01080000000000361000450004100050000080800050000503900040001000200440001400500170 00580050019000750050018000940050014001120050017001260070067001430080005002100090 01900215010000500234011001500239015003700254082000800291013000700299014000700306 02600110031302600110032402600110033518100080034602000100035402000110036402000090 0375020001200384020001000396021031200406#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lut thi hnh n dn s Vit Nam#Nguyn Cng Bnh#Nguyn Triu Dng#Nguyn Th Thu H#Bi Th Huyn#Trn Phng Tho#Nguyn Cng Bnh (ch.b.), Nguyn Triu Dng, Nguyn Th Thu H...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a315tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#347.597#278599#31000#VV11.10522#VV11.10523#VV11.10524#GI-108T#Php lut#Gio trnh#Vit Nam#Thi hnh n#n dn s#Trnh by nhng vn l lun c bn v lut thi hnh n dn s Vit Nam. Nhim v, quyn hn ca cc c quan, t chc, c nhn trong thi hnh n dn s. Th tc thi hnh n, bin php bo m , bin php cng ch, min gim ngha v v mt s khiu ni, t co, khng ngh , x l vi phm v thi hnh n dn s## 00916000000000349000450004100050000080800050000503900040001000200500001400500120 00640050011000760050014000870050010001010070058001110080005001690090019001740100 00500193011001500198015003700213082001100250013000700261014000700268026001100275 02600110028602600110029718100080030802000110031602000090032702000100033602000090 0346020000800355021020300363#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lch s nh nc v php l ut Vit Nam#L Minh Tm#V Th Nga#H Lan Phng#Phm im#L Minh Tm, V Th Nga (ch.b.), H Lan Phng, Phm im#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a575tr.^b22c m#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#320.109597#278600#63000#VV11.10525#VV11. 10526#VV11.10527#GI-108T#Gio trnh#Nh nc#Php lut#Vit Nam#Lch s#Trnh b y khi qut qu trnh hnh thnh v pht trin ca nh nc Vit Nam t thi i Hng Vng qua thi Bc thuc, thi i phong kin n thi Php thuc v t sa u Cch mng thng Tm 1945 n nay## 00902000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200360001400500160 00500050017000660050017000830050012001000050018001120070063001300080005001930090 01900198010000500217011001500222015003700237082000800274013000700282014000700289 02600110029602600110030702600110031818100080032902000160033702000110035302000090 0364021019100373#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Trn Minh H ng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn Quang#Bi Th o#Nguyn Phc Thnh#Trn Minh H ng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Quang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^ a591tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#342.597#278601#65000#VV11.10 529#VV11.10528#VV11.10530#GI-108T#Lut hnh chnh#Gio trnh#Vit Nam#Gii thiu mn hc lut hnh chnh v qun l nh nc, quy phm v quan h php lut hnh chnh, cc nguyn tc c bn trong qun l hnh chnh nh nc, th tc v quy t nh hnh chnh...## 00851000000000349000450004100050000080800050000503900040001000200500001400500100 00640050011000740050013000850050013000980070057001110080005001680090019001730100 00500192011001500197015003700212082000600249013000700255014000700262026001100269 02600110028002600110029118100080030202000110031002000090032102000100033002000090 0340020000800349021014400357#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lch s nh nc v php l ut th gii#Phm im#V Th Nga#Phm Vit H#Phm Th Qu#Phm im, V Th Ng a (ch.b), Phm Vit H, Phm Th Qu#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a439tr.^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#320.1#278602#44000#VV11.10531#VV11.10532# VV11.10533#GI-108T#Gio trnh#Nh nc#Php lut#Th gii#Lch s#Trnh by nhn g vn c bn v lch s nh nc v php lut th gii qua cc thi k chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha## 00710000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200210001400500140 00350070014000490040029000630080005000920090019000970100005001160110015001210150 03700136082000400173013000700177014000700184026001100191026001100202026001100213 181000800224020001000232020001100242021016700253#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh logic hc#L Thanh Thp#L Thanh Thp#Ti bn ln th 2 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#160#278603#26000# VV11.10534#VV11.10536#VV11.10535#GI-108T#Logic hc#Gio trnh#Trnh by v i t ng, ngha ca logic hc v nhng kin thc v khi nim, phn on, quy lut c bn ca t duy logic, suy lun, gi thuyt, chng minh v bc b## 01023000000000361000450004100050000080800050000503900040001000200270001400500150 00410050016000560050013000720050015000850050015001000070057001150040018001720080 00500190009001900195010000500214011001500219015003700234022000400271082000800275 01300070028301400070029002600110029702600110030802600110031918100080033002000160 0338020000900354020001100363021028700374#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lut thng m i#Nguyn Vit T#Nguyn Nh Pht#Ng Tr Long#Bi Ngc Cng#Nguyn Th Kh#Nguy n Vit T (ch.b.), Nguyn Nh Pht, Ng Tr Long...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aC ng an nhn dn#2011#^a499tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#T.1#343. 597#278604#50000#VV11.10537#VV11.10538#VV11.10539#GI-108T#Lut thng mi#Vit Nam#Gio trnh#Trnh by khi qut v lut thng mi Vit Nam. Gii thiu php lut v doanh nghip t nhn v h kinh doanh c th, php lut v cng ti, doan h nghip nh nc, hp tc x, php lut cnh tranh v php lut cnh tranh Vi t Nam hin nay v qun l nh nc trong lnh vc thng mi## 01118000000000361000450004100050000080800050000503900040001000200330001400500160 00470050013000630050015000760050011000910050014001020070057001160040025001730080 00500198009001900203010000500222011001500227015003700242022000400279082000800283 01300070029101400070029802600110030502600110031602600110032718100080033802000130 0346020000900359020001100368021037700379#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lut hnh s V it Nam#Nguyn Ngc Ho#Phm Th Hc#Hong Vn Hng#L Th Sn#Trn c Thn#Ngu yn Ngc Ho (ch.b.), Phm Th Hc, Hong Vn Hng...#In ln th 17 c sa i#^ aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a475tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni# T.1#345.597#278605#48000#VV11.10540#VV11.10542#VV11.10541#GI-108T#Lut hnh s# Vit Nam#Gio trnh#Gii thiu cc khi nim, nhim v, nguyn tc c bn v ngu n ca lut hnh s Vit Nam. Ti phm v cu thnh ti phm. Khch th v mt k hch quan, ch th v mt ch quan ca ti phm... cng cc vn lin quan n hnh pht. Trch nhim hnh s ca ngi cha thnh nin phm ti. Cc ti xm phm an ninh quc gia, tnh mng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi## 01136000000000349000450004100050000080800050000503900040001000200320001400500150 00460050017000610050015000780050016000930050014001090070061001230080005001840090 01900189010000500208011001500213015003700228022000400265082000800269013000700277 01400070028402600110029102600110030202600110031318100080032402000120033202000090 0344020001100353021042200364#Vi?t#^214#Mai#Gio trnh lut dn s Vit Nam#inh Vn Thanh#Nguyn Minh Tun#Phm Vn Tuyt#Phng Trung Tp#Phm Cng Lc#inh Vn Thanh, Nguyn Minh Tun (ch.b. ), Phm Vn Tuyt...#^aH.#^aCng an nhn dn#201 1#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#T.2#349.597#278606#42000# VV11.10543#VV11.10545#VV11.10544#GI-108T#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#Trnh b y khi nim v ngha v dn s v hp ng dn s thng dng; cc hp ng dn s thng dng; ha thng v thi c gii; thc hin cng vic khng c u quyn, ngha v hon tr do chim hu, s dng ti sn, c li v ti sn khng c c n c php lut; trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng; chuyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh; quan h dn s c yu t nc ngoi## 00493000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200170001400300120 00310050018000430070018000610080005000790090009000840100005000930110015000980820 01000113013000700123014000800130026001100138026001100149026001100160181000600171 020001700177020000900194020001200203#Vi?t#^214#Mai#i go ln cha#Tiu thuyt# Nguyn Xun Khnh#Nguyn Xun Khnh#^aH.#^aPh n#2011#^a866tr.^b21cm#895.92234# 278607#160000#VV11.10546#VV11.10548#VV11.10547#452G#Vn hc hin i#Vit Nam# Tiu thuyt## 00950000000000361000450004100050000080800050000503900040001000200200001400300120 00340050017000460050011000630050011000740050010000850050017000950070044001120080 00500156009000900161010000500170011001500175082001000190013000700200014000700207 02600110021402600110022502600110023618100060024702000170025302000090027002000120 0279020001200291020001000303021027500313#Vi?t#^214#Mai#Tuyn vn Qunh Lu#1940 - 2010#Nguyn Minh Chu#Xun Chun#Phan C #Lam Giang#H Th Ngc Hoi#Nguyn Minh Chu, Xun Chun, Phan C ...#^aH.#^aPh n#2011#^a467tr.^b21cm#895.92208 #278608#95000#VV11.10549#VV11.10550#VV11.10551#T527V#Vn hc hin i#Vit Nam# Truyn ngn#Tiu thuyt#Tiu lun#Gii thiu tuyn vn ca cc nh vn Qunh Lu hoc ang cng tc ti qu nh hoc gc gc Qunh Lu m ang sinh sng mi m in t nc, nh du mt giai on vn hc cch mng v vn hc yu nc kt t hc th k XX v m trang mi vit tip ca th k XXI (1940-2010)## 00564000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050010000600020013000700030012000830070 02800095008000500123009005100128010000500179011001500184020001700199020000300216 020001200219039000400231019000800235006001200243013000700255#VV11.10552#VV11.105 54#VV11.10553#89000#Vi?t#T312M#813#^214#See, Lisa#Tnh mu n#Tiu thuyt#Lisa See ; L Ngc Anh dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2011#^a484tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Mai#Dch M#L Ngc Anh#2786 09## 00539000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050017000620020019000790070043000980080 00500141009000900146010000500155011001500160020001800175020000400193020001200197 039000400209019000900213006002000222013000700242#VV11.10555#VV11.10556#VV11.1055 7#53000#Vi?t#GI-400#823#^214#Grahame, Kenneth#Gi a trong liu#Kenneth Graha me ; Nguyn Th Cm Linh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a283tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Anh#Tiu thuyt#Mai#Dch Anh#Nguyn Th Cm Linh#278610## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050017000670020021000840030008001050070 01700113008000500130009000900135010000500144011001500149020001700164020000900181 020000800190039000400198013000700202#VV11.10558#VV11.10559#VV11.10560#36000#Vi? t#B126G#895.922808#^214#Hunh Nh Phng#By gi m c v qu#Tn vn#Hunh Nh Phng#^aH.#^aPh n#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Mai#2 78611## 00552000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020013000760030012000890070 04200101008000500143009000900148010000500157011001500162020001700177020000400194 020001200198039000400210019000900214006002000223013000700243#VV11.10561#VV11.105 62#VV11.10563#30000#Vi?t#T101P#833#^214#Lenz, Siegfried#Pht im lng#Tiu thuy t#Siegfried Lenz ; Nguyn Th Tm Tnh dch#^aH.#^aPh n#2011#^a155tr.^b21cm#V n hc hin i#c#Tiu thuyt#Mai#Dch c#Nguyn Th Tm Tnh#278612## 00563000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050014000650020034000790030008001130070 01400121008000500135009000900140010000500149011001500154020001700169020000900186 020000800195039000400203015003400207013000700241004001300248#VV11.10564#VV11.105 65#VV11.10566#35000#Vi?t#C514#895.9228#^214#Trn Nh Thu#Cuc i vui qu, kh ng bun c#Tp vn#Trn Nh Thu#^aH.#^aPh n#2011#^a219tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tp vn#Mai#Tn tht tc gi: Trn Trung Vit#278613#In ln th 2## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020022000650070029000870080005001160090 00900121010000500130011001500135020001800150020000900168020001000177039000400187 005001300191013000700204#VV11.10567#VV11.10568#VV11.10569#35000#Vi?t#B103C#895. 9223#^214#Bi c xanh kiu ngo#Tuyn chn, k: V Bi Tuyn#^aH.#^aPh n#2011# ^a187tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Mai#V Bi Tuyn#278614## 00440000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050009000650020029000740080005001030090 00900108010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163039000400175 013000700179#VV11.10570#VV11.10572#VV11.10571#89000#Vi?t#T101P#895.9223#^214#B o Ninh#Bo Ninh - Tc phm chn lc#^aH.#^aPh n#2011#^a475tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#278615## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020009000710030012000800070017000920080 00500109009000900114010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169 039000400181013000700185#VV11.10574#VV11.10573#30000#Vi?t#B254#895.9223#^214#N guyn Th Tng#Bn ng#Tiu thuyt#Nguyn Th Tng#^aH.#^aPh n#2011#^a158tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#278616## 00848000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020023000600070038000830080005001210090 00900126010000500135011001500140012003000155021023400185020000900419020000500428 02000210043302000220045400500110047600600080048703900040049501300070049901900160 0506#VV11.10575#VV11.10576#26500#Vi?t#B300A#550#^214#Trnh Bnh#B n tri t v bin#Trnh Bnh, Lu T Ng ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a147tr.^b21cm# Th gii nhng iu cha bit#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v tr i t v bin nh nhng iu b n cha trong lng tri t, nhit di lng t, s hnh thnh ng t, nc trn tri t bt ngun t u, hay v sao m t nc bin dng cao...#Tri t#Bin#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin #Lu T Ng#Tu Vn#Mai#278617#Dch Trung Quc## 00814000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510070037000670220006001040050011001100050 01000121005001100131005000900142005001000151008000500161009001900166010000500185 01100140019001200180020402102110022202000140043302000090044702000090045603900040 0465013000700469#VV11.10577#VV11.10578#Vi?t#A105N#363.4#^214#10000#An ninh trt t#Minh Thng, ng Thi, Tun Thanh...#T.230#Minh Thng#ng Thi#Tun Thanh#V n Tnh#ng Vinh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #G m nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la t nh, mi dm, bun bn ma tu... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s #Mai#278618## 00825000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510070033000670220006001000050007001060050 01000113005001100123005000800134005000900142008000500151009001900156010000500175 01100140018001200180019402102320021202000140044402000090045802000090046703900040 0476013000700480#VV11.10579#VV11.10580#Vi?t#A105N#363.4#^214#10000#An ninh trt t#Lc H, ng Thi, Minh Thng...#T.231#Lc H#ng Thi#Minh Thng#Mc Chu#A n Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng p hng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi d m v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti p hm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Mai#278619## 00831000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070035000670220006001020050010001080050 01000118005001000128005001000138005000900148008000500157009001900162010000500181 01100140018601200180020002102320021802000140045002000090046402000090047303900040 0482013000700486#VV11.10581#VV11.10582#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Vit Dng, Tn Thanh, ng Khoa...#T.232#Vit Dng#Tn Thanh#ng Khoa#ng Vinh#Xun Mai#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm n hng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi #Vit Nam#Phng s#Mai#278620## 00763000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020037000700070013001070080 00500120009000900125010000500134011001500139021027000154020002000424020002000444 039000400464013000700468020001000475#VV11.10583#VV11.10585#VV11.10584#50000#Vi? t#250B#158.1#^214#Ng Tn# bn tr thnh cng trong cuc i#Ng Tn b.s.#^aH .#^aPh n#2011#^a267tr.^b21cm#a ra nhng bi hc v kinh nghim nhn thc n g sai v cuc sng, vn dng tr tu, gi vng nim tin trong kh khn v n nh n nhng thch thc ca cuc i, ng thi c s la chn thng minh trc nhn g vn ln ca bn thn c c thnh cng v hnh phc#Tm l hc ng dng #B quyt thnh cng#Mai#278621#Cuc sng## 00685000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050010000530020038000630070015001010080005001160090 00900121010000500130011001500135021023300150020000800383013000700391039000400398 020000700402020001000409#VV11.10587#VV11.10586#36000#Vi?t#NGH250T#153.1#^214#Tr c Linh#Ngh thut ghi nh ca mt chuyn gia#Trc Linh b.s.#^aH.#^aPh n#2011# ^a178tr.^b21cm#Gii thiu cc phng cch v gii php d p dng, c hiu qu g ip bn rn luyn tr nh, ci thin b nh, pht trin kh nng ghi nh ti a, khng bao gi qun nhng danh tnh, v mt, thng s; cc s kin, s vic v tng#Tr nh#278622#Mai#B nh#Rn luyn## 00790000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020021000770030037000980070 01500135008000500150009000900155010000500164011001500169021025200184020001300436 020000900449020001100458020000800469039000400477013000700481#VV11.10588#VV11.105 90#VV11.10589#60000#Vi?t#K600N#658.4#^214#Phan Thanh Lm#K nng thng lng#P hng php gip m phn thnh cng#Phan Thanh Lm#^aH.#^aPh n#2011#^a303tr.^b 21cm#Gii thiu cc hnh thi v tin trnh thng lng; xy dng phng n, ch in thut, chin lc, th tc thuyt phc trong thng lng; phng thc ng x vi nhng mu thun v cch thng lng vi khch hng nc ngoi... gip m phn thnh cng#Thng lng#m phn#Kinh doanh#K nng#Mai#278623## 01099000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020089000590030061001480080005002090090009002140100 00500223011001500228015004000243021040900283020001000692020000900702020000900711 020001700720020001500737020001300752039000400765013000700769020000900776#VV11.10 591#VV11.10593#VV11.10592#Vi?t#H428#346.59701#^214#Hi - p php lut v hn n hn gia nh phng, chng bo lc gia nh v bnh ng gii#Ti liu dnh cho p h n nng dn v ph n dn tc thiu s#^aH.#^aPh n#2011#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam#Gii thiu mt s cu hi - p php lut v nhng nguyn tc c bn ca ch hn nhn v gia nh, iu kin v th tc ng k kt hn, kt hn gia nhng ngi cng dng mu, nhng hnh vi b nghim cm trong phng chng bo lc gia nh, cc bin php ngn chn, bo v nn nhn bo lc gia nh, cc bin php thc y bnh ng gii trong lnh vc chnh tr , kinh t, lao ng, gio dc v o to...#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Bo lc gia nh#Bnh ng gii#Sch hi p#Mai#278624#Vit Nam## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020087000570080005001440090009001490100005001580110 01400163015004000177021027200217020001000489020001300499020000700512039000400519 013000700523020000900530#VV11.10595#VV11.10594#VV11.10596#Vi?t#S450T#349.597#^21 4#S tay tuyn truyn, ph bin php lut cho ph n nng dn v ph n dn tc thiu s#^aH.#^aPh n#2011#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Na m#Gii thiu cc chuyn php lut v hn nhn v gia nh; php lut v bnh ng gii; php lut v phng, chng bo lc gia nh; v t chc v hot ng h o gii c s, cng mt s qui nh v dn ch x, phng, th trn v qui nh php lut v khiu ni t co#Php lut#Tuyn truyn#S tay#Mai#278625#Vit Nam## 00647000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020030000630070028000930080005001210090 00900126010000500135011001500140021015900155020001800314020000800332006000900340 039000400349013000700353019000900360#VV11.10597#VV11.10598#88000#Vi?t#TH112#64 9#^214#Leman, Kevin#Thay i con bn trong 5 ngy#Kevin Leman ; An Nhin dch#^a H.#^aPh n#2011#^a383tr.^b24cm#Gii thiu phng php v k hoch nui dy tr trong 5 ngy lm thay i thi , hnh vi, v tnh cch ca tr, khin con tr tr thnh mt a con ngoan#Gio dc gia nh#Dy con#An Nhin#Mai#278626#Dc h Anh## 00907000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020014000640070042000780080005001200090 00900125010000500134011002600139021028500165020000900450020001100459005001200470 00500170048200500080049900500140050700500160052103900040053701300070054102000110 0548020001000559#VV11.10599#VV11.10600#VV11.10601#60000#Vi?t#NG454N#495.93#^214 #Ngn ng Chm#Ph Vn Hn, Ja Tu Hamu Craok, Sikhara...#^aH.#^aPh n#2011#^a23 5tr., 8 tr. nh^b21cm#Gm cc bi vit v vic s dng ngn ng Chm; vic hc v dy ch Chm; t in Chm; vn bo tn, bo qun, ci bin ngn ng Chm; xy dng, sa i ch vit v nhiu kha cnh khc lin quan n thc trng ngn ng Chm. Mt s gii php nhm bo tn v pht huy ngn ng Chm#Ngn ng#Tin g Chm#Ph Vn Hn#Ja Tu Hamu Craok#Sikhara#ng Nng Ho#Qung i Tuyn#Mai#27 8627#Thc trng#Gii php## 00787000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020045000650070021001100080023001310090 03600154010000500190011001500195021025900210020002100469020001000490039000400500 013000700504020001000511#VV11.10602#VV11.10603#33000#Vi?t#250T#001#^214#Thun Nghi Oanh# tr li nhng cu hi hc ba ca con tr#Thun Nghi Oanh b.s.#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aPh n ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a191tr.^b20cm#Gii thiu mt s cu tr li hp l v thng minh nht cho nhng cu hi hc ba ca tr v sinh sn, gii tnh, gia nh, sinh - lo - bnh - t, quan h giao tip , t lp, trng thnh, an ton, quan h thn thuc, o c, sc kho, gio dc , tnh bn...#Khoa hc thng thc#Cuc sng#Mai#278628#Con ngi## 00715000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070029000910080005001200090009001250100 00500134011001500139021022400154020001800378020000800396006000800404006000900412 039000400421013000700425019000500432#VV11.10604#VV11.10605#50000#Vi?t#D112T#649 #^214#Dy tr bit vng li & lng nghe tr ni#Bin dch: Bi Bi, Kin Vn#^aH .#^aPh n#2011#^a254tr.^b21cm#Hng dn nhng kinh nghim v phng php nui d y con bit vng li, cch gii quyt cc tnh hung xy ra hng ngy gia cha m v con ci, cng nh cch chuyn tr, lng nghe v chia s cng con tr vi th i tch cc#Gio dc gia nh#Dy tr#Bi Bi#Kin Vn#Mai#278629#Dch## 00634000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020033000650070032000980080005001300090 00900135010000500144011001400149020000700163020000900170020000700179039000400186 021011800190005001700308013000700325020001200332#VV11.10606#VV11.10607#40000#Vi ?t#B100M#641.8#^214#Lm Phng V#30 mn n sng ngon ming d lm#Lm Phng V , Nguyn Trn Hng#^aH.#^aPh n#2011#^a63tr.^b21cm#Nu n#Ch bin#Mn n#Mai#H ng dn cch la chn nguyn liu, ch bin v trnh by 30 mn n sng nh m xo, bnh m, bn, cm chin, xp...#Nguyn Trn Hng#278630#Mn n sng## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020016000660070015000820080005000970090 00900102010000500111011001400116020000700130020000700137020000900144020000400153 039000400157021012600161013000700287#VV11.10608#VV11.10609#37000#Vi?t#M430N#641 .6#^214#Hong Ngc nh#Mn ngon t gc#Hong Ngc nh#^aH.#^aPh n#2011#^a71tr. ^b21cm#Nu n#Mn n#Ch bin#Gc#Mai#Hng dn cch la chn nguyn liu, ch b in v trnh by cc mn t gc nh cm rang gc, trng c gc, bnh v kem gc ...#278631## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050021000510020017000720070021000890080005001100090 00900115010000500124011001400129020000700143020000700150020000900157020001600166 039000400182013000700186021011800193#VV11.10610#VV11.10611#37000#Vi?t#C101M#641 .8#^214#Nguyn Dzon Cm Vn#Cc mn im tm#Nguyn Dzon Cm Vn#^aH.#^aPh n #2011#^a63tr.^b21cm#Nu n#Mn n#Ch bin#Mn n im tm#Mai#278632#Hng dn cch la chn nguyn liu, ch bin v trnh by cc mn im tm nh cc mn m , bn, ph, cho, bnh, cm## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050021000510020027000720070021000990080005001200090 00900125010000500134011001400139020000700153020000700160020000900167020000500176 020001900181039000400200013000700204021020800211#VV11.10612#VV11.10613#52000#Vi ?t#B107ʁ.8#^214#Nguyn Dzon Cm Vn#Bnh & cc mn trng ming#Nguyn Dzon Cm Vn#^aH.#^aPh n#2011#^a63tr.^b21cm#Nu n#Mn n#Ch bin#Bnh#Mn n tr ng ming#Mai#278633#Hng dn cch la chn nguyn liu, ch bin v trnh by c c mn bnh nh bnh bao chin, bnh bo, bnh bt lc... v cc mn trng ming nh ch cm, ch u vn, ch b ba, rau cu pha l, thch nhn...## 00607000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020016000660070015000820080005000970090 00900102010000500111011001500116020000700131020000900138020000700147039000400154 021014100158013000700299012002300306#VV11.10614#VV11.10615#52000#Vi?t#115U#641 .8#^214#Triu Th Chi#Ch bin mn n#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2011#^a208tr .^b24cm#Nu n#Ch bin#Mn n#Mai#Hng dn cch la chn nguyn liu, ch bin v trnh by cc mn n hng ngy, mn n lin hoan, mn n chi - trng ming, mn n dnh#278634#n ung trong gia nh## 00818000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050016000500020029000660070016000950080005001110090018001160100 00500134011001500139015004100154021027600195020000900471020000800480020000900488 039000400497013000700501020001000508020001000518#VV11.10616#VV11.10617#Vi?t#N257 S#390.0959755#^214#Dng Thi Nhn#Np sng cng ng Ph Yn#Dng Thi Nhn# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a177tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v a l cnh quan, dn c, c cu lng x v c bit l nhng phong tc mang tnh cng ng trong hot ng x hi, lao ng sn xut, sinh ho t hi on, ngy xun Ph Yn v tnh cng ng ca cc dn tc khc, cng nh ng nt c trng mang tnh cht tm l#Np sng#Ph Yn#Vit Nam#Mai#278635#Pho ng tc#Cng ng## 00764000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050008000500020031000580070008000890080005000970090018001020100 00500120011001500125015004100140021021000181020001700391020000900408020000600417 020001000423039000400433013000700437020001100444020000700455#VV11.10619#VV11.106 18#Vi?t#V115H#390.0959734#^214#Vn Duy#Vn ho dn gian lng Xun No#Vn Duy#^a H.#^aKhoa hc x hi#2011#^a130tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Gii thiu khi qut v lng Xun No v mt s ngnh ngh; hnh thc sinh ho t vn ho tn ngng, hi h, nh m v cc nghi l thng k; truyn thuyt, ca dao, dn ca ca lng Xun No, T K, Hi Dng#Vn ho dn gian#Xun No#T K#Hi Dng#Mai#278636#Tn ngng#L hi## 01294000000000373000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020053000450070105000980080012002030090017002150100005002320110026002370150 06400263005001300327005001300340005001700353005001900370005001500389005000700404 00500140041101300070042502104230043202000080085502000080086302000030087102000110 0874020001000885020001000895039000400905020001100909#VV11.10620#Vi?t#L302S#324.2 597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu Yn#B.s.: Lu Minh Tu (ch.b.), Nguyn Duy Cng, Trn Vn Lu, Nguyn Quang Thng ; S.t.: Ho ng Khc Mn...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a340tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Thiu Tin - huyn Thiu Ho#Lu Minh Tu#Trn V n Lu#Nguyn Duy Cng#Nguyn Quang Thng#Hong Khc Mn#H Sn#Phm Ngc Gn#27 8637#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhin - x hi, con ngi v truyn thng vn ho ca x Thiu Tin, huyn Thiu Ho, tnh Thanh Ho. Trnh by lch s ng b v nhn dn x Thiu L qua cc thi k u tranh chng ch thc dn, phong kin, khng chin chng thc dn Php, quc M, xy dng bo v t quc v lnh o nhn dn thc hin ng li i mi, cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn#Lch s#ng b#X#Thiu Tin#Thiu Ho#Thanh Ho#Ma i#ng b x## 01133000000000373000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020040000450070071000850220004001560080012001600090017001720100005001890110 02600194039000400220013000700224005001600231005001300247005001100260005001200271 00500130028301500570029602103380035302000080069102000080069902000030070702000070 0710020000900717020001000726020001100736005001200747#VV11.10621#Vi?t#L302S#324.2 597070959741#^214#Lch s ng b x Yn L (1964 - 2010)#B.s.: L Tr Dun, Ngu yn Th Hin, Trnh Th H ; S.t.: L Vn Sm...#T.1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2011#^a212tr., 16tr. nh^b21cm#Mai#278638#Nguyn Th Hin#Trnh Th H#L Vn Sm#L Hu Hin#L Ngc Vnh#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Yn L huyn Nh Xun#Gii thiu mnh t, con ngi, truyn thng lch s v qu trnh pht tri n qua cc thi k khng chin chng thc dn Php, quc M, xy dng bo v t quc, lnh o nhn dn thc hin ng li i mi, cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn ca ng b x Yn L, huyn Nh Xun, tnh Thanh Ho giai on 1964 - 2010#Lch s#ng b#X#Yn L#Nh Xun#Thanh Ho#ng b x# L Tr Dun## 00791000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050014000330020045000470070049000920080010001410090015001510100005001660110 01400171021020400185020001500389005001600404039000400420020001000424015005300434 020000800487005001100495013000700506#VV11.10622#Vi?t#K600U#305.9#^214#Trn Ngc Bm#K c cu chin binh Tiu on 48B - H Tnh#B.s.: Trn Ngc Bm, Nguyn Qu c Tu, L Hu Sn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a83tr.^b20cm#Tp hp mt s th ng tin v 140 gng mt cc cu chin binh Tiu on 48B - H Tnh nhm gii thi u, ghi cng nhng cng hin hy sinh to ln vi t nc trong cuc khng chin chng quc M cu nc#Cu chin binh#Nguyn Quc Tu#Hoa#Tiu on#TTS ghi: Ban lin lc Hi CCB Tiu on 48B H Tnh#H Tnh#L Hu Sn#278639## 00469000000000253000450002600110000001200210001102000090003202000130004102000170 00540140007000710410005000781810006000830820012000898080005001010020017001060070 01600123008001200139009001700151010000500168011001500173005001600188039000400204 013000700208#VV11.10623#Cu chuyn php nh#Vit Nam#Truyn v n#Vn hc hin i#14600#Vi?t#121H#895.9223408#^214#n hn mun mng#Nguyn Ngc Mc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a127tr.^b21cm#Nguyn Ngc Mc#Hoa#278640## 00646000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200120 00308080005000420020020000470030004000670070045000710220005001160080012001210090 01700133010000500150011002900155020001700184020000900201020000400210005001500214 00500120022900500130024100500140025400500100026803900040027801300070028201500310 0289#VV11.10624#135000#Vi?t#T312K#895.9221008#^214#Tnh khc qu hng#Th#Hon g Vn Lc, L Khc Ng, L ng Trm...#T.14#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011# ^a284tr., 5tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hong Vn Lc#L Kh c Ng#L ng Trm#on Xun Qu#L Th L#Hoa#278641#TTS ghi: Hi Th lng Ph Kh## 01240000000000325000450002600110000002104820001102000080049304100050050118100060 05060820018005128080005005300020047005350070084005820080012006660090017006780100 00500695011003000700005001400730039000400744020001000748015007100758020000800829 02000100083702000070084700500120085400500150086600500130088100500130089401300070 0907#VV11.10625#Gii thiu vi nt v iu kin t nhin v truyn thng lch s phng in Bin, thnh ph Thanh Ho. Lch s ng b phng Lam Sn trong pho ng tro u tranh cch mng gp phn vo thng li ca cuc khng chin chng t hc dn Php (1930-1954); thi k khi phc, pht trin kinh t x hi, xy dng CNXH v u tranh thng nht t nc (1954-1975), xy dng v bo v t quc X HCN (1969-1975) v thc hin s nghip i mi y mnh cng nghip ho, hin i ho (1986-2011)#Lch s#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b ph ng in Bin (1945 - 2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), L c Nghi, Khng Vn c... ; S.t.: L Vit Khi...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a272tr., 14tr. nh mu^b21cm#o Minh Chu#Hoa#Thanh Ho#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phn g in Bin - thnh ph Thanh Ho#ng b#in Bin#Phng#L c Nghi#Khng V n c#L Vit Khi#Nguyn S M#278642## 00568000000000253000450002600110000002101280001102000070013901400070014604100050 01531810006001580820006001648080005001700020039001750070012002140080012002260090 01700238010000500255011001500260005000700275039000400282020000900286020001200295 013000700307#VV11.10626#Gii thiu cch chn nguyn liu v hng dn cch ch b in cc mn n chay mc n ung khc nhau t khi phc sc kho#Nu n#2 2000#Vi?t#M458T#641.5#^214#160 mn chay thc dng phng tr bnh#K Anh b.s.#^ aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a159tr.^b21cm#K Anh#Hoa#Ch bin#Mn n chay# 278643## 00438000000000253000450002600110000002000170001101400070002804100050003518100080 00400820010000488080005000580020008000630030004000710070018000750080012000930090 01700105010000500122011001500127005001800142039000400160020000900164020000400173 013000700177#VV11.10627#Vn hc hin i#39000#Vi?t#GI-103M#895.92214#^214#Gii m#Th#Nguyn Minh Khim#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a118tr.^b20cm#Nguy n Minh Khim#Hoa#Vit Nam#Th#278644## 00581000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020014000450070042000590080012001010090017001130100005001300110 01400135020001700149020000900166020001300175039000400188012002300192005001600215 005000900231005001200240005001000252005001000262013000700272#VV11.10628#7800#Vi ?t#253#895.9223408#^214#m nh mnh#V Thnh Phng, Nguyn, Nguyn Sinh.. .#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n v n#Hoa#Cuc sng v php lut#V Thnh Phng# Nguyn#Nguyn Sinh#Qunh N h#Minh Hng#278645## 00556000000000253000450002600110000002101450001102000070015602000090016301400060 01720410005001781810007001830820006001908080005001960020014002010030016002150070 00600231008001200237009001700249010000500266011001400271005000600285039000400291 013000700295#VV11.10629#Ghi li nhng trn tr ca cc bn tr trong chuyn tnh cm ring t, tnh yu la i v li khuyn, li t vn ca ch H Vy dnh cho cc bn#Tm l#Tnh yu#7800#Vi?t#NH400T#152.4#^214#Nh to tm s#Mi tnh tay ba#H Vy#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#H Vy#Hoa#278646## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200120 00298080005000410020025000460070030000710080012001010090017001130100005001300110 01400135020001700149020000900166020001300175039000400188012002900192005000800221 005000900229005000800238005001100246005001100257013000700268#VV11.10630#7800#Vi ?t#KH300Q#895.9223408#^214#Khi qu b thm n "ph"#V Mnh, Qu Linh, V Thu.. .#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n v n#Hoa#T sch Tnh yu & lut php#V Mnh#Qu Linh#V Thu#Mnh Tng#Th nh Long#278647## 00598000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020018000450070048000630080012001110090017001230100005001400110 01400145020001700159020000900176020001300185039000400198012002100202005001600223 005001500239005001200254005001300266005001000279013000700289#VV11.10631#7800#Vi ?t#G117N#895.9223408#^214#Gp nhm trai c#V Thnh Phng, Nguyn Ph Tn, Ph ng Tho...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn v n#Hoa#Tui tr & php lut#V Thnh Phng#Nguyn Ph Tn#Phn g Tho#Trn Hoi An#Nh Qunh#278648## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200120 00298080005000410020024000460070036000700080012001060090017001180100005001350110 01400140020001700154020000900171020001300180039000400193012002900197005001100226 005000900237005001100246005000900257005001000266013000700276#VV11.10632#7800#Vi ?t#TR125G#895.9223408#^214#Tru gi cn gm c non#Trng Sn, Qu Linh, Mnh T ng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn v n#Hoa#T sch Tnh yu & lut php#Trng Sn#Qu Linh#Mnh Tng#H ng Cm#Hong Vn#278649## 00794000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020112000550080005001670090009001720100005001810110 01500186020001800201020001900219039000400238021022300242020000900465020000700474 015004000481013000700521#VV11.10633#VV11.10634#VV11.10635#Vi?t#T103L#613.9#^214# Ti liu hng dn sinh hot m hnh cu lc b kt ni m v con gi trong dn s - chm sc sc kho sinh sn#^aH.#^aPh n#2011#^a295tr.^b21cm#Chm sc sc k ho#Ti liu hng dn#Hoa#Cung cp cc kin thc v gii, chm sc sc kho sin h sn - k hoch ho gia nh, sc kho tnh dc... v hng dn cch t chc si nh hot cu lc b bng nhiu hnh thc a dng nh tho lun nhm, ng vai, tr chi...#Sinh sn#Dn s#TTS ghi: Hi lin hip Ph n Vit Nam#278650## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020017000750030117000920070 02000209008000500229009000900234010000500243011001500248020001800263020001700281 039000400298021019300302020001100495020000900506013000700515#VV11.10636#VV11.106 37#VV11.10638#66000#Vi?t#H103M#613#^214#V Ngc Phng#24 gi sng kho#Lng ng he ting ni c th. Phng php chm sc v bo v sc kho. Tr bnh bng n u ng v cc liu php t nhin#V Ngc Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a331tr.^b2 4cm#Chm sc sc kho#Sch thng thc#Hoa#Gii thiu cc phng php bn sm nhn bit v pht hin bnh tt ngay t nhng du hiu u tin v hng dn c ch x l tt nht nhm chm sc v bo v sc kho cho bn thn v gia nh#Phn g bnh#iu tr#278651## 00784000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020019000620070028000810080005001090090 00900114010000500123011001500128020001400143039000400157019001600161012003000177 021021700207006000800424020002100432020002200453013000700475#VV11.10639#VV11.106 40#29000#Vi?t#B300A#520#^214#Bin Dc Ln#B n v thin vn#Bin Dc Ln ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a159tr.^b21cm#Thin vn hc#Hoa#Dch Trung Quc#Th gii nhng iu cha bit#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v thi n vn hc v cc vn lin quan n thin vn hc trong cuc sng nh mt trn g n t u, tri t c hnh thnh nh th no, c s sng trn sao Ho khn g...#Tu Vn#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#278652## 00746000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020018000600070026000780080005001040090 00900109010000500118011001500123020000900138039000400147019001600151012003000167 021018900197006000800386020002100394020002200415013000700437#VV11.10641#VV11.106 42#29500#Vi?t#B300A#510#^214#L Dc Bi#B n v ton hc#L Dc Bi ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a163tr.^b21cm#Ton hc#Hoa#Dch Trung Quc#Th gii nh ng iu cha bit#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v ton hc v c c vn lin quan n ton hc trong cuc sng nh phn s ca ngi Ai Cp, t m kim cp s bn b, s i xng tng hnh...#Tu Vn#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#278653## 00767000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020037000570030034000940080005001280090009001330100 00500142011001400147020001000161020000900171039000400180021023000184020001300414 015004000427020001500467013000700482#VL11.01606#VL11.01608#VL11.01607#Vi?t#T103L #349.597#^214#Ti liu tuyn truyn vin php lut#Dnh cho tuyn truyn vin c p x#^aH.#^aPh n#2011#^a55tr.^b30cm#Php lut#Vit Nam#Hoa#Hng dn mt s k nng c bn trong cng tc tuyn truyn, ph bin php lut Vit Nam ca i ng cn b Hi Lin hip ph n cp x v trnh by mt s tnh hung c th lin quan n cng tc nghip v t thc tin cuc sng#Tuyn truyn#TTS ghi: Hi li n hip Ph n Vit Nam#Sch hng dn#278654## 00895000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020032000590030053000910080005001440090009001490100 00500158011001500163020001000178020000900188039000400197021030500201020000700506 020000900513015004000522013000700562020000900569020001500578#VL11.01609#VL11.016 11#VL11.01610#Vi?t#T103L#346.59701#^214#Ti liu bo co vin php lut#Dnh cho cn b Hi Lin hip Ph n cp tnh, huyn#^aH.#^aPh n#2011#^a115tr.^b30cm#P hp lut#Vit Nam#Hoa#Cung cp kin thc php lut trong mt s lnh vc lin qu an trc tip ti quyn, li ch ca ph n nng dn, ph n dn tc v k nng t uyn truyn, ph bin php lut cho ph n cp tnh, huyn. Gii thiu kin thc c bn v php lut hn nhn gia nh, bnh ng gii v phng chng bo lc gi a nh#Ph n#Hn nhn#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam#278655#Gia nh#B nh ng gii## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030011000630070019000740080005000930090009000980100 00500107011001400112020001800126020001400144039000400158005001400162020000700176 020000800183013000700191#VL11.01612#19500#Vi?t#N452C#372.21#^214#Ni ch t mu l th#3 - 6 tui#Phng Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a27tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Phng Phng#T mu#Ch ci#278656## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030011000630070019000740080005000930090009000980100 00500107011001400112020001800126020001400144039000400158005001400162020000700176 020001000183013000700193#VL11.01613#19500#Vi?t#N452C#372.21#^214#Ni ch t mu l th#3 - 6 tui#Phng Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a27tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Phng Phng#T mu#Hnh dng#278657## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030011000630070019000740080005000930090009000980100 00500107011001400112020001800126020001400144039000400158005001400162020000700176 020000800183013000700191#VL11.01614#19500#Vi?t#N452C#372.21#^214#Ni ch t mu l th#3 - 6 tui#Phng Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a27tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Phng Phng#T mu#Ch ci#278658## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030011000630070019000740080005000930090009000980100 00500107011001400112020001800126020001400144039000400158005001400162020000700176 020000800183013000700191#VL11.01615#19500#Vi?t#N452C#372.21#^214#Ni ch t mu l th#3 - 6 tui#Phng Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a27tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Phng Phng#T mu#Ch ci#278659## 00463000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030011000630070019000740080005000930090009000980100 00500107011001400112020001800126020001400144039000400158005001400162020000700176 020000700183013000700190#VL11.01616#19500#Vi?t#N452C#372.21#^214#Ni ch t mu l th#3 - 6 tui#Phng Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a27tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Phng Phng#T mu#Ch s#278660## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020039000540030039000930070014001320080005001460090 02600151010000500177011001500182020000500197039000400202020001400206005001400220 020001200234020000600246013000700252#VV11.10643#VV11.10644#36000#Vi?t#GI-462T#5 10.76#^214#Gii thiu cc dng kim tra ton 8#Kim tra 1 tit - hc k - cu i nm...#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a208tr.^b24cm#Ton#H oa#Sch c thm#H Vn Chng# kim tra#Lp 8#278661## 00694000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490030028000820070049001100080005001590090 02600164010000500190011001500195020001200210039000400222020001400226005001300240 02000060025302000080025900500150026700400180028200500160030000500140031600500190 0330013000700349#VV11.10646#VV11.10645#33000#Vi?t#M458T#807#^214#162 v bi lm vn chn lc 8#Dng t c v t hc...#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Th i Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a203tr.^b24cm#Tp lm vn#H oa#Sch c thm#T Thanh Sn#Lp 8#Bi vn#Nguyn Ngc H#Ti bn ln th 1#Th i Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#278662## 00694000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490030028000820070049001100080005001590090 02600164010000500190011001500195020001200210039000400222020001400226005001300240 02000060025302000080025900500150026700400180028200500160030000500140031600500190 0330013000700349#VV11.10647#VV11.10648#42000#Vi?t#M458T#807#^214#162 v bi lm vn chn lc 9#Dng t c v t hc...#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Th i Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a247tr.^b24cm#Tp lm vn#H oa#Sch c thm#T Thanh Sn#Lp 9#Bi vn#Nguyn Ngc H#Ti bn ln th 1#Th i Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#278663## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070028000740080005001020090026001070100 00500133011001500138020001200153039000400165020001400169005001500183020000700198 020000800205005001200213013000700225#VV11.10649#VV11.10650#30000#Vi?t#M458T#807 #^214#101 v bi vn hay 10#L Phng Lin, L Th Vit#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2011#^a166tr.^b24cm#Tp lm vn#Hoa#Sch c thm#L Phng Lin#Lp 1 0#Bi vn#L Th Vit#278664## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030022000700070014000920080018001060090 02300124010000500147011001500152020000700167039000400174020001400178005001400192 020000700206013000700213#VV11.10651#VV11.10652#28000#Vi?t#H419T#910.76#^214#Hc tt a l 10#Theo chng trnh mi#Nguyn c V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a151tr.^b24cm#a l#Hoa#Sch c thm#Nguyn c V#Lp 10#27 8665## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070033000950080005001280090026001330100 00500159011001500164020000700179039000400186005001200190020001400202005001200216 020000700228013000700235020001000242020000800252#VV11.10653#VV11.10654#50000#Vi ?t#B103G#512.0076#^214#Bi ging v li gii chi tit i s 10#L Hng c (ch. b.), Nhm C Mn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a304tr.^b24cm#i s#Hoa#N hm C Mn#Sch c thm#L Hng c#Lp 10#278666#Bi ging#Bi tp## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530030022000840070012001060080005001180090 02600123010000500149011001500154020000800169039000400177020001400181005001200195 020000800207020001200215004001800227020000700245013000700252#VV11.10655#VV11.106 56#29000#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp trc nghim ho hc 10#Ban khoa hc t nhin#Ng Ngc An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a167tr.^b24cm#Ho hc#Ho a#Sch c thm#Ng Ngc An#Bi tp#Trc nghim#Ti bn ln th 2#Lp 10#278667# # 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020033000570070024000900080005001140090026001190100 00500145011001500150020001100165039000400176020001400180005001100194020001400205 020000700219005001200226004001300238013000700251#VV11.10657#VV11.10658#34000#Vi ?t#GI-103T#516.24076#^214#Gii ton lng gic nng cao 11#L Hu Tr, L Hng c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a199tr.^b24cm#Lng gic#Hoa#Sch c th m#L Hu Tr#Gii bi ton#Lp 11#L Hng c#In ln th 3#278668## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030045000890070012001340080005001460090 02600151010000500177011001500182020000500197039000400202020001400206005001200220 020001400232020000700246020000700253013000700260#VV11.10659#VV11.10660#35000#Vi ?t#T310C#510.76#^214#Tm cha kho vng gii bi ton hay#Dnh cho cc bn c tr nh lp 11 - lp 12#L Hi Chu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a200tr.^ b24cm#Ton#Hoa#Sch c thm#L Hi Chu#Gii bi ton#Lp 11#Lp 12#278669## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020070000540030034001240070016001580080005001740090 02600179010000500205011001500210020000900225039000400234020001400238005001600252 020001300268020000700281013000700288#VV11.10661#VV11.10662#39000#Vi?t#H450T#516 .0076#^214#H tr kin thc c bn v phng php gii nhanh bi tp hnh hc 12 #Gip HS nm vng kin thc c bn#Phm Quc Phong#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a231tr.^b24cm#Hnh hc#Hoa#Sch c thm#Phm Quc Phong#Gii bi tp#L p 12#278670## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030022000870070013001090080005001220090 02600127010000500153011001500158020000700173039000400180020001400184005001300198 020000800211020001200219004001800231020000700249013000700256#VV11.10663#VV11.106 64#54000#Vi?t#T104T#530.076#^214#800 bi tp trc nghim vt l 12#Ban khoa hc t nhin#L Gia Thun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a320tr.^b24cm#Vt l #Hoa#Sch c thm#L Gia Thun#Bi tp#Trc nghim#Ti bn ln th 1#Lp 12#278 671## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030070000830070012001530080005001650090 02600170010000500196011001500201020000800216039000400224020001400228020001400242 020001200256005001200268020001500280013000700295020002000302#VV11.10666#VV11.106 65#65000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn thi cp tc mn ho hc#Gii thiu cc p hng php gii nhanh bi ton trc nghim ho hc...#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a376tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Gii bi ton#Tr c nghim#Cao C Gic#Sch luyn thi#278672#Ph thng trung hc## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530030023000950070034001180080005001520090 02600157010000500183011001500188020000800203039000400211020001400215005001700229 020000800246020001200254005001600266004001800282013000700300020000700307#VV11.10 668#VV11.10667#34000#Vi?t#H103T#546.076#^214#200 bi tp c bn v nng cao ho hc 12#Trc nghim v t lun#Nguyn Vn Thoi, Nguyn Hu Thc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Nguyn Vn Thoi#B i tp#Trc nghim#Nguyn Hu Thc#Ti bn ln th 1#278673#Lp 12## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540030010001030070014001130080005001270090 02600132010000500158011001500163020001000178039000400188020001400192005001400206 020000700220004001800227020001200245013000700257#VV11.10669#VV11.10670#35000#Vi ?t#454T#428.0076#^214#n tp v kim tra bng trc nghim ting Anh 12#C p n#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a215tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa #Sch c thm#Lu Hong Tr#Lp 12#Ti bn ln th 1#Trc nghim#278674## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030010000850070014000950080005001090090 02600114010000500140011001500145020001000160039000400170020001400174005001400188 020000800202020000700210013000700217004001800224#VV11.10671#VV11.10672#40000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 12#C p n#Lu Hong Tr#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a247tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Sch c thm#Lu Hong Tr#Bi tp#Lp 12#278675#Ti bn ln th 1## 00666000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550080005000760090019000810100005001000110 01500105021023600120020000800356039000400364015003600368020001300404013000700417 #VN11.03277#VN11.03278#18000#Vi?t#L504T#796.33402#^214#Lut thi u bng #^aH .#^aTh dc Th thao#2011#^a107tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh v sn thi u, s lng cu th, trang phc cu th, trng ti, thi gian trn u, bng tro ng cuc v bng ngoi cuc, bn thng hp l, li v hnh vi khim nh, nhng qu pht... trong lut thi u bng #Bng #Hoa#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Lut thi u#278676## 00689000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520080005000730090019000780100005000970110 01400102021026300116020000800379039000400387015003600391020001300427013000700440 #VN11.03279#VN11.03280#12000#Vi?t#L504T#796.33#^214#Lut thi u cu my#^aH.#^ aTh dc Th thao#2011#^a71tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh v sn, ct li, li, qu cu my, vn ng vin, h thng tnh im, pht cu, thi u, li h nh vi ca lnh i, cc hnh thc k lut v pht... trong lut thi u mn cu my ni dung i, ni dung i 3 ngi v ni dung bi bin#Cu my#Hoa#TTS ghi : Tng cc Th dc Th thao#Lut thi u#278677## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070059000690080005001280090009001330100 00500142011001700147020001800164020000400182020001300186005001500199039000400214 019000900218012001700227005001400244006001300258013000700271#VN11.03281#13000#V i?t#B101K#823#^214#Bc kim sot bo#Truyn tranh#Rev. W. Awdry ; Minh ho: Robi n Davies ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu n hi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#Hoa#Dch Anh#Thomas & friends#Davies, Robin#K hanh Record#278678## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390030013000650070072000780080005001500090009001550100 00500164011001700169020001800186020000400204020001300208005001500221039000500236 019000900241012001700250005001400267005001300281006001300294013000700307#VN11.03 282#13000#Vi?t#TH429#823#^214#Thomas - u my hi nc#Truyn tranh#Rev. W. A wdry ; Minh ho: Robin Davies, Jerry Smith ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#201 1#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#Dch A nh#Thomas & friends#Davies, Robin#Smith, Jerry#Khanh Record#278679## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030013000590070059000720080005001310090009001360100 00500145011001700150020001800167020000400185020001300189005001500202039000500217 019000900222012001700231005001400248006001300262013000700275#VN11.03283#13000#V i?t#G434#823#^214#Gordon - u my ln#Truyn tranh#Rev. W. Awdry ; Minh ho: R obin Davies ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thi u nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#Dch Anh#Thomas & friends#Davies, Rob in#Khanh Record#278680## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020034000380030013000720070072000850080005001570090009001620100 00500171011001700176020001800193020000400211020001300215005001500228039000500243 019000900248012001700257005001400274005001300288006001300301013000700314#VN11.03 284#13000#Vi?t#E201#823#^214#Edward - u my mu xanh da tri#Truyn tranh#Re v. W. Awdry ; Minh ho: Robin Davies, Jerry Smith ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh #Dch Anh#Thomas & friends#Davies, Robin#Smith, Jerry#Khanh Record#278681## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660070059000790080005001380090009001430100 00500152011001700157020001800174020000400192020001300196005001500209039000500224 019000900229012001700238005001400255006001300269013000700282#VN11.03285#13000#V i?t#H109M#823#^214#Harold - My bay trc thng#Truyn tranh#Rev. W. Awdry ; Minh ho: Robin Davies ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^a28tr.^b14x15cm#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#Dch Anh#Thomas & friends#Davi es, Robin#Khanh Record#278682## 00633000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020032000380030013000700070072000830080005001550090009001600100 00500169011001700174020001800191020000400209020001300213005001500226039000500241 019000900246012001700255005001400272005001300286006001300299013000700312#VN11.03 286#13000#Vi?t#M309M#823#^214#Mighty Mac - u my c hai mt#Truyn tranh#Rev. W. Awdry ; Minh ho: Robin Davies, Phil Jacobs ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n #2011#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#D ch Anh#Thomas & friends#Davies, Robin#Jacobs, Phil#Khanh Record#278683## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030013000580070076000710080005001470090009001520100 00500161011001700166020001800183020000400201020001300205005001500218039000500233 019000900238012001700247005001400264005001700278006001300295013000700308#VN11.03 287#13000#Vi?t#P206#823#^214#Percy - u my nh#Truyn tranh#Rev. W. Awdry ; Minh ho: Robin Davies, Creative Design ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^ a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#Dch Anh# Thomas & friends#Davies, Robin#Design, Creative#Khanh Record#278684## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380030013000710070072000840080005001560090009001610100 00500170011001700175020001800192020000400210020001300214005001500227039000500242 019000900247012001700256005001400273005001300287006001300300013000700313#VN11.03 288#13000#Vi?t#H204#823#^214#Henrry - u my mu xanh l cy#Truyn tranh#Rev . W. Awdry ; Minh ho: Robin Davies, Jerry Smith ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh# Dch Anh#Thomas & friends#Davies, Robin#Smith, Jerry#Khanh Record#278685## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070072000750080005001470090009001520100 00500161011001700166020001800183020000400201020001300205005001500218039000500233 019000900238012001700247005001400264005001300278006001300291013000700304#VN11.03 289#13000#Vi?t#R434#823#^214#Rosie - u my mu tm#Truyn tranh#Rev. W. Awdr y ; Minh ho: Robin Davies, Phil Jacobs ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#2011#^ a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#Dch Anh# Thomas & friends#Davies, Robin#Jacobs, Phil#Khanh Record#278686## 00632000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070076000740080005001500090009001550100 00500164011001700169020001800186020000400204020001300208005001500221039000500236 019000900241012001700250005001400267005001700281006001300298013000700311#VN11.03 290#13000#Vi?t#J104#823#^214#James - u my mu #Truyn tranh#Rev. W. Awdry ; Minh ho: Robin Davies, Creative Design ; Khanh Record dch#^aH.#^aPh n#201 1#^a28tr.^b14x15cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Awdry, Rev. W.#oanh#Dch A nh#Thomas & friends#Davies, Robin#Design, Creative#Khanh Record#278687## 00646000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020052000540070018001060080005001240090009001290100 00500138011001500143020001900158005001300177039000500190004001300195021013000208 020000300338020000400341020000400345013000700349#VN11.03291#VN11.03292#30000#Vi ?t#NGH250T#745.92#^214#Ngh thut ct ta rau, c, qu v trang tr mn n#L Ch Tng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a127tr.^b19cm#Ngh thut ct ta#L Ch Tng#o anh#In ln th 6#Gii thiu v hng dn ct ta mt s loi rau, c qu dng trang tr cho cc mn n c bit l cc mn ngui, xalt, nm...#C#Qu#Rau#27 8688## 00713000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020022000630030036000850070025001210080 00500146009000900151010000500160011001400165020000700179006001500186039000500201 021013900206020001100345020000900356012003900365013000700404#VN11.03293#VN11.032 95#VN11.03294#23000#Vi?t#H561D#616.89#^214#Hng dn gim stress#Triu chng, n hn din, iu tr...#on c Thanh bin dch#^aH.#^aPh n#2011#^a95tr.^b19cm# Stress#on c Thanh#oanh#Cung cp nhng li khuyn c tnh chuyn mn ngi bnh hiu r tnh trng ca mnh, ng thi c th i ph v chung sng vi s tress#Phng bnh#iu tr#Bc s gia nh) (Sc kho v i sng#278689## 00601000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070014000860080005001000090009001050100 00500114011001500119020001200134005000900146039000500155021014800160020001100308 020000900319013000700328#VN11.03296#VN11.03297#38000#Vi?t#B300Q#616.3#^214#B q uyt phng v cha bnh d dy#H Giang b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a211tr.^b19cm#B nh d dy#H Giang#oanh#Gii thiu nhng kin thc v cch phng nga v cha tr bnh d dy nh cch n ung, vn ng, b quyt dng thuc, massage, b quy t tm l...#Phng bnh#iu tr#278690## 00674000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020053000550070029001080080006001370090017001430100 00500160011001500165020000900180005001400189005001400203039000500217021011500222 020000900337020002200346013000700368020000900375#VV11.10673#VV11.10675#VV11.1067 4#Vi?t#K304K#570.2#^214#Kim k danh lc ng thc vt Vn quc gia Bch M#Hu nh Vn Ko, Trn Thin n#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a285tr.^b20cm#ng vt#Hu nh Vn Ko#Trn Thin n#oanh#Gii thiu chung v Vn quc gia Bch M. Cung c p cc s liu khoa hc v danh lc ng vt v thc vt ca vn#Thc vt#Vn quc gia Bch M#278691#Danh lc## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070013000760080005000890090061000940100 00500155011001500160020001800175020000400193020001100197005001400208039000500222 019000900227013000700236#VV11.10676#VV11.10677#32000#Vi?t#G125P#823#^214#Gu Pa ddington lm thm t#Michael Bond#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2011#^a153tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn va#Bond, M ichael#oanh#Dch Anh#278692## 00447000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020017000360030017000530070013000700080006000830090017000890100005001060110 01600111020001700127020000900144020001200153005001300165039000500178020000300183 013000700186#VV11.10678#Vi?t#T105M#895.9223#^214#Tn mn x ngi#Tp truyn v k#Phm Th Cc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a287tr.,^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Phm Th Cc#oanh#K#278693## 00866000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020017000460070060000630080006001230090017001290100005001460110 01500151020000800166020001500174020000300189005001400192039000500206005001900211 00500150023000500110024500500100025601300070026602000220027302000040029502000080 0299021022100307#VV11.10679#45000#Vi?t#121T#333.7509597#^214#n tng Bch M# Hunh Vn Ko, H ng Thanh Ngc, Nguyn V Linh (b.s.)...#^aHu#^aNxb. Thun H o#2011#^a198tr.^b20cm#Lch s#Tha Thin Hu#K#Hunh Vn Ko#oanh#H ng Than h Ngc#Nguyn V Linh#Phanxipng#Minh Hnh#278694#Vn quc gia Bch M#Th#Bi ht#Tp hp nhng bi vit ghi li nhng cm xc, k nim gn b ca cc tc gi trong 20 nm xy dng v pht trin vn quc gia Bch M v nhng ng gp, hi sinh thm lng ca nhng con ngi gi mi mu xanh cho rng## 00436000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020015000450030004000600070017000640080006000810090017000870100 00500104011001400109020001700123020000900140020000400149005001700153039000500170 013000700175#VV11.10680#30000#Vi?t#GI-119M#895.9221#^214#Gic m l lem#Th#Th ch Tho Trng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a66tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Thch Tho Trng#oanh#278695## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020013000480030004000610070014000650080006000790090017000850100 00500102011001400107020001700121020000900138020000400147005001400151039000500165 013000700170#VV11.10681#VV11.10682#Vi?t#TH305C#895.9221#^214#Thin c thi#Th#L Thng Th#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a74tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#L Thng Th#oanh#278696## 00424000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030004000620070010000660080006000760090017000820100 00500099011001400104020001700118020000900135020000400144005001000148039000500158 013000700163#VV11.10683#VV11.10684#Vi?t#M200L#895.9221#^214#M l mt tri#Th#L Ng L#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a31tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #L Ng L#oanh#278697## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030004000610070016000650080006000810090017000870100 00500104011001400109020001700123020000900140020000400149005001600153039000500169 013000700174#VN11.03298#55000#Vi?t#L506B#895.9221#^214#Lc bt tng mnh#Th#Ng uyn Vn Dng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a94tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Nguyn Vn Dng#oanh#278698## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030004000630070015000670080006000820090017000880100 00500105011001400110020001700124020000900141020000400150005001500154039000500169 013000700174#VN11.03299#50000#Vi?t#T312Y#895.9221#^214#Tnh yu - ngn la#Th# Dng Anh ng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a70tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Dng Anh ng#oanh#278699## 00430000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020020000440030004000640070012000680080006000800090017000860100 00500103011001400108020001700122020000900139020000400148005001200152039000500164 013000700169#VN11.03300#39000#Vi?t#TH513T#895.9221#^214#Thng thng qua cu#Th #Ngn Thng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Ngn Thng#oanh#278700## 00447000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020023000370030020000600070008000800080006000880090017000940100005001110110 01400116020001800130020000400148039000500152020000900157005000800166020001200174 013000700186#VN11.03301#Vi?t#NG450N#895.9221#^214#Ng nghnh tui u th#Th, m u chuyn nh#Vn Li#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a68tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi #Th#oanh#Vit Nam#Vn Li#Truyn ngn#278701## 00519000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020021000660030004000870070016000910080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 005001600181039000500197015002000202013000700222#VV11.10685#VV11.10686#VV11.1068 7#155000#Vi?t#H401#895.9221#^214#Ho trc heo may#Th#inh Nam Khng#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#inh Nam K hng#oanh#Tuyn tp ln th 1#278702## 00583000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020013000600070053000730080005001260090 06100131010000500192011001500197020001800212020000400230020001100234005001100245 005001300256039000500269006001200274013000700286#VV11.10688#VV11.10689#VV11.1069 0#41000#Vi?t#115B#823#^214#n bng xin#Anne Fine ; Minh ho: Kate Aldous ; L Hng Vn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam #2011#^a200tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn va#Fine, Anne#Aldous, Kate#oa nh#L Hng Vn#278703## 01063000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020057000590030044001160070058001600080005002180090 01900223010000500242011001500247020001700262020000900279020000700288005001000295 03900050030502102260031002000190053602000040055501300070055902000220056602000350 0588005001200623005000800635005001600643005000800659005001000667#VV11.10691#VV11 .10692#135000#Vi?t#TH460M#895.9221009#^214#Th Mai Vn Phn v ng c Bn kh c bit v thnh cng#K yu hi tho th ti Hi Phng 15/5/2011#Bng Vit, Bi Kim Anh, Cao Nm... ; nh Knh tuyn chn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a595tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K yu#Bng Vit#oanh#Tp hp nhng bi vit ph bnh, nh gi v vn chng ca hai nh th Mai Vn Phn v ng c Bn trn h by ti hi tho th. Phn tch s khc bit trong phong cch sng tc cng nh nhng thnh cng trong sng tc ca h#Nghin cu vn hc#Th#278704#Mai Vn P hn, Nh th#ng c Bn, Nh th, (1948-2006)#Bi Kim Anh#Cao Nm#Dng Kiu M inh# Linh#nh Knh## 00759000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020022000630070043000850080005001280090 06100133010000500194011001500199020001100214005001900225006001800244039000500262 021019800267020000900465013000700474#VV11.10693#VV11.10694#VV11.10695#84000#Vi? t#L104L#306.81#^214#Lm lnh vi hn nhn#Elizabeth Glibert ; Phan Th Thanh H dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a41 6tr.^b21cm#X hi hc#Gilbert, Elizabeth#Phan Th Thanh H#oanh#Vit v cuc sn g hn nhn, gia nh qua nhng tri nghim thc t ca tc gi v nhng ngi b n v nhng vn s gn gi, tnh dc, ly hn, s chung thu, gia nh, trch n him, v s t ch...#Hn nhn#278705## 00549000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020019000600070031000790080005001100090 06100115010000500176011001500181020001700196020000300213020001800216005001200234 006001300246039000500259013000700264#VV11.10696#VV11.10697#VV11.10698#78000#Vi? t#C103C#813#^214#Ci cht huy hong#J. D. Robb ; V Hng Long dch#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a423tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn trinh thm#Robb, J. D.#V Hng Long#oanh#278706## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070019000660080005000850090 01900090010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155005001900159 039000500178013000700183#VV11.10699#VV11.10700#60000#Vi?t#X250D#895.9221#^214#X dch#Th#Trn Th Bch Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a110tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Trn Th Bch Lin#oanh#278707## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550030004000680070013000720080005000850090 01900090010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155005001300159 039000500172013000700177#VV11.10701#VV11.10702#70000#Vi?t#T312V#895.92214#^214# Tnh vi i#Th#Trn Vn Lu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a214tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Trn Vn Lu#oanh#278708## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020015000550030004000700070012000740080005000860090 01900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156005001200160 039000500172013000700177#VV11.10703#VV11.10704#45000#Vi?t#CH309P#895.9221#^214# Chiu ph Vng#Th#Nguyn Khi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a119tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Khi#oanh#278709## 00827000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020014000570070036000710220004001070080006001110090 01700117010000500134011001500139015005100154021014100205020000800346020002300354 02000210037702000100039800500120040800500090042000500100042900500090043900500170 0448039000500465013000700470#VN11.03318#VN11.03319#VN11.03320#Vi?t#R203T#959.704 #^214#Rn trong la#Hng Chng, Nht Lm, L Chng...#T.2#^aHu#^aNxb. Thun H o#2011#^a351tr.^b19cm#TTS ghi: Hi t chnh tr yu nc tnh Qung Tr#Gii t hiu nhng tm gng chin u, hi sinh anh dng ca ng bo, ng ch tnh Qu ng Tr trong hai cuc khng chin chng Php, chng M#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Qung Tr#Hng Chng#Nht Lm#L Chng#ng Th#Ngu yn Trung Hu#oanh#278710## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020017000550030004000720070017000760080005000930090 01900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162005001700166 039000500183013000700188#VN11.03321#VN11.03322#60000#Vi?t#NG558T#895.9221#^214# Ngi Ty Nguyn#Th#Trn Trng Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a94tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Trng Thng#oanh#278711## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030017000740070014000910080005001050090 01900110010000500129011001500134020001800149020000900167020001200176005001400188 039000500202013000700207#VN11.03323#VN11.03324#30000#Vi?t#C107H#895.9223#^214#C nh hoa hon chnh#Truyn thiu nhi#Trn Kim Lung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a201tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Kim Lung#oanh#278712## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070011000660080005000770090 01900082010000500101011001400106020001700120020000900137020000400146005001100150 039000500161013000700166#VN11.03325#VN11.03326#25000#Vi?t#T550T#895.9221#^214#T tnh#Th#Hoa Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a56tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa Nguyn#oanh#278713## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020016000550030004000710070018000750080005000930090 01900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162005001800166 039000500184013000700189#VN11.03302#VN11.03303#40000#Vi?t#QU250H#895.9221#^214# Qu hng v m#Th#Quch Thanh Chiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a78tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Quch Thanh Chiu#oanh#278714## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020012000630290013000750070030000880220 00400118221001400122008000500136009004500141010000500186011001500191020001700206 02000030022302000180022600600100024403900050025401300070025901900080026601200320 0274#VN11.03304#VN11.03305#82000#Vi?t#B100M#813#^214#Riordan, Rick#39 manh mi# The 39 clues#Rick Riordan ; Dng Thu dch#T.1#M cung xng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty sch Phng Nam#2011#^a262tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Truyn tr inh thm#Dng Thu#oanh#278715#Dch M#B sch Phiu lu k b hp dn## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020012000640290013000760070031000890220 00400120221001800124008000500142009004500147010000500192011001500197020001700212 02000030022902000180023200600100025003900050026001900080026501300070027301200320 0280#VN11.03306#VN11.03307#75000#Vi?t#B100M#813#^214#Korman, Gordon#39 manh mi #The 39 clues#Gordon Korman ; Dng Thu dch#T.2#B mt ca Mozart#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty sch Phng Nam#2011#^a203tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tru yn trinh thm#Dng Thu#oanh#Dch M#278716#B sch Phiu lu k b hp dn## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020012000650290013000770070032000900220 00400122221001700126008000500143009004500148010000500193011001500198020001700213 02000030023002000180023300600100025103900050026101900080026601300070027401200330 0281#VN11.03308#VN11.03309#67000#Vi?t#B100M#813#^214#Lerangis, Peter#39 manh m i#The 39 clues#Peter Lerangis ; Dng Thu dch#T.3#K nh cp gm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty sch Phng Nam#2011#^a179tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tr uyn trinh thm#Dng Thu#oanh#Dch M#278717#B sch Phiu lu k th hp dn## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560030004000760070013000800080005000930090 01900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162005001300166 039000500179013000700184#VN11.03310#VN11.03311#45000#Vi?t#NG558C#895.92214#^214 #Ngi cu bng mnh#Th#V Vn Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a98tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V Vn Luyn#oanh#278718## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050014000560020011000700030010000810070014000910080 00500105009001900110010000500129011001400134020001700148020000900165020001000174 039000500184013000700189#VN11.03312#VN11.03313#27000#Vi?t#GI-431B#895.9221#^214 #Lu nh Hng#Ging bin#Trng ca#Lu nh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a64tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#KVn#278719## 00607000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050017000430020022000600030020000820070017001020220004001192210 04300123008001800166009003800184010000500222011001500227020001700242020000900259 020002000268039000500288013000700293005001700300#VN11.03314#32000#Vi?t#N430S#89 5.9223#^214#Nguyn Cng Vin#Non sng lin mt di#Tiu thuyt lch s#Nguyn C ng Vin#T.4#Trn hm i Han-ct : Thi k 1964 - 1975#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a301tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt lch s#KVn#278720#Nguyn Cng Vin## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050017000430020022000600030020000820070017001020220004001192210 04200123008001800165009003800183010000500221011001500226020001700241020000900258 020002000267039000500287013000700292005001700299#VN11.03315#36000#Vi?t#N430S#89 5.9223#^214#Nguyn Cng Vin#Non sng lin mt di#Tiu thuyt lch s#Nguyn C ng Vin#T.3#i ngi lc 0 gi : Thi k 1955 - 1963#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a343tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#KVn#278721#Nguyn Cng Vin## 00613000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400050017000450020022000620030020000840070017001040220004001212210 04700125008001800172009003800190010000500228011001500233020001700248020000900265 020002000274039000500294013000700299005001700306#VN11.03316#36000#Vi?t#N430S#89 5.922334#^214#Nguyn Cng Vin#Non sng lin mt di#Tiu thuyt lch s#Nguyn Cng Vin#T.2#Khonh khc lc x chiu : Thi k 1951 - 1954#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a343tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Tiu thuyt lch s#KVn#278722#Nguyn Cng Vin## 00600000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050017000430020022000600030020000820070017001020220004001192210 03600123008001800159009003800177010000500215011001500220020001700235020000900252 020002000261039000500281013000700286005001700293#VN11.03317#35000#Vi?t#N430S#89 5.9223#^214#Nguyn Cng Vin#Non sng lin mt di#Tiu thuyt lch s#Nguyn C ng Vin#T.1#Lng ven sng : Thi k 1945 - 1950#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a337tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t lch s#KVn#278723#Nguyn Cng Vin## 00838000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050017000610020072000780070022001500080 00500172009003500177010000500212011001500217021024600232020001100478020001000489 020001000499020000600509039000500515013000700520020000900527#VV11.10705#VV11.107 06#VV11.10707#60000#Vi?t#PH431T#728#^214#Lng Trng Nhn#Phong thu cnh quan & kin trc ni - ngoi tht ng dng ti Vit Nam#Lng Trng Nhn b.s.#^aH.#^a Thi i ; Cng ty Sch Thi i#2011#^a231tr.^b24cm#Gii thiu v cc nh phong thu ngi Vit v ng dng phong thu trong vic nh ca cc triu i Vi t Nam. Phng php b tr ni tht, kin trc ngoi tht theo phong thu nh c a ngi Vit Nam. Yu t thi gian trong phong thu nh #Phong thu#Cnh quan# Kin trc#Nh #KVn#278724#Vit Nam## 00737000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050013000720020024000850030 01100109007001300120008000500133009003500138010000500173011001500178021018200193 020001000375020000800385020000900393020000900402039000500411013000700416#VV11.10 708#VV11.10711#VV11.10710#VV11.10709#145000#Vi?t#T550M#770#^214#Trn c Ti#T my nh n hnh nh#n bn mi#Trn c Ti#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Th i i#2011#^a279tr.^b24cm#Gii thiu cc loi my nh k thut s n gin phc v sinh hot n cc loi my nh chuyn nghip, vi cc nguyn l to ra hnh nh cng nh cc c im cn bn trong vn hnh#Nhip nh#My nh#Hnh nh#Chp nh#KVn#278725## 00802000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050012000660020017000780030047000950070 01200142008000500154009001100159010000500170011001500175021026900190020001900459 020001500478020000700493039000500500013000700505#VV11.10713#VV11.10714#VV11.1071 2#145000#Vi?t#B105#621.3845#^214#P. Kim Long#Bn ng iPhone#Sch ch dn tn dng mi chc nng ca iPhone#P. Kim Long#^aH.#^aThi i#2011#^a351tr.^b21cm#G ii thiu khi qut v mi trng hot ng ca iPhone, cc thit b, cch vn h nh v cng nng s dng. cp 17 trnh ng dng thng dng v quan trng ca iPhone. Hng dn tm kim nhng trnh tin ch ph hp vi cng vic v s th ch ngi dng ca iPhone...#in thoi di ng#Sch hng dn#iPhone#KVn#278726 ## 00644000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050014000630020020000770030012000970070 04000109022000400149221001700153008000500170009003600175010000500211011001500216 02000170023102000110024802000120025900600190027103900050029001300070029501900160 0302#VV11.10715#VV11.10717#VV11.10716#98000#Vi?t#TH309N#895.1#^214#Minh Hiu Kh #Thiu n Ton Phong#Tiu thuyt#Minh Hiu Kh ; Nguyn Thnh Phc dch#T.1#n h sng ban mai#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a486tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Thnh Phc#KVn#278727#Dch Trung Qu c## 00600000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050018000620020016000800030012000960070 04200108008000500150009005300155010000500208011001500213020001700228020000300245 020001200248006001800260039000500278013000700283019000800290#VV11.10718#VV11.107 20#VV11.10719#125000#Vi?t#TH250G#813#^214#Crichton, Michael#Th gii nghch#Ti u thuyt#Michael Crichton ; Nguyn Khnh Ton dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a674tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt #Nguyn Khnh Ton#KVn#278728#Dch M## 00753000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050015000500020051000650070015001160080005001310090011001360100 00500147011001500152015004100167021018000208020001700388020001100405020001700416 020000900433039000500442013000700447020000900454#VV11.10721#VV11.10722#Vi?t#C460 S#390.0959775#^214#Phan nh Dng#C s tn ngng v l hi truyn thng Bin Ho#Phan nh Dng#^aH.#^aThi i#2010#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Trnh by s lc v vng t v con ngi Bin Ho. Gii thiu cc loi c s tn ngng nh nh, n, miu, cha v l hi ca ngi Vit v ca ngi Hoa Bin Ho, ng Nai#Vn ho dn gian#Tn ngng#L hi c truy n#Bin Ho#KVn#278729#ng Nai## 00997000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050014000520020053000660070014001190080005001330090011001380100 00500149011001500154015004100169021036700210020001700577020000900594020000500603 02000090060802000100061703900050062702000110063202000080064301300070065102000130 0658#VV11.10723#VV11.10724#Vi?t#TR300T#390.09597177#^214#ng Th Oanh#Tri thc dn gian v nc ca ngi Thi in Bin#ng Th Oanh#^aH.#^aThi i#2010#^ a210tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v ti nguyn n c trong h thng a l t nhin tnh in Bin v trong i sng ca ngi Th i. Cc tri thc dn gian v nc trong i sng vt cht v i sng tinh thn ca ngi Thi in Bin nh trong lm nh sn, d on thi tit, phn nh x hi, tr bnh, s dng ngun nc, trng trt, nh bt c, cc tn ngng v c c nghi l v nc...#Vn ho dn gian#Tri thc#Nc#i sng#in Bin#KVn#Tn ngng#Nghi l#278730#Dn tc Thi## 00752000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050015000490020046000640070015001100080005001250090011001300100 00500141011001500146015004100161021021300202020001800415020001100433020000900444 039000500453013000700458020000900465#VV11.10725#VV11.10726#Vi?t#NH556N#792.09597 #^214#Trn nh Ngn#Nhng nguyn tc c bn trong ngh thut cho#Trn nh Ng n#^aH.#^aThi i#2011#^a218tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#G ii thiu c s trit hc ca phng php ngh thut trong cho truyn thng. Ph ng php sng tc ca cho truyn thng. Nguyn tc t s, c l, nguyn tc x y dng v chuyn ho m hnh trong ngh thut cho#Cho truyn thng#Nguyn tc #Sng tc#KVn#278731#Vit Nam## 00839000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020083000420030025001250080014001500090022001640100005001860110 01400191021023800205020001800443020000700461020000800468039000500476015005200481 020001100533013000700544020001000551#VV11.10727#VV11.10728#Vi?t#H561D#649#^214#H ng dn gio dc tr mm non s dng nng lng tit kim, hiu qu ti gia n h#Ti liu dng cho cha m#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a52tr.^b21c m#Gii thiu mt s vn chung v s dng nng lng tit kim, hiu qu ti g ia nh. Phng php gio dc tr, trch nhim ca gia nh trong vic phi hp vi nh trng gio dc tr s dng nng lng tit kim in mt cch hiu qu# Gio dc gia nh#Tr em#S dng#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. - Lu h nh ni b#Nng lng#278732#Tit kim## 00730000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020061000470080014001080090022001220100005001440110014001490210 20200163020001800365020000800383020001000391039000500401015005200406020001100458 013000700469#VV11.10729#VV11.10730#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Gio dc tr mu gi o s dng nng lng tit kim, hiu qu#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#201 1#^a28tr.^b24cm#Gii thiu nguyn tc, ni dung, cc hot ng v phng php th c hin ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu. Xy dng m i trng gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu#Gio dc mu gio#S d ng#Tit kim#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. - Lu hnh ni b#Nng ln g#278733## 00937000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020096000450030063001410080014002040090022002180100005002400110 01400245021027300259020001800532020000800550020001000558039000500568015005200573 020001100625013000700636020001600643#VV11.10731#VV11.10732#Vi?t#T450C#372.21#^21 4#T chc thc hin ni dung gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu tro ng trng mm non#Ti liu dnh cho cn b qun l, gio vin mm non, nhn vin #^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a47tr.^b24cm#Gii thiu mt s hiu b it c bn v nng lng; hng dn tch hp ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu vo chng trnh gio dc mm non; trch nhim ca nh trng trong vic t chc thc hin gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#Gio dc mu gio#S dng#Tit kim#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o t o. - Lu hnh ni b#Nng lng#278734#Trng mu gio## 00864000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020119000450030029001640080014001930090022002070100005002290110 01500234021019200249020000900441020000800450020001000458039000500468015005200473 020001100525020002200536013000700558020000900565#VV11.10734#VV11.10733#Vi?t#T302 H#372.19#^214#Tch hp ni dung gio dc s dng nng lng tit kim v hiu qu vo cc mn hc v hot ng gio dc cp tiu hc#Ti liu bi dng gio vi n#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a135tr.^b24cm#Gii thiu kin thc v nng lng, s dng nng lng tit kim, hiu qu. Cc hot ng v phng ph p gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong mt s mn hc trng tiu hc#Gio dc#S dng#Tit kim#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. - L u hnh ni b#Nng lng#Phng php ging dy#278735#Tiu hc## 00943000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020149000460080014001950090022002090100005002310110015002360210 27400251020000900525020000800534020001000542039000500552015005200557020001100609 020002200620020001600642013000700658#VV11.10735#VV11.10736#Vi?t#T103L#373.236#^2 14#Ti liu gio dc s dng nng lng tit kim v hiu qu thng qua mt s m n hc v hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng trung hc c s#^aThi N guyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a195tr.^b24cm#Gii thiu kin thc v nng l ng, s dng nng lng tit kim, hiu qu Vit Nam v trn th gii. Cc hot ng v phng php gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong mt s mn hc trng trung hc c s. Gii thiu mt s bi son dy hc theo d n#Gio dc#S dng#Tit kim#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. - Lu hnh n i b#Nng lng#Phng php ging dy#Trung hc c s#278736## 00955000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020153000460080014001990090022002130100005002350110015002400210 27800255020000900533020000800542020001000550039000500560015005200565020001100617 020002200628020002000650013000700670#VV11.10737#VV11.10738#Vi?t#T103L#373.238#^2 14#Ti liu gio dc s dng nng lng tit kim v hiu qu thng qua mt s m n hc v hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng trung hc ph thng#^aTh i Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a199tr.^b24cm#Gii thiu kin thc v nng lng, s dng nng lng tit kim, hiu qu Vit Nam v trn th gii. Cc hot ng v phng php gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong m t s mn hc trng trung hc ph thng. Gii thiu mt s bi son dy hc t heo d n#Gio dc#S dng#Tit kim#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. - L u hnh ni b#Nng lng#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#278737## 01086000000000409000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020098000570070049001550220004002040080005002080090 02700213010000500240011001500245015004400260021018800304020000800492020002000500 02000150052002000150053502000090055002000040055900500150056300500120057800500170 05900050011006070050011006180390005006290130007006340200007006410200011006480200 01700659#VL11.01619#VL11.01620#VL11.01621#Vi?t#K600Y#330.959#^214#K yu hi th o khoa hc quc t "Pht trin kinh t x hi Vit Nam v Lo giai on 2011 - 2 020#Nguyn Vn Nam, L Quc Hi, Bi Trng Giang...#T.1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a530tr.^b29cm#TTS ghi: Vn phng Chnh ph CHDCND Lo...#Gm nh ng bi nghin cu v tng trng kinh t v i mi c ch qun l kinh t v m , chuyn dch c cu kinh t v la chn pht trin mt s ngnh kinh t ch lc ca Lo v Vit Nam#Kinh t#Tng trng kinh t#C ch qun l#C cu kinh t#V it Nam#Lo#Nguyn Vn Nam#L Quc Hi#Bi Trng Giang#Phm S An#L Xun B#KV n#278739#K yu#Pht trin#Hi tho Quc t## 01090000000000421000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020098000570070055001550220004002100080005002140090 02700219010000500246011001500251015004400266021014300310020000800453020001800461 02000090047902000110048802000090049902000040050800500140051200500150052600500210 05410050016005620050024005780390005006020200015006070200015006220200007006370130 00700644020001700651#VL11.01622#VL11.01624#VL11.01623#Vi?t#K600Y#330.959#^214#K yu hi tho khoa hc quc t "Pht trin kinh t x hi Vit Nam v Lo giai on 2011 - 2020#Phm Vn Hng, Phm Quc Vit, Nguyn Th Thanh Mai...#T.2#^aH.# ^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a577tr.^b29cm#TTS ghi: Vn phng Chnh ph CHD CND Lo...#Gm nhng bi nghin cu v thu ht vn FDI v hi nhp kinh t quc t, pht trin ngun nhn lc v m bo an sinh x hi Lo v Vit Nam#Kinh t #u t nc ngoi#Hi nhp#Pht trin#Vit Nam#Lo#Phm Vn Hng#Phm Quc Vi t#Nguyn Th Thanh Mai#Nguyn Ngc Sn#Atsaphanthong Xiphanon#KVn#Ngun nhn l c#An sinh x hi#K yu#278740#Hi tho Quc t## 01156000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020071000660070060001370080005001970090 02700202010000500229011001500234015007000249021032300319020001800642020000800660 02000220066802000090069002000110069900500130071000500140072300500140073700500150 0751005001600766039000500782013000700787#VV11.10740#VV11.10741#VV11.10739#83000 #Vi?t#GI-108T#351.597#^214#Gio trnh k thut son tho vn bn kinh t v qun tr doanh nghip#B.s.: Lng Vn c (ch.b.), Trn Cao Khi, ng Hng Sn...#^a H.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a377tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Tm l - X hi hc#Gii thiu khi nim, nhng yu cu chun g v quy trnh son tho vn bn. Trnh by nhng k nng s dng ngn ng trong vn bn, k thut son tho vn bn tc nghip hnh chnh, son tho hp ng k inh t - thng mi, son tho hp ng dn s, vn bn qun l t chc doanh ng hip, vn bn qun l kinh t doanh nghip#Son tho vn bn#Kinh t#Qun tr do anh nghip#Vit Nam#Gio trnh#Lng Vn c#Trn Cao Khi#ng Hng Sn#Trn Kim Thanh#Nguyn Th Bch#KVn#278741## 01002000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050018000650020038000830030039001210070 02400160008000500184009002700189010000500216011001500221015010500236021030800341 039000500649020002000654020000800674013000700682020001100689#VV11.10742#VV11.107 43#VV11.10744#67000#Vi?t#B103T#658.0076#^214#Nguyn Ngc Huyn#Bi tp thc hn h qun tr kinh doanh#p dng cho H o to va hc va lm#Nguyn Ngc Huyn c h.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a331tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh. B mn Qun tr Kinh doanh tng h p#Cung cp nhng kin thc qun tr kinh doanh c bn v h thng cu hi thc h nh, bi tp v nh qun tr, to lp doanh nghip, qun tr qu trnh sn xut, ngun nhn lc, qun tr cht lng, qun tr cng ngh, cung ng nguyn vt li u, tiu th, ti chnh, qun tr s thay i, hiu qu kinh doanh...#KVn#Qun tr kinh doanh#Bi tp#278742#Gio trnh## 00849000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050019000670020081000860070019001670080 00500186009002700191010000500218011001500223021026300238039000500501020001700506 020001100523020000900534020000900543013000700552#VV11.10745#VV11.10746#VV11.1074 7#48000#Vi?t#452M#354.409597#^214#Nguyn Duyn Cng#i mi qun l nh nc trong hot ng kinh doanh xng du Vit Nam hin nay#Nguyn Duyn Cng#^aH.# ^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a249tr.^b21cm#Gii thiu chung v qun l nh n c i vi hot ng kinh doanh xng du Vit Nam. Tnh hnh qun l nh nc i vi hot ng kinh doanh xng du t 1975 n nay v nhng quan im i m i qun l nh nc i vi hot ng kinh doanh xng du n nm 2020#KVn#Qun l nh nc#Kinh doanh#Xng du#Vit Nam#278743## 01034000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050018000600020106000780030024001840070043002080080 00500251009002700256010000500283011001500288021032900303039000500632020001500637 020001100652020000900663020000900672005001600681013000700697020001600704#VV11.10 748#VV11.10749#VV11.10750#Vi?t#B105V#362.959727#^214#Nguyn Vn Nhng#Bn v ch nh sch an sinh x hi vi ngi nng dn sau khi thu hi t pht trin cc khu cng nghip#Nghin cu ti Bc Ninh#Nguyn Vn Nhng (ch.b.), Nguyn Thnh #^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a183tr.^b21cm#Gii thiu chnh sch an sinh x hi i vi ngi nng dn trong din thu hi t pht trin cc khu cng nghip. Tnh hnh v kt qu thc hin chnh sch cng nhng khuyn ngh h on thin chnh sch an sinh x hi i vi ngi nng dn trong din thu hi t pht trin cc khu cng nghip t thc tin tnh Bc Ninh#KVn#An sinh x hi#Chnh sch#Nng dn#Bc Ninh#Nguyn Thnh #278744#Khu cng nghip## 01010000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050018000650020035000830070061001180080 00500179009002700184010000500211011001500216015010500231021023100336020001100567 03900050057800400270058302000090061002000080061902000110062701300070063800500130 0645005001400658#VV11.10751#VV11.10753#VV11.10752#47000#Vi?t#GI-108T#658.15#^21 4#Nguyn Ngc Huyn#Gio trnh tnh chi ph kinh doanh#B.s.: Nguyn Ngc Huyn ( ch.b.), Phm Th Thu, Phm Hng Hi#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a247tr .^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh. B mn Qun tr Kinh doanh tng hp#Trnh by khi lc v tnh chi ph kinh doanh, nguyn l tnh chi ph kinh doanh v tnh chi ph kinh doanh theo loi. Gii th iu vn hnh thnh cc im chi ph v phng php tnh chi ph kinh doanh th eo im, theo i tng#Kinh doanh#KVn#Ti bn ln 1 c chnh sa#Qun tr#Chi ph#Gio trnh#278745#Phm Th Thu#Phm Hng Hi## 00996000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050018000650020038000830030033001210070 02400154008000500178009002700183010000500210011001500215015010500230021030800335 020002000643020000800663039000500671013000700676020001100683#VV11.10755#VV11.107 54#VV11.10756#43000#Vi?t#B103T#658.0076#^214#Nguyn Ngc Huyn#Bi tp thc hn h qun tr kinh doanh#p dng cho H o to chnh quy#Nguyn Ngc Huyn ch.b.#^ aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a177tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh. B mn Qun tr Kinh doanh tng hp#Cung cp nhng kin thc qun tr kinh doanh c bn v h thng cu hi thc hnh, b i tp v nh qun tr, to lp doanh nghip, qun tr qu trnh sn xut, ngun nhn lc, qun tr cht lng, qun tr cng ngh, cung ng nguyn vt liu, ti u th, ti chnh, qun tr s thay i, hiu qu kinh doanh...#Qun tr kinh do anh#Bi tp#KVn#278746#Gio trnh## 01095000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020056000660030027001220070071001490080 00500220009002300225010000500248011001500253015005800268021025200326020001100578 00500130058900500190060200500200062100500160064100500110065703900050066802000100 0673020001000683020001000693020001100703013000700714#VV11.10757#VV11.10759#VV11. 10758#36000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh thanh tra v gii quyt khiu ni hnh chnh#o to i hc Hnh chnh#B.s.: L Th Hng (ch.b.), Nguyn Th Anh Th, Phan Th Thanh Thu...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a213tr.^b21cm #TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#Trnh by h thng c c quy nh php lut Vit Nam v thanh tra, h thng thanh tra, hot ng thanh tra v gii quyt khiu ni hnh chnh. ng thi kt hp vi vic kho st, tn g kt thc tin hot ng thanh tra v gii quyt khiu ni hnh chnh#Gio trn h#L Th Hng#Nguyn Th Anh Th#Phan Th Thanh Thu#Nguyn B Chin#L Th Hoa #KVn#Php lut#Thanh tra#Khiu ni#Hnh chnh#278747## 01064000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020042000620030027001040070063001310080 00500194009002300199010000500222011001500227015005800242021025700300020001100557 00500140056800500180058200500120060000500120061200500160062403900050064002000200 0645020001100665013000700676020001900683#VV11.10760#VV11.10761#VV11.10762#30500 #Vi?t#GI-108T#351#^214#Gio trnh thm quyn hnh chnh nh nc#o to i hc Hnh chnh#B.s.: V Trng Hch (ch.b.), Lng Thanh Cng, L Th Tho...#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a180tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa N h nc v Php lut#Cung cp nhng kin thc c bn v thm quyn hnh chnh nh nc; thm quyn lp quy ca cc c quan hnh chnh nh nc; thm quyn hnh chnh trong qun l dch v cng, ng k kinh doanh; thm quyn gii quyt khi u ni, t co v cng ch hnh chnh#Gio trnh#V Trng Hch#Lng Thanh Cng #L Th Tho#Bi Th Hi#Nguyn Quc Su#KVn#Hnh chnh nh nc#Thm quyn#278 748#Qun l hnh chnh## 00995000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020029000620030027000910070067001180080 00500185009002300190010000500213011001500218015006400233021023700297020001800534 02000110055200500160056300500140057900500180059300500170061100500170062803900050 0645013000700650#VV11.10763#VV11.10765#VV11.10764#30500#Vi?t#GI-108T#339#^214#G io trnh kinh t hc v m#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Trang Th Tuyt (ch .b.), o ng Kin, Trng Th Thu H...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a180 tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l Nh nc v Kinh t#Cung c p nhng kin thc c bn v kinh t hc v m, cu trc v m v nhng mc tiu c bn ca nn kinh t quc dn, tng trng kinh t, tng cung v tng cu, th t nghip v lm pht, chnh sch kinh t v m trong nn kinh t ng#Kinh t h c v m#Gio trnh#Trang Th Tuyt#o ng Kin#Trng Th Thu H#Nguyn Tt T hnh#Bi Th Thu Nhi#KVn#278749## 00977000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630020054000680030027001220070060001490080 00500209009002300214010000500237011001500242015006400257021017100321020001700492 02000080050902000110051700500160052800500120054400500130055600500110056900500140 0580039000500594013000700599020000900606#VV11.10766#VV11.10767#VV11.10768#45000 #Vi?t#GI-108T#354.09597#^214#Gio trnh qun l nh nc trn cc lnh vc kinh t#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Trang Th Tuyt (ch.b.), L S Thip, Bi Ti n Qu...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a265tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hn h chnh. Khoa Qun l Nh nc v Kinh t#Trnh by l lun chung v qun l nh nc v kinh t, vn qun l nh nc i vi cc doanh nghip, i vi kinh t i ngoi v i vi cc d n u t Vit Nam#Qun l nh nc#Kinh t#Gi o trnh#Trang Th Tuyt#L S Thip#Bi Tin Qu#V Kim Sn#o ng Kin#KVn# 278750#Vit Nam## 01015000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020024000650070088000890220004001770080 01100181009001600192010000500208011001500213021023400228020000800462020001700470 02000110048702000080049800500170050600500140052300500140053700500110055100500100 0562006001600572006001300588039000500601013000700606019001600613#VV11.10769#VV11 .10771#VV11.10770#42000#Vi?t#B300M#951.0092#^214#B mt gia nh h Tng#Lng Tinh Lng, Trng Hc K, Ung Xun Ct... ; Dch: Nguyn B Thnh, ng Vn Tn g#T.1#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a262tr.^b21cm#Cung cp cc t liu v gia nh h Tng, mt gia nh c bit c nh hng rt ln n lch s cn i Tr ung Quc vi nhiu nhn vt truyn k trong lch s Trung Hoa nh Tng Gia Th, Tng i Linh, Tng M Linh, Tng Khnh Linh...#Lch s#Nhn vt lch s#Trung Qu c#H Tng#Lng Tinh Lng#Trng Hc K#Ung Xun Ct#L T Trn#Vng Lm#Ngu yn B Thnh#ng Vn Tng#KVn#278751#Dch Trung Quc## 01015000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020024000650070088000890220004001770080 01100181009001600192010000500208011001500213021023400228020000800462020001700470 02000110048702000080049800500170050600500140052300500140053700500110055100500100 0562006001600572006001300588039000500601019001600606013000700622#VV11.10772#VV11 .10773#VV11.10774#26000#Vi?t#B300M#951.0092#^214#B mt gia nh h Tng#Lng Tinh Lng, Trng Hc K, Ung Xun Ct... ; Dch: Nguyn B Thnh, ng Vn Tn g#T.2#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a262tr.^b21cm#Cung cp cc t liu v gia nh h Tng, mt gia nh c bit c nh hng rt ln n lch s cn i Tr ung Quc vi nhiu nhn vt truyn k trong lch s Trung Hoa nh Tng Gia Th, Tng i Linh, Tng M Linh, Tng Khnh Linh...#Lch s#Nhn vt lch s#Trung Qu c#H Tng#Lng Tinh Lng#Trng Hc K#Ung Xun Ct#L T Trn#Vng Lm#Ngu yn B Thnh#ng Vn Tng#KVn#Dch Trung Quc#278752## 00712000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050014000480020036000620070014000980080011001120090016001230100 00500139011001500144039000500159013000700164021018900171020001900360020000800379 020000800387020000900395020000900404020000900413#VV11.10775#VV11.10776#Vi?t#V115 H#895.92209#^214#Bi Quang Huy#Vn hc ng Nai lch s & din mo#Bi Quang Huy #^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a631tr.^b21cm#KVn#278753#Nghin cu v lch s vn hc vit ng Nai t bui u n nay v din mo nhng tc gi vn hc tr n vng t ng Nai, nhng con ngi lm nn tinh hoa vn chng Bin Ho - ng Nai#Nghin cu vn hc#Lch s#Tc gi#Tc phm#ng Nai#Vit Nam## 00629000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.10 777#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .28#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#KVn#Vi?t#278754## 00583000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000500251181000700256082000600263808000500269013000700274#VV11.10778#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.131#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#KVn#PH4 31V#895.1#^214#278755## 00583000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000500251181000700256082000600263808000500269013000700274#VV11.10779#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.132#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a143tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#KVn#PH4 31V#895.1#^214#278756## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.10780#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#278757## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.10781#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a139tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#278758## 00699000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100480027400600100032200800180033200900110035001000050036101300070 0366#VV11.10782#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.81#Hp tinh tn bng ho - K c ho thit chng#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#278759## 00668000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100170027400600100029100800180030100900110031901000050033001300070 0335#VV11.10783#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.82#Trn u cu bi#Trn Vnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2011#278760## 01024000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020031000460070059000770080011001360090016001470100005001630110 02600168015002800194021029400222020000800516020001500524020000500539020001100544 02000110055502000090056600500220057500500120059700500140060900500170062300500230 0640039000400663013000700667#VV11.09213#VV11.09214#Vi?t#D300S#959.775#^214#Di s n vn ho lng Hip Phc#B.s.: Nguyn Th Tuyt Hng, L Xun Hu, Trn Minh Tr ...#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a304tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Bo tn g ng Nai#Gii thiu v thin nhin, lch s, con ngi v vn ho bo m i sng, vn ho sn xut, vn ho x hi, tinh thn, vn ho dn gian lng Hip Ph c. Di sn vn ho lng Hip Phc trong qu trnh pht trin v nhng gii ph p, phng hng nhm bo tn v pht huy di sn vn ho ca lng#Lch s#Di sn vn ho#Lng#Hip Phc#Nhn Trch#ng Nai#Nguyn Th Tuyt hng#L Xun Hu#Tr n Minh Tr#Nguyn Trn Kit#Nguyn Th Tuyt Trinh#Mai#278761## 00592000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN11.03327#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Mai#Dch Nht Bn#278762## 00592000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN11.03328#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Mai#Dch Nht Bn#278763## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.03 329#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 2tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Mai#Dch Nht Bn#278764## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.03 330#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 8tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Mai#Dch Nht Bn#278765## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.03331#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.49#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Mai#278766## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.03332#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.50#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Mai#278767## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220005001060080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186005001900199 006001100218039000400229019001400233012003500247013000700282#VN11.03333#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#Mai#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#278768## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220005001060080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186005001900199 006001100218039000400229019001400233012003500247013000700282#VN11.03334#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#Mai#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#278769## 00582000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000400234012003500238013000700273#VN11.03335#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .44#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#278770## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000400234012003500238013000700273#VN11.03336#14000#V i?t#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .45#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#278771## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000400277019001400281013000700295#VN11.03 337#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Mai#Dch Nht Bn#278772## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000400277019001400281013000700295#VN11.03 338#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Mai#Dch Nht Bn#278773## 00601000000000301000450002600110000002000090001102000130002000500190003300600130 00520190014000650390004000790410005000831810006000880820006000948080005001000140 00700105002002200112003001300134007003900147022000500186008001800191009001100209 010000500220011001500225012003500240020001700275013000700292#VN11.03339#Nht Bn #Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki#Phng Quyn#Dch Nht Bn#Mai#Vi?t#254Q#895.6 #^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Phng Quy n dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#Vn hc hin i#278774## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216020001300225 005001600238006001600254019001400270039000400284013000700288#VN11.03340#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#Mai#278775## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070013000790220004000920040018000960080 00500114009002600119010000500145011001500150020001100165020001300176020000600189 020001400195005001300209039000400222013000700226#VV11.10784#VV11.10785#16000#Vi ?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a108tr.^b24cm#Ting Vit#Gii bi tp#L p 2#Sch c thm#V Khc Tun#Mai#278776## 00636000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020001200184020000800196020001400204005001200218005002000230 005001500250005001900265005002100284039000400305020000600309013000700315#VV11.10 786#VV11.10787#Vi?t#M458T#372.62#^214#20000#199 bi v on vn hay lp 3#L An h Xun, Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a95tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu A nh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#Mai#Lp 3#278777## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070056000820080005001380090026001430100 00500169011001500174020001200189020000800201020001400209005001200223005002000235 005001900255005002100274005002100295039000400316013000700320020000600327#VV11.10 789#VV11.10788#28000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 4#L An h Xun, Nguyn Th Kiu Anh, V Th Hng Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a132tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th K iu Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Th Hng Loan#Mai#278778# Lp 4## 00434000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020027000400070009000670220004000760080005000800090026000850100 00500111011001400116020001000130020000600140020001400146005000900160039000400169 013000700173#VV11.10790#8000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4# Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#S ch c thm#Thin n#Hoa#278779## 00786000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030097000900070051001870220004002380080 01800242009003500260010000500295011001500300020001200315020000800327020000600335 020001400341005001900355005001300374039000400387013000700391015007400398#VV11.10 791#VV11.10792#35000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 8#Kin thc l thuyt v lm vn. Nhng bi lm vn c trong ng vn 8. Nhng b i lm vn nng cao#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a171tr.^b24cm#Tp lm vn# Bi vn#Lp 8#Sch c thm#on Th Kim Nhung#Phm Th Nga#Hoa#278780#Tn nh x ut bn ngoi ba sch ghi: Nh xut bn i hc Quc gia H Ni## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070016000860080005001020090026001070100 00500133011001500138020000800153039000400161020001400165005001600179020001300195 020000600208004001800214013000700232#VV11.10793#VV11.10794#19000#Vi?t#H561D#546 .076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 8#Trn Trung Ninh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2010#^a116tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Gii bi tp#Lp 8#Ti bn ln th 2#278781## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070053000670080005001200090026001250100 00500151011001500156020000800171039000400179020001400183005001600197020000600213 005001400219004001800233005002100251013000700272#VV11.10795#VV11.10796#22000#Vi ?t#H419T#546#^214#Hc tt ho hc 8#Trn Trung Ninh, Phm Th Bnh, Nguyn Th K im Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a103tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Lp 8#Phm Th Bnh#Ti bn ln th 1#Nguyn Th Kim Thnh #278782## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030097000900070051001870220004002380080 00500242009002600247010000500273011001500278020001200293020000800305020000600313 020001400319005001900333005001300352039000400365013000700369#VV11.10797#VV11.107 98#54000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 9#Kin thc l thuyt v lm vn. Nhng bi lm vn c trong ng vn 9. Nhng bi lm vn n ng cao#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#T.2#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a284tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#on T h Kim Nhung#Phm Th Nga#Hoa#278783## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030022000720070033000940080005001270090 02600132010000500158011001500163020000900178039000400187020001400191005001800205 020000700223005001400230013000700244#VV11.10799#VV11.10800#19500#Vi?t#250H#570 #^214# hc tt sinh hc 10#Chng trnh nng cao#Trnh Nguyn Giao, L nh Tr ung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a114tr.^b24cm#Sinh hc#Hoa#Sch c th m#Trnh Nguyn Giao#Lp 10#L nh Trung#278784## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070053000680080005001210090026001260100 00500152011001500157020000800172039000400180020001400184005001600198020000700214 005002100221004001800242005001400260013000700274#VV11.10802#VV11.10801#24000#Vi ?t#H419T#546#^214#Hc tt ho hc 10#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Kim Thnh, Phm Th Bnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a139tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Lp 10#Nguyn Th Kim Thnh#Ti bn ln th 1#Phm Th B nh#278785## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030019000870070043001060080005001490090 02600154010000500180011001500185020000800200039000400208020001400212005001600226 020001300242020000700255005001100262004001800273005001400291013000700305#VV11.10 803#VV11.10804#18000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 10# Chng trnh chun#Trn Trung Ninh, V Th Lan, Phm Ngc Sn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a108tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Gii bi tp#Lp 10#V Th Lan#Ti bn ln th 2#Phm Ngc Sn#278786## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070042000800080005001220090026001270100 00500153011001500158020001200173039000400185020001400189005001200203020000700215 020000800222005001300230005001200243005001700255005001700272013000700289#VV11.10 805#VV11.10806#70000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 11#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a398tr.^ b24cm#Tp lm vn#Hoa#Sch c thm#L Anh Xun#Lp 11#Bi vn#L Qunh Anh#V T h Dung#Nguyn Th Giang#Nguyn Thy Hng#278787## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030045000900070012001350220004001470080 00500151009002600156010000500182011001500187020000800202020000700210020001300217 020001200230020001400242005001200256039000400268013000700272020001500279#VV11.10 807#VV11.10808#27000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 12#Bi dng hc sinh gii v luyn thi i hc#Cao C Gic#T.1#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a157tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Gii bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Cao C Gic#Hoa#278788#Sch luyn thi## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020024000550030020000790070032000990080005001310090 02600136010000500162011001400167020000800181039000400189020001400193005001600207 020001300223020000700236005001500243013000700258#VV11.10809#VV11.10810#16000#Vi ?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 12#Chng trnh c bn#Trn Trung N inh, L Th D Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a98tr.^b24cm#Ho hc#Ho a#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Gii bi tp#Lp 12#L Th D Tho#278789## 00700000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530030024000960070060001200080005001800090 02600185010000500211011001500216020000800231039000400239020001400243005001600257 02000080027302000160028100500200029700500110031700500180032800500210034601300070 0367#VV11.10811#VV11.10812#48000#Vi?t#N114T#546.076#^214#500 bi tp ho hc ch uyn trung hc c s#Bi dng hc sinh gii#Trn Trung Ninh (ch.b.), Khiu Th Hng Chi, L Vn Khu...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a235tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Bi tp#Trung hc c s#Khiu Th Hng Ch i#L Vn Khu#Trn Th Kim Lin#Nguyn Th Kim Thnh#278790## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070042000900220004001320080005001360090 02600141010000500167011001500172020000800187020001600195020001400211005001500225 005001800240039000400258013000700262#VV11.10814#VV11.10813#22500#Vi?t#H419T#004 #^214#Hc tt tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a132tr.^b24cm#Tin hc#Trung h c c s#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#Hoa#278791## 00950000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820010000578080005000670050014000720020034000860070019001200080 00500139009001900144010000500163011001500168021036900183020000800552039000400560 015006900564020001100633020000900644013000700653#VV11.10815#VV11.10817#VV11.1081 8#VV11.10816#Vi?t#GI-108T#306.09597#^214#Trn Thu Khoa#Gio trnh c s vn ho Vit Nam#Trn Thu Khoa b.s.#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a303tr.^b21cm#Trnh b y cc khi nim c bn v vn ho - vn ho hc, cng nh chc nng, thit k, c u trc ca nn vn ho. Gii thiu v khng gian vn ho Vit v din trnh lc h s vn ho Vit Nam t thi tin s cho n thi nay. Quan im v ng li v n ho vn ngh ca ng ta trong vic nh hng xy dng mt nn vn ho n c ta trong xu th pht trin v hi nhp#Vn ho#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm TDTT H Ni#Gio trnh#Vit Nam#278792## 00927000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050016000680020018000840030038001020070 06100140008000500201009001900206010000500225011001500230005001600245021022900261 020000700490039000400497015008100501020001100582005001300593013000700606#VV11.10 819#VV11.10820#VV11.10822#VV11.10821#Vi?t#GI-108T#794.1#^214#Phm Thng Nht#Gi o trnh c vua#Sch dng cho sinh vin H & CSPTDTT#B.s.: Phm Thng Nht (ch.b .), Nguyn Th Hng, Phm Th Hoa#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a275tr.^b21cm#Ng uyn Th Hng#Gii thiu lch s pht trin, tc dng v nhng tri thc ca mn c vua. L lun v phng php ging dy - hun luyn mn c vua. Phng php gi ng dy cc giai on ca vn u. Phng php t chc thi u v trng ti c v ua#C vua#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc T h thao H Ni#Gio trnh#Phm Th Hoa#278793## 00783000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020024000750070014000990080 02300113009004600136010000500182011001500187021021300202020000900415039000400424 020001300428020001000441020000900451005001400460013000700474#VN11.03341#VN11.033 43#VN11.03344#VN11.03342#39000#Vi?t#T102C#796.815#^214#Taewondo - Cn nh khc# Tri Thc Vit#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho Vn La ng#2011#^a183tr.^b19cm#Hng dn luyn tp Taewondo cn nh khc vi cch tay c m cn, cc t th, b php, phng php tn cng, chiu thc tn cng, phng th v tnh hiu qu ca chin thut. B quyt luyn tp tr thnh cao th#V t hut#Hoa#Cn nh khc#Luyn tp#Taewondo#Tri Thc Vit#278794## 00906000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020044000900070 03400134008002300168009004600191010000500237011001500242012001700257006001000274 01900160028402102380030002000090053802000070054703900040055401300070055802000150 0565#VN11.03345#VN11.03346#VN11.03348#VN11.03347#43000#Vi?t#C460T#794.1#^214#Ho ng Thiu Long#C tng - Phn on hnh th trong tn cc#Hong Thiu Long ; ng Bnh dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh dc Th thao ; Cng ty Vn ho Vn Lan g#2011#^a239tr.^b19cm#T sch C tng#ng Bnh#Dch Trung Quc#Trnh by ngh a ca vic phn on hnh th c tng, hnh th yu trong cc din v cch tn h ton v s nc i, phn tch v c tn thc chin. Hng dn cch phn on h nh th ca ton th trn t khai cc n trung cc v tn cc#C tng#Th c#H oa#278795#Th c tn cc## 00665000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020045000750030017001200070 01600137008000500153009001400158010000500172011001500177021010900192020000800301 005001600309020001700325039000400342020001000346013000700356#VV11.10823#VV11.108 26#VV11.10824#VV11.10825#40000#Vi?t#C460S#340.023#^214#C s thut hc hng bi n trong ngh lut s#Sch chuyn kho#Phng Trung Tp#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a 112tr.^b21cm#Cung cp nhng c s l lun ca thut hng bin hc v cc chun m c ca thut hng bin trong ngh lut s#Lut s#Phng Trung Tp#Sch chuyn kh o#Hoa#Hng bin#278796## 00467000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020009000660030012000750070007000870080 00500094009001400099010000500113011001500118020001700133005000700150020001200157 039000400169020000900173013000700182#VV11.10827#VV11.10828#VV11.10829#52000#Vi? t#V563D#895.92234#^214#Vt dc#Tiu thuyt#L Lm#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a255 tr.^b21cm#Vn hc hin i#L Lm#Tiu thuyt#Hoa#Vit Nam#278797## 00519000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020027000670070035000940080005001290090 01400134010000500148011001500153020001700168005000900185020001200194039000400206 005001500210020000900225013000700234#VV11.10830#VV11.10831#VV11.10832#58000#Vi? t#L105K#895.922332#^214#Lan Khai tuyn truyn ngn#Trn Mnh Tin su tp, gii thiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a265tr.^b21cm#Vn hc hin i#Lan Khai#Truyn ng n#Hoa#Trn Mnh Tin#Vit Nam#278798## 01225000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820018000448080005000620020054000670070051001210080005001720090014001770100 00500191011003000196015006800226021047800294020000800772005001200780020000900792 03900040080100500120080502000110081702000080082802000030083602000090083900500130 0848013000700861020000700868#VV11.10833#VV11.10834#VV11.10835#Vi?t#L302S#324.259 7070959731#^214#Lch s ng b v nhn dn x Ngc To (1930 - 2010)#B.s., s.t. : Trn Vn m, Nguyn Xun, Trn Duy Cn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a191tr., 14tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Ngc T o#Ghi li chng ng lch s cch mng v vang ca ng b v nhn dn x Ngc To - huyn Phc Th - thnh ph H Ni qua cc thi k u tranh cch mng gi nh chnh quyn v tay nhn nhn dn (1930 - 1945), thi k bo v thnh qu cch mng, tin hnh khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954), thc hin nhim v xy dng CNXH min Bc v u tranh thng nht t nc (1954 - 1975), tin hnh s nghip xy dng, bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha (1975 - 2010) #Lch s#Trn Vn m#Ngc To#Hoa#Nguyn Xun#ng b x#ng b#X#Phc Th#Tr n Duy Cn#278799#H Ni## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020064000510030048001150070043001630080005002060090 01400211010000500225011001500230020001100245020001400256005001200270039000500282 004001800287020000900305005001300314005001600327013000700343020000400350#VV11.10 836#VV11.10837#34500#Vi?t#419V#372.6#^214#c v cm th nhng bi th hay tro ng sch ting Vit tiu hc#Dng cho hc sinh lp 2, lp 3, lp 4, lp 5...#T c Hin, Phm Minh T, Nguyn Vit Nga#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a160tr.^b24cm#Ti ng Vit#Sch c thm#T c Hin#oanh#Ti bn ln th 2#Tiu hc#Phm Minh T# Nguyn Vit Nga#278800#Th## 00686000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030036000890070047001250080005001720090 01400177010000500191011001500196020001100211020001400222005001200236039000500248 00400180025302000060027100500170027700500130029402000070030700500140031400500130 0328013000700341#VV11.10838#VV11.10839#27500#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 1 nng cao#Dng cho hc sinh lp 1 Tiu hc...#T c Hin, Nguy n Mai Khanh, Trn Yn Lan...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a144tr.^b24cm#Ting Vit#S ch c thm#T c Hin#oanh#Ti bn ln th 1#Lp 1#Nguyn Mai Khanh#Trn Yn Lan#n tp#Nguyn Kim Sa#L Thanh Hi#278801## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070047000820080005001290090014001340100 00500148011001500153020001400168020001400182005001200196039000500208004001800213 02000120023100500170024300500130026002000060027300500150027900500160029401300070 0310#VV11.10840#VV11.10841#22500#Vi?t#V115K#372.62#^214#Vn k chuyn - Vn mi u t 3#T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a 100tr.^b24cm#Vn k chuyn#Sch c thm#T c Hin#oanh#Ti bn ln th 1#Vn miu t#Nguyn Mai Khanh#Trn Yn Lan#Lp 3#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#27880 2## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070047000820080005001290090014001340100 00500148011001500153020001400168020001400182005001200196039000500208004001800213 02000120023100500170024300500130026002000060027300500150027900500160029401300070 0310#VV11.10842#VV11.10843#22500#Vi?t#V115K#372.62#^214#Vn k chuyn - Vn mi u t 4#T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a 115tr.^b24cm#Vn k chuyn#Sch c thm#T c Hin#oanh#Ti bn ln th 1#Vn miu t#Nguyn Mai Khanh#Trn Yn Lan#Lp 4#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#27880 3## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070047000820080005001290090014001340100 00500148011001500153020001400168020001400182005001200196039000500208004001800213 02000120023100500170024300500130026002000060027300500150027900500160029401300070 0310#VV11.10844#VV11.10845#33500#Vi?t#V115K#372.62#^214#Vn k chuyn - Vn mi u t 5#T c Hin, Nguyn Mai Khanh, Trn Yn Lan...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a 156tr.^b24cm#Vn k chuyn#Sch c thm#T c Hin#oanh#Ti bn ln th 1#Vn miu t#Nguyn Mai Khanh#Trn Yn Lan#Lp 5#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#27880 4## 00729000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020066000520070046001180080005001640090014001690100 00500183011001500188020001400203005001200217039000500229015009800234020000800332 005001500340005001400355020000600369005001600375005001700391013000700408#VV11.10 846#VV11.10847#36000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn t gii c ao thi hc gii lp 5 tiu hc#T c Hin, Phm Minh Vit, Nguyn Kim Sa...#^aH .#^aNxb. H Ni#2011#^a184tr.^b24cm#Sch c thm#T c Hin#oanh#Tn tc gi n goi ba: T c Hin, Ng Thu Yn, Thi Thanh Hng, Thi Thnh Vinh, Nguyn Ng c H#Bi vn#Phm Minh Vit#Nguyn Kim Sa#Lp 5#Thi Thnh Vinh#Nguyn Khnh Ho #278805## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070061000750220004001360080005001400090 01400145010000500159011001500164020000500179020000600184020001400190005001500204 005001700219005001600236039000500252005001500257005001800272013000700290#VV11.10 848#VV11.10849#38000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 6#Trn Din Hi n (ch.b.), inh Tuyt Trinh, Nguyn Ngc Mai...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a2 00tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Trn Din Hin#inh Tuyt Trinh#Nguyn Ngc Mai#oanh#inh Thu Hng#Phng Minh Thng#278806## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020000600178020001300184 020001400197005001400211039000500225013000700230#VV11.10850#VV11.10851#30000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 7#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a158tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii b i tp#Sch c thm#V Ninh Giang#oanh#278807## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020000600178020001300184 020001400197005001400211039000500225013000700230#VV11.10852#VV11.10853#20500#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 7#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii b i tp#Sch c thm#V Ninh Giang#oanh#278808## 00615000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070058000870080005001450090014001500100 00500164011001500169020000500184020000600189020001400195039000500209005000900214 005001300223020000700236004001800243005001800261005001500279013000700294#VV11.10 854#VV11.10855#36500#Vi?t#K300N#510#^214#K nng lm thi v kim tra ton 9# Phm Phu, Ng Long Hu, Nguyn Quang Hanh, Phm Vn Chng#^aH.#^aNxb. H Ni#201 1#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#oanh#Phm Phu#Ng Long Hu# thi#Ti bn ln th 1#Nguyn Quang Hanh#Phm Vn Chng#278809## 00650000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020052000530070046001050080005001510090014001560100 00500170011001500175020000800190020000600198020001400204039000500218005001200223 00500100023502000120024500500090025700500120026602000110027802000080028902000080 0297013000700305#VV11.10856#VV11.10857#32000#Vi?t#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu cu hi v bi tp trc nghim ng vn 9#Nguyn Hun, Hu Chnh, Vit Hoa, Than h Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#oanh# Nguyn Hun#Hu Chnh#Tp lm vn#Vit Hoa#Thanh Huyn#Ting Vit#Vn hc#Bi t p#278810## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020000600178020001300184 020001400197005001400211039000500225013000700230#VV11.10858#VV11.10859#26500#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 9#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a139tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii b i tp#Sch c thm#V Ninh Giang#oanh#278811## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020000600178020001300184 020001400197005001400211039000500225013000700230#VV11.10860#VV11.10861#45000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 9#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a239tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii b i tp#Sch c thm#V Ninh Giang#oanh#278812## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030029000780070029001070080005001360090 01400141010000500155011001500160020000800175020000600183020001400189039000500203 005001600208005001200224020001300236013000700249#VV11.10862#VV11.10863#51500#Vi ?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 9#Dng trong hc tp v n thi#Nguy n Hu Thc, V Anh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a276tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#S ch c thm#oanh#Nguyn Hu Thc#V Anh Tun#Gii bi tp#278813## 00817000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030100000860070055001860220004002410040 01800245008000500263009001400268010000500282011001500287020000800302020001100310 02000120032102000060033302000070033902000140034600500120036000500140037200500160 0386005001300402005001600415039000500431013000700436#VV11.10864#VV11.10865#47500 #Vi?t#H419V#807.6#^214#Hc v n luyn ng vn nng cao 9#Dng t c v t hc, n luyn nng cao cm th vn hc, vn ln hc kh, hc gii mn ng vn#T c Hin (ch.b.), Phm c Minh, Nguyn Vit Nga...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH. #^aNxb. H Ni#2011#^a256tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#n tp#S ch c thm#T c Hin#Phm c Minh#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#Nguyn Nht Hoa#oanh#278814## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020024000490030049000730070025001220080005001470090014001520100 00500166011001500171012003100186020001100217020000700228020001400235039000500249 005001200254020001400266005001200280013000700292#VV11.10866#VV11.10867#42000#Vi ?t#516.24076#^214#Gii ton lng gic 11#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a234tr.^b24cm#Bi g ing chuyn su ton THPT#Lng gic#Lp 11#Sch c thm#oanh#L Hng c#Gii bi ton#Nhm C Mn#278815## 00562000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620020020000670070025000870080005001120090 01400117010000500131011001500136012003100151020000700182020000700189020001400196 039000500210005001200215020001400227005001200241013000700253#VV11.10868#VV11.108 69#VV11.10870#50000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii ton i s 10#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a307tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton TH PT#i s#Lp 10#Sch c thm#oanh#L Hng c#Gii bi ton#Nhm C Mn#278816 ## 00627000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620020022000670030049000890070025001380080 00500163009001400168010000500182011001500187012003100202020000900233020000700242 020001400249039000500263005001200268020001400280005001200294013000700306#VV11.10 871#VV11.10872#VV11.10873#53000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii ton hnh hc 1 2#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aH. #^aNxb. H Ni#2011#^a367tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton THPT#Hnh hc#Lp 1 2#Sch c thm#oanh#L Hng c#Gii bi ton#Nhm C Mn#278817## 00662000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020042000650070062001070080005001690090 01400174010000500188011001500193020000800208020000900216020001400225039000500239 00500130024402000200025702000140027700500120029100500150030300500110031801300070 0329#VV11.10874#VV11.10875#VV11.10876#53000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng ph p gii ton o hm v ng dng#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c, o Thin Kh i, L Hu Tr#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a350tr.^b24cm#o hm#ng dng#Sch c t hm#oanh#L Bch Ngc#Ph thng trung hc#Gii bi ton#L Hng c#o Thin Kh i#L Hu Tr#278818## 00704000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020032000420080005000740090018000790100005000970110015001020200020001170200 01200137039000500149020001000154015006200164021022000226020000900446013000700455 #VV11.10878#VV11.10877#Vi?t#332.09597#^214#Sng ngi truyn thng yu nc#^aH.# ^aLao ng X hi#2011#^a279tr.^b24cm#in hnh tin tin#Thng binh#oanh#Bnh binh#TTS ghi: B Lao ng thng binh - X hi. Cc Ngi c cng#Gii thiu c c tm gng tiu biu thng bnh binh, thn nhn gia nh chnh sch khng ng ng n lc phn u hc tp, lao ng sn xut, n nh cuc sng gia nh ng g p cng sc vo cng cuc i mi ca t nc#Vit Nam#278819## 01002000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020088000700080005001580090018001630100 00500181011001500186021033200201020001000533020001400543020001900557020000900576 020001700585039000500602013000700607020002000614015006600634#VV11.10881#VV11.108 82#VV11.10884#VV11.10883#Vi?t#H561D#344.59701#^214#Hng dn v thi gi lm vi c v thi gi nghi ngi theo quy nh ca b lut lao ng#^aH.#^aLao ng X h i#2011#^a251tr.^b21cm#Gm mt s vn bn quy nh v ch lm vic, thi gian lm vic, thi gian ngh ngi i vi ngi lao ng lm vic trong cc doanh ng hip nh nc, trong cc doanh nghip c vn u t nc ngoi; i vi ngi la o ng lm cc cng vic c tnh cht c bit thuc ngnh bu in, ngnh vn t i ng st, ngnh hng khng...#Php lut#Lut lao ng#Thi gian lao ng#Vi t Nam#Vn bn php qui#KVn#278820#Thi gian ngh ngi#TTS ghi: B Lao ng Th ng binh v X hi. Cc An ton Lao ng## 01033000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020056000710070034001270080005001610090 01800166010000500184011001500189015007500204021027900279020000700558020001400565 02000090057903900050058802000120059302000100060500500070061500500110062200500110 0633005000900644005001100653013000700664#VV11.10885#VV11.10888#VV11.10887#VV11.1 0886#Vi?t#M458S#364.409597#^214#Mt s m hnh, in hnh v phng, chng t nn x hi#Lam H, Hng Luyn, Bch Thun...#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a259tr.^b 21cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Phng chng T nn x hi# Gii thiu mt s m hnh v xy dng x, phng, th trn lnh mnh khng c t nn x hi; mt s in hnh trong cng tc phng chng t nn x hi v ma tu v nhng ngi nghin vt qua c bn thn tr thnh ngi c ch cho x h i khp cc tnh thnh trong c nc#Ma tu#T nn x hi#Vit Nam#KVn#Phng chng#in hnh#Lam H#Hng Luyn#Bch Thun#Bch Vn#Hng Nhung#278821## 00845000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020044000700080005001140090018001190100 00500137011001500142015004400157021030200201020001000503020000900513020001500522 020001800537039000500555013000700560#VV11.10889#VV11.10890#VV11.10892#VV11.10891 #Vi?t#M458S#344.59703#^214#Mt s chnh sch an sinh x hi Vit Nam#^aH.#^aLa o ng X hi#2011#^a275tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi#Gi i thiu cc vn bn quy phm php lut v chnh sch an sinh x hi nh quy n h v ngi cao tui, ngi khuyt tt, tr gip x hi, c s bo tr x hi, ch nh sch tr gip gio dc, quy nh v phng chng nhim virt gy ra hi chng suy gim min dch mc phi ngi v gim ngho bn vng#Php lut#Vit Nam#A n sinh x hi#Vn bn php lut#KVn#278822## 00527000000000301000450002600100000002600100001001400070002004100050002718100060 00320820007000388080005000450020016000500030014000660070018000800080005000980090 03000103010000500133011001400138020000900152020001400161039000500175019000500180 006000800185020000900193013000700202020000700209020000900216#VL1.01505#VL1.01506 #30000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh th v#S t 1 - 100#Hi Huy bin dch#^ aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a32tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#KVn #Dch#Hi Huy#Tr chi#278823#Ch s#Ni hnh## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020035000400030015000750070013000900080005001030090011001080100 00500119011001500124012002700139020002000166020001400186020001900200020001500219 006000800234039000500242013000700247019000500254020001300259020001300272#VV11.10 893#30000#Vi?t#D107N#509.2#^214#Danh nhn th gii: Edison & Nobel#Sch thiu n hi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#E dison, Thomas Alva#Nobel, Alfred#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn# 278824#Dch#Truyn tranh#Nh khoa hc## 00652000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020047000430030015000900070013001050080005001180090011001230100 00500134011001500139012002700154020001900181020001500200006000800215039000500223 019000500228020001300233020005300246020004400299013000700343#VV11.10894#30000#V i?t#D107N#362.4092#^214#Danh nhn th gii: Helen Keller & Nightingale#Sch thi u nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt t m#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#Keller, Helen , Nh hot ng x hi, (1880-1968), M#Nightingale, Florence, Y t, (1820-1910) , #278825## 00607000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020041000420030015000830070013000980080005001110090011001160100 00500127011001500132012002700147020001900174020001900193020001500212006000800227 039000500235019000500240020001300245020001700258013000700275020001100282#VV11.10 895#30000#Vi?t#D107N#973.092#^214#Danh nhn th gii: Washington & Lincoln#Sch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quy t tm#Washington, George#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Tr uyn tranh#Lincoln, Abraham#278826#Tng thng## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020041000400030015000810070013000960080005001090090011001140100 00500125011001500130012002700145020001600172020001900188020001500207006000800222 039000500230019000500235020001300240020004700253013000700300020001300307#VV11.10 896#30000#Vi?t#D107N#509.2#^214#Danh nhn th gii: Marie Curie & Darwin#Sch t hiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#Darwin, Charles#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#Curie, Marie, Nh ho hc, (1867-1934), Ba Lan#278827#Nh khoa hc## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020042000420030015000840070013000990080005001120090011001170100 00500128011001500133012002700148020001900175020001500194006000800209039000500217 01900050022202000130022702000540024002000520029401300070034602000110035302000100 0364#VV11.10897#30000#Vi?t#D107N#920.009#^214#Danh nhn th gii: Roosevelt & C hurchill#Sch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn t ranh#Roosevelt, Franklin D., Chnh tr gia, (1882-194), M#Churchill, Winston, C hnh tr gia, (1874-1965), Anh#278828#Tng thng#Th tng## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420030015000860070013001010080005001140090011001190100 00500130011001500135012002700150020001900177020001500196006000800211039000500219 019000500224020001300229020001900242020000600261013000700267020000400274#VV11.10 898#30000#Vi?t#D107N#920.009#^214#Danh nhn th gii: Napoleon & Peter i #S ch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#Napol on Bonaparte#Pie I#278829#Vua## 00625000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030015000780070013000930080005001060090011001110100 00500122011001500127012002700142020001900169020001500188006000800203039000500211 01900050021602000130022102000140023402000170024801300070026502000120027202000150 0284#VV11.10899#30000#Vi?t#D107N#509.2#^214#Danh nhn th gii: Newton & Einste in#Sch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#N ewton, Isaac#Einstein, Albert#278830#Nh bc hc#Nh vt l hc## 00612000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410030015000800070013000950080005001080090011001130100 00500124011001500129012002700144020001900171020001500190006000800205039000500213 019000500218020001300223020002200236020002500258013000700283020000800290#VV11.10 900#30000#Vi?t#D107N#780.92#^214#Danh nhn th gii: Beethoven & Mozart#Sch th iu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#Beethoven, Ludwig van#Mozart, Wolfgang Amadeus#278831#Nhc s## 00645000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020044000410030015000850070013001000080005001130090011001180100 00500129011001500134012002700149020001900176020001500195006000800210039000500218 019000500223020001300228020005500241020001900296013000700315020000900322#VV11.10 901#30000#Vi?t#D107N#709.02#^214#Danh nhn th gii: Da Vinci & Michelangelo#S ch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch q uyt tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#Michel angelo Buonarroti, Danh ho, (1475-1564), Italia#Leonardo, da Vinci#278832#Danh ho## 00668000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020051000400030015000910070013001060080005001190090011001240100 00500135011001500140012002700155020001900182020001500201006000800216039000500224 019000500229020001300234020000800247020004700255013000700302020004500309#VV11.10 902#30000#Vi?t#D107N#609.2#^214#Danh nhn th gii: Anh em nh Wright & James W att#Sch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quyt tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh# Ot, G.#Wright, Orville, Nh khoa hc, (1871-1948), M#278833#Wright,Wilbur, Nh khoa hc, (1867-1912), M## 00621000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400030015000820070013000970080005001100090011001150100 00500126011001500131012002700146020001900173020001500192006000800207039000500215 019000500220020001300225020003800238020001600276013000700292020000800299#VV11.10 903#30000#Vi?t#D107N#809.2#^214#Danh nhn th gii: Andersen & Mark Twain#Sch thiu nhi#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a112tr.^b21cm#B sch v ch quy t tm#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi#Tu vn#KVn#Dch#Truyn tranh#Twain, Ma rk, Nh vn, (1835-1910), M#Andersen, H. C.#278834#Nh vn## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020009000570030013000660070030000790080005001090090 05300114010000500167011001400172020001700186020000900203020001300212005001100225 005000900236039000500245013000700250012003000257020001800287020001500305#VV11.10 904#VV11.10905#20000#Vi?t#QU121G#398.209597#^214#Qun Gi#Truyn tranh#K: Hon g Oanh ; V: Vn Minh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2011#^a31tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Oanh#Vn Minh#KV n#278835#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch## 00772000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020024000600030019000840070031001030080 00500134009005900139010000500198011001400203020001300217020001500230039000500245 01900160025000500070026602000210027302101210029402000130041500600110042801300070 0439#VV11.10906#VV11.10907#VV11.10908#35000#Vi?t#M558V#612#^214#Mi vn cu h i v sao#Cu hi v tr li#ng ch.b. ; Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut ; Cn g ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a80tr.^b25cm#C th ngi#Sch thiu nhi#KVn#Dch Trung Quc#ng #Khoa hc thng thc#Gii p nhng kin t hc ph thng cho thiu nhi v c th ngi, cc b phn, cc hin tng lin qu an n c th ngi#Sch hi p#Ngc Khnh#278836## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030026000780070038001040080005001420090 05900147010000500206011001400211020000900225020000400234039000500238012001600243 005001000259005000900269013000700278020001400285#VV11.10909#VV11.10910#12500#Vi ?t#TH460D#372.21#^214#Th dnh cho tr mm non#Ch qu hng t nc#Tranh: 3D H Ni ; S.t. li: Hng Vn#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a20tr.^b25cm#Mu gio#Th#KVn#T sch Mm non#3D H Ni#H ng Vn#278837#Sch mu gio## 00764000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020024000600030019000840070031001030080 00500134009005900139010000500198011001400203020000900217020001500226039000500241 01900160024600500070026202101170026902000130038600600110039901300070041002000210 0417#VV11.10911#VV11.10912#VV11.10913#35000#Vi?t#M558V#001#^214#Mi vn cu h i v sao#Cu hi v tr li#ng ch.b. ; Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut ; Cn g ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a80tr.^b25cm#Tri thc#Sch thi u nhi#KVn#Dch Trung Quc#ng #Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu n hi v cc tri thc khoa hc trong i sng ang din ra xung quanh tr#Sch hi p#Ngc Khnh#278838#Khoa hc thng thc## 00773000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020024000620030019000860070031001050080 00500136009005900141010000500200011001400205020000700219020001500226039000500241 01900160024600500070026202000210026902101260029002000130041600600110042901300070 0440#VV11.10914#VV11.10916#VV11.10915#35000#Vi?t#M558V#523.1#^214#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#ng ch.b. ; Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut ; C ng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a80tr.^b25cm#V tr#Sch thi u nhi#KVn#Dch Trung Quc#ng #Khoa hc thng thc#Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu nhi v cc kin thc khoa hc v tr nh h mt tri, ngn h , sao, hnh tinh...#Sch hi p#Ngc Khnh#278839## 00753000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020024000600030019000840070016001030080 00500119009005900124010000500183011001400188020001300202020001500215039000600230 019001600236006001100252020001300263013000700276021013500283020002100418#VV11.10 917#VV11.10918#VV11.10919#35000#Vi?t#M558V#612#^214#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a79tr.^b25cm#C th ngi#Sch thiu nhi#TDung#Dch Trung Quc#Ngc Khnh#Sch hi p#278840#Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu nhi v c th con ngi, v nhng vic b nn v khng nn lm c mt c th kho mnh#Khoa hc thng thc## 00740000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020024000600030019000840070016001030080 00500119009005900124010000500183011001400188020002000202020002100222020001500243 039000600258019001600264006001100280020001300291013000700304021011500311#VV11.10 920#VV11.10921#VV11.10922#35000#Vi?t#M558V#500#^214#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a79tr.^b25cm#Hin tng t nhin#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TDung#Dch Trung Quc#Ngc Khnh#Sch hi p#278841#Gii p nhng k in thc ph thng cho thiu nhi v cc hin tng t nhin, v v tr v vn v t trn tri t...## 00770000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020024000600030019000840070031001030080 00500134009005900139010000500198011001400203020000800217020002100225020001500246 03900060026101900160026700500070028300600110029002000130030101300070031402101230 0321#VV11.10924#VV11.10923#VV11.10925#35000#Vi?t#M558V#620#^214#Mi vn cu h i v sao#Cu hi v tr li#ng ch.b. ; Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut ; Cn g ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a80tr.^b25cm#My mc#Khoa hc t hng thc#Sch thiu nhi#TDung#Dch Trung Quc#ng #Ngc Khnh#Sch hi p#2 78842#Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu nhi v cc loi my mc, tran g thit b khoa hc k thut... phc v i sng## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030022000780070038001000080005001380090 05900143010000500202011001400207012001600221020000900237020000400246039000600250 005000900256005001000265013000700275020001400282#VV11.10926#VV11.10927#12500#Vi ?t#TH460D#372.21#^214#Th dnh cho tr mm non#Ch trng mm non#Tranh: 3D H Ni ; S.t. li: Hng Vn#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn h o inh T#2011#^a20tr.^b25cm#T sch Mm non#Mu gio#Th#TDung#Hng Vn#3D H Ni#278843#Sch mu gio## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030019000780070038000970080005001350090 05900140010000500199011001400204012001600218020000900234020000400243039000600247 005000900253005001000262013000700272020001400279#VV11.10928#VV11.10929#12500#Vi ?t#TH460D#372.21#^214#Th dnh cho tr mm non#Ch ngh nghip#Tranh: 3D H N i ; S.t. li: Hng Vn#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a20tr.^b25cm#T sch Mm non#Mu gio#Th#TDung#Hng Vn#3D H Ni #278844#Sch mu gio## 00595000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030031000780070038001090080005001470090 05900152010000500211011001400216012001600230020000900246020000400255039000600259 005001000265005000900275013000700284020001400291#VV11.10930#VV11.10931#12500#Vi ?t#TH460D#372.21#^214#Th dnh cho tr mm non#Ch cc hin tng t nhin#Tr anh: Phan Linh ; S.t. li: Hng Vn#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a20tr.^b25cm#T sch Mm non#Mu gio#Th#TDung#Phan L inh#Hng Vn#278845#Sch mu gio## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030021000780070038000990080005001370090 05900142010000500201011001400206012001600220020000900236020000400245039000600249 005000900255005001000264013000700274020001400281#VV11.10932#VV11.10933#12500#Vi ?t#TH460D#372.21#^214#Th dnh cho tr mm non#Ch ng thc vt#Tranh: 3D H Ni ; S.t. li: Hng Vn#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a20tr.^b25cm#T sch Mm non#Mu gio#Th#TDung#Hng Vn#3D H N i#278846#Sch mu gio## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030016000780070038000940080005001320090 05900137010000500196011001400201012001600215020000900231020000400240039000600244 005000900250005001000259013000700269020001400276#VV11.10934#VV11.10935#12500#Vi ?t#TH460D#372.21#^214#Th dnh cho tr mm non#Ch gia nh#Tranh: 3D H Ni ; S.t. li: Hng Vn#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho in h T#2011#^a20tr.^b25cm#T sch Mm non#Mu gio#Th#TDung#Hng Vn#3D H Ni#27 8847#Sch mu gio## 00489000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030047000580080005001050090059001100100005001690110 01300174020001800187020001400205039000600219019000500225020001000230013000700240 #VV11.10936#22500#Vi?t#TH550V#372.21#^214#Th vin ca b#Nhn bit thi gian. Phng php nhn bit 12h#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a2tr.^b26cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Thi gian #278848## 00458000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030018000580080005000760090059000810100005001400110 01300145020001800158020001400176039000600190019000500196020000800201013000700209 #VV11.10937#22500#Vi?t#TH550V#372.21#^214#Th vin ca b#Nhn bit mu sc#^aH .#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a2tr.^b26cm#G io dc mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Mu sc#278849## 00462000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030020000580080005000780090059000830100005001420110 01300147020001800160020001400178039000600192019000500198020001000203013000700213 #VV11.10938#22500#Vi?t#TH550V#372.21#^214#Th vin ca b#Nhn bit hnh dng#^ aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a2tr.^b26cm #Gio dc mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Hnh dng#278850## 00462000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030020000580080005000780090059000830100005001420110 01300147020001800160020001400178039000600192019000500198020001000203013000700213 #VV11.10939#22500#Vi?t#TH550V#372.21#^214#Th vin ca b#Nhn bit thi tit#^ aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a2tr.^b26cm #Gio dc mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Thi tit#278851## 00462000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030018000580080005000760090059000810100005001400110 01300145020001800158020001400176039000600190019000500196020001200201013000700213 #VV11.10940#22500#Vi?t#TH550V#372.21#^214#Th vin ca b#Nhn bit bn ma#^aH .#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a2tr.^b26cm#G io dc mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Ma kh hu#278852## 00489000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030047000580080005001050090059001100100005001690110 01300174020001800187020001400205039000600219019000500225020001000230013000700240 #VV11.10941#22500#Vi?t#TH550V#372.21#^214#Th vin ca b#Nhn bit thi gian. Phng php nhn bit 24h#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a2tr.^b26cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Thi gian #278853## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490070045000560080005001010090053001060100 00500159011001500164020001800179020001100197039000600208019001000214005001300224 005001200237020000500249006000300254013000700257#VN11.03349#VN11.03350#24000#Vi ?t#C100D#843#^214#C dt#Fanny Joly ; Minh ho: Ronan Badel ; AY dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a105tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Truyn va#TDung#Dch Php#Badel, Ronan#Joly, Fanny#Php#AY#278854## 00646000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030023000770070026001000080005001260090 05900131010000500190011001400195012004300209020001800252020001400270039000600284 019000500290005001100295006000800306020002300314013000700337#VN11.03352#VN11.033 51#27000#Vi?t#L124B#372.21#^214#Lt bin hnh thng minh#Phng tin giao thng #Khnh Linh ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn h o inh T#2011#^a12tr.^b19cm#Bch khoa tri thc u i dnh cho tr em#Gio d c mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#Khnh Linh#Tu vn#Phng tin giao thng#27 8855## 00698000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030018000770070049000950080005001440090 05900149010000500208011001400213012004300227020001800270020001200288020001400300 03900060031401900050032000500110032500500120033600500090034800600080035701300070 0365#VN11.03353#VN11.03354#27000#Vi?t#L124B#372.21#^214#Lt bin hnh thng min h# dng hng ngy#Khnh Linh, Thanh Hng, M Tuyt ; Tu Vn dch#^aH.#^aM t hut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a12tr.^b19cm#Bch kho a tri thc u i dnh cho tr em#Gio dc mu gio# gia dng#Sch mu gio#T Dung#Dch#Khnh Linh#Thanh Hng#M Tuyt#Tu vn#278856## 00677000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030011000770070036000880080005001240090 05900129010000500188011001400193012004300207020001800250020000400268020001400272 03900060028601900050029200500110029700500090030800600080031701300070032502000030 0332020000400335#VN11.03356#VN11.03355#27000#Vi?t#L124B#372.21#^214#Lt bin h nh thng minh#Rau c qu#Khnh Linh, T Quyn ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; C ng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a12tr.^b19cm#Bch khoa tri th c u i dnh cho tr em#Gio dc mu gio#Rau#Sch mu gio#TDung#Dch#Khnh Linh#T Quyn#Tu Vn#278857#C#Qu## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030018000770070039000950080005001340090 05900139010000500198011001400203012004300217020001800260020000900278020001400287 039000600301019000500307005001200312005001100324013000700335006000800342#VN11.03 357#VN11.03358#27000#Vi?t#L124B#372.21#^214#Lt bin hnh thng minh#Cc loi ng vt#Thanh Hng, Khnh Linh ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a12tr.^b19cm#Bch khoa tri thc u i dn h cho tr em#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#TDung#Dch#Thanh Hng#Kh nh Linh#278858#Tu Vn## 00469000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410030071000500080005001210090011001260100005001370110 01700142012002300159020000900182020000900191020001400200039000600214013000700220 #VN11.03359#8000#Vi?t#TH500C#372.21#^214#Th cng#Bin son theo chng trnh i mi hnh thc t chc gio dc mm non#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b17x24cm# T sch B vo lp mt#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#278859## 00469000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410030071000500080005001210090011001260100005001370110 01700142012002300159020000900182020000900191020001400200039000600214013000700220 #VN11.03360#8000#Vi?t#TH500C#372.21#^214#Th cng#Bin son theo chng trnh i mi hnh thc t chc gio dc mm non#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b17x24cm# T sch B vo lp mt#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#278860## 00469000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410030071000500080005001210090011001260100005001370110 01700142012002300159020000900182020000900191020001400200039000600214013000700220 #VN11.03361#8000#Vi?t#TH500C#372.21#^214#Th cng#Bin son theo chng trnh i mi hnh thc t chc gio dc mm non#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b17x24cm# T sch B vo lp mt#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#278861## 00467000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030071000500080005001210090011001260100005001370110 01700142012002300159020000900182020000700191020001400198039000600212013000700218 #VN11.03362#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v#Bin son theo chng trnh i mi hnh thc t chc gio dc mm non#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b17x24cm# T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#TDung#278862## 00467000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030071000500080005001210090011001260100005001370110 01700142012002300159020000900182020000700191020001400198039000600212013000700218 #VN11.03363#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v#Bin son theo chng trnh i mi hnh thc t chc gio dc mm non#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b17x24cm# T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#TDung#278863## 00467000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030071000500080005001210090011001260100005001370110 01700142012002300159020000900182020000700191020001400198039000600212013000700218 #VN11.03364#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v#Bin son theo chng trnh i mi hnh thc t chc gio dc mm non#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b17x24cm# T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp v#Sch mu gio#TDung#278864## 00458000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030014000570080005000710090030000760100005001060110 01400111020000900125020000900134020001400143039000600157019000500163020000800168 020000900176013000700185#VL11.01630#30000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh th v #Ch ci A - Z#^aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a32tr.^b29cm#Mu gio#T r chi#Sch mu gio#TDung#Dch#Ch ci#Ni hnh#278865## 00456000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030013000570080005000700090030000750100005001050110 01400110020000900124020000900133020001400142039000600156019000500162020000700167 020000900174013000700183#VL11.01631#30000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh th v #S t 1 - 10#^aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a32tr.^b29cm#Mu gio#Tr chi#Sch mu gio#TDung#Dch#Ch s#Ni hnh#278866## 00456000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030013000570080005000700090030000750100005001050110 01400110020000900124020000900133020001400142039000600156019000500162020000700167 020000900174013000700183#VL11.01625#30000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh th v #S t 1 - 20#^aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a32tr.^b29cm#Mu gio#Tr chi#Sch mu gio#TDung#Dch#Ch s#Ni hnh#278867## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020042000410030013000830080005000960090011001010100005001120110 01400117012001800131020000900149020000900158020001400167039000600181019000500187 013000700192#VL11.01626#45000#Vi?t#B450T#372.21#^214#B th cng dng hnh: Cn g cha xinh p#Nng tin c#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b29cm#T sch Cng ch a#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#Dch#278868## 00465000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020042000410030025000830080005001080090011001130100005001240110 01400129012001800143020000900161020000900170020001400179039000600193019000500199 013000700204#VL11.01627#45000#Vi?t#B450T#372.21#^214#B th cng dng hnh: Cn g cha xinh p#Cng cha ng trong rng#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b29cm#T s ch Cng cha#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#Dch#278869## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020042000410030013000830080005000960090011001010100005001120110 01400117012001800131020000900149020000900158020001400167039000600181019000500187 013000700192#VL11.01628#45000#Vi?t#B450T#372.21#^214#B th cng dng hnh: Cn g cha xinh p#C b L Lem#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b29cm#T sch Cng ch a#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#Dch#278870## 00456000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020042000410030016000830080005000990090011001040100005001150110 01400120012001800134020000900152020000900161020001400170039000600184013000700190 019000500197#VL11.01629#45000#Vi?t#B450T#372.21#^214#B th cng dng hnh: Cn g cha xinh p#Nng Bch Tuyt#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b29cm#T sch Cng cha#Mu gio#Th cng#Sch mu gio#TDung#278871#Dch## 00587000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020026000440030013000700070041000830220004001240080018001280090 04200146010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001600248 005001000264005001000274039000600284013000700290#VN11.03365#25000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng chng trai xu tnh#Truyn tranh#Nguyn Nht nh ; Tranh v: Xun Ngn...#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Truyn tranh Artsign#201 1#^a155tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Nht nh#Xun Ng n#Ngc Hip#TDung#278872## 00611000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020026000440030013000700070041000830220004001240080018001280090 04200146010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001600248 005001000264005001200274005001000286039000600296013000700302#VN11.03366#25000#V i?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng chng trai xu tnh#Truyn tranh#Nguyn Nht nh ; Tranh v: Xun Ngn...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Truyn tranh Artsign#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Nht nh#Xun Ngn#Phng Uyn#Ngc Hip#TDung#278873## 00607000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440030013000650070042000780220004001200080018001240090 04200142010000500184011001500189020001800204020000900222020001300231005001600244 005001100260005001100271005001000282039000600292013000700298#VN11.03367#25000#V i?t#TR557V#895.9223#^214#Trc vng chung kt#Truyn tranh#Nguyn Nht nh ; Tra nh v: Thnh Nhn...#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Truyn tranh Art sign#2011#^a153tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Nht nh #Thnh Nhn#Thanh Nhn#Thi Chu#TDung#278874## 00607000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440030013000650070042000780220004001200080018001240090 04200142010000500184011001500189020001800204020000900222020001300231005001600244 005001100260005001100271005001000282039000600292013000700298#VN11.03368#25000#V i?t#TR557V#895.9223#^214#Trc vng chung kt#Truyn tranh#Nguyn Nht nh ; Tra nh v: Thnh Nhn...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Truyn tranh Art sign#2011#^a155tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Nht nh #Thnh Nhn#Thanh Nhn#Thi Chu#TDung#278875## 00578000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020016000770030057000930070 01900150008001800169009001100187010000500198011001500203020001700218020000900235 020001200244005001900256039000600275013000700281#VV11.10942#VV11.10943#VV11.1094 4#VV11.10945#65000#Vi?t#N500H#895.92234#^214#N hn but gi#Tp truyn ngn d nh cho ph n & nhng ngi yu ph n#Phm Th Ngc Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2011#^a323tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phm Th Ngc L in#TDung#278876## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020018000780030012000960070 00800108008001800116009001100134010000500145011001500150020001700165020000900182 020001200191005000800203039000600211013000700217#VV11.10946#VV11.10947#VV11.1094 8#VV11.10949#60000#Vi?t#CH112Q#895.92234#^214#Chy qua bng ti#Tiu thuyt# Phn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a306tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Tiu thuyt# Phn#TDung#278877## 00723000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020021000710030012000920290 01600104007008500120008001800205009001100223010000500234011001500239020001700254 02000030027102000120027400500260028603900060031201900080031800500220032600600110 0348006000700359013000700366#VV11.10950#VV11.10952#VV11.10951#VV11.10953#78000# Vi?t#C450G#813#^214#C gi qung khn #Tiu thuyt#Red riding hood#Sarah Blakl ey-Cartwright ; Kch bn: David Leslie Johnson ; Dch: Kim Nhng, L San#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a343tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Blakl ey-Cartwright, Sarah#TDung#Dch M#Johnson, David Leslie#Kim Nhng#L San#27887 8## 00772000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020028000750290018001030070 02700121008001800148009001100166010000500177011001500182020000800197005001100205 03900060021601900050022200600100022701300070023702101840024402000090042802000090 0437#VV11.10954#VV11.10955#VV11.10957#VV11.10956#37000#Vi?t#T515H#920.009#^214# Tui 22 ca ngi ni ting#When they were 22#Brad Dunn ; Hng Nht dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a178tr.^b21cm#Tiu s#Dunn, Brad#TDung#Dch#Hng Nh t#278879#K li cuc i ca nhng ngi ni ting v nhng quyt nh bc ngo t xy ra khi h 22 tui a h t nhng con ngi bnh thng tr thnh nhng ngi c nh hng n th gii#Nhn vt#Th gii## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530070062000800080018001420090011001600100 00500171011001500176020001400191005001400205039000600219019000500225005001500230 012001900245006001600264013000700280021017400287020001000461020000900471#VV11.10 958#VV11.10959#43000#Vi?t#NH556N#910.92#^214#Nhng nh thm him hm h#Anita G aneri ; Minh ho: Mike Phillips ; Trnh Huy Triu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a206tr.^b20cm#Nh thm him#Ganeri, Anita#TDung#Dch#Phillips, Mike#Ho rrible geography#Trnh Huy Triu#278880#K li hnh trnh gian kh ca nhng nh thm him ni ting trn th gii chinh phc th gii c i b n, chinh phc i dng, sa mc, nhng nh ni cao, cc a cc...#Thm him#Th gii## 00766000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020019000710070037000900080 01800127009001100145010000500156011001500161020001000176005001600186039000600202 019000500208006001500213012001400228013000700242021019600249020000700445#VV11.10 960#VV11.10962#VV11.10961#VV11.10963#30000#Vi?t#T561L#003#^214#Tng lai b t ng#Mike Goldsmith ; Trnh Huy Ninh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a142t r.^b20cm#Tng lai#Goldsmith, Mike#TDung#Dch#Trnh Huy Ninh#The knowledge#27888 1#D on v tng lai, s pht trin v tn ti ca loi ngi, tri t v v tr trong hng trm triu nm na, s pht trin ca khoa hc k thut v nh h ng ca chng n cuc sng con ngi#D bo## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020025000740070030000990080 01800129009001100147010000500158011002500163020000800188005001400196039000600210 019000500216006001000221013000700231021013000238020001000368#VV11.10964#VV11.109 67#VV11.10966#VV11.10965#50000#Vi?t#P207A#633.09#^214#Petit atlas v cy trng# Lisa Garnier ; Vnh Bch dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a178tr., 8tr. m u^b20cm#Lch s#Garnier, Lisa#TDung#Dch#Vnh Bch#278882#Trnh by v nhng c y lng thc c bn, cy c bt, tnh a dng ca rau c, tri cy n qu v nh ng cch s dng cc loi cy#Cy trng## 00553000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020019000770030019000960070 01600115008001800131009001100149010000500160011001500165020001700180020000900197 020001200206005001600218039000600234020000400240013000700244#VV11.10968#VV11.109 69#VV11.10971#VV11.10970#60000#Vi?t#S455T#895.92234#^214#Sng trong ch i#Tru yn ngn v th#Nguyn Bch Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a241tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Bch Lan#TDung#Th#278883## 00639000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020014000710030012000850290 01400097007004700111008001800158009001100176010000500187011001500192020001700207 02000030022402000120022700500170023900500140025603900060027001900080027600600100 0284013000700294#VV11.10972#VV11.10974#VV11.10975#VV11.10973#10000#Vi?t#V500E#8 13#^214#V em tr li#Tiu thuyt#Nanny returns#Emma McLaughlin, Nicola Kraus ; Lam Giang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a481tr.^b20cm#Vn hc hin i #M#Tiu thuyt#McLaughlin, Emma#Klaus, Nicola#TDung#Dch M#Lam Giang#278884## 00519000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740020015000790030011000940070 01200105008001800117009001100135010000500146011001500151020001700166020000900183 020001100192005001300203039000600216013000700222#VV11.10976#VV11.10979#VV11.1097 8#VV11.10977#72000#Vi?t#GI-104#895.92234#^214#Gim c v em#Truyn di#Meggie Phm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a362tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn di#Phm, Meggie#TDung#278885## 00809000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820006000658080005000710020030000760070031001060080 00500137009002300142010000500165011001500170020001900185020001100204005001600215 005001400231039000600245015003800251013000700289021021100296#VV11.10980#VV11.109 81#VV11.10982#VV11.10983#132500#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Gio trnh thanh ton q uc t#inh Xun Trnh, ng Th Nhn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a680tr.^ b24cm#Thanh ton quc t#Gio trnh#inh Xun Trnh#ng Th Nhn#TDung#TTS ghi : Trng i hc Ngoi thng#278886#Trnh by khi qut v thanh ton quc t, t gi hi oi, cn cn thanh ton quc t, cc cng c thanh ton quc t nh hi phiu, sc quc t, th ngn hng, phng thc thanh ton quc t, tn dng quc t## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030016000700070009000860080005000950090 01400100010000500114011001500119020001700134020000900151020001200160039000600172 005000900178013000700187#VN11.03370#VN11.03369#35000#Vi?t#H401#895.9223#^214#H oa o n mun#Tp truyn ngn#Huy Sanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a169tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#Huy Sanh#278887## 00621000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020010000580030004000680070063000720220004001350080 00500139009001400144010000500158011001500163020001700178020000900195020000400204 00500140020800500190022200500110024100500130025200500170026503900060028201300070 0288#VN11.03372#VN11.03371#110000#Vi?t#T306T#895.9221008#^214#Ting thu#Th#Bi Trng Thng (ch.b.), Trn Quc Anh, Lng Th Minh Anh...#T.2#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a444tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Quc Anh#Lng Th Min h Anh#Bi Vn n#Trn Xun Ba#Bi Trng Thng#TDung#278888## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050016000560020008000720030004000800070016000840080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VN11.03373#VN11.03374#45000#Vi?t#TH253H#895.92214#^214 #Nguyn Vn Tun#Thm h#Th#Nguyn Vn Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a99tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#278889## 00788000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020027000560070016000830080010000990090015001090100 00500124011001500129021033100144020000900475020000800484020001100492020000700503 039000500510013000700515#VN11.03375#28000#Vi?t#K600#794.1#^214#Dng Din Hng #K o ngh thut c tng#Dng Din Hng#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a175t r.^b19cm#Trnh by ngun gc lch s v mc ch gio dc ca c tng; mi lin quan ca c tng vi vn hc, trit hc, qun s hc, tm l hc v cc giai t hoi ca c tng. Gii thiu lut c thin c v nhng yu t lm cuc c va h ay va p; cc chin lc tn cng, phn cng, th ho, tn cuc v nhng iu ghi nh khi nh c#C tng#Lch s#Chin lc#Th c#Thu#278890## 00737000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340050015000390020025000540030059000790070015001380080010001530090 01500163010000500178011001400183021021300197020000800410020000900418020001100427 039000500438013000700443020000900450#VN11.03376#9000#Vi?t#115U#613.2#^214#Phm Vn Chnh#n ung ho hp m dng#Gip phng v tr bnh, sng kho mnh, sng th, sng vui#Phm Vn Chnh#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a62tr.^b19cm#Gii t hiu quan nim ng v n ung. Tnh trng ng bo ng v thc phm km cht l ng trn th gii. Hng dn thc n v cch chn thc n, thc ung ho hp m dng cho ngi kho mnh, ngi mc bnh...#n ung#Sc kho#Phng bnh#Thu# 278891#iu tr## 00835000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020045000420070023000870080010001100090015001200100005001350110 01500140021036000155020001500515020001000530020001600540006001300556039000500569 013000700574#VN11.03377#17000#Vi?t#NGH250T#155.2#^214#Ngh thut sng - T tnh tnh n tnh cch#Thng Nhin bin dch#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a115tr .^b19cm#Cung cp cc yu t nn tng to thnh tnh tnh ca mt con ngi nh c m ng tnh, hot ng tnh, m hng tnh; cc yu t b sung hnh thnh c tnh v nhn cch, cng nh cch phn loi tnh tnh. Tm hiu cc loi tnh t nh chuyn bit nh ngi duy cm, ngi a tnh, ngi hiu hot, nhit tm, ng i thc t, lnh tnh, ngi nhu nhc, v tnh#Tm l c nhn#Tnh cch#Ngh th ut sng#Thng Nhin#Thu#278892## 00893000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350050012000400020078000520070017001300080010001470090015001570100005001720110 01500177015004500192039000500237013000700242021031100249020001100560020000800571 020000800579020001000587020001800597#VN11.03378#Vi?t#L302S#305.40959752#^214#Ha Vn By#Lch s Hi Lin hip ph n v phong tro ph n huyn i Lc (1975 - 2010)#Ha Vn By b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a180tr.^b19cm#TTS ghi: H i Lin hip Ph n huyn i Lc#Thu#278893#Gii thiu hot ng ca ph n i Lc trong thi k t nc thng nht, c nc qu ln ch ngha x hi (19 75-1985); tham gia cng cuc i mi do ng khi xng v lnh o (1986-1995) v gp phn vo s nghip pht trin kinh t, xy dng kt cu h tng theo hn g hin i ho nng thn (1996-2010)#Hi ph n#Lch s#i Lc#Qung Nam#Phong tro ph n## 00859000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020037000670070014001040080010001180090 01500128010000500143011001500148021029800163020001600461020000800477020001700485 020000800502020000800510039000500518013000700523020000700530020000800537#VN11.03 379#VN11.03380#35000#Vi?t#S464T#959.751#^214#Phm Ng Minh#Sn Tr - a l - V n ho - Du lch#Phm Ng Minh#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a172tr.^b19cm#Trn h by khi qut a l t nhin, nhng thay i a danh, a gii hnh chnh c a qun Sn Tr, Nng. Gii thiu cc di tch lch s, vn ho, danh lam, khu bo tn thin nhin, khu du lch sinh thi Sn Tr. Nhng du n lch s ca c c lng xa v mt s nhn vt lch s qun Sn Tr#Di tch lch s#Vn ho#Nh n vt lch s#Sn Tr# Nng#Thu#278894#a l#Du lch## 00863000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020028000480070067000760080010001430090015001530100005001680110 01500173015004600188021017900234020001700413020002100430020000900451020001900460 005001500479005001600494005001500510005001200525039000500537013000700542#VV11.10 984#VV11.10985#Vi?t#CH305C#959.7043#^214#Chin cng t ln nc bic#B.s.: Nguy n Vn Li, Nguyn Tn Minh, Phm Xun Sanh, H Xun Ho#^a Nng#^aNxb. Nng #2011#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Ban lin lc c cng nc Qung #Ghi li nhng nm thng chin u ho hng, nhng chin cng v s hy sinh thm lng ca ng i chin s c cng nc trn chin trng Qung trong s nghip chng M cu nc#Lch s hin i#Khng chin chng M#c cng#Chin trng khu 5#Nguyn V n Li#Nguyn Tn Minh#Phm Xun Sanh#H Xun Ho#Thu#278895## 01021000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020046000340070055000800080010001350090015001450100005001600110015001650210 39400180020000800574020001000582020001600592020001100608020000900619005001600628 005001700644005000900661005001500670005001000685039000500695013000700700#VV11.10 986#Vi?t#TR561#387.1#^214#Trng nh Hin - Ngi m ng ra bin ln#Hong M inh Nhn (ch.b.), Trng nh Hin, Cao Minh...#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a 435tr.^b21cm#Gm cc bi vit v thc tin kinh t - x hi v v tr chin lc c bit ca min Trung v m hnh cc cng bin nc su gn vi cc khu cng nghip phc hp Dung Qut, Chn My, Nhn Hi ca TS. Trng nh Hin, lm nn mng cho s ra i vng kinh t trng im min Trung, ch da cho s pht trin kinh t x hi Ty Nguyn v kt ni vi tiu vng sng M Kng v th gii bn ngoi#Kinh t#Cng bin#Khu cng nghip#Min Trung#Vit Nam#Hong Minh Nhn#Tr ng nh Hin#Cao Minh#ng Ngc Khoa#Bch Hng#Thu#278896## 00790000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020028000500070042000780080010001200090015001300100005001450110 01500150021018600165020000800351020001000359020002000369005000700389005001500396 005001500411005001600426005001400442039000500456013000700461020000800468#VV11.10 987#VV11.10988#Vi?t#NG450P#959.704092#^214#Ng Ph - Mt i theo ng#L o, L Th Phi Yn, H Cng Trng...#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a249tr.^b21cm#G m cc bi vit v tiu s, s nghip, qu trnh hot ng cch mng v cng tc ca ng ch Ng Ph, mt ng vin ht lng v s nghip cch mng ca ng, v cuc sng ca nhn dn#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#L o#L Th Phi Yn#H Cng Trng#Nguyn Vn Tun#Ng Hng Thi#Thu#278897#Ng Ph## 01021000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030045000610070032001060220004001382210047001420080 02800189009004500217010000500262011001500267021032800282020001100610020001900621 020002100640020001100661006001800672039000500690013000700695019000500702#VV11.10 989#21000#Vi?t#K312D#658.8#^214#Kinh doanh theo mng#B gio trnh o to k n ng kinh doanh MLM#Bin dch: Nguyn Trung Ton...#T.1#Nhng bc i u tin... chinh phc thnh cng#^a Nng ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Nng ; Cng ty Vn h o Hng Trang#2011#^a126tr.^b21cm#Gii thiu v kinh nghim lm vic ca cc ch uyn gia thnh t trong kinh doanh theo mng. Cung cp nhng kin thc v k nng kinh doanh theo mng ng n, ph hp vi chun mc o c x hi v cc h khc phc nhng sai lm thng mc phi. Gii p nhng thc mc cho nhng v n thng gp trong qu trnh kinh doanh#Kinh doanh#Thng mi in t#Kinh do anh theo mng#Gio trnh#Nguyn Trung Ton#Thu#278898#Dch## 01005000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030045000610070032001060220004001382210058001420080 02800200009004500228010000500273011001500278021030100293020001100594020001900605 020002100624020001100645006001800656039000500674019000500679013000700684#VV11.10 990#37000#Vi?t#K312D#658.8#^214#Kinh doanh theo mng#B gio trnh o to k n ng kinh doanh MLM#Bin dch: Nguyn Trung Ton...#T.2#Trn con ng vt qua t h thch...chinh phc thnh cng#^a Nng ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Nng ; C ng ty Vn ho Hng Trang#2011#^a249tr.^b21cm#Gii thiu v kinh nghim lm vic ca cc chuyn gia thnh t trong kinh doanh theo mng. Cung cp nhng kin thc v k nng kinh doanh theo mng ng n, ph hp vi chun mc o c x hi v cch khc phc nhng sai lm thng mc phi. Phng php o to, tuyn dng v tm kim nhn ti#Kinh doanh#Thng mi in t#Kinh doanh theo mng#Gi o trnh#Nguyn Trung Ton#Thu#Dch#278899## 00985000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030045000610070032001060220004001382210063001420080 02800205009004500233010000500278011001500283021027600298020001100574020001900585 020002100604020001100625006001800636039000500654019000500659013000700664#VV11.10 991#31000#Vi?t#K312D#658.8#^214#Kinh doanh theo mng#B gio trnh o to k n ng kinh doanh MLM#Bin dch: Nguyn Trung Ton...#T.3#Trn con ng chinh phc thnh cng - Thnh cng ang n gn#^a Nng ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Nng ; Cng ty Vn ho Hng Trang#2011#^a283tr.^b21cm#Cung cp nhng k nng v kin h nghim la chn, o to ng vin; cch xy dng h thng ngi tiu dng, ph t trin h thng kinh doanh, pht trin mng li kinh doanh xa... xy dng v gi vng c t chc kinh doanh theo mng ln mnh v mang li ngun thu nh p cao#Kinh doanh#Thng mi in t#Kinh doanh theo mng#Gio trnh#Nguyn Trun g Ton#Thu#Dch#278900## 00635000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070041000680220004001090080010001130090 01500123010000500138011001500143021015100158020001000309020001800319005002000337 039000500357013000700362#VV11.10992#VV11.10993#85000#Vi?t#L313T#428#^214#Listen ing practice#Nguyn Thanh Chng gii thiu, ch gii#T.2#^a Nng#^aNxb. N ng#2011#^a342tr.^b24cm#Gii thiu mt s bi hc ting Anh nhm rn luyn k nn g nghe hiu t c bn n nng cao v kh ca t, phc tp ca cu trc c u v ng cnh#Ting Anh#K nng nghe hiu#Nguyn Thanh Chng#Thu#278901## 00635000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070041000680220004001090080010001130090 01500123010000500138011001500143021015100158020001000309020001800319005002000337 039000500357013000700362#VV11.10994#VV11.10995#97000#Vi?t#L313T#428#^214#Listen ing practice#Nguyn Thanh Chng gii thiu, ch gii#T.3#^a Nng#^aNxb. N ng#2011#^a430tr.^b24cm#Gii thiu mt s bi hc ting Anh nhm rn luyn k nn g nghe hiu t c bn n nng cao v kh ca t, phc tp ca cu trc c u v ng cnh#Ting Anh#K nng nghe hiu#Nguyn Thanh Chng#Thu#278902## 00710000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400030033000810070086001140040018002000080005002180090 01100223010000500234011001400239020001100253020000800264020001100272020000900283 02000140029200500170030600500150032300500150033800500190035303900050037201300070 0377#VV11.10996#9600#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ch ci v tp t ch#Dnh cho b chun b vo lp mt#B.s.: Nguyn Th Tuyt, Trn Thu Trang ; Minh ho: ng Minh Hin, Nguyn Phng Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Ch ci#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Tuyt#Trn Thu Trang#ng Minh Hin#Nguyn Phng Dung#Thu#278903## 00670000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030015000760070074000910040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204015005400218020000500272020000900277020001400286 005002300300005001400323005001900337039000500356013000700361#VV11.10997#6800#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Tr 3 - 4 tui#Nguyn T h Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Trn Tiu Lm, Nguyn Phng Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#Trn Tiu Lm#Ng uyn Phng Dung#Thu#278904## 00670000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030015000760070074000910040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204015005400218020000500272020000900277020001400286 005002300300005001400323005001900337039000500356013000700361#VV11.10998#7600#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Tr 4 - 5 tui#Nguyn T h Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Trn Tiu Lm, Nguyn Phng Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#Trn Tiu Lm#Ng uyn Phng Dung#Thu#278905## 00519000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030039000610070044001000080005001440090011001490100 00500160011001400165020000500179020000900184020001400193005001900207005001500226 039000500241013000700246#VV11.10999#8500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; Ho s: ng H ng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#ng Hng Qun#Thu#278906## 00520000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030039000620070044001010080005001450090011001500100 00500161011001400166020000500180020000900185020001400194005001900208005001500227 039000500242013000700247#VV11.11000#11000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen v i ton#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#ng Hng Qun#Thu#278907## 00520000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030039000620070044001010080005001450090011001500100 00500161011001400166020000500180020000900185020001400194005001900208005001500227 039000500242013000700247#VV11.11001#11500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen v i ton#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#ng Hng Qun#Thu#278908## 00520000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030039000620070044001010080005001450090011001500100 00500161011001400166020000500180020000900185020001400194005001900208005001500227 039000500242013000700247#VV11.11002#12500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen v i ton#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#ng Hng Qun#Thu#278909## 00675000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030050000790070044001290080005001730090011001780100 00500189011001400194015005400208020001100262020000800273020001100281020000700292 020001400299005001500313005001200328039000500340013000700345020000900352#VV11.11 003#8600#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi vic hc c, hc vit#Dnh cho tr mu gio 5 tui chun b vo lp mt#ng Thu Qunh b.s. ; Minh ho: V Th Ngc#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gi o dc Mm non#Ting Vit#Tp c#Tp t ch#T mu#Sch mu gio#ng Thu Qunh #V Th Ngc#Thu#278910#Mu gio## 00618000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610080005001650090011001700100 00500181011001400186020001100200020000600211020000800217020001400225005001300239 005002000252005001400272005001800286039000500304013000700309#VV11.11004#15000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 1# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Trn Th Minh, Ng Th Dim Hng#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a92tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Trn Th Minh#Ng Th Dim Hng#Thu#278911## 00618000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610080005001650090011001700100 00500181011001400186020001100200020000600211020000800217020001400225005001300239 005002000252005001400272005001800286039000500304013000700309#VV11.11005#11000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 1# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Trn Th Minh, Ng Th Dim Hng#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a93tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Trn Th Minh#Ng Th Dim Hng#Thu#278912## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001400131020000500145020000600150020000800156020001400164005001500178 005001100193039000500204013000700209#VV11.11006#16000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 1#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn #Thu#278913## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001400131020000500145020000600150020000800156020001400164005001500178 005001100193039000500204013000700209#VV11.11007#14000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 1#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a84tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn #Thu#278914## 00690000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030024000760070060001000040018001600080005001780090 01100183010000500194011001400199012002700213015005400240020000500294020000900299 020001400308005002300322005001000345005000900355039000500364013000700369#VV11.11 008#9600#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton qua cc con s#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Minh Hin, Tiu Lm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#TTS gh i: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Nguy n Th Thanh Giang#Minh Hin#Tiu Lm#Thu#278915## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020032000390070034000710040018001050080005001230090011001280100 00500139011001400144020000900158020000700167020000600174020000800180020001400188 005001200202005001500214039000500229013000700234#VV11.11009#2500#Vi?t#V460B#372 .3#^214#V bi tp t nhin v x hi 1#B.s.: on Th My, Bi Phng Nga#Ti b n ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 1#Bi tp#Sc h c thm#on Th My#Bi Phng Nga#Thu#278916## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11010#17500#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 2#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278917## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11011#22000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 2#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a139tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278918## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070077000850220004001620080005001660090011001710100 00500182011001500187020001100202020000600213020000800219020001400227005001300241 005002000254005001500274005001800289039000500307013000700312#VV11.11012#17000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 2# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, Ng Th Dim Hng#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguy n Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#Ng Th Dim Hng#Thu#278919## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070077000850220004001620080005001660090011001710100 00500182011001500187020001100202020000600213020000800219020001400227005001300241 005002000254005001500274005001800289039000500307013000700312#VV11.11013#17000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 2# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, Ng Th Dim Hng#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguy n Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#Ng Th Dim Hng#Thu#278920## 00632000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020000900170020001100179020000900190020000600199020001400205 00500130021900500180023200500190025000500110026903900050028001300070028500400140 0292#VV11.11014#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 2#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ngc ip#Ph m Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#278921#Ti ln th 2## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070061000810220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020001400211 005001800225005001900243005001800262039000500280013000700285#VV11.11015#VV11.110 16#16000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch. b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hng Quang#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a109tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Trung Hiu#Trn Th Kim C ng#Nguyn Hng Quang#Thu#278922## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070061000810220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020001400211 005001800225005001900243005001800262039000500280013000700285#VV11.11017#VV11.110 18#15500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch. b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hng Quang#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a106tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Trung Hiu#Trn Th Kim C ng#Nguyn Hng Quang#Thu#278923## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070076000750040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020001100205020000600216020001400222005001100236 005001200247005002300259005001900282039000500301013000700306#VV11.11019#VV11.110 20#19200#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit c bn lp 2#Nguyn Tr (ch.b.), L H ng Mai, Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hu Yn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Tr#L Hng Mai# Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hu Yn#Thu#278924## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520070042000840080005001260090011001310100 00500142011001500147020001200162020000600174020001400180005001600194005001700210 039000500227013000700232#VV11.11021#VV11.11022#17500#Vi?t#L527K#372.62#^214#Luy n k nng tp lm vn lp 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan Phng Dung#^aH.#^aGi o dc#2011#^a107tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Phan Phng Dung#Thu#278925## 00612000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281020001000288#VV11.11 023#7000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 3#ng Th L anh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#Thu#278926#Thc hnh## 00644000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070069000630220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001400175020001100189020000600200020000800206020001400214 00500190022800500150024700500160026200500170027800500110029503900050030601300070 0311#VV11.11024#5900#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#Thu#2789 27## 00636000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023700500180025000500190026800500110028703900050029801300070 0303#VV11.11025#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 3#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c th m#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#278928## 00636000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023700500180025000500190026800500110028703900050029801300070 0303#VV11.11026#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 3#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c th m#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#278929## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11027#20000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 3#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a124tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278930## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11028#21500#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 3#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278931## 00613000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070073000850220004001580080005001620090011001670100 00500178011001500183020001100198020000600209020000800215020001400223005001300237 005002000250005001500270005001400285039000500299013000700304#VV11.11029#17000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 3# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Nguyn L Dung, Trn Th Minh#T.1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn L Dung#Trn Th Minh#Thu#278932## 00613000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070073000850220004001580080005001620090011001670100 00500178011001500183020001100198020000600209020000800215020001400223005001300237 005002000250005001500270005001400285039000500299013000700304#VV11.11030#17000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 3# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Nguyn L Dung, Trn Th Minh#T.2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn L Dung#Trn Th Minh#Thu#278933## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11031#20500#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 4#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278934## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11032#20500#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 4#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278935## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610080005001650090011001700100 00500181011001500186020001100201020000600212020000800218020001400226005001300240 005002000253005001500273005001700288039000500305013000700310#VV11.11033#20000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 4# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Thu#278936## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610080005001650090011001700100 00500181011001500186020001100201020000600212020000800218020001400226005001300240 005002000253005001500273005001700288039000500305013000700310#VV11.11034#20000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 4# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Thu#278937## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070053000750040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020001100182020000600193020001400199005001100213 005001600224005001600240039000500256013000700261#VV11.11035#VV11.11036#21600#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit c bn lp 4#Nguyn Tr (ch.b.), Giang Khc Bnh, Trn Hin Lng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Vi t#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Tr#Giang Khc Bnh#Trn Hin Lng#Thu#278938## 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070036000730220004001090080005001130090011001180100 00500129011001500134020001200149020000600161020001400167005001600181005001100197 039000500208013000700213#VV11.11037#17500#Vi?t#L527K#372.62#^214#Luyn k nng tp lm vn lp 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a107tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Thu#27 8939## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070036000730220004001090080005001130090011001180100 00500129011001400134020001200148020000600160020001400166005001600180005001100196 039000500207013000700212#VV11.11038#16000#Vi?t#L527K#372.62#^214#Luyn k nng tp lm vn lp 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^ a96tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Thu#278 940## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070049000750040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163020001100178020000600189020001400195005001100209 005001600220005001200236039000500248013000700253#VV11.11039#VV11.11040#22600#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit c bn lp 5#Nguyn Tr (ch.b.), Giang Khc Bnh, L Hng Mai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#L p 5#Sch c thm#Nguyn Tr#Giang Khc Bnh#L Hng Mai#Thu#278941## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610080005001650090011001700100 00500181011001500186020001100201020000600212020000800218020001400226005001300240 005002000253005001500273005001700288039000500305013000700310#VV11.11041#20000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 5# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Thu#278942## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070076000850220004001610080005001650090011001700100 00500181011001500186020001100201020000600212020000800218020001400226005001300240 005002000253005001500273005001700288039000500305013000700310#VV11.11042#20000#V i?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 5# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Thu#278943## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11043#21000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 5#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278944## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070027000790220004001060080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 005001100194039000500205013000700210#VV11.11044#22000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp c bn v nng cao ton 5#Nguyn c Tn, T Th Yn#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Y n#Thu#278945## 00577000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00348080008000400020039000480030031000870070048001180040018001660080005001840090 01100189010000500200011001500205020000800220020000600228020001400234005001800248 005002100266039000500287013000700292#VV11.11045#VV11.11046#20500#Vi?t#R203K#^23 72.4#Rn k nng tp c cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#Nguy n Trng Hon (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#201 1#^a159tr.^b24cm#Tp c#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#Nguyn Th Thu H ng#Thu#278946## 00560000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070027000780220004001050040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174 020001200182020001400194005001500208005001100223039000500234013000700239#VV11.11 047#VV11.11048#15000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5#Nguyn Du y Ha, L Thu Tm#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Tm#Thu#278947## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520070036000840220004001200080005001240090 01100129010000500140011001500145020001200160020000600172020001400178005001600192 005001100208039000500219013000700224#VV11.11049#VV11.11050#18000#Vi?t#L527K#372 .62#^214#Luyn k nng tp lm vn lp 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Tr#Thu#278948## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520070036000840220004001200080005001240090 01100129010000500140011001500145020001200160020000600172020001400178005001600192 005001100208039000500219013000700224#VV11.11051#VV11.11052#17000#Vi?t#L527K#372 .62#^214#Luyn k nng tp lm vn lp 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T.2 #^aH.#^aGio dc#2011#^a102tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Tr#Thu#278949## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.11053#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 5#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#278950## 00616000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070044000740220004001182210039001220080 00500161009001100166010000500177011001500182020000500197020000600202020000600208 02000080021402000140022200500120023600500150024800500150026303900050027801300070 0283#VV11.11054#VV11.11055#32000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton chn lc tiu hc#T rn Phng, Nguyn c Tn, Phm Xun Tin#T.1#n luyn v nng cao ton lp 4, lp 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Bi tp#Sch c thm #Trn Phng#Nguyn c Tn#Phm Xun Tin#Thu#278951## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880080005001920090 01100197010000500208011001400213020000800227020001600235020001200251020001400263 00500140027700500170029100500160030800500140032400500190033803900050035701300070 0362#VV11.11056#VV11.11057#14000#Vi?t#250K#004.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.4#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Tin hc# Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#Thu#278952## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030042000730070063001150220004001780080 01700182009003000199010000500229011001500234020001000249020000900259020001500268 005001700283005000800300005001800308039000500326013000700331020000600338#VV11.11 058#VV11.11059#36000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H ; Michelle Wee Lin g cng tc#Q.3#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a159tr.^b24c m#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phan H#Michelle Wee Ling#T hu#278953#Lp 5## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030041000780070052001190220004001710080 00500175009001100180010000500191011001400196020001000210020000600220020000900226 020001400235005000800249005001700257005001700274039000500291013000700296#VV11.11 060#VV11.11061#23000#Vi?t#K304T#372.652#^214#Kim tra ting Anh lp 3#Theo ch ng trnh ting Anh tiu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc T un#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Kim tra#Sch c th m#Phan H#Nguyn Song Hng#Nguyn Quc Tun#Thu#278954## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540030041000810070034001220080005001560090 01100161010000500172011001500177020001000192020000600202020000800208020001400216 005001700230005000800247039000500255013000700260#VV11.11062#VV11.11063#25000#Vi ?t#V460B#372. 652#^214#V bi tp ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh ti u hc mi#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H#^aH.#^aGio dc#2011#^a101tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H#Thu#278955## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020026000540290022000800070029001020080005001310090 01100136010000500147011001400152020001000166020000600176020001000182020001400192 005001100206005001700217039000500234013000700239#VV11.11064#VV11.11065#22000#Vi ?t#TH552H#372.652#^214#Thc hnh ting Anh lp 3#English in activities#L Lan An h, Nguyn Song Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Thc hnh #Sch c thm#L Lan Anh#Nguyn Song Hng#Thu#278956## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070058001000040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020001000212020000900222020000800231020001400239 005001700253005001500270005001600285039000500301013000700306#VV11.11066#VV11.110 67#18000#Vi?t#B103T#372.652#^214#Bi tp b tr ting Anh cho hc sinh tiu hc # Th Thu Hng (ch.b.), Nguyn Lan Chi, Nguyn Ngc Anh#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm# Th Thu Hng#Nguyn Lan Chi#Nguyn Ngc Anh#Thu#278957## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070034000960080005001300090011001350100 00500146011001500151020001000166020000900176020001400185005001500199005001800214 039000500232013000700237#VV11.11069#VV11.11068#29000#Vi?t#B452D#372.652#^214#B i dng hc sinh gii ting Anh tiu hc#Nguyn c o, Ninh Th Kim Oanh#^aH.# ^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Ting anh#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn c o#N inh Th Kim Oanh#Vanh#278958## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070044000740220004001182210012001220080 00500134009001100139010000500150011001500155020000500170020000900175020000700184 020001400191005001200205005001500217005001500232039000500247013000700252#VV11.11 070#VV11.11071#28000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton chn lc tiu hc#Trn Phng, Nguyn c Tn, Phm Xun Tin#T.2#Cc ton#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24 cm#Ton#Tiu hc# thi#Sch c thm#Trn Phng#Nguyn c Tn#Phm Xun Tin# Vanh#278959## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520070031001040080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020000700180020001400187005001600201005001400217 039000500231004001800236020001600254013000700270#VV11.11072#VV11.11073#25000#Vi ?t#H561D#570.76#^214#Hng dn n tp kin thc sinh hc trung hc c s#Trn Th Phng, L Th Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Sinh hc#n tp#Sch c thm#Trn Th Phng#L Th Phng#Vanh#Ti bn ln th 1#Trung hc c s#2 78960## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070035000910080005001260090011001310100 00500142011001500147020001000162020000600172020001300178020001400191005001600205 005001800221039000500239004001800244020001200262013000700274#VV11.11074#VV11.110 75#20000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh lp 6#Nguyn K im Hin, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#B i kim tra#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Vanh#Ti bn ln th 2#Trc nghim#278961## 00812000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070067000990220004001660080005001700090 01100175010000500186011001500191020000800206020000600214020001900220005001600239 005001300255005001400268005001300282039000500295013000700300021019100307#VV11.11 076#VV11.11077#29500#Vi?t#D112H#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nn g ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, o Tin Thi#T .1#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ti liu tham kho#Nguyn K hc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#o Tin Thi#Vanh#278962#Hng dn thc hin hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 6 theo chun k in thc, k nng v bi kim tra tng hp cui k I nh gi kt qu hc tp c a hc sinh## 00808000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070067000990220004001660080005001700090 01100175010000500186011001500191020000800206020000600214020001900220005001600239 005001300255005001400268005001300282039000500295013000700300021018700307#VV11.11 078#VV11.11079#29500#Vi?t#D112H#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nn g ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, o Tin Thi#T .2#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ti liu tham kho#Nguyn K hc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#o Tin Thi#Vanh#278963#Hng dn thc hin hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 6 theo chun kin thc, k nng v bi kim tra tng hp cui nm nh gi kt qu hc tp ca h c sinh## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690080005001120090011001170100 00500128011001500133020000800148020000600156020001100162020001400173005001700187 039000500204004001800209020001200227020000800239013000700247#VV11.11080#VV11.110 81#35000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng , V Bng T#^aH.#^aGio dc#2011#^a280tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn ng ip#Vanh#Ti bn ln th 8#Tp lm vn#Vn hc#278964## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070017001080080005001250090011001300100 00500141011001500146020001000161020000600171020001200177020001400189005001700203 039000500220013000700225#VV11.11082#VV11.11083#25500#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ting Anh 6#Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Nguyn Hu C ng#Vanh#278965## 00539000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070061000750080005001360090011001410100 00500152011001500157020001000172020000600182020001400188005001400202005001500216 039000500231004001800236013000700254#VV11.11084#VV11.11085#18300#Vi?t#B452D#428 #^214#Bi dng ting Anh lp 6#Hong Vn Vn (ch.b.), L Thanh Cng, Nguyn Th Thu Ho...#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#H ong Vn Vn#L Thanh Cng#Vanh#Ti bn ln th 2#278966## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070062000900220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195020000500210020000600215020001400221 005000900235005001200244005001600256005001400272039000500286013000700291#VV11.11 086#VV11.11087#35000#Vi?t#C101D#510#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Vanh#278967## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070060001010080005001610090011001660100 00500177011001500182020000500197020000600202020001200208020001400220005001300234 005002100247039000500268013000700273#VV11.11088#VV11.11089#16500#Vi?t#250K#510 .76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ton 6#Phm c Ti (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, Hong Xun Vinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Ton#L p 6# kim tra#Sch c thm#Phm c Ti#Nguyn Th Thu Hng#Vanh#278968## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070054000750080005001290090011001340100 00500145011001500150020001000165020000600175020001400181005001400195005001500209 039000500224004001800229005001500247013000700262#VV11.11090#VV11.11091#19700#Vi ?t#B452D#428#^214#Bi dng ting Anh lp 7#Hong Vn Vn (ch.b.), L Hng Phn g, Nguyn Qu c#^aH.#^aGio dc#2011#^a252tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c t hm#Hong Vn Vn#L Hng Phng#Vanh#Ti bn ln th 2#Nguyn Qu c#278969## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070076000670080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000600187020001100193020001400204005001400218 005001600232039000500248004001800253020001200271005001800283013000700301#VV11.11 092#VV11.11093#34500#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 7#B.s., tuyn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 76tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Vn Hip #Vanh#Ti bn ln th 5#Tp lm vn#Nguyn Trng Hon#278970## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530070034001040080005001380090011001430100 00500154011001500159020000700174020000600181020001200187020001400199005001600213 005001700229039000500246013000700251#VV11.11094#VV11.11095#17500#Vi?t#250K#530 .076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 7#Nguyn Mu Cng, Ng uyn Trng Su#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Vt l#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Nguyn Mu Cng#Nguyn Trng Su#Vanh#278971## 00620000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020015000510070049000660220004001150040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184 02000150019200500090020700500120021600500150022800500170024300500100026003900050 0270013000700275#VV11.11097#VV11.11096#8000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^ aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#Vanh#278972## 00719000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070057000990220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020000800196020000600204020001900210005001600229 005000500245005001400250005001100264039000500275013000700280021011800287#VV11.11 098#VV11.11099#32000#Vi?t#D112H#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nn g ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Trn c Ngn, V Bng T#T.1#^aH.#^a Gio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ti liu tham kho#Nguyn Khc Phi#L A#Trn c Ngn#V Bng T#Vanh#278973#Hng dn thc hin hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 7 theo chun kin thc, k nng## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070069000990220004001680080005001720090 01100177010000500188011001500193020000800208020000600216020001900222005001600241 005001700257005001400274005001100288039000500299013000700304021011800311#VV11.11 101#VV11.11100#32000#Vi?t#D112H#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nn g ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Th Nng, Bi Minh Ton, V Bng T #T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ti liu tham kho#Nguyn Khc Phi#Nguyn Th Nng#Bi Minh Ton#V Bng T#Vanh#278974#Hng dn thc h in hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 7 theo chu n kin thc, k nng## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070076000690040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000800199020000600207020001400213005001500227 005001600242005001700258039000500275013000700280#VV11.11102#VV11.11103#21000#Vi ?t#T550L#959.7#^214#T liu lch s 7#Tuyn chn, b.s.: Nghim nh V (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr .^b24cm#Lch s#Lp 7#Sch c thm#Nghim nh V#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng L in#Vanh#278975## 00570000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070059001080080005001670090011001720100 00500183011001500188020001000203020000600213020001200219020001400231005001800245 005001700263039000500280013000700285#VV11.11104#VV11.11105#24500#Vi?t#250K#428 .0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ting Anh 7#Lng Qunh Tra ng (ch.b.), Nguyn Hong Lan, Trn Qunh L#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b24cm# Ting Anh#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Lng Qunh Trang#Nguyn Hong Lan#Van h#278976## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070021001040040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020001900179020000600198020000900204 020001400213005001300227005000700240039000500247013000700252#VV11.11106#VV11.111 07#19000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 8#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b24cm# Bnh ging vn hc#Lp 8#c hiu#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#Vanh#278977# # 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000800179020000600187020001400193 005001400207039000500221013000700226#VV11.11109#VV11.11108#31000#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 8#Cao Bch Xun#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a267tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c t hm#Cao Bch Xun#vanh#278978## 00766000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070059000990220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000800198020000600206020001900212005001600231 00500140024700500160026100500130027700500200029003900050031001300070031502101180 0322#VV11.11110#VV11.11111#29000#Vi?t#D112H#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nng ng vn 8#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long. ..#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ti liu tham kho#Nguy n Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#L Nhm Thn#Nguyn Th Hng Vn#Vanh# 278979#Hng dn thc hin hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 8 theo chun kin thc, k nng## 00730000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020050000430070050000930220004001430080005001470090011001520100 00500163011001500168020000800183020000600191020001900197005001600216005000500232 005001600237005001300253005002000266039000500286013000700291021011800298#VV11.11 113#VV11.11112#29000#Vi?t#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nng ng vn 8#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ti liu tham kho#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#L Nhm Thn#Nguyn Th Hng Vn#Vanh#278980#Hng dn thc hin hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 8 theo chun kin thc, k nng## 00561000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070057001030080005001600090011001650100 00500176011001500181020000800196020000600204020001200210020001400222005001700236 005001800253039000500271013000700276#VV11.11114#VV11.11115#27000#Vi?t#250K#807 .6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 8#Nguyn Thu Hng (ch .b.), Trn Th Kim Dung, L ng Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a170tr.^b24cm#Ng vn #Lp 8# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#Trn Th Kim Dung#Vanh#278981# # 00474000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070012000770220004000890040018000930080 00500111009001100116010000500127011001500132020000500147020000600152020001400158 005001200172039000500184013000700189#VV11.11117#VV11.11116#32900#Vi?t#T406T#510 #^214#Ton 8 - C bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Vanh#278982## 00474000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070012000770220004000890040018000930080 00500111009001100116010000500127011001500132020000500147020000600152020001400158 005001200172039000500184013000700189#VV11.11118#VV11.11119#32900#Vi?t#T406T#510 #^214#Ton 8 - C bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Vanh#278983## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030085000910070012001760080005001880090 01100193010000500204011001500209020000800224020000600232020000800238020001400246 005001200260039000500272004001800277013000700295#VV11.11120#VV11.11121#25000#Vi ?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 8#Sch tham d Cuc th i vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Ng Ngc An#^aH .#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An #Vanh#Ti bn ln th 7#278984## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070058000890080005001470090011001520100 00500163011001500168020000800183020000600191020001300197020001400210005001400224 005001400238039000500252004001800257013000700275#VV11.11122#VV11.11123#19000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 8#ng Xun Th (ch.b.), Phm Hng Bc, Phan ng Chu Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ho hc# Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Th#Phm Hng Bc#Vanh#Ti bn ln th 1#278985## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070034000910080005001250090011001300100 00500141011001500146020001000161020000600171020001200177020001400189005001600203 005001700219039000500236004001800241015004500259020000900304013000700313#VV11.11 124#VV11.11125#23000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh l p 8#Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Hng#Vanh#Ti b n ln th 3#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nguyn Phng Mai#Kim tra#278986## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540070055000770080005001320090011001370100 00500148011001500153020001000168020000600178020000800184020001400192005001100206 005001600217039000500233004001800238013000700256#VV11.11126#VV11.11127#23000#Vi ?t#V460B#428.0076#^214#V bi tp ting Anh 8#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hi n, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp #Sch c thm#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Vanh#Ti bn ln th 7#278987## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020052000490070036001010080005001370090011001420100 00500153011001500158020000800173020000600181020001200187020001400199005001900213 005001600232039000500248013000700253#VV11.11128#VV11.11129#22500#Vi?t#250K#909 #^214# kim tra theo chun kin thc, k nng lch s 8#Nguyn Xun Trung, Ng uyn Th Bch#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#Lch s#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trung#Nguyn Th Bch#Vanh#278988## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070034001140080005001480090011001530100 00500164011001500169020001800184020000600202020001200208020001400220005001400234 005001900248039000500267013000700272020000800279015004800287#VV11.11130#VV11.111 31#18500#Vi?t#250K#170.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 8#ng Thu Anh, Nguyn Th Vit H#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b 24cm#Gio dc cng dn#Lp 8# kim tra#Sch c thm#ng Thu Anh#Nguyn Th Vit H#Vanh#278989#o c#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nguyn Th Thanh Mai## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020053000540070027001070080005001340090011001390100 00500150011001500155020000900170020000600179020001200185020001400197005001500211 005001100226039000500237013000700242020001300249#VV11.11132#VV11.11133#23000#Vi ?t#250K#612.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 8#Nguy n Vn Anh, V Th o#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8# ki m tra#Sch c thm#Nguyn Vn Anh#V Th o#Vanh#278990#C th ngi## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030049000880070038001370080005001750090 01100180010000500191011001500196020000700211020000600218020001400224005001200238 005000900250039000500259005001500264004001800279013000700297#VV11.11134#VV11.111 35#23500#Vi?t#T406B#512#^214#Ton bi dng hc sinh lp 9 - i s#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#^aH. #^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Vanh# Quang Thiu#Ti bn ln th 3#278991## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070014000960080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020000800157020001400165005001400179 039000500193004001800198013000700216#VV11.11136#VV11.11137#42000#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 9#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aGio d c#2011#^a339tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Vanh#Ti b n ln th 6#278992## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030049000900070038001390080005001770090 01100182010000500193011001500198020000900213020000600222020001400228005001200242 005000900254039000500263005001500268004001800283013000700301#VV11.11138#VV11.111 39#22500#Vi?t#T406B#516#^214#Ton bi dng hc sinh lp 9 - Hnh hc#Theo ch ng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#^a H.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn T hn#Vanh# Quang Thiu#Ti bn ln th 3#278993## 00635000000000325000450002600110000002600110001103900050002201400070002704100050 00341810006000390820007000458080005000520020041000570070062000980220004001600040 01800164008000500182009001100187010000500198011001500203020000500218020000600223 02000080022902000140023700500090025100500120026000500160027200500140028801300070 0302#VV11.11140#VV11.11141#Vanh#47000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v p hng php gii ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn T uyn#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a366tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi t p#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#278994## 00711000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020050000430070062000930220004001550080005001590090011001640100 00500175011001500180020000800195020000600203020001900209005001600228005000500244 005001600249005001400265039000500279013000700284021011800291#VV11.11142#VV11.111 43#30000#Vi?t#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nng ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, Bi Minh Ton#T.1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a179tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ti liu tham kho#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#Bi Minh Ton#Vanh#278995#Hng dn thc hin hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 9 theo chun kin thc, k nng## 00711000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020050000430070062000930220004001550080005001590090011001640100 00500175011001500180020000800195020000600203020001900209005001600228005000500244 005001600249005001400265039000500279013000700284021011800291#VV11.11145#VV11.111 44#30000#Vi?t#807#^214#Dy - hc theo chun kin thc, k nng ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, Bi Minh Ton#T.2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a163tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ti liu tham kho#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#Bi Minh Ton#Vanh#278996#Hng dn thc hin hot ng dy v hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 9 theo chun kin thc, k nng## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070039001030080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020001200186020001200198020001100210020000800221 020000600229020001400235005001700249005001300266039000500279013000700284#VV11.11 146#VV11.11147#31500#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 9#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Bi Kim Lin#^aH.#^aGio dc#2011#^a19 9tr.^b24cm#Ng vn# kim tra#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Lp 9#Sch c th m#Nguyn Thu Hng#Bi Kim Lin#Vanh#278997## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070061001010080005001620090011001670100 00500178011001500183020000500198020000600203020001200209020001400221005001300235 005001700248039000500265005002100270013000700291#VV11.11148#VV11.11149#29000#Vi ?t#250K#510.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ton 9#Phm c T i (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr. ^b24cm#Ton#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Phm c Ti#Phm Th L Hng#Vanh#N guyn Th Thu Hng#278998## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020052000550070039001070080005001460090011001510100 00500162011001500167020000800182020000600190020001200196020001400208005001900222 005001900241039000500260013000700265#VV11.11150#VV11.11151#23000#Vi?t#250K#959 .70076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng lch s 9#Nguyn Xun Tr ng, Trng Hng Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Lch s#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Trng Hng Phng#Vanh#278999## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530070050001040080005001540090011001590100 00500170011001500175020000700190020000600197020001400203005001700217039000500234 020001200239005001700251005001400268013000700282#VV11.11153#VV11.11152#19500#Vi ?t#250K#530.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 9#Hong P hng Hch, Nguyn Trng Su, Ng Mai Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#V t l#Lp 9#Sch c thm#Hong Phng Hch#KVn# kim tra#Nguyn Trng Su#Ng Mai Thanh#279000## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020051000540070031001050080005001360090011001410100 00500152011001500157020000700172020000600179020001400185005001700199039000500216 005001300221020001200234020001200246020000900258013000700267#VV11.11154#VV11.111 55#21500#Vi?t#250K#330.9597#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng a l 9#Nguyn Trng c, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#a l# Lp 9#Sch c thm#Nguyn Trng c#KVn#Phm Th Sen# kim tra#a kinh t#V it Nam#279001## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070035001050080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000600184020001400190005001400204039000500218 005001200223020001200235013000700247#VV11.11156#VV11.11157#21000#Vi?t#250K#546 .076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 9#ng Th Oanh (ch. b.), Trn Cm T#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm #ng Th Oanh#KVn#Trn Cm T# kim tra#279002## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070019000800080005000990090011001040100 00500115011001500120020000800135020000600143020000800149020001400157005001900171 039000500190004001800195013000700213#VV11.11158#VV11.11159#30000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp nng cao ho hc 9#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 39tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#KVn#Ti bn ln th 6#279003## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070055000890080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180020000600188020001300194020001400207005001500221 005001400236005001700250039000500267004001800272013000700290#VV11.11161#VV11.111 60#25500#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 9#ng Xun Th (ch.b.), Phm Th Bnh, Nguyn Thanh Hoa#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm #Ho hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Thu#Phm Th Bnh#Nguyn Th anh Hoa#KVn#Ti bn ln th 1#279004## 00720000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020054000550070056001090080005001650090011001700100 00500181011001500186020000900201020000600210020001000216020001000226020001300236 02000140024900500120026300500170027500500140029200500170030600500170032303900050 0340013000700345004001800352#VV11.11162#VV11.11163#20000#Vi?t#PH561P#576.5076#^ 214#Phng php gii bi tp di truyn v sinh thi lp 9#L Ngc Lp (ch.b.), N guyn Thu Linh, inh Xun Hoa...#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b24cm#Sinh hc#L p 9#Di truyn#Sinh thi#Gii bi tp#Sch c thm#L Ngc Lp#Nguyn Thu Linh #inh Xun Hoa#Hong Thanh Thu#Nguyn Thnh Tm#KVn#279005#Ti bn ln th 6## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020020000560030029000760070056001050080005001610090 01100166010000500177011001500182020000700197020000700204020001400211005001200225 03900050023700400180024202000140026000500150027400500160028900500180030500500190 0323013000700342#VV11.11164#VV11.11165#37000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii to n i s 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng, Trn c Huyn (ch.b.), N guyn Duy Hiu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a299tr.^b24cm#i s#Lp 10#Sch c th m#V Anh Dng#KVn#Ti bn ln th 3#Gii bi ton#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hi u#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#279006## 00603000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070033000710220004001040040018001080080 00500126009001100131010000500142011001500147020000800162020000700170020000800177 02000110018502000120019602000140020800500050022200500140022700500120024103900050 0253013000700258#VV11.11166#VV11.11167#33500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 10#L A, Bi Minh Ton, H Bnh Tr#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a267tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L A#Bi Minh Ton#H Bnh Tr#KVn#279007## 00605000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070034000710220004001050040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148020000800163020000700171020000800178 02000110018602000120019702000140020900500050022300500130022800500140024103900050 0255013000700260#VV11.11168#VV11.11169#20500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 10#L A, L Nhm Thn, Bi Minh Ton#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a159tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm# L A#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#KVn#279008## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070038001040080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020000700186020001200193020001400205005001700219 005001200236039000500248020000800253020001100261020001200272013000700284#VV11.11 170#VV11.11171#33000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 10#Nguyn Thu Hng (ch.b.), L Anh Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a21 2tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Anh Xun #KVn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#279009## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070053001060080005001590090011001640100 00500175011001500180020000800195020000700203020001200210020001400222005001000236 005001500246005001500261005001500276005001700291039000500308013000700313#VV11.11 172#VV11.11173#17500#Vi?t#250K#004.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng tin hc 10#H S m (ch.b.), Nguyn Vit H, Phm Ngc Hng...#^aH.#^aG io dc#2011#^a107tr.^b24cm#Tin hc#Lp 10# kim tra#Sch c thm#H S m#N guyn Vit H#Phm Ngc Hng#Nguyn Th Lc#Nguyn Ch Trung#KVn#279010## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520070028001060080005001340090011001390100 00500150011001500155020000900170020000700179020001200186020001400198005001000212 005001700222039000500239013000700244#VV11.11174#VV11.11175#25500#Vi?t#250K#570 .76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 10#V Thu H, Nguyn Thu Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10# kim tra#Sch c thm#V Thu H#Nguyn Thu Huyn#KVn#279011## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540070054001090080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020000700209020001200216020001400228005001300242 005001400255005001700269039000500286013000700291#VV11.11176#VV11.11177#33000#Vi ?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ting Anh 10# Tun Minh (ch.b.), Khoa Anh Vit, Nguyn Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a212tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 10# kim tra#Sch c thm# Tun Minh#Khoa Anh Vit#Ng uyn Hong Lan#KVn#279012## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070034001060080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000700184020001200191020001400203005001400217 005001100231039000500242013000700247#VV11.11178#VV11.11179#27000#Vi?t#250K#546 .076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 10#Nguyn Vn L (ch .b.), L Vn Khu#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10# kim tra# Sch c thm#Nguyn Vn L#L Vn Khu#KVn#279013## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540070046001060080005001520090011001570100 00500168011001500173020000700188020000700195020001200202020001400214005001200228 005001500240039000500255005001700260013000700277#VV11.11180#VV11.11181#19500#Vi ?t#250K#330.9597#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng a l 10# An h Dng, Trn Ngc ip, Nguyn Trng c#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#a l#Lp 10# kim tra#Sch c thm# Anh Dng#Trn Ngc ip#KVn#Nguyn Trn g c#279014## 00613000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020063000510070060001140080005001740090011001790100 00500190011001500195020001800210020000700228020001200235020001400247005001500261 005001500276039000500291005002000296013000700316#VV11.11182#VV11.11183#18500#Vi ?t#250K#107.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 10#Trn Vn Thng (ch.b.), V Th Lan Anh, Nguyn Th Thu Hoi#^aH.#^aGio dc#2 011#^a115tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Trn Vn T hng#V Th Lan Anh#KVn#Nguyn Th Thu Hoi#279015## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070058001050080005001630090011001680100 00500179011001500184020000700199020000700206020001200213020001400225005001600239 039000500255005001600260005001300276005001700289005001700306013000700323#VV11.11 184#VV11.11185#30500#Vi?t#250K#530.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 10#ng Hng Quang (ch.b.), Phm nh Lng, Trn Vn Nam...#^aH. #^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Vt l#Lp 10# kim tra#Sch c thm#ng Hn g Quang#KVn#Phm nh Lng#Trn Vn Nam#Nguyn Trng Su#o Th Thu Thu#2790 16## 00544000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070038001020080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000700184020001200191020001400203005001900217 005001800236039000500254013000700259#VV11.11186#VV11.11187#23500#Vi?t#250K#909 #^214# kim tra theo chun kin thc, k nng lch s 10#Nguyn Xun Trng, N g Th Hin Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Lch s#Lp 10# kim tra# Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Ng Th Hin Thu#KVn#279017## 00803000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200090 00338080005000420020033000470030015000800070063000950080005001580090011001630100 00500174011001400179015003300193020000900226020001100235020000800246020002200254 02000150027600500150029100500160030600500190032200500160034100500150035703900050 0372013000700377020000700384004001800391020002000409#VV11.11188#VV11.11189#7700 #Vi?t#355.0071#^214#Gio dc quc phng - an ninh 10#Sch gio vin#ng c Th ng, Nguyn c Hnh (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a59tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Quc phng#An ninh#Phng php g ing dy#Sch gio vin#ng c Thng#Nguyn c Hnh#Nguyn Quyt Chin#Nguyn c ng#Lng Th Hin#KVn#279018#Lp 10#Ti bn ln th 3#Gio dc quc phn g## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070040000800080005001200090011001250100 00500136011001500141020000900156020000700165020000800172020001500180005001600195 039000500211004001800216005001500234013000700249#VV11.11190#VV11.11191#8400#Vi? t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10 nng cao#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Dng Minh Lam#^aH.#^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio k hoa#Nguyn Nh Hin#KVn#Ti bn ln th 2#Dng Minh Lam#279019## 00650000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070051000710220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001500165020000800180020000700188020000800195 02000110020302000120021402000140022600500050024000500160024500500130026100500140 0274039000500288013000700293#VV11.11193#VV11.11192#35000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 11#L A, Trn ng Suyn, L Nhm Thn, Bi Minh Ton#T.1#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn#Sch c thm#L A#Trn ng Suyn#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#KV n#279020## 00611000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070037000710220004001080040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151020000800166020000700174020000800181 02000110018902000120020002000140021200500050022600500160023100500140024703900050 0261013000700266#VV11.11194#VV11.11195#19000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 11#L A, Trn ng Suyn, Bi Minh Ton#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a147tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c th m#L A#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#KVn#279021## 00641000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070047000850080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020000700175020001500182005000800197039000500205 00400180021002000080022800500130023600500130024902000100026200500120027200500120 0284013000700296#VV11.11196#VV11.11197#12400#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11#V Tun (ch.b.), Trn Vn Ho, o Ngc Nam...#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#i s#Lp 11#Sch gio khoa#V Tun#KVn#Ti bn ln t h 4#Bi tp#Trn Vn Ho#o Ngc Nam#Gii tch#L Vn Tin#V Vit Yn#279022# # 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070054000740080005001280090011001330100 00500144011001500149020000900164020000700173020001500180005001500195039000500210 004001800215020000800233005001300241005001600254013000700270#VV11.11198#VV11.111 99#10500#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11#Nguyn Mng Hy (ch.b.), K hu Quc Anh, Nguyn H Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11 #Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#KVn#Ti bn ln th 4#Bi tp#Khu Quc Anh#Nguy n H Thanh#279023## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070041000930080005001340090011001390100 00500150011001500155020001000170020000700180020000800187020001400195005001500209 005001700224039000500241004001800246013000700264#VV11.11201#VV11.11200#27000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 11#Nguyn Th Chi (ch .b.), Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#KVn#Ti bn ln th 2#279024# # 00535000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020029000520070034000810080005001150090011001200100 00500131011001500136020000900151020000700160020000800167020001500175005001000190 005001500200039000500215004001800220013000700238#VV11.11202#VV11.11203#9600#Vi? t#B103T#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11 nng cao#V Vn V (ch.b.), Trn Ngc D anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#V Vn V#Trn Ngc Danh#KVn#Ti bn ln th 2#279025## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520070041001040080005001450090011001500100 00500161011001500166020000700181020000700188020001200195020001400207005001200221 005001400233039000500247005001300252013000700265020001200272#VV11.11204#VV11.112 05#21000#Vi?t#250K#330.91#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng a l 11# Anh Dng, Bi Bch Ngc, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24c m#a l#Lp 11# kim tra#Sch c thm# Anh Dng#Bi Bch Ngc#KVn#Phm Th Sen#279026#a kinh t## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070036001040080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000700184020000800191020001100199020001200210 020001200222020001400234005001700248005001000265039000500275013000700280#VV11.11 206#VV11.11207#31500#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 11#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Thu H#^aH.#^aGio dc#2011#^a199t r.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn# kim tra#Sch c thm #Nguyn Thu Hng# Thu H#KVn#279027## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070042001060080005001480090011001530100 00500164011001500169020000800184020000700192020001200199020001400211005001400225 005001900239039000500258013000700263#VV11.11208#VV11.11209#25500#Vi?t#250K#546 .076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 11#Nguyn Vn L (ch .b.), Phm Th Nh Qunh#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11# k im tra#Sch c thm#Nguyn Vn L#Phm Th Nh Qunh#KVn#279028## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530070020001160080005001360090011001410100 00500152011001500157020001800172020000700190020001200197020001400209039000500223 005002000228013000700248#VV11.11210#VV11.11211#20500#Vi?t#250K#320.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 11#Nguyn Th Thu Hoi #^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 11# kim tra#Sch c thm#KVn#Nguyn Th Thu Hoi#279029## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070033001020080005001350090011001400100 00500151011001500156020000800171020000700179020001200186020001400198005001900212 005001300231039000500244013000700249#VV11.11212#VV11.11213#21500#Vi?t#250K#909 #^214# kim tra theo chun kin thc, k nng lch s 11#Nguyn Xun Trng, N g Vn Gip#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Lch s#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Ng Vn Gip#KVn#279030## 00813000000000385000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820009000418080005000500020033000550030015000880070058001030080005001610090 01100166010000500177011001400182015003300196020000900229020001100238020000800249 02000220025702000150027900500150029400500140030900500160032300500150033900500160 0354039000500370020000700375013000700382004001800389020002000407#VV11.11214#VV11 .11215#6900#Vi?t#GI-108D#355.0071#^214#Gio dc quc phng - an ninh 11#Sch gi o vin#ng c Thng, Phm Vn Thao (ch.b.), Nguyn c ng...#^aH.#^aGio d c#2011#^a51tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Quc phng#An nin h#Phng php ging dy#Sch gio vin#ng c Thng#Phm Vn Thao#Nguyn c ng#Nguyn Vn Qu#Phm Vn Trng#KVn#Lp 11#279031#Ti bn ln th 3#Gio dc quc phng## 00682000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020034000550030029000890070058001180080005001760090 01100181010000500192011001500197020001000212020000700222020001400229005001500243 03900050025800400180026300500160028100500170029702000140031402000210032801300070 0349#VV11.11216#VV11.11217#25000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton tch phn nguyn hm 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hi u, Phm Th B Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huyn#KVn#Ti bn ln th 1#Nguyn Duy Hiu#Phm Th B Hin#G ii bi ton#Tch phn nguyn hm#279032## 00748000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020049000570030029001060070079001350080005002140090 01100219010000500230011001500235020002000250020000700270020001400277005001500291 03900050030600400180031100500160032902000070034502000140035200500190036600500180 0385013000700403#VV11.11219#VV11.11218#25000#Vi?t#GI-103T#516.23076#^214#Gii t on phng php to trong khng gian 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Anh Trng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a195tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huy n#KVn#Ti bn ln th 1#Nguyn Duy Hiu#To #Gii bi ton#Nguyn L Thu Ho a#Nguyn Anh Trng#279033## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020029000560030029000850070040001140080005001540090 01100159010000500170011001500175020000700190020001400197005001500211039000500226 004001800231005001600249020001600265020001400281013000700295#VV11.11220#VV11.112 21#37000#Vi?t#GI-103T#511.3076#^214#Gii ton kho st hm s 12#Dng cho hc s inh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a29 5tr.^b24cm#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huyn#KVn#Ti bn ln th 1#Nguyn Duy Hiu#Kho st hm s#Gii bi ton#279034## 00711000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020044000560030029001000070058001290080005001870090 01100192010000500203011001500208020000900223020000700232020001400239005001500253 03900050026800400180027300500160029102000130030702000140032002000150033400500170 0349013000700366#VV11.11222#VV11.11223#21500#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii to n khi a din v khi trn xoay 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Phm Th B Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm# Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huyn#KVn#Ti bn ln th 1#Nguyn Duy H iu#Khi a din#Gii bi ton#Khi trn xoay#Phm Th B Hin#279035## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530070058001230080005001810090011001860100 00500197011001500202020001000217020000700227020001400234005001700248039000500265 005001600270020001200286005001500298020000900313013000700322#VV11.11224#VV11.112 25#30500#Vi?t#250K#515.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gii tch 12 v hnh hc 12#Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Tin Lc, Phm c Quan g#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Thch#KVn#Nguyn Tin Lc# kim tra#Phm c Quang#Hnh hc#279036## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070053001060080005001590090011001640100 00500175011001500180020000800195020000700203020001200210020001400222005001000236 005001500246005001500261005001500276005001700291039000500308013000700313#VV11.11 226#VV11.11227#18000#Vi?t#250K#004.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng tin hc 12#H S m (ch.b.), Nguyn Vit H, Phm Ngc Hng...#^aH.#^aG io dc#2011#^a111tr.^b24cm#Tin hc#Lp 12# kim tra#Sch c thm#H S m#N guyn Vit H#Phm Ngc Hng#Nguyn Th Lc#Nguyn Ch Trung#KVn#279037## 00665000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030106000920070012001980080005002100090 01100215010000500226011001500231020000800246020000700254020000800261020001400269 005001200283039000500295004001800300020001200318020001400330013000700344#VV11.11 228#VV11.11229#38000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho h c 12#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to. M s d thi: H12-2#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm#H o hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#KVn#Ti bn ln th 3#Trc nghi m#Gii bi ton#279038## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070060000820080005001420090011001470100 00500158011001500163020000900178020000700187020000800194020001500202005001500217 039000500232004001800237005001600255005001200271005001400283013000700297#VV11.11 230#VV11.11231#12200#Vi?t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12 nng cao#Trnh nh t, Nguyn Nh Hin, Chu Vn Mn, V Trung Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a21 5tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh nh t#KVn#Ti bn l n th 3#Nguyn Nh Hin#Chu Vn Mn#V Trung Tng#279039## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020011000510030058000620070014001200080005001340090 01100139010000500150011001500155020001100170020002000181020001400201004001800215 020000800233005001400241012003900255013000700294039000700301#VV11.11232#VV11.112 33#31000#Vi?t#L561G#516.3#^214#Lng gic#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#Lng gi c#Ph thng trung hc#Sch c thm#Ti bn ln th 3#Bi tp#Phan Huy Khi#Cc chuyn ton trung hc ph thng#279040#T.Dung## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030029000750070034001040080005001380090 01100143010000500154011001500159020001400174020001100188005001800199020001900217 005001500236013000700251020000900258039000700267#VV11.11234#VV11.11235#33000#Vi ?t#C101B#515.076#^214#Cc bi ton chn lc#Lng gic v hnh gii tch#Trn Th Thanh H, Nguyn Tri Tt#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Sch c thm#L ng gic#Trn Th Thanh H#Hnh hc gii tch#Nguyn Tri Tt#279041#Bi ton#T.Du ng## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020075000490070060001240220004001840080005001880090 01100193010000500204011001400209020000800223020001600231020001200247020001400259 00500140027300500170028700500160030400500140032000500190033403900070035301300070 0360#VV11.11236#VV11.11237#14500#Vi?t#250K#004#^214# kim tra theo chun ki n thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.3#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Tin hc#Trun g hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#T.Dung#279042## 00618000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020072000650070015001370220004001522210 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195020001200210020000700222 02000080022902000060023702000140024300500150025701300070027202000060027903900070 0285#VV11.11238#VV11.11240#VV11.11239#23500#Vi?t#GI-103T#495.17#^214#Gii thch t ng Hn Vit trong sch gio khoa ng vn trung hc c s#Nguyn Cng L#T.1 #Dnh cho lp 6, 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b21cm#T Hn Vit#T ng#Ng v n#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Cng L#279043#Lp 7#T.Dung## 00618000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020072000650070015001370220004001522210 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195020001200210020000700222 02000080022902000060023702000140024300500150025701300070027202000060027903900070 0285#VV11.11241#VV11.11243#VV11.11242#27500#Vi?t#GI-103T#495.17#^214#Gii thch t ng Hn Vit trong sch gio khoa ng vn trung hc c s#Nguyn Cng L#T.2 #Dnh cho lp 8, 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b21cm#T Hn Vit#T ng#Ng v n#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Cng L#279044#Lp 9#T.Dung## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050015000650020037000800070015001170080 00500132009001100137010000500148011001500153020001100168004001800179021019000197 020001700387013000700404020000900411039000700420020000800427#VV11.11244#VV11.112 46#VV11.11245#35000#Vi?t#H250T#495.9225#^214#Trn Ngc Thm#H thng lin kt v n bn ting Vit#Trn Ngc Thm#^aH.#^aGio dc#2011#^a307tr.^b24cm#Ting Vit# Ti bn ln th 6#Trnh by v tnh lin kt ca vn bn v s dng pht ngn lin kt vn bn. Gii thiu nhng phng thc lin kt gia cc pht ngn v h thng lin kt cc cp v mt ni dung#Ngn ng vn bn#279045#Lin kt #T.Dung#Vn bn## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030010000830070032000930080005001250090 01100130010000500141011001500146020001000161020001500171020002200186020002000208 005001400228005001700242013000700259039000700266#VV11.11247#VV11.11248#32000#Vi ?t#H411#770#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Nhip nh#Nguyn Vn C, n g Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Nhip nh#Sch gio khoa#Gio dc hng nghip#Ph thng trung hc#Nguyn Vn C#ng Thanh Huyn#279046#T.Dun g## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020064000520070036001160080005001520090011001570100 00500168011001500173020001800188020000400206004001800210005001100228020001000239 020000700249005001200256013000700268039000700275#VV11.11249#VV11.11250#58000#Vi ?t#T527T#372.21#^214#Tuyn tp th ca, truyn k, cu cho tr mm non theo ch #Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#^aH.#^aGio dc#2011#^a431tr.^b24cm#Gi o dc mu gio#Th#Ti bn ln th 3#Thu Qunh#Truyn k#Cu #Phng Tho#279 047#T.Dung## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070015000790080005000940090011000990100 00500110011001500115020001400130020001400144020001200158005001500170020001600185 013000700201039000700208#VV11.11251#VV11.11252#42000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn ngh lun#Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Vn n gh lun#Sch c thm#Tp lm vn#Trn Th Thnh#Trung hc c s#279048#T.Dung# # 00777000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020055000690070014001240080005001380090 01100143010000500154011001500159021026200174020001100436013000700447020001800454 039000700472020000900479020001100488#VV11.11253#VV11.11254#28000#Vi?t#PH561P#78 2.0078#^214#Trn Ngc Lan#Phng php ht tt ting Vit trong ngh thut ca ht #Trn Ngc Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Gii thiu nhng c trng c bn ca ting Vit v k thut x l ngn ng trong ngh thut ca ht truyn th ng kt hp vi k thut ht Bel canto ng dng vo nhng tc phm thanh nhc ti ng Vit ca s c th ht "trn vnh r ch" cc nhc phm ting Vit#Ting V it#279049#Ngh thut ca ht#T.Dung#K thut#Thanh nhc## 01180000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020075000540030028001290070051001570080005002080090 01100213010000500224011001500229020001800244020002200262020001500284005001400299 00500130031303900070032600400180033301500330035102103290038402000130071300500190 0726005002100745005001700766013000700783020001600790#VV11.11255#VV11.11256#25000 #Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn t rng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, N guyn Th Vit H...#^aH.#^aGio dc#2011#^a154tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Phn g php ging dy#Sch gio vin#ng Thu Anh#L Minh Chu#T.Dung#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng s ng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phn g php gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc c s : kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca m n hc c th thc hin gio dc k nng sng#K nng sng#Nguyn Th Vit H#Ng uyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh#279050#Trung hc c s## 01148000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020066000540030028001200070052001480080005002000090 01100205010000500216011001500221020000900236020002200245020001500267005001300282 00500170029503900070031200400180031901500330033702103200037002000130069000500170 0703005002000720005001100740013000700751020001600758#VV11.11257#VV11.11258#28000 #Vi?t#GI-108D#570.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng tru ng hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Sinh hc#Phng php ging dy# Sch gio vin#L Minh Chu#Dng Quang Ngc#T.Dung#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio d c k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng#K nng sng#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#279051#Trung hc c s## 01138000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020064000540030028001180070049001460080005001950090 01100200010000500211011001500216020000700231020002200238020001500260005001300275 00500140028803900070030200400180030901500330032702103180036002000130067800500170 0691005002000708005001300728013000700741020001600748#VV11.11259#VV11.11260#25000 #Vi?t#GI-108D#910.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Hi H, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#a l#Phng php ging dy#Sch gi o vin#L Minh Chu#Nguyn Hi H#T.Dung#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio d c v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng s ng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, m t s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng#K nng sng#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Lu Thu Thu#279052 #Trung hc c s## 00881000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050019000760020066000950070 01900161008000500180009001100185010000500196011001500201020001000216021031700226 020000800543020000700551020000700558013000700565039000700572#VV11.11261#VV11.112 63#VV11.11264#VV11.11262#40000#Vi?t#T550H#371.3901#^214#Trn Th Minh Hng#T h c v yu t tm l c bn trong t hc ca sinh vin s phm#Trn Th Minh Hng #^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#Sinh vin#Nu ln mt s quan nim v t h c, nhng yu t tm l tc ng n hot ng t hc ca sinh vin. Trnh by th c trng hot ng t hc ca sinh vin s phm v phn tch nhng mt cn hn c h trong thc trng . xut mt s bin php pht trin k nng t hc cho s inh vin s phm p ng vi yu cu x hi#S phm#T hc#Tm l#279053#T.Dung# # 00831000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050017000630020024000800070029001040080 00500133009001100138010000500149011001500154020000600169021034100175020001200516 005001100528013000700539039000700546#VV11.11265#VV11.11266#VV11.11267#46000#Vi? t#C460S#670.42#^214#Nguyn Vn Khang#C s robot cng nghip#Nguyn Vn Khang, C hu Anh M#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm#Robot#Gii thiu lch s robot hc . Trnh by v c s ng hc v ng lc hc vt rn ni chung, ng hc thun v ngc ca robot cng nghip, ng lc hc ca robot cng nghip. Xc nh qu o chuyn ng khu thao tc ca robot theo cc tiu chun cng ngh. Trnh b y v iu khin robot, h thng iu khin robot v c s thit k robot#Cng ng hip#Chu Anh M#279054#T.Dung## 00759000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050016000630020032000790070044001110080 00500155009001100160010000500171011001500176020001200191020000800203004001800211 021018100229020001400410005001900424013000700443039000700450#VV11.11268#VV11.112 70#VV11.11269#48000#Vi?t#301L#330.94#^214#Bi Th Hi Yn#a l kinh t - x hi chu u#Bi Th Hi Yn (ch.b.), Phm Th Ngc Dip#^aH.#^aGio dc#2011#^a3 27tr.^b24cm#a kinh t#Chu u#Ti bn ln th 1#Cung cp nhng thng tin, s l iu v nhng vn kinh t - x hi th gii trong thi k hin i ni chung v t nc, kinh t - x hi cc nc Ty u, ng u v SNG ni ring#a l x hi#Phm Th Ngc Dip#279055#T.Dung## 00957000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020019000660030082000850070033001670080 00500200009001100205010000500216011001500221020001100236021039200247020000800639 005001800647013000700665039000700672#VV11.11271#VV11.11272#34000#Vi?t#QU105L#37 1.2#^214#ng Quc Bo#Qun l nh trng#Sch chuyn kho gio dc v qun l g io dc dng cho h o to c nhn qun l#ng Quc Bo, Nguyn Thnh Vinh#^aH .#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Nh trng#Gii thiu v thit ch nh trng t rong i sng kinh t gio dc v cc ni dung lin quan n qun l nh trng nh: qun l hot ng dy hc v gio dc, kim nh cht lng dy - hc, h t r hot ng dy hc, qun l nhn s, ti chnh, c s vt cht - k thut ca nh trng. Phn tch vai tr ca hiu trng nh trng trong thi i mi v m t s tnh hung qun l nh trng#Qun l#Nguyn Thnh Vinh#279056#T.Dung## 00587000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020044000620030023001060070033001290080 00500162009001100167010000500178011001500183020001000198020001400208020000900222 005001600231005001600247020000800263013000700271039000700278#VV11.11273#VV11.112 74#VV11.11275#50000#Vi?t#H561D#576.5#^214#Hng dn gii bi tp t lun mn si nh hc#Cc quy lut di truyn#Nguyn Vn Long, Nguyn Hng nh#^aH.#^aGio dc#2 011#^a291tr.^b24cm#Di truyn#Sch c thm#Sinh hc#Nguyn Vn Long#Nguyn Hng nh#Bi tp#279057#T.Dung## 00918000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050012000660020033000780070012001110080 00500123009001100128010000500139011001500144020000800159004001800167021042200185 020001900607013000700626039000700633#VV11.11276#VV11.11278#VV11.11277#38000#Vi? t#T311H#660.60285#^214#Chu Vn Mn#Tin hc trong cng ngh sinh hc#Chu Vn Mn# ^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#Tin hc#Ti bn ln th 1#Hng dn x l s liu nghin cu bng phn mm Excel nh: gii thiu v Microsoft Excel, c tr ng thng k ca mt mu, c lng cc tham s ca tng th, kim nh gi thit thng k trong nghin cu sinh hc, phn tch tng quan v hi quy, phn tch c s d liu trong Excel. Gii thiu v Internet, c s d liu cng ngh sinh hc trn Internet v phn tch kt qu nghin cu trong chng trnh tin - sinh hc#Cng ngh sinh hc#279058#T.Dung## 00917000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020034000770070015001110080 00500126009001100131010000500142011001500147020000800162020001000170021041200180 020000900592013000700601039000700608020001200615#VV11.11279#VV11.11280#VV11.1128 1#65000#Vi?t#V450S#618.1#^214#Cao Ngc Thnh#V sinh do vi t cung - phc mc# Cao Ngc Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#V sinh#Chn on#Gii thiu cc kin thc c bn v phi thai hc, gii phu hc ca vi t cung v vai tr ca vi t cung trong chc nng sinh sn. Trnh by cc yu t nguy c v nguyn nhn v sinh do vi t cung - phc mc. Chn on hnh nh trong nh gi th ng vi t cung, soi v sinh, siu m v ni soi bng. Phn tch bnh nhim kh un, lc ni mc t cung v v sinh do vi t cung - phc mc cng cch iu tr #iu tr#279059#T.Dung#Vi t cung## 00565000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020043000650070012001080080005001200090 01100125010000500136011001500141020000800156020001400164004001800178020002000196 005001200216013000700228020001100235039000700246020001000253#VV11.11282#VV11.112 84#VV11.11283#25000#Vi?t#NH121B#546.076#^214#Nhn bit v tch cc cht ra khi hn hp#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#T i bn ln th 6#Ph thng trung hc#Ng Ngc An#279060#Ho hu c#T.Dung#Ho v c## 00854000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050015000630020022000780030053001000070 01500153008000500168009001100173010000500184011001500189020000900204021034000213 020000900553013000700562039000700569#VV11.11285#VV11.11287#VV11.11286#25000#Vi? t#N105N#362.88#^214#Trn Hu Trng#Nn nhn ca ti phm#Dng trong cc trng i hc lut, an ninh, cng an#Trn Hu Trng#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm #Nn nhn#Trnh by v khi nim, phn loi v nguyn nhn tr thnh nn nhn c a ti phm. Vai tr ca nn nhn trong h thng t php hnh s. Thc trng thi t hi v bi thng thit hi cho nn nhn ca ti phm nc ta, hng hon th in c ch bo v v tr gip nn nhn. Phng nga nguy c tr thnh nn nhn c a ti phm v mt s nhm ti#Ti phm#279061#T.Dung## 00680000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020022000760030056000980070 03400154008000500188009001100193010000500204011001500209020001700224020001300241 02000140025402000080026800500180027602000100029402000090030400500150031301300070 0328039000700335#VV11.11288#VV11.11289#VV11.11291#VV11.11290#33000#Vi?t#C101B#5 12.0076#^214#Cc bi ton chn lc#Phng trnh, bt phng trnh m v logarit, tch phn#Trn Th Thanh H, Nguyn Tri Tt#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm #Bt phng trnh#Phng trnh#Sch c thm#Logarit#Trn Th Thanh H#Tch phn #Bi ton#Nguyn Tri Tt#279062#T.Dung## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050014000620020053000760070014001290080 00500143009001100148010000500159011001500164020001600179020000500195021016600200 020001900366020000600385013000700391020001700398039000700415020000900422#VV11.11 292#VV11.11294#VV11.11293#60000#Vi?t#NGH250T#843#^214#L Nguyn Cn#Ngh thut t s trong tc phm ca Honor De Balzac#L Nguyn Cn#^aH.#^aGio dc#2011#^a3 75tr.^b24cm#Vn hc cn i#Php#Gii thiu s lc cuc i v s nghip sng t c ca i vn ho Honor De Balzac. Nghin cu cht vn t s v nhng c im vn hc trong cc tc phm ca Balzac#Nghin cu vn hc#T s#279063#Bandc, nr #T.Dung#Tc phm## 00744000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020028000900070 01600118008000500134009001100139010000500150011001500155020001700170004001800187 021022500205020001000430013000700440039000700447#VV11.11295#VV11.11298#VV11.1129 6#VV11.11297#32000#Vi?t#NH123M#005.3#^214#Thc Bnh Cng#Nhp mn cng ngh ph n mm#Thc Bnh Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a212tr.^b24cm#Phn mm tin hc#Ti bn ln th 1#Gii thiu chung v phn mm v cng ngh phn mm. Trnh by qun l d n phn mm, yu cu ca ngi dng, phn tch yu cu, thit k phn mm , kim tra cht lng, bo tr v cc ch nng cao trong cng ngh phn mm#C ng ngh#279064#T.Dung## 00839000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050021000630020027000840070056001110080 00500167009001100172010000500183011001500188020000900203021025300212020001500465 005001300480005001200493013000700505020001800512039000700530#VV11.11299#VV11.113 00#VV11.11301#79000#Vi?t#NH123M#371.9#^214#Nguyn Th Hong Yn#Nhp mn gio d c c bit#Nguyn Th Hong Yn (ch.b.), Phm Th Bn, Th Tho#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Gio dc#Gii thiu v gio dc c bit. Trnh by cc nguyn tc, quan im c bn v vn khuyt tt v cc hnh thc t chc gio dc c bit. Nu mc tiu v thc trng gio dc c bit Vit Nam. S phi h p gia cc lc lng trong gio dc c bit#Tr khuyt tt#Phm Th Bn# Th Tho#279065#Gio dc c bit#T.Dung## 00745000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050014000760020035000900070 03300125008000500158009001100163010000500174011001500179020001000194020001100204 021018300215020001300398005001800411013000700429039000700436#VV11.11302#VV11.113 04#VV11.11303#VV11.11305#35000#Vi?t#PH561P#160.076#^214#Vng Tt t#Phng ph p gii bi tp lgic hc#Vng Tt t, Nguyn Th Vn H#^aH.#^aGio dc#2011# ^a214tr.^b24cm#Logic hc#Gio trnh#Gii thiu i tng v ngha ca lgc h c. Trnh by v khi nim, phn on, cc qui lut c bn ca logic hnh thc, s uy lun, suy din, quy np, tng t, chng minh v bc b#Gii bi tp#Nguyn T h Vn H#279066#T.Dung## 00975000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050012000630020034000750030067001090070 01200176008000500188009001100193010000500204011001500209020001300224020001100237 004001800248021036300266020000900629020000900638013000700647039000700654#VV11.11 306#VV11.11308#VV11.11307#30000#Vi?t#S551C#621.46#^214#Bi Vn Yn#Sa cha v qun li ng c in#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip v dy ngh#Bi Vn Yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#ng c in#Gio trnh #Ti bn ln th 2#Trnh by nhng kin thc c bn v dy qun my in mt chi u. Trnh by nguyn l lm vic, cch kim tra sa cha nhng ng c in mt pha thng dng. Hng dn thc hnh qun li cc loi ng c in khng ng b ba pha, in xoay chiu h th, cng sut di 100 kV. Gii thiu nhng vt li u k thut in cn thit cho vic sa cha qun li my in#My in#Sa cha# 279067#T.Dung## 00792000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050014000650020036000790030037001150070 01400152008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020001100220 004001800231021019100249020001600440020000800456013000700464039000700471#VV11.11 309#VV11.11310#VV11.11311#31000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Phm Th Chu#Gio tr nh qun l gio dc mm non#Dnh cho h cao ng s phm mm non#Phm Th Chu#^ aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Gio trnh#Ti bn ln th 2#Trnh by nhng vn chung v qun l gio dc ni chung v qun l trng m m non ni ring. Nu ln tm quan trng ca gio vin mm non v cng tc qun l nhm lp trong trng mm non#Trng mu gio#Qun l#279068#T.Dung## 00924000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050018000650020043000830030037001260070 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020001800217020001100235 00400180024602102880026402000100055202000130056202000090057501300070058403900070 0591#VV11.11312#VV11.11313#VV11.11314#39000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#inh Th K im Thoa#Gio trnh nh gi trong gio dc mm non#Dnh cho h cao ng s phm mm non#inh Th Kim Thoa#^aH.#^aGio dc#2011#^a198tr.^b24cm#Gio dc mu gio# Gio trnh#Ti bn ln th 2#Trnh by mt s vn chung v nh gi trong gi o dc mm non. Ni dung nh gi cht lng c s gio dc, chng trnh gio d c, hot ng ngh nghip ca gio vin v s pht trin tm l ca tr trong gi o dc mm non. Gii thiu cng c o lng v nh gi s pht trin ca tr#Gi o vin#Chng trnh#nh gi#279069#T.Dung## 01081000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050016000750020028000910030 03900119007005400158022000400212004001800216008000500234009001100239010000500250 01100150025502102880027002000130055802000110057100500140058200500140059601300070 0610005001600617020001800633020000700651020001000658020002700668#VV11.11315#VV11 .11316#VV11.11317#VV11.11318#38000#Vi?t#GI-108T#511.3#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr ( ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011# ^a271tr.^b24cm#Trnh by kin thc ton hc c bn v tp hp, nh x, s thc, s phc, hm s mt bin s, gii hn, lin tc, o hm, vi phn, cc nh l v gi tr trung bnh v ng dng, nh thc, ma trn, h phng trnh tuyn tnh , khng gian vect, php tnh tch phn ca hm s mt bin s#Ton cao cp#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#279070#Nguyn nh Tr#L thuyt tp hp#Hm s#Tch phn#H phng trnh tuyn tnh## 01064000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020029000730030062001020070 05400164008000500218009001100223010000500234011001500239020000900254020001100263 02103940027400500150066800500120068301300070069503900070070200500140070900500150 0723#VV11.11319#VV11.11320#VV11.11321#VV11.11322#48000#Vi?t#GI-108T#381#^214#Gi o trnh marketing cn bn#Dnh cho sinh vin cc trng i hc - cao ng khi kinh t#Trn Minh o (ch.b.), Phm Th Huyn, H Ch Dng...#^aH.#^aGio dc#2 011#^a299tr.^b24cm#Tip th#Gio trnh#Trnh by tng quan v marketing, chin l c v k hoch marketing ca cng ty. Nghin cu h thng thng tin v marketin g, mi trng marketing, hnh vi khch hng. La chn th trng mc tiu v n h v th trng. Gii thiu cc cng c marketing ch yu c s dng thit lp, duy tr v pht trin mi quan h vi khch hng l: sn phm, gi bn, ph n phi v truyn thng marketing#Phm Th Huyn#H Ch Dng#279071#T.Dung#Phm H ng Hoa#Nguyn Thu Lan## 01013000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020036000770070078001130080 00500191009001100196010000500207011001500212020002100227020001100248021033400259 02000130059300500150060600500220062100500170064300500130066001300070067303900070 0680#VV11.11323#VV11.11325#VV11.11324#VV11.11326#52000#Vi?t#GI-108T#370.113#^21 4#Gio trnh gio dc hc ngh nghip#Nguyn c Tr (ch.b.), Hong Th Minh Ph ng, inh Cng Thuyn, H Ngc Vinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a323tr.^b24cm#Gio dc ngh nghip#Gio trnh#Gii thiu khi qut v gio dc v gio dc hc ngh ng hip. Trnh by v mc ch, nguyn l, h thng, qu trnh, ni dung, phng ph p gio dc trong gio dc ngh nghip. Vai tr ca hc sinh, gio vin v qu t rnh dy - hc. Ni dung ging dy, phng php, phng tin, hnh thc t chc dy - hc v kim tra kt qu hc tp#Gio dc hc#Nguyn c Tr#Hong Th Minh Phng#inh Cng Thuyn#H Ngc Vinh#279072#T.Dung## 00674000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050019000750020030000940070 01900124008000500143009001100148010000500159011001500164020001100179020001100190 021016100201020000800362013000700370039000700377#VV11.11327#VV11.11329#VV11.1132 8#VV11.11330#27000#Vi?t#GI-108T#158.7#^214#Trn Th Minh Hng#Gio trnh tm l hc qun l#Trn Th Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Tm l hc#G io trnh#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc qun l. Nghin cu tm l ngi lnh o, qun l. Mt s vn v c nhn v tp th ngi lao ng tro ng qun l#Qun l#279073#T.Dung## 00828000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050016000750020038000910070 04500129008000500174009001100179010000500190011001500195020000800210020001100218 021025400229020000900483005002000492013000700512039000700519#VV11.11332#VV11.113 33#VV11.11331#VV11.11334#25000#Vi?t#GI-108T#070.4#^214#Nguyn Th Thoa#Gio tr nh tc phm bo ch i cng#Nguyn Th Thoa (ch.b.), Nguyn Th Hng Thu#^aH.# ^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Bo ch#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc c b n nht v tc phm bo ch nh: khi nim, chc nng, gi tr s dng trong i sng x hi, vn bn quyn. Phn tch cc yu t cu thnh mt tc phm bo ch: ni dung v hnh thc, quy trnh sng to tc phm bo ch#Tc phm#Nguyn Th Thu Hng#279074#T.Dung## 00745000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050016000730020021000890070 01600110008000500126009001100131010000500142011001500147020001000162020001100172 004001800183021022100201020000700422013000700429039000700436#VV11.11335#VV11.113 38#VV11.11336#VV11.11337#33000#Vi?t#GI-108T#536#^214#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh nhit hc#Nguyn Huy Sinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Nhit hc#Gio tr nh#Ti bn ln th 3#Trnh by c s l thuyt v nhit , nhit lng, nguyn l th I v th II ca nhit ng lc hc, thuyt ng hc cht kh, cc hin t ng ng hc trong cht kh, entropy, kh thc v hi, cht lng v s chuyn p ha#Vt l#279075#T.Dung## 00923000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050011000620020030000730070043001030080 00500146009001100151010000500162011001500167020001900182020001100201020001100212 02102680022302000080049100500140049901500540051300500160056701300070058303900070 0590#VV11.11339#VV11.11340#VV11.11341#44000#Vi?t#GI-108T#809#^214#L Huy Bc#Gi o trnh vn hc phng Ty#L Huy Bc, L Nguyn Cn, Nguyn Linh Chi#^aH.#^aGi o dc#2011#^a247tr.^b24cm#Nghin cu vn hc#Phng Ty#Gio trnh#Nghin cu n n vn hc chu u t thi k Hy Lp c i, thi k Phc hng th k 15 - 16, v n hc c in, thi k vn hc nh sng th k 17 - 18, vn hc lng mn v hi n thc th k 19 n vn hc hin i th k 20 cng mt s tc gi tiu biu c a mi giai on#Tc gi#L Nguyn Cn#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. K hoa Ng vn#Nguyn Linh Chi#279076#T.Dung## 00888000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050013000640020023000770070033001000080 00500133009001100138010000500149011001500154020001900169020000400188020001100192 02102630020302000080046602000090047400500110048301500540049401300070054803900070 0555#VV11.11342#VV11.11344#VV11.11343#44000#Vi?t#GI-108T#891.7#^214# Hi Phon g#Gio trnh vn hc Nga# Hi Phong (ch.b.), H Th Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^ a247tr.^b24cm#Nghin cu vn hc#Nga#Gio trnh#Trnh by khi qut nn vn hc Nga qua cc giai on: 1800 - 1859, 1860 - 1917 v vn hc sau nm 1917. Phn t ch c im vn hc v mt s tc phm tiu biu ca cc i vn ho Nga tiu bi u nh Pushkin, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Gorky, Esenin, Sholokhov#Tc gi#T c phm#H Th Ho#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Khoa Ng vn#279077# T.Dung## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050011000620020054000730070030001270080 00500157009001100162010000500173011001500178020002300193020001100216021030000227 020001000527005001800537013000700555020001800562039000700580#VV11.11345#VV11.113 46#VV11.11347#50000#Vi?t#GI-108T#596#^214#L V Khi#Gio trnh sinh thi hc ng vt c xng sng cn#L V Khi, Hong Trung Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^ a311tr.^b24cm#ng vt c xng sng#Gio trnh#Trnh by khi qut sinh thi h c mi trng trn cn: c im, qun x v h, ni sinh sng, c trng qun th ng vt hoang d trong rng nhit i. Nu ln nhng c im sinh thi, tnh cht a dng v phn b a l ca cc lp ng vt c xng sng cn nh: l ng c, b st, chim v th#Sinh thi#Hong Trung Thnh#279078#ng vt trn cn #T.Dung## 00749000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050018000750020047000930070 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179020001100194004001800205 021016500223020001700388020000700405013000700412020000900419039000700428#VV11.11 348#VV11.11351#VV11.11349#VV11.11350#29000#Vi?t#GI-108T#572.8#^214#V Th Thn g Lan#Gio trnh sinh hc phn t t bo v ng dng#V Th Thng Lan#^aH.#^aGi o dc#2011#^a191tr.^b24cm#Gio trnh#Ti bn ln th 4#Trnh by cu trc v ch c nng ca phn t acid nucleic, ti bn v sa cha ADN, phin m v kim sot phin m, dch m tng hp protein, k thut ADN ti t hp#Sinh hc phn t#T bo#279079#ng dng#T.Dung## 00747000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020026000650070016000910080005001070090 01100112010000500123011001500128005001600143039000500159021023200164020001600396 013000700412020001100419020001800430020000900448#VV11.11352#VV11.11354#VV11.1135 3#63000#Vi?t#TH455T#621.382#^214#Thng tin vi ba - v tinh#Nguyn Vn Tun#^aH. #^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Nguyn Vn Tun#oanh#Tng quan v h thng vi ba s v thng tin v tinh. Gii thiu v truyn sng v tuyn, tnh ton thit k tuyn vi ba s, h thng thng tin v tinh, trm mt t v v tinh, phng ph p tnh ton thit k tuyn thng tin v tinh#Thng tin vi ba#279080#Vin thng#T hng tin v tinh#Vi ba s## 01030000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020028000660030041000940070062001350080 00500197009001100202010000500213011001500218020001000233020000900243020001100252 00500170026303900050028002102520028502000120053702000170054900400180056600500130 0584005001900597005001600616005001700632013000700649#VV11.11355#VV11.11357#VV11. 11356#27000#Vi?t#GI-108T#346.597#^214#Gio trnh lut chng khon#Dng trong c c trng o to h i hc#Nguyn Vn Tuyn (ch.b.), L nh Vinh, Nguyn Th nh Vn...#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Nguy n Vn Tuyn#oanh#Gii thiu chung v mn lut chng khon. a v php l ca c c ch th tham gia th trng chng khon. Php lut v pht hnh chng khon, t chc hot ng ca th trng giao dch chng khon v qun l ca nh nc i vi th trng chng khon#Chng khon#Lut chng khon#Ti bn ln th 1#L nh Vinh#Nguyn Th nh Vn#Nguyn c Ngc#Phm Nguyt Tho#279081## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020046000640070042001100080005001520090 01100157010000500168011001500173020002600188020001100214005001700225005001600242 039000500258021017700263020000900440013000700449#VV11.11359#VV11.11360#VV11.1135 8#60000#Vi?t#GI-108T#631.8#^214#Gio trnh cht iu ho sinh trng thc vt#N guyn Nh Khanh (ch.b.), Nguyn Vn nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a383tr.^b24cm#Ch t iu ho sinh trng#Gio trnh#Nguyn Nh Khanh#Nguyn Vn nh#oanh#Tng qua n v cc h iu ho trong c th thc vt. Gii thiu cc cht iu ho sinh tr ng chnh v vai tr ca chng i vi thc vt v nhng ng dng vo i sng sn xut#Thc vt#279082## 00900000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620050018000670020044000850070035001290220 00400164221001500168004001800183008000500201009001100206010000500217011001500222 02102380023702000120047502000140048702000090050102000110051000500160052101300070 0537005001800544#VV11.11361#VV11.11362#VV11.11363#37000#Vi?t#GI-108T#330.9597#^ 214#Nguyn Vit Thnh#Gio trnh a l kinh t - x hi Vit Nam#Nguyn Vit Th nh, Th Minh c#T.1#Phn i cng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^ a250tr.^b24cm#Gii thiu v tr a l, lnh th, iu kin t nhin v ti nguy n thin nhin ca Vit Nam. Trnh by nhng kin thc c bn a l dn c, a l cng nghip, a l nng nghip v giao thng vn ti, a l quan h kinh t i ngoi#a kinh t#a l x hi#Vit Nam#Gio trnh# Th Minh c#279083 #Nguyn Vit Thnh## 00791000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020017000710030019000880070 03900107008000500146009001100151010000500162011001500167020000700182020001100189 00500130020000500120021303900050022502101980023000400180042800500120044601300070 0458#VV11.11364#VV11.11367#VV11.11366#VV11.11365#28000#Vi?t#M300H#111#^214#M h c i cng#Gio trnh i hc#L Vn Dng, L nh Lc, L Hng Vn#^aH.#^aGi o dc#2011#^a242tr.^b21cm#M hc#Gio trnh#L Vn Dng#L nh Lc#oanh#i t ng nghin cu ca m hc. Gii thiu v ch th thm m, khch th thm m, ng h thut, cc loi hnh ngh thut. Trnh by v bn cht ca gio dc thm m v cc loi hnh gio dc thm m#Ti bn ln th 6#L Hng Vn#279084## 00889000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050015000660020020000810030110001010070 01500211022000400226004001900230008000500249009001100254010000500265011001500270 02101850028502000110047002000090048102000070049002000040049702000110050103900050 0512013000700517005001500524#VV11.11369#VV11.11370#VV11.11368#30000#Vi?t#NG550P #495.9225#^214#Dip Quang Ban#Ng php ting Vit# c hi ng thm nh sc h ca B Gio dc v o to gii thiu lm sch dng cho cc trng H S phm# Dip Quang Ban#T.2#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v cm t, cm danh t, cm ng t, cm tnh t. Gii thiu v cu v cc loi cu nh: cu n, cu ghp, cu phn loi theo mc ch ni, cu ph nh#Ting Vit#Ng php#Cm t#Cu#Gio trnh#oanh#279085#Dip Qu ang Ban## 00928000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020017000770030054000940070 02300148022000400171221000900175004001900184008000500203009001100208010000500219 01100150022402102650023902000170050402000070052102000100052802000110053803900050 0549013000700554005001700561#VV11.11371#VV11.11372#VV11.11373#22000#Vi?t#V124L# 530#^214#Lng Duyn Bnh#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K t hut cng nghip#Lng Duyn Bnh ch.b.#T.1#C nhit#Ti bn ln th 19#^aH.#^aG io dc#2011#^a267tr.^b21cm#Cung cp kin thc v ng hc v ng lc hc cht im, ng lc hc vt rn, nng lng, trng hp dn, c hc cht lu, thuyt tng i hp Anhxtanh, nguyn l th nht v th hai ca nhit ng hc, kh th c, cht lng, chuyn pha v vt l thng k c in#Vt l i cng#C hc#Nhi t hc#Gio trnh#oanh#279086#Lng Duyn Bnh## 00829000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020046000650070017001110080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164039000500175021028200180020000700462 005001700469004001800486020000700504020000900511013000700520#VV11.11374#VV11.113 75#VV11.11376#15000#Vi?t#D312D#613.2083#^214#Dinh dng thc hnh trong cc tr ng mm non#o Th Minh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b21cm#Dinh dng#oanh #Trnh by tm quan trng, li ch ca cc cht dinh dng i vi tr nh, cc nguyn tc dinh dng c bn, hng dn thc hin ch dinh dng cn i v h p l i vi tr t 0 - 6 tui. Gii thiu mt s mn n ngon cho tr. a ra 1 0 thc n tun tham kho cho tr mm non.#Mn n#o Th Minh Tm#Ti bn ln t h 1#Tr em#Mu gio#279087## 00808000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020021000740070028000950220 00400123221000700127008000500134009001100139010000500150011001500155021022500170 02000120039500500130040703900040042002000110042402000070043502000070044201300070 0449005001400456#VV11.11378#VV11.11377#VV11.11379#55000#Vi?t#454L#512#^214#L nh Thnh#n luyn ton s cp#L nh Thnh, L nh nh#T.1#i s#^aH.#^aGi o dc#2011#^a347tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v bt ng thc bc h ai, o hm v ng dng. Phng php kho st s bin thin v v th hm s , ng dng th, phng trnh v h phng trnh, bt phng trnh v h bt p hng trnh#Ton s cp#L nh nh#Mai#Gio trnh#i s#n tp#279088#L nh Thnh## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020019000630070014000820080005000960090 01100101010000500112011001500117020000900132020001100141039000500152021022600157 005001400383004001800397013000700415#VV11.11380#VV11.11381#VV11.11382#42000#Vi? t#M112#621.31#^214#My in tng qut#Phm Vn Bnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a279t r.^b24cm#My in#Gio trnh#oanh#a ra khi nim c bn v mch t. Gii thiu nguyn l bin i nng lng in c v my in tng qut, my in mt chiu , my in khng ng b v ng b. Bin i in c in dung v bin i c in cm - in dung#Phm Vn Bnh#Ti bn ln th 2#279089## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020013000600070013000730080005000860090 01100091010000500102011001500107020001300122039000500135021024800140020001000388 005001300398004001800411020000900429020001300438013000700451#VV11.11383#VV11.113 84#VV11.11385#40000#Vi?t#K600T#664#^214#K thut sy#Trn Vn Ph#^aH.#^aGio d c#2011#^a267tr.^b24cm#K thut sy#oanh#Gii thiu chung v k thut sy, khng kh m v khi l. Trnh by v tnh cht truyn nhit, truyn cht trong vt l iu m v qu trnh sy l thuyt, ch sy v th t thit k mt h thng s y. Phng php tnh ton thit b sy i lu...#Qui trnh#Trn Vn Ph#Ti bn ln th 2#Thit b#H thng sy#279090## 00796000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000140 00440200014000580140007000720410005000791810006000840820006000908080005000960020 01400101007006300115008000500178009001100183010000500194011001500199005001200214 00500100022600500160023600500140025203900050026602101740027100400180044501300070 0463#VV11.11386#VV11.11387#VV11.11389#VV11.11388#Mng my tnh#K thut mng#380 00#Vi?t#M106M#004.6#^214#Mng my tnh#Ngc Vn An (ch.b.), ng Hng, Nguyn ng Lm, Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#Ngc Vn An#ng Hng #Nguyn ng Lm# Trung Kin#oanh#Khi qut v mng my tnh. Trnh by m hn h OSI v h thng thng tin quang. Gii thiu cc thit b mng v cc k thut mi nh mng LAN, internet, mng khng dy 802.11#Ti bn ln th 5#279091## 00832000000000313000450002600110000002600110001102000180002202000090004004100050 00491810006000540820004000608080005000640020036000690030033001050070023001380080 00500161009001100166010000500177011001400182020000700196005000700203039000500210 021019900215015006200414005000900476004001800485020000800503013000700511#VV11.11 390#VV11.11391#Gio dc gia nh#Nui tr#Vi?t#S450T#649#^214#S tay nui con kh o, dy con ngoan#Ti liu dnh cho cc bc cha m#B.s.: Hng Anh, Thu H#^aH.#^ aGio dc#2011#^a63tr.^b21cm#S tay#Thu H#oanh#Hng dn cc bc cha m cch ch m sc tr t khi trong bng m, p ng y cc nhu cu ca tr, nui tr kh o mnh, chm sc v sinh, phng chng tai nn thng tch cho tr, chm sc tr m...#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Hng Anh#T i bn ln th 2#Dy tr#279092## 00624000000000241000450002600110000002000180001102000090002902000080003801400060 00460410005000521810006000570820007000638080005000700020048000750080005001230090 01100128010000500139011001400144039000500158021014900163015006300312013000700375 #VV11.11392#Gio dc tiu hc#Sc kho#Th lc#6000#Vi?t#S450T#372.86#^214#S t heo di sc kho, th lc hc sinh tiu hc#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b21cm#o anh#Hng dn theo di sc kho, th lc ca hc sinh trong sut 5 nm tiu hc, qua kim tra tnh hnh i hc u v cht lng hc tp ca hc sinh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc#279093## 01023000000000349000450002600110000002000180001102000070002901400060003604100050 00421810008000470820004000558080005000590020067000640030025001310070085001560080 00500241009001100246010000500257011001400262005001600276005001500292005001400307 03900050032102102190032601500540054500500200059900400180061902000080063702000100 0645020001100655013000700666#VV11.11393#Gio dc gia nh#Tr em#7300#Vi?t#GI-1 08D#649#^214#Gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu trong gia nh# Ti liu dnh cho cha m#B.s.: Nguyn Th Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Minh ha: Bi Quang Tun, ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b21cm#Nguyn Th Hiu #Bi Quang Tun#ng Hong V#oanh#Nu ln mt s vn v s dng nng lng t it kim, hiu qu ti gia nh. Phng php gio dc tr v trch nhim ca gi a nh trong vic phi hp vi nh trng gio dc tr s dng nng lng tit k im, hiu qu#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Nguyn Th H ng Thu#Ti bn ln th 2#S dng#Tit kim#Nng lng#279094## 00617000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000050 00440200012000490140007000610410005000681810006000730820004000798080005000830020 05000088007002700138008000500165009001100170010000500181011001400186039000500200 021008400205020001500289005001600304013000700320#VV11.11394#VV11.11397#VV11.1139 6#VV11.11395#Ton#Trc nghim#15500#Vi?t#M458T#510#^214#100 bi ton vui v tr c nghim ch s cm xc EQ#Nguyn Mnh Su s.t., b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a95t r.^b21cm#oanh#Gii thiu 100 bi ton rn luyn t duy ton hc v trc nghim ch s cm xc EQ#Ch s cm xc#Nguyn Mnh Su#279095## 01141000000000349000450002600110000002600110001102000160002202000080003801400070 00460410005000531810006000580820007000648080005000710020096000760030063001720070 08200235008000500317009001100322010000500333011001400338005001600352005001500368 00500140038303900050039702102720040201500540067400500170072800400180074502000100 0763020001100773013000700784#VV11.11398#VV11.11399#Trng mu gio#S dng#10500 #Vi?t#T450C#372.21#^214#T chc thc hin ni dung gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong trng mm non#Ti liu dnh cho cn b qun l, gio vin mm non, nhn vin#B.s.: Trn Th Thu Ho, ng Lan Phng ; Minh ho: Bi Quang Tun, ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b24cm#ng Lan Phng#Bi Quang Tun#ng Hong V#oanh#Trnh by mt s kin thc c bn v nng lng. Hng dn tch hp ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu vo chng trnh gio dc mm non. Trch nhim ca nh trng trong vic t chc thc hin gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Trn Th Thu Ho#Ti bn ln th 2#Tit ki m#Nng lng#279096## 00972000000000337000450002600110000002600110001102000180002202000080004001400060 00480410005000541810008000590820007000678080005000740020061000790070082001400080 00500222009001100227010000500238011001400243005002000257005001500277005001400292 03900050030602102060031101500540051700500170057100400180058802000100060602000110 0616013000700627#VV11.11400#VV11.11401#Gio dc mu gio#S dng#7300#Vi?t#GI-1 08D#372.21#^214#Gio dc tr mu gio s dng nng lng tit kim, hiu qu#B.s .: Trn Th Thu Ho, ng Lan Phng ; Minh ho: Bi Quang Tun, ng Hong V#^ aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b24cm#Hong Th Thu Hng#Bi Quang Tun#ng Hong V#oanh#Gii thiu nguyn tc, ni dung, cc hot ng v phng php thc hin ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu. Xy dng mi trn g gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Trn Th Thu Ho#Ti bn ln th 2#Tit kim#Nng l ng#279097## 00459000000000217000450002600110000002000090001102000120002001400060003204100050 00381810006000430820007000498080005000560020012000610080005000730090011000780100 00500089011001400094039000500108021012100113013000700234#VV11.11402#Mu gio#S lin lc#6000#Vi?t#S450B#372.21#^214#S b ngoan#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b 24cm#oanh#Cun s gip cho vic trao i thng tin gia gia nh v gio vin c d dng trong vic qun l v nui dy cc chu#279098## 00600000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810006000510820011000578080005000680020019000730030013000920070041001050080 00500146009001100151010000500162011001400167020001300181005001300194005001400207 039000500221020000900226012003900235013000700274020001700281#VV11.11403#VV11.114 04#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#252N#398.209597#^214#ch ngi y ging#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24c m#Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thn h ng, tc ng#279099#Vn hc dn gian## 00599000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810007000510820011000588080005000690020017000740030013000910070041001040080 00500145009001100150010000500161011001400166020001300180005001300193005001400206 039000500220020000900225012003900234013000700273020001700280#VV11.11405#VV11.114 06#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#TH121L#398.209597#^214#Thn la a nng#Truyn t ranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm #Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#279100#Vn hc dn gian## 00598000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810006000510820011000578080005000680020017000730030013000900070041001030080 00500144009001100149010000500160011001400165020001300179005001300192005001400205 039000500219020000900224012003900233013000700272020001700279#VV11.11407#VV11.114 08#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#C108M#398.209597#^214#Co mn oai hm#Truyn tr anh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm# Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#279101#Vn hc dn gian## 00597000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810006000510820011000578080005000680020016000730030013000890070041001020080 00500143009001100148010000500159011001400164020001300178005001300191005001400204 039000500218020000900223012003900232013000700271020001700278#VV11.11409#VV11.114 10#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#N557M#398.209597#^214#Nc mt c su#Truyn tra nh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#T ruyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh n g, tc ng#279102#Vn hc dn gian## 00575000000000289000450002600110000002000180001101400060002904100050003518100060 00400820011000468080005000570020017000620030013000790070041000920080005001330090 01100138010000500149011001400154020001300168005001300181005001400194039000500208 020000900213012003900222013000700261020001700268#VV11.11411#Vn hc thiu nhi#65 00#Vi?t#C100C#398.209597#^214#C chp ho rng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#279103#Vn hc dn gian## 00599000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810007000510820011000588080005000690020017000740030013000910070041001040080 00500145009001100150010000500161011001400166020001300180005001300193005001400206 039000500220020000900225012003900234013000700273020001700280#VV11.11412#VV11.114 13#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#TH100M#398.209597#^214#Th mi bt bng#Truyn t ranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm #Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#279104#Vn hc dn gian## 00600000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810006000510820011000578080005000680020019000730030013000920070041001050080 00500146009001100151010000500162011001400167020001300181005001300194005001400207 039000500221020000900226012003900235013000700274020001700281#VV11.11414#VV11.114 15#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#205C#398.209597#^214#o cy gia ng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24c m#Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thn h ng, tc ng#279105#Vn hc dn gian## 00601000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810006000510820011000578080005000680020020000730030013000930070041001060080 00500147009001100152010000500163011001400168020001300182005001300195005001400208 039000500222020000900227012003900236013000700275020001700282#VV11.11416#VV11.114 17#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#X452H#398.209597#^214#Xi hng bng khng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24 cm#Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc th nh ng, tc ng#279106#Vn hc dn gian## 00599000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810007000510820011000588080005000690020017000740030013000910070041001040080 00500145009001100150010000500161011001400166020001300180005001300193005001400206 039000500220020000900225012003900234013000700273020001700280#VV11.11418#VV11.114 19#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#TH126B#398.209597#^214#Thy bi xem voi#Truyn t ranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm #Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#279107#Vn hc dn gian## 00598000000000301000450002600110000002600110001102000180002201400060004004100050 00461810006000510820011000578080005000680020017000730030013000900070041001030080 00500144009001100149010000500160011001400165020001300179005001300192005001400205 039000500219020000900224012003900233013000700272020001700279#VV11.11420#VV11.114 21#Vn hc thiu nhi#6500#Vi?t#N428D#398.209597#^214#Ni di nh cui#Truyn tr anh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm# Truyn tranh#Phm nh n#T Nh Nguyn#oanh#Vit Nam#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#279108#Vn hc dn gian## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020024000730030046000970070 02400143008000500167009001100172010000500183011001500188021020900203020000800412 03900050042001500570042500600150048200600160049700600120051301300070052502000140 0532#VN11.03381#VN11.03383#VN11.03384#VN11.03382#80000#Vi?t#B256L#616.1#^214#B nh l mch mu c bn#Tnh mch, ng mch, bch mnh, vi tun hon#Dch: inh T hu Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a263tr.^b18cm#Cung cp cc kin thc c bn v bnh l tnh mch, ng mch, bch mch v vi tun hon bao gm khi nim, c c h bnh cn- bnh nguyn, triu chng lm sng, cn lm sng, xt nghim, chn on, ch nh...#Bnh l#oanh#TTS ghi: Collge des Enseignants de Mdecine Vasc ulaire#inh Thu Hng#Nguyn Tun Hi# Kim Bng#279109#Bnh mch mu## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210017001020040018001190080 00500137009001100142010000500153011001700158020001800175020001400193005000800207 005001000215039000500225013000700230020001400237#VN11.03385#7000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.1#Cc con v t nui#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a22tr.^b19x22cm#Gio dc mu gi o#ng vt nui#Kim Chi#Trang Nh#oanh#279110#Sch mu gio## 00539000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210019001020040018001210080 00500139009001100144010000500155011001700160020001800177020001000195005000800205 005001000213039000500223013000700228020001400235#VN11.03386#4000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.6#Cc loi cn trng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^b19x22cm#Gio dc mu g io#Cn trng#Kim Chi#Trang Nh#oanh#279111#Sch mu gio## 00551000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210032001020040018001340080 00500152009001100157010000500168011001700173020001800190020001400208020000900222 005000800231005001000239039000500249013000700254#VN11.03387#5000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.9#Cc con v t trong vn bch th#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^b19x22cm#G io dc mu gio#Sch mu gio#ng vt#Kim Chi#Trang Nh#oanh#279112## 00566000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220005000982210032001030040018001350080 00500153009001100158010000500169011001700174020001800191020001400209020002300223 005000800246005001000254039000500264013000700269#VN11.03388#5000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.10#Cc loi phng tin giao thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b19x22cm# Gio dc mu gio#Sch mu gio#Phng tin giao thng#Kim Chi#Trang Nh#oanh#27 9113## 00677000000000325000450002600110000000400180001102000070002901400060003604100050 00421810006000470820007000538080005000600020016000650030020000810070063001010080 00500164009001100169010000500180011001700185020001400202005001300216005001900229 03900050024801500540025302000090030702000070031602000090032300500120033201300070 0344#VN11.03389#Ti bn ln th 4#Tp v#4800#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 3 - 4 tui#B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Tha nh Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b18x26cm#Sch mu gio#Phan Th Ho#Nguyn Th Mai Chi#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh #T mu#Mu gio#Thanh Huyn#279114## 00539000000000277000450002600110000000400180001101400060002904100050003518100060 00400820007000468080005000530020016000580030008000740070024000820080005001060090 01100111010000500122011001700127020001400144005001900158039000500177015005400182 020000900236020000900245013000700254#VN11.03390#Ti bn ln th 4#4800#Vi?t#B20 0T#372.21#^214#B tp to hnh#i mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2 011#^a24tr.^b18x26cm#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#279115## 00656000000000289000450002600110000000400180001101400060002904100050003518100060 00400820007000468080005000530020016000580030089000740070042001630080005002050090 01100210010000500221011001700226020001400243005001300257039000500270015005400275 020000900329020000900338005001200347013000700359#VN11.03391#Ti bn ln th 4#70 00#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#S dng cho Chng trnh 26 tun - L p mu gio 5 tui khng hc qua mu gio 3 - 4 tui#Phan Th Ho b.s. ; Minh ho : Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b18x26cm#Sch mu gio#Phan Th Ho#o anh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#Than h Huyn#279116## 00539000000000277000450002600110000000400180001101400060002904100050003518100060 00400820007000468080005000530020016000580030008000740070024000820080005001060090 01100111010000500122011001700127020001400144005001900158039000500177015005400182 020000900236020000900245013000700254#VN11.03392#Ti bn ln th 4#6500#Vi?t#B20 0T#372.21#^214#B tp to hnh#i mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2 011#^a32tr.^b18x26cm#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#279117## 00639000000000301000450002600110000000400180001101400060002904100050003518100060 00400820007000468080005000530020016000580030020000740070063000940080005001570090 01100162010000500173011001700178020001400195005001300209005001900222039000500241 015005400246020000900300020000900309005001200318013000700330#VN11.03393#Ti bn ln th 4#7800#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui#B.s.: Phan Th Ho, Nguyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^ a44tr.^b18x26cm#Sch mu gio#Phan Th Ho#Nguyn Th Mai Chi#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#Thanh Huyn#279118## 00589000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030059000560070024001150040018001390080005001570090 01100162010000500173011001700178015005400195020000900249020001400258039000400272 020000900276005001900285013000700304#VN11.03394#8700#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Theo ni dung i mi hnh thc t chc hot ng gio dc#Nguyn T h Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b18x26cm#TTS ghi : B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#Sch mu gio#Mai#Mu gi o#Nguyn Th Mai Chi#279119## 00638000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030020000560070063000760040018001390080005001570090 01100162010000500173011001700178015005400195020000900249020001400258005001300272 039000400285005001900289005001200308013000700320020000900327#VN11.03395#8200#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Mu gio 5 - 6 tui#B.s.: Phan Th Ho, Ngu yn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^ a46tr.^b18x26cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#S ch mu gio#Phan Th Ho#Mai#Nguyn Th Mai Chi#Thanh Huyn#279120#Mu gio## 00548000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030018000560070024000740040018000980080005001160090 01100121010000500132011001700137015005400154020000900208020001400217005001900231 039000400250013000700254020000900261#VN11.03396#8000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 24 - 36 thng#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2011#^a24tr.^b19x27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#To hnh#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#279121#Mu gio## 00545000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030015000560070024000710040018000950080005001130090 01100118010000500129011001700134015005400151020000900205020001400214005001900228 039000400247013000700251020000900258#VN11.03397#9600#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a28tr.^b19x27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm no n#To hnh#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#279122#Mu gio## 00546000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030015000570070024000720040018000960080005001140090 01100119010000500130011001700135015005400152020000900206020001400215005001900229 039000400248013000700252020000900259#VN11.03398#10500#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 4 - 5 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a31tr.^b19x27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm n on#To hnh#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#279123#Mu gio## 00546000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030015000570070024000720040018000960080005001140090 01100119010000500130011001700135015005400152020000900206020001400215005001900229 039000400248013000700252020000900259#VN11.03399#12000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a36tr.^b19x27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm n on#To hnh#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#279124#Mu gio## 00565000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070032001160040018001480080005001660090 01100171010000500182011001700187020001800204020000900222020001400231005001400245 039000400259005001700263013000700280#VN11.03400#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm #Gio dc mu gio#Gia nh#Sch mu gio#Bi Kim Tuyn#Mai#Nguyn Sinh Tho#279 125## 00573000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070036001160040018001520080005001700090 01100175010000500186011001700191020001800208020000900226020001400235005001400249 039000400263005002100267013000700288#VN11.03401#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x 30cm#Gio dc mu gio#Gia nh#Sch mu gio#Bi Kim Tuyn#Mai#Nguyn Th Sinh Tho#279126## 00547000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030024000980070029001220040018001510080005001690090 01100174010000500185011001700190020001800207020001600225020001400241005001500255 039000400270013000700274#VN11.03402#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bn h, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Mai#279127## 00547000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030024000980070029001220040018001510080005001690090 01100174010000500185011001700190020001800207020001600225020001400241005001500255 039000400270013000700274#VN11.03403#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Lng Th Bn h, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Mai#279128## 00678000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030024000980070071001220040018001930080005002110090 01100216010000500227011001700232020001800249020001600267020001400283005001500297 039000400312005001700316005001800333005001800351013000700369#VN11.03404#8500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#D nh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn Thu Dng, Phan Th Ngc Anh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc m u gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Mai#Nguyn Th Quyn#Nguyn Thu Dng#Phan Th Ngc Anh#279129## 00550000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070025001160040018001410080005001590090 01100164010000500175011001700180020001800197020000800215020001400223005001300237 005001100250039000400261013000700265#VN11.03405#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Dnh cho tr 3 - 4 tui#L Thu Hng, L Th c#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#C nhn#Sch mu gio#L Thu Hng#L Th c#Mai#279130## 00550000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070025001160040018001410080005001590090 01100164010000500175011001700180020001800197020000800215020001400223005001300237 005001100250039000400261013000700265#VN11.03406#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Dnh cho tr 4 - 5 tui#L Thu Hng, L Th c#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a14tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#C nhn#Sch mu gio#L Thu Hng#L Th c#Mai#279131## 00552000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070026001160040018001420080005001600090 01100165010000500176011001700181020001800198020000800216020001400224005001300238 005001200251039000400263013000700267#VN11.03407#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Dnh cho tr 5 - 6 tui#L Thu Hng, Lu Th Lan#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a14tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#C nhn#Sch mu gio#L Thu Hng#Lu Th Lan#Mai#279132## 00567000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020059000400030024000990070026001230040018001490080005001670090 01100172010000500183011001700188020001800205020001600223020001400239005001200253 005001300265039000400278013000700282#VN11.03408#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng tiu hc#Dnh cho tr 5 - 6 tui# L Thu Hin, V Yn Khanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30c m#Gio dc mu gio#Trng tiu hc#Sch mu gio#L Thu Hin#V Yn Khanh#Mai#2 79133## 00701000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020046000640070015001100040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020001700179039000400196021016200200 005001500362020000900377013000700386020001800393#VL11.01633#VL11.01634#VL11.0163 2#47000#Vi?t#T312T#621.381#^214#Tnh ton thit k thit b in t cng sut#T rn Vn Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b27cm#Thit b i n t#Mai#Trnh by cc kin thc c bn v thit k ngun chnh lu, ngun bm p mt chiu v b iu p xoay chiu. ng thi a ra mt s v d thit k v s mch#Trn Vn Thnh#Thit k#279134#in t cng sut## 00740000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020056000620070015001180080005001330090 01100138010000500149011001500154020001800169020001100187039000400198021022600202 005001500428020001200443013000700455#VL11.01635#VL11.01637#VL11.01636#58000#Vi? t#S105X#631.8#^214#Sn xut v s dng ch phm sinh hc trong nng nghip#Lng c Phm#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b27cm#Ch phm sinh hc#Gio trnh#Mai#G ii thiu cc phn bn vi sinh vt, phn hu c sinh hc, cc ch phm vi sinh b o v, kch thch thc vt v cc ch phm Protein, Axit Amin, ch phm Enzym, P robiotic dng trong trng trt, chn nui v nui trng thu sn#Lng c Phm# Nng nghip#279135## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020021000620030043000830070029001260040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020000900209020001100218 005001300229039000400242021028000246005001500526020001400541013000700555#VL11.01 638#VL11.01639#VL11.01640#56000#Vi?t#M112V#621.5#^214#My v thit b lnh#Gio trnh cao ng v cng nhn in lnh#Nguyn c Li, Phm Vn Tu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b27cm#My lnh#Gio trnh#Phm Vn Tu#Mai#T rnh by cc kin thc c bn v my v thit b lnh c th nh: mi cht lnh, cht ti lnh, my nn lnh, chu trnh my lnh nn hi 1 cp, 2 cp v nhiu c p, thit b ngng t, bay hi, thp gii nhit, cc thit b ph, t ng ho h thng lnh v vt liu k thut lnh#Nguyn c Li#Thit b lnh#279136## 00801000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020029000650070012000940040039001060080 00500145009001100150010000500161011001500166020000800181020001100189039000400200 021025000204005001200454020001800466020000800484013000700492#VL11.01641#VL11.016 43#VL11.01642#44000#Vi?t#L312K#621.3815#^214#Linh kin bn dn v vi mch#H V n Sung#Ti bn ln th 7 c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b27c m#in t#Gio trnh#Mai#Gii thiu cc tnh cht c bn ca vt liu bn dn. N guyn tc hot ng ca tt c cc loi it. M t chuyn tip d tinh th v s iu mng, cc linh kin chnh lu, cc loi tranzito trng, cc loi linh kin quang in t, cc loi vi mch...#H Vn Sung#Linh kin bn dn#Vi mch#279137# # 00928000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020020000630070053000830040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175015003300190020001100223020001100234 00500120024503900040025702102420026100500140050300500140051700500150053100500070 0546020001800553013000700571#VL11.01645#VL11.01646#VL11.01644#68000#Vi?t#KH401H #333.7#^214#Khoa hc mi trng#L Vn Khoa (ch.b.), Hong Xun C, Nguyn Vn C ...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a362tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Mi trng#Gio trnh#L Vn Khoa#Mai#Trnh by cc vn chung v khoa hc mi trng, cc thnh phn c bn ca mi trng. H sinh thi v s v n dng cc nguyn l sinh thi hc vo mi trng. Cc kiu chnh ca h sinh th i. Ti nguyn thin nhin. Dn s v mi trng...#Hong Xun C#Nguyn Vn C# Nguyn Xun C#L c#Bo v mi trng#279138## 00736000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020045000760030020001210070 01600141008000500157009001100162010000500173011001500178020000900193039000400202 021018500206005001600391020001200407020000800419013000700427#VL11.01647#VL11.016 49#VL11.01648#VL11.01650#75000#Vi?t#T527T#516.0076#^214#Tuyn tp cc bi tp h nh ho - v k thut#Bi tp v li gii#Nguyn Duy Kiu#^aH.#^aGio dc#2011#^ a259tr.^b27cm#Hnh ho#Mai#Gii thiu bi tp v li gii hnh hc ho hnh v im, ng thng, mt phng, lng, giao tuyn gia mt phng vi a din... v bi tp v k thut nh v hnh hc, hnh biu din#Nguyn Duy Kiu#V k thut# Bi tp#279139## 01072000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020017000750030124000920070 06000216004001900276008000500295009001100300010000500311011001500316020001700331 02000110034800500120035903900040037102102710037500500190064600500190066500500140 0684005001700698013000700715#VL11.01651#VL11.01652#VL11.01653#VL11.01654#52000# Vi?t#K300T#621.381#^214#K thut in t# c hi ng mn hc ca B Gio d c v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc K t hut# Xun Th (ch.b.), ng Vn Chuyt, Nguyn Vit Nguyn...#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b27cm#K thut in t#Gio trnh# Xun Th# Mai#Gii thiu nhng khi nim c bn v cc thng s ca mch in, v tin tc tn hiu in, k thut x l cc tn hiu, cc cu kin dng c in t c hiu ng chnh lu v khuych i, k thut xung - s, bin i in p v dng in , h thng vi x l cng nghip...#Nguyn Vit Nguyn#Nguyn Vit Nguyn#Nguyn V Sn#Nguyn c Thun#279140## 00910000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020017000760070032000930220 00400125004001800129008000500147009001100152010000500163011001500168021034300183 020001700526020001100543005001700554039000400571013000700575005001400582#VL11.01 655#VL11.01656#VL11.01657#47000#Vi?t#S552B#620.1#^214#L Quang Minh#Sc bn vt liu#L Quang Minh, Nguyn Vn Vng#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011 #^a243tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v trng thi ng sut, trng thi bin dng, quan h gia ng sut v bin dng. c trng hnh hc ca mt h nh phng, thanh v ni lc trong thanh. Cc bi ton un cng ko, un ngang ph ng, ng n hi, bi ton xon thun tu, tnh cc mi ni ghp, bi ton ch u lc phc tp v dm trn nn n hi#Sc bn vt liu#Gio trnh#Nguyn Vn V ng#Mai#279141#L Quang Minh## 00781000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020019000750070051000940220 00400145008000500149009001100154010000500165011001500170021018800185020001200373 02000070038502000110039200500120040300500160041503900040043101300070043500500130 0442#VL11.01658#VL11.01659#VL11.01660#47000#Vi?t#V200K#621.8#^214#Trn Hu Qu# V k thut c kh#Trn Hu Qu (ch.b.), ng Vn C, Nguyn Vn Tun#T.2#^aH.#^ aGio dc#2011#^a239tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v v qui c bnh rng v l xo, dung sai v nhm b mt, bn v chi tit, bn v lp, bn v khai trin, hn v kt cu kim loi, s v bn v xy dng#V k thut#C kh#Gi o trnh#ng Vn C#Nguyn Vn Tun#Mai#279142#Trn Hu Qu## 01089000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020018000880030 12400106007005800230022000400288221006500292004001800357008000500375009001100380 01000050039101100150039602101720041102000180058302000110060102000210061202000110 0633005001500644005001600659039000400675013000700679005001700686#VL11.01662#VL11 .01661#VL11.01663#VL11.01664#46000#Vi?t#H312H#516#^214#Nguyn nh in#Hnh h c ho hnh# c hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng l m ti liu ging dy trong cc trng i hc K thut#Nguyn nh in (ch.b.), Dng Tin Th, Nguyn Vn Tun#T.2#Hnh chiu phi cnh, hnh chiu c s, bn g trn cc hnh chiu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b27cm#Trn h by nhng kin thc c bn v hnh chiu phi cnh v hnh chiu phi cnh tr n mt tranh thng ng, mt tranh nghing, hnh chiu c s v bng trn cc hn h chiu#Hnh hc ho hnh#Hnh chiu#Hnh chiu phi cnh#Gio trnh#Dng Tin Th#Nguyn Vn Tun#Mai#279143#Nguyn nh in## 00933000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050019000620020019000810070036001000220 00400136221001900140004001800159008000500177009001100182010000500193011001500198 02102790021302000190049202000060051102000090051702000110052603900040053701300070 0541005001900548005001600567#VL11.01665#VL11.01667#VL11.01666#40000#Vi?t#C455N# 660.6#^214#Phm Th Trn Chu#Cng ngh sinh hc#Phm Th Trn Chu, Phan Tun N gha#T.3#Enzyme v ng dng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b27c m#Trnh by lc s pht trin enzyme hc, mt s phng php truyn thng v hi n i xc nh hot , tch, tinh sch, nghin cu tnh cht enzyme, phng hng nghin cu enzyme, acid Ribonucleic c hot tnh xc tc (Ribozyme) cng ngh ADN ti t hp, enzyme khng tan...#Cng ngh sinh hc#Enzym#ng dng#Gio trnh#Mai#279144#Phm Th Trn Chu#Phan Tun Ngha## 00987000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020013000760070108000890220 00400197221001000201004001900211008000500230009001100235010000500246011001500251 02102100026602000070047602000100048300500160049300500140050900500150052300500140 0538006001700552039000400569019000500573013000700578005001600585#VL11.01668#VL11 .01670#VL11.01669#37000#Vi?t#C460S#536#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Ch.b.: Ng Quc Qunh, Hong Hu Th ; Nguyn Vit Knh dch#T.3#Nhit hc#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^a19 3tr.^b27cm#Trnh by l thuyt v bi tp v nhit ng lc hc, nhit , nhit giai, nhit lng, nh lut th nht ca nhit ng lc hc, thuyt ng hc c ht kh, Entropi v nh lut th hai ca nhit ng lc hc#Vt l#Nhit hc#Re snick, Robert#Walker, Jearl#Ng Quc Qunh#Hong Hu Th#Nguyn Vit Knh#Mai#D ch#279145#Halliday, David## 00991000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020013000760070092000890220 00400181221001400185004001800199008000500217009001100222010000500233011001500238 02102080025302000070046102000090046800500160047700500140049300500140050700600140 0521006001300535039000400548019000500552006001300557013000700570005001600577#VL1 1.01671#VL11.01672#VL11.01673#63000#Vi?t#C460S#537#^214#Halliday, David#C s v t l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Hong Hu Th ch.b. ; Dch: m Trung n...#T.5#in hc - II#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a504 tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn v t trng, nh lut Ampre, nh lut c m ng ca Faraday, t cm, hiu ng t v vt liu t, dao ng in t, dn g in xoay chiu, cc phng trnh Maxwell, sng in t#Vt l#in hc#Resnic k, Robert#Walker, Jearl#Hong Hu Th#m Trung n#L Khc Bnh#Mai#Dch#o Ki m Ngc#279146#Halliday, David## 01118000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020112000520070074001640080005002380090011002430100 00500254011001400259021027200273020000800545020001800553020002200571020001500593 03900040060800400180061200500170063001500540064700500150070100500170071600500160 0733013000700749020001200756#VL11.01674#VL11.01675#20000#Vi?t#T103L#372.21#^214 #Ti liu hng dn tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" trong gio dc mm non#B.s.: Phan Th Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, ng Lan Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b27cm#Trnh by mt s b i vit, bi ni chuyn ca Ch tch H Ch Minh v cng tc bo v, chm sc, g io dc tr em. Hng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o H Ch Minh" theo ch c trong chng trnh gi o dc mm non#o c#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Sch gio vin#Mai #Ti bn ln th 2#Phan Th Lan Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Mm non#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#ng Lan Phng#279147#H Ch Minh## 00935000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020078000740070070001520080 00500222009001100227010000500238011001500243015003300258021015800291020001800449 02000080046700500150047500500190049000500230050900500150053200500120054703900040 0559013000700563020001500570#VL11.01676#VL11.01677#VL11.01679#VL11.01678#59000# Vi?t#T103L#372.21#^214#Ti liu bi dng h cho cn b qun l v gio vin mm non nm 2011 - 2012#Hong c Minh, Trn Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Th Than h Giang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a267tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Trnh by nhng vn chung v mt s vn v chuyn mn nghip v gio dc m m non. ng thi gii thiu cc vn bn ch o v gio dc mu gio mm non#Gi o dc mu gio#Qun l#Hong c Minh#Trn Th Ngc Trm#Nguyn Th Thanh Giang #Phm Mng Hng#H Lam Hng#Mai#279148#Sch gio vin## 00931000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520030023001140070059001370080005001960090 01100201010000500212011001500217021018800232020001800420020001300438020000700451 02000150045803900040047300400180047700500190049500500150051400500120052900500200 0541005001300561013000700574#VL11.01681#VL11.01680#27500#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn xy dng v thc hin k hoch gio dc theo ch #Tr 24 - 36 thng tui#Trn Th Ngc Trm (ch.b.), Lng Th Bnh, L Thu Hin...#^aH.#^aGio dc #2011#^a139tr.^b27cm#Trnh by nhng vn chung v hng dn xy dng, thc hi n k hoch gio dc cho tr 24 - 36 thng tui theo cc ch : b v bn, c hi ca b, cy v bng hoa, m v ngi thn...#Gio dc mu gio#Chng trnh# Ch #Sch gio vin#Mai#Ti bn ln th 1#Trn Th Ngc Trm#Lng Th Bnh#L Thu Hin#Hong Th Thu Hng#V Yn Khanh#279149## 01085000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020084000630030015001470070058001620080 00500220009001100225010000500236011001500241021030700256020001800563020001300581 02000070059402000150060103900040061600400180062000500130063800500130065100500190 0664005001800683005001500701013000700716#VL11.01682#VL11.01683#VL11.01684#35000 #Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, T rn Th Ngc Trm...#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b27cm#Trnh by nhng quan ni m chung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dn g k hoch gio dc tr mu gio 3 - 4 tui. Hng dn t chc thc hin cc ho t ng gio dc trong trng mm non cho tr 3 - 4 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Gio dc mu gio#Chng trnh#Ch #Sch gio vin#Mai#Ti bn ln th 2#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc T rm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#279150## 01085000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020084000630030015001470070058001620080 00500220009001100225010000500236011001500241021030700256020001800563020001300581 02000070059402000150060103900040061600400180062000500130063800500130065100500190 0664005001800683005001500701013000700716#VL11.01686#VL11.01687#VL11.01685#37500 #Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 4 - 5 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, T rn Th Ngc Trm...#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b27cm#Trnh by nhng quan ni m chung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dn g k hoch gio dc tr mu gio 4 - 5 tui. Hng dn t chc thc hin cc ho t ng gio dc trong trng mm non cho tr 4 - 5 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Gio dc mu gio#Chng trnh#Ch #Sch gio vin#Mai#Ti bn ln th 2#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc T rm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#279151## 00823000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050015000670020028000820030053001100070 01500163008000500178009001100183010000500194011001500199021019100214020001500405 02000090042002000080042902000110043703900040044801300070045200400180045902000200 0477#VL11.01688#VL11.01690#VL11.01689#29000#Vi?t#B103T#621.402076#^214#L Nguy n Minh#Bi tp nhit ng k thut#Dng cho cc trng i hc khi K thut Cn g trnh#L Nguyn Minh#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim c bn ca nhit ng k thut. Cc bi tp v qu trnh nhit ng ca kh v hi; chu trnh ca cht kh, chu trnh thun chiu ca kh thc, thit b l m lnh...#Nhit ng hc#K thut#Bi tp#Gio trnh#Mai#279152#Ti bn ln th 1#Nhit ng k thut## 00898000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050017000630020051000800030066001310070 01700197008000500214009001100219010000500230011001500235021026400250020001800514 020001000532020000900542020001100551020001100562039000400573013000700577#VL11.01 691#VL11.01692#VL11.01693#68000#Vi?t#QU600H#388.4#^214#Nguyn Xun Trc#Quy ho ch v thit k cng trnh giao thng th#Dng cho cc trng o to h i h c v cao ng ngnh xy dng#Nguyn Xun Trc#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b27 cm#Gii thiu qu trnh th ho v pht trin giao thng vn ti th, mng li ng th - phng tin v t chc vn ti, quy hoch mng li giao th ng th, thit k bnh , quy hoch, thit k chiu sng, h thng thot n c, ng nt giao thng...#Giao thng thi#Qui hoch#Thit k#Cng trnh#Gio trnh#Mai#279153## 01001000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020012000620030032000740070061001060040 01800167008000500185009001100190010000500201011001500206015001800221021026800239 02000130050702000100052002000090053002000110053900500140055000500150056400500130 0579005001100592005001300603039000400616013000700620#VL11.01695#VL11.01694#VL11. 01696#41000#Vi?t#D100L#616.5#^214#Da liu hc#Dng cho o to bc s a khoa#B .s.: Phm Vn Hin (ch.b.), Trn Hu Khang, Trn Lan Anh...#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gm cc bi ging v m hc da thng, sinh l da, cc dng thuc bi ngoi da, thng tn c bn v da, cc lm bnh n bnh da liu, chn on v iu tr cc bnh vim da c a, d ng thuc, vy nn, lupus ban , chc, duhring-brocq, pemphigus, lang ben, gh...# Bnh da liu#Chn on#iu tr#Gio trnh#Phm Vn Hin#Trn Hu Khang#Trn Lan Anh#Trn Cng#Nguyn Thnh#Mai#279154## 01187000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030032000830070 09500115022000400210008000500214009001100219010000500230011001500235015001800250 02103860026802000120065402000060066602000110067200500130068300500280069600500180 0724005001900742039000400761013000700765004004100772#VL11.01697#VL11.01699#VL11. 01700#VL11.01698#65000#Vi?t#D557L#615#^214#Dc l hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: o Vn Phan (ch.b.), Nguyn Trn Th Ging Hng, V Th Ngc Tha nh, Nguyn Trng Thng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a263tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #Trnh by nhng kin thc c bn v dc l hc v c ch tc dng ca tng nh m thuc phn theo tc dng sinh l - bnh l - iu tr hc, c th v cc loi thuc nh: thuc iu tr st rt, thuc chng giun sn, st khun, thuc tc d ng trn c quan v trn mu, thuc tc dng trn chuyn ho v m, hormon v thu c iu chnh ri lon ni tit v iu tr ng c thuc cp tnh#Dc l hc#T huc#Gio trnh#o Vn Phan#Nguyn Trn Th Ging Hng#V Th Ngc Thanh#Nguy n Trng Thng#Mai#279155#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung## 00935000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020025000630030040000880070065001280080 00500193009001100198010000500209011001500214015001800229021023800247020001400485 02000110049903900040051001300070051400500140052100500160053500500160055100500140 0567005001600581#VL11.01701#VL11.01702#VL11.01703#175000#Vi?t#B256N#616.4#^214# Bnh ni tit chuyn ho#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: Trung Qun (ch.b.), Thi Hng Quang, Nguyn Hi Thu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a583tr.^ b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu cc kin thc c bn v bnh ni tit chuyn ho. ng thi trnh by c th v cc bnh l tuyn yn, tuyn gip, tuyn tu ni tit - chuyn ho, tuyn thng thn, sinh dc, bnh l thi k c thai v b nh l gen - ni tit#Bnh ni tit#Gio trnh#Mai#279156# Trung Qun#Thi Hn g Quang#Nguyn Hi Thu#Trn hu Dng#Nguyn Th Hon## 00798000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020026000550070043000810220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149015001600164005001500180005001400195005000900209 00500110021800500080022903900050023702102010024202000150044302000070045801300070 0465#VL11.01704#VL11.01705#VL11.01706#Vi?t#X100H#371.3#^214#X hi vi sch gio khoa#V Nguyn Gip, Nguyn K Ho, Minh Thi...#T.5#^aH.#^aGio dc#2011#^a475t r.^b27cm#Lu hnh ni b#V Nguyn Gip#Nguyn K Ho#Minh Thi#Mai Nguyn#Hu T n#Thu#Tp hp cc bi vit c ng ti trn cc bo, tp ch vit v vic i mi chng trnh v sch gio khoa; ni dung sch gio khoa; vic in, pht hnh sch gio khoa v cng tc th vin trng hc#Sch gio khoa#X hi#279157## 00540000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030016000510070024000670040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130015005400144020001100198020001400209005001900223 039000400242013000700246020000900253#VL11.01707#5700#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu#Tr di 6 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2011#^a24tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Tp t mu#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Mai#279158#Mu gio## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530030013000650070065000780080005001430090 01100148010000500159011001400164020001000178020001400188005001400202015003300216 00500080024900500060025700500170026300500170028000500130029701300070031002000060 0317020000800323#VL11.01708#VL11.01709#36000#Vi?t#T527T#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch bi tp#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...# ^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b29cm#Ting Anh#Sch c thm#Hong Vn Vn#TTS gh i: B Gio dc v o to#Phan H#ch.b.# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ng c Lc#279159#Lp 3#Bi tp## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530030015000650070065000800080005001450090 01100150010000500161011001500166020001000181020001500191005001400206039000500220 01500330022500500060025800500080026400500170027200500170028900500130030602000060 0319013000700325#VL11.01710#VL11.01711#50000#Vi?t#T527T#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin.. .#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b29cm#Ting Anh#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Loa n#TTS ghi: B Gio dc v o to#ch.b.#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song H ng#o Ngc Lc#Lp 3#279160## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070072000880080005001600090011001650100 00500176011001400181020001000195020001400205005001400219039000500233004001800238 005002100256005001700277005001700294020000600311020000900317013000700326#VL11.01 712#24500#Vi?t#T527T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 5#Writing English 5 #An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, Nguyn Bch Thu#^aH.#^a Gio dc#2011#^a92tr.^b29cm#Ting Anh#Sch c thm#An Th Thu H#Loan#Ti bn l n th 2#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#Lp 5#Tp vit#2 79161## 00735000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020011000520030020000630290023000830070069001060080 01700175009003000192010000500222011001500227020000900242020001400251005001500265 03900050028001900090028500500140029400600140030800600140032202000060033601300070 0342006002200349020001400371#VL11.01713#VL11.01714#50800#Vi?t#T527T#372.35#^214 #Khoa hc 3#Song ng Anh - Vit#i - Science 3 textbook#Goh Ngoh Khang, Ho Peck L eng, Tho Lai Hoong ; Dch: L Quang Long...#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a192tr.^b29cm#Khoa hc#Sch c thm#Goh Ngoh Khang#Loan#Dch A nh#Tho Lai Hoong#L Quang Long#Ng nh Tuyt#Lp 3#279162#Nguyn Th Thanh Thu# Sch song ng## 00762000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020011000520030020000630290023000830070069001060080 01700175009003000192010000500222011001500227020000900242020001500251005001500266 03900050028101900090028600500140029500600140030900600140032302000060033701300070 0343020001400350020001400364006002200378#VL11.01715#VL11.01716#48700#Vi?t#T527T #372.35#^214#Khoa hc 4#Song ng Anh - Vit#i - Science 4 textbook#Goh Ngoh Khan g, Ho Peck Leng, Tho Lai Hoong ; Dch: L Quang Long...#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a183tr.^b29cm#Khoa hc#Sch gio khoa#Goh Ngoh Khan g#Loan#Dch Anh#Tho Lai Hoong#L Quang Long#Ng nh Tuyt#Lp 4#279163#Sch c thm#Sch song ng#Nguyn Th Thanh Thu## 00790000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030020000720290023000920070097001150080 01700212009003000229010000500259011001400264020000900278020000800287005001500295 00500140031003900050032401900090032900500130033802000060035102000140035701300070 0371020001400378006001400392006002200406#VL11.01717#VL11.01718#19800#Vi?t#T527T #372.35#^214#Bi tp khoa hc 4A#Song ng Anh - Vit#i - Science 4 workbook#Goh Ngoh Khang (ch.b.), Tho Lai Hoong, Ho Peck Leng ; Dch: Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Thu#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a80tr.^b29cm#K hoa hc#Bi tp#Goh Ngoh Khang#Tho Lai Hoong#Loan#Dch Anh#Ho Peck Leng#Lp 4#S ch c thm#279164#Sch song ng#Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Thu## 00764000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030020000720290023000920070097001150080 01700212009003000229010000500259011001400264020000900278020000800287005001500295 03900050031001900090031500500130032402000060033702000140034301300070035700600140 0364006002200378020001400400#VL11.01719#VL11.01720#19800#Vi?t#T527T#372.35#^214 #Bi tp khoa hc 4B#Song ng Anh - Vit#i - Science 4 workbook#Goh Ngoh Khang ( ch.b.), Tho Lai Hoong, Ho Peck Leng ; Dch: Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Thu #^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a80tr.^b29cm#Khoa hc#Bi tp#Goh Ngoh Khang#Loan#Dch Anh#Ho Peck Leng#Lp 4#Sch c thm#279165#Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Thu#Sch song ng## 00710000000000361000450002600110000002600110001102600100002202600100003201400070 00420410005000491810006000540820008000608080005000680020012000730030014000850070 06500099022000400164008000500168009001100173010000500184011001400189015003300203 02000100023602000060024602000150025200500140026700500080028100500170028900500170 0306005001300323013000700336039000500343#VL11.01721#VL11.01722#CDVN.1473#CDVN.14 72#33000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch hc sinh#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b2 9cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio khoa#Hong Vn V n#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#279166#Loan## 00710000000000361000450002600110000002600100001102600100002102600110003101400070 00420410005000491810006000540820008000608080005000680020012000730030014000850070 06500099022000400164008000500168009001100173010000500184011001400189015003300203 02000100023602000060024602000150025200500140026700500080028100500170028900500170 0306005001300323013000700336039000500343#VL11.01723#CDVN.1475#CDVN.1474#VL11.017 24#33000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch hc sinh#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b2 9cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio khoa#Hong Vn V n#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#279167#Loan## 00437000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020013000360030081000490080005001300090011001350100005001460110016001510200 01800167020001300185039000500198020000900203013000700212#VL11.01725#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#i bn thn#Da theo tranh v li ca Trng mu gio akrng, huy n akrng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#Loan#Vit Nam#279168## 00433000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020009000360030081000450080005001260090011001310100005001420110016001470200 01800163020001300181039000500194020000900199013000700208#VL11.01726#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#Chi non#Da theo tranh v li ca Trng mu gio akrng, huyn akrng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#Loan#Vit Nam#279169## 00429000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020008000360030078000440080005001220090011001270100005001380110016001430200 01800159020001300177039000500190020000900195013000700204#VL11.01727#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#B xinh#Da theo tranh v li ca Trng mu gio Avao, huyn akr ng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Vit Nam#279170## 00426000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020009000360030074000450080005001190090011001240100005001350110016001400200 01800156020001300174039000500187020000900192013000700201#VL11.01728#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#Tia nng#Da theo tranh v li ca gio vin mm non huyn akrng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#Loan#Vit Nam#279171## 00435000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030080000480080005001280090011001330100005001440110016001490200 01800165020001300183039000500196020000900201013000700210#VL11.01729#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#Ma la mi#Da theo tranh v li ca Trng mm non Thanh, huyn H ng Ho, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#Loan#Vit Nam#279172## 00438000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020021000360030074000570080005001310090011001360100005001470110016001520200 01800168020001300186039000500199020000900204013000700213#VL11.01730#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#Chic m ca vt con#Da theo tranh v li ca gio vin mm non hu yn akrng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#Loan#Vit Nam#279173## 00438000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020010000360030085000460080005001310090011001360100005001470110016001520200 01800168020001300186039000500199020000900204013000700213#VL11.01731#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#B v Cn#Da theo tranh v li ca Trng mm non Triu Nguyn, hu yn akrng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#Loan#Vit Nam#279174## 00439000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020015000360030081000510080005001320090011001370100005001480110016001530200 01800169020001300187039000500200020000900205013000700214#VL11.01732#Vi?t#T527T#8 95.9223#^214#Chuyn nh ch#Da theo tranh v li ca Trng mu gio akrng, h uyn akrng, tnh Qung Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a9tr.^b30x42cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Vit Nam#279175## 00914000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070016000670080018000830090023001010100 00500124011001500129039000500144021034600149015005300495005001600548013000700564 020000800571020000900579020001000588020000900598020000500607#VN11.03409#VN11.034 10#25000#Vi?t#T527T#615.8#^214#Y - V tr bnh#Nguyn Tn Xun#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a142tr.^b19cm#Loan#Trnh by, l gii c h thng 48 v tr huyt o thit yu v 84 v thuc ch tr; cng nhng cng dng, tn h nng, hiu ng ca n trong vic lun bnh, x l, tr liu, gp phn phc hi cc chc nng vn ng, nng cao sc kho ngi bnh. Hng dn cch phng trn h tai nn ngh nghip trong qu trnh tp luyn, thi u v thut, th thao#TTS ghi: Trung tm Nghin cu ng dng V thut M.C#Nguyn Tn Xun#279176#Xoa bp# n huyt#Thuc nam#iu tr#Bnh## 00736000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070014000620080018000760090023000940100005001170110 01500122020000800137039000500145021028100150020000900431005001400440012002100454 013000700475#VN11.03411#20000#Vi?t#T527T#650.14#^214#K nng tm vic lm#Li T h Luyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a115tr.^b19cm#K nng#Lo an#Cung cp nhng gi thc t, hu ch v vic lp k hoch ngh nghip cho b n thn, nhng phm cht cn c, chun b h s xin vic, tm kim thng tin vic lm, tham gia phng vn tuyn dng cho hnh trnh i tm mt cng vic nh , t o cho s pht trin s nghip tng lai#Tm vic#Li Th Luyn#B sch K n ng sng#279177## 00779000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070014000700080018000840090023001020100005001250110 01500130020001300145039000500158021030800163005001400471012002100485020001200506 013000700518#VN11.03412#21000#Vi?t#T527T#808.5#^214#K nng thuyt trnh hiu q u#Li Th Luyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a117tr.^b19cm#Th uyt trnh#Loan#Trnh by tng quan v thuyt trnh. B quyt din thuyt th nh cng t khu chun b ni dung bi thuyt trnh, chun b tm l n cch thi t k trang chiu, cch s dng cc phng tin h tr, ngn ng c ch trong th uyt trnh, phong cch din t xc nh nhng im chnh chuyn ti ni dung ...#Li Th Luyn#B sch K nng sng#K nng ni#279178## 00688000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070014000650080018000790090023000970100005001200110 01500125020001000140039000500150021021000155005001400365012002100379020000700400 020000800407013000700415#VN11.03413#25000#Vi?t#T527T#302.2#^214#K nng giao ti p ng x#Li Th Luyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a143tr.^b 19cm#Giao tip#Loan#Gii thiu tng quan v giao tip, cc k nng giao tip c bn; k nng giao tip s dng phng tin ngn ng, phi ngn ng, cc phng ti n thng tin lin lc; k nng ng x trong nhng tnh hung tiu cc#Li Th Lu yn#B sch K nng sng#ng x#K nng#279179## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030038000750070016001130080018001290090 02300147010000500170011001400175020000700189039000500196021015400201005001600355 020001000371020000900381013000700390020000500397#VN11.03414#VN11.03415#14000#Vi ?t#T527T#615.8#^214#200 mo ng y nam dc#S cu bnh thng gp trong i sn g#Nguyn Vn Sang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a87tr.^b19cm# ng y#Loan#Gm 200 mo ng y nam dc nhm cha cc bnh thng gp trong i s ng nh bnh v mt, rng, nc ct, da, cm, ho, t thp, si thn, chng lo ho ...#Nguyn Vn Sang#Thuc nam#iu tr#279180#Bnh## 00535000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070039001020080018001410090023001590100 00500182011001400187020000700201020001400208005001700222039000500239020000600244 020001200250013000700262#VN11.03416#VN11.03417#16000#Vi?t#T527T#530.076#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k vt l 6#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a85tr.^b19cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#Lp 6# kim tra#279181## 00536000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070039001020080018001410090023001590100 00500182011001500187020000700202020001400209005001700223039000500240020000600245 020001200251013000700263#VN11.03419#VN11.03418#18000#Vi?t#T527T#530.076#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k vt l 7#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a104tr.^b19cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#Lp 7# kim tra#279182## 00535000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070039001020080018001410090023001590100 00500182011001400187020000700201020001400208005001700222039000500239020000600244 020001200250013000700262#VN11.03420#VN11.03421#16000#Vi?t#T527T#530.076#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k vt l 8#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a85tr.^b19cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#Lp 8# kim tra#279183## 00536000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070039001020080018001410090023001590100 00500182011001500187020000700202020001400209005001700223039000500240020000600245 020001200251013000700263#VN11.03422#VN11.03423#25000#Vi?t#T527T#530.076#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k vt l 9#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a140tr.^b19cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#Lp 9# kim tra#279184## 00541000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530070039001030080018001420090023001600100 00500183011001400188020000800202020001400210005002100224039000500245020000600250 020001200256013000700268#VN11.03424#VN11.03425#16000#Vi?t#T527T#546.076#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k ho hc 8#Nguyn Th Bch Lin, L Th Hn h Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a86tr.^b19cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn Th Bch Lin#Loan#Lp 8# kim tra#279185## 00542000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530070039001030080018001420090023001600100 00500183011001500188020000800203020001400211005002100225039000500246020000600251 020001200257013000700269#VN11.03426#VN11.03427#23000#Vi?t#T527T#546.076#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k ho hc 9#Nguyn Th Bch Lin, L Th Hn h Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a122tr.^b19cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn Th Bch Lin#Loan#Lp 9# kim tra#279186## 00608000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440070020000650080018000850090023001030100005001260110 01500131020000900146006001000155039000500165019000500170021011400175020001200289 020001000301013000700311020001200318#VN11.03428#VN11.03429#Vi?t#T527T#294.3#^214 #Kinh Vu lan - Bo n#Tr Quang son dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2011#^a106tr.^b19cm#o Pht#Tr Quang#Loan#Dch#Gii thiu ba bi kinh c tng trong l tit Vu lan bo hiu gm kinh Vu lan, kinh Bo n cha m, phm B o n#Kinh Vu lan#Kinh Pht#279187#Kinh Bo n## 00506000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440080018000620090023000800100005001030110014001080200 00900122039000500131021011500136020000800251020001000259013000700269#VN11.03430# VN11.03431#Vi?t#T527T#294.3#^214#Nghi thc Sm hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a85tr.^b19cm#o Pht#Loan#Hng dn thc hin nghi thc sm h i, sm nguyn n gin, nghi thc ly 35 c Pht, nghi thc sm hi Hng danh# Sm hi#Nghi thc#279188## 00511000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030034000810070016001150080018001310090 02300149010000500172011001500177020000500192020001400197005001600211039000500227 020000600232013000700238#VV11.11422#VV11.11423#37000#Vi?t#T527T#372.7#^214#Ton 5 pht trin v nng cao#Bi dng hc sinh gii kh, gii#Phm Thnh Cng#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a184tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phm Thnh Cng#Loan#Lp 5#279189## 00570000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030057000780070010001350220004001450080018001490090 02300167010000500190011001500195020000500210020000600215020001000221020001900231 005001000250039000500260013000700265020000800272#VV11.11424#35000#Vi?t#B103G#37 2.7#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 5#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynh hc sinh# S Ho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a198tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho#Loan#279190 #Bi tp## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070036000690080018001050090023001230100 00500146011001500151020000900166020001400175005001800189039000500207020000600212 020000900218013000700227#VV11.11425#VV11.11426#24500#Vi?t#T527T#580#^214#Sinh h c 6 nng cao#Trnh Nguyn Giao, Nguyn Vn Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a140tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#Loan#Lp 6#Thc vt#279191## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070014001030080018001170090023001350100 00500158011001500163020000700178020001400185005001400199039000500213020000900218 020000600227020001200233013000700245020001200252#VV11.11427#VV11.11428#30000#Vi ?t#T527T#330.9597#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 9#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a133tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Phm Vn ng#Loan#Vit Nam#Lp 9# kim tra#279192#a kinh t## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030019000880070032001070080018001390090 02300157010000500180011001500185020000900200020001400209005001800223039000500241 004001800246020000700264020001300271013000700284#VV11.11429#VV11.11430#19000#Vi ?t#T527T#571.076#^214#Hng dn gii bi tp sinh hc 11#Chng trnh chun#Trn h Nguyn Giao, L Tun Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a106t r.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#Loan#Ti bn ln th 2#Lp 11# Gii bi tp#279193## 00515000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520070016001020080018001180090023001360100 00500159011001500164020000900179020001400188005001600202039000500218020000600223 020001300229013000700242#VV11.11431#VV11.11432#29000#Vi?t#T527T#580.76#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp sinh hc 6#Hong Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a160tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Hong Th Tuy n#Loan#Lp 6#Gii bi tp#279194## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520070016001020080018001180090023001360100 00500159011001500164020000900179020001400188005001600202039000500218020000600223 020001300229013000700242020000900249#VV11.11433#VV11.11434#30000#Vi?t#T527T#590 .76#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp sinh hc 7#Hong Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a168tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#H ong Th Tuyn#Loan#Lp 7#Gii bi tp#279195#ng vt## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540070016001040080018001200090023001380100 00500161011001500166020000900181020001400190005001600204039000500220020000600225 020001300231013000700244020001300251#VV11.11435#VV11.11436#35000#Vi?t#T527T#612 .0076#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp sinh hc 8#Hong Th Tuyn#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a190tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm #Hong Th Tuyn#Loan#Lp 8#Gii bi tp#279196#C th ngi## 00492000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020050000420070018000920080018001100090023001280100005001510110 01500156020000800171020001400179005001800193039000500211020000700216020000800223 013000700231#VV11.11437#38000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp ho hc 12#Hong Nguyn Ngn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a205tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Hong Nguyn Ngn#Loan#Lp 12#Bi tp#279197## 00453000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020042000380070011000800080018000910090023001090100005001320110 01500137020000800152020001400160005001800174039000500192020000700197013000700204 #VV11.11438#45000#Vi?t#T527T#807#^214#Hng dn hc v gii chi tit ng vn 12 # Kim Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a248tr.^b24cm#Ng vn #Sch c thm#Hong Nguyn Ngn#Loan#Lp 12#279198## 00493000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020047000410070028000880080018001160090023001340100005001570110 01500162020000500177020001400182005001100196039000500207020000700212020001300219 013000700232#VV11.11439#60000#Vi?t#T527T#510.76#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp ton 12#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a334tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#V Th Hu#Loan#Lp 12#Gii bi tp#279199## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001500143020000500158020000600163020001300169020001400182 005001400196039000500210013000700215#VV11.11440#VV11.11441#27000#Vi?t#GI-103S#5 10.76#^214#Gii sch bi tp ton 6#Trn Vn Din#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a150tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#Trn V n Din#Loan#279200## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001400143020000500157020000600162020001300168020001400181 005001400195039000500209013000700214#VV11.11442#VV11.11443#20000#Vi?t#GI-103S#5 10.76#^214#Gii sch bi tp ton 6#Trn Vn Din#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#Trn Vn Din#Loan#279201## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001500143020000500158020000600163020001300169020001400182 005001400196039000500210013000700215#VV11.11444#VV11.11445#38000#Vi?t#GI-103S#5 10.76#^214#Gii sch bi tp ton 8#Trn Vn Din#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a222tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#Trn V n Din#Loan#279202## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001500143020000500158020000600163020001300169020001400182 005001400196039000500210013000700215#VV11.11446#VV11.11447#32000#Vi?t#GI-103S#5 10.76#^214#Gii sch bi tp ton 8#Trn Vn Din#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a176tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#Trn V n Din#Loan#279203## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001500143020000500158020000600163020001300169020001400182 005001400196039000400210013000700214#VV11.11448#VV11.11449#38000#Vi?t#GI-103S#5 10.76#^214#Gii sch bi tp ton 9#Trn Vn Din#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a215tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Trn V n Din#Tha#279204## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001500143020000500158020000600163020001300169020001400182 005001400196039000400210013000700214#VV11.11451#VV11.11450#38000#Vi?t#GI-103S#5 10.76#^214#Gii sch bi tp ton 9#Trn Vn Din#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a223tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Trn V n Din#Tha#279205## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030019000710070065000900080018001550090 02300173010000500196011001500201020000700216020000700223020000800230005001700238 005001300255005001800268005001400286039000400300013000700304#VV11.11452#VV11.114 53#35000#Vi?t#H419T#530.076#^214#Hc tt vt l 10#Chng trnh chun#V Th Ph t Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a201tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu#THa#279206## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070014001010080018001150090023001330100 00500156011001400161020000700175020001200182020000600194005001400200039000400214 013000700218004001300225020001400238#VV11.11454#VV11.11455#19000#Vi?t#B450#910 .76#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 6#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a93tr.^b24cm#a l# kim tra#Lp 6#Ph m Vn ng#THa#279207#In ln th 1#Sch c thm## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070014001010080018001150090023001330100 00500156011001500161020000700176020001200183020000600195005001400201039000400215 013000700219004001300226020001400239#VV11.11457#VV11.11456#27000#Vi?t#B450#910 .76#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 7#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a125tr.^b24cm#a l# kim tra#Lp 7#Ph m Vn ng#THa#279208#In ln th 1#Sch c thm## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070014001010080018001150090023001330100 00500156011001500161020000700176020001200183020000600195005001400201039000400215 013000700219004001300226020001400239#VV11.11458#VV11.11459#27000#Vi?t#B450#910 .76#^214#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 8#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a117tr.^b24cm#a l# kim tra#Lp 8#Ph m Vn ng#THa#279209#In ln th 1#Sch c thm## 00605000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020011000650070032000760080031001080090 04300139010000500182011001500187020001700202006001200219039000400231019001600235 015003400251020001100285020001200296013000700308#VV11.11460#VV11.11461#80000#Vi ?t#NG404T#895.1#^214#Ngi Anh Em#Ngoi tnh#Ngi Anh Em ; Nhin Nhin dch#^aT p. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Vn Ngh T Xuyn#2011#^a40 5tr.^b24cm#Vn hc hin i#Nhin Nhin#Th#Dch Trung Quc#Tn tht tc gi: Tr ng Xun Li#Trung Quc#Tiu thuyt#279210## 00965000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020018000660030028000840290026001120070 05900138008001800197009002300215010000500238011001500243021024800258020002000506 02000100052600500200053600500090055600500090056500500120057400500090058603900040 0595013000700599019000900606#VV11.11462#VV11.11463#28000#Vi?t#H110G#158.1#^214# Canfield, Jack#Ht ging tm hn#Dnh cho hc sinh sinh vin#Chicken soup for th e soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Thc hin: an Chu...#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a156tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn bnh d, nh ng tri nghim su sc v nhng kh khn, th thch trong cuc sng ca mi ng i v cch n nhn, t thay i thch nghi vi hon cnh mi, thc hin c nhng c m v tm ra ngha ch thc ca cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Hansen, Mark Victor#an Chu#Thu Thu#Hnh Nguyn#Ngc Hn#THa#279211#Dch Anh## 00693000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020018000610070016000790080018000950090023001130100 00500136011001500141021017800156020000900334020000800343039000400351004001300355 015003000368020001000398013000700408#VV11.11464#VV11.11465#Vi?t#PH124P#294.3#^21 4#Thch Thng Bu#Pht php cn bn#Thch Thng Bu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a379tr.^b21cm#Thuyt ging v Pht php v ph truyn cho nh ng ngi tu hnh tu tp v thn lc th, sinh lc th, thc th, phng php u ng, n, ngi, i, ng... theo gio php o Pht#o Pht#Gio l#THa#In ln t h 1#TTS ghi: T nh Qun Th m#Pht php#279212## 00678000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020019000630070019000820080018001010090023001190100 00500142011001500147021017900162020000900341020000800350039000400358004001300362 015003000375013000700405#VV11.11466#VV11.11467#Vi?t#C430#294.3#^214#Thch Thng Phng#Con ng gic ng#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a247tr.^b21cm#Ghi li nhng bi ging em li cht nh sng trn ng gic ng o Pht v th gian v thng, tha k nghip, ci m truyn kip , pht tm B , yu ch tm kinh Bt Nh...#o Pht#Gio l#TH#In ln th 1# TTS ghi: Thin Vin Trc Lm#279213## 00733000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020033000610070016000940220004001100080018001140090 02300132010000500155011001500160021020200175020000900377020000900386020000800395 039000400403013000700407005001600414004001300430#VV11.11468#VV11.11469#Vi?t#PH12 4G#294.3#^214#Thch Tr Qung#Pht gio nhp th v pht trin#Thch Tr Qung#Q .3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a572tr.^b21cm#Gm nhng bi gi ng v Pht hc v tu hnh nh vn n chay vi sc kho v tm linh, chuyn h o sanh thn thnh Php thn, nim Pht, nim Php, nim Tng, mt tng ti Vit Nam, sc mnh ho hp...#o Pht#Pht hc#Tu hnh#THa#279214#Thch Qung Tr#I n ln th 1## 01031000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070110000820080018001920090023002100100 00500233011001500238021019400253020001700447020001500464005000800479005001200487 03900040049901900160050301200260051900500070054501300070055200400130055900500100 0572005000900582005001800591005001600609006001100625006000900636#VV11.11471#VV11 .11470#51000#Vi?t#B112M#306.874#^214#72 cu chuyn cm ng v m#Nh Cm, An K im Bng, T Lm... ; Tuyn chn: Trng Hiu Phong, Lm Thanh Huyn ; Dch: Vnh Khang, Kin Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a295tr.^b21cm#T p hp hn 100 bi vit, nhng cu chuyn cm ng ca ngi v tnh m bao la nh bin c gip bn c th cm nhn su sc hn s v i ca tnh m, t bo p m bng mt tri tim nng nn#Quan h gia nh#Quan h m con#Nh Cm#An Kim B ng#THa#Dch Trung Quc#T sch Tm l - Gio dc#T Lm#279215#In ln th 1#Ho ng Mn#V Thanh#Trng Hiu Phong#Lm Thanh Huyn#Vnh Khang#Kin Vn## 00635000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020023000660070015000890080018001040090 04500122010000500167011001400172021011200186020000700298020000900305039000400314 020001900318013000700337004001300344#VV11.11472#VV11.11473#22000#Vi?t#C101M#641 .8#^214#Triu Th Chi#Cc mn n trng ming#Triu Th Chi#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; DNTN VHP Xun Hng#2011#^a55tr.^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn trng ming nh cc mn ch, thch rau c u, kem v bnh#Nu n#Ch bin#THa#Mn n trng ming#279216#In ln th 1## 00749000000000301000450002600110000002600110001102000070002200600080002900600080 00370140007000450410005000521810006000570820011000638080005000740020038000790070 02800117008001800145009002300163010000500186011001500191021020000206020000900406 020000700415039000400422019000500426013000700431020000900438#VV11.11474#VV11.114 75#Nu n#Vn Anh#Quc S#77000#Vi?t#K600T#641.595195#^214#K thut ch bin c c mn n Hn Quc#Bin dch: Vn Anh, Quc S#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a201tr.^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v k thut ch bin c c mn n Hn Quc nh mn nu si-xp-hm, mn hm-xo-nu vi nc tng, cc mn nng, mn chin, mn hp, mn rau trn, mn n nh- n ph...#Ch bin#Mn n#THa#Dch#279217#Hn Quc## 00698000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490040013000570080018000700090023000880100 00500111011001500116021028800131020001800419039000400437020000800441013000700449 #VV11.11476#VV11.11477#25000#Vi?t#D112C#649#^214#Dy con#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a102tr.^b21cm#Phn tch cch nui dy con theo phong cch "M H" ca mt b m ngi M gc Hoa, dy cho con thnh cng t rong hc tp cng nh trong cuc sng. ng thi a ra tranh lun mt ci nhn c th v gio dc Pht gio gip cc b m nhn thy vn mt cch c th hn trong cch dy con#Gio dc gia nh#Th#Dy con#279218## 00529000000000265000450002600110000002600110001100600090002204100050003118100060 00360820010000428080005000520020018000570030034000750070031001090080018001400090 02300158010000500181011001500186020001700201039000400218019001200222020000700234 020001500241013000700256#VV11.11478#VV11.11479#Trn Nhu#Vi?t#H430#398.20945#^21 4#Hn o hnh phc#24 truyn c tch dn gian Italia#Trn Nh bin dch, gii t hiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a192tr.^b21cm#Vn hc dn gi an#THa#Dch Italia#Italia#Truyn c tch#279219## 01193000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490050016000540020040000700030058001100290044001680070 07100212008001800283009002300301010000500324011001500329021039600344020002100740 00600110076100600090077203900040078101900090078500500210079402000230081501300070 0838020001000845#VV11.11481#VV11.11480#158000#Vi?t#PH121T#332.63#^214#Murphy, J ohn J.#Phn tch k thut th trng ti chnh#A comprehensive guide to trading methods and applications#Technical analysis of the financial markets#John J. Mup hy ; Dch: L t Ch, Tng Vy ; Phan Th Bch Nguyt h..#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a547tr.^b24cm#Hng dn cc phng php giao dch th trng chng khon; thng tin v cc ch bo th trng c phiu - lng pht hnh c phiu tng/gim, cc mc gi cao hn/thp hn, khi lng giao dch tng /gim, v cc cng c khc nh gi cng th trng; th hnh nn v c ch s dng hiu qu cc th; phn tch lin th trng v a ra cnh bo s m v nhng xu hng thay i tim n#Th trng ti chnh#L t Ch#Tng Vy#Th #Dch Anh#Phan Th Bch Nguyt#Th trng chng khon#279220#Giao dch## 00480000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070009000530220004000620080018000660090047000840100 00500131011001400136020001100150020000600161020001400167013000700181039000400188 005000900192004001300201#VV11.11482#6000#Vi?t#T123T#372.63#^214#Tp t ch 1#Hu nh Vy#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011 #^a24tr.^b24cm#Tp t ch#Lp 1#Sch c thm#279221#THa#Hunh Vy#In ln th 1## 00480000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070009000530220004000620080018000660090047000840100 00500131011001400136020001100150020000600161020001400167039000400181013000700185 005000900192004001300201#VV11.11483#6000#Vi?t#T123T#372.63#^214#Tp t ch 1#Hu nh Vy#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011 #^a24tr.^b24cm#Tp t ch#Lp 1#Sch c thm#THa#279222#Hunh Vy#In ln th 1## 00582000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030014000500070026000640080018000900090047001080100 00500155011001400160020001100174020000900185020001400194039000400208013000700212 005001300219005001200232012003500244004001300279#VV11.11484#5000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B t mu#Th di nc#Hong Chng, Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#279223#Hong Chng#Phng Tho#Lm quen vi mi trng xun g quanh#In ln th 1## 00591000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030023000500070026000730080018000990090047001170100 00500164011001400169020001100183020000900194020001400203039000400217005001300221 005001200234012003500246013000700281004001300288#VV11.11485#5000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B t mu# chi dng ca b#Hong Chng, Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a16tr.^b24cm#Tp t m u#Mu gio#Sch mu gio#THa#Hong Chng#Phng Tho#Lm quen vi mi trng x ung quanh#279224#In ln th 1## 00581000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030013000500070026000630080018000890090047001070100 00500154011001400159020001100173020000900184020001400193039000400207005001300211 005001200224012003500236013000700271004001300278#VV11.11486#5000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B t mu#Th hoang d#Hong Chng, Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#Hong Chng#Phng Tho#Lm quen vi mi trng xung quanh# 279225#In ln th 1## 00583000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030015000500070026000650080018000910090047001090100 00500156011001400161020001100175020000900186020001400195039000400209005001300213 005001200226012003500238013000700273004001300280#VV11.11487#5000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B t mu#Hoa qu rau c#Hong Chng, Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu g io#Sch mu gio#THa#Hong Chng#Phng Tho#Lm quen vi mi trng xung quan h#279226#In ln th 1## 00562000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030019000500070026000690080018000950090047001130100 00500160011001400165020001100179020000900190020001400199039000400213005001300217 005001200230012003500242013000700277#VV11.11488#5000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Cn trng & b st#Hong Chng, Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#THa#Hong Chng#Phng Tho#Lm quen vi mi trng xung quanh#279227 ## 00581000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030013000500070026000630080018000890090047001070100 00500154011001400159020001100173020000900184020001400193039000400207005001300211 005001200224012003500236013000700271004001300278#VV11.11489#5000#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B t mu#Con vt nui#Hong Chng, Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a16tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#Hong Chng#Phng Tho#Lm quen vi mi trng xung quanh# 279228#In ln th 1## 00463000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070009000570220004000660080018000700090023000880100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005000900164039000400173 013000700177004001300184#VV11.11490#7000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Thin n#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b23cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thin n#THa#279229#In ln th 1## 00463000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070009000570220004000660080018000700090023000880100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005000900164039000400173 013000700177004001300184#VV11.11491#7000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Thin n#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b23cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thin n#THa#279230#In ln th 1## 00463000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070009000570220004000660080018000700090023000880100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005000900164039000400173 013000700177004001300184#VV11.11492#7000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Thin n#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b23cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thin n#THa#279231#In ln th 1## 00463000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070009000570220004000660080018000700090023000880100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005000900164039000400173 013000700177004001300184#VV11.11493#7000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu siu nh n#Thin n#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b23cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thin n#THa#279232#In ln th 1## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030009000480070012000570080018000690090023000870100 00500110011001400115020001100129020000900140020001400149039000400163005001200167 013000700179#VL11.01733#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Hoa thm#Hng Gian g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279233## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030008000480070012000560080018000680090023000860100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148039000400162005001200166 013000700178#VL11.01734#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu# chi#Hng Giang #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#THa#Hng Giang#279234## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030009000480070012000570080018000690090023000870100 00500110011001400115020001100129020000900140020001400149039000400163005001200167 013000700179#VL11.01735#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Vt nui#Hng Gian g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279235## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030009000480070012000570080018000690090023000870100 00500110011001400115020001100129020000900140020001400149039000400163005001200167 013000700179#VL11.01736#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Qu ngt#Hng Gian g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279236## 00441000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030010000480070012000580080018000700090023000880100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150039000400164005001200168 013000700180#VL11.01737#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Cn trng#Hng Gia ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279237## 00443000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030012000480070012000600080018000720090023000900100 00500113011001400118020001100132020000900143020001400152039000400166005001200170 013000700182#VL11.01738#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Cc loi c#Hng G iang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279238## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030013000480070012000610080018000730090023000910100 00500114011001400119020001100133020000900144020001400153039000400167005001200171 013000700183#VL11.01739#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Th hoang d#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279239## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410030023000480070012000710080018000830090023001010100 00500124011001400129020001100143020000900154020001400163039000400177005001200181 013000700193#VL11.01740#10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#Phng tin giao th ng#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a16tr.^b27cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#THa#Hng Giang#279240## 00970000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020013000670030025000800070048001050080 01800153009008300171010000500254011001400259021019500273020001100468005001500479 00500110049403900040050501500370050902000150054601300070056102000080056802000090 0576020001300585020002200598#VL11.01741#VL11.01742#50000#Vi?t#V121Q#495.922#^21 4#Trn Vn Gip#Vn Quc ng#Dy theo phng php mi#B.s.: Trn Vn Gip, Hong Xun Hn, V Hy Trc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Trung tm Nghi n cu v Thc hnh gia ph Tp. H Ch Minh#2011#^a70tr.^b27cm#Trnh by phng p hp dy cch tp vit, ging gii cu truyn khu v cch chp vn ch Quc ng cho cc lp bnh dn hc v trong phong tro dit gic dt t nhng ngy u Cc h mng thng Tm#Ting Vit#Hong Xun Hn#V Hy Trc#Th#TTS ghi: Hi truyn b hc Quc ng#Sch hng dn#279241#Tp c#Tp vit#Ch Quc ng#Phng php g ing dy## 00946000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020006000440070047000500220005000972210020001020040013001220080 01800135009002300153010000500176011001400181015004400195021022300239020000900462 02000100047102000090048100500110049000500160050100500150051700500160053200500160 0548039000400564013000700568020000900575#VL11.01743#VL11.01744#Vi?t#V450U#294.3# ^214#V u#Chn Hng, Thch Thin o, Thch Minh Hi...#T.45#Vu Lan ma bo hi u#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a82tr.^b27cm#u ba sch ghi: Tnh Hi Pht gio kLk#Tp hp nhng bi vit v ma l Vu Lan tng ca n c cha m v nhng li th hay tng nh v ng sinh thnh, mi ngi chim nghim cng n to ln ca cha m, th hin lng bo hiu, tng nh n cc bc sinh thnh#o Pht#L V Lan#Vit Nam#Chn Hng#Thch Thin o#Th ch Minh Hi#Thch Huyn Lan#Thch Thng Hu#TH#279242#Bi vit## 01082000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020029000510070101000800040013001810080018001940090 04200212010000500254011001500259021026100274020000900535005001700544005000400561 03900040056502000110056900500140058000500180059400500190061200500280063100600080 0659006000800667006001100675005001500686013000700701#VL11.01745#VL11.01746#14000 0#Vi?t#MB100T#658#^214#MBA trong tm tay: Tng quan#Robert F. Bruner, Mark R. E aker, R. Edward Freeman... ; Dch: Nht An... ; H..: Trnh c Vinh, MBA#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2011#^a393tr. ^b27cm#Cung cp nhng khi nim cn bn v kinh doanh. Trnh by cc vn v n by gi tr khch hng trong qun tr marketing, qun tr thc thi chin lc , vn xc nh v pht trin li th cnh tranh, cc m hnh lnh o mi v cc lin minh chin lc...#Qun tr#Bruner, Robert F#MBA#Th#Kinh doanh#Eaker, Mark R#Freeman, R.Edward#Speckman, Robert E#Teisberg, Elizabeth Olmsted#Nht An# Minh H#Thu Phng#Trnh c Vinh#279243## 00950000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020034000550030034000890070057001230080005001800090 02600185010000500211011001500216021027000231020001200501020001100513020001000524 00500120053400500150054600500170056100500210057800500140059903900040061301300070 0617#VN11.03432#VN11.03433#40000#Vi?t#GI-103N#495.922#^214#Gii ngha v m rn g t Hn Vit#Dnh cho hc sinh cc lp 6,7,8,9#L Anh Xun (ch.b.), Trnh Ngc nh, Trn Th Kim Chi...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a522tr.^b15cm#Gii ngha cc t Hn Vit mn nguyn khi v nhng t Hn Vit do ngi Vit Nam t o ra cp t, cm t, cm t c nh, cm t t do; ng thi gii thch t ng yu t trong mt t sau khi gii ngha t. Cc mc t c sp xp theo tr nh t ch ci A, B, C...#T Hn Vit#Gii thch#Ng ngha#L Anh Xun#Trnh Ng c nh#Trn Th Kim Chi#Nguyn Th Hng Lan#Phm Vn Phn#Tha#279244## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000400180013000700184#VV11.11494#VV11.11495#6000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 5#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a23tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Thin n#THa#279245## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070032000700080005001020090026001070100 00500133011001500138020000500153020000600158020000800164005001500172005001600187 039000400203020001400207013000700221015005400228#VV11.11496#VV11.11497#19000#Vi ?t#B454T#372.7#^214#405 bi tp ton 5#Nguyn c Tn, Phan Hong Ngn#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a141tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Nguyn c Tn#Phan Hong Ngn#Tha#Sch c thm#279246#Tn sch ngoi ba ghi: Tuyn chn 405 bi tp ton 5## 00677000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000800228020000600236 02000140024200500120025600500110026800500210027900500130030000500150031303900040 0328013000700332#VV11.11498#VV11.11499#31000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ti ng Vit v bi vn mu lp 5#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Tr nh Cam Ly#Nguyn Th Th#THa#279247## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220080005001260090 02600131010000500157011001500162020000500177020000600182020001300188020001400201 005001500215005000800230005001500238039000400253013000700257#VV11.11500#VV11.115 01#25000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a159tr.^b24cm#To n#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#THa#27 9248## 00666000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020082000540030079001360070013002150080005002280090 02600233010000500259011001500264020001000279020000600289020000900295020001400304 005001300318039000400331013000700335020000700342020001500349#VV11.11502#VV11.115 03#52000#Vi?t#D305G#428.0076#^214#Din gii ng php v n luyn trng tm kin thc theo chuyn mn ting Anh 9#Dng bi dng hc sinh kh, gii lp 9. n thi vo lp 10, cc lp chuyn Anh#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2011#^a254tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Ng php#Sch c thm#Ng Vn Minh#THa#2792 49#n tp#Sch luyn thi## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020036000560030022000920070058001140080005001720090 02600177010000500203011001500208020000700223020001000230020000700240020001400247 005001500261039000400276004001800280020001300298013000700311#VV11.11504#VV11.115 05#35000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi tp i s v gii tch 11#Chng trnh nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trnh Minh Lm...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a200tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c th m#Nguyn Vn Lc#THa#Ti bn ln th 2#Gii bi tp#279250## 00646000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530030105001230070018002280080005002460090 02600251010000500277011001500282020000800297020000700305020001300312020001400325 005001800339039000400357013000700361#VV11.11506#VV11.11507#65000#Vi?t#H450T#546 .076#^214#H tr kin thc, phng php chung gii nhanh bi tp ho hc lp 11# Bin son theo chng trnh v sch gio khoa mi. Dng cho hc sinh ban C bn v ban Khoa hc T nhin#Dng Hong Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a200tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#Dng Hong Giang#THa#27 9251## 00557000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020102000530070017001550080005001720090026001770100 00500203011001500208020000700223020000700230020001200237020001400249005001700263 039000400280013000700284#VV11.11508#VV11.11509#52000#Vi?t#H450T#530.076#^214#H tr kin thc c bn v gii thi tt nghip THPT, cao ng, i hc theo tn g bi hc vt l 12#Nguyn c Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a288tr .^b24cm#Vt l#Lp 12#Gii thi#Sch c thm#Nguyn c Hong#THa#279252## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030009000870070028000960080005001240090 02600129010000500155011001500160020000800175020000700183020001400190005001600204 039000400220020001300224005001100237013000700248015004800255#VV11.11510#VV11.115 11#20000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 12#Nng cao#Tr n Trung Ninh, V Th Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a143tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Trn Trung Ninh#THa#Gii bi tp#V Th Ho#279253#Tn sch ngoi ba ghi: Gii bi tp ho hc 12## 00738000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020066000490030018001150070043001330080005001760090 02600181010000500207011001500212020000800227020001200235020001400247005001200261 03900040027302000140027702000200029101300070031100500120031800500140033000500150 0344005001400359020001500373#VV11.11512#VV11.11513#59000#Vi?t#R203K#807#^214#R n k nng lm bi thi tt nghip THPT & thi i hc mn ng vn#Ngh lun vn h c#L Anh Xun, V Th Dung, Bi Thu Linh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011 #^a334tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Sch c thm#L Anh Xun#THa#Vn ngh lun# Ph thng trung hc#279254#V Th Dung#Bi Thu Linh#ng Qunh Nga#Ng Th Than h#Sch luyn thi## 00951000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000090003001400080 00390410005000471810006000520820009000588080005000670020074000720070055001460080 00500201009002600206010000500232011001500237021026800252005001700520005001300537 03900040055000500120055402000080056602000110057401300070058500500150059200500180 0607#VV11.11515#VV11.11514#Kinh t#Vit Nam#126000#Vi?t#B108C#338.9597#^214#Bo co thng nin kinh t Vit Nam 2011: Nn kinh t trc ng ba ng#Nguyn c Thnh (ch.b.), Phm Th Anh, T Thu Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 1#^a448tr.^b21cm#Tng quan v kinh t kinh t Vit Nam nm 2010 v cc vn r i ro kinh t v m, n cng, th trng lao ng Vit Nam trong bi cnh mi. Nh ng bi hc t mt thp k chng lm pht Vit Nam. Vin cnh kinh t ca Vi t Nam nm 2011 v cc khuyn ngh chnh sch#Nguyn c Thnh#Phm Th Anh#Th#T Thu Anh#Bo co#Pht trin#279255#Nguyn Hu Chi#Nguyn Bnh Dng## 01024000000000301000450002600110000002000130001101400070002404100050003118100070 00360820008000438080005000510050015000560020023000710030028000940070015001220080 00500137009002600142010000500168011001500173021040600188039000400594015007800598 020000800676020001100684020001000695013000700705020001000712#VV11.11516#Ngn ng hc#75000#Vi?t#NG454N#495.922#^214#Nguyn Ch Ho#Ngn ng hc i chiu#C ph p i snh Vit - Anh#Nguyn Ch Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a394t r.^b21cm#Gii thiu c trng c php v ng ngha ca cu n ting Vit v ti ng Anh. i chiu mt s kiu cu Vit - Anh nh cu c "l" v cu do tnh t, cm tnh t chi phi; cu do cc ng t khng c lp, ng t trng thi, tnh cm, ng t ni hng , ng t ch hot ng c th chi phi; cu do ng t biu th s vn ng c hng, ng t ngoi ng, ng t pht nhn v chim o t chi phi...#Th#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#C php#Ting Vit#Ting Anh#279256#i chiu## 00574000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000170003304100050 00501810007000550820011000628080005000730050024000780020015001020070047001170080 00500164009002600169010000500195011001500200039000400215015004100219020001000260 020000900270005001000279013000700289#VV11.11517#VV11.11519#VV11.11518#Vn hc d n gian#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Trn Nguyn Khnh Phong#Truyn c Pac#S.t., b.s.: Trn Nguyn Khnh Phong, Ta Dr T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a3 00tr.^b21cm#Th#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Truyn c#Vit Nam#Ta D r T#279257## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003304100050 00501810006000550820010000618080005000710050013000760020080000890030033001690070 01300202008000500215009002600220010000500246011001500251021014700266039000400413 015004100417020000900458020000900467020000900476013000700485#VV11.11520#VV11.115 22#VV11.11521#Vn ho dn gian#Vi?t#T310H#398.09597#^214#Triu Nguyn#Tm hiu t h gii ng vt di gc ngn ng vn ho dn gian ngi Vit Nam#Qua dn li u vng Tha Thin Hu#Triu Nguyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a215tr. ^b21cm#Cung cp kin thc v ngn ng vn ho dn gian ngi Vit thng qua vic tm hiu tn gi, s phn loi, nh gi ca ngi Vit i vi ng vt#Th#T TS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam#Ngn ng#ng vt#279258## 00566000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000170003304100050 00501810006000550820011000618080005000720050016000770020026000930070035001190080 00500154009002600159010000500185011001500190039000400205015004100209020001000250 020000900260005001200269013000700281#VV11.11523#VV11.11524#VV11.11525#Vn hc d n gian#Vi?t#H110K#398.209597#^214#Nguyn Hi Lin#Ht - k truyn c Raglai#S.t. : Nguyn Hi Lin, S Vn Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a390tr.^b21c m#Th#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Truyn c#Vit Nam#S Vn Ngc#27 9259## 00929000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000190003302000170 00520200011000690410005000801810006000850820011000918080005001020050015001070020 04200122007003700164008000500201009002600206010000500232011001500237021030200252 005001400554039000400568015004100572020000700613013000700620#VV11.11526#VV11.115 28#VV11.11527#Nghin cu vn hc#Vn ho dn gian#Ty Nguyn#Vi?t#S550T#398.2095 97#^214#Phan ng Nht#S thi Ty Nguyn vi cuc sng ng i#Ch.b.: Phan n g Nht, Chu Xun Giao#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a343tr.^b21cm#Nghin cu vai tr v qu trnh du nhp ca vn ho nghe nhn hin i vo x hi Ty N guyn ngy nay; vai tr ca s thi Ty Nguyn trong cuc sng ng i ca ng i Ty Nguyn; s hiu bit v tnh cm ca nhn dn Ty Nguyn i vi s thi, n hng suy t v gii php ca h i vi gia ti s thi#Chu Xun Giao#Th#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#S thi#279260## 00916000000000301000450002600110000002600110001102000190002202000170004102000090 00580410005000671810006000720820011000788080005000890050014000940020043001080070 01400151008000500165009002600170010000500196011001500201021031600216039000400532 015004100536020000700577020000900584013000700593020001400600#VV11.11529#VV11.115 30#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Vi?t#B309T#398.809597#^214#ng Th Oanh#Biu tng lanh trong dn ca dn tc Hmng#ng Th Oanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a186tr.^b21cm#Tm hiu vai tr ca cy lanh trong i sn g ca ngi Hmng Vit Nam. Gii m biu tng lanh trong cc tiu loi dn ca Hmng nh ting ht tnh yu, ting ht m ci, ting ht cng ma, ting ht c i xin, ting ht lm du c din xng trong cc phong tc tp qun tn ngn g, l hi c bn ca ngi Hmng#Th#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#D n ca#Cy lanh#279261#Dn tc Hmng## 00850000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570050013000620020033000750070013001080080005001210090 02600126010000500152011001500157021030500172020001700477039000400494015004100498 020001000539020001600549013000700565#VV11.11531#VV11.11533#VV11.11532#Vi?t#NH121 D#390.0959736#^214#Nguyn Thanh#Nhn din vn ho lng Thi Bnh#Nguyn Thanh#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a927tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v lch s t ai, cnh quan, c dn v lng x Thi Bnh. Nhn din vn ho lng Thi Bnh th hin trong vn ho cc dng h, tn ngng, tn gio, l hi, din xn g v tr chi dn gian, vn hc dn gian, di sn Hn Nm, gio dc, lng ngh d n gian truyn thng, hng c...#Vn ho dn gian#Th#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Thi Bnh#Vn ho lng x#279262## 01025000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020026000890070 12700115004000800242008000500250009001100255010000500266011001500271021024900286 02000180053502000080055300500120056100500160057300600540058903900040064301900090 0647005001200656013000700668#VV11.11534#VV11.11537#VV11.11536#VV11.11535#38000# Vi?t#B103T#338.5076#^214#Ward, Damian#Bi tp kinh t hc vi m#Damian Ward, Dav id Begg ; Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn bin dch ; H.. : Nguyn Vn Cng, H nh Bo#Ti bn#^aH.#^aThng k#2011#^a150tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc v bi tp v kinh t hc vi m nh kinh t hc v nn kinh t ; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; co gin ca cung v cu; s la chn ca ngi tiu dng v quyt nh cu; cc quyt nh cung ng ...#Kinh t hc vi m#Bi tp#Begg, David#Nguyn Vn Cng#Nhm ging vin Khoa K inh t i hc Kinh t Quc dn#Th#Dch Anh#H nh Bo#279263## 01010000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020018000850070 13600103004000800239008000500247009001100252010000500263011001500268021024500283 02000180052800500170054600500540056303900040061701900090062101300070063000500190 0637005001600656#VV11.11538#VV11.11540#VV11.11541#VV11.11539#65000#Vi?t#K312T#3 38.5#^214#Begg, David#Kinh t hc vi m#David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dor nbusch ; Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn bin dch ; Trn Ph Thuyt h..#Ti bn#^aH.#^aThng k#2011#^a330tr.^b24cm#Cung cp cc kin th c c bn v kinh t hc vi m nh kinh t hc v nn kinh t; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; co gin ca cung v cu; s la chn c a ngi tiu dng v quyt nh cu; cc quyt nh cung ng...#Kinh t hc vi m#Fischer, Stanley#Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn#Th#D ch Anh#279264#Dornbusch, Rudiger#Trn Ph Thuyt## 00997000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050013000750020026000880070 12700114004000800241008000500249009001100254010000500265011001500270021022200285 02000180050702000080052500500120053300500160054500600540056103900040061501300070 0619019000900626005001200635#VV11.11542#VV11.11545#VV11.11544#VV11.11543#38000# Vi?t#B103T#339.076#^214#Ward, Damian#Bi tp kinh t hc v m#Damian Ward, Davi d Begg ; Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn bin dch ; H..: Nguyn Vn Cng, H nh Bo#Ti bn#^aH.#^aThng k#2011#^a159tr.^b24cm#Gii t hiu nhng mc tiu nghin cu, cu hi v bi tp v kinh t v m; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; sn lng tng cu; chnh sch ti kho v ngoi thng; tin t v hot ng ngn hng...#Kinh t hc v m#Bi t p#Begg, David#Nguyn Vn Cng#Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn#Th#279265#Dch Anh#H nh Bo## 00989000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050012000710020018000830070 13600101004000800237008000500245009001100250010000500261011001500266021022600281 02000180050700500170052500600540054203900040059601900090060001300070060900500190 0616005001600635#VV11.11546#VV11.11548#VV11.11549#VV11.11547#65000#Vi?t#K312T#3 39#^214#Begg, David#Kinh t hc v m#David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornb usch ; Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn bin dch ; Trn Ph Thuyt h..#Ti bn#^aH.#^aThng k#2011#^a327tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v kinh t v m; kinh t hc v nn kinh t; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; sn lng v tng cu; chnh sch ti kho v ngo i thng; tin t v hot ng ngn hng...#Kinh t hc v m#Fischer, Stanley#N hm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn#Th#Dch Anh#279266#Dornbus ch, Rudiger#Trn Ph Thuyt## 00817000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050017000640020048000810070017001290080 00500146009001100151010000500162011001500167021030700182020000800489039000400497 020002000501013000700521020001100528#VV11.11550#VV11.11552#VV11.11553#VV11.11551 #Vi?t#T312H#658#^214#Nguyn Ch Thnh#Tnh hung trong qun l v qun tr kinh doanh#Nguyn Ch Thnh#^aH.#^aThng k#2011#^a197tr.^b21cm#Trnh by nhn thc v tnh hung trong qun l v phng php x l cc tnh hung trong qun l. T ng hp mt s tnh hung ny sinh trong hot ng qun l kinh t v cc vn hoch nh trong qun l, t chc qun l, qun l nhn s, x l thng tin, ra quyt nh qun l, kim tra trong qun l...#Qun l#Th#Qun tr kinh doanh#27 9267#Tnh hung## 00992000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020049000750080005001240090 01100129010000500140011001500145021035600160020001000516039000400526015008100530 020000900611020001800620020000900638020001000647013000700657020001400664#VV11.11 554#VV11.11557#VV11.11556#VV11.11555#45000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u th u sa i v ngh nh 85/2009/N-CP#^aH.#^aThng k#2011#^a222tr.^b21cm#Gii th iu nhng quy nh trong Lut u thu sa i v la chn nh thu, quy nh ch ung v u thu, hu u thu v loi b h s d thu, hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu... ng thi gii thi u ngh nh 85/2009/N-CP hng dn thi hnh Lut u thu v la chn nh thu xy dng theo Lut xy dng#Php lut#Th#TTS ghi: B K hoch v u t. Cc Qun l u thu. Trung tm H tr u thu#Vit Nam#Vn bn php lut#u thu# Ngh nh#279268#Lut u thu## 00828000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050017000660020057000830030017001400070 01700157008000500174009001100179010000500190011001500195021022300210020002200433 039000400455020001700459020001300476020000800489020001000497013000700507#VV11.11 558#VV11.11559#VV11.11561#VV11.11560#Vi?t#M452T#338.7#^214#Nguyn Ch Thnh#Mi trng kinh doanh mt s vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn Ch Thnh#^aH.#^aThng k#2011#^a219tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v m i trng kinh doanh ca doanh nghip. Thc trng mi trng kinh doanh ca doanh nghip Vit Nam v cc gii php ch yu nhm hon thin mi trng kinh doanh cho doanh nghip Vit Nam#Mi trng kinh doanh#Th#Sch chuyn kho#Doanh nghi p#L lun#Thc tin#279269## 00818000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810008000580820004000668080005000700020054000750290052001290080 00500181009002600186010000500212011001400217021024500231039000400476015003600480 020000900516020000800525013000700533#VV11.11563#VV11.11565#VV11.11562#VV11.11564 #Danh mc#Vi?t#GI-462T#011#^214#Gii thiu mt s sn phm thng tin thng k ch yu#Introduction of main statistics products of Vietnam#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2011#^a32tr.^b23cm#Gii thiu danh mc cc n phm thng k thng xuy n v khng thng xuyn c pht hnh trong nm 2011nhm cung cp cc thng tin v tnh hnh kinh t - x hi ca Vit Nam v cc cuc iu tra v tng iu tra do ngnh thng k thc hin#Th#u ba sch ghi: Tng Cc Thng k#Thng k #n phm#279270## 01025000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050023000750020052000980070 02900150008000500179009001100184010000500195011001500200021039000215020002100605 039000400626015006600630020000900696020001100705013000700716#VV11.11567#VV11.115 66#VV11.11568#VV11.11569#85500#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Nguyn Th Phng Lin#G io trnh qun tr tc nghip ngn hng thng mi#Nguyn Th Phng Lin ch.b.# ^aH.#^aThng k#2011#^a437tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v qun tr tc nghip ngn hng thng mi. Trnh by cc hot ng qun tr ti sn, n v kh nng t hanh khon; qun tr ngun vn, hot ng cho vay, hot ng cho thu v u t ca ngn hng thng mi; qun tr dch v thanh ton v cc nghip v kinh doan h khc ca ngn hng thng mi; qun tr ri ro v phn tch nh gi hot ng kinh doanh ca ngn hng#Ngn hng thng mi#Th#TTS ghi: Trng i hc Th ng mi. B mn Ngn hng Chng khon#Qun tr#Gio trnh#279271## 00787000000000241000450002000090000002000080000904100050001718100060002208200090 00288080005000370020037000420290034000790080005001130090011001180100005001290110 02800134021030800162039000400470015003100474020001400505020001900519013000700538 #Thng k#Ph Yn#Vi?t#N305G#315.9755#^214#Nin gim thng k tnh Ph Yn 2010# Phu Yen statistical yearbook 2010#^aH.#^aThng k#2011#^a32tr., 8tr. biu ^b25 cm#Tp hp s liu thng k nm 2010 v n v hnh chnh, dn s - lao ng, t i khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v vn ho ca tnh Ph Yn#Th#TTS ghi: Cc Thng k Ph Yn#Sch song ng#Nin gim thng k#279272## 00903000000000277000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200400 00250290036000650070044001010080005001450090011001500100005001610110015001660150 03900181021030900220020000900529020001900538020001100557039000500568020001400573 005001600587013000700603005001500610#Vi?t#N305G#315.9729#^214#Nin gim thng k tnh Qung Ninh 2010#Quangninh statistical yearbook 2010#Nguyn Vn Tht ch.b. ; Phng Tng hp b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a391tr.^b27cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Qung Ninh#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao n g, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh do anh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Qung Ninh#Thng k#Nin gim thng k#Qung Ninh#KVn#Sch song ng#Nguyn Vn Tht# 279273#Phng Tng hp## 00830000000000265000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200240 00250290026000490070020000750080005000950090011001000100005001110110029001160150 03300145021030800178020000900486020001900495020001000514039000500524020001400529 005001400543013000700557#Vi?t#N305G#315.9739#^214#Nin gim thng k 2010#Statis tical yearbook 2010#inh Th Thp ch.b.#^aH.#^aThng k#2011#^a430tr., 9tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k Ninh Bnh#Tp hp s liu thng k v n v h nh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, d oanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, th ng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Ninh Bnh#Thng k#Nin gim thng k#Ninh Bnh#KVn#Sch s ong ng#inh Th Thp#279274## 00848000000000265000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200370 00260290033000630070019000960080005001150090011001200100005001310110029001360150 03600165021030600201020000900507020001900516020000800535039000500543020001400548 005001300562013000700575#Vi?t#N305G#315.97167#^214#Nin gim thng k tnh Lo C ai 2010#Laocai statistical yearbook 2010#V Tin Dng ch.b.#^aH.#^aThng k#2011 #^a430tr., 6tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lo Cai#Tp hp s li u thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn s ch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, th u sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Lo Cai#Thng k#Nin gim thng k# Lo Cai#KVn#Sch song ng#V Tin Dng#279275## 00915000000000277000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200410 00260290037000670070040001040080005001440090011001490100005001600110029001650150 04000194021031000234020000900544020001900553020001200572039000500584020001400589 005001200603013000700615005001500622#Vi?t#N305G#315.97153#^214#Nin gim thng k tnh Tuyn Quang 2010#Tuyenquang statistical yearbook 2010#L Vn Tho ch.b. ; Phng Tng hp b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a383tr., 9tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Tuyn Quang#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, d n s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Tuyn Quang#Thng k#Nin gim thng k#Tuyn Quang#KVn#Sch song ng# L Vn Tho#279276#Phng Tng hp## 00900000000000277000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200370 00250290033000620070043000950080005001380090011001430100005001540110029001590150 03600188021030600224020000900530020001900539020000800558039000500566020001400571 005001500585013000700600005001500607#Vi?t#N305G#315.9713#^214#Nin gim thng k tnh Bc Kn 2010#Backan statistical yearbook 2010#Triu Tin Ban ch.b. ; Phng Tng hp b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a326tr., 7tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc T hng k tnh Bc Kn#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kin h doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du l ch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh B c Kn#Thng k#Nin gim thng k#Bc Cn#KVn#Sch song ng#Triu Tin Ban#279 277#Phng Tng hp## 00885000000000277000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200360 00250290026000610070041000870080005001280090011001330100005001440110029001490150 03500178021030500213020000900518020001900527020000700546039000500553020001400558 005001300572013000700585005001500592#Vi?t#N305G#315.9737#^214#Nin gim thng k tnh H Nam 2010#Statistical yearbook 2010#L Mnh Hng ch.b. ; Phng Tng hp b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a255tr., 8tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k t nh H Nam#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn t i, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh H Nam#Thng k#Nin gim thng k#H Nam#KVn#Sch song ng#L Mnh Hng#279278#Phng Tng hp## 00826000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020041000370290037000780080005001150090011001200100005001310110029001360150 03700165021030700202020000900509020001900518020000900537039000500546020001400551 013000700565#VV11.11570#Vi?t#N305G#315.97153#^214#Nin gim thng k tnh Tuyn Quang 2010#Tuyenquang statistical yearbook 2010#^aH.#^aThng k#2011#^a211tr., 6 tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Hng Yn#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh n c, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cn g nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Hng Yn#Thng k#Nin gim thng k#Hng Yn#K Vn#Sch song ng#279279## 00768000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020038000360080005000740090011000790100005000900110029000950150032001240210 30700156020000900463020001900472020000900491039000500500020001400505013000700519 #VV11.11571#Vi?t#N305G#315.9712#^214#Nin gim thng k tnh Cao Bng 2010#^aH.# ^aThng k#2011#^a223tr., 6tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k Cao Bng#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gi a v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Cao Bng#Thng k#Nin gi m thng k#Cao Bng#KVn#Sch song ng#279280## 00934000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020040000360290036000760070041001120080005001530090011001580100005001690110 02900174015003900203021030900242020000900551020001900560020001100579039000500590 020001400595005001300609013000700622005001500629#VV11.11572#Vi?t#N305G#315.9753# ^214#Nin gim thng k tnh Qung Ngi 2010#Quangngai statistical yearbook 2010 #inh Vn Bu ch.b. ; Phng Tng hp b.s.#^aH.#^aThng k#2011#^a282tr., 8tr. bi u ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Qung Ngi#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng ng hip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca tnh Qung Ngi#Thng k#Nin gim thng k#Qung Ngi#K Vn#Sch song ng#inh Vn Bu#279281#Phng Tng hp## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700020024000750290037000990080 00500136009001100141010000500152011003000157015002800187021029800215020000900513 020001900522020000900541039000500550020001400555013000700569#VV11.11573#VV11.115 76#VV11.11575#VV11.11574#360000#Vi?t#N305G#315.97#^214#Nin gim thng k 2010# Statistical yearbook of Vitnam 2010#^aH.#^aThng k#2011#^a879tr., 22tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Tp hp s liu thng k nm 2009 v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v m c sng dn c#Thng k#Nin gim thng k#Vit Nam#KVn#Sch song ng#279282## 01142000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820004000498080005000530020065000580290085001230070092002080080005003000090 01100305010000500316011001500321021019200336020001800528020000600546020001100552 02000160056302000070057900500170058600500170060300500150062000500140063500500150 0649005001500664005001500679039000500694013000700699015005000706#VL11.01748#VL11 .01749#VL11.01747#VL11.01750#Vi?t#361#^214#K yu hi ngh trin khai n pht trin ngh cng tc x hi#Launching conference for national framework on devel opment of social work profession#Nguyn Trng m, Lotta Sylwander, Maeve Collin s... ; Ch.b.: Trn Hu Trung, Nguyn Vn Hi#^aH.#^aThng k#2011#^a119tr.^b27cm #Gm mt s bi pht biu, bi tham lun v cng tc x hi, n pht trin ng h cng tc x hi, k hoch trin khai cng tc x hi, mt s chuyn pht t rin cc dch v cng tc x hi#Hi ngh khoa hc# n#Pht trin#Cng tc x hi#K yu#Nguyn Trng m#Sylwander, Lotta#Collins, Maeve#Phm Sinh Huy#Lng c Tun#Trn Hu Trung#Nguyn Vn Hi#KVn#279283#TTS ghi: Cao u Lin hp qu c v ngi t nn...## 00978000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020045000710030153001160290046002690080 00500315009001100320010000500331011001500336015002800351021026100379020000900640 020001800649020000900667039000500676013000700681#VL11.01751#VL11.01754#VL11.0175 3#VL11.01752#Vi?t#D107M#352.209597#^214#Danh mc cc n v hnh chnh Vit Nam 2010#Ban hnh theo Q s 124/2004/Q-TTg ngy 08/7/2004 ca Th tng Chnh ph v nhng thay i c Tng cc Thng k cp nht n thi im 31/12/2010#Vi etnam list of administrative divisions 2010#^aH.#^aThng k#2011#^a247tr.^b27cm# TTS ghi: Tng cc Thng k#Gii thiu quy nh chung cc nguyn tc m ho v s p xp n v hnh chnh. Cung cp danh mc v m s cc tnh, thnh ph trc th uc trung ng; danh mc v m s cc huyn, qun, th x, thnh ph trc thuc tnh; danh mc v m s cc x, phng, th trn#Danh mc#n v hnh chnh#Vit Nam#KVn#279284## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020041000670080005001080090011001130100 00500124011001500129015002800144021018200172020000900354020000900363020000900372 039000500381020000600386020000300392013000700395#VL11.01755#VL11.01758#VL11.0175 7#VL11.01756#Vi?t#H250T#315.97#^214#H thng ch tiu thng k cp huyn, x#^aH .#^aThng k#2011#^a191tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Gm danh mc h th ng ch tiu thng k cp tnh, huyn, x; ni dung h thng ch tiu thng k c p huyn, x v t ai, n v hnh chnh, dn s, lao ng, x hi, mi trng. ..#Thng k#Ch tiu#Vit Nam#KVn#Huyn#X#279285## 00959000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020040000770030020001170080 00500137009001100142010000500153011001500158015005800173021037400231020001000605 020000900615020001000624020001100634039000500645013000700650#VL11.01759#VL11.017 62#VL11.01761#VL11.01760#50000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh bi dng n ghip v u thu#Chng trnh c bn#^aH.#^aThng k#2011#^a139tr.^b29cm#TTS g hi: Cc Qun l u thu. Trung tm H tr u thu#Gii thiu tng quan v u thu; cc hnh thc la chn nh thu, phng thc u thu; qui nh v ni dun g qun l hp ng; k hoch u thu, s tuyn nh thu; quy trnh u thu rn g ri v u thu hn ch i vi gi thu dch v t vn; quy trnh u thu r ng ri v u thu hn ch i vi gi thu mua sm hng ho, xy lp; cc hnh thc la chn nh thu...#Php lut#u thu#Nghip v#Gio trnh#KVn#279286## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020047000670080005001140090011001190100 00500130011001500135015002800150021022200178020000900400020000900409020000500418 020000900423039000500432020000600437020000300443013000700446#VL11.01763#VL11.017 65#VL11.01766#VL11.01764#Vi?t#H250T#315.97#^214#H thng ch tiu thng k cp t nh, huyn, x#^aH.#^aThng k#2011#^a486tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#T p hp cc ch tiu v tnh hnh kinh t - x hi ch yu ca a phng theo t ng cp hnh chnh, bao gm ni dung v danh mc h thng ch tiu thng k: 242 ch tiu cp tnh, 80 ch tiu cp huyn, 27 ch tiu cp x#Thng k#Ch tiu#T nh#Vit Nam#KVn#Huyn#X#279287## 00853000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020038000370290044000750080005001190090011001240100005001350110015001400150 02800155021031100183020001000494020001000504020000900514020001700523020000900540 039000500549013000700554020001400561#VL11.01767#Vi?t#X504N#382.09597#^214#Xut n hp khu hng ho Vit Nam 2009#International mechandise trade Vietnam 2009#^aH. #^aThng k#2011#^a563tr.^b29cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Gii thiu cc biu s liu xut nhp khu hng ho ca Vit Nam vi 84 nc bn hng v tr gi xu t nhp khu; mt hng xut khp khu; xut nhp khu vi mt s khi nc ASEAN, APEC, ng u, EU, Bc M, Chu Phi; xut nhp khu vi mt s nc bn hng c tng mc lu chuyn ngoi thng trn 10 triu #Xut khu#Nhp khu#Hng ho# S liu thng k#Vit Nam#KVn#279288#Sch song ng## 01177000000000433000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820008000648080005000720020019000770290039000960070 09100135008000500226009002200231010000500253011001500258005000900273005001700282 00500170029900500180031600500160033400500080035000500110035800500100036900500130 03790050011003920050012004030390005004150130007004200210275004270200008007020200 01600710020000900726020000800735#VV11.11577#VV11.11578#VV11.11579#VV11.11580#450 000#Vi?t#QU451T#959.701#^214#Quc T Hng Vng#The national ancestor, King Hun g Vuong#V Khiu, Dng Trung Quc, Nguyn Tin Khi... ; nh: Ngc K... ; Tran h: Ngc Dng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn...#2011#^a299tr.^b25cm#V Khiu#Dng Trung Quc#Nguyn Tin Khi#Nguyn Khc Xng#Nguyn Anh Tun#Ngc K#Hong Qu t#Vn Trang# Ngc Dng#Mai Vn K#L Ngc Hn#KVn#279289#Gii thiu nhng t liu v gi tr lch s, di tch lch lch s v thi i Hng Vng v nhng vi c lm thit thc ca ng, Nh nc i vi Quc l gi T hng nm n th cc Vua Hng l biu tng thing ling, bt dit v tinh thn dng nc, gi n c ca dn tc#Lch s#Di tch lch s#n Hng#Ph Th## 00730000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020017000880030 00900105007001500114022000400129008000500133009002000138010000500158011001500163 02101440017802000150032202000080033702000090034502000110035403900050036501300070 0370005001500377#VV11.11581#VV11.11584#VV11.11583#VV11.11582#95000#Vi?t#C450V#8 95.1#^214#Nguyn c Tn#C vn Trung Hoa#Chn lc#Nguyn c Tn#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a471tr.^b21cm#Gm nhng bi vn c ca Trung Quc c phi n m ra ting Vit c li bn v ni dung v ngha ca tc phm, ghi ch tm t t tiu s tc gi#Vn hc c i#Tc gi#Tc phm#Trung Quc#KVn#279290#Nguyn c Tn## 00730000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020017000880030 00900105007001500114022000400129008000500133009002000138010000500158011001500163 02101440017802000150032202000080033702000090034502000110035403900050036501300070 0370005001500377#VV11.11585#VV11.11586#VV11.11588#VV11.11587#90000#Vi?t#C450V#8 95.1#^214#Nguyn c Tn#C vn Trung Hoa#Chn lc#Nguyn c Tn#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a427tr.^b21cm#Gm nhng bi vn c ca Trung Quc c phi n m ra ting Vit c li bn v ni dung v ngha ca tc phm, ghi ch tm t t tiu s tc gi#Vn hc c i#Tc gi#Tc phm#Trung Quc#KVn#279291#Nguyn c Tn## 00585000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740050018000790020042000970070 02800139008000500167009001800172010000500190011002500195020001700220020000900237 020002000246005001700266039000500283013000700288#VV11.11589#VV11.11592#VV11.1159 1#VV11.11590#175000#Vi?t#T309T#895.922332#^214#Nguyn Triu Lut#Tiu thuyt l ch s ca Nguyn Triu Lut#Nguyn Triu Cn tuyn chn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2 011#^a663tr., 2tr. nh^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Nguy n Triu Cn#KVn#279292## 01128000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020030000670070048000970080005001450090 01900150010000500169011001500174020001600189020000400205006001600209006001500225 006001900240015003700259005001600296013000700312021048800319039000700807#VV11.11 593#VV11.11595#VV11.11596#VV11.11594#Vi?t#B450L#345.47#^214#B lut hnh s Lin bang Nga#Dch: Nguyn Minh o... ; Nguyn Minh c h..#^aH.#^aCng an nhn d n#2011#^a635tr.^b22cm#B lut hnh s#Nga#Nguyn Minh o#Phng Vn Ngn#V Th Hng Giang#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Nguyn Minh c#279293#Trnh b y cc quy nh trong B lut hnh s ca Lin bang Nga v: lut hnh s ni chun g, ti phm, hnh pht, min trch nhim hnh s v min chp hnh hnh pht, tr ch nhim hnh s i vi ngi cha thnh nin, cc bin php php lut hnh s khc. Quy nh c th cc ti phm xm phm nhn thn, ti phm trong lnh vc kinh t, xm phm trt t cng cng v an ton x hi, chng chnh quyn nh n c, vi phm ch ngha v qun s, ph hot ho bnh v an ninh ca loi ngi# T.Dung## 01036000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020047000340070053000810080005001340090019001390100005001580110026001630200 00900189020000900198005001500207005001400222005001300236015009100249005001500340 00500150035501300070037002102930037702000080067002000080067803900070068602000170 0693#VV11.11597#Vi?t#L302S#363.28#^214#Lch s lc lng cnh st kinh t 1945 - 2011#B.s.: Bi Minh Thanh, Vn Chng, L Vn Chung...#^aH.#^aCng an nhn d n#2011#^a343tr., 16tr. nh^b21cm#Cnh st#Vit Nam#Bi Minh Thanh# Vn Chng #L Vn Chung#TTS ghi: Tng cc Cnh st phng, chng ti phm. Cc Cnh st ki nh t. - Lu hnh ni b#Trn Hu Chin#Nguyn Duy Tn#279294#Trnh by s ra i v pht trin trng thnh ca lc lng cnh st kinh t (thuc lc lng Cn h st nhn dn Vit Nam) t nhng ngy u Cch mng thng Tm thnh cng n cu c khng chin chng Php, chng M, thi k kinh t tp trung bao cp v thi k m ca, hi nhp kinh t quc t#Kinh t#Lch s#T.Dung#Cnh st kinh t## 00805000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050017000740020038000910070 02200129008000500151009001900156010000500175011001500180020002000195013000700215 021025700222020002000479020000900499039000700508#VV11.11598#VV11.11601#VV11.1160 0#VV11.11599#56000#Vi?t#KH309H#158.1#^214#Nguyn Dng Minh#Khiu hi hc - Ch a kho thnh cng#Nguyn Dng Minh b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a319tr.^b2 1cm#Tm l hc ng dng#279295#a ra ci nhn chnh xc nht v s hi hc tro ng cuc sng v vai tr ca n trong mi lnh vc. Hng dn phng php rn luy n s hi hc v p dng trong nhiu tnh hung, hon cnh khc nhau t c thnh cng trong cng vic cng nh cuc sng#B quyt thnh cng#Hi hc#T.D ung## 00728000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020030000880070 02200118008000500140009001900145010000500164011001500169020001800184013000700202 021022700209039000700436020000700443#VV11.11603#VV11.11605#VV11.11604#VV11.11602 #70000#Vi?t#H112G#649#^214#Nguyn Dng Minh#Hy gip con m ca tng lai#Nguy n Dng Minh b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a399tr.^b21cm#Gio dc gia nh#2 79296#a ra nhng li khuyn dnh cho cha m nui dy con ci trng thnh: nhng iu cn dy tr trc tui n trng, dy con bng uy tn ca cha m, nh ng li thng mc phi khi dy d con ci, bi dng tr tu cho con...#T.Dung# Tr em## 00835000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050018000720020048000900070 02300138008000500161009001900166010000500185011001500190020001800205013000700223 021031300230039000700543020000700550#VV11.11606#VV11.11607#VV11.11609#VV11.11608 #78000#Vi?t#NH556S#649#^214#Nguyn Phng Ho#Nhng sai lm ca cha m v hu q u cho con ci#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a447tr.^b21c m#Gio dc gia nh#279297#a ra nhng v d thc t ca mi gia nh trong vi c gio dc v nui dy con ci. Ch ra nhng sai lm ca cha m trong vic gio dc con ci nh: gy p lc cho con trong vic hc hnh, bao che cho hnh ng s ai ca con, nung chiu hoc nh p con ci... li hu qu cho con ci tron g cuc sng sau ny#T.Dung#Tr em## 00714000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030014000670070083000810080005001640090 01800169010000500187011001500192020001700207020000900224020000400233020001000237 00500160024700500150026300500180027800500170029600500130031300500120032600500120 0338013000700350039000700357#VN11.03434#VN11.03435#55000#Vi?t#T306Q#895.9221008 #^214#Ting qu#Tuyn tp th#Nguyn Khc Bo, Nguyn Vn Cn, Nguyn Khc Cng ... ; Tuyn chn: L Trn Li...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a251tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#Nguyn Khc Bo#Nguyn Vn Cn#Nguyn Khc C ng#Nguyn Duyn Hn#Trn Th Hi#L Trn Li#L Vn Phc#279298#T.Dung## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020011000710030004000820070017000860080 00500103009001800108010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 013000700176039000700183#VN11.03436#VN11.03437#35000#Vi?t#T306L#895.9221#^214#D ng Mnh Ngha#Ting lng#Th#Dng Mnh Ngha#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a11 8tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#279299#T.Dung## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050014000570020009000710030012000800070047000920080 00500139009001800144010000500162011001500167020001700182020000900199020001200208 005001700220005001400237013000700251039000700258#VN11.03439#VN11.03438#55000#Vi ?t#124K#895.9223408#^214#Chu Danh Ninh#t kht#Truyn ngn#Chu Danh Ninh, Nguy n Khc Lin, Trn Th Long#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a315tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Khc Lin#Trn Th Long#279300#T.Dung## 00826000000000289000450002600110000002600110001100200270002200700530004900800050 01020090018001070100005001250110015001300200017001450200009001620410005001710150 04100176181000600217082000700223808000500230005001100235005000900246005001300255 013000700268021024600275039000700521020000800528#VV11.11610#VV11.11611#L trong dn ca ngi Vit#S.t., gii thiu: L Nht V, L Giang, L Anh Trung#^aH.#^aV n ho dn tc#2010#^a665tr.^b21cm#m nhc dn gian#Vit Nam#Vi?t#TTS ghi: Hi V n ngh Dn gian Vit Nam#L600T#781.62#^214#L Nht V#L Giang#L Anh Trung#279 301#Trnh by cch t tn ca ln iu l, thuc tnh ca d bn ln iu l, t h loi ca cc bi ca dao dn ca chuyn thnh li cho cc iu l, th php ph th ca ln iu l. Nghin cu thang m v iu thc ca l. Gii thiu cc l n iu l#T.Dung#iu l## 00724000000000277000450002600110000002600110001104100050002201500410002718100080 00680820011000768080005000870050014000920020042001060070031001480080005001790090 01800184010000500202011001500207020001700222020000900239013000700248021017400255 020000300429039000700432020000700439#VV11.11612#VV11.11613#Vi?t#TTS ghi: Hi V n ngh Dn gian Vit Nam#GI-462T#398.809597#^214#Tn Tht Bnh#Gii thiu cc d bn v tht th kinh #Tn Tht Bnh s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2 010#^a558tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#279302#Nghin cu gi tr ni dung v ngh thut cc d bn ca v Tht th kinh v vai tr ghi li mt thi k lch s ca bi v. Gii thiu cc d bn ca v Tht th kinh #V#T.Dung#D b n## 00817000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050014000460020085000600070054001450080005001990090018002040100 00500222011001500227020001600242020000800258020001400266005001500280015004100295 013000700336021016600343020001100509039000700520#VV11.11614#VV11.11615#Vi?t#C101 T#959.755#^214#o Minh Hip#Cc truyn thuyt, huyn thoi lin quan n di tc h lch s v danh thng Ph Yn#S.t., b.s., gii thiu: o Minh Hip, on Vi t Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a407tr.^b21cm#Di tch lch s#Ph Yn#Truy n thuyt#on Vit Hng#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#279303#Gii thi u khi qut a l, lch s v vn ho tnh Ph Yn. K li cc cu chuyn, tru yn thuyt, huyn thoi lin quan n di tch lch s v danh thng Ph Yn#Da nh thng#T.Dung## 00912000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020021000460070041000670080005001080090018001130100005001310110 01400136020000800150020000700158015009300165005001600258005001200274005000800286 00500140029400500130030801300070032102102160032802000050054402000090054902000090 0558039000700567#VL11.01769#VL11.01768#Vi?t#L106H#959.738#^214#Lng Hng qu tr ng#Dng Vn Trung, Bi Vn Tam, Hoi An...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a47tr. ^b27cm#Lch s#V Bn#u ba sch ghi: Phng Vn ho Th thao huyn V Bn - Na m nh. Nh Vn ho Lng Th Vinh#Dng Vn Trung#Bi Vn Tam#Hoi An#Dng Vn Dt#Trng Giang#279304#Tp hp cc bi vit ghi li lch s cch mng v hiu hc v vang ca lng Cao Lng (x Lin Bo, V Bn, Nam nh) - qu hng ca t rng Lng Lng Th Vinh cng s pht trin ca vng t ny trong thi i mi #Lng#Nam nh#Lin Bo#T.Dung## 00804000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050015000740020034000890030 06900123007001500192008000500207009002300212010000500235011001400240020001700254 013000700271021022000278039000700498020000900505#VV11.11616#VV11.11619#VV11.1161 8#VV11.11617#27000#Vi?t#PH561P#001.4#^214# Hong Thnh#Phng php lun hiu v vn dng#Phng php lun dng vo vic g? Lp phng php lun nh th no? # Hong Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a71tr.^b21cm#Phng php lun# 279305#Trnh by khi qut v phng php v phng php lun. Hng dn cch x y dng, la chn phng php lun v phng php. Gii thiu v vn dng phng php lun vo thc tin qun tr kinh doanh v nghin cu khoa hc#T.Dung#Vn d ng## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050015000760020025000910070 03000116008000500146009002300151010000500174011001500179020000500194020000900199 020001100208005001400219013000700233021024700240039000700487#VV11.11620#VV11.116 23#VV11.11622#VV11.11621#70000#Vi?t#GI-108T#551.46#^214#Trn Vit Tun#Gio tr nh trc a bin#Trn Vit Tun, Phm Don Mu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011# ^a187tr.^b24cm#Bin#Trc a#Gio trnh#Phm Don Mu#279306#Trnh by khi qut v cng tc trc a bin. Gii thiu cc phng php: nh v trn bin, o s u trong trc a bin, o v x l kt qu o nghim triu, o v thnh lp bn a hnh y bin. Mt s dng cng tc trc a cng trnh bin#T.Dung## 00996000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020085000640220004001492210131001530080 00500284009002300289010000500312011001500317015008700332021020600419020002000625 020001900645020000700664039000700671013000700678020000900685#VV11.11624#VV11.116 25#VV11.11627#VV11.11626#Vi?t#C101C#600#^214#Cc chng trnh khoa hc v cng n gh trng im cp Nh nc giai on 2006 - 2010#T.1#Kt qu nghin cu khoa h c t 1 ca cc ti, d n thuc cc chng trnh KH&CN trng im cp Nh n c giai on 2006 - 2010#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a363tr.^b24cm#TTS gh i: B Khoa hc v Cng ngh. Vn phng cc chng trnh trng im cp Nh nc# Trnh by kt qu v ng gp, ng dng ca cc cng trnh nghin cu khoa hc t rong cc lnh vc: cng ngh thng tin - truyn thng, cng ngh vt liu, t ng ho, cng ngh sinh hc, c kh ch to...#Nghin cu khoa hc#Khoa hc cng ngh# ti#T.Dung#279307#Vit Nam## 01090000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050012000750020101000870070 02800188008000500216009002300221010000500244011001500249020001100264005001500275 013000700290021043400297020002000731020001000751020000800761039000700769#VL11.01 770#VL11.01771#VL11.01773#VL11.01772#225000#Vi?t#V121#333.79#^214#o Khc An# Vn an ninh nng lng & cc gii php khai thc nng lng mt tri t v tr truyn v tri t#o Khc An, Trn Mnh Tun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#201 1#^a283tr.^b27cm#Nng lng#Trn Mnh Tun#279308#Trnh by khi qut v nng l ng, an ninh nng lng, hin trng cc ngun nng lng chnh v cc nh hng tm kim cc ngun nng lng mi. Trnh by kh nng khai thc nng lng mt tri trn tri t v mt s c im ca pin mt tri dng trn mt t v v t r. Vn truyn nng lng khng dy trng gn v trng xa. Nghin cu c im ca mi trng truyn nng lng khng dy: v tr v bu kh quyn tri t ...#Nng lng mt tri#Khai thc#An ninh#T.Dung## 00808000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050017000420020030000590070043000890080018001320090038001500100 00500188011001500193020001300208020001100221015004100232005001700273013000700290 021021600297020001000513039000700523#VV11.11628#36000#Vi?t#GI-108T#001.4#^214#N guyn nh Lun#Gio trnh nguyn l thng k#Nguyn nh Lun (ch.b.), Nguyn V n Phong#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a207tr.^b 21cm#Thng k hc#Gio trnh#u ba sch ghi: Trng i hc Si Gn#Nguyn Vn Phong#279309#Trnh by nhng vn chung ca nguyn l thng k. Phn tch qu trnh nghin cu thng k, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, tng qu an, hi quy v d bo pht trin, dy s thi gian v ch s thng k#Nguyn l# T.Dung## 00701000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020028000650030075000930290024001680070 04600192008002300238009004500261010000500306011001500311020001700326020000900343 020001200352006001000364005001100374013000700385039000700392#VN11.03440#VN11.034 41#63000#Vi?t#L462T#895.9223#^214#Nht Chiu#Li tin tri ca git sng#Truyn tuyt ngn v truyn mt cu = Micro fiction and one sentence story#A dewdrop's foretelling#Nht Chiu ; L T Tm dch ; Nguyn Nam h..#^aH. ; Tp. H Ch Min h#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a252tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#L T Tm#Nguyn Nam#279310#T.Dung## 00439000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050017000480020012000650030004000770070017000810080005000980090 01900103010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167013000700171 039000700178#VN11.03442#VN11.03443#Vi?t#TH106G#895.9221#^214#Nguyn Vnh Phc#Th ng ging#Th#Nguyn Vnh Phc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a71tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#279311#T.Dung## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020020000690030004000890070015000930080 00500108009001900113010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177 013000700181039000700188#VN11.03444#VN11.03445#45000#Vi?t#401H#895.9221#^214#H ong Th Vinh#o hoa xuyn tuyt#Th#Hong Th Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 1#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#279312#T.Dung## 00445000000000265000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820010000578080005000670020010000720030004000820070012000860080 00500098009001900103010000500122011001500127020000400142039000500146020000900151 005001200160013000700172#VN11.03447#VN11.03446#Vn hc hin i#50000#Vi?t#H561 Q#895.92214#^214#Hng qu#Th#L Vn Vin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a133tr. ^b19cm#Th#oanh#Vit Nam#L Vn Vin#279313## 00490000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000170003304100050 00501810006000550820009000618080005000700020018000750030017000930070011001100080 00500121009001900126010000500145011001500150020001200165039000500177020000900182 005001100191020000300202013000700205#VN11.03448#VN11.03449#VN11.03450#Vn hc hi n i#Vi?t#N551#895.9223#^214#Na i qun lng#Tp truyn v k#Phong ng#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a151tr.^b19cm#Truyn ngn#oanh#Vit Nam#Phong ng#K #279314## 00436000000000253000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380020018000430030004000610070013000650080005000780090019000830100005001020110 01500107020000400122039000500126020000900131005001300140020001700153041000500170 013000700175#VN11.03451#VN11.03452#H404N#895.92214#^214#Hoi nim hi Lim#Th#Th ng Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a249tr.^b18cm#Th#oanh#Vit Nam#Thng Giang#Vn hc hin i#Vi?t#279315## 00559000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820011000508080005000610020040000660030016001060070013001220080005001350090 01900140010000500159011001500164020000700179039000500186020000900191005001300200 020001700213014000700230041000500237020000800242013000700250#VN11.03453#VN11.034 54#VN11.03455#VN11.03456#C125B#895.922803#^214#Cu b lng chi v doanh nhn t Vit#Bt k, tn vn#Lu Quc Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a190tr.^b19cm# Bt k#oanh#Vit Nam#Lu Quc Ho#Vn hc hin i#60000#Vi?t#Tn vn#279316## 00643000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100070 00440820006000518080005000570020019000620070030000810080005001110090045001160100 00500161011001500166020001200181006001100193039000500204019001400209020000900223 00500120023201200250024402000170026901400070028604100050029302000120029801300070 0310#VN11.03457#VN11.03458#VN11.03460#VN11.03459#TH124L#895.6#^214#Tht lc ci ngi#Dazai Osamu ; Hong Long dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phn g Nam#2011#^a259tr.^b19cm#Ttruyn va#Hong Long#oanh#Dch Nht Bn#Nht Bn#Daz ai Osamu#T sch Tinh hoa vn hc#Vn hc hin i#77000#Vi?t#Truyn ngn#27931 7## 00628000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820007000508080005000570020012000620070043000740080005001170090045001220100 00500167011001500172020001200187006002300199039000500222019000900227020000400236 005001400240012002500254020001600279014000700295041000500302013000700307#VN11.03 461#VN11.03463#VN11.03464#VN11.03462#B455H#891.73#^214#Bng hoa #V.M. Garshin ; Trn Th Phng Phng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam# 2011#^a213tr.^b19cm#Truyn ngn#Trn Th Phng Phng#oanh#Dch Nga#Nga#Garshin , V.M.#T sch Tinh hoa vn hc#Vn hc cn i#55000#Vi?t#279318## 00636000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200120002880800050 00400020009000450030004000540070044000580080005001020090019001070100005001260110 01500131020000400146005001400150005001600164005000900180005001100189039000500200 02000090020501500470021400500130026102000170027401400070029104100050029801300070 0303#VN11.03465#VN11.03466#N116M#895.9221008#^214#Nng mi#Th#Phm Th Song, Ho ng Trng Lc, L Trng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a176tr.^b18cm#Th#Phm Th Song#Hong Trng Lc#L Trng#Tng Cng#oanh#Vit Nam#TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam huyn V Th# Ngc Trm#Vn hc hin i#50000#Vi?t#279319## 00445000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380020008000430030004000510070013000550080005000680090019000730100005000920110 01500097020000400112039000500116020000900121005001300130020001700143014000700160 041000500167013000700172#VV11.11629#VV11.11630#B428M#895.92214#^214#Bi ma#Th# V Tho Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a103tr.^b21cm#Th#oanh#Vit Nam#V Th o Ngc#Vn hc hin i#35000#Vi?t#279320## 00674000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200120002880800050 00400020019000450070049000640080005001130090019001180100005001370110015001420200 00400157005000900161005001600170005001900186005001500205039000500220020000900225 01500430023401200220027700500130029902000170031201400070032904100050033601300070 0341#VV11.11631#VV11.11632#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp sng th#Hong An, N guyn Th Bnh, Nguyn nh Chng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a240tr.^b21c m#Th#Hong An#Nguyn Th Bnh#Nguyn nh Chng#Nguyn S Hng#oanh#Vit Nam# TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam Sng th#T sch Ngi yu th#L Tin Hng#Vn hc hin i#38000#Vi?t#279321## 00449000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370020017000420030004000590070011000630080005000740090019000790100005000980110 01500103020000400118039000500122020000900127005001100136020001700147014000700164 041000500171013000700176#VV11.11634#VV11.11633#D419M#895.9221#^214#Dc min t ha#Th#Hng Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a119tr.^b21cm#Th#oanh#Vit Nam #Hng Quang#Vn hc hin i#45000#Vi?t#279322## 00415000000000253000450002600110000002600110001118100050002208200090002780800050 00360020004000410030004000450070011000490080005000600090019000650100005000840110 01400089020000400103039000500107020000900112005001100121020001700132041000500149 013000700154#VV11.11635#VV11.11636#M435#895.9221#^214#Mt#Th#Ngc Tuyt#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2011#^a68tr.^b21cm#Th#oanh#Vit Nam#Ngc Tuyt#Vn hc hin i#Vi?t#279323## 00546000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820010000508080005000600020006000650030012000710070016000830080005000990090 01900104010000500123011001500128020001200143039000500155020000900160005001600169 012002300185020001700208014000700225041000500232013000700237#VV11.11637#VV11.116 40#VV11.11639#VV11.11638#K600N#895.92234#^214#K n#Tiu thuyt#ng Vng Hng# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a411tr.^b21cm#Tiu thuyt#oanh#Vit Nam#ng Vng Hng#T sch Chuyn i ti#Vn hc hin i#85000#Vi?t#279324## 00587000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600090 00440200017000530140007000700410005000771810006000820820004000888080005000920020 01400097007003000111008000500141009006100146010000500207011001500212020001800227 039000500245019000900250020000400259005001500263013000700278#VV11.11641#VV11.116 44#VV11.11643#VV11.11642#Hiu Tn#Vn hc hin i#90000#Vi?t#K200B#823#^214#K b truy n#John Le Carr ; Hiu Tn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a473tr.^b21cm#Truyn trinh thm#oanh#Dch Anh# Anh#Le Carr, John#279325## 00531000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000170003301400070 00500410005000571810007000620820011000698080005000800020028000850030020001130070 01400133008000500147009001900152010000500171011001500176020000800191039000500199 020000900204005001400213020000700227013000700234#VV11.11645#VV11.11647#VV11.1164 6#Vn hc hin i#49000#Vi?t#TR431N#895.922803#^214#Trong nh ting hc bay qu a#Tp tn vn, bt k#Hunh Kim Bu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a255tr.^b21cm# Tn vn#oanh#Vit Nam#Hunh Kim Bu#Bt k#279326## 00791000000000289000450002600110000002600110001102000130002204100050003518100060 00400820011000468080005000570020086000620070013001480080005001610090014001660100 00500180011001500185039000500200021023400205020000900439005001300448020001100461 020000800472020001100480013000700491020000300498#VV11.11648#VV11.11649#Doanh ngh ip#Vi?t#N122C#338.409597#^214#Nng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip dt may thnh cng ti th trng EU#Nguyn Hong#^aH.#^aCng thng#2011#^a188t r.^b24cm#oanh#C s l lun v thc trng v nng cao nng lc cnh tranh xut k hu ca cc doanh nghip dt may sang th trng EU. nh hng v nhng gii ph p ch yu nng cao nng lc cnh tranh xut khu ca cc doanh nghip dt may V it Nam#Vit Nam#Nguyn Hong#Th trng#Dt may#Cnh tranh#279327#EU## 00802000000000301000450002600110000002101380001104100050014918100060015408200080 01608080005001680050015001730020048001880290064002360070030003000080005003300090 01400335010000500349011001500354020000800369020001000377005000800387039000500395 020001100400020001600411013000700427015005700434020000900491#VL11.01774#Gii thi u nhng thnh tu t c trong 20 nm i mi v pht trin trn cc lnh vc kinh t, vn ho, x hi,... ca B Ra-Vng Tu#Vi?t#B100R#959.777#^214#V Tr ng Hong#B Ra - Vng Tu 20 nm hi nhp v pht trin#Ba Ria - Vung Tau provi nce 20 years development and integration#B.s.: V Trng Hong, Chu Mai#^aH.#^aC ng thng#2011#^a424tr.^b30cm#Lch s#Thnh tu#Chu Mai#oanh#Pht trin#B Ra-V ng Tu#279328#u ba sch ghi: U ban Nhn dn tnh B Ra - Vng Tu#Hi nhp ## 00729000000000289000450002600110000002101440001104100050015518100070016008200110 01678080005001780050015001830020031001980290037002290070030002660080005002960090 01400301010000500315011001500320020000800335020000700343005000800350039000500358 020000800363020001100371013000700382015005000389#VL11.01775#Gii thiu tm tt v Qung Ninh v nhng thnh tu t c trong s nghip i mi, pht trin tr n cc lnh vc kinh t, vn ho, x hi...#Vi?t#QU106N#330.959729#^214#V Trng Hong#Qung Ninh trn ng hi nhp#Quang Ninh on the way of integration#B.s.: V Trng Hong, Chu Mai#^aH.#^aCng thng#2011#^a330tr.^b30cm#Kinh t#X hi#C hu Mai#oanh#Vn ho#Qung Ninh#279329#u ba sch ghi: U ban Nhn dn tnh Qu ng Ninh## 00660000000000289000450001400140000004100050001418100070001908200060002680800050 00320020086000370030020001230070048001430080018001910090035002090100005002440110 01600249020000800265020000900273039000500282013000700287020000800294005001800302 005001400320005001200334005001300346005001100359#9786047305513#Vi?t#PR419E#621.8 #^214#Proceedings of the 1st international syposium on automotive & convergence engineering#January 19-21, 2011#Christian Wijaya, Byung Tak Kim, Don Kun Lee...# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a272 p.^b29 cm#My m c#K thut#Oanh#279330#T ng#Wijaya, Christian#Byung Tak Kim#Don Kun Lee#L Ng c Bch#Yi Chu Hsu## 00789000000000265000450002000050000001400080000504100050001318100060001808200120 00248080005000360020011000410030023000520290057000750080023001320090038001550100 00500193011001600198039000500214021024600219020000900465020001000474020001000484 020002200494013000700516#Thu#395000#Vi?t#T111T#336.2009597#^214#Tax - Thu#p dng ngy 15/8/2011#Export - import tariff and value added tax on imports...#^aT p. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; B Ti chnh#2011#^a1167tr.^b29cm#o anh#Gii thiu danh mc biu thu xut khu - nhp khu v thu GTGT hng nhp k hu. Biu thu cc ng vt sng, cc sn phm t ng vt, t thc vt, thc ph m ch bin, khng sn, sn phm ca nhng cng nghip ho cht, plastic, sn ph m dt...#Vit Nam#Xut khu#Nhp khu#Thu gi tr gia tng#279331## 00658000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020053000550070012001080080005001200090011001250100 00500136011001500141021015600156020000900312020001100321039000500332005001200337 015003600349013000700385#VN11.03467#VN11.03469#VN11.03468#Vi?t#B105C#294.3#^214# Bn chp thi tng ting Vit cu an lnh siu thot#Nghim Thc#^aH.#^aTn gio #2011#^a126tr.^b18cm#Gii thiu bn tng kinh chp bng ting Vit cu an ln h, may mn gii bnh, l hn hoan gia s, m ci, nhp lim, qun tang, cng c m hng linh...#o Pht#Cu nguyn#oanh#Nghim Thc#u ba sch ghi: o Pht Vit Nam#279332## 00419000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020016000280080006000440090007000500100005000570110013000620120018000750210 06000093020000900153020000800162020000800170039000400178013000700182#2500#Vi?t# 552B#294.3#^214#c Bch Mu#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin l c#Gii thiu v c Bch Mu v php tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh#P hp tu#Mai#279333## 00421000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020017000280080006000450090007000510100005000580110013000630120018000760210 06100094020000900155020000800164020000800172039000400180013000700184#2500#Vi?t# 552P#294.3#^214#c Pht Dc S#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin l c#Gii thiu v c Pht Dc S v php tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh #Php tu#Mai#279334## 00482000000000241000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020024000280030035000520080006000870090007000930100005001000110013001050120 01800118021006800136020000900204020000800213020000800221039000400229013000700233 #2500#Vi?t#552H#294.3#^214#c Hong Ti Bo Thin#Dnh cho Pht t nhn Qu n nh#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin lc#Gii thiu v c Hong Ti Bo Thin v php tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh#Php tu#Mai#279335 ## 00463000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020038000280080006000660090007000720100005000790110013000840120018000970210 08200115020000900197020000800206020000800214039000400222013000700226#2500#Vi?t# 552K#294.3#^214#c Kim cng thng s Lin Hoa Sinh#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^ b12cm#Php tu gin lc#Gii thiu v c Kim cng thng s Lin Hoa Sinh v p hp tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh#Php tu#Mai#279336## 00472000000000241000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020019000280030035000470080006000820090007000880100005000950110013001000120 01800113021006300131020000900194020000800203020000800211039000400219013000700223 #2500#Vi?t#552Q#294.3#^214#c Quan m T Th#Dnh cho Pht t nhn Qun nh#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin lc#Gii thiu v c Quan m T Th v php tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh#Php tu#Mai#279337## 00434000000000229000450001400060000004100050000618100070001108200060001880800050 00240020023000290080006000520090007000580100005000650110013000700120018000830210 06700101020000900168020000800177020000800185039000400193013000700197#2500#Vi?t# PH124K#294.3#^214#Pht Kim Cng Tt o#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin lc#Gii thiu v Pht Kim Cng Tt o v php tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh#Php tu#Mai#279338## 00441000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020025000280080006000530090007000590100005000660110013000710120018000840210 07300102020000900175020000800184020000800192039000400200013000700204#2500#Vi?t# B105T#294.3#^214#Bn tn Ph Ba Kim Cng#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin lc#Gii thiu v c Bn tn Ph Ba Kim Cng v php tu gin lc ca N gi#o Pht#Tu hnh#Php tu#Mai#279339## 00421000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020017000280080006000450090007000510100005000580110013000630120018000760210 06100094020000900155020000800164020000800172039000400180013000700184#2500#Vi?t# 552P#294.3#^214#c Pht A Di #^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin l c#Gii thiu v c Pht A Di v php tu gin lc ca Ngi#o Pht#Tu hnh #Php tu#Mai#279340## 00431000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020022000280080006000500090007000560100005000630110013000680120018000810210 06600099020000900165020000800174020000800182039000400190013000700194#2500#Vi?t# 552P#294.3#^214#c pht V Lng Th#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gi n lc#Gii thiu v c Pht V Lng Th v php tu gin lc ca Ngi#o Ph t#Tu hnh#Php tu#Mai#279341## 00435000000000229000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020024000280080006000520090007000580100005000650110013000700120018000830210 06800101020000900169020000800178020000800186039000400194013000700198#2500#Vi?t# B105T#294.3#^214#Bn tn Tr tu Vn Th#^aK.#^aKnxb#2011#^a8tr.^b12cm#Php tu gin lc#Gii thiu v Bn tn Tr tu Vn Th v php tu gin lc ca Ngi# o Pht#Tu hnh#Php tu#Mai#279342## 00762000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050017000560020023000730070055000960080005001510090 01100156010000500167011001500172021018300187020000900370020000800379006001300387 039000400400019000500404020000800409020000800417006001600425013000700441#VV11.11 650#VV11.11652#VV11.11651#Vi?t#KH103L#294.3#^214#Mochizuki Shink#Khi lun tnh gio#Mochizuki Shink ; Dch: Thch n Hi, Thch Nhun t#^aH.#^aTn gio# 2011#^a476tr.^b21cm#Khi qut v ch Pht v s thnh lp Tnh ca cc Ngi, ng thi gii thiu phng php tu hnh thc tin v vng sinh Tnh , lun b n cc thuyt c truyn t xa n nay#o Pht#Gio l#Thch n Hi#Mai#Dc h#Tnh #Tu hnh#Thch Nhun t#279343## 00584000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020017000560070028000730080005001010090011001060100 00500117011001500122021015500137020000900292020000800301006001000309039000400319 013000700323#VV11.11653#VV11.11654#Vi?t#NG500K#294.3#^214#Tnh Khng#Ng khoa t nh #Tnh Khng ; Minh Nhn dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a148tr.^b21cm#Gm cc b i thuyt php ging kinh v cc o l v gio l ca o Pht nh: tam phc, t am hc, lc ho knh, lc ... gip mi ngi, hiu v gic ng#o Pht#Gio l #Minh Nhn#Mai#279344## 00754000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050037000510020039000880030031001270070057001580080 00500215009001100220010000500231011001400236021012000250020001100370020000500381 005003700386039000400423019000500427006001300432013000700445#VV11.11656#VV11.116 55#30000#Vi?t#D500H#294.5#^214#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda#Du hnh d dng ti cc hnh tinh khc#S thc hnh php yoga tt bc#A. C. Bhaktivedanta S wami Prabhupda ; Trn Kim Th dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a94tr.^b21cm#Gm nhng phng php v trit l v s thc hnh php yoga tt bc du hnh d dng t i cc hnh tinh theo nguyn#Hinu gio#Yoga#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhup da#Mai#Dch#Trn Kim Th#279345## 00770000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050037000490020019000860070057001050080005001620090 01100167010000500178011001400183021016600197020002200363020000800385005003700393 039000400430019000500434020000900439006001300448013000700461#VV11.11657#VV11.116 58#25000#Vi?t#B254K#181#^214#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda#Bn kia l si nh t#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda ; Trn Kim Th dch#^aH.#^aTn gio#2 011#^a78tr.^b21cm#Gm nhng trit l v sinh t, v linh hn chuyn i t c th ny sang c th khc v cch c th thot khi vng lun hi sinh t ti c vng quc v thng#Trit hc phng ng#S sng#A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda#Mai#Dch#Ci cht#Trn Kim Th#279346## 00758000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050027000440020033000710290024001040070092001280080005002200090 01100225010000500236011001600241021011800257020000900375020001100384005002200395 039000400417019000500421006001200426005001100438013000700449#VV11.11659#VV11.116 60#Vi?t#L462C#294.3#^214#Chamgon Kenting Tai Situpa#Li cu nguyn c Kim Cng Tr#The dorje Chang Thungma#Chamgon Kenting Tai Situpa ; Benkar Jampla Zangpo b .s. ; Nguyn Ton dch ; Thanh Lin h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a150 tr.^b21cm#Lu n gii v bi k "Li cu nguyn c Kim Cng tr" v gii thch c ng, sc tch v "Mi quan h Guru v t"#o Pht#Cu nguyn#Zangpo, Benkar Jampla#Ma i#Dch#Nguyn Ton#Thanh Lin#279347## 00597000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020041000610070040001020080005001420090011001470100 00500158011001400163021007900177020000900256020000800265020001100273006001600284 039000400300020000800304013000700312#VV11.11662#VV11.11661#Vi?t#V115P#294.3#^214 #Thch Tnh Khng#Vn pht nguyn sm hi & quy tc tu hc#Thch Tnh Khng ; Th ch Thin Tm dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a76tr.^b21cm#Gii thiu v nghi thc c tng v gii thch ngha vn pht nguyn sm hi#o Pht#Nghi l#Cu nguyn #Thch Thin Tm#Mai#Sm hi#279348## 00456000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440070037000570080005000940090011000990100005001100110 01400115020000900129020001000138006001500148039000400163020001300167006001500180 013000700195#VV11.11663#VV11.11664#Vi?t#K312P#294.3#^214#Kinh Ph mn#Dch: Cu Ma La Thp, Thch Tr Tnh#^aH.#^aTn gio#2011#^a33tr.^b20cm#o Pht#Kinh Pht #Cu Ma La Thp#Mai#Kinh Ph mn#Thch Tr Tnh#279349## 00512000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440030033000570070022000900080005001120090011001170100 00500128011001500133020000900148020001000157006001700167039000400184015003800188 020001300226013000700239#VV11.11665#VV11.11666#Vi?t#K312D#294.3#^214#Kinh Dc s #Bn nguyn cng c (m - ngha)#Thch Huyn Dung dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a 109tr.^b20cm#o Pht#Kinh Pht#Thch Huyn Dung#Mai#TTS ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam#Kinh Dc s#279350## 00577000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020018000580070037000760080005001130090011001180100 00500129011001500134021011000149020000900259020000800268020000800276006001600284 039000400300013000700304#VV11.11668#VV11.11667#Vi?t#H561Q#294.3#^214#Thch Nh S m#Hng qu cc lc#Thch Nh Sm ; Thch Thin Tm dch#^aH.#^aTn gio#2011#^ a139tr.^b21cm#Tuyn nhng li hay p ca Pht, B tt, t s v ngn lun, ki nh nghim tu tr ca cc bc thin tr thc#o Pht#Gio l#Tu hnh#Thch Thin Tm#Mai#279351## 00726000000000241000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200450 00240220004000690080013000730090073000860100005001590110014001640210240001780200 01000418020001200428020001100440020000900451020001300460039000400473013000700477 #Vi?t#M458S#345.597#^214#Mt s quy nh ca lut thi hnh n hnh s#Q.1#^aKin Giang#^aHi ng phi hp cng tc ph bin gio dc php lut tnh Kin Giang# 2010#^a36tr.^b19cm#Gii thiu mt s qui nh lut thi hnh n hnh s theo hnh thc hi p v bn n, quyt nh thi hnh, nguyn tc, hnh vi b nghim cm khi thi hnh n, nhim v, quyn hn, quyt nh thi hnh n pht t, hon chp hnh n pht t...#Php lut#Thi hnh n#n hnh s#Vit Nam#Sch hi p#Mai#27 9352## 00743000000000229000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200430 00260080013000690090007000820100005000890110014000940200010001080200013001180390 00500131021025700136020000900393020002300402013000700425015008100432#Vi?t#T527T# 344.59704#^214#Mt s quy nh ca lut an ton thc phm#^aKin Giang#^aKnxb#20 10#^a36tr.^b19cm#Php lut#Sch hi p#Loan#Gm mt s cu hi v li gii p cc quy nh ca Lut an ton thc phm v quyn v ngha v ca t chc c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin sn xut, ch bin, kinh doanh thc phm v trch nhim ca qun l nh nc v an ton thc phm#Vit Nam#Lut an t on thc phm#279353#TTS ghi: Hi ng Phi hp cng tc ph bin gio dc php lut tnh Kin Giang## 00721000000000253000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200580 00260080013000840090007000970100005001040110014001090200010001230200013001330390 00500146021018100151020000900332020002000341015008100361013000700442020001000449 020000800459#Vi?t#T527T#343.59705#^214#Mt s quy nh ca lut thu s dng t phi nng nghip#^aKin Giang#^aKnxb#2010#^a16tr.^b19cm#Php lut#Sch hi p#L oan#Gm mt s cu hi v li gii p cc quy nh ca Lut thu s dng t ph i nng nghip v i tng chu thu; cn c tnh thu; ng k, khai, tnh v n p thu; min, gim thu#Vit Nam#t phi nng nghip#TTS ghi: Hi ng Phi h p cng tc ph bin gio dc php lut tnh Kin Giang#279354#Lut thu#S dng# # 00762000000000241000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200390 00260080013000650090007000780100005000850110014000900200010001040200013001140390 00500127021026300132020000900395020001900404015008100423020000900504013000700513 #Vi?t#T527T#346.59701#^214#Mt s quy nh ca lut nui con nui#^aKin Giang#^ aKnxb#2010#^a36tr.^b19cm#Php lut#Sch hi p#Loan#Gm mt s cu hi v li g ii p cc quy nh v nguyn tc, iu kin nui con nui; thm quyn, trnh t , th tc gii quyt vic nui con nui; quyn, ngha v ca cha m nui, con n ui v cha m ; trch nhim ca c quan, t chc trong vic nui con nui#Vit Nam#Lut nui con nui#TTS ghi: Hi ng Phi hp cng tc ph bin gio dc p hp lut tnh Kin Giang#Con nui#279355## 00795000000000241000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200660 00260080013000920090007001050100005001120110014001170200010001310200013001410390 00500154021027600159020000900435015008100444020001100525020001000536013000700546 #Vi?t#T527T#343.59709#^214#Mt s quy nh ca lut s dng nng lng tit kim v hiu qu#^aKin Giang#^aKnxb#2010#^a32tr.^b19cm#Php lut#Sch hi p#Loan# Gm mt s cu hi v li gii p cc quy nh v s dng nng lng tit kim v hiu qu; chnh sch, bin php thc y s dng nng lng tit kim v hiu qu; quyn, ngha v, trch nhim ca t chc, h gia nh, c nhn trong s d ng nng lng tit kim v hiu qu#Vit Nam#TTS ghi: Hi ng Phi hp cng t c ph bin gio dc php lut tnh Kin Giang#Nng lng#Tit kim#279356## 00640000000000229000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200420 00260080013000680090007000810100005000880110014000930200010001070200013001170390 00500130021016100135020000900296015008100305020001700386013000700403#Vi?t#T527T# 344.59704#^214#Mt s quy nh ca lut ngi khuyt tt#^aKin Giang#^aKnxb#201 0#^a32tr.^b19cm#Php lut#Sch hi p#Loan#Gm mt s cu hi v li gii p c c quy nh v quyn v ngha v ca ngi khuyt tt; trch nhim ca Nh nc, gia nh v x hi i vi ngi khuyt tt#Vit Nam#TTS ghi: Hi ng Phi h p cng tc ph bin gio dc php lut tnh Kin Giang#Ngi khuyt tt#279357## 00797000000000229000450004100050000018100060000508200180001180800050002900200760 00340080013001100090007001230100005001300110014001350200017001490200017001660390 00500183021027200188020001100460015007600471020001300547013000700560#Vi?t#T527T# 324.2597070959795#^214#Vn kin i hi ng b khi cc c quan tnh ln th 5 nhim k 2010-2015#^aKin Giang#^aKnxb#2011#^a90tr.^b19cm#i hi i biu#Vn k in i hi#Loan#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b Khi cc c qu an tnh Kin Giang ln th 5 nhim k 2010-2015 gm din vn khai mc, ngh quy t i hi, bi pht biu ca ph B th thng trc tnh u, din vn b mc, da nh sch ban chp hnh, danh sch u ban kim tra#Kin Giang#TTS ghi: ng b t nh Kin Giang. ng u Khi cc c quan tnh Kin Giang#ng b tnh#279358## 00975000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020023000750030081000980070 04300179008000500222009003400227010000500261011001500266020001000281005001400291 00600100030503900050031501900080032002102350032802000080056300500130057101200140 0584020002000598013000700618#VV11.11670#VV11.11669#VV11.11671#VV11.11672#58000# Vi?t#T527T#332.024#^214#B mt ca vua Solomon#7 nguyn tc thnh cng v ti ch nh ca ngi giu nht trong lch s nhn loi#Bruce Fleet, Alton Gansky ; Trn Cung dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a235tr.^b21cm#Ti chnh# Gansky, Alton#Trn Cung#Loan#Dch M#Gm cc cu chuyn v vua Solomon, ngi gi u nht trong lch s dy bo Abidan  cu b c ng bo tr v 7 nguyn tc c bn trong cuc sng v nh hng ca chng n s thnh cng v ti chnh t r nn giu c v hnh phc hn#C nhn#Fleet, Bruce#T sch V-Biz#B quyt thn h cng#279359## 00877000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020035000710070035001060080 00500141009003400146010000500180011001500185020001500200020001000215006001100225 03900050023601900080024102102600024902000030050900500180051201200140053001300070 0544#VV11.11674#VV11.11676#VV11.11675#VV11.11673#69000#Vi?t#T527T#814#^214#8 ng uyn tc ci c con gi ti#W. Bruce Cameron ; Thanh Minh dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a340tr.^b20cm#Vn tro phng#Tiu lun#Thanh Minh #Loan#Dch M#Gm nhng cu chuyn, cc tnh hung dnh cho cc chng trai ang c nh "nhm nhe" cc c con gi mi ln, gip h hiu c tm l ca cc n g b, t c nhng ng x thng minh v d dng hn h cng nh ci c nhn g c con gi gii giang, xinh p#M#Cameron, W. Bruce#T sch V-Biz#279360## 00812000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020032000710070034001030080 00500137009003400142010000500176011001500181020001500196020001000211006001000221 03900050023101900080023602102000024402000030044400500180044701200140046501300070 0479#VV11.11677#VV11.11680#VV11.11679#VV11.11678#73000#Vi?t#T527T#814#^214#8 ng uyn tc hn h con gi ti#W. Bruce Cameron ; Thu Huyn dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a382tr.^b20cm#Vn tro phng#Tiu lun#Thu Huyn#Loan #Dch M#Gm nhng cu chuyn, cc tnh hung c rt ra t chnh bn thn tc gi, chia s nhng kinh nghim vi cc bc ph huynh, vi cc c con gi v cc chng trai tui mi ln khi bc vo tui hn h#M#Cameron, W. Bruce#T sch V- Biz#279361## 00633000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020026000710070040000970080 00500137009005200142010000500194011001500199020001700214020001200231006001800243 039000500261019000800266020000300274005001600277012001900293013000700312#VV11.11 682#VV11.11681#VV11.11684#VV11.11683#77000#Vi?t#T527T#813#^214#Hy hn em nu a nh c th#Carly Phillips ; Phan Th nh Hng dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2011#^a390tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Phan Th nh Hng#Loan#Dch M#M#Phillips, Carly#T sch Vn hc M#279362## 00855000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020020000770030025000970070 03200122008000500154009003400159010000500193011001500198020000800213006001000221 03900050023101900080023602102390024402000070048300500160049001200160050601300070 0522#VV11.11685#VV11.11686#VV11.11688#VV11.11687#45000#Vi?t#T527T#646.70082#^21 4#Quyn r v ni bt#Dnh cho ph n hin i#Clare Maxfield ; Thu Hng dch#^ aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a210tr.^b20cm#Lm p#Thu Hng#Loan #Dch M#Cung cp cc phng hng gii quyt cc vn v kiu tc, cch chm sc tc, trang im, cch chn trang phc; nhng li khuyn b ch khi bn i mu a sm, hn h, du lch, chp nh& gip cho ngi ph n tr nn quyn r v ni bt hn#Ph n#Maxfield, Clare#T sch V-Smile#279363## 00905000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020021000760030025000970070 05100122008000500173009003400178010000500212011001500217020002000232006001200252 03900050026401900080026902102090027702000130048600500160049901200160051502000070 0531005001000538013000700548#VV11.11689#VV11.11690#VV11.11692#VV11.11691#56000# Vi?t#T527T#158.1082#^214#Sng to v cn bng#Dnh cho ph n hin i#Victoria Moran ; V Hoi Thu dch ; Chung Qu h..#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H #2011#^a272tr.^b20cm#Tm l hc ng dng#V Hoi Thu#Loan#Dch M#Cung cp nhng nhng tng v nguyn tc to cho cuc sng ca ngi ph n tr nn c ngh a, hoc ly li cn bng v minh mn sau nhng rc ri thng ngy tn hng v nui dng cuc sng nhim mu#K nng sng#Moran, Victoria#T sch V-Smile# Ph n#Chung Qu#279364## 00952000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020030000770070015001070080 00500122009003400127010000500161011001500166020000700181020000900188039000500197 02103610020202000090056302000100057200500150058201200140059702000080061101300070 0619#VV11.11693#VV11.11694#VV11.11696#VV11.11695#100000#Vi?t#T527T#300.9597#^21 4#Nhng nghch l ca thi gian#Nguyn S Dng#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Th i H#2011#^a443tr.^b21cm#X hi#Bi vit#Loan#Gm cc bi vit v s chuyn i cc kha cnh kinh t, x hi v chnh tr ca Vit Nam hin nay nh vn kin h t th trng, tng bc bo h s hu t nhn; vn x hi y qun tnh ng kn ngy cng t tin vn xa trong thi i @ v hi nhp ton cu; trch nhi m phn tch v la chn chnh sch ca nhng ngi lnh o trong thi i ngy nay...#Vit Nam#Chnh tr#Nguyn S Dng#T sch V-Biz#Kinh t#279365## 00838000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020024000710070056000950080 00500151009003400156010000500190011001500195020001800210006001200228039000500240 01900080024502101770025302000070043000500200043701200180045700600080047500600100 0483013000700493#VV11.11697#VV11.11698#VV11.11700#VV11.11699#89000#Vi?t#T527T#6 49#^214#Dy con t tha cn th#Georgia A. DeGangi, Anne Kendall ; Dch: Thanh X uyn...#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a462tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Thanh Xuyn#Loan#Dch M#Miu t nhng thch thc khc nhau m mt a tr phi i mt, ng thi cung cp nhng phng php cc bc cha m c th gip con v gii quyt nhng vn ca con tr#Tr em#DeGangi, Georgia A.#T sc h V-Parents#Hi Vn#Minh Hon#279366## 00965000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020016000770030042000930070 04600135008000500181009003400186010000500220011001500225020000900240020001000249 00600150025903900050027401900080027902102360028702000530052300500250057601200190 0601013000700620#VV11.11701#VV11.11704#VV11.11703#VV11.11702#119000#Vi?t#T527T# 294.3092#^214#Trng Kim Cng#T truyn ca c Dilgo Khyentse Rinpoche#Dilgo Kh yentse Rinpoche ; Phng Bo Chu dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#201 1#^a539tr.^b24cm#o Pht#T truyn#Phng Bo Chu#Loan#Dch M#Ghi li cc s k in chn thc v cuc i v hot ng ca Kyabje Khyentse Rinpoche, mt bc th y ni ting ca dng Nyingma, Pht Gio Ty Tng, ng thi l mt hc gi, mt v khai mt tng; cng nh nhng phm cch cao vi ca Ngi#Dilgo Khyentse Rinpo che, o s, 1910-1991, Ty Tng#Rinpoche, Dilgo Khyentse#T sch V-Buddhism#279 367## 00871000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020020000710070033000910080 00500124009003400129010000500163011001500168020000900183006001000192039000500202 019000800207021029400215005001700509012001400526020001000540013000700550#VV11.11 705#VV11.11708#VV11.11707#VV11.11706#99000#Vi?t#T527T#658#^214#Phng s dn u#James M. Strock ; Thu Huyn dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011 #^a414tr.^b24cm#Lnh o#Thu Huyn#Loan#Dch M#Cung cp m hnh ca mt nh ln h o th k XXI mi, vi tm nhn thc s ca mt nh lnh o, kh nng cnh t ranh y thuyt phc t dch v khch hng, qun l n truyn thng, gip nhng nh lnh o mi cp c th phng s c cc ng nghip, khch hng v c ng ng ca chnh h#Strock, James M.#T sch V-Biz#Th k 21#279368## 01101000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020030000730030086001030070 08400189008000500273009003400278010000500312011001500317020000900332005001600341 03900050035701900080036202102580037000500180062801200140064602000090066002000090 0669005002300678006001100701006000800712013000700720#VV11.11710#VV11.11709#VV11. 11712#VV11.11711#90000#Vi?t#T527T#658.4#^214#Tr c, tri tim v kh phch#Nhn g cng ty tt nht th gii pht trin cc nh lnh o ton din nh th no ?#David L. Dotlich, Peter C. Cairo, Stephen H. Rhinesmith ; Dch: Ngc Trung, H ng T#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a362tr.^b24cm#Lnh o#Cairo, Peter C.#Loan#Dch M#Phn tch v l gii ba nng lc quan trng nht m cc n h lnh o ton din ngy nay phi c gm lp chin lc, thng cm vi ngi k hc v bit chp nhn ri ro, c th thnh cng trong mt th gii phc tp, nhiu an xen v chuyn ng nhanh chng#Dotlich, David L.#T sch V-Biz#Qun tr #Nng lc#Rhinesmith, Stephen H.#Ngc Trung#Hng T#279369## 00966000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050009000740020020000830070 04300103022000400146221003800150008000500188009003400193010000500227011001500232 01200180024702000180026502000090028302000090029200600120030100500080031301300070 0321019001600328005000900344039000500353021023400358#VV11.11713#VV11.11714#VV11. 11715#VV11.11716#115000#Vi?t#B102K#618.2#^214#Vng K#Bch khoa thai gio#Vn g K ; Phng Linh dch ; Vn Anh h..#T.1#Gio dc thai nhi v sinh con u vit #^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a333tr.^b24cm#T sch V-Parents#Ch m sc sc kho#Thai ph#Thai nhi#Phng Linh#Vn Anh#279370#Dch Trung Quc#V ng K#Loan#Cung cp h thng ni dung bao qut cc phng din t vic chun b tm sinh l v vt cht trc khi mang thai, bo v sc kho thai ph, chun b trc khi sinh, qu trnh lm bn v vn dng mt s k nng trong qu trnh sin h n## 00933000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050009000720020020000810070 02900101022000400130221003900134008000500173009003400178010000500212011001500217 01200180023202000180025002000080026802000070027600600130028301900160029601300070 0312005000900319021023800328039000500566#VV11.11717#VV11.11720#VV11.11719#VV11.1 1718#125000#Vi?t#B102K#618#^214#Vng K#Bch khoa thai gio#Vng K ; Phm Th Ho dch#T.2#Pht trin ton din trong nm u i#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a322tr.^b24cm#T sch V-Parents#Chm sc sc kho#Sn ph#Tr em#Phm Th Ho#Dch Trung Quc#279371#Vng K#Cung cp h thng ni dung bao qut cc phng din t vn chm sc sn ph, chm sc v bo v sc khe tr s sinh, bo m sc kho an ton ca m v b sau sinh, cng nh ch dinh d ng ca tr t khi lt lng n 12 thng tui#Loan## 01044000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020019000740030097000930070 01900190008000500209009003400214010000500248011001500253020002100268039000500289 021038100294020000900675012001600684020000900700005001400709013000700723#VV11.11 721#VV11.11722#VV11.11723#VV11.11724#39000#Vi?t#T527T#952.05#^214#Hoa anh o v n n#Ton cnh i a chn v sng thn 11/3. Tinh thn v ch Nht Bn tr c thm ho thin nhin#Thi H Books b.s.#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H #2011#^a117tr.^b25cm#Thm ho thin nhin#Loan#Cung cp nhng s kin v con s m t tng quan thit hi 7 ngy kinh hong t 11-17/3 ti Nht Bn trong trn i a chn. Nhng cu chuyn thng tm, cm ng ca nhng c nhn ngi Nht v ch qut cng, vt ln s phn khc nghit ca dn tc x s hoa anh o; ng thi ghi li nhng tm s, chia s ca ngi Vit trc nhng mt mt, au thng ca bn b Nht Bn#Nht Bn#T sch V-Smile#ng t#Thi H Books#2793 72## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020035000720070014001070080005001210090 01100126010000500137011002900142020001700171039000500188021024300193020000900436 015004100445005001400486020002000500013000700520020000900527020001300536#VV11.11 725#VV11.11726#VV11.11727#VV11.11728#Vi?t#T527T#390.0959712#^214#Hnh trnh i t m va ca Pt Ngn#Triu Th Mai#^aH.#^aThi i#2011#^a383tr., 4tr. nh mu^b2 1cm#Vn ho dn gian#Loan#Gii thiu khi qut v ngi Ngn Cao Bng. Tm hi u v i sng tinh thn truyn thng, tn ngng dn gian, c bit l v th gi i tm linh ca ngi Ngn; tin trnh tm va v nhp vo thn xc v cc gi t r ngh thut ca l tm va#Cao Bng#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#T riu Th Mai#Tn ngng dn gian#279373#Tm linh#Dn tc Ngn## 00854000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740020038000790030029001170070 03400146008000500180009001100185010000500196011001800201020000800219020000900227 005001700236039000500253021025000258020001000508013000700518020001500525#VV11.11 729#VV11.11732#VV11.11731#VV11.11730#298000#Vi?t#T527T#959.704092#^214#i tn g Tng t lnh V Nguyn Gip#Hnh nh v t liu chn lc#Nguyn c Cng s.t. , tuyn chn#^aH.#^aThi i#2011#^a193tr.^b24x26cm#Tiu s#Sch nh#Nguyn c Cng#Loan#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca i tng V Nguyn Gip; nhng hnh nh v t liu v ng trong 2 cuc khng chin chng Php, chn g M v trong thi bnh; nhng bi vit chn lc v i tngTng t lnh Qun i Nhn dn Vit Nam#S nghip#279374#V Nguyn Gip## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020017000650030018000820070036001000080 00500136009002000141010000500161011001500166020001700181005002100198039000500219 021019200224005001400416020001100430004001300441013000700454#VN11.03470#VN11.034 71#VN11.03472#36000#Vi?t#T527T#495.9223#^214#T in chnh t#Dnh cho hc sinh #V Xun Lng, Hong Th Tuyn Linh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a387tr.^b15c m#T in chnh t#Hong Th Tuyn Linh#Loan#Gii thiu cc mc t ting Vit th ng dng, mi mc t c cu trc gm cc t n tit, t a tit, t hp t c nh v v d minh ho ch thch lu ngi dng nhng trng hp cn lu #V Xun Lng#Ting Vit#In ln th 4#279375## 01010000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020052000580070067001100080005001770090021001820100 00500203011001500208020000800223020001300231005001800244039000500262021029300267 00400290056002000230058900500190061200500170063100500150064800500140066301300070 0677#VN11.03473#VN11.03474#53000#Vi?t#T527T#324.25970709#^214#Hng dn n thi mn lch s ng Cng sn Vit Nam#Nguyn Trng Phc (ch.b.), Trn Th Thu Hng , Nguyn Th Thanh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a399tr.^b19cm#Lch s#Sch hi p#Nguyn Trng Phc#Loan#Gm 60 cu hi v li gii p v hon cnh lch s trc khi ng Cng sn Vit Nam ra i, cc phong tro cch mng gii phng dn tc, khng chin chng Php, chng M, xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi, cc i hi ng v ng li lnh o ng n ca n g...#Ti bn c sa cha, b sung#ng Cng sn Vit Nam#Trn Th Thu Hng#Nguy n Th Thanh#Nguyn nh C#H Xun Quang#279376## 01075000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020066000570030095001230070067002180040028002850080 00500313009002100318010000500339011001500344021021200359020002300571020001000594 02000100060402000130061400500180062700500190064500500170066400500150068100500170 0696039000500713013000700718#VN11.03475#VN11.03476#45000#Vi?t#H428V#324.2597075 #^214#Hi v p mn hc ng li cch mng ca ng cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Nguyn Trng Phc (ch.b.), Trn Th Thu Hng, Nguyn Th Thanh...#Ti b n c sa cha b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a290tr.^b19cm#Trnh by d i dng hi p v qu trnh hnh thnh, pht trin v kt qu thc hin ng l i cch mng ca ng Cng sn Vit Nam qua cc thi k lch s c th t khi ng Cng sn Vit Nam ra i cho n nay#ng Cng sn Vit Nam#ng li#Cch m ng#Sch hi p#Nguyn Trng Phc#Trn Th Thu Hng#Nguyn Th Thanh#Nguyn n h C#L Th Minh Hnh#Thu#279377## 00957000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050010000640020097000740070010001710080 00500181009002100186010000500207011001500212039000500227013000700232020001000239 020000600249020000700255020000900262020000900271021035400280020000900634#VN11.03 478#VN11.03479#VN11.03477#47000#Vi?t#V121#347.597#^214#L Thu H#Vn p dn g v hon thin php lut qua thc tin xt x v vic dn s, hn nhn v gia nh#L Thu H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a303tr.^b19cm#Thu#279378#Php lu t#X n#Dn s#Hn nhn#Vit Nam#Phn tch tng hp cc quan im, nh gi v c c v n dn s, hn nhn gia nh, cng nh cc tranh chp c phn nh trn c c bo, i; a ra nhng kin bnh lun v cc quyt nh, cc bn n ca To n v t ra nhng vn cn lm r gia l lun v thc tin trong php lut dn s, php lut hn nhn gia nh v vic p dng chng hin nay#Gia nh## 00856000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020044000660080005001100090021001150100 00500136011001400141021039000155020000900545020000800554020000700562020000900569 039000500578013000700583#VN11.03480#VN11.03481#VN11.03482#11000#Vi?t#NGH300Q#32 8.597#^214#Ngh quyt ban hnh ni quy k hp Quc hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a46tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt s 07/2002/QH11 ngy 16-12-2002 Quc h i nc CHXHCN Vit Nam kho XI k hp th 2 v vic ban hnh Ni quy k hp Qu c hi v cc quy nh trong Ni quy v vic chun b k hp; phin hp, cuc hp ti k hp Quc hi; quyt nh c cu t chc v nhn s; xem xt thng qua d n Lut, d tho Ngh quyt; cht vn v tr li cht vn; xem xt tho lun c c bo co#Quc hi#Ni qui#K hp#Vit Nam#Thu#279379## 00793000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020048000650080005001130090021001180100 00500139011001400144021031300158020000900471020001700480020000800497020001000505 039000500515013000700520#VN11.03483#VN11.03484#VN11.03485#13000#Vi?t#QU600C#328 .597#^214#Quy ch hot ng ca U ban thng v Quc hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a64tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt s 26/2004/QH11 ngy 15-6-2004 ca ca k hp th 5 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam kho XI, ban hnh Quy ch hot ng ca U ban thng v Quc hi v ni dung nhng qui nh v hot ng, t ch c, cch tin hnh phin hp, quan h cng tc v b my gip vic ca U ban th ng v Quc hi#Quc hi#U ban thng v#Qui ch#Hot ng#Thu#279380## 00812000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020066000650080005001310090021001360100 00500157011001400162021029500176020000900471039000500480013000700485020001700492 020000700509020000800516020001000524#VN11.03486#VN11.03487#VN11.03488#10000#Vi? t#QU600C#328.597#^214#Quy ch hot ng ca Hi ng dn tc v cc U ban ca Q uc hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a38tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt s 27 /2004/QH11 ngy 15/6/2004 ca k hp th 5 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam kho XI , ban hnh Quy ch hot ng ca Hi ng dn tc v cc U ban ca Quc hi. Gi i thiu nhng qui nh chung, c cu t chc v hot ng ca Hi ng dn tc v cc U ban ca Quc hi#Quc hi#Thu#279381#Hi ng dn tc#U ban#Qui ch #Hot ng## 00971000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020086000660080005001520090021001570100 00500178011001400183021041600197020001800613020000800631020001000639020000900649 039000500658013000700663020002300670#VN11.03489#VN11.03490#VN11.03491#10000#Vi? t#NGH300Q#328.597#^214#Ngh quyt ban hnh qui ch hot ng ca i biu Quc H i v on i biu Quc Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a35tr.^b19cm#Gii t hiu ngh quyt ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam kho XI k hp th 2 v vic ban hnh Qui ch hot ng ca i biu Quc hi v on i b iu Quc hi v ni dung nhng quy nh v hot ng v cc iu kin bo m ho t ng ca i biu Quc hi v on i biu Quc hi; quy nh v vic bi nh im, mt quyn i biu Quc hi v vic i biu Quc hi xin thi lm nhim v i biu#i biu quc hi#Qui ch#Hot ng#Vit Nam#Thu#279382#on i biu quc hi## 00747000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020032000650080005000970090021001020100 00500123011001400128021024500142020001000387020000700397020000700404020000900411 020001800420039000500438013000700443020000700450#VN11.03492#VN11.03493#VN11.0349 4#11000#Vi?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh n ph, l ph to n#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a43tr.^b19cm#Gii thiu ni dung php lnh n ph, l ph to n vi nhng quy nh v n ph trong v n hnh s, v n dn s v v n hnh chnh; l ph to n gii quyt vic dn s v cc l ph to n khc; quy nh v khiu ni v iu khon thi hnh#Php lnh#n ph#L ph#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thu#279383#To n## 00867000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050015000670020056000820070047001380080 00500185009002100190010000500211011001500216020000900231020002000240020001000260 02000090027002000130027900500150029200500150030703900050032201300070032701200280 0334021016700362#VN11.03495#VN11.03496#VN11.03497#30000#Vi?t#H428#364.109597#^ 214#Nguyn V Tin#Hi - p v ti phm, trch nhim hnh s v hnh pht#Nguy n V Tin, c Hng H, Nguyn Kim Nga#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a183tr .^b19cm#Ti phm#Trch nhim hnh s#Hnh pht#Vit Nam#Sch hi p# c Hng H#Nguyn Kim Nga#Thu#279384#T sch Php lut ph thng#Trnh by di dng h i p gip tm hiu v xc nh nhng hnh vi b coi l ti phm v trch nhim hnh s, cc mc hnh pht c th p dng i vi ngi phm ti## 00954000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570020127000620080005001890090021001940100005002150110 01400220021028600234020000900520039000500529015005200534020002300586020002500609 020000800634013000700642020002700649#VN11.03498#VN11.03499#VN11.03500#Vi?t#QU600 C#324.2597071#^214#Quy ch v chng trnh lm vic ca Ban Chp hnh trung ng kho XI. Quy ch lm vic ca U ban Kim tra trung ng kho XI#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a96tr.^b19cm#Gii thiu cc quy nh v trch nhim v quyn h n, ch lm vic v phng php cng tc trong quy ch lm vic ca Ban Chp hnh trung ng, b Chnh tr, ban B th kho XI v U ban Kim tra trung ng kho XI; ni dung chng trnh lm vic ca Ban Chp hnh trung ng kho XI#Vi t Nam#Thu#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. - Lu hnh ni b#ng Cng sn Vi t Nam#Ban Chp hnh Trung ng#Qui ch#279385#U ban Kim tra Trung ng## 00768000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020105000500080010001550090008001650100005001730110014001780210 24200192020001000434020001100444020001900455020001900474020000900493039000500502 013000700507#VN11.03501#VN11.03502#Vi?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh ca Ch nh ph qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^aCn Th#^aKnxb.#2011#^a57tr.^b19cm#Gii thiu ton vn ngh nh ca C hnh ph quy nh nhng hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc x pht, th m quyn, trnh t, th tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a v cc iu khon thi hnh#Ngh nh#Giao thng#ng thu n i a#X pht hnh chnh#Vit Nam#Thu#279386## 00711000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020013000660080005000790090021000840100 00500105011001400110021025900124020001000383020001300393020000900406020001800415 039000500433013000700438#VN11.03503#VN11.03504#VN11.03505#14000#Vi?t#L504P#346. 59707#^214#Lut ph sn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a68tr.^b19cm#Trnh by n i dung ca Lut ph sn c hiu lc t ngy 15/10/2004 gm 95 iu vi cc mc: qui nh chung, np n v th l n yu cu m th tc ph sn, ngha v v t i sn, cc bin php bo ton ti sn, hi ngh ch n, th tc phc hi - than h l...#Php lut#Lut ph sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#279387## 00672000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020015000640080005000790090021000840100 00500105011001400110021021800124020001000342020001500352020000900367020001800376 039000500394013000700399#VN11.03507#VN11.03508#VN11.03506#12000#Vi?t#L504V#342. 597#^214#Lut vin chc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a52tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut vin chc vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn, ng ha v ca vin chc, tuyn dng, s dng qun l vin chc, khen thng, x ph t vi phm vin chc v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut vin chc#Vit Nam #Vn bn php lut#Thu#279388## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050010000650020012000750030071000870070 01000158004002600168008000500194009004400199010000500243011001500248021021900263 020001100482020000900493020000800502039000500510013000700515#VN11.03510#VN11.035 11#VN11.03509#36000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Hong Ph#T in vn#Cng trnh c gii thng nh nc v khoa hc v cng ngh nm 2005#Hong Ph#In ln th 4, c sa cha#^aH.#^aT in Bch khoa ; Trung tm T in hc#2010#^a276tr.^b1 8cm#Lit k cc vn trong ting Vit, vi mi khun vn c k danh sch cc m t it c s dng, danh sch cc t n tit tng ng v cc t a tit cng nh n v thnh ng tnh c yu t cui cng l m tit ang xt#Ting Vit#Ngn n g#T in#Thu#279389## 00790000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020060000660080005001260090021001310100 00500152011001500157021028300172020001000455020002000465020000900485020001800494 039000500512013000700517#VN11.03512#VN11.03514#VN11.03513#36000#Vi?t#L504S#346. 59704#^214#Lut s hu tr tu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a225tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut s hu tr tu nm 2005 c sa i, b sung 2009 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v q uyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging c y trng, bo v quyn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh# Php lut#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#279390## 00909000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020051000550040030001060080005001360090021001410100 00500162011001500167021040000182020001000582020001200592020000900604020001800613 039000500631013000700636#VN11.03515#VN11.03516#23000#Vi?t#L504C#342.59708#^214# Lut c tr nm 2006 v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn ln th 1, c b sung #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a131tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut c tr n m 2006 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn trch nhim ca cng dn v c tr, ng k thng tr, ng k tm tr, thng bo lu tr khai bo tm vng, trch nhim qun l c tr v cc iu khon thi hnh. Gii thiu cc ngh nh thng t ca Chnh ph quy nh v trin khai lut c tr v hng dn thi hnh mt s iu ca lut c tr nm 2006#Php lut#Lut c tr#Vit Nam#V n bn php lut#Thu#279391## 00745000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050012000610020035000730070017001080080 00500125009004200130010000500172011001500177021013000192020000700322020000900329 02000090033803900050034702000190035202000130037102000150038401300070039902000130 0406#VN11.03517#VN11.03518#VN11.03519#35000#Vi?t#NH556C#001#^214#Xun Trng#Nh ng cu hi thng minh v l th#Xun Trng b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa ; Nh sch Hng Thu#2011#^a263tr.^b19cm#Gm nhng cu hi v gii p khoa hc v t h gii v tr, th gii ng vt, th gii thc vt, khoa hc cng ngh, c th ngi#V tr#ng vt#Thc vt#Thu#Khoa hc cng ngh#C th ngi#Sch thiu nhi#279392#Sch hi p## 00510000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020038000770070017001150080 00500132009004200137010000500179011001500184020000900199020000900208039000500217 013000700222020001500229#VN11.03520#VN11.03522#VN11.03521#30000#Vi?t#B454T#510# ^214#Sa Th Hng Hnh#460 bi ton vui luyn tr thng minh#Sa Th Hng Hnh#^aH .#^aT in Bch khoa ; Nh sch Hng Thu#2011#^a239tr.^b19cm#Ton vui#Bi to n#Thu#279393#Sch thiu nhi## 00511000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020038000770070017001150080 00500132009004200137010000500179011001500184020000900199020000900208020001600217 039000500233013000700238#VN11.03523#VN11.03524#VN11.03525#28000#Vi?t#H103T#510# ^214#Sa Th Hng Hnh#201 bi ton vui luyn tr thng minh#Sa Th Hng Hnh#^aH .#^aT in Bch khoa ; Nh sch Hng Thu#2011#^a186tr.^b19cm#Ton vui#Bi to n#Sch thtiu nhi#Thu#279394## 00687000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050009000630020021000720070014000930040 01300107008000500120009002000125010000500145011001500150021021800165020000700383 020000700390039000500397013000700402#VN11.03526#VN11.03527#VN11.03528#45000#Vi? t#NH311T#153.6#^214#Kim Oanh#Nhn thu lng ngi#Kim Oanh b.s.#In ln th 3#^aH .#^aT in Bch Khoa#2011#^a297tr.^b19cm#Tm hiu tm l con ngi, nhng kh k hn trong vic nhn bit, nhn thu lng ngi; ng thi nu ln cch khc phc tr ngi trong quan h i nhn x th, nhn bit lng, ng thu phc nhn tm v thnh cng nh #Tm l#ng x#Thu#279395## 01164000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020066000560070057001220220004001790080005001830090021001880100 00500209011001500214015004600229021038600275020000800661020000800669020000300677 02000100068002000140069000500150070400500160071900500150073500500120075000500170 0762039000500779013000700784020001100791#VV11.11733#VV11.11734#Vi?t#L302S#324.25 97070959734#^214#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Quang H ng#B.s.: Trn Minh in, Phm Th Thu H, Nguyn V ch...#T.1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Quang Hng#Gii thiu v mnh t, con ngi v truyn thng u tranh cch mng x Quang Hng, huyn Ph C, tnh Hi Dng. S lnh o ca ng b x trong cc thi k khn g chin chng Php (1945-1954), khng chin chng M (1954-1975), trong s nghi p xy dng bo v T quc (1976-1985), v trong cng cuc i mi, thc hin cn g nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn (1986-2010)#Lch s#ng b#X #Hi Dng#X Quang Hng#Trn Minh in#Phm Th Thu H#Nguyn V ch#H Vn Li u#Trnh Hng Dng#Thu#279396#ng b x## 01003000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050015000510020052000660070057001180080005001750090021001800100 00500201011002600206015004500232021035500277020000800632020001800640020000900658 039000500667013000700672005001400679005002000693#VV11.11735#VV11.11736#Vi?t#L302 S#305.40959712#^214#inh Ngc Vin#Lch s phong tro ph n tnh Cao Bng (1930 -2010)#B.s.: inh Ngc Vin, Trn Vn Trn, Triu Th Thu Trang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a475tr., 22tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n tnh Cao Bng#Gii thiu truyn thng u tranh bt kht ca ph n cc dn tc Cao Bng thi k dng nc v gi nc cng nh nhng thnh tu t c ca ph n tnh Cao Bng trong cng cuc xy dng bo v t quc x hi ch ngha Vit Nam qua hai cuc khng chin chng Php, M v trong cuc ci cch, i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc t 1986-2010#Lch s#Phong tro ph n#Cao Bng#Thu #279397#Trn Vn Trn#Triu Th Thu Trang## 01093000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020047000560070061001030080005001640090021001690100005001900110 02600195015007400221021035300295020000800648020000800656020001000664020000900674 03900050068301300070068800500130069500500140070800500120072200500160073400500170 0750#VV11.11737#VV11.11738#Vi?t#L302S#324.2597070959727#^214#Lch s ng b th nh ph Bc Ninh (1926-2010)#B.s., chnh sa: Cp Vn Dng, Lu nh Thc, Chu Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a330tr., 17tr. nh^b24cm#TTS ghi: ng b tnh Bc Ninh. Ban chp hnh ng b thnh ph Bc Ninh#Gii thiu khi qut v t nc v con ngi Bc Ninh. Qu trnh ng b thnh ph Bc Ninh ra i v lnh o nhn dn u tranh ginh chnh quyn, cng nhn dn c nc thc hi n thnh cng hai cuc khng chin chng Php v chng M, lnh o s nghip x y dng ch ngha x hi, thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b#Thnh ph#Bc Ninh#Thu#279398#Cp Vn Dng#Lu n h Thc# Chu Hng#Nguyn c Hin#Nguyn Th Dng## 01232000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070080001020080005001820090021001870100005002080110 03000213015007800243021047900321020001400800020000800814020001200822020000900834 005001700843005001600860005001700876005001300893039000500906013000700911#VV11.11 740#VV11.11739#Vi?t#L302S#324.2597070959712#^214#Lch s ng b huyn Trng Kh nh (1930-2005)#B.s.: Phm Hng Chng (ch.b.), Phng c Thng, Nguyn Danh Tin , Xun Tut#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a482tr., 21tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng b thnh ph Cao Bng. Ban chp hnh ng b huyn Trng Khnh#Gii t hiu khi qut v qu hng, con ngi, truyn thng lch s, vn ho v qu tr nh hnh thnh, pht trin ca phong tro cch mng a phng di s lnh o c a ng b huyn Trng Khnh, tnh Cao Bng qua cc thi k u tranh ginh chn h quyn v khng chin chng thc dn Php, thi k xy dng min Bc XHCN, u tranh gii phng min Nam thng nht t nc, thc hin xy dng v bo v T q uc, tin hnh cng cuc i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho#ng b huyn#Lch s#Trng Khnh#Cao Bng#Phm Hng Chng#Phng c Thng#Nguyn Danh Tin# Xun Tut#Thu#279399## 01157000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820011000578080005000680050011000730020037000840030015001210070 07200136008000500208009002100213010000500234011001500239005000900254005001700263 00600090028000600080028900600090029700600100030603900050031601300070032102103840 0328020000800712020000700720020001100727019001600738020001700754#VV11.11741#VV11 .11742#VV11.11744#VV11.11743#Vi?t#NGH305C#307.760951#^214#H Hu Lm#Nghin cu vn ho th Trung Quc#Sch tham kho#Ch.b.: H Hu Lm, Trn Hn, Vng Ph ng Hoa ; Ngi dch: Thi Ho...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a539tr.^b24cm#T rn Hn#Vng Phng Hoa#Thi Ho#Thu An#Thanh H#Minh Chu#Thu#279400#Tp hp cc bi vit v tnh hnh pht trin v qun l th, nht l vn vn ha th vi nhng biu hin sa st v vn ho trong x hi, li sng t do bung th, nn mi dm, ma tu, c bc tc ng tiu cc v l ro cn trong qu tr nh pht trin th ho ca Trung Quc; ng thi nu ln cc vn qun l v n ho th trong tin trnh th ho ca Trung Quc#Vn ho# th#Trung Qu c#Dch Trung Quc#Sch chuyn kho## 00955000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020040000680030095001080070053002030040 02900256008000500285009002100290010000500311011001500316021024700331020002100578 020001300599039000500612013000700617005001500624005001400639#VV11.11745#VV11.117 46#44000#Vi?t#H428V#335.4346#^214#Phm Ngc Anh#Hi v p mn hc t tng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lni n, t tng H Ch Minh#Phm Ngc Anh (ch.b.), Bi nh Phong, Phm Vn Bnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a235tr.^b21cm#Gii thi u 59 cu hi - p v khi nim, ngun gc, qu trnh hnh thnh h t tng H Ch Minh, t tng H Ch Minh v cc vn dn tc, ch ngha x hi v con n gi, v CSVN, i on kt dn tc, qun s, nhn vn, o c v vn ho...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#Thu#279401#Bi nh Phong#Phm Vn Bnh## 01152000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050015000780020080000930070 01500173008000500188009002100193010000500214011001500219021054800234020000800782 020002000790039000500810013000700815020001200822020001600834#VV11.11747#VV11.117 50#VV11.11749#VV11.11748#54000#Vi?t#Y600N#959.704092#^214#Bi nh Phong# ngh a lch s v gi tr thi i ca s kin Bc H ra i tm ng cu nc#Bi nh Phong#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a294tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit v h nh trnh ca H Ch Minh n vi ch ngha Mc-Lnin, tp trung ch yu vo th i k tm ng t nm 1890 n nm 1920 khi Nguyn i Quc tm c con ng c u nc ng n, gii phng dn tc theo con ng cch mng v sn. ng thi m t s bi vit cp vai tr m ng (1911-1933), dn ng (1930-1945) v thi t k tng lai (1945 n nay) ca s kin Bc H i tm ng cu nc; ngha , tm quan trng ca s kin Bc H ra i tm ng cu nc t cc kha cnh v n ho, chnh tr, lch s, quan h quc t#Tiu s#S nghip cch mng#Thu#2794 02#H Ch Minh#S kin lch s## 01159000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020041000560070062000970080005001590090021001640100005001850110 02500190015005800215021045300273020001400726020000800740020000800748005001400756 005001200770005001700782005001900799005001500818039000500833013000700838#VV11.11 751#VV11.11752#Vi?t#L302S#324.2597070959762#^214#Lch s ng b huyn Ch S (1 945-2010)#B.s.: L Phan Lng, Nguyn Dng (ch.b.), Nguyn Vn Chin...#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2011#^a551tr., 2tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Ch s tnh Gia Lai#Gii thiu v iu kin t nhin, x hi v truyn th ng vn ho, cch mng ca huyn Ch S (tnh Gia Lai). Chng ng lch s ca ng b v nhn dn huyn Gia Lai trong khi ngha ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, khng chin chng M cu nc, khi phc v pht trin kin h t x hi, cng c quc phng, an ninh, pht trin kinh t - x hi, thc hin ng li i mi, xy dng huyn tr thnh vng ng lc pht trin ca tnh# ng b huyn#Lch s#Gia Lai#L Phan Lng#Nguyn Dng#Nguyn Vn Chin#Nguyn T h Kim Vn#V Th Vit H#Thu#279403## 01011000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050010000690020076000790070026001550080 00500181009002100186010000500207011001500212021042100227020001700648020002000665 020000900685039000500694013000700699005001500706#VV11.11753#VV11.11756#VV11.1175 5#VV11.11754#Vi?t#C102M#959.7032#^214#Trnh Nh#Cch mng thng Tm 1945 - Thng li v i u tin ca cch mng Vit Nam#Trnh Nh, Trn Trng Th#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a371tr.^b21cm#Trnh by s vn dng truyn thng i on kt ca dn tc trong vic khi dy v quy t cc ngun lc dn tc cu quc; cc ch trng quan trng ca Chp hnh Trung ng v s lnh o ng n ca ng v Ch tch H Ch Minh trong phong tro u tranh cch mng ca nhn dn, kt thc bng thng li ca Cch mng thng Tm 1945. Gi tr l lun, tm vc v i v mt s kinh nghim ca cuc Cch mng thng Tm#Lch s hin i#Cch m ng thng Tm#Vit Nam#Thu#279404#Trn Trng Th## 00970000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050018000690020029000870030057001160070 06300173008000500236009001900241010000500260011001500265015006900280021021700349 02000080056602000180057402000110059200500150060300500140061803900050063201300070 0637#VV11.11759#VV11.11760#VV11.11758#VV11.11757#Vi?t#GI-108T#796.44#^214#Phm N guyn Phng#Gio trnh th dc ng din#Sch dnh cho sinh vin i hc v cao ng S phm TDTT#B.s.: Phm Nguyn Phng (ch.b.), Trn Tuyt Lan, L Minh Hng #^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a179tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. T rng i hc S phm TDTT H Ni#Trnh by nhng vn c bn trong cng tc b in son chng trnh th dc ng din. Phng php t chc v hun luyn th d c ng din. Tham kho mt s kinh nghim trong bin son v hun luyn th dc ng din#Th dc#Th dc ng din#Gio trnh#Trn Tuyt Lan#L Minh Hng#Thu #279405## 01159000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520050011000570020063000680070035001310080005001660090 02100171010000500192011001500197015005600212021048600268020000700754020001300761 020001100774020000900785005001500794039000500809013000700814020002400821#VV11.11 761#VV11.11763#VV11.11762#Vi?t#CH312S#332.63#^214#L Xun B#Chnh sch thu ht u t vo th trng bt ng sn Vit Nam#L Xun B (ch.b.), Trn Kim Chung#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a439tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Qun l K inh t Trung ng...#Trnh by mt s vn l lun v thu ht u t vo th t rng bt ng sn, kinh nghim ca Australia v New Zealand v chnh sch u t vo th trng bt ng sn; hot ng u t vo th trng bt ng sn ti mt s tnh, thnh ph Vit Nam. ng thi nu ln thc trng chnh sch t ai , xy dng, ngn hng, ti chnh nhm to thu ht u t vo th trng bt ng sn; xut mt s gii php hon thin chnh sch thu ht u t vo th tr ng bt ng sn Vit Nam#u t#Bt ng sn#Chnh sch#Vit Nam#Trn Kim Chun g#Thu#279406#Th trng bt ng sn## 01189000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630020060000680030015001280070054001430080 00500197009002100202010000500223011001500228015006100243039000500304013000700309 02000170031602000110033302000130034402000090035700500140036600500130038002103230 0393020002400716005001400740005001700754005001700771020001500788#VV11.11764#VV11 .11765#VV11.11766#55000#Vi?t#QU105L#354.309597#^214#Qun l nh nc i vi th trng bt ng sn Vit Nam#Sch tham kho#Bi Vn Huyn, inh Th Nga (ch. b.), ng Ngc Li...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a298tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Thu#279407#Qun l nh nc#Th trng#Bt ng sn#Vit Nam#Bi Vn Huyn#inh Th Nga#C s l lun v thc tin v th trng bt ng sn v qun l nh nc i vi th trng bt ng sn. Thc trng pht trin th trng bt ng sn v qu trnh i mi qun l nh nc i vi th trng bt ng sn Vit Nam. Mt s gii php hon thin qun l nh nc i vi th trng bt ng sn Vit Nam#Th trng bt ng sn#ng Ngc Li#Nguyn Ngc Ton#H Th Hng Mai#Sch tham kho## 00908000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050014000420020047000560070043001030040029001460080005001750090 02100180010000500201011001500206020000800221020000900229020000500238020001800243 02000080026102000030026902000130027200500200028503900050030501300070031001200290 0317015007900346021013300425#VV11.11767#VV11.11768#Vi?t#H428#353#^214#ng Th Minh#Hi - p v qun l vn ho - x hi cp x#ng Th Minh (ch.b.), Trn g Th Ngc Lan#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a279 tr.^b21cm#Vn ho#Gio dc#Y t#Chnh sch x hi#Qun l#X#Sch hi p#Trng Th Ngc Lan#Thu#279408#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi n g Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Cung cp mt s kin thc v k nng iu hnh, qun l cc hot ng vn ho - x hi, gio dc, y t v chnh sch x hi cp x## 01055000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020080000450070056001250040029001810080005002100090021002150100 00500236011001500241012002900256021021600285020001200501020000300513020000900516 02000110052500500150053600500140055100500140056500500180057900500170059703900050 0614013000700619015007900626#VV11.11770#VV11.11769#Vi?t#X101#352.14#^214#Xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh quyn x trong sch vng mnh#Nguyn Hu c, Phan Vn Hng (ch.b.), L Trng Vinh...#Ti bn c sa cha, b sung#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a173tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#C s l lun xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh quyn x trong sch, v ng mnh. Thc trng cng tc nh gi chnh quyn x hin nay. Phng hng xc nh h thng tiu chun v phng php nh gi#Chnh quyn#X#nh gi#Tiu c hun#Nguyn Hu c#Phan Vn Hng#L Trng Vinh#Nguyn Quang Mnh#Phm Quang Tuy n#Thu#279409#u ba sch ghi: Hi ng Hi ng ch o Xut bn Sch x, ph ng, th trn## 00706000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020033000570080005000900090030000950100005001250110 01500130015005100145021017600196020001100372020000700383020000900390039000500399 013000700404012002900411#VV11.11771#VV11.11772#VV11.11773#Vi?t#C120N#305.406#^21 4#Cm nang cn b Hi Ph n c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Ph n#2011#^a126 tr.^b21cm#TTS ghi: Trung ng Hi Lin hip Ph n Vit Nam#Cung cp v trang b cho cn b Hi Lin hip ph n c s nhng kin thc, k nng, nghip v c b n nht v t chc cng tc Hi v phong tro ph n c s di dng hi p#Hi ph n#Cn b#Cm nang#Thu#279410#T sch X, phng, th trn## 01269000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020018000770070082000950080 00500177009002100182010000500203011001500208005001200223005001300235005001500248 00500160026300500180027900500140029700500170031100500100032803900050033801300070 0343021045800350020001600808020000900824020000700833020001200840020001900852#VV1 1.11774#VV11.11775#VV11.11776#VV11.11777#149000#Vi?t#B101H#959.7041#^214#Bc H Vit Bc#L Qung Ba, H Minh Tun, V Nguyn Gip... ; S.t., tuyn chn: Lu Trn Lun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a645tr.^b24cm#L Qung Ba#H Minh Tun#V Nguyn Gip#Hong Quc Vit#Nguyn Lng Bng#Lu Trn Lun#Nguyn Kim T hanh#V Vn B#Thu#279411#Tp hp cc bi vit, ghi chp, hi k ghi li nhng k nim su sc, cm xc ca cc nh lnh o ng, nh nc, qun i, cc cn b, chin s, vn ngh s... tng sng v lm vic vi Bc trong nhng ngy chin khu Vit Bc, th hin tnh cm, s tn knh i vi Bc H cng nh t t ng, ti nng, o c trong sng, sc thu ht, s cm ho , s bao dung l ng, nhn hu , tc phong khim tn, gin d, gn gi, su st cuc sng... ca N gi#S kin lch s#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#Chin khu Vit Bc## 00846000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020084000560080005001400090021001450100005001660110 01500171021026700186020001000453020001600463020001100479020000900490020000900499 020001700508039000500525013000700530004001900537#VV11.11778#VV11.11779#42000#Vi ?t#QU600#343.59709#^214#Quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a264tr.^b21cm#Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b nh vi phm quy tc giao thng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy nh v phng tin tham gia g iao thng ng b...#Php lut#Pht hnh chnh#Giao thng#ng b#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu#279412#Ti bn c b sung## 00683000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560050015000610020020000760030007000960070015001030080 00500118009002100123010000500144011002600149021018500175020001700360020000900377 020000700386039000500393013000700398#VV11.11780#VV11.11781#VV11.11782#Vi?t#NH460 L#895.922803#^214#inh Hu Cng#Nh li v suy ngh#Hi k#inh Hu Cng#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2011#^a199tr., 17tr. nh^b21cm#Ghi li qu trnh cng tc c ng nhng kim im v bi hc t cuc i cng tc ca tc gi -mt ngi ki nh qua nhiu cng v lnh o tnh Qung Bnh v cc c quan Trung ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Thu#279413## 00900000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020074000470030021001210040019001420080005001610090021001660100 00500187011001500192021016300207020001000370020000900380020000700389020000300396 02000090039902000090040802000070041702000180042403900050044201300070044701200290 0454015007900483#VV11.11783#VV11.11784#Vi?t#QU600#342.597#^214#Quy nh mi v nng cao nng lc, phm cht ca i ng cn b cp c s#X, phng, th trn#T i bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a212tr.^b21cm#Gii thiu cc v n bn php lut v o to bi dng cn b, cng chc x, phng, th trn, n hm gp phn nng cao nng lc, phm cht ca i ng cn b c s#Php lut#Gi o dc#Cn b#X#Th trn#Vit Nam#Phng#Vn bn php lut#Thu#279414#T sch X , phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng Hi ng ch o Xut bn Sch x , phng, th trn## 01131000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020048000500070053000980080005001510090021001560100005001770110 01500182015007000197020000700267020001400274039000500288012002900293021030600322 02000030062802000070063100400190063802000090065700500140066600500120068000500140 0692005001700706005001700723013000700740020001000747#VV11.11785#VV11.11786#Vi?t# C120N#324.2597071#^214#Cm nang cng tc chi b x, phng, th trn#Nguyn c H (ch.b.), V Th Thu, Phm Vn Mnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a314 tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn# Chi b#Cng tc ng#Thu#T sch X, phng, th trn#Gii thiu vai tr, v tr ca chi b. Cng tc chi b lnh o cng tc t tng, thc hin nhim v ch nh tr, cng tc kim tra gim st, cng tc vn ng qun chng v ni dung, qu y trnh sinh hot chi b, t chc i hi chi b... Mt s tnh hung thng x y ra trong cng tc chi b v cch x l#X#Phng#Xut bn ln th 2#Th trn#N guyn c H#V Th Thu#Phm Vn Mnh#Nguyn Mnh Khi#Nguyn Mnh Ton#279415# Hot ng## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020048000590070033001070080005001400090021001450100 00500166011001500171015007000186020001000256020000800266020000900274039000500283 012002900288021019300317005001600510020001300526005001600539013000700555#VV11.11 787#VV11.11789#VV11.11788#Vi?t#H428#346.59705#^214#Hi - p cc quy nh ca p hp lut v tha k#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a253tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Php lut#Tha k#Vit Nam#Thu#T sch X, phng, th trn#Trnh by di dng hi p nhng qui nh v xc nh di sn tha k, tha k theo di ch c, tha k theo php lut, phn chia di sn tha k v cc qui nh ring v th a k quyn s dng t#Dng Bch Long#Sch hi p#Nguyn Xun Anh#279416## 00759000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020023000500080005000730090021000780100005000990110015001040150 05700119020002300176020001400199020001400213039000500227012002900232021016000261 020001300421020000900434013000700443004001900450#VV11.11790#VV11.11791#Vi?t#C120 N#324.2597071#^214#Cm nang cng tc ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a286tr .^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban T chc Trung ng#ng Cng sn V it Nam#Xy dng ng#Cng tc ng#Thu#T sch X, phng, th trn#Gii thiu mt s quy nh v vic xy dng v thc hin quy ch dn ch c s, cng tc xy dng ng, chc nng, nhim v ca ng b, chi b, ng vin...#T chc ng#Cm nang#279417#Xut bn ln th 3## 00531000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020059000560030018001150080005001330090021001380100005001590110 01600164015005400180020000800234020000800242020000800250020000700258039000500265 013000700270#VV11.11792#VV11.11793#Vi?t#C101V#324.2597070959718#^214#Cc vn bn ca tnh u Sn La kho XII nhim k 2005-2010#Ban hnh nm 2006#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a1271tr.^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh Sn La#Vn bn#ng b#Tnh u#Sn La#Thu#279418## 00860000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020061000560030041001170080005001580090021001630100005001840110 01500189015005400204021029300258020000800551020000800559020000800567020000700575 039000500582013000700587#VV11.11795#VV11.11794#Vi?t#C101V#324.2597070959718#^214 #Cc vn bn ca Tnh u Sn La kho XII nhim k 2005 - 2010#Ban hnh t thng 1 n thng 9 nm 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a540tr.^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh Sn La#H thng ho cc vn bn ch yu gm ngh quyt, ch th, quyt nh, kt lun, chng trnh, k hoch, thng bo v hng dn do Tnh u tnh Sn La kho XII, nhim k 2005-2010, ban hnh t thng 1 n thng 9 nm 2010 v c sp xp theo th t thi gian ban hnh ca mi t h loi vn bn#Vn bn#ng b#Tnh u#Sn La#Thu#279419## 00530000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020059000560030018001150080005001330090021001380100005001590110 01500164015005400179020000800233020000800241020000800249020000700257039000500264 013000700269#VV11.11796#VV11.11797#Vi?t#C101V#324.2597070959718#^214#Cc vn bn ca tnh u Sn La kho XII nhim k 2005-2010#Ban hnh nm 2009#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a943tr.^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh S n La#Vn bn#ng b#Tnh u#Sn La#Thu#279420## 00427000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020010000580030004000680070015000720080010000870090 01500097010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000500161 013000700166#VN11.03529#30000#Vi?t#C513T#895.9221#^214#Li ng Thin#Cung trm #Th#Li ng Thin#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Thu#279421## 00904000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020020000350070018000550080010000730090015000830100005000980110029001030390 00500132021034100137020000800478020000300486005001200489015009100501020000900592 013000700601020001000608020000800618#VV11.11798#Vi?t#L302S#959.742#^214#Lch s x Ngc Sn#L Ngc Lu ch.b.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a165tr., 6tr. nh m u^b21cm#Thu#Gii thiu khi qut v tr a l, iu kin t nhin, qu trnh hnh thnh, cc di tch, l hi v truyn thng u tranh chng ngoi xm ca x Ngc Sn, huyn Qunh Lu, tnh Ngh An. S hnh thnh v pht trin cc hp t c x v s pht trin ca x Ngoc Sn sau khi thnh lp v trong s nghip i mi, cng nghip ho, hin i ho#Lch s#X#L Ngc Lu#TTS ghi: ng u, Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, U ban Mt trn T quc x Ngc Sn#Ngc Sn#27 9422#Qunh Lu#Ngh An## 01028000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020039000450030008000840070048000920080010001400090015001500100005001650110 02900170039000500199021033000204020000800534020000800542020000300550020000800553 00500130056100500110057400500140058501300070059901500570060602000110066302000080 0674020000800682#VV11.11799#Vi?t#L302S#324.2597070959742#^214#Lch s ng b v nhn dn x Cm Sn#S tho#Trn Minh Tm (ch.b.), Nguyn B T, L Hi Anh#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a97tr., 10tr. nh mu^b21cm#Thu#Gii thiu s lc s hnh thnh chi b ng cng sn v phong tro khng chin chng Php ca nhn dn x Cm Sn, huyn Anh Sn, tnh Ngh An trong giai on 1945-1954. Nhng th nh tch ca ng b v nhn dn x Cm Sn qua hai cuc khng chin chng Php, chng M v sau ngy t nc thng nht, thc hin s nghip i mi#Lch s# ng b#X#Cm Sn#Nguyn B T#L Hi Anh#Trn Minh Tm#279423#TTS ghi: ng u - HN - UBND - UBMT T quc x Cm Sn#ng b x#Anh Sn#Ngh An## 00693000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020009000450030007000540070015000610080010000760090015000860100 00500101011001500106039000500121021025000126020001700376020000900393020000300402 005001500405013000700420#VV11.11800#50000#Vi?t#T312Q#895.922803#^214#Tnh qu#T p k#Hong Kim Tht#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a250tr.^b21cm#Thu#Ghi li n hng k c y p nhng k nim ca tui th, tui trng thnh lng qu ca n hng ngi lnh chin u xa nh v tnh yu qu hng, anh dng chin u chng k th, sn sng hy sinh v s nghip gii phng dn tc v thng nht t nc #Vn hc hin i#Vit Nam#K#Hong Kim Tht#279424## 00709000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200080 00318080005000390020019000440070011000630080010000740090015000840100005000990110 02500104039000500129021026300134020002000397020001100417020000900428005001100437 013000700448#VV11.11801#105000#Vi?t#NH556B#338.092#^214#Nhng bng hoa i#H M inh #^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a299tr., 7tr. nh^b21cm#Thu#Tp hp nhng bi vit v mt s tm gng thng binh, cu chin binh vt qua nhng kh khn ca cuc sng, vt qua nhng ni au v th xc ng ln lm giu bng bn tay v khi c ca mnh, tr thnh nhng doanh nhn in hnh tiu biu lm kin h t gii#in hnh tin tin#Doanh nhn#Vit Nam#H Minh #279425## 00875000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020018000440070051000620080010001130090015001230100005001380110 03000143039000500173013000700178021019200185020001700377020002300394020002500417 02000090044202000070045102000040045800500160046200500150047800500150049300500150 0508005001400523#VV11.11802#100000#Vi?t#120V#959.7041#^214#m vang in Bin#N guyn Tin Li, Trn Huy Thiu, Trn Xun Knh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011# ^a274tr., 18tr. nh mu^b21cm#Thu#279426#Tp hp nhng bi vit, hi c v cc bi th vit v cuc sng, chin u anh dng ca b i v dn cng trong cuc khng chin chng Php v c bit l trong chin dch in Bin Ph 1954#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Chin dch in Bin Ph#Vit Nam#Hi k#Th#N guyn Tin Li#Trn Huy Thiu#Trn Xun Knh#V Nguyn Gip#Trn Ngc Kim## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020021000580030004000790070027000830080010001100090 01500120010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181005001100185 039000500196013000700201#VV11.11803#70000#Vi?t#B254S#895.9221#^214#Hong Vn L c#Bn sng k nim xa#Th#Hong Vn Lc, H Minh #^aNgh An#^aNxb. Ngh An# 2011#^a225tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H Minh #Thu#279427## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020012000390030028000510070034000790080010001130090015001230100005001380110 01500143015004200158020001700200020000900217020000400226005001500230005000600245 005000800251005001600259005000800275039000500283013000700288#VV11.11804#Vi?t#H56 1S#895.9221008#^214#Hng sen 2#Tuyn tp th nhiu tc gi#L Th Bch An, V A n, Mai Anh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a343tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Ngi c ao tui tnh Ngh An#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Th Bch An#V An#Mai Anh# Nguyn Quc Anh#Vn Anh#Thu#279428## 00658000000000217000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200670 00220080013000890090007001020100005001090110016001140150060001300200009001900200 01000199039000500209013000700214021020700221020001200428#Vi?t#L108#331.7#^214#L ao ng nng thn hc ngh, lp thn, lp nghip v tng thu nhp#^aBnh Thun#^ aKnxb#2011#^a2tr.^b21x30cm#TTS ghi: S Lao ng Thng binh v X hi tnh Bnh Thun#Lao ng#Nng thn#Thu#279429#Gii thiu cho ngi lao ng nng thn nh ng chnh sch v ngnh ngh c th hc nh cc ngh nng nghip, ngh phi nng nghip, ngh truyn thng gip h c th t lp thn, lp nghip v tng thu nhp#Ngh nghip## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002280800050 00280020021000330070031000540220004000850080005000890090018000940100005001120110 01400117012002300131020000900154020001100163020000900174020001400183005001200197 039000500209013000700214005001200221#VV11.11805#8000#Vi?t#B200T#^214#B tp t & tp vit#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr .^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279430#L Thu Ngc## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002280800050 00280020021000330070031000540220004000850080005000890090018000940100005001120110 01400117012002300131020000900154020001100163020000900174020001400183005001200197 039000500209013000700214005001200221#VV11.11806#8000#Vi?t#B200T#^214#B tp t & tp vit#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr .^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279431#L Thu Ngc## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030028000530070031000810080005001120090018001170100 00500135011001400140012002300154020000900177020001100186020001400197005001200211 039000500223013000700228005001200235#VV11.11807#8000#Vi?t#T450C#372.21#^214#T ch hoa 1#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp t ch#Sch m u gio#L Tu Minh#Thu#279432#L Thu Ngc## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030028000530070031000810220004001120080005001160090 01800121010000500139011001400144012002300158020000900181020001100190020001400201 005001200215039000500227013000700232005001200239#VV11.11808#8000#Vi?t#T123T#372 .21#^214#Tp t ch 1#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc #T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#T p t ch#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279433#L Thu Ngc## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030028000530070031000810220004001120080005001160090 01800121010000500139011001400144012002300158020000900181020001100190020001400201 005001200215039000500227013000700232005001200239#VV11.11809#8000#Vi?t#T123T#372 .21#^214#Tp t ch 1#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc #T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#T p t ch#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279434#L Thu Ngc## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030028000520070031000800080005001110090018001160100 00500134011001400139012002300153020000900176020001000185020001400195005001200209 039000500221013000700226005001200233#VV11.11810#8000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t s 1#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Tp t s#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279435#L Thu Ngc## 00490000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070031000580080005000890090018000940100005001120110 01400117012002300131020000900154020001100163020001400174005001200188039000500200 013000700205005001200212#VV11.11811#8000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t nt c b n#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T s ch B vo lp mt#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279436#L Thu Ngc## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030023000520070031000750080005001060090018001110100 00500129011001400134012002300148020000900171020000500180020001400185005001200199 039000500211013000700216005001200223#VV11.11812#8000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton#Dnh cho b 5 - 6 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Ton#Sch mu gio#L T u Minh#Thu#279437#L Thu Ngc## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030023000520070031000750080005001060090018001110100 00500129011001400134012002300148020000900171020000500180020001400185005001200199 039000500211013000700216005001200223#VV11.11813#8000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton#Dnh cho b 4 - 5 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Ton#Sch mu gio#L T u Minh#Thu#279438#L Thu Ngc## 00562000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030033000790070031001120080005001430090018001480100 00500166011001400171012002300185020001800208020000800226020001400234005001200248 039000500260013000700265005001200272#VV11.11814#8500#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit & lm quen vi ch ci#Dnh cho tr mu gio 3 - 4 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#279439#L Thu Ngc ## 00578000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030033000790070031001120220004001430080005001470090 01800152010000500170011001400175012002300189020001800212020000800230020001400238 005001200252039000500264013000700269005001200276#VV11.11815#8500#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V b nhn bit & lm quen vi ch ci#Dnh cho tr mu gio 5 - 6 tui #B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#27 9440#L Thu Ngc## 00578000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030033000790070031001120220004001430080005001470090 01800152010000500170011001400175012002300189020001800212020000800230020001400238 005001200252039000500264013000700269005001200276#VV11.11816#8500#Vi?t#V460B#372 .21#^214#V b nhn bit & lm quen vi ch ci#Dnh cho tr mu gio 5 - 6 tui #B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu#27 9441#L Thu Ngc## 00581000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410030046000720070031001180080005001490090018001540100 00500172011001400177012002300191020001800214020000400232020000500236020001400241 005001200255039000500267013000700272005001200279#VV11.11817#10500#Vi?t#B200C#37 2.21#^214#B chun b hc c & hc vit#Dnh cho tr 5 - 6 tui v chun b vo lp 1#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm# T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#c#Vit#Sch mu gio#L Tu Minh#Thu #279442#L Thu Ngc## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410070031000670220004000982210021001020080005001230090 01800128010000500146011001400151012002300165020001800188020000800206020001100214 020001400225039000500239013000700244005001200251005001200263#VV11.11818#8000#Vi ?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T .1#Lm quen vi ch ci#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Ch ci#Tp t ch#Sch mu gio#Thu#279443#L Tu M inh#L Thu Ngc## 00575000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410070031000670220004000982210020001020080005001220090 01800127010000500145011001400150012002300164020001800187020000700205020001100212 020001400223039000500237013000700242005001200249005001200261#VV11.11819#8000#Vi ?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T .2#Lm quen vi ch s#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Ch s#Tp t ch#Sch mu gio#Thu#279444#L Tu Min h#L Thu Ngc## 00465000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070015000660220004000810080005000850090018000900100 00500108011001500113020001100128020000600139020001400145005001500159039000500174 013000700179004001300186#VV11.11820#26000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp ti ng Vit 3#L Phng Lin#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ting V it#Lp 3#Sch c thm#L Phng Lin#Thu#279445#In ln th 2## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070015000660220004000810040013000850080005000980090 01800103010000500121011001500126020001100141020000600152020001400158005001500172 039000500187013000700192020000800199#VV11.11821#30000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp ting Vit 5#L Phng Lin#T.1#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#20 11#^a150tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#L Phng Lin#Vanh#279446#Bi tp## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030054000720070028001260220009001540080005001630090 01800168010000500186011001400191020000500205020000600210020000800216020001400224 005001400238005001300252039000500265013000700270#VV11.11822#11800#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton#Theo chun kin thc v k nng dy - h c 2 bui/ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#Q.3, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a52tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Vanh#2 79447## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030054000720070028001260220009001540080005001630090 01800168010000500186011001400191020000500205020000600210020000800216020001400224 005001400238005001300252039000500265013000700270#VV11.11823#11800#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton#Theo chun kin thc v k nng dy - h c 2 bui/ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Vanh#2 79448## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030054000720070043001260220009001690080005001780090 01800183010000500201011001400206020000500220020000600225020000800231020001400239 005001400253005001300267005001400280039000500294013000700299#VV11.11824#13800#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#Q.4, T.1#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a59tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Tru ng Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#Vanh#279449## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030054000720070043001260220009001690080005001780090 01800183010000500201011001400206020000500220020000600225020000800231020001400239 005001400253005001300267005001400280039000500294013000700299#VV11.11825#13800#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#Q.4, T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a67tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Tru ng Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#Vanh#279450## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030054000720070043001260220009001690080005001780090 01800183010000500201011001400206020000500220020000600225020000800231020001400239 005001400253005001300267005001400280039000500294013000700299#VV11.11826#13000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp b tr v nng cao ton#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#Q.5, T.1#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a63tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Tru ng Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#Vanh#279451## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070037000750220004001120080005001160090 01800121010000500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178 005001400192005001400206039000500220013000700225#VV11.11827#VV11.11828#21500#Vi ?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin #T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm # Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#279452## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070037000750220004001120080005001160090 01800121010000500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178 005001400192005001400206039000500220013000700225#VV11.11829#VV11.11830#24500#Vi ?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin #T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm # Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#279453## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520030009000840070017000930080005001100090 01800115010000500133011001500138020000900153020000600162020000800168020001400176 005001700190039000500207004001800212013000700230#VV11.11831#VV11.11832#30000#Vi ?t#L300T#580.76#^214#L thuyt v bi tp sinh hc 6#Nng cao#Nguyn Th Giang#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a163tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#N guyn Th Giang#Vanh#Ti bn ln th 1#279454## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520030024000730070012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137020000700152020000600159020001200165020001400177 005001200191039000500203013000700208#VV11.11833#VV11.11834#20000#Vi?t#250K#910 .76#^214# kim tra a l 6#15 pht, 1 tit, hc k#H Vn Mnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a102tr.^b24cm#a l#Lp 6# kim tra#Sch c thm#H Vn Mnh# Vanh#279455## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520030024000730070012000970080005001090090 01800114010000500132011001500137020000700152020000600159020001200165020001400177 005001200191039000500203013000700208#VV11.11835#VV11.11836#20000#Vi?t#250K#910 .76#^214# kim tra a l 7#15 pht, 1 tit, hc k#H Vn Mnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a112tr.^b24cm#a l#Lp 7# kim tra#Sch c thm#H Vn Mnh# Vanh#279456## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520030024000730070017000970080005001140090 01800119010000500137011001400142020000700156020000600163020001200169020001400181 005001700195039000500212013000700217#VV11.11837#VV11.11838#20000#Vi?t#250K#910 .76#^214# kim tra a l 8#15 pht, 1 tit, hc k#Nguyn Hong Anh#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a93tr.^b24cm#a l#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Nguyn H ong Anh#Vanh#279457## 00550000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520030024000740070017000980080005001150090 01800120010000500138011001500143020000700158020000700165020001200172020001400184 005001700198039000500215013000700220020001200227020000900239#VV11.11839#VV11.118 40#29000#Vi?t#250K#330.91#^214# kim tra a l 11#15 pht, 1 tit, hc k#N guyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#a l#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#Vanh#279458#a kinh t#Th gii## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020022000540030024000760070017001000080005001170090 01800122010000500140011001500145020000700160020000700167020001200174020001400186 005001700200039000500217013000700222020001200229020000900241#VV11.11841#VV11.118 42#25000#Vi?t#250K#330.9597#^214# kim tra a l 12#15 pht, 1 tit, hc k #Nguyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a136tr.^b24cm#a l#Lp 12# ki m tra#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#Vanh#279459#a kinh t#Vit Nam## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030024000770070016001010080005001170090 01800122010000500140011001500145020000800160020000600168020001200174020001400186 005001600200039000500216013000700221#VV11.11843#VV11.11844#26000#Vi?t#250K#959 .70076#^214# kim tra lch s 6#15 pht, 1 tit, hc k#T Th Thu Anh#^aH.#^ ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Lch s#Lp 6# kim tra#Sch c thm#T Th Thu Anh#Vanh#279460## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030024000770070016001010080005001170090 01800122010000500140011001500145020000800160020000600168020001200174020001400186 005001600200039000500216013000700221#VV11.11845#VV11.11846#30000#Vi?t#250K#959 .70076#^214# kim tra lch s 7#15 pht, 1 tit, hc k#T Th Thu Anh#^aH.#^ ai hc S phm#2011#^a164tr.^b24cm#Lch s#Lp 7# kim tra#Sch c thm#T Th Thu Anh#Vanh#279461## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030024000710070016000950080005001110090 01800116010000500134011001500139020000800154020000600162020001200168020001400180 005001600194039000500210013000700215#VV11.11847#VV11.11848#29000#Vi?t#250K#909 #^214# kim tra lch s 8#15 pht, 1 tit, hc k#T Th Thu Anh#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a160tr.^b24cm#Lch s#Lp 8# kim tra#Sch c thm#T Th Th u Anh#Vanh#279462## 00513000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250020038000300070037000680220004001050080005001090090018001140100005001320110 01500137020000500152020000600157020001000163020001400173005001200187005001600199 039000500215013000700220020000800227#25000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 6#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a134tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#Vanh#279463#Bi tp## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070037000900220004001270080005001310090 01800136010000500154011001500159020000500174020000600179020001000185020001400195 005001200209005001600221039000500237013000700242020000800249#VV11.11849#VV11.118 50#28000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 6#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a151tr.^b24cm#Ton# Lp 6#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#Vanh#279464#Bi tp## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070037000900220004001270080005001310090 01800136010000500154011001500159020000500174020000600179020001000185020001400195 005001200209005001600221039000500237013000700242020000800249#VV11.11851#VV11.118 52#35000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 7#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a192tr.^b24cm#Ton# Lp 7#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#Vanh#279465#Bi tp## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070037000900220004001270080005001310090 01800136010000500154011001500159020000500174020000600179020001000185020001400195 005001200209005001600221039000500237013000700242020000800249#VV11.11853#VV11.118 54#29000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 7#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a160tr.^b24cm#Ton# Lp 7#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#Vanh#279466#Bi tp## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070051000900220004001410080005001450090 01800150010000500168011001500173020000500188020000600193020001000199020001400209 005001200223005001600235005001300251039000500264013000700269020000800276#VV11.11 855#VV11.11856#47000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 8#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H, L Bch Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a259tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#L Bch Ngc#Vanh#279467#Bi tp## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070051000900220004001410080005001450090 01800150010000500168011001500173020000500188020000600193020001000199020001400209 005001200223005001600235005001300251039000500264013000700269020000800276#VV11.11 857#VV11.11858#48000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 8#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H, L Bch Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a362tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#L Bch Ngc#Vanh#279468#Bi tp## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070051000900220004001410080005001450090 01800150010000500168011001500173020000500188020000600193020001000199020001400209 005001200223005001600235005001300251039000500264013000700269020000800276#VV11.11 860#VV11.11859#48000#Vi?t#B103G#510.76#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 9#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H, L Bch Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a246tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#L Bch Ngc#Vanh#279469#Bi tp## 00598000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020038000520070051000900220004001410080005001450090 01800150010000500168011001500173020000500188020000600193020001000199020001400209 005001200223005001600235005001300251039000500264013000700269020000800276#VV11.11 861#VV11.11862#Vi?t#B103G#510.76#^214#49000#Bi ging v li gii chi tit ton 9#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H, L Bch Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a285tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi ging#Sch c thm#L Hng c#o Th Ngc H#L Bch Ngc#Vanh#279470#Bi tp## 00720000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030084000860070048001700040013002180080 00500231009001800236010000500254011001500259020001200274020000600286020001400292 00500120030600500150031800500160033303900050034900500140035400500190036801300070 0387#VV11.11863#VV11.11864#27000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi tp lm vn chn lc 4#Dng cho hc sinh lp 4 bc tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#In ln th 3#^aH. #^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#T c Hi n#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Vanh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#279471## 00666000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030084000860070048001700040013002180080 00500231009001800236010000500254011001500259020001200274020000600286020001400292 005001200306005001600318005001800334039000500352013000700357#VV11.11865#VV11.118 66#27000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi tp lm vn chn lc 5#Dng cho hc sinh lp 5 bc tiu hc t c v t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hi n, Nguyn Vit Nga, Nguyn Trung Kin#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a143tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Vit Nga#Nguy n Trung Kin#Vanh#279472## 00756000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020068000490030047001170070047001640080005002110090 01800216010000500234011001500239020001200254020000800266020000700274020001400281 00500120029503900050030700500180031200500120033000500150034200500160035702000100 0373020001600383013000700399#VV11.11867#VV11.11868#26000#Vi?t#V115T#807#^214#V n t s, thuyt minh lp 10 - THPT nhng bi vn c sc chn lc#Cm nang Ng v n vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Nguyn Trung Kin, L Bo Chu...# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a140tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 10#Sch c t hm#T c Hin#KVn#Nguyn Trung Kin#L Bo Chu#Hong Ngc c#Thi Thanh Hn g#Vn t s#Vn thuyt minh#279473## 00750000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490030074001080070047001820080005002290090 01800234010000500252011001500257020001200272020000800284020000700292020001400299 00500120031303900050032502000140033000500180034400500120036200500150037400500160 0389013000700405#VV11.11869#VV11.11870#36000#Vi?t#V115N#807#^214#Vn ngh lun lp 10 - THPT nhng bi vn c sc chn lc#Cm nang Ng vn dng cho cc em t hc, t vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Nguyn Trung Kin, L Bo Ch u...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a196tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 10#Sch c thm#T c Hin#KVn#Vn ngh lun#Nguyn Trung Kin#L Bo Chu#Hong Ng c c#Thi Thanh Hng#279474## 00756000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020063000500030074001130070046001870080005002330090 01800238010000500256011001500261020001200276020000800288020000700296020001400303 00500120031703900050032902000140033400500140034800500150036200500160037700500180 0393013000700411#VV11.11872#VV11.11871#51000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn c sc chn lc ngh lun vn hc lp 11 - THPT#Cm nang Ng vn dng cho cc em t hc, t vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Nguyn Kim Sa, Hong Ng c c...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a284tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 11# Sch c thm#T c Hin#KVn#Vn ngh lun#Nguyn Kim Sa#Hong Ngc c#Thi T hanh Hng#Nguyn Thanh Vit#279475## 00764000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020074000500030074001240070045001980080005002430090 01800248010000500266011001500271020001200286020000800298020000700306020001400313 00500120032703900050033902000140034400500160035800500120037400500180038600500150 0404013000700419#VV11.11873#VV11.11874#36000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn c sc chn lc ngh lun chnh tr - x hi lp 11 - THPT#Cm nang Ng vn d ng cho cc em t hc, t vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thanh H ng, L Bo Chu...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a112tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi v n#Lp 11#Sch c thm#T c Hin#KVn#Vn ngh lun#Thi Thanh Hng#L Bo Ch u#Nguyn Thanh Vit#Hong Ngc c#279476## 00711000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610140007000660020028000730070016001010080 00500117009001800122010000500140011001500145021020500160020000800365039000500373 005001600378020000900394020001100403013000700414#VV11.11875#VV11.11876#VV11.1187 7#VV11.11878#Vi?t#GI-108T#004#^214#18500#Gio trnh gio dc tin hc#o Quang Trung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a164tr.^b24cm#Gii thiu v mi lin h gia tin hc v gio dc; tin hc v my tnh in t; cch s dng h iu hnh MS-D OS, h iu hnh Microsoft Window XP; hng dn son tho vn bn v lm quen v i MSW Logo...#Tin hc#KVn#o Quang Trung#Gio dc#Gio trnh#279477## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020020000550030041000750070019001160080005001350090 01800140010000500158011001500163020000700178020000700185020001400192020001400206 005001900220039000500239013000700244#VL11.01776#VL11.01777#89000#Vi?t#GI-103T#5 30.076#^214#Gii ton vt l 10#Dnh cho hc sinh gii v cc lp chuyn#Nguyn Thnh Tng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a239tr.^b27cm#Vt l#Lp 10#Gii bi to n#Sch c thm#Nguyn Thnh Tng#KVn#279478## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030069000950070014001640080005001780090 01800183010000500201011001500206020000500221020000700226020000700233020001400240 020001500254005001400269039000500283013000700288#VL11.01778#VL11.01779#92000#Vi ?t#T527T#510.76#^214#Tuyn tp cc dng thi t lun ton hc#Bin son theo n i dung v cu trc thi ca B Gio dc & o to#Phan Huy Khi#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a253tr.^b27cm#Ton#Lp 12# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Ph an Huy Khi#KVn#279479## 01071000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020080000600030060001400070054002000080005002540090 01800259010000500277011001500282015006400297021022400361020000900585020000900594 02000180060300500160062100500140063700500190065100500150067000500170068503900050 0702013000700707020000700714#VL11.01781#VL11.01780#VL11.01782#Vi?t#K600Y#371.909 597#^214#K yu hi tho khoa hc gio dc c bit Vit Nam - Kinh nghim v tr in vng#K nim 10 nm thnh lp Khoa Gio dc c bit 2001 - 2011#Nguyn Xun Hi, L Tin Thnh, Nguyn Th Qu Su...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a318tr.^ b27cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Khoa Gio dc c bit#Gm 43 bi vit ca nhiu tc gi v bn ch : chnh sch, chin lc gio dc c bit; o to pht trin ngun nhn lc gio dc c bit; m hnh gio dc c bit; nghin cu l lun v thc tin v gio dc c bit#Hi tho#Vit Nam#Gio dc c bit#Nguyn Xun Hi#L Tin Thnh#Nguyn Th Qu Su#Trn Th Thip#Gable, Robert A.#KVn#279480#K yu## 00799000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030028000830070081001110220005001922210 05200197008000500249009001800254010000500272011001400277012004000291020000500331 02000060033602000090034202000140035100500160036500500200038100500190040100500170 0420039000500437013000700442#VL11.01783#VL11.01784#29000#Vi?t#B450H#372.7#^214# B hc liu con hc gii ton 1#Bin bi hc thnh tr chi#B.s.: Nguyn Vn Hn g, Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Thnh Vng, Nguyn Vn Chinh#Q.1A#Cc s n 10. Hnh vung, hnh trn, hnh tam gic#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a39tr.^b31cm# Gip tr yu hc, thch hc v hc gii#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm#Nguyn Vn Hng#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Thnh Vng#Nguyn Vn Chinh#KVn#279481## 00799000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030028000830070081001110220005001922210 05200197008000500249009001800254010000500272011001400277012004000291020000500331 02000060033602000090034202000140035100500160036500500200038100500190040100500170 0420039000500437013000700442#VL11.01785#VL11.01786#29000#Vi?t#B450H#372.7#^214# B hc liu con hc gii ton 1#Bin bi hc thnh tr chi#B.s.: Nguyn Vn Hn g, Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Thnh Vng, Nguyn Vn Chinh#Q.1B#Cc s n 10. Hnh vung, hnh trn, hnh tam gic#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a37tr.^b31cm# Gip tr yu hc, thch hc v hc gii#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm#Nguyn Vn Hng#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Thnh Vng#Nguyn Vn Chinh#KVn#279482## 00784000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030028000830070081001110220005001922210 03700197008000500234009001800239010000500257011001400262012004000276020000500316 02000060032102000090032702000140033600500160035000500200036600500190038600500170 0405039000500422013000700427#VL11.01787#VL11.01788#29000#Vi?t#B450H#372.7#^214# B hc liu con hc gii ton 1#Bin bi hc thnh tr chi#B.s.: Nguyn Vn Hn g, Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Thnh Vng, Nguyn Vn Chinh#Q.2A#Php cng, ph p tr trong phm vi 10#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a39tr.^b31cm#Gip tr yu h c, thch hc v hc gii#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm#Nguyn Vn Hng#Nguy n Th Thu Hng#Nguyn Thnh Vng#Nguyn Vn Chinh#KVn#279483## 00784000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030028000830070081001110220005001922210 03700197008000500234009001800239010000500257011001400262012004000276020000500316 02000060032102000090032702000140033600500160035000500200036600500190038600500170 0405039000500422013000700427#VL11.01789#VL11.01790#31900#Vi?t#B450H#372.7#^214# B hc liu con hc gii ton 1#Bin bi hc thnh tr chi#B.s.: Nguyn Vn Hn g, Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Thnh Vng, Nguyn Vn Chinh#Q.2B#Php cng, ph p tr trong phm vi 10#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a41tr.^b31cm#Gip tr yu h c, thch hc v hc gii#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm#Nguyn Vn Hng#Nguy n Th Thu Hng#Nguyn Thnh Vng#Nguyn Vn Chinh#KVn#279484## 00784000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030028000830070081001110220005001922210 03700197008000500234009001800239010000500257011001400262012004000276020000500316 02000060032102000090032702000140033600500160035000500200036600500190038600500170 0405039000500422013000700427#VL11.01791#VL11.01792#37700#Vi?t#B450H#372.7#^214# B hc liu con hc gii ton 1#Bin bi hc thnh tr chi#B.s.: Nguyn Vn Hn g, Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Thnh Vng, Nguyn Vn Chinh#Q.2C#Php cng, ph p tr trong phm vi 10#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a51tr.^b31cm#Gip tr yu h c, thch hc v hc gii#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm#Nguyn Vn Hng#Nguy n Th Thu Hng#Nguyn Thnh Vng#Nguyn Vn Chinh#KVn#279485## 01070000000000349000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020049000320070107000810220004001880040008001920080005002000090011002050100 00500216011001500221021033100236020000900567020000900576020000900585020001300594 00500130060700500140062000500140063400500140064800600160066200500140067803900050 0692013000700697019001600704#VV11.11879#64000#Vi?t#690#^214#Hi p thit k & thi cng kt cu nh cao tng#Triu Ty An, L Quc Thng, L Quc Cng, i Ch n Quc ; Nguyn ng Sn bin dch ; V Trng Ho h..#T.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a273tr.^b21cm#Gii thiu 62 cu hi v tr li lin quan n cng tc qun l v phng php thi cng nh cao tng, mt s vn thng gp trong c ng tc trc c, cng tc vn khun, ct thp, b tng ca phn thn v phn mn g, cng tc phng tuyn, kim tra thng ng ca nh, bn khun bay, vn khu n leo, cng tc hn ni ct thp...#Xy dng#Thit k#Thi cng#Nh cao tng#Tri u Ty An#L Quc Thng#L Quc Cng#i Chn Quc#Nguyn ng Sn#V Trng Ho #KVn#279486#Dch Trung Quc## 00657000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050011000380020038000490290035000870070011001220040008001330080 00500141009001100146010000500157011001500162021016100177020001000338039000500348 020000900353020001000362013000700372#VV11.11880#84000#Vi?t#T306A#428#^214#V Nh Cu#Ting Anh trong xy dng v kin trc#English on building & architecture#V Nh Cu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a292tr.^b24cm#Gm 20 bi hc cung cp c c kin thc c bn v ng php, cch s dng cc mu cu, thut ng thng dng t ing Anh thng dng trong ngnh xy dng v kin trc#Ting Anh#KVn#Xy dng#K in trc#279487## 00755000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050014000400020029000540070014000830040008000970080005001050090 01100110010000500121011001500126021027300141020000800414020001100422039000500433 015002200438020001000460013000700470#VL11.01793#45000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Thi u Th Tm#Gio trnh l thuyt k ton#Thiu Th Tm#Ti bn#^aH.#^aXy dng#20 11#^a144tr.^b27cm#Trnh by nhng vn l lun c bn v phng php k ton v s vn dng tng hp cc phng php k ton gii quyt qu trnh kinh doan h trong n v nh: chng t k ton v kim k, ti khon k ton, tnh gi cc i tng k ton, tng hp v cn i k ton...#K ton#Gio trnh#KVn#TTS ghi: B Xy dng#L thuyt#279488## 00895000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050017000390020024000560030032000800070017001120040008001290080 00500137009001100142010000500153011001500158021039700173020001000570020001100580 039000500591020001400596013000700610#VL11.01794#105000#Vi?t#K305T#725#^214#Nguy n c Thim#Kin trc nh cng cng#Gio trnh o to kin trc s#Nguyn c Thim#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a353tr.^b27cm#Cung cp kin thc c bn v k in trc nh cng cng t c im, loi hnh, phn loi, cc b phn nh, h th ng mng li cng trnh, khng gian dch v cng cng, sc cha hp l, a i m xy dng, quy hoch, phn khu hp nhm, gii php khng gian, thit k, c i m kt cu, thm m... v kin trc mt s kiu nh cng cng thng dng nh nh tr v mu gio, trng tiu hc, nh hng...#Kin trc#Gio trnh#KVn#Nh cn g cng#279489## 00950000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020047000570070017001040040008001210080005001290090 01100134010000500145011001500150021041800165020000900583020001200592039000500604 015004400609020001200653013000700665#VL11.01795#88000#Vi?t#C101P#624.1#^214#Ngu yn Ngc Bch#Cc phng php ci to t yu trong xy dng#Nguyn Ngc Bch#T i bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a309tr.^b27cm#M t cc tnh cht xy dng c bn c a t, nhng nh hng ca nc di t v ng t n n nh ca nn cng tr nh. Gii thiu cc phng php ci to t yu trong xy dng bng ging tiu n c thng ng, ci to t yu bng tr t xi mng, vi; hng dn tnh ton t hit k v thi cng cc loi tng chn cng nh sn dc t c ct. Mt s ph ng php th nghim hin trng trong a k thut xy dng#Xy dng#Ci to t #KVn#u ba ghi: Trng i hc Xy dng H Ni#Phng php#279490## 00944000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070062000600040008001220080005001300090011001350100 00500146011001500151021032800166020000900494020001100503020001100514005001200525 039000500537015003400542005001800576005001200594005001700606013000700623#VL11.01 796#86000#Vi?t#301C#624.1#^214#a cht cng trnh#Nguyn Uyn, Nguyn Vn Ph ng, Nguyn nh, Nguyn Xun Din#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a287tr.^b27cm#C ung cp kin thc c bn v t , kin to a cht, lch s pht trin v qu t; nhng thnh phn cu to v c tnh c bn v mt s loi t , nc d i t. Trnh by v cc hin tng a cht ng lc cng trnh, k thut kho st a cht cng trnh, nghin cu a cht xy dng cc dng cng trnh kh c nhau#a cht#Cng trnh#Gio trnh#Nguyn Uyn#KVn#TTS ghi: Trng i hc Thu li#Nguyn Vn Phng#Nguyn nh#Nguyn Xun Din#279491## 00784000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050012000430020022000550070012000770040008000890080005000970090 01100102010000500113011001500118021031000133020001000443020001900453039000500472 020000900477013000700486020001300493#VL11.01797#68000#Vi?t#K305T#720.9597#^214# V Tam Lang#Kin trc c Vit Nam#V Tam Lang#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a216 tr.^b27cm#Hon cnh sn sinh v lc trnh pht trin nn kin trc c truyn d n tc Vit Nam. Cc loi hnh, vt liu, phng thc xy dng, ngh thut trang tr, iu khc v mu sc trong kin trc c v dn gian Vit Nam. Ngh thut b cc to hnh v nhng c trng c bn ca nn kin trc truyn thng Vit Nam# Kin trc#Kin trc dn gian#KVn#Vit Nam#279492#Kin trc c## 01000000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050020000380020035000580070038000930040008001310080005001390090 01100144010000500155011001500160021047500175020001400650020001800664020001100682 005001700693039000500710013000700715#VL11.01798#79000#Vi?t#S312T#577#^214#Nguy n Th Kim Thi#Sinh thi hc v bo v mi trng#Nguyn Th Kim Thi, L Th Hi n Tho#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a248tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v sinh thi hc; h sinh thi; cc quy lut sinh thi hc, cc vng tun ho n sinh hc; sinh thi hc ngun nc; sinh thi hc trong cc cng trnh x l nc thi; sinh thi hc th; tc ng mi trng; h thng quan trc cht l ng mi trng cc bin php bo v v qun l mi trng. Cc nguyn nhn v b n cht ca nhim mi trng t, nc, khng kh, nhim nhit cng nh cc nh hng ca nhim ti cht lng mi trng#Sinh thi hc#Bo v mi trng#G io trnh#L Th Hin Tho#KVn#279493## 00820000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020028000420030094000700220004001640040008001680080005001760090 01100181010000500192011001500197015002200212021026800234020000900502020001000511 020000900521039000500530013000700535#VL11.01799#50000#Vi?t#QU600C#624.02#^214#Q uy chun xy dng Vit Nam#Ban hnh km theo quyt nh s 439 / BXD - CSXD ngy 25 - 9 - 1997 ca B trng B Xy dng#T.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a185t r.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Gm nhng quy nh trong quy chun cng trnh dn dng, cng nghip v thit k kin trc, kt cu, phng chng chy, tin nghi v an ton, h thng cp thot nc bn trong, trang b in trong cng trnh; qu y chun cng trnh xy dng chuyn ngnh, thi cng xy lp#Xy dng#Qui chun#Vi t Nam#KVn#279494## 00799000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020013000560070016000690040008000850080005000930090 01100098010000500109011001500114021038000129020001300509020001100522039000500533 013000700538#VL11.01800#73000#Vi?t#301K#624.1#^214#Trn Thanh Gim#a k thu t#Trn Thanh Gim#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a241tr.^b27cm#Trnh by v bn c ht v qu trnh hnh thnh cc tnh cht c l ca t; cc qu trnh a cht ng lc c lin quan n cng trnh xy dng v phng hng gii php x l; c im thnh phn v ng thi nc di t cng nh hng ca nc di t n tnh cht xy dng ca t ; cc hin tng a cht t nhin v a cht c ng trnh; cng tc kho st a k thut#a k thut#Gio trnh#KVn#279495## 00776000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050013000390020052000520070043001040040008001470080005001550090 01100160010000500171011001500176021019000191020000900381020000400390020000900394 020000800403020001100411005001300422005001500435039000500450013000700455#VL11.01 801#95000#Vi?t#NG527L#690#^214#Phan Tn Hi#Nguyn l thit k cu to cc cng trnh kin trc#Phan Tn Hi, V nh Dip, Cao Xun Lng#Ti bn#^aH.#^aXy d ng#2011#^a319tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c bn v chuyn su v cu to c ng trnh kin trc, nn v mng nh dn dng, cu to tng, mi nh, ca, sn nh, cu thang, nn mng v tng nh, sn mi nh...#Xy dng#Nh#Thit k#Cu to#Gio trnh#V nh Dip#Cao Xun Lng#KVn#279496## 00899000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200070 00318080005000380020028000430030108000710290026001790220004002050040008002090080 00500217009001100222010000500233011001500238015002200253021026800275020000900543 020001000552020000900562039000500571020001400576013000700590#VL11.01802#125000# Vi?t#QU600C#624.02#^214#Quy chun xy dng Vit Nam#Issued in construction with decision No439/BXD-CSXD of the minister of construction dated 25 september 1997# Building code of Viet Nam#T.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a239tr.^b27cm#TTS g hi: B Xy dng#Gm nhng quy nh trong quy chun cng trnh dn dng, cng ngh ip v thit k kin trc, kt cu, phng chng chy, tin nghi v an ton, h t hng cp thot nc bn trong, trang b in trong cng trnh; quy chun cng tr nh xy dng chuyn ngnh, thi cng xy lp#Xy dng#Qui chun#Vit Nam#KVn#Sc h song ng#279497## 00852000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410070064000500220004001140040008001180080005001260090 01100131010000500142011001500147021027000162020000900432020001100441005001600452 039000500468005001300473005001600486005001600502005001300518013000700531#VL11.01 803#79000#Vi?t#TH523L#621.2#^214#Thu lc#B.s.: Nguyn Cnh Cm (ch.b.), Lu C ng o, Nguyn Vn Cung...#T.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a328tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn ca thu lc v dng chy n nh trong sng thin n hin, chuyn ng khng n nh trong lng dn h, chuyn ng ca bn ct trong dng chy h, nc nhy, p trn, ni tip v tiu nng h lu cng trnh, d ng chy qua ca cng...#Thu lc#Gio trnh#Nguyn Cnh Cm#KVn#Lu Cng o#N guyn Vn Cung#Nguyn Nh Khu#V Xun Minh#279498## 00900000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050010000400020015000500030073000650070010001380040008001480080 00500156009001100161010000500172011001500177015004200192021033300234020000900567 020001100576020001100587039000500598013000700603#VL11.01804#58000#Vi?t#C123T#62 8.1#^214#Hong Hu#Cp thot nc#Gio trnh dng cho sinh vin i hc chuyn n gnh kin trc v xy dng#Hong Hu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a174tr.^b27cm #TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Trnh by nhng khi nim c bn v h thng cp nc, ngun nc v cng trnh x l, mng li cp nc, h thng c p nc cho cng trnh xy dng, h thng cp nc trong nh. ng thi cung cp khi nim chung v thot nc, mng li thot nc, cng ngh lm sch nc th i, thit k v x l h thng thot nc bn trong nh#Cp nc#Thot nc#Gio trnh#KVn#279499## 00713000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050013000450020052000580070013001100040008001230080005001310090 01100136010000500147011001500152021021500167020001700382020001700399020001900416 039000500435013000700440#VL11.01805#86000#Vi?t#ST100H#624.10285#^214#Ng Minh c#STAAD. Pro 2002 - Phn mm tnh kt cu chuyn dng#Ng Minh c#Ti bn#^aH. #^aXy dng#2011#^a270tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc t c bn n nng cao v cch s dng phn mm STAAD. Pro 2002 cho tnh ton kt cu cc cng trnh x y dng, giao thng, thu li..., hng dn cch s dng nhng menu trong chng trnh#Kt cu xy dng#Tin hc ng dng#Phn mm Staad.Pro#KVn#279500## 00792000000000337000450002600110000002101440001104100050015518100060016008200060 01668080005001720140007001770050011001840020039001950070066002340220004003000040 00800304008000500312009001100317010000500328011001500333006001600348005001400364 01900160037803900050039402000110039902000090041002000060041902000150042501300070 0440020000700447#VL11.01806#Trnh by cc nguyn nhn v phng php x l s c cng trnh xy, cng trnh b tng ct thp, x l s c cng trnh b tng ng sut trc#Vi?t#S450T#624.1#^214#96000#Vng Hch#S tay x l s c cng trn h xy dng#Vng Hch ch.b. ; Nguyn ng Sn bin dch ; V Trng Ho h..#T.2 #Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a301tr.^b27cm#Nguyn ng Sn#V Trng Ho#Dch Trung Quc#KVn#Cng trnh#Xy dng#S c#X l k thut#279501#S tay## 00785000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050018000400020029000580070062000870040008001490080005001570090 01100162010000500173011001500178015002200193021019900215020000900414020000900423 020001100432005001300443005001500456039000500471013000700476#VL11.01807#77000#V i?t#GI-108T#624#^214#Nguyn c Chng#Gio trnh k thut thi cng#B.s.: Nguyn c Chng (ch.b.), Trn Quc K, Nguyn Duy Tr#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^ a250tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by mt s kin thc c bn v k thu t thi cng ch yu trong xy dng nh cng tc t v gia c nn mng, cng tc xy, cng tc b tng v b tng ct thp, cng tc lp ghp v hon thin#Xy d ng#Thi cng#Gio trnh#Trn Quc K#Nguyn Duy Tr#KVn#279502## 00863000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020039000440070087000830040008001700080005001780090011001830100 00500194011001400199015005300213021015100266020001000417020001100427005001500438 00500160045300500200046900500190048903900040050802000080051202000100052001300070 0530#VL11.01808#24000#Vi?t#GI-108T#332.401#^214#Gio trnh l thuyt ti chnh tin t#B.s.: Nguyn Vn Cc (ch.b.), Nguyn Th Tnh, Dng Th Kim Tuyn, H T h Phng Dung#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a79tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng s 1#Trnh by mt s kin thc v ti chnh, h thng ti chnh nc ta, ngn sch nh nc, bo him, tin t v lu thng tin t, tn dng v ngn hng#Ti chnh#Gio trnh#Nguyn Vn Cc#Nguyn Th Tnh#Dng Th Kim Tuyn#H Th Phng Dung#Mai#Tin t#L thuyt#279503## 00663000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020029000400040008000690080005000770090011000820100005000930110 01500098015002200113021024600135020001800381020001100399039000400410013000700414 #VL11.01809#57000#Vi?t#GI-108T#691#^214#Gio trnh vt liu xy dng#Ti bn#^a H.#^aXy dng#2011#^a182tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by cc tnh cht c bn ca vt liu. Khi nim, phn loi, thnh phn v tnh cht ca cc loi vt liu xy dng nh thin nhin, gm xy dng v cht kt dnh v c, b t ng v cc sn phm b tng, va xy dng v cc vt liu khc#Vt liu xy dng# Gio trnh#Mai#279504## 01062000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020034000400030029000740070065001030040008001680080005001760090 01100181010000500192011001500197015005300212021033500265020000800600020001300608 02000110062100500150063200500150064700500160066200500160067803900040069401300070 0698005001900705#VL11.01810#90000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton doan h nghip I#Dng cho h cao ng k ton#B.s.: Nguyn Vn Cc (ch.b.), Nguyn Th Lan, Nguyn Th Tnh...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a304tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng s 1#Trnh by ni dung t chc cng tc k ton trong doanh nghip, k ton vn bng tin v cc khon ng trc, k ton nguyn vt liu v cng c dng c, k ton tin lng v cc khon trch theo l ng, k ton ti sn c nh, k ton chi ph sn xut kinh doanh v tnh gi t hnh sn phm, thnh phm cng vi cc bo co ti chnh#K ton#Doanh nghip#Gi o trnh#Nguyn Vn Cc#Nguyn Th Lan#Nguyn Th Tnh#Dng Kim Tuyn#Mai#27950 5#H Th Phng Dung## 00937000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340020025000390030055000640290029001190070044001480040008001920080 00500200009001100205010000500216011001500221015004400236021026500280020001000545 020000900555020000900564006003400573039000400607013000700611019000500618#VL11.01 811#170000#Vi?t#309K#343#^214#iu kin hp ng FIDIC#Conditions of contract for conditions form of contract#Conditions of Contract FIDIC#Hip hi T vn Xy dng Vit Nam bin dch#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a416tr.^b31cm#TTS ghi: H ip hi Quc t cc k s t vn#Trnh by iu kin chung v hp ng xy dng v dng hp ng ngn gn. Hng dn son tho iu kin ring cc mu th d th u, tho thun hp ng v tho thun x l tranh chp cng cc qui ch v xt x v nhng iu ghi ch hng dn trong hp ng xy dng#Php lut#Xy dng#Hp ng#Hip hi T vn Xy dng Vit Nam#Mai#279506#Dch## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050012000710020037000830070 01700120008000500137009001100142010000500153011001500158039000400173013000700177 021030100184020001000485020000900495020001100504020000700515#VL11.01812#VL11.018 13#VL11.01814#VL11.01815#80000#Vi?t#S450T#728#^214#L Mc ch#S tay thit k kin trc nh th#L Mc ch b.s.#^aH.#^aXy dng#2011#^a234tr.^b27cm#Mai#27 9507#Trnh by nhng kin thc c bn v quy hoch khu c tr. Gii thiu nhng yu lnh c bn v cng ngh thit k kin trc nh hin i v 14 loi hnh ki n trc hin i, 200 kiu kin trc nh c xy dng, vn hnh Trung Quc v cc nc Nga, M, Anh, Php, c, Nht Bn, Thu S, Israen...#Kin trc#Thi t k#Nh th#S tay## 00809000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820012000468080005000580050012000630020021000750070012000960080005001080090 02000113010000500133011001500138015004100153021024000194020002300434020000900457 020001200466039000400478020000800482013000700490020001000497#VV11.11881#VV11.118 82#VV11.11883#Vi?t#NGH250R#682.0959754#^214#inh B Ho#Ngh rn Phng Danh#in h B Ho#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a107tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi nt v a l, dn c, lch s lng rn Phng Danh v mt s lng rn khc An Nhn Bnh nh. Gii thiu c cu t chc v nhng sn phm sn xut qua cc thi k, cng sinh hot vn ho dn gian, tn ngng ca lng r n Phng Danh#Lng ngh truyn thng#Ngh rn#Phng Danh#Mai#An Nhn#279508#B nh nh## 00831000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050015000600020036000750070015001110080005001260090 02000131010000500151011001500156015004100171021027200212020001700484020001300501 020000900514039000400523020000700527013000700534#VV11.11884#VV11.11885#VV11.1188 6#Vi?t#D121C#398.809597#^214#Nguyn Vn Ho#Dn ca Thi vng Ty Bc - Vit Nam# Nguyn Vn Ho#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ng h dn gian Vit Nam#Tm hiu l ht mt s iu ht dn ca Thi nh ht mm c m, mm ru, ht thng nhau, ht th, ht dong chi, ht cho hi, ht ma xo , ht gii su ht u nh u, ht sn chi. Gii thiu li v li dch 27 bi dn ca Thi vng Ty Bc v 25 bi ht "Hn khung"#Vn hc dn gian#Dn tc Th i#Vit Nam#Mai#Dn ca#279509## 00891000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820013000458080005000580050014000630020068000770070014001450080005001590090 02000164010000500184011001500189015004100204021030500245020001000550020000800560 039000400568020001300572020000900585013000700594#VV11.11888#VV11.11887#VV11.1188 9#Vi?t#PH431T#390.09597173#^214#ng Trng Im#Phong tc v nghi l ca ngi Th i trng Phong Th tnh Lai Chu#ng Trng Im#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a 223tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi nt v a bn c tr, cc mi quan h gia nh, x hi ca cng ng ngi Thi Trng Phong Th - L ai Chu. Gii thiu phong tc lin quan n vng i ca ngi Thi Trng Phon g Th - Lai Chu v mt s nghi l th cng n miu, th cng thn linh, cng ma, gi d hn v mt s nghi l khc#Phong tc#Nghi l#Mai#Dn tc Thi#Lai Ch u#279510## 00543000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560050010000610020013000710070017000840080005001010090 02000106010000500126011001500131015004100146020001700187020001300204020000900217 005000600226039000400232020001000236013000700246#VV11.11890#VV11.11892#VV11.1189 1#Vi?t#QU100B#398.209597#^214#Trng Bi#Qu bu vng#Trng Bi, Y Wn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a257tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc #Vit Nam#Y Wn#Mai#Truyn c#279511## 00820000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560050012000610020046000730070012001190080005001310090 02000136010000500156011001500161015004100176021026800217020001000485020000900495 039000400504020000700508020000800515013000700523#VV11.11893#VV11.11894#VV11.1189 5#Vi?t#L250T#392.0959755#^214#Trn S Hu#L tc vng i "trm nm trong ci ng i ta"#Trn S Hu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a171tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v nhng phong tc, tp qun trong mt i ngi Ph Yn t tui u th, vic hc vn ho, hc ngh n khi trng thnh, hn nhn, cc l mng, cu nguyn, nh ca v vic lo tang l, cng k; ng th i im qua cc l tt trong mt nm ti vng t ny#Phong tc#Tp qun#Mai#L hi#Ph Yn#279512## 00729000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020016000600030029000760070079001050080005001840090 02000189010000500209011001500214015004100229020001700270020001400287020000900301 00500130031003900040032302000070032701300070033400500170034100500140035800500110 0372006000800383#VV11.11896#VV11.11897#VV11.11898#Vi?t#H460B#398.209597#^214#Ha mon Bia Bru#S thi song ng Ba Na - Vit#S.t.: V Ngc Bnh, Nguyn Quang Tu, Vn Cng Hng, Trn Phong ; Siu Pt dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a279tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Ba Na#Vi t Nam#V Ngc Bnh#Mai#S thi#279513#Nguyn Quang Tu#Vn Cng Hng#Trn Phong# Siu Pt## 00850000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820015000448080005000590050017000640020030000810070017001110080005001280090 02000133010000500153011001500158015004100173021027400214020001300488020000700501 020000800508020000900516020001200525039000400537013000700541#VV11.11900#VV11.118 99#VV11.11901#Vi?t#H110N#781.6200959742#^214#Nguyn Vn Ngha#Ht nh tr, nh t x Ngh#Nguyn Vn Ngha#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a279tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi nt v loi hnh ht nh tr, nh t x Ngh; ngun gc, phng hi nh tr, nh t v nh tr trn a bn x Ngh; c c giai on pht trin ca ph c u. Gii thiu v o kp, hnh thc din x ng, ln iu bi ht nh tr nh t; ni dung v hnh thc im chu#Nhc dn t c#Ca tr#Ngh An#Vit Nam#Ht nh tr#Mai#279514## 01000000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560050010000610020018000710070031000890080005001200090 02000125010000500145011001500150015004100165021026400206020001700470020001600487 02000070050302000100051002000200052002000270054002000050056702000070057200500120 0579039000400591013000700595020001700602020000700619#VV11.11902#VV11.11903#VV11. 11904#Vi?t#124B#390.0959731#^214#L Vn K#t Bi ngn xa#L Vn K (ch.b.), V Vn Lun#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu vn ho dn gian vng t Bi (phng Bi), qun T y H, H Ni thng qua cc gi tr vn ho truyn thng trn a bn vng Bi nh cc di tch vn ho lch s, l hi, phong tc tn ngng dn gian, cc ngh th cng truyn thng v vn hc dn gian#Vn ho dn gian#Di tch vn ho#L h i#Phong tc#Tn ngng dn gian#Ngh th cng truyn thng#Bi#Ty H#V Vn L un#Mai#279515#Vn hc dn gian#H Ni## 01073000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020049000680070057001170080005001740090 02000179010000500199011001500204015006800219021027200287020001600559020001600575 02000180059102000110060902000070062000500170062700500170064400500100066100500150 0671005001400686039000400700013000700704#VV11.11905#VV11.11906#VV11.11908#VV11.1 1907#Vi?t#105P#959.731#^214#an Phng di tch lch s, vn ho v cch mng#Ng uyn Don Tun (ch.b.), Phm Th Lan Anh, ng Bng...#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2011#^a699tr.^b24cm#TTS ghi: Huyn u - HND - UBND huyn an Phng, thnh ph H Ni#Gii thiu tng quan v vng t, con ngi v truyn thng lch s ca huyn an Phng - H Ni, c bit l cc di tch lch s, vn ho, cc di tch cch mng khng chin truyn thng cc x thuc huyn. Cng tc tu b, tn t o di tch trn a bn huyn an Phng#Di tch lch s#Di tch vn ho#Di tch cch mng#an Phng#H Ni#Nguyn Don Tun#Phm Th Lan Anh#ng Bng#Quch Du y Bch#Trn Lm Bin#Mai#279516## 00768000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020010000620030021000720070043000930080 00500136009002000141010000500161011001500166021018000181020000900361020001400370 02000090038402000100039302000090040300600140041203900040042601300070043001900050 0437#VV11.11910#VV11.11909#VV11.11911#34000#Vi?t#C428T#294.3#^214#Ci Ta B#Ngu n gc & trit l#S.t., son dch, gii thch: Phm Hu Dung#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2011#^a185tr.^b21cm#Trnh by nhng quan im v th gii quan tin i th a v th gii quan i tha ca Pht gio; ng thi i su tm hiu ngun gc pht sinh v trit l ca nhng quan im ny#o Pht#Th gii quan#i tha#Ng un gc#Trit l#Phm Hu Dung#Mai#279517#Dch## 00731000000000301000450002600110000002600110001102600110002202101580003301400070 01910410005001981810006002030820004002098080005002130050014002180020044002320070 01900276008000500295009002000300010000500320011001500325012002900340020000800369 020000800377020001400385039000400399020001900403013000700422#VV11.11912#VV11.119 13#VV11.11914#Gii thiu v cuc i, s nghip cng hin ca mt s danh nhn t h gii trong lnh vn hc ngh thut nh Andecxen, Auguste Rodin, Bandc, Bair n, Brest...#48000#Vi?t#D107N#809#^214#Hong L Minh#Danh nhn trong lnh vc v n hc ngh thut#Hong L Minh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a267tr.^b21cm #Bch khoa danh nhn th gii#Vn hc#Nh vn#Bch khoa th#Mai#Danh nhn th gi i#279518## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002202102030003301400070 02360410005002431810006002480820009002548080005002630050014002680020046002820070 01900328008000500347009002000352010000500372011001500377012002900392020001000421 020001100431020001400442039000400456013000700460020001900467#VV11.11915#VV11.119 17#VV11.11916#Gii thiu v cuc i, s nghip cng hin ca mt s danh nhn t h gii trong lnh vc chnh tr ngoi giao nh Augustus Caesar, Alexander i , Arthur Neville Chamberlain, Cromwell, Cyrus i ...#55000#Vi?t#D107N#327.2 092#^214#Hong L Minh#Danh nhn trong lnh vc chnh tr ngoi giao#Hong L Mi nh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a303tr.^b21cm#Bch khoa danh nhn th gi i#Chnh tr#Ngoi giao#Bch khoa th#Mai#279519#Danh nhn th gii## 00742000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101940003301400070 02270410005002341810006002390820006002458080005002510050014002560020035002700070 01900305008000500324009002000329010000500349011001500354012002900369020001000398 020001900408020001400427039000400441013000700445#VV11.11918#VV11.11919#VV11.1192 0#Gii thiu v cuc i, s nghip cng hin cho nhn loi ca mt s danh nh n th gii trong lnh trit hc nh Abelard Peter, Albert Camus, Albertus Magnus , Alasdair Macintyre, Ampcl...#78000#Vi?t#D107N#109.2#^214#Hong L Minh#D anh nhn trong lnh vc trit hc#Hong L Minh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 11#^a435tr.^b21cm#Bch khoa danh nhn th gii#Trit hc#Danh nhn th gii#Bch khoa th#Mai#279520## 00744000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020039000760070019001150080 00500134009002000139010000500159011001500164012002900179020001800208020001900226 020001400245039000400259013000700263021018400270#VV11.11921#VV11.11922#VV11.1192 3#68000#Vi?t#D107N#509.2#^214#Hong L Minh#Danh nhn trong lnh vc khoa t nh in#Hong L Minh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a379tr.^b21cm#Bch khoa da nh nhn th gii#Khoa hc t nhin#Danh nhn th gii#Bch khoa th#Mai#279521#G ii thiu v cuc i, s nghip cng hin ca mt s danh nhn th gii trong l nh vc khoa hc t nhin nh csimt, Antoine Laurent de Lavoisier. Albert Eins tein, Alffred Nobel...## 01461000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820014000528080005000660020134000710030073002050070057002780080 00500335009002000340010000500360011001500365021057800380005001600958005001300974 00500090098700500170099600500110101303900040102401300070102802000230103502000110 1058020001301069020000901082020000801091#VL11.01817#VL11.01816#VL11.01818#298000 #Vi?t#N122C#324.259707155#^214#Nng cao nng lc lnh o, sc chin u, y m nh cng cuc i mi theo tinh thn ngh quyt i hi XI ca ng Cng sn Vi t Nam#Qun trit, trin khai su rng ngh quyt i hi ng XI vo cuc sng#B .s.: Nguyn Thi Anh (ch.b.), Phm Th Lai, m Xun...#^aH.#^aVn ho Thng tin #2011#^a558tr.^b27cm#Gm mt s bi ni, bi vit quan trng ca Ch tch H Ch Minh v xy dng, rn luyn i ng cn b, ng vin mt cch khoa hc; cc b i vit, nghin cu, pht biu ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc qua cc t hi k v vai tr s mnh ca ng Cng sn Vit Nam, v vn dng t tng H Ch minh vo cng tc xy dng ng cng nh lnh o t nc qua cc thi k cc h mng, c bit trong giai on i mi xy dng t nc. Gii thiu vi nt v khng kh ca i hi ng ln th XI, ng thi gii thiu mt s t liu, v n kin quan trng ca i hic ng XI#Nguyn Thi Anh#Phm Th Lai#m Xun#Ngu yn Thanh Hi#Nguyn c#Mai#279522#ng Cng sn Vit Nam#Ngh quyt#i hi ng#Lnh o#i mi## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400070055000500080005001050090014001100100005001240110 01400129015003000143020001100173020001400184005001300198039000400211005001500215 013000700230020000900237005000800246#VV11.11924#6300#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh ; V tranh: Hng K#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a44tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Tp t ch#Sch mu gio#Phan Lan Anh#Mai#ng Thu Qunh#279523#Mu gio#Hng K## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030011000610070048000720080005001200090014001250100 00500139011001400144015003000158020000500188020001400193005002300207005000800230 039000400238013000700242020000900249#VV11.11925#4600#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#3 - 4 tui#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Hng K#^aH .#^aNxb. H Ni#2011#^a20tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Ton#Sch mu g io#Nguyn Th Thanh Giang#Hng K#Mai#279524#Mu gio## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030011000610070048000720080005001200090014001250100 00500139011001400144015003000158020000500188020000900193020001400202005002300216 005000800239039000400247013000700251#VV11.11926#5300#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#4 - 5 tui#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Hng K#^aH .#^aNxb. H Ni#2011#^a44tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Ton#Mu gio#S ch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#Hng K#Mai#279525## 00574000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030011000610070062000720080005001340090014001390100 00500153011001400158015003000172020000500202020000900207020001400216005002300230 005001200253005000800265039000400273013000700277#VV11.11927#5900#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen vi ton#5 - 6 tui#B.s.: Nguyn Th Thanh Giang, Thm V C an ; Minh ho: Hng K#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a60tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio d c Mm non#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#Thm V Can#Hng K #Mai#279526## 00609000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020017000600030050000770070018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166021013900181020001500320020000900335039000400344 013000700348#VV11.11928#VV11.11929#Vi?t#N254N#241#^214#Laurenso Trn Kim#Nn nh hin hu#Vit theo tc phm ca Petroc v Katherine Willey#Laurenso Trn Kim#^a H.#^aTn gio#2011#^a191tr.^b21cm#Gm nhng li khuyn dy v b tch hn nhn v chia s vi nhau v s hiu bit, cng nh cm nhn ring v hn nhn trong o Thin cha#o Thin cha#Hn nhn#Mai#279527## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070058000750220004001330080005001370090 01400142010000500156011001500161020000500176020000600181020001400187005001500201 005001400216005001600230005001400246005001100260039000400271013000700275#VV11.11 930#VV11.11931#38000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 7#Trn Din Hi n (ch.b.), Cao Hoi Nhn, Nguyn Ngc Mai...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a180t r.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Trn Din Hin#Cao Hoi Nhn#Nguyn Ngc Mai# ng Vn Qun#Lu Nguyn#Mai#279528## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070053000770220004001300080005001340090 01400139010000500153011001500158020000800173020001100181020000800192020001200200 02000060021202000140021800500170023200500190024900500150026803900040028301300070 0287#VV11.11932#VV11.11933#30000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 7#ng Th Kim Nga, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Th Yn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#n g Th Kim Nga#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Th Yn#Mai#279529## 00529000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050019000420020018000610070019000790080005000980090011001030100 00500114011001500119021012700134020001500261020001600276013000700292#VV11.11934# VV11.11935#Vi?t#C400C#232#^214#Giuse V Vn Thin#C Cha trong i#Giuse V Vn Thin#^aH.#^aTn gio#2011#^a242tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi vit v tnh cm , suy t, lng tn knh dnh cho Cha v tnh yu thng nhim mu ca Cha cho nhn loi#o Thin cha#c Cha Gi su#279530## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030049000780070025001270220004001520080 00500156009001400161010000500175011001500180012003100195020001000226020001400236 020000700250020001400257005001200271005001200283039000400295013000700299#VV11.11 936#VV11.11937#53000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton gii tch 12#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a320tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton THPT#Gii tch#Gii bi to n#Lp 12#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#Mai#279531## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030049000780070025001270220004001520080 00500156009001400161010000500175011001500180012003100195020001000226020001400236 020000700250020001400257005001200271005001200283039000400295013000700299#VV11.11 938#VV11.11939#55000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton gii tch 12#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a319tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton THPT#Gii tch#Gii bi to n#Lp 12#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#Mai#279532## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530030064000950070014001590080005001730090 01400178010000500192011001500197020000900212020001400221005001400235039000500249 020000700254020000700261020001500268013000700283#VV11.11940#VV11.11941#49000#Vi ?t#T527T#576.076#^214#Chuyn n tp v luyn thi sinh hc 12#Ti liu n thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc v cao ng#on Vn Long#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a248tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#on Vn Long#Loan#Lp 12#n tp#Sc h luyn thi#279533## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020053000630070015001160080005001310090 01000136010000500146011001500151020000800166039000500174021028300179020001000462 005001500472020001300487020000800500013000700508020001500515#VV11.11942#VV11.119 43#VV11.11944#52000#Vi?t#T527T#781.62#^214#Nhc n truyn thng ca dn tc Ra glai Khnh Ho#Nguyn Vn Ho#^aH.#^am nhc#2011#^a171tr.^b21cm#m nhc#Loan# Gii thiu khi qut v nhc n truyn thng v dn tc Raglai. Ngun gc, nguy n liu ch tc, cu trc hng m v phng thc din tu nhc c truyn thng c a dn tc ny. Phn tch lm ni bt nhng c im m nhc trong cc bi b n nhc n ca ng bo Raglai Khnh Ho#Khnh Ho#Nguyn Vn Ho#Nhc dn tc #Nhc c#279534#Dn tc Raglai## 00885000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020146000580070017002040080005002210090010002260100 00500236011001500241020000800256039000500264021029300269005001700562020001100579 020002200590013000700612#VV11.11945#VV11.11947#VV11.11946#Vi?t#T527T#782.0071#^2 14#ng dng mt s vn trong cun "Phng php s phm thanh nhc" ca PGS.NS ND Nguyn Trung Kin vo vic ging dy thanh nhc trng cao ng#L Th Minh Xun#^aH.#^am nhc#2011#^a158tr.^b21cm#m nhc#Loan#Trnh by cc nguyn tc s phm thanh nhc; phng php chuyn ngnh theo trng phi Bel canto: k thut v hi th ngc, th ngc di kt hp vi bng; k thut ht cantilena, stacct o, passage, crescendo, decrescendo; phng php dy hc theo hng tch hp ni dung dy hc thanh nhc...#L Th Minh Xun#Thanh nhc#Phng php ging dy#279 535## 01161000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020060000740070062001340080 00500196009001800201010000500219011001500224020000800239005001700247005001800264 00500140028200500170029603900050031302103760031802000090069401500760070300500150 0779020001000794013000700804#VV11.11948#VV11.11949#VV11.11950#VV11.11951#44000# Vi?t#T527T#330.91#^214#Kinh t, chnh tr th gii nm 2010 v trin vng nm 20 11#Nguyn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Hng Nhung, ng Hong H...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a228tr.^b21cm#Kinh t#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Hng Nhung#ng Hon g H#Nghim Tun Hng#Loan#Tnh hnh kinh t v chnh tr th gii nm 2010. Ph n tch nhng c im c bn v xu hng pht trin ni bt ca kinh t th gii nm 2010. Phn tch tnh hnh kinh t v chnh tr ca mt s nc v khu vc n h M, Trung Quc, Nht Bn, Nga, Lin minh chu u, n v ASEAN. Trin vng kinh t v chnh tr th gii nm 2011 v mt s kin ngh chnh sch cho Vit N am#Th gii#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr t h gii#V Th Minh L#Chnh tr#279536## 00975000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020040000740030042001140070 01800156008000500174009001800179010000500197011001500202020002500217039000500242 02102880024702000090053501500660054400500180061002000070062802000070063501300070 0642#VV11.11952#VV11.11955#VV11.11954#VV11.11953#57000#Vi?t#T527T#275.97#^214#T chc x, h o Cng gio Vit Nam#Lch s - hin ti v nhng vn t ra #Nguyn Hng Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a323tr.^b21cm#Gio hi Thin ch a gio#Loan#Trnh by qu trnh hnh thnh x, h o v t chc x, h o Cng gio trong lch s; nhng c trng v s chuyn hng ca lng Cng gio; t c hc x, h o Cng gio hin nay; i sng o trong x, h o, lng Cng gio . Mt s vn t ra vi x, h o v t chc x, h o#Vit Nam#TTS ghi: V in Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Tn gio#Nguyn Hng Dng#X o# H o#279537## 01197000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020027000730070059001000080 00500159009001800164010000500182011001500187020001700202005001800219005001200237 00500160024900500200026503900050028502104190029001500760070900500150078502000100 0800020000900810020000900819013000700828#VV11.11956#VV11.11959#VV11.11958#VV11.1 1957#45000#Vi?t#T527T#331.6#^214#Di chuyn lao ng quc t#Nguyn Bnh Giang ( ch.b.), Li Lm Anh, Nguyn Hng Bc...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a242tr.^b21 cm#Lao ng quc t#Nguyn Bnh Giang#Li Lm Anh#Nguyn Hng Bc#Phm Th Thanh Bnh#Loan#nh gi mt s nt ni bt trong di chuyn lao ng quc t nh nhn g xu hng c bn ca di chuyn lao ng quc t; cc chnh sch quc gia iu t it di chuyn lao ng quc t; nhng tc ng tch cc v tiu cc ca di chuy n lao ng quc t ti nc nhp khu lao ng v nc xut khu lao ng trong 10 nm u th k XXI, ng thi d bo nhng xu hng di chuyn lao ng quc t s din ra trong 10 nm ti#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr th gii#Phm Minh Hnh#Di chuyn#Tc ng#Xu hng#279538## 00981000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020057000700070063001270080005001900090 01800195010000500213011003000218020001400248020000700262005001400269039000500283 02102510028802000080053901500410054702000080058800500120059600500120060800500160 0620013000700636#VV11.11961#VV11.11960#VV11.11963#VV11.11962#Vi?t#T527T#347.5974 2#^214#Lch s ngnh Kim st nhn dn tnh Ngh An (1960-2010)#B.s.: Trn Vn T hc, Trn V Ti, u c Anh, Mai Phng Ngc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a279 tr., 27tr. nh mu^b24cm#Vin Kim st#K yu#Trn Vn Thc#Loan#Ghi li nhng c hng ng xy dng v pht trin ca Vin Kim st nhn dn tnh Ngh An trong 50 nm qua (1960 - 2010); ng gp ca cc th h cha anh trong lch s cng nh vai tr, v tr ca ngnh i vi s pht trin ca a phng v t nc#Ngh An#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn Ngh An#Lch s#Trn V Ti#u c Anh#Mai Phng Ngc#279539## 01325000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020079000660070051001450080005001960090 01800201010000500219011001500224020000800239020000700247005001600254039000500270 02104010027502000070067601500920068300500160077500500140079100500150080500500140 08200130007008340200008008410200010008490200009008590200010008680200008008780200 00800886020000900894#VL11.01819#VL11.01820#VL11.01822#VL11.01821#Vi?t#T527T#959. 7#^214#K yu hi tho khoa hc: Thanh - Ngh - Tnh vi 1000 nm Thng Long - H Ni#Phan Hong Minh, Nguyn Ngc Hi, Trn Vn Thc...#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2011#^a336tr.^b27cm#Lch s#K yu#Phan Hong Minh#Loan#Gm cc bo co khoa hc tp trung nghin cu v v th chin lc, ng gp ca vng Thanh - Ngh - Tn h i vi Thng Long - H Ni; du n ca cc triu i qun ch trn mnh t n y; s giao thoa vn ho gia Thng Long - H Ni vi vn ho x Thanh, x Ngh; mi quan h ca Thanh - Ngh - Tnh vi Thng Long - H Ni trong phong tro gi i phng dn tc trc y v xy dng t nc hin nay#H Ni#TTS ghi: Trng i hc Vinh; S Vn ho, Th thao v Du lch cc tnh Thanh - Ngh - Tnh#Nguy n Ngc Hi#Trn Vn Thc#Ng Hoi Chung#Cao ng Vnh#279540#Vn ho#Chnh tr# Gio dc#Thanh Ho#Ngh An#H Tnh#Hi tho## 00754000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020017000720030017000890070063001060080 00500169009001900174010000500193011001500198020001700213020001200230005001000242 00500090025200500150026100500130027603900050028902000090029400500120030300500130 0315005001700328005001200345005001600357013000700373#VN11.03530#VN11.03533#VN11. 03532#VN11.03531#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Lc pht Tn Mo#Th lc bt 2011#H c i, Duyn An, Nguyn Vnh An... ; B.s.: Dung Th Vn...#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a306tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th lc bt#H c i#Duyn An#Nguyn Vnh An#Trn Xun An#Loan#Vit Nam#V Tun Anh#Dung Th Vn#Thu Hng Dng#L Minh t#Trn Hng Giang#279541## 00881000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820006000508080005000560140007000610410005000680020016000730070036000890220 00600125005001100131005001000142005001000152005001000162005001000172008000500182 00900190018701000050020601100140021101200180022502102320024302000140047502000090 0489020000900498039000500507013000700512#VV11.11964#VV11.11965#VV11.11966#VV11.1 1967#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t#An ninh trt t#Tun Thanh, Don Hng, Minh Ng c...#T.233#Tun Thanh#Don Hng#Minh Ngc#ng Thi#Ho Thanh#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ng i tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Loan#279542# # 01073000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020136000660030017002020070029002190080 00500248009001900253010000500272011001500277020000900292020001700301005001500318 03900050033302103540033801500160069200500130070802000100072101300070073102000090 0738#VV11.11968#VV11.11971#VV11.11970#VV11.11969#Vi?t#T527T#363.2#^214#Hot ng nghip v trinh st ca lc lng cnh st nhn dn trong phng nga ti phm c p ti sn trn cc tuyn giao thng ng b#Sch chuyn kho#Cao B Qung, Ph m Quc Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a271tr.^b21cm#Cnh st#Sch chuyn kh o#Phm Quc Dng#Loan#Trnh by nhng vn l lun c bn v ti phm cp t i sn trn cc tuyn giao thng ng b v cng tc phng nga ti phm ny n c ta trong giai on hin nay. Phn tch v nh gi ton din thc trng tnh hnh ti phm lm r nguyn nhn, iu kin dn n tnh trng phm ti, cc bin php phng nga ca lc lng cnh st nhn dn...#Lu hnh ni b#Cao B Qung#Trinh st#279543#Ti phm## 00580000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020017000710030016000880070 03600104008000500140009001900145010000500164011001500169020001700184020001200201 006001000213039000500223019000800228020000300236005002000239013000700259#VV11.11 972#VV11.11973#VV11.11974#VV11.11975#58000#Vi?t#T527T#813#^214#V chng kiu M #Tp truyn ngn#Robert Olen Butler ; Thanh Vn dch#^aH.#^aCng an nhn dn#201 1#^a326tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Thanh Vn#Loan#Dch M#M#Butler, Robert Olen#279544## 00604000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020021000710030012000920290 02200104007003100126008000500157009001900162010000500181011001500186020001700201 02000120021800600090023003900050023901900080024402000030025200500160025501300070 0271#VV11.11977#VV11.11976#VV11.11978#VV11.11979#86000#Vi?t#T527T#813#^214#S g i ca thn cht#Tiu thuyt#Windmills of the gods#Sidney Sheldon ; Sao Bin dc h#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a451tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Sao B in#Loan#Dch M#M#Sheldon, Sidney#279545## 00621000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020021000710030012000920290 02500104007003800129008000500167009001900172010000500191011001500196020001700211 02000120022800600160024003900050025601900080026102000030026900500160027201300070 0288#VV11.11980#VV11.11981#VV11.11982#VV11.11983#70000#Vi?t#T527T#813#^214#Ng i l trong gng#Tiu thuyt#A stranger in the mirror#Sidney Sheldon ; H Trung Nguyn dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a371tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu th uyt#H Trung Nguyn#Loan#Dch M#M#Sheldon, Sidney#279546## 00617000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020020000710030012000910290 02400103007003700127008000500164009001900169010000500188011001500193020001700208 02000120022500600150023703900050025201900080025702000030026500500160026801300070 0284#VV11.11984#VV11.11985#VV11.11987#VV11.11986#90000#Vi?t#T527T#813#^214#m m u ngy tn th#Tiu thuyt#The doomsday conspiracy#Sidney Sheldon ; Nguyn B L ong dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a467tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#Nguyn B Long#Loan#Dch M#M#Sheldon, Sidney#279547## 00625000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020007000710030012000780290 01500090007004700105008000500152009001900157010000500176011001500181020001700196 02000120021300600090022503900050023401900080023902000030024700500160025000600140 0266013000700280#VV11.11988#VV11.11989#VV11.11991#VV11.11990#52000#Vi?t#T527T#8 13#^214#L mt#Tiu thuyt#The naked face#Sidney Sheldon ; Dch: Kim Loan, Phan Hong My#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a267tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#Kim Loan#Loan#Dch M#M#Sheldon, Sidney#Phan Hong My#279548## 00788000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020066000470070036001130080005001490090019001540100005001730110 02500178020001800203005001600221039000500237021016600242015005800408005001300466 020003600479013000700515#VV11.11992#VV11.11993#Vi?t#T527T#628.9071#^214#Lch s bin nin Trng i hc Phng chy Cha chy (2006-2011)#B.s.: V Hu Quyt, Ng uyn Duy Hiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a239tr., 2tr. nh^b21cm#Bin nin s kin#Nguyn Duy Hiu#Loan#Ghi li nhng s kin tiu biu v truyn thng v va ng ca cc th h cn b, gio vin, cng nhn vin Trng i hc Phng chy Ch a chy t nm 2006 n nm 2011#TTS ghi: B Cng an. Trng i hc Phng chy Cha chy#V Hu Quyt#Trng i hc Phng chy Cha chy#279549## 00609000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020020000710030012000910290 02800103007003100131008000500162009001900167010000500186011001500191020001700206 02000120022300600090023503900050024401900080024902000030025700500160026001300070 0276#VV11.11995#VV11.11996#VV11.11997#VV11.11994#80000#Vi?t#T527T#813#^214#Bng ti kinh hong#Tiu thuyt#Are you afraid of the dark?#Sidney Sheldon ; Lan Ch u dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a423tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt# Lan Chu#Loan#Dch M#M#Sheldon, Sidney#279550## 00619000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020018000710030012000890290 02400101007003900125008000500164009001900169010000500188011001500193020001700208 02000120022500600170023703900050025401900080025902000030026700500160027001300070 0286#VV11.11998#VV11.11999#VV11.12000#VV11.12001#76000#Vi?t#T527T#813#^214#Sng , tra v m#Tiu thuyt#Morning, noon and night#Sidney Sheldon ; Trn Hong C ng dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#Trn Hong Cng#Loan#Dch M#M#Sheldon, Sidney#279551## 00869000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020024000710070039000950080 00500134009001900139010000500158011001500163020001000178020001100188005001300199 039000500212021026800217015003300485005001700518013000700535020001300542#VV11.12 002#VV11.12004#VV11.12003#VV11.12005#57000#Vi?t#T527T#341#^214#Gio trnh lut quc t#Nguyn Th Thun (ch.b.), Mnh Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a30 3tr.^b24cm#Php lut#Gio trnh# Mnh Hng#Loan#Cung cp nhng kin thc c b n v l lun php lut quc t hin i; cc vn php lut c th v iu c quc t, cc t chc quc t, lnh th quc gia v bin gii quc gia, ngoi gi ao v lnh s, cc vng bin. Thc tin p dng v thi hnh php lut quc t#T TS ghi: Vin i hc M H Ni#Nguyn Th Thun#279552#Lut Quc t## 00683000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050011000750020022000860070 01100108008000500119009002000124010000500144011001500149021021100164020001000375 020000800385039000500393013000700398#VN11.03534#VN11.03537#VN11.03535#VN11.03536 #35000#Vi?t#NGH250T#153.6#^214#Hng Khanh#Ngh thut ni chuyn#Hng Khanh#^aH. #^aT in Bch khoa#2011#^a308tr.^b21cm#M t cc nguyn tc, k xo li ni v hnh ng trong giao tip: ngh thut ni chuyn ca n ng, ph n, ca nhng ngi ang yu, ngh thut tr chuyn x giao, khi phng vn, trong c quan v gia bn b#Giao tip#K nng#Thu#279553## 00727000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050016000710020049000870070 02100136008000500157009002000162010000500182011001500187021020500202020002000407 020001000427039000500437013000700442#VV11.12006#VV11.12009#VV11.12007#VV11.12008 #30000#Vi?t#M558M#158#^214#Nguyn Gia Linh#11 li khuyn dnh cho th h tr c a Bill Gates#Nguyn Gia Linh b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a179tr.^b21cm#G ii thiu nhng bi hc kinh nghim c Bill Gates c kt t nhng kinh nghim ca chnh bn thn mnh nhm gip cc bn tr bit cch lm ngi thnh cng t rong cuc sng v thnh t trong cng vic#B quyt thnh cng#Cuc sng#Thu#2 79554## 00680000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050015000740020034000890070 04200123008000500165009002000170010000500190011001500195021012300210020001100333 020001800344006001600362039000500378013000700383#VV11.12010#VV11.12013#VV11.1201 1#VV11.12012#65000#Vi?t#NH556B#650.1#^214#Mandeno, Auger#Nhng b quyt lm gi u ni ting#Auger Mandeno ; Nguyn Gia Linh bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2 011#^a447tr.^b21cm#Gii thiu nhng kinh nghim v phn tch cc b quyt lm gi u ca cc chuyn gia, cc doanh nhn ni ting trn th gii#Kinh doanh#B quy t lm giu#Nguyn Gia Linh#Thu#279555## 00735000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050011000730020044000840070 02700128008000500155009002000160010000500180011001500185021020400200020001100404 020000900415005000900424039000500433013000700438#VV11.12014#VV11.12017#VV11.1201 5#VV11.12016#40000#Vi?t#M458N#650.1#^214#Quc Khnh#1001 cch lm giu trong cu c sng hin i#B.s.: Quc Khnh, Thu Minh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a279t r.^b21cm#Gii thiu v phn tch cc phng thc gip bn lm giu trong cuc s ng hin i t vic n gin nht l hc cch tit kim ti t duy lm giu, cc h tiu tin v lm ch ng tin, u t ca hng...#Kinh doanh#Lm giu#Thu Min h#Thu#279556## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020054000870070 03200141008000500173009002000178010000500198011001500203021020100218020001100419 020000900430006001100439039000500450013000700455#VV11.12019#VV11.12021#VV11.1201 8#VV11.12020#80000#Vi?t#M458T#658.4#^214#Thng Mu T#100 iu nn lm, 100 i u nn trnh trong kinh doanh#Thng Mu T ; T Ngc i dch#^aH.#^aT in Bc h khoa#2011#^a523tr.^b21cm#Tng kt nhng kinh nghim kinh doanh t cc ng ch ln, nhm cung cp cho bn c nhng k xo v phng php kinh doanh hiu qu, gip bn bit c nhng iu nn trnh v nn lm trong kinh doanh#Kinh doanh#B quyt#T Ngc i#Thu#279557## 00549000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020026000650070034000910080005001250090 02000130010000500150011001500155021006200170020000800232020001800240039000500258 013000700263005001300270#VV11.12022#VV11.12023#234000#Vi?t#T550#540.3#^214#H S Thong#T in bch khoa ho hc#Ch.b.: H S Thong, ng Nh Ti#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a576tr.^b21cm#Gii thch cc t, cm t v thut ng thuc lnh vc ho hc#Ho hc#T in bch khoa#Thu#279558#ng Nh Ti## 01043000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020027000580030059000850290028001440070068001720080 00500240009002000245010000500265011001500270015006500285005001900350005001500369 00500220038400500150040600500110042103900050043201300070043702101680044402000160 0612020001700628020000900645020000800654020000700662#VV11.12024#VV11.12025#80000 #Vi?t#QU105H#327.5970477#^214#Quan h Vit Nam - Ukraine#K yu hi tho quc t = Vietnam - Ukraine relations : Hi#Vietnam - Ukraine relations#Nguyn Quang Th un (ch.b.), inh Cng Tun, Oleksiky Shovkoplias...#^aH.#^aT in Bch khoa#20 11#^a422tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Nguyn Quang Thun#inh Cng Tun#Shovkoplias, Oleksiky#Trnh Th Hin#Ng T t T#Thu#279559#Tp hp cc bi vit phn tch mt s vn c bn trong mi q uan h hp tc quc t gia Vit Nam v Ucraina trong cc lnh vc kinh t, vn ho, x hi, gio dc...#Quan h quc t#Hi tho Quc t#Vit Nam#Ucraina#K y u## 00975000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050014000550020022000690070064000910080005001550090 02000160010000500180011003500185006001900220006001500239006001700254039000500271 013000700276021033100283020000800614020001700622020001100639020001100650#VV11.12 026#VV11.12027#180000#Vi?t#TR561L#959.753#^214#Nguyn T Vn#Trng ly Qung N gi#Nguyn T Vn ; s.t., bin dch, ch dn: L Sn Phng Ngc...#^aH.#^aT i n Bch khoa#2011#^a544tr., 14 tr. nh, bn ^b24cm#L Sn Phng Ngc#Nguyn H u Qu#Hoi Chi H Min#Thu#279560#Gii thiu lch s cc i sch vi ngi Th ng ti Qung Ngi qua nhiu triu i phong kin nc ta, m trong vic xy dng Trng lu l vn trung tm. Nu tnh hnh chnh tr, kinh t, vn ho, x hi ca ngi Thng Qung Ngi dn n vic xy dng Trng lu v s th ay i ca h thng Trng lu qua cc thi k#Lch s#Dn tc thiu s#Trng L u#Qung Ngi## 00853000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530050015000580020043000730030023001160070051001390220 00400190008000500194009002000199010000500219011002600224021018500250020002300435 02000080045802000080046600500180047400500080049203900050050001300070050500500150 0512#VL11.01823#VL11.01824#308000#Vi?t#M558M#324.2597075#^214#Bi Th Thu H#M i mt k i hi ng Cng sn Vit Nam#Nhng mc son chi li#Bi Th Thu H ( ch.b.), Giang Thiu Thanh, Nam Hi#T.1#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a712tr., 1 2tr. nh^b27cm#Trnh by lch s cc k i hi ng t khi thnh lp n i h i V, gm cc vn : bi cnh din ra i hi, ni dung i hi, kt qu v ng ha ca i hi v cc vn kin i hi#ng Cng sn Vit Nam#i hi#Lch s#G iang Thiu Thanh#Nam Hi#Thu#279561#Bi Th Thu H## 00850000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820013000418080005000540050015000590020043000740030023001170070051001400220 00400191008000500195009002000200010000500220011002600225021018100251020002300432 02000080045502000080046300500180047100500080048903900050049701300070050200500150 0509#VL11.01825#VL11.01826#288000#Vi?t#M558M#324.25970755#^214#Bi Th Thu H#M i mt k i hi ng Cng sn Vit Nam#Nhng mc son chi li#Bi Th Thu H (ch.b.), Giang Thiu Thanh, Nam Hi#T.2#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a666tr., 12tr. nh^b27cm#Trnh by lch s cc k i hi ng t i hi VI n i hi XI, gm cc vn : bi cnh din ra i hi, ni dung i hi, kt qu v ngh a ca i hi, cc vn kin i hi#ng Cng sn Vit Nam#i hi#Lch s#Gian g Thiu Thanh#Nam Hi#Thu#279562#Bi Th Thu H## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000900225020000600234020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 028#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 1#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279563## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000900225020000600234020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 029#8500#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp vit ng, vit p lp 2#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279564## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000900225020000600234020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 030#8500#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp vit ng, vit p lp 2#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279565## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000600225020000900231020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 031#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 3#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279566## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000600225020000900231020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 032#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 3#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b21cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279567## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000900225020000600234020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 033#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 4#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.1#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279568## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070063000730220004001360040039001400080005001790090 01100184010000500195011001400200020001100214020000900225020000600234020001400240 005001300254005001800267005001100285005001000296039000500306013000700311#VV11.12 034#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 4#L Ngc ip ( ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H, Xun Phan#T.2#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Thu#279569## 00652000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040039001320080005001710090 01100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226020001400232 00500130024600500180025900500110027700500100028800500160029803900050031401300070 0319#VV11.12035#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 2 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sc h c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#T hu#279570## 00652000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040039001320080005001710090 01100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226020001400232 00500130024600500180025900500110027700500100028800500160029803900050031401300070 0319#VV11.12036#8500#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 2 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sc h c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#T hu#279571## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001100169020000900180020000600189020001400195 005001600209005001600225039000500241013000700246#VV11.12037#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng #T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#L p 1#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#Thu#279572## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070033000790220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001100169020000900180020000600189020001400195 005001600209005001600225039000500241013000700246#VV11.12038#8000#Vi?t#E202L#372 .63#^214#Em luyn tp vit ng, vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Thi Ngc Tng #T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#L p 1#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thi Ngc Tng#Thu#279573## 00619000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030040000590070029000990220004001282210037001320040 01800169008000500187009001100192010000500203011001400208020001100222020000900233 020000900242020001400251005001600265005001200281039000500293013000700298#VV11.12 039#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing, nt u#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#279574## 00629000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030040000590070029000990220004001282210047001320040 01800179008000500197009001100202010000500213011001400218020001100232020000900243 020000900252020001400261005001600275005001200291039000500303013000700308#VV11.12 040#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing, nt th anh nt m#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#279575## 00637000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030101000700070053001710040018002240080 00500242009001100247010000500258011001400263020001000277020000600287020001400293 005001600307005001200323039000500335013000700340#VV11.12042#VV11.12041#17000#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 1#Tuyn chn cc truyn hay trong cuc thi vit truyn ngn gio dc o c cho thiu nin - nhi ng#Tuyn chn, gii thi u: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^ b24cm#Truyn k#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#279576## 00605000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070068000620080005001300090011001350100005001460110 01400151020000900165020000900174020000600183020001400189005001600203005002200219 005001700241005001600258005001700274039000500291013000700296#VV11.12043#8000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 1#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trnh Th Ph ng Hin, Nguyn Minh Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Tp vit#Chnh t#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng#P han Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Thu#279577## 00621000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070068000620220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020000900178020000600187020001400193005001600207 005002200223005001700245005001600262005001700278039000500295013000700300#VV11.12 044#8000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin, Nguyn Minh Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24c m#Tp vit#Chnh t#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Ng uyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Thu#279578## 00596000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390080005001430090011001480100 00500159011001400164020000600178020000900184020000900193020001400202005001600216 005001700232005001600249005001700265039000500282013000700287#VV11.12045#8000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#L p 3#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Thu#279579## 00596000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390080005001430090011001480100 00500159011001400164020000900178020000900187020001400196005001600210005001700226 005001600243005001700259039000500276013000700281020000600288#VV11.12046#8000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#T p vit#Chnh t#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn# Nguyn nh Vnh#Thu#279580#Lp 4## 00596000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390080005001430090011001480100 00500159011001400164020000900178020000900187020001400196005001600210005001700226 005001600243005001700259039000500276013000700281020000600288#VV11.12047#8000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#T p vit#Chnh t#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn# Nguyn nh Vnh#Thu#279581#Lp 5## 00582000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030080005001710090011001760100 00500187011001400192020000800206020000900214020001400223005002000237005002000257 005001500277039000500292013000700297#VV11.12048#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: ng Hng Qun, Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24 cm#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#ng H ng Qun#Thu#279582## 00582000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030080005001710090011001760100 00500187011001400192020000800206020000900214020001400223005002000237005002000257 005001500277039000500292013000700297#VV11.12049#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24 cm#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#ng H ng Qun#Thu#279583## 00598000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030220004001710080005001750090 01100180010000500191011001400196020000800210020000900218020001400227005002000241 005002000261005001500281039000500296013000700301#VV11.12050#9500#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#Q.1#^aH.#^aGio dc# 2011#^a32tr.^b24cm#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#ng Hng Qun#Thu#279584## 00598000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030220004001710080005001750090 01100180010000500191011001400196020000800210020000900218020001400227005002000241 005002000261005001500281039000500296013000700301#VV11.12051#9500#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#Q.2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a32tr.^b24cm#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#ng Hng Qun#Thu#279585## 00494000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097012002700111020000900138020000900147020001400156005001600170 039000500186013000700191004001800198#VV11.12052#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit ch#Phan Quang Thn#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Gip b chu n b vo lp 1#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Quang Thn#Thu#279586#Ti b n ln th 3## 00494000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115012002700129020000900156020000900165020001400174 005001600188039000500204013000700209#VV11.12053#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit ch#Phan Quang Thn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^ b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Quang Thn #Thu#279587## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030027000800070068001070220004001750040 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218020000800233020000900241 02000140025000500140026400500140027800500150029203900050030700500220031201300070 0334#VV11.12054#VV11.12055#19000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Ng nh Tuyt, ng Bch Vit, Ng uyn Th Thanh Xun#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ti n hc#Tiu hc#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Ng nh Tuyt#ng Bch Vit#Thu#Ngu yn Th Thanh Xun#279588## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520070042000840080005001260090011001310100 00500142011001500147020001200162020000600174020001400180005001600194005001700210 039000500227013000700232#VV11.12056#VV11.12057#18000#Vi?t#L527K#372.62#^214#Luy n k nng tp lm vn lp 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), Phan Phng Dung#^aH.#^aGi o dc#2011#^a112tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Phan Phng Dung#Thu#279589## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030041000780070052001190220004001710080 00500175009001100180010000500191011001500196020001000211020000600221020000900227 020001400236005000800250005001700258005001700275039000500292013000700297#VV11.12 058#VV11.12059#23000#Vi?t#K304T#372.652#^214#Kim tra ting Anh lp 3#Theo ch ng trnh ting Anh tiu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc T un#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Kim tra#Sch c th m#Phan H#Nguyn Song Hng#Nguyn Quc Tun#Thu#279590## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070070000720040018001420080005001600090011001650100 00500176011001500181020001000196020000600206020000900212020001400221005001700235 039000500252005001500257005001700272005001800289013000700307#VV11.12060#16500#V i?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 4#Nguyn Song Hng, Phm Trn g t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a104tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Thu#Ph m Trng t#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Quang Vinh#279591## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020001100162020000600173020000700179020000900186 020001400195005001800209039000500227013000700232#VV11.12061#VV11.12062#15000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 1#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Thu#279592## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020001100162020000600173020000700179020000900186 020001400195005001800209039000500227013000700232#VV11.12063#VV11.12064#17000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 2#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Thu#279593## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020001100162020000600173020000700179020000900186 020001400195005001800209039000500227013000700232#VV11.12065#VV11.12066#23000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 3#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Thu#279594## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020001100162020000600173020000700179020000900186 020001400195005001800209039000500227013000700232#VV11.12067#VV11.12068#23000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 4#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Thu#279595## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020001100162020000600173020000700179020000900186 020001400195005001800209039000500227013000700232#VV11.12069#VV11.12070#23000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 5#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Thu#279596## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020000600158020000800164020001400172005002000186 005001300206039000500219013000700224#VV11.12071#19500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Ngn H oa# Vit Hng#Thu#279597## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020000600158020000800164020001400172005002000186 005001300206039000500219013000700224#VV11.12072#19500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Ngn H oa# Vit Hng#Thu#279598## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142020000500157020000600162020000800168020001400176005001400190 005001300204005001300217039000500230013000700235#VV11.12073#18000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp ton 2 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Thu#279599## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142020000500157020000600162020000800168020001400176005001400190 005001300204005001300217039000500230013000700235#VV11.12074#18000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp ton 2 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Thu#279600## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020000600158020000800164020001400172005002000186 005001300206039000500219013000700224#VV11.12075#19000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Ngn H oa# Vit Hng#Thu#279601## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020000600158020000800164020001400172005002000186 005001300206039000500219013000700224#VV11.12076#19000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Ngn H oa# Vit Hng#Thu#279602## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142020000500157020000600162020000800168020001400176005001400190 005001300204005001300217039000500230013000700235#VV11.12077#19500#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp ton 3 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn Dng, Hong M ai L#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Hong Mai L#V Vn Dng#Thu#279603## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001500142020000500157020000600162020000800168020001400176005001400190 005001300204005001300217039000500230013000700235#VV11.12078#21500#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp ton 3 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn Dng, Hong M ai L#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Hong Mai L#V Vn Dng#Thu#279604## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000500248013000700253#VV11.12079#20000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Ton #Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#Thu#279605 ## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070032000730220004001050080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020000800162020001400170005001400184 005001700198039000500215013000700220#VV11.12080#21500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 4 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Phan Phng Dung#Thu#279606## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070032000730220004001050080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020000800162020001400170005001400184 005001700198039000500215013000700220#VV11.12081#21500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 4 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a132tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Phan Phng Dung#Thu#279607## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000500248013000700253#VV11.12082#17500#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#Thu#279608 ## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070032000730220004001050080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020000800162020001400170005001400184 005001700198039000500215013000700220#VV11.12083#22500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a139tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Phan Phng Dung#Thu#279609## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070032000730220004001050080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020000800162020001400170005001400184 005001700198039000500215013000700220#VV11.12084#22000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Phan Phng Dung#Thu#279610## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070036000870080005001230090011001280100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001100192 005001600203039000500219013000700224#VV11.12085#VV11.12086#32000#Vi?t#B100M#372 .7#^214#35 n luyn v pht trin ton 2#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# ^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn ng# Nguyn Th Bnh#Thu#279611## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070036000870080005001230090011001280100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001100192 005001600203039000500219013000700224#VV11.12087#VV11.12088#32000#Vi?t#B100M#372 .7#^214#35 n luyn v pht trin ton 3#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# ^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn ng# Nguyn Th Bnh#Thu#279612## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070036000870080005001230090011001280100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001100192 005001600203039000500219013000700224#VV11.12089#VV11.12090#32000#Vi?t#B100M#372 .7#^214#35 n luyn v pht trin ton 4#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# ^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn ng# Nguyn Th Bnh#Thu#279613## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070036000870080005001230090011001280100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001100192 005001600203039000500219013000700224#VV11.12091#VV11.12092#32000#Vi?t#B100M#372 .7#^214#35 n luyn v pht trin ton 5#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh# ^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn ng# Nguyn Th Bnh#Thu#279614## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070056000870040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000900197020000800206020000600214020001400220 005001800234005001600252005001200268039000500280013000700285#VV11.12093#VV11.120 94#21000#Vi?t#B103T#372.35#^214#Bi tp t nh gi mn khoa hc 5#Nguyn Thanh Thu (ch.b.), Nguyn Qu Vinh, Lc Th Nga#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 11#^a128tr.^b24cm#Khoa hc#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Thanh Thu#Nguyn Qu Vinh#Lc Th Nga#Thu#279615## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510070014001010040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020001200169020000800181020000600189020001400195 005001400209039000500223013000700228#VV11.12095#VV11.12096#24000#Vi?t#C101D#807 .6#^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 6#Cao Bch Xun#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#Cao Bch Xun#Thu#279616## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070077000750080005001520090011001570100 00500168011001500173020001200188020000600200020000800206020001400214005001200228 005001900240005002100259039000500280004001800285005001400303013000700317#VV11.12 097#VV11.12098#23000#Vi?t#D105B#807#^214#Dn bi tp lm vn lp 6#L Xun Anh (ch.b.), Phm Th Ngc Bch, Nguyn Th Hng Lan, Ng Th Thanh#^aH.#^aGio dc #2011#^a140tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Dn bi#Sch c thm#L Xun Anh#Phm Th Ngc Bch#Nguyn Th Hng Lan#Thu#Ti bn ln th 1#Ng Th Thanh#279617## 00560000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430070055000660040018001210080005001390090011001440100 00500155011001500160020001000175020000600185020000800191020001400199005001100213 039000500224005001600229005001800245013000700263#VV11.12099#23000#Vi?t#V460B#42 8.0076#^214#V bi tp ting Anh 6#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn M ai Phng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6# Bi tp#Sch c thm#V Th Li#Thu#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#279618## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.12100#VV11.12101#20000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 6 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#Thu#279619## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500090020400500170021300500160023000500150024600500160026103900050027701300070 0282#VV11.12102#VV11.12103#20000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 6 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#Thu#279620## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070020000830040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000600167020000800173020001400181 005002000195039000500215013000700220#VV11.12104#VV11.12105#27000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh 6#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn T h Kim Oanh#Thu#279621## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070072000990080005001710090011001760100 00500187011001500192020001200207020000600219020000800225020001400233005001500247 005001300262005001600275039000500291013000700296#VV11.12106#VV11.12107#29500#Vi ?t#B452D#807#^214#Bi dng tp lm vn lp 6 qua nhng bi vn hay#B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#^aH.#^aGio dc#2011 #^a187tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#Trn Th Thnh#L Phm H ng#Trn ng Ngha#Thu#279622## 00512000000000301000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820004000488080005000520020020000570070011000770080005000880090 01100093010000500104011001500109039000400124020001400128005001100142020000600153 020001200159020001100171020000800182020001300190013000700203#VV11.12108#VV11.121 09#Ng vn#30000#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 6#ng Thim#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b21cm#Hoa#Sch c thm#ng Thim#Lp 6#Tp lm vn#Ting Vi t#Vn hc#Sch hi p#279623## 00512000000000301000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820004000488080005000520020020000570070011000770080005000880090 01100093010000500104011001500109039000400124020001400128005001100142020000600153 020001200159020001100171020000800182020001300190013000700203#VV11.12110#VV11.121 11#Ng vn#31000#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 7#ng Thim#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b21cm#Hoa#Sch c thm#ng Thim#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vi t#Vn hc#Sch hi p#279624## 00592000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003404100050 00411810006000460820004000528080005000560020050000610070072001110080005001830090 01100188010000500199011001500204039000400219020001400223005001500237020000600252 020000800258005001300266005001600279013000700295#VV11.12112#VV11.12113#Tp lm v n#28000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng tp lm vn lp 7 qua nhng bi vn hay# B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#^aH.#^aG io dc#2011#^a176tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Trn Th Thnh#Lp 7#Bi vn#L Ph m Hng#Trn ng Ngha#279625## 00504000000000277000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820009000508080005000590020029000640070020000930080005001130090 01100118010000500129011001500134039000400149020001400153005002000167004001800187 020000600205020000800211013000700219#VV11.12114#VV11.12115#Ting Anh#28000#Vi?t #B103T#428.0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh 7#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGi o dc#2011#^a187tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 4#Lp 7#Bi tp#279626## 00587000000000301000450002600110000002600110001102000120002201400070003404100050 00411810006000460820004000528080005000560020024000610070063000850080005001480090 01100153010000500164011001500169039000400184020001400188005000700202004001800209 020000600227005001700233005001300250005001500263013000700278#VV11.12116#VV11.121 17#Tp lm vn#29000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 7#V Nho (ch.b.) , Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b 24cm#Hoa#Sch c thm#V Nho#Ti bn ln th 5#Lp 7#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#279627## 00500000000000277000450002600110000002600110001102000050002201400070002704100050 00341810006000390820007000458080005000520020044000570070014001010080005001150090 01100120010000500131011001500136039000400151020001400155005001400169004001800183 020000600201020000800207013000700215#VV11.12118#VV11.12119#Ton#35500#Vi?t#B103 T#510.76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 7#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aG io dc#2011#^a236tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 8#L p 7#Bi tp#279628## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530070057000930080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186020000600194020000800200020001400208005001300222 005001200235005001700247039000400264005001200268013000700280#VV11.12120#VV11.121 21#22000#Vi?t#B103T#005.076#^214#Bi tp thc hnh tin hc t chn lp 7#V Thi n Cn, Th Hng, Phan Vin Phng, T Vit Qu#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr. ^b24cm#Tin hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Thin Cn# Th Hng#Phan Vin Ph ng#Hoa#T Vit Qu#279629## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070077000710080005001480090011001530100 00500164011001500169020001200184020000600196020001400202005001200216005001900228 005002100247039000400268004001800272005001400290013000700304#VV11.12122#VV11.121 23#22000#Vi?t#D105B#807#^214#Dn bi tp lm vn 7#L Anh Xun (ch.b.), Phm Th Ngc Bch, Nguyn Th Hng Lan, Ng Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b 24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#L Anh Xun#Phm Th Ngc Bch#Nguyn Th H ng Lan#Hoa#Ti bn ln th 1#Ng Th Thanh#279630## 00559000000000289000450002600110000002000100001101400070002104100050002818100060 00330820009000398080005000480020023000530070055000760080005001310090011001360100 00500147011001500152039000400167020001400171005001100185004001800196020000600214 020000800220005001600228005001800244013000700262#VV11.12124#Ting Anh#23000#Vi? t#V460B#428.0076#^214#V bi tp ting Anh 8#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin , Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#V Th Li#Ti bn ln th 5#Lp 7#Bi tp#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#279631## 00640000000000325000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00331810006000380820007000448080005000510020041000560070062000970220004001590040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020000500217020000600222 02000140022802000140024200500090025600500120026500500160027700500140029301300070 0307#VV11.12125#VV11.12126#Hoa#45500#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v ph ng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tu yn#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii ba i ton#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#279632## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070055000760220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156005000900171005001700180005001600197005001500213 00500160022803900040024401300070024802000050025502000060026002000080026602000140 0274#VV11.12127#VV11.12128#16000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 7 #Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a115tr.^b24cm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu#Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#Hoa#279633#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm## 00512000000000301000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820004000488080005000520020020000570070011000770080005000880090 01100093010000500104011001500109039000400124020001400128005001100142020000600153 020001200159020001100171020000800182020001300190013000700203#VV11.12129#VV11.121 30#Ng vn#32500#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 8#ng Thim#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b21cm#Hoa#Sch c thm#ng Thim#Lp 8#Tp lm vn#Ting Vi t#Vn hc#Sch hi p#279634## 00592000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003404100050 00411810006000460820004000528080005000560020050000610070072001110080005001830090 01100188010000500199011001500204039000400219020001400223005001500237020000600252 020000800258005001300266005001600279013000700295#VV11.12131#VV11.12132#Tp lm v n#31000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng tp lm vn lp 8 qua nhng bi vn hay# B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#^aH.#^aG io dc#2011#^a196tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Trn Th Thnh#Lp 8#Bi vn#L Ph m Hng#Trn ng Ngha#279635## 00580000000000313000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810007000430820009000508080005000590020033000640070026000970080005001230090 01100128010000500139011001500144039000400159020001400163005001100177004001800188 020000600206020001300212020000800225020001200233005001400245013000700259#VV11.12 133#VV11.12134#Sinh hc#25000#Vi?t#TH552H#612.0076#^214#Thc hnh trc nghim s inh hc 8# Thu Ho, L Hong Ninh#^aH.#^aGio dc#2011#^a158tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm# Thu Ho#Ti bn ln th 3#Lp 8#C th ngi#Bi tp#Trc nghim#L Hong Ninh#279636## 00504000000000277000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820009000508080005000590020029000640070020000930080005001130090 01100118010000500129011001500134039000400149020001400153005002000167004001800187 020000600205020000800211013000700219#VV11.12136#VV11.12135#Ting Anh#28000#Vi?t #B103T#428.0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh 8#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGi o dc#2011#^a183tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 3#Lp 8#Bi tp#279637## 00557000000000289000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100060 00410820007000478080005000540020031000590070052000900080005001420090011001470100 00500158011001500163039000400178020001400182005001400196020000600210020000800216 005001500224005001300239013000700252020000800259#VV11.12137#Gio dc cng dn#16 000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 8#ng Thu Anh (ch.b.) , V Th Lan Anh, Bi Th Hon#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#ng Thu Anh#Lp 8#Bi tp#V Th Lan Anh#Bi Th Hon#279638#o c## 00500000000000277000450002600110000002600110001102000050002201400070002704100050 00341810006000390820007000458080005000520020044000570070014001010080005001150090 01100120010000500131011001500136039000400151020001400155005001400169004001800183 020000600201020000800207013000700215#VV11.12138#VV11.12139#Ton#49000#Vi?t#B103 T#510.76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 8#Bi Vn Tuyn#^aH.#^aG io dc#2011#^a327tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 6#L p 8#Bi tp#279639## 00630000000000301000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810007000420820008000498080005000570020034000620070080000960080005001760090 01100181010000500192011001500197039000400212020001400216005001800230020000600248 020000800254005001700262005002100279005002100300013000700321#VV11.12140#VV11.121 41#Ho hc#27000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php lm bi tp ho hc 8#Ngu yn Hin Hong, Nguyn Kim Khnh, Nguyn Th Bch Tho, Nguyn Th Minh Nhn#^aH .#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Nguyn Hin Hong#Lp 8#Bi t p#Nguyn Kim Khnh#Nguyn Th Bch Tho#Nguyn Th Minh Nhn#279640## 00535000000000277000450002600110000002000100001101400070002104100050002818100060 00330820009000398080005000480020038000530070041000910080005001320090011001370100 00500148011001500153039000400168020001400172005001500186004001800201020000600219 020000800225005001700233013000700250#VV11.12142#Ting Anh#30000#Vi?t#B103T#428. 0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 8#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn H u Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Chi#T i bn ln th 5#Lp 8#Bi tp#Nguyn Hu Cng#279641## 00673000000000325000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810006000430820009000498080005000580020029000630070080000920080005001720090 01100177010000500188011001500193039000400208020001400212005001700226004001800243 02000060026102000130026702000080028000500150028800500200030300500170032301300070 0340#VV11.12143#VV11.12144#Sinh hc#25000#Vi?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp thc hnh sinh hc 8#Phm Phng Bnh (ch.b.), Trn Ngc Danh, Trn Hong Bo Chu, Nguyn Kim Hong#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Phm Ph ng Bnh#Ti bn ln th 1#Lp 8#C th ngi#Bi tp#Trn Ngc Danh#Trn Hong B o Chu#Nguyn Kim Hong#279642## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070068000760080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180020000600188020000800194020001400202005001600216 00500140023200500130024603900040025900500140026302000110027702000120028801300070 0300#VV11.12145#VV11.12146#44000#Vi?t#K305T#807#^214#Kin thc b tr ng vn 8 #Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, o Tin Thi, Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2011#^a292tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Vn Long#L Nguyn Cn#o Tin Thi#Hoa#Bi Minh Ton#Ting Vit#Tp lm vn#279643## 00512000000000301000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820004000488080005000520020020000570070011000770080005000880090 01100093010000500104011001500109039000400124020001400128005001100142020000600153 020001200159020001100171020000800182020001300190013000700203#VV11.12147#VV11.121 48#Ng vn#39500#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 9#ng Thim#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b21cm#Hoa#Sch c thm#ng Thim#Lp 9#Tp lm vn#Ting Vi t#Vn hc#Sch hi p#279644## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070077000710080005001480090011001530100 00500164011001500169020001200184020000600196020001400202005001200216005001900228 005002100247039000400268004001800272005001400290013000700304#VV11.12149#VV11.121 50#34000#Vi?t#D105B#807#^214#Dn bi tp lm vn 9#L Anh Xun (ch.b.), Phm Th Ngc Bch, Nguyn Th Hng Lan, Ng Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b 24cm#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#L Anh Xun#Phm Th Ngc Bch#Nguyn Th H ng Lan#Hoa#Ti bn ln th 1#Ng Th Thanh#279645## 00600000000000301000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820008000488080005000560020035000610030062000960070026001580080 00500184009001100189010000500200011001500205039000400220020001400224005001300238 020000600251005001200257020000700269020001500276013000700291#VV11.12151#VV11.121 52#Ho hc#19000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp cng c kin thc ho hc 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#L Vn Phc, Phm Tr ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#L Vn Phc#Lp 9#Ph m Trng#n tp#Sch luyn thi#279646## 00521000000000277000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820008000488080005000560020045000610070029001060080005001350090 01100140010000500151011001500156039000400171020001400175005001200189020000600201 020001300207005001600220013000700236#VV11.12153#VV11.12154#Ho hc#40000#Vi?t#H 561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 9 theo ch #Phm Trng, Phm Quc Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Phm Trng#L p 9#Gii bi tp#Phm Quc Trung#279647## 00522000000000277000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100060 00410820007000478080005000540020031000590070040000900080005001300090011001350100 00500146011001500151039000400166020001400170005001400184020000600198020000800204 005001700212013000700229020000800236#VV11.12155#Gio dc cng dn#16000#Vi?t#V4 60B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 9#ng Thu Anh (ch.b.), Ng Th Di p Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#ng Thu Anh#Lp 9 #Bi tp#Ng Th Dip Lan#279648#o c## 00579000000000301000450002600110000002000080001101400070001904100050002618100060 00310820008000378080005000450020021000500070062000710080005001330090011001380100 00500149011001500154039000400169020001400173005001400187004001800201020000600219 020000800225005001400233005001200247005001100259013000700270#VV11.12156#Ho hc# 23000#Vi?t#V460B#546.076#^214#V bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Cao T h Thng, V Anh Tun, Ng Vn V#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#L Xun Trng#Ti bn ln th 6#Lp 9#Bi tp#Cao Th Thng#V Anh Tun# Ng Vn V#279649## 00559000000000289000450002600110000002000100001101400070002104100050002818100060 00330820009000398080005000480020023000530070055000760080005001310090011001360100 00500147011001500152039000400167020001400171005001100185004001800196020000600214 020000800220005001600228005001800244013000700262#VV11.12157#Ting Anh#23000#Vi? t#V460B#428.0076#^214#V bi tp ting Anh 9#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin , Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#V Th Li#Ti bn ln th 5#Lp 9#Bi tp#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#279650## 00563000000000301000450002600110000002000100001101400070002104100050002818100060 00330820011000398080005000500020023000550030028000780070027001060080005001330090 01100138010000500149011001400154039000400168020001400172005001300186004001800199 020000600217020001000223020000800233005001300241013000700254#VV11.12158#Cng ngh #10000#Vi?t#V460B#621.319076#^214#V bi tp cng ngh 9#Lp t mng in tro ng nh#ng Vn o, Trn Mai Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#ng Vn o#Ti bn ln th 6#Lp 9#Mng in#Bi tp#Trn Mai Thu#27965 1## 00640000000000325000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020021000340070071000550220004001260040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020000800184020001200192020001100204020000600215020000800221 02000140022900500160024300500160025900500140027500500140028903900040030301300070 0307#VV11.12159#18300#Vi?t#807.6#^214#V bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch. b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng, Bi Minh Ton#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#Hoa#279652## 00689000000000349000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820006000488080005000540020030000590070062000890080005001510090 01100156010000500167011001500172039000400187020001400191005001400205004001800219 02000060023702000120024302000110025502000080026602000080027402000120028200500180 0294005002000312013000700332#VV11.12160#VV11.12161#Ng vn#35000#Vi?t#B103T#807 .6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 9# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm# Ng c Thng#Ti bn ln th 6#Lp 9#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Bi tp#Trc nghi m#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng Vn#279653## 00592000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820009000508080005000590020029000640070053000930080005001460090 01100151010000500162011001500167039000400182020001400186005002000200004001800220 020000600238020000800244005001400252005001700266013000700283#VV11.12162#VV11.121 63#Ting Anh#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh 9#Nguyn Th Kim Oanh, ng Vn Tin, Phm Th Thu Hu#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24 cm#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 4#Lp 9#Bi tp#ng V n Tin#Phm Th Thu Hu#279654## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070068000760080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180020000600188020000800194020001400202005001600216 00500140023200500140024603900040026000500130026402000110027702000120028801300070 0300#VV11.12164#VV11.12165#44000#Vi?t#K305T#807#^214#Kin thc b tr ng vn 9 #Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, Bi Minh Ton, o Tin Thi#^aH.#^aGio dc#2011#^a296tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Vn Long#L Nguyn Cn#Bi Minh Ton#Hoa#o Tin Thi#Ting Vit#Tp lm vn#279655## 00601000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070067000860220009001530080005001620090011001670100 00500178011001400183020000800197020001600205020000800221020001400229005001700243 005001900260039000400279005002100283013000700304#VV11.12166#15000#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun#Q.1, T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a76tr.^ b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Phm Th Th anh Nam#Hoa#Dng V Khnh Thun#279656## 00601000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070067000860220009001530080005001620090011001670100 00500178011001400183020000800197020001600205020000800221020001400229005001700243 005001900260039000400279005002100283013000700304#VV11.12167#15000#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun#Q.1, T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^ b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Phm Th Th anh Nam#Hoa#Dng V Khnh Thun#279657## 00552000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070048000860220009001340080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178020001600186020000800202020001400210005001700224 005002200241039000400263013000700267#VV11.12168#15000#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Nguyn Th Thanh Xun#Q.2, T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#B i tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Thanh Xun#Hoa#279658## 00552000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070048000860220009001340080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178020001600186020000800202020001400210005001700224 005002200241039000400263013000700267#VV11.12169#15000#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Nguyn Th Thanh Xun#Q.2, T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#B i tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Thanh Xun#Hoa#279659## 00552000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070048000860220009001340080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178020001600186020000800202020001400210005001700224 005002200241039000400263013000700267#VV11.12170#15000#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Nguyn Th Thanh Xun#Q.3, T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a76tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#B i tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Thanh Xun#Hoa#279660## 00552000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070048000860220009001340080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178020001600186020000800202020001400210005001700224 005002200241039000400263013000700267#VV11.12171#15000#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Nguyn Th Thanh Xun#Q.3, T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#B i tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Thanh Xun#Hoa#279661## 00609000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070071000860220009001570080005001660090011001710100 00500182011001400187020000800201020001600209020000800225020001400233005001700247 005002300264005002100287039000400308013000700312#VV11.12172#15000#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Nguyn Th Nguyn Thu, Dng V Khnh Thun#Q.4, T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a64 tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Nguyn Thu#Dng V Khnh Thun#Hoa#279662## 00609000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070071000860220009001570080005001660090011001710100 00500182011001400187020000800201020001600209020000800225020001400233005001700247 005002300264005002100287039000400308013000700312#VV11.12173#15000#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung (ch.b.), Nguyn Th Nguyn Thu, Dng V Khnh Thun#Q.4, T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a64 tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Nguyn Thu#Dng V Khnh Thun#Hoa#279663## 00560000000000289000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820007000488080005000550020040000600030040001000070016001400080 00500156009001100161010000500172011001500177039000400192020001400196005001600210 004001800226020001000244020000900254013000700263#VV11.12174#VV11.12175#Vn hc#2 3000#Vi?t#L527T#372.64#^214#Luyn tp v cm th vn hc tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm #Hoa#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 3#Luyn tp#Tiu hc#279664## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070040001060220004001460080005001500090 01100155010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199020001200207 020001100219020001400230005002200244005001700266039000400283013000700287#VV11.12 176#VV11.12177#14000#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 6#Nguyn Th Minh Tuyt, Nguyn nh Vnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a99tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Ngu yn Th Minh Tuyt#Nguyn nh Vnh#Hoa#279665## 00609000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070040001060220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171020000800186020000600194020000800200020001200208 020001100220020001400231005002200245005001700267039000400284013000700288#VV11.12 179#VV11.12178#15600#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 6#Nguyn Th Minh Tuyt, Nguyn nh Vnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Ng uyn Th Minh Tuyt#Nguyn nh Vnh#Hoa#279666## 00591000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070031001060220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000600185020000800191020001200199 020001100211020001400222005001500236005001500251039000400266013000700270#VV11.12 180#VV11.12181#22200#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 7#Trn Vn Quang, ng Ngc Tha#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a152 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Trn Vn Qu ang#ng Ngc Tha#Hoa#279667## 00591000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070031001060220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000600185020000800191020001200199 020001100211020001400222005001500236005001500251039000400266013000700270#VV11.12 182#VV11.12183#20300#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 7#Trn Vn Quang, ng Ngc Tha#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a140 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Trn Vn Qu ang#ng Ngc Tha#Hoa#279668## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070031001060220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000600185020000800191020001200199 020001100211020001400222005001600236005001400252039000500266013000700271#VV11.12 184#VV11.12185#21200#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 8#Dng Kiu Lin, Hong Yn Phi#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a143 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Dng Kiu Lin#Hong Yn Phi#Vanh#279669## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070031001060220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000600185020000800191020001200199 020001100211020001400222005001600236005001400252039000500266013000700271#VV11.12 186#VV11.12187#19800#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 8#Dng Kiu Lin, Hong Yn Phi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a135 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Dng Kiu Lin#Hong Yn Phi#Vanh#279670## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070033001060220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001200201 020001100213020001400224005001700238005001500255039000500270013000700275#VV11.12 188#VV11.12189#22700#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 9#Hunh Th Thu Ba, Nguyn Th Ph#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 54tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hunh Th Thu Ba#Nguyn Th Ph#Vanh#279671## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510070036001080080005001440090011001490100 00500160011001400165020000800179020000600187020001400193005001100207005001600218 039000500234013000700239#VV11.12190#VV11.12191#10500#Vi?t#H419V#959.7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng lch s 6#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#L Vn A nh#Bi Th Kim Hu#Vanh#279672## 00556000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070054001050080005001590090011001640100 00500175011001500180020000700195020000600202020001400208005001400222005001300236 039000500249005001700254013000700271#VV11.12192#VV11.12193#23300#Vi?t#H419V#910 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng a l 7#Nguyn c V (ch. b.), Phm Mnh H, Nguyn Hong Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#a l#L p 7#Sch c thm#Nguyn c V#Phm Mnh H#Vanh#Nguyn Hong Sn#279673## 00529000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070045001060080005001510090011001560100 00500167011001500172020000800187020000600195020001400201005002100215005001500236 039000500251013000700256#VV11.12194#VV11.12195#27800#Vi?t#H419V#546#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ho hc 9#Nguyn Th Hng Thu (ch.b.), Nguyn Th Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm# Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Th Lan#Vanh#279674## 00556000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070054001050080005001590090011001640100 00500175011001500180020000700195020000600202020001400208005001700222005001600239 005001100255039000500266013000700271#VV11.12196#VV11.12197#26100#Vi?t#H419V#530 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 9#Nguyn Thanh Hi ( ch.b.), Nguyn Ph ng, Mai Vn Xu#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Vt l#L p 9#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Ph ng#Mai Vn Xu#Vanh#279675## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070027001030220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020001400181005001000195 005001600205039000500221013000700226#VV11.12198#VV11.12199#21200#Vi?t#H419V#510 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 6#ng Nhn, Tn N B ch Vn#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a141tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#ng Nh n#Tn N Bch Vn#Vanh#279676## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070027001030220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020001400181005001000195 005001600205039000500221013000700226#VV11.12200#VV11.12201#23300#Vi?t#H419V#510 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 6#ng Nhn, Tn N B ch Vn#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#ng Nh n#Tn N Bch Vn#Vanh#279677## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070034001030220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000500177020000600182020001400188005001600202 005001700218039000500235013000700240#VV11.12202#VV11.12203#26700#Vi?t#H419V#510 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 7#V Th Kim Oanh, Ngu yn Khc Ton#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Th Kim Oanh#Nguyn Khc Ton#Vanh#279678## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070027001030220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020001400181005001500195 005001100210039000500221013000700226#VV11.12204#VV11.12205#24400#Vi?t#H419V#510 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 8#Nguyn Tn Hn, Nguy n Lp#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a166tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#Nguyn T n Hn#Nguyn Lp#Vanh#279679## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070042001030220004001450080005001490090 01100154010000500165011001500170020000500185020000600190020001400196005000900210 005001600219005001500235039000500250013000700255#VV11.12206#VV11.12207#24400#Vi ?t#H419V#510#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 9#Phan Dn , Trng Vn Hun, Phan Ngc Tho#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Ton#L p 9#Sch c thm#Phan Dn#Trng Vn Hun#Phan Ngc Tho#Vanh#279680## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070042001030220004001450080005001490090 01100154010000500165011001500170020000500185020000600190020001400196005000900210 005001600219005001500235039000500250013000700255#VV11.12208#VV11.12209#24900#Vi ?t#H419V#510#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 9#Phan Dn , Trng Vn Hun, Phan Ngc Tho#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24cm#Ton#L p 9#Sch c thm#Phan Dn#Trng Vn Hun#Phan Ngc Tho#Vanh#279681## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070010000850080005000950090011001000100 00500111011001500116020001000131020000700141020000800148020001400156005001000170 039000500180013000700185#VV11.12210#VV11.12211#20000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#B i tp thc hnh ting Anh 10#V M Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#V M Lan#Vanh#279682## 00704000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070056001030080005001590090011001640100 00500175011001500180020000800195020001200203020001100215020001400226005001700240 00500100025703900050026702000080027202000060028000500190028601300070030501200660 0312#VV11.12212#VV11.12213#31500#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun k in thc, k nng ng vn 6#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Thu H, Phm Th Ngc T rm#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Ng vn# kim tra#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn Thu Hng# Thu H#Vanh#Vn hc#Lp 6#Phm Th Ngc Trm#279683# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 6## 00629000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020051000460070046000970080005001430090011001480100005001590110 01400164020000700178020000600185020001200191020001400203005001700217005001300234 005001400247039000500261013000700266012006600273#VV11.12214#VV11.12215#14500#Vi ?t#910.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng a l 6#Nguyn Trng c, Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#a l#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng c#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#Vanh#27968 4# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 6## 00604000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020052000490070036001010080005001370090011001420100005001530110 01500158020000800173020000600181020001200187020001400199005001900213005001600232 039000500248013000700253012006600260#VV11.12216#VV11.12217#16500#Vi?t#959.70076 #^214# kim tra theo chun kin thc, k nng lch s 6#Nguyn Xun Trng, Ng uyn Th Bch#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Lch s#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Bch#Vanh#279685# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 6## 00634000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020051000470070048000980080005001460090011001510100005001620110 01400167020000700181020000600188020001200194020001400206005001500220005001700235 005001400252039000500266013000700271012006600278#VV11.12218#VV11.12219#15000#Vi ?t#530.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 6#Phm Kiu Oan h, Nguyn Trng Su, V Minh Tuyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b24cm#Vt l#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Phm Kiu Oanh#Nguyn Trng Su#V Minh Tuyn#Vanh# 279686# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 6## 00660000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020062000460070050001080080005001580090011001630100005001740110 01500179020001800194020000600212020001200218020001400230005001400244005001900258 005001500277039000500292013000700297012006600304#VV11.12220#VV11.12221#21000#Vi ?t#170.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 6#n g Thu Anh, Nguyn Th Vit H, Trn Vn Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24 cm#Gio dc cng dn#Lp 6# kim tra#Sch c thm#ng Thu Anh#Nguyn Th Vi t H#Trn Vn Thng#Vanh#279687# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 6## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520070033001050080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020000600183020001200189020001400201005001700215 005001500232039000500247013000700252012006600259#VV11.12222#VV11.12223#27500#Vi ?t#250K#580.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 6#Nguyn Thu Huyn, Nguyn K Loan#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Huyn#Nguyn K Loan#Vanh#279688# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 6## 00602000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020052000490070035001010080005001360090011001410100005001520110 01500157020000800172020000600180020001200186020001400198005001900212005001500231 039000500246013000700251012006600258#VV11.12224#VV11.12225#18000#Vi?t#959.70076 #^214# kim tra theo chun kin thc, k nng lch s 7#Nguyn Xun Trng, o n Kiu Oanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Lch s#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#on Kiu Oanh#Vanh#279689# kim tra theo chun ki n thc, k nng dnh cho hc sinh lp 7## 00639000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020052000450070038000970080005001350090011001400100005001510110 01500156020000800171020001200179020001100191020001400202005001700216005001200233 039000500245020000800250020000600258013000700264012006600271#VV11.12226#VV11.122 27#26500#Vi?t#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 7#Ng uyn Thu Hng (ch.b.), L Anh Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ng vn# kim tra#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Anh Xun#Vanh#Vn hc#L p 7#279690# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 7## 00654000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070055001010080005001560090011001610100 00500172011001500177020000500192020000600197020001400203005001300217005001700230 005001500247039000500262020001200267013000700279012006600286#VV11.12228#VV11.122 29#23500#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ton 7#Phm c Ti (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Tam Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a 148tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Phm c Ti#Phm Th L Hng#Nguyn Tam S n#Vanh# kim tra#279691# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho h c sinh lp 7## 00660000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020062000460070050001080080005001580090011001630100005001740110 01500179020001800194020000600212020001200218020001400230005001400244005001900258 005001500277039000500292013000700297012006600304#VV11.12230#VV11.12231#21000#Vi ?t#170.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 7#n g Thu Anh, Nguyn Th Vit H, Trn Vn Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24 cm#Gio dc cng dn#Lp 7# kim tra#Sch c thm#ng Thu Anh#Nguyn Th Vi t H#Trn Vn Thng#Vanh#279692# kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 7## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520070034001050080005001390090011001440100 00500155011001500160020000900175020000600184020001200190020001400202005001700216 039000700233005001600240013000700256012007400263#VV11.12232#VV11.12233#29500#Vi ?t#250K#590.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 7#Nguyn Thu Huyn, Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a188tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Huyn#T.Dung#Nguyn Th Thu#279693#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 7## 00658000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520070046001030080005001490090011001540100 00500165011001500170020000700185020000600192020001200198020001400210005001700224 039000700241005001400248005001300262013000700275012007400282#VV11.12234#VV11.122 35#18000#Vi?t#250K#910.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng a l 7#Nguyn Trng c, Ph Cng Vit, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^ b24cm#a l#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng c#T.Dung#Ph Cng Vi t#Phm Th Sen#279694#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh ch o hc sinh lp 7## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530070036001040080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020000600183020001200189020001400201005001800215 039000700233005001700240012007400257013000700331#VV11.12236#VV11.12237#17000#Vi ?t#250K#530.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 8#Nguyn Th Thu H, Nguyn Trng Su#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Vt l#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Thu H#T.Dung#Nguyn Trng Su#B sch ki m tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 8#279695## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520070047001030080005001500090011001550100 00500166011001500171020000700186020000600193020001200199020001400211005001700225 039000700242005001400249005001400263013000700277012007400284#VV11.12238#VV11.122 39#17000#Vi?t#250K#910.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng a l 8#Nguyn Trng c, Ph Cng Vit, Bi Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr. ^b24cm#a l#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng c#T.Dung#Ph Cng V it#Bi Bch Ngc#279696#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 8## 00662000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070054001010080005001550090011001600100 00500171011001500176020000500191020000600196020001200202020001400214005001300228 039000700241005001500248005001600263013000700279012007400286#VV11.12240#VV11.122 41#22500#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ton 8#Phm c Ti (ch.b.), Nguyn Tam Sn, Hong Xun Vinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 40tr.^b24cm#Ton#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Phm c Ti#T.Dung#Nguyn Tam Sn#Hong Xun Vinh#279697#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dn h cho hc sinh lp 8## 00643000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070044001080080005001520090011001570100 00500168011001500173020001000188020000600198020001200204020001400216005001800230 039000700248005001700255013000700272012007400279#VV11.12242#VV11.12243#23500#Vi ?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ting Anh 8#L ng Qunh Trang (ch.b.), Nguyn Thu Linh#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Lng Qunh Trang#T.Dung#Nguyn Thu Linh #279698#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 8## 00620000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070035001050080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000600184020001200190020001400202005001400216 039000700230005001200237013000700249012007400256#VV11.12244#VV11.12245#20500#Vi ?t#250K#546.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 8#ng T h Oanh (ch.b.), Trn Cm T#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8# kim tra#Sch c thm#ng Th Oanh#T.Dung#Trn Cm T#279699#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 8## 00690000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070062001080080005001700090011001750100 00500186011001500191020001000206020000600216020001200222020001400234005001800248 039000700266005001500273005001900288013000700307012007400314#VV11.12246#VV11.122 47#23500#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ti ng Anh 9#Lng Qunh Trang (ch.b.), Nguyn Ch c, Trn Th Hiu Thu#^aH.#^aGi o dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Lng Qunh Trang#T.Dung#Nguyn Ch c#Trn Th Hiu Thu#279700#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 9## 00623000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020053000540070031001070080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020000600183020001200189020001400201005001400215 039000700229005001600236013000700252012007400259#VV11.12248#VV11.12249#26000#Vi ?t#250K#576.5076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 9#L T h Phng, Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9# kim tra#Sch c thm#L Th Phng#T.Dung#Nguyn Th Thu#279701#B sch k im tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 9## 00669000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070036001140080005001500090011001550100 00500166011001500171020001800186020000600204020001200210020001400222005001400236 039000700250005002100257013000700278012007400285020000800359#VV11.12250#VV11.122 51#18500#Vi?t#250K#170.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 9#ng Thu Anh, Nguyn Th Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr. ^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9# kim tra#Sch c thm#ng Thu Anh#T.Dung#Ng uyn Th Thanh Mai#279702#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 9#o c## 00715000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540070058001210080005001790090011001840100 00500195011001500200020001400215005001700229039000700246005001600253020000700269 020000900276005001500285013000700300012007500307020000700382020001200389#VV11.12 252#VV11.12253#24500#Vi?t#250K#512.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng i s 10 v hnh hc 10#Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Tin Lc, Ph m c Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Th Thch#T .Dung#Nguyn Tin Lc#i s#Hnh hc#Phm c Quang#279703#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 10#Lp 10# kim tra## 00712000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020052000420070063000940080005001570090011001620100005001730110 01500178020000700193020000700200020001200207020001400219005001600233039000700249 005001800256005001600274012007500290005001300365005001300378013000700391#VV11.12 254#33000#Vi?t#250K#537.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 11#ng Hng Quang (ch.b.), Phm V Bch Hng, Phm nh Lng...#^aH.#^aGi o dc#2011#^a209tr.^b24cm#Vt l#Lp 11# kim tra#Sch c thm#ng Hng Quan g#T.Dung#Phm V Bch Hng#Phm nh Lng#B sch kim tra theo chun kin t hc, k nng dnh cho hc sinh lp 11#Trn Vn Nam#o Tr Thc#279704## 00813000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020079000520070077001310080005002080090011002130100 00500224011001500229020000500244020000700249020001200256020001400268005001700282 03900070029900500180030600500160032402000070034002000100034702000090035700500150 0366013000700381012007500388#VV11.12255#VV11.12256#23500#Vi?t#250K#510.76#^214 # kim tra theo chun kin thc, k nng i s - gii tch 11 v hnh hc 11# Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Phng Anh, Nguyn Tin Lc, Trn Vn Vung#^aH .#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Thch#T.Dung#Nguyn Phng Anh#Nguyn Tin Lc#i s#Gii tch#Hnh hc#Trn Vn Vung#279705#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 11## 00629000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070033001070080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020000700185020001200192020001400204005001500218 039000700233005001700240013000700257012007500264#VV11.12257#VV11.12258#22500#Vi ?t#250K#571.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 11#Nguy n Thu Ho, Nguyn Diu Linh#^aH.#^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11 # kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Ho#T.Dung#Nguyn Diu Linh#279706#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 11## 00723000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070053001060080005001590090011001640100 00500175011001500180020000800195020000700203020001200210020001400222005001000236 03900070024600500150025300500150026800500150028300500170029801300070031501200750 0322#VV11.12259#VV11.12260#17500#Vi?t#250K#005.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng tin hc 11#H S m (ch.b.), Nguyn Vit H, Phm Ngc Hng ...#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Tin hc#Lp 11# kim tra#Sch c thm #H S m#T.Dung#Nguyn Vit H#Phm Ngc Hng#Nguyn Th Lc#Nguyn Ch Trung# 279707#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 1 1## 00677000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540070054001090080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020000700209020001200216020001400228005001300242 039000700255005001400262005001700276013000700293012007500300#VV11.12261#VV11.122 62#33500#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ti ng Anh 11# Tun Minh (ch.b.), Khoa Anh Vit, Nguyn Hong Lan#^aH.#^aGio dc# 2011#^a216tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11# kim tra#Sch c thm# Tun Minh#T.Du ng#Khoa Anh Vit#Nguyn Hong Lan#279708#B sch kim tra theo chun kin th c, k nng dnh cho hc sinh lp 11## 00736000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070059001050080005001640090011001690100 00500180011001500185020000700200020000700207020001200214020001400226005001600240 03900070025600500150026300500150027801200750029300500170036800500180038501300070 0403#VV11.12263#VV11.12264#35000#Vi?t#250K#530.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 12#ng Hng Quang (ch.b.), Phm Kiu Oanh, L Thanh Quang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Vt l#Lp 12# kim tra#Sch c thm#ng Hng Quang#T.Dung#Phm Kiu Oanh#L Thanh Quang#B sch kim tra th eo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 12#Nguyn Trng Su#V Th Min h Tuyn#279709## 00654000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070040001070080005001470090011001520100 00500163011001500168020000900183020000700192020001200199020001400211005001000225 039000700235005001400242005001400256013000700270012007500277#VV11.12265#VV11.122 66#34500#Vi?t#250K#576.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 12#V Thu H, L Th Phng, L nh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b2 4cm#Sinh hc#Lp 12# kim tra#Sch c thm#V Thu H#T.Dung#L Th Phng#L nh Trung#279710#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 12## 00711000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020053000550070058001080080005001660090011001710100 00500182011001500187020000800202020000700210020001200217020001400229005001900243 039000700262005001900269005001800288020000900306013000700315012007500322#VV11.12 267#VV11.12268#26500#Vi?t#250K#959.70076#^214# kim tra theo chun kin thc , k nng lch s 12#Nguyn Xun Trng, Trng Hng Phng, Ng Th Hin Thu#^ aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Lch s#Lp 12# kim tra#Sch c thm#Nguy n Xun Trng#T.Dung#Trng Hng Phng#Ng Th Hin Thu#Vit Nam#279711#B s ch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 12## 00747000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070059001040080005001630090011001680100 00500179011001500184020000800199020000700207020001200214020001400226005001700240 03900070025700500180026400500140028201300070029602000080030302000110031102000120 0322012007500334#VV11.12269#VV11.12270#26000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ng vn 12#Nguyn Thu Hng (ch.b.), Trn Th Kim Dung, Trn Xun Tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12# kim t ra#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#T.Dung#Trn Th Kim Dung#Trn Xun Tr#279712# Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 12## 00677000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540070054001090080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020000700209020001200216020001400228005001300242 039000700255005001700262005001400279013000700293012007500300#VV11.12271#VV11.122 72#36000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ti ng Anh 12# Tun Minh (ch.b.), Nguyn Hong Lan, Khoa Anh Vit#^aH.#^aGio dc# 2011#^a232tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12# kim tra#Sch c thm# Tun Minh#T.Du ng#Nguyn Hong Lan#Khoa Anh Vit#279713#B sch kim tra theo chun kin th c, k nng dnh cho hc sinh lp 12## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540070043001060080005001490090011001540100 00500165011001500170020000700185020000700192020001200199020001400211005001200225 03900070023700500150024400500140025901300070027301200750028002000120035502000090 0367#VV11.12273#VV11.12274#21000#Vi?t#250K#330.9579#^214# kim tra theo chu n kin thc, k nng a l 12# Anh Dng, Trn Ngc ip, Ph Cng Vit#^aH.#^ aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#a l#Lp 12# kim tra#Sch c thm# Anh Dn g#T.Dung#Trn Ngc ip#Ph Cng Vit#279714#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 12#a kinh t#Vit Nam## 00675000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530070036001160080005001520090011001570100 00500168011001500173020001800188020000700206020001200213020001400225005001500239 039000700254005002000261013000700281012007500288020001000363#VV11.12275#VV11.122 76#25500#Vi?t#250K#340.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 12#Trn Vn Thng, Nguyn Th Thu Hoi#^aH.#^aGio dc#2011#^a159t r.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 12# kim tra#Sch c thm#Trn Vn Thng#T.Dun g#Nguyn Th Thu Hoi#279715#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng d nh cho hc sinh lp 12#Php lut## 00674000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070055001060080005001610090011001660100 00500177011001500182020000800197020000700205020001200212020001400224005001400238 039000700252005001500259005001600274013000700290012007500297#VV11.12277#VV11.122 78#27000#Vi?t#250K#546.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 12#Nguyn Vn L (ch.b.), Phm Ngc Chn, inh Xun Quang#^aH.#^aGio dc#20 11#^a172tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12# kim tra#Sch c thm#Nguyn Vn L#T.Dung# Phm Ngc Chn#inh Xun Quang#279716#B sch kim tra theo chun kin thc, k nng dnh cho hc sinh lp 12## 00697000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880080005001920090 01100197010000500208011001400213020000800227020001600235020001200251020001400263 00500140027700500170029100500160030800500140032400500190033803900070035701300070 0364#VV11.12279#VV11.12280#15500#Vi?t#250K#004.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Tin hc# Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#T.Dung#279717## 00698000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880080005001920090 01100197010000500208011001500213020000800228020001600236020001200252020001400264 00500140027800500170029200500160030900500140032500500190033903900070035801300070 0365#VV11.12281#VV11.12282#16500#Vi?t#250K#004.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Tin hc #Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#T.Dung#279718## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070015000840080005000990090011001040100 00500115011001400120020000700134020000600141020001200147020001400159005001500173 039000700188013000700195#VV11.12283#VV11.12284#17000#Vi?t#250K#530.076#^214# kim tra kin thc vt l 6#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#V t l#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Phm Ngc Tin#T.Dung#279719## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070015000840080005000990090011001040100 00500115011001400120020000700134020000600141020001200147020001400159005001500173 039000700188013000700195#VV11.12285#VV11.12286#17000#Vi?t#250K#530.076#^214# kim tra kin thc vt l 7#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#V t l#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Phm Ngc Tin#T.Dung#279720## 00641000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020085000460070044001310080005001750090011001800100005001910110 01500196020001600211020000500227020002000232020001400252005002000266039000700286 004001800293020001000311005002300321013000700344#VV11.12287#VV11.12288#Vi?t#H561 D#510.285#^214#Hng dn gii ton 10, 11, 12 v cc thi tt nghip bng my tnh Casio fx-570ES#Nguyn Trng Chng, Hong Phm Trc Phng#^aH.#^aGio dc# 2011#^a139tr.^b21cm#My tnh b ti#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguy n Trng Chng#T.Dung#Ti bn ln th 1#Gii ton#Hong Phm Trc Phng#279721# # 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070013001240080005001370090011001420100 00500153011001500158020000500173020001600178020000700194020000800201020001400209 005001300223039000700236013000700243020001500250#VV11.12289#VV11.12290#40000#Vi ?t#C101C#510.76#^214#Cc ch n tp cui cp THCS v thi tuyn sinh vo lp 1 0 - Mn ton#Trn D Sinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Bi tp#Sch c thm#Trn D Sinh#T.Dung#279722#Sch luyn thi## 00596000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490070047001220080005001690090011001740100 00500185011001500190020000800205020000800213020001100221020001400232005002100246 039000400267020001200271020001600283013000700299#VV11.12291#VV11.12292#45000#Vi ?t#C101C#807#^214#Cc ch n tp cui cp THCS v thi tuyn sinh vo lp 10 m n ng vn#Cao ng Ngc Phng (ch.b.), L Th Kiu Oanh#^aH.#^aGio dc#2011#^ a232tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Cao ng Ngc Phng#TH# Tp lm vn#Trung hc c s#279723## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020071000530030040001240070016001640080005001800090 01100185010000500196011001500201020000900216020000700225020001300232020001400245 005001600259039000400275020001200279013000700291#VV11.12293#VV11.12294#28000#Vi ?t#H250T#576.076#^214#H thng kin thc v phng php gii bi tp trc nghim sinh hc 12#Dnh cho sinh vin d b i hc khi B#inh Minh Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#inh Minh Qu ang#TH#Trc nghim#279724## 00753000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020040000520070018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000900151020002200160020001500182039000400197 021020600201004003100407013000700438005001800445#VV11.12295#VV11.12296#53800#Vi ?t#PH561P#372.7#^214#Phng php dy hc mn ton tiu hc#Nguyn Thanh Hng#^ aH.#^aGio dc#2011#^a311tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#TH#Trnh by c s l lun trong phng php dy hc mn ton, cc ni du ng c th trong chng trnh sch gio khoa ton hin hnh trng tiu hc: d y hc cc tp hp s, cc yu t i lng, hnh hc...#Ti bn ln th 2, c ch nh l#279725#Nguyn Thanh Hng## 00705000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070052001130220004001652210020001690080 00500189009001100194010000500205011001500210020000500225020000700230020001000237 02000080024702000140025500500150026900500130028400500190029700500150031600500130 0331039000400344013000700348#VV11.12297#VV11.12298#57000#Vi?t#454L#512.0076#^2 14#n luyn kin thc v k nng mn ton trung hc ph thng#Nguyn Khc An, Cng on, L Th Thin Hng...#T.1#i s v gii tch#^aH.#^aGio dc#2011#^ a328tr.^b24cm#Ton#i s#Gii tch#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc An# Cng on#L Th Thin Hng#Trn Lu Thnh#H Lc Thun#THa#279726## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070032001130220004001452210009001490080 00500158009001100163010000500174011001500179020000500194020000900199020000800208 020001400216005001600230005001500246039000400261013000700265#VV11.12299#VV11.123 00#45000#Vi?t#454L#516.0076#^214#n luyn kin thc v k nng mn ton trung hc ph thng#Nguyn Vnh Cn, Trn Lu Thnh#T.2#Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2011# ^a251tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Trn Lu Thn h#THa#279727## 00487000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020061000540070017001150080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020001400175005001700189039000400206020001600210 013000700226#VV11.12301#VV11.12302#39000#Vi?t#CH527#530.076#^214#Chuyn bi dng hc sinh gii trung hc c s mn vt l#Nguyn Minh Hun#^aH.#^aGio dc #2011#^a228tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn Minh Hun#TH#Trung hc c s#2 79728## 00818000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530030062000900070047001520080005001990090 01100204010000500215011001500220020001700235020001200252020000800264020001100272 039000400283021018400287013000700471005002300478005001500501#VV11.12304#VV11.123 03#47000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp trc nghim vt l i cng#Dng cho ging vin v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Bo Hong Thanh (ch. b.), Trn Huy Hong#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Vt l i cng#Trc ng him#Bi tp#Gio trnh#TH#Gm cc bi tp v ng hc, ng lc hc, nng ln g, trng hp dn, chuyn ng quay ca vt rn, cc nguyn l nhit ng lc h c, trng tnh in, vt dn, in mi v t trng#279729#Nguyn Bo Hong Than h#Trn Huy Hong## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530070054001030220004001570080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020001200205020002000217020001400237 005001500251005001700266005002000283039000400303013000700307#VV11.12305#VV11.123 06#47000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Tuyn tp trc nghim ho hc trung hc ph th ng#Phan Trng Qu, Nguyn Hong Ht, Vn Th Hng Nguyt#T.2#^aH.#^aGio dc#20 11#^a264tr.^b24cm#Ho hc#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phan Tr ng Qu#Nguyn Hong Ht#Vn Th Hng Nguyt#TH#279730## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070028000900080005001180090011001230100 00500134011001500139020000700154020000700161020000700168020001400175005001500189 005001200204039000400216013000700220#VV11.12307#VV11.12308#55000#Vi?t#C101#530 .076#^214#Cc thi hc sinh gii 2001 - 2010#V Thanh Khit, V nh Tu#^aH.# ^aGio dc#2011#^a340tr.^b24cm#Vt l#Lp 12# thi#Sch c thm#V Thanh Khit #V nh Tu#THa#279731## 01118000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030054001520070052002060040018002580080 00500276009001100281010000500292011001500297021029900312020001800611020002100629 02000220065002000150067200500110068700500130069800500150071100500120072603900040 0738005001900742013000700761#VV11.12309#VV11.12310#21000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2011#^a122tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3-4 tui v ch giao thng, qu hng, t nc, Bc H. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri# Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L T h Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Ng Th Hu#THa# Th Thanh Huyn#279732## 01085000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070052001910040018002430080 00500261009001100266010000500277011001500282021028100297020001800578020002100596 02000220061702000150063900500110065400500130066500500150067800500170069303900040 0710005001400714013000700728#VV11.12311#VV11.12312#18000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^ b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v trng mm non v bn thn. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m n hc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hn g#Nguyn Thanh Hu#THa#o Hong Mai#279733## 01124000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030057001520070054002090040018002630080 00500281009001100286010000500297011001500302021029900317020001800616020002100634 02000220065502000150067700500110069200500130070300500170071600500160073303900040 0749005001400753013000700767#VV11.12313#VV11.12314#24000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn Thanh Hu...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a155tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v th gii thc vt v cc hin tng t nhin. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin #L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn Thanh Hu#Nguyn Thnh L#THa#o Hong Mai#2797 34## 01084000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070052001880040018002400080 00500258009001100263010000500274011001500279021028300294020001800577020002100595 02000220061602000150063800500110065300500130066400500150067700500120069203900040 0704005001900708013000700727#VV11.12315#VV11.12316#26000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Phm Th T m (ch.b.), Trn Th Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24 cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v ch gia nh, ngh nghip. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nh c v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng #Ng Th Hu#THa# Th Thanh Huyn#279735## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070051001770040018002280080 00500246009001100251010000500262011001500267021027900282020001800561020002100579 02000220060002000150062200500110063700500130064800500140066100500170067503900040 0692005001200696013000700708#VV11.12317#VV11.12318#21000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn H Anh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a126tr.^b24cm#Gii thi u mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v ch th gii ng vt. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, t c phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn H Anh# Th Thu Huyn #THa#Ng Th Hu#279736## 01109000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030054001520070050002060040018002560080 00500274009001100279010000500290011001500295021029900310020001800609020002100627 02000220064802000150067000500110068500500130069600500130070900500130072203900040 0735005001300739013000700752#VV11.12320#VV11.12319#23000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Bi Th Dung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a139tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4-5 tui v ch giao thng, qu hng, t nc, Bc H. Hng dn thit k ging dy c c hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi tr ng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gi o dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Bi Th Dung# Thu Hng#THa#An Th Ngoan#279737## 01013000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070048001910040018002390080 00500257009001100262010000500273011001500278021021800293020001800511020002100529 02000220055002000150057200500110058700500130059800500110061100500170062203900040 0639005001300643013000700656#VV11.12321#VV11.12322#20000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Bi Kim H...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a182tr.^b24c m#Hng dn cch thit k bi ging trong trng mm non theo ch trng mm non v ch bn thn. Mi ch bao gm: mc ch yu cu, mng ni dung, ho t ng hc c ch ch, hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Ho t ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm# Bi Kim H#Nguyn Thanh Hu#THa# Thu Hng#279738## 01086000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070051001880040018002390080 00500257009001100262010000500273011001500278021028300293020001800576020002100594 02000220061502000150063700500110065200500130066300500140067600500220069003900040 0712005001300716013000700729#VV11.12323#VV11.12324#30000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Phm Th T m (ch.b.), Nguyn H Anh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a182tr.^b24c m#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui v ch gia in h, ngh nghip. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm q uen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nh c v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi k ho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn H Anh#N guyn Th Thanh Bnh#THa#V Hng Chu#279739## 01156000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030078001520070052002300040018002820080 00500300009001100305010000500316011001500321021031600336020001800652020002100670 02000220069102000150071300500110072800500150073900500130075400500140076700500140 0781039000400795013000700799#VV11.12325#VV11.12326#30000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H. Ch trng tiu hc#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a182tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5-6 tui v ch giao thng, qu hng, t nc, Bc H, trn g tiu hc. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho# Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Hon g Th Nho#o Hong Mai#THa#279740## 01093000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030039001520070052001910040018002430080 00500261009001100266010000500277011001500282021028600297020001800583020002100601 02000220062202000150064400500110065900500150067000500130068500500180069800500160 0716039000400732013000700736#VV11.12327#VV11.12328#26000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch trng mm non. Ch bn thn#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^ b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5-6 tui v ch trn g mm non v bn thn. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm T h Tm#Nguyn Ngc Huyn#Phan Th Nguyt#THa#279741## 01119000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030057001520070052002090040018002610080 00500279009001100284010000500295011001500300021030200315020001800617020002100635 02000220065602000150067800500110069300500150070400500130071900500120073200500140 0744039000400758013000700762#VV11.12330#VV11.12329#32000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5-6 tu i v ch th gii thc vt, cc hin tng t nhin. Hng dn thit k gin g dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vi n#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Trn Th H#Hong Th Nho#THa#279742## 00715000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030049000830070013001320080 00500145009001100150010000500161011001400166021013000180020000800310020000900318 020000900327020001600336020001500352039000500367013000700372020002200379#VV11.12 331#VV11.12332#15000#Vi?t#TR400C#372.87#^214#L Minh Chu#Tr chi m nhc#S d ng trong trng tiu hc v trung hc c s#L Minh Chu#^aH.#^aGio dc#2011#^ a71tr.^b24cm#Hng dn gio vin cch chun b tr chi v cch t chc cc tr chi m nhc cho hc sinh tiu hc v hc sinh trung hc c s#m nhc#Tr chi# Tiu hc#Trung hc c s#Sch gio vin#KVn#279743#Phng php ging dy## 00803000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020043000650070012001080080005001200090 01100125010000500136011001400141021027100155020001800426020001100444020000900455 020001500464039000500479020002200484013000700506#VV11.12333#VV11.12334#12000#Vi ?t#TR400C#372.21#^214#H Lam Hng#Tr chi tng cng ting Vit theo ch #H Lam Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a58tr.^b24cm#Hng dn gio vin la chn tr ch i v cch t chc tr chi tng cng kh nng nghe hiu v ni ting Vit cho t r mm non, theo cc ch khc nhau nh ch bn thn, gia nh, vt, con vt, cy xanh, ngh nghip, phng tin giao thng v cng vic hng ngy#Gio dc mu gio#Ting Vit#Tr chi#Sch gio vin#KVn#Phng php ging dy#27974 4## 00718000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050019000530020049000720070019001210040018001400080 00500158009001100163010000500174011001400179021014000193020001800333020000900351 020000700360020002200367020001500389039000500404013000700409#VV11.12335#VV11.123 36#17000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Trn Th Ngc Trm#Tr chi pht trin t duy cho tr t 3 - 6 tui#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011# ^a95tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn l lun v cch thit k, s dng h thng tr chi hc tp nhm pht trin kh nng khi qut ho ca tr mu gio#Gio d c mu gio#Tr chi#T duy#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#279745## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070027000980040018001250080005001430090 01100148010000500159011001400164020000900178020001800187020000900205020001400214 039000500228005001600233013000700249#VV11.12338#VV11.12337#13000#Vi?t#455D#372 .21#^214#ng dao v tr chi dn gian cho tr mm non#Hong Cng Dng s.t., b.s .#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a67tr.^b24cm#ng dao#Tr chi dn gia n#Mu gio#Sch mu gio#KVn#Hong Cng Dng#279746## 00872000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020106000630070024001690080005001930090 01100198010000500209011001400214021022700228020000800455020000800463020002200471 020001500493005001000508039000500518013000700523020001200530020001600542#VV11.12 340#VV11.12339#15000#Vi?t#D112H#780.71#^214#Bi Anh T#Dy hc tch hp ni dun g hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh mn m nhc - trung hc c s #Bi Anh T, L Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Gii thiu v hng dn mc ch, nguyn tc, ch , mc , chng trnh, phng php tch hp v cc bi son tch hp, phng php dy hc tt mn m nhc theo chng trnh H c tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#m nhc#o c#Phng php gin g dy#Sch gio vin#L Anh T#KVn#279747#H Ch Minh#Trung hc c s## 00910000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070065000730220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181021025200196020000800448020002000456 02000150047602000150049100500100050600500120051600500140052800500180054203900050 0560013000700565#VV11.12341#VV11.12342#42000#Vi?t#T103L#005#^214#Ti liu chuy n tin hc#H S m (ch.b.), c ng, L Minh Hong, Nguyn Thanh Hng#Q.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Gii thiu cc bi tp, li gii v thut ton v phn tch thut ton, cc kin thc c bn, sp xp, thi t k thut ton, cc thut ton trn th phc v cho hc sinh, sinh vin lm ti liu tham kho tham gia cc k thi tin hc quc gia, quc t#Tin hc#Ph th ng trung hc#Sch tham kho#Sch luyn thi#H S m# c ng#L Minh Hong#N guyn Thanh Hng#KVn#279748## 00847000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070065000730220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181021018900196020000800385020002000393 02000150041302000150042800500100044300500120045300500140046500500180047903900050 0497013000700502#VV11.12343#VV11.12344#42000#Vi?t#T103L#005#^214#Ti liu chuy n tin hc#H S m (ch.b.), c ng, L Minh Hong, Nguyn Thanh Hng#Q.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Gii thiu cc bi tp, li gii v kiu d liu tru tng v cu trc d liu, th phc v cho hc sin h, sinh vin lm ti liu tham kho tham gia cc k thi tin hc quc gia, quc t #Tin hc#Ph thng trung hc#Sch tham kho#Sch luyn thi#H S m# c n g#L Minh Hong#Nguyn Thanh Hng#KVn#279749## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510030016000960070048001120040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020000900214020001600223020002000239 020001400259005001600273039000500289013000700294005002300301#VV11.12345#VV11.123 46#35000#Vi?t#T103L#571.6#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sin h hc t bo#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh hc t bo#Ph thng trung hc# Sch c thm#Nguyn Nh Hin#KVn#279750#Nguyn Th Minh Nguyt## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510030021000960070036001170040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192020000900207020001200216020000900228 020001400237005001300251039000500264020002000269013000700289005001400296#VV11.12 347#VV11.12348#25000#Vi?t#T103L#571.1#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc p h thng#Sinh l hc ng vt#L nh Tun (ch.b.), ng Trn Ph#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh l hc#ng vt#Sch c t hm#L nh Tun#KVn#Ph thng trung hc#279751#ng Trn Ph## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490030022000940070053001160040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208020000900223020001000232020001400242 00500130025603900050026902000090027400500150028300500150029801300070031302000200 0320#VV11.12349#VV11.12350#33000#Vi?t#T103L#576#^214#Ti liu chuyn sinh hc t rung hc ph thng#Di truyn v tin ho#Phm Vn Lp (ch.b.), Trn Ngc Danh, inh on Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn#Sch c thm#Phm Vn Lp#KVn#Tin ho#Trn Ngc Danh#inh on Long#27 9752#Ph thng trung hc## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490030014000940070034001080040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020000900196020001400205020001400219 005001200233039000500245005001300250013000700263020002000270#VV11.12351#VV11.123 52#23000#Vi?t#T103L#577#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Sinh thi hc#Mai S Tun (ch.b.), C Huy Qung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a136tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh thi hc#Sch c thm#Mai S Tun#KVn#C Huy Qu ng#279753#Ph thng trung hc## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490030016000940070036001100040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000900200020001200209020002000221 020001400241005001200255039000500267005001500272013000700287#VV11.12353#VV11.123 54#22000#Vi?t#T103L#579#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Vi si nh vt hc#Phm Vn Ty (ch.b.), Nguyn Vnh H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2011#^a128tr.^b24cm#Sinh hc#Vi sinh vt#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Vn Ty#KVn#Nguyn Vnh H#279754## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510030021000960070032001170040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020000900203020001200212020001400224 005001000238039000500248005001300253020000900266013000700275020002000282#VV11.12 355#VV11.12356#27000#Vi?t#T103L#571.2#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc p h thng#Sinh l hc thc vt#V Vn V (ch.b.), Mnh Hng#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh l hc#Sch c thm#V Vn V #KVn# Mnh Hng#Thc vt#279755#Ph thng trung hc## 00829000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020061000650030039001260070048001650080 00500213009001100218010000500229011001500234021013400249020001800383020001100401 02000090041202000150042100500130043600500200044903900050046901300070047402000220 0481#VV11.12358#VV11.12357#27000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Phm Mai Chi#Cc hot ng gio dc dinh dng - sc kho cho tr mm non#Theo Chng trnh gio dc m m non mi#Phm Mai Chi, V Yn Khanh, Nguyn Th Hng Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^ a147tr.^b24cm#Cung cp mt s phng php, bin php, k nng t chc hot ng gio dc dinh dng - sc kho cho tr la tui nh tr v mu gio#Gio dc mu gio#Dinh dng#Sc kho#Sch gio vin#V Yn Khanh#Nguyn Th Hng Thu#KVn#2 79756#Phng php ging dy## 00777000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020039000630030039001020070047001410080 00500188009001100193010000500204011001500209021012900224020001800353020000900371 020001500380005001800395005001600413039000500429020002200434013000700456#VV11.12 359#VV11.12360#40000#Vi?t#C101H#372.21#^214#L Th c#Cc hot ng to hnh c a tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Th c, Nguyn Thanh T hu, Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Cung cp mt s phng php, bin php, k nng t chc hot ng to hnh cho tr mm non v cc bc hng dn tr lm chi#Gio dc mu gio#To hnh#Sch gio vin#Nguyn Thanh Thu#Phng Th Tng#KVn#Phng php ging dy#279757## 00798000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020048000710030039001190070035001580080 00500193009001100198010000500209011001500214021017600229020001800405020000900423 020001500432005001500447039000500462020002200467013000700489#VV11.12361#VV11.123 62#29000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Trn Th Ngc Trm#Cc hot ng khm ph khoa hc ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm, N guyn Th Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Gii thiu cc hot ng v h ng dn thc hin mt s hot ng pht trin nhn thc v k nng nhn thc cho tr mm non qua khm ph khoa hc, nhn bit th gii xung quanh#Gio dc mu g io#Khoa hc#Sch gio vin#Nguyn Th Nga#KVn#Phng php ging dy#279758## 00879000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030039001020070063001410080005002040090 01100209010000500220011001500225021014200240020001800382020001100400020001500411 00500180042603900050044402000220044900500200047100500120049100500160050300500150 0519013000700534#VV11.12363#VV11.12364#29000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Cc hot ng pht trin ngn ng ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#B i Th Kim Tuyn (ch.b.), Nguyn Th Cm Bch, Lu Th Lan...#^aH.#^aGio dc#201 1#^a163tr.^b24cm#Gii thiu phng php v hnh thc t chc cc hot ng pht trin ngn ng cho tr nh tr t 3 - 36 thng, cho tr mu gio t 3 - 6 tui#G io dc mu gio#Pht trin#Sch gio vin#Bi Th Kim Tuyn#KVn#Phng php gi ng dy#Nguyn Th Cm Bch#Lu Th Lan#V Th Hng Tm#ng Thu Qunh#279759## 00923000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020038000630030039001010070038001400080 00500178009001100183010000500194011001500199021027300214020001800487020001000505 02000150051500500120053003900050054202000080054702000220055500500130057701300070 0590#VV11.12365#VV11.12366#25000#Vi?t#C101H#372.21#^214#L Th c#Cc hot n g m nhc ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Th c, L Thu Hin, Phm Th Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Trnh by vai tr ca hot ng m nhc i vi s pht trin ton din nhn cch ca tr, c im p ht trin kh nng m nhc ca tr mm non. Gii thiu phng php v hnh thc t chc hot ng m nhc cho tr nh tr t 3 - 36 thng v cho tr mu gio t 3 - 6 tui#Gio dc mu gio#Hot ng#Sch gio vin#L Thu Hin#KVn#m nhc# Phng php ging dy#Phm Th Ho#279760## 00922000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020050000690030039001190070034001580080 00500192009001100197010000500208011001500213021030000228020001800528020001500546 005001600561039000500577020000900582020002200591013000700613#VV11.12368#VV11.123 67#29000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Nguyn Sinh Tho#Cc hot ng pht trin vn ng ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Nguyn Sinh Tho, Ngu yn Th Tut#^aH.#^aGio dc#2011#^a153tr.^b24cm#Trnh by c im pht trin v n ng ca tr mm non, vai tr ca hot ng pht trin th cht i vi s ph t trin ton din ca tr. Gii thiu phng php v hnh thc t chc hot n g pht trin vn ng theo hng tch hp ch cho tr nh tr t 3 - 36 thng , tr mu gio t 3 - 6 tui#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Nguyn Th Tut#KV n#Vn ng#Phng php ging dy#279761## 00916000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050020000520020048000720030039001200070050001590080 00500209009001100214010000500225011001500230021025700245020001800502020000500520 020001500525005001300540039000500553020002200558005001500580013000700595#VV11.12 370#VV11.12369#27500#Vi?t#C101H#372.21#^214#Hong Th Thu Hng#Cc hot ng l m quen vi ton ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, V Ngc Minh, Nguyn Th Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Tr nh by vai tr ca hot ng lm quen vi ton i vi s pht trin ca tr; c im pht trin cc biu tng ban u v ton ca tr mm non. Gii thiu ph ng php v hnh thc t chc cc hot ng lm quen vi ton cho tr nh tr v tr mu gio#Gio dc mu gio#Ton#Sch gio vin#V Ngc Minh#KVn#Phng ph p ging dy#Nguyn Th Nga#279762## 00984000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740050012000790020058000910070 03400149008000500183009001100188010000500199011001500204021036800219020001100587 020001300598020000900611020001700620005002100637039000500658013000700663#VV11.12 371#VV11.12372#VV11.12374#VV11.12373#30500#Vi?t#QU105L#352.409597#^214# Th T hc#Qun l vn nh nc u t ti cc doanh nghip Vit Nam# Th Thc, Nguy n Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Trnh by khi nim, c i m vn nh nc u t ti cc doanh nghip. Hiu qu qun l vn nh nc u t ti cc doanh nghip. Tnh hnh qun l vn nh nc u t ti ti cc doanh n ghip Vit Nam hin nay, cng nh kinh nghim ca mt s nc trn th gii v cc gii php nhm nng cao hiu qu qun l vn nh nc u t ti ti cc do anh nghip Vit Nam#Vn u t#Doanh nghip#Vit Nam#Qun l nh nc#Nguyn Th Thu Hng#KVn#279763## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020053000690070018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161021013900176020000500315020000900320020000700329 020002200336020001900358039000500377013000700382#VV11.12375#VV11.12376#62900#Vi ?t#R203L#372.7#^214#Nguyn Thanh Hng#Rn luyn t duy khi dy hc mn ton c p tiu hc#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Gii thiu nhn g cch thc rn luyn cc loi hnh t duy ton hc v rn luyn t duy cho h c sinh khi dy hc mn ton cp tiu hc#Ton#Tiu hc#T duy#Phng php gi ng dy#Ti liu tham kho#KVn#279764## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050015000630020031000780290028001090070 01500137008000500152009001100157010000500168011001500173021020800188020001000396 020000400406039000500410013000700415#VV11.12377#VV11.12378#VV11.12379#44000#Vi? t#CH527#428.2#^214#Trng Vn nh#Chuyn i cu trong ting Anh#Transformation of sentences#Trng Vn nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a260tr.^b24cm#Gm 210 mu cu chn lc hng dn cch nm vng cc cu trc chuyn i cu trong ting Anh kh i lm bi vit din t mnh bng nhiu cch v c th chn cch hay nht p h hp vi ng cnh ca bi vit#Ting Anh#Cu#KVn#279765## 00788000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020028000640070010000920080005001020090 01100107010000500118011001500123020000900138020001100147020000700158020000900165 039000500174013000700179021029300186020001900479#VV11.12380#VV11.12381#35000#Vi ?t#V115C#370.9597#^214#T c T#Vn chng khoa c Vit Nam#T c T#^aH.#^aGi o dc#2011#^a155tr.^b24cm#Gio dc#Vn chng#Thi c#Vit Nam#KVn#279766#Gii thiu a v ca ch Hn Vit Nam v vic s dng ch Hn trong khoa c phong kin Vit Nam thi trung i. Ni dung khoa c qua cc triu i v h thng cc th loi vn chng khoa c Vit Nam. c im, ngha ca vn bn Vn hnh l c thut v nhng bi vn mu trong vn bn ny#Thi k phong kin## 00401000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340290023000590080005000820090011000870100005000980110014001030200 01300117020000900130020000600139020001400145039000500159013000700164#VV11.12382# Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai 1#Hrm chih tli Jrai 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a88tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#KVn#279767# # 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020011000330070042000440220006000860050006000920050004000980050009001020080 00500111009001100116010000500127011001500132015003300147020001100180020000900191 020001500200039000500215005002000220013000700240#VV11.12383#Vi?t#N123B#372.6#^21 4#Nr Bahnar#Hy Am, Jil, Brn Bun, Nguyn Th Kim Oanh#Sp 3#Hy Am#Jil#Brn Bun# ^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Bana# Tiu hc#Sch gio khoa#KVn#Nguyn Th Kim Oanh#279768## 00534000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020019000330290020000520070022000720220004000940080005000980090011001030100 00500114011001500119015003300134020001300167020000800180020000900188020001400197 005000900211005001200220039000500232013000700237#VV11.12384#Vi?t#B103T#372.6#^21 4#Bi tp ting Jrai#Hrm ng tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn#Q.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Bi tp#Ti u hc#Sch c thm#Ksor Yin#o Nam Sn#KVn#279769## 00534000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020019000330290020000520070022000720220004000940080005000980090011001030100 00500114011001500119015003300134020001300167020000800180020000900188020001400197 005000900211005001200220039000500232013000700237#VV11.12385#Vi?t#B103T#372.6#^21 4#Bi tp ting Jrai#Hrm ng tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn#Q.3#^aH.#^aGio d c#2011#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Bi tp#Ti u hc#Sch c thm#Ksor Yin#o Nam Sn#KVn#279770## 00621000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030015000450070052000600220004001120050007001160050008001230050 01100131005000800142005000600150008000500156009001100161010000500172011001500177 01500330019202000120022502000090023702000150024603900050026102000220026601300070 0288#VV11.12386#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Sch gio vin#Lm ES (tng ch .b.), Lm Qui (ch.b.), Trn Chinh...#Q.7#Lm ES#Lm Qui#Trn Chinh#Lm Ln#L Ry #^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khm e#Tiu hc#Sch gio vin#KVn#Phng php ging dy#279771## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020008000650030011000730070039000840220 00400123221002200127008000500149009001100154010000500165011001500170020001700185 020000300202020001100205006001600216039000500232013000700237019000800244#VV11.12 387#VV11.12388#20000#Vi?t#T101#813#^214#Burroughs, E. R.#Tcdng#Truyn di#E. R. Burroughs ; Phm Thnh Hng dch#T.1#a con ca rng xanh#^aH.#^aGio dc#20 11#^a111tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn di#Phm Thnh Hng#KVn#279772#Dc h M## 00561000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020008000650030011000730070039000840220 00400123221001700127008000500144009001100149010000500160011001500165020001700180 020000300197020001100200006001600211039000500227019000800232013000700240#VV11.12 389#VV11.12390#20000#Vi?t#T101#813#^214#Burroughs, E. R.#Tcdng#Truyn di#E. R. Burroughs ; Phm Thnh Hng dch#T.2#Chic hm b mt#^aH.#^aGio dc#2011#^a 115tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn di#Phm Thnh Hng#KVn#Dch M#279773# # 00882000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050020000460020077000660070054001430040018001970080005002150090 01100220010000500231011001400236021027400250020001800524020001800542005001700560 005001500577039000500592013000700597#VV11.12391#VV11.12392#10500#Vi?t#372.21#^2 14#Hong Th Thu Hng#Hng dn thc hin ni dung gio dc bo v mi trng t rong trng mm non#Hong Th Thu Hng, Trn Th Thu Ho, Trn Th Thanh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b21cm#Nhn thc chung v mi trng, nhim mi trng v gio dc bo v mi trng c bit cho tr mm non. Hng d n tch hp ni dung gio dc bo v mi trng trong qu trnh chm sc, gio d c tr. Gio dc bo v mi trng qua cc hot ng chm sc v bo v sc kho #Gio dc mu gio#Bo v mi trng#Trn Th Thu Ho#Trn Th Thanh#KVn#279774 ## 00680000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510030063001010070018001640040018001820080 00500200009001100205010000500216011001500221015004900236020001100285020000600296 02000060030202000060030802000070031402000140032100500070033503900050034201300070 0347#VV11.12393#VV11.12394#16000#Vi?t#T527T#372.6#^214#Tuyn tp thi gii L Qu n ting Vit 1-2-3#Tuyn chn t cuc thi do bo Nhi ng Tp. H Ch Minh t chc#Thu L tuyn chn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b21cm #TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Ting Vit#Lp 1#Lp 2#Lp 3# thi#Sch c thm#Thu L#KVn#279775## 00580000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020013000500070062000630080005001250090011001300100 00500141011001500146020001800161020000500179020000400184005000700188005000900195 00500090020400500060021300500060021900600120022503900050023701300070024201900050 0249#VV11.12395#VV11.12396#93500#Vi?t#TH460C#891#^214#Th c Ba T#Rudaki, IBN Sina, Ferdowsi... ; Thi B Tn dch t ting Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a459tr.^ b21cm#Vn hc trung i#Iran#Th#Rudaki#IBN Sina#Ferdowsi#Taher#Sanai#Thi B T n#KVn#279776#Dch## 01031000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020027000740030031001010070 09000132004001800222008000500240009001100245010000500256011001600261021018800277 02000150046502000080048002000080048800500160049600500150051200500160052700500150 0543005001300558006001600571006001700587006001700604039000500621013000700626#VV1 1.12397#VV11.12400#VV11.12399#VV11.12398#210000#Vi?t#T550#495.6#^214#T in m u cu ting Nht#Dng cho gio vin v hc vin#B.s.: Sunakawa Yuriko, Komada S atoshi, Shimoda Mitsuko... ; Bin dch: Murakami Yutaro...#Ti bn ln th 3#^aH .#^aGio dc#2011#^a1015tr.^b21cm#Gii thiu cch s dng cc mu cu ting Nht thng dng c dng trong cc tnh hung v ng cnh khc nhau. Gii thch cc h dng cc mu cu v phn tch nhng li ng php thng gp#Ting Nht Bn#Mu cu#T in#Sunakawa Yuriko#Komada Satoshi#Shimoda Mitsuko#Suzuki Mutsumi#Tsts ui Sayo#Murakami Yutaro#Nguyn Thu Hng#Trnh Thu Hng#KVn#279777## 00537000000000289000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200120 00220070052000340220004000860050007000900050008000970050011001050050008001160050 00600124008000500130009001100135010000500146011001500151020001200166020000900178 020001500187039000500202015003300207013000700240#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khm er#Lm ES (tng ch.b.), Lm Qui (ch.b.), Trn Chinh...#Q.7#Lm ES#Lm Qui#Trn C hinh#Lm Ln#L Ry#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to#279778## 01030000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020071000860030 01100157007003400168008000500202009001100207010000500218011001500223021036500238 02000050060302000090060802000200061702000080063700500180064503900050066301300070 0668020001700675#VV11.12401#CDVN.01484#VV11.12402#CDVN.01485#49500#Vi?t#556D#5 10#^214#Trn nh Chu#ng dng cng ngh thng tin trong dy hc mn ton tr ng ph thng#Km a CD#Trn nh Chu, ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011# ^a123tr.^b24cm#Trnh by mt s vn v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc mn ton trng ph thng. Mt s quan nim v bi ging in t, yu cu , cu trc, quy trnh thit k bi ging in t. Gii thiu mt s phn mm h tr dy hc mn ton v thit k bi ging in t nh Geometer's Sketchpad, Geo gbra, Freemind..., km a CD c mt s file h tr dy hc#Ton#ng dng#Cng n gh thng tin#Dy hc#ng Th Thu Thu#KVn#279779#Trng ph thng## 01115000000000433000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820012000638080005000750020034000800030037001140290 04600151007007800197004001800275008000500293009001100298010000500309011001800314 02101830033202000170051502000100053202000090054202000090055102000090056002000140 05690050015005830050011005980050016006090050013006250050010006380050009006480050 01200657039000500669013000700674#VV11.12403#VV11.12404#VV11.12405#VV11.12406#120 000#Vi?t#103G#305.8009597#^214#i gia nh cc dn tc Vit Nam#Vit Nam t m t phng php tip cn#The great family of ethnic groups in Viet Nam#Nguyn Vn Huy, L Duy i, Nguyn Qu Thao, V Xun Tho ; nh: Vi Vn An...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24x26cm#Gii thiu gn 600 hnh nh nu ln nhng gi tr vn ho phong ph v cc dn tc thiu s trn lnh th Vit Nam cng vi sinh hot thng ngy, phong tc tp qun ca tng dn tc#Dn tc thi u s#Phong tc#Tp qun#Vit Nam#Sch nh#Sch song ng#Nguyn Vn Huy#L Duy i#Nguyn Qu Thao#V Xun Tho#Vi Vn An#Hong B#inh Duy B#KVn#279780## 00756000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030041000780290026001190070080001450080005002250090 01100230010000500241011001400246012003300260020001800293020000800311020001400319 00500130033300500130034600600190035900600090037803900050038701900050039202000140 0397013000700411#VN11.03538#26000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chm sc bn thn - Ch an ton#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Looking after me - Safet y#Li: Liz Gogerly ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hi Bn g#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc m u gio#An ton#Sch mu gio#Gogerly, Liz#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hi B ng#KVn#Dch#Sch song ng#279781## 00757000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030041000690290024001100070086001340080005002200090 01100225010000500236011001400241012003300255020001800288020000800306020001400314 00500180032800500130034600600190035900600100037803900050038801900050039302000140 0398013000700412#VN11.03539#26000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hy cn thn! Khi r a ph#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Look out! Out and about#Li: Clai re Llewellyn ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hng Nhu#^aH .#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc mu gi o#An ton#Sch mu gio#Llewellyn, Claire#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nhu#KVn#Dch#Sch song ng#279782## 00757000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410030041000710290022001120070086001340080005002200090 01100225010000500236011001400241012003300255020001800288020000800306020001400314 00500180032800500130034600600190035900600100037803900050038801900050039301300070 0398020001400405#VN11.03540#26000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hy cn thn! Khi i ng#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Look out! On the road#Li: Clai re Llewellyn ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hng Nhu#^aH .#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc mu gi o#An ton#Sch mu gio#Llewellyn, Claire#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nhu#KVn#Dch#279783#Sch song ng## 00753000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030037000730290021001100070086001310080005002170090 01100222010000500233011001400238012003300252020001800285020000800303020001400311 00500180032500500130034300600190035600600100037503900040038501900050038901300070 0394020001400401#VN11.03541#26000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hy cn thn! Khi x ung nc#Sch s dng cng cy bt thng minh#Look out! Near water#Li: Claire Llewellyn ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hng Nhu#^aH.#^ aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc mu gio# An ton#Sch mu gio#Llewellyn, Claire#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nh u#Mai#Dch#279784#Sch song ng## 00530000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020012000420070044000540080005000980090011001030100005001140110 01400119012004500133020001800178020001400196039000400210005002000214005001000234 020001300244013000700257#VN11.03542#11000#Vi?t#S455-O#372.21#^214#Sng u?#L i: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Mai#N guyn Th Hng Thu#Ngc Trm#K nng sng#279785## 00561000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070052000690080005001210090011001260100005001370110 01400142012004500156020001800201020001400219039000400233005002000237005001800257 020001300275013000700288#VN11.03543#11000#Vi?t#B101S#372.21#^214#Bc s th y v cc con vt#Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Lim#^aH.#^aGio d c#2011#^a28tr.^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu g io#Sch mu gio#Mai#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Lim#K nng sng#279786# # 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420070072000690220004001410080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180020000900198020001400207005001600221039000400237 013000700241005000800248005001600256005001700272005001000289005001600299#VN11.03 544#11000#Vi?t#NH556C#372.21#^214#Nhng con vt b yu thch#Hong Th Khanh, P hm H, Trn Thanh ch... ; Nguyn Th Hng Thu b.s.#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a24tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Hong Th Khanh#Mai#279787 #Phm H#Trn Thanh ch#Nguyn Vn Thng#Tu Hng#Nguyn Hng Thu## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420070060000690220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001800168020000900186020001400195005002100209039000400230 013000700234005001100241005002000252#VN11.03545#11000#Vi?t#NH556C#372.21#^214#N hng con vt b yu thch#Hong Th Minh Khanh, Nhc Thu ; Nguyn Th Hng Thu b.s.#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Hong Th Minh Khanh#Mai#279788#Nhc Thu#Nguyn Th Hng Thu## 00540000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070044000640080005001080090011001130100005001240110 01400129012004500143020001800188020001400206039000400220005002000224005001000244 020001300254013000700267#VN11.03546#11000#Vi?t#A103C#372.21#^214#Ai c th lm c g?#Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr .^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Mai#Nguyn Th Hng Thu#Ngc Trm#K nng sng#279789## 00548000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070052000560080005001080090011001130100005001240110 01400129012004500143020001800188020001400206039000400220005002000224005001800244 020001300262013000700275#VN11.03547#11000#Vi?t#D431S#372.21#^214#Dng sui thn #Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr .^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Mai#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Lim#K nng sng#279790## 00559000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020025000420070052000670080005001190090011001240100005001350110 01400140012004500154020001800199020001400217039000400231005002000235005001800255 020001300273013000700286#VN11.03548#11000#Vi?t#NG112#372.21#^214#Ngy u tin n trng#Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Lim#^aH.#^aGio dc# 2011#^a28tr.^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#Mai#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Lim#K nng sng#279791## 00561000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070052000690080005001210090011001260100005001370110 01400142012004500156020001800201020001400219039000400233005002000237005001800257 020001300275013000700288#VN11.03549#11000#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao th con b ngt xu?#Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Lim#^aH.#^aGio d c#2011#^a28tr.^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu g io#Sch mu gio#Mai#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Lim#K nng sng#279792# # 00543000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070052000510080005001030090011001080100005001190110 01400124012004500138020001800183020001400201039000400215005002000219005001800239 020001300257013000700270#VN11.03550#11000#Vi?t#A103N#372.21#^214#Ai ngoan?#Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b19 cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu gio#Sch mu gio# Mai#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Lim#K nng sng#279793## 00558000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070052000660080005001180090011001230100005001340110 01400139012004500153020001800198020001400216039000400230005002000234005001800254 013000700272020001300279#VN11.03551#11000#Vi?t#G100C#372.21#^214#G con khng v ng li m#Li: Nguyn Th Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2 011#^a28tr.^b19cm#K nng sng cho tr. Nhng bi hc u tin#Gio dc mu gio #Sch mu gio#Mai#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Lim#279794#K nng sng## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020025000420030027000670070036000940080005001300090011001350100 00500146011001400151012001800165020001800183020000900201020001300210039000400223 005000800227005001400235013000700249#VV11.12407#9000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch cy nu ngy tt#Phng theo Truyn c Nam #Li: Chu Huy ; Tranh: Pencilg raphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b21cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Mai#Chu Huy#Pencilgraphic#279795## 00530000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030027000630070036000900080005001260090011001310100 00500142011001400147012001800161020001800179020000900197020001300206039000400219 005000800223005001400231013000700245#VV11.12408#9000#Vi?t#B100G#895.9223#^214#B gi trong qu bu#Phng theo Truyn c Nam #Li: Chu Huy ; Tranh: Pencilgraph ic#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b21cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Mai#Chu Huy#Pencilgraphic#279796## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030029000640070036000930080005001290090011001340100 00500145011001400150012001800164020001800182020000900200020001300209039000400222 005000800226005001400234013000700248#VV11.12409#9000#Vi?t#D250N#895.9223#^214#D nh v nga gi m#Phng theo Truyn c Bungari#Li: Chu Huy ; Tranh: Pencilgr aphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b21cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Mai#Chu Huy#Pencilgraphic#279797## 00527000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030027000600070036000870080005001230090011001280100 00500139011001400144012001800158020001800176020000900194020001300203039000400216 005000800220005001400228013000700242#VV11.12410#9000#Vi?t#B455H#895.9223#^214#B ng hng tng m#Phng theo Truyn ngn Nga#Li: Chu Huy ; Tranh: Pencilgraphic# ^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b21cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Mai#Chu Huy#Pencilgraphic#279798## 00535000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030030000650070036000950080005001310090011001360100 00500147011001400152012001800166020001800184020000900202020001300211039000400224 005000800228005001400236013000700250#VV11.12411#9000#Vi?t#C450M#895.9223#^214#C mp v bc vn tu#Phng theo truyn ng v chu#Li: Chu Huy ; Tranh: Pencil graphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b21cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Mai#Chu Huy#Pencilgraphic#279799## 00542000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030040000620070036001020080005001380090011001430100 00500154011001400159012001800173020001800191020000900209020001300218039000400231 013000700235005000800242005001400250#VV11.12412#9000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch h Tr Gm#Phng theo Truyn c Vit Nam, Nht Bn#Li: Chu Huy ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b21cm#K chuyn b nghe#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#279800#Chu Huy#Pencilgraphic## 00731000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030041000760290028001170070081001450080005002260090 01100231010000500242011001400247012003300261020001800294020000800312020001400320 00500130033400500130034700600190036000600100037903900040038901300070039301900050 0400#VN11.03552#26000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chm sc bn thn - Tp th dc #Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Looking after me - Exercise#Li: Liz G ogerly ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hng Nhu#^aH.#^aGi o dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc mu gio#Th dc#Sch mu gio#Gogerly, Liz#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nhu#Mai#27 9801#Dch## 00740000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030041000790290031001200070081001510080005002320090 01100237010000500248011001400253012003300267020001800300020001100318020001400329 00500130034300500130035600600190036900600100038803900040039801900050040201300070 0407#VN11.03553#26000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chm sc bn thn - n ung hp l#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Looking after me - Eating well#Li: Liz Gogerly ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hng Nhu#^aH .#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc mu gi o#Dinh dng#Sch mu gio#Gogerly, Liz#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng N hu#Mai#Dch#279802## 00742000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020043000410030041000840290031001250070081001560080005002370090 01100242010000500253011001400258012003300272020001800305020000800323020001400331 00500130034500500130035800600190037100600100039003900040040001900050040401300070 0409#VN11.03554#26000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chm sc bn thn - Chm sc r ng ming#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Looking after me - Eating well #Li: Liz Gogerly ; Tranh: Mike Gordon ; Bin dch: Trng Tuyt Nhung, Hng Nh u#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b19cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Gio dc m u gio#V sinh#Sch mu gio#Gogerly, Liz#Gordon, Mike#Trng Tuyt Nhung#Hng Nhu#Mai#Dch#279803## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070016000880040018001040080005001220090 01100127010000500138011001500143021011700158020001100275020000900286020000900295 020000700304005001600311039000400327013000700331#VN11.03555#VN11.03556#34000#Vi ?t#S450T#373.63#^214#S tay chnh t ting Vit tiu hc#Nguyn nh Cao#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a212tr.^b18cm#Gii thiu mt s iu cn bit v chnh t ting Vit v chnh t ph m u, ph m cui trong ting Vit tiu hc#Ting Vit#Chnh t#Tiu hc#S tay#Nguyn nh Cao#Mai#279804## 00699000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520030040000860070018001260040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183021012500198020001100323020000700334 020000900341020000700350005000500357005001200362039000400374013000700378#VN11.03 557#VN11.03558#40000#Vi?t#S450T#372.61#^214#S tay t ng ting Vit tiu hc#T heo chng trnh v sch gio khoa mi#L A, L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2011#^a260tr.^b18cm#Trnh by l thuyt v t ng; t ng phn b the o ch v gii ngha t ng, thnh ng, tc ng trong ting Vit tiu hc#Tin g Vit#T ng#Tiu hc#S tay#L A#L Hu Tnh#Mai#279805## 00462000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030039000560070016000950080005001110090011001160100 00500127011001700132020000900149020000900158020001400167005001600181039000400197 013000700201#VN11.03559#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b17x24c m#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phng Th Tng#Mai#279806## 00462000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030039000560070016000950080005001110090011001160100 00500127011001700132020000900149020001400158005001600172039000400188020000900192 013000700201#VN11.03560#9600#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b17x24c m#To hnh#Sch mu gio#Phng Th Tng#Mai#Mu gio#279807## 00463000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030039000570070016000960080005001120090011001170100 00500128011001700133020000900150020001400159005001600173039000400189020000900193 013000700202#VN11.03561#10500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Theo Chn g trnh Gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24 cm#To hnh#Sch mu gio#Phng Th Tng#Mai#Mu gio#279808## 00463000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030039000570070016000960080005001120090011001170100 00500128011001700133020000900150020001400159005001600173039000400189020000900193 013000700202#VN11.03562#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh#Theo Chn g trnh Gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b17x24 cm#To hnh#Sch mu gio#Phng Th Tng#Mai#Mu gio#279809## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020061000410030030001020070026001320040018001580080005001760090 01100181010000500192011001700197020001800214020000400232020001400236005001200250 039000400262005001300266020000300279020000400282013000700286#VV11.12413#10500#V i?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch cy, rau, c, q u#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#L Thu Hin, V Yn Khanh#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Rau#Sch mu gio#L Thu Hi n#Mai#V Yn Khanh#C#Qu#279810## 00602000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410030030001070070040001370040018001770080005001950090 01100200010000500211011001700216020001800233020000900251020001400260005001800274 039000400292005002100296013000700317#VV11.12414#10500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b v nhng ngi thn#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Bi Th Kim Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Gia nh#Sch mu gio#Bi Th K im Tuyn#Mai#Nguyn Th Sinh Tho#279811## 00616000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020079000400030030001190070040001490040018001890080005002070090 01100212010000500223011001700228020001800245020001100263020001400274005001900288 039000400307005002000311013000700331#VV11.12415#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b i khp ni bng phng tin g?#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th Cm Bch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#Mai#Nguyn Th Cm Bch#279812## 00588000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020057000400030030000970070039001270040018001660080005001840090 01100189010000500200011001700205020001800222020000700240020001400247005001900261 039000400280005001900284013000700303#VV11.12416#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ma h ca b#Dnh cho tr t 24 - 36 th ng#Trn Th Ngc Trm, Chu Th Hng Nhung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Ma h#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#Mai #Chu Th Hng Nhung#279813## 01077000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248020001800263020001500281005001300296 00500130030900500190032200500180034102103070035902000130066602000220067900500150 0701013000700716039000400723#VL11.01827#VL11.01828#40000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Trnh by nh ng quan nim chung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni du ng, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 5 - 6 tui. Hng dn t chc thc h in cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 5 - 6 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Chng trnh#Phng php ging dy#Lng Th Bnh#279814#Mai## 00544000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070070000650040018001350080005001530090011001580100 00500169011001400174020001800188020001400206005001700220005001500237005000800252 005001100260013000700271#VL11.01829#11000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chun b v o lp mt#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Minh ho: Hi Nam, Tin Vng# Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#L Th nh Tuyt#ng Thu Qunh#Hi Nam#Tin Vng#279815## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020021000430030039000640070052001030040018001550080005001730090 01100178010000500189011001400194020001000208020000600218020001500224005001600239 005001100255005002000266005001000286005001500296013000700311#VL11.01830#27000#V i?t#ST109W#372.652#^214#Start with English 1#Sch ting Anh dng cho hc sinh l p 1#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tng Khanh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2011#^a80tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 1#Sch gio khoa#ng Ngc Chiu#Nguy n t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#Phm Tr Thin#279816## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520030041000990070014001400080005001540090 01100159010000500170011001400175012005100189020001800240020001400258006000900272 019000500281020001000286020001100296013000700307039000400314#VL11.01831#VL11.018 32#45000#Vi?t#H312D#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Hnh dng v kch thc# Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Ngc Lam dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35 tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#S ch mu gio#Ngc Lam#Dch#Hnh dng#Kch thc#279817#Mai## 00584000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030041000880070014001290080005001430090 01100148010000500159011001400164012005100178020001800229020001400247006000900261 019000500270020000800275013000700283039000400290#VL11.01833#VL11.01834#45000#Vi ?t#B106C#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Bng ch ci#Sch s dng cng vi c y bt thng minh#Ngc Lam dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ngc Lam#D ch#Ch ci#279818#Mai## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030041000830070014001240080005001380090 01100143010000500154011001400159012005100173020001800224020001400242006000900256 019000500265020000800270013000700278039000400285#VL11.01835#VL11.01836#45000#Vi ?t#M111S#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Mu sc#Sch s dng cng vi cy b t thng minh#Ngc Lam dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ngc Lam#Dch#M u sc#279819#Mai## 00599000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020049000530030041001020070014001430080005001570090 01100162010000500173011001400178012005100192020001800243020001400261006000900275 019000500284013000700289020000900296039000400305#VL11.01837#VL11.01838#45000#Vi ?t#NH121B#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Nhn bit v tp vit ch#Sch s d ng cng vi cy bt thng minh#Ngc Lam dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27cm #T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#Sch mu g io#Ngc Lam#Dch#279820#Tp vit#Mai## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520030041000930070013001340080005001470090 01100152010000500163011001400168012005100182020001800233020001400251006000800265 019000500273013000700278039000400285020000800289020000900297020000500306#VL11.01 839#VL11.01840#45000#Vi?t#G125P#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Gu Pooh i bng#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Th Bo dch#^aH.#^aGio dc#2011 #^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu g io#Sch mu gio#Th Bo#Dch#279821#Mai#Tp c#Tp vit#Ton## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020055000530030041001080070013001490080005001620090 01100167010000500178011001400183012005100197020001800248020001400266006000800280 019000500288013000700293039000400300020000800304020000900312020000500321#VL11.01 841#VL11.01842#45000#Vi?t#KH400B#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Kho bu tro ng khu rng trm mu#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Th Bo dch#^aH.# ^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning #Gio dc mu gio#Sch mu gio#Th Bo#Dch#279822#Mai#Tp c#Tp vit#Ton## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520030041001150070013001560080005001690090 01100174010000500185011001400190012005100204020001800255020001400273006000800287 019000500295013000700300039000400307020000800311020000900319020000500328#VL11.01 844#VL11.01843#45000#Vi?t#309#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - iu c bi t dnh cho Christoper Robin#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Th Bo dc h#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney l earning#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Th Bo#Dch#279823#Mai#Tp c#Tp vit #Ton## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030041001060070013001470080005001600090 01100165010000500176011001400181012005100195020001800246020001400264006000800278 013000700286019000500293039000400298020000800302020000900310020000500319#VL11.01 845#VL11.01846#45000#Vi?t#M458N#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Mt ngy do chi ca gu Pooh#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Th Bo dch#^aH.#^a Gio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#G io dc mu gio#Sch mu gio#Th Bo#279824#Dch#Mai#Tp c#Tp vit#Ton## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520030041000960070013001370080005001500090 01100155010000500166011001400171012005100185020001800236020001400254006000800268 019000500276039000500281020000800286020000900294020000500303013000700308#VL11.01 847#VL11.01848#45000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Ngy cp tig ger bun#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Th Bo dch#^aH.#^aGio dc#2 011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc m u gio#Sch mu gio#Th Bo#Dch#Thu#Tp c#Tp vit#Ton#279825## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520030041001030070013001440080005001570090 01100162010000500173011001400178012005100192020001800243020001400261006000800275 019000500283039000500288020000800293020000900301020000500310013000700315#VL11.01 849#VL11.01850#45000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc cng gu Pooh - Gip th Rabbit lm vn#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Th Bo dch#^aH.#^aGi o dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Th Bo#Dch#Thu#Tp c#Tp vit#Ton#279826## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530030041000720070017001130080005001300090 01100135010000500146011001400151012007200165020000800237020001000245020000900255 020001400264006001200278039000500290019000500295020000800300013000700308#VL11.01 852#VL11.01851#45000#Vi?t#T123P#372.652#^214#Tp pht m v c#Sch s dng c ng vi cy bt thng minh#Bnh Nguyn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning. Vui hc v khm ph#Tp c#Ti ng Anh#Tiu hc#Sch c thm#Bnh Nguyn#Thu#dch#Pht m#279827## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020024000540030041000780070017001190080005001360090 01100141010000500152011001400157012007200171020000800243020001000251020000900261 020001400270006001200284039000500296019000500301020000800306013000700314#VL11.01 854#VL11.01853#45000#Vi?t#CH550C#372.652#^214#Ch ci v bng ch ci#Sch s d ng cng vi cy bt thng minh#Bnh Nguyn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b2 7cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning. Vui hc v khm ph#Tp c#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Bnh Nguyn#Thu#dch#Ch ci#279828## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540030041000750070017001160080005001330090 01100138010000500149011001400154012007200168020000800240020001000248020000900258 020001400267006001200281039000500293019000500298013000700303#VL11.01856#VL11.018 55#45000#Vi?t#TH462G#372.652#^214#Thi gian v tin t#Sch s dng cng vi c y bt thng minh#Bnh Nguyn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bi t ni. Bt thng minh) (Disney learning. Vui hc v khm ph#Tp c#Ting Anh#T iu hc#Sch c thm#Bnh Nguyn#Thu#dch#279829## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020011000530030041000640070017001050080005001220090 01100127010000500138011001400143012007200157020000800229020001000237020000900247 020001400256006001200270039000500282013000700287019000500294#VL11.01857#VL11.018 58#45000#Vi?t#419T#372.652#^214#c truyn#Sch s dng cng vi cy bt thng minh#Bnh Nguyn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Disney learning. Vui hc v khm ph#Tp c#Ting Anh#Tiu hc#Sc h c thm#Bnh Nguyn#Thu#279830#dch## 00613000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050012000460020023000580030036000810070012001170040018001290080 00500147009001200152010000500164011001500169021010600184020001100290020001200301 020001000313039000500323013000700328#VN11.03563#VN11.03564#Vi?t#104T#495.932#^2 14#Ng Chn l#m thoi Khmer - Vit#Dnh cho ngi Khmer ni ting Vit#Ng Ch n l#Ti bn ln th 3#^aH.#^aThng tn#2011#^a199tr.^b18cm#Gii thiu cc mu hi thoi bng ting Khmer c phin m ting Vit, km theo phn gii thch cc t mi#Ting Vit#Ting Khme#Hi thoi#Thu#279831## 00635000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020021000590030023000800070012001030040018001150080 00500133009001200138010000500150011001500155021012400170020001100294020001200305 020000800317020000800325039000500333013000700338#VN11.03565#VN11.03566#Vi?t#T550 V#495.9223#^214#Ng Chn l#T vng Vit - Khmer#C phin m ting Vit#Ng Chn l#Ti bn ln th 4#^aH.#^aThng tn#2011#^a919tr.^b18cm#Gii thiu khong 160 00 t ting Vit sang ting Khmer v cc lnh vc khc nhau: chnh tr, kinh t, khoa hc, qun i...#Ting Vit#Ting Khme#T vng#T in#Thu#279832## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020014000660070038000800080005001180090 01200123010000500135011001400140020001800154020001200172039000500184019001200189 020000700201006001500208013000700223#VV11.12417#VV11.12418#33000#Vi?t#M110V#853 #^214#Piumini, Roberto#Mattia v ng#Roberto Piumini ; Trn Hng Hnh dch#^aH.# ^aThng tn#2011#^a93tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Thu#dch Italia#It alia#Trn Hng Hnh#279833## 00536000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050019000600020017000790070041000960080 00500137009001200142010000500154011001500159020001700174020001200191039000500203 019001000208020000500218013000700223006001600230#VV11.12419#VV11.12421#VV11.1242 0#55000#Vi?t#B300A#843#^214#Maugenest, Thierry#B n di co 408#Thierry Maugene st ; Nguyn Th Ti dch#^aH.#^aThng tn#2011#^a256tr.^b21cm#Vn hc hin i# Tiu thuyt#Thu#dch Php#Php#279834#Nguyn Th Ti## 00958000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560020035000610030094000960070045001900080005002350090 01200240010000500252011001400257015003800271021019900309020001900508020000900527 02000040053603900050054001300070054500500150055200500120056700500140057900500130 0593005001400606#VL11.01859#VL11.01861#VL11.01860#Vi?t#NG404G#327.597043#^214#Ng oi giao nhn dn Vit Nam - c#K nim 35 nm ngy thit lp quan h ngoi gia o gia CHXHCN Vit Nam v CHLB c (1975-2010)#Hong Vn Huy, Ho Bnh, Rolf Schulze...#^aH.#^aThng tn#2011#^a95tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Hu ngh Vit Nam - c#Tp hp cc bi vit v mi quan h ngoi giao gia Vit Nam v c giai on 19755 - 2010, mi quan h gia cc Hi on, tng lp nhn dn cng nh tnh cm su m gn kt con ngi gia hai nc#Quan h ngoi giao#Vit Nam#c#Thu #279835#Hong Vn Huy# Ho Bnh#Schulze, Rolf#Chu Tun Cp#Phm Th Thi## 00656000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440070009000580080018000670090035000850100005001200110 01400125021023700139020000900376020000800385039000500393005000900398013000700407 #VN11.03567#VN11.03568#Vi?t#C126G#294.3#^214#Cy gy Thin#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a31tr.^b19cm#Gii thch cc tch v cy gy Thin. ngha ca mi cu chuyn lin quan n vic s dng cy gy trong cuc sng i thng cng nh trong nh Pht, qua a ra nhng gio l cho con ngi trong cuc sng bit sng sao cho phi o#o Pht#Gio l#Thu#H nh Hu#279836## 00495000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020007000440070009000510080018000600090035000780100005001130110 01400118021006400132020000900196020000800205020000700213039000500220005000900225 013000700234#VN11.03570#VN11.03569#Vi?t#C125A#294.3#^214#Cu an#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr.^b19cm#L gii v nguy n nhn con ngi cu an v cc hnh thc cu an#o Pht#Nghi l#Cu an#Thu#H nh Hu#279837## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020025000630030018000880070008001060080 01800114009003500132010000500167011001400172020001700186020000900203020000400212 039000500216020000800221013000700229#VN11.03571#VN11.03572#20000#Vi?t#N452L#895 .92214#^214#V Minh#Ni lng ngi con xa x#Tuyn tp vng c#V Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a57tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Thu#Vng c#279838## 00443000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050012000450020017000570070012000740080018000860090035001040100 00500139011001500144020001700159020000900176020000400185039000500189013000700194 #VN11.03573#20000#Vi?t#TH460T#895.92214#^214#Hn Quc V#Th tnh cho nh#Hn Q uc V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a112tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279839## 00650000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020014000580030027000720070048000990080018001470090 03500165010000500200011001500205020001700220020000900237020000400246039000500250 005001900255005001200274005001200286005001400298005001700312013000700329#VN11.03 574#VN11.03575#40000#Vi?t#TH460N#895.9221008#^214#Th Ninh Kiu#Tuyn tp 15 n m 1996-2011#Nguyn Hng Chuyn, ng Vn u, Trn Hu i...#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a176tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Thu#Nguyn Hng Chuyn#ng Vn u#Trn Hu i#Phan Kim Chu#Nguyn Thu Dun g#279840## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020016000650030004000810070010000850080 01800095009003500113010000500148011001400153020001700167020000900184020000400193 039000500197013000700202#VN11.03576#VN11.03577#30000#Vi?t#NH556N#895.9221#^214# Bng nh#Nhng no ng#Th#Bng nh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a39tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279841## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020012000640030004000760070009000800080 01800089009003500107010000500142011001400147020001700161020000900178020000400187 039000500191013000700196#VN11.03578#VN11.03579#15000#Vi?t#NG112T#895.9221#^214# Mnh Hi#Ngy tr v#Th#Mnh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a39tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279842## 00452000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050010000480020011000580030004000690070010000730080018000830090 03500101010000500136011001500141020001700156020000900173020000400182039000500186 013000700191#VN11.03581#VN11.03580#Vi?t#CH309N#895.9221#^214#Ngc Giu#Chiu nn g#Th#Ngc Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a116t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279843## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020018000660030004000840070031000880080 01800119009003500137010000500172011003500177020001700212020000900229020000400238 039000500242005001800247013000700265#VN11.03582#VN11.03583#70000#Vi?t#G553#895 .9221#^214#Thu Trng#Gi o qu hng#Th#Thu Trng, Nguyn Thanh Lc#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a427tr., 2tr. nh chn du ng^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#Nguyn Thanh Lc#279844## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020009000550030026000640070009000900080018000990090 03500117010000500152011001400157021004200171020001000213020001700223039000500240 005000900245020000900254013000700263020000700270#VV11.12423#VV11.12422#12500#Vi ?t#CH467Y#895.9221#^214#Cht yu#Nhng bi tn c chn lc#Thi Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a27tr.^b21cm#Gii thiu mt s b i ca vng c chn lc#Ci lng#Vn hc hin i#Thu#Thi Nhn#Vit Nam#279845#L i ca## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020017000560030026000730070009000990080018001080090 03500126010000500161011001400166021004200180020001700222020001000239020000700249 039000500256005000900261020000900270013000700279#VV11.12424#VV11.12425#12500#Vi ?t#NGH205M#895.9221#^214#Ngho m c tnh#Nhng bi tn c chn lc#Thi Nhn#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a27tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi ca vng c chn lc#Vn hc hin i#Ci lng#Li ca#Thu#Thi Nhn#V it Nam#279846## 00613000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020017000740290036000910070 00900127008001800136009003500154010000500189011001500194021004700209020001700256 020000800273039000500281005000900286020000900295013000700304#VV11.12426#VV11.124 27#VV11.12429#VV11.12428#18000#Vi?t#T123V#495.17#^214#Tp vit ch Hn#IW301 `W,, I,&,IWASWg#Xun Huy#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b21cm#Hng dn cch vit cc nt c bn ca ch Hn#Ti ng Trung Quc#Ch Hn#Thu#Xun Huy#Tp vit#279847## 00795000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020013000600030021000730070049000940080 01800143009003500161010000500196011001500201021011900216020000900335020001900344 02000080036303900050037100500150037600600120039100600090040301300070041201200500 0419#VV11.12430#VV11.12432#VV11.12431#72000#Vi?t#301#204#^214#a ng mi#S thc tnh ni tm#Eckhart Tolle ; Bin dch: Phng Lin, Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a287tr.^b21cm#Lun gii nhng tha y i trong nhn thc ca con ngi, khm ph ci ti, ni au, s gii thot v khng gian ni tm#Tn gio#i sng tinh thn#Ni tm#Thu#Tolle, Eckhart#Ph ng Lin#Minh c#279848#T sch Thin v ngh thut i din vi cuc i## 00765000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020019000660070010000850080018000950090 03500113010000500148011001500153021025000168020001000418020000800428039000500436 005001000441020000800451020000900459013000700468#VV11.12433#VV11.12434#VV11.1243 5#30000#Vi?t#T106S#393.09597#^214#Tang s xa v nay#c Quang#^aTp. H Ch Min h#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b21cm#Gii thiu nhng tp t c l nghi trong ma chay ca ngi Vit xa v thi nay, bn cnh l tp tc l nghi trong ma chay ca ca mt s ng bo dn tc thiu s. Gii thiu phng php chn ngy tang s da trn c s khoa hc c i Phng ng#Phong tc#L nghi#Thu#c Quang#Tang l#Vit Nam#279849## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020009000630030012000720070034000840080 02300118009007700141010000500218011001500223020001700238020000900255020001200264 039000500276019001400281006001500295013000700310#VV11.12436#VV11.12437#42000#Vi ?t#L123L#895.6#^214#Ekuni Kaori#Lp lnh#Tiu thuyt#Ekuni Kaori ; Phm Qunh Ng a dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2011#^a212tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu th uyt#Thu#dch Nht Bn#Phm Qunh Nga#279850## 00721000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020064000450070015001090080018001240090035001420100005001770110 01400182021020000196020000900396020000800405020001500413039000500428019000500433 013000700438006001000445#VV11.12438#VV11.12439#Vi?t#PH124T#294.3#^214#Pht thuy t kinh dit ti trng th v thn ch bo h hi nhi#Khng Tr dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a63tr.^b21cm#Gii thiu nhng l i thuyt ging ca c Pht v Dit ti trng th v nhng cnh ng thng tm, au kh ca cc hi nhi gip ai mun thnh tm sm hi gii nghip v c gii thot, an lc#o Pht#Gio l#Pht tm B #Thu#dch#279851#Khng Tr# # 00665000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070015000780080018000930090035001110100005001460110 01400151021013300165020000900298020000800307020001000315020000800325020001500333 039000500348013000700353019000500360006001000365#VV11.12440#VV11.12441#Vi?t#K312 P#294.3#^214#Kinh Pht dy cch pht tm B #Khng Tr dch#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a62tr.^b21cm#Gii thiu bn phin m b i vn "Vn khuyn pht tm b ", km theo gii thch t vng, dch ngha v g ing gii ni dung bi vn#o Pht#Tu hnh#Kinh Pht#Gio l#Pht tm B #Thu #279852#dch#Khng Tr## 00458000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020013000660070011000790080018000900090 03500108010000500143011001400148020001700162020000900179020000400188039000500192 013000700197#VV11.12443#VV11.12442#18000#Vi?t#TH460T#895.9221#^214#Nht Thanh#T h thp th#Nht Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011 #^a45tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279853## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020021000620070007000830220004000902210 01000094008001800104009003500122010000500157011001400162020001700176020000900193 020000400202039000500206013000700211005000700218#VV11.12444#VV11.12445#30000#Vi ?t#T527T#895.92214#^214#Chu K#Tuyn tp th Chu K#Chu K#T.2#Trm lng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a99tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279854#Chu K## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020021000620070007000830220004000902210 01900094008001800113009003500131010000500166011001400171020001700185020000900202 020000400211039000500215013000700220005000700227#VV11.12446#VV11.12447#30000#Vi ?t#T527T#895.92214#^214#Chu K#Tuyn tp th Chu K#Chu K#T.1#Ngy xun vnh v t#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a99tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#279855#Chu K## 00709000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020018000660070010000840080018000940090 03500112010000500147011001500152020001000167020000900177039000500186021023800191 020000700429013000700436#VV11.12448#VV11.12449#40000#Vi?t#H454S#392.509597#^214 #c Quang#Hn s xa v nay#c Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a250tr.^b21cm#Phong tc#Vit Nam#Thu#Gii thiu v ngun gc phong tc, nhng l nghi ci hi ca ngi Vit t xa ti nay. Mt s l tc k hc trong hn nhn, tp tc hi ci ca cc vng, min v ca ng bo dn tc thiu s. Nhng bin c bt ng xy ra trong hn nhn#Hn l#279856## 00550000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050020000600020021000800070039001010080 01800140009003500158010000500193011001500198020001700213020000500230020001200235 039000500247006001300252013000700265#VV11.12450#VV11.12451#VV11.12452#67000#Vi? t#C551S#843#^214#Beigbeder, Frdric#Ca s trn thp i#Frdric Beigbeder ; T hanh Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a299 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Thu#Thanh Phng#279857## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020011000700030004000810070016000850080 01800101009003500119010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200 039000500204013000700209#VV11.12453#VV11.12454#60000#Vi?t#T452V#895.9221#^214#N g Hoi Phng#Ti v ti#Th#Ng Hoi Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh#2011#^a263tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#279858 ## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020019000670030012000860070011000980080 01800109009003500127010000500162011001500167020001700182020000900199020001200208 039000500220013000700225#VV11.12455#VV11.12456#80000#Vi?t#NG558C#895.92234#^214 #Trm Hng#Ngi cha hin i#Tiu thuyt#Trm Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a429tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu th uyt#Thu#279859## 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050010000710020044000810070 01000125008001800135009003500153010000500188011001500193021019600208020001000404 020001000414039000500424013000700429#VV11.12458#VV11.12457#VV11.12459#VV11.12460 #40000#Vi?t#H103M#428#^214#Tun Kit#20 tnh hung giao tip ting Anh thc dn g#Tun Kit#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a204tr.^b 20cm#Gii thiu cc bi hi thoi ting Anh km theo phn ch gii cch s dng t v cu trc cu v nhng ch thng dng trong cuc sng hng ngy nh : ch o hi, gii thiu, by t s lo lng...#Ting Anh#Giao tip#Thu#279860## 00584000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020036000890070 01800125008001800143009003500161010000500196011001500201021005300216020001000269 039000500279013000700284020001500291#VV11.12461#VV11.12462#VV11.12464#VV11.12463 #48000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Tn Tht Dn#Luyn thi chng ch A - B ting An h#Tn Tht Dn b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a 319tr.^b20cm#Gii thiu cc luyn thi ting Anh trnh A & B#Ting Anh#Thu #279861#Sch luyn thi## 00578000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020034000630070018000970080018001150090 03500133010000500168011001500173012002600188020001600214020000900230020001200239 006001300251039000500264013000700269005001200276#VV11.12465#VV11.12466#VV11.1246 7#225000#Vi?t#T527T#895.1#^214#Tuyn tp th ch Hn Cao B Qut#Trn Vn Nh d ch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a911tr.^b24cm#Tin h hoa vn hc Vit Nam#Vn hc cn i#Vit Nam#Th ch Hn#Trn Vn Nh#Thu#27 9862#Cao B Qut## 00539000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020011000440070009000550080018000640090062000820100005001440110 01400149012006100163020001800224020000900242020001300251005000900264039000500273 013000700278#VL11.01862#15000#Vi?t#TR103V#895.9223#^214#Trai v c#Trung V#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 1#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( Truyn th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#Thu#279863## 00546000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270020017000320070009000490080018000580090062000760100005001380110014001430120 06100157020001800218020000900236020001300245005000900258039000500267004001300272 013000700285#15000#Vi?t#C100V#895.9223#^214#C Vua phch li#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16 tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( Truyn th gii loi vt#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#Thu#In ln th 1#279864## 00566000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020014000430070009000570080018000660090062000840100005001460110 01400151012006100165020001800226020000900244020001300253005000900266039000500275 004001300280013000700293#VL11.01864#15000#Vi?t#B103C#895.9223#^214#Bi ca ca d #Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( Truyn th gi i loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#Thu#In ln th 1#27 9865## 00568000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070009000590080018000680090062000860100005001480110 01400153012006100167020001800228020000900246020001300255005000900268039000500277 004001300282013000700295#VL11.01865#15000#Vi?t#V428T#895.9223#^214#Voi to, cc nh#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( Truyn th g ii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#Thu#In ln th 1# 279866## 00570000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440070009000610080018000700090062000880100005001500110 01400155012006100169020001800230020000900248020001300257005000900270039000500279 004001300284013000700297#VL11.01866#15000#Vi?t#CH500V#895.9223#^214#Ch vt lc loi#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( Truyn th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#Thu#In ln th 1#279867## 00569000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070009000600080018000690090062000870100005001490110 01400154012006100168020001800229020000900247020001300256005000900269039000500278 013000700283004001300290#VL11.01867#15000#Vi?t#C100V#895.9223#^214#C vt long mn#Trung V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( Truyn th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trung V#Thu#279868#In l n th 1## 00488000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050010000660020013000760030016000890070 01000105008000500115009002000120010000500140011001500145020001700160020000900177 020001200186039000500198013000700203#VN11.03584#VN11.03585#VN11.03586#29000#Vi? t#H454C#895.92234#^214#Xun Hng#Hn ca bin#Tp truyn ngn#Xun Hng#^aH.#^aQ un i nhn dn#2011#^a207tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu# 279869## 00489000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050011000660020021000770030010000980070 01100108008000500119009002000124010000500144011001400149020001700163020000900180 020001000189039000500199013000700204#VN11.03587#VN11.03589#VN11.03588#14000#Vi? t#TH462G#895.9221#^214#L Huy Mu#Thi gian khc khoi#Trng ca#L Huy Mu#^aH. #^aQun i nhn dn#2011#^a98tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Thu #279870## 00623000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050009000650020011000740030010000850070 00900095008000500104009002000109010000500129011001500134020001000149020000900159 039000500168020000600173013000700179021011200186020002300298#VN11.03590#VN11.035 91#VN11.03592#39000#Vi?t#556T#959.7041#^214#Anh ng#ng thng#Tp k s#Anh ng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a273tr.^b19cm#Trn nh#Vit Nam#Thu#K s# 279871#Nhng bi k s vit v mt s trnh nh v nhng tm gng anh hng li t s trong cuc khng chin chng Php#Khng chin chng Php## 00509000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050008000660020017000740030022000910070 00800113008000500121009002000126010000500146011001500151020001700166020000900183 020001200192039000500204020000300209013000700212#VN11.03593#VN11.03594#VN11.0359 5#33000#Vi?t#TR561S#895.9223#^214#c nh#Trng sa bn em#Truyn v k chn l c#c nh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a229tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn ngn#Thu#K#279872## 00510000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020018000780030013000960070 01300109008000500122009002000127010000500147011001500152020001700167020000900184 020001200193039000500205020000300210013000700213#VN11.03596#VN11.03597#VN11.0359 8#31000#Vi?t#M103V#895.9223#^214#L Phan Ngh#Mi vi thi gian#Truyn v k#L Phan Ngh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a222tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#Thu#K#279873## 00511000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050008000660020016000740030019000900070 00800109008000500117009002000122010000500142011001500147020001700162020000900179 020001200188039000500200020000900205013000700214#VN11.03599#VN11.03600#VN11.0360 1#44000#Vi?t#TH300T#895.9223#^214#Lo Chu#Th thm c non#Truyn v ghi chp#L o Chu#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a310tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ngn#Thu#Ghi chp#279874## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050008000660020016000740030016000900070 00800106008000500114009002000119010000500139011001500144020001700159020000900176 020001200185039000500197013000700202#VN11.03602#VN11.03603#VN11.03604#31000#Vi? t#CH310V#895.9223#^214#Xun V#Chim vc v u#Tp truyn ngn#Xun V#^aH.#^aQu n i nhn dn#2011#^a219tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#2 79875## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050017000650020020000820030016001020070 01700118008000500135009002000140010000500160011001500165020001700180020000900197 020001200206039000500218013000700223#VN11.03605#VN11.03606#VN11.03607#19000#Vi? t#M124C#895.9223#^214#Vng nh Trung#Mt c ch ln chi#Tp truyn ci#Vng nh Trung#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a122tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ci#Thu#279876## 00852000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000170003301400070 00500410005000571810006000620820008000688080005000760050010000810020015000910030 00300106007001000109008000500119009002000124010000500144011001500149020000900164 021030700173039000400480020000300484020002300487020002100510013000700531#VN11.03 608#VN11.03609#VN11.03610#Lch s hin i#32000#Vi?t#K600U#959.704#^214#Hong Hi#K c ng i#K#Hong Hi#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a227tr.^b19cm#Vi t Nam#Gm nhng k c ca ngi lnh v nhng ngy chin u chng thc dn Php v quc M vi lng kin trung bt khut, vt qua mi kh khn v nhng kin h nghim qu bu trong chin u th hin lng yu nc v li sng cch mng c a "B i c H" lun sn sng chin u hy sinh v nhn dn, v T quc#Hoa#K# Khng chin chng Php#Khng chin chng M#279877## 00856000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050012000750020029000870070 06700116008002300183009003800206010000500244011001500249019000500264021016100269 03900040043000500170043400400180045102000090046902000100047800600090048800600140 0497013000700511#VN11.03612#VN11.03611#VN11.03613#Trng trt#40000#Vi?t#NGH250T #635.9#^214#Ng Th Hoa#Ngh thut ch tc chu cnh#Ng Th Hoa, Ung Truyn Lo ng ; Bin dch: Vnh Nam, Phm Cao Hon#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a222tr.^b19cm#Dch#Hng dn ngh thut chi, trng v chm sc cy cnh. Cc phng php chit cnh, k thut ch tc cy cnh, phon g cch v cc trng phi ngh thut biu hin#Hoa#Ung Truyn Long#Ti bn ln th 5#Cy cnh#Chu cnh#Vnh Nam#Phm Cao Hon#279878## 00565000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000170003301400070 00500410005000571810007000620820009000698080005000780050009000830020023000920030 01600115007000900131008000500140009002000145010000500165011001500170020000900185 039000400194015005800198020001200256013000700268#VN11.03614#VN11.03615#VN11.0361 6#Vn hc hin i#39000#Vi?t#CH303#895.9223#^214#Xun Thu#Chic iu cy gia bo#Tp truyn ngn#Xun Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a273tr.^b19cm#Vit N am#Hoa#Tn tht ca tc gi: Xun Thu, bt danh: Phi Bng H,#Truyn ngn#279 879## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810006000550820008000618080005000690020035000740080005001090090 02000114010000500134011001500139012001800154020000900172021028100181039000400462 020001300466020001200479020001000491013000700501#VV11.12468#VV11.12469#VV11.1247 0#Php lut#31000#Vi?t#H428#347.597#^214#Hi p v lut thi hnh n dn s#^a H.#^aQun i nhn dn#2011#^a181tr.^b21cm#T sch Php lut#Vit Nam#Trnh by di dng hi - p php lut v thi hnh n dn s, vi cc qui nh chung v q ui nh c th v h thng t chc thi hnh n dn s v chp hnh vin, th tc thi hnh n, bin php bo m v cng ch, khiu ni, t co v khng ngh v thi hnh n, x l vi phm...#Hoa#Sch hi p#Thi hnh n#n dn s#279880## 00784000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810006000550820010000618080005000710020037000760080005001130090 02000118010000500138011001500143012001800158020000900176021026700185039000400452 020001300456020000900469020000900478013000700487#VV11.12472#VV11.12471#VV11.1247 3#Php lut#17000#Vi?t#H428#346.59701#^214#Hi p v lut hn nhn v gia n h#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a101tr.^b21cm#T sch Php lut#Vit Nam#Trnh by di dng hi - p php lut v hn nhn v gia nh vi cc qui nh chung v qui nh c th v kt hn, quan h gia v v chng, cha m v con ci, ng b ni, ng b ngoi v chu, li hn, quan h hn nhn c yu t nc ngoi, x l nhng vi phm...#Hoa#Sch hi p#Hn nhn#Gia nh#279881## 00794000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810006000550820008000618080005000690020034000740080005001080090 02000113010000500133011001500138012001800153020000900171021028300180039000400463 020001300467020000700480020001000487013000700497#VV11.12474#VV11.12475#VV11.1247 6#Php lut#19000#Vi?t#H428#342.597#^214#Hi p v lut cn b, cng chc#^aH .#^aQun i nhn dn#2011#^a115tr.^b21cm#T sch Php lut#Vit Nam#Trnh by d i dng hi - p php lut v cn b, cng chc vi cc quy nh chung v cc quy nh c th v ngha v v quyn ca cn b - cng chc; cn b - cng chc Trung ng, cp tnh, cp huyn, cp x; qun l cn b, cng chc; cc iu k in bo m thi hnh cng v...#Hoa#Sch hi p#Cn b#Cng chc#279882## 00830000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810006000550820010000618080005000710020030000760080005001060090 02000111010000500131011001500136012001800151020000900169021033600178039000400514 020001300518020001400531013000700545#VV11.12477#VV11.12479#VV11.12478#Php lut# 21000#Vi?t#H428#344.59702#^214#Hi p v lut bo him y t#^aH.#^aQun i n hn dn#2011#^a121tr.^b21cm#T sch Php lut#Vit Nam#Trnh by di dng hi - p php lut v bo him y t vi cc quy nh chung v cc quy nh c th v i tng, mc ng, trch nhim, phng thc ng bo him; th bo him y t; phm vi c hng bo him y t; t chc khm bnh, cha bnh cho ngi tham g ia bo him y t v thanh ton chi ph khm cha bnh bo him y t...#Hoa#Sch hi p#Bo him y t#279883## 00935000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810006000550820008000618080005000690020046000740080005001200090 02000125010000500145011001500150012001800165020000900183021038800192039000400580 020001300584020001100597020000900608020000900617013000700626#VV11.12480#VV11.124 81#VV11.12482#Php lut#21000#Vi?t#H428#343.597#^214#Hi p v lut cht ln g sn phm, hng ho#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a121tr.^b21cm#T sch Php l ut#Vit Nam#Trnh by di dng hi - p php lut v lut cht lng sn phm , hng ho vi cc quy nh chung v cc quy nh c th v quyn v ngha v c a t chc - c nhn i vi cht lng sn phm hng ho, qun l cht lng sn phm hng ho trong sn xut, xut khu, nhp khu lu thng trn th trng v trong qu trnh s dng, kim tra thanh tra v cht lng sn phm, hng ho... #Hoa#Sch hi p#Cht lng#Sn phm#Hng ho#279884## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810006000550820010000618080005000710020022000760080005000980090 02000103010000500123011001500128012001800143020000900161021023500170039000400405 020001300409020001100422013000700433#VV11.12483#VV11.12484#VV11.12485#Php lut# 40000#Vi?t#H428#346.59704#^214#Hi p v lut nh #^aH.#^aQun i nhn dn# 2011#^a237tr.^b21cm#T sch Php lut#Vit Nam#Trnh by di dng hi - p ph p lut v nh vi cc quy nh chungv quy nh c th v quyn s hu nh , giy chng nhn quyn s hu, quyn v ngha v ca ch s h nh , quy nh ph p lut v chnh sch pht trin nh ...#Hoa#Sch hi p#Lut nh #279885## 00790000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440140007000540410005000611810007000660820010000738080005000830050015000880020 01900103007003300122008000500155009002000160010000500180011001500185020000900200 02102050020903900040041402000080041800500170042602000050044301300070044802000090 0455#VV11.12486#VV11.12487#VV11.12489#VV11.12488#Kin trc#39000#Vi?t#TH109C#72 6.09597#^214#ng Vit Thu#Thp c Vit Nam#ng Vit Thu, Giang Tuyt Minh# ^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a210tr.^b21cm#Vit Nam#Gii thiu mt s nt c b n v cu trc v cc loi hnh thp. Trnh by ngh thut kin trc v iu kh c trang tr trn cc thp c Vit Nam nh thp Mt Ct, thp Bo Thin, thp B t - i Nghin...#Hoa#Thp c#Giang Tuyt Minh#Thp#279886#Tn gio## 00729000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000170003301400070 00500410005000571810007000620820009000698080005000780050011000830020020000940070 01100114008000500125009002000130010000500150011001500155020000900170021021000179 039000400389020002100393013000700414020001800421#VV11.12490#VV11.12491#VV11.1249 2#Lch s hin i#38000#Vi?t#NG105D#959.7043#^214#Hong Khi#Ngn dm Trng S n#Hong Khi#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a241tr.^b21cm#Vit Nam#Gii thiu k hi qut v thin nhin hng v ca Trng Sn; ng thi ghi li nhng nt sinh ng v s sng v chin u ca Trng Sn, nht l trong cuc khng chin ch ng M, cu nc ca nhn dn Vit Nam#Hoa#Khng chin chng M#279887#ng H C h Minh## 00904000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003301400070 00500410005000571810007000620820009000698080005000780050008000830020022000910070 00800113008000500121009002000126010000500146011001500151020000900166021035700175 039000400532015003300536013000700569020002300576020000300599#VV11.12493#VV11.124 94#VV11.12495#Lch s hin i#46000#Vi?t#CH527B#959.7041#^214#L Tun#Chuyn b y gi mi k#L Tun#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a271tr.^b21cm#Vit Nam#Gm nhng cu chuyn k v qung thi gian tham gia hot ng cch mng ca tc gi trong thi k nc Vit Nam dn ch cng ho non tr mi ra i v nhng nm th ng chng thc dn Php, v cuc sng hin thc trong nhng ngy thng nhn dn V itNam dng cm, chin u, khng ngi hy sinh, chng li th trong gic ngoi ginh li c lp cho nc nh#Hoa#Tn tht tc gi: Phm Thu Ung#279888#Kh ng chin chng Php#K## 00617000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000170003301400070 00500410005000571810007000620820009000698080005000780020011000830030016000940070 04300110008000500153009002000158010000500178011001500183020000900198039000400207 02000120021100500080022300500170023100500130024800500080026100500150026901300070 0284#VV11.12496#VV11.12497#VV11.12498#Vn hc hin i#75000#Vi?t#NG112E#895.92 23#^214#Ngy em i#Tp truyn ngn#o Hi, Nguyn Hu Nhun, V Phng H...#^a H.#^aQun i nhn dn#2011#^a447tr.^b21cm#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#o Hi#Nguy n Hu Nhun#V Phng H#L Hon#Nguyn Th Su#279889## 00763000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000200003301400070 00530410005000601810007000650820007000728080005000790050012000840020023000960070 01200119008000500131009002000136010000500156011001500161021028200176020000700458 039000400465020000900469013000700478#VV11.12500#VV11.12499#VV11.12501#Cht c m u da cam#65000#Vi?t#KH455T#363.17#^214#L c Tit#Khng th chm tr hn#L c Tit#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a222tr.^b21cm#nh gi thc trng cht c da cam ioxin ti Vit Nam v th gii, hu qu ca n ti sc kho con ngi v mi trng sinh thi. Trin vng tng lai, qu trnh kin tng v cc bin p hp cng l i bi thng khc phc hu qu ca cht c da cam m Vit Nam phi gnh chu#ioxin#Hoa#Vit Nam#279890## 00563000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050019000650020009000840030012000930070 01900105022000400124221000800128008000500136009002000141010000500161011001500166 020001700181020000900198020001200207039000400219013000700223005001900230#VV11.12 502#VV11.12503#VV11.12504#77000#Vi?t#B108T#895.9223#^214#Nguyn Khc Nguyt#Bo thp#Tiu thuyt#Nguyn Khc Nguyt#T.3#Tm bo#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^ a453tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#279891#Nguyn Khc Nguy t## 01162000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740020021000790030026001000070 05500126008000500181009002000186010000500206011001500211020000900226021029100235 02000100052603900040053601500720054002000030061200500170061502000070063200500170 0639005001800656005001600674005001200690013000700702020001100709020004400720#VV1 1.12506#VV11.12505#VV11.12508#VV11.12507#44000#Vi?t#TR513H#355.009597#^214#Trun g hiu bn Ngi#Tp k, hi c tuyn chn#Nguyn Vn Cng, Iu. M. Lpukhin, Iu . A. Khrxcp...#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a199tr.^b21cm#Vit Nam#Tuyn ch n mt s bi vit k v qu trnh phn u kin tr, bn b, vt qua mi kh k hn thch thc vi nhng chin cng thm lng ca i ng cn b, chin s B T lnh Bo v Lng qua cc thi k, hon thnh nhim v gi gn v bo v tuy t i an ton thi hi Ch tch H Ch Minh#Hot ng#Hoa#TTS ghi: B T lnh B o v Lng Ch tch H Ch Minh; Cc Tuyn truyn#K#Nguyn Vn Cng#Hi c#Lpu khin, Iu. M.#Khrxcp, Iu. A.#Nguyn Ngc Lm#V Vn Bnh#279892#Thnh tch#B T lnh Bo v Lng Ch tch H Ch Minh## 00919000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050007000660020020000730030007000930070 03400100022000400134008000500138009002000143010000500163011002600168021029900194 02000170049302000210051002000090053102000070054000500160054703900040056301300070 0567005000700574#VV11.12510#VV11.12509#VV11.12511#71000#Vi?t#PH301S#959.7043#^2 14#V Cao#Pha sau trn tuyn#Hi k#V Cao ; Nguyn Phi Loan th hin#T.2#^aH.# ^aQun i nhn dn#2011#^a220tr., 13tr. nh^b21cm#K li nhng nm thng chin u ca Trung tng V Cao cng ng i - cc cn b, chin s S on 341sng Lam anh hng trong i hnh Qun on 4 thn tc vo Nam b, tham gia nhng trn nh c lit trc ca ng Si Gn, gp phn vo chin thng v i 30/4/1975, gii phng hon ton min Nam#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Nguyn Phi Loan#Hoa#279893#V Cao## 00840000000000253000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810007000540820007000618080005000680020025000730080005000980090 02000103010000500123011002900128021034000157039000400497020000800501015007000509 013000700579#VV11.12512#VV11.12514#VV11.12513#iu tra#60000#Vi?t#PH301S#363.25 #^214#Pha sau vnh m thm t#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a218tr., 6tr. nh mu^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn, kinh nghim c c rt t nhng ln ln l n vi ngh ca nhng thm t t nhm em li nhng thng tin qu gi cho khch h ng trong nhiu vn ca gia nh, x hi. ng thi thng qua nhng hot ng nghip v, nhng hnh trnh iu tra tc nghip thy c nhng bun vui, nh c nhn trong ngh thm t t#Hoa#Thm t#TTS ghi: Cng ty Dch v Cung cp Th ng tin v Thng mi Vit (VDT)#279894## 00730000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810007000650820006000728080005000780050014000830020 01900097007001400116008000500130009000800135010000500143011001400148021026100162 020001800423039000400441013000700445#VN11.03617#VN11.03618#VN11.03619#VN11.03620 #Sn khoa#16000#Vi?t#CH551N#618.3#^214#Nguyn c Vy#Cha ngoi t cung#Nguyn c Vy#^aH.#^aY hc#2011#^a38tr.^b19cm#Trnh by nhng vn cn bit v cha n goi t cung, cc hnh thc lm sng, cch x tr vi cha ngoi t cung, tin l ng v cha ngoi t cung ni chung, cc triu chng phn bit chn on mt s bnh vi cha ngoi t cung, vn phng v chng bnh#Cha ngoi d con#Ho a#279895## 00845000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810006000650820006000718080005000770050020000820020 04800102007002000150008000500170009000800175010000500183011001400188021030100202 020000900503039000400512020000800516020001200524013000700536#VV11.12515#VV11.125 16#VV11.12518#VV11.12517#Thai ph#28000#Vi?t#C101B#618.3#^214#Phm Th Thanh Hi n#Cc bnh l nhim khun trong thi k mang thai#Phm Th Thanh Hin#^aH.#^aY hc#2011#^a90tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v cc bnh l nhim khun trong thi k mang thai nh bnh nhim siu vi khun Rubeol, bnh nhim khun, bnh k sinh trng. nh hng cc bnh l nhim khun trong thi k mang thai t i thai nhi, phng thc chn on v mt s phng php iu tr cho m v thai nhi#Thai nhi#Hoa#Bnh l#Nhim khun#279896## 00788000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050017000750020047000920070 01700139008001800156009000800174010000500182011001500187021025300202020000900455 039000400464020001400468020000900482013000700491#VV11.12519#VV11.12520#VV11.1252 2#VV11.12521#150000#Vi?t#NH556T#616.7#^214#Nguyn Cng Minh#Nhng tin b mi t rong iu tr bnh nhc c#Nguyn Cng Minh#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2011#^a22 4tr.^b21cm#Gii thiu lch s nghin cu bnh nhc c; phi thai hc tuyn c v qu trnh pht trin h min dch; gii phu - m hc - sinh l tuyn c; sinh l bnh, dch t hc, cc du hiu - triu chng lm sng, cch chn on v i u tr bnh nhc c...#iu tr#Hoa#Bnh nhc c#Tuyn c#279897## 00849000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810007000580820006000658080005000710050015000760020083000910070 01500174008000500189009000800194010000500202011001500207021027300222020002000495 039000400515020002300519013000700542020001000549#VV11.12523#VV11.12524#VV11.1252 6#VV11.12525#Vim tai#Vi?t#CH515X#617.8#^214#Cao Minh Thnh#Chui xng con v k t qu to hnh bng gm sinh hc trong vim tai gia mn tnh#Cao Minh Thnh#^a H.#^aY hc#2011#^a171tr.^b21cm#Trnh by cc vn tng quan v chui xng con ; cc phng php nghin cu v cc tn thng chui xng con v vn to hn h chui xng con trong vim tai gia mn tnh; c im lm sng, kt qu phu thut to hnh h thng xng con v mt s kt lun, kin ngh#Phu thut to h nh#Hoa#Vim tai gia mn tnh#279898#Xng con## 00908000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050014000740020019000880070 05700107008000500164009000800169010000500177011001500182021029100197020001800488 03900040050600500130051002000190052302000100054202000090055200500140056101300070 0575#VV11.12527#VV11.12528#VV11.12530#VV11.12529#31000#Vi?t#T120T#616.89#^214#B i Quang Huy#Tm thn phn lit#B.s.: Bi Quang Huy (ch.b.), Cao Tin c, Phm Vn Mnh#^aH.#^aY hc#2011#^a131tr.^b21cm#Trnh by cc khi nim, phng php c hn on v iu tr bnh tm thn phn lit v cc ri lon tm thn khc nh r i lon dng phn lit, ri lon phn lit cm xc, ri lon hoang tng, lon t hn ngn, lon thn cm ng, lon thn do bnh c th v lon thn do mt cht g y lon thn#Tm thn phn lp#Hoa#Cao Tin c#Ri lon thn kinh#Chn on#i u tr#Phm Vn Mnh#279899## 00811000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440140007000550410005000621810006000670820007000738080005000800050014000850020 03300099007004500132008000500177009000800182010000500190011001500195021022400210 020000900434039000400443020002000447005001600467020000700483013000700490#VV11.12 531#VV11.12532#VV11.12534#VV11.12533#Cai nghin#36000#Vi?t#C103N#616.86#^214#B i Quang Huy#Cai nghin ma tu v game online#B.s.: Bi Quang Huy (ch.b.), Phng Thanh Hi#^aH.#^aY hc#2011#^a114tr.^b21cm#Trnh by cc triu chng, chn on, cch pht hin nghin ma tu v bnh nghin game online; ng thi a ra mt s phng php iu tr cai nghin - chng ti nghin ma tu v cc phng php iu tr nghin game online#iu tr#Hoa#Tr chi trc tuyn#Phng Thanh Hi#Ma t u#279900## 01245000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020040000660070101001060080005002070090 00800212010000500220011001500225021042900240039000400669015004700673020000900720 00500160072902000150074502000090076002000100076900500150077900500090079400500160 0803005001200819005001500831005001800846013000700864#VV11.12535#VV11.12536#VV11. 12537#VV11.12538#Vi?t#C120N#616.9#^214#Cm nang iu tr st xut huyt dengue#B .s.: Lng Ngc Khu, Trn Qu Tng (ch.b.), Trn Qu... ; H..: Nguyn Hng H , Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aY hc#2011#^a351tr.^b21cm#Gii thiu vn phn tuy n iu tr, chun v trang thit b trong cng tc iu tr st xut huyt Dengu e. Cc kinh nghim trong vic chn on, cp cu, iu tr v chm sc ngi bn h. Hng dn cc quy trnh k thut thng dng trong cng tc iu tr st xut huyt Dengue. Truyn thng v d phng trong cng tc iu tr st xut huyt D engue cho tt c cc tuyn iu tr, c bit tuyn tnh, tuyn huyn v tuyn x #Hoa#TTS ghi: B Y t. Cc qun l Khm, cha bnh#Cm nang#Lng Ngc Khu#S t xut huyt#iu tr#Chn on#Trn Qu Tng#Trn Qu#Nguyn Vn Bnh#V Vn nh#Nguyn Hng H#Nguyn Thanh Hng#279901## 00798000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101880 00440200010002320200009002420140007002510410005002581810006002630820006002698080 00500275005001200280002004400292003005600336007001200392022000400404008000500408 00900080041301000050042101100150042603900040044101300070044500500120045202000080 0464#VV11.12539#VV11.12540#VV11.12542#VV11.12541#Gm 30 bi th ni v nguyn nh n gy bnh v cc bi thuc cha tr cc bnh nh bnh i ng, si ng tit niu, vin cu thn cp tnh, tiu tin t kh b, inh ru, chn m...#Thu c nam#iu tr#50000#Vi?t#D305C#615.8#^214#Nguyn Hon#Din ca thuc nam cha bnh t c Hoa L#Cng trnh cho mng k nim 1000 nm Thng Long H Ni#Ngu yn Hon#T.2#^aH.#^aY hc#2011#^a171tr.^b21cm#Hoa#279902#Nguyn Hon#Din ca## 00919000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000120 00440410005000561810006000610820007000678080005000740050011000790020030000900030 03100120007004000151008000500191009000800196010000500204011002000209019000500229 02102920023402000180052603900040054400500050054802000150055300500180056801300070 0586#VV11.12543#VV11.12544#VV11.12545#VV11.12546#Bnh tr em#Vi?t#T116S#618.92#^ 214#Hsu, C. Y.#Tng sn thng thn bm sinh#Sch hng dn dnh cho cha m#C. Y . Hsu, Scott A. Rivkees ; CLAN dch#^aH.#^aY hc#2011#^aXVI, 323tr.^b22cm#Dch#C ung cp nhng thng tin cn bit v bnh tng sn thng thn bm sinh la tui nhi, s di truyn ca bnh, cc triu chng, cc xt nghim chn on tng s n thng thn bm sinh. iu tr v theo di vic iu tr tng sn thng thn bm sinh bng Glucocorticoid, mineralocorticoid...#Tuyn thng thn#Hoa#CLAN#S ch hng dn#Rivkees, Scott A.#279903## 01071000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050018000740020124000920030 01700216007001800233008000500251009000800256010000500264011002900269021039100298 020001600689039000400705020001500709020001700724020000900741013000700750#VV11.12 547#VV11.12548#VV11.12550#VV11.12549#115000#Vi?t#C105T#616.1#^214#Nguyn Quang Tun#Can thip ng mch vnh qua da trong iu tr nhi mu c tim cp: Phng php, kt qu nghin cu, hiu qu v tin lng#Sch chuyn kho#Nguyn Quang T un#^aH.#^aY hc#2011#^a256tr., 8tr. nh mu^b24cm#Gii thiu tnh hnh mc bnh nhi mu c tim trn th gii v Vit Nam, nguyn l sinh l bnh thc hnh iu tr nhi mu c tim vng can thip mch vnh th u. M t phng php can thip iu tr v k thut o lng s liu m t. Kt qu nghin cu, hiu qu v tin lng can thip ng mch vnh qua da trong iu tr nhi mu c tim cp v mt s kt lun, nh hng tng lai#Nhi mu c tim#Hoa#ng mch vnh#Sc h chuyn kho#iu tr#279904## 00862000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700050013000750020068000880070 01300156008000500169009000800174010000500182011001500187021030200202020003600504 039000400540020001000544020001100554013000700565#VV11.12769#VV11.12772#VV11.1277 1#VV11.12770#Bnh lao#Vi?t#M601T#616.9#^214#ng c Anh#Mycobacterium tuberculo sis v cc phng php nghin cu, chn on#ng c Anh#^aH.#^aY hc#2011#^a26 6tr.^b24cm#Trnh by v tc nhn gy bnh lao do vi khun Mycobacterium tubercul osis. Gii thiu phng php chn on Mycobacterium tuberculosis ti phng th nghim; phng php xc nh tnh khng thuc chng lao ca vi khun Mycobacteri um tuberculosis; cc phng php nghin cu dch t hc phn t bnh lao#Vi khu n Mycobacterium tuberculosis#Hoa#Chn on#Nghin cu#279905## 00646000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050017000670020027000840070017001110080 00500128009000800133010000500141011001500146021017500161020000400336039000400340 020000500344013000700349020001200356#VV11.12773#VV11.12774#VV11.12776#VV11.12775 #Vi?t#D302T#616.97#^214#Nguyn Trn Hin#Dch t hc nhim HIV/AIDS#Nguyn Trn Hin#^aH.#^aY hc#2011#^a283tr.^b24cm#Trnh by cc thng tin c bn v HIV/AIDS v phng php gim st dch t hc nhim HIV/AIDS. Dch t hc nhim HIV/AIDS v d phng nhim HIV/AIDS trn th gii v Vit Nam#HIV#Hoa#AIDS#279906#Dch t hc## 00720000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020055000800070014001350080 00500149009000800154010000500162011001400167021022100181020001000402039000400412 020001000416020000900426013000700435#VL11.01869#VL11.01871#VL11.01870#VL11.01868 #Vi?t#G112X#617.5#^214#Phm Vn Liu#Gy xng hm di v phng php iu tr gy gc hm#Phm Vn Liu#^aH.#^aY hc#2011#^a99tr.^b27cm#Cung cp cc kin thc c bn v gii phu, m hc v dch t gy xng hm di ni chung. Thc t v n dch t gy xng hm di v phng php chnh hnh, phu thut trong i u tr gy xng hm di ti Hi Phng#Xng hm#Hoa#Gy xng#iu tr#279907## 00987000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020040000860030 03300126007002100159008000500180009000800185010000500193011001500198015001800213 02000090023102000060024002000090024602000090025502000110026403900050027501300070 0280021034100287020000900628#VL11.01872#VL11.01875#VL11.01874#VL11.01873#61000# Vi?t#L305Q#615#^214#Nguyn Hi Nam#Lin quan cu trc v tc dng sinh hc#Sch o to dc s sau i hc#Nguyn Hi Nam ch.b.#^aH.#^aY hc#2011#^a219tr.^b27c m#TTS ghi: B Y t#Dc hc#Thuc#Cu trc#Tc dng#Gio trnh#Vanh#279908#Phn tch mi tng quan gia mt s thng s ho l v tc dng sinh hc. Mi lin quan nh tnh chung gia cu trc v tc dng sinh hc. Nghin cu cu trc v tc dng sinh hc, dc ng hc v tc dng ph ca mt s nhm thuc quan trn g nh khng sinh beta-lactam, cc thuc khng khun quinolon v sulfamid, cc th uc chn bta...#Sinh hc## 00967000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020021000620070069000830080005001520090 00800157010000500165011001500170020001100185020001000196005001400206039000500220 01500810022500400400030602102100034600500210055600500160057700500180059300500110 0611013000700622#VL11.01877#VL11.01876#VL11.01878#60000#Vi?t#B103G#304.6#^214#B i ging dn s hc#B.s.: Nguyn Vn L (ch.b.), Trn Th Trung Chin, Trng Ph i Hng..#^aH.#^aY hc#2011#^a180tr.^b26cm#Dn s hc#Bi ging#Nguyn Vn L#Van h#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. Khoa Y t Cng cng. B mn Dn s h c#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nhng kin thc c bn v dn s hc: v tr dn s trong y hc, ch s sc kho cng ng, phng php phn tch dn s, l thuyt, qui m, c cu, chun ho dn s, hin tng sinh sn, hin tn g t vong...#Trn Th Trung Chin#Trng Phi Hng#Nguyn Vn Truyn#Dip T M#2 79909## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050015000670020057000820070025001390080 00500164009000800169010000500177011001500182020000800197020000900205005000900214 039000500223020000700228013000700235021022000242#VL11.01879#VL11.01880#VL11.0188 2#VL11.01881#Vi?t#C460S#616.99#^214#Nguyn Xun C#C s vt l v nhng tin b v k thut x tr ung th#Nguyn Xun C, Bi Diu#^aH.#^aY hc#2011#^a482tr.^ b27cm#Ung th#iu tr#Bi Diu#Vanh#X tr#279910#C s vt cht v sinh hc tr ong x tr ung th: Cc ht c bn v tnh cht chung, sinh l hc khi u, cc y u t liu lng, thi gian v m hnh phn liu trong x tr ung th....cng nh ng tin b v k thut x tr## 00893000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020053000450070048000980080005001460090008001510100005001590110 01500164020001400179005001400193039000500207020000900212015003600221021022200257 02000100047902000110048900500150050000500140051500500150052900500160054401300070 0560#VL11.01883#VL11.01884#Vi?t#KH527C#616.1#^214#Khuyn co 2010 v cc bnh l tim mch & chuyn ho#Phm Gia Khi, Phm Mnh Hng, L Thanh Hng...#^aH.#^aY hc#2011#^a255tr.^b29cm#Bnh tim mch#Phm Gia Khi#Vanh#iu tr#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam#Gm nhng khuyn co ca hi Tim mch hc Vit Nam nm 201 0 v: d phng bnh l mch vnh ph n, x tr bnh tim bm sinh ngi ln, chn on v iu tr ngt, chn on v x tr bnh l ng mch vnh ch ngc ...#Chn on#Phng bnh#Phm Mnh Hng#L Thanh Hng#Phm Trn Linh#Phan nh P hong#279911## 00887000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020023000800070044001030080 00500147009000800152010000500160011001400165020000500179005001500184039000500199 020001300204015005600217013000700273020001000280021029500290#VL11.01885#VL11.018 88#VL11.01887#VL11.01886#Vi?t#B103G#617.6#^214#Phm Vn Liu#Bi ging rng hm mt#B.s.: Phm Vn Liu (ch.b.), Nguyn Vn Hi#^aH.#^aY hc#2011#^a96tr.^b27cm# Rng#Nguyn Vn Hi#Vanh#Rng hm mt#TTS ghi: Trng i hc Y Hi Phng. Khoa Rng hm mt#279912#Bi ging#Ph bin, gio dc sc kho rng ming cho cng ng. Chn on x tr ban u cc cp cu hay gp trong rng hm mt v nhng b nh ph bin nh: su rng, vim quanh rng, vim nhim vng ming mt, chn th ng hm mt... Pht hin sm tn thng c tnh vng ming mt v gi ng chuyn khoa## 00697000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020044000800070059001240080 00500183009000800188010000500196011001400201020000500215020001100220005001500231 039000500246020001300251013000700264021010900271005001500380#VL11.01889#VL11.018 92#VL11.01890#VL11.01891#Vi?t#K600T#617.6#^214#Phm Vn Liu#K thut nh rng v phu thut trong ming#B.s.:Phm Vn Liu (ch.b.), Nguyn Vn Hi, Phm Thanh Hi#^aH.#^aY hc#2011#^a72tr.^b27cm#Rng#Phu thut#Nguyn Vn Hi#Vanh#Rng hm mt#279913#Gii thiu c im gii phu vng ming, mt. Tm hiu k thut nh rng v cc phu thut khc trong ming#Phm Thanh Hi## 00730000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020063000700030064001330080005001970090 00800202010000500210011001500215020000800230020001200238039000500250015003100255 020000500286020001700291013000700308021012500315#VL11.01893#VL11.01894#VL11.0189 6#VL11.01895#Vi?t#C101V#344.59704#^214#Cc vn bn hng dn cng tc thi ua, k hen thng ngnh y t#Ti liu phc v tp hun cng tc thi ua khen thng nm 2011#^aH.#^aY hc#2011#^a251tr.^b28cm#Thi ua#Khen thng#Vanh#TTS ghi: V Ph p ch. B Y t#Y t#Vn bn php qui#279914#Gm cc thng t, ngh nh, quyt nh... ca Chnh ph, B ni v...hng dn cng tc thi ua khen thng ca ng nh Y t## 00840000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050009000760020044000850070 03600129008000500165009000800170010000500178011001500183020000700198020001800205 005001000223039000500233013000700238021027600245020001700521#VL11.01897#VL11.018 98#VL11.01900#VL11.01899#325000#Vi?t#C120N#344.597#^214#Tin t#Cm nang ngnh dn s k hoch ho gia nh#S.t., h thng: Tin t, Khnh Chi#^aH.#^aY hc#2 011#^a843tr.^b28cm#Dn s#Chm sc sc kho#Khnh Chi#Vanh#279915#Gm Php lnh dn s; lut bo v, chm sc v gio dc tr em, lut bnh ng gii; Nhng quy nh v c cu t chc ca U ban Dn s, gia nh, tr em; H thng ch tiu t hng k dn s, gia nh v tr em; Quy nh v ch , chnh sch v cng tc t hi ua khen thng...#Vn bn php qui## 00980000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020067000660070056001330080005001890090 00800194010000500202011001500207021023600222020001600458020001500474005001400489 00500150050300500080051800500160052600500130054203900050055501500340056001300070 0594020001900601020001000620#VL11.01901#VL11.01902#VL11.01904#VL11.01903#Vi?t#T1 03L#362.1#^214#Ti liu hng dn dy hc thc hnh cng ng dnh cho ging vi n#B.s.: Nguyn Hu T, Phm Duy Tng (ch.b.), V Din...#^aH.#^aY hc#2011#^a17 7tr.^b27cm#Nhng quy nh chung v kin thc c bn dnh cho ging vin dy hc thc hnh cng ng. a ra nhng ni dung c th hng dn sinh vin trong vic thc hnh, thu thp thng tin, thc hin truyn thng gio dc sc kho ti cn g ng#Y hc cng ng#Sch gio vin#Nguyn Hu T#Phm Duy Tng#V Din#Nguy n Vn Hin#L Th Hng#Vanh#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#279916#Sc kho c ng ng#Thc hnh## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630020023000680030032000910070041001230080 00500164009000800169010000500177011001500182021017000197020001300367020001100380 00500160039103900050040701500700041200500160048202000100049802000090050801300070 0517#VL11.01905#VL11.01908#VL11.01907#VL11.01906#Vi?t#GI-108T#616.5#^214#Gio tr nh da liu hc#Ti liu o to bc s a khoa#Nguyn Qu Thi (ch.b.), Phm C ng Chnh#^aH.#^aY hc#2011#^a113tr.^b27cm#Tm hiu cc bnh da liu thng gp t i cng ng. Mt s bnh ly qua ng tnh dc v chin lc phng chng. Bnh phong v chng trnh phng chng phong Vit Nam#Bnh da liu#Gio trnh#Phm Cng Chnh#Vanh#TTS ghi: Trng i hc Y dc - i hc Thi Nguyn. B mn D a liu#Nguyn Qu Thi#Chn on#iu tr#279917## 00852000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020057000680070057001250080005001820090 00800187010000500195011001500200021025500215020000800470005001500478005001600493 039000500509005001600514020000400530020000900534013000700543#VL11.01909#VL11.019 10#VL11.01912#VL11.01911#Vi?t#NH556P#616.99#^214#Nhng phng php tip cn hin i gen tr liu ung th#Nguyn Vn Knh (ch.b.), Trn Thu Hnh, Nguyn Tun A nh#^aH.#^aY hc#2011#^a207tr.^b27cm#C s di truyn ca ung th. H gen ung th, thay th cc gen kim ch khi u trong ung th. a ra mt s cng ngh trong q u trnh iu tr ung th: Cng ngh antisense, tr liu vi gen t st, ho tr liu phn t, tr liu min dch cng ngh gen...#Ung th#Trn Thu Hnh#Nguyn Tun Anh#Vanh#Nguyn Vn Knh#Gen#iu tr#279918## 00756000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490020015000540070009000690080005000780090008000830100 00500091011001500096021028900111020000700400020001100407039000500418005000900423 004001300432020000600445013000700451020000800458#VL11.01913#VL11.01914#VL11.0191 5#Vi?t#PH109Y#614#^214#Php y treo c#V Dng#^aH.#^aY hc#2011#^a171tr.^b27cm# Gii thiu cc khi nim c bn v tm hiu php y treo c gm: dch t hc, c im gii phu, ri lon chc nng, hnh thi bnh, khm bnh,... gii quyt c c yu cu gim nh, dng li hin trng, mt s sai lm v thiu st trong chu n on. Gii thiu bn gim nh php y treo c#Php y#Gio trnh#Vanh#V Dng #In ln th 2#T t#279919#Treo c## 00948000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020039000630030040001020070063001420080 00500205009000800210010000500218011001400223021020200237020000900439005001500448 00500160046300500130047900500160049200500170050803900050052501500420053001300070 0572020000900579020001000588#VL11.01916#VL11.01918#VL11.01917#25000#Vi?t#K600N# 613.07#^214#K nng giao tip v gio dc sc kho#Sch dng cho cc trng Trun g hc Y t#B.s.: Nguyn Vn Mn (ch.b.), Nguyn Quc Bo, Bi Th Bnh...#^aH.#^ aY hc#2011#^a87tr.^b27cm#i cng v tm l v tm l y hc. Hnh vi v thay i hnh vi sc kho. Giao tip v k nng giao tip. T vn sc kho. Truyn th ng - gio dc sc kho. Lp k hoch truyn thng gio dc sc kho#Sc kho#Ngu yn Vn Mn#Nguyn Quc Bo#Bi Th Bnh#Hong Khnh Chi#Nguyn Ngc Dip#Vanh# TTS ghi: B Y t. V Khoa hc v o to#279920#Gio dc#Giao tip## 01071000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020032000660030029000980070063001270080 00500190009000800195010000500203011001500208021033200223020001600555020001100571 00500140058200500150059600500150061100500140062600500160064003900050065601300070 0661015003400668020001900702#VL11.01919#VL11.01922#VL11.01921#VL11.01920#Vi?t#B1 03G#362.1#^214#Bi ging thc hnh cng ng I#Dnh cho sinh vin i hc Y#B.s. : Nguyn Hu T, Phm Duy Tng (ch.b.), Khng Vn Duy...#^aH.#^aY hc#2011#^a2 22tr.^b27cm#Tm hiu ni quy, quy trnh hc tp ti cng ng, cch lng gi m n hc, k thut thu thp thng tin, cch thc trin khai hot ng truyn thng gio dc sc kho. Cng mt s bi hc thc t v sc kho cng ng nh: v si nh mi trng, s dng ho cht, v sinh an ton thc phm cng ng, n ung ru bia v sc kho...#Y hc cng ng#Gio trnh#Nguyn Hu T#Phm Duy Tng# Khng Vn Duy#Kim Bo Giang#Nguyn Vn Hin#Vanh#279921#TTS ghi: Trng i h c Y H Ni#Sc kho cng ng## 00801000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020013000740070063000870220 00400150221001100154008000500165009000800170010000500178011001500183015002100198 02100860021902000130030502000100031802000090032800500140033700500130035100500170 0364005001700381005001700398039000500415013000700420#VL11.01923#VL11.01924#VL11. 01925#VL11.01926#125000#Vi?t#H203P#616.2#^214#Hen ph qun#B.s.: Phm Vn Thc (ch.b.), V Minh Thc, Nguyn nh Phc...#T.1#Phn c s#^aH.#^aY hc#2011#^a34 2tr.^b27cm#Th mc: tr. 338-342#Tm hiu bnh hen ph qun. a ra nhng chn o n, nh gi v iu tr cn bnh ny#Hen ph qun#Chn on#iu tr#Phm Vn T hc#V Minh Thc#Nguyn nh Phc#Nguyn Trng Ti#V Th Tng Vn#Vanh#279922# # 00890000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020013000740070063000870220 00400150221001500154008000500169009000800174010000500182011001500187015002100202 02101930022302000130041602000090042900500140043800500130045200500170046500500170 0482005001700499039000500516013000700521#VL11.01927#VL11.01930#VL11.01929#VL11.0 1928#130000#Vi?t#H203P#616.2#^214#Hen ph qun#B.s.: Phm Vn Thc (ch.b.), V Minh Thc, Nguyn nh Phc...#T.2#Phn thc hnh#^aH.#^aY hc#2011#^a392tr.^b27 cm#Th mc: tr. 388-392#a ra cc liu php iu tr bnh hen ph qun bng cc loi thuc nh: Thuc gin ph qun, thuc iu bin leukotrien, thuc khng -I GE... cng mt s trng hp c bit trong iu tr hen#Hen ph qun#iu tr#P hm Vn Thc#V Minh Thc#Nguyn nh Phc#Nguyn Trng Ti#V Th Tng Vn#Van h#279923## 00870000000000337000450002600110000002600110001102600110002202101770003304100050 02101810006002150820004002218080005002250020028002300070048002580080005003060090 00800311010000500319011001500324020001000339005001100349005001700360039000500377 01500550038202000090043702000190044600500150046500500130048000500140049301300070 0507020001800514#VL11.01931#VL11.01933#VL11.01932#Tp hp cc bi vit ca cc t hy c gio b mn Dc liu trng i hc Dc H Ni v vn nghin cu, ph t trin cng nh ng dng c liu trong y hc c truyn dn tc#Vi?t#H452N#61 5#^214#Hi ngh khoa hc cng ngh#V Ngc L, Li Th Thu Nga, Trn Vn Thanh. ..#^aH.#^aY hc#2011#^a176tr.^b27cm#Dc liu#V Ngc L#Li Th Thu Nga#Vanh# TTS ghi: Trng i hc Dc H Ni. B mn Dc liu#ng dng#Khoa hc cng ngh #Trn Vn Thanh#Nguyn Hong#Nguyn Thu H#279924#Hi ngh khoa hc## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102230 00440140007002670410005002741810006002790820004002858080005002890050008002940020 01400302003004700316007004400363008000500407009000800412010000500420011001500425 020001400440005002100454039000500475015001800480020001100498013000700509#VL11.01 934#VL11.01937#VL11.01935#VL11.01936#i cng v ho hc phn tch, phn tch nh tnh cc ion trong dung dch. Cc cch biu th nng dung dch. Phn tch khi lng. Chun xy ho kh. Chun to phc - phng php complexon. PH - dung dch m...#41000#Vi?t#H401P#543#^214#Phan An#Ho phn tch#Sch o t o c nhn k thut xt nghim y hc#B.s.: Phan An (ch.b.), Nguyn Th Hng Thu# ^aH.#^aY hc#2011#^a150tr.^b27cm#Ho phn tch#Nguyn Th Hng Thu#Vanh#TTS gh i: B Y t#Gio trnh#279925## 00656000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050015000680020027000830070015001100080 00500125009000800130010000500138011001500143020000600158020000700164039000500171 021017800176020001700354013000700371#VL11.01939#VL11.01941#VL11.01940#VL11.01938 #Vi?t#TH514C#616.97#^214#Nguyn Vn Yn#Thuc chng vim v d ng#Nguyn Vn Y n#^aH.#^aY hc#2011#^a424tr.^b27cm#Thuc#D ng#Vanh#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh hc d ng, cc thuc khng vim, thuc chng d ng, thuc iu t r bnh thp khp, bnh mu do min dch, bnh hen, vim mi d ng...#Thuc ch ng vim#279926## 00979000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700020034000750070063001090220 00400172008000500176009000800181010000500189011001500194021030500209020001000514 02000070052403900050053100500140053600500130055000500170056300500150058000500170 0595020001000612013000700622#VL11.01942#VL11.01943#VL11.01945#VL11.01944#198000 #Vi?t#M305D#616.97#^214#Min dch c hiu bng d nguyn#B.s.: Phm Vn Thc (c h.b.), V Minh Thc, Nguyn Trng Ti...#T.2#^aH.#^aY hc#2011#^a498tr.^b27cm#C c phng php thc hnh, test d ng ng kh, kim sot mi trng, iu tr t huc vim mi d ng. Lm test da v test in vitro hn hp trong thc hnh lm s ng, Cc p ng min dch vi iu tr min dch d nguyn di da v di li . D ng ng thc n, d ng tr em, d ng v bnh xoang...#Min dch#D ng# Vanh#Phm Vn Thc#V Minh Thc#Nguyn Trng Ti#Nguyn Vn Yn#V Th Tng Vn #D nguyn#279927## 01008000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050014000750020013000890070 06300102008000500165009000800170010000500178011001500183020000700198020000600205 00500140021100500130022500500170023800500170025500500170027203900050028901300070 0294021036900301#VL11.01946#VL11.01949#VL11.01948#VL11.01947#110000#Vi?t#D300U# 616.97#^214#Phm Vn Thc#D ng thuc#B.s.: Phm Vn Thc (ch.b.), V Minh Thc , Nguyn nh Phc...#^aH.#^aY hc#2011#^a397tr.^b27cm#D ng#Thuc#Phm Vn Th c#V Minh Thc#Nguyn nh Phc#Nguyn Trng Ti#V Th Tng Vn#Vanh#279928#D ch t hc v nguyn nhn ca qu mn cm thuc. Nghin cu tnh hnh bnh nhn v mt s yu t lin quan trong d ng thuc Vit Nam. c im lm sng v m bnh hc da trn cc bnh nhn d ng thuc. nh gi tnh hnh d ng thuc mt s khu vc Hi Phng. Phn v trong phu thut. Tm hiu mt s tn thng c c b phn trong c th do d ng thuc gy ra## 01047000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030029000830070 08100112022000400193008000500197009000800202010000500210011001500215015004200230 02000120027202000060028400500150029000500180030500500150032300500160033803900070 0354013000700361021030600368020001100674#VL11.01950#VL11.01951#VL11.01952#VL11.0 1953#72000#Vi?t#D557L#615#^214#Dc l hc#Sch o to dc s i hc#B.s.: M ai Phng Mai (ch.b.), Trn Th Thu Hng, Trn Mnh Hng, V Phng Nguyn#T.2#^a H.#^aY hc#2011#^a302tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. V Khoa hc v o to#Dc l hc#Thuc#Mai Phng Mai#Trn Th Thu Hng#Trn Mnh Hng#V Phng Nguyn#T.Dun g#279929#Trnh by kin thc c bn v hormon v cc thuc iu tr lin quan n hormon. Gii thiu thnh phn, c ch hot ng, cng dng v cch s dng cc loi thuc tc ng trn h tim mch, thuc khng sinh khng khun, thuc khng nm, khng virut, thuc tr k sinh trng, vitamin v thuc khng ung th#Gio trnh## 00915000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020034000670030008001010080005001090090 01200114010000500126011001400131015005800145020001000203020001900213039000700232 021036000239020000900599020001000608013000700618#VN11.03622#VN11.03621#VN11.0362 4#VN11.03623#Vi?t#N305G#332.02#^214#Nin gim thng k ti chnh 2010#Tm tt#^a H.#^aTi chnh#2011#^a54tr.^b17cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh#Ti chnh#Nin gim thng k#T.Dung#Cung cp s liu thng k kinh t ti chnh nm 2010 v mt s ch tiu kinh t - ti chnh tng hp, tng sn p hm trong nc theo gi thc t v theo gi so snh 1994, vn u t thc hin t ngn sch nh nc, u t trc tip nc ngoi c cp giy php nm 2010, x ut - nhp khu hng ho, ch s gi tiu dng, gi vng, gi la M thng 10/ 2010...#Vit Nam#Nin gim#279930## 00980000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020083000700070061001530080005002140090 01800219010000500237011001400242020001000256020001500266005001500281005001900296 00500160031500500180033103900070034902101830035602000090053902000130054802000170 0561020001200578005002100590013000700611#VN11.03625#VN11.03626#VN11.03628#VN11.0 3627#Vi?t#B100M#342.59708#^214#30 cu hi v tr li v Lut bnh ng gii v L ut phng, chng bo lc gia nh#B.s.: Nguyn Th Bo, Trn Th Minh Chu, Nguy n Bo Long...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a63tr.^b19cm#Php lut#Bnh ng gi i#Nguyn Th Bo#Trn Th Minh Chu#Nguyn Bo Long#Chu Th Ngc Dip#T.Dung#Gi i thiu ni dung ca 30 cu hi v p nhng vn php lut ny sinh t cuc s ng ca ph n cc dn tc a phng min ni v bnh ng gii v phng, ch ng bo lc gia nh#Vit Nam#Sch hi p#Bo lc gia nh#Phng chng#Nguyn Th Thanh Nh#279931## 00503000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050016000760020014000920030 00400106007001600110008000500126009001800131010000500149011001500154020001700169 020000900186020000400195039000700199013000700206#VN11.03630#VN11.03631#VN11.0363 2#VN11.03629#25000#Vi?t#T310V#895.9221#^214#Phan Cng Hoch#Tm v qu m#Th#P han Cng Hoch#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a138tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279932## 00498000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050014000760020025000900070 01400115008000500129009001800134010000500152011001500157020001700172020000900189 020000800198039000700206013000700213#VN11.03633#VN11.03634#VN11.03635#VN11.03636 #65000#Vi?t#Y606N#895.9221#^214#Nguyn Th T#Yu nhn hoi c din ca#Nguyn T h T#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a373tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Din ca#T.Dung#279933## 00955000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020055000730070075001280080 00500203009001200208010000500220011001500225020000800240020001100248039000700259 01500290026600500140029500500170030900500130032600500140033901300070035302102440 0360020001300604#VV11.12551#VV11.12554#VV11.12553#VV11.12552#35000#Vi?t#GI-108T #657#^214#Gio trnh t chc cng tc k ton trong doanh nghip#B.s.: Lu c T uyn, Ng Th Thu Hng (ch.b.), Thi B Cng, ng Th Hng#^aH.#^aTi chnh#201 1#^a260tr.^b21cm#K ton#Gio trnh#T.Dung#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Lu c Tuyn#Ng Th Thu Hng#Thi B Cng#ng Th Hng#279934#Trnh by khi qut v t chc cng tc k ton v nhng ni dung t chc cng tc k ton trong doanh nghip nh t chc thu nhn thng tin, h thng ho v x l thng tin k ton; t chc cung cp thng tin k ton v t chc b my k ton#Doanh nghip## 00992000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020038000730070061001110080 00500172009001200177010000500189011001500194020001000209020001100219039000700230 01500290023700500160026600500200028200500120030200500210031400500130033501300070 0348021021800355020000400573020000300577020000800580020001800588#VV11.12555#VV11 .12556#VV11.12558#VV11.12557#35000#Vi?t#GI-108T#332#^214#Gio trnh qun tr va y v n quc t#inh Trng Ninh, Nguyn Th Minh Tm (ch.b.), L Thanh H...#^aH .#^aTi chnh#2011#^a259tr.^b21cm#Ti chnh#Gio trnh#T.Dung#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#inh Trng Ninh#Nguyn Th Minh Tm#L Thanh H#Nguyn Th Hng Tr# V Vit Ninh#279935#Trnh by tng quan v qun tr vay v n quc t ni chung, cng nh qun tr vay v n quc t ca khu vc cng, khu vc t nhn ni ring . Phn tch qun tr ri ro trong vay v n quc t v khng hong n quc t#Va y#N#Qun l#Ti chnh quc t## 01012000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050020000780020076000980070 02000174008000500194009001200199010000500211011001500216020001100231039000700242 013000700249021040200256020001000658020001300668020000800681020000900689#VV11.12 560#VV11.12559#VV11.12562#VV11.12561#70000#Vi?t#H561D#339.509597#^214#Ng Xun Thin Minh#Hng dn xy dng thang bng lng v quy ch tr lng trong doanh nghip#Ng Xun Thin Minh#^aH.#^aTi chnh#2011#^a274tr.^b21cm#Tin lng#T.Dun g#279936#Trnh by v vn chnh sch tin lng v qun l nhn s trc yu cu ca hi nhp kinh t quc t. Hng dn doanh nghip xy dng thang lng, b ng lng, h thng thang bng lng, tiu chun cp bc k thut cng nhn chc danh, tiu chun chuyn mn, nghip v cn b cng nhn vin, nh mc lao ng , quy ch tr lng, nh gi hiu qu cng vic ca nhn vin v quy ch i ng lao ng#Bc lng#Doanh nghip#Qui ch#Vit Nam## 00885000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020069000750080005001440090 01200149010000500161011001500166020001000181020000900191020001700200039000700217 015002300224013000700247021029000254020000800544020000900552020001000561#VV11.12 563#VV11.12566#VV11.12565#VV11.12564#68000#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn th c hin in, pht hnh, qun l s dng ho n, chng t#^aH.#^aTi chnh#2011#^ a283tr.^b24cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#T.Dung#TTS ghi: B Ti chnh# 279937#Gii thiu ni dung Ngh nh s 51/2010/N-CP ngy 14/05/2010 ca Chnh ph quy nh v ho n bn hng ho, cung ng dch v v mt s vn bn hng d n vic khi to, pht hnh, s dng qun l ho n, chng t; x pht vi phm v ho n, x pht vi phm hnh chnh v mt ho n...#Ho n#Chng t#Ti ch nh## 00952000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050016000750020032000910070 05800123008000500181009001200186010000500198011001500203020001300218020001100231 03900070024201500290024900500140027800500120029201300070030402103070031102000080 0618#VV11.12567#VV11.12570#VV11.12569#VV11.12568#45000#Vi?t#GI-108T#338.7#^214# Th Phi Hoi#Gio trnh vn ho doanh nghip#B.s.: Th Phi Hoi (ch.b.), Khc Hng, L Vit Anh#^aH.#^aTi chnh#2011#^a351tr.^b24cm#Doanh nghip#Gio trnh#T.Dung#TTS ghi: Hc vin Ti chnh# Khc Hng#L Vit Anh#279938#Trn h by nhng kin thc tng qut v vn ho v vn ho doanh nghip; cc biu hi n, cch phn loi v nhn dng vn ho doanh nghip; vai tr, cc biu hin ca o c kinh doanh v xy dng o c kinh doanh; nhng l lun c bn v vn h o doanh nhn v vn vn ho trong cc hot ng kinh doanh#Vn ho## 01164000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050017000760020103000930030 04300196007001700239008000500256009001200261010000500273011001500278020000900293 039000700302013000700309021051400316020001800830020001400848#VV11.12571#VV11.125 72#VV11.12574#VV11.12573#165000#Vi?t#H103T#351.597#^214#Nguyn Vn Thung#286 m u son tho vn bn thng dng v quy nh mi nht v thi hn bo qun lu tr h s, ti liu#Dnh cho cc c quan qun l a phng...#Nguyn Vn Thung#^aH .#^aTi chnh#2011#^a688tr.^b21cm#Vit Nam#T.Dung#279939#Gii thiu ni dung cc mu n theo quy nh ca php lut v t php - nhn s, bo tr x hi, tr g ip kinh ph cho gia nh, c nhn nhn nui dng tr em m ci, hot ng cai nghin ma tu, hng tr cp thng tt, tr cp bnh binh hoc tr cp mt sc lao ng, tr cp thn nhn ngi c cng vi cch mng, vn bn hnh chnh vn phng, kinh doanh du lch, ng k thnh lp, hot ng v kinh doanh ca t ch c, c nhn trong nc... v quy nh mi nht v thi hn bo qun lu tr h s , ti liu#Son tho vn bn#Lu tr h s## 00778000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600020038000650290051001030080005001540090 01200159010000500171011001400176020000900190020000900199039000700208015002300215 021022400238020001100462013000700473020000800480#VL11.01954#VL11.01957#VL11.0195 6#VL11.01955#Vi?t#TH300T#368#^214#Th trng bo him Vit Nam nm 2010#The annu al report of Vietnam insurance market 2010#^aH.#^aTi chnh#2011#^a47tr.^b30cm#B o him#Vit Nam#T.Dung#TTS ghi: B Ti chnh#Tng quan v th trng bo him Vit Nam nm 2010 v cung cp h thng nhng thng tin cp nht v mi trng ki nh doanh bo him, tnh hnh ti chnh v kt qu kinh doanh ca cc doanh nghi p hot ng trong lnh vc ny#Th trng#279940#Bo co## 00656000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050013000630020020000760030012000960070 04200108008002400150009004500174010000500219011001500224020001600239020000400255 020001200259039000700271019000900278006002300287012002500310013000700335#VN11.03 637#VN11.03639#VN11.03638#46000#Vi?t#B105S#891.73#^214#Tolstoy, Lev#Bn sonata Kreutzer#Tiu thuyt#Lev Tolstoy , Trn Th Phng Phng dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a183tr.^b19cm#Vn hc cn i#Nga#Tiu thuyt#T.Dung#Dch Nga#Trn Th Phng Phng#T sch Tinh hoa vn hc#279941## 00688000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020017000660030010000830070009000930080 00500102009001900107010000500126011001500131020001900146020000900165020001000174 039000700184013000700191021021200198#VN11.03641#VN11.03640#70000#Vi?t#PH431V#89 5.922802#^214#L Hong#Phng vn con b#Tiu phm#L Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a283tr.^b18cm#Vn hc tro phng#Vit Nam#Tiu phm#T.Dung#279942#Gm n hng cu chuyn chm bim, hi hc v h Gm, c Ra, in nh, minh tinh, nh vn, nh bo, nh gio... cho n con b, con mo... s em n cho c gi nh ng pht th dn, sng khoi, h h v suy ngm## 00612000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810005000450820004000508080005000540050012000590020004000710070033000750080 02400108009004500132010000500177011001500182020001700197020000300214020001200217 039000700229019000800236006001500244012004400259013000700303#VN11.03642#VN11.036 44#VN11.03643#68000#Vi?t#R115#813#^214#Stone, Jeff#Rn#Jeff Stone ; Nguyn Tu an dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#20 11#^a297tr.^b18cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T.Dung#Dch M#Nguyn Tu an# B sch Vn hc k o hp dn. Nm v t s#279943## 00612000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810005000450820004000508080005000540050012000590020004000710070033000750080 02400108009004500132010000500177011001500182020001700197020000300214020001200217 039000700229019000800236006001500244012004400259013000700303#VN11.03645#VN11.036 46#VN11.03647#81000#Vi?t#H101#813#^214#Stone, Jeff#Hc#Jeff Stone ; Nguyn Tu an dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#20 11#^a319tr.^b18cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T.Dung#Dch M#Nguyn Tu an# B sch Vn hc k o hp dn. Nm v t s#279944## 00561000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050013000610020016000740030012000900070 03700102008000500139009001900144010000500163011001400168020001800182020000500200 020001200205039000700217019001000224006001800234013000700252#VN11.03648#VN11.036 50#VN11.03649#45000#Vi?t#NG558B#843#^214#Touvet, Jean#Ngi bn da #Truyn ng n#Jean Touvet ; Nguyn Minh Thanh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a58tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn#T.Dung#Dch Php#Nguyn Minh Thanh#279945# # 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050011000530020005000640030004000690070036000730080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000700183005001200190013000700202#VN11.03651#VN11.03652#25000#Vi?t#V431#895. 9221#^214#Phan B t#Vng#Th#Phan B t ; Lai Thu gii thiu#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a102tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung# Lai Thu#2 79946## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020010000630030004000730070009000770080 00500086009001900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000700160015003600167013000700203#VN11.03653#VN11.03654#40000#Vi?t#M126T#895 .9221#^214#Vit Anh#My trng#Th#Vit Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a139tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Tn tht ca tc gi: Trn Hu Hoan# 279947## 00594000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030004000770070044000810080005001250090 01900130010000500149011001500154020001700169020000900186020000400195039000700199 005001000206005001400216005001500230005001400245005001400259013000700273#VN11.03 655#VN11.03656#35000#Vi?t#M305#895.9221008#^214#Min t Dng Kinh#Th#Bng V it, Phng Th Bn, ng Trinh Ci...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a171tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Bng Vit#Phng Th Bn#ng Trinh Ci#Ho ng B Cnh#Ng ng Cnh#279948## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020019000660030004000850070012000890080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000700175013000700182#VN11.03658#VN11.03657#30000#Vi?t#M305Q#895.9221#^214#V Chn Nam#Min qu xoan gho#Th#V Chn Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a108 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279949## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020015000680030004000830070014000870080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000700174013000700181#VN11.03659#VN11.03660#27000#Vi?t#M305C#895.9221#^214# on Th Lut#Min chn sng#Th#on Th Lut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a61t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279950## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020018000710030004000890070016000930080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000700183013000700190#VN11.03661#VN11.03662#35000#Vi?t#TH120T#895.9221#^214# Nguyn Ngc Hn#Thm thp cao cao#Th#Nguyn Ngc Hn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279951## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020013000640030004000770070010000810080 00500091009001900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000700165015003800172013000700210#VN11.03663#VN11.03664#40000#Vi?t#124V#895 .9221#^214#Chnh Tm#t v ngi#Th#Chnh Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a1 92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Thn#279952## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050013000570020025000700030011000950070013001060080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020001100189 039000700200013000700207#VN11.03665#VN11.03666#40000#Vi?t#NH556N#895.922334#^21 4#ng Kim Quy#Nhng ngi con t bin#Truyn va#ng Kim Quy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#T.Dung#279953## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570030025000740070038000990080005001370090 01900142010000500161011001500166020001700181020000900198020000400207039000700211 00500150021800500090023300500090024200500170025101200220026800500080029001300070 0298#VN11.03667#VN11.03668#50000#Vi?t#M458L#895.9221008#^214#Mt la bn tri#T h ng lut xng ho#Phm Minh Trm, Hoi Yn, Trn Bn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a244tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Phm Minh Trm#Ho i Yn#Trn Bn#Nguyn Tin on#T sch Ngi yu th#V Gip#279954## 00476000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050015000490020024000640030010000880070015000980080005001130090 01900118010000500137011003000142020001700172020000900189020001000198039000700208 013000700215#VN11.03669#VN11.03670#Vi?t#NH556N#895.92234#^214#Trng Th Cc#Nh ng ngi mun nm c#T truyn#Trng Th Cc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a212 tr., 5tr. tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T truyn#T.Dung#279955## 00643000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050010000620020027000720030012000990290 02400111007002400135008002400159009004500183010000500228011002600233020001700259 020000300276020002000279039000700299019000800306006000800314013000700322#VN11.03 671#VN11.03672#VN11.03673#147000#Vi?t#QU100T#813#^214#Rule, Ann#Qu tr ni li t bit#Tiu thuyt#Too late to say goodbye#Ann Rule ; Mai Sn dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a554tr., 16tr . nh^b18cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt hnh s#T.Dung#Dch M#Mai Sn#27995 6## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020025000710030004000960070017001000080 00500117009001900122010000500141011001400146020001700160020000900177020000400186 039000700190013000700197#VV11.12575#VV11.12576#35000#Vi?t#T550S#895.9221#^214#N guyn Minh Khoa#T sng La n sng Hng#Th#Nguyn Minh Khoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a83tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279957## 00441000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050013000480020021000610030004000820070013000860080005000990090 01900104010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169039000700173 013000700180#VV11.12577#VV11.12578#Vi?t#KH407T#895.9221#^214#Ch Thu Hng#Khong tri hoa nng#Th#Ch Thu Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a149tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279958## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050019000560020020000750030004000950070019000990080 00500118009001900123010000500142011002500147020001700172020000900189020000400198 039000700202013000700209#VV11.12579#VV11.12580#100000#Vi?t#TR116G#895.9221#^214 #Trnh Th Bng Tm#Trng gi bin tnh#Th#Trnh Th Bng Tm#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2011#^a107tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#279959 ## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030004000720070008000760080005000840090 01900089010000500108011001500113020001700128020000400145039000500149020000900154 005000800163013000700171#VV11.12581#VV11.12582#35000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#K honh khc m h#Th# Phc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a101tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam# Phc#279960## 00615000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020011000600030020000710070043000910080 00500134009006100139010000500200011001500205020001700220020001200237006001900249 039000500268019001000273020000500283005001800288013000700306#VV11.12583#VV11.125 84#VV11.12585#30000#Vi?t#T527T#843#^214#Nguyn c#"Mi tnh Da Vinci"#Desbodes Michle ; Nguyn Ging Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a171tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Nguyn Gi ng Hng#Loan#Dch Php#Php#Michle, Desbodes#279961## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030004000730070013000770080005000900090 01900095010000500114011001400119020001700133020000400150039000500154020000900159 005001300168013000700181#VV11.12587#VV11.12586#36000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#K hi n ong bay i#Th#Trn Kim Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a94tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#Trn Kim Anh#279962## 00425000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020013000470030004000600070011000640080005000750090019000800100 00500099011001400104020001700118020000400135039000500139020000900144005001100153 013000700164#VV11.12588#VV11.12589#Vi?t#T527T#895.9221#^214#Qu tri ma#Th#Ngu yn Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a75tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vi t Nam#Nguyn Anh#279963## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540030004000800070010000840080005000940090 01900099010000500118011001400123020001700137020000400154039000500158020000900163 005001000172013000700182#VV11.12590#VV11.12591#35000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#N hng khonh khc v danh#Th#inh Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a83tr.^b21c m#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#inh Long#279964## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020007000550030012000620070010000740080005000840090 01900089010000500108011001500113020001700128020001200145039000500157020000900162 005001000171013000700181#VV11.12592#VV11.12593#35000#Vi?t#T527T#895.92234#^214# Con n#Tiu thuyt#inh Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a234tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Loan#Vit Nam#inh Long#279965## 00644000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020024000460080005000700090019000750100005000940110015000990200 01700114020000400131039000500135021018600140020000900326005001400335013000700349 020001200356020001000368#VV11.12594#VV11.12595#Vi?t#T527T#895.922#^214#Lm Th M D tuyn tp#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a570tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th# Loan#Tuyn chn cc bi th v truyn thiu nhi ca nh th Lm Th M D; ng thi tp hp mt s bi bnh lun ca nhiu tc gi v cht th, khuynh hng hi n i trong th Lm Th M D#Vit Nam#Lm Th M D#279966#Truyn ngn#Bnh lu n## 00662000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050006000630020016000690030054000850070 02300139022000400162008000500166009006100171010000500232011001500237020001700252 02000110026902000120028000600100029203900050030201900160030701300070032300500060 0330#VV11.12596#VV11.12598#VV11.12597#108000#Vi?t#M124M#895.1#^214#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hn g dch#T.7#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 1#^a600tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lc Hng#Loan#Dch Tru ng Quc#279967#H M## 00512000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070015000630080018000780090023000960100005001190110 01500124020000900139006001000148039000500158019000500163021007600168013000700244 020000700251#VN11.03674#VN11.03675#Vi?t#T527T#294.3#^214#Cao tng Php hin#Tr Quang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a176tr.^b19cm#o Pht #Tr Quang#Loan#Dch#Ghi li vic du hnh Thin trc tm cu Lut tng ca v ca o tng Php hin#279968#Truyn## 00405000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440080018000640090023000820100005001050110015001100200 00900125020001000134039000500144020000900149005001000158013000700168#VN11.03677# VN11.03676#Vi?t#T527T#294.3#^214#Tr Quang t truyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a216tr.^b19cm#o Pht#T truyn#Loan#Vit Nam#Tr Quang#279 969## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530030015000770290020000920070040001120080 01800152009002300170010000500193011001500198020001000213020001400223005001800237 005002100255039000500276020000600281020001200287013000700299#VV11.12599#VV11.126 00#26000#Vi?t#T527T#372.652#^214# kim tra ting Anh 1#Semester 1 & 2#Tests f or English 1#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a137tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Phm Th M Trang# N gc Phng Trinh#Loan#Lp 1# kim tra#279970## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530030015000770290020000920070040001120080 01800152009002300170010000500193011001500198020001000213020001400223005001800237 005002100255039000500276020000600281020001200287013000700299#VV11.12601#VV11.126 02#26000#Vi?t#T527T#372.652#^214# kim tra ting Anh 2#Semester 1 & 2#Tests f or English 2#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a139tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Phm Th M Trang# N gc Phng Trinh#Loan#Lp 2# kim tra#279971## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530030015000770290020000920070040001120080 01800152009002300170010000500193011001500198020001000213020001400223005001800237 005002100255039000500276020000600281020001200287013000700299#VV11.12603#VV11.126 04#28000#Vi?t#T527T#372.652#^214# kim tra ting Anh 3#Semester 1 & 2#Tests f or English 3#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a153tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Phm Th M Trang# N gc Phng Trinh#Loan#Lp 3# kim tra#279972## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530030015000770290020000920070040001120080 01800152009002300170010000500193011001500198020001000213020001400223005001800237 005002100255039000500276020000600281020001200287013000700299#VV11.12605#VV11.126 06#29000#Vi?t#T527T#372.652#^214# kim tra ting Anh 4#Semester 1 & 2#Tests f or English 4#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Phm Th M Trang# N gc Phng Trinh#Loan#Lp 4# kim tra#279973## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530030015000770290020000920070040001120080 01800152009002300170010000500193011001500198020001000213020001400223005001800237 005002100255039000500276020000600281020001200287013000700299#VV11.12607#VV11.126 08#29000#Vi?t#T527T#372.652#^214# kim tra ting Anh 5#Semester 1 & 2#Tests f or English 5#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Phm Th M Trang# N gc Phng Trinh#Loan#Lp 5# kim tra#279974## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070049000780080018001270090023001450100 00500168011001500173020000500188020001400193005002000207005001600227039000500243 020000600248020001200254013000700266#VV11.12610#VV11.12609#42000#Vi?t#T527T#372 .7#^214#100 kim tra ton lp 1#Trn Th Thanh Nhn, Nguyn c Pht, T H D ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a164tr.^b24cm#Ton#Sch c t hm#Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Pht#Loan#Lp 1# kim tra#279975## 00528000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070049000670080018001160090023001340100005001570110 01500162020000500177020001400182005002000196005001600216039000500232020000600237 020001200243013000700255#VV11.12611#43000#Vi?t#T527T#372.7#^214#100 kim tra ton lp 2#Trn Th Thanh Nhn, Nguyn c Pht, T H Dung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a172tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Trn Th Thanh Nhn #Nguyn c Pht#Loan#Lp 2# kim tra#279976## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070049000780080018001270090023001450100 00500168011001500173020000500188020001400193005002000207005001600227039000500243 020000600248020001200254013000700266#VV11.12612#VV11.12613#42000#Vi?t#T527T#372 .7#^214#100 kim tra ton lp 3#Trn Th Thanh Nhn, Nguyn c Pht, T H D ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a164tr.^b24cm#Ton#Sch c t hm#Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Pht#Loan#Lp 3# kim tra#279977## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070049000780080018001270090023001450100 00500168011001500173020000500188020001400193005002000207005001600227039000500243 020000600248020001200254013000700266#VV11.12614#VV11.12615#39000#Vi?t#T527T#372 .7#^214#100 kim tra ton lp 4#Trn Th Thanh Nhn, Nguyn c Pht, T H D ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a149tr.^b24cm#Ton#Sch c t hm#Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Pht#Loan#Lp 4# kim tra#279978## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070049000780080018001270090023001450100 00500168011001500173020000500188020001400193005002000207005001600227039000500243 020000600248020001200254013000700266#VV11.12616#VV11.12617#39000#Vi?t#T527T#372 .7#^214#100 kim tra ton lp 5#Trn Th Thanh Nhn, Nguyn c Pht, T H D ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a148tr.^b24cm#Ton#Sch c t hm#Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Pht#Loan#Lp 5# kim tra#279979## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070060000790080018001390090023001570100 00500180011001500185020000500200020001400205005001500219005001700234005001500251 039000500266020000600271020001200277005001500289005001400304013000700318#VV11.12 618#VV11.12619#37000#Vi?t#T527T#510.76#^214#100 kim tra ton lp 8#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong (ch.b.), Nguyn on V...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a133tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Ho ng#Nguyn on V#Loan#Lp 8# kim tra# Quang Thanh#Lu Hong Ho#279980## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070016000670220004000830080018000870090 02300105010000500128011001500133020000800148020000600156020000800162020001100170 020001200181020001400193005001600207039000500223013000700228#VV11.12620#VV11.126 21#21000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 6#Nguyn c Hng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a102tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn c Hng#Loan#279981## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070059000670220004001260080018001300090 02300148010000500171011001500176020000800191020000600199020001200205020001100217 02000080022802000140023601300070025003900050025700500150026200500170027700500170 0294#VV11.12622#VV11.12623#29000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#Phm Min h Diu (ch.b.), Nguyn Ch Trung, V Th Hng Tnh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a141tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc #Sch c thm#279982#Loan#Phm Minh Diu#Nguyn Ch Trung#V Th Hng Tnh## 00584000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070038000670220004001050080018001090090 02300127010000500150011001500155020000800170020000600178020001200184020001100196 020000800207020001400215005001500229005001400244013000700258039000500265#VV11.12 624#VV11.12625#25000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 8#Phm Minh Diu (ch.b .), H Xun Tuyn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a125tr.^b24 cm#Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#Phm Minh Diu#H Xun Tuyn#279983#Loan## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030055000800070039001350080018001740090 02300192010000500215011001500220020000700235020001400242005001700256005002100273 039000500294020000600299020001300305013000700318#VV11.12626#VV11.12627#25000#Vi ?t#T527T#530.076#^214#Gii sch bi tp vt l 6#Sch tham kho dnh cho hc sin h v ph huynh hc sinh#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a103tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dun g#Nguyn Th Bch Lin#Loan#Lp 6#Gii bi tp#279984## 00614000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030055000800070039001350080018001740090 02300192010000500215011001400220020000700234020001400241005001700255005002100272 039000500293020000600298020001300304013000700317#VV11.12628#VV11.12629#23000#Vi ?t#T527T#530.076#^214#Gii sch bi tp vt l 7#Sch tham kho dnh cho hc sin h v ph huynh hc sinh#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a95tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dung #Nguyn Th Bch Lin#Loan#Lp 7#Gii bi tp#279985## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030055000800070039001350080018001740090 02300192010000500215011001500220020000700235020001400242005001700256005002100273 039000500294020000600299020001300305013000700318#VV11.12630#VV11.12631#24000#Vi ?t#T527T#530.076#^214#Gii sch bi tp vt l 8#Sch tham kho dnh cho hc sin h v ph huynh hc sinh#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a111tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dun g#Nguyn Th Bch Lin#Loan#Lp 8#Gii bi tp#279986## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030055000800070039001350080018001740090 02300192010000500215011001500220020000700235020001400242005001700256005002100273 039000500294020000600299020001300305013000700318#VV11.12632#VV11.12633#33000#Vi ?t#T527T#530.076#^214#Gii sch bi tp vt l 9#Sch tham kho dnh cho hc sin h v ph huynh hc sinh#L Th Hnh Dung, Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a166tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Th Hnh Dun g#Nguyn Th Bch Lin#Loan#Lp 9#Gii bi tp#279987## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530070017000760080018000930090023001110100 00500134011001400139020000800153020001400161005001700175039000500192020000600197 020001300203013000700216#VV11.12634#VV11.12635#23000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Gi i bi tp ho hc 8#L Th Hnh Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a94tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#Lp 8#Gii bi tp #279988## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530070017000760080018000930090023001110100 00500134011001500139020000800154020001400162005001700176039000500193020000600198 020001300204013000700217#VV11.12636#VV11.12637#25000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Gi i bi tp ho hc 9#L Th Hnh Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a126tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#Lp 9#Gii bi t p#279989## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070017000910080018001080090023001260100 00500149011001500154020000800169020001400177005001700191039000500208020000600213 020001300219013000700232#VV11.12638#VV11.12639#30000#Vi?t#T527T#546.076#^214#H ng dn gii sch bi tp ho hc 8#L Th Hnh Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a143tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#L p 8#Gii bi tp#279990## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070017000910080018001080090023001260100 00500149011001500154020000800169020001400177005001700191039000500208020000600213 020001300219013000700232#VV11.12640#VV11.12641#34000#Vi?t#T527T#546.076#^214#H ng dn gii sch bi tp ho hc 9#L Th Hnh Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a166tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#L Th Hnh Dung#Loan#L p 9#Gii bi tp#279991## 00635000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030063000890070060001520080018002120090 02300230010000500253011001500258020000500273020001500278005001300293039000500306 020000600311020000700317020001400324013000700338#VV11.12642#VV11.12643#48000#Vi ?t#T527T#510.76#^214#Tng n tp ton 9 n thi vo lp 10#Bin son theo ni dun g v nh hng ra thi ca B GD & T#Mai Cng Mn (ch.b.), Nguyn Trng Dn g, Nguyn Th Vn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a166tr.^b24c m#Ton#Sch luyn thi#Mai Cng Vn#Loan#Lp 9#n tp#Sch c thm#279992## 00600000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030074000880070013001620080018001750090 02300193010000500216011001500221020001000236020000700246020000600253005001300259 039000400272004001300276020001400289013000700303#VV11.12644#VV11.12645#39000#Vi ?t#B450#428.0076#^214#B Anh vn 9 n thi vo lp 10#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B Gio dc & o to#Ng Vn Minh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a182tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Lp 9#Ng Vn Minh #THa#In ln th 1#Sch c thm#279993## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540030074000870070016001610080018001770090 02300195010000500218011001500223020000700238020000700245020000600252005001600258 039000400274004001300278020001400291013000700305#VV11.12646#VV11.12647#39000#Vi ?t#B450# 530.076#^214#B vt l 9 n thi vo lp 10#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B Gio dc & o to#Thn Thanh Sang#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b24cm#Vt l# thi#Lp 9#Thn Thanh Sa ng#THa#In ln th 1#Sch c thm#279994## 00459000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020042000380070018000800080018000980090023001160100005001390110 01500144020000800159020000700167005001800174039000400192013000700196020001400203 #VV11.12648#46000#Vi?t#B103G#546#^214#Bi ging v li gii chi tit ho hc 12 #Nguyn Hong Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a256tr.^b24cm# Ho hc#Lp 12#Nguyn Hong Long#THa#279995#Sch c thm## 00686000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020023000450290014000680070033000820080018001150090023001330100 00500156011002900161020000900190020000600199039000400205006001100209005001500220 021017800235013000700413#VV11.12649#VV11.12650#Vi?t#KH455H#294.3#^214#Khng hn lun nh th#Not always so#Shunryu Suzuki ; Vin Chiu dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a213tr., 6tr. nh mu^b21cm#o Pht#Thin#THa#Vin C hiu#Shunryu Suzuki#Gm nhng bi ni chuyn v thin ca Pht gio vi cc thi n s phng Ty. Qua khai m phng php tu tp ht sc gn gi d chu, truy n nim tin tng vo thc hnh Thin#279996## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490030063000800070047001430080018001900090 02300208010000500231011001500236020001000251020001000261039000400271005002200275 005001800297021009500315013000700410#VV11.12651#VV11.12652#49000#Vi?t#104T#428 #^214#m thoi ting Anh thng dng#Cch nhanh nht hc & s dng ting Anh mt cch thnh tho#B.s.: Nguyn Thnh Danh, Trn Nguyn Thanh Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a232tr.^b21cm#Ting Anh#m thoi#THa#Trn Ngu yn Thanh Vn#Nguyn Thnh Danh#Gii thiu mt s vn v ng m v mu cu m thoi thng dng dnh cho trnh trung cp#279997## 00721000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500070016001020080018001180090050001360100 00500186011001500191020001700206039000400223012002600227005001600253021017000269 013000700439020000900446#VV11.12653#VV11.12654#80000#Vi?t#CH124L#378#^214#Cht lng gio dc i hc nhn t gc hi nhp#Nguyn Vn Tun#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Thi bo Kinh t Si Gn#2011#^a335tr.^b21cm#Gio dc i hc#THa#T sch Tri thc hin i#Nguyn Vn Tun#Gm nhng bi vit cp n nhng vn chung v gio dc i hc, hc v tin s, thi c v tiu chun cho chc danh gio s qua kinh nghim ca cc nc v Vit Nam#279998#Hi nhp# # 00469000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020022000340070010000560080018000660090023000840100005001070110014001120200 00900126020000400135039000400139004000800143005001000151021005900161013000700220 #VV11.12655#Vi?t#TH300P#294.3#^214#Thi phm Bng Hoa m#Trc Dip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a75tr.^b21cm#o Pht#Th#THa#Ti bn#Trc Di p#Vi nt v c c s Trc Dip v tp th ni ting ca ng#279999## 00609000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020013000340070039000470080018000860090023001040100005001270110015001320200 00900147039000400156005001500160005001100175021016600186020000800352013000700360 #VV11.12656#Vi?t#CH556#294.3#^214#Chng o ca#Huyn Gic ; Thch Thanh T gin g gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a195tr.^b21cm#o Pht#THa #Thch Thanh T#Huyn Gic#Tp hp nhng li ging v tc phm "Chng o ca" c a Thin s Huyn Gic ca ngi o Pht, gii thch v gio l o Pht, v vic tu nhn tch c ca cc Pht t#Gio l#280000## 00650000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450070048000630080018001110090023001290100005001520110 01500157020000900172039000400181005001500185005000900200021010100209020000800310 005001700318005001100335005000700346013000700353#VV11.12657#VV11.12658#Vi?t#TR30 0#294.3#^214#Tr c Ni vo h#Thch Thanh T, Thch Nht Quang, Thin Minh...# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a259tr.^b20cm#o Pht#THa#Thch Thanh T#Tu ng#Gm nhng bi vit ca cc tng ni, Pht t trong ma an c v s n lc tu tp, thc hnh Pht php#Tu hnh#Thch Nht Quang#Thin Minh#Nh H #280001## 00568000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440070021000570080018000780090023000960100005001190110 01500124020000900139039000400148005001000152021014900162020000800311013000700319 #VV11.12659#VV11.12660#Vi?t#V115T#294.3#^214#Vn tc bch#Ngc Linh s.t., b.s.#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a313tr.^b21cm#o Pht#THa#Ngc Li nh#Tp hp nhng bi vn tc bch trong chn thin mn v l nghi Pht gio, ph p tc, nghi l ca Pht gio, tnh trang nghim trong nghi l thin mn#Nghi l# 280002## 00601000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020012000440070020000560080018000760090023000940100005001170110 01400122020000900136039000400145005001500149021012200164020001000286020000800296 015002400304013000700328#VV11.12661#VV11.12662#Vi?t#C101B#294.3#^214#Cc bi sm #Thch Hu Chn s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a69tr.^b21cm #o Pht#THa#Thch Hu Chn#Gm cc bi sm: Khnh n chn kinh, sm tch ca t m o, l Pht thnh o, Pht tch ca nhp nit bn, sm cu siu...#Kinh Pht #Sm vn#TTS ghi: Cha Bu Minh#280003## 00657000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440070019000680080018000870090023001050100005001280110 01500133020000900148039000400157005001900161021015700180020000800337015003000345 013000700375020000900382#VV11.12664#VV11.12663#Vi?t#T120H#294.3#^214#Tm hnh ng i xut gia#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a 102tr.^b21cm#o Pht#THa#Thch Thng Phng#Trit l v tm hnh ngi xut gia : tu hnh l gii thot nhng tp kh tri buc ca th gian, xut gia l mt t m hnh rt cao c, siu vt c th gian#Tu hnh#TTS ghi: Thin vin Trc Lm# 280004#Xut gia## 00702000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440070030000600080018000900090023001080100005001310110 02900136020000900165039000400174019000900178004001300187005001300200021018700213 020000600400006001100406013000700417#VV11.12665#VV11.12666#Vi?t#M458T#294.3#^214 #100 ngy c c#Jane Dobisz ; Thun Tnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a160tr., 2tr. nh mu^b21cm#o Pht#THa#Dch Anh#In ln th 1#Dob isz, Jane#Nhng chia s cm nghim 100 ngy c c tu thin ca tc gi. Tc gi cm nhn v thin ca Pht gio, ngha ca hnh thin v phng php hnh thi n a n s gic ng gii thot#Thin#Thun Tnh#280005## 00724000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020082000540070017001360080018001530090023001710100 00500194011001400199020001000213039000400223004001300227005001700240021013700257 020000800394020001600402020000900418013000700427#VV11.12667#VV11.12668#12000#Vi ?t#NH556#343.597#^214#Nhng iu cn bit v quy nh x pht vi phm hnh chn h trong lnh vc k ton#Nguyn Quang Thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2011#^a37tr.^b21cm#Php lut#THa#In ln th 1#Nguyn Quang Thi#Tm tt hnh v i v mc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton. Ngh nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton#K ton#Pht hnh chnh#Vit Nam#2800 06## 00571000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330070028000510080018000790090023000970100005001200110015001250200 00900140039000400149005001700153021015600170020000800326013000700334#VV11.12669# Vi?t#T104#294.3#^214#Tm iu gic ng#Thch Nht Quang ging gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a183tr.^b20cm#o Pht#THa#Thch Nht Quang#G m nhng bi ging gii ca ho thng Thch Nht Quang v 8 iu gic ng ca P ht gio v cuc i, ham mun, tm, tu hnh, sinh t, ngho kh, ha hon#Gio l#280007## 00623000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070016000660080018000820090023001000100005001230110 01500128020001600143039000400159005001600163021018200179020001300361013000700374 #VV11.12670#40000#Vi?t#V308C#155.5#^214#Vit cho con tui dy th#V Th Minh H u#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a173tr.^b21cm#Tm l la tui# THa#V Th Minh Hu#Phn tch tm l la tui dy th thng qua cc bi vit tm s ca mt ngi m thu hiu nhng kh khn ca la tui , ng thi a ra nhng tnh hung x l mang tnh gio dc#Tui dy th#280008## 00542000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440220004000650080018000690090023000870100005001100110 01500115021010100130020000900231020000800240020001700248039000400265013000700269 020001200276#VV11.12671#VV11.12672#Vi?t#419P#294.3#^214#c Php c Nam Tng#T. 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a580tr.^b21cm#Tng quan Php c Nam Tng. Gii thiu cc truyn tch trong Php c Nam Tng v cc phn lc tr ch#o Pht#Gio l#Php c Nam Tng#TH#280009#Tch truyn## 00606000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440220004000650080018000690090023000870100005001100110 02100115021015900136020000900295020000800304020001700312020001200329039000400341 013000700345#VV11.12673#VV11.12674#Vi?t#419P#294.3#^214#c Php c Nam Tng#T. 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^atr. 585-1128^b21cm#Trch Php c v truyn tch ca Php c Nam tng. Gm 2 phn trch lc: trch lc php c (236 trong 423 cu) v trch lc truyn tch (154 trong 305 truyn)#o Pht#Gi o l#Php c Nam Tng#Tch truyn#TH#280010## 00508000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020026000420070014000680220004000820080018000860090023001040100 00500127011001400132020001500146020000900161020001400170005001400184039000400198 013000700202012003300209#VV11.12675#35000#Vi?t#T306H#372.659#^214#Ting Hn dn h cho tr em#Kim Kwang Sik#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a4 6tr.^b27cm#Ting Hn Quc#Tiu hc#Sc gio khoa#Kim Kwang Sik#TH#280011#T sc h Bit ni. Bt thng minh## 00722000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020057000540030031001110070066001420080018002080090 04700226010000500273011001500278020001200293020001400305039000400319019001600323 020000800339005002200347005001500369020000900384005000800393013000700401#VV11.12 676#VV11.12677#140000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn ot gii ca hc s inh tiu hc Trung Quc#S t duy trong mt bi vn#B.s.: Mu Hoi Tng (ch.b .), ng Vy ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a198tr.^b21cm#Tp lm vn#Sch c thm#THa#Dch Trung Quc#Bi vn#Cng ty Nhn Tr Vit#Mu Hong Tng#Tiu hc#ng Vy#280012 ## 00767000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020029000610290023000900070015001130080 01800128009005000146010000500196011001500201020001000216039000400226021020800230 020000800438020000900446005001500455013000700470#VV11.12678#VV11.12679#CDVN.0148 6#125000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh du lch & gii tr#Travel & Entertainmen t#Nhn Vn Group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ha Nhn Vn#2011#^a189tr.^b26cm#Ting Anh#THa#Hng dn hc ting Anh dng trong du lc h v gii tr theo cc ch khc nhau, cc mu cu ngn gn, r rng, sp xp theo hnh thc i chiu Anh - Vit, km theo a CD gip luyn tp cch pht m chun#Du lch#Gii tr#Nhn Vn Group#280013## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530290026000780070012001040220005001160080 01800121009002300139010000500162011001400167015003700181020000500218020000900223 039000400232013000700236005001200243005001200255012003400267#VL11.01959#VL11.019 58#24000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu hc#Mathematics Exercise Book#Y. F. Leung#Q.1A#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a66tr.^b27c m#Tn tc gi ngoi ba ghi: M. Y. Lee#Ton#Tiu hc#TH#280014#Y. F. Leung#Y. F . Leung#3 ins Ingenuity insight intuition## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530290026000780070012001040220005001160080 01800121009002300139010000500162011001400167015003700181020000500218020000900223 039000400232013000700236005001200243012003400255005001200289#VL11.01960#VL11.019 61#24000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu hc#Mathematics Exercise Book#Y. F. Leung#Q.1B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a70tr.^b27c m#Tn tc gi ngoi ba ghi: M. Y. Lee#Ton#Tiu hc#TH#280015#Y. F. Leung#3 in s Ingenuity insight intuition#Y. F. Leung## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530290026000780070012001040220005001160080 01800121009002300139010000500162011001400167015003700181020000500218020000900223 039000400232013000700236005001200243012003400255005001200289#VL11.01962#VL11.019 63#24000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu hc#Mathematics Exercise Book#Y. F. Leung#Q.2A#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a68tr.^b27c m#Tn tc gi ngoi ba ghi: M. Y. Lee#Ton#Tiu hc#TH#280016#Y. F. Leung#3 in s Ingenuity insight intuition#Y. F. Leung## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020025000530290026000780070012001040220005001160080 01800121009002300139010000500162011001400167015003700181020000500218020000900223 039000400232013000700236005001200243012003400255005001200289#VL11.01964#VL11.019 65#24000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Gio trnh ton tiu hc#Mathematics Exercise Book#Y. F. Leung#Q.2B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a58tr.^b27c m#Tn tc gi ngoi ba ghi: M. Y. Lee#Ton#Tiu hc#TH#280017#Y. F. Leung#3 in s Ingenuity insight intuition#Y. F. Leung## 00783000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020028000530030013000810290037000940070008001310080 01800139009005000157010000500207011001400212020000500226039000400231005000800235 021019500243020000900438020001800447013000700465020000900472#VL11.01966#VL11.019 67#30000#Vi?t#CH121#629.28#^214#Chn on h thng nh la#Phn m rng#Compu ter-Controlled ignition systems#Vy Hip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ha Nhn Vn#2011#^a79tr.^b28cm# t#THa#Vy Hip#Nhng kin thc cn bn v h thng nh la. Kim nghim v sa cha h thng nh la. Tm pan h thng nh la c kh. Tm pan h thng nh la in t. Tm pan h thng nh la in ton#Sa cha#H thng nh la#280018#Kim tra## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030014000800290048000940070008001420080 01800150009005000168010000500218011001400223020001300237039000400250005000800254 021014100262020000900403020000900412013000700421020000900428#VL11.01968#VL11.019 69#30000#Vi?t#CH121#629.28#^214#Chn on cm bin ng c#Phn nng cao#Senso r systems Ford - Honda - Toyota - Mercedes#Vy Hip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ha Nhn Vn#2011#^a75tr.^b28cm#ng c t#THa#Vy Hi p#Nhng kin thc cn bn v chn on cm bin ng c t. Cm bin nhit, c m bin cnh bm ga. Cm bin p sut Map v Maf. Cm bin xy#Sa cha#Kim tr a#280019#Cm bin## 00888000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020028000530030024000810290037001050070008001420080 01800150009005000168010000500218011001500223020000500238039000400243005000800247 021028800255020000900543020000900552020001800561013000700579#VL11.01970#VL11.019 71#48000#Vi?t#CH121#629.28#^214#Chn on h thng nh la#Phn cn bn & nn g cao#Computer-Controlled ignition systems#Vy Hip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ha Nhn Vn#2011#^a160tr.^b28cm# t#THa#Vy Hip#Nhn g kin thc cn bn v h thng nh la. Kim nghim v sa cha h thng nh la. Tm pan h thng nh la c kh. Tm pan h thng nh la in t. Tm p an h thng nh la in ton. H thng nh la mi nht hin nay. Cc k nng , dng c, th thut v kinh nghim thc t#Sa cha#Kim tra#H thng nh la# 280020## 01055000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020064000700080005001340090028001390100 00500167011001400172020001000186020001800196039000400214021050400218020001800722 020000900740013000700749020002100756#VN11.03679#VN11.03678#VN11.03680#VN11.03681 #Vi?t#L504T#343.59709#^214#Lut tn s v tuyn in v vn bn qui nh chi ti t thi hnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a71tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#THa#Gii thiu mt s quy nh php lut v quy hoch tn s v tuyn in; qun l cht lng pht x v tuyn in, an ton bc x v tuyn in v tng thch in t; cp giy php v s dng tn s v tuyn in; kim tra, k im sot tn s v tuyn in v x l nhiu c hi; ng k, phi hp quc t v tn s v tuyn in, qu o v tinh; qun l v s dng tn s v tuyn in phc v mc ch quc phng, an ninh; nhng quy nh chung v cc iu khon th i hnh trong Lut tn s v tuyn in#K thut v tuyn#Vit Nam#280021#Tn s v tuyn in## 00949000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020056000700080005001260090028001310100 00500159011001500164020001000179020001800189039000400207021041700211020001100628 020000900639013000700648020001600655#VN11.03683#VN11.03682#VN11.03685#VN11.03684 #Vi?t#L504V#343.59709#^214#Lut vin thng v ngh nh quy nh chi tit thi h nh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a114tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php l ut#THa#Gii thiu mt s quy nh php lut v kinh doanh vin thng, vin thn g cng ch, thit lp mng v cung cp dch v vin thng, cp giy php vin th ng, kt ni v chia s c s h tng vin thng, ti nguyn vin thng, qun l tiu chun v quy chun k thut cng nh cht lng v gi cc vin thng, c ng trnh vin thng, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut vin thng#Vin thng#Vit Nam#280022#Lut Vin thng## 00795000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020055000700080005001250090028001300100 00500158011001400163020001000177020001800187039000400205021026700209020001000476 020000900486013000700495020001500502#VN11.03686#VN11.03687#VN11.03689#VN11.03688 #Vi?t#L504B#343.59709#^214#Lut bu chnh v ngh nh quy nh chi tit thi hn h#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a83tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lu t#THa#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut bu chnh v cung ng v s dng dch v bu chnh; u t kinh doanh dch v bu chnh; cht lng gi cc dch v bu chnh; quyn v ngha v ca doanh nghip cung ng dch v bu chnh, ng i s dng dch v bu chnh...#Bu chnh#Vit Nam#280023#Lut Bu chnh## 00957000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020053000710030017001240070 01500141008000500156009002800161010000500189011001500194020001700209020001700226 03900040024302103400024702000080058702000090059502000100060401300070061402000100 0621#VV11.12680#VV11.12681#VV11.12683#VV11.12682#55000#Vi?t#X504N#378#^214#Xut nhp khu dch v gio dc i hc ca Vit Nam#Sch chuyn kho#Hong Vn Chu #^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a219tr.^b21cm#Gio dc i hc#Sch chuy n kho#THa#Phn tch v dch v v dch v gio dc. Nhng kinh nghim pht tri n xut nhp khu ca mt s nc tin tin trn th gii nh c, Trung Quc rt ra bi hc kinh nghim cho Vit Nam. Phn tch su v xut, nhp khu gio d c i hc ca Vit Nam. nh hng v gii php pht trin gio c i hc ca Vit Nam n nm 2020 v v sau#Dch v#Vit Nam#Xut khu#280024#Nhp khu## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020019000730070020000920080 00500112009002800117010000500145011001500150020001900165020001100184039000400195 005002000199021021200219020001900431020000800450013000700458015005000465#VV11.12 684#VV11.12685#VV11.12687#VV11.12686#45000#Vi?t#K312T#333.7#^214#Kinh t mi tr ng#on Th Lan Phng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a228tr.^b24cm#Ki nh t mi trng#Gio trnh#THa#on Th Lan Phng#Khi qut v kinh t mi tr ng. Mi trng v pht trin. Kinh t phc li x hi. Kinh t nhim mi tr ng. nh gi tc ng mi trng v phn tch kinh t ca nhng tc ng mi tr ng. Qun l mi trng# nhim mi trng#Qun l#280025#TTS ghi: i hc N ng. Trng i hc Kinh t## 00970000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020076000780030017001540070 01400171008000500185009002800190010000500218011001500223020001900238039000400257 00500140026102102970027502000090057202000090058102000110059002000150060101300070 0616020000900623#VV11.12688#VV11.12689#VV11.12690#VV11.12691#100000#Vi?t#B108H# 346.59704#^214#Bo h ch dn a l ca Vit Nam trong iu kin hi nhp kinh t quc t#Sch chuyn kho#L Th Thu H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011# ^a434tr.^b24cm#S hu cng nghip#THa#L Th Thu H#Phn tch, nh gi thc tr ng hot ng bo h quyn s hu cng nghip i vi ch dn a l ca Vit Nam v kinh nghim mt s quc gia trn th gii. xut gii php nhm pht trin v gia tng gi tr cho cc sn phm mang ch dn a l ca Vit Nam trn th trng trong nc v quc t#Hi nhp#Sn phm#Thng mi#Ch dn a l#280026# Vit Nam##