 01400197008000500211009001100216010000500227011001500232013000700247020000500254 02000060025902000070026502000080027202000200028002000120030002000140031203900040 0326#VV09.14757#17000#Vi?t#510.76#^214#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ton 7#B.s.: Nguyn Lan Phng (ch.b.), ng Xun Cng, Phan Th Luyn..#T.2#Nguyn Lan Phng#ng Xun Cng#Phan Th Luyn#ng Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2009#^a1 35tr.^b24cm#248700#Ton#Lp 7#n tp#Bi tp#Cu hi trc nghim# kim tra#Sc h c thm#HH## 00582000000000289000450002600110000000200340001100700650004500500160011000500150 01260050018001410140007001590190005001660820004001718080005001750080005001800090 01100185010000500196011001500201013000700216020001000223020000600233020000700239 020000800246020002000254020001400274039000400288#VV09.14758#n tp v t nh gi ting Anh 7#B.s.: Nguyn Kim Hin (ch.b.), Hong Trung, Nguyn Mai Phng#N guyn Kim Hin# Hong Trung#Nguyn Mai Phng#21000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a140tr.^b24cm#248701#Ting Anh#Lp 7#n tp#Bi tp#Cu hi trc nghi m#Sch c thm#HH## 00661000000000325000450002600110000000200310001100700620004200500140010400500170 01180050014001350140007001490190005001560820008001618080005001690080005001740090 01100179010000500190011001500195005001900210004001800229013000700247020000700254 02000060026102000080026702000100027502000120028502000200029702000140031703900040 0331#VV09.14759#Thc hnh trc nghim vt l 8#B.s.: H Duyn Tng (ch.b.), Nguy n Ngc Phc, Trn Th Sn..#H Duyn Tng#Nguyn Ngc Phc#Trn Th Sn.#13000 #Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#Nguyn Xun Trng#Ti b n ln th 2#248702#Vt l#Lp 8#Bi tp#Thc hnh#Trc nghim#Cu hi trc nghi m#Sch c thm#HH## 00580000000000301000450002600110000000200370001100700330004800500170008100500150 00980140007001130190005001200820008001258080005001330080005001380090011001430100 00500154011001500159004001800174013000700192020000800199020000600207020000700213 020000800220020001200228020002000240020001400260039000400274#VV09.14760#n kin thc luyn k nng ho hc 8#Nguyn Vn Thoi, Trn Hu Thng#Nguyn Vn Thoi#T rn Hu Thng#20000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#248703#Ho hc#Lp 8#n tp#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim #Sch c thm#HH## 00572000000000301000450002600110000000200320001100700330004300500170007600500150 00930140007001080190005001150820008001208080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154013000700169020000800176020000600184020001000190020001200200 020001200212020000800224020002000232020001400252039000400266#VV09.14761#Thc hn h trc nghim ho hc 8#Nguyn Vn Thoi, Trn Hu Thng#Nguyn Vn Thoi#Trn H u Thng#17000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a134tr.^b24cm#248704#Ho hc#Lp 8#Thc hnh#Trc nghim# kim tra#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#HH## 00579000000000289000450002600110000002600110001100200510002200700370007300500160 01100050020001260140007001460190005001530820008001588080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192013000700207020001100214020000600225020000800231 020002000239020001200259020001400271039000400285#VV09.14762#VV09.14763#Ngn hng bi tp ting Vit trung hc c s lp 8#on Th Thu H, Phng Th Thanh Lm# on Th Thu H#Phng Th Thanh Lm#26000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a211tr.^b24cm#248705#Ting Vit#Lp 8#Bi tp#Cu hi trc nghim# kim tra# Sch c thm#HH## 00654000000000301000450002600110000000200410001100700880005200500180014000500190 01580140007001770190005001840820004001898080005001930080005001980090011002030100 00500214011001500219005001600234005001800250013000700268020000800275020000600283 020000800289020001900297020001800316020001400334039000400348#VV09.14764#Bnh gi ng 40 tc phm vn hc ng vn 9#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh (ch.b .), Trn ng Ngha, Nguyn c Khung..#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Th Kim Lan#23 800#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Trn ng Ngha#Nguyn c Khung#248706#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Bnh ging vn hc#Phn tch vn hc#Sch c thm#HH## 00513000000000277000450002600110000000200460001100700110005700500110006801400070 00790190005000860820009000918080005001000080005001050090011001100100005001210110 01500126013000700141020000900148020000600157020001400163020000800177020002000185 020001200205020001400217039000400231#VV09.14765#Kim tra, nh gi kt qu hc t p sinh hc 9#V c Lu#V c Lu#13000#Vi?t#576.5076#^214#^aH.#^aGio dc#20 09#^a111tr.^b24cm#248707#Sinh hc#Lp 9#Di truyn hc#Bi tp#Cu hi trc nghi m# kim tra#Sch c thm#HH## 00518000000000277000450002600110000000200320001100700330004300500170007600500150 00930140007001080190005001150820008001208080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154013000700169020000800176020000600184020001000190020001200200 020001000212020001400222039000400236#VV09.14766#Thc hnh trc nghim ho hc 9# Nguyn Vn Thoi, Trn Hu Thng#Nguyn Vn Thoi#Trn Hu Thng#20000#Vi?t#546 .071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#248708#Ho hc#Lp 9#Thc hnh#Tr c nghim#Ha v c#Sch c thm#HH## 00508000000000277000450002600110000000200470001100700110005800500110006901400070 00800190005000870820009000928080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127013000700141020000900148020000700157020000800164020001200172020001200184 020001600196020001400212039000400226#VV09.14767#Kim tra, nh gi kt qu hc t p sinh hc 10#V c Lu#V c Lu#12000#Vi?t#571.6076#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a99tr.^b24cm#248709#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Vi sinh vt#Sinh h c t bo#Sch c thm#HH## 00552000000000301000450002600110000000200330001100700240004400500120006800500110 00800140007000910190005000980820008001038080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137013000700152004001800159020000800177020000700185020001000192 020001000202020001200212020000800224020001400232039000400246#VV09.14768#Thc hn h trc nghim ho hc 10#L Ngc Anh, o Thu H#L Ngc Anh#o Thu H#14000#V i?t#546.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#248710#Ti bn ln th 1#Ho hc#Lp 10#Ho v c#Thc hnh#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#HH## 00754000000000373000450002600110000000200440001100700570005500500140011200500140 01260140007001400190005001470820008001528080005001600080005001650090011001700100 00500181011001500186005001300201013000700214020000700221020000700228020000800235 02000140024302000080025702000230026502000090028802000070029702000300030402000090 0334020001000343020000900353020001400362039000400376#VV09.14769#Phng php gii ton vt l 10 theo ch #B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Lng Tt t, Ng Diu Nga#Bi Gia Thnh#Lng Tt t#33000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a267tr.^b24cm#Ng Diu Nga#248711#Vt l#Lp 10#Bi tp#Gii bi ton#Ton l# ng lc hc cht im#Tnh hc#C hc#nh lut bo ton nng lng#Cht kh#Cht lng#Cht rn#Sch c thm#HH## 00637000000000313000450002600110000000200190001100300130003000700680004300500170 01110050021001280140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191004001800206005001400224013000700238020000800245 020000700253020000800260020001800268020001900286020001400305039000400319#VV09.14 770#T liu ng vn 10#Phn vn hc#B.s.: on Th Thu Vn (ch.b.), Nguyn Th N gc ip, on L Giang#on Th Thu Vn#Nguyn Th Ngc ip#35500#Vi?t#807#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a287tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#on L Giang#248712#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Phn tch vn hc#Bnh ging vn hc#Sch c thm#HH## 00774000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020046000320030115000780070052001930220004002450050017002490050010002660050 00900276008000500285009001100290010000500301011001500306013000700321020000800328 02000070033602000080034302000080035102000120035902000110037102000120038202000120 0394020001400406039000400420#VV09.14771#22000#Vi?t#807#^214#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ng vn 10#K thut ra ; k thut lm bi; kim tra t lun , trc nghim, hc k theo chng trnh v sch gio khoa mi#B.s.: Nguyn Thu Hng (ch.b.), Thu H, Trn Nga#T.1#Nguyn Thu Hng# Thu H#Trn Nga#^aH.#^ aGio dc#2009#^a182tr.^b24cm#248713#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Bi tp#Trc nghim# Ting Vit#Tp lm vn# kim tra#Sch c thm#HH## 00633000000000313000450002600110000000200580001100700470006900500120011600500180 01280140007001460190005001530820004001588080005001620080005001670090011001720100 00500183011001500188005001500203013000700218020000800225020000700233020000800240 020000800248020000800256020001800264020001900282020001400301039000400315#VV09.14 773#Tm hiu tc phm vn hc ng vn 10 qua h thng cu hi#Vn Th Mai, Nguy n c Khung, Nguyn Thu Ho#Vn Th Mai#Nguyn c Khung#24900#Vi?t#807#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Nguyn Thu Ho#248714#Ng vn#Lp 10#Cu hi #Vn hc#Bi tp#Phn tch vn hc#Bnh ging vn hc#Sch c thm#HH## 00631000000000313000450002600110000000200210001100300290003200700630006100500170 01240050016001410140007001570190005001640820008001698080005001770080005001820090 01100187010000500198011001500203005001400218013000700232020000800239020000700247 020001000254020001400264020001300278020000800291020001400299039000400313#VV09.14 774#Gii ton ho hc 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#B.s.: Bi Phng Trinh (ch .b.), Nguyn Hong H, L Qunh Lin#Bi Phng Trinh#Nguyn Hong H#27000#Vi? t#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#L Qunh Lin#248715#Ho hc# Lp 10#Ho v c#Gii bi ton#Ton ho hc#Bi tp#Sch c thm#HH## 00624000000000313000450002600110000000200270001100700640003800500160010200500190 01180140007001370190005001440820009001498080005001580080005001630090011001680100 00500179011001500184004001800199005001100217005001600228005001400244013000700258 020000500265020000700270020000700277020000800284020001400292039000400306#VV09.14 775#Bi tp i s 10 nng cao#B.s.: Nguyn Huy oan (ch.b.), Phm Th Bch Ngc , on Qunh..#Nguyn Huy oan#Phm Th Bch Ngc#11300#Vi?t#512.0076#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a264tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#on Qunh#ng Hng Thng#Lu Xun Tnh#248716#Ton#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#HH## 00455000000000253000450002600110000000200320001100700130004300500130005601400070 00690190005000760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110 01500114013000700129020000800136020000700144020001300151020001900164020001400183 039000400197#VV09.14776#Hc tin hc 11 qua ngn ng C++#Trn Hng#Trn Hn g#26400#Vi?t#005.13#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a207tr.^b24cm#248717#Tin hc#Lp 11#Ngn ng C++#Ngn ng lp trnh#Sch c thm#HH## 00527000000000277000450002600110000000200310001100300310004200700190007300500190 00920140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156004001800171013000700189020000800196020000700204020000800211 020001200219020001400231039000400245#VV09.14777#Bi tp trc nghim ho hc 11#C hng trnh chun v nng cao#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Trng#28000#Vi?t# 540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a216tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248718#Ho hc #Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#HH## 00649000000000313000450002600110000002600110001100200170002200700500003900500140 00890050007001030140007001100190005001170820004001228080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152004001800167005001300185012003400198015003300232 013000700265020002200272020000900294020001400303020001400317039000400331#VV09.14 778#VV09.14779#Ngh lm vn 11#B.s.: Trn Qu Hin (ch.b.), V Hi, Cao Anh Lon g#Trn Qu Hin#V Hi#17500#Vi?t#635#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b24cm# Ti bn ln th 2#Cao Anh Long#Hot ng gio dc ngh ph thng#TTS ghi: B Gi o dc v o to#248719#Gio dc hng nghip#Lm vn#Ngh lm vn#Sch c t hm#HH## 00591000000000301000450002600110000000200190001100300580003000700210008800500130 01090050007001220140007001290190005001360820004001418080005001450080005001500090 01100155010000500166011001500171004001800186013000700204020000800211020000700219 020000800226020001900234020001800253020001400271039000400285#VV09.14780#Vn bn ng vn 11#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho#V Dng Qu , L Bo#V Dng Qu#L Bo#26500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a280tr. ^b24cm#Ti bn ln th 1#248720#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Bnh ging vn hc#Phn t ch vn hc#Sch c thm#HH## 00531000000000289000450002600110000000200440001100700160005500500160007101400070 00870190005000940820008000998080005001070080005001120090011001170100005001280110 01500133013000700148020000700155020000700162020001400169020000800183020000900191 020001500200020000800215020001400223039000400237#VV09.14781#Phng php gii to n vt l 11 theo ch #Nguyn Cnh Ho#Nguyn Cnh Ho#35000#Vi?t#537.076#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a283tr.^b24cm#248721#Vt l#Lp 11#Gii bi ton#Ton l# in hc#Quang hnh hc#Bi tp#Sch c thm#HH## 00594000000000289000450002600110000000200370001100300850004800700130013300500130 01460140007001590190005001660820008001718080005001790080005001840090011001890100 00500200011001500205004001800220013000700238020000700245020000700252020000800259 020000900267020001000276020001400286039000400300#VV09.14782#Bi tp c bn v n ng cao vt l 11#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to# Hng Tr# Hng Tr#26500#Vi?t#537.076#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a211tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248722#Vt l#Lp 11#Bi tp#in hc#Quang hc#Sch c thm#HH## 00598000000000289000450002600110000000200230001100700660003400500150010000500160 01150140006001310190005001370820004001428080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172004001800187005001200205005001500217013000700232015003300239 020001100272020000700283020001400290039000400304#VV09.14783#Ting Php 12 nng c ao#B.s.: Nguyn Hu Th (tng ch.b.), Nguyn Vn Dung, Vi Vn nh..#Nguyn Hu Th#Nguyn Vn Dung#8400#Vi?t#448#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a208tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Vi Vn nh#Trnh Vn Minh#248723#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ting Php#Lp 12#Sch c thm#HH## 00626000000000301000450002600110000000200220001100700670003300500130010000500140 01130140007001270190005001340820007001398080005001460080005001510090011001560100 00500167011001500172004001800187005001700205005001200222015003300234005001500267 013000700282020001000289020000700299020001400306039000400320#VV09.14784#Ting Ng a 12 nng cao#B.s.: nh Tng (tng ch.b.), ng Ngc c, Nguyn Ngc Hng.. # nh Tng#ng Ngc c#10800#Vi?t#491.78#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a272tr .^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Ngc Hng#ng C Mu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Dng c Nim#248724#Ting Nga#Lp 12#Sch c thm#HH## 00566000000000289000450002600110000000200330001100700500004400500140009400500160 01080140007001240190005001310820008001368080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170004001800185005001800203013000700221020000500228020001000233 020000700243020000800250020001400258039000400272#VV09.14785#Rn luyn gii ton gii tch 12#Dng Bu Lc, ng Phc Thanh, Nguyn Trng Tun#Dng Bu Lc#n g Phc Thanh#35000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a286tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#Nguyn Trng Tun#248725#Ton#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm #HH## 00545000000000289000450002600110000000200440001100700270005500500120008200500140 00940140007001080190005001150820008001208080005001280080005001330090011001380100 00500149011001500154013000700169020000900176020000700185020000800192020001400200 020000900214020001400223020001400237039000400251#VV09.14786#Hng dn gii bi t p sinh hc 12 nng cao#Chu Vn Mn, V Trung Tng#Chu Vn Mn#V Trung Tng#305 00#Vi?t#576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b24cm#248726#Sinh hc#Lp 12 #Bi tp#Di truyn hc#Tin ho#Sinh thi hc#Sch c thm#HH## 00510000000000265000450002600110000000200440001100700340005500500160008900500170 01050140007001220190005001290820008001348080005001420080005001470090011001520100 00500163011001500168013000700183020000700190020000700197020001400204020000800218 020001400226039000400240#VV09.14787#Phng php gii ton vt l 12 theo ch # Nguyn Cnh Ho, Nguyn Mnh Tun#Nguyn Cnh Ho#Nguyn Mnh Tun#36500#Vi?t#5 30.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a295tr.^b24cm#248727#Vt l#Lp 12#Gii bi to n#Ton l#Sch c thm#HH## 00615000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200500 00440070062000940050009001560050014001650140007001790190005001860820004001918080 00500195008000500200009001100205010000500216011001500221005002300236013000700259 020000900266020000700275020001300282020001400295039000400309#VV09.14788#VV09.147 89#CDVN.01001#CDVN.01002#Khm ph hnh hc 12 vi the geometer's sketchpad#B.s.: Trn Vui (ch.b.), L Quang Hng, Nguyn nh Hong Nhn#Trn Vui#L Quang Hng# 44000#Vi?t#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a176tr.^b24cm#Nguyn nh Hong Nhn# 248728#Hnh hc#Lp 12#Phn mm GSP#Sch c thm#HH## 00632000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200510 00440070061000950050009001560050014001650140007001790190005001860820004001918080 00500195008000500200009001100205010000500216011001500221005002200236013000700258 020000500265020000700270020001000277020001300287020001400300039000400314#CDVN.01 003#VV09.14791#VV09.14790#CDVN.01004#Khm ph gii tch 12 vi the geometer's sk etchpad#B.s.: Trn Vui (ch.b.), L Quang Hng, Nguyn ng Minh Phc#Trn Vui#L Quang Hng#41800#Vi?t#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Nguyn ng Minh Phc#248729#Ton#Lp 12#Gii tch#Phn mm GSP#Sch c thm#HH## 00542000000000265000450000200190000000700350001900500130005400500080006701400060 00750190005000810820007000868080005000930080005000980090011001030100005001140110 01700119004001800136013000700154021007300161020000900234020000500243020000900248 020001500257039000400272#B vi 1, 2, 3,...#Nguyn Tuyt b.s. ; Tranh: Hi Nam#N guyn Tuyt#Hi Nam#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a21tr.^b16x16cm #Ti bn ln th 5#248730#Gip b lm quen vi mt s biu tng ton s ng b ng hnh thc chi.#Gio dc#Ton#Mu gio#Sch thiu nhi#HH## 00550000000000277000450000200170000000700350001700500130005200500080006501400060 00730190005000790820007000848080005000910080005000960090011001010100005001120110 01700117004001800134013000700152021005700159020000900216020000900225020000800234 020001100242020001500253039000400268#B vi a b c,...#Nguyn Tuyt b.s. ; Tranh: Hi Nam#Nguyn Tuyt#Hi Nam#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a21tr .^b16x16cm#Ti bn ln th 5#248731#Cun sch gip tr nhn bit v lm quen vi 29 ch ci.#Gio dc#Mu gio#Ch ci#Ting Vit#Sch thiu nhi#HH## 00709000000000301000450002600110000000200300001100300210004100700360006200500140 00980050021001120140006001330190005001390820007001448080005001510080005001560090 01100161010000500172011001700177012003200194013000700226021010600233020001000339 020001700349020001300366020001300379020001100392039000400403#VN09.05158#B v nh ng ngi thn ca b#Dnh cho tr nh tr#Bi Kim Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#B i Kim Tuyn#Nguyn Th Sinh Tho#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 12tr.^b24x17cm#B khm ph th gii xung quanh#248732#Hng dn b nhn bit v cc b phn trn c th v cc hot ng quen thuc hng ngy thng qua hnh v# Nhn thc#Quan h gia nh#C th ngi#Tui nh tr#Sch tranh#HH## 00702000000000313000450002600110000000200230001100300210003400700400005500500190 00950050020001140140006001340190005001400820007001458080005001520080005001570090 01100162010000500173011001700178012003200195013000700227021007800234020000700312 020001000319020002000329020001100349020001300360020001100373039000400384#VN09.05 159#Phng tin giao thng#Dnh cho tr nh tr#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th C m Bch#Trn Th Ngc Trm#Nguyn Th Cm Bch#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a12tr.^b24x17cm#B khm ph th gii xung quanh#248733#Hng dn b nhn bit v lm quen vi cc phng tin giao thng qua hnh v#Tr em#Nhn th c#Phng tin c gii#Giao thng#Tui nh tr#Sch tranh#HH## 00698000000000313000450002600110000000200350001100300210004600700340006700500160 01010050017001170140006001340190005001400820007001458080005001520080005001570090 01100162010000500173011001700178012003200195013000700227021008900234020001000323 020000800333020000800341020000700349020001300356020001100369039000400380#VN09.05 160# dng, chi quen thuc ca b#Dnh cho tr nh tr#Phng Th Tng, V Th Ngc Minh#Phng Th Tng#V Th Ngc Minh#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a12tr.^b24x17cm#B khm ph th gii xung quanh#248734#Hng dn b nhn bit v lm quen vi cc dng, chi quen thuc thng qua hnh v#Nhn thc# dng# chi#Tr em#Tui nh tr#Sch tranh#HH## 00626000000000289000450002600110000000200310001100300210004200700260006300500130 00890050012001020140006001140190005001200820007001258080005001320080005001370090 01100142010000500153011001700158012003200175013000700207021007500214020000900289 020001000298020001300308020001100321039000400332#VN09.05161#Th gii thc vt tr ong mt b#Dnh cho tr nh tr#V Yn Khanh, L Thu Hin#V Yn Khanh#L Thu Hi n#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b24x17cm#B khm ph th gii xung quanh#248735#Hng dn b nhn bit v lm quen vi th gii thc vt thng qua hnh v#Thc vt#Nhn thc#Tui nh tr#Sch tranh#HH## 00673000000000301000450002600110000000200310001100300210004200700400006300500200 01030050019001230140006001420190005001480820007001538080005001600080005001650090 01100170010000500181011001700186012003200203013000700235021007500242020000900317 020001000326020000700336020001300343020001100356039000400367#VN09.05162#Th gii ng vt trong mt b#Dnh cho tr nh tr#Hong Th Thu Hng, Chu Th Hng Nh ung#Hong Th Thu Hng#Chu Th Hng Nhung#4800#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a12tr.^b24x17cm#B khm ph th gii xung quanh#248736#Hng dn b nhn bit v lm quen vi th gii ng vt thng qua hnh v#ng vt#Nhn thc#Tr em#Tui nh tr#Sch tranh#HH## 00669000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020026000340030059000600070065001190220004001840050024001880050016002120050 02100228005001300249008001800262009002300280010000500303011001500308013000700323 020000500330020000600335020000800341020001400349039000400363#VV09.14645#16000#V i?t#372.7#^214#V b tr nng cao ton 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Tri nh..#T.2#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a101tr.^b24cm#248737#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#HH## 00703000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200560003600300460 00920070014001380140007001520190005001590820008001648080005001720080018001770090 02300195010000500218011001400223013000700237021016100244020000900405020001000414 020000900424039000400433#VV09.14646#VV09.14647#Phm nh Bo#Phn tch mch v h ng dn sa cha Sony Wega dng III#Phn tch mch in v phng php tm pan. ..#Phm nh Bo#40000#Vi?t#621.384#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2009#^a72tr.^b26cm#248738#Trnh by v mch tivi mu mn hnh phng Sony Wega KV-AR212M50/AR212M83/AR212M61 cng ph lc lit k cc linh kin s dng trn c c my tivi mu Wega dng III#Tivi mu#Mch in#Sa cha#HH## 00627000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200210 00420030031000630070014000940140007001080190005001150820006001208080005001260080 01800131009002300149010000500172011001500177013000700192021012300199020001700322 020001800339039000400357#VV09.14648#VV09.14649#VV09.14650#Bo Trn#Luyn nghe ti ng Hoa#Hc km bng cassette / a CD#Bo Trn b.s.#22000#Vi?t#495.1#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a143tr.^b20cm#248739#Gii thiu mt s t vng lin quan n bi hc. Hng dn cch s dng ng php. Bi tp v tr c nghim k nng nghe hiu#Ting Trung Quc#K nng nghe hiu#HH## 00611000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200210 00420030015000630070014000780140007000920190005000990820006001048080005001100080 01800115009002300133010000500156011001500161013000700176021012300183020001700306 020001800323039000400341#VV09.14651#VV09.14652#VV09.14653#Bo Trn#Luyn nghe ti ng Hoa#Hc km a CD#Bo Trn b.s.#21000#Vi?t#495.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a143tr.^b20cm#248740#Gii thiu mt s t vng lin q uan n bi hc. Hng dn cch s dng ng php. Bi tp v trc nghim k nng nghe hiu#Ting Trung Quc#K nng nghe hiu#HH## 00611000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200210 00420030015000630070014000780140007000920190005000990820006001048080005001100080 01800115009002300133010000500156011001500161013000700176021012300183020001700306 020001800323039000400341#VV09.14654#VV09.14655#VV09.14656#Bo Trn#Luyn nghe ti ng Hoa#Hc km a CD#Bo Trn b.s.#24000#Vi?t#495.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b20cm#248741#Gii thiu mt s t vng lin q uan n bi hc. Hng dn cch s dng ng php. Bi tp v trc nghim k nng nghe hiu#Ting Trung Quc#K nng nghe hiu#HH## 01023000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300340 00460140007000800190005000870820010000928080005001020080018001070090023001250100 00500148011001500153012001900168013000700187021049700194020001000691020001300701 020000900714020001800723039000400741#VV09.14658#VV09.14657#VV09.14659#Lut t ai# c sa i, b sung nm 2009#18000#Vi?t#346.59704#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a132tr.^b21cm#Tm hiu php lut#248742#Gii thi u nhng ni dung c bn ca lut sa i, b sung iu 126 ca lut nh v i u 121 ca lut t ai v trnh by lut t ai nm 2003 gm 7 chng vi 146 iu v: nhng quy nh chung; quyn ca nh nc i vi t ai v qun l nh nc v t ai; ch s dng cc loi t; quyn v ngha v ca ngi s dn g t; th tc hnh chnh v qun l v s dng t ai; thanh tra, gii quyt t ranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v t ai; iu khon t hi hnh#Php lut#Lut t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#HH## 00805000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700920 00680050017001600050019001770050015001960050009002110050011002200060021002310060 00900252014000700261019000500268082000400273808000500277008001800282009002300300 01000050032301100150032801300070034301900090035002000170035902000100037602000110 0386020000400397020001200401020001400413039000400427#VV09.14660#VV09.14661#VV09. 14662#20 truyn ngn chn lc Anh - Vit#Theodore Jacobs, Peter L. Sandburg, Hey ward Brunn... ; Dch: Nguyn Th i Nguyt, Ct Tin#Jacobs, Theodore#Sandburg, Peter L.#Brunn, Heyward#Melville#Coho, Gray#Nguyn Th i Nguyt#Ct Tin#35000 #Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a297tr.^b20cm#2487 43#Dch Anh#Vn hc hin i#Ting Anh#Ting Vit#Anh#Truyn ngn#Sch song ng# HH## 01013000000000277000450002600110000002600110001100200300002200300610005201400060 01130190005001190820008001248080005001320080018001370090023001550100005001780110 01400183012001900197013000700216021045500223020001000678020000800688020000800696 020000900704020001800713039000400731#VV09.14663#VV09.14664#Lut L lch t php nm 2009#Gii thiu nhng ni dung c bn ca lut L lch t php...#9000#Vi?t #347.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a51tr.^b21cm#Tm hi u php lut#248744#Gii thiu nhng ni dung c bn ca lut l lch t php v trnh by ni dung lut l lch t php bao gm 57 iu vi cc phn: qui nh chung, t chc, qun l c s d liu l lch t php, cung cp, tip nhn, cp nht, x l thng tin l lch t php v lp l lch t php, cung cp, tip nh n thng tin l lch t php v n tch, cp phiu l lch t php, x l vi phm v gii quyt khiu ni, t co v l lch t php v iu khon thi hnh#Php lut#L lch#T php#Vit Nam#Vn bn php lut#HH## 00934000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700700 00540050016001240050014001400050015001540050014001690050013001830050010001960050 01800206005001100224014000700235019000500242082001200247808000500259008001800264 00900230028201000050030501100150031001200210032501300070034602101490035302000170 0502020002100519020000900540020000700549039000400556#VV09.14665#VV09.14667#VV09. 14666#C Bc mi trong tim#Nguyn Ngc Sm, Phm Quc Sc, Phan Ngc Bnh... ; B .s.: Ng Thnh..#Nguyn Ngc Sm#Phm Quc Sc#Phan Ngc Bnh#L Quang Vnh#L H ng Qun#Ng Thnh#Nguyn nh Thng#L Huy Mu#35000#Vi?t#895.9228403#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a194tr.^b21cm#T sch Truyn thng#2 48745#Gii thiu nhng k c ca nhng ngi t chnh tr Cn o hng v Bc H trong nhng gi pht i mt vi qun th bo v kh tit cch mng#Vn h c hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#HH## 00635000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200320003000700530 00620140007001150190005001220820006001278080005001330080018001380090023001560100 00500179011001500184013000700199006003300206021010100239020000900340020000800349 020000800357039000400365#VV09.14668#VV09.14669#Hnh C#Lc gii nhng php s c n bn#Hnh C b.s. ; Ban Php Tng Pht gio Vit Nam dch#59000#Vi?t#294.3#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a515tr.^b20cm#248746#Ban Php Tng Pht gio Vit Nam#Trnh by 10 php s c bn v mt s php s quan trng ca o Pht hng dn tu hc cho i chng#o Pht#Gio l#Tu hnh#HH## 00839000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200530 00440030017000970290040001140070030001540060010001840060010001940060009002040140 00700213019000500220082000600225808000500231008001800236009002300254010000500277 01100150028201300070029702101300030402000200043402000170045402000170047102000090 0488039000400497#VV09.14670#VV09.14671#VV09.14672#Gray, John#n ng sao Ho - n b sao Kim: Hnh phc bn nhau#Together forever#Men are from Mars, women are from Venus#John Gray ; Dch: Bch Thu..#Bch Thu#Minh Ti#Ngc Hn#52000#Vi? t#158.2#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a355tr.^b21cm#248747 #Trnh by nhng nguyn nhn dn n xung t trong hn nhn cng nh cc k nn g trong vic gi gn v vun p hnh phc gia nh#Tm l hc ng dng#Quan h g ia nh#Quan h v chng#Hn nhn#HH## 00501000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200310003400300330 00650070012000980140007001100190005001170820010001228080005001320080018001370090 02300155010000500178011001500183013000700198020001700205020000900222020001200231 039000400243#VV09.14673#VV09.14674#Bi Anh Tn#m o v iu ng Gic Hong#Da nh nhn vn ho Trn Nhn Tng#Bi Anh Tn#69000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a403tr.^b21cm#248748#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#HH## 00553000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200330 00430070030000760140007001060190005001130820006001188080005001240080018001290090 02300147010000500170011001500175019001600190006001300206013000700219020001700226 020001100243039000400254020001700258#VV09.14675#VV09.14676#VV09.14677#Hong ng# Ngn kim hn - Thp tam st th#Hong ng ; Cao T Thanh dch#49000#Vi?t#895.1 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a309tr.^b21cm#Dch Trung Qu c#Cao T Thanh#248749#Vn hc hin i#Trung Quc#HH#Truyn kim hip## 00545000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200250 00430070030000680140007000980190005001050820006001108080005001160080018001210090 02300139010000500162011001500167019001600182006001300198013000700211020001700218 020001100235039000400246020001700250#VV09.14678#VV09.14679#VV09.14680#Hong ng# Ngn lang - T vong iu#Hong ng ; Cao T Thanh dch#59000#Vi?t#895.1#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a369tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Cao T Thanh#248750#Vn hc hin i#Trung Quc#HH#Truyn kim hip## 00532000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200120 00430070030000550140007000850190005000920820006000978080005001030080018001080090 02300126010000500149011001500154019001600169006001300185013000700198020001700205 020001100222039000400233020001700237#VV09.14681#VV09.14682#VV09.14683#Hong ng# V Song ph#Hong ng ; Cao T Thanh dch#85000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a574tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Cao T Thanh#24875 1#Vn hc hin i#Trung Quc#HH#Truyn kim hip## 00527000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200070 00430070030000500140007000800190005000870820006000928080005000980080018001030090 02300121010000500144011001500149019001600164006001300180013000700193020001700200 020001100217039000400228020001700232#VV09.14684#VV09.14686#VV09.14685#Hong ng# Ma ao#Hong ng ; Cao T Thanh dch#79000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Vn ho Si Gn#2009#^a549tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Cao T Thanh#248752#Vn hc hin i#Trung Quc#HH#Truyn kim hip## 00773000000000277000450000200490000000700620004900500160011100500180012700500180 01450050019001630190005001820820013001878080005002000080018002050090023002230100 00500246011001400251013000700265021015000272020002900422020001000451020001100461 020001100472020000700483039000500490#Vietcombank Bnh Dng - k yu 10 nm thn h lp#B.s.: Trn nh Thun, L Th Phng Lan, Nguyn Quang Bnh..#Trn nh Th un#L Th Phng Lan#Nguyn Quang Bnh#Trn Th Thu Hip#Vi?t#332.10959774#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a46tr.^b29cm#248753#Ghi li nh ng pht trin qua chng ng 10 nm phn u hot ng ca tp th lnh o, c n b trong Ngn hng ngoi thng - Vietcombank Bnh Dng#Ngn hng thng mi c phn#Hot ng#Pht trin#Bnh Dng#K yu#KVn## 00668000000000253000450000200630000000300430006300700340010600500210014000500120 01610140007001730190005001800820007001858080005001920080018001970090023002150100 00500238011001400243013000700257021010300264020001000367020001800377020001400395 039000500409#Ting Anh dnh cho cc b chun b vo lp 1: Ch loi chim#Luy n k nng hc ting Anh theo ch ...#Nguyn Th Thanh Yn, Thi Ho#Nguyn Th Thanh Yn# Thi Ho#14000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a33tr.^b27cm#248754#Luyn k nng hc ting Anh theo ch , t p vit ch p, tp t mu, pht trin tr sng to cho tr#Ting Anh#Gio dc m u gio#Sch mu gio#KVn## 00667000000000253000450000200620000000300430006200700340010500500210013900500120 01600140007001720190005001790820007001848080005001910080018001960090023002140100 00500237011001400242013000700256021010300263020001000366020001800376020001400394 039000500408#Ting Anh dnh cho cc b chun b vo lp 1: Ch ng vt#Luyn k nng hc ting Anh theo ch ...#Nguyn Th Thanh Yn, Thi Ho#Nguyn T h Thanh Yn# Thi Ho#14000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a33tr.^b27cm#248755#Luyn k nng hc ting Anh theo ch , tp vit ch p, tp t mu, pht trin tr sng to cho tr#Ting Anh#Gio dc m u gio#Sch mu gio#KVn## 00681000000000253000450000200760000000300430007600700340011900500210015300500120 01740140007001860190005001930820007001988080005002050080018002100090023002280100 00500251011001400256013000700270021010300277020001000380020001800390020001400408 039000500422#Ting Anh dnh cho cc b chun b vo lp 1: Ch phng tin gi ao thng#Luyn k nng hc ting Anh theo ch ...#Nguyn Th Thanh Yn, Th i Ho#Nguyn Th Thanh Yn# Thi Ho#14000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a33tr.^b27cm#248756#Luyn k nng hc ting Anh th eo ch , tp vit ch p, tp t mu, pht trin tr sng to cho tr#Ting A nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#KVn## 00452000000000253000450002600110000000200220001100300140003300700150004700500150 00620140006000770190005000830820009000888080005000970080005001020090011001070100 00500118011001400123004001800137013000700155020001800162020000900180020000400189 039000500193#VV09.14687#Ba tic ca loi vt#Th thiu nhi#Trn Quc Ton#Trn Quc Ton#6200#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b21cm#Ti bn l n th 1#248757#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00490000000000265000450002600110000000200130001100300130002400700340003700500110 00710050009000820140006000910190005000970820009001028080005001110080005001160090 01100121010000500132011001700137004001800154013000700172020001800179020000900197 020001300206039000500219#VV09.14688#Chim m sao#Truyn tranh#Li: Phng Hoa ; Tranh: Minh Tr#Phng Hoa#Minh Tr#6500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a19tr.^b20x20cm#Ti bn ln th 1#248758#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#KVn## 00505000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700420003900500100 00810050018000910140006001090190005001150820009001208080005001290080005001340090 01100139010000500150011001400155004001800169013000700187020001800194020000900212 020001300221039000500234#VV09.14689#Th m tm con#Truyn tranh#Li: Bi H My ; Tranh: Nguyn Quang Vinh#Bi H My#Nguyn Quang Vinh#5500#Vi?t#895.9223#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#Ti bn ln th 6#248759#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#KVn## 00616000000000289000450002600110000000200310001100300200004200700270006200500090 00890050010000980140006001080190005001140820011001198080005001300080005001350090 01100140010000500151011001400156012007200170013000700242020001700249020001800266 020000900284020001300293020001500306039000500321#VV09.14690#Mt ci nh bng m t trm roi#Song ng Vit - Anh#Tranh: Quc Tm, Minh Hng#Quc Tm#Minh Hng#550 0#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh c t ch cc nc trn th gii. Truyn c tch Vit Nam#248760#Vn hc dn gian#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#KVn## 00594000000000289000450002600110000000200150001100300200002600700270004600500090 00730050010000820140006000920190005000980820010001038080005001130080005001180090 01100123010000500134011001400139012007200153013000700225020001700232020001800249 020000400267020001500271020001300286039000500299#VV09.14691#n ngng tri#Song ng Vit - Anh#Tranh: Quc Tm, Minh Hng#Quc Tm#Minh Hng#8500#Vi?t#398.2094 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#T truyn tranh c tch cc nc trn th gii. Truyn c tch nc Nga#248761#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Nga# Truyn c tch#Truyn tranh#KVn## 00557000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700480004200500090 00900050015000990140006001140190005001200820009001258080005001340080005001390090 01100144010000500155011001400160004001800174012003500192013000700227020001800234 020000900252020001300261039000500274#VV09.14692#C con chim chch#Truyn tranh#T uyn chn: Hng Thu ; Minh ho: o Xun Thnh#Hng Thu#o Xun Thnh#5000#Vi? t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#B kho, b ngoan. Ch sc kho#248762#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00587000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700540004600500090 01000050021001090140006001300190005001360820007001418080005001480080005001530090 01100158010000500169011001400174004001800188012003400206013000700240020001800247 020000800265020000400273020001500277039000500292#VV09.14693#Nhng chic rng xin h#Truyn tranh#Tuyn chn: Hng Thu ; Minh ho: Nguyn Th Hng Linh#Hng Thu#Ng uyn Th Hng Linh#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#B kho, b ngoan. Ch v sinh#248763#Vn hc thiu nhi#V sin h#Th#Sch thiu nhi#KVn## 00588000000000289000450002600110000000200170001100300130002800700540004100500090 00950050021001040140006001250190005001310820007001368080005001430080005001480090 01100153010000500164011001400169004001800183012003700201013000700238020001800245 020001100263020000400274020001500278039000500293#VV09.14694#B chn qu no?#Tru yn tranh#Tuyn chn: Hng Thu ; Minh ho: Nguyn Th Hng Linh#Hng Thu#Nguyn Th Hng Linh#5000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#B kho, b ngoan. Ch dinh dng#248764#Vn hc thiu nhi#Dinh d ng#Th#Sch thiu nhi#KVn## 00509000000000253000450002600110000000200220001100300210003300700550005400500210 01090050013001300140006001430190005001490820009001548080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189013000700203020001800210020000900228020001300237 039000500250#VV09.14695#Chic ca Th Trng#Dnh cho tr nh tr#Chuyn th: N guyn Th Kim Thanh ; Tranh: Trn Xun Du#Nguyn Th Kim Thanh#Trn Xun Du#7000 #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b26cm#248765#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00506000000000253000450002600110000000200150001100300210002600700570004700500210 01040050015001250140006001400190005001460820009001518080005001600080005001650090 01100170010000500181011001400186013000700200020001800207020000900225020001300234 039000500247#VV09.14696#n con lm lem#Dnh cho tr nh tr#Chuyn th: Nguyn T h Kim Thanh ; Tranh: Phng Duy Tng#Nguyn Th Kim Thanh#Phng Duy Tng#7000#V i?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b26cm#248766#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#KVn## 00686000000000277000450002600110000000200710001100300240008200700500010600500150 01560050017001710050014001880050018002020140006002200190005002260820007002318080 00500238008000500243009001100248010000500259011001700264013000700281021008300288 020001800371020001400389039000500403#VV09.14697#B khm ph mi trng xung quan h - ch qu hng, t nc, Bc H#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, N guyn Th Quyn, Phan Ngc Anh..#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Phan Ngc Anh#N guyn Thu Dng#7300#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a14tr.^b30x21cm#24 8767#Hng dn tr tp t v nhn bit hnh v theo ch qu hng t nc v Bc H#Gio dc mu gio#Sch mu gio#KVn## 00686000000000277000450002600110000000200710001100300240008200700500010600500150 01560050017001710050014001880050018002020140006002200190005002260820007002318080 00500238008000500243009001100248010000500259011001700264013000700281021008300288 020001800371020001400389039000500403#VV09.14698#B khm ph mi trng xung quan h - ch qu hng, t nc, Bc H#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Lng Th Bnh, N guyn Th Quyn, Phan Ngc Anh..#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Phan Ngc Anh#N guyn Thu Dng#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b28x21cm#24 8768#Hng dn tr tp t v nhn bit hnh v theo ch qu hng t nc v Bc H#Gio dc mu gio#Sch mu gio#KVn## 00686000000000277000450002600110000000200710001100300240008200700500010600500150 01560050017001710050014001880050018002020140006002200190005002260820007002318080 00500238008000500243009001100248010000500259011001700264013000700281021008300288 020001800371020001400389039000500403#VV09.14699#B khm ph mi trng xung quan h - ch qu hng, t nc, Bc H#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, N guyn Th Quyn, Phan Ngc Anh..#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Phan Ngc Anh#N guyn Thu Dng#7000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a10tr.^b28x21cm#24 8769#Hng dn tr tp t v nhn bit hnh v theo ch qu hng t nc v Bc H#Gio dc mu gio#Sch mu gio#KVn## 00787000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200230003500300990 00580070030001570050016001870140007002030190005002100820006002158080005002210080 00500226009001100231010000500242011001500247004001800262013000700280021019400287 020001200481020001100493039000500504#VV09.14700#VV09.14701#Trn Hu Qu#Gio tr nh v k thut#Bin son theo chng trnh khung do B Gio dc v o to dnh cho cc trng cao ng Cng ngh#Trn Hu Qu, Nguyn Vn Tun#Nguyn Vn Tun# 29000#Vi?t#604.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a244tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#248 770#Gii thiu cc kin thc chung, c bn v mn v k thut nh dng c v v cch s dng, nhng tiu chun v trnh by bn v k thut, v hnh hc, hnh c hiu vung gc, hnh chiu trc o...#V k thut#Gio trnh#KVn## 00571000000000277000450002600110000002600110001100200740002200700310009600500140 01270140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090011001670100 00500178011001500183005001600198004001800214013000700232020000500239020001000244 020002000254020001400274039000500288#VV09.14703#VV09.14702#Gii tch - nhng ni dung ct yu trong chng trnh trung hc ph thng#Phm Huy in, Phan Don Th oi#Phm Huy in#26000#Vi?t#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a214tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Ti bn ln th 1#248771#Ton#Gii tch#Ph thng trung hc#Sch c thm#KVn## 00926000000000325000450002600110000002600110001100200210002200300500004300700620 00930050016001550140007001710190005001780820008001838080005001910080005001960090 01100201010000500212011001500217005001600232005001200248005001800260005001300278 01500330029101300070032402102340033102000100056502000090057502000110058403900050 0595#VV09.14704#VV09.14705#Gio trnh php lut#Dng cho o to trnh trung cp chuyn nghip#B.s.: Nguyn Huy Bng (ch.b.), Nguyn Vn Mnh, V Hng Anh..# Nguyn Huy Bng#15000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#Ngu yn Vn Mnh#V Hng Anh#Phm Th Kim Dung#Trn Th Cc#TTS ghi: B Gio dc v o to#248772#Trnh by mt s vn c bn v nh nc, php lut, thc hin php lut, vi phm php lut v trch nhim php l, thc php lut, lut nh nc, lut hnh chnh, lao ng, lut dn s, hnh s, php lut t tng... ca Vit Nam#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#KVn## 00712000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200290003800700310 00670050014000980140007001120190005001190820006001248080005001300080005001350090 01100140010000500151011001500156015004700171013000700218021015700225020000800382 020000900390020000700399020001100406039000500417#VV09.14706#VV09.14707#Nguyn H u nh#Gio trnh ho du i cng#Nguyn Hu nh, Phm Vn Hoan#Phm Vn Hoan #24500#Vi?t#665.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a190tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu . Trung tm o to t xa#248773#Trnh by cc khi nim v du m, cc sn ph m kh, du m thng mi, ch bin du m bng phng php chng ct, ch bin d u m bng phng php ho hc#Ho du#Ch bin#Du m#Gio trnh#KVn## 00644000000000265000450002600110000002600110001100200670002200700160008901400070 01050190005001120820007001178080005001240080005001290090011001340100005001450110 01500150001001600165013000700181021012600188020001800314020001000332020001600342 020001500358039000500373#VV09.14709#VV09.14708#T chc cc hot ng chm sc - gio dc cho tr trng mm non#Nguyn Th Oanh#14500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#Nguyn Th Oanh#248774#Gii thiu vi nt v ch sinh hot ca tr mm non, hng dn t chc ch sinh hot, gio dc ca tr trng mm non#Gio dc mu gio#Hot ng#Trng mu gio#Sch gio vin#KV n## 00768000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200440003600300840 00800070014001640140007001780190005001850820007001908080005001970080005002020090 01100207010000500218011001500223004001800238013000700256021014500263020002000408 020000500428020000900433020000800442020001100450039000500461#VV09.14710#VV09.147 11#Trn Nht Tn#Sa cha in x nghip in t cng nghip#Sch dng cho hc s inh cao ng khng chuyn in, hc sinh THCN, DN in x nghip#Trn Nht Tn#3 9000#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a351tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#248 775#Trnh by nhng kin thc c bn v kh c in, cung cp in, my in v ng dng ca my in, sa cha my in v mch in t cng nghip#in t cn g nghip#in#Sa cha#in t#Gio trnh#KVn## 00927000000000325000450002600110000002600110001100200410002200700640006300500150 01270140007001420190005001490820008001548080005001620080005001670090011001720100 00500183011001500188005001800203004001800221005001300239005002100252005001300273 01300070028602102530029302000180054602000120056402000140057602000060059003900050 0596#VV09.14712#VV09.14713#Vi sinh vt - bnh truyn nhim vt nui#B.s.: Nguyn B Hin (ch.b.), Nguyn Quc Doanh, Phm S Lng..#Nguyn B Hin#34500#Vi?t#6 36.089#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a279tr.^b24cm#Nguyn Quc Doanh#Ti bn ln th 1#Phm S Lng#Nguyn Th Kim Thnh#Chu nh Ti#248776#i cng vi khun v vi rt. Phng thc gy bnh ca vi sinh vt v kh nng min dch ca c th ng vt. i cng v bnh truyn nhim. Tng quan v bnh truyn nhim chung cho nhiu loi vt nui, c bit l tru, b, ln, ch, mo v gia cm#Bnh truy n nhim#Vi sinh vt#ng vt nui#Th y#KVn## 00666000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200270003700700150 00640140007000790190005000860820008000918080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125015003800140013000700178021015200185020001000337020000900347 020001600356020001100372039000500383#VV09.14714#VV09.14715#Tng Vn Ngha#Gio t rnh Lut Cnh tranh#Tng Vn Ngha#28500#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#248777#Gii thiu khi qu t v cnh tranh v php lut cnh tranh, phn tch nhng ch nh c bn ca ph p lut cnh tranh. Lut cnh tranh Vit Nam nm 2004#Php lut#Vit Nam#Lut c nh tranh#Gio trnh#KVn## 00859000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200270003800301360 00650070016002010140007002170190005002240820006002298080005002350080005002400090 01100245010000500256011001500261004001800276013000700294021018700301020001600488 020001700504020001100521020000900532020001100541039000500552#VV09.14716#VV09.147 17#Nguyn Nh Hin#Gio trnh sinh hc t bo#Dng cho sinh vin cao ng, i h c chuyn ngnh Sinh hc, Cng ngh Sinh hc, Nng - Lm - Ng nghip v gio vi n Sinh hc ph thng#Nguyn Nh Hin#30000#Vi?t#571.6#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a255tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248778#i tng, nhim v ca sinh hc t b o. T chc phn t ca t bo. Cu trc v chc nng ca t bo. Chuyn ho vt cht v nng lng t bo. Chu k t bo v s sinh sn ca t bo#Sinh hc t bo#Cu trc phn t#T bo hc#Sinh sn#Gio trnh#KVn## 00913000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200200003500300710 00550070051001260050018001770140007001950190005002020820006002078080005002130080 00500218009001100223010000500234011001500239004001800254005001800272013000700290 021024200297020001800539020000800557020001800565020001100583039000500594#VV09.14 718#VV09.14719#Ninh c Tn#Bi tp k thut o#Sch c bin son theo chng trnh khung ca B Gio dc v o to#Ninh c Tn, Nguyn Trng Hng, Nguyn T h Cm T#Nguyn Trng Hng#17000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr. ^b24cm#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Cm T#248779#Trnh by nhng kin thc c b n v bi tp v k thut o lng trong c kh nh: Tnh ton v lp ghp b m t trn, kiu lp cho mt ghp ren, xc nh chnh xc cho truyn ng bnh r ng v kim tra cht lng hnh hc ca chi tit my#K thut o lng#Bi tp#Du ng sai lp ghp#Gio trnh#KVn## 00763000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200590003900700170 00980140007001150190005001220820008001278080005001350080005001400090011001450100 00500156011001500161013000700176021023200183020001000415020000900425020000900434 020002200443020001500465039000500480#VV09.14720#VV09.14721#Nguyn Quc Tun#Mt s vn c bn trong dy v hc ting Anh Tiu hc#Nguyn Quc Tun#21000#V i?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b24cm#248780#Gii thiu chng tr nh t chn ting Anh tiu hc, gii thiu sch gio khoa v cc ti liu dy h c; mc , yu cu v nng lc ngn ng v k nng giao tip, phn phi chng t rnh dy hc, kim tra, nh gi kt qu hc tp...#Ting Anh#Gio dc#Tiu hc# Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00871000000000313000450002600110000002600110001100200400002200300580006200700620 01200050017001820140007001990190005002060820004002118080005002150080005002200090 01100225010000500236011001500241005001400256005001300270005001800283005001600301 013000700317021018800324020002100512020000800533020001100541039000500552#VV09.14 722#VV09.14723#Gio trnh k ton doanh nghip dch v#Dng cho sinh vin i h c, cao ng chuyn ngnh K ton#B.s.: L Th Thanh Hi (ch.b.), Phm c Hiu, ng Th Ho..#L Th Thanh Hi#24000#Vi?t#657#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a171t r.^b24cm#Phm c Hiu#ng Th Ho#Trn Th Hng Mai#Phan Hng Tho#248781#Tr nh by l thuyt c bn v nghip v t chc cng tc k ton trong doanh nghip kinh doanh dch v, k ton hot ng kinh doanh dch v khch sn, dch v vn ti, du lch, t vn...#K ton doanh nghip#Dch v#Gio trnh#KVn## 00884000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200630 00440070061001070050009001680050014001770140007001910190005001980820008002038080 00500211008000500216009001100221010000500232011001500237005002200252013000700274 02101860028102000090046702000050047602000160048102000090049702000220050603900050 0528020001300533#CDVN.01000#VV09.14724#CDVN.00999#VV09.14725#Thit k cc m hn h dy hc ton vi the geometer's sketchpad#B.s.: Trn Vui (ch.b.), L Quang Hn g, Nguyn ng Minh Phc#Trn Vui#L Quang Hng#50800#Vi?t#510.285#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a224tr.^b24cm#Nguyn ng Minh Phc#248782#Hng dn thit k cc m hnh ng tch cc trong dy hc ton theo chng trnh mi, cung cp cc k thut v cng c c bn GSP ng dng dy phn hnh hc v i s trung hc c s#ng dng#Ton#Trung hc c s#Thit k#Phng php ging dy#KVn#Phn mm G SP## 00981000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020064000490070066001130220004001790050011001830050010001940050 01700204005001500221005001100236005001600247008000500263009001100268010000500279 01100150028401300070029902101820030602000080048802000190049602000180051502000080 0533020000900541020001700550020000900567020001400576039000500590#VV09.14726#VV09 .14727#32000#Vi?t#895.92209#^214#Chn dung v nhn nh ca nh vn v tc phm trong nh trng#T Duy Anh, Hong Cm, Nguyn Minh Chu... ; Nguyn Vn Tng b .s.#T.1#T Duy Anh#Hong Cm#Nguyn Minh Chu#Phm Tin Dut#Quang Dng#Nguyn V n Tng#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#248783#Gii thiu nhng bi vit kh i qut v cuc i v s nghip sng tc ca cc nh vn c tc phm trong nh t rng; gip hc sinh nhng kinh nghim hc vn, vit vn ca cc nh vn#Ng vn #Nghin cu vn hc#Phn tch vn hc#Tc gi#Tc phm#Trng ph thng#Vit Nam #Sch c thm#KVn## 00814000000000313000450002600110000002600110001100200410002200300210006300700420 00840050015001260050014001410140007001550190005001620820007001678080005001740080 00500179009001100184010000500195011001400200013000700214021020200221020001800423 020000800441020001800449020000400467020001000471020001400481039000500495#VV09.14 728#VV09.14729#Tuyn chn th ca, truyn k theo ch #Dnh cho tr nh tr#Tuy n chn: ng Thu Qunh, V Duy Phng#ng Thu Qunh#V Duy Phng#11000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b24cm#248784#Gm cc bi th, truyn k dnh cho tr v ch bn thn, gia nh, trng mm non, sc kho, v sinh - dinh dng, th gii thc vt, ng vt, nc, hin tng t nhin, phng tin, ngh nghip...#Gio dc mu gio#Nh tr#Vn hc thiu nhi#Th#Truyn k#Sch m u gio#KVn## 00568000000000289000450002600110000000200150001100300130002600700410003900500120 00800050015000920140007001070190005001140820009001198080005001280080005001330090 01100138010000500149011001400154004001300168012003000181013000700211020001800218 020000900236020001300245020001500258039000500273#VV09.14772#An Dng Vng#Truy n tranh#Li: T Huy Long ; Tranh: Nguyn Vit H#T Huy Long#Nguyn Vit H#1000 0#Vi?t#959.7012#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a31tr.^b21cm#In ln th 2#Tranh truy n lch s Vit Nam#248785#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s #KVn## 01031000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010016000450020028000610030039000890070054001280220004001820050 01600186005001400202005001400216004001800230008000500248009001100253010000500264 01100150026902102590028402000130054302000110055603900050056701300070057200500160 0579020001800595020000700613020001000620020002700630#VV09.14792#VV09.14793#31000 #Vi?t#511.3#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#N guyn nh Tr#L Trng Vinh#Dng Thu V#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#200 9#^a271tr.^b24cm#Tp hp v nh x. S thc v s phc; Hm s mt bin s. Gii hn v lin tc. o hm v vi phn; Cc nh l v gi tr trung bnh v ng d ng; nh thc - Ma trn - H phng trnh tuyn tnh; Khng gian vect; Php t nh tch phn ca hm s mt bin s#Ton cao cp#Gio trnh#KVn#248786#Nguyn nh Tr#L thuyt tp hp#Hm s#Tch phn#H phng trnh tuyn tnh## 00702000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200320003700700150 00690140007000840190005000910820008000968080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130004001800145013000700163021018500170020001100355020000900366 020000800375020001200383020001200395039000500407#VV09.14794#VV09.14795#Nguyn V n Huy#Sa cha u my CD - VCD - DVD#Nguyn Vn Huy#22000#Vi?t#621.389#^214#^a H.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#248787#Gii thiu tng quan v CD-VCD, s khi my, ngun in trong my, h thng iu khin,... v cc pan c bn v thc hnh theo chng trnh o to THCN v o to cng nhn bc 3/7#u my CD#Sa cha#in t#u my VCD#u my DVD#KVn## 00658000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200570003800700160 00950140007001110190005001180820007001238080005001300080005001350090011001400100 00500151011001400156013000700170021012400177020000900301020000900310020000900319 020001000328020001000338020001500348039000500363#VV09.14797#VV09.14796#Phng Th Tng#70 hot ng v tr chi luyn gic quan cho tr mm non#Phng Th Tng# 10500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a72tr.^b24cm#248788#Hng dn t c hc cc hot ng v cc tr chi rn luyn cc gic quan: th gic, thnh gic, v gic, xc gic, khu gic#Gio dc#Mu gio#Tr chi#Hot ng#Gic quan#Sc h gio vin#KVn## 00759000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300220006700700360 00890050011001250050012001360140006001480190005001540820007001598080005001660080 00500171009001100176010000500187011001400192004001800206013000700224021008600231 02000090031702000090032602000180033502000160035302000040036902000100037302000070 0383020001400390039000500404#VV09.14798#VV09.14799#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch trng mm non#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Q unh#Phng Tho#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#248789#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho la tui mm non v ch trng mm non#Gio dc#Mu gio#Vn hc thiu nhi#Trng mu gio#Th #Truyn k#Cu #Sch mu gio#KVn## 00756000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300250006700700360 00920050011001280050012001390140006001510190005001570820007001628080005001690080 00500174009001100179010000500190011001400195004001800209013000700227021008900234 02000090032302000090033202000180034102000070035902000040036602000100037002000070 0380020001400387039000500401#VV09.14800#VV09.14801#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch l hi v bn ma#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#T i bn ln th 1#248790#Gm cc bi th, cu , truyn k dnh cho la tui mm non v ch l hi v bn ma#Gio dc#Mu gio#Vn hc thiu nhi#L hi#Th#T ruyn k#Cu #Sch mu gio#KVn## 00759000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300250006700700360 00920050011001280050012001390140007001510190005001580820007001638080005001700080 00500175009001100180010000500191011001400196004001800210013000700228021008900235 02000090032402000090033302000180034202000090036002000070036902000040037602000100 0380020001400390039000500404#VV09.14802#VV09.14803#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch th gii ng vt#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#11500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#T i bn ln th 1#248791#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho la tui mm non v ch th gii ng vt#Gio dc#Mu gio#Vn hc thiu nhi#ng vt#C u #Th#Truyn k#Sch mu gio#KVn## 00816000000000361000450002600110000002600110001100200450002200300410006700700360 01080050011001440050012001550140006001670190005001730820007001788080005001850080 00500190009001100195010000500206011001400211004001800225013000700243021010000250 02000090035002000090035902000180036802000120038602000160039802000040041402000070 0418020001000425020001400435039000500449#VV09.14804#VV09.14805#Tuyn chn th ca , truyn k cho tr mm non#Ch phng tin v lut l giao thng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a55tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248792#Gm cc bi th, truyn k, c u dnh cho tr mm non v ch phng tin v lut l giao thng#Gio dc# Mu gio#Vn hc thiu nhi#Phng tin#Lut giao thng#Th#Cu #Truyn k#Sch mu gio#KVn## 00735000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300160006700700360 00830050011001190050012001300140006001420190005001480820007001538080005001600080 00500165009001100170010000500181011001400186004001800200013000700218021007500225 02000090030002000180030902000090032702000090033602000040034502000100034902000070 0359020001400366039000500380#VV09.14806#VV09.14807#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch gia nh#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#P hng Tho#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248793#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho tr mm non v ch gia nh#Gio dc#Vn hc thiu nhi#Mu gio#Gia nh#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#KVn## 00753000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300250006700700360 00920050011001280050012001390140006001510190005001570820007001628080005001690080 00500174009001100179010000500190011001400195004001800209013000700227021008400234 02000090031802000090032702000180033602000090035402000040036302000100036702000070 0377020001400384039000500398#VV09.14808#VV09.14809#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch th gii thc vt#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#9500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#T i bn ln th 1#248794#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho tr mm non v ch th gii thc vt#Gio dc#Mu gio#Vn hc thiu nhi#Thc vt#Th#Truy n k#Cu #Sch mu gio#KVn## 00741000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300180006700700360 00850050011001210050012001320140006001440190005001500820007001558080005001620080 00500167009001100172010000500183011001400188004001800202013000700220020001800227 02000090024502000090025402000110026302000040027402000100027802000070028802000140 0295039000500309021007700314#VV09.14810#VV09.14811#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch mi trng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh #Phng Tho#6500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a47tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#248795#Vn hc thiu nhi#Gio dc#Mu gio#Mi trng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Kvn#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho tr mm non v ch mi trng## 00783000000000361000450002600110000002600110001100200450002200300280006700700360 00950050011001310050012001420140006001540190005001600820007001658080005001720080 00500177009001100182010000500193011001400198004001800212013000700230021008900237 02000180032602000090034402000090035302000080036202000110037002000040038102000100 0385020000700395020001400402039000500416#VV09.14812#VV09.14813#Tuyn chn th ca , truyn k cho tr mm non#Ch v sinh - dinh dng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#9500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a71tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248796#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh ch o tr mm non theo ch v sinh - dinh dng#Vn hc thiu nhi#Gio dc#Mu gi o#V sinh#Dinh dng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Kvn## 00749000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300190006700700360 00860050011001220050012001330140006001450190005001510820007001568080005001630080 00500168009001100173010000500184011001400189004001800203013000700221021008300228 02000180031102000090032902000090033802000120034702000040035902000100036302000070 0373020001400380039000500394#VV09.14814#VV09.14815#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch ngh nghip#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Thu Qun h#Phng Tho#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248797#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho tr mm non theo ch v ngh nghip#Vn hc thiu nhi#Gio dc#Mu gio#Ngh nghip#Th#Truyn k #Cu #Sch mu gio#Kvn## 00812000000000361000450002600110000002600110001100200450002200300390006700700360 01060050011001420050012001530140007001650190005001720820007001778080005001840080 00500189009001100194010000500205011001400210004001800224013000700242021010000249 02000180034902000090036702000090037602000050038502000200039002000040041002000100 0414020000700424020001400431039000500445#VV09.14816#VV09.14817#Tuyn chn th ca , truyn k cho tr mm non#Ch nc v cc hin tng t nhin#Tuyn chn: T hu Qunh, Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#10500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a79tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248798#Gm cc bi th, truyn k, c u dnh cho tr mm non theo ch t nc v hin tng t nhin#Vn hc th iu nhi#Gio dc#Mu gio#Nc#Hin tng t nhin#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Kvn## 00759000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300280006700700360 00950050011001310050012001420140006001540190005001600820007001658080005001720080 00500177009001100182010000500193011001400198004001800212013000700230021008700237 02000180032402000090034202000090035102000090036002000040036902000100037302000070 0383020001400390039000500404#VV09.14818#VV09.14819#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch qu hng - t nc#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho# Thu Qunh#Phng Tho#7500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a55tr.^b24cm #Ti bn ln th 1#248799#Gm cc bi th, truyn k, cu dnh cho tr mm no n theo ch qu hng t nc#Vn hc thiu nhi#Gio dc#Mu gio#t nc#Th #Truyn k#Cu #Sch mu gio#Kvn## 00797000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300420006700700360 01090050011001450050012001560140006001680190005001740820007001798080005001860080 00500191009001100196010000500207011001400212004001800226013000700244021010500251 02000180035602000090037402000090038302000150039202000040040702000100041102000070 0421020001400428039000500442#VV09.14820#VV09.14821#Tuyn chn th ca, truyn k cho tr mm non#Ch bn thn v cc mi quan h x hi#Tuyn chn: Thu Qunh , Phng Tho#Thu Qunh#Phng Tho#9000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a71tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248800#Tuyn chn cc bi th, truyn k, cu cho tr mm non theo ch bn thn v cc mi quan h x hi#Vn hc thiu n hi#Gio dc#Mu gio#Quan h x hi#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Kvn## 01134000000000349000450002600110000002600110001100200630002200700520008500500160 01370050016001530050016001690050013001850050016001980140007002140190005002210820 00600226808000500232008000500237009001100242010000500253011001500258004004000273 01300070031302103690032002000180068902000090070702000100071602000160072602000220 0742020001500764039000500779#VV09.14822#VV09.14823#Gio dc bo v mi trng tr ong mn cng ngh trung hc c s#Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Dung, L Th Thu H ng..#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Dung#L Th Thu Hng# Ngc Hng#Nguyn Vn Kh i#12500#Vi?t#607.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#248801#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trn g Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn cng ngh . Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngo i kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#B o v mi trng#Gio dc#Cng ngh#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gi o vin#KVn## 01105000000000325000450002600110000002600110001100200710002200700500009300500160 01430050014001590050016001730050013001890140007002020190005002090820007002148080 00500221008000500226009001100231010000500242011001400247004004000261013000700301 02103770030802000180068502000180070302000160072102000220073702000150075903900050 0774#VV09.14824#VV09.14825#Gio dc bo v mi trng trong mn gio dc cng d n trung hc c s#ng Thu Anh, Nguyn Hi Chu, Nguyn Hu Khi..#Nguyn Hi C hu#ng Thu Anh#Nguyn Hu Khi#Lu Thu Thu#10500#Vi?t#170.71#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a91tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#248802#Kin th c c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin ph p gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch thc tch hp g io dc bo v mi trng trong mn gio dc cng dn. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng . Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc cn g dn#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 01123000000000349000450002600110000002600110001100200600002200700510008200500160 01330050014001490050017001630050015001800050013001950140007002080190005002150820 00700220808000500227008000500232009001100237010000500248011001500253004004000268 01300070030802103660031502000180068102000090069902000070070802000160071502000220 0731020001500753039000500768#VV09.14826#VV09.14827#Gio dc bo v mi trng tr ong mn a l trung hc c s#Nguyn Hi Chu, Nguyn Hi H, Nguyn Vit Hng. .#Nguyn Hi Chu#Nguyn Hi H#Nguyn Vit Hng#Phm Thu Hng#Phm Th Sen#115 00#Vi?t#910.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c s a cha, b sung#248803#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vi t Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v m i trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn a l. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#a l#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#KV n## 01077000000000325000450002600110000002600110001100200610002200700520008300500160 01350050015001510050019001660140007001850190005001920820006001978080005002030080 00500208009001100213010000500224011001500229004004000244013000700284021036700291 02000180065802000090067602000080068502000160069302000220070902000150073103900050 0746#VV09.14828#VV09.14829#Gio dc bo v mi trng trong mn lch s trung h c c s#Nguyn Hi Chu, Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Trng#Nguyn Hi Chu#Phan Ngc Lin#Nguyn Xun Trng#11500#Vi?t#907.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103t r.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#248804#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v m i trng trong mn lch s. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Lch s#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 01120000000000349000450002600110000002600110001100200610002200700510008300500160 01340050014001500050017001640050018001810050007001990140006002060190005002120820 00600217808000500223008000500228009001100233010000500244011001400249004004000263 01300070030302103670031002000180067702000090069502000220070402000080072602000160 0734020001500750039000500765#VV09.14830#VV09.14831#Gio dc bo v mi trng tr ong mn ng vn trung hc c s#Phm Tun Anh, Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn ng ..#Nguyn Hi Chu#Phm Tun Anh#Nguyn Vn ng#Nguyn Trng Hon#V Nho#8500 #Vi?t#807.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa ch a, b sung#248805#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi tr ng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn ng vn. Mt s b i son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v b o v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi tr ng#Gio dc#Phng php ging dy#Ng vn#Trung hc c s#Sch gio vin#Kvn## 01099000000000325000450002600110000002600110001100200620002200700680008400500130 01520050021001650050018001860140007002040190005002110820007002168080005002230080 00500228009001100233010000500244011001500249004004000264013000700304021036800311 02000180067902000090069702000220070602000090072802000160073702000150075303900050 0768#VV09.14832#VV09.14833#Gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc trung h c c s#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Th Hng Lin, Phan Th Hng The#Ng Vn Hng#Nguyn Th Hng Lin#Phan Th Hng The#11500#Vi?t#570.71#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#248806#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch thc tch h p gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc. Mt s bi son tch hp gio d c bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Phng ph p ging dy#Sinh hc#Trung hc c s#Sch gio vin#Kvn## 01134000000000349000450002600110000002600110001100200600002200700540008200500160 01360050016001520050018001680050017001860050015002030140007002180190005002250820 00800230808000500238008000500243009001100248010000500259011001500264004004000279 01300070031902103660032602000180069202000090071002000220071902000070074102000160 0748020001500764039000500779#VV09.14834#VV09.14835#Gio dc bo v mi trng tr ong mn vt l trung hc c s#Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Khi, Nguyn Vn Nghi p..#Nguyn Hi Chu#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn Nghip#Nguyn Trng Su#Trn Vn Thnh#14000#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#248807#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio d c bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn v t l. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng #Bo v mi trng#Gio dc#Phng php ging dy#Vt l#Trung hc c s#Sch gi o vin#Kvn## 01116000000000349000450002600110000002600110001100200650002200700510008700500140 01380050016001520050017001680050018001850050007002030140006002100190005002160820 00600221808000500227008000500232009001100237010000500248011001400253004002700267 01300070029402103680030102000180066902000090068702000220069602000200071802000080 0738020001500746039000500761#VV09.14836#VV09.14837#Gio dc bo v mi trng tr ong mn ng vn trung hc ph thng#Phm Tun Anh, Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn ng..#Phm Tun Anh#Nguyn Hi Chu#Nguyn Vn ng#Nguyn Trng Hon#V Nho#7 200#Vi?t#807.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a59tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa ch a#248808#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay . Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. C ch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn ng vn. Mt s bi son t ch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v m i trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Ng vn#Sch gio vin#Kvn## 01138000000000349000450002600110000002600110001100200640002200700540008600500160 01400050016001560050018001720050017001900050015002070140007002220190005002290820 00800234808000500242008000500247009001100252010000500263011001400268004003600282 01300070031802103670032502000180069202000090071002000220071902000200074102000070 0761020001500768039000500783#VV09.14838#VV09.14839#Gio dc bo v mi trng tr ong mn vt l trung hc ph thng#Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Khi, Nguyn Vn Nghip..#Nguyn Hi Chu#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn Nghip#Nguyn Trng Su#Trn Vn Thnh#10000#Vi?t#530.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a86tr.^b24cm#Ti bn l n 1, c sa cha, b sung#248809#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio d c bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn v t l. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng #Bo v mi trng#Gio dc#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Vt l#Sc h gio vin#Kvn## 01097000000000337000450002600110000002600110001100200650002200700480008700500160 01350050014001510050014001650050012001790140007001910190005001980820007002038080 00500210008000500215009001100220010000500231011001500236004003600251013000700287 02103680029402000180066202000090068002000220068902000200071102000080073102000150 0739039000500754#VV09.14841#VV09.14840#Gio dc bo v mi trng trong mn ho hc trung hc ph thng#Nguyn Hi Chu, ng Th Oanh, Cao Th Thng..#Nguyn H i Chu#ng Th Oanh#Cao Th Thng#V Anh Tun#11500#Vi?t#540.71#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa cha, b sung#248810#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch thc tch hp gi o dc bo v mi trng trong mn ho hc. Mt s bi son tch hp gio dc b o v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi ki m tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Phng php gi ng dy#Ph thng trung hc#Ho hc#Sch gio vin#Kvn## 01112000000000337000450002600110000002600110001100200640002200700540008600500160 01400050017001560050017001730050019001900140007002090190005002160820007002218080 00500228008000500233009001100238010000500249011001500254004003600269013000700305 02103660031202000180067802000090069602000220070502000200072702000070074702000150 0754039000500769#VV09.14842#VV09.14843#Gio dc bo v mi trng trong mn a l trung hc ph thng#Nguyn Hi Chu, Nguyn Trng c, Nguyn Vit Hng..#Ngu yn Hi Chu#Nguyn Trng c#Nguyn Vit Hng#Nguyn Minh Phng#11500#Vi?t#91 0.71#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa cha, b sun g#248811#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn a l. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi t rng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio d c#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#a l#Sch gio vin#Kvn## 01126000000000325000450002600110000002600110001100200750002200700570009700500160 01540050021001700050016001910050015002070140007002220190005002290820008002348080 00500242008000500247009001100252010000500263011001400268004003600282013000700318 02103770032502000180070202000180072002000220073802000200076002000150078003900050 0795#VV09.14844#VV09.14845#Gio dc bo v mi trng trong mn gio dc cng d n trung hc ph thng#Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thanh Mai, Nguyn Hu Khi..#N guyn Hi Chu#Nguyn Th Thanh Mai#Nguyn Hu Khi#Trn Vn Thng#10500#Vi?t#3 40.071#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa cha, b su ng#248812#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay . Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cc h thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn gio dc cng dn. Mt s b i son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi tr ng#Gio dc cng dn#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Sch gio vin# Kvn## 01189000000000325000450002600110000002600110001100200660002200700670008800500130 01550050017001680050021001850140007002060190005002130820007002188080005002250080 00500230009001100235010000500246011001400251004003600265013000700301021045700308 02000180076502000090078302000220079202000200081402000090083402000150084303900050 0858#VV09.14846#VV09.14847#Gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc trung h c ph thng#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), Hong Thanh Hng, Nguyn Th Hng Lin# Ng Vn Hng#Hong Thanh Hng#Nguyn Th Hng Lin#10500#Vi?t#570.71#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a91tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa cha, b sung#248813#Kin th c c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin ph p gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Chng trnh tch h p gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc trung hc ph thng. Cch thc t ch hp gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng . Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Ph ng php ging dy#Ph thng trung hc#Sinh hc#Sch gio vin#Kvn## 01227000000000349000450002600110000002600110001100200670002200700520008900500160 01410050016001570050016001730050013001890050016002020140007002180190005002250820 00600230808000500236008000500241009001100246010000500257011001500262004003600277 01300070031302104580032002000180077802000090079602000220080502000200082702000100 0847020001500857039000500872#VV09.14848#VV09.14849#Gio dc bo v mi trng tr ong mn cng ngh trung hc ph thng#Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Dung, L Th T hu Hng..#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Dung#L Th Thu Hng# Ngc Hng#Nguyn V n Khi#11500#Vi?t#607.1#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa cha, b sung#248814#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trn g Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Chng trnh tch hp gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc trung hc ph thng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn cng ngh. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Cng ngh#Sch gio vin#Kvn## 00624000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200540003600700140 00900140006001040190005001100820007001158080005001220080005001270090011001320100 00500143011001400148013000700162021018100169020001800350020000900368039000500377 #VV09.14850#VV09.14851#Trn Th Hng#Tr chi dy tr mu gio nh hng trong khng gian#Trn Th Hng#8500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b24 cm#248815#Gm 28 tr chi dy tr nh hng trn - di, trc - sau, phi - tr i, nh hng khi di chuyn, nh hng trn mt phng, tr chi n luyn, cng c cc mi quan h khng gian#Gio dc mu gio#Tr chi#KVn## 00954000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200820003700300370 01190070032001560140007001880190005001950820007002008080005002070080005002120090 01100217010000500228011001500233005001600248004001800264013000700282021024300289 02000180053202000220055002000090057202000090058102000220059002000110061203900050 0623#VV09.14852#VV09.14853#Hong Th Oanh#Gio trnh phng php cho tr mm non khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Dnh cho h cao ng S phm Mm non #Hong Th Oanh, Nguyn Th Xun#17000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 126tr.^b24cm#Nguyn Th Xun#Ti bn ln th 1#248816#i tng v nhim v ca mn hc v mi trng xung quanh. Ni dung khm ph khoa hc v mi trng xung quanh trng mm non v gii thiu cc phng php, iu kin, phng tin, t chc cho tr khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Gio dc mu gio#Phn g php ging dy#Khoa hc#Khm ph#Mi trng xung quanh#Gio trnh#KVn## 00710000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200260003500300390 00610070013001000140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158004001800173013000700191021018000198020000800378 020000800386020001000394020001100404039000500415#VV09.14854#VV09.14855#L Mu Qu yn#Bi tp ho hc i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#L Mu Quy n#17000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#Ti bn ln th 3# 248817#Tm tt l thuyt v bi tp ho hc v nguyn t, phn t, nhit ng h c v ho hc, cn bng ho hc, dung dch, phn ng oxy ho kh, hp cht v c. .. km cu hi trc nghim#Ho hc#Bi tp#L thuyt#Gio trnh#KVn## 00781000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200230003600700140 00590140007000730190005000800820007000858080005000920080005000970090011001020100 00500113011001500118004001800133013000700151021026900158020001200427020000800439 020001100447039000500458020001400463020001400477#VV09.14856#VV09.14857#Phm Vn Chi#Gio trnh kh c in#Phm Vn Chi#31500#Vi?t#621.31#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a295tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248818#Gii thiu nhng kin thc c bn v lc in ng, s pht sng ca kh c in, h quang in, c cu in t v tip xc in. Trnh by nguyn l lm vic, c tnh, kt cu, ng dng, tnh ton, la chn cc loi kh c in h p v kh c in cao p thng dng#Kh c in#in t#Gio trnh#KVn#H quang in#Lc in ng## 00748000000000289000450002600110000002600110001100100090002200200510003100700170 00820140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090011001270100 00500138011001500143005000700158013000700165021023800172020001100410020000900421 020000700430020000700437020000900444039000500453#VV09.14858#VV09.14859#Hng Thu# Dinh dng v cch ch bin mn n cho tr mm non#Hng Thu, Huy#24000#Vi?t# 641.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm# Huy#248819#Gii thiu 180 cch ch bin mn n, nc ung cho tr mm non, ng thi a ra nhng vn chung v vic cung cp dinh dng cho tr mt cch hp l, khoa hc v cnh bo nhng mn n khng c li cho sc kho v s pht trin ca tr#Dinh dng#Ch bin#M n n#Tr em#Mu gio#KVn## 00780000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200320003700300640 00690070015001330140007001480190005001550820007001608080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208013000700226021020100233020001000434 020001900444020001100463020001100474039000500485#VV09.14860#VV09.14861#Tiu Kim Cng#Gio trnh ngn ng lp trnh C#Sch dng cho cc nh trng o to h Tr ung hc chuyn nghip#Tiu Kim Cng#23500#Vi?t#005.13#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#248820#Gii thiu tng quan v ngn ng lp t rnh C, cc khi nim biu thc, t chc chng trnh v mt d liu, hm v t chc chng trnh v mt cu trc, tp v cc thao tc vo ra cc bi tp tng h p#Lp trnh#Ngn ng lp trnh#Ngn ng C#Gio trnh#KVn## 00902000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200280003700300590 00650070015001240140007001390190005001460820007001518080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184004001800199015003300217013000700250021026500257 020000800522020000900530020001700539020001600556020001100572039000500583#VV09.14 862#VV09.14863#Nguyn Th t#Gio trnh an ton lao ng#Dng cho cc nh trn g o to h trung cp chuyn nghip#Nguyn Th t#20000#Vi?t#331.25#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a171tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o t o#248821#Nhng vn chung v khoa hc bo h lao ng. Lut php, ch chn h sch bo h lao ng. K thut v sinh lao ng. K thut an ton in. K thu t an ton ho cht, an ton trong c kh, thit b chu p lc v thit b nng h. K thut phng chy cha chy#An ton#Lao ng#K thut an ton#Bo h lao ng#Gio trnh#KVn## 00929000000000325000450002600110000002600110001100200530002200300580007500700800 01330140007002130190005002200820004002258080005002290080005002340090011002390100 00500250011001500255005001800270005001700288005001400305005001300319005001800332 01300070035002101880035702000180054502000130056302000110057602000110058703900050 0598#VV09.14864#VV09.14865#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip thng mi# Dng cho sinh vin i hc, cao ng chuyn ngnh K ton#Trn Th Hng Mai, L Th Thanh Hi, Phm c Hiu... ; Trn Th Hng Mai ch.b.#28000#Vi?t#657#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a195tr.^b24cm#Trn Th Hng Mai#L Th Thanh Hi#Phm c H iu#ng Th Ho#Phm Th Thu Thu#248822#Trnh by t chc cng tc k ton tro ng doanh nghip thng mi, k ton nghip v mua hng ho, k ton nghip v b n hng ho v k ton nghip v kinh doanh xut nhp khu hng ho...#K ton t i chnh#Doanh nghip#Thng mi#Gio trnh#KVn## 00597000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200360003400700120 00700140007000820190005000890820004000948080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124004001800139013000700157021013200164020001300296020000800309 020000900317039000500326#VV09.14866#VV09.14867# c Gio#Hng dn gii bi t p ton ri rc# c Gio#44000#Vi?t#511#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a379tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 3#248823#Gii thiu l thuyt v ton ri rc c th nh: ng n ng hnh thc, th v logic km theo cc bi tp gii mu, bi tp t gii #Ton ri rc#Bi tp#ng dng#KVn## 00628000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700140 00550140007000690190005000760820006000818080005000870080005000920090011000970100 00500108011001500113013000700128021014500135020001400280020001400294020001400308 020001200322020001100334039000500345#VV09.14868#VV09.14869#Phm Th Chi#K thu t in lnh#Phm Th Chi#28000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b 24cm#248824#Trnh by nhng khi nim c bn v k thut lnh, cc b phn chnh ca my lnh v cc chu trnh dng trong my lnh, cc kh c iu khin...#K thut lnh#Thit b in#Thit b lnh#My nn hi#Gio trnh#KVn## 00867000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200250004100300620 00660070063001280140007001910190005001980820009002038080005002120080005002170090 01100222010000500233011001500238005001500253005001900268013000700287021022500294 020000800519020000900527020001300536020001100549039000500560#VV09.14870#VV09.148 71#Nguyn Vit Nguyn#K thut mch in t II#Dng cho sinh vin cc trng cao ng ngh v trung cp ngh#Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), Nguyn Vn Huy, Phm Th Thu Hng#19000#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b24cm#Nguyn Vn Huy#Phm Th Thu Hng#248825#Trnh by nh ngha, cc tham s v cc dng tn hiu xung, ch kho ca tranzito, tng quan v cc mch to dao ng i u ho, mch dao ng dch pha, mch dao ng a hi, mch dao ng nght, mch t o xung tam gic...#in t#K thut#Mch in t#Gio trnh#KVn## 00820000000000325000450002600110000002600110001102102410002202000070026302000080 02700200016002780200016002940200009003100390005003190140007003240190005003310820 00700336808000500343001001300348002002000361007001300381022000400394221002700398 00800050042500900110043001000050044101100140044601300070046000500130046702000140 0480#VV09.14872#VV09.14873#Gii thiu cho cc em hc sinh v v tr a l, di t ch lch s, danh lam thng cnh ni ting cc tnh Nng, Qung Nam, Qung Ngi, Bnh nh, Ph Yn, Khnh Ho, Ninh Thun, Bnh Thun, Kon Tum, Gia Lai, ck Lk, k Nng, Lm ng#a l#a ch#Di tch lch s#Di tch vn ho#Vit Nam#KVn#13000#Vi?t#915.97#^214#V Xun Vinh#Em i thm t nc#V Xun Vinh#T .2#Cc tnh, thnh min Trung#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b24cm#248826#V Xun Vinh#Sch c thm## 01117000000000397000450002600110000002600110001100200520002200300120007400700810 00860050017001670050010001840050011001940050008002050050016002130050011002290050 01200240014000700252019000500259082000700264808000500271008000500276009001100281 01000050029201100150029700400180031201300070033002103170033702000090065402000090 0663020000700672020000400679020001000683020000700693020001400700039000500714#VV0 9.14874#VV09.14875#Tuyn tp th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Theo ch #L Th M Phng, Phong Thu, Nhc Thu... ; Tuyn chn: Thu Qunh, Phng T ho#L Th M Phng#Phong Thu#Nhc Thu#Phm H#V Th Nh Chn#Thu Qunh#Ph ng Tho#48300#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a431tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248827#Tuyn chn cc bi th, truyn k, cu cho tr mm non v sp x p theo 11 ch : bn thn, gia nh, trng mm non, ngh nghip, th gii n g vt, ch l hi v bn ma, th gii thc vt, phng tin v lut l giao thong, qu hng - t nc, v sinh - dinh dng, ch nc v cc hin tn g t nhin#Gio dc#Mu gio#Ch #Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#KVn## 00624000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200370003400700120 00710140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128013000700143021015700150020000800307020001300315020001300328 020001200341039000500353#VV09.14876#VV09.14877#Trn L Bo#Khu vc hc v nhp m n Vit Nam hc#Trn L Bo#20000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr .^b24cm#248828#Khi qut v khu vc hc v Vit Nam hc. Vit Nam hc trong tin trnh lch s v trong con mt ngi nc ngoi. Nhng gi v t chc hc tp b mn ny#Lch s#Vit Nam hc#t nc hc#Khu vc hc#KVn## 00903000000000337000450002600110000002600110001100200280002200300600005000700660 01100050015001760050017001910050016002080050017002240140007002410190005002480820 00400253808000500257008000500262009001100267010000500278011001500283004001800298 01300070031602101770032302000090050002000080050902000080051702000240052502000110 0549039000500560#VV09.14878#VV09.14879#Gio trnh thit k qun o#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#B.s.: Trn Thu Bnh (ch.b.), Ngu yn Tin Dng, Nguyn Th Hnh..#Trn Thu Bnh#Nguyn Tin Dng#Nguyn Th Hnh #Nguyn Thu Ngc#29500#Vi?t#687#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a227tr.^b24cm#Ti b n ln th 2#248829#Cc kin thc may o c s nh phng php ly s o c th, c im kt cu chng loi qun o v h thng c s... Cch trnh by bn v thit k cc kiu qun o thng dng#Thit k#Qun o#May mc#Trung hc chuyn n ghip#Gio trnh#KVn## 00875000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300580006400700520 01220050013001740050014001870050013002010050017002140140007002310190005002380820 00400243808000500247008000500252009001100257010000500268011001500273005001800288 013000700306021020100313020001800514020001300532020001100545039000500556#VV09.14 880#VV09.14881#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#Dng cho sinh vin i hc, cao ng chuyn ngnh K ton#ng Th Ho, Phm c Hiu (ch.b.), on Vn Anh..#ng Th Ho#Phm c Hiu#on Vn Anh#L Th Thanh Hi#42000#Vi?t#657# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a316tr.^b24cm#Trn Th Hng Mai#248830#Trnh by nhn g kin thc c bn, tng qut v k ton ti chnh p dng trong cc doanh nghi p: k ton ti sn bng tin, k ton hng tn kho, ti sn c nh, k ton ho t ng u t ti chnh...#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#KVn## 01110000000000361000450002600110000002600110001100201160002200300570013800700520 01950050011002470050013002580050016002710050013002870140007003000190005003070820 00700312808000500319008000500324009001100329010000500340011001500345005001900360 01300070037902102540038602000180064002000220065802000100068002000090069002000090 0699020002000708020001500728039000500743#VV09.14882#VV09.14883#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm no n (Tr 4 - 5 tui)#Ch th gii thc vt, ch cc hin tng t nhin#L T h Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn Thanh H..#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn T hanh H# Thu Hng#22000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a166tr.^b24cm #Nguyn Thanh Hng#248831#Gm mc ch yu cu. Mng ni dung, hot ng hc c ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri... gip tr pht trin nhn thc, pht trin ngn ng, pht trin tnh cm x hi, thm m... cho tr mm non the o ch thc vt v hin tng t nhin#Gio dc mu gio#Phng php ging dy #Hot ng#Tr chi#Thc vt#Hin tng t nhin#Sch gio vin#KVn## 00927000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020033000470030015000800070059000950220004001540050014001580050 01200172005001500184005001400199004001800213008000500231009001100236010000500247 01100140025201500330026601300070029902101590030602000080046502000160047302000090 0489020001300498020002200511020001500533039000500548#VV09.14884#VV09.14885#74000 #Vi?t#004.071#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#B.s.: Phm T h Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin..#Q.1#Phm Th Long#Bi Vit H#Qu ch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#248832#Tng quan v mn tin hc dnh cho trung h c c s. Trnh by v: lm quen vi tin hc v my tnh in t, phn mm hc t p, h iu hnh v son tho vn bn#Tin hc#Trung hc c s#My tnh#H iu h nh#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn## 00902000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020033000470030015000800070059000950220004001540050014001580050 01200172005001500184005001400199004001800213008000500231009001100236010000500247 01100150025201500330026701300070030002101780030702000080048502000160049302000220 0509020001500531039000600546#VV09.14886#VV09.14887#10400#Vi?t#004.071#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#B.s.: Phm Th Long (ch.b.), Bi Vi t H, Quch Tt Kin..#Q.2#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Than h#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248833#Gii thiu v chng trnh mn tin hc trung hc c s; Gii thi u sch gio khoa tin hc dnh cho trung hc c s v mt s vn c th trong chng trnh v phn mm hc tp#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy# Sch gio vin#Thanh## 00848000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020033000450030015000780070059000930220004001520050014001560050 01200170005001500182005001400197004001800211008000500229009001100234010000500245 01100150025001500330026501300070029802101040030502000080040902000160041702000220 0433020001500455039000600470020001000476#VV09.14888#VV09.14889#11400#Vi?t#005.1 #^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#B.s.: Phm Th Long (ch.b. ), Bi Vit H, Quch Tt Kin..#Q.3#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#B i Vn Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#248834#Tng quan v mn tin hc dnh cho trung hc c s. Tr nh by v: lp trnh n gin v phn mm hc tp#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thanh#Lp trnh## 00670000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020033000460030015000790070059000940220004001530050014001570050 01200171005001500183005001400198004001800212008000500230009001100235010000500246 01100150025101500330026601300070029902000080030602000090031402000150032303900060 0338#VV09.14890#VV09.14891#23200#Vi?t#004.67#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#B.s.: Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin..#Q. 4#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2009#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248835#Tin hc#I nternet#a phng tin#Thanh## 00613000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300890006700700290 01560050012001850050016001970140007002130190005002200820010002258080005002350080 00500240009001100245010000500256011001500261004001800276013000700294020000800301 020000600309020001400315039000600329#VV09.14892#VV09.14893#Kim tra, nh gi k t qu hc tp lch s 6#K thut ra , kim tra, 15 pht, 1 tit, hc k the o chng trnh v sch gio khoa#V Ngc Anh, Nguyn Anh Dng#V Ngc Anh#Nguyn Anh Dng#17000#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a155tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#248836#Lch s#Lp 6#Sch c thm#Thanh## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020017000450030015000620070060000770220004001370050016001410050 01200157005001400169005001700183005001400200004001800214008000500232009001100237 01000050024801100150025301500330026801300070030102000080030802000090031602000150 0325039000600340#VV09.14894#VV09.14895#9700#Vi?t#372.34#^214#Cng hc tin hc#S ch gio vin#B.s.: Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan..#Q.2#Ng uyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#24 8837#Tin hc#Tiu hc#Sch gio vin#Thanh## 00939000000000337000450002600110000002600110001100201030002200300360012500700500 01610050011002110050013002220140007002350190005002420820007002478080005002540080 00500259009001100264010000500275011001500280005001400295005002200309005001300331 01300070034402101690035102000180052002000090053802000120054702000150055903900060 0574020002100580#VV09.14896#VV09.14897#Thit k cc hot ng hc c ch ch, h ot ng gc v hot ng ngoi tri trong cc trng mm non#Ch gia nh, c h ngh nghip#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn H Anh..#L Th Hu#P hm Th Tm#24000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a182tr.^b24cm#Nguyn H Anh#Nguyn Th Thanh Bnh#V Hng Chu#248838#Gii thiu mc ch, ni dung gi o dc cho tr t 4 - 5 tui theo cc ch gia nh, ngh nghip thng qua cc hot ng ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Gia nh#Ngh nghip#Sch gio vin#Thanh#Hot ng ngoi kho## 00893000000000313000450002600110000002600110001100201030002200300390012500700470 01640050011002110050013002220140007002350190005002420820007002478080005002540080 00500259009001100264010000500275011001500280005001100295005001700306005001300323 013000700336021017500343020001800518020001600536039000600552020002100558#VV09.14 898#VV09.14899#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot n g ngoi tri trong cc trng mm non#Ch trng mm non, ch bn thn#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Bi Kim H..#L Th Hu#Phm Th Tm#16000#Vi?t# 372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a118tr.^b24cm#Bi Kim H#Nguyn Thanh Hu# T hu Hng#248839#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui the o cc ch trng mm non, bn thn thng qua cc hot ng c ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Thanh#Hot ng ngoi kho## 00997000000000349000450002600110000002600110001100201030002200300610012500700490 01860050011002350050013002460140007002590190005002660820007002718080005002780080 00500283009001100288010000500299011001500304005001300319005001300332005001300345 01300070035802101900036502000180055502000110057302000090058402000150059302000120 0608039000600620020002100626#VV09.14900#VV09.14901#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong cc trng mm non#Ch trng giao thng, ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Bi Th Dung..#L Th Hu#Phm Th Tm#18500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a139tr.^b24cm#Bi Th Dung# Thu Hng#An Th Ngoan#248840#Gii t hiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui theo cc ch giao thn g, qu hng, t nc, Bc H thng qua cc hot ng c ch ch, hot ng g c, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Giao thng#t nc#Sch gio vin#H Ch Minh#Thanh#Hot ng ngoi kho## 00600000000000277000450002600110000002600110001100200490002200700770007101400070 01480190005001550820007001608080005001670080005001720090011001770100005001880110 01500193005001500208005001600223013000700239020000800246020002000254020000800274 020002000282020001400302039000600316#VV09.14903#VV09.14902#Trc nghim ho hc c hn lc trung hc ph thng#Nguyn Th Su, Trn Trung Ninh, Nguyn Th Kim Thn h ; Nguyn Th Su ch.b.#42000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a389tr.^b 24cm#Nguyn Th Su#Trn Trung Ninh#248841#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#C u hi trc nghim#Sch c thm#Thanh## 00565000000000289000450002600110000000200310001100300130004200700450005501900050 01000820006001058080005001110080005001160090011001210100005001320110014001370050 01300151005001200164005001600176005001400192005001300206013000700219020001100226 020000900237020000800246020001500254039000600269#VV09.14904#Hng dn s dng ti ng Chm 2#Sch bi tp#L Minh Tri, Lu Vn o, Thun Ngc Lim..#Vi?t#372.6# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm#L Minh Tri#Lu Vn o#Thun Ngc Lim #Hong Vn Sn#Mng K Slay#248842#Ting Chm#Tiu hc#Bi tp#Sch gio khoa#Th anh## 00568000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020011000380030015000490290011000640070035000750220004001100050009001140050 01200123008000500135009001100140010000500151011001500156015003300171020001300204 020000900217020001500226039000600241005001200247013000700259#VV09.14905#VV09.149 06#Vi?t#372.6#^214#Ting Jrai#Hdrm hr nai#Tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn, C ao Vit H#Q.2#Ksor Yin#o Nam Sn#^aH.#^aGio dc#2009#^a219tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tiu hc#Sch gio vin#Thanh#Cao Vit H# 248843## 00600000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020013000380030017000510070045000680050013001130050012001260080005001380090 01100143010000500154011001500159015003300174020001100207020000900218020001500227 039000600242005001600248005001400264005001300278013000700291#VV09.14907#VV09.149 08#Vi?t#372.6#^214#Ting Chm 2#Sch gio vin 2#L Minh Tri, Lu Vn o, Thu n Ngc Lim..#L Minh Tri#Lu Vn o#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Chm#Tiu hc#Sch gio vin#Thanh#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#248844## 00504000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020011000380290011000490070022000600220004000820050009000860050012000950080 00500107009001100112010000500123011001500128015003300143020001300176020000900189 020001500198039000600213013000700219#VV09.14909#VV09.14910#Vi?t#372.6#^214#Ting Jrai#Tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn#Q.2#Ksor Yin#o Nam Sn#^aH.#^aGio dc# 2009#^a184tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tiu hc#Sch gio khoa#Thanh#248845## 00599000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020013000380030016000510070045000670050013001120050012001250080005001370090 01100142010000500153011001500158015003300173020001100206020000900217020001500226 039000600241005001600247005001400263005001300277013000700290#VV09.14911#VV09.149 12#Vi?t#372.6#^214#Ting Chm 2#Sch hc sinh 2#L Minh Tri, Lu Vn o, Thun Ngc Lim..#L Minh Tri#Lu Vn o#^aH.#^aGio dc#2009#^a180tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Chm#Tiu hc#Sch gio vin#Thanh#Thun Ngc L im#Hong Vn Sn#Mng K Slay#248846## 00605000000000313000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020011000380290013000490070041000620220004001030050011001070050014001180050 01200132005001800144005001100162008000500173009001100178010000500189011001500194 020001200209020000900221020001500230039000600245013000700251015003300258#VV09.14 913#VV09.14914#Vi?t#372.6#^214#Ting Mng#Hmngz Ntr#Phan Thanh, Tho Seo Snh , V Vn Sng..#Q.2#Phan Thanh#Tho Seo Snh#V Vn Sng#Nguyn Ngc Thanh#Phan Thanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ting Hmng#Tiu hc#Sch gio khoa#Th anh#248847#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00636000000000325000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020011000380030015000490290013000640070043000770220004001200050013001240050 01400137005001200151005001100163005001800174008000500192009001100197010000500208 01100150021302000120022802000090024002000150024903900060026401500330027001300070 0303#VV09.14915#VV09.14916#Vi?t#372.6#^214#Ting Mng#Sch gio vin#Hmngz Nt r#L Seo Chng, Tho Seo Snh, V Vn Sng..#Q.2#L Seo Chng#Tho Seo Snh#V V n Sng#Phan Thanh#Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2009#^a247tr.^b24cm#Ting H mng#Tiu hc#Sch gio vin#Thanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#248848## 00512000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020011000380070032000490220006000810050006000870050004000930050020000970080 00500117009001100122010000500133011001500138015003300153013000700186020001100193 020000900204020001500213039000600228#VV09.14917#VV09.14918#Vi?t#372.6#^214#Nr B ahnar#Hy Am, Yil, Nguyn Th Kim Oanh#Sp 1#Hy Am#Yil#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^ aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248849#Ting Bana #Tiu hc#Sch gio khoa#Thanh## 00588000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020012000380030038000500290011000880070034000990220004001330050006001370050 00600143005002000149008000500169009001100174010000500185011001500190015003300205 013000700238020001100245020000900256020001500265039000600280#VV09.14919#VV09.149 20#Vi?t#372.6#^214#Ting Ba Na#Hlabar bngai btho : Sch gio vin#Nr Bahnar# Hy Am, Y Yil, Nguyn Th Kim Oanh#Q.1#Hy Am#Y Yil#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGi o dc#2009#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248850#Ting Bana#Ti u hc#Sch gio vin#Thanh## 00514000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020028000340030055000620070015001170220004001320050015001360080018001510090 02300169010000500192011001500197013000700212020001200219020000900231020001400240 039000600254#VV09.14921#28000#Vi?t#372.6#^214#B tr tp lm vn tiu hc#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm#T.2#Phm Ngc T hm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a174tr.^b24cm#248851#Tp lm vn#Tiu hc#Sch c thm#Thanh## 00723000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020044000340030055000780070065001330220004001980050024002020050016002260050 02100242005001300263008001800276009002300294010000500317011001500322013000700337 020001100344020002000355020000800375020000600383020001400389039000600403#VV09.14 922#21000#Vi?t#372.6#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ting Vit 5#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Qun h Giao, Ngc Phng Trinh..#T.2#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ng c Phng Trinh#L H Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a134 tr.^b24cm#248852#Ting Vit#Cu hi trc nghim#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Than h## 00489000000000241000450002600110000000200260001100300580003700700130009500500130 01080140007001210190005001280820004001338080005001370080018001420090023001600100 00500183011001500188013000700203020001000210020000600220020001500226039000600241 #VV09.14923#160 bi tp hay ting Anh#Bin son theo chng trnh ca B Gio d c v o to...#Ng Vn Minh#Ng Vn Minh#31000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a194tr.^b24cm#248853#Ting Anh#Lp 9#Sch luyn th i#Thanh## 00573000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020087000320030051001190070013001700220004001830050013001870080018002000090 02300218010000500241011001500246013000700261020001000268020002000278020001500298 039000600313#VV09.14924#35000#Vi?t#428#^214#n luyn ting Anh bng phng php gii bi tp theo chuyn t cc thi quc gia# thi tt nghip, tuyn sin h i hc, cao ng...#Ng Vn Minh#T.2#Ng Vn Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2009#^a217tr.^b24cm#248854#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch luy n thi#Thanh## 00608000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020087000430030063001300070013001930220004002060050013002100080 01800223009002300241010000500264011001500269013000700284020001000291020002000301 020001500321039000600336#VV09.14926#VV09.14925#46000#Vi?t#428#^214#n luyn ti ng Anh bng phng php gii bi tp theo chuyn t cc thi quc gia#Dng cho hc sinh chuyn ban D, luyn thi tt nghip lp 12...#Ng Vn Minh#T.1#Ng V n Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a351tr.^b24cm#248855#Tin g Anh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Thanh## 00872000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300340 00470070027000810050022001080140007001300190005001370820008001428080005001500080 01800155009002300173010000500196011001400201012001900215013000700234021027200241 020001000513020001400523020000900537020001800546039000600564#VV09.14927#VV09.149 29#VV09.14928#Lut Xy dng# c sa i, b sung nm 2009#Trnh Th Thanh H ng s.t.#Trnh Th Thanh Hng#12000#Vi?t#343.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a91tr.^b21cm#Tm hiu Php lut#248856#Gii thiu lut s a i, b sung cc iu lut lin quan n u t xy dng c bn. Ton vn 123 iu lut qui hoch, qun l cng trnh xy dng. La chn nh thu v hp ng xy dng; qun l nh nc v xy dng. Khen thng v x l vi phm. Cc iu k hon thi hnh#Php lut#Lut xy dng#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00867000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200900003300700270 01230050022001500140007001720190005001790820010001848080005001940080018001990090 02300217010000500240011001500245012001900260013000700279021025900286020001100545 020000900556020001800565039000600583#VV09.14930#VV09.14931#VV09.14932#Lut Nh v vic th im cho t chc, c nhn nc ngoi mua s hu nh ti Vit Nam# Trnh Th Thanh Hng s.t.#Trnh Th Thanh Hng#14000#Vi?t#346.59704#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a110tr.^b21cm#Tm hiu Php lut#2488 57#Gii thiu ni dung c bn ca lut sa i, b sung iu 126 ca lut nh v 121 ca lut t ai. Vn bn php lut v lut nh v cc iu khon thi h nh. Ngh nh ca Quc hi v th im cho t chc c nhn nc ngoi mua v s hu nh ti Vit Nam#Lut nh #Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00924000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300340 00530070027000870050022001140140007001360190005001430820008001488080005001560080 01800161009002300179010000500202011001400207012001900221013000700240021026700247 02000100051402000150052402000080053902000090054703900060055602000200056202000160 0582#VV09.14933#VV09.14935#VV09.14934#Lut Di sn vn ho# c sa i, b su ng nm 2009#Trnh Th Thanh Hng s.t.#Trnh Th Thanh Hng#10000#Vi?t#344.597 #^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a53tr.^b21cm#Tm hiu Php lut#248858#Trnh by ton vn lut di sn vn ho, lut sa i, b sung nm 20 09 gm 74 iu vi cc phn qui nh chung; bo v pht huy gi tr di sn vn h o phi vt th; vn ho vt th; qun l nh nc v di sn vn ho; khen thng v x l vi phm; iu khon thi hnh#Php lut#Di sn vn ho#Bo tn#Vit Nam #Thanh#Vn ho phi vt th#Vn ho vt th## 00711000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700270 00740050022001010140007001230190005001300820008001358080005001430080018001480090 02300166010000500189011001400194012001900208013000700227021011200234020001100346 020000900357020001000366020000900376020001800385039000600403#VV09.14936#VV09.149 37#VV09.14938#Lut Trch nhim bi thng ca Nh nc#Trnh Th Thanh Hng s.t .#Trnh Th Thanh Hng#12000#Vi?t#347.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a72tr.^b21cm#Tm hiu Php lut#248859#Gii thiu v lut trch nhim bi thng ca nh nc. Ton vn cc iu khon ca lut trch nhim bi thng#Bi thng#Nh nc#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00523000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300300 00560070016000860140007001020190005001090820009001148080005001230080018001280090 02300146010000500169011001500174001001600189013000700205020001800212020000900230 020001200239039000600251#VV09.14939#VV09.14941#VV09.14940#Chuyn tnh m ma h #Truyn dnh cho la tui teen#H Thin Thuyn#43000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a285tr.^b21cm#H Thin Thuyn#248860#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Thanh## 00563000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300300 00650070029000950060008001240140007001320190005001390820009001448080005001530080 01800158009002300176010000500199011001500204001001400219013000700233020001800240 020000900258020001200267039000600279#VV09.14942#VV09.14943#VV09.14944#Nhng cu chuyn ca nhm Xi ha#Truyn dnh cho la tui teen#Xi Ha Bo Bi ; Th Anh dch #Th Anh#32000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009 #^a216tr.^b21cm#Xi Ha Bo Bi#248861#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Than h## 01135000000000349000450002600110000002600110001100200430002200700540006500500140 01190190005001330820018001388080005001560080018001610090023001790100005002020110 03000207005001300237005001700250005001300267005001500280015008500295013000700380 02103150038702000080070202000080071002000080071802000070072602000070073302000160 0740020002300756039000600779#VV09.14945#VV09.14946#Lch s ng b huyn C Chi (1975 - 2005)#B.s.: Nguyn Vn Bu, H Minh Hng, Nguyn Ch Cng..#Nguyn Vn B u#Vi?t#324.2597070959779#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a27 9tr., 21tr. nh mu^b21cm#H Minh Hng#Nguyn Ch Cng#Hong Vn L#Phm Ngc B ch#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b huyn C Chi Tp. H Ch Minh#248862#Khi qut v a l t nhin v tnh hnh huyn C Chi sau gii phng. ng b huyn C Chi lnh o xy dng chnh quyn, khi phc v pht tri n kinh t - x hi (1975 - 1985). Thc hin ng li i mi 1986 - 1996 v l nh o y mnh pht trin kinh t theo hng cng nghip ho, hin i ho (19 96 - 2005)#Lch s#ng b#Kinh t#X hi#C Chi#Tp. H Ch Minh#ng Cng sn V it Nam#Thanh## 00616000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200200 00480070057000680140007001250190005001320820004001378080005001410080018001460090 02300164010000500187011001500192012005500207013000700262019000800269005001100277 020001700288020000300305020001200308039000600320#VV09.14947#VV09.14948#VV09.1494 9#Canfield, Jack#im ta yu thng#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First N ews thc hin#30000#Vi?t#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009 #^a175tr.^b21cm#Ht ging tm hn = Chicken Soup for the sister's Soul#248863#D ch M#First News#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Thanh## 00564000000000253000450002600110000002600110001100200300002200700290005200500140 00810140007000950190005001020820006001078080005001130080018001180090023001360100 00500159011001500164013000700179021009700186020000800283020000900291020000400300 039000600304#VV09.14951#VV09.14950#Nguyn Tri - c trai thi tp#Dng Anh Sn c huyn lc bt#Dng Anh Sn#48000#Vi?t#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a255tr.^b21cm#248864#Gii thiu cc bi th ca Nguyn Tri b ng ting Hn, phin m ting Vit, dch th, dch ngha#Vn hc#Vit Nam#Th#Tha nh## 00986000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300360 00520290027000880070069001150060012001840140007001960190005002030820007002088080 00500215008001800220009002300238010000500261011001500266001002000281006001200301 00600160031301300070032902102980033602000090063402000080064302000030065103900060 0654#VV09.14952#VV09.14954#VV09.14953#To dng tng lai#Vai tr ca cc vin i hc Hoa K#The creation of the future#Frank H. T. Rhodes ; Dch: Hong Khng, T Diu Lan, L Lu Diu c#Hong Khng#97000#Vi?t#378.73#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a599tr.^b21cm#Rhodes, Frank H. T.#T Diu Lan#L Lu Diu c#248865#Gii thiu s ra i, qu trnh pht trin, vai tr ca cc vin i hc M. Gio dc chuyn nghip, sau i hc. Chi ph gio dc, nghi n cu s tn nhim ca cng chng v trch nhim o to i vi x hi ca cc trng i hc. Cng ngh thng tin v qun tr, lnh o ti cc vin i hc#G io dc#i hc#M#Thanh## 00598000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330020076000380070034001140220009001482210064001570050022002210080009002430090 01900252010000500271011001500276013000700291020000900298020001000307020002100317 039000600338#VV09.14955#VV09.14956#Vi?t#294.3#^214#Kinh i Pht nh Nh Lai M t Nhn Tu Chng Liu Ngha Ch B Tt Vn Hnh#Tuyn Ho Thng Nhn ging thut #Q.IX - X#Th Lng Nghim - Sramgama - Stra : Nm mi hin tng m Ma#Tuyn Ho Thng Nhn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a573tr.^b21cm#248866#o Pht# Kinh Pht#Kinh Th lng nghim#Thanh## 00599000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020021000510070008000720220004000800080009000840090 01900093010000500112011001500117012000700132013000700139005000800146021012000154 020000700274020001400281020000800295039000600303#VV09.14957#VV09.14958#18000#Vi ?t#158#^214#o Kh#i tuyt vi khi...#o Kh#Q.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2009#^a189tr.^b19cm#Tm l#248867#o Kh#Cun sch a ra nhng trit l sng, tm l c nhn gip cho mi ngi sng trong x hi, gia nh tr nn tt p h n#Tm l#Trit l sng#C nhn#Thanh## 00686000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010008000430020021000510070008000720220004000800080009000840090 01900093010000500112011001500117012000700132013000700139005000800146021019100154 020000700345020001000352020000700362020001000369039000500379#VV09.14959#VV09.149 60#18000#Vi?t#158#^214#o Kh#i tuyt vi khi...#o Kh#Q.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a147tr.^b19cm#Tm l#248868#o Kh#Bao gm nhng bi vit c a tc gi o Kh v cuc sng, nhn sinh, con ngi, nhng tp tc, thi quen t t xu v cch ng x gia con ngi vi nhau trong cuc sng cuc i tt p hn#Tm l#Giao tip#ng x#Cuc sng#TVn## 00671000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010008000450020018000530070008000710080009000790090019000880100 00500107011001500112012000700127013000700134021025700141020000700398020000700405 039000500412#VV09.14961#VV09.14962#18000#Vi?t#155.3#^214#o Kh#Ngi v Vit Nam#o Kh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a171tr.^b19cm#Tm l#248869#Bao g m nhng bi vit v c tnh hy sinh, nhn nhc, chu ng lo hnh phc cho chn g, cho con ca ngi ph n Vit Nam. Ngoi ra, tc gi cn i su phn tch tm l ngi ph n nhng la tui khc nhau cng nhng mu thun, nhng thay i ... ca h#Tm l#Ph n#TVn## 00645000000000241000450002600110000002600110001101900050002208200040002780800050 00310010008000360020019000440030017000630070008000800080009000880090019000970100 00500116011001500121013000700136021023200143020001500375020000800390039000500398 #VV09.14963#VV09.14964#Vi?t#230#^214#o Kh#Bi ging trn ni#Chn l mun i #o Kh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a127tr.^b19cm#248870#Nhng cm nhn, nhng trn tr ca tc gi o Kh v Thin cha, v nhn sinh nh tinh thn ngh o kh, lng khim nhng, bit khc than, lng thng ngi, tinh sch trong l ng, kin to ho bnh... di gc ca o Thin Cha#o Thin Cha#c tin#T Vn## 00416000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010008000490020011000570070008000680080009000760090019000850100 00500104011001500109013000700124020001700131020000900148020001200157039000500169 #VV09.14965#VV09.14966#15000#Vi?t#895.92234#^214#o Kh#i thng#o Kh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a137tr.^b19cm#248871#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#TVn## 00895000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540020029000590290052000880070067001400080005002070090 01800212010000500230011002600235005001700261005001400278005001800292005001100310 00500180032101500500033901300070038902101480039602000080054402000120055203900050 0564#VV09.14967#VV09.14968#VV09.14969#53000#Vi?t#959.7153#^214#Tin s v s s Tuyn Quang#Prehistory and protohistory of Tuyen Quang province#B.s.: Trnh Nn g Chung (ch.b.), Quan Vn Dng, Nguyn Quang Min..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009# ^a343tr., 21tr. nh^b21cm#Trnh Nng Chung#Quan Vn Dng#Nguyn Quang Min#Trnh Sinh#Nguyn Quang Min#TTS ghi: Vin Kho c hc ; Bo tng Tuyn Quang#248872 #Trnh by nhng du tch ngi nguyn thu thi c, s k mi, hu k mi, s k kim kh, thi cc vua Hng dng nc ca tnh Tuyn Quang#Lch s#Tuy n Quang#TVn## 00753000000000277000450002600110000002600110001100200330002200700160005500100160 00710140007000870190005000940820004000998080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129004001800144013000700162021025400169020000900423020000800432 020001100440039000500451020001900456#VV09.14970#VV09.14971#Tm hiu nn vn minh ng Nam #inh Trung Kin#inh Trung Kin#13000#Vi?t#959#^214#^aH.#^aGio dc #2009#^a147tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#248873#Gii thiu s ra i v pht trin ca vn minh ng Nam v nhng thnh tu rc r ca vn minh ng Nam trong i sng, tn ngng, tn gio, l hi, phong tc tp qun v cc cng trnh ki n trc, iu khc, hi ho v cc cng trnh m thut khc#Vn minh#Vn ho#n g Nam #TVn#Phong tc tp qun## 00806000000000301000450002600110000002600110001100100170002200200500003900700300 00890050012001190140007001310190005001380820007001438080005001500080005001550090 01100160010000500171011001400176004001800190013000700208021023600215020001000451 020000900461020001100470020000900481020000900490039000500499#VV09.14972#VV09.149 73#L Th nh Tuyt#Cc hot ng pht trin ngn ng ca tr mm non#L Th nh Tuyt, H Lam Hng#H Lam Hng#13000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a7 9tr.^b20cm#Ti bn ln th 4#248874#Hng dn gio vin cch thc tr chuyn vi tr v khi gi nhng tng tr ni theo ch no , gii thiu mt s tr chi nh: luyn php m, php trin vn t, luyn t ng... v gi mt s hnh thc cho tr tp k chuyn#Hot ng#Tr chi#Pht trin#Ngn ng#Mu gio# TVn## 00528000000000265000450002600110000000200240001100300390003500700330007400500150 01070140006001220190005001280820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166004001900180013000700199020001800206020001100224020000800235 020001400243039000500257#VV09.14974#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gi o dc Mm non mi#L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh#ng Thu Qunh#8000#Vi?t#37 2.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a60tr.^b21cm#Ti bn ln th 12#248875#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch c thm#TVn## 00519000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010012000380020026000500030018000760070018000940220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137015003300152013000700185020001100192020000600203 020001300209020001400222039000500236#VV09.14975#VV09.14976#Vi?t#372.6#^214#H Ng c i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i ch.b.#T.2#^aH.#^a Gio dc#2009#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248876#Ting Vit# Lp 1#Chng trnh#Sch c thm#TVn## 00670000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010014000460020091000600070014001510080005001650090011001700100 00500181011001500186013000700201021015600208020000800364020001100372020000700383 020000900390039000500399#VV09.14977#VV09.14978#10000#Vi?t#372.21#^214#Hong Th Nho#Hng dn gio vin tch hp ni dung an ton giao thng vo tr chi ng vai theo ch #Hong Th Nho#^aH.#^aGio dc#2009#^a103tr.^b21cm#248877#Trnh b y nhng ni dung c bn v gio dc an ton giao thng, cc tr chi, tnh hun g, tr chi ng vai theo ch an ton giao thng cho tr mu gio#An ton#Gia o thng#Tr em#Mu gio#TVn## 00673000000000313000450002600110000000200130001100300600002400700500008400500160 01340140006001500190005001560820004001618080005001650080005001700090011001750100 00500186011001500191004001900206005001500225005001500240005001300255005001400268 015003300282013000700315020001000322020000700332020001500339039000500354#VV09.14 979#Ting Anh 10#Dng cho hc sinh trung hc ph thng bt u hc ting Anh#n g Trn Cng, Nguyn M Dung, Phm Khi Hon..#ng Trn Cng#6400#Vi?t#428#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a220tr.^b20cm#Ti bn ln th 19#Nguyn M Dung#Phm Kh i Hon#L c Nhun#Hong Vn St#TTS ghi: B Gio dc v o to#248878#Ting Anh#Lp 10#Sch gio khoa#TVn## 00627000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200490003400300190 00830070012001020190005001140820006001198080005001250080005001300090011001350100 00500146011001500151015003300166013000700199021011800206020001100324020000600335 020001500341039000500356#VV09.14980#VV09.14981#H Ngc i#Ti liu tp hun gi o vin dy ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#H Ngc i#Vi?t#372.6#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248879#Gii thi u cng ngh hc cho mn ting Vit lp 1 v ting, m, vn, nguyn m i. Sch dnh cho gio vin dy lp 1#Ting Vit#Lp 1#Sch gio vin#TVn## 00702000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020023000550070041000780220004001190050014001230040 01800137008000500155009001100160010000500171011001500176013000700191005001200198 021017300210020001300383020001100396039000500407#VV09.14982#VV09.14983#29000#Vi ?t#410#^214# Hu Chu#i cng ngn ng hc#B.s.: Hu Chu (ch.b.), Bi Mi nh Ton#T.1#Bi Minh Ton#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2009#^a336tr.^b21cm# 248880# Hu Chu#Trnh by nhng vn i cng v ng php: cp ngn ng v ng php hc, nhng khi nim c bn. Gii thiu cc trng phi cu trc lu n c in v ng php to sinh#Ngn ng hc#Gio trnh#TVn## 00884000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300370 00510070012000880140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090 01100128010000500139011001500144004001900159013000700178021034000185020000500525 020001200530020000700542020001700549020001100566039000500577#VV09.14984#VV09.149 85#T Vn nh#Phng php tnh#Dng cho cc trng i hc K thut#T Vn nh #12000#Vi?t#519.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b20cm#Ti bn ln th 15#2 48881#Nu khi nim cc sai s tuyt i, tng i. Cch tnh gn ng nghim t hc ca mt chng trnh ca mt h phng trnh i s tuyn tnh, php ni suy phng php bnh phng b nht thnh lp cng thc thc nghim, tnh gn ng o hm v tch phn xc nh, tnh gn ng nghim ca bi ton Csi i vi ph ng trnh vi phn thng#Ton#Tnh xp x#Sai s#Phng php tnh#Gio trnh#TV n## 00519000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200060002780800050 00330010012000380020026000500030018000760070018000940220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137015003300152013000700185020001100192020000600203 020001300209020001400222039000500236#VV09.14986#VV09.14987#Vi?t#372.6#^214#H Ng c i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i ch.b.#T.1#^aH.#^a Gio dc#2009#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#248882#Ting Vit# Lp 1#Chng trnh#Sch c thm#TVn## 00756000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200330003500700470 00680050014001150140007001290190005001360820008001418080005001490080005001540090 01100159010000500170011001500175004001900190005001800209013000700227021015500234 020001300389020001100402020000800413020000700421020000900428039000500437#VV09.14 988#VV09.14989#Mai Ngc Ch#C s ngn ng hc v ting Vit#Mai Ngc Ch, V c Nghiu, Hong Trng Phin#V c Nghiu#26500#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a307tr.^b21cm#Ti bn ln th 10#Hong Trng Phin#248883#Trnh by tn g lun v ngn ng. C s ng m hc v ng m ting Vit. C s t vng hc v t vng ting Vit. C s ng php hc v ng php ting Vit#Ngn ng hc#Ting Vit#T vng#Ng m#Ng php#TVn## 00636000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300270004100700750 00680050012001430140007001550190005001620820011001678080005001780080005001830090 01100188010000500199011001500204005001700219005001600236005001300252005001600265 013000700281020001700288020000900305020001500314039000500329#VV09.14990#VV09.149 91#Truyn c dn gian#Dnh cho hc sinh tiu hc#Tuyn chn, b.s.: Chu Th Ho ( ch.b.), Phm Th Cm Anh, Nguyn Ngc i..#Chu Th Ho#13000#Vi?t#398.209597#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b21cm#Phm Th Cm Anh#Nguyn Ngc i#ng V n Lc#Trn Quang Minh#248884#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#TVn## 00585000000000265000450002600110000002600110001100200450002200700260006700500150 00930140007001080190005001150820004001208080005001240080005001290090011001340100 00500145011001500150013000700165021008900172020002100261020000900282020000800291 020001500299039000500314#VV09.14992#VV09.14993#Truyn k v b mt ca lc a v i dng#Nguyn Kim Ln s.t., b.s.#Nguyn Kim Ln#16000#Vi?t#550#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a123tr.^b21cm#248885#Nhng b n v cc lc a, cc i dng v cc cng trnh khm ph chinh phc t nhin#Khoa hc thng thc#Tri t#Lc a#Sch thiu nhi#TVn## 00486000000000253000450002600110000002600110001100200390002200700260006100500140 00870140007001010190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100 00500143011001500148004001800163013000700181020001800188020000900206020001200215 039000500227#VV09.14994#VV09.14995#Nhng truyn hay dnh cho tr mu gio#Tuyn chn: L Th Bc L#L Th Bc L#12000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009 #^a115tr.^b20cm#Ti bn ln th 4#248886#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn# TVn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300210 00610070016000820010016000980140007001140190005001210820009001268080005001350080 00500140009001100145010000500156011001500161013000700176020001700183020000900200 020001000209039000500219#VV09.14996#VV09.14997#VV09.14998#n vi tc phm vn c hng#Ph bnh - tiu lun#Nguyn Xun Nam#Nguyn Xun Nam#31400#Vi?t#895.9224# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a302tr.^b20cm#248887#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu l un#TVn## 00653000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700160 00540010016000700140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 01100118010000500129011001500134004001800149013000700167021012700174020000900301 020000800310020001000318020000900328020000900337039000500346#VV09.14999#VV09.150 01#VV09.15000#Gng mt ngi thy#Phm Vit Hong#Phm Vit Hong#19600#Vi?t#3 71.10092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#248888#Gii thiu v 30 gng mt nh gio tiu biu trong vic ging dy, nghin cu khoa h c v c trong nghip v,... ca Vit Nam#Nh gio#Tiu s#S nghip#Gio dc#B i vit#TVn## 00770000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700410 00690050016001100140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168005001200183013000700195021023800202020000800440 020000700448020000900455020001200464039000400476#VV09.15002#VV09.15004#VV09.1500 3#Tm hiu vn ho ng x H Ch Minh#B.s., s.t.: Nguyn Th Tnh, L Kim Dung#N guyn Th Tnh#22500#Vi?t#306#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a136tr.^b21cm#L Kim D ung#248889#C s hnh thnh vn ho ng x H Ch Minh xut pht t ci ngun gi a nh, qu hng v tip thu nhng tinh hoa vn ho ng x ca nhn loi. Ni d ung, phong cch ng x H Ch Minh. Chuyn k v vn ho ng x ca Ch tch H Ch Minh#Vn ho#ng x#Vit Nam#H Ch Minh#Tm## 00573000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300120 00530070039000650060016001040010016001200140007001360190005001430820006001488080 00500154008001800159009002300177010000500200011001500205019001400220013000700234 020001700241020000900258020001200267039000400279#VV09.15005#VV09.15007#VV09.1500 6#Pha sau nghi can X#Tiu thuyt#Higashino Keigo ; Trng Thu Lan dch#Trng Thu Lan#Higashino Keigo#68000#Vi?t#895.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a392tr.^b21cm#Dch Nht Bn#248890#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#Tm## 00459000000000253000450002600110000002600110001100200190002200700240004100500090 00650140007000740190005000810820011000868080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123013000700138012001500145020001700160020000900177020001500186 039000400201#VV09.15008#VV09.15009#Chic o tng hnh#Vn Hng tuyn chn, k#V n Hng#20000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a141tr.^b21cm#248891#C tch y#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Tm## 00462000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200180 00430070010000610140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090 01100102010000500113011001500118012001300133013000700146020001800153020000900171 020001200180039000400192#VV09.15011#VV09.15012#VV09.15010#Minh Nht#Mt cht mi ngy#Minh Nht#27000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a214tr.^b21cm#Te en Vn hc#248892#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00539000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200170 00470070033000640060012000970140007001090190005001160820006001218080005001270080 00500132009001100137010000500148011001500153004001300168019001600181013000700197 020001800204020001100222020001200233039000400245#VV09.15013#VV09.15015#VV09.1501 4#Thi Tr Hng#Ln u bn nhau#Thi Tr Hng ; Phng Linh dch#Phng Linh#24 000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a164tr.^b20cm#In ln th 3#Dch Trung Quc#248893#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tiu thuyt#Tm## 00621000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200300 00480070058000780060018001360140007001540190005001610820004001668080005001700080 00500175009001100180010000500191011001500196019001500211012002500226006001700251 013000700268020001800275020001000293020001200303039000400315#VV09.15016#VV09.150 17#VV09.15018#Jennings, Paul#Nhng cu chuyn hi hp nht#Paul Jennings ; Dch: Trn Th Thu Hin, Nguyn Xun Hoi#Trn Th Thu Hin#70000#Vi?t#899#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a363tr.^b23cm#Dch xtrylia#Chuyn b n thng ngy#Nguyn X un Hoi#248894#Vn hc thiu nhi#xtrylia#Truyn ngn#Tm## 00697000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200160003600700300 00520060010000820140007000920190005000990820006001048080005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136004001300151012001700164013000700181021018100188 020000700369020002000376020000700396039000400403#VV09.15019#VV09.15020#Alexander , J.#Hc cch t tin#J. Alexander ; Xun Hng dch#Xun Hng#15000#Vi?t#158.1#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a121tr.^b20cm#In ln th 2#7 ngy rn luyn#248895#H ng dn bn cch rn luyn tnh t tin, t hon thin bn thn mnh trong tng ng y: tng bc xy dng s t tin vo mnh, kch hot tr no, gim stress, chp nhn cuc sng...#Tm l#Tm l hc ng dng#T tin#Tm## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300070 00580140007000650190005000720820007000778080005000840080005000890090011000940100 00500105011001500110012002700125013000700152021016200159020000800321020000900329 020000800338020000900346039000400355020004400359#VV09.15021#VV09.15023#VV09.1502 2#Lu Hu Phc - ln ng#Hi k#25000#Vi?t#780.92#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^ a169tr.^b21cm#T sch Danh nhn Vit Nam#248896#Gii thiu tiu s, cuc i cn g nh con ng sng tc cc bi ht yu nc ca nhc s Lu Hu Phc - mt nh c s hng u ca nn m nhc cch mng Vit Nam#Tiu s#Sng tc#Nhc s#Vit Nam#Tm#Lu Hu Phc, nhc s, 1921-1989, Vit Nam## 00730000000000337000450002600110000000200210001100300130003200701120004501400070 01570190005001640820006001698080005001750080005001800090011001850100005001960110 01500201012001800216019001400234005001400248005001200262005001500274006001600289 00600090030500600090031400400180032301300070034102000180034802000090036602000130 0375039000400388#VV09.15024#Nhng ngi khn kh#Truyn tranh#Nguyn tc: Vchto Huyg ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim D ung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh t c Th gii#Dch Hn Quc#Huyg, Vchto#Kim Nam Kin#Pc Chng Quan#Nguyn Th Th m#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248897#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn t ranh#Tm## 00717000000000337000450002600110000000200160001100300130002700701080004001400070 01480190005001550820006001608080005001660080005001710090011001760100005001870110 01500192012001800207019001400225005001300239005001200252005001200264006001600276 00600090029200600090030100400180031001300070032802000180033502000090035302000130 0362039000400375#VV09.15025#Rm v Julit#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng Sp ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gi i#Dch Hn Quc#Schxpia, W.#H Sun Bng#Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Mi nh Anh#Ti bn ln th 2#248898#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00670000000000325000450002600110000000200110001100300130002200700920003501400070 01270190005001340820006001398080005001450080005001500090011001550100005001660110 01500171012001800186019001400204005001400218005000900232006001600241006000900257 00600090026600400180027501300070029302000180030002000090031802000130032703900040 0340#VV09.15026#i gi h#Truyn tranh#Nguyn tc: mily Brnti ; Tranh, li: H an Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.# ^aKim ng#2009#^a219tr.^b21cm#Danh tc Th gii#Dch Hn Quc#Brnti, mily#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248899#Vn hc thiu n hi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00689000000000325000450002600110000000200220001100300130003300700960004601400070 01420190005001490820006001548080005001600080005001650090011001700100005001810110 01500186012001800201019001400219005001800233005000900251006001600260006000900276 00600090028500400180029401300070031202000180031902000090033702000130034603900040 0359#VV09.15027#B tc Mnt Crtxt#Truyn tranh#Nguyn tc: Alcxanra uyma ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#8 95.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gii#Dch Hn Quc#u yma, Alcxanra#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248 900#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00664000000000325000450002600110000000200070001100300130001800700910003101400070 01220190005001290820006001348080005001400080005001450090011001500100005001610110 01500166012001800181019001400199005001300213005000900226006001600235006000900251 00600090026000400180026901300070028702000180029402000090031202000130032103900040 0334#VV09.15028#Hmlt#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Tranh, li: Han Ki n ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gii#Dch Hn Quc#Schxpia, W.#Han Kin# Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248901#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00683000000000325000450002600110000000200240001100300130003500700920004801400070 01400190005001470820006001528080005001580080005001630090011001680100005001790110 01500184012001800199019001400217005001400231005000900245006001600254006000900270 00600090027900400180028801300070030602000180031302000090033102000130034003900040 0353#VV09.15029#Thng G nh th c B#Truyn tranh#Nguyn tc: Vchto Huyg ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895 .7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gii#Dch Hn Quc#Huyg , Vchto#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248902#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00696000000000325000450002600110000000200210001100300130003200701000004501400070 01450190005001520820006001578080005001630080005001680090011001730100005001840110 01500189012001800204019001400222005001600236005001500252006001600267006000900283 00600090029200400180030101300070031902000180032602000090034402000130035303900040 0366#VV09.15030#Ti c v trng pht#Truyn tranh#Nguyn tc: F. xtipxki ; T ranh, li: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi? t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gii#Dch Hn Quc #xtipxki, F.#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248903#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00712000000000337000450002600110000000200130001100300130002400701070003701400070 01440190005001510820006001568080005001620080005001670090011001720100005001830110 01500188012001800203019001400221005001500235005001200250005000900262006001600271 00600090028700600090029600400180030501300070032302000180033002000090034802000130 0357039000400370#VV09.15031#Guliv du k#Truyn tranh#Nguyn tc: Jnathan Xup ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh #25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gii#D ch Hn Quc#Xup, Jnathan#Kim Nam Kin#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh An h#Ti bn ln th 2#248904#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00672000000000325000450002600110000000200110001100300130002200700930003501400070 01280190005001350820006001408080005001460080005001510090011001560100005001670110 01500172012001800187019001400205005001500219005000900234006001600243006000900259 00600090026800400180027701300070029502000180030202000090032002000130032903900040 0342#VV09.15032#liv Tut#Truyn tranh#Nguyn tc: Scl ickenx ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a203tr.^b21cm#Danh tc Th gii#Dch Hn Quc#ickenx, Scl#H an Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248905#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00680000000000325000450002600110000000200130001100300130002400700990003701400070 01360190005001430820006001488080005001540080005001590090011001640100005001750110 01500180012001900195019001400214005001000228005001300238006001600251006000900267 00600090027600400180028501300070030302000180031002000090032802000130033703900040 0350#VV09.15033#Guliv du k#Truyn tranh#Li: Ly Sn Mi ; Tranh: Qun Th Un ; Tranh: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^ 214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Danh nhn Th gii#Dch Hn Quc#Ly Sn Mi#Qun Th Un#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 3#248906#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00614000000000313000450002600110000000200070001100300130001800700650003101400070 00960190005001030820006001088080005001140080005001190090011001240100005001350110 01500140012001900155019001400174005000900188006001600197006000900213006000900222 004001800231013000700249020001800256020000900274020001300283039000400296#VV09.15 034#ixn#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung, Minh Anh#25000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Danh nhn Th gii#Dch Hn Quc#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 2#248907#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00641000000000325000450002600110000000200100001100300130002100700630003400500100 00970050013001070140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090 01100148010000500159011001500164012001900179013000700198019001400205006001600219 00600090023500600090024400400180025302000180027102000090028902000130029803900040 0311#VV09.15035#Naplng#Truyn tranh#Li: Na Ly Th ; Tranh: Qun Th Un ; D ch: Nguyn Th Thm..#Na Ly Th#Qun Th Un#20000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#248908#Dch Hn Quc#Nguyn Th Thm# Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 3#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm# # 00650000000000325000450002600110000000200110001100300130002200700670003500500120 01020050015001140140007001290190005001360820006001418080005001470080005001520090 01100157010000500168011001500173012001900188019001400207006001600221006000900237 00600090024601300070025500400180026202000180028002000090029802000130030703900040 0320#VV09.15036#Mari Quyri#Truyn tranh#Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Pc Chng Hin ; Dch: Nguyn Th Thm..#Kim Nam Kin#Pc Chng Hin#20000#Vi?t#895.7#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Danh nhn th gii#Dch Hn Quc#Nguyn Th Th m#Kim Dung#Minh Anh#248909#Ti bn ln th 3#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn t ranh#Tm## 00598000000000313000450002600110000000200090001100300130002000700470003300500090 00800060016000890140007001050190005001120820006001178080005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149012001900164019001400183006000900197006000900206 004001800215013000700233020001800240020000900258020001300267039000400280#VV09.15 037#Anhxtanh#Truyn tranh#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm..#Han Ki n#Nguyn Th Thm#20000#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a159tr.^b21cm#Dan h nhn th gii#Dch Hn Quc#Kim Dung#Minh Anh#Ti bn ln th 3#248910#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tm## 00438000000000241000450002600110000000200300001100700160004100500160005701400070 00730190005000800820004000858080005000890080005000940090018000990100005001170110 01500122013000700137020001800144020000600162020001000168020001400178039000400192 #VV09.15038#Thc hnh gio dc cng dn 7#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#17000 #Vi?t#170#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a102tr.^b24cm#248911#Gio dc cng d n#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Tm## 00421000000000241000450002600110000000200190001100700170003000500170004701400070 00640190005000710820008000768080005000840080005000890090018000940100005001120110 01400117013000700131020000700138020000600145020001000151020001400161039000400175 #VV09.15039#Thc hnh vt l 6#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#15000#Vi?t#530 .076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a94tr.^b24cm#248912#Vt l#Lp 6#Thc hn h#Sch c thm#Tm## 00422000000000241000450002600110000000200190001100700170003000500170004701400070 00640190005000710820008000768080005000840080005000890090018000940100005001120110 01500117013000700132020000700139020000600146020001000152020001400162039000400176 #VV09.15040#Thc hnh vt l 7#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#18000#Vi?t#530 .076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a110tr.^b24cm#248913#Vt l#Lp 7#Thc h nh#Sch c thm#Tm## 00399000000000229000450002600110000000200190001100700170003000500170004701400070 00640190005000710820008000768080005000840080005000890090018000940100005001120110 01400117013000700131020000700138020000600145020001400151039000400165#VV09.15041# Thc hnh vt l 8#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#15000#Vi?t#530.076#^214#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a94tr.^b24cm#248914#Vt l#Lp 8#Sch c thm#Tm## 00422000000000241000450002600110000000200190001100700170003000500170004701400070 00640190005000710820008000768080005000840080005000890090018000940100005001120110 01500117013000700132020000700139020000600146020001000152020001400162039000400176 #VV09.15042#Thc hnh vt l 9#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#22000#Vi?t#537 .076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a151tr.^b24cm#248915#Vt l#Lp 9#Thc h nh#Sch c thm#Tm## 00698000000000313000450002600110000002600110001100200860002200700530010800500090 01610050016001700140007001860190005001930820009001988080005002070080005002120090 02600217010000500243011001500248005001200263013000700275020000700282020002000289 020001200309020001400321020001600335020001500351020001400366039000400380#VV09.15 044#VV09.15043#B tuyn sinh i hc v cao ng theo mu ca B Gio dc v o to. Mn: a l#B.s.: L Thng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, V nh Ho#L Th ng#Nguyn Minh Tu#48000#Vi?t#330.9597#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a330tr.^b24cm#V nh Ho#248916#a l#Ph thng trung hc#a kinh t#a l x hi#a l t nhin#Sch luyn thi#Sch c thm#Tm## 00667000000000313000450002600110000002600110001100200650002200300180008700700420 01050050012001470050012001590140007001710190005001780820004001838080005001870080 00500192009002600197010000500223011001500228005001400243005001500257005001400272 013000700286020000800293020002000301020001400321020001400335039000400349#VV09.15 045#VV09.15046#Rn k nng lm bi tt nghip THPT v thi i hc. Mn: Ng vn# Ngh lun vn hc#L Anh Xun, V Th Dung, Bi Thu Linh..#L Anh Xun#V Th D ung#47000#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a334tr.^b24cm#Bi Thu Linh#ng Qunh Nga#Ng Th Thanh#248917#Ng vn#Ph thng trung hc#Vn ng h lun#Sch c thm#Tm## 00695000000000301000450002600110000002600110001100200560002200300550007800700630 01330050015001960050013002110140007002240190005002310820004002368080005002400080 00500245009002600250010000500276011001500281005001700296005001800313013000700331 020000800338020000900346020002000355020001400375039000400389#VV09.15047#VV09.150 48#Cc phng php in hnh gii ton o hm v ng dng#Sch dng cho hc sin h kh, gii, hc sinh chuyn ton#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), H in Bin, Ng uyn Ngc Thu..#Nguyn Vn Lc#H in Bin#24000#Vi?t#515#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a156tr.^b24cm#Nguyn Ngc Thu#Nguyn Ngc Giang#248918# o hm#ng dng#Ph thng trung hc#Sch c thm#Tm## 00896000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300660005100700580 01170050016001750050012001910140007002030190005002100820004002158080005002190080 00500224009002600229010000500255011001500260005001800275005001500293013000700308 021024100315020001000556020001300566020001100579039000400590#VV09.15049#VV09.150 50#Hi v p mn hc chnh tr#Dng cho sinh vin cc trng trung hc chuyn n ghip v dy ngh#Phm Quc Trung, V Th Thoa (ch.b.), o Th Ngc Minh..#Phm Quc Trung#V Th Thoa#16500#Vi?t#320#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a150tr.^b21cm#o Th Ngc Minh#Phm Vn Lng#248919#Gii p nhng kin thc v mn hc chnh tr: mi quan h gia vt cht v thc, nguyn l s pht tr in, tc ng qua li ca t nhin v x hi, quan h v lc lng sn xut v q uan h sn xut, vn c bn ca u tranh giai cp...#Chnh tr#Sch hi p# Gio trnh#Tm## 00721000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700390005800500150 00970140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090026001380100 00500164011001500169004004000184001001500224013000700239021018300246020001100429 020001100440039000400451#VV09.15051#VV09.15052#Hi v p mn tm l hc i c ng#Nguyn Th Hu (ch.b.), L Minh Nguyt#L Minh Nguyt#18000#Vi?t#150#^214#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a154tr.^b21cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nguyn Th Hu#248920#Gii thiu 93 cu hi v p v mn tm l hc i cng nh: khi nim, i tng, nhim v ca tm l hc. Cc phng php lun c bn, qu trnh hnh thnh v pht trin tm l...#Tm l hc#Gio trnh#Tm# # 00513000000000265000450002600110000000200480001100700300005900500160008901400070 01050190005001120820007001178080005001240080005001290090026001340100005001600110 01500165005001300180013000700193020000700200020000800207020000600215020000800221 020001400229039000400243#VV09.15053#Bi tp v cu hi trc nghim lch s a l 4#on Cng Tng, Tng Vn Dom#on Cng Tng#20000#Vi?t#372.89#^214#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2009#^a122tr.^b21cm#Tng Vn Dom#248921#a l#Lch s# Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00614000000000301000450002600110000000200340001100700530004500500150009801400070 01130190005001200820006001258080005001310080005001360090026001410100005001670110 01500172004001800187005001900205005001500224005001100239005001800250013000700268 020000500275020000600280020000800286020001400294039000400308#VV09.15054#500 bi ton c bn v nng cao 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Nguyn c Ho..#N guyn c Tn#25000#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr .^b24cm#Ti bn ln th 2#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Ho#T Th Yn#L Th Ki m Phng#248922#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Tm## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020018000320070045000500220004000950050014000990050011001130050018001240040 01800142008000500160009002600165010000500191011001500196013000700211020000800218 020000600226020001200232020001100244020001400255039000400269#VV09.15055#23000#V i?t#807#^214#Hc tt ng vn 6#Phm Tun Anh, Thi Giang, Nguyn Trng Hon#T.1# Phm Tun Anh#Thi Giang#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a140tr.^b24cm#248923#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Tm## 00470000000000253000450002600110000000200200001100300220003100700160005300500160 00690140007000850190005000920820004000978080005001010080005001060090026001110100 00500137011001500142004001800157013000700175020001000182020000600192020001400198 039000400212#VV09.15056#Hc tt ting Anh 6#Theo chng trnh mi#Nguyn Xun H i#Nguyn Xun Hi#18500#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a121 tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248924#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Tm## 00608000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020018000320070050000500220004001000050014001040050012001180050020001300050 01300150004001800163008000500181009002600186010000500212011001500217013000700232 020000800239020000600247020001200253020001100265020001400276039000400290#VV09.15 057#23000#Vi?t#807#^214#Hc tt ng vn 8#Phm Tun Anh, Nguyn Hun, Bi Th T hanh Lng..#T.1#Phm Tun Anh#Nguyn Hun#Bi Th Thanh Lng#Ng Vn Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a145tr.^b24cm#248925#Ng vn# Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Tm## 00528000000000265000450002600110000000200180001100700530002900500160008200500140 00980050021001120140007001330190005001400820004001458080005001490080005001540090 02600159010000500185011001500190004001800205013000700223020000800230020000600238 020001400244039000400258#VV09.15058#Hc tt ho hc 8#Trn Trung Ninh, Phm Th Bnh, Nguyn Th Kim Thnh#Trn Trung Ninh#Phm Th Bnh#Nguyn Th Kim Thnh#19 000#Vi?t#546#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a128tr.^b24cm#Ti bn l n th 1#248926#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Tm## 00436000000000241000450002600110000000200200001100700160003100500160004701400070 00630190005000700820004000758080005000790080005000840090026000890100005001150110 01500120004001800135013000700153020001000160020000600170020001400176039000400190 #VV09.15059#Hc tt ting Anh 8#Nguyn Xun Hi#Nguyn Xun Hi#23000#Vi?t#428# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a154tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248927 #Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Tm## 00539000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020019000320070026000510220004000770050008000810050008000890050008000970040 01800105008000500123009002600128010000500154011001500159020000800174020000700182 020001200189020001100201039000400212013000700216020001400223#VV09.15060#24000#V i?t#807#^214#Hc tt ng vn 10#Tr Sn, An Min, L Hun#T.2#Tr Sn#An Min#L Hun#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a149tr.^b24cm#Ng v n#Lp 10#Tp lm vn#Ting Vit#Tm#248928#Sch c thm## 00472000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020023000320070011000550220004000662210019000700050011000890080005001000090 02600105010000500131011001500136013000700151020000900158020000700167020001400174 020001400188039000400202#VV09.15061#46500#Vi?t#576#^214#Sinh hc 12 chuyn su# V c Lu#T.1#Phn di truyn hc#V c Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a310tr.^b24cm#248929#Sinh hc#Lp 12#Di truyn hc#Sch c thm#Tm## 00643000000000277000450002600110000000200340001100300220004500700740006700500600 01410050018002010050024002190140007002430190005002500820006002558080005002610080 00500266009002600271010000500297011001500302013000700317020000800324020000700332 020000800339020001400347039000400361#VV09.15062#Hng dn gii bi tp lch s 1 2#Chng trnh nng cao#B.s.: Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#Trnh nh Tng, Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#Ng uyn Mnh Hng#Nguyn Th Phng Thanh#29000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a207tr.^b24cm#248930#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#T m## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340070024000640220004000880050008000920050015001000040018001150080 00500133009002600138010000500164011001500169013000700184020000500191020000600196 020000800202020001400210039000400224#VV09.15063#20000#Vi?t#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 2#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#248931#Ton#Lp 2#B i tp#Sch c thm#Tm## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340070024000640220004000880050008000920050015001000040018001150080 00500133009002600138010000500164011001500169020000800184020000500192020000600197 020001400203039000400217013000700221#VV09.15064#19500#Vi?t#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 5# Sch c thm#Tm#248932## 00564000000000277000450002600110000000200340001100700510004500500160009600500130 01120050020001250140007001450190005001520820007001578080005001640080005001690090 02600174010000500200011001500205004001800220013000700238020000800245020000700253 020000800260020001400268039000400282#VV09.15065#Hng dn gii bi tp ho hc 1 1#Trn Trung Ninh, inh Th Nga, inh Th Hng Nhung#Trn Trung Ninh#inh Th Ng a#inh Th Hng Nhung#19500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#200 9#^a130tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248933#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#T m## 00500000000000253000450002600110000000500160001100500110002700200340003800700510 00720140007001230190005001300820007001358080005001420080005001470090026001520100 00500178011001500183013000700198020000800205020000700213020000800220020001400228 039000400242#VV09.15066#Trn Trung Ninh#V Th Ho#Hng dn gii bi tp ho h c 12#Trn Trung Ninh, inh Th Nga, inh Th Hng Nhung#21500#Vi?t#540.76#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a143tr.^b24cm#248934#Ho hc#Lp 12#Bi tp #Sch c thm#Tm## 00596000000000277000450002600110000000500160001100500180002700200340004500300190 00790070074000980140007001720190005001790820006001848080005001900080005001950090 02600200010000500226011001500231005002400246013000700270020000800277020000700285 020000800292020001400300039000400314#VV09.15067#Trnh nh Tng#Nguyn Mnh Hn g#Hng dn gii bi tp lch s 12#Chng trnh chun#B.s.: Trnh nh Tng (ch .b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#22000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a144tr.^b24cm#Nguyn Th Phng Thanh#248935#Lch s #Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Tm## 01167000000000373000450002600110000002600110001102600110002200500160003300500160 00490020065000650070051001300140008001810190005001890820009001948080005002030080 00500208009001900213010000500232011001500237005001500252005001300267005001500280 01300070029502103960030202000080069802000080070602000170071402000090073102000120 0740020001900752020000900771020000900780039000400789#VV09.15069#VV09.15068#VV09. 15070#Phm Minh Chnh#Nguyn Khc c#An ninh kinh t v nn kinh t th trng Vit Nam thi hi nhp#Phm Minh Chnh, Nguyn Khc c, Bi Minh Thanh..#200000 #Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a204tr.^b27cm#Bi Minh Thanh# Trn Vn Ho#Nguyn nh T#248936#Tng kt mt s vn v an ninh kinh t v nn kinh t th trng Vit Nam thi k hi nhp: mt nm iu hnh kinh t v m Vit Nam trc tc ng ca khng hong ti chnh ton cu. Cuc khng hong 2 008 - 2009 v kha cnh an ninh ti chnh, tin t, ngn chn la o, gian ln ti chnh, bo v doanh nghip trong qu trnh hi nhp kinh t quc t, phng c hng ti phm cng ngh cao...#An ninh#Kinh t#Ti phm kinh t#Hi nhp#Phng c hng#Kinh t th trng#Vit Nam#Th gii#Tm## 00814000000000301000450002600110000000200830001100700480009401900050014208200120 01478080005001590080005001640090020001690100005001890110015001940050009002090130 00700218005001100225005001000236005001600246005001100262021018700273020000800460 020000900468020000800477020000800485020001500493039000400508#VV09.15071#Gia ph h Trnh lng Vn Quang nm 2008, x c Tng, huyn c Th, tnh H Tnh#B.s.: Trnh C (ch.b.), Trnh Hng, Trnh Qu..#Vi?t#929.0959743#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a365tr.^b24cm#Trnh C#248937#Trnh Hng#Trnh Qu#Trnh Vit To n#Trnh Tin#Gii thiu lch s cng nh nhng ghi chp v dng h Trnh lng V n Quang, x c Tng, huyn c Th, tnh H Tnh: c t h Trnh lng Vn Quan g, cc chi ln th nht, th 2, th 3...#Gia ph#H Trnh#c Th#H Tnh#Lng V n Quang#Tm## 00787000000000289000450002600110000002600110001100200750002200700660009701900050 01630820011001688080005001790080005001840090020001890100005002090110015002140050 01800229005000700247005001000254005000900264005001000273013000700283021017000290 020001300460020000800473020001100481039000500492#VV09.15072#VV09.15073#Nh xut bn T in Bch khoa - 10 nm xy dng v pht trin (1998-2008)#Giang Thiu Th anh, Thu H, Xun Hin... ; Giang Thiu Thanh ch.b.#Vi?t#070.509597#^214#^aH.#^a T in Bch khoa#2009#^a163tr.^b24cm#Giang Thiu Thanh#Thu H#Xun Hin#Minh Hu #Mai Huyn#248938#Gii thiu v Nh xut bn t in Bch khoa trong 10 nm tr li y. Cc hot ng ca nh xut bn v ton th cn b lnh o, anh ch em v ang cng tc ti y#Nh xut bn#Lch s#Pht trin#VAnh## 00853000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700630 00920190005001550820008001608080005001680080005001730090020001780100005001980110 01500203005001600218001001800234005001300252015006500265013000700330021014100337 020001700478020002300495020002000518020000800538039000500546#VV09.15075#VV09.150 76#VV09.15074#Cc phong tro yu nc v cch mng Ph Yn (1885-1930)#B.s.: N guyn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Vn Nht, Trn Vn Tu#Vi?t#959.755#^214#^aH.#^ aT in Bch khoa#2009#^a191tr.^b21cm#Nguyn Vn Nht#Nguyn Vn Thng#Trn V n Tu#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ph Yn. S Khoa hc v Cng ngh#248939#Gi i thiu v tnh Ph Yn trc khi thc dn Php xm lc cng cc phong tro y u nc chng Php ca Ph Yn cui th k 19 u th k 20#Lch s hin i#Khn g chin chng Php#Phong tro yu nc#Ph Yn#VAnh## 00649000000000253000450002600110000002600110001100200120002200700150003401400070 00490190005000560820009000618080005000700080005000750090023000800100005001030110 01500108001001500123013000700138021021900145020000800364020000900372020000900381 039000500390#VL09.01770#VL09.01771#Cp kh t#Hong Th Hin#80000#Vi?t#697.00 28#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a288tr.^b27cm#Hong Th Hin#248940#Tr nh by cc vn c s v tnh ton, thit k, lp t h thng cp kh t ch o khu th v khu cng nghip; x l, vn chuyn v kh kh t, h thng cung cp kh t, tnh ton thu lc h thng cp kh t...#Kh t#K thut#Cung c p#VAnh## 00842000000000289000450002600110000002600110001100200310002200700150005301400070 00680190005000750820006000808080005000860080005000910090023000960100005001190110 01500124004003500139001001500174015004200189013000700231021025300238020000900491 020002200500020001400522020001100536039000500547#VL09.01772#VL09.01773#My lnh v iu ho khng kh#Nguyn Vn May#65000#Vi?t#621.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a248tr.^b27cm#In ln th 3, c sa cha, b sung#Nguyn Vn May#T TS ghi: Trng i hc Bch Khoa H Ni#248941#Gii thiu nguyn l cu to v h ot ng ca my lnh, cc trang thit b trong h thng lnh, cu to c th c a cc b phn hp thnh my lnh v iu ho khng kh, ng thi trnh by nhn g s c, h hng thng gp v cch khc phc hiu qu nht#My lnh#My iu ho nhit #Thit b lnh#Gio trnh#VAnh## 00827000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010015000430020021000580030125000790070015002040220004002190040 03500223008000500258009002300263010000500286011001500291013000700306005001500313 021016100328020001100489020000900500020001100509039000500520#VL09.01774#VL09.017 75#80000#Vi?t#547#^214#Thi Don Tnh#C s ho hc hu c#Gio trnh dng cho sinh vin ngnh Ho hc, Cng ngh Ho hc, Sinh hc, Cng ngh Sinh hc, Y hc, Dc hc, Mi trng...#Thi Don Tnh#T.1#In ln th 3, c sa cha, b sung#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a320tr.^b27cm#248942#Thi Don Tnh#Tm hiu c u trc v phn ng ca hp cht hu c. Cu trc, tnh cht vt l v ho hc c a cc cht ankan, hidrocacbon alixyclic, anken, ankyn, ankadien, aren#Ho hu c #Hp cht#Gio trnh#VAnh## 00781000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200470003700700150 00840140007000990190005001060820004001118080005001150080005001200090023001250100 00500148011001500153015012000168013000700288021013100295020000900426020000600435 020001700441020000900458039000500467020001900472#VL09.01776#VL09.01777#Phan nh Chu#Tng hp mt s hp cht c hot tnh sinh hc#Phan nh Chu#60000#Vi?t# 615#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a228tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i h c Bch Khoa H Ni. Khoa Cng ngh Ho hc. B mn Cng ngh Ho dc - Ho cht Bo v Thc vt#248943#Tng hp ton phn Cephalosporin C v cephalotin; cc kh ng sinh nhm cephalosporin, tng hp emetine v reserpine, v uncamine...#Hp c ht#Y hc#Cu trc ho hc#Ho dc#VAnh#Hot tnh sinh hc## 00920000000000337000450002600110000002600110001100200380002200300370006000700390 00970190005001360820012001418080005001530080005001580090020001630100005001830110 01500188015010700203005000900310005001100319005001500330005000800345005001800353 01300070037102101500037802000080052802000070053602000180054302000090056102000070 0570039000500577#VL09.01778#VL09.01779#K yu u t nc ngoi ti Vit Nam#Vie tnam's foreign investment outlook#V Khoan, Manh Chung, Nguyen Duc Hoa..#Vi?t#33 2.6709597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a291tr.^b30cm#TTS ghi: Cc u t nc ngoi. B Khoa hc v o to. Vietnam economic times. Thi bo Kinh t Vi t Nam#V Khoan#Manh Chung#Nguyen Duc Hoa#Anh Thu#Nguyen Quang Thai#248944#Phn tch tnh hnh kinh t v cc hot ng kinh t u t nc ngoi ti Vit Nam n m 2009 cng danh mc cc cng ty u t nc ngoi ti Vit Nam#Kinh t#u t# u t nc ngoi#Vit Nam#K yu#VAnh## 00693000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200420 00510070023000930140008001160190005001240820011001298080005001400080005001450090 02000150010000500170011001500175013000700190021015600197020001700353020002000370 020000800390020001200398039000500410#VL09.01781#VL09.01782#VL09.01780#Vn Th Th anh Mai#H Ch Minh - nhng chng ng cch mng#Vn Th Thanh Mai b.s.#295000 #Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a337tr.^b27cm#248945#Gii t hiu cuc i hot ng cch mng ca lnh t H Ch Minh theo tng thi k lch s cng nhng bi vit ca ngi tm gng o c cch mng ca Ngi#Lch s hi n i#Hot ng cch mng#o c#H Ch Minh#VAnh## 00649000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200200003800700160 00580140007000740190005000810820004000868080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116013000700131012001800138021013600156020001000292020001600302 020001200318020001300330020001100343039000500354#VL09.01783#VL09.01784#Nguyn V n Mnh#Php lut i cng#Nguyn Vn Mnh#65000#Vi?t#340#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a197tr.^b29cm#248946#Gio trnh Topica#Cung cp nhng kin thc l lun v nh nc v php lut ni chung v mt s ngnh lut nh lut hnh chnh, lut dn c, lut hnh s#Php lut#Lut hnh chnh#Lut dn s#Lut hnh s#Gio tr nh#VAnh## 00664000000000265000450002600110000000100140001100200310002500700140005601400070 00700190005000770820007000828080005000890080005000940090011000990100005001100110 01400115004001800129013000700147021019000154020000900344020000700353020001800360 020001500378039000500393#VL09.01785#Hong Vn Yn#Kch bn l hi trng mm non #Hong Vn Yn#13000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b27cm#Ti b n ln th 9#248947#Bao gm 7 kch bn c ch ca cc ngy hi, ngy l theo c hng trnh chm sc gio dc tr. Ni dung kch bn ch yu tuyn chn cc bi ht, bi th trong chng trnh gio dc m nhc#Kch bn#L hi#Gio dc mu gi o#Sch gio vin#VAnh## 00772000000000301000450002600110000002600110001100200170002200700610003901400070 01000190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110 01500142005001300157004001800170005001500188005001500203005001500218005002300233 013000700256021018000263020001100443020001100454039000500465#VL09.01787#VL09.017 86#Ho hc hu c 3#B.s.: nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, L Th Anh o.. #57500#Vi?t#547#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a391tr.^b27cm# nh Rng#Ti bn l n th 4#ng nh Bch#L Th Anh o#Nguyn Mnh H#Nguyn Th Thanh Phong#248 948#Gii thiu tnh cht l ho v phng php iu ch mt s cht hu c nh h p cht cha nit , hp cht d vng, hyrxicacbonyl, gluxit, amino axit, proti n, hp cht cao phn t#Ho hu c#Gio trnh#VAnh## 00873000000000349000450002600110000002600110001100200650002200300150008700700640 01020140007001660190005001730820007001788080005001850080005001900090011001950100 00500206011001500211005001300226004004000239005001800279005001500297005002000312 00500180033201300070035002101130035702000090047002000090047902000070048802000080 0495020001500503039000500518#VL09.01789#VL09.01788#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #Tr 3 - 4 tui#B.s.: L Thu Hng (ch.b.), P han Th Ngc Anh, Lng Th Bnh..#30000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a197tr.^b27cm#L Thu Hng#Ti bn ln th 4, c chnh l, b sung#Phan Th Ng c Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#248949#Gm nhng tr chi, bi ht v cc cu th ca, truyn, cu ... cho tr t 3 - 4 tui theo c c ch khc nhau#Mu gio#Tr chi#Cu #Bi ht#Sch gio vin#VAnh## 00867000000000349000450002600110000002600110001100200650002200300150008700700640 01020140007001660190005001730820007001788080005001850080005001900090011001950100 00500206011001500211005001300226004004000239005001800279005001500297005002000312 00500180033201300070035002101070035702000090046402000090047302000070048202000080 0489020001500497039000500512#VL09.01790#VL09.01791#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #Tr 4 - 5 tui#B.s.: L Thu Hng (ch.b.), P han Th Ngc Anh, Lng Th Bnh..#38000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a243tr.^b27cm#L Thu Hng#Ti bn ln th 4, c chnh l, b sung#Phan Th Ng c Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#248950#Gm nhng tr chi, bi ht v cc cu th ca, truyn, cu cho tr 4 - 5 tui theo cc ch khc nhau#Mu gio#Tr chi#Cu #Bi ht#Sch gio vin#VAnh## 00693000000000289000450002600110000002600110001100200630002200700330008501400070 01180190005001250820007001308080005001370080005001420090011001470100005001580110 01500163005001600178013000700194021012600201020000900327020002200336020000800358 020000800366020000900374020001500383039000500398#VL09.01792#VL09.01793#Hng dn hot ng m nhc, th dc, to hnh cho tr mm non#Jang Young Soog b.s., tuy n chn#28000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b27cm#Jang Young So og#248951#Hng dn gio vin phng php ging dy cho tr mm non cc hot n g m nhc, gio dc th cht, v cc hot ng to hnh#Mu gio#Phng php gi ng dy#m nhc#Th dc#To hnh#Sch gio vin#VAnh## 00845000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200140003600301010 00500070042001510140007001930190005002000820008002058080005002130080005002180090 01100223010000500234011001500239005001900254013000700273021022400280020001300504 020001400517020000800531020001100539039000500550#VL09.01794#VL09.01795#Phan Mu Cnh#Ng ngha hc#Dng cho o to Gio vin Tiu hc trnh i hc; Bi d ng gio vin v cn b qun l gio dc#Phan Mu Cnh (ch.b.), Trn Th Hong Y n#25000#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b27cm#Trn Th Hong Y n#248952#Gm cc chuyn cho gio vin v cn b qun l v ng ngha hc: cc khi nim c bn v ng ngha v ng ngha hc, ngha ca t, ngha ca cu, ngha ca vn bn, ng ngha hc v vic dy hc ting Vit tiu hc#Ngn ng hc#Ng ngha hc#T vng#Ting Vit#VAnh## 00604000000000289000450002600110000000200180001100300130002900700600004201400060 01020190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148005001500162004001800177005001600195005001400211012003700225013000700262 020001800269020000900287020001300296039000500309#VL09.01796#Sc nu nhanh tr#Tr uyn tranh#Li: Lng Th Bnh, ng Lan Phng ; Tranh: Trn Anh Tun#6500#Vi? t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b27cm#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 1#ng Lan Phng#Trn Anh Tun#Tranh truyn cho tr t 0 n 3 tui#248953#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00520000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700300004101400060 00710190005000770820009000828080005000910080005000960090011001010100005001120110 01400117005001000131004001800141005000600159012002500165013000700190020001800197 020000900215020001300224039000500237#VL09.01797#Qu trng ca ai#Truyn tranh#L i: Kim Tuyn ; Tranh: T n#9000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr .^b27cm#Kim Tuyn#Ti bn ln th 1#T n#Ch th gii ng vt#248954#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00690000000000313000450002600110000000200130001100300130002400700570003701400060 00940190005001000820011001058080005001160080005001210090011001260100005001370110 01400142015007600156005001700232004001800249005001500267005001000282013000700292 020001800299020001700317020001500334020000900349020001300358039000500371#VL09.01 798#Cy to thn#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: L Thu H#9000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#Chuyn th t "Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio 4 - 5 tui"#L Th nh Tuy t#Ti bn ln th 4#ng Thu Qunh#L Thu H#248955#Vn hc thiu nhi#Vn hc d n gian#Truyn c tch#Vit Nam#Truyn tranh#VAnh## 00694000000000313000450002600110000000200110001100300130002200700600003501400060 00950190005001010820011001068080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143015007600157005001700233004001800250005001500268005001300283013000700296 020001800303020001700321020001300338020000900351020001500360039000500375#VL09.01 799#Nh c ci#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: Phng Vn H#9000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#Chuyn th t "Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio 3 - 4 tui"#L Th nh Tuy t#Ti bn ln th 4#ng Thu Qunh#Phng Vn H#248956#Vn hc thiu nhi#Vn h c dn gian#Truyn tranh#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00692000000000313000450002600110000000200150001100300130002600700570003901400060 00960190005001020820011001078080005001180080005001230090011001280100005001390110 01400144015007600158005001700234004001800251005001500269005001000284013000700294 020001700301020001800318020001300336020000900349020001500358039000500373#VL09.01 800#n ngng tri#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: B ch Hng#9000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#Chuyn th t "Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio 3 - 4 tui"#L Th nh Tu yt#Ti bn ln th 4#ng Thu Qunh#Bch Hng#248957#Vn hc dn gian#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00706000000000313000450002600110000000200110001100300130002200700660003501400060 01010190005001070820011001128080005001230080005001280090011001330100005001440110 01400149015007600163005002100239004001800260005001500278005001500293013000700308 020001700315020001800332020001300350020000900363020001500372039000500387#VL09.01 801#Hoa mo g#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Ngc Chm, ng Thu Qunh ; Tranh: P han Ngc Tun#9000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#Chuy n th t "Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio 3 - 4 tui"#Nguyn T h Ngc Chm#Ti bn ln th 4#ng Thu Qunh#Phan Ngc Tun#248958#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00647000000000313000450002600110000000200120001100300130002300700560003601400060 00920190005000980820011001038080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140015003600154005001700190004001800207005001500225005000900240013000700249 020001800256020001700274020001300291020000900304020001500313039000500328#VL09.01 802#Rau tha l#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: Minh Tr#9000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#Chuyn th t truyn ca Nhc Thu#L Th nh Tuyt#Ti bn ln th 4#ng Thu Qunh#Minh Tr #248959#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Vit Nam#Truyn c tch #VAnh## 00697000000000313000450002600110000000200080001100300130001900700630003201400060 00950190005001010820011001068080005001170080005001220090011001270100005001380110 01400143015007600157005001700233004001800250005001500268005001600283013000700299 020001800306020001700324020001300341020000900354020001500363039000500378#VL09.01 803#Cy kh#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: inh Tha nh Lim#9000#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a19tr.^b28cm#Chuyn th t "Tuyn tp tr chi, bi ht, th truyn mu gio 4 - 5 tui"#L Th nh Tuy t#Ti bn ln th 4#ng Thu Qunh#inh Thanh Lim#248960#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Vit Nam#Truyn c tch#VAnh## 00452000000000253000450000200100000000300130001000700340002301400070005701900050 00640820007000698080005000760080005000810090011000860100005000970110014001020050 02100116005001200137013000700149020001000156020000900166020000400175020001400179 039000500193#Ting Anh#Cc loi hoa#Nguyn Th Thanh Yn, Thi Ho#14000#Vi? t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a33tr.^b27cm#Nguyn Th Thanh Yn# Thi Ho #248961#Ting Anh#Mu gio#Hoa#Sch mu gio#VAnh## 00472000000000265000450000200100000000300170001000700340002701400070006101900050 00680820007000738080005000800080005000850090011000900100005001010110014001060050 02100120005001200141013000700153020001000160020000900170020000400179020000400183 020001400187039000500201#Ting Anh#Cc loi rau qu#Nguyn Th Thanh Yn, Th i Ho#14000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a33tr.^b27cm#Nguyn Th Than h Yn# Thi Ho#248962#Ting Anh#Mu gio#Rau#Qu#Sch mu gio#VAnh## 00443000000000217000450002600110000000200250001100300130003601900050004908200080 00548080005000620080005000670090011000720100005000830110014000880130007001020210 07800109020000900187020001500196020000900211039000500220#VL09.01804#T sch tham kho ca em#Cp tiu hc#Vi?t#016.372#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b27cm#2 48963#Gii thiu danh mc sch tham kho theo cc mn hc ca chng trnh tiu hc#Tiu hc#Sch tham kho#Danh mc#VAnh## 00516000000000217000450002600110000000200250001100300140003601900050005008200080 00558080005000630080005000680090011000730100005000840110014000890130007001030210 14300110020000900253020001500262020001600277039000500293#VL09.01805#T sch tham kho ca em#Cp trung hc#Vi?t#016.373#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b27cm# 248964#Cung cp danh mc nhng cun sch tham kho c la chn vi ni dung t t, ph hp cho vic hc tp theo chng trnh hc bc trung hc c s#Danh mc#S ch tham kho#Trung hc c s#VAnh## 00487000000000217000450002600110000000200250001100300070003601900050004308200080 00488080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820130007000960210 13000103020000900233020000700242020001500249039000500264#VL09.01806#T sch tham kho ca em#Lp 10#Vi?t#016.373#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b27cm#248965# Cung cp danh mc nhng cun sch tham kho c la chn vi ni dung tt, ph hp cho vic hc tp theo chng trnh hc lp 10#Danh mc#Lp 10#Sch tham kho #VAnh## 00487000000000217000450002600110000000200250001100300070003601900050004308200080 00488080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820130007000960210 13000103020000900233020000700242020001500249039000500264#VL09.01807#T sch tham kho ca em#Lp 11#Vi?t#016.373#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b27cm#248966# Cung cp danh mc nhng cun sch tham kho c la chn vi ni dung tt, ph hp cho vic hc tp theo chng trnh hc lp 11#Danh mc#Lp 11#Sch tham kho #VAnh## 00532000000000217000450002600110000000200250001100300070003601900050004308200080 00488080005000560080005000610090011000660100005000770110014000820130007000960210 17500103020000900278020001500287020000700302039000500309#VL09.01808#T sch tham kho ca em#Lp 12#Vi?t#016.373#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b27cm#248967# Cung cp danh mc nhng cun sch tham kho c la chn vi ni dung tt, ph hp cho vic hc tp theo chng trnh hc lp 12 cng mt s cun sch gii tr ngoi gi hc#Danh mc#Sch tham kho#Lp 12#VAnh## 00661000000000265000450002600110000002600110001100200540002200700160007601400070 00920190005000990820007001048080005001110080005001160090011001210100005001320110 01400137005001600151013000700167021016300174020002100337020000900358020000900367 020001400376039000500390#VL09.01809#VL09.01810#Hng dn hot ng khm ph khoa hc cho tr mm non#Jang Young Soog#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#200 9#^a27tr.^b27cm#Jang Young Soog#248968# ngha khm ph khoa hc i vi tr mm non v cc hot ng khm ph khoa hc la tui ny. Hng dn tr mm non kh m ph khoa hc theo cc ch khc nhau#Khoa hc thng thc#Khoa hc#Mu gio #Sch mu gio#VAnh## 00956000000000301000450002600110000002600110001100200690002200700960009101400070 01870190005001940820007001998080005002060080005002110090011002160100005002270110 01500232005001500247005001900262005001300281005001700294005002300311013000700334 021026700341020001800608020000800626020001500634039000500649#VL09.01811#VL09.018 12#Ti liu bi dng cn b qun l v gio vin mm non nm 2009-2010#Phm Mn h Hng, Trn Th Ngc Trm, Bi Vn Qun... ; Ch.b.: Phm Mnh Hng, Trn Th Ng c Trm#44000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a275tr.^b27cm#Phm Mnh H ng#Trn Th Ngc Trm#Bi Vn Qun#Phm Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Giang#24896 9#Hng dn cn b qun l v gio vin mm non s dng biu tng trng ca T chc y t th gii 2005 theo di qu trnh tng trng ca tr di 5 tui. H ng dn thc hin cc hot ng gio dc theo chng trnh gio dc mm non v c c vn bn ch o ca ngnh#Gio dc mu gio#Qun l#Sch gio vin#VAnh## 00822000000000337000450002600110000002600110001100200100002200700780003201400070 01100190005001170820004001228080005001260080005001310090011001360100005001470110 01500152005001900167004001800186012001800204005001700222005001900239005001600258 00500110027400600140028501300070029902101420030602000070044802000130045502000110 0468039000500479#VL09.01814#VL09.01813#C hc II#Jean Marie Brbec, Philippe Den ve, Thierry Desmarais... ; Nguyn Hu H dch#27000#Vi?t#531#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a157tr.^b27cm#Brbec, Jean Marie#Ti bn ln th 6#Gio trnh Topica#D enve, Philippe#Desmarais, Thierry#Mntrier, Marc#Nol Bruno#Nguyn Hu H#2489 70#Nhng kin thc c bn v cc bi tp p dng thc hnh: c hc trong h quy chiu phi Galile, c hc tri t, h cht im, lc Lorentz...#C hc#H qui c hiu#Gio trnh#VAnh## 00721000000000301000450002600110000002600110001100100150002200200130003700700390 00500140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131012001800146005001500164013000700179021017400186020000500360 020001000365020000800375020002000383020001100403039000500414#VL09.01816#VL09.018 15#Trn Xun Tip#Ton cao cp#Trn Xun Tip (ch.b.), Nguyn Danh T#60000#Vi? t#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a147tr.^b29cm#Gio trnh Topica#Nguyn Danh T# 248971#Gm cc bi hc gii tch ton hc: hm s, gii hn v lin tc, o hm v vi phn, php tnh tch phn, hm nhiu bin, phng trnh vi phn... cng c c bi tp thc hnh#Ton#Gii tch#o hm#Php tnh tch phn#Gio trnh#VAnh# # 00803000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200590003500700280 00940140007001220190005001290820008001348080005001420080005001470090011001520100 00500163011001500168005001400183013000700197021023900204020001800443020001300461 020000800474020000900482020001700491039000500508#VL09.01817#VL09.01818#Lng Vn c#K thut son tho vn bn kinh t v qun l doanh nghip#Lng Vn c, n g Hng Sn#65000#Vi?t#351.597#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a241tr.^b29cm#ng Hn g Sn#248972#Hng dn cch son tho mt vn bn c cht lng cao phc v cho cng tc qun l doanh nghip: s dng ngn ng trong vn bn, son tho vn bn tc nghip hnh chnh, son tho hp ng kinh t thng mi, son tho hp n g dn s...#Son tho vn bn#Doanh nghip#Qun l#K thut#Vn bn nh nc#VAn h## 00583000000000289000450002600110000000200280001102900180003900700560005701400070 01130190005001200820008001258080005001330080005001380090011001430100005001540110 01400159005001400173005002100187005001700208005001700225013000700242020001000249 020000600259020000900265020001400274039000500288#VL09.01819#V tp vit ting An h lp 3#Writing English 3#An Th Thu H, Nguyn Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong. .#16500#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a76tr.^b27cm#An Th Thu H#Nguy n Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#248973#Ting Anh#Lp 3#Tp vi t#Sch c thm#Thu## 00583000000000289000450002600110000000200280001102900180003900700560005701400070 01130190005001200820008001258080005001330080005001380090011001430100005001540110 01400159005001400173005002100187005001700208005001700225013000700242020001000249 020000600259020000900265020001400274039000500288#VL09.01820#V tp vit ting An h lp 4#Writing English 4#An Th Thu H, Nguyn Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong. .#18000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b27cm#An Th Thu H#Nguy n Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#248974#Ting Anh#Lp 4#Tp vi t#Sch c thm#Thu## 00903000000000301000450002600110000002600110001100200290002200300680005100700430 01190190005001620820006001678080005001730080005001780090011001830100005001940110 01400199015006400213005001700277005001000294005001200304005001200316005001800328 013000700346021022300353020001200576020000800588039000500596#VL09.01822#VL09.018 21#Chnh tu quyn php thin n#K nim thnh lp Hi Thnh truyn gio Cao i (1/6 K Su (2009))#Thng Hu Thanh, t Thin, H Tn Sinh..#Vi?t#299.5#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a75tr.^b30cm#TTTS ghi: i o Tam k ph . Hi Thnh tr uyn gio Cao i#Thng Hu Thanh#t Thin#H Tn Sinh#Nguyn Hanh#Nguyn Cng Khnh#248975#Tp hp cc bi vit v Hi thnh truyn gio Cao i nhn k nim ngy thnh lp v nhng bc pht trin, nn vn ho v con ng phc thin c ng nh sc mnh ca hi. Cun sch gii thiu mt s bi th v o Cao i#o Cao i#Lch s#Thu## 00694000000000253000450002600110000002600110001100200330002201900050005508200100 00608080005000700080005000750090011000800100005000910110015000960150042001110130 00700153021022300160020000800383020000900391020000800400020001000408020001700418 039000500435#VL09.01823#VL09.01824#H thng cc vn bn (2003-2008)#Vi?t#343.597 09#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a550tr.^b27cm#TTTS ghi: Nh xut bn Gio dc Vi t Nam#248976#Gii thiu cc vn bn ch o hot ng ca Nh xut bn gio dc v cc vn bn i mi t chc, hot ng ca Nh xut bn gio dc. Cc vn bn v quy nh ni b ca Nh xut bn gio dc v cc quyt nh khen thng#Vn bn#Qui nh#T chc#Hot ng#Vn bn php qui#Thu## 00596000000000253000450002600110000000100200001100200280003100700400005901400070 00990190005001060820004001118080005001150080018001200090023001380100005001610110 01500166006001400181013000700195021010400202020001000306020000600316020001500322 039000500337#VL09.01825#Jessop, Howard Lynn#IBT Toefl a practical guide#Howard L ynn Jessop ; Phan Qu Lin dch#59000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2009#^a295tr.^b29cm#Phan Qu Lin#248977#Gii thiu tng quan v c hng trnh thi TOEFL v cc cch lm tng phn nghe, ni, c, vit ting Anh#T ing Anh#TOEFL#Sch luyn thi#Thu## 00640000000000289000450002600110000000200180001102900240002900700440005301400070 00970190005001040820004001098080005001130080018001180090023001360100005001590110 01500164005001500179005001400194005001400208005001700222013000700239021006800246 020001000314020000600324020001500330039000500345#VL09.01826#t ph ton din#Ne w TOEIC complete test#Bruce Bagnell, Sharon Laird, Sonia McGraw..#80000#Vi?t#42 8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a494tr.^b27cm#Bagnell, Bru ce#Laird, Sharon#McGraw, Sonia#Fratzke, Rebecca#248978#Cc bi thi trc nghim t ing Anh theo chng trnh luyn thi TOEIC#Ting Anh#TOEIC#Sch luyn thi#Thu## 00769000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200380003800700160 00760140008000920190005001000820008001058080005001130080005001180090010001230100 00500133011001500138004001800153013000700171021029200178020001100470020000800481 020000900489039000500498#VV09.15077#VV09.15078#Phan Trung Hoi#Hnh ngh lut s trong v n hnh s#Phan Trung Hoi#138000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#20 09#^a705tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#248979#Nhng tnh hung t nhng v n hnh s, mu n t, vn bn minh ho, nhng k nng, nhng kinh nghim v nhng lun chng xc thc tri nghim t thc tin ca lut s Phan Trung Hoi. K nng h nh ngh lut s t lc c khch hng, iu tra, truy t, hng bin, phc thm n xin ti thm#n hnh s#Lut s#Vit Nam#Thu## 00844000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300850 00580140007001430190005001500820007001558080005001620080005001670090011001720100 00500183011001500188015006700203013000700270021026800277020001600545020000400561 020000800565039000500573#VV09.15079#VV09.15081#VV09.15080#Tm v ci ngun quan h#Cng trnh khoa hc cp B do Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam u t#46000#Vi?t#781.62#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a375tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ung tm Nghin cu Bo tn v Pht huy Vn ho dn tc#248980#Phc ho ton cnh khng gian vn ho ca qu hng quan h vi nhng phong tc l li, cc chc n ng v hnh thc din xng. Phn tch nhng c im v m nhc, ca ht, vn h c v trang phc. xut cc gii php bo tn v pht huy dn ca quan h trong cuc sng#Vn ho dn tc#Ht#Quan h#Thu## 00408000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200080 00440070011000520190005000630820011000688080005000790080005000840090011000890100 00500100011001500105013000700120020001700127020000900144020000800153039000500161 #VV09.15082#VV09.15083#VV09.15084#nh Quang#Tp vn#nh Quang#Vi?t#895.922803# ^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a265tr.^b21cm#248981#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp v n#Thu## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200090003200300150 00410070010000560140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01100098010000500109011001500114013000700129020001700136020000900153020000500162 039000500167#VV09.15086#VV09.15085#Khi Hon#Hoa bin#Tuyn tp kch#Khi Hon#5 0000#Vi?t#895.92224#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a400tr.^b21cm#248982#Vn hc hi n i#Vit Nam#Kch#Thu## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200240003700300040 00610070015000650140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090 01900112010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175020000400184 039000500188#VV09.15087#VV09.15088#Hong Kim Dung#Cnh rng xanh gi thi#Th#Ho ng Kim Dung#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a207tr.^b2 0cm#248983#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200130003900300040 00520070017000560140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168020000400177 039000500181#VV09.15089#VV09.15090#Nguyn c Phng#Min t nh#Th#Nguyn c Phng#45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a146tr.^b20cm#248 984#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00449000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200170003600300040 00530070014000570140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01900103010000500122011002600127013000700153020001700160020000900177020000400186 039000500190#VV09.15091#VV09.15092#ng Xun Thu#V vi Thin Cm#Th#ng Xun Thu#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr., 12tr. nh^ b21cm#248985#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300040 00500070013000540140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VV09.15093#VV09.15094#V Xun nh#Ni nim xa x#Th#V Xun nh# 25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b20cm#248986#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200140003600300040 00500070014000540140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001700124013000700141020001700148020000900165020000400174 039000500178#VV09.15095#VV09.15096#Vn Cng Hng#m khng mu#Th#Vn Cng Hng #45000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a74tr.^b20x22cm#248987 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00591000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300160 00510070034000670140007001010190005001080820012001138080005001250080005001300090 01900135010000500154011001500159005001400174005000900188005000700197005001300204 005001000217013000700227020001700234020000900251020001200260039000500272#VV09.15 097#VV09.15099#VV09.15098#Bu tri rng ri#Tp truyn ngn#on Th Cnh, oan Chi, Vn H..#60000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a366tr. ^b21cm#on Th Cnh#oan Chi#Vn H#Nguyn Hng#Qu Hng#248988#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00633000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300160 00640070045000800140007001250190005001320820012001378080005001490080005001540090 01900159010000500178011001500183005001800198005000900216005001400225005001900239 005001100258013000700269020001700276020000900293020001200302039000500314#VV09.15 100#VV09.15101#VV09.15102#Ngy bt tn v ngn di t #Tp truyn ngn#L V H ng Duyn, Tin t, V nh Giang..#60000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a382tr.^b21cm#L V Hng Duyn#Tin t#V nh Giang#Trn Th Hng Hnh#Hoi Hng#248989#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00615000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200260003300300160 00590070042000750140007001170190005001240820012001298080005001410080005001460090 01900151010000500170011001500175005001400190005000900204005001500213005001100228 005001200239013000700251020001700258020000900275020001200284039000500296#VV09.15 103#VV09.15104#VV09.15105#Vy t qun vo bp chn#Tp truyn ngn#Hong Lan An h, Thu Anh, Trng Qu Chi..#60000#Vi?t#895.9223008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a364tr.^b21cm#Hong Lan Anh#Thu Anh#Trng Qu Chi#Phong ip#L Anh H oi#248990#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00524000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200200 00460070036000660140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090 01900130010000500149011001500154019001200169006001700181013000700198020001700205 020000700222020001200229039000500241#VV09.15106#VV09.15107#VV09.15108#Dzido, Mar ta#Ngoi vng ph sng#Marta Dzido ; Nguyn Th Thanh dch#31000#Vi?t#891.8#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a158tr.^b21cm#Dch Ba Lan#Nguyn Th Thanh#24899 1#Vn hc hin i#Ba Lan#Tiu thuyt#Thu## 00539000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020024000610070034000850140007001190190005001260820004001318080005001350080 00500140009001900145010000500164011001500169019000900184006001100193013000700204 020001700211020000400228020001200232039000500244#VV09.15109#VV09.15112#VV09.1511 1#VV09.15110#Kinsella, Sophie#Tn shopping c baby#Sophie Kinsella ; Phong Li nh dch#78000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a412tr.^b24cm#Dch An h#Phong Linh#248992#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00521000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670010008000720020017000800070008000970220 00400105004000800109008000500117009001900122010000500141011001500146013000700161 005000800168020001700176020000900193020001200202039000500214#VV09.15113#VV09.151 14#VV09.15115#VV09.15116#69000#Vi?t#895.922334#^214#T Hoi#Chuyn c H Ni#T Hoi#T.1#Ti bn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a285tr.^b21cm#248993#T Hoi#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00521000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820011000568080005000670010008000720020017000800070008000970220 00400105004000800109008000500117009001900122010000500141011001500146013000700161 005000800168020001700176020000900193020001200202039000500214#VV09.15117#VV09.151 20#VV09.15119#VV09.15118#69000#Vi?t#895.922334#^214#T Hoi#Chuyn c H Ni#T Hoi#T.2#Ti bn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a403tr.^b21cm#248994#T Hoi#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00482000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100080 00440020014000520070008000660140007000740190005000810820011000868080005000970080 00500102009001900107010000500126011001500131004000800146013000700154020001700161 020000900178020001200187039000500199#VV09.15121#VV09.15122#VV09.15123#VV09.15124 #T Hoi#Nhng ng ph#T Hoi#63000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a351tr.^b21cm#Ti bn#248995#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu ## 00794000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010015000540020035000690030016001040070064001200220 00400184005002000188006001100208006001000219008000500229009006100234010000500295 01100150030001900100031501500580032502000180038302000050040102000110040603900050 0417013000700422005001500429#VV09.15125#VV09.15126#VV09.15127#72000#Vi?t#843#^2 14#Goscinny, Ren#Nhc Nicolas: Nhng chuyn cha k#Truyn hi hc#Ren Goscin ny, Jean Jacques Semp ; Dch: Trc Phong, Hng Lan#T.3#Semp, Jean Jacques#Tr c Phong#Hng Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2009#^a450tr.^b21cm#Dch Php#Nguyn bn ting Php: Histoire indites du Pe tit Nicolas#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn di#Thu#248996#Goscinny, Ren## 00549000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200160 00510030021000670070039000880060015001270140007001420190005001490820004001548080 00500158008000500163009001900168010000500187011001500192013000700207019000800214 020001700222020000300239020001200242039000500254#VV09.15128#VV09.15129#VV09.1513 0#Hemingway, Ernest#Hi h min man#Tiu thuyt - hi k#Ernest Hemingway ; Phan Triu Hi dch#Phan Triu Hi#54000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009 #^a308tr.^b21cm#248997#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu## 00536000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200120 00460070050000580050015001080140007001230190005001300820004001358080005001390080 00500144009001900149010000500168011001500173019000800188006000500196013000700201 020001800208020000300226020001200229039000500241#VV09.15131#VV09.15132#VV09.1513 3#White, E. B.#Nht stuart#E. B. White ; Minh ho: Garth Wiliams ; D dch#Wil iams, Garth#30000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a167tr.^b21cm#Dc h M# D#248998#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#Thu## 00520000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200140 00490070040000630060018001030140007001210190005001280820004001338080005001370080 00500142009001900147010000500166011001500171019001000186013000700196020001700203 020000500220020001200225039000500237#VV09.15134#VV09.15135#VV09.15136#Nothomb, A mlie#Axit sunfuric#Amlie Nothomb ; Trn Th Ngc Th dch#Trn Th Ngc Th#35 000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a204tr.^b20cm#Dch Php#248999# Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105013000700119012002900126020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#5600#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 1#L Thu Ngc b.s.#Q.1#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249000#Luyn nt ch, rn n t ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105013000700119012002900126020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#5600#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 1#L Thu Ngc b.s.#Q.2#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249001#Luyn nt ch, rn n t ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105013000700119012002900126020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#5600#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 2#L Thu Ngc b.s.#Q.1#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a23tr.^b24cm#249002#Luyn nt ch, rn n t ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105012002900119013000700148020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 3#L Thu Ngc b.s.#Q.1#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi #249003#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105012002900119013000700148020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 3#L Thu Ngc b.s.#Q.2#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi #249004#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105012002900119013000700148020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 4#L Thu Ngc b.s.#Q.1#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi #249005#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105012002900119013000700148020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 4#L Thu Ngc b.s.#Q.2#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi #249006#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Thu## 00454000000000253000450001400060000001900050000608200070001180800050001800200210 00230070017000440220004000610050012000650080005000770090018000820100005001000110 01400105012002900119013000700148020001100155020000900166020000600175020001400181 039000500195#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p 5#L Thu Ngc b.s.#Q.1#L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a27tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi #249007#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Thu##