00638000000000313000450002600110000002600110001100200290002200300040005100700400 00550050007000950050017001020050012001190050013001310050011001440140008001550190 00500163082001200168808000500180008000500185009001100190010000500201011004300206 015003400249013000700283020001700290020000900307020000400316039000400320#VV08.23 791#VV08.23792#Hng t Vit (2006 - 2008)#Th#V Mo, Nguyn Vit Chc, L Nh Tin..#V Mo#Nguyn Vit Chc#L Nh Tin#Mn Ngc Anh#L Khc T#210000#Vi?t #895.9221408#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a1488tr. : nh chn dung, 32tr. nh^b24c m#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#236177#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00708000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200300 00440030009000740070044000830050010001270050009001370140008001460190005001540820 00600159808000500165008000500170009001100175010000500186011001500191013000700206 015005100213021009400264020001600358020000800374020000800382039000400390#VV08.23 793#VV08.23794#VV08.23796#VV08.23795#Tin hc vn phng office 2007#Ton tp#Tuy n chn, gii thiu: Hng Phc, Linh Nga#Hng Phc#Linh Nga#118000#Vi?t#005.5#^2 14#^aH.#^aLao ng#2008#^a739tr.^b24cm#236178#Tn sch ngoi ba: Microsoft offi ce 2007 ton tp#Hng dn ci t v x l li Windows XP - Windows Vista, Offi ce 2007, Word 2007, Excel 2007#Phn mm Office#S dng#Ci t#Tm## 00630000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700190 00760140007000950190005001020820007001078080005001140080005001190090011001240100 00500135011001500140015006900155005000800224013000700232021009800239020001500337 020000800352039000400360#VV08.23798#VV08.23797#VV08.23799#Tin hc vn phng exce l 2003 v excel 2007#IT Club gii thiu#52000#Vi?t#005.54#^214#^aH.#^aLao ng# 2008#^a399tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: T hc microsoft office excel 2003 v ex cel 2007#IT Club#236179#Gii thiu tng quan v phn mm Excel 2003, Excel 2007. Cch s dng v x l cc li thng gp#Phn mm Excel#S dng#Tm## 00598000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700320 00490050010000810050009000910140007001000190005001070820004001128080005001160080 00500121009001100126010000500137011001500142013000700157021014600164020000800310 020000900318039000500327#VV08.23800#VV08.23801#VV08.23802#Tin hc cn bn#Gii t hiu: Hng Phc, Linh Nga#Hng Phc#Linh Nga#57500#Vi?t#004#^214#^aH.#^aLao n g#2008#^a407tr.^b21cm#236180#Gii thiu nhng khi nim c bn v tin hc v my tnh. Kin thc tin hc nh h iu hnh, phn cng, cc phn mm son tho, m ng my tnh...#Tin hc#My tnh#TTm## 00804000000000289000450002600110000002600110001100200130002200700580003500500160 00930050010001090140006001190190005001250820004001308080005001340080005001390090 01400144010000500158011001400163015004500177005001400222005001700236013000700253 021023600260020001000496020000300506039000500509#VN08.08578#VN08.08577#Ngh nui d#B.s.: Nguyn Lm Hng (ch.b.), V B Sn, L Thanh Tng..#Nguyn Lm Hng#V B Sn#9000#Vi?t#638#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a36tr.^b19cm#TTS ghi: Ch ng trnh 100 ngh cho nng dn#L Thanh Tng#Nguyn Vn Khang#236337#Trnh by m t s c im sinh hc ca d, k thut nui d: a im nui, dng c nui, c hn ging d, thc n, cch nui cc loi d, v sinh chung tri v phng chng bnh tt cho d, cch lm tht d, cc mn n ch bin t d...#Chn nui#D#KV n## 00547000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200210 00470030012000680070039000800060008001190060009001270140007001360190005001430820 00400148808000500152008000500157009001000162010000500172011001500177013000700192 019000800199020001700207020000300224020001200227039000600239#VN08.08496#VN08.084 98#VN08.08497#Dailey, Tanet#Ging t tho nguyn#Tiu thuyt#Tanet Dailey ; Dch : Vn Ho, Kim Thu#Vn Ho#Kim Thu#75000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a 497tr.^b19cm#236257#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng## 00664000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450030020000650070024000850050011001090140007001200190005001270820004001328080 00500136008000500141009001100146010000500157011001400162013000700176021016200183 020001000345020001000355020000300365039000600368#VN08.08499#VN08.08500#VN08.0850 1#Vit Chng#Phng php nui d#Ngh mi, nhiu li#Vit Chng, Phc Quyn#Ph c Quyn#15000#Vi?t#638#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a91tr.^b19cm#236258#Tm hiu v phng php nui d, c im sinh trng, cch lm chung tri, dng c nu i d, thc n v nc ung cho d, chm sc v lm v sinh chung tri...#Chn n ui#Cn trng#D#Hng## 00530000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700130 00650140007000780190005000850820007000908080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123005000800138013000700146021009600153020001500249020000800264 039000400272#VV08.23806#VV08.23807#VV08.23808#K ton doanh nghip bng excel#IT Club b.s.#36000#Vi?t#005.54#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a279tr.^b21cm#IT Club#2 36182#Gii thiu phn mm Excel v cch s dng phn mm Excel trong tnh ton c ng nh trong k ton#Phn mm Excel#K ton#Tm## 00472000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200100 00420030016000520070009000680140007000770190005000840820010000898080005000990080 00500104009002000109010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020001200182039001200194#VN08.08514#VN08.08516#VN08.08515#Chi Phan#Tnh mun#Tp truyn ngn#Chi Phan#28000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^ a237tr.^b19cm#236263#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00614000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200310 00430070010000740140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128013000700143021011900150020001400269020001700283 020001200300020001800312039000600330#VN08.08502#VN08.08503#VN08.08504#Thin Kim# Tr tho dc cha bnh d dy#Thin Kim#38000#Vi?t#616.3#^214#^aH.#^aM thut# 2008#^a107tr.^b19cm#236259#Gii thiu v tr tho dc, chc nng bo v sc kho v tr bnh d dy ca tr, cch dng v ch bin tr tho dc#Tr cha bnh# Bnh h tiu ho#Bnh d dy#Chm sc sc kho#Hng## 00497000000000241000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480070015000690190005000840820007000898080005000960080005001010090011001060100 00500117011001500122013000700137021008500144020000500229020001300234039000800247 #VV08.24045#VV08.24046#VV08.24044#Trn nh Ngn#Ngh thut vit cho#Trn nh Ngn#Vi?t#792.01#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a275tr.^b21cm#236418#Trnh by nhng nguyn tc c bn cng k nng tc nghip trong ngh thut vit cho#Cho#K n ng vit#Hng H## 00487000000000265000450002600110000002600110001100200290002202900140005100700170 00650050017000820140007000990190005001060820008001118080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145019001500160013000700175020001000182020000600192 020001500198039000800213#VV08.24050#VV08.24051#Ting Anh cho hc sinh lp 2#ABC English 2#Nguyn Quc Tun#Nguyn Quc Tun#22000#Vi?t#372.652#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a116tr.^b27cm#Sch gio khoa#236419#Ting Anh#Lp 2#Sch gio khoa#H ng H## 00569000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200360 00430070010000790140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021009700155020001400252020001300266 020001800279039000600297#VN08.08505#VN08.08507#VN08.08506#Thin Kim#Tr tho d c tr bnh cao huyt p#Thin Kim#40000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a 112tr.^b19cm#236260#Gii thiu v cc loi tr tho dc, chc nng bo v sc k ho v tr bnh cao huyt p ca tr#Tr cha bnh#Cao huyt p#Chm sc sc kho #Hng## 00636000000000301000450002600110000002600110001100200300002200300490005200700620 01010050011001630050014001740140007001880190005001950820006002008080005002060080 00500211009001100216010000500227011001500232005002100247013000700268004001800275 020000500293020000600298020000800304020001400312039000800326#VV08.24052#VV08.240 53#Ton bi dng hc sinh lp 4#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o t o#B.s.: Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Hong Th Phc Tho#Nguyn ng#Dng Quc n#19500#Vi?t#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a192tr.^b24cm#Hong Th Ph c Tho#236420#Ti bn ln th 1#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00587000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200220 00430070010000650140007000750190005000820820006000878080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134021014200141020000700283020000700290 020001800297039000600315#VN08.08508#VN08.08509#VN08.08510#Thin Kim#Mn n b d ng 4 ma#Thin Kim#40000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a115tr.^b19cm#2 36261#Hng dn chun b nguyn liu v ch bin cc mn n theo thc n bn m a xun, h, thu, ng nhm tng cng sc kho v iu tr cc bnh#Nu n#Mn n#Chm sc sc kho#Hng## 00614000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200180 00490070034000670050017001010140007001180190005001250820006001308080005001360080 00500141009001100146010000500157011001500162012001800177013000700195021010100202 020002100303020000800324039000400332#VV08.23803#VV08.23804#VV08.23805#Trng Ng c Nam#T hc Powerpoint#Trng Ngc Nam, Trng Cng Tun#Trng Cng Tun#40000 #Vi?t#005.5#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a273tr.^b21cm#Tin hc vn phng#236181#G ii thiu tng quan v Power Point. Hng dn thao tc thc hin mt trnh chiu c bn v nng cao#Phn mm Power Point#S dng#Tm## 00511000000000277000450002600110000002600110001100200190002200300490004100700120 00900050012001020140007001140190005001210820006001268080005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158013000700173020001100180020000800191020000600199 020000600205020001400211039000800225#VV08.24054#VV08.24055#Vui hc ting Vit#C c bi tp nng cao dnh cho hc sinh lp 4 - 5#L Hu Tnh#L Hu Tnh#30000#Vi ?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a160tr.^b24cm#236421#Ting Vit#Bi tp#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Hng H## 00469000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200190 00470030011000660070014000770140007000910190005000980820010001038080005001130080 00500118009001100123010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178 020001200187039000400199#VV08.23809#VV08.23811#VV08.23810#T Thit Linh#Dng i rong rui#Tp truyn#T Thit Linh#26000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2 008#^a162tr.^b21cm#236183#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00692000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200270 00500030041000770070036001180060013001540140007001670190005001740820009001798080 00500188008000500193009001100198010000500209011001500214013000700229021013700236 020000900373020002000382039001200402#VN08.08511#VN08.08512#VN08.08513#Busch, Wer ner M.#Cy king Bonsai trong nh#Tuyn chn, chm dng, un nn to dng#Werne r M. Busch ; L Quc Nghi dch#L Quc Nghi#55000#Vi?t#635.9028#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a186tr.^b19cm#236262#Gii thiu v cy king Bonsai. Cch chn mua c y, k thut un nn, to dng th cy, chm dng cy v cc chng loi cy ki ng Bonsai#Cy cnh#K thut trng trt#Phng Dung## 00509000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200290 00440070016000730140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021008200155020000700237020000700244 039000400251#VV08.23812#VV08.23814#VV08.23813#Thanh Bnh#215 mn n ngon ming d lm#Thanh Bnh b.s.#29000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a178tr.^b21cm #236184#Gii thiu cch chn nguyn liu, phng php ch bin mt s mn n th ng thng#Nu n#Mn n#Tm## 00653000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300110 00550070049000660050014001150140007001290190005001360820010001418080005001510080 00500156009002000161010000500181011001500186005001300201005001800214005001300232 00500220024501300070026702000170027402000030029102000090029402000120030303900120 0315#VN08.08517#VN08.08519#VN08.08518#Xanh cng huyn thoi#Truyn, k#H Thu G iang, Cng Tim, Lu Th Bch Liu..#H Thu Giang#30000#Vi?t#895.92234#^214 #^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a262tr.^b19cm# Cng Tim#Lu Th Bch Liu#Ng Minh Bc#Nguyn Th Minh Thng#236264#Vn hc hin i#K#Vit Nam#Truyn ngn# Phng Dung## 00514000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100240003300200220 00570030016000790070024000950140007001190190005001260820010001318080005001410080 00500146009002000151010000500171011001500176013000700191020001700198020000900215 020001200224039001200236#VN08.08520#VN08.08521#VN08.08522#Trng Th Thng Huy n#Khong tri mu da #Tp truyn ngn#Trng Th Thng Huyn#23000#Vi?t#895. 92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a203tr.^b19cm#236265#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00615000000000253000450002600110000002600110001100200200002200700160004201400060 00580190005000640820006000698080005000750080005000800090014000850100005000990110 01400104015004500118001001600163013000700179021015000186020001000336020001000346 039000500356#VN08.08579#VN08.08580#Ngh nui nhng ct#Nguyn Ln Hng#9000#Vi? t#639.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a36tr.^b19cm#TTS ghi: Chng trnh 100 ng h cho nng dn#Nguyn Ln Hng#236338#Trnh by c im sinh hc ca nhng ct , gi tr kinh t ca nhng ct, k thut nui nhng ct: c s nui, ging, th c n, chm sc, thu hoch...#Chn nui#Nhng ct#KVn## 00659000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200350 00430070028000780050011001060140007001170190005001240820006001298080005001350080 00500140009001100145010000500156011001500161013000700176021010000183020000700283 02000100029002000090030002000080030902000040031702000040032102000030032503900050 0328#VV08.23815#VV08.23816#VV08.23817#Thanh Hi#215 mn n nh v thuc v lm p#B.s.: Thanh Hi, Thanh Minh#Thanh Minh#30000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aLao ng #2008#^a206tr.^b21cm#236185#Gii thiu cc mn n, bi thuc t cc loi rau, qu , sinh t, ht v v gip cha bnh v lm p#Mn n#Bi thuc#iu tr#Lm p#Rau#Qu#C#Thu## 00558000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200210 00410070013000620140007000750190005000820820006000878080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134021012300141020000700264020000900271 020000700280039000500287#VV08.23818#VV08.23820#VV08.23819#L Hnh#215 mn n ng y ngh#L Hnh b.s.#26000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a175tr.^b21cm#2 36186#Gii thiu cch ch bin 215 mn n ngy ngh nh: gi g tm cua, gi l n chin, gi g, xa lt sp l, nm hoa chui...#Nu n#Ch bin#Mn n#Thu## 00549000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200260 00410070013000670140007000800190005000870820006000928080005000980080005001030090 01100108010000500119011001500124013000700139021010800146020000900254020000700263 020000800270039000500278#VV08.23821#VV08.23823#VV08.23822#L Hnh#215 mn n nh v lm p#L Hnh b.s.#25000#Vi?t#641.8#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a164tr.^b2 1cm#236187#Gii thiu 215 mn n nh v lm p nh: bnh xp scla, bnh trng hp, bnh tm hp, bnh l ch tm...#Ch bin#Mn n#Lm p#Thu## 00552000000000277000450002600110000002600110001100500120002200500210003400200320 00550070054000870050019001410140007001600190005001670820010001728080005001820080 00500187009001100192010000500203011001500208013000700223020000800230020000700238 020000700245020001400252039000800266#VV08.24063#VV08.24064#Phm Vn H#Trn Th Thanh Hng#n tp kin thc lch s lp 10#Phm Vn H, Trn Th Thanh Hng, N guyn Thanh Lng#Nguyn Thanh Lng#17500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc# 2008#^a112tr.^b24cm#236427#Lch s#Lp 10#n tp#Sch c thm#Hng H## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200290002200700140005100500140 00650140007000790190005000860820004000918080005000950080005001000090011001050100 00500116011001500121013000700136020001200143020000700155020001400162020001400176 039000800190#VV08.24066#VV08.24067#Rn luyn k nng lm vn 11#Lng Duy Cn#L ng Duy Cn#26000#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a180tr.^b24cm#236429#Tp lm vn#Lp 11#Vn ngh lun#Sch c thm#Hng H## 00630000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200350 00410070013000760140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148021015200155020000800307020000900315 020000400324020000300328020000400331039000500335#VV08.23824#VV08.23826#VV08.2382 5#L Hnh#215 cch lm p bng rau, c, qu#L Hnh b.s.#22000#Vi?t#646.7#^214 #^aH.#^aLao ng#2008#^a142tr.^b21cm#236188#Gii thiu 215 cch lm p bng rau , c, qu v dng sinh nh: lm da mn mng, cha da mt kh, cha da mt b nh n, tm b cha suy nhc c th...#Lm p#iu tr#Rau#C#Qu#Thu## 00402000000000229000450002600110000002600110001100100140002200200100003600700140 00460190005000600820010000658080005000750080005000800090019000850100005001040110 01500109013000700124020001700131020000900148039000500157020001000162#VV08.23829# VV08.23830#Trn Anh Thi#Trng ca#Trn Anh Thi#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a303tr.^b21cm#236190#Vn hc hin i#Vit Nam#Thu#Trng ca ## 00903000000000313000450002600110000002600110001100200590002200700750008100500210 01560190005001770820006001828080005001880080005001930090011001980100005002090110 01500214005001400229005001000243005001900253005001100272005001600283005001200299 013000700311021021200318020001800530020001000548020002600558039000500584#VV08.23 827#VV08.23828#Qu mi trng Sida - SEF cng cng ng bo v mi trng#Karl A nders Larsson, V nh Thanh, L Qu An... ; B.s.: Hong Thanh Tm..#Larsson, Ka rl Anders#Vi?t#363.7#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a142tr.^b20cm#V nh Thanh#L Q u An#Bi Th Thanh Thu#Vi Th Bu#Hong Thanh Tm#H Huy Hng#236189#Tp hp c c bi vit v nhng bc nh th hin tnh cm chn thnh ca thnh vin nhm c vn, ch cc d n v ngi dn a phng mi nm gn b vi Qu mi trng s ida (SEF) trong lnh vc bo v mi trng#Bo v mi trng#Hot ng#Qu mi t rng sida (SEF)#Thu## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200150 00430030008000580070010000660140007000760190005000830820009000888080005000970080 00500102009002000107010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171 020000900180020000800189039001200197#VN08.08526#VN08.08527#VN08.08528#Khnh Hu# C thng Ging#Tn vn#Khnh Hu#23000#Vi?t#895.9228#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a194tr.^b19cm#236267#Vn hc hin i#Vn xui#Vit Nam#Tn vn#Phng Dung## 00911000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200230 00430070010000660140007000760190005000830820008000888080005000960080005001010090 02000106010000500126011001500131013000700146021039000153020001700543020000900560 020001000569020002100579020000900600039001200609#VN08.08529#VN08.08530#VN08.0853 1#Phan Dnh#Cuc vt ngc k diu#Phan Dnh#35000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2008#^a182tr.^b19cm#236268#Tip cn mt cch trung thc, hon ch nh, sinh ng vi s kin gii thot cc v lnh t ng nhn dn Lo thng 5/19 60 bi tc gi - i t Phan Dnh, nguyn l t trng t cng tc c bit Vit Nam c ch thn i tng V Nguyn Gip thay mt Qun u Trung ng, trc t ip duyt k hoch v giao nhim v sang Vin Chn gip t chc gii thot theo yu cu ca Trung ng ng bn#Lch s hin i#K hoch#Vt ngc#Khng chin chng M#Vit Nam#Phng Dung## 00482000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200100 00490030012000590070016000710140007000870190005000940820010000998080005001090080 00500114009002000119010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183 020001200192039001200204#VN08.08532#VN08.08534#VN08.08533#Nguyn Hu Nhn#Rng c i#Tiu thuyt#Nguyn Hu Nhn#36000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a310tr.^b19cm#236269#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Phng Dung ## 00889000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200620003300700480 00950140007001430190005001500820012001558080005001670080005001720090020001770100 00500197011001500202005001800217005001700235013000700252021019100259020000500450 02000090045502000170046402000180048102000110049902000110051002000090052102000090 0530039001200539#VN08.08535#VN08.08536#VN08.08537#Ty Nguyn - nt c o ca v n ho truyn thng cc dn tc#S.t., b.s.: Nguyn Minh Thng, Nguyn Th Thanh# 15000#Vi?t#394.2695976#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a131tr.^b19cm#Nguyn Minh Thng#Nguyn Th Thanh#236270#Tm hiu v bun, lng, vai tr ca gi lng v cc lut tc cng ng Ty Nguyn. Nghin cu chung v vn ho dn gian, l hi truyn thng, tn ngng truyn thng cc dn tc Ty Nguyn#Lng#Lut tc #L hi c truyn#Vn ho c truyn#Tn ngng#Ty Nguyn#Vit Nam#Gi lng#Ph ng Dung## 00471000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200220003700300040 00590070015000630190005000780820010000838080005000930080005000980090019001030100 00500122011001500127015003300142013000700175020001700182020000900199020000400208 039000500212#VV08.23831#VV08.23832#Kiu Anh Hng#H Ni - m bnh yn#Th#Kiu Anh Hng#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a131tr.^b19cm#Tn t ht tc gi: Kiu nh Kim#236191#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00428000000000229000450002600110000002600110001100100170002200200210003901900050 00600820010000658080005000750080005000800090019000850100005001040110015001090150 03200124013000700156020001700163020000900180020000400189039000500193#VV08.23833# VV08.23834#Hng Chinh Chin#Th Hng Chinh Chin#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a159tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Trn Hu Cht#236192#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300120 00510070017000630140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090 01900112010000500131011001500136013000700151020001700158020000900175020001200184 039000600196#VV08.23835#VV08.23836#Nguyn Phan Hch#Cung phong#Tiu thuyt#Nguy n Phan Hch#99000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a703tr.^b2 1cm#236193#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00491000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200170 00480030016000650070015000810140007000960190005001030820010001088080005001180080 00500123009002000128010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020001200201039001200213#VN08.08538#VN08.08539#VN08.08540#L Hng Nguyn#Du n thi gian#Tp truyn ngn#L Hng Nguyn#23000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a193tr.^b19cm#236271#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Ph ng Dung## 00491000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200220 00490030010000710070016000810140007000970190005001040820011001098080005001200080 00500125009002000130010000500150011001500155013000700170020001700177020000900194 020001000203039001200213#VN08.08541#VN08.08543#VN08.08542#ng Quang Ngc#Ngi con trai H Ni#Truyn k#ng Quang Ngc#35000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2008#^a298tr.^b19cm#236272#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Ph ng Dung## 00711000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200380003500700130 00730140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090033001140100 00500147011001400152013000700166021022800173020001000401020000800411020001100419 020000300430039001200433#VN08.08553#VN08.08554# on Hip#Cm nang dinh dng v thc n cho c# on Hip#15000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a95tr.^b19cm#236277#Tm hiu v tiu ho ca c, cch phn chi a nhm c theo tnh n v sinh l qu trnh hp th, dinh dng, trao i cht v nng lng c. Thc n cho c. Gii thiu mt s cng thc phi trn thc n cho c, thc n nui tm#Chn nui#Thc n#Dinh dng#C#Phng Dung## 00463000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200160004000300100 00560070018000660140006000840190005000900820010000958080005001050080005001100090 02000115010000500135011001400140013000700154020001700161020000900178020001000187 039001200197#VN08.08544#VN08.08545#Nng Th T Hng#Hn su trn #Trng ca#N ng Th T Hng#6000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a49tr. ^b19cm#236273#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Phng Dung## 00454000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200150003500300100 00500070013000600140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 02000105010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020001000178 039001200188#VN08.08546#VN08.08547#Trn Hi Sm#m vang C Nm#Trng ca#Trn H i Sm#14000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a119tr.^b19cm#23 6274#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Phng Dung## 00990000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700670 00510050009001180050016001270050009001430050018001520050009001700050015001790050 01100194014000700205019000500212082001100217808000500228008001800233009005000251 01000050030101100150030601300070032102102330032802000070056102000160056802000200 0584020000900604020000900613039000600622#VV08.23837#VV08.23838#VV08.23839#Cu ch uyn c ph#H Khanh, on Triu Nhn, Hng Vn... ; B.s., ch.b.: Dng Thu..#H Khanh#on Triu Nhn#Hng Vn#Nguyn Vn Thng#Trn Huy#Lng L Hong#Dng Thu#35000#Vi?t#338.109597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aThi bo Kinh t Si Gn ; Nxb. Vn ho Si Gn#2008#^a194tr.^b20cm#236194#Gii thiu v lch s v hin t rng ca cy c ph, nhng thng hiu c ph Vit Nam. Vi nt v bin ng sn xut v tiu th c ph trn th gii. Vn ho c ph. Pht trin bn vng c p h, cht lng c ph thi k hi nhp...#C ph#Cy cng nghip#Kinh t nng ng hip#Sn xut#Vit Nam#Hng## 00462000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200190003700300100 00560070015000660140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090 02000113010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177020001000186 039001200196#VN08.08548#VN08.08549#Nguyn c Mu#M bn tay gp ni#Trng ca#N guyn c Mu#17000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a139tr.^ b19cm#236275#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Phng Dung## 00532000000000277000450002600110000002600110001100200070002200300580002900700140 00870050014001010140007001150190005001220820008001278080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161013000700176020001500183020000700198020002000205 020000700225020001400232039000800246#VV08.24097#VV08.24098#Hm s#n thi tt ngh ip THPT. Luyn thi vo i hc v Cao ng#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#35000#V i?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a263tr.^b24cm#236432#Ton gii tch#Hm s #Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Hng H## 00426000000000241000450002600110000002600110001100200290002200700160005100500160 00670140007000830190005000900820004000958080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125013000700140020000800147020000700155020001400162039000800176 #VV08.24071#VV08.24072#T liu dy - hc lch s 11#Trn Vnh Tng#Trn Vnh T ng#18000#Vi?t#909#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a119tr.^b24cm#236433#Lch s#Lp 11#Sch c thm#Hng H## 00615000000000301000450002600110000002600110001100200260002200700660004800500140 01140140007001280190005001350820004001408080005001440080005001490090011001540100 00500165011001500170005001700185005001700202005002000219013000700239020000800246 020000700254020001200261020001800273020001400291039000800305#VV08.24073#VV08.240 74#H thng m ng vn 11#B.s.: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Nng, Nguy n Thnh Thi..# Ngc Thng#32500#Vi?t#807#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a227tr.^ b24cm#Nguyn Th Nng#Nguyn Thnh Thi#Nguyn Th Hng Vn#236434#Ng vn#Lp 1 1# kim tra#Phn tch vn hc#Sch c thm#Hng H## 00562000000000289000450002600110000002600110001100200290002200300230005100700440 00740050014001180140007001320190005001390820008001448080005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178005001600193005001200209013000700221020000700228 020000700235020000800242020001400250039000800264#VV08.24075#VV08.24076#Luyn gi i bi tp vt l 12#Trc nghim v t lun#Trn Nht Anh, Nguyn c Hip, L Ca o Phan#Trn Nht Anh#24500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a176tr.^b24c m#Nguyn c Hip#L Cao Phan#236435#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng H ## 00623000000000301000450002600110000002600110001100200450002200300230006700700490 00900050014001390140007001530190005001600820009001658080005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200005001600215005001700231013000700248020000900255 020000700264020000800271020002000279020001400299039000800313#VV08.24077#VV08.240 78#Gii ton v cu hi trc nghim hnh hc 12#Trc nghim v t lun#Phan Lu Bin, Trn Thnh Minh, Trn Quang Ngha#Phan Lu Bin#26000#Vi?t#516.0076#^214# ^aH.#^aGio dc#2008#^a184tr.^b24cm#Trn Thnh Minh#Trn Quang Ngha#236436#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00575000000000289000450002600110000002600110001100200510002200700370007300500140 01100140007001240190005001310820009001368080005001450080005001500090011001550100 00500166011001500171005002200186013000700208020000900215020000700224020000800231 020001200239020001200251020001400263039000800277#VV08.24079#VV08.24080#Bi tp t rc nghim v cc kim tra hnh hc 12#Vn Nh Cng, Nguyn Th Lan Phng#V n Nh Cng#20500#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a132tr.^b24cm#Nguy n Th Lan Phng#236437#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hng H## 00579000000000289000450002600110000002600110001100200590002200700310008100500150 01120140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090011001570100 00500168011001500173005001500188013000700203020001500210020000700225020000700232 020000800239020002000247020001400267039000800281#VV08.24081#VV08.24082#Gii bi tp v cu hi trc nghim i s v gii tch 12#Trn c Huyn, Trn Lu Thnh #Trn c Huyn#28500#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a195tr.^b24cm#Tr n Lu Thnh#236438#Ton gii tch#i s#Lp 12#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00614000000000277000450002600110000002600110001100200390002200300850006100700470 01460050015001930140007002080190005002150820004002208080005002240080005002290090 01100234010000500245011001500250005001700265013000700282020001000289020000700299 020000800306020001400314039000800328#VV08.24084#VV08.24083#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 12#Sch tham kho d thi vit sch bi tp v sch tham kho ca b Gio dc v o to#B.s.: Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#35500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a240tr.^b24cm#Nguyn Hu Cng#2 36439#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00778000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200360 00480030033000840070015001170140007001320190005001390820010001448080005001540080 00500159009002600164010000500190011001500195013000700210021018600217020001900403 020002200422020000800444020000400452020001400456039000600470#VV08.23843#VV08.238 44#VV08.23845#Bin Minh in#Phong cch ngh thut Nguyn Khuyn#S hnh thnh v nhng c trng#Bin Minh in#48500#Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a434tr.^b21cm#236196#Nhng con ng dn n phong cch Nguyn Khuyn. T tng ngh thut v ci nhn v con ngi, th gii ca Nguyn Khuyn . Bt php, ging iu v ngn ng ngh thut ca Nguyn Khuyn#Nghin cu vn h c#Phong cch ngh thut#Tc gi#Th#Nguyn Khuyn#Hng## 00476000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200080 00470030011000550070014000660140007000800190005000870820011000928080005001030080 00500108009002000113010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020001200186039001200198#VN08.08550#VN08.08551#VN08.08552#Dng Duy Ng#C linh# Tp truyn#Dng Duy Ng#37000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#20 08#^a238tr.^b19cm#236276#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phng Dung## 00598000000000253000450002600110000002600110001100200150002200700160003701400070 00530190005000600820006000658080005000710080005000760090014000810100005000950110 01400100015004500114001001600159013000700175021014200182020001000324020000500334 039000500339#VN08.08581#VN08.08582#Ngh nui ln#Nguyn Ln Hng#10000#Vi?t#63 9.3#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a44tr.^b19cm#TTS ghi: Chng trnh 100 ngh c ho nng dn#Nguyn Ln Hng#236339#Trnh by mt s c im sinh hc ca ln, k thut nui ln: ch nui, ging ln, cch cho ln n, chm sc, phng v t r bnh cho ln#Chn nui#Ln#KVn## 00483000000000265000450002600110000002600110001100200420002200700130006400500130 00770140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138013000700153020000800160020000700168020000800175020001200183 020001400195039000800209#VV08.24085#VV08.24086#Bi tp t lun v trc nghim l ch s 12#Thi Th Li#Thi Th Li#27500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#20 08#^a191tr.^b24cm#236440#Lch s#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H ## 00602000000000277000450002600110000002600110001100200450002200300670006700700400 01340050012001740140007001860190005001930820007001988080005002050080005002100090 02600215010000500241011001500246005001300261013000700274020000500281020000600286 020001200292020001400304039000600318#VV08.23846#VV08.23847#40 kim tra trc n ghim v t lun ton 6#Son theo hng ci tin ra kim tra cht lng ca B GD v T#B.s.: L Hng c (ch.b.), L Bch Ngc#L Hng c#25000#Vi?t#510.7 6#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a158tr.^b24cm#L Bch Ngc#236197#To n#Lp 6#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00616000000000301000450002600110000002600110001100200430002200700610006500500110 01260140007001370190005001440820010001498080005001590080005001640090011001690100 00500180011001500185005001500200005001700215005001500232005001600247013000700263 020000800270020000700278020000700285020001400292039000800306#VV08.24087#VV08.240 88#Hng dn hc v n thi mn lch s lp 12#B.s.: Trn B (ch.b.), Nguyn T h Ci, Nguyn Quc Hng..#Trn B #37500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc #2008#^a261tr.^b24cm#Nguyn Th Ci#Nguyn Quc Hng#Nguyn nh L#ng Thanh T on#236441#Lch s#Lp 12#n tp#Sch c thm#Hng H## 00782000000000289000450002600110000002600110001100200690002200700450009100500130 01360140007001490190005001560820004001618080005001650080005001700090014001750100 00500189011001500194001001300209005001700222004001400239013000700253021021000260 020001000470020000400480020000300484039000500487#VN08.08583#VN08.08584#Xo i g im ngho bng phng thc chn nui kt hp vt - c - la#Nguyn Thin, L Xu n ng, Nguyn Cng Quc#L Xun ng#14500#Vi?t#636#^214#^aH.#^aNng nghip#20 08#^a119tr.^b19cm#Nguyn Thin#Nguyn Cng Quc#Ti bn ln 3#236340#Nhng c im sinh hc v kh nng sn xut ca mt s loi c nui m, h, ao; cc ph ng thc kt hp nui c, vt rung la; trnh by cc qui trnh k thut chn nui vt - c - ln cy trng kt hp#Chn nui#Vt#C#KVn## 00659000000000301000450002600110000002600110001100200440002200300120006600700950 00780050016001730050018001890140007002070190005002140820007002198080005002260080 00500231009001100236010000500247011001500252005001900267005001400286013000700300 020000500307020001600312020000700328020001400335039000800349#VV08.24089#VV08.240 90#45 thi ton chn lc cp trung hc c s#2005 - 2008#Phan Don Thoi ch.b. ; Tuyn chn, b.s.: Phm Th Bch Ngc, H Quang Vinh, Nguyn Thanh Hng#Phan D on Thoi#Nguyn Thanh Hng#29500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a179tr .^b24cm#Phm Th Bch Ngc#H Quang Vinh#236442#Ton#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Hng H## 00786000000000277000450002600110000002600110001100100150002200200510003700700150 00880140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090033001310100 00500164011001500169013000700184021026400191020001000455020000400465020000500469 020001100474020001100485039001200496#VN08.08555#VN08.08556#Nguyn Vn Tr#Hi p k thut chn nui vt, ngan h gia nh#Nguyn Vn Tr#22000#Vi?t#636.5#^2 14#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a116tr.^b19cm#236278#Tm hiu v cch s dng thc n nui vt v ngan, cch la chn ging c nng sut cao, cc kiu chung tri thch hp, chm sc v nui dng theo cc giai on, cch p n trng t nhin v nhn to, bin php v sinh, phng cha bnh trong chn nu i vt, ngan#Chn nui#Vt#Ngan#Chn ging#Phng bnh#Phng Dung## 00557000000000277000450002600110000002600110001100200680002200700180009000500180 01080140007001260190005001330820004001388080005001420080005001470090026001520100 00500178011001500183004001800198013000700216020001000223020000700233020000700240 020001200247020001400259039000600273#VV08.23849#VV08.23848# thi trc nghim m n ting Anh vo lp 10, cc trng THPT chuyn#L Th Thanh Xun#L Th Thanh Xu n#23000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a151tr.^b24cm#Ti b n ln th 1#236198#Ting Anh#Lp 10# thi#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00768000000000313000450002600110000002600110001100200390002200700120006101400070 00730190005000800820008000858080005000930080005000980090014001030100005001170110 01500122001001200137004001400149013000700163021023100170020000600401020001000407 020000900417020000800426020000300434020000400437020000800441039000500449#VN08.08 585#VN08.08586#Phng chng mt s bnh mi vt nui#Bi Qu Huy#20000#Vi?t#63 6.089#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a132tr.^b19cm#Bi Qu Huy#Ti bn ln 1#2363 41#Gii thiu c im, triu chng, phng php chn on v iu tr, phng b nh b in, bnh vim no ln do virut Nipah Malaysia, hi chng ri lon h h p v sinh sn ln (PRRSV), bnh lin cu khun ln, bnh cm gia cm#Th y# Chn on#iu tr#Gia sc#B#Ln#Gia cm#KVn## 00859000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200750003700700330 01120140007001450190005001520820006001578080005001630080005001680090033001730100 00500206011001500211005001700226013000700243021025000250020002000500020000900520 020001100529020000900540020000800549039001200557#VN08.08557#VN08.08558#Nguyn V n Tr#Hi p k thut canh tc trn t dc, trng cy lm nghip h gia nh #Nguyn Vn Tr, Nguyn Xun Giao#34000#Vi?t#634.9#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2008#^a180tr.^b19cm#Nguyn Xun Giao#236279#Gm nhng cu hi - p v k thut canh tc trn t dc, lm vn m h gia nh, ci to t, l m giu rng v tm hiu gi tr kinh t, c im lm sinh, k thut trng mt s cy ly g, cy a tc dng, cy lm nguyn liu giy v tre trc#K thut tr ng trt#Canh tc#Lm nghip#Cy rng#t dc#Phng Dung## 00482000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300230004000700140 00630050014000770140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090 02600117010000500143011001500148013000700163020000700170020000700177020001200184 020001400196039000600210#VV08.23850#VV08.23851#Hc tt a l 10#T lun v trc nghim#Nguyn c V#Nguyn c V#22000#Vi?t#910#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a134tr.^b24cm#236199#a l#Lp 10#Trc nghim#Sch c thm#Hng ## 00677000000000265000450002600110000002600110001100200370002200700230005900500070 00820140007000890190005000960820006001018080005001070080005001120090014001170100 00500131011001500136001001500151004001400166013000700180021020100187020001000388 020000800398039000500406#VN08.08587#VN08.08588#K thut nui ln ni mn sai con#Phm Hu Doanh, Lu K#Lu K#28000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2008 #^a175tr.^b19cm#Phm Hu Doanh#Ti bn ln 4#236342#Mt s c im chung cn bi t v con ln, ging ln, chn ln ci lm ging sinh sn; kh nng sinh sn ca ln ni; cch nui dng, chm sc, lm chung tri v phng cha bnh cho ln ni, ln con#Chn nui#Ln ni#KVn## 00670000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200530003400700120 00870140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090033001270100 00500160011001500165004001800180013000700198021014300205020001000348020000300358 020000800361020001100369039001200380#VN08.08559#VN08.08560#L Hng Mn#Hi p k thut chn nui g th vn h gia nh#L Hng Mn#25000#Vi?t#636.5#^214#^ aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a132tr.^b19cm#Ti bn ln th 1#23628 0#Gm 72 cu hi p v k thut chn nui g th vn nh: vn v ging, th c n, chm sc nui dng, p trng, v sinh th y phng bnh...#Chn nui#G#Th c n#Phng bnh#Phng Dung## 00482000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300230004000700140 00630050014000770140007000910190005000980820004001038080005001070080005001120090 02600117010000500143011001500148013000700163020000700170020000700177020001200184 020001400196039000600210#VV08.23852#VV08.23853#Hc tt a l 11#T lun v trc nghim#Nguyn c V#Nguyn c V#18000#Vi?t#910#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a111tr.^b24cm#236200#a l#Lp 11#Trc nghim#Sch c thm#Hng ## 00640000000000289000450002600110000002600110001100200380002200300620006000700510 01220050016001730140007001890190005001960820008002018080005002090080005002140090 02600219010000500245011001500250005001600265005001700281013000700298020001000305 020000700315020000800322020001400330039000600344#VV08.23854#VV08.23855#300 bi t p trc nghim ho hc v c#Dng cho hc sinh 12, luyn thi t ti v cc k th i quc gia#Nguyn Vn Hnh, Trn Ngc Thng, Nguyn Vn Thoi#Nguyn Vn Hnh#30 000#Vi?t#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a158tr.^b24cm#Trn N gc Thng#Nguyn Vn Thoi#236201#Ho v c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00892000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200580003700700150 00950140007001100190005001170820006001228080005001280080005001330090033001380100 00500171011001500176004004000191013000700231021030700238020001000545020000800555 020001000563020000800573020000900581039001200590#VN08.08561#VN08.08562#Nguyn V n Tr#Hi p k thut chn nui ln ni sinh sn h gia nh#Nguyn Vn Tr#2 3000#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a120tr.^b19cm# Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#236281#Nhng kin thc v kinh nghim c n thit trong chn la ging ln ni, ln c ging, chn la thc n ph hp, b in php chm sc, nui dng ln c, ln ni, ln con s sinh, ln con theo m , cch x l khi ln ni , khi ln m, ln con b bnh v cch dng mt s bi thuc dn gian cha bnh cho ln#Chn nui#Ln ni#Ln ging#Thc n#iu tr#P hng Dung## 00720000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200400003900700170 00790140007000960190005001030820004001088080005001120080005001170090033001220100 00500155011001500160013000700175021022200182020000800404020001000412020001100422 020000900433039001200442#VN08.08563#VN08.08564#Nguyn Vn Thanh#Hi p k thut nui ong h gia nh#Nguyn Vn Thanh#23000#Vi?t#638#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a115tr.^b19cm#236282#Gm nhng cu hi p v k thut nui ong, cch chm sc tng giai on, phng php chn ong, chn im t ong v t thng ong, phn loi mt ong, phng php khai thc sn phm ong v phn g tr mt s bnh thng gp#Ong mt#Chn nui#Phng bnh#Sn phm#Phng Dung## 00694000000000265000450002600110000002600110001100200240002200700150004601400070 00610190005000680820006000738080005000790080005000840090014000890100005001030110 01500108015006500123001001500188004001400203013000700217021017900224020001100403 020000900414039000500423#VN08.08589#VN08.08590#K thut trng mai vng#Thi Vn Thin#49000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a157tr.^b19cm#TTS ghi: Tr ung tm Dy ngh t thc ngh thut Bonsai Thanh Tm#Thi Vn Thin#Ti bn ln 1#236343#c im sinh hc, sinh thi cy mai; k thut trng cy mai ghp, cch ghp mai, cch chm sc, cch phng tr su bnh, cc bin php cho mai n ng tt, nhn ging cy mai...#Trng trt#Mai vng#KVn## 00561000000000289000450002600110000002600110001100200600002200700140008200500140 00960140007001100190005001170820008001228080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156013000700171020001100178020001000189020000800199020002000207 020001500227020000700242020001400249039000800263#VV08.24091#VV08.24092#Cc phn g php c bn tm nguyn hm, tch phn v s phc#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#2 6000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a188tr.^b24cm#236443#Nguyn hm#T ch phn#S phc#Ph thng trung hc#Ton gii tch#n tp#Sch c thm#Hng H# # 00523000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300580004200700140 01000050014001140140007001280190005001350820008001408080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174013000700189020001200196020002000208020000700228 020001400235039000800249#VV08.24093#VV08.24094#Cc bi ton t hp#n thi tt ng hip THPT. Luyn thi vo i hc v Cao ng#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#26500# Vi?t#511.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a200tr.^b24cm#236444#Ton t hp#Ph th ng trung hc#n tp#Sch c thm#Hng H## 00718000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200440003400700120 00780140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090033001180100 00500151011001500156013000700171021018400178020001000362020000300372020001100375 020000800386020001100394020001100405039001200416#VN08.08565#VN08.08566#o L H ng#Hi p k thut chn nui d h gia nh#o L Hng#25000#Vi?t#636.3#^21 4#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a131tr.^b19cm#236283#Gm nhng cu hi p v k thut chn nui d bao gm: cng tc ging, chm sc, nui dng, th y, nhng gi cho vic pht trin th trng v nh hng ln k hoch ch n nui d#Chn nui#D#Chn ging#Thc n#Phng bnh#Nhn ging#Phng Dung## 00502000000000253000450002600110000002600110001100200220002200300520004400700160 00960050016001120140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090 02600159010000500185011001500190013000700205020000900212020000700221020001400228 039000600242#VV08.23860#VV08.23861#Bi dng hnh hc 12#n luyn thi tt nghip THPT v cc k thi quc gia#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#30000#Vi?t#516.007 6#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a191tr.^b24cm#236204#Hnh hc#Lp 12 #Sch c thm#Hng## 00530000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300580004100700140 00990050014001130140007001270190005001340820009001398080005001480080005001530090 01100158010000500169011001500174013000700189020001900196020002000215020000700235 020001400242039000800256#VV08.24095#VV08.24096#Hnh hc gii tch#n thi tt ngh ip THPT. Luyn thi vo i hc v Cao ng#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#33000#V i?t#516.3076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a240tr.^b24cm#236445#Hnh hc gii tch# Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Hng H## 00567000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300580005500700140 01130050014001270140007001410190005001480820009001538080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188013000700203020001300210020001700223020002000240 020000700260020001400267039000800281#VV08.24099#VV08.24100#Phng trnh v bt p hng trnh#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy K hi#Phan Huy Khi#42000#Vi?t#512.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a324tr.^b24cm# 236446#Phng trnh#Bt phng trnh#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#H ng H## 00744000000000289000450002600110000002600110001100200460002200700170006801400070 00850190005000920820006000978080005001030080005001080090014001130100005001270110 01400132015004500146001001700191004001400208013000700222021019300229020001000422 020000800432020000400440020000500444039000500449#VN08.08591#VN08.08592#Chn nui vt - ngan t hiu qu kinh t cao#Nguyn c Trng#12000#Vi?t#636.5#^214#^aH .#^aNng nghip#2008#^a82tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu vt i Xuyn# Nguyn c Trng#Ti bn ln 1#236344#Gii thiu mt s ging vt, ngan v hng dn k thut chn nui vt, ngan: thc n, dinh dng, chung tri, nc ung, iu kin kh hu, cng tc v sinh th y v phng bnh cho vt - ngan#Chn nui #Gia cm#Vt#Ngan#KVn## 00775000000000301000450002600110000002600110001100100070002200200500002900700200 00790140007000990190005001060820006001118080005001170080005001220090033001270100 00500160011001500165005001200180013000700192021020200199020001000401020000900411 020001100420020000800431020001100439020001100450039001200461#VN08.08567#VN08.085 68#Lu K#Hi p k thut chn nui ln tht h gia nh#Lu K, o L Hng# 29000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a159tr.^b19cm #o L Hng#236284#H thng nhng cu hi - p v k thut chn nui ln tht t vic thm d bi cnh kinh t, cng tc chn ging, cng ngh chung tri, th c n, v sinh v phng nga, iu tr mt s bnh thng gp#Chn nui#Ln tht #Chn ging#Thc n#Phng bnh#Nhn ging#Phng Dung## 00643000000000289000450002600110000002600110001100200390002200300620006100700510 01230050016001740140007001900190005001970820009002028080005002110080005002160090 02600221010000500247011001500252005001600267005001700283013000700300020001100307 020000700318020000800325020001400333039000600347#VV08.23862#VV08.23863#300 bi t p trc nghim ho hc hu c#Dng cho hc sinh 12, luyn thi t ti v cc k t hi quc gia#Nguyn Vn Hnh, Trn Ngc Thng, Nguyn Vn Thoi#Nguyn Vn Hnh#3 0000#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a183tr.^b24cm#Trn Ngc Thng#Nguyn Vn Thoi#236205#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hn g## 00610000000000289000450002600110000002600110001100200420002200300620006400700080 01260050008001340140007001420190005001490820004001548080005001580080005001630090 02600168010000500194011001500199004004000214013000700254020001000261020000700271 020000700278020001400285020001500299039000600314#VV08.23864#VV08.23865#Hng dn n tp v lm bi thi ting Anh#Dng cho hc sinh 12, luyn thi t ti v cc k thi quc gia#Vnh B#Vnh B#52000#Vi?t#428#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2008#^a359tr.^b24cm#Ti bn ln th 7, c sa cha, b sung#236206#Ting Anh# Lp 12#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Hng## 00772000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200440003400700120 00780140007000900190005000970820006001028080005001080080005001130090033001180100 00500151011001500156013000700171021023800178020001000416020000300426020001100429 020000800440020001100448020001100459039001200470#VN08.08569#VN08.08570#o L H ng#Hi p k thut chn nui b h gia nh#o L Hng#28000#Vi?t#636.2#^21 4#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a155tr.^b19cm#236285#Cp nht cc thng tin mi nht v k thut chn nui b hin nay nh: thm d hiu qu kinh t, cng tc ging v chung tri, nui dng v chm sc, phng cha mt s bn h ph bin b. Khai thc, ch bin sn phm trong chn nui b#Chn nui#B#Ch n ging#Thc n#Phng bnh#Nhn ging#Phng Dung## 00807000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200450003400700120 00790140007000910190005000980820008001038080005001110080005001160090033001210100 00500154011001500159013000700174021026900181020001000450020000400460020001100464 020000800475020001100483020001100494039001200505#VN08.08571#VN08.08572#o L H ng#Hi p k thut chn nui th h gia nh#o L Hng#28000#Vi?t#636.932# ^214#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a152tr.^b19cm#236286#Bao gm nh ng cu hi - p lin quan n k thut chn nui th, phng php chn ging, k thut lm chung tri, thc n v nhu cu dinh dng, cch chm sc khi th , phng v tr bnh cng mt s phng php ch bin, bo qun, s dng cc lo i sn phm ca th#Chn nui#Th#Chn ging#Thc n#Phng bnh#Nhn ging#Phng Dung## 00657000000000289000450002600110000002600110001100200420002200700170006401400070 00810190005000880820006000938080005000990080005001040090014001090100005001230110 01400128001001700142004001400159013000700173021014200180020001000322020000600332 020001100338020000900349020000400358039000500362#VN08.08593#VN08.08594#K thut nui ba ba, ch ng, c tr lai#Nguyn Duy Khot#12000#Vi?t#639.3#^214#^aH.#^a Nng nghip#2008#^a86tr.^b19cm#Nguyn Duy Khot#Ti bn ln 4#236345#Trnh by k thut nui ba ba, ch ng, c tr lai; c im sinh hc, sn xut ging v c ch phng tr bnh cho ba ba, c tr lai, ch ng#Chn nui#Ba ba#C tr lai#Th u sn#ch#KVn## 00452000000000253000450002600110000002600110001100200280002200700100005000500100 00600140007000700190005000770820007000828080005000890080005000940090026000990100 00500125011001500130013000700145020000700152020000700159020001200166020001400178 039000600192#VV08.23866#VV08.23867#B trc nghim a l 12#Hunh Tr#Hunh T r#22000#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a166tr.^b24cm#23 6207#a l#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00771000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700280005100500140 00790140007000930190005001000820008001058080005001130080005001180090014001230100 00500137011001500142001001300157004001400170013000700184021029500191020001000486 020000400496039000500500#VN08.08595#VN08.08596#K thut chn nui th ngoi#Nguy n Thin, inh Vn Bnh#inh Vn Bnh#17000#Vi?t#636.932#^214#^aH.#^aNng nghi p#2008#^a111tr.^b19cm#Nguyn Thin#Ti bn ln 1#236346#Tnh hnh sn xut v ngha kinh t ca chn nui th; mt s c im sinh hc ca th; ngun gc, ph n loi v tnh nng sn xut ca mt s ging th ngoi; k thut chn nui, tr ng v ch bin thc n cho th; cch phng v tr bnh cho th; s dng v ch bin cc loi sn phm ca th#Chn nui#Th#KVn## 00567000000000265000450002600110000002600110001100200330002200300880005500700160 01430050016001590140007001750190005001820820007001878080005001940080005001990090 02600204010000500230011001500235013000700250020000500257020000700262020001200269 020001400281039000600295#VV08.23868#VV08.23869# kim tra trc nghim mn ton# T luyn kim tra trc nghim ton 12. Luyn thi tt nghip THPT v cc k thi q uc gia#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#34000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2008#^a239tr.^b24cm#236208#Ton#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm# Hng## 00811000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300470004700700250 00940050011001190140007001300190005001370820008001428080005001500080005001550090 01400160010000500174011001500179001001300194013000700207021022600214020000600440 020001000446020000900456020001100465020000800476020000800484039000500492#VN08.08 597#VN08.08598#Thc hnh iu tr th y#Phng v tr mt s bnh thng gp v t nui#Phm S Lng, L Th Ti#L Th Ti#37000#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a282tr.^b19cm#Phm S Lng#236347#Trnh by h thng nhng hiu bi t v cc bnh h hp, tiu ho v cc bnh khc thng gp gia sc v gia cm; nguyn nhn, triu chng lm sng, bnh tch, c im dch t v k thut, kin h nghim phng tr cho tng bnh#Th y#Thc hnh#iu tr#Phng bnh#Gia sc#Gia cm#KVn## 00680000000000265000450002600110000002600110001100200390002200700300006100500150 00910140007001060190005001130820006001188080005001240080005001290090014001340100 00500148011001400153001001400167004001400181013000700195021019400202020001000396 020000300406039000500409#VN08.08599#VN08.08600#B quyt thnh cng trong chn nu i g#Nguyn Hu V, Nguyn c Lu#Nguyn c Lu#10000#Vi?t#636.5#^214#^aH.#^ aNng nghip#2008#^a98tr.^b19cm#Nguyn Hu V#Ti bn ln 5#236348#Gii thiu m t s ging g Vit Nam: g ri, g ng To, g h, g ma, g c, g tre; mt s ging g nhp ngoi: g tht, g trng...; k thut chn nui, chung tri, ch bin thc n cho g#Chn nui#G#KVn## 00911000000000325000450002600110000002600110001100200520002200300770007400700340 01510050018001850140007002030190005002100820006002158080005002210080005002260090 01400231010000500245011002500250001001500275012001700290013000700307021020800314 02000110052202000090053302000060054202000190054802000040056702000090057103900050 0580#VN08.08602#VN08.08601#Trng - chm sc v phng tr su bnh cy hoa cnh#H u, lay n, thc dc, cm chng, mai vng, s Thi, xng rng, bt tin#Phm Anh Cng, Nguyn Mnh Chinh#Nguyn Mnh Chinh#22000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aN ng nghip#2008#^a111tr., 4tr. nh^b19cm#Phm Anh Cng#Bc s cy trng#236349#G ii thiu c im chung thc vt, iu kin kh hu, trng trt v chm sc, ph ng tr su bnh cho cc loi hoa cy cnh: hoa hu, hoa lay - n, hoa thc d c, hoa cm chng, cy mai vng, xng rng...#Trng trt#Chm sc#Ging#Phng t r su bnh#Hoa#Cy cnh#KVn## 00722000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200700 00420070009001120190005001210820004001268080005001300080005001350090021001400100 00500161011002500166013000700191021022700198020002100425020000900446020000700455 039000600462#VV08.23876#VV08.23878#VV08.23877#ng Nam#T tng H Ch Minh vi cng tc bo v, chm sc v gio dc tr em#ng Nam#Vi?t#370#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a66tr., 32tr. nh^b21cm#236212#S quan tm c bit ca H C h Minh i vi tr em v th h tr. Quan im c bn ca H Ch Minh v bo v , chm sc v gio dc tr em. Cng tc bo v, chm sc v gio dc tr em thi k i mi theo t tng H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Gio dc#Tr em#Hng ## 00707000000000301000450002600110000002600110001100200510002200700340007300500180 01070140007001250190005001320820006001378080005001430080005001480090014001530100 00500167011002400172001001500196012001700211013000700228021011200235020001100347 020000900358020000600367020001900373020000800392039000500400#VN08.08603#VN08.086 04#Trng - chm sc v phng tr su bnh cy hoa cc#Phm Anh Cng, Nguyn Mn h Chinh#Nguyn Mnh Chinh#12000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a58tr. , 4tr. nh^b19cm#Phm Anh Cng#Bc s cy trng#236350#Hng dn cch nhn gin g cc, k thut trng v chm sc, phng tr su bnh, thu hoch v bo qun hoa cc...#Trng trt#Chm sc#Ging#Phng tr su bnh#Hoa cc#KVn## 00711000000000301000450002600110000002600110001100200520002200700360007400500180 01100140007001280190005001350820006001408080005001460080005001510090014001560100 00500170011002400175001001700199012001700216013000700233021011000240020001100350 020000600361020000900367020001900376020000900395039000500404#VN08.08605#VN08.086 06#Trng - chm sc v phng tr su bnh cy hoa hng#Nguyn Mnh Hng, Nguyn Mnh Chinh#Nguyn Mnh Chinh#12000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a58 tr., 4tr. nh^b19cm#Nguyn Mnh Hng#Bc s cy trng#236351#Hng dn k thut chm sc, trng trt, phng tr su bnh cho cy hoa hng, vic thu hoch hoa, c t cnh...#Trng trt#Ging#Chm sc#Phng tr su bnh#Hoa hng#KVn## 01033000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020022000610030055000830070066001380140007002040190005002110820010002168080 00500226008001800231009003500249010000500284011001500289005001800304005002100322 01300070034302102870035002000080063702000110064502000080065602000100066402000090 0674039001200683#VV08.23925#VV08.23926#VV08.23928#VV08.23927#ng Quang Thnh#V n ho v pht trin#Mt s vn l lun v thc tin Vit Nam hin nay#ng Quang Thnh (ch.b.), Trn Th Thu Vn, ng Th Bch Phng#27000#Vi?t#306.095 97#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a172tr.^b21cm #Trn Th Thu Vn#ng Th Bch Phng#236292#Tp hp nhiu vn v vn ho v pht trin cng nh vic vn dng nhng quan im vn ho hc Mc xit, t tn g vn ho H Ch Minh phn tch, nh gi tnh hnh v rt ra nhng kt lun cn thit lin quan ti l lun vn ho, pht trin Vit Nam, c bit l Tp . H Ch Minh#Vn ho#Pht trin#L lun#Phn tch#Vit Nam#Phng Dung## 00758000000000301000450002600110000002600110001100200510002200700360007300500180 01090140007001270190005001340820006001398080005001450080005001500090014001550100 00500169011002400174001001700198012001700215013000700232021015900239020001100398 020000600409020000900415020001900424020000800443039000500451#VN08.08607#VN08.086 08#Trng - chm sc v phng tr su bnh cy hoa lan#Nguyn Mnh Hng, Nguyn M nh Chinh#Nguyn Mnh Chinh#18000#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a87t r., 4tr. nh^b19cm#Nguyn Mnh Hng#Bc s cy trng#236352#Hng dn k thut t rng - chm sc v phng tr su bnh cho cc loi hoa lan: vn lan, ng lan, c t lan, lan hong hu, h ip, v n, b cp, lan rng...#Trng trt#Ging#Chm sc#Phng tr su bnh#Hoa lan#KVn## 00551000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300760004200700140 01180050014001320140007001460190005001530820010001588080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194013000700209020002000216020002000236020000700256 020001400263039000800277#VV08.24101#VV08.24102#Hnh hc khng gian#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Phan Huy Khi#Pha n Huy Khi#36500#Vi?t#516.23076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a272tr.^b24cm#236447 #Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Hng H## 00660000000000277000450002600110000002600110001100200600002200700290008200500120 01110140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090011001510100 00500162011001500167001001600182013000700198021011200205020001100317020000900328 020002200337020001500359039000800374#VV08.24103#VV08.24104#Gii p 188 cu hi v ging dy mn ting Vit tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#L Hu Tnh# 45000#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a320tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#23644 8#Gii p 94 cu hi v ni dung ging dy v 94 gii p v phng php ging dy mn ting Vit cp tiu hc#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00465000000000253000450002600110000000200130001100700300002400500120005401400070 00660190005000730820006000788080005000840080005000890090020000940100005001140110 01500119013000700134019001400141006001100155020001800166020000900184020001300193 039000500206#VN08.08613#Hc qun gia#Toboso Yana ; Nguyn Lp dch#Toboso Yana#1 2000#Vi?t#895.6#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a168tr.^b18cm#236357#Dch N ht Bn#Nguyn Lp#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00795000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700490 00650140007001140010013001210190005001340820009001398080005001480080005001530090 02100158010000500179011001500184005000900199005001100208004003000219013000700249 021021100256020002100467020001100488039000600499#VV08.23879#VV08.23880#VV08.2388 1#Gio trnh t tng H Ch Minh#B.s.: ng Xun K (ch.b.), V Khiu, Song Th nh#53000#ng Xun K#Vi?t#335.4346#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a489tr .^b21cm#V Khiu#Song Thnh#Ti bn, c sa cha, b sung#236213#Khi nim, ngu n gc qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh v t tng H Ch Minh v cc v n dn tc, ch ngha x hi v con ngi, v CSVN, i on kt dn tc, qu n s, nhn vn, o c v vn ho#T tng H Ch Minh#Gio trnh#Hng## 00960000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300670 00530070061001200140007001810190005001880820008001938080005002010080005002060090 02100211010000500232011001500237005001300252005001400265004003500279005001600314 00500190033001300070034902102420035602000100059802000090060802000110061703900060 0628#VV08.23883#VV08.23884#VV08.23882#Php lut i cng#Dng trong cc trng i hc, cao ng v trung hc chuyn nghip#B.s.: L Minh Ton (ch.b.), L Minh Thng, L Th Thu Hin..#53000#Vi?t#349.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 8#^a391tr.^b21cm#L Minh Ton#L Minh Thng#In ln th 7, c sa cha, b sung#L Th Thu Hin#L Th Hoi Thng#236214#Trnh by nhng vn chung v nh n c v php lut, qui phm php lut, quan h php lut... Gii thiu cc ngnh lu t c bn trong h thng php lut Vit Nam nh lut nh nc, lut hnh chnh, lut hnh s, lut hn nhn v gia nh...#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 00906000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200550003300700540 00880190005001420820018001478080005001650080005001700090021001750100005001960110 02700201005001500228005001400243005001500257005001600272005001500288013000700303 01500450031002101560035502000080051102000140051902000100053302000090054302000100 0552039000600562#VV08.23885#VV08.23886#VV08.23887#Lch s ng b v nhn dn x Trung Sn (1930 - 2005)#B.s.: T Quang Thnh, H Ngc Thanh, Nguyn Th No..#V i?t#324.2597070959747#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a215tr., XVItr. nh^b 21cm#T Quang Thnh#H Ngc Thanh#Nguyn Th No#Nguyn Vn Thi#Trn Vn Cng# 236215#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Trung Sn#Ghi li qu trnh xy dng, chin u gian kh v trng thnh cng nhng thnh tch v vang ca ng b v nhn dn x Trung Sn qua cc thi k cch mng#Lch s#ng b c s#Trung Sn# Gio Linh#Qung Tr#Hng## 01099000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200840003300300150 01170070057001320140007001890190005001960820012002018080005002130080005002180090 02100223010000500244011001500249005001200264005001200276005001500288005001900303 00500160032201300070033802103250034502000140067002000080068402000090069202000190 0701020002300720039000600743#VV08.23888#VV08.23889#VV08.23890#V tr cm quyn v vai tr lnh o ca ng Cng sn Vit Nam trong iu kin mi#Sch tham kho #B.s.: Hoi Nam (ch.b.), V i Lc, Dng Ph Hip..#38000#Vi?t#324.259707 1#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a271tr.^b21cm# Hoi Nam#V i Lc#D ng Ph Hip#Nguyn Trng Chun#Nguyn Vn ng#236216#Gii thiu khi qut v ng cm quyn trong h thng chnh tr mt s nc t bn ch ngha. S cm quy n ca ng Cng sn Trung Quc trong iu kin ci cch, m ca, xy dng ch n gha x hi mang c sc Trung Quc. V tr cm quyn v vai tr lnh o ca ng Cng sn Vit Nam, trng tm l trong 20 nm i mi...#Xy dng ng#Vai tr #Lnh o#Ti liu tham kho#ng Cng sn Vit Nam#Hng## 00931000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700680 00500050019001180050015001370140007001520190005001590820009001648080005001730080 00500178009001100183010000500194011001500199005001800214005001100232004001800243 01300070026102102770026802000080054502000200055302000130057302000110058603900080 0597#VV08.24108#VV08.24109#VV08.24110#in t tng t#B.s.: Nguyn Trinh ng (ch.b.), Lng Ngc Hi, Nguyn Quc Cng#Nguyn Trinh ng#Lng Ngc Hi#360 00#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a239tr.^b24cm#Nguyn Quc Cng#L Hi Sm#Ti bn ln th 2#236450#Khuych i thut ton. Cc mch thut ton t ng t c bn. Mch tuyn tnh tng on v mch so snh. Mch to dao ng. Cc mch in t trong k thut o v iu khin. Mch khuych i cng sut. Cng n gh FPAA v ng dng. Gii thiu v phn mm m phng mch in Spice#in t#K thut iu khin#Mch in t#Gio trnh#Hng H## 00720000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700390 00680050018001070140007001250190005001320820004001378080005001410080005001460090 01100151010000500162011001500167001002000182013000700202021019400209020001000403 020000600413020001500419039000800434#VV08.24111#VV08.24112#VV08.24113#Toefl-iBT - b quyt v thnh cng#Hunh Th i Nguyn, Nguyn Quang Vnh#Nguyn Quang Vn h#40000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a264tr.^b24cm#Hunh Th i Nguyn#2 36451#Gii thiu tng quan v Toetfl-iBT. Trnh by cc k nng: ghi chp, din dch, tm tt, t chc hp l v hiu ngha dng hc. a ra nhng li khuyn ch un b cho bi thi nghe, ni, c, vit#Ting Anh#TOEFL# thi quc t#Hng H## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300840 00650070051001490050013002000050013002130140007002260190005002330820007002388080 00500245008000500250009001100255010000500266011001500271005001500286001001300301 013000700314021014400321020002000465020002000485020002000505039000800525#VV08.24 114#VV08.24115#VV08.24116#Thit b v h thng chiu sng#Khi nim c bn - thi t k - iu khin - qun l v bo dng h thng chiu sng#ng Vn o (ch.b .), L Vn Doanh, Nguyn Ngc M#ng Vn o#L Vn Doanh#26500#Vi?t#621.32#^2 14#^aH.#^aGio dc#2008#^a202tr.^b24cm#Nguyn Ngc M#ng Vn o#236452#Trnh by nhng kin thc c bn v cp nht v thit b v k thut chiu sng, thit b, iu khin, qun l v bo dng h thng chiu sng#Chiu sng nhn to#Th it b chiu sng#K thut chiu sng#Hng H## 00714000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200140003300700150 00470140007000620190005000690820004000748080005000780080005000830090011000880100 00500099011001500104001001500119013000700134021027400141020001000415020000400425 020001100429039000800440#VV08.24117#VV08.24118#VV08.24119#Cng ngh sn#Nguyn V n Lc#36500#Vi?t#667#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a291tr.^b24cm#Nguyn Vn Lc#2 36453#Khi qut c bn v cng nghip sn. Cc loi sn v c im ca chng. C hn sn. X l b mt trc khi sn. Thit b v phng php sn. To mng v s y mng sn. Cng ngh sn. nh gi cht lng lp sn. X l cht thi sn v v sinh an ton. Thit k phn xng sn#Cng ngh#Sn#Gio trnh#Hng H## 00745000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700360 00630050013000990050009001120050010001210050011001310050009001420140006001510190 00500157082000600162808000500168008000500173009001900178010000500197011001400202 01300070021601200180022302101050024102000170034602000140036302000090037702000090 0386039001200395#VV08.23919#VV08.23921#VV08.23920#Th gii phng chng ti phm# Khnh Phng, Thu Hin, Phan Cng..#Khnh Phng#Thu Hin#Phan Cng#Gia Nguyn#M inh Thu#8000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#236289# T sch Chuyn #Ghi li nhng t nn x hi Vit Nam hin nay gm: bun ng i, hip dm, git ngi, c bc, t ti...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit N am#Phng s#Phng Dung## 01009000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200530 00520070019001050140007001240190005001310820007001368080005001430080005001480090 02300153010000500176011001500181004002600196013000700222021037200229020001800601 020001900619020000900638020000800647020001600655020001800671039000600689#VV08.23 894#VV08.23895#VV08.23896#Nguyn Phng Quang#MATLAB v Simulink dnh cho k s iu khin t ng#Nguyn Phng Quang#89000#Vi?t#005.36#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a481tr.^b24cm#In ln th 5, c sa cha#236218#Gii thiu cc ki n thc c bn v phn mm Matlab v Simulink nh: C s Matlab, xut nhp d li u trn mn hnh, cc cng c kho st, thit k h thng iu khin, tnh ton t m ti u, x l tn hiu; c s v simulink v cc h thng tuyn tnh v phi t uyn tnh, h gin on, phn tch tng hp vng iu chnh; cng c kho st c c h thng iu khin chuyn ng#Phn mm my tnh#iu khin t ng#ng dng# Tin hc#Phn mm Matlap#Phn mm Simulink#Hng## 00673000000000301000450000200300000000700320003000500090006200500080007100500120 00790050012000910050010001030140006001130190005001190820006001248080005001300080 00500135009001900140010000500159011001400164012001800178013000700196021010700203 020001700310020001400327020000900341020000900350039001200359#Th gii phng chn g ti phm#Minh Hi, H. Phc, A. N. T. ..#Minh Hi#H. Phc#A. N. T. .#Hng Gi ang#Chnh Tm#8000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #236290#Bao gm cc bi phng s v iu tra, ph n ti phm gi t ngi, ra tin, bt cc, c bc, ghen tung...#Vn hc hin i#T nn x h i#Vit Nam#Phng s#Phng Dung## 00546000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200260 00450030022000710070035000930060017001280140007001450190005001520820004001578080 00500161008000500166009001200171010000500183011001500188013000700203019000800210 020001700218020000300235020001200238039000600250#VV08.23891#VV08.23892#VV08.2389 3#Rogak, Lisa#Tc gi "mt m Da Vinci"#Tiu s ca Dan Brown#Lisa Rogak ; Nguy n Xun Hng dch#Nguyn Xun Hng#40000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a2 63tr.^b21cm#236217#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hng## 00969000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200290 00440030027000730070060001000140007001600190005001670820004001728080005001760080 00500181009002300186010000500209011001500214005001700229005001100246005001400257 00500140027100500180028501300070030301500600031002102360037002000080060602000110 0614039000600625#VV08.23897#VV08.23898#VV08.23899#VV08.23900#Gio trnh tin hc i cng#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn ng Khoa (ch.b.), V Th Tm, Trn Cao Tng..#28500#Vi?t#004#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a189tr.^ b21cm#Nguyn ng Khoa#V Th Tm#Trn Cao Tng#Phan Vit Hi#Hong Th Kim Chi# 236219#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Trung tm Tin hc Hnh chnh#Trnh by nh ng kin thc c bn v tin hc v cng ngh thng tin; Cc thut ton, ngn ng thut ton, chng trnh mng my tnh; H thng thng tin qun l, h iu hnh MS-DOS v h iu hnh Windows; S dng v khai thc Internet#Tin hc#Gio trn h#Hng## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020079000590030027001380070020001650140007001850190005001920820011001978080 00500208008000500213009002300218010000500241011001500246015003000261013000700291 021016200298020001100460020001100471020001100482039000600493020001700499#VV08.23 902#VV08.23903#VV08.23904#VV08.23901#Trn Thanh Lm#Gio trnh qun l nh nc v khoa hc - cng ngh v ti nguyn - mi trng#o to i hc Hnh chnh#Tr n Thanh Lm b.s.#24000#Vi?t#354.309597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^ a157tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#236220#Trnh by khi nim, vai tr, quan im, chin lc, i tng, nhim v, ni dung v cng c qun l nh n c v khoa hc - cng ngh, ti nguyn v mi trng.#Ti nguyn#Mi trng#Gio trnh#Hng#Qun l nh nc## 00797000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700330 00630050014000960050007001100050008001170050009001250050007001340140006001410190 00500147082000600152808000500158008000500163009001900168010000500187011001400192 01200180020601300070022402101460023102000170037702000140039402000090040802000090 0417020000900426039001200435#VV08.23922#VV08.23923#VV08.23924#Th gii phng ch ng ti phm#Hong Hu Th, Mai V, Mai Anh..#Hong Hu Th#Mai V#Mai Anh#Long V n#Cm H#8000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T s ch Chuyn #236291#Bao gm nhng chuyn v phng chng ti phm, trit ph ng dy tiu th tin gi v sn xut ma tu, bo dm... Vit Nam v trn th gii#Vn hc hin i#T nn x hi#Th gii#Vit Nam#Phng s#Phng Dung## 00870000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200320 00440030027000760070064001030140007001670190005001740820004001798080005001830080 00500188009002300193010000500216011001500221005000900236005001600245005002100261 00500150028200500130029701500300031001300070034002101570034702000110050402000110 0515039000600526#VV08.23905#VV08.23906#VV08.23907#VV08.23908#Gio trnh tm l h c i cng#o to i hc Hnh chnh#B.s.: L Khanh (ch.b.), Dng Minh Hin, Nguyn Th Vn Hng..#27000#Vi?t#150#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a 181tr.^b21cm#L Khanh#Dng Minh Hin#Nguyn Th Vn Hng#Trn Ngc Oanh#V Vn Tuyn#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#236221#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc. Cc qu trnh nhn thc. Nhn cch v s hnh thnh nhn cch. S sai l ch v hnh vi c nhn v hnh vi x hi#Tm l hc#Gio trnh#Hng## 00957000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020053000550030027001080070056001350140007001910190005001980820008002038080 00500211008000500216009002300221010000500244011001500249005001200264005001700276 01500300029301300070032302102330033002000100056302000130057302000160058602000110 0602039000600613#VV08.23909#VV08.23912#VV08.23911#VV08.23910#V c n#Gio tr nh hin php v lut t chc b my nh nc#o to i hc Hnh chnh#B.s.: V c n (ch.b.), L Th Tho, Nguyn Tin Tip#44500#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2008#^a297tr.^b21cm#L Th Tho#Nguyn Tin Tip#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#236222#Trnh by cc vn v hin php v cc lut c bn ca nh nc, ch chnh tr nc Cng ho XHCN Vit Nam, ch bu c, quyn v ngha v ca cng dn, b my nh nc Cng ho XHCN Vit Nam, u ban nhn d n, to n nhn dn#Hin php#Lut t chc#B my nh nc#Gio trnh#Hng## 00869000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200380 00520070031000900140007001210190005001280820004001338080005001370080018001420090 03500160010000500195011001500200005001100215015006900226013000700295021022000302 020001900522020001100541020001500552039001200567#VV08.23929#VV08.23930#VV08.2393 1#Hunh K Phng H#Cng ngh sn xut cc cht mu v c#Hunh K Phng H, N g Vn C#12000#Vi?t#661#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2008#^a137tr.^b24cm#Ng Vn C#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. T rng i hc Bch Khoa#236293#Trnh by mt s kin thc tng qut v hp cht mu v c v qui trnh cng ngh sn xut c th cc cht mu v c in hnh nh titan oxyt, crom oxyt, st oxyt v mt s cht mu khc cng nh u nhc im ca chng#Qui trnh sn xut#Cht v c#Cht mu v c#Phng Dung## 00894000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300550 00610070015001160140007001310190005001380820007001438080005001500080005001550090 01100160010000500171011001500176015003300191001001500224013000700239021026500246 020000800511020000900519020001700528020001600545020001100561039000800572#VV08.24 123#VV08.24125#VV08.24124#Gio trnh an ton lao ng#Dng cho cc trng o t o h trung cp chuyn nghip#Nguyn Th t#20000#Vi?t#331.25#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a170tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th t#236455#N hng vn chung v khoa hc bo h lao ng. Lut php, ch chnh sch bo h lao ng. K thut v sinh lao ng. K thut an ton in. K thut an ton ho cht, an ton trong c kh, thit b chu p lc v thit b nng h. K thu t phng chy cha chy#An ton#Lao ng#K thut an ton#Bo h lao ng#Gio t rnh#Hng H## 00682000000000265000450000100130000000200410001300700240005401400060007801900050 00840820007000898080005000960080018001010090035001190100005001540110014001590040 01800173005001000191015007700201013000700278021008900285020000800374020000800382 020001400390039001200404#V Duy Thanh#Bi tng trnh thc tp ho i cng B#V Duy Thanh, V Vn B#9000#Vi?t#540.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2008#^a88tr.^b27cm#Ti bn ln th 2#V Vn B#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#236294#Gm cc b i tp v ho hc i cng dnh cho sinh vin i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#H o hc#Bi tp#Sch c thm#Phng Dung## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300600 00660070032001260050017001580140007001750190005001820820006001878080005001930080 00500198009001100203010000500214011001500219015003300234001001400267013000700281 021023800288020001200526020001000538020001800548020001100566039000800577#VV08.24 127#VV08.24128#VV08.24126#Gio trnh cng ngh ch to my#Sch dng cho cc tr ng o to h trung cp chuyn nghip#Ph Trng Ho, Nguyn Thanh Mai#Nguyn Th anh Mai#33500#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a275tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ph Trng Ho#236456#Trnh by l thuyt c bn trong lnh v c cng ngh ch to my, nhng yu t nh hng ti cht lng gia cng c kh, cc phng php gia cng thng dng nh: gia cng mt phng, gia cng l, ren, rnh, then hoa... v cng ngh lp rp#Ch to my#Cng ngh#Gia cng kim loi#G io trnh#Hng H## 00736000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700820 00500050017001320050014001490050015001630050012001780050015001900050011002050140 00700216019000500223082001200228808000500240008000500245009001200250010000500262 01100150026700400400028201200250032201300070034702000170035402000090037102000120 0380039000600392#VN08.08406#VN08.08407#VN08.08408#Mn qu tng cha# Th Xun B nh, Hunh Hu Nam, L Uyn Kim Sa... ; Tuyn chn, b.s.: Ngc Thch# Th Xun Bnh#Hunh Hu Nam#L Uyn Kim Sa#Hng Giang#Trn Kim Tuyn#Ngc Thch#15500# Vi?t#895.9223408#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a100tr.^b19cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nhng tm lng hiu tho#236223#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ngn#Hng## 00731000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700780 00480050013001260050018001390050015001570050011001720050018001830050011002010140 00700212019000500219082001200224808000500236008000500241009001200246010000500258 01100140026300400400027701200250031701300070034202000170034902000090036602000120 0375039000600387#VN08.08409#VN08.08410#VN08.08411#M yu ca con#Phan Minh L, N guyn Thanh Ngc, Nam Phng... ; Tuyn chn, b.s.: Ngc Thch#Phan Minh L#Nguy n Thanh Ngc#Nguyn Vn Tm#Nam Phng#Hunh Trng Pht#Ngc Thch#15500#Vi?t #895.9223408#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a96tr.^b19cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nhng tm lng hiu tho#236224#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#Hng## 00777000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300600 00640070013001240140007001370190005001440820009001498080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184001001300199013000700212004001800219021022300237 020002000460020001100480039000800491#VV08.24129#VV08.24130#VV08.24131#Gio trnh in t cng nghip#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip #V Quang Hi#34000#Vi?t#621.3815#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a291tr.^b24cm#V Q uang Hi#236457#Ti bn ln th 4#Gii thiu cc vt liu dng trong k thut i n t cng nghip, cc linh kin in t th ng, tch cc, cc linh kin in t s, cc b chnh lu, khuych i, cc b ngun, mch iu khin thyristo, c c b bin tn...#in t cng nghip#Gio trnh#Hng H## 00573000000000289000450002600110000002600110001100200200002200300240004200700260 00660050015000920050010001070140007001170190005001240820007001298080005001360080 01800141009003500159010000500194011001500199013000700214020000900221020000700230 020000800237020001200245020001400257039001200271#VV08.23932#VV08.23933#Bi tp s inh hc 10#T lun, trc nghim...#Nguyn Vn Qu, Vn Chin#Nguyn Vn Qu#Vn Chin#25000#Vi?t#570.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2008#^a175tr.^b24cm#236295#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Phng Dung## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300600 00660070015001260140007001410190005001480820008001538080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187001001500202004001800217013000700235021018000242 020001800422020001400440020001100454039000800465#VV08.24132#VV08.24133#VV08.2413 4#Gio trnh k thut lp t in#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Phan ng Khi#21500#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a29 1tr.^b24cm#Phan ng Khi#Ti bn ln th 6#236458#Trnh by kin thc v k nn g c bn v k thut lp t in. Thc hnh lp t ng dy trn khng, ng dy cp, mng in cng nghip, mng li in dn dng v chiu sng#Lp t m ng in#K thut in#Gio trnh#Hng H## 00713000000000313000450002600110000002600110001100200510002200300360007300700640 01090050015001730050014001880140007002020190005002090820009002148080005002230080 01800228009003500246010000500281011001500286005001700301005001200318013000700330 020000900337020000700346020000800353020001200361020001400373039001200387#VV08.23 934#VV08.23935#Cc chuyn ton trung hc ph thng trc nghim#Kin thc trn g tm, bi tp mu...#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hn Minh Ton, Nguyn Vn Ho ng..#Nguyn Vn Lc#Hn Minh Ton#25000#Vi?t#516.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a176tr.^b24cm#Nguyn Vn Hong#Bi Hu c#236296#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Phng Dung## 00635000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200160 00450030027000610070017000880140006001050190005001110820007001168080005001230080 00500128009001200133010000500145011001400150012003100164013000700195021010400202 020000900306020000700315020001700322039000600339#VN08.08413#VN08.08412#VN08.0841 4#Phng Dung#Vng xoy lgic#112 v n ch bn khm ph#Phng Dung b.s.#9800# Vi?t#793.93#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a63tr.^b19cm#B sch Thch thc thm t nh#236225#Gii thiu cc tr chi thm t khm ph v n nh: ai l k cp, v n tri sn, manh mi li...#Tr chi#Tr em#iu tra hnh s#Hng## 00582000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003301400070 00680190005000750820010000808080005000900080005000950090021001000100005001210110 01400126013000700140021008300147020001000230020001400240020000900254020000800263 020000900271020001800280039000600298#VN08.08415#VN08.08417#VN08.08416#Php lnh th tc bt gi tu bin#11000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 08#^a65tr.^b19cm#236226#Gii thiu nhng qui nh chung v th tc bt gi tu b in v iu khon thi hnh#Php lnh#Lut hng hi#Tu bin#Bt gi#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00769000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200980003301400070 01310190005001380820008001438080005001510080005001560090021001610100005001820110 01500187013000700202021015400209020001000363020001000373020000800383020000700391 020001500398020000900413020002100422020001800443039000600461#VN08.08418#VN08.084 19#VN08.08420#Quy inh php lut v x l k lut, trch nhim vt cht ca cn b, cng chc v ngi lao ng#26000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2008#^a283tr.^b19cm#236227#Gii thiu cc vn bn php lut v x l k lut v trch nhim vt cht ca cn b, cng chc, v x l k lut trch nhim vt cht ca ngi lao ng#Php lut#Cng chc#K lut#Cn b#Ngi lao ng#Vit N am#Trch nhim vt cht#Vn bn php lut#Hng## 00517000000000253000450002600110000000200410001100700610005200500190011300500150 01320140007001470190005001540820007001598080005001660080005001710090011001760100 00500187011001400192005001600206013000700222020000500229020000700234020001400241 039000800255#VV08.24135#Gip b nhn bit ch s v hc tt ton#Nguyn Th Mai lan, Nguyn Bch La ; Ho s: Nguyn Kim Dung#Nguyn Th Mai lan#Nguyn Bch La# 14500#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a30tr.^b24cm#Nguyn Kim Dung#23645 9#Ton#Ch s#Sch mu gio#Hng H## 00607000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200520003301400070 00850190005000920820008000978080005001050080005001100090021001150100005001360110 01500141013000700156004002000163021012400183020001300307020000900320020001800329 039000600347#VN08.08421#VN08.08422#VN08.08423#Lut Ph sn nm 2004 v vn bn h ng dn thi hnh#19000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a150t r.^b19cm#236228#Ti bn, c b sung#Gii thiu lut ph sn nm 2004, cc ngh q uyt thng t ca chnh ph hng dn thi hnh mt s qui nh ca lut ph sn# Lut ph sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00740000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200530003300300480 00860290067001340140007002010190005002080820008002138080005002210080005002260090 02100231010000500252011001500257013000700272021010100279020001000380020001300390 020001800403020000900421020001400430039000600444#VN08.08425#VN08.08424#VN08.0842 6#Lut Tng tr t php v vn bn hng dn thi hnh#Song ng Vit - Anh = In Vietnamese and English#The law on mutual legal assistance and its implementing g uidelines#21000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a169tr.^b19cm #236229#Gii thiu lut tng tr t php v ngh nh ca chnh ph hng dn t hi hnh mt s iu ca lut#Php lut#Lut t php#Vn bn php lut#Vit Nam#S ch song ng#Hng## 00879000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200680003301400070 01010190005001080820010001138080005001230080005001280090021001330100005001540110 01500159004002000174013000700194021032800201020001600529020001300545020001000558 020000900568020001800577039000600595#VN08.08427#VN08.08428#VN08.08429#Lut Kinh doanh bt ng sn nm 2006 v vn bn hng dn thi hnh#21000#Vi?t#346.59704# ^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a181tr.^b19cm#Ti bn, c b sung#236230#Gi i thiu Lut Kinh doanh bt ng sn nm 2006, hot ng kinh doanh bt ng s n, mt s ch th, ngh nh, quyt nh ca Chnh ph, B xy dng v vic tri n khai thi hnh lut Kinh doanh bt ng sn, mt s gii php, y mnh pht tr in v qun l th trng bt ng sn, qun l, iu hnh sn giao dch bt n g sn#Lut kinh doanh#Bt ng sn#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00648000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200690003301400070 01020190005001090820008001148080005001220080005001270090021001320100005001530110 01500158013000700173021012100180020001000301020000700311020001800318020000900336 020000900345020001000354039000600364#VN08.08430#VN08.08431#VN08.08432#Quy nh v gim st u t gim st cn b ti cng ng khu dn c#19000#Vi?t#343.597#^ 214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a199tr.^b19cm#236231#Gii thiu cc ngh n h, thng t, qui nh v gim st u t ca cng ng, gim st cn b, ng vi n ti khu dn c#Php lut#u t#Ti sn cng cng#Gim st#Vit Nam#Cng ng #Hng## 00510000000000229000450002600110000002600110001100200320002201400060005401900050 00600820007000658080005000720080005000770090021000820100005001030110014001080130 00700122021011100129020001100240020001500251020000800266039000600274#VN08.08433# VN08.08434#iu l hi x hi hc Vit Nam#6000#Vi?t#301.06#^214#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2008#^a46tr.^b15cm#236232#Gii thiu v cc iu l x hi hc Vit Nam nh: tn hi, tn ch, mc ch, nhim v v quyn hn, hi vin#X hi hc# Hi x hi hc#iu l#Hng## 00646000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200380 00450070024000830050011001070140007001180190005001250820007001308080005001370080 00500142009001100147010000500158011002400163013000700187021014200194020000800336 020001000344020000800354039000600362#VN08.08435#VN08.08437#VN08.08436#Vit Chn g#Phng php nui c rng cho sinh sn#Vit Chng, Phc Quyn#Phc Quyn#17000 #Vi?t#639.34#^214#^aH.#^aM thut#2008#^a100tr., 4tr.nh^b19cm#236233#Nghin c u s phn b ca c rng trn cc chu lc, c tnh ca c rng, c im sinh t rng, mi trng nc v phng tr bnh cho c rng#C cnh#Chn nui#C rng#H ng## 00498000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200180 00540030012000720070021000840140007001050190005001120820010001178080005001270080 01800132009001100150010000500161011001500166013000700181020001700188020000900205 020001200214039000600226#VN08.08438#VN08.08439#VN08.08440#Nguyn Th Nh Khanh#N i n b i qua#Tiu thuyt#Nguyn Th Nh Khanh#26000#Vi?t#895.92234#^214#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a153tr.^b19cm#236234#Vn hc hin i#Vit Nam#T iu thuyt#Hng## 00452000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200040 00500070017000540140007000710190005000780820010000838080005000930080018000980090 01100116010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020001200180 039000600192#VN08.08441#VN08.08442#VN08.08443#Nguyn ng Thc#i#Nguyn ng T hc#22000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a119tr.^b19cm# 236235#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00711000000000313000450002600110000002600110001100200460002200300310006800700760 00990050015001750050015001900140007002050190005002120820004002178080005002210080 01800226009003500244010000500279011001500284005001200299005001300311005001300324 013000700337020001200344020000800356020000700364020001400371039001200385#VV08.23 936#VV08.23937#162 bi vn chn lc dnh cho hc sinh lp 12#Chng trnh chun v nng cao#B.s., tuyn chn, gii thiu: Nguyn L Hun, Ng Bch Hng, L Hn g Mai..#Nguyn L Hun#Ng Bch Hng#42000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a311tr.^b24cm#L Hng Mai#Phm An Min#Ng Vn Tun#236297#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm#Phng Dung## 00554000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200210 00480030013000690070015000820140007000970190005001040820010001098080005001190080 01800124009001100142010000500153011001500158013000700173012001700180020001700197 020000800214020001200222020000900234020000300243039000600246#VN08.08444#VN08.084 45#VN08.08446#Lu Nhn Ngha#Nh cnh chun chun#Truyn v k#Lu Nhn Ngha#42 000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a253tr.^b19cm#236236 #T sch Tui tr#Vn hc hin i#Tp vn#Truyn ngn#Vit Nam#K#Hng## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200120003900300040 00510070017000550140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01900104010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167020000400176 039000600180#VN08.08447#VN08.08448#Nguyn Thanh Kim#Min man c#Th#Nguyn Thanh Kim#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a102tr.^b19cm#2362 37#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200210003500300040 00560070013000600140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176 039000600180#VN08.08449#VN08.08450#V Xun Hng#Nhng no ng xun#Th#V Xun Hng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a97tr.^b19cm#2362 38#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00625000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200230 00440070011000670140007000780190005000850820011000908080005001010080005001060090 01900111010000500130011002500135013000700160021008900167020001900256020000800275 020000400283020005400287039000600341#VN08.08451#VN08.08453#VN08.08452#Quch Giao #Thy mnh... nh sng#Quch Giao#50000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2008#^a218tr., 6tr. nh^b19cm#236239#Su tp cc bi vit nht k v tc gi L Triu Phng v cm nhn v vn phong ca ng#Nghin cu vn hc#Tc gi# Th#L Triu Phng, gio s tin s, 1938-2008, Vit Nam#Hng## 00955000000000349000450002600110000002600110001102600110002200201240003300700580 01570190005002150820008002208080005002280080005002330090011002380100005002490110 01400254005002100268005001600289005001100305005001700316005001700333015003700350 01300070038702101460039402000100054002000120055002000100056202000070057202000090 0579020001100588039000600599#VN08.08454#VN08.08455#VN08.08456#Quy nh tip cng dn - quy trnh x l n - quy trnh gii quyt khiu ni, t co thuc thm q uyn x, phng, th trn#B.s.: Nguyn Vn Tun Dng, Nguyn Anh Tun, L Gia n h..#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a75tr.^b19cm#Nguyn Vn Tun Dng#Ng uyn Anh Tun#L Gia nh#Nguyn Ch Thnh#Nguyn nh Khi#TTS ghi: Thanh tra t hnh ph H Ni#236240#Gii thiu cc vn bn, qui nh tip cng dn, qui trnh x l n, qui trnh gii quyt khiu ni, t co thuc thm quyn x, phng, th trn#Php lut#Lut dn s#Khiu ni#T co#Vit Nam#Gii quyt#Hng## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200070 00480030012000550070015000670140007000820190005000890820011000948080005001050080 00500110009001100115010000500126011001500131013000700146020002700153020000900180 020001200189039000600201#VN08.08457#VN08.08458#VN08.08459#V Trng Phng#Lm # Tiu thuyt#V Trng Phng#37000#Vi?t#895.922332#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a27 3tr.^b19cm#236241#Vn hc hin thc ph phn#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng## 00607000000000277000450002600110000002600110001100200330002200300780005500700150 01330050015001480140007001630190005001700820007001758080005001820080018001870090 03500205010000500240011001500245013000700260020000900267020000700276020000800283 020001200291020001400303039001200317#VV08.23940#VV08.23941#1577 cu trc nghim sinh hc 12#Chng trnh chun do B Gio dc v o to mi ban hnh (nm hc 2 008-2009)#Bi Phc Trch#Bi Phc Trch#31000#Vi?t#570.76#^214#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a223tr.^b24cm#236299#Sinh hc#Lp 12# Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Phng Dung## 00696000000000313000450002600110000002600110001100200510002200300240007300700590 00970050015001560050014001710140007001850190005001920820009001978080005002060080 01800211009003500229010000500264011001500269005001200284005001700296013000700313 020000900320020000700329020000800336020001200344020001400356039001200370#VV08.23 942#VV08.23943#Cc chuyn ton trung hc ph thng hnh hc 12#Trc nghim, t lun...#B.s.: Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hn Minh Ton, Bi Hu c..#Nguyn Vn Lc#Hn Minh Ton#33000#Vi?t#516.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a232tr.^b24cm#Bi Hu c#Nguyn Vn Hong#236300#Hnh h c#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Phng Dung## 00649000000000289000450002600110000002600110001100200320002200300310005400700680 00850050015001530050015001680140007001830190005001900820010001958080005002050080 01800210009003500228010000500263011001500268005002000283013000700303020000800310 020000700318020000800325020001400333039001200347#VV08.23944#VV08.23945#n luyn v kim tra lch s 12#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Nguyn nh L (ch.b .), Hong Thanh T, Nguyn Th Thu Hng..#Nguyn nh L#Hong Thanh T#30000#V i?t#959.70076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a2 15tr.^b24cm#Nguyn Th Thu Hng#236301#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ph ng Dung## 00600000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700300 00540060013000840140007000970190005001040820006001098080005001150080005001200090 01200125010000500137011001500142012001700157013000700174004001800181021005500199 020001100254020000900265020000900274020000900283039000600292#VN08.08461#VN08.084 60#VN08.08462#Hai cc ca tnh yu#Thng Huyn tuyn chn, dch#Thng Huyn#18 500#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a111tr.^b15cm#T sch Sng p#23624 2#Ti bn ln th 1#Nhng mu chuyn v tm l tnh yu, tnh cm v chng#Tm l hc#Tnh yu#Hn nhn#Gia nh#Hng## 00628000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700300 00520060013000820140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090 01200123010000500135011001500140012001700155004001800172013000700190021008500197 020001100282020000900293020000900302020000900311039000600320#VN08.08464#VN08.084 63#VN08.08465#B mt cuc hn h#Thng Huyn tuyn chn, dch#Thng Huyn#1850 0#Vi?t#152.4#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^a111tr.^b15cm#T sch Sng p#Ti bn ln th 1#236243#Nhng mu chuyn v tnh yu, tnh cm v chng, nhng ng x trong quan h v chng#Tm l hc#Hn nhn#Gia nh#Tnh yu#Hng## 00591000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700300 00600060013000900140007001030190005001100820006001158080005001210080005001260090 01200131010000500143011001500148012001700163004001800180013000700198021008200205 020001100287020000900298039000600307#VN08.08466#VN08.08467#VN08.08468#Tnh yu t rong mt tr th#Thng Huyn tuyn chn, dch#Thng Huyn#18500#Vi?t#155.9#^2 14#^aH.#^aThng tn#2008#^a111tr.^b15cm#T sch Sng p#Ti bn ln th 1#23624 4#Nhng mu chuyn v tm l hn nhn gia nh, nhng ng x trong quan h gia nh#Tm l hc#Gia nh#Hng## 00731000000000313000450002600110000002600110001100200710002200300220009300700620 01150050015001770050015001920140007002070190005002140820008002198080005002270080 01800232009003500250010000500285011001500290005001500305005001600320005001300336 013000700349020001500356020000800371020001200379020001400391039001200405#VV08.23 946#VV08.23947#Cc dng bi tp v phng php gii trc nghim, t lun gii t ch 12#Chng trnh nng cao#B.s.: Nguyn Vn Lc (b.s.), Trn Quang Ti, Trnh M inh Lm..#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#42000#Vi?t#515.076#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a324tr.^b24cm#Trnh Minh Lm#Nguyn Khc Sm#L nh Ngc#236302#Ton gii tch#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ph ng Dung## 00649000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700300 00500060013000800140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090 01200121010000500133011001500138012001700153004001800170013000700188021015000195 020001100345020000900356039000600365#VN08.08469#VN08.08470#VN08.08471#Lp hc u tin#Thng Huyn tuyn chn, dch#Thng Huyn#18500#Vi?t#158.2#^214#^aH.#^a Thng tn#2008#^a111tr.^b15cm#T sch Sng p#Ti bn ln th 1#236245#Nhng m u chuyn v nhng tm lng nhn i ca con ngi trong x hi hin nay, c bit nhng cu truyn v mi quan h tnh cm thy tr, bn b...#Tm l hc#Tnh b n#Hng## 00500000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200130 00460030047000590070013001060190005001190820010001248080005001340080005001390090 01000144010000500154011001500159013000700174020001700181020000900198020000900207 020001200216039000600228#VN08.08472#VN08.08474#VN08.08473#Nguyn Chnh#i mt r ng#Tp truyn ngn, truyn tro phng v on vn#Nguyn Chnh#Vi?t#895.92234#^ 214#^aH.#^aVn hc#2008#^a166tr.^b19cm#236246#Vn hc hin i#on vn#Vit Nam #Truyn ngn#Hng## 00421000000000241000450002600110000002600110001100100080002200200120003000700080 00420190005000500820010000558080005000650080005000700090010000750100005000850110 01500090015003100105013000700136020001700143020000900160020000400169039000600173 #VN08.08475#VN08.08476#Vn Hoa#Hoa qu la#Vn Hoa#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aV n hc#2008#^a112tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Thanh Hoa#236247#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Hng## 00439000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300040 00600070016000640140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090 01000112010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VN08.08477#VN08.08478#Trn Ngc Tng#Ngu hng 12 con gip#Th#Tr n Ngc Tng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a126tr.^b19cm#23624 8#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570140007000720190005000790820010000848080005000940080005000990090 01000104010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN08.08479#VN08.08480#Phm Ngc Minh#Git nng chiu#Th#Phm Ngc Minh#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a93tr.^b19cm#236249#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200240003400300040 00580070012000620140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01000106010000500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168 039000600172#VN08.08481#VN08.08482#V Nh Hon#Thao thc vi thi gian#Th#V Nh Hon#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a98tr.^b19cm#236250#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00415000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200170002900300040 00460070007000500140007000570190005000640820010000698080005000790080005000840090 01000089010000500099011001400104013000700118020001700125020000900142020000400151 039000600155#VN08.08483#VN08.08484#L Tn#Khong tri xun#Th#L Tn#12000#Vi? t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a71tr.^b19cm#236251#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200110003900300040 00500070017000540140007000710190005000780820010000838080005000930080005000980090 01000103010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000600169#VN08.08485#VN08.08486#ng nh Nguyn#Ni tm v#Th#ng nh Ngu yn#19000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a99tr.^b19cm#236252#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00401000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200120003400300040 00460070012000500190005000620820010000678080005000770080005000820090010000870100 00500097011001400102013000700116020001700123020000900140020000400149039000600153 #VN08.08487#VN08.08488#ng i Thi#Hng chiu#Th#ng i Thi#Vi?t#895.92214#^2 14#^aH.#^aVn hc#2008#^a93tr.^b19cm#236253#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng# # 00460000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200370003400300100 00710070012000810140007000930190005001000820010001058080005001150080005001200090 01000125010000500135011001700140013000700157020001700164020000900181020001000190 039000600200#VN08.08491#VN08.08492#V Xun Tu#Chuyn anh thuyn chi Trn Vn S ng#Trng ca#V Xun Tu#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a57tr. ^b19x19cm#236255#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Hng## 00534000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200170 00450030012000620070033000740140007001070190005001140820006001198080005001250080 00500130009001000135010000500145011001500150019001400165006001400179013000700193 020001700200020000900217020001200226039000600238#VN08.08493#VN08.08494#VN08.0849 5#An Hye Sooh#Chic l ho tn#Tiu thuyt#An Hye Sooh ; V Hu Trng dch#7700 0#Vi?t#895.7#^214#^aH.#^aVn hc#2008#^a511tr.^b19cm#Dch Hn Quc#V Hu Trn g#236256#Vn hc hin i#Hn Quc#Tiu thuyt#Hng## 00942000000000289000450002600110000000100210001100200270003200300300005902900360 00890070021001250140007001460190005001530820006001588080005001640080018001690090 03500187010000500222011001500227015008700242013000700329028002700336021025900363 020000800622020000700630020001000637039000500647#NV08.01248#Ng Th Phng Thin #Nhp mn vn ho v x hi#Ti liu hc tp chuyn ngnh#Introduction to cultur e and society#Ng Th Phng Thin#24000#Vi?t#300.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a301tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#236396#Nhp mn vn ho v x hi#Cc bi ging v vn ho v x hi: nhng khi nim v vn ho v x hi; Cc gi tr vn ho v s chuyn giao vn ho qun chng; Tn ngng tn g io v s phn tng x hi; cc hnh vi x hi, chng tc v gii tnh; n ung v vn ho; vn ho ngh thut#Vn ho#X hi#Bi ging#Thu## 00994000000000277000450002600110000000201330001100700430014401900050018708200100 01928080005002020080005002070090014002120100005002260110015002310010012002460050 01300258005001600271013000700287028010400294021026800398020000800666020000900674 020001900683020000900702039000500711#NV08.01249#Commercialization of indigenous products: An approach to hunger eradication and poverty reduction for mountainou s regions in Vietnam#Tran Van On, To Xuan Phuc, Nguyen Tat Canh#Vi?t#338.09597#^ 214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a204tr.^b21cm#Tran Van On#To Xuan Phuc#Nguyen Tat C anh#236397#Thng mi ho cc sn phm bn a: mt tip cn nhm gim i ngho cho cc dn tc mim ni Vit Nam#Gii thiu tng quan v iu kin kinh t, x hi cc khu vc mim ni Vit Nam. Tim nng pht trin kinh t, vn ho v x hi v cc dch v du lch Sapa. Nghin cu v s pht trin v gia nhp th t rng ca cc sn phm hng ho bn a cc khu vc min ni#Kinh t#Min ni# Xo i gim ngho#Vit Nam#Thu## 00773000000000265000450002600110000002600110001100200180002202900270004001400070 00670190005000740820010000798080005000890080018000940090014001120100005001260110 01500131013000700146021027700153020000900430020001500439020000800454020000800462 020002500470039001200495#VV08.23957#VV08.23958#i hc Nha Trang#Nha Trang unive rsity (NTU)#36500#Vi?t#378.59756#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a23 6tr.^b29cm#236307#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca trng i h c Nha Trang, qui ch o to i hc, cao ng, trung cp h chnh qui, qui ch o to i hc v cao ng hnh thc va lm va hc, qui ch cng tc v qui ch nh gi kt qu rn luyn ca hc sinh, sinh vin#Gio dc#Trng i hc#Q ui ch#o to#Trng i hc Nha Trang#Phng Dung## 00646000000000265000450002600110000002600110001100200320002200700170005400500170 00710140007000880190005000950820007001008080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133012001800148013000700166021017300173020000900346020001200355 020000500367039000800372#VV08.24138#VV08.24139#Tm hiu h sinh vt bi bin#N guyn Vn Khang#Nguyn Vn Khang#32500#Vi?t#577.69#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a 128tr.^b21cm#Khm ph th gii#236462#Trnh by v: iu kin mi trng t nhi n vng bi triu, thc vt bi bin, ng vt khng xng sng vng bi triu, n hng vn ca mi trng v thin nhin bi bin#Sinh hc#H sinh vt#Bin#Hn g H## 00572000000000265000450002600110000002600110001100200290002200700170005100500170 00680140007000850190005000920820007000978080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130012001800144013000700162021010500169020000900274020001200283 020000300295039000800298#VV08.24140#VV08.24141#Tm hiu h sinh vt ao h#Nguy n Vn Khang#Nguyn Vn Khang#18500#Vi?t#577.63#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a70t r.^b21cm#Khm ph th gii#236463#Trnh by v: iu kin thin nhin ao, thc vt ao, ng vt khng xng sng v c xng sng ao#Sinh hc#H sinh vt# Ao#Hng H## 00601000000000265000450002600110000002600110001100200360002200700210005800600100 00790140007000890190005000960820004001018080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131004001800146013000700164021011800171020000900289020001500298 020001400313039000800327#VV08.24142#VV08.24143#Nhng cu chuyn l th v loi v t#Phan Khi tuyn dch#Phan Khi#12000#Vi?t#590#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a10 3tr.^b21cm#Ti bn ln th 4#236464#Trn c s cc truyn c tch Nam Phi, sng to nhng s tch v mt s ng vt cng nh v thin nhin ca tri t#ng v t#Sch thiu nhi#Sch song ng#Hng H## 01023000000000337000450002600110000002600110001100100100002200200330003200300470 00650070039001120050014001510190005001650820004001708080005001740080005001790090 01400184010000500198011001500203015005500218013000700273021031000280020001200590 02000120060202000100061402000080062402000090063202000110064102000100065202000110 0662039001200673#VV08.23959#VV08.23960#Hong Hi#Gio trnh vi sinh vt i cn g#Dng cho sinh vin h i hc ngnh mi trng#B.s.: Hong Hi (ch.b.), D Ng c Thnh#D Ngc Thnh#Vi?t#579#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a140tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#236308#Gii thiu lch s pht trin, vai tr v ng dng ca vi sinh vt. Cc nhm vi sinh vt, sinh l hc v i sinh vt, di truyn v bin d vi sinh vt. nh hng ca iu kin ngoi c nh n vi sinh vt v s phn b ca vi sinh vt trong t nhin. Mt s ng dng ca vi sinh vt trong trng trt v chn nui#Vi sinh vt#Sinh l hc#Di truyn #Bin d#ng dng#Trng trt#Chn nui#Gio trnh#Phng Dung## 00845000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700450 00550050016001000190005001160820006001218080005001270080005001320090014001370100 00500151011001500156015005500171013000700226021021900233020002000452020000800472 020001000480020001100490020001900501020001100520039001200531#VV08.23961#VV08.239 62#o Thanh Vn#Gio trnh hoa lan#B.s.: o Thanh Vn (ch.b.), ng Th T Nga #ng Th T Nga#Vi?t#635.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a140tr.^b27cm#TTS ghi : i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#236309#Tm hiu vai tr ca cy h oa lan v tnh hnh sn xut hoa lan. c im thc vt hc v phn loi hoa. Y u cu ngoi cnh hoa lan. Nhn ging hoa lan. K thut trng hoa lan, phng ph p chm sc v phng tr su bnh#K thut trng trt#Hoa lan#Phn loi#Nhn gin g#Phng tr su bnh#Gio trnh#Phng Dung## 01076000000000349000450002600110000002600110001100200590002200300120008102900560 00930070046001490050011001950140007002060190005002130820006002188080005002240080 01800229009001400247010000500261011001500266015006600281005001600347005001500363 00500150037800500150039301300070040802102560041502000110067102000140068202000090 0696020000900705039001200714#VV08.23964#VV08.23963#Gim st rn san h vng bin ven b Vit Nam: 1994 - 2007#1994 - 2007#Monitoring of coral reefs in coastal w aters of Viet Nam#V S Tun, Nguyn Vn Long, Hong Xun Bn..#V S Tun#90500 #Vi?t#593.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a106tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin Hi Dng hc#Nguyn Vn Long#Hong Xu n Bn#Phan Kim Hong#Ha Thi Tuyt#236310#Thng tin tng th v hin trng v xu th thay i chung ca rn san h cc khu vc ch yu vng ven b Vit Nam trong cc vng ch yu nh: C Lao Chm, vnh Vn Phong, vnh Nha Trang, vng ve n b Ninh Hi - Ninh Thun, vnh C N, Cn o v Ph Quc#Rn san h#Vng ven bin#Gim st#Vit Nam#Phng Dung## 00797000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200690003500300600 01040070013001640140008001770190005001850820007001908080005001970080018002020090 01400220010000500234011001500239015004200254013000700296021012700303020002000430 020001300450020000500463020000700468020000800475039001200483#VV08.23965#VV08.239 66#L Ngc Bch#Mt s vn v ng lc hc sng, chnh tr sng v bo v b bin#Tuyn tp cc bi vit v cng trnh nghin cu (1964-2008)#L Ngc Bch#11 9500#Vi?t#551.48#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a455tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Thu li min Nam#236311#Tp hp cc bi nghin cu khoa hc v mt s vn ng lc hc sng, chnh tr sng, cng trnh ca sng, v bo v b bin#Nghin cu khoa hc#ng lc hc#Sng#Bo v#B bin#Phng Dung## 01077000000000337000450002600110000002600110001100200600002200700540008200500210 01360140007001570190005001640820004001698080005001730080018001780090014001960100 00500210011001500215015007500230005001600305005001300321005001400334005001600348 01300070036402102800037102000200065102000090067102000080068002000200068802000190 0708039001200727#VV08.23968#VV08.23967#Kt qu nghin cu khoa hc cng ngh rau hoa qu 2006-2007#Nguyn Th Thu Bnh, L Th Thu Hng, V Hu Thoi..#Nguyn Th Thu Bnh#81600#Vi?t#634#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a245tr. ^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Cy n qu min Na m#L Th Thu Hng#V Hu Thoi#Nguyn V Sn#Bi Th M Hng#236312#Trnh by m t s kt qu nghin cu khoa hc cng ngh rau hoa qu nm 2006 - 2007 v cng t c nhn ging, ct ta cnh, cc bin php lm tng kh nng u qu, xy dng c ng thc phn bn, phng tr su bnh... trn cy c mi, cy da, cy nhn, xo i, cy c sn, rau, hoa...#Nghin cu khoa hc#Rau xanh#Hoa qu#K thut trng trt#Phng tr su bnh#Phng Dung## 00951000000000361000450002600110000002600110001100200520002200300760007400700600 01500050015002100140007002250190005002320820004002378080005002410080005002460090 01100251010000500262011001500267005001200282005001500294005001600309005001200325 01300070033702101560034402000180050002000050051802000070052302000080053002000090 0538020002000547020001400567039000800581#VV08.24144#VV08.24145#Cu trc thi m n ton, vt l, ho hc, sinh hc#Dng n thi tt nghip THPT v thi tuyn s inh i hc, cao ng nm 2009#B.s.: Nguyn An Ninh (ch.b.), Ng Xun i, V Th nh Chung..#Nguyn An Ninh#16000#Vi?t#500#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a204tr.^b21 cm#Ng Xun i#V Thnh Chung#Trnh Thanh o#Ng Gia Hi#236465#Trnh by cu t rc cc thi, so snh sch gio khoa theo chng trnh chun vi nng cao v c c thi minh ho ca mn ton, vt l, ho hc v sinh hc#Khoa hc t nhin#T on#Vt l#Ho hc#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00768000000000265000450002600110000000200480001100700320005901400070009101900050 00980820006001038080005001090080005001140090044001190100005001630110015001680150 06000183001001500243005001600258013000700274028007600281021012200357020000700479 020001100486039000500497#NV08.01250#The economical Su(3)c Su(3)l U(1)x gauge mod els#Phng Vn ng, Hong Ngc Long#90000#Vi?t#539.7#^214#^aH.#^aVietnam Academ y of Science and Technology#2008#^a192tr.^b24cm#u ba trang sch ghi: Series o f monographs basic research#Phng Vn ng#Hong Ngc Long#236398#Nhng kiu my o tng tc in yu v cch tiu chun Su(3)c Su(3)l U(1)x#Gii thiu cc ngu yn tc v l thuyt in yu, in t trng v cc vn vt l nng lng ca o, cc tng tc vt l#Vt l#Nng lng#Thu## 00868000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200290004100300310 00700070019001010190005001200820008001258080005001330080005001380090014001430100 00500157011001500162015005500177013000700232021025300239020001200492020000600504 020000900510020001000519020001100529020001400540039001200554#VV08.23969#VV08.239 70#Nguyn Quang Tuyn#Gio trnh vi sinh vt th y#Gio trnh dng cho h i h c#Nguyn Quang Tuyn#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a240tr.^b27cm#T TS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#236313#Trnh by nhng c im hnh thi, cu to, c tnh sinh vt, ho hc v phng php chun on tr ong phng th nghim ca vi khun, virus v nm gy bnh ch yu trn vt nui, ng dng trong cng tc chn on, phng chng dch bnh cho vt nui#Vi sinh hc#Th y#ng dng#Chn on#Phng dch#ng vt nui#Phng Dung## 00991000000000373000450002600110000002600110001100200560002200300760007800700620 01540050015002160140007002310190005002380820004002438080005002470080005002520090 01100257010000500268011001500273005001700288005001200305005001500317005002000332 01300070035202101600035902000160051902000070053502000080054202000080055002000070 0558020001000565020002000575020001400595039000800609#VV08.24146#VV08.24147#Cu t rc thi mn ng vn, lch s, a l, ngoi ng#Dng n thi tt nghip THP T v thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2009#B.s.: Nguyn An Ninh (ch.b.), Ngu yn Th Giang, Bi nh H..#Nguyn An Ninh#22000#Vi?t#300#^214#^aH.#^aGio dc #2008#^a274tr.^b21cm#Nguyn Th Giang#Bi nh H#Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Phi Hng#236466#Trnh by cu trc cc thi, so sch sch gio khoa theo chng tr nh chun vi nng cao v cc thi minh ho ca mn ng vn, lch s, a l v ngoi ng#Khoa hc x hi# thi#Ng vn#Lch s#a l#Ngoi ng#Ph thng tr ung hc#Sch c thm#Hng H## 00955000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200640003600300800 01000070027001800190005002070820008002128080005002200080005002250090014002300100 00500244011001500249005001200264013000700276021029800283020000600581020001300587 020001300600020001000613020001100623020000700634039001200641#VV08.23971#VV08.239 72#Hong Hi Ho#S tay hng dn o to cp chng ch hnh ngh cho th y vin #D n Gim ngho thng qua pht trin chn nui vng min ni pha Bc Vit Nam #Hong Hi Ho, Tin Huy#Vi?t#636.089#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a256tr.^b 27cm# Tin Huy#236314#Cung cp cc vn bn php lut lin quan trc tip n c ng tc th y v kin thc chuyn mn th y - chn nui nh: bnh chung cho nhi u loi gia sc v ngi, bnh gia cm, bnh ln, tru b, bnh thng gp gia sc sinh sn v cng tc phng tr bnh cng mt s kin thc chn nui i cn g#Th y#Bnh gia sc#Bnh gia cm#Chn nui#Phng bnh#S tay#Phng Dung## 00908000000000301000450002600110000000200510001100700400006201900050010208200040 01078080005001110080005001160090011001210100005001320110018001370150059001550050 01300214005001100227005001500238013000700253005001500260028004400275021023400319 020001100553020001000564020001800574020000900592039000500601#NV08.01251#2008 ele ctroweak interactions and unified theories#Kohei Yorita, Andrew Hass, Jiyeon Han ..#Vi?t#539#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^aX, 623tr.^b24cm#TTS ghi: Proceedings of the XLlIIrd rencontres de moriond#Kohei Yorita#Jiyeon Han#Boer, Ytsen de#236399 #Tytgat, Michel#Tng tc in yu v thuyt ng nht 2008#Tp hp cc bi vit , bo co ti hi tho vt l ton quc nm 2008 cp ti cc Nghin cu, l t huyt v thc hnh v tng tc in yu v thuyt ng nht. Cc hin tng vt l trong v tr, vt l nitr, vt l nng lng cao#Vt l hc#L thuyt#Vt l nng lng#Hi tho#Thu## 00848000000000289000450002600110000000200150001100700460002601900050007208200060 00778080005000830080005000880090011000930100005001040110019001090150058001280050 01300186005001600199013000700215005001400222005001500236028001600251021025600267 020001100523020000400534020001500538039000500553#NV08.01242#2008 cosmology#Rui P ereira, Kyle S. Dawson, Marek Kowalski..#Vi?t#523.1#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a IX, 396tr.^b24cm#TTS ghi: Proceedings of the XLlIrd rencontres de moriond#Perei ra, Rui#Kowalski, Marek#236400#Bazin, Gurvan#Amati, Lorenzo#V tr hc 2008#Tp hp cc bi nghin cu v v tr nh: v tr hc v cc v sao, lc ht v nhng ngun nng lng ban m, v cc chm sao v cc hot ng ca cc chm sao, c c sng t trng v sng cc ngn trong v tr; cc cng c tm kim trc tip v gin tip#V tr hc#Sao#Sng t trng#Thu## 00879000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200220003800700320 00600190005000920820004000978080005001010080005001060090014001110100005001250110 01500130015011000145005001500255013000700270021019300277020002000470020001100490 020001100501020001100512020001000523020000900533020001100542039001200553#VV08.23 973#VV08.23974#Trn Quang Minh#Gio trnh cy n qu#Trn Quang Minh, o Xun T hanh#Vi?t#634#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a216tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghi p v Pht trin nng thn. Trng trung cp Ngh C in v K thut Nng lm ng Bc#o Xun Thanh#236315#i cng v cy n qu v gii thiu k thut nh n ging, trng trt, chm sc, phng tr bnh hi, phng php thu hoch v bo qun mt s loi cy o, l, mn, vi, cy c mi, nhn, hng#K thut trng tr t#Cy n qu#Nhn ging#Phng bnh#Thu hoch#Bo qun#Gio trnh#Phng Dung## 00690000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200100003800700160 00480190005000640820004000698080005000730080005000780090014000830100005000970110 01500102015011000117013000700227021016100234020001100395020000700406020001100413 039001200424#VV08.23975#VV08.23976#Trn Quang Minh#Trng nm#Trn Quang Minh#Vi? t#635#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a128tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin nng thn. Trng trung cp Ngh C in v K thut Nng lm ng Bc# 236316#Gii thiu k thut trng nm. Chun b cc iu kin nui trng nm, nu i trng nm mc nh, nm s, nm rm, nm hng, nm linh chi. Phng php ch b in nm#Trng trt#Nm n#Gio trnh#Phng Dung## 00772000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200230003500700290 00580190005000870820004000928080005000960080005001010090014001060100005001200110 01400125015011000139013000700249021014800256020000300404020000800407020001700415 020001700432020001100449020001000460039001200470#VV08.23977#VV08.23978#Trn Vn Hn#Gio trnh vt liu g#Trn Vn Hn, inh Ngc Tip#Vi?t#674#^214#^aH.#^aNn g nghip#2008#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Tr ng trung cp Ngh C in v K thut Nng lm ng Bc#236317#S lc v cu to g. Tnh cht vt l v c hc ca g. Khuyt tt t nhin v khuyt tt do su nm ca g. Cch phn loi g hin nay nc ta#G#Cu to#Tnh cht vt l #Tnh cht c hc#Khuyt tt#Phn loi#Phng Dung## 00799000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200250003800300490 00630070028001120190005001400820007001458080005001520080005001570090014001620100 00500176011001400181015011000195005001100305013000700316021012700323020001900450 020000800469020000500477020001500482039001200497#VV08.23979#VV08.23980#Nguyn V n Hin#Gio trnh cng ngh t#H thng phun xng in t v h thng phanh ABS #Nguyn Vn Hin, V Vn Sn#Vi?t#629.25#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a92tr.^b2 7cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trng trung cp Ngh C in v K thut Nng lm ng Bc#V Vn Sn#236318#Tm hiu cu to, nguyn l lm vic ca mt s h thng phun xng in t ph bin v h thng phanh ABS tr n t th h mi#H thng phun xng#Cu to# t#H thng phanh#Phng Dung## 01078000000000325000450002600110000002600110001100100130002200200400003500700420 00750190005001170820006001228080005001280080005001330090014001380100005001520110 01500157015005500172005001400227013000700241021039600248020001900644020001700663 02000100068002000070069002000100069702000110070702000110071802000110072903900120 0740#VV08.23981#VV08.23982# Nng Vnh#Gio trnh cng ngh sinh hc i cng# B.s.: Nng Vnh (ch.b.), Ng Xun Bnh#Vi?t#660.6#^214#^aH.#^aNng nghip#200 8#^a220tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#Ng Xun Bnh#236319#Nghin cu lch s v pht trin ca cng ngh sinh hc. Cng ngh t bo thc vt. C s sinh hc phn t ca k thut di truyn. Cng ngh ADN t i t hp, virus v cng ngh sinh hc virus, protein, cng ngh enzym, cng ngh sinh hc vi sinh, y dc v chn nui. K thut di truyn kim sot su bnh. C ng ngh sinh hc phc v trng trt cng mt s vn mi trng sinh thi, n ng lng#Cng ngh sinh hc#Sinh hc phn t#Di truyn#Y dc#Chn nui#Trng tr t#Mi trng#Gio trnh#Phng Dung## 00682000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700190 00820140007001010190005001080820008001138080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147001001900162012001800181013000700199021016400206020001700370 020002100387039000800408#VN08.08653#VN08.08652#VN08.08654#Nhng thit b ng dn g trong cuc sng hin i#Nguyn Thnh Tng#12000#Vi?t#621.381#^214#^aH.#^aGi o dc#2008#^a112tr.^b21cm#Nguyn Thnh Tng#T sch Pht minh#236471#Trnh by v: dng in xoay chiu, ngun in mt tri, my rai, v tuyn, my nh, t lnh, iu ho, l viba, CD v DVD, in thoi, my sao chp quang hc...#Thit b in t#in t hc ng dng#Hng H## 00849000000000289000450002600110000002600110001100100180002200200350004000700330 00750190005001080820008001138080005001210080005001260090014001310100005001450110 01400150015011000164005001400274013000700288021020900295020000900504020000800513 020000700521020000800528020001100536039001200547#VV08.23983#VV08.23984#Nguyn H ng Nhin#Gio trnh sa cha cng c ct g#Nguyn Hng Nhin, Trn Minh Ti#Vi? t#674.028#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a52tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Trng trung cp Ngh C in v K thut Nng lm ng B c#Trn Minh Ti#236320#Cung cp nhng kin thc, k nng c bn v qui trnh s a cha cng c ct gt g bao gm: my, cng c dng trong sa cha cng c ct g, k thut sa cha li ca vng, ca a v cc li ct cho my mc#Sa ch a#Dng c#Ct g#My ct#Gio trnh#Phng Dung## 01000000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200210 00440030084000650070044001490050012001930190005002050820008002108080005002180080 00500223009001000228010000500238011002600243005001500269005001300284005001400297 00500120031101300070032302102230033002000100055302000130056302000070057602000090 0583020002100592020001700613039000800630#VV08.24157#VV08.24156#VV08.24159#VV08.2 4158#Quc triu hnh lut#Nhng gi tr lch s v ng i gp phn xy dng n h nc php quyn Vit Nam#Phan Huy L, Ung Chung Lu, Bi Xun c..#Phan H uy L#Vi?t#345.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a491tr., 2 tr. nh^b24cm#Ung Chung Lu#Bi Xun c#L Minh Thng#L c Tit#236472#Tp hp ton vn cc bo co khoa hc c trnh by ti Hi tho khoa hc: "Quc triu hnh lut - nhng gi tr lch s v ng i gp phn xy dng nh nc php quyn Vit Nam" t c hc Thanh Ho t 17 - 18/3/2007#Php lut#Lut hnh s#Nh L#Vit Nam#Quc tr iu hnh lut#B lut Hng c#Hng H## 00590000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200250 00440070022000690140008000910190005000990820008001048080005001120080005001170090 01000122010000500132011001500137001001600152013000700168021007800175020001000253 020001300263020000900276020000700285039000800292#VV08.24160#VV08.24163#VV08.2416 2#VV08.24161#S tay php lut hnh s#Trng Anh Tun ch.b.#110000#Vi?t#345.597 #^214#^aH.#^aT php#2008#^a691tr.^b24cm#Trng Anh Tun#236473#Ton vn B lut hnh s nm 1999 cng cc vn bn hng dn p dng lut ny#Php lut#Lut hn h s#Vit Nam#S tay#Hng H## 00846000000000313000450002600110000000200700001100700500008101900050013108200060 01368080005001420080005001470090026001520100005001780110015001830130007001980050 01700205005001400222005001500236005001100251005001300262028005200275021015900327 020000800486020000800494020000700502020000900509020000900518039000500527#NV08.01 243#Contemporary Vietnam and Republic of Korea: A glimpse from both sides#Lam Th i My Dzung, Jung Keun Sik, Pham Van Quyet..#Vi?t#303.4#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a241tr.^b26cm#236401#Lam Thi My Dzung#Jung Keun Sik#Pham Van Qu yet#Eun Ki Soo#Le Ngoc Hung#Hn Quc v Vit Nam ngy nay: Ci nhn t hai pha# Tp hp nhng bi vit v mt s vn v vn ho truyn thng, vn ho x hi, s pht trin x hi, kinh t v vn gia nh, gii Vit Nam v Hn Quc#V n ho#Kinh t#X hi#Hn Quc#Vit Nam#Thu## 00926000000000337000450002600110000000200360001100300100004700700530005701900050 01100820007001158080005001220080005001270090026001320100005001580110015001630050 02300178005001500201005001300216005001300229005001500242015008100257013000700338 02101620034502000130050702000080052002000080052802000070053602000080054303900050 0551028003200556#NV08.01244#Vietnam integration and development#Abstracts#Antosh chenko Vladimir, Zottoli Brian, Bui Minh Duc..#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2008#^a577tr.^b27cm#Vladimir, Antoshchenko#Brian, Zottoli#Bui Min h Duc#Dega, Deopik#Dinh Ngoc Vien#TTS ghi: Vietnam National University, Hanoi. Vietnam Academy of Social Sciences#236402#Tp hp cc bo co v lch s truyn thng v lch s hin i Vit Nam, vn ho Vit Nam, giao lu vn ho, kinh t v x hi, php lut, vn hc ngh thut...#Vit Nam hc#Kinh t#Vn ho#X hi# Bo co#Thu#Vit Nam hi nhp v pht trin## 00590000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300190 00540070015000730140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090 01000116010000500126011001500131001001500146013000700161021010100168020001200269 020001400281020000900295039000800304#VV08.24164#VV08.24165#VV08.24166#Phng chn g tiu cc#Chuyn c vit li#Nguyn Phc m#59000#Vi?t#363.4#^214#^aH.#^aT ph p#2008#^a233tr.^b21cm#Nguyn Phc m#236474#Tp hp nhng bi bo chng tiu c c tiu biu ca tc gi c cng b trong nhng nm trc y#Phng chng#T nn x hi#Tiu cc#Hng H## 00761000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200480003300300400 00810070046001210050015001670050016001820140007001980190005002050820008002108080 00500218008000500223009001000228010000500238011001500243001001300258013000700271 021013300278020001000411020002100421020000900442039000800451#VV08.24167#VV08.241 68#VV08.24169#Trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng#T quy nh ca ph p lut n thc tin#Trn Th Hu, V Th Hi Yn, V Th Hng Yn#V Th Hi Y n#V Th Hng Yn#22000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aT php#2008#^a119tr.^b21cm#T rn Th Hu#236475#Trnh by cc qui nh php lut c th, cn thit, lin quan n i sng dn s trong lnh vc bi thng thit hi ngoi hp ng#Php lu t#Bi thng thit hi#Vit Nam#Hng H## 01138000000000349000450002600110000002600110001102600110002200201240003300700640 01570050011002210050015002320140007002470190005002540820008002598080005002670080 00500272009001000277010000500287011001500292015005000307005001400357005001300371 00500140038401300070039802103180040502000090072302000090073202000200074102000140 0761020000900775039000400784#VV08.24170#VV08.24171#VV08.24172#Tng cng nng l c lp php ca Quc hi trong iu kin xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha Vit Nam hin nay#L Vn Ho, Nguyn Vn Su, Hong Ch Bo... ; L Vn Ho ch.b.#L Vn Ho#Nguyn Vn Su#39000#Vi?t#328.597#^214#^aH.#^aT php#2008 #^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr quc gia H Ch Minh#Hong Ch Bo# o Ngc Bu#L Thanh Bnh#236476#Trnh by c s l thuyt v nng lc lp php ca Quc hi. Thc trng lp php v nng lc lp php ca Quc hi Vit Nam hi n nay. Quan im v nhng khuyn ngh vi ng, Nh nc v gii php gp phn tng cng nng lc lp php ca Quc hi trong iu kin xy dng nh nc php quyn XHCN Vit Nam hin nay#Lp php#Quc hi#Nh nc php quyn#Nh nc X HCN#Vit Nam#Mai## 01005000000000337000450002600110000002600110001100100150002200200390003700300200 00760070061000960190005001570820004001628080005001660080005001710090014001760100 00500190011001500195015005500210005001700265005001300282013000700295021026700302 02000100056902000120057902000140059102000080060502000120061302000110062502000190 0636039001200655#VV08.23987#VV08.23988#ng Kim Tuyn#Gio trnh cn trng nng - lm nghip#Dng cho h i hc#B.s.: ng Kim Tuyn (ch.b.), Nguyn c Thnh, m Vn Vinh#Vi?t#632#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a220tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Nguyn c Thnh#m Vn Vinh#236322#K hi nim v cn trng hc. c im sinh l, sinh vt hc v sinh thi hc cn t rng. Phn loi cn trng. Phng php iu tra v d tnh d bo su hi cy tr ng nng lm nghip. Phng php phng tr su hi. Mt s loi su hi ch yu cy trng nng lm nghip#Cn trng#Sinh l hc#Sinh thi hc#Su hi#Nng nghi p#Lm nghip#Phng tr su bnh#Phng Dung## 00707000000000277000450002600110000002600110001100100140002200200380003600700140 00740140007000880190005000950820004001008080005001040080005001090090014001140100 00500128011001500133013000700148021021100155020001300366020001000379020000800389 020000900397020001100406039001200417#VV08.23989#VV08.23990#Phm Ngc Qu#Trn s c trong u mi h cha nc#Phm Ngc Qu#32000#Vi?t#627#^214#^aH.#^aNng ng hip#2008#^a159tr.^b25cm#236323#Phn tch, nh gi chung v h cha. Nhng vn v trn s c xy dng Vit Nam. C s l lun v s c trn s c. Xc nh quy m trn s c. Hnh thc kt cu trn s c v v d tnh ton trn s c#H cha nc#Tnh ton#Kt cu#Xy dng#Trn s c#Phng Dung## 00805000000000301000450002600110000000100100001100200460002100700230006700500120 00900190005001020820011001078080005001180080005001230090011001280100005001390110 01500144015005100159013000700210028004100217021017100258020001700429020001400446 020001000460020000900470020000900479020001000488039000500498#NN08.00076#Nguyt T #Love stories of modern Vietnamese politicians#Nguyt T, Nguyt Tnh#Nguyt T nh#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a207tr.^b20cm#u ba trang sch g hi: The many faces of Vit Nam#236403#Chuyn tnh ca cc chnh khch Vit Nam#G ii thiu 12 bi vit v cuc sng, tnh yu, nhng mi tnh p v lng mn ca 12 nh lnh o Vit Nam nh: i tng V Nguyn Gip, Nguyn Vn Linh, L Qua ng o...#Vn hc hin i#Chnh tr gia#Cuc sng#Tnh yu#Vit Nam#Truyn k#T hu## 00708000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300120 00460070074000580050020001320190005001520820004001578080005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187019001000202005001400212005001600226005002600242 00500160026800600110028400600080029501300070030302000170031002000090032702000050 0336020001200341039000500353#VV08.24047#VV08.24049#VV08.24048#K c H Ni#Truy n ngn#Nguyn Th Thu Hin, Soazig Bouju, Olivier Renard... ; Dch: ng Minh.. #Nguyn Th Thu Hin#Vi?t#843#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a263tr.^b20cm#Dch Php #Bouju, Soazig#Renard, Olivier#Borght, Margarita Van der#Fattore, Daniel#ng M inh#Lin H#236404#Vn hc hin i#Vit Nam#Php#Truyn ngn#Thu## 01087000000000361000450002600110000002600110001100200710002200300310009300700640 01240190005001880820007001938080005002000080005002050090014002100100005002240110 01500229015004400244005001500288005001800303005001300321005001100334013000700345 02102690035202000060062102000070062702000110063402000120064502000190065702000170 0676020001100693020000900704039001200713#VV08.23991#VV08.23992#nh gi mt s d n lm nghip vng Ty Nguyn giai on 1995 - 2005#Kt qu v bi hc kinh ng him#B.s.: Hong Lin Sn (ch.b.), Nguyn Ngc Quang, L Vn Cng..#Vi?t#333.75 #^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#Hong Lin Sn#Nguyn Ngc Quang#L Vn Cng#V i Hi#236324#Trnh b y c s l lun v thc tin nh gi d n u t lm nghip. Gii thiu iu kin t nhin, kinh t - x hi vng Ty Nguyn. Kt qu nh gi d n lm nghi p c vn u t trong nc, u t nc ngoi cng mt s bi hc kinh nghim v xut khuyn ngh#D n#u t#Lm nghip#Kinh nghim#Kinh t lm nghip#Hi u qu kinh t#Ty Nguyn#Vit Nam#Phng Dung## 01007000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200770003300300100 01100070052001200050016001720050019001880190005002070820004002128080005002160080 00500221009002300226010000500249011001500254005001300269005001700282005001400299 01300070031302102660032002000220058602000200060802000130062802000170064102000070 0658039000400665#VV08.24183#VV08.24182#VV08.24184#Tuyn tp cc cng trnh nghi n cu cng ngh thng tin v truyn thng 2008#ICTFIT 08#Bch Hng Khang, ng T h Bch Thu, Trn an Th..#Bch Hng Khang#ng Th Bch Thu#Vi?t#004#^214#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a102tr.^b27cm#Trn an Th#Nguyn nh Phc#Dn g Anh c#236480#Gii thiu 13 bo co khoa hc v cng trnh nghin cu cng ng h thng tin v truyn thng 2008 nh: thit k h m i xng s dng nh x nh m hon v, gii php chng gi mo vn bn php l ting Vit, tnh d m rng ca cc thut ton m ho khi ph bin...#Cng trnh nghin cu#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Bo co khoa hc#K yu#Mai## 00860000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200410003800700160 00790140007000950190005001020820006001078080005001130080018001180090014001360100 00500150011001500155013000700170021027500177020000900452020000900461020001000470 020000900480020001000489020001100499020001000510020001400520039001200534#VV08.23 993#VV08.23994#Phan Thanh Kim#Cng ngh ht ging mt s cy ngn ngy#Phan Tha nh Kim#32000#Vi?t#631.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a163tr.^b24 cm#236325#Gii thiu qui trnh cng ngh sn xut cc loi ging, cc cp ht gi ng ca mt s cy trng ngn ngy thuc nhm cy t th v nhm cy giao phn. Nguyn l c bn trong thu hoch, ch bin, bo qun ht ging. Cc phng php kim nh, kim nghim cht lng ht ging#Sn xut#Ch bin#Thu hoch#Bo qu n#Kim nh#Cht lng#Ht ging#Cy ngn ngy#Phng Dung## 00832000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300310 00570070033000880050015001210050017001360140007001530190005001600820010001658080 00500175008000500180009002300185010000500208011001500213001001500228004003500243 013000700278021019400285020001600479020000800495020001100503039000400514#VV08.24 185#VV08.24186#VV08.24187#Bi tp c hc ng dng#C hng dn gii mu, tr li #Nguyn Nht L, Nguyn Vn Vng#Nguyn Nht L#Nguyn Vn Vng#75000#Vi?t#62 0.10076#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a288tr.^b27cm#Nguyn Nht L#In l n th 4, c sa cha, b sung#236481#Gii thiu c s l thuyt, hng dn p d ng, nhng bi gii mu v bi tp v c hc ng dng nh: chuyn ng ca im, chuyn ng vt rn, cn bng ca h lc phng v h lc khng gian...#C hc ng dng#Bi tp#Gio trnh#Mai## 00805000000000277000450000100140000000200170001400700460003101400070007701900050 00840820007000898080005000960080005001010090026001060100005001320110015001370130 00700152005001600159005001400175004001300189015003300202021024600235020001800481 020001200499020001100511039000500522#Phm Th Chu#Gio dc mm non#Phm Th Ch u, Nguyn Th Oanh, Trn Th Sinh#36000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2008#^a372tr.^b21cm#236407#Nguyn Th Oanh#Trn Th Sinh#In ln th 5# TTS ghi: B Gio dc v o to#i tng, nhim v, nguyn tc ca gio dc mm non. Nhim v gio dc mm non: gio dc th cht; Gio dc tr tu; gio dc o c; gio dc thm m. T chc cc hot ng gio dc trong trng mm non. G io vin v cng tc qun l nhm lp#Gio dc mu gio#Phng php#Gio trnh#T hu## 00652000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200280 00480070015000760140007000910190005000980820006001038080005001090080005001140090 01200119010000500131011001400136013000700150021017300157020000900330020000900339 020000800348020001300356039000500369#VL08.00268#VL08.00269#VL08.00270#V Nguyn Khi#S tay tr l tng gim c#V Nguyn Khi#50000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aTh ng tn#2008#^a95tr.^b29cm#236408#Gii thiu s lc c im, phong cch lm vi c ca cc lnh o, ch doanh nghip, tng gim c iu hnh, tng gim c do anh nghip, tr l tng gim c chuyn nghip#Lnh o#Gim c#Qun l#Doanh n ghip#Thu## 00909000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300260 00650070044000910190005001350820007001408080005001470080005001520090026001570100 00500183011001500188005001400203005001500217005001100232005001800243005001500261 01500650027601300070034102101620034802000130051002000080052302000080053102000070 0539020000800546039000500554#VV08.24018#VV08.24019#VV08.24017#Vit Nam hi nhp v pht trin#Tuyn tp Bo co tm tt#V Minh Giang, Trn c Cng, Lm B Na m..#Vi?t#915.97#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a535tr.^b27cm#V Minh Giang#Trn c Cng#Lm B Nam#Nguyn Quang Ngc#Phng Xun Nh#TTS ghi: i h c Quc gia H Ni. Vin Khoa hc x hi Vit Nam#236409#Tp hp cc bo co v lch s truyn thng v lch s hin i Vit Nam, vn ho Vit Nam, giao lu v n ho, kinh t v x hi, php lut, vn hc ngh thut...#Vit Nam hc#Kinh t# Vn ho#X hi#Bo co#Thu## 00885000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200170003302900250 00500070044000750140007001190190005001260820008001318080005001390080005001440090 02600149010000500175011001500180005001100195005001200206005001700218005001100235 01500810024600400130032701300070034002101640034702000110051102000100052202000100 0532039000500542#VV08.24021#VV08.24020#VV08.24022#Ting Vit c s#Vietnamese fo r Beginners#V Vn Thi, Bi Duy Dn, Nguyn Hng Ngc..#95000#Vi?t#495.922#^214 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a327tr.^b27cm#V Vn Thi#Bi Duy Dn#Nguy n Hng Ngc#V Ngc T#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa h c X hi v Nhn vn...#In ln th 2#236410#Trnh by phn ng m ting Vit th c hnh gm 4 bi pht m v phn hi thoi, bi c tp trung vo 20 ch giao tip ting Vit ph bin, thit thc hng ngy#Ting Vit#Giao tip#Thc hnh#T Vn## 01017000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700720 00510140007001230190005001300820006001358080005001410080005001460090026001510100 00500177011001500182005001300197005001700210005001600227005001600243015007800259 00500130033701300070035002102760035702000120063302000100064502000100065503900050 0665020000900670#VV08.24024#VV08.24023#VV08.24025#C s kho c hc#Hn Vn Khn , Nguyn Xun Mnh, Lm Th M Dung... ; Hn Vn Khn ch.b.#75500#Vi?t#930.1#^2 14#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a443tr.^b27cm#Hn Vn Khn#Nguyn Xun M nh#Lm Th M Dung#Hong Vn Khon#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Nguyn Chiu#236411#Trnh by di tch kho c v vn ho kho c, iu tra v khai qut, cc phng php nghin cu kho c h c, s lc lch s kho c hc th gii v Vit Nam, vi nt v ngun gc loi n gi. Cc thi i kho c: thi i , ng, st, kho c hc lch s Vit Nam#Kho c hc#Ngun gc#Nhn loi#VAnh#Nin i## 00644000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200170 00500070049000670190005001160820006001218080005001270080005001320090026001370100 00500163011001500168005001400183005001600197013000700213021012500220020001700345 020001100362039000500373#VV08.24026#VV08.24027#VV08.24028#Nguyn Hu Quang#Hnh hc vi phn#Nguyn Hu Quang, Ng nh Quc, Nguyn Vn Bng#Vi?t#516.3#^214#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a156tr.^b21cm#Ng nh Quc#Nguyn Vn Bng#23 6412#Khi qut trng vect, ng cong trong En, l thuyt mt trong E3, dng v i phn trong En v s lc v hnh hc symplectic#Hnh hc vi phn#Gio trnh#VA nh## 01118000000000385000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200320 00530030101000850290029001860070046002150140007002610190005002680820011002738080 00500284008000500289009001100294010000500305011001500310006001700325006001300342 00400180035500600150037300600180038801300070040602102540041302000140066702000100 0681020001000691020000700701020000700708020001200715039000500727#VV08.24030#VV08 .24031#VV08.24029#Condominas, Georges#Chng ti n Rng - Thn Go#Bin nin ca Sar Luk, lng Mnng Gar (B lc Tin - ng Dng trn cao nguyn min Trung Vit Nam)#Hii saa Brii Mau - Yaang Go#Georges Condominas ; Dch: Trn Th Lan Anh..#68000#Vi?t#305.895972#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a447tr.^b21cm#Trn Th L an Anh#Phan Ngc H#Ti bn ln th 1#Trnh Thu Hng#Nguyn Thu Phng#236413#S u tp nhng t liu m t s vic din ra ti Sar Luk trong chu k nng nghip t cui thng 11 nm 1948 n u thng 12 nm 1949, v cng ng Mnng Gar, cuc sng mt lng vi nhng c cu, sinh hot thng ngy v l trao i hiu sinh Tru c th#Dn tc Mnng#Cuc sng#Sinh hot#L hi#Chu k#Nng nghip#VAnh## 00974000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700700 00790140007001490190005001560820006001618080005001670080018001720090023001900100 00500213011001500218005001500233005001800248005001800266005002100284005001800305 00600100032301300070033302102480034002000100058802000100059802000110060802000120 0619039000500631#VV08.24032#VV08.24034#VV08.24033#Tng nim Daisetz Teitaro Suz uki (1870-1966)#Thomas Merton, Charles A. Moore, Sir Herbert Read... ; Hnh Vin dch#50000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a349 tr.^b21cm#Merton, Thomas#Moore, Charles A.#Herbert Read, Sir#Hisamatsu, Shin'Ich i#Sakamoto, Hiroshi#Hnh Vin#236414#Bao gm nhng bi vit nh gi cng lao to ln ca Daisetz Teitaro Suzuki trong vic nghin cu ph bin trit l thin, t hin lun, thin tng ca phng ng ni chung v Nht Bn ni ring sang phn g Ty. Cun sch c bin nin tiu s v ng#Thin hc#Thin o#Thin tng#Ph ng ng#VAnh## 00762000000000253000450000200580000000300680005801900050012608200060013180800050 01370080005001420090018001470100005001650110014001700130007001840210252001910200 00900443020000400452020001200456020001100468020000800479020000900487020000800496 039000400504#Canh tc ng bn vng trn t dc vi hng chn cy xanh#D n Ph t trin cng ng cc dn tc t ngi min Bc Vit Nam#Vi?t#633.1#^214#^aH.# ^aVn ho dn tc#2008#^a28tr.^b21cm#236482#Gii thiu chung v hng chn cy xa nh, xi mn, ra tri t v tc dng ca hng chn cy xanh. Hng dn cch to lp hng chn cy xanh, duy tr hng chn cy xanh, trng xen ng vo hng chn v mt s xut khc cho hng chn chng xi mn t#Canh tc#Ng#Nng nghip #Trng trt#t i#Min ni#t dc#Mai## 00861000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200230003300300630 00560070014001190140007001330190005001400820006001458080005001510080005001560090 02300161010000500184011001500189001001400204013000700218004002500225021022800250 020001600478020001700494020001200511020000900523020001100532039000400543#VV08.24 188#VV08.24189#VV08.24190#Nguyn l ct kim loi#Gio trnh dng cho sinh vin c c trng i hc khi K thut#Trn Vn ch#63000#Vi?t#671.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a303tr.^b24cm#Trn Vn ch#236483#In ln th 2 c sa ch a#Trnh by v vt liu dng c ct, cc b phn kt cu v cc thng s hnh h c ca dng c ct, qu trnh hnh thnh phi, lc ct, hin tng nhit trong q u trnh ct, s mi mn dng c ct, rung ng trong qu trnh ct...#K thut c kh#Ct gt kim loi#Dng c ct#Kim loi#Gio trnh#Mai## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700150 00710140007000860190005000930820004000988080005001020080005001070090023001120100 00500135011001500140001001500155013000700170004003500177021020000212020001900412 020000400431020000900435020001100444039000400455#VV08.24192#VV08.24191#VV08.2419 3#Gio trnh cng ngh cc sn phm sa#Lm Xun Thanh#48000#Vi?t#637#^214#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2008#^a196tr.^b24cm#Lm Xun Thanh#236484#In ln th 4, c sa cha, b sung#Cung cp nhng kin thc c bn v nguyn liu sa v cng ngh ch bin cc sn phm t sa: thnh phn ho hc, tnh cht c trng v m t s yu t nh hng ti thnh phn v cht lng ca sa..#Cng ngh ch bin# Sa#Sn phm#Gio trnh#Mai## 00499000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200180 00440070011000620190005000730820010000788080005000880080005000930090011000980100 00500109011001500114013000700129021006800136020000800204020001900212020000900231 039000500240#VV08.24035#VV08.24036#VV08.24037#Tun Giang#Lch s ci lng#Tun Giang#Vi?t#792.09597#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a477tr.^b21cm#236415#S hnh th nh, ra i v pht trin sn khu ci lng t 1945-2007#Lch s#Sn khu ci l ng#Vit Nam#VAnh## 00704000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200090003300300080 00420070029000500190005000790820009000848080005000930080005000980090011001030100 00500114011001500119005001400134013000700148021022200155020001800377020000800395 020000900403020000900412039000500421#VV08.24038#VV08.24039#VV08.24040#Kim Nham#C ho c#Trn Vit Ng s.t., Kho cu#Vi?t#895.9222#^214#^aH.#^aSn khu#2008#^a56 1tr.^b21cm#Trn Vit Ng#236416#Nhng bn cho c Kim Nhan kt cu theo dng sn khu k chuyn, nhng bin son mi ci bin tch Kim Nhan, ngh thut th hin my vai ln ca cho, ni dung ngh thut v vo tr c su tm, mt s dng b n t Kim Nhan#Sn khu dn gian#Cho c#Kch bn#Vit Nam#VAnh## 00744000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700150 00710140007000860190005000930820008000988080005001060080005001110090023001160100 00500139011001500144001001500159004001900174013000700193021025000200020001500450 020000900465039000400474#VV08.24194#VV08.24195#VV08.24196#Hng dn thit k ng dy ti in#Hong Hu Thn#54000#Vi?t#621.319#^214#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2008#^a339tr.^b24cm#Hong Hu Thn#Xut bn ln th 2#236485#Trnh by tng quan v cng tc x l n thit k ng dy ti in. Hng dn cc bc thi t k ng dy v x l bn v thit k trn my tnh: La chn tuyn ng dy v bi ton nh hng h cm, gii php cng ngh, ct v x, mng ct...#ng dy in#Thit k#Mai## 00897000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700460 00890050017001350050012001520190005001640820007001698080005001760080005001810090 01900186010000500205011001500210015007900225005001300304005001300317005001200330 01300070034202101690034902000080051802000090052602000090053502000220054403900050 0566#VV08.24197#VV08.24198#VV08.24199#Tuyn tp nghin cu khoa hc th dc th thao nm 2008#Trng Quc Uyn, T Hu Hiu, Phm B Dng..#Trng Quc Uyn#T Hu Hiu#Vi?t#796.44#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2008#^a479tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng H Th dc Th thao Bc Ninh#Phm B Dn g#Lu Chu Hng#L Vn Long#236486#Gii thiu kt qu nghin cu trong lnh vc q un l - l lun th dc th thao, gio dc th cht, hun luyn th thao v tm l - y sinh hc th dc th thao nm 2008#Th dc#Th thao#Khoa hc#Cng trnh nghin cu#VAnh## 00931000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200390003300300570 00720070034001290050016001630190005001790820007001848080005001910080005001960090 01900201010000500220011001500225015008100240001001100321013000700332021024600339 020000800585020000900593020001100602020001100613039000500624#VV08.24200#VV08.242 01#VV08.24202#Gio trnh th dc th thao trng hc#Sch dng cho sinh vin cao ng v i hc S phm TDTT#B.s.: L Vn Lm, Phm Xun Thnh#Phm Xun Thnh# Vi?t#796.44#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2008#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#L Vn Lm#236487# Vai tr, mc tiu v nhim v th dc th thao trng hc. Qu trnh, quy lut, nguyn tc v ni dung dy hc th dc th thao cng mt s phng php dy hc th dc th thao cng nh k hoch kim tra gi hc th dc th thao trong trn g hc#Th dc#Th thao#Trng hc#Gio trnh#VAnh## 00984000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200870003300300510 01200070020001710190005001910820010001968080005002060080005002110090019002160100 00500235011001500240015008400255001001500339013000700354021025400361020000800615 020000900623020002200632020000800654020001500662039000500677#VV08.24203#VV08.242 04#VV08.24205#Phng php ging dy v hng dn hc tp mn l lun v phng p hp th dc th thao#Sch dng cho ging vin v sinh vin i hc TDTT#ng Vn Triu b.s.#Vi?t#796.44071#^214#^aH.#^aTh dc Th thao#2008#^a507tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc th thao Bc Ninh# ng Vn Triu#236488#C s ca phng php dy hc mn l lun v phng php t h dc th thao. Cc phng php ch yu trong ging dy l lun v phng php th dc th thao. Hng dn h thng bi ging v phng php ging dy mn l l un v phng php th dc th thao#Th dc#Th thao#Phng php ging dy#L lu n#Sch gio vin#VAnh## 00855000000000301000450002600110000002600110001100200530002200700540007500500140 01290050013001430190005001560820004001618080005001650080005001700090018001750100 00500193011001500198005001700213001001400230013000700244021025400251020000400505 020000900509020000900518020000900527020001200536039000500548#VN08.08656#VN08.086 55#Sn xut v cng ngh bo qun, ch bin rau an ton#Trn Khc Phi (ch.b.), P hm M Linh, Nguyn Cng Hoan#Trn Khc Phi#Phm M Linh#Vi?t#635#^214#^aH.#^aV n ho dn tc#2008#^a231tr.^b21cm#Nguyn Cng Hoan#Trn Khc Phi#236489#Gii thi u qui trnh canh tc an ton vi mt s chng loi rau chnh trn c s cc ngh in cu ca cc c quan chuyn mn. Khi qut qu trnh sn xut rau v cht l ng rau xanh nc ta hin nay cng cc gii php cho pht trin bn vng rau an ton#Rau#Sn xut#Ch bin#Bo qun#Rau an ton#VAnh## 00427000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700130 00350140007000480190005000550820010000608080005000700080005000750090018000800100 00500098011001500103001001300118013000700131020001700138020000900155020000400164 039000500168#VN08.08660#VN08.08659#Tnh qu#Th#V Quc Hng#15000#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a108tr.^b19cm#V Quc Hng#236491#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#VAnh## 00417000000000241000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700180 00350190005000530820010000588080005000680080005000730090018000780100005000960110 01400101001001800115013000700133020001700140020000900157020000400166039000500170 #VN08.08662#VN08.08661#c vng#Th#Nguyn Trung Lit#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b19cm#Nguyn Trung Lit#236492#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#VAnh## 00415000000000241000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700160 00370190005000530820010000588080005000680080005000730090018000780100005000960110 01400101001001600115013000700131020001700138020000900155020000400164039000500168 #VN08.08663#VN08.08664#Hng xun#Th#Nguyn Ngc Tn#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2008#^a91tr.^b19cm#Nguyn Ngc Tn#236493#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#VAnh## 00427000000000253000450002600110000002600110001100200080002200300040003000700140 00340140007000480190005000550820010000608080005000700080005000750090018000800100 00500098011001400103001001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039000500168#VN08.08665#VN08.08666#Rng ca#Th#H ng Dng#14000#Vi?t#895.922 14#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a72tr.^b19cm#H ng Dng#236494#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu## 01087000000000349000450002600110000002600110001100200450002200300470006700700440 01140050007001580050015001650050018001800050016001980050016002140140008002300190 00500238082000400243808000500247008001800252009001400270010000500284011001500289 01500750030401300070037902102720038602000200065802000180067802000090069602000090 0705020001100714039001200725#VV08.23995#VV08.23996#Tuyn tp kt qu khoa hc v cng ngh 2008#K nim 30 nm ngy thnh lp vin (1978-2008)#L Sm, Nguyn V n Ln, Nguyn nh Vng..#L Sm#Nguyn Vn Ln#Nguyn nh Vng#Nguyn Hu Nh n#Nguyn Vn Sng#164800#Vi?t#627#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a 742tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Thu li Vit Nam. Vin Khoa hc Thu li m in Nam#236326#Bao gm cc bi nghin cu khoa hc v cc lnh vc khoa hc v c ng ngh 2008: Thu nng ci to t v mi trng, chnh tr sng - bo v b s ng, b bin, xy dng cng trnh, a cht nn mng - vt liu xy dng - cng ngh mi, vt liu mi trong xy dng thu li#Nghin cu khoa hc#K thut thu li#Xy dng#Vt liu#Mi trng#Phng Dung## 00736000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200350 00460070013000810140007000940190005001010820004001068080005001100080005001150090 01400120010000500134011001500139013000700154021019300161020001100354020001000365 020000900375020001400384020001100398020001300409039001200422#VV08.23997#VV08.239 99#VV08.23998#V nh Hng#Cng trnh o lu lng trong knh#V nh Hng#58000 #Vi?t#627#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a331tr.^b25cm#236327#Gii thiu cng tr nh o lu lng trn knh h dng p trn nh rng, thnh mng, nh nhn v mng vi nhng nguyn tc, cu trc, cng thc tnh lu lng, chnh xc v p hm vi p dng#Cng trnh#Tnh ton#Cu trc#Knh dn nc#Lng nc#o lu l ng#Phng Dung## 00916000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200450 00490030038000940070016001320140007001480190005001550820006001608080005001660080 01800171009001400189010000500203011001500208015007400223013000700297021025200304 020001300556020001500569020000900584020000900593039001200602#VV08.24000#VV08.240 02#VV08.24001#Nguyn Vn Hng#Gio trnh phng php s v Matlab ng dng#Dnh cho sinh vin cc ngnh k thut#Nguyn Vn Hng#27761#Vi?t#512.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a150tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Nng lm Tp. H Ch Minh#236328#Gii thiu v ton hc cao cp, ph ng php tnh v ng dng tnh mt s bi ton c th trong k thut nh: sai s, tnh gn ng, nghim thc ca mt phng trnh, ca o hm, tch phn, vi phn... v s dng Matlab gii cc bi ton k thut#Ton cao cp#Phng ph p s#ng dng#K thut#Phng Dung## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200200 00470030022000670070014000890140007001030190005001100820006001158080005001210080 01800126009001400144010000500158011001500163013000700178021023100185020000600416 020000900422020001100431020001000442020001000452039001200462#VV08.24003#VV08.240 04#VV08.24005#L Quang Hng#Cng ngh ht ging#Nguyn l v ng dng#L Quang H ng#35000#Vi?t#631.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2008#^a133tr.^b27cm#2 36329#Tm hiu qu trnh pht trin ca ngnh cng ngh ht ging. Gi tr cng lc ca ht v th nghim ny mm. X l v m hnh ho khng ny mm. Phng p hp ci thin cht lng ht trong sn xut v nh gi cht lng ht ging#X l#Sn xut#Cht lng#Cy trng#Ht ging#Phng Dung## 00796000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200270 00520070019000790140007000980190005001050820006001108080005001160080018001210090 01400139010000500153011001500158013000700173021033300180020001300513020001100526 039000500537#VV08.24006#VV08.24007#VV08.24008#Nguyn Th Ngc n#c cht hc v mi trng#Nguyn Th Ngc n#50000#Vi?t#571.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNng n ghip#2008#^a183tr.^b27cm#236330#Trnh by nhng nguyn tc c bn xy dng, nghin cu v c hc c nh hng n con ngi; Mt s khi nim c bn lin q uan n thut ng c cht hc v mi trng, c cht hc cng nghip, kim loi nng, khong sn, nm c, c cht hc trong mi trng nc, c t do thu h i sn, du - s c trn du - nhim du...#c cht hc#Mi trng#KVn## 00933000000000313000450002600110000002600110001100100120002200200920003400700430 01260190005001690820010001748080005001840080005001890090014001940100005002080110 01500213005001300228005001600241013000700257021027200264020000800536020000900544 020001900553020001100572020001100583020001100594020000900605039000500614#VV08.24 009#VV08.24010#Trn Vn n#Thng mi ho sn phm bn a: Hng i mi nhm xo i gim ngho cho min ni Vit Nam#Trn Vn n, T Xun Phc, Nguyn Tt Cn h#Vi?t#381.09597#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a204tr.^b21cm#T Xun Phc#Nguyn Tt Cnh#236331#Tng quan v min ni Vit Nam: iu kin t nhin, iu kin v n ho - x hi, sn xut nng, lm nghip, dch v cc tnh min ni v Sa Pa; Gii thiu hng i cho pht trin kinh t min ni Vit Nam bng cch tip cn th trng nng sn, hng ho, dch v, thuc...#Kinh t#Min ni#Xo i gim n gho#Th trng#Pht trin#Thng mi#Vit Nam#KVn## 00573000000000241000450002600110000002600110001100100150002200200220003700700150 00590190005000740820006000798080005000850080005000900090014000950100005001090110 02900114013000700143021015500150020000800305020000400313020000900317039000500326 #VV08.24011#VV08.24012#Nguyn Th Nh#Su hi mng tre trc#Nguyn Th Nh#Vi?t# 634.9#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a100tr., 8tr. nh mu^b21cm#236332#Gii thi u chi tit cc loi vi voi, cc loi ngi m hi mng, ngi cun l, ngi sng ... rui, b cnh cng, b xt, rp hi mng v thn cnh tre na#Su hi#Tre#M ng tre#KVn## 00619000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200150003800700160 00530140007000690190005000760820008000818080005000890080005000940090014000990100 00500113011001400118015004700132013000700179021015900186020001000345039000500355 020000500360#VN08.08575#VN08.08576#Nguyn Ln Hng#Ngh nui nhm#Nguyn Ln Hn g#10000#Vi?t#636.935#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a48tr.^b19cm#TTS ghi: Chn g trnh "100 ngh cho nng dn"#236336#Trnh by ngh nui nhm, gi tr kinh t ca con nhm, c im sinh hc ca nhm; k thut nui nhm: chung tri, con ging, thc n, chm sc, sinh sn...#Chn nui#KVn#Nhm## 00619000000000205000450002600110000002600110001100200500002201900050007208200060 00778080005000830080005000880090014000930100005001070110014001120130007001260210 25600133020001000389020000900399039000500408#VV08.24013#VV08.24014#S tay hng dn chn nui ln tht trong nng h#Vi?t#636.4#^214#^aH.#^aNng nghip#2008#^a6 8tr.^b21cm#236333#Thc trng chung v chn nui ln tht trong nng h vng min ni pha Bc; Gii thiu mt s ging ln nui tht trong nng h; k thut ch n ln lai nui tht, xy dng chung nui, thc n, nc ung, v sinh, chm sc , nguyn nhn gy bnh cho ln...#Chn nui#Ln tht#KVn## 01090000000000337000450002600110000002600110001100200350002200300210005702900310 00780070071001090190005001800820011001858080005001960080005002010090014002060100 00500220011001500225015008500240005001500325005001500340005001300355005001800368 00500180038601300070040402102990041102000090071002000110071902000080073002000090 0738039000500747#VV08.24015#VV08.24016#Chnh sch ngnh Thu sn Vit Nam#Tuyn tp nghin cu#Fisheries policies of Viet Nam#Trn Huy Cng, Nguyn Chu Hi, Tr n Th Nga... ; Nguyn Chu Hi ch.b.#Vi?t#338.309597#^214#^aH.#^aNng nghip#200 8#^a298tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Kinh t v Quy hoch Thu sn#Trn Huy Cng#Nguyn Chu Hi#Trn Th Nga#Nguyn Thanh T ng#Nguyn Xun Trnh#236334#Gm cc kt qu nghin cu, tng lun, phng php, ng dng mi ... v chnh sch ngnh thu sn Vit Nam: bo v v pht trin rn g ngp mn, gii php tng hp pht trin bn vng ngh nui nghu Bn Tre, Tr Vinh, phng php xy dng nh mc chi ph lp qui hoch tng th ngnh thu sn...#Thu sn#Chnh sch#Kinh t#Vit Nam#KVn## 00827000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200240003700700640 00610140007001250190005001320820004001378080005001410080005001460090014001510100 00500165011001500170006001800185006002300203012004100226013000700267021020500274 020000900479020000800488020000400496020000400500020000400504039000500508#VN08.08 573#VN08.08574#Dixie, Grahame#Marketing rau, hoa, qu#Grahame Dixie ; Dch: Phan Th Gic Tm, Nguyn Th Bch Phng#34500#Vi?t#381#^214#^aH.#^aNng nghip#20 08#^a168tr.^b27cm#Phan Th Gic Tm#Nguyn Th Bch Phng#Sch hng dn Market ing cho khuyn nng#236335#Gii thiu marketing rau, hoa, qu; cc tnh hung m rng marketing thnh cng, gip cc nng dn tm hiu th trng, cch sn xut , x l sau thu hoch, ci thin cc hot ng tip th rau - hoa - qu#Tip th #Kinh t#Rau#Hoa#Qu#KVn## 00475000000000241000450002600110000000200480001100700260005900600150008501400070 01000190005001070820004001128080005001160080005001210090011001260100005001370110 01400142012002800156013000700184020000700191020001600198020001100214039000800225 #VV08.24206#Th nghim trm ln bin i - V p cng cha#B.s.: Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#743#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a66tr.^b20cm#Tha y i trang phc, t mu#236495#T mu#Qun o n gii#Sch tranh#Hng H## 00474000000000241000450002600110000000200470001100700260005800600150008401400070 00990190005001060820004001118080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141012002800155013000700183020000700190020001600197020001100213039000800224 #VV08.24207#Th nghim trm ln bin i - V p thin s#B.s.: Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#743#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a66tr.^b20cm#Thay i trang phc, t mu#236496#T mu#Qun o n gii#Sch tranh#Hng H## 00477000000000241000450002600110000000200500001100700260006100600150008701400070 01020190005001090820004001148080005001180080005001230090011001280100005001390110 01400144012002800158013000700186020000700193020001600200020001100216039000800227 #VV08.24208#Th nghim trm ln bin i - V p thi thng#B.s.: Dng Minh H o dch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#743#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a66tr.^b20cm#T hay i trang phc, t mu#236497#T mu#Qun o n gii#Sch tranh#Hng H## 00473000000000241000450002600110000000200460001100700260005700600150008301400070 00980190005001050820004001108080005001140080005001190090011001240100005001350110 01400140012002800154013000700182020000700189020001600196020001100212039000800223 #VV08.24209#Th nghim trm ln bin i - V p tim n#B.s.: Dng Minh Ho d ch#Dng Minh Ho#14000#Vi?t#743#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a66tr.^b20cm#Thay i trang phc, t mu#236498#T mu#Qun o n gii#Sch tranh#Hng H## 00653000000000289000450002600110000002600110001100200520002200300670007400700490 01410050021001900050014002110140006002250190005002310820007002368080005002430080 00500248009001100253010000500264011001400269013000700283020001300290020001700303 020000900320020001300329020001300342039000800355#VV08.24210#VV08.24211#Nh ton hc - ngi tri thc yu nc T Quang Bu#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: o Xun Phc#N guyn Th Thu Hng#o Xun Phc#7000#Vi?t#510.92#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a 39tr.^b21cm#236499#Nh ton hc#Truyn danh nhn#Vit Nam#Truyn tranh#T Quang Bu#Hng H## 00575000000000277000450002600110000002600110001100200160002200300670003800700400 01050050016001450050010001610140006001710190005001770820009001828080005001910080 00500196009001100201010000500212011001400217013000700231020001500238020001400253 020000900267020001300276039000800289#VV08.24212#VV08.24213#N thn Kim Quy#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Triu Lo ng ; Tranh: Phm Tun#on Triu Long#Phm Tun#5500#Vi?t#959.7012#^214#^aH.#^a Gio dc#2008#^a27tr.^b21cm#236500#Lch s c i#Truyn thuyt#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00686000000000301000450002600110000002600110001100200350002200300670005700700480 01240050018001720050016001900140006002060190005002120820009002178080005002260080 00500231009001100236010000500247011001400252013000700266020001800273020000700291 020001500298020000900313020004100322020001300363039000800376#VV08.24214#VV08.242 15#Nguyn phi Lan ph vua gip nc#Cuc thi bin son truyn tranh lch s th eo SGK lch s hin hnh#Li: V Lng M Hong ; Tranh: Lng Quc Hip#V Ln g M Hong#Lng Quc Hip#6000#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr. ^b21cm#236501#Lch s trung i#Nh L#Truyn lch s#Vit Nam#L Lan, Hong p hi, 1044-1117, Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00396000000000229000450002600110000000200200001100300130003100700080004400500080 00520190005000600820009000658080005000740080005000790090011000840100005000950110 01400100013000700114020001800121020000900139020001300148039000500161#VV08.24731# T quy tp lm vn#Tranh truyn#o Hi#o Hi#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a36tr.^b21cm#236740#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00636000000000289000450002600110000002600110001100200360002200300670005800700460 01250050021001710050011001920140006002030190005002090820009002148080005002230080 00500228009001100233010000500244011001400249013000700263020001500270020001500285 020000900300020001300309020001600322039000800338#VV08.24216#VV08.24217#Triu Th Trinh - n tng anh hng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Vit Thanh#Nguyn Th Thu Hng #Vit Thanh#5500#Vi?t#959.7013#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b21cm#236502#L ch s c i#Truyn lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Triu Th Trinh#Hng H## 00580000000000277000450002600110000002600110001100200210002200300670004300700400 01100050016001500050010001660140006001760190005001820820009001878080005001960080 00500201009001100206010000500217011001400222013000700236020001500243020001400258 020000900272020001300281039000800294#VV08.24218#VV08.24219#M Chu - Trng Thu# Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Tri u Long ; Tranh: Phm Tun#on Triu Long#Phm Tun#6000#Vi?t#959.7012#^214#^a H.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b21cm#236503#Lch s c i#Truyn thuyt#Vit Nam#Tr uyn tranh#Hng H## 00603000000000277000450002600110000000200270001100300130003800700640005100600120 01150190005001270820006001328080005001380080005001430090011001480100005001590110 01400164005001500178006001500193013000700208021005300215020002100268020001300289 020000300302020001500305039000500320#VV08.24730#Ti sao chng ta ni da g#Truy n tranh#Li: Carmen Gil ; Minh ho: Raquel Garca ; Nguyn M Vinh dch#Gil, Car men#Vi?t#612.7#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b21cm#Garca, Raquel#Nguyn M Vinh#236739#Gii thiu hin tng ni da g cho cc em thiu nhi#Khoa hc thng thc#C th ngi#Da#Sch thiu nhi#Thu## 00666000000000301000450002600110000002600110001100200220002200300670004400700570 01110050021001680140006001890190005001950820009002008080005002090080005002140090 01100219010000500230011001400235013000700249005002200256020001800278020001100296 020001500307020000900322020001300331020001200344039000800356#VV08.24220#VV08.242 21#Thn ng Cao B Qut#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Thu Hng#5500#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b21cm#236504#Nh m ho s V. Comics#Lch s trung i#Nh Nguyn#Truyn lch s#Vit Nam#Truyn t ranh#Cao B Qut#Hng H## 00728000000000301000450002600110000002600110001100200250002200300670004700700590 01140050023001730140006001960190005002020820009002078080005002160080005002210090 01100226010000500237011001400242005002200256013000700278020001700285020002300302 020001500325020000900340020005600349020001300405039000800418#VV08.24222#VV08.242 23#Anh hng Nguyn Quc Tr#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lc h s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nhm ho s V. Comics#Nguyn Th Hng Giang#6000#Vi?t#959.7041#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b21cm#Nh m ho s V. Comics#236505#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Truyn lch s #Vit Nam#Nguyn Quc Tr, Anh hng qun i, 1921-1983, Vit Nam#Truyn tranh#H ng H## 00720000000000301000450002600110000002600110001100200600002200300670008200700460 01490050016001950050016002110140006002270190005002330820010002388080005002480080 00500253009001100258010000500269011001400274013000700288020001800295020000700313 020001500320020000900335020005300344020001300397039000800410#VV08.24225#VV08.242 24#Thoi Ngc Hu - ngi c cng khai ph vng t phng Nam#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#5500#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^ aGio dc#2008#^a27tr.^b21cm#236506#Lch s trung i#Nh L#Truyn lch s#Vit Nam#Nguyn Vn Thoi, Cng trnh s, 1762-1829, Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00822000000000301000450002600110000002600110001100200550002200700480007700600100 01250140007001350190005001420820007001478080005001540080005001590090011001640100 00500175011001400180019000500194006001100199001001900210013000700229021023500236 020000800471020001200479020000800491020001500499039000600514#VV08.24700#VV08.247 01#Bn c mun lm vic trong lnh vc du lch v l hnh#Margaret McAlpine ; D ch: Vit Long, Tun Trnh#Vit Long#25000#Vi?t#910.23#^214#^aH.#^aKim ng#2008 #^a60tr.^b24cm#Dch#Tun Trnh#McAlpine, Margaret#236720#Tm hiu cch thc lm vic trong ngnh du lch v l hnh nh tip vin hng khng, hng dn vin du lch v gii thch mi ngh i hi nhng g. Nhiu nhim v c lit k cng v i cc k nng cn c v nhng im hay d ca ngh#Du lch#Ngh nghip#K nng# Sch thiu nhi#Hng## 00685000000000313000450002600110000002600110001100200400002200300670006200700540 01290050016001830050007001990140006002060190005002120820010002178080005002270080 00500232009001100237010000500248011001400253005001600267013000700283020001800290 020000700308020000900315020001300324020001500337020001100352039000800363#VV08.24 226#VV08.24227#o Duy T - ngi chn tru c ch ln#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Triu Long, Tr My ; Tranh: Nguyn ng Hi#on Triu Long#Tr My#7500#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio dc #2008#^a43tr.^b21cm#Nguyn ng Hi#236507#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#Tru yn tranh#Truyn lch s#o Duy T#Hng H## 00676000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300670006000700410 01270050015001680050012001830140006001950190005002010820009002068080005002150080 00500220009001100225010000500236011001400241013000700255020001800262020000700280 020000900287020004200296020001300338020001500351039000800366#VV08.24228#VV08.242 29#Nguyn Trc - Lng quc Trng nguyn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Phm Ngc Hng ; Tranh: T Lan Hnh#Phm Ngc H ng#T Lan Hnh#6000#Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b21cm#2365 08#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#Nguyn Trc, Danh s, 1417-1473, Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00652000000000277000450002600110000002600110001100200540002200700410007600600150 01170140007001320190005001390820006001448080005001500080005001550090011001600100 00500171011001400176019000500190001001900195013000700214021011000221020001800331 020001200349020000700361039000600368#VV08.24702#VV08.24703#Bn c mun lm vic trong lnh vc chm sc sc kho#Margaret McAlpine ; Dch: Nguyn L Ton#Nguyn L Ton#25000#Vi?t#610.6#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a60tr.^b24cm#Dch#McAlpine , Margaret#236721#Gii thiu 7 ngh khc nhau nh nha s, bc s v bc s nhn khoa... m t tnh cht cng vic ca tng ngh#Chm sc sc kho#Ngh nghip#B c s#Hng## 00635000000000289000450002600110000002600110001100200240002200300670004600700400 01130050016001530050010001690140006001790190005001850820009001908080005001990080 00500204009001100209010000500220011001400225013000700239020001500246020000900261 020003900270020001300309020001500322039000800337#VV08.24230#VV08.24231#Cao L x y thnh C Loa#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hn h#Li: on Triu Long ; Tranh: Phm Tun#on Triu Long#Phm Tun#5500#Vi?t#9 59.7012#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b21cm#236509#Lch s c i#Vit Nam#C ao L, Danh tng, ?-179TCN, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00609000000000289000450002600110000002600110001100200280002200300670005000700390 01170050015001560050010001710140006001810190005001870820009001928080005002010080 00500206009001100211010000500222011001400227013000700241020001500248020000900263 020001300272020001500285020001100300039000800311#VV08.24232#VV08.24233#B Ci i vng Phng Hng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Hu Tm ; Tranh: Phm Tun#Nguyn Hu Tm#Phm Tun#7000#Vi?t #959.7013#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a39tr.^b21cm#236510#Lch s c i#Vit Nam #Truyn tranh#Truyn lch s#Phng Hng#Hng H## 00639000000000301000450002600110000002600110001100200380002200300670006000700380 01270050012001650050012001770140006001890190005001950820009002008080005002090080 00500214009001100219010000500230011001400235013000700249020001800256020000700274 020000900281020001300290020001500303020001100318039000800329#VV08.24234#VV08.242 35#Vua L Thi T v Thng Long vn thu#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Giang H V ; Tranh: H Vnh Ph#Giang H V#H Vnh Ph#7500#Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a43tr.^b21cm#236511#Lc h s trung i#Nh L#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#L Thi T#Hng H## 00716000000000301000450002600110000002600110001100200340002200300670005600700550 01230050019001780140006001970190005002030820009002088080005002170080005002220090 01100227010000500238011001400243005002200257013000700279020001800286020000900304 020000900313020005600322020001300378020001500391039000800406#VV08.24236#VV08.242 37#Trn Quc Ton - tui nh ch ln#Cuc thi bin son truyn tranh lch s the o SGK lch s hin hnh#Li: on Th Minh Chu ; Tranh: Nhm ho s V. Comics# on Th Minh Chu#6500#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a35tr.^b21cm#Nh m ho s V. Comics#236512#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam#Trn Quc Ton, A nh hng thiu nhi, 1267-1285, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00768000000000313000450002600110000002600110001100200380002200300670006000700680 01270050021001950050015002160140006002310190005002370820009002428080005002510080 00500256009001100261010000500272011001400277005001700291013000700308020001700315 020002300332020000900355020005400364020001300418020001500431039000800446#VV08.24 238#VV08.24239#Kim ng - chin s lin lc tr tui#Cuc thi bin son truyn t ranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: L Ph c Quang, Nguyn Hong Ph#Nguyn Th Thu Hng#L Phc Quang#6500#Vi?t#959.7 032#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a35tr.^b21cm#Nguyn Hong Ph#236513#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Nng Vn Dn, Anh hng thiu nhi, 1928-1943 , Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00693000000000301000450002600110000002600110001100200490002200300670007100700570 01380050021001950140006002160190005002220820009002278080005002360080005002410090 01100246010000500257011001400262005002200276013000700298020001100305020001300316 020000900329020001300338020001700351020001500368039000800383#VV08.24240#VV08.242 41#Xi-n-cp-xki - ngi m ng chinh phc v tr#Cuc thi bin son truyn tr anh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nhm h o s V. Comics#Nguyn Th Thu Hng#6500#Vi?t#523.1092#^214#^aH.#^aGio dc#20 08#^a35tr.^b21cm#Nhm ho s V. Comics#236514#V tr hc#Nh khoa hc#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn danh nhn#Xincpxki, K.#Hng H## 00548000000000265000450002600110000000200210001100700700003200500200010201400070 01220190005001290820009001348080005001430080005001480090011001530100005001640110 01400169005001600183005001800199005001200217013000700229020001800236020000900254 020001300263039000600276#VV08.24704#Cng lm bn tt nh#Tranh, li: Dng Ngc T Qunh, Nguyn Th Linh, Phm Trng Thanh..#Dng Ngc T Qunh#25000#Vi?t#8 95.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a83tr.^b24cm#Nguyn Th Linh#Phm Trng Than h#V Ngc Anh#236722#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00667000000000289000450002600110000002600110001100200290002200300670005100700650 01180050021001830050016002040140006002200190005002260820009002318080005002400080 00500245009001100250010000500261011001400266005001300280013000700293020001800300 020000900318020000900327020003300336039000800369#VV08.24242#VV08.24243#Yt Kiu - knh ng t Vit#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Nguyn c Kin, u Vn Hiu#Nguyn T h Thu Hng#Nguyn c Kin#5500#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a27t r.^b21cm#u Vn Hiu#236515#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam#Yt Kiu, Danh tng,?, Vit Nam#Hng H## 00582000000000289000450002600110000002600110001100200180002200300670004000700310 01070050007001380050010001450140006001550190005001610820009001668080005001750080 00500180009001100185010000500196011001400201013000700215020001800222020000700240 020000900247020001300256020001500269039000800284#VV08.24244#VV08.24245#Lam Sn d y ngha#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Vn ; Tranh: Phm Tun#L Vn#Phm Tun#9000#Vi?t#959.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a55tr.^b21cm#236516#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#Truyn tranh#Tr uyn lch s#Hng H## 00596000000000277000450002600110000002600110001100200270002200300670004900700450 01160050021001610050010001820140006001920190005001980820009002038080005002120080 00500217009001100222010000500233011001400238013000700252020001500259020000900274 020001300283020001400296039000800310#VV08.24246#VV08.24247#S tch l hi Ch ng T#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Ng uyn Th Thu Hng ; Tranh: Phm Tun#Nguyn Th Thu Hng#Phm Tun#6000#Vi?t# 959.7012#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a32tr.^b21cm#236517#Lch s c i#Vit Nam# Truyn tranh#Truyn thuyt#Hng H## 00738000000000301000450002600110000002600110001100200610002200300670008300700460 01500050016001960050016002120140006002280190005002340820010002398080005002490080 00500254009001100259010000500270011001400275013000700289020001700296020002100313 020000900334020005700343020001300400020001500413039000800428#VV08.24248#VV08.242 49#Anh hng Nguyn Phan Vinh v con ng huyn thoi trn bin#Cuc thi bin so n truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#Trn Tch Thnh#Nguyn ng Hi#6500#Vi?t#959.70433#^214#^aH.# ^aGio dc#2008#^a35tr.^b21cm#236518#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Nguyn Phan Vinh, Anh hng qun i, 1933-1968, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00672000000000301000450002600110000002600110001100200230002200300670004500700400 01120050016001520050010001680140006001780190005001840820010001898080005001990080 00500204009001100209010000500220011001400225013000700239020001800246020000700264 020000900271020005400280020001300334020001500347039000800362#VV08.24250#VV08.242 51#Qun he Nguyn Hu Cu#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Triu Long ; Tranh: L Phng#on Triu Long#L Phng#7 000#Vi?t#959.70272#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a39tr.^b21cm#236519#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#Nguyn Hu Cu, Th lnh ngha qun, ?-1751, Vit Nam#Truy n tranh#Truyn lch s#Hng H## 00629000000000301000450002600110000002600110001100200260002200300670004800700370 01150050013001520050010001650140006001750190005001810820009001868080005001950080 00500200009001100205010000500216011001400221013000700235020001800242020000700260 020000900267020001300276020001500289020001500304039000800319#VV08.24252#VV08.242 53#Danh tng L Thng Kit#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK l ch s hin hnh#Li: m Huy ng ; Tranh: Phm Tun#m Huy ng#Phm Tun#8500 #Vi?t#959.7023#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a51tr.^b21cm#236520#Lch s trung i #Nh L#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#L Thng Kit#Hng H## 00649000000000289000450002600110000002600110001100200290002200300670005100700490 01180050023001670050012001900140006002020190005002080820009002138080005002220080 00500227009001100232010000500243011001400248013000700262020001600269020002300285 020001300308020001500321020001500336039000800351#VV08.24254#VV08.24255#Nh yu n c Phan Chu Trinh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: T Lan Hnh#Nguyn Th Hng Giang#T Lan Hnh#7000#Vi?t#959.7031#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a39tr.^b21cm#236521#L ch s cn i#Khng chin chng Php#Truyn tranh#Truyn lch s#Phan Chu Trinh# Hng H## 00661000000000301000450002600110000002600110001100200420002200300670006400700450 01310050015001760050016001910140006002070190005002130820009002188080005002270080 00500232009001100237010000500248011001400253013000700267020001800274020000900292 020000900301020001300310020001500323020001300338039000800351#VV08.24256#VV08.242 57#Phm Ng Lo ngi an st m lo vic nc#Cuc thi bin son truyn tranh lc h s theo SGK lch s hin hnh#Li: Phan Th Quyn ; Tranh: Nguyn ng Hi#Pha n Th Quyn#Nguyn ng Hi#7000#Vi?t#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a39tr .^b21cm#236522#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#P hm Ng Lo#Hng H## 00626000000000301000450002600110000002600110001100200120002200300670003400700390 01010050015001400050010001550140006001650190005001710820009001768080005001850080 00500190009001100195010000500206011001400211013000700225020001600232020002300248 020000900271020001300280020001500293020000800308039000800316#VV08.24258#VV08.242 59#Vua Duy Tn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hn h#Li: Lng Minh Thu ; Tranh: L Phng#Lng Minh Thu#L Phng#7000#Vi?t#959 .7029#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a39tr.^b21cm#236523#Lch s cn i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Duy Tn#Hng H## 00738000000000301000450002600110000002600110001100200360002200300670005800700550 01250050019001800140006001990190005002050820011002108080005002210080005002260090 01100231010000500242011001400247005002200261013000700283020001700290020002100307 020000900328020006300337020001300400020001500413039000800428#VV08.24260#VV08.242 61#ng Thu Trm - n bc s anh hng#Cuc thi bin son truyn tranh lch s t heo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Minh Chu ; Tranh: Nhm ho s V. Comics #on Th Minh Chu#5500#Vi?t#959.704332#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b21c m#Nhm ho s V. Comics#236524#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam# ng Thu Trm, Bc s, anh hng qun i, 1942-1970, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00560000000000289000450002600110000002600110001100200340002200700330005600500160 00890050016001050140007001210190005001280820006001338080005001390080018001440090 01100162010000500173011001400178012001400192013000700206020001100213020000600224 020000800230020001200238020001400250039000600264#VV08.24545#VV08.24544#40 b trc nghim ting Vit 5#Ng V Thu Hng, Phm Thnh Cng#Ng V Thu Hng#Phm T hnh Cng#20000#Vi?t#372.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a97tr.^b24cm #Bn ng hnh#236645#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00548000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700330005000500160 00830050016000990120014001150140007001290190005001360820006001418080005001470080 01800152009001100170010000500181011001400186013000700200020000500207020000600212 020000800218020001200226020001400238039000600252#VV08.24546#VV08.24547#40 b trc nghim ton 5#Ng V Thu Hng, Phm Thnh Cng#Ng V Thu Hng#Phm Thnh C ng#Bn ng hnh#15000#Vi?t#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a71t r.^b24cm#236646#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00526000000000277000450002600110000000200260001100700470003700500170008400500140 01010050014001150140007001290190005001360820007001418080005001480080005001530090 01100158010000500169011001400174013000700188020000700195020000600202020000800208 020001200216020001400228039000600242#VV08.24361#n tp kin thc a l 6#Nguyn Vit Hng, Bi Bch Ngc, Ph Cng Vit#Nguyn Vit Hng#Bi Bch Ngc#Ph Cng Vit#14000#Vi?t#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a92tr.^b24cm#236570#a l#L p 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00620000000000301000450002600110000002600110001100200410002200700640006300500140 01270050023001410050009001640050018001730140007001910190005001980820008002038080 00500211008000500216009001100221010000500232011001500237013000700252004001800259 020000700277020000600284020000800290020001400298039000600312#VV08.24362#VV08.243 63#Hng dn lm bi tp v n tp vt l 6#B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Th Phng Hng, V Quang..#Bi Gia Thnh#Nguyn Th Phng Hng#V Quang#Trnh Th Hi Yn#14500#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a112tr.^b24cm#236571# Ti bn ln th 4#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00614000000000301000450002600110000002600110001100200410002200700610006300500140 01240050017001380050012001550050018001670140007001850190005001920820008001978080 00500205008000500210009001100215010000500226011001500231004001800246013000700264 020000700271020000600278020000800284020001400292039000600306#VV08.24365#VV08.243 64#Hng dn lm bi tp v n tp vt l 8#B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng T in Khang, V Trng R..#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th H i Yn#14000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a108tr.^b24cm#Ti bn ln t h 1#236572#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00765000000000313000450002600110000002600110001100200370002200300670005900700680 01260050021001940050017002150140006002320190005002380820009002438080005002520080 00500257009001100262010000500273011001400278005001500292013000700307020001600314 020002300330020000900353020005300362020001300415020001500428039000800443#VV08.24 262#VV08.24263#Bnh Ty i nguyn soi Trng nh#Cuc thi bin son truyn tr anh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: Phng Minh Giang, Nguyn Thu Hu#Nguyn Th Thu Hng#Phng Minh Giang#6500#Vi?t#959. 7029#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a35tr.^b21cm#Nguyn Thu Hu#236525#Lch s cn i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Trng nh, Danh s nh Nguyn, 1820-1864, V it Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H## 00519000000000277000450002600110000002600110001100200430002200300230006500700140 00880050014001020140007001160190005001230820009001288080005001370080005001420090 01100147010000500158011001500163013000700178020000900185020000700194020000800201 020001200209020001400221039000600235#VV08.24366#VV08.24367#Trng tm kin thc v bi tp hnh hc 10#T lun v trc nghim#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#36000# Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a251tr.^b24cm#236573#Hnh hc#Lp 10#B i tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00767000000000313000450002600110000002600110001100200460002200300670006800700510 01350050021001860050016002070140006002230190005002290820009002348080005002430080 00500248009001100253010000500264011001400269013000700283020001700290020002300307 020002100330020000900351020001300360020001500373020005700388039000800445#VV08.24 266#VV08.24267#Nguyn Vit Xun - nhm thng qun th m bn#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Thu Hng ; Tran h: Nguyn c Kin#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn c Kin#6000#Vi?t#959.7043#^214 #^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b21cm#236527#Lch s hin i#Khng chin chng Ph p#Khng chin chng M#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Nguyn Vit Xun, A nh hng qun i, 1934-1964, Vit Nam#Hng H## 00591000000000289000450002600110000000200390001100700640005000500150011400500160 01290050017001450140007001620190005001690820008001748080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208013000700223020001800230020000700248020000800255 020000800263020001000271020001400281039000600295#VV08.24368#Bi tp thc hnh gi o dc cng dn 11#B.s.: Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Thu Hoi, Nguyn Thu Ng n#Trn Vn Thng#Nguyn Thu Hoi#Nguyn Thu Ngn#17000#Vi?t#320.076#^214#^aH. #^aGio dc#2008#^a112tr.^b24cm#236574#Gio dc cng dn#Lp 11#Bi tp#Kinh t# Chnh tr#Sch c thm#PDung## 00642000000000289000450002600110000002600110001100200470002200300670006900700320 01360050008001680050010001760140006001860190005001920820009001978080005002060080 00500211009001100216010000500227011001400232013000700246020001500253020000900268 020003900277020001300316020001500329039000800344#VV08.24264#VV08.24265#Triu Vi t Vng - ngi anh hng m D Trch#Cuc thi bin son truyn tranh lch s th eo SGK lch s hin hnh#Li: Chu Huy ; Tranh: Phm Tun#Chu Huy#Phm Tun#5500 #Vi?t#959.7013#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a27tr.^b21cm#236526#Lch s c i#Vi t Nam#Triu Quang Phc, Vua, ?-571, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hng H ## 00646000000000301000450002600110000002600110001100200320002200300290005400700690 00830050015001520050019001670050017001860050018002030140007002210190005002280820 00700233808000500240008000500245009001100250010000500261011001500266013000700281 020000900288020000700297020002000304020001400324039000600338#VV08.24369#VV08.243 70#Cu hi trc nghim sinh hc 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#B.s.: Trn Ngc Danh (ch.b.), Li Th Phng nh, Phm Phng Bnh..#Trn Ngc Danh#Li Th Ph ng nh#Phm Phng Bnh#Trn Th Ngc Hi#21500#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio d c#2008#^a172tr.^b24cm#236575#Sinh hc#Lp 11#Cu hi trc nghim#Sch c thm#P Dung## 00601000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200420 00480070046000900060012001360060011001480140007001590190005001660820004001718080 00500175008001800180009001100198010000500209011001500214012001500229013000700244 019000900251020001700260020000400277020001200281039000600293#VV08.24549#VV08.245 50#VV08.24551#Hopkins, Cathy#B mt nhng "m t tp" ca t c nng#Cathy Hop kins ; Dch: Qunh Thng, Vnh Thng#Qunh Thng#Vnh Thng#34000#Vi?t#823#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a209tr.^b20cm#Cp b cp bn#236648#Dch Anh #Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Hng## 00545000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200190 00480070031000670060010000980140007001080190005001150820004001208080005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012002200178019000900200013000700209 020001700216020000400233020001200237039000600249#VV08.24552#VV08.24553#VV08.2455 4#Hopkins, Cathy#Cng cha nhc pop#Cathy Hopkins ; Minh Ngc dch#Minh Ngc#350 00#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a213tr.^b20cm#Thch, ha, h n, tht#Dch Anh#236649#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Hng## 00653000000000289000450002600110000000200080001100700680001900500140008701900050 01010820007001068080005001130080005001180090011001230100005001340110014001390050 01300153005001500166006000900181013000700190012003200197021008000229020002100309 020000900330020000400339020001500343039000500358#VV08.24705#Mo con#Lisa Magloff ; Minh ho: Sonia Moore, Mary Sandberg ; Huy Ton dch#Magloff, Lisa#Vi?t#599.7 5#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a24tr.^b24cm#Moore, Sonia#Sandberg, Mary#Huy Ton#2 36723#Hy xem ti ln ln nh th no#Gii thiu c im, qu trnh pht trin tm sinh l v cuc sng ca loi mo#Khoa hc thng thc#ng vt#Mo#Sch thi u nhi#Thu## 00613000000000277000450002600110000000200080001100700540001900500140007301900050 00870820007000928080005000990080005001040090011001090100005001200110014001250050 01300139006001000152012003200162013000700194021008000201020002100281020000900302 020000400311020001500315039000500330#VV08.24706#Ch con#Lisa Magloff ; Minh ho: Sonia Moore ; Tng Anh dch#Magloff, Lisa#Vi?t#599.77#^214#^aH.#^aKim ng#200 8#^a24tr.^b24cm#Moore, Sonia#Tng Anh#Hy xem ti ln ln nh th no#236724#Gi i thiu c im, qu trnh pht trin tm sinh l v cuc sng ca loi ch#Kh oa hc thng thc#ng vt#Ch#Sch thiu nhi#Thu## 00698000000000313000450002600110000002600110001100200250002200700260004700500160 00730190005000890820015000948080005001090080005001140090011001190100005001300110 01400135001000900149013000700158012003200165021011000197020001400307020000900321 020000900330020001100339020000600350020000800356020001500364039000500379#VV08.24 707#VV08.24708#Vn quc gia Hong Lin#Bi Vit, Nguyn Th Hng#Nguyn Th Hn g#Vi?t#333.7509597167#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a27tr.^b21cm#Bi Vit#236725#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu vn quc gia Hong Lin. iu kin t nhin, h ng vt v thc vt ca vn quc gia Hong Lin#Vn quc gia#ng v t#Thc vt#Hong Lin#Sa Pa#Lo Cai#Sch thiu nhi#Thu## 00582000000000241000450000200170000000700140001701400070003101900050003808200100 00438080005000530080005000580090011000630100005000740110015000790010014000940130 00700108021017200115020000400287020001700291020001600308020000800324039000800332 #Ch qu Vit Nam#Trn Gia Linh#13100#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aGio dc#2008# ^a124tr.^b20cm#Trn Gia Linh#236531#Trnh by v c trng vn ho ca ch xa ng bng, trung du, min ni v min bin. Su tm v gii thiu v mt s ch qu xa nh: ch Bi, ch Chung, ch Din...#Ch#Vn hc dn gian#Vn ho ln g x#Ch qu#Hng H## 00550000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200240 00480070031000720060010001030140007001130190005001200820004001258080005001290080 01800134009001100152010000500163011001500168012002200183019000900205013000700214 020001700221020000400238020001200242039000600254#VV08.24555#VV08.24556#VV08.2455 7#Hopkins, Cathy#Ngi sao v k ht thi#Cathy Hopkins ; Minh Ngc dch#Minh Ng c#34000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a205tr.^b20cm#Thch, h a, hn, tht#Dch Anh#236650#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Hng## 00593000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200200003302900260 00530070029000790140006001080190005001140820006001198080005001250080005001300090 01100135010000500146011001400151001002300165013000700188012002800195021005800223 020001000281020001600291039000800307#VV08.24276#VV08.24278#VV08.24277#English mo dal verbs#V t tnh thi ting Anh#V Quc Anh Trng Sn ch.b.#9000#Vi?t#428. 2#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a95tr.^b20cm#V Quc Anh Trng Sn#236532#T sch Ngoi ng chuyn #Gii thiu cc loi v t tnh thi v cch s dng chng#Ti ng Anh#V t hnh thi#Hng H## 00696000000000313000450002600110000002600110001100200210002200700290004300500190 00720190005000910820014000968080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136001000900150012003200159013000700191021010200198020001400300020000900314 020000900323020001300332020000700345020001000352020001500362039000500377#VV08.24 709#VV08.24710#Vn quc gia Ct B#Bi Vit, Nguyn Phin Ngung#Nguyn Phin Ng ung#Vi?t#333.750959735#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a27tr.^b21cm#Bi Vit#T sch Thin nhin t nc ta#236726#Gii thiu vn quc gia Ct B. iu kin t nhi n, h ng vt v thc vt ca vn quc gia Ct B#Vn quc gia#ng vt#Thc vt#H sinh thi#Ct B#Hi Phng#Sch thiu nhi#Thu## 00560000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200340 00480070031000820060010001130140007001230190005001300820004001358080005001390080 01800144009001100162010000500173011001500178012002200193019000900215013000700224 020001700231020000400248020001200252039000600264#VV08.24558#VV08.24559#VV08.2456 0#Hopkins, Cathy#Ni di v hi v s tht b bng#Cathy Hopkins ; Minh Ngc dc h#Minh Ngc#34000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a205tr.^b20c m#Thch, ha, hn, tht#Dch Anh#236651#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Hng## 00687000000000289000450002600110000002600110001100200130002200700130003501900050 00480820010000538080005000630080005000680090011000730100005000840110014000890010 01300103012003100116013000700147021016600154020001000320020000900330020001600339 020000900355020001300364020001500377039000500392#VV08.24711#VV08.24712#Dn tc B Y#Chu Thi Sn#Vi?t#305.89591#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a24tr.^b21cm#Chu Thi Sn#K chuyn cc dn tc Vit Nam#236727#Lc s v dn tc B Y. Gii thiu v cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh , vn hc - ngh thut dn gian ca dn tc B Y#Phong tc#Tp qun#i sng x hi#Vit Nam#Dn tc B Y#Sch thiu nhi#Thu## 00748000000000277000450002600110000002600110001102600110002200201090003300700630 01420050020002050050015002250190005002400820007002458080005002520080005002570090 01100262010000500273011001500278001001800293013000700311021011100318020001300429 020001500442020000500457039000800462#VV08.24279#VV08.24281#VV08.24280#Gio dc h c sinh khim thnh ti cc c s gio dc chuyn bit thnh ph Nng - Thc trng v gii php#Nguyn Ngc Chinh (ch.b.), Ng Th Thanh Nhung, Trn Bch Thu #Ng Th Thanh Nhung#Trn Bch Thu#Vi?t#371.91#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a234 tr.^b20cm#Nguyn Ngc Chinh#236533#Trnh by c s l lun, thc trng v cc gi i php nng cao cht lng ca vic gio dc cho tr khim thnh#Gio dc hc#T r khuyt tt#ic#Hng H## 00676000000000289000450002600110000002600110001100200110002200700130003301900050 00460820010000518080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870010 01300101012003100114013000700145021015900152020001100311020001000322020000900332 020001600341020000900357020001500366039000500381#VV08.24713#VV08.24714#Dn tc M #Chu Thi Sn#Vi?t#305.89593#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a24tr.^b21cm#Chu Thi S n#K chuyn cc dn tc Vit Nam#236728#Lc s v dn tc M. Gii thiu cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh, vn h c - ngh thut dn gian ca dn tc M#Dn tc M#Phong tc#Tp qun#i sng x hi#Vit Nam#Sch thiu nhi#Thu## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200230 00540070044000770060017001210140007001380190005001450820006001508080005001560080 01800161009002300179010000500202011001500207019001200222013000700234021016900241 020001700410020000700427020000700434039000600441#VV08.24561#VV08.24563#VV08.2456 2#Kapuscinski, Ryszard#Du hnh cng Herodotus#Ryszard Kapuscinski ; Nguyn Thi Linh dch#Nguyn Thi Linh#56000#Vi?t#891.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn h o Si Gn#2008#^a235tr.^b21cm#Dch Ba Lan#236652#Ghi li nhng bc ng u t in ca tc gi ti n , Trung Quc v chu Phi, ghi chp nhng iu tc gi n ghe thy, nhn thy mi ln gp g vi mt nn vn ho mi#Vn hc hin i#Ba L an#Hi k#Hng## 00669000000000289000450002600110000002600110001100200160002200700130003801900050 00510820011000568080005000670080005000720090011000770100005000880110014000930010 01300107012003100120013000700151021014100158020001600299020000900315020001000324 020001600334020000900350020001500359039000500374#VV08.24715#VV08.24716#Dn tc P Thn#Chu Thi Sn#Vi?t#305.895974#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a24tr.^b21cm#Chu Thi Sn#K chuyn cc dn tc Vit Nam#236729#Lc s v dn tc P Thn. Gii thiu v cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng t m linh ca dn tc P Thn#Dn tc P Thn#Tp qun#Phong tc#i sng x hi#V it Nam#Sch thiu nhi#Thu## 00664000000000289000450002600110000002600110001100200150002200700130003701900050 00500820010000558080005000650080005000700090011000750100005000860110014000910010 01300105012003100118013000700149021013900156020001500295020001000310020000900320 020001600329020000900345020001500354039000500369#VV08.24718#VV08.24717#Dn tc K h M#Chu Thi Sn#Vi?t#305.89593#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a24tr.^b21cm#Chu Th i Sn#K chuyn cc dn tc Vit Nam#236730#Lc s v dn tc Kh M. Gii thi u v cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh ca dn tc Kh M#Dn tc Kh M#Phong tc#Tp qun#i sng x hi#Vit N am#Sch thiu nhi#Thu## 00683000000000289000450002600110000002600110001100200130002200700130003501900050 00480820008000538080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870010 01300101012003100114013000700145021016400152020001300316020001000329020000900339 020001600348020000900364020001500373039000500388#VV08.24719#VV08.24720#Dn tc #Chu Thi Sn#Vi?t#305.899#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a24tr.^b21cm#Chu Thi S n#K chuyn cc dn tc Vit Nam#236731#Lc s v dn tc . Gii thiu v cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh, vn hc ngh thut dn gian ca dn tc #Dn tc #Phong tc#Tp qun#i sng x hi#Vit Nam#Sch thiu nhi#Thu## 00637000000000313000450002600110000002600110001100200280002200300130005000700670 00630050016001300050006001460140007001520190005001590820004001648080005001680080 00500173009001100178010000500189011001400194019001000208006000900218005001100227 012003700238013000700275020001800282020000500300020001300305039000500318#VV08.24 721#VV08.24722#Tht k diu ti l Ivanhoe#Truyn tranh#Madeleine Deny ; Minh ho : Jazzi ; V H L dch ; V c Tm h..#Deny, Madeleine#Jazzi#16000#Vi?t#843 #^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a44tr.^b21cm#Dch Php#V H L#V c Tm#B sch K in thc - phiu lu k th#236732#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Thu## 00465000000000253000450002600110000002600110001100200200002200300120004200700310 00540050012000850190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137001000800152013000700160020001800167020000900185020001200194 039000500206#VV08.24723#VV08.24724#D mn phiu lu k#Truyn ngn#T Hoi ; T Huy Long minh ho#T Huy Long#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a135tr.^b 21cm#T Hoi#236733#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00537000000000277000450002600110000002600110001100200620002200700150008400500150 00990140007001140190005001210820008001268080005001340080005001390090011001440100 00500155011001500160013000700175020000700182020001500189020000700204020000800211 020002000219020001400239039000600253#VV08.24371#VV08.24372#Bi tp t lun v c u hi trc nghim i s v gii tch 11#Lng Mu Dng#Lng Mu Dng#36000#Vi ?t#515.076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a251tr.^b24cm#236576#i s#Ton gii tch #Lp 11#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#PDung## 00628000000000313000450002600110000002600110001100200160002200300280003800700650 00660050015001310050015001460050017001610140007001780190005001850820007001908080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223005001700238013000700255 020000500262020000700267020000800274020001200282020001400294039000600308#VV08.24 373#VV08.24374#Bi tp ton 12#Phn trc nghim khch quan#B.s.: Phm c Quang (ch.b.), Phan Th Luyn, Nguyn Th Thch..#Phm c Quang#Phan Th Luyn#Nguyn Th Thch#37000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a292tr.^b24cm#Nguyn V n Tuynh#236577#Ton#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#PDung## 00529000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700390004200500080 00810190005000890820012000948080005001060080005001110090011001160100005001270110 01400132012003100146005001700177013000700194020001800201020001700219020000900236 020001300245039000500258#VV08.24725#Ngu lang Chc n#Truyn tranh#Li: Hng H ; Tranh: Nguyn Cng Hoan#Hng H#Vi?t#398.2209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a3 1tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Nguyn Cng Hoan#236734#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00614000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300390004300700510 00820050016001330050011001490140007001600190005001670820008001728080005001800080 00500185009001100190010000500201011001500206005002000221005001000241005001500251 013000700266020001000273020000600283020001500289039000800304#VV08.24300#VV08.243 01#Start with English 2#Sch ting Anh dng cho hc sinh lp 2#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tng Khanh..#ng Ngc Chiu#Nguyn t#35000#Vi?t#372.652 #^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a112tr.^b27cm#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#Phm Tr Thin#236543#Ting Anh#Lp 2#Sch gio khoa#Hng H## 00522000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700370004000500080 00770190005000850820011000908080005001010080005001060090011001110100005001220110 01400127012003100141005001500172013000700187020001800194020001700212020000900229 020001300238039000500251#VV08.24726#B ci bit bay#Truyn tranh#Li: Hng H ; Tranh: Phm Ngc Tun#Hng H#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a31tr.^ b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Phm Ngc Tun#236735#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00528000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700400004000500080 00800190005000880820011000938080005001040080005001090090011001140100005001250110 01400130012003100144005001800175013000700193020001800200020001700218020000900235 020001300244039000500257#VV08.24727#Ct nh gia h#Truyn tranh#Li: Hng H ; Tranh: Nguyn Trung Dng#Hng H#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a31t r.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Nguyn Trung Dng#236736#Vn hc thiu n hi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00570000000000277000450002600110000002600110001100200340002200300680005600700280 01240050012001520140007001640190005001710820009001768080005001850080005001900090 01100195010000500206011001500211005001500226013000700241020000900248020000700257 020000800264020001400272039000600286#VV08.24377#VV08.24378#Phng php gii ton hnh hc 12#Chng trnh nng cao. Luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng #L Mu Tho, L Mu An Bnh#L Mu Tho#35000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^aGio d c#2008#^a260tr.^b24cm#L Mu An Bnh#236579#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c th m#PDung## 00470000000000241000450002600110000000200180001100300130002900700470004200500120 00890190005001010820009001068080005001150080005001200090011001250100005001360110 01400141005002100155013000700176020001800183020000900201020001300210039000500223 #VV08.24729#C ln nhit tnh#Truyn tranh#Li: Minh Phng ; Tranh: Nguyn Khoa Hnh Th#Minh Phng#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a27tr.^b21cm#Nguy n Khoa Hnh Th#236738#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu## 00610000000000301000450002600110000002600110001100200210002200700690004300500190 01120050015001310050017001460050016001630140007001790190005001860820010001918080 00500201008000500206009001100211010000500222011001500227005001600242013000700258 020000800265020000800273020000700281020001400288039000600302#VV08.24379#VV08.243 80#Thc hnh lch s 12#B.s.: Trn Nh Thanh Tm, Trn Kim Nhung (ch.b.), Chu Th Bch Ng..#Trn Nh Thanh Tm#Trn Kim Nhung#Chu Th Bch Ng#Vng Kim Trang# 21500#Vi?t#959.70076#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a159tr.^b24cm#Trn Vnh Thanh#2 36580#Lch s#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#PDung## 01101000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300800 00660070082001460050019002280050017002470050014002640050015002780050017002930140 00700310019000500317082000400322808000500326008000500331009001800336010000500354 01100150035901300070037402103120038102000160069302000150070902000220072402000110 0746039000600757#VV08.24567#VV08.24568#VV08.24569#Gio trnh tm l hc pht tri n#Gio trnh dng cho sinh vin h c nhn khng chuyn - chuyn ngnh Tm l h c#Dng Th Diu Hoa, Nguyn nh Tuyt, Nguyn K Ho... ; Dng Th Diu Hoa c h.b.#Dng Th Diu Hoa#Nguyn nh Tuyt#Nguyn K Ho#Phan Trng Ng# Th Hn h Phc#40000#Vi?t#155#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a222tr.^b24cm#236654#Kh i qut v tm l hc pht trin. Nhng vn c bn v s pht trin tm l ng i. Hot ng v tng tc x hi trong s hnh thnh v pht trin tm l c n hn. Cc yu t tc ng ti s pht trin tm l c nhn. S pht trin tm l ca tr em trong ba nm u, s pht trin tm l ca tr mu gio...#Tm l la tui#Tm l c nhn#Tm l hc pht trin#Gio trnh#Hng## 00758000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200330 00510030081000840070018001650140007001830190005001900820007001958080005002020080 00500207009001800212010000500230011001500235004001300250013000700263021014900270 020000700419020000800426020000700434020000900441039000600450#VV08.24570#VV08.245 71#VV08.24572#ng Th an Thanh#a l kinh t - x hi th gii#Ton cnh a l kinh t - x hi th gii v mt s quc gia, khu vc tiu biu#ng Th an Th anh#30500#Vi?t#330.91#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a193tr.^b24cm#In ln th 3#236655#i tng, nhim v, phng php nghin cu a l kinh t - x hi t h gii. Ton cnh a l kinh t - x hi th gii. Mt s quc gia v khu vc# a l#Kinh t#X hi#Th gii#Hng## 00801000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200830003300700170 01160140007001330010017001400190005001570820007001628080005001690080005001740090 01800179010000500197011001500202013000700217021025600224020000800480020000900488 020000900497020001100506039000600517#VV08.24573#VV08.24574#VV08.24575#Gio trnh l lun v phng php hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh#Hong T h Phng#36000#Hong Th Phng#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^ a196tr.^b24cm#236656#Nhng vn l lun chung ca b mn l lun v phng ph p hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh. Mc ch, nhim v v ni du ng hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh. Phng php hng dn tr l m quen vi mi trng xung quanh...#L lun#Gio dc#Mu gio#Gio trnh#Hng# # 00723000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700140 00710140007000850010014000920190005001060820004001118080005001150080005001200090 01800125010000500143011001400148004001300162013000700175015009500182021012100277 020000800398020001000406020001100416039000600427#VV08.24576#VV08.24577#VV08.2457 8#Gio trnh l thuyt m nhc c bn 2#Phm T Hng#11000#Phm T Hng#Vi?t# 781#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a62tr.^b24cm#In ln th 2#236657#u ba s ch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS. Loan No 1718- Vie (SF)#Trnh by qung trong cc iu trng v th, mt s dng iu thc khc, h thng m crmatic - gam crmatic, giai iu#m nhc#L thuyt#Gio trnh#Hn g## 00844000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700260 00570140007000830010012000900190005001020820004001078080005001110080005001160090 01800121010000500139011001500144015009500159005001300254013000700267021019200274 020001300466020001000479020001100489020001300500020001100513039000600524#VV08.24 580#VV08.24579#VV08.24581#Gio trnh ng dng hc# Hu Chu, Vit Hng#3100 0# Hu Chu#Vi?t#401#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a168tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS. Loan No 1718- Vi e (SF)# Vit Hng#236658#Gii thiu v chng trnh v gio trnh chuyn ngnh mi ca ngn ng hc miu t. Chiu vt v ch xut, hnh ng ngn ng lp lu n, hi thoi. Ngha tng minh (hin ngn) v ngha hm n#Ngn ng hc#Giao ti p#Ting Vit#Ng dng hc#Gio trnh#Hng## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200540003300700150 00870140007001020010015001090190005001240820006001298080005001350080005001400090 01800145010000500163011001500168004001300183015009500196013000700291021018600298 020000800484020000900492020001200501020001100513039000600524#VV08.24582#VV08.245 83#VV08.24584#Gio trnh m n phm in t (Electronic keyboard)#Nguyn Xun T#35000#Nguyn Xun T#Vi?t#786.5#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a192tr.^b2 4cm#In ln th 2#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vi n THCS. Loan No 1718- Vie (SF)#236659#Rn luyn k nng m n v hc tp cc th php m cho ca khc. Cc kin thc v phi ho thanh v k nng m n. T p ng dng phi m v m cho ca khc ca trng trung hc c s#m nhc#m nh c#n in t#Gio trnh#Hng## 00719000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300460 00600070012001060140007001180010012001250190005001370820006001428080005001480080 00500153009001800158010000500176011001500181013000700196021015800203020000900361 020002200370020002000392020001100412039000600423#VV08.24586#VV08.24585#VV08.2458 7#Gio trnh m thut c bn#Dng cho sinh vin h i hc S phm mm non#Ng B Cng#57000#Ng B Cng#Vi?t#700.7#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a240tr.^b 24cm#236660#Trnh by nhng vn v m thut, nhng vn c bn v x - ct dn v nn gip sinh vin tip cn phng php t chc hot ng to hnh cho tr mm non#M thut#Phng php ging dy#Ngh thut to hnh#Gio trnh#Hng## 00553000000000277000450002600110000002600110001100200430002200700470006500500140 01120050018001260140007001440190005001510820007001568080005001630080005001680090 01100173010000500184011001500189013000700204020000900211020000700220020000800227 020002000235020001400255039000600269#VV08.24381#VV08.24382#Cu hi v bi tp tr c nghim sinh hc 12#B.s.: L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#L nh Tru ng#Trnh Nguyn Giao#22000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a139tr.^b24cm #236581#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#PDung## 00569000000000277000450002600110000002600110001100200440002200700660006600500180 01320050013001500140007001630190005001700820004001758080005001790080005001840090 01100189010000500200011001500205005001900220013000700239020001000246020000700256 020000800263020001400271039000600285#VV08.24385#VV08.24386#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 12#B.s.: Lng Qunh Trang (ch.b.), Trnh L Hoa, Nguyn Th Mai Hoa#Lng Qunh Trang#Trnh L Hoa#35500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#200 8#^a248tr.^b24cm#Nguyn Th Mai Hoa#236583#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c th m#PDung## 00725000000000289000450002600110000002600110001100200590002200700440008100500120 01250140007001370190005001440820007001498080005001560080005001610090011001660100 00500177011001500182001001700197013000700214021014300221020001000364020001100374 020000700385020002200392020001500414039000600429#VV08.24387#VV08.24388#Thit k bi ging hot ng gio dc ngoi gi ln lp 12#B.s.: Nguyn Dc Quang (ch.b.) , L Thanh S#L Thanh S#22500#Vi?t#373.18#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a155tr.^ b24cm#Nguyn Dc Quang#236584#Trnh by mt s vn chung v chng trnh hot ng gio dc ngoi gi ln lp 12 v hng dn lit k cc ch im c th the o tng thang#Hot ng#Ngoi kho#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#PD ung## 01087000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700720 00700140007001420190005001490820004001548080005001580080005001630090018001680100 00500186011001500191004001300206015009500219005001300314005001700327005001600344 00500160036001300070037602102980038302000110068102000070069202000110069902000100 0710020001100720039000600731#VV08.24589#VV08.24588#VV08.24590#Gio trnh nhng v n ca thi i#V Hng Tin, Nguyn Duy Nhin, Nguyn Nht Tn... ; V Hng Tin ch.b.#38000#Vi?t#303#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a236tr.^b24cm#In l n th 2#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS. Loan No 1718- Vie (SF)#V Hng Tin#Nguyn Duy Nhin#Nguyn Nht Tn#Phm Vit T hng#236661#Trnh by nhng vn mang tnh cp thit ca thi i nh: bng n dn s, bo v mi trng ton cu, vn chin tranh v ho bnh, bo tn v pht huy di sn vn ho, nhn loi vi vic phng chng cc dch bnh, gii quy t vic lm, chng tht nghip v i ngho, phng chng t nn x hi#X hi hc #Dn s#Mi trng#Chnh tr#Gio trnh#Hng## 00690000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010018000560020029000740070023001030080005001260090 01300131010000500144011001500149013000700164021019600171020000700367020000700374 020000900381020001600390039000600406#VV08.24394#VV08.24395#VV08.24396#26000#Vi? t#641.6#^214#Nguyn Khc Khoi#10 pht ch bin ba n sng#Nguyn Khc Khoi b. s.#^aH.#^aThanh nin#2008#^a159tr.^b21cm#236587#Tm hiu li ch ca vic n sn g. Nhng sai lm v ba n sng v gii thiu nhng mn n sng c ch bin t m si, mn cm chin, cc loi bnh, xi co, mn thu, cc loi bnh, mn xo ...#Nu n#Mn n#Ch bin#Mn n im tm#PDung## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300520 00620070017001140140007001310010017001380190005001550820007001608080005001670080 00500172009001800177010000500195011001500200015006800215013000700283021022000290 020001200510020001300522020001100535039000600546#VV08.24594#VV08.24595#VV08.2459 6#Cc phng php ton kinh t#Gio trnh cho ngnh Tin hc v Cng ngh thng t in#Nguyn Hi Thanh#32000#Nguyn Hi Thanh#Vi?t#330.01#^214#^aH.#^ai hc S p hm#2008#^a189tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng ng hip H Ni#236663#Cc phng php ton kinh t trong kinh t ton. Phn tch c n bng tnh, phn tch so snh tnh; mt s m hnh ti u trong kinh t. Phn t ch cn bng ng. p dng phng trnh sai phn trong phn tch cn bng ng#K inh t hc#Ton kinh t#Gio trnh#Hng## 01111000000000337000450002600110000002600110001100200950002200300740011700701400 01910060015003310140007003460190005003530820007003588080005003650080005003700090 01100375010000500386011001400391013000700405005007000412005004100482021015900523 02000180068202000080070002000110070802000130071902000050073202000140073702000140 0751039000800765#VV08.24302#VV08.24303# vng xanh - Cc bi mu hot ng song ng Anh - Vit dng cho cha m v ngi nui dy tr#Ch 1: Luyn tp kh n ng m nhc - khng gian - t duy lgic ton hc#B.s.: Cng ti TNHH Gii tr Gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh, Vin Nghin cu Gio dc tr em Bc Kinh ; Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio d c#2008#^a34tr.^b28cm#236544#Cng ti TNHH Gii tr gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh#Vin Nghin cu gio dc tr em Bc Kinh#Gii thiu cc bi m u hot ng gip tr t 2 n 3 tui luyn tp kh nng m nhc, khng gian, t duy logic ton hc; dng cho cha m v ngi nui dy tr#Gio dc mu gio#m nhc#Khng gian#T duy logic#Ton#Sch mu gio#Sch song ng#Hng H## 00639000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440140007000490010016000560020014000720070021000860080005001070090 01300112010000500125011001500130013000700145021019200152020000700344020000700351 020000900358039000600367#VV08.24397#VV08.24398#VV08.24399#Vi?t#641.5#^214#26000 #Nguyn Vn Hun#K xo nu n#Nguyn Vn Hun b.s.#^aH.#^aThanh nin#2008#^a160 tr.^b21cm#236588#Trnh by mt s phng php nu nng c bn, cch dng cc lo i thc phm. Cch t chc ba tic trong gia nh, trong ngy l tt, sinh nht , mn n cho ngi gi v cc mn n t ch bin#Nu n#Mn n#Ch bin#PDung## 01076000000000325000450002600110000002600110001100200950002200300680011700701400 01850060015003250140007003400190005003470820007003528080005003590080005003640090 01100369010000500380011001400385005007000399005004100469013000700510021015300517 02000180067002000090068802000080069702000090070502000140071402000140072803900080 0742#VV08.24304#VV08.24305# vng xanh - Cc bi mu hot ng song ng Anh - V it dng cho cha m v ngi nui dy tr#Ch 2: Luyn tp kh nng m nhc - ngn ng - tng ho cm gic#B.s.: Cng ti TNHH Gii tr gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh, Vin Nghin cu gio dc tr em Bc Kinh ; Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a34tr.^b2 8cm#Cng ti TNHH Gii tr gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh#Vin N ghin cu gio dc tr em Bc Kinh#236545#Gii thiu cc bi mu hot ng gip tr t 2 n 3 tui luyn tp kh nng m nhc, ngn ng, tng ho cm gic; dn g cho cha m v ngi nui dy tr#Gio dc mu gio#Ngn ng#m nhc#Cm gic#S ch mu gio#Sch song ng#Hng H## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460140007000510010015000580020036000730070015001090080005001240090 01300129010000500142011001500147012003000162013000700192021029100199020001700490 020000900507020000900516020001000525020000900535020001200544039000600556#VV08.24 400#VV08.24401#VV08.24402#Vi?t#959.703#^214#32000#Phm Qu Thch#Nguyn i Quc vi nht k chm tu#Phm Qu Thch#^aH.#^aThanh nin#2008#^a231tr.^b21cm#T s ch Danh nhn H Ch Minh#236589#Nghin cu, su tp, tm kim nhng mu chuyn, t liu, tin tc u tin xung quanh ni dung tc phm "nht k chm tu" ca H Ch Minh, v Pc B, v thi gian Ngi i tn l H Ch Minh, v i ca H C h Minh v nhng iu cm nhn khi c "Nht k trong t", "Mi ra t tp leo n i"#Lch s hin i#Tc phm#Nhn vt#Cch mng#Vit Nam#H Ch Minh#PDung## 01076000000000325000450002600110000002600110001100200950002200300680011700701400 01850060015003250140007003400190005003470820007003528080005003590080005003640090 01100369010000500380011001400385005007000399005004100469013000700510021015300517 02000180067002000090068802000080069702000090070502000140071402000140072803900080 0742#VV08.24308#VV08.24309# vng xanh - Cc bi mu hot ng song ng Anh - V it dng cho cha m v ngi nui dy tr#Ch 2: Luyn tp kh nng m nhc - ngn ng - tng ho cm gic#B.s.: Cng ti TNHH Gii tr Gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh, Vin Nghin cu Gio dc tr em Bc Kinh ; Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a34tr.^b2 8cm#Cng ti TNHH Gii tr gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh#Vin N ghin cu gio dc tr em Bc Kinh#236547#Gii thiu cc bi mu hot ng gip tr t 3 n 4 tui luyn tp kh nng m nhc, ngn ng, tng ho cm gic; dn g cho cha m v ngi nui dy tr#Gio dc mu gio#Ngn ng#m nhc#Cm gic#S ch mu gio#Sch song ng#Hng H## 01103000000000337000450002600110000002600110001100200950002200300700011700701400 01870060015003270140007003420190005003490820007003548080005003610080005003660090 01100371010000500382011001400387005007000401005004100471013000700512021015500519 02000180067402000080069202000110070002000090071102000090072002000140072902000140 0743039000800757#VV08.24306#VV08.24307# vng xanh - Cc bi mu hot ng song ng Anh - Vit dng cho cha m v ngi nui dy tr#Ch 1: Luyn tp kh n ng m nhc - khng gian - quan st t nhin#B.s.: Cng ti TNHH Gii tr Gio dc tim nng tr em vng xanh Bc Kinh, Vin Nghin cu Gio dc tr em Bc Kin h ; Dng Minh Ho dch#Dng Minh Ho#12000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2 008#^a34tr.^b28cm#Cng ti TNHH Gii tr gio dc tim nng tr em vng xanh B c Kinh#Vin Nghin cu gio dc tr em Bc Kinh#236546#Gii thiu cc bi mu h ot ng gip tr t 3 n 4 tui luyn tp kh nng m nhc, khng gian, quan s t t nhin; dng cho cha m v ngi nui dy tr#Gio dc mu gio#m nhc#Kh ng gian#Quan st#T nhin#Sch mu gio#Sch song ng#Hng H## 00790000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700180 00900140007001080010018001150190005001330820004001388080005001420080005001470090 01800152010000500170011001500175015009600190013000700286021014400293020000800437 020002200445020001600467020001100483039000600494#VV08.24597#VV08.24599#VV08.2459 8#Gio trnh phng php dy hc ng vn trung hc c s#Nguyn Thanh Hng#370 00#Nguyn Thanh Hng#Vi?t#807#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a206tr.^b24cm# u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS. Loan No 1 718 - Vie (SF)#236664#Nhng vn chung v phng php dy hc ng vn. Phng php dy hc cc tc phm vn chng v tp lm vn theo chng trnh trung hc c s#Ng vn#Phng php ging dy#Trung hc c s#Gio trnh#Hng## 00793000000000301000450002600110000000200340001100300240004500700160006901900050 00850820008000908080005000980080009001030090019001120100005001310110027001360010 01600163013000700179021022200186020000800408020001000416020000800426020001000434 020001600444020000800460020000900468020000900477039000500486#VV08.24728#Kin tr c ngh thut nh Bnh M#Di tch lch s vn ho#Hunh Long Pht#Vi?t#959.791#^ 214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a103tr., 16 tr. nh^b21cm#Hunh Long Pht# 236737#Gii thiu ngun gc hnh thnh v pht trin ngi nh Bnh M. Kin tr c ngh thut, cc bn th, hin vt v th t ti nh Bnh M. Nghi l cng trong nm. T chc nhn s nh lng Bnh M qua cc thi k lch s#Lch s#Ki n trc#Nghi l#nh lng#Di tch lch s#Bnh M#Chu Ph#An Giang#Thu## 00765000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460140007000510010010000580020023000680070010000910080005001010090 01300106010000500119011001500124013000700139021028300146020001100429020000800440 020000900448020000400457020000800461039000600469#VV08.24403#VV08.24405#VV08.2440 4#Vi?t#495.922#^214#43000#Hong Dn#Ting Vit cho mi nh#Hong Dn#^aH.#^aTha nh nin#2008#^a267tr.^b21cm#236590#Tp hp nhng hin tng ngn ng ting Vit c s dng vi tn s cao, km theo nhng l gii c th gm: chnh m v chn h t, bng tra cu chnh t, ngha v cch dng ting t. Mt s thnh ng ti ng Vit v Hn Vit dng cha ng ngha hoc sai lc v m, cch dng cu...#Ti ng Vit#S dng#Chnh t#Cu#m tit#PDung## 00631000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200060 00388080005000440140007000490010018000560020028000740070023001020080005001250090 01300130010000500143011001500148013000700163021014900170020000700319020000700326 020000900333020000500342039000600347#VV08.24406#VV08.24407#VV08.24408#Vi?t#641.6 #^214#26000#Nguyn Khc Khoi#Ch bin cm tra vn phng#Nguyn Khc Khoi b.s .#^aH.#^aThanh nin#2008#^a159tr.^b21cm#236591#Gii thiu phng php ch bin c c mn n t m si, t bt go rang, t khoai, k thut lm cc loi bnh, thc n thng dng v pha ch nc ung#Nu n#Mn n#Ch bin#Bnh#PDung## 00795000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300500 00610070040001110140007001510010016001580190005001740820006001798080005001850080 00500190009001800195010000500213011001500218005002300233013000700256021017100263 020000700434020001900441020001600460020001100476039000600487#VV08.24600#VV08.246 01#VV08.24602#L thuyt lng t cht rn#Dao ng ca mng tinh th v chuyn ng in t#Nguyn Hu Mnh, Nguyn Th Thanh Hng#26000#Nguyn Hu Mnh#Vi?t# 530.4#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a145tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Hng#236 665#Trnh by cc l thuyt c in dao ng mng, l thuyt lng t dao ng m ng, chuyn ng ca in t trong vt rn nh l block, cc phng php tnh v ng nng lng#Vt l#L thuyt lng t#Vt l cht rn#Gio trnh#Hng## 00772000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200040 00388080005000420140007000470010012000540020045000660070017001110080005001280090 01300133010000500146011001500151012003100166013000700197021025100204020001800455 020000800473020000700481039000600488#VV08.24409#VV08.24410#VV08.24411#Vi?t#649#^ 214#40000#Minh Nguyt# con bn tr nn ngoan ngon v thng minh#Minh Nguyt b.s.#^aH.#^aThanh nin#2008#^a307tr.^b21cm#Phng php gio dc kinh in#236592 #Gm nhng cu chuyn nh v thi th u ca cc nh thin ti trn th gii nh m gip bn hc hi v gio dc con bn tr nn ngoan, thng minh, lm ch cuc s ng, hon thin tm hn, tri lng yu thng vi con tr, lun l tm gng ca con ci...#Gio dc gia nh#Con ci#Tr em#PDung## 00583000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820004000498080005000530140007000580010011000650020017000760030012000930070 04500105008000500150009002000155010000500175011001500180019000800195006001000203 005001100213013000700224020001700231020000300248020001200251039000600263#VV08.24 412#VV08.24415#VV08.24414#VV08.24413#Vi?t#813#^214#90000#Hart, John#nh cao d i la#Tiu thuyt#John Hart ; Ngc Dung dch ; Khang Vinh h..#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2008#^a591tr.^b21cm#Dch M#Ngc Dung#Khang Vinh#236593#Vn hc hin i #M#Tiu thuyt#PDung## 00653000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300560 00460070013001020140007001150010013001220190005001350820004001408080005001440080 00500149009001800154010000500172011001500177013000700192021015800199020001300357 020001100370039000600381#VV08.24603#VV08.24604#VV08.24605#Ton ri rc#Gio trn h dnh cho sinh vin ngnh Cng ngh Thng tin#V Kim Thnh#44000#V Kim Thnh# Vi?t#511#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a221tr.^b27cm#236666#Trnh by nh n gha thut ton, bi ton m, cc khi nim c bn v th, th Euler, th Hamilton, th phng, cy v mt s ng dng ca cy...#Ton ri rc#Gio trnh#Hng## 00807000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200350003301900050 00680820010000738080005000830080005000880090011000930100005001040110015001090150 07200124013000700196021025900203020001100462020000900473020000900482020001900491 020001000510020000400520039000500524#VV08.24732#VV08.24734#VV08.24733#WTO v h thng phn phi Vit Nam#Vi?t#381.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a196tr.^b24cm #TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#236741# Gii thiu v phn tch v h thng phn phi nh nc; phn tch cc yu t tc ng ti s pht trin ca h thng phn phi; nh gi tc ng ca vic gia n hp WTO ti h thng phn phi Vit Nam. Mt s gii php pht trin h thng ph n phi Vit Nam#Thng mi#Tc ng#Vit Nam#H thng phn phi#Phn phi#WTO #Thu## 00722000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100100 00440020036000540070028000900050011001180140008001290190005001370820010001428080 00500152008000500157009001100162010000500173011001500178013000700193021010800200 02000170030802000190032502000160034402000090036002000090036902000100037803900080 0388#VV08.24310#VV08.24313#VV08.24312#VV08.24311#Thiu Sn#Thiu Sn - Ngh thu t v nhn sinh#Quang Hng s.t., tuyn chn#Quang Hng#100000#Vi?t#895.92234#^21 4#^aH.#^aGio dc#2008#^a455tr.^b24cm#236548#Gii thiu v tiu s, cuc i, s nghip v nhng tc phm tiu biu ca nh nghin cu vn hc Thiu Sn#Ph bn h vn hc#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Vit Nam#Bi vit#Thiu Sn#Hng H ## 00663000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200070 00388080005000450140007000500010007000570020035000640070007000990080005001060090 01300111010000500124011001500129013000700144021019500151020001900346020001700365 020000900382039000600391#VV08.24416#VV08.24418#VV08.24417#Vi?t#839.81#^214#32000 #H an#Sc hp dn ca truyn k Andersen#H an#^aH.#^aThanh nin#2008#^a199t r.^b21cm#236594#Nghin cu, phn tch sc hp dn ca truyn k Andersen qua li k chuyn, th gii nhn vt, ngh thut t cnh - t ngi, sc mu huyn tho i, sc mu trit l n cc th php ngh thut...#Nghin cu vn hc#Ph bnh v n hc#an Mch#PDung## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020069000590070015001280190005001430820010001488080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184013000700199021020100206020001700407020001900424 020001800443020000900461020001100470039000800481#VV08.24314#VV08.24317#VV08.2431 5#VV08.24316#Nguyn Ti Cn#T liu truyn Kiu - th tm hiu bn s tho on trng tn thanh#Nguyn Ti Cn#Vi?t#895.92212#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a543tr .^b24cm#236549#Trnh by nhng kin gii v thi im Nguyn Du vit Truyn Kiu , v vic la chn cc bn trc i din cho ba min Nam, Bc, Hu v gii thiu mt bn th nghim phc nguyn v tc phm Truyn Kiu#Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#Vn hc trung i#Vit Nam#Truyn th#Hng H## 00575000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200040 00388080005000420140007000470010008000540020037000620070013000990080005001120090 02000117010000500137011001500142013000700157021009300164020000900257020000700266 020000800273020001000281039000600291#VV08.24419#VV08.24420#VV08.24421#Vi?t#510#^ 214#29500#Thi H#IQ - nhng bi ton v cu th v#Thi H b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a182tr.^b21cm#236595#Gm nhng bi ton v cu th v nh m luyn tr thng minh cho tr km theo phn gii p#Bi ton#Cu #Tr tu#R n luyn#PDung## 01132000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020047000580070062001050050018001670140008001850190005001930820007001988080 00500205008000500210009001100215010000500226011001500231005001400246013000700260 021049000267020001700757020001600774020000900790020001100799039000800810#VV08.24 318#VV08.24320#VV08.24321#VV08.24319#Trn Nam Tin#Lch s quan h quc t hin i (1945 - 2000)#B.s.: Trn Nam Tin (ch.b.), Nguyn Tun Khanh, Trn Phi Tun# Nguyn Tun Khanh#122000#Vi?t#327.09#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a595tr.^b24cm#T rn Phi Tun#236550#Trnh by v s hnh thnh trt t th gii mi sau i chi n II, chin tranh lnh v s i u hai cc X - M v hai khi ng - Ty, pho ng tro gii phng dn tc v quan h quc t cc nc , Phi v M Latinh, qu trnh ho du ng Ty na cui thp nin 70 v quan h quc t trong na u thp nin 80 ca th k XX, kt thc chin tranh lnh v s sp ca th gii hai cc Yalta, quan h quc t thi k sau chin tranh lnh v s hnh thnh tr t t th gii mi 1991 - 2000#Lch s hin i#Quan h quc t#Th gii#Gio tr nh#Hng H## 00781000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200810003301900050 01140820010001198080005001290080005001340090011001390100005001500110015001550150 07200170013000700242021020300249020002100452020001000473020001000483020000800493 020000900501039000500510#VV08.24735#VV08.24737#VV08.24736#L trnh ct gim thu quan cc ngnh hng ca Vit Nam theo cc cam kt quc t#Vi?t#382.09597#^214#^ aH.#^aLao ng#2008#^a287tr.^b28cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin cng nghip v Thng mi#236742#Khi qut nhng cam kt ca Vit Nam nhm thc hin t do ho thng mi song phng, khu vc v ton cu. Gii thiu l trnh ct gim thu quan i vi mt s mt hng ch yu ti hip nh thng mi#Hi p nh thng mi#Thu quan#Gim thu#Cam kt#Vit Nam#Thu## 00826000000000277000450002600110000002600110001100200790002200700470010100500130 01480050013001610190005001740820004001798080005001830080005001880090023001930100 00500216011001500221015006100236005001300297013000700310021018100317020001900498 020001800517020000800535039000500543#VV08.24738#VV08.24739#K yu hi ng chnh sch khoa hc v cng ngh quc gia nhim k 2003 - 2008#B.s.: Chu Tun Nh, H S Thong, Trn Ngc Ca#Chu Tun Nh#H S Thong#Vi?t#606#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a336tr.^b27cm#TTS ghi: Hi ng chnh sch Khoa hc v Cng ngh quc gia#Trn Ngc Ca#236743#Tng kt bo co hot ng ca Hi ng khoa h c v cng ngh quc gia nhim k 2003 - 2008 v bo co tp hp cc phin hp H i ng cng mt s hnh nh v hot ng ca Hi ng#Khoa hc cng ngh#Hi ng khoa hc#Bo co#Thu## 00611000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200260 00510070018000770140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090 01100123010000500134011001500139013000700154021012600161020000800287020001100295 020000900306020001000315039000800325#VV08.24322#VV08.24324#VV08.24323#Nguyn Kh c Thun#Giai thoi d s Vit Nam#Nguyn Khc Thun#72000#Vi?t#959.7#^214#^aH.# ^aGio dc#2008#^a456tr.^b24cm#236551#Gii thiu cc giai thoi v mt s nhn v t lch s di thi phong kin Vit Nam nh: L Nh H, Nguyn Tri, o Duy T ...#Lch s#Giai thoi#Vit Nam#Truyn k#Hng H## 00655000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480140007000530020035000600070020000950080005001150090020001200100 00500140011001500145005000900160013000700169021013000176020001700306020001900323 020000900342020000400351039000600355020000400361#VV08.24422#VV08.24423#VV08.2442 4#Vi?t#895.92213#^214#19000#Nt c o trong th Ch Lan Vin#Vn Long tuyn c hn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a115tr.^b21cm#Vn Long#236596#Gii thiu nhn g bi th tiu biu ca nh th Ch Lan Vin v mt s bi vit ca cc tc gi v nhng nt c o trong th ng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam# Th#PDung#Th## 00647000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480140007000530020032000600070025000920080005001170090020001220100 00500142011001500147005001400162013000700176021011500183020001700298020001900315 020000400334020000900338020000400347039000600351#VV08.24425#VV08.24426#VV08.2442 7#Vi?t#895.92213#^214#26500#Nt c o trong th Xun Diu#L Huy Nguyn tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a163tr.^b21cm#L Huy Nguyn#236597#Gii thi u nhng bi th tiu biu ca nh th Xun Diu v mt s bi vit v nhng nt c o trong th ca ng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#Th# PDung## 00662000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490140007000540020034000610070022000950080005001170090020001220100 00500142011001500147005001100162013000700173021013300180020001700313020001900330 020000400349020000900353020000400362039000600366#VV08.24428#VV08.24429#VV08.2443 0#Vi?t#895.922132#^214#25000#Nt c o trong th Nguyn Bnh#Hong Xun tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a153tr.^b21cm#Hong Xun#236598#Gii thiu nhng bi th tiu biu ca nh th Nguyn Bnh v mt s bi vit ca cc tc g i v nhng nt c o trong th ca ng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th #Vit Nam#Th#PDung## 00656000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490140007000540020033000610070020000940080005001140090020001190100 00500139011001500144005000900159013000700168021013200175020001700307020001900324 020000400343020000900347020000400356039000600360#VV08.24431#VV08.24432#VV08.2443 3#Vi?t#895.922132#^214#29000#Nt c o trong th Hn Mc T#Vn Long tuyn ch n#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a179tr.^b21cm#Vn Long#236599#Gii thiu nhng bi th tiu biu ca nh th Hn Mc T v mt s bi vit ca cc tc gi v nhng nt c o trong th ca ng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#Th#PDung## 00659000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200110 00388080005000490140007000540020033000610070020000940080005001140090020001190100 00500139011001500144005000900159013000700168021013500175020001700310020001900327 020000400346020000900350020000400359039000600363#VV08.24435#VV08.24434#VV08.2443 6#Vi?t#895.922134#^214#24000#Nt c o trong th Xun Qunh#Vn Long tuyn ch n#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a146tr.^b21cm#Vn Long#236600#Gii thiu nhng bi th tiu biu ca nh th Xun Qunh v mt s bi vit ca cc tc gi v nhng nt c o trong th Xun Qunh#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#V it Nam#Th#PDung## 00943000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200660003300700630 00990050011001620140007001730190005001800820010001858080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221005001700236005001100253005001300264005001400277 01300070029102102480029802000170054602000190056302000180058202000090060003900080 0609#VV08.24325#VV08.24327#VV08.24326#Vn hc Vit Nam: Vn hc Trung i - Nhn g cng trnh nghin cu#L Thu Yn, on Th Thu Vn, L Vn Lc... ; L Thu Yn ch.b.#L Thu Yn#60000#Vi?t#895.92209#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a387tr.^b24cm #on Th Thu Vn#L Vn Lc#Phm Vn Nhu#Phm Ngc Lan#236552#Tuyn tp cc bi ph bnh vn hc v vn hc trung i Vit Nam thng qua cc kha cnh: ch , th loi, ngn ng, hnh tng nhn vt, thi gian, khng gian ngh thut trong cc tc phm ca cc tc gi tiu biu ca vn hc trung i Vit Nam#Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#Vn hc trung i#Vit Nam#Hng H## 01122000000000277000450002600110000002600110001100200350002200300280005700701360 00850190005002210820007002268080005002330080005002380090018002430100005002610110 01500266013000700281015009100288005007900379005004400458021029000502020002200792 020000900814020001500823039000600838#VV08.24615#VV08.24616#Dy hc ly hc sinh lm trung tm#Ti liu tp hun gio vin#S.t., b.s.: Tp th gio vin ngun ti u hc v chuyn vin phng Gio dc huyn Duyn Hi, chuyn vin s Gio dc v o to Tr Vinh#Vi?t#372.13#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a140tr.^b27cm#23 6670#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc tiu hc cho tr em c ho n cnh kh khn#Tp th gio vin ngun tiu hc v chuyn vin phng Gio dc h uyn Duyn Hi#Chuyn vin s Gio dc v o to Tr Vinh#Gm 8 chuyn v ph ng php dy hc sinh tiu hc: dy hc ly hc sinh lm trung tm; nhm v ho t ng nhm; phng php ng vai; k nng t cu hi; s dng khng gian phng hc; tr chi hc tp; t lm dng dy hc; thit k bi hc theo phng ph p ly hc sinh lm trung tm#Phng php ging dy#Tiu hc#Sch gio vin#Hng ## 00730000000000265000450002600110000000200390001100700150005001400070006501900050 00720820010000778080005000870080005000920090023000970100005001200110014001250010 01500139013000700154021024200161020000900403020000800412020001900420020001000439 020001000449039000500459#VV08.24742#Kh thi ng c v nhim mi trng#Phm Minh Tun#27000#Vi?t#621.43028#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a76tr.^b2 7cm#Phm Minh Tun#236746#S hnh thnh cc cht c hi trong kh thi ng c. Tc ng tng h gia kh thi v mi trng. Th nghim cng nhn kiu v kh thi ng c. Nhng bin php cng ngh gim c hi trong kh thi ng c. Kim sot kh thi ng c#Kh thi#ng c# nhim mi trng#Cng ngh#Kim s ot#Thu## 00895000000000277000450002600110000002600110001100200300002200701070005201900050 01590820007001648080005001710080005001760090018001810100005001990110015002040150 09100219013000700310005005900317005003500376021014900411020000900560020000900569 020002200578020001100600039000600611#VV08.24617#VV08.24618#Tr chi hc tp cp tiu hc#S.t., b.s.: Tp th gio vin ngun tiu hc huyn Duyn Hi, Tr Vinh, Nhm cn b chng trnh Oxfam Anh#Vi?t#372.19#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008 #^a160tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn#236671#Tp th gio vin ngun tiu hc huyn Duyn H i, Tr Vinh#Nhm cn b chng trnh Oxfam Anh#Gii thiu mt s tr chi hc t p t lp 1 n lp 5 ca cc mn hc ton, ting Vit, t nhin - x hi v tr chi khi ng cho cc mn tiu hc#Tr chi#Tiu hc#Phng php ging dy#Gi o trnh#Hng## 00982000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200390003300300360 00720290047001080070099001550050017002540050018002710190005002890820008002948080 00500302008000500307009002300312010000500335011001500340015004800355005001600403 00500150041900100170043400500170045101300070046802101240047502000100059902000100 0609020000800619039000500627#VV08.24744#VV08.24745#VV08.24743#T in thut ng kh tng Anh - Vit#Khong 3500 thut ng c gii thch#English - Vietnamese di ctionary of meteorology#B.s.: Nguyn Vn Tuyn, Nguyn Quang Vit ; H..:Nguyn Vn Hiu, Nguyn c Ng, Nguyn Vn Tuyn#Nguyn Vn Tuyn#Nguyn Quang Vit#Vi ?t#551.503#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Kh tng thu vn quc gia#Nguyn Vn Hiu#Nguyn c Ng#Nguyn Vn Tuyn# Nguyn Vn Tuyn#236747#Gm khong 3500 thut ng gii thch r rng, chnh xc cc khi nim lin quan n kin thc, k thut ca ngnh kh tng#Kh tng#Ti ng Anh#T in#Thu## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200380 00510070018000890140007001070190005001140820008001198080005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153004001800168013000700186021018800193020001100381 020000700392020000900399020001800408039000800426#VV08.24328#VV08.24330#VV08.2432 9#Nguyn Th Ly Kha#Dng t vit cu v son tho vn bn#Nguyn Th Ly Kha#2600 0#Vi?t#495.922#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a204tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#23655 3#H thng ho cc qui tc chnh t nh: chnh t v vit ng chnh t, s dng t, vit cu, vit on vn, son tho vn bn gip bn c vit cu v sa ch a cc li thng thng v cu#Ting Vit#T ng#Chnh t#Son tho vn bn#Hng H## 00700000000000289000450002600110000002600110001100200450002200300290006700700180 00960140007001140190005001210820007001268080005001330080005001380090018001430100 00500161011001500166001001800181013000700199004002100206021012800227020000700355 020001000362020001700372020001500389039000600404#VV08.24619#VV08.24620#Thit k bi ging a l trng ph thng#Ti liu bi dng gio vin#Nguyn Trng Ph c#20000#Vi?t#910.71#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a170tr.^b21cm#Nguyn Tr ng Phc#236672#Ti bn, c sa cha#C s l lun v bi ging a l trng p h thng. Cu trc gio n v cc dng thit k bi ging a l trng ph th ng#a l#Bi ging#Trng ph thng#Sch gio vin#Hng## 00492000000000265000450002600110000000200330001100700130004400500130005701400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090020000980100005001180110 01400123012003100137013000700168020000700175020001100182020000400193020000900197 020001400206039000600220#VV08.24437#Em tp v v t mu cc loi hoa#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr.^b24c m#Hc cng b. Hi ho ph thng#236601#Tp v#Tp t mu#Hoa#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00533000000000277000450002600110000000200480001100700130005900500130007201400070 00850190005000920820006000978080005001030080005001080090020001130100005001330110 01400138012003100152013000700183020000700190020001100197020000900208020000900217 020000900226020001400235039000600249#VV08.24438#Em tp v v t mu cc loi rau , qu thc phm#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr.^b24cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236602#Tp v#Tp t mu#Rau xanh#Tri cy#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00497000000000265000450002600110000000200330001100700130004400500130005701400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090020000980100005001180110 01400123012003100137013000700168020000700175020001100182020000900193020000900202 020001400211039000600225#VV08.24439#Em tp v v t mu cc loi qu#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr.^b24c m#Hc cng b. Hi ho ph thng#236603#Tp v#Tp t mu#Tri cy#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00496000000000265000450002600110000000200350001100700130004600500130005901400070 00720190005000790820006000848080005000900080005000950090020001000100005001200110 01400125012003100139013000700170020000700177020001100184020000600195020000900201 020001400210039000600224#VV08.24440#Em tp v v t mu ngi n gin#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr.^b2 4cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236604#Tp v#Tp t mu#Ngi#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00537000000000277000450002600110000000200470001100700130005800500130007101400070 00840190005000910820006000968080005001020080005001070090020001120100005001320110 01400137012003100151013000700182020000700189020001100196020001200207020001100219 020000900230020001400239039000600253#VV08.24441#Em tp v v t mu cc phng t in giao thng#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho T hng tin#2008#^a24tr.^b24cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236605#Tp v#Tp t mu#Phng tin#Giao thng#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00508000000000265000450002600110000000200430001100700130005400500130006701400070 00800190005000870820006000928080005000980080005001030090020001080100005001280110 01400133012003100147013000700178020000700185020001100192020001000203020000900213 020001400222039000600236#VV08.24442#Em tp v v t mu trang tr v cch iu#H ong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a 24tr.^b24cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236606#Tp v#Tp t mu#Trang tr#Ti u hc#Sch c thm#PDung## 00503000000000265000450002600110000000200330001100700130004400500130005701400070 00700190005000770820006000828080005000880080005000930090020000980100005001180110 01400123012003100137013000700168020000700175020001100182020001500193020000900208 020001400217039000600231#VV08.24443#Em tp v v t mu cc loi th#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr.^b24c m#Hc cng b. Hi ho ph thng#236607#Tp v#Tp t mu#ng vt c v#Tiu h c#Sch c thm#PDung## 00520000000000277000450002600110000000200400001100700130005100500130006401400070 00770190005000840820006000898080005000950080005001000090020001050100005001250110 01400130012003100144013000700175020000700182020001100189020000400200020000900204 020000900213020001400222039000600236#VV08.24444#Em tp v v t mu cc loi hoa v qu#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2008#^a24tr.^b24cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236608#Tp v#Tp t mu#Hoa #Tri cy#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00535000000000277000450002600110000000200530001100700130006400500130007701400070 00900190005000970820006001028080005001080080005001130090020001180100005001380110 01400143012003100157013000700188020000700195020001100202020000600213020000900219 020000900228020001400237039000600251#VV08.24445#Em tp v v t mu ngi v cc ng vt chuyn ch#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr.^b24cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236609#Tp v#T p t mu#Ngi#ng vt#Tiu hc#Sch c thm#PDung## 00502000000000265000450002600110000000200380001100700130004900500130006201400070 00750190005000820820006000878080005000930080005000980090020001030100005001230110 01400128012003100142013000700173020000700180020001100187020000900198020000900207 020001400216039000600230#VV08.24446#Em tp v v t mu th gii ng vt#Hong B i#Hong B i#12000#Vi?t#372.5#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a24tr. ^b24cm#Hc cng b. Hi ho ph thng#236610#Tp v#Tp t mu#ng vt#Tiu hc #Sch c thm#PDung## 00426000000000229000450002600110000000200100001100300130002101400060003401900050 00400820009000458080005000540080018000590090011000770100005000880110017000930120 03300110013000700143020001800150020000900168020001300177039000600190#VV08.24447# H v Th#Truyn tranh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 8#^a15tr.^b19x19cm#B sch Nhng bi hc khn ngoan#236611#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#PDung## 00858000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200420 00490070050000910050019001410140007001600190005001670820008001728080005001800080 00500185009001100190010000500201011001500206004001800221013000700239021025200246 020001100498020001000509020001800519020001100537039000800548#VV08.24331#VV08.243 32#VV08.24333#Nguyn Cng c#Ting Vit thc hnh v son tho vn bn#B.s.: Ng uyn Cng c (ch.b.), Nguyn Kin Trng#Nguyn Kin Trng#26000#Vi?t#495.922 #^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a168tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#236554#Trnh by: m t s vn v ng m, chnh t, ch vit v ng php ting Vit; nhn din, ph n loi v luyn cch dng t, vit cu. Gii thiu chung v vn bn, son tho v n bn v nu ln c trng ca vn bn khoa hc, vn bn hnh chnh - cng v#T ing Vit#Thc hnh#Son tho vn bn#Gio trnh#Hng H## 00673000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200390 00460070013000850140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143013000700158021016400165020001000329020001100339 020000800350020000800358020000900366039000800375#VV08.24334#VV08.24335#VV08.2433 6#T Xun Quan#Mt s trang web ting Vit thng dng#T Xun Quan#19200#Vi?t#0 25.06#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a126tr.^b24cm#236555#Gii thiu mt s trang we b ting Vit v: t in hc, gio dc, khoa hc, cung cp kin thc ph thng, cung cp sch in t, hc ngoi ng v cc web Chnh ph#Trang Web#Ting Vit#L u tr#Tm tin#Vit Nam#Hng H## 00528000000000277000450002600110000002600110001100200310002200300280005300700180 00810050018000990140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159013000700174020000900181020000900190020000900199 020002000208020001400228039000800242#VV08.24338#VV08.24337#Sinh hc c th ng, thc vt#Chuyn luyn thi i hc#Trnh Nguyn Giao#Trnh Nguyn Giao#23000 #Vi?t#571#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a179tr.^b24cm#236556#Sinh hc#ng vt#Thc vt#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00580000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200360003700300350 00730070033001080050017001410140007001580190005001650820004001708080005001740080 00500179009001100184010000500195011001500200013000700215020000500222020002000227 020000700247020001400254020001400268039000800282#VV08.24342#VV08.24341#Nguyn V n Nho#Bt ng thc Cauchy v Buniacovsky#Bi ging cho hc sinh chuyn ton#Ngu yn Vn Nho, Nguyn Vn Thng#Nguyn Vn Thng#27000#Vi?t#512#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a183tr.^b24cm#236558#Ton#Ph thng trung hc#i s#Bt ng thc#Sc h c thm#Hng H## 00521000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200290003500300350 00640070013000990140007001120190005001190820004001248080005001280080005001330090 01100138010000500149011001500154013000700169020000500176020002000181020001300201 020000700214020001400221039000800235#VV08.24343#VV08.24344#L Hong Ph#Kho st nghim phng trnh#Bi ging cho hc sinh chuyn ton#L Hong Ph#19700#Vi?t #512#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a131tr.^b24cm#236559#Ton#Ph thng trung hc#Ph ng trnh#i s#Sch c thm#Hng H## 00694000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200490004200700200 00910140007001110190005001180820006001238080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155013000700170021018600177020001100363020000900374020002200383 020001500405039000800420#VV08.24345#VV08.24346#Trn Th Hin Lng#Dy hc du c u ting Vit cho hc sinh tiu hc#Trn Th Hin Lng#17500#Vi?t#372.6#^214#^ aH.#^aGio dc#2008#^a136tr.^b24cm#236560#Trnh by: nhng vn chung v du c u trong vn bn vit bng ngn ng Vit, i mi phng php dy hc du cu v h thng bi tp rn k nng s dng du cu cho hc sinh tiu hc#Ting Vit#T iu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00523000000000277000450002600110000002600110001100200390002200700160006100500160 00770140007000930190005001000820006001058080005001110080005001160090011001210100 00500132011001500137013000700152020000500159020001900164020002000183020000800203 020001200211020001400223039000800237#VV08.24349#VV08.24350#Bi tp trc nghim h nh hc gii tch#Nguyn Hu Nhn#Nguyn Hu Nhn#28700#Vi?t#516.3#^214#^aH.#^a Gio dc#2008#^a195tr.^b24cm#236562#Ton#Hnh hc gii tch#Ph thng trung hc# Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00898000000000409000450002600110000002600110001100200430002200300230006500700640 00880050015001520140007001670190005001740820007001798080005001860080005001910090 01100196010000500207011001500212005001500227005001600242005001300258005001200271 01200560028301300070033902000050034602000200035102000070037102000120037802000140 03900200014004040200008004180200008004260200012004340200020004460200014004660390 00800480#VV08.24351#VV08.24352#i s t hp xc sut v thng k s phc#T lu n v trc nghim#B.s.: Lng Mu Dng (ch.b.), Nguyn Xun B, Nguyn Hu Ngc.. #Lng Mu Dng#24500#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a167tr.^b24cm#Nguy n Xun B#Nguyn Hu Ngc#Trn Hu Nho#L c Phc#Rn luyn k nng gii bi t p ton trung hc ph thng#236563#Ton#Ph thng trung hc#i s#Ton t hp#T on xc sut#Ton thng k#S phc#Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Hng H## 00590000000000289000450002600110000000200320001100700690004300500180011201400070 01300190005001370820004001428080005001460080005001510090011001560100005001670110 01500172004001800187005002000205005001500225013000700240020001000247020000600257 020000800263020000700271020001400278039000800292#VV08.24353#Hot ng luyn tp ting Anh 6#B.s.: Thi Hong Nguyn (ch.b.), Hong Th Diu Hoi, Phan Th Nh #Thi Hong Nguyn#20000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Hong Th Diu Hoi#Phan Th Nh #236564#Ting Anh#Lp 6#Bi tp# n tp#Sch c thm#Hng H## 00527000000000277000450002600110000000200320001100700360004301400070007901900050 00860820004000918080005000950080005001000090011001050100005001160110015001210040 01800136005002000154005001500174013000700189020001000196020000600206020000700212 020000800219020001400227039000800241#VV08.24354#Hot ng luyn tp ting Anh 7# Hong Th Diu Hoi, Phan Th Nh #21500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a 143tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Hong Th Diu Hoi#Phan Th Nh #236565#Ting A nh#Lp 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Hng H## 00527000000000277000450002600110000000200320001100700360004301400070007901900050 00860820004000918080005000950080005001000090011001050100005001160110015001210040 01800136005002000154005001500174013000700189020001000196020000600206020000800212 020000700220020001400227039000800241#VV08.24355#Hot ng luyn tp ting Anh 8# Hong Th Diu Hoi, Phan Th Nh #22500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a 151tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Hong Th Diu Hoi#Phan Th Nh #236566#Ting A nh#Lp 8#Bi tp#n tp#Sch c thm#Hng H## 00502000000000277000450002600110000000200280001100700250003901400070006401900050 00710820004000768080005000800080005000850090011000900100005001010110015001060040 01800121005001300139005001100152013000700163020001000170020000600180020000800186 020000800194020001400202039000800216#VV08.24356#Vui hc t vng ting Anh 9#ng Kim Anh, Bch H#29500#Vi?t#428#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a203tr.^b24cm#T i bn ln th 1#ng Kim Anh# Bch H#236567#Ting Anh#Lp 9#T vng#Bi tp#S ch c thm#Hng H## 00464000000000265000450002600110000002600110001100200280002200700140005001400070 00640190005000710820006000768080005000820080005000870090011000920100005001030110 01500108005001400123013000700137020001100144020000600155020000800161020000700169 020001400176039000800190#VV08.24357#VV08.24358#35 n luyn ting Vit 2#L Ph ng Nga#19800#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a155tr.^b24cm#L Phng Ng a#236568#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#n tp#Sch c thm#Hng H## 00621000000000301000450002600110000002600110001100200840002200700420010600500120 01480140007001600190005001670820006001728080005001780080005001830090011001880100 00500199011001500204005001300219005001500232013000700247020000500254020000600259 020000800265020001200273020001200285020001400297039000800311#VV08.24359#VV08.243 60#nh gi kt qu hc tp mn ton lp 2 bng bi tp trc nghim v cc ki m tra# Tin t, o Thi Lai, Phm Thanh Tm# Tin t#19800#Vi?t#372.7#^ 214#^aH.#^aGio dc#2008#^a156tr.^b24cm#o Thi Lai#Phm Thanh Tm#236569#Ton# Lp 2#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hng H## 00435000000000229000450002600110000000200190001100300130003001400060004301900050 00490820009000548080005000630080018000680090011000860100005000970110017001020120 03300119013000700152020001800159020000900177020001300186039000600199#VV08.24448# i Bng v Sn ca#Truyn tranh#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2008#^a16tr.^b19x19cm#B sch Nhng bi hc khn ngoan#236612#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 00493000000000253000450002600110000000200190001100300130003000700180004301400060 00610190005000670820009000728080005000810080018000860090011001040100005001150110 01700120012004000137005000900177013000700186020001800193020000900211020001300220 039000600233#VV08.24449#Bng hoa cc trng#Truyn tranh#T Qunh minh ho#7000# Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a16tr.^b19x19cm#Chuyn k theo ch . Ch : Gia nh#T Qunh#236613#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#PDung## 01255000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200470 00440290068000910070091001590140008002500190005002580820008002638080005002710080 00500276009001200281010000500293011001500298005000900313005001100322005001700333 00500160035000500130036600600130037900600160039201300070040802102830041502000080 06980200010007060200010007160200016007260200009007420200017007510200050007680200 00900818039000600827#VV08.24450#VV08.24453#VV08.24452#VV08.24451#Nguyn Vn Linh - Tng B th thi u i mi#Nguyen Van Linh party general secretary of the e arly renewal period#B.s.: V Khnh, Song Thnh, Nguyn Th Giang... ; Dch, h.. : Phm nh An, Marianne Brown#250000#Vi?t#959.703#^214#^aH.#^aThng tn#2008#^ a198tr.^b25cm#V Khnh#Song Thnh#Nguyn Th Giang#Bi Hong Chung#Trnh L Nam# Phm nh An#Brown, Marianne#236614#Gm nhng hnh nh chn thc, sinh ng v t hn th, s nghip ca ng ch Nguyn Vn Linh v nhng cng hin xut sc v n hiu mt ca ng ch vi s nghip cch mng ca dn tc, c bit l nhng cn g hin quan trng trong thi k u i mi t nc trn cng v tng b th#T iu s#S nghip#Cch mng#Thi k i mi#ng gp#Lch s hin i#Nguyn Vn Linh, Tng b th, 1915-1998, Vit Nam#Sch nh#PDung## 00657000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700160 00720140007000880190005000950820009001008080005001090080005001140090011001190100 00500130011001500135001001100150013000700161021014000168020001100308020000700319 020001700326020000900343020000900352039000600361#VV08.24454#VV08.24455#VV08.2445 6#Bc H vi ph n, thiu nin nhi ng#Xun Thanh b.s.#32000#Vi?t#895.9223#^2 14#^aH.#^aLao ng#2008#^a195tr.^b21cm#Xun Thanh#236615#Gm mt s bi vit, b i ni, th, in v nhng cu chuyn th hin tnh cm, s quan tm ca H Ch t ch vi thiu nin, nhi ng, ph n#Thiu nin#Ph n#Vn hc hin i#Tnh cm #Vit Nam#PDung## 00861000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700300 00750140007001050190005001120820004001178080005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147001001500162006000900177013000700186021030800193020001400501 020000800515020000900523020001000532020001100542039000600553#VV08.24457#VV08.244 58#VV08.24459# tm hn ti tr v thn xc khng gi#Deepak Chopra ; L Thnh dch#55000#Vi?t#152#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a423tr.^b20cm#Chopra, Deepak#L Thnh#236616#Nghin cu, nhn nh ng n, khch quan v nhng im mc sinh hc ca s lo ho v i sng tm hn, hiu bit thc hnh nhng bi tp rn luyn, cng vi mt ch dinh dng thch hp, chng ta u c th ko di tu i xun, nui dng mt tm hn ti tr trong mt thn xc kho mnh, trng th #Trit l sng#Tm hn#Sinh hc#Rn luyn#Dinh dng#PDung## 00961000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300650 00550070074001200050014001940050018002080140008002260190005002340820006002398080 00500245008000500250009002300255010000500278011001500283005001500298005001700313 00500150033000400260034501300070037102102090037802000120058702000100059902000090 0609039000500618#VV08.24746#VV08.24747#VV08.24748#Cng ngh ch to my#Gio tr nh cho sinh vin c kh cc trng i hc khi K thut#Trn Vn ch, Nguyn T rng Bnh, Nguyn Th t... ; Trn Vn ch ch.b.#Trn Vn ch#Nguyn Trng B nh#167000#Vi?t#621.8#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a835tr.^b24cm#Nguy n Th t#Nguyn Vit Tip#Trn Xun Vit#In ln th 4, c sa cha#236748#Nhng kin thc c bn v ch to my: cc khi nim c bn, gia cng kim loi, cc k ch thc cng ngh trong kt cu, chn phi v cc phng php gia cng chun b phi, cc phng php gia cng ct gt...#Ch to my#Cng ngh#Gia cng#Thu# # 00521000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300120 00600070015000720140007000870190005000940820011000998080005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136001001500151004002600166013000700192020001700199 020000900216020001200225039000600237#VV08.24461#VV08.24460#VV08.24462#S huyn d iu ca tnh yu#Tiu thuyt#V Khc Nghim#27000#Vi?t#895.922334#^214#^aH.#^aL ao ng#2008#^a166tr.^b21cm#V Khc Nghim#In ln th 2, c sa cha#236617#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PDung## 00634000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700140 00510140007000650190005000720820006000778080005000830080005000880090011000930100 00500104011001500109001000900124013000700133021017500140020000700315020000900322 020001100331020000800342039000600350#VV08.24463#VV08.24464#VV08.24465#m thc li u php#Kim Hnh b.s.#32000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a201tr.^b21cm #Kim Hnh#236618#Gii thiu cc mn n bi thuc nhm phng tr cc bnh thng mc phi nh: mn n cha bnh v gan, thn, vim mi d ng, cao huyt p, u x , ung th gan, ho, ng kinh...#Mn n#iu tr#Phng bnh#n ung#PDung## 01026000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700890 00920050013001810050024001940190005002180820007002238080005002300080005002350090 02300240010000500263011001500268015006500283005001600348005001700364005001100381 01300070039202102450039902000110064402000220065502000090067703900050068602000090 0691#VV08.24749#VV08.24751#VV08.24750#Th trng lao ng vic lm ca lao ng qua o to ngh#B.s.: Bi Tn Hin (ch.b.), Nguyn Th Hong Nguyn, Phm Th B o H, Nguyn Th Thim..#Bi Tn Hin#Nguyn Th Hong Nguyn#Vi?t#331.12#^214# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a423tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Dy ngh. D n gio dc k thut v dy ngh#Phm Th Bo H#Nguyn Th Thim#L Anh c#236 749#Cung cp nhng thng tin c bn v ngun nhn lc, vai tr ca ngun nhn l c trong pht trin kinh t v trong qu trnh hi nhp. Gii thiu nhng nt ch nh v vic lm, thu nhp v tnh hnh s dng lao ng qua o to ngh cc a phng#Th trng#o to chuyn nghip#Vic lm#Thu#Lao ng## 00909000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700250 00750140007001000190005001070820006001128080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144012001800159013000700177005000800184015006700192021030400259 020001800563020001400581020001800595039000600613#VV08.24466#VV08.24467#VV08.2446 8#Tin hc vn phng: Word 2003 v Word 2007#IT club s.t., gii thiu#50000#Vi?t #005.5#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a391tr.^b21cm#Tin hc vn phng#236619#IT club #Tn sch ngoi ba: T hc Microsoft Office Word 2003 v Word 2007#Gii thiu v Microsoft Word 2007 v nhng tnh nng ca chng nh: lm quen vi giao din m i, thao tc ngt trang, chn biu tng, kim tra chnh t, nh dng ch, thay i khong cch trong vn bn... Nhng im mi trong Microsoft Office Word 200 7 v mt s thao tc c bn trong vn bn Word 2007#Tin hc vn phng#Phn mm W ord#Son tho vn bn#PDung## 00705000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200500003302900550 00830070013001380140007001510190005001580820004001638080005001670080005001720090 04000177010000500217011001500222001001300237013000700250021015600257020001000413 020001100423039000500434#VV08.24752#VV08.24753#VV08.24754#Ting Anh nng cao cho sinh vin ngnh Mi trng#Advanced english for student of environmental scienc es#Trn Th Nga#43600#Vi?t#428#^214#^aH.#^aScience and technics publishing hous e#2008#^a236tr.^b21cm#Trn Th Nga#236750#Cc bi c, bi vit ting Anh v ch mi trng nh h sinh thi, cc quan im v mi trng, chi ph mi trng , nng lng v kinh t mi trng...#Ting Anh#Mi trng#Thu## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700190 00600140007000790190005000860820006000918080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123012001800138005000800156013000700164021024900171020002200420 020001700442020000700459020000900466020000900475039000600484#VV08.24469#VV08.244 70#VV08.24471#T hc thit k Autocad 3D#IT club gii thiu#45000#Vi?t#006.6#^2 14#^aH.#^aLao ng#2008#^a351tr.^b21cm#Tin hc vn phng#IT club#236620#Tm hiu v AutoCad 3D, cc lnh v c bn ca AutoCad, cc lnh sao chp v bin i h nh, ghi v hiu chnh vn bn, cc lnh v k hiu mt ct, cc lnh lm vic v i khi, trnh by v in bn v, bng phm tt trong AutoCad km bi tp ng dng #Chng trnh my tnh#Phn mm Autocad# ho#ng dng#Thit k#PDung## 00695000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700310 00790140007001100190005001170820007001228080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155005001000170005000900180013000700189021013200196020000900328 020001200337020000800349020000800357020000500365020000500370039000600375#VV08.24 472#VV08.24473#VV08.24474#Hng dn s dng Internet, Email, Chat, Blog#Hng Ph c, Linh Nga gii thiu#46500#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a331tr.^b21 cm#Hng Phc#Linh Nga#236621#Tm hiu v Internet v cc dch v, hng dn ci t kt ni v s dng cc dch v ca Internet, s dng th in t, chat, blog #Internet#Th in t#S dng#Dch v#Chat#Blog#PDung## 00822000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200570003300300210 00900290040001110070015001510140007001660190005001730820004001788080005001820080 00500187009004000192010000500232011001500237015006800252001001500320013000700335 021013200342020001000474020001300484020001800497039000500515#VV08.24755#VV08.247 56#VV08.24757#Bi ging ting Anh nng cao trong cc khoa hc tri t#Phn dch xui ngc#Advanced english for earth's scientists#ng Vn Luyn#36200#Vi?t#4 28#^214#^aH.#^aScience and technics publishing house#2008#^a196tr.^b21cm#TTS gh i: Vietnam national university. Ha Noi University of Science#ng Vn Luyn#2367 51#Cc bi ging ting Anh v khoa hc tri t nh: tri t, a cht hc, kh tng, thu vn, hi dng hc, a mo, phong ho...#Ting Anh#a cht hc#Kh oa hc tri t#Thu## 00857000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700320 00510140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127012001800142001001500160005001600175013000700191021027100198 020001800469020002100487020000800508020000800516020001300524039000600537#VV08.24 475#VV08.24477#VV08.24476#T hc Windows XP#Phm Vnh Hng, Phm Thu Dng#4000 0#Vi?t#005.7#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a263tr.^b21cm#Tin hc vn phng#Phm V nh Hng#Phm Thu Dng#236622#Gii thiu h iu hnh Windows XP, phng php c i t h iu hnh, qun l d liu v nh dng giao din bng Control Panel, qun l chng trnh, cc trnh ng dng a phng tin trong Windows XP, tm hi u mng ni b v mt s thut ng thng dng trong my tnh#Tin hc vn phng# H iu hnh Windows#Qun l#D liu#Chng trnh#PDung## 00842000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700490 00620140007001110190005001180820004001238080005001270080005001320090018001370100 00500155011001500160019001000175001001600185004001300201006001200214006001300226 01300070023902102080024602000190045402000070047302000160048002000140049603900060 0510#VV08.24624#VV08.24625#VV08.24626#Dn lun v vn chng k o#Tzevan Todoro v ; Dch: L Hng Sm, ng Anh o#25000#Vi?t#801#^214#^aH.#^ai hc S phm# 2008#^a211tr.^b21cm#Dch Php#Todorov, Tzevan#In ln th 2#L Hng Sm#ng Anh o#236674#Nghin cu tng qut v cc th loi vn hc, s xp loi i vi cc th loi. Nguyn tc cu trc ca cc th loi vn hc. S bin i v thi gia n v khng gian trong vn hc. ngha v cm nhn vn hc#Nghin cu vn hc#M hc#L lun vn hc#Vn hc k o#Hng## 00607000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200250003300300120 00580070046000700060012001160060011001280140007001390190005001460820004001518080 00500155008001800160009001100178010000500189011001500194019000900209001001500218 012001500233013000700248020001700255020000400272020001200276039000500288#VV08.24 759#VV08.24760#VV08.24758#Sc mnh ca s li cun#Truyn ngn#Cathy Hopkins ; D ch: Qunh Thng, Vnh Thng#Qunh Thng#Vnh Thng#37000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a228tr.^b20cm#Dch Anh#Hopkins, Cathy#Cp b cp bn #236752#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00609000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300120 00600070046000720060012001180060011001300140007001410190005001480820004001538080 00500157008001800162009001100180010000500191011001500196019000900211001001500220 012001500235013000700250020001700257020000400274020001200278039000500290#VV08.24 761#VV08.24762#VV08.24763#Nhng ngi thch c thn#Truyn ngn#Cathy Hopkins ; Dch: Qunh Thng, Vnh Thng#Qunh Thng#Vnh Thng#35000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a204tr.^b20cm#Dch Anh#Hopkins, Cathy#Cp b cp b n#236753#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00454000000000253000450002600110000000200110001100300310002200700130005301400060 00660190005000720820007000778080005000840080005000890090018000940100005001120110 01400117005001300131013000700144020000800151020001100159020000900170020001500179 039000600194#VV08.24627#B hc vn#Dnh cho hc sinh mu gio ln#ng Th Tr#3 000#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a36tr.^b25cm#ng Th Tr#236 675#Hc vn#Ting Vit#Mu gio#Sch gio khoa#Hng## 00601000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200190003300300120 00520070046000640060012001100060011001220140007001330190005001400820004001458080 00500149008001800154009001100172010000500183011001500188019000900203001001500212 012001500227013000700242020001700249020000400266020001200270039000500282#VV08.24 764#VV08.24765#VV08.24766#Rc ri y cm d#Truyn ngn#Cathy Hopkins ; Dch: Q unh Thng, Vnh Thng#Qunh Thng#Vnh Thng#48000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a301tr.^b20cm#Dch Anh#Hopkins, Cathy#Cp b cp bn#23675 4#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200230 00490030016000720070016000880140007001040190005001110820010001168080005001260080 00500131009001400136010000500150011001500155013000700170020001700177020000900194 020001200203039000400215#VN08.08667#VN08.08668#VN08.08669# Th Hng Vn#C gi p vic kn chng#Tp truyn ngn# Th Hng Vn#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2009#^a231tr.^b19cm#236814#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# Mai## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200180 00430030016000610070010000770140007000870190005000940820010000998080005001090080 00500114009002000119010000500139011001500144013000700159020001700166020000900183 020001200192039000400204#VN08.08706#VN08.08707#VN08.08708#Bi Thng#Git nc sa u ma#Tp truyn ngn#Bi Thng#22000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a192tr.^b19cm#236841#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00698000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200620 00420070027001040140007001310190005001380820006001438080005001490080005001540090 01400159010000500173011001500178005001100193013000700204021013400211020001700345 020002200362020001000384020000900394039000500403#VV08.24845#VV08.24847#VV08.2484 6#Nam Vit#Bnh tai bin mch mu no, phng php chn on v iu tr#B.s.: N am Vit, Khnh Linh#25000#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a154tr.^b21c m#Khnh Linh#236795#Nhng tri thc c bn, cn thit v nguyn nhn, triu chng , nhng phng php chn on v cch cha tr bnh tai bin mch mu no#Bnh h tim mch#Tai bin mch mu no#Chn on#iu tr#TVn## 00601000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700150 00550140007000700190005000770820004000828080005000860080005000910090011000960100 00500107011001500112001001000127013000700137021014000144020001000284020000900294 020000700303020000700310039000600317#VV08.24478#VV08.24480#VV08.24479#Mo vt tr ong nh bp#Hong Mai b.s.#35000#Vi?t#641#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a223tr.^b2 1cm#Hong Mai#236623#Hng dn cch la chn, bo qun thc phm, mo vt bp n c v ngh thut nu nhng mn n ngon t tht ln, g, gia cm, tm, ln, c... #Thc phm#Bo qun#Nu n#Mn n#PDung## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003300300160 00570070017000730140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138001001700153013000700170020001700177020000900194 020001200203039000600215#VV08.24481#VV08.24483#VV08.24482#Nhnh lan bn cnh vn g#Tp truyn ngn#Hong Tun Dng#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#20 08#^a176tr.^b21cm#Hong Tun Dng#236624#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# PDung## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200840 00420070027001260140007001530190005001600820007001658080005001720080005001770090 01400182010000500196011001500201005001100216013000700227021023100234020000800465 020000900473020001100482020001000493039000500503#VV08.24848#VV08.24849#VV08.2485 0#Nam Vit#Bnh ung th - nhng iu ngi bnh nn bit trong cha tr v iu tr dinh dng#B.s.: Nam Vit, Khnh Linh#29500#Vi?t#616.99#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a208tr.^b21cm#Khnh Linh#236796#Nhng kin thc c bn lin quan n bnh ung th iu chnh thi quen n ung, sinh hot ngay t khi cn tr v n hng phng thc cha tr, sinh hot, luyn tp chin thng bnh tt, ko di cu c sng i vi bnh nhn ung th#Ung th#iu tr#iu dng#Rn luyn#TVn## 00733000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700170 00600140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090011001080100 00500119011001500124001001200139013000700151021022400158020000900382020001300391 020001200404020001200416020000900428039000600437#VV08.24484#VV08.24485#VV08.2448 6#Cm nang bnh tui mi ln#Minh Phng b.s.#35000#Vi?t#616.0083#^214#^aH.#^aL ao ng#2008#^a215tr.^b21cm#Minh Phng#236625#Trnh by mt s chng bnh thn g gp la tui mi ln di dng nhng kin thc y hc thng thc nh: triu chng, nguyn nhn gy bnh, cch phng cha bnh gii tnh, bnh v da, tc, d ng, kinh nguyt, cm, hen...#Bnh tt#Tui mi ln#Triu chng#Nguyn nhn#i u tr#PDung## 00603000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700140 00540140007000680190005000750820006000808080005000860080005000910090011000960100 00500107011001500112001000900127013000700136021012200143020000700265020000700272 020001100279020000900290020000800299039000600307#VV08.24487#VV08.24488#VV08.2448 9#iu dng liu php#Kim Hnh b.s.#32000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aLao ng#2008 #^a199tr.^b21cm#Kim Hnh#236626#Gii thiu cch chn nguyn vt liu, phng ph p ch bin v cng dng ca mt s mn n iu dng, phng iu tr bnh#Nu n #Mn n#Phng bnh#iu tr#n ung#PDung## 00643000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700150 00560140007000710190005000780820007000838080005000900080005000950090011001000100 00500111011001500116001001000131013000700141021011000148020000800258020000900266 020000900275020001000284020001000294020001000304020000900314039000600323#VV08.24 490#VV08.24491#VV08.24492#Li vng cho cuc sng#Hng Nga b.s.#32000#Vi?t#808. 88#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a195tr.^b21cm#Hng Nga#236627#Gm nhng cu chm ngn hay vit v tnh bn, tnh yu, thnh cng, thi , tnh cch, n ng, cu c sng...#Vn hc#Tnh bn#Tnh yu#Cuc sng#Tnh cch#Danh ngn#Th gii#PDun g## 00443000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200210003300700170 00540050012000710140007000830190005000900820007000958080005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128013000700143020000800150020000900158020001600167 039000600183#VV08.24493#VV08.24494#VV08.24495#Con d ca B La Mn#Phm L Nam s .t.#Phm L Nam#32000#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a195tr.^b21cm#2366 28#Vn hc#Th gii#Truyn ng ngn#PDung## 00607000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200430 00490070021000920140007001130190005001200820006001258080005001310080005001360090 01400141010000500155011001500160013000700175021011200182020001500294020001800309 020000900327039000500336#VV08.24851#VV08.24853#VV08.24852#Nguyn Ninh Hi#Chm s c v iu tr ngi mc bnh h hp#Nguyn Ninh Hi b.s.#40000#Vi?t#616.2#^214 #^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a248tr.^b21cm#236797#Nhng hiu bit c bn v cc bn h thng gp thuc h thng h hp, cch iu tr v chm sc bnh nhn h hp#B nh h h hp#Chm sc sc kho#iu tr#TVn## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200750 00420070027001170140007001440190005001510820006001568080005001620080005001670090 01400172010000500186011001500191005001100206013000700217021020300224020001300427 020000900440020001000449020000800459039000500467#VV08.24854#VV08.24855#VV08.2485 6#Nam Vit#Bnh cao huyt p - nhng iu nn v khng nn trong sinh hot v n ung#B.s.: Nam Vit, Khnh Linh#29500#Vi?t#616.1#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008# ^a208tr.^b21cm#Khnh Linh#236798#Nhng kin thc c bn, h thng v bnh cao hu yt p, nhng iu nn v khng nn trong sinh hot v n ung, mt s mn n, t hc ung, bi thuc ni chung v bi thuc ng y hay cha tr cao huyt p#Cao huyt p#iu tr#Bi thuc#n ung#TVn## 00785000000000277000450002600110000002600110001100200290002200300770005100700160 01280060011001440140007001550190005001620820006001678080005001730080005001780090 04900183010000500232011001500237013000700252021020500259020000900464020001000473 020000800483020001000491039000600501#VV08.24496#VV08.24497#Nhng cu hi p to n thin#Cc cuc ni chuyn ca c Thnh n A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad a...#Dilya Chan dch#Dilya Chan#25000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung t m Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a121tr.^b21cm#236629#Gm cc cuc ni chuyn ca c Thnh n A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada v: Krsna - ng hp dn v n vt, vn ho Veda, v mc ch chn chnh ca cuc sng, con ng tu dng, tn ton thin...#o Pht#Kinh Pht#Vn ho#Trit hc#PDung## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700600 00660050014001260140007001400190005001470820006001528080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184001001300199005001100212006001600223013000700239 021024100246020001200487020001000499020001100509039000600520020000900526#VV08.24 498#VV08.24500#VV08.24499#Ngh thut khen thng nhn vin#Doug Jensen, Tom McMu llen, Mel Stark ; Trnh Hng Hnh dch#McMullen, Tom#75000#Vi?t#658.4#^214#^aH. #^aLao ng#2008#^a454tr.^b21cm#Jensen, Doug#Stark, Mel#Trnh Hng Hnh#236630#T ho lun v mt s vn lin quan ti vic khen thng bao gm tin mt, cc h nh thc ng vin khuyn khch, quyn li, tiu chun v nhng phn thng hin vt... nhm li cun, gi chn v thc y pht trin cc nhn vin di quyn# Khen thng#Nhn vin#Tin lng#PDung#Lnh o## 00892000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200180003300700630 00510140007001140190005001210820004001268080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156001001600171006001400187005001400201012003600215013000700251 021026800258020001900526020001000545020000900555020000800564039000600572#VV08.24 501#VV08.24502#VV08.24503#Nhng huyn thoi#Roland Barthes ; Phng Vn Tu dch ; Cao Vit Dng gii thiu#98000#Vi?t#101#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a410tr.^b2 0cm#Barthes, Roland#Phng Vn Tu#Cao Vit Dng#T sch Tinh hoa Tri thc Nhn l oi#236631#Gm nhng tiu lun ph php thc h t sn theo hng Marxit, ph phn ngn ng ca ci gi l vn ho i chng v phng din h t tng v th o d ngn ng ny v phng din k hiu ho hc nhm dung ho gia hin thc v con ngi, gia i tng v tri thc#Trit hc hin i# thc h#Ngn ng#Vn hc#PDung## 00790000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200080 00440070026000520060007000780140007000850190005000920820008000978080005001050080 00500110009001100115010000500126011001500131013000700146001001300153012002400166 02102160019002000170040602000100042302000110043302000110044402000030045503900060 0458#VV08.24505#VV08.24504#VV08.24507#VV08.24506#Kennedy#Hugh Brogan ; Thu H d ch#Thu H#69000#Vi?t#973.922#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a364tr.^b21cm#236632#Br ogan, Hugh#T sch H s quyn lc# cp v nh gi khch quan nhng mc tiu v thnh tu ca Kennedy xoay quanh cc vn hp dn nh: cuc ng c thnh c ng, chnh sch ngoi giao, cc chng trnh ngh s, cuc cch mng i quyn b nh ng...#Lch s hin i#Chnh tr#Ngoi giao#Chnh sch#M#PDung## 00958000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200150 00440070038000590060017000970140007001140190005001210820010001268080005001360080 00500141009001100146010000500157011001500162013000700177001001500184012002400199 02103200022302000100054302000170055302000080057002000100057802000110058802000150 0599039000600614#VV08.24508#VV08.24511#VV08.24510#VV08.24509#Mao Trch ng#Shau n Breslin ; Nguyn Hu Quang dch#Nguyn Hu Quang#69000#Vi?t#951.05092#^214#^a H.#^aTri thc#2008#^a331tr.^b21cm#236633#Breslin, Shaun#T sch H s quyn lc# Gii thiu bao qut 50 nm cuc i v s nghip ca Mao Trch ng cng nhng iu ng lm c trn cng v Ch tch ng cng sn Trung Quc nh: thit lp trt t chnh tr mi, ti thit nng thn, chnh sch i nhy vt, thc hin c ch mng vn ho. Chnh sch i ngoi ca Mao v xung t chnh tr trong nc# Chnh tr#Lch s hin i#Tiu s#S nghip#Trung Quc#Mao Trch ng#PDung## 00949000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300300 00640070046000940060011001400140008001510190005001590820006001648080005001700080 00500175009004000180010000500220011001500225001001400240006001300254013000700267 02102150027402000190048902000160050802000120052402000090053602000090054502000120 0554020000800566020000700574039000600581#VV08.24512#VV08.24514#VV08.24513#Khng gian vn ho nguyn thu#Nhn theo l thuyt chc nng#Robert Lowie ; Dch: V X un Ba, Ng Bnh Lm#V Xun Ba#110000#Vi?t#306.8#^214#^aH.#^aTri thc ; Tp ch Vn ho Ngh thut#2008#^a598tr.^b21cm#Lowie, Robert#Ng Bnh Lm#236634#Trnh by, nghin cu vn ho nguyn thy trn th gii c th v hn nhn, ch a hn, gia nh, cc qui tc v h hng, th tc, thn phn ca n b, ti sn, cc hip hi, ngi th, chnh quyn, php lut...#Khng gian vn ho#Vn ho s khai#Nguyn thu#Gia nh#Hn nhn#Chnh quyn#Th tc#Ph n#PDung## 00800000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700380 00660140007001040190005001110820004001168080005001200080005001250090014001300100 00500144011001500149013000700164005002300171021026000194020000900454020001100463 020001100474020001000485020001000495039000500505#VV08.24860#VV08.24861#VV08.2486 2#La chn quyt nh cuc sng#Nh sch Tri thc Vit tng hp, b.s.#45000# Vi?t#158#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a291tr.^b21cm#236800#Nh sch Tri thc Vi t#Trnh by vai tr v cc kha cnh ca s la chn, la chn hng i, la ch n s nghip, la chn c hi, la chn thi im, la chn bn b, la chn v chng... La chn ng s i n nhng quyt nh ng, to thnh cng trong s nghip, trong cuc i#La chn#Quyt nh#Thnh cng#Cuc sng#S nghip#TVn## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700330 00730140007001060190005001130820004001188080005001220080005001270090014001320100 00500146011001500151006002300166013000700189021019200196020000900388020001300397 020001100410020001000421020001000431039000500441#VV08.24864#VV08.24865#VV08.2486 3#Nhng bc n gin gip bn thnh cng#Nh sch Tri thc Vit bin dch#25000 #Vi?t#158#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a183tr.^b20cm#Nh sch Tri thc Vit#23 6801#Bao gm nhng cu chuyn, bi vit c rt ra t kinh nghim ca tc gi v t qua nhng kh khn, phc tp, th thch trong cuc sng t c nhng th nh cng trong cuc i v s nghip#B quyt#K nng sng#Thnh cng#Cuc sng# S nghip#TVn## 00846000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200730 00490070016001220140008001380190005001460820010001518080005001610080005001660090 02700171010000500198011001500203015004200218013000700260021021400267020001000481 020001000491020000800501020001100509020001800520039000600538#VV08.24516#VV08.245 17#VV08.24515#Nguyn Vn Ngc#L thuyt chung v th trng ti chnh, ngn hng v chnh sch tin t#Nguyn Vn Ngc#175000#Vi?t#332.09597#^214#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2008#^a734tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn #236635#Nghin cu m hnh, c cu v phng thc hot ng ca th trng ti c hnh, cc nh ch ti chnh, ngn hng trung ng v thc thi chnh sch tin t , ti chnh quc t v chnh sch tin t, l thuyt tin t#Ti chnh#Ngn hn g#Tin t#Chnh sch#Phn tch kinh t#PDung## 00754000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200570003301900050 00900820006000958080005001010080005001060090027001110100005001380110015001430150 05800158013000700216021019200223020001700415020001800432020001000450020000900460 039000600469020001300475#VV08.24518#VV08.24519#VV08.24520#Ti liu hng dn s dng phn mm k ton HCSN DAS 8.0#Vi?t#005.5#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc d n#2008#^a158tr.^b24cm#TTS ghi: Cng ty TNHH Thng mi v Cng ngh Tin hc PH #236636#Gii thiu phn mm k ton hnh chnh s nghip DAS 8.0 v ng dng ca phn mm ny trong mt s nghip v kinh t, hch ton k ton v hng dn cc h nhp s liu vo chng trnh k ton#Tin hc ng dng#Hch ton k ton#Nghi p v#Chng t#PDung#Phn mm DAS## 00547000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700340004501400060 00790190005000850820009000908080005000990080005001040090047001090100005001560110 01700161005001000178005001000188012002800198013000700226020001800233020000900251 020001300260039000800273#VV08.24774#iu c ca gu con#Truyn tranh#Li: Tuyt Hoa ; Tranh: on Dng#7000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty V n phng phm Hng H#2008#^a15tr.^b21x24cm#Tuyt Hoa#on Dng#B chi v hc c ng gu con#236760#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn Anh## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700080 00850140007000930190005001000820008001058080005001130080005001180090014001230100 00500137011001500142001000800157012002400165013000700189021022700196020000900423 020001300432020001000445020000700455020001900462039000500481#VV08.24866#VV08.248 67#VV08.24868#Bi quyn tht tinh ng lang - bch vin hin th#Mnh S#20000 #Vi?t#796.815#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a151tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thiu lm#236802#Gii thiu khi qut v v thiu lm vi b hnh, th hnh c b n, h thng bi quyn Bch vin hin th vi tn gi ca cc ng tc, chi tit cc ng tc, hnh din gii ca cc ng tc trong ton bi v bch vin hin th#V thut#V thiu lm#Bi quyn#Bi v#Bch vin hin th#TVn## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200220 00450070012000670140007000790190005000860820006000918080005000970080018001020090 02300120010000500143011002500148012000900173013000700182004002900189021021600218 020000700434020001200441020000900453039000600462#VV08.24521#VV08.24522#VV08.2452 3#Qunh Hng#Mn chay ngon, d lm#Qunh Hng#27000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a126tr., 8tr. nh^b21cm#Bp Vit#236637#T i bn c sa cha, b sung#Gii thiu mt s mn n chay c thc hin vi nguy n liu sn xut theo qui trnh cng nghip (c bn sn cc ca hng thc phm ) nh: mn xo, mn chin, mn canh, mn nu, mn kho, cc mn nng, trn, hp. ..#Nu n#Mn n chay#Ch bin#PDung## 00726000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700080 00760140007000840190005000910820008000968080005001040080005001090090014001140100 00500128011001500133001000800148012002400156013000700180021018300187020000900370 020001300379020001000392020000700402020001000409039000500419#VV08.24871#VV08.248 73#VV08.24872#Bi quyn tht tinh ng lang - thp chu#Mnh S#18000#Vi?t#796 .815#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a130tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thiu lm #236803#Gii thiu v thiu lm vi b hnh, th hnh c bn, h thng bi quyn Thp chu vi tn gi cc ng tc, chi tit cc ng tc, hnh din gii cc ng tc trong bi v Thp chu#V thut#V thiu lm#Bi quyn#Bi v#Thp chu# TVn## 00762000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700080 00850140007000930190005001000820008001058080005001130080005001180090014001230100 00500137011001500142001000800157012002400165013000700189021020100196020000900397 020001300406020001000419020000700429020001900436039000500455#VV08.24874#VV08.248 76#VV08.24875#Bi quyn tht tinh ng lang - bch vin hin qu#Mnh S#18000 #Vi?t#796.815#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a130tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thiu lm#236804#Gii thiu v thiu lm vi b hnh, th hnh c bn, h thng bi quyn Bch vin hin qu vi tn gi cc ng tc, chi tit cc ng tc, h nh din gii cc ng tc trong bi v Bch vin hin qu#V thut#V thiu lm# Bi quyn#Bi v#Bch vin hin qu#TVn## 00752000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200490003300700080 00820140007000900190005000970820008001028080005001100080005001150090014001200100 00500134011001500139001000800154012002400162013000700186021019700193020000900390 020001300399020001000412020000700422020001600429039000500445#VV08.24877#VV08.248 79#VV08.24878#Bi quyn tht tinh ng lang - yn thanh quyn#Mnh S#22000#Vi ?t#796.815#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a166tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thi u lm#236805#Gii thiu v Thiu lm vi b hnh, th hnh c bn, h thng bi v Yn thanh quyn vi tn gi ca cc ng tc, chi tit cc ng tc, hnh d in gii cc ng tc trong bi v Yn thanh quyn#V thut#V thiu lm#Bi quy n#Bi v#Yn thanh quyn#TVn## 00617000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450070012000650140007000770190005000840820006000898080005000950080018001000090 02300118010000500141011002500146012000900171013000700180021010700187020000700294 020000700301020000400308020000900312039000600321#VV08.24525#VV08.24526#VV08.2452 4#Qunh Hng#Ch gi v gi cun#Qunh Hng#38000#Vi?t#641.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a199tr., 4tr. nh^b21cm#Bp Vit#236638#Gii thiu phng php ch bin cc mn ch gi, cc mn gi cun ngon v cng thc lm cc loi nc chm#Nu n#Mn n#Nem#Gi cun#PDung## 00757000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200520003300700080 00850140007000930190005001000820008001058080005001130080005001180090014001230100 00500137011001500142001000800157012002400165013000700189021019600196020000900392 020001000401020001300411020001600424020001100440039000400451#VV08.24880#VV08.248 81#VV08.24882#Bi quyn tht tinh ng lang - bch vin hiu mu#Mnh S#17000 #Vi?t#796.815#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a119tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thiu lm#236806#Gii thiu cc bi quyn Tht tinh ng lang - Bch vin hiu mu, th v lu i ca Thiu lm. Chi tit cc ng tc ca Bch vin hiu mu v hnh din gii ca cc ng tc trong ton bi v#V thut#Bi quyn#V Thiu lm#Thiu lm quyn#Trung Quc#Mai## 00678000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200180 00450070012000630140007000750190005000820820006000878080005000930080018000980090 02300116010000500139011002500144013000700169021016000176020000700336020000700343 020000500350020000300355020000400358020000800362039000600370#VV08.24527#VV08.245 28#VV08.24529#Khng Tha#80 mn n c sn#Khng Tha#25000#Vi?t#641.6#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a127tr., 4tr. nh^b21cm#236639#Gi i thiu phng php ch bin 80 mn n c sn theo nguyn liu c th gm: mn b, mn tht heo, mn g - vt - chim, mn c, tm cua, ln, ch v mn lu#Nu n#Mn n#Tht#B#Ln#Gia cm#PDung## 00705000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700080 00620140007000700190005000770820008000828080005000900080005000950090014001000100 00500114011001500119001000800134012002400142013000700166021016700173020000900340 020001300349020001000362020001600372020001100388039000400399#VV08.24883#VV08.248 84#VV08.24885#Bi quyn khn gia - nht l#Mnh S#19000#Vi?t#796.815#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2008#^a139tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thiu lm#236807#Gii t hiu v bi quyn Khn gia nht l, th v lu i ca Thiu lm. Hng dn chi tit cc ng tc ca Khn gia quyn v hnh din gii cc ng tc trong bi v #V thut#V thiu lm#Bi quyn#Thiu lm quyn#Trung Quc#Mai## 00611000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200180 00460070013000640140007000770190005000840820006000898080005000950080018001000090 02300118010000500141011002500146013000700171021013300178020000700311020001200318 020000900330039000600339#VV08.24530#VV08.24531#VV08.24532# Kim Trung#Mn chay i tic# Kim Trung#35000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2008#^a178tr., 8tr. nh^b21cm#236640#Gii thiu cch la chn thc phm v phng php ch bin cc mn n chay i tic c th gm: mn khai v, mn n c hnh, mn n no#Nu n#Mn n chay#Ch bin#PDung## 00706000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700080 00620140007000700190005000770820008000828080005000900080005000950090014001000100 00500114011001500119001000800134012002400142013000700166021016800173020000900341 020001300350020001000363020001600373020001100389039000400400#VV08.24886#VV08.248 88#VV08.24887#Bi quyn tht tinh tiu gi#Mnh S#18000#Vi?t#796.815#^214#^aH. #^aNxb. H Ni#2008#^a127tr.^b21cm#Mnh S#T hc Kungfu Thiu lm#236808#Gii t hiu cc bi quyn Tht tinh tiu gi, th v lu i ca Thiu lm. Chi tit c c ng tc ca Tht tinh tiu gi v cc hnh din gii cc ng tc trong bi v #V thut#V thiu lm#Bi quyn#Thiu lm quyn#Trung Quc#Mai## 00631000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200180 00460070013000640140007000770190005000840820006000898080005000950080018001000090 02300118010000500141011002500146013000700171021015300178020001200331020000700343 020000900350039000600359#VV08.24533#VV08.24535#VV08.24534# Kim Trung#Mn chay gia nh# Kim Trung#37000#Vi?t#641.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2008#^a189tr., 8tr. nh^b21cm#236641#Gii thiu phng php ch bin nhng mn n chay d thc hin nht. Cc ph liu thc phm chay, mn canh chay, mn xo chin, mn kho - hp - nng...#Mn n chay#Nu n#Ch bin#PDung## 00817000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200300 00440290052000740070011001260140007001370190005001440820004001498080005001530080 01800158009002300176010000500199011001500204004001800219013000700237021023500244 020001000479020001900489020001300508039000600521#VV08.24536#VV08.24538#VV08.2453 7#Vng ng#Vit v dch ng cu Anh vn#Writing and translating English sente nces correctly#Vng ng#90000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a662tr.^b21cm#Ti bn ln th 3#236642#im qua mt s qui tc vn phm Anh vn thit yu, cc th loi cu n gin, cu kp, cu phc, cu hn h p v mt s li trong khi dch v vit nh: li v ng t, li v danh t, li linh tinh, vn phm b sung vit, dch ng#Ting Anh#K nng dch thut#K nng vit#PDung## 00620000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300310 00540290030000850070040001150140007001550190005001620820006001678080005001730080 01800178009002300196010000500219011001500224005001500239013000700254020000900261 020000900270020000900279039000600288020001000294020001400304#VV08.24539#VV08.245 40#V Anh Sng#Kim cng tinh yu#Thi ho t tng Kinh Kim Cang#Vajracchedik prajn paramit#V Anh Sng ; Phm Thin Th nhun sc#24000#Vi?t#294.3#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a182tr.^b21cm#Phm Thin Th#23664 3#o Pht#Vit Nam#Kinh th#PDung#Kinh Pht#Kinh Kim Cang## 00770000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200360 00470070014000830140007000970190005001040820010001098080005001190080005001240090 01800129010000500147011001500152013000700167021016100174020000800335020001000343 020001700353020000800370020000900378020005900387020000400446039000600450#VV08.24 541#VV08.24542#VV08.24543#Trn Tun t#Thng th tin s Trng Cng Giai#Trn Tun t#45000#Vi?t#895.92211#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a146tr.^b21cm# 236644#Gii thiu v thn th, gia nh, s nghip ca Thng th, tin s Trn g Cng Giai - mt nhn vt lch s vn ho lng danh v mt s tc phm ch Hn ca ng#Tiu s#S nghip#Nhn vt lch s#Vn ho#Tc phm#Trng Cng Giai, Th ng th, tin s, 1665-1728, Vit Nam#Th#PDung## 00499000000000253000450002600110000000200230001100300300003401400060006401900050 00700820007000758080005000820080005000870090014000920100005001060110014001110120 01800125013000700143021005200150020000700202020000500209020000900214020001400223 039000800237#VV08.24777#Ch khu vn ca b#V tp t mu dnh cho tr em#600 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh b#2367 63#Hng dn b tp t mu theo ch vn cy ca b#Tp t#Vn#Mu gio#Sch mu gio#Vn Anh## 00446000000000229000450002600110000000200570001100700160006800500160008401400070 01000190005001070820004001128080005001160080005001210090018001260100005001440110 01500149013000700164020001800171020000600189020001500195039000600210#VV08.24643# Hng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 6#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#20000#Vi?t#170#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a127tr.^b24cm#236691# Gio dc cng dn#Lp 6#Sch gio khoa#Hng## 00446000000000229000450002600110000000200570001100700160006800500160008401400070 01000190005001070820004001128080005001160080005001210090018001260100005001440110 01500149013000700164020001800171020000600189020001500195039000600210#VV08.24644# Hng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 7#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#20000#Vi?t#170#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a119tr.^b24cm#236692# Gio dc cng dn#Lp 7#Sch gio khoa#Hng## 00446000000000229000450002600110000000200570001100700160006800500160008401400070 01000190005001070820004001128080005001160080005001210090018001260100005001440110 01500149013000700164020001800171020000600189020001500195039000600210#VV08.24645# Hng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 8#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#20000#Vi?t#170#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a119tr.^b24cm#236693# Gio dc cng dn#Lp 8#Sch gio khoa#Hng## 00492000000000241000450002600110000000200230001100300300003401400060006401900050 00700820007000758080005000820080005000870090014000920100005001060110014001110120 01800125013000700143021006200150020000700212020000900219020001400228039000800242 #VV08.24778#Ch mt ngy ca b#V tp t mu dnh cho tr em#6000#Vi?t#372. 21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh b#236764#Hng dn b tp t mu theo ch mt ngy sinh hot ca b#Tp t#Mu gio#Sch mu gi o#Vn Anh## 00446000000000229000450002600110000000200570001100700160006800500160008401400070 01000190005001070820004001128080005001160080005001210090018001260100005001440110 01500149013000700164020001800171020000600189020001500195039000600210#VV08.24646# Hng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 9#T Th Thu Anh#T Th Thu Anh#20000#Vi?t#170#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a127tr.^b24cm#236694# Gio dc cng dn#Lp 9#Sch gio khoa#Hng## 00495000000000253000450002600110000000200230001100300300003401400060006401900050 00700820007000758080005000820080005000870090014000920100005001060110014001110120 01800125013000700143021004900150020000700199020000900206020000400215020001400219 039000800233#VV08.24779#Ch loi hoa b yu#V tp t mu dnh cho tr em#600 0#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh b#2367 65#Hng dn b tp t mu theo ch cc loi hoa#T mu#Mu gio#Hoa#Sch mu gio#Vn Anh## 00504000000000253000450002600110000000200240001100300300003501400060006501900050 00710820007000768080005000830080005000880090014000930100005001070110014001120120 01800126013000700144021005300151020000700204020000900211020000800220020001400228 039000800242#VV08.24780#Ch qu ngon tng b#V tp t mu dnh cho tr em#60 00#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh b#236 766#Hng dn b tp t mu theo ch cc loi hoa qu#T mu#Mu gio#Hoa qu #Sch mu gio#Vn Anh## 00490000000000241000450002600110000000200280001100300300003901400060006901900050 00750820007000808080005000870080005000920090014000970100005001110110014001160120 01800130013000700148021005500155020000700210020000900217020001400226039000800240 #VV08.24781#Ch nhng ngi thn yu#V tp t mu dnh cho tr em#6000#Vi?t #372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a16tr.^b24cm#Th gii quanh b#236767#Hn g dn b tp t mu v nhng ngi thn yu ca b#T mu#Mu gio#Sch mu gio #Vn Anh## 00513000000000265000450002600110000000200150001100300400002601400060006601900050 00720820007000778080005000840080005000890090014000940100005001080110014001130040 01800127015004100145013000700186020000700193020000800200020001100208020000600219 020001400225039000800239#VV08.24782#Tp t ch hoa#Theo mu ch vit trong trn g tiu hc#7500#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a32tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#236768#Tp t#Ch ci#Ting V it#Lp 1#Sch c thm#Vn Anh## 00513000000000265000450002600110000000200200001100300380003100700350006900500210 01040050013001250140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090 01400164010000500178011001500183013000700198020001000205020000600215020000800221 020001400229039000400243#VV08.24891#Bi tp ting Anh 7#Tng hp kin thc c b n v nng cao#Nguyn Th Bch Loan, Tng Bch H#Nguyn Th Bch Loan#Tng Bch H#22000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a132tr.^b24cm#236811#Ting Anh# Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00492000000000253000450002600110000000200140001100300440002501400060006901900050 00750820007000808080005000870080005000920090014000970100005001110110014001160040 01800130015004100148013000700189020000700196020000700203020000600210020001400216 039000800230#VV08.24783#Tp t ch s#T ch s nt ng, nt nghing vit thn g#6000#Vi?t#372.63#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a23tr.^b24cm#Ti bn ln th 3 #TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#236769#Tp t#Ch s#Lp 1#Sch c th m#Vn Anh## 00572000000000289000450002600110000002600110001100200290002200300190005100700580 00700050013001280050013001410140007001540190005001610820007001668080005001730080 00500178009001400183010000500197011001500202005001600217013000700233020000900240 020000700249020000800256020001400264039000400278#VV08.24892#VV08.24893#Bi tp c hn lc sinh hc 12#C bn v nng cao#B.s.: Ng Vn Hng (ch.b.), L Hng ip, Nguyn Th Linh#Ng Vn Hng#L Hng ip#52000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a320tr.^b24cm#Nguyn Th Linh#236812#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00485000000000253000450002600110000002600110001100200290002200700360005100500130 00870050022001000140007001220190005001290820004001348080005001380080005001430090 01800148010000500166011001500171013000700186020001200193020000600205020001400211 039000600225#VV08.24649#VV08.24650#Nhng bi lm vn hay THCS 9#L Xun Soan, D ng Th Thanh Huyn#L Xun Soan#Dng Th Thanh Huyn#22000#Vi?t#807#^214#^aH. #^ai hc S phm#2008#^a142tr.^b24cm#236696#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#H ng## 00556000000000289000450002600110000002600110001100200470002200700350006900500210 01040050013001250140007001380190005001450820004001508080005001540080005001590090 01400164010000500178011001500183013000700198020001000205020000700215020000700222 020000900229020001000238020001400248039000400262#VV08.24894#VV08.24895# n tp - kim tra v luyn thi ting Anh 12#Nguyn Th Bch Loan, Tng Bch H#Nguyn Th Bch Loan#Tng Bch H#36000#Vi?t#428#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a224tr. ^b24cm#236813#Ting Anh#Lp 12#n tp#Kim tra#Luyn thi#Sch c thm#Mai## 00717000000000325000450002600110000002600110001100200170002200300050003900700340 00440140007000780190005000850820012000908080005001020080005001070090014001120100 00500126011001500131015003800146005000900184005001000193005001100203005001600214 00500100023001300070024002101020024702000170034902000090036602000080037503900080 0383#VV08.24785#VV08.24786#Vn ngh X oi#2008#Tun Hp, Giang, Phan K An ..#35000#Vi?t#895.9228008#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a211tr.^b24cm#TTS ghi: Cu lc b vn ngh X oi#Tun Hp# Giang#Phan K An#H Nguyn Huyn#Xun Giao#236771#Gm nhng bi vit, nhng mu truyn ngn, nhng bi bo v 1 s bi th vit v ngi v t x oi#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Vn Anh## 00989000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700570 00650050010001220050015001320050014001470050013001610190005001740820018001798080 00500197008000500202009001400207010000500221011002500226013000700251015004800258 02101890030602000080049502000080050302000230051102000210053402000080055502000090 0563020000700572020000900579020002300588039000400611#VN08.08670#VN08.08671#VN08. 08672#Lch s ng b phng Ging V#B.s.: Thiu Tr (ch.b.), Trn Xun Qun, V Hng Thanh..#Thiu Tr#Trn Xun Qun#V Hng Thanh#ng Th Li#Vi?t#324.2597 070959731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a128tr., 6tr. nh^b19cm#236815#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng Ging V#Gii thiu lch s ng b v nhn dn ph ng Ging V t khi ra i, trng thnh qua cc cuc khng chin chng Php, c hng M v thi k xy dng CHXN, thi k i mi v bo v t quc#ng b#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#i mi#Ging V#H Ni#Vit Nam #ng Cng sn Vit Nam#Mai## 00934000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200490 00500070073000990050015001720050014001870140007002010190005002080820007002138080 00500220008000500225009001800230010000500248011001500253004001300268013000700281 021030000288020000900588020002000597020000900617039000600626#VV08.24621#VV08.246 22#VV08.24623#Nguyn nh Tuyt#Phng php nghin cu khoa hc gio dc mm non# Nguyn nh Tuyt, L Th Kim Anh, inh Vn Vang ; Nguyn nh Tuyt ch.b.#L Th Kim Anh#inh Vn Vang#28000#Vi?t#372.01#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a250t r.^b24cm#In ln th 2#236673#Nhng vn chung trong nghin cu khoa hc gio d c mm non; Nhng phng php c th nghin cu khoa hc gio dc mm non; S d ng ton hc trong nghin cu khoa hc gio dc mm non. Cc bc tin hnh mt c ng trnh nghin cu khoa hc. Mt s vn bn lin quan n cng tc o to sau i hc#Gio dc#Nghin cu khoa hc#Mu gio#Hng## 00563000000000277000450002600110000002600110001100200510002200300320007300700390 01050050009001440050015001530140007001680190005001750820008001808080005001880080 00500193009001800198010000500216011001500221013000700236020000500243020001000248 020000700258020001400265039000600279#VV08.24652#VV08.24651#Tng hp kin thc c bn v nng cao gii tch 12#Theo chng trnh phn ban THPT#B.s.: Phm Thu (ch .b.), Phm Vn Chng#Phm Thu#Phm Vn Chng#48000#Vi?t#515.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a340tr.^b24cm#236697#Ton#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#Hn g## 00583000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200300 00520070041000820060015001230190005001380820006001438080005001490080009001540090 01900163010000500182011001500187013000700202021009900209020000900308020000800317 039000400325#VN08.08674#VN08.08676#VN08.08675#Thch Thnh Nghim#Pht gio - ni m tin bt hoi#Thch Thnh Nghim ; Thch Minh Hi dch#Thch Minh Hi#Vi?t#294. 3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a382tr.^b20cm#236817#Bao gm nhng bi kin gii v ngun gc o Pht, c Pht, nn tng gio l cn bn ca o Pht #o Pht#Gio l#Mai## 00532000000000277000450002600110000002600110001100200460002200700230006800500090 00910050013001000140007001130190005001200820007001258080005001320080005001370090 01800142010000500160011001500165004002700180013000700207020000500214020000700219 020000800226020001400234039000600248#VV08.24653#VV08.24654#Tng hp kin thc c bn v nng cao ton 10#Phm Phu, Ng Long Hu#Phm Phu#Ng Long Hu#48000#Vi? t#510.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a331tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa c ha#236698#Ton#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00513000000000265000450002600110000002600110001100200490002200700160007100500160 00870140007001030190005001100820007001158080005001220080005001270090018001320100 00500150011001500155004002700170013000700197020000800204020000700212020000800219 020001400227039000600241#VV08.24655#VV08.24656#Tng hp kin thc c bn v nng cao ho hc 10#Nguyn Hu Thc#Nguyn Hu Thc#42000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^a i hc S phm#2008#^a286tr.^b24cm#Ti bn ln 1, c sa cha#236699#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00522000000000265000450002600110000002600110001100200190002200300620004100700160 01030050016001190140007001350190005001420820008001478080005001550080005001600090 01800165010000500183011001500188013000700203020000700210020000700217020001200224 020001400236039000600250#VV08.24657#VV08.24658#Trc nghim vt l#Dng cho hc s inh 12. Luyn thi t ti v cc k thi quc gia#Nguyn Cnh Ho#Nguyn Cnh Ho# 32000#Vi?t#530.076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a230tr.^b24cm#236700#Vt l #Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00520000000000265000450002600110000002600110001100200710002200700160009300500160 01090140007001250190005001320820007001378080005001440080005001490090018001540100 00500172011001500177013000700192020000800199020000700207020000800214020001200222 020001400234039000600248#VV08.24660#VV08.24659#Cu hi v bi tp trc nghim th eo chun kin thc k nng ho hc 12#Ng Quang Tuyn#Ng Quang Tuyn#36000#Vi? t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a220tr.^b24cm#236701#Ho hc#Lp 12#B i tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00550000000000277000450002600110000002600110001100200630002200300230008500700170 01080050017001250140007001420190005001490820007001548080005001610080005001660090 01800171010000500189011001500194013000700209020000900216020000700225020000800232 020001200240020001400252039000600266#VV08.24661#VV08.24662#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim trng tm sinh hc 12#Ban c bn v nng cao#Hunh Quc Thn h#Hunh Quc Thnh#30000#Vi?t#570.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a182tr.^ b24cm#236702#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng## 00526000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200300003700700420 00670050018001090140007001270190005001340820008001398080005001470080005001520090 01800157010000500175011001500180013000700195020000800202020000700210020002200217 020001500239039000600254#VV08.24663#VV08.24664#Trn Don Vinh#Thit k bi ging tin hc 12#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Trng Th Thu H#40000#V i?t#005.071#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a236tr.^b24cm#236703#Tin hc#Lp 1 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng## 00628000000000289000450002600110000000200600001100700660007100500170013701400070 01540190005001610820009001668080005001750080005001800090018001850100005002030110 01500208005001600223005001500239005001900254005001400273013000700287020000900294 020000700303020000800310020001400318039000600332#VV08.24665#Cu hi v bi tp t heo chun kin thc k nng hnh hc 12#B.s.: Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn H i Chu, Phm c Quang..#Nguyn Th Thch#25000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a148tr.^b24cm#Nguyn Hi Chu#Phm c Quang#Nguyn Th Qu S u#H Xun Thnh#236704#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng## 00813000000000313000450002600110000002600110001100100180002200200110004000700420 00510050015000930140007001080190005001150820006001208080005001260080005001310090 02100136010000500157011001500162004001300177013000700190021023900197020001300436 020000900449020000900458020000800467020001100475039000600486020000700492#VV08.24 666#VV08.24667#Nguyn Minh Ngha#M tr cu#Nguyn Minh Ngha (ch.b.), Dng Min h Thu#Dng Minh Thu#55000#Vi?t#624.2#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a231 tr.^b27cm#In ln th 5#236705#Khi nim chung v m tr cu. c im, cu to, phm vi p dng v nguyn l tnh ton cc loi m tr cu dm, cu khung, cu v m v cu treo. Cch thit k m tr cu theo tiu chun mi 22 TCN 272-01 v th eo tiu chun AASHTO LRFD-98#Cu ng b#Thit k#Cu treo#Cu vm#Gio trnh#H ng#M tr## 00885000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200450003300700600 00780140007001380190005001450820009001508080005001590080005001640090020001690100 00500189011001500194005001500209005001300224005001400237005001500251005001500266 01200250028101300070030602101390031302000160045202000110046802000090047902000180 0488039000600506020002300512#VV08.24799#VV08.24801#VV08.24800#Hi p v cuc kh i ngha Nguyn Trung Trc#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), ng Kim Hi, u Xun Lun..#25000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a163tr.^b21cm# ng Vit Thu#ng Kim Hi#u Xun Lun#Trn Ngc on#Phan Ngc Don#T sch L ch s Vit Nam#236779#Tm hiu v cuc khi ngha Nguyn Trung Trc. Nguyn nhn , din bin, ngha cuc khi ngha chng Php thi k u n sng ti Vit Nam #Lch s cn i#Khi ngha#Vit Nam#Nguyn Trung Trc#Thanh#Khng chin chng P hp## 00781000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200300003300300970 00630140007001600190005001670820009001728080005001810080005001860090021001910100 00500212011001500217013000700232021024700239020001700486020000900503020000900512 039000600521#VV08.24669#VV08.24668#VV08.24670#Tiu chun thit k ng t#n g t - yu cu thit k TCVN 4054- 2005. Quy trnh thit k o ng cng 22 TC N 223- 95...#56000#Vi?t#625.7028#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a224tr.^b 27cm#236706#Gii thiu cc tiu chun thit k ng t: ng t - yu cu thit k TCVN 4054 - 2005; qui trnh thit k o ng cng 22 TCN 223 - 95; qui trnh thit k o ng mm 22 TCN 211 - 06; ng t cao tc - yu cu thit k TCVN 5729 - 97#Tiu chun ngnh#ng b#Thit k#Hng## 00656000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200220 00470070014000690140007000830190005000900820006000958080005001010080005001060090 02100111010000500132011001500137013000700152021018000159020000900339020000600348 020000700354020001100361039000600372#VV08.24671#VV08.24672#VV08.24673#Phan Th T hi#Qun tr d n u t#Phan Th Thi#23000#Vi?t#658.4#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a163tr.^b27cm#236707#Nhng vn chung v u t v d n u t . Nghin cu chun b u t v lp d n u t. Thit lp c s d liu n h gi hiu qu d n, phn tch v qun l d n u t#Qun tr#D n#u t#Gi o trnh#Hng## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700570 00830140007001400190005001470820004001528080005001560080005001610090020001660100 00500186011001500191005001500206005001500221005001700236005001200253005001600265 013000700281021019500288020002100483020001800504020001300522039000600535#VV08.24 802#VV08.24803#VV08.24804#Hi p t tng H Ch Minh v o c, nhn vn#B.s. : Nguyn Vn Th, Phan Hi Cng, Nguyn Vn Chnh..#30000#Vi?t#170#^214#^aH.#^ aQun i nhn dn#2008#^a199tr.^b21cm#Nguyn Vn Th#Phan Hi Cng#Nguyn Vn Chnh#V nh i#Nguyn Duy Hng#236780#Tm hiu t tng H Ch Minh v o c, nhn vn, quan im h thng quan nim, quan im, t tng c bn v ton di n o c cch mng v xy dng o c cch mng cho ng v trong x hi#T t ng H Ch Minh#o c cch mng#Sch hi p#Thanh## 00788000000000313000450002600110000002600110001100200220002200300490004400700460 00930190005001390820008001448080005001520080009001570090019001660100005001850110 01500190005001500205005001500220005001200235005001600247005001200263013000700275 021011800282020000900400020000800409020001000417020004100427039000600468#VV08.24 869#VV08.24870#Mun dm ng trng#K nim 30 nm ngy gi cha c Giuse V Vn Ton#Nguyn Bnh An, Ng Quang Kit, Nguyn Vin..#Vi?t#270.092#^214#^aC Mau#^ aNxb. Phng ng#2008#^a286tr.^b26cm#Nguyn Bnh An#Ng Quang Kit#Nguyn Vin# Nguyn Vn im#Phm Vn i#236781#Gii thiu cuc i, s nghip cha c Giuse V Vn Ton (1911-1978) ti Bc Ninh. Nhng k nim tri n i vi cha c#Tn gi o#Tiu s#S nghip#V Vn Ton, Cha c, 1911-1978, Bc Ninh#Thanh## 00739000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200250 00450030044000700070012001140140007001260190005001330820006001388080005001440080 00500149009002100154010000500175011001500180013000700195021020300202020000900405 020000900414020000900423020001100432039000600443#VV08.24674#VV08.24676#VV08.2467 5#o Vn Dn#Mn hnh my vi tnh CRT#Cc bnh thng gp v phng php sa ch a#o Vn Dn#35000#Vi?t#004.7#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a143tr.^b2 4cm#236708#Khi qut v mn hnh my tnh CRT, chc nng v nhim v khi ngun, khi qut dng trong mn hnh, khi qut mnh trong mn hnh, khi vi x l mn hnh trong mn hnh, khi n hnh trong mn hnh...#My tnh#Sa cha#Mn hnh #Gio trnh#Hng## 00778000000000277000450002600110000002600110001102600110002200201020003301900050 01350820010001408080005001500080005001550090021001600100005001810110015001860150 03200201013000700233021017600240020001000416020001600426020001000442020000900452 020001500461020001800476039000600494#VV08.24677#VV08.24679#VV08.24678#Lut ng st v cc vn bn quy phm php lut lin quan n hnh lang an ton giao thn g ng st#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a211tr.^b21cm#T TS ghi: B Giao thng vn ti#236709#Gii thiu cc ngh nh thng t ca chnh ph v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng vn ti ng st, hng dn thi hnh mt s iu ca lut ng st...#Php lut#Lut giao thng# ng st#Vit Nam#Lut ng st#Vn bn php lut#Hng## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700570 00830140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090020001710100 00500191011001500196005001500211005001500226005001700241005001200258005001600270 013000700286021022300293020002100516020000800537020000900545039000600554#VV08.24 805#VV08.24807#VV08.24806#Hi p t tng H Ch Minh v vn ho, gio dc#B.s. : Nguyn Vn Th, Phan Hi Cng, Nguyn Vn Chnh..#27000#Vi?t#335.4345#^214#^ aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a172tr.^b21cm#Nguyn Vn Th#Phan Hi Cng#Nguyn Vn Chnh#V nh i#Nguyn Duy Hng#236782#Tm hiu t tng ln ca H Ch M inh v vn ho, gio dc. K tha truyn thng vn ho dn tc i i vi hc t p nng cao hiu bit. Xy dng chnh sch pht trin vn ho, gio dc da trn t tng ch o H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Vn ho#Gio dc#Thanh## 00858000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700570 00830140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090020001710100 00500191011001500196005001500211005001500226005001700241005001200258005001600270 01300070028602101790029302000210047202000090049302000110050202000130051303900060 0526#VV08.24808#VV08.24809#VV08.24810#Hi p t tng H Ch Minh v dn tc, t n gio#B.s.: Nguyn Vn Th, Phan Hi Cng, Nguyn Vn Chnh..#32000#Vi?t#335 .4346#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a212tr.^b21cm#Nguyn Vn Th#Phan Hi Cng#Nguyn Vn Chnh#V nh i#Nguyn Duy Hng#236783#Tm hiu t tng H C h Minh v dn tc v tn gio. Nhng vn v chnh sch tn gio ca ng Cn g sn Vit Nam, ngha chin lc ca cch mng Vit Nam v vn tn gio#T tng H Ch Minh#Tn gio#Chnh sch#Sch hi p#Thanh## 00869000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700570 00920140007001490190005001560820011001618080005001720080005001770090020001820100 00500202011001500207005001500222005001500237005001700252005001200269005001600281 01300070029702101810030402000210048502000090050602000090051502000130052403900060 0537#VV08.24811#VV08.24813#VV08.24812#Hi p t tng H Ch Minh v xy dng n h nc kiu mi#B.s.: Nguyn Vn Th, Phan Hi Cng, Nguyn Vn Chnh..#25000 #Vi?t#321.009597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a163tr.^b21cm#Nguyn Vn Th #Phan Hi Cng#Nguyn Vn Chnh#V nh i#Nguyn Duy Hng#236784#Tm hiu t tng H Ch Minh v xy dng nh nc kiu mi Vit Nam; vn dng sng to c h ngha Mc - Lnin vo vic xy dng nh nc. Quyn lc ca nh nc thuc v nhn dn#T tng H Ch Minh#Nh nc#Vit Nam#Sch hi p#Thanh## 00546000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700400004400500090 00840050010000930050009001030140007001120190005001190820009001248080005001330080 01800138009001100156010000500167011001400172012003100186013000700217020001800224 020000900242020001300251039000400264#VN08.08683#Qu hng v Bc H#Truyn tranh #Minh ho: Hoi t, Quc Vit, Nht Tn#Hoi t#Quc Vit#Nht Tn#20000#Vi?t #895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a60tr.^b19cm#B tp k chuyn theo ch im#236820#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00510000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700300003900500090 00690050010000780140007000880190005000950820009001008080005001090080018001140090 01100132010000500143011001400148012003100162013000700193020001800200020000900218 020001300227039000400240#VN08.08684#Trng mm non#Truyn tranh#Minh ho: Nht T n, Quc Vit#Nht Tn#Quc Vit#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2008#^a60tr.^b19cm#B tp k chuyn theo ch im#236821#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai## 00887000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200400003300700600 00730140007001330190005001400820009001458080005001540080005001590090020001640100 00500184011001500189005001500204005001300219005001400232005001500246005001500261 01200250027601300070030102101080030802000160041602000090043202000540044102000130 0495039000600508020002300514#VV08.24814#VV08.24815#VV08.24816#Hi p v cuc kh i ngha V Duy Dng#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), ng Kim Hi, u Xun Lun. .#31000#Vi?t#959.7029#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a205tr.^b21cm#ng Vi t Thu#ng Kim Hi#u Xun Lun#Trn Ngc on#Phan Ngc Don#T sch Lch s Vit Nam#236785#Tm hiu lch s cuc khi ngha ng Thp Mi chng Php xm lc do V Duy Dng (1827-1866) lm lnh t#Lch s cn i#Vit Nam#V Duy D ng, Lnh t khi ngha, 1827-1866, Vit Nam#Sch hi p#Thanh#Khng chin chng Php## 00880000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700600 00680140007001280190005001350820009001408080005001490080005001540090020001590100 00500179011001500184005001500199005001300214005001400227005001500241005001500256 01200250027101300070029602101750030302000170047802000190049502000090051402000130 0523039000600536#VV08.24817#VV08.24819#VV08.24818#Hi p v cuc khi ngha Ba nh#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), ng Kim Hi, u Xun Lun..#29000#Vi?t#959 .7031#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a196tr.^b21cm#ng Vit Thu#ng Kim Hi#u Xun Lun#Trn Ngc on#Phan Ngc Don#T sch Lch s Vit Nam#236786# B sch gii thiu lch s khi ngha Ba nh t nhng nm cui th k 19 qua 27 cu hi. Ch xoay quanh vn din bin lch s, vai tr, ngha cuc khi ngha Ba nh#Lch s hin i#Khi ngha Ba nh#Vit Nam#Sch hi p#Thanh## 00509000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700290003900500090 00680050009000770140007000860190005000930820009000988080005001070080018001120090 01100130010000500141011001400146012003100160013000700191020001800198020000900216 020001300225039000500238#VN08.08685#B v gia nh#Truyn tranh#Minh ho: T Qu nh, Nht Tn#T Qunh#Nht Tn#20000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2008#^a60tr.^b19cm#B tp k chuyn theo ch im#236822#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00564000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200280003301400070 00610190005000680820010000738080005000830080005000880090020000930100005001130110 01500118013000700133021014000140020001400280020000900294020001300303039000600316 #VV08.24821#VV08.24822#VV08.24820#Hi p v B lut Lao ng#32000#Vi?t#344.59 701#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a214tr.^b21cm#236787#Ti liu ph bin k in thc v b lut lao ng. Gii thiu lut sa i, b sung mt s iu ca b lut lao ng s 74/2006/QH11 nm 2006#Lut lao ng#Vit Nam#Sch hi p#Tha nh## 00595000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200360003301400070 00690190005000760820010000818080005000910080005000960090020001010100005001210110 01500126013000700141021015200148020002500300020000900325020001300334039000600347 #VV08.24823#VV08.24825#VV08.24824#Hi p v Lut Giao thng ng b#25000#Vi? t#343.59709#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a166tr.^b21cm#236788#Ti liu ph bin kin thc v lut giao thng ng b. Cc ngh nh hng dn qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Sch hi p#Thanh## 01025000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200630003300300150 00960070035001110140007001460190005001530820010001588080005001680080005001730090 02000178010000500198011001500203006001500218006001300233013000700246021036100253 02000100061402000090062402000080063302000110064102000080065202000100066002000110 0670039000600681#VV08.24826#VV08.24828#VV08.24827#Trung Quc xy dng v thc hi n quan im pht trin khoa hc#Sch tham kho#Dch: Dng Minh Ho, Triu Anh Ba#23000#Vi?t#339.50951#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a164tr.^b21cm#Dng Minh Ho#Triu Anh Ba#236789# cp ngha ch o ca quan im pht trin kh oa hc Trung Quc. Vn ni hm ca pht trin khoa hc l con ngi, qu n trit thc hin bin php quan trng ca quan im pht trin khoa hc. Phng chm ch o pht trin khoa hc gn vi tng cng xy dng quc phng v qun i. Lin h thc t hc tp qun trit quan im pht trin khoa hc#Quan im #Khoa hc#Kinh t#Chnh sch#Vn ho#Chnh tr#Trung Quc#Thanh## 00778000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200570004100700430 00980060018001410140007001590190005001660820008001718080005001790080005001840090 01100189010000500200011001400205013000700219019000500226021019600231020002000427 020000800447020001200455020001500467039000600482#VV08.24682#VV08.24683#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc cng ngh thng tin?#Margaret Mcal pine ; Nguyn Thnh Long dch#Nguyn Thnh Long#25000#Vi?t#004.023#^214#^aH.#^a Kim ng#2008#^a60tr.^b24cm#236711#Dch#Khm ph lm vic trong lnh vc cng ng h thng tin nh k s phn cng, chuyn vin pht trin phn mm, chuyn vin p hn tch h thng, ngi thit k game... nhng phm cht cn c trong ngh#Cng ngh thng tin#Tin hc#Ngh nghip#Sch thiu nhi#Hng## 00778000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200460004100700470 00870060011001340140007001450190005001520820009001578080005001660080005001710090 01100176010000500187011001400192019000500206006000900211013000700220021018900227 020000900416020001800425020001200443020001500455039000600470#VV08.24684#VV08.246 85#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc k thut?#Margaret Mca lpine ; Dch: Thnh Long, Hng Nga#Thnh Long#25000#Vi?t#620.0023#^214#^aH.#^aK im ng#2008#^a60tr.^b24cm#Dch#Hng Nga#236712#Khm ph lm vic trong lnh vc k thut nh ngh k s hng khng, k s ho hc, k s xy dng dn dng... N hng k nng cn c, c th v "mt ngy" in hnh ca ngi lm ngh ...#K thut#Khoa hc k thut#Ngh nghip#Sch thiu nhi#Hng## 00722000000000265000450002600110000000200370001100700190004800600140006701900050 00810820004000868080005000900080005000950090011001000100005001110110014001160130 00700130019001600137015008800153021015900241020000600400020002100406020000900427 020001500436039000500451#VN08.08686#Sc kho v nhng chuyn thng ngy#Thi Qu ang Sa dch#Thi Quang Sa#Vi?t#613#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b17cm#23682 3#Dch Trung Quc#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i - vng su - vng xa#Cung cp cho cc em la tui 6 - 10 nhng hiu bit quan trng - thit thc thng gp trong cuc sng hng ngy, gip cc em gi g n v pht trin sc kho#Y hc#Khoa hc thng thc#Sc kho#Sch thiu nhi#KVn ## 00755000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200530004100700350 00940060010001290140007001390190005001460820009001518080005001600080005001650090 01100170010000500181011001400186019000500200013000700205021018300212020000900395 020000700404020001200411020000900423020001500432039000600447#VV08.24687#VV08.246 86#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc chm sc tr em?#Marga ret Mcalpine ; Kim Thanh dch#Kim Thanh#25000#Vi?t#362.7023#^214#^aH.#^aKim n g#2008#^a60tr.^b24cm#Dch#236713#Gii thiu 7 ngh khc nhau nh bc s nhi khoa , chuyn gia tm l tr em, gio vin ph thng, gio vin mu gio, nhng phm cht cn c, nhng iu hp dn v th thch trong ngh#Chm sc#Tr em#Ngh ngh ip#Gio dc#Sch thiu nhi#Hng## 00549000000000253000450002600110000000200230001100300130003400700350004700500140 00820190005000960820009001018080005001100080005001150090011001200100005001310110 01400136005000700150013000700157015008600164020001800250020000900268020001300277 039000500290#VN08.08687#Chuyn ch Trng choai#Truyn tranh#Tranh: Trn Minh Tm ; Li: Ho Mi#Trn Minh Tm#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a31tr.^b17 cm#Ho Mi#236824#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00713000000000313000450002600110000002600110001100100190002200200450004100700400 00860060015001260140007001410190005001480820010001538080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019000500203013000700208021011400215020000800329 020001100337020001000348020001200358020000800370020001500378039000600393#VV08.24 688#VV08.24689#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc m thc?#M argaret Mcalpine ; Nguyn L Ton dch#Nguyn L Ton#25000#Vi?t#647.95023#^214 #^aH.#^aKim ng#2008#^a60tr.^b24cm#Dch#236714#Khm ph lm vic trong lnh vc m thc nh ngh bp trng, chuyn gia dinh dng, k s cng ngh thc phm.. .#m thc#Dinh dng#Thc phm#Ngh nghip#Dch v#Sch thiu nhi#Hng## 00692000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200280 00450070012000730140007000850190005000920820008000978080005001050080005001100090 02000115010000500135011001500140013000700155021018200162020002100344020001000365 020001100375020002300386039000500409#VV08.24834#VV08.24835#VV08.24833#Nguyn Ch n#Nhng chng ng chin u#Nguyn Chn#50000#Vi?t#355.009#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a333tr.^b21cm#236791#Tp hp nhng bi vit ghi li mt cch c hn thc nhng hi c, hi k ca thng tng Nguyn Chn v ng ch, ng i , bn b v qu trnh chin u chng M v cng tc ca ng#Khng chin chng M #Trn nh#Chin dch#Khng chin chng Php#TVn## 00705000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200550004100700340 00960060009001300140007001390190005001460820009001518080005001600080005001650090 01100170010000500181011001400186019000500200013000700205021015100212020001000363 020000900373020001200382020001500394039000600409#VV08.24691#VV08.24690#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc chm sc ng vt?#Margaret Mcalpi ne ; Hng Nga dch#Hng Nga#25000#Vi?t#636.0023#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a60t r.^b24cm#Dch#236715#Khm ph lm vic trong lnh vc chm sc ng vt nh bc s th y, chuyn vin thm m cho th king, ngi hng dn nga... nhng phm cht cn c#Chn nui#ng vt#Ngh nghip#Sch thiu nhi#Hng## 00675000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200220 00490030013000710070016000840140007001000190005001070820011001128080005001230080 00500128009002000133010000500153011001500158013000700173021015800180020001700338 020000700355020000900362020000900371039000500380#VV08.24836#VV08.24838#VV08.2483 7#Nguyn Anh Bnh#Ni u sng chp ni#Tp phng s#Nguyn Anh Bnh#37000#Vi?t #895.922803#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a269tr.^b21cm#236792#Tp phng s , bt k ghi li nhng cu chuyn ngha tnh ca nh bo Nguyn Anh Bnh vi cu c sng, sinh hot ca ng bo v chin s ni bin cng t quc#Vn hc hin i#Bt k#Vit Nam#Phng s#TVn## 00555000000000253000450002600110000000200230001100300130003400700380004700500170 00850190005001020820009001078080005001160080005001210090011001260100005001370110 01400142005000700156015008600163013000700249020001800256020000900274020001300283 039000500296#VN08.08688#Ch B Nga thng minh#Truyn tranh#Tranh: Trn Trung Th nh ; Li: Ho Mi#Trn Trung Thnh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a31t r.^b17cm#Ho Mi#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#236825#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00745000000000301000450002600110000002600110001100100190002200200490004100700340 00900060009001240140007001330190005001400820007001458080005001520080005001570090 01100162010000500173011001400178019000500192013000700197021018300204020001100387 020000800398020000400406020001200410020001500422039000600437#VV08.24692#VV08.246 93#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc nhc v ma?#Margaret Mcalpine ; Hng Nga dch#Hng Nga#25000#Vi?t#780.23#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^ a60tr.^b24cm#Dch#236716# cp n 7 loi cng vic trong lnh vc nhc v ma vi cc ngh v cng, ca s, nhc cng, k thut vin phng thu... v l gii m i loi cng vic i hi nhng tiu chun g#Ngh thut#m nhc#Ma#Ngh nghi p#Sch thiu nhi#Hng## 00734000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200480004100700480 00890060010001370140007001470190005001540820009001598080005001680080005001730090 01100178010000500189011001400194019000500208006001100213013000700224021016900231 020001100400020001200411020001500423039000600438#VV08.24694#VV08.24695#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc thi trang?#Margaret Mcalpine ; D ch: Vit Long, Tun Trinh#Vit Long#25000#Vi?t#746.9023#^214#^aH.#^aKim ng#20 08#^a60tr.^b24cm#Dch#Tun Trinh#236717#Khm ph v lm vic trong lnh vc thi trang s nh cc ngh thit k thi trang, nhip nh thi trang, nhn vin cung tiu... v gii thch mi ngh i hi nhng g#Thi trang#Ngh nghip#Sch thi u nhi#Hng## 00498000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700400003600500100 00760140006000860190005000920820009000978080005001060080005001110090011001160100 00500127011001400132012001800146005001600164013000700180020001800187020000900205 020001300214039000500227#VN08.08689#Ch ch ln#Truyn tranh#Tranh: Cao Hong ; Li: Nguyn Thu Hin#Cao Hong#5500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a1 0tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#Nguyn Thu Hin#236826#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#KVn## 00715000000000289000450002600110000002600110001100100190002200200610004100700370 01020060011001390140007001500190005001570820009001628080005001710080005001760090 01100181010000500192011001400197019000500211013000700216021014800223020000900371 020001200380020001200392020001500404039000600419#VV08.24698#VV08.24699#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh vc in nh v truyn hnh?#Margaret Mcalpine ; Dch: Hong Qun#Hong Qun#25000#Vi?t#791.4023#^214#^aH.#^aKim ng #2008#^a60tr.^b24cm#Dch#236719#Khm ph v lm vic trong lnh vc in nh v truyn hnh nh ngh o din, quay phim, din vin, chuyn vin hiu ng c bi t, nh sn xut...#in nh#Truyn hnh#Ngh nghip#Sch thiu nhi#Hng## 00482000000000265000450002600110000000200080001100300130001900700340003200500100 00660140006000760190005000820820009000878080005000960080005001010090011001060100 00500117011001400122012001800136005001000154013000700164020001800171020000900189 020001300198039000500211#VN08.08690#Bu vt#Truyn tranh#Tranh: Cao Hong ; Li: Lin Hon#Cao Hong#5500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a10tr.^b18cm #Nhng bi hc tt#Lin Hon#236827#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn ## 00814000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200560003300700470 00890140007001360190005001430820007001488080005001550080005001600090020001650100 00500185011001500190005001500205005001300220013000700233021025100240020001400491 020000900505020001700514039000500531#VV08.24842#VV08.24843#VV08.24844#Chin tran h mng - cuc sc ca bn phm v mn hnh#S.t., tuyn chn: Dng Minh Ho, Triu Anh Ba#23000#Vi?t#004.67#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a172tr.^b21c m#Dng Minh Ho#Triu Anh Ba#236794#Trnh by s ra i v pht trin ca mng Internet vi nhng thnh cng to ln v tr thnh pht minh v i nht ca th k 20, ng thi cng cp n s hnh thnh chin tranh mng, virut, hacker, nh cp v tinh, him ho ca chin tranh mng#Mng my tnh#Internet#Chin tra nh mng#TVn## 00499000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700360004500500100 00810140006000910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137012001800151005001200169013000700181020001800188020000900206 020001300215039000500228#VN08.08691#Gic m ca Tru con#Truyn tranh#Tranh: Cao Hong ; Li: Ngc Phng#Cao Hong#5500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#200 8#^a10tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#Ngc Phng#236828#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#KVn## 00835000000000325000450002600110000002600110001100100190002200200600004100700690 01010060011001700140007001810190005001880820009001938080005002020080005002070090 01100212010000500223011001400228019000500242006001000247005001400257013000700271 02101700027802000100044802000100045802000120046802000080048002000150048803900060 0503#VV08.24696#VV08.24697#Mcalpine, Margaret#Bn c mun lm vic trong lnh v c ti chnh v ngn hng?#Margaret Mcalpine ; Dch: Hong Qun, Hong Hi ; V Q unh Lin h..#Hong Qun#25000#Vi?t#332.1023#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a60tr. ^b24cm#Dch#Hong Hi#V Qunh Lin#236718#Khm ph v lm vic trong lnh vc t i chnh v ngn hng s nh th no? Ngh k ton, nh kinh t hc, ngi mi g ii chng khon... nhng phm cht cn c trong ngh#Ti chnh#Ngn hng#Ngh ng hip#K nng#Sch thiu nhi#Hng## 00503000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700400004100500100 00810140006000910190005000970820009001028080005001110080005001160090011001210100 00500132011001400137012001800151005001600169013000700185020001800192020000900210 020001300219039000500232#VN08.08692#Ln con li tm#Truyn tranh#Tranh: Cao Ho ng ; Li: Nguyn Thu Hin#Cao Hong#5500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#200 8#^a10tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#Nguyn Thu Hin#236829#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00511000000000265000450002600110000000200250001100300130003600700400004900500100 00890140006000990190005001050820009001108080005001190080005001240090011001290100 00500140011001400145012001800159005001600177013000700193020001800200020000900218 020001300227039000500240#VN08.08693#Mu sc khng quan trng#Truyn tranh#Tranh: Cao Hong ; Li: Nguyn Thu Hin#Cao Hong#5500#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a10tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#Nguyn Thu Hin#236830#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00449000000000253000450002600110000000200170001100300130002800700140004100600090 00550140007000640190005000710820009000768080005000850080005000900090011000950100 00500106011001400111012001800125013000700143020001800150020000900168020001300177 039000500190#VN08.08694#Nhm con lm p#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#140 00#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#2368 31#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00716000000000265000450002600110000000100130001100200100002400700180003401400070 00520190005000590820006000648080005000700080005000750090043000800100005001230110 01500128015005300143013000700196028000600203021020000209020001000409020001200419 020001100431039000800442#NV08.01245#Le Thuy Linh#Reading 1#Le Thuy Linh b.s.#300 00#Vi?t#428.4#^214#^aH.#^aUniversity of education publishing house#2008#^a168tr .^b24cm#TTS ghi: Ha Noi National university of education...#236772#c 1#Gm nh ng bi hc theo ch : th thao v s thch, con ngi, cng vic, du lch, s c kho, thi trang... nhm pht trin k nng c cho sinh vin nm th nht kho a ting Anh trng i hc H Ni#Ting Anh#K nng c#Gio trnh#Vn Anh## 00453000000000253000450002600110000000200210001100300130003200700140004500600090 00590140007000680190005000750820009000808080005000890080005000940090011000990100 00500110011001400115012001800129013000700147020001800154020000900172020001300181 039000500194#VN08.08695#Ln con khng s ti#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H #14000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt# 236832#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00443000000000253000450002600110000000200110001100300130002200700140003500600090 00490140007000580190005000650820009000708080005000790080005000840090011000890100 00500100011001400105012001800119013000700137020001800144020000900162020001300171 039000500184#VN08.08696#Voi v Kh#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#14000#Vi ?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#236833#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00451000000000253000450002600110000000200190001100300130003000700140004300600090 00570140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100 00500108011001400113012001800127013000700145020001800152020000900170020001300179 039000500192#VN08.08697#S t con tham lam#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#1 4000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#23 6834#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00451000000000253000450002600110000000200190001100300130003000700140004300600090 00570140007000660190005000730820009000788080005000870080005000920090011000970100 00500108011001400113012001800127013000700145020001800152020000900170020001300179 039000500192#VN08.08698#Ch Vt thng minh#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#1 4000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#23 6835#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00456000000000253000450002600110000000200240001100300130003500700140004800600090 00620140007000710190005000780820009000838080005000920080005000970090011001020100 00500113011001400118012001800132013000700150020001800157020000900175020001300184 039000500197#VN08.08699#Ln chui ca Tinh Tinh#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#14000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc t t#236836#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00447000000000253000450002600110000000200150001100300130002600700140003900600090 00530140007000620190005000690820009000748080005000830080005000880090011000930100 00500104011001400109012001800123013000700141020001800148020000900166020001300175 039000500188#VN08.08700#Nh li m dn#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#14000 #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#236837 #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn## 00449000000000253000450002600110000000200180001100300130002900700140004200600090 00560140007000650190005000720820009000778080005000860080005000910090011000960100 00500107011001400112012001800126013000700144020001800151020000900169020001300178 039000400191#VN08.08701#Th trng mu tr#Truyn tranh#Nhin H dch#Nhin H#14 000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a32tr.^b18cm#Nhng bi hc tt#236 838#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tm## 00910000000000361000450002600110000000200140001100300270002500701350005200500100 01870140007001970190005002040820009002098080005002180080005002230090011002280100 00500239011001400244015010700258005002700365005001000392005001400402005001300416 00500180042900600120044700600200045900600100047901300070048902000180049602000090 0514020000900523020001200532039000400544#VN08.08702#Mt chuyn i#Tuyn tp truy n thiu nhi#Li: Bch Khoa, Bjarne Dalsgaard Svendsen, Hunh Ti... ; Tranh: Bo dil Molich, V Xun Hon, Kamilla Wichmann... ; Dch: Ng Th Ho..#Bch Khoa#20 000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a66tr.^b19cm#Tuyn tp ny c xu t bn trong khun kh D n H tr Vn hc thiu nhi Vit Nam - an Mch 2006 - 2010#Svendsen, Bjarne Dalsgaard#Hunh Ti#Molich, Bodil#V Xun Hon#Wichmann, Kamilla#Ng Th Ho#Ebbesen, Niels Fink#Xun Hng#236839#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#an Mch#Truyn ngn#Tm## 00607000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200110 00460030011000570070013000680140007000810190005000880820011000938080005001040080 00500109009002000114010000500134011001500139013000700154021011100161020001700272 020000300289020000900292020001200301039000400313#Vn08.08703#Vn08.08704#Vn08.0870 5#Ng Minh Bc#Cm sn k#Truyn, k#Ng Minh Bc#24000#Vi?t#895.922803#^214#^a H.#^aQun i nhn dn#2008#^a212tr.^b19cm#236840#Vit v cuc sng, con ngi v s i mi nhng vng min ni pha Bc ni tc gi sng hoc tng i qua #Vn hc hin i#K#Vit Nam#Truyn ngn#Tm## 00984000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200810003300700490 01140140007001630190005001700820011001758080005001860080005001910090020001960100 00500216011001500221005001400236005001300250005001800263005001500281005001600296 01500480031201300070036002102380036702000210060502000090062602000190063503900040 0654#VN08.08709#VN08.08711#VN08.08710#Phong tro thi ua quyt thng theo t t ng H Ch Minh trong qun i hin nay#L Hng Quang, H Kim Vit, Nguyn Vnh Thng..#28000#Vi?t#355.109597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a244tr.^b19cm #L Hng Quang#H Kim Vit#Nguyn Vnh Thng#Phm Vn Thch#Dng Quc Dng#TT S ghi: Vin Khoa hc X hi nhn vn qun s#236842#T tng H Ch Minh v thi ua yu nc, phong tro thi ua yu nc trong khng chin chng thc dn Php, chng quc M xm lc. Vn dng t tng H Ch Minh v thi ua yu nc tr ong s nghip xy dng v bo v t quc hin nay#T tng H Ch Minh#Qun i# Phong tro thi ua#Tm## 00950000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200890003300700680 01220140007001900190005001970820011002028080005002130080005002180090020002230100 00500243011001500248005001700263005001800280005001500298005001500313005001400328 01300070034202102130034902000100056202000080057202000080058002000110058802000090 0599039000400608#VN08.08712#VN08.08713#VN08.08714#Xy dng c quan chnh tr qu n s a phng p ng yu cu nhim v trong thi k mi#B.s.: Nguyn Tin Qu c (ch.b.), Nguyn Quang Pht, Phm Vn Thng..#34000#Vi?t#355.009597#^214#^aH.# ^aQun i nhn dn#2008#^a289tr.^b19cm#Nguyn Tin Quc#Nguyn Quang Pht#Phm Vn Thng#Phm nh Nhn#Mc Vn Thun#236843#Nhng vn c bn v c quan ch nh tr qun s a phng v xy dng c quan chnh tr qun s a phng. Kinh nghim, phng hng, yu cu xy dng c quan chnh tr qun s a phng tro ng thi k i mi#Chnh tr#Qun s#C quan#a phng#Vit Nam#Tm## 00854000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200940 00500070017001440140007001610190005001680820011001738080005001840080005001890090 02000194010000500214011001500219013000700234021027400241020001800515020000900533 020000900542020002100551039000400572#VN08.08715#VN08.08716#VN08.08717#Nguyn Vn Thng#Gio dc l lun chnh tr cho cn b n v c s trong qun i theo t tng H Ch Minh#Nguyn Vn Thng#23000#Vi?t#355.109597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a196tr.^b19cm#236844#Nhng vn c bn v gio dc l lun ch nh tr cho cn b n v c s trong qun i theo t tng H Ch Minh. Cht lng, iu kin v nhng gii php nng cao cht lng gio dc chnh tr cho cn b n v c s trong qun i hin nay theo t tng H Ch Minh#L lun chnh tr#Gio dc#Qun i#T tng H Ch Minh#Tm## 00785000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300201100 00450070012001550140007001670190005001740820011001798080005001900080005001950090 02000200010000500220011001500225013000700240021020500247020001100452020000900463 020001100472020002000483039000400503#VN08.08718#VN08.08719#VN08.08720#Phm Gia C #Nng cao cht lng cng tc thanh nin n v c s hun luyn, sn sng ch in u trong qun i hin nay#Phm Gia C#19000#Vi?t#355.109597#^214#^aH.#^aQ un i nhn dn#2008#^a164tr.^b19cm#236845#Nhng vn c bn v thanh nin v cng tc thanh nin n v c s hun luyn, sn sng chin u. Mc tiu v nhng gii php c bn nng cao cht lng cng tc thanh nin n v c s hu n luyn#Thanh nin#Qun i#Cht lng#Cng tc thanh nin#Tm## 00824000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200750 00510070018001260140007001440190005001510820011001568080005001670080005001720090 02000177010000500197011001500202013000700217021027200224020000900496020001900505 020000900524020000900533039000400542#VN08.08721#VN08.08722#VN08.08723#Nguyn Tr ng Xun#Qun i nhn dn Vit Nam thc hin nhim v gip dn xo i, gim ngh o#Nguyn Trng Xun#26000#Vi?t#355.009597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^ a228tr.^b19cm#236846#Nhng vn c bn v qun i gip dn xo i, gim ngh o. Tnh hnh thc hin nhim v gip dn xo i, gim ngho ca qun i hin n ay. Nhng quan im c bn v gii php ch yu nhm nng cao hiu qu tham gia xo i, gim ngho ca qun i trong thi gian ti#Qun i#Xo i gim ngho #Nhim v#Vit Nam#Tm## 00760000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200640 00450070012001090140007001210190005001280820011001338080005001440080005001490090 02000154010000500174011001500179013000700194021022100201020002100422020000900443 020001700452020000900469039000400478#VN08.08724#VN08.08726#VN08.08725#V nh T n#Vn dng t tng H Ch Minh vo cng tc dn vn ca qun i#V nh Tn#30 000#Vi?t#355.309597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a262tr.^b19cm#236847#T tng dn vn H Ch Minh nn tng t tng cho cng tc dn vn ca qun i n hn dn Vit Nam. Phng hng, yu cu gii php i mi cng tc dn vn ca q un i trong giai on hin nay theo t tng H Ch Minh#T tng H Ch Minh# Qun i#Cng tc dn vn#Vit Nam#Tm## 00640000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200350 00470030017000820070014000990140007001130190005001200820008001258080005001330080 00500138009002100143010000500164011001500169013000700184021013700191020000900328 020001300337020000800350039000400358#VN08.08727#VN08.08729#VN08.08728#Nguyn Hu H#Marketing vi doanh nghip vn ti#Sch chuyn kho#Nguyn Hu H#38000#Vi? t#388.068#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a226tr.^b19cm#236848#Khi nim ch ung v tip th v th trng. Marketing v th trng vn ti. Nghip v market ing ca cc doanh nghip trong ngnh vn ti#Tip th#Doanh nghip#Vn ti#Tm## 00852000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300201290 00490030017001780070016001950140007002110190005002180820010002238080005002330080 00500238009002100243010000500264011001500269013000700284021022700291020001400518 020000800532020000900540020000900549039000400558#VN08.08730#VN08.08732#VN08.0873 1#Nguyn Nh Tin#B lut Hng hi Vit Nam nm 2005 - so snh vi cc qui tc h ng hi quc t v lut hng hi ca mt s quc gia trn th gii#Sch chuyn k ho#Nguyn Nh Tin#55000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a 271tr.^b19cm#236849#Gii thiu nhng vn c bn ca b lut hng hi Vit Nam . Ni dung c bn ca cc ngun lut quc t iu chnh vn n ng bin, lut hng hi mt s quc gia trn th gii so snh vi b lut hng hi Vit Nam n m 2005#Lut hng hi#So snh#Vit Nam#Th gii#Tm## 00450000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200210003400300100 00550070012000650140007000770190005000840820010000898080005000990080005001040090 02000109010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173020001000182 039000400192#VN08.08734#VN08.08733#Trn Nhng#Ngi lm ra c tch#Trng ca#Tr n Nhng#12000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a104tr.^b19c m#236850#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Tm## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200150003100300040 00460070009000500140007000590190005000660820010000718080005000810080005000860090 02000091010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155020000400164 039000400168#VN08.08735#VN08.08736#Vn Thu#iu ru ca m#Th#Vn Thu#22000#V i?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a172tr.^b19cm#236851#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Tm## 00496000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200180004000300490 00580070018001070140006001250190005001310820010001368080005001460080005001510090 02000156010000500176011001400181013000700195020001700202020000900219020001000228 039000400238#VN08.08737#VN08.08738#Nguyn Trng Bnh#Nht k dng sng#Knh tng cn b, chin s Binh on Hng Giang#Nguyn Trng Bnh#9000#Vi?t#895.92214#^ 214#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a72tr.^b19cm#236852#Vn hc hin i#Vit Nam #Trng ca#Tm## 00507000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200330003500300100 00680070013000780140007000910190005000980820010001038080005001130080005001180090 02000123010000500143011001400148015003200162013000700194020001700201020000900218 020001000227039000400237#VN08.08739#VN08.08740#Trung Phng#Huyn thoi bin v Tu khng s#Trng ca#Trung Phng#10000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aQun i n hn dn#2008#^a84tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Trn Mnh Tm#236853#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Tm## 00695000000000265000450002600110000000100160001100200110002700700210003801400070 00590190005000660820006000718080005000770080005000820090043000870100005001300110 01500135015005300150013000700203028000600210021017200216020001000388020001200398 020001100410039000800421#NV08.01246#Nguyen Thuy Nga#Speaking 1#Nguyen Thuy Nga b .s.#21000#Vi?t#428.3#^214#^aH.#^aUniversity of education publishing house#2008# ^a118tr.^b24cm#TTS ghi: Ha Noi National university of education...#236773#Ni 1 #Gm nhng bi hc v th thao, ngh nghip, gio dc, phng tin giao thng... nhm pht trin k nng ni cho sinh vin nm th nht khoa ting Anh trng i hc H Ni#Ting Anh#K nng ni#Gio trnh#Vn Anh## 00756000000000277000450002600110000000200140001100300280002501900050005308200080 00588080005000660080005000710090014000760100005000900110014000950150041001090130 00700150028005000157021022100207020000800428020000600436020001100442020001000453 020000400463020000500467039000600472#NV08.01247#Lessons learn#The walk & the tal k project#Vi?t#362.196#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a36tr.^b29cm#TTS ghi: Care international in Viet Nam#236774#Vic hc cc bi hc: D n quc b v tr chu yn#Ti liu hun luyn tuyn truyn, chm sc sc kho cho bnh nhn HIV/AIDS n hm gim thiu truyn nhim bnh dch. Hng dn xy dng, qun l cc d n bo v quyn con ngi i vi bnh nhn AIDS, ngi d b xc phm#o to#D n#N hn quyn#Bnh nhn#HIV#AIDS#Thanh## 00854000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200390 00460070047000850140007001320190005001390820004001448080005001480080005001530090 04000158010000500198011001500203005001700218005001500235015008100250013000700331 028005200338021013600390020001000526020001000536039000600546#VV08.24788#VV08.247 89#VV08.24787#Bi Th Din#English for students of administration#Bi Th Din, Nguyn Trinh Sn, Nguyn c Kh#59200#Vi?t#428#^214#^aH.#^aScience and technic s publishing house#2008#^a318tr.^b21cm#Nguyn Trinh Sn#Nguyn c Kh#TTS ghi: Vietnam national university. Ha Noi National university of science...#236775#T ing Anh dnh cho sinh vin chuyn ngnh a chnh#Cc bi ting Anh bin son t heo cc ch v k thut chuyn ngnh o c bn ni chung, chuyn ngnh a chnh, qun l a chnh#Ting Anh#a chnh#Thanh## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200320 00450070030000770140007001070190005001140820004001198080005001230080005001280090 04000133010000500173011001500178005001700193015008000210013000700290028003600297 021011500333020001000448020000700458020001100465039000600476#VV08.24790#VV08.247 92#VV08.24791#Ng Anh Th#English for students of geology#Ng Anh Th, Nguyn Ph ong Thu#67300#Vi?t#428#^214#^aH.#^aScience and technics publishing house#2008#^ a362tr.^b21cm#Nguyn Phong Thu#TTS ghi: Vietnam national university. Ha Noi Nat ional university of science...#236776#Ting Anh dnh cho sinh vin a l#Gio t rnh o to ting Anh chuyn ngnh a l. Mi bi c b cc k nng c, v ng php, thc hnh ngn ng#Ting Anh#a l#Gio trnh#Thanh## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200360 00490070052000850140007001370190005001440820004001498080005001530080005001580090 02300163010000500186011001500191005001800206005001600224015006300240013000700303 028003900310021013200349020001000481020000500491020001100496039000600507#VV08.24 793#VV08.24795#VV08.24794#ng Dng m#English for students of mathematics# ng Dng m, Hong Minh Nguyt, n Tun Phng#78800#Vi?t#428#^214#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2008#^a426tr.^b21cm#Hong Minh Nguyt#n Tun Phng#TTS gh i: i hc Quc gia H Ni. Trng H Khoa hc t nhin#236777#Ting Anh dnh ch o sinh vin khoa ton#Hng dn luyn tp ting Anh ngnh ton hc. Mi bi c h ng dn c, ng php, thc hnh ngn ng, t vng, dch thut, c hiu#Ting Anh#Ton#Gio trnh#Thanh## 00846000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200440 00530070020000970140007001170190005001240820004001298080005001330080005001380090 04000143010000500183011001500188015008000203013000700283028004000290021018800330 020001000518020001100528020001100539039000600550#VV08.24796#VV08.24797#VV08.2479 8#Nguyn Th Hng Nga#English for students of environmental study#Nguyn Th Hn g Nga#62200#Vi?t#428#^214#^aH.#^aScience and technics publishing house#2008#^a3 34tr.^b21cm#TTS ghi: Vietnam national university. Ha Noi National university of science...#236778#Ting Anh dnh cho sinh vin mi trng#Gio trnh gm 2 phn : phn mt gm 12 bi kho c ni dung chuyn ngnh v km k nng c, vit, d ch. Phn hai gm 5 bi c ni dung mang tnh hc thut cao hn, luyn k nng c hiu#Ting Anh#Mi trng#Gio trnh#Thanh## 00719000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300200 00550070038000750140007001130190005001200820004001258080005001290080005001340090 01800139010000500157011001500162005001500177005001600192013000700208021016300215 020001800378020001000396020001700406039000600423#VN09.00156#VN09.00157#VN09.0015 8#Sc kho v cuc sng#Nhng iu cn bit#S.t.: Mai Th Nhng, Nguyn gc Lin h#27000#Vi?t#613#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a195tr.^b19cm#Mai Th Nhng #Nguyn gc Linh#237178#Tp hp cc bi vit c ng ti trn cc bo v hng dn chm sc sc kho, cc bi thuc iu tr cc bnh tiu ng, huyt p, ti u chy, ung th, xoang...#Chm sc sc kho#Bi thuc#Sch thng thc#Thanh## 00681000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700730 00560050015001290050014001440050014001580050015001720050017001870190005002040820 01000209808000500219008000500224009001800229010000500247011001500252013000700267 021007400274020000800348020000900356020000800365039000600373#VV09.00064#VV09.000 66#VV09.00065#H ng thn Tnh Cch#ng Xun Dng, ng Vn Phc, ng Hu Th i... ; ng Xun Dng (ch.b.)#ng Xun Dng#ng Vn Phc#ng Hu Thi#ng Ng c Thc#ng Xun Trng#Vi?t#929.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a255tr .^b24cm#237070#Gm 28 bi vit v gia nh, dng tc h ng trong sut gn 2 th k qua#Gia ph#Vit Nam#H ng#Hng## 00585000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300240 00490070043000730060012001160060009001280140007001370190005001440820010001498080 00500159008001800164009001100182010000500193011001500198004001300213013000700226 020001700233020000400250020000900254020001400263039000600277#VV09.00067#VV09.000 68#Vi Thu Linh#Vi Li in love#Th song ng Vit - Anh#Vi Thu Linh ; Dch: Dng Tng, Trnh L#Dng Tng#Trnh L#90000#Vi?t#895.92214#^214#^aT.p H Ch Mi nh#^aVn ngh#2008#^a132tr.^b27cm#In ln th 1#237071#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Sch song ng#Hng## 00750000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200670003301900050 01000820010001058080005001150080005001200090009001250100005001340110015001390150 03800154013000700192021023100199020001000430020002300440020000900463020001800472 039000600490#VV09.00069#VV09.00071#VV09.00070#Lut Bo v mi trng v cc vn bn hng dn thi hnh php lut#Vi?t#344.59704#^214#^aH.#^aBn #2008#^a607tr. ^b21cm#TTS ghi: B Ti nguyn v mi trng#237072#Gii thiu cc vn bn chung v lut bo v mi trng, cc vn bn v lp, thm nh, ph duyt cc d n, n v bo v mi trng. Cc vn bn v qun l cht thi, thu ph cht thi; cc vn bn v qun l cht thi nguy hi#Php lut#Lut bo v mi trng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00595000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100220003300200360 00550070027000910140007001180190005001250820006001308080005001360080005001410090 01800146010000500164011001500169013000700184021012300191020001100314020001000325 039000600335#VN09.00162#VN09.00163#VN09.00164#Nguyn Th Thanh Bnh#Hng dn tr ng cy thuc cha bnh#Nguyn Th Thanh Bnh b.s.#28000#Vi?t#633.8#^214#^aH.#^ aVn ho dn tc#2008#^a203tr.^b19cm#237180#Gii thiu iu kin sinh trng, k thut trng trt, phng tr su bnh cch thu hoch, ch bin cc cy thuc ch a bnh#Trng trt#Cy thuc#Thanh## 00589000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200380 00450070012000830140007000950190005001020820006001078080005001130080005001180090 01800123010000500141011001500146013000700161021013100168020001000299020000300309 020000500312039000600317#VN09.00165#VN09.00166#VN09.00167#H Th Hin#Cm nang d nh cho ngi nui tru, b#H Th Hin#23000#Vi?t#636.2#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2008#^a163tr.^b19cm#237181#Gii thiu phng php nui b sa, b tht, tr u sa, tru tht. c im sinh l, sinh sn, nhu cu dinh dng tng loi gia sc#Chn nui#B#Tru#Thanh## 00507000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200180 00420070024000600140007000840190005000910820006000968080005001020080005001070090 01800112010000500130011001500135006000800150004001800158013000700176020001700183 020001100200020001200211039000600223#VN09.00168#VN09.00169#VN09.00170#Lu Dung#S ng to bn thn#Lu Dung ; Nht C dch#28000#Vi?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho d n tc#2008#^a131tr.^b19cm#Nht C#Ti bn ln th 1#237182#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn ngn#Thanh## 00585000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100200 00440020020000640070041000840060015001250140007001400190005001470820004001528080 00500156008001800161009002300179010000500202011001500207019001500222013000700237 020001700244020001000261020001800271039000600289#VV09.00072#VV09.00073#VV09.0007 5#VV09.00074#Martnez, Guillermo#V n trng Oxford#Guillermo Martnez ; Trn T hin Huy dch#Trn Thin Huy#52000#Vi?t#863#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn h o Si Gn#2008#^a306tr.^b20cm#Dch Achetnina#237073#Vn hc hin i#Achentina# Truyn trinh thm#Hng## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200880 00430070015001310140007001460190005001530820008001588080005001660080005001710090 01100176010000500187011001500192013000700207021018300214020001000397020002900407 020001500436020000900451020001800460039000600478#VV09.00076#VV09.00077#VV09.0007 8#Hng Minh#Quy nh mi v tiu chun ch chnh sch i vi c quan nh n c, n v s nghip#Hng Minh b.s.#35000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008 #^a215tr.^b21cm#237074#Gii thiu cc thng t, quyt nh ca B Ti chnh v t iu chun, ch chnh sch i vi c quan nh nc, n v s nghip cng lp v cc t chc c s dng ngn sch nh nc#Php lut#C quan hnh chnh s ng hip#Lut ngn sch#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng## 00666000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200590 00410070013001000140007001130190005001200820008001258080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159013000700174021012900181020001000310020000900320 020000900329020001400338020001800352039000600370#VV09.00079#VV09.00081#VV09.0008 0#Thi Anh#Tm hiu Lut u thu v nhng vn bn hng dn thi hnh#Thi Anh b.s .#36000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a255tr.^b21cm#237075#Gii thiu cc ngh nh, quyt nh thng t ca chnh ph ban hnh v lut u thu v l a chn nh thu theo lut xy dng...#Php lut#u thu#Vit Nam#Lut u thu #Vn bn php lut#Hng## 00715000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200460 00410070008000870140008000950190005001030820012001088080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146013000700161021024800168020000800416020001000424 020000900434039000600443#VV09.00082#VV09.00083#VV09.00084#an Tm#Cng on Vit Nam - truyn thng v hin i#an Tm#280000#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a370tr.^b24cm#237076#Gii thiu bi cnh thi i ca giai cp cng nhn, vai tr ca giai cp cng nhn Vit Nam hin i. Ci truyn thng, ci hi n i ca cng on Vit Nam. Cng on Vit Nam v cc mi quan h ch yu. C s l nn tng - cn b l then cht...#Lch s#Cng on#Vit Nam#Hng## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700510 00620050009001130140008001220190005001300820006001358080005001410080005001460090 01100151010000500162011001500167005001100182005000900193005000900202013000700211 021022000218020000700438020001000445020000900455039000600464#VV09.00085#VV09.000 87#VV09.00086# l ngi ph n tuyt vi#Bch Ng, Ngc Thanh, Ngc Nhi... ; B ch Ng ch.b.#Bch Ng#275000#Vi?t#646.7#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a658tr.^b24 cm#Ngc Thanh#Ngc Nhi#Thu Vn#237077#Nhng hiu bit v tui trng thnh ca ngi ph n, kin thc v tnh yu, tnh dc, trang im, th thao. Kin thc v hn nhn v gia nh, th thai, sinh , v sinh, phng php chm sc tr nh trong nm u i#Ph n#Cuc sng#B quyt#Hng## 00793000000000301000450002600110000002600110001100200390002200700480006100500150 01090050017001240050012001410050013001530050013001660190005001790820011001848080 00500195008000500200009001100205010000500216011001400221013000700235021019600242 020001700438020000900455020000700464020001200471039000800483#VN08.08741#VN08.087 42#Bc H vi nhng ngi con cc dn tc#Nng Quc Chn, Y Ngng Nik am, Chan g P H..#Nng Quc Chn#Y Ngng Nik am#Chang P H#Ging Po Ly#Nng ch t# Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a94tr.^b19cm#236854#Tuyn chn v gi i thiu mt s bi hi k ca nhng ngi tng c gp, c sng gn Bc, vi nhiu k nim m p v nhng c ch n cn chm sc, nhng li dn d gin d v su sc ca Ngi#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#Hng H## 00827000000000301000450002600110000000200120001100700730002300500160009600500190 01120050020001310050020001510050017001710190005001880820009001938080005002020080 00500207009001100212010000500223011001400228013000700242012003600249015009300285 021009800378020002200476020000700498020001200505039000800517#VN08.08743#Ngh B i#B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), Nguyn Trng Thng, Nguyn Th Hoi Thu..#Ngu yn Thng Vu#Nguyn Trng Thng#Nguyn Th Hoi Thu#Nguyn Th Thu Hin#Nguyn H uy Thng#Vi?t#355.0023#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a63tr.^b19cm#236855#T sch H ng nghip Nht ngh tinh#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung h c c s min ni - vng su - vng sa#Gii thiu v ngh b i: ngh l g, lm vic u, cn nhng t cht g, o to ra sao...#Gio dc hng nghip#B i#Ngh nghip#Hng H## 00758000000000277000450002600110000000200140001100700670002500500160009200500170 01080050016001250190005001410820009001468080005001550080005001600090011001650100 00500176011001400181012003600195015009300231013000700324021009900331020002200430 020000800452020001200460039000800472#VN08.08744#Ngnh Cng an#B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), Nguyn c Thun, Phm Quang Vinh..#Nguyn Thng Vu#Nguyn c Thu n#Phm Quang Vinh#Vi?t#363.2023#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a63tr.^b19cm#T sch Hng nghip Nht ngh tinh#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236856#Gii thiu v ngh cng an: ngh l g, lm vic u, cn nhng t cht g, o to ra sao...#Gio dc hn g nghip#Cng an#Ngh nghip#Hng H## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200500003300700330 00830050018001160140007001340190005001410820008001468080005001540080005001590090 01100164010000500175011001400180013000700194021012400201020001000325020001800335 020001800353020000900371020001700380039000600397#VV09.00088#VV09.00089#VV09.0009 0#Tm hiu Lut Ban hnh vn bn quy phm php lut#Nguyn Thnh Long s.t., h t hng#Nguyn Thnh Long#15000#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a56tr.^b24 cm#237078#Nghin cu tm hiu cc qui nh chung v cc iu khon ca lut ban hnh vn bn qui phm php lut ca Quc hi ban hnh#Php lut#Vn bn php lu t#Son tho vn bn#Vit Nam#Ban hnh vn bn#Hng## 00620000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700330 00690050018001020140007001200190005001270820010001328080005001420080005001470090 01100152010000500163011001400168013000700182021009200189020001000281020001400291 020000900305020002200314039000600336#VV09.00091#VV09.00093#VV09.00092#Tm hiu L ut Thu thu nhp c nhn#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#150 00#Vi?t#343.59706#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a52tr.^b24cm#237079#Nghin cu tm hiu nhng qui nh chung v cc iu khon trong lut thu thu nhp c nhn#Ph p lut#Thu thu nhp#Vit Nam#Thu thu nhp c nhn#Hng## 00609000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200470003300700330 00800050018001130140007001310190005001380820008001438080005001510080005001560090 01100161010000500172011001400177013000700191021010000198020001000298020002000308 020000900328039000600337#VV09.00095#VV09.00096#VV09.00094#Tm hiu Lut Tiu chu n v quy chun k thut#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#2000 0#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a96tr.^b24cm#237080#Nghin cu tm hi u nhng qui nh chung v cc iu khon v lut tiu chun v qui chun k thu t#Php lut#Tiu chun k thut#Vit Nam#Hng## 00505000000000241000450002600110000000100120001100200160002300300110003900700120 00500190005000620820009000678080005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102013000700116015009300123020001800216020000900234020001200243039000800255 #VN08.08745#Nguyn Bnh#Mt bt mn mn#Tp truyn#Nguyn Bnh#Vi?t#895.9223#^21 4#^aH.#^aKim ng#2008#^a94tr.^b19cm#236857#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00509000000000241000450002600110000000100150001100200140002600300110004000700150 00510190005000660820009000718080005000800080005000850090011000900100005001010110 01400106015009300120013000700213020001800220020000900238020001200247039000800259 #VN08.08746#Kha Th Thng#Ma hoa l c#Tp truyn#Kha Th Thng#Vi?t#885.9223 #^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a54tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236858#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#Hng H## 00586000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700330 00560050018000890140007001070190005001140820008001198080005001270080005001320090 01100137010000500148011001400153013000700167021008600174020001000260020000900270 020000900279020001400288039000600302#VV09.00100#VV09.00102#VV09.00101#Tm hiu L ut Thng k#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#20000#Vi?t#343. 597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a78tr.^b24cm#237081#Nghin cu tm hiu nhng qui nh chung v cc iu khon qui nh ca lut thng k#Php lut#Thng k#Vit Nam#Lut thng k#Hng## 00569000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700330 00620050018000950140007001130190005001200820010001258080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161013000700176021007500183020001000258020002000268 020000900288039000600297#VV09.00097#VV09.00099#VV09.00098#Tm hiu Lut S hu t r tu#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#Nguyn Thnh Long#20000#Vi?t#346.59704# ^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a116tr.^b24cm#237082#Tm hiu v nhng qui nh chung v cc iu khon ca lut s hu tr tu#Php lut#Lut s hu tr tu#Vit Na m#Hng## 00616000000000265000450002600110000000100160001100200170002700300160004400700520 00600190005001120820012001178080005001290080005001340090011001390100005001500110 01400155015009300169005001200262005002200274013000700296020001800303020000900321 020001200330039000800342#VN08.08747#Ng Th Hi Yn#B ro n hoa#Tp truyn ngn#Ng Th Hi Yn, H Th Hng, Nguyn Th Thanh Loan#Vi?t#895.9223008#^214#^ aH.#^aKim ng#2008#^a94tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#H Th Hng#Nguyn Th Thanh Loan #236859#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00836000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200580003300700690 00910050006001600140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208005001600223005000900239005001400248005001100262 00500110027301300070028400500100029102101310030102000170043202000090044902000100 0458020001200468039000600480#VV09.00103#VV09.00104#VV09.00105#Nhng chuyn k v c tnh kin tr, nhn ni ca Bc H#V K, Hong Hu Khng, Vn Tng... ; S. t., tuyn chn: Phan Tuyt..#V K#30000#Vi?t#177#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a1 10tr.^b24cm#Hong Hu Khng#Vn Tng#Dng i Lm#Hng Giang#Phan Tuyt#237083# Bch Dip#Tp hp nhng cu chuyn k v cuc i v s nghip cch mng ca Ch tch H Ch Minh, v c tnh kin tr, nhn ni ca Bc H#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn k#H Ch Minh#Hng## 01123000000000361000450002600110000002600110001102600110002200201080003300700520 01410140007001930190005002000820008002058080005002130080005002180090021002230100 00500244011001500249015008100264005001300345005001100358005001700369005001300386 00500140039900500140041301300070042702102590043402000080069302000100070102000090 0711020000800720020002700728039000600755#VN09.00173#VN09.00175#VN09.00174#Thc h in quc sch gio dc - o to v khoa hc - cng ngh trong o to ca hc v in Chnh tr qun s#Ch.b.: L Vn Quang, L Minh V, Nguyn Tin Quc..#39000 #Vi?t#355.007#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a311tr.^b19cm#TTS ghi: Hc v in Chnh tr qun s. Tp ch Gio dc l lun Chnh tr qun s#L Vn Quang#L Minh V#Nguyn Tin Quc#L Vn Quang#Vn c Thanh#Trn Xun Ph#237184#Vn d ng l lun Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, quan im ca ng trong o to, nghin cu hc vin chnh tr qun s. i mi gio dc - o to p ng yu c u cht lng cao. Nghin cu khoa hc trong qu trnh o to ca hc vin chn h tr qun s#o to#Chnh tr#Qun i#L lun#Hc vin chnh tr qun s#Than h## 00479000000000217000450002600110000000200200001101900050003108200110003680800050 00470080005000520090011000570100005000680110015000730150093000880120024001810130 00700205020001700212020000900229020001500238039000800253#VN08.08748#Chng Ngc h c khn#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a114tr.^b19cm#Sch Nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#Tr uyn c tch Vit Nam#236860#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Hng H## 00510000000000241000450002600110000000100180001100200090002900300110003800700180 00490190005000670820009000728080005000810080005000860090011000910100005001020110 01400107015009300121013000700214020001800221020000900239020001200248039000800260 #VN08.08749#Nguyn Th L Thu#B H'Mai#Tp truyn#Nguyn Th L Thu#Vi?t#895.922 3#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a93tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi c c trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236861#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00863000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700750 00900050016001650140007001810190005001880820004001938080005001970080005002020090 01100207010000500218011001500223005001600238005000600254005001300260005000900273 00500110028201300070029300500100030002101290031002000170043902000080045602000090 0464020001000473020001200483039000600495#VV09.00106#VV09.00107#VV09.00108#Nhng chuyn k v c tnh cn thn, chu o ca Bc H#Hong Hu Khng,Nguyn Vn Ti n, V K... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt..#Hong Hu Khng#30000#Vi?t#172#^2 14#^aH.#^aLao ng#2008#^a122tr.^b24cm#Nguyn Vn Tin#V K#C Vn Chc#L i M#Phan Tuyt#237084#Bch Dip#Su tp nhng cu chuyn k v cuc i v s ngh ip cch mng ca Ch tch H Ch Minh, v c tnh cn thn chu o ca Bc H# Vn hc hin i#o c#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#Hng## 00522000000000241000450002600110000000100150001100200260002600300110005200700150 00630190005000780820009000838080005000920080005000970090011001020100005001130110 01500118015009300133013000700226020001800233020000900251020001200260039000800272 #VN08.08750#on Ngc Minh#Pha sau nh Khau Khoang#Truyn va#on Ngc Minh#V i?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a103tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236862#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00503000000000241000450002600110000000100120001100200140002300300110003700700120 00480190005000600820009000658080005000740080005000790090011000840100005000950110 01400100015009300114013000700207020001800214020000900232020001200241039000800253 #VN08.08751#Bn Vn Dn#Nng Lng Li#Tp truyn#Bn Vn Dn#Vi?t#895.9223#^214# ^aH.#^aKim ng#2008#^a46tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trn g trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236863#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn ngn#Hng H## 00667000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200320 00490070039000810140007001200190005001270820006001328080005001380080005001430090 02000148010000500168011001500173005001600188013000700204021015800211020000900369 020001700378039000600395#VN09.00176#VN09.00177#VN09.00178#Nguyn Thu Thu#Tui t r - tnh yu v tnh dc#B.s.: Nguyn Thu Thu, Nguyn Th Nhn#29000#Vi?t#616 .6#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a199tr.^b19cm#Nguyn Th Nhn#237185#Gii thiu pht trin sinh l ca tr v thnh nin cho ti khi trng thnh. Gii p nhng thc mc v tnh dc, cc bnh lin quan ti h sinh dc n, nam#Tnh d c#Bnh h sinh dc#Thanh## 00884000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700670 00920050007001590140007001660190005001730820004001788080005001820080005001870090 01100192010000500203011001500208005000600223005001600229005001400245005001400259 00500110027301300070028400500100029102101590030102000170046002000080047702000090 0485020001000494020001200504039000600516#VV09.00112#VV09.00113#VV09.00114#Nhng chuyn k v tinh thn lc quan, vt kh ca Bc H#V Anh, V K, Hong Hu Kh ng... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt..#V Anh#35000#Vi?t#172#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a112tr.^b24cm#V K#Hong Hu Khng#Dng i Lm#L Vit Hng#Phan T uyt#237086#Bch Dip#Tp hp nhng cu chuyn k v nhng nt phm cch cao p , trong sng ca Ch tch H Ch Minh, nhm tuyn truyn su rng t tng o c cch mng ca Bc#Vn hc hin i#o c#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#H ng## 00496000000000241000450002600110000000100100001100200100002100300110003100700100 00420190005000520820009000578080005000660080005000710090011000760100005000870110 01500092015009300107013000700200020001800207020000900225020001200234039000800246 #VN08.08752#M A Lnh#Lng mnh#Tp truyn#M A Lnh#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aK im ng#2008#^a114tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236864#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ngn#Hng H## 00523000000000241000450002600110000000100170001100200190002800300160004700700170 00630190005000800820009000858080005000940080005000990090011001040100005001150110 01400120015009300134013000700227020001800234020000900252020001200261039000800273 #VN08.08753#Nguyn Xun Thm#Nim vui ca A Sua#Tp truyn ngn#Nguyn Xun Thm #Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a94tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#236865#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00565000000000253000450002600110000000200110001100700230002201900050004508200110 00508080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870150093001010050 01100194013000700205012004000212020001700252020000900269020001200278039000800290 020001300298#VN08.08754#Khen c#Tranh, li: Anh Phng#Vi?t#398.209597#^214#^ aH.#^aKim ng#2008#^a63tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#Anh Phng#236866#Tp tranh truy n ci dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Hng H#Truyn tr anh## 00546000000000253000450002600110000000100140001100200180002500700250004301900050 00680820011000738080005000840080005000890090011000940100005001050110014001100150 08600124012001400210013000700224020001700231020001200248020000900260020001500269 039000800284#VN08.08755#Triu Th Mai#Chuyn nng Trng#Triu Th Mai s.t., b.s. #Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a55tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr c ho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#Truyn c Ty#236 867#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn c tch#Hng H## 00624000000000253000450002600110000000100080001100200130001900300320003200700080 00640190005000720820011000778080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114015008600128013000700214021010700221020001800328020000900346020000700355 039000800362#VN08.08756#H Chu#... l ai?#Cu v cc danh nhn vn ho#H Chu#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a35tr.^b19cm#Sch Nh nc ti t r cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#236868#Gii t hiu 10 cu v cc danh nhn vn ho Vit Nam v gii p v thn th v s n ghip ca tng ngi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cu #Hng H## 00626000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400070 00570190005000640820008000698080005000770080005000820090021000870100005001080110 01500113013000700128021016100135020001000296020001200306020001000318020000900328 020001700337039000600354#VN09.00179#VN09.00180#VN09.00181#Lut Thi hnh n dn s #20000#Vi?t#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a163tr.^b19cm#237186# Lut thi hnh n dn s. H thng t chc thi hnh n dn s. Th tc thi hnh n dn s. Bin php bo m v cng ch thi hnh n. Qui nh khiu ni, t co #Lut php#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php qui#Thanh## 00659000000000265000450002600110000000100150001100200300002600700200005601900050 00760820007000818080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140150 08600128013000700214021010600221020001700327020001000344020000900354020001000363 020001200373039000800385#VN08.08757#L Phng Lin#Bc H vi thiu nhi min ni #L Phng Lin b.s.#Vi?t#305.23#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a67tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#2 36869#Su tm li nhng mu chuyn sinh ng v chn thc v Bc H vi thiu nh i min ni, vng su vng xa...#Vn hc hin i#Thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#Hng H## 00553000000000253000450002600110000000100100001100200310002100700210005201900050 00730820011000788080005000890080005000940090011000990100005001100110014001150150 08600129012001500215013000700230020001700237020000900254020001500263039000800278 020001300286#VN08.08758#Trng Bi#Bc th sn v c gi i i#Trng Bi s.t., b.s.#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a55tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#Truyn c #236870#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Hng H#Dn tc ## 00634000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200570003301400070 00900190005000970820008001028080005001100080005001150090021001200100005001410110 01500146013000700161021015500168020001000323020000900333020001400342020001800356 039000600374#VN09.00182#VN09.00184#VN09.00183#Lut Ho cht nm 2007 v cc vn bn hng dn thi hnh#19000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^ a163tr.^b19cm#237187#Ton vn Lut ho cht nm 2007 v vn bn hng dn thi h nh. Cc qui nh lin quan v an ton ho cht, x l vi phm hnh chnh trong q un l ho cht#Lut php#Vit Nam#Lut ho cht#Vn bn php lut#Thanh## 00499000000000241000450002600110000000100080001100200260001900300110004500700080 00560190005000640820009000698080005000780080005000830090011000880100005000990110 01400104015008600118013000700204020001800211020000900229020001100238039000800249 #VN08.08759#Kao Sn#Cuc phiu lu ca S Nu#Truyn di#Kao Sn#Vi?t#895.9223#^ 214#^aH.#^aKim ng#2008#^a56tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc t rng tiu hc min ni - vng su - vng sa#236871#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn di#Hng H## 00693000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200190003301400060 00520190005000580820010000638080005000730080005000780090021000830100005001040110 01400109013000700123021022600130020001400356020000500370020000900375020001900384 020001800403039000600421#VN09.00185#VN09.00187#VN09.00186#Lut Bo him y t#900 0#Vi?t#344.59703#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a45tr.^b19cm#237188#Ton vn Lut bo him y t. Nhng qui nh chung. i tng, trch nhim ng bo hi m y t. Phm vi bo him; t chc khm cha bnh. Thanh ton chi ph khm bnh. Qu bo him y t. Quyn v trch nhim nhng bn lin quan#Lut bo him#Y t# Vit Nam#Lut bo him y t#Vn bn php lut#Thanh## 00565000000000253000450002600110000000100140001100200230002500300100004800700140 00580190005000720820011000778080005000880080005000930090011000980100005001090110 01400114015008600128013000700214021004800221020001800269020000900287020000700296 039000800303#VN08.08760#o Vit Hng#Khng u c c c tay# l g?#o Vit Hng#Vi?t#895.922802#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a35tr.^b19cm#Sch Nh nc ti t r cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#236872#Gii t hiu 103 cu v s vt dnh cho tr em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Cu #Hng H## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200810003300700610 01140140007001750190005001820820007001878080005001940080005001990090021002040100 00500225011001500230005001500245005001400260005001400274005001800288005001700306 01300070032302102160033002000120054602000030055802000090056102000110057003900060 0581#VN09.00188#VN09.00189#VN09.00190#Xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh quyn x trong sch, vng mnh#B.s.: Nguyn Hu c, Phan Vn Hng (ch.b .), L Trng Vinh..#22000#Vi?t#352.14#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a181 tr.^b19cm#Nguyn Hu c#Phan Vn Hng#L Trng Vinh#Nguyn Quang Mnh#Phm Quan g Tuyn#237189#C s l lun xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh q uyn x trong sch, vng mnh. Thc trng cng tc nh gi chnh quyn x hin nay. Phng hng xc nh h thng tiu chun v phng php nh gi#Chnh quy n#X#nh gi#Tiu chun#Thanh## 00529000000000241000450002600110000000100120001100200170002300700120004001900050 00520820009000578080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920150 08600106013000700192020001500199020000900214020004100223020001500264039000800279 #VN08.08761#V Kim Bin#Triu Vit Vng#V Kim Bin#Vi?t#959.7013#^214#^aH.#^aK im ng#2008#^a55tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu h c min ni - vng su - vng sa#236873#Lch s c i#Vit Nam#Triu Quang Phc , Vua, 549-571, Vit Nam#Truyn lch s#Hng H## 00665000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200420 00490070016000910140007001070190005001140820006001198080005001250080005001300090 02100135010000500156011001500161013000700176021016200183020000800345020000900353 020000500362020001400367039000600381#VN09.00191#VN09.00193#VN09.00192#Nguyn c Bnh#Vng bc trn con ng x hi ch ngha#Nguyn c Bnh#21000#Vi?t#320. 5#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a171tr.^b19cm#237190#Nghin cu l lun v cng cuc xy dng CHXH, vn c lp dn tc; t tng H Ch Minh v ng cm quyn. Cng tc t tng l lun trong tnh hnh hin nay#L lun#T tng#C NXH#ng Cng sn#Thanh## 00632000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200310003301400070 00640190005000710820010000768080005000860080005000910090021000960100005001170110 01500122013000700137021014000144020001000284020000500294020000800299020000700307 020001600314020001800330039000600348#VN09.00194#VN09.00196#VN09.00195#Vn bn m i v l ph trc b#18000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^ a143tr.^b19cm#237191#Cc qui nh ca php lut v l ph trc b. Ngh nh s a i, b sung mt s iu trong qui nh php lut. Thng t hng dn thi hnh #Php lut#Thu#Qun l#L ph#L ph trc b#Vn bn php lut#Thanh## 00638000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200230003301400060 00560190005000620820008000678080005000750080005000800090021000850100005001060110 01400111013000700125021017500132020001000307020000700317020001500324020000900339 020001800348039000600366#VN09.00197#VN09.00198#VN09.00199#Lut Cn b, cng chc #9500#Vi?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a58tr.^b19cm#237192#To n vn lut cc b cng chc: nhng qui nh v quyn hn, ngha v cng chc. C n b trung ng, cp tnh, cp huyn. Cng chc trung ng, cp tnh, cp hu yn, cp x#Cng chc#Cn b#Lut cng chc#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00642000000000241000450002600110000002600110001102600110002200200240003301400060 00570190005000630820010000688080005000780080005000830090021000880100005001090110 01400114013000700128021021700135020001500352020000900367020001800376039000600394 #VN09.00200#VN09.00202#VN09.00201#Lut Quc tch Vit Nam#8000#Vi?t#342.59708#^ 214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a39tr.^b19cm#237193#Ton vn lut quc tch Vit Nam: nhng qui nh v nhp quc tch, tr li quc tch, mt quc tch Vi t Nam. Thay i quc tch ca ngi cha thnh nin, ca con nui. Trch nhim c a c quan nh nc v quc tch#Lut quc tch#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh ## 00627000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200190003301400060 00520190005000580820008000638080005000710080005000760090021000810100005001020110 01400107013000700121021018800128020001000316020001400326020000900340020001800349 039000600367#VN09.00203#VN09.00205#VN09.00204#Lut Cng ngh cao#8000#Vi?t#343. 597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a41tr.^b19cm#237194#Ton vn lut cng ngh cao, nhng ng dng, nghin cu v pht trin cng ngh cao. Pht trin cn g ngh cao trong ngnh kinh t, k thut. Nhn lc cng ngh cao. C s h tng k thut#Php lut#Cng ngh cao#Vit Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00672000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200250003301400070 00580190005000650820010000708080005000800080005000850090021000900100005001110110 01400116013000700130021020100137020001000338020001600348020000900364020000900373 020001800382039000600400#VN09.00206#VN09.00207#VN09.00208#Lut Giao thng ng b#13000#Vi?t#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a89tr.^b19cm#23719 5#Ton vn lnh ca Ch tch nc v cng b lut giao thng ng b. Cc qui nh v qui tc giao thng, kt cu h tng giao thng phng tin tham gia giao thng... trong b lut giao thng ng b#Php lut#Lut giao thng#ng b#Vi t Nam#Vn bn php lut#Thanh## 00622000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200390003301400070 00720190005000790820008000848080005000920080005000970090021001020100005001230110 01400128013000700142021013300149020001000282020000800292020000800300020000800308 020000900316020001300325039000600338#VN09.00209#VN09.00211#VN09.00210#Quy nh v qun l v s dng con du#13000#Vi?t#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2008#^a90tr.^b19cm#237196#Tp hp cc qui nh ca php lut v qun l v s d ng con du. Cc vn bn hng dn th tc ng k con du i vi doanh nghip#P hp lut#Qun l#S dng#Con du#Vit Nam#Doanh nghip#Thanh## 00460000000000217000450002600110000000200140001101900050002508200110003080800050 00410080005000460090011000510100005000620110014000670150086000810120022001670130 00700189020001700196020000900213020001200222039000800234#VN08.08762#Truyn Ba Ph i#Vi?t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a55tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#Truyn Trng Vi t Nam#236874#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Hng H## 00544000000000241000450002600110000000100200001100200210003100300360005200700200 00880190005001080820009001138080005001220080005001270090011001320100005001430110 01400148015008600162013000700248020001800255020000900273020001200282039000800294 #VN08.08763#Nguyn Th Bch Nga#Ng ngoan b Kim i!#Nm cu chuyn v b Kim v cc bn#Nguyn Th Bch Nga#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a55tr.^b19 cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#236875#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00546000000000241000450002600110000000200100001100300340002101900050005508200060 00608080005000660080005000710090011000760100005000870110014000920150086001060130 00700192021004800199020001800247020000700265020001500272039000800287020000900295 #VN08.08764#On t t#Tr chi dn gian tr em Vit Nam#Vi?t#790.1#^214#^aH.#^aK im ng#2008#^a67tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu h c min ni - vng su - vng sa#236876#Gii thiu 40 tr chi dn gian tr em V it Nam#Tr chi dn gian#Tr em#Sch thiu nhi#Hng H#Th gii## 00467000000000229000450002600110000000100070001100200180001800700070003601900050 00430820009000488080005000570080005000620090011000670100005000780110014000830150 08600097013000700183020001800190020000900208020001200217039000800229#VN08.08765# L Lan#Ngi nh trong c#L Lan#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a59tr.^ b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng sa#236877#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00876000000000277000450002600110000002600110001100200800002201900050010208200110 01078080005001180080005001230090011001280100005001390110015001440150071001590130 00700230021028400237020002000521020000800541020001000549020001000559020001100569 020000900580020000300589039000600592#VV09.00115#VV09.00116#Th trng hoa qu h u c Hoa K - c hi cho Vit Nam trong iu kin hi nhp#Vi?t#338.109597#^214# ^aH.#^aLao ng#2008#^a254tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng ti n cng nhip v thng mi#237087#Tng quan v th trng rau qu hu c Hoa K. Cc qui nh nhp khu v yu cu cht lng i vi rau qu hu c nhp khu v o Hoa K. Kinh nghim trong hot ng xut khu tri cy hu c ca mt s nc chu . Trao i thng mi trong ngnh hng rau qu gia Vit Nam v Hoa K#Ki nh t nng nghip#Hoa qu#Xut khu#Nhp khu#Th trng#Vit Nam#M#Hng## 00506000000000241000450002600110000000100140001100200180002500300150004300700140 00580190005000720820009000778080005000860080005000910090011000960100005001070110 01400112015008600126013000700212020001700219020000900236020001100245039000800256 #VN08.08766#Trn Ho Bnh#Nhng con quay g#Tp truyn th#Trn Ho Bnh#Vi?t#89 5.9221#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a47tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu n hi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng sa#236878#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn th#Hng H## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200320003300700250 00650140008000900190005000980820007001038080005001100080005001150090023001200100 00500143011001600148001001100164005001300175004002000188013000700208021014700215 020000900362020001000371020000800381020001300389039000600402#VV09.00117#VV09.001 18#VV09.00119#Thuc bit dc v cch s dng#Phm Thip, V Ngc Thu#250000#V i?t#615.03#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a1526tr.^b24cm#Phm Thip#V N gc Thu#Xut bn ln th 16#237088#Gii thiu danh mc thuc sp xp theo dc l v chuyn khoa, cc chuyn kho thuc t A n Z, cc chuyn kho tng quan v nhm thuc chnh yu#Dc hc#Bit dc#S dng#Sch tra cu#Hng## 00469000000000217000450002600110000000200090001101900050002008200110002580800050 00360080005000410090011000460100005000570110014000620150093000760120025001690130 00700194020001700201020000900218020001600227039000800243#VN08.08767#Tr khn#Vi? t#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a55tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho t hiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#Truyn ng ng n Vit Nam#236879#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Hng H## 00543000000000253000450002600110000000200190001100300130003000700290004301900050 00720820009000778080005000860080005000910090011000960100005001070110014001120150 09300126005000800219005000700227013000700234020001800241020000900259020001300268 039000800281#VN08.08768#eo chung cho mo#Truyn tranh#Tranh: L Bnh ; Li: Ho Mi#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a31tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa#L Bnh# Ho Mi#236880#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00571000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300590004000700360 00990050016001350050019001510140007001700190005001770820004001828080005001860080 01800191009003500209010000500244011001500249013000700264020000800271020000700279 020001400286039000500300#VN08.08894#VN08.08895#S tay ho hc 12#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Thm, Nguyn Th Kim Qui# Nguyn Th Thm#Nguyn Th Kim Qui#17000#Vi?t#540#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a155tr.^b18cm#236968#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#KVn## 00651000000000313000450002600110000002600110001100200380002200700370006001400070 00970190005001040820012001098080005001210080018001260090011001440100005001550110 01500160015005500175005000900230004001300239005000900252005001500261005001000276 005000800286013000700294020001700301020000900318020000400327039000600331#VN09.00 044#VN09.00045#Duyn th s 4 - nghn nm Thng Long#Kim Bng, Quc Bu, Trn H ng Chu..#30000#Vi?t#895.9221408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a253tr .^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Chi hi Th Si Gn#Kim Bng#In ln t h 1#Quc Bu#Trn Hng Chu#Tn Chnh#M Dung#237089#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Hng## 00560000000000253000450002600110000000200180001100300130002900700380004201900050 00800820009000858080005000940080005000990090011001040100005001150110014001200150 09300134005001200227005001200239013000700251020001800258020000900276020001300285 039000800298#VN08.08769#Ngi nh ma ng#Truyn tranh#Tranh: nh Tn ; Li: Vng Trng#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a31tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng sa# nh Tn#Vng Trng#236881#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00581000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700340004001900050 00740820009000798080005000880080005000930090011000980100005001090110014001140150 09300128005001100221012001900232005000900251013000700260020001800267020000900285 020001300294039000800307#VN08.08770#Con bit ri !#Truyn tranh#Tranh: Phng H oa ; Li: Ngc Thu#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a22tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - v ng sa#Phng Hoa#Cn con v cc bn#Ngc Thu#236882#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Hng H## 00764000000000313000450002600110000002600110001100500160002200500140003800200350 00520030069000870070071001560190005002270820012002328080005002440080012002490090 01700261010000500278011002900283005001200312005001300324005001400337005001600351 015004100367013000700408020001700415020000900432020000400441039000500445#VN08.08 896#VN08.08897#Hong Giang Ht#Phm Vn Ton#100 bi th tuyn truyn php lut# c tuyn chn t cuc thi "Sng tc th tuyn truyn php lut"...#Hong Giang Ht, Phm Vn Ton, Phng Phin... ; Nguyn Vn Thi ch.b.#Vi?t#895.9221408#^21 4#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a131tr., 4tr. nh mu^b19cm#Phng Phin#Bi Vit c#Lng c Hu#Nguyn Vn Thi#TTS ghi: S T php thnh ph Hi Phng #236969#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00756000000000253000450002600110000001100140001101500860002500600140011101200640 01250020043001890070019002320190005002510820009002568080005002650080005002700090 01100275010000500286013000700291021015100298020001800449020001800467020000900485 039000800494#VN08.08771#^a32tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng tiu hc min ni - vng su - vng sa#Thi Quang Sa#Em ln ln mnh kho. Sch kin thc dnh cho la tui nhi ng#Bnh vo qua ming v sc kho tui i hc#Thi Quang Sa dch#Vi?t#613.2083#^214#^aH.#^aKim ng#2008#236883#Gii p cc cu hi ca Nhi ng: v sao nc ch qua m khng ung c, do du tr n mt ni tn nhang v ti sao khng c n nhiu ngt...#Chm sc sc kho# Liu php n ung#Nhi ng#Hng H## 00445000000000253000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700110 00450190005000560820010000618080005000710080018000760090011000940100005001050110 01400110001001100124004001300135013000700148020001700155020000900172020000400181 039000600185#VN09.00046#VN09.00047#Nh mt chuyn tu#Th#Nghim Ti#Vi?t#895.92 214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a85tr.^b19cm#Nghim Ti#In ln th 1 #237090#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00626000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020014000790030013000930070084001060140006001900190005001960820004002018080 00500205008000500210009001100215010000500226005001200231005001600243006001400259 013000700273020001800280020000500298020001300303039000800316#VN08.08772#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#C b iu #Truyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, Sophie# Ng Diu Chu#236884#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00495000000000265000450002600110000002600110001100200230002200300120004500700160 00570140007000730190005000800820010000858080005000950080018001000090011001180100 00500129011001500134001001600149004001300165013000700178020001700185020000900202 020001200211039000600223#VN09.00048#VN09.00049#Ni dng sng dng li#Truyn ng n#Trn Minh Thun#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^ a150tr.^b19cm#Trn Minh Thun#In ln th 1#237091#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#Hng## 00620000000000253000450002600110000000100140001100200200002500300070004500700140 00520140007000660190005000730820011000788080005000890080012000940090017001060100 00500123011002800128013000700156021016500163020001700328020000900345020000700354 039000500361#VN08.08898#Hong Vn Ban#Nm thng i ngi#Hi k#Hong Vn Ban#3 0000#Vi?t#895.922803#^214#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2008#^a99tr., 2tr. nh m u^b19cm#236970#K v cuc i, mt chuyn tnh, mt gia nh vi nhng thng tr m trong cuc chuyn ng lch s ca qu hng Hi Phng ni ring, ca t n c Vit Nam ni chung#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#KVn## 00495000000000265000450002600110000002600110001100200170002200300270003900700160 00660140007000820190005000890820009000948080005001030080018001080090011001260100 00500137011001400142004001300156005001600169013000700185020001800192020000900210 020000400219039000600223#VN09.00051#VN09.00050#B mi ci ti#Tp th dnh cho thiu nhi#Nguyn Hng Li#25000#Vi?t#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh #2008#^a97tr.^b19cm#In ln th 1#Nguyn Hng Li#237092#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Hng## 00707000000000253000450000200200000000700590002001400070007901900050008608200040 00918080005000950080018001000090035001180100005001530110015001580050012001730050 01400185005001500199005001500214013000700229021019200236020001000428020001000438 039000500448#Thc hnh kim ton#B.s.: La Xun o (ch.b.), Phan Vn Dng, inh Tn Tng..#27000#Vi?t#657#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a266tr.^b24cm#La Xun o#Phan Vn Dng#inh Tn Tng#Hng Dng S n#236971#Tm tt nhng vn chung v kim ton, qui trnh kim ton, kim ton cc khon mc trn bo co ti chnh; mt s nguyn tc lp h s kim ton, th c hnh kim ton, hon tt kim ton...#Kim ton#Thc hnh#KVn## 00467000000000265000450002600110000002600110001100200260002200300040004800700090 00520140007000610190005000680820010000738080005000830080018000880090011001060100 00500117011001400122001000900136004001300145013000700158020001700165020000900182 020000400191039000600195#VN09.00052#VN09.00053#Chuyn hnh hng v nh#Th#Qu n Tn#22000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a89tr.^b19cm #Qun Tn#In ln th 1#237093#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00888000000000277000450000200200000000700670002001400070008701900050009408200040 00998080005001030080018001080090035001260100005001610110015001660050016001810050 01600197005001700213005001700230015005700247013000700304004001800311021024800329 020001700577020001100594039000500605#Kinh t hc quc t#B.s.: Hong Vnh Long ( ch.b.), Nguyn Vn Lun, Nguyn Tin Dng..#19000#Vi?t#337#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a184tr.^b24cm#Hong Vnh Long#Nguyn Vn Lun#Nguyn Tin Dng#Nguyn Vn Trnh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#236972#Ti bn ln th 1#Trnh by l thuyt chun v thn g mi quc t, cn bng quc t vi chi ph gia tng, m hnh Heclescher - Ohlin , l thuyt v thu quan, cc cng c khc ca chnh sch thng mi, lin kt k inh t quc t, ti chnh quc t, t gi hi oi...#Kinh t th gii#Gio trn h#KVn## 00480000000000265000450002600110000002600110001100200260002200300040004800700150 00520140007000670190005000740820010000798080005000890080018000940090011001120100 00500123011001500128001001500143004001300158013000700171020001700178020000900195 020000400204039000600208#VN09.00054#VN09.00055#Nhng vn th t tri tim#Th#Pha n Quc Sng#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a146tr .^b19cm#Phan Quc Sng#In ln th 1#237094#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00631000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020019000790030013000980070084001110140006001950190005002010820004002068080 00500210008000500215009001100220010000500231005001200236005001600248006001400264 013000700278020001800285020000500303020001300308039000800321#VN08.08773#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#Cu b hay hn di#T ruyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, So phie#Ng Diu Chu#236885#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00632000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020020000790030013000990070084001120140006001960190005002020820004002078080 00500211008000500216009001100221010000500232005001200237005001600249006001400265 013000700279020001800286020000500304020001300309039000800322#VN08.08774#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#Nhng tri tim giy# Truyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, S ophie#Ng Diu Chu#236886#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00631000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020019000790030013000980070084001110140006001950190005002010820004002068080 00500210008000500215009001100220010000500231005001200236005001600248006001400264 013000700278020001800285020000500303020001300308039000800321#VN08.08775#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#Bo ng "c chy"#T ruyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, So phie#Ng Diu Chu#236887#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00636000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020024000790030013001030070084001160140006002000190005002060820004002118080 00500215008000500220009001100225010000500236005001200241005001600253006001400269 013000700283020001800290020000500308020001300313039000800326#VN08.08776#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#Cu b hay ni "khn g!"#Truyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesm a, Sophie#Ng Diu Chu#236888#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00625000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020013000790030013000920070084001050140006001890190005001950820004002008080 00500204008000500209009001100214010000500225005001200230005001600242006001400258 013000700272020001800279020000500297020001300302039000800315#VN08.08777#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#C bn b n#Truyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, Sophie#N g Diu Chu#236889#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00894000000000289000450000200150000000700700001500500160008500500160010100500210 01170050015001380050019001530140007001720190005001790820004001848080005001880080 01800193009003500211010000500246011001500251004004000266015005700306013000700363 021020300370020001500573020001100588039000500599#Ti chnh cng#B.s: Nguyn Th Cnh (ch.b.), Trn Vit Hong, Hong Cng Gia Khnh..#Nguyn Th Cnh#Trn Vit Hong#Hong Cng Gia Khnh#Cung Trn Vit#Trng Quang Thng#45000#Vi?t#336#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a469tr.^b24cm#Ti b n ln th 1, c sa cha, b sung#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. K hoa Kinh t#236973#Trnh by nhng kin thc c bn v ti chnh cng: c s kin h t cho hot ng ca chnh ph v phn tch chi tiu cng, c s l lun, khun g phn tch thu v tng quan v chnh sch thu ti Vit Nam#Ti chnh cng#Gi o trnh#KVn## 00457000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300110 00530070015000640140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090 00400111010000500115011001500120013000700135004001300142020001700155020000900172 020000400181039000600185#VN09.00060#VN09.00061#Trn Vn Chnh#Chng ng u#Tr uyn th#Trn Vn Chnh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^a8#2008#^a141tr.^b19cm# 237097#In ln th 1#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00468000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070017000530140007000700190005000770820010000828080005000920080018000970090 01100115010000500126011001500131013000700146004001300153020001700166020000900183 020000400192039000600196#VN09.00062#VN09.00063#Trng Quang Nm#Lng mnh#Th#Tr ng Quang Nm#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a10 7tr.^b19cm#237098#In ln th 1#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00832000000000277000450000100130000000200270001300300370004000700130007701400070 00900190005000970820007001028080005001090080018001140090035001320100005001670110 01500172015008700187013000700274021021000281020000800491020000800499020001400507 020001100521039000500532020001700537#T Minh Chu#Gio trnh tin hc qun l#Dn h cho sinh vin cc ngnh Kinh t#T Minh Chu#32000#Vi?t#005.74#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a323tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Khoa Kinh t. B mn Tin hc qun l#236974#Tr nh by nhng kin thc cn thit trong qun l kinh t bng cng ngh thng tin : tng quan v c s d liu, m hnh, s dng phn mm MS Access qun l c s d liu, vn tin SQL, t ng ho vi VBA...#Tin hc#Qun l#C s d liu#Gi o trnh#KVn#Phn mm Access## 01031000000000349000450000200180000000300150001800700680003301400070010101900050 01080820006001138080005001190080018001240090035001420100005001770110015001820050 01600197005001700213005001700230005001500247015005700262004001800319013000700337 02102540034402000180059802000090061602000110062502000080063602000090064402000110 0653020001100664039000600675#Kinh t hc vi m#Microeconomics#B.s.: Nguyn Vn L un (ch.b.), Nguyn Tin Dng, Nguyn Vn Trnh..#19000#Vi?t#338.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a266tr.^b21cm#Nguyn Vn Lu n#Nguyn Tin Dng#Nguyn Vn Trnh#Nguyn Ch Hi#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Khoa Kinh t#Ti bn ln th 2#236975#Tng quan v nn kinh t h c vi m, phn tch nhu cu, chi ph, hiu qu sn xut, xy dng cc chin lc gi c, cc quyt nh u t v sn xut, phn tch th trng c tnh cnh tra nh v s tc ng qua li c tnh chin lc gia cc doanh nghip#Kinh t hc v i m#Cung cu#Th trng#Chi ph#Sn xut#Cnh tranh#Gio trnh#PDung## 00715000000000301000450002600110000002600110001100100090002200200200003100300200 00510070009000710140007000800190005000870820012000928080005001040080018001090090 01100127010000500138011001500143004001300158013000700171021017000178020001900348 020000900367020000400376020001800380020000900398039000600407#VN09.00065#VN09.000 64#Ng Lang#Nhng nt an thanh#Cm nhn vn chng#Ng Lang#30000#Vi?t#895.922 1009#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a142tr.^b19cm#In ln th 1#237099#G ii thiu cc tc phm th v cm nhn v phong cch th ca mt s tc gi v m t s bi th c th nh H Ch Minh, L Ch, bi th Hnh Ty Bc, hoa bm ng y xa...#Nghin cu vn hc#Tc phm#Th#Phn tch vn hc#Vit Nam#Hng## 00988000000000301000450000100130000000200360001300700240004901400060007301900050 00790820004000848080005000880080018000930090035001110100005001460110015001510150 08300166005001000249004003100259013000700290021032600297020000800623020001100631 020000800642020001000650020000900660020001100669039000600680#V Duy Thanh#Gio t rnh thc tp ho i cng B#V Duy Thanh, V Vn B#9000#Vi?t#540#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a189tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#V Vn B# Ti bn ln th 2, c sa cha#236976#Gii thiu gio trnh thc tp ho i c ng B c th v: cch ghi s o, ch s c ngha, cch cn ho cht trong phng t h nghim, cc phng php tch, lc, thao tc chun , cch pha ch chun ho dung dch v nhng phn ng c trng biu tnh ca cc nhm chc thng thng c a ho hc (hidrocarbon, aldehid, ceton...)#Ho hc#Th nghim#Pha ch#Dung dch #Phn ng#Gio trnh#PDung## 00476000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200180003900300040 00570070017000610140007000780190005000850820010000908080005001000080018001050090 01100123010000500134011001500139004001300154013000700167020001700174020000900191 020000400200039000600204#VN09.00067#VN09.00066#Trn Trung Thnh#Hong hn nh gi #Th#Trn Trung Thnh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2 008#^a164tr.^b19cm#In ln th 1#237100#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00477000000000265000450002600110000002600110001100100190002200200160004100300040 00570070019000610140007000800190005000870820010000928080005001020080018001070090 01100125010000500136011001400141004001300155013000700168020001700175020000900192 020000400201039000600205#VN09.00068#VN09.00069#Nguyn Thanh Hong#Mi l ma xu n#Th#Nguyn Thanh Hong#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh #2008#^a81tr.^b19cm#In ln th 1#237101#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00470000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200160003000300040 00460070008000500140007000580190005000650820010000708080005000800080018000850090 01100103010000500114011002900119004001300148013000700161020001700168020000900185 020000400194039000600198#VN09.00070#VN09.00071#Quy Quy#Ni vi...chiu#Th#Quy Q uy#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a79tr., 2tr. tr anh v^b19cm#In ln th 1#237102#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00468000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200160003600300040 00520070014000560140007000700190005000770820010000828080005000920080018000970090 01100115010000500126011001500131004001300146013000700159020001700166020000900183 020000400192039000600196#VN09.00072#VN09.00073#Nguyn Vn C#Ven sng Vm C#Th #Nguyn Vn C#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a13 1tr.^b19cm#In ln th 1#237103#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00481000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200150003800300040 00530070016000570140007000730190005000800820010000858080005000950080018001000090 01100118010000500129011002500134004001300159013000700172020001700179020000900196 020000400205039000600209#VN09.00074#VN09.00075#Nguyn c Tin#Vn ngha tnh#Th #Nguyn c Tin#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^ a111tr., 1tr. nh^b19cm#In ln th 1#237104#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng# # 00659000000000253000450002600110000002600110001100200670002201900050008908200140 00948080005001080080005001130090011001180100005001290110026001340130007001600150 07500167021008900242020000800331020001000339020001100349020000900360020003000369 039000600399#VN09.00076#VN09.00077#Vn kin i hi Cng on tnh Qung Bnh l n th XVI (2008-2013)#Vi?t#331.870959745#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a132tr., 23t r. nh^b19cm#237105#TTS: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Lin on Lao ng t nh Qung Bnh#Gii thiu cc bi bo co, din vn trong i hi cng on tnh Qung Bnh ln th XVI#i hi#Cng on#Qung Bnh#Vn kin#Lin on lao ng Qung Bnh#Hng## 00810000000000289000450000100120000000200270001200700370003901400070007601900050 00830820004000888080005000920080018000970090035001150100005001500110015001550150 08500170005001800255004001800273013000700291021014500298020001300443020001800456 020001400474020001500488020001100503039000600514# Vn Nhn#Gio trnh ton cao cp A2#B.s.: Vn Nhn, Nguyn Mnh Cng#18000#Vi?t#515#^214#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a156tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Qu c gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh thng tin#Nguyn Mnh Cn g#Ti bn ln th 1#236977#Nhng kin thc c bn v ton cao cp. Php tnh vi phn hm nhiu bin. Tch phn bi. Tch phn ng v tch phn mch. Phng tr nh vi phn#Ton cao cp#Php tnh vi phn#Tch phn bi#Hm nhiu bin#Gio tr nh#PDung## 00631000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020019000790030013000980070084001110140006001950190005002010820004002068080 00500210008000500215009001100220010000500231005001200236005001600248006001400264 013000700278020001800285020000500303020001300308039000800321#VN08.08778#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#Cu b hay ni ba#T ruyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, So phie#Ng Diu Chu#236890#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00627000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020015000790030013000940070084001070140006001910190005001970820004002028080 00500206008000500211009001100216010000500227005001200232005001600244006001400260 013000700274020001800281020000500299020001300304039000800317#VN08.08779#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#T yu bng #Truy n tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Di u Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, Sophie #Ng Diu Chu#236891#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00632000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020020000790030013000990070084001120140006001960190005002020820004002078080 00500211008000500216009001100221010000500232005001200237005001600249006001400265 013000700279020001800286020000500304020001300309039000800322#VN08.08780#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#Cp knh ng nghnh# Truyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesma, S ophie#Ng Diu Chu#236892#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00636000000000301000450002600110000001100140001101900100002500500170003501200270 00520020024000790030013001030070084001160140006002000190005002060820004002118080 00500215008000500220009001100225010000500236005001200241005001600253006001400269 013000700283020001800290020000500308020001300313039000800326#VN08.08781#^a20tr.^ b16cm#Dch Php#Beaumont, milie#Nhng cu chuyn nh tr#T tn l " Hay gy s"#Truyn tranh#Truyn: milie Beaumont, Ann Rocard ; Minh ho: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#6000#Vi?t#843#^214#^aH.#^aKim ng#2008#Rocard, Ann#Ledesm a, Sophie#Ng Diu Chu#236893#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00405000000000229000450002600110000000100130001100200190002400300110004300700130 00540190005000670820009000728080005000810080005000860090011000910100005001020110 01400107013000700121020001800128020000900146020001200155039000800167#VN08.08782# L c Dng#Ch ve su ma thu#Tp truyn#L c Dng#Vi?t#895.9223#^214#^aH.# ^aKim ng#2008#^a81tr.^b19cm#236894#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200120003700300040 00490070015000530140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01800100010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VN09.00078#VN09.00079#Triu c Xun#Tre v mng#Th#Triu c Xun #10000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b19cm#237106#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00648000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200190003500700130 00540140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100 00500106011001500111013000700126012002000133021015200153020001000305020000800315 020000900323020000900332020000900341039000800350#VN08.08784#VN08.08783#Hong Anh T#Ti, li hn nhin#Hong Anh T#22000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#2008# ^a198tr.^b18cm#236895#Phng s hoc ng#Phn nh mt phn hin thc cuc sng sinh hot, hc tp, quan h gia nh, giao tip cng ng v phong cch sng ca gii hc sinh Vit Nam hin thi#Sinh hot#Hc tp#Hc sinh#Vit Nam#Phng s#H ng H## 00665000000000277000450002600110000002600110001100200340002200700400005601400070 00960190005001030820011001088080005001190080005001240090018001290100005001470110 01500152004001400167006000900181006001200190013000700202021013800209020001700347 020000900364020000800373039000600381#VN09.00081#VN09.00080#Mu cu i honh phi thng dng#Dch, gii thiu: Tn Vit, Thiu Phong#15000#Vi?t#398.209597#^214 #^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a147tr.^b19cm#In ln th 12#Tn Vit#Thiu Phong#2 37107#Gii thiu cc loi cu i n miu, nh t, lng m, cu i chc tng mng th, mng tn gia... v cc loi honh phi trong dn gian#Vn hc dn gian #Vit Nam#Cu i#Hng## 00647000000000289000450002600110000002600110001100100110002200200230003300700110 00560140007000670190005000740820006000798080005000850080005000900090011000950100 00500106011001500111012001900126013000700145021015200152020001000304020000800314 020000900322020000900331020000900340039000800349#VN08.08785#VN08.08786#Yn Khn g#Hp en trong ngn cp#Yn Khng#12000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#2008# ^a106tr.^b18cm#Phng s hc ng#236896#Phn nh mt phn hin thc cuc sng s inh hot, hc tp, quan h gia nh, giao tip cng ng v phong cch sng ca gii hc sinh Vit Nam hin thi#Sinh hot#Hc tp#Hc sinh#Vit Nam#Phng s#H ng H## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300040 00600070016000640140007000800190005000870820011000928080005001030080005001080090 01800113010000500131011001400136013000700150020001700157020000900174020000400183 039000600187#VN09.00082#VN09.00083#Trn Trng Khoa#Phng Hong Trung #Th#Tr n Trng Khoa#25000#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a95tr.^b19 cm#237108#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00634000000000241000450002600110000002600110001100200160002201400060003801900050 00440820006000498080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810150 06900095013000700164021017600171020000900347020002100356020000700377039000800384 #VN08.08787#VN08.08788#S tay nhi ng#6000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#200 8#^a79tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#236897#Trnh by: ni dung chng trnh d b i vin thiu nin tin phon g H Ch Minh, tiu chun cc danh hiu: "Nhi ng chm ngoan - chu ngoan Bc H ", "Sao chu ngoan Bc H"#Nhi ng#i TNTP H Ch Minh#S tay#Hng H## 00563000000000289000450002600110000002600110001100200300002200300350005200700150 00870140007001020190005001090820006001148080005001200080005001250090018001300100 00500148011001500153019001600168006001000184013000700194020001800201020001100219 020001300230020001400243020001000257039000600267#VN09.00085#VN09.00084#Th nghn nh (Thin gia thi)#Mt trm bi t tuyt ng - Tng#Hong Nm dch#30000#Vi ?t#895.1#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a115tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Hong N m#237109#Vn hc trung i#Trung Quc#Th t tuyt#Sch song ng#Th ng#Hn g## 00644000000000241000450002600110000002600110001100200160002201400060003801900050 00440820006000498080005000550080005000600090011000650100005000760110014000810150 06900095013000700164021019400171020001300365020000900378020000700387039000800394 #VN08.08789#VN08.08790#S tay i vin#6000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#200 8#^a83tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#236898#Trnh by: nhng iu i vin i thiu nin tin phong H Ch Minh cn bit v cc s kin quan trng trong lch s ca on, ca i, ca phong t ro thiu nhi, phong tro thanh nin Vit Nam#Cng tc i#i vin#S tay#Hng H## 00794000000000277000450001400070000001900050000708200060001280800050001800800180 00230090035000410100005000760110015000810150085000960050016001810040018001970010 01500215002005400230007003800284013000700322021012300329020000800452020001300460 020002600473020001100499039000600510#25000#Vi?t#005.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a212tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Tn Tht Ho An#Ti b n ln th 1#Dng Kiu Hoa#Gio trnh phn tch h thng hng i tng vi UML #B.s.: Dng Kiu Hoa, Tn Tht Ho An#236978#L thuyt c bn v ngn ng lp t rnh, ngn ng m hnh ho thng nht (UML). Nguyn l lp trnh m hnh hng i tng#Tin hc#Ngn ng UML#Lp trnh hng i tng#Gio trnh#PDung## 00537000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320080018000370090035000550100005000900110015000950050014001100020010001240030 03500134007001900169013000700188020000700195020001000202020000800212020001200220 020000700232020001400239039000600253#VV08.24896#38000#Vi?t#512.0076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a231tr.^b24cm#H Vn Chng #i s 10#Bin son theo chng trnh mi...#H Vn Chng b.s.#236979#i s#L thuyt#Bi tp#Trc nghim#Lp 10#Sch c thm#PDung## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200130003200300150 00450070010000600190005000700820010000758080005000850080005000900090018000950100 00500113011001400118013000700132020001700139020000400156020000900160020000400169 039000600173#VN09.00086#VN09.00087#Phan inh#Hoa trn ct#Tp nh v th#Phan i nh#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a95tr.^b19cm#237110#Vn hc hin i#nh#Vit Nam#Th#Hng## 00636000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200230003300300190 00560070011000750140007000860190005000930820010000988080005001080080005001130090 01800118010000500136011001500141013000700156021013400163020001900297020001700316 020000900333020001000342039000600352#VN09.00088#VN09.00089#Quang Bch#Hng sc mt vng qu#Tiu lun ph bnh#Quang Bch#18000#Vi?t#895.92244#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a144tr.^b19cm#237111#Gii thiu cc bi tiu lun ph bnh v n hc ca tc gi vit v cm nhn th trong cc tc phm th nh "thuyn chi" ca V Qu...#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Tiu lun#Hng## 00656000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200250 00490030027000740070016001010140007001170190005001240820010001298080005001390080 00500144009001800149010000500167011001400172013000700186021013200193020001100325 020000900336020000800345020000700353039000600360#VN09.00090#VN09.00092#VN09.0009 1#Nguyn i Bng#Ngun gc ca ting Vit#Tnh khoa hc trong to t#Nguyn i Bng#15000#Vi?t#495.92282#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a93tr.^b19cm#23711 2#Nghin cu ngun gc ca ting Vit, tnh khoa hc trong to t. To t nhn t hc vt l hc chuyn ng. To t nhn thc hnh hc#Ting Vit#Ngn ng#Lch s #T ng#Hng## 00547000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380080018000430090035000610100005000960110015001010050013001160020 02700129003005800156007001300214013000700227020001200234020000800246020000700254 020001400261039000600275#VV08.24897#VV08.24898#40000#Vi?t#807#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a245tr.^b24cm#L Xun Soan#100 b i lm vn hay lp 12#Bi dng cho hc sinh trung bnh, kh, gii tham kho...#L Xun Soan#236980#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm#PDung## 00764000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200480 00420070014000900140007001040190005001110820010001168080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152013000700167021018200174020001000356020001200366 020001500378020000800393020000900401020001600410020001800426039000600444#VN09.00 096#VN09.00097#VN09.00098#Thuy Anh#C nhn v quyn nhn thn trong B lut Dn s#Thuy Anh b.s.#25000#Vi?t#342.59708#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a215tr.^b19cm# 237114#Gii thiu cc vn bn v c nhn v quyn nhn nhn trong b lut dn s , mt s quyn v ngha v dn s khc ca c nhn, mt s vn bn lin quan n quyn thn nhn ca c nhn#Php lut#Lut dn s#Quyn cng dn#C nhn#Vit N am#Quyn nhn thn#Vn bn php lut#Hng## 00587000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420080018000470090035000650100005001000110015001050050017001200020 04800137003006200185007001700247013000700264020001500271020000800286020000700294 020001400301039000600315#VV08.24899#VV08.24900#31000#Vi?t#515.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a191tr.^b24cm#Phm Hong Chn g#Phn loi v phng php gii ton gii tch 12#Bin son theo chng trnh m i ca B Gio dc v o to...#Phm Hong Chng#236981#Ton gii tch#Bi tp#L p 12#Sch c thm#PDung## 00483000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700330 00550140007000880190005000950820006001008080005001060080005001110090011001160100 00500127011001500132019000900147006001600156013000700172020001600179020000400195 020001200199039000600211#VN09.00099#VN09.00101#VN09.00100#Truyn ngn A. Skhp# Phan Hng Giang tuyn chn, dch#67000#Vi?t#891.7#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a5 19tr.^b19cm#Dch Nga#Phan Hng Giang#237115#Vn hc cn i#Nga#Tiu thuyt#Hn g## 00955000000000361000450002600110000001900050001108200080001680800050002400800120 00290090012000410100005000530110015000580050014000730020037000870070058001240050 01200182005001400194005001600208005001500224012002500239013000700264021024100271 02000080051202000080052002000100052802000080053802000080054602000080055402000070 0562020000800569020001000577039000600587#VV08.24901#Vi?t#959.725#^214#^aBc Gian g#^aBc Giang#2008#^a344tr.^b27cm#inh Xun Lm#Bin nin s kin v t liu lc h s#B.s.: inh Xun Lm, Ng Vn Tr (ch.b.), Trn Vn Lng..#Ng Vn Tr#Trn Vn Lng#Nguyn Xun Cn#Nguyn Th Nga#Di sn Vn ho Bc Giang#236982#Ghi chp , nghin cu cc s kin lch s v t liu v cc lnh vc chnh tr, qun s, kinh t, vn ho, x hi lin quan n vng t, con ngi v cuc sng ca cng ng dn c trn t Bc Giang trc th k X, t th k X n nm 2008#Lch s #S kin#Chnh tr#Qun s#Kinh t#Vn ho#X hi#a ch#Bc Giang#PDung## 01054000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540080018000590090035000770100005001120110015001170150 08700132001001600219002005900235007001600294013000700310021032800317020001600645 02000090066102000100067002000110068002000070069102000100069802000140070803900060 0722#VV08.24902#VV08.24903#VV08.24904#20000#Vi?t#959.7031#^214#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Nguyn Tin Lc# Nhng hot ng ca Phan Bi Chu Nht Bn (1905 - 1909)#Nguyn Tin Lc#23698 3#Nghin cu, gii thiu nhng kha cnh khc nhau ca t tng v hot ng ca Phan Bi Chu Nht Bn c th v: hot ng ngoi giao, t chc v lnh o p hong tro du hc ca thanh nin, gp g, tip xc nhng nh hot ng Nht Bn v cc nh hot ng cc nc chu Nht, vic trc xut Phan Bi Chu ra khi Nht Bn#Lch s cn i#Nhn vt#Hot ng#Ngoi giao#Du hc#Chnh tr#Phan B i Chu#PDung## 00592000000000253000450002600110000000200440001100700290005501400070008401900050 00910820009000968080005001050080018001100090023001280100005001510110014001560150 09500170005001200265005000800277013000700285020001800292020000900310020001300319 039000600332#VN09.00102#Nhng cuc phiu lu ca hip s N Lp Bp#Minh Phng ; Tranh: c Lm#67000#Vi?t#895.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a95tr.^b18cm#Phng tc theo truyn: Nhng cuc phiu lu ca nam tc Muyn-khao-den ca Rudole Erich Rasper#Minh Phng#c Lm#237116#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng## 00508000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200150003302900320 00480070026000800060009001060140007001150190005001220820006001278080005001330080 01200138009001200150010000500162011001500167004000800182013000700190020001000197 020000700207020001000214039000600224#VV08.24906#VV08.24905#Baker, Ann#Ship or Sh eep?#Luyn k nng pht m ting Anh#Ann Baker ; Minh Thu dch#Minh Thu#30000#V i?t#428.1#^214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a168tr.^b21cm#Ti bn#236984#Ting Anh#Ng m#Rn luyn#PDung## 00571000000000289000450002600110000000200240001100300120003500700320004701400060 00790190005000850820007000908080005000970080018001020090011001200100005001310110 01400136004001300150005000900163005000900172012003900181013000700220020000900227 020000700236020001800243020001400261039000600275#VN09.00103#Hai cng cha song s inh#Sch t mu#Li: Mai Linh ; Tranh: Mng Lm#7000#Vi?t#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a26tr.^b18cm#In ln th 1#Mai Linh#Mng Lm#T sch Nh i ng thnh ph H Ch Minh#237117#M thut#T mu#Vn hc thiu nhi#Sch mu g io#Hng## 00742000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200220003900300540 00610070048001150050009001630140007001720190005001790820006001848080005001900080 01200195009001200207010000500219011001500224004000800239013000700247021016000254 020001000414020001200424020001000436039000600446#VV08.24907#VV08.24908#Ackert, P atricia#Concepts and comments#A reader for students of English as a second langu age#Patricia Ackert ; Minh Thu gii thiu, ch gii#Minh Thu#30000#Vi?t#428.4#^ 214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a223tr.^b21cm#Ti bn#236985#Gm nhng bi kho theo nhiu ch khc nhau gip vic hc k nng c hiu, mi bi u c ph n t vng, cu hi, cc dng bi tp, thc hnh k nng c...#Ting Anh#K nng c#Rn luyn#PDung## 00917000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200750003301900050 01080820008001138080005001210080012001260090012001380100005001500110029001550150 04800184013000700232021029200239020001100531020001000542020000900552020000800561 020001000569020001100579020003100590039000600621#VV08.24909#VV08.24911#VV08.2491 0#45 nm trng Chnh tr Nguyn Vn C xy dng v pht trin (1963 - 2008)#Vi? t#320.071#^214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a163tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS gh i: Tnh u Qung Ninh. - Lu hnh ni b#236986#Tm hiu v qu trnh xy dng, trng thnh, pht trin, t chc v hot ng ca trng chnh tr Nguyn Vn C qua cc thi k v ch quyt tm phn u, gi gn, pht huy truyn thng t t p ca nh trng gn na th k qua, rt ra nhng kinh nghim qu bu cho hi n ti v tng lai#Pht trin#Chnh tr#Gio dc#o to#Thnh tu#Qung Ninh#T rng Chnh tr Nguyn Vn C#PDung## 00813000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003301900050 00600820008000658080005000730080005000780090011000830100005000940110014000990130 00700113021029400120020002200414020000800436020001200444020001000456020000700466 020001600473020001000489039000600499020001800505#VV08.24912#VV08.24913#VV08.2491 4#Lut Chuyn giao Cng ngh#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a82tr.^b21c m#236987#Nhng quy nh chung ca lut chuyn giao cng ngh. Hp ng dch v, chuyn giao cng ngh. Cc bin php khuyn khch, thc y chuyn giao cng ngh . Trch nhim ca c quan qun l nh nc i vi hot ng chuyn giao cng n gh. Gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm#Chuyn giao cng ngh#Dch v#Trch nhim#Khiu ni#T co#Pht hnh chnh#Php lut#PDung#Vn b n php lut## 00695000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700610 00550140007001160190005001230820010001288080005001380080005001430090011001480100 00500159011001500164005000900179005000900188005001100197005001300208005001100221 00500140023201300070024602100720025302000170032502000090034202000120035103900060 0363#VN09.00093#VN09.00095#VN09.00094#Nhn v qu xa...nay#Trn c, Phan Nh, Ngc Khnh... ; Trn Ngc Ln s.t., b.s.#35000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a243tr.^b19cm#Trn c#Phan Nh#Ngc Khnh#Ng Vn Qun#Trn Ntgc#Tr n Ngc Ln#237113#Nhng mu chuyn mang ngha v lut nhn qu ca con ngi x a v nay#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00871000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200470003301900050 00800820018000858080005001030080005001080090021001130100005001340110015001390150 06400154013000700218021029500225020000800520020001400528020002100542020001300563 020002300576039000600599#VN09.00212#VN09.00213#VN09.00214#Lch s ng b huyn Kin Xng (1954 - 2005)#Vi?t#324.2597070959736#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 008#^a730tr.^b19cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Kin Xng tnh Thi B nh#237197#Gii thiu lch s ng b huyn Kin Xng, Thi Bnh qua cc thi k u tranh chng di c vo Nam, ci to xy dng CNXH (1954-1965); thi k 1965- 1975, thi k y mnh pht trin kinh t, x hi (1975-1986); thi k thc hin cng cuc i mi (1986-1996), thi k hin i ho (1996-2005)#Lch s#ng b c s#Khng chin chng M#Hin i ho#ng Cng sn Vit Nam#Thanh## 00895000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100190 00440020058000630070038001210060013001590140007001720190005001790820004001848080 00500188008000500193009004000198010000500238011001500243012002700258013000700285 021023800292020001100530020001200541020000800553020001400561039000600575#VV08.24 915#VV08.24918#VV08.24916#VV08.24917#Bruhl, Lucien Lvy#Kinh nghim thn b v c c biu tng ngi nguyn thu#Lucien Lvy Bruhl ; Ng Bnh Lm dch#Ng Bnh Lm#63000#Vi?t#133#^214#^aH.#^aTh gii ; Tp ch Vn ho Ngh thut#2008#^a36 8tr.^b21cm#T sch Vn ho Ngh thut#236988#Nghin cu nhng kinh nghim thn b ca ngi nguyn thu c th trong cc trng hp: may ri v ma thut, nhng iu bt thng, kinh nghim thn b, gic m, s hin din ca nhng ngi cht v nhng biu tng ca ngi nguyn thu#Biu tng#Kinh nghim#Thn b#Ngi tin s#PDung## 00661000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200590003301400080 00920190005001000820008001058080005001130080005001180090021001230100005001440110 01500149004001900164013000700183021016900190020001600359020000900375020001800384 039000500402#VV09.00223#VV09.00225#VV09.00224#Lut Thng mi nm 2005 v cc v n bn hng dn thi hnh#112000#Vi?t#343.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#200 8#^a855tr.^b21cm#Ti bn c b sung#237198#Gm cc iu khon quy nh v phm v i v i tng p dng, nhng nguyn tc c bn trong hot ng thng mi, quy n v ngha v ca cc bn trong hp ng thng mi#Lut thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh## 00757000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200280 00470070051000750140007001260190005001330820006001388080005001440080005001490090 02100154010000500175011001500180005001600195006001300211013000700224021022400231 020001000455020000900465039000500474#VV09.00226#VV09.00227#VV09.00228#Lng V H ng#Trit hc gio dc hin i#Lng V Hng, Khng Khang Hoa ; Bi c Tip d ch#63000#Vi?t#370.1#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a561tr.^b21cm#Khng Kh ang Hoa#Bi c Tip#237199#Nghin cu mt s vn v gio dc xt di quan im trit hc. Nhng vn gio dc hng v hin i ho, hi nhp quc t v hng ti tng lai: bn cht ca gio dc, chc nng, mc ch, c cu, c ch, .. gio dc#Trit hc#Gio dc#Vanh## 00731000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200180003802900150 00560070016000710140007000870190005000940820006000998080005001050080005001100090 01100115010000500126011001400131013000700145012001600152021019300168020000800361 020000800369020001100377020001000388020000900398020000400407039000600411#VV08.24 920#VV08.24919#Hong nh Long#Ngy xa ngy xa#Long, long ago#Hong nh Long# 45000#Vi?t#959.7#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a59tr.^b21cm#236989#Truyn Vit Nam #Tm hiu v Vng quc Vn Lang, Vng quc u Lc, Vng quc Nam Vit, cc s kin lch s v Hai B Trng, B Triu, nc Vn Xun, Mai Thc Loan, Phng Hn g v thi gian h Khc dy nghip#Lch s#S kin#Vng quc#Triu i#Vit Nam# Vua#PDung## 00797000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200440 00480030029000920070015001210140007001360190005001430820011001488080005001590080 00500164009002100169010000500190011001500195015001600210013000700226021021000233 020000900443020001900452020000900471020001000480039000500490#VV09.00229#VV09.002 31#VV09.00230#Trn Kim Chnh#Tp bi ging gio dc quc phng - an ninh#H cao cp l lun chnh tr#Trn Kim Chnh#78000#Vi?t#355.009597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a678tr.^b21cm#Lu hnh ni b#237200#Gm nhng bi ging mn qu c phng an ninh h cao cp l lun chnh tr: S hnh thnh v pht trin ngh thut qun s Vit Nam, chin tranh nhn dn Vit Nam bo v t quc x hi ch ngha trong thi k mi#Gio dc#An ninh quc phng#Vit Nam#Bi ging#Vanh## 00567000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700810003900500150 01200050019001350060018001540060011001720190005001830820007001888080005001950080 00500200009001100205010000500216011001400221013000700235019001200242020001800254 020000700272020000400279039000600283#VV08.24921#Hi ma c rng#Truyn tranh#Paul Van Loon ; Camila Fialkowski minh ho ; Dch: Nguyn Thanh Tng, Bi T Nga#Van Loon, Paul#Fialkowski, Camila#Nguyn Thanh Tng#Bi T Nga#Vi?t#839.31#^214#^aH .#^aTh gii#2008#^a39tr.^b26cm#236990#Dch H Lan#Vn hc thiu nhi#H Lan#Th# PDung## 00543000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200290004002900170 00690070034000860060009001200140007001290190005001360820006001418080005001470080 01200152009001200164010000500176011001400181004001800195013000700213020001000220 020001800230020001100248039000600259#VV08.24924#VV08.24925#Richards, Jack C.#Bi tp luyn nghe ting Anh#Listen carefully# Jack C. Richards ; Minh Thu dch#Min h Thu#14000#Vi?t#428.3#^214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a95tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#236992#Ting Anh#K nng nghe hiu#Gio trnh#PDung## 00764000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200160003500300280 00510070045000790050016001240140007001400190005001470820004001528080005001560080 01200161009001200173010000500185011001500190004001800205006000900223013000700232 021016700239020001000406020001100416020000800427020000900435039000600444#VV08.24 922#VV08.24923#Grant, David#Business basics#Student's book and workbook#David Gr ant ; Robert Mclarty ; Minh Thu dch#Mclarty, Robert#35000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a264tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Minh Thu#236991#Gm cc bi hc theo ch l cng vic kinh doanh nhm pht trin cc k nng ngn ng , k nng lm vic trong mi trng kinh doanh, trng tm l ng php, t vng#T ing Anh#Kinh doanh#T vng#Ng php#PDung## 01037000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700490 00700140007001190190005001260820008001318080005001390080005001440090021001490100 00500170011001500175015012200190005001700312005001200329005001600341005001600357 00500060037300400300037901300070040902101850041602000260060102000090062702000080 0636020001500644020001100659039000500670#VV09.00232#VV09.00233#VV09.00234#Gio t rnh ch ngha x hi khoa hc# Nguyn Phng, H Ngc Hi, Nguyn c Bch..# 61000#Vi?t#335.423#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a559tr.^b20cm#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn khoa hc M c - Lnin, t tng H Ch Minh# Nguyn Phng#H Ngc Hi#Nguyn c Bch#Tr nh Quc Tun# T#Ti bn, c sa cha, b sung#237201#Trnh by cc vn v ch ngha x hi khoa hc: i tng, lch s hnh thnh, pht trin, cch mng x hi ch ngha, nh nc x hi ch ngha, ch ngha x hi vi vn dn t c#Ch ngha x hi khoa hc#T tng#Lch s#Cch mng XHCN#Gio trnh#Vanh## 00819000000000349000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300280 00480070032000760050016001080140007001240190005001310820004001368080005001400080 01200145009001200157010000500169011001500174004001800189005000900207013000700216 02101560022302000100037902000080038902000130039702000180041002000120042802000120 0440020001100452039000600463#VV08.24926#VV08.24927#Hutchinson, Tom#Lifelines#Stu dent's book and workbook#Tom Hutchinson ; Minh Thu ch.b.#Mclarty, Robert#28000# Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a111tr.^b27cm#Ti bn ln th 1#Minh Thu#236993#Gio trnh ting Anh trnh s cp dnh cho sinh vin gm 14 bi, mi bi c 5 phn: Ng php, t vng, k nng c v vit, k nng nghe v ni, pht m#Ting Anh#Bi tp#K nng vit#K nng nghe hiu#K nng c#K nng ni #Gio trnh#PDung## 00840000000000361000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300280 00480070035000760050016001110140007001270190005001340820004001398080005001430080 01200148009001200160010000500172011001500177004000800192005000900200013000700209 02101640021602000100038002000080039002000120039802000180041002000130042802000120 0441020000800453020001100461039000600472#VV08.24928#VV08.24929#Hutchinson, Tom#L ifelines#Student's book and workbook#Tom Hutchinson ; Minh Thu ch gii#Mclarty, Robert#38000#Vi?t#428#^214#^aHi Phng#^aHi Phng#2008#^a106tr.^b27cm#Ti bn #Minh Thu#236994#Gm cc bi tp v t vng, k nng c, k nng nghe, k nng vit v cc ch nh: cuc sng hin i, tng lai, cc mi quan h, php lu t, du lch, gii tr#Ting Anh#Bi tp#K nng c#K nng nghe hiu#K nng vi t#K nng ni#T vng#Gio trnh#PDung## 00710000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200360 00490070016000850140008001010190005001090820008001148080005001220080005001270090 02100132010000500153011001500158013000700173021017800180020001000358020001100368 020001600379020000900395020001100404039000500415#VV09.00235#VV09.00237#VV09.0023 6#Nguyn Cu Vit#Gio trnh Lut Hnh chnh Vit Nam#Nguyn Cu Vit#100000#Vi ?t#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a519tr.^b24cm#237202#Tm hiu lu t hnh chnh trong h thng php lut Vit Nam. Cc ch th lut hnh chnh Vi t Nam. Cc hnh thc v phng php qun l nh nc. Trch nhim theo lut hnh chnh#Php lut#Hnh chnh#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Vanh## 00682000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200890003301400070 01220190005001290820012001348080005001460080005001510090021001560100005001770110 01500182012001500197013000700212021010800219020000900327020000900336020001800345 020001300363039000500376020002300381#VV09.00238#VV09.00239#VV09.00240#167 cu h i v tr li v ng, nh nc on th v cng tc t chc, kim tra ca ng#7 2000#Vi?t#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a543tr.^b20cm#T sc h Chi b#237203#Gm nhng cu hi v tr li nhng vn v ng, nh nc, o n th v cng tc t chc kim tra ca ng#Nh nc#Kim tra#T chc chnh tr# Sch hi p#Vanh#ng Cng sn Vit Nam## 00843000000000241000450002600110000002600110001100200860002202900890010801900050 01970820011002028080005002130080005002180090014002230100005002370110014002420130 00700256021027500263020002000538020001200558020001800570020000700588039000600595 #VL08.00271#VL08.00272#Hi ng nhn dn v U ban nhn dn thnh ph H Ni kho XIII, nhim k 2004 - 2011#Hanoi people's council and Hanoi people's committee thirteenth session, tern 2004 - 2008#Vi?t#320.459731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#20 08#^a38tr.^b30cm#236995#Gii thiu a gii hnh chnh thnh ph H Ni, h thn g chnh quyn, hi ng nhn dn thnh ph v cc ng ch nm gi cng v ch cht trong ban kinh t - ngn sch, ban vn ho - x hi, ban php ch, cc i biu hi ng nhn dn thnh ph H Ni nhim k 2004-2011#a gii hnh chnh#C hnh quyn#Hi ng nhn dn#H Ni#PDung## 01018000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700510 00750140007001260190005001330820013001388080005001510080005001560090021001610100 00500182011001500187015012200202005001700324005001300341005001100354005001300365 00500170037800400290039501300070042402102020043102000080063302000110064103900050 0652020002300657#VV09.00241#VV09.00242#VV09.00243#Gio trnh lch s ng Cng s n Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Phng, Kiu Xun B, V Vn Bn..#52000#Vi?t#324.2 5970709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a475tr.^b20cm#TTS ghi: Hi ng Tr ung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Nguyn Vn Phng#Kiu Xun B#V Vn Bn#u Th Biu#Nguy n Quc Dng#Ti bn c sa cha, b sung#237204#GIi thiu s ra i ca ng c ng sn Vit Nam v lnh o ginh chnh quyn (1930-1945). ng lnh o hai cu c khng chin v xy dng ch mi (1945-1975). a c nc qu ln CNXH (1 975-2000)#Lch s#Gio trnh#Vanh#ng Cng sn Vit Nam## 01038000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200530003300700520 00860190005001380820018001438080005001610080005001660090021001710100005001920110 01500197015004300212005001400255005001300269005001500282005001600297005001500313 01300070032802102600033502000080059502000140060302000030061702000080062002000100 0628020001000638039000500648020002300653#VV09.00244#VV09.00245#VV09.00246#Lch s ng b v nhn dn x Kim Anh (1930 - 2007)#B.s.: Trn Vn Hin, Phan Vn By , Nguyn B Lip..#Vi?t#324.2597070959734#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a 278tr.^b20cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Kim Anh#Trn Vn Hin#Phan Vn B y#Nguyn B Lip#Dng c Vng#Phm nh Xun#237205#Gii thiu truyn thng lch s, vng t, con ngi Kim Anh - Kim Thnh, Hi Dng trong nhng nm u tranh ginh chnh quyn, t sau ho bnh lp li cng nhn dn min Bc y mnh khi phc kinh t, ci to x hi ch ngha trong cng nghip v nng thn#Lch s#ng b c s#X#Kim Anh#Kim Thnh#Hi Dng#Vanh#ng Cng sn Vit Nam## 01187000000000361000450002600110000000200880001100700530009900500150015200500190 01670050015001860050018002010050015002190190005002340820008002398080005002470080 00500252009001100257010000500268011001500273013000700288021038000295020001700675 02000110069202000230070302000210072602000180074702000090076502000230077402000090 0797020000900806020000400815039000600819#VL08.00273#Cn c a Sm Na - biu t ng on kt c bit v lin minh chin u Vit Nam - Lo#Xamn Vinhakt, Xxa vt Kobunphn, V Nguyn Gip..#Xamn Vinhakt#Xxavt Kobunphn#V Nguyn Gi p#Phng Quang Thanh#Nguyn Bc Sn#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a188t r.^b30cm#236996#Gm khong 30 bn tham lun tp trung lm r v tr quan trng v ngha lch s to ln ca khu cn c a cch mng Sm Na - th khng chi n ca Cch mng Lo trong 30 nm u tranh chng xm lc (1945-1975), cng nh tinh thn yu nc, cch mng ca nhn dn cc b tc Lo, tinh thn on kt c hin u v truyn thng lch s trong quan h c bit hai nc Vit - Lo#Lch s hin i#Cn c a#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Cch mng d n tc#Yu nc#Truyn thng cch mng#on kt#Vit Nam#Lo#PDung## 00689000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200420 00480070037000900140007001270190005001340820009001398080005001480080005001530090 02100158010000500179011001500184005001400199013000700213021014400220020000800364 020000900372020000900381039000500390020000400395#VV09.00247#VV09.00249#VV09.0024 8#Ng Quang Minh#Kinh t Vit Nam sau mt nm gia nhp WTO#Ch.b.: Ng Quang Minh , Bi Vn Huyn#38000#Vi?t#348.9597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a311tr .^b21cm#Bi Vn Huyn#237206#Khi qut kinh t Vit Nam khi gia nhp WTO; tc ng v gii php i vi cng nghip, nng nghip, dch v v xut nhp khu khi gia nhp WTO#Kinh t#Hi nhp#Vit Nam#Vanh#WTO## 00878000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200360003300300150 00690070061000840140007001450190005001520820008001578080005001650080005001700090 02100175010000500196011001500201015002400216005001400240005001500254005001600269 01300070028502101950029202000110048702000180049802000080051602000230052403900050 0547#VV09.00250#VV09.00251#VV09.00252#Hip nh Ginev - 50 nm nhn li#Sch t ham kho#B.s.: V Dng Hun (ch.b.), Trn Ch Thnh, Dng Minh Ngc#54000#Vi? t#959.704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: B Ngoi giao#V Dng Hun#Trn Ch Thnh#Dng Minh Ngc#237207#Tm hiu v hip ing G inev v nhng nhn nhn ngy nay v hip nh ny: k kt v u tranh thi hn h hip nh Ginev, ngha lch s ca hip nh Ginev, cng mt s bi hc kinh nghim#Ngoi giao#Hip nh Ginev#Lch s#Khng chin chng Php#Vanh## 00649000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200430 00440140008000870190005000950820010001008080005001100080005001150090012001200100 00500132011001500137013000700152021016400159020001000323020001000333020000800343 020000500351020000900356039000600365#VV08.24930#VV08.24931#VV08.24933#VV08.24932 #Lut Qun l thu v cc vn bn hng dn#130000#Vi?t#343.59704#^214#^aH.#^aT i chnh#2008#^a674tr.^b24cm#236997#Bao gm nhng vn bn php lut qui nh v qun l thu: th tc hnh chnh thu, thu k khai hi quan, ng k thu, ng k kinh doanh, x pht vi phm thu...#Php lut#Lut thu#Qun l#Thu#Vit Na m#PDung## 00929000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200290 00440070065000730190005001380820007001438080005001500080005001550090012001600100 00500172011001500177005001500192005001300207005001900220005001600239015005500255 013000700310021026300317020000800580020001000588020001100598039000600609#VV08.24 934#VV08.24935#VV08.24936#VV08.24937#Gio trnh nguyn l k ton#B.s.: Nghim V n Li (ch.b.), V nh Hin, L Th Thanh Hng..#Vi?t#657.01#^214#^aH.#^aTi c hnh#2008#^a270tr.^b21cm#Nghim Vn Li#V nh Hin#L Th Thanh Hng#Phan Tru ng Kin#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton#236998#Trnh by nhng kin thc c bn ca nguyn l k ton: bn cht ca k ton, i tng k ton, chng t k ton, tnh gi ti sn, ti khon k ton, bo co k ton, k ton mt s nghip v kinh doanh ch yu, s k ton v hnh thc k ton, t chc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#PDung## 00684000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200540 00440140007000980190005001050820008001108080005001180080005001230090012001280100 00500140011001500145012002700160013000700187021015500194020001000349020000900359 020001400368020001800382039000600400#VV08.24938#VV08.24939#VV08.24940#VV08.24941 #Lut u thu, Lut Xy dng v cc vn bn hng dn#60000#Vi?t#343.597#^214# ^aH.#^aTi chnh#2008#^a271tr.^b21cm#H thng Vn bn Php lut#236999#Gii thi u lut u thu xy dng, ngh nh ca Chnh ph hng dn thi hnh lut u th u v la chn nh thu, qun l d n u t xy dng cng trnh#Php lut#u thu#Lut xy dng#Vn bn php lut#PDung## 01008000000000349000450002600110000002600110001100200420002200300460006400700570 01100190005001670820008001728080005001800080005001850090021001900100005002110110 02600216015010600242005001000348005001600358005001300374005001400387005001500401 01300070041602101510042302000090057402000080058302000090059102000100060003900050 0610020001100615020003200626#VV09.00254#VV09.00253#Hc vin Chnh tr - Hnh ch nh khu vc I#55 nm hnh thnh v pht trin (1953 - 2008)#B.s.: Don Hng (ch.b .), Nguyn B Dng, nh Hng..#Vi?t#320.071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2008#^a251tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh quc gi a H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc 1#Don Hng#Nguyn B D ng# nh Hng#on Th Hanh#Trn Hu Thnh#237208#Gii thiu v hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh khu vc 1 giai on 1953-2008 cng mt s t hnh tu ni bt ca trng giai on ny#Gio dc#o to#Hc vin#Chnh tr#V anh#B TK TVQG#Hc vin Chnh tr - Hnh chnh## 00535000000000277000450002600110000002600110001100200260002200700370004800500090 00850050011000940050013001050050018001180050011001360190005001470820012001528080 00500164008000500169009001400174010000500188011001500193013000700208020001700215 020000900232020001000241039000600251#VV08.24942#VV08.24943#Th ng an Phng (II)#Hoi Yn, Nguyn Th, T ng Vim..#Hoi Yn#Nguyn Th#T ng Vim#Giang Hong Thung#Trn Tuyt#Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a153tr.^b 21cm#237000#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng#PDung## 00768000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200160 00400070025000560050011000810140007000920190005000990820006001048080005001100080 00500115009001400120010000500134011001500139013000700154021026200161020001800423 020000700441020000900448020001500457039000600472#VV08.24950#VV08.24951#VV08.2495 2#H Sn#IQ v EQ l g?#B.s.: H Sn, Khnh Linh#Khnh Linh#38500#Vi?t#153.9#^ 214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a238tr.^b21cm#237003#Tm hiu nhng kin thc cn b n v ch s thng minh tr tu (IQ) v ch s thng minh cm xc (EQ) cng nh ngha, nh hng ca ch s ny i vi con ngi v phng php nng cao chn g nhm khm ph ra nng lc bn thn, gt hi c nhng thnh cng mi#Ch s t hng minh#T duy#Tnh cm#Ch s cm xc#PDung## 00891000000000265000450002600110000000200770001102900880008801900050017608200070 01818080005001880080018001930090023002110100005002340110015002390040013002540150 08100267013000700348020001800355020001700373020001300390039000500403021020400408 020000900612020000400621#VV09.00120#Thu ht u t nc ngoi vo Vit Nam - th nh tu 20 nm v chng ng mi#Attracting foreign investment to Vietnam 20 yea r achievements & a new development phase#Vi?t#332.67#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2008#^a425tr.^b26cm#In ln th 1#TTS ghi: Vin chin lc ph t trin. Cng ty Truyn thng TM - VD nhp cu vit#237118#u t nc ngoi# u t trc tip#Doanh nghip#Thu#Gii thiu vn u t nc ngoi (FDI) vo mt s ngnh v cc a phng nh: H Ni, H Ch Minh, B Ra - Vng Tu, Bnh D ng... Gii thiu cc doanh nghip v thng hiu u t nc ngoi in hnh#Vi t Nam#FDI## 00745000000000277000450002600110000000100130001100200390002402900390006300700630 01020140008001650190005001730820006001788080005001840080018001890090023002070100 00500230011001500235004001500250006002200265005001500287013000700302020000800309 020000600317039000500323021013900328#VV09.00121#Verzuh, Eric#MBA trong tm tay c h qun l d n#The portable MBA in project management#Eric Verzuh ; Trn Hu nh Minh Trit dch ; Trnh c Vinh h..#170000#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a559tr.^b27cm#Xut bn ln 1#Trn Hunh Minh Tr it#Trnh c Vinh#237119#Qun l#D n#Thu#Gii thiu mt s tnh hung qun l d n. Cc nguyn tc qun l d n. Xy dng mt nhm hiu qu. Qun l t ch c hot ng theo d n## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200120003300300170 00450070011000620140007000730190005000800820009000858080005000940080005000990090 01800104010000500122011001400127013000700141020001800148020000900166020001200175 039000500187#VV09.00258#VV09.00259#Trn Thng#Nng K'liu#Truyn thiu nhi#Trn Thng#15000#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a95tr.^b21cm#237210 #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh## 00655000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200320 00490070034000810140007001150190005001220820008001278080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161006001200176013000700188021011300195020002100308 020000600329020000800335020001700343039000500360#VV09.00255#VV09.00256#VV09.0025 7#Damiski, Llli#UFO a bay hin hu y ri#Llli Damiski ; Hong Giang d ch#79000#Vi?t#001.942#^214#^aH.#^aTh gii#2008#^a418tr.^b21cm#Hong Giang#237 209#Gm nhng nghin cu, nhng tm hiu v nhng cu chuyn nghin cu v a b ay. Nhng vt th bay khng xc nh#Khoa hc thng thc#B n#a bay#Sch th ng thc#Vanh## 01012000000000313000450002600110000000200410001102900370005200700860008901400080 01750010020001830190005002030820007002088080005002150080018002200090023002380100 00500261011001500266004001500281005001800296006001700314006001900331005001500350 013000700365020000800372020001700380020000700397039000500404021028900409#VV09.00 122#MBA trong tm tay ch u t t doanh#The portable MBA in entrepreneurshi p#William D.Bygrave, Zacharakiz Adrew ; Dch: on Th Thu Ho... ; Trnh c Vi nh h..#180000#Bygrave, William D.#Vi?t#658.02#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2008#^a575tr.^b27cm#Xut bn ln 1#Adrew, Zacharakiz#on Th Thu Ho#Dng Th Thu Hin#Trnh c Vinh#237120#Qun l#Doanh nghip nh#u t#Thu #Cung cp nhng kin thc v kinh nghim ca cc chuyn gia t vn trong lnh v c u t t doanh nh: qui trnh, nhn din c hi, tip th v u t t doanh . Vit k hoch, lp bo co ti chnh, vn u t, cc vn v thu, s hu t r tu v mt s vn khc trong u t t doanh## 00449000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020027000470070017000740050017000910080005001080090014001130100 00500127011001500132013000700147020000700154020000600161020000800167020001400175 039000600189#VV08.24963#VV08.24964#33500#Vi?t#530.076#^214#n tp hc tt v t l 7#Nguyn Vn Hng#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a215tr.^b24cm# 237014#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00431000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200220003900300040 00610070017000650190005000820820010000878080005000970080005001020090019001070100 00500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000400179039000600183 #VV08.24965#VV08.24966#Nguyn Ngc Hng#Nhng khc ca trn c#Th#Nguyn Ngc H ng#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a155tr.^b21cm#237015#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100180002200200140004000300040 00540070018000580140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180 039000600184#VV08.24967#VV08.24968#Nguyn Mnh Thng#Lc bt o c#Th#Nguyn M nh Thng#35000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a107tr.^b21cm# 237016#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00653000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200230 00440070011000670140007000780190005000850820006000908080005000960080005001010090 01800106010000500124011001500129013000700144021020700151020000800358020000900366 020000700375039000500382#VV09.00260#VV09.00262#VV09.00261#L Hi Yn#Dy v hc cch t duy#L Hi Yn#28000#Vi?t#371.3#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a159t r.^b24cm#237211#Hng dn cch t duy v t duy sng to trong dy v hc. Nng cao trnh t duy qua c bc thang nhn thc. T duy v gii quyt vn tron g kin thc. Nng cao t duy khoa hc thng qua cc mn hc,..#Dy hc#Gio dc# T duy#Vanh## 00452000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200130003900300160 00520070017000680140007000850190005000920820010000978080005001070080005001120090 01900117010000500136011001400141013000700155020001700162020000900179020000400188 039000600192#VV08.24969#VV08.24970#ng Khnh Cng#Khong trng#Th v ng dao #ng Khnh Cng#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a68tr .^b21cm#237017#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00421000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200040003400300040 00380070012000420140007000540190005000610820010000668080005000760080005000810090 01900086010000500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157 039000600161#VV08.24971#VV08.24972#Vnh Nguyn#Nt#Th#Vnh Nguyn#36000#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a84tr.^b21cm#237018#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#PDung## 00879000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200090003300300780 00420070040001200140007001600010019001670190005001860820006001918080005001970080 02800202009003500230010000500265011001500270004001300285006001600298013000700314 020002000321020000900341020001500350039000500365021020700370#VV09.00124#VV09.001 25#VV09.00123#To sng#4 k hoch bn bc rt hu hiu tr thnh mt ngi sa o trong mi lnh vc#Larry A.Thompson ; Dng Ngc Dng dch#70000#Thompson, La rry A.#Vi?t#158.1#^214#^aTp. H Ch Minh ; English#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Educ ation#2008#^a261tr.^b23cm#In bn ln 1#Dng Ngc Dng#237121#B quyt thnh cn g#Kh nng#Tm l c nhn#Thu#Hng dn phng thc chm dt nhng hnh vi nht nht y mc cm v khi dy nng lc to sng trong chnh bn thn bn thng q ua mt k hoch gm 4 bc gip bn tr thnh mt ngi sao trong mi lnh vc## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200160003800300040 00540070016000580140007000740190005000810820010000868080005000960080005001010090 01900106010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020000400178 039000600182#VV08.24973#VV08.24974#Nguyn Vn Cng#Lng l min ru#Th#Nguyn V n Cng#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a120tr.^b21cm#23 7019#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00563000000000301000450002600110000002600110001100200160002200300040003800700400 00420140007000820190005000890820012000948080005001060080005001110090019001160100 00500135011001500140005001400155005000900169005001300178005001200191005001500203 013000700218020001700225020000900242020000400251039000600255#VV08.24975#VV08.249 76#Thi n th by#Th#Trang Nam Anh, Vinh Anh, Li Vn Bch..#50000#Vi?t#895.9 221008#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a258tr.^b21cm#Trang Nam Anh#Vinh Anh#L i Vn Bch#Nghim Bng#Phm Vit Bng#237020#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDun g## 00632000000000301000450002600110000002600110001100200990002200300230012100700150 01440140007001590190005001660820009001718080005001800080005001850090018001900100 00500208011001500213005001500228013000700243020000500250020001400255020002000269 020000700289020000800296020000700304020001400311039000500325#VV09.00266#VV09.002 67#Mt s phng php chng minh bt ng thc tm gi tr ln nht, nh nht c a hm s trong i s#T lun v trc nghim#Phm Trng Th#30000#Vi?t#512.0076 #^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a183tr.^b24cm#Phm Trng Th#237213#Ton#Bt ng thc#Ph thng trung hc#i s#Bi tp#Hm s#Sch c thm#Vanh## 00642000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200490 00510030017001000070069001170140007001860190005001930820004001988080005002020080 00500207009001900212010000500231011001500236019000800251005001900259006001600278 013000700294020001800301020000300319020001200322039000600334#VV08.24977#VV08.249 78#VV08.24979#Baum, Lyman Frank#Cuc i v nhng cuc phiu lu ca Santa Claus #Truyn thiu nhi#Lyman Frank Baum ; Mary Cowles Clark minh ho ; ng Quang Hi u dch#30000#Vi?t#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a187tr.^b21cm#Dch M# Clark, Mary Cowles#ng Quang Hiu#237021#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#PDung ## 01049000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700790 00700190005001490820010001548080005001640080018001690090023001870100005002100110 01500215004001300230015011500243005001800358005001500376005001500391005001500406 00500140042101300070043502000150044202000080045702000110046503900050047602102210 0481020000900702#VV09.00126#VV09.00128#VV09.00127#Di sn vn ho bo tn v pht trin#Nguyn nh Thanh, L Th Minh L, Phm Quc Qun... ; Nguyn nh Thanh ch.b.#Vi?t#306.09597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a404tr. ^b24cm#In bn ln 1#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut thnh ph H Ch Minh. Hi Khoa hc lch s thnh ph H Ch Minh#Nguyn nh Thanh#L Th Minh L#Phm Quc Qun#Triu Vn Hin#inh Vn Lin#237122#Di sn vn ho#Bo t n#Pht trin#Thu#Tp hp nhng bi nghin cu gii thiu v hot ng bo tn v pht huy gi tr vn ho Vit Nam. Mi quan h gia di sn vn ho v du lc h. Mt s kinh nghim bo tn di sn vn ho ca mt s quc gia trn th gii#V it Nam## 00554000000000217000450000200210000001400060002101900050002708200060003280800050 00380080005000430090011000480100005000590110014000640150069000780130007001470210 13300154020002100287020001300308020000700321039000800328#S tay ph trch sao#60 00#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a87tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#236899#Trnh by: ni dung c bn ph trch sao nhi ng cn bit v ni dung chng trnh d b i vin thiu nin tin phong H Ch Minh#i TNTP H Ch Minh#Sao nhi ng#S tay#Hng H## 00485000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200160 00510030012000670070018000790140007000970190005001040820010001098080005001190080 00500124009001900129010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020001200201039000600213#VV08.24980#VV08.24982#VV08.24981#Nguyn Thin Lun#Ng i cng lng#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun#40000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a367tr.^b21cm#237022#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#PD ung## 00569000000000289000450002600110000002600110001100200320002200700490005401400070 01030190005001100820007001158080005001220080005001270090018001320100005001500110 01500155005001900170005001200189005001600201013000700217020001100224020001200235 020000600247020000700253020001400260039000500274#VV09.00281#VV09.00280#45 c hiu ting Vit lp 3# Th Tuyt Nhung, V Th Hin, Trn Xun Hng#18000#V i?t#372.47#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a119tr.^b24cm# Th Tuyt Nhung#V Th Hin#Trn Xun Hng#237220#Ting Vit#K nng c#Lp 3# thi#Sch c th m#Vanh## 00898000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200380003300300180 00710070015000890140007001040010015001110190005001260820012001318080005001430080 01800148009002300166010000500189011001500194004001300209013000700222020000900229 020000900238020001900247039000500266021033700271#VV09.00129#VV09.00131#VV09.0013 0#Hng dn sa cha in thoi di ng#Nokia - samsung..#Trn Hong c#59000# Trn Hong c#Vi?t#621.3845028#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 08#^a125tr.^b27cm#In bn ln 1#237123#K thut#Sa cha#in thoi di ng#Thu# Hng dn k thut sa cha in thoi di ng Nokia v Samsung. Gii thiu cc linh kin chnh trong in thoi di ng, cc vn lin quan n battery. Cc thao tc khc phc cc trng thi h hng thng thng. Cch sa cha khi n kh ng sng, phm bm khng tip xc, mn hnh khng hin th, khc phc h hng b phn simcard...## 01303000000000445000450002600110000002600110001102600110002200200560003302900600 00890070130001490140008002790190005002870820006002928080005002980080005003030090 01800308010000500326011001500331005001500346005001200361005001300373005001200386 00500140039800600130041200600190042500600100044400500130045400500140046700500140 04810050017004950150059005120130007005710210219005780200017007970200009008140200 01200823020000700835020000900842039000600851#VV09.00001#VV09.00002#VV09.00003#C ng bng x hi, trch nhim x hi v on kt x hi#Social justice, social res ponsibility and social solidarity#Trn c Cng, Hoi Nam, Sayer Josef... ; ng ch.b.: Phm Vn c, ng Hu Ton, Trn Vn on... ; Dch: L Thu Hnh.. . ;#123000#Vi?t#303.3#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a643tr.^b24cm#Trn c Cng# Hoi Nam#Josef, Sayer#L Hu Tng#Phm Xun Nam#L Thu Hnh#Nguyn Th Mai Hoa#Phm Hng#Phm Vn c#ng Hu Ton#Trn Vn on#Dornberg, Ulrich#TT S ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Trit hc...#237023#Nghin cu, phn tch mt s vn thc tin v cng bng x hi, trch nhim x hi v on kt x hi cng nh nhng quan nim, nhn thc, trch nhim v thc hin nhng vn ny trong s nghip i mi Vit Nam#Cng bng x hi#on kt#Trch nhim# X hi#Vit Nam#PDung## 00742000000000325000450002600110000002600110001100200390002200700480006101400070 01090190005001160820007001218080005001280080005001330090018001380100005001560110 01400161005001600175005001400191005001400205005002100219013000700240021010600247 02000080035302000060036102000090036702000120037602000080038802000150039603900050 0411#VV09.00286#VV09.00287#B tr v nng cao kin thc ho hc 8#Trn Trung Nin h, Phm Ngc Sn, B on Trng..#30000#Vi?t#540.71#^214#^aH.#^ai hc S phm #2008#^a59tr.^b24cm#Trn Trung Ninh#Phm Ngc Sn#B on Trng#Trn Th Thanh H ng#237223#Hng dn v s dng cc t liu trong a CD-ROM kin thc ho hc lp 8 cng mt s bi tp trc nghim#Ho hc#Lp 8#My tnh#Trc nghim#Bi tp #Sch gio vin#Vanh## 00668000000000289000450002600110000002600110001100500140002200100150003600200340 00510070030000850140007001150190005001220820011001278080005001380080005001430090 01800148010000500166011001400171013000700185021012800192020000800320020000600328 020000800334020001600342020001500358039000500373#VV09.00288#VV09.00289#Trn Vn Kin#Lng Kim Thoa#T liu dy hc in t lch s 9#Lng Kim Thoa, Trn Vn K in#50000#Vi?t#959.700285#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a81tr.^b24cm#237224 #Gii thiu mt s bi hc lch s lp 9 qua a CD vi nhng cu hi trc nghi m, v nhng on phim t liu phc v dy v hc#Lch s#Lp 9#T liu#Dy hc in t#Sch gio vin#Vanh## 00521000000000277000450002600110000002600110001100500150002200200250003700300230 00620070015000850140007001000190005001070820009001128080005001210080005001260090 01800131010000500149011001500154013000700169020000500176020001100181020002000192 020001200212020001400224039000500238#VV09.00290#VV09.00291#Phm Trng Th#Ton n ng cao lng gic#T lun v trc nghim#Phm Trng Th#18000#Vi?t#516.3076#^2 14#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a111tr.^b24cm#237225#Ton#Lng gic#Ph thng t rung hc#Trc nghim#Sch c thm#Vanh## 00838000000000241000450002600110000002600110001100200210002201400070004301900050 00500820006000558080005000610080005000660090011000710100005000820110015000870150 06900102013000700171021036900178020001300547020002100560020000700581039000800588 #VN08.08793#VN08.08794#S tay ph trch i#18000#Vi?t#371.8#^214#^aH.#^aKim ng#2008#^a195tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#236900#Trnh by: lch s - truyn thng v ng, on, i v tiu s Bc H knh yu, mt s vn bn v cng tc bo v, chm sc v gio dc tr em, t chc xy dng hot ng ca i TNTP H Ch Minh; mt s vn bn qui nh v ch chnh sch, khen thng ca Nh nc v cc tiu chun danh hiu thi ua ca t chc on i, mt s nghip v c bn ca ph trch i#Cng tc i #i TNTP H Ch Minh#S tay#Hng H## 00632000000000289000450002600110000002600110001100100050002200200340002700300400 00610070018001010140007001190190005001260820006001318080005001370080005001420090 01100147010000500158011001500163005001200178013000700190021010300197020001100300 020000900311020000700320020000700327039000800334#VN08.08795#VN08.08796#L A#S t ay t ng ting Vit tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#L A, L H u Tnh#18500#Vi?t#372.6#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a260tr.^b18cm#L Hu Tnh#2 36901#Trnh by v: l thuyt v t ng; t ng phn b theo ch v gii ngh a t ng, thnh ng, tc ng#Ting Vit#Tiu hc#T ng#S tay#Hng H## 00479000000000253000450002600110000002600110001100200150002200300390003700700160 00760140007000920190005000990820007001048080005001110080005001160090013001210100 00500134011001500139005001300154013000700167020001800174020000900192020001600201 039000800217#VN08.08797#VN08.08798#Con la lu c#Nhng chuyn th v dnh cho t hiu nhi#V Bi Tuyn k#24000#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a125tr. ^b19cm#V Bi Tuyn#236902#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ng ngn#Hng H## 00480000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300390003800700160 00770140007000930190005001000820007001058080005001120080005001170090013001220100 00500135011001500140005001300155013000700168020001800175020000900193020001600202 039000800218#VN08.08799#VN08.08800#Hoa by sc mu#Nhng chuyn th v dnh cho thiu nhi#V Bi Tuyn k#24000#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a126tr .^b19cm#V Bi Tuyn#236903#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ng ngn#Hng H## 00480000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300390003800700160 00770140007000930190005001000820007001058080005001120080005001170090013001220100 00500135011001500140005001300155013000700168020001800175020000900193020001600202 039000800218#VN08.08801#VN08.08802#Gic m k diu#Nhng chuyn th v dnh cho thiu nhi#V Bi Tuyn k#24000#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a126tr .^b19cm#V Bi Tuyn#236904#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ng ngn#Hng H## 00480000000000253000450002600110000002600110001100200160002200300390003800700160 00770140007000930190005001000820007001058080005001120080005001170090013001220100 00500135011001500140005001300155013000700168020001800175020000900193020001600202 039000800218#VN08.08803#VN08.08804#Con so ca ng#Nhng chuyn th v dnh cho thiu nhi#V Bi Tuyn k#24000#Vi?t#808.83#^214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a126tr .^b19cm#V Bi Tuyn#236905#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ng ngn#Hng H## 00882000000000265000450002600110000002600110001102600110002200201070003300700420 01400190005001820820007001878080005001940080005001990090013002040100005002170110 01400222013000700236005003700243021027500280020001100555020001000566020000900576 020002300585039000800608#VN08.08805#VN08.08807#VN08.08806#Tng cng s lnh o ca ng i vi cng tc thanh nin thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho#Ban T tng vn ho Trung ng on b.s.#Vi?t#305.23#^214#^aH.#^aThanh ni n#2008#^a78tr.^b19cm#236906#Ban T tng vn ho Trung ng on#Trnh by: din vn b mc, nhng ni dung c bn, k hoch hc tp v chng trnh hnh ng c a on TNCS H Ch Minh thc hin Ngh quyt Trung ng XVII, kho X v tng c ng s lnh o ca ng i vi cng tc thanh nin thi k y mng cng nghi p ho, hin i ho#Thanh nin#Hot ng#Cng tc#ng Cng sn Vit Nam#Hng H ## 00549000000000253000450002600110000000200560001100300710006700700140013800500140 01520140007001660190005001730820009001788080005001870080005001920090026001970100 00500223011001500228013000700243020000500250020001900255020000800274020000700282 039000600289#VV09.00010#Cc dng ton v phng php gii hnh hc gii tch 12# Bin son theo ni dung v chng trnh sch gio khoa phn ban mi...#Trn inh Th#Trn inh Th#37000#Vi?t#516.3076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008 #^a242tr.^b24cm#237026#Ton#Hnh hc gii tch#Bi tp#Lp 12#PDung## 00609000000000277000450002600110000002600110001100200490002200300810007100700130 01520050013001650140007001780190005001850820008001908080005001980080005002030090 02600208010000500234011001500239013000700254020000700261020001500268020002000283 020000800303020001400311039000600325#VV09.00015#VV09.00016#1234 bi tp t lun in hnh i s, gii tch#Bin son theo ni dung v hng dn ra thi mi c a B Gio dc v o to...#L Honh Ph#L Honh Ph#52000#Vi?t#515.076#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a335tr.^b24cm#237029#i s#Ton gii tch# Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#PDung## 00589000000000265000450002600110000002600110001100200790002200300480010100700180 01490050018001670140007001850190005001920820008001978080005002050080005002100090 02600215010000500241011001500246013000700261020000700268020000800275020002000283 020001400303039000600317#VV09.00017#VV09.00018#H thng kin thc v k nng gi i cc dng bi tp vt l trung hc ph thng#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v luyn thi...#Nguyn nh Chnh#Nguyn nh Chnh#38500#Vi?t#530.076#^214#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a248tr.^b24cm#237030#Vt l#Bi tp#Ph thng tr ung hc#Sch c thm#PDung## 00599000000000277000450002600110000002600110001100200850002200300380010700700130 01450050013001580140007001710190005001780820007001838080005001900080005001950090 02600200010000500226011001500231013000700246020000800253020000800261020001200269 020002000281020001400301039000600315#VV09.00019#VV09.00020#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp trc nghim ho hc hu c trung hc ph thng#14 chuyn gi i nhanh ho hu c...# Xun Hng# Xun Hng#46500#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2008#^a300tr.^b24cm#237031#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung## 00573000000000265000450002600110000002600110001100200490002200300580007100700170 01290050017001460140007001630190005001700820006001758080005001810080005001860090 02600191010000500217011001500222013000700237020001000244020001300254020002000267 020001400287039000600301#VV09.00021#VV09.00022#Luyn k nng vit ting Anh trun g hc ph thng#Bin son theo ni dung v chng trnh sch gio khoa...#Nguyn Bo Trang#Nguyn Bo Trang#39000#Vi?t#428.2#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2008#^a251tr.^b24cm#237032#Ting Anh#K nng vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung## 00582000000000277000450002600110000002600110001100200410002200300580006300700170 01210050017001380140007001550190005001620820010001678080005001770080005001820090 02600187010000500213011001500218013000700233020000500240020001100245020000800256 020002000264020001400284039000600298#VV09.00023#VV09.00024#Phng php gii ton t lun lng gic#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v rn k nng lm bi...#Tr n Th Vn Anh#Trn Th Vn Anh#48000#Vi?t#516.24076#^214#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2008#^a311tr.^b24cm#237033#Ton#Lng gic#Bi tp#Ph thng trung hc #Sch c thm#PDung## 00570000000000277000450002600110000002600110001100200380002200300600006000700110 01200050011001310140007001420190005001490820006001548080005001600080005001650090 02600170010000500196011001500201013000700216020000500223020001600228020000800244 020002000252020001400272039000600286#VV09.00025#VV09.00026#Phng php gii ton kho st hm s#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Tr n B H#Trn B H#39000#Vi?t#511.3#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a 247tr.^b24cm#237034#Ton#Kho st hm s#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c th m#PDung## 00739000000000301000450002600110000002600110001100500180002200201180004000700330 01580140008001910190005001990820008002048080005002120080005002170090011002220100 00500233011001500238013000700253021010000260020001000360020001000370020000900380 020000900389020000900398020001100407020000900418039001000427#VV09.00309#VV09.003 10#Nguyn Thnh Long#H thng cc vn bn hng dn v chi tiu, mua sm, u th u, xy dng - sa cha trong trng hc theo quy nh mi#Nguyn Thnh Long s.t ., h thng#250000#Vi?t#344.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a696tr.^b27cm#237233 #Bao gm nhng vn bn hng dn v chi tiu, mua sm, u thu, xy dng, sa c ha trong trng hc#Php lut#Ti chnh#u thu#Xy dng#Sa cha#Trng hc#V it Nam#Thanh Vn## 00577000000000277000450002600110000002600110001100200430002200300440006500700200 01090050020001290140007001490190005001560820007001618080005001680080005001730090 02600178010000500204011001500209013000700224020000800231020000800239020001200247 020002000259020001400279039000600293#VV09.00027#VV09.00028#B n luyn thi tr c nghim mn ho hc#Bin son theo chng trnh phn ban mi...#Nguyn Thanh K huyn#Nguyn Thanh Khuyn#47000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2008#^a306tr.^b24cm#237035#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#PDung## 00881000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770020043000880030016001310070060001470140 00700207001000900214019000500223082000600228808000500234008001800239009002300257 01000050028001100150028500500120030000500090031200600210032101300070034202000170 0349039000500366021013600371020001200507#CDVN.00794#VV09.00135#CDVN.00796#VV09.0 0132#VV09.00134#CDVN.00795#CDVN.00793#VV09.00133#Hc ting Trung Quc cp tc tr ong 30 ngy#Trnh s cp#Trn Nh, Lu Lp Tn, Lu Hng ; Nguyn Th Minh H ng dch#84000#Trn Nh#Vi?t#495.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2008#^a157tr.^b26cm#Lu Lp Tn#Lu Hng#Nguyn Th Minh Hng#237124#Ting Trun g Quc#Thu#Gii thiu 14 bi hc ting Trung Quc trnh s cp. Kt cu mi bi gm c: bi hc, t vng, ch thch, bi tp v t vng m rng#Sch t hc# # 00690000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600150003300100120 00480020017000600070040000770190005001170820011001228080005001330080005001380090 01100143010000500154011001500159013000700174021012600181020001700307020001500324 020001000339020000900349020001100358020000900369039001000378#VV09.00306#VV09.003 07#VV09.00308#Hong Vn Tun#Thng Khi#Quan h lao ng#Thng Khi ch.b. ; Ho ng Vn Tun dch#Vi?t#331.110951#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a980tr.^b21cm#23723 2#Gii thiu v nh gi mt cch h thng l lun, hin trng, c im, xu h ng pht trin ca quan h lao ng Trung Quc#Kinh t lao ng#Ngi lao ng# Quyn li#Bo him#Trung Quc#Lao ng#Thanh Vn## 00939000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500140003300100130 00470020042000600030015001020070051001170140007001680190005001750820009001808080 00500189008000500194009001100199010000500210011001500215006001600230013000700246 02102970025302000120055002000120056202000110057402000090058503900100059402000090 0604#VV09.00304#VV09.00305#VV09.00303#Ph Quang Hi#Lu Hi Sinh#100 nh qun s c nh hng n th gii#Sch tham kho#Lu Hi Sinh, Ph Quang Hi ; Nguyn G ia Linh dch#70000#Vi?t#355.0091#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a566tr.^b21cm#Nguy n Gia Linh#237231#Gii thiu tiu s cuc i, nhng chin thut, mu lc dng binh, ngh thut qun s, tnh cch, nhn cch, nhng thnh cng cng nh nhng tht bi ca 100 nh qun s c nh hng ln n th gii t thi c i n hi n i nh: Tn T, Ceda, Alexandr, Napoleng, Suzukov, V Nguyn Gip...#Nh q un s#Chin thut#Chin lc#Th gii#Thanh Vn#Mu lc## 00617000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200200 00440070011000640140008000750190005000830820004000888080005000920080018000970090 02300115010000500138011001500143005001100158013000700169020001000176020000600186 020001300192039000500205021010200210020001500312#VV09.00136#VV09.00137#VV09.0013 8#VV09.00139#Toefl iBT i writing#L Huy Lm#114000#Vi?t#428#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a324tr.^b26cm#L Huy Lm#237125#Ting Anh#TOEFL #K nng vit#Thu#Gii thiu cc bi luyn thi k nng vit trong TOEFL iBT. Tr nh trung, cao cp c km theo p n#Sch luyn thi## 00780000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200240 00450030015000690070012000840140007000960190005001030820009001088080005001170080 00500122009001100127010000500138011001500143013000700158021019900165020001100364 02000200037502000080039502000070040302000090041002000160041902000090043503900100 0444#VV09.00300#VV09.00301#VV09.00302#Nguyn Hon# mt Vit Nam "phng"#Sch t ham kho#Nguyn Hon#40000#Vi?t#338.9597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a223tr.^b21 cm#237230#Phn tch, nh gi nhng vn v kinh t, vn ho - x hi, doanh n hn, doanh nghip, chnh sch pht trin con ngi, tng trng kinh t, nhng n guy c, thch thc ca Vit Nam khi gia nhp WTO#Chnh sch#Tng trng kinh t# Vn ho#X hi#Hi nhp#Kinh t quc t#Vit Nam#Thanh Vn## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200090003600300040 00450070014000490140007000630190005000700820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN09.00001#VN09.00002#Nguyn Hu An#Tnh qu#Th#Nguyn Hu An#3500 0#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a75tr.^b19cm#237036#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00737000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200290 00450030015000740070034000890140007001230190005001300820006001358080005001410080 00500146009001100151010000500162011001500167006001600182013000700198021015000205 020000800355020000900363020001400372020001000386020001700396039001000413#VV09.00 297#VV09.00298#VV09.00299#Grote, Dick#K lut khng cn trng pht#Sch tham kh o#Dick Grote ; Trnh Hng Hnh dch#72000#Vi?t#658.3#^214#^aH.#^aLao ng#2008# ^a422tr.^b21cm#Trnh Hng Hnh#237229#Gii thiu mt h thng k lut r rng, n gin c th d dng thc hin v to nn nhn thc tt v cung cch lm vic m khng cn n trng pht#K lut#Lao ng#Ngi qun l#Nhn vin#Qun l nh n lc#Thanh Vn## 00466000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200080003100300040 00390070009000430140007000520190005000590820010000648080005000740080005000790090 01900084010000500103011001500108013000700123015003400130020001700164020000900181 020000400190039000600194#VN09.00003#VN09.00004#Xun c#Mt na#Th#Xun c#350 00#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a165tr.^b19cm#237037#Tn t ht tc gi: Nguyn Xun c#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00425000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200100003300300040 00430070011000470140007000580190005000650820009000708080005000790080005000840090 01900089010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020000400161 039000600165#VN09.00006#VN09.00005#Nguyn Tm#Sng tnh#Th#Nguyn Tm#18000#Vi ?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a137tr.^b19cm#237038#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00427000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200100003400300040 00440070012000480140007000600190005000670820009000728080005000810080005000860090 01900091010000500110011001500115013000700130020001700137020000900154020000400163 039000600167#VN09.00007#VN09.00008# Hi Dng#Gn v xa#Th# Hi Dng#40000# Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a283tr.^b19cm#237039#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#PDung## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300040 00520070013000560140007000690190005000760820010000818080005000910080005000960090 01900101010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173 039000600177#VN09.00009#VN09.00010#Bi Vn Bng#Gi gi tri Nam#Th#Bi Vn Bn g#29000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a128tr.^b19cm#237040# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00425000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300040 00570070016000610190005000770820009000828080005000910080005000960090019001010100 00500120011001500125013000700140020001700147020000900164020000400173039000600177 #VN09.00011#VN09.00012#Trn Quang Nht#Hoa tri hoa ngi#Th#Trn Quang Nht#Vi ?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a173tr.^b19cm#237041#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00596000000000289000450002600110000000500140001100200330002500700630005801400070 01210190005001280820007001338080005001400080005001450090018001500100005001680110 01400173005001400187005001700201005001500218005001700233013000700250020000800257 020001000265020000700275020001400282039001000296#VV09.00296#ng Th Oanh#V th c hnh ho hc 12 nng cao#B.s.: ng Th Oanh, Hong Vn Ci (ch.b.), Trng Du y Quyn..#12000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a64tr.^b24cm#Hon g Vn Ci#Trng Duy Quyn#Phm Tun Hng#inh Quc Trng#237228#Ho hc#Thc h nh#Lp 12#Sch c thm#Thanh Vn## 00430000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200200003000300040 00500070008000540140007000620190005000690820011000748080005000850080005000900090 01900095010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000600170#VN09.00013#VN09.00014#Ng Ti#Du chn Trng Sn#Th#Ng Ti#25000 #Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a80tr.^b19cm#237042#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00550000000000277000450002600110000002600110001100500160002200200470003800300120 00850070033000970140007001300190005001370820009001428080005001510080005001560090 01800161010000500179011001500184005001600199013000700215020001100222020000700233 020000800240020001400248039001000262#VV09.00294#VV09.00295#L Th M Trang#Luyn k nng gii bi tp ho hc 12 nng cao#Phn hu c#L Th M Trang, Tng Than h Tng#40000#Vi?t#547.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a251tr.^b24cm#Tng Thanh Tng#237227#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Thanh Vn## 00497000000000265000450002600110000002600110001100500120002200200520003400700120 00860140007000980190005001050820007001108080005001170080005001220090018001270100 00500145011001500150013000700165020000800172020000700180020000800187020001200195 020001400207039001000221#VV09.00292#VV09.00293#Cao C Gic#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 12#Cao C Gic#35000#Vi?t#540.76#^214#^aH.#^ai h c S phm#2008#^a223tr.^b24cm#237226#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thanh Vn## 00704000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200630 00500070017001130140007001300190005001370820007001428080005001490080005001540090 01100159010000500170011001400175004001300189013000700202021014700209020001100356 020001000367020000900377020002000386039000800406#VN08.08808#VN08.08810#VN08.0880 9#Phm nh Nghip#Ch ngha Mc - Lnin bn v thanh nin v cng tc thanh ni n#Phm nh Nghip#14000#Vi?t#305.23#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a87tr.^b18cm#In ln th 2#236907#ngghen v Lnin bn v thanh nin v cng tc thanh nin nhm cung cp cc kin thc, k nng, nghip v v phng php cng tc thanh thiu nin#Thanh nin#Hot ng#Cng tc#Ch ngha Mc-Lnin#Hng H## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200980003300300320 01310190005001630820010001688080005001780080005001830090011001880100005001990110 01500204013000700219021019400226020001000420020000900430020001500439020001000454 020001700464020001300481020001800494039001000512#VV09.00311#VV09.00312#VV09.0031 3#Nhng vn bn hng dn mi v php lut lao ng cn b cng chc v t chc hot ng cng on#Nhng vn bn ban hnh nm 2008#Vi?t#344.59701#^214#^aH.#^aL ao ng#2008#^a404tr.^b27cm#237234#Gii thiu nhng vn bn hng dn mi nht v lao ng trong cc loi hnh doanh nghip, v cn b, cng chc trong cc c q uan nh nc, t chc ng, on th, v hot ng cng on cc cp#Php lut#L ao ng#Ngi lao ng#Cng chc#C quan nh nc#Doanh nghip#T chc chnh tr #Thanh Vn## 00548000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200330 00430030012000760070031000880140007001190190005001260820004001318080005001350080 00500140009001900145010000500164011001500169019000900184006001500193013000700208 020001700215020000400232020001200236039001000248#VV09.00316#VV09.00318#VV09.0031 7#Limb, Sue#Con gi sp 16 - t lm kh mnh#Truyn ngn#Sue Limb ; Dng Ngc T r dch#42000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a296tr.^b21cm#Dch An h#Dng Ngc Tr#237235#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Thanh Vn## 00544000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200250 00430030012000680070033000800140007001130190005001200820004001258080005001290080 00500134009001900139010000500158011001500163019000900178006001700187013000700204 020001700211020000400228020001200232039001000244#VV09.00319#VV09.00320#VV09.0032 1#Limb, Sue#Con gi 16 - bom n chm#Truyn ngn#Sue Limb ; Phm Trn Hi H dc h#44000#Vi?t#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a318tr.^b21cm#Dch Anh#Phm Trn Hi H#237236#Vn hc hin i#Anh#Truyn ngn#Thanh Vn## 00559000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200230 00440070016000670140007000830190005000900820011000958080005001060080005001110090 01100116010000500127011001500132013000700147021007600154020001000230020001100240 020001000251020001200261039000800273#VN08.08811#VN08.08812#VN08.08813#T Hu Yn #Giai thoi H Ch Minh#T Hu Yn b.s.#21500#Vi?t#959.704092#^214#^aH.#^aGio dc#2008#^a151tr.^b19cm#236908#Trnh by nhng giai thoi v cuc sng i thn g ca Ch tch H Ch Minh#Cuc sng#Giai thoi#Truyn k#H Ch Minh#Hng H## 00494000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200300 00470030011000770070014000880140007001020190005001090820010001148080005001240080 00500129009001900134010000500153011001500158013000700173020001700180020000900197 020001200206039001000218#VV09.00323#VV09.00322#VV09.00324#Trn Nh Thu#Chng tr mng ph treo u#Tp truyn#Trn Nh Thu#34000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2008#^a182tr.^b21cm#237237#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#Thanh Vn## 00524000000000277000450002600110000002600110001102600110002200500120003300100170 00450020015000620030010000770070035000870140007001220190005001290820010001348080 00500144008000500149009001900154010000500173011001500178013000700193020001700200 020000900217020001000226039001000236#VV09.00325#VV09.00326#VV09.00327#L Anh Ho i#Phm Thnh Trung#Khng lc loi#T truyn#Phm Thnh Trung ; L Anh Hoi ghi#4 5000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a203tr.^b21cm#237238#Vn hc hin i#Vit Nam#T truyn#Thanh Vn## 00446000000000253000450002600110000002600110001100100170002200200150003900300040 00540070017000580140007000750190005000820820010000878080005000970080005001020090 01900107010000500126011001400131013000700145020001700152020000900169020000400178 039001000182#VV09.00331#VV09.00332#Nguyn Xun Cng#ip thi gian#Th#Nguyn Xu n Cng#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a90tr.^b20cm#23 7240#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00448000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200180003800300040 00560070016000600140007000760190005000830820010000888080005000980080005001030090 01900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171020000400180 039001000184#VV09.00333#VV09.00334#Nguyn ng Ch#Dng sng v hnh#Th#Nguyn ng Ch#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a108tr.^b20cm# 237241#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00447000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200230003600300040 00590070014000630140007000770190005000840820009000898080005000980080005001030090 01900108010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020000400179 039001000183#VV09.00335#VV09.00336#Lm Th M D#Ch ring mnh em thy#Th#Lm Th M D#35000#Vi?t#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a99tr.^b20cm#2 37242#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh Vn## 00441000000000241000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300110 00550070017000660190005000830820009000888080005000970080005001020090019001070100 00500126011001500131013000700146020001700153020000900170020001000179039001000189 #VV09.00314#VV09.00315#Nguyn Thanh Nh#Hng thi gian#Vn v th#Nguyn Thanh Nh#Vi?t#895.9224#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a869tr.^b21cm#237243#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu lun#Thanh Vn## 00568000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560140007000720190005000790820004000848080005000880080005000930090026000980100 00500124011001500129013000700144004001300151021011100164020001800275020001100293 039001000304#VV09.00337#VV09.00338#Nguyn Vn Hng#in ng lc hc#Nguyn Vn Hng#45000#Vi?t#531#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a438tr.^b21cm#237 244#In ln th 3#Trnh by in ng lc hc khng tng i tnh, in ng lc hc tng i tnh v mt s bi tp, li gii#in ng lc hc#Gio trnh#Tha nh Vn## 00571000000000277000450002600110000002600110001100500120002200200490003400300470 00830070012001300140007001420190005001490820007001548080005001610080005001660090 02600171010000500197011001500202013000700217004002500224020000500249020000700254 020000800261020001400269039001000283#VV09.00339#VV09.00340#V Quc Anh# thi i hc v cao ng ton cc khi A, B, D#T nm hc 2001 - 2002 n nm hc 2008 - 2009#V Quc Anh#46000#Vi?t#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^ a524tr.^b21cm#237245#In ln th 3, c b sung#Ton# thi#i hc#Sch c thm# Thanh Vn## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200330 00420070020000750140007000950190005001020820009001078080005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142013000700157021023000164020000800394020001700402 020000700419020000900426039000500435#VN08.08819#VN08.08821#VN08.08820#Thu Hng#M i ph n huyn thoi Vit Nam#Thu Hng s.t., b.s.#37000#Vi?t#959.7092#^214#^a H.#^aGio dc#2008#^a251tr.^b19cm#236911#Gii thiu 10 gng mt tiu biu cho m i thi i Vit Nam c bnh chn m tn tui gn vi lch s dn tc v ma ng tm th gii: Hai B Trng, B Triu, Lan, Bi Th Xun, on Th im,... V Th Su, Nguyn Th nh...#Lch s#Nhn vt lch s#Ph n#Vit Nam#KVn## 00634000000000289000450002600110000002600110001100500120002200200760003400300470 01100070012001570140007001690190005001760820010001818080005001910080005001960090 02600201010000500227011001500232004002500247013000700272020000500279020002000284 020000800304020000800312020001400320039001000334#VV09.00341#VV09.00342#V Quc A nh#Tuyn tp 255 bi ton hnh khng gian chn lc thi vo i hc v cao ng#T nm hc 1991 - 1992 n nm hc 2008 - 2009#V Quc Anh#42000#Vi?t#516.23076# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a422tr.^b21cm#In ln th 3, c b sung #237246#Ton#Hnh hc khng gian#Bi tp#i hc#Sch c thm#Thanh Vn## 00615000000000301000450002600110000002600110001100500120002200200280003400300660 00620070012001280140007001400190005001470820009001528080005001610080005001660090 02600171010000500197011001500202004002500217013000700242020000500249020001100254 020000900265020000700274020000800281020001400289039001000303#VV09.00343#VV09.003 44#V Quc Anh#ng trn v 3 ng Cnc# thi i hc v cao ng t nm 199 1 - 1992 n nm 2008 - 2009#V Quc Anh#38000#Vi?t#516.0076#^214#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2008#^a337tr.^b21cm#In ln th 2, c b sung#237247#Ton#ng trn#Hnh hc# thi#i hc#Sch c thm#Thanh Vn## 00465000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100030003300200140 00360030016000500070003000660140007000690190005000760820010000818080005000910080 00900096009001900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168 020001200177039001000189#VN09.00216#VN09.00215#VN09.00217#L#Chng tc p#Tp t ruyn ngn#L#22000#Vi?t#895.92234#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a168t r.^b19cm#237248#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vn## 00470000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100030003300200300 00360030008000660070003000740140007000770190005000840820011000898080005001000080 00900105009001900114010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020000800186039001000194#VN09.00218#VN09.00219#VN09.00220#L#Ci sn vung v n i th Pht#Tu bt#L#28000#Vi?t#895.922803#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#20 08#^a190tr.^b19cm#237249#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#Thanh Vn## 00421000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300040 00410070009000450140007000540190005000610820010000668080005000760080005000810090 01900086010000500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157 039000600161#VN09.00015#VN09.00016#Vit Nga#Gc khut#Th#Vit Nga#25000#Vi?t#8 95.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a99tr.^b19cm#237043#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#PDung## 00473000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200130003300300040 00460070011000500140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01900093010000500112011001400117015003300131013000700164020001700171020000900188 020000400197039000600201#VN09.00017#VN09.00018#Bnh Thanh#Nng a tnh#Th#Bnh Thanh#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a80tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Ng Xun Thanh#237044#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00690000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600170003300100170 00500020045000670030009001120070040001210140007001610190005001680820006001738080 00500179008000900184009001900193010000500212011001400217013000700231021012900238 020000900367020000800376020000600384039001000390#VN09.00221#VN09.00222#VN09.0022 3#Thch Thin Sng#Krishnamurti, J.#Bui ni chuyn ti th Washington Hoa K #Nm 1985#J. Krishnamurti ; Thch Thin Sng dch#12000#Vi?t#294.3#^214#^aC Ma u#^aNxb. Phng ng#2008#^a88tr.^b19cm#237250#Gii thiu hai bi ni chuyn ca Krishnamurti v gio l, thin, phng php thin... trong o Pht th Wa shington Hoa K#o Pht#Gio l#Thin#Thanh Vn## 00722000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200130 00480030020000610070034000810140007001150190005001220820006001278080005001330080 00500138009002000143010000500163011001500168004004000183013000700223021014500230 020001800375020001800393039000800411006001300419#VN08.08814#VN08.08815#VN08.0881 6#Aihara, Herman#Axit v kim#Cm nang thc dng#Herman Aihara ; Phm c Cn d ch#30000#Vi?t#613.2#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a234tr.^b19cm#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#236909#Trnh by tng qut v thc phm t c ha i li tip cn ca phng ng v phng Ty v cch s dng thc phm khoa hc trong n ung hng ngy#Chm sc sc kho#Liu php n ung#Hng H#Phm c Cn ## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300040 00470070016000510140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000600174#VN09.00019#VN09.00020#Phm Thanh Xun#Bo ngt#Th#Phm Thanh Xun# 25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a77tr.^b19cm#237045#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00423000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300040 00410070011000450140007000560190005000630820010000688080005000780080005000830090 01900088010000500107011001400112013000700126020001700133020000900150020000400159 039000600163#VN09.00021#VN09.00022#Thanh Thn#Hoa lau#Th#Thanh Thn#35000#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a79tr.^b19cm#237046#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#PDung## 00670000000000301000450002600110000002600110001100200150002200700470003701400070 00840190005000910820012000968080005001080080005001130090019001180100005001370110 01500142005001600157005001600173005001100189005001100200005001600211013000700227 015009800234020001700332020000900349020000400358039000600362#VN09.00023#VN09.000 24#Th Thanh Xun#Nguyn c Bnh, Trng Cng Ban, H Thu Ct..#40000#Vi?t#895 .9221408#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a177tr.^b19cm#Nguyn c Bnh#Trng Cng Ban#H Thu Ct#Kiu Trinh#Nguyn Duy Cang#237047#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Cu lc b Th Vit Nam thnh ph H Ni. Chi nhnh Thanh Xun#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00420000000000241000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300040 00550070016000590190005000750820010000808080005000900080005000950090013001000100 00500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166039000800170 #VN08.08817#VN08.08818#Thi Thng Long#ng hnh th k#Th#Thi Thng Long#Vi?t #895.92214#^214#^aH.#^aThanh nin#2008#^a244tr.^b19cm#236910#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hng H## 00606000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200230003100700090 00540140006000630190005000690820006000748080005000800080009000850090019000940100 00500113011001400118013000700132021015500139020000900294020000800303020001000311 020000900321039001000330#VN09.00224#VN09.00225#Tng Sn#C s pht t cn bit#T ng Sn#8000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a87tr.^b19cm#237 251#Trnh by nhng nt c bn cho ngi Pht t cn phi bit: c tin, c tin Pht gio, thc hin c tin, kinh Pht, th Pht, l Pht, cch tng kinh...# o Pht#c tin#Kinh Pht#Th cng#Thanh Vn## 00440000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700300040 00540070015000580140007000730190005000800820010000858080005000950080005001000090 01900105010000500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176 039000600180#VN09.00025#VN09.00026#Thang Ngc Pho#Sc mu tnh yu#Th#Thang Ng c Pho#30000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a99tr.^b19cm#2370 48#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00646000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200400 00410070019000810140007001000190005001070820007001128080005001190080005001240090 01100129010000500140011001500145013000700160021016700167020000500334020000400339 020001100343020000900354039000500363#VN08.08822#VN08.08823#VN08.08824#Hi Anh# i dch HIV / AIDS v cch phng chng#Hi Anh s.t., b.s.#27000#Vi?t#616.97#^214 #^aH.#^aLao ng#2008#^a189tr.^b19cm#236912#Nhng hiu bit v HIV/AIDS, i dc h HIV/AIDS trn th gii v Vit Nam; nhng cu chuyn bun v HIV/AIDS; nhn thc mi v HIV/AIDS; cch phng chng HIV/AIDS...#AIDS#HIV#Phng bnh#iu tr# KVn## 01073000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300201110 00480070057001590190005002160820011002218080005002320080005002370090011002420100 00500253011001500258005001400273005001200287015004300299013000700342021031900349 02000190066802000080068702000090069502000160070402000090072002000130072903900050 0742#VN08.08825#VN08.08826#VN08.08827#ng Ngc Tng#Xy dng, pht huy vai tr giai cp cng nhn Vit Nam thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t n c#B.s.: ng Ngc Tng (ch.b.), Dng Vn Sao, L Thanh H#Vi?t#305.509597#^21 4#^aH.#^aLao ng#2008#^a252tr.^b19cm#Dng Vn Sao#L Thanh H#TTS ghi: Tng l in on Lao ng Vit Nam#236913#Gii thiu mt s vn l lun v giai cp c ng nhn, cc quan im v giai cp cng nhn, s mnh lch s ca giai cp cng nhn Vit Nam; nh gi chung v giai cp cng nhn Vit Nam trong nhng nm i mi; gii php xy dng giai cp cng nhn Vit Nam thi k y mnh cng nghi p ho, hin i ho t nc...#Giai cp cng nhn#Vai tr#Xy dng#Cng nghip ho#Vit Nam#Hin i ho#KVn## 00605000000000253000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200200 00470070019000670140007000860190005000930820006000988080005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130013000700145021016900152020001600321020000900337 039000500346#VN08.08828#VN08.08830#VN08.08829#Phm Thu Thu#Tm l tui hc tr# Phm Thu Thu b.s.#36000#Vi?t#155.5#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a265tr.^b19cm#23 6914#Nhng kin thc c bn v tm l tui hc tr; la tui hc sinh trung hc c s, hc sinh trung hc ph thng, nhn cch v bi dng, rn luyn nhn cch tui hc tr#Tm l la tui#Hc sinh#KVn## 00436000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200180003400300040 00520070012000560140007000680190005000750820010000808080005000900080005000950090 01900100010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN09.00027#VN09.00028#Nguyn Long#Ma ngun gi ni#Th#Nguyn Long #25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a137tr.^b19cm#237049#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00805000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200470 00440070011000910140007001020190005001090820012001148080005001260080005001310090 04900136010000500185011001500190004003000205013000700235021018300242020000800425 020001700433020000800450020001000458020000900468020000900477039000500486#VN08.08 831#VN08.08833#VN08.08832#Quang Khi#Bi Vin - s gi Vit Nam u tin n Hoa K#Quang Khi#30000#Vi?t#959.7029092#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2008#^a195tr.^b19cm#Ti bn, c sa cha, b sung#236915#Gii thiu tiu s, s nghip ca Bi Vin - nhn vt lch s c tn vinh, mt gn g mt cch tn th k 19 c cng vi t nc trong lch s ngoi giao, trong ci cch lnh o#Lch s#Nhn vt lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Bi Vin#K Vn## 00428000000000241000450002600110000002600110001100100180002200200180004000300040 00580070018000620190005000800820010000858080005000950080005001000090019001050100 00500124011001400129013000700143020001700150020000900167020000400176039000600180 #VN09.00029#VN09.00030#Nguyn Trng Thu#Tnh u vn xanh#Th#Nguyn Trng Thu #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a87tr.^b19cm#237050#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Hng## 00524000000000277000450002600110000002600110001100600070002200100140002900200420 00430030012000850070027000970140007001240190005001310820004001368080005001400080 01800145009001100163010000500174011001400179019000900193013000700202020001700209 020000400226020001200230039000400242#VN09.00227#VN09.00228#L Lan#Rowling, J.K.# Nhng chuyn k ca Beedle ngi ht rong#Truyn ngn#J.K. Rowling ; L Lan dch #22000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a131r.^b19cm#Dch Anh#2 37253#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Tm## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200180003100300040 00490070009000530140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001400118013000700132020001700139020000900156020000400165 039000600169#VN09.00031#VN09.00032#Mai nh#Li thng ng#Th#Mai nh#25000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a68tr.^b19cm#237051#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00472000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200080003800300040 00460070030000500140007000800190005000870820010000928080005001020080005001070090 01900112010000500131011001400136005001300150013000700163020001700170020000900187 020000400196039000600200#VN09.00033#VN09.00034#ng Kin Cng#Mm t#Th#ng Kin Cng, ng Vn Bn#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008 #^a77tr.^b19cm#ng Vn Bn#237052#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00860000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200270 00460030045000730070046001180140007001640190005001710820004001768080005001800080 00500185009001100190010000500201011001500206019000500221006001600226006000900242 013000700251021027000258020001600528039000500544020000900549#VN08.08834#VN08.088 35#VN08.08836#Weiss, Brian#Thng ip ca cc chn s#Khai thc ngun sc mnh c a tnh yu thng#Brian Weiss ; Dch: Nguyn Xun c, Kin Vn#60000#Vi?t#129 #^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a388tr.^b19cm#Dch#Nguyn Xun c#Kin Vn#236916#N hng kinh nghim, gi tr tm linh v s u thai quay tr li kip ngi, nhc nh nhng tm hn lc li quay v vi thc ti, bit gi gn v qu trng tnh y u, bo v cuc sng, hng n nhng ngh tt p v li sng mu mc, ng n, trnh xa mi iu xu...#Thuyt nhn qu#KVn#u thai## 00889000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200540003300300580 00870190005001450820012001508080005001620080005001670090011001720100005001830110 01400188015005900202013000700261021033200268020001000600020001100610020000900621 039000500630#VN08.08837#VN08.08838#VN08.08839#Ti liu tuyn truyn v i hi X Cng on Vit Nam#Ti liu tuyn truyn trong cng nhn vin chc, lao ng#Vi ?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a71tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban Tuyn gio#236917#Gii thiu ni dung i hi Cng on V it Nam ln th X: kim im, nh gi tnh hnh phong tro cng nhn, vin chc , lao ng v kt qu hot ng cng on trong 5 nm (2003-2008), phn tch nh ng hn ch, yu km, nguyn nhn, bi hc kinh nghim, ra mc tiu, phng h ng, nhim v hot ng cng on nhim k 2008-2013#Cng on#i hi 10#Vit N am#KVn## 00747000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200360003300300310 00690070027001000140006001270190005001330820010001388080005001480080018001530090 02300171010000500194011001400199004001300213005002200226013000700248020001000255 020001000265039000500275021009900280020000900379020002700388020001800415#VV09.00 140#VV09.00142#VV09.00141#Tm hiu Lut Hot ng ch thp #C hiu lc t ng y 01-01-2009#Trnh Th Thanh Hng s.t.#6000#Vi?t#344.59704#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a39tr.^b21cm#In ln th 1#Trnh Th Thanh Hng #237126#Php lut#Hot ng#Thu#Gm cng gii thiu Lut hot ng Ch thp . Gii thiu ton vn Lut hot ng Ch thp #Vit Nam#Lut Hot ng ch thp #Vn bn php lut## 00427000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700190003901400070 00580190005000650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100005000900115013000700124005000900131020000800140020000600148020001400154 039000500168#VN08.08840#VN08.08841#S tay ng vn 6#c Hiu, Minh Anh#15000#Vi ?t#807#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a155tr.^b18cm#Minh Anh#236918#c Hiu#Ng vn #Lp 6#Sch c thm#KVn## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200270 00480030012000750070015000870140007001020190005001090820010001148080005001240080 00500129009001900134010000500153011001500158013000700173020001700180020000900197 020001200206039000600218#VN09.00035#VN09.00036#VN09.00037#T Nguyn Tnh#Truyn thuyt sng Thu Bn#Tiu thuyt#T Nguyn Tnh#79000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2008#^a359tr.^b19cm#237053#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#Hng## 00427000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700190003901400070 00580190005000650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100005000900115013000700124005000900131020000800140020000600148020001400154 039000500168#VN08.08842#VN08.08843#S tay ng vn 7#c Hiu, Minh Anh#17000#Vi ?t#807#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a175tr.^b18cm#Minh Anh#236919#c Hiu#Ng vn #Lp 7#Sch c thm#KVn## 00427000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700190003901400070 00580190005000650820004000708080005000740080005000790090011000840100005000950110 01500100005000900115013000700124005000900131020000800140020000600148020001400154 039000500168#VN08.08844#VN08.08845#S tay ng vn 8#c Hiu, Minh Anh#17000#Vi ?t#807#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a187tr.^b18cm#Minh Anh#236920#c Hiu#Ng vn #Lp 8#Sch c thm#KVn## 00786000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200340003300300290 00670070027000960140006001230190005001290820010001348080005001440080018001490090 02300167010000500190011001400195004001300209005002200222013000700244020001000251 020001200261020000700273039000500280021016000285020000900445020001800454#VV09.00 143#VV09.00144#VV09.00145#Tm hiu Lut Phng, chng ma tu# sa i, b sung nm 2008#Trnh Th Thanh Hng s.t.#8000#Vi?t#344.59705#^214#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a51tr.^b21cm#In ln th 1#Trnh Th Thanh Hng#237 127#Php lut#Phng chng#Ma tu#Thu#Nhng ni dung c bn ca lut sa i, b sung mt s iu ca Lut phng, chng ma tu. Gii thiu lut phng, chng ma tu c sa i, b sung nm 2008#Vit Nam#Vn bn php lut## 00429000000000253000450002600110000002600110001100200170002200700200003901400070 00590190005000660820004000718080005000750080005000800090011000850100005000960110 01500101005000900116013000700125005001000132020000800142020000600150020001400156 039000500170#VN08.08846#VN08.08847#S tay ng vn 9#Thu Huyn, Minh Anh#18000#V i?t#807#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a187tr.^b18cm#Minh Anh#236921#Thu Huyn#Ng v n#Lp 9#Sch c thm#KVn## 00875000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200780003300300660 01110070027001770140006002040190005002100820008002158080005002230080018002280090 02300246010000500269011001400274004001300288005002200301013000700323020001000330 02000080034002000080034802000170035603900050037302101440037802000090052202000180 0531#VV09.00146#VV09.00147#VV09.00148#Tm hiu Lut Qun l, s dng ti sn nh nc v vn bn hng dn thi hnh#Gm cng gii thiu Lut Qun l, s dn g ti sn nh nc...#Trnh Th Thanh Hng s.t.#9000#Vi?t#343.597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a71tr.^b21cm#In ln th 1#Trnh Th Than h Hng#237128#Php lut#Qun l#S dng#Ti sn quc gia#Thu#Gm cc cng gii thiu lut qun l, s dng ti sn nh nc. Lut qun l, s dng ti sn nh nc v mt s vn bn hng dn thi hnh#Vit Nam#Vn bn php lut## 00631000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200180 00490070016000670190005000830820011000888080005000990080005001040090019001090100 00500128011001500133013000700148021010600155020001900261020000900280020001700289 020000900306020001000315020001000325039000600335#VN09.00038#VN09.00039#VN09.0004 0#Hong Ngc Hin#Tc phm chn lc#Hong Ngc Hin#Vi?t#895.922434#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2008#^a645tr.^b19cm#237054#Gii thiu cc tc phm chn lc ca tc gi v nhng cm hng vn chng v cc bi bnh lun v vn hc#Nghin cu vn hc#Tc phm#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Bnh lun#Tiu lun#Hng## 00496000000000241000450002600110000002600110001100200210002200700100004300100100 00530190005000630820006000688080005000740080018000790090023000970100005001200110 01400125004001300139013000700152020000900159020000800168039000500176021007300181 #VV09.00150#VV09.00149#ng thanh tng ng#Chn Hiu#Chn Hiu#Vi?t#294.3#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a96tr.^b20cm#In ln th 1#237129# o Pht#Gio l#Thu#Gii thiu nhng cu chuyn v gio l nh Pht. Ging gi i php Pht...## 00676000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020035000340030013000690070093000820050017001750050016001920050008002080060 01500216006001500231006001500246008000500261009001100266010000500277011001400282 019001400296020001800310020000900328020001300337039000500350013000700355#VN08.08 849#15000#Vi?t#895.6#^214#rmon thm - Vng quc bnh ko#Truyn tranh#Fujik o. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch, bin tp: L Phng Lin..#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu# on Ngc Cnh#^aH.#^aKim ng#2007#^a95tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236923## 00740000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200330 00450030014000780070028000920190005001200820011001258080005001360080005001410090 01900146010000500165011001500170005000900185013000700194021011100201020001700312 02000080032902000090033702000040034602000090035002000420035902000070040103900060 0408#VN09.00041#VN09.00042#VN09.00043#Trn L Vn#Nhng chng i, nhng chng t h#Hi k v th#Trn L Vn ; Vn Long b.s.#Vi?t#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2008#^a567tr.^b19cm#Vn Long#237055#Hi k ghi li nhng k nim su s c trong nhng chng i, qu trnh sng tc ca tc gi nh th Trn L Vn#Vn hc hin i#Tiu s#Sng tc#Th#Vit Nam#Trn L Vn, nh th, 1920-2005, Vi t Nam#Hi k#Hng## 00977000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200300003302900310 00630070035000940140007001290010016001360190005001520820006001578080005001630080 01800168009002300186010000500209011001500214006001000229006000800239006000900247 01300070025602000080026302000110027102000150028202000110029703900050030802103380 0313#VV09.00151#VV09.00152#VV09.00153#Thi quyt nh thnh cng#Attitudes th at attract success#Wayne Cordeiro ; Dch: Minh Ti..#24000#Cordeiro, Wayne#Vi? t#248.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a143tr.^b21cm#Minh T i#Kim Vn#Nh Vin#237130#Thi #Thnh cng#o Thin cha#Tm l hc#Thu#B ng s kt hp gia nhn quan khoa hc v tn gio tc gi ch ra cho chng ta th y rng cha kho m cnh ca hnh phc nm trong tay ca mi ngi. Ch ra nhn g sai lm chng ta hay mc phi v ch ra s khc bit gia ngi thnh cng v tht bi l thi . Tng lai ca mi ngi hon ton ph thuc vo thi h ang nm gi## 00705000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200350 00500030020000850070017001050140007001220190005001290820012001348080005001460080 01800151009001100169010000500180011001500185013000700200021014700207020001900354 020001700373020000900390020001000399039000600409#VV09.00032#VV09.00034#VV09.0003 3#Hunh Nh Phng#Nhng ngun cm hng trong vn hc#Tiu lun, ph bnh#Hunh Nh Phng#32000#Vi?t#895.9224008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a182t r.^b21cm#237057#Gm cc bi tiu lun ph bnh ca tc gi nh gi v cm nhn v cc vn th hay, nhng trang vn li, dy vn trong mt x hi ang thay i#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Tiu lun#Hng## 00773000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100210003300200500 00540070021001040140007001250190005001320820004001378080005001410080018001460090 01100164010000500175011001500180013000700195021019200202020001900394020000900413 020001200422020000400434020001400438020001300452039000600465#VV09.00035#VV09.000 36#VV09.00037#Nguyn Hong Tu Anh#Yu t k o trong Harry Potter ca J. K. Row ling#Nguyn Hong Tu Anh#29000#Vi?t#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008 #^a179tr.^b21cm#237058#Nghin cu v th loi vn hc k o phng Ty qua b ti u thuyt Harry Potter, ct truyn k o, khng gian k o, nhn vt k o v ch c nng ngh thut ca yu t k o trong Harry Potter#Nghin cu vn hc#Thi ph p#Tiu thuyt#Anh#Vn hc k o#Harry Potter#Hng## 00825000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200320003300300370 00650070052001020140007001540010020001610190005001810820007001868080005001930080 01800198009002300216010000500239011001500244005001300259006000900272006000800281 013000700289020001100296020000900307039000500316021020200321#VV09.00154#VV09.001 55#VV09.00156#Ngh thut bn hng khiu khch#S dng ngn t bn hng hiu q u#Karsten Bredemeier, Ilona Gross ; Dch: Hong H...#50000#Bredemeier, Karste n#Vi?t#658.85#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a315tr.^b21cm# Gross, Ilona#Hong H#Nht An#237131#Ngh thut#Bn hng#Thu#Gii thiu v phon g cch bn hng Harvard v bn hng khiu khch. Cc c s tm l x hi v qui tc ng x trong bn hng khiu khch. Phng cch, chin lc v ngh thut tro ng bn hng khiu khch## 00630000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200420003500300080 00770070013000850140007000980190005001050820011001108080005001210080018001260090 01100144010000500155011001500160013000700175021014200182020001700324020000900341 020000800350039000600358#VV09.00038#VV09.00039#Trn Hu Ng#Nhng bi ca i qua ti trong chin tranh#Tu bt#Trn Hu Ng#30000#Vi?t#895.922803#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a214tr.^b20cm#237059#Gii thiu cc bi vit tu bt c a tc gi vit v cm xc v hng th ca ng trong tnh yu i vi m nhc, c bit trong lnh vc ca t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#Hng## 00915000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200620003302900540 00950070038001490140007001870010021001940190005002150820009002208080005002290080 01800234009002300252010000500275011001500280006001100295013000700306020001100313 02000080032402000140033202000110034603900050035702102100036202000100057202000070 0582#VV09.00160#VV09.00161#VV09.00162#Cch gy thin cm v thuyt phc ngi kh c dnh cho bn gi#How to win frends and influence people for teen girls#Donna Dale Carnegie ; L Huy Lm dch#72000#Carnegie, Donna Dale#Vi?t#158.2083#^214#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a212tr.^b22cm#L Huy Lm#237133#T m l hc#Bn gi#N thanh nin#Thnh cng#Thu#Gii thiu nhng bi hc kinh ngh im v cch gy thin cm v thuyt phc ngi khc dnh cho bn gi tui mi l n, gip cc bn gi tr thnh nhng ngi bn mu mc v nhng nh lnh o gii trong tng lai#Giao tip#ng x## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200220003100300040 00530070009000570140007000660190005000730820010000788080005000880080005000930090 01900098010000500117011001500122013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.00234#VN09.00235#Phm c#Ngi bn than t ong#Th#Phm c#2 5000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a106tr.^b19cm#237259#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00952000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700400 00710140007001110010020001180190005001380820006001438080005001490080018001540090 02300172010000500195011001500200006001400215013000700229020001100236020001000247 020000900257020001100266039000500277021038000282#VV09.00157#VV09.00159#VV09.0015 8#M t en khm ph ma lc ca ngn t#Karsten Bredemeier ; Thi Hng Sn dch# 58000#Bredemeier, Karsten#Vi?t#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2008#^a356tr.^b21cm#Thi Hng Sn#237132#Ngh thut#Giao tip#Ngn ng#Kinh doanh#Thu#Gii thiu v m t en v cc qui tc chnh ca m t en. Cc mnh kho li ni v lp lun th on r rng nht ca m t en v phng php t v . Ma lc ca k nng t cu hi v ma lc ca li ku gi... gip bn hon thi n k nng giao tip ca mnh tr nn sc so hn trong cch dn dt cc cuc tranh lun v bn s dn dt chng theo li hon ton c li cho mnh## 00913000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200480003300700320 00810010016001130190005001290820018001348080005001520080018001570090023001750100 00500198011002500203015007400228005001500302013000700317020000800324020000800332 020000300340039000500343021022300348020000900571020000800580020001100588#VV09.00 163#VV09.00164#VV09.00165#Lch s ng b x Thi Ho giai on 1975-2005#Nguyn Vn Thu, V Thnh Trung#Nguyn Vn Thu#Vi?t#324.2597070959774#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a194tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Thi Ho huyn Bn Ct tnh Bnh Dng#V Thnh Trung#237134#Lc h s#ng b#X#Thu#Nhng c im v t nhin v con ngi ca x Thi Ho. Qu trnh xy dng c s ng, cc t chc chnh quyn, on th gp phn gi vng bin cng ca t quc (1975-1985). Cng cuc i mi ca x Thi Ho t 1986-2 005#Thi Ho#Bn Ct#Bnh Dng## 00437000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200140003700300040 00510070015000550140007000700190005000770820010000828080005000920080005000970090 01900102010000500121011001500126013000700141020001700148020000900165020000400174 039000500178#VN09.00236#VN09.00237#V Th Hng T#Chiu nghing#Th#V Th Hng T#25000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a103tr.^b19cm#237260 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00571000000000289000450002600110000002600110001100200230002200700490004501400070 00940190005001010820013001068080005001190080018001240090011001420100005001530110 01500158005001200173005001600185005001700201005001000218005001000228013000700238 020001700245020000900262020000400271039000600275#VV09.00040#VV09.00041#Th t ng c t Cn o#L Xun Oai, Phan Chu Trinh, Hunh Thc Khng..#30000#Vi?t#895.9 2213408#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a199tr.^b21cm#L Xun Oai#Phan C hu Trinh#Hunh Thc Khng#Tp Xuyn#Siu Tng#237060#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Hng## 00538000000000241000450002600110000000200160001100700170002701400070004400100170 00510190005000680820006000738080005000790080018000840090023001020100005001250110 01500130013000700145020000700152020000900159020000700168039000500175021011600180 #VV09.00167#100 mn n chi#Nguyn Th Phng#22000#Nguyn Th Phng#Vi?t#641.8# ^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a113tr.^b21cm#237135#Nu n# Ch bin#Mn n#Thu#Hng dn cch ch bin 100 mn n chi nh: bt trn u h , u h T Xuyn, u h non chin x, ch lc bnh...## 00555000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200190003500300090 00540070013000630140007000760190005000830820011000888080005000990080018001040090 01100122010000500133011001500138013000700153021008800160020001700248020000900265 020000900274039000600283#VV09.00042#VV09.00043#V Vn Thoi#Cm nhn Trng Sa#G hi chp#V Vn Thoi#20000#Vi?t#895.922803#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#20 08#^a127tr.^b21cm#237061#Nhng ghi chp ca tc gi v nhng cm nhn trong chuy n i xa thm qun o Trng Sa#Vn hc hin i#Vit Nam#Ghi chp#Hng## 00435000000000253000450002600110000002600110001100100130002200200100003500300040 00450070013000490140007000620190005000690820010000748080005000840080018000890090 01100107010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000600175#VV09.00044#VV09.00045#Bi Vn Gio#Git nc#Th#Bi Vn Gio#50000 #Vi?t#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a129tr.^b21cm#237062#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00733000000000313000450002600110000002600110001100200180002200700470004001400070 00870190005000940820006000998080005001050080018001100090011001280100005001390110 01400144005001100158005001400169005001800183005000800201005001900209012002000228 013000700248021013200255020000900387020000900396020000800405039000600413#VV09.00 046#VV09.00047#Y Bt chn truyn#c Nguyn, Trn Trc Lm, Nht Nguyt Quang..# 12500#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a58tr.^b20cm#c Nguy n#Trn Trc Lm#Nht Nguyt Quang#L Nhn#Thch N Thm Lin#T sch Hng Thin #237063#Nhng bi thuyt ging v cng c ca Yca-thi-na, cng hnh tu tp cho n khi t qu A-la-Hn ca 1 t - kheo nn th Yca-thi-na#o Pht#Tn gio#Gi o l#Hng## 00425000000000241000450002600110000002600110001100100120002200200060003400300040 00400070012000440190005000560820010000618080005000710080018000760090011000940100 00500105011003000110013000700140020001700147020000900164020000400173039000600177 #VV09.00048#VV09.00049#Bch Nguyt#Trng#Th#Bch Nguyt#Vi?t#895.92214#^214#^aT p. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a67tr., 7tr. tranh mu^b21cm#237064#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00701000000000277000450002600110000000100170001100200470002800700170007501400070 00920190005000990820006001048080005001100080018001150090023001330100005001560110 01500161013000700176020000900183020000700192020000700199039000500206021018300211 020000800394020000800402020001300410#VV09.00166#Nguyn Th Phng#K thut ch bi n cc mn gi - xp - ngui#Nguyn Th Phng#29000#Vi?t#641.8#^214#^aTp. H ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a150tr.^b21cm#237138#Ch bin#Mn n#Nu n#Thu#Gii thiu cch ch bin cc mn gi, cc mn xp, ngui nh: hn hp trn gi, nghu trn, xp c c nn, xp rau ci m, trng tho cun, bch khoa nh ... v cch lm nc mm#Mn gi#Mn xp#Mn n ngui## 00776000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200670003301900050 01000820004001058080005001090080005001140090011001190100005001300110015001350150 06200150013000700212020000900219020000900228020001500237039000500252021024100257 020000900498020000300507#VV09.00170#VV09.00171#VV09.00172#Nhng quy nh ca hi quan EU i vi hng ho Vit Nam xut khu#Vi?t#382#^214#^aH.#^aLao ng#2008# ^a145tr.^b24cm#B Cng thng. Trung tm Thng tin cng nghip v thng mi#237 139#Qui nh#Hi quan#Hng xut khu#Thu#Gii thiu chnh sch thng mi v c ch xut nhp khu ca EU. Nhng qui nh hi quan ca EU v nhng qui nh li n quan n mt hng xut khu ch lc ca Vit Nam. Thc trng v trin vng xu t khu hng ho Vit Nam vo th trng EU#Vit Nam#EU## 00534000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200240 00450030004000690070038000730140007001110190005001180820004001238080005001270080 01800132009001100150010000500161011001400166019001000180006000600190013000700196 020001700203020000500220020001300225039000600238#VV09.00051#VV09.00052#VV09.0005 0#Gide, Andr#a con i hoang tr v#Th#Andr Gide ; Bu dch, vit li bt# 20000#Vi?t#843#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a69tr.^b21cm#Dch Php#B u #237065#Vn hc hin i#Php#Truyn tranh#Hng## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200260 00440030012000700070011000820140007000930190005001000820010001058080005001150080 01800120009001100138010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001300202039000600215#VV09.00053#VV09.00055#VV09.00054#L Vn Duy#By gi tr i rng ng#Tiu thuyt#L Vn Duy#51000#Vi?t#895.92234#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh#2008#^a258tr.^b21cm#237066#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh# Hng## 00865000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200350003301900050 00680820010000738080005000830080005000880090011000930100005001040110015001090150 06200124013000700186020001100193020000900204039000500213021034900218020000900567 020001900576020000400595#VV09.00173#VV09.00174#VV09.00175#WTO v h thng phn p hi Vit Nam#Vi?t#381.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a196tr.^b24cm#B Cng th ng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#237140#Pht trin#Hi nhp#Th u#Gii thiu cc yu t trong v ngoi nc tc ng n s pht trin h thng phn phi ca Vit Nam. Tc ng ca vic Vit Nam gia nhp T chc thng mi th gii i vi h thng phn phi ca Vit Nam. Kinh nghim ca mt s nc sa u gia nhp WTO v bi hc rt ra cho Vit Nam. Thc trng v gii php pht tri n h thng phn phi Vit Nam#Vit Nam#H thng phn phi#WTO## 00875000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200870003301900050 01200820004001258080005001290080005001340090011001390100005001500110015001550150 06200170013000700232020001100239020000900250020000800259020001800267039000500285 021027300290020000900563020001000572020000300582#VV09.00176#VV09.00177#VV09.0017 8#Quy nh v v sinh an ton thc phm v mi trng ca hng thu sn nhp kh u vo EU#Vi?t#382#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a203tr.^b24cm#B Cng thng. Trung tm Thng tin cng nghip v thng mi#237141#Thng mi#Thu sn#An ton#V s inh thc phm#Thu#Nhng thng tin chung v th trng EU. Qui nh chung v hn g thu sn nhp khu, v sinh an ton thc phm i vi hng thu sn nhp khu vo EU. Quan h thng mi thu sn gia EU v Vit Nam. H thng cnh bo nhanh v an ton v sinh thc phm i vi hng thu sn#Vit Nam#Nhp khu#EU## 00639000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200170003300300040 00500070065000540190005001190820012001248080005001360080018001410090011001590100 00500170011001500175005001300190005001100203005001400214005001400228005001400242 015002600256013000700282020001700289020000900306020000400315039000600319#VV09.00 056#VV09.00057#VV09.00058#Bn cch chim xa#Th#Thi i Lin, Thi Lu Ba, Thi n h Khi... ; V nh Chung ch.b.#Vi?t#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ng h#2008#^a402tr.^b21cm#Thi i Lin#Thi Lu Ba#Thi nh Khi#Thi Khoa Gip#V nh Chung#TTS ghi: Hoi Nam Thi X#237067#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00751000000000325000450002600110000002600110001100200100002200700580003201400070 00900190005000970820006001028080005001080080018001130090011001310100005001420110 01400147005001600161005001500177005002300192005001000215005001700225012002000242 01300070026202101030026902000170037202000090038902000090039802000120040703900060 0419#VV09.00059#VV09.00060#Hoa thin#Trn Phng Lan, Thch Tr Siu, Minh c T riu Tm nh..#12500#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a62tr.^ b20cm#Trn Phng Lan#Thch Tr Siu#Minh c Triu Tm nh#Tm Nhin#Thch Gic Quang#T sch Hng Thin#237068#Nhng mu chuyn v nhng bi phng s v cuc sng v hot ng nhn ngha ca ngi tu hnh o Pht#Vn hc hin i#o Ph t#Vit Nam#Truyn ngn#Hng## 00741000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700440 00490050012000930050012001050050016001170050018001330050014001510140007001650190 00500172082000400177808000500181008001800186009001100204010000500215011001500220 01300070023502101270024202000080036902000090037702000160038602000070040203900060 0409#VV09.00061#VV09.00063#VV09.00062#Nh v Quc hc#L nh Phu, V Th Tnh, Thn Trng Sinh..#L nh Phu#V Th Tnh#Thn Trng Sinh#Tn N Diu Trang#Trn Anh Tun#40000#Vi?t#373#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a200tr.^b24cm# 237069#Gm cc bi nht k ca cc cu hc sinh trng Quc hc thp nin 60 vi t v nhng k nim su sc trong tnh thy tr bn b#Lch s#Vit Nam#Trng Qu c hc#Hi k#Hng## 00660000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200320003200700150 00640140007000790190005000860820010000918080005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127013000700142020000800149020000900157020001000166039000500176 021020400181020000900385#VV09.00179#VV09.00180#Bch Hng#Nghi l th cng ca ng i Vit#Bch Hng b.s.#32000#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a164tr. ^b24cm#237142#Nghi l#Cng bi#Phong tc#Thu#Gii thiu cc nghi l th cng t i nh ca ngi Vit nh: tt Nguyn n, l rm thng Ging, l dng sao gii h n... Cc ngy k nht, hiu, h, sc, vng v mt s nghi l cha, nh, n, miu ph#Vit Nam## 00640000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200340003200700150 00660140007000810190005000880820010000938080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129013000700144020000900151020000900160039000500169021020300174 020000900377#VV09.00181#VV09.00182#Bch Hng#Vn khn c truyn ca ngi Vit#B ch Hng b.s.#32000#Vi?t#390.09597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a159tr.^b24cm#237 143#Vn khn#Cng bi#Thu#Gii thiu cc bi vn khn c truyn ca ngi Vit nh: vn khn thn linh ti gia, vn khn cc l tt trong nm, vn khn theo c c nghi l ca l tc vng i v vn khn cha, nh, n, miu ph#Vit Nam## 00745000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200810003301900050 01140820010001198080005001290080005001340090011001390100005001500110015001550150 06200170013000700232020001000239020000800249020001100257039000500268021018800273 020000900461020000900470#VV09.00183#VV09.00184#VV09.00185#L trnh ct gim thu quan cc ngnh hng ca Vit Nam theo cc cam kt quc t#Vi?t#382.09597#^214#^ aH.#^aLao ng#2008#^a287tr.^b28cm#B Cng thng. Trung tm Thng tin cng nghi p v thng mi#237144#Thu quan#Cam kt#Thng mi#Thu#Gii thiu cc cam kt quc t nhm thc hin t do ho thng mi ca Vit Nam. L trnh ct gim thu quan nhm gim thc hin t do ho thng mi ca Vit Nam theo cc cam kt qu c t#Vit Nam#Ct gim## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100210002200200220004300300040 00650070021000690140007000900190005000970820010001028080005001120080005001170090 01900122010000500141011001400146013000700160020001700167020000900184020000400193 039000500197#VN09.00238#VN09.00239#Nguyn Th nh Hunh#ng mc cn ni bun#Th #Nguyn Th nh Hunh#20000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^ a94tr.^b19cm#237261#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00569000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200090 00430070010000520140007000620190005000690820006000748080005000800080005000850090 01100090010000500101011001500106013000700121021012300128020000900251020000800260 020001000268020000800278039000500286#VV09.00189#VV09.00190#VV09.00191#Tuyn Ho# Php ng#Tuyn Ho#29000#Vi?t#294.3#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a237tr.^b21cm#23 7146#Nhng gio l ca o Pht v Pht php dnh cho ngi xut gia nh gio l v tu hnh, ti gii, nhn nhc, tham thin...#o Pht#Gio l#Pht php#Tu h nh#Thu## 00427000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200070003600300040 00430070014000470140007000610190005000680820010000738080005000830080005000880090 01900093010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039000500168#VN09.00240#VN09.00241#H Thanh in#Mt #Th#H Thanh in#20000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a77tr.^b19cm#237262#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#KVn## 00518000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200150 00450070017000600140007000770190005000840820006000898080005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121013000700136021008200143020000600225020000900231 020000700240039000500247#VV09.00193#VV09.00192#VV09.00194#Minh Phng#Mo vt y khoa#Minh Phng b.s.#38000#Vi?t#615.8#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a239tr.^b21cm #237147#Cung cp nhng cch t s cu ban u v mt s cch cha tr cc bnh t hng gp#Y hc#iu tr#S cu#Thu## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200100003100300170 00410070009000580140007000670190005000740820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162020000400171 039000500175#VN09.00242#VN09.00243#o Lin#Hng i#Th vn chn lc#o Lin# 18000#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a151tr.^b19cm#237263#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00418000000000253000450002600110000002600110001100100080002200200090003000300040 00390070008000430140007000510190005000580820010000638080005000730080005000780090 01900083010000500102011001500107013000700122020001700129020000900146020000400155 039000500159#VN09.00244#VN09.00245#Cm Sn#Tnh ni#Th#Cm Sn#75000#Vi?t#895. 92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a111tr.^b19cm#237264#Vn hc hin i#V it Nam#Th#KVn## 00419000000000241000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300040 00540070014000580190005000720820010000778080005000870080005000920090019000970100 00500116011001400121013000700135020001700142020000900159020000400168039000500172 #VN09.00246#VN09.00247#Trn Cng Vn#Vng trng khuyt#Th#Trn Cng Vn#Vi?t#89 5.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a64tr.^b19cm#237265#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#KVn## 00660000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200250003200300270 00570070010000840140007000940190005001010820014001068080005001200080005001250090 01900130010000500149011001500154013000700169021015700176020001900333020000800352 020000800360020000900368039000500377#VN09.00248#VN09.00249#Huy Thng#Nhng gng mt thn yu#Ghi chp v mt s nh vn#Huy Thng#35000#Vi?t#895.922090034#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a204tr.^b19cm#237266#Gm nhng bi vit v qu t rnh sng to cng nh cuc i v nhng k nim ca mt s nh vn, nh th Vi t Nam nh: T Hoi, Phm Tin Dut, Phng Qun...#Nghin cu vn hc#Nh vn#Nh th#Vit Nam#KVn## 00429000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200080003600300040 00440070014000480140007000620190005000690820010000748080005000840080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020000400166 039000500170#VN09.00250#VN09.00251#L Huy Nguyn#Ma bi#Th#L Huy Nguyn#50000 #Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a104tr.^b19cm#237267#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200120003300300040 00450070011000490140007000600190005000670820010000728080005000820080005000870090 01900092010000500111011001400116013000700130020001700137020000900154020000400163 039000500167#VN09.00252#VN09.00253#Vng Hng#Khong lng#Th#Vng Hng#36000# Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2008#^a83tr.^b19cm#237268#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn## 00897000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200860 00510030017001370070018001540140007001720190005001790820010001848080005001940080 00500199009001100204010000500215011001500220013000700235021030100242020001100543 020000800554020000800562020001100570020000900581039000500590#VV09.00198#VV09.002 00#VV09.00199#Nguyn nh Khng#C s l lun v thc tin tip tc hon thin c hnh sch t ai Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn nh Khng#48000# Vi?t#346.59704#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a318tr.^b21cm#237149#Nhng vn chun g v l lun ca Mc - Lnin v t ai v kinh nghim ca mt s nc trong vi c x l cc vn trn lnh vc t ai. Phn tch tnh hnh vn ng ca chnh sch t ai Vit Nam. Xu hng vn ng ca quan h t ai, nhng quan im v gii php hon thin chnh sch t ai#Chnh sch#t ai#L lun#Hon thi n#Vit Nam#Thu## 00670000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200710 00490070021001200140007001410190005001480820004001538080005001570080005001620090 01100167010000500178011001500183013000700198021013500205020002100340020001000361 020000700371020000900378039000500387#VV09.00201#VV09.00203#VV09.00202#Dng Qun h Thi#Ch tch H Ch Minh vi phong tro, tit kin, chng tham , lng ph#D ng Qunh Thi b.s.#40000#Vi?t#172#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a247tr.^b21cm#23715 0#Gii thiu mt s bi vit, bi ni, th... ca Bc v mt s cu chuyn k v Bc H vi phong tro tit kim, chng tham , lng ph#T tng H Ch Minh#Ti t kim#Tham #Lng ph#Thu## 00422000000000229000450002600110000000100100001100200230002100700100004401400070 00540190005000610820006000668080005000720080009000770090019000860100005001050110 01500110013000700125012003400132020000900166020001300175039000400188#VV09.00345# Hng Bi#Hi ngi tc hi mnh#Hng Bi#19000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2008#^a179tr.^b20cm#237269#B Truyn c pht gio bng tranh#o P ht#Truyn tranh#Tm## 00520000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200240 00450030036000690070012001050140007001170190005001240820010001298080005001390080 00500144009001100149010000500160011001500165013000700180020001700187020001200204 020000900216020001200225039000500237#VV09.00204#VV09.00205#VV09.00206#Bi Vit S #Anh v hai ngi n b#Tiu thuyt v truyn ngn chn lc#Bi Vit S#75000 #Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a546tr.^b21cm#237151#Vn hc hin i #Tiu thuyt#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00539000000000253000450002600110000002600110001100100220002200200180004400700220 00620140007000840190005000910820006000968080005001020080009001070090019001160100 00500135011001400140013000700154012002600161021007500187020000900262020001000271 039000400281#VV09.00347#VV09.00346#Thch t Ma Ph Gic#Bit sng thc t#Thch t Ma Ph Gic#12000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a64tr. ^b20cm#237270#T sch o pht ngy nay#Nhng tri nghim qua kinh nghim ng d ng Pht php vo cuc sng thc t#o Pht#Cuc sng#Tm## 00577000000000265000450002600110000002600110001100500100002200500090003200200260 00410070052000670190005001190820006001248080005001300080009001350090019001440100 00500163011001500168006001900183013000700202021007300209020000600282020000900288 020001000297039000400307#VV09.00349#VV09.00348#Hon Tnh#Lin Du#Mng ng thi n s di tp#S.t.: Hon Tnh, Lin Du ; Thch Nguyn Thnh dch#Vi?t#294.3#^214# ^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a236tr.^b20cm#Thch Nguyn Thnh#237271#Gii t hiu php nim Pht trong o Pht v ni dng ca thin s di tp#Thin#o Ph t#Nim Pht#Tm## 00541000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200280003700300120 00650070015000770140007000920190005000990820011001048080005001150080005001200090 01100125010000500136011001500141013000700156021007300163020001700236020000900253 020000800262039000500270#VV09.00207#VV09.00208#o Ngc Chung#Ni Tn sng in bng Bc#Tp tn vn#o Ngc Chung#36000#Vi?t#895.922803#^214#^aH.#^aLao ng #2008#^a194tr.^b21cm#237152#Nhng bi vit v cc k nim vi Bc sau nhng ln Bc ti tham sng #Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Thu## 00564000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200120003700700150 00490140007000640190005000710820006000768080005000820080009000870090019000960100 00500115011001500120012002600135013000700161021012100168020000900289020000800298 039000400306#VV09.00350#VV09.00351#Thch Tr Siu#B Tt hnh#Thch Tr Siu#230 00#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a116tr.^b20cm#T sch o pht ngy nay#237272#Gii thiu 913 bi k ca B Tt Hnh. Cc hnh trong o P ht: sm hi, pht b tm, nhn nhc, tinh tn, tr tu...#o Pht#Gio l#T m## 00498000000000241000450002600110000002600110001100600080002200100090003000200340 00390070024000730190005000970820006001028080005001080080009001130090019001220100 00500141011001400146013000700160021006600167020000900233020001000242039000400252 #VV09.00352#VV09.00353#Tnh S#Phi Tch#Nim pht Tam mui bu vng lun#Phi T ch ; Tnh S dch#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a94tr.^b20cm #237273#Gii p v nim Pht trong cc php tu ca o Pht v Pht php#o Ph t#Nim Pht#Tm## 00744000000000301000450002600110000002600110001100100120002200200330003400700430 00670140007001100190005001170820008001228080005001300080005001350090011001400100 00500151011001500156005001800171005001100189013000700200004003500207021013300242 020001700375020002100392020001500413020000900428039000500437#VV09.00209#VV09.002 10#Nguyn Linh#Lch s nh t Cn o 1862-1975#Nguyn Linh, Nguyn nh Thng, H S Hnh#80000#Vi?t#959.704#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a711tr.^b21cm#Nguyn nh Thng#H S Hnh#237153#In ln th 4, c b sung, chnh l#Gii thiu lch s nh t Cn o gn lin vi cc cuc u tranh, phong tro cch mng trong n c v trn th gii t nm 1862-1975#Lch s hin i#Khng chin chng M#Nh t Cn o#Vit Nam#Thu## 00383000000000229000450002600110000000100150001100200100002600300040003600700150 00400190005000550820010000608080005000700080005000750090011000800100005000910110 01500096013000700111020001700118020000900135020000400144039000500148#VV09.00211# ng Hng Dt#Bc tip#Th#ng Hng Dt#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng# 2008#^a395tr.^b21cm#237154#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00625000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200610003600700140 00970140007001110190005001180820006001238080005001290080009001340090019001430100 00500162011001500167013000700182021012600189020001000315020003200325020001000357 039000400367#VV09.00354#VV09.00355#Ng Trng c#Pht thuyt bn nguyn cng c dc s lu ly quang nh lai#Ng Trng c#24000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2008#^a160tr.^b24cm#237274#Gii thiu nghi thc tng nim cng nh gii thch ngun gc ca thuyt bn nguyn cng c Pht dc s Lu Ly Quang Nh Lai#Nghi thc#Lu Ly Quang Nh Lai, c Pht,#Tng nim#Tm## 00866000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100300003300200680 00630030063001310070081001940140007002750190005002820820007002878080005002940080 00500299009001100304010000500315011001500320006002100335005001700356013000700373 021014100380020000900521020001900530020001000549039000500559#VV09.00212#VV09.002 13#VV09.00214#Mclaughlin, Cathrine Kellison#Khi ph huynh ng hnh cng nh tr ng nhng iu nn v khng nn#Cch xy dng mi quan h tch cc gia gia nh v trng hc#Cathrine Kellison Mclaughlin ; Nguyn Th Lan Hng dch ; Trn H oi Phng h..#46500#Vi?t#371.19#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a290tr.^b21cm#Nguy n Th Lan Hng#Trn Hoi Phng#237155#Cung cp nhng gi v mt tng cho n nhng mu n th bng biu cho c gio vin v ph huynh c th tham gia v o s nghip gio dc#Gio dc#Ph huynh hc sinh#Gio vin#Thu## 00413000000000229000450002600110000000100100001100200140002100700100003501400070 00450190005000520820006000578080005000630080009000680090019000770100005000960110 01500101013000700116012003400123020000900157020001300166039000400179#VV09.00356# Hng Bi#C vay c tr#Hng Bi#19000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a172tr.^b20cm#237275#B truyn c pht gio bng tranh#o Pht#Truy n tranh#Tm## 00809000000000289000450002600110000002600110001102600110002200500150003300100190 00480020038000670070047001050140007001520190005001590820006001648080005001700080 00900175009001900184010000500203011001500208013000700223021021100230020000900441 020000900450020004300459020001300502039000400515#VV09.00358#VV09.00359#VV09.0035 7#Thch Tr Chn#c t Lai Lt Ma#Albert Einstein v c t Lai Lt Ma#c t Lai Lt Ma ; Thch Tr Chn chuyn ng#24000#Vi?t#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a193tr.^b20cm#237276#Phn tch nhng im tng ng v c tn h v hnh ng ca 2 nhn vt ni ting 2 lnh vc khc nhau: t Lai Lt Ma t h 14 v Albert Einstein. c bit l cc t tng tng hnh ng theo tinh thn o Pht#o Pht#Khoa hc#t Lai Lt Ma, Nh s, (1935-?), Ty Tng#Anhxtanh, A.#Tm## 00919000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200170 00490030045000660070081001110140007001920190005001990820007002048080005002110080 00500216009001100221010000500232011001500237019000500252005002400257006001500281 00500100029600500120030601300070031802102230032502000110054802000080055902000090 0567039000500576#VV09.00215#VV09.00216#VV09.00217#Jackson, Brooks#Th gii lc l a#Tm kim s tht trong mt th gii hn lon#Brooks Jackson, Kathleen Hall Ja mieson ; L Thnh Lng dch ; H..: Thu Hng..#49500#Vi?t#363.25#^214#^aH.#^a Tri thc#2008#^a334tr.^b21cm#Dch#Jamieson, Kathleen Hall#L Thnh Lng#Thu H ng#Hoi Phng#237156#Nhng kin thc th v v hu ch gip chng ta nhn bit nhng iu di tr, nhng k xo la bp cng nh hng lot cc cch thc ki m tra bng chng hiu qu nhm c c s tht trong mt th gii thng tin hn lon#X hi hc#La o#Ti phm#Thu## 00740000000000289000450002600110000002600110001102600110002200600170003300100130 00500020011000630070037000740140007001110190005001180820006001238080005001290080 00900134009001900143010000500162011001500167013000700182021022700189020000700416 020000900423020000800432020000600440039000400446#VV09.00360#VV09.00362#VV09.0036 1#Nguyn Vn Ngha#L ng Vin#T v lun#L ng Vin ; Nguyn Vn Ngha dch# 50000#Vi?t#615.8#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a382tr.^b20cm#237277#B n v t v h v thc cng nhng truyn bin bnh tt c lin quan vi nhau ca cc tng ph trong con ngi. l v phng thang cha bnh t v. S lin quan ca t v vi thin a v m dng... Cc bi thuc bnh t v#ng y#iu tr #L lun#T v#Tm## 00569000000000265000450002600110000002600110001102600110002200600140003300200240 00470070019000710140007000900190005000970820010001028080005001120080009001170090 01900126010000500145011001500150013000700165021010400172020000800276020000900284 020000600293039000400299#VV09.00363#VV09.00365#VV09.00364#Thch Tm Tr#Lch s Pht gio n #Thch Tm Tr dch#64000#Vi?t#294.30954#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2008#^a542tr.^b20cm#237278#Gii thiu ngun gc, lch s cc thi k p ht trin cng nh trng phi, nhn vt ca Pht gio n #Lch s#o Pht#n #Tm## 00762000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700750 00660140007001410190005001480820008001538080005001610080005001660090014001710100 00500185011001500190005001600205005001700221005001300238005001400251005000900265 013000700274021012000281020000800401020002300409020001100432039000500443#VV09.00 218#VV09.00220#VV09.00219#Nhng thiu nin th quyt t#inh Mnh Cng, Nguy n Trng Hm, L Ngc Canh... ; inh Mnh Cng ch.b.#49500#Vi?t#959.703#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a403tr.^b21cm#inh Mnh Cng#Nguyn Trng Hm#L Ngc C anh#ng Vn Tch#Phng #237157#Nhng mu chuyn v cc c b, cu b thiu ni n anh dng tham gia V quc on trong nhng ngy khng chin chng Php#Lch s #Khng chin chng Php#Thiu nin#Thu## 00955000000000361000450002600110000002600110001102600110002200600160003300100160 00490020019000650030039000840070043001230140008001660190005001740820009001798080 00500188008001800193009001100211010000500222011001500227006001200242006001800254 01300070027202102180027902000080049702000120050502000100051702000080052702000030 0535020000900538020004200547039000400589#VV09.00366#VV09.00368#VV09.00367#Nguyn Vn Snh#Greenspan, Alan#K nguyn hn lon#Nhng cuc khm ph trong th gii mi#Alan Greenspan ; Dch: Nguyn Hng Quang..#150000#Vi?t#332.1092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a601tr.^b23cm#L Hng Vn#Nguyn Hng Quang#237279# Tiu s qu trnh tr thnh mt nh kinh t hc ca Ch tch cc d tr lin ban g M Greenspan Alan. Thc trng v tng lai ca nn kinh t ton cu, c bit s mt cn i ti chnh ton cu v s suy thoi kinh t#Tiu s#Nh kinh t#T i chnh#Kinh t#M#Th gii#Greenspan, Alan, Nh kinh t, (1926-), M#Tm## 00890000000000313000450002600110000002600110001100200610002200300350008300700580 01180190005001760820007001818080005001880080005001930090014001980100005002120110 01500217005001900232005002300251005001200274005001200286005002000298015004900318 013000700367021015500374020001800529020000800547020001600555039000500571#VV09.00 222#VV09.00221#Ti liu bi dng chm sc gio dc tr lp mu gio ghp#D n pht trin ton din tr th#Nguyn Th Mai Chi, Nguyn Th Thanh Giang, L Th u Hin..#Vi?t#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a138tr.^b27cm#Nguyn Th Mai Chi#Nguyn Th Thanh Giang#L Thu Hin#H Lam Hng#Hong Th Thu Hng#u ba s ch ghi: B Gio dc v o to. Unicef#237158#Cung cp nhng kin thc, k nng c bn cho gio vin dy cc lp mu gio ghp t t chc qun l lp ti vic o to, gio dc cc hot ng trong lp#Gio dc mu gio#Qun l#Chm sc tr em#Thu## 00836000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200340 00500070091000840140007001750190005001820820008001878080005001950080005002000090 01100205010000500216011001500221019000500236005001300241005001900254006001900273 00500100029201300070030202101640030902000110047302000100048402000110049403900050 0505#VN09.00104#VN09.00105#VN09.00106#Schillig, Dianne#Tui teen v con ng th nh cng#Dianne Schillig, David Cowan, Susanna Palomares ; Ng V Nht Phng d ch ; Thu Hng h..#36500#Vi?t#305.242#^214#^aH.#^aTri thc#2008#^a231tr.^b19cm #Dch#Cowan, David#Palomares, Susanna#Ng V Nht Phng#Thu Hng#237159#Nhng kin thc gip cc bn tr thnh cng trong cuc sng t vic rn luyn sc kho ti cc k nng giao tip, kt bn v cc k nng lnh o, lm ch bn thn#X hi hc#Cuc sng#Thanh nin#Thu## 00766000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200590003300300150 00920070045001070140007001520190005001590820006001648080005001700080018001750090 02300193010000500216011001500221006001700236005001600253004001300269013000700282 021011500289020001700404020000800421020001000429020000800439039000500447#VN09.00 107#VN09.00108#VN09.00109#S tay nhng mu cu thng dng trong m thoi ting Hoa#Dng km 3 VCD#Tng Chc Phng dch ; Trng Vn Gii h..#36000#Vi?t#495 .1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a340tr.^b19cm#Tng Chc P hng#Trng Vn Gii#In ln th 1#237160#Gii thiu v hng dn cch pht m t ing Hoa. Gii thiu cc cu m thoi thng dng trong cuc sng hng ngy#Ti ng Trung Quc#Mu cu#Hi thoi#Pht m#Thu## 00720000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200260 00440070041000700140007001110190005001180820004001238080005001270080018001320090 02300150010000500173011001500178006001200193006000900205004001300214013000700227 021013200234020000800366020001000374020000800384020000900392039000500401#VN09.00 110#VN09.00111#VN09.00112#Nguyt Ho#Cu chuyn nh o l ln#Nguyt Ho ; Dch : Liu Cp , Kin Vn#59000#Vi?t#158#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a447tr.^b19cm#Liu Cp #Kin Vn#In ln th 1#237161#Nhng mu chu yn c kt t nhng tm t tnh cm ca tc gi trong cuc sng v lun l, o c, li sng, tnh cm ca con ngi#o c#Cuc sng#Lun l#Li sng#Thu## 00714000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700210 00600140007000810190005000880820006000938080005000990080018001040090023001220100 00500145011001500150006001600165013000700181021018800188020000900376020000600385 020000800391020000900399020001100408039000500419#VN09.00113#VN09.00115#VN09.0011 4#Mi ngy mt cng n thin#Nguyn Tu Chn dch#28000#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a273tr.^b19cm#Nguyn Tu Chn#237162#Kh i qut v thin trong o Pht, thin v cuc sng, v x th, nhn sinh, tnh c m, thin c, tm thi, tu tr v mt s cc giai thoi, cng n chn lc ca Th in tng gio Trung Quc#o Pht#Thin#Gio l#Trit l#Trung Quc#Thu## 00493000000000241000450002600110000002600110001100200220002200700150004400100150 00590190005000740820006000798080005000850080018000900090023001080100005001310110 01400136013000700150021006400157020000900221020000800230020000800238039000500246 #VN09.00117#VN09.00116#B tt c c tt c#Thch Thanh T#Thch Thanh T#Vi?t# 294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a69tr.^b19cm#237163#Nh ng li ging dy v gio l v o Pht dnh cho cc Pht t#o Pht#Gio l#T u hnh#Thu## 00532000000000241000450002600110000002600110001100200470002200700150006900100150 00840190005000990820006001048080005001100080018001150090023001330100005001560110 01400161013000700175021007800182020000900260020000800269020000800277039000500285 #VN09.00119#VN09.00118#Nhng tr ngi l chng duyn hay thng duyn#Thch Than h T#Thch Thanh T#Vi?t#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#200 8#^a33tr.^b19cm#237164#Nhng li ging dy dnh cho cc Pht t v duyn s theo chnh php ca Pht#o Pht#Gio l#Tu hnh#Thu## 00523000000000277000450002600110000002600110001100200120002200300280003400700310 00620140007000930190005001000820007001058080005001120080018001170090023001350100 00500158011001500163019000500178005000800183004001300191013000700204020000800211 020000900219020001200228039000500240#VN09.00120#VN09.00121#Sao k vy?#Tuyn tp truyn tro phng#Anh Ci tuyn chn, gii thiu#30000#Vi?t#808.87#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a137tr.^b17cm#Dch#Anh Ci#In ln th 1 #237165#Vn hc#Th gii#Truyn ci#Thu## 00575000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200150003300700130 00480140007000610190005000680820007000738080005000800080018000850090023001030100 00500126011001500131006000800146004001300154013000700167021011600174020000700290 020000700297039000500304#VN09.00122#VN09.00123#VN09.00124#Tm l con tr#Anh Ci dch#28000#Vi?t#155.42#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a11 5tr.^b17cm#Anh Ci#In ln th 1#237166#Gii thiu v c im tm l ca tr nh theo tng la tui. S hnh thnh v pht trin tnh cch, tm l tr nh#Tm l #Tr em#Thu## 00510000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700190 00520140007000710190005000780820007000838080005000900080018000950090023001130100 00500136011001400141019000500155006000800160004001300168013000700181020001800188 020000900206020001200215039000500227#VN09.00125#VN09.00126#VN09.00127#Ng nghnh tr th#Anh Ci s.t., dch#26000#Vi?t#808.83#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2008#^a98tr.^b17cm#Dch#Anh Ci#In ln th 1#237167#Vn hc thiu n hi#Th gii#Truyn ngn#Thu## 00437000000000253000450002600110000002600110001102600110002200200130003300700120 00460140007000580010012000650190005000770820010000828080005000920080005000970090 01100102010000500113011001500118013000700133020001700140020000900157020001200166 039000500178#VN09.00128#VN09.00129#VN09.00130#Bi tm xun#Ng Vn Ph#58000#Ng Vn Ph#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a407tr.^b19cm#237168#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00689000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200460003300700080 00790140007000870010008000940190005001020820009001078080005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142013000700157021011500164020000800279020001900287 020001000306020002100316020000900337020003600346039000500382#VN09.00131#VN09.001 33#VN09.00132#Trung tng Tiu Vn Mn cuc i binh nghip#Diu n#22000#Diu n#Vi?t#355.0092#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a135tr.^b19cm#237169#Gii thiu v c uc i v tm gng chin u dng cm v s nghip xy dng t nc ca trung tng Tiu Vn Mn#Tiu s#Chin s cch mng#S nghip#Khng chin chng M#Qu n i#Tiu Vn Mn, trung tng, Vit Nam#Thu## 00794000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200770003301900050 01100820008001158080005001230080005001280090011001330100005001440110015001490150 07600164013000700240021013600247020001600383020001400399020001700413020002200430 020002100452020000900473020001700482039000500499#VN09.00134#VN09.00135#VN09.0013 6#Chnh sch hin hnh v thc hin quy ch dn ch c s - tinh gim bin ch#V i?t#342.597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a175tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on La o ng Vit Nam. Ban Chnh sch kinh t - x hi#237170#Gii thiu ni dung qui ch dn ch v gim bin ch trong c quan, doanh nghip nh nc, cng ti c ph n, cng ti trch nhim hu hn#Qui ch dn ch#Gim bin ch#C quan nh nc#D oanh nghip nh nc#Doanh nghip t nhn#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu## 00463000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300160 00480070010000640140007000740010010000810190005000910820010000968080005001060080 00500111009001100116010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171 020001200180039000500192#VN09.00137#VN09.00138#VN09.00139#L rng v ci#Tp tru yn ngn#nh Khi#30000#nh Khi#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a2 18tr.^b19cm#237171#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00589000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200130003300700080 00460140007000540010008000610190005000690820007000748080005000810080005000860090 01100091010000500102011001500107013000700122021010100129020001700230020000900247 020003900256020001000295039000600305#VN09.00140#VN09.00142#VN09.00141#Ht ging #Diu n#22000#Diu n#Vi?t#610.92#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a132tr.^b19cm#2 37172#Tp truyn ghi li cuc i, s nghip ca bc s Trng Vn Vit, nguyn gim c Bnh vin Ch Ry#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng Vn Vit, Bc s, (? ), Vit Nam#Truyn k#Thanh## 00479000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200220003300300160 00550070014000710140007000850010014000920190005001060820010001118080005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195039000600207#VN09.00143#VN09.00145#VN09.00144#Khi khng cn ma thu# Tp truyn ngn#Hong Kim Yn#22000#Hong Kim Yn#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^aLa o ng#2008#^a190tr.^b19cm#237173#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh## 00773000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200500003301900050 00830820012000888080005001000080005001050090011001100100005001210110025001260150 07200151013000700223021019100230020001000421020001100431020000900442020001700451 020003300468039000600501#VN09.00146#VN09.00148#VN09.00147#Vn kin i hi III C ng on Vin chc Vit Nam#Vi?t#331.8709597#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a159tr., 8tr. nh^b19cm#TTS ghi: Tng Ln on Lao ng Vit Nam. Cng on Vin chc V it Nam#237174#Ton vn vn kin i hi Cng on Vit Nam ln th 3. Bo co ca Ban chp hnh cng on, bi pht biu ca ng ch Tng Th Phng, ng Ng c Tng. Bo co tng qut, ngh quyt i hi#Cng on#Ngh quyt#Vit Nam#Vn kin i hi#Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Thanh## 00428000000000253000450002600110000002600110001100200170002200300040003900700130 00430140007000560010013000630190005000760820010000818080005000910080005000960090 01100101010000500112011001400117013000700131020001700138020000900155020000400164 039000600168#VN09.00149#VN09.00150#Mong n mai sau#Th#Hong Vn C#25000#Hon g Vn C#Vi?t#895.92214#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a77tr.^b19cm#237175#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thanh## 00603000000000313000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700440 00360140007000800190005000870820012000928080005001040080005001090090011001140100 00500125011001500130005001500145005000900160015003900169005001600208005000800224 005001400232013000700246020001700253020000900270020000400279039000600283#VN09.00 151#VN09.00152#Duyn qu#Th#Nguyn Vn Th, Th Trc, Hong Trng Lc..#20000# Vi?t#895.9221408#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a131tr.^b19cm#Nguyn Vn Th#Th Tr c#Cu lc b Th Vit Nam. CN Kin Xng#Hong Trng Lc#T Dip#Trn Cng Hu#2 37176#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh## 00583000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700180 00560140007000740010013000810190005000940820006000998080005001050080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146021009800153020001300251020000900264 020000900273020001700282039000600299#VN09.00153#VN09.00154#VN09.00155#Tm hiu b nh ngoi da#Phm Th Lan b.s.#19000#Phm Th Lan#Vi?t#616.5#^214#^aH.#^aLao ng#2008#^a135tr.^b19cm#237177#Kin thc cn thit v b phn da trn c th ng i. Cc bnh ngoi da v cch cha tr, chm sc#Bnh da liu#iu tr#Chm sc#S ch thng thc#Thanh## 00727000000000301000450002600110000002600110001102600110002200500110003300500100 00440020051000540070040001050140007001450190005001520820010001578080005001670080 00500172009001100177010000500188011001500193012002600208013000700234021013000241 020001700371020000900388020001000397020001200407039000600419#VV09.00109#VV09.001 11#VV09.00110#Phan Tuyt#Bch Dip#Nhng chuyn k v Bc H vi thiu nin, nhi ng#S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#30000#Vi?t#895.92234#^214#^aH.#^a Lao ng#2008#^a108tr.^b24cm#Nhng chuyn k v Bc H#237085#Nhng cu chuyn k v nhng nt phm cch cao p trong sng ca Ch tch H Ch Minh, v Bc H v cc chu thiu nin nhi ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh# Hng## 00611000000000277000450002600110000002600110001100500060002200100120002800200350 00400070019000750190005000940820009000998080005001080080005001130090018001180100 00500136011001700141015005100158013000700209021006100216020001700277020000900294 020001200303020001200315039000600327#VN09.00171#VN09.00172#H V# c Hinh#Ngh v Bc lng ta trong sng hn# c Hinh, H V#Vi?t#895.9223#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a59tr.^b19x20cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v mi n ni#237183#Ghi li nhng cu chuyn k v Bc, v nhng li dy ca Bc#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Ch Minh#Thanh## 00686000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200200 00510030015000710070018000860140006001040190005001100820004001158080005001190080 01800124009001100142010000500153011001500158004001300173013000700186021014400193 020001700337020000800354020000900362020000700371039000600378#VV09.00030#VV09.000 29#VV09.00031#Trn Thanh Phng#Ngi bt v cy ko#Hi k bo ch#Trn Thanh Ph ng#7000#Vi?t#070#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2008#^a458tr.^b21cm#In ln th 1#237056#Hi k v nhng s kin, nhng n tng m tc gi ghi nh su sc trong nhng nm thng lm vic t bo Nhn dn, Gii phng v i on kt#V n hc hin i#Bo ch#Vit Nam#Hi k#Hng## 00483000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480010012000530020021000650070012000860220004000980080005001020090 01100107010000500118011001500123013000700138005001200145020001700157020000500174 020000900179020000900188039000800197#VV08.24042#VV08.24041#VV08.24043#Vi?t#895.9 2224#^214#An Vit m#Tuyn tp kch, cho#An Vit m#T.2#^aH.#^aSn khu#2008# ^a659tr.^b21cm#236417#An Vit m#Vn hc hin i#Cho#Vit Nam#Kch bn#Hng H ## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020038000460070063000840220004001470050017001510050012001680050 01600180005001700196008000500213009001100218010000500229011001500234020000500249 020000600254020000700260020001400267039000800281013000700289020000800296#VV08.24 056#VV08.24057#28900#Vi?t#510.76#^214#n tp v t kim tra nh gi ton 8#B.s .: Trn Phng Dung (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn Huy oan..#T.1#Trn Phng Dung #V Hu Bnh#Nguyn Huy oan#Nguyn Duy Thun#^aH.#^aGio dc#2008#^a203tr.^b24c m#Ton#Lp 8#n tp#Sch c thm#Hng H#236422#Bi tp## 00871000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020050000460030006000960070054001020220004001560050009001600050 01200169005001700181008000500198009001100203010000500214011001500219020000500234 02000160023902000220025502000150027703900080029201300070030002102010030702000060 0508020001900514#VV08.24058#VV08.24059#36000#Vi?t#510.71#^214#Dy - hc ton tr ung hc c s theo hng i mi#Lp 8#B.s.: Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguy n Duy Thun#T.2#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn Duy Thun#^aH.#^aGio dc#2008#^a25 2tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H#236 423#Trnh by vic c th ho phng php dy hc mn ton lp 8 theo hng i mi trng trung hc c s. Gii thiu mt s gio n th hin vic vn dng p hng php i mi trong cc tit dy c th#Lp 8#Dy hc nu vn ## 00708000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010015000560020020000710070037000910220004001280050 01500132008000500147009002000152010000500172011001500177013000700192021014500199 020000900344020000400353020000500357020000700362020001300369039001200382#VN08.08 523#VN08.08524#VN08.08525#24000#Vi?t#355.8#^214#Bi Quang Tin#Binh kh xa v nay#B.s.: Bi Quang Tin, Kiu Bch Tun#T.1#Kiu Bch Tun#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a207tr.^b19cm#236266#Khi qut lch s, cch phn loi, nhng k lc hay du mc l th i vi mi loi binh kh nh: v kh lnh, sng pho, n d c, xe chin u#Binh kh#n#Sng#V kh#Xe chin u#Phng Dung## 00577000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020040000430070027000830220004001100050013001140050013001270080 00500140009001100145010000500156011001500161020000800176020000700184020000800191 020001200199020001200211039000800223013000700231020001100238020001400249#VV08.24 068#VV08.24069#15000#Vi?t#807#^214#H thng bi tp trc nghim ng vn 11# N gc Ton, on Th Vn#T.2# Ngc Ton#on Th Vn#^aH.#^aGio dc#2008#^a100t r.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Tp lm vn#Hng H#236430#Ting Vi t#Sch c thm## 00659000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020020000560070053000760220004001290050017001330050 01900150008001800169009002300187010000500210011001500215013000700230021006900237 020001700306020000900323020000800332020001100340039000600351#VV08.23840#VV08.238 42#VV08.23841#63000#Vi?t#495.1#^214#Ting Hoa trung cp#Dch, ch gii: Nguyn Thin Ch, Trn Xun Ngc Lan#T.2#Nguyn Thin Ch#Trn Xun Ngc Lan#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2008#^a449tr.^b21cm#236195#Hng dn hc ting Tr ung Quc theo cc bi hc c gii ngha t ng#Ting Trung Quc#Ngn ng#T vng #Gio trnh#Hng## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020035000470030059000820070014001410220004001550080005001590090 02600164010000500190011001500195013000700210020000700217020000700224020000800231 020001400239039000600253005001400259#VV08.23856#VV08.23857#48000#Vi?t#530.076#^ 214#555 bi tp vt l s cp chn lc#Dnh cho hc sinh 12, n thi t ti v c c k thi quc gia#Trn Vn Dng#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a319tr. ^b24cm#236202#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng#Trn Vn Dng## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020035000470030059000820070014001410220004001550080005001590090 02600164010000500190011001500195013000700210020000700217020000700224020000800231 020001400239039000600253005001400259#VV08.23858#VV08.23859#55000#Vi?t#530.076#^ 214#555 bi tp vt l s cp chn lc#Dnh cho hc sinh 12, n thi t ti v c c k thi quc gia#Trn Vn Dng#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a375tr. ^b24cm#236203#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hng#Trn Vn Dng## 00782000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00390820006000448080005000500020016000550070045000710220006001160050013001220050 01700135005001100152005000900163005001300172008000500185009001900190010000500209 01100140021401200180022802101180024602000170036402000140038102000090039502000090 0404039001200413013000700425#VV08.23913#VV08.23915#VV08.23914#8000#Vi?t#363.4#^ 214#An ninh trt t#Nguyn Thng, Trung Minh Thanh, Hng Thanh..#T.165#Nguyn Th ng#Trung Minh Thanh#Hng Thanh#Minh Hi#Lu Minh Tm#^aH.#^aCng an nhn dn#20 08#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #Bao gm cc bi vit, phng s x hi v cc t nn x hi Vit Nam nh: tng tin, cp ca, git ngi, hip dm...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Phng Dung#236287## 00787000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00390820006000448080005000500020016000550070036000710220006001070050013001130050 01100126005001100137005000900148005000900157008000500166009001900171010000500190 01100140019501200180020902101420022702000170036902000140038602000090040002000090 0409039001200418013000700430#VV08.23916#VV08.23917#VV08.23918#8000#Vi?t#363.4#^ 214#An ninh trt t#Hong Lm, Hng Thanh, Minh Thun..#T.166#Nguyn Thng#Hng Thanh#Minh Thun#H Trang#Vn Tnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a95tr.^b20cm#T sch Chuyn #Bao gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git n gi, ma tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#V n hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Phng Dung#236288## 00886000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020021000390070070000600220004001302210062001340050015001960050012002110080 00500223009003300228010000500261011001500266005003400281013000700315015007700322 021016400399020001100563020001600574039000600590#VV08.23870#VV08.23871#Vi?t#551. 46#^214#Bng thu triu 2009#Trung tm Kh tng Thu vn Bin ; B.s.: Nguyn T i Hi, Nguyn Mnh#T.1#Hn Du - Hng Gai - Ca ng - Ca Hi - Ca Gianh - Ca Vit#Nguyn Ti Hi#Nguyn Mnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a177 tr.^b21cm#Trung tm Kh tng Thu vn Bin#236209#TTS ghi: B Ti nguyn v M i trng. Trung tm Kh tng Thu vn Quc gia#Trnh by kt qu d tnh mc n c tng gi v lc nc ln, nc rng cho 6 cng chnh pha Bc Vit Nam: Hn D u, Hng Gai, Ca ng, Ca Hi, Ca Gianh, Ca Vit#Thu triu#Bng thu triu#H ng## 00938000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020021000390070070000600220004001302210084001340050015002180050012002330080 00500245009003300250010000500283011001500288005003400303015007700337013000700414 021019400421020001100615020001600626039000600642#VV08.23872#VV08.23873#Vi?t#551. 46#^214#Bng thu triu 2009#Trung tm Kh tng Thu vn Bin ; B.s.: Nguyn T i Hi, Nguyn Mnh#T.2# Nng - Qui Nhn - Nha Trang - Vng Tu - Si Gn - n h An - H Tin - Trng Sa#Nguyn Ti Hi#Nguyn Mnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a222tr.^b21cm#Trung tm Kh tng Thu vn Bin#TTS ghi: B T i nguyn v Mi trng. Trung tm Kh tng Thu vn Quc gia#236210#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc tng gi i vi cc cng: Nng, Qui Nhn, Nha Trang, Vng Tu, cng Si Gn, nh An, H Tin, Trng Sa#Thu triu#Bng thu triu#Hng## 00859000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340020021000390070070000600220004001302210044001340050015001780050012001930080 00500205009003300210010000500243011001500248005003400263015007700297013000700374 021015500381020001100536020001600547039000600563#VV08.23875#VV08.23874#Vi?t#551. 46#^214#Bng thu triu 2009#Trung tm Kh tng Thu vn Bin ; B.s.: Nguyn T i Hi, Nguyn Mnh#T.3#Hng Kng - Kompongsom - Xingapo - Bng Cc#Nguyn Ti H i#Nguyn Mnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2008#^a109tr.^b21cm#Trung t m Kh tng Thu vn Bin#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Trung tm Kh t ng Thu vn Quc gia#236211#Trnh by kt qu d tnh gi v cao nc ln, nc rng cng vi cao mc nc tng gi i vi cc cng: Hng Kng, Kom Pon g Som, Xingapo, Bng Cc#Thu triu#Bng thu triu#Hng## 00465000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340030013000450070013000580220004000710050013000750080005000880090 02000093010000500113011001500118019001400133013000700147020001800154020000900172 020001300181039000500194#VN08.08609#12000#Vi?t#895.6#^214#Bn v ti#Truyn tra nh#Kiichi Hotta#T.2#Kiichi Hotta#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a184tr.^b18cm#D ch Nht Bn#236353#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00533000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520290008000650070028000730220004001010050012001050050 01500117008000500132009002000137010000500157011001500162019001400177013000700191 020001800198020000900216020001300225039000500238#VN08.08610#Vi?t#895.6#^214#1200 0#V vua khng ngai#truyn tranh#Vampire#Yuri Kimura, Kyo Shirodaira#T.3#Yuri K imura#Kyo Shirodaira#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a168tr.^b18cm#Dch Nht Bn# 236354#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00547000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580290015000710070031000860220005001170050016001220060 00800138008000500146009002000151010000500171011001500176019001400191013000700205 020001800212020000900230020001300239039000500252#VN08.08611#Vi?t#895.6#^214#1200 0#Tn thit quyn tiu t#Truyn tranh#Hong Phi Hng#Takeshi Maekawa ; L Qun dch#T.16#Takeshi Maekawa#L Qun#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a1656r.^b18cm# Dch Nht Bn#236355#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00475000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020019000340030013000530070014000660220004000800050014000840080005000980090 02000103010000500123011001500128019001400143013000700157020001800164020000900182 020001300191039000500204#VN08.08612#Vi?t#895.6#^214#12000#Cng ping pong no#Tr uyn tranh#Ejiri Tatsuma#T.4#Ejiri Tatsuma#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a186tr .^b18cm#Dch Nht Bn#236356#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070012000600220004000720050012000760080005000880090 02000093010000500113011001500118019001400133013000700147012002200154020001800176 020000900194020001300203039000500216#VN08.08614#12000#Vi?t#895.6#^214#Duyn k ng#Truyn tranh#Iida Haruko#T.3#Iida Haruko#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a165 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236358#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#KVn## 00589000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020034000540030052000880070016001400220004001560050 01600160008000500176009001100181010000500192011001500197013000700212020000800219 020001000227020000800237020002000245020001400265039000800279#VV08.24105#VV08.241 07#VV08.24106#36500#Vi?t#428#^214#Ng php ting Anh theo chuyn #n thi tt nghip THPT. Luyn thi i hc, cao ng#Nguyn Hu Chn#T.1#Nguyn Hu Chn#^aH .#^aGio dc#2008#^a259tr.^b24cm#236449#Ng vn#Ting Anh#Bi tp#Ph thng trun g hc#Sch c thm#Hng H## 00495000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020007000340030013000410070027000540220005000810050012000860060008000980080 00500106009002000111010000500131011001500136019001400151020001800165020000900183 020001300192039000500205013000700210#VN08.08615#Vi?t#895.6#^214#12000#Hitman#Tr uyn tranh#Akira Amano ; Hi Vn dch#T.21#Akira Amano#Hi Vn#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2008#^a168tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#236359## 00467000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020009000340030013000430070015000560220004000710050015000750080005000900090 02000095010000500115011001500120019001400135020001800149020000900167020001300176 039000500189013000700194#VN08.08616#12000#Vi?t#895.6#^214#n vng#Truyn tranh #Yuhki Kamatani#T.4#Yuhki Kamatani#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a185tr.^b18cm# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236360## 00467000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020009000340030013000430070015000560220004000710050015000750080005000900090 02000095010000500115011001500120019001400135020001800149020000900167020001300176 039000500189013000700194#VN08.08617#Vi?t#895.6#^214#12000#n vng#Truyn tranh #Yuhki Kamatani#T.5#Yuhki Kamatani#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a185tr.^b18cm# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236361## 00502000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070025000600220004000850050009000890050015000980080 00500113009002000118010000500138011001500143019001400158013000700172020001800179 020000900197020001300206039000500219#VN08.08618#12000#Vi?t#895.6#^214#Thm t Y ume#Truyn tranh#Kei Enue, Kaoru Hayamine#T.5#Kei Enue#Kaoru Hayamine#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a167tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236362#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#KVn## 00502000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070025000600220004000850050009000890050015000980080 00500113009002000118010000500138011001500143019001400158013000700172020001800179 020000900197020001300206039000500219#VN08.08619#12000#Vi?t#895.6#^214#Thm t Y ume#Truyn tranh#Kei Enue, Kaoru Hayamine#T.6#Kei Enue#Kaoru Hayamine#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a165tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236363#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#KVn## 00477000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070017000620220004000790050017000830080005001000090 02000105010000500125011001500130019001400145013000700159020001800166020000900184 020001300193039000500206#VN08.08620#Vi?t#895.6#^214#12000#u bp t hon#Truyn tranh#Daisuke Terasawa#T.8#Daisuke Terasawa#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a168 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236364#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00477000000000265000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070017000620220004000790050017000830080005001000090 02000105010000500125011001500130019001400145013000700159020001800166020000900184 020001300193039000500206#VN08.08621#Vi?t#895.6#^214#12000#u bp t hon#Truyn tranh#Daisuke Terasawa#T.9#Daisuke Terasawa#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a168 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236365#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00490000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510290011000640070011000750220004000860050011000900080 00500101009002000106010000500126011001500131019001400146013000700160020001800167 020000900185020001300194039000500207#VN08.08622#12000#Vi?t#895.6#^214#B mt h c ng#Truyn tranh#Cantarella#Abe Miyuki#T.3#Abe Miyuki#^aH.#^aVn ho Thng t in#2008#^a164tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236366#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#KVn## 00490000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020017000340030013000510290011000640070011000750220004000860050011000900080 00500101009002000106010000500126011001500131019001400146013000700160020001800167 020000900185020001300194039000500207#VN08.08623#Vi?t#895.6#^214#12000#B mt h c ng#Truyn tranh#Cantarella#Abe Miyuki#T.4#Abe Miyuki#^aH.#^aVn ho Thng t in#2008#^a167tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236367#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#KVn## 00475000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070014000660220004000800050014000840080005000980090 02000103010000500123011001500128019001400143013000700157020001800164020000900182 020001300191039000500204#VN08.08624#12000#Vi?t#895.6#^214#i tng tri tim#Tr uyn tranh#Shuw Morimoto#T.2#Shuw Morimoto#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a165tr .^b18cm#Dch Nht Bn#236368#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00475000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070014000660220004000800050014000840080005000980090 02000103010000500123011001500128019001400143013000700157020001800164020000900182 020001300191039000500204#VN08.08625#12000#Vi?t#895.6#^214#i tng tri tim#Tr uyn tranh#Shuw Morimoto#T.3#Shuw Morimoto#^aH.#^aVn ho Thng tin#2008#^a160tr .^b18cm#Dch Nht Bn#236369#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00557000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140006000560190005000620820006000678080005000730020011000780030013000890070 03100102022000500133005001400138006001000152008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211012003500225013000700260#VN08.08626#Hn Quc#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#KVn#8500#Vi?t#895.7#^214#Ai hn ai!#Truyn tranh#Choo Wool Hak ; Nam Cng dch#T.36#Choo Wool Hak#Nam Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2008#^a172tr.^b18cm#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#236370## 00557000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140006000560190005000620820006000678080005000730020011000780030013000890070 03100102022000500133005001400138006001000152008001800162009001100180010000500191 011001500196019001400211012003500225013000700260#VN08.08627#Hn Quc#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#KVn#8500#Vi?t#895.7#^214#Ai hn ai!#Truyn tranh#Choo Wool Hak ; Nam Cng dch#T.37#Choo Wool Hak#Nam Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2008#^a172tr.^b18cm#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#236371## 00941000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00390820004000448080005000480010013000530020017000660070013000830220004000962210 03200100008000500132009001100137010000500148011001500153013000700168005001300175 02103300018802000170051802000070053502000190054202000090056102000140057002000110 0584039000800595#VV08.24120#VV08.24122#VV08.24121#47000#Vi?t#530#^214#Cao Long V n#Vt l i cng#Cao Long Vn#T.1#C, nhit, in, dao ng, sng#^aH.#^aGio dc#2008#^a399tr.^b24cm#236454#Cao Long Vn#Tng quan v mn hc. Trnh by: nh ng khi nim c bn ca vt l; c hc cht lu; nhit ng lc hc hin tng lun; nhit ng lc hc thng k; "ng hc" v "ng lc hc" ca in trng, dng in, t trng; cm ng in t, cc phng trnh Maxwell; in trng v t trng trong mi trng vt cht; dao ng v sng#Vt l i cng#C hc#N hit ng lc hc#in hc#Dao ng sng#Gio trnh#Hng H## 00519000000000277000450002600110000002000130001102000090002400500170003301400070 00500190005000570020009000620030013000710070036000840220005001200080018001250090 01100143010000500154011001500159019001400174082000600188808000500194006001200199 013000700211020001800218039000500236#VN08.08628#Truyn tranh#Nht Bn#Takahashi Rumiko#12500#Vi?t#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.5 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#895.6#^214#Tuy t Nhung#236372#Vn hc thiu nhi#KVn## 00471000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070011000600220004000710050011000750080018000860090 01100104010000500115011001500120013000700135019001600142020001800158020001100176 020001300187039000500200#VN08.08629#13000#Vi?t#895.1#^214#Duyn k ng#Truyn t ranh#Selena Lin#T.1#Selena Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a167tr.^b18cm# 236373#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001801200400002308200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070026001290220005001550080 01800160009001100178010000500189011001500194019001600209020001800225020001100243 020001300254005000900267006001000276039000500286013000700291#VN08.08630#11500#V i?t#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Ngc Tng dch#T.26#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a194tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Chan Mou#Ngc Tng#KVn#236374## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001801200400002308200060 00638080005000690020022000740030013000960290020001090070026001290220005001550080 01800160009001100178010000500189011001500194019001600209020001800225020001100243 020001300254005000900267006001000276039000500286013000700291#VN08.08631#11500#V i?t#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#895.1#^214#Ho phng liu nguyn#Tru yn tranh#The ravages of time#Chan Mou ; Ngc Tng dch#T.27#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a187tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Chan Mou#Ngc Tng#KVn#236375## 00620000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240020001800253 020001100271020001300282039000500295006001100300013000700311#VN08.08632#895.1#^2 14#12000#Vi?t#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Trung Kin#236376## 00620000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240020001800253 020001100271020001300282039000500295006001100300013000700311#VN08.08633#895.1#^2 14#12000#Vi?t#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Trung Kin#236377## 00646000000000313000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380070055000510220005001062210015001110080018001260090011001440100005001550110 01500160019001600175012004000191020001800231020001100249020001300260005001100273 006000900284039000500293082000600298808000500304005001600309013000700325#VN08.08 634#15000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#n Thy An ; V tranh: T Kim Ti u ; Thin n dch#T.43#B st v tnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a171tr .^b19cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#n Thu An#Thin n#KVn#895.1#^214#T Kim Tiu#23 6378## 00670000000000313000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380070055000510220005001062210039001110080018001500090011001680100005001790110 01500184019001600199012004000215020001800255020001100273020001300284005001100297 006000900308039000500317082000600322808000500328005001600333013000700349#VN08.08 635#15000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#n Thy An ; V tranh: T Kim Ti u ; Thin n dch#T.44#Chin ti c thu - thng ti t nhin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2008#^a171tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#n Thu An#Thin n#KVn#895.1 #^214#T Kim Tiu#236379## 00520000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020024000350070058000590220004001170050016001210050015001370050016001520080 00500168009001100173010000500184011001400189013000700203020001100210020001100221 020001400232039000800246#VV08.24137#12000#Vi?t#372.21#^214#Gip b hc tt ch ci#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La ; Ho s: Nguyn Kim Dung#T.1#Trnh nh Dn g#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b24cm#236461#Ting Vit#Tp t ch#Sch mu gio#Hng H## 00520000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020024000350070058000590220004001170050016001210050015001370050016001520080 00500168009001100173010000500184011001400189013000700203020001100210020001100221 020001400232039000800246#VV08.24136#12000#Vi?t#372.21#^214#Gip b hc tt ch ci#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La ; Ho s: Nguyn Kim Dung#T.2#Trnh nh Dn g#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2008#^a31tr.^b24cm#236460#Ting Vit#Tp t ch#Sch mu gio#Hng H## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070031000630220005000940050015000990060009001140080 01800123009001100141010000500152011001500157012004000172019001600212020001800228 020001100246020001300257039000500270013000700275#VN08.08636#14000#Vi?t#895.1#^2 14#i Thnh Vng#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Thin n dch#T.31#Khu Phc Lo ng#Thin n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a150tr.^b19cm#Truyn tranh dnh c ho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#K Vn#236380## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070031000630220005000940050015000990060009001140080 01800123009001100141010000500152011001500157012004000172019001600212020001800228 020001100246020001300257039000500270013000700275#VN08.08637#14000#Vi?t#895.1#^2 14#i Thnh Vng#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Thin n dch#T.32#Khu Phc Lo ng#Thin n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a153tr.^b19cm#Truyn tranh dnh c ho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#K Vn#236381## 00603000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020025000340030013000590290023000720070027000950220004001220050012001260060 00800138008001800146009001100164010000500175011001500180019001400195012004000209 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN08.08638#Vi?t#895 .6#^214#14000#Tnh u dnh ht cho em#Truyn tranh#Secret Unrequited Love#Aoki Kotomi ; Nht Vi dch#T.7#Aoki Kotomi#Nht Vi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008 #^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236382## 00603000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020025000340030013000590290023000720070027000950220004001220050012001260060 00800138008001800146009001100164010000500175011001500180019001400195012004000209 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN08.08639#Vi?t#895 .6#^214#14000#Tnh u dnh ht cho em#Truyn tranh#Secret Unrequited Love#Aoki Kotomi ; Nht Vi dch#T.8#Aoki Kotomi#Nht Vi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008 #^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236383## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039000600272013000700278#VN08.08640#14000#Vi?t#895.6#^2 14#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.3#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Thanh#236384## 00753000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020021000460030031000670070060000980220004001582210046001620050 01500208005001200223005001500235005002100250005001400271008001800285009003500303 01000050033801100150034301300070035802000080036502000070037302000090038002000140 0389039001200403#VV08.23938#VV08.23939#19000#Vi?t#909.08#^214#Kin thc lch s 12#Chng trnh chun v nng cao#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), V Ngc Anh, o Tun Thnh..#T.1#Lch s th gii hin i (phn 1945 n nay)#Phan Ngc Lin# V Ngc Anh#o Tun Thnh#Nguyn Th Huyn Sm#Tng Phi Ng#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a133tr.^b24cm#236298#Lch s#Lp 12#Th gii#Sch c thm#Phng Dung## 00575000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039000600272013000700278#VN08.08641#Vi?t#895.6#^214#1400 0#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.4#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Thanh#236385## 00585000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290014000610070030000750220004001050050015001090060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001800230020000900248020001300257039000600270013000700276#VN08.08642#12500#V i?t#895.6#^214#H chiu xanh#Truyn tranh#Passport blue#Osamu Tshiwata ; Quc H dch#T.7#Osamu Tshiwata#Quc H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a191tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Thanh#236386## 00585000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020014000340030013000480290014000610070030000750220004001050050015001090060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001800230020000900248020001300257039000600270013000700276#VN08.08643#12500#V i?t#895.6#^214#H chiu xanh#Truyn tranh#Passport blue#Osamu Tshiwata ; Quc H dch#T.8#Osamu Tshiwata#Quc H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a191tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Thanh#236387## 00563000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039000600225012003500231013000700266#VN08.08644#895.6#^214#11500#Vi ?t#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.18#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#23638 8## 00563000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039000600225012003500231013000700266#VN08.08645#11500#Vi?t#895.6#^2 14#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.19#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#23638 9## 00567000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020020000800030013001000070 03100113022000400144005001500148006000900163008001800172009001100190010000500201 011001500206012003500221019001400256013000700270#VN08.08646#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Thanh#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tran h#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.9#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#2 36390## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020049000430030031000920070054001230220004001770050019001810050 01600200008001800216009003500234010000500269011001500274013000700289020000800296 020001200304020000700316020002000323039001200343#VV08.23948#VV08.23949#35000#Vi ?t#807#^214#990 cu hi trc nghim v t lun ng vn 12#Chng trnh chun v nng cao#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, T Th Thanh H#T.2#on Th K im Nhung#T Th Thanh H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 08#^a247tr.^b24cm#236303#Ng vn#Tp lm vn#Lp 12#Cu hi trc nghim#Phng D ung## 00568000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000640820006000698080005000750020020000800030013001000070 03100113022000500144005001500149006000900164008001800173009001100191010000500202 011001500207012003500222019001400257013000700271#VN08.08647#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Thanh#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tran h#Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.10#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2008#^a203tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn# 236391## 00809000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010016000540020040000700290026001100070016001360220 00400152008001800156009003500174010000500209011001500214015008700229013000700316 021014200323020001000465020000900475020001100484039001200495#VV08.23950#VV08.239 51#VV08.23952#16000#Vi?t#428#^214#Nguyn Vit Thu#Gio trnh ng php ting Anh thc hnh#Practical English Grammar#Nguyn Vit Thu#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#236304#Cp nht nhng k in thc v ng php ting Anh hin i, cc mu cu c bn, nhng hnh thi ng php, danh t, ng t, tnh t, trng t...#Ting Anh#Ng php#Gio trnh#Ph ng Dung## 00562000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020004000340030013000380070036000510220005000870050017000920060012001090080 01800121009001100139010000500150011001500155012003500170019001400205020001800219 020000900237020001300246039000600259013000700265#VN08.08648#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Lum#Truyn tranh#Rumiko Takahashi ; Tuyt Nhung dch#T.12#Rumiko Takahashi#Tu yt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thanh#236392 ## 00587000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020018000340030013000520070040000650220004001050050013001090060020001220080 01800142009001100160010000500171011001500176012004000191019001400231020001800245 020000900263020001300272039000500285013000700290#VN08.08649#895.6#^214#15000#Vi ?t#Gi bit anh hng#Truyn tranh#Kenji Morita ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.6#Ke nji Morita#Anh Quyn Dim Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a204tr.^b18cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Thu#236393## 00922000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020040000710290026001110070034001370220 00400171008001800175009003500193010000500228011001500233015008700248005001600335 013000700351021020800358020001000566020000900576020001100585039001200596#VV08.23 953#VV08.23954#VV08.23955#19000#Vi?t#428#^214#Nguyn Hunh t#Gio trnh ng p hp ting Anh thc hnh#Practical English Grammar#Nguyn Hunh t, Ph Phng D ung#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a183tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v N hn vn#Ph Phng Dung#236305#Gii thiu ng php ting Anh c bn nh: cch d ng th, gi nh cch, cu iu kin, ng t nguyn th, danh ng t, th b ng, gii t, ng t tnh thi, cu tng thut... km theo bi tp thc hnh#T ing Anh#Ng php#Gio trnh#Phng Dung## 00554000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480070028000610220004000890050010000930060011001030080 01800114009001100132010000500143011001500148012003500163020001800198020000900216 020001300225039000500238019001400243013000700257#VN08.08650#Vi?t#895.6#^214#1400 0#Cung n vng#Truyn tranh#Kure Yuki ; Hoa Nghim dch#T.9#Kure Yuki#Hoa Nghi m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a182tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#Dch Nht Bn#236394## 01008000000000385000450002600110000001900050001108200080001680800050002400200260 00290070035000550220004000900050011000940050010001050050010001150050006001250050 00900131005001100140008001200151009001200163010000500175011001500180015004300195 01300070023802102580024502000170050302000080052002000090052802000190053702000170 0556020001000573020000800583020001000591020000900601039001200610#VV08.23956#Vi?t #959.752#^214#i Lc - mt thi nh#Ha Vn T, Vn Trnh, Tnh ng..#T.1#H a Vn T#Vn Trnh#Tnh ng#Ly Na#Thu Uyn#Thu Trang#^aQung Nam#^aQung Nam# 2008#^a240tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio tnh u Qung Nam#236306#Gm nhng bi vit, nhng cu chuyn v cc nhn vt, s kin sinh ng, chn thc phn n h ch ngha yu nc v anh hng cch mng, s gian kh, hi sinh v ca ngi nhn g chin cng vang di ca cc th h ngi i Lc - Qung Nam trc v sau khi c ng#Lch s hin i#S kin#Nhn vt#Ch ngha yu nc#Anh hng dn tc#C ch mng#i Lc#Qung Nam#Vit Nam#Phng Dung## 00532000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340070029000440220004000730050014000770060008000910080018000990090 01100117010000500128011001500133013000700148019001400155012004000169020001800209 020000900227020001300236039000500249#VN08.08651#14000#Vi?t#895.6#^214#Hana Kimi #Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.1#Nakajo Hisaya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a173tr.^b18cm#236395#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020004000490030009000530070016000620220004000780080005000820090 01000087010000500097011002400102013000700126005001600133020001700149020000900166 020000400175039000600179#VN08.08489#VN08.08490#48000#Vi?t#895.92214#^214#Gi#Th tnh#Nguyn c Ton#T.2#^aH.#^aVn hc#2008#^a110tr., 4tr.nh^b19cm#236254#Ng uyn c Ton#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hng## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020025000430070012000680220004000802210023000840050012001070080 00500119009001100124010000500135011001500140013000700155021017300162020000700335 020001000342020001600352020002000368020001500388039000800403#VV08.24148#VV08.241 49#20500#Vi?t#530#^214#Khm ph th gii vt l#V Kim Dng#Q.1#Ngi khng l v hnh#V Kim Dng#^aH.#^aGio dc#2008#^a152tr.^b21cm#236467#Gii thiu nhng c tnh ca khng kh v mt s nh lut vt l lin quan n mi trng khng kh cng nhng ng dng ca cc quy lut vt l trong sn xut v i sng#Vt l#Khng kh#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch thiu nhi#Hng H## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020013000430070031000560220004000870050014000910050016001050080 00500121009001100126010000500137011001500142013000700157020000700164020001100171 020001500182039000800197#VV08.24150#VV08.24151#16500#Vi?t#530#^214#T m vt l #Phm V Thch, Phm nh Thit#Q.1#Phm V Thch#Phm nh Thit#^aH.#^aGio d c#2008#^a112tr.^b21cm#236468#Vt l#Th nghim#Sch thiu nhi#Hng H## 00816000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200080 00358080005000430020023000480070087000710220004001580050015001620050013001770050 01200190005001200202005001300214005001000227005001700237008000500254009001100259 01000050027001100250027502101520030002000140045202000090046603900080047501300070 0483#VV08.24152#VV08.24153#132800#Vi?t#616.003#^214#Bch khoa th bnh hc#Nguy n Nng An, Trn Ngc n, Trn Vn B... ; ng ch.b.: Phm Song, Nguyn Hu Qu nh#T.4#Nguyn Nng An#Trn Ngc n#Trn Vn B#T Vn Bnh#Lng S Cn#Phm Son g#Nguyn Hu Qunh#^aH.#^aGio dc#2008#^a359tr., 8tr. nh^b27cm#M t mt cch khoa hc, chi tit c h thng hn 300 cn bnh ph bin ngi, c i chiu v i bng phn loi bnh hc ca t chc y t th gii OMS#Bch khoa th#Bnh hc# Hng H#236469## 00778000000000253000450001900050000008200080000580800050001300200450001800300170 00630220004000800080005000840090021000890100005001100110015001150150016001300130 00700146021032000153020000900473020000900482020000900491020000900500020000700509 039000800516#Vi?t#328.597#^214#K yu ca Quc hi kho XII - k hp th ba#Bin bn tm tt#T.3#^aH.#^aVn phng Quc hi#2008#^a782tr.^b27cm#Lu hnh ni b#2 36470#Trnh by cc vn kin ti k hp th ba - Quc hi kho XII t ngy 6/5 n 3/6/2008, gm bin bn tm tt, pht biu khai mc v b mc ca Ch tch Qu c hi, cc bo co v t trnh, cc d n lut trnh quc hi thng qua, cc d n lut trnh quc hi cho kin, cc lut v cc ngh quyt thng qua ti k hp#Cuc hp#Quc hi#Vn kin#Vit Nam#K yu#Hng H## 00817000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020026000430070062000690220005001310050018001360050011001540050 01500165005001600180008000500196009001400201010000500215011001500220015005500235 013000700290021017100297020000900468020000300477020001100480039001200491#VV08.23 985#VV08.23986#54400#Vi?t#526#^214#Gio trnh trc a c s#B.s.: V Th Thanh Thu (ch.b.), L Vn Th, Phan nh Binh..#Ph.1#V Th Thanh Thu#L Vn Th#Ph an nh Binh#Nguyn Ngc Anh#^aH.#^aNng nghip#2008#^a136tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#236321#Trnh by nhng kin thc c b n v trc a gm: l thuyt sai s o, my kinh v v o gc, o khong cch, o cao, my ton c in t v h thng nh v ton cu#Trc a#o#Gio tr nh#Phng Dung## 01005000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820008000468080005000540020034000590070066000930220004001592210017001630050 01200180005001400192005001500206005001200221005001600233008000500249009002300254 01000050027701100150028201300070029702102170030402000100052102000030053102000090 0534020001300543020001500556020000900571020001000580020001300590039000400603#VV0 8.24173#VV08.24174#VV08.24175#350000#Vi?t#622.028#^214#Cm nang cng ngh v th it b m#L Nh Hng, Mnh Phong, Trn Vn Thanh... ; L Nh Hng ch.b.#Q.2# Khai thc hm m#L Nh Hng# Mnh Phong#Trn Vn Thanh#ng V Ch#Nguyn Vn Sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a570tr.^b27cm#236477#Gii thiu c im a cht m khong sn Vit Nam, phn chia v chun b rung m, m va rung m , qui trnh cng ngh, s , nh mc khai thc than l ch, h thng khai th c qung hm l v vn thng gi m#Cng ngh#M#Thit b#Khai thc m#Khai th c than#Vit Nam#M hm l#Sch tra cu#Mai## 00771000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010018000580020025000760070018001010220004001192210 02000123008000500143009002300148010000500171011001500176013000700191005001800198 021018400216020001500400020001600415020001200431020001000443039000400453#VV08.24 176#VV08.24178#VV08.24177#76000#Vi?t#621.382#^214#Nguyn Quc Trung#X l tn h iu v lc s#Nguyn Quc Trung#T.1#Chng trnh c bn#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2008#^a283tr.^b27cm#236478#Nguyn Quc Trung#Trnh by cc kin thc c bn v tn hiu v h thng ri rc, biu din h thng v tn hiu ri rc trong mi n Z, min tn s lin tc v h thng ri rc trong min tn s ri rc#X l t n hiu#X l thng tin#H thng s#B lc s#Mai## 01015000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020061000470070085001080220004001930050013001970050014002100050 01900224005001600243005001700259006001300276008000500289009001800294010000500312 01100150031701500210033201300070035302101660036002000100052602000070053602000110 0543020000500554020001100559020001200570020001700582020001300599039000500612#VN0 8.08657#VN08.08658#29500#Vi?t#346.597#^214#S tay ph bin php lut dnh cho ng bo dn tc thiu s#B.s.: Phm Th Ho (ch.b.), Phm Kim Dung, Nguyn Phn g Tho... ; Phm Vn Yn dch#T.6#Phm Th Ho#Phm Kim Dung#Nguyn Phng Tho# Ung Ngc Thun#Phan Hng Nguyn#Phm Vn Yn#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a215t r.^b19cm#TTS ghi: B T php#236490#Gm nhng cu hi p php lut v bo v v pht trin rng nm 2004. Chnh sch t gip x hi i vi ngi ngho, i t ng chnh sch, ng bo dn tc thiu s#Php lut#Bo v#Pht trin#Rng#Chn h sch#Ngi ngho#Dn tc thiu s#Sch hi p#VAnh## 00886000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010018000580020025000760070018001010220004001192210 04800123008000500171009002300176010000500199011001500204013000700219005001800226 02102270024402000150047102000120048602000160049802000090051402000100052302000110 0533039000400544#VV08.24179#VV08.24181#VV08.24180#73000#Vi?t#621.382#^214#Nguy n Quc Trung#X l tn hiu v lc s#Nguyn Quc Trung#T.2#Chng trnh tng h p v thit k cc b lc s#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a260tr.^b27cm#2364 79#Nguyn Quc Trung#Trnh by chng trnh tng hp b lc s c p ng xung c hiu di hu hn v v hn (b lc s IIR) nh: cc c im ca b lc, tn s cc b lc, v tr im khng v cc phng php tng hp b lc, phng php c a s...#X l tn hiu#H thng s#X l thng tin#Thit k#B lc s#Gio trnh #Mai## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070050000620220005001120050008001170050014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188019001600228020001700244 020001100261020001300272039000600285006001200291013000700303#VV08.24548#14000#V i?t#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuy t Nhung dch#T.23#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a143t r.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hng#Tuyt Nhung#236647## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010012000430020028000550070012000830220004000952210018000990080 00500117009001100122010000500133011001400138013000700152005001200159021006200171 020002100233020000900254020001500263039000800278#VV08.24268#VV08.24269#11500#Vi ?t#590#^214#V Kim Dng#Nhng iu k diu quanh em#V Kim Dng#T.1#Th gii n g vt#^aH.#^aGio dc#2008#^a96tr.^b20cm#236528#V Kim Dng#Gii thiu cc cu h i p v th vui v th gii ng vt#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thi u nhi#Hng H## 00688000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010011000590020024000700070011000940220004001050080 00500109009001100114010000500125011001500130013000700145005001100152021014700163 020002000310020000800330020000900338020000900347020001000356039000800366#VV08.24 273#VV08.24275#VV08.24274#17000#Vi?t#370.9597#^214#Trnh Mnh#Gng hiu hc th i xa#Trnh Mnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2008#^a192tr.^b20cm#236529#Trnh Mnh#Khi qut s lc v cc k thi thi xa. Gii thiu cc tm gng ngi Vit Nam hi u hc thi Bc thuc, triu Trn H, thi triu L, triu Mc#Thi i phong ki n#Hc tp#Vit Nam#Hiu hc#Truyn k#Hng H## 00677000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010011000590020024000700070011000940220004001050080 00500109009001100114010000500125011001500130013000700145005001100152021013600163 020000800299020002000307020000900327020000900336020001000345039000800355#VV08.24 270#VV08.24272#VV08.24271#20000#Vi?t#370.9597#^214#Trnh Mnh#Gng hiu hc th i xa#Trnh Mnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2008#^a224tr.^b20cm#236530#Trnh Mnh#Gii thiu cc tm gng ngi Vit Nam hiu hc thi L Trung Hng, thi Cha Trnh - cha Nguyn v di triu Ty Sn - triu Nguyn#Hc tp#Thi i phong kin# Vit Nam#Hiu hc#Truyn k#Hng H## 00923000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020042000470030032000890070041001210220004001622210043001660050 01400209005001600223005000900239008000500248009001100253010000500264011001400269 02101420028302000180042502000050044302000470044802000130049503900080050801300070 0516020001400523020001500537020000900552#VV08.24294#VV08.24295#11500#Vi?t#944.0 92#^214#Nhng v hong ni ting trn th gii#The great emperors in the worl d#Trn Nam Tin, Nguyn ng Hi, Phi Tun#T.3#i Charlemagne = Charlemagne the great#Trn Nam Tin#Nguyn ng Hi#Phi Tun#^aH.#^aGio dc#2008#^a64tr.^b2 4cm#Cung cp kin thc lch s v i Charles, v vua i th hai thuc vng triu Carolingians ca nc Frank (tin thn nc Php ngy nay)#Lch s trung i#Php#Charles (Charlemagne), Hong , 768-814, Php#Truyn tranh#Hng H#236 540#Sch song ng#Truyn lch s#Hong ## 00828000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020042000490030032000910070041001230220004001642210031001680050 01400199005001600213005000900229008000500238009001100243010000500254011001400259 02100690027302000180034202000040036002000360036402000130040003900080041301300070 0421020001500428020001400443020000900457#VV08.24296#VV08.24297#11500#Vi?t#942.0 2092#^214#Nhng v hong ni ting trn th gii#The great emperors in the wo rld#Trn Nam Tin, Nguyn ng Hi, Phi Tun#T.4#Vua William I = King William I# Trn Nam Tin#Nguyn ng Hi#Phi Tun#^aH.#^aGio dc#2008#^a64tr.^b24cm#Cung c p kin thc lch s v William I, vua nc Anh thi k Norman#Lch s trung i #Anh#William I, Hong , 1027-1087, Anh#Truyn tranh#Hng H#236541#Truyn lch s#Sch song ng#Hong ## 00911000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020042000470030032000890070041001210220004001622210035001660050 01400201005001600215005000900231008000500240009001100245010000500256011001400261 02100810027502000180035602000170037402000500039102000130044103900080045401300070 0462020000700469020001100476020001500487020001400502020000900516#VV08.24298#VV08 .24299#11500#Vi?t#956.092#^214#Nhng v hong ni ting trn th gii#The gr eat emperors in the world#Trn Nam Tin, Nguyn ng Hi, Phi Tun#T.5#Vua Muham mad II = King Muhammad II#Trn Nam Tin#Nguyn ng Hi#Phi Tun#^aH.#^aGio dc #2008#^a64tr.^b24cm#Cung cp kin thc lch s v vua Muhammad II, ngi sng l p nn ch Ottoman#Lch s trung i#Bn o Ban Cng#Muhammad II, Hong , 1 432-1481, quc Ottoman#Truyn tranh#Hng H#236542#Tiu #Th Nh K#Truyn l ch s#Sch song ng#Hong ## 00611000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000070002903900060 00360200008000420200012000500200014000620140007000760190005000830820008000888080 00500096002003300101003002800134007004500162022000400207005001400211005001600225 005001300241008000500254009001100259010000500270011001500275013000700290#VV08.24 375#VV08.24376#Vt l#Lp 12#PDung#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#33500#Vi?t #530.076#^214#Luyn gii trc nghim vt l 12#Dao ng v sng in t...#Bi Q uang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.2#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#^aH.#^aGio dc#2008#^a247tr.^b24cm#236578## 00877000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020026000570070064000830220004001470050014001510050 01800165005001400183005001600197008000500213009001800218010000500236011001500241 013000700256021025700263020001700520020000900537020001100546039000600557#VV08.24 564#VV08.24566#VV08.24565#69000#Vi?t#909.82#^214#Lch s th gii hin i#B.s. : Thanh Bnh (ch.b.), Nguyn Cng Khanh, Ng Minh Oanh..#Q.1# Thanh Bnh#Ng uyn Cng Khanh#Ng Minh Oanh#ng Thanh Ton#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a415t r.^b24cm#236653#Cch mng thng Mi Nga v cng cuc xy dng CNXH Lin X (1 917-1941). CNXH tr thnh h thng th gii (t 1945 n gia thp k 70 ca th k XX). Cng cuc ci t, ci cch v i mi cc nc XHCN t na sau nhng nm 70 ca th k XX n 2005...#Lch s hin i#Th gii#Gio trnh#Hng## 00638000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000110 00370200012000480200014000600390006000740140007000800190005000870820004000928080 00500096002003600101007006000137022000400197005001300201005001200214005001700226 00500120024300500140025500800050026900900110027401000050028501100150029001300070 0305#VV08.24383#VV08.24384#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#P Dung#20300#Vi?t#807#^214#Em t nh gi kin thc ng vn 12#B.s.: Lu c Hnh (ch.b.), L Nh Bnh, Nguyn Mai Hng..#T.2#Lu c Hnh#L Nh Bnh#Nguyn Ma i Hng#L Vn Khi#Hong Th Mai#^aH.#^aGio dc#2008#^a160tr.^b24cm#236582## 00878000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020025000560070076000810220004001570050015001610050 02100176008000500197009001800202010000500220011001500225021024500240020001600485 020000900501039000600510013000700516001001500523005001500538020001100553#VV08.24 591#VV08.24592#VV08.24593#45000#Vi?t#909.8#^214#Lch s th gii cn i#Phan N gc Lin, o Tun Thnh, Nguyn Th Huyn Sm ; Phan Ngc Lin ch.b.#T.2#o Tu n Thnh#Nguyn Th Huyn Sm#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a391tr.^b24cm#Khi qu t v tnh hnh cc nc , Phi, M Latin thi cn i trc khi b t sn phn g Ty xm lc v h (t u th k XVIII n u th k XX). Quan h quc t cui th k XIX - u th k XX. Chin tranh th gii th nht (1914 - 1918)#L ch s cn i#Th gii#Hng#236662#Phan Ngc Lin#Phan Ngc Lin#Gio trnh## 00807000000000349000450002600110000002600110001102101090002202000080013102000110 01390200012001500200022001620200015001840390006001990140007002050190005002120820 00400217808000500221002002800226007006700254022000400321005001600325005001300341 00500200035400500190037400500140039300800050040700900110041201000050042301100150 0428013000700443020000700450#VV08.24389#VV08.24390#Trnh by nhng im cn lu v phng php thit k tng bi hc c th trong chng trnh ng vn lp 12# Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#PDung#24500 #Vi?t#807#^214#Thit k bi hc ng vn 12#B.s.: Phan Trng Lun (ch.b.), Bi Mi nh c, Nguyn Th Ngn Hoa..#T.2#Phan Trng Lun#Bi Minh c#Nguyn Th Ngn H oa#Phm Th Thu Hng#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2008#^a192tr.^b24cm#236585#L p 12## 00894000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010010000540020041000640070015001050220004001200080 00500124009001300129010000500142011001500147013000700162021035100169020000900520 020000900529020001100538020001100549020000700560020000700567039000600574#VV08.24 391#VV08.24393#VV08.24392#24500#Vi?t#158#^214#Hong Kim#135 k xo lm vic ca ngi thng minh#Hong Kim b.s.#T.1#^aH.#^aThanh nin#2008#^a151tr.^b21cm#23658 6#Gm nhng li khuyn, k xo lm vic gip cho mi ngi ng ph c vi nhn g vic kh lm nht gp phi trong cuc i, cho nhng vic quan trng nht u c th lm c. ng thi gii thiu gng nhng ngi thnh cng, gip c ho c gi c th tm hiu trong nhng giy pht quan trng h lm g hon thnh cng vic mt cch uy mn#B quyt#Lao ng#Thnh cng#Thng minh#K xo# ng x#PDung## 00850000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020038000580070073000960220004001692210026001730050 01200199005001600211005002000227005001600247008000500263009001800268010000500286 01100150029101300070030602101400031302000180045302000150047102000090048602000110 0495039000600506#VV08.24606#VV08.24607#VV08.24608#39500#Vi?t#959.701#^214#Tm h iu lch s Vit Nam qua hi p#o T Uyn, Phan Ngc Huyn, Nguyn Th Thu Th u... ; o T Uyn ch.b.#T.1#T ngun gc n th k X#o T Uyn#Phan Ngc Hu yn#Nguyn Th Thu Thu#Nguyn Thu Hin#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a264tr.^b24 cm#236667#Khi qut lch s Vit Nam t ngun gc n th k X. Bui u lch s nc ta. Thi i dng nc Vit Nam. Bc thuc v chng Bc thuc#Lch s tr ung i#Lch s c i#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020038000580070076000960220004001722210036001760050 01500212005002000227005001300247005001300260008000500273009001800278010000500296 01100150030101300070031602101820032302000160050502000090052102000110053003900060 0541#VV08.24609#VV08.24611#VV08.24610#34500#Vi?t#959.702#^214#Tm hiu lch s Vit Nam qua hi p#Nguyn Th Ci, Nguyn Th Th Bnh, Bi c Dng... ; Nguy n Th Ci ch.b.#T.2#T u th k X n gia th k XIX#Nguyn Th Ci#Nguyn T h Th Bnh#Bi c Dng#Hong Hi H#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a229tr.^b24cm #236668#Khi qut lch s Vit Nam t u th k X n gia th k XIX. Bui u c lp thi Ng - inh - Tin L. Nc i Vit thi L, Trn - H, L s. i Vit cc th k XVI - XVII#Lch s cn i#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 00698000000000265000450001400080000001900050000808200080001380800050002100100170 00260020019000430030097000620070017001590220004001760080005001800090023001850100 00500208011001500213013000700228005001700235021014000252020001500392020000900407 020001100416039000500427#188000#Vi?t#621.402#^214#Nguyn Quang Hc#Nhit ng l c hc#Dng cho o to k s, c nhn, cao hc, nghin cu sinh cc trng i hc, cao ng, k thut#Nguyn Quang Hc#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a 578tr.^b27cm#236744#Nguyn Quang Hc#Khi nim nhit ng lc hc. Tnh cht ca vt cht. S bo ton khi lng, nng lng. Phn tch cc nh lut ca nhit ng lc hc...#Nhit ng hc#K thut#Gio trnh#Thu## 00806000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200080 00358080005000430010017000480020019000650030096000840070017001800220004001970080 00500201009002300206010000500229011001500234013000700249005001700256021018300273 020001900456020000900475020000800484020000700492039000500499#VV08.24740#VV08.247 41#126000#Vi?t#621.402#^214#Nguyn Quang Hc#Nhit ng lc hc#Dng cho o t o k s, c nhn, cao hc, nghin cu sinh cc trng i hc, cao ng K thut #Nguyn Quang Hc#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2008#^a384tr.^b27cm#236745#Ngu yn Quang Hc#Gii thiu nhng kin thc l thuyt km theo cc v d minh ho v nhit ng lc hc trong k thut nh: cc chu trnh hi, h thc nhit ng, tnh cht nhit ng ca kh thc...#Nhit ng lc hc#K thut#ng c#Vt l# Thu## 00834000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020030000600070015000900220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130013000700145005001500152021031800167020000500485 020000900490020002200499020001500521039000800536#VV08.24339#VV08.24340#26000#Vi ?t#372.7#^214#Phm nh Thc#Phng php dy ton tiu hc#Phm nh Thc#T.1#^a H.#^aGio dc#2008#^a196tr.^b24cm#236557#Phm nh Thc#Trnh by: mc tiu v n hng nguyn tc c bn ca vic ging dy, chng trnh v sch gio khoa cng c c phng php suy lun thng dng trong mn ton hc tiu hc, cc phng php dy hc truyn thng v vn i mi phng php dy ton, vn kim tra, nh gi kt qu hc ton v thit k bi dy, ln lp#Ton#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hng H## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020031000480030038000790070052001170220004001690050015001730050 01700188005001800205008000500223009001100228010000500239011001500244013000700259 020001100266020002000277020002000297020001400317039000800331#VV08.24347#VV08.243 48#30000#Vi?t#547.0076#^214#Cu hi trc nghim ho hu c#Dng cho hc sinh tr ung hc ph thng#Phan Trng Qu, Nguyn Hong Ht, Trn Th Hng Anh#T.1#Phan T rng Qu#Nguyn Hong Ht#Trn Th Hng Anh#^aH.#^aGio dc#2008#^a196tr.^b24cm# 236561#Ho hu c#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Hng H# # 00546000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020029000350030074000640070020001380220004001580050020001620080005001820090 01800187010000500205011001400210013000700224020001000231020000900241020000900250 020001500259039000600274#VV08.24628#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p t ing Anh#Bin son theo b sch Let's go. Rn, luyn ch p. n t mi v mu c u#Phm Th Thu Phng#Q.1#Phm Th Thu Phng#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a28t r.^b24cm#236676#Ting Anh#Tiu hc#Tp vit#Sch gio khoa#Hng## 00546000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020029000350030074000640070020001380220004001580050020001620080005001820090 01800187010000500205011001400210013000700224020001000231020000900241020000900250 020001500259039000600274#VV08.24629#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p t ing Anh#Bin son theo b sch Let's go. Rn, luyn ch p. n t mi v mu c u#Phm Th Thu Phng#Q.2#Phm Th Thu Phng#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a28t r.^b24cm#236677#Ting Anh#Tiu hc#Tp vit#Sch gio khoa#Hng## 00546000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200080002280800050 00300020029000350030074000640070020001380220004001580050020001620080005001820090 01800187010000500205011001400210013000700224020001000231020000900241020000900250 020001500259039000600274#VV08.24630#5000#Vi?t#372.652#^214#Luyn vit ch p t ing Anh#Bin son theo b sch Let's go. Rn, luyn ch p. n t mi v mu c u#Phm Th Thu Phng#Q.3#Phm Th Thu Phng#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a28t r.^b24cm#236678#Ting Anh#Tiu hc#Tp vit#Sch gio khoa#Hng## 00531000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020040000340070045000740220004001190050014001230050016001370080005001530090 01800158010000500176011001400181020000500195020000600200020000800206020001200214 020001400226039000600240013000700246#VV08.24631#10500#Vi?t#372.7#^214#V bi t p thc hnh trc nghim ton 2#B.s.: Nguyn Cu An (ch.b.), Nguyn Th Hng#T.2# Nguyn Cu An#Nguyn Th Hng#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hng#236679## 00923000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010017000570020025000740070048000990220004001472210 04900151006001500200006000700215008001800222009001100240010000500251011001500256 01300070027100500170027802102600029502000090055502000110056402000170057503900050 0592#VV08.24767#VV08.24768#VV08.24769#90000#Vi?t#523.01#^214#Trnh Xun Thun#N hng con ng nh sng#Trnh Xun Thun ; Dch: Phm Vn Thiu, Ng V#T.2#Vt l v siu hnh hc ca nh sng v bng ti#Phm Vn Thiu#Ng V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a301tr.^b24cm#236755#Trnh Xun Thun#Nghin cu, tm hiu v nhng hin tng vt l v siu hnh hc ca nh sng; v bn cht ca nh s ng v nhng hin tng b n ca nh sng trong v tr. Khm ph cc dng ca nh sng, vn tc nh sng v cc hin tng, nh lut v nh sng trong v tr# nh sng#V tr hc#Vt l thin vn#Thu## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020030000340070046000640220004001100050014001140050017001280080005001450090 01800150010000500168011001400173020000500187020000600192020000800198020001500206 039000600221013000700227020001200234#VV08.24632#10500#Vi?t#372.7#^214#V bi t p trc nghim ton 4#B.s.: Nguyn Cu An (ch.b.), L Th Thu Hng#T.2#Nguyn C u An#L Th Thu Hng#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a94tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi t p#Sch gio khoa#Hng#236680#Trc nghim## 00513000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030032000530070027000850220004001120050013001160050013001290080 00500142009001800147010000500165011001400170020000500184020000600189020001500195 020001200210039000600222013000700228#VV08.24633#12000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghi m ton 1#n tp - kim tra - t nh gi#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch gi o khoa#Trc nghim#Hng#236681## 00513000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030032000530070027000850220004001120050013001160050013001290080 00500142009001800147010000500165011001400170020000500184020000600189020001200195 020001500207039000600222013000700228#VV08.24634#12000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghi m ton 2#n tp - kim tra - t nh gi#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Trc ngh im#Sch gio khoa#Hng#236682## 00512000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030032000530070027000850220004001120050013001160050013001290080 00500142009001800147010000500165011001400170020000500184020000600189020001200195 020001400207039000600221013000700227#VV08.24635#12000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghi m ton 3#n tp - kim tra - t nh gi#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Trc ngh im#Sch c thm#Hng#236683## 00387000000000229000450002600110000002000140001103900050002502000070003002000070 00370140006000440190005000500820007000558080005000620020020000670220004000870080 00500091009001400096010000500110011001700115013000700132020001800139#VV08.24770# Sch mu gio#Thu#T mu#Tr em#9000#Vi?t#372.21#^214#Em tp v v t mu#Q.1# ^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a24tr.^b21x27cm#236756#Gio dc mu gio## 00398000000000241000450002600110000002000140001103900080002502000070003302000070 00400140006000470190005000530820007000588080005000650020020000700220005000902210 00400095008000500099009001400104010000500118011001700123013000700140020000900147 #VV08.24771#Sch mu gio#Vn Anh#Tp t#Tp v#9000#Vi?t#372.21#^214#Em tp v v t mu#Q.11#Hoa#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a24tr.^b21x27cm#236757#Mu gio## 00408000000000241000450002600110000002000140001103900080002502000070003302000070 00400140006000470190005000530820007000588080005000650020020000700220005000902210 01400095008000500109009001400114010000500128011001700133013000700150020000900157 #VV08.24772#Sch mu gio#Vn Anh#Tp t#Tp v#9000#Vi?t#372.21#^214#Em tp v v t mu#Q.12#Em tp nu n#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a24tr.^b21x27cm#236758#M u gio## 00412000000000241000450002600110000003900080001102000070001902000140002602000070 00400140006000470190005000530820007000588080005000650020020000700220005000902210 01800095008000500113009001400118010000500132011001700137013000700154020000900161 #VV08.24773#Vn Anh#Tp t#Sch mu gio#Tp v#9000#Vi?t#372.21#^214#Em tp v v t mu#Q.16#Thi trang ca b#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a24tr.^b21x27cm#23675 9#Mu gio## 00513000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030032000530070027000850220004001120050013001160050013001290080 00500142009001800147010000500165011001400170020000500184020000600189020001200195 020001500207039000600222013000700228#VV08.24636#12000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghi m ton 4#n tp - kim tra - t nh gi#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a84tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Trc ngh im#Sch gio khoa#Hng#236684## 00534000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070040000560220004000960050012001000050014001120050012001260040 01300138008000500151009001800156010000500174011001400179020000700193020000600200 020001000206020001500216039000600231013000700237#VV08.24637#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V thc hnh a l 4#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng#T.2#Trn T Nga #Phan Duy Linh#Trng Thng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a40tr.^b24c m#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng#236685## 00558000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070057000580220004001150050012001190050015001310050014001460040 01300160008000500173009001800178010000500196011001400201020000900215020000600224 020001000230020001500240039000600255013000700261#VV08.24638#6000#Vi?t#372.35#^2 14#V thc hnh khoa hc 4#B.s.: Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Th un#T.2#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Thun#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a44tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng#236686## 00566000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070058000650220004001230050015001270050016001420050011001580040 01300169008000500182009001800187010000500205011001400210020000800224020000600232 020001000238020001500248039000600263013000700269#VV08.24639#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V bi tp thc hnh lch s 4#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#T.2#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#In ln th 4#^aH.#^a i hc S phm#2008#^a40tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng#23 6687## 00536000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020022000340070041000560220004000970050013001010050014001140050012001280040 01300140008000500153009001800158010000500176011001400181020000700195020000600202 020001000208020001500218039000600233013000700239#VV08.24640#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V thc hnh a l 5#Trn Bo c, Phan Duy Linh, Trng Thng#T.2#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a32tr.^b2 4cm#a l#Lp 5#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng#236688## 00480000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200090002380800050 00320020010000370030013000470070024000600220004000842210009000880080005000970090 01400102010000500116011001400121005002400135013000700159020001800166020000900184 020001300193039000800206#VV08.24775#12000#Vi?t#895.9223#^214#Lu v Bun#Truyn t ranh#Nhm ho s Cy C Xanh#T.8#Thch #^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a24tr.^b20cm# Nhm ho s Cy C Xanh#236761#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn Anh## 00566000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020031000340070058000650220004001230050015001270050016001420050011001580040 01300169008000500182009001800187010000500205011001400210020000800224020000600232 020001000238020001500248039000600263013000700269#VV08.24641#6000#Vi?t#372.89#^2 14#V bi tp thc hnh lch s 5#B.s.: Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#T.2#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#In ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2008#^a36tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng#23 6689## 00433000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020014000340030028000480220004000760080005000800090014000850100005000990110 01400104013000700118020000700125020000600132020001100138020000800149020001400157 039000800171#VV08.24776#5500#Vi?t#372.63#^214#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a44tr.^b24cm#236762#Tp t#Lp 1#Ting Vi t#Ch ci#Sch c thm#Vn Anh## 00557000000000289000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340070057000580220004001150050012001190050015001310050014001460040 01300160008000500173009001800178010000500196011001300201020000900214020000600223 020001000229020001500239039000600254013000700260#VV08.24642#6000#Vi?t#372.35#^2 14#V thc hnh khoa hc 5#B.s.: Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Th un#T.2#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Thun#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a44r.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch gio khoa#Hng#236690## 00595000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200120 00388080005000500020019000550030004000740070047000780220004001250050016001290050 01400145005001300159005001200172005001600184008000500200009001400205010000500219 011001500224013000700239020001700246020000900263020000400272039000500276#VV08.24 857#VV08.24858#VV08.24859#Vi?t#895.9221008#^214#Vng trng Ba nh#Th#Trn Nht Quang, Hong Anh Vn, L Vn Thng..#T.3#Trn Nht Quang#Hong Anh Vn#L Vn T hng#ng Phng#Nghim Ph Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a222tr.^b21cm#236799#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TVn## 00561000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350070066000610220004001270050015001310050019001460050016001650080 00500181009001400186010000500200011001500205013000700220020000500227020000600232 020000800238020000700246020001400253039000400267#VV08.24889#24000#Vi?t#510.76#^ 214#B tr v nng cao ton 6#B.s.: Trn Din Hin (ch.b.), Nguyn Trng Phong, Phm Th T Nga#T.2#Trn Din Hin#Nguyn Trng Phong#Phm Th T Nga#^aH.#^aNxb . H Ni#2008#^a148tr.^b24cm#236809#Ton#Lp 6#Bi tp#n tp#Sch c thm#Mai# # 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020026000430030042000690070010001110220004001210050010001250040 01300135008000500148009001800153010000500171011001500176013000700191020000800198 020000600206020001400212039000600226#VV08.24647#VV08.24648#18000#Vi?t#807#^214# Gip em hc tt ng vn 7#Dnh cho ph huynh v hc sinh khi lp 7#Hong Vn#T. 1#Hong Vn#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a111tr.^b24cm#236695#Ng v n#Lp 7#Sch c thm#Hng## 00433000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020012000340030028000460220004000740080005000780090014000830100005000970110 01400102020000900116020000800125020001100133020001400144039000800158013000700166 020000600173#VV08.24784#4000#Vi?t#372.63#^214#V tp vit#Luyn vit theo mu c h mi#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a24tr.^b24cm#Tp vit#Ch ci#Ting Vit#Sc h c thm#Vn Anh#236770#Lp 1## 00923000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020038000470070064000850220004001492210033001530050015001860050 01500201005000600216005001100222005000500233008000500238009001800243010000500261 01100150026600500200028100500050030100500110030600500050031701300070032202101770 0329020001700506020000900523020001100532039000600543#VV08.24612#VV08.24613#33500 #Vi?t#959.704#^214#Tm hiu lch s Vit Nam qua hi p#B.s.: Nguyn nh L, Bi Th Thu H (ng ch.b.), V Th Ho..#T.4#Lch s Vit Nam t 1945 n nay#N guyn nh L#Bi Th Thu H#ch.b.#V Th Ho#b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2008#^ a219tr.^b24cm#Nguyn Thnh Phng#b.s.#L Vn t#b.s.#236669#Khi qut lch s Vit Nam t 1945 n nay, nhng s kin c bn cn ghi nh. Lch s Vit Nam t 1945 - 1954. Lch s Vit Nam t 1954 - 1975. Lch s Vit Nam t 1975 n nay#L ch s hin i#Vit Nam#Gio trnh#Hng## 00602000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020026000350070063000610220004001240050015001280050014001430050016001570050 01400173005001100187008000500198009001400203010000500217011001500222013000700237 020000500244020000600249020000800255020000700263020001400270039000400284#VV08.24 890#29000#Vi?t#510.76#^214#B tr v nng cao ton 7#B.s.: Trn Din Hin (ch.b .), Cao Hoi Nhn, Nguyn Ngc Mai..#T.1#Trn Din Hin#Cao Hoi Nhn#Nguyn Ng c Mai#ng Vn Qun#Lu Nguyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a180tr.^b24cm#236810#To n#Lp 7#Bi tp#n tp#Sch c thm#Mai## 00812000000000301000450002600110000001900050001108200110001680800050002700200190 00320070034000510220004000850050009000890050009000980050012001070050008001190050 01000127008001200137009007100149010000500220011001500225013000700240021019700247 020002000444020003000464020000900494020000300503039000400506#VN08.08673#Vi?t#895 .922803#^214#Nhng bng hoa p#Tho Anh, Minh Bc, Bi Th Cn..#T.5#Tho Anh#M inh Bc#Bi Th Cn#Ng t#Quang i#^aBc Giang#^aHi Vn hc ngh thut - Hi ng Thi ua khen thng tnh Bc Giang#2008#^a200tr.^b19cm#236816#Gii thiu c hn dung nhng tp th v c nhn tiu biu thuc cc ngnh ngh khc nhau nh: Gio dc, y t, hot ng sn xut, kinh doanh, nghin cu khoa hc... khp m i min t nc Vit Nam#in hnh tin tin#Phong tro ngi tt vic tt#Vit Nam#K#Mai## 00626000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020007000620070017000690220004000862210023000900080 00500113009001100118010000500129011001500134013000700149005001700156021012800173 020000700301020000700308020001500315039000600330#VV08.24680#VV08.24681#49500#Vi ?t#794.1#^214#Lng Trng Minh#C vua#Lng Trng Minh#T.1#Nhng bi hc u ti n#^aH.#^aKim ng#2008#^a136tr.^b25cm#236710#Lng Trng Minh#Cung cp kin thc c vua ban u cho ngi chi c c trnh t cha bit chi, n trnh t ng ng kin tng quc gia#C vua#Th c#Sch thiu nhi#Hng## 00910000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820008000568080005000640020032000690070051001010220004001522210 04100156005001500197005001500212008000500227009002000232010000500252011001500257 02102450027202000100051702000060052702000090053303900050054201300070054702000100 0554020000800564#VV08.24829#VV08.24830#VV08.24832#VV08.24831#38000#Vi?t#920.009 #^214#B n v cc danh nhn th gii#B.s., s.t.: Dng Minh Ho (ch.b.), Nguyn Bo Thi#T.3#Nhng ci cht v ni yn ngh cui cng#Dng Minh Ho#Nguyn Bo Thi#^aH.#^aQun i nhn dn#2008#^a270tr.^b21cm#Trnh by tiu s cuc i, s nghip, tnh cch, hn nhn, tnh yu, ni tm v nhng iu k b trong cuc i v ci cht ca cc doanh nhn th gii: Sorates, Tn Thu Hong, Seda, Dng Qu Phi, Thnh Ct T Hn, Mda, Naplong, Puskin...#Danh nhn#B n#Th gii#T Vn#236790#S nghip#Tiu s## 00797000000000349000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00430820006000488080005000540020023000590030033000820290021001150070041001360220 00500177221010300182005001800285005001200303005000900315008000500324009001100329 01000050034001100140034500400180035902000180037702000130039502000150040802000090 0423039000800432013000700440#VV08.24292#VV08.24293#Sch song ng#10000#Vi?t#959 .7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal cou ntry#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Nh Oanh#T.25#N tng Triu Th Trinh = Wo man general Triu Th Trinh, Ph.3: Cn mi danh thm = Eternal reputation#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Nh Oanh#^aH.#^aGio dc#2008#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s#Vit Nam#Hng H#236539## 00845000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560020026000610030037000870070050001240220004001740050 01900178005001400197005001300211005001400224005001400238008000500252009002000257 01000050027701100150028201200260029701300070032302101050033002000170043502000070 0452020000900459020001000468039000500478#VV08.24839#VV08.24840#VV08.24841#28000 #Vi?t#895.922803#^214#Chng ti l B i C H#Tp k nim su sc trong i b i#Nguyn nh Phng, inh Nh Ninh, Trn B im..#T.7#Nguyn nh Phng#i nh Nh Ninh#Trn B im#Trc Linh Lan#L Ngc Lng#^aH.#^aQun i nhn dn#20 08#^a194tr.^b21cm#T sch phng H Ch Minh#236793#Bao gm nhng cu chuyn v k nim ca nhng chin s trong qun i tham gia cuc khng chin chng M#Vn hc hin i#B i#Vit Nam#Truyn k#TVn## 00663000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010021000540020009000750030033000840290009001170070 04100126022000400167006001400171008001800185009001100203010000500214011001500219 01300070023401900080024101200180024900500210026702000180028802000030030602000120 0309039000400321#VN08.08680#VN08.08681#VN08.08682#70000#Vi?t#813#^214#Paolini, Christopher#Ho kim#Phn tip theo ca Eldest i ca#Brisingr#Christopher Paoli ni ; ng Phi Bng dch#T.1#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a54 4tr.^b19cm#236819#Dch M#Inheritance cycle#Paolini, Christopher#Vn hc thiu n hi#M#Tiu thuyt#Mai## 00813000000000349000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00430820006000488080005000540020023000590030033000820290021001150070041001360220 00500177221011900182005001800301005001200319005000900331008000500340009001100345 01000050035601100140036100400180037502000180039302000130041102000150042402000090 0439039000800448013000700456#VV08.24290#VV08.24291#Sch song ng#10000#Vi?t#959 .7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal cou ntry#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Nh Oanh#T.24#N tng Triu Th Trinh = Wo man general, Ph.2 : Triu Th Trinh Vung gm ra trn = Brandishing her sword in to battle#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Nh Oanh#^aH.#^aGio dc#2008#^a36tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 1#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s#Vit Nam#Hn g H#236538## 00809000000000349000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00430820006000488080005000540020023000590030033000820290021001150070041001360220 00500177221011500182005001800297005001200315005000900327008000500336009001100341 01000050035201100140035700400180037102000180038902000130040702000150042002000090 0435039000800444013000700452#VV08.24288#VV08.24289#Sch song ng#10000#Vi?t#959 .7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal cou ntry#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Nh Oanh#T.23#N tng Triu Th Trinh = Wo man general Triu Th Trinh, Ph.1 : Qu hng v gia nh = The fatherland and f amily#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Nh Oanh#^aH.#^aGio dc#2008#^a36tr.^b24cm# Ti bn ln th 1#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s#Vit Nam#Hng H #236537## 00764000000000349000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00430820006000488080005000540020023000590030033000820290021001150070044001360220 01100180221005800191005001800249005001200267005001200279008000500291009001100296 01000050030701100140031200400180032602000180034402000130036202000150037502000090 0390039000800399013000700407#VV08.24284#VV08.24285#Sch song ng#10000#Vi?t#959 .7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal cou ntry#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Nguyn Minh#T.21, Ph.3#N tng ca Hai B Trng = Hai Ba Trung's woman generals#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Nguyn Minh# ^aH.#^aGio dc#2008#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Lch s trung i#Truyn tr anh#Truyn lch s#Vit Nam#Hng H#236535## 00764000000000349000450002600110000002600110001102000130002201400070003501900050 00420820006000478080005000530020023000580030033000810290021001140070044001350220 01100179221005800190005001800248005001200266005001200278008000500290009001100295 01000050030601100140031100400180032502000180034302000140036102000150037502000090 0390039000800399013000700407#VV08.24282#VV08.24283#Truyn tranh#10000#Vi?t#959. 7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal coun try#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Nguyn Minh#T.20, Ph.2#N tng ca Hai B T rng = Hai Ba Trung's woman generals#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Nguyn Minh#^ aH.#^aGio dc#2008#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Lch s trung i#Sch song ng#Truyn lch s#Vit Nam#Hng H#236534## 00757000000000349000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00430820006000488080005000540020023000590030033000820290021001150070044001360220 00500180221006000185005001800245005001200263005000900275008000500284009001100289 01000050030001100140030500400180031902000180033702000130035502000150036802000090 0383039000800392013000700400#VV08.24286#VV08.24287#Sch song ng#10000#Vi?t#959 .7#^214#Mun thu nc non ny#Truyn tranh song ng Vit - Anh#This eternal cou ntry#Nguyn Khc Thun, Trng Qun, Nguyn Minh#T.22#Cuc chuyn dch ca cn b o la = The shift of a firestorm#Nguyn Khc Thun#Trng Qun#Nh Oanh#^aH.#^a Gio dc#2008#^a36tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Lch s trung i#Truyn tranh#Tru yn lch s#Vit Nam#Hng H#236536## 00607000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010012000540020014000660030027000800070028001070220 00400135221001700139006001000156008001800166009001100184010000500195011001500200 01300070021501900090022200500120023102000180024302000040026102000120026503900040 0277#VN08.08677#VN08.08679#VN08.08678#90000#Vi?t#823#^214#Sage, Angie#Septimus heap#Truyn khoa hc vin tng#Angie Sage ; Hng Lan dch#T.3#Y thut = Physik #Hng Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a542tr.^b19cm#236818#Dch Anh#Sage , Angie#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Mai## 01186000000000409000450002600110000002600110001102600110002202102950003302000170 03280200010003450200018003550200011003730200010003840200013003940390006004070140 00700413019000500420082000800425808000500433002006100438007008500499022000400584 00500130058800500160060100500160061700500150063300800050064800900180065301000050 06710110015006760150021006910190013007120130007007250050017007320060013007490200 01400762#VN09.00159#VN09.00160#VN09.00161#Sch ph bin kin thc cho dn tc th iu s v lut bo v mi trng. Lut bnh ng gii nm 2006. Ngh nh s 09/ 2006/N-CP ca Chnh ph v phng chy, cha chy; x pht hnh chnh trong qun l bo v bin gii quc gia. Chnh sch php lut lin quan ti vng ng bo dn tc thiu s#Dn tc thiu s#Php lut#Bo v mi trng#Phng chy#Bin gi i#Sch hi p#Thanh#27500#Vi?t#346.597#^214#S tay ph bin php lut dnh ch o ng bo dn tc thiu s#B.s.: Phm Th Ho, Nguyn Tt Vin (ch.b.), Phan H ng Nguyn... ; Phm Vn Yn dch#T.5#Phm Th Ho#Nguyn Tt Vin#Nguyn Th Th o#Nguyn Th Qu#^aH.#^aVn ho dn tc#2008#^a199tr.^b19cm#TTS ghi: B T php #Ting Kh me#237179#Phan Hng Nguyn#Phm Vn Yn#Sch song ng## 00551000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221001700159005001300176006001500189008000500204009001100209 010000500220011001500225019001400240013000700254#VN08.08887#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#KVn#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.10#"Con si Busen"#Motoki Monma#So ng Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2008#^a193tr.^b17cm#Dch Nht Bn#236962## 00567000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020020000790030013000990070 03100112022000500143005001500148006000900163008001800172009001100190010000500201 011001500206012003500221019001400256013000700270#VN08.08889#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#KVn#13000#Vi?t#895.6#^214#Gia mun trng my#Truyn tranh #Natsumi Itsuki ; Duy Ngc dch#T.11#Natsumi Itsuki#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#2 36963## 00532000000000277000450002600110000001200400001102000180005102000090006902000130 00780390005000910140007000960190005001030820006001088080005001140020010001190070 02900129022000400158005001400162006000800176008001800184009001100202010000500213 011001500218019001400233013000700247#VN08.08890#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#14000#Vi?t#895.6#^214#Hana Kimi#Nakajo Hisaya ; Hi Yn dch#T.2#Nakajo Hisaya#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a198tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236964## 00562000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070032000600220005000920050016000970060009001130080 01800122009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185020000900203 020001300212039000500225012003500230013000700265#VN08.08891#Vi?t#895.6#^214#1150 0#Ushio & Tora#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Duy Ngc dch#T.20#Fujita Kazuhir o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#236965 ## 00574000000000289000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039000500272013000700277#VN08.08892#895.6#^214#14000#Vi ?t#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.5#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #KVn#236966## 00539000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340290007000500070041000570220004000980050015001020060009001170060 00800126008001800134009001100152010000500163011001500168013000700183019001400190 020001800204020000900222020001300231039000500244#VN08.08893#25000#Vi?t#895.6#^2 14#Mi m gia nh#Family#Taeko Watanabe ; Dch: Minh Hu, Hi Yn#T.1#Taeko Wat anabe#Minh Hu#Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a336tr.^b19cm#236967#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010009000490020035000580070009000930220004001020080018001060090 02700124010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197039000600209 013000700215005000900222004001300231#VN09.00058#VN09.00059#32000#Vi?t#895.92234 #^214#Mc Xun#Chuyn i thng: Bi hc qu gi#Mc Xun#T.4#^aTp. H Ch Minh #^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a240tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng#237096#Mc Xun#In ln th 1## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010009000490020035000580070009000930220004001020080018001060090 02700124010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197039000600209 013000700215005000900222004001300231#VN09.00056#VN09.00057#32000#Vi?t#895.92234 #^214#Mc Xun#Chuyn i thng: Bi hc qu gi#Mc Xun#T.3#^aTp. H Ch Minh #^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2008#^a239tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng#237095#Mc Xun#In ln th 1## 00829000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020038000730070031001110220004001420050 01700146005000700163008000500170009001400175010000500189011001500194013000700209 00500170021602102270023302000100046002000100047002000090048002000080048903900060 0497#VV08.24944#VV08.24945#VV08.24946#43500#Vi?t#646.7#^214#Nguyn Nh Phong#Nh ng thi quen xu khin bn lo lng#B.s.: Nguyn Nh Phong, H Sn#T.1#Nguyn Nh Phong#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a270tr.^b21cm#237001#Nguyn Nh Phong#Ph n tch nhng thi quen xu t n ung nh hng ti sc kho v nhng thi quen sinh hot thng gp trong gia nh, ng thi a ra nhng cch thc sa ch a nhng thi quen xu, nui dng nhng thi quen sinh hot tt#Thi quen#Sinh hot#Sc kho#n ung#PDung## 00919000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010017000560020038000730070031001110220004001420050 01700146005000700163008000500170009001400175010000500189011001500194013000700209 00500170021602102970023302000100053002000100054002000080055002000080055802000090 0566039000600575#VV08.24947#VV08.24948#VV08.24949#33000#Vi?t#646.7#^214#Nguyn Nh Phong#Nhng thi quen xu khin bn lo lng#B.s.: Nguyn Nh Phong, H Sn#T .2#Nguyn Nh Phong#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a270tr.^b21cm#237002#Nguyn Nh Phong#Phn tch nhng thi quen xu nh hng khng tt n sc kho ca bn c th trong lnh vc n ung, lm p, gic ng v nhng thi quen thng gp trong gia nh, ng thi a ra cch thc sa cha nhng thi quen xu nh m gip bn t i chiu, nui dng nhng thi quen sinh hot tt#Thi quen#Sin h hot#n ung#Lm p#Sc kho#PDung## 00458000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070029000470220004000760050018000800050010000980080005001080090 01400113010000500127011001400132020000500146020000600151020001400157039000600171 013000700177020000800184#VV08.24953#6000#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 1#Nguyn N gc Doanh, Kiu Tun#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a7 5tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#PDung#237004#Bi tp## 00458000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070029000470220004000760050018000800050010000980080005001080090 01400113010000500127011001400132020000500146020000600151020001400157039000600171 013000700177020000800184#VV08.24954#7500#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 2#Nguyn N gc Doanh, Kiu Tun#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a9 9tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#PDung#237005#Bi tp## 00473000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070036000470220004000830050018000870050017001050080005001220090 01400127010000500141011001500146020000500161020000600166020001400172039000600186 013000700192020000800199#VV08.24955#9000#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 3#Nguyn N gc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a114tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#PDung#237006#Bi tp## 00473000000000265000450002600110000000800050001100900140001601000050003001100150 00350140006000500190005000560820006000618080005000670020014000720070036000860220 00400122005001800126005001700144020000500161020000600166020001400172039000600186 013000700192020000800199#VV08.24956#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a123tr.^b24cm#9500 #Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 4#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#Nguyn Ng c Doanh#Nguyn Danh Ninh#Ton#Lp 4#Sch c thm#PDung#237007#Bi tp## 00455000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020014000330070027000470220004000740050010000780050016000880080005001040090 01400109010000500123011001500128020000500143020000600148020001400154039000600168 013000700174020000800181#VV08.24957#9500#Vi?t#372.7#^214#Em hc ton 5#Kiu Tu n, Nguyn Ngc Hi#T.2#Kiu Tun#Nguyn Ngc Hi#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a127tr .^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#PDung#237008#Bi tp## 00479000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330070032000560220004000880050016000920050015001080080005001230090 01400128010000500142011001400147020001100161020000600172020001400178039000600192 013000700198020000800205#VV08.24958#6500#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 1 #Hong Vn Thung, Nguyn c Hu#T.2#Hong Vn Thung#Nguyn c Hu#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a83tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#PDung#237009#Bi tp## 00477000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330070030000560220004000860050016000900050013001060080005001190090 01400124010000500138011001500143020001100158020000600169020001500175039000600190 013000700196020000800203#VV08.24959#9500#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 2 #Hong Vn Thung, Xun Tho#T.2#Hong Vn Thung# Xun Tho#^aH.#^aNxb. H N i#2008#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#PDung#237010#Bi tp## 00478000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020023000340070030000570220004000870050016000910050013001070080005001200090 01400125010000500139011001500144020001100159020000600170020001500176039000600191 013000700197020000800204#VV08.24960#10000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.2#Hong Vn Thung# Xun Tho#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#PDung#237011#Bi tp## 00481000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330070032000560220004000880050016000920050015001080080005001230090 01400128010000500142011001500147020001100162020000600173020001500179039000600194 013000700200020000800207#VV08.24961#9500#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4 #Hong Vn Thung, Phan Hng Xun#T.2#Hong Vn Thung#Phan Hng Xun#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch gio khoa#PDung#237012#Bi tp# # 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020023000330070047000560220004001030050016001070050013001230050016001360080 00500152009001400157010000500171011001500176013000700191020001100198020000600209 020000800215020001500223039000600238#VV08.24962#9000#Vi?t#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Hong Vn Thung, Xun Tho, Nguyn Tr Dng#T.2#Hong Vn Thung# Xun Tho#Nguyn Tr Dng#^aH.#^aNxb. H Ni#2008#^a111tr.^b24cm#237013#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch gio khoa#PDung## 00744000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020038000580070059000960220004001552210017001590050 01500176005001200191005000500203005001400208005000500222008000500227009001800232 01000050025001100150025500500240027000500050029401300070029902100550030602000170 0361020000900378039000700387#VV09.00263#VV09.00265#VV09.00264#27500#Vi?t#959.70 3#^214#Tm hiu lch s Vit Nam qua hi p#B.s.: Nguyn Ngc C (ch.b.), o T hu Vn, Trn Xun Tr..#T.3#T 1858 n 1945#Nguyn Ngc C#o Thu Vn#b.s.#Tr n Xun Tr#b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a181tr.^b24cm#Nguyn Th Phng Tha nh#b.s.#237212#Gm nhng cu hi p v lch s Vit Nam t 1848-1945#Lch s hi n i#Vit Nam#Vnanh## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020060000430070052001030220004001550050020001590050015001790050 01500194008000500209009001800214010000500232011001500237020001000252020002000262 020001200282020001400294039000700308013000700315020000800322#VV09.00268#VV09.002 69#28000#Vi?t#428#^214#Ngn hng cu hi trc nghim ting Anh trung hc ph th ng#Phm Th Thu Hng, Nguyn Th Chi, Phm Tun Minh#T.2#Phm Th Thu Hng# Nguyn Th Chi#Phm Tun Minh#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a187tr.^b24cm#Ting A nh#Ph thng trung hc#Trc nghim#Sch c thm#Vnanh#237214#Bi tp## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020047000450030042000920070031001340220004001650050010001690050 01400179008000500193009001800198010000500216011001400221020001000235020000600245 020000800251020001200259020001400271039000700285013000700292#VV09.00270#VV09.002 71#6500#Vi?t#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 1#Sch b tr phn mn k chuyn tiu hc#B.s.: Thnh Vn, Trn Mnh Hi#T.2#Thnh Vn# Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2008#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Bi tp# Trc nghim#Sch c thm#Vnanh#237215## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020047000450030042000920070014001340220004001480050014001520080 00500166009001800171010000500189011001400194020001000208020000600218020000800224 020001200232020001400244039000700258013000700265#VV09.00272#VV09.00273#6500#Vi? t#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 2#Sch b tr phn m n k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi#T.2#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#20 08#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Vnanh#237216 ## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020047000450030042000920070014001340220004001480050014001520080 00500166009001800171010000500189011001400194020001000208020000600218020001400224 039000700238013000700245020001200252020000800264#VV09.00274#VV09.00275#6500#Vi? t#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 3#Sch b tr phn m n k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi#T.2#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#20 08#^a32tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Vnanh#237217#Trc nghim#Bi tp ## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200070 00338080005000400020047000450030042000920070019001340220004001530050014001570080 00500171009001800176010000500194011001400199020001000213020000600223020001400229 039000700243013000700250020000800257020001200265#VV09.00276#VV09.00277#6500#Vi? t#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 4#Sch b tr phn m n k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.2#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S ph m#2008#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#Vnanh#237218#Bi tp#Trc n ghim## 00567000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200070002780800050 00340140006000390020047000450030042000920070019001340220004001530050014001570080 00500171009001800176010000500194011001400199020001000213020000600223020001400229 039000700243013000700250020000800257020001200265#VV09.00278#VV09.00279#Vi?t#372. 67#^214#6500#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 5#Sch b tr phn m n k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.2#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S ph m#2008#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Vnanh#237219#Bi tp#Trc n ghim## 00606000000000301000450002600110000002600110001102000110002202000060003303900070 00390200008000460200012000540200014000660140007000800190005000870820006000928080 00500098002004600103007005900149022000400208005001400212005001200226005001700238 008000500255009001800260010000500278011001400283013000700297#VV09.00282#VV09.002 83#Ting Vit#Lp 4#Vnanh#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#10500#Vi?t#372.6#^ 214#V bi tp thc hnh trc nghim ting Vit 4#B.s.: Nguyn L Hoa (ch.b.), P hm Th H, Th M Phng#T.2#Nguyn L Hoa#Phm Th H# Th M Phng#^aH. #^ai hc S phm#2008#^a96tr.^b24cm#237221## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020019000450030032000640070027000960220004001230050013001270050 01300140008000500153009001800158010000500176011001400181020000500195020000600200 020001400206039000700220020001200227020000800239013000700247#VV09.00284#VV09.002 85#12000#Vi?t#372.7#^214#Trc nghim ton 5#n tp - kim tra - t nh gi#Ho ng Mai L, V Vn Dng#T.2#Hong Mai L#V Vn Dng#^aH.#^ai hc S phm#200 8#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Vnanh#Trc nghim#Bi tp#237222## 00812000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520020017000570070060000740220004001340050014001380050 01400152005001400166005001800180005001500198008000500213009001800218010000500236 01100160024101200210025701500560027801300070033402100800034102000180042102000090 0439020000800448039000600456#VV09.00004#VV09.00006#VV09.00005#250000#Vi?t#895.1 #^214#Th Nm Hn lut#B.s.: Nguyn T Nh (ch.b.), Lu nh Tng, Hong Th Ng ..#T.1#Nguyn T Nh#Lu nh Tng#Hong Th Ng# Th Bch Tuyn#Nguyn Th L m#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a1089tr.^b24cm#Tng tp Vn hc Nm#TTS ghi: Vi n Khoa hc X hi. Vin Nghin cu Hn Nm#237024#Phn 1: bao gm ton b nhng bi th bng ch Nm c dch sang ting Vit#Vn hc trung i#Vit Nam#Th Nm#PDung## 00771000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520020017000570070060000740220004001340050014001380050 01400152005001400166005001800180005001500198008000500213009001800218010000500236 01100150024101200210025601500560027701300070033302100400034002000180038002000090 0398020000800407039000600415#VV09.00007#VV09.00008#VV09.00009#140000#Vi?t#895.1 #^214#Th Nm Hn lut#B.s.: Nguyn T Nh (ch.b.), Lu nh Tng, Hong Th Ng ..#T.2#Nguyn T Nh#Lu nh Tng#Hong Th Ng# Th Bch Tuyn#Nguyn Th L m#^aH.#^aKhoa hc x hi#2008#^a717tr.^b24cm#Tng tp Vn hc Nm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi. Vin Nghin cu Hn Nm#237025#Phn 2: ton b bng nguyn bn ch Nm#Vn hc trung i#Vit Nam#Th Nm#PDung## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020031000430030062000740070057001360220004001930050011001970050 01700208005001300225008000500238009002600243010000500269011001500274013000700289 020000800296020001200304020000700316020001900323020001400342039000600356#VV09.00 011#VV09.00012#37000#Vi?t#807#^214#Trng tm kin thc ng vn 12#Bin son the o ni dung v chng trnh sch gio khoa mi...#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o T h Thu Hng, L Vn Trung#T.1#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2008#^a237tr.^b24cm#237027#Ng vn#Tp lm vn#Lp 12#Bnh ging vn hc#Sch c thm#PDung## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020031000430030062000740070057001360220004001930050011001970050 01700208005001300225008000500238009002600243010000500269011001500274013000700289 020000800296020001200304020000700316020001900323020001400342039000600356#VV09.00 013#VV09.00014#37000#Vi?t#807#^214#Trng tm kin thc ng vn 12#Bin son the o ni dung v chng trnh sch gio khoa mi...#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o T h Thu Hng, L Vn Trung#T.2#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2008#^a240tr.^b24cm#237028#Ng vn#Tp lm vn#Lp 12#Bnh ging vn hc#Sch c thm#PDung## 00494000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200100 00388080005000480010011000530020015000640030012000790070011000910220004001020080 00500106009001900111010000500130011001500135013000700150005001100157020001700168 020000900185020001200194039001000206#VV09.00328#VV09.00330#VV09.00329#Vi?t#895.9 2234#^214#Phng Yn#Bn gc me gi#Tiu thuyt#Phng Yn#T.2#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2008#^a444tr.^b20cm#237239#Phng Yn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#Thanh Vn## 00584000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030022000530070044000750220004001190050008001230060008001310050 00900139008000900148009001900157010000500176011001500181012001100196013000700207 019001600214020001800230020001100248020001300259039001000272#VN09.00226#13800#V i?t#895.1#^214#Nu tri ng tnh#Tranh truyn tnh cm#Ch Vn ; Thu Vn dch ; M thut: Quc Hi#T.1#Ch Vn#Thu Vn#Quc Hi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#200 8#^a158tr.^b19cm#Tui m 16#237252#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc# Truyn tranh#Thanh Vn## 00557000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400060 00270020016000330030013000490070061000620220004001230050014001270050011001410080 00500152009001100157010000500168011001500173006001300188019001400201020001800215 020000900233020001300242039000500255013000700260#VN08.08848#Vi?t#895.6#^214#9500 #Tiu th Sachie#Truyn tranh#Kiyo Fujiwara ; Nhm S Group dch ; K, m thut: Phng Hoa#T.8#Kiyo Fujiwara#Phng Hoa#^aH.#^aKim ng#2008#^a190tr.^b18cm#Nh m S Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236922## 00746000000000349000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070110000650220005001752210014001800050017001940050 01800211005001600229005000800245006001300253006001500266006001300281008000500294 00900110029901000050031001100150031501900140033002000180034402000090036202000130 0371039000500384013000700389#VN08.08850#13000#Vi?t#895.6#^214#rmon bng chy #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch, bin tp: Song Lan Anh..#T.15#Vua bng chy#Fujiko. F. Fujio# Mugiwara Shintaro#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2007#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#KVn#236924## 00518000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020016000340030013000500070038000630220005001010050017001060060015001230080 00500138009001100143010000500154011001500159019001400174020001800188020000900206 020001300215039000500228013000700233#VN08.08851#Vi?t#895.6#^214#11500#Lovely ch ildren#Truyn tranh#ShiinaTakashima ; Bi Vit Cng dch#T.13#Shiina Takashima# Bi Vit Cng#^aH.#^aKim ng#2008#^a182tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236925## 00619000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240020001800253 020001100271020001300282039000400295006001100299013000700310#VN09.00229#12000#V i?t#895.1#^214#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.30#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tm#Trung Kin#237254## 00511000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070029000600220004000890050011000930080018001040090 01100122010000500133011001500138019001600153020001800169020001100187020001300198 039000400211013000700215006001100222#VN09.00230#13000#Vi?t#895.1#^214#Duyn k ng#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.5#Selena Lin#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a198tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Tm#237255#Khnh Linh## 00573000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070033000660220004000990050016001030060010001190080 01800129009001100147010000500158011001500163019001400178012004000192020001800232 020000900250020001300259039000400272013000700276#VN09.00231#14000#Vi?t#895.6#^2 14#i dng su thm#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh dch#T.6#Yoshimur a Akemi#Nghi Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Tm#237256## 00519000000000277000450002600110000001900050001101100150001601400070003101900140 00380200018000520200009000700200013000790050017000920060012001090390005001210020 00900126003001300135007003600148022000500184008001800189009001100207010000500218 082000600223808000500229013000700234#VN08.08852#Vi?t#^a184tr.^b18cm#12500#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#KV n#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.53#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2008#895.6#^214#236926## 00603000000000301000450002600110000008200060001180800050001701400070002201900050 00290020025000340030013000590290023000720070027000950220005001220050012001270060 00800139008001800147009001100165010000500176011001500181019001400196012004000210 020001800250020000900268020001300277039000400290013000700294#VN09.00232#895.6#^2 14#14000#Vi?t#Tnh u dnh ht cho em#Truyn tranh#Secret Unrequited Love#Aoki Kotomi ; Nht Vi dch#T.10#Aoki Kotomi#Nht Vi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#200 8#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho Tui trng thnh#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tm#237257## 00584000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480290014000610070030000750220005001050050015001100060 00800125008001800133009001100151010000500162011001500167012003500182019001400217 020001800231020000900249020001300258039000400271013000700275#VN09.00233#Vi?t#895 .6#^214#12500#H chiu xanh#Truyn tranh#Passport blue#Osamu Tshiwata ; Quc H dch#T.10#Osamu Tshiwata#Quc H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a182tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho Tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Tm#237258## 00525000000000277000450002600110000001100150001101900140002600800050004000900110 00450100005000560200018000610200009000790200013000880050016001010390006001170190 00500123014000700128002001900135003001300154007004000167022000500207082000600212 808000500218006001700223013000700240#VN08.08853#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#^aH .#^aKim ng#2008#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujisaki Masato#Huong# Vi?t#11500#Cuc sng hoang d#Truyn tranh#Fujisaki Masato ; Nguyn Thanh Vn d ch#T.27#895.6#^214#Nguyn Thanh Vn#236927## 00657000000000313000450002600110000001900050001101400070001600200150002300300130 00380070055000510220005001062210026001110080018001370090011001550100005001660110 01500171019001600186012004000202020001800242020001100260020001300271005001100284 006000900295039000500304082000600309808000500315005001600320013000700336#VN08.08 854#Vi?t#15000#T i danh b#Truyn tranh#n Thy An ; V tranh: T Kim Ti u ; Thin n dch#T.45#Gng mt tht ca tam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 008#^a171tr.^b19cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#n Thu An#Thin n#KVn#895.1#^214#T K im Tiu#236928## 00620000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070061000550220005001160080018001210090011001390100 00500150011001500155012004000170019001600210005001400226005001300240020001800253 020001100271020001300282039000500295006001100300013000700311#VN08.08855#12000#V i?t#895.1#^214#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung ch.b. ; Ha s: Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a131tr.^b19cm#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Trung Kin#236929## 00580000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290010017000340020022000510070017000730220004000900080018000940090023001120100 00500135011001500140013000700155005001700162020000900179020000700188020000300195 039000500198021011100203#VV09.00168#19000#Vi?t#641.8#^214#Nguyn Th Phng#Cc mn g thng dng#Nguyn Th Phng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2008#^a119tr.^b21cm#237136#Nguyn Th Phng#Ch bin#Mn n#G#Thu#Hng dn c ch ch bin cc mn n thng dng t g nh: g xo s t, g rti, x lch g, g xo ht iu...## 00574000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290010017000340020022000510070017000730220004000900080018000940090023001120100 00500135011001500140013000700155005001700162020000900179020000700188020000300195 039000500198021010500203#VV09.00169#19000#Vi?t#641.8#^214#Nguyn Th Phng#Cc mn g thng dng#Nguyn Th Phng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2008#^a128tr.^b21cm#237137#Nguyn Th Phng#Ch bin#Mn n#G#Thu#Hng dn c ch ch bin cc mn n thng dng t g nh: g cun t hng, g ng sc, cnh g rang me...## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070054000630220004001170050013001210060011001340050 01100145008000900156009001900165010000500184011001500189012002200204013000700226 019001600233020001800249020001100267020001300278039000500291#VN08.08856#13800#V i?t#895.1#^214#Tnh yu l g?#Truyn tranh#Tiu Ch Vn ; Thanh Tng dch ; M thut: Thanh Hin#T.1#Tiu Ch Vn#Thanh Tng#Thanh Hin#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2008#^a158tr.^b19cm#Tranh truyn tnh cm#236930#Dch Trung Quc#Vn hc th iu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn## 00640000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070080000680220006001482210016001540050008001700050 00700178005000800185005001100193005000900204008001800213009002300231010000500254 011001500259020001800274020000900292020001300301039000500314013000700319#VN08.08 857#7000#Vi?t#895.9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: B Hin ; T ranh: Reggie, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.110#Sch c ti n#B Hin#Reggie#Kim Chi#Quc Khnh#ng Su#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2008#^a112tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#236931## 00512000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070029000600220004000890050011000930080018001040090 01100122010000500133011001500138019001600153020001800169020001100187020001300198 039000500211006001100216013000700227#VN08.08860#13000#Vi?t#895.1#^214#Duyn k ng#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.2#Selena Lin#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a160tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#KVn#Khnh Linh#236934## 00512000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070029000600220004000890050011000930080018001040090 01100122010000500133011001500138019001600153020001800169020001100187020001300198 039000500211006001100216013000700227#VN08.08861#13000#Vi?t#895.1#^214#Duyn k ng#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.3#Selena Lin#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a160tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#KVn#Khnh Linh#236935## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030013000770070041000900220004001310050013001350060010001480060 00900158008000500167009001100172010000500183011001500188013000700203019001400210 020001800224020000900242020001300251039000500264#VN08.08858#20000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan - m mu trn bin#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.1#Gosho Aoyama#Nam Khnh#Hi Linh#^aH.#^aKim ng#2008#^a2 07tr.^b18cm#236932#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020043000340030013000770070041000900220004001310050013001350060010001480060 00900158008000500167009001100172010000500183011001500188019001400203013000700217 020001800224020000900242020001300251039000500264#VN08.08859#20000#Vi?t#895.6#^2 14#Thm t lng danh Conan - m mu trn bin#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Nam Khnh, Hi Linh#T.2#Gosho Aoyama#Nam Khnh#Hi Linh#^aH.#^aKim ng#2008#^a2 07tr.^b18cm#Dch Nht Bn#236933#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00512000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070029000600220004000890050011000930080018001040090 01100122010000500133011001500138019001600153020001800169020001100187020001300198 039000500211006001100216013000700227#VN08.08862#13000#Vi?t#895.1#^214#Duyn k ng#Truyn tranh#Selena Lin ; Khnh Linh dch#T.4#Selena Lin#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2008#^a165tr.^b18cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#KVn#Khnh Linh#236936## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070023000600220004000830050009000870060007000960080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152013000700192019001600199 020001800215020001100233020001300244039000500257#VN08.08863#27000#Vi?t#895.1#^2 14#Bt th nhn#Truyn tranh#Chan Mou ; An Huy dch#T.1#Chan Mou#An Huy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #236937#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070023000600220004000830050009000870060007000960080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152019001600192013000700208 020001800215020001100233020001300244039000500257#VN08.08864#27000#Vi?t#895.1#^2 14#Bt th nhn#Truyn tranh#Chan Mou ; An Huy dch#T.2#Chan Mou#An Huy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a161tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Dch Trung Quc#236938#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN08.08865#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2008#Yang Jae Hyun#^a185tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.40#Thanh Thu#236939## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN08.08868#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2008#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.43#Thanh Thu#236942## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN08.08867#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2008#Yang Jae Hyun#^a181tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.42#Thanh Thu#236941## 00596000000000301000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000500164082000600169808000500175014000600180019000500186002002000191 003001300211007004700224022000500271006001100276013000700287#VN08.08866#Jeon Kue k Jin#^aH.#^aKim ng#2008#Yang Jae Hyun#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#895.7#^214 #9500#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Than h Thu dch#T.41#Thanh Thu#236940## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010013000560020033000690070018001020220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145013000700160005001300167021021800180 020000800398020001800406020001500424020000900439039000500448#VV09.00186#VV09.001 87#VV09.00188#35000#Vi?t#959.7#^214#Lu Minh Tr#Tm trong truyn thng v di s n#Lu Minh Tr b.s.#T.2#^aH.#^aLao ng#2008#^a167tr.^b21cm#237145#Lu Minh Tr #Gii thiu tng quan v lch s v vn ho Vit Nam. Truyn thng v di sn vn ho H Ni v cc tnh, thnh trong c nc. Gii thiu v cc nhn vt lch s v vic bo tn, tha k v pht huy gi tr truyn thng#Lch s#Vn ho c tr uyn#Di sn vn ho#Vit Nam#Thu## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196013000700218 019001400225020001800239020000900257020001300266039000500279#VN08.08869#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.1#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 8#^a230tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#236943#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#KVn## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 013000700232020001800239020000900257020001300266039000500279#VN08.08870#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.2#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 8#^a226tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#236944#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#KVn## 00586000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340030013000470070052000600220004001120050009001160050018001250060 01700143008000500160009001100165010000500176011001500181012002200196019001400218 013000700232020001800239020000900257020001300266039000500279#VN08.08871#13000#V i?t#895.6#^214#Con dic en#Truyn tranh#Kuromaru, Natsuhara Takeshi ; Nguyn Th anh Vn dch#T.3#Kuromaru#Natsuhara Takeshi#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#200 8#^a212tr.^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#236945#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#KVn## 00583000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN08.08873#Vi?t#895 .6#^214#12000#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.12#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2008#^a193tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#KVn#236947## 00596000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200120 00388080005000500020018000550030016000730070038000890220004001270050010001310050 01000141005001400151005001400165005001700179008000500196009001100201010000500212 011001500217013000700232020001700239020000900256020001200265039000500277#VV09.00 195#VV09.00196#VV09.00197#Vi?t#895.9223408#^214#Hoa ngn Vit Bc#Lu hnh ni b #Xun Hng, Ngc Khi, Trn Vn Thi..#Q.3#Xun Hng#Ngc Khi#Trn Vn Thi#Ng ng Vn Kim#Nguyn Th Thnh#^aH.#^aLao ng#2008#^a303tr.^b21cm#237148#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00583000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020024000340030013000580290011000710070032000820220005001140050013001190060 01200132008000500144009001100149010000500160011001500165012003500180019001400215 020001800229020000900247020001300256039000500269013000700274#VN08.08872#Vi?t#895 .6#^214#12000#Cu lc b con nh giu#Truyn tranh#Yukan Club#Yuari Ichijo ; H ng Giang dch#T.11#Yuari Ichijo#Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2008#^a185tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#KVn#236946## 00513000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039001200216013000700228#VN08.08874#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.10#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2008#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Phng Dung#236948## 00513000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039001200216013000700228#VN08.08875#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.11#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2008#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Phng Dung#236949## 00513000000000277000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070034000600220005000940050014000990080005001130090 01100118010000500129011001500134006001300149019001400162020001800176020000900194 020001300203039001200216013000700228#VN08.08876#Vi?t#895.6#^214#12000#Mr Fullsw ing#Truyn tranh#Shinya Suzuki ; Nhm S.Group dch#T.12#Shinya Suzuki#^aH.#^aKim ng#2008#^a183tr.^b18cm#Nhm S.Group#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Phng Dung#236950## 00579000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020015000790030013000940290 01100107007003500118022000400153005001200157006001600169008000500185009001100190 010000500201011001500206012003500221019001400256013000700270#VN08.08877#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#11500#Vi?t#895.6#^214#C b m ang#Truy n tranh#I love you#Takase Yuka ; Nguyn Th Thu dch#T.4#Takase Yuka#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2008#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dc h Nht Bn#236951## 00579000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020015000790030013000940290 01100107007003500118022000400153005001200157006001600169008000500185009001100190 010000500201011001500206012003500221019001400256013000700270#VN08.08878#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#11500#Vi?t#895.6#^214#C b m ang#Truy n tranh#I love you#Takase Yuka ; Nguyn Th Thu dch#T.5#Takase Yuka#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2008#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dc h Nht Bn#236952## 00579000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000630820006000688080005000740020015000790030013000940290 01100107007003500118022000400153005001200157006001600169008000500185009001100190 010000500201011001500206012003500221019001400256013000700270#VN08.08879#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#KVn#11500#Vi?t#895.6#^214#C b m ang#Truy n tranh#I love you#Takase Yuka ; Nguyn Th Thu dch#T.6#Takase Yuka#Nguyn Th Thu#^aH.#^aKim ng#2008#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dc h Nht Bn#236953## 00587000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070040000650220004001050050013001090060020001220080 01800142009001100160010000500171011001500176012004000191019001400231020001800245 020000900263020001300272039000500285013000700290#VN08.08880#15000#Vi?t#895.6#^2 14#Gi bit anh hng#Truyn tranh#Kenji Morita ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.7#Ke nji Morita#Anh Quyn Dim Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a204tr.^b18cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#KVn#236954## 00587000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070040000650220004001050050013001090060020001220080 01800142009001100160010000500171011001500176012004000191019001400231020001800245 020000900263020001300272039000500285013000700290#VN08.08881#15000#Vi?t#895.6#^2 14#Gi bit anh hng#Truyn tranh#Kenji Morita ; Anh Quyn Dim Chu dch#T.8#Ke nji Morita#Anh Quyn Dim Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a204tr.^b18cm# Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#KVn#236955## 00603000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020025000340030013000590290023000720070027000950220004001220050012001260060 00800138008001800146009001100164010000500175011001500180019001400195012004000209 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN08.08882#14000#V i?t#895.6#^214#Tnh u dnh ht cho em#Truyn tranh#Secret Unrequited Love#Aoki Kotomi ; Nht Vi dch#T.9#Aoki Kotomi#Nht Vi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008 #^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#236956## 00584000000000301000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480290014000610070030000750220004001050050015001090060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001800230020000900248020001300257039000500270013000700275#VN08.08883#Vi?t#895 .6#^214#12500#H chiu xanh#Truyn tranh#Passport blue#Osamu Tshiwata ; Quc H dch#T.9#Osamu Tshiwata#Quc H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a182tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#KVn#236957## 00555000000000289000450002600110000001900050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340030013000480070028000610220005000890050010000940060011001040080 01800115009001100133010000500144011001500149012003500164020001800199020000900217 020001300226039000500239019001400244013000700258#VN08.08884#Vi?t#895.6#^214#1400 0#Cung n vng#Truyn tranh#Kure Yuki ; Hoa Nghim dch#T.10#Kure Yuki#Hoa Ngh im#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2008#^a182tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Dch Nht Bn#236958## 00554000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510190005000560820006000618080005000670140007000720020027000790030013001060070 03500119022000500154221002000159005001300179006001500192008000500207009001100212 010000500223011001500228019001400243013000700257#VN08.08888#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#KVn#Vi?t#895.6#^214#13000#Itto - sng gi cu trng#Truy n tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.15#V tr mi ca Itto#Motoki Monma #Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2008#^a187tr.^b17cm#Dch Nht Bn#236961## 00532000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020012000340030013000460070032000590220004000912210020000950050015001150080 00500130009001100135010000500146011001500151006001000166013000700176019001400183 020001800197020000900215020001300224039000500237#VN08.08886#13000#Vi?t#895.6#^2 14#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T.1#Son Goku v cc bn#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2008#^a173tr.^b18cm#Nhm Yaki#236960#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220004000892210046000930050013001390060 01200152008000500164009001100169010000500180011001500185013000700200020001800207 020000900225020001300234019001400247039000500261#VN08.08885#13000#Vi?t#895.6#^2 14#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.1#Romance Dawn = Bn h minh ca chuyn thm him#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2008#^a205t r.^b18cm#236959#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#KVn##