00434000000000241000450004100050000080800050000503900050001000200510001500800050 00660090018000710100005000890110015000940820007001090130007001160140008001230260 01100131026001100142181000600153020000500159020000700164020001400171020000700185 #Vi?t#^214#Loan#Tng tp thi Olympic 30 thng 4 ton hc lp 11#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a670tr.^b24cm#510.76#292309#130000#VV12.10337#VV12.10338#T455T# Ton#Lp 11#Sch c thm# thi## 00918000000000313000450004100050000080800050000503900050001000200830001500300310 00980050011001290070011001400080005001510090018001560100005001740110015001790150 04700194082001000241013000700251014000700258026001100265026001100276181000800287 020001900295020001000314020001000324020001100334020000900345021025000354#Vi?t#^2 14#Uyn#Gio trnh vn hc Vit Nam giai on na cui th k XVIII n na u th k XIX#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Lc#Nguyn Lc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a275tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#895.92 209#292310#31000#VV12.10340#VV12.10339#GI-108T#Nghin cu vn hc#Th k 18#Th k 19#Gio trnh#Vit Nam#Khi qut vn hc Vit Nam giai on na cui th k XVIII n na u th k XIX. Gii thiu tc gi v tc phm tiu biu ca giai on vn hc ny nh Chinh ph ngm, Hong L nht thng ch, H Xun Hng, Ngu yn Du, Nguyn Cng Tr, Cao B Qut## 00753000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200400001500500160 00550050016000710070016000870080005001030090018001080100005001260110015001310220 00400146082000400150013000700154014000700161026001100168026001100179181000800190 020000900198020002200207020001100229021022300240#Vi?t#^214#Uyn#Gio trnh phn g php dy hc m thut#Nguyn Thu Tun#Nguyn Thu Tun#Nguyn Thu Tun#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a162tr.^b24cm#T.2#707#292311#46000#VV12.10341#VV12.10342#G I-108T#M thut#Phng php ging dy#Gio trnh#Cung cp nhng thng tin v cc phng php ging dy - hc m thut chung v phng php dy - hc cc phn m n; cch thit k bi dy, lm dng dy - hc, cch dy v cch hng dn hc sinh v trn lp, v ngoi tri## 00822000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200300001500300550 00450050013001000070013001130040019001260080005001450090018001500100005001680110 01500173082000900188013000700197014000700204026001100211026001100222181000800233 020001200241020000700253020001100260021026100271#Vi?t#^214#Uyn#Gio trnh sinh l hc tr em#Ti liu dng cho sinh vin cc trng S phm mm non#L Thanh V n#L Thanh Vn#Ti bn ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a147tr.^b24cm#612 .0083#292312#25500#VV12.10343#VV12.10344#GI-108T#Sinh l hc#Tr em#Gio trnh# Trnh by cc c im pht trin sinh l tr em la tui mm non, u tui hc. c im pht trin ca h thn kinh, cc c quan phn tch, h vn ng, h tu n hon, h h hp, h tiu ho... Phn tch c im pht trin sinh l ca tr em qua cc thi k.## 00783000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200250001500500160 00400050014000560050019000700070059000890040013001480080005001610090018001660100 00500184011001500189082000400204013000700208014000700215026001100222026001100233 181000800244020001400252020001100266021021600277#Vi?t#^214#Uyn#Gio trnh chnh tr hc#Nguyn Vn Long#Phm Vn Dng#Trn Th Thu Huyn#Nguyn Vn Long (ch.b. ), Phm Vn Dng, Trn Th Thu Huyn#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a 155tr.^b24cm#320#292313#32000#VV12.10345#VV12.10346#GI-108T#Chnh tr hc#Gio trnh#Trnh by v cc hc thuyt chnh tr cn bn, quyn lc chnh tr, ng p hi chnh tr, ng lc chnh tr, chnh tr vi kinh t, con ngi chnh tr, v n ho chnh tr, cc th ch v xu hng chnh tr ng i## 00964000000000337000450004100050000080800050000522100260001003900050003600200160 00410050011000570050019000680050012000870050012000990070065001110040013001760080 00500189009001800194010000500212011001500217022000400232082000400236013000700240 01400070024702600110025402600110026518100060027602000160028202000190029802000110 0317021029800328#Vi?t#^214#Vn hc, nh vn, bn c#Uyn#L lun vn hc#Phng Lu#Nguyn Ngha Trng#La Khc Ho#L Lu Oanh#Phng Lu (ch.b.), Nguyn Ngha Trng, La Khc Ho, L Lu Oanh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a399t r.^b21cm#T.1#801#292314#45000#VV12.10347#VV12.10348#L300L#L lun vn hc#Nghi n cu vn hc#Gio trnh#Gii thiu v b mn L lun vn hc. Trnh by i t ng c trng ca vn hc, vn hc v hnh thi thc x hi thm m, vn hc v i hin thc, thc x hi trong vn hc, v tr ca vn hc trong vn ho, ngh thut ngn t trong vn hc, chc nng ca vn hc, sng tc, ph bnh vn hc. ..## 00995000000000361000450004100050000080800050000522100290001003900050003900200160 00440050013000600050012000730050016000850050016001010070068001170040013001850080 00500198009001800203010000500221011001500226022000400241082000400245013000700249 01400070025602600110026302600110027418100060028502000190029102000160031002000090 0326020000900335020001100344021027800355#Vi?t#^214#Tc phm v th loi vn hc# Uyn#L lun vn hc#Trn nh S#La Khc Ho#Phng Ngc Kim#Nguyn Xun Nam#Tr n nh S (ch.b.), La Khc Ha, Phng Ngc Kim, Nguyn Xun Nam#In ln th 3#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a440tr.^b21cm#T.2#801#292315#60000#VV12.10349#VV12. 10350#L300L#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Tc phm#Th loi#Gio trnh#Nghi n cu chung v vn hc. Phng thc tn ti ca vn hc, vn bn, tc phm v m t s c trng ca vn hc nh: ngn t, ngh thut, ct truyn, nhn vt, kt cu, ni dung, ngha cng nhng th loi tc phm vn hc gm th, truyn, ti u thuyt, kch, k, chnh lun...## 00846000000000313000450004100050000080800050000503900050001000200380001500500160 00530050016000690050014000850050018000990050012001170070059001290080005001880090 01800193010000500211011001500216082001400231013000700245014000700252026001100259 026001100270181000700281020001700288020001700305020000900322021020100331#Vi?t#^2 14#Uyn#Ph bnh vn hc Vit Nam 1975 - 2005#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Bnh#Tr n Hnh Mai#Nguyn Vn Phng#Chu Vn Sn#Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguyn Th B nh, Trn Hnh Mai...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a264tr.^b24cm#895.922090034#29 2316#55000#VV12.10351#VV12.10352#PH250B#Vn hc hin i#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Trnh by bn cht, i tng, chc nng v vai tr ca ph bnh vn hc. T nh hnh din bin, din mo, tc gi, khuynh hng, thnh tu v hn ch ca ph bnh vn hc Vit Nam giai on 1975 - 2005## 00822000000000265000450004100050000080800050000503900080001000200160001800500120 00340070012000460040031000580080005000890090018000940100005001120110015001170820 00700132013000700139014000700146026001100153026001100164181000600175020001600181 020001100197021034800208#Vi?t#^214#P.Nhung#Vt l thng k#V Vn Hng#V Vn H ng#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a235tr.^b24cm#530 .13#292317#45000#VV12.10353#VV12.10354#V124L#Vt l thng k#Gio trnh#Trnh b y nh l v phn b Gibbs v phn b Gibbs suy rng; Ma trn mt ; p dng p hn b Gibbs, phn b Fecmi - Dirac v phn b Bose - Einstein; Phng php thn g k momen; L thuyt thng ging; L thuyt c in v lng t v cc qu trn h khng cn bng; C s ca cc qu trnh nhit ng hc khng cn bng; Phng php gin Feymann## 01022000000000325000450004100050000080800050000503900080001000200340001800500160 00520050018000680050009000860070053000950040026001480080005001740090018001790100 00500197011002900202015007100231082000900302013000700311014000700318026001100325 02600110033618100060034702000120035302000140036502000090037902000110038802102970 0399#Vi?t#^214#P.Nhung#a l kinh t - x hi i cng#Nguyn Minh Tu#Nguyn Vit Thnh#L Thng#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Nguyn Vit Thnh, L Thng#In ln th 6, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a399tr., 12tr. bn ^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#330.9597#2923 18#83000#VV12.10355#VV12.10356#301L#a kinh t#a l x hi#Vit Nam#Gio tr nh#Trnh by i tng - nhim v - phng php nghin cu; mi trng - ti ng uyn thin nhin v nn sn xut x hi; a l dn c v qun c; mt s vn ca a l x hi; c cu nn kinh t, a l nng nghip, cng nghip, dch v v phng php vn dng l lun dy hc a l vo mi phn## 00690000000000277000450004100050000080800050000503900080001000200680001800500190 00860070019001050080005001240090018001290100005001470110015001520820004001670130 00700171014000700178026001100185026001100196181000600207020000800213020000900221 020001700230020001400247021015100261#Vi?t#^214#P.Nhung#c hiu v chin thut c hiu vn bn trong nh trng ph thng#Phm Th Thu Hng#Phm Th Thu Hng #^aH.#^ai hc S phm#2012#^a235tr.^b24cm#807#292319#50000#VV12.10357#VV12.10 358#419H#Vn bn#c hiu#Trng ph thng#Sch c thm#Trnh by lch s nghi n cu v quan nim v c hiu vn bn; mt s chin thut c hiu vn bn; v n dng chin thut c hiu vo thit k bi hc## 00707000000000313000450004100050000080800050000503900080001000200640001800300580 00820050017001400050016001570050015001730070050001880080005002380090018002430100 00500261011001500266082000800281013000700289014000700296026001100303026001100314 181000600325020000800331020002000339020000800359020001200367020001400379#Vi?t#^2 14#P.Nhung#Tuyn chn bi thi trc nghim theo cu trc thi mn ho hc#Dng n luyn thi tt nghip THPT v i hc, Cao ng#Nguyn Vn Thoi#Phm nh Thnh#Trn Tun Vit#Nguyn Vn Thoi, Phm nh Thnh, Trn Tun Vit#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a283tr.^b24cm#546.076#292320#60000#VV12.10359#VV12.10360#T5 27C#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi thi#Trc nghim#Sch c thm## 00887000000000349000450004100050000080800050000522100170001003900080002700200390 00350030032000740050017001060050015001230070033001380080005001710090018001760100 00500194011001500199022000400214082000400218013000700222014000700229026001100236 02600110024718100060025802000080026402000170027202000080028902000080029702000200 0305020001400325021019800339#Vi?t#^214#Phn ng ho hc#P.Nhung#333 cu hi & b i tp ho hc chn lc#Chuyn nng cao ho hc THPT#Nguyn Vn Thoi#Phan T ng Ln#Nguyn Vn Thoi, Phan Tng Ln#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a172tr.^b24 cm#T.2#541#292321#36000#VV12.10361#VV12.10362#B100T#Ho hc#Phn ng ho hc#C u hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Gm cc cu hi, bi tp trc ng him v t lun km theo hng dn tr li v cc ch : phn loi phn ng ho hc, phn ng oxi ho - kh, phn ng in phn, tc phn ng v cn bng ho hc## 01131000000000349000450004100050000080800050000503900080001000200700001800300980 00880050014001860050013002000050017002130050012002300070067002420040039003090080 00500348009001800353010000500371011001500376082000800391013000700399014000700406 02600110041302600110042418100060043502000070044102000060044802000170045402000090 0471020001500480021028600495#Vi?t#^214#P.Nhung#Hng dn s dng Atlat a l Vi t Nam theo hng dy - hc tch cc#Dng cho gio vin dy hc mn a l; sinh vin ngnh a l; Hc sinh n thi tt nghip THPT...#Lm Quang Dc# Ngc Ti n#Nguyn Vit Tin#L Th Loan#Lm Quang Dc (ch.b.), Ngc Tin, Nguyn Vit Tin, L Th Loan#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm# 2011#^a200tr.^b24cm#912.597#292322#40000#VV12.10363#VV12.10364#H561D#a l#Atl at#Trng ph thng#Vit Nam#Sch tham kho#H thng kin thc bn trong Atla t a l Vit Nam, phng php thnh lp v s dng bn nh l phng php d y - hc tch cc. Rn luyn cc k nng s dng bn ni chung v phng php s dng bn c th. Gii thiu mt s thi quc gia c s dng Atlat a l Vit Nam## 00728000000000265000450004100050000080800050000503900080001000200500001800500100 00680070010000780040013000880080005001010090018001060100005001240110015001290820 00600144013000700150014000700157026001100164026001100175181000700186020000900193 020000800202021025200210#Vi?t#^214#P.Nhung#Nhng vn c bn ca khoa hc qun l gio dc#Trn Kim#Trn Kim#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a354t r.^b24cm#371.2#292323#59000#VV12.10365#VV12.10366#NH556V#Gio dc#Qun l#Trnh by khi qut v qun l gio dc v khoa hc qun l gio dc; qu trnh qun l gio dc; qun l nh nc v gio dc; i mi qun l gio dc; lnh o v qun l nh trng; lao ng qun l gio dc v nghin cu khoa hc qun l gi o dc## 00765000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050010000500020037000600070010000970040013001070080 00500120009001800125010000500143011001500148021025200163020000900415020001100424 020000800435020001700443039000800460013000700468#VV12.10367#VV12.10368#36000#Vi ?t#KH401H#371#^214#Trn Kim#Khoa hc t chc v t chc gio dc#Trn Kim#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a189tr.^b24cm#Gii thiu mt s vn l lun v khoa hc t chc. Trnh by t chc gio dc nh trng, t chc c s t rong h thng gio dc quc dn; hot ng dy v hc, bi cnh v bn cht ca nh trng hiu qu, nh gi tiu chun nh trng hiu qu...#Gio dc#Nh tr ng#T chc#Khoa hc t chc#P.Nhung#292324## 00852000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030074000670070055001410040013001960080 00500209009001800214010000500232011001500237021014700252020001000399020000800409 02000090041700500150042600500160044100500110045700500180046800500130048603900080 0499013000700507#VV12.10369#VV12.10370#44000#Vi?t#L302S#180#^214#Lch s trit hc#Dnh cho c nhn S phm Trit hc, c nhn S phm Gio dc chnh tr...#Tr n ng Sinh (ch.b.), V Th Kim Dung, L Duy Hoa...#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a243tr.^b24cm#Trnh by khi lc v trit hc v lch s trit h c. Lch s trit hc phng ng c - trung i, trit hc phng Ty v trit hc Mc - Lnin#Trit hc#Lch s#Th gii#Trn ng Sinh#V Th Kim Dung#L Duy Hoa#Nguyn Th Thng#Bi Th Tnh#P.Nhung#292325## 01114000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020020000550030080000750070054001550040013002090080 00500222009001800227010000500245011001500250021034200265020001000607020002900617 02000200064602000100066600500150067600500120069103900080070301300070071100500140 0718005001600732005001600748#VV12.10371#VV12.10372#30000#Vi?t#CH527#335.4112#^ 214#Chuyn trit hc#Dng cho hc vin cao hc v nghin cu sinh khng thuc chuyn ngnh Trit hc#Trn ng Sinh, L Vn on (ch.b.), H Nguyn Ct...#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a164tr.^b24cm#Trnh by cc chuyn v ch ngha duy vt bin chng, php bin chng duy vt, nguyn tc thng nht gi a l lun v thc tin ca ch ngha Mc-Lnin. L lun hnh thi kinh t - x hi v con ng i ln CNXH Vit Nam. L lun v nh nc v php quyn, tri t hc Mc-Lnin v con ngi v vn xy dng con ngi Vit Nam hin nay#Tri t hc#Ch ngha duy vt bin chng#Ch ngha Mc-Lnin#Chuyn #Trn ng Sinh# L Vn on#P.Nhung#292326#H Nguyn Ct#Nguyn Thi Sn#Nguyn Vn Long## 00862000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020026000660030043000920070014001350080 00500149009001800154010000500172011001400177021031100191020002000502020000800522 020002200530020000500552039000800557013000700565#VV12.10373#VV12.10374#15000#Vi ?t#PH561P#510.7#^214#Nguyn B Kim#Phng php lun khoa hc#L lun v phng p hp dy hc B mn Ton#Nguyn B Kim#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a60tr.^b24cm# Gii thiu i tng, nhim v, tnh khoa hc, nhng lnh vc khoa hc lin quan , ti nghin cu khoa hc v l lun v phng php dy hc B mn Ton. Trn h by quy trnh nghin cu ti khoa hc: chn ti, lp cng, thc hin vic nghin cu, vit cng trnh v nh s mc trch dn ti liu#Nghin c u khoa hc#L lun#Phng php ging dy#Ton#P.Nhung#292327## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020072000690070014001410080005001550090 01800160010000500178011001500183021019800198020001900396020001700415020000900432 020001300441039000800454013000700462#VV12.10375#VV12.10376#32000#Vi?t#TH460T#89 5.9221#^214#ng Thu Thu#Th tr tnh Vit Nam t gia thp k 80 n nay - Nh ng i mi c bn#ng Thu Thu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Nhn din, nh danh, miu t v l gii s i mi ca th tr tnh Vit Nam t gia thp k 80 n nay t i mi quan nim, cm hng n i mi mt s phng di n hnh thc ngh thut trong th#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tr tnh#P.Nhung#292328## 00919000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070074000670080005001410090018001460100 00500164011001500169021033800184020001800522020001100540005001200551005001700563 005001900580005001500599039000800614013000700622#VV12.10377#VV12.10378#39000#Vi ?t#T120L#302#^214#Tm l hc x hi#Phm Vn T (ch.b.), Nguyn Xun Long, Nguy n Hip Thng, V Th Ngc T#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a192tr.^b24cm#Gii th iu v i tng, nhim v v phng php nghin cu, v tr, ngha ca tm l hc x hi trong cuc sng v hot ng; cc hin tng tm l x hi v quy lu t hnh thnh; khi nim v cc hnh thc giao tip x hi. Cc nghin cu v t m l nhm, tm l gia nh, cc hnh vi gy hn v c im tm l ca mt s nh m yu th#Tm l hc x hi#Gio trnh#Phm Vn T#Nguyn Xun Long#Nguyn Hip Thng#V Th Ngc T#P.Nhung#292329## 01002000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070062000870040051001490080005002000090 01800205010000500223011002900228021030700257020001200564020001400576020000900590 02000110059900500090061000500160061900500150063500500110065003900080066101300070 0669#VV12.10379#VV12.10380#91000#Vi?t#301L#330.9597#^214#a l kinh t - x h i Vit Nam#L Thng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, Nguyn Vn Ph, L M Dung#Ti b n ln th 5 c b sung, chnh l v cp nht#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a495tr ., 11tr. bn ^b24cm#Trnh by c im thin nhin v con ngi Vit Nam; hin trng t chc lnh th cc ngnh kinh t ch yu. Phn tch v v tr a l, iu kin t nhin v ti nguyn thin nhin, ti nguyn nhn vn, hin trng ph t trin kinh t - x hi, b khung lnh th v nh hng pht trin cc vng Vit Nam#a kinh t#a l x hi#Vit Nam#Gio trnh#L Thng#Nguyn Minh Tu# Nguyn Vn Ph#L M Dung#P.Nhung#292330## 00717000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070066000700220009001360040014001450080005001590090 01800164010000500182011001400187012005500201020001800256020000600274020000800280 02000140028800500140030200500140031600500110033000500160034103900080035701300070 0365014000700372#VV12.10381#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc c ng dn#Phm Vn Hng (ch.b.), inh Vn Vang, Trn Qung, Nguyn Vn Vinh#Q.6, T. 2#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#P hm Vn Hng#inh Vn Vang#Trn Qung#Nguyn Vn Vinh#P.Nhung#292331#10000## 00711000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030042000700070049001120220009001610040018001700080 00500188009001800193010000500211011001400216012005500230020001800285020000600303 02000080030902000140031700500140033100500140034500500110035903900080037001300070 0378#VV12.10382#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Bin son theo chun kin thc v k nng#Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Qung#Q.7, T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B s ch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#Trn Qung#P.Nhung#292332## 00649000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030034000700070026001040220009001300040013001390080 00500152009001800157010000500175011001400180012005500194020001800249020000600267 020000800273020001400281005001400295005001100309039000800320013000700328#VV12.10 383#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Bin son theo s ch gio khoa mi#ng Thu Anh, Trn Qung#Q.8, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s #Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#ng Thu Anh#Trn Qung#P.Nhung #292333## 00671000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030042000700070037001120220009001490040013001580080 00500171009001800176010000500194011001400199012005500213020001800268020000600286 020000800292020001400300005001400314005001400328039000800342013000700350#VV12.10 384#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Bin son theo ch un kin thc v k nng#H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#Q.9, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H Nht Thng #inh Vn Vang#P.Nhung#292334## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070037000700220009001070040013001160080005001290090 01800134010000500152011001400157012005500171020001800226020000600244020000800250 020000800258020001400266005001300280005001400293039000800307013000700315#VV12.10 385#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#H Nht Thng (ch .b.), inh Vn Vang#Q.9, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a56tr.^b2 4cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 9#o c#Bi tp#Sch c thm#H Nht Thn#inh Vn Vang#P.Nhung#292335## 00633000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070023000640220009000872210017000960040013001130080 00500126009001800131010000500149011001400154020001000168020000600178020001700184 02000080020102000140020900500130022300500090023603900080024501300070025301200470 0260#VV12.10386#10000#Vi?t#V460B#640.76#^214#V bi tp cng ngh 6#L nh Tu n, c Mnh#Q.6, T.1#Kinh t gia nh#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^ a48tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 6#Kinh t gia nh#Bi tp#Sch c thm#L nh Tun #c Mnh#P.Nhung#292336#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s## 00630000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070024000620220009000862210017000950040013001120080 00500125009001800130010000500148011001400153012004700167020001000214020000600224 02000170023002000080024702000140025500500140026900500090028303900050029201300070 0297#VV12.10387#11000#Vi?t#V460B#640.76#^214#V bi tp cng ngh# Bch Nhun , c Mnh#Q.6, T.2#Kinh t gia nh#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a 48tr.^b24cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s#Cng ngh#Lp 6#Kinh t gia nh#Bi tp#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Vanh#292337## 00700000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070040000640220009001042210024001130040014001370080 00500151009001800156010000500174011001400179012004700193020001000240020000600250 02000110025602000110026702000080027802000140028600500150030000500090031500500140 0324039000500338013000700343#VV12.10388#12000#Vi?t#V460B#631.5076#^214#V bi t p cng ngh#Phm Minh Thu, c Mnh, Bch Nhun#Q.7, T.1#Trng trt - Lm n ghip#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s#Cng ngh#Lp 7#Trng trt#Lm nghip#Bi tp#Sch c thm#Phm Minh Thu#c Mnh# Bch Nhun#Vanh#292338## 00547000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070024000630220004000872210007000910040013000980080 00500111009001800116010000500134011001400139020001000153020000600163020000800169 020000700177020001400184005001400198005000900212039000500221013000700226#VV12.10 389#8000#Vi?t#V460B#641.5076#^214#V bi tp cng ngh# Bch Nhun, c Mnh# Q.9#Nu n#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 9#Bi tp#Nu n#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Vanh#292339## 00733000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030095000610070051001560220004002070040014002110080 00500225009001800230010000500248011001400253012004400267020000700311020000600318 02000080032402000140033200500150034600500160036100500180037703900050039501300070 0400#VV12.10390#12000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 6#Bin son theo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l, cp Trung hc c s #V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.1#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a60tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh# Vanh#292340## 00733000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030095000610070051001560220004002070040014002110080 00500225009001800230010000500248011001400253012004400267020000700311020000600318 02000080032402000140033200500150034600500160036100500180037703900050039501300070 0400#VV12.10391#13000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 6#Bin son theo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l, cp Trung hc c s #V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.2#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh# Vanh#292341## 00732000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030094000610070051001550220004002060040014002100080 00500224009001800229010000500247011001400252012004400266020000700310020000600317 02000080032302000140033100500150034500500160036000500180037603900050039401300070 0399#VV12.10392#16000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 7#Bin son theo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l cp Trung hc c s# V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.1#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a92tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l #Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#V anh#292342## 00736000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030094000610070051001550220004002060040018002100080 00500228009001800233010000500251011001400256012004400270020000700314020000600321 02000080032702000140033500500150034900500160036400500180038003900050039801300070 0403#VV12.10393#13000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 8#Bin son theo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l cp Trung hc c s# V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a76tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s# a l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vi nh#Vanh#292343## 00736000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030094000610070051001550220004002060040018002100080 00500228009001800233010000500251011001400256012004400270020000700314020000600321 02000080032702000140033500500150034900500160036400500180038003900050039801300070 0403#VV12.10394#14000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 8#Bin son theo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l cp Trung hc c s# V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s# a l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vi nh#Vanh#292344## 00737000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030094000630070057001570220004002140040013002180080 00500231009001800236010000500254011001400259012004400273020000700317020000600324 02000080033002000140033800500160035200500150036800500160038303900050039901300070 0404#VV12.10395#15000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l 9#Bin son th eo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l cp Trung hc c s #Nguyn nh Tm (ch.b.), V Trng Thng, Nguyn Minh Tn#T.1#In ln th 7#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a96tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s #a l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Vanh#292345## 00737000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030094000630070057001570220004002140040013002180080 00500231009001800236010000500254011001400259012004400273020000700317020000600324 02000080033002000140033800500160035200500150036800500160038303900050039901300070 0404#VV12.10396#10000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l 9#Bin son th eo Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn a l cp Trung hc c s #Nguyn nh Tm (ch.b.), V Trng Thng, Nguyn Minh Tn#T.2#In ln th 7#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s #a l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Vanh#292346## 00580000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070031000590220004000900040013000940080005001070090 01800112010000500130011001400135012005000149020000900199020000600208020000800214 020001400222005001400236005001600250039000500266013000700271#VV12.10397#9000#Vi ?t#V460B#372.5#^214#V bi tp k thut#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Q.4#In l n th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#B sch Th cng - K thut ch o hc sinh Tiu hc#K thut#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hi#Nguyn H u Hnh#Vanh#292347## 00580000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070031000590220004000900040013000940080005001070090 01800112010000500130011001400135012005000149020000900199020000600208020000800214 020001400222005001400236005001600250039000500266013000700271#VV12.10398#9000#Vi ?t#V460B#372.5#^214#V bi tp k thut#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Q.5#In l n th 6#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#B sch Th cng - K thut ch o hc sinh Tiu hc#K thut#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hi#Nguyn H u Hnh#Vanh#292348## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070040000630220009001030040014001120080005001260090 01800131010000500149011001400154012004500168020000800213020000600221020000800227 020001400235005001700249005001400266039000500280013000700285#VV12.10399#10000#V i?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Trng Hu Qunh (ch.b.), inh Ngc Bo#Q.6, T.1#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a52tr.^b24cm#B sch Lc h s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Vanh#292349## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070045000630220009001080040014001170080005001310090 01800136010000500154011001400159012004500173020000800218020000600226020000800232 020001400240005001500254005001100269005000900280039000500289013000700294#VV12.10 400#12000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.7, T.1#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^ b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#Vanh#292350## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070045000630220009001080040014001170080005001310090 01800136010000500154011001400159012004500173020000800218020000600226020000800232 020001400240005001500254005001100269005000900280039000500289013000700294#VV12.10 401#13000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.7, T.2#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^ b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#Vanh#292351## 00654000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030034000570070045000910220009001360040013001450080 00500158009001800163010000500181011001400186012004500200020000800245020000600253 02000080025902000140026700500150028100500110029600500090030703900050031601300070 0321#VV12.10402#13000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lch s#Bin son theo sc h gio khoa mi#Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.8, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a70tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi #Vanh#292352## 00654000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030034000570070045000910220009001360040013001450080 00500158009001800163010000500181011001400186012004500200020000800245020000600253 02000080025902000140026700500150028100500090029600500110030503900050031601300070 0321#VV12.10403#13000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lch s#Bin son theo sc h gio khoa mi#Phan Ngc Lin (ch.b.), Mnh Hi, L nh H#Q.8, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Mnh Hi#L nh H #Vanh#292353## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070050000630220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012004500177020000800222020000600230020000800236 020001400244005001500258005001100273005001400284039000500298013000700303#VV12.10 404#15000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Trn Mnh Hi#Q.9, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a88 tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Mnh Hi#Vanh#292354## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070050000630220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012004500177020000800222020000600230020000800236 020001400244005001500258005001400273005001100287039000500298013000700303#VV12.10 405#14000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Mnh Hi, L nh H#Q.9, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68 tr.^b24cm#B sch lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#Phan Ngc Lin#Trn Mnh Hi#L nh H#Vanh#292355## 00621000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070046000610220009001070040018001160080005001340090 01800139010000500157011001400162012004600176020000900222020000600231020000800237 020001400245005001400259005001300273005000900286039000500295013000700300#VV12.10 406#10000#Vi?t#V460B#580.76#^214#V bi tp sinh hc#L nh Trung (ch.b.), Tr n Th Dn, c Mnh#T.1, Q.6#Ti bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a52t r.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#L nh Trung#Trn Th Dn#c Mnh#Vanh#292356## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070047000600220009001070040019001160080005001350090 01800140010000500158011001400163012004600177020000900223020000600232020000800238 020001400246005001400260005000900274005001400283039000500297013000700302#VV12.10 407#10000#Vi?t#V460B#580.7#^214#V bi tp sinh hc#L nh Trung (ch.b.), c Mnh, Bch Nhun#Q.6, T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a52 tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#L nh Trung#c Mnh# Bch Nhun#Vanh#292357## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030034000610070024000950220009001190040013001280080 00500141009001800146010000500164011001400169012004600183020000900229020000600238 020000800244020001400252005001400266005000900280039000500289013000700294#VV12.10 408#11000#Vi?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc#Bin son theo sch gio k hoa mi# Bch Nhun, c Mnh#Q.7, T.1#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a60tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Vanh#292358## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070024000610220009000850040014000940080005001080090 01800113010000500131011001400136012004600150020000900196020000600205020000800211 020001400219005000900233005001400242039000500256013000700261#VV12.10409#12000#V i?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q.7, T.2#In l n th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a60tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Van h#292359## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030034000630070024000970220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171012004600185020000900231020000600240 020000800246020001400254005001400268005000900282039000500291013000700296#VV12.10 410#15000#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc#Bin son theo sch gio khoa mi# Bch Nhun, c Mnh#Q.8, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a80tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 8#B i tp#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Vanh#292360## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070024000630220009000870040013000960080005001090090 01800114010000500132011001400137012004600151020000900197020000600206020000800212 020001400220005000900234005001400243039000500257013000700262#VV12.10411#13000#V i?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q.8, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sin h Trung hc c s#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Va nh#292361## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070024000630220009000870040013000960080005001090090 01800114010000500132011001400137020000900151020000600160020000800166020001400174 005000900188005001400197039000500211013000700216012004600223#VV12.10412#15000#V i?t#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q.9, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Vanh#292362#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430070024000650220009000890040013000980080005001110090 01800116010000500134011001400139020000900153020000600162020000800168020001400176 005000900190005001400199039000500213012004600218013000700264#VV12.10413#14000#V i?t#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc 9#c Mnh, Bch Nhun#Q.9, T.2#I n ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a76tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#c Mnh# Bch Nhun#Vanh#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#292363## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10414#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 1#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V V n Dng, Hong Mai L#T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a88tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 1#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#292364## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10415#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 1#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 1#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Vanh#292365## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10416#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 2#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V V n Dng, Hong Mai L#T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 2#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#292366## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10417#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 2#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 2#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Vanh#292367## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10418#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 3#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V V n Dng, Hong Mai L#T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 3#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#292368## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10419#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 4#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 4#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Vanh#292369## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900050036201300070 0367#VV12.10420#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 5#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V V n Dng, Hong Mai L#T.2#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 5#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#292370## 00779000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030090000660070052001560220004002080040013002120080 00500225009001800230010000500248011001400253020001100267020000600278020001600284 02000120030002000140031200500210032600500160034700500130036303900050037601300070 0381012005300388#VV12.10421#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin th c v k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L nh Hng#T.1#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L nh Hng#Vanh#29 2371#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc## 00785000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030090000660070055001560220004002110040013002150080 00500228009001800233010000500251011001400256020001100270020000600281020001600287 02000120030302000140031500500210032900500160035000500160036603900050038201300070 0387012005300394#VV12.10422#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin th c v k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, Nguyn Tr Dng#T.2#In ln t h 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#Nguyn Tr Dng#V anh#292372#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc## 00783000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030090000660070054001560220004002100040013002140080 00500227009001800232010000500250011001400255020001100269020000600280020001600286 02000140030200500160031600500210033200500150035303900050036801300070037301200530 0380020001200433#VV12.10423#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin th c v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Nguyn c Hu#T.1#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi trc nghim#S ch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn c Hu#Vanh#292373#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc# kim tra## 00783000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030090000660070054001560220004002100040013002140080 00500227009001800232010000500250011001400255020001100269020000600280020001600286 02000140030200500160031600500210033200500150035303900050036801300070037301200530 0380020001200433#VV12.10424#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin th c v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Nguyn c Hu#T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi trc nghim#S ch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn c Hu#Vanh#292374#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc# kim tra## 00764000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020025000340030090000590070057001490220004002060080005002100090018002150100 00500233011001400238012005300252020001100305020000600316020001600322020001400338 00500160035200500210036800500180038903900050040701400070041202000120041901300070 0431#VV12.10425#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 4#Bi tp trc ngh im t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Phm Th Kim Oanh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#20 12#^a84tr.^b24cm#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc#Ting Vit #Lp 4#Bi trc nghim#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Phm T h Kim Oanh#Vanh#14000# kim tra#292375## 00776000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030087000660070052001530220004002050040013002090080 00500222009001800227010000500245011001400250020001100264020000600275020001600281 02000120029702000140030900500210032300500160034400500130036003900050037301300070 0378012005300385#VV12.10426#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 5#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin th c k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.1#In ln th 4#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#Vanh#29237 6#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc## 00776000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030087000660070052001530220004002050040013002090080 00500222009001800227010000500245011001400250020001100264020000600275020001600281 02000120029702000140030900500210032300500160034400500130036003900050037301300070 0378012005300385#VV12.10427#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 5#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin th c k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.2#In ln th 4#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a76tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#Vanh#29237 7#B sch Trc nghim ting Vit cho hc sinh Tiu hc## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230039000500244013000700249#VV12.10428#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 1#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Vanh#292378## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230039000500244013000700249#VV12.10429#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 2#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Vanh#292379## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230039000500244013000700249#VV12.10430#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 3#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#Th cng#Lp 3#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Vanh#292380## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 005001400212039000500226013000700231#VV12.10431#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 1#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Hu Chu#Thu#292381## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 005001400212039000500226013000700231#VV12.10432#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 1#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Hu Chu#Thu#292382## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 039000500212013000700217005001400224#VV12.10433#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 2#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Thu#292383#Trn Hu Chu## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 005001400212039000500226013000700231#VV12.10434#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Hu Chu#Thu#292384## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 005001400212039000500226013000700231#VV12.10435#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Hu Chu#Thu#292385## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 005001400212039000500226013000700231#VV12.10436#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Hu Chu#Thu#292386## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 005001400212039000500226013000700231#VV12.10437#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Hu Chu#Thu#292387## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 039000500212013000700217005001400224#VV12.10438#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 5#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Thu#292388#Trn Hu Chu## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002900144020001000173020000900183020000600192020001400198 039000500212013000700217005001400224#VV12.10439#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 5#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Anh#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Thu#292389#Trn Hu Chu## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199 020001000207020001400217005001000231039000500241013000700246#VV12.10440#12000#V i?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 3#Trn Vinh#Q.1, T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^ b24cm#Tin hc#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#292390## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199 020001000207020001400217005001000231039000500241013000700246#VV12.10441#12000#V i?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 3#Trn Vinh#Q.1, T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^ b24cm#Tin hc#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#292391## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210080005001300090 01800135010000500153011001400158020000800172020000600180020000800186020001000194 020001400204005001000218039000500228013000700233004001300240#VV12.10442#12000#V i?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 4#Trn Vinh#Q.2, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Tin hc #Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#292392#In ln th 3## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210080005001300090 01800135010000500153011001400158020000800172020000600180020000800186020001000194 020001400204005001000218039000500228013000700233#VV12.10443#12000#Vi?t#B103T#37 2.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 5# Trn Vinh#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Tin hc#Lp 5#Bi t p#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Thu#292393## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070019001290220004001480040018001520080 00500170009001800175010000500193011001400198020001000212020000600222020000800228 020001200236020001400248005001400262039000500276013000700281#VV12.10444#8000#Vi ?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 4#Sch b tr phn mn K chuyn Tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c th m#Trn Mnh Hi#Thu#292394## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070019001290220004001480040013001520080 00500165009001800170010000500188011001400193020001000207020000600217020000800223 020001200231020001400243005001400257039000500271013000700276#VV12.10445#8000#Vi ?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 5#Sch b tr phn mn K chuyn Tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Tr n Mnh Hi#Thu#292395## 00533000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141020000800155020000600163020000800169020001400177 005001100191005000900202005000800211039000500219013000700224#VV12.10446#8000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.1, T.1 #In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292396## 00533000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141020000800155020000600163020000800169020001400177 005001100191005000900202005000800211039000500219013000700224#VV12.10447#8000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.1, T.2 #In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292397## 00641000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030041000530070038000940220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182012004300196020000800239020000600247 02000080025302000140026100500110027500500090028600500080029503900050030301300070 0308#VV12.10448#8000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.2, T.1#In ln th 9#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292398# # 00534000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040014001000080005001140090 01800119010000500137011001400142020000800156020000600164020000800170020001400178 005001100192005000900203005000800212039000500220013000700225#VV12.10449#8000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.2, T.2 #In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#S ch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292399## 00586000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030041000530070038000940220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182020000800196020000600204020000800210 020001400218005001100232005000900243005000800252039000500260013000700265#VV12.10 450#8000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son theo Chng trnh Tiu h c mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.3, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292400## 00533000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141020000800155020000600163020000800169020001400177 005001100191005000900202005000800211039000500219013000700224#VV12.10451#8000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.3, T.2 #In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292401## 00508000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070031000530220009000840040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134020000800148020000600156020000800162020001400170 005001100184005001100195039000500206013000700211#VV12.10452#8000#Vi?t#B103T#372 .87#^214#Bi tp nhc#Hong Long (ch.b.), Trn Cng#Q.4, T.1#In ln th 7#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong L ong#Trn Cng#Thu#292402## 00508000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070031000530220009000840040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134020000800148020000600156020000800162020001400170 005001100184005001100195039000500206013000700211#VV12.10453#8000#Vi?t#B103T#372 .87#^214#Bi tp nhc#Hong Long (ch.b.), Trn Cng#Q.4, T.2#In ln th 7#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong L ong#Trn Cng#Thu#292403## 00538000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146020000800160020000600168020000800174020001400182 005001100196005000900207005000800216039000500224013000700229#VV12.10454#8000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#Q.5, T.2 #Ti bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 5#Bi t p#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#Bo c#Thu#292404## 00533000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141020000800155020000600163020000800169020001400177 005001100191005000900202005000800211039000500219013000700224#VV12.10455#8000#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#Q.6, T.1 #In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#Trn Cng#c Mnh#Bo c#Thu#292405## 00539000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040019001000080005001190090 01800124010000500142011001400147020000800161020000600169020000800175020001400183 005001100197005000900208005000800217039000500225013000700230#VV12.10456#8000#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.6, T.2 #Ti bn ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Thu#292406## 00512000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030019000590070009000780220004000870040018000910080 00500109009001800114010000500132011001400137020001100151020000900162020001400171 005000900185039000500194013000700199012001600206#VV12.10457#9000#Vi?t#T123V#372 .63#^214#Tp vit ch p 1#V li c mu ch#Vn Minh#Q.1#Ti bn ln th 2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#Vn Mi nh#Thu#292407#V sch ch p## 00512000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030019000590070009000780220004000870040018000910080 00500109009001800114010000500132011001400137020001100151020000900162020001400171 005000900185039000500194013000700199012001600206#VV12.10458#9000#Vi?t#T123V#372 .63#^214#Tp vit ch p 1#V li c mu ch#Vn Minh#Q.2#Ti bn ln th 2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#Vn Mi nh#Thu#292408#V sch ch p## 00598000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030058000650070025001230220004001480080005001520090 01800157010000500175011001400180012002300194020001100217020000900228020000900237 020001400246039000500260013000700265005001200272005001200284#VV12.10459#6000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp t & tp ghp vn#Ph cp gio dc cho tr 5-6 tui v chun b vo lp mt#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Mu gio#Ghp vn#Sch mu gio #Thu#292409#L Tu Minh#L Thu Ngc## 00598000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030058000650070025001230220004001480080005001520090 01800157010000500175011001400180012002300194020001100217020000900228020000900237 020001400246039000500260005001200265005001200277013000700289#VV12.10460#8000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp t & tp ghp vn#Ph cp gio dc cho tr 5-6 tui v chun b vo lp mt#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Mu gio#Ghp vn#Sch mu gio #Thu#L Tu Minh#L Thu Ngc#292410## 00576000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030058000620070025001200080005001450090018001500100 00500168011001400173012002300187020000900210020000900219020000800228020001400236 005001200250005001200262039000500274013000700279#VV12.10461#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp m & tp vit#Ph cp gio dc cho tr 5-6 tui v chun b vo lp mt#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T s ch B vo lp mt#Tp vit#Mu gio#Tp m#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ng c#Thu#292411## 00576000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030058000620070025001200080005001450090018001500100 00500168011001400173012002300187020000800210020000900218020001400227005001200241 005001200253039000500265020000900270013000700279#VV12.10462#8000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp c & tp vit#Ph cp gio dc cho tr 5-6 tui v chun b vo lp mt#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T s ch B vo lp mt#Tp c#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Thu#T p vit#292412## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030049000560070025001050080005001300090018001350100 00500153011001400158012002300172020000500195020000900200020001400209005001200223 005001200235039000500247013000700252#VV12.10463#8000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vui hc ton#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Th u Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Ton#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Thu#292413## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030049000560070025001050080005001300090018001350100 00500153011001400158012002300172020000500195020000900200020001400209005001200223 005001200235039000500247013000700252#VV12.10464#8000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vui hc ton#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Th u Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Ton#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Thu#292414## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030022000560070030000780080005001080090018001130100 00500131011001400136012002800150020000500178020000900183020001400192005001300206 005001600219039000500235013000700240#VV12.10465#13000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b hc ton#Dnh cho tr 5-6 tui#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Hnh trang cho B vo lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gi o#L Hng ng#L Th Ngc nh#Thu#292415## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030022000620070026000840220004001102210021001140080 00500135009001800140010000500158011001400163012002800177020001100205020000900216 020001400225005001300239005001600252039000500268013000700273#VV12.10466#13000#V i?t#V460B#372.21#^214#V B hc Ting Vit#Dnh cho tr 5-6 tui#L Hng ng, L Ngc nh#Q.1#Lm quen vi ch ci#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#H nh trang cho B vo lp 1#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Thu#292416## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030022000560070026000780220004001040080005001080090 01800113010000500131011001400136012002800150020000900178020000900187020001400196 005001300210005001600223039000500239013000700244#VV12.10467#13000#Vi?t#V460B#32 7.21#^214#V B tp vit#Dnh cho tr 5-6 tui#L Hng ng, L Ngc nh#Q.2#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#Hnh trang cho B vo lp 1#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Thu#292417## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030022000560070026000780220004001040080005001080090 01800113010000500131011001400136012002800150020000900178020000900187020001400196 005001300210005001600223039000500239013000700244#VV12.10468#13000#Vi?t#V460B#32 7.21#^214#V B tp vit#Dnh cho tr 5-6 tui#L Hng ng, L Ngc nh#Q.1#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#Hnh trang cho B vo lp 1#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Thu#292418## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030022000620070026000840220004001102210011001140080 00500125009001800130010000500148011001400153012002800167020001100195020000900206 020001400215005001300229005001600242039000500258013000700263#VV12.10469#13000#V i?t#V460B#372.21#^214#V B hc Ting Vit#Dnh cho tr 5-6 tui#L Hng ng, L Ngc nh#Q.2#B hc vn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Hnh trang c ho B vo lp 1#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#T hu#292419## 00588000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400030049000810070025001300080005001550090018001600100 00500178011001400183012002300197020000800220020001100228020001400239005001200253 005001200265039000500277020000900282013000700291#VV12.10470#9600#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V B lm quen vi ch ci v tp t ch#Bin son theo chng trnh gi o dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a39tr.^ b24cm#T sch B vo lp mt#Ch ci#Tp t ch#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Thu#Mu gio#292420## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070034000750220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001000155020000600165020000700171020001400178005001500192 005001800207039000500225013000700230#VV12.10471#16000#Vi?t#454T#372.652#^214# n tp cui tun mn ting Anh 3#Phm Trng t, Nguyn Quang Vinh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a63tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#n tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Thu#292421## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070034000750220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001000155020000600165020000700171020001400178005001500192 005001800207039000500225013000700230#VV12.10472#16000#Vi?t#454T#372.652#^214# n tp cui tun mn ting Anh 3#Phm Trng t, Nguyn Quang Vinh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a63tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#n tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Thu#292422## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070034000750220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001000155020000600165020000700171020001400178005001500192 005001800207039000500225013000700230#VV12.10473#16000#Vi?t#454T#372.652#^214# n tp cui tun mn ting Anh 4#Phm Trng t, Nguyn Quang Vinh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#n tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Thu#292423## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070034000750220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001000155020000600165020000700171020001400178005001500192 005001800207039000500225013000700230#VV12.10474#16000#Vi?t#454T#372.652#^214# n tp cui tun mn ting Anh 4#Phm Trng t, Nguyn Quang Vinh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#n tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Thu#292424## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070034000750220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001000155020000600165020000700171020001400178005001500192 005001800207039000500225013000700230#VV12.10475#16000#Vi?t#454T#372.652#^214# n tp cui tun mn ting Anh 5#Phm Trng t, Nguyn Quang Vinh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#n tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Thu#292425## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020033000420070034000750220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001000155020000600165020000700171020001400178005001500192 005001800207039000500225013000700230#VV12.10476#16000#Vi?t#454T#372.652#^214# n tp cui tun mn ting Anh 5#Phm Trng t, Nguyn Quang Vinh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#n tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Thu#292426## 00566000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070054000740220004001280080005001320090018001370100 00500155011001400160020001100174020000600185020000700191020001400198005001600212 005001800228005001800246039000500264013000700269#VV12.10477#16000#Vi?t#454T#37 2.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 1#Nguyn Tr Dng, Nguyn c Khung, V Th Thanh Thu#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a84tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1# n tp#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Nguyn c Khung#V Th Thanh Thu#Thu#29 2427## 00566000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070054000740220004001280080005001320090018001370100 00500155011001400160020001100174020000600185020000700191020001400198005001600212 005001800228005001800246039000500264013000700269#VV12.10478#16000#Vi?t#454T#37 2.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 1#Nguyn Tr Dng, Nguyn c Khung, V Th Thanh Thu#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1# n tp#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Nguyn c Khung#V Th Thanh Thu#Thu#29 2428## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070050000740220004001240080005001280090018001330100 00500151011001400156020001100170020000600181020000700187020001400194005001600208 005001500224005001700239039000500256013000700261#VV12.10479#16000#Vi?t#454T#37 2.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 2#Nguyn Tr Dng, Kiu Thu Hin, L T h Kim Thanh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n t p#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Kiu Thu Hin#L Th Kim Thanh#Thu#292429## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070053000740220004001270080005001310090018001360100 00500154011001400159020001100173020000600184020000700190020001400197005001600211 005001800227005001700245039000500262013000700267#VV12.10480#16000#Vi?t#454T#37 2.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 2#Nguyn Tr Dng, Nguyn c Khung, L Th Kim Thanh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2# n tp#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Nguyn c Khung#L Th Kim Thanh#Thu#2924 30## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070050000740220004001240080005001280090018001330100 00500151011001400156020001100170020000600181020000700187020001400194005001600208 005001500224005001700239039000500256013000700261#VV12.10481#16000#Vi?t#454T#37 2.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 3#Nguyn Tr Dng, Kiu Thu Hin, L T h Kim Thanh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n t p#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Kiu Thu Hin#L Th Kim Thanh#Thu#292431## 00566000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070054000740220004001280080005001320090018001370100 00500155011001400160020001100174020000600185020000700191020001400198005001600212 005001800228005001800246039000500264013000700269#VV12.10482#16000#Vi?t#454T#37 2.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 3#Nguyn Tr Dng, Nguyn c Khung, V Th Thanh Thu#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3# n tp#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Nguyn c Khung#V Th Thanh Thu#Thu#29 2432## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070032000740220004001060080005001100090018001150100 00500133011001400138020001100152020000600163020000700169020001400176005001600190 005001500206039000500221013000700226#VV12.10483#16000#Vi?t#454T#372.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 4#Nguyn Tr Dng, Kiu Thu Hin#T.1#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Nguyn Tr D ng#Kiu Thu Hin#Thu#292433## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070032000740220004001060080005001100090018001150100 00500133011001400138020001100152020000600163020000700169020001400176005001600190 005001500206039000500221013000700226#VV12.10484#16000#Vi?t#454T#372.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 4#Nguyn Tr Dng, Kiu Thu Hin#T.2#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Nguyn Tr D ng#Kiu Thu Hin#Thu#292434## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070035000740220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020001100155020000600166020000700172020001400179005001600193 005001800209039000500227013000700232#VV12.10485#16000#Vi?t#454T#372.6#^214#n tp cui tun mn ting Vit 5#Nguyn Tr Dng, Nguyn c Khung#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Nguyn c Khung#Thu#292435## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 486#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 1#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.1#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292436## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 487#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 1#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.2#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a67tr.^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292437## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 488#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 2#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.1#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292438## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 489#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 2#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.2#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292439## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 490#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 3#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.1#In ln 3#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292440## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 491#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 3#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.2#In ln 3#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292441## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 492#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 4#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.1#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292442## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 493#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 4#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.2#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a88tr.^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292443## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 494#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 5#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.1#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a84tr.^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292444## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070058000680220004001260040009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199 005001100213005001600224005001400240005001400254039000500268013000700273#VV12.10 495#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp cui tun mn ton 5#Mai B Bc, Hong X un Vinh, Ngc Thin, Phm Th Phc#T.2#In ln 2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a84tr.^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Mai B Bc#Hong Xun Vinh# Ngc Thin#Phm Th Phc#Thu#292445## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020057000410070045000980040013001430080005001560090018001610100 00500179011001400184012001100198020001100209020000600220020000700226020001400233 005000500247005001500252039000500267005001500272013000700287#VV12.10496#12500#V i?t#V460-O#372.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 2 mn ting Vit#L A (ch.b.), Trn Bch Thu, Nguyn Th Du#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm# 2012#^a63tr.^b24cm#Vui hc h#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#L A#Trn B ch Thu#Thu#Nguyn Th Du#292446## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020057000410070029000980040013001270080005001400090018001450100 00500163011001400168012001100182020001100193020000600204020000700210020001400217 005000500231005001500236039000500251013000700256#VV12.10497#12500#Vi?t#V460-O#3 72.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 3 mn ting Vit#L A (ch.b.), Trn Bch Thu#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Vui hc h #Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#L A#Trn Bch Thu#Thu#292447## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020057000410070049000980040013001470080005001600090018001650100 00500183011001400188012001100202020001100213020000600224020000700230020001400237 005000500251005001900256039000500275005001500280013000700295#VV12.10498#12500#V i?t#V460-O#372.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 4 mn ting Vit#L A (ch.b.), Nguyn Th Bch H, Trn Bch Thu#In ln th 4#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a64tr.^b24cm#Vui hc h#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#L A#Ngu yn Th Bch H#Thu#Trn Bch Thu#292448## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020057000410070028000980040013001260080005001390090018001440100 00500162011001400167012001100181020001100192020000600203020000700209020001400216 005000500230005001400235039000500249013000700254#VV12.10499#12500#Vi?t#V460-O#3 72.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 5 mn ting Vit#L A (ch.b.), Phm Th Phc#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Vui hc h #Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#L A#Phm Th Phc#Thu#292449## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020051000410070055000920040013001470080005001600090018001650100 00500183011001400188012001100202020000500213020000600218020000700224020001400231 005001400245005001800259005001300277039000500290013000700295#VV12.10500#12500#V i?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 2 mn ton#Trn Ng c Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#In ln th 3#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a55tr.^b24cm#Vui hc h#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan# Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#Thu#292450## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020051000410070055000920040013001470080005001600090018001650100 00500183011001400188012001100202020000500213020000600218020000700224020001400231 005001400245005001800259005001300277039000500290013000700295#VV12.10501#12500#V i?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 3 mn ton#Trn Ng c Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#In ln th 3#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a62tr.^b24cm#Vui hc h#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan# Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#Thu#292451## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020051000410070055000920040013001470080005001600090018001650100 00500183011001400188012001100202020000500213020000600218020000700224020001400231 005001400245005001800259005001300277039000500290013000700295#VV12.10502#12500#V i?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 4 mn ton#Trn Ng c Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#In ln th 3#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a63tr.^b24cm#Vui hc h#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan# Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#Thu#292452## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020051000410070055000920040013001470080005001600090018001650100 00500183011001400188012001100202020000500213020000600218020000700224020001400231 005001400245005001800259005001300277039000500290013000700295#VV12.10503#12500#V i?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 5 mn ton#Trn Ng c Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#In ln th 3#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a64tr.^b24cm#Vui hc h#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan# Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#Thu#292453## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020017000600070028000770080005001050090 06100110010000500171011001500176020001800191020000400209020001200213006001100225 039000500236013000700241019000900248#VV12.10504#VV12.10505#54000#Vi?t#L500T#823 #^214#Nesbit, E.#L tr ng tu#E. Nesbit ; Nguyn Tm dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a311tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Anh#Tiu thuyt#Nguyn Tm#Thu#292454#Dch Anh## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020026000640030012000900290019001020070 02900121008000500150009004500155010000500200011001500205020001700220020000700237 020001200244006001000256039000500266013000700271019001200278#VV12.10506#VV12.105 07#65000#Vi?t#D558C#891.8#^214#Pilch, Jerzy#Di cnh thin thn ru#Tiu thuy t#Pod mocnym anioBem#Jerzy Pilch ; L B Th dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cn g ty Sch Phng Nam#2012#^a226tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ba Lan#Tiu thuyt#L B Th#Thu#292455#Dch Ba Lan## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020017000670030012000840070012000960080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020001200178 039000500190013000700195#VV12.10508#VV12.10509#99000#Vi?t#B254B#895.92234#^214# Cao c Mu#Bn b hnh phc#Tiu thuyt#Cao c Mu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a379tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#292456## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020015000670030012000820070011000940080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000500187013000700192#VV12.10510#VV12.10511#48000#Vi?t#NG557M#895.92234#^214 #Nguyn Mt#Ngc mt tri#Tiu thuyt#Nguyn Mt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a215tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#292457## 00641000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580030030000790070047001090080005001560090 01900161010000500180011001500185020001700200020000900217020001200226005001200238 005001400250005001900264005001600283005001600299039000500315013000700320#VV12.10 512#VV12.10513#60000#Vi?t#NH556C#895.9223408#^214#Nhng chuyn bus di#Tp truy n ngn 5 tc gi tr#inh Phng, u S Nguyn, Nguyn Th Vn Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a211tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#inh Ph ng#u S Nguyn#Nguyn Th Vn Anh#Phm Thanh Thu#Mai Dng Dng#Thu#292458# # 00493000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050018000570020022000750070018000970080005001150090 05700120010000500177011001500182020001700197020000900214020000400223039000500227 013000700232#VV12.10514#VV12.10515#100000#Vi?t#TR116V#895.92214#^214#Nguyn Vi t Chin#Trng v th c chm#Nguyn Vit Chin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2012#^a107tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Thu#292459## 00477000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050008000570020028000650070008000930220004001010080 00500105009001100110010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167 039000500179013000700184005000800191#VV12.10518#VV12.10519#34000#Vi?t#M458T#895 .9223008#^214#c Anh#101 truyn ci ngh nghip#c Anh#T.1#^aH.#^aHng c#20 12#^a188tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Thu#292460#c Anh## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020018000680030007000860070012000930080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020000300175 039000500178013000700183#VV12.10516#VV12.10517#69000#Vi?t#L254V#895.922803#^214 #Nguyn Uyn#Ln vi nh gii#Tp k#Nguyn Uyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a228tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Thu#292461## 00477000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050008000570020028000650070008000930220004001010080 00500105009001100110010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167 039000500179013000700184005000800191#VV12.10520#VV12.10521#36000#Vi?t#M458T#895 .9223008#^214#c Anh#101 truyn ci ngh nghip#c Anh#T.2#^aH.#^aHng c#20 12#^a208tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Thu#292462#c Anh## 00639000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020027000550290028000820070041001100080005001510090 01100156010000500167011001500172021012300187020000900310020000800319006001700327 039000500344013000700349019000500356#VV12.10522#VV12.10523#Vi?t#A100N#294.3#^214 #Tnh Khng#A Nan vn Pht s ct hung#A Nan hi Pht vic tt xu#Tnh Khng gi ng ; Thch Nhun Nghi dch#^aH.#^aHng c#2012#^a197tr.^b20cm#Phn tch nhng gio l ca o Pht rn dy con ngi sng sao cho tt p v xo b mi kh a u bun phin trn trn th#o Pht#Gio l#Thch Nhun Nghi#Thu#292463#Dch## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020008000700030004000780070014000820080 00500096009001900101010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV12.10524#VV12.10525#54000#Vi?t#TH121C#895.92214#^214 #Trn c Ton#Thn c#Th#Trn c Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a79tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#292464## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020018000640070009000820080005000910090 04500096010000500141011001500146015003500161020001700196020000900213020001200222 039000500234013000700239#VV12.10526#VV12.10527#59000#Vi?t#QU105R#895.9223#^214# Hng Phi#Qun ru ph Hu#Hng Phi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phn g Nam#2012#^a231tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Chu Hng Phi#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Thu#292465## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540050014000590020015000730030009000880070014000970080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020000900181 039000500190013000700195#VV12.10529#VV12.10528#48000#Vi?t#QU250-O#895.9228408#^ 214#Bi Vn Doanh#Qu y lng#on vn#Bi Vn Doanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a215tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#on vn#Thu#292466## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020035000620030012000970070045001090080 00500154009006100159010000500220011001500225020001700240020000300257020001200260 006001300272006001200285039000500297013000700302019000800309#VV12.10530#VV12.105 31#48000#Vi?t#CH501C#813#^214#Blume, Judy#Cha c khng? L con, Margaret#Ti u thuyt#Judy Blume ; Dch: V Thu Trang, L Hng Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a185tr.^b21cm#Vn hc hin i#M #Tiu thuyt#V Thu Trang#L Hng Vn#Thu#292467#Dch M## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020019000600070026000790080005001050090 06100110010000500171011001500176020001800191020000400209020001200213006000900225 039000500234013000700239019000900246#VV12.10532#VV12.10533#45000#Vi?t#B450L#823 #^214#Fine, Anne#B l b gip vic#Anne Fine ; Kiu Nh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a235tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Anh#Tiu thuyt#Kiu Nh#Thu#292468#Dch Anh## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020017000640070029000810080005001100090 06100115010000500176011001500181020001700196020000300213020001200216006000900228 039000500237013000700242019000800249#VV12.10535#VV12.10534#96000#Vi?t#KH108K#81 3#^214#Giffin, Emily#Khao kht ca em#Emily Giffin ; T Huyn dch#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a493tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T Huyn#Thu#292469#Dch M## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020016000640030008000800070009000880080 00500097009001900102010000500121011001700126015003400143020001700177020000900194 020000400203039000500207013000700212#VV12.10536#VV12.10537#65000#Vi?t#B460T#895 .92214#^214#Xun Thu#B tre cuc gi#Tp th#Xun Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 12#^a99tr.^b19x20cm#Tn tht ca tc gi: Xun Thu#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Thu#292470## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020022000630030004000850070008000890080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VV12.10538#VV12.10539#55000#Vi?t#N462H#895.92214#^214# H Linh#Ni ht ma khng au#Th#H Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a143tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#292471## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050009000580020031000670030017000980070009001150080 00500124009006100129010000500190011001500195020001700210020001000227020000900237 020000700246039000500253013000700258020000900265#VV12.10540#VV12.10541#54000#Vi ?t#NH556C#895.9228403#^214#Quc Bo#Nhng ci tn, nhng mt ngi#Bt k chn d ung#Quc Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 012#^a125tr.^b21cm#Vn hc hin i#Chn dung#Vit Nam#Bt k#Thu#292472#Nhn v t## 00714000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050017000490020031000660070038000970080010001350090018001450100 00500163011002100168021020200189020000900391020001100400020001100411005001400422 039000500436013000700441#VV12.10542#VV12.10543#Vi?t#GI-108T#363.7007#^214#Nguyn Hu Chim#Gio trnh gio dc mi trng#B.s.: Nguyn Hu Chim, L Hong Vit# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^aviii, 186tr.^b24cm#Gii thiu i cng v m i trng v ti nguyn thin nhin. H sinh thi c s cho cc nghin cu v mi trng. Trnh by nhng vn v pht trin bn vng, bin i kh hu v gio dc mi trng#Gio dc#Mi trng#Gio trnh#L Hong Vit#Thu#292473## 00753000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440070038000620040013001000080005001130090011001180100 00500129011001500134021019800149020000900347020000800356020001000364006001500374 005001100389039000500400013000700405019000500412012003400417#VV12.10544#VV12.105 45#Vi?t#B100M#294.3#^214#38 php hnh phc#Maha Thongkham dch ; Bnh Anson h.. #In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2012#^a453tr.^b20cm#Trnh by 10 k ngn vi 38 ph p nhm to nn mt i sng hnh phc gia trn th, tm thanh tnh khng v ng bn tin ti danh li, v cui cng l c gii thot ni Nit bn sau khi qua i#o Pht#Gio l#Hnh phc#Maha Thongkham#Bnh Anson#Thu#292474#Dch#Ph t gio nguyn thu = Theravada## 00649000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020016000540070010000700080005000800090011000850100 00500096011001500101039000500116013000700121021026400128020000900392020000600401 #VV12.10546#VV12.10547#Vi?t#T306G#294.3#^214#c Huyn#Ting gm s t#c Huyn #^aH.#^aTn gio#2012#^a238tr.^b21cm#Vanh#292475#Gii thiu bi ca Tam T Tng Xn c truyn tha th T B t Ma, cha ng ngha su xa. y l nhng kinh nghim tm linh tot ra t sc sng rt tht Tam T gip cho cc pht t rt ngn c thi gian v cng sc trong con ng tu v s hnh thin#o Ph t#Thin## 00502000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440030011000570070029000680080005000970090011001020100 00500113011001500118020000900133020001100142006001500153039000500168013000700173 021006800180#VV12.10548#VV12.10549#Vi?t#K312A#294.3#^214#Kinh A Di #Ging gii #Thch Phc T dch v ging#^aH.#^aTn gio#2012#^a134tr.^b21cm#o Pht#Kinh Adi#Thch Phc T#Vanh#292476#Gii thiu Kinh c Pht ni v c A Di v cc bi kinh A Di ## 00678000000000277000450002600110000002600110001102101780002202000090020003900050 02090410005002141810008002190820006002278080005002330020028002380070027002660220 00400293221002700297006001700324008000500341009001100346010000500357011001500362 013000700377020000800384020000800392#VV12.10550#VV12.10551#Gii thiu gii php ti gia c trch lc t kinh tng Pali, t kinh tng A-hm, v c trch dch t lut b v lut gii cng nhng tm hiu v np sng ca Pht t ti gia#o Pht#Vanh#Vi?t#GI-462L#294.3#^214#Gii lut thit yu hi tp#Thch Nht Chiu bin dch#T.6#Tng tp gii php ti gia#Thch Nht Chiu#^aH.#^aTn gio#2012#^ a741tr.^b21cm#292477#Gio l#Pht t## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020041000690070014001100080005001240090 01000129010000500139011001500144015003600159021013700195020001000332020000900342 020000800351020000900359039000500368013000700373#VV12.10553#VV12.10552#81000#Vi ?t#H466#346.59702#^214#Trn Vn Bin#Hp ng in t theo php lut Vit Nam#T rn Vn Bin#^aH.#^aT php#2012#^a322tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nh nc & Php l ut#Trnh by nhng vn l lun v hp ng in t v thc trng, gii php hon thin php lut v hp ng in t Vit Nam hin nay#Php lut#Hp ng# in t#Vit Nam#Vanh#292478## 00587000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030016000940080005001100090011001150100005001260110 01500131015002800146020001900174020002900193020000700222039000500229013000700234 021009200241#VN12.03340#VN12.03341#Vi?t#D107B#351.025#^214#Danh b in thoi n i b thnh ph H Ni 2012#Lu hnh ni b#^aH.#^aHng c#2012#^a257tr.^b14cm# TTS ghi: Vin thng H Ni#Danh b in thoi#C quan hnh chnh s nghip#H N i#Vanh#292479#Gm danh b in thoi ni b ca cc c quan hnh chnh s nghip khu vc thnh ph H Ni## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020014000630030004000770070009000810080 00500090009001900095010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000500163015003600168013000700204#VN12.03342#VN12.03343#25000#Vi?t#C430#895 .9221#^214#Mai Liu#Cn c xanh#Th#Mai Liu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a78 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Tn tht ca tc gi: Phm Th Liu #292480## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020010000640030004000740070010000780080 00500088009001900093010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VN12.03344#VN12.03345#45000#Vi?t#X502M#895.9221#^214#K iu Thau#Xun mun#Th#Kiu Thau#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#292481## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020011000630030004000740070008000780080 00500086009001900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VN12.03346#VN12.03347#45000#Vi?t#T306L#895.92214#^214# Trn C#Ting lng#Th#Trn C#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a126tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#292482## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020018000700030009000880070015000970080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190#VN12.03348#VN12.03349#35000#Vi?t#S455H#895.92214#^214# Nguyn Khc L#Sng Hng ni Tn#Th - ca#Nguyn Khc L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#292483## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020016000690030063000850070013001480080 00500161009001900166010000500185011001500190020001700205020000900222020000900231 020000700240039000500247013000700252015003600259#VN12.03350#VN12.03351#50000#Vi ?t#K600U#895.922803#^214#Trng Nguyn#K c con ng#Tp ghi chp, bt k bo c h v vng t, con ngi Krng Nng#Trng Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a179tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Ghi chp#Bt k#Thu#292484#Tn tht tc gi: Nguyn Trng ng## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020019000660030013000850070011000980080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000700179 020000300186039000500189013000700194#VN12.03352#VN12.03353#50000#Vi?t#C125T#895 .92234#^214#Dip Thanh#Cu trng b phiu#Truyn v k#Dip Thanh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2012#^a186tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn#K#Thu#292485## 00629000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020019000480030004000670070046000710080005001170090019001220100 00500141011001500146015003800161020001700199020000900216020000400225005001100229 005001500240005001500255005001700270005001600287039000500303013000700308#VN12.03 354#VN12.03355#Vi?t#126M#895.92214#^214#y mim ban trng#Th#Quang Bch, Hn Trung Chu, Nguyn Th Ch...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a214tr.^b19cm#TTS g hi: Cu lc b Th tnh Yn Bi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Quang Bch#Hn Tru ng Chu#Nguyn Th Ch#Nguyn Vn Chiu#Trnh c Chng#Thu#292486## 00590000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020016000630070012000790080005000910090 01800096010000500114011001500119021015600134020000900290020000500299020000800304 039000500312013000700317#VN12.03356#VN12.03357#22000#Vi?t#V250M#294.3#^214#Nguy n Minh#V mi cha xa#Nguyn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a106tr.^b19cm#G ii thiu nhng nt vn ho trong vic i l cha, ngha ca vic i cha v c a cc Ban trong cha nh Tam Bo, Tam qui, Ng gii, uy lc ca qui gii#o P ht#Cha#Vn ho#Thu#292487## 00651000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020029000540070044000830080005001270090016001320100 00500148011001400153021012200167020000800289020000900297020000800306020000900314 039000500323013000700328005001200335006001400347#VN12.03358#VN12.03359#Vi?t#115 C#294.3#^214#Qung Ho#n chay, st sinh v qu bo#Qung Ho, L Bnh Nam ; Th ch Tm Anh dch#^aH.#^aNxb. Hng c#2012#^a80tr.^b19cm#L gii li ch ca vic n chay, tc hi ca vic st sinh v cn nguyn ca qu bo di gc ca ng i theo o Pht#n chay#St sinh#Qu bo#o Pht#Thu#292488#L Bnh Nam#Thc h Tm Anh## 00629000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030029000690070061000980080005001590090018001640100 00500182011001400187020000700201020000600208020001000214020000800224020001400232 005001400246005001400260005001400274005001600288039000400304013000700308#VL12.01 249#8000#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn thc hnh a l 7#Ti bn c chnh l , b sung#Lm Quang Dc, Kiu Vn Hoan, Phm Khc Li, Nguyn Xun Ho#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a36tr.^b27cm#a l#Lp 7#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#L m Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#Hu#292489## 00629000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030029000690070061000980080005001590090018001640100 00500182011001400187020000700201020000600208020001000214020000800224020001400232 005001400246005001400260005001400274005001600288039000400304013000700308#VL12.01 250#8000#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn thc hnh a l 8#Ti bn c chnh l , b sung#Lm Quang Dc, Kiu Vn Hoan, Phm Khc Li, Nguyn Xun Ho#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a32tr.^b27cm#a l#Lp 8#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm#L m Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#Hu#292490## 00657000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030029000710070061001000080005001610090018001660100 00500184011001400189020001200203020000600215020001000221020000800231020000900239 02000140024800500140026200500140027600500140029000500160030403900040032001300070 0324#VL12.01251#8000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn thc hnh a l 9#Ti bn c chnh l, b sung#Lm Quang Dc, Kiu Vn Hoan, Phm Khc Li, Nguyn Xu n Ho#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b27cm#a kinh t#Lp 9#Thc hnh#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Lm Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#Hu#292491## 00863000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020089000510070056001400080005001960090019002010100005002200110 02900225015005200254021012700306020001900433020000900452020001000461005000700471 005001700478005001900495005001100514005001300525039000400538013000700542#VL12.01 253#VL12.01252#Vi?t#CH108M#327.5970596#^214#Cho mng k nim 45 nm ngy thit lp quan h ngoi giao hai nc Vit Nam - Campuchia#V Mo (ch.b.), Phm Thng Hin, Nguyn Chin Thng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a78tr., 10tr. nh mu ^b30cm#u ba sch ghi: Hi Hu ngh Vit Nam - Campuchia#Tp hp cc bi vit, bi th v bn nhc vit v tnh on kt hu ngh gia 2 nc Vit Nam v Camp uchia t nm 1967 n nay#Quan h ngoi giao#Vit Nam#Campuchia#V Mo#Phm Th ng Hin#Nguyn Chin Thng#Minh Quang#Ng Anh Dng#Hu#292492## 00704000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020082000340080005001160090007001210100005001280110014001330210266001470200 01900413020001000432020001200442020000900454039000400463013000700467#VL12.01254# Vi?t#K312N#363.72#^214#Kinh nghim thc hin v sinh tng th do cng ng lm c h ca Plan ti Vit Nam#^aH.#^aKnxb#2012#^a32tr.^b29cm#Gii thiu kinh nghim t hc hin v sinh tng th do cng ng lm ch ca t chc Plan ti Vit Nam cn g nh cc hot ng v sinh mi trng tng th do cng ng lm ch ti mt s vng kh khn ca cc tnh H Giang, Kon Tum, Qung Bnh, Qung Ngi v Qung Tr #V sinh mi trng#Nng thn#Kinh nghim#Vit Nam#Hu#292493## 00878000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050013000690020041000820290045001230070 01300168008000500181009001800186010000500204011001500209021024500224020001200469 02000040048102000090048502000230049403900040051701300070052102000140052802000100 0542#VL12.01257#VL12.01256#VL12.01258#VL12.01259#Vi?t#G453N#959.7027#^214#Bi Mi nh Tr#Gm Nht Bn trong Hong cung Thng Long#Japanese ceramics in Thng Long Royal Palace#Bi Minh Tr#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a194tr.^b27cm#Gii thiu v gm Nht Bn c pht hin trong khu di tch Hong thnh Thng Long. Tm hiu mi quan h gia Thng Long v Nht Bn qua con ng gm s thng mi t h k 17 cng nh vai tr ca gm Nht Bn trong Hong cung Thng Long#Kho c hc#Gm#Nht Bn#Hong thnh Thng Long#Hu#292494#Sch song ng#Th k 17## 00686000000000229000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200450 00240290042000690080005001110090023001160100005001390110015001440210241001590200 00500400020001700405020000900422020001400431039000400445013000700449#Vi?t#S450L# 305.302#^214#S liu thng k gii Vit Nam 2000 - 2010#Gender statistics in V iet Nam 2000 - 2010#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a832tr.^b30cm#Tp hp, ph n tch cc s liu thng k v gii, c h thng ho theo cc lnh vc: lnh o v qun l, kinh t v lao ng vic lm, gio dc v o to, dn s v sc kho, th dc th thao, hn nhn gia nh, bo tr v an ton x hi#Gii#S li u thng k#Vit Nam#Sch song ng#Hu#292495## 00996000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020094000440070057001380080005001950090012002000100005002120110 01600217021023100233020000900464020001000473039000500483020001000488005001200498 02000180051002000160052801500200054402000090056400500160057300500170058900500150 0606005001800621013000700639#VL12.01260#86000#Vi?t#N305G#352.09597#^214#Nin gi m Quc hi - Chnh ph kho XIII Hi ng nhn dn U ban nhn dn nhim k 201 1-2016#B.s.: Vn Tt Thu, Nguyn c Thun, Nguyn Quc Tun...#^aH.#^aThng tn #2012#^a1728tr.^b28cm#Gii thiu v Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, h thng cc c quan, t chc hnh chnh trung ng, hi ng nhn dn cp tnh ca 63 tnh, thnh ph trc thuc trung ng v h thng t chc hnh chn h a phng#Quc hi#Nin gim#H.H#Chnh ph#Vn Tt Thu#Hi ng nhn dn#U ban nhn dn#TTS ghi: B Ni v#Vit Nam#Nguyn c Tun#Nguyn Quc Tun#Nguy n Hu c#Nguyn Tin Trung#292496## 00590000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020013000620070031000750220004001062210 01800110008000500128009001000133010000500143011001500148012000900163020001800172 02000110019002000110020100600130021203900050022501300070023001900160023700500110 0253#VV12.10554#VV12.10555#38000#Vi?t#C100H#895.1#^214#Dng Bng#C heo Bo Bo# Dng Bng ; Ng Minh Vn dch#T.1#Hong t cho i#^aH.#^aDn tr#2012#^a159tr .^b20cm#Ajarbook#Vn hc thiu nhi#Truyn di#Trung Quc#Ng Minh Vn#H.H#29249 7#Dch Trung Quc#Dng Bng## 00600000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020013000620070031000750220004001062210 02800110008000500138009001000143010000500153011001500158012000900173020001800182 02000110020002000110021100600130022203900050023501900160024001300070025600500110 0263#VV12.10556#VV12.10557#40000#Vi?t#C100H#895.1#^214#Dng Bng#C heo Bo Bo# Dng Bng ; Ng Minh Vn dch#T.2#i chin vi Mng Ma Vng#^aH.#^aDn tr#20 12#^a167tr.^b20cm#Ajarbook#Vn hc thiu nhi#Truyn di#Trung Quc#Ng Minh Vn# H.H#Dch Trung Quc#292498#Dng Bng## 00742000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020097000620070007001590080005001660090 01000171010000500181011001500186021021000201020001000411020000400421020000900425 020001800434039000500452013000700457#VV12.10558#VV12.10559#92000#Vi?t#H250T#346 .59704#^214#Sn H#H thng vn bn quy nh v gi t, bi thng, h tr v t i nh c khi nh nc thu hi t#Sn H#^aH.#^aT php#2012#^a299tr.^b24cm#Tr ch dn Lut t ai nm 2003 lm c s cho cc Ngh nh ca Chnh ph, cc Quy t nh ca Th tng Chnh ph v cc Thng t qui nh v gi t, bi thng, h tr v ti nh c khi Nh nc thu hi t#Php lut#t#Vit Nam#Vn bn p hp lut#H.H#292499## 00611000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020016000590030026000750070013001010080 00500114009001000119010000500129011001500134020000700149039000500156021017000161 020000700331013000700338#VV12.10560#VV12.10561#35000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Ngc H#Mn n i tic#Vo bp tr ti i khch#Ngc H b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^ a219tr.^b21cm#Nu n#H.H#Trnh by cch chn mua, ch bin, bo qun thc phm ni chung v nguyn liu, cch ch bin mt s mn n i tic nh g hp, c r n km chanh, thn ln tm b rn...#Mn n#292500## 00573000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020020000590070008000790080005000870090 01000092010000500102011001500107020000700122039000500129012001200134021013900146 020001500285013000700300#VV12.10562#VV12.10563#38000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Ngc H#Mn n thu hi sn#Ngc H#^aH.#^aDn tr#2012#^a235tr.^b21cm#Nu n#H.H#M n n ngon#Gii thiu nguyn liu v cch lm mt s mn n thu hi sn nh ch c thu, ch c rn, ch c nng, c rn km chanh, c om st cay...#Mn n hi sn#292501## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050008000560020022000640070008000860080005000940090 01000099010000500109011001500114020001700129020000900146020001000155020000400165 039000500169013000700174#VV12.10564#VV12.10565#20000#Vi?t#T312Y#895.922803#^214 #Sng L#Tnh yu tui hc tr#Sng L#^aH.#^aDn tr#2012#^a103tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn k#Th#H.H#292502## 00641000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050021000510020033000720030033001050070059001380080 00500197009001000202010000500212011001500217020001700232020000300249020001200252 005001400264006000700278039000500285013000700290019000800297020002200305#VV12.10 566#VV12.10567#119000#Vi?t#TH250G#813#^214#Stewart, Trenton Lee#Th gii k b ca ngi Benedict#Bt ch, ty v ngi thng cuc#Trenton Lee Stewart ; Minh ho : Carson Ellis ; Thu dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a603tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Ellis, Carson# Thu#H.H#292503#Dch M#Sch thanh thiu nin# # 00833000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020051000620030022001130290026001350070 01800161008000500179009001000184010000500194011001500199021018700214020001000401 03900050041102000090041600500090042501200260043402000080046002000080046802000120 0476013000700488#VV12.10569#VV12.10568#35000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: ng t v ng ng t#Verb and phrasal verb#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a223tr.^b21cm#Gii thi u mt s bi tp ng php ting Anh v cu to ng t, ngoi ng t v ni n g t, ng t "to be" v tr ng t, ng t tnh thi, cc dng thc ca ng t v ng ng t#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#n g t#Bi tp#Ng ng t#292504## 00641000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020038000610070029000990080005001280090 01000133010000500143011001500148021019400163020001000357020000800367039000500375 013000700380#VV12.10570#VV12.10571#28000#Vi?t#T550H#428#^214#L Tu Minh#T hc ting Anh du lch trong 1 ngy#L Tu Minh s.t., gii thiu#^aH.#^aDn tr#2012 #^a159tr.^b21cm#Gii thiu mt s cu giao tip ting Anh n gin c km theo p hin m v ting Vit dng trong cc trng hp x giao thng dng hng ngy, vn phng thng tin du lch hay khi thu ch ...#Ting Anh#Du lch#H.H#292505# # 00661000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020033000610290045000940070023001390080 00500162009001000167010000500177011001500182021018800197020001000385039000500395 013000700400#VV12.10572#VV12.10573#26000#Vi?t#T306A#428#^214#L Tu Minh#Ting Anh dnh cho ngi mi hc#English for speakers of Vietnamese beginners#L Tu M inh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a148tr.^b21cm#Trnh by cch c ting Anh c phin m quc t v ting Vit cho 12 bi u tin dnh cho trnh mi bt u hc v cc ch cho hi, t gii thiu, ni "xin li" v "lm phin"...#Ti ng Anh#H.H#292506## 00705000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020047000620030021001090290026001300070 01800156008000500174009001000179010000500189011001500194021006800209020001000277 03900050028702000090029200500090030101200260031002000070033602000080034302000090 0351013000700360#VV12.10574#VV12.10575#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Qun t - Lng t#Articles-Quantifiers#English gramm ar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a163tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v qun t v lng t#Ting Anh#H.H#Ng php#Mi nh c#English grammar handbooks#Mo t#Bi tp#Lng t#292507## 00711000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020046000620030029001080290026001370070 01800163008000500181009001000186010000500196011001500201021006700216020001000283 03900050029302000090029800500090030701200260031602000080034202000080035002000080 0358013000700366#VV12.10576#VV12.10577#23000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Lin t - Thn t#Conjunctions - Interjections#Englis h grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a135tr.^b21cm#Gii th iu mt s bi tp ng php ting Anh v lin t v thn t#Ting Anh#H.H#Ng p hp#Minh c#English grammar handbooks#Lin t#Thn t#Bi tp#292508## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020036000620030008000980290026001060070 01800132008000500150009001000155010000500165011001500170021005600185020001000241 03900050025102000090025600500090026501200260027402000080030002000080030801300070 0316#VV12.10578#VV12.10579#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#Bi tp ng p hp ting Anh: Mnh #Clauses#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.# ^aDn tr#2012#^a163tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v m nh #Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Mnh #Bi tp #292509## 00828000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020051000620030031001130290026001440070 01800170008000500188009001000193010000500203011001500208021017300223020001000396 03900050040602000090041100500090042001200260042902000080045502000120046302000080 0475013000700483#VV12.10580#VV12.10581#27000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Tnh t v ng tnh t#Adjective and adjective phrase #English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a171tr.^b21cm# Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v tnh t v cu to tnh t, tnh t ch s lng, cc dng so snh ca tnh t, trt t ca tnh t trong cu v cm tnh t#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Tnh t# Ng tnh t#Bi tp#292510## 00747000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020051000620030023001130290026001360070 01800162008000500180009001000185010000500195011001500200021010000215020001000315 03900050032502000090033000500090033901200260034802000080037402000120038202000080 0394013000700402#VV12.10582#VV12.10583#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Danh t v ng danh t#Nouns and nouns phrase#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a151tr.^b21cm#Gii thi u mt s bi tp ng php ting Anh v cu to danh t, danh t m c v kh ng m c#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Danh t#N g danh t#Bi tp#292511## 00718000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020042000620030022001040290026001260070 01800152008000500170009001000175010000500185011001500190021009900205020001000304 03900050031402000090031900500090032801200260033702000140036302000080037701300070 0385#VV12.10584#VV12.10585#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#Bi tp ng p hp ting Anh: Cu iu kin#Conditional sentences#English grammar exercises#Ng c H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a151tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v cu iu kin loi I, loi II, loi III v hn hp#Ting Anh#H .H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Cu iu kin#Bi tp#292512## 00755000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020064000630070018001270080005001450090 01000150010000500160011001500165021013100180020001000311039000500321020000900326 005000800335020000800343020000800351013000700359015008700366#VV12.10586#VV12.105 87#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Minh Anh#360 ng t bt quy tc v cch s d ng cc th trong ting Anh#Minh Anh, Mai Anh#^aH.#^aDn tr#2012#^a171tr.^b21cm #Gii thiu bng ng t bt quy tc, v d minh ho cho cch dng ca 360 ng t bt quy tc v cch dng cc th trong ting Anh#Ting Anh#H.H#Ng php#Mai Anh#ng t#Bi tp#292513#Tn sch ngoi ba ghi: 360 ng t bt quy tc v c ch s dng cc t trong ting Anh## 00734000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020051000620030039001130290026001520070 01800178008000500196009001000201010000500211011001500216021007100231020001000302 03900050031202000090031700500090032601200260033502000080036102000120036902000080 0381013000700389#VV12.10588#VV12.10589#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Gii t v ng gii t#Prepositions and prepositional phrases#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a159tr .^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v gii t v ng gii t#T ing Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Gii t#Ng gii t#B i tp#292514## 00750000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020058000620030032001200290026001520070 01800178008000500196009001000201010000500211011001500216021007900231020001000310 03900050032002000090032500500090033401200260034302000140036902000080038301300070 0391020001400398#VV12.10590#VV12.10591#24000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Cu trc tip - Cu gin tip#Direct speech - Indirec t speech#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a147tr .^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v cu trc tip v cu gi n tip#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Cu trc tip# Bi tp#292515#Cu gin tip## 00848000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020066000620030049001280290026001770070 01800203008000500221009001000226010000500236011001500241021013200256020001000388 03900050039802000090040300500090041201200260042102000140044702000080046102000140 0469020000800483013000700491#VV12.10593#VV12.10592#24000#Vi?t#B103T#428.0076#^2 14#Ngc H#Bi tp ng php ting Anh: Cu hi, cu mnh lnh, cu cu khin#Que stions, Imperative sentences, suggest-request#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a147tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v cu hi c t hi, cu nghi vn, cu hi ui, cu mnh lnh, c u khin, ngh#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Cu mnh lnh#Cu hi#Cu cu khin#Bi tp#292516## 00732000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020055000620030023001170290026001400070 01800166008000500184009001000189010000500199011001500204021007600219020001000295 03900050030502000090031000500090031901200260032802000130035402000120036702000080 0379013000700387#VV12.10594#VV12.10595#21000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: Cu ch ng - cu b ng#Active - passive voice#Eng lish grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a123tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v cu ch ng v cu b ng#Ting An h#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#Cu ch ng#Cu b ng#Bi tp#292517## 00693000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020043000620030020001050290026001250070 01800151008000500169009001000174010000500184011001500189021006400204020001000268 03900050027802000090028300500090029201200260030102000060032702000070033302000080 0340013000700348#VV12.10596#VV12.10597#24000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#B i tp ng php ting Anh: i t - S t#Pronouns - Numerals#English grammar ex ercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a155tr.^b21cm#Gii thiu mt s b i tp ng php ting Anh v i t v s t#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#En glish grammar handbooks#S t#i t#Bi tp#292518## 00875000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020050000620030029001120290026001410070 01800167008000500185009001000190010000500200011001500205021013500220020001000355 03900050036502000090037000500090037901200260038802000100041402000090042402000080 0433015007700441013000700518#VV12.10598#VV12.10599#24000#Vi?t#B103T#428.0076#^2 14#Ngc H#Bi tp ng php ting Anh: Trng t v trng ng#Adverbs and adverbi al phrase#English grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a147t r.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ng php ting Anh v trng t v cu to tr ng t, cc cu trc so snh ca trng t, trng t v trng ng#Ting Anh#H.H#N g php#Minh c#English grammar handbooks#Trng ng#Trng t#Bi tp#Tn sch n goi ba ghi: Bi tp ng php ting Anh: Trng t v ng trng t#292519## 00731000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020062000620030025001240290026001490070 01800175008000500193009001000198010000500208011001500213021009500228020001000323 03900050033302000090033800500090034701200260035602000080038202000080039001300070 0398#VV12.10600#VV12.10601#35000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Ngc H#Bi tp ng p hp ting Anh: Th ng t - ng t bt quy tc#Tenses - Irregular verbs#Englis h grammar exercises#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2012#^a227tr.^b21cm#Gii th iu mt s bi tp ng php ting Anh v cc th trong ting Anh v ng t bt quy tc#Ting Anh#H.H#Ng php#Minh c#English grammar handbooks#ng t#Bi t p#292520## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050009000500020019000590290016000780070018000940080 00500112009001000117010000500127011001500132021015200147020001000299039000500309 020000900314005000800323013000700331#VV12.10602#VV12.10603#68000#Vi?t#NG550P#42 8#^214#Minh Anh#Ng php ting Anh#English grammar#Minh Anh, Mai Anh#^aH.#^aDn tr#2012#^a511tr.^b21cm#Trnh by ng php ting Anh c bn v nh ngha, phn loi, cch s dng ca danh t, qun t, tnh t, i t, s t, t ch trng th i, trng t...#Ting Anh#H.H#Ng php#Mai Anh#292521## 00760000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050017000410020023000580070035000810080005001160090010001210100 00500131011001500136020001600151039000500167012004700172021017600219020001200395 020001700407005001700424013000700441020002200448#VV12.10604#58000#Vi?t#NH556B#1 55.5#^214#Vng ng Phong#Nhng b mt tui teen#Vng ng Phong, Dng Phng Tri#^aH.#^aDn tr#2012#^a163tr.^b21cm#Tm l la tui#H.H#Gio dc li sng l nh mnh dnh cho tui teen#Thng qua nhng on i thoi hi hc, d dm, tru yn t mt s kin thc khoa hc c bn v gii tnh v t vn cch thc gii q uyt nhng vn "t nh" ca tui dy th#Tm sinh l#Thanh thiu nin#Dng P hng Tri#292522#Sch thanh thiu nin## 00723000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020022000570070035000790080005001140090010001190100 00500129011001500134012004700149021011300196020001600309020001200325020001700337 005001700354039000500371013000700376019001600383020002200399#VV12.10605#56000#V i?t#T401S#155.5#^214#Vng ng Phong#To sng tui mng m#Vng ng Phong, D ng Phng Tri#^aH.#^aDn tr#2012#^a156tr.^b21cm#Gio dc li sng lnh mnh d nh cho tui teen#Thng qua nhng mu chuyn vui hi hc, gio dc cc em nhng o l lm ngi ph hp vi tm sinh l la tui#Tm l la tui#Tm sinh l#Th anh thiu nin#Dng Phng Tri#H.H#292523#Dch Trung Quc#Sch thanh thiu ni n## 00982000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020023000570070035000800080005001150090010001200100 00500130011001500135012004700150021037100197020001600568020001200584020001700596 005001700613039000500630013000700635019001600642020002200658#VV12.10606#56000#V i?t#H454N#155.5#^214#Vng ng Phong#Hn nhin tui dy th#Vng ng Phong, D ng Phng Tri#^aH.#^aDn tr#2012#^a152tr.^b21cm#Gio dc li sng lnh mnh d nh cho tui teen#Thng qua mt s cu chuyn vui nhn, gip cc bn thanh thiu nin nhn thc ng v bn thn, hng dn cch gii quyt cc rc ri trong t m l tui dy th, vt qua v chin thng ni lo hc hnh, xy dng thnh cng mi quan h tt p gia cha m v con ci la tui ny, cch giao tip ng n trong trng hc v vn tnh cm lng mn ca la tui mi ln#Tm l la tui#Tm sinh l#Thanh thiu nin#Dng Phng Tri#H.H#292524#Dch Trung Quc#S ch thanh thiu nin## 00740000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020027000570070035000840080005001190090010001240100 00500134011001500139012004700154021012500201020001600326020001200342020001700354 005001700371039000500388013000700393019001600400020002200416#VV12.10607#48000#V i?t#B450M#155.5#^214#Vng ng Phong#B m i! Hy nghe con ni#Vng ng Phon g, Dng Phng Tri#^aH.#^aDn tr#2012#^a128tr.^b21cm#Gio dc li sng lnh m nh dnh cho tui teen#Nhng li tm s ca nhng bn tr tui "teen" v ni bun , v vic khng nh "ci ti" v nhng kht vng ca la tui ny#Tm l la tu i#Tm sinh l#Thanh thiu nin#Dng Phng Tri#H.H#292525#Dch Trung Quc#Sc h thanh thiu nin## 00700000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020039000390030012000780070035000900080005001250090010001300100 00500140011001400145020001800159020000900177005001700186039000500203019001600208 005001700224021015500241020000700396013000700403#VV12.10608#32000#Vi?t#TR400C#6 49#^214#Tr chi theo bc trng thnh ca b#0 - 6 thng#Vng ng Phong, D ng Phng Tr#^aH.#^aDn tr#2012#^a68tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr chi#Dng Phng Tr#H.H#Dch Trung Quc#Vng ng Phong#Hng dn cc tr chi v hot ng gip cc b t s sinh n 6 thng tui pht trin suy ngh, ngn ng, i u khin vn ng v pht huy kh nng ca b#Tr em#292526## 00696000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020039000390030013000780070035000910080005001260090010001310100 00500141011001400146020001800160020000900178005001700187039000500204019001600209 005001700225021015000242020000700392013000700399#VV12.10609#32000#Vi?t#TR400C#6 49#^214#Tr chi theo bc trng thnh ca b#7 - 12 thng#Vng ng Phong, D ng Phng Tr#^aH.#^aDn tr#2012#^a68tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr chi#Dn g Phng Tr#H.H#Dch Trung Quc#Vng ng Phong#Hng dn cc tr chi v ho t ng gip cc b t 7 n 12 thng tui pht trin suy ngh, ngn ng, iu kh in vn ng v pht huy kh nng ca b#Tr em#292527## 00692000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020039000390030013000780070035000910080005001260090010001310100 00500141011001400146020001800160020000900178005001700187039000500204019001600209 005001700225021014600242020000700388013000700395#VV12.10610#32000#Vi?t#TR400C#6 49#^214#Tr chi theo bc trng thnh ca b#1,5 - 2 tui#Vng ng Phong, D ng Phng Tr#^aH.#^aDn tr#2012#^a68tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr chi#Dn g Phng Tr#H.H#Dch Trung Quc#Vng ng Phong#Hng dn cc tr chi v ho t ng gip cc b t 1,5 n 2 tui pht trin suy ngh, ngn ng, iu khin v n ng v pht huy kh nng ca b#Tr em#292528## 00691000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020039000390030013000780070035000910080005001260090010001310100 00500141011001400146020001800160020000900178005001700187039000500204019001600209 005001700225021014500242020000700387013000700394#VV12.10611#32000#Vi?t#TR400C#6 49#^214#Tr chi theo bc trng thnh ca b#2 - 2,5 tui#Vng ng Phong, D ng Phng Tr#^aH.#^aDn tr#2012#^a68tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr chi#Dn g Phng Tr#H.H#Dch Trung Quc#Vng ng Phong#Hng dn cc tr chi v ho t ng gip cc b t 2 n 2,5 tui pht trin suy ngh, ngn ng, iu khin v n ng v pht huy kh nng ca b#Tr em#292529## 00691000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020039000390030013000780070035000910080005001260090010001310100 00500141011001400146020001800160020000900178005001700187039000500204019001600209 005001700225021014500242020000700387013000700394#VV12.10612#32000#Vi?t#TR400C#6 49#^214#Tr chi theo bc trng thnh ca b#2,5 - 3 tui#Vng ng Phong, D ng Phng Tr#^aH.#^aDn tr#2012#^a68tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tr chi#Dn g Phng Tr#H.H#Dch Trung Quc#Vng ng Phong#Hng dn cc tr chi v ho t ng gip cc b t 2,5 n 3 tui pht trin suy ngh, ngn ng, iu khin v n ng v pht huy kh nng ca b#Tr em#292530## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070026000710080005000970090010001020100005001120110 01500117020001100132020000600143020001400149005001200163005001300175039000500188 013000700193#VV12.10613#36000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao tiu h c 1#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a166tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Ng Thu Yn#Cao Th Hng#H.H#292531## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070026000710080005000970090010001020100005001120110 01500117020001100132020000600143020001400149005001200163005001300175039000500188 013000700193#VV12.10614#33000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao tiu h c 2#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a161tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Ng Thu Yn#Cao Th Hng#H.H#292532## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070026000710080005000970090010001020100005001120110 01500117020001100132020000600143020001400149005001200163005001300175039000500188 013000700193#VV12.10615#32000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao tiu h c 3#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Ng Thu Yn#Cao Th Hng#H.H#292533## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070026000710080005000970090010001020100005001120110 01500117020001100132020000600143020001400149005001200163005001300175039000500188 013000700193#VV12.10616#36000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao tiu h c 4#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a179tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Ng Thu Yn#Cao Th Hng#H.H#292534## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070026000710080005000970090010001020100005001120110 01500117020001100132020000600143020001400149005001200163005001300175039000500188 013000700193#VV12.10617#37000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao tiu h c 5#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a182tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Ng Thu Yn#Cao Th Hng#H.H#292535## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030051000740070013001250080005001380090 01000143010000500153011001500158020000800173020000700181020001400188005001300202 039000500215020000600220013000700226#VV12.10618#VV12.10619#37000#Vi?t#L302S#909 #^214#Lch s lp 11 qua ch#Theo chng trnh chun ca B Gio dc v o t o#Trn nh Ba#^aH.#^aDn tr#2012#^a155tr.^b23cm#Lch s#Lp 11#Sch c thm#T rn nh Ba#H.H# ch#292536## 00810000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070040000830080005001230090033001280100 00500161011001500166020001800181020000800199005001300207039000500220019000800225 005001300233021018200246020001100428012004200439006000800481013000700489#VV12.10 621#VV12.10620#82000#Vi?t#T116C#649#^214#Tng cng tr thng minh ca tr#Glen n Doman, Janet Doman ; Hng T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Thi H#2012#^ a274tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Dy tr#Doman, Janet#H.H#Dch M#Doman, Glenn#C ung cp mt chng trnh gio dc ton din sm vi nhng hng dn c th gip cc bc cha m dy tr la tui t 0 n 6 tui bit c, lm ton v khm ph th gii xung quanh#Thng minh#Gio dc sm & thin ti) (T sch Cha m#Hng T #292537## 01139000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020068000500030022001180070050001400080005001900090021001950100 00500216011001500221020000800236005001000244005001500254039000500269020002200274 02103060029602000090060200500140061100500160062501501040064102000190074502000040 0764005001400768013000700782#VV12.10622#VV12.10623#Vi?t#L302S#327.5970594#^214#L ch s quan h c bit Vit Nam - Lo, Lo - Vit Nam 1930 - 2007#Ti liu tuy n truyn#B.s.: Trnh Nhu, Trn Trng Th, Trn Vn Thc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a191tr.^b21cm#Lch s#Trnh Nhu#Trn Trng Th#H.H#Ti liu tuyn tr uyn#Gii thiu lch s mi quan h gia Vit Nam - Lo qua cc thi k: thi k lnh o ca ng Cng sn ng Dng (1930 - 1945); thi k lin minh chin u chng Php v M (1945 - 1975); thi k hp tc ton din (1976 - 2007) v nh ng thnh qu, bi hc cng nh trin vng trong quan h Vit Nam - Lo#Vit Nam# Trn Vn Thc#Nguyn Minh c#TTS ghi: Ban Tuyn hun ng Nhn dn Cch mng L o ; Ban Tuyn gio Trung ng ng Cng sn Vit Nam#Quan h ngoi giao#Lo#V Trng Hoan#292538## 00813000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020052000500070051001020080005001530090010001580100005001680110 01500173005001300188005001400201039000500215005001600220021017000236015006000406 020001000466020001000476020000900486013000700495020000900502#VN12.03360#VN12.033 61#Vi?t#H561D#331.8709597#^214#Hng dn v nghip v kim tra ti chnh cng o n#B.s.: Nguyn Th Hng, L Bch Thu, Trn Th Thu#^aH.#^aDn tr#2012#^a170t r.^b19cm#L Bch Thu#Trn Th Thu#H.H#Nguyn Th Hng#Gii thiu cc quy nh v kim tra ti chnh, ti sn ca U ban Kim tra Cng on v mt s vn bn ca Nh nc, caTng lin on v ti chnh v kim tra ti chnh#TTS ghi: Tn g lin on Lao ng Vit Nam. U ban Kim tra#Cng on#Ti chnh#Kim tra#2925 39#Vit Nam## 00984000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050010000420020021000520070021000730080005000940090010000990100 00500109011001400114021052900128020001000657020001800667039000500685020001200690 020000900702013000700711#VN12.03364#12000#Vi?t#T310H#347.597#^214#Ngc Linh#Tm hiu lut t co#Ngc Linh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2012#^a46tr.^b19cm#Trnh b y mt s quy nh ca php lut v quyn, ngha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic gii quyt t co i vi hnh vi vi phm php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi phm php lut v qun l nh nc trong cc lnh vc, vn bo v ngi t co v trch nhim ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co, khen thng v x l vi phm, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh trong Lut t co#Php lut#Vn bn php lut#H.H#Lut t co#Vit Nam#292540## 00849000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050010000420020024000520070021000760080005000970090010001020100 00500112011001400117021038800131020001000519020001800529039000500547020001500552 020000900567013000700576#VN12.03365#18000#Vi?t#T310H#347.597#^214#Ngc Linh#Tm hiu lut khiu ni#Ngc Linh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2012#^a61tr.^b19cm#Trn h by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh, gii quyt khiu ni, khiu ni, quyt nh k lut cn b, cng chc, vic t chc tip cng dn, trch nhim ca c quan, t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu ni , x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut khiu ni#Php lut#Vn b n php lut#H.H#Lut khiu ni#Vit Nam#292541## 00865000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050020000570020038000770030027001150290039001420070 04400181008001000225009001800235010000500253011001400258021007900272020001000351 03900050036102000050036600600130037102000090038401500720039302000080046500600140 0473006002100487013000700508#VN12.03367#VN12.03366#25000#Vi?t#D300T#726.0959793 #^214#Nguyn Th Ngc Hn#Di tch kin trc ngh thut cha ng#Kuang - Tsao ass embly hall#Architectural - Art vertige ng Pagoda#Nguyn Th Ngc Hn ; Dch: Tr n Th Su...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a32tr.^b19cm#Gii thiu v b c c, vt liu, ngh thut iu khc... ca cha ng (Cn Th)#Kin trc#H.H#Cha# Trn Th Su#Cha ng#TTS ghi: Bo tng thnh ph Cn Th. Ban Qun tr Qung T riu Hi qun#Cn Th#Thi Cng Dn#Qung Triu Hi qun#292542## 00855000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020033000610030058000940070012001520040 01800164008000500182009003300187010000500220011001500225021026000240020001000500 020000800510020000800518020001500526039000500541013000700546#VN12.03368#VN12.033 69#55000#Vi?t#T460#428#^214# Nht Nam#T hc ting Anh nh th no?#Nht k hc ting Anh ca dch gi nh tui nht Vit Nam# Nht Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a200tr.^b19cm#Gii thiu nhng gh i chp ca chnh tc gi t khi chia tay mu gio vo lp 1 v bt u hc ting Anh cng mt s cu chuyn d dm, cc phng php hc ting Anh c bit v 14 bi lun v nhiu ch khc nhau c Nht Nam vit trong qu trnh luyn thi #Ting Anh#K nng#Nht k#Sch thiu nhi#H.H#292543## 00716000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020012000510030051000630070070001140080005001840090010001890100 00500199011001500204020001700219020000900236020000400245005001100249005001000260 03900050027001300070027500500130028200500150029500500130031000500200032300500180 0343005001700361#VN12.03370#VN12.03371#Vi?t#TH460Q#895.9221408#^214#Th qu la# K nim 20 nm ngy thnh lp CLB qu la Vn Phc#L c Th, Xun Thu, V n h Lin... ; B.s.: Nguyn Th Kim Dung...#^aH.#^aDn tr#2012#^a320tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Dc Th#Xun Thu#H.H#292544#V nh Lin#Nguyn V n Bt#V Nguyn H#Nguyn Th Kim Dung#Phm Th Minh Tn#Vng nh Trung## 00645000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020019000430070065000620080005001270090011001320100005001430110 01500148020001800163020000500181020001300186005000900199005001400208039000500222 01900100022700500060023700500060024300500050024900600120025400400130026601200210 0279013000700300#VN12.03362#VN12.03363#Vi?t#TH460N#891#^214#Th ng ngn Ba T#F erdowsi, Nasir Khusraw, Sanai... ; Thi B Tn dch, gii thiu#^aH.#^aKim ng# 2012#^a223tr.^b19cm#Vn hc trung i#Iran#Th ng ngn#Ferdowsi#Nasir Khusraw#H .H#Dch Iran#Sanai#Attar#Rumi#Thi B Tn#In ln th 2#Nhng tc gi c i#292 545## 00680000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020036000480070027000840080005001110090011001160100005001270110 01500132020001800147020000700165039000500172005002200177021021100199020000900410 013000700419#VN12.03372#VN12.03373#Vi?t#M458T#394.09597#^214#100 tr chi dn gi an cho thiu nhi#Nguyn Th Thanh Thu b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a215tr.^b23cm# Tr chi dn gian#Tr em#H.H#Nguyn Th Thanh Thu#Gii thiu mc ch, ngha , yu cu v s lng ngi chi, i hnh, a im chi, lut chi, cch chi ca cc tr chi dn gian thiu nhi trong i sng hng ngy, trong cc bi ng dao v trong ngy hi#Vit Nam#292546## 00825000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540070027001110080005001380090011001430100 00500154011001500159020001300174039000500187020002200192005002200214021029400236 020002200530013000700552#VN12.03374#VN12.03375#15000#Vi?t#T104M#324.2597#^214#8 1 cu hi - p v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#Nguyn Th Thanh Thu b. s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a111tr.^b15cm#Sch hi p#H.H#Sch thanh thiu nin#N guyn Th Thanh Thu#Gm nhng cu hi v p n ngn gn v lch s ra i, t chc, s pht trin ca on v cc phong tro hot ng cch mng, nhng gng on vin tiu biu, nhng cng trnh thanh nin cng sn, thanh nin tnh nguy n... trong sut 81 nm qua (26/3/1931-26/3/2012) ca on TNCS H Ch Minh#on TNCS H Ch Minh#292547## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000500230019001400235013000700249#VN12.03376#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#H.H#Dch Hn Quc#292548## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070040000720040013001120080005001250090 01100130010000500141011001500146012003100161020001800192020001100210020001300221 005002000234006001300254039000500267013000700272019001600279#VN12.03377#20000#V i?t#T309Q#895.1#^214#Tiu qu siu quy#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu ; Trn Nht M dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a104tr.^b18cm#B Comics hc n g funny nht#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu#Trn Nht M#H.H#292549#Dch Trung Quc## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070040000720040013001120080005001250090 01100130010000500141011001500146012003100161020001800192020001100210020001300221 005002000234006001300254039000500267019001600272013000700288#VN12.03378#Vi?t#T30 9Q#895.1#^214#20000#Tiu qu siu quy#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu ; Trn Nht M dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a104tr.^b18cm#B Comics hc n g funny nht#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu#Trn Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292550## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070040000720040013001120080005001250090 01100130010000500141011001500146012003100161020001800192020001100210020001300221 005002000234006001300254039000500267019001600272013000700288#VN12.03379#Vi?t#T30 9Q#895.1#^214#20000#Tiu qu siu quy#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu ; Trn Nht M dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a104tr.^b18cm#B Comics hc n g funny nht#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu#Trn Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292551## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070040000720040013001120080005001250090 01100130010000500141011001500146012003100161020001800192020001100210020001300221 005002000234006001300254039000500267019001600272013000700288#VN12.03380#Vi?t#T30 9Q#895.1#^214#20000#Tiu qu siu quy#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu ; Trn Nht M dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a104tr.^b18cm#B Comics hc n g funny nht#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu#Trn Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292552## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070040000720040013001120080005001250090 01100130010000500141011001500146012003100161020001800192020001100210020001300221 005002000234006001300254039000500267019001600272013000700288#VN12.03381#Vi?t#T30 9Q#895.1#^214#20000#Tiu qu siu quy#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu ; Trn Nht M dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a104tr.^b18cm#B Comics hc n g funny nht#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Jingjing Yangyangtu#Trn Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292553## 00570000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000500240019001600245013000700261#VN12.03382#Vi?t#S30 9N#895.1#^214#21500#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#H.H#Dch Trung Qu c#292554## 00570000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000500240019001600245013000700261#VN12.03383#Vi?t#S30 9N#895.1#^214#21500#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#H.H#Dch Trung Qu c#292555## 00570000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000500240019001600245013000700261#VN12.03384#Vi?t#S30 9N#895.1#^214#21500#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#H.H#Dch Trung Qu c#292556## 00570000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000500240019001600245013000700261#VN12.03385#Vi?t#S30 9N#895.1#^214#21500#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.18#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#H.H#Dch Trung Qu c#292557## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229013000700234019001600241#VN12.03386#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#292558#Dch Trung Quc## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03387#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292559## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03388#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292560## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03389#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292561## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03390#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292562## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03391#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292563## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03392#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292564## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03393#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292565## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220004001020080005001060090 01100111010000500122011001400127012003000141020001800171020001100189020001300200 005000800213006000800221039000500229019001600234013000700250#VN12.03394#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292566## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030013000600070029000730220005001020080005001070090 01100112010000500123011001400128012003000142020001800172020001100190020001300201 005000800214006000800222039000500230019001600235013000700251#VN12.03395#33000#V i?t#GI-100#895.1#^214#Gia nh vui nhn#Truyn tranh#Zang Li ch.b. ; Nht M d ch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b19cm#B comic mu v cng vui nhn#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Zang Li#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#292567## 00556000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000500228019001400233013000700247#VN12.03396#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Quc#292568## 00556000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000500228019001400233013000700247#VN12.03397#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Quc#292569## 00655000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070075000910220005001662210022001710080 00500193009001100198010000500209011001500214020001800229020000900247020001300256 005001300269005001400282006001900296039000500315019001400320013000700334#VN12.03 398#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Nguyn Hng Giang dch#T .16#Ngi mi v ngi c#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Nguyn Hng Giang#H.H#Dch Nh t Bn#292570## 00540000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560410005000631810007000680820006000758080005000810020026000860030 01300112007003500125022000500160005001200165006001600177008000500193009001100198 010000500209011001500214019001400229013000700243#VN12.03399#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#16000#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei #Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trnh Thu Giang dch#T.17#Riko Miyagi#Trnh Thu Gian g#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#292571## 00549000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000500233019001400238013000700252#VN12.03400#Vi?t#TR527T#895.6#^2 14#16000#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#H.H#Dch Nht Bn#292572## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070076000710220004001470080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214005001700227 005001600244006001500260039000500275013000700280019001400287#VN12.03401#16000#V i?t#T121T#895.6#^214#Tn t in k b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Tanaka Michiaki ; Song Tm Quyn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tanaka Michiaki #Song Tm Quyn#H.H#292573#Dch Nht Bn## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070076000710220004001470080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214005001700227 005001600244006001500260039000500275019001400280013000700294#VN12.03402#16000#V i?t#T121T#895.6#^214#Tn t in k b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Tanaka Michiaki ; Song Tm Quyn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tanaka Michiaki #Song Tm Quyn#H.H#Dch Nht Bn#292574## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070076000710220004001470080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214005001700227 005001600244006001500260039000500275019001400280013000700294#VN12.03403#16000#V i?t#T121T#895.6#^214#Tn t in k b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Tanaka Michiaki ; Song Tm Quyn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tanaka Michiaki #Song Tm Quyn#H.H#Dch Nht Bn#292575## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000500261019001400266013000700280#VN12.03404#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#H.H#Dch Nht Bn#292576## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000500261019001400266013000700280#VN12.03405#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a214tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#H.H#Dch Nht Bn#292577## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03406#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.27#^aH.#^aKim ng#2012#^a235tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#H.H#Dch Nht Bn#2 92578## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03407#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.28#^aH.#^aKim ng#2012#^a235tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#H.H#Dch Nht Bn#2 92579## 00679000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020013000400030013000530070064000660220004001302210039001340080 00500173009001100178010000500189011001500194012003500209020001800244020000900262 02000130027100500170028400500140030100600120031501900140032703900050034101300070 0346#VN12.03408#E207H#895.6#^214#16000#Vi?t#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.9#Nhng ngi n ng l yu a ngc#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata# Nguyt Minh#Dch Nht Bn#H.H#292580## 00669000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020013000400030013000530070064000660220005001302210026001350080 00500161009001100166010000500177011001500182012003500197020001800232020000900250 02000130025900500170027200500140028900600120030301900140031503900070032901300070 0336#VN12.03409#E207H#895.6#^214#16000#Vi?t#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.10#C k no tht bi k hng?#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh# Dch Nht Bn#P.Dung#292581## 00575000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210019001190080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001800214006001300232039000700245019001400252013000700266#VN12.03410#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.19#Truyn k v Kudan#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nh t Bn#292582## 00569000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210013001190080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 005001800208006001300226039000700239019001400246013000700260#VN12.03411#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.20#Cu tng #^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn #292583## 00541000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200150 00280030013000430070041000560220004000970410005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182006001700199 039000700216019001400223014000700237013000700244#VN12.03412#S309N#895.6#^214#Si u nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.7#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Trnh Giang Linh#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#292584## 00541000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200150 00280030013000430070041000560220004000970410005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182006001700199 039000700216019001400223014000700237013000700244#VN12.03413#S309N#895.6#^214#Si u nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.8#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Trnh Giang Linh#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#292585## 00541000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200150 00280030013000430070041000560220004000970410005001010080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182006001700199 039000700216019001400223014000700237013000700244#VN12.03414#S309N#895.6#^214#Si u nhn Mami#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Trnh Giang Linh dch#T.9#Vi?t#^aH.# ^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Trnh Giang Linh#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#292586## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000700252019001400259013000700273#VN12.03415#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#P.Dung# Dch Nht Bn#292587## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000700252019001400259013000700273#VN12.03416#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#P.Dung# Dch Nht Bn#292588## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000700252019001400259013000700273#VN12.03417#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#P.Dung# Dch Nht Bn#292589## 00631000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210047001030080 00500150009001100155010000500166011001500171020001700186020000900203020001300212 005001600225006001300241039000700254019001400261012003500275013000700310#VN12.03 418#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.20#Ngay trc k ngh h l thi gian vui v nht#^aH.#^aKim ng#2 012#^a184tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#292590## 00621000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210037001030080 00500140009001100145010000500156011001500161020001700176020000900193020001300202 005001600215006001300231039000700244019001400251012003500265013000700300#VN12.03 419#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.21#Cho d lng cng vn phi bc thng#^aH.#^aKim ng#2012#^a184t r.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#P.D ung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#292591## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900070024701300070025401900160 0261#VV12.10624#VV12.10625#44000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui x o#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.1#In ln th 4#^aH. #^aKim ng#2012#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nguyt S ng#Nht M#P.Dung#292592#Dch Trung Quc## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900070024701900160025401300070 0270#VV12.10626#VV12.10627#44000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui x o#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.2#In ln th 4#^aH. #^aKim ng#2012#^a237tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nguyt S ng#Nht M#P.Dung#Dch Trung Quc#292593## 00591000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070034000940220 00400128004001300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181 02000110019802000110020900600070022000600080022703900070023501900160024201300070 0258#VV12.10628#VV12.10629#36000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui x o#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.3#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M# P.Dung#Dch Trung Quc#292594## 00591000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070034000940220 00400128004001300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181 02000110019802000110020900600070022000600080022703900070023501900160024201300070 0258#VV12.10630#VV12.10631#44000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui x o#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.4#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a263tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M# P.Dung#Dch Trung Quc#292595## 00591000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020016000610290017000770070034000940220 00400128004001300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181 02000110019802000110020900600070022000600080022703900070023501900160024201300070 0258#VV12.10632#VV12.10633#Vi?t#C450N#895.1#^214#44000#Girlne Ya#C nng xui x o#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.5#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a267tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M# P.Dung#Dch Trung Quc#292596## 00591000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020016000610290017000770070034000940220 00400128004001300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181 02000110019802000110020900600070022000600080022703900070023501900160024201300070 0258#VV12.10634#VV12.10635#Vi?t#C450N#895.1#^214#44000#Girlne Ya#C nng xui x o#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.6#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M# P.Dung#Dch Trung Quc#292597## 00591000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070038000760220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140012003500155020001800190020000900208020001300217 005001300230006001800243019001400261039000700275013000700282#VV12.10636#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn T hu Hng dch#T.28#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn Thu Hn g#Dch Nht Bn#P.Dung#292598## 00591000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070038000760220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140012003500155020001800190020000900208020001300217 005001300230006001800243019001400261039000700275013000700282#VV12.10637#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn T hu Hng dch#T.29#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn Thu Hn g#Dch Nht Bn#P.Dung#292599## 00591000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070038000760220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140012003500155020001800190020000900208020001300217 005001300230006001800243019001400261039000700275013000700282#VV12.10638#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn T hu Hng dch#T.30#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn Thu Hn g#Dch Nht Bn#P.Dung#292600## 00591000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070038000760220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140012003500155020001800190020000900208020001300217 005001300230006001800243019001400261039000700275013000700282#VV12.10639#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn T hu Hng dch#T.31#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho l a tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn Thu Hn g#Dch Nht Bn#P.Dung#292601## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001400136012007900150020001700229020000900246020001300255 005001300268006001300281039000700294013000700301019001400308#VV12.10640#20000#V i?t#Y000C#895.6#^214#Yuniko ch nga mt sng#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Min h Hin dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b21cm#B Tranh truyn mu pikka pik a comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#P.Dung#292602#Dch Nht Bn## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001400136012007900150020001700229020000900246020001300255 005001300268006001300281039000700294019001400301013000700315#VV12.10641#20000#V i?t#Y000C#895.6#^214#Yuniko ch nga mt sng#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Min h Hin dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b21cm#B Tranh truyn mu pikka pik a comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#P.Dung#Dch Nht Bn#292603## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001400136012007900150020001700229020000900246020001300255 005001300268006001300281039000700294019001400301013000700315#VV12.10642#20000#V i?t#Y000C#895.6#^214#Yuniko ch nga mt sng#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Min h Hin dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b21cm#B Tranh truyn mu pikka pik a comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#P.Dung#Dch Nht Bn#292604## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070033000730220004001060080005001100090 01100115010000500126011001400131012007900145020001800224020000900242020001300251 005001300264006001300277019001400290039000700304013000700311#VV12.10643#20000#V i?t#A110C#895.6#^214#Atom cu b tay st#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; V Minh Hi n dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika com ics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Tezuka Osamu#V Minh Hin#Dch Nht Bn#P.Dung#292605## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070068000750220004001430040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001700236006001100253005001600264039000700280013000700287019001400294#VV12.10 644#30000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fu jio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.1#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#292606#Dch Nht Bn## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070068000750220004001430040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001700236006001100253005001600264039000700280019001400287013000700301#VV12.10 645#30000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fu jio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.2#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#292607## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070068000750220004001430040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001700236006001100253005001600264039000700280019001400287013000700301#VV12.10 646#30000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fu jio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.3#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#292608## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070068000750220004001430040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001700236006001100253005001600264039000700280019001400287013000700301#VV12.10 647#30000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fu jio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.4#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#292609## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070068000750220004001430040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001700236006001100253005001600264039000700280019001400287013000700301#VV12.10 648#30000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fu jio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.5#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#292610## 00622000000000313000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030027000480070068000750220004001430040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001700236006001100253005001600264039000700280019001400287013000700301#VV12.10 649#Vi?t#D434#895.6#^214#30000#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fu jio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.6#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#292611## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020030000640030012000940070069001060080 00500175009001100180010000500191011001500196012002400211020001800235020000900253 020001200262005001300274006002300287039000700310013000700317019001400324#VV12.10 650#VV12.10651#30000#Vi?t#TR527T#895.6#^214#Tani Yutaka#Truyn thuyt kho bu Koshu#Tiu thuyt#Tani Yutaka ; Nguyn tc: Aoyama Gosho ; Nguyn Phng Bo Ch u dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b19cm#Thm t lng danh Conan#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Tiu thuyt#Aoyama Gosho#Nguyn Phng Bo Chu#P.Dung#292612#Dc h Nht Bn## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230039000700246013000700253#VV12.10652#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292613## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230039000700246013000700253#VV12.10653#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292614## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230039000700246013000700253#VV12.10654#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292615## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001400115012004700129020001800176020001100194020001300205 006001200218019001600230039000700246013000700253#VV12.10655#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2 012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292616## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012004700130020001800177020001100195020001300206 006001200219019001600231039000700247013000700254#VV12.10656#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.10#^aH.#^aKim ng# 2012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292617## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012004700130020001800177020001100195020001300206 006001200219019001600231039000700247013000700254#VV12.10657#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.11#^aH.#^aKim ng# 2012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292618## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012004700130020001800177020001100195020001300206 006001200219019001600231039000700247013000700254#VV12.10658#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.12#^aH.#^aKim ng# 2012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292619## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070017000730220005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012004700130020001800177020001100195020001300206 006001200219019001600231039000700247013000700254#VV12.10659#25000#Vi?t#CH305C#8 95.1#^214#Chin c siu hng#Truyn tranh#Phng Linh dch#T.13#^aH.#^aKim ng# 2012#^a48tr.^b22cm#Tranh truyn mu ng hnh cng phim hot hnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Phng Linh#Dch Trung Quc#P.Dung#292620## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020013000450030013000580070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129012003100143020001800174020000900192020001300201020001600214 005001500230005000800245039000700253013000700260#VV12.10660#15000#Vi?t#V428N#39 8.209597#^214#Voi ng vng#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH .#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Dung#292621## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070035000750080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020000900194020001300203020001600216 005001200232005000900244039000700253013000700260#VV12.10661#15000#Vi?t#S550T#39 8.209597#^214#S tch ci chi#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Thu Anh b.s.#^ aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi#Thu Anh#P.Dung#292622## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020021000460030013000670070038000800080005001180090011001230100 00500134011001400139012003100153020001800184020000900202020001300211020001600224 005001400240005001000254039000700264004001300271013000700284#VV12.10662#15000#V i?t#S550T#398.2409597#^214#S tch con D Trng#Truyn tranh#Tranh: Phm Minh Tr ; Li: Dim in#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Minh Tr#Dim in#P.Dung#In ln th 8#292623## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020028000450030013000730070034000860080005001200090011001250100 00500136011001400141012003100155020001800186020000900204020001300213020001600226 005001200242005000800254039000700262004001300269013000700282#VV12.10663#15000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch ch Cui cung trng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Huy Long#Hng H#P.Dung#In ln th 7#292624## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012003100144020001800175020000900193020001300202020001600215 005001500231005000800246039000700254004001300261013000700274#VV12.10664#15000#V i?t#V305N#398.209597#^214#Vin ngc c#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hn g H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Dun g#In ln th 8#292625## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070038000780080005001160090011001210100 00500132011001400137012003100151020001800182020000900200020001300209020001600222 005001500238005000900253039000700262004001300269013000700282#VV12.10665#15000#V i?t#C566V#398.209597#^214#Cu vt, vt tr n#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: Thu Anh#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit N am#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Thu A nh#P.Dung#In ln th 7#292626## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020013000450030013000580070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129012003100143020001800174020000900192020001300201020001600214 005001500230005000800245039000700253004001300260013000700273#VV12.10666#15000#V i?t#B112#398.209597#^214#By iu c#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Dung #In ln th 4#292627## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070037000760080005001130090011001180100 00500129011001400134012003100148020001800179020000900197020001300206020001600219 005001500235005000800250039000700258004001300265013000700278#VV12.10667#15000#V i?t#C103C#398.209597#^214#Ci cn thu ngn#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P .Dung#In ln th 2#292628## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030013000530070034000660080005001000090011001050100 00500116011001400121012003100135020001800166020000900184020001300193020001600206 005001200222005000800234039000700242004001300249013000700262#VV12.10668#15000#V i?t#V501H#398.209597#^214#Vua Heo#Truyn tranh#Tranh: Trng Hiu ; Hng H b.s. #^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trng Hiu#Hng H#P.Dung#In ln th 5#292629## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020015000450030013000600070033000730080005001060090011001110100 00500122011001400127012003100141020001800172020000900190020001300199020001600212 005001100228005000800239039000700247004001300254013000700267#VV12.10669#15000#V i?t#B100V#398.209597#^214#Ba vt thn k#Truyn tranh#Tranh: Trung Dng ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trung Dng#Hng H#P.Dung#In l n th 5#292630## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020019000460030013000650070031000780080005001090090011001140100 00500125011001400130012003100144020001800175020000900193020001300202020001600215 005000900231005000800240039000700248004001300255013000700268#VV12.10670#15000#V i?t#T500U#398.2209597#^214#T Uyn Ging Kiu#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; Hn g H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Mai Long#Hng H#P.Dung#In l n th 9#292631## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020011000470030013000580070035000710080005001060090011001110100 00500122011001400127012003100141020001800172020000900190020001300199020001600212 005001300228005000800241039000700249004001400256013000700270#VV12.10671#15000#V i?t#TH102S#398.2209597#^214#Thch Sanh#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Thc Bnh#Hng H#P.Dung#In ln th 13#292632## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020009000450030013000540070035000670080005001020090011001070100 00500118011001400123012003100137020001800168020000900186020001300195020001600208 005001300224005000800237039000700245004001300252013000700265#VV12.10672#15000#V i?t#M500L#398.209597#^214#M Lng#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Hng H b. s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ng Mnh Ln#Hng H#P.Dung#In ln th 7#292633## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020020000460030013000660070033000790080005001120090011001170100 00500128011001400133012003100147020001800178020000900196020001300205020001600218 005000900234005001000243039000700253004001300260013000700273#VV12.10673#15000#V i?t#NG558V#398.209597#^214#Ngi v thng minh#Truyn tranh#Tranh: T Chim ; L i: Trn Ngc#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Chim#Trn Ngc#P.Dung #In ln th 4#292634## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070042000760080005001180090011001230100 00500134011001400139012003100153020001800184020000900202020001300211020001600224 005001500240005001300255039000700268004001300275013000700288#VV12.10674#15000#V i?t#L566B#398.209597#^214#Lu Bnh Dng L#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; L Thanh Nga b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#L T hanh Nga#P.Dung#In ln th 2#292635## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020014000460030013000600070037000730080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020000900194020001300203020001600216 005001500232005000800247039000700255004001300262013000700275#VV12.10675#15000#V i?t#NG558V#398.209597#^214#Ngi v hin#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; H ng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Du ng#In ln th 3#292636## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030013000590070034000720080005001060090011001110100 00500122011001400127012003100141020001800172020000900190020001300199020001600212 005001200228005000800240039000700248004001300255013000700268#VV12.10676#15000#V i?t#N106T#398.209597#^214#Nng tin cc#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi#Hng H#P.Dung#In l n th 2#292637## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020020000460030013000660070037000790080005001160090011001210100 00500132011001400137012003100151020001800182020000900200020001300209020001600222 005001500238005000800253039000700261004001300268013000700281#VV12.10677#15000#V i?t#S550T#398.2409597#^214#S tch ng ba mi#Truyn tranh#Tranh: Kim Seung Hyu n ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit N am#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Kim Seung Hyun#Hng H #P.Dung#In ln th 3#292638## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020030000460030013000760070040000890080005001290090011001340100 00500145011001400150012003100164020001800195020000900213020001300222020001600235 005001800251005000800269039000700277004001300284013000700297#VV12.10678#15000#V i?t#CH106H#398.209597#^214#Chng hc tr v con yu tinh#Truyn tranh#Tranh: Ngu yn Trung Dng ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn d n gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn T rung Dng#Hng H#P.Dung#In ln th 3#292639## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020025000460030013000710070040000840080005001240090011001290100 00500140011001400145012003100159020001800190020000900208020001300217020001600230 005001500246005001100261039000700272004001300279013000700292#VV12.10679#15000#V i?t#C430C#398.2409597#^214#Con chim khch mu nhim#Truyn tranh#Tranh: Phm Ng c Tun ; Tho Hng b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tu n#Tho Hng#P.Dung#In ln th 8#292640## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020011000460030013000570070051000700080005001210090011001260100 00500137011001400142012003100156020001800187020000900205020001300214020001600227 005001700243005001700260039000700277004001300284013000700297#VV12.10680#15000#V i?t#TH116Q#398.209597#^214#Thng Quy#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Tru yn: Nguyn Huy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian V it Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Cng Hoan #Nguyn Huy Tng#P.Dung#In ln th 4#292641## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020016000460030013000620070037000750080005001120090011001170100 00500128011001400133012003100147020001800178020000900196020001300205020001600218 005001500234005000800249039000700257004001300264013000700277#VV12.10681#15000#V i?t#S550T#398.2409597#^214#S tch con kh#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P. Dung#In ln th 3#292642## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020021000460030013000670070035000800080005001150090011001200100 00500131011001400136012003100150020001800181020000900199020001300208020001600221 005001300237005000800250039000700258004001300265013000700278#VV12.10682#15000#V i?t#CH106H#398.209597#^214#Chng hc tr c ch#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Na m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#V Duy Ngha#Hng H#P .Dung#In ln th 3#292643## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070039000740080005001130090011001180100 00500129011001400134012003100148020001800179020000900197020001300206020001600219 005001700235005000800252039000700260004001300267013000700280#VV12.10683#15000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch ao Pht#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Cng Hoan#Hng H #P.Dung#In ln th 2#292644## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070031000760080005001070090011001120100 00500123011001400128012003100142020001800173020000900191020001300200020001600213 005000900229005000800238039000700246004001300253013000700266#VV12.10684#15000#V i?t#C501T#398.209597#^214#Ca thin tr a#Truyn tranh#Tranh: T Chim ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Chim#Hng H#P.Dung#In ln th 7#292645## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020017000460030013000630070033000760080005001090090011001140100 00500125011001400130012003100144020001800175020000900193020001300202020001600215 005001100231005000800242039000700250004001300257013000700270#VV12.10685#15000#V i?t#T550T#398.2209597#^214#T Thc gp tin#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Hn g H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phng Hoa#Hng H#P.Dung#In ln th 9#292646## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020017000460030013000630070037000760080005001130090011001180100 00500129011001400134012003100148020001800179020000900197020001300206020001600219 005001500235005000800250039000700258004001300265013000700278#VV12.10686#15000#V i?t#S550T#398.2309597#^214#S tch H Ba B#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P .Dung#In ln th 3#292647## 00566000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020023000460030013000690070036000820080005001180090011001230100 00500134011001400139012003100153020001800184020000900202020001300211020001600224 005001200240005001000252039000700262013000700269#VV12.10687#15000#Vi?t#S550T#39 8.2309597#^214#S tch hi Cha Hng#Truyn tranh#Tranh: Trng Hiu ; Li: Tru ng Hu#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trng Hiu#Trung Hu#P.Dung#29 2648## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020032000450030013000770070034000900080005001240090011001290100 00500140011001400145012003100159020001800190020000900208020001300217020001600230 005001200246005000800258039000700266004001300273013000700286#VV12.10688#15000#V i?t#C400C#398.209597#^214#C cng mi st c ngy nn kim#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi#H ng H#P.Dung#In ln th 3#292649## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020015000460030013000610070038000740080005001120090011001170100 00500128011001400133012003100147020001800178020000900196020001300205020001600218 005001300234005000800247039000700255004001300262013000700275#VV12.10689#15000#V i?t#104C#398.2409597#^214#m ci chut#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Tru yn: T Hoi#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ng Mnh Ln#T Hoi#P.Du ng#In ln th 4#292650## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020021000460030013000670070034000800080005001140090011001190100 00500130011001400135012003100149020001800180020000900198020001300207020001600220 005001200236005000800248039000700256004001300263013000700276#VV12.10690#15000#V i?t#CH106N#398.209597#^214#Chng Ngc v g Bm#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi#Hng H#P.D ung#In ln th 6#292651## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020008000460030013000540070034000670080005001010090011001060100 00500117011001400122012003100136020001800167020000900185020001300194020001600207 005001200223005000800235039000700243004001400250013000700264#VV12.10691#15000#V i?t#C126K#398.2409597#^214#Cy kh#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Bch ; Hng H b.s .#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Bch#Hng H#P.Dung#In ln th 13#292652## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020028000460030013000740070037000870080005001240090011001290100 00500140011001400145012003100159020001800190020000900208020001300217020001600230 005001500246005000800261039000700269004001300276013000700289#VV12.10692#15000#V i?t#CH106H#398.209597#^214#Chng hc tr v con ch #Truyn tranh#Tranh: Kim S eung Hyun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Kim Seung Hyu n#Hng H#P.Dung#In ln th 4#292653## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020014000460030013000600070037000730080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020000900194020001300203020001600216 005001500232005000800247039000700255004001300262013000700275#VV12.10693#15000#V i?t#N106T#398.2209597#^214#Nng tin cua#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; H ng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#P.Du ng#In ln th 3#292654## 00570000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020021000460030013000670070039000800080005001190090011001240100 00500135011001400140012003100154020001800185020000900203020001300212020001600225 005001500241005001000256039000700266013000700273#VV12.10694#15000#Vi?t#S550T#39 8.2409597#^214#S tch cy huyt d#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hiu Mi nh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hiu Minh#P.Dun g#292655## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070034000770040013001110080005001240090 01100129010000500140011001400145012003100159020001800190020000900208020001300217 020001600230005001200246005000800258039000700266013000700273#VV12.10695#15000#V i?t#A107C#398.209597#^214#Anh chng hc khn#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; H ng H b.s.#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi#H ng H#P.Dung#292656## 00930000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050015000540020032000690030038001010070050001390220 00400189008000500193009001100198010000500209011001500214021022800229020001700457 02000080047402000100048202000090049200500170050100500160051803900070053402000150 0541013000700556005001700563#VV12.10696#VV12.10697#Vi?t#H305T#920.0597#^214#6800 0#Nguyn Nh Mai#Hin ti l nguyn kh quc gia#Tr tu Vit Nam qua cc bc h in ti#Nguyn Nh Mai, Nguyn Huy Thng, Nguyn Quc Tn#T.2#^aH.#^aKim ng#20 12#^a361tr.^b21cm#Bao gm cc bi vit v cc bc "hin ti" c nhng ng g p c bit cho t nc trong nhiu lnh vc t gio dc, khoa hc n t tng nh: Nguyn Vn Vnh, Nguyn Cng Tiu, o Duy Anh, Phm Ngc Thch, Ng Bo Ch u...#Nhn vt lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Nguyn Huy Thng#Nguyn Quc T n#P.Dung#Sch thiu nhi#292657#Nguyn Huy Thng## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020024000710290050000950070034001450040 01300179008000500192009001100197010000500208011001500213020001800228020000900246 020001500255006001000270039000700280013000700287019000500294#VV12.10698#VV12.106 99#50000#Vi?t#L100C#895.9223#^214#Nguyn Huy Tng#L c thu su ch vng#The banner embroidered with six golden characters#Nguyn Huy Tng ; Hong Tu dch# In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a267tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n lch s#Hong Tu#P.Dung#292658#Dch## 00594000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020036000670070015001030080005001180090 01100123010000500134011001500139021013300154020001000287020000800297039000700305 013000700312020000900319#VV12.10700#VV12.10701#30000#Vi?t#557M#551.46#^214#Ph m Vn Khit#c m tr thnh thu th bin khi#Phm Vn Khit#^aH.#^aKim ng#2 012#^a144tr.^b21cm#Khm ph nhng iu k th ca i dng qua nhng cu chuyn nh trn cc con tu, qua nhng iu b n trong lng i dng bao la#i dn g#Tp vn#P.Dung#292659#Khm ph## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020022000670030023000890070013001120080 00500125009001100130010000500141011001400146020001800160020000900178020001200187 039000700199013000700206#VV12.10702#VV12.10703#24000#Vi?t#E202B#895.9223#^214# Bch Thu#Em bo & hi Cu Vng#Nht k hi Cu Vng 1# Bch Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#292660## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020029000630030012000920070030001040080 00500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000300188020001200191 006001100203039000700214013000700221019000800228#VV12.10705#VV12.10704#44000#Vi ?t#CH527P#813#^214#Cooper, Rose#Chuyn phim ca hi con gi#Tiu thuyt#Rose Co oper ; Nh Thuyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a206tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M# Tiu thuyt#Nh Thuyn#P.Dung#292661#Dch M## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020016000670070013000830080005000960090 01100101010000500112011001500117012001300132020001800145020000900163020001200172 039000700184013000700191#VV12.10706#VV12.10707#27000#Vi?t#300Q#895.9223#^214#V Thu Hng#i qua ngy bo#V Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2012#^a131tr.^b20cm#Tee n vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#292662## 00885000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500030032000690070037001010080005001380090 01100143010000500154011001400159012003900173021017700212020001800389020002000407 02000210042702000150044802000130046300500130047600600090048903900070049801300070 0505019001600512014000700528#VV12.10708#VV12.10709#36000#Vi?t#TH305N#500#^214#T hin nhin k th# tr thnh nh bc hc t hon#D Diu ng (ch.b.) ; Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao. Phin bn mi #Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu nhi v cc hin tng t nhin, v v tr v vn vt trn tri t nh h mt tri, mt trng, tri t, ngn h, sao, hnh tinh...#Khoa hc tri t#Hin tng t nhin#Khoa hc thng thc#Sc h thiu nhi#Sch hi p#D Diu ng#Nhin H#P.Dung#292663#Dch Trung Quc#360 00## 00810000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020017000500030032000670070038000990080005001370090 01100142010000500153011001400158012003900172021016200211020000900373020002100382 02000150040302000130041800500130043100600100044403900070045401900160046101300070 0477#VV12.10710#VV12.10711#36000#Vi?t#TH552V#580#^214#Thc vt diu k# tr t hnh nh bc hc t hon#D Diu ng (ch.b.) ; Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#20 12#^a72tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao. Phin bn mi#Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu nhi v cc hin tng k l v th gii thc vt trn tri t, km theo nhng hnh nh minh ho th v v sinh ng#Thc vt#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#D Diu ng#Thi Uyn#P.Dung#Dch Trung Qu c#292664## 00850000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500030032000680070036001000080005001360090 01100141010000500152011001400157020000900171020001500180039000400195019000500199 012003900204005001300243021024200256020002100498006001000519013000700529#VV12.10 712#VV12.10713#36000#Vi?t#TH250G#590#^214#Th gii ng vt# tr thnh nh b c hc t hon#D Diu ng ch.b. ; Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b2 1cm#ng vt#Sch thiu nhi#Th#Dch#Mi vn cu hi v sao. Phin bn mi#D D iu ng#Gii p cho em nhng thc mc l th v th gii ng vt gip cc em pht trin c quan st nh: V sao mi ch rt thnh? V sao mo ng sut ban ng y cn bui ti i bt chut? V sao mt th trng c mu ? V sao nga li ng ng?...#Khoa hc thng thc#Thi Uyn#292665## 00859000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030032000720070035001040080005001390090 01100144010000500155011001400160020001000174020001500184039000400199019000500203 012003900208005001300247021024800260020002100508006000900529013000700538#VV12.10 714#VV12.10715#36000#Vi?t#TH561T#001#^214#Thng thc cuc sng# tr thnh nh bc hc t hon#D Diu ng ch.b. ; Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr. ^b21cm#Cuc sng#Sch thiu nhi#Th#Dch#Mi vn cu hi v sao. Phin bn mi# D Diu ng#Gii p cho em nhng thc mc l th v khoa hc v i sng gip cc em pht trin c quan st nh: V sao khng nn ung thuc h st khi mi b st? V sao bng si ng c khi i? V sao va n va xem ti vi? V sao co ng i phi chp mt?...#Khoa hc thng thc#Nhin H#292666## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070026000710080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020001200150039000400162020000900166012002300175 005001700198013000700215004001300222005000800235#VV12.10716#VV12.10717#20000#Vi ?t#300H#895.9223#^214#i hng mt tri#L Lin, Trn Huyn Trang#^aH.#^aKim n g#2012#^a90tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Th#Vit Nam#T sch Tui th n tin#Trn Huyn Trang#292667#In ln th 2#L Lin## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540070054000670080005001210090011001260100 00500137011001400142020001800156020001200174039000400186020000900190005001400199 00400130021301200230022601300070024900500200025600500150027600500080029100500100 0299#VV12.10718#VV12.10719#22000#Vi?t#108T#895.9223#^214#o trn tm#Trn c Tin, Nguyn Th Bch Nga, Lc Mnh Cng...#^aH.#^aKim ng#2012#^a98tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Th#Vit Nam#Trn c Tin#In ln th 2#T sch T ui thn tin#292668#Nguyn Th Bch Nga#Lc Mnh Cng#Anh o#Qu Hng## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020026000550070010000810080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126020001200144039000400156020000900160004001300169 012002300182013000700205005001000212#VV12.10720#VV12.10721#15000#Vi?t#TR527C#89 5.9223#^214#Truyn c tch bn ca s#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a67tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Th#Vit Nam#In ln th 2#T sch Tui thn ti n#292669#Phong Thu## 00482000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540070008000720080005000800090011000850100 00500096011001400101020001800115020001200133039000400145020000900149005000800158 012002300166013000700189005000800196#VV12.10722#VV12.10723#20000#Vi?t#T104B#895 .9223#^214#Tm bit "i ca"#L Lin#^aH.#^aKim ng#2012#^a66tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Th#Vit Nam#L Lin#T sch Tui thn tin#292670#L Lin ## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050014000620020060000760030017001360070 01400153008000500167009001800172010000500190011001500195015005700210021021200267 020001000479020000900489020000900498020001700507039000400524013000700528#VV12.10 724#VV12.10726#VV12.10725#100000#Vi?t#PH206T#420#^214#H Ngc Trung#Php th tr ong ting Anh (trong s lin kt vi ting Vit)#Sch chuyn kho#H Ngc Trung# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a275tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M H Ni#Trnh by mt s vn v vn bn, tnh lin kt, php th. Cc c im ng php, ng ngha v lin kt ca phng tin thay th danh ng, ng ng v c trong vn bn ting Anh trong s lin h vi ting Vit#Ting An h#Ngn ng#Php th#Sch chuyn kho#TH#292671## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020022000520030021000740070046000950080005001410090 01100146010000500157011001500162020001800177020001500195039000400210020000900214 013000700223005001200230005001300242005000800255#VV12.10727#VV12.10728#80000#Vi ?t#CH527H#398.2#^214#Chuyn hoa chuyn qu#S tch cc loi hoa#Phm H ; Minh h o: T Huy Long, V Xun Hon#^aH.#^aKim ng#2012#^a110tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Th#Vit Nam#292672#T Huy Long#V Xun Hon#Phm H## 00363000000000229000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250020014000300030009000440220004000530080005000570090011000620100005000730110 01400078020000700092020000900099020001400108039000400122013000700126#16000#Vi?t #P434T#372.21#^214#Pororo t mu#2-6 tui#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm #T mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#292673## 00386000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550220004000640080005000680090011000730100 00500084011001400089020000700103020000900110020001400119039000400133013000700137 #VV12.10730#16000#Vi?t#P434T#372.21#^214#Pororo t mu#2-6 tui#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#292674## 00386000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550220004000640080005000680090011000730100 00500084011001400089020000700103020000900110020001400119039000400133013000700137 #VV12.10731#16000#Vi?t#P434T#372.21#^214#Pororo t mu#2-6 tui#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Th#292675## 00464000000000253000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200070 00298080005000360020015000410030062000560220004001182210010001220080005001320090 01100137010000500148011001400153020000900167020000900176020001400185039000400199 013000700203#VV12.10732#Vi?t#18000#P434M#372.21#^214#Pororo m cung#Pht trin tr tu. Nng cao EQ. Rn tnh tp trung. 2-6 tui#T.6#Tm ng#^aH.#^aKim ng #2012#^a15tr.^b26cm#Gio dc#Mu gio#Sch mu gio#Th#292676## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030062000560220004001182210035001220080005001570090 01100162010000500173011001400178020000900192020000900201020001000210020001400220 039000400234013000700238#VV12.10733#18000#Vi?t#P434M#372.21#^214#Pororo m cung #Pht trin tr tu. Nng cao EQ. Rn tnh tp trung. 2-6 tui#T.1#Ch ci ting Anh A, B, C, D, E, F#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#Gio dc#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Th#292677## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030062000560220004001182210035001220080005001570090 01100162010000500173011001400178020000900192020000900201020001000210020001400220 039000400234013000700238#VV12.10734#18000#Vi?t#P434M#372.21#^214#Pororo m cung #Pht trin tr tu. Nng cao EQ. Rn tnh tp trung. 2-6 tui#T.2#Ch ci ting Anh G, H, I, J, K, L#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#Gio dc#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Th#292678## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030062000560220004001182210035001220080005001570090 01100162010000500173011001400178020000900192020000900201020001000210020001400220 039000400234013000700238#VV12.10735#18000#Vi?t#P434M#372.21#^214#Pororo m cung #Pht trin tr tu. Nng cao EQ. Rn tnh tp trung. 2-6 tui#T.3#Ch ci ting Anh M, N, O, P, Q, R#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#Gio dc#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Th#292679## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030062000560220004001182210035001220080005001570090 01100162010000500173011001400178020000900192020000900201020001000210020001400220 039000400234013000700238#VV12.10736#18000#Vi?t#P434M#372.21#^214#Pororo m cung #Pht trin tr tu. Nng cao EQ. Rn tnh tp trung. 2-6 tui#T.4#Ch ci ting Anh S, T, U, V, W, X#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#Gio dc#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Th#292680## 00499000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030062000560220004001182210023001220080005001450090 01100150010000500161011001400166020000900180020000900189020001000198020001400208 039000400222013000700226#VV12.10737#18000#Vi?t#P434M#372.21#^214#Pororo m cung #Pht trin tr tu. Nng cao EQ. Rn tnh tp trung. 2-6 tui#T.5#Ch ci ting Anh Y, Z#^aH.#^aKim ng#2012#^a15tr.^b26cm#Gio dc#Mu gio#Ting Anh#Sch m u gio#Th#292681## 00890000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020019000550030049000740070073001230080005001960090 01100201010000500212011003200217020001800249039000400267020000900271005001600280 00500110029602101640030702000080047102000090047900500160048800500060050400500070 0510005001600517013000700533#VV12.10738#VV12.10739#180000#Vi?t#M458L#895.9223#^ 214#Mt ln v mi mi#55 tc gi - tc phm c sc vit cho thiu nhi#Nguyn V n Tng b.s., tuyn chn ; T Duy Anh, Nguyn Nht nh, H n...#^aH.#^aKim ng #2012#^a499tr., 44tr. tranh mu^b25cm#Vn hc thiu nhi#Th#Vit Nam#Nguyn Vn Tng#T Duy Anh#Gii thiu tiu s, qu trnh cng tc v nhng sng tc vn hc ca 55 nh vn tiu biu, c bit l nhng tc phm c sc mang nng tnh yu dnh cho thiu nhi#Tc gi#Tc phm#Nguyn Nht nh#H n#V Bo#on Thch Bi n#292682## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020017000550070042000720080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020001200167039000400179020000900183005001500192 005001500207013000700222#VV12.10740#VV12.10741#52000#Vi?t#TH500L#895.9223#^214# Th lnh ch gc#Trn Quc Tun ; Minh ho: Trn Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2012# ^a70tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Th#Vit Nam#Trn Quc Tun#Trn Thu Hng#292683## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020017000560070008000730080005000810090011000860100 00500097011001500102020001700117020001200134039000400146020000900150005000800159 004001300167013000700180005000800187020002200195#VV12.10743#VV12.10742#175000#V i?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn c H Ni#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2012#^a575tr.^ b25cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Th#Vit Nam#T Hoi#In ln th 2#292684#T H oi#Sch thanh thiu nin## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216020001400222 005001300236005001800249005001100267005001000278039000400288013000700292#VV12.10 744#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 1#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Th#292685## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216020001400222 005001300236005001800249005001100267005001000278039000400288013000700292#VV12.10 745#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 1#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Th#292686## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216020001400222 005001300236005001800249005001100267005001000278039000400288013000700292#VV12.10 746#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 2#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Th#292687## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216020001400222 005001300236005001800249005001100267005001000278039000400288013000700292#VV12.10 747#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 2#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Th#292688## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216020001400222 005001300236005001800249005001100267005001000278039000400288013000700292#VV12.10 748#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 3#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#TH#292689## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216020001400222 005001300236005001800249005001100267005001000278039000400288013000700292#VV12.10 749#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 3#L Ngc i p (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#TH#292690## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390080005001430090020001480100 00500168011001400173020001100187020000900198020000600207020001400213005001300227 005001800240005001100258005001000269039000400279013000700283#VV12.10750#10000#V i?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 4#L Ngc ip (ch.b.), P hm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#^aH.#^aTi bn ln th 3#2012#^a56tr .^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#M ai Nh H#Xun Phan#Th#292691## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070063000760220004001390080005001430090020001480100 00500168011001400173020001100187020000900198020000600207020001400213005001300227 005001800240005001100258005001000269039000400279013000700283#VV12.10751#10000#V i?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 4#L Ngc ip (ch.b.), P hm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#^aH.#^aTi bn ln th 3#2012#^a56tr .^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#M ai Nh H#Xun Phan#Th#292692## 00633000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070055000760220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001100188020000900199020000600208020001400214 00500130022800500180024100500110025900500100027000500160028003900040029601300070 0300#VV12.10752#10000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 5 #L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#TH#292693## 00610000000000313000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250020035000300070055000650220004001200040018001240080005001420090011001470100 00500158011001400163020001100177020000900188020000600197020001400203005001300217 005001800230005001100248005001000259005001600269039000400285013000700289#10000# Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a56 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh #Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#TH#292694## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000400276013000700280#VV12.10754#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#TH#292695## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000400276013000700280#VV12.10755#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#TH#292696## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000400276013000700280#VV12.10756#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#TH#292697## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000400276013000700280#VV12.10757#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#TH#292698## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000400276013000700280#VV12.10758#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#TH#292699## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194005001400208 005001600222005002000238039000400258013000700262004001800269#VV12.10759#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 5#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit# Tp vit#Lp 5#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#T H#292700#Ti bn ln th 5## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000400246013000700250#VV12.10760#16000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 1#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Ton#L p 1#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Th#292701## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000400246013000700250#VV12.10761#22000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 2#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton#L p 2#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Th#292702## 00600000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030096000670070039001630040018002020080005002200090 01100225010000500236011001500241020000500256020000600261020001400267005001500281 005001500296039000400311013000700315#VV12.10762#Vi?t#H561D#372.7#^214#25000#H ng dn hc nh ton 1#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin i u chnh ni dung dy hc mn ton lp 1#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T H Th Dung#TH#292703## 00600000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030096000670070039001630040018002020080005002200090 01100225010000500236011001500241020000500256020000600261020001400267005001500281 005001500296039000400311013000700315#VV12.10763#Vi?t#H561D#372.7#^214#29000#H ng dn hc nh ton 2#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin i u chnh ni dung dy hc mn ton lp 2#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T H Th Dung#TH#292704## 00600000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030096000670070039001630040018002020080005002200090 01100225010000500236011001500241020000500256020000600261020001400267005001500281 005001500296039000400311013000700315#VV12.10764#Vi?t#H561D#372.7#^214#29000#H ng dn hc nh ton 3#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin i u chnh ni dung dy hc mn ton lp 3#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T H Th Dung#TH#292705## 00600000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020027000400030096000670070039001630040018002020080005002200090 01100225010000500236011001500241020000500256020000600261020001400267005001500281 005001500296039000400311013000700315#VV12.10765#Vi?t#H561D#372.7#^214#29000#H ng dn hc nh ton 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin i u chnh ni dung dy hc mn ton lp 4#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T H Th Dung#TH#292706## 00600000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030096000670070039001630040018002020080005002200090 01100225010000500236011001500241020000500256020000600261020001400267005001500281 005001500296039000400311013000700315#VV12.10766#29000#Vi?t#H561D#372.7#^214#H ng dn hc nh ton 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin i u chnh ni dung dy hc mn ton lp 5#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Ng uyn c Tn#T H Th Dung#TH#292707## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204020001100218020000800229020000600237020001400243 005001300257005002000270005001400290005001800304039000400322013000700326#VV12.10 767#15000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 1# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Trn Th Minh, Ng Th Dim Hng#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Trn Th Minh#Ng Th Dim Hng#TH#2 92708## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204020001100218020000800229020000600237020001400243 005001300257005002000270005001400290005001800304039000400322013000700326#VV12.10 768#11000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 1# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Trn Th Minh, Ng Th Dim Hng#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Trn Th Minh#Ng Th Dim Hng#TH#2 92709## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020000500163020000800168020000600176020001400182 005001500196005001100211039000400222013000700226#VV12.10769#16000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 1#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Tn#TH#292710## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020000500163020000800168020000600176020001400182 005001500196005001100211039000400222013000700226#VV12.10770#14000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 1#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Tn#TH#292711## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000800161020000600169020001400175005001300189 005001300202005001300215039000400228013000700232#VV12.10771#16000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp ton 1 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#V Dn Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Th#292712## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000800161020000600169020001400175005001300189 005001300202005001300215039000400228013000700232#VV12.10772#16000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp ton 1 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#V Dn Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Th#292713## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115012002700129020000900156020000900165020001400174 005001600188039000400204013000700208#VV12.10773#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit ch#Phan Quang Thn#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^ b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Quang Thn #Th#292714## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030037000750070073001120080005001850090 01100190010000500201011001500206020001200221020000600233005001300239039000400252 020001400256005001500270005001700285005001700302013000700319#VV12.10774#VV12.107 75#18500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp lm vn lp 2#Bin son theo chng tr nh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2# Vit Hng#Th#Sc h c thm#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#292715## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400070042000720040018001140080005001320090011001370100 00500148011001500153020001200168020000600180005001600186039000400202020001400206 005001700220013000700237#VV12.10776#18000#Vi?t#L527K#372.6#^214#Luyn k nng t p lm vn lp 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan Phng Dung#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a110tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Trn Mnh Hng#Th#Sch c thm#Phan Phng Dung#292716## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030048000580070053001060040018001590080005001770090 01100182010000500193011001500198020001000213020000600223005001600229039000400245 020001500249005001200264013000700276#VV12.10777#18000#Vi?t#TR527#372.6#^214#Tr uyn c lp 2#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Tuyn chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a108 tr.^b24cm#Truyn k#Lp 2#Trn Mnh Hng#Th#Sch gio khoa#L Hu Tnh#292717# # 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000400248013000700252#VV12.10778#18000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 2 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn D ng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm#Ton #Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Th#292718# # 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070050000580040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147020000500162020000600167020001400173005001300187005001100200 039000400211005001300215005001400228005001300242013000700255#VV12.10779#30000#V i?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 2# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Th#V Vn Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#2927 19## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070059000710220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020000800205020001400213 005001600227005001400243005001900257039000400276013000700280#VV12.10780#20000#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a112t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Xu n Th Nguyt H#TH#292720## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070035000620040018000970080005001150090011001200100 00500131011001500136020001100151020000600162005001400168039000400182020001400186 005001200200013000700212#VV12.10781#29000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao 2#L Phng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a177tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#L Phng Nga#Th#Sch c thm#L Hu Tnh#292 721## 00650000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070077000850220004001620040018001660080005001840090 01100189010000500200011001500205020001100220020000800231020000600239020001400245 005001300259005002000272005001500292005001800307039000400325013000700329#VV12.10 782#17000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 2# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, Ng Th Dim Hng#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#S ch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#Ng Th Dim Hng#TH #292722## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020000600177020001400183 005001500197005001100212039000400223013000700227#VV12.10783#17500#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 2#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a106tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#Th#292723## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020000600177020001400183 005001500197005001100212039000400223013000700227#VV12.10784#22000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 2#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a138tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#Th#292724## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030048000580070053001060040018001590080005001770090 01100182010000500193011001500198020001000213020000600223005001600229039000400245 020001500249005001200264013000700276#VV12.10785#20200#Vi?t#TR527#372.6#^214#Tr uyn c lp 3#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Tuyn chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a124 tr.^b24cm#Truyn k#Lp 3#Trn Mnh Hng#Th#Sch gio khoa#L Hu Tnh#292725# # 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400070042000720040018001140080005001320090011001370100 00500148011001500153020001200168020000600180005001600186039000400202020001400206 005001700220013000700237#VV12.10786#17500#Vi?t#L527K#372.6#^214#Luyn k nng t p lm vn lp 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan Phng Dung#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Trn Mnh Hng#Th#Sch c thm#Phan Phng Dung#292726## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070023000850220004001080080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020001000158020000600168020001400174005001000188 005001200198039000400210013000700214#VV12.10787#19000#Vi?t#K250C#372.6#^214#K chuyn qua tranh v - b tr ting Vit 3#Trung Hi, L Mng Lm#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Trung Hi#L M ng Ln#Th#292727## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070016000730040018000890080005001070090011001120100 00500123011001500128020001100143020000800154020001200162005001600174039000400190 020000600194013000700200#VV12.10788#26000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc ng him ting Vit 3#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr .^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Trc nghim#Nguyn Th Hnh#Th#Lp 3#292728## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030037000750070073001120080005001850090 01100190010000500201011001500206020001200221020000600233005001300239039000400252 020001400256005001500270005001700285005001700302013000700319#VV12.10789#VV12.107 90#18500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp lm vn lp 3#Bin son theo chng tr nh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung#^aH.#^aGio dc#2012#^a114tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3# Vit Hng#Th#Sc h c thm#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#292729## 00686000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020041000410030031000820070060001130040018001730080005001910090 01100196010000500207011001500212020001100227020001000238020000600248005001200254 03900040026602000140027000500200028400500150030400500210031900500130034001300070 0353#VV12.10791#18000#Vi?t#R203K#372.67#^214#Rn k nng k chuyn cho hc sinh lp 3#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ting Vi t#K chuyn#Lp 3#L Anh Xun#Th#Sch c thm#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#Nguyn Th Hng Lan# Diu Thu#292730## 00540000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070056000640040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020001100174020000600185005001100191039000400202020001400206 005001600220005001900236013000700255#VV12.10792#20200#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ti ng Vit c bn lp 3#Nguyn Tr (ch.b.), Trn Hin Lng, Xun Th Nguyt H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Nguyn Tr#T h#Sch c thm#Trn Hin Lng#Xun Th Nguyt H#292731## 00665000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070059000710220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020000800205020001400213 00500110022700500160023800500190025403900040027302000100027700500170028700500160 0304013000700320#VV12.10793#22000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Dng Th Hng, Xun Th Nguyt H...#T.2#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c t hm#Nguyn Tr#Dng Th Hng#Xun Th Nguyt H#Th#Thc hnh#L Th Tuyt Mai #Nguyn Thu Mai#292732## 00446000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690040018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125020001000140020000800150020000600158005001700164039000400181 013000700185#VV12.10794#21500#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ting Anh lp 3#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a106tr.^b24cm#Ting A nh#Bi tp#Lp 3#Nguyn Quc Tun#Th#292733## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020000600177020001400183 005001500197005001100212039000400223013000700227#VV12.10795#20000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 3#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#Th#292734## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020000600177020001400183 005001500197005001100212039000400223013000700227#VV12.10796#21500#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 3#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#Th#292735## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070073000850220004001580040018001620080005001800090 01100185010000500196011001500201020001100216020000800227020000600235020001400241 005001300255005002000268005001500288005001400303039000400317013000700321#VV12.10 797#17000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 3# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Nguyn L Dung, Trn Th Minh#T.1#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn L Dung#Trn Th Minh#TH#292736 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070073000850220004001580040018001620080005001800090 01100185010000500196011001500201020001100216020000800227020000600235020001400241 005001300255005002000268005001500288005001400303039000400317013000700321#VV12.10 798#17000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 3# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Nguyn L Dung, Trn Th Minh#T.2#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn L Dung#Trn Th Minh#TH#292737 ## 00606000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001400182012001700196020001100213020000900224 020000600233020001400239005001600253005001200269039000400281013000700285#VV12.10 799#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^ aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng Nguyn#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Th#292738## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530030041001150070017001560080005001730090 01100178010000500189011001500194020001000209020000900219020000600228020001400234 005001700248039000400265013000700269#VV12.10800#VV12.10801#22000#Vi?t#K304T#372 .652#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 3#Theo ch ng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Song Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^ b24cm#Ting Anh#Kim tra#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Song Hng#TH#292739## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030041000700070052001110220004001630040018001670080 00500185009001100190010000500201011001400206020001000220020000900230020000600239 020001400245005000800259005001700267005001700284039000400301013000700305#VV12.10 802#15000#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc Tun#T.1# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#S ch c thm#Phan H#Nguyn Song Hng#Nguyn Quc Tun#TH#292740## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030041000700070052001110220004001630040018001670080 00500185009001100190010000500201011001400206020001000220020000900230020000600239 020001400245005000800259005001700267005001700284039000400301013000700305#VV12.10 803#15000#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc Tun#T.2# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#S ch c thm#Phan H#Nguyn Song Hng#Nguyn Quc Tun#TH#292741## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000400248013000700252#VV12.10804#20000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao 3#V Dng Thu (ch.b.), V Vn D ng, Hong Mai L#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ton #Lp 3#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Vn Dng#Hong Mai L#TH#292742# # 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000400248013000700252#VV12.10805#22000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao 3#V Dng Thu (ch.b.), V Vn D ng, Hong Mai L#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ton #Lp 3#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Vn Dng#Hong Mai L#TH#292743# # 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020000600177020001400183 005001600197005001100213039000400224013000700228#VV12.10806#20500#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 4#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Tun#T Th Yn#Th#292744## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020000600177020001400183 005001600197005001100213039000400224013000700228#VV12.10807#20500#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 4#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Tun#T Th Yn#Th#292745## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610040018001650080005001830090 01100188010000500199011001500204020001100219020000800230020000600238005001300244 005002000257005001500277005001700292039000400309013000700313#VV12.10808#20000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 4# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 4# Vit Hng#Ng uyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Th#292746## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610040018001650080005001830090 01100188010000500199011001500204020001100219020000800230020000600238005001300244 005002000257005001500277005001700292039000400309013000700313#VV12.10809#20000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 4# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 4# Vit Hng#Ng uyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Th#292747## 00659000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050022000400020019000620030023000810070022001040080009001260090 01900135010000500154011001400159012001900173021015100192020000900343020001000352 020000800362039000400370013000700374#VV12.10810#14000#Vi?t#S455#294.3#^214#Th ch t Ma Ph Gic#Sng yu thng#Pht gio & i sng 6#Thch t Ma Ph Gi c#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a87tr.^b20cm#T sch Duyn lnh#Nhng li d y ca c Pht bit c iu hay l phi v mi vic xu tt trong cuc sn g, con ngi phi bit on kt yu thng gip ln nhau#o Pht#Cuc sng#G io l#Th#292748## 00534000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400070053000640040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020001100171020000600182020001400188005001100202039000400213 005001600217005001600233013000700249#VV12.10811#Vi?t#T306V#372.6#^214#21600#Ti ng Vit c bn lp 4#Nguyn Tr (ch.b.), Giang Khc Bnh, Trn Hin Lng#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#N guyn Tr#Hoa#Giang Khc Bnh#Trn Hin Lng#292749## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070036000730220004001090040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000600179020001400185005001600199 005001100215039000400226013000700230#VV12.10812#17500#Vi?t#L527K#372.62#^214#Lu yn k nng tp lm vn lp 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Hoa#292750## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070036000730220004001090040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152020001200166020000600178020001400184005001600198 005001100214039000400225013000700229#VV12.10813#16000#Vi?t#L527K#372.62#^214#Lu yn k nng tp lm vn lp 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Hoa#292751## 00605000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020039000400030031000790070061001100040018001710080005001890090 01100194010000500205011001500210020000800225020000600233020001400239005001800253 039000400271005002100275005001200296013000700308#VV12.10814#Vi?t#R203K#372.4#^21 4#20000#Rn k nng tp c cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#N guyn Trng Hon (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, L Hng Mai#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Tp c#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Trng Hon# Hoa#Nguyn Th Thu Hng#L Hng Mai#292752## 00641000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020041000410030031000820070065001130040018001780080005001960090 01100201010000500212011001500217020001000232020000600242020001100248020001400259 005001200273039000400285005002100289005002200310013000700332#VV12.10815#Vi?t#R20 3K#372.67#^214#22700#Rn k nng k chuyn cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Nguyn Th Thu Thng#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Ting Vit# Sch c thm#L Anh Xun#Hoa#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Th Thu Thng#292753# # 00607000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070051000650220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000600179020000800185020001400193 00500130020700500110022000500140023100500130024500500120025803900040027001300070 0274#VV12.10816#24000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 012#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Q uc Chung#V Vn Dng# Tin t#Hoa#292754## 00579000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020054000400070047000940040018001410080005001590090011001640100 00500175011001500180020001100195020000600206020000700212020001400219005001800233 039000400251005001400255005001300269013000700282#VV12.10817#Vi?t#454L#372.6#^21 4#25000#n luyn ting Vit 4 theo chun kin thc v k nng#Nguyn Th Ly Kha , L Phng Nga, o Tin Thi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Hoa#L Phng Nga# o Tin Thi#292755## 00697000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030024000760070056001000220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214020000500225020000600230 02000100023602000140024600500190026000500130027900500110029200500150030300500180 0318039000400336013000700340#VV12.10818#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 4#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24 cm#Ting Vit#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan #Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#Hoa#292756## 00584000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400070050000580040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147020000500162020000600167020001400173005001300187039000400200 005001100204005001300215005001400228020000800242005001300250013000700263#VV12.10 819#Vi?t#L527G#372.7#^214#25000#Luyn gii ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Ton# Lp 4#Sch c thm# nh Hoan#Hoa#Nguyn ng#V Vn Dng# Trung Hiu#Bi t p#V Mai Hng#292757## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070042000640220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164020000600175020001400181005001100195 005001800206005001100224039000400235013000700239#VV12.10820#28800#Vi?t#250H#37 2.6#^214# hc tt ting Vit 4#Nguyn Tr, Nguyn Trng Hon, L Chn#T.1#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c t hm#Nguyn Tr#Nguyn Trng Hon# L Chn#Hoa#292758## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070042000640220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164020000600175020001400181005001100195 005001800206005001100224039000400235013000700239#VV12.10821#28800#Vi?t#250H#37 2.6#^214# hc tt ting Vit 4#Nguyn Tr, Nguyn Trng Hon, L Chn#T.2#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c t hm#Nguyn Tr#Nguyn Trng Hon# L Chn#Hoa#292759## 00552000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070054000700220004001240040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020001400193005001200207 005001900219005001300238039000400251013000700255#VV12.10822#17000#Vi?t#T406C#37 2.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 4# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Hong Mai L#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Hong Mai L#Hoa#292760## 00552000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070054000700220004001240040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020001400193005001200207 005001900219005001300238039000400251013000700255#VV12.10823#16500#Vi?t#T406C#37 2.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 4# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Hong Mai L#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Hong Mai L#Hoa#292761## 00645000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070044000740220004001182210039001220040 01800161008000500179009001100184010000500195011001500200020000500215020000600220 02000060022602000140023200500120024600500150025800500150027303900040028802000080 0292013000700300#VV12.10824#VV12.10825#32000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton chn l c tiu hc#Trn Phng, Nguyn c Tn, Phm Xun Tin#T.1#n luyn v nng cao ton lp 4, lp 5#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Trn Phng#Nguyn c Tn#Phm Xun Tin#Hoa#Bi tp#292 762## 00629000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020024000520030037000760070073001130080005001860090 01100191010000500202011001500207020001200222020000600234020001400240005001300254 039000400267005001500271005001700286005001700303013000700320#VV12.10827#VV12.108 26#Vi?t#L527T#372.62#^214#23500#Luyn tp lm vn lp 4#Bin son theo chng t rnh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm# Vi t Hng#Hoa#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#292763## 00629000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020024000520030037000760070073001130080005001860090 01100191010000500202011001500207020001200222020000600234020001400240005001300254 039000400267005001500271005001700286005001700303013000700320#VV12.10828#VV12.108 29#Vi?t#L527T#372.62#^214#25500#Luyn tp lm vn lp 5#Bin son theo chng t rnh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm# Vi t Hng#Hoa#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#292764## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070036000730220004001090040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000600179020001400185005001600199 005001100215039000400226013000700230#VV12.10830#18000#Vi?t#L527K#372.62#^214#Lu yn k nng tp lm vn lp 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Hoa#292765## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070036000730220004001090040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000600179020001400185005001600199 005001100215039000400226013000700230#VV12.10831#17000#Vi?t#L527K#372.62#^214#Lu yn k nng tp lm vn lp 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Hoa#292766## 00502000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020043000410030031000840070012001150040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020001200181020000600193020001400199005001200213 039000400225013000700229#VV12.10832#Vi?t#R203K#372.62#^214#23000#Rn k nng t p lm vn cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a166tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#Hoa#292767## 00684000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020041000410030031000820070081001130040018001940080005002120090 01100217010000500228011001500233020001000248020000600258020001100264020001400275 005001200289039000400301005001500305005002100320005002200341013000700363#VV12.10 833#Vi?t#R203K#372.67#^214#24400#Rn k nng k chuyn cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh, Nguyn Th Hng Lan, Nguyn Th Thu Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm #K chuyn#Lp 5#Ting Vit#Sch c thm#L Anh Xun#Hoa#L Th Vn Anh#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Th Thu Thng#292768## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020022000400070040000620040040001020080005001420090011001470100 00500158011001500163020000900178020000800187020000600195020001400201005001500215 039000400230005001600234013000700250#VV12.10834#Vi?t#V460B#372.35#^214#8000#V bi tp khoa hc 5#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 6, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Khoa hc#Bi tp#Lp 5#S ch c thm#Bi Phng Nga#Hoa#Lng Vit Thi#292769## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610040018001650080005001830090 01100188010000500199011001500204020001100219020000600230020000800236020001400244 005001300258005002000271005001500291005001700306039000400323013000700327#VV12.10 835#20000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 5# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Hoa# 292770## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610040018001650080005001830090 01100188010000500199011001500204020001100219020000600230020000800236020001400244 005001300258005002000271005001500291005001700306039000400323013000700327#VV12.10 836#20000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 5# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Hoa# 292771## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001400183 005001500197005001100212013000700223039000400230#VV12.10837#21000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 5#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#292772#Hoa## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001400183 005001500197005001100212039000400223013000700227#VV12.10838#22000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 5#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#Hoa#292773## 00588000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020028000510070046000790040030001250080005001550090 01100160010000500171011001500176020000500191020000600196020002200202020001500224 005001300239039000400252005001100256005001200267013000700279#VV12.10839#VV12.108 40#Vi?t#H428#372.7#^214#18000#Hi - p v dy hc ton 5# nh Hoan (ch.b.) , Nguyn ng, Tin t#Ti bn ln th 3, c b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 20tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Hoa#Ngu yn ng# Tin t#292774## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070052000710220004001230040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020001100181020000600192020000800198020001400206 005001400220005001600234005001200250039000400262013000700266#VV12.10841#25000#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24c m#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Trn Mnh Hng#L Hu T nh#Hoa#292775## 00527000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020033000510030025000840070015001090040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020000500178020000800183020000600191 020001400197005001500211039000400226013000700230#VV12.10843#VV12.10842#Vi?t#B452 D#372.7#^214#23000#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton chuyn ng#Ng uyn Vn Nho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ton#Bi tp# Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Hoa#292776## 00690000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030022000760070056000980220004001540040018001580080 00500176009001100181010000500192011001500197020001100212020000500223020000600228 02000100023402000140024400500190025800500130027700500110029000500150030100500130 0316039000400329013000700333#VV12.10844#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th 2#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm #Ting Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#N guyn ng#Hong Ho Bnh#o Thi Lai#Hoa#292777## 00546000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400070049000640040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020001100167020000600178020001400184005001100198039000400209 020000800213005001600221005001200237013000700249#VV12.10845#Vi?t#T306V#372.6#^21 4#22600#Ting Vit c bn lp 5#Nguyn Tr (ch.b.), Giang Khc Bnh, L Hng Ma i#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tr#Hoa#Bi tp#Giang Khc Bnh#L Hng Mai#292778## 00565000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020023000410030017000640070032000810040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152020001000166020000600176020001400182005001500196 039000400211020001700215020000800232005001600240013000700256#VV12.10846#Vi?t#V46 0B#640.76#^214#16000#V bi tp cng ngh 6#Kinh t gia nh#Triu Th Chi, Ng uyn Th Hnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 6#Sch c thm#Triu Th Chi#Hoa#Kinh t gia nh#Bi tp#Nguyn Th Hnh#292 779## 00602000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020020000420070077000620040019001390080005001580090011001630100 00500174011001500179020000700194020000600201020001400207005001400221039000400235 020000800239005001900247005000900266005001800275013000700293#VV12.10847#Vi?t#V46 0B#530.076#^214#17000#V bi tp vt l 6#B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn P hng Hng, V Quang, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012# ^a104tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#Bi Gia Thnh#Hoa#Bi tp#Nguyn Phn g Hng#V Quang#Trnh Th Hi Yn#292780## 00541000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410070046000610040019001070080005001260090011001310100 00500142011001400147020000700161020000600168020001400174005001300188039000400201 020000800205005001600213005001500229013000700244#VV12.10848#Vi?t#V460B#910.76#^2 14#16000#V bi tp a l 6#Phm Th Sen, Nguyn nh Tm, V Trng Thng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm#Ph m Th Sen#Hoa#Bi tp#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#292781## 00456000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320140007000370020021000440070012000650040019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117020000800131020000600139020001400145005001200159039000400171 020000800175013000700183#VV12.10849#Vi?t#V460B#959.70076#^214#12000#V bi tp lch s 6#L Xun Su#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#L Xun Su#Hoa#Bi tp#292782## 00504000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070031000590220004000900040018000940080005001120090 01100117010000500128011001500133020000500148020000600153020000800159020001400167 005000900181005001300190039000400203013000700207#VV12.10850#14000#Vi?t#V460B#51 0.76#^214#V bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#P hm Gia c#Hoa#292783## 00613000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020057000510070034001080040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020000800196020000600204020001400210005001900224 039000400243020001100247020001200258005001400270020000800284013000700292#VV12.10 851#VV12.10852#Vi?t#M458S#807.6#^214#40000#Mt s kin thc - k nng v bi t p nng cao ng vn 6#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#Ti bn ln th 8#^aH.#^a Gio dc#2012#^a260tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Th Mai Hoa#Hoa# Ting Vit#Tp lm vn#inh Ch Sng#Bi tp#292784## 00645000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020048000420070073000900040018001630080005001810090011001860100 00500197011001400202020000700216020000600223020001400229005001300243039000400256 020000700260020000800267005001800275005001400293005001700307013000700324#VV12.10 853#Vi?t#454L#530.076#^214#14000#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 6#Nguyn Tuyn (ch.b.), Nguyn Hng Chin, Bi Quang Hn, Nguyn H Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#Nguy n Tuyn#Hoa#n tp#Bi tp#Nguyn Hng Chin#Bi Quang Hn#Nguyn H Phng#292 785## 00707000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020030000400070077000700040018001470080005001650090011001700100 00500181011001500186020000800201020000600209020001100215020001400226005001400240 03900040025402000120025802000080027002000080027802000120028600500170029800500150 0315005002000330013000700350#VV12.10854#Vi?t#B103T#807.6#^214#31000#Bi tp tr c nghim ng vn 6# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Thu Hng, L Trung Thnh, Nguy n Th Hng Vn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Ng vn#L p 6#Ting Vit#Sch c thm# Ngc Thng#Hoa#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Trc nghim#Nguyn Thu Hng#L Trung Thnh#Nguyn Th Hng Vn#292786## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510070014001010040019001150080005001340090 01100139010000500150011001500155020001200170020000800182020000600190020001400196 005001400210013000700224039000400231#VV12.10855#VV12.10856#24000#Vi?t#C101D#807 .6#^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 6#Cao Bch Xun#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#Cao Bch Xun#292787#Hoa## 00638000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000800183020001100191020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900040 0289013000700293#VV12.10857#28400#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 6#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Hoa#292788## 00638000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900040 0289013000700293#VV12.10858#29600#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 6#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Hu#292789## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000400242013000700246#VV12.10859#6500#Vi?t#TH552H#78 0.76#^214#Thc hnh m nhc 6#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b24cm#m nh c#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#Hu#292790## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000400242013000700246#VV12.10860#6500#Vi?t#TH552H#78 0.76#^214#Thc hnh m nhc 6#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b24cm#m nh c#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#Hu#292791## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070063000900080005001530090011001580100 00500169011001500174020000800189020000600197020000900203020001400212005002300226 005002100249005001700270039000400287013000700291020000900298#VV12.10861#VV12.108 62#22000#Vi?t#419H#807#^214#c - hiu 34 tc phm vn hc ng vn 6#Nguyn Th Thanh Hng, Nguyn Th Bch Hnh, Phm Th Nh Hoa#^aH.#^aGio dc#2012#^a143 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#c hiu#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Th Bch Hnh#Phm Th Nh Hoa#Hu#292792#Tc phm## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430070041000810040019001220080005001410090011001460100 00500157011001500162020001000177020000600187020000800193020001400201005001500215 005001700230039000400247013000700251#VV12.10863#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp b tr - nng cao ting Anh 6#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#T i bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Hu#292793## 00678000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030033000950070061001280040018001890080 00500207009001100212010000500223011001500228020001100243020000900254020000700263 02000140027000500200028400500160030400500150032003900040033501300070033902000060 0346#VV12.10864#VV12.10865#25400#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng hc sinh vo l p 6 mn ting Vit#Dng cho cc trng c thi tuyn#Trn Th Hin Lng (ch.b.) , Nguyn Khnh H, Nguyn L Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr .^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#n tp#Sch c thm#Trn Th Hin Lng#Nguyn Khn h H#Nguyn L Hng#Hu#292794#Lp 6## 00678000000000337000450002600110000002600110001102000060002201400070002804100050 00351810006000400820007000468080005000530020046000580070068001040220004001720040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215020000500230020000700235 02000080024202000140025000500150026400500180027900500170029700500150031403900040 0329013000700333#VV12.10866#VV12.10867#Lp 6#22000#Vi?t#454L#510.76#^214#n lu yn theo chun kin thc, k nng ton 6#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguy n Anh Hong, Nguyn on V#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr. ^b24cm#Ton#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn Anh Hong#Nguyn on V#Hu#292795## 00478000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020044000410070014000850040019000990080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020000800165020001400173005001400187 039000400201013000700205#VV12.10868#35000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng c ao v mt s chuyn ton 6#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2 012#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Hu#292796## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030038000550070021000930040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000600176020001900182020001400201 005001300215005000700228039000400235013000700239#VV12.10869#20000#Vi?t#B312G#80 7#^214#Bnh ging vn 6#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L B o#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Vn hc#Lp 6#Bnh gin g vn hc#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#Hu#292797## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030012000640070030000760040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020001000160020001200170020000600182020000800188 020001400196005001600210005001300226039000400239013000700243#VV12.10870#18000#V i?t#V460B#630.76#^214#V bi tp cng ngh 7#Nng nghip#Nguyn Hng nh, Ng V n Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Cng ngh#Nng nghi p#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hng nh#Ng Vn Hng#Hu#292798## 00588000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070062000590220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000500179020000800184020000600192020001400198 005000900212005001200221005001300233005001700246039000400263013000700267#VV12.10 871#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bn h, Phm Gia c, Nguyn Vn Trang#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 47tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#N guyn Vn Trang#Hu#292799## 00521000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070029000630040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000900146020000600155020000900161020000800170020001400178 005001300192005001500205039000400220013000700224#VV12.10872#24000#Vi?t#V460B#59 0.76#^214#V bi tp sinh hc 7#Ng Vn Hng, Trn Ngc Oanh#Ti bn ln th 9#^ aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Bi tp#Sch c thm #Ng Vn Hng#Trn Ngc Oanh#Hu#292800## 00638000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900040 0289013000700293#VV12.10873#30500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 7#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH. #^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 7#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Hu#292801## 00639000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900050 0289013000700294#VV12.10874#29500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 7#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH. #^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 7#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Uyn#292802## 00449000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020026000380070012000640220004000760040018000800080005000980090 01100103010000500114011001500119020000500134020000600139020001400145005001200159 039000500171013000700176#VV12.10875#18500#Vi?t#T406B#510#^214#Ton 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#T on#Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#Uyn#292803## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070013000810040018000940080005001120090 01100117010000500128011001400133020000800147020000600155020001400161005001300175 039000500188013000700193#VV12.10877#VV12.10876#11000#Vi?t#H428#959.7#^214#Hi - p kin thc lch s 7#Thi Th Li#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a 71tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Sch c thm#Thi Th Li#Uyn#292804## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000500242013000700247#VV12.10878#7000#Vi?t#TH552H#78 0.76#^214#Thc hnh m nhc 7#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 7#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#m nh c#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#Uyn#292805## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000500242013000700247#VV12.10879#7000#Vi?t#TH552H#78 0.76#^214#Thc hnh m nhc 7#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 7#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#m nh c#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#Uyn#292806## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020036000550030046000910070044001370040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020000700235020000600242020000800248 020001400256005001600270005001900286039000500305013000700310#VV12.10880#VV12.108 81#26000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton 7 theo ch #Phn i s. Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Phm Th Bch Ng c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#i s#Lp 7#Bi tp#Sc h c thm#Phan Don Thoi#Phm Th Bch Ngc#Uyn#292807## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070073001010040018001740080005001920090 01100197010000500208011001400213020000700227020000600234020000700240020000800247 02000140025500500130026900500180028200500140030000500170031403900050033101300070 0336#VV12.10882#VV12.10883#17000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng vt l 7#Nguyn Tuyn (ch.b.), Nguyn Hng Chin, Bi Quang Hn , Nguyn H Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm#Vt l#L p 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyn#Nguyn Hng Chin#Bi Quang Hn#N guyn H Phng#Uyn#292808## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070063000980220004001610040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204020000500219020000600224020000800230 02000070023802000140024503900050025900500150026400500180027900500150029700500120 0312013000700324#VV12.10884#VV12.10885#23000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 7#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguyn o n V, V c on#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Ton #Lp 7#Bi tp#n tp#Sch c thm#Uyn#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn on V#V c on#292809## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030049000820070038001310040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228020000800234 020001400242005001200256005000900268005001500277039000500292013000700297#VV12.10 886#VV12.10887#21500#Vi?t#T406B#510.76#^214#Ton bi dng hc sinh lp 7#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thi u#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#Uyn#292810## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070063000900080005001530090011001580100 00500169011001500174020000800189020000600197020000900203020000800212020001400220 005002300234005002100257005001700278039000500295013000700300#VV12.10889#VV12.108 88#26000#Vi?t#419H#807#^214#c - hiu 31 tc phm vn hc ng vn 7#Nguyn Th Thanh Hng, Nguyn Th Bch Hnh, Phm Th Nh Hoa#^aH.#^aGio dc#2012#^a167 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Tc phm#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Hng#Ng uyn Th Bch Hnh#Phm Th Nh Hoa#Uyn#292811## 00615000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080006000460020057000520070034001090040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020001200205020001100217020001400228 005001900242005001400261039000500275013000700280020000600287020000800293#VV12.10 890#VV12.10891#40000#Vi?t#M458S#807.6#^2 14#Mt s kin thc - k nng v bi t p nng cao ng vn 7#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#Ti bn ln th 7#^aH.#^ aGio dc#2012#^a263tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Nguy n Th Mai Hoa#inh Ch Sng#Uyn#292812#Lp 7#Bi tp## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030038000550070013000930040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020001900160020000600179020001400185005001300199 039000500212013000700217#VV12.10892#19500#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 7# Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#Lp 7#Sch c thm#V Dng Qu#Uy n#292813## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020001400224 02000140023800500090025200500120026100500160027300500140028903900050030301300070 0308#VV12.10893#VV12.10894#46000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a303tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi to n#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Uyn#292814# # 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020001400224 02000140023800500090025200500120026100500160027300500140028903900050030301300070 0308#VV12.10895#VV12.10896#27000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi to n#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Loan#292815# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000600183020001100189020000800200 02000140020802000140022200500070023600500180024300500180026100500120027903900050 0291013000700296#VV12.10897#30000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 8#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH. #^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#S ch c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Loan#292816# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000600183020001100189020000800200 02000140020802000140022200500070023600500180024300500180026100500120027903900050 0291013000700296#VV12.10898#29300#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 8#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH. #^aGio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#S ch c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Loan#292817# # 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001400199 005001900213039000500232013000700237#VV12.10899#7000#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Th c hnh m nhc 8#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 8#V Th Xun Ph ng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#Sch c thm#V Th Xun Phng#Loan#292818## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001400199 005001900213039000500232013000700237#VV12.10900#7000#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Th c hnh m nhc 8#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 8#V Th Xun Ph ng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#Sch c thm#V Th Xun Phng#Loan#292819## 00642000000000301000450002600110000002600110001100500150002201400070003704100050 00441810006000490820009000558080005000640020054000690030085001230070015002080080 00500223009001100228010000500239011001500244020000900259020000600268020001400274 039000500288004001800293020000800311020001400319013000700333#VV12.10901#VV12.109 02#Nguyn c Tn#24000#Vi?t#V200T#516.0076#^214#V thm yu t ph gii mt s bi ton hnh hc 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kh o ca B Gio dc v o to#Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm# Hnh hc#Lp 8#Gii bi ton#Loan#Ti bn ln th 6#Bi tp#Sch c thm#292820 ## 00502000000000277000450002600110000000500190001101400070003004100050003718100060 00420820008000488080005000560020030000610070019000910080005001100090011001150100 00500126011001500131020000800146020000600154020000800160039000500168004001800173 020001200191020001400203013000700217#VV12.10903#Nguyn Xun Trng#22000#Vi?t#B 103T#546.076#^214#Bi tp trc nghim ho hc 8#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio d c#2012#^a154tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Loan#Ti bn ln th 6#Trc nghim# Sch c thm#292821## 00630000000000313000450002600110000000500180001101400070002904100050003618100060 00410820009000478080005000560020022000610070073000830080005001560090011001610100 00500172011001500177020000900192020000600201020000800207005001800215005001300233 039000500246004001800251020001300269020001400282005001300296013000700309#VV12.10 904#Nguyn Quang Vinh#27000#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc 8#Nguy n Quang Vinh (ch.b.), Trnh Nguyn Giao, Mnh Hng, Ng Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Trnh Nguyn Giao# Mnh Hng#L oan#Ti bn ln th 8#C th ngi#Sch c thm#Ng Vn Hng#292822## 00533000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820007000428080005000490020020000540070042000740080005001160090011001210100 00500132011001400137020000700151020000600158020000800164005001300172005001400185 039000500199004001800204020001400222013000700236#VV12.10905#ng Vn c#14000# Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 8#ng Vn c, Phm Th Sen, Nguyn c V#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#a l#Lp 8#Bi tp#Phm Th Sen#Nguyn c V#Loan#Ti bn ln th 8#Sch c thm#292823## 00603000000000301000450002600110000000500160001101400070002704100050003418100060 00390820004000458080005000490020021000540070076000750080005001510090011001560100 00500167011001400172020000800186020000600194020000800200005001600208005001500224 039000500239004001800244020001400262005001800276013000700294#VV12.10906#Trnh nh Tng#18000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lch s 8#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Nguyn Th Ci, Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr. ^b24cm#Lch s#Lp 8#Bi tp#Nguyn Th Bnh#Nguyn Th Ci#Loan#Ti bn ln th 7#Sch c thm#Nguyn Mnh Hng#292824## 00638000000000337000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820004000428080005000460020023000510030012000740070044000860080005001300090 01100135010000500146011001500151020001000166020000600176020000800182005001300190 00500130020303900050021600400180022102000140023900500130025302000120026600500150 0278013000700293#VV12.10907#ng Vn o#23000#Vi?t#V460B#607#^214#V bi tp c ng ngh 8#Cng nghip#ng Vn o, Ngc Hng, Trn Hu Qu...#^aH.#^aGio d c#2012#^a143tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 8#Bi tp# Ngc Hng#Trn Hu Qu#Loan#T i bn ln th 8#Sch c thm#Trn Mai Thu#Cng nghip#Nguyn Vn Vn#292825## 00578000000000301000450002600110000000500110001100500060002201400070002804100050 00351810006000400820009000468080005000550020023000600070055000830080005001380090 01100143010000500154011001500159020001000174020000600184020000800190005001600198 005001800214039000500232004001800237020001400255013000700269#VV12.10908#V Th L i#ch.b.#25000#Vi?t#V460B#428.0076#^214#V bi tp ting Anh 8#V Th Li (ch.b .), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Loan#Ti bn ln th 8#Sch c thm#292826## 00539000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820008000428080005000500020021000550070043000760080005001190090011001240100 00500135011001500140020000800155020000600163020000800169005001200177005001600189 039000500205004001800210020001400228013000700242#VV12.10909#Nguyn Cng#26000# Vi?t#V460B#546.076#^214#V bi tp ho hc 8#Nguyn Cng, Tt Hin, Nguyn B ch Lan#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp# Tt Hin#Ng uyn Bch Lan#Loan#Ti bn ln th 8#Sch c thm#292827## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070062000590220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000500179020000600184020000800190020001400198 005000900212005001200221005001300233005001700246039000500263013000700268#VV12.10 910#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bn h, Phm c Ti, Nguyn Duy Thun#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 68tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm c Ti#N guyn Duy Thun#Loan#292828## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070064000590220004001230040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000600186020000800192020001400200 005000900214005001600223005001600239005001200255039000500267013000700272#VV12.10 911#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan, Nguyn Hu Tho, L Vn Hng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^ a159tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Huy oan#Nguyn H u Tho#L Vn Hng#Loan#292829## 00639000000000325000450002600110000002600110001100500120002201400070003404100050 00411810006000460820009000528080005000610020030000660030049000960070038001450080 00500183009001100188010000500199011001500204020000500219020000600224020000700230 00500090023700500150024603900050026100400180026602000140028402000080029801300070 0306#VV12.10913#VV12.10912#V Hu Bnh#25000#Vi?t#T406B#512.0076#^214#Ton bi dng hc sinh lp 8#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bn h, Tn Thn, Quang Thiu#^aH.#^aGio dc#2012#^a170tr.^b24cm#Ton#Lp 8#i s #Tn Thn# Quang Thiu#Loan#Ti bn ln th 5#Sch c thm#Bi tp#292830## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500140 00341810006000480820007000548080005000610020044000660070014001100080005001240090 01100129010000500140011001500145020000500160020000600165020000800171039000500179 004001800184020001400202013000700216#VV12.10914#VV12.10915#49000#Vi?t#Bi Vn T uyn#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 8#Bi Vn Tuyn #^aH.#^aGio dc#2012#^a327tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Loan#Ti bn ln th 7#S ch c thm#292831## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001800500130002318100060 00360820008000428080005000500020048000550070054001030080005001570090011001620100 00500173011001400178020000700192020000600199020000700205005001400212005001700226 039000500243004001800248020001400266020000800280013000700288#VV12.10916#17000#V i?t#Nguyn Tuyn#454L#530.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 8#Nguyn Tuyn (ch.b.), Bi Quang Hn, Nguyn H Phng#^aH.#^aGio dc#2012#^ a95tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#n tp#Bi Quang Hn#Nguyn H Phng#Loan#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Bi tp#292832## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070063000980220004001610040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204020000500219020000600224020000700230 02000080023702000140024500500150025900500180027400500150029200500120030703900050 0319013000700324#VV12.10917#VV12.10918#35000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 8#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thy, Nguyn o n V, V c on#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ton #Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thy#Nguyn on V#V c on#Loan#292833## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070049000680220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142020000800157020000600165020001200171020001100183020000800194 020001400202005001200216005001600228005001900244039000500263013000700268#VV12.10 919#33500#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp thc hnh ng vn 8#T Kim Diu, Trn T in Thnh, Trn Th Thu Tin#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Ng vn#L p 8#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#Sch c thm#T Kim Diu#Trn Tin Thnh#Tr n Th Thu Tin#Loan#292834## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500090024600500120025500500160026700500140028303900050029701300070 0302#VV12.10920#VV12.10921#46000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a303tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sc h c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Loan#292835## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500090024600500120025500500160026700500140028303900050029701300070 0302#VV12.10922#VV12.10923#38000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sc h c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Loan#292836## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001800500150002318100060 00380820009000448080005000530020038000580070041000960080005001370090011001420100 00500153011001500158020001000173020000600183020000800189005001700197039000500214 004001800219020001400237013000700251#VV12.10924#31000#Vi?t#Nguyn Th Chi#B103T #428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 8#Nguyn Th Chi (ch.b.), Ngu yn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a196tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Nguyn Hu Cng#Loan#Ti bn ln th 6#Sch c thm#292837## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500120 00341810006000460820007000528080005000590020055000640030038001190070012001570080 00500169009001100174010000500185011001500190020000800205020000600213020000800219 039000500227004001800232020001400250013000700264#VV12.10925#VV12.10926#27000#Vi ?t#Ng Ngc An#H250T#540.76#^214#H thng ho kin thc v luyn gii bi tp ho hc 8#Bi tp t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2012#^ a143tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Loan#Ti bn ln th 2#Sch c thm#292838# # 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001800500120002318100060 00350820004000418080005000450020030000500030049000800070038001290080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020000600208020000900214005000900223 005001500232039000500247004001800252020001400270020000800284013000700292#VV12.10 927#18000#Vi?t#V Hu Bnh#T406B#516#^214#Ton bi dng hc sinh lp 8#Theo ch ng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu# ^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Hnh hc#Tn Thn# Quang Thiu# Loan#Ti bn ln th 5#Sch c thm#Bi tp#292839## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500230 00341810006000570820004000638080005000670020041000720070063001130080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020000600220020000800226005002100234 005001700255039000500272020001400277013000700291020001200298#VV12.10928#VV12.109 29#28000#Vi?t#Nguyn Th Thanh Hng#419H#807#^214#c - hiu 28 tc phm vn hc ng vn 8#Nguyn Th Thanh Hng, Nguyn Th Bch Hnh, Phm Th Nh Hoa#^aH .#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Nguyn Th Bch Hnh#Phm Th Nh Hoa#Loan#Sch c thm#292840#Tp lm vn## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001800500130002318100060 00360820008000428080005000500020049000550070048001040080005001520090011001570100 00500168011001500173020000800188020000600196020000700202005001400209005001900223 039000500242004001800247020001400265020000800279013000700287#VV12.10930#30000#V i?t#Hunh Vn t#454L#546.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng ha h c 8#Hunh Vn t, Phm Th Ti, Phm Th Hng Thm#^aH.#^aGio dc#2012#^a155t r.^b24cm#Ho hc#Lp 8#n tp#Phm Th Ti#Phm Th Hng Thm#Loan#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Bi tp#292841## 00564000000000289000450002600110000001400060001104100050001700500140002218100060 00360820007000428080005000490020028000540070052000820080005001340090011001390100 00500150011001400155020001800169020000600187005001300193005001500206039000500221 004001800226020001500244020000800259013000700267#VV12.10931#6000#Vi?t#ng Thu Anh#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng, Trn Vn Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8# Thu Hng#Trn Vn Thng#Loan#Ti bn ln th 3#Sch gio khoa#Bi tp#2928 42## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001800500150002318100060 00380820008000448080005000520020020000570070043000770080005001200090011001250100 00500136011001500141020000700156020000600163005000900169005001400178039000500192 004001800197020001400215020000800229005002000237013000700257005001600264#VV12.10 932#29000#Vi?t#Nguyn Vn Ho#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 9#Nguyn Vn Ho, V Quang, Ng Mai Thanh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#V Quang#Ng Mai Thanh#Loan#Ti bn ln th 7#Sch c thm#Bi tp#Phm Th N gc Thng#292843#Nguyn c Thm## 00630000000000325000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100060 00390820009000458080005000540020020000590070065000790080005001440090011001490100 00500160011001500165020000700180020001200187020000900199005001100208005001300219 03900050023200400180023702000140025502000060026900500140027502000080028901300070 0297#VV12.10933#20000#Vi?t# Th Minh c#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l 9# Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn, Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#a l#a kinh t#Vit Nam#V Nh Vn#Phm Th Sen#Loa n#Ti bn ln th 6#Sch c thm#Lp 9#Ph Cng Vit#Bi tp#292844## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001800500130002318100060 00360820009000428080005000510020022000560070040000780080005001180090011001230100 00500134011001500139020000900154005001100163005001400174039000500188004001800193 020001400211020000600225020000800231013000700239#VV12.10934#27000#Vi?t#Ng Vn Hng#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc 9#Ng Vn Hng, V c Lu, Nguyn Vn T#^aH.#^aGio dc#2012#^a172tr.^b24cm#Sinh hc#V c Lu#Nguyn Vn T#Loa n#Ti bn ln th 7#Sch c thm#Lp 9#Bi tp#292845## 00659000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070071000610220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000800190020000600198020001100204020001200215 02000080022702000140023500500160024900500160026500500140028100500140029503900050 0309013000700314#VV12.10935#18300#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 9#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng, Bi Minh Ton#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#Loan#292846## 00659000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070071000610220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000800190020000600198020001100204020001200215 02000080022702000140023500500160024900500160026500500140028100500140029503900050 0309013000700314#VV12.10936#17200#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 9#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng, Bi Minh Ton#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#Loan#292847## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070065000590220004001240040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020000800193020001400201 005000900215005001700224005001200241005001600253039000500269013000700274#VV12.10 937#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), Trn Phn g Dung, L Vn Hng, Nguyn Hu Tho#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012# ^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Trn Phng Dung#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#Loan#292848## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070070000590220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206 005000900220005001600229005001700245005001700262039000500279013000700284#VV12.10 938#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan, Nguyn Duy Thun, Nguyn Vn Trang#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc# 2012#^a164tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Huy oan#Ng uyn Duy Thun#Nguyn Vn Trang#Loan#292849## 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070059000590220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000800176020000600184020001100190020001200201 02000080021302000140022100500070023500500180024200500180026000500130027803900050 0291013000700296#VV12.10939#31900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 9#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, o Tin Thi#T.1#Ti bn ln th 5#^aH .#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#S ch c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#o Tin Thi#Loan#292850# # 00592000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070040000590220004000990040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020000800157020000600165020001100171020001200182 02000080019402000140020200500070021600500180022300500130024103900050025401300070 0259#VV12.10940#29500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 9#V Nho, Nguyn T rng Hon, o Tin Thi#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24c m#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#V Nho#Nguyn Trng Hon#o Tin Thi#Loan#292851## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001800500120002318100060 00350820009000418080005000500020034000550070036000890080005001250090011001300100 00500141011001500146020000900161005001500170039000500185004001800190020001400208 020000600222020001300228013000700241#VV12.10941#18500#Vi?t#Mai S Tun#H561D#57 6.5076#^214#Hng dn gii bi tp sinh hc 9#Mai S Tun (ch.b.), Nguyn Thu Ho #^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Sinh hc#Nguyn Thu Ho#Loan#Ti bn ln t h 1#Sch c thm#Lp 9#Gii bi tp#292852## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500200 00341810006000540820008000608080005000680020035000730030062001080070020001700080 00500190009001100195010000500206011001500211020000700226039000500233004001800238 020001400256020000600270020000700276013000700283#VV12.10943#VV12.10942#20000#Vi ?t#Nguyn Th Ngc Mai#454T#530.076#^214#n tp, cng c kin thc vt l 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Ngc Mai#^ aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Vt l#Loan#Ti bn ln th 1#Sch c thm#L p 9#n tp#292853## 00663000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070060000980220004001580040018001620080 00500180009001100185010000500196011001500201020000500216020000600221020000700227 02000080023402000140024200500150025600500150027100500150028600500120030103900050 0313013000700318#VV12.10944#VV12.10945#35000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 9#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn on V , V c on#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Ton#L p 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguyn on V#V c on#Loan#292854## 00673000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070065000980220004001630040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020000500221020000600226020000700232 02000080023902000140024700500150026100500180027600500170029400500120031103900050 0323013000700328#VV12.10946#VV12.10947#30000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 9#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguyn Anh Hong, V c on#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#To n#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn An h Hong#V c on#Loan#292855## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500130 00341810006000470820008000538080005000610020049000660070048001150080005001630090 01100168010000500179011001500184020000800199020000600207020000700213005001400220 005001900234039000500253004001800258020001400276020000800290013000700298#VV12.10 948#VV12.10949#35000#Vi?t#Hunh Vn t#454L#546.076#^214#n luyn theo chun k in thc, k nng ha hc 9#Hunh Vn t, Phm Th Ti, Phm Th Hng Thm#^aH. #^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#n tp#Phm Th Ti#Phm Th Hng Thm#Loan#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Bi tp#292856## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020001400163 005001200177039000500189013000700194020000800201#VV12.10950#VV12.10951#42000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a276tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#Lo an#292857#Bi tp## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001800500140002318100060 00370820004000438080005000470020018000520070076000700080005001460090011001510100 00500162011001500167020000800182020000600190020000800196005001600204005001800220 039000500238004001800243020001400261020001200275020001100287013000700298#VV12.10 952#41000#Vi?t# Ngc Thng#T550L#807#^214#T liu ng vn 9#B.s., tuyn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#^aH.#^aGio dc#2012# ^a327tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#Loan#Ti bn ln th 7#Sch c thm#Tp lm vn#Ting Vit#292858## 00667000000000337000450002600110000001400070001104100050001800500140002318100060 00370820006000438080005000490020030000540070062000840080005001460090011001510100 00500162011001500167020000800182020000600190020000800196005001800204005002000222 03900050024200400180024702000140026502000120027902000110029102000080030202000120 0310013000700322#VV12.10953#35000#Vi?t# Ngc Thng#B103T#807.6#^214#Bi tp t rc nghim ng vn 9# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng V n#^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Phm Th Thu Hin#N guyn Th Hng Vn#Loan#Ti bn ln th 7#Sch c thm#Tp lm vn#Ting Vit#B i tp#Trc nghim#292859## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500120 00341810006000460820008000528080005000600020038000650070012001030080005001150090 01100120010000500131011001500136020000800151020000600159020000800165039000500173 004001800178020001400196013000700210#VV12.10954#VV12.10955#28000#Vi?t#Ng Ngc An#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 9#Ng Ngc An#^aH.#^aG io dc#2012#^a184tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Loan#Ti bn ln th 6#Sch c thm#292860## 00651000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070044000680220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000600178020000800184020001000192 02000080020202000110021002000120022102000140023300500130024700500130026000500160 0273039000500289013000700294#VV12.10956#45000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp th c hnh ng vn 9#Trn Th Hoa, V Th Hng, Trn Tin Thnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Thc hnh#Vn hc#T ing Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Th Hoa#V Th Hng#Trn Tin Thnh#Lo an#292861## 00586000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070044000650220004001090040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000800167020000600175020001100181020001200192 020001400204005001600218005001300234005001300247039000500260013000700265#VV12.10 957#35000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn t hc ng vn 9#Nguyn Xun Lc, Bi T t Tm, Vit Hng#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm# Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#Bi Tt Tm# Vit Hng#Loan#292862## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500090024600500120025500500160026700500140028303900050029701300070 0302#VV12.10970#VV12.10971#29500#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a230tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Loan#292863## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100070 00390820009000468080005000550020036000600030033000960070049001290080005001780090 01100183010000500194011001500199020000900214020000600223020000800229039000500237 004001800242020001400260005000900274005001400283013000700297#VV12.10958#30000#V i?t#Phan Don Thoi#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton 9 theo ch #Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Chu Tun, H Quang Vinh#^ aH.#^aGio dc#2012#^a201tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Bi tp#Loan#Ti bn ln th 1 #Sch c thm#Chu Tun#H Quang Vinh#292864## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500160 00341810007000500820008000578080005000650020040000700070074001100080005001840090 01100189010000500200011001500205020000700220020000600227020000800233039000500241 004001800246020001400264005001500278005001400293005001800307013000700325#VV12.10 959#VV12.10960#46000#Vi?t#Trn Cng Phong#TR431T#530.076#^214#Trng tm kin th c v bi tp vt l 9#Trn Cng Phong (ch.b.), Nguyn Vn Cn, L Th Thu H, N guyn Th nh H#^aH.#^aGio dc#2012#^a259tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Loan#T i bn ln th 2#Sch c thm#Nguyn Vn Cn#L Th Thu H#Nguyn Th nh H#29 2865## 00744000000000337000450002600110000001400060001104100050001700500150002218100080 00370820008000458080005000530020033000580070076000910080005001670090011001720100 00500183011001500188015003300203020000900236020001100245020000800256039000500264 00400420026902000150031100500160032600500190034200500160036102000070037700500150 0384013000700399#VV12.10961#8800#Vi?t#ng c Thng#GI-108D#355.007#^214#Gio dc quc phng - an ninh 10#ng c Thng (tng ch.b.), Nguyn c Hnh (ch.b.) , Nguyn Quyt Chin...#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Gio dc#Quc phng#An ninh#Loan#Ti bn ln th 4, c chnh l v b sung#Sch gio khoa#Nguyn c Hnh#Nguyn Quyt Chin#Nguyn c ng#Lp 10 #Lng Th Hin#292866## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001800500130002318100070 00360820009000438080005000520020023000570070038000800080005001180090011001230100 00500134011001500139020001000154020000700164020001000171039000500181004003900186 020001400225005001100239005001200250013000700262#VV12.10962#42000#Vi?t#H Th G iang#TH552H#428.0076#^214#Thc hnh ting Anh 10#H Th Giang, V Vn Hoa, Nguy n Linh#^aH.#^aGio dc#2012#^a259tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Thc hnh#Loan#Ti b n ln th 5 c sa cha, b sung#Sch c thm#V Vn Hoa#Nguyn Linh#292867## 00561000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070029000600220004000890040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000800147020000700155020000800162020001100170 020001200181020001400193005001500207005001300222039000500235013000700240#VV12.10 963#29900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 10#Nguyn L Hun, Ng Vn Tu n#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Loan#292868# # 00561000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070029000600220004000890040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000800147020000700155020000800162020001100170 020001200181020001400193005001500207005001300222039000500235013000700240#VV12.10 964#29900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 10#Nguyn L Hun, Ng Vn Tu n#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Loan#292869# # 00511000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030010000720070030000820220004001120080 00500116009001100121010000500132011001500137020000700152020000700159020001400166 005001200180039000500192005001700197013000700214#VV12.10965#VV12.10966#52000#Vi ?t#T103L#530#^214#Ti liu chuyn vt l#Vt l 10#Phm Qu T, Nguyn nh Non #T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a288tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Phm Qu T #Loan#Nguyn nh Non#292870## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500160 00341810006000500820004000568080005000600020039000650070062001040080005001660090 01100171010000500182011001500187020000800202020000700210020001100217039000500228 02000140023300500140024700500190026100500160028000500170029601300070031302000120 0320020000800332#VV12.10967#VV12.10968#41000#Vi?t#Nguyn Vn Long#454L#807#^21 4#n luyn kin thc tc phm ng vn 10#Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Th Bch H...#^aH.#^aGio dc#2012#^a272tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Loan#Sch c thm#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch H#Nguyn Vn Hiu# Th M Phng#292871#Tp lm vn#Vn hc## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001800500200002318100060 00430820009000498080005000580020052000630070020001150080005001350090011001400100 00500151011001400156020001000170020001600180020000700196039000500203004001800208 020001500226020001400241013000700255020000700262#VV12.10969#16000#Vi?t#Nguyn T h Minh Lan#T103L#428.0076#^214#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Minh Lan#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#n tp#Loan#Ti bn ln th 2#Sch luyn thi#Sch c thm#292872# thi## 00670000000000313000450002600110000001400070001104100050001800500220002318100070 00450820006000528080005000580020069000630070038001320080005001700090011001750100 00500186011001500191020000800206020001600214020001100230039000500241004003900246 020001500285020001400300020000800314020001200322005001500334013000700349#VV12.10 972#25000#Vi?t#Nguyn Ngc Hng Minh#CH502B#807.6#^214#Chun b kin thc n th i vo lp 10 trung hc ph thng mn ng vn#Nguyn Ngc Hng Minh, Phm Ngc Tr m#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Ting Vit#Loan#T i bn ln th 5 c chnh l, b sung#Sch luyn thi#Sch c thm#Vn hc#Tp l m vn#Phm Ngc Trm#292873## 00633000000000289000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100070 00390820007000468080005000530020066000580070058001240080005001820090011001870100 00500198011001500203020000500218020001600223039000500239004003100244020001500275 020001400290005001700304005001500321013000700336#VV12.10973#28000#Vi?t#Nguyn H i Chu#CH502B#510.76#^214#Chun b kin thc n thi vo lp 10 trung hc ph th ng mn ton#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch, Phm c Quang#^aH.#^aGi o dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Loan#Ti bn ln th 5, c chnh l#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Th Thch#Phm c Quang#292874## 00734000000000337000450002600110000001400060001104100050001700500150002218100080 00370820008000458080005000530020033000580070071000910080005001620090011001670100 00500178011001500183015003300198020000900231020001100240039000500251004004200256 02000150029800500140031300500160032702000080034302000070035100500150035800500160 0373013000700389#VV12.10974#9500#Vi?t#ng c Thng#GI-108D#355.007#^214#Gio dc quc phng - an ninh 11#ng c Thng (tng ch.b.), Phm Vn Thao (ch.b.), Nguyn c ng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Quc phng#Loan#Ti bn ln th 4, c chnh l v b sung#Sch gio khoa#Phm Vn Thao#Nguyn c ng#An ninh#Lp 11#Nguyn Vn Qu#Phm Vn T rng#292875## 00561000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070029000600220004000890040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000800147020000700155020000800162020001100170 020001200181020001400193005001500207005001300222039000500235013000700240#VV12.10 975#30900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 11#Nguyn L Hun, Ng Vn Tu n#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Loan#292876# # 00561000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070029000600220004000890040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000800147020000700155020000800162020001100170 020001200181020001400193005001500207005001300222039000500235013000700240#VV12.10 976#29900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 11#Nguyn L Hun, Ng Vn Tu n#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Loan#292877# # 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001800500130002318100060 00360820009000428080005000510020031000560070025000870080005001120090011001170100 00500128011001500133020001000148020000700158039000500165004003900170020001400209 005001100223020000800234020001000242013000700252#VV12.10977#25000#Vi?t#H Th G iang#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 11#H Th Giang, V Vn Hoa #^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Loan#Ti bn ln th 3 c sa cha, b sung#Sch c thm#V Vn Hoa#Bi tp#Thc hnh#292878## 00492000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030010000610070032000710220004001030080005001070090 01100112010000500123011001500128020000700143020000700150020001400157005001500171 005001600186039000500202013000700207#VV12.10978#47000#Vi?t#T103L#530#^214#Ti l iu chuyn vt l#Vt l 11#V Thanh Khit, Nguyn Th Khi#T.1#^aH.#^aGio dc# 2012#^a252tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#V Thanh Khit#Nguyn Th Khi#L oan#292879## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001700500100002218100060 00320820008000388080005000460020029000510070034000800080005001140090011001190100 00500130011001500135020000900150020000700159039000500166004001800171020001500189 020000800204005001500212013000700227#VV12.10979#9600#Vi?t#V Vn V#B103T#571.0 76#^214#Bi tp sinh hc 11 nng cao#V Vn V (ch.b.), Trn Ngc Danh#^aH.#^aGi o dc#2012#^a163tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Loan#Ti bn ln th 3#Sch gio khoa #Bi tp#Trn Ngc Danh#292880## 00743000000000337000450002600110000001400070001104100050001800500150002318100080 00380820008000468080005000540020033000590070076000920080005001680090011001730100 00500184011001500189015003300204020000900237020001100246039000500257004004200262 02000150030400500160031900500190033502000080035402000070036200500130036900500160 0382013000700398#VV12.10999#10300#Vi?t#ng c Thng#GI-108D#355.007#^214#Gio dc quc phng - an ninh 12#ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quch (ch.b. ), Nguyn Quyt Chin...#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Gio dc#Quc phng#Loan#Ti bn ln th 4, c chnh l v b sung #Sch gio khoa#ng Xun Quch#Nguyn Quyt Chin#An ninh#Lp 12#Cn Vn Chc#N guyn c ng#292881## 00561000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070029000600220004000890040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000800147020000700155020001100162020000800173 020001200181020001400193005001500207005001300222039000500235013000700240#VV12.11 000#30900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 12#Nguyn L Hun, Ng Vn Tu n#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Loan#292882# # 00561000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070029000600220004000890040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020000800147020000700155020001100162020000800173 020001200181020001400193005001500207005001300222039000500235013000700240#VV12.11 001#29900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 12#Nguyn L Hun, Ng Vn Tu n#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Loan#292883# # 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500110 00341810006000450820004000518080005000550020035000600070048000950080005001430090 01100148010000500159011001500164020000900179020000700188039000500195020001400200 005001000214005001400224005001400238005001200252013000700264#VV12.11002#VV12.110 03#65000#Vi?t#on Qunh#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 12#on Qunh (ch.b.), H V Anh, Phm Khc Ban...#^aH.#^aGio dc#2012#^a344tr.^b24cm# Hnh hc#Lp 12#Loan#Sch c thm#H V Anh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cng#V nh Ha#292884## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500110 00341810006000450820009000518080005000600020043000650070048001080080005001560090 01100161010000500172011001500177020000900192020000700201039000500208020001400213 005001000227005001400237005001400251005001200265020000800277013000700285#VV12.11 004#VV12.11005#52000#Vi?t#on Qunh#T103L#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp hnh hc 12#on Qunh (ch.b.), H V Anh, Phm Khc Ban...#^aH.#^aGio dc#2012#^a283tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Loan#Sch c thm#H V Anh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cng#V nh Ha#Bi tp#292885## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500110 00341810006000450820004000518080005000550020036000600070051000960080005001470090 01100152010000500163011001500168020001000183020000700193039000500200020001400205 005001400219005001300233005001600246005001800262013000700280#VV12.11006#VV12.110 07#65000#Vi?t#on Qunh#T103L#515#^214#Ti liu chuyn ton - Gii tch 12#o n Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, H Huy Khoi...#^aH.#^aGio dc#2012#^a363tr.^b2 4cm#Gii tch#Lp 12#Loan#Sch c thm#Trn Nam Dng#H Huy Khoi#ng Hng Th ng#Nguyn Trng Tun#292886## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500110 00341810006000450820009000518080005000600020044000650070051001090080005001600090 01100165010000500176011001500181020001000196020000700206039000500213020001400218 005001400232005001300246005001600259005001800275020000800293013000700301#VV12.11 008#VV12.11009#60000#Vi?t#on Qunh#T103L#515.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp gii tch 12#on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, H Huy Khoi...#^aH.#^a Gio dc#2012#^a324tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Loan#Sch c thm#Trn Nam Dng#H Huy Khoi#ng Hng Thng#Nguyn Trng Tun#Bi tp#292887## 00546000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030010000720070042000820220004001240080 00500128009001100133010000500144011001500149020000700164020000700171020001400178 005000900192005001500201039000500216005001600221013000700237#VV12.11010#VV12.110 11#42000#Vi?t#T103L#530#^214#Ti liu chuyn vt l#Vt l 12#T Giang, V Than h Khit, Nguyn Th Khi#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#S ch c thm#T Giang#V Thanh Khit#Loan#Nguyn Th Khi#292888## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001800500130002318100060 00360820009000428080005000510020031000560070038000870080005001250090011001300100 00500141011001500146020001000161020000700171039000500178004003900183020001400222 005001100236005001200247020000800259020001000267013000700277#VV12.11012#34000#V i?t#H Th Giang#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 12#H Th Giang , V Vn Hoa, Nguyn Linh#^aH.#^aGio dc#2012#^a259tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#L oan#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#Sch c thm#V Vn Hoa#Nguyn Linh# Bi tp#Thc hnh#292889## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001800500150002318100060 00380820008000448080005000520020029000570070060000860080005001460090011001510100 00500162011001500167020000900182020000700191039000500198004001800203020001500221 020000800236005001600244005001200260005001400272013000700286#VV12.11013#12200#V i?t#Trnh nh t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12 nng cao#Trnh nh t, Nguyn Nh Hin, Chu Vn Mn, V Trung Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24 cm#Sinh hc#Lp 12#Loan#Ti bn ln th 4#Sch gio khoa#Bi tp#Nguyn Nh Hin #Chu Vn Mn#V Trung Tng#292890## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100060 00390820007000458080005000520020027000570070056000840080005001400090011001450100 00500156011001400161020000700175020000600182039000500188020001500193020000800208 005001600216005001400232013000700246#VV12.10980#24000#Vi?t#Nguyn nh Tm#C125 H#910.76#^214#Cu hi luyn tp a l 6#Nguyn nh Tm (ch.b.), Nguyn Minh T n, Tn Ngc Trn#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#a l#Lp 6#Loan#Sch gio khoa#Bi tp#Nguyn Minh Tn#Tn Ngc Trn#292891## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100060 00390820007000458080005000520020027000570070056000840080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020000600183039000500189020001500194020000800209 005001600217005001400233013000700247#VV12.10981#26000#Vi?t#Nguyn nh Tm#C125 H#910.76#^214#Cu hi luyn tp a l 7#Nguyn nh Tm (ch.b.), Nguyn Minh T n, Tn Ngc Trn#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#a l#Lp 7#Loan#Sch gio khoa#Bi tp#Nguyn Minh Tn#Tn Ngc Trn#292892## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100060 00390820007000458080005000520020027000570070056000840080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020000600183039000500189020001500194020000800209 005001600217005001400233013000700247#VV12.10982#29000#Vi?t#Nguyn nh Tm#C125 H#910.76#^214#Cu hi luyn tp a l 8#Nguyn nh Tm (ch.b.), Nguyn Minh T n, Tn Ngc Trn#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#a l#Lp 8#Loan#Sch gio khoa#Bi tp#Nguyn Minh Tn#Tn Ngc Trn#292893## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001800500160002318100060 00390820007000458080005000520020027000570070056000840080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020000600183039000500189020001500194020000800209 005001600217005001400233013000700247#VV12.10983#29000#Vi?t#Nguyn nh Tm#C125 H#910.76#^214#Cu hi luyn tp a l 9#Nguyn nh Tm (ch.b.), Nguyn Minh T n, Tn Ngc Trn#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#a l#Lp 9#Loan#Sch gio khoa#Bi tp#Nguyn Minh Tn#Tn Ngc Trn#292894## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030050000790220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172015003300186020001200219020000600231020000800237 020001400245039000500259013000700264#VV12.10984#14500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Lp 4#Mn hc#Sch c thm#Loan#292895## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030050000790220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172015003300186020001200219020000600231020000800237 020001400245039000500259013000700264#VV12.10985#14500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Lp 4#Mn hc#Sch c thm#Loan#292896## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030050000790220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172015003300186020001200219020000600231020000800237 020001400245039000500259013000700264#VV12.10986#14500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Lp 5#Mn hc#Sch c thm#Loan#292897## 00624000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000700179020001200186020001400198 00500160021200500220022800500090025000500130025900500140027203900050028601300070 0291#VV12.10987#VV12.10988#23000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc t on 10#Quch T Chng, Hunh Khng Anh Dng, Trn Ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2 012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Quch T Chng#Hunh K hng Anh Dng#Trn Ng#L Vn Phc#Trng T Hi#Loan#292898## 00724000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070038001040080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020001400186005001700200005001200217004001800229 02000070024702000120025402000080026601200750027402000110034902000120036001300070 0372039000700379#VV12.10989#VV12.10990#33000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 10#Nguyn Thu Hng (ch.b.), L Anh Xun#^ aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Anh Xun#Ti bn ln th 1#Lp 10# kim tra#Vn hc#B sch kim tra theo chu n kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#292899#T.Du ng## 00843000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020079000520070077001310080005002080090011002130100 00500224011001500229020000500244020001400249005001700263005001800280004001800298 02000070031602000120032300500160033501200750035100500150042602000070044102000100 0448020000900458013000700467039000700474#VV12.10991#VV12.10992#23500#Vi?t#250K #510.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng i s - gii tch 11 v hnh hc 11#Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Nguyn Tin Lc, Trn V n Vung#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn Th Thch #Nguyn Phng Anh#Ti bn ln th 1#Lp 11# kim tra#Nguyn Tin Lc#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 11#Trn Vn Vun g#i s#Gii tch#Hnh hc#292900#T.Dung## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070036001040080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020001400184005001700198005001000215004001800225 02000070024302000120025002000080026202000110027002000120028101300070029303900070 0300#VV12.10993#VV12.10994#31500#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun k in thc, k nng ng vn 11#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Thu H#^aH.#^aGio dc #2012#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Thu Hng# Thu H#Ti bn l n th 1#Lp 11# kim tra#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#292901#T.Dung## 00765000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070063001050080005001680090011001730100 00500184011001500189020000700204020001400211005001600225005001800241004001800259 02000070027702000120028400500160029601200750031200500130038700500130040001300070 0413039000700420#VV12.10995#VV12.10996#33000#Vi?t#250K#537.076#^214# kim tr a theo chun kin thc, k nng vt l 11#ng Hng Quang (ch.b.), Phm V Bch Hng, Phm nh Lng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#Vt l#Sch c th m#ng Hng Quang#Phm V Bch Hng#Ti bn ln th 1#Lp 11# kim tra#Phm nh Lng#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 11#Trn Vn Nam#o Tr Thc#292902#T.Dung## 00777000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070059001040080005001630090011001680100 00500179011001500184020000800199020001400207005001700221005001800238004001800256 02000070027402000120028100500140029302000080030701200750031502000110039002000120 0401013000700413039000700420#VV12.10997#VV12.10998#26000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 12#Nguyn Thu Hng (ch.b.), T rn Th Kim Dung, Trn Xun Tr#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#Trn Th Kim Dung#Ti bn ln th 1#Lp 12# kim tr a#Trn Xun Tr#Vn hc#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh c ho hc sinh lp 12#Ting Vit#Tp lm vn#292903#T.Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070033001050220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189020001400197 005001400211005001800225013000700243039000700250#VV12.11014#VV12.11015#25000#Vi ?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 6#Bi V n Tuyn, Nguyn c Trng#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a172tr.^b24cm#Ton#Lp 6#B i tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#292904#T.Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070033001050220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189020001400197 005001400211005001800225013000700243039000700250#VV12.11016#VV12.11017#25000#Vi ?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 6#Bi V n Tuyn, Nguyn c Trng#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 6#B i tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#292905#T.Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070033001050220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189020001400197 005001400211005001800225013000700243039000700250#VV12.11018#VV12.11019#29000#Vi ?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 7#Bi V n Tuyn, Nguyn c Trng#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ton#Lp 7#B i tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#292906#T.Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070033001050220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189020001400197 005001400211005001800225013000700243039000700250#VV12.11020#VV12.11021#27000#Vi ?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 7#Bi V n Tuyn, Nguyn c Trng#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Ton#Lp 7#B i tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#292907#T.Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070033001050220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189020001400197 005001400211005001800225013000700243039000700250#VV12.11022#VV12.11023#37000#Vi ?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 8#Bi V n Tuyn, Nguyn c Trng#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a247tr.^b24cm#Ton#Lp 8#B i tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#292908#T.Dung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070033001050220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189020001400197 005001400211005001800225013000700243039000700250#VV12.11024#VV12.11025#31000#Vi ?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 8#Bi V n Tuyn, Nguyn c Trng#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 8#B i tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#292909#T.Dung## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070051001050220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020000500196020000600201020000800207020001400215 005001400229005001700243005001800260013000700278039000700285#VV12.11026#VV12.110 27#38000#Vi?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp t on 9#Bi Vn Tuyn, Trnh Hoi Dng, Nguyn c Trng#T.1#^aH.#^aGio dc#201 2#^a255tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Trnh Hoi Dng #Nguyn c Trng#292910#T.Dung## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500070051001050220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020000500196020000600201020000800207020001400215 005001400229005001700243005001800260013000700278039000700285#VV12.11028#VV12.110 29#37000#Vi?t#TR431T#510#^214#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp t on 9#Bi Vn Tuyn, Trnh Hoi Dng, Nguyn c Trng#T.2#^aH.#^aGio dc#201 2#^a251tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Trnh Hoi Dng #Nguyn c Trng#292911#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11030#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292912#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11031#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292913#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11032#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 2#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292914#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11033#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 2#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292915#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11034#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 3#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292916#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11035#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 3#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292917#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11036#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 4#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292918#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11037#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 4#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292919#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11038#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 5#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292920#T.Dung## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400070033000780220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194 005001600208005001600224013000700240039000700247#VV12.11039#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng vit p lp 5#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng# T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#292921#T.Dung## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070026001130220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216 020001400222005001600236005000900252013000700261039000700268#VV12.11040#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 12#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#o Ng c#292922#T.Dung## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070026001130220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001400182020001100196020000900207020000600216 020001400222005001600236005000900252013000700261039000700268#VV12.11041#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 12#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#o Ng c#292923#T.Dung## 00713000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030024000760070056001000220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214020000500225020000600230 02000100023602000140024600500190026000500130027900500110029200500150030300500120 0318013000700330014000700337039000700344#VV12.11042#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^21 4#Thc hnh ting Vit v ton lp 4#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012# ^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#292924#16000#T.Dung## 00694000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030024000760070056001000220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214020000500225020000600230 02000100023602000140024600500190026000500130027900500110029200500150030300500120 0318013000700330039000700337#VV12.11043#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24 cm#Ting Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan #Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#292925#T.Dung## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296013000700317039000700324#VV12.11044#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 3#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 3#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Th dc#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#292926#T.Dung## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296013000700317039000700324#VV12.11045#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 3#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 3#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Th dc#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#292927#T.Dung## 00600000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020030000430030098000730070012001710080005001830090011001880100 00500199011001400204020000700218020001400225005001200239004001800251020000600269 020001000275020001100285013000700296039000700303#VV12.11046#12000#Vi?t#TH552H#5 30.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 6#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 6#L Cao Phan#^aH.#^aG io dc#2012#^a52tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Cao Phan#Ti bn ln th 1#L p 6#Thc hnh#Th nghim#292928#T.Dung## 00600000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020030000430030098000730070012001710080005001830090011001880100 00500199011001400204020000700218020001400225005001200239004001800251020000600269 020001000275020001100285013000700296039000700303#VV12.11047#12000#Vi?t#TH552H#5 30.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 7#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 7#L Cao Phan#^aH.#^aG io dc#2012#^a52tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Cao Phan#Ti bn ln th 1#L p 7#Thc hnh#Th nghim#292929#T.Dung## 00599000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020030000420030098000720070012001700080005001820090011001870100 00500198011001400203020000700217020001400224005001200238004001800250020000600268 020001000274020001100284013000700295039000700302#VV12.11048#9000#Vi?t#TH552H#53 0.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 8#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 8#L Cao Phan#^aH.#^aGi o dc#2012#^a35tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Cao Phan#Ti bn ln th 1#Lp 8#Thc hnh#Th nghim#292930#T.Dung## 00660000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430030099000740070035001730080005002080090011002130100 00500224011001400229020000800243020001400251005001400265005002000279004001800299 020000600317020001000323020001100333013000700344039000700351#VV12.11049#12000#V i?t#TH552H#546.076#^214#Thc hnh th nghim ho hc 8#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc lp 8#ng V it To, Trn Th Hong Song#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#ng Vit To#Trn Th Hong Song#Ti bn ln th 1#Lp 8#Thc hnh#Th ng him#292931#T.Dung## 00688000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020043000430070067000860220004001530080005001570090011001620100 00500173011001500178020000800193020001600201020001000217020000800227020001400235 00500140024900500190026300500210028200500230030300500220032601300070034803900070 0355#VV12.11050#27000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun...#Q. 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Thc hnh#Bi tp# Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn Th N guyn Thu#Nguyn Th Thanh Xun#292932#T.Dung## 00688000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020043000430070067000860220004001530080005001570090011001620100 00500173011001500178020000800193020001600201020001000217020000800227020001400235 00500140024900500190026300500210028200500230030300500220032601300070034803900070 0355#VV12.11051#25000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun...#Q. 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Thc hnh#Bi tp# Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn Th N guyn Thu#Nguyn Th Thanh Xun#292933#T.Dung## 00688000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020043000430070067000860220004001530080005001570090011001620100 00500173011001500178020000800193020001600201020001000217020000800227020001400235 00500140024900500190026300500210028200500230030300500220032601300070034803900070 0355#VV12.11052#20000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun...#Q. 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Thc hnh#Bi tp# Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn Th N guyn Thu#Nguyn Th Thanh Xun#292934#T.Dung## 00688000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020043000430070067000860220004001530080005001570090011001620100 00500173011001500178020000800193020001600201020001000217020000800227020001400235 00500140024900500190026300500210028200500230030300500220032601300070034803900070 0355#VV12.11053#20000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun...#Q. 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Thc hnh#Bi tp# Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn Th N guyn Thu#Nguyn Th Thanh Xun#292935#T.Dung## 00686000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070049000730080005001220090 01100127010000500138011001500143015003300158020000500191020001500196005001300211 00500110022400500120023500500140024700400180026102000060027902000220028500500150 0307013000700322039000700329#VV12.11054#VV12.11055#12400#Vi?t#T406M#372.7#^214# Ton 1#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#^aH.#^aGi o dc#2012#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 9#Lp 1#Phng php ging dy#Phm Thanh Tm#292936#T.Dung## 00732000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070058000790220004001370040 01900141008000500160009001100165010000500176011001500181015003300196020001100229 02000060024002000220024602000150026800500140028300500150029700500160031200500170 0328039000700345005001100352013000700363#VV12.11056#VV12.11057#17200#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 1#Sch gio vin#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Ho Bnh, N guyn Th Hnh...#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a311tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio v in#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#T.Dung#Nguyn Tr#292937## 00723000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070073000790220004001520040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195020001100210020000600221 02000220022702000150024900500190026400500160028300500120029900500150031103900070 0326015003300333013000700366#VV12.11059#VV12.11058#15900#Vi?t#T306V#372.6#^214# Ting Vit 2#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a296tr.^b24cm#T ing Vit#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn T h Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to#29293 8## 00599000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020012000440030021000560290011000770070044000880220004001320050 02300136005002000159008000500179009001100184010000500195011001500200015003300215 020001100248020000900259020001500268039000700283013000700290#VV12.11060#VV12.110 61#Vi?t#T306B#372.6#^214#Ting Ba Na#Hlabar bngai btho#Nr Bahnar#Hy Am - Jil - Brn Bun, Nguyn Th Kim Oanh#Q.3#Hy Am - Jil - Brn Bun#Nguyn Th Kim Oanh# ^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Bana# Tiu hc#Sch gio vin#T.Dung#292939## 00736000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070062000790220004001410040 01800145008000500163009001100168010000500179011001500184015003300199020001100232 02000060024302000150024900500190026400500130028300500170029600500140031303900070 0327020002200334005001100356013000700367#VV12.11062#VV12.11063#15400#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 3#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip , L Th Tuyt Mai...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a288tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Sch gio vin#Nguyn Minh Thu yt#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Minh Ton#T.Dung#Phng php ging dy#Ngu yn Tr#292940## 00689000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070047000760080005001230090 01100128010000500139011001400144015003300158020000800191020001500199005001100214 00500130022500500100023800500120024800400180026002000060027802000220028400500190 0306013000700325039000700332#VV12.11064#VV12.11065#4700#Vi?t#120N#372.87#^214# m nhc 4#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln...#^aH.#^aG io dc#2012#^a84tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Sch gio vi n#Hong Long#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#Ti bn ln th 7#Lp 4#Phng php ging dy#Nguyn Honh Thng#292941#T.Dung## 00740000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070063000790220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001100233 02000060024402000150025000500190026500500150028400500160029900500130031500500140 0328039000700342020002200349013000700371#VV12.11067#VV12.11066#20400#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 4#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Nguyn Th Hnh...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a368tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 4#Sch gio vin#Nguyn Minh Th uyt#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#T.Dung#Phng ph p ging dy#292942## 00688000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020010000520030015000620070066000770080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179020000800212020001500220005001400235 00500140024900500160026300500110027900400180029002000060030802000220031401300070 0336039000700343#VV12.11068#VV12.11069#9500#Vi?t#TH250D#372.86#^214#Th dc 4#S ch gio vin#Trn ng Lm (ch.b.), ng c Thao, Trn nh Thun, V Th Th# ^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Sc h gio vin#Trn ng Lm#ng c Thao#Trn nh Thun#V Th Th#Ti bn ln t h 7#Lp 4#Phng php ging dy#292943#T.Dung## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450050009000500020011000590030015000700070050000850080 00500135009001100140010000500151011001400156015003300170020000900203020001500212 00500180022700500130024500400180025802000060027602000220028201300070030403900070 0311#VV12.11070#VV12.11071#4300#Vi?t#K300T#372.5#^214#on Chi#K thut 5#Sch gio vin#on Chi (ch.b.), Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2012 #^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#K thut#Sch gio vin#Nguyn H unh Liu#Trn Th Thu#Ti bn ln th 6#Lp 5#Phng php ging dy#292944#T.Du ng## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070057000760080005001330090 01100138010000500149011001400154015003300168020000800201020001500209005001300224 00500160023700500150025300500170026800400180028502000060030302000220030900500140 0331013000700345039000700352#VV12.11072#VV12.11073#5300#Vi?t#108#372.83#^214# o c 5#Sch gio vin#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp.. .#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o c#S ch gio vin#Lu Thu Thu#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Ti b n ln th 6#Lp 5#Phng php ging dy#Mc Vn Trang#292945#T.Dung## 00681000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070048000730080005001210090 01100126010000500137011001500142015003300157020000500190020001500195005001300210 00500110022300500110023400500140024500400180025902000060027702000220028300500120 0305013000700317039000700324#VV12.11074#VV12.11075#15900#Vi?t#T406N#372.7#^214# Ton 5#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#^aH.#^aGi o dc#2012#^a288tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n#V Quc Chung#Ti bn ln th 6#Lp 5#Phng p hp ging dy# Tin t#292946#T.Dung## 00705000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020010000530030015000630070060000780080005001380090 01100143010000500154011001500159015003300174020000700207020001500214005001700229 00500160024600500090026200500140027100400180028502000070030302000220031000500090 0332013000700341039000700348#VV12.11076#VV12.11077#12000#Vi?t#V124L#530.071#^21 4#Vt l 10#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), Nguyn Xun Chi, T Gi ang...#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh#Nguyn Xun Chi#T Giang#Trn Ch Minh#Ti b n ln th 4#Lp 10#Phng php ging dy#V Quang#292947#T.Dung## 00710000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030015000640070063000790080005001420090 01100147010000500158011001500163015003300178020000700211020001500218005001300233 00500080024600500160025400500130027000400180028302000070030102000220030800500160 0330013000700346039000700353#VV12.11078#VV12.11079#10800#Vi?t#103S#512.0071#^2 14#i s 10#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Min h Cng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# i s#Sch gio vin#Trn Vn Ho#V Tun#Don Minh Cng# Mnh Hng#Ti bn ln th 4#Lp 10#Phng php ging dy#Nguyn Tin Ti#292948#T.Dung## 00716000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070084000800080005001640090 01100169010000500180011001500185015003300200020000900233020001500242005001300257 00500150027000500170028500500150030200400180031702000070033502000220034201300070 0364039000700371#VV12.11080#VV12.11081#7700#Vi?t#H312H#516.0071#^214#Hnh hc 1 0#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Sch gio vin#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#T rn c Huyn#Ti bn ln th 3#Lp 10#Phng php ging dy#292949#T.Dung## 00795000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020011000520030015000630070069000780220004001470040 01800151008000500169009001100174010000500185011001500190015003300205020000800238 02000070024602000220025302000110027502000120028602000080029802000150030600500160 0321005001300337005001400350013000700364005000500371005001400376039000700390#VV1 2.11082#VV12.11083#12400#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 10#Sch gio vin#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng v n#Lp 10#Phng php ging dy#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch gio vin#Ph an Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#292950#L A#L Nguyn Cn#T.Dung## 00805000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030015000720070065000870220004001520040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000800243 02000070025102000220025802000150028000500130029500500090030800500170031700500140 0334005001400348039000700362020000800369020001200377020001100389013000700400#VV1 2.11085#VV12.11084#15400#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 10 nng cao#Sch gio v in#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Chu Xun Din#T.Dung#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#292 951## 00710000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020011000530030015000640070078000790080005001570090 01100162010000500173011001500178015003300193020000800226020001500234005001900249 00500130026800500140028100500160029500400180031102000070032902000220033601300070 0358039000700365#VV12.11086#VV12.11087#12000#Vi?t#H401H#546.071#^214#Ho hc 10 #Sch gio vin#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), L Trng Tn, L Xun Trng, Ng uyn Ph Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ho hc#Sch gio vin#Nguyn Xun Trng#L Trng Tn#L Xun Trng#Nguyn P h Tun#Ti bn ln th 4#Lp 10#Phng php ging dy#292952#T.Dung## 00692000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070046000780080005001240090 01100129010000500140011001500145015003300160020000800193020001500201005001000216 00500100022600500130023600500150024900400180026402000070028202000220028900500170 0311013000700328039000700335#VV12.11089#VV12.11088#8300#Vi?t#T311H#004.071#^214 #Tin hc 10#Sch gio vin#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng...#^aH.#^a Gio dc#2012#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Sch gio vin#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn Xun My#Ti bn ln th 2#Lp 10#Ph ng php ging dy#Nguyn c Ngha#292953#T.Dung## 00731000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820008000418080005000490020021000540030015000750070060000900080005001500090 01100155010000500166011001500171015003300186020001800219020001500237005001300252 00500140026500500150027900500130029400400180030702000070032502000220033200500130 0354013000700367039000700374#VV12.11090#VV12.11091#8800#Vi?t#GI-108D#320.071#^2 14#Gio dc cng dn 11#Sch gio vin#Mai Vn Bnh (tng ch.b.), Phm Vn Hng, Phan Thanh Ph...#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Sch gio vin#Mai Vn Bnh#Phm Vn Hng#Phan Thanh P h#V Hng Tin#Ti bn ln th 3#Lp 11#Phng php ging dy#Ph Vn Thc#2929 54#T.Dung## 00781000000000385000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070072000770220004001490040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192015003300207020000800240 02000070024802000220025502000110027702000120028802000080030002000150030800500160 0323005001600339005001400355005000500369005001400374013000700388#VV12.11092#VV12 .11093#9500#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 11#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH. #^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11# Phng php ging dy#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch gio vin#Phan Trng L un#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#292955## 00695000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070046000780080005001240090 01100129010000500140011001500145015003300160020000800193020001500201005001000216 00500100022600500130023600500170024900400180026602000070028402000220029100500180 0313013000700331039000700338#VV12.11094#VV12.11095#8800#Vi?t#T311H#005.071#^214 #Tin hc 11#Sch gio vin#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng...#^aH.#^a Gio dc#2012#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Sch gio vin#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn c Ngha#Ti bn ln th 3#Lp 11# Phng php ging dy#Nguyn Thanh Tng#292956#T.Dung## 00726000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490030015000600070072000750080005001470090 01100152010000500163011001500168015003300183020000800216020001500224005001500239 00500150025400500160026900500160028500400180030102000070031902000220032600500140 0348013000700362039000700369#VV12.11096#VV12.11097#10800#Vi?t#L302S#909#^214#L ch s 11#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Ngu yn Anh Dng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#Ti bn ln th 4#Lp 11#Phng php ging dy#Trn Th Vinh#292957#T. Dung## 00735000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540030015000770070061000920080005001530090 01100158010000500169011001500174015003300189020000700222020001500229005001300244 00500080025700500130026500500120027800400180029002000100030802000070031802000220 0325005001200347013000700359039000700366#VV12.11098#VV12.11099#11500#Vi?t#103S #512.0071#^214#i s v gii tch 11#Sch gio vin#Trn Vn Ho ( tng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam...#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Sch gio vin#Trn Vn Ho#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin#Ti bn ln th 4#Gii tch#Lp 11#Phng php ging dy#V Vit Yn# 292958#T.Dung## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020011000560030015000670070061000820080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179020000800212020001500220005001100235 00500160024600500080026200500120027000400180028202000070030002000220030700500140 0329013000700343039000700350#VV12.11100#VV12.11101#12400#Vi?t#TH250D#796.44071# ^214#Th dc 11#Sch gio vin#V c Thu (tng ch.b.), Trng Anh Tun (ch.b.), Trn D...#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Th dc#Sch gio vin#V c Thu#Trng Anh Tun#Trn D#V Bch Hu#Ti bn l n th 4#Lp 11#Phng php ging dy#Trn ng Lm#292959#T.Dung## 00779000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070074000760080005001500090 01100155010000500166011001500171015003300186020000700219020001500226005000900241 00500230025000500150027300500170028800400180030502000120032302000070033502000220 0342020000900364005001800373013000700391039000700398#VV12.11102#VV12.11103#8300 #Vi?t#301L#330.91#^214#a l 11#Sch gio vin#L Thng (tng ch.b.), Nguyn T h Minh Phng ( ch.b.), Phm Vit Hng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Sch gio vin#L Thng#Nguyn Th Minh P hng#Phm Vit Hng#Nguyn Vit Hng#Ti bn ln th 4#a kinh t#Lp 11#Phn g php ging dy#Th gii#ng Th an Thanh#292960#T.Dung## 00708000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070080000800080005001600090 01100165010000500176011001500181015003300196020000900229020001500238005001300253 00500150026600500130028100500150029400400180030902000070032702000220033401300070 0356039000700363#VV12.11104#VV12.11105#5800#Vi?t#H312H#516.0071#^214#Hnh hc 1 2#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh , Trn c Huyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Sch gio vin#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#Ti bn ln th 4#Lp 12#Phng php ging dy#292961#T.Dung## 00723000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020013000550030015000680070066000830080005001490090 01100154010000500165011001500170015003300185020001000218020001500228005001300243 00500080025600500190026400500160028300400180029902000070031702000220032400500130 0346013000700359039000700366#VV12.11106#VV12.11107#10300#Vi?t#GI-103T#515.071#^ 214#Gii tch 12#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L T h Thin Hng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Sch gio vin#Trn Vn Ho#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn T in Ti#Ti bn ln th 4#Lp 12#Phng php ging dy#Cn Vn Tut#292962#T.Dun g## 00721000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020010000530030015000630070072000780080005001500090 01100155010000500166011001500171015003300186020000700219020001500226005001700241 00500090025800500200026700500090028700400180029602000070031402000220032100500140 0343013000700357039000700364#VV12.11109#VV12.11108#13300#Vi?t#V124L#530.071#^21 4#Vt l 12#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguy n Thng Chung...#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Thng Chung#T G iang#Ti bn ln th 4#Lp 12#Phng php ging dy#Trn Ch Minh#292963#T.Dung# # 01299000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050012000570020092000690030069001610070048002300080 00500278009001100283010000500294011001500299015004300314021043700357020002100794 02000100081502000100082502000110083500500140084600500140086001300070087402000230 0881020000900904020001700913039000700930#VV12.11110#VV12.11111#48000#Vi?t#T103L #324.2597075#^214#L Nho Sinh#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#T tng H Ch Minh. ng li cch m ng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: L Nho Sinh, Lu Th Hng, Th Nguyt#^ aH.#^aGio dc#2012#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Tr nh by cc ni dung ch yu trong t tng ca Ch tch H Ch Minh v cc vn dn tc, cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu l n ch ngha x hi Vit Nam, v ng Cng sn Vit Nam... Nghin cu ng l i cch mng ca ng Cng sn Vit Nam theo cc thi k: 1930-1954, 1955-1975, t hi k i mi t nc; ng li cng nghip ho, xy dng nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha...#T tng H Ch Minh#ng li#Cch mng#Gio trnh#Lu Th Hng# Th Nguyt#292964#ng Cng sn Vit Nam#Vit Nam#Ti li u hc tp#T.Dung## 00993000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020092000680030049001600070036002090080 00500245009001100250010000500261011001500266015004300281021027000324020002000594 020001000614020001100624005001300635013000700648020001700655039000700672#VV12.11 112#VV12.11113#38000#Vi?t#T103L#335.43#^214#Nguyn Hu Nin#Ti liu hc tp m t s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#Nhng n guyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#B.s.: Nguyn Hu Nin, V Th Huyn#^a H.#^aGio dc#2012#^a190tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Tr nh by nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin. Th gii quan, phng p hp lun trit hc ca ch ngha Mc - Lnin. Hc thuyt kinh t ca ch ngha M c - Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha. L lun ca ch ngha Mc - Lnin v ch ngha x hi#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Gio trnh#V Th Huyn #292965#Ti liu hc tp#T.Dung## 01160000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020092000670030065001590070052002240080 00500276009001100281010000500292011001500297015004300312021035200355020001300707 02000200072002000120074002000110075200500130076300500150077601300070079103900070 0798020001700805#VV12.11114#VV12.11115#25000#Vi?t#T103L#370.1#^214#Nguyn Th H ng#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh g io dc mm non#Gio dc hc i cng. Phng php nghin cu khoa hc gio dc #B.s.: Nguyn Th Hng, L Th Phin, Vng Th Lun#^aH.#^aGio dc#2012#^a119t r.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Nghin cu vai tr ca gio dc hc i vi s pht trin nhn cch con ngi v h thng gio dc quc dn. Khi qut v cc con ng gio dc v ngh gio vin mm non. Trnh by phng php nghin cu khoa hc gio dc: Phng php lun, logic tin hnh, phng ph p nghin cu v cc tiu ch nh gi mt cng trnh nghin cu khoa hc gio dc#Gio dc hc#Nghin cu khoa hc#Phng php#Gio trnh#L Th Phin#Vng T h Lun#292966#T.Dung#Ti liu hc tp## 01276000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020092000660030125001580070054002830080 00500337009001100342010000500353011001500358015004300373021038700416020001800803 02000130082102000100083402000110084400500170085500500150087201300070088703900070 0894020001700901020000800918#VV12.11117#VV12.11116#44000#Vi?t#T103L#372.21#^214 #Nguyn Th D#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#Chng trnh gio dc mm non. Pht trin v t chc thc hin chng trnh gio dc mm non. Qun l trong gio dc mm non#B.s.: Ng uyn Th D, Nguyn Th Nhung, Trn Hng Minh#^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24c m#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Trnh by mt s quan im & nh h ng i mi chng trnh chm sc - gio dc mm non. Gii thiu chng trnh g io dc nh tr v mu gio. Lp k hoch t chc thc hin chng trnh gio d c mm non, t chc cc hot ng gio dc theo hng tch cc, xy dng mi tr ng gio dc v nh gi vic thc hin chng trnh gio dc mm non. Trnh by cng tc qun l trng mm non#Gio dc mu gio#Chng trnh#Ging dy#Gio tr nh#Nguyn Th Nhung#Trn Hng Minh#292967#T.Dung#Ti liu hc tp#Qun l## 01204000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020092000520030121001440070076002650080005003410090 01100346010000500357011001500362015004300377021024500420020001800665020001800683 02000100070102000110071100500190072200500150074100500160075600500170077201300070 0789039000700796020001700803020002200820#VV12.11118#VV12.11119#70000#Vi?t#T103L #372.21#^214#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao n g ngnh gio dc mm non#Vn hc thiu nhi v c, k din cm. Phng php lm quen vi vn hc. Phng php pht trin ngn ng cho tr mm non#B.s.: Nguyn T h Bch An, Nguyn Th Hu, Nguyn Th Lanh, Vng Hng Nhung#^aH.#^aGio dc#20 12#^a268tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Chng trnh o t o gio vin cao ng ngnh mm non v hc phn: Vn hc thiu nhi v phng php rn luyn k nng c, k din cm. Trnh by phng php t chc hot ng lm quen vi tc phm vn hc v pht trin ngn ng cho tr mm non#Gio dc mu g io#Vn hc thiu nhi#K chuyn#Gio trnh#Nguyn Th Bch An#Nguyn Th Hu#Ngu yn Th Lanh#Vng Hng Nhung#292968#T.Dung#Ti liu hc tp#Phng php ging d y## 01019000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020092000670030045001590070036002040080 00500240009001100245010000500256011001500261015004300276021030200319020001800621 020001000639020001100649005001400660013000700674039000700681020001700688#VV12.11 120#VV12.11121#45000#Vi?t#T103L#372.21#^214#Vng Th Lun#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#Gio dc hc mm non. Ngh gio vin mm non#B.s.: Vng Th Lun, Trnh Th Ng#^aH.#^a Gio dc#2012#^a243tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Trnh b y i tng, nhim v ca gio dc hc mm non. Gii thiu ni dung gio dc cho tr mm non v t chc cc hot ng gio dc trong trng mm non. T v ngh g io vin mm non v qu trnh hc tp, hnh thnh nhn cch ngh nghip, hot ng thanh tra v thi ua khen thng gio vin mm non#Gio dc mu gio#Gio vi n#Gio trnh#Trnh Th Ng#292969#T.Dung#Ti liu hc tp## 01219000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020092000490030117001410070062002580080005003200090 01100325010000500336011001500341015004300356021028600399020001800685020001800703 02000110072102000110073200500120074300500150075500500140077000500120078401300070 0796020001700803039000700820020001100827020000700838#VV12.11122#VV12.11123#60000 #Vi?t#T103L#613#^214#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#S pht trin th cht ca tr la tui mm no n. V sinh - Dinh dng. Phng bnh v m bo an ton cho tr mm non#B.s.: Kim Th Hn, Trn Hng Minh, Nguyn Th D, Th Loan#^aH.#^aGio dc#2012#^a312t r.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Gii thiu khi qut v c t h tr em v s hot ng ca cc h c quan trong c th tr. Hng dn v sinh trng mm non v chm sc v sinh, dinh dng cho tr. Trnh by cc bnh th ng gp tr em v cc bin php m bo an ton, phng trnh tai nn cho tr em la tui mm non#Chm sc sc kho#V sinh hc ng#Dinh dng#Gio trnh#Kim Th Hn#Trn Hng Minh#Nguyn Th D# Th Loan#292970#Ti liu hc tp#T.Dung# Phng bnh#Tr em## 01078000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020092000610030067001530070049002200080 00500269009001100274010000500285011001500290015004300305021028400348020001100632 02000180064302000080066102000110066900500140068000500150069401300070070902000170 0716039000700733#VV12.11124#VV12.11125#52000#Vi?t#T103L#306#^214#Kim Th Hn#T i liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio d c mm non#Mi trng v con ngi. Gio dc gia nh. C s vn ho Vit Nam#B.s .: Kim Th Hn, Phan Th Hin, Vng Th Lun#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24c m#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Gii thiu khi qut v bo v mi trng, dn s v gio dc mi trng. Trnh by v gia nh v gio dc gia n h kt hp vi gio dc trng hc. Cung cp nhng kin thc c bn v vn ho Vi t Nam, cc c trng c bn cng quy lut hnh thnh v pht trin ca vn ho Vit Nam#Mi trng#Gio dc gia nh#Vn ho#Gio trnh#Phan Th Hin#Vng Th Lun#292971#Ti liu hc tp#T.Dung## 01051000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020092000650030088001570070050002450080 00500295009001100300010000500311011001500316015004300331021022000374020001800594 02000080061202000220062002000110064200500130065300500160066601300070068202000170 0689039000700706#VV12.11126#VV12.11127#33000#Vi?t#T103L#372.21#^214#Dng T Ng a#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gi o dc mm non#m nhc v ma. T chc hot ng m nhc. Phng php gio dc m nhc cho tr mm non#B.s.: Dng T Nga, ng Cao Sn, Nguyn Vn Sinh#^aH.#^aG io dc#2012#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Gii thi u ti liu hc tp vit theo chng trnh o to gio vin trnh cao ng s phm ngnh gio dc mm non ni dung: m nhc v ma, t chc hot ng m nh c v phng php gio dc m nhc cho tr mm non#Gio dc mu gio#m nhc#Ph ng php ging dy#Gio trnh#ng Cao Sn#Nguyn Vn Sinh#292972#Ti liu hc t p#T.Dung## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030068000840070015001520080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020000600208020000900214020001400223 005001500237004001800252020000800270013000700278039000700285#VV12.11128#VV12.111 29#15000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton v hnh thoi, hnh thang, hnh trn, hnh hp ch nht#Nguyn Vn Nho#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 2#Bi tp#292973#T.Dung## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030061001010070016001620080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020001600219020000800235020001400243 005001600257013000700273039000700280#VV12.11130#VV12.11131#32000#Vi?t#B452D#510 .76#^214#Bi dng hc sinh gii trung hc c s mn ton#Dnh cho hc sinh kh, gii thi vo cc lp chuyn ton THPT# Th Hng Anh#^aH.#^aGio dc#2012#^a22 8tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm# Th Hng Anh#292974#T.D ung## 00768000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020079000490070075001280220004002032210007002070080 00500214009001100219010000500230011001500235012002900250020000700279020001600286 02000070030202000150030902000140032401300070033803900070034500500190035200500160 0371005001400387005001700401#VV12.11132#VV12.11133#35000#Vi?t#T527C#512#^214#Tu yn chn theo chuyn chun b cho k thi vo trung hc ph thng mn ton#B.s .: Phm Th Bch Ngc, Nguyn Vit Hi, H Quang Vinh, Nguyn Th Thanh#T.1#i s#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#T sch Ton hc v Tui tr#i s#Trung hc c s# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#292975#T.Dung#Phm Th Bch Ngc# Nguyn Vit Hi#H Quang Vinh#Nguyn Th Thanh## 00800000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020079000490070075001280220004002032210018002070080 00500225009001100230010000500241011001500246012002900261020000700290020000900297 02000160030602000150032202000140033702000070035101300070035803900070036500500190 0372005001600391005001400407005001700421#VV12.11134#VV12.11135#35000#Vi?t#T527C #510#^214#Tuyn chn theo chuyn chun b cho k thi vo trung hc ph thng mn ton#B.s.: Phm Th Bch Ngc, Nguyn Vit Hi, H Quang Vinh, Nguyn Th Th anh#T.2#S hc - Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#T sch Ton hc v Tui tr#S hc#Hnh hc#Trung hc c s#Sch luyn thi#Sch c thm# thi#2 92976#T.Dung#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Vit Hi#H Quang Vinh#Nguyn Th Thanh## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070029000860220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020001600181020000800197020001400205 005001300219005001500232013000700247039000700254#VV12.11136#25600#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, ng Bch V it#Q.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a192tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Trn Hng#ng Bch Vit#292977#T.Dung## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070025000860220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020001600177020000800193020001400201 005001300215005001100228013000700239039000700246#VV12.11137#17600#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, o T Mai# Q.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s #Bi tp#Sch c thm#Trn Hng#o T Mai#292978#T.Dung## 00614000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020044000420070055000860220004001410040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000800199020001600207020000800223020001400231 005001700245005001400262039000700276005002200283013000700305#VV12.11138#Vi?t#V46 0B#004.076#^214#12500#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Tr ung, Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc# 2012#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ch Tru ng#Ng nh Tuyt#T.Dung#Nguyn Th Thanh Xun#292979## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070055000870220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000900190020000800199020001400207 00500140022100500160023500500120025100500140026300500150027701300070029203900070 0299#VV12.11140#VV12.11139#23000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Bi Vn Thanh (ch.b.), Nguyn Th Dip, Bi Vit H...#Q.1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a119tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Thanh# Nguyn Th Dip#Bi Vit H#L Quang Phan#ng Bch Vit#292980#T.Dung## 00609000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070055000760220004001310080005001350090011001400100 00500151011001500156020000800171020000900179020000800188020001400196005001400210 005001600224005001200240005001400252005001500266013000700281039000700288#VV12.11 141#23000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Bi Vn Tha nh (ch.b.), Nguyn Th Dip, Bi Vit H...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b2 4cm#Tin hc#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Nguyn Th Dip#Bi Vi t H#L Quang Phan#ng Bch Vit#292981#T.Dung## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070055000870220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000900190020000800199020001400207 00500140022100500160023500500120025100500140026300500150027701300070029203900070 0299#VV12.11142#VV12.11143#23000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Bi Vn Thanh (ch.b.), Nguyn Th Dip, Bi Vit H...#Q.3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a119tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Thanh# Nguyn Th Dip#Bi Vit H#L Quang Phan#ng Bch Vit#292982#T.Dung## 01047000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070081000860040018001670080005001850090 01100190010000500201011001500206012006100221021019800282020000800480020002200488 02000080051002000160051802000150053400500110054903900040056001900160056402000200 0580005001500600005001600615005001200631006001100643013000700654#VV12.11144#VV12 .11145#40500#Vi?t#K300N#807#^214#K nng phn hi - k nng luyn tp#B.s.: Nhi m Hon, Lu Dim Quyn, Phng i Bng, Hng Ch V ; Huy Ln dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#B sch Bi dng k nng dy hc mn ng vn THCS v THPT#Gii thiu mt cch ton din v ngha, tc dng, c c loi hnh v cc phng thc rn luyn k nng phn hi, k nng luyn tp kh i ging dy mn ng vn Trung hc c s v Ph thng trung hc#Ng vn#Phng php ging dy#K nng#Trung hc c s#Sch gio vin#Nhim Hon#Hu#Dch Trung Quc#Ph thng trung hc#Lu Dim Quyn#Phng i Bng#Hng Ch V# Huy Ln#2 92983## 00983000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020040000640070057001040040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200012006100215021020100276020000800477 02000220048502000080050702000160051502000150053100500130054603900040055901900160 0563020002000579006001500599013000700614#VV12.11146#VV12.11147#45000#Vi?t#K300N #807#^214#S Khit Doanh#K nng ging gii - k nng nu vn #B.s.: S Khit Doanh, Lu Tiu Ho ; L Th Anh o dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a239tr.^b24cm#B sch Bi dng k nng dy hc mn ng vn THCS v THPT#Gi i thiu mt cch ton din v ngha, tc dng, cc loi hnh v cc phng th c rn luyn k nng ging gii, k nng nu vn khi ging dy mn ng vn T rung hc c s v Ph thng trung hc#Ng vn#Phng php ging dy#K nng#Trun g hc c s#Sch gio vin#Lu Tiu Ho#Hu#Dch Trung Quc#Ph thng trung hc# L Th Anh o#292984## 01045000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070081000850040018001660080005001840090 01100189010000500200011001500205012006100220021019700281020000800478020002200486 02000080050802000160051602000150053200500140054703900040056101900160056502000200 0581005001500601005001500616005001000631006001100641013000700652#VV12.11148#VV12 .11149#41500#Vi?t#K300N#807#^214#K nng dn nhp - k nng kt thc#B.s.: Vn g Bo i, in Nh Thanh, Cn ng Xng, To Dng ; Huy Ln dch#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a230tr.^b24cm#B sch Bi dng k nng dy hc m n ng vn THCS v THPT#Gii thiu mt cch ton din v ngha, tc dng, c c loi hnh v cc phng thc rn luyn k nng dn nhp, k nng kt thc khi ging dy mn ng vn Trung hc c s v Ph thng trung hc#Ng vn#Phng ph p ging dy#K nng#Trung hc c s#Sch gio vin#Vng Bo i#Hu#Dch Trung Quc#Ph thng trung hc#in Nh Thanh#Cn ng Xng#To Dng# Huy Ln#292 985## 00971000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020053000620070036001150040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190012006100205021020700266020000800473 02000220048102000080050302000090051102000160052002000150053600600110055103900040 0562019001600566020002000582013000700602#VV12.11151#VV12.11150#36000#Vi?t#K300N #807#^214#Lu Kim Tinh#K nng ngn ng - k nng nng cao hiu qu hc tp#Lu Kim Tinh b.s. ; Huy Ln dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^ b24cm#B sch Bi dng k nng dy hc mn ng vn THCS v THPT#Gii thiu m t cch ton din v ngha, tc dng, cc loi hnh v cc phng thc rn luy n k nng ngn ng, k nng nng cao hiu qu hc tp mn ng vn trng Trung hc c s v Ph thng trung hc#Ng vn#Phng php ging dy#K nng#Ngn ng #Trung hc c s#Sch gio vin# Huy Ln#Hu#Dch Trung Quc#Ph thng trung h c#292986## 01003000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020055000640070052001190040018001710080 00500189009001100194010000500205011001500210012006100225021021600286013000700502 02000080050902000220051702000080053902000160054702000200056302000150058300500120 0598006001100610039000400621019001600625#VV12.11152#VV12.11153#32800#Vi?t#K300N #807#^214#S Khit Doanh#K nng t chc lp - k nng bin ho trong ging dy# B.s.: S Khit Doanh, Tru T Mn ; Huy Ln dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a154tr.^b24cm#B sch Bi dng k nng dy hc mn ng vn THCS v THPT#Gii thiu mt cch ton din v ngha, tc dng, cc loi hnh v cc phng thc rn luyn k nng t chc lp, k nng bin ho trong ging dy khi ging dy ng vn bc Trung hc c s v Ph thng trung hc#292987#Ng vn#Ph ng php ging dy#K nng#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#T ru T Mn# Huy Ln#Hu#Dch Trung Quc## 00657000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070059000690220004001280080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020001400176020002000190020001500210 00500140022503900040023900500160024300500160025900500170027500500130029201300070 0305020000700312#VV12.11154#VV12.11155#45000#Vi?t#T103L#807#^214#Ti liu chuy n vn# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Nguyn Vn Long...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a240tr.^b24cm#Bi vn#Hc sinh gii#Ph thng trung hc#Sch tham kh o# Ngc Thng#Hu#Nguyn Th Bnh#Nguyn Vn Long#Nguyn ng Mnh#Trn nh S #292988# thi## 00502000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070014000690220004000830080005000870090 01100092010000500103011001500108020000800123020001400131020002000145020001500165 005001400180039000400194013000700198020000700205#VV12.11156#VV12.11157#45000#Vi ?t#T103L#807#^214#Ti liu chuyn vn# Ngc Thng#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 40tr.^b24cm#Bi vn#Hc sinh gii#Ph thng trung hc#Sch tham kho# Ngc Th ng#Hu#292989# thi## 00502000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070014000690220004000830080005000870090 01100092010000500103011001500108020000800123020000700131020001400138020002000152 020001500172005001400187039000400201013000700205#VV12.11158#VV12.11159#45000#Vi ?t#T103L#807#^214#Ti liu chuyn vn# Ngc Thng#T.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 44tr.^b24cm#Bi vn# thi#Hc sinh gii#Ph thng trung hc#Sch tham kho# N gc Thng#Hu#292990## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070027000890220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141020000800156020001200164020001400176005001600190 039000400206013000700210020000700217#VV12.11160#VV12.11161#42000#Vi?t#T527T#807 .6#^214#Tuyn tp v bi vn theo hng m#Thn Phng Thu tuyn chn#T.1#^aH .#^aGio dc#2012#^a244tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Sch c thm#Thn Phng T hu#Hu#292991# thi## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070051001770040018002280080 00500246009001100251010000500262011001500267021027900282020001800561020002100579 02000220060002000150062200500110063700500130064800500140066100500170067500500120 0692039000400704013000700708#VV12.11162#VV12.11163#21000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn H Anh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a126tr.^b24cm#Gii thi u mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v ch th gii ng vt. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, t c phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn H Anh# Th Thu Huyn #Ng Th Hu#Hu#292992## 01092000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070052001910040018002430080 00500261009001100266010000500277011001500282021028800297020001800585020002100603 02000220062402000150064600500110066100500130067200500150068500500170070000500140 0717039000400731013000700735#VV12.11164#VV12.11165#18000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^ b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v ch tr ng mm non v bn thn. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hn h, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot n g ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn T h Hng#Nguyn Thanh Hu#o Hong Mai#Hu#292993## 01111000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030054001520070050002060040018002560080 00500274009001100279010000500290011001500295021030100310020001800611020002100629 02000220065002000150067200500110068700500130069800500130071100500130072400500130 0737039000400750013000700754#VV12.11166#VV12.11167#23000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Bi Th Dung...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 012#^a139tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui v ch giao thng, qu hng, t nc, Bc H. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri# Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L T h Hu#Phm Th Tm#Bi Th Dung# Thu Hng#An Th Ngoan#Hu#292994## 01041000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030039001020070063001410040018002040080 00500222009001100227010000500238011001500243021027700258020001800535020000900553 02000220056202000150058400500180059903900040061700500200062100500120064100500160 0653005001500669013000700684#VV12.11168#VV12.11169#29000#Vi?t#C101H#372.21#^214 #Cc hot ng pht trin ngn ng ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc m m non mi#Bi Th Kim Tuyn (ch.b.), Nguyn Th Cm Bch, Lu Th Lan...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Trnh by c im pht trin ng n ng ca tr t 0 n 6 tui, vai tr ca ngn ng i vi s pht trin ca tr . Gii thiu phng php v hnh thc t chc hot ng pht trin ngn ng the o hng tch hp ch cho tr nh tr t 3 - 36 thng, tr mu gio t 3 - 6 t ui#Gio dc mu gio#Ngn ng#Phng php ging dy#Sch gio vin#Bi Th Kim Tuyn#Hu#Nguyn Th Cm Bch#Lu Th Lan#V Th Hng Tm#ng Thu Qunh#292995# # 00858000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020061000650030039001260070048001650040 01800213008000500231009001100236010000500247011001500252021013400267020001800401 02000110041902000220043002000150045200500130046703900040048002000090048400500200 0493013000700513#VV12.11170#VV12.11171#27000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Phm Mai Ch i#Cc hot ng gio dc dinh dng - sc kho cho tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Phm Mai Chi, V Yn Khanh, Nguyn Th Hng Thu#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Cung cp mt s phng php, bin ph p, k nng t chc hot ng gio dc dinh dng - sc kho cho tr la tui nh tr v mu gio#Gio dc mu gio#Dinh dng#Phng php ging dy#Sch gio v in#V Yn Khanh#Hu#Sc kho#Nguyn Th Hng Thu#292996## 00951000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020050000690030039001190070034001580040 01800192008000500210009001100215010000500226011001500231021030000246020001800546 020000900564020002200573020001500595005001600610039000400626013000700630#VV12.11 172#VV12.11173#29000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Nguyn Sinh Tho#Cc hot ng pht trin vn ng ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Nguyn Si nh Tho, Nguyn Th Tut#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#T rnh by c im pht trin vn ng ca tr mm non, vai tr ca hot ng ph t trin th cht i vi s pht trin ton din ca tr. Gii thiu phng php v hnh thc t chc hot ng pht trin vn ng theo hng tch hp ch c ho tr nh tr t 3 - 36 thng, tr mu gio t 3 - 6 tui#Gio dc mu gio#Vn ng#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Tut#Hu#292997## 01085000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020066000670030039001330070029001720040 01800201008000500219009001100224010000500235011001500240021039700255020001800652 02000090067002000150067902000150069400500130070903900080072201300070073002000220 0737#VV12.11175#VV12.11174#20000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Lng Th Bnh#Cc hot ng gio dc tnh cm v k nng x hi cho tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2012#^a107tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v c im pht trin tnh cm , x hi ca tr mm non. Vai tr ca s pht trin tnh cm v k nng x hi i vi vic hnh thnh v pht trin nhn cch ca tr mm non. a ra phng ph p v hnh thc t chc cc hot ng pht trin tnh cm, k nng x hi cho tr mm non. Gi cc hot ng gio dc tnh cm, k nng x hi cho tr nh tr v tr mu gio#Gio dc mu gio#Tnh cm#K nng x hi#Sch gio vin#Phan L an Anh#P.Nhung#292998#Phng php ging dy## 00972000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050019000460020094000650070037001590080005001960090011002010100 00500212011001500217012004400232021025900276020000900535020001600544020002200560 020002000582020001500602005001700617039000800634013000700642020000900649#VV12.11 176#VV12.11177#Vi?t#PH561P#371.92#^214#Nguyn Th Kim Hoa#Phng php dy hc v nh gi kt qu gio dc hc sinh kh khn v hc cp trung hc c s#Nguyn T h Kim Hoa, o Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Phng php v nh gi hc sinh khuyt tt#Trnh by nhng vn chung v dy hc hc sinh kh khn v hc cp trung hc c s. a ra mt s phng php pht trin cc k n ng c, vit v ton hc; cc phng php dy hc ho nhp; ng thi nh gi kt qu hc tp ca nhm i tng hc sinh ny#Gio dc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Hc sinh khuyt tt#Sch gio vin#o Th Thu Thu#P.Nhung#29299 9#nh gi## 00888000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050014000460020088000600070014001480080005001620090011001670100 00500178011001500183012004400198021023900242020000900481020001600490020000900506 020002200515020001900537020001500556039000800571013000700579#VV12.11178#VV12.111 79#Vi?t#PH561P#371.91#^214#Phm Minh Mc#Phng php dy hc v nh gi kt qu gio dc hc sinh khim th cp trung hc c s#Phm Minh Mc#^aH.#^aGio dc#2 012#^a111tr.^b24cm#Phng php v nh gi hc sinh khuyt tt#Trnh by nhng v n chung v hc sinh khim th cp trung hc c s. a ra cc phng php d y hc ho nhp v nh gi kt qu hc tp ca hc sinh khim th. Mt s bi so n v kim tra minh ho cc mn cng ngh, ng vn v ton#Gio dc#Trung hc c s#nh gi#Phng php ging dy#Hc sinh khim th#Sch gio vin#P.Nhung# 293000## 01002000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050011000460020098000570070024001550080005001790090011001840100 00500195011001500200012004400215021031100259020000900570020001600579020002200595 020002000617020001500637005001200652039000800664013000700672020000900679#VV12.11 180#VV12.11181#Vi?t#PH561P#371.91#^214#L Vn Tc#Phng php dy hc v nh gi kt qu gio dc hc sinh khuyt tt ngn ng cp trung hc c s#L Vn Tc, Bi Th Hp#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Phng php v nh gi hc sinh khuyt tt#Trnh by nh ngha, phn nhm v c im nhn din cc hc sinh k huyt tt ngn ng. Kim tra, xc nh khuyt tt ngn ng ca hc sinh t l p k hoch v a ra cc phng php dy hc c bit v ho nhp. Mt s minh ho v k hoch bi hc v nh gi hc sinh khuyt tt ngn ng cp Trung hc c s#Gio dc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Hc sinh khuyt tt#Sch gio vin#Bi Th Hp#P.Nhung#293001#nh gi## 01014000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030035001050070069001400080005002090090 01100214010000500225011001500230021028800245020000900533020000800542020002200550 02000160057202000150058800500100060300500150061300500150062800500180064303900080 0661013000700669#VV12.11183#VV12.11182#90000#Vi?t#452M#373.13#^214#i mi ph ng php dy hc trng trung hc c s#Mt s vn l lun v thc tin#Tr n Kiu, Trn nh Chu (ch.b.), Phan Th Luyn, ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio d c#2012#^a211tr.^b24cm#Mt s vn v i mi phng php dy hc. Rn luyn v pht trin t duy trong qu trnh hc tp trng Trung hc c s. Vai tr ca bn t duy trong dy - hc. Cc thit b dy hc trong i mi phng php d y hc. Gii thiu mt s bn t duy h tr dy hc mt s mn hc#Gio dc# i mi#Phng php ging dy#Trung hc c s#Sch gio vin#Trn Kiu#Trn nh Chu#Phan Th Luyn#ng Th Thu Thu#P.Nhung#293002## 01164000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020090000550070054001450080005001990090011002040100 00500215011001500220021050300235020000800738020001600746020001700762020001500779 005001700794005001400811039000800825013000700833020002200840#VV12.11184#VV12.111 85#Vi?t#452M#807#^214#Mng K Slay#i mi phng php dy hc ph hp c im nhn thc ca hc sinh dn tc - Mn ng vn#Mng K Slay (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Bi Vn Thnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Trnh by nhng im mi , nh hng v i mi phng php dy hc v s dng phng tin dy hc, nhn g kh khn ca gio vin v hc sinh vng dn tc khi thc hin chng trnh v sch gio khoa Ng vn Trung hc c s mi v bin php khc phc. Gii thiu c ch s dng ti liu tham kho, phng tin dy hc, thit k k hoch bi hc v thc hin gi dy hc Ng vn theo hng i mi phng php dy hc ph hp v i vng dn tc. Hng dn dy hc cc phn mn: Vn, Ting Vit v Tp lm vn#N g vn#Trung hc c s#Dn tc thiu s#Sch gio vin#Nguyn Thu Hng#Bi Vn Thnh#P.Nhung#293003#Phng php ging dy## 00996000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020026000460030055000720070054001270080005001810090011001860100 00500197011001500202021028000217020000900497020001600506020001500522005001000537 00500150054700500160056200500150057803900080059300500130060101300070061402000090 0621020000800630020000800638#VV12.11186#VV12.11187#Vi?t#452M#373.126#^214#i m i cng tc nh gi#V kt qu hc tp ca hc sinh trng trung hc c s#Trn Kiu, Trn nh Chu (ch.b.), ng Xun Cng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^ b24cm#Tng quan v nh gi kt qu hc tp ca hc sinh. nh gi kt qu hc t p bng phng php trc nghim. Mt s vn c bn v l thuyt nh gi, o lng trong gio dc v ng dng ca n trong xy dng ngn hng cu hi. Kho s t nh gi gio dc ph thng trn din rng#Gio dc#Trung hc c s#Sch gio vin#Trn Kiu#Trn nh Chu#ng Xun Cng#Dng Vn Hng#P.Nhung#Phm c T i#293004#nh gi#Kt qu#Hc tp## 01029000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020082000490030020001310070057001510080005002080090 01100213010000500224011001500229015005600244021020500300020000800505020001500513 02000190052800500150054700500150056200500140057700500170059100500160060803900080 0624013000700632020001000639020001800649#VV12.11188#VV12.11189#60000#Vi?t#T103L #004#^214#Ti liu tham kho phc v k thi nng ngch gio vin trung hc cao c p nm 2011#Phn Tin hc c bn#Thi Thanh Sn (ch.b.), Trn Tin Dng, Trn Duy Hng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Nh gio v Cn b qu n l c s gio dc#Gii thiu c s v my tnh, s dng my tnh v qun l t hng tin, cc chng trnh son tho vn bn, bng tnh excel, trnh chiu, mng my tnh, ng dng ca website v cc mng x hi trong gio dc#Tin hc#Thi n ng ngch#Ti liu tham kho#Thi Thanh Sn#Trn Tin Dng#Trn Duy Hng#Trng T in Tng#Thi Thanh Tng#P.Nhung#293005#Gio vin#Trung hc cao cp## 00824000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020038000690070015001070080005001220090 01100127010000500138011001500143021035300158020001700511020000700528020000800535 039000800543013000700551#VV12.11190#VV12.11191#32000#Vi?t#556D#530.0285#^214#T rn Huy Hong#ng dng tin hc trong dy hc vt l#Trn Huy Hong#^aH.#^aGio d c#2012#^a167tr.^b24cm#Trnh by tng quan v ng dng tin hc trong dy hc; c c chc nng h tr, ng dng c th ca my tnh trong dy hc vt l; quan im c bn thit k phn mm cng mt s tiu chun xy dng v nh gi phn mm dy hc. Gii thiu mt s phn mm h tr dy hc vt l; thit k bi gi ng in t; vic s dng internet h tr dy hc vt l#Tin hc ng dng#Vt l# Dy hc#P.Nhung#293006## 01139000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020074000460070073001200080005001930090011001980100005002090110 01500214015008400229021035200313020002000665020000900685020000800694005001300702 00500150071500500180073000500160074803900080076401300070077202000160077902000180 0795#VV12.11192#VV12.11193#Vi?t#556D#373.133#^214#ng dng cng ngh thng tin trong lp hc v h thng hng dn qua mng#L Huy Hong (ch.b.), Nguyn Duy H i, Hunh Thin Lng, ng Vinh Quang#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Trung hc c s vng kh khn nht#Tr nh by tng quan v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc; bin son ti l iu dy hc bng phn mm microsoft word; x l d liu, xy dng biu , th bng phn mm microsoft excel; thit k ni dung h tr bi dy bng phn mm microsoft powerpoint; s dng s t duy trong dy hc; khai thc thng tin tr n internet h tr dy hc...#Cng ngh thng tin#ng dng#Dy hc#L Huy Hong# Nguyn Duy Hi#Hunh Thin Lng#ng Vinh Quang#P.Nhung#293007#Trung hc c s# Ti liu tp hun## 01425000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020095000490070068001440080005002120090011002170100005002280110 01500233015008400248020002200332020001100354020001600365005001300381005002000394 00500220041400500180043600500170045403900080047101300070047902105400048602000170 1026020001401043020001801057#VV12.11194#VV12.11195#Vi?t#H450T#495.922071#^214#H tr dy hc ting Vit cho hc sinh dn tc thiu s cp trung hc c s vng k h khn nht#Cao c Tin (ch.b.), Nguyn Th Xun Hu, Nguyn Th Phng Lan... #^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gi o dc Trung hc c s vng kh khn nht#Phng php ging dy#Ting Vit#Trung hc c s#Cao c Tin#Nguyn Th Xun Hu#Nguyn Th Phng Lan#Nguyn Quang Ni nh#o Th Thu Nga#P.Nhung#293008#Trnh by nhng vn tng qut h tr gio vin c thm hiu bit v kh nng vn dng cc phng php dy hc tng cn g ting Vit cho hc sinh dn tc thiu s cp Trung hc c s. ng thi a ra nhng vn c th nh: vn bnh ng gii v tng cng ting Vit; c i m ca ting Vit; rn luyn k nng s dng ting Vit; m rng vn t; dy hc ng php; cc li thng gp v bin php khc phc li; tng cng ting Vit qua cc hot ng gio dc ngoi gi trn lp cho hc sinh dn tc thiu s vng kh khn nht#Dn tc thiu s#Vng kh khn#Ti liu tp hun## 01083000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020088000450070054001330080005001870090011001920100005002030110 01500208015008400223021023400307020002200541020001600563020000900579005001500588 00500100060300500160061300500190062900500100064803900080065801300070066602000080 0673020000800681020001400689020001800703#VV12.11197#VV12.11196#Vi?t#H419T#373.13 #^214#Hc tch cc - nh gi kt qu hc tp ca hc sinh trung hc c s vng kh khn nht#Bi Phng Nga, Trn Kiu (ch.b.), V Th Ngc Anh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Trung h c c s vng kh khn nht#Trnh by khi nim v cc hnh thc hc tch cc, m t s k thut hc tch cc, t chc dy hc phn ho trong lp hc. Tng quan v nh gi kt qu hc tp ca hc sinh Trung hc c s; a ra cc phng php v quy trnh nh gi#Phng php ging dy#Trung hc c s#nh gi#Bi Phng Nga#Trn Kiu#V Th Ngc Anh#Nguyn Phng Hng#Trn Lun#P.Nhung#293009#Kt qu #Hc tp#Vng kh khn#Ti liu tp hun## 00927000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050018000460020101000640070018001650080005001830090011001880100 00500199011001500204015008400219021024700303020002200550020001600572020000800588 039000800596013000700604020000800611020001800619#VV12.11198#VV12.11199#Vi?t#N122 C#373.133#^214#Nguyn Xun Thnh#Nng cao hiu qu s dng thit b dy hc v t i liu b tr thng qua phng php dy hc tch cc#Nguyn Xun Thnh#^aH.#^aG io dc#2012#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Tru ng hc c s vng kh khn nht#Tng quan v thit b dy hc trng trung hc c s; cc vn v s dng m hnh, mu vt, dng c th nghim, tranh nh, b n , s , biu , video, sch gio khoa, bng, Power Point v cc phn mm trong dy hc trng trung hc c s#Phng php ging dy#Trung hc c s#Gi o c#P.Nhung#293010#S dng#Ti liu tp hun## 01014000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020052000610070057001130080005001700090011001750100 00500186011001500191015008400206021026900290020002200559020001600581020001000597 03900080060700500190061500500120063401300070064602000090065302000080066202000180 0670#VV12.11200#VV12.11201#Vi?t#N122C#373.13#^214#V Th Ngc Anh#Thc hnh dy hc tch cc v nh gi theo mn hc#V Th Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Phng Hn g, H Th Lch#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Trung hc c s vng kh khn nht#Trnh by cc phn thc h nh v thit k k hoch bi hc theo cc mn hc: v k thut dy hc, phng p hp dy hc, nh gi kt qu hc tp ca hc sinh, thit b dy hc...; thc h nh dy hc tch cc v nh gi tng kt - thit k kim tra hc k theo mn hc#Phng php ging dy#Trung hc c s#Thc hnh#P.Nhung#Nguyn Phng Hng#H Th Lch#293011#nh gi#Mn hc#Ti liu tp hun## 01181000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020119000450070067001640080005002310090011002360100005002470110 01500252015008400267021030000351020001000651020001600661020000700677020001100684 00500190069500500160071400500190073000500160074903900080076501300070077302000190 0780020001400799020001800813#VV12.11202#VV12.11203#Vi?t#T550V#373.11#^214#T vn ngh nghip, chm sc tm l v pht trin chuyn mn lin tc cho gio vin tr ung hc c s vng kh khn nht#Dng Th Diu Hoa (ch.b.), Trn Th Cm T, Tr n Th Ngc Bch...#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Gio dc Trung hc c s vng kh khn nht#Trnh by nh ngha , c im, cc m hnh pht trin ngh nghip gio vin; khi nim, vai tr, c c lnh vc, hnh thc hng dn v t vn trong pht trin ngh nghip gio vin ...; cc phng php gip gio vin thc hin vai tr ngi chm sc tm l cho chnh mnh, cho ng nghip v hc sinh#Gio vin#Trung hc c s#Tm l#Chuyn mn#Dng Th Diu Hoa#Trn Th Cm T#Trn Th Ngc Bch#Nguyn Vn Tng#P.Nhun g#293012#T vn ngh nghip#Vng kh khn#Ti liu tp hun## 00737000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020029000680030033000970070054001300080 00500184009001100189010000500200011001400205021011900219020001000338020000900348 020001200357020001600369005001400385005001200399039000500411013000700416#VV12.11 204#VV12.11205#45000#Vi?t#TH552H#428#^214#Nguyn Phng Su#Thc hnh ng php ting Anh#Chuyn b ng v tng thut#Nguyn Phng Su (ch.b.), Nguyn Huy K, V Vn Phc#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b21cm#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v cu b ng, cu tng thut km theo v d minh ho v bi t p p dng#Ting Anh#Ng php#Cu b ng#Cu tng thut#Nguyn Huy K#V Vn P hc#Uyn#293013## 00706000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020029000680030024000970070054001210080 00500175009001100180010000500191011001400196021014900210020001000359020000900369 005001400378005001200392039000500404013000700409#VV12.11206#VV12.11207#45000#Vi ?t#TH552H#428#^214#Nguyn Phng Su#Thc hnh ng php ting Anh#Chuyn cch dng th#Nguyn Phng Su (ch.b.), Nguyn Huy K, V Vn Phc#^aH.#^aGio dc# 2012#^a85tr.^b21cm#Gii thiu v cc th trong ting Anh. Hng dn cch s dng th hin ti, th qu kh v th tng lai. Km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ting Anh#Ng php#Nguyn Huy K#V Vn Phc#Uyn#293014## 00705000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020029000680030024000970070054001210080 00500175009001100180010000500191011001400196021012200210020001000332020000900342 020001400351005001400365005001200379039000500391013000700396#VV12.11208#VV12.112 09#45000#Vi?t#TH552H#428#^214#Nguyn Phng Su#Thc hnh ng php ting Anh#Ch uyn cu iu kin#Nguyn Phng Su (ch.b.), Nguyn Huy K, V Vn Phc#^aH. #^aGio dc#2012#^a69tr.^b21cm#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v c u iu kin v thc gi nh, km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ting A nh#Ng php#Cu iu kin#Nguyn Huy K#V Vn Phc#Uyn#293015## 00691000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020029000680030018000970070054001150080 00500169009001100174010000500185011001500190021011900205020001000324020000900334 020000800343005001400351005001200365039000500377013000700382#VV12.11210#VV12.112 11#45000#Vi?t#TH552H#428#^214#Nguyn Phng Su#Thc hnh ng php ting Anh#Ch uyn gii t#Nguyn Phng Su (ch.b.), Nguyn Huy K, V Vn Phc#^aH.#^aGi o dc#2012#^a139tr.^b21cm#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v cch s dng gii t km theo v d minh ho, bi tp p dng v p n#Ting Anh#Ng p hp#Gii t#Nguyn Huy K#V Vn Phc#Uyn#293016## 00791000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030013000850070069000980040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206021008200221020000900303020000800312 02000090032002000130032902000170034200500040035900500030036300500040036600500030 0370006001500373006001700388039000500405013000700410#VV12.11212#VV12.11213#20000 #Vi?t#R203L#170#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Hc l ngha#=, ; Minh ho: 4s, ; Dch: Dng Minh Ho, Dng Thu Trang#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc v l ngha trong n h trng, gia nh v ngoi x hi#Gio dc#o c#Hc sinh#K nng sng#Sch thng thc#=##4s##Dng Minh Ho#Dng Thu Trang#Uyn#293017## 01089000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030046000850070058001310040018001890080 00500207009001100212010000500223011001500228021037100243020000700614020001400621 02000090063502000130064402000170065700500030067400500030067700500040068000600160 0684006001500700039000500715013000700720#VV12.11214#VV12.11215#20000#Vi?t#R203L #520#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Tm hiu v v tr. Tri thc v th in vn hc#B.s.: h, hN, Hw ; Dch: Nguyn B Thnh, Dng Minh Ho#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc v cc thi n th trong khng gian v tr nh h Mt Tri, h Ngn H, tm hnh tinh ln... , ngun gc ca v tr, s hnh thnh ca tri t, tm hiu v cuc sng con ng i tri t... Gii thiu nhng thnh qu nghin cu v pht hin v thin vn hc, cc hot ng thm him ca con ngi, v nhng nh thin vn hc ni ting trn th gii#V tr#Thin vn hc#Hc sinh#K nng sng#Sch thng thc#h#hN #Hw#Nguyn B Thnh#Dng Minh Ho#Uyn#293018## 01106000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030040000880070060001280040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227021035100242020001000593020001200603 02000080061502000090062302000130063202000150064500500030066000500030066300500040 0666005000300670006002000673006001500693039000500708013000700713#VV12.11217#VV12 .11216#20000#Vi?t#R203L#363.11#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#T bo v bn thn phng trnh, cu nn#h, lN, , H ; Dch: Nguyn Th Bnh Yn, D ng Minh Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b21cm#Gii thiu nh ng tai ho nh ng t, ho hon, l lt, gi bo, st nh, sng m, ma . .. Cc bin php ng ph, t cu mnh khi i mt vi nhng tai ho ny. Gii th iu v 16 loi cm nh "Sars", cm gia cm, vin gan vi rt... v cch phng tr tng ng. Mt s bin php ng ph khi gp cc nguy him nh ng c kh than, r r kh c...#Thin tai#Phng chng#Cu nn#Hc sinh#K nng sng#Sch thiu nhi#h#lN##H#Nguyn Th Bnh Yn#Dng Minh Ho#Uyn#293019## 00989000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030020000880070050001080040018001580080 00500176009001100181010000500192011001500197021032900212020000800541020000900549 02000130055802000170057100500040058800500030059200500030059500600140059803900050 0612013000700617006001500624#VV12.11218#VV12.11219#20000#Vi?t#R203L#363.11#^214 #Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Thng thc an ton#$, %, ; Dch: V Hong Vinh, Dng Minh Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b21cm #Trnh by nhng kin thc thng thng v an ton cc mt: giao thng, mi tr ng, s dng in, cht t, v n ung, th dc th thao, lao ng, phng chy cha chy, phng chng bo lt, chng ng t, phng trnh ma tu, nh bc v i mc ch nng cao thc an ton v nng lc t bo v, t cu mnh cho cc em hc sinh#An ton#Hc sinh#K nng sng#Sch thng thc#$#%##V Hong Vinh #Uyn#293020#Dng Minh Ho## 00870000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030028000870070062001150040018001770080 00500195009001100200010000500211011001500216021014300231020000900374020000900383 02000180039202000130041002000170042300500040044000500030044400500040044700500030 0451006001500454006001500469039000500484013000700489#VV12.11220#VV12.11221#20000 #Vi?t#R203L#363.7#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Sng ho hp vi mi trng#B.s.: S, , ?%N, N ; Dch: Phm Qunh Hoa, Dng Minh Ho#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b21cm#Kin thc c bn v mi trng, vai tr ca mi trng trong cuc sng. Vn bo v mi trng. S ho hp gia co n ngi v mi trng sng#Gio dc#Hc sinh#Bo v mi trng#K nng sng#Sch thng thc#S# #?%N#N#Phm Qunh Hoa#Dng Minh Ho#Uyn#293021## 00936000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020048000540030050001020070081001520080005002330090 01100238010000500249011001500254021013900269039000500408013000700413020001700420 02000090043700500120044600500150045800500080047300500130048100500170049400500160 0511020000900527020000800536020003000544#VV12.11223#VV12.11222#37000#Vi?t#L250D #759.9597#^214#L Duy ng - ngi thng binh ho s, chin s#Tuyn tp truyn k, kin nhn nh, bi bo...#V Ch Cng, V Nguyn Gip, Mi... ; Nguy n Vn Tng tuyn chn, gii thiu#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b21cm#Tuyn tp cc tc phm truyn k, kin nhn nh, bi bo vit v cuc i, s nghip c a ngi thng binh, ho s, chin s L Duy ng#Uyn#293022#Vn hc hin i#Vi t Nam#V Ch Cng#V Nguyn Gip# Mi#L Kh Phiu#Nguyn Khoa im#Nguyn V n Tng#Bi vit#Tp ch#L Duy ng, ho s, (1947 - )## 00859000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020049000690070014001180080005001320090 01100137010000500148011001500153021035700168020000900525020001100534020000900545 020001500554039000500569013000700574#VV12.11224#VV12.11225#75000#Vi?t#PH110T#37 0.9597#^214#Phm Tt Dong#Pht trin gio dc hng ti mt x hi hc tp#Phm Tt Dong#^aH.#^aGio dc#2012#^a220tr.^b21cm#Tnh hnh pht trin nn kinh t tr i thc v yu cu xy dng x hi hc tp trong thi k cng nghip ho, hin i ho t nc. Tm hiu v x hi hc tp v nhng vn c bn trong cu trc ca n. Tnh hnh pht trin gio dc qua cc giai on (2000 - 2010) v (2011 - 2020) nhm i mi v ton din nn gio dc theo hng xy dng x hi hc t p#Gio dc#Pht trin#Vit Nam#X hi hc tp#Uyn#293023## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050013000570020048000700070013001180040018001310080 00500149009001100154010000500165011001500170021011800185020001100303020001000314 020001300324039000500337013000700342#VV12.11227#VV12.11226#45000#Vi?t#GI-103T#4 95.92201#^214#Trng Chnh#Gii thch cc t gn m, gn ngha d nhm ln#Trn g Chnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b21cm#Gm cc t, cm t gn m, gn ngha trong Ting Vit c gii thch cn thn v sp xp theo vn ch ci t A n Y#Ting Vit#T gn m#T gn ngha#Uyn#293024## 00944000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020070000680070017001380040018001550080 00500173009001100178010000500189011001500194021041500209020001600624020000700640 020000700647039000500654013000700659#VV12.11228#VV12.11229#34000#Vi?t#S450T#530 .8#^214#Nguyn Vn Hng#S tay tra cu cc h n v o lng - chuyn i gia cc n v o#Nguyn Vn Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^ b21cm#Gii thiu mt s thng tin tng qut, cc khi nim thut ng c bn v c c nh ngha lin quan n vic s dng cc h o lng khc nhau. Trnh by c c phng trnh vt l, phng trnh i lng mt v nhiu s hng, phng trnh th nguyn v phng trnh s. S chuyn i gia cc n v o thun nht tron g cng mt h o, nhng ch dn cc k hiu v tn gi ca cc n v o theo th t bng ch ci...#n v o lng#Vt l#S tay#Uyn#293025## 00669000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050013000540020038000670070047001050040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191021009700206020001100303020000900314 020000800323005000900331005001500340039000500355013000700360#VV12.11230#VV12.112 31#101000#Vi?t#T550#372.603#^214#Nguyn Nh #T in gio khoa ting Vit ti u hc#Nguyn Nh (ch.b.), o Thn, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGi o dc#2012#^a462tr.^b21cm#Gm nhng cu, t ng ting Vit km theo phn gii t hch v v d c sp xp theo vn ch ci#Ting Vit#Tiu hc#T in#o Thn #Nguyn c Tn#Uyn#293026## 00799000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070052000620040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153012005300168021015000221020001300371020002100384 020001700405006001500422005002000437039000500457013000700462019001600469#VV12.11 232#VV12.11233#63000#Vi?t#C460T#612#^214#C th ngi#Nguyn Vn Mu bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a423tr.^b21cm #Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Cung cp tri thc khoa hc c bn cc khi nim v hin tng v c th ngi. Bnh tt, s tc ng ca h in tng bn ngoi i vi c th ngi...#C th ngi#Khoa hc thng thc#S ch thng thc#Nguyn Vn Mu#Trn Th Thanh Lim#Uyn#293027#Dch Trung Quc## 00777000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490070054000570040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150012005300165021013400218020000800352020002100360 020001700381006001700398005002000415039000500435019001600440013000700456#VV12.11 234#VV12.11235#57000#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc#Nguyn Quc Siu bin dch ; T rn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a432tr.^b21cm#M i vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Trnh by, gii thch mt s kin thc v tin hc v cng ngh thng tin cng nh nhng ng dng thit thc c a chng trong cuc sng#Tin hc#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Nguyn Qu c Siu#Trn Th Thanh Lim#H.H#Dch Trung Quc#293028## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020009000500070052000590040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150012005300165021023800218020000900456020002100465 020001700486006001500503005002000518039000500538019001600543013000700559#VV12.11 237#VV12.11236#63000#Vi?t#TR103#550#^214#Tri t#Nguyn Vn Mu bin dch ; T rn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a357tr.^b21cm#M i vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Gii thch cc hin tng t nhin, cc vn xung quanh tri t. Tm hiu s hnh thnh ca tri t, sc mnh ca tri t, qu trnh hnh thnh kh quyn, kh hu trn tri t, h th ng sinh thi, quan h gia con ngi v t nhin#Tri t#Khoa hc thng thc#S ch thng thc#Nguyn Vn Mu#Trn Th Thanh Lim#H.H#Dch Trung Quc#293029## 00775000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020016000520070052000680040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159012005300174021012200227020001100349020002100360 020001700381006001500398005002000413039000500433019001600438013000700454#VV12.11 238#VV12.11239#51000#Vi?t#KH401H#523.1#^214#Khoa hc v tr#Nguyn Vn Mu bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a392tr. ^b21cm#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Gii p nhng kin thc c bn v v tr, nhng pht minh, sng kin, thnh tu con ngi t c trong lnh vc v tr#V tr hc#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Nguyn V n Mu#Trn Th Thanh Lim#H.H#Dch Trung Quc#293030## 00873000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520070052000720040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163012005300178021020700231020002000438020002100458 020001700479006001500496005002000511039000500531019001600536013000700552#VV12.11 240#VV12.11241#63000#Vi?t#KH401H#333.7#^214#Khoa hc mi trng#Nguyn Vn Mu bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a45 8tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Gii p nhng k in thc c bn, cp nht nht v cc vn lin quan ti khoa hc mi trng, mi trng sng, thnh phn ca mi trng, h sinh thi, ti nguyn, nhim m i trng, bo v mi trng...#Khoa hc mi trng#Khoa hc thng thc#Sch th ng thc#Nguyn Vn Mu#Trn Th Thanh Lim#H.H#Dch Trung Quc#293031## 00736000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020059000550070046001140080005001600090011001650100 00500176011001500181021014600196020001000342020001000352039000500362005001300367 020000900380020000700389005001700396005001400413013000700427#VV12.11242#VV12.112 43#80000#Vi?t#C460C#342.59702#^214#C ch gim st hin php vi vic bo m q uyn con ngi#V Vn Nhim, Nguyn Mnh Hng, Lu c Quang#^aH.#^aGio dc#201 2#^a375tr.^b20cm#Gii thiu mt s vn l lun c bn v c ch gim st hin php v thc trng c ch gim st hin php Vit Nam cmg phng hng i m i#Php lut#Hin php#H.H#V Vn Nhim#Gim st#C ch#Nguyn Mnh Hng#Lu c Quang#293032## 01008000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020092000680030063001600070059002230080 00500282009001100287010000500298011001500303015004300318021018900361020001800550 02000200056802000100058802000110059800500120060900500200062103900050064102000170 0646013000700663#VV12.11244#VV12.11245#61000#Vi?t#T103L#378#^214#Nguyn Thanh C hun#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#Cng ngh thng tin v ng dng cng ngh thng tin. Ting Anh# B.s.: Nguyn Thanh Chun, Ng Duy Nam, Nguyn Th Thu Vin#^aH.#^aGio dc#2012# ^a298tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng S phm Bc Ninh#Trnh by cc ni dung c bn ca 2 hc phn v cng ngh thng tin, ng dng cng ngh thng tin v t ing Anh trong chng trnh o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc m m non#Gio dc cao ng#Cng ngh thng tin#Ting Anh#Gio trnh#Ng Duy Nam#Ng uyn Th Thu Vin#H.H#Ti liu hc tp#293033## 01180000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020092000510030103001430070084002460080005003300090 01100335010000500346011001500351015004300366021024200409020001800651020001100669 02000130068002000110069300500180070400500210072203900050074302000170074800500150 0765005002100780020001000801013000700811#VV12.11246#VV12.11247#58000#Vi?t#T103L #155.4#^214#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#Tm l hc i cng. Tm l hc la tui v tm l hc s phm. S hc v s pht trin tm l tr em#B.s.: Nguyn Th Thu H, Nguyn T h Hnh Ngc, Thi H Duy T, Nguyn Th nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr. ^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng S phm Bc Ninh#Trnh by cc ni dung c bn ca 3 hc phn v tm l trong chng trnh o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non, gm: tm l hc i cng, tm l hc la tui v tm l hc s phm, s hc v s pht trin tm l tr em#Gio dc cao ng#Tm l hc #Chng trnh#Gio trnh#Nguyn Th Thu H#Nguyn Th Hnh Ngc#H.H#Ti liu h c tp#Thi H Duy T#Nguyn Th nh Tuyt#Ging dy#293034## 01326000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020092000520030187001440070070003310080005004010090 01100406010000500417011001500422015004300437021035400480020001800834020001300852 02000100086502000110087500500140088600500150090003900050091502000170092000500120 0937005002000949013000700969#VV12.11248#VV12.11249#61000#Vi?t#T103L#372.21#^214 #Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#T chc hot ng vui chi. Phng php gio dc th cht cho tr m m non. Phng php t chc hot ng khm ph khoa hc v mi trng xung quanh . Phng php cho tr lm quen vi ton#B.s.: Trnh Th Ng, Trn Hng Minh, T Hng Vn, Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a380tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng cao ng S phm Bc Ninh#Trnh by cc ni dung c bn ca 4 hc phn trong chng trnh o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non, gm: t chc hot ng vui chi trong trng mm non, phng php gio dc th cht cho tr mm non, phng php t chc hot ng khm ph khoa hc, khm ph mi tr ng xung quanh v phng php cho tr mm non lm quen vi ton#Gio dc mu gio #Chng trnh#Ging dy#Gio trnh#Trnh Th Ng#Trn Hng Minh#H.H#Ti liu h c tp#T Hng Vn#Nguyn Th Thu Vn#293035## 00906000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020082000530030041001350080005001760090011001810100 00500192011001500197015005600212021024500268020001000513020000900523020001500532 020001700547020001900564039000500583013000700588020000900595#VV12.11250#VV12.112 51#90000#Vi?t#T103L#344.597#^214#Ti liu tham kho phc v k thi nng ngch g io vin trung hc cao cp nm 2011#Phn H thng vn bn quy phm php lut#^aH .#^aGio dc#2012#^a387tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Gii thiu mt s vn kin ca ng v gio dc v o to, cc vn bn quy phm php lut v gio dc v o to, gio dc trung hc, v vin chc, ti u chun nghip v ngch gio vin trung hc v k thi nng ngch gio vin trun g hc cao cp#Php lut#Gio dc#Thi nng ngch#Vn bn php qui#Ti liu tham k ho#H.H#293036#Vit Nam## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020045000650070056001100080005001660090 01100171010000500182011001500187021022200202020001600424020001100440005001700451 005001700468039000500485013000700490#VV12.11252#VV12.11253#60000#Vi?t#PH561P#33 0.01#^214#L Anh Tun#Phng php nh lng trong qun l kinh t#L Anh Tun ( ch.b.), Nguyn Ngc Tha, Dng Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24cm#T rnh by mt s kin thc c bn v m hnh ho, quy hoch tuyn tnh, phng ph p n hnh, quy hoch nguyn, m hnh mng, quy hoch ng, m hnh hng i, p hn tch qu trnh ra quyt nh v mt s phn mm ng dng#Qun l kinh t#n h lng#Nguyn Ngc Tha#Dng Trung Kin#H.H#293037## 00752000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020045000640070012001090080005001210090 01100126010000500137011001500142021025800157020001200415020000800427039000500435 004001800440020000900458013000700467#VV12.11254#VV12.11255#28000#Vi?t#S550D#621 .31#^214#Bi Vn Yn#S dng v sa cha cc loi my bin p nh#Bi Vn Yn#^a H.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn ch yu v nguyn l l m vic ca my bin p. Sa cha my bin p dng trong v tuyn in, my bin p in lc, bin p in lc mt pha-chn lu-bin p t ngu-n p-bin p o lng, cc loi my bin p hn, my bin p 3 pha#My bin p#S dng#H.H#Ti bn ln th 2#Sa cha#293038## 00973000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070061000970080005001580090011001630100 00500174011001500179021033900194020001900533020000600552020000800558020000900566 02000110057500500160058600500100060200500110061200500120062303900050063501300070 0640#VV12.11256#VV12.11257#58000#Vi?t#C455N#660.6#^214#Cng ngh sn xut enzym , protein v ng dng#Nguyn Th Hin (ch.b.), L Gia Huy, Qun L H, T Vit P h#^aH.#^aGio dc#2012#^a299tr.^b24cm#Trnh by nhng khi nim c bn v enzym , cng ngh sn xut enzym t thc vt v t sinh vt, c nh enzym v ng dng enzym c nh, mt s enzym ch yu v ng dng trong thc t, c bit l tron g cng nghip thc phm. Cc kin thc c bn v protein v ng dng ca protein : sn xut n bo, sn xut nm men cho ngi v gia sc#Cng ngh sinh hc#Enz ym#Protein#ng dng#Gio trnh#Nguyn Th Hin#L Gia Hy#Qun L H#T Vit Ph# H.H#293039## 00929000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050019000530020033000720290033001050070078001380040 01800216008000500234009001100239010000500250011001500255012003600270021016000306 02000090046602000220047502000090049700500200050600500170052600600160054303900050 0559013000700564019000800571#VV12.11258#VV12.11259#40000#Vi?t#C101P#371.102#^21 4#Marzano, Robert J.#Cc phng php dy hc hiu qu#Classroom instruction that works#Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock ; Nguyn Hng Vn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b24cm#B sch i mi phn g php dy hc#Trnh by nhng phng php gip ngi gio vin dy hc c hiu qu, la chn v p dng nhng phng php ging dy thch hp nng cao cht lng gio dc#Gio dc#Phng php ging dy#Hiu qu#Pickening, Debra J.#Pollo ck, Jane E.#Nguyn Hng Vn#H.H#293040#Dch M## 00660000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070015000590080005000740090011000790100 00500090011001500095021027500110020000600385039000500391005001500396013000700411 #VV12.11260#VV12.11261#84000#Vi?t#E204H#572#^214#Enzym hc#Nguyn Vn Mi#^aH.# ^aGio dc#2012#^a443tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v enzym, cc t hnh phn cu trc ca phn t enzym, cn bng lin kt protein - phi t, ng hc ca phn ng enzym, cc c ch xc tc ho hc ca enzym, thc nghim o ho t enzym, cc cht c ch, cc coenzym, isozym, phn loi enzym#Enzym#H.H#Ngu yn Vn Mi#293041## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020029000690030059000980070032001570040 01800189008000500207009001100212010000500223011001500228021020300243020001300446 020000800459020002100467020001100488005001500499039000500514013000700519#VV12.11 262#VV12.11263#62000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn Th Hon#Bi tp phng tr nh vi phn#Tm tt l thuyt. Bi gii mu. Bi tp v hng dn gii#Nguyn Th Hon, Trn Vn Nhung#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a371tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v bi tp v phng trnh vi phn cp 1, phng trnh vi phn cp cao. H phng trnh vi phn. Phng trnh o hm ring cp 1. Mt s bi ton b sung v hng dn gii cc bi tp#Ton cao cp#Bi tp#Phng trnh vi phn #Gio trnh#Trn Vn Nhung#H.H#293042## 00894000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020025000420070055000670080005001220090011001270100005001380110 01500143012001400158015003300172021013200205020001900337020002000356020000900376 02000080038502000100039302000090040302000090041202000050042100500160042600500130 0442005001300455005001400468005001400482039000500496013000700501#VV12.11264#VV12 .11265#Vi?t#P313V#500#^214#Pisa v cc dng cu hi#Nguyn Hi Chu, L Th M H (ch.b.), Ng Kim Khi...#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Pisa Vit Nam#TT S ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu tng quan v Pisa v a ra mt s cu hi v lnh vc c hiu, khoa hc v ton hc ca Pisa cng cc hng dn m ho #Gio dc trung hc#Ph thng trung hc#Kim tra#K nng#Kin thc#c hiu#Kho a hc#Ton#Nguyn Hi Chu#L Th M H#Ng Kim Khi#V nh Chun#Trn Vn Kin #H.H#293043## 00777000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510030060000990070018001590080005001770090 01100182010000500193011001400198021014000212020001300352020000700365020000900372 039000500381005001800386015005400404020001000458013000700468#VV12.11266#VV12.112 67#19000#Vi?t#250C#512.7#^214# cng bi ging l thuyt s v c s s hc# Dng cho sinh vin ngnh ton khoa Gio dc trung hc c s#H Th Mai Phng#^a H.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v bi tp v s t nhin, s nguyn, l thuyt chia ht, s hu t, l thuyt ng d, s th c v s phc#L thuyt s#S hc# cng#H.H#H Th Mai Phng#TTS ghi: i h c Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Bi ging#293044## 00899000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020030000650070014000950040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148021041400163020001200577020000900589 020001100598039000500609013000700614#VV12.11268#VV12.11269#58000#Vi?t#K600T#621 .9#^214#Lu Vn Nhang#K thut sa cha my cng c#Lu Vn Nhang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a319tr.^b24cm#Tng quan v cng ngh sa cha my cng c. Trnh by cc kin thc c bn v kim tra trong phc v k thut v sa ch a my cng c. g v trang b cng ngh phc v k thut v sa cha my, sa cha cc chi tit v cm chi tit ring l ca my, h thng iu khin c kh v h thu lc, sa cha bng my, bn dao, bn my, bn trt, cc my iu khin theo chng trnh s, lp rp my sau sa cha#My cng c#Sa cha#Gio trnh#H.H#293045## 00803000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020043000700070015001130040039001280080 00500167009001100172010000500183011001500188021023700203020001100440020001000451 020001000461020000800471020001000479039000500489013000700494#VV12.11270#VV12.112 71#99000#Vi?t#GI-108T#495.922#^214#Dip Quang Ban#Giao tip din ngn v cu t o ca vn bn#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a559tr.^b24cm#Nghin cu cc phng php tip cn i vi nhng mc lin quan n giao tip, phn tch hi thoi, phn tch din ngn v cu to v n bn, cu trc ngha, b cc vn bn v mt s loi vn bn thng dng, cch t hc rt ngn vn bn#Ting Vit#Giao tip#Hi thoi#Vn bn#Din ngn#H.H#29304 6## 01079000000000373000450002600110000002600110001100500160002200500150003800500140 00530050018000670050015000850390005001000140007001050410005001121810008001170820 00800125808000500133002004100138003005300179007005000232022000400282004004200286 00800050032800900110033301000050034401100150034902102630036402000170062702000110 0644020000800655020002400663020001100687013000700698#VV12.11272#VV12.11273#Nguy n c ng#Nguyn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn Thanh Ngh#Nguyn Vn Qu#H.H#20 000#Vi?t#GI-108T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho hc sinh cc trng trung cp chuyn nghip#Nguyn c ng, Nguyn Hu Ho, Ph an Tn Hng...#T.2#Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#201 2#^a147tr.^b24cm#Gii thiu cch t chc, phng php hun luyn i ng ngi k hng c sng, i ng n v. K thut s dng sng tiu lin AK, sng trng CK C, lu n. Cc t th ng tc vn ng trn chin trng, a hnh, a vt, c hin u tin cng, chin u phng ng#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Trun g hc chuyn nghip#Gio trnh#293047## 01070000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030053000960070054001490220004002030040 04200207008000500249009001100254010000500265011001500270021024700285020001700532 02000110054902000080056002000240056802000110059200500160060300500150061900500180 0634005001400652005001800666039000500684013000700689#VV12.11274#VV12.11275#26000 #Vi?t#GI-108T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho h c sinh cc trng trung cp chuyn nghip#Nguyn c Hnh, Lng Th Hin, Nguy n Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#20 12#^a183tr.^b24cm#Gii thiu 12 bi hc v gio dc quc phng an ninh v truyn thng nh gic gi nc, ngha v qun s v trch nhim ca thanh nin, xy d ng nn quc phng ton dn, tc hi ca ma tu v trch nhim ca hc sinh tron g phng, chng ma tu...#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Trung hc chuyn ng hip#Gio trnh#Nguyn c Hnh#Lng Th Hin#Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#N guyn Hong Minh#H.H#293048## 00834000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020049000540030037001030070014001400080005001540090 01100159010000500170011001500175021025900190020001800449020002200467020001100489 039000500500005001400505020001800519013000700537#VV12.11276#VV12.11277#48000#Vi ?t#GI-108T#372.21#^214#Gio trnh vn hc thiu nhi v c, k din cm#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#L Th Bc L#^aH.#^aGio dc#2012#^a258tr.^b24cm#T rnh by qu trnh hnh thnh, pht trin, nhng thnh tu c bn ca vn hc th iu nhi Vit Nam v mt s tc gi v tc phm tiu biu ca vn hc tr em mt s nc trn th gii cng phng php c, k din cm tc phm vn hc cho tr la tui mm non#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh#H.H#L Th Bc L#Vn hc thiu nhi#293049## 00717000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020029000540070027000830080005001100090011001150100 00500126011001500131021021700146020001800363020000900381020001100390005001400401 039000500415005001200420013000700432#VV12.11278#VV12.11279#38000#Vi?t#GI-108T#3 72.01#^214#Gio trnh gio dc ho nhp#Bi Th Lm, Hong Th Nho#^aH.#^aGio d c#2012#^a195tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v tr khuyt tt v gio d c ho nhp, t chc gio dc ho nhp, h tr tr khim thnh, tr khuyt tt t r tu, tr khim th v cc nhm khuyt tt khc trong trng mm non ho nhp# Gio dc ho nhp#Mu gio#Gio trnh#Hong Th Nho#H.H#Bi Th Lm#293050## 00760000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020025000670070014000920080005001060090 01100111010000500122011001500127021022000142020001000362020001200372020001800384 020001900402020001400421039000500435013000700440020001100447#VV12.11280#VV12.112 81#52000#Vi?t#GI-108T#621.9#^214#Trn Vn ch#Gio trnh cng ngh CNC#Trn V n ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v iu khin s, c bit l phng php lp trnh gia cng chi tit trn mt s loi my cng c iu khin s nh: my tin, my khoan, my doa, my phay, v cc trung tm gia cng#Cng ngh#My cng c#Gia cng kim loi#iu khin t n g#Cng ngh CNC#H.H#293051#Gio trnh## 00812000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020036000670070016001030080005001190090 01100124010000500135011001500140021036700155020001300522039000500535020001100540 013000700551#VV12.11282#VV12.11283#32000#Vi?t#GI-108T#572#^214#Phan Tun Ngha# Gio trnh ho sinh hc thc nghim#Phan Tun Ngha#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr .^b24cm#Trnh by nhng nguyn tc th nghim chung, cc nguyn l phn tch n h tnh v nh lng hp cht sinh hc, cch nng cao nhy v c hiu ca phng php, mt s nhm phng php chnh nh ly tm, sc k v in di dng t rong phn tch, tinh sch v nhn dng cc hp cht sinh hc cng nh phng ph p phn tch c th mt s hp cht sinh hc thng gp#Ho sinh hc#H.H#Gio tr nh#293052## 00899000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020032000700070039001020220004001410040 01800145008000500163009001100168010000500179011001500184015005700199021024300256 02000120049902000090051102000110052000500150053103900050054601300070055100500150 0558#VV12.11284#VV12.11285#60000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#inh Vn Thanh#Gio trnh lut dn s Vit Nam#inh Vn Thanh (ch.b.), Phm Vn Tuyt#Q.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a340tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M H Ni#Khi qut chung v lut dn s Vit Nam. Quan h php lut dn s. Cc hnh thc i din trong php lut, thi hn v thi hiu lin quan ti lut dn s, cng nhng quy nh khc v ti sn, quyn s hu, giao dch d n s v hp ng dn s#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#Phm Vn Tuyt#H.H#2930 53#inh Vn Thanh## 00904000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020032000700070039001020220004001410040 01800145008000500163009001100168010000500179011001500184015005700199021024800256 02000120050402000090051602000110052500500150053603900050055101300070055600500150 0563#VV12.11286#VV12.11287#60000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#inh Vn Thanh#Gio trnh lut dn s Vit Nam#inh Vn Thanh (ch.b.), Phm Vn Tuyt#Q.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a344tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M H Ni#Gii thiu quy nh trong lut dn s v cc hp ng dn s thng dng, ngha v dn s v trch nhim dn s, quyn tha k. Qui nh v chuyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh. Quan h dn s c yu t nc ngoi#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#Phm Vn Tuyt#H.H #293054#inh Vn Thanh## 00870000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020027000640070013000910080005001040090 01100109010000500120011001500125021043700140020001600577039000500593020001100598 013000700609#VV12.11289#VV12.11288#52000#Vi?t#GI-108T#330#^214#T c Khnh#Gi o trnh kinh t qun l#T c Khnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24cm#Tng qu an v kinh t qun l. Cc kin thc c bn v cu v co dn ca cu, c lng v d bo cu, l thuyt sn xut v c lng hm sn xut, l thuyt cho ph v c lng hm chi ph, cu trc th trng v mc cnh tranh, c quyn nh nguyn v l thuyt tr chi, chin lc nh gi c bit, phn tch ri ro v cc quyt nh u t. Vai tr kinh t ca chnh ph vi t cch l c hi v t hch thc i vi nh qun l#Kinh t qun l#H.H#Gio trnh#293055## 01047000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020038000550030048000930070047001410080005001880090 01100193010000500204011001500209021035200224020001700576020000800593020001500601 02000110061600500130062700500140064000500150065400500140066900500140068303900050 0697013000700702#VV12.11290#VV12.11291#75000#Vi?t#GI-108T#355.007#^214#Gio tr nh gio dc an ninh - trt t#Dng cho o to gio vin quc phng - an ninh#T Ngc Vng, Bi Vn Thnh, Phm nh Xinh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a395tr.^b24cm #Lch s truyn thng, qu trnh xy dng v trng thnh ca cng an nhn dn. H thng php lut v an ninh trt t. Lut Hnh s v lut T tng Hnh s. Nh ng vn c bn v bo v an ninh quc gia v gi gn trt t an ton x hi. P hng chng chin lc "din bin ho bnh", bo lon lt . Xy dng phong tro ton dn bo v an ninh T quc#Gio dc qun s#An ninh#Trt t tr an#Gio tr nh#T Ngc Vng#Bi Vn Thnh#Phm nh Xinh#inh Tun Anh#Phan Tn Hoi#H.H#2 93056## 00513000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020023000510070011000740080005000850090011000900100 00500101011001500106021009400121020001000215020001100225039000500236005001100241 013000700252#VV12.11292#VV12.11293#59000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Gio trnh gii tch I#T Vn Ban#^aH.#^aGio dc#2012#^a327tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v gii hn, lin tc, o hm, vi phn, tch phn v chui#Gii tch#Gi o trnh#H.H#T Vn Ban#293057## 01012000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030048000960070050001440220004001940040 04200198008000500240009001100245010000500256011001500261021023700276020001700513 02000110053002000080054102000110054900500130056000500180057300500140059100500180 0605005001500623039000500638013000700643#VV12.11294#VV12.11295#29000#Vi?t#GI-10 8T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#o Huy Hip, Nguyn Mnh Hng, Lu Ngc Khi...#T.1#T i bn ln th 4, c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a227tr.^b24cm#Tr nh by i tng, phng php nghin cu mn hc gio dc quc phng - an ninh, quan im ca ch ngha Mc -Lnin, t tng H Ch Minh v chin tranh qun i v bo v t quc, xy dng nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn...#Gio d c qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#o Huy Hip#Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#Nguyn Hong Minh#Trn i Ngha#H.H#293058## 00809000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020043000530070044000960080005001400090011001450100 00500156011001500161021027100176020002000447020001200467020001100479005001500490 039000500505005001400510013000700524#VV12.11297#VV12.11296#37000#Vi?t#GI-108T#0 01.4#^214#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc#B.s.: Nguyn Bo V (ch.b.) , Nguyn Huy Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Cung cp nhng thng tin, n hng kin thc c bn, cc bc trong nghin cu khoa hc, nhng k thut cn th it tip cn phng php th nghim, thu thp s liu, cch trnh by cc kt qu nghin cu, cch vit bi bo co khoa hc v cch thuyt trnh trc m ng#Nghin cu khoa hc#Phng php#Gio trnh#Nguyn Huy Ti#H.H#Nguyn Bo V #293059## 00793000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030064000850070012001490080005001610090 01100166010000500177011001500182021015200197020001500349020001000364020001000374 039000500384005001200389015005400401020000800455020000900463013000700472#VV12.11 298#VV12.11299#20000#Vi?t#250C#512#^214# cng bi ging i s i cng#T i liu dng cho sinh vin ngnh s phm ton - tin, ton - l# Th Gii#^aH.#^ aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v na nhm, nh m, vnh v trng, vnh a thc, vnh chnh v vnh clit, a thc trn trng s v l thuyt trng#i s cao cp#L thuyt#Bi ging#H.H# Th Gii#TTS g hi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Bi tp# cng#293060## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020029000650070023000940040018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156021027500171020001800446020001100464 005001000475039000500485013000700490#VV12.11300#VV12.11301#52000#Vi?t#GI-108T#5 51.1#^214#Lu c Hi#Gio trnh khoa hc tri t#Lu c Hi, Trn Nghi#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a315tr.^b24cm#Kin thc c bn v tri t tro ng khng gian. Cu trc v thnh phn tri t. a hnh v cnh quan tri t, thch quyn v hot ng a cht ni sinh, ngoi sinh ca v thch quyn. Thu quyn v hot ng a cht ca bin. Kh quyn, sinh quyn, tri t v con ng i#Khoa hc tri t#Gio trnh#Trn Nghi#H.H#293061## 00694000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020027000700070015000970040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151015003800166021015200204020001600356 020000900372020001100381039000500392013000700397#VV12.11302#VV12.11303#38000#Vi ?t#GI-108T#343.597#^214#Tng Vn Ngha#Gio trnh lut cnh tranh#Tng Vn Ngha #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Gii thiu khi qut v cnh tranh v php lut cnh tranh, phn t ch nhng ch nh c bn ca php lut cnh tranh. Lut cnh tranh Vit Nam nm 2004#Lut cnh tranh#Vit Nam#Gio trnh#H.H#293062## 01026000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020032000530030048000850070054001330040018001870080 00500205009001100210010000500221011001500226021032700241020001000568020001600578 02000110059400500120060500500110061700500180062800500170064600500130066303900050 0676013000700681#VV12.11304#VV12.11305#60000#Vi?t#GI-108T#340.9#^214#Gio trnh lut t php quc t#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh Lut#Bi Th Th u (ch.b.), L Mai Anh, Nguyn Ton Thng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 12#^a366tr.^b24cm#L lun c bn v t php quc t. Ni dung php l c th v t php quc t trong quan h ti sn, quan h tha k, hp ng trong t php q uc t, ngha v ngoi hp ng trong t php quc t, quan h hn nhn v gia nh. Trnh by cc vn lin quan n th tc gii quyt cc tranh chp trong lnh vc t php quc t#Php lut#T php quc t#Gio trnh#Bi Th Thu#L Mai Anh#Nguyn Ton Thng#Nguyn Trung Tn#Trn c Sn#H.H#293063## 01062000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030048000960070052001440220004001960040 04200200008000500242009001100247010000500258011001500263021028600278020001700564 02000110058102000080059202000110060000500160061100500160062700500150064300500140 0658005001600672039000500688013000700693#VV12.11306#VV12.11307#28000#Vi?t#GI-10 8T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn c ng, Nguyn Tin Hi, Nguyn Hu Ho...#T.2 #Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm#G ii thiu cc kin thc v i ng n v, s dng bn qun s, mt s loi v kh b binh, thuc n, phng chng v kh hu dit ln, cp cu ban u vt th ng chin tranh, ba mn qun s phi hp, tng ngi trong chin u tin cng, phng ng v k thut bn sng tiu lin AK#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh #Gio trnh#Nguyn c ng#Nguyn Tin Hi#Nguyn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn nh Lu#H.H#293064## 00974000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020036000550030068000910070065001590040018002240080 00500242009001100247010000500258011001500263021023500278020001600513020000900529 02000110053800500160054900500140056500500160057900500150059500500140061003900050 0624013000700629#VV12.11308#VV12.11309#43000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio tr nh lut hnh chnh Vit Nam#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh lut, qu n l hnh chnh#B.s.: Nguyn Th Thu (ch.b.), Hong Vn Sao, Hong Quc Hng... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a255tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc php l c bn v hot ng qun l hnh chnh nh nc: nhng khi nim chung v qun l, qun l nh nc, qun l hnh chnh nh nc, b my hnh chnh nh nc, ch ca cn b, cng chc v cng v...#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Thu#Hong Vn Sao#Hong Quc Hng#Phan Lan Hng#T Quang Ngc #H.H#293065## 00758000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070052000790040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170021014300185020000900328020000500337020001100342 00500120035300500130036500500140037800500140039200500140040603900050042001300070 0425#VV12.11310#VV12.11311#28000#Vi?t#GI-108T#621.37#^214#Gio trnh o lng in#V Huy Hon (ch.b.), V Hu Thch, Nguyn Thu H...#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut o l ng, o cc i lng in, phng php s dng cc loi my o, o cc i ln g khng in#o lng#in#Gio trnh#V Huy Hon#V Hu Thch#Nguyn Thu H#H Vn Phng#Nguyn B Kh#H.H#293066## 00885000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020044000510030031000950070032001260080005001580090 01100163010000500174011001500179021026400194020000900458020001300467020001100480 00500160049103900050050700500150051202000090052702000090053602000070054501300070 0552#VV12.11312#VV12.11313#49000#Vi?t#GI-108T#612#^214#Gio trnh sinh hc pht trin c th ngi#Giai on phi, thai v tr em#Hong Qu Tnh, Nguyn Hu Nh n#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Tng quan v s pht trin c th thi k phi, thai v s sinh. M t c th v s pht trin ca h da, h xng v c , h iu khin, h tim mch, h h hp, h tiu ho, h niu, h sinh sn, h min dch v qu trnh min dch, cc c quan cm gic v rng#Sinh hc#C th n gi#Gio trnh#Nguyn Hu Nhn#H.H#Hong Qu Tnh#Phi hc#Bo thai#Tr em#293 067## 00873000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020039000670070016001060220004001222210 03300126008000500159009001100164010000500175011001500180021025800195020000700453 02000150046002000110047503900050048600400180049102000150050901300070052400500160 0531#VV12.11314#VV12.11315#42000#Vi?t#GI-108T#536#^214#Nguyn Huy Sinh#Gio tr nh vt l c - nhit i cng#Nguyn Huy Sinh#T.2#Nhit ng hc v vt l phn t#^aH.#^aGio dc#2012#^a227tr.^b24cm#Trnh by c s l thuyt, hin tng, b n cht vt l, nguyn l, gii thch hin tng v nhit v nguyn l th kh ng, kh l tng, c s ca nhit ng lc hc v nguyn l th 1, cc hin t ng ng hc trong cht kh, kh thc v hi, cht lng...#Vt l#Nhit ng hc# Gio trnh#H.H#Ti bn ln th 1#Vt l phn t#293068#Nguyn Huy Sinh## 00708000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020019000640070031000830040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153021021600168020000800384020001100392 005001500403039000500418013000700423#VV12.11317#VV12.11316#72000#Vi?t#L302S#951 #^214#Nguyn Gia Phu#Lch s Trung Quc#Nguyn Gia Phu, Nguyn Huy Qu#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a411tr.^b24cm#Trnh by tnh hnh chnh tr, kinh t - x hi, vn ha, cc cuc cch mng v qu trnh xy dng t nc qua tn g giai on lch s t thi c i, n ch phong kin, na phong kin, na t huc a cho n nay#Lch s#Trung Quc#Nguyn Huy Qu#H.H#293069## 00793000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520070039001100080005001490090011001540100 00500165011001500170021023800185020001700423020002200440020001100462005001500473 039000500488005001500493013000700508#VV12.11318#VV12.11319#32000#Vi?t#K250T#658 .15#^214#K ton qun tr vi cc doanh nghip sn xut kinh doanh#Nguyn Vn H i (ch.b.), Nguyn Duy Lc#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#H thng ho l lu n v kinh nghim trong nc cng nh nc ngoi v chi ph v gi thnh, k to n qun tr, t chc phn tch chi ph theo hot ng, t chc giao khon, nghim thu, nh gi cng tc qun tr chi ph cc doanh nghip#K ton qun tr#Doa nh nghip sn xut#Gio trnh#Nguyn Duy Lc#H.H#Nguyn Vn Hi#293070## 00708000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020068000500070031001180080005001490090011001540100 00500165011001500170021012500185020001200310020000900322020001100331005001300342 039000500355005001700360020001100377020001100388013000700399#VV12.11320#VV12.113 21#30000#Vi?t#KH407S#553#^214#Khong st trong t v kh nng ng dng trong l nh vc mi trng#Nguyn Ngc Minh, o Chu Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^ b24cm#Trnh by cc kin thc c s v khong st trong t, mt s nhm khong st t nhin v ng dng trong lnh vc mi trng#Khong cht#ng dng#Gio tr nh#o Chu Thu#H.H#Nguyn Ngc Minh#Mi trng#Khong st#293071## 00828000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020067000660070016001330040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188021024200203020001200445020001000457 020001200467020001000479020000800489020000500497039000500502013000700507#VV12.11 322#VV12.11323#45000#Vi?t#PH561P#579#^214#Trn Linh Thc#Phng php phn tch vi sinh vt trong nc, thc phm v m phm#Trn Linh Thc#Ti bn ln th 7# ^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm#Gii thiu cc ch tiu vi sinh vt thng c kim sot trong nc, thc phm v m phm. Yu cu c bn ca phng kim ng him vi sinh vt. Phng php thu, bo qun v chun b mu. K thut, qui trnh phn tch kim nghim vi sinh vt...#Vi sinh vt#Phn tch#Kim nghim#Thc ph m#M phm#Nc#H.H#293072## 00931000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020057000450070070001020080005001720090011001770100005001880110 01400193021025700207020000500464020001100469005001700480039000500497020000800502 01500180051002000090052800500210053700500130055800500140057100500130058501300070 0598#VV12.11324#VV12.11325#Vi?t#QU600#610.7#^214#Quy nh tiu chun c s o to lin tc nhn lc y t#B.s.: Trng Vit Dng, Ph Th Nguyt Thanh (ch.b.), T Thnh Vn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b24cm#Trnh by tiu chun m bo cht lng n v o to lin tc thuc bnh vin trung ng, vin nghin cu trung ng, cc s y t tnh, thnh ph v quyt nh ca B Y t v vic ban h nh tiu chun m bo cht lng n v o to lin tc cn b y t#Y t#Tiu c hun#Trng Vit Dng#H.H#o to#TTS ghi: B Y t#Nhn lc#Ph Th Nguyt Tha nh#T Thnh Vn#Phm Quc Bo#Ph Vn Thm#293073## 00757000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020026000630070036000890040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164021024900179020001600428020001000444 005001300454039000500467013000700472#VV12.11326#VV12.11327#46000#Vi?t#D107P#547 #^214#Trn Quc Sn#Danh php hp cht hu c#Trn Quc Sn (ch.b.), Trn Th T u#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a247tr.^b24cm#i cng v danh php h u c. Danh php hirocacbon, cc ion v gc t do, cc d vng. Danh php hu c n chc v a chc ng nht. Danh php hp cht tp chc v hp cht thin n hin. Cc tn gi c lu dng v trnh t u tin ca cc nhm#Hp cht hu c #Danh php#Trn Th Tu#H.H#293074## 00967000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020023000640070049000870040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175021040100190020000800591020001500599 020000700614005001700621005001500638039000500653013000700658#VV12.11328#VV12.113 29#56000#Vi?t#L302S#956#^214#Nguyn Th Th#Lch s Trung Cn ng#Nguyn Th T h, Nguyn Hng Bch, Nguyn Vn Sn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a36 3tr.^b21cm#Trnh by mt cch khi qut lch s Trung Cn ng thi c i, s r a i v pht trin ca hi gio, ngun gc cuc xung t Rp - Israel, vn Palestine, quc Rp, quc Osman v nh nc Safavid. Cuc khng hong ca ch phong kin - qun s. Qu trnh bin khu vc Trung Cn ng thnh na thuc a ca ch ngha thc dn... Quan h quc t khu vc Trung Cn ng t s au nm 1945#Lch s#Trung Cn ng#Chu #Nguyn Hng Bch#Nguyn Vn Sn#H.H#2 93075## 01015000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020015000610070049000760220004001252210 02100129004001900150008000500169009001100174010000500185011001500190021035300205 02000070055802000090056502000090057402000080058302000110059100500160060200500150 0618039000500633013000700638005000800645#VV12.11331#VV12.11330#44000#Vi?t#B103T #531.076#^214# Sanh#Bi tp c hc# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Nh t L#T.1#Tnh hc v ng hc#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2012#^a348tr.^ b21cm#Trnh by c s l thuyt v hng dn gii bi tp v bi ton phng (mt vt v h vt), bi ton khng gian, bi ton ma st, bi ton tm trng tm, c huyn ng ca im, chuyn ng quay ca vt rn quanh mt trc c nh, chuyn ng song phng ca vt rn, chuyn ng quay ca vt rn quanh mt im c n h, hp chuyn ng ca im v ca vt#C hc#Tnh hc#ng hc#Bi tp#Gio tr nh#Nguyn Vn nh#Nguyn Nht L#H.H#293076# Sanh## 00715000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020023000610070012000840220004000962210 01300100008000500113009001100118010000500129011001500134021017300149020001300322 020001100335039000500346004001800351020001300369013000700382005001200389#VV12.11 332#VV12.11333#50000#Vi?t#103C#410#^214# Hu Chu#i cng ngn ng hc# Hu Chu#T.2#Ng dng hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a427tr.^b21cm#Khi qut v ng d ng hc v nghin cu cc vn v chiu vt v ch xut, hnh vi ngn ng, l thuyt lp lun, l thuyt hi thoi, ngha hm n v ngha tng minh#Ngn ng hc#Gio trnh#H.H#Ti bn ln th 6#Ng dng hc#293077# Hu Chu## 00962000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020026000690030121000950070040002160040 01900256008000500275009001100280010000500291011001500296021024500311020000900556 02000110056502000060057602000150058202000110059700500160060803900050062401300070 0629#VV12.11334#VV12.11335#38000#Vi?t#PH431C#495.922#^214#inh Trng Lc#Phong cch hc ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B Gio dc v o to g ii thiu lm sch dng chung cho cc trng i hc S phm#inh Trng Lc (ch. b.), Nguyn Thi Ho#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2012#^a319tr.^b21cm#i tng v nhim v ca phong cch hc. Cc phong cch chc nng ca hot ng li ni trong ting Vit. Ngn ng ngh thut, cc phng tin tu t v cc bin ph p tu t ca ting Vit. Mt s vn v nghin cu v ging dy phong cch hc #Ngn ng#Ting Vit#Tu t#Phong cch hc#Gio trnh#Nguyn Thi Ho#H.H#293078 ## 00819000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070115001210220004002360040018002400080 00500258009001100263010000500274011001500279020001700294020000600311020001300317 02000150033000500150034500500150036000500070037500500140038200600150039600600180 0411039000500429013000700434019001600441#VV12.11336#VV12.11337#30000#Vi?t#H411 #372.82#^214#Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Tng Hu Kit, La Bn, Lu Vit Nng ; Bin dc h: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a116tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 4#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin #Tng Hu Kit#La Bn#Lu Vit Nng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H.H#29307 9#Dch Trung Quc## 00819000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070115001210220004002360040018002400080 00500258009001100263010000500274011001500279020001700294020000600311020001300317 02000150033000500150034500500150036000500070037500500140038200600150039600600180 0411039000500429019001600434013000700450#VV12.11338#VV12.11339#32000#Vi?t#H411 #372.82#^214#Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Tng Hu Kit, La Bn, Lu Vit Nng ; Bin dc h: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a128tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 4#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin #Tng Hu Kit#La Bn#Lu Vit Nng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H.H#Dch Trung Quc#293080## 00778000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070100001210220004002210080005002250090 01100230010000500241011001500246020001700261020000600278020001300284020001500297 00500150031200500090032700500130033600600150034900600180036403900050038201300070 0387019001600394004001800410#VV12.11340#VV12.11341#31000#Vi?t#H411#372.82#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), ng L, ng Phng ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu n g T Linh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 5#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#ng L#ng Phng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H.H#293081#Dch Trung Quc#Ti bn ln th 1## 00778000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070100001210220004002210080005002250090 01100230010000500241011001500246020001700261020000600278020001300284020001500297 00500150031200500090032700500130033600600150034900600180036403900050038201900160 0387004001800403013000700421#VV12.11342#VV12.11343#32000#Vi?t#H411#372.82#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), ng L, ng Phng ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu n g T Linh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 5#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#ng L#ng Phng#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H.H#Dch Trung Quc#Ti bn ln th 1#293082## 00782000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070102001210220004002230040018002270080 00500245009001100250010000500261011001500266020001700281020000600298020001300304 02000150031700500150033200500120034700500120035900600150037100600180038603900050 0404013000700409019001600416#VV12.11344#VV12.11345#30000#Vi?t#H411#373.18#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 6#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), L Bch Yn, Du Bnh Lm ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 6#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#L Bch Yn#Du Bnh Lm# Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H.H#293083#Dch Trung Quc## 00841000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070107001210220004002280040018002320080 00500250009001100255010000500266011001500271020001700286020000600303020001300309 02000150032200500150033700500130035200500130036500500150037800500130039300600150 0406006001800421039000500439013000700444019001600451#VV12.11346#VV12.11347#31000 #Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho h c sinh lp 7#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Dng Vn H, Hong L Lm... ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 012#^a120tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 7#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#Dng Vn H#Hong L Lm#Hong Tn Ninh#L Khi Minh#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#H.H#293084#Dch Trung Quc## 00783000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070102001210220004002230080005002270090 01100232010000500243011001500248020001700263020000600280020001300286020001500299 00500150031400500130032900500150034200600150035700600150037203900050038701300070 0392019001600399004001800415#VV12.11348#VV12.11349#32000#Vi?t#H411#373.18#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 9#B.s: Trn Thi Kin (ch.b.), Hong L Lm, Hong Tn Ninh ; Bin dch: Dng Minh Ho, n g Thu Huyn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 9#K n ng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#Hong L Lm#Hong Tn Ninh#Dng Minh Ho #ng Thu Huyn#H.H#293085#Dch Trung Quc#Ti bn ln th 1## 00925000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020020000700030121000900070040002110220 00400251004001900255008000500274009001100279010000500290011001500295021017200310 02000110048202000090049302000110050202000080051302000110052100500160053203900050 0548013000700553005001500560#VV12.11350#VV12.11351#24000#Vi?t#NG550P#495.9225#^ 214#Dip Quang Ban#Ng php ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B Gi o dc v o to gii thiu lm sch dng chung cho cc trng i hc S phm# Dip Quang Ban (ch.b.), Hong Vn Thung#T.1#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2 012#^a191tr.^b21cm#Tm hiu v ng php v ng php hc ting Vit. Cc dng th c, phm tr ng php. Cu to t, t loi ting Vit nh t ghp, t ly, danh t , ng t, tnh t, i t...#Ting Vit#Ng php#Cu to t#T loi#Gio trnh #Hong Vn Thung#H.H#293086#Dip Quang Ban## 00943000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070071000750040019001460080005001650090 01100170010000500181011003000186021029200216020000800508020000900516020000900525 02000110053400500140054500500150055900500170057400500140059103900050060501300070 0610#VV12.11352#VV12.11353#50000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s vn minh th gii# V Dng Ninh (ch.b.), Nguyn Gia Phu, Nguyn Quc Hng, inh Ngc Bo#Ti bn l n th 14#^aH.#^aGio dc#2012#^a383tr., 28tr. nh mu^b21cm#Nhng kin thc c bn v qu trnh ra i v pht trin ca cc nn vn minh tiu biu trong lch s loi ngi t nn vn minh thi c trung i phng ng, phng Ty n n n vn minh cng nghip thi cn, hin i nh: vn minh Bc Phi v Ty , vn mi nh n , vn minh Trung Quc...#Lch s#Vn minh#Th gii#Gio trnh#V Dng N inh#Nguyn Gia Phu#Nguyn Quc Hng#inh Ngc Bo#H.H#293087## 00741000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020043000550070030000980040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167021022200182020000800404020001700412020000900429 039000500438005001300443013000700456#VV12.11355#VV12.11354#35000#Vi?t#S106D#959 .70092#^214#Sng danh nhng anh hng ho kit Vit Nam#V Xun Vinh tuyn chn, b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a252tr.^b21cm#Gii thiu tm tt l ch s, nhng chin cng, nhng thnh tu ni bt ca cc anh hng, ho kit tiu biu, xut sc ca Vit Nam trong tin trnh lch s nc nh t thi Hng Vn g dng nc cho ti thi i H Ch Minh#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#H.H# V Xun Vinh#293088## 01029000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490030017001130070055001300040018001850080 00500203009001100208010000500219011001500224021027200239020001000511020002000521 02000090054102000170055000500170056700500160058400500170060000500140061703900050 0631020000900636005001500645013000700660#VV12.11357#VV12.11356#57000#Vi?t#X126D #342#^214#Xy dng v bo v Hin php - Kinh nghim th gii v Vit Nam#Sch c huyn kho#Nguyn ng Dung, Trng c Linh, Nguyn Mnh Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a339tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn l lun v hin php v nh nc php quyn. Kinh nghim xy dng hin php ca mt s quc gia trn th gii. Vn Hin php Vit Nam trc yu cu xy dng nh nc php q uyn. Ti phn hin php - kinh nghim th gii v m hnh cho Vit Nam#Hin ph p#Nh nc php quyn#Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn ng Dung#Trng c Linh #Nguyn Mnh Hng#Lu c Quang#H.H#Th gii#Nguyn Vn Tr#293089## 00896000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020062000350030028000970070081001250040018002060080005002240090011002290100 00500240011001500245021014300260020001600403020000800419020000500427020001400432 00500170044600500200046300500160048300500170049903900050051602000200052102000100 0541013000700551#VV12.11358#Vi?t#H561D#510.285#^214#Hng dn s dng v gii to n trn my tnh Casio fx - 570MS#Dng cho cc lp 10, 11, 12#Nguyn Vn Trang ( ch.b.), Nguyn Trng Chng, Nguyn Hu Tho, Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b21cm#Hng dn cch s dng my tnh Casio FX 57 0 MS v cch gii cc bi ton trong chng trnh ph thng trung hc bng loi my tnh b ti ny#My tnh b ti#S dng#Ton#Sch c thm#Nguyn Vn Trang# Nguyn Trng Chng#Nguyn Hu Tho#Nguyn Th Thch#H.H#Ph thng trung hc#Gi i ton#293090## 00734000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020053000500070013001030080005001160090011001210100005001320110 01500137021020000152020001700352020000800369020002000377020001600397020001800413 039000500431013000700436005001300443#VV12.11359#VV12.11360#Vi?t#PH121T#398.20959 7#^214#Phn tch tc phm vn hc dn gian trong nh trng#Bi Mnh Nh#^aH.#^a Gio dc#2012#^a291tr.^b20cm#Phn tch tc phm vn hc dn gian trong chng tr nh ng vn ph thng hin hnh, trong chng trnh trung hc ph thng c s tr c y v gii thiu mt s bi vit nghin cu v vn hc dn gian#Vn hc dn gian#Ng vn#Ph thng trung hc#Trung hc c s#Phn tch vn hc#H.H#293091# Bi Mnh Nh## 00799000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020034000700070016001040040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159021030500174020001100479020000800490 020001100498039000500509013000700514#VV12.11361#VV12.11362#52000#Vi?t#C460S#495 .9225#^214#Nguyn Vn Hip#C s ng ngha phn tch c php#Nguyn Vn Hip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a383tr.^b21cm#Trnh by nhng quan im v vai tr ca ngha trong phn tch v miu t c php, ngha miu t, ngha tnh thi, ngha ch , ngha mc ch pht ngn, nhng yu t ch quan tnh c m ho trong cu, cu v din ngn v phc ho mt khung miu t c php ting Vi t trn quan im ng php ng ngha#Ting Vit#C php#Gio trnh#H.H#293092## 00622000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020017000650070016000820040019000980080 00500117009001100122010000500133011001500138021012300153020001500276020001000291 020000800301020001100309039000500320013000700325#VV12.11363#VV12.11364#24000#Vi ?t#103S#512#^214#Hong Xun Snh#i s i cng#Hong Xun Snh#Ti bn ln t h 13#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b21cm#Trnh by l thuyt c bn v mt s b i tp v tp hp v nh x, quan h, na nhm v nhm, vnh v trng, vnh a thc#i s cao cp#L thuyt#Bi tp#Gio trnh#H.H#293093## 00775000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020041000680070014001090080005001230090 01100128010000500139011001500144021031300159020001100472020000400483039000500487 013000700492020001000499#VV12.11365#VV12.11366#48000#Vi?t#C125T#495.9225#^214#B i Minh Ton#Cu trong hot ng giao tip ting Vit#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b21cm#Phn tch nhng vn ng cn yu trong hot ng giao ti p khi ngi ni huy ng nhng m thc cu trc ca cu v t ng thch hp to nn pht ngn. Tuyn chn mt s bi vit cng b trn cc tp ch khoa h c v nhng vn c th ca cu trn bnh din ng ngha v ng dng trong ho t ng giao tip#Ting Vit#Cu#H.H#293094#Giao tip## 01063000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020017000650030048000820070054001300220 00400184221002900188004001900217008000500236009001100241010000500252011001500257 02103230027202000130059502000070060802000190061502000110063400500120064500500160 0657039000500673013000700678005001600685#VV12.11367#VV12.11368#37000#Vi?t#T406H #512#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Gio trnh dng cho cc trng i h c k thut#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.1#i s v h nh hc gii tch#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2012#^a391tr.^b21cm#Trnh b y cc kin thc i s, hnh hc gii tch v tp hp v nh x, cu trc i s - s phc - a thc v phn thc hu t, ma trn - nh thc - h phng trnh tuyn tnh, hnh hc gii tch, khng gian vect - khng gian Euclid, nh x tu yn tnh, tr ring v vect ring ca ton t tuyn tnh, dng ton phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Gio trnh#T Vn nh#Nguyn H Qunh#H.H#2 93095#Nguyn nh Tr## 00775000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020013000660030060000790070017001390220 00400156221001900160004001800179008000500197009001100202010000500213011001500218 02101530023302000130038602000100039902000110040903900050042001300070042500500170 0432#VV12.11369#VV12.11370#36000#Vi?t#T406C#515#^214#Nguyn Huy Hong#Ton cao cp#Dng cho sinh vin cc ngnh kinh t v qun tr kinh doanh#Nguyn Huy Hong #T.2#Gii tch ton hc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a207tr.^b24cm#Tr nh by cc kin thc c bn v gii tch ton hc: php ton vi phn hm s mt bin, php ton tch phn, hm s nhiu bin s, phng trnh vi phn#Ton cao cp#Gii tch#Gio trnh#H.H#293096#Nguyn Huy Hong## 00985000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030067000880070052001550040018002070080 00500225009001100230010000500241011001500246021027300261020000900534020000900543 02000130055202000170056500500030058200500030058500500040058800600160059200600150 0608039000500623013000700628#VV12.11371#VV12.11372#20000#Vi?t#R203L#363.11#^214 #Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Trnh xa nhng cm d nguy him Internet, m a tu, tnh dc, c bc#h, h, s ; Dch: C Th Thu Lan, Dng Minh Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b21cm#Gii thiu ni dung cc bi h c cho hc sinh bit tng cng kh nng t kim ch bn thn, ri xa nhng cm d t mng Internet; kin thc c bn v ma tu v cch cai nghin; nhn bit v tnh dc pht trin mt cch lnh mnh; nhn bit v c bc v cch phng tr nh#Gio dc#Hc sinh#K nng sng#Sch thng thc#h#h# s#C Th Thu Lan#D ng Minh Ho#H.H#293097## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070033000830220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141020000500156020001000161020000900171020001400180 005001800194005001400212039000400226013000700230#VV12.11373#VV12.11374#30000#Vi ?t#E202H#372.7#^214#Em hc gii ton bng ting Anh#Trng Cng Thnh, L Tin T hnh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#Trng Cng Thnh#L Tin Thnh#Th#293098## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070033000830220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141020000500156020001000161020000900171020001400180 005001800194005001400212039000400226013000700230#VV12.11375#VV12.11376#31000#Vi ?t#E202H#372.7#^214#Em hc gii ton bng ting Anh#Trng Cng Thnh, L Tin T hnh#Q.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#Trng Cng Thnh#L Tin Thnh#Th#293099## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070033000830220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141020000500156020001000161020000900171020001400180 005001800194005001400212039000400226013000700230#VV12.11377#VV12.11378#43000#Vi ?t#E202H#372.7#^214#Em hc gii ton bng ting Anh#Trng Cng Thnh, L Tin T hnh#Q.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#Trng Cng Thnh#L Tin Thnh#Th#293100## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070033000830220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141020000500156020001000161020000900171020001400180 005001800194005001400212039000400226013000700230#VV12.11379#VV12.11380#43000#Vi ?t#E202H#372.7#^214#Em hc gii ton bng ting Anh#Trng Cng Thnh, L Tin T hnh#Q.4#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#Trng Cng Thnh#L Tin Thnh#Th#293101## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070033000830220005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142020000500157020001000162020000900172020001400181 005001800195005001400213039000400227013000700231#VV12.11381#VV12.11382#39000#Vi ?t#E202H#372.7#^214#Em hc gii ton bng ting Anh#Trng Cng Thnh, L Tin T hnh#Q.5A#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c t hm#Trng Cng Thnh#L Tin Thnh#Th#293102## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070033000830220005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142020000500157020001000162020000900172020001400181 005001800195005001400213039000400227013000700231#VV12.11383#VV12.11384#38000#Vi ?t#E202H#372.7#^214#Em hc gii ton bng ting Anh#Trng Cng Thnh, L Tin T hnh#Q.5B#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ton#Ting Anh#Tiu hc#Sch c t hm#Trng Cng Thnh#L Tin Thnh#Th#293103## 00690000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400030033000760070070001090080005001790090011001840100 00500195011001500200020001500215039000400230005001200234020000800246020000800254 00500200026200500160028200500110029802000120030902000110032102000060033202000070 0338013000700345#VV12.11385#25000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn thi vo lp 10 mn ng vn#Dnh cho hc sinh tnh Thanh Ho#Chu Vn Sn (ch.b.), Nguyn Th Ng n Hoa, Trnh Trng Nam, V Bng T#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#Sch luy n thi#Th#Chu Vn Sn#Ng vn#Vn hc#Nguyn Th Ngn Hoa#Trnh Trng Nam#V B ng T#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 9#n tp#293104## 00632000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400030033000770070060001100080005001700090011001750100 00500186011001400191020001500205039000400220005001500224020000900239020000600248 005001500254005001100269005001600280020000700296020000800303013000700311#VV12.11 386#18000#Vi?t#454L#576.5#^214#n luyn thi vo lp 10 mn sinh hc#Dnh cho h c sinh tnh Thanh Ho#Hong Vn Giao, Nguyn Thu Ho, L Th Lan, Trn Th Ph ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Sch luyn thi#Th#Hong Vn Giao#Sinh hc #Lp 9#Nguyn Thu Ho#L Th Lan#Trn Th Phng#n tp#Bi tp#293105## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030033000740070065001070080005001720090011001770100 00500188011001500193020001500208039000400223005000900227020000500236020000600241 005001300247005001600260005001600276013000700292020000700299020000800306#VV12.11 387#25000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn thi vo lp 10 mn ton#Dnh cho hc sinh tnh Thanh Ho#Tn Thn (ch.b.), Mai Cng Mn, Nguyn Vn Ngc, Hong Xun Vinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#Sch luyn thi#Th#Tn Thn#Ton#Lp 9# Mai Cng Mn#Nguyn Vn Ngc#Hong Xun Vinh#293106#n tp#Bi tp## 00601000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020035000410030043000760070042001190040018001610080005001790090 01100184010000500195011001400200020001400214039000400228020001100232005001700243 020000800260020002000268005001600288013000700304#VV12.11388#9000#Vi?t#L302S#959 .729#^214#Lch s a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng trung hc ph thng#Hong Minh Thanh (ch.b.), Trng Quc Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Qung Ninh#Hong Minh Thanh#Lch s#Ph thng trung hc#Trng Quc Tm#293107## 00593000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020035000410030039000760070042001150040018001570080005001750090 01100180010000500191011001400196020001400210039000400224020001100228005001700239 020000800256020001600264005001600280013000700296#VV12.11389#9000#Vi?t#L302S#959 .729#^214#Lch s a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng trung hc c s#Hong Minh Thanh (ch.b.), Trng Quc Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2012#^a36tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Qung Ninh#Hong Minh Thanh#Lch s#Trung h c c s#Trng Quc Tm#293108## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020034000430030036000770070039001130040018001520080005001700090 01100175010000500186011001400191020001400205039000400219020001100223005001600234 020000700250020001600257005001400273020002000287013000700307#VV12.11390#12000#V i?t#301L#915.9729#^214#a l a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng THCS v THPT#Nguyn Minh Tn (ch.b.), Ng Vn Quyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a48tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Qung Ninh#Nguyn Minh Tn#a l#Tr ung hc c s#Ng Vn Quyn#Ph thng trung hc#293109## 00658000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390030028000690070034000970220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001400174020000800188020000800196020001200204 02000110021602000110022702000140023803900040025201300070025602000060026302000060 0269005001800275005001500293#VV12.11391#12000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a phng Qung Ninh#Dnh cho hc sinh lp 6 - 7#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh# T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Qung Ninh#Sch c thm#Th#293110#Lp 6#Lp 7#Trng Quc Trun g#Trn Thu Hnh## 00657000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390030027000690070034000960220004001300040018001340080 00500152009001100157010000500168011001400173020000800187020000800195020001100203 02000120021402000060022602000060023202000110023802000140024900500180026300500150 0281039000400296013000700300#VV12.11392#12000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a phng Qung Ninh#Dnh cho hc sinh lp 8, 9#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T .2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn#Lp 8#Lp 9#Qung Ninh#Sch c thm#Trng Quc Trung#Trn Thu Hnh#TH#293111## 00695000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030042000530070071000950080005001660090011001710100 00500182011001400187020001400201039000400215020000800219005001700227020000800244 02000080025200500130026000500130027302000120028602000110029802000060030902000060 0315005001700321013000700338#VV12.11393#11200#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng tnh Ph Th# Nguyn Thng (ch.b.), Phan Anh T h, Bi ng Sn, Nguyn Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a62tr.^b24cm#Sch c t hm#Th#Ph Th# Nguyn Thng#Ng vn#Vn hc#Phan Anh Th#Bi ng Sn#Tp L m vn#Ting Vit#Lp 8#Lp 9#Nguyn Thu Hng#293112## 00470000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020009000440030042000530070014000950080005001090090011001140100 00500125011001400130020001400144039000400158020000800162005001400170020000700184 020000600191013000700197#VV12.11394#9000#Vi?t#301L#330.959721#^214#a l 9#T i liu gio dc a phng tnh Ph Th#ng Ngc Cn#^aH.#^aGio dc#2011#^a44t r.^b24cm#Sch c thm#Th#Ph Th#ng Ngc Cn#a l#Lp 9#293113## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020010000450030042000550070014000970080005001110090011001160100 00500127011001400132020001400146039000400160020000800164005001400172020000700186 020000700193013000700200#VV12.11395#10500#Vi?t#301L#330.959721#^214#a l 12# Ti liu gio dc a phng tnh Ph Th#ng Ngc Cn#^aH.#^aGio dc#2011#^a5 2tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Ph Th#ng Ngc Cn#a l#Lp 12#293114## 00559000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200040 00308080005000340020038000390030037000770070031001140080005001450090011001500100 00500161011001400166020001400180039000400194020000800198005001300206020001800219 005001700237020002000254013000700274#VV12.11396#9800#Vi?t#GI-108D#320#^214#Gio dc cng dn trung hc ph thng#Ti liu gio dc a phng Ph Th#H Vn C ng, L Th Lan Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Ph T h#H Vn Cng#Gio dc cng dn#L Th Lan Hng#Ph thng trung hc#293115## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200040 00308080005000340020023000390030037000620070036000990080005001350090011001400100 00500151011001400156020001400170039000400184020000800188005002000196020001800216 005001500234020000600249020000600255013000700261#VV12.11397#8500#Vi?t#GI-108D#1 70#^214#Gio dc cng dn 6 -7#Ti liu gio dc a phng Ph Th#Hong Th Th u Hng, Nguyn Th Mi#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Ph Th#Hong Th Thu Hng#Gio dc cng dn#Nguyn Th Mi#Lp 6#Lp 7#293116## 00564000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200040 00308080005000340020024000390030042000630070036001050080005001410090011001460100 00500157011001400162020001400176039000400190020000800194005002000202020001800222 005001500240020000600255020000600261013000700267#VV12.11398#8500#Vi?t#GI-108D#1 70#^214#Gio dc cng dn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng tnh Ph Th#Hong Th Thu Hng, Nguyn Th Mi#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b24cm#Sch c thm#T h#Ph Th#Hong Th Thu Hng#Gio dc cng dn#Nguyn Th Mi#Lp 8#Lp 9#2931 17## 00611000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020014000420030042000560070061000980080005001590090011001640100 00500175011001400180020001400194039000400208020000800212005001400220020000800234 005001300242005001000255020000600265020000600271005001300277013000700290#VV12.11 399#11200#Vi?t#L302S#959.721#^214#Lch s 8 - 9#Ti liu gio dc a phng t nh Ph Th#Trn Ngc Du (ch.b.), Nh Hng, H Vn S, L ng Tnh#^aH.#^aG io dc#2011#^a64tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Ph Th#Trn Ngc Du#Lch s# Nh Hng#H Vn S#Lp 8#Lp 9#L ng Tnh#293118## 00678000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030039000530070054000920040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001400199039000400213020000900217005001500226 02000080024102000080024900500110025700500180026802000120028602000110029802000060 0309020000600315013000700321#VV12.11400#11000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6 - 7#Chng trnh a phng, tnh Hng Yn#o Quang in (ch.b.), V Tin K, Ngu yn Nguyn Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b24cm#Sch c th m#Th#Hng Yn#o Quang in#Ng vn#Vn hc#V Tin K#Nguyn Nguyn Tn#Tp L m vn#Ting Vit#Lp 6#Lp 7#293119## 00678000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030039000530070054000920040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001400199039000400213020000900217005001500226 02000080024102000080024900500110025700500180026802000120028602000110029802000060 0309013000700315020000600322#VV12.11401#11000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8 - 9#Chng trnh a phng, tnh Hng Yn#o Quang in (ch.b.), V Tin K, Ngu yn Nguyn Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b24cm#Sch c th m#Th#Hng Yn#o Quang in#Ng vn#Vn hc#V Tin K#Nguyn Nguyn Tn#Tp l m vn#Ting Vit#Lp 8#293120#Lp 9## 00591000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020009000440030038000530070054000910040018001450080005001630090 01100168010000500179011001400184020001400198039000400212020000900216005001600225 020000700241020000600248005001400254005001400268013000700282#VV12.11402#7200#Vi ?t#301L#330.959733#^214#a l 9#Chng trnh a phng tnh Hng Yn#Trng V n Hng (ch.b.), Bi Bch Ngc, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2012#^a36tr.^b24cm#Sch c thm#Th#Hng Yn#Trng Vn Hng#a l#Lp 9#Bi B ch Ngc#Ph Cng Vit#293121## 00534000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030061000760070014001370080005001510090011001560100 00500167011001400172020000800186020001400194039000400208020000700212005001400219 020000700233020000900240013000700249#VV12.11403#10000#Vi?t#L302S#372.89#^214#L ch s - a l a phng C Mau#Ti liu dy - hc ti cc trng tiu hc thu c tnh C Mau#Thi Vn Long#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Th#C Mau#Thi Vn Long#a l#Tiu hc#293122## 00665000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030064000700070039001340080005001730090011001780100 00500189011001400194015004700208020000800255020001400263039000400277020000900281 005001400290005001600304020002000320013000700340020001600347#VV12.11404#18500#V i?t#L302S#959.791#^214#Lch s a phng An Giang#Ti liu dy - hc ti cc tr ng trung hc thuc tnh An Giang#Phan Vn Kin (ch.b.), V Thnh Phng#^aH.#^ aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh An Giang#Lch s#Sch c thm#Th#An Giang#Phan Vn Kin#V Thnh Phng#Ph thng trung hc #293123#Trung hc c s## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030059000700070058001290080005001870090011001920100 00500203011001400208020000800222020001400230039000400244020000900248005001500257 005002000272020002000292005001300312013000700325#VV12.11405#15000#Vi?t#L302S#95 9.786#^214#Lch s a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc trng THPT th uc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Phm Th Kiu Hng, Sn Kim Linh#^aH. #^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Th#Tr Vinh#Triu Vn Phn #Phm Th Kiu Hng#Ph thng trung hc#Sn Kim Linh#293124## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020027000430030067000700070038001370080005001750090011001800100 00500191011001400196020000700210020001400217039000400231020000900235005001500244 005001400259020001600273020002000289013000700309#VV12.11406#15000#Vi?t#301L#91 5.9786#^214#a l a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS v THPT thuc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Phm Tr Bin#^aH.#^aGio dc# 2012#^a68tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Th#Tr Vinh#Triu Vn Phn#Phm Tr Bi n#Trung hc c s#Ph thng trung hc#293125## 00746000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020028000390030059000670070063001260080005001890090011001940100 00500205011001500210020000800225020001400233039000400247020000900251005001500260 00500190027500500160029400500170031002000080032702000120033502000160034700500150 0363013000700378020001100385#VV12.11407#17000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS thuc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Nguyn Thanh Phong, Lng Qun Dng...#^aH.#^aGio dc#2012#^ a100tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Th#Tr Vinh#Triu Vn Phn#Nguyn Thanh Pho ng#Lng Qun Dng#Hunh c Trng#Vn hc#Tp lm vn#Trung hc c s#Trnh Ch Hiu#293126#Ting Vit## 00599000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410070039001070040018001460080005001640090011001690100 00500180011001500185015003300200020000800233020001400241039000400255020000700259 005001700266005001300283020000600296013000700302#VV12.11408#14400#Vi?t#T103L#37 2.89#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 4#Nguy n Tuyt Nga (ch.b.), o Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a111t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Sch c thm#Th#a l#Nguy n Tuyt Nga#o Th Hng#Lp 4#293127## 00670000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020059000400070078000990040018001770080005001950090011002000100 00500211011001500216015003300231020001100264020001400275039000400289005001500293 005001600308020000600324005001300330005001800343013000700361#VV12.11409#21500#V i?t#T103L#372.6#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ting Vit 4# Dip Quang Ban (tng ch.b.), Nguyn Th Hanh, B Hng Hnh, Nguyn Quang Ninh#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Sch c thm#Th#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#Lp 4#B Hng H nh#Nguyn Quang Ninh#293128## 00645000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020059000400070071000990040018001700080005001880090011001930100 00500204011001500209015003300224020001100257020001400268039000400282005001500286 005002100301020000600322005002000328013000700348#VV12.11410#21900#Vi?t#T103L#37 2.6#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ting Vit 5#Dip Quang B an (tng ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 2#^aH .#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Sc h c thm#Th#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hng Lan#Lp 5#Trn Th Hin Lng#293 129## 00668000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020057000410070076000980040018001740080005001920090011001970100 00500208011001500213015003300228020000900261020001400270039000400284005001500288 005001600303020000600319005001800325005001600343013000700359#VV12.11411#14600#V i?t#T103L#372.35#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Khoa hc 5#B i Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi, Nguyn Th Mai H, Nguyn Th Thn#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Khoa hc#Sch c thm#Th#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Lp 5#Nguyn Th Mai H#Nguyn Th Thn#293130## 00600000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410070040001070040018001470080005001650090011001700100 00500181011001500186015003300201020000800234020001400242039000400256020000700260 005001500267005001500282020000600297013000700303#VV12.11412#14400#Vi?t#T103L#37 2.89#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 5#Nguy n Hu Ch (ch.b.), Phm Thu Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a111 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Sch c thm#Th#a l#Nguy n Hu Ch#Phm Thu Hng#Lp 5#293131## 00648000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020053000400070077000930040018001700080005001880090011001930100 00500204011001500209015003300224020000500257020001400262039000400276020000600280 005001200286005001300298005001400311005001400325013000700339#VV12.11413#11300#V i?t#T103L#372.7#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ton 5#o Du y Th (tng ch.b.), V Mai Hng (ch.b.), V nh Ruyt, Phan Th Sang#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Sch c thm#Th#Lp 5#o Duy Th#V Mai Hng#V nh Ruyt#Phan Th Sang# 293132## 00909000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020085000470070065001320080005001970090011002020100005002130110 01500218020000900233020001500242039000400257021016600261020000500427005001600432 00500170044801300070046502000150047202000160048702000170050300500190052000500140 0539005001800553#VV12.11414#VV12.11415#Vi?t#T103L#305.3071#^214#Ti liu v gii : Gio dc gii cho hc sinh trung hc c s vng dn tc thiu s#Nguyn Anh Dng, Th Bch Loan (ch.b.), Nguyn L Vn Dung...#^aH.#^aGio dc#2012#^a131 tr.^b24cm#Gio dc#Sch gio vin#Th#Mt s vn chung v gio dc gii v b nh ng gii cho hc sinh trng trung hc c s vng dn tc thiu. Hng dn gio dc gii cho hc sinh trung hc c s#Gii#Nguyn Anh Dng# Th Bch Loa n#293133#Bnh ng gii#Trung hc c s#Dn tc thiu s#Nguyn L Vn Dung#Thi Xun o#Nguyn Th Mai H## 00812000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020051000470070060000980080005001580090011001630100005001740110 01500179020000900194020001500203039000400218021016600222020000500388005001700393 020001500410005001400425005001900439020001600458013000700474020001700481#VV12.11 416#VV12.11417#Vi?t#T103L#305.3071#^214#Ti liu v gii: Cm nang n sinh trung hc c s# Th Bch Loan (ch.b.), Trn Th Long, Ng Th Thanh Tng#^aH.#^aGi o dc#2012#^a164tr.^b24cm#Gio dc#Sch gio vin#Th#Mt s vn chung v gi o dc gii v bnh ng gii cho hc sinh trng trung hc c s vng dn tc thiu. Hng dn gio dc gii cho hc sinh trung hc c s#Gii# Th Bch Lo an#Bnh ng gii#Trn Th Long#Ng Th Thanh Tng#Trung hc c s#293134#Dn t c thiu s## 00471000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330070020000510220004000710080005000750090011000800100005000910110 01400096020001100110020000900121020001500130039000400145013000700149015004100156 005002000197#VV12.11418#Vi?t#P462N#372.6#^214#Pjut nr bahnar#Nguyn Th Kim O anh#Q.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Ting Bana#Tiu hc#Sch gio khoa#TH #293135#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Kim Oanh## 01005000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020097000440070062001410080005002030090011002080100005002190110 01500224020000700239039000400246021024400250020000900494005001600503012010800519 020001600627005001600643005002000659013000700679020001700686#VV12.11419#VV12.114 20#Vi?t#113#155.5#^214#c im tm l ca hc sinh dn tc thiu s vi vic nng cao cht lng gio dc cho hc sinh#Nguyn Vn Sng (ch.b.), Nguyn Quc A nh, Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Tm l#Th#Trnh by c im tm l ca hc sinh dn tc thiu s, phn tch nhng yu t nh hng n tm l cc em, t xc nh c s t chc qu trnh dy hc - gio dc ph hp vi c im tm l hc sinh dn tc thiu s cp trung hc c s#Hc s inh#Nguyn Vn Sng#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thiu s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#Trung hc c s#Nguyn Quc Anh# Nguyn Th Kim Oanh#293136#Dn tc thiu s## 01157000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020051000460070085000970080005001820090011001870100005001980110 01500203020000800218005002100226039000400247021034400251020000800595012010800603 02000080071100500160071900500230073500500140075801300070077202000070077902000160 0786020001700802#VV12.11421#VV12.11422#Vi?t#NH500C#371.82#^214#Nhu cu hc tp c a hc sinh v tr em gi dn tc#ng Th Thanh Huyn, Nguyn Nh Sang (ch.b.), Lng Th Thanh Phng, H Th Truyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm#Nhu c u#ng Th Thanh Huyn#Th#Nghin cu, nh gi nhu cu hc tp ca tr em gi dn tc thiu s hin nay. Phn tch nhng kh khn cn tr vic hc tp ca tr em gi ni chung, tr em gi dn tc thiu s ni ring, t xut cc gii php nhm m bo cng bng gii trong gio dc THCS, gp phn nng cao cht l ng dy hc min ni, vng dn tc, vng kh khn#Hc tp#Gio dc hc sinh TH CS vng dn tc thiu s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh ph t trin#N sinh#Nguyn Nh Sang#Lng Th Thanh Phng#H Th Truyn#293137#Tr em#Trung hc c s#Dn tc thiu s## 00909000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020042000460070044000880080005001320090011001370100005001480110 01500153020002200168020001500190005000900205039000400214021019600218020001200414 005001300426012010800439005001200547013000700559020001300566020001600579#VV12.11 423#VV12.11424#Vi?t#H561D#495.972#^214#Hng dn gio vin dy hc ting dn tc #Mng K Slay (ch.b.), Ksor Yin, V Vn Sng#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm #Phng php ging dy#Sch gio vin#Ksor Yin#Th#Gii thiu chung v dn tc v ngn ng dn tc Jrai v H'mng. Phng php dy - hc ting Jrai v H'mng. N hng bi luyn pht m. Mt s t, cu thng dng. Nhng bi hc giao tip theo ch #Ting Hmng#Mng K Slay#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thiu s : M t s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#V Vn Sng#293138#T ing Giarai#Trung hc c s## 01096000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020082000460070056001280080005001840090011001890100005002000110 01500205020000900220005001700229039000400246021032300250020000800573005001600581 012010800597020000700705005001300712013000700725020003300732020001700765#VV12.11 425#VV12.11426#Vi?t#H561D#306.071#^214#Hng dn t chc hot ng vn ho x h i trong trng ph thng dn tc ni tr#L Nguyn Quang (ch.b.), Nguyn Ngc Hu n, L Nh Xuyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Gio dc#Nguyn Ngc Hun#T h#Gm cc chuyn hng dn cc kch bn cng nh quy trnh t chc, trin kh ai cc hot ng vn ho x hi t nm ni dung chnh ca phong tro thi ua "X y dng trng hc thn thin hc sinh tch cc". Cc chuyn c sp xp theo nhm hot ng vn ho x hi: T chc s kin, k nng sng, cu lc b v hi tho#Vn ho#L Nguyn Quang#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thiu s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#X hi#L Nh Xuyn#29 3139#Trng ph thng dn tc ni tr#Dn tc thiu s## 00975000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020065000460070053001110080005001640090011001690100005001800110 01500185020000900200005001200209039000400221021025300225020000800478005001200486 012010800498005001900606013000700625020000800632020003300640#VV12.11427#VV12.114 28#Vi?t#H561D#306.071#^214#Hng dn bo tn vn ha trong trng ph thng dn tc ni tr#o Nam Sn (ch.b.), Vi Vn iu, Ng Th Thanh Thu#^aH.#^aGio dc #2012#^a160tr.^b24cm#Gio dc#Vi Vn iu#Th#Trnh by ni dung v gio dc vn ho truyn thng trong cc trng dn tc ni tr. Vai tr ca vn ho truyn t hng cc dn tc trong hot ng gio dc. Cc hot ng v phng php gio dc nhm bo tn, bo tng v pht trin vn ho truyn thng#Bo tn#o Nam Sn#G io dc hc sinh THCS vng dn tc thiu s : Mt s vn t ra trong bi cn h ca qu trnh pht trin#Ng Th Thanh Thu#293140#Vn ho#Trng ph thng d n tc ni tr## 00961000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020029000470070085000760080005001610090011001660100005001770110 01500182020000900197005001500206039000400221021018600225020001600411020000800427 01201080043502000090054302000170055200500230056900500210059200500150061301300070 0628#VV12.11429#VV12.11430#Vi?t#PH500#373.139#^214#Ph o cho hc sinh dn tc #Phan Th Luyn, Nguyn Th Phng Tho (ch.b.), Nguyn Th Kiu Oanh, Nguyn Hu Yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Gio dc#Phan Th Luyn#Th#Gii thiu cc chuyn ph o mn ton v ng vn lp 6, 7, 8, 9 nhm tip cn cng bn g x hi trong gio dc gio dc v ph cp gio dc trung hc c s vng dn tc v min ni#Trung hc c s#Ph o#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thi u s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#Hc sinh#Dn tc thiu s#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Kiu Oanh#Nguyn Hu Yn#293141# # 01130000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020167000480070044002150080005002590090011002640100005002750110 01500280020000900295039000400304021030600308020001100614005001000625020000900635 005001200644005001200656012010800668020001600776013000700792020001700799#VV12.11 431#VV12.11432#Vi?t#250X#379.09597#^214# xut quy nh, chnh sch i vi h c sinh dn tc v hc sinh ngho nng cao tip cn cng bng v t c ph cp gio dc trung hc c s cc vng dn tc#H c (ch.b.), Vi Vn iu, Cao Vit H#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Gio dc#Th#C s l lun v th c tin v tip cn cng bng x hi trong gio dc v ph cp gio dc trung h c c s vng dn tc v min ni. Nhng kh khn cn tr vic tip cn vi gio dc ca hc sinh dn tc thiu s v hc sinh ngho. Nhng quy nh, chnh sch ph hp trong pht trin gio dc vng dn tc#Chnh sch#H c #Hc sinh#Vi Vn iu#Cao Vit H#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thiu s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#Trung hc c s#293142#Dn tc thiu s## 00994000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020046000510070057000970080005001540090011001590100005001700110 01500175020000900190005001500199039000400214021026000218020001300478005001900491 005001300510012010800523020000900631013000700640020001700647020001600664#VV12.11 433#VV12.11434#Vi?t#TR527T#305.8009597#^214#Truyn thng v tp qun cc dn tc thiu s#Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Nguyn Th Hi, Trn Th Yn#^aH.#^aGio d c#2012#^a164tr.^b24cm#Gio dc#Nguyn Th Hi#Th#C s l lun v thc tin ng hin cu truyn thng v tp qun cc dn tc thiu s. Truyn thng v tp qun ca cc dn tc thiu s Vit Nam. T chc cc hot ng gio dc truyn thng v tp qun cc dn tc thiu s trng trung hc c s vng dn tc#Truyn th ng#Nguyn Th Bo Hoa#Trn Th Yn#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thiu s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#Tp qun#293143# Dn tc thiu s#Trung hc c s## 01168000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020109000470070071001560080005002270090011002320100005002430110 01500248020000900263005001500272039000400287021031000291020000900601020003300610 00500130064300500190065601201080067500500130078301300070079602000220080302000170 0825#VV12.11435#VV12.11436#Vi?t#NGH305C#373.13#^214#Nghin cu vn dng chng t rnh, sch gio khoa, ni dung, phng php vo trng ph thng dn tc ni tr #Trn nh Chu, Phm Vn Nam (ch.b.), o Thi Lai, Kiu Th Bch Thu#^aH.#^aG io dc#2012#^a163tr.^b24cm#Gio dc#Trn nh Chu#Th#Khi qut v trng ph thng dn tc ni tr v hot ng dy hc. nh hng vn dng chng trnh, s ch gio khoa, phng php dy hc vo dy trng ph thng dn tc ni tr. Nh ng ng dng c th trong vic vn dng chng trnh, sch gio khoa, phng ph p dy hc vo cc mn ton, ng vn, sinh hc#Hc sinh#Trng ph thng dn tc ni tr#o Thi Lai#Kiu Th Bch Thu#Gio dc hc sinh THCS vng dn tc thi u s : Mt s vn t ra trong bi cnh ca qu trnh pht trin#Phm Vn Nam #293144#Phng php ging dy#Dn tc thiu s## 01011000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020070000460070057001160080005001730090011001780100005001890110 01400194020001100208005001600219039000400235021035100239020001000590020001600600 005001500616005001300631005001000644020002000654005001600674013000700690#VV12.11 437#VV12.11438#Vi?t#B452D#373.112#^214#Bi dng chun FSQL trin khai chun ngh nghip gio vin trung hc#Trng nh Mu (ch.b.), inh Quang Bo, Ng Hu D ng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a43tr.^b24cm#Tiu chun#Trng nh Mu#Th#Gii thi u mc ch ban hnh chun, cn c xy dng chun, nguyn tc xy dng chun, c u trc, ni dung ca chun v vic vn dng chun nh gi, xp loi gio vi n. Cc tiu chun, tiu ch, mu phiu cng nh hng dn v cch thc, quy nh nh gi, xp loi gio vin dnh cho gio vin, t trng chuyn mn, hiu tr ng v cn b tr gip#Gio vin#Trung hc c s#inh Quang Bo#Ng Hu Dng#V Vn D#Ph thng trung hc#Nguyn Hng Hi#293145## 01253000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020067000460070061001130080005001740090011001790100005001900110 01400195020001100209005001500220039000400235021060300239020001200842020001600854 005001600870005001700886005002100903020002000924013000700944#VV12.11439#VV12.114 40#Vi?t#B452D#373.112#^214#Bi dng chun FSQL trin khai chun hiu trng tr ng trung hc#Trn Ngc Giao (ch.b.), Nguyn Hng Hi, Nguyn Vit Hng...#^aH.# ^aGio dc#2012#^a43tr.^b24cm#Tiu chun#Trn Ngc Giao#Th#Gii thiu cc vn b n ca B Gio dc v o to v chun hiu trng trng trung hc: Thng t 29 /2009/TT ngy 22 thng 10 nm 2009 v qui nh Chun hiu trng trng THCS, tr ng THPT v trng ph thng nhiu cp hc. Cng vn s 430/BGD T-NGCBQLGD ng y 26 thng 1 nm 2010 v hng dn Thng t 29/2009/TT. Cng vn 1962/BGD T-NGC BQLGD v hng dn t chc trin khai p dng nh gi hiu trng trng trung hc theo chun. Hng dn trin khai p dng chun trong cng tc nh gi hiu trng, gii thiu cch xy dng h s minh chng phc v cng tc nh gi v t nh gi hiu trng#Hiu trng#Trung hc c s#Nguyn Hng Hi#Nguyn Vit H ng#ng Th Thanh Huyn#Ph thng trung hc#293146## 00904000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020026000470070066000730080005001390090011001440100005001550110 01400160020000800174020001400182005001000196039000400206021031200210020001200522 020001600534005001500550005001600565005001400581013000700595#VV12.11441#VV12.114 42#Vi?t#TH550V#373.126#^214#Th vin cu hi kim tra#Trn Kiu, Trn nh Chu (ch.b.), ng Xun Cng, H Xun Thnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#Cu h i#Sch c thm#Trn Kiu#Th#Gii thiu v th vin cu hi kim tra. Nhng kh i nim v cc bc c bn tin hnh xy dng loi hnh th vin ny. Mt s yu cu i vi cu hi ca th vin cu hi. Hng dn s dng th vin cu hi . Minh ho mt s cu hi kim tra v hng dn lm bi ca cc mn ton, vt l , ng vn v ting Anh# kim tra#Trung hc c s#Trn nh Chu#ng Xun Cn g#H Xun Thnh#293147## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490290024000680070019000920040018001110080 00500129009001100134010000500145011001500150020001000165005000900175039000400184 021015300188020000500341005000900346013000700355020001500362#VV12.11443#VV12.114 44#32000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh cho ton#English for mathematics#Trn Vu i, Lng H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Ting Anh#Ln g H#Th#Gii thiu nhng c trng v ng php ting Anh thng c s dng tr ong trong ton hc, cc mu cu c hiu v thc hnh, gii quyt vn ton h c#Ton#Trn Vui#293148#Sch tham kho## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070012000870040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020001400161005001200175039000400187 020000800191020001600199013000700215#VV12.11445#VV12.11446#46000#Vi?t#B452D#546 .076#^214#Bi dng ho hc trung hc c s#V Anh Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2012#^a303tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#V Anh Tun#Th#Bi tp#Trun g hc c s#293149## 00729000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020042000520030025000940070068001190080005001870090 01100192010000500203011001500208020000800223020001400231005001600245039000400261 02000130026502000120027800500180029000500210030800500190032900500160034801300070 0364020002000371#VV12.11447#VV12.11448#48000#Vi?t#C120N#540.76#^214#Cm nang gi i bi tp trc nghim ho hc#i cng, v c, hu c#Hong Minh ng (ch.b.), Trng Chu Thnh, Nguyn Th Hunh nh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm# Ho hc#Sch c thm#Hong Minh ng#Th#Gii bi tp#Trc nghim#Trng Chu T hnh#Nguyn Th Hunh nh#Nguyn Ngc Nguyn#Hong Vn Chung#293150#Ph thng tr ung hc## 01051000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020058000460070060001040080005001640090011001690100005001800110 01500185020001600200005001800216039000400234021039500238020002000633020000900653 005001500662005001400677005001700691005001400708013000700722020000800729#VV12.11 449#VV12.11450#Vi?t#556D#373.133#^214#ng dng cng ngh thng tin trong trng trung hc c s#ng Th Thu Thu (ch.b.), Phm Ngc Bng, Ng Vn Chinh...#^aH .#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Trung hc c s#ng Th Thu Thu#Th#Trnh by mt s vn chung ca cng ngh thng tin trong i mi phng php dy hc. Tiu ch tuyn chn phn mm dy hc. Nhng yu cu v kin thc k nng v cng ngh thng tin i vi gio vin. Bi ging in t. Khai thc thng tin trn m ng. Gii thiu mt s phn mm cng dng dng chung. ng dng cng ngh thng t in trong dy hc cc mn ton, vt l, ho hc, sinh hc, m nhc#Cng ngh thn g tin#ng dng#Phm Ngc Bng#Ng Vn Chinh#Hong Phng Hch#L Minh Phc#29315 1#Dy hc## 00926000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020044000450070057000890080005001460090011001510100005001620110 01500167020000900182005001500191039000400206021027900210020001200489020001600501 00500150051700500140053200500120054600500160055801300070057402000110058102000080 0592#VV12.11451#VV12.11452#Vi?t#C120N#373.12#^214#Cm nang hiu trng trng tr ung hc c s#Phm Mnh Hng, Trn nh Chu (ch.b.). Phm Tun Anh...#^aH.#^aGi o dc#2012#^a199tr.^b24cm#Gio dc#Phm Mnh Hng#Th#Gm 263 cu hi p v nh ng vn trong pht trin gio dc ph thng ni chung, cp trung hc c s n i ring, chun hiu trng trng trung hc c s, chun ngh nghip gio vin t rung hc c s; nghip v qun l nh trng; nhng tnh hung thc t trong qu n l gio dc#Hiu trng#Trung hc c s#Trn nh Chu#Phm Tun Anh#V Quc A nh#Nguyn Huy Bng#293152#Tiu chun#Qun l## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490030040000890070016001290040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020000800199020001400207005001600221 039000400237020001000241020000900251013000700260#VV12.11453#VV12.11454#23000#Vi ?t#L527T#807#^214#Luyn tp v cm th vn hc tiu hc#Theo chng trnh v s ch gio khoa mi#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a142tr .^b24cm#Vn hc#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Th#Luyn tp#Tiu hc#293153## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070015000810040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020001200150020001400162005001500176039000400191 020000800195020002000203013000700223020001600230#VV12.11455#VV12.11456#32900#Vi ?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn thuyt minh#Trn Th Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Th Thnh# Th#Bi vn#Ph thng trung hc#293154#Vn thuyt minh## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070015000780040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132020001200147020001400159005001500173039000400188 020000800192020002000200013000700220020001300227#VV12.11457#VV12.11458#28900#Vi ?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn biu cm#Trn Th Thnh#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Th Thnh#Th #Bi vn#Ph thng trung hc#293155#Vn biu cm## 00796000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020010000470070062000570080005001190090011001240100005001350110 01500140020000900155005001800164039000400182021012600186005001500312005001800327 005001500345013000700360020001000367012005500377020001700432020003300449#VV12.11 459#VV12.11460#Vi?t#NGH250T#746.44#^214#Ngh thu#o Th Hng Minh (ch.b.), Ngu yn Th Bo Hoa, Cm Bch Thim#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Dy ngh#o Th Hng Minh#Th#Gii thiu v ngh thu truyn thng ca dn tc Chm, dn t c H'mng, dn tc Thi: Dng c, vt liu v cc k thut c bn#Nguyn Bo Hoa# o Th Hng Minh#Cm Bch Thim#293156#Ngh thu#Dy ngh truyn thng trong c c trng dn tc ni tr#Dn tc thiu s#Trng ph thng dn tc ni tr## 00923000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460070062000730080005001350090011001400100005001510110 01500156020000900171039000400180021025600184020000800440005001600448005001800464 005001800482013000700500020001000507020000900517012006700526020001600593#VV12.11 461#VV12.11462#Vi?t#L117#621.319#^214#Lp t mng in gia nh#Nguyn Minh ng (ch.b.), Nguyn Vn Vit, Trn Th Hoi Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b2 4cm#Dy ngh#Th#Cung cp nhng kin thc c bn v in. Hng dn thc hnh c c thao tc, k thut, qui trnh lp t mng in v cc thit b in phc v s inh hot gia nh. Trang b cho hc sinh mt s kin thc v k nng ban u v xy dng v qun l doanh nghip#Lp t#Nguyn Vn Vit#Nguyn Minh ng#Trn Th Hoi Thu#293157#Mng in#Gia nh#Dy ngh ngn hn cho hc sinh trng THC S c nguyn vng hc ngh#Trung hc c s## 00780000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020017000440070033000610080005000940090011000990100005001100110 01500115020000900130039000400139021014900143020000900292005001600301005001600317 013000700333020001300340020001200353020001300365020003300378012005500411#VV12.11 463#VV12.11464#Vi?t#NGH250D#746#^214#Ngh dt th cm#Trn Thnh Phc, Nguyn V n Sng#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Dy ngh#Th#Gii thiu ngh dt th cm ca dn tc Chm v dn tc Thi: K thut dt hoa vn, dt trn, dt khung di, ni ch, nh ng, quay si, ko si...#Ngh dt#Nguyn Vn Sng#Trn Thnh Phc#293158#Dn tc Thi#Dt th cm#Dn tc Chm#Trng ph thng dn tc ni tr#Dy ngh truyn thng trong cc trng dn tc ni tr## 00789000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440070080000610080005001410090011001460100005001570110 01500162020000900177039000400186021013000190020000800320005001800328005001600346 005001700362005001800379013000700397012006700404020001600471#VV12.11465#VV12.114 66#Vi?t#C118M#646.4#^214#Ct may dn dng#Nguyn Minh ng (ch.b.), Nguyn Kim Dung, Nguyn Tin Dng, Trn Th Hoi Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#D y ngh#Th#Gii thiu k thut may c bn. K thut ct may o s mi n, s mi n am, qun u n, qun u nam. nh hng to lp doanh nghip#May mc#Nguyn Minh ng#Nguyn Kim Dung#Nguyn Tin Dng#Trn Th Hoi Thu#293159#Dy ngh ngn h n cho hc sinh trng THCS c nguyn vng hc ngh#Trung hc c s## 00778000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070050000760040018001260080005001440090 01100149010000500160011003400165020000700199020001100206005001600217039000400233 02101300023702000090036702000080037600500090038400500120039300500110040500500170 0416013000700433#VV12.11467#VV12.11468#80000#Vi?t#301L#915.97#^214#a l du l ch Vit Nam#Nguyn Minh Tu (ch.b.), L Thng, V nh Ho...#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a359tr., 44tr. bn , nh^b24cm#a l#Gio trnh#Nguyn Minh Tu#Th#Tng quan c s l lun v a l du lch. Gii thiu v a l du lch ca Vit Nam vi nhng tim nng v thc trng pht trin#Vit Nam#Du lch #L Thng#V nh Ho#L M Dung#Nguyn Trng c#293160## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020039000560070015000950040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020001700164020001600181006001000197039000400207 019001600211021010500227020001100332013000700343#VV12.11469#VV12.11470#28000#Vi ?t#NG500N#398.20951#^214#Ng ngn hi hc - Ti khn Trung Hoa#Trn Sng dch#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Truyn ng ngn#Trn Sng#Th#Dch Trung Quc#Tp hp 250 truyn ng ngn t gn 100 tc p hm ca nhng tc gi ni ting t Tin Tn n Minh - Thanh#Trung Quc#293161## 00716000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020067000520070014001190220004001332210028001370040 01800165008000500183009001100188010000500199011001500204015007200219020000500291 02000070029602000080030302000080031102000200031902000140033900500140035303900040 0367013000700371#VV12.11471#VV12.11472#25000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ton trung hc ph thng#Phan Huy Khi#T.1#T hp , xc sut v s phc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ton THPT#Ton#T hp# S phc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phan Huy Khi#Th#293162## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030013000590070019000720040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130012003300144020001800177020001300195005001000208 005000800218039000400226013000700230020000800237#VV12.11473#12000#Vi?t#V250T#37 2.21#^214#V thm qu ngoi#Truyn tranh#Trung Hi, Duy Tn#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T truyn tranh gio dc o c#Gio dc mu g io#Truyn tranh#Trung Hi#Duy Ch#TH#293163#o c## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030013000550070019000680040018000870080005001050090 01100110010000500121011001400126012003300140020001800173020001300191005001000204 005000800214039000400222013000700226020000800233#VV12.11474#12000#Vi?t#B200#37 2.21#^214#B i du lch#Truyn tranh#Trung Hi, Duy Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T truyn tranh gio dc o c#Gio dc mu gio# Truyn tranh#Trung Hi#Duy Ch#TH#293164#o c## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030013000650070019000780040018000970080005001150090 01100120010000500131011001400136012003300150020001800183020000900201020001300210 005000900223005000900232039000400241013000700245020000800252#VV12.11475#12000#V i?t#CH303M#372.21#^214#Chic mi soa p nht#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Ch#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T truyn tranh gio dc o c#Gio dc mu gio#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi#Minh Ch#TH#293165#o c ## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030013000560070019000690040018000880080005001060090 01100111010000500122011001400127012003300141020001800174020001300192005000900205 005000900214039000400223013000700227020000800234#VV12.11476#12000#Vi?t#A107E#37 2.21#^214#Anh em nh qu#Truyn tranh#Minh Ch, Minh Nh#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T truyn tranh gio dc o c#Gio dc mu gio #Truyn tranh#Minh Ch#Minh Nh#TH#293166#o c## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070018000730040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130012001700144020001800161020000900179020001300188 005000900201005000800210039000400218013000700222#VV12.11477#12000#Vi?t#H103C#89 5.9223#^214#Hai ch gu li#Truyn tranh#Minh Ch, Ng Tn#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Minh Ch#Ng Tn#TH#293167## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020007000430030013000500070022000630080005000850090011000900100 00500101011001400106012001700120020001800137020000900155020001300164005001000177 005001100187039000500198004001800203013000700221#VV12.11478#12000#Vi?t#C464L#89 5.9223#^214#Cn l#Truyn tranh#Trung Hi, Nghim Thi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16t r.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung Hi#Nghi m Thi#Thu#Ti bn ln th 1#293168## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430030013000720070026000850080005001110090011001160100 00500127011001400132012003300146020001800179020000900197020001300206005001000219 005001500229039000500244004001800249013000700267#VV12.11479#12000#Vi?t#M556S#89 5.9223#^214#Mng sinh nht Voi cu trt#Truyn tranh#Trung Hi, Thi Hu Dng# ^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T Truyn tranh gio dc o c#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung Hi#Thi Hu Dng#Thu#Ti bn ln th 1#2931 69## 00572000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020019000450030013000640070034000770080005001110090011001160100 00500127011001400132012003300146020001800179020000900197020001300206005001000219 005002300229039000500252004001800257013000700275#VV12.11480#12000#Vi?t#GI-119M# 895.9223#^214#Gic m ca b Mai#Truyn tranh#Trung Hi, Hunh Phng i Trang# ^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T Truyn tranh gio dc o c#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung Hi#Hunh Phng i Trang#Thu#Ti bn ln th 1#293170## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030013000670070020000800080005001000090011001050100 00500116011001400121012003300135020001800168020000900186020001300195005001000208 005000900218039000500227004001800232013000700250#VV12.11481#12000#Vi?t#252C#89 5.9223#^214#ch con tm mua gic m#Truyn tranh#Trung Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T Truyn tranh gio dc o c#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung Hi#Minh Ch#Thu#Ti bn ln th 1#293171## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020013000440030013000570070019000700080005000890090011000940100 00500105011001400110012003300124020001800157020000900175020001300184005001000197 005000800207039000500215004001800220013000700238#VV12.11482#12000#Vi?t#KH300B#8 95.9223#^214#Khi b nh#Truyn tranh#Trung Hi, Duy Tn#^aH.#^aGio dc#2012#^ a16tr.^b21cm#T Truyn tranh gio dc o c#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung Hi#Duy Tn#Thu#Ti bn ln th 1#293172## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430030013000660070019000790080005000980090011001030100 00500114011001400119012001700133020001800150020000900168020001300177005000900190 005000900199039000500208004001800213013000700231#VV12.11483#12000#Vi?t#V300S#89 5.9223#^214#V sao tai th di th#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio d c#2012#^a16tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#M inh Hi#Minh Ch#Thu#Ti bn ln th 1#293173## 00516000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020008000440030013000520070020000650080005000850090011000900100 00500101011001400106012001700120020001800137020000900155020001300164005001000177 005000900187039000500196004001800201013000700219#VV12.11484#12000#Vi?t#QU100C#8 95.9223#^214#Qu cam#Truyn tranh#Trung Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a16t r.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung Hi#Minh Ch#Thu#Ti bn ln th 1#293174## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070022000720080005000940090011000990100 00500110011001400115012001700129020001800146020000900164020001300173005000900186 005001200195039000500207004001800212013000700230#VV12.11485#12000#Vi?t#C126N#89 5.9223#^214#Cy nm ca ai?#Truyn tranh#Minh Hi, Hng Dng#^aH.#^aGio dc#2 012#^a20tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi#Hng Dng#Thu#Ti bn ln th 1#293175## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020025000430030013000680070019000810080005001000090011001050100 00500116011001400121012003300135020001800168020000900186020001300195005000900208 005000900217039000500226004001800231013000700249#VV12.11486#12000#Vi?t#S552M#89 5.9223#^214#Sc mnh ca s on kt#Truyn tranh#Minh Ch, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#T Truyn tranh gio dc o c#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Ch#Minh Thi#Thu#Ti bn ln th 1#293176## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070029000710080005001000090011001050100 00500116011001400121012004600135020001800181020000900199020001300208005001000221 005000800231039000500239004001800244005000900262013000700271#VV12.11487#10000#V i?t#M430Q#895.9223#^214#Mn qu v gi#Truyn tranh#Minh Hiu, M Hng, Minh Hi #^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh gio dc k nng sng cho tr #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hiu#M Hng#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293177## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070029000730080005001020090011001070100 00500118011001400123012004600137020001800183020000900201020001300210005001000223 005000800233039000500241004001800246005000900264013000700273#VV12.11488#10000#V i?t#T312B#895.9223#^214#Tnh bn cao qu#Truyn tranh#Minh Hiu, M Hng, Minh H i#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh gio dc k nng sng cho tr#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hiu#M Hng#Thu#Ti bn ln t h 1#Minh Hi#293178## 00633000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070032000730080005001050090011001100100 00500121011001400126012006500140020001800205020000900223020001300232020001400245 005000900259005001200268039000500280004001800285005000900303013000700312#VV12.11 489#10000#Vi?t#R501C#895.9223#^214#Ra con gip bn#Truyn tranh#Kim Dung, Nguy n Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vi t - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#S ch song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293179## 00632000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070032000720080005001040090011001090100 00500120011001400125012006500139020001800204020000900222020001300231020001400244 005000900258005001200267039000500279004001800284005000900302013000700311#VV12.11 490#10000#Vi?t#M566K#895.9223#^214#Mu k ca chim#Truyn tranh#Kim Dung, Nguy n Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vi t - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sc h song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293180## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070032000750080005001070090011001120100 00500123011001400128012006500142020001800207020000900225020001300234020001400247 005000900261005001200270039000500282004001800287005000900305013000700314#VV12.11 491#10000#Vi?t#107S#895.9223#^214#nh sng hnh phc#Truyn tranh#Kim Dung, Ng uyn Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Sch song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293181## 00633000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070032000730080005001050090011001100100 00500121011001400126012006500140020001800205020000900223020001300232020001400245 005000900259005001200268039000500280004001800285005000900303013000700312#VV12.11 492#10000#Vi?t#R501G#895.9223#^214#Ra gi gi cht#Truyn tranh#Kim Dung, Nguy n Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vi t - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#S ch song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293182## 00632000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590070032000720080005001040090011001090100 00500120011001400125012006500139020001800204020000900222020001300231020001400244 005000900258005001200267039000500279004001800284005000900302013000700311#VV12.11 493#10000#Vi?t#TH400H#895.9223#^214#Th hc nu n#Truyn tranh#Kim Dung, Nguy n Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vi t - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sc h song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293183## 00630000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020014000430030013000570070032000700080005001020090011001070100 00500118011001400123012006500137020001800202020000900220020001300229020001400242 005000900256005001200265039000500277004001800282005000900300013000700309#VV12.11 494#10000#Vi?t#T450A#895.9223#^214#T m ca Nai#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293184## 00633000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020016000440030013000600070032000730080005001050090011001100100 00500121011001400126012006500140020001800205020000900223020001300232020001400245 005000900259005001200268039000500280004001800285005000900303013000700312#VV12.11 495#10000#Vi?t#TH552A#895.9223#^214#Thc n ca si#Truyn tranh#Kim Dung, Nguy n Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vi t - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#S ch song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293185## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070032000710080005001030090011001080100 00500119011001400124012006500138020001800203020000900221020001300230020001400243 005000900257005001200266039000500278004001800283005000900301013000700310#VV12.11 496#10000#Vi?t#R501C#895.9223#^214#Ra con tm m#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293186## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020012000430030013000550070032000680080005001000090011001050100 00500116011001400121012006500135020001800200020000900218020001300227020001400240 005000900254005001200263039000500275004001800280005000900298013000700307#VV12.11 497#10000#Vi?t#T312M#895.9223#^214#Tnh mu t#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Mi nh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch so ng ng#Kim Dung#Nguyn Minh#Thu#Ti bn ln th 1#Minh Hi#293187## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610290029000740070037001030080005001400090 01100145010000500156011001400161012006200175020001800237020000900255020001300264 020001400277006000900291006001000300039000500310013000700315#VV12.11498#14000#V i?t#TH400N#895.9223#^214#Th nu v s t#Truyn tranh#The brown Bunny and the L ion#S.t., bin dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b24cm#T T ruyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#Thu#293188## 00614000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020012000430030013000550290025000680070037000930080005001300090 01100135010000500146011001400151012006200165020001800227020000900245020001300254 020001400267006000900281006001000290039000500300013000700305#VV12.11499#14000#V i?t#K305V#895.9223#^214#Kin v voi#Truyn tranh#The Ant and the Elephant#S.t., bin dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b24cm#T Truyn tran h song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#Thu#293189## 00611000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030013000540290023000670070037000900080005001270090 01100132010000500143011001400148012006200162020001800224020000900242020001300251 020001400264006000900278006001000287039000500297013000700302#VV12.11500#14000#V i?t#C108V#895.9223#^214#Co v tm#Truyn tranh#The Fox and the Shrimp#S.t., bi n dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh s ong ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#Thu#293190## 00637000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020026000430030013000690290034000820070037001160080005001530090 01100158010000500169011001400174012006200188020001800250020000900268020001300277 020001400290006000900304006001000313039000500323013000700328#VV12.11501#14000#V i?t#N500C#895.9223#^214#N ci ng gi ngn li#Truyn tranh#A smile is worth a thousand words#S.t., bin dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a18t r.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#Thu#293191## 00509000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030035000720070031001070080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000600181020001400187005001400201005001600215 039000500231013000700236#VV12.11502#12000#Vi?t#TR527#372.83#^214#Truyn c gi o dc o c 1#Sch b tr mn o c Tiu hc#ng Thu Anh, Trn Quang Tu n#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#o c#Lp 1#Sch c thm#ng Thu Anh# Trn Quang Tun#Thu#293192## 00509000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030035000720070031001070080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000600181020001400187005001400201005001600215 039000500231013000700236#VV12.11503#12000#Vi?t#TR527#372.83#^214#Truyn c gi o dc o c 2#Sch b tr mn o c Tiu hc#ng Thu Anh, Trn Quang Tu n#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#o c#Lp 2#Sch c thm#ng Thu Anh# Trn Quang Tun#Thu#293193## 00509000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030035000720070031001070080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000600181020001400187005001400201005001600215 039000500231013000700236#VV12.11504#12000#Vi?t#TR527#372.83#^214#Truyn c gi o dc o c 3#Sch b tr mn o c Tiu hc#ng Thu Anh, Trn Quang Tu n#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#o c#Lp 3#Sch c thm#ng Thu Anh# Trn Quang Tun#Thu#293194## 00509000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030035000720070031001070080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000600181020001400187005001400201005001600215 039000500231013000700236#VV12.11505#12000#Vi?t#TR527#372.83#^214#Truyn c gi o dc o c 4#Sch b tr mn o c Tiu hc#ng Thu Anh, Trn Quang Tu n#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#o c#Lp 4#Sch c thm#ng Thu Anh# Trn Quang Tun#Thu#293195## 00509000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030035000720070031001070080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000600181020001400187005001400201005001600215 039000500231013000700236#VV12.11506#12000#Vi?t#TR527#372.83#^214#Truyn c gi o dc o c 5#Sch b tr mn o c Tiu hc#ng Thu Anh, Trn Quang Tu n#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#o c#Lp 5#Sch c thm#ng Thu Anh# Trn Quang Tun#Thu#293196## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030040000590070029000990220004001282210037001320040 01900169008000500188009001100193010000500204011001400209020001100223020000900234 020000900243020001400252005001600266005001200282039000500294013000700299#VV12.11 507#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing, nt u#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#293197## 00630000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030040000590070029000990220004001282210047001320040 01900179008000500198009001100203010000500214011001400219020001100233020000900244 020000900253020001400262005001600276005001200292039000500304013000700309#VV12.11 508#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing, nt th anh nt m#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#293198## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020033000410070051000740220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150020001100164020001000175020000600185020001400191020001300205 005001300218005001000231005000900241039000500250013000700255#VV12.11509#20000#V i?t#TR527T#372.6#^214#Truyn tranh b tr ting Vit 1#B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a66tr.^b24cm#Ting Vit#K c huyn#Lp 2#Sch c thm#Truyn tranh#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#Khacclub#Thu#2931 99## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020033000410070051000740220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150020001100164020001000175020000600185020001400191020001300205 005001300218005001000231005000900241039000500250013000700255#VV12.11510#20000#V i?t#TR527T#372.6#^214#Truyn tranh b tr ting Vit 1#B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a66tr.^b24cm#Ting Vit#K c huyn#Lp 2#Sch c thm#Truyn tranh#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#Khacclub#Thu#2932 00## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020033000410070051000740220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150020001100164020001000175020000600185020001400191020001300205 005001300218005001000231005000900241039000500250013000700255#VV12.11511#22000#V i?t#TR527T#372.6#^214#Truyn tranh b tr ting Vit 2#B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a74tr.^b24cm#Ting Vit#K c huyn#Lp 2#Sch c thm#Truyn tranh#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#Khacclub#Thu#2932 01## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020033000410070051000740220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150020001100164020001000175020000600185020001400191020001300205 005001300218005001000231005000900241039000700250013000700257#VV12.11512#22000#V i?t#TR527T#372.6#^214#Truyn tranh b tr ting Vit 2#B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a70tr.^b24cm#Ting Vit#K c huyn#Lp 2#Sch c thm#Truyn tranh#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#Khacclub#P.Dung#29 3202## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020033000410070051000740220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150020001100164020001000175020000600185020001400191020001300205 005001300218005001000231005000900241039000700250013000700257#VV12.11513#22000#V i?t#TR527T#372.6#^214#Truyn tranh b tr ting Vit 3#B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#K c huyn#Lp 3#Sch c thm#Truyn tranh#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#Khacclub#P.Dung#29 3203## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020033000410070051000740220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150020001100164020001000175020000600185020001400191020001300205 005001300218005001000231005000900241039000700250013000700257#VV12.11514#22000#V i?t#TR527T#372.6#^214#Truyn tranh b tr ting Vit 3#B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#K c huyn#Lp 3#Sch c thm#Truyn tranh#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#Khacclub#P.Dung#29 3204## 00817000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020034000410070064000750080005001390090011001440100005001550110 01400160021019200174020000900366020001800375020001500393020000700408005001200415 005001500427005001800442005001600460039000700476013000700483020001300490#VV12.11 515#20000#Vi?t#S450T#372.21#^214#S tay dnh cho gio vin mm non#C Th Thu, Trn Th Hng, Nguyn Ngc Huyn, Trng Hng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr. ^b24cm#Nhng phc tho v cng tc ngh nghip dnh cho gio vin mm non gm: l p k hoch nm hc, phin ch chng trnh v k hoch thc hin, cc mu phiu nh gi hot ng dnh cho gio vin#K hoch#Gio dc mu gio#Sch gio vin #S tay#C Th Thu#Trn Th Hng#Nguyn Ngc Huyn#Trng Hng Nga#P.Dung#2932 05#Chng trnh## 00518000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390030041000510070018000920040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020001800163020001100181020000900192020001200201 005001300213039000700226013000700233#VV12.11516#8000#Vi?t#S450L#372.1#^214#S l in lc#Nh trng v gia nh hc sinh tiu hc#L Ngc ip b.s.#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b24cm#Gio dc tiu hc#Nh trng#Gia nh#S lin lc#L Ngc ip#P.Dung#293206## 00870000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030018001040070058001220080005001800090 01100185010000500196011001400201021018400215020000900399020000900408020001000417 02000140042700500130044100500160045400500160047000500170048600500150050303900070 0518013000700525#VV12.11517#VV12.11518#90000#Vi?t#L117G#372.5#^214#Lp ghp hn h theo cc ch v sng to tiu hc#Sch km thit b#o Thi Lai (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Nguyn Hu nh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Gii thi u cc ni dung lp ghp v sng to bc tiu hc, gip cc em va hc ton v a vui chi, kt hp vi ni dung mt s ch hc trong mn ting Vit, mn t nhin v x hi#Lp ghp#Tiu hc#Ghp hnh#Sch c thm#o Thi Lai#Nguyn Th Bnh#Nguyn Hu nh#Nguyn Vit Hng#Phm Thanh Tm#P.Dung#293207## 00715000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050013000400020020000530030013000730070038000860080005001240090 01100129010000500140011001500145021016200160020000900322020000600331020002200337 020001500359020000900374005001600383039000700399013000700406#VV12.11519#78300#V i?t#B103S#372.5#^214#Trn Th Thu#Bi son th cng 1#Sch km a#Trn Th Thu (ch.b.), Nguyn Th Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn th cng lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Th cng#Lp 1#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Bi son#Nguyn Th Hin#P.Dung#293208## 00712000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340050016000410020019000570030013000760070038000890080005001270090 01100132010000500143011001400148021016100162020000800323020000600331020002200337 020001500359005001300374039000700387020000900394013000700403#VV12.11520#Vi?t#B10 3S#372.86#^214#86700#Trn nh Thun#Bi son th dc 1#Sch km a#Trn nh Thun (ch.b.), Trn Vn Lam#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Gii thiu cc b i son ging dy mn th dc lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Th dc#Lp 1#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Trn Vn Lam#P.Dung#Bi son#293209## 00728000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050014000410020019000550070053000740080005001270090011001320100 00500143011001400148021016100162020000800323020000600331020002200337020001500359 005001600374005001300390039000700403013000700410020000900417#VV12.11521#23600#V i?t#B103S#372.83#^214#Ng Quang Qu#Bi son o c 1#Ng Quang Qu (ch.b.), Ng uyn Minh Ho, Lu Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Gii thiu cc b i son ging dy mn o c lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#o c#Lp 1#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh Ho#Lu Thu Thu#P.Dung#293210#B i son## 00794000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050021000410020022000620030013000840070060000970220004001570080 00500161009001100166010000500177011001500182021016500197020001100362020000600373 02000220037902000150040102000090041600500160042500500130044103900070045401300070 0461#VV12.11522#104800#Vi?t#B103S#372.6#^214#Trn Th Minh Phng#Bi son tin g Vit 1#Sch km a#Trn Th Minh Phng (ch.b.), Hong Cao Cng, ng Kim Ng a#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a275tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh: mc tiu tit dy, c hun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Ting Vit#Lp 1#Phng php gin g dy#Sch gio vin#Bi son#Hong Cao Cng#ng Kim Nga#P.Dung#293211## 00851000000000349000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360020022000410030013000630070057000760220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158021016500173020001100338020000600349020002200355 02000150037702000090039200500110040100500120041203900070042400500210043100500190 0452005002300471013000700494#VV12.11523#104800#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son t ing Vit 1#Sch km a#Nguyn Tr (ch.b.), L Hu Tnh, Trn Th Minh Phng.. .#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a273tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh: mc tiu tit dy, c hun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Ting Vit#Lp 1#Phng php gin g dy#Sch gio vin#Bi son#Nguyn Tr#L Hu Tnh#P.Dung#Trn Th Minh Phng #Xun Th Nguyt H#Nguyn Th Minh Phng#293212## 00892000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020020000540070049000740040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162021018100177020001900358020000800377020000800385 02000080039302000100040102000100041102000040042100500140042500500160043900500140 0455005001600469005001900485039000700504013000700511#VV12.11524#VV12.11525#13000 0#Vi?t#L302S#891.709#^214#Lch s vn hc Nga# Hng Chung, Nguyn Kim nh, N guyn Hi H...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a879tr.^b24cm#Gii thiu khi qut lch s vn hc Nga th k19 v 20. Cuc i, s nghip sng tc ca mt s tc gi ni ting trong nn vn hc Nga nh A. X. Puskin, Lecmntp, N. V . Ggn...#Nghin cu vn hc#Lch s#Vn hc#Tc gi#Th k 19#Th k 20#Nga# Hng Chung#Nguyn Kim nh#Nguyn Hi H#Hong Ngc Hin#Nguyn Trng Lch#P.D ung#293213## 00878000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500070045000690040019001140080005001330090 01100138010000500149011001500154021021000169020001900379020000800398020000900406 02000080041502000190042300500130044200500110045500500160046600500150048200500170 0497039000700514013000700521#VV12.11526#VV12.11527#184000#Vi?t#V115H#809#^214#V n hc phng Ty#ng Anh o, Hong Nhn, Lng Duy Trung...#Ti bn ln th 1 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a895tr.^b24cm#Nghin cu lch s vn hc Phng Ty qua cc tc gi, tc phm ca nn vn hc phng Ty nh vn hc c i Hy Lp, vn hc Php, Anh, M... vn hc thi k Phc Hng, vn hc th k XVII, XVIII, XIX , XX...#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Lch s#Vn hc phng Ty#ng Anh o#Hong Nhn#Lng Duy Trung#Nguyn c Nam#Nguyn Th Hong#P.Dung#293214## 00820000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050016000570020026000730070039000990080005001380090 01100143010000500154011001600159013000700175021028100182020001900463020000800482 020000900490020000900499005001500508039000700523#VV12.11528#VV12.11529#475000#V i?t#NG527#895.92209#^214#Nguyn nh Ch#Nguyn nh Ch tuyn tp#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Cng L#^aH.#^aGio dc#2012#^a1099tr.^b24cm#293215#Gii thi u nhng cng trnh nghin cu ca tc gi v vn hc Vit Nam nh: Nhng vn chung v lch s vn hc Vit Nam, nghin cu, phn tch nhng c im v thnh tu ni bt v vn hc trung i, cn - hin i Vit Nam qua cc tc gi, tc phm tiu biu cho tng thi k#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Ngu yn Cng L#P.Dung## 00898000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400030015000680070065000830220004001482210019001520040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210021024400224020000800468 02000080047602000090048402000090049300500160050200500150051800600130053303900070 0546013000700553#VN12.03420#8000#Vi?t#H561D#372.37#^214#Hng dn b t bo v mnh#Tranh minh ho#Tranh: Vng Quc Nhn ; Li: Dng Xun Hi ; T Ngc Bnh dch#T.2# phng nguy him#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b18cm #Hng dn v gio dc tr cch phng nguy him trong cc tnh hung: khng c hi gn ct in, ng ca trc khi ra ngoi, khng tu tin n vt ca ng i l cho, khng t nhp vo vng cm trong s th, cn thn khi chi cu than g...#An ton#C nhn#Gio dc#Tiu hc#Vng Quc Nhn#Dng Xun hi#T Ngc B nh#P.Dung#293216## 00795000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400030015000680070065000830220004001482210019001520040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210021013800224020000800362 02000110037002000090038102000090039000500160039900500150041500600130043003900070 0443013000700450#VN12.03421#8000#Vi?t#H561D#372.37#^214#Hng dn b t bo v mnh#Tranh minh ho#Tranh: Vng Quc Nhn ; Li: Dng Xun Hi ; T Ngc Bnh dch#T.4#An ton giao thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b18cm #Hng dn v gio dc tr v an ton giao thng phng trnh nhng tai nn ng tic, cng mt s phng php x tr khi xy ra tai nn#An ton#Giao thng#Gi o dc#Tiu hc#Vng Quc Nhn#Dng Xun hi#T Ngc Bnh#P.Dung#293217## 00937000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020035000680070031001030220004001342210 03200138004001800170008000500188009001100193010000500204011001500209012001800224 02102240024202000100046602000140047602000090049002000170049900500170051603900070 0533013000700540005001300547020001500560#VN12.03422#VN12.03423#10000#Vi?t#E202T #344.59705#^214#V Xun Vinh#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Ng uyn Ngha Dn#T.5#Php lut vi cc t nn x hi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung c bn v din gii, t hc hnh cc tnh hung php lut ca mt s lut nh: Phng chng ma tu, phng chng nhim virut gy ra HIV, chng mi dm, lut thanh nin v lut hnh s v x pht cc t nn x hi#Php lut#T nn x hi#Vit Nam#Sch thng thc#Ngu yn Ngha Dn#P.Dung#293218#V Xun Vinh#Sch thiu nhi## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070029000840220004001130080005001170090 01100122010000500133011001500138021014800153020000800301020001600309020001000325 005001200335039000700347013000700354#VN12.03424#VN12.03425#35000#Vi?t#S455#170 #^214#Sng p - nhng cu chuyn b ch#L Th Lun tuyn chn, b.s.#T.1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a211tr.^b19cm#Su tm, tuyn chn nhng mu chuyn sinh ng v cc phm cht o c ca con ngi, v li sng p, c ch i vi bn thn, g ia nh v x hi#o c#Ngh thut sng#Truyn k#L Th Lun#P.Dung#293219## 00818000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070051000650220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141021027000156020000800426020000900434020001000443 005001500453005001700468039000700485013000700492020001700499#VN12.03427#VN12.034 26#32000#Vi?t#M103A#173#^214#Mi m gia nh#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b19cm#Gm 53 mu chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia cha m - con ci, v cc h i nhn x th gia nhng ngi thn yu nht trong mi gia nh, v li sng trong gia nh, v phm cht o c ca con ngi v u c ngha gio dc s u sc#o c#Bi vit#Truyn k#V Th Lan Anh#Nguyn Bch Ngn#P.Dung#293220# Quan h gia nh## 00818000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020016000490070051000650220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141021027000156020001700426020000800443020000900451 020001000460005001500470005001700485039000700502013000700509#VN12.03428#VN12.034 29#Vi?t#M103A#173#^214#32000#Mi m gia nh#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a216tr.^b19cm#Gm 58 mu chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia cha m - con ci, v cc h i nhn x th gia nhng ngi thn yu nht trong mi gia nh, v li sng trong gia nh, v phm cht o c ca con ngi v u c ngha gio dc s u sc#Quan h gia nh#o c#Bi vit#Truyn k#V Th Lan Anh#Nguyn Bch Ng n#P.Dung#293221## 00822000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020016000490070051000650220004001160080005001200090 01100125010000500136011001500141021027400156020001700430020000800447020000900455 020001000464005001500474005001700489039000700506013000700513#VN12.03430#VN12.034 31#Vi?t#M103A#173#^214#32000#Mi m gia nh#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.4#^aH.#^aGio dc#2012#^a216tr.^b19cm#Su tm 68 mu chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia cha m - con ci, v cch i nhn x th gia nhng ngi thn yu nht trong mi gia nh, v li sng trong gia nh, v phm cht o c ca con ngi v u c ngha gio d c su sc#Quan h gia nh#o c#Bi vit#Truyn k#V Th Lan Anh#Nguyn Bc h Ngn#P.Dung#293222## 00619000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070052000650040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020001100171020000800182020000700190020001400197005001600211 03900070022702000080023402000120024200500130025400500130026702000060028001300070 0286#VN12.03432#28000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay kin thc ng vn 6#Nguyn Xu n Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a199tr.^b18cm#Ting Vit#Ng vn#S tay#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#P.Dung#V n hc#Tp lm vn# Vit Hng#Bi Tt Tm#Lp 6#293223## 00619000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070052000650040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020001100171020000800182020000700190020001400197005001600211 03900070022702000080023402000120024200500130025400500130026702000060028001300070 0286#VN12.03433#28000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay kin thc ng vn 7#Nguyn Xu n Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a199tr.^b18cm#Ting Vit#Ng vn#S tay#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#P.Dung#V n hc#Tp lm vn# Vit Hng#Bi Tt Tm#Lp 7#293224## 00619000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070052000650040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020001100171020000800182020000700190020001400197005001600211 03900070022702000080023402000120024200500130025400500130026702000060028001300070 0286#VN12.03434#28000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay kin thc ng vn 8#Nguyn Xu n Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a199tr.^b18cm#Ting Vit#Ng vn#S tay#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#P.Dung#V n hc#Tp lm vn# Vit Hng#Bi Tt Tm#Lp 8#293225## 00619000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070052000650040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020001100171020000800182020000700190020001400197005001600211 03900070022702000080023402000120024200500130025400500130026702000060028001300070 0286#VN12.03435#35000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay kin thc ng vn 9#Nguyn Xu n Lc (ch.b.), Vit Hng, Bi Tt Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a263tr.^b18cm#Ting Vit#Ng vn#S tay#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#P.Dung#V n hc#Tp lm vn# Vit Hng#Bi Tt Tm#Lp 9#293226## 00463000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070013000650040018000780080005000960090011001010100 00500112011001500117020000800132020000900140020000700149020001400156005001300170 039000700183013000700190#VN12.03436#22000#Vi?t#S450T#372.83#^214#S tay o c tiu hc#V Xun Vinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a134tr.^b18cm#o c#Tiu hc#S tay#Sch c thm#V Xun Vinh#P.Dung#293227## 00638000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020042000380070057000800040018001370080005001550090011001600100 00500171011001500176020000900191020001600200020000700216020001400223005001800237 039000700255005001300262005001300275005001100288005001800299013000700317#VN12.03 437#58000#Vi?t#S450T#570#^214#S tay kin thc sinh hc trung hc c s#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Ng Vn Hng, Mnh Hng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a356tr.^b18cm#Sinh hc#Trung hc c s#S tay#Sch c thm#Nguyn Qua ng Vinh#P.Dung#Ng Vn Hng# Mnh Hng#V c Lu#Nguyn Phng Nga#293228## 00649000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070055000790040018001340080005001520090011001570100 00500168011001500173020000800188020001100196020000700207020001400214005001600228 03900070024402000080025102000120025900500160027100500130028701300070030002000160 0307#VN12.03438#56000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay kin thc ng vn trung hc c s#Nguyn Xun Lc (ch.b.), Nguyn Vn Bng, Bi Tt Tm#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a468tr.^b18cm#Ng vn#Ting Vit#S tay#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#P.Dung#Vn hc#Tp lm vn#Nguyn Vn Bng#Bi Tt Tm#293229#Trung h c c s## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380070039000810040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020001000174020001200184020000700196020001400203005001400217 039000700231020001200238020001600250005001600266013000700282#VN12.03439#50000#V i?t#S450T#600#^214#S tay kin thc cng ngh trung hc c s#Trn Qu Hin (ch. b.), Phm nh Vng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a371tr.^b18cm#Cng ngh#Nng nghip#S tay#Sch c thm#Trn Qu Hin#P.Dung#Cng nghip#Trung hc c s#Phm nh Vng#293230## 00516000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070013000860040040000990080005001390090011001440100 00500155011001500160020001100175020001600186020000700202020001400209005001300223 039000700236013000700243#VN12.03440#32000#Vi?t#S450T#495.922#^214#S tay kin t hc ting Vit trung hc c s# Vit Hng#Ti bn ln th 3, c sa cha, b s ung#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b18cm#Ting Vit#Trung hc c s#S tay#Sch c thm# Vit Hng#P.Dung#293231## 00793000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020043000630070008001060040040001140080 00500154009001100159010000500170011001500175021027800190020001700468020000900485 020000700494039000700501013000700508#VN12.03441#VN12.03442#36000#Vi?t#S450T#390 .09597#^214#Chu Huy#S tay kin thc vn ho dn gian Vit Nam#Chu Huy#Ti bn l n th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a280tr.^b18cm#Khi nim chu ng v vn ho dn gian Vit Nam v gii thiu ton b cc vn ho vt th, phi v t th m ngi dn sng to nn nh: nghi thc vng i, gia nh, gia tc, l tt, hn nhn, phong tc tp qun, tn ngng, tn gio, ngh thut, cng c sn xut, gia dng...#Vn ho dn gian#Vit Nam#S tay#P.Dung#293232## 00435000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020036000390070020000750080005000950090011001000100005001110110 01400116020001800130020000300148020001300151006001500164039000700179013000700186 #VL12.01255#40000#Vi?t#BR111B#813#^214#Brave - bc vo vng quc qu cm#H H ng Giang dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn t ranh#H Hng Giang#P.Dung#293233## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070017000880040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020000900174020001400183 005001700197039000700214013000700221#VL12.01261#14500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 1#Writing English 1#Nguyn Hoa Phong#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Nguyn Hoa Phong#P.Dung#293234## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070017000880040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020000900174020001400183 005001700197039000700214013000700221#VL12.01262#18500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 2#Writing English 2#Nguyn Hoa Phong#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Nguyn Hoa Phong#P.Dung#293235## 00649000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070072000880040018001600080005001780090 01100183010000500194011001400199020001000213020000600223020000900229020001400238 005001400252039000700266005002100273005001700294005001700311013000700328#VL12.01 263#21500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 4#Writing English 4 #An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, Nguyn Bch Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#An Th Thu H#P.Dung#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu #293236## 00641000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020012000420030019000540070052000730220004001250080005001290090 01100134010000500145011001400150015003300164020001000197020000600207020001500213 00500140022800500170024200500080025900500170026700500170028403900070030101300070 0308#VL12.01264#35000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch c km a CD#Ho ng Vn Vn, Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a80t r.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Sch gio khoa#Hong V n Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#P.Dung#293237# # 00641000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020012000420030019000540070052000730220004001250080005001290090 01100134010000500145011001400150015003300164020001000197020000600207020001500213 00500140022800500170024200500080025900500170026700500170028403900070030101300070 0308#VL12.01265#35000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch c km a CD#Ho ng Vn Vn, Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a80t r.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Sch gio khoa#Hong V n Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#P.Dung#293238# # 00640000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020012000420030013000540070052000670080005001190090011001240100 00500135011001500140015003300155020001000188020000600198020000800204020001500212 00500140022700500170024100500080025800500170026600500170028303900070030001300070 0307#VL12.01266#40000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch bi tp#Hong V n Vn, Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b29cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa#Hong V n Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#P.Dung#293239## 00907000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020077000530070049001300080005001790090011001840100 00500195011001500200015003300215021021400248039000700462013000700469020002100476 02000100049702000090050700500150051600500110053100500120054200500150055400500120 0569#VL12.01267#VL12.01268#30000#Vi?t#H561D#372.112#^214#Hng dn p dng chu n ngh nghip gio vin mm non vo nh gi gio vin#B.s.: Hong c Minh, Ngu yn Tr, H Lam Hng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Mt s vn bn lin quan n chun ngh nghip gio vin mm non. Q u trnh nghin cu trin khai xy dng vn bn hng dn v tp hun p dng ch un ngh nghip gio vin mm non vo nh gi, xp loi gio vin#P.Dung#293240 #Tiu chun nghip v#Gio vin#Mu gio#Hong c Minh#Nguyn Tr#H Lam Hng#N guyn Ngc n#C Th Thu## 00651000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020012000660070015000780040018000930080 00500111009001100116010000500127011001500132021016200147020000900309020000900318 020000900327020001100336039000700347013000700354#VL12.01269#VL12.01270#55000#Vi ?t#N254V#624.1#^214#Phan Hng Qun#Nn v mng#Phan Hng Qun#Ti bn ln th 5# ^aH.#^aGio dc#2012#^a250tr.^b27cm#Trnh by cc vn chung v c th v tnh ton thit k mng nng, thit k x l nn t yu, tnh ton thit k mng c c, phn tch cc chu ti trng ngang#Thit k#Mng cc#Nn mng#Gio trnh#P.Du ng#293241## 00964000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020021000620030122000830070054002050040 01900259008000500278009001100283010000500294011001500299021025900314020001200573 020001100585005001600596020000900612005001500621013000700636039000700643#VL12.01 271#VL12.01272#47000#Vi?t#V200K#624#^214#on Nh Kim#V k thut xy dng# c hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu gin g dy cho cc trng i hc k thut#on Nh Kim (ch.b.), Nguyn Quang C, D ng Tin Th#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2012#^a227tr.^b27cm#Trnh by nh ng khi nim c bn v v k thut, nu ln nhng tiu chun chung v thit lp bn v k thut, nu ln cc quy nh v v cc kt cu cng trnh. Gii thiu c ch thit lp bn v cng trnh nh: Kin trc, cu ng, thu li v cng trn h t#V k thut#Gio trnh#Nguyn Quang C#Xy dng#Dng Tin Th#293242#T.Du ng## 00772000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020027000600070011000870040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137021027700152020002300429020001300452 020001500465013000700480039000700487#VL12.01273#VL12.01274#64000#Vi?t#455V#596 #^214#L V Khi#ng vt hc c xng sng#L V Khi#Ti bn ln th 5#^aH.#^a Gio dc#2012#^a319tr.^b27cm#Gii thiu ngun gc, s tin ho, c im sinh th i, c im sinh hc, cu to, chc nng ca ng vt c xng sng thuc ngnh na dy sng, ngnh dy sng, phn ngnh c xng sng, lp c ming trn, lp c sn, lp c xng, lp lng c, lp b st, lp chim, lp th#ng vt c x ng sng#ng vt hc#Sch tham kho#293243#T.Dung## 01008000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050018000530020012000710030051000830070044001340040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217021043200232020001200664 020001100676005001700687013000700704039000700711#VL12.01275#VL12.01276#69000#Vi ?t#K600T#621.381#^214#Nguyn Quc Trung#K thut s#Dng cho cc trng o to h i hc v Cao ng#Nguyn Quc Trung (ch.b.), Bi Th Kim Thoa#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a295tr.^b27cm#Trnh by cc khi nim c bn ca h t hng s, cc h thng s m, cc php tnh s hc v cc loi m, c s ton lo gic, cc phng php biu din v ti thiu ho hm logic. Gii thiu v cc th ng s, cu to v hot ng ca cc vi mch logic. Trnh by cc phng php ph n tch, thit k mch t hp v mch dy, cc mch logic t hp v mch logic d y thng gp. Trnh by cc b chuyn i s - tng t v tng t - s#K thu t s#Gio trnh#Bi Th Kim Thoa#293244#T.Dung## 00732000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020026000660070015000920040018001070080 00500125009001100130010000500141011001500146021021200161020001200373020001800385 020001100403020001400414013000700428039000700435#VL12.01277#VL12.01278#64000#Vi ?t#T550#621.5#^214#Nguyn c Li#T ng ho h thng lnh#Nguyn c Li#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a319tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v k thut in v iu khin in trong k thut lnh, t ng ha h thng l nh. Trnh by cc c tnh k thut, nguyn l cu to v lm vic ca cc dng c, thit b t ng#T ng ho#H thng lm lnh#Gio trnh#K thut lnh#293 245#T.Dung## 00819000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020041000690070017001100040018001270080 00500145009001100150010000500161011001500166021029700181020001400478020000500492 020001100497020000700508013000700515039000700522#VL12.01279#VL12.01280#76000#Vi ?t#B108V#621.31#^214#Trn Quang Khnh#Bo v rle v t ng ho h thng in#T rn Quang Khnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a327tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c bn v bo v rle v t ng iu khin, phng php tnh ton v phm vi ng dng ca cc dng bo v rle. Trnh by nhng ng dng c th c c nguyn l vo vic bo v cc phn t chnh ca h thng in, cc qu trnh v s t ng iu khin trong h thng in#H thng in#Rle#Gio trnh#Bo v#293246#T.Dung## 00775000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020030000630030043000930070014001360040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189021021700204020002600421 020001300447020001100460013000700471039000700478#VL12.01281#VL12.01282#81000#Vi ?t#455V#592#^214#Thi Trn Bi#ng vt hc khng xng sng#Gio trnh dng ch o trng i hc S phm#Thi Trn Bi#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a 379tr.^b27cm#Gii thiu c im, cu trc, sinh sn, sinh thi, ngun gc v ti n ho ca cc ngnh ng vt khng xng sng nh ng vt nguyn sinh, ng v t a bo, ng vt c ming nguyn sinh v ng vt c ming th sinh#ng vt k hng xng sng#ng vt hc#Gio trnh#293247#T.Dung## 01026000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020028000640070057000920040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188021027900203020001100482020000900493 02000110050201500330051302000090054602000080055502000060056302000170056902000170 0586005001800603005001700621013000700638039000700645#VL12.01283#VL12.01284#75000 #Vi?t#CH300T#578.7#^214#L Vn Khoa#Ch th sinh hc mi trng#L Vn Khoa (ch .b.), Nguyn Xun Qunh, Nguyn Quc Vit#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012 #^a280tr.^b27cm#Trnh by khi nim v ch th sinh hc mi trng v cc phng php nghin cu ch th sinh hc mi trng. Trnh by cc mi quan h, yu t nh hng v phn ng thch nghi ca sinh vt ch th. Cc ch th sinh hc mi trng nc, mi trng khng kh v mi trng t...#Mi trng#Thc vt#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng vt# nhim#X l#Ch th sinh hc#S inh vt ch th#Nguyn Xun Qunh#Nguyn Quc Vit#293248#T.Dung## 00870000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050017000550020040000720070032001120080005001440090 01000149010000500159011001500164021033200179020001000511005001400521020001200535 020000900547020001000556013000700566039000700573#VL12.01285#VL12.01286#156000#V i?t#CH300D#345.597#^214#Nguyn Th Giang#Ch dn p dng Lut thi hnh n dn s #Nguyn Th Giang, L Quang Hin#^aH.#^aT php#2012#^a427tr.^b27cm#Trnh by nh ng quy nh php lut v h thng thi hnh n dn s v chp hnh vin, th tc thi hnh n dn s, bin php m bo v cng ch thi hnh n... km theo vin dn nhng iu khon ca cc vn bn hng dn thi hnh. Gii thiu ni dung c c vn bn hng dn thi hnh Lut thi hnh n dn s cho n thi im hin nay# Php lut#L Quang Hin#Thi hnh n#Vit Nam#n dn s#293249#T.Dung## 00844000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020018000700070046000880220004001342210 06800138004001800206008000500224009001100229010000500240011001500245021015600260 02000180041602000110043402000080044502000110045300500130046400500150047701300070 0492039000700499#VL12.01287#VL12.01288#36000#Vi?t#H312H#516.0076#^214#Nguyn Qu ang C#Hnh hc ho hnh#Nguyn Quang C, on Nh Kim, Dng Tin Th#T.2#Hnh chiu phi cnh - Hnh chiu c s - Bng trn cc hnh chiu#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn, km theo c c cu hi v bi tp v hnh chiu phi cnh, hnh chiu c s, bng trn cc h nh chiu trong hnh hc ho hnh#Hnh hc ho hnh#Hnh chiu#Bi tp#Gio trnh #on Nh Kim#Dng Tin Th#293250#T.Dung## 00997000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020039000670070058001060220004001640040 01800168008000500186009001100191010000500202011001500207021028800222020001200510 02000100052202000110053202000100054302000090055302000110056200500170057300500150 0590013000700605005001600612039000700628#VL12.01289#VL12.01290#58000#Vi?t#K300T #530.8#^214#Phm Thng Hn#K thut o lng cc i lng vt l#Phm Thng H n (ch.b.), Nguyn Trng Qu, Nguyn Vn Ho#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2012#^a247tr.^b27cm#Trnh by cc khi nim c bn v k thut o lng, n v o, chun v mu, sai s ca php o v gia cng kt qu o lng, cu trc c bn ca dng c o, cc c cu ch th ca dng c o, c cu ch th t ghi, mch o lng v gia cng thng tin o, cc chuyn i o lng s cp#Thit b o#L thuyt#Tiu chun#i lng#o lng#Gio trnh#Nguyn Trng Qu#Nguyn V n Ho#293251#Phm Thng Hn#T.Dung## 00722000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020029000690070043000980220004001410040 01900145008000500164009001100169010000500180011001500185021011700200020001200317 02000090032902000080033802000110034600500120035700500130036901300070038203900070 0389#VL12.01291#VL12.01292#23000#Vi?t#B103T#624.076#^214#Nguyn Quang C#Bi t p v k thut xy dng#Nguyn Quang C, ng Vn C, on Nh Kim#T.2#Ti bn l n th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b27cm#Bao gm cc bi tp v bn v nh, bn v kt cu thp, kt cu b tng ct thp v bn v kt cu g trong xy dn g#V k thut#Xy dng#Bi tp#Gio trnh#ng Vn C#on Nh Kim#293252#T.Dung ## 01001000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020013000650070079000780220004001572210 01100161004001900172008000500191009001100196010000500207011001500212021025600227 02000070048302000070049000500160049700500140051300600150052700600140054200600130 0556039000700569019000500576020001100581013000700592005001600599#VL12.01293#VL12 .01294#86000#Vi?t#C460S#531#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, R obert Resnick, Jearl Walker ; Dch: Ng Quc Qunh (ch.b.)...#T.1#C hc - I#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a403tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c b n, km theo cc cu hi v bi tp v o lng, chuyn ng thng, vect, chuy n ng trong khng gian hai v ba chiu, lc v chuyn ng - I, lc v chuyn ng - II, cng v ng nng, bo ton nng lng, h ht v va chm#Vt l#C h c#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Ng Quc Qunh#Hong Hu Th#o Kim Ngc#T.Dung #Dch#Gio trnh#293253#Halliday, David## 00758000000000313000450002600110000002600110001102101760002202000070019802000080 02050200011002130390007002240410005002311810008002360820008002448080005002520140 00700257005001700264002003800281007003500319022000400354005001700358004001800375 008000500393009001100398010000500409011001500414020000800429013000700437#VL12.01 295#VL12.01296#Gm cc bi tp v nh lut cm ng in t ca Faraday, t c m, hiu ng t v vt liu t, dao ng in t, dng in xoay chiu, cc ph ng trnh Maxwell, sng in t#Vt l#in t#Gio trnh#T.Dung#Vi?t#GI-103B#537 .076#^214#56000#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#Lng Du yn Bnh, Nguyn Quang Hu#T.4#Nguyn Quang Hu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2012#^a235tr.^b27cm#Bi tp#293254## 00874000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050017000550020038000720070035001100220004001450050 01700149004001800166008000500184009001100189010000500200011001500205020000700220 02102110022702000100043802000160044802000110046403900070047502000100048202000080 0492013000700500005001700507#VL12.01297#VL12.01298#54000#Vi?t#GI-103B#530.076#^ 214#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#Lng Duyn Bnh, Ngu yn Quang Hu#T.5#Nguyn Quang Hu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a219t r.^b27cm#Vt l#Gm cc bi gii v bi tp quang hnh hc, giao thoa, nhiu x, thuyt tng i, vt l lng t I v II, nguyn t, s dn in trong cht r n, vt l ht nhn, nng lng ht nhn, quark, Lepton v Big Bang#Quang hc#Vt l lng t#Gio trnh#T.Dung#Nguyn t#Bi tp#293255#Lng Duyn Bnh## 00714000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020023000640030047000870070014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187021017400202020000900376 020001400385020001100399013000700410039000700417#VL12.01299#VL12.01300#50000#Vi ?t#PH121L#580#^214#Hong Th Sn#Phn loi hc thc vt#Gio trnh dng cho cc trng i hc s phm#Hong Th Sn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a22 4tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v phn loi hc thc vt. Trnh by cc kin th c c bn v nhm tin nhn, nhm nm, nhm to, thc vt c chi v gii thiu khu h thc vt Vit Nam#Thc vt#Phn loi hc#Gio trnh#293256#T.Dung## 00639000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020011000660070015000770080005000920090 01100097010000500108011001500113021020900128020000700337020000400344020001100348 013000700359039000700366#VL12.01301#VL12.01302#62000#Vi?t#C460H#624.1#^214#Phan Hng Qun#C hc t#Phan Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a263tr.^b27cm#Trnh b y bn cht vt l ca t, tnh cht c hc ca t, kho st a cht cng tr nh v th nghim ti hin trng, ng sut trong t, ln ca nn t, sc ch u ti ca nn, p lc t ln tng chn#C hc#t#Gio trnh#293257#T.Dung## 00848000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020037000610070029000980040018001270080 00500145009001100150010000500161011001500166021028100181020000700462020001900469 020001100488020001700499005001600516013000700532039000700539#VL12.01303#VL12.013 04#98000#Vi?t#C460S#541#^214#Trn Th #C s l thuyt cc phn ng ho hc#T rn Th , ng Trn Phch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a503tr.^b27c m#Cung cp nhng kin thc c bn v nhit ng lc ho hc; ng ho hc; mi l in h gia thnh phn, cu to v tnh cht ca cht tan, dung mi v dung dch . Trnh by l thuyt axit-baz v phn ng axit-baz, axit trong v ngoi ph m vi thang pH, phn ng oxi ho - kh...#Ho l#Nhit ng ho hc#Gio trnh# Phn ng ho hc#ng Trn Phch#293258#T.Dung## 00884000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020017000650070038000820040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159021038300174020001100557020001100568 005001300579013000700592039000700599#VL12.01305#VL12.01306#79000#Vi?t#H401H#547 #^214#Nguyn Hu nh#Ho hc hu c 1#Nguyn Hu nh (ch.b.), nh Rng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a399tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cu trc phn t hu c, bn cht, c im v s bin i lin kt trong hp cht hu c. Gii thiu bn phng php thng dng trong ho hc hu c l ph t ngoi, ph hng ngoi, ph cng hng t ht nhn v ph khi lng. Trn h by cu trc, ng phn, php danh, tnh cht, phng php iu ch v ng dn g ca ankan, xicloankan, anken...#Ho hu c#Gio trnh# nh Rng#293259#T.Du ng## 00986000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030017001170070059001340040018001930080 00500211009001100216010000500227011001500232021018300247020000900430020001500439 00500130045402000080046702000040047502000070047902000070048602000220049300500180 0515005001500533005002000548005001800568013000700586039000700593#VL12.01308#VL12 .01307#32000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n, cu theo ch #Tr 3 - 36 thng#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, Lng Th Bnh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b27cm#Gii thi u nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 3 - 36 tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng v cc hin t ng t nhin...#Tr chi#Sch gio vin#L Thu Hng#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Ph ng php ging dy#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#293260#T.Dung## 01003000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030015001170070059001320040018001910080 00500209009001100214010000500225011001500230021020900245020000900454020001500463 00500130047802000080049102000040049902000070050302000070051002000220051700500140 0539005001900553005001600572005001500588013000700603039000700610#VL12.01309#VL12 .01310#48000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n, cu theo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng (ch.b.), Bi Kim Tuyn, Trn T h Ngc Trm...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 5 - 6 tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng, qu hng, t n c, Bc H, cc hin tng t nhin...#Tr chi#Sch gio vin#L Thu Hng#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Phng php ging dy#Bi Kim Tuyn#Trn Th Ngc Trm#Ho ng Thu Hng#Lng Th Bnh#293261#T.Dung## 00991000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030028001100070062001380040018002000080 00500218009001100223010000500234011001500239021022100254020001800475020001500493 00500190050802000130052702000220054000500130056200500170057500500180059200500170 0610013000700627039000700634#VL12.01311#VL12.01312#43000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Nh tr (3 - 36 thng tui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin ch ng trnh gio dc mm non cho tr t 3 - 36 thng tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hi n chng trnh gio dc#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Trn Th Ngc Trm#Ch ng trnh#Phng php ging dy#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#P han Th Lan Anh#293262#T.Dung## 00987000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030026001100070062001360040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237021021900252020001800471020001500489 00500190050402000130052302000220053600500130055800500170057100500180058800500170 0606013000700623039000700630#VL12.01314#VL12.01313#43000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio ln (5 - 6 t ui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio ln t 5 - 6 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin ch ng trnh gio dc#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Trn Th Ngc Trm#Chng t rnh#Phng php ging dy#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#293263#T.Dung## 00712000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030032000850070053001170040019001700080 00500189009001100194010000500205011001400210020001600224020001400240005001600254 02000070027000500120027700500120028900500120030100500090031302000170032202000090 0339013000700348039000700355#VL12.01315#VL12.01316#27000#Vi?t#T123B#912#^214#T p bn th gii v cc chu lc#Dng trong nh trng ph thng#Nguyn Qu Tha o (ch.b.), Nguyn Dc, Ng t Tam...#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2012#^ a40tr.^b30cm#a l t nhin#Sch c thm#Nguyn Qu Thao#Bn #Nguyn Dc#Ng t Tam#L Ngc Nam#L Hunh#Trng ph thng#Th gii#293264#T.Dung## 00916000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030036000790070061001150040018001760080 00500194009001100199010000500210011001500215021019900230020001100429020001100440 00500150045102000160046600500120048200500150049401500180050900500120052700500130 0539013000700552039000700559#VL12.01317#VL12.01318#59000#Vi?t#309D#616.02#^214 #iu dng hi sc cp cu#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Nguyn t Anh (ch.b.), L Th Bnh, Nguyn Vn Chi...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 012#^a239tr.^b27cm#Gm cc bi ging nh gi, nhn nh v x tr ban u bnh nhn cp cu, chm sc bnh nhn trong hi sc cp cu, hng dn mt s th thu t, k thut c bn ca iu dng trong cp cu, hi sc#iu dng#Gio trnh# Nguyn t Anh#Hi sc cp cu#L Th Bnh#Nguyn Vn Chi#TTS ghi: B Y t#V V n nh# Trng Nam#293265#T.Dung## 00998000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020011000500030033000610070072000940040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205021028500220020000900505020001100514 00500120052502000060053700500220054300500190056501500180058400500140060200500180 0616013000700634039000700641#VL12.01319#VL12.01320#138000#Vi?t#H401D#615#^214#H o dc 1#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: L Minh Tr, Hunh Th Ngc Ph ng (ch.b.), L Th Thin Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a515t r.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ho dc i cng. Gii thiu tnh cht, tc dng, cng dng, mt s ch nh iu tr v chng ch nh cc loi thuc khng sinh, thuc khng k sinh trng, thuc st khun, thuc chng c, d c phm phng x, thuc tr ung th, thuc cn quang#Ho dc#Gio trnh#L Min h Tr#Thuc#Hunh Th Ngc Phng#L Th Thin Hng#TTS ghi: B Y t#Trng Ph ng#Nguyn Th Thu H#293266#T.Dung## 00970000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470050016000520020024000680030033000920070073001250040 03000198008000500228009001100233010000500244011001500249021026100264020001800525 02000110054300500190055401500180057302000170059100500220060801300070063003900070 0637#VL12.01321#VL12.01322#120000#Vi?t#GI-103P#612#^214#Nguyn Th Hin#Gii ph u sinh l ngi#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Nguyn Th Hin, Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Th Phng Lan#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^a Gio dc#2012#^a427tr.^b27cm#Trnh by nhng c im c bn v cu to gii ph u ca mt c quan, mt h c quan trong mt b phn ca c th, hot ng v i u ho hot ng chc nng ca c th, mt s ri lon chc nng h tun hon, h hp, tiu ho, tit niu, sinh dc, thn kinh...#Gii phu sinh l#Gio trnh#N guyn Xun Trng#TTS ghi: B Y t#C th con ngi#Nguyn Th Phng Lan#29326 7#T.Dung## 00917000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030032000640070063000960040042001590080 00500201009001100206010000500217011002900222021013100251020001300382020001100395 00500150040602000080042100500140042900500150044301500180045800500210047600500130 0497020001000510020000900520013000700529039000700536#VL12.01323#VL12.01324#59000 #Vi?t#T103M#617.5#^214#Tai mi hng#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Phm Khnh Ho (ch.b.), Phm Trn Anh, Phm Tun Cnh...#Ti bn ln th 2, c sa ch a v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr., 4tr. nh mu^b27cm#Trnh by i c ng v tai mi hng. Nguyn nhn, triu chng, phng php chn on lm sng v iu tr cc bnh v tai mi hng#Tai mi hng#Gio trnh#Phm Khnh Ho#Bnh l #Phm Trn Anh#Phm Tun Cnh#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Ngc Dinh#L Cng nh#Chn on#iu tr#293268#T.Dung## 00994000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020012000510030032000630070061000950040030001560080 00500186009001100191010000500202011001500207021026900222020001300491020001100504 00500140051502000100052900500150053900500130055401500180056700500110058500500130 0596020000900609013000700618039000700625#VL12.01325#VL12.01326#52000#Vi?t#D100L #616.5#^214#Da liu hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Phm Vn Hin (ch. b.), Trn Hu Khang, Trn Lan Anh...#Ti bn ln th 3, c b sung#^aH.#^aGio d c#2012#^a183tr.^b27cm#Gm cc bi ging v m hc da thng, sinh l da, cc d ng thuc bi ngoi da, thng tn c bn v da, cch lm bnh n bnh da liu, c hn on v iu tr cc bnh vim da c a, d ng thuc, vy nn, lupus ban , chc, duhring-brocq, pemphigus, lang ben, gh...#Bnh da liu#Gio trnh#Phm Vn Hin#Chn on#Trn Hu Khang#Trn Lan Anh#TTS ghi: B Y t#Trn Cng#Ngu yn Thnh#iu tr#293269#T.Dung## 00780000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020018000640030032000820070044001140040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197021018900212020001800401 020001100419005001600430015001800446013000700464039000700471#VL12.01327#VL12.013 28#44000#Vi?t#X101S#519.2#^214#ng c Hu#Xc sut thng k#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: ng c Hu (ch.b.), Hong Minh Hng#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2012#^a171tr.^b27cm#Cung cp cc kin thc c bn v xc sut thng k: tn sut, xc sut, tham s mu, kim nh gi thit thng k... ng thi a ra mt s v d ng dng v xc sut thng k trong y hc#Xc sut thng k# Gio trnh#Hong Minh Hng#TTS ghi: B Y t#293270#T.Dung## 00944000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020012000520030040000640070065001040040041001690080 00500210009001100215010000500226011001500231021018000246020001500426020001100441 00500130045202000100046500500170047500500160049201500180050800500160052600500170 0542020000900559013000700568039000700575#VL12.01329#VL12.01330#190000#Vi?t#B256 H#616.2#^214#Bnh h hp#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: Ng Qu C hu (ch.b.), Trn Hong Thnh, Hong Hng Thi...#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a639tr.^b27cm#Nghin cu gii phu hc b my h hp v k thut chn on, iu tr bnh h hp. Trnh by cc bnh h h hp: H hp nhim khun, bnh phi tc nghn, u phi - kh ph qun...#Bnh h h h p#Gio trnh#Ng Qu Chu#Chn on#Trn Hong Thnh#Hong Hng Thi#TTS ghi: B Y t#Phm Minh Thng#Nguyn Quc Dng#iu tr#293271#T.Dung## 00801000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050013000500020015000630070028000780220004001060040 01800110008000500128009001100133010000500144011002000149021026700169020001100436 020001100447005001400458013000700472005001300479039000700492#VL12.01331#VL12.013 32#178000#Vi?t#H401H#547#^214#ng Nh Ti#Ho hc hu c#ng Nh Ti, Ng Th Thun#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^aXIV, 748tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ho hc hu c, v hirocacbon no v khng no, hiroca cbon thm, du m v kh thin nhin, ho hc lp th, phng php ph v cu t o hp cht hu c, dn xut halogen ca hirocacbon, hp cht c nguyn t, anco l, phenol v ete#Ho hu c#Gio trnh#Ng Th Thun#293272#ng Nh Ti#T.Dung# # 00833000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020028000530070054000810040040001350080005001750090 01100180010000500191011001500196021016400211020001300375005000900388020000700397 00500160040400500160042000500130043600500150044902000080046402000090047201300070 0481039000700488#VL12.01333#VL12.01334#500000#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam t nc con ngi#L Thng (ch.b.), Nguyn Qu Thao, Nguyn Minh Tu...#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a544tr.^b30cm#Khi qut ch ung v v tr a l, ti nguyn thin nhin, con ngi, cc hot ng kinh t c h yu, quan h quc t, cc vng v trung tm kinh t ln ca Vit Nam#t nc hc#L Thng#a l#Nguyn Qu Thao#Nguyn Minh Tu#ng Duy Li#Nguyn Vn Ph #Kinh t#Vit Nam#293273#T.Dung## 00742000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020070000510080005001210090021001260100005001470110015001520210 22500167020001200392020001000404020000900414020001400423020000800437020001700445 013000700462039000700469#VV12.11530#VV12.11531#Vi?t#NG527V#324.2597071#^214#Nguy n Vn C - Nh lnh o xut sc, mt tm gng cng sn mu mc#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2012#^a855tr.^b24cm#Gm nhng bi vit phn nh nhng nt tiu biu v thn th, s nghip ca c Tng B th Nguyn Vn C, c bit lm r nhng c ng hin xut sc ca ng ch vi s nghip cch mng ca dn tc v ca ng C ng sn Vit Nam#Tng b th#S nghip#Vit Nam#Nguyn Vn C#Tiu s#Nhn vt l ch s#293274#T.Dung## 00931000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020024000510070066000750080005001410090021001460100005001670110 02500172021014000197020001200337005001700349005002100366005000900387020001000396 02000090040600500200041500500140043501300070044901200790045602000140053502000080 0549020001700557039000700574#VV12.11532#VV12.11533#Vi?t#NG527V#324.2597071#^214# Nguyn Vn C - Tiu s#B.s.: Trn Minh Trng (ch.b.), Nguyn Th Bch Hnh, Tr n Hi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a302tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu ti u s, con ngi, s nghip cch mng, cng lao, o c v v tr ca c Tng B th Nguyn Vn C i vi cch mng Vit Nam#Tng b th#Trn Minh Trng#Nguy n Th Bch Hnh#Trn Hi#S nghip#Vit Nam#Nguyn Th Kim Dung#ng Vn Thi#29 3275#TTS ghi: Chng trnh vit tiu s cc ng ch lnh o ca ng v Nh n c#Nguyn Vn C#Tiu s#Nhn vt lch s#T.Dung## 01061000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020075000440070061001190080005001800090021001850100005002060110 01500211005001400226005001300240005001500253005001600268005001500284013000700299 039000700306021041200313020000800725020001700733020000900750#VV12.11534#VV12.115 35#Vi?t#C455T#070.4#^214#Cng tc lnh o qun l bo ch trong 25 nm tin hn h s nghip i mi#B.s.: Nguyn Th K (ch.b.), V Duy Thng, Nguyn V Tin... #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a299tr.^b21cm#Nguyn Th K#V Duy Thng#Nguyn V Tin#Nguyn Vn Hng#Nguyn An Tim#293276#T.Dung#Nghin cu s lnh o ca ng, s qun l ca Nh nc i vi hot ng bo ch trong 25 nm i mi t nc. Lm r ni dung, phng thc, s i mi t duy, phong cch lnh o, qu n l ca ng v Nh nc i vi bo ch. Ch ra nhng u im, thnh tu v n hng mt cn hn ch, xut gii php nng cao cht lng, hiu qu cng tc l nh o, qun l bo ch ca ng v Nh nc trong giai on mi#Bo ch#Qun l nh nc#Vit Nam## 00830000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020107000460080005001530090021001580100005001790110015001840210 32400199020001000523020001300533015001900546020000900565013000700574039000700581 #VV12.11536#VV12.11537#Vi?t#C120N#349.597#^214#Cm nang php lut v k nng ho t ng dnh cho cng chc, vin chc trung tm gio dc - lao ng x hi#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2012#^a235tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc php lut v x l vi phm hnh chnh, khiu ni, t co, h tch, h khu, dn s v hn nhn gia nh, hnh s, phng chng ma tu, mi dm v HIV/AIDS, php lut v gii, b nh ng gii, bo v quyn ph n v phng chng bo lc gia nh, cng cc k nng ph bin, gio dc v t vn php lut#Php lut#Sch hi p#TTS ghi: JPP /JIFF#Vit Nam#293277#T.Dung## 00952000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020075000490030015001240070021001390080005001600090 02100165010000500186011001500191013000700206005001500213039000700228021033300235 020000800568020001000576020001100586020001700597020000900614020001500623#VV12.11 538#VV12.11539#55000#Vi?t#C460S#306#^214#C s l lun v phng php lun nghi n cu vn ho v con ngi Vit Nam#Sch tham kho#Dng Ph Hip ch.b.#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2012#^a331tr.^b21cm#293278#Dng Ph Hip#T.Dung#Gii thiu k hi nim vn ho, con ngi v cc khi nim lin quan. Trnh by c s l lun v phng php lun nghin cu vn ho, pht trin vn ho v con ngi. a ra mt s phng php tip cn cn thit trong nghin cu, pht trin vn ho v co n ngi Vit Nam cng mt s quan nim v vn ho v con ngi Vit Nam hin nay #Vn ho#Con ngi#Nghin cu#Phng php lun#Vit Nam#Sch tham kho## 01140000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050017000570020092000740070056001660080005002220090 02100227010000500248011001500253021031800268020001400586005001500600020001400615 02000230062900500140065201500870066602000090075302000090076202000170077101300070 0788039000700795#VV12.11540#VV12.11541#48000#Vi?t#C101L#324.2597071#^214#Nguyn Vn Giang#Cc l thuyt t chc hin i v vic vn dng vo cng tc t chc xy dng ng hin nay#Nguyn Vn Giang, Phm Tt Thng (ch.b.), Bi Thu Chang#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a286tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn v t chc v l thuyt t chc hin i, qu trnh pht trin v tng quan cc l th uyt t chc hin i. Trnh by ni dung cng tc t chc xy dng ng, nhng vn cn tn ti v vic vn dng cc l thuyt t chc hin i gii quyt cc vn cn tn ti trong cng tc ny#Cng tc ng#Phm Tt Thng#Xy dng ng#ng cng sn Vit Nam#Bi Thu Chang#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh c hnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Xy dng ng#Vn dng#Vit Nam#T chc hin i#293279#T.Dung## 01002000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030017000990070058001160080005001740090 02100179010000500200011001500205005001300220005001500233005001700248005001400265 00500120027901300070029103900070029802102940030502000090059902000100060802000080 0618020000900626020001700635#VV12.11542#VV12.11543#49000#Vi?t#V250Q#320.4597#^2 14#V quyn lc trong qun l nh nc hin nay#Sch chuyn kho#L Minh Qun, B i Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vn Huyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a291t r.^b21cm#L Minh Qun#Bi Vit Hng#Nguyn Vn Huyn#Phan Xun Sn#Ng Huy c# 293280#T.Dung#Trnh by nhng tip cn c bn v truyn thng i vi quyn lc v quyn lc nh nc, nhng pht trin mi ca th gii v nh hng i vi c ch tip cn quyn lc nh nc hin nay, nhng thay i trong cch tip cn, qua n nim v phng thc t chc, thc thi quyn lc nh nc hin nay#Nh nc#Quy n lc#Qun l#Vit Nam#Sch chuyn kho## 00848000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020035000570070037000920080005001290090021001340100 00500155011001500160021023700175020001400412005001400426020001200440020000900452 020000900461020002300470005001400493005001300507013000700520039000700527#VV12.11 544#VV12.11545#52000#Vi?t#T550P#324.2597071#^214#T ph bnh v ph bnh trong ng#S.t., b.s.: Cao Vn Thng (ch.b.)...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a311tr .^b21cm#Gii thiu mt s bi vit v t ph bnh v ph bnh ca Ch tch H Ch Minh v theo t tng H Ch Minh ca cc tc gi khc. Gii thiu ni dung ng h quyt v cc vn bn ch o, hng dn thc hin Ngh quyt Trung ng 4 kho XI#Cng tc ng#Cao Vn Thng#T ph bnh#Ph bnh#Vit Nam#ng cng sn Vi t Nam# Hng Cng# Xun Tut#293281#T.Dung## 01019000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020067000650030015001320070014001470080 00500161009002100166010000500187011001500192021043800207020000900645020001500654 020000800669020000900677020001700686013000700703039000700710#VV12.11546#VV12.115 47#53000#Vi?t#V103T#337.1#^214#Mai Lan Hng#Vai tr ca nh nc i vi hi n hp kinh t quc t ca Vit Nam#Sch tham kho#Mai Lan Hng#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2012#^a319tr.^b21cm#Nghin cu mt s vn l lun v hi nhp kinh t quc t v s tin trin ca vai tr ca nh nc i vi hi nhp kinh t quc t. Khi qut kinh nghim ca mt s nc ng sau khi gia nhp WTO, t r t ra bi hc kinh nghim cho Vit Nam. nh gi thc trng vai tr ca nh nc i vi qu trnh hi nhp kinh t quc t t khi i mi n nay. xut quan im, gii php nng cao vai tr ca nh nc trong hot ng ny#Nh nc#Sch tham kho#Vai tr#Vit Nam#Hi nhp kinh t#293282#T.Dung## 01070000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020108000540070055001620080005002170090018002220100 00500240011001500245021035800260020000800618005001400626020000700640005001500647 00500130066202000100067502000110068500500180069600500160071401300070073003900070 0737#VV12.11548#VV12.11549#98000#Vi?t#NH556V#330.951#^214#Nhng vn kinh t - x hi ni bt ca Trung Quc trong 10 nm u th k XXI v trin vng n n m 2020#Hong Th Anh (ch.b.), Nguyn Kim Bo, Ngc Ton...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a451tr.^b21cm#Gii thiu khi qut bi cnh kinh t - x hi Trung Qu c trc th k 21. Trnh by ni dung chnh sch ci cch kinh t ca Trung Qu c theo hng th trng v vai tr ca nh nc trong ng ph vi khng hong t i chnh, thay i phng thc tng trng kinh t, pht trin cn bng vng min , hng ti thu hp khong cch gia thnh th v nng thn...#Kinh t#Hong Th Anh#X hi#Nguyn Kim Bo# Ngc Ton#Th k 21#Trung Quc#Nguyn Mai Phng#H Th Hng Vn#293283#T.Dung## 00704000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020033000670070016001000220004001160040 02900120008000500149009002100154010000500175011001500180021015000195020000900345 020001000354020000800364013000700372005001600379039000700395#VV12.11550#VV12.115 51#33000#Vi?t#L600L#320.1#^214#Phan Trung Hin#L lun v nh nc v php lut #Phan Trung Hin#Q.1#Ti bn ln th 1 c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012 #^a165tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut. Phn tch nh nc v php lut ch chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha#Nh nc#Php lut#L lun#293284#Phan Trung Hin#T.Dung## 01317000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020048000500030045000980070073001430080005002160090021002210100 00500242011001500247005001500262005001600277013000700293015003800300039000700338 02104310034502000200077602000140079602000230081002000250083300500120085800500150 0870005001200885005001500897005001800912005001300930#VV12.11552#VV12.11553#Vi?t# L104T#324.2597071#^214#Lm tt cng tc qun chng trong tnh hnh mi#Kinh nghi m Trung Quc, kinh nghim Vit Nam#Vng Gia Thu, Hong Bnh Qun, Lu Vn Sn ... ; B.s.: Phng Hu Ph...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a407tr.^b21cm#Vng Gia Thu#Hong Bnh Qun#293285#TTS ghi: Hi ng L lun Trung ng#T.Dung#Gi i thiu nhng bi bo co ti Hi tho "Lm tt cng tc qun chng trong tnh hnh mi - Kinh nghim Trung Quc, kinh nghim Vit Nam", nu ln mi quan h gi a ng Cng sn v nhn dn, kinh nghim ca ng Cng sn Vit Nam v ng Cn g sn Trung Quc v cng tc qun chng, xut cc phng hng pht huy quyn lm ch ca nhn dn trong cng tc ng, tht cht mi quan h gia ng v nh n dn trong thi i mi...#Cng tc qun chng#Cng tc ng#ng Cng sn Vi t Nam#ng Cng sn Trung Quc#Lu Vn Sn#inh Th Huynh#V Vn Hin#Vng Gia Thu#Nguyn Vit Thng#Bi Vn Hng## 00996000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020072000530070016001250080005001410090021001460100 00500167011001500172005001600187013000700203039000700210021048100217020001000698 020000900708020001300717#VV12.11554#VV12.11555#38000#Vi?t#TR300T#331.11#^214#Tr thc ho cng nhn Vit Nam trong hi nhp kinh t quc t hin nay#Bi Th Ki m Hu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a214tr.^b21cm#Bi Th Kim Hu#293286#T.Dun g#Trnh by c s l lun v tr thc ho cng nhn, tnh tt yu v mi quan h gia tr thc ho v hi nhp kinh t quc t, nhng yu t tc ng n tr th c ho cng nhn Vit Nam. Nu ln thc trng i ng cng nhn Vit Nam v vn tr thc ho cng nhn trong giai on hin nay vi nhng thnh tu, hn ch v nguyn nhn. a ra quan im ca ng ta v gii php nhm tip tc y mnh tr thc ho cng nhn Vit Nam trong qu trnh hi nhp kinh t quc t hin n ay#Cng nhn#Vit Nam#Tr thc ho## 01137000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020053000520070027001050080005001320090021001370100 00500158011001500163005000700178005001300185015008300198013000700281039000700288 021050500295020001900800020001700819020001100836#VV12.11557#VV12.11556#80000#Vi ?t#QU105L#354.2#^214#Qun l nh nc v khoa hc v cng ngh a phng#B.s.: Nam, Trn Vn Tm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a191tr.^b21cm# Nam#Trn V n Tm#TTS ghi: Trng Qun l Khoa hc v Cng ngh. Trung tm Hi tho Khoa h c Sn#293287#T.Dung#Trnh by v vai tr ng lc cho pht trin ca khoa h c v cng ngh. Gii thiu tng qut v phm vi, i tng v cng c ca qun l nh nc v khoa hc v cng ngh a phng. Trnh by v tr ca c quan q un l nh nc v khoa hc cng ngh a phng trong h thng cc c quan h nh chnh v trong h thng 3 cp cc c quan qun l nh nc v khoa hc v cn g ngh ca Vit Nam. Trnh by cc chc nng qun l nh nc v khoa hc v cn g ngh a phng v cc nhim v lin quan...#Khoa hc cng ngh#Qun l nh nc#a phng## 00695000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540080005000870090021000920100005001130110 01400118021025700132020000800389020000900397020000900406020001200415013000700427 039000700434#VV12.11558#VV12.11559#18000#Vi?t#D300C#335.4346#^214#Di chc ca C h tch H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a46tr.^b22cm#Gii thiu ni dung bn di chc ca Ch tch H Ch Minh. Ghi li nhng li cn dn ca Ngi v chnh n, xy dng ng; thc hin ph bnh v t ph bnh; v on kt; bi dng o c cch mng cho on vin, thanh nin; pht trin kinh t, vn ho.. .#Di chc#Bt tch#Vit Nam#H Ch Minh#293288#T.Dung## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020025000400070016000650040018000810080005000990090026001040100 00500130011001400135020000900149020001400158005001600172020000600188020001000194 013000700204039000700211#VV12.11560#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh th c ng lp 1#Nguyn Hu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012# ^a36tr.^b24cm#Th cng#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Lp 1#Thc hnh#293289#T.Du ng## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020025000400070016000650040018000810080005000990090026001040100 00500130011001400135020000900149020001400158005001600172020000600188020001000194 013000700204039000700211#VV12.11561#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh th c ng lp 2#Nguyn Hu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012# ^a36tr.^b24cm#Th cng#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Lp 2#Thc hnh#293290#T.Du ng## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020025000400070016000650040018000810080005000990090026001040100 00500130011001400135020000900149020001400158005001600172020000600188020001000194 013000700204039000700211#VV12.11562#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh th c ng lp 3#Nguyn Hu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012# ^a40tr.^b24cm#Th cng#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Lp 3#Thc hnh#293291#T.Du ng## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020039000540030039000930070014001320080005001460090 02600151010000500177011001500182020000500197020001400202005001400216020000600230 020001200236013000700248039000700255#VV12.11563#VV12.11564#28000#Vi?t#GI-462T#5 10.76#^214#Gii thiu cc dng kim tra ton 6#Kim tra 1 tit - hc k - cu i nm...#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a152tr.^b24cm#Ton#S ch c thm#H Vn Chng#Lp 6# kim tra#293292#T.Dung## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070056000940080005001500090026001550100 00500181011001500186020000800201020001400209005001200223020000600235005001800241 005001600259020001000275020000800285013000700293039000700300#VV12.11565#VV12.115 66#55000#Vi?t#B103G#546.076#^214#Bi ging v li gii chi tit ho hc 9#Cao C Gic (ch.b.), Hong Thanh Phong, Ng Quang Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2012#^a311tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Cao C Gic#Lp 9#Hong Thanh Phong# Ng Quang Thnh#Bi ging#Bi tp#293293#T.Dung## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030045000980070017001430080005001600090 02600165010000500191011001500196020001000211020001400221005001700235020000700252 020001000259020000800269013000700277039000700284#VV12.11567#VV12.11568#50000#Vi ?t#B103G#428.0076#^214#Bi ging v li gii chi tit ting Anh 11#Theo sch gi o khoa mi - Chng trnh chun#Hong Thi Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2012#^a279tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Hong Thi Dng#Lp 11#Bi ging#B i tp#293294#T.Dung## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940080005001060090026001110100 00500137011001500142020000700157020001400164005001200178020000700190020001000197 020000800207013000700215039000700222#VV12.11569#VV12.11570#43000#Vi?t#B103G#530 .076#^214#Bi ging v li gii chi tit vt l 10#Mai Trng #^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a215tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Mai Trng #Lp 10#Bi gi ng#Bi tp#293295#T.Dung## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940080005001060090026001110100 00500137011001500142020000700157020001400164005001200178020000700190020001000197 020000800207013000700215039000700222#VV12.11571#VV12.11572#43000#Vi?t#B103G#537 .076#^214#Bi ging v li gii chi tit vt l 11#Mai Trng #^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a224tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Mai Trng #Lp 11#Bi gi ng#Bi tp#293296#T.Dung## 00588000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020031000540030097000850070013001820080005001950090 02600200010000500226011001500231020000800246020001400254005001300268020000700281 020000800288013000700296039000700303#VV12.11574#VV12.11573#60000#Vi?t#TR431T#54 6.076#^214#Trng tm kin thc ho hc 12#Ho hu c. Nhng vn thng gp tr ong cc k thi tuyn sinh i hc. Phng php trc nghim# Xun Hng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a311tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm# Xun Hng#L p 12#Bi tp#293297#T.Dung## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030030001000070012001300080005001420090 02600147010000500173011001500178020000800193020001400201005001200215020002000227 020000800247013000700255039000700262#VV12.11575#VV12.11576#78000#Vi?t#M458S#546 .076#^214#Mt s k thut gii nhanh trc nghim ho hc#Luyn thi i hc v ca o ng#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a430tr.^b24cm#Ho hc#S ch c thm#Cao C Gic#Ph thng trung hc#Bi tp#293298#T.Dung## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020056000550030063001110070051001740080005002250090 02600230010000500256011001500261020000900276020001400285005001700299020000700316 005001500323005001700338020000800355013000700363039000700370#VV12.11577#VV12.115 78#68000#Vi?t#PH121D#516.0076#^214#Phn dng v phng php gii cc chuyn hnh hc 12#Bin son theo chng trnh mi. Luyn thi cc k thi quc gia#Nguy n Ph Khnh, Nguyn Tt Thu, Nguyn Tn Sing#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 2#^a376tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Ph Khnh#Lp 12#Nguyn Tt Thu#N guyn Tn Sing#Bi tp#293299#T.Dung## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020031000540030125000850070013002100080005002230090 02600228010000500254011001500259020000800274020001400282005001300296020000700309 020000800316013000700324039000700331#VV12.11579#VV12.11580#60000#Vi?t#TR431T#54 6.076#^214#Trng tm kin thc ho hc 12#Ho v c. Nhng vn thng gp tro ng cc k thi tuyn sinh i hc, cao ng v tt nghip THPT. Phng php trc nghim# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a351tr.^b24cm#Ho hc#S ch c thm# Xun Hng#Lp 12#Bi tp#293300#T.Dung## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020057000540030063001110070017001740220004001912210 03600195008000500231009002600236010000500262011001500267020000700282020000700289 02000160029602000080031202000080032002000140032800500170034203900070035901300070 0366#VV12.11581#VV12.11582#55000#Vi?t#PH121D#515.076#^214#Phn dng v phng p hp gii cc chuyn gii tch 12#Bin son theo chng trnh mi. Luyn thi c c k thi quc gia#Nguyn Ph Khnh#T.1#Kho st hm s v ng dng o hm#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a308tr.^b24cm#i s#Lp 12#Kho st hm s#o hm#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ph Khnh#T.Dung#293301## 00738000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020057000540030063001110070017001740220004001912210 04200195008000500237009002600242010000500268011001500273020000700288020000700295 02000070030202000080030902000100031702000140032700500170034103900070035802000080 0365020000800373013000700381#VV12.11583#VV12.11584#58000#Vi?t#PH121D#515.076#^2 14#Phn dng v phng php gii cc chuyn gii tch 12#Bin son theo chn g trnh mi. Luyn thi cc k thi quc gia#Nguyn Ph Khnh#T.2#Hm s m - Loga rit - Tch phn - S phc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a319tr.^b24cm#i s#Lp 12#Hm m#Logarit#Tch phn#Sch c thm#Nguyn Ph Khnh#T.Dung#S ph c#Bi tp#293302## 01025000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490050015000540020030000690290022000990070015001210040 02900136008000500165009002600170010000500196011001500201021035100216020001000567 02000110057701500580058802000090064601200170065502000130067201300070068503900070 0692#VV12.11586#VV12.11585#129000#Vi?t#GI-108T#658.5#^214#Hong nh Phi#Gio t rnh qun tr cng ngh#Technology management#Hong nh Phi#Ti bn c sa cha , b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a418tr.^b21cm#Gii thiu khi qu t v cng ngh, qun tr cng ngh, nng lc cng ngh v kh nng cnh tranh c a doanh nghip. Trnh by k nng qun tr chin lc cng ngh, qun tr tc ng hip cng ngh, qun tr tri thc, qun tr cc yu t phn mm ca cng ngh v qun tr ti sn tr tu; vn t chc kim sot v nh gi cng tc qun tr cng ngh#Cng ngh#Gio trnh#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i h c Kinh t#Qun tr#T sch Khoa hc#Doanh nghip#293303#T.Dung## 00737000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020061000670070027001280080005001550090 02600160010000500186011001500191021019500206020001100401020001000412020001200422 005001100434013000700445039000700452#VV12.11587#VV12.11588#185000#Vi?t#H561D#62 8.9#^214# c Hng H#Hng dn phng php phng chy, cha chy trong trng hc# c Hng H, L Mai Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a348tr.^b24 cm#Nu ln thc trng, gii php v phng php phng chy, cha chy trong tr ng hc v cng ng. Gii thiu ni dung cc vn bn php lut v phng chy, ch a chy trong trng hc v cng ng#Phng chy#Cha chy#Phng php#L Mai Ho a#293304#T.Dung## 00863000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020053000550070035001080080005001430090026001480100 00500174011001500179005001600194015008600210006001200296013000700308039000700315 021022500322020000800547020001100555020000700566#VV12.11589#VV12.11590#75000#Vi ?t#NH400H#370.9597#^214#Nho hc ng : Bin chng ca kinh in & lun gii#Ho ng Tun Kit ; Bi B Qun dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a266tr.^b24 cm#Hong Tun Kit#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn. Trung t m Nghin cu Trung Quc#Bi B Qun#293305#T.Dung#nh gi vai tr quan trng c a kinh in Nho gia trong vic to nn cc gi tr v s lu truyn ca Nho hc ng , cng nh mi quan h c bit khng kht, bin chng ca vic gii thc h kinh in vi s xut t tng#Nho hc#Nghin cu#ng ## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020022000630030012000850070034000970080 00500131009001900136010000500155011001500160020001700175020001200192019000800204 006001400212020000300226013000700229039000700236#VV12.11591#VV12.11592#75000#Vi ?t#L462N#813#^214#Howard, Linda#Li ni di ngt ngo#Tiu thuyt#Linda Howard ; L Thanh Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a346tr.^b21cm#Vn hc hin i #Tiu thuyt#Dch M#L Thanh Thu#M#293306#T.Dung## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020013000730030004000860070018000900080 00500108009001900113010000500132011001400137020001700151020000400168020000900172 013000700181039000700188#VV12.11593#VV12.11594#45000#Vi?t#N205T#895.92214#^214# Nguyn Thanh Long#No trng v#Th#Nguyn Thanh Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a91tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#293307#T.Dung## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020008000620030004000700070015000740080005000890090 01900094010000500113011001400118020001700132020000400149020000900153013000700162 039000700169#VV12.11595#VV12.11596#Vi?t#M450G#895.9221#^214#Trnh Cng Lc#M gi !#Th#Trnh Cng Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a86tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#293308#T.Dung## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020016000680030012000840070041000960080 00500137009001900142010000500161011001500166020001700181020001200198019000800210 006001600218020000300234013000700237039000700244#VV12.11597#VV12.11598#55000#Vi ?t#N500H#813#^214#Brockmann, Suzanne#N hn trn tm#Tiu thuyt#Suzanne Brockma nn ; Nguyn Th Hnh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a270tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Tiu thuyt#Dch M#Nguyn Th Hnh#M#293309#T.Dung## 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050009000560020013000650030012000780070009000900080 02300099009004500122010000500167011001500172020001700187020001200204015004200216 020000900258013000700267039000700274#VV12.11599#VV12.11600#49000#Vi?t#NG112H#89 5.92234#^214#Ngo Lan#Ngy hm qua#Tiu thuyt#Ngo Lan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a166tr.^b21cm#Vn hc hin i #Tiu thuyt#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Mai Loan#Vit Nam#293310#T.Dung## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020025000660030039000910070012001300080 00500142009001900147010000500166011001500171020001700186020000400203020000900207 013000700216039000700223#VV12.11601#VV12.11602#45000#Vi?t#T312Y#895.9221#^214#H Anh Tun#Tnh yu khng bin gii#Tuyn th v qun o Ct B - Ct Hi#H An h Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a172tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Vit Nam #293311#T.Dung## 00692000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500080 00341810006000420820004000488080005000520020019000570030011000760070044000870080 00500131009001900136010000500155011001500160021009500175020000900270005001800279 00500150029703900050031202000100031700500170032700500080034400500070035201300070 0359#VV12.11604#VV12.11603#70000#Vi?t#Arixtt#T401S#080#^214#Ta sng danh ngn #Li v th#Aristote, ng Ghen, Bacon... ; T Vn ch.b.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a330tr.^b21cm#Gm hn 1000 cu danh ngn, tc ng vit v tnh yu, tnh b n, gia nh, o c, gio dc...#Th gii#nghen, Phririch#Bacon, Francis#Loa n#Danh ngn#Bandc, nr #Bernini#T Vn#293312## 01079000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500120 00341810006000460820008000528080005000600020068000650070059001330080005001920090 01000197010000500207011001500212015004900227021031900276020001000595020000900605 03900050061402000130061900500150063200500130064700500200066000500160068001300070 0696020001800703020000800721#VV12.11605#VV12.11606#70000#Vi?t#V c Long#H428 #346.597#^214#Hi p php lut v giao dch bo m v ng k giao dch bo m#B.s.: V c Long (ch.b.), Trn ng Tng, H Quang Huy...#^aH.#^aT php#2012 #^a361tr.^b21cm#TTS ghi: Cc ng k Quc gia giao dch bo m#Gii p mt s tnh hung php l v giao dch bo m v ng k giao dch bo m. Mt s ng h nh v thng t lin tch v giao dch bo m; v ng k giao dch bo m , tr gip php l, lut s, t vn php l; v ch thu, np, qun l v s d ng l ph ng k giao dch bo m, ph cung cp thng tin...#Php lut#Vit N am#Loan#Sch hi p#Trn ng Tng#H Quang Huy#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Hon g H#293313#Giao dch bo m#ng k## 00811000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020016000400070034000560220006000900050008000960050011001040050 01000115005000700125005001100132008000500143009001900148010000500167011001400172 01200180018602102370020402000140044102000090045502000090046403900050047301300070 0478#VV12.11607#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Tr Th, Bo Chng , ng Thi...#T.250#Tr Th#Bo Chng#ng Thi#Bo H#Vinh Quang#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nh ng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n l c ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Lo an#293314## 00833000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070033000670220006001000050010001060050 01000116005000800126005001000134005000900144008000500153009001900158010000500177 01100140018201200180019602102370021402000140045102000090046502000090047403900050 0483013000700488#VV12.11609#VV12.11610#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#ng Vinh, Vit Dng, c Huy...#T.251#ng Vinh#Vit Dng#c Huy#ng Thi #Thnh S#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc p hng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi d m v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy b t ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x h i#Vit Nam#Phng s#Loan#293315## 00836000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070034000670220006001010050010001070050 00900117005001000126005000800136005001200144008000500156009001900161010000500180 01100140018501200180019902102370021702000140045402000090046802000090047703900050 0486013000700491#VV12.11611#VV12.11612#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Song Ngn, ng Ha, Hu Trinh...#T.252#Song Ngn#ng Ha#Hu Trinh#Vn Nam #Vng Khang#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm c c phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, m i dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Loan#293316## 00835000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070035000670220006001020050010001080050 01200118005000800130005000900138005000800147008000500155009001900160010000500179 01100140018401200180019802102370021602000140045302000090046702000090047603900050 0485013000700490#VV12.11613#VV12.11614#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#ng Vinh, Hng Giang, Hi Lan...#T.253#ng Vinh#Hng Giang#Hi Lan#Bo B nh#Minh T#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Loan#293317## 00824000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070028000670220006000950050007001010050 00700108005000900115005001100124005000900135008000500144009001900149010000500168 01100140017301200180018702102370020502000140044202000090045602000090046503900050 0474013000700479#VV12.11615#VV12.11616#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Lc H, Bo H, Xun Sn...#T.254#Lc H#Bo H#Xun Sn#Tun Thanh#Anh Tun #^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nh ng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti ph m, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Na m#Phng s#Loan#293318## 00816000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500170 00341810007000510820011000588080005000690050015000740020038000890070041001270080 00500168009001900173010000500192011002900197021025700226020000800483020000900491 039000500500020000600505013000700511020000800518#VV12.11618#VV12.11617#65000#Vi ?t#Nguyn Mnh Hng#TH250H#363.209597#^214#inh Vit Dng#Th h chin s cng a n khng cp hm#inh Vit Dng ghi ; Nguyn Mnh Hng k#^aH.#^aCng an nhn dn #2012#^a319tr., 2tr. nh mu^b21cm#Ghi li bc tranh chn thc, giu mu sc v cuc sng, v chng ng gian kh nhng ht sc v vang ca mt con ngi, mt th h cn b, chin s cng anh nhn dn u tin t ngy thnh lp n khi kt thc cuc khng chin chng thc dn Php xm lc#Cng an#Vit Nam#Loan#K s# 293319#Lch s## 00959000000000337000450002600110000002600110001104100050002200500120002718100080 00390820007000478080005000540020051000590030017001100070063001270080005001900090 01900195010000500214011001500219021024900234020001000483039000500493020001700498 00500160051500500160053100500170054700500150056401300070057902000090058602000090 0595020001700604#VV12.11619#VV12.11620#Vi?t#Ng S Hin#GI-104#363.25#^214#Gim nh k thut ti liu trong iu tra hnh s#Sch chuyn kho#B.s.: Ng S Hi n, Hong Trng Lc (ch.b.), Trn Hng Quang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a19 2tr.^b21cm#Nhng vn l lun c bn v gim nh k thut ti liu trong iu tra hnh s. Ni dung, phng php gim nh k thut ti liu. Tnh hnh kho st, nhng tn ti, nguyn nhn v gii php nng cao hiu qu cng tc gim n h k thut ti liu#Gim nh#Loan#Sch chuyn kho#Hong Trng Lc#Trn Hng Qu ang#Quch Cng Chnh#Nguyn Th Mai#293320#K thut#Ti liu#iu tra hnh s## 00702000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820011000418080005000520050015000570020019000720030030000910070015001210080 00500136009001900141010000500160011001500165021019700180020001700377020000900394 039000500403020000900408013000700417#VV12.11621#VV12.11622#Vi?t#52000#TR431T#89 5.922803#^214#Nguyn nh T#Trong t ngoi ti#Nhng m nh ngoi vn chng#Ng uyn nh T#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a235tr.^b21cm#Ghi li nhng tri nghi m ca tc gi trong thi gian lm kim st vin, nhng m nh v cng vic, nh ng ngi l phm nhn, nhng ngi thi hnh n php lut tng gp g, tip x c vi tc gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#Ghi chp#293321## 00751000000000277000450002600110000002600110001104100050002200600080002718100070 00350820006000428080005000480050014000530020087000670290017001540070038001710080 00500209009001100214010000500225011001500230021017900245020000900424039000500433 020001000438013000700448020001800455#VV12.11623#VV12.11624#Vi?t#Nh Ho#CH500G#2 94.3#^214#Hong Nim T#Ch gii Pht thuyt i tha v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#['X%sI#Hong Nim T ch gii ; Nh Ho dch#^aH.#^aHng c#2012#^a953tr.^b24cm#Ging chi tit v nhn a, qu c c a ng gio ch ci Cc Lc v ging r v bn mi tm nguyn v i ca ng i T Bi Ph, cc lc xin dng php mn tr danh Nim Pht#o Pht#Loan#Kinh Pht#293322#Kinh V Lng Th## 00941000000000349000450002600110000002600110001104100050002200500150002701400070 00421810006000490820008000558080005000630020035000680030047001030070054001500080 00500204009001100209010000500220011001500225021019700240020001000437020000900447 00500160045600500100047203900050048200400410048702000130052800500130054100500140 0554020001600568013000700584#VV12.11625#VV12.11626#Vi?t# c Hng H#68000#B4 50L#345.597#^214#B lut hnh s Vit Nam hin hnh#Cu hi, tnh hung thc ti n v gi tr li# c Hng H (ch.b.), Trn Minh Hng, H S Sn...#^aH.#^a Hng c#2012#^a404tr.^b21cm#Gm nhng cu hi, tnh hung thc tin v gi tr li cc kin thc c bn ca lut hnh s v thi im pht sinh ti phm, v xc nh ti danh, khung hnh pht, giai on phm ti, ng phm#Php lut#Vit Nam#Trn Minh Hng#H S Sn#Loan#Ti bn ln th 3, c chnh sa, b sung#Sc h hi p#L Tin Chu#L ng Doanh#B lut hnh s#293323## 00828000000000337000450002600110000002600110001104100050002200500090002701400070 00361810007000430820004000508080005000540020013000590030076000720070056001480080 00500204009001100209010000500220011001400225021014800239020000900387039000500396 01900160040102000070041700500140042400600080043801300070044602000180045302000120 0471020000700483#VV12.11627#VV12.11628#Vi?t#Hnh o#32000#TH121#372#^214#Thn ng IQ#Bi dng kh nng din t ngn ng. Chp cnh cho tr tng tng bay cao#V tranh: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#201 2#^a53tr.^b25cm#Gm cc cu chuyn l th v nhng tr chi b ch gip tr rn luyn kh nng din t, k nng giao tip v chp cnh cho tr tng tng bay cao#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#T duy#K Giang Hng#Tu Vn#293324#Ch s th ng minh#Trc nghim#Tr em## 00713000000000337000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820004000508080005000540020013000590030028000720070056001000080 00500156009001100161010000500172011001400177021008100191020000900272039000500281 01900160028602000070030200500140030900600080032301300070033102000180033802000120 0356020000700368#VV12.11629#VV12.11630#Hnh o#32000#Vi?t#TH121#372#^214#Thn ng IQ#Pht huy tim nng sng to#V tranh: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a67tr.^b25cm#Gm cc cu chuyn l th v nh ng tr chi b ch gip tr pht huy c sng to#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#T duy#K Giang Hng#Tu Vn#293325#Ch s thng minh#Trc nghim#Tr em## 00784000000000337000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820004000508080005000540020013000590030067000720070056001390080 00500195009001100200010000500211011001400216021011300230020000900343039000500352 01900160035702000070037300500140038000600080039401300070040202000180040902000120 0427020000700439#VV12.11631#VV12.11632#Hnh o#32000#Vi?t#TH121#372#^214#Thn ng IQ#Pht huy kh nng quan st, nhn thc. Rn luyn tr nh siu phm#V t ranh: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a67tr. ^b25cm#Gm cc cu chuyn, bi hc, tr chi th v gip tr rn luyn kh nng quan st, nhn thc v kh nng ghi nh#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#T duy#K Giang Hng#Tu Vn#293326#Ch s thng minh#Trc nghim#Tr em## 00873000000000337000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820004000508080005000540020013000590030056000720070056001280080 00500184009001100189010000500200011001400205021021300219020000900432039000500441 01900160044602000070046200500140046900600080048301300070049102000180049802000120 0516020000700528#VV12.11633#VV12.11634#Hnh o#32000#Vi?t#TH121#372#^214#Thn ng IQ#Rn luyn kh nng phn on. Bi dng t duy ton hc#V tranh: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a67tr.^b25cm#Gm cc cu chuyn v cch phn bit tht - gi, ng  sai l th, b ch v nhng cu chuyn ton hc thng minh, km theo cc tr chi hp dn gip tr rn luyn kh nng phn on v bi dng t duy ton hc#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#T duy#K Giang Hng#Tu Vn#293327#Ch s thng minh#Trc nghim#Tr em## 00794000000000337000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820004000508080005000540020013000590030046000720070056001180080 00500174009001100179010000500190011001400195021014000209020000900349039000500358 01900160036302000130037900500140039200600080040601300070041402000120042102000070 0433020001600440#VV12.11635#VV12.11636#Hnh o#32000#Vi?t#TH121#372#^214#Thn ng IQ#Rn luyn t duy lgic. Phn tch v suy lun#V tranh: Hnh o ; K G iang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a53tr.^b25cm#Gm cc cu ch uyn suy lun v trinh thm l th, gip kch thch t duy ca cc em, qua n ng cao kh nng phn tch v suy lun cho tr#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#T d uy logic#K Giang Hng#Tu Vn#293328#Trc nghim#Tr em#Ch s tnh cm## 00758000000000337000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820007000508080005000570020013000620030020000750070056000950080 00500151009001100156010000500167011001400172021013300186020000900319039000500328 01900160033300500140034900600080036301300070037102000160037802000070039402000120 0401020000700413#VV12.11637#VV12.11638#Hnh o#39000#Vi?t#TH121#372.21#^214#T hn ng EQ#Vun p lng t tin#V tranh: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu V n dch#^aH.#^aM thut#2012#^a71tr.^b25cm#Thng qua cc cu chuyn nh sinh n g kt hp vi nhng tr chi nhm nng cao s t tin ca tr to tin cho th nh cng sau ny#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#K Giang Hng#Tu Vn#293329#Ch s tnh cm#T duy#Trc nghim#Tr em## 00927000000000337000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820004000508080005000540020013000590030057000720070056001290080 00500185009001100190010000500201011001400206021026500220020000900485039000500494 01900160049900500140051500600080052901300070053702000100054402000160055402000120 0570020000700582#VV12.11639#VV12.11640#Hnh o#39000#Vi?t#TH121#372#^214#Thn ng EQ#Nng cao kh nng giao tip. Rn luyn kh nng phi hp#V tranh: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a79tr.^b25cm#Tp hp cc cu chuyn kt hp vi nhng tr chi nhm nng cao kh nng quan st l gii, biu t ngn ng cho tr trc m ng. Tp hp cc cu chuyn kt hp vi nhng tr chi nhm nng cao kh nng quan st l gii, biu t ngn ng c ho tr trc m ng#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#K Giang Hng#Tu Vn#293330 #Giao tip#Ch s tnh cm#Trc nghim#Tr em## 00856000000000349000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810007000430820004000508080005000540020013000590030052000720070056001240080 00500180009001100185010000500196011001400201021017300215020000900388039000500397 01900160040202000120041800500140043000600080044401300070045202000120045902000120 0471020000700483020001600490#VV12.11641#VV12.11642#Hnh o#39000#Vi?t#TH121#3 72#^214#Thn ng EQ#Nng cao tnh t lp. Pht huy kh nng t kim ch#V tran h: Hnh o ; K Giang Hng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a72tr.^b2 5cm#Tp hp cc cu chuyn kt hp vi nhng tr chi nhm nng cao kh nng t kim ch bn thn, nng cao tnh t lp cho tr cc em c th vng vng tng bc i u tin#Gio dc#Loan#Dch Trung Quc#T kim ch#K Giang Hng#Tu Vn #293331#Trc nghim#Tnh t lp#Tr em#Ch s tnh cm## 00532000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020029000420030008000710070008000790220004000870080005000910090 01100096010000500107011001400112020000900126020000800135020000700143020001000150 020001400160005000800174013000700182039000500189012003600194#VV12.11643#9000#Vi ?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b luyn vit ting Anh#Ch ci#Hi Yn#Q.1#^aH.#^aM thut#2012#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Ch ci#Tp t#Ting Anh#Sch mu gio#Hi Y n#293332#Loan#T sch Luyn vit ting Anh c bn## 00532000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020029000420030008000710070008000790220004000870080005000910090 01100096010000500107011001400112020000900126020000800135020000700143020001000150 020001400160005000800174013000700182039000500189012003600194#VV12.11644#9000#Vi ?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b luyn vit ting Anh#Ch ci#Hi Yn#Q.2#^aH.#^aM thut#2012#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Ch ci#Tp t#Ting Anh#Sch mu gio#Hi Y n#293333#Loan#T sch Luyn vit ting Anh c bn## 00546000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020029000420030022000710070008000930220004001010080005001050090 01100110010000500121011001400126020000900140020000800149020000700157020001000164 020001400174005000800188013000700196039000500203012003600208#VV12.11645#9000#Vi ?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b luyn vit ting Anh#Tp t - Tp ghp vn#Hi Y n#Q.3#^aH.#^aM thut#2012#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Ch ci#Tp t#Ting Anh#Sch mu gio#Hi Yn#293334#Loan#T sch Luyn vit ting Anh c bn## 00546000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020029000420030022000710070008000930220004001010080005001050090 01100110010000500121011001400126020000900140020000800149020000700157020001000164 020001400174005000800188013000700196039000500203012003600208#VV12.11646#9000#Vi ?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b luyn vit ting Anh#Tp t - Tp ghp vn#Hi Y n#Q.4#^aH.#^aM thut#2012#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Ch ci#Tp t#Ting Anh#Sch mu gio#Hi Yn#293335#Loan#T sch Luyn vit ting Anh c bn## 00530000000000301000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310140006000360020029000420030007000710070008000780220004000860080005000900090 01100095010000500106011001400111020000900125020000700134020000700141020001000148 020001400158005000800172013000700180039000500187012003600192#VV12.11647#Vi?t#GI- 521B#372.21#^214#9000#Gip b luyn vit ting Anh#Ch s#Hi Yn#Q.5#^aH.#^aM thut#2012#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Ch s#Tp t#Ting Anh#Sch mu gio#Hi Yn #293336#Loan#T sch Luyn vit ting Anh c bn## 00472000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290020000810080005001010090011001060100 00500117011001400122020000900136039000500145020001400150020001100164013000700175 012003600182#VV12.11648#7500#Vi?t#M501V#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Seasons and weather#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Lo an#Sch mu gio#Tp t mu#293337#Lp hc v 12 con gip. Rng ha s## 00459000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290008000810080005000890090011000940100 00500105011001400110020000900124039000500133020001400138020001100152012003500163 013000700198#VV12.11649#7500#Vi?t#C101L#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Flowers#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Rn ha s#293338## 00464000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290011000810080005000920090011000970100 00500108011001400113020000900127039000500136020001400141020001100155012003700166 013000700203#VV12.11650#7500#Vi?t#R111C#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Vegetables#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch m u gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Chut ha s#293339## 00463000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020032000410030009000730290010000820080005000920090011000970100 00500108011001400113020000900127039000500136020001400141020001100155012003600166 013000700202#VV12.11651#7500#Vi?t#PH561T#372.21#^214#B t mu theo ch im m m non#2-5 tui#Transport#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch m u gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Tru ha s#293340## 00456000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290006000810080005000870090011000920100 00500103011001400108020000900122039000500131020001400136020001100150012003400161 013000700195#VV12.11652#7500#Vi?t#C101L#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Birds#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gi o#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. G ha s#293341## 00467000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290016000810080005000970090011001020100 00500113011001400118020000900132039000500141020001400146020001100160012003500171 013000700206#VV12.11653#7500#Vi?t#455V#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Aquatic animals#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#S ch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Heo ha s#293342## 00459000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020032000410030009000730290007000820080005000890090011000940100 00500105011001400110020000900124039000500133020001400138020001100152012003500163 013000700198#VV12.11654#7500#Vi?t#TR103C#372.21#^214#B t mu theo ch im m m non#2-5 tui#Fruits#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Kh ha s#293343## 00459000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020032000420030009000740290007000830080005000900090011000950100 00500106011001400111020000900125039000500134020001400139020001100153012003400164 013000700198#VV12.11655#7500#Vi?t#NGH250N#372.21#^214#B t mu theo ch im m m non#2-5 tui#Career#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. D ha s#293344## 00466000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290015000810080005000960090011001010100 00500112011001400117020000900131039000500140020001400145020001100159012003500170 013000700205#VV12.11656#7500#Vi?t#450D#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Home appliance#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#S ch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Cn ha s#293345## 00463000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290013000810080005000940090011000990100 00500110011001400115020000900129039000500138020001400143020001100157012003400168 013000700202#VV12.11657#7500#Vi?t#455V#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Wild animals#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. H ha s#293346## 00460000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290008000810080005000890090011000940100 00500105011001400110020000900124039000500133020001400138020001100152012003600163 013000700199#VV12.11658#7500#Vi?t#C454T#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Insects#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gio#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Nga ha s#293347## 00456000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400030009000720290005000810080005000860090011000910100 00500102011001400107020000900121039000500130020001400135020001100149012003500160 013000700195#VV12.11659#7500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu theo ch im mm non#2-5 tui#Pets#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b23cm#Mu gio#Loan#Sch mu gi o#Tp t mu#Lp hc v 12 con gip. Mo ha s#293348## 00489000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070013000570220004000702210024000740080005000980090 01100103010000500114011001400119020001800133020001100151020001300162006000800175 013000700183019001600190039000500206#VV12.11660#20000#Vi?t#S309N#895.1#^214#Si u nhn vui v#Thy An dch#T.1#Siu nhn vui v ra i#^aH.#^aM thut#2012#^a63 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thy An#293349#Dch Trung Qu c#Loan## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070013000570220004000702210018000740080005000920090 01100097010000500108011001400113020001800127020001100145020001300156006000800169 019001600177013000700193039000500200#VV12.11661#20000#Vi?t#S309N#895.1#^214#Si u nhn vui v#Thy An dch#T.2#i chin xc p#^aH.#^aM thut#2012#^a63tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thy An#Dch Trung Quc#293350#Loa n## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070013000570220004000702210025000740080005000990090 01100104010000500115011001400120020001800134020001100152020001300163006000800176 019001600184013000700200039000500207#VV12.11662#20000#Vi?t#S309N#895.1#^214#Si u nhn vui v#Thy An dch#T.3#My chuyn i ting ni#^aH.#^aM thut#2012#^a6 3tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thy An#Dch Trung Quc#293 351#Loan## 00479000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070013000570220004000702210014000740080005000880090 01100093010000500104011001400109020001800123020001100141020001300152006000800165 019001600173013000700189039000500196#VV12.11663#20000#Vi?t#S309N#895.1#^214#Si u nhn vui v#Thy An dch#T.4#B Rng Pa Pa#^aH.#^aM thut#2012#^a63tr.^b21cm# Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thy An#Dch Trung Quc#293352#Loan## 00654000000000289000450002600110000002600110001100500090002201400070003104100050 00381810006000430820006000498080005000550050011000600020031000710070021001020080 00500123009001100128010000500139011001500144021015100159020000700310039000500317 004001400322020001200336020000900348013000700357#VV12.11664#VV12.11665#Kin Vn# 75000#Vi?t#B100M#641.5#^214#Tuyt Minh#30 pht cho tng mn chay ngon#Tuyt Min h, Kin Vn#^aH.#^aM thut#2012#^a190tr.^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n chay ngon, b dng nh: mn canh xp, mn m, mn b nh go, pizza, bnh kp, bnh nng...#Nu n#Loan#Ti bn ln 1#Mn n chay#Ch bin#293353## 00639000000000277000450002600110000002600110001100500160002201400070003804100050 00451810006000500820006000568080005000620050010000670020024000770070027001010080 00500128009001100133010000500144011001400149021015500163020000900318039000500327 004001400332020000800346013000700354#VV12.11666#VV12.11667#Nguyn Xun Qu#35000 #Vi?t#M458T#641.8#^214#V Mai L#112 thc ung ngon nht#V Mai L, Nguyn Xun Qu#^aH.#^aM thut#2012#^a67tr.^b21cm#Gii thiu nguyn liu, dng c km theo hnh nh, cc bc chun b v cch lm Sorbet - thc ung sinh t, c ph, tr , hng gia v...vi xay nhuyn#Ch bin#Loan#Ti bn ln 1#Sinh t#293354## 00472000000000265000450002600110000000600130001101400070002404100050003118100060 00360820004000428080005000460020023000510070018000740080005000920090011000970100 00500108011001400113020001800127039000500145019000500150020000400155012002100159 013000700180020001900187#VV12.11668#Nguyn Dng#35000#Vi?t#C513L#800#^214#Cng ln tu thy no!#Nguyn Dng dch#^aH.#^aM thut#2012#^a10tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Loan#Dch#Th#B sch B lm k s#293355#Vn hc nc ngoi## 00467000000000265000450002600110000000600130001101400070002404100050003118100060 00360820004000428080005000460020018000510070018000690080005000870090011000920100 00500103011001400108020001800122039000500140019000500145020000400150012002100154 013000700175020001900182#VV12.11669#Nguyn Dng#35000#Vi?t#C513X#800#^214#Cng xy nh no!#Nguyn Dng dch#^aH.#^aM thut#2012#^a10tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Loan#Dch#Th#B sch B lm k s#293356#Vn hc nc ngoi## 00466000000000265000450002600110000000600130001101400070002404100050003118100060 00360820004000428080005000460020017000510070018000680080005000860090011000910100 00500102011001400107020001800121039000500139019000500144020000400149012002100153 013000700174020001900181#VV12.11670#Nguyn Dng#35000#Vi?t#C513L#800#^214#Cng li xe no!#Nguyn Dng dch#^aH.#^aM thut#2012#^a10tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Loan#Dch#Th#B sch B lm k s#293357#Vn hc nc ngoi## 00470000000000265000450002600110000000600130001101400070002404100050003118100060 00360820004000428080005000460020021000510070018000720080005000900090011000950100 00500106011001400111020001800125039000500143019000500148020000400153012002100157 013000700178020001900185#VV12.11671#Nguyn Dng#35000#Vi?t#C513D#800#^214#Cng duyt binh no!#Nguyn Dng dch#^aH.#^aM thut#2012#^a10tr.^b21cm#Vn hc th iu nhi#Loan#Dch#Th#B sch B lm k s#293358#Vn hc nc ngoi## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11672#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.1#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 359## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11673#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.2#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 360## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11674#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.3#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 361## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11675#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.4#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 362## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11676#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.5#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 363## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11677#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.6#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 364## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11678#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.7#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 365## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070023000560220004000790080005000830090059000880100 00500147011001400152012005400166020000900220020001100229020001400240005001100254 005001000265039000500275013000700280#VV12.11679#18500#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n v mnh t#Minh Trung , Ngc Linh#T.8#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tp t mu. B hy bt tay vo v v t mu no!#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Minh Trung#Ngc Linh#Loan#293 366## 00880000000000325000450002600110000002600110001100600130002201400070003504100050 00421810007000470820004000548080005000580050013000630020029000760030081001050070 05500186008000500241009001100246010000500257011001400262021020400276020001800480 03900050049801900080050302000070051100600160051801300070053402000060054102000070 0547#VV12.11680#VV12.11681#Phm Th Sen#38000#Vi?t#KH407T#649#^214#Albion, Sara #Khong tri bnh yn cho con#Hng dn cch th gin v rn luyn suy ngh tch cc dnh cho tr t 3-12 tui#Sara Albion ; Bin dch: Phm Th Sen, Trn Th M Yn#^aH.#^aThi i#2012#^a63tr.^b26cm#Gii thiu phng php thin v th gi n nhm gip tr gi c s bnh tnh, tp trung, bit cch loi b cng thng, gip tr hc cch pht trin thc v lng t trng v nhn ra gi tr ca bn thn#Gio dc gia nh#Loan#Dch M#Tr em#Trn Th M Yn#293367#Thin#Stress## 00708000000000313000450002600110000002600110001100500170002201400070003904100050 00461810006000510820004000578080005000610050020000660020013000860030052000990070 07400151008000500225009005300230010000500283011003000288020001800318020000500336 039000500341019001000346020001200356006001000368006000900378013000700387#VV12.11 682#VV12.11683#Dutrait, Vincent#82000#Vi?t#H407T#843#^214#Galfard, Christophe#H ong t my#Chuyn du hnh pha trn bu tri cng cu tr li#Christophe Galfa rd ; Vincent Dutrait minh ha ; Dch: Minh Phc, Quc Bo#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a325tr., 16tr. nh mu^b23cm#Vn hc t hiu nhi#Php#Loan#Dch Php#Tiu thuyt#Minh Phc#Quc Bo#293368## 00553000000000277000450002600110000002600110001100600170002201400070003904100050 00461810007000510820004000588080005000620050014000670020027000810070037001080080 00500145009005300150010000500203011001500208020001700223020000300240039000500243 019000800248020001200256013000700268#VV12.11684#VV12.11685#Hunh Thanh Trc#9500 0#Vi?t#CH527X#813#^214#Kleypas, Lisa#Chuyn xy ra gia ma thu#Lisa Kleypas ; Hunh Thanh Trc dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2012#^a444tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Loan#Dch M#Tiu thuyt#293369## 00582000000000289000450002600110000002600110001100600080002201400070003004100050 00371810007000420820006000498080005000550050009000600020018000690070024000870080 00500111009005300116010000500169011001500174015003500189020001700224020001100241 039000500252019001600257020001200273013000700285#VV12.11686#VV12.11687#T Hinh#9 2000#Vi?t#TR103T#895.1#^214#Tn Nhc#Tri to cn xanh#Tn Nhc ; T Hinh dch# ^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a462tr.^b21cm#T n tht ca tc gi: Ha Vn Dng#Vn hc hin i#Trung Quc#Loan#Dch Trung Qu c#Tiu thuyt#293370## 00784000000000289000450002600110000002600110001100600090002201400070003104100050 00381810007000430820006000508080005000560050015000610020018000760030044000940070 04200138008000500180009001100185010000500196011001500201021024000216020000900456 039000500465006000900470013000700479020000800486#VV12.11688#VV12.11689#Tu Lin# 65000#Vi?t#TR300T#294.3#^214#Nhim Qung Di#Tr tu Pht gio#Tuyn tp nhng c u chuyn nh Pht c sc#Nhim Qung Di ; Dch: Tu Lin, Ho Lin#^aH.#^aThi i#2012#^a319tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn v Pht gio nhm lm sng t gio l nh Pht. Qua chng ta hiu c nhng vn c bn trong gio l Ph t gio cng nh c c tm cnh thanh tnh, sng sut ng x hp l v sng cuc i an lc, t ti#o Pht#Loan#Ho Lin#293371#Gio l## 00752000000000301000450002600110000002600110001100600120002201400070003404100050 00411810006000460820006000528080005000580050011000630020034000740030026001080070 04600134008000500180009001100185010000500196011001500201021018400216020000900400 039000500409006000900414013000700423020001100430020000900441#VV12.11690#VV12.116 91#Nguyn Lin#68000#Vi?t#B300Q#294.3#^214#L Ngc H#B quyt dng sinh theo nh Pht#Tu tm. m thc. Tr liu#L Ngc H ; Bin dch: Nguyn Lin, Tu Lin #^aH.#^aThi i#2012#^a311tr.^b21cm#Gii thiu mt s tinh hoa v dng sinh ba o gm: tu tm, m thc v tr liu theo Pht gio vo trong sinh hot hng ngy thn tm an n, hng th cuc sng vui v, thoi mi hn#o Pht#Loan#Tu L in#293372#Dng sinh#Sc kho## 00451000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050006000470020009000530030004000620070006000660080005000720090 01100077010000500088011001400093015003600107020001700143020000900160039000500169 020000400174013000700178#VV12.11692#VV12.11693#Vi?t#T306#895.9221#^214#V H#Ti ng #Th#V H#^aH.#^aThi i#2012#^a77tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Lm Ng c Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#Th#293373## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050004000550020016000590070004000750080005000790090 01100084010000500095011001500100015003800115020001700153020000900170039000500179 020001200184013000700196#VV12.11694#VV12.11695#59000#Vi?t#NH124K#895.9223#^214# Go#Nht k son mi#Go#^aH.#^aThi i#2012#^a259tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi : V Phng Thanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#Tiu thuyt#293374## 00716000000000313000450002600110000002600110001100600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050012000630020021000750030056000960070 04300152008000500195009001100200010000500211011001500216021011700231020000900348 006001200357039000500369019000500374013000700379020000800386020000800394#VV12.11 696#VV12.11697#Tuyt Hng#52000#Vi?t#TR431V#294.3#^214#Chah, Ajahn#Trong vng s inh dit#Nhng bi thuyt ging v v thng v chm dt ni kh#Ajahn Chah ; D ch: Tuyt Hng, Khi Nguyn#^aH.#^aThi i#2012#^a239tr.^b20cm#Tp hp nhng b i thuyt ging ca Pht gio v Dharma, nhng cch tu hnh sng t do v tho t khi nhng au kh#o Pht#Khi Nguyn#Loan#Dch#293375#Tu hnh#Gio l## 00738000000000301000450002600110000002600110001100600160002201400070003804100050 00451810006000500820006000568080005000620050014000670020046000810070053001270080 00500180009001100185010000500196011001500201021016600216020000800382006000900390 039000500399019000500404013000700409020000900416020001100425#VN12.03443#VN12.034 44#Thun Nghi Oanh#45000#Vi?t#T550X#615.8#^214#Lc Trng Dao#T xoa bp iu tr cc chng bnh thng gp#Lc Trng Dao ; Bin dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn #^aH.#^aThi i#2012#^a221tr.^b19cm#Gii thiu phng php t xoa bp c bn gi p phng tr nhiu chng bnh v ni - ngoi khoa thng gp nh bnh au u, tai, au lng, c, mi mt, au d dy...#Xoa bp#Kin Vn#Loan#Dch#293376#i u tr#Phng bnh## 00770000000000313000450002600110000002600110001100600160002201400070003804100050 00451810006000500820006000568080005000620050014000670020038000810070053001190080 00500172009001100177010000500188011001500193021015700208020000800365006000900373 039000500382019000500387012002800392020001100420020001800431013000700449#VN12.03 445#VN12.03446#Thun Nghi Oanh#40000#Vi?t#T550X#613.7#^214#Lc Trng Dao#T xoa bp dng sinh bo v sc kho#Lc Trng Dao ; Bin dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2012#^a199tr.^b19cm#Hng dn phng php xoa bp dng sin h ton thn gip bn iu tit chc nng thn kinh, tng cng sc khng, ci thin tun hon mu, gim co git...#Xoa bp#Kin Vn#Loan#Dch#T sch Sc kho & i sng#Dng sinh#Chm sc sc kho#293377## 00687000000000289000450002600110000002600110001100500100002201400070003204100050 00391810006000440820007000508080005000570050012000620020037000740070023001110080 00500134009001100139010000500150011001500155021017700170020000800347039000500355 004001400360020000500374020001100379013000700390#VN12.03447#VN12.03448#Nguyn S #20000#Vi?t#K600T#639.34#^214#Vit Chng#K thut nui v kinh doanh c king# Vit Chng, Nguyn S#^aH.#^aM thut#2012#^a100tr.^b19cm#Gii thiu ngh kinh doanh c king. K thut nui v chm sc c king. a ra mt s ging c king hin c trn th trng c nh v nhng ging khng c th trng n nh#C c nh#Loan#Ti bn ln 5#Nui#Kinh doanh#293378## 01273000000000325000450002600110000002600110001100500230002204100050004518100070 00500820007000578080005000640020158000690070066002270080005002930090019002980100 00500317011001500322015001600337021047500353020000800828039000500836020001100841 00500140085200500160086600500130088200500150089501300070091002000220091702000080 0939#VN12.03449#VN12.03450#Nguyn Th Phng Lin#Vi?t#TH552T#306.06#^214#Thc t rng hot ng ca cc t chc phi chnh ph nc ngoi trn lnh vc vn ho - ngh thut ti Vit Nam v nhng vn t ra i vi cng tc an ninh#Nguyn T h Phng Lin (ch.b.), Li Tin Dng, Trng Giang...#^aH.#^aCng an nhn d n#2012#^a184tr.^b19cm#Lu hnh ni b#Trnh by v tnh hnh hot ng ca cc t chc phi chnh ph nc ngoi trn lnh vc vn ho - ngh thut, trong i su nghin cu hot ng li dng qu trnh ti tr cho lnh vc vn ho - ngh thut xm phm an ninh quc gia. nh gi thc trng cng tc an ninh i vi cc t chc ny t nm 2000 n nay, c bit l cng tc phng nga, u tranh vi m mu v hot ng xm phm an ninh quc gia, vi phm php lut ca cc i tng trong cc t chc ny...#Vn ho#Loan#Ngh thut#Li Tin Dng# Trng Giang#H Quang Huy#Nguyn Vn Thi#293379#T chc phi chnh ph#An ninh## 01072000000000337000450002600110000002600110001100500130002204100050003518100060 00400820009000468080005000550020029000600070064000890080005001530090019001580100 00500177011002500182015006800207021031400275020002200589020000900611039000500620 02000210062501300070064600500160065300500150066900500170068400500160070102000100 0717020000700727#VN12.03451#VN12.03452#V Thanh Sn#Vi?t#B103C#959.7043#^214#Bi ca thanh nin xung phong#V Thanh Sn (ch.b.), Nguyn Quc Oai (b.s.), Nguyn T h Ho...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a178tr., 6tr. nh^b19cm#TTS ghi: Hi C u TNXP qun Long Bin. Hi Cu TNXP phng Gia Thu#Ghi li nhng tm gng anh dng cng hin c thi trai tr cho khng chin v c lp dn tc ca cc th anh nin xung phong phng Gia Thu, qun Long Bin, H Ni. Trong thi bnh, h vn tip tc pht huy c tinh thn xung phong gng mu, gp phn lnh mnh h o i sng chnh tr, vn ho trong phng#Thanh nin xung phong#Gia Thu#Loa n#Khng chin chng M#293380#Nguyn Quc Oai#Nguyn Th Ho#Nguyn Vn Chin#Ph ng Danh Hin#Long Bin#H Ni## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050008000560020010000640030004000740070008000780080 00500086009001900091010000500110011001400115015003500129020001700164020000900181 039000500190020000400195013000700199#VN12.03453#VN12.03454#29000#Vi?t#GI-400C#8 95.9221#^214#Phm L#Gi chiu#Th#Phm L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a74tr.^ b19cm#Tn tht ca tc gi: Phm B Chc#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#Th#2933 81## 00440000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020012000540030004000660070010000700080005000800090 01900085010000500104011001400109020001700123005001000140020000400150039000400154 020000900158013000700167#VN12.03455#VN12.03456#Vi?t#L462H#895.9221#^214#25000#L i hoa cc#Th#Phm Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Phm Cng#Th#Hoa#Vit Nam#293382## 00476000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020008000540030004000620070010000660080005000760090 01900081010000500100011001500105020001700120005001000137020000400147039000400151 015002700155020000900182013000700191#VN12.03457#VN12.03458#Vi?t#V250L#895.9221#^ 214#38000#V lng#Th#Cao B K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a108tr.^b19cm#Vn hc hin i#Cao B K#Th#Hoa#Bt danh tc gi: Thnh #Vit Nam#293383## 00585000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020009000510030012000600070030000720080005001020090 04500107010000500152011001500157020001700172005001200189020001200201006001100213 019001400224039000400238020000900242013000700251012002500258#VN12.03459#VN12.034 60#Vi?t#T100D#895.6#^214#55000#T dng#Tiu thuyt#Dazai Osamu ; Hong Long d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a189tr.^b19cm#Vn hc hin i#Dazai Osamu#Tiu thuyt#Hong Long#Dch Nht Bn#Hoa#Nht Bn#293384#T sch Tinh hoa vn hc## 00516000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020009000540030004000630070020000670080005000870090 01900092010000500111011002900116020001700145005002000162020000400182039000400186 015003200190020000900222013000700231#VN12.03461#VN12.03462#Vi?t#B254S#895.9221#^ 214#40000#Bn sng#Th#Nguyn Thanh Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a174tr ., 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Nguyn Thanh Phng#Th#Hoa#Bt danh tc gi: Nguyn Phng#Vit Nam#293385## 00748000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020065000520080005001170090021001220100005001430110 01400148020001000162020001800172039000400190021025600194020000900450020000800459 013000700467020000800474#VN12.03463#VN12.03464#Vi?t#QU600#341.3#^214#13000#Quy nh php lut v chng nhn lnh s v hp php ho lnh s#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2012#^a63tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Hoa#Trnh by lut c qua n i din nc Vit Nam nc ngoi v mt s ngh nh ca Chnh ph v thng t ca B Ngoi giao quy nh v chng nhn lnh s v hp php ho lnh s, ch thu, np v qun l s dng l ph hp php ho v chng nhn lnh s#Vit Nam#Lnh s#293386#Hp tc## 01263000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140007000500020108000570030041001650070067002060080005002730090 02100278010000500299011001500304005001800319039000400337015003600341021045300377 02000250083002000110085500500140086600500120088000500150089201300070090702000230 0914#VN12.03465#VN12.03466#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#18000#Ti liu nghin c u ngh quyt Hi ngh ln th nm Ban chp hnh Trung ng ng cng sn Vit Na m kho XI#Dng cho cn b ch cht v bo co vin#B.s: Nguyn Tin Hong, Phm Vn Hin, Mai Yn Nga, o Mai Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a255tr.^b1 9cm#Nguyn Tin Hong#Hoa#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu mt s chuyn tho lun ti Hi ngh Trung ng 5 v: tng kt vic thi hnh Hin ph p 1992 v nhng ni dung c bn v sa i Hin php 1992; ngh quyt hi ngh ln th 7 kho IX v tip tc i mi chnh sch, php lut v t ai trong th i k y mnh cng nghip ho - hin i ho; s kt 5 nm thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th 3 kho X v tng cng s lnh o ca ng i vi cng tc ph ng, chng tham nhng, lng ph...#Ban chp hnh Trung ng#Ngh quyt#Phm Vn Hin#Mai Yn Nga#o Mai Phng#293387#ng Cng sn Vit Nam## 01282000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140006000500020105000560030035001610070067001960080005002630090 02100268010000500289011001500294020001700309005001800326039000400344015003600348 02104530038402000230083702000110086000500140087100500110088500500160089601300070 0912020002500919#VN12.03467#VN12.03468#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#8000#Ti li u hc tp ngh quyt Hi ngh ln th nm Ban chp hnh Trung ng ng cng sn Vit Nam kho XI#Dng cho cn b, ng vin c s#B.s: Nguyn Tin Hong, Ph m Vn Hin, V Hu Ph, Nguyn Khnh D#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a103tr.^ b19cm#Ti liu hc tp#Nguyn Tin Hong#Hoa#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng #Gii thiu mt s chuyn tho lun ti Hi ngh Trung ng 5 v: tng kt vi c thi hnh Hin php 1992 v nhng ni dung c bn v sa i Hin php 1992; n gh quyt hi ngh ln th 7 kho IX v tip tc i mi chnh sch, php lut v t ai trong thi k y mnh cng nghip ho - hin i ho; s kt 5 nm th c hin Ngh quyt Hi ngh ln th 3 kho X v tng cng s lnh o ca ng i vi cng tc phng, chng tham nhng, lng ph...#ng Cng sn Vit Nam#Ngh quyt#Phm Vn Hin#V Hu Ph#Nguyn Khnh D#293388#Ban chp hnh Trung ng ## 01008000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140007000500020094000570080005001510090021001560100005001770110 01500182020001600197020001000213039000400223015007100227021036800298020001800666 020001000684020001000694020000700704013000700711#VN12.03469#VN12.03470#Vi?t#T103 L#331.8709597#^214#24000#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghi p v dnh cho cn b cng on c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a155tr.^ b19cm#Cng on c s#Chuyn #Hoa#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Tng L in on Lao ng Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr n c ta hin nay, nhng vn chung v phong tro cng nhn v cng on Vit Nam, ni dung hot ng v phng php hot ng ch yu ca cng on c s#L lu n chnh tr#Bi dng#Nghip v#Cn b#293389## 01008000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020101000520080005001530090021001580100005001790110 01500184020001000199039000400209015006400213021035400277020001700631020001800648 020001000666020001000676020000700686020000600693013000700699#VN12.03471#VN12.034 72#Vi?t#T103L#305.06#^214#26000#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Mt trn T quc c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2012#^a172tr.^b19cm#Chuyn #Hoa#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Mt trn T quc Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng ch nh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay, nhng vn c bn v Mt trn T quc Vit Nam, t chc, hot ng v m t s cuc vn ng ln ca Mt trn T quc c s#Mt trn t quc#L lun ch nh tr#Bi dng#Nghip v#Cn b#C s#293390## 00676000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020060000500080005001100090021001150100005001360110 01500141020001000156020001800166039000400184021015900188020000900347020001700356 020001000373020000800383013000700391#VN12.03473#VN12.03474#Vi?t#QU600#340#^214# 19000#Quy nh php lut v t chc v hot ng t vn php lut#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a119tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Hoa#Trnh by mt s ngh nh ca Chnh ph v thng t ca B T php quy nh v t vn php lu t v cch t chc, hot ng ca cc trung tm t vn php lut#Vit Nam#T vn php lut#Hot ng#T chc#293391## 00738000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020046000560070011001020080005001130090021001180100 00500139011001500144020001000159005001100169039000400180021020400184020000900388 012002800397020000800425020000800433013000700441#VN12.03475#VN12.03476#Vi?t#NH55 6#346.59706#^214#20000#Nhng iu cn bit v di chc v lp di chc#Tin Thn h#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a115tr.^b19cm#Php lut#Tin Thnh#Hoa#Gm 27 cu hi - p v di chc v tha k theo di chc. Trnh by chi tit hnh thc, ni dung di chc v trnh t, th tc cng chng, chng thc, gi gi di chc v cc vn bn php lut c lin quan#Vit Nam#T sch Php lut ph thng#Tha k #Di chc#293392## 01104000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020076000540080005001300090021001350100005001560110 01500161020001000176039000400186015008600190021046300276020002200739020001800761 020001000779020000700789020001100796013000700807#VN12.03477#VN12.03478#Vi?t#T103 L#324.2597#^214#25000#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr dnh cho c n b on c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a158tr.^b19cm#Chuyn #Hoa# TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#Trnh by mt s chuyn l lun chnh tr v nghip v cng tc on tha nh nin v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay; v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v vai tr ca thanh nin trong pht trin kinh t - x hi, bo v T quc v trong thi k y mn h cng nghip nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t#on TNCS H Ch Minh#L lun chnh tr#Bi dng#Cn b#on c s#293393## 00808000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020122000540080005001760090021001810100005002020110 01400207020001000221020001800231039000400249021021900253020000900472020000800481 020000900489020001000498020000300508013000700511#VN12.03479#VN12.03480#Vi?t#V115 B#342.9597#^214#16000#Vn bn php lut v quy ch lm vic ca chnh ph v qu y nh chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t chc ca cc B#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a95tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Hoa#Trnh by ni dung c bn ca ngh nh s 8/2012/N-CP ca Chnh ph v quy ch lm vic ca Chn h ph v ngh nh 36/2012/N-CP v quy nh chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t chc ca B, cc c quan ngang B#Vit Nam#Qui ch#Lm vic#Chnh ph#B# 293394## 00749000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020066000560070019001220080005001410090021001460100 00500167011001500172020001000187005001900197020001300216039000400229021016000233 020002200393020000900415012002800424013000700452#VN12.03481#VN12.03482#Vi?t#NH55 6#343.59706#^214#38000#Nhng iu ngi dn cn bit v php lut thu thu nh p cc nhn#Trng Hunh Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a275tr.^b19cm#Php lut#Trng Hunh Thng#Sch hi p#Hoa#Trnh by 165 cu hi -p v cc quy nh chung, thu thu nhp c nhn i vi c nhn c tr, c nhn khng c tr, khu tr thu, th tc hnh chnh thu...#Thu thu nhp c nhn#Vit Nam#T sch Php lut ph thng#293395## 00831000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020089000560070019001450080005001640090021001690100 00500190011001500195020001000210005001900220020001300239039000400252021021800256 020002200474020000900496012002900505013000700534#VN12.03483#VN12.03484#Vi?t#NH55 6#343.59706#^214#38000#Nhng iu c quan, t chc v doanh nghip cn bit v php lut thu thu nhp cc nhn#Trng Hunh Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 012#^a266tr.^b19cm#Php lut#Trng Hunh Thng#Sch hi p#Hoa#Trnh by 165 c u hi - p dnh cho cc c quan, t chc, doanh nghip qun l ngi c thu nh p chu thu tnh thu, thu thu, x l cc tnh hung pht sinh trong thu, n p thu theo lut thu thu nhp c nhn...#Thu thu nhp c nhn#Vit Nam#T sc h Php lut doanh nhn#293396## 01274000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020113000510030015001640070059001790080005002380090 02100243010000500264011001500269020001000284020001500294005002000309039000400329 02104090033302000090074200500130075100500130076400500130077700500210079001300070 0811012002600818020001100844020002100855020000400876020000800880#VN12.03485#VN12 .03486#Vi?t#V500T#341.5#^214#33000#V tranh chp gia Malaixia v Xingapo v ch quyn i vi o trng, cc "south ledge" v "middle rocks"#Sch tham k ho#Nguyn Trng Giang (ch.b.), Trn Duy Thi, L Qu Qunh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a197tr.^b19cm#Php lut#Sch tham kho#Nguyn Trng Giang#Hoa#Gi i thiu khi qut v o trng, cc "south ledge" v "middle rocks" v t nh hnh tranh chp ch quyn i vi cc o, ny gia Malaixia v Xingapo. P hn tch qu trnh chun b a tranh chp v cc o, trn ra trc to n C ng l quc t, qu trnh t tng v phn quyt cui cng ca to n. Mt s kin h nghim, bi hc php l v thc tin v gii quyt tranh chp ch quyn bin, o...#Malaixia#Trn Duy Thi#L Qu Qunh#V Ngc Minh#Nguyn Th Kiu Ninh#2933 97#T sch Php lut Quc t#Gii quyt#Tranh chp ch quyn#o#Xingapo## 00646000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020012000540080005000660090021000710100005000920110 01400097020001000111020001800121039000400139021022100143020000900364020001200373 013000700385#VN12.03488#VN12.03487#Vi?t#L504C#342.59708#^214#9000#Lut c tr#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a36tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Hoa#Gii thiu 42 iu quy nh trong Lut c tr v quyn, trch nhim ca cng dn v c tr, ng k thng tr, ng k tm tr, thng bo lu tr, khai bo tm vn g, trch nhim qun l c tr v cc iu khon thi hnh#Vit Nam#Lut c tr#29 3398## 00646000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020019000540080005000730090021000780100005000990110 01400104020001000118020001800128039000400146021021200150020000900362020001400371 013000700385#VN12.03489#VN12.03490#Vi?t#L504B#344.59702#^214#9000#Lut bo him y t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a48tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#H oa#Gii thiu ni dung Lut bo him y t, gm 52 iu vi cc phn: quy nh ch ung, i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t, th bo him y t, phm vi c hng bo him, thanh ton...#Vit Nam#Bo him y t#29 3399## 00753000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020023000550080005000780090021000830100005001040110 01400109020001000123020001800133039000400151021030500155020000900460020002300469 013000700492#VN12.03491#VN12.03492#Vi?t#L504A#344.59704#^214#11000#Lut an ton thc phm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a75tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php l ut#Hoa#Gii thiu ni dung ca Lut an ton thc phm bao gm cc quy nh v q uyn v ngha v ca t chc, c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm...#Vit Na m#Lut an ton thc phm#293400## 00718000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020022000540080005000760090021000810100005001020110 01400107020001000121020001800131039000400149021027800153020000900431020001700440 013000700457#VN12.03493#VN12.03494#Vi?t#L504N#344.59704#^214#8000#Lut ngi kh uyt tt#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a46tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lu t#Hoa#Gii thiu ni dung ca Lut ngi khuyt tt bao gm cc quy nh v xc nhn khuyt tt, chm sc sc kho, gio dc, dy ngh v lm vic, vn ho, th dc, th thao, gii tr v du lch, nh chung c, cng trnh cng cng, giao th ng, cng ngh thng tin v truyn thng...#Vit Nam#Ngi khuyt tt#293401## 00764000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020024000530080005000770090021000820100005001030110 01500108020001000123020001800133039000400151021030500155020000900460020001000469 020001200479013000700491#VN12.03495#VN12.03496#Vi?t#L504T#347.597#^214#27000#Lu t thi hnh n dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a163tr.^b19cm#Php lut#V n bn php lut#Hoa#Gii thiu ni dung 183 iu ca Lut thi hnh n dn s, v i cc qui nh chung v qui nh c th v h thng t chc thi hnh n dn s v chp hnh vin, th tc thi hnh n, bin php bo m v cng ch, khiu ni , t co v khng ngh v thi hnh n, x l vi phm... cng cc iu khon thi hnh#Vit Nam#n dn s#Thi hnh n#293402## 00841000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020041000530080005000940090021000990100005001200110 01400125020001000139020001800149039000400167021032600171020000900497013000700506 020002000513020002100533020000900554#VN12.03497#VN12.03498#Vi?t#L504T#347.597#^2 14#12000#Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 2#^a59tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Hoa#Gii thiu nhng quy nh php l ut v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, t rong hot ng t tng v hot ng thi hnh n; v thit hi c bi thng; k inh ph bi thng v th tc chi tr; trch nhim hon tr v cc iu khon th i hnh trong Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#Vit Nam#293403#Trch nhi m php l#Bi thng thit hi#Nh nc## 00560000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020024000530030012000770070032000890080005001210090 03600126010000500162011001500167020001700182005001400199020001200213006001100225 019001400236039000400250020000900254013000700263#VN12.03499#VN12.03500#Vi?t#L506 N#895.124#^214#54000#Lc ny ch mun yu em#Tiu thuyt#Qu Kh Tng ; Dng Kim dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a291tr.^b18cm#Vn hc h in i#Qu Kh Tng#Tiu thuyt#Dng Kim#Dch i Loan#Hoa#i Loan#293404## 00552000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020016000530030012000690070032000810080005001130090 03600118010000500154011001500159020001700174005001400191020001200205006001100217 019001400228039000400242020000900246013000700255#VN12.03501#VN12.03502#Vi?t#M107 M#895.124#^214#58000#Mnh m khi yu#Tiu thuyt#Qu Kh Tng ; Dng Kim dc h#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a322tr.^b18cm#Vn hc hin i# Qu Kh Tng#Tiu thuyt#Dng Kim#Dch i Loan#Hoa#i Loan#293405## 00455000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020014000540030016000680070014000840080005000980090 01100103010000500114011001500119020001700134005001400151020000400165039000400169 020000900173013000700182#VN12.03503#VN12.03504#Vi?t#T310B#895.9221#^214#50000#T m bng lng#Th v bnh th#V Quang Ngc#^aH.#^aThi i#2012#^a179tr.^b19cm#V n hc hin i#V Quang Ngc#Th#Hoa#Vit Nam#293406## 01031000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200150 00338080005000480020100000530070050001530080005002030090011002080100005002190110 03000224020002000254020000700274005001300281039000400294015009000298021022600388 02000100061401300070062400500120063100500140064300500160065700500150067302000170 0688#VN12.03505#VN12.03506#Vi?t#305H#363.3500959723#^214#in hnh tin tin ph ong tro ton dn bo v an ninh t quc tnh Vnh Phc giai on 1997 - 2012#B. s.: Ng Minh Sn, L ng Vn, Cao Vn Chin...#^aH.#^aThi i#2012#^a226tr., 1 4tr. nh mu^b19cm#in hnh tin tin#Bo v#Ng Minh Sn#Hoa#TTS ghi: Ban ch o thc hin phong tro ton dn bo v an ninh t quc tnh Vnh Phc#Tp hp cc bi vit tiu biu v mt s m hnh in hnh tin tin cc c nhn, tp t h trong cng tc gi gn an ninh trt t, thc hin phong tro ton dn bo v an ninh t quc trn a bn tnh Vnh Phc t 1997 - 2012#Vnh phc#293407#L ng Vn#Cao Vn Chin#Nguyn Vn Tho#Nguyn Vn Sn#An ninh quc gia## 00626000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140006000450020020000510070012000710080005000830090021000880100 00500109011001400114020002000128020001200148005001200160039000400172021015800176 020001900334013000700353#VN12.03507#VN12.03508#Vi?t#CH305T#355.4#^214#6500#Chi n thut du kch#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a44tr.^b15cm#Chin t ranh du kch#Chin thut#H Ch Minh#Hoa#Cung cp cc kin thc c bn v chin tranh du kch, mc ch ca chin thut du kch, nguyn tc, cch i ph, x tr ... v sc chin u ca i du kch#Ngh thut qun s#293408## 00665000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140006000480020066000540070012001200080005001320090021001370100 00500158011001400163020002100177020001200198005001200210039000400222021009400226 020000700320020000900327020001000336013000700346020001000353#VN12.03509#VN12.035 10#Vi?t#TH552H#335.4346#^214#7000#Thc hnh tit kim, chng tham , lng ph, chng bnh quan liu#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a48tr.^b15cm#T tng H Ch Minh#Phng chng#H Ch Minh#Hoa#Tp hp nhng bi ni, vit ca B c H v vn tit kim, chng tham , lng ph, quan liu#Tham #Lng ph#Qua n liu#293409#Tit kim## 00674000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140006000510020028000570080005000850090021000900100005001110110 01400116020002300130020001400153039000400167021022500171020000900396020000800405 013000700413#VN12.03511#VN12.03512#Vi?t#QU600C#324.2597071#^214#6500#Quy ch gi m st trong ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a48tr.^b15cm#ng Cng sn Vi t Nam#Cng tc ng#Hoa#Trnh by nhng quy ch chung v vn gim st trong ng. i tng, ni dung, phng php, hnh thc v x l kt qu gim st, thm quyn, trch nhim gim st ca ch th, trch nhim v quyn ca i tng gi m st...#Gim st#Qui ch#293410## 00673000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140006000470020013000530070009000660080005000750090021000800100 00500101011001400106020002100120020001300141005000900154020001300163039000400176 021022000180013000700400#VN12.03513#VN12.03514#Vi?t#462S#335.4346#^214#7000# i sng mi#Tn Sinh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a56tr.^b15cm#T tng H Ch Minh#i sng mi#Tn Sinh#Sch hi p#Hoa#Tc phm vit di hnh thc nhng cu hi v tr li, phc ho nhng nt c bn ca x hi mi do nhn dn lm ch , xy dng i sng mi trong cc ngnh, cc cp, cc c quan, cc trng hc, n h my, n v b i...#293411## 00728000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020021000520070012000730080009000850090019000940100 00500113011001500118020001800133020000600151005000600157039000400163021026500167 013000700432020000400439020000700443#VV12.11698#VV12.11699#Vi?t#TH305T#613.7#^21 4#86000#Thin - th - stress#V H ch.b.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a228 tr.^b24cm#Chm sc sc kho#Thin#V H#Hoa#Trnh by nhng kin thc c bn v thin - th - stress v cc phng php thc hnh thin, tp th th gin th n v tm nhm gip con ngi cn bng tm l, iu ho cm xc, va bo v sc k ho va ci thin cht lng cuc sng v thnh cng trong s nghip#293412#Th# Stress## 00722000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020025000550030041000800070010001210220004001310080 00900135009001900144010000500163011002900168015003700197021014000234020000900374 020000800383020000800391039000400399013000700403005001000410#VV12.11700#VV12.117 01#Vi?t#NH556C#294.3#^214#Nh Huyn#Nhng chic l trong tay#Nhn thc l ng s ai trn ng tu Pht#Nh Huyn#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a162tr., 1 tr. nh mu^b21cm#Tn khc ca tc gi: Thch T Thng#Gii thiu qu trnh tu h nh Pht php v ch dn cho chng sinh nhn thc c l ng sai trn con n g tu Pht nhm sm thnh chnh qu#o Pht#Gio l#Tu hnh#Hoa#293413#Nh Huyn ## 00651000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020084000460080005001300090019001350100005001540110015001590200 01000174020000900184020001800193039000400211021013100215020001200346020001100358 020000900369013000700378#VV12.11703#VV12.11702#Vi?t#C101V#345.597#^214#Cc vn b n hng dn p dng php lut v tm gi, tm giam v thi hnh n hnh s#^aH.# ^aTp ch Kim st#2012#^a404tr.^b24cm#Php lut#Tm giam#Vn bn php lut#Hoa# Trnh by cc quy nh chung ca php lut Vit Nam v ch qun l tm giam, tm gi phm nhn v qu trnh thi hnh n hnh s#Thi hnh n#n hnh s#Vit N am#293414## 01023000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020033000640070014000970080018001110090 03500129010000500164011001500169020000800184020000800192005001400200020001100214 039000400225015009300229021040400322013000700726#VV12.11704#VV12.11706#VV12.1170 5#Vi?t#GI-108T#070.1#^214#38000#Gio trnh c s l lun bo ch#Nguyn Vn H# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a374tr.^b21cm#Bo ch #L lun#Nguyn Vn H#Gio trnh#Hoa#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu cc m hnh, phn g tin, hnh thc, lch s tin ho v bn cht ca truyn thng i chng. Phn tch v tr, vai tr, chc nng, nguyn tc ca bo ch vi t cch l mt hnh thc hot ng truyn thng i chng ph qut v a dng nht trong x hi hi n i. c th lao ng, t cht, k nng, con ng pht trin ngh nghip ca nh bo v qu trnh lnh hi thng tin ca cng chng#293415## 00989000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020053000640070017001170080018001340090 03500152010000500187011001900192020001600211020002100227005001700248020001100265 039000400276015008000280021033200360013000700692#VV12.11707#VV12.11708#VV12.1170 9#Vi?t#GI-108T#628.3#^214#65000#Gio trnh x l nc thi bng phng php sin h hc#Nguyn Vn Phc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012 #^aXX, 431tr.^b24cm#X l nc thi#Phng php sinh hc#Nguyn Vn Phc#Gio t rnh#Hoa#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Vin Mi trng v T i nguyn#Trnh by cc kin thc c bn v qu trnh x l nc thi bng phng php sinh hc. Gii thiu cc khi nim c bn v nc v nc thi, qu trnh sinh hc trong x l nc thi, h vi sinh vt trong h thng x l nc thi, c c phng trnh ng hc qu trnh tng trng h vi sinh vt trong cc cng tr nh x l sinh hc...#293416## 01004000000000397000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140008000460020049000540070052001030080010001550090015001650100 00500180011001500185020001700200020000900217020000900226005001400235039000400249 01500340025302102150028702000090050202000080051102000040051902000090052302000040 0532020000600536005001600542005001700558005001300575005001100588013000700599#VV1 2.11710#VV12.11711#Vi?t#V115H#895.922#^214#200000#Vn ho H Tnh, tc phm ch n lc (1992 - 2012)#Phm Quang i, Trng Ngc nh, Nguyn Xun Bch...#^aNgh A n#^ai hc Vinh#2012#^a767tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tc phm#Bi vit#Phm Qua ng i#Hoa#TTS ghi: Tp ch Vn ho H Tnh#Gii thiu mt s tc phm chn lc c in trn tp ch Vn ho H Tnh trong sut 20 nm (t 1992 - 2012) nh cc tc phm kho cu, bi phn nh, th, nhc..., c sp xp theo th t A, B, C. .. tn ca tc gi#Vit Nam#H Tnh#Th#Bn nhc#nh#Tranh#Trng Ngc nh#Nguy n Xun Bch#Phm c Ban#Nguyn Ban#293417## 00701000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200150 00338080005000480020025000530070012000780080005000900090010000950100005001050110 01500110020000800125020001400133005001200147039000400159015004000163021015300203 020000800356020000900364020001000373020000900383013000700392#VV12.11712#VV12.117 13#Vi?t#120N#781.6200959741#^214#m nhc ma n ng Anh#Nguyn Lin#^aH.#^am nhc#2012#^a147tr.^b21cm#m nhc#Nhc dn gian#Nguyn Lin#Hoa#Tn khc ca tc gi: Nguyn Trung Kin#S lc v ng Sn v din xng ma n ng Anh Tha nh Ho. Gii thiu mt s yu t m nhc, ni dung ca t v cc mi quan h ca ma n ng Anh#Ma n#ng Sn#Thanh Ho#ng Anh#293418## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020024000680030066000920070080001580220 00400238004000800242008000500250009001800255010000500273011001500278021017800293 02000180047102000090048900600140049800500120051200500110052403900040053501300070 0539#VL12.01335#VL12.01336#VL12.01337#VL12.01338#Vi?t#103V#959.702#^214#i Vi t s k ton th#Bn in Ni cc quan bn. Mc bn khc nm Chnh Ho th 18 (196 7)#Hong Vn Lu dch, ch thch ; H Vn Tn h.. ; Ng c Th chnh l, b su ng#T.2#Ti bn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a522tr.^b27cm#Kho cu v tc gi, v n bn, tc phm "i Vit s k ton th". Nhng s kin lch s t K nh Trn , (Trn Thi Tng) cho n thi k nh L, (L Thnh Tng) t nm 1226-1497#Lch s trung i#Vit Nam#Hong Vn Lu#Ng c Th#H Vn Tn#Hoa#293419## 00918000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020033000530070055000860080018001410090035001590100 00500194011001500199020001300214020002000227005001100247039000400258015004700262 021023700309005001400546005001100560005001100571005001500582013000700597#VL12.01 339#VL12.01340#Vi?t#GI-103P#612.8#^214#30000#Gii phu chc nng h thn kinh#B .s.: V Anh Nh (ch.b.), Cao Phi Phong, L Vn Nam...#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a163tr.^b28cm#H thn kinh#Gii phu chc nng# V Anh Nh#Hoa#TTS ghi: i hc Y dc thnh ph H Ch Minh#Trnh by nhng ki n thc c bn v cch tip cn gii phu chc nng h thn kinh, khu tr tn th ng theo chc nng - gii phu tng vng, tng khoanh on h thn kinh v chn on lm sng nh khu cc tn thng theo tng thn kinh#Cao Phi Phong#L Vn Nam#Bi Kim M#Hunh Th Liu#293420## 00841000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020065000460030007001110070037001180080005001550090033001600100 00500193011001500198020000800213020001100221020000700232005001400239039000400253 005001600257015004100273021019500314020002300509013000700532#VL12.01341#VL12.013 42#Vi?t#V500K#336.006#^214#V K hoch - Ti chnh mt chng ng pht trin (1 960 - 2012)#K yu#B.s.: Nguyn Nh Hng, Nguyn Vn H#^aH.#^aVin Kim st Nh n dn ti cao#2012#^a169tr.^b27cm#Lch s#Pht trin#K yu#Nguyn Vn H#Hoa#Ng uyn Nh Hng#TTS ghi: Vin Kim st Nhn dn ti cao#Gii thiu qu trnh xy dng v pht trin ca V K hoch - Ti chnh (1960 - 2012). Mt s thnh tch ca tp th v c nhn cng cc hnh nh t liu v hot ng ca v K hoch - Ti chnh#V K hoch -Ti chnh#293421## 00861000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020049000340030012000830070061000950080005001560090026001610100005001870110 01400192021020500206020002000411020001000431039000500441013000700446020002400453 005002100477005001500498005001400513005001600527005001600543#VL12.01343#Vi?t#KH4 01S#378.1#^214#Khoa Sau i hc - 10 nm xy dng v pht trin#2002 - 2012#B.s. : Nguyn Th Hng Minh, Nguyn Hu Hi, Trn Hu Hin...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a59tr.^b27cm#Gii thiu v nhng thnh tu hot ng v s pht tr in ca Khoa Sau i hc, trng i hc Quc gia H Ni. Gii thiu v Ban ch nhim khoa, hot ng ca Cng on, Chi on v cc phng ban ca khoa#o to sau i hc#Thnh tu#Thu#293422#i hc Quc gia H Ni#Nguyn Th Hng Minh#N guyn Hu Hi#Trn Hu Hin#Nguyn Thu Hin#Nguyn Vn Thi## 00901000000000229000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020073000360080005001090090026001140100005001400110015001450210435001600200 00900595020001600604020002000620020001900640039000500659013000700664#VL12.01344# Vi?t#QU600#378.002#^214#Quy nh v xy dng v pht trin ngnh, chuyn ngnh t chun quc t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a117tr.^b27cm#Gii thiu quy nh v xy dng v pht trin ngnh, chuyn ngnh t chun quc t ca i hc Quc gia H Ni. Trnh by v nhng vn chung; ch o v iu hnh; xy dng v ph duyt n thnh phn; o to i hc v sau i hc; hot ng k hoa hc v cng ngh; ngi hc v i ng cn b; c s vt cht; lin kt v h p tc; ti chnh; pht trin bn vng ngnh; chuyn ngnh t chun quc t v cc iu khon thi hnh#Qui nh#o to i hc#o to sau i hc#Tiu chun quc t#Thu#293423## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070024000650220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001700162039000500179 013000700184#VL12.01345#14000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu robo tri cy#Tr anh: Nguyn Mnh Thi#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b30cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Nguyn Mnh Thi#Thu#293424## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070024000650220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001700162039000500179 013000700184#VL12.01346#14000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu robo tri cy#Tr anh: Nguyn Mnh Thi#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b30cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Nguyn Mnh Thi#Thu#293425## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070024000650220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001700162039000500179 013000700184#VL12.01347#14000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu robo tri cy#Tr anh: Nguyn Mnh Thi#T.3#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b30cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Nguyn Mnh Thi#Thu#293426## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070024000650220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001700162039000500179 013000700184#VL12.01348#14000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu robo tri cy#Tr anh: Nguyn Mnh Thi#T.4#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b30cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Nguyn Mnh Thi#Thu#293427## 00445000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070024000650220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001700162039000500179 013000700184#VL12.01349#14000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu robo tri cy#Tr anh: Nguyn Mnh Thi#T.5#^aH.#^aM thut#2012#^a16tr.^b30cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Nguyn Mnh Thi#Thu#293428## 00568000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050010000530020027000630070010000900080005001000090 01100105010000500116011001400121021011000135020000900245020000800254020000900262 020000700271039000500278013000700283#VL12.01350#VL12.01351#70000#Vi?t#TH308K#74 5.92#^214#Thin Kim#Thit k lng hoa - xe hoa#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2012#^a 78tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn v thit k lng hoa v xe hoa. Gii thi u mt s kiu thit k lng hoa v xe hoa#Thit k#Cm hoa#Lng hoa#Xe hoa#Thu# 293429## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020038000680070043001060040018001490080 00500167009001100172010000500183011001400188021017500202020000900377020000900386 006001500395039000500410013000700415019000500422#VL12.01352#VL12.01353#60000#Vi ?t#PH561P#641.2#^214#Hong Hoi Linh#Phng php ch bin nc p tri cy#Hong Hoi Linh ; Nguyn Kim Dn bin dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aM thut#2012#^a6 4tr.^b27cm#Gii thiu nguyn liu, cng dng v cch ch bin hn 100 mn nc p tri cy nh: nc p kh qua mt ong, l ty v nc rau qu hn hp, b sa, nc ct cam v chanh...#Ch bin#Nc qu#Nguyn Kim Dn#Thu#293430#Dch## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050016000550020024000710030019000950070021001140040 01800135008000500153009001100158010000500169011001400174021018000188020001100368 020000800379020000900387039000500396013000700401#VL12.01354#VL12.01355#60000#Vi ?t#NGH250T#745.594#^214#Hong Vn Quang#Ngh thut lm hoa giy#8 loi hoa cao c p#Hong Vn Quang b.s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aM thut#2012#^a63tr.^b27cm#H ng dn cch xp giy, cch trnh by ng xp v cch lm 8 loi hoa giy nh: hoa hng, hoa tulip, hoa cc, hoa din v, hoa thu tirn, b hoa giy, hoa sen v hoa xng rng#Ngh thut#Gp hoa#Hoa giy#Thu#293431## 00810000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050021000480020054000690070026001230080010001490090018001590100 00500177011001400182015005800196021020000254020001000454020000900464020000900473 020001700482039000500499020000900504013000700513#VV12.11715#VV12.11714#Vi?t#T103 L#346.59701#^214#Hunh Th Trc Giang#Ti liu hng dn hc tp: Lut hn nhn v gia nh#Hunh Th Trc Giang b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a35tr.^b 22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng q uy nh ca Lut hn nhn v gia nh v: Kt hn; quan h chung sng nh v ch ng; xc lp quan h cha m - con rut v cha m con nui; quan h gi v v chn g; ly hn v cp dng#Php lut#Hn nhn#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#Gia n h#293432## 00818000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050018000460020050000640070023001140080010001370090018001470100 00500165011001500170015005800185021022900243020001000472020002000482020000900502 020001700511039000500528013000700533#VV12.11716#VV12.11717#Vi?t#T103L#347.597#^2 14#Trng Thanh Hng#Ti liu hng dn hc tp: Lut t tng dn s 1#Trng Th anh Hng b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a107tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by khi nim v cc nguyn tc c a Lut t tng dn s. Ch th ca quan h php lut t tng dn s. Thm quyn ca To n nhn dn trong vic xt x cc v n dn s. Vn chng c, chng m inh, n ph v l ph to n#Php lut#Lut t tng dn s#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#293433## 00847000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050018000460020050000640070023001140080010001370090018001470100 00500165011001500170015005800185021025800243020001000501020002000511020000900531 020001700540039000500557013000700562#VV12.11718#VV12.11719#Vi?t#T103L#347.597#^2 14#Trng Thanh Hng#Ti liu hng dn hc tp: Lut t tng dn s 2#Trng Th anh Hng b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a110tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng quy nh ca Lut t tn g dn s v: Khi kin, th l v n, ho gii v chun b xt x. Phin to s thm. Th tc phc thm v n dn s. Th tc gii quyt vic dn s. Th tc xe m xt li bn n, quyt nh c hiu lc ca php lut#Php lut#Lut t tng dn s#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#293434## 00903000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020042000660070023001080220005001310080010001360090 01800146010000500164011001400169015005800183021028000241020001000521020001400531 020000900545020001700554039000500571013000700576005001800583#VV12.11720#VV12.117 21#Vi?t#T103L#344.59701#^214#Dip Thnh Nguyn#Ti liu hng dn hc tp: Lut lao ng#Dip Thnh Nguyn b.s.#Ph.1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a97tr.^b2 2cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by khi ni m Lut lao ng Vit Nam. Quan h php lut lao ng. Vic lm v hc ngh. Hp ng lao ng v tho c lao ng tp th. Vn v tin lng, thi gi lm v ic v ngh ngi. K lut lao ng, an ton v v sinh lao ng, tai nn lao n g v bnh ngh nghip#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#293 435#Dip Thnh Nguyn## 00784000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020042000660070023001080220005001310080010001360090 01800146010000500164011001400169015005800183021013900241020001000380020001400390 020000900404020001700413039000500430013000700435020001000442005001800452#VV12.11 722#VV12.11723#Vi?t#T103L#344.59701#^214#Dip Thnh Nguyn#Ti liu hng dn h c tp: Lut lao ng#Dip Thnh Nguyn b.s.#Ph.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#201 2#^a46tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii t hiu tng quan v Cng on Vit Nam. Trnh by nhng quy nh ca php lut v xut khu lao ng, tranh chp lao ng v nh cng#Php lut#Lut lao ng#Vi t Nam#Ti liu hc tp#Thu#293436#Cng on#Dip Thnh Nguyn## 00965000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050020000460020050000660070025001160080010001410090018001510100 00500169011001500174015005800189021038300247020001000630020000900640020001700649 039000500666020000900671013000700680#VV12.11724#VV12.11725#Vi?t#T103L#343.597#^2 14#Trn Thu Quc Thi#Ti liu hng dn hc tp: Php lut v xy dng#Trn Th u Quc Thi b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a105tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu qun l nh nc v u t xy dng. Trnh by quy nh ca php lut v u t v qun l u t xy dn g cng trnh. Hot ng xy dng, quy hoch v d n u t xy dng cng trnh. Quy nh ca phm php lut v thit k xy dng cng trnh. Qun l thc hin d n, la chn nh thu v u thu trong xy dng. Qun l k thut v cht l ng cng trnh xy dng...#Php lut#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#Xy dng#293 437## 00745000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020041000600070023001010080010001240090018001340100 00500152011001400157015005800171021019800229020001000427020001700437039000500454 020001300459013000700472#VV12.11726#VV12.11727#Vi?t#T103L#340#^214#Tng Thanh Ph ng#Ti liu hng dn hc tp: Lut so snh#Tng Thanh Phng b.s.#^aCn Th#^ ai hc Cn Th#2012#^a52tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Tng quan v so snh lut. Cc h thng php lut u tin trn th gii. Quyn chim hu trong lut cc nc chu u v M. Gii thiu ch ph p l v giao kt hp ng. Trust trong lut ca Anh#Php lut#Ti liu hc tp#T hu#Lut so snh#293438## 00967000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020062000620070021001240080010001450090018001550100 00500173011001400178015005800192021033400250020001000584020000900594020001700603 039000500620020001600625020000700641020001000648013000700658#VV12.11728#VV12.117 29#Vi?t#T103L#342.597#^214#Phan Trung Hin#Ti liu hng dn hc tp: Lut hnh chnh th, nng thn#Phan Trung Hin b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ a40tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thi u v qun l nh nc v quy hoch xy dng: khi nim chung v quy hoch xy d ng; quy hoch xy dng vng, th v khu dn c nng thn. Trnh by nhng vn v thc hin quy hoch xy dng: php lut v chnh sch v thu hi t tron g quy hoch xy dng; trnh t, th tc thu hi t; bi thng, h tr, ti n h c#Php lut#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#Lut hnh chnh# th#Nng thn#2 93439## 00907000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020048000570070018001050080010001230090018001330100 00500151011001500156015005800171021036300229020001000592020001700602039000500619 020001000624013000700634#VV12.11730#VV12.11731#Vi?t#T103L#332.1#^214#Thi Vn i#Ti liu hng dn hc tp: Nghip v ngn hng#Thi Vn i b.s.#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2012#^a115tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nghip v v ngun vn ca ngn hng thng mi. Nghip v thanh ton qua ngn hng. Nhng vn lin quan n hot ng tn dng v ng hip v tn dng ca ngn hng thng mi. Ri ro tn dng v iu tra tn dng. Nghip v ngn hng i vi thng mi quc t. Nghip v trn th trng chng khon v mt s nghip v khc ca ngn hng thng mi#Nghip v#Ti liu hc tp#Thu#Ngn hng#293440## 00837000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020047000580070019001050080010001240090018001340100 00500152011001400157015005800171021029500229020000900524020001700533039000500550 020000900555013000700564#VV12.11732#VV12.11733#Vi?t#T103L#658.8#^214#L Quang Vi t#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr marketing#L Quang Vit b.s.#^aCn Th#^ ai hc Cn Th#2012#^a91tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Tng quan v qun tr marketing. Gii thiu v qun tr qu trnh marketing v lp k hoch marketing. Phn tch th trng, khch hng v cc c hi marketing. Hoch nh chin lc marketing. Phn tch i th cnh tranh v cc chin lc cnh tranh. Hoch nh chin lc tip th cnh tranh#Qun tr#T i liu hc tp#Thu#Tip th#293441## 00774000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050017000420020046000590070022001050080010001270090018001370100 00500155011001400160015005800174021021900232020001000451020001700461039000500478 020001800483013000700501#VV12.11734#VV12.11735#Vi?t#T103L#332#^214#Mai L Trc L in#Ti liu hng dn hc tp: Ti chnh quc t#Mai L Trc Lin b.s.#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2012#^a40tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung t m o to T xa#Trnh by nhng kin thc v tng gi tr sn lng quc gia, c h s gi c v cn cn thanh ton. T gi hi oi v th trng hi oi. Th trng tin t t trc, vn mua thp bn cao v lu chuyn vn quc t#Ti chnh#Ti liu hc tp#Thu#Ti chnh quc t#293442## 00765000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050020000440020046000640070025001100080010001350090018001450100 00500163011001400168015005800182021021200240020000900452020001700461039000500478 020000900483013000700492#VV12.11736#VV12.11737#Vi?t#T103L#658.7#^214#Nguyn Th Ngc Hoa#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr cung ng#Nguyn Th Ngc Hoa b.s.# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a39tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu v qun tr chui cung ng v hot ng iu hnh chui cung ng. Trnh by nhng vn v qun tr tn kho, vn ti, cng ngh thng tin v chui cung ng. o lng hiu qu hot ng chui cung ng#Qu n tr#Ti liu hc tp#Thu#Cung cu#293443## 00928000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050022000450020054000670070027001210080010001480090018001580100 00500176011001400181015005800195021034200253020000900595020000700604020001700611 039000500628020001000633013000700643#VV12.11738#VV12.11739#Vi?t#T103L#658.15#^21 4#Hunh Th Tuyt Sng#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr ri ro ti chnh#Hu nh Th Tuyt Sng b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a59tr.^b22cm#TTS ghi : Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu v s xut hin ca cc cng c qun tr ri ro ti chnh. Trnh by kin thc v cu trc th tr ng quyn chn, th trng k hn v giao sau. Cc nguyn tc nh gi quyn chn . nh gi quyn chn bng m hnh nh phn. nh gi k hn v gi giao sau. Ch in lc phng nga ri ro bng quyn chn v bng hp ng giao sau...#Qun tr #Ri ro#Ti liu hc tp#Thu#Ti chnh#293444## 00749000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020042000600070023001020080010001250090018001350100 00500153011001400158015005800172021022200230020001400452020001700466039000500483 013000700488#VV12.11740#VV12.11741#Vi?t#T103L#339#^214#Bi Th Kim Thanh#Ti li u hng dn hc tp: Kinh t v m#Bi Th Kim Thanh b.s.#^aCn Th#^ai hc C n Th#2012#^a60tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by tng quan v kinh t hc v m. o lng sn lng quc gia v phn phi thu nhp quc dn. Tht nghip, tin t v lm pht. Gii thiu v m hnh nn kinh t m. Bin ng kinh t trong ngn hn. M hnh IS-LM#Kinh t v m#T i liu hc tp#Thu#293445## 00720000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020057000600070021001170080010001380090018001480100 00500166011001400171015005800185021014100243020000900384020001100393020001700404 039000500421020000900426013000700435#VV12.11742#VV12.11743#Vi?t#T103L#658.5#^214 #Trng Ch Tin#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr cht lng sn phm#Trng Ch Tin b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a49tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by khi nim v cc vn chung v qun tr cht lng sn phm. Cc cng c kim sot cht lng v cc h thn g qun l cht lng#Qun tr#Cht lng#Ti liu hc tp#Thu#Sn phm#293446## 00842000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020048000570070039001050080010001440090018001540100 00500172011001400177015005800191021024900249020000800498020001000506020001700516 039000500533005001900538013000700557#VV12.11744#VV12.11745#Vi?t#T103L#332.1#^214 #Thi Vn i#Ti liu hng dn hc tp: Tin t - ngn hng#B.s.: Thi Vn i , Trn Th Hnh Phc#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a93tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Mt s vn c bn v tin t. G ii thiu v h thng ngn hng. Nhng kin thc c bn v tn dng, chnh sch tn dng v ngn hng thng mi. Kim sot v cung ng tin ca ngn hng trung ng. Mt s kin thc c bn v lm pht v li sut#Tin t#Ngn hng#Ti li u hc tp#Thu#Trn Th Hnh Phc#293447## 00933000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020055000610070021001160080010001370090018001470100 00500165011001500170015005800185021035600243020000900599020000800608020001700616 039000500633020001000638013000700648#VV12.11746#VV12.11747#Vi?t#T103L#330.02#^21 4#Nguyn Ngc Lam#Ti liu hng dn hc tp: Nguyn l thng k kinh t#Nguyn Ngc Lam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a222tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu v mn hc thng k. Trnh b y nhng kin thc v tng hp v trnh by d liu. Cc mc ca hin tng ki nh t x hi. Phn phi chun v phn phi mu. c lng khong tin cy. Kim nh tham s v gi thuyt thng k. Kim nh phi tham s. Phn tch phng sai. Tng quan v hi qui tuyn tnh. Dy s thi gian v phng php chn mu#Thn g k#Kinh t#Ti liu hc tp#Thu#Nguyn l#293448## 01022000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050018000460020076000640070023001400080010001630090018001730100 00500191011001500196015005800211021038100269020001000650020002400660020000900684 020001700693039000500710020001000715013000700725#VV12.11748#VV12.11749#Vi?t#T103 L#342.597#^214#Dip Thnh Nguyn#Ti liu hng dn hc tp: Php lut v khiu ni v khiu kin hnh chnh#Dip Thnh Nguyn b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th# 2012#^a136tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gi i thiu mt s khi nim, cc nguyn tc khiu ni v gii quyt khiu ni. Tr nh by php lut v khiu kin hnh chnh: khi nim, nguyn tc ca Lut t tn g hnh chnh Vit Nam; thm quyn ca To n trong gii quyt n hnh chnh; ng i tin hnh t tng v tham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi; chng c, cp - tng t; khi kin, th l v n hnh chnh...#Php lut#Lut t tn g hnh chnh#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#Khiu ni#293449## 00892000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050020000480020084000680070025001520080010001770090018001870100 00500205011001500210015005800225021021700283020001000500020001000510020000900520 020001700529039000500546020000800551020000800559020000400567013000700571#VV12.11 750#VV12.11751#Vi?t#T103L#346.59704#^214#Trn Thu Quc Thi#Ti liu hng dn hc tp: Php lut v thanh tra v gii quyt tranh chp t ai#Trn Thu Quc Thi b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a117tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i h c Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng kin thc v quan h php lu t t ai. Ch qun l nh nc, ch s dng t, thanh tra qun l v s dng t ai. Gii quyt tranh chp v khiu ni trong lnh vc qun l nh n c v t ai#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Ti liu hc tp#Thu#Qun l#S dng# t#293450## 00851000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050024000420020044000660070029001100080010001390090018001490100 00500167011001400172015005800186021027700244020001600521020001900537020001700556 039000500573013000700578#VV12.11753#VV12.11754#Vi?t#T103L#382#^214#Trng Khnh Vnh Xuyn#Ti liu hng dn hc tp: Kinh t quc t#Trng Khnh Vnh Xuyn b .s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a60tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng vn c bn v thng mi quc t . Nhng l thuyt thng mi ban u ch ngha mu dch l thuyt thng mi c in. M rng v kim tra m hnh thng mi c in. L thuyt thng mi tn c in. M hnh cc yu t chuyn bit v m hnh Heckscher-Ohlin#Kinh t quc t #Thng mi quc t#Ti liu hc tp#Thu#293451## 00818000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020064000610070022001250080010001470090018001570100 00500175011001400180015005800194021021400252020000600466020000700472020001700479 039000500496020001000501020001000511013000700521#VV12.11755#VV12.11756#Vi?t#T103 L#332.6#^214#Nguyn Vn Duyt#Ti liu hng dn hc tp: Phn tch v thm nh d n u t#Nguyn Vn Duyt b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a46tr.^b22 cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng vn v t chc son tho v thm nh d n u t. Nghin cu th trng v k thut ca d n. T chc qun tr v nhn s ca d n. Phn tch ti chnh v h iu qu kinh t - x hi ca d n#D n#u t#Ti liu hc tp#Thu#Phn tch# Thm nh#293452## 00903000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020049000610070020001100080010001300090018001400100 00500158011001400163015005800177021032100235020001000556020002100566020000900587 020001700596039000500613013000700618#VV12.11757#VV12.11758#Vi?t#T103L#345.597#^2 14#Mc Ging Chu#Ti liu hng dn hc tp: Lut t tng hnh s#Mc Ging Ch u b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a40tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc C n Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng vn chung ca Lut t tng h nh s: khi nim, nhim v, nguyn tc; c quan, ngi tin hnh, ngi tham gia t tng; chng c v cc bin php ngn chn. Gii thiu cc giai on t tng hnh s: khi t, iu tra v quyt nh truy t; xt x s thm v phc thm; t hi hnh bn n v xt li bn n#Php lut#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Ti li u hc tp#Thu#293453## 00947000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020032000550030065000870070100001520080005002520090 02300257010000500280011001400285021018800299020000900487020000900496005001200505 00500160051700600140053300600150054700600150056200500150057703900050059201300070 0597019000500604#VV12.11752#57000#Vi?t#108T#793.8#^214#Buttitta, Hope#o thut ? Khng. l khoa hc#50 tr o thut y b n, hp dn, khin bn trn mt k inh ngc#Hope Buttitta ; Minh ho: Tom Labaff, Orrin Lundgren ; Dch: Nguyn Thu H... ; Nguyn S Hip h..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a80tr.^b24cm#Gii thiu v b mn o thut. Hng dn cch thc hin 50 tr o thut y b n v hp dn nh: nhng ci chai thng bng, th sc bn ca cun sch, nc nam ch m, qu trng c chn...#o thut#Tr chi#Labaff, Tom#Lundgren, Orrin#Nguyn Thu H#Trn Thin Yn#Trnh Mai Lin#Nguyn S Hip#Thu#293454#Dch## 00857000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740020030000790030027001090070 05100136008000500187009002300192010000500215011001500220021012400235020001400359 02000200037302000110039302000090040400500120041300500130042500500130043800500120 0451005002000463039000500483013000700488#VV12.11759#VV12.11760#VV12.11762#VV12.1 1761#108000#Vi?t#454#339.509597#^214#n nh v pht trin kinh t#Phn tch chnh sch v m#Phm Ch, o Vn Hng (ch.b.), Phm Th Anh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a359tr.^b24cm#Gm nhng bi nghin cu v phn tch v ch nh sch n nh kinh t v m. Tng trng v ti cu trc nn kinh t Vit Nam# Kinh t v m#Tng trng kinh t#Chnh sch#Vit Nam#Phm Ch#o Vn Hng#P hm Th Anh#V nh nh#Vng Th Tho Bnh#Thu#293455## 00868000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050018000650020028000830070062001110080 00500173009002300178010000500201011001500206015003800221021023900259020001700498 020001100515005001500526005001300541039000500554013000700559#VV12.11765#VV12.117 64#VV12.11763#58000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#o Th Thu Giang#Gio trnh k to n qun tr#B.s.: o Th Thu Giang (ch.b.), Phm Thu Hng, Trn T Uyn#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2012#^a274tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng# Tng quan v k ton qun tr. Chi ph v gi thnh, h thng k ton chi ph, d ton ngn sch, kim sot ngn sch v k ton trch nhim. Mi lin h gia c hi ph v khi lng li nhun, k ton qun tr vi vic ra cc quyt nh...#K ton qun tr#Gio trnh#Phm Thu Hng#Trn T Uyn#Vanh#293456## 00769000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020057000690030059001260070013001850080 00500198009001100203010000500214011001500219021016900234020001500403020001000418 020001500428020002400443039000500467013000700472#VV12.11766#VV12.11767#65000#Vi ?t#C455#305.895922#^214#Trn Hu Hp#Cng ng ngi Vit cng gio ng Bng Sng Cu Long#Lch s hnh thnh v qu trnh qu trnh hi nhp vn ho#Trn H u Hp#^aH.#^aTn gio#2012#^a176tr.^b24cm#Vi nt v ng bng sng Cu long. S hnh thnh, qu trnh pht trin v hi nhp vn ho ca ngi Vit ca cng ng ngi Vit cng gio ng bng sng Cu Long#o thin cha#Cng ng#Ng i Vit Nam#ng bng sng Cu Long#Vanh#293457## 00533000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020038000550030015000930070016001080080005001240090 01100129010000500140011001500145020000900160020001000169039000500179015006300184 020001300247013000700260#VV12.11768#VV12.11769#Vi?t#K312T#294.3#^214#Hunh Lin# Kinh Tam Bo - Kinh xng tng Tam Bo#Bn k 12-2012#Hunh Lin b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a239tr.^b24cm#o Pht#Kinh pht#Vanh#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vi t Nam. Ni gii h phi kht s#Kinh Tam Bo#293458## 00451000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440070020000620040013000820080005000950090011001000100 00500111011001500116012002200131020001200153020000800165039000500173013000700178 005001200185#VV12.11770#VV12.11771#Vi?t#B452D#299.5#^214#Bi dng c tin#Bi V n Tm su tp#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2012#^a127tr.^b21cm#i o Tam k p h #o Cao i#c tin#Vanh#293459#Bi Vn Tm## 00709000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020044000540290042000980070009001400040013001490080 00500162009001100167010000500178011001400183015003400197020001200231020000800243 039000500251021014700256020000900403013000700412#VV12.11772#VV12.11773#Vi?t#NG45 0V#299.5#^214#Hu Khi#Ng Vn Chiu ngi mn Cao i u tin#Ng Vn Chiu - the first Caodai disciple#Hu Khi#In ln th 3#^aH.#^aTn gio#2012#^a95tr.^ b21cm#Tn khc ca tc gi: L Anh Dng#o Cao i#Tu hnh#Vanh#Lc s v tiu s, s nghip, con ng n vi c Cao i ca Ng Vn Chiu, mn Cao i u tin, ngi khi s mt tn gio mi Vit Nam#Vit Nam#293460## 00599000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050012000420020019000540030031000730070011001040080005001150090 01100120010000500131011001500136021016400151020000900315020000900324039000500333 013000700338#VV12.11774#VV12.11775#Vi?t#B551T#230#^214#Hahn, Scott#Ba tic con chin#Thnh l l thin ng ti th#Scott Hahn#^aH.#^aTn gio#2012#^a178tr.^b2 1cm#Tp hp nhng thc ti cho nim tin Kit hu: Tn th v thnh l hng ngy; sch Khi huyn v Ba Tic Ly; cuc sng t nht hng ngy v Parousia, ngy C ha n#o Kit#Thnh l#Vanh#293461## 00898000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020013000420030029000550070075000840080005001590090011001640100 00500175011001500180021025400195020001500449020000900464039000500473005001600478 005001300494005001700507005001500524005001900539005001900558013000700577#VV12.11 776#VV12.11777#Vi?t#462L#253#^214#i linh mc#n gi, s tr gi, nim vui#Ger ard Francik, Tom Forrest, Daren J. Zehnle... ; Patricia Mitchell b.s...#^aH.#^aT n gio#2012#^a191tr.^b21cm#Gii thiu cc bi vit ca cc linh mc trn khp t h gii ni v hng n t thn ban u ca Cha Gisu v Gio hi trong nhn th c dn ti vic lnh chc cng nh s cn thit tip tc dng mnh cho Cha Gisu vi mt nim vui v hy t ca n gi ny#o Thin cha#Linh mc#Vanh#Francik, Gerard#Forrest, Tom#Zehnle, Daren J.#Hudgins, James#Hernndez, Alfredo#Mitchell, Patricia#293462## 00633000000000277000450002600110000002600110001102101290002204100050015118100060 01560820006001628080005001680050009001730020035001820070009002170040013002260080 00500239009001100244010000500255011001500260015003400275020001200309020001400321 039000500335020000800340013000700348#VV12.11778#VV12.11779#Ni v ch xuyn su t l hiu o, sng o theo phng php tu hnh ca Cao i v nhng bi gio l Cao i v lut nhn qu#Vi?t#L504N#299.5#^214#Hu Khi#Lut nhn qu theo gi o l Cao i#Hu Khi#In ln th 3#^aH.#^aTn gio#2012#^a127tr.^b21cm#Tn khc ca tc gi: L Anh Dng#o Cao i#Lut nhn qu#Vanh#Gio l#293463## 00391000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440080005000820090011000870100005000980110015001030200 00900118020001200127039000500139013000700144012002200151#VV12.11780#VV12.11781#V i?t#K312C#299.5#^214#Kinh cng t thi v quan hn tang t#^aH.#^aTn gio#2012# ^a126tr.^b21cm#Tn gio#o Cao i#Vanh#293464#i o Tam k ph ## 00840000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020026000550290007000810070075000880080005001630090 01100168010000500179011001500184021025800199020000900457020000800466020000800474 005001600482005001400498006001400512039000500526013000700531#VV12.11782#VV12.117 83#Vi?t#KH527P#294.3#^214#Tht Hin#Khuyn pht b tm vn#镫Ç#Tht Hin ; H..: Thch Minh Cnh, Thch t c ; Thch Mn Tm son dch#^aH.#^aTn gio# 2012#^a106tr.^b21cm#Gii thiu ni dung cc bi ging tm B - tc l thc, s gic ng v trnh gic ng ca ngi xut gia tu hnh cn phi trau luyn sm hi li lm, cu mong nghip chng tiu tr, tm o c thanh tnh, cho ni thng kh ca chng sinh...#o Pht#Gio l#Tu hnh#Thch Minh Cnh#T hch t c#Thch Mn Tm#Vanh#293465## 00747000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020046000440080005000900090011000950100005001060110014001110210 08300125020000900208020001000217005001000227005000800237006000800245039000500253 004001800258015012300276020001400399013000700413020002500420#VV12.11784#VV12.117 85#Vi?t#K312K#294.3#^214#Kinh Kim Cang th mng v thin a bt dng#^aH.#^aT n gio#2012#^a158r.^b21cm#Gii thiu ni dung kinh Kim Cang v kinh Bt Dng c ng nhng nghi thc tng nim#o Pht#Kinh pht#Minh Cnh#t c#Mn Tm#Vanh#T i bn ln th 1#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. - Tn sch ngoi ba ghi: Kim Cang th mng Ra Ni v thin a Bt Dng#Kinh Kim Cang#293466 #Kinh Thin a bt dng## 00545000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050012000460020035000580070017000930080005001100090011001150100 00500126011001400131021012700145020000900272020001000281039000500291013000700296 #VV12.11786#VV12.11787#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Tu Chu T#Nghi thc tr tng i bi thp ch#Tu Chu T b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a29tr.^b21cm#Gii thiu cc bi kinh Pht trong nghi thc tr tng i bi nh: Tn Pht, qun tng Pht, c h i bi, thp ch, tn Pht...#o Pht#Kinh Pht#Vanh#293467## 00581000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020010000540070015000640080005000790090011000840100 00500095011001400100021017500114020000800289020000800297039000500305020001000310 013000700320#VV12.11788#VV12.11789#Vi?t#250T#299.5#^214#L Dc T# t quy#L Dc T b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a51tr.^b20cm#Da theo li dy ca thnh Khng t bin tp thnh nguyn tc sinh hot hng ngy dy con ngi phi hiu thun c ha m, yu thng anh ch em, lun tu dng phm cht o c#o c#Gio l#Va nh#o Khng#293468## 00629000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020009000570070013000660080005000790090011000840100 00500095011001400100021024700114020000900361020000500370039000500375013000700380 #VV12.11790#VV12.11791#Vi?t#L104C#294.3#^214#Hi Triu m#Lm cha#Hi Triu m# ^aH.#^aTn gio#2012#^a74tr.^b21cm#Gm nhng bi vit ca t kheo ni Hi Triu m lm ng lc tinh thn xy dng ngi chnh in Dc S: khai mng Bt nh, d ng ct Thp Thin v Thp Tn, c sn Di , thnh t ngi Tam Bo ca t tm, lm ni nng ta vng chc cho mun loi#o Pht#Cha#Vanh#293469## 00548000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020016000450070023000610080011000840090015000950100005001100110 01400115021009900129020000900228020001000237006001300247039000500260004002200265 013000700287#VV12.11792#VV12.11793#Vi?t#KH401L#294.3#^214#Kho l Tnh #Hi Tr iu m son dch#^aLm ng#^aCha Dc S#2012#^a45tr.^b21cm#Ni dung nhng bi Kinh ca tng cng c v quyn Pht php ca c Pht trong cc kho l Tnh #o Pht#Kinh pht#Hi Triu m#Vanh#In ln 2, c sa cha#293470## 00688000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440070023000590080005000820090011000870100005000980110 01500103021020800118020000900326020000800335006001800343039000500361004001300366 015003600379013000700415#VV12.11794#VV12.11795#Vi?t#D561C#294.3#^214#Dng chn tp#Nguyn Minh Thin dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a175tr.^b21cm#Gm nhng iu d n dy ca o Pht v o, l, thin a, nhn sanh, lo, bnh, t, kh, tm, t nh, t, nim, ho, thn, danh li, sc..., km theo tm tt kin ca tc gi v ghi li ph bnh sau mi bi#o Pht#Gio l#Nguyn Minh Thin#Vanh#In ln th 2#TTS ghi: Minh L o Tam Tng Miu#293471## 00635000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050010000420020016000520070010000680080005000780090011000830100 00500094011001500099021015500114020001500269020000800284039000500292012003500297 020000900332013000700341020000900348#VV12.11796#VV12.11797#Vi?t#M103A#248#^214#S ng Mai#Mi m gia nh#Sng Mai#^aH.#^aTn gio#2012#^a300tr.^b21cm#Tp hp 2 8 l th ca tc gi Sng Mai vit v i sng hn nhn v gio dc con ci c trch t mc "mi m gia nh" trong nguyt san Tri Tim c M#o thin cha #Gio l#Vanh#T sch Nguyt san tri tim c M#Gio dc#293472#Hn nhn## 00800000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440030026000610290005000870070047000920220004001390080 00500143009001100148010000500159011001500164021015100179020001200330020000900342 01300070035101200220035802000090038000500150038900500130040400500140041700500140 0431005001700445#VV12.11798#VV12.11799#Vi?t#103#299.5#^214#i o vn uyn#Hi p tuyn th vn o l#'S#L Trng Canh, L Vn Duyt, Cao Bch Lin...#T.2# ^aH.#^aTn gio#2012#^a191tr.^b21cm#Tp hp cc bi thnh gio, cc t liu lch s, cc bi kho lun, sng tc th, vn ca cc c Gio Tng, c i Tin, c Quan m, c Pht T...#o cao i#Vit Nam#293473#i o Tam K ph #Bi vit#L Trng Canh#L Vn Duyt#Cao Bch Lin#Phm Vn Lim#Thng Vn Thanh## 00529000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050005000420020030000470070005000770080005000820090011000870100 00500098011001700103021012800120020001500248020001200263039000500275013000700280 #VV12.11800#VV12.11801#Vi?t#K312N#242#^214#Ksa#Kinh nguyn tin yu & hy vng#K sa#^aH.#^aTn gio#2012#^a245tr.^b2011cm#Gm cc bi kinh nguyn gip cho k li t, kinh nguyn bn ngi qu c, kinh nguyn sau an tng, kinh nguyn ngy gi, thnh ca#o Thin cha#Kinh nguyn#Vanh#293474## 00647000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020042000550070013000970080005001100090011001150100 00500126011001500131021022000146020001500366020001200381039000500393013000700398 #VV12.11802#VV12.11803#Vi?t#C101B#232#^214#V Phan Long#Cc bi tin mng Luca d ng trong Phng V#V Phan Long#^aH.#^aTn gio#2012#^a490tr.^b21cm#Tp hp cc b i tin mng dng trong Phng v vi nhng ng cnh, b cc, ch gii, ngha c a bn vn c th i vi tng bi: n gi ca c Maria, c Maria ving thm b lizabt, mng c v vinh quang thin quc...#o Thin cha#Cha Gi su#Vanh#2 93475## 00644000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020078000560070027001340080005001610090011001660100 00500177011002500182020000900207020001000216039000500226004001900231015008600250 020001400336006000900350013000700359#VV12.11804#VV12.11805#Vi?t#PH124T#294.3#^21 4#H Lin C#Pht thuyt i tha v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#H Lin C ; Tm Tnh dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a162tr., 4tr. nh^b2 1cm#o Pht#Kinh pht#Vanh#Ti bn c b sung#Tn sch ngoi ba: i tha v l ng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#Kinh i tha#Tm Tnh#2934 76## 00497000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440070049000600140007001090080005001160090011001210100 00500132011001500137020000900152020001000161039000500171020001600176005001500192 005001700207013000700224#VV12.11806#VV12.11807#Vi?t#K312D#294.3#^214#Kinh Duy ma ct#Dch, ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin#80000#^aH.#^aTn gio#201 2#^a424tr.^b21cm#o Pht#Kinh pht#Vanh#Kinh Duy ma ct#on Trung Cn#Nguyn M inh Tin#293477## 00689000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020011000440030008000550290014000630070013000770080005000900090 01100095010000500106011001500111012007000126020000900196020000800205006000800213 039000500221013000700226021017800233#VL12.01356#VL12.01357#Vi?t#B450P#294.3#^214 #B php t#Co bn#Dhammasangani#Tnh S dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a219tr.^b29 cm#Pht gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapitaka#o Ph t#Gio l#Tnh S#Vanh#293478#Gii thiu tng Abhidhamma trong Tam Tng Kinh i n Pht gio Nam Truyn Theravada. Ni dung b php t bao gm thin tm sanh, th in sc php, thin tot yu v thin trch yu## 00722000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440030008000570290009000650070013000740080005000870090 01100092010000500103011001500108012007000123020000900193020000800202006000800210 039000500218013000700223021021400230#VL12.01358#VL12.01359#Vi?t#B450P#294.3#^214 #B phn tch#Co bn#Vibhanga#Tnh S dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a371tr.^b29cm# Pht gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapitaka#o Pht#G io l#Tnh S#Vanh#293479#Gii thiu tng Abhidhamma trong Tam Tng Kinh in P ht gio Nam Truyn Theravada. Ni dung b phn tch bao gm un phn tch, x p hn tch, cht phn tch, phn tch, quyn phn tch, duyn khi phn tch... ## 00718000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440030008000820290029000900070013001190080005001320090 01100137010000500148011001500153012007000168020000900238020000800247006000800255 039000500263013000700268021016500275#VL12.01361#VL12.01360#Vi?t#B450N#294.3#^214 #B nguyn cht ng ; B nhn ch nh#Co bn#Dhatukatha ; Puggalapannatti#Tnh S dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a124tr.^b29cm#Pht gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapitaka#o Pht#Gio l#Tnh S#Vanh#293480#Gii thi u tng Abhidhamma trong Tam Tng Kinh in Pht gio Nam Truyn Theravada trong phn nh v b nguyn cht ng v b nhn ch nh m ch php chn tht## 00733000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020012000440030008000560290007000640070013000710080005000840090 01100089010000500100011001500105012007000120015003300190020000900223020000800232 006000800240013000700248021020000255#VL12.01362#VL12.01363#Vi?t#B450S#294.3#^214 #B song i#Co bn#Yamaka#Tnh S dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a752tr.^b29cm#Ph t gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapitaka#Bao gm quyn thng v quyn h#o Pht#Gio l#Tnh S#293481#Gii thiu tng Abhidhamma t rong Tam Tng Kinh in Pht gio Nam Truyn Theravada. Ni dung b song i bao gm cn song, un song, x song, gii song, song, hnh song, tu min song, tm song...## 00706000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020010000440030008000540290009000620070013000710220006000840080 00500090009001100095010000500106011001500111012007000126020000900196020000800205 006000800213039000500221013000700226021018300233#VL12.01364#VL12.01365#Vi?t#B450 V#294.3#^214#B v tr#Co bn#Patthana#Tnh S dch#Q.1-2#^aH.#^aTn gio#2012# ^a594tr.^b29cm#Pht gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapi taka#o Pht#Gio l#Tnh S#Vanh#293482#Gii thiu tng Abhidhamma trong Tam T ng Kinh in Pht gio Nam Truyn Theravada. Ni dung b v tr bao gm v tr tam thun, m thun tng - i lp, m i lp - thun tng## 00737000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020010000440030008000540290009000620070013000710220006000840080 00500090009001100095010000500106011001500111012007000126020000900196020000800205 006000800213039000500221013000700226021021400233#VL12.01367#VL12.01366#Vi?t#B450 V#294.3#^214#B v tr#Co bn#Patthana#Tnh S dch#Q.3-4#^aH.#^aTn gio#2012# ^a471tr.^b29cm#Pht gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapi taka#o Pht#Gio l#Tnh S#Vanh#293483#Gii thiu tng Abhidhamma trong Tam T ng Kinh in Pht gio Nam Truyn Theravada. Ni dung b v tr bao gm nh nhn, nh hu nhn, nh tng ng nhn, nhj nhn h nhn, nh nhn t ng ng nhn...## 00731000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020010000440030008000540290009000620070013000710220006000840080 00500090009001100095010000500106011001500111012007000126020000900196020000800205 006000800213039000500221013000700226021020800233#VL12.01368#VL12.01369#Vi?t#B450 V#294.3#^214#B v tr#Co bn#Patthana#Tnh S dch#Q.5-6#^aH.#^aTn gio#2012# ^a766tr.^b29cm#Pht gio nguyn thu = Theravda. Tng v t php = Abhidhammapi taka#o Pht#Gio l#Tnh S#Vanh#293484#Gii thiu tng Abhidhamma trong Tam T ng Kinh in Pht gio Nam Truyn Theravada. Ni dung b v tr bao gm v tr nh - tam thun tng, v tr tam - nh thun, v tr tam - tam thun...## 00630000000000217000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200210 00240080005000450090023000500100005000730110015000780150054000930210232001470200 00500379020000900384020000700393039000500400013000700405#Vi?t#S450T#305.302#^214 #S tay thng k gii#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a164tr.^b29cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k...#Mt s khi nim c bn trong thng k gii. B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia v chun ho cc ch tiu thng k gii v: dn s, lao ng - vic lm, lnh o - qun l, gio dc - o to, khoa hc - cng ngh...#Gii#Thng k#S tay#Vanh#293485## 00815000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020024000680030066000920070063001580220 00400221004000800225008000500233009001800238010000500256011001500261021013600276 02000180041202000090043000600140043903900050045300600130045801300070047100500110 0478#VL12.01371#VL12.01373#VL12.01370#VL12.01372#Vi?t#103V#959.702#^214#i Vi t s k ton th#Bn in Ni cc quan bn. Mc bn khc nm Chnh Ho th 18 (196 7)#Dch, ch thch: Hong Vn Lu, Ng Th Long ; H Vn Tn h..#T.3#Ti bn#^a H.#^aKhoa hc x hi#2012#^a484tr.^b27cm#Gii thiu lch s Vit Nam t k nh L cho n nm 1656 vi cc i vua nh: Hin Tng Du, Tc Tng Khm, Uy Mc , Tng Dc ...#Lch s trung i#Vit Nam#Hong Vn Lu#Vanh#Ng Th Long#2934 86#H Vn Tn## 00868000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020100000420030015001420080005001570090023001620100005001850110 01500190015014300205021020100348020001000549020001300559020000700572039000500579 013000700584020001100591#VL12.01374#VL12.01375#Vi?t#K600Y#600#^214#K yu hot ng trnh din kt ni cung - cu cng ngh khu vc Bc Trung B 2012 (Tech Demo 2012)#Tech Demo 2012#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a192tr.^b29cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Cc ng dng v pht trin cng ngh ; y ban Nhn dn tnh H Tnh. S Khoa hc v Cng ngh tnh H Tnh#Gm cc c quan, t chc kh oa hc v cng ngh, cc vin nghin cu, trng i hc... gii thiu, trng b y, trnh din v kt ni gia ngun cung v ngun cu cng ngh khu vc Bc Trun g b nm 2012#Cng ngh#Bc Trung B#K yu#Vanh#293487#Trnh din## 00995000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020034000400030025000740070048000990080005001470090023001520100005001750110 01400180015008100194021023100275020001400506020000700520039000500527020001700532 00500160054900500120056500500150057700500170059200500160060901300070062502000080 0632020001700640#VL12.01376#Vi?t#124N#333.91009597#^214#t ngp nc v bin i kh hu#K yu hi tho quc gia#Hong Vn Thng, L Din Dc, Nguyn Ngc L ...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a472r.^b29cm#TTS ghi: Trung tm Nghin c u Ti nguyn v Mi trng. i hc Quc gia H Ni#Tp hp cc bi bo co ca cc nh khoa hc bn v vn t ngp nc v bin i kh hu: Bo tn t ng p nc trong bi cnh bin i kh hu; dng chy mi trng v t ngp nc, nghin cu th ch v qun l h H Ni...#t ngp nc#K yu#Vanh#Bin i kh hu#Hong Vn Thng#L Din Dc#Nguyn Ngc L#Nguyn Hong Tr#Trn Ngc Cn g#293488#Bo tn#a dng sinh hc## 00764000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020051000900070 03800141022000400179008000500183009001000188010000500198011001500203021015600218 02000060037402000080038002000090038800500130039703900050041001300070041500500160 0422#VL12.01377#VL12.01378#CDVN.01719#CDVN.01720#75000#Vi?t#NH101S#786.2#^214#P hm Phng Hoa#Nhc s thin ti & nhng bi tp piano quen thuc#Phm Phng Ho a (ch.b.), C Minh Nht#T.1#^aH.#^am nhc#2012#^a179tr.^b30cm#Gii thiu mt s nhc s thin ti trn th gii, s nghip v c im m nhc ca h v cc t c phm, tiu phm tiu biu cho ngi tp piano thc hnh#Piano#Bi tp#Tc ph m#C Minh Nht#Vanh#293489#Phm Phng Hoa## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050016000630020067000790070016001460080 00500162009002800167010000500195011001500200021017300215020001400388020001800402 020000800420039000500428013000700433#VV12.11808#VV12.11809#VV12.11810#38000#Vi? t#H561D#330.01#^214#Phng Duy Quang#Hng dn gii bi tp ton c s ng dng t rong phn tch kinh t#Phng Duy Quang#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a1 32tr.^b21cm#Gm cc bi tp v nh mc v ma trn, m hnh tuyn tnh trong ph n tch kinh t, ng dng php tnh vi phn, tch phn hm mt bin v nhiu bin trong phn tch kinh t#Ton ng dng#Phn tch kinh t#Bi tp#Uyn#293490## 00676000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020049000760070016001250080 00500141009002800146010000500174011001500179021017000194020001400364020002000378 039000500398013000700403#VV12.11811#VV12.11812#VV12.11813#45000#Vi?t#S111T#339# ^214#Hong Xun Bnh#600 cu hi trc nghim kinh t hc v m c bn#Hong Xun Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a221tr.^b21cm#Gii thiu 616 cu h i trc nghim kinh t hc v m c bn gm nhiu ni dung: khi nim, thut ng, cng thc tnh ton, nhng vn chnh sch c th km theo p n#Kinh t v m#Cu hi trc nghim#Uyn#293491## 00969000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020074000560070048001300080005001780090028001830100 00500211011001500216021024000231020002000471020001800491020001100509020000900520 00500120052900500140054100500170055500500150057200500150058703900050060201300070 0607020001700614#VV12.11814#VV12.11815#VV12.11816#Vi?t#PH110T#363.7#^214#Pht tr in cng ngh thng tin xanh hng ti tng trng xanh Vit Nam#Cha Hyunson, Phm Mnh Lm, Nguyn Qunh Anh...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a116tr .^b21cm#Gii thiu chin lc pht trin cng ngh thng tin xanh ca Hn Quc, Nht Bn, an Mch... Kinh nghim ct gim kh thi ca Hn Quc. Hin trng ph t trin v cc khuyn ngh nhm thc y pht trin cng ngh thng tin xanh V it Nam#Cng ngh thng tin#Bo v mi trng#Pht trin#Vit Nam#Cha Hyunson#Ph m Mnh Lm#Nguyn Qunh Anh#Trn Tuyt Anh#Phm Vn Ngha#Uyn#293492#Tng tr ng xanh## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020015000650030008000800070010000880080 00500098009002800103010000500131011001400136020001700150020000900167020000800176 039000500184013000700189#VV12.11818#VV12.11817#35000#Vi?t#NH556M#895.9228#^214# Thanh Vn#Nhng mnh i#Tp vn#Thanh Vn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012 #^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Uyn#293493## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020008000730030012000810070018000930220 00400111008000500115009002800120010000500148011001500153020001700168020000900185 020001200194039000500206013000700211005001800218#VV12.11819#VV12.11820#68000#Vi ?t#124Q#895.92234#^214#Nguyn Thin Lun#t qu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun# T.1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a347tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#Uyn#293494#Nguyn Thin Lun## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020008000730030012000810070018000930220 00400111008000500115009002800120010000500148011001500153020001700168020000900185 020001200194039000500206013000700211005001800218#VV12.11821#VV12.11822#46000#Vi ?t#124Q#895.92234#^214#Nguyn Thin Lun#t qu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun# T.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#Uyn#293495#Nguyn Thin Lun## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020008000730030012000810070018000930220 00400111008000500115009002800120010000500148011001500153020001700168020000900185 020001200194039000500206013000700211005001800218#VV12.11823#VV12.11824#50000#Vi ?t#124Q#895.92234#^214#Nguyn Thin Lun#t qu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun# T.3#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a270tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#Uyn#293496#Nguyn Thin Lun## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020008000730030012000810070018000930220 00400111008000500115009002800120010000500148011001500153020001700168020000900185 020001200194039000500206013000700211005001800218#VV12.11825#VV12.11826#55000#Vi ?t#124Q#895.92234#^214#Nguyn Thin Lun#t qu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun# T.4#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a295tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#Uyn#293497#Nguyn Thin Lun## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020008000730030012000810070018000930220 00400111008000500115009002800120010000500148011001500153020001700168020000900185 020001200194039000500206013000700211005001800218#VV12.11827#VV12.11828#68000#Vi ?t#124Q#895.92234#^214#Nguyn Thin Lun#t qu#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun# T.5#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a370tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt#Uyn#293498#Nguyn Thin Lun## 00983000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020048000740070068001220080 00500190009002800195010000500223011001500228021027300243020000800516020001100524 02000110053502000100054602000080055600500150056400500140057900500120059300500160 0605039000500621013000700626#VV12.11829#VV12.11830#VV12.11831#VV12.11832#55000# Vi?t#T550#384.03#^214#T in thut ng kinh t vin thng Anh - Vit#Trng c Nga (ch.b.), Trn Vn Mnh, H Th Thn, Nguyn Quang V#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2012#^a216tr.^b21cm#Gii thiu t in thut ng kinh t vin thng Anh - Vit vi 416 thut ng c sp xp theo th t alphabe. Cc thut ng c bin son theo cc ni dung chnh c bn v kinh t vin thng: c tnh kinh t, cnh tranh, nh khai thc v cung cp dch v vin thng...#Kinh t#Vin th ng#Ting Vit#Ting Anh#T in#Trng c Nga#Trn Vn Mnh#H Th Thn#Nguyn Quang V#Uyn#293499## 00773000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050014000740020050000880070 01400138008000500152009001900157010000500176011001500181021024300196020000900439 020000700448020001600455039000500471013000700476#VV12.11833#VV12.11834#VV12.1183 6#VV12.11835#45000#Vi?t#PL109V#530.4#^214#T Phng Ho#Plasma v ng dng tron g k thut vt liu polyme#T Phng Ho#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a107tr.^b 24cm#Gii thiu lch s pht trin v nhng khi nim c bn v plasma. Trnh b y cc phng php to plasma, kin thc c bn v ho hc plasma, plasma lnh v li ch em li cho nn kinh t. ng dng plasma lnh trong nghin cu vt liu polyme#ng dng#Plasma#Vt liu polyme#Uyn#293500## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410220004000512210022000550080010000770090012000870100 00500099011001400104012002500118020000700143020000900150020001400159039000500173 013000700178020000900185#VV12.11837#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#T.1# Lm quen vi hnh hc#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a16tr.^b27cm#T sch Va chi va hc#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Uyn#293501#Hnh hc## 00456000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410220004000512210020000550080010000750090012000850100 00500097011001400102012002500116020000700141020000900148020001400157039000500171 013000700176020000700183#VV12.11838#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#T.2# Lm quen vi ch s#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a16tr.^b27cm#T sch Va chi v a hc#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Uyn#293502#Ch s## 00456000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410220004000512210020000550080010000750090012000850100 00500097011001400102012002500116020000700141020000900148020001400157039000500171 013000700176020000700183#VV12.11839#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#T.3# Lm quen vi ch s#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a16tr.^b27cm#T sch Va chi v a hc#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Uyn#293503#Ch s## 00458000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410220004000512210021000550080010000760090012000860100 00500098011001400103012002500117020000700142020000900149020001400158039000500172 013000700177020000800184#VV12.11840#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#T.4# Lm quen vi ch ci#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a16tr.^b27cm#T sch Va chi v a hc#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Uyn#293504#Ch ci## 00458000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410220004000512210021000550080010000760090012000860100 00500098011001400103012002500117020000700142020000900149020001400158039000500172 013000700177020000800184#VV12.11841#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#T.5# Lm quen vi ch ci#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a16tr.^b27cm#T sch Va chi v a hc#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Uyn#293505#Ch ci## 00499000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020022000420070008000640080010000720090012000820100005000940110 01400099012003600113020001100149020000900160020001100169020000700180020001400187 005000800201039000500209013000700214#VV12.11842#8000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#G ip b tp t ch s#Hi Vn#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a15tr.^b24cm#T sch Lu yn nt ch rn nt ngi#Ting Vit#Mu gio#Tp t ch#Ch s#Sch mu gio#H i Vn#Uyn#293506## 00494000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020035000420070008000770080010000850090012000950100005001070110 01400112012003700126020000900163020001100172020001400183005000800197039000800205 013000700213020000800220#VV12.11843#8000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b tp t ch ci vit thng#Hi Vn#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a15tr.^b24cm#T sch L uyn nt ch. Rn nt ngi#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hi Vn#P.Nhung#29 3507#Ch ci## 00465000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020026000420070008000680080010000760090012000860100005000980110 01400103012003700117020000900154020001100163020001400174005000800188039000800196 013000700204#VV12.11844#8000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b tp t nt c bn #Hi Vn#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a15tr.^b24cm#T sch Luyn nt ch. Rn nt ngi#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hi Vn#P.Nhung#293508## 00498000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020034000420070008000760080010000840090012000940100005001060110 01400111012003700125020000900162020001100171020001400182005000800196039000800204 020001300212013000700225#VV12.11845#8000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b tp t ghp, tp ghp vn#Hi Vn#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a15tr.^b24cm#T sch Lu yn nt ch. Rn nt ngi#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hi Vn#P.Nhung#Tp ghp vn#293509## 00491000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020032000420070008000740080010000820090012000920100005001040110 01400109012003700123020000900160020001100169020001400180005000800194039000800202 013000700210020000800217#VV12.11846#8000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#Gip b tp t ch ci vit hoa#Hi Vn#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a15tr.^b24cm#T sch Luy n nt ch. Rn nt ngi#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Hi Vn#P.Nhung#29351 0#Ch ci## 00548000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030015000550080005000700090028000750100005001030110017001080120 02000125015005800145020000500203020000800208020000900216020000700225020000900232 020001400241039000800255013000700263#VV12.11847#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#K IQ1 nng cao#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a33tr.^b30x21c m#IQ drawing a talent#TTS ghi: Cng ty C phn Pht trin Gio dc IQ Vit Nam# Ton#Bi tp#Bn tnh#S hc#Tiu hc#Sch c thm#P.Nhung#293511## 00546000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030013000550080005000680090028000730100005001010110017001060120 02000123015005800143020000500201020000800206020000900214020000700223020000900230 020001400239039000800253013000700261#VV12.11848#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#IQ1 nng cao#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a57tr.^b30x21cm# IQ drawing a talent#TTS ghi: Cng ty C phn Pht trin Gio dc IQ Vit Nam#To n#Bi tp#Bn tnh#S hc#Tiu hc#Sch c thm#P.Nhung#293512## 00974000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020035000670070020001020040014001220080 00500136009002800141010000500169011001500174015007700189021031500266020001000581 020000900591020001400600020001700614020001400631039000800645013000700653#VL12.01 379#VL12.01380#75000#Vi?t#CH527M#004.6#^214#Trn Cng Hng#Chuyn mch nhn a giao thc MPLS#Trn Cng Hng b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2012#^a294tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng. C s t i Tp. H Ch Minh#Gii thiu chung v l thuyt c bn ca chuyn mch nhn; t ng quan v chuyn mch th, chuyn mch nhn a giao thc MPLS; cc m hnh cht lng dch v, knh thu ring o; tng quan giao thc nh tuyn; mng ring o; xy dng mng ng trc MPLS; mng quang, GMPLS; m phng hot ng mng MPL S v Diffserv#Cng ngh#Internet#Mng my tnh#Chuyn mch nhn#K thut MPLS#P. Nhung#293513## 01121000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020141000570070028001980080005002260090028002310100 00500259011001500264021036200279020001000641020002000651020001100671020001800682 02000110070002000120071102000080072302000090073102000170074000500110075703900080 0768013000700776#VL12.01381#VL12.01382#298000#Vi?t#QU600C#344.59704#^214#Quy ch un quc gia v v sinh phng bnh truyn nhim, xy dng trng hc an ton, ph ng chng tai nn thng tch trong cc c s gio dc#Hng Linh s.t., tuyn ch n#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a465tr.^b27cm#Gii thiu quy chun k thut quc gia v v sinh phng bnh truyn nhim, xy dng trng hc an ton, phng, chng tai nn, thng tch trong cc c s gio dc mm non, trng ph t hng v cng ng. Trnh by lut, ngh nh, cc thng t lin quan n y t tr ong cc c s gio dc. Hng dn v k thut s cp cu ban u, phng trnh ta i nn thng tch#Php lut#Tiu chun nh nc#Phng bnh#Bnh truyn nhim#Tr ng hc#Phng chng#Tai nn#Vit Nam#Vn bn php qui#Hng Linh#P.Nhung#293514# # 00629000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070078000630080005001410090026001460100005001720110 01400177012001800191020001200209020000800221020000600229020001400235005001600249 005001400265005002000279005001300299039000800312013000700320#VV12.11849#19000#V i?t#M458T#372.62#^214#125 bi vn hay lp 2#S.t., b.s.: Nguyn Hng Nga, inh Xu n Anh, ng L Tuyt Trinh, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 77tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Hn g Nga#inh Xun Anh#ng L Tuyt Trinh#Phan Th Nga#P.Nhung#293515## 00629000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070078000630080005001410090026001460100005001720110 01400177012001800191020001200209020000800221020000600229020001400235005001400249 005001600263005002000279005001300299039000800312013000700320#VV12.11850#19500#V i?t#M458T#372.62#^214#125 bi vn hay lp 3#S.t., b.s.: inh Xun Anh, Nguyn H ng Nga, ng L Tuyt Trinh, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 84tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 3#Sch c thm#inh Xun Anh#Nguyn Hng Nga#ng L Tuyt Trinh#Phan Th Nga#P.Nhung#293516## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070078000630080005001410090026001460100005001720110 01500177012001800192020001200210020000800222020000600230020001400236005001300250 005001600263005001400279005002000293039000800313013000700321#VV12.11851#23000#V i?t#M458T#372.62#^214#125 bi vn hay lp 4#S.t., b.s.: Phan Th Nga, Nguyn Hn g Nga, inh Xun Anh, ng L Tuyt Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 107tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#Phan Th Nga#Nguyn Hng Nga#inh Xun Anh#ng L Tuyt Trinh#P.Nhung#293517## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070078000630080005001410090026001460100005001720110 01500177012001800192020001200210020000800222020000600230020001400236005002000250 005001600270005001400286005001300300039000800313013000700321#VV12.11852#26000#V i?t#M458T#372.62#^214#125 bi vn hay lp 5#S.t., b.s.: ng L Tuyt Trinh, Ngu yn Hng Nga, inh Xun Anh, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 127tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#ng L T uyt Trinh#Nguyn Hng Nga#inh Xun Anh#Phan Th Nga#P.Nhung#293518## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070073000600080005001330090026001380100005001640110 01500169012001800184020001200202020000800214020000600222020001400228005002000242 005001100262005001400273005001300287039000800300013000700308#VV12.11853#30000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 6#S.t., b.s.: ng L Tuyt Trinh, L Thu Lan, inh Xun Anh, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a140tr.^b 24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#ng L Tuyt Tri nh#L Thu Lan#inh Xun Anh#Phan Th Nga#P.Nhung#293519## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070073000600080005001330090026001380100005001640110 01500169012001800184020001200202020000800214020000600222020001400228005001300242 005001100255005001400266005002000280039000800300013000700308#VV12.11854#38000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 7#S.t., b.s.: Phan Th Nga, L Thu Lan, inh Xun Anh, ng L Tuyt Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a184tr.^b 24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#Phan Th Nga#L T hu Lan#inh Xun Anh#ng L Tuyt Trinh#P.Nhung#293520## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070073000600080005001330090026001380100005001640110 01500169012001800184020001200202020000800214020000600222020001400228005001400242 005001100256005002000267005001300287039000800300013000700308#VV12.11855#42000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 8#S.t., b.s.: inh Xun Anh, L Thu Lan, ng L Tuyt Trinh, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a198tr.^b 24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#inh Xun Anh#L Thu Lan#ng L Tuyt Trinh#Phan Th Nga#P.Nhung#293521## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070073000600080005001330090026001380100005001640110 01500169012001800184020001200202020000800214020000600222020001400228005002000242 005001100262005001400273005001300287039000800300013000700308#VV12.11856#57000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 9#S.t., b.s.: ng L Tuyt Trinh, L Thu Lan, inh Xun Anh, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a284tr.^b 24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#ng L Tuyt Tri nh#L Thu Lan#inh Xun Anh#Phan Th Nga#P.Nhung#293522## 00633000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070084000610080005001450090026001500100005001760110 01500181012001800196020001200214020000800226020000700234020001400241005001700255 005001200272005001900284005001300303039000800316013000700324#VV12.11857#58000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 10#S.t., b.s.: Trn Khnh Thnh (ch.b.), Ngc Chi, Trng Th Minh H, Phan Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 2#^a291tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 10#Sch c thm#Trn Khnh Thnh# Ngc Chi#Trng Th Minh H#Phan Th Nga#P.Nhung#293523## 00635000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070087000610080005001480090026001530100005001790110 01500184012001800199020001200217020000800229020000700237020001400244005001700258 005001200275005001900287005001600306039000400322013000700326#VV12.11858#68000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 11#S.t., b.s.: Trn Khnh Thnh (ch.b.), Ngc Chi, Trng Th Minh H, Nguyn Hng Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2012#^a340tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 11#Sch c thm#T rn Khnh Thnh# Ngc Chi#Trng Th Minh H#Nguyn Hng Nga#Hu#293524## 00635000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070087000610080005001480090026001530100005001790110 01500184012001800199020001200217020000800229020000700237020001400244005001700258 005001200275005001900287005001600306039000400322013000700326#VV12.11859#75000#V i?t#M458T#807#^214#125 bi vn hay lp 12#S.t., b.s.: Trn Khnh Thnh (ch.b.), Ngc Chi, Trng Th Minh H, Nguyn Hng Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2012#^a381tr.^b24cm#T sch Ph thng#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm#T rn Khnh Thnh# Ngc Chi#Trng Th Minh H#Nguyn Hng Nga#Hu#293525## 01200000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020046000460070054000920220004001460040028001500080005001780090 01000183010000500193011001500198015004300213020001000256021046100266020000900727 02000170073602000190075300500140077200500150078600500120080100500110081300500150 0824039000400839013000700843#VV12.11860#VV12.11861#Vi?t#T103L#347.597#^214#Ti l iu bi dng nghip v tr gip php l#Trn Huy Liu (ch.b.), T Th Minh L, Xun Ln...#T.1#Ti bn c sa i, b sung#^aH.#^aT php#2012#^a343tr.^b21c m#TTS ghi: B T php. Cc Tr gip php l#Php lut#Trnh by mt s vn c bn v tr gip php l: vn bo m quyn con ngi, mt s quy nh php lut v tr gip php l Vit Nam; trnh t, th tc thc hin tr gip php l ; quy tc ngh nghip, t chc v hot ng ca Cu lc b tr gip php l; nh gi cht lng v vic tr gip php l; phi hp v tr gip php l trong h ot ng t tng, trong vic khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chn h v i vi ngi dn tc thiu s#Vit Nam#Tr gip php l#Ti liu nghip v #Trn Huy Liu#T Th Minh L# Xun Ln#C Thu Anh#Phm Quang i#Hu#293526## 01119000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020046000460070054000920220004001460040028001500080005001780090 01000183010000500193011001500198015004300213013000700256021038000263020001000643 02000090065302000170066202000190067900500140069800500150071200500120072700500110 0739005001500750039000400765#VV12.11862#VV12.11863#Vi?t#T103L#347.597#^214#Ti l iu bi dng nghip v tr gip php l#Trn Huy Liu (ch.b.), T Th Minh L, Xun Ln...#T.2#Ti bn c sa i, b sung#^aH.#^aT php#2012#^a371tr.^b21c m#TTS ghi: B T php. Cc Tr gip php l#293527#Trnh by cc k nng c bn v nghip v tr gip php l: t vn, kin ngh thng qua hot ng tr gip p hp l; k nng bo cha ca tr gip vin php l, lut s cng tc vin trong v n hnh s; bo v quyn li cho ngi c tr gip php l trong cc v n hnh s, dn s, hnh chnh, lao ng; nh gi cht lng v vic v ho gii t rong hot ng tr gip php l#Php lut#Vit Nam#Tr gip php l#Ti liu ngh ip v#Trn Huy Liu#T Th Minh L# Xun Ln#C Thu Anh#Phm Quang i#Hu## 01313000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020186000350070063002210080005002840090010002890100005002990110015003040050 01500319005001600334005001300350005001600363005001900379013000700398021046200405 02000240086702000090089102000190090003900040091902000140092302000160093702000130 0953020000900966#VV12.11864#Vi?t#107G#345.597#^214#nh gi tnh tng thch c c iu khon ca B lut T tng hnh s v ngi vi phm php lut hnh s, ng i b hi, ngi lm chng l ngi cha thnh nin vi cc chun mc quc t#B. s.: ng Vn Khanh (ch.b.), Nguyn Minh c, Vn ng...#^aH.#^aT php#2012 #^a190tr.^b24cm#ng Vn Khanh#Nguyn Minh c# Vn ng#Nguyn Th Thu#Nguy n Th Thu Qu#293528#Gii thiu tng quan tnh hnh vi phm php lut, ngi b hi, ngi lm chng cha thnh nin Vit Nam, khun kh php lut quc t v th tc t tng thn thin vi ngi cha thnh nin, s lc v h thng t ph p hnh s Vit Nam; cc nguyn tc v th tc t tng i vi ngi cha thnh nin l ngi vi phm php lut hoc ngi b hi, ngi lm chng trong B lut T tng hnh s; mt s kt lun v khuyn ngh v sa i B lut T tng hnh s#B lut t tng hnh s#nh gi#Tui v thnh nin#Hu#Chun quc t#Ngi lm chng#Ngi b hi#Phm ti## 01105000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410080005000460090010000510100005000610110015000660130007000810020 03600088007007200124015005000196021039100246020001000637020001200647020001000659 02000090066902000070067800500170068500500180070200500180072000500130073800500120 0751039000400763#VV12.11865#VV12.11866#Vi?t#S450T#347.597#^214#^aH.#^aT php#20 12#^a697tr.^b24cm#293529#S tay nghip v thi hnh n dn s#B.s.: Nguyn Vn Lu yn, Nguyn Thanh Thu (ch.b.), Nguyn Quang Thi...#TTS ghi: B T php. Tng cc Thi hnh n dn s#Khi qut chung v th tc thi hnh n dn s, xc minh iu kin thi hnh n, bin php bo m thi hnh n, quy nh chung v cng ch thi hnh n, cng ch thi hnh n bng bin php khu tr tin trong ti khon , thu hi, x l tin, giy t c gi, tr vo thu nhp ca ngi phi thi hnh n, cng ch k bin, x l ti sn l vt, cng ch tr vt, giy t, quyn s dng t...#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#S tay#Nguyn Vn Luyn#N guyn Thanh Thu#Nguyn Quang Thi#L Xun Hng#L Anh Tun#Hu## 00688000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020055000430080005000980090010001030100005001130110014001180150 03700132021017900169020002000348020000800368020000800376020000900384013000700393 039000400400004001800404#VN12.03515#VN12.03516#Vi?t#QU600T#174#^214#Quy tc o c v ng x ngh nghip lut s Vit Nam#^aH.#^aT php#2012#^a39tr.^b15cm#TT S ghi: Lin on lut s Vit Nam#Trnh by 27 quy tc chun mc o c ca gi i lut s ti Vit Nam trong quan h vi khch hng, vi ng nghip, vi c qua n tin hnh t tng v vi cc c quan Nh nc khc#o c ngh nghip#Lut s #Qui tc#Vit Nam#293530#Hu#Ti bn ln th 1## 00773000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020045000630070025001080080005001330090 01000138010000500148011001400153012001800167021018800185020001000373020000900383 020000900392020002000401020001300421005001400434039000400448013000700452#VN12.03 517#VN12.03518#30000#Vi?t#H428#345.597#^214#V Nguyn#Hi p php lut v cc ti xm phm s hu#V Nguyn, L Quang Hin#^aH.#^aT php#2012#^a99tr.^b19cm# T sch Php lut#Gm 44 cu hi p quy nh trong B lut hnh s v nhng ti c coi l ti xm phm s hu nh ti cp ti sn, bt cc nhm chim ot t i sn, bt cc tr em, cng ot ti sn...#Php lut#Ti phm#Vit Nam#Ti x m phm s hu#Sch hi p#L Quang Hin#Hu#293531## 00686000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020050000650070010001150080005001250090 01000130010000500140011001500145012001800160021014600178020001000324020000900334 020000800343020000900351020001300360039000400373013000700377#VN12.03519#VN12.035 20#32000#Vi?t#H428#346.59701#^214#V Nguyn#Hi p php lut v quan h ti s n ca v chng#V Nguyn#^aH.#^aT php#2012#^a107tr.^b19cm#T sch Php lut#G m 48 cu hi v p php lut v quan h ti sn gia v chng trong thi k h n nhn, chia ti sn khi li hn v tha k ti sn gia v chng#Php lut#Hn n hn#Ti sn#Vit Nam#Sch hi p#Hu#293532## 00871000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020084000610070008001450080005001530090 01000158010000500168011001400173012001800187021032000205020001000525020001300535 020000900548020001300557039000400570013000700574#VN12.03521#VN12.03522#30500#Vi ?t#H428#346.597#^214#L Khi#Hi p php lut v trnh t, th tc ng k kin h doanh v thnh lp doanh nghip#L Khi#^aH.#^aT php#2012#^a97tr.^b19cm#T s ch Php lut#Gm 48 cu hi v p php lut vi nhng qui nh chung v qui nh c th v: ng k tn doanh nghip; h s, trnh t, th tc ng k doanh n ghip, ng k hot ng chi nhnh, vn phng i din; ng k h kinh doanh; h s, trnh t, th tc ng k thay i ni dung ng k doanh nghip, ng k h kinh doanh#Php lut#Doanh nghip#Vit Nam#Sch hi p#Hu#293533## 00755000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020071000630070010001340080005001440090 01000149010000500159011001400164012001800178021019000196020001000386020000800396 020001600404020000900420020001300429039000400442013000700446#VN12.03523#VN12.035 24#27000#Vi?t#H428#343.597#^214#V Nguyn#Hi p php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton#V Nguyn#^aH.#^aT php#2012#^a73tr.^b19cm#T sch Php lut#Gm 46 cu hi v p php lut vi nhng qui nh chung cng n h nhng qui nh c th v hnh vi vi phm, hnh thc x pht, mc pht, thm q uyn v th tc x pht trong lnh vc k ton#Php lut#K ton#Pht hnh chnh #Vit Nam#Sch hi p#Hu#293534## 00774000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020067000660070011001330080005001440090 01000149010000500159011001500164012001800179021018400197020001000381020000900391 020000900400020000900409020001300418039000400431013000700435020001800442#VN12.03 525#VN12.03526#35000#Vi?t#H428#346.59701#^214#Nguyn Mai#Hi p php lut v kt hn v nui con nui c yu t nc ngoi#Nguyn Mai#^aH.#^aT php#2012#^a1 26tr.^b19cm#T sch Php lut#Gm 97 cu hi v p php lut v qui nh chung, iu kin, trnh t php l, th tc, trch nhim ca c quan nh nc trong vi c kt hn v nhn nui con nui c yu t nc ngoi#Php lut#Hn nhn#Con nu i#Vit Nam#Sch hi p#Hu#293535#Yu t nc ngoi## 00726000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020042000690070016001110080005001270090 01000132010000500142011001400147021018800161020001000349020000800359020000800367 013000700375020000900382020001600391020001300407039000400420#VN12.03528#VN12.035 27#27000#Vi?t#H428#347.597#^214#Ng Thanh Xuyn#Hi p v cp v qun l l l ch t php#Ng Thanh Xuyn#^aH.#^aT php#2012#^a77tr.^b19cm#Gii thiu mt s vn chung v cp v qun l l lch t php, th tc cp phiu l lch t ph p, qun l nh nc v cung cp thng tin v l lch t php cng nh lp l lc h t php#Php lut#T php#L lch#293536#Vit Nam#L lch t php#Sch hi p #Hu## 00874000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020085000670070012001520080005001640090 01000169010000500179011001400184021029000198020001000488020000500498020001600503 020000900519020002000528020001300548039000400561013000700565#VN12.03529#VN12.035 30#24000#Vi?t#T312H#343.59705#^214#Nguyn Vit#Tnh hung php lut v min, gi m thu s dng t nng nghip, t phi nng nghip#Nguyn Vit#^aH.#^aT php# 2012#^a63tr.^b19cm#Gm 30 cu hi v p php lut v min, gim thu s dng t nng nghip cho cc h gia nh l nng dn, gia nh kh khn, gia nh lit s, gia nh c thng binh, bnh binh...; min, gim thu s dng t phi nng nghip cho h gia nh, doanh nghip v mt s i tng c th khc#Php lut#T hu#t nng nghip#Vit Nam#t phi nng nghip#Sch hi p#Hu#293537## 00605000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440290011000570070021000680080005000890090011000940100 00500105011001500110012001500125021012800140020000900268020001000277020001300287 006001600300039000400316013000700320#VN12.03531#VN12.03532#Vi?t#K312P#294.3#^214 #Kinh php c#Dhammapada#Thch Minh Chu dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a174tr.^b10c m#Kinh Tng Pli#Gii thiu cc tch chuyn v gii thch cc tch chuyn trong Kinh Php c Dhammapada cp n nhng lun l trong Pht gio#o Pht#Kinh P ht#Kinh Php c#Thch Minh Chu#Hu#293538## 00621000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520040008000780080005000860090011000910100 00500102011001500107013000700122021020100129020001500330020000900345020000900354 039000400363#VN12.03533#VN12.03534#22000#Vi?t#C101L#782.25#^214#Cc li ca tron g thnh l#Ti bn#^aH.#^aTn gio#2012#^a455tr.^b16cm#293539#Trnh by cc li ca trong thnh l ca o Thin cha trong ma Vng, ma Ging sinh, ma Chay, m a Phc sinh, ma Thng nin, cc l trng knh Cha, knh cc Thnh, tt Nguy n n v tt Trung thu#o Thin cha#Thnh ca#Thnh l#Hu## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020013000650070011000780080005000890090 02800094010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168039000400180 013000700184#VN12.03535#VN12.03536#35000#Vi?t#C558B#895.9223#^214#V Vn Dn#C i 36 kiu#V Vn Dn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a148tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ci#Hu#293540## 00822000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020061000440070014001050080005001190090033001240100005001570110 01900162005001400181039000400195021030400199020002000503013000700523020001000530 020000700540020000900547#VV12.11867#VV12.11868#Vi?t#V305T#634.9#^214#Vin thm h ng ngoi nhit trong d bo chy rng Vit Nam#Don H Phong#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^aVI, 123tr.^b24cm#Don H Phong#Hoa#Trnh by tng q uan v s dng vin thm hng ngoi nhit trong d bo chy rng Vit Nam. nh v tinh modis v x l nh v tinh modis. C s l thuyt thut ton tnh ton LST t nh modis. S dng modis tnh ton LST theo phng php chia kh quyn th eo ca s tng qut v mt s kt qu, nh gi#Cng ngh vin thm#293541#Chy rng#D bo#Vit Nam## 01002000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020074000440030031001180070061001490080005002100090033002150100 00500248011001500253020001600268020002200284005002000306039000400326015005100330 02101840038102000090056501300070057400500160058100500200059700500150061700500140 0632020001800646#VV12.11870#VV12.11869#Vi?t#T527T#620.1#^214#Tuyn tp cng trn h hi ngh khoa hc c hc thu kh ton quc nm 2011#Ca L, 21-23 thng 7 nm 2011#Nguyn Th Vit nh, Nguyn Hu Tun, Lng Th Minh Chu...#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2012#^a734tr.^b24cm#C hc ng dng#Cng trnh nghin c u#Nguyn Th Vit nh#Hoa#TTS ghi: Hi C hc Vit Nam. Hi C hc Thu kh#G m cc cng trnh nghin cu khoa hc trnh by ti hi ngh khoa hc c hc thu kh ton quc 2011, ch yu l cc ng dng c hc thu hi trong cc ngnh k thut, ngnh thu li#Thu kh#293542#Nguyn Hu Tun#Lng Th Minh Chu#Hong c Lin# inh Chin#Hi ngh khoa hc## 00748000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020019000510290042000700070030001120040018001420080 00500160009002000165010000500185011001600190020001700206020001100223005001100234 020000800245005001800253039000400271021016400275013000700439#VN12.03537#VN12.035 38#Vi?t#T550#495.7#^214#63000#T in Hn - Vit#New little Korean - Vietnames e dictionary#Ryu Ji Eun, Nguyn Th T Tm#Ti bn ln th 4#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1050tr.^b15cm#Ting Triu Tin#Ting Vit#Ryu Ji Eun#T in#Nguyn Th T Tm#Hoa#Gii thiu khong 20000 mc t thng dng trong i sng hng ng y v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t ca 14 mu t chnh ca ting Hn#293543## 00720000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020019000540290042000730070021001150040018001360080 00500154009002000159010000500179011001600184020001100200020001700211005001100228 020000800239005000900247039000400256021015100260013000700411#VN12.03539#VN12.035 40#Vi?t#T550#495.9223#^214#63000#T in Vit - Hn#New little Vietnamese - Ko rean dictionary#Ngn Giang, Tn Tha#Ti bn ln th 5#^aH.#^aT in Bch khoa# 2012#^a1150tr.^b15cm#Ting Vit#Ting Triu Tin#Ngn Giang#T in#Tn Tha#Hoa #Gii thiu cc t c bn v thng dng trong i sng hng ngy v trong mi tr ng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#293544## 00698000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020042000520030056000940070014001500080005001640090 01100169010000500180011001500185020001700200020001400217005000900231020000800240 039000400248021016100252013000700413#VN12.03541#VN12.03542#Vi?t#T550#495.17#^21 4#59000#T in tri ngha ting Trung thng dng#Hn 2000 cp t tri ngha. G n 6000 cu v d km theo#Gia Linh b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a863tr.^b18cm#Ti ng Trung Quc#T tri ngha#Gia Linh#T in#Hoa#Cung cp hn 2000 cp t tri n gha ting Trung Quc v c gii thch, v d minh ho ngha ca cc cp tri ng ha c sp xp theo trt t ch ci ting Trung#293545## 00736000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020017000520070008000690080005000770090011000820100 00500093011001500098020001000113020000400123005000800127039000400135021026300139 012001700402020001100419020000900430013000700439#VN12.03543#VN12.03544#Vi?t#PH43 1B#636.4#^214#23000#Phng bnh ln#Thi H#^aH.#^aHng c#2012#^a119tr.^b19c m#Chn nui#Ln#Thi H#Hoa#Trnh by khi qut v k thut chn nui ln. Gii thiu c im v c ch sinh bnh, triu chng, cch phng v iu tr mt s b nh ph bin ln nh bnh h sinh sn, bnh ng tiu ho, bnh k sinh trng , bnh do vi khun v mt s bnh thng gp ln#Bn ca nh nng#Phng bnh# iu tr#293546## 00673000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020023000520070008000750080005000830090011000880100 00500099011001500104020001300119020000500132005000800137039000400145021017400149 012001700323020000400340020001100344020000900355013000700364#VN12.03545#VN12.035 46#Vi?t#PH431B#636.5#^214#21000#Phng bnh ngan, vt#Thi H#^aH.#^aHng c# 2012#^a119tr.^b19cm#Bnh gia cm#Ngan#Thi H#Hoa#Trnh by khi qut v k thu t chn nui ngan, vt. Gii thiu c im v c ch sinh bnh, triu chng, cc h phng v iu tr mt s bnh ph bin thng gp ngan, vt#Bn ca nh nng #Vt#Phng bnh#iu tr#293547## 00668000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020050000490070012000990080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020001900158005001200177039000400189021016800193 012001700361020000500378013000700383#VN12.03548#VN12.03547#Vi?t#K600T#634#^214#2 7000#K thut trng v phng chng su bnh hi xoi#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2012#^a159tr.^b19cm#Trng trt#Phng tr su bnh#Thanh Huyn#Hoa#Trnh by k thut trng, nhn ging, chm sc v thu hoch, bo qun xoi. Cung cp k th ut chuyn su v bn phn, phng tr su bnh, tng nng sut thu hoch xoi#B n ca nh nng#Xoi#293548## 00614000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020025000490070012000740080005000860090011000910100 00500102011001500107020001100122020000400133005001200137039000400149021015400153 012001700307020000500324013000700329#VN12.03549#VN12.03550#Vi?t#K600T#634#^214#2 7000#K thut trng cam, qut#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2012#^a159tr.^b19cm#T rng trt#Cam#Thanh Huyn#Hoa#Trnh by k thut trng, nhn ging, chm sc v thu hoch, bo qun cam, qut. Cung cp k thut chuyn su v bn phn, phng t r su bnh cam, qut#Bn ca nh nng#Qut#293549## 00724000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020018000520070008000700080005000780090011000830100 00500094011001500099020000500114005000800119039000400127021024900131012001700380 020001100397020000900408013000700417020001000424#VN12.03551#VN12.03552#Vi?t#PH43 1B#636.2#^214#21000#Phng bnh tru#Thi H#^aH.#^aHng c#2012#^a119tr.^b19 cm#Tru#Thi H#Hoa#Trnh by khi qut v k thut chn nui tru. Gii thiu c im v c ch sinh bnh, triu chng, cch phng v iu tr mt s bnh ph bin tru nh bnh do virus, vi khun, bnh h sinh sn, bnh h tiu ho v mt s bnh thng gp khc#Bn ca nh nng#Phng bnh#iu tr#293550#Chn nu i## 00692000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020016000520070008000680080005000760090011000810100 00500092011001500097020000300112005000800115039000400123021022100127012001700348 020001100365020000900376013000700385020001000392#VN12.03553#VN12.03554#Vi?t#PH43 1B#636.5#^214#24000#Phng bnh g#Thi H#^aH.#^aHng c#2012#^a127tr.^b19cm #G#Thi H#Hoa#Trnh by khi qut v k thut chn nui g. Gii thiu c i m v c ch sinh bnh, triu chng, cch phng v iu tr mt s bnh ph bin thng gp g nh bnh tiu ha, bnh dinh dng, bnh do k sinh trng...#Bn ca nh nng#Phng bnh#iu tr#293551#Chn nui## 00715000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020016000520070008000680080005000760090011000810100 00500092011001500097020000300112005000800115039000400123021024400127012001700371 020001100388020000900399013000700408020001000415#VN12.03555#VN12.03556#Vi?t#PH43 1B#636.2#^214#23000#Phng bnh b#Thi H#^aH.#^aHng c#2012#^a119tr.^b19cm #B#Thi H#Hoa#Trnh by khi qut v k thut chn nui b. Gii thiu c i m v c ch sinh bnh, triu chng, cch phng v iu tr mt s bnh ph bin b nh bnh do virus, vi khun, bnh h sinh sn, bnh h tiu ho v mt s b nh thng gp khc#Bn ca nh nng#Phng bnh#iu tr#293552#Chn nui## 00617000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020033000490070012000820080005000940090011000990100 00500110011001500115020001100130020000900141005001200150039000400162021013800166 012001700304020001100321013000700332#VN12.03557#VN12.03558#Vi?t#K600T#634#^214#2 7000#K thut bn phn cho cy n qu#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2012#^a159tr. ^b19cm#Trng trt#Bn phn#Thanh Huyn#Hoa#Tm hiu chung v k thut trng cy n qu v cch s dng phn bn. Nguyn tc bn phn v k thut bn phn cho m t s loi cy n qu#Bn ca nh nng#Cy n qu#293553## 00675000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020025000490070012000740080005000860090011000910100 00500102011001500107020000800122020000900130005001200139039000400151021021400155 020001100369020001000380013000700390#VN12.03559#VN12.03560#Vi?t#B100T#613#^214#2 8000#300 bi thuc t mt ong#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2012#^a159tr.^b19cm#M t ong#Sc kho#Thanh Huyn#Hoa#Tm hiu v tp tnh sinh trng ca ong, thnh phn dinh dng ca mt ong. Gii thiu cng dng ca mt ong v mt s bi thu c ch bin t mt ong c tc dng cha bnh, dng sinh, lm p v chm sc sc kho#Dng sinh#Bi thuc#293554## 00682000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020036000510070012000870080005000990090011001040100 00500115011001500120020001200135020001100147005001200158039000400170021022600174 020000900400013000700409#VN12.03561#VN12.03562#Vi?t#B256H#616.2#^214#25000#Bnh h hp, cch phng v iu tr#Thanh Huyn#^aH.#^aThi i#2012#^a151tr.^b19cm# Bnh h hp#Phng bnh#Thanh Huyn#Hoa#Trnh by c im, nguyn nhn mt s b nh ng h hp thng gp. Gii thiu cc bi thuc ng y, ty y trong phng v iu tr bnh h hp. Hng dn ch dinh dng, sinh hot ph hp trong ph ng tr bnh h hp nh#iu tr#293555## 00849000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020031000530070012000840080005000960090011001010100 00500112011001500117020000700132020001000139005001200149039000400161021038100165 020000900546020000900555013000700564#VN12.03563#VN12.03564#Vi?t#GI-101H#615.8#^2 14#40000#Gic hi tr bnh qua hnh nh#Thanh Huyn#^aH.#^aThi i#2012#^a135t r.^b19cm#ng y#Liu php#Thanh Huyn#Hoa#Gii thiu nhng dng c cn thit tro ng qu trnh gic hi. Hng dn phng php chn huyt gic hi, t th gic h i, trnh t thao tc, cc ng chy ng thng gp, nhng iu cm k cn ch v mi huyt ch yu khi gic hi. Chn on bnh v iu tr mt s bnh ph bin thng gp ngi gi, tr nh, ph n... bng liu php gic hi, c km theo hnh nh minh ho#Gic hi#iu tr#293556## 00731000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020030000510070012000810080005000930090011000980100 00500109011001500114020000700129020000800136005001200144039000400156021026700160 020001000427020000900437013000700446#VN12.03565#VN12.03566#Vi?t#C108G#615.8#^214 #45000#Co gi tr bnh qua hnh nh#Thanh Huyn#^aH.#^aThi i#2012#^a151tr.^ b19cm#ng y#Co gi#Thanh Huyn#Hoa#Gii thiu nhng dng c co gi, cc thao tc c bn, cch nh v cc kinh huyt v khu vc huyt trng im khi co gi. Hng dn mt s phng php co gi iu tr mt s bnh ph bin thng g p ngi gi, tr nh, ph n... c km theo hnh nh minh ho#Liu php#iu t r#293557## 00705000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020036000510070012000870080005000990090011001040100 00500115011001500120020000600135005001200141039000400153021025600157020001000413 020000900423013000700432#VN12.03568#VN12.03567#Vi?t#M110X#615.8#^214#45000#Mt xa c th tr bnh qua hnh nh#Thanh Huyn#^aH.#^aThi i#2012#^a147tr.^b19cm# Matxa#Thanh Huyn#Hoa#Hng dn cch nh v huyt v cc tho tc thc hin mt xa. Gii thiu mt s phng php mt xa c th vn dng iu tr mt s bn h ph bin thng gp ngi gi, tr nh, ph n, t bo v v tng cng sc kho... c km theo hnh nh minh ho#Liu php#iu tr#293558## 00623000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020035000520070014000870080005001010090011001060100 00500117011001500122020001500137020000700152005001400159039000400173021016500177 020000800342013000700350#VN12.03569#VN12.03570#Vi?t#556X#370.15#^214#39000#ng x s phm nhng iu cn bit#V Mnh Qunh#^aH.#^aThi i#2012#^a231tr.^b19c m#Tm l s phm#ng x#V Mnh Qunh#Hoa#Trnh by nhng kin thc c bn v kh i nim ng x s phm. Gii thiu cc tnh hung s phm in hnh v mt s m u chuyn hay v cch ng x tnh hung s phm#S phm#293559## 00639000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020049000540070014001030080005001170090011001220100 00500133011001500138020001500153020000700168005001400175039000400189021014400193 020000800337020000900345013000700354#VN12.03571#VN12.03572#Vi?t#T550V#372.2101#^ 214#35000#T vn ng x s phm vi tr tui mu gio#V Mnh Qunh#^aH.#^ aThi i#2012#^a203tr.^b19cm#Tm l s phm#ng x#V Mnh Qunh#Hoa#Gii thiu mt s vn v ng x vi tr tui mu gio. Cc tnh hung s phm in hnh thng gp trong gio dc tr tui mm non#S phm#Mu gio#293560## 00690000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020037000520070020000890080005001090090011001140100 00500125011001500130020001500145020000700160005000800167005001100175039000400186 021018600190020000800376020000900384013000700393#VN12.03573#VN12.03574#Vi?t#556 X#372.01#^214#30000#ng x s phm vi hc sinh tiu hc#Hi Yn, Mnh Qunh#^a H.#^aThi i#2012#^a173tr.^b19cm#Tm l s phm#ng x#Hi Yn#Mnh Qunh#Hoa#T m hiu tm l hc sinh tiu hc. Gii thiu cc tnh hung s phm in hnh, t hng gp khi giao tip vi hc sinh tiu hc v mt s mu chuyn hay v cch ng x tnh hung s phm#S phm#Tiu hc#293561## 00754000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020031000520070012000830080005000950090011001000100 00500111011001500116020000700131020000900138005001200147039000400159021028700163 020001000450020000900460013000700469#VN12.03575#VN12.03576#Vi?t#CH120C#615.8#^21 4#48000#Chm cu tr bnh qua hnh nh#Thanh Huyn#^aH.#^aThi i#2012#^a159tr .^b19cm#ng y#Chm cu#Thanh Huyn#Hoa#Trnh by cc kin thc c bn v chm c u, cch xc nh v tr cc huyt v trn c th cng nh hiu qu khi dng cc phng php khc tc ng vo h thng cc huyt v. Hng dn mt s phng ph p chm cu iu tr mt s bnh ph bin thng gp, c km theo hnh nh mi nh ho#Liu php#iu tr#293562## 00439000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140008000360020018000440030008000620070013000700080010000830090018000930100 00500111011001500116020001700131005001300148020000400161039000400165020000900169 013000700178#VV12.11871#Vi?t#G553H#895.9221#^214#120000#Gi hng cho gi#Tp t h#Lu Vn Hng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a172tr.^b21cm#Vn hc hin i #Lu Vn Hng#Th#Hoa#Vit Nam#293563## 00839000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020056000370070024000930080010001170090018001270100005001450110014001500200 01000164005001900174020001700193039000400210015005800214021025500272020000900527 020000900536013000700545020000900552#VV12.11872#Vi?t#T103L#346.59701#^214#Ti li u hng dn hc tp: Lut hn nhn v gia nh 2#Nguyn Th M Linh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a30tr.^b22cm#Php lut#Nguyn Th M Linh#Ti liu h c tp#Hoa#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Tm hiu qu y nh ca php lut lut Hn nhn v gia nh qua cc thi k v ti sn chung ca v v chng; thnh phn ca cc khi ti sn c, ti sn n; thay i thnh phn thc t ca cc khi ti sn; qun l khi ti sn v chm dt quan h ti sn#Hn nhn#Gia nh#293564#Vit Nam## 00720000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020035000530070046000880080010001340090018001440100 00500162011001500167020001400182005001500196020001100211005001600222039000400238 021020500242013000700447#VV12.11874#VV12.11873#Vi?t#GI-108T#571.9#^214#26000#Gi o trnh min dch hc i cng#B.s.: Trn Ngc Bch (ch.b.), H Th Vit Thu#^ aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a131tr.^b24cm#Min dch hc#Trn Ngc Bch#Gio trnh#H Th Vit Thu#Hoa#Trnh by mt s vn c bn v min dch hc: cc c ch bo v khng c hiu ca c th, cc c quan v t bo ca h thng min dch, khng nguyn, lympho bo B, lympho bo T v p ng min dch...#293565## 00937000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020042000510070077000930080010001700090018001800100 00500198011001500203021029300218020002200511005001300533039000700546013000700553 020000900560020001100569005001600580005001800596005002100614#VV12.11875#VV12.118 76#38000#Vi?t#GI-108T#658#^214#Gio trnh qun tr doanh nghip thu sn#B.s.: L Xun Sinh, Nguyn Minh c, Nguyn Thanh Ton, Phan Th Ngc Khuyn#^aCn Th #^ao hc Cn Th#2012#^a291tr.^b24cm#i cng v doanh nghip v qun tr. B n cht mi trng kinh doanh ca doanh nghip, t chc trong doanh nghip. Qun tr sn xut, qun tr cht lng, qun tr marketing trong thu sn. Phng ph p phn tch ti chnh doanh nghip v nhng dng hp ng ch yu trong sn xut kinh doanh#Qun tr doanh nghip#L Xun Sinh#P.Dung#293566#Thu sn#Gio trnh #Nguyn Minh c#Nguyn Thanh Ton#Phan Th Ngc Khuyn## 00605000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020029000620070010000910080005001010090 01100106010000500117011001500122039000700137013000700144021018500151020000800336 020000700344#VV12.11877#VV12.11878#45000#Vi?t#556H#300.1#^214#Phan, Alan#ng hoang tng v bin ln#Alan Phan#^aH.#^aHng c#2012#^a206tr.^b21cm#P.Dung#293 567#Chia s v phn tch, nh gi nhng tri nghim ca chnh tc gi v mi v n trong cuc sng hin i nh cc vn lin quan ti kinh t, chnh tr, c uc sng, t duy, o c...#Kinh t#X hi## 00809000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020034000670030033001010070031001340080 00500165009001100170010000500181011001500186021026700201020001000468020001000478 006000900488039000700497013000700504019000800511#VV12.11880#VV12.11879#45000#Vi ?t#113N#808.5#^214#Carrnegie, Dale#c nhn tm bng thut hng bin#Cch thc d dng v nhanh chng#Dale Carrnegie ; Minh c dch#^aH.#^aHng c#2012#^a227 tr.^b21cm#C s ca k nng hng bin hiu qu. Tm quan trng v mi quan h c a bi ni vi ngi din thuyt v khn gi. Phng php chun b nhng bi din thuyt vi mc ch thuyt phc. Ngh thut giao tip trong giao tip hng ngy v trong din thuyt trc m ng#Hng bin#Giao tip#Minh c#P.Dung#293568# Dch M## 01019000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020036000670030073001030070031001760080 00500207009001100212010000500223011001500228021040800243020001400651006000900665 039000700674019000800681013000700689020001000696020001100706#VV12.11881#VV12.118 82#52000#Vi?t#113N#153.6#^214#Carrnegie, Dale#c nhn tm thu phc lng ng i#Lm sao thu phc lng ngi v thnh cng trong mt th gii thay i#Dal e Carrnegie ; Minh c dch#^aH.#^aHng c#2012#^a286tr.^b21cm#Gm nhng li kh uyn, quy tc khn ngoan gip chng ta chin thng trong vic thu phc lng ng i, bt u bng vic giao tip, thc y v biu l s quan tm chn thnh ti n gi khc, nhn nhn vn t quan im ca ngi khc, lng nghe hc hi, t n trng gi tr ca ngi khc, bit cch x l li lm, ra mc tiu, bit s uy ngh mt cch tch cc v nh gi cao sc mnh ca s nhit tnh...#Tm l x hi#Minh c#P.Dung#Dch M#293569#Giao tip#Thnh cng## 00841000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050018000570020046000750070023001210080005001440090 01100149010000500160011001500165012002700180021020900207020001800416020001700434 020000900451020001500460039000700475020001500482020002300497013000700520#VV12.11 883#VV12.11884#30000#Vi?t#L600T#959.7023092#^214#Phm Trng Khang#L Thng Ki t v cuc khng chin chng Tng#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a 160tr.^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#Vi nt v tnh hnh i Vit trc cuc xm lng ca qun Tng. Cuc tn cng sang t Tng v trn chin trn sng Nh Nguyt. Mt s chuyn k v L Thng Kit v cc nhn vt trong khng chin ch ng Tng#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#L Th ng Kit#Khng chin chng Tng#293570## 00763000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050018000570020049000750070023001240080005001470090 01100152010000500163011001500168012002700183021014100210020001800351020001700369 020000900386020001500395039000700410020001600417020000900433013000700442#VV12.11 885#VV12.11886#26000#Vi?t#312T#959.7021092#^214#Phm Trng Khang#inh Tin Ho ng v cng cuc thng nht t nc#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012 #^a119tr.^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#Tm hiu v inh B Lnh v mi hai s qun. inh Tin Hong trong cng cuc xy dng t nc v mt s truyn thuy t, d s v triu inh#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#inh Tin Hong#Nh inh#293571## 00805000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020047000730070023001200080005001430090 01100148010000500159011001500164012002700179021025300206020000800459020001000467 020000900477020001500486039000700501013000700508#VV12.11887#VV12.11888#32000#Vi ?t#K250C#959.70092#^214#Phm Trng Khang#K chuyn cc cng cha trong lch s Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a162tr.^b21cm#K chuyn l ch s Vit Nam#Gii thiu cc cng cha nc Vit theo sut lch s Vit Nam k c trong truyn thuyt cho n trong chnh s v d s, cng nh ng gp ca h i vi lch s nc nh nh: Cng cha Minh Hoa, cng cha Ngc Ci, cng cha con vua inh Tin Hong...#Lch s#Cng cha#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#293 572## 00764000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020052000730070023001250080005001480090 01100153010000500164011001500169012002700184021020700211020000800418020001000426 020000900436020001500445039000700460013000700467#VV12.11889#VV12.11890#46000#Vi ?t#K250C#959.70092#^214#Phm Trng Khang#K chuyn cc quan thi gim trong lc h s Vit Nam#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a251tr.^b21cm#K chuy n lch s Vit Nam#Miu t chn dung cc quan thi gim trong triu v trong n i cung, cng nh nhng ng gp t nhiu ca h i vi cc triu i nh: thi gim L Nhn Ngha, L Thng Kit, Phm Bnh Di, Phm ng Mng...#Lch s#Thi gim#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#293573## 00741000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020046000730070023001190080005001420090 01100147010000500158011001500163012002700178021019100205020000800396020000900404 020000900413020001500422039000700437013000700444#VV12.11891#VV12.11892#44000#Vi ?t#K250C#959.70092#^214#Phm Trng Khang#K chuyn cc n tng trong lch s V it Nam#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a246tr.^b21cm#K chuyn lc h s Vit Nam#Miu t chn dung cc n tng, da qua cc s kin, truyn thuyt , d s t thi k u tranh dng nc v gi nc cho n ngy nay, cng nh nh ng ng gp ca h i vi lch s nc nh#Lch s#N tng#Vit Nam#Truyn l ch s#P.Dung#293574## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020043000720070023001150080005001380090 01100143010000500154011001500159012002700174021008200201020000800283020000400291 020000900295020001500304039000700319020000700326020001000333013000700343#VV12.11 893#VV12.11894#39000#Vi?t#K250C#959.7023#^214#Phm Trng Khang#K chuyn cc v vua v hong tc triu L#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a208tr. ^b21cm#K chuyn lch s Vit Nam#Tm hiu v nh L, cc vua nh L v mt s d s, chuyn k v hong tc nh L#Lch s#Vua#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#N h L#Hong tc#293575## 00799000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020037000720070023001090080005001320090 01100137010000500148011001500153012002700168021022000195020001800415020001700433 020000900450020001500459039000700474020000900481013000700490#VV12.11895#VV12.118 96#28000#Vi?t#K250C#959.7021#^214#Phm Trng Khang#K chuyn lch s Vit Nam thi inh#Phm Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a134tr.^b21cm#K chuyn l ch s Vit Nam#Trnh by cc s kin lch s v giai on lon lc ca lch s Vit Nam xen ln nh Ng v nh inh. Nhn nh v 12 s qun v vai tr ca in h Tin Hong trong c nghip nh inh. Mt s nhn vt in hnh triu inh#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn lch s#P.Dung#Nh inh#293576## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020026000590070008000850080005000930090 01100098010000500109011001500114021024100129020000900370020001000379020001100389 039000700400013000700407020000900414020000500423#VV12.11897#VV12.11898#42000#Vi ?t#C107T#613.2#^214#Mai Lam#Canh tho dc dng sinh#Mai Lam#^aH.#^aThi i#20 12#^a143tr.^b21cm#Hng dn cch ch bin cc mn canh dng sinh kt hp vi c c loi tho dc vi tnh nng cha bnh c th nh: thuc b kh, b dng, b mu, b m, gii biu, thanh nhit, tr phong thp, thuc li thu thm thp, n trung, ho m...#Mn canh#Cy thuc#Dng sinh#P.Dung#293577#iu tr#Bnh## 00807000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020031000590070008000900080005000980090 01100103010000500114011001500119021032600134020000900460020000900469020001100478 020000900489039000700498013000700505020000500512#VV12.11899#VV12.11900#50000#Vi ?t#C107D#613.2#^214#Mai Lam#Canh dng sinh cho ngi bnh#Mai Lam#^aH.#^aThi i#2012#^a175tr.^b21cm#Hng dn cch ch bin cc mn canh dng sinh kt hp v i cc loi thuc ng y nhm iu tr cc bnh v ng quan, bnh h hp, bnh v da, tinh thn, tim mch, tit niu, bnh thiu mu, bnh ni u hch, ung th v mn canh phc hi sc kho sau khi phu thut, chn thng v trong thi gian phc hi sc kho iu dng#Mn canh#Ch bin#Dng sinh#iu tr#P.Dung#293578 #Bnh## 00682000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020027000590070008000860080005000940090 01100099010000500110011001500115021022400130020000900354020000900363020001100372 020000700383039000700390013000700397#VV12.11901#VV12.11902#46000#Vi?t#C107D#613 .2#^214#Mai Lam#Canh dng sinh cho ph n#Mai Lam#^aH.#^aThi i#2012#^a159tr. ^b21cm#Tm hiu cc nguyn tc v phng php la chn mn canh thch hp vi ph n, c bit kt hp vi cc loi thuc ng y c tc dng hot huyt, dng h uyt, iu kinh, li thu, an dng thai, kin no an thn, lm p...#Mn canh# Ch bin#Dng sinh#Ph n#P.Dung#293579## 00719000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020029000590070008000880080005000960090 01100101010000500112011001500117021025700132020000900389020000900398020001100407 020000900418039000700427013000700434#VV12.11903#VV12.11904#50000#Vi?t#C107D#613 .2#^214#Mai Lam#Canh dng sinh cho nam gii#Mai Lam#^aH.#^aThi i#2012#^a175t r.^b21cm#Tm hiu cc nguyn tc v phng php la chn mn canh thch hp vi nam gii, c bit kt hp vi cc loi thuc ng y c tc dng nhun phi, tr ho, thanh nhit, gii c, ch kh dng huyt, kin t ho v, cng gn trng ct, c thn ch tinh...#Mn canh#Ch bin#Dng sinh#Nam gii#P.Dung#293580## 00734000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050012000570020019000690030026000880070012001140080 00500126009001100131010000500142011001500147021020500162020001700367020001000384 020000800394020000900402039000700411020000700418013000700425#VV12.11905#VV12.119 06#55000#Vi?t#PH431T#392.509597#^214#Thun Phc#Phong tc dn gian#Nghi l ma chay, ci hi#Thun Phc#^aH.#^aThi i#2012#^a207tr.^b24cm#Tm hiu phong t c ma chay truyn thng, phong tc ci hi, sinh n, sinh dng, o lm ngi, tt c truyn dn tc, phong tc chn ngy, chn gi n nhng phong tc x hi c o khc ca ngi Vit#Vn ho dn gian#Phong tc#Tang l#Vit Nam#P.Dung#H n l#293581## 00653000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050012000450020019000570030017000760070012000930080005001050090 01100110010000500121011001500126021015600141020001700297020000900314020000900323 020000900332039000700341020000800348013000700356#VV12.11907#46000#Vi?t#PH431T#3 90.09597#^214#Thun Phc#Phong tc dn gian#Nghi l th Pht#Thun Phc#^aH.#^ aThi i#2012#^a175tr.^b24cm#Khi qut chung v o Pht nc ta. Nhng nghi l th Pht v ni dung c bn ca o Pht. Gii thiu mt s ngi cha ni ti ng 3 min trn t nc#Vn ho dn gian#Th cng#o Pht#Vit Nam#P.Dung#Ngh i l#293582## 00712000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530050008000580020032000660070008000980080005001060090 01100111010000500122011001500127012001900142021018900161020000800350020001000358 020000800368020000900376020001100385039000700396013000700403#VV12.11908#VV12.119 09#46000#Vi?t#NGH300L#392.309597#^214#T Lim#Nghi l nhp trch truyn thng#T Lim#^aH.#^aThi i#2012#^a167tr.^b24cm#Phong tc dn gian#Tm hiu v ngi n h v ngha ca ngi nh trong vn ho Vit. Nhng nh hng ca phong thu ng i nh n vn th v gii thiu mt s bi vn khn s dng trong cc nghi l x y nh mi#Nghi l#Phong tc#Nh ca#Vit Nam#Nhp trch#P.Dung#293583## 00892000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050016000430020029000590290038000880070036001260080005001620090 02000167010000500187011001500192021029800207020001600505020001100521006000900532 039000700541019000800548014000700556012002000563013000700583#VV12.11911#VV12.119 10#Vi?t#QU116G#158#^214#Carrnegie, Dale#Qung gnh lo i m vui sng#How to stop worrying and start living#Dale Carrnegie ; Minh c bin dch#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2012#^a367tr.^b21cm#Thu thp nhng phng php gii thot khi ni bun phin thnh cng gm: k nng phn tch ni u phin, cch nui dng mt tm h n bnh yn, an lc, bnh thn trc nhng li ch trch, 6 phng php gi ch o tinh thn mnh m v gii thiu nhng cu chuyn c tht gip bn vt qua ni bun#Ngh thut sng#Thnh cng#Minh c#P.Dung#Dch M#54000#B quyt thnh c ng#293584## 00988000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020019000630290041000820070056001230080 00500179009002000184010000500204011001500209021037600224020001000600020000800610 020001100618005001400629039000700643013000700650019000800657006000900665#VV12.11 912#VV12.11913#50000#Vi?t#B300Q#302.3#^214#King, Larry#B quyt giao tip#How t o talk to anyone, anytime, anywhere#Larry King, Bill Gilbert ; Minh c tng hp , bin dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a283tr.^b21cm#Khm ph nhng b quyt giao tip ca ngi dn chng trnh thnh cng v ni ting - Larry King: vt qua mi rt r, lm cho ngi khc thoi mi, chn ch ni chuyn hp l tro ng mi tnh hung, giao tip x giao, giao tip thc thi, giao tip cng vic, nhng tnh hung kh x trong giao tip v cch thc vt qua, cch din thuyt v k nng ni trc m ng...#Giao tip#K nng#Thnh cng#Gilbert, Bill#P.Du ng#293585#Dch M#Minh c## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020047000620070027001090080005001360090 02000141010000500161011001500166021019300181020000800374020001800382020000800400 020000900408005001000417039000700427013000700434#VV12.11914#VV12.11915#42000#Vi ?t#H561D#005.52#^214#Quang Anh#Hng dn thc hnh nhanh v tt trn my tnh#B. s.: Quang Anh, Cng Bnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a279tr.^b21cm#Hng dn thc hnh cc t hp phm nhanh v phm tt trn my tnh nhm gip bn lm vi c mt cch hiu qu, c th trong cc phn mm Windows XP, trn internet, word, excel, trn powerponit#Tin hc#Phn mm my tnh#S dng#Phm tt#Cng Bnh#P.Du ng#293586## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020034000620070028000960080005001240090 02000129010000500149011001500154021011700169020000800286020001000294020000800304 020001900312005001000331039000700341013000700348#VV12.11916#VV12.11917#39000#Vi ?t#M458T#005.4#^214#Hng Quang#101 th thut khai thc Windows 7#B.s.: Hng Quan g, Quang Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a263tr.^b21cm#Gii thiu cc th thu t v k nng khai thc trong Windows 7 nhm gip bn lm vic vi Windows 7 mt cch hiu qu#Tin hc#Khai thc#S dng#Phn mm Windows 7#Quang Anh#P.Dung#293 587## 00820000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020079000620070027001410080005001680090 02000173010000500193011001500198021023100213020000800444020001800452020000800470 020000900478020000700487005001000494039000700504013000700511#VV12.11918#VV12.119 19#39000#Vi?t#S450T#005.52#^214#Cng Bnh#S tay t hp phm nng, phm tt s dng trn cc phn mm vi tnh thng dng#B.s.: Cng Bnh, Thanh Hi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a255tr.^b21cm#Hng dn thao tc nhanh cc t hp phm nng, phm tt trong cc phn mm Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft access, Microsoft fontpage, trn windows, internet explorer, trong Gmail, Yahoo! mail, t rong firefox, Autocad...#Tin hc#Phn mm my tnh#S dng#Phm tt#S tay#Thanh Hi#P.Dung#293588## 00543000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020010000660070034000760080005001100090 02000115010000500135011001500140020001700155020000400172020001100176006001000187 006001200197006000900209039000700218013000700225019000900232#VV12.11920#VV12.119 21#64000#Vi?t#K304S#891.73#^214#Gorki, Macxim#Kim sng#Macxim Gorki ; Dch: Th anh Nam...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a493tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nga#Tru yn di#Thanh Nam#Trn Khuyn#Cm Tiu#P.Dung#293589#Dch Nga## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020021000650030012000860070030000980080 00500128009001000133010000500143011001500148020001700163020000300180020001200183 006000800195039000700203013000700210019000800217#VV12.11922#VV12.11923#45000#Vi ?t#L558H#813#^214#Sheldon, Sidney#Li hi ca t thn#Tiu thuyt#Sidney Sheldo n ; Th t dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thu yt#Th t#P.Dung#293590#Dch M## 00657000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020047000670070016001140080005001300090 01900135010000500154011001500159021016300174020000900337020001500346039000500361 013000700366020001800373#VV12.11924#VV12.11925#32000#Vi?t#M458T#371.9#^214#Nguy n Th Hnh#148 tnh hung s phm trong gio dc c bit#Nguyn Th Hnh#^aH.# ^ai hc Quc gia#2010#^a203tr.^b21cm#Gm 148 tnh hung s phm thng xy ra trong chm sc, gio dc v tr gip tr khuyt tt. Gi cc phng n gii qu yt c th c trong mi tnh hung c th#Gio dc#Tr khuyt tt#Loan#293591#Gi o dc c bit## 00807000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490050010000540020043000640070010001070080005001170090 02000122010000500142011002600147021030600173020000800479020000600487020000900493 039000500502020001500507013000700522#VV12.11926#VV12.11927#144000#Vi?t#TR312C#7 80.92#^214#Bch Hnh#Trnh Cng Sn ht bi trong ci thin thu#Bch Hnh#^aH.#^ aT in Bch khoa#2011#^a366tr., 16tr. nh^b21cm#Nghin cu bn cht tn ti c a cc biu tng ngn ng trong ca t ca nhc s Trnh Cng Sn, ngha biu t rng v mc khi qut ca tng biu tng. Tc gi cho ta thy mt ci nhn m i v th gii quan, nhn sinh quan v hiu c quan nim ngh thut ca nhc s v con ngi, tnh yu v ci th#m nhc#Ca t#Tc phm#Loan#Trnh Cng Sn#2 93592## 00734000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050009000530020055000620070009001170080005001260090 02800131010000500159011001500164021022000179020000800399020001000407020001800417 039000500435020000900440013000700449#VV12.11928#VV12.11929#199000#Vi?t#T310H#76 9.56#^214# a S#Tm hiu vn ho c truyn trn tem bu chnh Vit Nam# a S#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a169tr.^b21cm#Gii thiu gn 500 mu t em v blc do Bu chnh Vit Nam pht hnh t nm 1957 n nm 2008. Phn tc h chiu su vn ha, ngha hm sc ca mi con tem, gip ngi c hiu thm v nn vn ho c truyn ca nc ta#Tem th#Bu chnh#Vn ho c truyn#Loan#Vi t Nam#293593## 01085000000000301000450001400080000004100050000818100070001308200070002080800050 00270050017000320020100000490290050001490070054001990080005002530090028002580100 00500286011001500291021036900306020002300675020001000698039000500708020000900713 020001000722013000700732005001600739005001900755020000900774#100000#Vi?t#PH121T #658.15#^214#Nguyn Khc Minh#Phn tch nng lc ti chnh v ch s tin b cn g ngh 100 doanh nghip ln v ngn hng Vit Nam#Annual report credit rating of Vietnam index 2011#Nguyn Khc Minh, Nguyn Th Chu, Phan Th Vn Trang#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2011#^a123tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v b ch s bao gm ch s tin b cng ngh (CRVI), ch s nng sut tng hp (pindex), ch s v quy m (sindex), ch s nh hng th trng (csindex) v cc ch tiu ti chnh. a ra c s khoa hc v thc nghim - c lng, phn tch, nh gi v nng lc ti chnh v s tin b cng ngh ca 80 doanh nghip ln v 20 ng n hng Vit Nam#Ti chnh doanh nghip#Cng ngh#Loan#Vit Nam#Phn tch#293594# Nguyn Th Chu#Phan Th Vn Trang#nh gi## 00706000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220050011000270020027000380030057000650070020001220080005001420090028001470100 00500175011001500180021016000195020001800355020000800373039000500381005000800386 013000700394012003900401#45000#Vi?t#D112C#649#^214#V Vn Dn#Dy con bng li hay p#Sch dnh cho cc bc ng b, cha m v cc thy c gio#V Vn Dn, C hu An#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a180tr.^b21cm#Gii thiu phng ph p dy con bng cc cu th lc bt quen thuc; bng nhng cu ca dao, tc ng h oc ngn ng ca nc ta v ca nhiu dn tc trn th gii#Gio dc gia nh#D y con#Loan#Chu An#293595#T sch Gio dc Gia nh - Nh trng## 00827000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050019000500020080000690030017001490070019001660080005001850090 01800190010000500208011001500213021024100228020001800469020001600487039000500503 020001700508013000700525020001700532#VV12.12102#VV12.12103#Vi?t#QU105L#352.40959 7#^214#Nguyn Th L Thu#Qun l thu thu ca nh nc nhm tng cng s tun th thu ca doanh nghip#Sch chuyn dng#Nguyn Th L Thu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a258tr.^b21cm#Trnh by c s l lun v s tun th thu ca doanh n ghip v qun l thu thu ca nh nc. Thc trng qun l thu thu v cng tc hon thin qun l thu thu ca nh nc nhm tng cng s tun th ca doanh n ghip trn a bn H Ni#Thu doanh nghip#Qun l kinh t#Loan#Sch chuyn kh o#293596#Qun l nh nc## 00772000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050020000290020045000490030037000940070020001310220004001512210085001550080 00500240009002800245010000500273011001500278013000700293005002000300021014900320 020000900469020001100478039000500489#98000#Vi?t#B450S#658.8#^214#Nguyn Hong P hng#B sch xy dng k hoch marketing hon ho#Dnh ring cho doanh nghip V it Nam#Nguyn Hong Phng#T.1#Nn tng marketing: Hng dn nhng cng c thi t yu xy dng k hoch marketing#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a161 tr.^b27cm#293597#Nguyn Hong Phng#a ra nhng phng php c bn hng dn c c doanh nghip tin hnh nh gi hot ng kinh doanh v cc bc chun b cho vic trin khai nh gi#Tip th#Chin lc#Loan## 00721000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050020000290020045000490030037000940070020001310220004001512210041001550080 00500196009002800201010000500229011001400234013000700248005002000255021014300275 020000900418039000500427020001100432#33000#Vi?t#B450S#658.8#^214#Nguyn Hong P hng#B sch xy dng k hoch marketing hon ho#Dnh ring cho doanh nghip V it Nam#Nguyn Hong Phng#T.3#Thc hin v nh gi k hoch marketing#^aH.#^a Thng tin v Truyn thng#2012#^a36tr.^b27cm#293598#Nguyn Hong Phng#a ra n hng nh gi chnh xc, khoa hc nht v tc ng ca k hoch marketing; c th ho cc bc trong k hoch vo thc tin kinh doanh#Tip th#Loan#Chin lc# # 00687000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050012000540020017000660070012000830080005000950090 01100100010000500111011001600116021012400132020001800256020000800274039000500282 02000090028700400250029601300070032102000100032802000080033802000080034602000070 0354#VV12.11931#VV12.11930#285000#Vi?t#T310V#959.702#^214#Phan Huy L#Tm v c i ngun#Phan Huy L#^aH.#^aTh gii#2011#^a1431tr.^b24cm#Nghin cu lch s Vit Nam t th k 15 n th k 19 qua nhiu kha cnh nh lch s, vn ho, kinh t , x hi, chnh tr#Lch s trung i#Kinh t#Loan#Vit Nam#In ln th 2 c ch nh l#293599#Nng thn#Lng x#t ai#X hi## 01037000000000361000450002600110000002600110001101400090002204100050003118100060 00360820004000428080005000460020049000510070075001000220004001750080005001790090 02000184010000500204011001900209020001000228020001700238020001100255020001500266 00500160028100500120029700500160030900600160032500600160034103900040035701900160 0361013000700377021028200384005000900666#VL12.01383#VL12.01384#1700000#Vi?t#T55 0#413#^214#T in Anh - Trung - Vit hin i v thc hnh#Cao Lng ch.b. ; H. .: Trnh Uyn Khn... ; bin dch: Nguyn Thanh H....#T.1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^atr. 1-1131^b27cm#Ting Anh#Ting Trung Quc#Ting Vit#T in a ng #Trnh Uyn Khn#Triu Di An#Trnh Khung #Nguyn Thanh H#Nguyn Th Thi#Th #Dch Trung Quc#293600#Gii thiu 120 ngn mc t thuc nhiu lnh vc trong c uc sng hin i nh: in t, tin hc, ngn hng, ti chnh, kinh t, tin t, php lut, y dc, gio dc, thin vn, a l, ng thc vt, vn hc, ngh th ut, m nhc...Tt c cc t c sp xp theo th t bng ch ci#Cao Lng## 01018000000000361000450002600110000002600110001101400090002204100050003118100060 00360820004000428080005000460020027000510070075000780220004001530080005001570090 02000162010000500182011002200187020001000209020001700219020001100236020001500247 00500160026200500120027800500160029000600160030600600160032203900040033801300070 0342019001600349021028200365005000900647#VL12.01386#VL12.01385#1700000#Vi?t#T55 0#413#^214#T in Anh - Trung - Vit#Cao Lng ch.b. ; H..: Trnh Uyn Khn... ; bin dch: Nguyn Thanh H....#T.2#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^atr. 1131-2 196^b27cm#Ting Anh#Ting Trung Quc#Ting Vit#T in a ng#Trnh Uyn Khn#T riu Di An#Trnh Khung #Nguyn Thanh H#Nguyn Th Thi#Th#293601#Dch Trung Quc#Gii thiu 120 ngn mc t thuc nhiu lnh vc trong cuc sng hin i n h: in t, tin hc, ngn hng, ti chnh, kinh t, tin t, php lut, y dc, gio dc, thin vn, a l, ng thc vt, vn hc, ngh thut, m nhc...Tt c cc t c sp xp theo th t bng ch ci#Cao Lng## 00873000000000313000450002600110000002600110001102000080002201400080003004100050 00381810006000430820004000498080005000530020047000580070047001050080005001520090 02000157010000500177011001600182020000900198020001900207005001300226039000400239 021022400243015005400467005000800521005001100529005001200540013000700552#VL12.01 387#VL12.01388#Lch s#220000#Vi?t#B102K#903#^214#Bch khoa ton th lch s th gii Anh - Vit#Trng Thnh, Vn Anh, Thy Hong, Phng Trc#^aH.#^aT in Bch khoa#2007#^a1055tr.^b27cm#Th gii#Bch khoa ton th#Trng Thnh#TH#Cung cp nhng kin thc mi nht v lch s pht trin cc quc gia, nhng hnh nh minh ho v cuc sng, nn vn minh, vn ho, kinh t, chnh tr ca cc quc g ia c hnh thnh v pht trin trong sut 4000 nm qua#u ba sch ghi: En cylopedia opedia of world history#Vn Anh#Thu Hong#Phng Trc#293602## 00800000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020042000520030028000940290055001220070036001770080 01800213009002300231010000500254011003100259020000600290020001800296005001400314 039000400328005001400332021011200346020001000458020001100468013000700479#VL12.01 389#VL12.01390#350000#Vi?t#T550#610.3#^214#T in thut ng y khoa Anh - Anh - Vit#Illustrations - Explanation#English - English - Vietnamese dictionayry oy medicine#Ch.b.: T Quang Hng, Phm Ngc Tr#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2007#^a1412tr., 16tr. nh mu^b26cm#Y hc#T in thut ng#Phm Ngc Tr #TH#T Quang Hng#Gii thiu cc thut ng y hc bng ting Anh chuyn sang ti ng Vit, c sp xp theo th t ch ci t A - Z#Ting Anh#Ting Vit#293603## 00506000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020028000380070067000660080005001330090028001380100005001660110016001710200 01700187020000900204020000800213005001300221005001900234039000400253013000700257 #VL12.01391#Vi?t#T455T#895.922808#^214#Tng tp tn vn Ng Tt T#S.t., b.s., g ii thiu, ch gii: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a1206tr.^b30cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Cao c im#Ng T h Thanh Lch#TH#293604## 00743000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410020016000460070020000620080005000820090028000870100005001150110 01500120020001000135020000900145020000700154039000400161005001400165021019400179 015007600373013000700449020000900456#VL12.01392#215000#Vi?t#K600Y#320.109597#^2 14#K yu Hong Sa#ng Cng Ng ch.b.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a2 11tr.^b28cm#Ch quyn#Hong Sa#K yu#TH#ng Cng Ng#Qu trnh xc lp v th c thi ch quyn ca Vit Nam ti qun o Hong Sa. Cng tc qun l nh nc i vi qunn o Hong Sa. Nhng nhn chng lch s cm ngh ca ngi Nng v Hong Sa#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Nng. U ban nhn dn huyn Ho ng Sa#293605#Qun o## 00865000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020018000520070066000700080005001360090020001410100 00500161011001500166020000500181020001200186039000400198005001900202021026700221 006001800488006001600506013000700522020001000529020000600539020000600545#VL12.01 393#VL12.01394#160000#Vi?t#B300A#133.5#^214#B n ng phng#David Allen Hulse ; Bin dch: Trn Nguyn Du Sa, Nguyn Anh Dng#^aH.#^aVn ho thng tin#2007#^ a403tr.^b27cm#Lch#Phng ng#TH#Hulse, Allen David#Nghin cu v lch php v ngha, biu tng ca cc con s, cc ch Rp theo quan nim ca ngi ph ng ng c xa (ch yu l ca ngi Ai Cp, Hy Lp v n ); s hnh thnh v ng dng Kinh Dch ca ngi Trung Quc c trong vic lp v l gii l s t vi #Trn Nguyn Du Sa#Nguyn Anh Dng#293606#Kinh dch#B n#T vi## 00888000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020040000540070094000940080018001880090023002060100 00500229011001500234020000900249020000900258005001200267005001700279039000400296 021024200300006001100542006001000553006001600563013000700579#VL12.01395#VL12.013 96#150000#Vi?t#NH556N#920.02#^214#Nhng nhn vt xut chng ca th k 20#Su t p, tng hp: Dan Rather, Walter Isaacson ; Dch: Ngc Huyn, Ngc Dung, Chu H ng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a430tr.^b27cm#Nhn vt#T h gii#Rather, Dan#Isaacson, Walter#TH#Phc ho nhng nhn vt ni ting th g ii ca th k 20 trn nhiu lnh vc khc nhau, m cuc i v s nghip ca h c nh hng mnh m v a chiu n i sng x hi ca tng quc gia ni r ing cng nh i sng nhn loi ni chung#Ngc Huyn#Ngc Dung#Chu Hng Chinh# 293607## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020017000650070032000820220004001140040 01800118008000500136009001100141010000500152011001500157021017500172020001700347 020001100364005001700375039000400392020000800396013000700404#VL12.01397#VL12.013 98#65000#Vi?t#S552B#620.1#^214#L Quang Minh#Sc bn vt liu#L Quang Minh, Ng uyn Vn Vng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a299tr.^b27cm#Trnh b y v dy mm, tnh chuyn v theo phng php nng lng, gii bi ton siu t nh bng phng php lc, ma trn chuyn, phng php phn t hu hn, ti trng ng...#Sc bn vt liu#Gio trnh#Nguyn Vn Vng#TH#Bi tp#293608## 00971000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020039000550030031000940070017001250080005001420090 01000147010000500157011001500162020001000177020000900187039000400196005001700200 021044900217020002000666013000700686#VL12.01399#VL12.01400#149000#Vi?t#CH300D#3 47.597#^214#Ch dn p dng b lut t tng dn s#c sa i, b sung nm 201 1#Nguyn Vn Trung#^aH.#^aT php#2012#^a459tr.^b27cm#Php lut#Vit Nam#TH#Ngu yn Vn Trung#Gii thiu nhng quy nh php lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc ph p lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; th tc gii quyt cc v vic dn s c yu t nc ngoi, tng tr t ph p trong Lut t tng dn s nm 2004 sa i, b sung nm 2011#Lut t tng dn s#293609## 00809000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020061000520030153001130070048002660080005003140090 01400319010000500333011001500338020001100353020000600364039000500370005001200375 00500150038702000120040202000140041400500160042800500150044400500170045901300070 0476#VV12.11983#VV12.11984#36000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi t p lm vn t im cao lp 2 tiu hc#Dng cho hc sinh lp 2 t c v t h c, vn ln hc kh, hc gii mn ting Vit. Sch tham kho dng cho gio vin tiu hc v ph huynh hc sinh#T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^ aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a168tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Thu#T c Hin#Nguyn N gc H#Tp lm vn#Sch c thm#Thi Thnh Vinh#Phm Minh Vit#Nguyn Mai Khanh #293610## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020024000540030042000780070017001200080005001370090 01400142010000500156011001500161020000900176020000600185039000500191005001700196 020001300213020001400226013000700240#VV12.11985#VV12.11986#32000#Vi?t#GI-103B#5 80.76#^214#Gii bi tp sinh hc 6#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#Ngu yn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a156tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Thu#Nguyn Th Giang#Gii bi tp#Sch c thm#293611## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020020000500220007000702210008000770080018000850090 04700103010000500150011001400155020001000169020000700179020001500186039000500201 013000700206#NV12.01213#NV12.01214#158000#Vi?t#K207W#428#^214#Key words for IEL TS#Book 1#Starter#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vi t#2012#^a445p.^b20cm#Ting Anh#T mi#Sch luyn thi#Thu#293612## 00468000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020020000500220007000702210009000770080018000860090 04700104010000500151011001400156020001000170020000700180020001500187039000500202 013000700207#NV12.01215#NV12.01216#136000#Vi?t#K207W#428#^214#Key words for IEL TS#Book 3#Advanced#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr V it#2012#^a383p.^b20cm#Ting Anh#T mi#Sch luyn thi#Thu#293613## 00814000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050025000710020024000960290 03500120007011200155008001800267009004700285010000500332011001600337012002500353 02000160037802000040039402000120039800500180041000500200042803900050044801300070 0453005001600460#NV12.01217#NV12.01218#CDVN.01730#CDVN.01729#42000#Vi?t#T428T#8 23#^214#Tolstoy, Lev Nikolaevich#Tolstoy's short stories#Nhng truyn ni ting ca Tolstoy#Lev Nikolaevich Tolstoy ; Retold: Brian J. Stuart ; Illustrated: Eka terina Andreeva ; Record: Michael Yarcey...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b20 cm#Let's enjoy masterpieces#Vn h c cn i#Nga#Truyn ngn#Stuart, Brian J.#Andreeva, Ekaterina#Thu#293614#Yar cey, Michael## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550030042000770070032001190080005001510090 01400156010000500170011001500175020000700190020000600197039000500203005001600208 005001500224020001300239020001400252013000700266#VV12.11987#VV12.11988#41000#Vi ?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 9#Sch c nhiu bi tp m rng v n ng cao#Nguyn Hoi Thu, Phm Vn Quang#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a190tr.^b24cm#V t l#Lp 9#Thu#Nguyn Hoi Thu#Phm Vn Quang#Gii bi tp#Sch c thm#29361 5## 00741000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020040000480030081000880070021001690080005001900090011001950100 00500206011001600211020001100227020001000238020000800248005001700256039000500273 013000700278020000800285020000500293020000900298015013200307#NV12.01221#NV12.012 22#Vi?t#S419-I#305.0959#^214#Social differentiation and inequalities#Methodologi cal and cross-cutting approaches to questions of gender and ethnicity#Ed.: Stph ane Lagre#^aH.#^aTri thc#2012#^a349 p.^b26 cm#X hi hc#Bnh ng#Kinh t#Lag re, Stphane#Thu#293616#Vn ho#Gii#Hi tho#Confrences & Smineires 4, July 2012. Regional social sciences summer university "Tam o Summer school week" ( Vit Nam) July 2011## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050014000550020028000690030010000970070026001070080 00500133009001800138010000500156011001600161020001100177020000900188005001100197 039000500208013000700213#NV12.01223#NV12.01224#450000#Vi?t#V302N#700.9597#^214# Bi Nh Hng#Vietnamese art contemporary#1990-2010#Bi Nh Hng, Phm Trung#^a H.#^aKnowledge publ.#2012#^a224 p.^b26 cm#Ngh thut#Vit Nam#Phm Trung#Thu#29 3617## 00468000000000241000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050014000550020045000690070013001140080018001270090 02300145010000500168011001600173020001000189020001500199039000500214013000700219 #NV12.01225#NV12.01226#152000#Vi?t#B109R#428.0076#^214#Lougheed, Lin#Barron's T OEIC practice exams with audio CDs#Lin Lougheed#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a411 p.^b28 cm#Ting Anh#Sch luyn thi#Thu#293618## 00533000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720050011000770020024000880070 01000112008001800122009004700140010000500187011001600192020001000208020001000218 020001500228039000500243013000700248#NV12.01227#CDVN.01734#NV12.01228#CDVN.01733 #318000#Vi?t#H101K#428.0076#^214#Cho, David#Hackers TOEIC listening#David Cho#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a420 p.^b2 8 cm#Ting Anh#Nghe hiu#Sch luyn thi#Thu#293619## 00528000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720050016000770020031000930070 01500124008001800139009004700157010000500204011001600209020001000225020001500235 039000500250013000700255#NV12.01229#NV12.01230#CDVN.01732#CDVN.01731#268000#Vi? t#C104R#428.0076#^214#Griffiths, Mark#Cambridge IELTS practice tests#Mark Griffi ths#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a359 p.^b28 cm#Ting Anh#Sch luyn thi#Thu#293620## 00809000000000325000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820009000478080005000560020038000610030082000990070034001810080005002150090 01100220010000500231011001600236005001700252039000500269013000700274020001100281 02000100029202000050030202000080030702000080031502000100032302000090033301501410 0342#FV12.00113#FV12.00112#9786049085673#Vi?t#D309F#305.0959#^214#Diffrenciatio n sociale et ingalits#Approches mthodologiques et transversales sur les quest ions genre et d'ethnicit#d. scientifique: Stphane Lagre#^aH.#^aTri thc#2012 #^a359 p.^b25 cm#Lagre, Stphane#Thu#293621#X hi hc#Bnh ng#Gii#Kinh t# Vn ho#Chnh tr#Hi tho#Confrences & Smineires 4, Juillet 2012. Universit d't rgionale en sciences sociales "Les Journes de Tam o" (Vit Nam) Juill et 2011## 00586000000000265000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820008000478080005000550050015000600020068000750290055001430070015001980080 00500213009002600218010000500244011001600249020001100265039000500276013000700281 020002200288020001000310#FV12.00114#FV12.00115#9786046206859#Vi?t#C435S#448.071# ^214#Trn nh Bnh#Cours d'initiation la didactique du franais langue trang re FLE#Nhp mn l lun ging dy ting Php ting nc ngoi#Trn nh Bnh#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a177 p.^b20 cm#Ting Php#Thu#293622#Phng php ging dy#Ngoi ng## 00737000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440290038000860070053001240080008001770090035001850100 00500220011001600225020000800241039000500249020000900254005001200263005001400275 00500150028900500120030400500150031602000080033102000190033902000100035802000040 0368013000700372020000800379#XV12.00048#XV12.00049#Vi?t#000L#338.2#^214#L5BA>? 5B@> 30 ;5B AB0=>2;5=8O 8 @0728B8O#85 2B>@>5, A 87<5=5=85< 8 4>?>;=5=85<#C>AB.: '0= 0= %>9, 5 C0=3 'C=3, 3C5= 0= "C5=...#^a%0=>9#^a>;8B8G5A:>9 ;8B5@0BC@K - ?@0240#2012#^a478 A.^b27 A<#Du kh#Thu#Vit Nam#'0= 0= %>9#5 C0=3 'C=3#3 C5= 0= "C5=#'0= 5 >=3#$0= "E0=L 85<#Cng ti#Kinh t nng lng#Thnh tu#Nga #293623#Lch s## 00437000000000217000450004100050000018100060000508200120001180800050002300200730 00280030029001010080006001300090006001360100005001420110015001470200008001620200 01100170020001700181020000900198039000500207013000700212#Vi?t#E207P#363.7209173# ^214#Experiences of implementing CLTS with ethnic minority groups in Vietnam#Su pported by plan in Vietnam#^asn.#^asl.#2012#^a32 p.^b28 cm#V sinh#Mi trng#D n tc thiu s#Vit Nam#Thu#293624## 00770000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050019000750020014000940030 02000108007005400128008000500182009002300187010000500210011001500215021015600230 020000700386039000500393005001600398013000700414015004700421#VV12.11932#VV12.119 33#VV12.11934#VV12.11935#120000#Vi?t#NG419P#553.8#^214#Nguyn Th Thu H#Ngc ph thu#B n v huyn diu#Nguyn Th Thu H ; Phan Trng Th h.., gii thi u#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a132tr.^b21cm#Gii thiu khi qut c im ca ngc bch, cc loi ngc bch v qu. Mt s nhn bit v cht lng ca ngc bch. Ngc bch trong i sng tinh thn# qu#Thu#Phan Trng Th#29362 5#TTS ghi: Vin qu - Vng v Trang sc Vit## 00879000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050010000330020116000430070036001590080005001950090023002000100005002230110 01500228021023000243020000800473020001700481020000800498020000900506039000500515 005001700520015005700537013000700594#VV12.11936#Vi?t#556D#551.6#^214#Trn Thc# ng dng thng tin kh hu v d bo kh hu phc v cc ngnh kinh t - x hi v phng trnh thin tai Vit Nam#Trn Thc (ch.b.), Nguyn Vn Thng#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2012#^a181tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin kh hu c bn. ng dng thng tin kh hu v d bo kh hu phc v cc ngnh kinh t - x hi nh sn xut nng nghip, qun l ti nguyn nc, ngnh y t v du lch v ph ng trnh thin tai Vit Nam#Kh hu#D bo thi tit#Kinh t#Sn xut#Thu#Ngu yn Vn Thng#TTS ghi: Vin Khoa hc Kh tng thu vn v Mi trng#293626## 00927000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050010000650020030000750030081001050070 01000186008000500196009002300201010000500224011001500229021018300244020001000427 02000140043703900050045100400410045602000110049701500760050802000100058401300070 0594#VV12.11937#VV12.11938#VV12.11939#58000#Vi?t#NG115M#621.319#^214#L Vn t# Ngn mch trong h thng in#Sch c dng cho sinh vin i hc Bch khoa H Ni v cc trng i hc khc#L Vn t#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a224t r.^b24cm#Kin thc c bn v ngn mch trong h thng in: khi nim, s tn h ton ngn mch h thng in, tnh ton ngn mch 3 pha duy tr, ngn mch qu , ngn mch khng i xng..#Mch in#H thng in#Thu#Xut bn ln th 4, c b sung, sa cha#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Bch Khoa H Ni. B m n H thng in - Khoa in#Ngn mch#293627## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020052000900070 04300142008000500185009002300190010000500213011001500218021020300233020002400436 020001500460020001000475020000900485039000500494005001700499013000700516#VV12.11 940#VV12.11942#VV12.11943#VV12.11941#75000#Vi?t#309K#006.3#^214#Nguyn Cng nh#iu khin phi tuyn trn c s mng nron nhn to#Nguyn Cng nh (ch.b.), Nguyn Thanh Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a265tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v mng nron v cc lut hc c bn. Khi nim tng hp cc lut iu chnh ti u t t chc . Trnh by phng php tng hp h thng v c s iu khin mng nron#Mng thn kinh nhn to#iu khin hc#Phi tuyn#K thut#Thu#Nguyn Thanh Hi#293628## 00936000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050015000760020083000910070 03700174022000400211008000500215009002300220010000500243011001500248013000700263 00500150027002000080028502000170029302000180031002000200032803900050034802102110 0353020001100564020001100575#VV12.11944#VV12.11946#VV12.11947#VV12.11945#88000# Vi?t#556D#330.0285#^214#Phm Vn Cng#ng dng phn mm Lingo 13.0 for windows gii cc bi ton ti u trong kinh t#Phm Vn Cng ; Phm Vn Thun h..# T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a300tr.^b24cm#293629#Phm Vn Cng#Kinh t #Tin hc ng dng#Phm mm my tnh#Phn mm Lingo 13.0#Thu#Gii thiu khi ni m v ti u ho. Trnh by cc phng php m hnh ton ti u vo cc hot n g pht trin kinh t. Gii thiu v nhng ng dng phn mm Lingo 13.0 gii c c bi ton ti u trong kinh t#Thut ton#Ti u ho## 00831000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050015000630020059000780070015001370040 03600152008000500188009002300193010000500216011001500221021025800236020001400494 020001400508020000700522039000500529013000700534#VV12.11948#VV12.11949#VV12.1195 0#87000#Vi?t#S450T#621.31#^214#Ng Hng Quang#S tay la chn v tra cu thit b in t 0,4 n 500 kV#Ng Hng Quang#In ln th 4 c sa cha v b sung#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2012#^a393tr.^b24cm#Trnh by kin thc v thng tin c n thit v la chn v tra cu thit b in t 0,4 - 500 KV: my bin p, cu d ao, cu ch, ptmat, dy dn v cp, my ct in, t in b, thnh gp, khng in, chng st van, my bin dng in, my bin p o lng#Thit b in#i n dn dng#S tay#Thu#293630## 00952000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050015000770020068000920070 03700160008000500197009002300202010000500225011001500230021032000245020001400565 020000800579020001300587020001100600005001500611039000500626013000700631#VV12.11 951#VV12.11954#VV12.11952#VV12.11953#65000#Vi?t#GI-108T#387.068#^214#Phm Vn C ng#Gio trnh ng dng cc phng php ton trong qun l vn ti bin#Phm V n Cng ; Hong Vn Hng h..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a224tr.^b24cm#T ng quan v cc phng php ton p dng trong qun l kinh t. Trnh by l thuy t ra quyt nh. Qui hoch tuyn tnh, qui hoch tham s, qui hoch nguyn, qui hoch ng v qui hoch ngu nhin. L thuyt phc v m ng v l thuyt m phng. S mng v hoch nh d n. Phn tch Markov v l thuyt tr chi#To n ng dng#Qun l#Vn ti bin#Gio trnh#Hong Vn Hng#Thu#293631## 00942000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050016000530020024000690070016000930080018001090090 02300127010000500150011001500155021044300170020000900613020001100622020001000633 020000900643039000500652013000700657#VV12.11955#VV12.11956#120000#Vi?t#PH125T#6 17.4#^214#Nguyn Khnh D#Phu thut mch mu ln#Nguyn Khnh D#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a411tr.^b21cm#Gii thiu lch s phu thut mc h mu. Gii phu v sinh l cc mch mu ln ngoi bin. Vt thng, di chng v t thng cc mch mu ln ngoi bin v nhng nguyn tc iu tr. Mt s th bnh ca cc mch mu ln ngoi bin v cc phng php chn on. Ch nh iu tr ngoi khoa chun b bnh nhn trc khi m, phng php v cm. Trnh by k thut m x mch mu. Sn sc bnh nhn sau m phng v iu tr bin ch ng sau m#Mch mu#Phu thut#Chn on#iu tr#Thu#293632## 00910000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020040000670070016001070080018001230090 02300141010000500164011001500169021038800184020001700572020001100589020000900600 020001100609039000500620013000700625#VV12.11957#VV12.11958#60000#Vi?t#H309B#617 .4#^214#Nguyn Khnh D#Hiu bit phng v tr bnh tim mch#Nguyn Khnh D# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a212tr.^b21cm#Gii thiu v tim v c ch hot ng ca tim. Tm hiu v cch pht hin v chn on bnh tim. Nh ng chn thng v vt thng tim. S phn ca nhng tri tim trn bn m. Tr nh by phng php p dng trong vic m xe iu tr cc bnh tim. Mt s bnh t im v d tt trong tim cn c iu tr bng phu thut. Bin php phng cc bnh tim mch v cc bin chng do n gy ra...#Bnh h tim mch#Phu thut#i u tr#Phng bnh#Thu#293633## 00773000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020046000680290050001140070013001640080 01800177009002300195010000500218011001500223021017000238020000800408020000900416 020001100425020001600436020000700452039000500459013000700464#VV12.11959#VV12.119 60#50000#Vi?t#NG454N#495.9227#^214#L Tng Hiu#Ngn ng - Vn ho vng t Si Gn v Nam B#Language - Culture in Saigon and Southern Vietnam#L Tng Hiu#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a163tr.^b21cm#Tm hiu v vn ho N am B v ting Vit Nam B. Gii thiu v vn ho Si Gn v ting Vit Si Gn. Trnh by nhng vn v ngn ng giao tip ca ting Vit Si Gn#Vn ho#Ng n ng#Ting Vit#Tp. H Ch Minh#Nam B#Thu#293634## 00915000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030068000850070049001530080018002020090 05000220010000500270011001500275021017100290020000900461020000800470020000700478 02000090048500500180049400500140051200500120052600500120053800500150055003900050 0565013000700570#VV12.11961#VV12.11962#60000#Vi?t#C125C#306.4#^214#Cu chuyn p ht trin & hnh phc#Tuyn tp bi vit v vn ho, x hi trn Thi bo Kinh t Si Gn#Nguyn Tng Bch, Phm Duy Hin, Nguyn Ngh...#^aTp. H Ch Minh#^aT hi bo Kinh t Si Gn ; Nxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a367tr.^b20cm#Tp hp nhng bi vit v gio dc, vn ho, x hi ng trn Thi bo Kinh t Si Gn ca c c tc gi nh: Nguyn Tng Bch, Phm Duy Hin, Nguyn Ngh, Nguyn Ngc...#Gi o dc#Vn ho#X hi#Bi vit#Nguyn Tng Bch#Phm Duy Hin#Nguyn Ngh#Nguy n Ngc#Trn Hu Quang#Thu#293635## 00686000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020018000580070009000760220004000850080 01800089009002300107010000500130011001500135015004000150021016200190020001100352 020001200363039000500375013000700380005000900387#VV12.11963#VV12.11964#52000#Vi ?t#T550H#491#^214#L T H#T hc ting Phn#L T H#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2012#^a354tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#G ii thiu nhng bi hc ting Phn v: Mu t ting Phn, ng t v th hin t i biu th Parasmaipada ca loi Thematic, ng t & Damdhi, danh t, tnh t... #Ting Phn#Sch t hc#Thu#293636#L T H## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020018000580070009000760220004000850080 01800089009002300107010000500130011001500135015004000150021013900190020001100329 020001200340039000500352013000700357005000900364#VV12.11965#VV12.11966#72000#Vi ?t#T550H#491#^214#L T H#T hc ting Phn#L T H#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2012#^a569tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#G ii thiu nhng bi hc ting Phn v: Qu kh phn t, trng t - hp m ni, b gin cch, nguyn u cch, ch hu cch, v tr cch...#Ting Phn#Sch t hc #Thu#293637#L T H## 00720000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020022000520070057000740080018001310090047001490100 00500196011001500201019001400216021017300230020000800403039000500411020000900416 006002200425013000700447#VV12.11967#VV12.11968#380000#Vi?t#S102D#646.7#^214#Sc h dy to kiu tc#Hair Portal Dubaljayu ch.b. ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a318tr.^b22cm #Dch Hn Quc#Mt s kin thc cn bit v ngh thut lm tc. Hng dn to ki u tc ph hp vi loi tc v hon cnh nh ni cng s, d tic, du lch. Hn g dn cc bc chm sc tc#Lm p#Vanh#Kiu tc#Cng ty Nhn Tr Vit#293638## 00818000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050020000510020010000710290017000810070057000980080 01800155009005900173010000500232011001500237006001100252019001100263021017900274 020001100453020000600464039000500470020000900475006001300484013000700497#VV12.11 969#VV12.11970#42000#Vi?t#T312T#158.1#^214#Kakode, Prashant V.#Tnh thc#Creato r's wisdom#Prashant V. Kakode ; Bin dch: L Vn Mu, Trn Th Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a199tr.^b 21cm#L Vn Mu#Dch n #Gii thiu nhng nt c bn v k thut Raja Yoga (th in m mt), gip bn tm ra nhng nguyn nhn gy ra cng thng trong cuc sng v t c trng thi bnh an trong tm hn#Tm l hc#Thin#Vanh#Tnh tm#Tr n Th Lm#293639## 00940000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020093000610030036001540290116001900070 02800306008001800334009002300352010000500375011001500380005001500395021015900410 020001000569020000900579020001400588039000500602013000700607020001200614#VV12.11 972#VV12.11971#55000#Vi?t#419H#428#^214#Phan Vn Ba#c hiu kinh t hc, qun tr kinh doanh, ti chnh cng ty, k ton, ngn hng v tip th#Bilingual in English and Vietnamese#Reading for understanding economics, business administrat ion, corporate finance, accounting, banking, and marketing#Phan Vn Ba, Phan Xu n Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^b21cm#Phan Xun Th o#Gm cc bi vit bng ting Anh v kinh t, qun tr kinh doanh, ti chnh, k ton... gip cho c gi c th c v rn luyn k nng c hiu ca bn th n#Ting Anh#c hiu#Sch song ng#Vanh#293640#K nng c## 00721000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020028000640030065000920290029001570070 03400186008001800220009002300238010000500261011001500266021010100281020001000382 020000900392039000500401005001800406013000700424#VV12.11973#VV12.11974#20000#Vi ?t#C102D#428#^214#Hong Trng#Cch dng cc th ting Anh#Ging gii chi tit cch chia v dng cc th trong ting Anh...#The use of tenses in English#Hong Trng, Phm Th M Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a175 tr.^b21cm#Gii thiu cc vn vn phm ting Anh v hng dn cch s dng cc th, bng ng t bt quy tc#Ting Anh#Ng php#Vanh#Phm Th M Trang#293641# # 00827000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020072000510030011001230290042001340070023001760080 01800199009002300217010000500240011001500245021020300260020001000463020001000473 020001100483020001100494039000500505013000700510006000800517#VV12.11975#VV12.119 76#92000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Gio trnh m thoi ting Anh trong cuc sng t hi thng - thi trang#Km CD-MP3#English conversation for fashionable life#Ban bin dch: Hon V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a407tr.^b21cm #Gm cc mu cu v cc mu hi thoi bng ting anh theo tng ch c th v cuc sng thi thng, thi trang nh: cuc sng ti p, gii tr thi thng, th thao tin phong v xu hng thnh hnh#Ting Anh#m thoi#Thi trang#Gio trnh#Vanh#293642#Hon V## 00743000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020031000650070037000960080018001330090 05900151010000500210011001500215006001000230013000700240019001400247021016900261 020001800430020000700448020001000455#VV12.11977#VV12.11978#58000#Vi?t#TH305T#64 9#^214#Kimura Kyuichi#Thin ti & s gio dc t sm#Kimura Kyuichi ; H Phng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a231tr.^b21cm#H Phng#293643#Dch Nht Bn#a ra nhng bi hc t hc t, phng php, quan im v kinh nghim gio dc tr em t sm ca cc bc cha m gip con ci c th tr thnh thin ti trong tng lai#Gio dc gia nh#Tr em#Thin ti## 00803000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020021000660030062000870070031001490080 01800180009002300198010000500221011001500226021022000241020000700461020000700468 020000900475020000900484005001300493013000700506#VV12.11979#VV12.11980#30000#Vi ?t#B100M#642#^214#Nguyn Th Phng#38 thc n i tic#Cch lm nc chm hp k hu v. 38 thc n hp dn mi ngi#Nguyn Th Phng, Trn Kim Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a245tr.^b21cm#Gii thiu cch pha ch nc c hm v 38 thc n i tic khc nhau gip cho cc b ni tr c th tham kho v la chn cho ph hp vi s thch ca mnh: Xp mng ty cua, gi min g, tm chin m, g nu ht iu...#Nu n#Mn n#Thc n#Ch bin#Trn Kim Mai#29364 4## 00697000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020021000660070031000870080018001180090 02300136010000500159011001500164021018800179020000700367020000700374020000900381 020000900390005001300399013000700412#VV12.11981#VV12.11982#36000#Vi?t#N114M#642 #^214#Nguyn Th Phng#50 thc n i tic#Nguyn Th Phng, Trn Kim Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a304tr.^b21cm#Gii thiu 50 thc n i tic khc nhau gip cho cc b ni tr c th tham kho v la chn cho ph h p vi s thch ca mnh: Xp ao thu, b ti chanh, cnh g chin b, g nu nho ...#Nu n#Mn n#Thc n#Ch bin#Trn Kim Mai#293645## 00710000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020023000660070032000890080018001210090 05000139010000500189011001500194021013400209020001400343020000800357020001000365 020002300375020001100398039000400409013000700413#VN12.03578#VN12.03577#50000#Vi ?t#M203V#581.3#^214#Trang Quan Sen#Mendel v cy u vn#Trang Quan Sen b.s., d ch thut#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Thi bo Kinh t Si Gn#20 12#^a171tr.^b19cm#Gii thiu v cuc i, s nghip ca nh di truyn hc Menen v cc kt qu th nghim v phng php lai cy u vn (u H Lan)#Menen, G. I.#Tiu s#S nghip#Di truyn hc thc vt#Cy h u#Hu#293646## 00715000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020032000660070015000980080018001130090 02300131010000500154011001500159021023400174020000800408020001300416020000900429 039000400438013000700442#VN12.03579#VN12.03580#52000#Vi?t#T450C#658.4#^214#Nguy n Hin L#T chc cng vic theo khoa hc#Nguyn Hin L#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2012#^a323tr.^b19cm#Trnh by nh ngha, mc ch v lch s ca phng php t chc cng vic theo khoa hc. Gii thiu hai hc thuyt Fayo l, Taylor v thc hnh trong vic t chc, qun l doanh nghip. Phn tch nhng iu kin thun li lm vic#T chc#Doanh nghip#Khoa hc#Hu#293647## 00710000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020025000660030033000910070015001240080 01800139009002300157010000500180011001500185021020300200020002200403020000800425 039000400433013000700437#VN12.03581#VN12.03582#45000#Vi?t#T450C#658.4#^214#Nguy n Hin L#T chc cng vic lm n#Kim ch nam ca nh doanh nghip#Nguyn Hin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a269tr.^b19cm#Gii thiu hai hc thuyt Fayol v Taylor, phng php t chc mt x nghip, yu cu i vi n gi t chc; k nng t chc cng vic qun l, ti chnh, k ton, k thut, t hng mi v an ninh x hi#Qun tr doanh nghip#T chc#Hu#293648## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050023000540020017000770030008000940070023001020080 01400125009002200139010000500161011001400166020001700180020000900197020000400206 039000400210013000700214#VN12.03583#VN12.03584#15000#Vi?t#V100L#895.9221#^214#N guyn Th Hng Phng#V li ngy xanh#Tp th#Nguyn Th Hng Phng#^aThi Ngu yn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a64tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#2 93649## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020018000690030008000870070015000950080 01400110009002200124010000500146011001500151020001700166020000900183020000400192 039000400196013000700200#VN12.03586#VN12.03585#25000#Vi?t#H401T#895.9221#^214#D ng Ngc By#Hoa tri vn nh#Tp th#Dng Ngc By#^aThi Nguyn#^ai hc T hi Nguyn#2012#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#293650## 00584000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020030000350030048000650070040001130220004001530080018001570090023001750100 00500198011001500203020001000218020000600228020000800234005001800242005002100260 039000400281013000700285020001400292#VL12.01401#35000#Vi?t#372.65#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 3#Bin son theo chng trnh ting Anh lp 3 mi#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012# ^a119tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Hu #293651#Sch c thm## 00602000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410030048000710070040001190220004001590080018001630090 02300181010000500204011001500209020001000224020000600234020000800240005001800248 005002100266039000400287013000700291020001400298#VL12.01402#35000#Vi?t#B103T#37 2.65#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 3#Bin son theo chng trnh ting Anh l p 3 mi#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a127tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Phm Th M Trang# Ng c Phng Trinh#Hu#293652#Sch c thm## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530070015000780220004000932210024000970080 01800121009005000139010000500189011001400194012003300208020001000241020000900251 020001400260039000400274013000700278005001500285#VL12.01403#VL12.01404#25000#Vi ?t#T201T#372.652#^214#Tell tales in 1000 words#Nhn Vn group#T.1#Zooville the w onderland#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#20 12#^a32tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#Hu#293653#Nhn vn Group## 00584000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020025000470070015000720220004000872210036000910080018001270090 05000145010000500195011001400200012003300214020001000247020000900257020001400266 039000400280013000700284005001500291#VL12.01405#VL12.01406#25000#Vi?t#372.652#^ 214#Tell tales in 1000 words#Nhn Vn group#T.2#The magical silver pear in zoovi lle#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2012#^a3 2tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Hu #293654#Nhn vn Group## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530070015000780220004000932210024000970080 01800121009005000139010000500189011001400194012003300208020001000241020000900251 020001400260039000400274013000700278005001500285#VL12.01408#VL12.01407#25000#Vi ?t#T201T#372.652#^214#Tell tales in 1000 words#Nhn Vn group#T.3#Zooville the w onderland#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#20 12#^a32tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#Hu#293655#Nhn vn Group## 00683000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050017000390020026000560030029000820070017001110080018001280090 02300146010000500169011001500174021019900189020001000388020002000398039000400418 013000700422#VL12.01409#56000#Vi?t#PH561P#428#^214#Nguyn Quc Hng#Phng php hc ting Anh#Ti liu hng dn ngi hc#Nguyn Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a130tr.^b26cm#Gii thiu nhng khi nim mi trong h c ting Anh v phng php rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit, s dng t in, ghi chp, lit k ti liu tham kho v k thut d thi IELTS, TOEFL... #Ting Anh#Phng php hc tp#Hu#293656## 00899000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020035000540030069000890070042001580080018002000090 02300218010000500241011001500246021017100261020001100432020001300443020000900456 02000090046500500140047400500090048800500140049700500110051100500100052203900040 0532013000700536020000600543#VL12.01410#VL12.01411#390000#Vi?t#D408N#338.092#^2 14#Doanh nhn - bn lnh v cng hin#Chn lc nhng bi vit cuc thi Phng s - K s bo TTC 2011-2012#L Tin Tuyn, Hi ng, L Thiu Nhn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a305tr.^b27cm#Gm 70 bi vit v nhng doanh nghip v doanh nhn tiu biu trong hot ng kinh doanh c nhiu ng gp cho cng cuc xy dng v bo v t nc giai on hin nay#Doanh nhn#Doanh ng hip#Vit Nam#Phng s#L Tin Tuyn#Hi ng#L Thiu Nhn#L Hu Huy#Hunh Kim #Hu#293657#K s## 00973000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020050000480290047000980080005001450090023001500100005001730110 01400178015006300192021042100255020001500676020000900691020000800700039000400708 013000700712#VL12.01413#VL12.01412#Vi?t#B108C#346.59704#^214#Bo co thng nin hot ng s hu tr tu 2011#Intellectual property activities annual report#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a75tr.^b30cm#u ba sch ghi: B Khoa hc v C ng ngh. Cc S hu tr tu#Trnh by kt qu hot ng s hu tr tu nm 2011 v cc mt: chnh sch, php lut, hp tc quc t, ng k quyn s hu cng ng hip, nghin cu, o to v tuyn truyn v s hu tr tu, m bo thng tin s hu cng nghip, h tr pht trin ti sn tr tu, thc thi v gii quyt khi u ni v s hu cng nghip, qun l hot ng s hu cng nghip a phng v hot ng dch v i din s hu cng nghip#S hu tr tu#Vit Nam#Bo co #Hu#293658## 00970000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670080005000720090023000770100 00500100011001500105013000700120002001600127007006200143022000400205021028200209 02000110049102000160050202000170051800500180053500500160055300500150056900500160 0584005001600600039000400616#VL12.01414#VL12.01417#VL12.01415#VL12.01416#168000 #Vi?t#T455H#547#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a336tr.^b27cm#293659#Tng hp hu c#Nguyn Thanh Bnh, ng Thanh Tun (ch.b.), Triu Qu Hng...#T.1#Tr nh by mt s vn c bn v ho hc lp th v hiu ng cu trc, tc nhn c lithi v magie trong tng hp hu c, cc phn ng to lin kt cacbon-cacbon s dng ho hc enolat, phn ng Diels-Alder v ng dng trong tng hp hu c, phn ng cng vng lng cc ca nitron#Ho hu c#Tng hp hu c#Phn ng ho hc#Nguyn Thanh Bnh#ng Thanh Tun#Triu Qu Hng#Trn Quang Hng#ng Thanh Tng#Hu## 01269000000000337000450004100050000018100060000508200070001180800050001800201420 00230030039001650070054002040080009002580090041002670100005003080110015003130050 01800328005001600346005001500362005002000377005001500397039000400412013000700416 02104140042302000100083702000200084702000180086702000090088502000080089402000090 0902020002000911#Vi?t#B108C#639.07#^214#Bo co tng hp kt qu khoa hc cng n gh ti iu tra, nghin cu bnh trn mt s i tng nhuyn th nui ti v ng ven bin Vit Nam#Chng trnh khoa hc cng ngh cp B#Ng Th Ngc Thu, Tiu Thanh Ti, Hong Th Hin...#^aC Mau#^aVin Nghin cu Nui trng thu s n II#2011#^a257tr.^b29cm#Ng Th Ngc Thu#Tiu Thanh Ti#Hong Th Hin#Nguyn Th Thu Hin#ng Ngc Thu#Hu#293660#Gii thiu mc tiu, i tng, phm vi nghin cu ca ti. Trnh by vt liu, phng php nghin cu, kt qu nghi n cu v: tnh hnh nui v dch bnh trn cc i tng nhuyn th nh nghu, h u, tu hi, trai ngc; cc tc nhn gy bnh, mt s yu t mi trng c lin q uan n dch bnh v bin php phng bnh cho cc loi nhuyn th trn. Tng hp cc sn phm ca ti v nhng kt lun, kin ngh#Bnh dch#Nui trng thu sn#ng vt thn mm#Vit Nam#Bo co#Ven bin#Nghin cu khoa hc## 00784000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050022000530020028000750070044001030080005001470090 01400152010000500166011001500171021022600186020000700412020000600419020002200425 020001500447005002100462039000400483013000700487#VV12.11990#VV12.11989#27000#Vi ?t#TH308K#372.89#^214#inh Nguyn Trang Thu#Thit k bi ging a l 4#inh Ngu yn Trang Thu, Nguyn Th Cm Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a183tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v gi cc thit k bi gi ng a l lp 4 theo cc phn: thin nhin v hot ng sn xut ca con ngi min ni v trung du, min ng bng v vng bin Vit Nam#a l#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Cm Hng#Hu#293661## 00804000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020030000650070012000950220004001070040 09400111008000500205009001400210010000500224011001500229021017100244020000900415 020000600424020002200430020001500452039000400467013000700471005001200478#VV12.11 991#VV12.11992#27000#Vi?t#TH308K#372.35#^214#Phm Thu H#Thit k bi ging kho a hc 4#Phm Thu H#T.2#Ti bn ln th 1 c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a183tr.^b24cm#Gi i thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v gi cc thit k bi ging khoa hc lp 4 c th theo cc phn: vt cht v nng lng, thc vt v ng vt#Khoa hc#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hu#293662#Phm Thu H## 00823000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020028000530070041000810080005001220090014001270100 00500141011001500146020000700161020001500168005001600183005001300199039000500212 005001000217021025900227020000600486020002200492013000700514#VV12.11993#VV12.119 94#27000#Vi?t#TH308K#372.89#^214#Thit k bi ging a l 5#L Thu H, Nguyn Th Hng, L Thu Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a184tr.^b24cm#a l#Sch gio v in#Nguyn Th Hng#L Thu Huyn#oanh#L Thu H#Gii thiu cc n v kin thc a l theo ni dung trong sch gio khoa lch s v a l 5 ca chng trnh t iu hc mi v phng php dy - hc thng qua h thng cc hot ng ca thy v tr ph hp vi tin trnh mt tit dy a l trng tiu hc#Lp 5#Phng php ging dy#293663## 00837000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020031000550030016000860070072001020220004001740040 02900178008000500207009001400212010000500226011001500231020001000246020000600256 02000220026202000150028400500170029900500150031600500170033100500200034803900050 0368021010700373013000700480#VV12.11995#VV12.11996#30000#Vi?t#TH308K#428.0071#^ 214#Thit k bi ging ting Anh 6#Trung hc c s#Nguyn Minh Hoi, Nguyn Th Lc, Phm Th Ho Anh, Nguyn Th Ngc Anh#T.2#Ti bn c sa cha, b sung#^aH. #^aNxb. H Ni#2012#^a207tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Hoi#Nguyn Th Lc#Phm Th Ho Anh#Nguyn Th Ngc Anh#oan h#Gii thiu mc tiu, ni dung bi hc, cc phng tin tr ging v cc bc g ing dy mn ting Anh lp 6#293664## 00688000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020028000680030016000960070018001120220 00400130008000500134009001400139010000500153011001500158021012100173020000700294 020000600301020002200307020001500329039000500344013000700349005001800356#VV12.11 998#VV12.11997#32000#Vi?t#TH308K#910#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi ging a l 8#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a243tr.^ b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng tin dy hc, hot ng dy-hc v mt s bi tp cng c kin thc mn a l lp 8#a l#Lp 8#Phng php ging d y#Sch gio vin#oanh#293665#Nguyn Chu Giang## 00774000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050012000540020029000660030016000950070032001110220 00400143008000500147009001400152010000500166011001500171021017600186020000800362 02000060037002000220037602000150039800500110041303900050042401300070042900500120 0436#VV12.11999#VV12.12000#30000#Vi?t#TH308K#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 8#Trung hc c s#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.1#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a206tr.^b24cm#Hng dn gio vin son gio n ho hc lp 8 ba o gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, hot ng dy v h c cc bi hc ho hc trong chng trnh lp 8#Ho hc#Lp 8#Phng php ging d y#Sch gio vin#V Minh H#oanh#293666#Cao C Gic## 00759000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020029000690070033000980220004001310080 00500135009001400140010000500154011001500159021017600174020000700350020000700357 020002200364020001500386005001700401039000500418013000700423005001500430#VV12.12 001#VV12.12002#22000#Vi?t#TH308K#530.071#^214#Trn Thu Hng#Thit k bi ging vt l 10#Trn Thu Hng, o Th Thu Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a127tr. ^b24cm#Hng dn gio vin son gio n vt l lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, hot ng dy v hc cc bi hc vt l tro ng chng trnh lp 10#Vt l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#o Th Thu Thu#oanh#293667#Trn Thu Hng## 00757000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020040000520070014000920080005001060090014001110100 00500125011001500130020001800145020001500163039000500178005001400183021024600197 020000700443020002200450013000700472#VV12.12003#VV12.12004#32000#Vi?t#TH308K#10 7.1#^214#Thit k bi ging gio dc cng dn 10#H Thanh Din#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a230tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch gio vin#oanh#H Thanh Din#Hng dn phng php ging dy mn gio dc cng dn 10 bao gm: mc tiu bi hc, t i liu v phng tin dy hc, hot ng dy v hc cc bi hc v cng dn vi vic hnh thnh th gii quan phng php lun khoa hc v cng dn vi o c# Lp 10#Phng php ging dy#293668## 00759000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020030000690070036000990220004001350080 00500139009001400144010000500158011001500163021015300178020000800331020001100339 02000070035002000220035702000150037900500100039403900050040401300070040900500170 0416#VV12.12005#VV12.12006#55000#Vi?t#TH308K#807.1#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 10#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a411tr.^b24cm#Hng dn phng php ging dy mn ng vn 10 bao gm: k t qu cn t, chun b ca thy v tr, cc hot ng trn lp bi ging gi ng t kt qu#Ng vn#Ting Vit#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#H ong Dn#oanh#293669#Nguyn Vn ng## 00688000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020031000650070010000960220004001060080 00500110009001400115010000500129011001500134021016200149020000900311020000700320 020002200327020001500349039000500364013000700369005001000376#VV12.12007#VV12.120 08#23000#Vi?t#TH308K#516.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging hnh hc 11#Tr n Vinh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a139tr.^b24cm#Hng dn gio vin phng ph p ging dy mn hnh hc lp 11 bao gm: mc tiu, chun b ca gio vin v hc sinh, tin trnh dy hc v cc hot ng trn lp#Hnh hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#oanh#293670#Trn Vnh## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030041000700070052001110220004001630080005001670090 01400172010000500186011001400191020001000205020000600215020000900221020001400230 005000800244005001700252005001700269039000500286013000700291#VV12.12009#18000#V i?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 4#Theo chng trnh ting Anh t iu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc Tun#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Phan H#Nguyn Song Hng#Nguyn Quc Tun#oanh#293671## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030041000700070052001110220004001630080005001670090 01400172010000500186011001400191020001000205020000600215020000900221020001400230 005000800244005001700252005001700269039000500286013000700291#VV12.12010#18000#V i?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 4#Theo chng trnh ting Anh t iu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc Tun#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Phan H#Nguyn Song Hng#Nguyn Quc Tun#oanh#293672## 00715000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030077000800070046001570220004002030040 01800207008000500225009001400230010000500244011001500249020001100264020000600275 02000140028100500120029500500160030700500130032300500150033600500140035103900050 0365013000700370#VV12.12011#VV12.12012#44500#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 5#Dng cho hc sinh lp 5 tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#T c H in#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#oanh#293673## 00687000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520070017000910080005001080090014001130100 00500127011001500132012003900147020001800186005000900204039000500213005000700218 021016800225020000900393013000700402#VV12.12013#VV12.12014#39000#Vi?t#L551C#363 .19#^214#La chn thc phm an ton v b dng#H Sn, Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a198tr.^b21cm#Khoa hc thng thc v ch n ung#An ton thc phm #Nam Vit#oanh#H Sn#Mi quan h gia t nhin v con ngi v vn an ton v sinh thc phm i vi sc kho con ngi. S nh hng n sc kho ca nc v dng c sinh hot gia nh#Sc kho#293674## 00782000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520070021000850080005001060090014001110100 00500125011001500130012003900145020001100184005001100195039000500206005000900211 021021000220020000900430020001800439020001600457013000700473#VV12.12015#VV12.120 16#47000#Vi?t#PH431C#616.1#^214#Phng, cha bnh ri lon m mu#Tr Vit, Khn h Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a239tr.^b21cm#Khoa hc thng thc v ch n ung#Phng bnh#Khnh Linh#oanh#Tr Vit#Cch nhn bit bnh ri lon m mu, ca o huyt p v cch iu tr thng qua n ung. Cng thc nu n cho bnh nhn r i lon m mu v cao huyt p. Liu php iu tr bng vn ng cho ngi ri l on m mu#iu tr#Liu php n ung#Ri lon m mu#293675## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070019000650080005000840090014000890100 00500103011001500108012003900123020000900162005001100171039000500182005000700187 021010600194020001100300020001100311020000900322013000700331#VV12.12018#VV12.120 17#30000#Vi?t#T515T#613#^214#Tui trung nin#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a150tr.^b21cm#Khoa hc thng thc v ch n ung#Sc kho#Khnh Li nh#oanh#H Sn#Nhng hiu bit v tui 30, 40, 50 v cc thc n dinh dng tng cng sc kho dnh cho tui ny#Trung nin#Dinh dng#Thc n#293676## 00721000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070017000850080005001020090014001070100 00500121011001500126012003900141020000900180005000900189039000500198005000700203 021017100210020001100381020001100392020000900403013000700412#VV12.12019#VV12.120 20#41000#Vi?t#PH431C#613#^214#Phng, cha mt s bnh thng gp#H Sn, Nam Vi t#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a206tr.^b21cm#Khoa hc thng thc v ch n ung #Sc kho#Nam Vit#oanh#H Sn#Ch ra nhng quan nim sai lm trong n ung, gi p b sung nhng kin thc mi nht v dinh dng. Gii thiu nhng b quyt gip tng cng sc kho v ko di tui th#Dinh dng#Phng bnh#iu tr#293677# # 00568000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020009000530070019000620080005000810090014000860100 00500100011001500105012003900120020000700159005001100166039000500177005000700182 021008700189020000700276013000700283#VV12.12021#VV12.12022#39000#Vi?t#GI-100#6 41.8#^214#Gia nh#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a198tr.^b21cm#Kho a hc thng thc v ch n ung#Nu n#Khnh Linh#oanh#H Sn#Gii thiu cc h ch bin mt s mn n v lm bnh ci thin ba n trong gia nh#Mn n# 293678## 00779000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020053000530070034001060080005001400090014001450100 00500159011001500164012002500179020000800204005001200212039000500224005001500229 021017400244020001000418020001000428020001100438020000900449013000700458#VV12.12 023#VV12.12024#61000#Vi?t#PH431T#616.99#^214#Phng trnh - pht hin - iu tr ung th thc qun#B.s.: Mai Khnh Linh, V Khnh Vi#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a3 02tr.^b21cm#Kin thc y hc cn bit#Ung th#V Khnh Vi#oanh#Mai Khnh Linh#Tm hiu v thc qun v bnh ung th thc qun, nguyn tc v phng php iu tr bnh. iu dng cho bnh nhn ung th thc qun v mt s bin php d ph ng ung th#Thc qun#Chn on#Phng bnh#iu tr#293679## 00685000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020047000530070020001000080005001200090014001250100 00500139011001500144012002500159020000800184039000500192005001500197021013000212 020000400342020001000346020001100356020000900367013000700376#VV12.12025#VV12.120 26#56000#Vi?t#PH431T#616.99#^214#Phng trnh - pht hin - iu tr ung th gan #Nguyn Th Cm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a278tr.^b21cm#Kin thc y hc cn bit#Ung th#oanh#Nguyn Th Cm#Tm hiu v gan v bnh ung th gan. Phng ph p v nguyn tc trong chn on v iu tr bnh. iu dng bnh nhn ung th g an#Gan#Chn on#Phng bnh#iu tr#293680## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020052000530070034001050080005001390090014001440100 00500158011001500163012002500178020000800203005001200211039000500223005001500228 021024300243020000300486020001000489020001100499020000900510013000700519#VV12.12 027#VV12.12028#50000#Vi?t#PH431T#616.99#^214#Phng trnh - pht hin - iu tr ung th tuyn v#B.s.: Mai Khnh Linh, V Khnh Vi#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a24 6tr.^b21cm#Kin thc y hc cn bit#Ung th#V Khnh Vi#oanh#Mai Khnh Linh#Nhn g iu cn bit v ung th tuyn v, phng php xc nh, chn on, iu tr b nh. Ch iu dng cho bnh nhn ung th tuyn v v bin php phng nga c n bnh. Mt s iu cn bit i vi nhng ph n tr b bnh ung th tuyn v#V #Chn on#Phng bnh#iu tr#293681## 00789000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020053000530070034001060080005001400090014001450100 00500159011001500164012002500179020000800204005001200212039000500224005001500229 021018400244020001000428020001000438020001100448020000900459013000700468#VV12.12 029#VV12.12030#56000#Vi?t#PH431T#616.99#^214#Phng trnh - pht hin - iu tr ung th i trng#B.s.: Mai Khnh Linh, V Khnh Vi#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a2 78tr.^b21cm#Kin thc y hc cn bit#Ung th#V Khnh Vi#oanh#Mai Khnh Linh#Nh ng kin thc c bn v i trng v ung th i trng, phng php chn on v mt s hng iu tr bnh. Ch iu dng vi bnh nhn ung th i trng, c ch phng trnh bnh#i trng#Chn on#Phng bnh#iu tr#293682## 00746000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070017000980080005001150090014001200100 00500134011001500139012002500154020000800179039000500187005001200192021019800204 020000500402020001000407020001100417020000900428013000700437#VV12.12031#VV12.120 32#57000#Vi?t#PH431T#616.99#^214#Phng trnh, pht hin iu tr ung th phi#V Khnh Vi b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a283tr.^b21cm#Kin thc y hc cn bit# Ung th#oanh#V Khnh Vi#Tm hiu v bnh ung th phi. nh gi tnh trng bnh ung th phi v mt s nguyn tc, phng hng iu tr. Ch iu dng bn h nhn ung th phi v mt s iu nn lm d phng ung th#Phi#Chn on#Ph ng bnh#iu tr#293683## 00656000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020061000530070012001140080005001260090014001310100 00500145011001500150012002500165020000800190039000500198005000700203021011200210 020001100322020000900333020001700342013000700359#VV12.12033#VV12.12034#93000#Vi ?t#PH431T#616.99#^214#Phng trnh, pht hin, iu tr cc bnh ung th thng g p#H Sn b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a462tr.^b21cm#Kin thc y hc cn bit#U ng th#oanh#H Sn#Phng php iu tr bng ng y nhng bnh ung th thng g p. Cc v thuc ng y ch tr ung th thng dng#Phng bnh#iu tr#Bi thuc ng y#293684## 00761000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050007000500020037000570070023000940080005001170090 01400122010000500136011001500141020001900156021024800175020000900423039000500432 012003000437005000900467013000700476#VV12.12036#VV12.12035#50000#Vi?t#KH401H#60 0#^214#H Sn#Khoa hc v mi trng v ti nguyn#B.s.: H Sn, Hi Linh#^aH.#^ aNxb. H Ni#2012#^a246tr.^b21cm#Khoa hc cng ngh#Gii thch mt cch h thng , c bn v mt s lnh vc nghin cu, pht trin ca khoa hc k thut nh: n ng lng, ti nguyn, vt liu, my tnh, truyn thng t ch ra nhng ng d ng c th v ch to ra my mc phc v i sng con ngi#ng dng#oanh#Tm hi u th gii v khoa hc#Hi Linh#293685## 00734000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050007000500020018000570070023000750080005000980090 01400103010000500117011001500122020000900137021024000146020001900386039000500405 012003000410005000900440013000700449#VV12.12037#VV12.12038#51000#Vi?t#KH401H#57 0#^214#H Sn#Khoa hc i sng#B.s.: H Sn, Hi Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^ a254tr.^b21cm#Sinh hc#Cung cp nhng kin thc c bn nht v khoa hc i sng , s tin ho ca sinh vt, t bo, DNA, RNA, protein v gen, ng thi cung cp nhng hnh thc biu t ngn ng v h thng quan nim quy phm mang tnh c th ring ca khoa hc#Kin thc khoa hc#oanh#Tm hiu th gii v khoa hc#Hi Linh#293686## 00683000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050007000500020037000570070023000940080005001170090 01400122010000500136011001500141020001900156021017000175020000900345039000500354 012003000359005000900389013000700398#VV12.12039#VV12.12040#48000#Vi?t#KH401H#60 0#^214#H Sn#Khoa hc hng ti nn vn minh xanh#B.s.: H Sn, Hi Linh#^aH.#^ aNxb. H Ni#2012#^a238tr.^b21cm#Khoa hc cng ngh#Tm hiu khi nim v khm p h h thng mc tiu ca pht trin bn vng thng qua tm hiu v nhng cuc c ch mng trong nng nghip, cng nghip v k thut hng khng#ng dng#oanh#Tm hiu th gii v khoa hc#Hi Linh#293687## 00744000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050007000500020018000570070023000750080005000980090 01400103010000500117011001500122020000700137021024100144020000900385039000500394 012003000399005000900429020000900438013000700447#VV12.12042#VV12.12041#43000#Vi ?t#KH401H#530#^214#H Sn#Khoa hc vt cht#B.s.: H Sn, Hi Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a213tr.^b21cm#Vt l#Gii thiu cc kin thc c bn c lin quan n khoa hc vt cht nh h thng khoa hc vt cht, tng vt cht, nguyn l bt bin ca nh lut vt l, thuyt tng i hp, thuyt trng lng t, tnh i xng v nh lut bo ton...#Khoa hc#oanh#Tm hiu th gii v khoa hc#H i Linh#Vt cht#293688## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020020000700030016000900070015001060080 00500121009001400126010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VV12.12043#VV12.12044#58000#Vi?t#C450G#895.92234#^214# Nguyn Vn Hc#C gi ht thnh ca#Tp truyn ngn#Nguyn Vn Hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a243tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#293689## 00699000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050008000730020018000810070 01300099008000500112009001400117010000500131011001500136020001100151020000900162 021021700171039000500388020000900393013000700402#VV12.12045#VV12.12046#VV12.1204 8#VV12.12047#95000#Vi?t#C120N#658.8#^214#Lm an#Cm nang bn hng#Lm an b.s. #^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a452tr.^b21cm#Kinh doanh#Cm nang#Gii thiu 14 nguyn tc bn hng c c kt da trn kinh nghim ca nhng ngi thnh cng t rong ngh gip bn tng bc to dng lng tin khch hng nh nguyn tc ni b ng, nh ni, c ng, bc thang...#oanh#Bn hng#293690## 00443000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020017000500030036000670080005001030090017001080100005001250110 02800130020000800158020000700166020000900173020000700182039000500189013000700194 #NV12.01210#NV12.01209#Vi?t#TR100V#915.973104#^214#Traveling H Ni#Essential in formation and addresses#^aH.#^aTh gii publ.#2012#^a115 p., 12p. phot.^b20 cm#D u lch#H Ni#Vit Nam#S tay#Thu#293691## 00615000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020022000490070104000710080005001750090011001800100005001910110 01600196020000800212020001000220039000500230013000700235020001200242005001300254 005001300267005001100280005001700291005001700308#NV12.01211#NV12.01212#Vi?t#H000 #959.704092#^214#H Ch Minh biography#Chief ed.: Chu c Tnh ; transl.: V Th anh Tm, Quang Minh ; Revise: Hannah Forsythe, Nathan R. Morrow#^aH.#^aTh gii# 2012#^a193 p.^b20 cm#Tiu s#S nghip#Thu#293692#H Ch Minh#Chu c Tnh#V T hanh Tm#Quang Minh#Forsythe, Hannah#Nathan R. Morrow## 00803000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020025000470030067000720070120001390080005002590090011002640100 00500275011001600280020000800296020000900304020002300313039000500336013000700341 00500150034800500140036300500180037700500140039500500080040900500180041700500170 0435005001300452#NV12.01219#NV12.01220#Vi?t#H000#959.7043#^214#The H Ch Minh campaign#Reminiscences of revolutionary commanders and political commissars#V N guyn Gip, Vn Tin Dng, Nguyn Hng Phong... ; Transl.: Nguyn Minh Trang ; R evise: Hannah Forsythe, Bryn Olfert#^aH.#^aTh gii#2011#^a302 p.^b21 cm#Lch s #Vit Nam#Chin dch H Ch Minh#Thu#293693#V Nguyn Gip#Vn Tin Dng#Nguyn Hng Phong#Nguyn Hu An#L Linh#Nguyn Minh Trang#Forsythe, Hannah#Olfert, Bry n## 00849000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020065000540030019001190070029001380080005001670090 01100172010000500183011001400188020001700202020001500219021025600234039000500490 005001800495020000800513020000800521013000700529020001100536#VV12.12049#VV12.120 50#Vi?t#D305N#305.8#^214#Hong Cm#Din ngn, chnh sch & s bin i vn ho - sinh k tc ngi#Ti liu tham kho#Hong Cm, Phm Qunh Phng#^aH.#^aTh g ii#2012#^a95tr.^b23cm#Dn tc thiu s#Sch tham kho#L thuyt v a dng vn ho v tc ngi. Khi qut v i sng kinh t x hi v cc chnh sch i vi cc dn tc thiu s. Din ngn v dn tc thiu s - tin ho lun v nh ki n, tc ng ca chnh sch i vi vn ho v sinh k dn tc thiu s#oanh#Phm Qunh Phng#Vn ho#Kinh t#293694#Chnh sch## 00781000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460050012000530020021000650030070000860070012001560080 00500168009001100173010000500184011001500189020001300204021022800217039000500445 020001100450020001000461013000700471020001300478#VV12.12051#VV12.12052#Vi?t#T307 X#495.922#^214#33000#L Xo Bnh#Tip xc v bin i#Nghin cu i chiu tin g Kinh Qung Ty Trung Quc vi ting Vit#L Xo Bnh#^aH.#^aTh gii#2012#^a 359tr.^b21cm#Ngn ng hc#Nghin cu v ng m ting Kinh Qung Ty Trung Qu c v mt s c im cu trc ng m, t vng, ng php ca ting Kinh v ting Kinh Qung Ty Trung Quc trong mi tng quan vi ting Vit hin i v tin g Hn khu vc#oanh#Ting Vit#Ting Hn#293695#Dn tc Kinh## 00463000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050014000480020021000620030010000830070028000930080005001210090 01100126010000500137011001700142020001700159020000900176020000400185005001300189 013000700202#VV12.12053#VV12.12054#Vi?t#453M#895.92214#^214#Trn Thu Dung#m ma ni bt m hng#Th - Ho#Trn Thu Dung, Cng Quc H#^aH.#^aTh gii#2012#^a76t r.^b20x28cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Cng Quc H#293696## 01008000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020041000450030015000860070060001010080005001610090019001660100 00500185011001500190015007400205020001800279005001200297005001300309005001600322 005001400338005001300352013000700365021029400372020001700666020001100683#VV12.12 055#VV12.12056#Vi?t#H452K#796.44#^214#Hi kho Ph ng ton quc ln th VIII#C n Th - 2012#B.s.: Ng Duy Anh (ch.b.), L Mnh Hng, Phng Khc Bnh...#^aH.#^ aTh dc Th thao#2012#^a343tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Ban ch o Hi kho Ph ng ton quc#Hi kho Ph ng#Ng Duy Anh#L Mnh Hng#Phng Khc Bnh#Phm Vn Tnh#Trn Vn Lam#293697#Gm cc vn bn v quyt nh v vi c t chc, thnh lp, ban hnh iu l, ch o, ch chnh sch trong Hi kh o Ph ng. ng thi gii thiu kt qu hi kho ph ng ton quc ln th VI II giai on I, cng bng xp hng thnh tch cc k Hi kho Ph ng v k lc Hi kho Ph ng#Th dc th thao#Trng hc## 00847000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510290023000760070078000990080010001770090 01800187010000500205011001500210020002000225020000900245020001100254005002000265 005001400285005001600299005001100315013000700326021019500333039000500528#VV12.12 057#VV12.12058#41500#Vi?t#S102N#639.8#^214#Sch nui trng thu sn#Aquaculture production#B.s.: Nguyn Thanh Phng (ch.b.), Trn Ngc Hi, Dng Nht Long, V Nam Sn#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a152tr.^b24cm#Nui trng thu sn#Vi t Nam#Gio trnh#Nguyn Thanh Phng#Trn Ngc Hi#Dng Nht Long#V Nam Sn#2 93698#Gm cc kin thc v nguyn l trong nui trng thu sn v k thut nui cc i tng thu sn c gi tr kinh t nh tm s, tm cng xanh, cc loi c bin, rong bin, c ng, c r phi,...#Oanh## 00783000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050018000460020025000640030007000890070018000960080009001140090 01900123010000500142011001500147021023000162020000800392020002300400020002100423 020001100444020000700455039000500462020000700467013000700474#VV12.12059#VV12.120 60#Vi?t#K600U#959.796#^214#Nguyn Hng Thanh#K c Chu Thnh qu ti#Hi k#Ngu yn Hng Thanh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a127tr.^b20cm#Gii thiu s l c v vng t v con ngi huyn Chu Thnh (tnh C Mau), c bit l truyn th ng nh gic gi nc trong khng chin chng Php v chng M, ng thi khc ho chn dung mt s ng i thn thit ca tc gi#Lch s#Khng chin chng P hp#Khng chin chng M#Chu Thnh#Hi k#Oanh#C Mau#293699## 00578000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020029000550070010000840080009000940090019001030100 00500122011001400127020000900141021013300150039000500283012002100288020000800309 013000700317#VV12.12061#VV12.12062#Vi?t#KH527T#294.3#^214#Tnh Khi#Khuyn tu ph p mn nim Pht#Tnh Khi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a88tr.^b21cm#o Ph t#Gii thiu v php mn nim Pht v khuyn con ngi hy chuyn tu nim Pht c c cuc sng tt p v c ph chng sinh#oanh#Pht gio & i sn g#Gio l#293700## 00660000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020021000630290021000840070029001050080 00900134009001900143010000500162011001500167020001500182019000500197021013900202 039000500341006000900346020000800355013000700363#VV12.12063#VV12.12064#18000#Vi ?t#B103C#240#^214#Leclerc, Eloi#Bi ca ca bnh minh#The song of the dawn#Eloi L eclerc ; Linh Anh dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a102tr.^b21cm#o Thin cha#Dch#Gm nhng bi hc mang tnh gio l gip cho con ngi c c ci nh n mi v vic ca ngi cuc sng v ca ngi cng trnh ca Thin Cha#oanh#Minh Anh#Gio l#293701## 00755000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050019000450020025000640030031000890070044001200080009001640090 01900173010000500192011001500197020000900212021020500221039000500426012001900431 005001200450020000800462013000700470#VV12.12065#VV12.12066#Vi?t#QU603S#294.3#^21 4#Buddhadasa Bhikkhu#Quyn sch cho nhn loi#Tm lc o php ca c Pht#Bud dhadasa Bhikkhu ; Hoang Phong chuyn ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a247t r.^b21cm#o Pht#Tm hiu v o php ca c Pht. a ra nhng li thuyt gi ng nhc nh chng ta hy nhn thng vo chnh mnh v th gii quanh ta gip chng ta c ci nhn sng sut, hon ho v sng tt p hn#oanh#Pht gio & x hi#Hoang Phong#Gio l#293702## 00669000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020020000560030021000760070031000970080009001280090 01900137010000500156011002100161020000900182019000500191021016600196039000500362 006000900367020000800376013000700384#VV12.12067#VV12.12068#Vi?t#NH121T#294.3#^21 4#Tnh Khng#Nhn thc Pht gio#Kin thc Pht hc 4#Tnh Khng ; Vng Ty cn dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^aVIII, 261tr.^b21cm#o Pht#Dch#Gii th iu cc bi hong php ca Ho thng Tnh Khng gip con ngi nhn thc r hn v Pht php v khuyn rn con ngi nn nht tm nim Pht, sng hng thin#o anh#Vng Ty#Gio l#293703## 00748000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020013000670290014000800070039000940080 00900133009001900142010000500161011001500166020001500181019000500196021022800201 039000500429006000900434020000800443013000700451#VV12.12069#VV12.12070#35000#Vi ?t#B112L#242#^214#De Mello, Anthony#Bay ln i !#Taking flight#Anthony De Mello ; Minh Anh chuyn ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a207tr.^b21cm#o Thin cha#Dch#Gm hn 250 cu chuyn gp thnh cc nhm theo ch : cu nguyn, t hc, tn gio, n sng, cc Thnh, bn ng, tnh yu v chn l. Mi cu chuyn l mt bi hc gip con ngi c mt s nhn thc tt hn v sng cao p hn#oa nh#Minh Anh#Gio l#293704## 00742000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020078000560030011001340070050001450220004001950080 00900199009001900208010000500227011003500232021007600267020000900343020001000352 020001800362005001600380006000900396039000500405013000700410005001100417#VV12.12 071#VV12.12072#Vi?t#PH124T#294.3#^214#Tnh Khng#Pht thuyt i tha v lng t h trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#Ging gii#Tnh Khng ; Gic Minh Duyn b.s. ; Vng Ty dch#Q.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a349tr.^bTrn b 14 quyn. - 21cm#Nhng li ging gii v ngha, gi tr, nghi thc tng kin h V lng th#o Pht#Kinh Pht#Kinh V lng th#Gic Minh Duyn#Vng Ty#oa nh#293705#Tnh Khng## 01024000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020038000420070064000800080009001440090019001530100005001720110 01500177015010500192020000800297021026100305039000500566012001900571005002000590 02000130061002000080062300500150063100500160064600500130066200500160067501300070 0691#VV12.12073#VV12.12074#Vi?t#T450C#657#^214#T chc cng tc k ton doanh ng hip#Nguyn Phc Bo n (ch.b.), Bi Quang Hng, Trn Thanh Thu...#^aC Mau#^a Nxb. Phng ng#2012#^a354tr.^b24cm#TTS ghi: Trng H Kinh t Tp. H Ch Minh . Khoa K ton - Kim ton. B mn H thng thng tin k ton#K ton#Tng quan v t chc cng tc k ton doanh nghip trong iu kin tin hc ho. T chc th u thp d liu. Xy dng cc chnh sch k ton p dng cho doanh nghip v quy trnh lp , lun chuyn chng t. T chc bo co k ton v cung cp thng tin k ton...#oanh#Tin hc & i sng#Nguyn Phc Bo n#Doanh nghip#T chc#Bi Quang Hng#Trn Thanh Thu#Phm Tr Lam#Lng c Thun#293706## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050006000530020027000590030018000860070012001040220 00400116008000900120009001900129010000500148011001500153012001600168021023500184 020000900419020001600428020001800444039000500462013000700467005000600474#VV12.12 075#VV12.12076#120000#Vi?t#CH551B#615.8#^214#V H#Cha bnh khng dng thuc#Y hc c truyn 1#V H ch.b.#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a326tr.^b23cm #Y hc c truyn#Cung cp nhng thng tin khoa hc mi v liu php t nhin, nh ng quy lut lin quan n li sng lnh mnh, ch n ung hp l v mt s y u t khng th tch ri ca nn y hc tm th nh sinh hot giao tip, chia s, yu thng#iu tr#Y hc c truyn#Liu php n ung#oanh#293707#V H## 00452000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440070028000650080009000930090019001020100005001210110 01500126020000900141039000500150005001700155020001000172020002100182013000700203 #VV12.12077#VV12.12078#Vi?t#K312T#294.3#^214#Kinh Tng nht a hm#Thch Gic Thi n tuyn chn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a741tr.^b24cm#o Pht#oanh#Thc h Gic Thin#Kinh Pht#Kinh Tng nht a hm#293708## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020001200184020000800196020000600204020001400210005001200224 005002000236039000500256005001500261005001900276013000700295#VV12.12079#VV12.120 80#18000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 2#L Anh Xun, Nguy n Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a83tr.^b 24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 2#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#Oan h#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#293709## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070056000820080005001380090026001430100 00500169011001500174020001200189020000800201020000600209020001400215005001200229 005002000241039000500261005001900266005002100285013000700306#VV12.12081#VV12.120 82#28000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 4#L Anh Xun, Nguy n Th Kiu Anh, V Th Hng Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a135 tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu An h#Oanh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#293710## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070068000820080005001500090026001550100 00500181011001500186020001200201020000800213020000600221020001400227005001200241 005001700253039000500270005002100275005001500296015004200311013000700353#VV12.12 083#VV12.12084#40000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 5#L An h Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan, V Th Hng L#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a167tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Oanh#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Tn tc gi ngo i ba ghi: V Th Hng L#293711## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020001200185020000800197020000600205020001400211005001200225 005001700237039000500254005002100259005001500280005001400295013000700309#VV12.12 085#VV12.12086#40000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 6#L Anh X un, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a199tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Oanh#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#293712## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020001200185020000800197020000600205020001400211005001200225 005001700237039000500254005002100259005001500280005001400295013000700309#VV12.12 088#VV12.12087#50000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 8#L Anh X un, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a261tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Oanh#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#293713## 00562000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020054000490070039001030080005001420090026001470100 00500173011001500178020001000193020001400203039000500217005001600222020000600238 020001100244005002200255013000700277#VV12.12089#VV12.12090#Vi?t#H428#607#^214#3 5000#Hi p v cch lm mt s th nghim cng ngh lp 8#Phm nh Cng, Ngu yn Th Hunh Liu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a172tr.^b24cm#Cng ngh# Sch c thm#oanh#Phm nh Cng#Lp 8#Th nghim#Nguyn Th Hunh Liu#293714 ## 00562000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020054000490070039001030080005001420090026001470100 00500173011001500178020001000193020001400203039000500217005001600222020000600238 020001100244005002200255013000700277#VV12.12091#VV12.12092#Vi?t#H428#600#^214#3 8000#Hi p v cch lm mt s th nghim cng ngh lp 9#Phm nh Cng, Ngu yn Th Hunh Liu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a190tr.^b24cm#Cng ngh# Sch c thm#oanh#Phm nh Cng#Lp 9#Th nghim#Nguyn Th Hunh Liu#293715 ## 00616000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020033000420030019000750070050000940080005001440090026001490100 00500175011001500180020000700195020001400202039000500216005001700221020000700238 020001300245005001300258004001800271005001800289013000700307#VV12.12093#Vi?t#H56 1D#530.076#^214#44000#Hng dn gii bi tp vt l 12#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012 #^a212tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#V Th Pht Minh#Lp 12#Gii bi tp#C hu Vn To#Ti bn ln th 2#Nguyn Hong Hng#293716## 00542000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020034000420030019000760070033000950080005001280090026001330100 00500159011001500164020000800179020001400187039000500201005001600206020000700222 020001300229005001500242013000700257#VV12.12094#Vi?t#H561D#546.076#^214#21000#H ng dn gii bi tp ho hc 12#Chng trnh chun#Trn Trung Ninhn, L Th D Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a114tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#oa nh#Trn Trung Ninh#Lp 12#Gii bi tp#L Th D Tho#293717## 00606000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020076000410030061001170070013001780080005001910090026001960100 00500222011001500227020000500242020001400247039000500261005001300266020002000279 020000700299020001500306013000700321#VV12.12095#Vi?t#T455H#510.76#^214#55000#T ng hp nhng ni dung trng tm ca cc thi i hc, cao ng mn ton#Dnh c ho hc sinh lp 10, 11, 12 luyn thi i hc, cao ng#Trn Vn Hi#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2012#^a307tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Trn Vn Hi#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#293718## 00659000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020099000520030061001510070009002120080005002210090 02600226010000500252011001500257020000800272020001400280039000500294005000900299 020002000308020001900328020001500347013000700362#VV12.12096#VV12.12097#Vi?t#H103 M#540.76#^214#49000#20 ni dung trng tm ca 10 thi i hc trc nghim kh i A, B t nm 2007 n nm 2011 mn ho#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12 luyn t hi i hc, cao ng#Trn Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a286tr.^b24cm #Ho hc#Sch c thm#oanh#Trn Hi#Ph thng trung hc# thi trc nghim#Sch luyn thi#293719## 00800000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020071000610030039001320070015001710080005001860090 02600191010000500217011001500222021023300237020001000470020000800480039000500488 020001100493020001100504013000700515#VV12.12098#VV12.12099#Vi?t#452C#495.922#^2 14#Trn nh Bnh#i chiu thnh ng, tc ng thng dng trong ting Vit v ti ng Php#Xt trn bnh din ngn ng v vn ho#Trn nh Bnh#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a169tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun chung v thnh ng, tc ng. Cc nt tng ng v khc bit ca thnh ng, tc ng trong tin g Vit v ting Php. Cc xut i vi vic dy hc v bin son thnh ng, t c ng lm ti liu b tr#Thnh ng#Tc ng#Oanh#Ting Vit#Ting Php#293720## 00895000000000313000450002600110000002600110001100500170002200500130003900500130 00520050011000650050022000760410005000981810008001030820004001118080005001150020 04000120007006200160008000500222009002600227010000500253011001500258021021800273 020001000491020001900501020001100520039000500531015003800536013000700574#VV12.12 100#VV12.12101#Nguyn Minh Hng#Bi Ngc Sn#H Thu Ngc#V S Mnh#Nguyn Th Thanh Phc#Vi?t#GI-108T#343#^214#Gio trnh php lut kinh doanh quc t#B.s.: N guyn Minh Hng (ch.b.), Bi Ngc Sn, H Thu Ngc...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a595tr.^b21cm#Khi qut chung v php lut kinh doanh quc t. Cc l oi hp ng kinh doanh, mua bn hng ho, cung ng dch v v mt s hp ng p h bin trong u t quc t. Vn gii quyt tranh chp trong kinh doanh quc t#Php lut#Kinh doanh quc t#Gio trnh#Oanh#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#293721## 00891000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020062000450070061001070080005001680090019001730100005001920110 02500197015006500222021012200287020000800409020000500417020001800422020000800440 02000090044803900050045701300070046200500160046900500170048500500170050200500210 0519005001300540#VV12.12104#VV12.12105#Vi?t#Y600T#610.69#^214#Y t cng an nhn dn - Bin nin s kin lch s (2001-2012)#B.s.: Nguyn c Hin, Phm Th Lan Anh, Nguyn Vn Lng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a392tr., 7tr. nh^b21cm# TTS ghi: Tng cc Hu cn - K thut Cng an nhn dn. Cc Y t#Trnh by nhng s kin, du mc lch s quan trng trong hot ng ca y t ngnh cng an nhn dn giai on 2001 - 2012#Cng an#Y t#Bin nin s kin#Lch s#Vit Nam#Oanh#2 93722#Nguyn c Hin#Phm Th Lan Anh#Nguyn Vn Lng#Trnh Th Phng Nam#V Ngc Giao## 00755000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050022000560020038000780030012001160070022001280080 00500150009001900155010000500174011001500179021014100194020001900335020001700354 020001700371020002000388020000900408020001200417039000500429013000700434#VV12.12 106#VV12.12107#68000#Vi?t#T309T#895.922334#^214#Nguyn Th Tuyt Minh#Tiu thuy t lch s Vit Nam sau 1945#Chuyn lun#Nguyn Th Tuyt Minh#^aH.#^aCng an nh n dn#2012#^a243tr.^b21cm#Trnh by v quan nim, tin trnh, t duy t s lch s v cc phng thc ngh thut t s trong tiu thuyt lch s Vit Nam sau n m 1945#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s #Vit Nam#Chuyn lun#Oanh#293723## 00618000000000241000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050017000550020041000720070017001130080005001300090 01900135010000500154011002900159020001100188013000700199021014900206020002100355 #VV12.12108#VV12.12109#150000#Vi?t#G434P#335.4346#^214#Nguyn Vn Trung#Gp ph n nghin cu t tng H Ch Minh#Nguyn Vn Trung#^aH.#^aCng an nhn dn#2012# ^a440tr., 2tr. nh mu^b22cm#Nghin cu#293724#Tp hp nhng bi nghin cu, l lun i su tm hiu v t tng ca Ch tch H Ch Minh thuc nhiu lnh vc: vn ho, chnh tr, o c, x hi#T tng H Ch Minh## 00899000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070063000910080005001540090019001590100 00500178011001500183015005500198020000900253005001400262005001400276005001300290 005001100303013000700314021025600321020001500577039000500592#VV12.12110#VV12.121 11#48000#Vi?t#C455N#620#^214#Cng ngh nano - Cng ngh ca th k XXI#L Quc Trung (ch.b.), V nh Khim, Ng Cao Long, L Vn Th#^aH.#^aCng an nhn dn#2 012#^a239tr.^b21cm#TTS ghi: Vin K thut Ho sinh v Ti liu nghip v#Khoa h c#L Quc Trung#V nh Khim#Ng Cao Long#L Vn Th#293725#Trnh by nhng kh i nim c bn v cng ngh nanno. Tnh hnh nghin cu v pht trin khoa hc v cng ngh nano mt s nc v khu vc trn th gii. Cng ngh ch to v k thut nghin cu vt liu nano. Vt liu nano, ng cacbon nano, vt liu CNT#C ng ngh Nano#oanh## 01008000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020051000480070065000990080005001640090019001690100005001880110 01500193015002700208020001000235020001100245005002100256005001700277005001400294 00500110030800500180031901300070033702102930034402000110063702000060064802000110 0654039000500665#VV12.12112#VV12.12113#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh k n ng gii quyt cc v n hnh chnh#Nguyn Th Thu Hng (ch.b.), Nguyn Vn Qua ng, Trn Th Hin...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: Hc v in T php#Php lut#Gio trnh#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Vn Quang#Trn Th Hin#V Th Ho#ng Th Kim Thoa#293726#Cung cp kin thc lm c s cho k nn g gii quyt v n hnh chnh. a ra cc quy trnh t tng hnh chnh nhm rn luyn k nng th l, thu thp nh gi chng c , nghin cu h s, iu khin phin to v k nng x l tnh hung trong qu trnh gi quyt v n hnh chn h c hiu qu#Gii quyt#V n#Hnh chnh#oanh## 00949000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020046000510070061000970080005001580090019001630100005001820110 03000187015005700217020000800274020000900282005001700291005001600308005001700324 005001600341005001400357013000700371021023900378020000800617020001000625#VV12.12 114#VV12.12115#Vi?t#L302S#363.20959727#^214#Lch s cng an huyn Yn Phong (194 5 - 2011)#B.s.: Quch Vn Phng, Nguyn Vn Hnh, Nguyn ng Tin...#^aH.#^aC ng an nhn dn#2012#^a168tr., 14tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Cng an tnh Bc Nin h. Cng an huyn Yn Phong#Lch s#Bc Ninh#Quch Vn Phng#Nguyn Vn Hnh#Ngu yn ng Tin#L Quang Nguyn#Phm Th Bnh#293727#Gii thiu truyn thng u t ranh yu nc v phong tro cch mng dn tc dn ch ca huyn Yn Phong (Bc N inh). Lch s qu trnh chin u, xy dng v trng thnh trong sut 65 nm (1 945 - 2011) ca lc lng cng an huyn Yn Phong#Cng an#Yn Phong## 00816000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070033000670220006001000050010001060050 01000116005000800126005000900134005001000143008000500153009001900158010000500177 01100140018201200180019602102370021402000140045102000090046502000090047401300070 0483#VV12.12116#VV12.12117#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#ng Vin h, H Phng, Minh T...#T.255#ng Vinh#H Phng#Hi Lan#Xun Mai#ng Thi#^a H.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s c p ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#P hng s#293728## 00817000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070034000670220006001010050010001070050 00900117005001000126005000900136005000900145008000500154009001900159010000500178 01100140018301200180019702102370021502000140045202000090046602000090047501300070 0484#VV12.12118#VV12.12119#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Song Ng n, Xun Sn, ng Thi...#T.256#Song Ngn#Xun Sn#ng Thi#Tr Dng#Minh Tn#^ aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam# Phng s#293729## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050020000550020015000750030007000900070020000970080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 013000700199039000500206#VV12.12120#VV12.12121#40000#Vi?t#D114D#895.92234#^214# Nguyn Trng Thanh#Dm di i Bc#Truyn#Nguyn Trng Thanh#^aH.#^aCng an nh n dn#2012#^a144tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#293730#oanh## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020022000720030012000940070017001060080 00500123009001900128010000500147011001500152015003600167020001700203020000900220 020001200229013000700241#VV12.12123#VV12.12122#25000#Vi?t#C110B#895.92234#^214# Thu Hng Dng#Ct bi ni thnh ph#Truyn ngn#Thu Hng Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a123tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: V Thanh Thu#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#293731## 00510000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020017000550030010000720070018000820080005001000090 01900105010000500124011001500129020001700144005001800161020001000179039000400189 020000900193012002300202013000700225#VV12.12124#VV12.12125#Vi?t#C450T#895.92234# ^214#75000#C tch tnh yu#T truyn#Nguyn Th Phng#^aH.#^aCng an nhn dn #2012#^a344tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nguyn Th Phng#T truyn#Hoa#Vit Nam#T sch Chuyn i ti#293732## 00875000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020020000510290023000710070062000940080010001560090 01800166010000500184011001500189020001000204020000400214005001500218005001600233 03900040024902102370025302000110049002000110050102000090051200500210052101300070 0542#VV12.12127#VV12.12126#Vi?t#B256V#636.4#^214#70000#Bnh virus trn heo#Porc ine viral diseases# V Anh Khoa (ch.b.), H Th Vit Thu, Nguyn Th Diu Thu #^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a227tr.^b21cm#Chn nui#Ln# V Anh Khoa#H Th Vit Thu#Hoa#Trnh by lch s v a d, nguyn nhn gy bnh, truyn nhi m hc, triu chng, bnh tch, chn on, cch phng v iu tr mt s bnh vir t ph bin thng gp ln nh bnh gi di, hi chng ci cc sau cai sa, b nh dch t...#Bnh virt#Phng bnh#iu tr#Nguyn Th Diu Thu#293733## 00924000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020058000530070060001110080010001710090018001810100 00500199011001500204020001100219020001100230005001400241039000400255021025200259 02000110051100500130052200500140053500500120054900500140056101300070057502000160 0582#VV12.12128#VV12.12129#Vi?t#GI-108T#631.4#^214#23000#Gio trnh ngun gc, phn loi, kho st, lp bn t#B.s.: V Quang Minh (ch.b.), L Quang Tr, T rn Kim Tnh...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a130tr.^b24cm#Bn t#Gio trnh#V Quang Minh#Hoa#Trnh by ngun gc v cc tin trnh hnh thnh t. L ch s pht trin cc h thng phn loi t th gii. H thng phn loi t WRB /FAO. Bn t v t l bn . Kho st lp bn t. nh vin thm, ni ng hip v vit thuyt minh bn t#Lp bn #L Quang Tr#Trn Kim Tnh#V Tn g Anh#Phm Thanh V#293734#t nng nghip## 00748000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020031000530070045000840080010001290090018001390100 00500157011001500162020001400177020001000191005001500201020001100216005001500227 039000400242021016800246005001300414013000700427020001200434#VV12.12130#VV12.121 31#Vi?t#GI-108T#631.5#^214#33000#Gio trnh cng ngh di truyn#Trn Nhn Dng, Nguyn Th Pha, Tn Khang#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a207tr.^b24cm#Di truyn hc#Cng ngh#Trn Nhn Dng#Gio trnh#Nguyn Th Pha#Hoa#Trnh by cc k thut ph bin v cc ng dng trong nng nghip nghin cu cng ngh di tru yn nh k thut isoenzymes, k thut RFLP, k thut PRC, k thut RAPD...# T n Khang#293735#Nng nghip## 00805000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440020029000510070027000800080010001070090018001170100 00500135011001500140020001800155020001100173005001200184020001100196005001400207 039000400221021029500225013000700520#VV12.12132#VV12.12133#Vi?t#GI-108T#005#^214 #26000#Gio trnh kim th phn mm#Trn Cao , Thanh Ngh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a143tr.^b24cm#Phn mm my tnh#Th nghim#Trn Cao #Gio tr nh# Thanh Ngh#Hoa#Trnh by cc kin thc c bn v kim th phn mm, qui t rnh, k thut kim th. Hng dn cch kim th cc c trng cht lng phn m m v cc k thut xt duyt hnh thc. Gii thiu mt s cng c kim th phn mm t ng, kim th n v vi JUnit, kim th chc nng vi Quicktest Pro#293 736## 00735000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020046000510070023000970080005001200090011001250100 00500136011001500141020000800156020001000164005001800174039000400192021016800196 020000900364020000900373012002700382013000700409020001700416#VV12.12134#VV12.121 35#Vi?t#K250C#959.7#^214#39000#K chuyn cc b hong trong lch s Vit Nam#Ph m Trng Khang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a190tr.^b21cm#Lch s#Hong hu#Phm Trng Khang#Hoa#Gm nhng chuyn thm cung, b s xy ra trong cung cm v cc vng phi, hong hu, cng cha v nhng thng trm trong cuc i h gn lin v i dng lch s nc nh#Thi hu#Vit Nam#K chuyn lch s Vit Nam#293737#Nh n vt lch s## 00739000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020035000540070023000890080005001120090011001170100 00500128011001500133020001800148005001800166039000400184021019400188020001700382 020000900399012002700408020000700435013000700442#VV12.12136#VV12.12137#Vi?t#K250 C#959.7023#^214#46000#K chuyn lch s Vit Nam thi L#Phm Trng Khang b.s. #^aH.#^aHng c#2012#^a255tr.^b21cm#Lch s trung i#Phm Trng Khang#Hoa#Gm nhng chuyn thm cung, b s xy ra trong cung thi L v cc v vua, hong h u, cng cha, cc nhn vt lch s... v nhng thng trm trong cuc i h gn lin vi dng lch s nc nh#Nhn vt lch s#Vit Nam#K chuyn lch s Vit Nam#Nh L#293738## 00762000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370410005000420140007000470020043000540070023000970080005001200090011001250100 00500136011001500141020001500156005001800171020001400189039000400203021020200207 020000900409012002700418020002000445013000700465#VV12.12139#VV12.12138#K250C#959 .7012#^214#Vi?t#39000#K chuyn lch s Vit Nam thi Hng Vng#Phm Trng Kh ang b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a194tr.^b21cm#Lch s c i#Phm Trng Khang#Tr uyn thuyt#Hoa#Gm nhng chuyn thm cung, b s xy ra trong cung thi Hng V ng v cc v vua, hong hu, cng cha, cc nhn vt lch s... v nhng thng trm trong cuc i h gn lin vi dng lch s nc nh#Vit Nam#K chuyn lc h s Vit Nam#Thi i Hng Vng#293739## 00775000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200110002880800050 00390410005000440140007000490020041000560030131000970080005002280090011002330100 00500244011001500249020001000264020001800274039000400292015002300296021014300319 020001900462020000900481013000700490#VV12.12140#VV12.12141#H250T#352.409597#^214 #Vi?t#46000#H thng mc lc ngn sch nh nc 2012#Thng t s 144/2011/TT-BT C ngy 21/10/2011. Thng t s 57/2011/TT-BTC ngy 05/05/2011. Thng t s 30/20 11/TT-BTC ngy 02/3/2011#^aH.#^aHng c#2012#^a280tr.^b21cm#Ti chnh#Vn bn p hp lut#Hoa#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu quyt nh ca B Ti chnh v h thng mc lc ngn sch nh nc v mt s vn bn hng dn thc hin mc lc ngn sch nh nc#Ngn sch nh nc#Danh mc#293740## 00905000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350410005000400140008000450020052000530070081001050080005001860090011001910100 00500202011001500207020001000222005001600232006001600248019000900264039000400273 02102290027702000030050600600160050900600170052500500170054200500130055901300070 0572#VV12.12142#VV12.12143#L504M#349.73#^214#Vi?t#119000#Lut 101: Mi iu bn cn bit v php lut Hoa K#Jay M. Feinman ; Dch: Nguyn Hng Tm... ; H..: Nguyn ng Dung, V Cng Giao#^aH.#^aHng c#2012#^a549tr.^b24cm#Php lut#Fei nman, Jay M.#Nguyn Hng Tm#Dch Anh#Hoa# cp nhiu vn php l t mi kh a cnh ca h thng php lut M, t lut hin php v qu trnh tranh tng n lut bi thng thit hi do li bt cn, lut hp ng, lut s hu, lut hnh s... qua nhng mu chuyn hay#M#Trn Quang Hng#Nguyn Th Thanh#Nguyn ng D ung#V Cng Giao#293741## 00598000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440030009000720070027000810220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133021013900148020000900287020000800296006001700304 039000400321013000700325#VV12.12144#VV12.12145#Vi?t#T550P#294.3#^214#T phn t kheo ni gii bn#Ch gii#Thch N Tr Hi lc dch#T.1#^aH.#^aHng c#2012#^a 446tr.^b20cm#Trnh by quy nh cho gii lut ca T kheo ni trong o Pht: cc php gii, php dit chnh, by v pht, tr pht... qua khoa th nht#o Pht #Gio l#Thch N Tr Hi#Hoa#293742## 00609000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440030009000720070027000810220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133021015000148020000900298020000800307006001700315 039000400332013000700336#VV12.12146#VV12.12147#Vi?t#T550P#294.3#^214#T phn t kheo ni gii bn#Ch gii#Thch N Tr Hi lc dch#T.2#^aH.#^aHng c#2012#^a 439tr.^b20cm#Trnh by quy nh cho gii lut ca T kheo ni trong o Pht: cc php gii, php dit chnh, by v pht, tr pht.. qua Khoa th hai, khoa th ba#o Pht#Gio l#Thch N Tr Hi#Hoa#293743## 00598000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440030009000720070027000810220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133021013900148020000900287020000800296006001700304 039000400321013000700325#VV12.12148#VV12.12149#Vi?t#T550P#294.3#^214#T phn t kheo ni gii bn#Ch gii#Thch N Tr Hi lc dch#T.3#^aH.#^aHng c#2012#^a 496tr.^b20cm#Trnh by quy nh cho gii lut ca T kheo ni trong o Pht: cc php gii, php dit chnh, by v pht, tr pht... qua , khoa th t#o Pht #Gio l#Thch N Tr Hi#Hoa#293744## 00623000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440030009000720070027000810220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133021016400148020000900312020000800321006001700329 039000400346013000700350#VV12.12150#VV12.12151#Vi?t#T550P#294.3#^214#T phn t kheo ni gii bn#Ch gii#Thch N Tr Hi lc dch#T.4#^aH.#^aHng c#2012#^a 467tr.^b20cm#Trnh by quy nh cho gii lut ca t kheo ni trong o Pht: cc php gii, php dit chnh, by v pht, tr pht... qua khoa th t, th nm, th su, th by#o Pht#Gio l#Thch N Tr Hi#Hoa#293745## 00616000000000277000450002600110000002600110001118100070002208200080002980800050 00370410005000420140007000470020048000540030099001020070017002010080005002180090 02600223010000500249011001500254020000800269020001400277005001700291039000400308 020000600312020001300318013000700331#VV12.12152#VV12.12153#PH121D#546.076#^214#V i?t#26500#Phn dng v phng php gii bi tp ho hc 8#Bin son theo ni du ng v chng trnh SGK. n tp v rn k nng gii cc dng bi tp in hnh#Ca o Th Thin An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a159tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Cao Th Thin An#Hoa#Lp 8#Gii bi tp#293746## 00651000000000289000450002600110000002600110001102000140002200500120003603900040 00480200008000520200006000601810006000660820008000728080005000800410005000850140 00700090002003900097003011200136007003000248008000500278009002600283010000500309 011001500314020000800329013000700337005001700344#VV12.12154#VV12.12155#Sch c thm#Phm S Lu#Hoa#Ho hc#Lp 8#H401H#546.076#^214#Vi?t#39000#Ho hc 8 - b i tp & phng php gii#Bin son theo chun kin thc, k nng ca B GD&T. n tp v rn k nng lm bi. y - r rng - d hiu#Phm S Lu, H Th Lan Chung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a235tr.^b24cm#Bi tp#293747#H Th Lan Chung## 00513000000000265000450002600110000002600110001102000140002200500140003603900040 00500200008000540200006000621810006000680820004000748080005000780410005000830140 00700088002003400095003004600129007001400175008000500189009002600194010000500220 011001500225013000700240#VV12.12157#VV12.12156#Sch c thm#C Thanh Ton#Hoa#H o hc#Lp 8#B452D#546#^214#Vi?t#30000#Bi dng hc sinh gii ho hc 8#Dnh c ho HS n tp & nng cao k nng lm bi#C Thanh Ton#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a179tr.^b24cm#293748## 00670000000000289000450002600110000002600110001102000140002200500140003603900040 00500200007000540200006000611810007000670820008000748080005000820410005000870140 00700092002005300099003011200152007003000264008000500294009002600299010000500325 011001500330020001300345005001500358013000700373#VV12.12158#VV12.12159#Sch c thm#L Th Thu H#Hoa#Vt l#Lp 9#PH561P#530.076#^214#Vi?t#33000#Phng php gii cc dng bi tp trng tm vt l 9#Theo st ni dung chng trnh SGK. Nhi u bi tp hay & kh. Bi dng HS kh, gii v nng cao k nng gii BT#L Th Thu H, Trn Huy Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a199tr.^b24cm#Gii b i tp#Trn Huy Hong#293749## 00656000000000289000450002600110000002600110001102000140002200500120003603900040 00480200008000520200006000601810006000660820008000728080005000800410005000850140 00700090002003900097003011200136007003000248008000500278009002600283010000500309 011001500314020001300329005001700342013000700359#VV12.12160#VV12.12161#Sch c thm#Phm S Lu#Hoa#Ho hc#Lp 9#H401H#546.076#^214#Vi?t#49000#Ho hc 9 - b i tp & phng php gii#Bin son theo chun kin thc, k nng ca B GD&T. n tp v rn k nng lm bi. y - r rng - d hiu#Phm S Lu, H Th Lan Chung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a295tr.^b24cm#Gii bi tp#H Th La n Chung#293750## 00643000000000289000450002600110000002600110001102000140002200500130003603900040 00490200007000530200010000601810006000700820009000768080005000850410005000900140 00700095002005100102003010700153007001300260008000500273009002600278010000500304 011001500309020000700324020001500331013000700346#VV12.12162#VV12.12163#Sch c thm#L Honh Ph#Hoa#i s#Gii tch#B452D#512.0076#^214#Vi?t#33000#Bi dng hc sinh gii ton i s - gii tch 11#Dnh cho HS lp 12 n tp & nng cao k nng lm bi. Chun b cho cc k thi quc gia do B GD&T t chc#L Honh Ph #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a199tr.^b24cm#Lp 11#Sch luyn thi#29375 1## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030060000880070014001480220004001622210 02100166008000500187009002600192010000500218011001500223013000700238020000800245 020001000253020000700263020001400270020001500284005001400299039000400313#VV12.12 164#VV12.12165#42000#Vi?t#B452D#546.076#^214#Bi dng hc sinh gii ho hc 11 #Bi dng & nng cao k nng lm bi. n tp & luyn thi...#C Thanh Ton#T.1#P hn i cng v c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a255tr.^b24cm#293752#Ho hc#Ho v c#Lp 11#Sch c thm#Sch luyn thi#C Thanh Ton#Hoa## 00658000000000301000450002600110000002600110001102000140002200500150003603900040 00510200007000550200010000621810006000720820009000788080005000870410005000920140 00700097002003200104003008500136007003900221008000500260009002600265010000500291 011001500296020000700311020001500318005001600333013000700349#VV12.12167#VV12.121 66#Sch c thm#Nguyn Tt Thu#Hoa#i s#Gii tch#M558B#512.0076#^214#Vi?t#53 000#17 ch i s - gii tch 11#Cc dng ton trng tm. Dnh cho hc sinh lp 11 chng trnh c bn v nng cao...#Ch.b.: Nguyn Tt Thu, Nguyn Vn Dng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a320tr.^b24cm#Lp 11#Sch luyn thi#Nguyn Vn Dng#293753## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500030039000810070051001200220004001710040 01300175008000500188009002600193010000500219011001500224020000800239020001100247 02000120025802000070027002000140027700500110029100500170030200500130031903900040 0332013000700336#VV12.12168#VV12.12169#29000#Vi?t#TR431T#807#^214#Trng tm ki n thc ng vn 11#Bin son theo chng trnh v SGK mi#L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Trung#T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012 #^a169tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#L Huy Bc# o Th Thu Hng#L Vn Trung#Hoa#293754## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030107000880070014001950220004002092210 01100213008000500224009002600229010000500255011001500260020000800275020001000283 020000700293020001400300020001500314005001400329039000400343013000700347#VV12.12 170#VV12.12171#43500#Vi?t#B452D#546.076#^214#Bi dng hc sinh gii ho hc 12 #Dnh cho HS lp 12 n tp & nng cao k nng lm bi. Chun b cho cc k thi q uc gia do B GD&T t chc#C Thanh Ton#T.2#Phn v c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a263tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn th i#C Thanh Ton#Hoa#293755## 00591000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020047000540030082001010070017001830220004002000080 00500204009002600209010000500235011001500240020000900255020000700264020001400271 005001700285039000400302013000700306#VV12.12172#VV12.12173#49500#Vi?t#PH561P#57 6.076#^214#Phng php gii cc dng ton kh sinh hc 12#H thng ho chun ki n thc v k thut. Cc dng bi tp v phng php gii...#Hunh Quc Thnh#T.2 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a300tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch c th m#Hunh Quc Thnh#Hoa#293756## 00807000000000313000450002600110000002600110001102000140002200500180003603900040 00540200008000580200007000661810007000730820008000808080005000880410005000930140 00700098002005500105003020600160007001800366004001300384008000500397009002600402 010000500428011001500433020001300448020001000461020001500471013000700486#VV12.12 174#VV12.12175#Sch c thm#Dng Hong Giang#Hoa#Ho hc#Lp 12#TH250L#546.076 #^214#Vi?t#46500#Th loi & phng php gii ho hc i cng v c 12#Bin so n theo chng trnh v sch gio khoa mi. Dnh cho HS ban C bn v ban KHTN. n tp v rn k nng gii bi tp v chun b cho cc k thi quc gia (tt nghi p, tuyn sinh...) do B GD&T t chc#Dng Hong Giang#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a280tr.^b24cm#Gii bi tp#Ho v c#Sch luyn thi#2 93757## 00630000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030118001010070015002190220004002340080 00500238009002600243010000500269011001500274020000700289020000700296020001300303 020001400316005001500330013000700345#VV12.12176#VV12.12177#48000#Vi?t#V124L#530 .076#^214#Vt l 12 - cc dng bi tp & phng php gii#Ti liu dnh cho HS c hng trnh Chun v Nng cao. Bin son theo st ni dung & chng trnh SGK c a B GD & T...#Hong Danh Ti#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a292tr.^ b24cm#Vt l#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Hong Danh Ti#293758## 00630000000000301000450002600110000002000140001100500220002503900040004702000100 00510200007000611810008000680820009000768080005000850410005000900140007000950020 03300102003005500135007003600190004000900226008000500235009002600240010000500266 011001500271020000700286005001300293020001500306013000700321#VV12.12178#Sch c thm#Nguyn Th Hng Nhung#Hoa#Ting Anh#Lp 12#GI-103T#428.0076#^214#Vi?t#4950 0#Gii tt 25 thi mn ting Anh#Theo cu trc thi mi ca B Gio dc v o to...#Nguyn Th Hng Nhung, Hong Th L#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a299tr.^b24cm# thi#Hong Th L#Sch luyn thi#293759## 00790000000000337000450002600110000002600110001102000140002200500170003603900040 00530200010000570200020000671810007000870820009000948080005001030410005001080140 00700113002005400120003012200174029002500296007001700321004001300338008000500351 00900260035601000050038201100150038702000080040202000150041002000080042502000120 0433013000700445#VV12.12179#VV12.12180#Sch c thm#Nguyn Bo Trang#Hoa#Ting Anh#Ph thng trung hc#PH561P#428.0076#^214#Vi?t#33500#Phng php lm bi tp trc nghim t vng ting Anh#Dnh cho HS n tp & chun b cho cc k thi tt nghip, tuyn sinh Quc gia theo nh hng ra thi mi ca B GD & T#Word fo rms & word choice#Nguyn Bo Trang#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 012#^a204tr.^b24cm#Bi tp#Sch luyn thi#T vng#Trc nghim#293760## 00894000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020130000520030121001820070017003030220004003202210 03200324008000500356009002600361010000500387011001500392020000500407020000800412 02000110042002000090043102000080044002000070044802000200045502000140047502000150 0489005001700504039000400521013000700525#VV12.12182#VV12.12181#53500#Vi?t#H561D #510.76#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip THPT - tuyn sinh H - C) mn ton ca B Gio dc v o to#Dnh cho HS lp 1 2 chng trnh chun v nng cao. Bin son theo ni dung v nh hng ra th i mi ca B GD & T...#Trn Th Vn Anh#T.1#S phc - Lng gic - Hnh hc#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a319tr.^b24cm#Ton#S phc#Lng gic#Hnh hc #Bi tp# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Th Vn An h#Hoa#293761## 00860000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020130000540030121001840070017003050220004003222210 01900326008000500345009002600350010000500376011001500381020000500396020000700401 02000100040802000080041802000070042602000200043302000140045302000150046700500170 0482039000400499013000700503#VV12.12183#VV12.12184#53500#Vi?t#H561D#512.0076#^2 14#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia (tt nghip THPT - tuy n sinh H - C) mn ton ca B Gio dc v o to#Dnh cho HS lp 12 chng t rnh chun v nng cao. Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca B GD & T...#Trn Th Vn Anh#T.2#i s - gii tch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a320tr.^b24cm#Ton#i s#Gii tch#Bi tp# thi#Ph thng trung h c#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Th Vn Anh#Hoa#293762## 00691000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530030120001060070022002260220004002480080 00500252009002600257010000500283011001500288020001000303020000700313020001300320 020001500333020001400348005001600362039000400378013000700382#VV12.12186#VV12.121 85#54000#Vi?t#H561D#515.076#^214#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp ton gi i tch#Bin son theo ni dung v hng ra thi mi ca B GD & T. Dnh cho H S lp 12 n tp v nng cao k nng lm bi...#Nguyn Vn Dng ch.b.#T.1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a327tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi tp#Sch l uyn thi#Sch c thm#Nguyn Vn Dng#Hoa#293763## 00645000000000301000450002600110000002600110001102000140002200500110003603900040 00470200007000510200007000581810007000650820008000728080005000800410005000850140 00700090002007000097003007200167007001100239008000500250009002600255010000500281 011001500286020000700301020001500308020001300323013000700336#VV12.12187#VV12.121 88#Sch c thm#H S Vinh#Hoa#Hm s#Lp 12#NH556B#515.076#^214#Vi?t#31000#Nh ng bi ton chn lc & phng php gii cc loi bi tp v hm s#Dnh cho hc sinh lp 11, 12 chng trnh c bn - phn ban v nng cao#H S Vinh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a184tr.^b24cm#Lp 11#Sch luyn thi#Gii bi tp#293 764## 00738000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020063000380030112001010070046002130080005002590090026002640100 00500290011001500295020000800310020001200318020001400330020002000344020001400364 005001600378005001200394005001600406039000700422013000700429#VV12.12189#40000#V i?t#H561D#807#^214#Hng dn lm bi vn ngh lun x hi v phn tch cc th i#Dnh cho HS lp 11, 12 n tp v luyn thi (tt nghip, tuyn sinh H-C theo hng ra thi mi ca B GD&T)#Phan Quc Trung, Vn Hiu, Nguyn Th Dinh# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a240tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Vn ngh lun#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phan Quc Trung# Vn Hiu#Nguyn Th Di nh#P.Dung#293765## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500030058000800070012001380080005001500090 02600155010000500181011001500186020000800201020000700209020002000216020001400236 005001200250039000700262013000700269004000900276#VV12.12190#VV12.12191#41000#Vi ?t#T455-O#546#^214#Tng n tp kin thc ho hc#Dng cho cc k thi quc gia : Tt nghip - tuyn sinh H#V Vn Qun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a246 tr.^b24cm#Ho hc#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Vn Qun#P.Dung#29 3766#In ln 2## 00888000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050020000520020032000720070020001040080005001240090 02800129010000500157011001500162021039900177020001000576020001100586020001100597 039000700608013000700615#VV12.12192#VV12.12193#47000#Vi?t#PH121T#658.4#^214#Ngu yn Hong Phng#Phn tch SWOT trong kinh doanh#Nguyn Hong Phng#^aH.#^aThn g tin v Truyn thng#2012#^a121tr.^b21cm#Nu tm quan trng ca phn tch SWOT (im mnh, im yu, c hi v thch thc) trong chin lc kinh doanh, gip b n hiu c im yu ca mnh v c th qun l, xo b cc ri ro m bn cha n hn thc ht phc tho mt chin lc gip phn bit mnh v i th, to nn s cnh tranh hiu qu trn th trng c th trong cc cng ty: Apple, China M obile, General Motors, Nestl, Toyota...#Phn tch#Chin lc#Kinh doanh#P.Dung# 293767## 00829000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020027000640070042000910040014001330080 00500147009002000152010000500172011001500177012001500192039000700207013000700214 02102310022102000060045202000100045800600100046800600110047801900050048902000090 0494#VV12.12194#VV12.12195#55000#Vi?t#H112#294.3#^214#Wilson, Paul#Hy tm hn thanh thn!#Paul Wilson ; Dch: Hin Minh, Tng Khi#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a263tr.^b21cm#T sch: Thin#P.Dung#293768# cp ti s quan trng ca thin nh - con ng n vi s thanh thn qua bn phng php tip cn s tnh lng nhm em n phn no s n nh cho cuc sng, s thanh t hn trong tm hn, v mt trng thi tinh thn hnh phc#Thin#Cuc sng#Hin Mi nh#Tng Khi#Dch#Tm linh## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020026000680070045000940080005001390090 02000144010000500164011001500169012004100184021020400225020000900429020001000438 006000800448006001200456039000700468013000700475#VV12.12196#VV12.12197#58000#Vi ?t#T120R#294.3#^214#Chodron, Thubten#Tm rng m tr sng sut#Thubten Chodron ; Dch: B Thu, Khi Nguyn#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a255tr.^b21cm#T sch : Trit hc - Tn gio - Tm linh#Tm hiu v Pht gio, v s kt hp gia lng nhn i vi tr sng sut theo quan im Pht gio, v khi tri tim rng m, u c thanh thn, d hon cnh no chng ta cng tm c bnh an, hnh phc# o Pht#Quan im#B Thu#Khi Nguyn#P.Dung#293769## 00889000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050017000430020025000600070035000850080005001200090020001250100 00500145011001500150012003800165021035200203013000700555020000700562020001300569 020001000582006001200592039000700604#VV12.12198#VV12.12199#55000#Vi?t#158#^214# Sharma, Robin S.#Con ng tr v tm o#Robin S. Sharma ; Chng Ngc dch#^aH .#^aT in Bch khoa#2012#^a254tr.^b21cm#T sch: Tn gio - Th gii tm linh# Tp hp nhng nghi thc rn luyn mi ngy c c sc kho sung mn, tinh th n sng sut, suy ngh tp trung v hnh thnh nhiu thi quen tt nhm hng n cuc sng gin n nhng ngha bng cch hnh tr nhng hnh nguyn, qua vi c pha trn mt cch ti tnh tri thc tm linh phng ng v nhng nguyn tc h nh x then cht ca phng Ty#293770#Tm l#K nng sng#Hnh phc#Chng Ngc #P.Dung## 00982000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820006000568080005000620020071000670070023001380080005001610090 02000166010000500186011001500191012003900206021036400245020000800609020001000617 020001900627020001200646005000800658039000700666013000700673#VV12.12200#VV12.122 03#VV12.12202#VV12.12201#65000#Vi?t#005.4#^214#Hng dn t hc Microsoft Windo ws 7 cc mo v phm tt trong 10 pht#VL.Comp tng hp, b.s.#^aH.#^aT in Bc h khoa#2012#^a279tr.^b21cm#T sch: Tin hc - Ngoi ng - T in#Bao gm cc b i hng dn ngn gn v d hiu nhm t thc hnh vi h iu hnh Windows 7, c th vi cc mc: qun l Desktop, lm vic vi cc th vin, thng thc cc b c nh v media, qun l cc thit b v my in, kt ni mng wireless, duyt web vi internet Explorer 8, kt ni vi nhng my tnh Windows khc... v cc th thut, cc phm tt Windows 7#Tin hc#Thc hnh#Phn mm Windows 7#Sch t hc#V L.Comp#P.Dung#293771## 01091000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020080000500070062001300080005001920090020001970100 00500217011001500222020001900237020000900256020001000265020000900275020001100284 00500170029500500160031200500160032800500140034400500130035803900070037101300070 0378021036800385#VV12.12205#VV12.12204#36000#Vi?t#QU105H#382#^214#Quan h bin mu gia Ty Bc - Vit Nam vi Vn Nam - Trung Quc (2001 - 2020)#Nguyn nh L im (ch.b.), Don Cng Khnh, H Th Hng Vn...#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^ a203tr.^b21cm#Quan h thng mi#Mu dch#Bin gii#Vit Nam#Trung Quc#Nguyn nh Lim#Don Cng Khnh#H Th Hng Vn#Chu Thu Lin#Bi Thu Hin#P.Dung#29377 2#nh gi mt cch khch quan, khoa hc v thc trng quan h mu dch bin gi i gia cc tnh Ty Bc - Vit Nam vi Vn Nam - Trung Quc trong thi gian qua, c bit trong nhng nm gn y. Phn tch bi cnh mi ca tnh hnh quc t v khu vc tc ng n quan h mu dch bin gii. D bo ng thi, xut gi i php, kin ngh pht trin trong thi gian ti## 00833000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020024000620070034000860080005001200090 02000125010000500145011001500150021028200165013000700447020000900454020001800463 006001600481039000700497019001400504012002500518#VV12.12206#VV12.12207#32000#Vi ?t#H561V#294.3#^214#Ajahn Chah#Hng v ca gii thot#Ajahn Chah ; Hunh Vn Th anh dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a143tr.^b21cm#Gm nhng bi thuyt ging ca Ngi Ajahn Chah, hng dn php hnh thin nhng ni khc nhau ti Thi L an v Anh Quc trong khong thi gian hn mi nm, v ngha ca "gii thot" nhm gip chng ta tht s sng trong nim an lc v tn hng trn vn hng v ca gii thot#293773#o Pht#Thuyt gii thot#Hunh Vn Thanh#P.Dung#Dch Th i Lan#T sch: Tn gio - TGTL## 00893000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020049000490070026000980040014001240080005001380090 02000143010000500163011001500168021030800183020002000491020001100511020001000522 006001600532039000500548013000700553019000500560012002600565#VV12.12208#VV12.122 09#35000#Vi?t#126L#158#^214#y l cuc i bn ch khng phi cuc sng th#H unh Vn Thanh bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a174tr.^b2 0cm#Gii thiu nhng phng cch n gin m thc t vt qua nhng chng gai , th thch, gip chng ta c thm nim tin vo cuc sng, tin v pha trc v t c thnh cng. ng thi truyn ti thng ip nh mt li cnh tnh v c ng l mt li khuyn chn tnh: hy nghim tc vi chnh cuc i mnh#Tm l h c ng dng#Thnh cng#Cuc sng#Hunh Vn Thanh#Uyn#293774#Dch#T sch Tm l - Gio dc## 00764000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020026000600030021000860070046001070040 01400153008000500167009002000172010000500192011001500197012002600212021013200238 02000200037002000100039000600120040000600090041203900050042101300070042601900050 0433#VV12.12210#VV12.12211#50000#Vi?t#C125C#158#^214#Nguyt Ho#Cu chuyn nh o l ln#Hnh phc quanh ta#Nguyt Ho ; Bin dch: Liu Cp , Kin Vn#T i bn ln 2#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a238tr.^b21cm#T sch Tm l - Gio d c#Nhng mu chuyn c kt t nhng tm t tnh cm ca tc gi trong cuc sng v lun l, o c, li sng, tnh cm ca con ngi#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Liu Cp #Kin Vn#Uyn#293775#Dch## 00892000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020030000630070041000930080005001340090 02000139010000500159011001500164012003000179021029900209020001700508020000700525 006001100532006000900543039000500552013000700557019000500564020000900569#VV12.12 212#VV12.12213#75000#Vi?t#L502#133.3#^214#L Hu Khi#Lun on mnh l theo b t t#L Hu Khi ; Dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a3 43tr.^b21cm#T sch Thut s - Phong thu#Gii thiu v thut on mnh da trn bt t, l nhng t hp thng tin v nm thng ngy gi ra i ca mt con ng i. T cc mi quan h sinh khc ca ng hnh trong bt t c th d on cc bi n c, kt hp vi phng php b cu hu thin nhm trnh hung hng ct, nm b t v ci to s mnh#Khoa hc thn b#D bo#Tin Thnh#Kin Vn#Uyn#293776#Dc h#Vn mnh## 00947000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020052000550070041001070040014001480080005001620090 02000167010000500187011001500192012001900207021027900226020000800505020000800513 02000080052102000140052900600110054300600080055400600090056203900050057101300070 0576019000500583020000900588#VV12.12214#VV12.12215#42000#Vi?t#NGH250T#332.024#^ 214#Ngh thut qun l tin & ti sn ca ngi Do Thi#Bin dch: Tin Thnh, B i Bi, Kin Vn#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a206tr.^b20cm#T s ch Kinh Doanh#Gii thiu nhng kinh nghim v cch lm giu, cch qun l tin, ti sn v cch s dng tin c o ca ngi do thi. T a ra nhng l g ii, dn chng c th gii thch v sao ngh thut qun l tin v ti sn ca n gi Do Thi li khin c th gii n phc v hc hi#Qun l#Tin t#Ti sn#Ng i Do Thi#Tin Thnh#Bi Bi#Kin Vn#Uyn#293777#Dch#Lm giu## 00774000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050016000640020047000800290017001270070 03900144008000500183009002000188010000500208011001500213012002600228021014100254 020001100395020002000406006001700426039000500443013000700448019000500455#VV12.12 217#VV12.12216#VV12.12218#50000#Vi?t#TH112# 158.1#^214#Chandler, Steve#Thay i chnh mnh thnh cng v hnh phc#The story of you#Steve Chandler ; Nguyn Quc Dng dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a214tr.^b21cm#T sch Tm l - gi o dc#Nhng b quyt gip con ngi thay i chnh mnh, vt qua mi hon cnh nghit ng trng thnh v c cuc sng hnh phc v thnh cng#Tm l hc#B quyt thnh cng#Nguyn Quc Dng#Uyn#293778#Dch## 00791000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050015000610020029000760070036001050080 00500141009002000146010000500166011001500171021024600186020000800432020001000440 020000700450006001500457039000500472013000700477019000500484#VV12.12219#VV12.122 20#VV12.12221#100000#Vi?t#S550T#909#^214#Turchin, Peter#S thng trm ca cc ch#Peter Turchin ; Nguyn Kim Dn dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a447tr. ^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn sng ng v nhng kin thc lch s qu gi v s xut hin ca cc ch, nghin cu bnh hc v ng lc hc ca cc ch gip con ngi c ci nhn ton cnh v su xa v qu trnh pht trin lch s c a nhn loi#Lch s#Nhn loi# ch#Nguyn Kim Dn#Uyn#293779#Dch## 00875000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020043000630030068001060070011001740040 01400185008000500199009002000204010000500224011001500229021026600244020000700510 020001800517020000900535039000500544013000700549020001700556#VV12.12222#VV12.122 23#95000#Vi?t#NH556B#133.3#^214#Thin Vit#Nhng b n ca H - Lc Th qua Bt T#Tm hiu mn H Lc L S trong kho tng vn ho phng ng c i#Thin Vit#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a439tr.^b21cm#Gii thiu cch tm Bt T Can Chi i ra s H Lc sau bin thnh cc qu Tin thin, Hu thi n, i, tu... ngha ca 64 qu v 384 ho trong Dch. Hng dn bin chng v gii on qua mt l s mu nhm trnh by nhng b n ca m dng, ng hnh, b t qui...#D bo#m dng ng hnh#Vn mnh#Uyn#293780#Khoa hc thn b## 00890000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070053000740080005001270090020001320100 00500152011001500157015008000172021019200252020000900444020001100453020001300464 00500120047700500130048900500150050200500190051700500160053603900050055201300070 0557#VV12.12224#VV12.12225#48000#Vi?t#C120N#915.6#^214#Cm nang v Trung ng# c Hip (ch.b.), Phm Kim Hu, Kiu Thanh Nga...#^aH.#^aT in Bch khoa#201 2#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu P hi v Trung ng#Tng quan v khu vc Trung ng. Gii thiu i nt v c im t nhin, lch s, chnh tr, kinh t v quan h vi Vit Nam ca cc nc thu c khu vc Trung ng: Arp Xt, Baranh, cata...#Quc gia#Trung ng#Sch tra c u# c Hip#Phm Kim Hu#Kiu Thanh Nga#Nguyn Quang Thng#Nguyn Th Hng#Uy n#293781## 00969000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540050013000590020067000720070013001390080005001520090 02000157010000500177011001500182015008200197021035100279020000800630020001100638 020000900649020000900658039000500667013000700672#VV12.12226#VV12.12227#48000#Vi ?t#TH552T#305.80095974#^214#Bi Minh o#Thc trng pht trin cc dn tc Trung B v mt s vn t ra#Bi Minh o#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a294tr.^ b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Ty Nguyn#Tng quan v iu kin t nhin, dn c v c im kinh t - x hi ca cc dn tc vng Trung ng. Nghin cu thc trng pht trin kinh t, x hi, vn ho, tn gio, mi trng v s khc bit trong pht trin gia dn tc kinh v cc dn tc thiu s min ni. Kin ngh v gii php nhm khc phc kh kh n v y mnh pht trin vng Trung B#Dn tc#Pht trin#Trung B#Vit Nam#Uyn #293782## 00914000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050016000660020024000820030046001060070 01600152004001900168008000500187009002000192010000500212011001500217021032000232 020000800552020001000560020000900570020000900579039000500588013000700593#VV12.12 229#VV12.12228#VV12.12230#98000#Vi?t#C460S#306.09597#^214#Nguyn Vinh Sn#C s gio dc nhn bn#Vn ho Vit Nam - Vn ho giao thoa ng Ty#Nguyn Vinh Sn #Ti bn v b sung#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a500tr.^b21cm#Nghin cu nhn cch v vn ho Vit Nam. Tin trnh hnh thnh Quc gia, vn ho v nhn cch Vit Nam theo dng lch s. Nhng cch hnh x theo m hnh chun vn ho bao g m cc c tnh c gi l "Ng thng": nhn, ngha, l, tr, tn v cc c t nh quan trng khc nh: chuyn cn, tit kim, lim, chnh, dng#Vn ho#Nhn c ch#Vit Nam#c tnh#Uyn#293783## 01084000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020068000540030023001220290067001450070055002120080 00500267009002000272010000500292011001500297021027300312020000900585020000700594 02000070060102000070060800500200061500500070063500500160064200500160065800500190 0674039000500693013000700698020001700705#VV12.12231#VV12.12232#136000#Vi?t#PH50 0N#370.82#^214#Ph n chu v gio dc - quan im , u v nhng nhn nhn kh c#International workshop#Asian women and education - Asian, European and other perspectives#Trn Th Phng Hoa (ch.b.), L Thi, Caroline Light...#^aH.#^aT i n Bch khoa#2012#^a519tr.^b24cm#Trnh by cc tham lun c a ra trong hi t ho quc t vi cc ni dung ch yu: t gio dc ti gia ti trng hc, gio d c ph vi phong tro n quyn, bnh ng gii, vn tc ngi, tn gio v qu trnh tham gia vo cc hot ng x hi - chnh tr ca n gii#Gio dc#Ph n #Chu #K yu#Trn Th Phng Hoa#L Thi#Light, Caroline#Bi Trn Phng#Nguy n Phng Ngc#Uyn#293784#Hi tho Quc t## 00747000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050015000540020046000690070040001150080005001550090 02000160010000500180011001500185012002400200020000800224020001100232020000800243 00600080025100600090025903900050026801300070027301900050028002101270028502000090 0412#VV12.12234#VV12.12233#110000#Vi?t#N114M#910.951#^214#Menzies, Gavin#Nm 14 21 ngi Trung Quc khm ph chu M#Gavin Menzies ; Dch: Duy Ho, Kin Vn# ^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a526tr.^b21cm#T sch Lch s VN & TG#Lch s#Tru ng Quc#Chu M#Duy Ho#Kin Vn#Uyn#293785#Dch#Gm nhng gi thuyt, bng ch ng chn thc chng minh vai tr ca ngi Trung Quc trong vic khm ph ra chu M vo nm 1421#Khm ph## 00873000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050014000620020039000760070032001150080 00500147009002000152010000500172011001500177021030200192020000800494020001100502 006001200513039000500525013000700530019000500537020000900542020000800551#VV12.12 236#VV12.12235#VV12.12237#105000#Vi?t#NH556Q#909#^214#Axelrod, Alan#Nhng quyt nh sai lm trong lch s#Alan Axelrod ; Chng Ngc dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a503tr.^b21cm#Bng nhng mu chuyn ngn gn, hp dn v b ch tc g i nu ra 30 trng hp tiu biu, ng ghi nh v nhng quyt nh sai lm c a con ngi nh quyt nh phiu lu v nim hy vng, quyt nh nhm gy nh h ng, hnh ng m khng cn nhc...trong nhiu lnh vc chnh tr, qun s, ph t minh#Lch s#Quyt nh#Chng Ngc#Uyn#293786#Dch#Th gii#Sai lm## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050015000500020025000650030023000900070045001130080 00500158009002000163010000500183011001500188021019100203020000800394020000900402 020000900411006001900420039000500439013000700444019000500451012002600456#VV12.12 238#VV12.12239#100000#Vi?t#N254V#960#^214#Connah, Graham#Nn vn minh lc a en#Nghin cu kho c hc#Graham Connah ; Nguyn Kin Trng bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a518tr.^b21cm#Nghin cu, kho st v nn vn minh Lc a en qua cc thi k lch s bao gm thnh tu Nubia, cao nguyn Ethiopia, rng Ty phi v vng en, cc thnh ph vng b bin v o ng Phi...#Lch s#Vn m inh#Chu Phi#Nguyn Kin Trng#Uyn#293787#Dch#T sch Khm ph th gii## 00724000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050015000390020016000540070030000700080005001000090020001050100 00500125011001500130021026700145020000800412020000800420006000900428039000500437 013000700442019000900449#VV12.12240#275000#Vi?t#L302S#940#^214#Davies, Norman#L ch s chu u#Norman Davies ; L Thnh dch#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a983 tr.^b24cm#Khi qut v lch s Chu u t thi c i n thi hin i, vi s ra i nh nc Hy Lp c i, La M c i, vi cc bc pht trin ca kinh t , chnh tr, tn gio, vn ho. Cu trc li ton b cnh quan lch s quan tr ng nht ca Chu u qua tng thi k#Lch s#Chu u#L Thnh#Uyn#293788#Dch A nh## 01241000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820013000428080005000550020085000600030025001450070054001700080005002240090 02000229010000500249011001500254015014600269021030000415020000800715020001000723 02000100073302000050074302000110074802000040075902000070076300500160077000500180 0786005001500804005001200819005001200831039000500843013000700848#VV12.12241#VV12 .12242#260000#Vi?t#KH103T#333.91095974#^214#Khai thc tim nng bin, o v s pht trin bn vng ca Qung Ngi v min Trung#K yu hi tho quc gia#Trn nh Thin, Nguyn Quang Thi, Bi Quang Bnh...#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^ a953tr.^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Qung Ngi. S Vn ho, Th thao v Du lch; Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Trung B# Tnh hnh pht trin bin ng v hi o Vit Nam, c bit l du lch bin, o vng Duyn hi Nam Trung B. Tim nng, li th v cc nhn t nh hng ti vic khai thc bin, o. Thc tin khai thc tim nng, li th, nh hng v gii php pht trin kinh t - x hi bin, o min Trung#Kinh t#Khai thc#Ti m nng#Bin#Min Trung#o#K yu#Trn nh Thin#Nguyn Quang Thi#Bi Quang B nh# Tin Sm#L Du Phong#Uyn#293789## 00751000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020037000650070048001020080005001500090 02000155010000500175011001500180021016400195020000800359020000900367020001000376 006000900386006001100395039000500406013000700411019000500418012001400423#VN12.03 587#VN12.03588#30000#Vi?t#TH108D#615#^214#Mitton, Mervyn#Tho dc tr chng r i lon sinh l#Mervyn Mitton ; Bin dch: Vn Bnh, Tng Khi#^aH.#^aT in B ch khoa#2012#^a111tr.^b19cm#Tm hiu vn ri lon sinh l nam gii v n gi i. Gii thiu mt s phng thuc tho dc nhm p ng yu cu tr chng ri lon sinh l ngy cng gia tng#Sinh l#iu tr#Cy thuc#Vn Bnh#Tng Khi#U yn#293790#Dch#T sch Y hc## 00561000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020011000680070016000790080010000950090 01200105010000500117011001500122020000900137021014100146020000800287039000500295 013000700300#VN12.03590#VN12.03589#36000#Vi?t#CH527H#294.3#^214#Thch Thin o #Chuyn ho#Thch Thin o#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a258tr.^b19cm#o Pht#T p hp nhng bi vit mang tnh gio l su sc nhng nh nhng gip con ngi c th ng dng vo i sng hng ngy v c tm hng thin#Gio l#oanh#293791# # 00710000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020020000750290006000950070 05400101008000500155009002000160010000500180011001500185020001100200020000800211 00500110021900500110023003900050024102100870024602000110033301300070034400500090 0351005001200360#VN12.03591#VN12.03594#VN12.03592#VN12.03593#99000#Vi?t#T550#4 95.603#^214#T in Vit - Nht#-x#Thnh Thi, Thanh Trn, Thi Ho...; Yamad a Taro h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a769tr.^b18cm#Ting Vit#T in#Thn h Thi#Thanh Trn#oanh#Gii thiu t in ting Vit - Nht.