00637000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200840001400300570 00980050007001550050008001620070016001700080005001860090014001910100005002050110 01500210082000700225013000700232014000700239026001100246026001100257181000600268 020000500274020000700279020002000286020001400306020001500320#Vi?t#^214#Mai#Tuyn tp 39 thi th - thi tuyn sinh vo cc trng i hc - cao ng mn ton#B in son theo cu trc thi ca B Gio dc - o to#V Tr#Trn H#V Tr, T rn H#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a268tr.^b24cm#510.76#277390#52000#VV11.08736#VV 11.08737#T527T#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi## 00680000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200870001400300570 01010050017001580050016001750070034001910080005002250090014002300100005002440110 01500249082000800264013000700272014000700279026001100286026001100297181000600308 020000800314020000700322020002000329020001400349020001500363#Vi?t#^214#Mai#Tuyn tp 39 thi th - thi tuyn sinh vo cc trng i hc - cao ng mn ho h c#Bin son theo cu trc thi ca B Gio dc - o to#on Thanh Tng#on Bch Thch#on Thanh Tng, on Bch Thch#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a427tr.^b 24cm#546.076#277391#67000#VV11.08738#VV11.08739#T527T#Ho hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi## 00750000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200860001400300570 01000050017001570050012001740050013001860050014001990070059002130080005002720090 01400277010000500291011001500296082000800311013000700319014000700326026001100333 02600110034418100060035502000070036102000070036802000200037502000140039502000150 0409#Vi?t#^214#Mai#Tuyn tp 39 thi th - thi tuyn sinh vo cc trng i h c - cao ng mn vt l#Bin son theo cu trc thi ca B Gio dc - o t o#Nguyn Vn Thnh#V Tr Dng#V Tn Thnh#Hong Cao Tn#Nguyn Vn Thnh, V T r Dng, V Tn Thnh, Hong Cao Tn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a507tr.^b24cm#530. 076#277392#75000#VV11.08740#VV11.08741#T527T#Vt l# thi#Ph thng trung hc# Sch c thm#Sch luyn thi## 00789000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200500001400500140 00640050021000780070036000990080005001350090014001400100005001540110014001590820 00700173013000700180014000700187026001100194026001100205181000800216020001800224 020000500242020001500247020000800262020002200270021019500292#Vi?t#^214#Mai#Gio n mm non - hot ng lm quen vi ton hc#o Quang Tm#Nguyn Th Kim Thanh# o Quang Tm, Nguyn Th Kim Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a80tr.^b24cm#372.21 #277393#15000#VV11.08742#VV11.08743#GI-108A#Gio dc mu gio#Ton#Sch gio vi n#Gio n#Phng php ging dy#Hng dn ging dy bi hc trn lp theo mc ch, yu cu ca bi, cch chun b gio c, hot ng trn lp ca gio vin v ca tr theo la tui 3 - 4 tui, 4 - 5 tui lm quen vi ton hc## 00820000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200500001400500140 00640050020000780070035000980080005001330090014001380100005001520110014001570820 00700171013000700178014000700185026001100192026001100203181000800214020001800222 020000900240020001500249020000800264020002200272021022400294#Vi?t#^214#Mai#Gio n mm non - hot ng lm quen vi ch vit#H Quang Minh#Trnh Th Thanh Hoa#H Quang Minh, Trnh Th Thanh Hoa#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a80tr.^b24cm#372.21#2 77394#15000#VV11.08744#VV11.08745#GI-108A#Gio dc mu gio#Ch vit#Sch gio vin#Gio n#Phng php ging dy#Hng dn mc nh, yu cu ging dy, cch c hun b bi, chun b gio c trc quan, phng php hot ng trn lp ca gio vin, ca tr mm non khi tin hnh bi hc kt hp vi tr chi, luyn tp lm quen vi ch vit## 00813000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050021000540020063000750070043001380080005001810090 01400186010000500200011001400205021014700219020001800366020000900384020001500393 02000080040800500210041603900040043702000080044102000090044902000220045801300070 0480#VV11.08746#VV11.08747#20000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Th Bch Hnh# Gio n thc hin chng trnh gio dc mm non tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Bch H nh, Nguyn Th Qunh Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a88tr.^b24cm#Gm nhng bi so n gio n v ch im th gii thc vt, khm ph t nhin, lm quen vi ch c i... ca chng trnh gio dc mu gio 5 - 6 tui#Gio dc mu gio#Thc vt#S ch gio vin#Gio n#Nguyn Th Qunh Mai#Mai#Ch ci#T nhin#Phng php ging dy#277395## 00752000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050021000540020049000750070037001240080005001610090 01400166010000500180011001400185021015100199020001800350020001100368020001500379 020000800394005001500402039000400417020002200421013000700443#VV11.08748#VV11.087 49#18000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Th Bch Thu#Gio n mm non - khm p h mi trng xung quanh#Nguyn Th Bch Thu, Nguyn Th Lt#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a96tr.^b24cm#Trnh by mc ch yu cu, nhng bi son hng dn thc hi n ging dy cho tr t 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui nhn bit mi trng xung quanh#Gio dc mu gio#Mi trng#Sch gio vin#Gio n#Nguyn Th Lt#Ma i#Phng php ging dy#277396## 00811000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050021000540020048000750070038001230080005001610090 01400166010000500180011001400185021022100199020000900420020000800429020001500437 020000800452005001600460039000400476020002200480013000700502#VV11.08750#VV11.087 51#15000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Th Qunh Mai#Gio n tham kho chng trnh gio dc nh tr#Nguyn Th Qunh Mai, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a76tr.^b24cm#Trnh by mt s vn chung ca chng trnh gio dc nh tr. Gii thiu gio n tham kho i vi cc hot ng ca tr 6 - 18 thng tu i, 24 - 36 thng tui v mt s tr chi ph hp vi tr thuc la tui nh tr #Gio dc#Nh tr#Sch gio vin#Gio n#Nguyn Th Hnh#Mai#Phng php ging d y#277397## 00922000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050021000540020055000750070038001300080005001680090 01400173010000500187011001500192021031600207020001800523020000700541020001500548 020000800563005001600571039000400587020002200591013000700613#VV11.08752#VV11.087 53#20000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Th Qunh Mai#Gio n tham kho chng trnh gio dc tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Qunh Mai, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a108tr.^b24cm#Trnh by mt s vn chung ca chng trnh gio dc tr 3 - 4 tui: mc tiu gio dc cui 3 tui v hng dn thc hin ch sinh hot i vi tr. Gii thiu gio n tham kho i vi cc hot ng lm qu en vi m nhc, th dc, to hnh, vn hc, ton hc v khm ph mi trng xung quanh ca la tui ny#Gio dc mu gio#Tr em#Sch gio vin#Gio n#Nguyn T h Hnh#Mai#Phng php ging dy#277398## 00911000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020055000700070036001250080005001610090 01400166010000500180011001500185021030900200020001800509020000700527020001500534 020000800549005001900557039000400576020002200580013000700602#VV11.08754#VV11.087 55#20000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Th Hnh#Gio n tham kho chng trn h gio dc tr 4 - 5 tui#Nguyn Th Hnh, Nguyn Th M Ngc#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a128tr.^b24cm#Trnh by mt s vn chung ca chng trnh gio dc tr t 4 - 5 tui: mc tiu gio dc cui 4 tui v hng dn thc hin ch sinh hot i vi tr. Gii thiu gio n tham kho i vi cc hot ng lm quen v i m nhc, th dc, vn hc, ton hc v khm ph mi trng xung quanh ca la tui ny#Gio dc mu gio#Tr em#Sch gio vin#Gio n#Nguyn Th M Ngc#Mai #Phng php ging dy#277399## 00748000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020049000710070037001200080005001570090 01400162010000500176011001500181021014900196020001800345020000800363020001500371 020000800386005001900394039000400413013000700417020002200424#VV11.08756#VV11.087 57#22000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#ng Thanh Quang#Gio n mm non - hot ng lm quen vi vn hc#ng Thanh Quang, Nguyn Th M Ngc#^aH.#^aNxb. H Ni#201 1#^a136tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy h c vn hc cho tr 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua cc tc phm vn hc c th#Gio dc mu gio#Vn hc#Sch gio vin#Gio n#Nguyn Th M Ngc#Mai#27 7400#Phng php ging dy## 00766000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020036000700070035001060080005001410090 01400146010000500160011001500165021018400180020001800364020000800382020001500390 020000800405005001800413039000400431013000700435020002200442#VV11.08758#VV11.087 59#20000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Minh Anh#Gio n mm non - hot ng t h dc#Nguyn Minh Anh, Nguyn Th Nguyt#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a136tr.^b24cm #Trnh by nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy hc th dc cho t r t 18 - 36 thng tui, 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua cc tr chi tu ng bng, chy, nm xa...#Gio dc mu gio#Th dc#Sch gio vin#Gio n#Nguyn Th Nguyt#Mai#277401#Phng php ging dy## 00760000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050012000540020036000660070031001020080005001330090 01400138010000500152011001500157021018600172020001800358020000800376020001500384 020000800399005001800407039000400425013000700429020002200436#VV11.08760#VV11.087 61#25000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#V Anh Tun#Gio n mm non - hot ng m nh c#V Anh Tun, Trn Th Thu Dung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a136tr.^b24cm#Trnh b y nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy hc m nhc cho tr t 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua cc ch gia nh, thc vt, bn thn, tr ng, qu hng...#Gio dc mu gio#m nhc#Sch gio vin#Gio n#Trn Th Thu Dung#Mai#277402#Phng php ging dy## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070060000750220004001350080005001390090 01400144010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001500203 005001900218005001600237039000400253013000700257#VV11.08762#VV11.08763#36000#Vi ?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 6#Trn Din Hin (ch.b.), Nguyn Trng Phong, Phm Th T Nga#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 6#S ch c thm#Trn Din Hin#Nguyn Trng Phong#Phm Th T Nga#Mai#277403## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070064000750220004001390080005001430090 01400148010000500162011001500167020000500182020000600187020001400193005001500207 005001700222005001900239005001500258005001600273039000400289013000700293#VV11.08 764#VV11.08765#29000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 8#Trn Din Hi n (ch.b.), Nguyn Bch Lin, Nguyn Khnh Chung...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#Trn Din Hin#Nguyn Bch Lin#Nguyn K hnh Chung#Hong Kim Oanh#Nguyn Khnh L#Mai#277404## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070060000750220004001350080005001390090 01400144010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001500203 005001500218005001700233005001200250005001500262039000400277013000700281#VV11.08 766#VV11.08767#32000#Vi?t#B450T#510#^214#B tr v nng cao ton 9#Trn Din Hi n (ch.b.), Vng Kim Lin, Trng Thu Hng...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a20 0tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#Trn Din Hin#Vng Kim Lin#Trng Thu H ng#Phm Th H#Phng Minh c#Mai#277405## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070032000870080005001190090014001240100 00500138011001400143020000800157020000700165020001600172020001400188005001200202 005001900214039000400233013000700237#VV11.08768#VV11.08769#10500#Vi?t#454T#546 .076#^214#n tp thi vo lp 10 mn ho hc#Trn Cm T, Nguyn Lin Phng#^aH. #^aNxb. H Ni#2011#^a71tr.^b24cm#Ho hc#n tp#Trung hc c s#Sch c thm#T rn Cm T#Nguyn Lin Phng#Mai#277406## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020093000670080005001600090014001650100 00500179011001500184015004700199021027800246020001000524020001400534020001300548 020000900561020001800570039000400588013000700592#VV11.08770#VV11.08771#VV11.0877 2#100000#Vi?t#H561D#343.59706#^214#Hng dn thc hin Thng t 18/2011/TT-BTC v nhng im cn lu khi quyt ton thu TNDN#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a319tr .^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#Gii thiu ni dung Thng t 18/2011/TT-BTC sa i, b sung v thu thu nhp doanh nghip (TNDN). Nhng im mi ca Thng t 18/2011/TT-BTC v hng dn quyt ton thu TNDN nm 2010, km theo mt s vn bn mi ca B Ti chnh, Tng cc Thu gii p vng mc v thu TNDN#Php lut#Thu thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai #277407## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020056000670080005001230090014001280100 00500142011001500147015012300162021014100285020001000426020002200436020000900458 020001800467039000400485013000700489#VV11.08773#VV11.08774#VV11.08775#120000#Vi ?t#H250T#343.59705#^214#H thng vn bn php lut mi v thu gi tr gia tng# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a428tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: H thng vn bn php lut mi v thu GTGT 2011. - TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh n c#Gii thiu cc vn bn php lut v thu gi tr gia tng, cng vn bn hng dn ca B Ti chnh v tng cc Thu v thu gi tr gia tng#Php lut#Thu gi tr gia tng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#277408## 00789000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020057000670080005001240090014001290100 00500143011001500148015004700163021020300210020001000413020000500423020000900428 020001800437039000400455020000800459020001300467013000700480#VV11.08776#VV11.087 78#VV11.08777#150000#Vi?t#H561D#343.59704#^214#Hng dn thc hin thng t mi sa i v qun l thu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a703tr.^b24cm#TTS ghi: Tng c c Thu. Tp ch Thu Nh nc#Gii thiu h thng vn bn php lut v qun l thu. Nhng im mi ca thng t 28/2011/TT-BTC ca B Ti chnh thay th thng t s 60/2007/TT-BTC v qun l thu, cng 127 cu hi p v vn ny#Php l ut#Thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Qun l#Sch hi p#277409## 00905000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020061000780080005001390090 01400144010000500158011001500163015012300178021022700301020001000528020001400538 020001300552020000900565020001800574013000700592039000400599#VV11.08779#VV11.087 81#VV11.08782#VV11.08780#130000#Vi?t#H250T#343.59706#^214#H thng vn bn php lut mi v thu thu nhp doanh nghip#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a428tr.^b24cm#T n sch ngoi ba ghi: H thng vn bn php lut mi v thu TNDN 2011. - TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#Gii thiu cc vn bn php lut v th u thu nhp doanh nghip, chnh sch thu i vi nh thu nc ngoi, vn bn h ng dn ca B Ti chnh v tng cc Thu v thu thu nhp doanh nghip v thu i vi nh thu nc ngoi#Php lut#Thu thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Vn b n php lut#277410#Mai## 00656000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050007000740020035000810070 01900116008000500135009001400140010000500154011001500159020000800174020001000182 005001100192039000400203021010100207020000900308012001800317013000700335#VV11.08 783#VV11.08785#VV11.08786#VV11.08784#62000#Vi?t#PH110H#616.8#^214#H Sn#Pht h in v iu tr bnh t qu#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a366tr. ^b21cm#t qu#Chn on#Khnh Linh#Mai#Gii thiu cc kin thc c bn v chng t qu v cch phng, chm sc, iu tr bnh nhn t qu#iu tr#Y hc th ng thc#277411## 00726000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050009000740020039000830070 01700122008000500139009001400144010000500158011001500163020001000178005000700188 039000400195021016700199020000900366012001800375013000700393020001200400#VV11.08 787#VV11.08788#VV11.08790#VV11.08789#68000#Vi?t#PH110H#616.7#^214#Tr Vit#Pht hin v iu tr bnh long xng#Tr Vit, H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a39 8tr.^b21cm#Chn on#H Sn#Mai#Gii thiu nhng kin thc c bn v xng v b nh long xng. Phng php iu dng, t cha bnh long xng v nhng nhn t hc ca ngi bnh v bnh long xng#iu tr#Y hc thng thc#277412#Long x ng## 00667000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050011000740020032000850070 01100117008000500128009001400133010000500147011001500152020001000167039000400177 021014000181020000900321012001800330013000700348020001000355#VV11.08791#VV11.087 93#VV11.08794#VV11.08792#31000#Vi?t#PH110H#616.3#^214#Khnh Linh#Pht hin v iu tr bnh gout#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a182tr.^b21cm#Chn on#Ma i#Gii thiu nhng kin thc chung v bnh gout v tc hi ca bnh. Phng php iu tr v ch dinh dng i vi ngi b mc bnh gout#iu tr#Y hc th ng thc#277413#Bnh gout## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050009000750020040000840070 00900124008000500133009001400138010000500152011001500157020000800172039000400180 021016500184020000800349012001800357020001000375020000900385013000700394#VV11.08 795#VV11.08798#VV11.08796#VV11.08797#35000#Vi?t#PH110H#616.99#^214#Nam Vit#Ph t hin v iu tr bnh au tuyn v#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a206tr.^b 21cm#Bnh v#Mai#Gii thiu nhng kin thc c bn v tuyn v v nhng ch dn ca bc s v bnh au tuyn v. Hng dn tr liu, t iu tr, chm sc bnh nhn ung th tuyn v#Ung th#Y hc thng thc#Chn on#iu tr#277414## 00854000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050007000740020031000810070 01900112008000500131009001400136010000500150011001500155020000900170005001100179 039000400190021030200194020001000496012001800506020000900524013000700533#VV11.08 799#VV11.08800#VV11.08802#VV11.08801#58000#Vi?t#PH110H#616.3#^214#H Sn#Pht h in v iu tr bnh gan#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a341tr.^b21 cm#Bnh gan#Khnh Linh#Mai#Gii thiu nhng kin thc c bn v gan v cc bnh v gan. Phng php iu tr v ch dinh dng i vi bnh vim gan, x gan v ung th gan, km theo ph lc gii thch mt s thut ng thng gp, nng ca o kh nng nhn bit v bnh vim gan B, cng cc mn n bi thuc iu tr cn bnh ny#Chn on#Y hc thng thc#iu tr#277415## 00713000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050009000740020037000830070 00900120008000500129009001400134010000500148011001500153020001000168039000400178 021018500182020001000367012001800377020000900395013000700404#VV11.08803#VV11.088 05#VV11.08806#VV11.08804#72000#Vi?t#PH110H#616.7#^214#Nam Vit#Pht hin v i u tr bnh vim khp#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a422tr.^b21cm#Vim khp#M ai#Gii thiu nhng kin thc c bn v khp v mt s dng bnh vim khp. Tri u chng biu hin, phng php chn on, iu tr, t iu tr, t iu dng v phng nga bnh vim khp#Chn on#Y hc thng thc#iu tr#277416## 00773000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050009000740020042000830070 00900125008000500134009001400139010000500153011001500158020001200173039000400185 021021800189020000900407012001800416020000900434020000900443013000700452#VV11.08 807#VV11.08810#VV11.08809#VV11.08808#20000#Vi?t#PH561P#617.1#^214#Nam Vit#Ph ng php phc hi chn thng chi trn#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a118tr.^ b21cm#Chn thng#Mai#Gii thiu nhng kin thc c bn nht v nguyn nhn gy bnh, tnh hnh bnh v phng php phc hi chn thng chi trn. ng thi ch ra nhng ng tc luyn tp c tc dng tt cho bnh nhn chn thng chi trn# Chi trn#Y hc thng thc#Phc hi#iu tr#277417## 00718000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050008000740020038000820070 00800120008000500128009001400133010000500147011001500152020001600167020001000183 039000400193021018500197020000900382012001800391013000700409#VV11.08811#VV11.088 13#VV11.08814#VV11.08812#35000#Vi?t#PH110H#616.3#^214#H Linh#Pht hin v iu tr bnh ng rut#H Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a205tr.^b21cm#Bnh ng r ut#Chn on#Mai#Gii thiu nhng kin thc c bn v ng rut, ng thi ch ra nguyn nhn, tc hi v cch phng chng bnh, t a ra mt ch iu dng hp l cho ngi mc bnh ng rut#iu tr#Y hc thng thc#277418## 00788000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050007000740020038000810070 01900119008000500138009001400143010000500157011001500162020001400177020001000191 00500110020103900040021202101970021602000090041301200180042202000150044001300070 0455#VV11.08815#VV11.08816#VV11.08818#VV11.08817#30000#Vi?t#PH110H#616.4#^214#H Sn#Pht hin v iu tr bnh thiu I-t#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a174tr.^b21cm#Bnh ni tit#Chn on#Khnh Linh#Mai#Gii thiu cc kin thc c bn v mui i-t, tuyn gic trng, tc hi ca thiu i-t v bnh thi u i-t, phng php phng tr bnh thiu i-t v mt s vn khc lin quan n bnh thiu i-t#iu tr#Y hc thng thc#Bnh thiu it#277419## 00712000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050009000740020042000830070 00900125008000500134009001400139010000500153011001500158020001000173039000400183 021016900187020000900356012001800365013000700383020002000390#VV11.08819#VV11.088 20#VV11.08822#VV11.08821#25000#Vi?t#PH110H#616.9#^214#Nam Vit#Pht hin v i u tr bnh tay chn ming#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a142tr.^b21cm#Chn on#Mai#Gm nhng kin thc c bn v bnh chn tay ming. Gii thiu triu chn g biu hin, phng php chn on, phng, iu tr v chm sc i vi bnh nh n chn tay ming#iu tr#Y hc thng thc#277420#Bnh tay chn ming## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050011000740020043000850070 01100128008000500139009001400144010000500158011001500163020001600178020001000194 039000400204021021900208020000900427012001800436013000700454#VV11.08824#VV11.088 26#VV11.08823#VV11.08825#54000#Vi?t#PH110H#616.1#^214#Khnh Linh#Pht hin v iu tr bnh ri lon m mu#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a318tr.^b21cm#R i lon m mu#Chn on#Mai#Gm nhng vn c bn v bnh ri lon m mu. Gi i thiu triu chng biu hin, nguyn tc tr liu, t iu tr, t iu dng bnh ri lon m mu, km theo ph lc gii p mt s thc mc v bnh ri lon m mu#iu tr#Y hc thng thc#277421## 00803000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050008000740020049000820070 02000131008000500151009001400156010000500170011001500175020002200190020001000212 005001100222039000400233021021800237020000900455013000700464012001800471#VV11.08 827#VV11.08830#VV11.08828#VV11.08829#42000#Vi?t#PH110H#616.1#^214#H Linh#Pht hin v iu tr bnh x va ng mch vnh#H Linh, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a246tr.^b21cm#X va ng mch vnh#Chn on#Khnh Linh#Mai#Gii thiu cc khi nim bnh lin quan n ng mch vnh, chng x va ng mch vnh v bnh mch vnh. c bit a ra nhng li khuyn nn v khng nn trong sinh ho t, trong n ung phng v iu tr bnh ny#iu tr#277422#Y hc thng th c## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050007000750020040000820070 00700122008000500129009001400134010000500148011001500153020000500168020001000173 039000400183021035600187020000700543013000700550012001800557#VV11.08831#VV11.088 33#VV11.08834#VV11.08832#53000#Vi?t#PH110H#616.02#^214#H Sn#Pht hin v s c u cc bnh thng gp#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a310tr.^b21cm#Bnh#Chn on#Mai#Cung cp nhng kin thc c bn v cc bnh v cc tnh hung nguy him thng xy ra trong cuc sng; Gii thiu cch s cu, x l cn thit i vi c c chng bnh nghim trng thng thy, s cu chn thng ngoi, s cu b trn g c, s cu i vi mt s tai nn, s cu vt thng do ng vt cn v cch phng chng tai nn ngoi mun cho tr em#S cu#277423#Y hc thng thc## 00741000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050007000740020041000810070 01700122008000500139009001400144010000500158011001500163020001400178020001000192 005000900202039000400211021017800215020000900393013000700402012001800409#VV11.08 835#VV11.08836#VV11.08838#VV11.08837#60000#Vi?t#PH110H#617.5#^214#H Sn#Pht h in v iu tr bnh au tht lng#H Sn, Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a35 0tr.^b21cm#au tht lng#Chn on#Nam Vit#Mai#Gm nhng kin thc c bn v b nh au tht lng. Gii thiu phng v iu tr bnh au tht lng. Phng php t iu dng v nhng vn cn ch i vi bnh au tht lng#iu tr#27742 4#Y hc thng thc## 00699000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050008000720020056000800070 02000136008000500156009001400161010000500175011001500180020000900195020001600204 005001100220039000400231013000700235021013700242012001800379#VV11.08839#VV11.088 41#VV11.08842#VV11.08840#31000#Vi?t#NH308#613#^214#H Linh#Nhit c th nh hng n sc kho bn nh th no?#H Linh, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011 #^a181tr.^b21cm#Sc kho#Nhit c th#Khnh Linh#Mai#277425#Gii thiu v mi quan h gia nhit v sc kho. Nguyn nhn lm nhit c th h thp v c c phng php nng cao nhit c th#Y hc thng thc## 00639000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020016000780030012000940070 05000106008000500156009005600161010000500217011001500222020001700237020000900254 020001200263006001200275006001300287039000400300013000700304019001400311#VV11.08 843#VV11.08844#VV11.08845#62000#Vi?t#H112C#895.7#^214#Shin Kyung Sook#Hy chm sc m#Tiu thuyt#Shin Kyung Sook ; Dch: L Hip Lm, L Nguyn L#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a323tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Hn Quc#Tiu thuyt#L Hip Lm#L Nguyn L#Mai#277426#Dch Hn Quc## 00904000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050015000750020026000900030 05900116007001500175008000500190009002000195010000500215011001500220021018100235 02000190041602000190043502000070045403900040046101500650046502000180053002000110 0548013000700559#VV11.08846#VV11.08849#VV11.08847#VV11.08848#50000#Vi?t#M450H#3 38.948#^214#inh Cng Tun#M hnh pht trin Bc u#Gio trnh i hc & trn i hc chuyn ngnh Chu u hc#inh Cng Tun#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a2 45tr.^b21cm#Trnh by tng quan v m hnh Bc u. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca m hnh cc nc Bc u in hnh. ng thi so snh, nh gi v d b o trin vng ca m hnh Bc u#M hnh pht trin#Kinh t th trng#Bc u#Ma i#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Nh nc phc li#Gio trnh#277427## 00778000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050007000720020024000790070 02900103008000500132009001900137010000500156011001500161021019200176020000900368 02000170037702000100039402000110040402000110041500500150042603900040044101300070 0445#VV11.08850#VV11.08851#VV11.08852#VV11.08853#77000#Vi?t#TR400C#181#^214#H Phi#Tr chuyn vi Khng T#H Phi ; Luyn Xun Thu b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a431tr.^b21cm#Bn lun v hc thuyt ch nhn, ch l, ch c, nhn lun , tu thn, o x th, thin mnh, dy hc, hc vn, li ni, ho hu, chnh s, qun t ca Khng T v thn th, s nghip ca ng#Khng T#Trit hc c i# o Khng#Hc thuyt#Trung Quc#Luyn Xun Thu#Mai#277428## 01026000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050008000710020029000790030 02100108007000800129008000500137009002000142010000500162011001500167021039200182 02000080057402000110058202000080059302000100060102000090061103900040062001300070 0624015005700631#VV11.08854#VV11.08856#VV11.08857#VV11.08855#68000#Vi?t#108#1 79#^214#V Dng#o c mi trng nc ta#L lun v thc tin#V Dng#^aH.#^ aT in Bch khoa#2011#^a486tr.^b21cm#Gii thiu v tnh hnh nghin cu v t chc nghin cu v o c mi trng. Trnh by cc vn l lun c bn v o c v mi trng. Kinh nghim bo v mi trng ca mt s quc gia nhn t g c o c mi trng. Tng quan v mi trng, nhim mi trng nc ta hin nay v nhng vn t ra i vi o c mi trng. Thc trng nhn thc v hnh vi o c mi trng#o c#Mi trng#L lun#Thc tin#Vit Nam#Mai #277429#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Tm l hc## 00745000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020038000760070050001140080 00500164009001100169010000500180011001500185021018900200020000900389020000400398 006000900402006001200411039000400423013000700427019000900434#VV11.08858#VV11.088 59#VV11.08860#52000#Vi?t#H112C#613#^214#Amen, Daniel G.#Hy chm sc b no lun tr trung#Daniel G. Amen ; Bin dch: L Huyn, Khi Nguyn#^aH.#^aThi i #2011#^a270tr.^b21cm#Gii thiu 8 iu v no b lm thay i cuc sng ca bn, ng thi hc tp chng trnh Amen Clinic gip bn c mt khi c tuyt vi , ci thin sc khe tng th v chc nng c th#Chm sc#No#L Huyn#Khi Ngu yn#Mai#277430#Dch Anh## 00743000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020028000620030041000900070020001310040 01400151008000500165009001100170010000500181011001500186021017500201020000800376 039000400384020000700388020000900395020000900404005000900413013000700422#VV11.08 861#VV11.08862#VV11.08863#50000#Vi?t#M558N#641.5#^214#10000 mo vt trong m th c#Hn 10000 mo vt v b quyt thng dng#Vit Th s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^a H.#^aThi i#2011#^a264tr.^b21cm#Gii thiu hn 10.000 mo vt v nhng b quy t chn dng nh bp, chn nguyn vt liu, mua thc phm ti sng, s ch th c phm, bi tr bn n v t chc cc bui tic#m thc#Mai#Nu n#Ch bin#B quyt#Vit Th#277431## 00886000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00600106808000500112002005200117003001800169007002500187008000500212009001100217 01000050022801100150023302102270024802000080047502000210048300500090050403900040 0513020001200517013000700529#CDVN.01437#CDVN.01436#CDVN.01439#CDVN.01438#VV11.08 867#VV11.08864#VV11.08866#VV11.08865#40000#Vi?t#T550H#005.5#^214#T hc Microso ft PowerPoint 2010 bng hnh minh ho#C km CD bi tp#Tng hp, b.s.: VL. COMP #^aH.#^aThi i#2011#^a243tr.^b21cm#Gii thiu Microsoft PowerPoint 2010. Hng dn xc lp v hiu chnh Slide show, lm vic vi cc i tng, to hiu ng cho slide, chn cc i tng c bit, dng chung ti liu v in n, cc phm t t Microsoft PowerPoint#Tin hc#Phn mm Power Point#VL. COMP#Mai#Sch t hc#27 7432## 00873000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020040000730070029001130040 01400142008000500156009001100161010000500172011001500177021024700192020000800439 020002100447006000900468039000400477013000700481015008300488#VV11.08869#VV11.088 70#VV11.08871#VV11.08868#45000#Vi?t#T311H#005.5#^214#Tin hc vn phng: Microso ft PowerPoint#Vn Guide tng hp, bin dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aThi i#2011#^a 240tr.^b21cm#Trnh by nhng k thut c bn trong Microsoft Office, cch lm vi c trong cc chng trnh, hng dn lm quen v lm vic vi phn mm Microsoft Power Point, xy dng trnh din, to cng trnh din, to slide biu , nh dng biu ...#Tin hc#Phn mm Power Point#VN-Guide#Mai#277433#Tn sch ng oi ba ghi: Tin hc vn phng: Microsoft PowerPoint phin bn mi nht## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020018000670030024000850070052001090080 00500161009001900166010000500185011001500190020001700205020000400222020001600226 006001500242006001600257013000700273019000900280039000400289#VV11.08872#VV11.088 73#50000#Vi?t#H103A#398.20947#^214#Tnxti, L.#Hai anh em & vng#Tp truyn dn gian Nga#Lep Tnxti ; Dch: Trn Vnh Phc, L Th Thu Hin#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a235tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Nga#Truyn dn gian#Trn Vnh Phc#L Th Thu Hin#277434#Dch Nga#Mai## 00838000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510070034000670220006001010050010001070050 00900117005001000126005001100136005000900147008000500156009001900161010000500180 01100140018501200180019902102110021702000170042802000140044502000090045902000090 0468039000400477013000700481#VV11.08874#VV11.08875#Vi?t#A105N#363.4#^214#10000# An ninh trt t#Minh Ngn, Thi Ho, Song Ngn...#T.229#Minh Ngn#Thi Ho#Song Ngn#Minh Thng#inh Nga#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuy n #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, c p ca, git ngi, la tnh, mi dm... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Mai#277435## 00544000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050015000620020017000770030012000940070 03500106008000500141009001100146010000500157011001500162020001700177020000300194 020001200197006001400209039000400223013000700227019000800234#VV11.08876#VV11.088 78#VV11.08877#81000#Vi?t#GI-100B#813#^214#Gibson, Rachel#Gi bit tnh xa#Tiu thuyt#Rachel Gibson ; Lc Diu Linh dch#^aH.#^aThi i#2011#^a409tr.^b21cm#V n hc hin i#M#Tiu thuyt#Lc Diu Linh#Mai#277436#Dch M## 00814000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020037000360290034000730080010001070090015001170100005001320110030001370150 03100167013000700198021030100205020000900506020001900515020000800534020001400542 039000400556#VV11.08879#Vi?t#N305G#315.9742#^214#Nin gim thng k tnh Ngh An 2010#Statistical yearbook Nghe An 2010#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a390tr., 14tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k Ngh An#277437#Gii thiu s liu th ng k v n v hnh chnh, dn s, lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thn g, gio dc, y t,... ca tnh Ngh An#Thng k#Nin gim thng k#Ngh An#Sch song ng#Mai## 00923000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020065000340070059000990080010001580090015001680100005001830110014001880150 02500202021028300227020001500510020000700525020001200532020001000544005001900554 005001400573005000800587005001500595039000400610013000700614#VV11.08880#Vi?t#40 6C#630.25#^214#on ch o sn xut nng nghip ti tnh H Tnh (1965 - 1973)# Nguyn Thi Nguyn, Trn Vn Sng, Mc Yn, Phan nh Ngn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Nng nghip#Gii thiu li dn ti bui gp mt on ch o sn xut nng nghip ti H Tnh ln th nht v danh sch on cn b ca B Nng nghip cng tc ti tnh H Tnh thi k 1965 - 1973, c km theo nh chn dung, a ch, in thoi, nguyn chc v v mt s bi th ca c c tc gi#B Nng nghip#Cn b#Nng nghip#Danh sch#Nguyn Thi Nguyn#Trn V n Sng#Mc Yn#Phan nh Ngn#Mai#277438## 00445000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050007000660020014000730070007000870080 00500094009001100099010000500110011001500115039000400130013000700134020001700141 020000900158020001200167#VN11.02780#VN11.02782#VN11.02781#45000#Vi?t#460Q#895. 92234#^214#L Lu# qu ngy y#L Lu#^aH.#^aThi i#2011#^a229tr.^b19cm#Mai#2 77439#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00775000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050018000670020032000850070018001170080 00500135009001900140010000500159011001500164021028400179020001800463020001700481 039000400498013000700502#VN11.02783#VN11.02784#VN11.02785#65000#Vi?t#T311H#363. 250285#^214#Nguyn Ngc Cng#Tin hc trong iu tra ti phm#Nguyn Ngc Cng# ^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a367tr.^b19cm#Trnh by nhng kin thc c bn ca tin hc v phng thc p dng vo cng tc nghip v cng an. Phn tch cc k thut ti phm s dng che giu, xo du vt i vi h thng my tin n, h thng my tnh kt ni mng v ch ra cng tc i ph, tm kim, thu thp, iu tra#iu tra ti phm#Tin hc ng dng#Mai#277440## 00884000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020058000330070065000910080005001560090019001610100005001800110015001850150 06200200021020800262020000800470020000800478020000900486005001200495005001500507 005001900522005001600541005001400557039000400571013000700575#VL11.01468#Vi?t#L55 2L#363.2#^214#Lc lng An ninh nhn dn 65 nm ng hnh cng t nc#B.s.: L Ngc Bn (ch.b.), Trn Mnh Hng, Hong Th Thu Hng...#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a231tr.^b30cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc An ninh I. Tng cc An ninh II#Gii thiu tng kt nhng vn lch s in hnh ca cng tc an ninh qua m i chng ng chin u trong hnh trnh cch mng ca dn tc 65 nm qua (1946 -2011); c b tr bng nhng su tp nh t liu#Cng an#Lch s#Vit Nam#L N gc Bn#Trn Mnh Hng#Hong Th Thu Hng#Nguyn Hu Diu#V Vn Phng#Mai#2774 41## 00838000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020050000670080005001170090014001220100 00500136011001500141021030400156020001000460020000500470020000900475020001800484 039000400502013000700506015004700513#VL11.01465#VL11.01467#VL11.01466#350000#Vi ?t#H250T#343.59704#^214#H thng vn bn php lut hin hnh v thu 2011#^aH.#^ aNxb. H Ni#2011#^a874tr.^b27cm#Gii thiu ni dung cc vn bn php lut hin hnh quy nh v thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nh p c nhn, thu tiu th c bit, thu mn bi, thu ti nguyn, l ph trc b , thu tin s dng t, tin thu t, thu s dng t phi nng nghip, thu b o v mi trng#Php lut#Thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#277442#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc## 00876000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020029000710070040001000080005001400090 01900145010000500164011001500169015006700184021020100251020001000452020000800462 02000180047002000140048800600170050200500110051903900040053001300070053401900090 0541#VV11.08881#VV11.08882#VV11.08884#VV11.08883#Vi?t#H305P#342.595702#^214#Hin php cng ho Singapore#Nguyn Quc Hon dch ; T Vn Ho h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a487tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni. - Sch c t i tr bi SIDA#Gii thiu nn cng ho v hin php Singabore, bo v ch quyn ca cng ho Singapore, cc quyn t do c bn, chnh ph, hi ng c vn tng thng, c quan lp php, t php, cng v, quc tch...#Hin php#Xingapo#Vn b n php lut#Sch song ng#Nguyn Quc Hon#T Vn Ho#Mai#277443#Dch Anh## 00837000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020086000690080005001550090019001600100 00500179011001500184015008600199021017200285020000900457020001100466020000800477 020000900485020001300494020001700507039000400524013000700528#VV11.08886#VV11.088 85#VV11.08888#VV11.08887#Vi?t#NH556N#355.007#^214#Nhng ni dung c bn v an ni nh trt t trong cng tc gio dc quc phng - an ninh#^aH.#^aCng an nhn dn# 2011#^a423tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng Cng an nh n dn. - Lu hnh ni b#Gii thiu 127 cu hi v gii p v cng tc gio d c quc phng an ninh. Cc vn bn ca Chnh ph v cc B, ngnh Trung ng v c ng tc gio dc quc phng - an ninh#Gio dc#Quc phng#An ninh#Vit Nam#Sch hi p#Vn bn php qui#Mai#277444## 01031000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020023000670070045000900220004001350080 00500139009001900144010000500163011001500168039000400183013000700187019000900194 01500670020302103130027002000100058302000160059302000070060902000180061600600180 0634005001500652020001400667#VV11.08889#VV11.08892#VV11.08891#VV11.08890#Vi?t#B4 50L#345.71#^214#B lut hnh s Canada#Nguyn Khnh Ngc dch ; Chu Trung Dng h ..#Q.1#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a603tr.^b22cm#Mai#277445#Dch Anh#TTS ghi : Trng i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi SIDA#Gii thiu v B lut hnh s Canada vi cc qui nh chung v qui nh c th v cc ti xm phm tr t t cng cng, khng b, sng v v kh, cc ti phm chng vic thi hnh php lut v cng l, ti phm v tnh dc, o c, gy ri lon trt t, ti xm p hm i t, a im mt trt t, chi bc v c #Php lut#B lut hnh s#Ca nada#Vn bn php lut#Nguyn Khnh Ngc#Chu Trung Dng#Sch song ng## 01051000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020023000670070045000900220004001350080 00500139009001900144010000500163011001500168039000400183019000900187015006700196 02103330026302000100059602000160060602000070062202000180062900600180064700500150 0665013000700680020001400687#VV11.08894#VV11.08896#VV11.08893#VV11.08895#Vi?t#B4 50L#345.71#^214#B lut hnh s Canada#Nguyn Khnh Ngc dch ; Chu Trung Dng h ..#Q.2#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a731tr.^b22cm#Mai#Dch Anh#TTS ghi: Trn g i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi SIDA#Gii thiu B lut hnh s C anada qui nh cc ti phm v thn th v danh d, cc ti chng li quyn v t i sn, cc giao dch gian ln lin quan n hp ng v thng mi, cc hnh vi c v b cm lin quan n mt s ti sn nht nh, cc ti lin quan n ti n, cng c vn ho phm cho vic s dng ma tu bt hp php...#Php lut#B lu t hnh s#Canada#Vn bn php lut#Nguyn Khnh Ngc#Chu Trung Dng#277446#Sch song ng## 01023000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020023000670070045000900220004001350080 00500139009001900144010000500163011001500168039000400183019000900187015006700196 02103050026302000100056802000160057802000070059402000180060100600180061900500150 0637013000700652020001400659#VV11.08897#VV11.08900#VV11.08899#VV11.08898#Vi?t#B4 50L#345.71#^214#B lut hnh s Canada#Nguyn Khnh Ngc dch ; Chu Trung Dng h ..#Q.3#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a811tr.^b22cm#Mai#Dch Anh#TTS ghi: Trn g i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi SIDA#Gii thiu v B lut hnh s Canada vi cc qui nh cng ch b co c mt trc thm phn v tm tha, ng n ng b co, th tc tin hnh iu tra s b, cc ti i hnh- xt x khng c bi thm on, to an t php Nunavut, th tc trong phin to xt x c bi thm on v nhng qui nh chung...#Php lut#B lut hnh s#Canada#Vn bn ph p lut#Nguyn Khnh Ngc#Chu Trung Dng#277447#Sch song ng## 00734000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050014000400020029000540070014000830080005000970090019001020100 00500121011001500126021024000141020001400381020001100395039000400406015004200410 020000900452013000700461#VV11.08901#52000#Vi?t#GI-108T#677#^214#Trn Minh Nam#G io trnh k thut dt thoi#Trn Minh Nam#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a159tr.^ b24cm# cp n nhng vn l thuyt c bn v dt thoi, bao gm: truyn ng ca my dt, to ming vi, a si ngang, p si ngang, t ng thay sut, t ng thay thoi, hm si dc, t si dc, cun vi v cc b phn an ton ca m y dt#Cng ngh dt#Gio trnh#Mai#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Dt thoi#277448## 00943000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020042000840070 01300126008000500139009001900144010000500163011001500168021035200183020001800535 020002200553020001100575039000400586013000700590015004400597#VV11.08902#VV11.089 05#VV11.08904#VV11.08903#55000#Vi?t#X101S#519#^214#Bi Minh Tr#Xc sut thng k & quy hoch thc nghim#Bi Minh Tr#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a175tr.^b2 4cm#Trnh by v cc vn l thuyt lm c s cho cc phng php: xc sut v bin ngu nhin, cc c trng s ca bin ngu nhin, bin ngu nhin nhiu ch iu, thng k v nhng khi nim c bn v quy hoch thc nghim, phng php b nh phng cc tiu, cc tr, qui hoch trc giao cp 1, cp 2, thc nghim ring phn, cng mt s bi ton thc t#Xc sut thng k#Qui hoch thc nghim#Gio trnh#Mai#277449#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa - H Ni## 01172000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020079000750070059001540080 00500213009001800218010000500236011001500241015006500256021032200321020001000643 02000080065302000090066100500140067000500190068400500130070300500170071600500190 0733039000400752020003100756020000400787013000700791#VV11.08906#VV11.08908#VV11. 08909#VV11.08907#50000#Vi?t#C455#320.947#^214#Cng ng cc quc gia c lp ( SNG): Nhng vn chnh tr - kinh t ni bt#ng Minh c (ch.b.), Nguyn Qua ng Thun, Nguyn An H...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: V in Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u# cp n nhng vn ch nh tr - kinh t ni bt ca cng ng cc quc gia c lp giai on 2001-2010 . Nhng nhn t tc ng v d bo xu hng pht trin cng ng cc quc gia c lp giai on 2011-2020. Tc ng ca s pht trin cng ng cc quc gia c lp i vi khu vc, th gii v Vit Nam n nm 2020#Chnh tr#Kinh t#Xu h ng#ng Minh c#Nguyn Quang Thun#Nguyn An H#Nguyn Cnh Ton#Nguyn Thanh H ng#Mai#Cng ng cc Quc gia c lp#SNG#277450## 01215000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020091000780030017001690070 07000186008000500256009001800261010000500279011001500284015006500299021034800364 02000090071202000100072102000150073102000080074600500130075400500190076700500130 0786005001400799039000400813020001700817013000700834#VV11.08910#VV11.08912#VV11. 08913#VV11.08911#52000#Vi?t#C455#305.509597#^214#Cng ng v i ng tr thc ngi Vit Nam mt s nc ng u nhng nm u th k 21#Sch chuyn kho#N guyn An H (ch.b.), Nguyn Quang Thun, m ThanhTh, ng Minh c#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a274tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Ng hin cu Chu u#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin cng ng v i ng tr thc Vit Nam mt s nc ng u. Nghin cu bi cnh v nhng yu t tc ng ti cng ng v i ng tr thc Vit Nam mt s nc ng u nhng nm u th k 21 v pht huy vai tr ca i ng tr thc, cng c, pht trin cng ng ngi Vit Nam cc nc ng u#Tr thc#Cng ng#Ngi Vit Nam# ng u#Nguyn An H#Nguyn Quang Thun#m ThanhTh#ng Minh c#Mai#Sch chuy n kho#277451## 01178000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020043000750030017001180070 06200135008000500197009001800202010000500220011001500225015006500240021031000305 02000100061502000080062502000090063302000090064202000070065102000040065800500130 06620050019006750050017006940050014007110050015007250390004007400130007007440200 01700751#VV11.08914#VV11.08915#VV11.08917#VV11.08916#45000#Vi?t#L305B#320.947#^ 214#Lin bang Nga: Hai thp nin u th k 21#Sch chuyn kho#Nguyn An H (ch .b.), Nguyn Thanh Hng, Nguyn Cnh Ton...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a274t r.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Nghin cu mt s vn chnh tr v kinh t ni bt Lin bang Nga trong 2 thp nin u ca th k 21; d bo v xu th vn ng cng nh gii quyt cc vn v c hnh tr, kinh t ch yu ca Lin bang Nga ti nm 2020, ng thi nh gi nh ng tc ng ca Lin bang Nga ti th gii, khu vc v Vit Nam#Chnh tr#Kinh t #Xu hng#Tc ng#D bo#Nga#Nguyn An H#Nguyn Thanh Hng#Nguyn Cnh Ton# Phan Anh Dng#Nguyn Th Lan#Mai#277452#Sch chuyn kho## 00767000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640020023000690070013000920080005001050090 02600110010000500136011001500141020001900156020000400175039000400179020000900183 005001300192013000700205015007800212021018700290#VV11.08918#VV11.08920#VV11.0891 9#40000#Vi?t#NH556C#895.9221009#^214#Nhng cu trc ca th#M Giang Ln#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a253tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Th#Mai#Cu trc #M Giang Ln#277453#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by mt s cu trc tng th, cu trc b phn ca th. ng thi a ra cc quan nim, t duy v th v cu trc ca th. Quan h gia cu th v dng th, gia th vi li th...## 00635000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020044000640030059001080070018001670080 00500185009002600190010000500216011001500221020000700236020001200243020001400255 005001800269039000400287020002000291020001500311013000700326#VV11.08921#VV11.089 23#VV11.08922#45000#Vi?t#C101C#530.076#^214#Cc cng thc gii nhanh trc nghi m vt l#n thi tt nghip THPT. Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Trn Nguyn Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a246tr.^b24cm#Vt l#Trc nghim#Sch c thm#Trn Nguyn Tng#Mai#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#277454## 00645000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020036000630030029000990070012001280220 00400140221001400144008000500158009002600163010000500189011001500194020000800209 02000100021702000080022702000200023502000140025502000150026903900040028401300070 0288005001200295#VV11.08924#VV11.08925#VV11.08926#60000#Vi?t#C120N#540.76#^214# Cm nang n luyn ho hc ph thng#Dng cho cc k thi quc gia#Cao C Gic#T.1 #Ho i cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a320tr.^b24cm#Ho hc#L thu yt#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai#277455#Cao C G ic## 00635000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020041000650030036001060070048001420080 00500190009002600195010000500221011001500226020001000241020000700251020001400258 005001900272039000400291020001600295020001500311013000700326#VV11.08927#VV11.089 29#VV11.08928#44000#Vi?t#B450#428.0076#^214#B n luyn ting Anh trung hc c s#Dnh cho hc sinh n thi vo lp 10#Phan Th Minh Chu b.s., tuyn chn, gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a224tr.^b24cm#Ting Anh# thi#S ch c thm#Phan Th Minh Chu#Mai#Trung hc c s#Sch luyn thi#277456## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070068000720080005001400090026001450100 00500171011001500176020000800191020000600199020000900205020001400214005001600228 005001800244005002400262039000400286013000700290#VV11.08930#VV11.08931#25500#Vi ?t#250H#959.7#^214# hc tt lch s 7#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh H ng, Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a148tr.^b24cm# Lch s#Lp 7#Vit Nam#Sch c thm#Trnh nh Tng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Phng Thanh#Mai#277457## 01002000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020056000440030019001000290060001190070048001790080005002270090 02600232010000500258011001500263021016100278020001200439039000500451015008100456 02000160053700500140055302000080056700500130057500500160058800500160060401300070 0620005001500627020001000642#VV11.08932#VV11.08933#Vi?t#NGH305C#327#^214#Nghin cu quc t - Mt s vn l lun v thc tin#Tp chuyn s 1#Internationa l studies some theoretical and practical issues#V Dng Ninh, Lng Vn K, Ph m Quang Minh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a450tr.^b24cm#Trnh by mt s vn l lun trong nghin cu quc t. Quan h quc t v chnh sch i n goi ca Vit Nam. Nghin cu mt s vn ton cu v cc khu vc#Quc t hc# oanh#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn v n...#Quan h quc t#V Dng Ninh#L lun#Lng Vn K#Phm Quang Minh#Trn i p Thnh#277458#Nguyn Huy Qu#Thc tin## 00922000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020025000660070025000910080005001160090 02600121010000500147011001500152015006800167021032800235020001700563020000800580 005001300588039000500601013000700606020001900613#VL11.01469#VL11.01470#60000#Vi ?t#B103T#620.10076#^214#V Long#Bi tp sc bn vt liu#V Long, Khc Vn Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a299tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc g ia H Ni. Trng i hc Khoa hc t nhin#Trnh by tm tt l thuyt, v d g ii mu v cc dng bi tp v ko v nn ng tm, trng thi ng sut v bin dng, cc thuyt bn, cc c trng hnh hc ca hnh hc phng, xon thanh phn g, un phng, xc nh chuyn v ca dm chu un, thanh chu lc phc tp, than h chu nn ng tm, h siu tnh v ti trng ng#Sc bn vt liu#Bi tp#Kh c Vn Ph#oanh#277459#Ti liu tham kho## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020031000770070015001080080 00500123009002600128010000500154011001500159015007800174021011100252020000800363 039000500371004001300376020001300389013000700402020001000409020001200419#VV11.08 934#VV11.08936#VV11.08935#52500#Vi?t#C101T#070.4#^214#inh Vn Hng#Cc th lo i bo ch thng tn#inh Vn Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a398tr. ^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Trnh by nhng vn chung th loi bo ch, cc dng tin v cch vit ti n, k nng phng vn v tng thut#Bo ch#oanh#In ln th 3#K nng vit#27746 0#Phng vn#Tng thut## 00814000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820013000518080005000640050013000690020095000820070013001770080 00500190009002600195010000500221011001500226021020500241020000900446020001800455 039000500473020002300478013000700501020001600508#VV11.08937#VV11.08938#VV11.0893 9#35500#Vi?t#106C#324.25970755#^214#inh Xun L#ng cng sn Vit Nam lnh o thc hin chnh sch x hi trong 25 nm i mi (1986 - 2011)#inh Xun L#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a248tr.^b21cm#C s hnh thnh ch trng, c hnh sch x hi ca ng trong thi k i mi v kt qu thc hin t nm 1986 n nay. nh gi v mt s kinh nghim lnh o ca ng v vic thc hin ch nh sch x hi#Lnh o#Chnh sch x hi#oanh#ng Cng sn Vit Nam#277461#Th i k i mi## 00702000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020029000600030065000890070042001540080 00500196009002600201010000500227011001500232020000500247020000700252005001100259 03900050027000400180027502000080029302000200030102000070032100500170032800500120 0345013000700357#VV11.08940#VV11.08941#VV11.08942#45000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay ton - l - ho cp 3#Lp 10, 11, 12. Luyn thi tt nghip THPT v cc k th i quc gia#Nguyn Cam, Nguyn Thanh Hi, Ng Ngc An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a430tr.^b21cm#Ton#Vt l#Nguyn Cam#oanh#Ti bn ln th 1#Ho hc#Ph thng trung hc#S tay#Nguyn Thanh Hi#Ng Ngc An#277462## 00957000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050016000650020031000810070016001120080 00500128009002600133010000500159011001500164015003400179021041100213020001100624 020000900635039000500644020001100649013000700660#VV11.08943#VV11.08945#VV11.0894 4#55000#Vi?t#GI-108T#370.15#^214#Phm Thnh Ngh#Gio trnh tm l hc gio dc #Phm Thnh Ngh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a265tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc gio dc. Mt s l thuyt tm l hc p dng trong gio dc v c s tm l hc ca hot ng dy v hc. S khc bit tm l v dy hc. ng c hc tp ca hc sinh. Tm q uan trng ca mi trng hc tp hiu qu. C s tm l hc ca nh gi trong t rng hc v ca gio dc o c v gi tr. Vai tr c bit quan trng ca ph m cht v nng lc ca nh gio#Tm l hc#Gio dc#oanh#Gio trnh#277463## 00795000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050014000510020026000650030015000910070037001060080 00500143009002600148010000500174011001500179015007500194021015900269020001300428 020001500441005001400456039000500470020001100475013000700486#VV11.08946#VV11.089 47#60000#Vi?t#GI-108T#515#^214#V Vn Khng#Gio trnh ton gii tch#Ton cao cp 2#V Vn Khng (ch.b.), Nguyn Vn T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a283tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm K thut Hng Yn#Cung cp cc kin thc v hm s, gii hn v s lin tc ca hm s; o hm v vi phn hm s mt bin s; tch phn bt nh v xc nh v l thuy t chui#Ton cao cp#Ton gii tch#Nguyn Vn T#oanh#Gio trnh#277464## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV11.08948#VV11.08949#8000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 2#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a31tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thin n#oanh#277465## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV11.08950#VV11.08951#8000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 2#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a31tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thin n#oanh#277466## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV11.08952#VV11.08953#8000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 3#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a31tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Thin n#oanh#277467## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV11.08954#VV11.08955#8000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 3#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a31tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Thin n#oanh#277468## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV11.08956#VV11.08957#8000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 4#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a26tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#Thin n#oanh#277469## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500070013000830220004000960080005001000090 02600105010000500131011001400136020001100150020000600161020000800167020001400175 005001300189039000500202013000700207#VV11.08958#VV11.08959#9000#Vi?t#L462G#372. 6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a58tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#o anh#277470## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070056000820080005001380090026001430100 00500169011001500174020001200189020000800201020001400209005001200223005002000235 005001900255039000500274020000600279005002100285005002100306013000700327#VV11.08 960#VV11.08961#28000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 4#L An h Xun, Nguyn Th Kiu Anh, V Th Hng Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a135tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th K iu Anh#V Th Hng Giang#oanh#Lp 4#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Th Hng Loan# 277471## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070042000950220004001370080005001410090 02600146010000500172011001400177020000800191020000900199020001400208005001500222 005001800237039000500255013000700260#VV11.08962#VV11.08963#18000#Vi?t#H419T#372 .34#^214#Hc tt tin hc dnh cho hc sinh tiu hc#Trn Don Vinh (ch.b.), Tr ng Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a83tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#oanh#277472## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070032000680080005001000090026001050100 00500131011001500136020000900151020000600160020001400166005001800180005001300198 039000500211020000900216013000700225#VV11.08964#VV11.08965#20500#Vi?t#H419T#580 #^214#Hc tt sinh hc 6#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a118tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#L Tu n Ngc#oanh#Thc vt#277473## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020080005001180090026001230100 00500149011001500154020000800169020000600177020001400183005001600197039000500213 020001200218004001800230013000700248#VV11.08967#VV11.08966#23000#Vi?t#B450#959 .70076#^214#B kim tra trc nghim & t lun lch s 6#T Th Thu Anh#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a143tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#T Th Thu Anh#oanh# kim tra#Ti bn ln th 1#277474## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070012000890080005001010090026001060100 00500132011001500137020000700152020000600159020001400165005001200179039000500191 020000800196004001800204013000700222#VV11.08968#VV11.08969#23000#Vi?t#K305T#910 .76#^214#Kin thc c bn v bi tp a l 6#H Vn Mnh#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2011#^a103tr.^b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm#H Vn Mnh#oanh#Bi tp #Ti bn ln th 1#277475## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020080005001180090026001230100 00500149011001500154020000800169020000600177020001400183005001600197039000500213 020001200218004001800230013000700248#VV11.08970#VV11.08971#27000#Vi?t#B450#959 .70076#^214#B kim tra trc nghim & t lun lch s 9#T Th Thu Anh#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a167tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Sch c thm#T Th Thu Anh#oanh# kim tra#Ti bn ln th 1#277476## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070016000780080005000940090026000990100 00500125011001500130020000800145020000600153020001400159005001600173039000500189 004001800194013000700212#VV11.08972#VV11.08973#26000#Vi?t#K305T#959.7#^214#Kin thc c bn lch s 9#T Th Thu Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a159 tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Sch c thm#T Th Thu Anh#oanh#Ti bn ln th 1#277 477## 00598000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030059001010070013001600080005001730090 02600178010000500204011001500209020000800224020000700232020001400239005001300253 039000500266020001200271004001800283013000700301#VV11.08974#VV11.08975#26000#Vi ?t#B450#546.076#^214#B kim tra trc nghim & t lun ho hc 11#Gm tr c nghim v t lun st chng trnh hc ti lp#V Tng Huy#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a150tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#V Tng Huy#oanh# kim tra#Ti bn ln th 1#277478## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070051000870080005001380090026001430100 00500169011001500174020000800189020000700197020001400204005001600218005001300234 005002000247039000500267020001300272013000700285#VV11.08977#VV11.08976#19500#Vi ?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 11#Trn Trung Ninh, inh Th Nga, inh Th Hng Nhung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a130tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Trn Trung Ninh#inh Th Nga#inh Th Hng Nhung#oanh #Gii bi tp#277479## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030019001030070059001220080005001810090 02600186010000500212011001500217020001000232020001400242005001500256005001500271 00500160028603900050030202000080030702000070031500500150032200500160033701300070 0353#VV11.08978#VV11.08979#45000#Vi?t#C101D#515.076#^214#Cc dng bi tp v ph ng php gii gii tch 12#Chng trnh chun#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quan g Ti, Nguyn Khc Sm...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a280tr.^b24cm#Gi i tch#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Nguyn Khc Sm#oanh#Bi tp# Lp 12#Nguyn Hu Ti#Trn Quang Tin#277480## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020031000540030027000850070034001120080005001460090 02600151010000500177011001500182020000800197020000700205020001400212005001700226 005001600243039000500259020001200264004001800276013000700294#VV11.08980#VV11.089 81#32000#Vi?t#CH527#546.076#^214#Chuyn bi dng ho hc 12#Theo chng tr nh phn ban#Nguyn Vn Thoi, Nguyn Hu Thc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Vn Thoi#Nguyn Hu Thc# oanh#Trc nghim#Ti bn ln th 1#277481## 00806000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820008000498080005000570020070000620030012001320080005001440090019001490100 00500168011000900173020001000182020001300192020000900205020001700214039000500231 020002100236021026400257013000700521#VV11.08982#VV11.08983#VV11.08985#VV11.08984 #Vi?t#345.597#^214#Cc vn bn hng dn p dng php lut v hnh s v t tng hnh s#2009 - 2010#^aH.#^aTp ch Kim st#2011#^a352tr.#Php lut#Lut hnh s #Vit Nam#Vn bn php qui#oanh#Lut t tng hnh s#Gii thiu ton vn cc v n bn ca Chnh ph, To n nhn dn ti cao, Vin Kim st nhn dn ti cao, B Ti chnh, B Cng an, B Quc phng, B T php, B Ni v, B Xy dng hng dn p dng php lut v hnh s v t tng hnh s t nm 2009 n nm 2010#27 7482## 00660000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000030003301400070 00360410005000431810007000480820004000558080005000590050012000640020017000760070 03600093022000400129008000500133009006100138010000500199011001500204020001800219 02000120023700600180024903900050026701900080027201200350028001300070031500500120 0322#VV11.08986#VV11.08987#VV11.08988#M#78000#Vi?t#NH124K#813#^214#Benton, Jim #Nht k ngc xt#Jim Benton ; Nguyn Lin Hng dch#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a435tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Tiu thuyt#Nguyn Lin Hng#KVn#Dch M#B nht k qui chiu nht qu t# 277483#Benton, Jim## 00541000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020039000790030012001180070 01300130008000500143009004500148010000500193011001500198020001700213020000900230 020001200239039000500251013000700256#VV11.08989#VV11.08990#VV11.08991#50000#Vi? t#H100M#895.92234#^214#V Thnh Sn#H m, ch, chim, c v nhng th khc#Truy n ngn#V Thnh Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a177 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#277484## 00474000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050014000680020020000820070014001020080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020001000186 039000500196013000700201#VV11.08992#VV11.08994#VV11.08993#30000#Vi?t#TH205D#895 .922803#^214#Bi Quang t#Theo dng thi gian#Bi Quang t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a121tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#KVn#277485## 00471000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020013000660030004000790070012000830080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000500169005001200174013000700186#VV11.08995#VV11.08997#VV11.08996#60000#Vi? t#L506B#895.92214#^214#Lc bt lng#Th#H Phong T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011 #^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#H Phong T#277486## 00573000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050012000610020023000730070031000960080 00500127009006100132010000500193011001500198020001800213020000600231020001200237 006001300249039000500262019000900267013000700276#VV11.08998#VV11.09000#VV11.0899 9#50000#Vi?t#CH500B#823#^214#Boyne, John#Ch b mang pyjama sc#John Boyne ; L Nguyn L dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2011#^a253tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Ailen#Tiu thuyt#L Nguyn L#KVn#Dch Anh#277487## 00590000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020016000730070041000890080 00500130009006100135010000500196011001500201020001700216020000300233020001200236 006000900248039000500257019000800262006001100270013000700281#VV11.09001#VV11.090 02#VV11.09003#88000#Vi?t#C455T#813#^214#Quinn, Julia#Cng tc v em#Julia Quin n ; Dch: Huyn V, Thu Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2011#^a470tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Huyn V#KV n#Dch M#Thu Dng#277488## 00549000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050010000670020010000770030010000870070 01000097008000500107009004500112010000500157011001500162020001700177020000900194 020001200203039000500215015003200220013000700252#VV11.09004#VV11.09006#VV11.0900 5#90000#Vi?t#C463Ϳ.922334#^214#Xun Sch#Cm & ph#Tiu phm#Xun Sch#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a379tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#Tn tht tc gi: Ng Xun Sch#277489## 00738000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020035000680030040001030070050001430080 00500193009006100198010000500259011001500264020001700279020000900296020001200305 00500080031700500140032500500230033900500200036200500180038203900050040001300070 0405#VV11.09007#VV11.09008#VV11.09009#56000#Vi?t#L104T#895.9223408#^214#Lm th no ra khi nhng gic m?#Tuyn truyn ngn hay bo Vn ngh 2010#c Hu, Tri u Vn i, Mcammond Nguyen Th Tu...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a320tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#c Hu#Triu Vn i#Mcammond Nguyen Th Tu#Nguyn Tth Thu Hu#Nguyn Quc T rung#KVn#277490## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050018000560020021000740030004000950070018000990080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000900178020000400187 039000500191013000700196#VV11.09010#VV11.09011#35000#Vi?t#TH460V#895.92214#^214 #Nguyn Trng Lun#Th vit cho ma thu#Th#Nguyn Trng Lun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a111tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277491## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050022000490020010000710030008000810070022000890080005001110090 01900116010000500135011001400140020001700154020000900171020000400180039000500184 013000700189#VV11.09012#VV11.09013#Vi?t#CH514Y#895.92214#^214#Nguyn Th Thu Ngu yt#Chuc yu#Tp th#Nguyn Th Thu Nguyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a76tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277492## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050014000660020009000800030012000890070 01400101008000500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176 020001200185039000500197013000700202#VV11.09014#VV11.09015#VV11.09016#35000#Vi? t#K302#895.92234#^214#Lng Vn Chi#Kch c#Truyn ngn#Lng Vn Chi#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2011#^a146tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#2 77493## 00577000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020017000730070023000900080 00500113009006100118010000500179011001500184012001700199020001800216020000400234 020001200238006000400250039000500254013000700259019000900266#VV11.09017#VV11.090 19#VV11.09018#54000#Vi?t#B450N#823#^214#Blyton, Enid#B nm chy trn#Enid Blyt on ; May dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2011#^a289tr.^b20cm#B nm lng danh#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#May#KVn# 277494#Dch Anh## 00569000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020022000750070030000970080 00500127009006100132010000500193011001500198020001800213020000700231020001200238 006000900250039000500259019000800264013000700272#VV11.09020#VV11.09021#VV11.0902 2#65000#Vi?t#V103D#813#^214#Harrison, Lisi#Vai din k thua cuc#Lisi Harrison ; Thanh T dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2011#^a346tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Canaa#Tiu thuyt#Thanh T#KVn#Dch M #277495## 00582000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050017000610020024000780070036001020080 00500138009006100143010000500204011001500209020001800224020000400242020001200246 006001300258039000500271019000900276013000700285#VV11.09023#VV11.09025#VV11.0902 4#42000#Vi?t#NH112M#823#^214#Rennison, Louise#Nhy ma trong b da#Louise Re nnison ; Phng Huyn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn t hng Nh Nam#2011#^a213tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Phng Huyn# KVn#Dch Anh#277496## 00436000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050012000490020020000610030004000810070012000850080005000970090 01900102010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166039000500170 013000700175#VN11.02786#VN11.02787#Vi?t#KH407T#895.92214#^214#Hn V Linh#Khong tri tng em#Th#Hn V Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277497## 00471000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020011000720030004000830070016000870220 00400103008000500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168 020000400177039000500181013000700186#VN11.02789#VN11.02788#35000#Vi?t#T306C#895 .922134#^214#Trng Anh Vit#Ting chim#Th#Trng Anh Vit#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a106tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277498## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050015000570020018000720030004000900070015000940080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000500183013000700188#VN11.02790#VN11.02791#50000#Vi?t#GI-119N#895.92214#^21 4#Phan Vn Thun#Gic ng c hoang#Th#Phan Vn Thun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277499## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020015000700030004000850070015000890080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN11.02793#VN11.02792#35000#Vi?t#N116S#895.92214#^214# Hu Minh Cng#Nng sng Hng#Th#Hu Minh Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 162tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277500## 00665000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020020000670030007000870070008000940080 00500102009001900107010000500126011002500131020001700156020000900173020000700182 039000500189005000800194021016600202013000700368#VN11.02794#VN11.02795#VN11.0279 6#50000#Vi?t#N452#895.922803#^214#Ni au v nim vui#Hi k#Bt Ng#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2011#^a283tr., 5tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#KV n#Bt Ng#Gm 90 mu chuyn k v ngi tht, vic tht trong cuc sng, cng t c ca tc gi v nhng bi vit ca bn b ng nghip vit v tc gi vi s n ghip vn chng#277501## 00625000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020026000640070060000900080005001500090 06100155010000500216011001500221020001800236020001200254020001100266005001800277 006001100295039000500306013000700311019001700318#VN11.02797#VN11.02798#46000#Vi ?t#NH556B#863#^214#Lindo, Elvira#Nhng b mt ca Manolito#Elvira Lindo ; Minh h o: Emilio Urberuaga ; Vit Qunh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a247tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truy n va#Urberuaga, Emilio#Vit Qunh#KVn#277502#Dch Ty Ban Nha## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020012000560030012000680070011000800080005000910090 04500096010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187039000500199 005001100204013000700215#VN11.02799#VN11.02800#28000#Vi?t#NG430T#895.92234#^214 #Ngn tay t#Truyn ngn#Nh Thuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phn g Nam#2011#^a112tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#Nh Thuyn# 277503## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020010000650030008000750070010000830080 00500093009001000098010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163#VN11.02801#VN11.02802#36000#Vi?t#M452T#895.92214#^214# Min ng#Mi trinh#Tp th#Min ng#^aH.#^aVn hc#2011#^a121tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277504## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020011000710030015000820070015000970080 00500112009001000117010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 039000500177013000700182#VN11.02803#VN11.02804#39000#Vi?t#N116C#895.922134#^214 #Nguyn Vn Lp#Nng chiu#Th ng lut#Nguyn Vn Lp#^aH.#^aVn hc#2011#^a1 27tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277505## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020015000700030004000850070014000890080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.02805#VN11.02806#42000#Vi?t#H407H#895.922134#^214 #Phm Kim Thoa#Hong hn xanh#Th#Phm Kim Thoa#^aH.#^aVn hc#2011#^a139tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277506## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020017000720030004000890070016000930080 00500109009001000114010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN11.02807#VN11.02808#65000#Vi?t#L566B#895.922134#^214 #Nguyn Hu Hnh#Lu bt mt thi#Th#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aVn hc#2011#^a191t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277507## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020020000650030004000850070010000890080 00500099009001000104010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160 039000500164013000700169#VN11.02809#VN11.02810#35000#Vi?t#D431S#895.92214#^214# Phc Ton#Dng sng thao thc#Th#Phc Ton#^aH.#^aVn hc#2011#^a127tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277508## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030004000750070046000790080005001250090 01000130010000500140011001500145020001700160020000900177020000400186039000500190 01500570019500500140025200500150026600500120028100500060029300500110029901300070 0310#VN11.02811#VN11.02812#50000#Vi?t#D431S#895.9221008#^214#Dng sng ra mt# Th#Trn Xun Bo, Nguyn Phi By, L Th Chu...#^aH.#^aVn hc#2011#^a152tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#u ba ghi: Hi Cu Gio chc huyn Kr ng Pc - k Lk#Trn Xun Bo#Nguyn Phi By#L Th Chu#L C#Trn B Dy#27750 9## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020014000710030004000850070015000890080 00500104009001000109010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.02813#VN11.02814#35000#Vi?t#PH450G#895.92214#^214 #Nguyn Vn Hi#Ph gia lng#Th#Nguyn Vn Hi#^aH.#^aVn hc#2011#^a99tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277510## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020020000630030004000830070015000870080005001020090 01000107010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000500167 013000700172#VN11.02816#VN11.02815#Vi?t#N116C#895.92214#^214#Nguyn c Nhu#Nng cui chiu hm#Th#Nguyn c Nhu#^aH.#^aVn hc#2011#^a147tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn#277511## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020021000710030004000920070015000960080 00500111009001000116010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VN11.02817#VN11.02818#40000#Vi?t#TR462X#895.92214#^214 #Hong Vn Vit#Tri xanh khng tui#Th#Hong Vn Vit#^aH.#^aVn hc#2011#^a70 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#277512## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020016000700030004000860070016000900080 00500106009001000111010000500121011001400126020001700140020000400157039000500161 020000900166013000700175#VN11.02819#VN11.02820#30000#Vi?t#N116T#895.9221#^214#N guyn Th Bnh#Nng Thnh ng#Th#Nguyn Th Bnh#^aH.#^aVn hc#2011#^a94tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Vit Nam#277513## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050013000560020019000690030004000880070013000920080 00500105009001000110010000500120011001500125020001700140020000400157039000500161 020000900166013000700175#VN11.02821#VN11.02822#30000#Vi?t#GI-435N#895.9221#^214 #V Bng nh#Git nng git ma#Th#V Bng nh#^aH.#^aVn hc#2011#^a123tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Vit Nam#277514## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020028000710030010000990070016001090080 00500125009001000130010000500140011001400145020001700159020001000176039000500186 020000900191013000700200#VN11.02823#VN11.02824#40000#Vi?t#G553B#895.92214#^214# Nguyn Anh Nng#Gi Bill Gates v tri xanh#Trng ca#Nguyn Anh Nng#^aH.#^aVn hc#2011#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trng ca#oanh#Vit Nam#277515## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030004000660070050000700080005001200090 01000125010000500135011001500140020001700155020000400172005001500176039000500191 02000090019601500430020500500160024800500140026400500180027800500150029601300070 0311#VN11.02825#VN11.02826#55000#Vi?t#X502M#895.9221008#^214#Xun Mai#Th#Phm Hu Chnh, Nguyn Duy Bin, Don nh Cn...#^aH.#^aVn hc#2011#^a183tr.^b19cm# Vn hc hin i#Th#Phm Hu Chnh#oanh#Vit Nam#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam Xun Mai#Nguyn Duy Bin#Don nh Cn#Nguyn Huy Chuyn#Hong Vn Cng#2775 16## 00580000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020014000680030003000820070012000850080 00500097009001000102010000500112011001500117021012900132020001700261020000300278 039000500281020000900286013000700295#VN11.02827#VN11.02828#36000#Vi?t#H450T#895 .922803#^214#o Ngc Du#H Ty v ti#K#o Ngc Du#^aH.#^aVn hc#2011#^a159t r.^b19cm#Tp hp nhng ghi chp v vng t lch s H Ni v nhng con ngi H Ni bnh thng nhng ho hoa, thanh lch v ti nng...#Vn hc hin i#K#oa nh#Vit Nam#277517## 00680000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050009000600020023000690290026000920070 01400118008000500132009001900137010000500156011001500161021019400176020001000370 020001000380039000500390013000700395#VN11.02829#VN11.02830#VN11.02831#20000#Vi? t#N428T#428#^214#Vit Anh#Ni ting Anh lu lot#Speaking English fluently#Vit Anh b.s.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a143tr.^b18cm#Gii thiu nhng cu trc c u thng dng v hi thoi ting Anh thng gp trong cuc sng, hay i du lch v trong thng mi kinh doanh; ng thi tm lc mt s ng php n gin th ng gp#Ting Anh#Giao tip#oanh#277518## 00868000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020024000900070 01500114008000500129009001000134010000500144011001500149021026900164020001900433 02000160045203900050046801900090047302000040048201500400048602000090052601300070 0535#VV11.09026#VV11.09028#VV11.09027#VV11.09029#75000#Vi?t#TH300P#891.7#^214#L ikhachev, D.X.#Thi php vn hc Nga c#D.X. Likhachev#^aH.#^aVn hc#2011#^a476t r.^b21cm#Khi qut ranh gii ca nn vn hc Nga c. Gii thiu cc thi php ca vn hc Nga c nh thi php ca vn hc vi tnh cch mt h thng hon chnh; thi php ca s khi qut ngh thut; thi php cc bin php vn hc; thi php c a thi gian v khng gian ngh thut#Nghin cu vn hc#Vn hc c in#oanh#D ch Nga#Nga#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Thi php#277519## 01045000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050009000770020036000860030 02000122007000900142008000500151009001000156010000500166011001500171021047700186 020001700663020002000680039000500700020000900705013000700714020001000721#VV11.09 030#VV11.09033#VV11.09032#VV11.09031#40000#Vi?t#V115H#895.92209#^214#L T L#V n hc ngh thut i iu ni li#Tiu lun, ph bnh#L T L#^aH.#^aVn hc#2 011#^a152tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit l lun ph bnh vn hc ngh thut, t vn trc tip v ph phn Nhng nc c trn mt bi vit, Mt gii th ng kinh d, S tht lch s ch c mt&; ng thi phn tch nhng vn ma ng tnh v m nh: &Mt gc nhn v VHNT TPHCM, Nhng hn ch trong xut bn v thc hin Lut Xut bn i vi mt s n phm vn ho vn ngh, V s ty tin h cu nhn vt lch s v nhng h ly& phn minh nhng vn nng h i v quan trng#Ph bnh vn hc#Ph bnh ngh thut#oanh#Vit Nam#277520#Tiu l un## 00842000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050011000680020019000790070011000980220 00400109008000500113009001000118010000500128011001500133021033400148020001700482 020000900499020000900508013000700517005001100524039000500535#VV11.09034#VV11.090 35#VV11.09036#52000#Vi?t#TH561N#895.922803#^214#Phan Quang#Thng nh vn cn#P han Quang#T.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a282tr.^b22cm#Tp hp nhng bi vit ca nh bo - nh vn Phan Quang khi qut, ngn gn v thn th, s nghip v nhng cn g hin i vi cuc u tranh cch mng ca dn tc, i vi nn vn ha nc nh ca cc tn tui c tht t nh chnh tr - vn ha ln, cc nh vn - nh bo ni ting n nhng ngi thy, ngi bn thn thit ca mnh#Vn hc hin i# Vit Nam#Bi vit#277521#Phan Quang#oanh## 00842000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050011000680020019000790070011000980220 00400109008000500113009001000118010000500128011001500133021033400148020001700482 020000900499020000900508013000700517005001100524039000500535#VV11.09038#VV11.090 39#VV11.09037#48000#Vi?t#TH561N#895.922803#^214#Phan Quang#Thng nh vn cn#P han Quang#T.2#^aH.#^aVn hc#2011#^a262tr.^b22cm#Tp hp nhng bi vit ca nh bo - nh vn Phan Quang khi qut, ngn gn v thn th, s nghip v nhng cn g hin i vi cuc u tranh cch mng ca dn tc, i vi nn vn ha nc nh ca cc tn tui c tht t nh chnh tr - vn ha ln, cc nh vn - nh bo ni ting n nhng ngi thy, ngi bn thn thit ca mnh#Vn hc hin i# Vit Nam#Bi vit#277522#Phan Quang#oanh## 00771000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720020019000770070014000960080 01800110009002300128010000500151011002500156015004000181021015500221020000800376 00500140038403900050039802000100040302000070041301300070042002000090042702000090 0436#VV11.09040#VV11.09042#VV11.09041#VV11.09043#99000#Vi?t#TH462S#300.9597#^21 4#Thi s & suy ngm#Mai Quc Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011 #^a289tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Tp hp nhng bi vit ca tc gi ng trn cc bo vit v nhng vn mang tnh thi s v chnh tr, x hi, vn ho, vn hc ngh thut ca t nc#Thi s#Mai Quc Li n#oanh#Chnh tr#X hi#277523#Vit Nam#Bi vit## 00840000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750050008000800020035000880070 00800123008000500131009001000136010000500146011001500151021026500166020000900431 020000900440039000500449015004000454020001700494013000700511020000800518#VV11.09 044#VV11.09045#VV11.09047#VV11.09046#75000#Vi?t#NG527T#959.7029092#^214#Bi Kha #Nguyn Trng T & vn canh tn#Bi Kha#^aH.#^aVn hc#2011#^a284tr.^b21cm#K hi qut t tng ca Nguyn Trng T qua cc bn iu trn v nhng ca ngi. N u r quan im chnh tr, nhng ngh ci cch canh tn v vn tn gio c a ng. Nghin cu v cng v ti ca Nguyn Trng T, ngi c vinh danh s ai lm qua nhiu th h#T tng#Vit Nam#oanh#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Qu c hc#Nguyn Trng T#277524#Lch s## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020016000710030021000870070017001080220 00400125008000500129009001000134010000500144011001500149020001700164020000900181 020001500190020000400205039000500209013000700214005001700221#VV11.09048#VV11.090 49#55000#Vi?t#K600U#895.9221#^214#Nguyn ng Vinh#K c thi gian#Tuyn th ng lut#Nguyn ng Vinh#Q.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng lut#Th#oanh#277525#Nguyn ng Vinh## 00851000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480050017000530020020000700070072000900080005001620090 01000167010000500177011001400182020000800196020001000204006001500214039000500229 01900100023401500400024402102000028402000090048400600100049300500150050301300070 0518#VV11.09050#VV11.09052#VV11.09051#Vi?t#V115C#801#^214#Todorov, Tzvetan#Vn c hng lm nguy#Tzvetan Todorov ; Dch: Trn Huyn Sm, an Thanh ; Trn Thin o h..#^aH.#^aVn hc#2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc#Trit hc#Trn Huyn Sm#oanh#D ch Php#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Gii thiu nhng ph phn ca t c gi trc tnh hnh tip cn vn chng hin nay v tnh cht t phn bin, i thoi ca Tzvetan v h thng l thuyt vn chng m chnh ng l ngi t hit lp#Ph bnh#an Thanh#Trn Thin o#277526## 01098000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820013000528080005000650050013000700020023000830030057001060070 04200163008000500205009004900210010000500259011002600264020000800290020001000298 00500150030803900050032301900080032801500420033602103330037801300070071100600080 0718020003400726#VV11.09053#VV11.09055#VV11.09054#65000#Vi?t#NH556D#782.4216409 2#^214#Cyrus, Miley#Nhng dm ng ti i#T truyn ca ngi sao series truyn hnh Hananh Montana#Miley Cyrus, Hilary Liftin ; Phi Phi dch#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Vn ho Truyn thng Nh Nam#2011#^a261tr., 16tr. nh^b24cm#Tiu s#T tr uyn#Liftin, Hilary#oanh#Dch M#Dch t nguyn bn ting Anh: Miles to go#K l i cu chuyn chn tht, hm hnh v cm ng v mt c b mi ln min qu Ten nessee vt qua tt c nhng mt mt, au kh trong cuc sng tr thnh siu sao, mt hin tng trong lnh vc m nhc v truyn hnh, nhng Miley vn gn g i vi gia nh, bn b v gn b vi gc gc min qu ni to nn mt Miley mnh m#277527#Phi Phi#Cyrus, Miley, ca s, (1992- ), M## 00589000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020019000580030004000770070047000810080005001280090 01000133010000500143011001600148020001700164020000900181020000400190005001300194 005001400207005001500221039000500236005001300241005001400254013000700268#VV11.09 056#VV11.09057#455000#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sen t Vit#Th#Phm X un H, H Nng Khot, V Lng Trong...#^aH.#^aVn hc#2011#^a1325tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Xun H#H Nng Khot#V Lng Trong#oanh#Phm V n Mo#Vng nh V#277528## 00674000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050013000590020022000720070039000940220004001330080 00500137009001000142010000500152011001500157021010800172020001900280020000800299 020000900307005001000316039000500326013000700331005001300338020000900351#VV11.09 058#VV11.09059#VV11.09060#Vi?t#V500N#895.92209#^214#V Ngc Phan#V Ngc Phan to n tp#Hng Diu s.t., tuyn chn, gii thiu#T.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a794tr.^b 21cm#Gm cc bi vit nghin cu v tc phm, tc gi tiu biu ca nn vn hc Vit Nam cc thi k khc nhau#Nghin cu vn hc#Tc gi#Vit Nam#Hng Diu#o anh#277529#V Ngc Phan#Tc phm## 00804000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050013000590020022000720070039000940220004001330080 00500137009001000142010000500152011001600157021021000173020001700383020000900400 00500100040903900050041902000170042402000080044102000090044901300070045800500130 0465#VV11.09061#VV11.09063#VV11.09062#Vi?t#V500N#895.92209#^214#V Ngc Phan#V Ngc Phan ton tp#Hng Diu s.t., tuyn chn, gii thiu#T.2#^aH.#^aVn hc#201 1#^a1019tr.^b21cm#Gm nhng bi ph bnh, nh gi v cc tc phm ca cc nh v n hin i Vit Nam nh cc nh bin kho, tiu thuyt gia, cc thi ca, nh vi t bt k, vit lch s k s, vit phng s, nh ph bnh bin kho#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Hng Diu#oanh#Vn hc hin i#Tc gi#Tc phm#277530#V Ngc Ph an## 00959000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050013000600020022000730070039000950220004001340080 00500138009001000143010000500153011001600158021034500174020001900519020000900538 00500100054703900050055702000170056202000080057902000070058701300070059402000070 0601005001300608#VV11.09064#VV11.09065#VV11.09066#Vi?t#V500N#398.209597#^214#V Ngc Phan#V Ngc Phan ton tp#Hng Diu s.t., tuyn chn, gii thiu#T.3#^aH.# ^aVn hc#2011#^a1027tr.^b21cm#Vi nt v vic su tp nghin cu tc ng, ca d ao, dn ca Vit Nam t xa n nay. Mt s nghin cu v ni dung v hnh thc c a tc ng v ca dao; quan h thin nhin, x hi ca tc ng, ca dao; dn ca c c min ca Vit Nam; tc ng ca dao dn ca ca ng bo min ni; tc ng, ca da o, dn ca vi vic xy dng ngn ng v vn hc dn tc#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hng Diu#oanh#Vn hc dn gian#Tc ng#Ca dao#277531#Dn ca#V Ngc Phan## 00633000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020035000600030012000950070040001070080 01800147009005200165010000500217011001500222020001700237005001500254020000700269 020001200276039000500288019001200293006001900305013000700324#VV11.09067#VV11.090 68#VV11.09069#75000#Vi?t#N259M#853#^214#Nu mt m ng c ngi l khch#Tiu thuyt#Italo Calvino ; Trn Tin Cao ng dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn hc ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a403tr.^b21cm#Vn hc hin i#Calvi no, Italo#Italia#Tiu thuyt#oanh#Dch Italia#Trn Tin ng Cao#277532## 00545000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020023000670030011000900070017001010080 00500118009001000123010000500133011001500138015003500153020001700188005001700205 020000900222020001200231039000500243013000700248#VV11.09070#VV11.09072#VV11.0907 1#79000#Vi?t#V460-O#895.92234#^214#V i anh bit li ri#Tp truyn#Blogger Ca ycodai#^aH.#^aVn hc#2011#^a431tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Bch Hng#Vn hc hin i#Blogger Caycodai#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#277533## 00526000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020016000650030016000810070012000970080 00500109009005200114010000500166011001500171020001700186005001200203020000900215 020001200224039000500236013000700241#VV11.09073#VV11.09075#VV11.09074#50000#Vi? t#L254N#895.9223#^214#Ln ni th my#Tp truyn ngn#L Vn Tho#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a258tr.^b21cm#Vn hc hin i# L Vn Tho#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#277534## 00484000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020008000670030012000750070017000870080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139005001700156020000900173 020001200182039000500194013000700199#VV11.09076#VV11.09077#VV11.09078#50000#Vi? t#B200T#895.922334#^214#B trm#Tiu thuyt#Nguyn Trng Tn#^aH.#^aVn hc#2011 #^a203tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nguyn Trng Tn#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#2775 35## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030012000720070022000840080005001060090 01000111010000500121011001500126020001700141020001200158006000800170039000500178 019001400183005000700197020000900204013000700213012001500220#VV11.09079#VV11.090 80#48000#Vi?t#L305Q#895.12#^214#Lin quan g n em#Tiu thuyt#Vn V ; Hi Y n dch#^aH.#^aVn hc#2011#^a259tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Hi Yn#o anh#Dch i Loan#Vn V#i Loan#277536#Books for teen## 00423000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020006000540030004000600070008000640080005000720090 01000077010000500087011001500092020001700107020000400124039000500128005000800133 020000900141013000700150#VV11.09081#VV11.09082#35000#Vi?t#V460L#895.9221#^214#V l#Th#Duy Bn#^aH.#^aVn hc#2011#^a107tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Du y Bn#Vit Nam#277537## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020009000550030004000640070014000680080005000820090 01000087010000500097011001500102020001700117020000400134039000500138005001400143 020000900157013000700166#VV11.09084#VV11.09083#40000#Vi?t#KH110M#895.9221#^214# Kht ma#Th#Trn Mnh Ch#^aH.#^aVn hc#2011#^a135tr.^b21cm#Vn hc hin i#T h#oanh#Trn Mnh Ch#Vit Nam#277538## 00974000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020052000640070014001160080005001300090 01900135010000500154011001500159020001700174039000500191005001400196020000900210 015005900219021035100278020000800629020000800637020000800645013000700653#VV11.09 085#VV11.09087#VV11.09086#60000#Vi?t#K600T#378.597#^214#K thut dy hc trong o to theo hc ch tn ch#ng Xun Hi#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a155tr. ^b24cm#Gio dc i hc#oanh#ng Xun Hi#Vit Nam#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Gio dc#Gii thiu mt s vn c bn cn nhn thc khi trin khai qu trnh dy hc. Phng php o to theo hc ch tn ch v dy h c ph hp vi hc ch tn ch i vi gio dc i hc. Phng thc t chc gi tn ch; cc k thut hng dn t hc, t nghin cu trong hc tp v k thut son ging cho mt s loi bi ln lp trong hc ch tn ch#Dy hc#o to#T n ch#277539## 00751000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820006000848080005000900020 02000095003003400115007002500149022000500174008000500179009001000184010000500194 01100150019902101250021402000080033902000090034702000100035602000150036601300070 0381005000800388039000500396#VL11.01471#VL11.01472#CDVN.01440#CDVN.01442#CDVN.01 441#VL11.01473#46000#Vi?t#P301C#786.2#^214#Piano cho thiu nhi#Tuyn tp 220 ti u phm ni ting#L Dng tuyn chn, b.s.#Ph.1#^aH.#^am nhc#2011#^a107tr.^b30 cm#Tuyn chn cc bn nhc ni ting ca mt s nh son nhc trong nc v quc t dnh cho thiu nhi luyn tp chi n Piano#m nhc#Bn nhc#n piano#Sch thiu nhi#277540#L Dng#oanh## 00750000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820006000848080005000900020 02000095003003400115007002500149022000500174008000500179009001000184010000500194 01100140019902101250021302000080033802000090034602000100035502000150036503900050 0380013000700385005000800392#VL11.01474#CDVN.01443#CDVN.01444#VL11.01476#VL11.01 475#CDVN.01445#42000#Vi?t#P301C#786.2#^214#Piano cho thiu nhi#Tuyn tp 220 ti u phm ni ting#L Dng tuyn chn, b.s.#Ph.2#^aH.#^am nhc#2011#^a94tr.^b30c m#Tuyn chn cc bn nhc ni ting ca mt s nh son nhc trong nc v quc t dnh cho thiu nhi luyn tp chi n Piano#m nhc#Bn nhc#n piano#Sch t hiu nhi#oanh#277541#L Dng## 00770000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550390005000660140007000710410005000781810006000830820006000898080 00500095002002000100003003400120007002500154022000500179008000500184009001000189 01000050019901100140020402101250021802000080034302000090035102000100036002000150 0370013000700385005000800392005000800400#VL11.01477#CDVN.01446#CDVN.01447#CDVN.0 1448#VL11.01479#VL11.01478#oanh#42000#Vi?t#P301C#786.2#^214#Piano cho thiu nhi #Tuyn tp 220 tiu phm ni ting#L Dng tuyn chn, b.s.#Ph.3#^aH.#^am nhc# 2011#^a95tr.^b30cm#Tuyn chn cc bn nhc ni ting ca mt s nh son nhc tr ong nc v quc t dnh cho thiu nhi luyn tp chi n Piano#m nhc#Bn nhc #n piano#Sch thiu nhi#277542#L Dng#L Dng## 00770000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550390005000660140007000710410005000781810006000830820006000898080 00500095002002000100003003400120007002500154022000500179008000500184009001000189 01000050019901100140020402101250021802000080034302000090035102000100036002000150 0370013000700385005000800392005000800400#VL11.01480#VL11.01481#VL11.01482#CDVN.0 1449#CDVN.01451#CDVN.01450#oanh#42000#Vi?t#P301C#786.2#^214#Piano cho thiu nhi #Tuyn tp 220 tiu phm ni ting#L Dng tuyn chn, b.s.#Ph.4#^aH.#^am nhc# 2011#^a91tr.^b30cm#Tuyn chn cc bn nhc ni ting ca mt s nh son nhc tr ong nc v quc t dnh cho thiu nhi luyn tp chi n Piano#m nhc#Bn nhc #n piano#Sch thiu nhi#277543#L Dng#L Dng## 00862000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820006000848080005000900020 04800095007005900143022000500202008000500207009001000212010000500222011001500227 02101190024202000130036102000090037402000100038300500130039300500090040600500130 0415005001600428005001200444005000800456039000500464013000700469#VL11.01483#CDVN .01452#CDVN.01453#VL11.01485#VL11.01484#CDVN.01454#62000#Vi?t#T527T#786.2#^214# Tuyn tp tc phm Piano c in c yu thch#R. Schumann, Kozeluch, W.A. Moza rt... ; L Dng tuyn son#Ph.1#^aH.#^am nhc#2011#^a167tr.^b30cm#Tuyn chn c c bn nhc ca cc tc gi ni ting nh Schumann, Kozeluch, Mozart, Beethoven.. . dnh son cho n Piano#Nhc c in#Bn nhc#n Piano#Schumann, R.#Kozeluch# Mozart, W.A.#Beethoven, L.V.#Diabelli, A#L Dng#oanh#277544## 00873000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820006000848080005000900020 04800095007006200143022000500205008000500210009001000215010000500225011001500230 02101270024502000130037202000090038502000100039400500130040400500130041700500130 0430005001300443005001100456005000800467039000500475013000700480#VL11.01486#VL11 .01487#VL11.01488#CDVN.01455#CDVN.01457#CDVN.01456#55000#Vi?t#T527T#786.2#^214# Tuyn tp tc phm Piano c in c yu thch#F. Schubert, G.F. Handel, M. Cle menti... ; L Dng tuyn son#Ph.2#^aH.#^am nhc#2011#^a139tr.^b30cm#Tuyn chn cc bn nhc ca cc tc gi ni ting nh Schubert, Handel, Clementi, Mozart, Beethoven... dnh son cho n Piano#Nhc c in#Bn nhc#n Piano#Schubert, F .#Handel, G.F.#Clementi, M.#Mozart, W.A.#Kuhlau, F.#L Dng#oanh#277545## 00899000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810007000780820006000858080005000910050 02100096002001700117003006900134029001300203007004900216022000500265008000500270 00900100027501000050028501100180029002100830030802000080039102000090039902000100 04080200012004180200011004300060007004410060008004480390005004560130007004610050 02100468#VV11.09088#VV11.09089#CDVN.01458#CDVN.01460#CDVN.01459#VV11.09090#55000 #Vi?t#PH561P#786.2#^214#Velde, Ernest Van De#Phng php hng#Nm th nht vi n Piano : Gio trnh dy piano ni ting ca Php#Mthode rose#Ernest Van De V elde ; Bin dch: H Vn, L Dng#Ph.1#^aH.#^am nhc#2011#^a123tr.^b21x30cm#H ng dn phng php c bn tp luyn vi n Piano dnh cho ngi khi s hc# m nhc#Bn nhc#n Piano#Phng php#Gio trnh#H Vn#L Dng#oanh#277546#Vel de, Ernest Van De## 00966000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020053000570030017001100070013001270080005001400090 02000145010000500165011001500170020001900185020001700204039000500221005001300226 020000900239021040500248020001600653013000700669#VV11.09091#VV11.09092#82000#Vi ?t#X504K#331.1209597#^214#Xut khu lao ng Vit Nam thi i mi v hi nhp#S ch chuyn kho#Lu Vn Hng#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a326tr.^b21cm#Xut k hu lao ng#Sch chuyn kho#oanh#Lu Vn Hng#Vit Nam#Nghin cu v hot ng xut khu lao ng, lm r cc vn l lun v xut khu lao ng trong hi n hp kinh t quc t v vn dng vo tng kt, nh gi thc tin hot ng xut khu lao ng ca Vit Nam trong thi k i mi, y mnh qu trnh hi nhp ki nh t quc t; ra quan im v gii php y mnh hot ng xut khu lao n g khi Vit Nam hi nhp quc t ton din trong nhng nm ti#Thi k i mi#27 7547## 00937000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020014000710030035000850070 00800120008000500128009002000133010000500153011001500158020001400173039000500187 00500080019202000090020001500560020902103210026502000080058602000100059401300070 0604#VV11.09093#VV11.09095#VV11.09096#VV11.09094#36000#Vi?t#T120L#302#^214#Tm l x hi#Mt s vn l lun v thc tin#V Dng#^aH.#^aT in Bch khoa#20 11#^a258tr.^b21cm#Tm l x hi#oanh#V Dng#Vit Nam#TTS gh: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Tm l hc#Gii thiu mt s vn l lun v tm l x hi. Nhng yu t tm l nh nhn thc x hi, tm trng, thi v nim tin x hi v s thch ng x hi ca cc tng lp c dn nc ta. Xu hng bin i tm l x hi nc ta giai on 2011 - 2020 v xut cc gii php pht huy cc yu t tm l x hi hin nay#L lun#Thc tin#277548## 00859000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020012000780030025000900070 03100115008000500146009002000151010000500171011001500176020001200191039000500203 00500120020802000090022001500310022902102400026002000110050002000150051101300070 0526#VV11.09097#VV11.09099#VV11.09098#VV11.09100#62000#Vi?t#125T#332.609597#^2 14#u t cng#Thc trng v ti c cu#V Tun Anh, Nguyn Quang Thi#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a215tr.^b21cm#u t cng#oanh#V Tun Anh#Vit Nam#TTS g h: Vin Kinh t Vit Nam#Gii thiu v tnh hnh u t cng trong 10 nm qua. C hnh sch v c ch qun l u t cng trong m hnh tng trng kinh t hin n ay. Mt s gii php nhm i mi chnh sch u t cng trong m hnh tng tr ng kinh t giai on ti#Chnh sch#C ch qun l#277549## 00867000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020025000720070061000970220 00400158221001200162008000500174009002000179010000500199011001500204012003700219 02000090025602000080026502000080027302000120028100500140029300500170030700500120 0324005001500336039000500351013000700356021013000363#VN11.02832#VN11.02834#VN11. 02835#VN11.02833#108000#Vi?t#C101N#950#^214#Cc nn vn ho th gii#ng Hu T on, Trn Nguyn Vit, Minh Hp, Nguyn Kim Lai#T.1#Phng ng#^aH.#^aT i n Bch khoa#2011#^a415tr.^b19cm#T sch Tri thc bch khoa ph thng#Vn minh#V n ho#Lch s#Phng ng#ng Hu Ton#Trn Nguyn Vit# Minh Hp#Nguyn Kim Lai#oanh#277550#Gii thiu khi qut v nn vn ho v nhng gi tr x hi tron g vn ho ca mt s nc phng ng nh Trung Quc, n , Arp## 00875000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020025000710070061000960220 00400157221001100161008000500172009002000177010000500197011001500202012003700217 02000090025402000080026302000080027102000110027900500140029000500170030400500120 0321005001500333039000500348021014100353013000700494#VN11.02836#VN11.02837#VN11. 02839#VN11.02838#98000#Vi?t#C101N#909#^214#Cc nn vn ho th gii#ng Hu To n, Trn Nguyn Vit, Minh Hp, Nguyn Kim Lai#T.2#Phng Ty#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a371tr.^b19cm#T sch Tri thc bch khoa ph thng#Vn minh#Vn ho#Lch s#Phng Ty#ng Hu Ton#Trn Nguyn Vit# Minh Hp#Nguyn Kim Lai #oanh#Gii thiu v cc nn vn minh, vn ha trn th gii phng Ty qua cc thi k c i, trung c, Phc hng, ci cch tn gio v cn i#277551## 00853000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050015000750020025000900070 01500115008000500130009002000135010000500155011001500160020001100175039000500186 021036300191020001400554013000700568#VV11.09101#VV11.09102#VV11.09103#VV11.09104 #70000#Vi?t#T550#495.922#^214#Nguyn c Tn#T ng ngha ting Vit#Nguyn c Tn#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a362tr.^b21cm#Ting Vit#oanh#Gii thiu v lch s nghin cu t ng ngha. Trnh by nhng vn v quan nim v th p hp nhn din t ng ngha; phn loi cc t ng ngha v vn c trng dn tc ca t duy ngn ng qua hin tng t ng ngha. xut phng php xc l p mt dy t ng ngha v t chc cu trc ca mi dy v vn dy t ng n gha trong nh trng hin nay#T ng ngha#277552## 00642000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140007000670050012000740020016000860030 02100102007001200123008000500135009002000140010000500160011001500165020000700180 020002100187039000500208021013200213013000700345#VV11.09105#VV11.09107#VV11.0910 8#VV11.09106#Vi?t#450V#793.73#^214#63000#Nguyn Hanh# vui khoa hc#Luyn tr thng minh#Nguyn Hanh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a247tr.^b20cm# vui#Khoa hc thng thc#oanh#Gm 115 cu vui v khoa hc v t nhin v khoa hc x hi, cc bi ton vui v que dim v tr chi tr tru c km theo p n#277553 ## 00750000000000241000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020053000570080005001100090020001150100005001350110 01500140020000900155039000500164021030000169020001300469013000700482020001900489 #VL11.01489#VL11.01491#VL11.01490#Vi?t#T103L#370.113#^214#Ti liu bi dng ngh ip v cn b qun l dy ngh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a411tr.^b27cm#Gio dc#oanh#Gii thiu cc khi nim c bn v qun l. Cung cp mt s nghip v cho cn b qun l dy ngh v qun l c s dy ngh; cung cp dch v o to ngh; xy dng k hoch o to; qun l qu trnh o to v pht trin nhn s ; qun l hc vin, c s vt cht, ti chnh, cht lng dy ngh...#o to ng h#277554#Ti liu nghip v## 00826000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020080000450080005001250090010001300100005001400110014001450150 06900159021022700228020003900455020000800494020000800502020001100510020000900521 020000700530039000400537013000700541#VL11.01494#VL11.01495#Vi?t#K600Y#340.06#^21 4#K yu Cc ng k quc gia giao dch bo m - 10 nm xy dng v trng thn h#^aH.#^aT php#2011#^a44tr.^b29cm#u ba sch ghi: B T php. Cc ng k qu c gia giao dch bo m#Ghi li qu trnh hnh thnh, xy dng v pht trin C c ng k quc gia giao dch bo m v nhng ng gp, cng hin ca cc tp th , c nhn trong qu trnh xy dng Cc v ngnh T php trong sut 10 nm qua ( 2001- 2011)#Cc ng k quc gia giao dch bo m#T php#Lch s#Pht trin#Vi t Nam#K yu#Hoa#277555## 01086000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020068000660030017001340070060001510080 00500211009001000216010000500226011001500231015006400246021027000310020001900580 02000080059902000100060702000170061703900040063400500130063800500150065100500130 0666005001500679005002300694013000700717#VV11.09109#VV11.09112#VV11.09111#VV11.0 9110#Vi?t#K312T#333.7#^214#Kinh t ho lnh vc mi trng: Mt s vn l lu n v thc tin#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Vn Li (ch.b.), Mai Thanh Dung, N am Thng...#^aH.#^aT php#2011#^a245tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Mi trng. Vi n Khoa hc Qun l Mi trng#Trnh by mt s vn l lun v kinh t ho l nh vc mi trng, ng thi lm r nhng vng mc, bt cp trong qu trnh tri n khai ca mt s nc trn th gii v Vit Nam v a ra kin ngh, xut n hng gii php nhm y mnh kinh t ho lnh vc mi trng#Kinh t mi trng# L lun#Thc tin#Sch chuyn kho#Hoa#Phm Vn Li#Mai Thanh Dung# Nam Thng# Nguyn Hi Yn#Nguyn Th Qunh Hng#277556## 00766000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020020000760030015000960070 01500111008000500126009001000131010000500141011001500146021022000161020001000381 020001100391020000900402020001500411039000400426005001500430013000700445#VV11.09 114#VV11.09113#VV11.09116#VV11.09115#75000#Vi?t#NH123M#347.597#^214#Nhp mn c ng chng#Sch tham kho#Tun o Thanh#^aH.#^aT php#2011#^a446tr.^b21cm#Cung c p mt ci nhn tng quan nhng quy nh mang tnh c th ca php lut cng ch ng nh xc nh quyn cng chng, ngi yu cu cng chng, i tng ca vn b n cng chng v mt s im cn lu khi cng chng#Php lut#Cng chng#Vit Nam#Sch tham kho#Hoa#Tun o Thanh#277557## 00985000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020085000760070015001610080 00500176009001000181010000500191011001500196021034500211020001000556020000900566 00500150057502000170059003900040060702000210061102000110063201300070064302000090 0650#VV11.09117#VV11.09120#VV11.09119#VV11.09118#45000#Vi?t#NGH305C#345.51#^214 #Nghin cu so snh v iu tra trong lut t tng hnh s ca Trung Quc v Vi t Nam#Ng Quang Hng#^aH.#^aT php#2011#^a258tr.^b21cm#Nghin cu nhng vn l lun v iu tra v so snh ch nh iu tra trong Lut t tng hnh s gia Trung Quc v Vit Nam; a ra nhng nt tng ng v khc bit gia chng nh m gp phn hon thin php lut v iu tra trong t tng hnh s ca Trung Quc , c s tham kho kinh nghim lp php v thc tin t tng hnh s ca Vit Nam #Php lut#iu tra#Ng Quang Hng#Sch chuyn kho#Hoa#Lut t tng hnh s#Tru ng Quc#277558#Vit Nam## 01130000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600030033000990070066001320220 00500198221007800203008000500281009002300286010000500309011001500314021027800329 02000190060702000200062602000090064602000170065500500170067200500130068900500170 0702005001500719005001100734039000400745013000700749#VV11.09121#VV11.09122#VV11. 09123#72000#Vi?t#T103L#352#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng t rnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ngc Hin, inh Vn Mu (ch.b.), Nguyn H u Khin...#Ph.2#Qun l hnh chnh nh nc, Q.1: Hnh chnh nh nc v cng ng h hnh chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a427tr.^b21cm#Gm cc chuyn v h thng chnh tr, nhng vn c bn v t chc quyn lc nh nc, php l ut, hnh chnh nh nc v ci cch hnh chnh nh nc, h thng cng v - cn g chc, k nng t chc hot ng, qun l, tin hc ho v k thut xy dng, nh gi n, d n#Qun l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#Qun l nh nc#Nguyn Ngc Hin#inh Vn Mu#Nguyn Hu Khin#Phm Hng Thi#V Kim Sn#Ho a#277559## 01009000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600030033000990070066001320220 00500198221007500203008000500278009002300283010000500306011001500311021019400326 02000190052002000060053902000170054500500170056200500180057900500130059700500130 0610005001300623039000400636013000700640#VV11.09124#VV11.09126#VV11.09125#42000 #Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l nh nc#Chng trnh chuyn vin cao cp#B.s.: Nguyn Ngc Hin, Nguyn Trng iu (ch.b.), Mai Hu Khu..#P h.2#Qun l hnh chnh nh nc, Q.2: Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a247tr.^b21cm#Gm cc chuyn qun l nh n c v kinh t, ti chnh - tin t, x hi v pht trin ngun nhn lc, vn ho, gio dc, y t, dn tc v tn gio, an ninh v quc phng, cng tc dn vn... #Qun l hnh chnh#Ngnh#Qun l nh nc#Nguyn Ngc Hin#Nguyn Trng iu#Ma i Hu Khu#Trn nh Ty#Bi Vn Nhn#Hoa#277560## 00816000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020050000780070012001280080 00500140009002300145010000500168011001500173015006100188021019200249020001800441 020001700459005001200476039000400488013000700492020001500499#VV11.09127#VV11.091 28#VV11.09130#VV11.09129#57000#Vi?t#TH455K#519.50285#^214#Thng k ton vi s tr gip ca bng tnh Excel#Ng Vn Th#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a207t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Ton kinh t#Gii thiu mt s k thut s dng bng tnh Excel cho cc bi ton thng k n gin nh bi ton mu ngu nhin, bi ton c lng tham s, bi ton kim nh gi thuy t i vi tham s...#Thng k ton hc#Tin hc ng dng#Ng Vn Th#Hoa#277561# Phn mm Excel## 01034000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020026000610070016000870080005001030090 02300108010000500131011001500136015010200151021043800253020001000691020000600701 005001600707039000400723020001000727013000700737#VL11.01496#VL11.01498#VL11.0149 7#120000#Vi?t#K305T#728#^214#Kin trc nh nng thn#Nguyn nh Thi#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2011#^a196tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin trc v Quy hoch. B mn L thuyt v Lch s Kin trc#Trnh by khi qu t qu trnh pht trin nh nng thn trn th gii v trong nc. c im chu ng cho cc loi hnh khng gian v hnh thc kin trc cc dn tc Vit Nam. C s khoa hc ca vic thit k kin trc nh nng thn. Mt s gii php thit k khng gian kin trc nh nng thn ph hp vi m hnh kinh t - x hi nn g thn mi v tc ng ca th ho i vi nng thn nhm pht trin nng th n mt cch bn vng#Kin trc#Nh #Nguyn nh Thi#Hoa#Nng thn#277562## 00746000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020088000610070017001490080005001660090019001710100 00500190011001500195021022800210020001700438020000900455005001700464039000400481 013000700485#VN11.02840#VN11.02842#VN11.02841#Vi?t#S111M#796.4409597#^214#65 nm nn th dc th thao cch mng di s lnh o ca ng v Ch tch H Ch Min h#Trng Quc Uyn#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a260tr.^b19cm#Trnh by nhng v n c bn v bn cht v cc thnh tu tiu biu ca s pht trin nn th d c th thao cch mng Vit Nam 65 nm qua (t nm 1946 n nay) di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam v Ch tch H Ch Minh#Th dc th thao#Vit Nam#Tr ng Quc Uyn#Hoa#277563## 00714000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020035000620030028000970070037001250080 00500162009001900167010000500186011001500191021015700206020000900363020002400372 039000400396020000700400005001000407013000700417#VN11.02843#VN11.02844#VN11.0284 5#40000#Vi?t#C460T#794.1#^214#C tn ngh thut vn k th chin#Tng k - th v - k cuc#Trung Tn s.t., tuyn chn, bnh ch#^aH.#^aTh dc Th thao#2011# ^a199tr.^b19cm#Gii thiu nhng vn c hay, nhng th c tng c o cng cc c th "vn k th chin" xut hin cc gii thi u ln ca Trung Quc nhng nm gn y#C tng#Th c vn k th chin#Hoa#Vn c#Trung Tn#277564## 00570000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520070058000810080018001390090023001570100 00500180011001500185020000500200020000600205020001400211039000400225005001600229 005001600245005002400261013000700285#VV11.09131#VV11.09132#27000#Vi?t#PH110T#37 2.7#^214#Pht trin t duy hc ton 1#V Th Hoi Tm, Nguyn Hng Tn, Nguyn T h Thanh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a136tr.^b24cm#To n#Lp 1#Sch c thm#Hoa#V Th Hoi Tm#Nguyn Hng Tn#Nguyn Th Thanh Phn g#277565## 00547000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020029000410070058000700080018001280090023001460100005001690110 01500174020000500189020000600194020001400200039000400214005001600218005001600234 005002400250013000700274#VV11.09133#28000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Pht trin t duy hc ton 2#V Th Hoi Tm, Nguyn Hng Tn, Nguyn Th Thanh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#H oa#V Th Hoi Tm#Nguyn Hng Tn#Nguyn Th Thanh Phng#277566## 00545000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070034000620220004000960080018001000090047001180100 00500165011001500170020000500185020000600190020001300196020001400209005001800223 005001500241039000400256013000700260#VV11.09134#19000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton 2#Nguyn Hong Lim, Lng Minh Tr#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa hng#2011#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Gii b i tp#Sch c thm#Nguyn Hong Lim#Lng Minh Tr#Hoa#277567## 00545000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070034000620220004000960080018001000090047001180100 00500165011001500170020000500185020000600190020001300196020001400209005001800223 005001500241039000400256013000700260#VV11.09135#19000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton 2#Nguyn Hong Lim, Lng Minh Tr#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa hng#2011#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Gii b i tp#Sch c thm#Nguyn Hong Lim#Lng Minh Tr#Hoa#277568## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510030058000880070016001460080018001620090 02300180010000500203011001500208020001100223020000600234020001400240039000400254 020001200258005001600270020000700286013000700293#VV11.09136#VV11.09137#24000#Vi ?t#S111M#372.6#^214#60 kim tra & thi ting Vit 2#Bin son theo chng t rnh mi ca B Gio dc & o to#V Th Hoi Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Hoa# kim tra#V Th Hoi Tm# thi#277569## 00539000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020024000420070029000660220004000950080018000990090047001170100 00500164011001500169020000500184020000600189020001300195020001400208005001300222 005001500235039000400250013000700254#VV11.09138#18000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton lp 5# Nh Thin, Lng Minh Tr#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa hng#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm# Nh Thin#Lng Minh Tr#Hoa#277570## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020017000510030023000680070012000910080018001030090 02300121010000500144011001400149020000500163020000900168020001400177039000400191 005001200195013000700207#VV11.09139#VV11.09140#7000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B l m quen ton#Dnh cho b 3 - 4 tui#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Hng Giang#277571## 00457000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030023000570070012000800080018000920090023001100100 00500133011001400138020000500152020000900157020001400166039000400180005001200184 013000700196#VV11.09141#7000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen ton#Dnh cho b 4 - 5 tui#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b 24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Hng Giang#277572## 00457000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030023000570070012000800080018000920090023001100100 00500133011001400138020000500152020000900157020001400166039000400180005001200184 013000700196#VV11.09142#7000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen ton#Dnh cho b 5 - 6 tui#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b 24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Hng Giang#277573## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030058000700070066001280220004001940080 01800198009002300216010000500239011001500244020000800259020001200267020000600279 02000140028500500160029900500120031500500130032700500220034003900040036201300070 0366#VV11.09143#VV11.09144#21000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a104tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#L Th M Trinh# Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277574## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030058000700070066001280220004001940080 01800198009002300216010000500239011001500244020000800259020001200267020000600279 02000140028500500160029900500120031500500130032700500220034003900040036201300070 0366#VV11.09145#VV11.09146#21000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a104tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#L Th M Trinh# Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277575## 00676000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030058000590070066001170220004001830080018001870090 02300205010000500228011001500233020000800248020001200256020000600268020001400274 005001600288005001200304005001300316005002200329039000400351013000700355#VV11.09 147#22000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a112tr.^b24cm #Bi vn#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly N a#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277576## 00676000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030058000590070066001170220004001830080018001870090 02300205010000500228011001500233020000800248020001200256020000600268020001400274 005001600288005001200304005001300316005002200329039000400351013000700355#VV11.09 148#22000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a112tr.^b24cm #Bi vn#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly N a#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277577## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030058000700070066001280220004001940080 01800198009002300216010000500239011001500244020000800259020001200267020000600279 02000140028500500160029900500120031500500130032700500220034003900040036201300070 0366#VV11.09149#VV11.09150#22000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 8#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a112tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#L Th M Trinh# Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277578## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030058000700070066001280220004001940080 01800198009002300216010000500239011001500244020000800259020001200267020000600279 02000140028500500160029900500120031500500130032700500220034003900040036201300070 0366#VV11.09151#VV11.09152#22000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 8#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a112tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#L Th M Trinh# Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277579## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030058000700070066001280220004001940080 01800198009002300216010000500239011001500244020000800259020001200267020000600279 02000140028500500160029900500120031500500130032700500220034003900040036201300070 0366#VV11.09153#VV11.09154#24000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 9#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a128tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#L Th M Trinh# Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277580## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030058000700070066001280220004001940080 01800198009002300216010000500239011001500244020000800259020001200267020000600279 02000140028500500160029900500120031500500130032700500220034003900040036201300070 0366#VV11.09155#VV11.09156#24000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 9#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a119tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#L Th M Trinh# Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277581## 00678000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390030058000600070066001180220004001840080018001880090 02300206010000500229011001500234020000800249020001200257020000700269020001400276 005001600290005001200306005001300318005002200331039000400353013000700357#VV11.09 157#21000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 10#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguy n Th Hng Trm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a104tr.^b24c m#Bi vn#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277582## 00678000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390030058000600070066001180220004001840080018001880090 02300206010000500229011001500234020000800249020001200257020000700269020001400276 005001600290005001200306005001300318005002200331039000400353013000700357#VV11.09 158#24000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 10#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguy n Th Hng Trm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a128tr.^b24c m#Bi vn#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Hoa#277583## 00682000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030058000710070066001290220004001950080 01800199009002300217010000500240011001500245020000800260020001200268020000700280 02000140028700500110030100500110031200500110032300500110033403900040034501300070 0349#VV11.09159#VV11.09160#21000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 11#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a104tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#B TK TVQG#B TK TVQG#B TK TVQG#B TK TVQG#Hoa#277584## 00682000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030058000710070066001290220004001950080 01800199009002300217010000500240011001500245020000800260020001200268020000700280 02000140028700500110030100500110031200500110032300500110033403900040034501300070 0349#VV11.09161#VV11.09162#25000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 11#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L H n, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a135tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 11#Sch c thm#B TK TVQG#B TK TVQG#B TK TVQG#B TK TVQG#Hoa#277585## 00843000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020019000430030013000620070040000750220009001152210014001240080 01800138009002300156010000500179011001500184015003600199021018700235020001700422 02000070043902000110044600600160045700600170047303900040049001300070049401900160 0501#VV11.09163#30000#Vi?t#GI-108T#495.17#^214#Gio trnh Hn ng#Bn ci tin# Dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#T.1, Q.1#Dng vi 2 CD#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a170tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Ngn ng Bc Kinh# Gii thiu mt s bi hc ting Trung Quc theo ch , ch trng v phn ng m , c km theo cc bi hi thoi giao tip, c gii thch t vng, t mi, ng ph p, phn bi tp v p n#Ting Trung Quc#Ng m#Gio trnh#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#Hoa#277586#Dch Trung Quc## 00873000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020019000540030013000730070040000860220009001262210 01400135008001800149009002300167010000500190011001500195015003600210021019200246 02000170043802000090045502000110046400600160047500600170049103900040050801900160 0512013000700528#VV11.09164#VV11.09165#40000#Vi?t#GI-108T#495.17#^214#Gio trn h Hn ng#Bn ci tin#Dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#T.1, Q.2#Dng vi 1 CD#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a246tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Ngn ng Bc Kinh#Gii thiu mt s bi hc ting Trung Quc theo ch , c h trng v phn ng php, c km theo cc bi hi thoi giao tip, c gii thc h t vng, t mi, ng m, cng phn bi tp v p n#Ting Trung Quc#Ng php #Gio trnh#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#Hoa#Dch Trung Quc#277587## 00744000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520030023000810290038001040070023001420080 01800165009002300183010000500206011001500211021018600226020001100412020000900423 005002300432039000400455013000700459#VV11.09166#VV11.09167#49000#Vi?t#CH500#44 8.2#^214#Ch im vn phm ting Php#Expliqu en Vietnamien#L'essentiel de la g rammaire Franaise#Andr Nguyn Thun Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2011#^a313tr.^b21cm#Gii thiu cch s dng mo t, danh t, tnh t, i t, trng t, gii t, lin t, ng t v cch chia ng t trong ng php ting P hp, c km theo gii thch v bi tp thc hnh#Ting Php#Ng php#Nguyn Thu n Hu Andr#Hoa#277588## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030058000680070016001260220004001420040 02800146008001800174009002300192010000500215011001500220020000800235020000700243 02000080025002000120025802000110027002000140028100500160029503900040031101300070 0315#VV11.09168#VV11.09169#25000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 11#Bin so n theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh#T.1#Ti bn, chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a136tr.^b24cm# Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#L Th M Trinh#Hoa# 277589## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030058000680070016001260220004001420040 02800146008001800174009002300192010000500215011001500220020000800235020000700243 02000080025002000120025802000110027002000140028100500160029503900040031101300070 0315#VV11.09170#VV11.09171#25000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 11#Bin so n theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh#T.2#Ti bn, chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a136tr.^b24cm# Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#L Th M Trinh#Hoa# 277590## 00592000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530030087000930070014001800080018001940090 02300212010000500235011001500240020000700255020000600262020001400268039000400282 020000700286005001400293013000700307#VV11.09172#VV11.09173#38000#Vi?t#T527C#530 .076#^214#Tuyn chn thi vo lp 10 mn vt l# thi vo cc trng chuyn T P H Ch Minh, TP H Ni & cc tnh thnh trn ton quc#Phan Vn Hun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a200tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#H oa# thi#Phan Vn Hun#277591## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070012000970080018001090090023001270100 00500150011001500155020001000170020000600180020001400186039000400200020000700204 005001200211013000700223#VV11.09174#VV11.09175#38000#Vi?t#T527C#428.0076#^214#T uyn chn thi vo lp 10 mn ting Anh#o Thu L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a208tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Hoa# thi#o Thu L#277592## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070029000920080018001210090023001390100 00500162011001500167020000800182020000600190020001400196039000400210005001600214 020000700230013000700237005001200244#VV11.09176#VV11.09177#38000#Vi?t#T527C#807 .6#^214#Tuyn chn thi vo lp 10 mn ng vn#L Th M Trinh, Trn L Hn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a206tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#Hoa#L Th M Trinh# thi#277593#Trn L Hn## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070013000900080018001030090023001210100 00500144011001500149020000500164020000700169020001400176039000400190020000700194 005001300201013000700214#VV11.09178#VV11.09179#38000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuy n chn thi vo lp 10 mn ton#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a208tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Sch c thm#Hoa# thi#Trn Tin T#2 77594## 00726000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340020017000390070057000560080018001130090063001310100005001940110 01500199021014600214020000900360020000800369005001800377039000400395019000900399 005002000408006001300428013000700441#VV11.09180#150000#Vi?t#C430M#808#^214#Con mt bin tp#Jane T. Harrigan, Karen Brown Dunlap ; Trn c Ti dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TM v DV Si Gn Truyn thng#2011#^a38 5tr.^b24cm#Trnh by bao qut cc k nng khc nhau trong cng vic bin tp bn tho, bin tp ni dung v bin tp trang ca qu trnh sn xut mt t bo#Bi n tp#Bo ch#Harrigan, Jane T.#Hoa#Dch Anh#Dunlap, Karen Brown#Trn c Ti#27 7595## 00611000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440070016000680080018000840090023001020100005001250110 01500130021014600145020000900291020001400300005001600314039000400330020001600334 013000700350#VV11.09181#VV11.09182#Vi?t#S550T#294.3#^214#S tch a tng i s #Thch Trung Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a305tr.^b21cm#Tr nh by s tch B tt a tng, ngha ca kinh a tng v c trch dn mt s kinh in lin h n ngi a tng, n a ngc, Ng qu...#o Pht#Kinh a tng#Thch Trung Hu#Hoa#B tt a tng#277596## 01070000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030020000790290015000990070072001140080 01800186009004300204010000500247011001500252021030700267020000900574005001600583 03900040059901900090060302000100061200500180062200600130064000500120065301300070 0665020001900672020000900691020000800700#VV11.09183#VV11.09184#89000#Vi?t#C120N #658.4#^214#Cm nang gim c iu hnh#The role of the COO#Riding shotgun#Natha n Bennett, Stephen A. Miles ; Mai Cm Linh dch ; Phng Thu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cngt ty Tinh Vn#2011#^a288tr.^b21cm#Trnh by m t ci nhn cn cnh v v tr COO (Gim c iu hnh) trong cc doanh nghip. ng thi cung cp nhng chin lc, cng c tm hiu v nh gi vai tr ca gim c iu hnh trong mt doanh nghip; cung cp nhng hng dn thc t gip nh hng v thc hin vai tr ny mt cch hiu qu#Gim c#Bennett, Nathan# Hoa#Dch Anh#iu hnh#Miles, Stephen A.#Mai Cm Linh#Phng Thu#277597#Gim c iu hnh#Lnh o#Qun l## 01020000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030040000690070062001090080018001710090 02300189010000500212011001500217021022400232020000900456039000400465020000900469 00500190047802000140049700400410051101200500055201300070060200500140060900500160 0623005001600639005001500655#VV11.09185#VV11.09186#50000#Vi?t#559M#618.1#^214# m mm hnh phc#Sch dnh cho cc cp v chng mong con#Vng Th Ngc Lan, H Mnh Tng (ch.b.), ng Quang Vinh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2011#^a214tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v sinh sn, sinh l th th ai t nhin, cc nguyn nhn him mun nam v n, cc vn lin quan n hi m mun, cc quy trnh khm v iu tr him mun, cc k thut iu tr him mu n...#Th thai#Hoa#iu tr#Vng Th Ngc Lan#Him mun con#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#T sch Sc kho v nng cao cht lng cuc sng#277598#H Mnh Tng#ng Quang Vinh#Giang Hunh Nh#Phng Huy Tun## 00802000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490290023000710070045000940080018001390090 02300157010000500180011001500185021020000200020000800400020000700408005002300415 039000400438019000900442006001600451012002600467013000700493#VV11.09188#VV11.091 87#60000#Vi?t#M458T#901#^214#Mt triu nm sp n#The next million years#Charl es Galton Darwin ; Nguyn Th Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2011#^a214tr.^b21cm#Trnh by nhng d bo v lch s th gii trong tng lai, sau mt triu nm, trong bn v cc vn dn s, cc cuc cch mng, cc iu kin vt cht v s cn kit ca cc ngun nng lng...#Lch s#D bo#Darw in, Charles Galton#Hoa#Dch Anh#Nguyn Th Nhn#T sch Tri thc hin i#277599 ## 00967000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370020035000420030059000770070030001360080018001660090047001840100 00500231011001500236021031300251020002000564020000700584005001300591039000400604 019000900608020001000617006001100627020002000638013000700658#VV11.09189#136000# Vi?t#TH112#158.1#^214#Thay i t duy thay i cuc sng#Nhng thay i nh man g li khc bit ln cho cuc i bn#Nicola Cook ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a246tr.^b22cm#Cung cp cho bn thi thch hp khm ph nhng thi quen tt, loi b nhng tt x u, thay i t duy suy ngh, gii to nhng vng mc trong i sng tinh thn, thc hin nhng thay i cn thit v cc k nng quan trng tr thnh con ng i mi theo cch d nht v t c thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dng#T duy#Cook, Nicola#Hoa#Dch Anh#Cuc sng#L Huy Lm#B quyt thnh cng#2 77600## 00860000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070036000880080018001240090050001420100 00500192011001500197021022000212020001800432020000700450005001500457039000400472 019001600476020000900492006000900501020001800510013000700528020001100535#VV11.09 191#VV11.09190#56000#Vi?t#L309P#615.8#^214#Liu php xoa vut kinh lc tr em #Tiu Ngn Sinh ; Kit Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a287tr.^b21cm#Gii thiu y nhng thng tin v kinh lc huyt o trn ngi b, nhng tc dng tr bnh tng huyt o, v tr c th v nhng k thut xoa vut kinh lc ph hp vi tr tr n ngon, ng yn v nng ng hn#Liu php xoa bp#Tr em#Tiu Ngn Sinh#Hoa#Dch Trung Quc#iu tr#Kit Anh#Xoa vut kinh lc#277601#Phng bnh## 00714000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020036000530070037000890080018001260090050001440100 00500194011001500199021015200214020000800366020001100374005002100385039000400406 019000900410006001000419013000700429#VV11.09192#VV11.09193#80000#Vi?t#NGH250T#6 35.9#^214#Ngh thut trng lan trong nh knh#Mark Isaac-Williams ; Thin Kim d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a12 6tr.^b24cm#Gii thiu mt s ging lan ph bin v cc k thut nui trng, chm sc lan trong nh knh nh cc yu t m, nh sng, cch bn phn v ti n c#Hoa lan#Trng trt#Isaac-Williams, Mark#Hoa#Dch Anh#Thin Kim#277602## 00866000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020017000570070017000740080018000910090023001090100 00500132011001500137021038500152020001700537005001700554020000900571020000900580 039000400589013000700593#VV11.09195#VV11.09194#85000#Vi?t#NH200B#895.922803#^21 4#Nh bc lng du#Nguyn Chn Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 1#^a331tr.^b21cm#Tp hp nhiu bi vit ca tc gi ghi li nhng lin tng, c m nhn, cm xc trc v p nhng ni m tc gi c dp t chn n trn b c ng lng du ca mnh nh Hy Lp, Php, Barcelona, n , Trung Hoa, Nht Bn& hay nhng tnh cm su sc, m vi t nc qua nhng ln ra H Ni vi ng Vn Miu Quc T Gim, qua nhng dng sng cy cu trn khp mi min T quc &#Vn hc hin i#Nguyn Chn Hng#Vit Nam#Bi vit#Hoa#277603## 00750000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020046000520070016000980080018001140090023001320100 00500155011001400160021017500174020002600349005001600375039000400391012005000395 013000700445020001100452020000900463#VV11.09196#VV11.09197#22000#Vi?t#PH431V#61 6.3#^214#Phng v tr bnh vim lot d dy - t trng#Nguyn Khnh D#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a70tr.^b21cm#Gii thiu nhng nguyn nhn, cc triu chng au, phng php thm khm, chn on, cch phng trnh, ch n ung, sinh hot... v iu tr bnh vim lot d dy t trng#Vim lot d d y t trng#Nguyn Khnh D#Hoa#T sch Sc kho v nng cao cht lng cuc sn g#277604#Phng bnh#iu tr## 01012000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020070000520290079001220070054002010080018002550090 04200273010000500315011001500320021024000335020001100575005002000586039000400606 01900090061000500180061900600090063700500120064602000120065801300070067002000090 0677#VV11.09198#VV11.09199#79000#Vi?t#H561D#658.15#^214#Hng dn chi tit cch lp xut kinh doanh hiu qu v thnh cng#The complete guide to writing eff ective and award - winning business proposals#Jean Wilson Murray ; Mai Hin dch ; Phng Thu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn# 2011#^a311tr.^b24cm#Hng dn chi tit cc k nng cn thit vit mt bn xut kinh doanh hiu qu, thnh cng vi 5 yu t c bn nh: gii php, li ch , uy tn, cc v d tiu biu v mc tiu nhm thu ht khch hng mi hoc huy ng vn khi nghip#Kinh doanh#Murray, Jean Wilson#Hoa#Dch Anh#Miles, Stephen A .#Mai Hin#Phng Thu#Bn xut#277605#K hoch## 00677000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030025000600080018000850090023001030100005001260110 01400131015004700145021020800192020001500400039000400415020000900419013000700428 #VV11.09200#VV11.09201#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#c M l gng nh n c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a64tr.^b21cm#TTS ghi: Huyn h on Gio dn a Minh Vit Nam#Gii thiu nhng bi vit chia s tin mng v C h nht phc sinh, cu nguyn, chuyn thng knh c M, cc trang hc tp, s n chi gii tr, v nhng vn sinh hot thng ngy ... trong o Thin cha #o Thin cha#Hoa#Tin mng#277606## 00771000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020038000480080018000860090023001040100005001270110015001320210 32300147020001000470020000900480039000400489020001400493013000700507020001500514 #VV11.09202#VV11.09203#Vi?t#H561D#344.59701#^214#Hng dn lut lao ng cho ng nh may#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a139tr.^b26cm#Gii thiu t ng hp cc ngun thng tin chnh yu v php lut lao ng ca Vit Nam nhm h ng dn cho ngnh may bao qut ht cc lnh vc c bn ca php lut lao ng g m lut lao ng, lut cng on, lut bo him x hi, cc thng t, ch th c lin quan, cc tiu chun lao ng quc t m Vit Nam thng qua...#Php lut #Vit Nam#Hoa#Lut lao ng#277607#Sch hng dn## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020057000650030054001220070015001760080 00500191009002600196010000500222011001500227015004200242021025000284020000900534 005001500543020001100558039000400569020001700573020002000590013000700610#VV11.09 204#VV11.09205#VV11.09206#49000#Vi?t#GI-108T#370.72#^214#Gio trnh phng php lun nghin cu khoa hc gio dc#Dng cho cc kho o to cao hc v qun l gio dc#Trn Khnh c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a215tr.^b24cm#u b a sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Trnh by c s phng php lun nghin cu khoa hc gio dc. Vn t chc nghin cu khoa hc v ti nghin cu khoa hc. H thng cc vn nghin cu v khoa hc gio dc v qun l gio dc. C c phng php nghin cu khoa hc gio dc...#Gio dc#Trn Khnh c#Gio trn h#Hoa#Phng php lun#Nghin cu khoa hc#277608## 00824000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680020020000730030034000930070 05700127008001800184009004700202010000500249011001500254021015000269020001000419 02000130042902000150044203900040045700500110046102000060047200500130047801300070 0491#VV11.09208#CDVN.01462#VV11.09207#CDVN.01461#136000#Vi?t#T421-I#428#^214#TO EFL iBT b-writing#Perfect solution for TOEFL junior#LingualForum ch.b. ; L Huy Lm chuyn ng phn ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a204tr.^b26cm#Gm cc bi hc rn luyn k nng vit ting A nh theo ch : sc kho, m thc, gii tr, cuc sng, cng vic... trong chn g trnh luyn thi TOEFL#Ting Anh#K nng vit#Sch luyn thi#Hoa#L Huy Lm#TOE FL#LingualForum#277609## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020014000720070057000860080 01800143009004700161010000500208011001500213021017000228020001000398020001300408 005001300421020001500434039000400449020000600453005001100459013000700470#CDVN.01 464#VV11.09209#CDVN.01463#VV11.09210#178000#Vi?t#T421W#428#^214#TOEIC writing#H wang Suyeon ch.b. ; L Huy Lm chuyn ng phn ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a200tr.^b26cm#Trnh by cc hc t heo tng bc nm vng cc im ng php, cc cu trc cu ting Anh nhm n ng cao nng lc vit ting Anh theo cc bi thi ca chng trnh TOEIC#Ting Anh #K nng vit#Hwang Suyeon#Sch luyn thi#Hoa#TOEIC#L Huy Lm#277610## 00642000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020025000720070008000970080 01800105009004700123010000500170011001500175021008800190020001000278020001200288 005000800300020001500308039000400323020000600327013000700333#NV11.01535#CDVN.014 66#CDVN.01465#NV11.01534#186000#Vi?t#N207T#428#^214#New TOEIC Speaking coach#Ja y Koo#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a15 9tr.^b28cm#Gm cc bi hc rn luyn k nng ni ting Anh theo cc bi thi ca chng trnh TOEIC#Ting Anh#K nng ni#Jay Koo#Sch luyn thi#Hoa#TOEIC#277611 ## 00674000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680020022000730070010000950080 01800105009004700123010000500170011001500175021011200190020001000302020001800312 005001000330020001500340039000400355020000600359013000700365#NV11.01533#NV11.015 32#CDVN.01467#CDVN.01468#136000#Vi?t#B109-I#428#^214#Basic IELTS listening#Li Y a Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a19 0tr.^b26cm#Gm cc bi hc rn luyn k nng nghe hiu ting Anh c bn theo cc ch trong chng trnh luyn thi IELTS#Ting Anh#K nng nghe hiu#Li Ya Bin #Sch luyn thi#Hoa#IELTS#277612## 00956000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020028000530290028000810070038001090080018001470090 05000165010000500215011001500220021030200235020000800537020001000545005001600555 039000400571019001600575006001000591004001800601020001600619013000700635#VL11.01 492#VL11.01493#110000#Vi?t#NG527L#750.1#^214#Nguyn l hi ho en trng#The la ws of black and white#Vng Hong Lc ; V Mai L bin dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a304tr.^b27cm#Trnh by c c quy lut v nhng nguyn tc hi ho en trng th hin s tch ng, sn g, hnh nn, ng nt, b cc, khng gian... trong tc phm; ng thi phi hp minh ho bng nhng bc tranh c hnh tng ti mi, sinh ng, c sc thuyt phc l gii v trnh by nhng vn l lun#Hi ho#Nguyn l#Vng Hong Lc#Hoa#Dch Trung Quc#V Mai L#Ti bn ln th 2#Tranh en trng#277613## 00942000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020045000470030040000920070056001320080018001880090023002060100 00500229011001500234021023500249020000900484020000700493039000400500005001300504 005001600517005001600533005001700549005001400566013000700580020004100587#VL11.01 499#VL11.01500#Vi?t#K600Y#294.3092#^214#K yu tng nim ho thng Thch Qung Tm#Vin ch tu vin Vnh c (1947 - 2010)#B.s.: Thch Tc An, Thch Tr Qung , Thch Tnh Hnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a195tr.^b28c m#Gii thiu s lc v thn th, s nghip tu hc, cuc i hong php ca Ho thng Thch Qung Tm - Vin ch tu vin Vnh c (1947 - 2010) v mt s bi iu vn, bi th tng nim c km theo t liu, hnh nh tang l Ho thng#o Pht#K yu#Hoa#Thch Tc An#Thch Tr Qung#Thch Tnh Hnh#Thch Thin Nhn#T hch Nh Tn#277614#Thch Qung Tm, Ho thng, (1947-2010)## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020024000680070017000920220004001090080 00500113009002600118010000500144011001500149021013900164020001100303013000700314 015004200321005001700363039000400380020001100384#VL11.01501#VL11.01502#80000#Vi ?t#S102H#495.9#^214#Nguyn Tng Lai#Sch hc ting Thi Lan#Nguyn Tng Lai#T. 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a379tr.^b27cm#Gm 23 bi hc ting Thi L an trnh nng cao bao gm cc tnh hung hi thoi, ng php, c hiu... v c km theo bi tp thc hnh#Ting Thi#277615#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Nguyn Tng Lai#Hoa#Gio trnh## 00963000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030065000700070015001350080005001500090 02600155010000500181011001500186015004200201021037300243020001100616005001500627 020001100642039000400653020000900657013000700666#VL11.01503#VL11.01504#55000#Vi ?t#TH552T#550#^214#Thc tp a vt l#Gio trnh cho sinh vin chuyn ngnh vt l a cu khoa vt l#Nguyn c Tn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a208 tr.^b27cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Gm 8 bi thc tp a vt l nh thc tp o su in, o mt ct in, o v x l ti liu thm d in v i cng ngh a in a cc trn m hnh vt l, thc tp nghin cu mt s i tng a in bng phng php cm ng tn s thp trn m hnh vt l, thc t p a vt l phng x, thm d t, thc tp phng php a chn khc x, phn g php thm d trng lc#a vt l#Nguyn c Tn#Gio trnh#Hoa#Thc tp#27761 6## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020039000710290033001100070061001430080 00500204009001100209010000500220011001800225021018300243020000900426005001300435 02000140044803900040046200600150046602000120048102000090049300500150050201300070 0517#VV11.09215#VV11.09216#VV11.09218#VV11.09217#Vi?t#H450C#959.704092#^214#H C h Minh - Hnh trnh n thng li#H Ch Minh - Journey to victory#Phng T Tm b.s. ; Quch Ngc Anh dch ; Nathan Morrow h..#^aH.#^aTh gii#2011#^a256tr.^b 20x24cm#K v hnh trnh cuc i ca Ch tch H Ch Minh t khi bc chn ln con tu Php, ri cng nh Rng nm 1911 bt u mt hnh trnh bn ba hi ngo i, tm ng cu nc cu dn#Cuc i#Phng T Tm#Sch song ng#Hoa#Quch Ng c Anh#H Ch Minh#Sch nh#Morrow, Nathan#277617## 01169000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020080000690070060001490080005002090090 01100214010000500225011001500230015007600245021034500321020001600666020000900682 03900040069100500220069502000200071702000130073700500160075000500170076600500120 0783005001700795013000700812#VV11.09219#VV11.09220#VV11.09222#VV11.09221#Vi?t#C4 60S#338.9597#^214#C s khoa hc cho pht trin vng trong bi cnh hi nhp qu c t ca Vit Nam#Trng Th Kim Chuyn, V Trng Giang, Trng Quang Hi...#^a H.#^aTh gii#2011#^a477tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Vin Vit N am hc v Khoa hc pht trin#Trnh by mt s bi vit v c s l lun phn v ng, pht trin vng t kinh nghim ca th gii cng nh thc tin Vit Nam; c hnh sch, chin lc pht trin vng trong bi cnh hi nhp quc t; lng ghp vn mi trng v bin i kh hu vo quy hoch pht trin kinh t x hi v mt s vn c bn v pht trin bn vng cc vng#Pht trin vng#Vit Nam# Hoa#Trng Th Kim Chuyn#Pht trin bn vng#Kinh t vng#V Trng Giang#Trn g Quang Hi#Nguyn Hin#Dng Quang Hip#277618## 01160000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020043000660070074001090080005001830090 01100188010000500199011002000204021031900224020001200543020000900555039000400564 00500150056801200630058302000080064602000070065400500160066100500160067700500150 0693005001300708005001100721005001200732005002300744013000700767#VV11.09223#VV11 .09224#VV11.09225#VV11.09226#Vi?t#D300S#959.7#^214#Di sn lch s v nhng hng tip cn mi#Nguyn Gia i, Lm Th M Dung, Nguyn Ngc Th... ; B.s.: L Hn g L...#^aH.#^aTh gii#2011#^aXIV, 373tr.^b24cm#Tp hp mt s bi vit v lch s v kho c hc Vit Nam. Gii thiu mt s kt qu nghin cu theo hng vn dng cc l thuyt ang ph bin trong gii nghin cu quc t, ng dng cc ph ng php a ngnh v lin ngnh, s dng kt qu ca cc phng php v k thu t hin i trong lnh vc s hc v kho c hc#Kho c hc#Vit Nam#Hoa#Nguyn Gia i#T sch Khoa hc x hi. Chuyn kho v kho c hc v lch s#Lch s#D i sn#Lm Th M Dung#Nguyn Ngc Th#Phan Thanh Hi#T Hong Vn#L Hng L#L Th Lin#Nguyn Th Phng Chm#277619## 00984000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020078000730070039001510080 00500190009003200195010000500227011001500232021027900247020001700526005001900543 03900040056201900090056600600100057502000080058500600180059300600160061101300070 0627020001200634#VV11.09227#VV11.09228#VV11.09230#VV11.09229#99000#Vi?t#M109Z#3 38.7#^214#Mark Zuckerberg: Hiu ng facebook v cuc cch mng ton cu ca mng x hi#David Kirkpatrick ; Dch: Tng Linh...#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Al pha#2011#^a518tr.^b21cm#Phn tch chi tit v nh hng v chin lc ca Cng t y Facebook trong i sng x hi. Qu trnh pht trin khng ngng ngh ca mng x hi t ngy c thai nghn tng v tng bc t thnh cng ngy hm nay , cng nh Facebook nh hng ti cuc sng x hi nh th no#Cng ty Facebook# Kirkpatrick, David#Hoa#Dch Anh#Tng Linh#Lch s#Nguyn Linh Giang#Hong Ngc B ch#277620#Mng x hi## 01158000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720020034000770070040001110080 00500151009002800156010000500184011001500189021046000204020001800664005001900682 02000090070103900040071001900050071401200430071902000080076200600150077000400080 0785020000800793013000700801#VV11.09231#VV11.09232#VV11.09233#VV11.09234#62000# Vi?t#NH556N#959.7027#^214#Nhng ngi chu u nc An Nam#Charles B. Maybon ; Nguyn Tha H dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a257tr.^b21cm#Ghi li s c mt v hot ng ca cc gio s v thng nhn phng Ty An Nam trong hai th k 17, 18. Cng ty ng n Anh v thng im Anh Ph Hin sau chuyn n K Ch trong ba thp k cui th k 17. Nhng ng v kinh t v vn ho vi cc nc t bn phng Ty ng Ngoi v ng Trong. Chuyn bin lch s th gii, tnh hnh cc nc Ty u, khu vc ng Nam , ng Ngoi di thi vu a L cha Trnh v ng Trong di quyn cha Nguyn#Lch s trung i#Maybon, C harles B.#Vit Nam#Hoa#Dch#Vit Nam trong qu kh: T liu nc ngoi#Vn ho#N guyn Tha H#Ti bn#Kinh t#277621## 00984000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050017000770020043000940070 08200137008000500219009002800224010000500252011002800257021016700285020001800452 03900060047000400080047602000090048400600150049301200430050802000080055102000080 0559020001200567020000900579005001500588013000700603#VV11.09235#VV11.09238#VV11. 09236#VV11.09237#42000#Vi?t#M458C#959.70272#^214#Dampier, William#Mt chuyn du hnh n ng Ngoi nm 1688#William Dampier ; Hong Anh Tun dch, ch thch, gii thiu ; Nguyn Vn Kim h.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a126tr., 1tr. bn ^b21cm#Ghi li nhng m t v nhn xt ca tc gi v iu kin t nh in, vn ha, phong tc tp qun, tn gio, kinh t, thng mi& ca ng Ngoi Vit Nam hi th k XVII#Lch s trung i#TDung#Ti bn#Min Bc#Hong Anh Tun #Vit Nam trong qu kh: T liu nc ngoi#Vn ho#Kinh t#Chnh quyn#Vit Nam #Nguyn Vn Kim#277622## 01089000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050024000770020049001010070 06600150008000500216009002800221010000500249011001500254021029700269020001800566 03900060058400400080059002000090059800600110060701200430061802000080066102000070 0669020000800676020000900684005001500693013000700708#VV11.09239#VV11.09240#VV11. 09242#VV11.09241#40000#Vi?t#T123D#959.70272#^214#Tvernier, Jean-Baptiste#Tp du k mi v k th v vng quc ng Ngoi#Jean - Baptiste Tavernier ; L T Ln h dch ; Nguyn Tha H h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a105tr.^b21c m#Phc ha nhng nt chm ph v x hi ng Ngoi khong gia th k XVII vi n hng chi tit k th v hu ch v i sng cc tng lp thng lu v khi qun chng bnh dn i Vit; ng thi a ra ci nhn ton cnh v t nhin, vn h a, cc vn phong tc, tp qun, tn gio& ng Ngoi#Lch s trung i#TDu ng#Ti bn#Min Bc#L T Lnh#Vit Nam trong qu kh: T liu nc ngoi#Vn ho #X hi#Kinh t#Vit Nam#Nguyn Tha H#277623## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020026000720030004000980070042001020080 00500144009001100149010000500160011001400165020001700179039000600196020000900202 020000400211005001200215013000700227#VV11.09243#VV11.09244#45000#Vi?t#NH556K#89 5.9221#^214#Trng ng Dung#Nhng k nim tng tng#Th#Trng ng Dung ; Lai Thu gii thiu#^aH.#^aTh gii#2011#^a83tr.^b21cm#Vn hc hin i#TDung#V it Nam#Th# Lai Thu#277624## 00691000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020035000530070044000880080005001320090011001370100 00500148011001400153021013400167020001800301039000600319019001000325005001700335 012001500352020001000367013000700377005001700384#VV11.09245#VV11.09246#39000#Vi ?t#NH556T#372.21#^214#Nhng thc mc ca em v cuc sng#Oscar Brenifier ; Minh ho: Jrme Ruillier#^aH.#^aTh gii#2011#^a92tr.^b21cm#a ra nhng cu hi ho c suy ngh i lp nhau tr em t mnh suy ngh v c thm hiu bit v loi ngi v cuc sng xung quanh#Gio dc mu gio#TDung#Dch Php#Brenifier, Oscar #T duy cng b#Cuc sng#277625#Ruillier, Jrme## 00675000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070043000660080005001090090011001140100 00500125011001400130021014200144020001800286039000600304019001000310005001700320 012001500337005001600352013000700368020001000375#VV11.09247#VV11.09248#39000#Vi ?t#E202L#372.21#^214#Em l ai nh?#Oscar Brenifier ; Minh ho: Aurlien Dbat#^a H.#^aTh gii#2010#^a92tr.^b21cm#a ra nhng cu hi hoc suy ngh i lp nhau tr em t mnh suy ngh v c thm hiu bit v chnh bn thn mnh cng nh v loi ngi#Gio dc mu gio#TDung#Dch Php#Brenifier, Oscar#T duy cng b #Dbat, Aurlien#277626#Con ngi## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070040000770080005001170090011001220100 00500133011001400138021017700152020001800329039000600347019001000353005001700363 012001500380005001300395013000700408020001100415#VV11.09249#VV11.09250#39000#Vi ?t#Y606T#372.21#^214#Yu thng l g em nh?#Oscar Brenifier ; Minh ho: Serge Bloch#^aH.#^aTh gii#2010#^a92tr.^b21cm#a ra nhng cu hi hoc suy ngh i lp nhau tr em t mnh suy ngh v c thm hiu bit v tnh yu thng cng nh biu hin ca yu thng trong gia nh v cuc sng#Gio dc mu gio#TDun g#Dch Php#Brenifier, Oscar#T duy cng b#Bloch, Serge#277627#Yu thng## 01045000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020040000690030019001090070069001280080 00500197009001100202010000500213011002000218021018000238020001000418020000900428 02000070043703900060044401500960045002000090054600500140055500500120056900500160 0581005001500597005001200612005001400624013000700638020001400645#VV11.09251#VV11 .09252#VV11.09253#VV11.09254#Vi?t#B103G#340.0952#^214#Bi ging chuyn nghin cu Nht Bn#Php ch v x hi#Kawajiri Akio, Phm L Huy, Phm Hong Hng... ; Phan Hi Linh ch.b.#^aH.#^aTh gii#2011#^aXIX, 363tr.^b24cm#Gii thiu ton b h thng php lut ca Nht Bn. Phn tch nh hng ca php ch i vi x h i Nht Bn gp phn l gii nhng hin tng lch s, x hi c th ca Nht B n#Php lut#Php ch#X hi#TDung#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng H KHXH&NV. Khoa ng Phng hc. B mn Nht Bn hc#Nht Bn#Kawajiri Akio#Phm L Huy#Phm Hong Hng#Taira Masayuki#Aoki Michio#Phan Hi Linh#277628#Sch song ng## 00632000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550050010000600020012000700030031000820290005001130070 03400118008000500152009001100157010000500168011001500173020001600188039000600204 00400190021001500250022902000090025402000040026300600180026701300070028502000140 0292#VV11.09255#VV11.09257#VV11.09256#Vi?t#TR527K#895.92212#^214#Nguyn Du#Truy n Kiu#Bilingual Vietnamese - English#Kieu#Nguyn Du ; Michael Counsell dch#^aH .#^aTh gii#2011#^a629tr.^b23cm#Vn hc cn i#TDung#Ti bn c b sung#Tn s ch ngoi ba: Kiu#Vit Nam#Th#Counsell, Michael#277629#Sch song ng## 00951000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050015000640020031000790070020001100080 00500130009002600135010000500161011001500166021030400181020000800485039000600493 004001300499015007800512020001100590020001200601013000700613012001700620#VV11.09 258#VV11.09260#VV11.09259#58500#Vi?t#GI-108T#070.1#^214#Dng Xun Sn#Gio tr nh bo ch truyn hnh#Dng Xun Sn b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a324tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v truyn hnh, lch s ra i v ph t trin ca truyn hnh, chc nng ca bo ch truyn hnh, nguyn l truyn hn h, chc nng x hi ca truyn hnh; kch bn v kch bn truyn hnh, quy trn h sn xut chng trnh; cc th loi bo ch truyn hnh v cc thut ng...#B o ch#TDung#In ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gio trnh#Truyn hnh#277630#T sch Khoa hc## 00945000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380050014000430020059000570070014001160080005001300090026001350100 00500161011001500166021032100181020002000502020002600522039000600548015007800554 020001100632012001700643013000700660#VV11.09261#86000#Vi?t#TR513Q#338.951#^214# Phm S Thnh#Trung Quc tng trng v chuyn i kinh t (1949 - 2009)#Phm S Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a762tr.^b24cm#Trnh by v m hnh t ng trng v chin lc pht trin kinh t ca Trung Quc giai on 1949 - 1978 , tng trng kinh t v ng gp ca cc yu t vo tng trng kinh t Trung Q uc giai on 1978 - 2008. Thc tin p dng l thuyt chuyn i kinh t trong kinh t hc phng Ty vo tnh hnh c th ca Trung Quc#Tng trng kinh t#C huyn i c cu kinh t#TDung#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trung Quc#T sch Khoa hc#277631## 01046000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050013000640020071000770290055001480070 01300203008000500216009002600221010000500247011001500252021031700267020001300584 02000080059702000080060503900060061301500420061901200170066101300070067802000110 0685020001200696#VV11.09262#VV11.09264#VV11.09263#65000#Vi?t#M458V#495.922#^214 #Trn Tr Di#Mt vi vn nghin cu so snh - lch s nhm ngn ng Vit - M ng#A historical - comparative study of Viet - Muong group#Trn Tr Di#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a371tr.^b24cm#Gii thiu s lc lch s v nhim v nghin cu ca ngnh ngn ng hc so snh - lch s. Nhng thao tc nghin c u ng m lch s trong ngn ng hc so snh - lch s. Nghin cu lch s hnh t hnh h thanh iu, quy lut v thanh ho, mi ho m u, quy lut xt ho m u trong nhm nhm ngn ng Vit - Mng#Ngn ng hc#So snh#Lch s#TDung#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#T sch Khoa hc#277632#Ting Vit#Ting M ng## 00889000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020020000760030046000960070 03300142008000500175009002600180010000500206011001500211021017900226020001000405 03900060041500400130042101500780043402000110051200500160052301300070053901200170 0546#VV11.09265#VV11.09267#VV11.09266#38500#Vi?t#L451H#160#^214#Nguyn Thu Vn #Lgc hc i cng#Sch gio trnh dng trong cc trng i hc#Nguyn Thu V n, Nguyn Anh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a263tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc chung v bn cht ca lgc hc, v khi nim, phn on, quy l ut lgc, suy lun, chng minh v gii thuyt v cc quy lut ca t duy lgc chnh xc#Logic hc#TDung#In ln th 3#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gio trnh#Nguyn Anh Tun#277633#T sch K hoa hc## 00951000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640050015000690020059000840070015001430080 00500158009002600163010000500189011001500194021020300209020001900412020001200431 02000090044303900060045200400130045801500920047102000090056302000170057201300070 0589012001700596#VV11.09268#VV11.09270#VV11.09269#60000#Vi?t#TR527N#895.9223009 #^214#Bi Vit Thng#Truyn ngn - Nhng vn l thuyt v thc tin th loi# Bi Vit Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a407tr.^b21cm#Trnh by nh ngha, ngun gc, c trng th loi truyn ngn, cc kiu truyn ngn. Khi qu t qu trnh pht trin truyn ngn Vit Nam trong th k XX v mt s kin c a cc nh vn v truyn ngn#Nghin cu vn hc#Truyn ngn#Th loi#TDung#In l n th 3#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nh n vn. Khoa Vn hc#Vit Nam#Vn hc hin i#277634#T sch Khoa hc## 00944000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050015000660020044000810030073001250070 01500198008000500213009002600218010000500244011001500249021018300264020000800447 02000090045502000080046403900060047200400290047801500720050702000090057902000110 0588013000700599#VV11.09271#VV11.09272#VV11.09273#35000#Vi?t#L302S#069.09597#^2 14#Nguyn Th Hu#Lch s s nghip bo tn bo tng Vit Nam#Gio trnh dng ch o sinh vin i hc v cao ng ngnh Bo tn bo tng#Nguyn Th Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a232tr.^b21cm#Trnh by bi cnh lch s x hi v ho t ng bo tn bo tng Vit Nam qua cc giai on: trc Cch mng thng Tm 1 945, khng chin chng Php v chng M, giai on 1976 n nay#Bo tn#Bo tng #Lch s#TDung#Ti bn c sa cha, b sung#TTS ghi: B Vn ho, Th thao & Du lch. Trng i hc Vn ho H Ni#Vit Nam#Gio trnh#277635## 00601000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020096000640070011001600080005001710090 02600176010000500202011001500207020000900222020001400231005001100245039000600256 020002000262020000700282020001500289013000700304#VV11.09274#VV11.09275#VV11.0927 6#54000#Vi?t#B450#576.076#^214#B thi tt nghip THPT, cao ng v i hc theo mu ca B Gio dc v o to mn sinh hc#V c Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a273tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#V c Lu#TDung#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#277636## 00747000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820006000508080005000560050015000610020021000760070015000970080 00500112009002600117010000500143011002400148021024100172020000700413020000900420 020001000429039000600439020000500445013000700450#VV11.09277#VV11.09279#VV11.0927 8#7000#Vi?t#K312N#615.8#^214#Nguyn c Hai#Kinh nghim bt mch#Nguyn c Hai #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a67tr., 3tr. nh^b21cm#Gii thiu khi qu t v mch trn c th v vn dng mch hc chn on bnh. Lun v mch v ph ng php cha bnh da vo bt mch. Khm ph mch Thi t phn on mt s tnh hung s din ra trong cuc sng ca ngi c bt mch#ng y#Bt mch#Ch n on#TDung#Bnh#277637## 00625000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020031000660070014000970080018001110090 02300129010000500152011001400157021014900171020000500320020000800325020001300333 039000600346013000700352#VV11.09280#VV11.09281#12000#Vi?t#B106S#513.2#^214#Bra ix, V. M.#Bng s vi 4 ch s thp phn#V. M. Braix#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a91tr.^b21cm#Gii thiu cc bng tnh ng cc s c hai ch s, bng gi tr phn s, bng bnh phng, cn bc hai, lp phng, di ng trn ng knh...#Ton#Bng s#S thp phn#TDung#277638## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070038000870220004001250040018001290080 00500147009002600152010000500178011001500183020000500198020000600203020000800209 020001400217005001900231005001800250039000600268013000700274#VV11.09282#VV11.092 83#23000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton c bn v nng cao 4#Trn Th Kim Cng, Trng Th Thu H#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#Trng Th Thu H#TDung#277639## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070068000820080005001500090026001550100 00500181011001500186020001200201020001400213005001200227039000600239020000800245 020000600253005001700259005002100276005001500297013000700312#VV11.09284#VV11.092 85#34000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 5#L Anh Xun, Nguy n Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan, V Th Hng L#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a167tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#L Anh Xun#TDung#Bi vn#Lp 5# Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#277640## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070032000700080005001020090026001070100 00500133011001500138020000500153020001400158005001500172039000600187020000600193 020000800199005001600207015005000223013000700273#VV11.09286#VV11.09287#19000#Vi ?t#B454T#372.7#^214#405 bi tp ton 5#Nguyn c Tn, Phan Hong Ngn#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a141tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn c Tn#TDun g#Lp 5#Bi tp#Phan Hong Ngn#Tn sch ngoi ba: Tuyn chn 405 bi tp ton 5#277641## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020049000540030019001030070048001220080005001700090 02600175010000500201011001500206020000800221020001400229005001600243039000600259 020000700265020000800272005001600280005001400296013000700310#VV11.09288#VV11.092 89#27500#Vi?t#PH121L#546.076#^214#Phn loi v phng php gii bi tp ho hc 10#C bn v nng cao#Trn Trung Ninh, Nguyn Phi Hng, Phm Ngc Sn#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a162tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Trn Trung Ninh# TDung#Lp 10#Bi tp#Nguyn Phi Hng#Phm Ngc Sn#277642## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070034000680080005001020090026001070100 00500133011001500138020000800153020001400161005001500175039000600190020000700196 005001800203013000700221#VV11.09290#VV11.09291#31000#Vi?t#H419T#004#^214#Hc t t tin hc 10#Trn Don Vinh, Trng Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a181tr.^b24cm#Tin hc#Sch c thm#Trn Don Vinh#TDung#Lp 10#Trng Th T hu H#277643## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030019000670070049000860080005001350090 02600140010000500166011001500171020000700186020001400193005001700207039000600224 020000700230005001300237005001700250013000700267#VV11.09292#VV11.09293#44000#Vi ?t#H419T#530#^214#Hc tt vt l 12#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu V n To, Nguyn ng Khoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a262tr.^b24cm#Vt l #Sch c thm#V Th Pht Minh#TDung#Lp 12#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#2776 44## 00463000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070010000700080018000800090047000980100005001450110 01400150020001100164020001400175005001000189039000600199020000900205013000700214 #VV11.09294#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu thi trang r mi#Ngc Hiu #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a20tr.^b 24cm#Tp t mu#Sch mu gio#Ngc Hiu#TDung#Mu gio#277645## 00455000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070009000640080018000730090047000910100005001380110 01400143020001100157020001400168005000900182039000600191020000900197013000700206 #VV11.09295#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu sinh vt bin#Hng Nhi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a20tr.^b24cm#T p t mu#Sch mu gio#Hng Nhi#TDung#Mu gio#277646## 00456000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070009000650080018000740090047000920100005001390110 01400144020001100158020001400169005000900183039000600192020000900198013000700207 #VV11.09296#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu xe hi chi#Hng Nhi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a20tr.^b24cm#T p t mu#Sch mu gio#Hng Nhi#TDung#Mu gio#277647## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440070024000590080018000830090023001010100005001240110 01400129012001700143020001800160020000900178020001300187005001000200005000700210 039000600217013000700223#VV11.09297#12000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn co con#B.s.: Thu Sng, M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a21tr .^b21cm#T sch Ti khn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Sng#M T n#TDung#277648## 00996000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020019000450070053000640220004001170080018001210090035001390100 00500174011001500179015010600194005001100300005001400311005001500325005001300340 00500120035303900060036501300070037102102000037802000080057802000090058602000080 0595020001500603020000700618020000900625#VV11.09211#VV11.09212#Vi?t#N104B#959.77 #^214#Nam B t & ngi#V Vn Sen (ch.b.), Ng Minh Oanh, ng Vn Thng...#T. 8#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a681tr.^b24cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Tp. H Ch Minh. Hi Khoa hc v Lc h s Tp. H Ch Minh#V Vn Sen#Ng Minh Oanh#ng Vn Thng#Trn Th Mai#H Hu Nht#TDung#277649#Tp hp cc bi vit nghin cu v vng t Nam B di gc lch s, nhn vt, kho c v di sn vn ho v nhng nhn nh, nh gi nhn g vn lch s vn ho Nam B trong lch s v hin ti#Lch s#Nhn vt#Kho c#Di sn vn ho#Nam B#Vit Nam## 00602000000000301000450002600110000002000090001102000130002000500190003300600130 00520190014000650390006000790410005000851810006000900820006000968080005001020140 00700107002002200114003001300136007003900149022000400188008001800192009001100210 010000500221011001500226012003500241020001700276013000700293#VN11.02846#Nht Bn #Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki#Phng Quyn#Dch Nht Bn#TDung#Vi?t#254Q#895 .6#^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Phng Qu yn dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#277650## 00603000000000301000450002600110000002000090001102000130002000500190003300600130 00520190014000650390006000790410005000851810006000900820006000968080005001020140 00700107002002200114003001300136007003900149022000500188008001800193009001100211 010000500222011001500227012003500242020001700277013000700294#VN11.02847#Nht Bn #Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki#Phng Quyn#Dch Nht Bn#TDung#Vi?t#254Q#895 .6#^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Phng Qu yn dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#277651## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000600277019001400283013000700297#VN11.02 848#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#TDung#Dch Nht Bn#277652## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220004001060080018001100090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001300185005001900198 006001100217039000600228019001400234012003500248013000700283#VN11.02849#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#TDung#Dch Nht Bn#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#277653## 00596000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220005000990080 01800104009001100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210 020001300219005001500232006000800247039000600255019001400261013000700275#VN11.02 850#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi# Cm Vn#TDung#Dch Nht Bn#277654## 00585000000000301000450002600110000001200350001102000180004602000090006402000130 00730390006000860140007000920410005000991810006001040820006001108080005001160020 01000121003001300131007003600144022000500180005001700185006001200202008001800214 009001100232010000500243011001400248019001400262013000700276#VN11.02851#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#14000# Vi?t#I-312#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch #T.43#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr^b18 cm#Dch Nht bn#277655## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000600281019001400287013000700301#VN11.02 852#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 4tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#TDung#Dch Nht Bn#277656## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000600281019001400287013000700301#VN11.02 853#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 4tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#TDung#Dch Nht Bn#277657## 00594000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000600265019001400271013000700285#VN11.02854#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#TDung#Dch Nht Bn#277658## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216020001300225 005001600238006001600254019001400270039000600284013000700290#VN11.02855#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#TDung#277659## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216020001300225 005001600238006001600254019001400270039000600284013000700290#VN11.02856#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#TDung#277660## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000600284013000700290#VN11.02857#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.47#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a157tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#277661## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000600284013000700290#VN11.02858#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.48#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#277662## 00579000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000600264013000700270#VN11.02859#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .38#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a196tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#TDung#277663## 00537000000000289000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020019000540030013000730070031000860220004001170080 01800121009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006000900225039000600234013000700240#VN11.02860#Dch Nht Bn#16000 #Vi?t#N119T#895.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Sakura Tsukuba#An Nhin#TDung#277664## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900140001804100050003218100060 00370820006000438080005000490020019000540030013000730070031000860220004001170080 01800121009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006000900225039000600234013000700240#VN11.02861#16000#Dch Nht Bn #Vi?t#N119T#895.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Sakura Tsukuba#An Nhin#TDung#277665## 00901000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050016000440020019000600070032000790040019001110080018001300090 02300148010000500171011001500176012001900191021031500210020001800525020000900543 020000900552005001500561039000600576013000700582020001000589#VN11.02862#60000#V i?t#C103C#959.70251#^214#Phan ng Thanh#Ci cch H Qu Ly#Phan ng Thanh, Tr ng Th Ho#Ti bn c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a2 59tr.^b19cm#T sch Nghin cu#Gii thiu qu trnh khng hong ton din cui n h Trn v cuc i, s nghip H Qu Ly cng vng triu H. Cng cuc ci cch ca H Qu Ly v cc mt: chnh tr, hnh chnh, qun l lnh th, an ninh, qu c phng, kinh t, ti chnh, t tng, vn ho, gio dc, x hi. Phn tch nguy n nhn sp ca nh H#Lch s trung i#Ci cch#Vit Nam#Trng Th Ho#TDu ng#277666#H Qu Ly## 00771000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020033000650070012000980080045001100090 02300155010000500178011002500183021023000208020001000438039000600448015003200454 013000700486020001200493#VN11.02863#VN11.02864#32000#Vi?t#NGH250T#636.6#^214#Vi t Chng#Ngh thut thun ho chim cu gy#Vit Chng#^aTp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a135tr., 8tr. nh^b19cm#Tm hi u cht ging, ma sinh sn, ma thay lng v gii tnh ca chim cu gy. Hng d n cch chn la chim cu gy tt, cch nui chim cu gy bi, cu gy con, cu gy m i, v phng php chm sc, phng nga, tr bnh cho chim gy#Chn nui#TDung#T n tht ca tc gi: Nguyn T#277667#Chim cu gy## 00759000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020024000640070024000880080018001120090 05000130010000500180011002500185021022700210020001000437020000300447039000600450 005001100456013000700467020000700474#VN11.02865#VN11.02866#25000#Vi?t#PH561P#63 6.5#^214#Vit Chng#Phng php nui g sao#Vit Chng, Phc Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a103tr., 4tr. nh ^b19cm#Gii thiu cc ging g sao v tp tnh sinh hot, sinh trng ca chng. Hng dn cch chn chung nui, dng c trong chung, thc n, khu phn, sinh sn, v sinh thc n nc ung, phng v tr bnh trong chn nui g sao#Chn n ui#G#TDung#Phc Quyn#277668#G sao## 00715000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020036000560070033000920080018001250090023001430100 00500166011001500171021021000186020000600396020001800402039000600420019000500426 006001100431013000700442#VN11.02867#36000#Vi?t#H561D#613.7#^214#Bentley, Eilean #Hng dn massage cho ngi bn rn#Eilean Bentley ; Tuyt Minh dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a182tr.^b19cm#Hng dn cc k thut vut, day nhn, bp nn... t massage nhiu a im khc nhau nh trn ging ng , xe but, gh ngi trong phng lm vic... tng cng sinh lc sau mt ngy lm vic cng thng#Matxa#Chm sc sc kho#TDung#Dch#Tuyt Minh#277669## 00741000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560140007000610020058000680070048001260220004001742210 03400178008000500212009001800217010000500235011001500240015006500255020001700320 02000170033702000120035402000090036602000110037500600150038603900070040101300070 0408#VV11.09298#VV11.09299#VV11.09300#Vi?t#T455T#398.2095971#^214#90000#Tng t p truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Hong Triu n gii thiu, ph in m, dch ngha#T.7#Truyn nng Quyn. Truyn Th an#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2010#^a368tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn nm#Hong Tri u n#T.Dung#277670## 00791000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560140007000610020058000680070071001260220004001972210 03400201008000500235009001800240010000500258011001500263015006500278020001700343 02000170036002000120037702000090038902000110039800600150040903900070042400600150 0431013000700446#VV11.09301#VV11.09303#VV11.09302#Vi?t#T455T#398.2095971#^214#90 000#Tng tp truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#S.t., gii thiu, phin m, dch ngha: Hong Triu n, Hong Th Cnh#T.9#Nng Ngc Long. Truyn Thch Sanh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a405tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn t c Ty#Vit Nam#Truyn nm#Hong Triu n#T.Dung#Hong Th Cnh#277671## 00755000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560140007000610020058000680070054001260220005001802210 04100185008000500226009001800231010000500249011001500254015006500269020001700334 02000170035102000120036802000090038002000110038900600150040003900070041501300070 0422#VV11.09304#VV11.09306#VV11.09305#Vi?t#T455T#398.2095971#^214#90000#Tng t p truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Hong Triu n s.t., gii thi u, phin m, dch ngha#T.10#Tng Trn - Cc Hoa. Phm Ti - Ngc Hoa#^aH.#^aKh oa hc x hi#2011#^a499tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn nm#Hong Triu n#T.Dung#277672## 00912000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560140008000610020058000690070089001270220005002162210 05900221008000500280009001800285010000500303011001500308015006500323020001700388 02000170040502000090042200600150043103900070044600600150045300600170046800500140 0485013000700499020000900506020001200515020001100527#VV11.09307#VV11.09308#VV11. 09309#Vi?t#T455T#398.2095971#^214#120000#Tng tp truyn th Nm ca cc dn t c thiu s Vit Nam#Phin m, dch ngha, ch thch: Hong Triu n... ; H..: H ong Triu n, Lu nh Tng#T.11#Then: Khm Hi, L hi Hng Nga, Pc V, Xc p ut, Cho la#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a565tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Vit Nam#Hong Triu n#T.Dung#Trn Thu Hng#Hong Phng Mai#Lu nh Tng#277673#H t then#Dn tc Ty#Truyn th## 01063000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050015000720020035000870070 09700122008000500219009001800224010000500242011001600247015005600263005001200319 00500100033100600150034100500130035600500100036903900060037901300070038502000100 0392020002100402020000800423020000900431021024900440#VV11.09310#VV11.09312#VV11. 09313#VV11.09311#270000#Vi?t#D121N#181#^214#Kim Seong Beom#Dn nhp lch s t tng Hn Quc#Kim Seong Beom, Kim Sang Ho, o V V ; Dch: o V V, Nguyn Nam Chi ; H..: Lng M Vn...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a1183tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Trit hc#Kim Sang Ho#o V V#Nguyn Nam Chi#Lng M Vn#T Anh T#TDung#277674#Trit hc#T tng phng ng#Lch s#Hn Quc#Trnh by v ngun gc ra i ca t tng loi ngi ni chung v t tng Hn Quc ni ring. Phn tch bi cnh lch s v ni dung dng chy Ph t gio v Nho gio Hn Quc. Ni dung dng chy t tng Hn Quc hnh thnh tr ong triu i Jo-Seon## 00607000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020020000450070062000650080012001270090017001390100005001560110 01400161012002000175005001000195005001200205005001100217005001000228005001500238 039000600253013000700259020001700266020000900283020001300292#VV11.09314#7800#Vi ?t#C125C#895.9223408#^214#Cu chuyn au lng#Thng An, Nguyn Sinh, Phng Tr , Nh Qunh, Nguyn Ph Tn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Ph n v php lut#Thng An#Nguyn Sinh#Phng Tr#Nh Qunh#Nguyn Ph Tn#TDung# 277675#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020017000450070043000620080012001050090017001170100005001340110 01400139012002000153005001300173005000900186005001600195005001500211005001000226 039000600236013000700242020001700249020000900266020001300275#VV11.09315#7800#Vi ?t#T312Y#895.9223408#^214#Tnh yu lm lc#Trn Hoi An, Nguyn, V Thnh Ph ng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Ph n v php lut#Trn H oi An# Nguyn#V Thnh Phng#Nguyn Ph Tn#Thng An#TDung#277676#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn v n## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020017000450070038000620080012001000090017001120100005001290110 01400134012002700148005001100175005000900186005001300195005001300208005001500221 039000600236013000700242020001700249020000900266020001300275#VV11.09316#7800#Vi ?t#M105K#895.9223408#^214#Mn kch la o#Quang Hng, Nguyn, Trung Nguyn... #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch Pha sau phin to#Quan g Hng# Nguyn#Trung Nguyn#Trn Hoi An#Nguyn Ph Tn#TDung#277677#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn v n## 00562000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020014000400030020000540070006000740080012000800090017000920100 00500109011001400114005000600128039000600134013000700140021014500147020000700292 020000900299#VV11.09317#7800#Vi?t#NH400T#152.4#^214#Nh to tm s#Tnh yu n phng#H Vy#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#H Vy#TDung#277678# Ghi li nhng trn tr ca cc bn tr trong chuyn tnh cm ring t, tnh yu la i v li khuyn, li t vn ca ch H Vy dnh cho cc bn#Tm l#Tnh yu ## 01164000000000349000450002600110000002103830001102000080039402000080040202000030 04100200008004130200010004210200007004310410005004381810006004430820018004498080 00500467002006700472007005500539008000500594009001100599010000500610011002600615 01500780064100500180071900500110073700500150074803900060076300500140076900500130 0783013000700796020001100803#VV11.09318#Gii thiu v mnh t, con ngi Kim Th (Thanh Oai - H Ni). Lch s cch mng ca ng b v nhn dn x Kim Th th i k trc v sau Cch mng thng Tm 1945, trong hai cuc khng chin chng Ph p v chng M; thi k pht trin kinh t x hi, tch cc ng gp vo s nghi p xy dng v bo v T quc v thi k thc hin ng li i mi c ch qun l kinh t nng nghip#Lch s#ng b#X#Kim Th#Thanh Oai#H Ni#Vi?t#L302S#32 4.2597070959731#^214#Lch s cch mng ca ng b v nhn dn x Kim Th (1930 - 2010)#S.t.: Trnh Quyt Thng, Phm V L, Trn nh Ngu...#^aH.#^aLao ng#2 011#^a350tr., 30tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Kim Th, huyn Thanh Oai, thnh ph H Ni#Trnh Quyt Thng#Phm V L#Trn nh Ngu#TDung#Ng uyn Hu V#Bi Vn Thn#277679#ng b x## 01180000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050012000350020021000470070045000680080012001130090017001250100005001420110 02600147015005400173005001700227005001500244005001400259039000600273013000700279 021054000286020000800826020000300834020001000837020000900847020001000856#VV11.09 319#Vi?t#L302S#959.741#^214#L Khc Tu#Lch s x Vnh Phc#L Khc Tu b.s. ; S.t.: Trnh nh Cng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a280tr., 20tr. nh^ b21cm#TTS ghi: ng y - HND - UBND - UBMTTQ x Vnh Phc#Trnh nh Cng#V Xun Nguyn#Phm Vn Dng#TDung#277680#Gii thiu iu kin t nhin, lch s v vn ho truyn thng ca vng t Vnh Phc (Vnh Lc - Thanh Ho). Qu trnh h nh thnh, pht trin lng x v phong tro cc mng ca Vnh Phc qua cc thi k khi ngha ginh chnh quyn thng Tm 1945, tham gia khng chin kin quc ( 1945-1954); xy dng v pht trin kinh t HTX, chng chin tranh ph hoi ca M , chi vin cho min Nam, thng nht t nc (1954-1975); khi phc, pht trin cng c nc xy dng ch ngha x hi (1975-1985) v thc hin cng cuc i m i t 1986 n nay#Lch s#X#Vnh Phc#Vnh Lc#Thanh Ho## 00868000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020079000400070042001190080012001610090017001730100005001900110026001950050 01300221039000600234015007200240005001300312005001100325005001600336005001300352 013000700365021014200372020002200514020002000536020001000556#VV11.09322#Vi?t#NH5 56#369.0959741#^214#Nhng in hnh tin tin cu thanh nin xung phong Thanh H o lm theo li Bc#L Trung Sn, o Xun Yn, Kiu Vng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a307tr., 12tr. nh^b21cm#L Trung Sn#TDung#TTS ghi: U ban nh n dn tnh Thanh Ho. Hi Cu Thanh nin xung phong#o Xun Yn#Kiu Vng#Ngu yn Hu Ngn#Vn Nh Tc#277683#Vit v nhng cu thanh nin xung phong tnh Th anh Ho c nhiu ng gp vo s nghip cch mng ca dn tc trong c thi chi n v thi bnh#Thanh nin xung phong#in hnh tin tin#Thanh Ho## 00646000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020011000460030004000570070046000610220004001070080012001110090 01700123010000500140011001500145015005100160020001700211020000900228020000400237 00500140024100500130025500500140026800500110028200500140029303900060030701300070 0313#VV11.09323#70000#Vi?t#T306L#895.9221008#^214#Ting lng#Th#Trn nh Cn, Phm Th c, m Th Thanh...#T.2#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a156tr.^b 21cm#TTS ghi: Cu lc b Cu S quan Cng an Thanh Ho#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Trn nh Cn#Phm Th c#m Th Thanh#Lu V Su#L Trng Gic#TDung#27 7684## 00702000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070034000580080012000920090017001040100005001210110 01500126012002400141005001000165005000900175005001000184005001000194005000900204 039000600213013000700219021013000226020001400356020000900370020000900379#VV11.09 324#14000#Vi?t#C104B#363.4#^214#Cm by nguy him#Minh Qun, Anh Qun, Hng Min h...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a127tr.^b21cm#T sch Phng s x hi#Mi nh Qun#Anh Qun#Hng Minh#Bch Trm#Kim Ngc#TDung#277685#Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh la tnh, la tin, mi dm... c trit ph v khi t trc php lut#T nn x hi#Vit Nam#Phng s## 00475000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020021000460070016000670080012000830090017000950100005001120110 01500117039000600132005001600138013000700154020000900161020001300170020001700183 012002100200#VV11.09325#14600#Vi?t#H107P#895.9223408#^214#Hnh phc & bt hnh# Nguyn Ngc Mc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a127tr.^b21cm#TDung#Nguyn Ng c Mc#277686#Vit Nam#Truyn v n#Vn hc hin i#Cu chuyn php nh## 00744000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020027000610070029000880080018001170090 01100135010000500146011001500151006001000166039000600176019001000182006001200192 013000700204021020400211020000700415020001100422020000900433#VV11.09327#VV11.093 29#VV11.09328#70000#Vi?t#NH124K#649#^214#Nht k nm u i ca b#Dch: Thu T rang, Cnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a153tr.^b23cm#Thu Trang#TDu ng#Dch Php#Cnh Nguyn#277688#Cung cp nhng thng tin v li khuyn hu ch v gic ng, ba n, s pht trin th cht, i sng tinh thn v sc kho ca b trong mi thng sut nm u i ca b v nhng mo nh khi chm sc tr#Tr em#Nui dng#Chm sc## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020016000630070015000790080018000940090 01100112010000500123011001500128006001000143039000600153013000700159019001000166 021023300176020000900409020000900418#VV11.09331#VV11.09330#VV11.09332#55000#Vi? t#NH124K#618.2#^214#Nht k thai k#Thu Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2011#^a109tr.^b23cm#Thu Trang#TDung#277689#Dch Php#Cung cp nhng thng tin qu an trng v nhng li khuyn hu ch v nhng vic cn lm, nhng mo nh v cm xc trong qu trnh mang thai; ng thi trnh by r qu trnh pht trin ca thai nhi v s thay i trong c th ngi m#Thai sn#Chm sc## 00804000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740050015000790020034000940070 01500128008001800143009001100161010000500172011001500177020001700192020000900209 03900040021802102060022202000150042802000080044302000100045102000100046101300070 0471#VV11.09346#VV11.09345#VV11.09347#VV11.09348#160000#Vi?t#V400N#959.704092#^ 214#Trn Thi Bnh#V Nguyn Gip - Ho kh trm nm#Trn Thi Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a472tr.^b23cm#Lch s hin i#Vit Nam#Hoa#Cung cp nhn g hnh nh thc v cuc i, s nghip v nhn cch ca mt thin ti qun s l n nht th k XX m tn tui Ngi gn lin vi lch s dn tc Vit Nam - i t ng Tng t lnh V Nguyn Gip#V Nguyn Gip#Tiu s#S nghip#i tng#2776 90## 00761000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050010000540020020000640070021000840080010001050090 01500115010000500130011001500135020001100150020000800161039000400169021028200173 020001100455005001000466013000700476#VV11.09349#VV11.09350#180000#Vi?t#T550#49 5.603#^214#Minh Hiu#T in Nht - Vit#Minh Hiu, Qunh Nga#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a913tr.^b20cm#Ting Nht#T in#Hoa#Gii thiu cc t ng ting Nh t trong giao tip hng ngy n cc thut ng thuc nhiu lnh vc khoa hc, ki nh t, vn ho... , c phin m bng ting Latin, c gii ngha r rng bng t ing Vit c km theo v d c th. Cc mc t c sp xp theo trt t ch ci ting Nht#Ting Vit#Qunh Nga#277691## 00987000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200130 00308080005000430020092000480080010001400090015001500100005001650110015001700200 00800185020000800193020000400201039000400205021034100209015006400550020001200614 020000900626020000700635013000700642020002700649020000900676#VV11.09351#200000# Vi?t#B454M#371.80959751#^214#40 nm tng on hc sinh Nng (17.7.1971 - 17.7 .2011) - Chng ti - C mt thi nh th#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a708tr.^ b24cm#Lch s# Nng#Th#Hoa#Gm nhiu t liu qu gi v mt s bi vit, bi th, truyn ngn... ghi li nhng vic lm, nhng tm t suy ngh, tnh cm c a anh ch em tham gia phong tro t Hu -Qung Nam n Si Gn, mt thi chi a la vi Nng trong bao ma xung ng, u tranh cho dn sinh, dn ch, ch o c lp - t do - ho bnh - thng nht t nc#TTS ghi: Ban lin lc Tng on hc sinh Nng (1970 - 1975)#Truyn ngn#Bi vit#K yu#277692#Tng on hc sinh Nng#Hc sinh## 00634000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070041000680220004001090080010001130090 01500123010000500138011001500143021015100158020001000309020001800319005002000337 039000400357013000700361#VV11.09352#VV11.09353#85000#Vi?t#L313T#428#^214#Listen ing practice#Nguyn Thanh Chng gii thiu, ch gii#T.1#^a Nng#^aNxb. N ng#2011#^a358tr.^b24cm#Gii thiu mt s bi hc ting Anh nhm rn luyn k nn g nghe hiu t c bn n nng cao v kh ca t, phc tp ca cu trc c u v ng cnh#Ting Anh#K nng nghe hiu#Nguyn Thanh Chng#Hoa#277693## 01045000000000349000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380020042000430030007000850070057000920080010001490090050001590100 00500209011001500214020002400229020000800253020000700261039000400268021022000272 00400130049201500980050502000090060300500160061200500150062800500150064300500140 0658005001600672013000700688#VV11.09354#230000#Vi?t#B100M#959.704#^214#B m Vi t Nam anh hng thnh ph Nng#K yu#B.s.: Trng Cng Bo, Hong Vn Cung, Ng nh Khnh...#^a Nng#^aNxb. Nng ; S Lao ng - TB & XH TP Nng#20 11#^a758tr.^b24cm#B m Vit Nam anh hng# Nng#K yu#Hoa#Tp hp mt s thn g tin v cc B m Vit Nam anh hng thnh ph Nng c phong tng v truy t ng t nm 2002 n nay nhm gii thiu, ghi cng nhng cng hin hy sinh to ln ca cc B m anh hng i vi t nc#In ln th 2#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Nng. - Tn sch ngoi ba: K yu B m Vit Nam anh hng#Vit Nam #Trng Cng Bo#Hong Vn Cung#Ng nh Khnh#Nguyn Vn An#Thi nh Hong#277 694## 00780000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050011000410020022000520030040000740070026001140080010001400090 01500150010000500165011001500170020001100185039000400196019000500200021018600205 020001100391020001000402005001100412006000800423013000700431015002800438#VV11.09 355#41000#Vi?t#CH305L#658.4#^214#Michaelson#Chin lc kinh doanh#Cch s dng binh php trong kinh doanh#Michaelson ; Th Anh dch#^a Nng#^aNxb. Nng#20 11#^a256tr.^b21cm#Kinh doanh#Hoa#Dch#Vn dng nhng li khuyn qu gi ca Tn T, ng dng cc binh php vo chin thut, chin lc kinh doanh nhm mc ch bn hng t hiu qu v thnh cng trong s nghip kinh doanh#Chin lc#Binh php#Calvin, J.#Th Anh#277695#Ba sch ghi: Nhn Vn dch## 00944000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050007000420020029000490030141000780070041002190080010002600090 01500270010000500285011001500290020000900305039000400314019000500318012002100323 021023700344020000900581020001100590005001100601006001100612013000700623#VV11.09 356#55000#Vi?t#NGH250T#658.8#^214#Robert#Ngh thut qun tr bn hng#Chin l c v chin thut pht trin kinh doanhn hin i. Cc th thut tuyn dng o t o v hun luyn. Phng php t ng ho lc lng#Robert, J. Calvin ; Phan Th ng bin dch#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a342tr.^b21cm#Bn hng#Hoa#Dch#S t ay ngi qun l#Gii thiu cc kin thc v k nng qun l bn hng c bn nh ng rt quan trng nh tuyn dng, hun luyn, o to nhn vin, cch tnh tin cng, cch t chc v phn cng nhim v cho i ng bn hng h lm vic hi u qu nht...#Qun tr#Ngh thut#Calvin, J.#Phan Thng#277696## 00856000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050013000410020029000540030052000830070066001350080010002010090 01500211010000500226011001500231020001100246039000400257019000500261021020800266 020000700474020001200481005001300493005001400506006001500520013000700535#VV11.09 357#51000#Vi?t#PH121T#153.4#^214#Marcum, Dave#Phn tch v x l cng vic#Cc quy tc t duy ng v trong mi tnh hung!#Dave Marcum, Steve Smith, Mahan Khalsa ; Trn Nht Minh bin dch#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a320tr.^b21cm#T m l hc#Hoa#Dch#Hng dn cc qu trnh phn tch v x l cng vic, cc quy tc t duy c quy c, khun kh t c s trong sng ng cch trong mi t nh hung nhm gip bn thnh cng bt k lnh vc no cuc sng#T duy#Phng php#Smith, Steve#Khalsa, Mahan#Trn Nht Minh#277697## 00804000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020019000550030062000740070035001360080010001710090 01500181010000500196011001500201020001100216039000400227019000500231021021300236 020000900449020000800458020002000466006000900486013000700495#VV11.09358#70000#V i?t#566T#658.8#^214#Carnegie, Dale#u th v bn hng#Cch c c khch hng, gi khch hng v bn nhiu sn phm#Dale Carnegie ; Nhn Vn bin dch#^a Nn g#^aNxb. Nng#2011#^a440tr.^b21cm#Kinh doanh#Hoa#Dch#Cung cp mt nn tng c n thit v cch bn hng lm sao va c nhiu khch hng, va gi c khch h ng v bn c nhiu sn phm nhm gip ngi bn hng to dng mt s nghip b n hng thnh cng v sinh li#Bn hng#K nng#Ngh thut bn hng#Nhn Vn#2776 98## 00645000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020039000670030007001060070041001130080 01000154009001500164010000500179011001500184020001000199039000400209021011800213 013000700331020000700338005002200345#VV11.09359#CDVN.01469#40000#Vi?t#T306A#428 #^214#Nguyn Thnh Danh#Ting Anh thng dng dng trong du hc#Km CD#Nguyn Th nh Danh, Trn Nguyn Thanh Vn#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a255tr.^b21cm#Tin g Anh#Hoa#Cung cp nhng kin thc c bn v hng dn cch hc nhanh nht c th s dng ting Anh thnh tho khi i du hc#277699#Du hc#Trn Nguyn Thanh Vn## 00819000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050007000560020020000630030034000830070007001170220 00400124008001000128009001500138010000500153011001500158021025500173020001000428 02000080043802000100044602000100045602000090046603900040047501300070047900500070 0486#VV11.09360#VV11.09361#36000#Vi?t#NG558X#959.70092#^214#L Th#Ngi xa t Qung#Chuyn v cc danh nhn t Qung#L Th#T.1#^a Nng#^aNxb. Nng#20 11#^a196tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit v danh nhn tiu biu c tm nh hng i vi lch s v vn ho ca Vit Nam ni chung, ca t Qung Nam ni ring nh: Hong Gip tin s Phm Nh Xng, Hin vng Nguyn Phc Tn, c Nguy n Tng Long, Hunh Thc Khng...#Danh nhn#Tiu s#S nghip#Qung Nam#Vit Nam# Hoa#277700#L Th## 00693000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070022000670080010000890090015000990100 00500114011001500119020000500134039000400139019000500143021018100148020001000329 020000900339013000700348015003600355006001200391#VV11.09362#VV11.09363#55000#Vi ?t#Y609K#613.7#^214#Yoga kho & p#L Minh Cn bin dch#^a Nng#^aNxb. N ng#2011#^a237tr.^b20cm#Yoga#Hoa#Dch#Gii thiu chung v yoga, s pht trin yog a, cc khi nim c bn, tin trnh luyn tp ngay t u v cc bc lm quen c ng 40 t th kinh in trong chng trnh luyn tp yoga#Luyn tp#Sc kho#277 701#Ba sch ghi: L Minh Cn bin son#L Minh Cn## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020027000680030011000950070014001060080 01000120009001500130010000500145011001500150020001700165020000900182020001100191 039000400202013000700206#VN11.02868#VN11.02869#30000#Vi?t#T515T#895.9223#^214#N guyn Tam M#Tui th trong chin tranh#Truyn va#Nguyn Tam M#^a Nng#^aNxb . Nng#2011#^a167tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#Hoa#277702## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050006000500020051000560030039001070070006001460080 01000152009001500162010000500177011001500182020001000197039000400207021025700211 020000900468020001200477020001300489020001100502013000700513#VN11.02870#VN11.028 71#40000#Vi?t#PH561P#428#^214#H An#Phng php ni v vit ting Anh nh ngi bn x#Qua i chiu hai ngn ng Anh v Vit#H An#^a Nng#^aNxb. Nng#20 11#^a164tr.^b19cm#Ting Anh#Hoa#Tm hiu nhng im tng ng v d bit ca 2 ngn ng Anh - Vit nh cu trc tng ng, cu trc khc nhau, cc c trng ca ting Anh v vn gii t nhm gip bn c hc ting Anh trnh cao c phng php ni vit ting Anh nh ngi bn a#Ng php#K nng ni#K nng vi t#Ting Vit#277703## 00644000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050017000610020027000780290028001050070 03300133008000500166009005800171010000500229011001500234020001700249020000300266 020001100269039000400280019000800284012002100292013000700313006001000320#VV11.09 364#VV11.09365#VV11.09366#45000#Vi?t#CH460#813#^214#Sullivan, Maxine#Ch i k hng l hnh phc#Taming her billionaire boss#Maxine Sullivan ; Mai Hng dch#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a207tr.^b21c m#Vn hc hin i#M#Truyn va#Hoa#Dch M#Li tri tim. am m#277704#Mai H ng## 00611000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020018000710290017000890070 02700106008000500133009005800138010000500196011001500201020001700216020000300233 020001100236039000400247019000800251012002100259013000700280006001000287#VV11.09 367#VV11.09368#VV11.09369#45000#Vi?t#460L#813#^214#Major, Ann# li y vi an h#The bride hunter#Ann Major ; Minh Phc dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a207tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn va# Hoa#Dch M#Li tri tim. am m#277705#Minh Phc## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020021000720030004000930070017000970080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000400187013000700191#VV11.09370#VV11.09371#39000#Vi?t#NH556C#895.9221#^214# Nguyn Ngc Tung#Nhng cu th t t#Th#Nguyn Ngc Tung#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a99tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#277706## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050018000470020009000650030004000740070018000780080005000960090 01900101010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166039000400170 013000700174#VV11.09372#VV11.09373#Vi?t#B305N#895.9221#^214#Nguyn Th L Anh#Bi n nh#Th#Nguyn Th L Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a118tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#277707## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020013000650030004000780070011000820080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000400166013000700170#VV11.09374#VV11.09375#36000#Vi?t#B460N#895.9221#^214#L Kim Ht#B nhn gian#Th#L Kim Ht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a91tr.^b21cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#277708## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020010000720030004000820070018000860080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000400178012002200182013000700204#VV11.09376#VV11.09377#50000#Vi?t#H561Q#895 .9221#^214#Nguyn Cng Thnh#Hng qu#Th#Nguyn Cng Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a124tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#T sch Ngi yu th #277709## 00533000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050015000650020026000800030016001060070 01500122008000500137009004400142010000500186011001500191020001700206020000900223 020001200232039000400244013000700248#VV11.09378#VV11.09379#VV11.09380#36000#Vi? t#H550T#895.9223#^214#Nguyn Hu Nam#H thc v nhng cung bc#Tp truyn ngn#N guyn Hu Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a174tr.^b20 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#277710## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050016000660020019000820030016001010070 01600117008000500133009001900138010000500157011001500162020001700177020000900194 020001200203039000400215013000700219#VV11.09381#VV11.09382#VV11.09383#29000#Vi? t#QU105T#895.9223#^214#Trn Ngc Dng#Qun tr xt blogs#Tp truyn ngn#Trn N gc Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a183tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Truyn ngn#Hoa#277711## 00513000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050014000650020008000790030016000870070 01400103008000500117009004400122010000500166011001500171020001700186020000900203 020001200212039000400224013000700228#VV11.09384#VV11.09386#VV11.09385#48000#Vi? t#H454M#895.9223#^214#Hong Yn Anh#Hn ma#Tp truyn ngn#Hong Yn Anh#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a253tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#277712## 00577000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020015000750030012000900070 03800102008000500140009001100145010000500156011001500161020001700176020000300193 020001200196039000400208019000800212006001700220013000700237012001900244#VV11.09 387#VV11.09388#VV11.09389#77000#Vi?t#L428C#813#^214#Gibson, Rachel#Lola chy tr n#Tiu thuyt#Rachel Gibson ; Nguyn Mai Trang dch#^aH.#^aThi i#2011#^a374t r.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hoa#Dch M#Nguyn Mai Trang#277713#T sch Vn hc M## 00880000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050011000740020020000850030 09100105007004200196008000500238009002900243010000500272011001500277020001800292 03900040031001900090031402101600032302000100048302000190049300600080051200600150 0520013000700535#VV11.09390#VV11.09392#VV11.09393#VV11.09391#75000#Vi?t#PH110T# 395.5#^214#Yager, Jan#Pht trin ton cu#S dng nghi thc x giao quc t m rng cc mi quan h kinh doanh trn khp th gii#Jan Yager ; Dch: Hin L, Vi Tho Nguyn#^aH.#^aThi i ; i hc Hoa sen#2011#^a294tr.^b20cm#Giao tip q uc t#Hoa#Dch Anh#Trnh by cc k nng m phm, nghi thc x giao, giao tip quc t... gip cc nh kinh doanh d dng t c thnh cng trong cc mi quan h kinh doanh#Nghi thc#Quan h kinh doanh#Hin L#Vi Tho Nguyn#277714## 01115000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020036000650030051001010070094001520080 00500246009003200251010000500283011001500288020000800303020000900311020000900320 03900040032901900090033302102160034202000230055802000210058100500160060200500160 0618005001400634005002000648005001000668005001800678013000700696006001400703#VV1 1.09394#VV11.09396#VV11.09395#55000#Vi?t#TH107P#959.704#^214#Thnh ph H Ch M inh - Gi khc s#Nhng phng s v kt thc cuc chin tranh 30 nm#Jens Naunto fle, Herald Tribune, Nayan Chanda... ; Brries Gallasch ch.b. ; Dng B nh d ch#^aH.#^aThi i ; Tp ch Xa v Nay#2011#^a197tr.^b21cm#Lch s#Vit Nam#Ph ng s#Hoa#Dch c#Tp hp nhiu bi phng s ca nhiu tc gi thuc cc quc t ch, cc t bo khc nhau vit v cuc chin tranh Vit Nam bt u t chin dc h in Bin Ph 1954 n khi kt thc bng s kin din ra ngy 30/4/1975#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Nauntofle, Jens#Tribune, Herald#Chanda, N ayan#Lorenzo, Ottavio di#Welt, Die#Gallasch, Brries#277715#Dng B nh## 00678000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440140007000550410005000621810006000670820004000738080005000770050013000820020 04000095029004000135007001800175008000500193009001100198010000500209011001500214 020001000229039000400239021011600243020001000359013000700369#VV11.09397#VV11.093 98#VV11.09399#CDVN.01471#CDVN.01470#55000#Vi?t#104T#428#^214#L Xun Tng#m thoi ting Anh trong thi hin i#English conversation in the modern time#L X un Tng b.s.#^aH.#^aThi i#2011#^a271tr.^b21cm#Ting Anh#Hoa#Gii thiu cc m u cu m thoi thng dng, c cung cp vn t vng, kin thc ng php v km theo mt s bi tp#m thoi#277716## 00484000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020010000780030012000880070 01300100008000500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174 020001200183039000400195013000700199#VN11.02872#VN11.02874#VN11.02873#95000#Vi? t#L108T#895.9223#^214#Nguyn Thng#Lo Thoan#Tiu thuyt#Nguyn Thng#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2011#^a343tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#2777 17## 00437000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020012000620030004000740070008000780080 00500086009001900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000400160013000700164#VN11.02875#VN11.02876#30000#Vi?t#M501L#895.9221#^214# ng i#Ma l cui#Th#ng i#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a115tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hoa#277718## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020004000670030004000710070013000750080 00500088009001900093010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000400162013000700166#VN11.02877#VN11.02878#45000#Vi?t#NH460#895.9221#^214#H Xun Hng#Nh#Th#H Xun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#277719## 00498000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050012000660020025000780030012001030070 01200115008000500127009001900132010000500151011001500156020001700171020000900188 020001200197039000400209013000700213#VN11.02879#VN11.02881#VN11.02880#60000#Vi? t#NG558T#895.9223#^214#L Th Tho#Ngi ti nh ti thng#Truyn ngn#L Th T ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a340tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#277720## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020017000680030004000850070014000890080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000400176013000700180#VN11.02882#VN11.02883#30000#Vi?t#H401G#895.9221#^214#P hm Hng Sn#Hoa go thng ba#Th#Phm Hng Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a8 7tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#277721## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020018000680030004000860070014000900080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000400178012002200182013000700204#VN11.02884#VN11.02885#35000#Vi?t#H454L#895 .9221#^214#ng nh Qu#Hn lnh tnh qu#Th#ng nh Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#T sch Ngi yu th #277722## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020007000720030012000790070018000910080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152020000900169020001200178 039000400190013000700194#VN11.02886#VN11.02887#35000#Vi?t#H454L#895.9221#^214#T rn Th Nht Tn#Hn l#Th lc bt#Trn Th Nht Tn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Mai#277723## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020022000700030004000920070016000960080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 039000400185013000700189#VN11.02888#VN11.02889#30000#Vi?t#C430M#895.9221#^214#P hm Trng Tun#Cn mt na trng ma#Th#Phm Trng Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#277724## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070041000730220004001140080005001180090 01100123010000500134011003200139020001800171020001100189020001300200005001600213 005000600229006001100235039000400246013000700250019001600257#VN11.02890#17000#V i?t#TR561A#895.1#^214#Trng An huyn d#Truyn tranh#Mian Tang Xiong, Hanlu ; C indy Chen dch#T.1#^aH.#^aThi i#2011#^a184tr.^bTrn b 5 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mian Tang Xiong#Hanlu#Cindy Chen#Mai#277725#D ch Trung Quc## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070041000730220004001140080005001180090 01100123010000500134011003200139020001800171020001100189020001300200005001600213 005000600229006001100235039000400246019001600250013000700266#VN11.02891#17000#V i?t#TR561A#895.1#^214#Trng An huyn d#Truyn tranh#Mian Tang Xiong, Hanlu ; C indy Chen dch#T.2#^aH.#^aThi i#2011#^a200tr.^bTrn b 5 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mian Tang Xiong#Hanlu#Cindy Chen#Mai#Dch Trun g Quc#277726## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070041000730220004001140080005001180090 01100123010000500134011003200139020001800171020001100189020001300200005001600213 005000600229006001100235039000400246019001600250013000700266#VN11.02892#17000#V i?t#TR561A#895.1#^214#Trng An huyn d#Truyn tranh#Mian Tang Xiong, Hanlu ; C indy Chen dch#T.3#^aH.#^aThi i#2011#^a184tr.^bTrn b 5 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mian Tang Xiong#Hanlu#Cindy Chen#Mai#Dch Trun g Quc#277727## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070041000730220004001140080005001180090 01100123010000500134011003200139020001800171020001100189020001300200005001600213 005000600229006001100235039000400246019001600250013000700266#VN11.02893#17000#V i?t#TR561A#895.1#^214#Trng An huyn d#Truyn tranh#Mian Tang Xiong, Hanlu ; C indy Chen dch#T.4#^aH.#^aThi i#2011#^a176tr.^bTrn b 5 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mian Tang Xiong#Hanlu#Cindy Chen#Mai#Dch Trun g Quc#277728## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070041000730220004001140080005001180090 01100123010000500134011003200139020001800171020001100189020001300200005001600213 005000600229006001100235039000400246019001600250013000700266#VN11.02894#19000#V i?t#TR561A#895.1#^214#Trng An huyn d#Truyn tranh#Mian Tang Xiong, Hanlu ; C indy Chen dch#T.5#^aH.#^aThi i#2011#^a176tr.^bTrn b 5 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mian Tang Xiong#Hanlu#Cindy Chen#Mai#Dch Trun g Quc#277729## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070028000680220004000960080005001000090 04200105010000500147011003200152020001800184020001100202020001300213005001000226 006001100236039000400247019001600251013000700267#VN11.02895#17000#Vi?t#L125L#89 5.1#^214#Lu Lan y mng#Truyn tranh#Ding Bing ; Cindy Chen dch#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Dch v Phong Nguyt#2011#^a167tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Ding Bing#Cindy Chen#Mai#Dch Trung Quc#2777 30## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070028000680220004000960080005001000090 04200105010000500147011003200152020001800184020001100202020001300213005001000226 006001100236039000400247019001600251013000700267#VN11.02896#17000#Vi?t#L125L#89 5.1#^214#Lu Lan y mng#Truyn tranh#Ding Bing ; Cindy Chen dch#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Dch v Phong Nguyt#2011#^a167tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Ding Bing#Cindy Chen#Mai#Dch Trung Quc#2777 31## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070028000680220004000960080005001000090 04200105010000500147011003200152020001800184020001100202020001300213005001000226 006001100236039000400247019001600251013000700267#VN11.02897#17000#Vi?t#L125L#89 5.1#^214#Lu Lan y mng#Truyn tranh#Ding Bing ; Cindy Chen dch#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Dch v Phong Nguyt#2011#^a184tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Ding Bing#Cindy Chen#Mai#Dch Trung Quc#2777 32## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070028000680220004000960080005001000090 04200105010000500147011003200152020001800184020001100202020001300213005001000226 006001100236039000400247019001600251013000700267#VN11.02898#17000#Vi?t#L125L#89 5.1#^214#Lu Lan y mng#Truyn tranh#Ding Bing ; Cindy Chen dch#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Dch v Phong Nguyt#2011#^a166tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Ding Bing#Cindy Chen#Mai#Dch Trung Quc#2777 33## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070028000680220004000960080005001000090 04200105010000500147011003200152020001800184020001100202020001300213005001000226 006001100236039000400247013000700251019001600258#VN11.02899#17000#Vi?t#L125L#89 5.1#^214#Lu Lan y mng#Truyn tranh#Ding Bing ; Cindy Chen dch#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Dch v Phong Nguyt#2011#^a168tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Ding Bing#Cindy Chen#Mai#277734#Dch Trung Qu c## 00478000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020009000430070009000520220004000612210018000650080005000830090 01100088010000500099011001400104012002200118020001800140020000900158020001300167 005000900180039000400189013000700193#VN11.02900#14000#Vi?t#S513L#895.9223#^214# Sng Lm#Khacclub#T.1#Thi t siu quy#^aH.#^aThi i#2011#^a68tr.^b19cm#Truy n tranh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Khacclup#Mai#277735## 00773000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020033000870070 01400120008000500134009001900139010000500158011001500163012002600178015005000204 02101420025402000090039602000100040502000070041502000140042203900040043601300070 0440#VL11.01302#VL11.01303#VL11.01305#VL11.01304#78600#Vi?t#L600T#620.1#^214#Tr n Vn Dng#L thuyt bin dng do kim loi#Trn Vn Dng#^aH.#^aBch khoa H N i#2011#^a260tr.^b27cm#T sch i hc, cao ng#u ba sch ghi: Trng i h c Bch khoa H Ni#Trnh by c s vt l v c s c hc ca qu trnh bin dn g do kim loi. Cc phng php tnh lc v cng bin dng trong gia cng p lc #Kim loi#L thuyt#C hc#Bin dng do#Mai#277736## 00886000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020030000530070015000830220004000980080005001020090 01900107010000500126011001500131012002600146015012000172021024000292020000900532 020000600541020001100547039000400558013000700562005001500569#VL11.01306#98000#V i?t#H401D#615#^214#Phan nh Chu#Ho dc v k thut tng hp#Phan nh Chu#T .3#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a391tr.^b27cm#T sch i hc, cao ng#TTS gh i: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin K thut Ho hc. B mn Cng ngh Ho dc v Ho cht bo v thc vt#Trnh by nh ngha, s lc v lch s ca th uc, nhm thuc, cc thuc s dng ph bin, cc c im sinh dc hc, c ch tc dng, phn loi theo cu trc ho hc... ca Vitamin, Hocmon, cc thuc kh ng sinh v khng khun tng hp#Ho dc#Thuc#Gio trnh#Mai#277737#Phan nh Chu## 01084000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530050015000580020031000730290026001040070021001300220 01000151008000500161009003600166010000500202011001500207021045000222020001300672 02000110068502000090069602000130070503900040071802000140072201300070073600500150 0743#VL11.01307#VL11.01308#VL11.01309#Vi?t#C120N#338.7025#^214#Trn c Trung#C m nang doanh nghip Vit Nam#Vietnam business handbook#Trn c Trung ch.b.#T.9: 2011#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho H Ni#2010#^a347tr.^b30cm#Gii thiu c c n v, doanh nghip, cc doanh nhn c trao tng Gii thng "V s pht tr in cng ng ASEAN", "Thng hiu vng M Kng", Cp vng "Gim c Ti nng", Cp vng "Doanh nghip tiu biu Vit Nam" ln II, Cp vng "Thng hiu  Nhn hiu" ln V, Cp vng "Lnh o xut sc" ln III, Cp vng "V s pht trin c ng ng" ln V, Gii thng "Nh qun l xut sc thi k i mi" ln I v Cp vng "Doanh nhn Tm  Ti" nm 2010#Doanh nghip#Doanh nhn#Vit Nam#Sch tra c u#Mai#Sch song ng#277738#Trn c Trung## 00935000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020044000400070048000840080012001320090017001440100005001610110014001660150 04300180021024300223020002700466020000800493020001100501020000900512020001000521 00500160053100500160054700500110056300500090057400500150058303900040059801300070 0602#VL11.01310#Vi?t#T104M#628.10959741#^214#80 nm xy dng v pht trin (1931 - 2011)#Trn Quang Hng, Nguyn Vn Mnh, L Th n...#^aThanh Ho#^aNxb. Than h Ho#2011#^a88tr.^b27cm#TTS ghi: Cng ty Cp thot nc Thanh Ho#Gii thiu v lch s hnh thnh, xy dng v pht trin ca Ngnh nc Thanh Ho trong chn g ng 80 nm (1931 - 2011), vi cc th h cn b, cng nhn vin v ngi lao ng, km theo mt s bi th, bi tm s, k c ca h vit v ngnh#Cng ti C p nc Thanh Ho#Lch s#Pht trin#Cp nc#Thanh Ho#Trn Quang Hng#Nguyn V n Mnh#L Th n#L Hong#Trnh Th Cng#Mai#277739## 01034000000000301000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300050020000350020074000550070019001290080005001480090021001530100005001740110 01500179012003600194015007500230021036800305020000800673020001000681020001400691 020000400705020000700709039000400716013000700720019000500727#VV11.09400#Vi?t#GI- 103P#333.1#^214#Peterson, George E.#Gii phng gi tr t ai cung cp ti c hnh cho c s h tng th#George E. Peterson#^aH.#^aNgn hng Th gii#2011# ^a117tr.^b23cm#Cc xu hng v la chn chnh sch#Gip xo ngho thng qua s t ham gia ca t nhn trong ngnh c s h tng#Gm cc vn v huy ng ti ch nh t t ai u t cho c s h tng th. Lin kt cc nguyn tc vi cc c ng c huy ng ti chnh t t ai (kinh nghim cc nc ang pht trin v hu y ng ti chnh u t cho c s h tng cc nc ang pht trin. ng thi iu chnh kt ton v qun l ti sn t, km theo kt lun, xut v cc v n cn nhc#Kinh t#Ti chnh#C s h tng#t# th#Mai#277740#Dch## 01164000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640020044000690030018001130070045001310080 00500176009002000181010000500201011002700206015013300233021034300366020001700709 02000090072602000090073500500130074400500120075700500100076900500140077900500100 0793013000700803039000400810#VL11.01311#VL11.01312#VL11.01313#210000#Vi?t#B312 #895.9222008#^214#Bnh nh - Ty Sn vi Thng Long - H Ni#Kch bn sn khu# Hong Chng (ch.b.), on Vn i, Thu Linh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a102 8tr., 50tr. nh^b29cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Bo tn v pht huy Vn ho dn tc Vit Nam. Cng trnh cho mng k nim 1000 nm Thng Long H Ni#Gii thiu 16 tc phm kch bn sn khu tiu biu vit v ti Ty Sn - Nguyn Hu , km theo phn tiu lun tng kt chng ng sng to hn na th k ca nhn g ngh s sng tc v biu din v ti ny, ng thi phn tch u, nhc i m v in, minh ho nhng hnh nh mt s v din v Quang trung - Nguyn hu c c b mn sn Khu#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Hong Chng#on Vn i#Th u Linh#Hong c Anh#Hong Cm#277741#Mai## 01044000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050016000730020061000890070 05300150008001800203009003500221010000500256011001500261021032600276020001400602 02000160061602000080063203900040064002000100064400500150065400500120066901300070 0681020001800688#VL11.01314#VL11.01317#VL11.01316#VL11.01315#65000#Vi?t#556D#6 24.1#^214#Nguyn Hoi Sn#ng dng phng php phn t hu hn trong tnh ton k t cu#Nguyn Hoi Sn (ch.b.), L Thanh Phong, Mai c i#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a258tr.^b27cm#Gii thiu cc khi nim c bn v m hnh ton hc cho cc bi ton k thut v cch gii quyt bi ton b ng phng php phn t hu hn. Trnh by nn tng ton hc phng php phn t hu hn. Phn tch phn t hu hn trong c hc kt cu (dm - khung - gin). ng thi gii quyt bi ton tr bin mt chiu (1D - BVP)#Ton ng dng#Phn t hu hn#Kt cu#Mai#Tnh ton#L Thanh Phong#Mai c i#277742#K thut xy d ng## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820010000658080005000750050014000800020035000940070 01400129008001800143009003500161010000500196011001500201021025100216020001700467 020001300484020001400497039000400511013000700515#VL11.01318#VL11.01321#VL11.0132 0#VL11.01319#110000#Vi?t#GI-108T#621.30285#^214#Quyn Huy nh#Gio trnh CAD tr ong k thut in#Quyn Huy nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a360tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v CAD. Cc phn mm thit k mng phn phi in Ecodial, thit k ni t GEM, thit k chng st Benji, chiu s ng visual v phn mm v k thut Microsoft VISIO, CAD chuyn nghip, thit k cung cp in cho phn xng c kh#Tin hc ng dng#Phn mm CAD#K thut in# Mai#277743## 00825000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050016000740020051000900070 01600141008001800157009003500175010000500210011001500215021026100230020001400491 020001000505020000900515039000400524013000700528#VV11.09401#VV11.09404#VV11.0940 3#VV11.09402#50000#Vi?t#PH561P#519.8#^214#Nguyn Hoi Sn#Phng php tnh ng dng trong tnh ton k thut#Nguyn Hoi Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2011#^a258tr.^b21cm#Trnh by v cc vn sai s, ni suy - ngoi suy, phng trnh phi tuyn mt bin F(x)=0, h phng trnh tuyn tnh v phi tuyn, x l s liu thc nghim, tch phn s, phng trnh vi phn thn g, ti u ho ng dng trong phng php tnh ton k thut#Ton ng dng#Tnh t on#K thut#Mai#277744## 00371000000000205000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340080018000480090035000660100005001010110014001060200011001200200 01400131039000400145013000700149020000900156#VV11.09405#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a32tr.^b 21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Mai#277745#Mu gio## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050004000660020007000700070004000770080 00500081009002000086010000500106011001500111015003400126020001700160020000900177 020001200186039000400198013000700202#VV11.09406#VV11.09407#VV11.09408#50000#Vi? t#T550S#895.92234#^214#Go#T st#Go#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a199tr.^b21 cm#Tn tht tc gi: V Phng Thanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#2 77746## 00899000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740050014000790020024000930070 01400117008001800131009003500149010000500184011001500189021037000204020000500574 020000800579020001100587039000400598013000700602#VV11.09409#VV11.09412#VV11.0941 1#VV11.09410#60000#Vi?t#GI-108T#621.31028#^214#Quyn Huy nh#Gio trnh an ton in#Quyn Huy nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a 278tr.^b24cm#Trnh by cc khi nim c bn v an ton in. Phn tch dng in qua ngi, h thng ni t, thit b ng ct v bo v h p, bo v an ton cho ngi, cho thit b, bo v chng st, cng c v qun l an ton in, s c u ngi b in git, km theo ph lc cc tiu chun an ton in, cc t chc ban hnh tiu chun v qun l an ton in trong, ngoi nc#in#An ton#Gio trnh#Mai#277747## 00655000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050017000640020026000810070017001070080 00500124009002000129010000500149011001400154020000800168020000900176039000400185 021010100189020001200290020000800302020000800310013000700318020001600325#VV11.09 414#VV11.09415#VV11.09413#20000#Vi?t#D300T#959.742#^214#Nguyn Xun Thu#Di tc h Bc H Kim Lin#Nguyn Xun Thu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a94tr.^b21cm #Lch s#Kim Lin#Mai#Gii thiu v Lng Sen - Kim Lin qu Bc vi nhng di tc h gn vi tui th ca Bc v gia nh Bc#H Ch Minh#Nam n#Ngh An#277748#Di tch lch s## 00561000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020018000700030012000880070 03100100008000500131009002000136010000500156011001500161020001700176020001100193 020001200204039000400216019001600220006001600236013000700252#VV11.09417#VV11.094 16#VV11.09418#89000#Vi?t#B116D#895.1#^214#Lc Lc#Bng dnh hai mt#Tiu thuyt #Lc Lc ; L Th Hng Lam dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a438tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Mai#Dch Trung Quc#L Th Hng Lam#277749# # 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020010000650030013000750070011000880080 00500099009002000104010000500124011001500129020001700144020000900161020001300170 039000400183015003400187013000700221#VN11.02901#VN11.02902#25000#Vi?t#107T#895 .9221#^214#Thng Hn#nh trng#Th tr tnh#Thng Hn#^aH.#^aVn ho Thng tin #2011#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tr tnh#Mai#Tn tht tc gi : Phm Thng Hn#277750## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050011000680020015000790070020000940080 00500114009002000119010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185 039000400189005000900193013000700202#VN11.02903#VN11.02905#VN11.02904#20000#Vi? t#TH460X#895.922134#^214#Xun Qunh#Th Xun Qunh#Vn Long tuyn chn#^aH.#^aV n ho Thng tin#2011#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Vn Long#2 77751## 00493000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050012000680020016000800070022000960080 00500118009002000123010000500143011001500148020001700163020000900180020000400189 039000400193005001100197013000700208#VN11.02906#VN11.02908#VN11.02907#20000#Vi? t#TH460N#895.922132#^214#Nguyn Bnh#Th Nguyn Bnh#Hong Xun tuyn chn#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2011#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Hong Xun#277752## 00490000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640020024000690070027000930080005001200090 02000125010000500145011001500150020001700165020000900182020001200191039000400203 005001000207013000700217#VN11.02909#VN11.02910#VN11.02911#20000#Vi?t#TR527T#895 .9223008#^214#Truyn tiu lm c sc#Xun Tng s.t., tuyn son#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a131tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Mai#Xun Tn g#277753## 00727000000000349000450002600110000002600110001100500080002200500070003000500100 00370050009000470050010000560140007000660410005000731810006000780820012000848080 00500096002002000101003002900121007004800150022000500198008001800203009003500221 01000050025601100150026102000170027602000090029302000040030203900050030600500100 0311013000700321015004900328#VN11.02912#VN11.02913#Tn Anh#H Anh#Vit Bng#Sn Bnh#Cng Bnh#70000#Vi?t#H561M#895.9221008#^214#Hng mi ng thi#Th ng lut nhiu tc gi#Tn Anh, H Anh, Vit Bng... ; nh Lch ch.b.#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a291tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#nh Lch#277754#TTS ghi: Cu lc b Th ca Q.3 - TP H Ch Minh## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020018000670030016000850070010001010080 01800111009003500129010000500164011001500169020001700184020001200201039000500213 020000900218013000700227#VN11.02914#VN11.02915#37000#Vi?t#CH522B#895.922334#^21 4#Nht Hng#Cht bun con gi#Tp truyn ngn#Nht Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#KV n#Vit Nam#277755## 00470000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050008000480020018000560030012000740070008000860080018000940090 03500112010000500147011001400152020001700166020001200183039000500195020000900200 013000700209#VN11.02916#VN11.02917#Vi?t#D431S#895.92234#^214#H Giao#Dng sng t ri i#Truyn ngn#H Giao#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2011#^a98tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#KVn#Vit Nam#277756## 00464000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050017000490020008000660030004000740070017000780080018000950090 03500113010000500148011001500153020001700168020000400185039000500189020000900194 013000700203#VN11.02918#VN11.02919#Vi?t#L452H#895.922134#^214#Trng Quang Th#L i hn#Th#Trng Quang Th#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh #2011#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#277757## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050019000560020009000750030004000840070019000880080 01800107009003500125010000500160011001400165020001700179020000400196039000500200 020000900205013000700214#VN11.02920#VN11.02921#16000#Vi?t#M501X#895.922134#^214 #Nguyn Th Kim Cc#Ma xun#Th#Nguyn Th Kim Cc#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#2 77758## 00479000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050019000490020019000680030004000870070019000910080018001100090 03500128010000500163011001500168020001700183020000400200039000500204020000900209 013000700218#VN11.02922#VN11.02923#Vi?t#N452C#895.922134#^214#Nguyn Trng Dng #Ni c n lng l#Th#Nguyn Trng Dng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#277759## 00704000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050018000670020019000850030008001040070 01800112008001800130009003500148010000500183011001500188020001700203020000800220 039000500228004001800233021013500251020000900386013000700395#VV11.09438#VV11.094 39#VV11.09440#38000#Vi?t#M455#895.922803#^214#Nguyn Tng Bch#Mng i bt t uyt#Tu bt#Nguyn Tng Bch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch M inh#2011#^a158tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tu bt#KVn#Ti bn ln th 5#Tp hp mt s bi vit ca tc gi v cm nhn cuc sng, mi vn cuc sng, x hi qua hnh nh ca cy c, con ngi v ng vt#Vit Nam#277760## 00892000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020079000430080018001220090035001400100005001750110029001800390 00500209021017800214020000500392015011500397020001800512020001100530020001200541 020000800553020001600561020001800577013000700595#VV11.09419#VV11.09420#Vi?t#NH55 6T#174#^214#Nhng tp th v c nhn c thnh tch thc hin tt cuc vn ng 2 007 - 2010#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a230tr., 8 tr. nh mu^b24cm#KVn#Gii thiu 69 tp th v cc nhn tiu biu trong qun T n Ph, Tp. H Ch Minh c thnh tch thc hin tt Cuc vn ng 2007 - 2010 tr n nhiu ngnh ngh v lnh vc khc nhau#Qun#TTS ghi: Qun Tn Ph Tp. H Ch Minh thc hin cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" #C nhn in hnh#Thnh tch#Khen thng#Tn Ph#Tp. H Ch Minh#Tp th in h nh#277761## 00695000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050008000670020027000750070008001020080 01800110009003500128010000500163011003000168020001700198020000900215039000500224 021017200229020000900401013000700410#VV11.09421#VV11.09422#VV11.09423#68000#Vi? t#D558L#895.922803#^214# Hng#Di ln bi nc Victoria# Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a267tr., 10tr. nh mu^b21cm#Vn h c hin i#Ghi chp#KVn#Nhng ghi chp v nhng mu chuyn v t, v ngi, v vn ho ca mt s ni tc gi i qua, mt s ngi tc gi gp Zimbab we, Nam Phi, Myanmar, an Mch, M...#Vit Nam#277762## 00461000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050020000440020014000640030008000780070020000860080018001060090 03500124010000500159011003000164020000900194020000400203039000500207013000700212 #VV11.09424#VV11.09425#Vi?t#B200L#294.3#^214#Thch N Diu Thng#B lau ai th#T p th#Thch N Diu Thng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2011#^a158tr., 15tr. nh mu^b21cm#o Pht#Th#KVn#277763## 00666000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030025000710070020000960220004001162210 00500120008001800125009003500143010000500178011001500183015003900198021008300237 020000900320020001300329006001000342039000500352013000700357#VV11.09426#VV11.094 27#60000#Vi?t#T556G#294.3#^214#Tng git nng hng#Truyn tch kinh Php C#Tn h Minh son dch#T.2#121B#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2 011#^a445tr.^b21cm#TTS ghi: Pht tng Pht gio Vit Nam#Gm 59 truyn tch v ni dung ca kinh Php C c dch t Hn vn sang Vit vn#o Pht#Kinh php c#Tnh Minh#KVn#277764## 00727000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020019000540030011000730070026000840080005001100090 01100115010000500126011001500131021024800146020000900394020000800403039000500411 019001600416006001000432013000700442#VV11.09428#VV11.09429#Vi?t#PH124H#294.3#^21 4#n Thun#Pht hc thiu nhi#Bng tranh#n Thun ; o Quang dch#^aH.#^aTn gi o#2011#^a358tr.^b20cm#Trnh by gio l ca c Pht qua nhng cu chuyn tron g qu trnh hong php v cuc sng phi c mc ch, nim tin, c l tng, dm nhn trch nhim, hiu knh vi ng b, cha m, i x tt vi mi ngi xung q uanh, thng yu chng sinh...#o Pht#Gio l#KVn#Dch Trung Quc#o Quang#2 77765## 00807000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050013000720020028000850070 05100113022000400164008001800168009003500186010000500221011001500226021018400241 020000900425020001900434005001500453005001300468039000500481013000700486#VV11.09 431#VV11.09430#VV11.09433#VV11.09432#40000#Vi?t#QU105T#658#^214#H Minh Tip#Qu n tr kinh doanh quc t#H Minh Tip (ch.b.), L Th M Ngc, L c Phc#T.1 #^aTp. H Ch Minh#^aVn ha Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a295tr.^b21cm#Gii t hiu mt s vn chung v kinh doanh quc t nh qu trnh hnh thnh v pht trin ca Incoterms, hp ng mua bn hng ho quc t, thanh ton quc t, ho n thng mi...#Qun tr#Kinh doanh quc r#L Th M Ngc#L c Phc#KVn#2 77766## 00723000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020036000540070031000900080005001210090011001260100 00500137011001500142021022300157020000900380020000800389039000500397019001600402 006001000418020001000428013000700438#VV11.09435#VV11.09434#Vi?t#NH556H#294.3#^21 4#Tu Qun#Nhng ht minh chu trong kinh tng#Tu Qun b.s. ; o Quang dch#^a H.#^aTn gio#2011#^a215tr.^b20cm#Gii thiu nhng cu chuyn, nhng gio l ca o Pht v hiu thun, trung thc, chnh ngha...c cao trong kinh Pht, gip ngi c, ngi hc cng nh nhng ngi tu hnh s hiu c t tng ch nh ca Pht gio#o Pht#Gio l#KVn#Dch Trung Quc#o Quang#Kinh Pht#27776 7## 00633000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030004000680070054000720220004001260080018001300090 03500148010000500183011001500188020001700203020000900220020000400229005000800233 00500110024100500090025200500100026100500110027100500130028203900050029501300070 0300#VV11.09436#VV11.09437#Vi?t#M517D#895.9221008#^214#Mun dm tnh qu#Th#Son g An, V Ngc An, Hng Anh... ; L nh Hiu ch.b.#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a478tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#So ng An#V Ngc An#Hng Anh#Hong nh#Bi Vn n#L nh Hiu#KVn#277768## 00844000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020016000460030006000620070037000680080005001050090011001100100 00500121011001400126015009900140021021900239020000900458020000900467020000800476 005000900484005000800493005000900501005000800510039000500518013000700523#VL11.01 322#VL11.01323#Vi?t#GI-108L#294.3#^214#Gio l cn bn#Cp 1#Nh Php, H Php, Liu Nh, Nh Tm#^aH.#^aTn gio#2011#^a74tr.^b29cm#TTS ghi: Tnh c s Ph t hi Vit Nam. Ban Tr s trung ng. Ban Chp hnh o c trung ng#Gm 18 b i hc v cc ni dung tm hiu lch s, tiu s, ng li ch trng ca Gio hi, gip ngi tn mi vo quy y hiu c i cng hot ng tu Pht, gio l, gio lut ca Tnh c s Pht hi Vit Nam#o Pht#Pht hc#Gio l#Nh Php#H Php#Liu Nh#Nh Tm#KVn#277769## 00796000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020016000460030006000620070043000680080005001110090011001160100 00500127011001400132015009900146021015900245020000900404020000900413020000800422 005000900430005000800439039000500447005000900452005001400461013000700475#VL11.01 324#VL11.01325#Vi?t#GI-108L#294.3#^214#Gio l cn bn#Cp 2#Liu Nh, Nh Tm, Nh Php, Hunh Vn Dn#^aH.#^aTn gio#2011#^a66tr.^b29cm#TTS ghi: Tnh c s Pht hi Vit Nam. Ban Tr s trung ng. Ban Chp hnh o c trung ng#G m 19 bi hc v cc ni dung Pht hc c bn trong Gio hi qua cc quyn Kinh L un nh: l bi lc phng, phu th ngn lun, o c, phc hu song tu...#o Pht#Pht hc#Gio l#Liu Nh#Nh Tm#KVn#Nh Php#Hunh Vn Dn#277770## 00805000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020016000460030006000620070059000680080005001270090011001320100 00500143011001400148015009900162021014200261020000900403020000900412020000800421 005000800429005000900437039000500446005001500451005001800466013000700484#VL11.01 326#VL11.01327#Vi?t#GI-108L#294.3#^214#Gio l cn bn#Cp 3#B.s.: Nh Tm, Liu Nh, Lng Vn Lang, Nguyn Ngc Thanh#^aH.#^aTn gio#2011#^a68tr.^b29cm#TTS ghi: Tnh c s Pht hi Vit Nam. Ban Tr s trung ng. Ban Chp hnh o c trung ng#Gm 15 bi hc v ng li dy o c ca c Pht v c Gio c h Minh Tr, hc theo ng li, cch thc ca Pht thu hiu chnh php#o Pht#Pht hc#Gio l#Nh Tm#Liu Nh#KVn#Lng Vn Lang#Nguyn Ngc Thanh#277 771## 00674000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020016000460030006000620070014000680080005000820090011000870100 00500098011001400103015009900117021013300216020000900349020000900358020000800367 039000500375005000900380013000700389#VL11.01328#VL11.01329#Vi?t#GI-108L#294.3#^2 14#Gio l cn bn#Cp 4#Liu Nh b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a54tr.^b29cm#TTS g hi: Tnh c s Pht hi Vit Nam. Ban Tr s trung ng. Ban Chp hnh o c trung ng#Gm 12 bi hc v ng li tu hnh tam gii, hin, tam hin, t gi a hnh, phin no, lc cn, gio l b tt, php mn nim Pht...#o Pht#Pht hc#Gio l#KVn#Liu Nh#277772## 00797000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020016000460030006000620070014000680080005000820090011000870100 00500098011001500103015009900118021025500217020000900472020000900481020000800490 039000500498005000900503013000700512#VL11.01330#VL11.01331#Vi?t#GI-108L#294.3#^2 14#Gio l cn bn#Cp 5#Liu Nh b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a103tr.^b29cm#TTS ghi: Tnh c s Pht hi Vit Nam. Ban Tr s trung ng. Ban Chp hnh o c trung ng#Gm 16 bi hc v ng li tu hnh chn lp nh ca ci Sc v V sc, b tt tha - Hin v Thnh, chuyn thc thnh tr, chn l Sc Khng, th uyt Duyn khi, gic, v minh, nguyn nhn sinh ra vn php, th gii, phng p hp hc t c k Kim Cang...#o Pht#Pht hc#Gio l#KVn#Liu Nh#277773## 00768000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020028000610030041000890070057001300080 00500187009001100192010000500203011001500208021018700223020000900410020001400419 039000500433005001600438005001700454013000700471#VV11.09441#VV11.09442#35000#Vi ?t#M455S#294.3#^214#Bch Lin#Mng Sn th thc khoa nghi#Hn vn - din Nm - p hin m - ch gii#Bch Lin ; Nguyn Vn Thoa b.s. ; Nguyn Minh Tin h..#^aH. #^aTn gio#2011#^a155tr.^b24cm#Gii thiu ngun gc v ni dung ca Mng Sn th thc khoa nghi - tc php cng v vn cng th thc cho cc c hn th hin l ng t bi v lng ca Pht gio nhm cu mi chng sinh#o Pht#Php th th c#KVn#Nguyn Vn Thoa#Nguyn Minh Tin#277774## 00776000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020060000670070063001270080005001900090 01100195010000500206011001500211021013200226020000900358020000900367039000500376 019000900381005001700390004002600407006001000433006001200443013000700455#VV11.09 443#VV11.09444#22000#Vi?t#CH258V#294.3#^214#Lati Rinbochay#Cht, vo thn trung m v ti sinh theo Pht gio Ty Tng#Lati Rinbochay, Jeffrey Hopkins ; Dch: Diu Hnh, Bi Xun L#^aH.#^aTn gio#2011#^a143tr.^b21cm#Nhng bi thuyt gin g v gic o ng, cn bn tam thn lun v cc giai on hon tt thn trung m, i ti sinh, dt sinh t...#o Pht#Pht hc#KVn#Dch Anh#Hopkins, Jeffrey# n bn Vit ng ln th 2#Diu Hnh#Bi Xun L#277775## 00652000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020018000690070052000870080005001390090 01100144010000500155011001500160021014500175020000900320020000800329039000500337 005001700342020000800359013000700367#VV11.09445#VV11.09446#25000#Vi?t#QU600S#29 4.3#^214#Quy Sn Linh Hu#Quy Sn cnh sch#Quy Sn Linh Hu ; Dch, ch gii: N guyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2011#^a157tr.^b21cm#Gii thiu ni dung bi vn ca thin s Quy Sn Linh Hu - S t ca tng Quy Ngng vit v nhng li Pht dy vic tu hc ca tng ni Pht t#o Pht#Tu hnh#KVn#Nguyn Minh Tin#Bi vn#277776## 00609000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020018000710070041000890080005001300090 01100135010000500146011001500151021010600166020000900272020001000281020001300291 039000500304006001500309013000700324#VV11.09447#VV11.09448#33000#Vi?t#PH109B#29 4.3#^214#Huyn Mc o Nhn#Php Bo n kinh#Huyn Mc o Nhn ; on Trung C n dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a207tr.^b21cm#Gii thiu ni dung 10 phm kinh php Bo n phn dch ting Vit v phn m ch Hn ca Lc T Hu Nng#o Pht#Ki nh Pht#Kinh Bo n#KVn#on Trung Cn#277777## 00620000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020019000670070015000860080005001010090 01100106010000500117011001500122021015700137020000900294020000900303020000800312 020001000320039000500330013000700335#VV11.09449#VV11.09450#28000#Vi?t#PH109G#29 4.3#^214#on Trung Cn#Php gio nh Pht#on Trung Cn#^aH.#^aTn gio#2011#^ a175tr.^b21cm#L gii v pht php, s lin kt gia v tr vi vn vt. Gii th iu nn tng o pht, thi hnh Ts diu , tham thin... tu hnh c o nh p Nit bn#o pht#Pht hc#Gio l#Pht php#KVn#277778## 00758000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020025000450030016000700290022000860070026001080080005001340090 01100139010000500150011001500155015002400170021018300194020000900377020000900386 020000800395006001000403039000500413012001000418006000900428013000700437#VV11.09 451#VV11.09452#Vi?t#TH116P#294.3#^214#Thng php l nhip lun#Thnh in Pli#A bhidhammatthasangaha#Dch: Php Cht, A T m#^aH.#^aTn gio#2011#^a201tr.^b20 cm#TTS ghi: Trng Lo b#Gii thiu ni dung l php cao siu ca c Pht thu yt trong Tng Thng Php tu tp thin minh qun mau c chng qu v gii th ot, tr thnh Pht Thnh ngay trong i hin ti#o Pht#Pht hc#Php l#Php Cht#KVn#Theravda#A T m#277779## 00819000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020015000640080005000790090021000840100 00500105011001500110021036400125020001000489020000900499020001800508039000500526 020001500531013000700546#VN11.02925#VN11.02924#VN11.02926#45000#Vi?t#B450L#349. 597#^214#B lut dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a388tr.^b19cm#Trnh by ni dung b lut Dn s c Quc hi thng qua 2005, c hiu lc 2006, bao gm 777 iu, vi cc mc: qui nh chung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t hp tc, giao dch dn s, i din, thi hn, quyn s hu, bo v quy n s hu, hp ng dn s, trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, quy n s hu tr tu, cng nghip...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#B l ut dn s#277780## 00902000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020068000640080005001320090021001370100 00500158011001500163021038500178020001000563020002400573020000900597020001800606 039000500624013000700629#VN11.02927#VN11.02929#VN11.02928#40000#Vi?t#B450L#345. 597#^214#B lut t tng hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a254tr.^b19cm#Trnh by ton vn ni dung b lut t tng hnh s c quc hi thng qua 2003, bao gm 346 iu, vi cc mc qui nh v khi t, iu tra v n hnh s v quyt nh truy t, xt x s thm, x t x phc thm, thi hnh bn n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quy t nh c hiu lc php lut, mt s th tc c bit v hp tc quc t tron g hot ng t tng hnh s#Php lut#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn p hp lut#KVn#277781## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020025000640030021000890290027001100080 00500137009002100142010000500163011001500168021016900183020001600352020001000368 020000900378020001800387039000500405020001400410013000700424#VN11.02930#VN11.029 32#VN11.02931#50000#Vi?t#L504T#343.597#^214#Lut thng mi nm 2005#Vietnamese - English#The commercial law in 2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a382tr.^b1 9cm#Gm cc iu khon quy nh v phm vi v i tng p dng, nhng nguyn t c c bn trong hot ng thng mi, quyn v ngha v ca cc bn trong hp n g thng mi#Lut thng mi#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Sch song ng#277782## 00819000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020023000640030049000870290025001360080 00500161009002100166010000500187011001500192021023300207020001400440020001000454 020000900464020001800473039000500491020001400496013000700510#VN11.02933#VN11.029 35#VN11.02934#26000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u thu nm 2005#Song ng Vi t - Anh = The bidding law in 2005 :#The bidding law in 2005#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a152tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 gm 77 iu vi cc phn qui nh chung v quy nh v la chn nh thu, hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l h ot ng u thu...#Lut u thu#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Sc h song ng#277783## 00811000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020021000640030021000850290027001060080 00500133009002100138010000500159011001500164021025500179020001200434020001000446 020000900456020001800465039000500483020001400488013000700502#VN11.02936#VN11.029 38#VN11.02937#25000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u t nm 2005#Vietnamese - E nglish#The investment law in 2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a142tr.^b19cm# Gii thiu ni dung lut u t, bao gm 89 iu vi ni dung v m bo u t, quyn v ngha v ca nh u t, hnh thc u t, u i, h tr u t, u t trc tip, u t kinh doanh vn nh nc, u t ra nc ngoi, qun l nh nc v u t#Lut u t#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Sch song n g#277784## 00768000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020020000660080005000860090021000910100 00500112011001400117021030700131020001000438020001500448020000900463020001800472 039000500490013000700495#VN11.02939#VN11.02940#VN11.02941#10000#Vi?t#L504B#342. 59708#^214#Lut bnh ng gii#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a39tr.^b19cm#Gii thiu vn bn php lut v bnh ng gii trong cc lnh vc i sng gia nh, x hi, cc bin php bo m quyn bnh ng gii, trch nhim ca cc c quan , t chc, gia nh, c nhn trong vic thc hin, bo m bnh ng gii v vi c thanh tra gim st x l vi phm php lut v bnh ng gii#Php lut#Bnh ng gii#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#277785## 00663000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020019000660080005000850090021000900100 00500111011001400116021017800130020001000308020000900318020000900327020001800336 039000500354020001900359013000700378#VN11.02942#VN11.02943#VN11.02944#11000#Vi? t#L504N#346.59701#^214#Lut nui con nui#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a42tr. ^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v nui con nui trong nc, nui con nu i c yu t nc ngoi, trch nhim ca cc c quan nh nc v nui con nui v cc iu khon thi hnh#Php lut#Con nui#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Lut nui con nui#277786## 00767000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020041000640080005001050090021001100100 00500131011001400136021026400150020001000414020000900424020000900433020001800442 039000500460020001700465013000700482#VN11.02945#VN11.02947#VN11.02946#17000#Vi? t#L504B#342.597#^214#Lut ban hnh vn bn quy phm php lut#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a87tr.^b19cm#Gii thiu lut ban hnh vn bn qui phm php lut n m 2008 qui nh chi tit v xy dng, ban hnh, nguyn tc p dng, gim st, k im tra, x l, iu chnh, hp nht vn bn, hon thin h thng vn bn quy p hm php lut v cc iu khon hng dn thi hnh#Php lut#Qui phm#Vit Nam#V n bn php lut#KVn#Vn bn nh nc#277787## 00733000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020037000640080005001010090021001060100 00500127011001400132021022000146020001000366020000900376020000900385020001800394 039000500412020001000417020000900427013000700436#VN11.02948#VN11.02949#VN11.0295 0#13000#Vi?t#L504H#342.597#^214#Lut hot ng gim st ca Quc hi#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a57tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh chung v ni dung h ot ng gim st ti cao ca Quc hi, U ban Thng v Quc hi, Hi ng dn tc, U ban ca quc hi, on i biu quc hi v i biu quc hi cng iu khon thi hnh#Php lut#Quc hi#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Hot ng#Gim st#277788## 00916000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600020038000650080005001030090021001080100 00500129011001400134021041500148020001000563020001600573020000900589020001800598 039000500616020001000621013000700631#VN11.02951#VN11.02953#VN11.02952#6000#Vi?t #L504B#343.59707#^214#Lut bo v quyn li ngi tiu dng#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut bo v ngi tiu dng vi nh ng qui nh chung v qui nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh do anh hng ho dch v vi ngi tiu dng, v trch nhim ca t chc x hi tham gia bo v quyn li ngi tiu dng, phng php gii quyt tranh chp gia ng i tiu dng t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v, gii quyt tranh ch p ti to... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Ngi tiu dng#Vit Nam#Vn b n php lut#KVn#Quyn li#277789## 00587000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020015000640080005000790090021000840100 00500105011001400110021013800124020001000262020001000272020000900282020001800291 039000500309013000700314#VN11.02954#VN11.02956#VN11.02955#12000#Vi?t#L504T#342. 597#^214#Lut thanh tra#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a77tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thanh tra vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc, nhim v, quyn hn v hot ng ca thanh tra#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#277790## 00917000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020034000640030026000980080005001240090 02100129010000500150011001400155021039000169020001000559020001200569020000900581 020001800590039000500608020000700613013000700620#VN11.02957#VN11.02959#VN11.0295 8#17000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lut phng, chng ma tu nm 2000#Sa i, b s ung nm 2008#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a91tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh v trch nhim phng chng ma tu, kim sot cc hot ng hp php lin qua n n ma tu, cai nghin ma tu, qun l nh nc v phng chng ma tu, hp tc quc t v phng chng ma tu, khen thng, x l vi phm, cc iu khon thi h nh trong Lut phng chng ma tu c sa i, b sung. Mt s vn bn php lu t hng dn thi hnh Lut trn nhiu mt c th#Php lut#Phng chng#Vit Nam#V n bn php lut#KVn#Ma tu#277791## 00703000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020012000640080005000760090021000810100 00500102011001400107021025500121020001000376020001200386020000900398020001800407 039000500425013000700430#VN11.02960#VN11.02961#VN11.02962#10000#Vi?t#L504#346. 597#^214#Lut u t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a65tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut u t, bao gm 89 iu vi ni dung v m bo u t, quyn v ngh a v ca nh u t, hnh thc u t, u i, h tr u t, u t trc tip, u t kinh doanh vn nh nc, u t ra nc ngoi, qun l nh nc v u t #Php lut#Lut u t#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#277792## 01138000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020080000660080005001460090021001510100 00500172011001500177021043900192020001800631020001000649020001000659039000500669 004001800674015008500692020002200777020000700799020001100806013000700817#VN11.02 963#VN11.02964#VN11.02965#19000#Vi?t#CH561T#324.2597#^214#Chng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr dnh cho cn b on c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a151tr.^b19cm#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr ch ung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h t hng chnh tr v phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr n c ta hin nay; v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v vai tr ca thanh nin trong pht trin kinh t - x hi, bo v T quc v trong thi k y mnh c ng nghip nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t#L lun chnh tr #Bi dng#Chuyn #KVn#Ti bn ln th 1#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng . Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#on TNCS H Ch Minh#Cn b# on c s#277793## 00863000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050017000640020017000810030017000980070 01700115008000500132009002100137010000500158011001500163021032800178020001000506 020000700516020000900523020001700532039000500549013000700554#VN11.02966#VN11.029 68#VN11.02967#30000#Vi?t#Y600T#349.597#^214#Nguyn Minh oan# thc php lut#S ch chuyn kho#Nguyn Minh oan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a183tr.^b19cm#T rnh by nhng ni dung ch yu ca thc php lut, t tng php lut, tm l php lut, thc php lut vi i sng x hi. Thc trng thc php lut Vit Nam hin nay. Cc gii php nng cao thc php lut Vit Nam v bin ph p ph bin gio dc php lut nng cao thc php lut v li sng theo ph p lut#Php lut# thc#Vit Nam#Sch chuyn kho#KVn#277794## 00796000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050015000670020058000820070052001400080 00500192009002100197010000500218011001400223021013700237020000900374020000900383 02000090039202000090040102000130041000500150042303900050043800500200044301300070 0463#VN11.02969#VN11.02970#VN11.02971#14000#Vi?t#H428#364.109597#^214#Nguyn V Tin#Hi - p v cc ti xm phm ch hn nhn v gia nh#Nguyn V Tin, c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a67tr.^b19c m#Gm 34 cu hi p v cc quy nh ca b lut hnh s v cc vn bn hng d n thi hnh vn v cc ti xm phm hn nhn v gia nh#Ti phm#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Sch hi p# c Hng H#KVn#Nguyn Th Ngc Hoa#277795## 00710000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050015000640020034000790070036001130080 00500149009002100154010000500175011001400180021012200194020001000316020000800326 020000800334020000900342020001300351005002000364039000500384013000700389#VN11.02 972#VN11.02974#VN11.02973#17000#Vi?t#H428#347.597#^214# c Hng H#Hi - p v lut l lch t php# c Hng H, Nguyn Th Ngc Hoa#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a86tr.^b19cm#Gm 80 cu hi - p v nhng khi nim, quy nh, m c ich, nguyn tc, i tng, thng tin... ca lut l lch t php#Php lut#L lch#T php#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Th Ngc Hoa#KVn#277796## 00849000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020078000770080005001550090 02100160010000500181011001500186021032100201020000900522020000900531020001100540 020000800551039000500559013000700564#VN11.02975#VN11.02978#VN11.02977#VN11.02976 #30000#Vi?t#NGH300Q#328.597#^214#Ngh quyt v mt s bo co quan trng ti k hp th chn Quc hi kho XII#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a247tr.^b19cm#Gi i thiu ni dung Ngh quyt s 59/2011/QH12 ngy 29-3-2011 ca k hp th 9, Qu c hi kho XII. Cc bo co v b sung tnh hnh kinh t - x hi nm 2010, ng n sch nh nc nm 2010 v vic trin khai k hoch nm 2011. Bo co tng kt hot ng ca Quc hi v cng tc nhim k ca Chnh ph nhim k kho XII...#Q uc hi#Vit Nam#Ngh quyt#Bo co#KVn#277797## 00898000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820012000508080005000620020031000670030073000980080005001710090 02100176010000500197011001400202021038000216020002300596020001300619039000500632 013000700637#VN11.02979#VN11.02980#VN11.02981#7000#Vi?t#309L#324.2597071#^214# iu l ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu ton quc ln th XI thng qua n gy 19 thng 1 nm 2011#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a72tr.^b15cm#Gii thiu s lc v ng v nhng vn c bn v xy dng ng. Ni dung 48 iu trong iu l ng vin quy nh v ng vin, nguyn tc t chc v c cu t chc c a ng, c quan lnh o ca ng t c s n Trung ng, t chc ng trong qu n i, cng an, cng tc kim tra, gim st ca ng v u ban kim tra cc cp , khen thng v k lut, chp hnh iu l ng#ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#KVn#277798## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020017000700070042000870080005001290090 01100134010000500145011001500150020001500165020001100180020001000191006001200201 039000500213013000700218019001600225#VN11.02982#VN11.02983#17000#Vi?t#NH121Q#89 5.1#^214#Vn Xng Qun#Nhn qu bo ng#Vn Xng Qun ; Qung Trng lc dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a107tr.^b19cm#Vn hc c i#Trung Quc#Truyn k#Qu ng Trng#KVn#277799#Dch Trung Quc## 00664000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020030000640070012000940080005001060090 01100111010000500122011001500127020000900142039000500151012002400156021018000180 020000800360020001100368013000700379#VN11.02984#VN11.02985#23000#Vi?t#PH431S#29 4.3#^214#Nguyn Minh#Phng sinh chuyn nh kh lm#Nguyn Minh#^aH.#^aTn gio#2 011#^a143tr.^b19cm#o Pht#KVn#T sch Rng m tm hn#Phn tch v trnh by nhng gio l ca o Pht v hnh ng phng sinh ca con ngi xut pht t t m t bi, khng suy ngh n o nn hay khng nn, c li hay khng c li...#Gi o l#Phng sinh#277800## 00965000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050016000630020030000790070100001090080 00500209009002100214010000500235011001500240021028000255020000900535020000900544 00600130055300600140056600500150058000500160059503900050061101300070061601900160 0623#VV11.09453#VV11.09454#VV11.09455#130000#Vi?t#M558T#200.1#^214#Hong Tm Xu yn#10 tn gio ln trn th gii#Hong Tm Xuyn (ch.b.) ; Dch: Dng Thu i, Phng Th Hu ; H..: Nguyn Ti Th, Bi Phng Dung#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2011#^a644tr.^b24cm#Gii thiu nguyn l, ngun gc, nim tin, biu tng, kinh sch... ca cc tn gio ln trn th gii nh: tn gio Ai Cp c i, tn gio Babilon c i, o Zoroastre, o Mani, Blamn, o n , Giaina, o Pht, o Xch, Thn o gio, o Do Thi, o C c, o Ixlam#Tn gio#Th gii#D ng Thu i#Phng Th Hu#Nguyn Ti Nh#Bi Phng Dung#KVn#277801#Dch Trung Q uc## 00939000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020074000660070061001400080005002010090 02100206010000500227011001500232021016500247020001000412020000900422020001300431 03900050044402000100044902000090045902000130046802000150048100500130049600500170 0509005001200526005001100538005000900549013000700558#VV11.09456#VV11.09458#VV11. 09457#87000#Vi?t#H428#344.59701#^214#Hi - p v quyn v ngha v ca ngi s dng lao ng, ngi lao ng#B.s.: L Thanh Nga (ch.b.), Nguyn Th Huyn, Q uang Khang...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a495tr.^b21cm#Gm 743 cu hi v t r li xoay quanh vn quan h gia doanh nghip v ngi lao ng v quyn v ngha v da trn cc quy nh ca php lut lao ng hin hnh#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#KVn#Quyn li#Ngha v#Doanh nghip#Ngi lao ng#L Thanh Ng a#Nguyn Th Huyn#Quang Khang#Quang Lim#Vn Linh#277802## 01084000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050010000670020099000770030017001760070 01000193008000500203009002100208010000500229011001500234021041900249020000900668 02000170067702000170069403900050071102000130071602000110072902000110074001300070 0751#VV11.09459#VV11.09460#VV11.09461#56000#Vi?t#N122C#338.709597#^214# Huy H #Nng cao sc cnh tranh ca doanh nghip Vit Nam gn vi tng cng quc phn g nc ta hin nay#Sch chuyn kho# Huy H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a307tr.^b21cm#C s l lun v thc tin v nng cao sc cnh tranh ca doanh ng hip Vit Nam gn vi tng cng quc phng trong qu trnh hi nhp kinh t qu c t. Thc trng nng cao sc cnh tranh ca doanh nghip Vit Nam gn vi tng cng quc phng nc ta. Quan im v gii php c bn nng cao sc cnh tran h ca doanh nghip Vit Nam trong hi nhp kinh t quc t gn vi tng cng qu c phng nc ta thi gian ti#Vit Nam#Hi nhp kinh t#Sch chuyn kho#KVn #Doanh nghip#Cnh tranh#Quc phng#277803## 00990000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020042000780030017001200070 01600137008000500153009002100158010000500179011001500184021043200199020000900631 020001700640039000500657020000900662020001000671013000700681#VV11.09462#VV11.094 64#VV11.09463#48000#Vi?t#L104P#332.4#^214#Nguyn Vn Cng#Lm pht v kim sot lm pht Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2011#^a259tr.^b21cm#Gii thiu ton din v nguyn nhn gy ra lm pht, tc n g ca lm pht n tng trng kinh t v cc cch tip cn c s dng kim sot lm pht, hnh trnh lm pht Vit Nam qua cc giai on, bi hc thnh cng v tht bi t cc chng trnh n nh m Chnh ph Vit Nam thc hin cng nhng gi chnh sch nhm kim sot lm pht thnh cng gp phn thc y tng trng kinh t Vit Nam trong thi gian ti#Vit Nam#Sch chuyn kho#KV n#Lm pht#Kim sot#277804## 00808000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020052000620070012001140080005001260090 02100131010000500152011001500157021024600172020000800418020000900426039000500435 005001200440020000800452020001600460020002300476013000700499#VV11.09465#VV11.094 66#VV11.09467#48000#Vi?t#V115H#959.7#^214#Vn ho gi nc Vit Nam - nhng gi tr c trng#V Nh Khi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a258tr.^b21cm#Trnh b y khi qut v lm r nhng gi tr c trng nht ca vn ho gi nc Vit Na m truyn thng, s cn thit phi k tha, pht trin, pht huy nhng gi tr v n ho gi nc Vit Nam trong chng ng pht trin mi ca t nc hin nay#L ch s#Vit Nam#KVn#V Nh Khi#Vn ho#Gi tr vn ho#Truyn thng u tranh# 277805## 00739000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020063000750080005001380090 02100143010000500164011001500169021019700184020001000381020000900391020001800400 039000500418020001000423020000900433013000700442#VV11.09468#VV11.09469#VV11.0947 1#VV11.09470#70000#Vi?t#L504B#342.597#^214#Lut bin gii quc gia nm 2003 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a391tr.^b21cm#Gii th iu nhng quy nh php lut v ch php l bin gii quc gia, khu vc bin gii; xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia, khu vc bin gii; qun l n h nc v bin gii quc gia#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Bin gi i#Lnh th#277806## 00735000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020090000640080005001540090021001590100 00500180011001500185021017400200020001000374020000900384020001800393039000500411 020001800416020001600434013000700450#VV11.09472#VV11.09473#VV11.09474#75000#Vi? t#L504T#342.597#^214#Lut t chc hi ng nhn dn v u ban nhn nhn nm 2003 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a499tr.^b21cm#Gi i thiu quy nh v nhim v, quyn hn v t chc ca Hi ng nhn dn v U b an nhn dn c quy nh trong Lut t chc Hi ng nhn dn v U ban nhn d n nm 2003#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#Hi ng nhn dn#U ban nh n dn#277807## 00951000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020062000780030017001400070 01300157008000500170009002100175010000500196011001500201021039500216020000900611 020001700620039000500637020001200642013000700654#VV11.09475#VV11.09476#VV11.0947 7#64000#Vi?t#V250Q#320.9597#^214#L Minh Qun#V qu trnh dn ch ho x hi c h ngha Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#L Minh Qun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a354tr.^b21cm#Trnh by cc quan nim, khi nim, l thuyt v m hn h dn ch ho; nhng yu t tc ng v qu trnh dn ch ho trn th gii. Ph n tch vn l lun v thc tin ca qu trnh dn ch ho x hi ch ngha Vit Nam hin nay nh dn ch ho trong qu trnh i mi, xy dng nh nc ph p quyn, c ch kim sot quyn lc, m rng v pht huy dn ch trong ng, dn ch ho c s...#Vit Nam#Sch chuyn kho#KVn#Dn ch ho#277808## 00812000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070013001220080005001350090021001400100 00500161011002900166021021800195020000800413020001000421039000500431020000800436 020001000444005001300454020000800467020000700475020000900482013000700491#VV11.09 478#VV11.09479#70000#Vi?t#H527Q#959.712#^214#Huyn Qung Ho (tnh Cao Bng) t khi thnh lp n gia th k XIX#m Th Uyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a290tr., 3tr. nh mu^b21cm#Gii thiu khi qut v a l t nhin, lch s hn h chnh, cc thnh phn dn tc, tnh hnh rung t, chnh tr, kinh t, x h i, vn ho ca huyn Qung Ho tnh Cao Bng t khi thnh lp n gia th th k XIX#Lch s#Qung Ho#KVn#Kinh t#Chnh tr#m Th Uyn#Vn ho#X hi#Cao B ng#277809## 00942000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020062000590070077001210080005001980090021002030100 00500224011001500229021020800244020000800452020000900460039000500469020001500474 02000170048902000180050600500210052400500160054500500140056100500150057502000070 0590013000700597#VV11.09480#VV11.09482#VV11.09481#Vi?t#V115H#305.89593#^214#Vn ho Khmer Nam B - Nt p trong bn sc vn ho Vit Nam#Phm Th Phng Hnh ( ch.b.), Lng Minh Hinh, V Thng Nht, Hunh Cng Tn#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a328tr.^b21cm#Gii thiu nhng nt vn ho c trng ca ngi Khmer Nam B gm c vn ho vt cht v vn ho tinh thn, v tn ngng, tn gio; l hi ; vn ho, ngh thut; phong tc, tp qun; ngnh, ngh truyn thng#Vn ho#Vi t Nam#KVn#Dn tc Kh Me#Vn ho vt cht#Vn ho tinh thn#Phm Th Phng Hn h#Lng Minh Hinh#V Thng Nht#Hunh Cng Tn#Nam B#277810## 01216000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020081000660030051001470070051001980080005002490090 02100254010000500275011002600280015004500306021046700351020001900818020000800837 020000800845020001000853020000900863005001800872039000500890013000700895#VV11.09 483#VV11.09484#Vi?t#L302S#356.09597#^214#Nguyn Vit Thng#Lch s Tiu on 7, Trung on 3, S on b binh 330, Qun khu 9 (1958 - 2008)#n v ba ln Anh h ng Lc lng v trang nhn dn#B.s.: Nguyn Vit Thng (ch.b.), Nguyn Minh Phn g#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a320tr., 32tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - B an Ch huy Trung on 3#Ghi li nhng chi tit lch s rt ng t ho ca Tiu on 7 anh hng, t khi ra i trong b mt (1954 - 1959) n pht trin tin l n oai hng, lp nhiu chin cng qua cc cuc ng khi, Tng tin cng ma Xun 1975, bo v bin gii Ty Nam, gip nc bn Campuchia ngn chn ho dit chn g, xy dng v cng c chnh quyn mi, tng cng tnh on kt gia hai dn t c, tr v nc xy dng n v chnh quy, tin ln hin i trong thi k i m i t nc#Lc lng v trang#B binh#Lch s#Tiu on#Vit Nam#Nguyn Minh Ph ng#KVn#277811## 00909000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050022000560020046000780070041001240080005001650090021001700100 00500191011002600196021024100222020000800463020000800471020001100479039000500490 015004800495020000500543005001200548004004000560013000700600#VV11.09485#VV11.094 86#Vi?t#L302S#324.2597070959758#^214#Nguyn Th Hong Lin#Lch s ng b tnh Ninh Thun (1930 - 1975)#B.s.: Nguyn Th Hong Lin, L Duy Hon#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a479tr., 36tr. nh^b22cm#Gii thiu chung v thin nhin, x h i v con ngi Ninh Thun. S ra i v lnh o ca ng b tnh trong cuc u tranh gii phng dn tc cc giai on: 1930 - 1945, khng chin chng Php 19 46 - 1954, khng chin chng M 1954 - 1975#Lch s#ng b#Ninh Thun#KVn#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Ninh Thun#Tnh#L Duy Hon#Xut bn ln th 2 c chnh l, b sung#277812## 01146000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820011000648080005000750050014000800020064000940070 03700158008000500195009002100200010000500221011001500226021051600241020000900757 020001100766039000500777020001000782005001400792020001900806013000700825#VV11.09 487#VV11.09488#VV11.09490#VV11.09489#48000#Vi?t#GI-108T#327.209597#^214#L Than h Bnh#Gio trnh quan h cng chng chnh ph trong vn ho i ngoi#L Thanh Bnh (ch.b.), on Vn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a259tr.^b21cm#Mt s vn l lun v vn ho i ngoi v quan h cng chng (PR) hin i. PR ch nh ph v hot ng PR trong lnh vc vn ho i ngoi ca Vit Nam. B Ngoi g iao Vit Nam v hot ng PR trong vn ho i ngoi. Cc hn ch v cng tc v n ho i ngoi v PR; phng chm, nh hng pht trin PR chuyn nghip. Mt s tham kho kinh nghim cc nc c gii php PR hiu qu. Cc gii php tng cng hot ng quan h cng chng trong lnh vc vn ho i ngoi ca ngoi g iao Vit Nam thi k hi nhp#Vit Nam#Gio trnh#KVn#i ngoi#on Vn Dng#Q uan h cng chng#277813## 01135000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020047000660070045001130080005001580090 02100163010000500184011001500189021038900204020000900593020001300602039000500615 02000100062000500100063000500120064000500100065200500140066200400300067602000210 0706005001100727012002800738013000700766#VV11.09491#VV11.09493#VV11.09492#46000 #Vi?t#B100T#344.59702#^214#335 cu hi v tr li v bo him tht nghip#Thanh Nga (ch.b.), L Vn Linh, Huy Hong...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a247tr.^b 21cm#Gm 335 cu hi v tr li v cc ni dung lin quan n i tng p dng bo him tht nghip; ng bo him tht nghip; qu bo him tht nghip; iu kin hng bo him tht nghip; cc ch bo him tht nghip; ch tr cp thi vic, mt vic lm khi thc hin bo him tht nghip; cc hnh vi b nghi m cm v bo him tht nghip; th tc thc hin bo him tht nghip...#Vit N am#Sch hi p#KVn#Php lut#Thanh Nga#L Vn Linh#Huy Hong#Lm Quang Huy#Ti bn, c sa cha, b sung#Bo him tht nghip#Quang Minh#T sch Php lut ph thng#277814## 00898000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020045000750070015001200080 00500135009002100140010000500161011001500166021040100181020000900582039000500591 020000800596020000900604013000700613#VV11.09494#VV11.09496#VV11.09495#42000#Vi? t#X126D#173#^214#Nguyn Th Th#Xy dng o c gia nh nc ta hin nay#Ngu yn Th Th#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a224tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v o c gia nh v o c gia nh Vit Nam. Kinh t th trng v tc ng ca n i vi o c gia nh nc ta hin nay. Mt s gii php nh hng i vi vic xy dng o c gia nh, y mnh vic to lp cc i u kin kinh t - x hi v y mnh cng tc gio dc o c gia nh p ng y u cu i mi t nc trong iu kin kinh t th trng#Vit Nam#KVn#o c #Gia nh#277815## 00800000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020039000640080005001030090021001080100 00500129011001500134021030200149020000900451020001100460020001800471039000500489 020001000494020001100504013000700515#VV11.09497#VV11.09498#VV11.09499#80000#Vi? t#M458S#347.597#^214#Mt s vn bn php lut v chng thc#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a455tr.^b21cm#Cung cp nhng ni dung chi tit v cc vn bn php l ut lin quan n hot ng chng thc. Gii thiu cc ngh nh, thng t ca c hnh ph v cng tc vn th, lut giao dch in t, v ch k s v dch v ch ng thc ch k s, chng thc bn sao t bn chnh, cng chng, chng thc hp ng...#Vit Nam#Chng thc#Vn bn php lut#KVn#Php lut#Cng chng#277816## 00968000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020032000650070048000970080005001450090 02100150010000500171011001500176021018900191020001700380020000800397020000900405 02000100041403900050042402000110042900500140044000400400045402000120049402000090 0506005001900515005001000534005001800544005001300562013000700575#VV11.09500#VV11 .09501#VV11.09502#62000#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H vi thiu nin, nhi n g#Trn Dn Tin, Nguyn Phc Nghip, Phong Nh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011 #^a352tr.^b21cm#Tp hp nhng bi ni, bi vit ca Bc H vi thiu nhi, nhng mu chuyn v Bc H vi thiu nhi v nhng li dy ca Ngi v nhim v chm s c v gio dc cc chu thiu nin, nhi ng#Vn hc hin i#K nim#Vit Nam#T ruyn k#KVn#Thiu nin#Trn Dn Tin#Xut bn ln th 2 c sa cha, b sung#H Ch Minh#Nhi ng#Nguyn Phc Nghip#Phong Nh#Nguyn Lng Bng#m Ngc Hi# 277817## 00958000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020051000730030024001240070017001480080 00500165009002100170010000500191011001500196021038200211020001100593020001000604 020000900614039000500623020001100628020001000639013000700649#VV11.09503#VV11.095 04#41000#Vi?t#C455T#628.909597#^214#Nguyn Quang Th#Cng tc phng chy, cha chy Vit Nam hin nay#Thc trng v gii php#Nguyn Quang Th#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a203tr.^b21cm#Trnh by nhng c s l lun v thc tin v c ng tc phng chy, cha chy, nhn mnh vai tr ca n i vi vic bo m an t on cho s pht trin kinh t - x hi. xut phng hng v nhng gii php hnh thnh t chc b my kinh doanh dch v phng chy, cha chy pht trin mnh dch v ny trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha n c ta hin nay#Phng chy#Cha chy#Vit Nam#KVn#Thc trng#Gii php#277818## 01060000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020080000560070055001360080005001910090021001960100005002170110 01500222021024700237020001700484020000800501020000900509020000900518039000500527 01500760053202000100060802000110061800500180062900500130064700500130066000500170 0673005001300690013000700703#VV11.09505#VV11.09506#Vi?t#V115K#324.2597070959729# ^214#Vn kin i hi ng b thnh ph Mng Ci ln th XXII (Nhim k 2010 - 2 015)#B.s.: Nguyn Quang ip, Trn Vn Tn, Dng Vn C...#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a315tr.^b22cm#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b thnh ph Mng Ci ln th XXII nhim k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bo co ch nh tr v bo co kim im hot ng ca Ban Chp hnh ng b thnh ph, cc tham lun, ngh quyt i hi...#i hi i biu#ng b#Mng Ci#Vn kin#KVn #TTS ghi: ng b tnh Qung Ninh. Ban Chp hnh ng b thnh ph Mng Ci#Th nh ph#Qung Ninh#Nguyn Quang ip#Trn Vn Tn#Dng Vn C#on Phng Tho#V Vit Hng#277819## 00775000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020061000560030018001170080005001350090021001400100005001610110 01600166021023300182020000800415020000800423020000700431039000500438015005400443 020000500497013000700502#VV11.09507#VV11.09508#Vi?t#C101V#324.2597070959718#^214 #Cc vn bn ca Tnh u Sn La kho XII nhim k 2005 - 2010#Ban hnh nm 2007# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a1039tr.^b24cm#H thng tm loi vn bn ch yu : Ngh quyt; Ch th; Quyt nh; Quy nh; Kt lun; K hoch; Thng bo; Hn g dn do tnh u Sn La ban hnh trong nm 2007 v c sp xp theo th t thi gian ban hnh ca mi th loi vn bn#Vn bn#ng b#Sn La#KVn#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh Sn La#Tnh#277820## 00774000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020061000560030018001170080005001350090021001400100005001610110 01500166021023300181020000800414020000800422020000700430039000500437015005400442 020000500496013000700501#VV11.09509#VV11.09510#Vi?t#C101V#324.2597070959718#^214 #Cc vn bn ca Tnh u Sn La kho XII nhim k 2005 - 2010#Ban hnh nm 2008# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a896tr.^b24cm#H thng tm loi vn bn ch yu: Ngh quyt; Ch th; Quyt nh; Quy nh; Kt lun; K hoch; Thng bo; Hng dn do tnh u Sn La ban hnh trong nm 2008 v c sp xp theo th t thi gian ban hnh ca mi th loi vn bn#Vn bn#ng b#Sn La#KVn#TTS ghi: n g Cng sn Vit Nam. ng b tnh Sn La#Tnh#277821## 01001000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050019000650020041000840030017001250070 01900142008000500161009002100166010000500187011001500192021039700207020000800604 020001800612020000900630020001900639020001700658039000500675013000700680#VV11.09 511#VV11.09513#VV11.09512#79000#Vi?t#PH561P#351.597#^214#Nguyn Minh Phng#Ph ng php son tho vn bn hnh chnh#Sch chuyn kho#Nguyn Minh Phng#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2011#^a445tr.^b21cm#Trnh by c h thng nhng vn c b n v son tho vn bn hnh chnh nh vic phn loi cc vn bn hnh chnh, xc nh nguyn tc, son tho vn bn hnh chnh; ngn ng v vn phong ca vn b n hnh chnh; quy trnh chung son tho vn bn hnh chnh; mu ho vn bn hnh chnh... Cung cp cch thc son tho gn 40 loi vn bn hnh chnh thng dng trong cc c quan, t chc hin nay#Vn bn#Son tho vn bn#Vit Nam#Vn bn hnh chnh#Sch chuyn kho#KVn#277822## 00754000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020042000660030077001080070024001850080 00500209009002100214010000500235011001500240020001000255020000500265020001300270 039000500283005002400288021012500312020000800437013000700445#VV11.09514#VV11.095 16#VV11.09515#59000#Vi?t#M458T#343.59704#^214#145 cu hi & p v thu v qun l thu#Theo quy nh ti thng t s 28/2011/TT-BTC ngy 28-2-2011 ca B Ti chnh#Nguyn Th Thng Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a323tr.^b21cm#Php lut#Thu#Sch hi p#oanh#Nguyn Th Thng Huyn#Gii thiu 145 cu hi p v thu v qun l thu theo quy nh ti thng t 28/2011/TT-BTC ngy 28-2-2011 ca b Ti chnh#Qun l#277823## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530020050000580030016001080070057001240080005001810090 02100186010000500207011001500212020000900227020000800236005001600244005001200260 039000500272005001300277021022500290015002900515020000900544013000700553#VV11.09 517#VV11.09519#VV11.09518#Vi?t#QU451H#328.597#^214#Quc hi Vit Nam 60 nm hnh thnh v pht trin#K yu hi tho#B.s.: Ng c Mnh (ch.b.), Lng Minh Tun , Bi Th Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2006#^a602tr.^b24cm#Quc hi#Lch s#L ng Minh Tun#Bi Th Ho#oanh#Ng c Mnh#Nu ln ngha, nhng bi hc kinh n ghim v s ra i ca Quc hi; Qu trnh pht trin ca Quc hi qua cc giai on cch mng; Vai tr, v tr v nhng vn t ra i vi Quc hi trong g iai on cch mng hin nay#TTS ghi: Vn phng Quc hi#Vit Nam#277824## 00708000000000277000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820013000478080005000600020031000650070014000960080005001100090026001150100 00500141011001500146020001700161039000500178005001400183021016200197015004100359 020000900400020001400409013000700423#VV11.09867#VV11.09868#9786046202381#Vi?t#L5 60T#398.20959712#^214#Ln then min ng Cao Bng#Triu Th Mai#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a420tr.^b21cm#Vn ho dn gian#oanh#Triu Th Mai#Gii t hiu s lc v ngi Ty Cao Bng v ht ln then mt trong nhng sinh hot vn ho truyn thng ca h. Tuyn chn cc bi ht ln then ca ngi Ty#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Cao Bng#Ht ln then#277825## 00702000000000301000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820011000478080005000580020041000630070013001040080005001170090026001220100 00500148011001500153020001700168039000500185005001300190021010300203015004100306 020000900347020001900356020000700375020001100382013000700393#VV11.09869#VV11.098 70#9786046203469#Vi?t#T306C#398.809597#^214#Ting ci t kho tng ca dao ngi Vit#Triu Nguyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a423tr.^b21cm#Vn hc dn gian#oanh#Triu Nguyn#Tm hiu ting ci t mng ca dao ci ca kho tng ca dao ngi Vit. Gii thiu cc bi ca dao ci#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Vit Nam#Nghin cu vn hc#Ca dao#Ting ci#277826## 00765000000000301000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820010000478080005000570020031000620070010000930080005001030090026001080100 00500134011001500139020000900154039000500163005001000168021019400178015004100372 020001100413020000900424020001000433020001300443013000700456#VV11.09871#VV11.098 72#9786046203933#Vi?t#L462C#390.09597#^214#Li cng thn ca dn tc #Trng Bi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a241tr.^b21cm#Vn khn#oanh#Trng Bi#G ii thiu ni dung cc bi cng trong cc l cu nguyn nh cng cu sc kho ng i m mang thai, l t tn, thi tai cho tr s sinh, l trng thnh, l kt ngha anh em... ca dn tc #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tn ng ng#Th cng#Phong tc#Dn tc #277827## 00654000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050013000510020033000640070013000970220004001102210008001140080 00500122009002600127010000500153011001500158015004100173021008800214020000800302 020001700310020001700327013000700344005001300351#VV11.09873#VV11.09874#Vi?t#T455 T#398.90959749#^214#Triu Nguyn#Tng tp vn hc dn gian x Hu#Triu Nguyn#T .4#Tc ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a565tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by khi lc v tc ng x Hu. Gii thiu tuyn c hn tc ng x Hu c ch gii#Tc ng#Vn hc dn gian#Tha Thin - Hu#277828# Triu Nguyn## 00747000000000337000450002600110000002600110001102000190002204100050004118100060 00460820011000528080005000630050015000680020038000830030022001210070015001430220 00400158221000700162008000500169009002600174010000500200011001500205015004100220 02100710026102000170033202000170034902000090036603900050037502000070038001300070 0387005001500394#VV11.09875#VV11.09876#Nghin cu vn hc#Vi?t#V115H#398.209597# ^214#Phan ng Nht#Vn ho dn gian cc dn tc thiu s#Nhng gi tr c sc# Phan ng Nht#T.3#S thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a672tr.^b21cm#TT S ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu v s thi ca c c dn tc thiu s Vit Nam#Dn tc thiu s#Vn hc dn gian#Vit Nam#oanh#S thi#277829#Phan ng Nht## 00803000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020039000510070015000900080005001050090026001100100005001360110 01500141020001700156020001200173039000500185005001500190015004100205021027500246 020000900521013000700530#VV11.09877#VV11.09878#Vi?t#L250H#394.26959712#^214#L h i Nng Hai ca ngi Ty Cao Bng#Nguyn Th Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a342tr.^b21cm#L hi c truyn#Dn tc Ty#oanh#Nguyn Th Yn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by c h thng cc hnh thc l hi nng H ai Cao Bng thy c bn cht v ngha tn ngng trong tng l hi. Ngh in cu s hnh thnh v pht trin ca l hi, gi tr x hi v vn ho ca l hi Nng Hai (Nng Trng) trong i sng tinh thn ca ngi Ty#Cao Bng#27783 0## 00735000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020029000510070016000800080005000960090026001010100005001270110 01500132020001700147020001800164039000500182005001600187015004100203021020900244 020000900453013000700462#VV11.09879#VV11.09880#Vi?t#TR400C#394.0959791#^214#Tr chi dn gian An Giang#Nguyn Hu Hip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a2 30tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Tr chi dn gian#oanh#Nguyn Hu Hip#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu s lc v vng t v con ngi An Gian g. Nhng quy c chung c p dng cho cc hnh thc vui chi gii tr, nhng t r chi chia theo la tui, theo ma. Vn ho tr chi th hin tnh nhn vn#An Giang#277831## 00842000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050013000510020033000640070013000970220004001102210059001140080 00500173009002600178010000500204011001500209015004100224021012400265020001700389 02000110040602000170041702000140043402000150044802000160046303900050047901300070 0484005001300491#VV11.09881#VV11.09882#Vi?t#T455T#398.20959749#^214#Triu Nguyn #Tng tp vn hc dn gian x Hu#Triu Nguyn#T.1#Thn thoi, truyn thuyt, tr uyn c tch, truyn ng ngn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a420tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu, tuyn chn vn hc dn gia n x Hu vi cc th loi thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, truyn ng ngn#Vn hc dn gian#Thn thoi#Tha Thin - Hu#Truyn thuyt#Truyn c tch# Truyn ng ngn#oanh#277832#Triu Nguyn## 00791000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050013000510020033000640070013000970220004001102210040001140080 00500154009002600159010000500185011001500190015004100205021012400246020001700370 02000120038702000170039902000110041602000130042703900050044001300070044500500130 0452#VV11.09884#VV11.09883#Vi?t#T455T#398.20959749#^214#Triu Nguyn#Tng tp v n hc dn gian x Hu#Triu Nguyn#T.2#Truyn ci, truyn trng v giai thoi#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gia n Vit Nam#Gii thiu, tuyn chn vn hc dn gian x Hu vi cc th loi thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, truyn ng ngn#Vn hc dn gian#Truyn c i#Tha Thin - Hu#Giai thoi#Truyn trng#oanh#277833#Triu Nguyn## 00693000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390050013000440020029000570030039000860070013001250080005001380090026001430100 00500169011001600174021012600190020001700316020000800333039000500341020001300346 015004100359020000800400013000700408#VV11.09885#VV11.09886#Vi?t#393.0959742#^214 #Qun Vi Min#Tang l ngi Thi Ngh An#Kho st vng Khn Tinh, huyn Qu H p#Qun Vi Min#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a1171tr.^b21cm#Gii thiu kh i qut v ngi Thi Ngh An. Cc th tc tin hnh tang l ca ngi Thi v ng Khn Tinh (Qu Hp, Ngh An)#Vn ho dn gian#Tang l#oanh#Dn tc Thi#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Ngh An#277834## 00815000000000313000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100060 00440820010000508080005000600050015000650020038000800030022001180070015001400220 00400155221003300159008000500192009002600197010000500223011001500228015004100243 021016400284020001700448020000900465039000500474013000700479005001500486#VV11.09 887#VV11.09888#Vn ho dn gian#Vi?t#V115H#398.09597#^214#Phan ng Nht#Vn ho dn gian cc dn tc thiu s#Nhng gi tr c sc#Phan ng Nht#T.1#Mt s t hnh t vn ho dn gian#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a414tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp nhng bi nghin cu v vn ho dn gian cc vng min dn tc thiu s nh vn ho l mng ca ngi Thi, lut t c Ty Nguyn, Jrai, to n phong tc...#Dn tc thiu s#Vit Nam#oanh#277835#P han ng Nht## 00774000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390050010000440020072000540070010001260080005001360090026001410100005001670110 01500172021020100187020001700388020000800405039000500413020001300418015004100431 020000700472020001000479013000700489#VV11.09889#VV11.09890#Vi?t#398.0959718#^214 #L V Vn#Vn ho dn gian ngi Thi vng Mc Chu, Ph Yn, Bc Yn tnh Sn La#L V Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a522tr.^b21cm#Gii thiu chung v vng t v ngun gc ngi Thi Mc Chu, Ph Yn, Bc Yn (Sn La). Cc nghi l v vng i cy trng, vng i ngi v phong tc, l nghi. Trnh by n hng bi ca l tiu biu#Vn ho dn gian#L nghi#oanh#Dn tc Thi#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Sn La#Phong tc#277836## 00685000000000325000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100070 00440820011000518080005000620020018000670070049000850080005001340090026001390100 00500165011001500170020001700185020001000202005001500212039000500227015004100232 02000090027302000140028200500140029600500150031000500150032500500120034001300070 0352#VV11.09891#VV11.09892#Vn hc dn gian#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c M nng#Nguyn Vn Hu, Lu Quang Kha, Nguyn Vn Ph...#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2011#^a300tr.^b21cm#Dn tc thiu s#Truyn c#Nguyn Vn Hu#oanh#TT S ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam#Dn tc Mnng#Lu Quang Kha#Nguy n Vn Ph#inh Thi Thu#inh L Th#277837## 00561000000000253000450002600110000002600110001102000080002204100050003008200120 00358080005000470050012000520020026000640070012000900080005001020090026001070100 00500133011001500138021008600153020000700239039000500246015004100251020000800292 013000700300#VV11.09893#VV11.09894#Vn ho#Vi?t#306.0959755#^214#Trn S Hu#Vn ho sng nc Ph Yn#Trn S Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a180tr.^ b21cm#Gii thiu v vng sng nc Ph Yn v nhng nt vn ho c trng ca v ng min ny#a l#oanh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Ph Yn#277838# # 01150000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020120000330030017001530070059001700080005002290090026002340100005002600110 01500265020001000280020000900290020001700299039000500316021029700321020001100618 02000070062900500150063600500160065101200260066701500500069301300070074300500150 0750005001700765005001800782#VV11.09895#Vi?t#X126D#341.4#^214#Xy dng khung ph p lut Vit Nam v s dng khong khng v tr v mc ch ho bnh nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn B Din (ch.b.), Don Minh Chung, Trn Mnh Tun...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a557tr.^b24cm#Php lut#V it Nam#Sch chuyn kho#oanh#Gii thiu mt s vn chung v s dng khong k hng v tr v mc ch ho bnh. Php lut quc t v nc ngoi v s dng kh ong khng v tr v mc ch ho bnh - kinh nghim tham kho i vi Vit Nam. Xy dng khung php lut Vit Nam v s dng khong khng v tr v mc ch ho bnh#Khng gian#V tr#Nguyn B Din#Don Minh Chung#T sch Php lut quc t #TTS ghi: Trung tm Lut bin v Hng hi quc t#277839#Trn Mnh Tun#Nguyn Trung Tn#Nguyn Ngc Thch## 00743000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020016000640070078000800080005001580090026001630100 00500189011001500194020001800209020000900227039000500236021016300241020000700404 020000800411006001400419006001300433013000700446#VV11.09896#VV11.09897#Vi?t#V115 B#959.7023#^214#Nguyn Vn Thnh#Vn bia thi L#Dch ch, gii thiu: Nguyn V n Thnh (ch tr), Hong Vn Lu, Phm Vn nh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a350tr.^b24cm#Lch s trung i#Vit Nam#oanh#Gii thiu mt s nt v vn b ia thi L. Phin dch v ch thch cc s vn bia ni ting thi L nh vn bia cha Minh Tnh, vn bia cha Bo n ni An Hoch...#Nh L#Vn bia#Hong Vn L u#Phm Vn nh#277840## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070049000980080005001470090026001520100 00500178011001500183020000700198020001400205039000500219020000600224020000700230 020001500237005001700252005001300269005001700282013000700299#VV11.09898#VV11.098 99#34000#Vi?t#454T#530.076#^214#n tp lp 9 luyn thi vo lp 10 mn vt l#N guyn Trng Su, Phm Th lan, Nguyn Vn Chanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a175tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Lp 9#n tp#Sch luyn thi#Nguyn Trng Su#Phm Th Lan#Nguyn Vn Chanh#277841## 00804000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050015000380020043000530070015000960080005001110090026001160100005001420110 01500147021024500162020000800407039000500415004001300420015007800433020000900511 020001100520013000700531#VV11.09901#VV11.09900#Vi?t#070.4#^214#Dng Xun Sn#C c th loi bo ch chnh lun ngh thut#Dng Xun Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a230tr.^b21cm#L lun chung v th loi v th loi bo ch. Mt s vn v th k trong bo ch v vn hc. Gii thiu cc th loi ang gi v tr ch yu trong bo hin nay nh: phng s, k chn dung, k chnh lun, ghi n hanh, chuyn bo ch, tiu phm#Bo ch#oanh#In ln th 3#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Th loi#Chnh lun#2778 42## 00739000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050008000780020062000860070 00800148008000500156009001100161010000500172011001500177020001300192039000500205 021020000210020001000410020002200420013000700442#VL11.01518#VL11.01520#VL11.0152 1#VL11.01519#73000#Vi?t#TH308K#621.80285#^214#L Cung#Thit k nguyn l my s dng phn mm Pro/Engineer Vesion 5#L Cung#^aH.#^aXy dng#2011#^a228tr.^b27cm #Thit k my#oanh#Khi qut v thit k c cu s dng Pro/Engineer. Gii thiu thao tc lnh lp rp c cu trong Assembly Degign v thao tc lnh to m hnh c cu v phn tch chuyn ng trong Mechanims Design...#Nguyn l#Phn mm Pr o/Engineer#277843## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050015000640020068000790070015001470080 00500162009001100167010000500178011001500183020000900198039000500207021019800212 020000900410020001100419020001000430013000700440#VL11.01522#VL11.01525#VL11.0152 4#VL11.01523#Vi?t#B108V#713#^214#Trn Tun Hip#Bo v v pht trin mi trng cnh quan trong xy dng ng t#Trn Tun Hip#^aH.#^aXy dng#2011#^a234tr. ^b27cm#ng b#oanh#Gii thiu chung v cnh quan mi trng v h thng ng t. K thut bo v, tn to cnh quan khi thit k bnh , trc dc, trc ng ang trong thit k ng, thit k phi cnh ng t...#Xy dng#Mi trng#C nh quan#277844## 00670000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820009000498080005000580050015000630020015000780070015000930080005001080090 01100113010000500124011001500129021019700144020001000341039000500351020001000356 020001000366013000700376020000900383#VL11.01526#VL11.01529#VL11.01527#VL11.01528 #Vi?t#720.9597#^214#ng c Quang#Th t lng x#ng c Quang#^aH.#^aXy dng #2011#^a225tr.^b27cm#X hi nng thn Vit Nam v qu trnh pht trin kin trc lng x. C s khoa hc ca s hnh thnh trung tm - th t lng x (vng ng bng Bc B). Th t lng x - m hnh trung tm lng x#Kin trc#oanh#Qui ho ch#Nng thn#277845#Vit Nam## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520820004000578080005000610050018000660020049000840030070001330070 01800203008000500221009002300226010000500249011001500254021017000269020001400439 020001100453039000500464020001400469013000700483#VL11.01530#VL11.01531#VL11.0153 3#VL11.01532#202000#Vi?t#543#^214#Nguyn nh Thnh#C s cc phng php ph ng dng trong ho hc#Dng cho sinh vin, hc vin cao hc v nghin cu sinh ng nh ho hc#Nguyn nh Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a671tr.^b27cm#Tr nh by s tng tc ca sng in t v vt cht. Gii thiu mt s loi ph n h ph t ngoi v kh kin, ph hng ngoi v ph raman, ph cng hng t ht nhn...#Ho phn tch#Gio trnh#oanh#Quang ph hc#277846## 00688000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020059000350080005000940090011000990100005001100110015001150210241001300200 01400371039000500385004000800390015002200398020000900420020001000429013000700439 #VL11.01534#74000#Vi?t#621.31#^214#Gio trnh thc hnh trang b in theo ph ng php m un#^aH.#^aXy dng#2011#^a215tr.^b27cm#Gii thiu cc m un trong l p t cc trang thit b in bao gm m un lp rp cc mch in t ng khn g ch ng c khng ng b 3 pha r to lng sc, r to dy qun, lp rp cc m ch in t ng khng ch ng c in mt chiu...#Thit b in#oanh#Ti bn# TTS ghi: B Xy dng#K thut#Thc hnh#277847## 00870000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020038000400070061000780220004001392210023001430040008001660080 00500174009001100179010000500190011001500195021020400210020000800414020001000422 02000090043200500160044100500160045700500160047300500150048900500160050403900050 0520013000700525#VL11.01535#98000#Vi?t#GI-108T#724#^214#Gio trnh lch s kin trc th gii#ng Thi Hong, Nguyn Vn nh (ch.b.), Nguyn nh Thi...#T.2# Th k XIX - th k XX#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a343tr.^b27cm#Gii thiu l ch s pht trin ca cc nn kin trc t th k 19 n th k 20 nh kin trc phng Ty th k 19, kin trc th gii u th k 20, cao tro kin trc hin i gia hai cuc i chin...#Lch s#Kin trc#Th gii#ng Thi Hong#Nguyn Vn nh#Nguyn nh Thi# Trng Chung#Trng Ngc Ln#oanh#277848## 00698000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320050013000370020019000500070050000690080005001190090011001240100005001350110 01500140021018000155020000800335020001100343005001800354039000500372004000800377 020001100385005001700396013000700413#VL11.01536#56000#Vi?t#624.1076#^214#T c Thnh#Bi tp c hc t#T c Thnh, Nguyn Huy Phng, Nguyn Vn Phng#^aH. #^aXy dng#2011#^a172tr.^b27cm#Gii thiu cc tnh cht c hc ca t v s ph n b ng sut trong khi t. Trnh by cc phng php tnh ln ca nn t, sc chu ti ca nn t, n nh ca mi dc#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Hu y Phng#oanh#Ti bn#C hc t#Nguyn Vn Phng#277849## 00601000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050014000430020036000570070014000930080005001070090011001120100 00500123011001500128021014500143020000800288020001000296039000500306004000800311 020000900319013000700328#VL11.01537#84000#Vi?t#T310H#720.9597#^214#Ng Huy Qun h#Tm hiu lch s kin trc Vit Nam#Ng Huy Qunh#^aH.#^aXy dng#2011#^a279tr .^b27cm#Gii thiu v lch s kin trc ca Vit Nam nh kin trc dn gian, ki n trc Vit Nam t thi dng nc n cc bc thnh suy thi phong kin#Lch s #Kin trc#oanh#Ti bn#Vit Nam#277850## 00587000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370050015000420020025000570070015000820080005000970090011001020100 00500113011001500118021016200133020000900295020000900304039000500313004000800318 013000700326#VL11.01538#185000#Vi?t#S450T#623.82#^214#Trn Cng Ngh#S tay thi t k tu thu#Trn Cng Ngh#^aH.#^aXy dng#2011#^a636tr.^b27cm#Trnh by nhn g k thut, phng php tnh ton trong thit k tu thu nh tnh ni, tnh n nh, tnh lc, sc cn v tu, thit k chn vt tu, thit k tu#Thit k#Tu thu#oanh#Ti bn#277851## 00786000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050018000340020047000520070018000990080005001170090011001220100005001330110 01500138021025700153020000900410020000900419005001300428039000500441020000700446 004000800453020001200461020001600473013000700489#VL11.01539#45000#Vi?t#624.1#^2 14#Nguyn Vit Trung#Cc t xi mng phng php gia c nn t yu#Nguyn Vit Trung#^aH.#^aXy dng#2011#^a135tr.^b27cm#Tng quan v cc gii php gia c t yu v gia c t yu bng cc xi mng t; quy trnh thit k v thi cng cc x i mng t; quy trnh th nghim, kim tra cht lng v nghim thu cc xi mng t; gii thiu mt s cng trnh ng dng cc xi mng t#Thit k#Thi cng#V Minh Tun#oanh#Gia c#Ti bn#Nn t yu#Cc xi mng t#277852## 00747000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020028000350030058000630290022001210080005001430090011001480100005001590110 01400164021019300178020002000371020000900391039000500400020001000405004000800415 015002200423020001700445013000700462#VL11.01540#32000#Vi?t#624.02#^214#Quy chu n xy dng Vit Nam#Regional and urban planning and rural residental planning#Vi etnam building code#^aH.#^aXy dng#2011#^a97tr.^b27cm#Gii thiu cc tiu chun k thut (QCXDVN 01-2008) ca quy hoch xy dng ca Vit nam bao gm quy ho ch khng gian, quy hoch chun b k thut, quy hoch giao thng, quy hoch cp nc...#Tiu chun k thut#Xy dng#oanh#Qui hoch#Ti bn#TTS ghi: B Xy dn g#Tiu chun ngnh#277853## 00671000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270050015000320020035000470070015000820080005000970090011001020100005001130110 01500118021023200133020001300365020001000378039000500388020000900393004000800402 013000700410#VL11.01541#86000#Vi?t#693#^214#Phm Huy Chnh#Tnh ton v thit k kt cu thp#Phm Huy Chnh#^aH.#^aXy dng#2011#^a304tr.^b27cm#Trnh by nhn g vn chung v thp xy dng, nguyn l thit k v tnh ton kt cu thp, t nh ton cc b phn ca kt cu thp v bn v n nh,... K thut tnh ton kt cu thp ca nh, cu v mt s dng kt cukhc#Kt cu thp#Tnh ton #oanh#Thit k#Ti bn#277854## 00955000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050014000390020045000530070030000980040008001280080005001360090 01100141010000500152011001500157039000600172005001500178021040500193020001100598 020000900609020001000618020000900628020000900637013000700646#VL11.01542#60000#V i?t#TH308B#690#^214#Phm Vit Anh#Thit b k thut trong kin trc cng trnh#P hm Vit Anh, Nguyn Lan Anh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a197tr.^b27cm#TDung#N guyn Lan Anh#Gii thiu khi qut v cc h thng trang thit b k thut cng trnh v cc khng gian k thut. Trnh by v h thng cp v thot nc, h th ng in trong nh, thu li chng st, phng chy cha chy, iu ho khng kh v thng gi, thang my, h thng in t tin hc cng trnh v mt s h thng trang thit b cng trnh khc. nh hng ca cc trang thit b k thut trong thit k kin trc#Cng trnh#Xy dng#Kin trc#Thit b#K thut#277855## 00772000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020034000560070046000900040008001360080005001440090 01100149010000500160011001500165039000600180005001500186021020600201020000900407 020001700416020000800433020000900441005001300450013000700463#VL11.01543#35000#V i?t#C125T#624.2#^214#Nguyn Nh Khi#Cu thp btng ct thp lin hp#Nguyn Nh Khi, Nguyn Bnh H, Phm Duy Ho#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a109tr.^b27cm #TDung#Nguyn Bnh H#Trnh by v kt cu nhp thp lin hp v cu to kt cu nhp thp btng ct thp lin hp. Hng dn tnh ton ni lc, bin dng, ti t din ca cu di tc ng ca ti trng v lc ng sut trc...#Cu thp#B tng ct thp#Kt cu#Thit k#Phm Duy Ho#277856## 00899000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050012000380020034000500070025000840040008001090080005001170090 01100122010000500133011001500138039000600153020001000159015004200169005001200211 013000700223021033600230020000800566020001300574020001000587#VL11.01544#51000#V i?t#B103G#540#^214#Bi Th Hu#Bi ging c s l thuyt ho hc#Bi Th Hu, L Khnh An#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a154tr.^b27cm#TDung#Bi ging#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#L Khnh An#277857#Trnh by cc kin thc v c u to nguyn t, bng h thng tun hon, lin kt ho hc v cu to cht, trn g thi tp hp ca vt cht, cc nguyn l ca nhit ng ho - nhit ho hc, c n bng ho hc v cn bng pha, dung dch, dung dch in li, cc qu trnh i n ho, nng lng b mt v cc h thng khuych tn, ng ho hc#Ho hc#Cu t o cht#Qu trnh## 00612000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390050013000440020024000570070013000810040008000940080005001020090 01100107010000500118011001500123039000600138020001100144013000700155021018300162 020001300345#VL11.01545#77000#Vi?t#GI-108T#624.028#^214#Lu B Thun#Gio trnh my xy dng#Lu B Thun#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a240tr.^b27cm#TDung#Gi o trnh#277858#Gii thiu khi qut v my xy dng. Trnh by v t, my ko, my vn chuyn lin tc, my v thit b nng, my lm t, my gia c nn mng, mt sn xut , my sn xut btng#My xy dng## 00942000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370020015000420070058000570040008001150080005001230090011001280100 00500139011001500144039000600159020001100165005001400176005001600190005001500206 00500150022100500110023601300070024702103140025402000100056802000100057802000080 0588020000800596#VL11.01546#195000#Vi?t#QU600H#387.1#^214#Quy hoch cng#Phm V n Gip (ch.b.), Nguyn Ngc Hu, Trn Hiu Nhu...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011 #^a595tr.^b27cm#TDung#Gio trnh#Phm Vn Gip#Nguyn Ngc Hu#Trn Hiu Nhu#Ng uyn Hu u#Bch Dng#277859#Nu ln vai tr ca cng trong pht trin kinh t bin, v tr a l v nhng u i t nhin cho pht trin cng bin. Trnh b y v cng bin, tu thu, lng hng v cc phng php d bo lng hng. Phn tch kinh t khai thc v pht trin cng. Quy hoch b cng, lung vo cng, qu y hoch lnh th cng...#Cng bin#Qui hoch#Qun l#Kinh t## 00683000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020009000390070042000480220004000900040008000940080005001020090 01100107010000500118011001500123021020700138020000900345020001100354005001600365 039000600381013000700387005001100394#VL11.01547#98000#Vi?t#TH523L#532#^214#Thu lc#B.s.: V Vn To (ch.b.), Nguyn Cnh Cm#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011# ^a406tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v khoa hc thu lc v trnh by nhng kin thc c bn v thu lc: Thu tnh hc, c s ng lc cht lng, tn tht ct nc trong dng chy, dng chy ra khi l v vi dng tia...#Thu lc#Gio trn h#Nguyn Cnh Cm#TDung#277860#V Vn To## 00769000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330050017000400020015000570030051000720070017001230040008001400080 00500148009001100153010000500164011001500169039000600184015004200190021021800232 020000500450020001100455013000700466020000600473#VL11.01548#Vi?t#X550L#628.1#^21 4#72000#Nguyn Ngc Dung#X l nc cp#Gio trnh dng cho chuyn ngnh cp v thot nc#Nguyn Ngc Dung#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a231tr.^b27cm#TDung# TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Cung cp cc kin thc c bn v x l nc cp, cc phng php thit k v tnh ton cc cng trnh trong trm x l nc, ng thi gii thiu mt s kin thc v qun l cc cng trnh n v tro ng trm x l nc#Nc#Gio trnh#277861#X l## 00912000000000313000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300140007000350050015000420020027000570030062000840070045001460040008001910080 00500199009001100204010000500215011001500220039000600235005001200241015002200253 021025600275020001600531020001100547020001700558005001600575013000700591#VL11.01 549#Vi?t#GI-108T#620.1#^214#84000#H Th M Hnh#Gio trnh c hc xy dng#Dn g cho hc sinh cc trng trung hc chuyn nghip xy dng#H Th M Hnh, T Th Tru, L Th Hng Tm#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a278tr.^b27cm#TDung#T Th Tru#TTS ghi: B Xy dng#Khi nim c bn v c hc. Cc h lc v iu kin cn bng, sc bn vt liu. c trng hnh hc ca tit din, ko (nn) ng tm , ct dp, un ngang phng, thnh chu lc phc tp. Cu to h phng, dm v kh ung tnh nh, chuyn v ca h thanh phng#C hc xy dng#Gio trnh#Sc bn v t liu#L Th Hng Tm#277862## 00945000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140008000330050016000410020035000570070029000920040008001210080005001290090 01100134010000500145011001500150039000600165005001200171021042100183020001600604 013000700620020000900627020001000636020000900646#VL11.01550#Vi?t#T312T#624.1#^21 4#110000#Trn Thanh Gim#Tnh ton thit k cng trnh ngm#Trn Thanh Gim, T Tin t#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a365tr.^b27cm#TDung#T Tin t#Trnh b y nhng vn c bn ca cc loi cng trnh ngm, nhng c im v tnh cht c - l ca t c nh hng n qu trnh nh gi iu kin a k thut, c hn gii php v s liu thit yu phc v cho vic thit k cng trnh ngm, nh ng ni dung tnh ton thit k nh: quy m, nin hn s dng, loi vt liu lm v hm, su, hnh dng mt ct ngang, kh nng thi cng... cho tng loi cn g trnh ngm#Cng trnh ngm#277863#Thit k#Tnh ton#Xy dng## 00767000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310050013000380020020000510070013000710040008000840080005000920090 01100097010000500108011001500113039000600128015004200134021027700176020001000453 013000700463020001000470020000900480#VL11.01551#Vi?t#K305T#712#^214#68000#Hn T t Ngn#Kin trc cnh quan#Hn Tt Ngn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a224tr.^b 27cm#TDung#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Trnh by khi nim c bn v kin trc cnh quan. Nu ln mi quan h gia cnh quan ca khng gian trng vi cnh quan ca khng gian xy dng, cc thnh phn to thnh cnh quan. Phn tch quy lut, cc nguyn tc... ng dng trong quy hoch cnh quan v thit k cnh quan#Kin trc#277864#Cnh quan#Thit k## 00728000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410050012000460020020000580030062000780070018001400040008001580080 00500166009001100171010000500182011001500187039000600202015006600208021014900274 020000900423020001100432013000700443#VL11.01552#52000#Vi?t#GI-108T#621.31028#^2 14#o Vit H#Gio trnh my in#Dng cho o to ngh in cng nghip trnh cao ng ngh#o Vit H ch.b.#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a144tr.^b27cm#T Dung#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh th#Khi qut chung v my in. Trnh by cu to, nguyn l lm vic... ca y bin p, my in khng ng b, my in ng b v my in mt chiu#My in#Gio trnh# 277865## 01005000000000349000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050019000390020018000580070065000760220004001410040008001450080 00500153009001100158010000500169011001500174015006100189006001400250006001200264 00600150027600500150029103900060030601300070031200500190031902102970033802000050 0635020000600640020000900646#VV11.09902#176000#Vi?t#S450T#628#^214#Brault, Jean Louis#S tay x l nc#Jean Louis Brault ; Dch: Nguyn Vn T... ; Trnh Xun Lai h..#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a656tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trun g tm o to ngnh Nc v Mi trng#Nguyn Vn T#o Vn Tn#Nguyn B Toi# Trnh Xun Lai#TDung#277866#Brault, Jean Louis#Gii thiu cc thnh phn c bn ca nc v cc loi nc cn c qua x l. Trnh by cc qu trnh ho l v cc qu trnh sinh hc c bn ca k thut x l nc. Cc phng php v phng tin phn tch nc. Gii thiu cc sinh vt tn ti trong nc v nh hng c a nc i vi vt liu#Nc#X l#K thut## 00742000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020038000530070056000910040008001470080005001550090 01100160010000500171011001500176039000600191006001300197005001500210013000700225 021016500232020001000397020001000407020000900417020001400426#VV11.09903#62000#V i?t#T306A#428#^214#Cumming, James#Ting Anh trong kin trc v xy dng#James Cu mming ; Hu Thnh dch ; Hong Anh Dng h..#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a2 37tr.^b24cm#TDung# Hu Thnh#Hong Anh Dng#277867#Luyn tp cc k nng ni, dch, vit nhng vn chuyn mn trong lnh vc kin trc v xy dng cng tr nh, nh ca nh: tnh cht, hnh dng, kt cu, o c...#Ting Anh#Kin trc#X y dng#Sch song ng## 00710000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050014000430020083000570070014001400040008001540080005001620090 01100167010000500178011001500183039000600198013000700204021011500211020000900326 020000600335020000800341020001700349020000900366020000800375020001300383#VV11.09 904#34000#Vi?t#M458T#624.0285#^214#Bi Mnh Hng#101 thc mc v gii p khi s dng chng trnh Microsoft Project trong xy dng#Bi Mnh Hng#Ti bn#^aH.# ^aXy dng#2011#^a106tr.^b24cm#TDung#277868#Gii p cc thc mc trong qu trn h s dng phn mm Microsoft Project qun l, hoch nh cc d n xy dng#X y dng#D n#Qun l#Phn mm Project#ng dng#Tin hc#Sch hi p## 00536000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070043000610220004001040080005001080090018001130100 00500131011001700136020000900153020000600162020001000168020001400178005001600192 005001500208005001000223039000600233013000700239#VN11.02999#6000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.1#^aH .#^ai hc S phm#2011#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm #Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Trn Ngc#TDung#277869## 00536000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070043000610220004001040080005001080090018001130100 00500131011001700136020000900153020000600162020001000168020001400178005001600192 005001500208005001000223039000600233013000700239#VN11.03000#6000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.2#^aH .#^ai hc S phm#2011#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm #Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Trn Ngc#TDung#277870## 00479000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070020000610220004000810080005000850090018000900100 00500108011001700113020000900130020000600139020001000145020001400155005000900169 005001000178039000600188013000700194#VN11.03001#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 2# Thut, Trn Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a24tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm# Thut#Trn Ngc#TDung#277871## 00479000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070020000610220004000810080005000850090018000900100 00500108011001700113020000900130020000600139020001000145020001400155005000900169 005001000178039000600188013000700194#VN11.03002#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 2# Thut, Trn Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a24tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm# Thut#Trn Ngc#TDung#277872## 00481000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820080005000860090018000910100 00500109011001700114020000900131020000600140020001000146020001400156005001000170 005001000180039000600190013000700196#VN11.03003#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 3#Trn Ngc, Trn Tng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a24tr.^b 17x24cm#M thut#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#TDung#277873# # 00481000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070021000610220004000820080005000860090018000910100 00500109011001700114020000900131020000600140020001000146020001400156005001000170 005001000180039000600190013000700196#VN11.03004#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 3#Trn Ngc, Trn Tng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a24tr.^b 17x24cm#M thut#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#TDung#277874# # 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020019000400070021000590220009000800040013000890080005001020090 01800107010000500125011001700130020000900147020000600156020001000162020001400172 005001000186005001000196039000600206013000700212#VN11.03005#6000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn Tng#Q.4, T.1#In ln th 7#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#TDung#277875## 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020019000400070021000590220009000800040013000890080005001020090 01800107010000500125011001700130020000900147020000600156020001000162020001400172 005001000186005001000196039000600206013000700212#VN11.03006#6000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn Tng#Q.4, T.2#In ln th 6#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#TDung#277876## 00509000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020019000400070021000590220009000800040013000890080005001020090 01800107010000500125011001700130020000900147020000600156020001000162020001400172 005001000186005001000196039000600206013000700212#VN11.03007#6000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn Tng#Q.5, T.1#In ln th 6#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#TDung#277877## 00509000000000289000450002600110000003900060001101400060001704100050002318100070 00280820006000358080005000410020019000460070021000650220009000860040013000950080 00500108009001800113010000500131011001700136020000900153020000600162020001400168 005001000182005001000192020001000202013000700212#VN11.03008#TDung#6000#Vi?t#TH5 52H#372.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn Tng#Q.5, T.2#In ln th 5#^aH .#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Sch c thm#Trn Ngc #Trn Tng#Thc hnh#277878## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030042000630070032001050080005001370090018001420100 00500160011001700165020000900182020001400191039000600205005001000211020000600221 020001000227005001000237005001000247013000700257#VN11.03009#8000#Vi?t#TH552H#74 1.076#^214#Thc hnh m thut 6#Bin son theo chun kin thc v k nng#m Lu yn, Quc Hip, Trn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b19x27cm#M thut# Sch c thm#TDung#m Luyn#Lp 6#Thc hnh#Quc Hip#Trn Tng#277879## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030042000630070021001050080005001260090018001310100 00500149011001700154020000900171020001400180039000600194005001000200020000600210 020001000216005001000226013000700236#VN11.03010#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 7#Bin son theo chun kin thc v k nng#Quc Hip, Trn Ng c#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b19x27cm#M thut#Sch c thm#TDung#Qu c Hip#Lp 7#Thc hnh#Trn Ngc#277880## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030042000630070021001050080005001260090018001310100 00500149011001700154020000900171020001400180039000600194005001000200020000600210 020001000216005001000226013000700236#VN11.03011#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 8#Bin son theo chun kin thc v k nng#Quc Hip, Trn Ng c#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b19x27cm#M thut#Sch c thm#TDung#Qu c Hip#Lp 8#Thc hnh#Trn Ngc#277881## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030042000630070021001050080005001260090018001310100 00500149011001700154020000900171020001400180039000600194005001000200020000600210 020001000216005001000226013000700236#VN11.03012#8000#Vi?t#TH552H#741.076#^214#T hc hnh m thut 9#Bin son theo chun kin thc v k nng#Trn Ngc, Trn T ng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b19x27cm#M thut#Sch c thm#TDung#Tr n Ngc#Lp 9#Thc hnh#Trn Tng#277882## 00537000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020030000670070019000970080005001160090 01900121010000500140011002600145020001700171020000900188020000400197039000600201 004003700207005000800244013000700252#VN11.03013#VN11.03015#VN11.03014#50000#Vi? t#H107T#895.922132#^214#Hnh trnh n vi Hn Mc T#Dz Kha s.t., b.s.#^aH.#^a Cng an nhn dn#2011#^a223tr., 12tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TD ung#In ln th 9, c b sung v sa cha#Dz Kha#277883## 00680000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020029000670070014000960080005001100090 01900115010000500134011001500139020000900154039000600163021021100169020001000380 020001700390013000700407#VN11.03016#VN11.03017#30000#Vi?t#H561D#796.345#^214# o Ch Thnh#Hng dn tp luyn cu lng#o Ch Thnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2 011#^a195tr.^b19cm#Cu lng#TDung#Hng dn cch khi ng trc khi tp luyn c u lng v gii thiu cc bi tp c th, c cu trc t n gin n phc tp , cng vi nhng gii thch ngn gn, d hiu v c hnh v minh ho s tp l uyn#Rn luyn#Th dc th thao#277884## 00445000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020019000640030004000830070017000870080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174039000600178 013000700184#VN11.03018#VN11.03019#Vi?t#G434N#895.9221#^214#Nguyn Xun Hng#Gp nht thi gian#Th#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a160tr.^b18cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#277885## 00905000000000301000450002000090000004100050000918100060001408200060002080800050 00260020062000310030018000930070058001110080018001690090035001870100005002220110 01500227021014900242020001300391005001600404039000500420015009700425020001200522 005001600534005002100550005001200571005001300583013000700596#Tip th#Vi?t#H452T #658.8#^214#Tc ng ca truyn thng trong xy dng thng hiu sn phm#Hi th o khoa hc#Nguyn Vn Lun, Nguyn nh Th, Nguyn Th Mai Trang...#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a238tr.^b27cm#Nghin cu v tc ng ca truyn thng i vi vic xy dng v pht trin thng hiu. Truyn t hng, thng hiu v cc hot ng ca doanh nghip#Truyn thng#Nguyn Vn Lun #oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t Lut Kh oa Qun tr Kinh doanh#Thng hiu#Nguyn nh Th#Nguyn Th Mai Trang#H c H ng#L ng Lng#277886## 00541000000000217000450002000090000004100050000918100060001408200090002080800050 00290020038000340080011000720090029000830100005001120110015001170210137001320200 01900269039000500288020000900293013000700302020001400309#Thng k#Vi?t#N305G#315 .9711#^214#Nin gim thng k tnh Lng Sn 2010#^aLng Sn#^aCc Thng k tnh Lng Sn#2011#^a347tr.^b24cm#Gii thiu cc s liu thng k c bn phn nh kh i qut thc trng tnh hnh kinh t - x hi ca tnh Lng Sn trong nhg nm g n y#Nin gim thng k#oanh#Lng Sn#277887#Sch song ng## 00798000000000265000450002600110000002000100001101400070002104100050002818100060 00330820004000398080005000430050011000480020020000590070011000790080005000900090 01900095010000500114011001500119021026800134020001000402039000500412015008900417 020001900506013000700525#VV11.09905#ng ma#70000#Vi?t#C455N#664#^214#Nguyn Ng#Cng ngh ng ma#Nguyn Ng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a271tr.^b24cm#G ii thiu cc khu trong quy trnh sn xut ng hin i nh thu nhn v x l dch nc ma, lm sch nc ma, qu trnh bc hi nc ma, nu ng v ch luyn ng. Mt s tnh ton cn bng vt cht, cn bng nhit v cn bng nc trong sn xut ng ma#Cng ngh#oanh#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Cng ngh Sinh hc - Cng ngh Thc phm#Qui trnh sn xut#277888## 00926000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000200 00440140007000640410005000711810008000760820007000848080005000910050016000960020 03100112007001600143008001800159009003500177010000500212011001500217021031200232 020001100544039000500555015006900560013000700629#VV11.09906#VV11.09907#VV11.0990 8#VV11.09909#K thut chiu sng#31000#Vi?t#GI-108T#621.32#^214#Dng Lan Hng #Gio trnh k thut chiu sng#Dng Lan Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a282tr.^b24cm#Gii thiu cc i lng k thut chiu sng c bn; bn cht mu sc nh sng; c tnh, ng dng cc loi bng n v thit b khi ng; c tnh nh sng ca cc thit b chiu sng; tiu chun h o chiu sng; tnh ton chiu sng i vi cc h thng chiu sng ngoi tri v tnh ton mng in chiu sng#Gio trnh#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#277889## 00890000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440140007000540410005000610820004000668080005000700050018000750020024000930070 01800117008001800135009003500153010000500188011001500193021025600208020001400464 039000500478015006900483004001800552020001100570013000700581#VV11.09910#VV11.099 12#VV11.09913#VV11.09911#Sinh thi#20000#Vi?t#577#^214#Nguyn Th Vn H#Sinh t hi v mi trng#Nguyn Th Vn H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a183tr.^b24cm#Trnh by i cng v sinh thi hc, s tc ng c a cc yu t sinh thi ln sinh vt v s thch nghi ca chng, sinh thi qun th qun x, h sinh thi, cc h sinh thi nhn to, dn s v mi trng, nhn g vn sinh thi trn th gii v Vit Nam#Sinh thi hc#oanh#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Ti bn ln th 1#Mi trn g#277890## 00983000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020068000710070012001390080 01800151009003500169010000500204011001500209015006900224020001300293020001600306 02000060032203900050032800500120033300400180034502102680036302000190063101300070 0650#VV11.09915#VV11.09914#VV11.09917#VV11.09916#17000#Vi?t#H561D#693#^214#Hn g dn n mn hc kt cu thp khung nh cng nghip mt tng#Ng Vi Long#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Kt cu thp#Nh cng nghip# n#oanh#Ng Vi Long#Ti bn ln th 4#Hng dn thc hin ni dung n thit k kt cu thp khung nh cng nghip mt tng mt nhp gm: xc nh k ch thc chnh ca khung ngang, xc nh ti trng tc dng lin khung ngang, x c nh ni lc khung ngang, t hp ni lc, thit k ct, thit k dn mi#Ti liu hng dn#277891## 00912000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020018000710070058000890080 01800147009003500165010000500200011001500205015006900220020001800289039000500307 02101620031202000190047400500150049300500160050800500140052400500160053800500130 0554013000700567#VV11.09920#VV11.09919#VV11.09918#VV11.09921#35000#Vi?t#103S#5 12#^214#i s tuyn tnh#Trn Lu Cng (ch.b.), Nguyn nh Huy, Nguyn B Thi ...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a250tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#i s tuyn t nh#oanh#Cung cp mt s kin thc c bn v ma trn, nh thc, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect, nh x tuyn tnh, dng ton phng trong i s tuyn tnh#Ti liu tham kho#Trn Lu Cng#Nguyn nh Huy#Nguyn B Thi#Nguy n Quc Ln#Hunh B Ln#277892## 00902000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050010000710020024000810030 00500105007001000110022000400120221001600124004001800140008001800158009003500176 01000050021101100150021601500690023102102050030002000080050502000170051303900050 0530013000700535005001000542#VV11.09922#VV11.09923#VV11.09925#VV11.09924#21000# Vi?t#K258C#691#^214#V B Tm#Kt cu btng ct thp#2005#V B Tm#T.1#Cu ki n c bn#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh# 2011#^a190tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc B ch khoa#Tm tt l thuyt c bn v btng ct thp. Nguyn l tnh ton v c u to cu kin btng ct thp. Cc bi ton tnh ct thp cho tng loi cu ki n bng s khi v theo trng thi gii hn th hai#Kt cu#B tng ct thp#o anh#277893#V B Tm## 00739000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050015000760020025000910070 01500116008001800131009003500149010000500184011001500189021010900204020001700313 020000800330039000500338004001800343015006900361013000700430#VV11.09926#VV11.099 28#VV11.09929#VV11.09927#14000#Vi?t#B103T#338.4076#^214#Lu Trng Vn#Bi tp kinh t xy dng#Lu Trng Vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a114tr.^b24cm#Gm cc cu hi l thuyt, cc bi ton v kinh t xy dng, pht trin cng nghip xy dng v u t d n#Kinh t xy dng#Bi tp#o anh#Ti bn ln th 3#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#277894## 00752000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050008000730020032000810070 01300113008001800126009003500144010000500179011001500184021024100199020001100440 020001100451039000500462013000700467#VV11.09930#VV11.09931#VV11.09933#VV11.09932 #25000#Vi?t#GI-108T#301#^214#T Minh#Gio trnh x hi hc i cng#T Minh b. s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a178tr.^b21cm#Khi qut lch s hnh thnh v pht trin x hi hc. Gii thiu mt s chuyn ngn h x hi hc v c cu x hi, d lun x hi v thng tin i chng, x hi hc th, nng thn, gia nh...; phng php v k thut iu tra x hi hc#X hi hc#Gio trnh#oanh#277895## 00761000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020034000640070014000980080010001120090 01800122010000500140011001500145021024500160020001000405020000900415020001100424 039000500435013000700440020001300447020001100460#VV11.09934#VV11.09935#36000#Vi ?t#TH523L#697#^214#Phan Vn Thm#Thu lc v nhit ng cng trnh#Phan Vn Thm #^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a111tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c b n ca thu lc hc; cc phng php trao i nhit v phng php tnh ton cc qu trnh dn nhit, cp nhit, bc x v truyn nhit; thng gi t nhin, thn g gi cng bc v cch tnh ton thng gi cng bc#Thng gi#Thu lc#Gio tr nh#oanh#277896#Truyn nhit#Cng trnh## 01013000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020099000420070051001410080010001920090018002020100005002200110 01500225021028900240020001200529020001900541005001200560039000500572015006700577 005001300644005002100657005001400678005001200692013000700704#VV11.09936#VV11.099 37#Vi?t#K258Q#630#^214#Kt qu nghin cu chuyn giao khoa hc ca Vin Nghin c u Pht trin BSCL giai on 2007 - 2009#V Anh Php, L Xun Thi, ng Hunh N guyt nh...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a320tr.^b26cm#Gii thiu cc kt qu nghin cu chuyn giao khoa hc ca Vin Nghin cu Pht trin BSCL giai o n 2007 - 2009 v phng php chn ging v sn xut la go; qun l ti nguyn thin nhin v h thng nng nghip; cc vn v chnh sch, kinh t, x hi trong pht trin nng nghip#Nng nghip#Kt qu nghin cu#V Anh Php#oanh#T TS ghi: Trng i hc Cn Th. Vin Nghin cu pht trin BSCL#L Xun Thi#n g Hunh Nguyt nh#Phm Th Phn#L Thu Thu#277897## 00773000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050014000670020028000810030032001090070 01400141008000500155009002100160010000500181011001500186021018800201020002500389 020000900414039000500423004002900428020000700457013000700464#VV11.09939#VV11.099 38#VV11.09940#65000#Vi?t#NG558L#343.59709#^214#Phm Gia Nghi#Ngi li xe t phi bit#Dng cho dy v hc li xe t#Phm Gia Nghi#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2011#^a323tr.^b24cm#Ph bin, tuyn truyn Lut giao thng ng b v hng d n vic dy v hc li xe t bo m ng yu cu nh ni dung st hch, cp g iy php li xe do b Giao thng Vn ti ban hnh#Lut giao thng ng b#K th ut#oanh#Ti bn c sa cha, b sung#Li xe#277898## 00914000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520050015000570020057000720030022001290070021001510080 00500172009002100177010000500198011001500203021028200218020001000500020001100510 039000500521015008100526020001000607013000700617#VV11.09941#VV11.09943#VV11.0994 2#Vi?t#GI-108T#628.9#^214#inh Ngc Tun#Gio trnh nhng vn c bn ca chi n thut cha chy#Dng cho h trung cp#inh Ngc Tun ch.b.#^aH.#^aGiao thng V n ti#2011#^a204tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v chin thut cha c hy, cc phng php dp tt m chy, cc hot ng dp tt m chy ca lc l ng cha chy, kh nng chin thut ca tiu i cha chy, ch huy cc hot n g ca tiu i cha chy, hun luyn chin thut nghip v cha chy#Cha chy#G io trnh#oanh#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Cha chy. - Lu hnh ni b#Trung cp#277899## 01305000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520050018000570020047000750030022001220070058001440080 00500202009002100207010000500228011001500233021052100248020001000769020001100779 00500120079003900050080201501080080702000090091500500120092401300070093602000100 0943020001400953#VV11.09944#VV11.09945#VV11.09946#Vi?t#GI-108T#628.9#^214#Nguyn Khc Khnh#Gio trnh thu lc v cung cp nc cha chy#Dng cho h trung cp #B.s.: Nguyn Khc Khnh (ch.b.), L Th Khu, L Sinh Hi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a254tr.^b21cm#Trnh by cc tnh cht vt l c bn ca cht lng, c c quy lut cn bng v chuyn ng c hc v m ca cht lng, nghin cu ng d ng cc quy lut vo lnh vc cung cp nc cha chy. Mt s kin thc c bn v cc h thng cung cp nc, cc quy nh trong tiu chun, quy chun Vit Na m v h thng cung cp nc cha chy. S truyn nc n m chy bng my b m, ng vi v cch tnh mt s bi ton v truyn nc gia cc xe, my bm c ha chy qun l vn hnh tt h thng cung cp nc cha chy#Cha chy#Gio trnh#L Th Khu#oanh#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa T ng v Phng tin k thut PCCC. - Lu hnh ni b#Thu lc#L Sinh Hi#277900# Trung cp#Cung cp nc## 00880000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820009000468080005000550050012000600020041000720030021001130070018001340080 00500152009002100157010000500178011001500183021024200198020001100440039000500451 015008100456020001100537020001000548013000700558020001300565#VV11.09947#VV11.099 49#VV11.09948#Vi?t#GI-108T#628.9072#^214# Ngc Cn#Gio trnh thng k phng c hy cha chy#Dng cho bc i hc# Ngc Cn ch.b.#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 011#^a320tr.^b21cm#Gii thiu nhng vn c bn ca thng k hc. Trnh by ph ng php thng k m t, phng php phn tch v d on thng k, phng php phn tch s liu thng k v tnh hnh chy v mt s hot ng ca lc lng phng chy cha chy#Gio trnh#oanh#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha ch y. Khoa Cha chy. - Lu hnh ni b#Phng chy#Cha chy#277901#Thng k hc## 00835000000000325000450002600110000002600110001102600110002202102210003302000110 02540390005002650050009002700140007002790410005002861810006002910820008002978080 00600305002004200311007004400353022000500397005000900402008000500411009002100416 01000050043701100150044200500130045700500110047000500120048102000090049301300070 0502#VV11.09950#VV11.09951#VV11.09952#Gii thiu qu trnh phn u, ngh lc t c nhng thnh cng trong s nghip kinh doanh ca mt s doanh nhn Vi t Nam trong v ngoi nc trn nhiu lnh vc: kinh t, khoa hc k thut, sn x ut, thng mi...#Doanh nhn#oanh#Lu Vinh#60000#Vi?t#D408N#338.092#^2 14#Doan h nhn Vit Nam - N ci v nc mt#Lu Vinh (ch.b.), V Khiu, Nguyn Hng.. .#T.16#V Khiu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a316tr.^b21cm#Nguyn Hng#Quang Minh#Phng Thu#Vit Nam#277902## 00721000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050014000600020052000740070055001260080005001810090 02100186010000500207011001500212021014500227020000800372020001000380039000500390 020005300395013000700448#VV11.09953#VV11.09954#VV11.09955#Vi?t#116P#959.703092# ^214#inh Xun Lm#ng Phc Thng mt tri thc chn chnh ca dn tc#inh Xun Lm (ch.b.), ng Xun Hoi, Trn Xun Thanh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a6 15tr.^b21cm#Tp hp nhng t liu qu gi v cuc i ca v s nghip ca nh t r thc ng Phc Thng, c th trng u tin ca B Giao thng cng chnh#Ti u s#S nghip#oanh#ng Phc Thng, Nh tr thc, (1906-1951), Vit Nam#277903# # 00854000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020033000630290045000960080005001410090 02100146010000500167011001500172021021900187020002000406020000900426039000500435 004001500440015006000455020001300515020001700528013000700545#VL11.01553#VL11.015 54#VL11.01555#200000#Vi?t#T309C#624.2#^214#Tiu chun thi cng cu ng b#AAS HTO LRFD bridge contruction specification#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a507tr .^b30cm#Gii thiu tiu chun k thut v o v lp kt cu, tho d kt cu hi n c, cng trnh tm, mng cc ng, cc khoan v ging khoan, neo t, kt cu chn t, kt cu btng, ct thp... trong thi cng cu ng b#Tiu chun k thut#Thi cng#oanh#Xut bn ln 1#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Tng cc ng b Vit Nam#Cu ng b#Tiu chun ngnh#277904## 00717000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020041000560030023000970290070001200080005001900090 02100195010000500216011001400221021012800235020002000363020000900383039000500392 004001500397020002000412013000700432#VL11.01556#VL11.01557#VL11.01558#Vi?t#QU600 P#623.8#^214#Quy phm phn cp v ng tu sng v g#Sa i ln 1 nm 2008#Rul es for the classification and construction of wooden - river ships#^aH.#^aGiao t hng Vn ti#2011#^a83tr.^b30cm#Gii thiu mt s quy nh k thut v thn tu, n nh, mn kh, h thng my tu, trang b in trong ng tu sng v g# Tiu chun k thut#ng tu#oanh#Xut bn ln 1#Tiu chun nh nc#277905## 00798000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020029000630030017000920080005001090090 02100114010000500135011001500140021034400155020000700499020000900506039000500515 020000500520013000700525#VL11.01559#VL11.01561#VL11.01560#60000#Vi?t#C120N#629. 28#^214#Cm nang li xe t an ton#Phin bn 1.2011#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2011#^a207tr.^b27cm#Cung cp cc qui nh lin quan n ch phng tin v ngi li xe, cc k nng li xe an ton v x l tnh hung khn cp bo m an t on trn ng, cng mt s a ch, in thoi cn thit v cc trung tm o t o st hch, ng kim t, bnh vin, trung tm cu h, i l t, garage s a cha... khi gp cc trng hp bt thng#Li xe#Cm nang#oanh# t#277906## 00963000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020108000560290107001640080005002710090021002760100 00500297011001400302021026800316020002000584020001600604039000500620020001700625 013000700642020001700649020001900666#VL11.01562#VL11.01563#VL11.01564#Vi?t#QU600 C#623.8#^214#Quy chun k thut quc gia v my li thu lc trn phng tin th u - Yu cu k thut v phng php th#National technical regulation on Hydrau lic steering gears for ships - Technical equipments and test method#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a35tr.^b30cm#Trnh by mt s quy nh k thut v c tnh v b tr my li thu lc, c tnh ca my li chnh, my li ph, ng ng, khi ng v bo ng mt nng lng ca cc my li, ngun nng lng d phng, trang b in... ca my li thu lc trn phng tin thu#Tiu chun k thut #Phng php th#oanh#My li thu lc#277907#Phng tin thu#Qui chun nh n c## 00814000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020073000560290084001290080005002130090021002180100 00500239011001400244021020400258020002000462039000500482020001900487020001900506 013000700525020001600532#VL11.01565#VL11.01566#VL11.01567#Vi?t#QU600C#621.8#^214 #Quy chun k thut quc gia v ch to v kim tra tin, thit b xp d#Nation al technical regulation for the construction and survey of lifting appliances#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a71tr.^b30cm#Gii thiu cc quy nh k thut v k t cu, thit b c kh, thit b thu lc, thit b an ton, an ton trong lp t, quy nh v vt liu ch to, nhit luyn v hn cc phng tin, thit b xp d#Tiu chun k thut#oanh#Phng tin bc d#Qui chun nh nc#277908#Thi t b bc d## 00947000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020107000560290137001630080005003000090021003050100 00500326011001500331021023700346020002000583020000900603039000500612020000900617 020001700626013000700643020001900650#VL11.01568#VL11.01569#VL11.01570#Vi?t#QU600 C#623.8#^214#Quy chun k thut quc gia v phn cp v ng phng tin thu n i a v thp ch x ho cht nguy him#National technical regulation on the cla ssification and construction of inland waterway steel ships carrying dangerous c hemicals in bulk#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a127tr.^b30cm#Gii thiu cc qu y nh k thut v kh nng chng chm v v tr khoang hng trn tu, b tr tr n tu, kt cu ca cc kt cha hng, chuyn hng, vt liu ch to... khi ng phng tin thu ni a v thp ch x ho cht nguy him#Tiu chun k thut# ng tu#oanh#Tu thu#Phng tin thu#277909#Qui chun nh nc## 00842000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020067000560290080001230080005002030090021002080100 00500229011001500234021022900249020002000478020000900498039000500507020000900512 020001700521013000700538020001900545#VL11.01571#VL11.01572#VL11.01573#Vi?t#QU600 P#623.8#^214#Quy phm gim st k thut v ng phng tin thu ni a c nh# Rules for technical supervision and construction of small inland waterway ships# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a127tr.^b30cm#Gii thiu ni dung cc quy nh k thut v gim st k thut, thn ca phng tin, trang thit b, tnh n nh , mn kh, thit b ng lc, cc h thng v ng ng, thit b in... khi ng phng tin thu ni a c nh#Tiu chun k thut#ng tu#oanh#Tu thu#Ph ng tin thu#277910#Qui chun nh nc## 01169000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020154000590080005002130090021002180100005002390110 01500244021052900259020001000788020001100798039000500809015003200814020001100846 020000900857020001800866013000700884#VN11.03021#VN11.03020#VN11.03022#Vi?t#L504G #343.59709#^214#Lut giao thng ng thu ni a v cc quy nh lin quan n cng tc iu tit khng ch m bo giao thng v chng va tri trn ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a106tr.^b19cm#Gii thiu 103 iu tron g lut giao thng ng thu ni a gm nhng quy nh v quy hoch xy dng v kt cu h tng giao thng ng thu ni a, phng tin thu ni a, thuyn vin v ngi li phng tin, quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin, hot ng ca cng, bn thu ni a, cng v, hoa tiu, vn ti, qun l nh n c v giao thng ng thu ni a v iu khon thi hnh. Cung cp mt s vn bn quy nh v cng tc iu tit khng ch m bo giao thng v chng va tri trn ng thu ni a#Php lut#Giao thng#oanh#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#ng thu#Vit Nam#Vn bn php lut#277911## 00984000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400070 00430410005000501810008000550820010000638080005000730020137000780030080002150080 00500295009002100300010000500321011001500326021026700341020001600608020001100624 039000500635020000900640020001700649013000700666020000900673#VN11.03023#VN11.030 24#VN11.03025#Php lut#10000#Vi?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh s 34/2010/ N-CP ngy 02 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b# sa i b sung theo Ngh nh s 33/2011 /N-CP ca Chnh ph ngy 16/5/2011#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a159tr.^b10c m#Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b nh vi phm quy tc giao thng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy nh v phng tin tha m gia giao thng ng b...#Pht hnh chnh#Giao thng#oanh#Vit Nam#Vn bn ph p qui#277912#ng b## 01252000000000337000450002600110000002600110001102600110002201500320003302000100 00650140006000750410005000811810007000860820010000938080005001030020175001080030 07200283008000500355009002100360010000500381011001400386021041800400020001600818 02000170083403900050085102000090085602000110086501300070087602000090088302000170 0892020000500909#VN11.03026#VN11.03027#VN11.03028#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#Php lut#5000#Vi?t#QU600#343.59709#^214#Quy nh x pht vi phm hnh chnh i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin, ngi ngi trn xe t v cc loi xe tng t t trong lnh vc giao thng ng b#Trch Ngh nh s 3 4/2010/N-CP ngy 02 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph#^aH.#^aGiao thng Vn ti#20 11#^a23tr.^b15cm#Gii thiu mt s qui nh v x pht vi phm hnh chnh i v i mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin, ngi ngi trn xe t v cc lo i xe tng t t nh khng chp hnh hiu lnh, ch dn ca bin bo hiu, vch k ng; chuyn hng khng nhng quyn i trc cho ngi i b, ngi khuy t tt, xe i ngc chiu; dng xe khng ng quy nh; khng gi khong cch an ton; ch ngi qu quy nh...#Pht hnh chnh#Ngi iu khin#oanh#Vit Na m#Giao thng#277913#ng b#Vn bn php qui# t## 01312000000000337000450002600110000002600110001102600110002201500320003302000100 00650140006000750410005000811810007000860820010000938080005001030020184001080030 07200292008000500364009002100369010000500390011001400395021046700409020001600876 02000170089203900050090902000090091402000070092302000110093001300070094102000090 0948020001700957#VN11.03029#VN11.03030#VN11.03031#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#Php lut#5000#Vi?t#QU600#343.59709#^214#Quy nh x pht vi phm hnh chnh i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin mt, xe gn my v cc lo i xe tng t xe mt, xe gn my trong lnh vc giao thng ng b#Trch Ngh nh s 34/2010/N-CP ngy 02 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph#^aH.#^aGiao thng V n ti#2011#^a19tr.^b15cm#Gii thiu mt s qui nh v x pht vi phm hnh ch nh i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin mt, xe gn my nh khn g chp hnh hiu lnh, ch dn ca bin bo hiu, vch k ng; khng c bo hi u xin vt; khng gi khong cch an ton xy ra va chm; chuyn hng khng nhng quyn i trc cho ngi i b, ngi khuyt tt, xe i ngc chiu; dn g khng ng quy nh; s dng , in thoi, thit b m thanh khi ang iu khin xe...#Pht hnh chnh#Ngi iu khin#oanh#Vit Nam#Xe my#Giao thng#27 7914#ng b#Vn bn php qui## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030047001030070040001500080018001900090 02300208010000500231011001500236020001000251039000500261020001900266005001800285 020000600303020001300309005002100322013000700343#VV11.09957#VV11.09956#22000#Vi ?t#H561D#372.652#^214#Hng dn hc & gii chi tit bi tp ting Anh 1#Ti liu tham kho dnh cho ph huynh hc sinh#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a116tr.^b24cm#Ting Anh#oanh#Ti l iu tham kho#Phm Th M Trang#Lp 1#Gii bi tp# Ngc Phng Trinh#277915## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070029000610220004000900080018000940090047001120100 00500159011001400164020001100178020000600189020001400195005001500209005001300224 039000500237013000700242#VV11.09958#17000#Vi?t#H419T#372.6#^214#Hc tt ting V it 2#Trn Cng Tng, Nh Thin#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty sch Hoa Hng#2011#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn C ng Tng# Nh Thin#oanh#277916## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070029000610220004000900080018000940090047001120100 00500159011001400164020001100178020000600189020001400195005001500209005001300224 039000500237013000700242#VV11.09959#17000#Vi?t#H419T#372.6#^214#Hc tt ting V it 2#Trn Cng Tng, Nh Thin#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty sch Hoa Hng#2011#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn C ng Tng# Nh Thin#oanh#277917## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030047001030070040001500080018001900090 02300208010000500231011001500236020001000251039000500261020001900266005001800285 020000600303020001300309005002100322013000700343#VV11.09960#VV11.09961#22000#Vi ?t#H561D#372.652#^214#Hng dn hc & gii chi tit bi tp ting Anh 2#Ti liu tham kho dnh cho ph huynh hc sinh#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a118tr.^b24cm#Ting Anh#oanh#Ti l iu tham kho#Phm Th M Trang#Lp 2#Gii bi tp# Ngc Phng Trinh#277918## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030058000890070010001470220004001570080 01800161009002300179010000500202011001500207020000500222020000600227020001000233 020001900243005001000262039000500272013000700277#VV11.09963#VV11.09962#30000#Vi ?t#B103G#372.7#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 2#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynhh hc sinh# S Ho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a190tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho #oanh#277919## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030058000890070010001470220004001570080 01800161009002300179010000500202011001500207020000500222020000600227020001000233 020001900243005001000262039000500272013000700277#VV11.09964#VV11.09965#30000#Vi ?t#B103G#372.7#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 2#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynhh hc sinh# S Ho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a163tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho #oanh#277920## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070026000730220004000990080018001030090 04700121010000500168011001500173020000500188020000600193020001300199020001400212 005001000226005001500236039000500251013000700256#VV11.09966#VV11.09967#24000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 3#Cao Thin, Lng Minh Tr#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a167tr.^b24cm#To n#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#Cao Thin#Lng Minh Tr#oanh#277921## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070026000730220004000990080018001030090 04700121010000500168011001500173020000500188020000600193020001300199020001400212 005001000226005001500236039000500251013000700256#VV11.09968#VV11.09969#24000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 3#Cao Thin, Lng Minh Tr#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a159tr.^b24cm#To n#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#Cao Thin#Lng Minh Tr#oanh#277922## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030057000890070010001460220004001560080 01800160009002300178010000500201011001500206020000500221020000600226020001000232 020001900242005001000261039000500271013000700276#VV11.09970#VV11.09971#35000#Vi ?t#B103G#372.7#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 3#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynh hc sinh# S Ho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho# oanh#277923## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030057000890070010001460220004001560080 01800160009002300178010000500201011001500206020000500221020000600226020001000232 020001900242005001000261039000500271013000700276#VV11.09972#VV11.09973#35000#Vi ?t#B103G#372.7#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 3#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynh hc sinh# S Ho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a189tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho# oanh#277924## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070032000720220004001040080018001080090 04700126010000500173011001500178020001100193020000600204020001400210005001500224 005001600239039000500255013000700260#VV11.09975#VV11.09974#16000#Vi?t#H419T#372 .6#^214#Hc tt ting Vit 3#Trn Cng Tng, V Th Hoi Tm#T.1#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a103tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 3#Sch c thm#Trn Cng Tng#V Th Hoi Tm#oanh#277925## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070032000720220004001040080018001080090 04700126010000500173011001500178020001100193020000600204020001400210005001500224 005001600239039000500255013000700260#VV11.09976#VV11.09977#16000#Vi?t#H419T#372 .6#^214#Hc tt ting Vit 3#Trn Cng Tng, V Th Hoi Tm#T.2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a103tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 3#Sch c thm#Trn Cng Tng#V Th Hoi Tm#oanh#277926## 00508000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070031000630080018000940090047001120100005001590110 01400164020000900178020000600187020001900193039000500212005001300217005001700230 013000700247#VV11.09978#10000#Vi?t#GI-103#372.35#^214#Gii p khoa hc 4# N h Thin, Nguyn Thnh Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty S ch Hoa Hng#2011#^a63tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Ti liu tham kho#oanh# Nh Thi n#Nguyn Thnh Tm#277927## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730080018001130090023001310100 00500154011001500159020001000174020000600184020001400190039000500204005001800209 005002100227013000700248#VV11.09979#VV11.09980#20000#Vi?t#H419T#372.652#^214#H c tt ting Anh 4#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a111tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#oanh#Phm T h M Trang# Ngc Phng Trinh#277928## 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030047001040070040001510080018001910090 02300209010000500232011001500237020001000252020000600262020001900268039000500287 005001800292005002100310020001300331013000700344#VV11.09981#VV11.09982#30000#Vi ?t#H561D#372.652#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp ting Anh 4#Ti li u tham kho dnh cho ph huynh hc sinh#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a154tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Ti liu tham kho#oanh#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Gii bi tp#277929# # 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070013000730220004000860080018000900090 04700108010000500155011001500160020000500175020000600180020001300186020001400199 005001300213039000500226013000700231#VV11.09983#VV11.09984#24000#Vi?t#GI-103B#3 72.7#^214#Gii bi tp ton 4# Nh Thin#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm# Nh Thin#oanh#277930## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070030000720220004001020080018001060090 04700124010000500171011001500176020001100191020000600202020001400208005001300222 005001600235039000500251013000700256#VV11.09985#VV11.09986#20000#Vi?t#H419T#372 .6#^214#Hc tt ting Vit 4#Trn Vn Su, V Th Hoi Tm#T.1#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#L p 4#Sch c thm#Trn Vn Su#V Th Hoi Tm#oanh#277931## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070032000720220004001040080018001080090 04700126010000500173011001500178020001100193020000600204020001400210005001500224 005001600239039000500255013000700260#VV11.09988#VV11.09987#19000#Vi?t#H419T#372 .6#^214#Hc tt ting Vit 4#Trn Cng Tng, V Th Hoi Tm#T.2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 4#Sch c thm#Trn Cng Tng#V Th Hoi Tm#oanh#277932## 00573000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020038000510030057000890070010001460220004001560080 01800160009002300178010000500201011001500206020000500221020000600226020001000232 020001900242005001000261039000500271013000700276#VV11.09989#VV11.09990#Vi?t#B103 G#372.7#^214#35000#Bi ging v li gii chi tit ton 4#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynh hc sinh# S Ho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a198tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho# oanh#277933## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030057000890070010001460220004001560080 01800160009002300178010000500201011001500206020000500221020000600226020001000232 020001900242005001000261039000500271013000700276#VV11.09992#VV11.09991#35000#Vi ?t#B103G#372.7#^214#Bi ging v li gii chi tit ton 4#Ti liu tham kho cn thit dnh cho ph huynh hc sinh# S Ho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a214tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi ging#Ti liu tham kho# S Ho# oanh#277934## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730080018001130090023001310100 00500154011001500159020001000174020000600184020001400190039000500204005001800209 005002100227013000700248#VV11.09993#VV11.09994#20000#Vi?t#H419T#372.652#^214#H c tt ting Anh 5#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a109tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#oanh#Phm T h M Trang# Ngc Phng Trinh#277935## 00518000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070030000610220004000910080018000950090047001130100 00500160011001500165020001100180020000600191020001400197005001300211005001600224 039000500240013000700245#VV11.09995#22000#Vi?t#H419T#372.6#^214#Hc tt ting V it 5#Trn Vn Su, V Th Hoi Tm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Vn Su#V Th Hoi Tm#oanh#277936## 00518000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070030000610220004000910080018000950090047001130100 00500160011001500165020001100180020000600191020001400197005001300211005001600224 039000500240013000700245#VV11.09996#19000#Vi?t#H419T#372.6#^214#Hc tt ting V it 5#Trn Vn Su, V Th Hoi Tm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Vn Su#V Th Hoi Tm#oanh#277937## 00503000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070031000630080018000940090047001120100005001590110 01400164020000900178020000600187020001400193005001300207039000500220005001700225 013000700242#VV11.09997#14000#Vi?t#GI-103#372.35#^214#Gii p khoa hc 5# N h Thin, Nguyn Thnh Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty S ch Hoa Hng#2011#^a87tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Sch c thm# Nh Thin#oanh#Ng uyn Thnh Tm#277938## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070029000730220004001020080018001060090 04700124010000500171011001500176020000500191020000600196020001300202020001400215 005001300229005001500242039000500257013000700262#VV11.09998#VV11.09999#20000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 5# Nh Thin, Lng Minh Tr#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2011#^a127tr.^b24cm# Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm# Nh Thin#Lng Minh Tr#oanh#277939## 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030047001040070040001510080018001910090 02300209010000500232011001500237020001000252020000600262020001900268039000500287 005001800292005002100310020001300331013000700344#VV11.10000#VV11.10001#30000#Vi ?t#H561D#372.652#^214#Hng dn hc v gii chi tit bi tp ting Anh 5#Ti li u tham kho dnh cho ph huynh hc sinh#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Ti liu tham kho#oanh#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Gii bi tp#277940# # 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070016001010080018001170090023001350100 00500158011001500163020000700178020000600185020001400191039000500205005001600210 020001300226013000700239#VV11.10003#VV11.10002#25000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 6#Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a132tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#oanh#Nguy n Ph ng#Gii bi tp#277941## 00462000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020027000440070012000710080018000830090023001010100005001240110 01500129020000700144020000600151020001400157039000500171005001200176020001300188 013000700201#VV11.10004#26000#Vi?t#GI-103S#530.076#^214#Gii sch bi tp vt l 6#Mai Trng #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a144tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#oanh#Mai Trng #Gii bi tp#277942## 00462000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020027000440070012000710080018000830090023001010100005001240110 01500129020000700144020000600151020001400157039000500171005001200176020001300188 013000700201#VV11.10005#24000#Vi?t#GI-103S#530.076#^214#Gii sch bi tp vt l 7#Mai Trng #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a127tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#oanh#Mai Trng #Gii bi tp#277943## 00676000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070046000630220004001092210058001130080018001710090 02300189010000500212011001500217020000500232020000600237020001300243020001400256 00500140027000500120028400500150029600500110031100500160032203900050033801300070 0343#VV11.10006#33000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 7#Dng c Ki m, Duy ng, Thanh Quang...#T.1#Tm tt l thuyt. Gii bi tp. Bi tp n cui hc k I#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a183tr.^b24cm#To n#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#Dng c Kim# Duy Hng# Thanh Quang#V T h Hu#Nguyn Vnh Cn#oanh#277944## 00678000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070047000630220004001102210059001140080018001730090 02300191010000500214011001500219020000500234020000600239020001300245020001400258 00500140027200500120028600500150029800500110031300500160032403900050034001300070 0345#VV11.10007#23000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 7#Dng c Ki m, Duy ng, Thanh Quang....#T.2#Tm tt l thuyt. Gii bi tp. Bi tp n cui hc k II#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a127tr.^b24cm#T on#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#Dng c Kim# Duy Hng# Thanh Quang#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#KVn#277945## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070016001010080018001170090023001350100 00500158011001500163020000700178020000600185020001300191020001400204005001600218 039000500234013000700239#VV11.10008#VV11.10009#28000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 7#Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a158tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Gii bi tp#Sch c th m#Nguyn Ph ng#KVn#277946## 00657000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380070046000580040018001040080018001220090023001400100 00500163011001500168020000800183020000600191020001100197020000800208020001200216 02000140022800500160024200500110025800500140026900500120028300500120029503900050 0307013000700312#VV11.10010#54000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng ng vn 8#Nguy n Kim Dung, Kim Ho, Mai Xun Min...#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2011#^a319tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Kim Dung# Kim Ho#Mai Xun Min#Trn H Nam#Trng T ham#KVn#277947## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070016001010080018001170090023001350100 00500158011001500163020000700178020000600185020001300191020001400204005001600218 039000500234013000700239#VV11.10012#VV11.10011#32000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 8#Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a176tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Gii bi tp#Sch c th m#Nguyn Ph ng#KVn#277948## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020027000550070012000820080018000940090023001120100 00500135011001500140020000700155020000600162020001300168020001400181005001200195 039000500207013000700212#VV11.10013#VV11.10014#24000#Vi?t#GI-103S#530.076#^214# Gii sch bi tp vt l 8#Mai Trng #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2011#^a128tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#Mai Trng #KVn#277 949## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020027000550070012000820080018000940090023001120100 00500135011001500140020000700155020000600162020001300168020001400181005001200195 039000500207013000700212#VV11.10015#VV11.10016#23000#Vi?t#GI-103S#530.076#^214# Gii sch bi tp vt l 9#Mai Trng #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2011#^a118tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Mai Trng #KVn#277 950## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070038000670220004001050080018001090090 02300127010000500150011001500155020000800170020000600178020001100184020000800195 02000120020302000140021500500110022900500130024000500120025303900050026501300070 0270#VV11.10017#VV11.10018#21000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 9#Nguyn T r, o Tin Thi, Tho Nguyn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011# ^a125tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Tr#o Tin Thi#Tho Nguyn#KVn#277951## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070038000670220004001050080018001090090 02300127010000500150011001500155020000800170020000600178020001100184020000800195 02000120020302000140021500500110022900500130024000500120025303900050026501300070 0270#VV11.10019#VV11.10020#21000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 9#Nguyn T r, o Tin Thi, Tho Nguyn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011# ^a109tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Tr#o Tin Thi#Tho Nguyn#KVn#277952## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070016001010080018001170090023001350100 00500158011001500163020000700178020000600185020001300191020001400204005001600218 039000500234013000700239#VV11.10021#VV11.10022#37000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn hc v gii chi tit bi tp vt l 9#Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a208tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Gii bi tp#Sch c th m#Nguyn Ph ng#KVn#277953## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070068000590040018001270080018001450090023001630100 00500186011001500191020001000206020000700216020000800223020001400231005002000245 005001400265005002200279005000900301039000500310013000700315#VV11.10023#29000#V i?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 10#Nguyn Thu Anh Vn, Hong V Lun, Nguy n Th Minh Hng, Thu Anh#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thu An h Vn#Hong V Lun#Nguyn Th Minh Hng#Thu Anh#KVn#277954## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070022000700040018000920080018001100090 02300128010000500151011001500156020001000171020000700181020001400188005002200202 039000500224013000700229#VV11.10024#VV11.10025#33000#Vi?t#H419T#428#^214#Hc t t ting Anh 11#Nguyn Th Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a187tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Th Mi nh Hng#KVn#277955## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070019000870220004001060080 01800110009002300128010000500151011001500156020000800171020000700179020001100186 020000800197020001200205020001400217005001900231039000500250013000700255#VV11.10 026#VV11.10027#28000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 11#Chng trnh chun# Nguyn Thc Phng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a174tr.^b2 4cm#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Thc Ph ng#KVn#277956## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070019000870220004001060080 01800110009002300128010000500151011001500156020000800171020000700179020001100186 020000800197020001200205020001400217005001900231039000500250013000700255#VV11.10 028#VV11.10029#22000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 11#Chng trnh chun# Nguyn Thc Phng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a125tr.^b2 4cm#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Thc Ph ng#KVn#277957## 00474000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070022000590040013000810080018000940090023001120100 00500135011001500140020001000155020000700165020001400172005002200186039000500208 013000700213#VV11.10030#28000#Vi?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 12#Nguyn T h Minh Hng#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a150tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Minh Hng#KVn#277958## 00530000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220020019000270030019000460070019000650220004000840080018000880090023001060100 00500129011001500134020000800149020000700157020001400164005001900178039000500197 020001100202020000800213020001200221013000700233#23000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#Nguyn Thc Phng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2011#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Thc P hng#KVn#Ting vit#Vn hc#Tp lm vn#277959## 00453000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070021000580080018000790090023000970100005001200110 01400125020000500139020001400144005001000158005001000168039000500178020000900183 013000700192#VV11.10031#6000#Vi?t#B557#372.21#^214#Bc u hc ton#Ngc Thu , Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Ton#Sc h mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#Mu gio#277960## 00567000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020038000410030044000790070021001230220004001440080018001480090 02300166010000500189011001400194020000900208020000800217020000600225020001400231 005001000245005001000255039000500265013000700270#VV11.10032#6000#Vi?t#V460-O#37 2.63#^214#V ly c mu ch luyn vit ch p#Theo mu ch vit hoa trong tr ng tiu hc#Ngc Thu, Minh Nht#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a23tr.^b24cm#Tp vit#Ch ci#Lp 1#Sch c thm#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#2 77961## 00567000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020038000410030044000790070021001230220004001440080018001480090 02300166010000500189011001400194020000900208020000800217020000600225020001400231 005001000245005001000255039000500265013000700270#VV11.10033#6000#Vi?t#V460-O#37 2.63#^214#V ly c mu ch luyn vit ch p#Theo mu ch vit hoa trong tr ng tiu hc#Ngc Thu, Minh Nht#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a23tr.^b24cm#Tp vit#Ch ci#Lp 1#Sch c thm#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#2 77962## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030047000600070021001070220004001280080018001320090 02300150010000500173011001400178020000900192020000800201020000900209020001400218 005001000232005001000242039000500252013000700257#VV11.10034#6000#Vi?t#V460-O#37 2.21#^214#V li c mu ch#Theo mu ch vit thng trong trng tiu hc#Ngc Thu, Minh Nht#Q.A#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr.^b24cm #Tp vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#277963## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030047000600070021001070220004001280080018001320090 02300150010000500173011001400178020000900192020000800201020000900209020001400218 005001000232005001000242039000500252013000700257#VV11.10035#6000#Vi?t#V460-O#37 2.21#^214#V li c mu ch#Theo mu ch vit thng trong trng tiu hc#Ngc Thu, Minh Nht#Q.B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr.^b24cm #Tp vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#277964## 00570000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020038000410030044000790070021001230220004001440080018001480090 02300166010000500189011001400194020000900208020000800217020000900225020001400234 005001000248005001000258039000500268013000700273#VV11.10036#6000#Vi?t#V460-O#37 2.21#^214#V li c mu ch luyn vit ch p#Theo mu ch vit hoa trong tr ng tiu hc#Ngc Thu, Minh Nht#Q.A#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a24tr.^b24cm#Tp vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KV n#277965## 00570000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020038000410030044000790070021001230220004001440080018001480090 02300166010000500189011001400194020000900208020000800217020000900225020001400234 005001000248005001000258039000500268013000700273#VV11.10037#6000#Vi?t#V460-O#37 2.21#^214#V li c mu ch luyn vit ch p#Theo mu ch vit hoa trong tr ng tiu hc#Ngc Thu, Minh Nht#Q.B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a24tr.^b24cm#Tp vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KV n#277966## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020018000510030009000690070021000780080018000990090 02300117010000500140011001400145020001100159020001400170005001000184005001000194 039000500204020000800209020000900217013000700226#VV11.10038#VV11.10039#6000#Vi? t#T123T#372.21#^214#Tp t nt c bn#Mu gio#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#Ngc Th u#Minh Nht#KVn#Ch ci#Mu gio#277967## 00468000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070009000630220004000720080018000760090023000940100 00500117011001400122020000900136020001100145020001100156020001400167005000900181 039000500190013000700195#VV11.10040#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch - t mu#Hunh Vy#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a27tr.^b24cm #Mu gio#Tp t ch#Tp t mu#Sch mu gio#Hunh Vy#KVn#277968## 00468000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070009000630220004000720080018000760090023000940100 00500117011001400122020000900136020001100145020001100156020001400167005000900181 039000500190013000700195#VV11.10041#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch - t mu#Hunh Vy#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a28tr.^b24cm #Mu gio#Tp t ch#Tp t mu#Sch mu gio#Hunh Vy#KVn#277969## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510030020000710070021000910080018001120090 02300130010000500153011001400158020001100172020001100183020001400194005001000208 005001000218039000500228020000900233013000700242#VV11.10042#VV11.10043#6000#Vi? t#T123T#372.21#^214#Tp t ch - t mu#Mu gio 3 - 4 tui#Ngc Thu, Minh Nht #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Tp t m u#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#Mu gio#277970## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030020000600070021000800080018001010090023001190100 00500142011001400147020001100161020001100172020001400183005001000197005001000207 039000500217020000900222013000700231#VV11.10044#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t ch - t mu#Mu gio 4 - 5 tui#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Tp t mu#Sch mu gio#Ngc T hu#Minh Nht#KVn#Mu gio#277971## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030020000600070021000800080018001010090023001190100 00500142011001400147020001100161020001100172020001400183005001000197005001000207 039000500217020000900222013000700231#VV11.10045#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t ch - t mu#Mu gio 5 - 6 tui#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Tp t mu#Sch mu gio#Ngc T hu#Minh Nht#KVn#Mu gio#277972## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030020000510070021000710080018000920090023001100100 00500133011001400138020001100152020000900163020001400172005001000186005001000196 039000500206013000700211#VV11.10046#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t ch#Mu gio 4 - 5 tui#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#2779 73## 00484000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030020000510070021000710080018000920090023001100100 00500133011001400138020001100152020000900163020001400172005001000186005001000196 039000500206013000700211#VV11.10047#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t ch#Mu gio 5 - 6 tui#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Thu#Minh Nht#KVn#2779 74## 00449000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400070021000500080018000710090023000890100005001120110 01400117020000900131020001400140005001000154039000400164005001000168013000700178 020001000185#VV11.10048#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t s#Ngc Thu, Minh N ht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Sch m u gio#Ngc Thu#Mai#Minh Nht#277975#Tp t s## 00449000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070009000620080018000710090023000890100005001120110 01400117020001100131020000900142020001400151005000900165039000400174013000700178 020001000185#VV11.10049#6500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t s - t mu#Hunh Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr.^b24cm#Tp t mu#Mu g io#Sch mu gio#Hunh Vy#Mai#277976#Tp t s## 00492000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030010000620070009000720080018000810090023000990100 00500122011001400127020000900141020001100150020001400161005000900175039000400184 013000700188020001000195020000900205#VV11.10050#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#B tp vit v t mu#Tp t s#Hunh Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a24tr.^b24cm#Tp vit#Tp t mu#Sch mu gio#Hunh Vy#Mai#277977#Tp t s #Mu gio## 00529000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220020019000270030019000460070019000650220004000840080018000880090023001060100 00500129011001500134020000800149020000700157020001400164005001900178039000400197 013000700201020001100208020000800219020001200227#21000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#Nguyn Thc Phng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2011#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Thc P hng#Mai#277978#Ting vit#Vn hc#Tp lm vn## 00930000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050012000500020032000620030069000940290024001630070 02900187008001800216009004700234010000500281011001500286006001100301013000700312 039000400319019000500323021025200328020001000580020001100590020001500601#VV11.10 051#VV11.10052#198000#Vi?t#T310H#138#^214#Haner, Jean#Tm hiu cuc i qua khu n mt#Hy thay i cuc i bn vi thut xem nt mt ca ngi Trung Quc#The wisdom of your face#Jean Haner ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a363tr.^b23cm#L Huy Lm#277979#Mai#Dch #Gii thiu nhng kin thc c bn v ngun gc ca thut xem nt mt v hng d n cch nhn bit nm dng in hnh c th hin trn khun mt, ng thi cun g cp phng php quan st nghin cu khun mt v nhiu hiu bit v con ngi tht ca bn#Tng mt#Trung Quc#Nhn tng hc## 01102000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020074000450070054001190080018001730090023001910100005002140110 01500219015005700234021022500291020000900516020000900525020000800534020000900542 02000090055102000410056002000430060100500200064400500100066400500190067400500200 0693005001600713039000400729013000700733#VV11.10053#VV11.10054#Vi?t#C514#792.02 #^214#Cuc i s nghip nhc s - ngh s u t Nm Vnh v son gi Vnh in# Hunh Th Bch Thu, Nhm Hng, Nguyn Thanh Triu...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a121tr.^b20cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tn h Hu Giang#Gii thiu v cuc i, s nghip nhc s NST Nm Vnh tn tht V Hu Vnh (1918-2005) v son gi Vnh in tn tht L Vn Nin (1930-1987), lp th h i trc trong s hnh thnh v pht trin sn khu ci lng Nam B#Cu c i#S nhip#Nhc s#Son gi#Vit Nam#Nm Vnh, nhc s, (1918-2005), Vit Na m#Vnh in, son gi, (1930-1987), Vit Nam#Hunh Th Bch Thu#Nhm Hng#Nguy n Thanh Triu#Lng Th Bch Tho#Nhm Giang ng#Mai#277980## 00881000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050015000410020039000560070048000950080018001430090050001610100 00500211011001500216012006100231021016300292020001800455020000800473020000900481 00600130049000600110050303900040051401300070051801900160052502000090054102000050 0550#VV11.10055#43000#Vi?t#CH114S#615.8#^214#u Dng an#Chm sc sc kho q ua huyt v bn tay#u Dng an ; Dch: Duyn Nguyn, Tng Khi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a223tr.^b21cm#T s ch Sc kho & i sng. Liu php kinh lc v huyt o#Trnh by nhng triu c hng v cc bnh thng gp v hng dn cch tm v tr huyt o, phng php xoa bp huyt v bn tay ng vi mi trng hp bnh c th#Chm sc sc kho#Xo a bp#n huyt#Duyn Nguyn#Tng Khi#Mai#277981#Dch Trung Quc#iu tr#Bnh# # 00884000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050015000410020044000560070048001000080018001480090050001660100 00500216011001500221012006100236021016100297020001800458020000800476020000900484 00600130049300600110050603900040051701900160052101300070053702000090054402000050 0553#VV11.10056#40000#Vi?t#CH114S#615.8#^214#u Dng an#Chm sc sc kho q ua xoa bp & n huyt#u Dng an ; Dch: Duyn Nguyn, Tng Khi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a198tr.^b21cm #T sch Sc kho & i sng. Liu php kinh lc v huyt o#Trnh by nhng tr iu chng v cc bnh thng gp v hng dn cch tm v tr huyt o, phng php xoa bp v n huyt ng vi mi trng hp bnh c th#Chm sc sc kho #Xoa bp#n huyt#Duyn Nguyn#Tng Khi#Mai#Dch Trung Quc#277982#iu tr#B nh## 00897000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020049000670070014001160080018001300090 02300148010000500171011001500176012002100191039000400212021033500216020001200551 020002000563013000700583020000800590020000900598#VV11.10058#VV11.10057#65000#Vi ?t#H411#959.703#^214#Trn Nam Tin#Hot ng quc t ca Nguyn i Quc (1911-1 941)#Trn Nam Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a273tr.^b21cm# T sch Truyn thng#Mai#Gii thiu v qu trnh hnh thnh con ng cu nc v nhng hot ng quc t ca Nguyn i Quc nc ngoi (1911-1917), Php (1 917-1923), Lin X (1923-1924), Trung Quc, Chu u v Xim (1924-1929), gp phn thnh lp ng cng sn Vit Nam, xy dng mi quan h gia cch mng Vit Nam vi cch mng th gii (1930-1941)#H Ch Minh#Hot ng cch mng#277983#L ch s#Vit Nam## 00795000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020028000710070016000990080018001150090 02300133010000500156011001500161012002100176015003600197021016500233020001700398 020002100415020001000436020001500446020000900461039000400470013000700474#VV11.10 059#VV11.10060#35000#Vi?t#CH304T#959.7043#^214#Nguyn Hng Mai#Chim tu ch v t Cn o#Nguyn Hng Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a111t r.^b21cm#T sch Truyn thng#Tn tht tc gi: Nguyn nh Thng#Vit li qu t rnh chim tu ch, vt Cn o y cam go, mo him v tinh thn chin u ki n cng ca 57 t chnh tr ca kp Li Rng Vit Nam ngy 27-2-1965#Lch s h in i#Khng chin chng M#Vt ngc#Nh t Cn o#Vit Nam#Mai#277984## 00563000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020020000550030011000750070011000860080018000970090 02300115010000500138011001500143021009500158020000900253020001000262020001400272 039000400286013000700290#VV11.10061#VV11.10062#Vi?t#K310C#294.3#^214#Gii Hng# Kim Cang ngha tng#Ging gii#Gii Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2011#^a137tr.^b21cm#Gii thiu v Kinh Kim cang vi 32 phn c ging gii c c tch v nhng li rn dy ca Pht#o Pht#Kinh Pht#Kinh Kim cang#Mai#27798 5## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820010000398080005000490020003000540030061000570290005001180080018001230090 02300141010000500164011001400169021021300183013000700396020001000403020001900413 039000400432020000900436#VV11.10063#VV11.10064#68000#Vi?t#M460#306.76074#^214#M #Trin lm nh tn vinh s a dng ca cuc sng v gii tnh#Open#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a97tr.^b24cm#Gii thiu v trin lm nh ngh thut v ngi ng tnh ti Vit Nam v nhng ghi nhn tm tnh ca cc bn tr ng tnh tham gia cc hot ng v cng ng, cng chia s ca nhng nh bo tng lm vic vi h#277986#Trin lm#ng tnh luyn i#Mai#Vit Nam## 00811000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020020000660030047000860070045001330080 01800178009002300196010000500219011001500224021017600239020001100415020000900426 006001200435006000900447039000400456013000700460019001600467020001400483#VV11.10 065#VV11.10066#67000#Vi?t#C126C#635.9#^214#Vng Ch Qun#Cy cnh trong nc#T rng v chm sc 100 loi cy cnh trong nc#Vng Ch Qun ; Dch: Thanh Hng , Kin Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a104tr.^b24cm#Gii thi u v c tnh, s sinh trng, nguyn vt liu cn thit trng, phng php ct ta, thc y cy thu sinh sinh si v cch chm sc 100 loi cy cnh tro ng nc#Trng trt#Cy cnh#Thanh Hng#Kin Vn#Mai#277987#Dch Trung Quc#Cy thu sinh## 00702000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020044000610070037001050080018001420090023001600100 00500183011001500188021018200203020001600385020000900401020000800410020000700418 039000400425013000700429#VV11.10067#VV11.10068#Vi?t#L557S#294.3092#^214#Thch T m c#Lc s c Pht Thch ca v Ch i B tt#Vi nhng ngy va hng nm t i cha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a197tr.^b21cm#Gii thiu v ngha dng hoa, thp n cng Pht v qung i tu hnh, ho chng sanh c a c Pht Thch ca Mu ni. Trnh by v lc s, hnh nguyn hnh nh ca cc v B tt#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Lch s#B tt#Mai#277988## 01101000000000277000450002600110000002104570001102000080046802000080047602000030 04840200010004870200007004970200016005040410005005201810006005250820018005318080 00500549002006800554008001800622009002300640010000500663011002600668015010700694 039000400801013000700805020001100812#VV11.10069#Gii thiu v vng t, con ng i x Nhun c, C Chi, Tp. H Ch Minh. Trnh by qu trnh u u tranh cch mng ca qun dn x Nhun c qua cc thi k t khi c ng n cch mng Thn g Tm, trong khng chin chng thc dn Php v quc M, thi k sau gii ph ng, khc phc hu qu chin tranh pht trin kinh t x hi v thi k thc hin ng li i mi, y mnh pht trin kinh t x hi theo hng cng cuc cng nghip ho hin i ho#Lch s#ng b#X#Nhun c#C Chi#Tp. H Ch Minh#Vi? t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn thng ng b v nhn dn x Nhun c (1930 - 2010)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a288tr., 11tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Nhun c. Huyn C Chi - Thnh ph H Ch Minh#Mai#277989#ng b x## 00712000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030040000600080018001000090023001180100005001410110 01400146015004700160021022800207020001500435039000400450020000900454013000700463 #VV11.10071#VV11.10070#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Mun ngn i cha vn chn tnh thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a64tr.^b21cm #TTS ghi: Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#Gii thiu nhng bi vit chia s tin mng v Ch nht phc sinh, cu nguyn, chuyn tri tim cha Gisu, i sng Kit hu, cc trang hc tp, sn chi gii tr, v nhng vn sinh hot thng ngy... trong o Thin cha#o Thin cha#Mai#Tin mng#277990## 00769000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020036000550070016000910080018001070090023001250100 00500148011001500153015003600168021025900204020000900463020000800472020001200480 039000400492013000700496#VV11.10073#VV11.10072#Vi?t#L462P#294.3#^214#Qung Tnh# Li Pht dy trong Kinh tng Nikya#Qung Tnh b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a681tr.^b21cm#Ni dung sch gm 3 tp I, II & III#Gii thiu khi qut nhng li dy cn bn ca c Th Tn v cc phng thc tu tp trau d i Gii - nh - Tu v cc gio l cn bn nh tam quy, ng gii cho n t , duyn khi, v ng, cng nhng phng thc xy dng i sng gia nh an vui h nh phc#o Pht#Gio l#Kinh Nikya#Mai#277991## 00825000000000289000450001400080000004100050000818100060001308200040001980800050 00230020027000280030024000550290026000790070022001050080018001270090023001450100 00500168011001500173021028000188020001000468020000900478020001000487006000800497 006000800505006001100513039000400524013000700528#144000#Vi?t#V115P#428#^214#Vn phm Anh ng thc hnh#T cn bn n nng cao#Practical English grammar#Bin d ch: Hon V...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a846tr.^b21cm#Gi i thiu 153 bi hc c th v mt ch im chnh trong vn phm Anh ng nh cch dng th ch ng, b ng, cch dng mo t, phn bit danh t m c v kh ng m c, cc gii t, tnh t, lin t, cc cu iu kin, cc mnh quan h... km theo 25 bi test tham kho#Ting Anh#Ng php#Thc hnh#Hon V#Dim L y#Minh Tuyt#Mai#277992## 00659000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020027000660070012000930080018001050090 02300123010000500146011001500151021017400166020001100340020000900351039000400360 013000700364020002200371#VV11.10074#VV11.10075#32000#Vi?t#C120N#324.2597#^214#N guyn Chua#Cm nang cn b on c s#Nguyn Chua#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a208tr.^b20cm#Trnh by nhng kin thc chung v c bn v cng tc on vin, t chc c s on, k nng - nghip v cn b on c s, km t heo cc biu mu s dng trong cng tc on#on c s#Cm nang#Mai#277993#on TNCS H Ch Minh## 00839000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020031000660070047000970080018001440090 05000162010000500212011001500217021024200232020001800474020001000492006001100502 006000900513039000400522013000700526019001600533#VV11.10076#VV11.10077#30000#Vi ?t#T308K#332.024#^214#Hong Mn L#Tit kim nh nhng ngi giu#Hong Mn L ; Bin dch: Thanh Nhn, Kin Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a150tr.^b20cm#Gii thiu nhng i sch tit kim n g n trong n, mc, , i li, gio dc, gii tr v mt s cc bin php tit kim khc gip bn c th hoch nh ti chnh gia nh mt cch hp l, qun l tin c cuc sng giu sang, thnh t#Ti chnh c nhn#Tit kim#Thanh Nh n#Kin Vn#Mai#277994#Dch Trung Quc## 00763000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020031000680070015000990080018001140090 02300132010000500155011001500160012002100175039000400196013000700200021024900207 020001200456020000800468020000900476#VV11.10078#VV11.10079#75000#Vi?t#C430#959 .703#^214#Phm Ngc Trm#Con ng cu nc H Ch Minh#Phm Ngc Trm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a324tr.^b21cm#T sch Truyn thng#Mai#277 995#Gii thiu bc tranh lch s t thi th u n tui trng thnh ca H Ch Minh v nhng phn tch, l gii mt s ng lc ra i tm ng cu nc, s t ip thu ch ngha Mc - Lnin trong hnh trnh hn 30 nm ra i tm ng cu n c ca Ngi#H Ch Minh#Lch s#Vit Nam## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501300070 0319019001400326#VN11.03032#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#277996#Dch Nht Bn## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03033#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#277997## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03034#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#277998## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03035#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#277999## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03036#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278000## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03037#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278001## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03038#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278002## 00678000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03039#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278003## 00678000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070070000610220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174012003200189020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700600110028800500160029903900040031501900140 0319013000700333#VN11.03040#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Nguy n Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278004## 00679000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03041#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278005## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03042#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278006## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03043#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.12#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278007## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03044#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.13#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278008## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03045#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.14#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278009## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03046#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.15#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278010## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03047#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.16#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278011## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03048#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.17#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278012## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03049#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.18#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278013## 00679000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03050#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.19#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278014## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03051#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.20#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278015## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03052#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.21#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278016## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03053#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.22#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278017## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03054#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.23#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278018## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03055#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.24#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278019## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03056#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.25#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278020## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03057#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.26#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278021## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03058#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.27#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278022## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03059#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.28#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278023## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03060#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.29#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278024## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03061#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.30#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278025## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03062#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.31#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278026## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03063#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.32#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278027## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03064#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.33#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278028## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03065#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.34#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278029## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03066#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.35#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278030## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03067#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.36#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278031## 00679000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900040031601900140 0320013000700334#VN11.03068#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.37#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#278032## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820009000468080005000550050016000600020017000760070016000930080005001090090 01100114010000500125011001400130020001700144020001200161020002100173020000900194 020000700203039000500210013000700215#NV11.01511#NV11.01513#NV11.01512#149000#Vi ?t#959.7043#^214#Nguyn T ng#The trail at sea#Nguyn T ng#^aH.#^aTh gi i#2011#^a335p.^b21cm#Lch s hin i#Chin tranh#Khng chin chng M#Vit Nam# Hi k#Thu#278033## 00481000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820008000568080005000640020033000690030018001020070012001200080 00500132009001800137010000500155011001400160020001200174020000900186005000800195 039000500203013000700208#NV11.01514#NV11.01515#NV11.01516#NV11.01517#86000#Vi?t #621.381#^214#Solid - state electronic devices#A course material#Le Tuan ed.#^aH .#^aBach Khoa publ.#2011#^a287p.^b21cm#in t hc#Thit b#Le Tuan#Thu#278034# # 00622000000000229000450001400070000004100050000718100060001280800050001800500040 00230020005000270070004000320080018000360090021000540100005000750110012000800200 00800092020000900100039000500109021025100114028002000365013000700385#45000#Vi?t #L302S#^214#e##e#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho - Vn ngh#2011#^atr.^b21cm #Lch s#Vit Nam#Thu#Gii thiu mt bc tranh ton cnh v tin trnh pht tri n ca lch s dn tc Vit Nam t ngun gc n th k XIX qua cc thi k tiu biu nh thi nguyn thu, thi i dng nc, thi k Bc thuc v chng Bc t huc, thi i phong kin dn tc#Ngy thng ti p#278035## 00522000000000241000450004100050000008200060000580800050001100200300001600700740 00460080005001200090011001250100005001360110014001410200016001550200016001710200 01500187020000900202005002200211005001800233005001700251039000500268013000700273 #Vi?t#959.7#^214#Patrimoine mondial au Vietnam#Tran Thi Phuong Thanh trad. ; rd . par: Grgoire Thiriar, Didier Latroupe#^aH.#^aTh gii#2011#^a192p.^b21cm#Di t ch lch s#Di sn th gii#Di sn vn ho#Vit Nam#Tran Thi Phuong Thanh#Thiria r, Grgoire#Latroupe, Didier#Thu#278036## 00436000000000229000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820011000458080005000560020043000610080005001040090036001090100005001450110 01400150020000800164020001000172039000500182013000700187020001200194#NV11.01508# NV11.01509#NV11.01510#60000#Vi?t#959.704092#^214#President Ho Chi Minh biograph y and career#^aH.#^aThe culture and information publ.#2011#^a141p.^b21cm#Tiu s #S nghip#Thu#278037#H Ch Minh## 00720000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050012000630020045000750070012001200080 00500132009001800137010000500155011001500160020000800175020000900183039000400192 021025100196013000700447#VV11.09521#VV11.09522#VV11.09520#108000#Vi?t#L302S#959 .7#^214#o Duy Anh#Lch s Vit Nam t ngun gc n th k XIX#o Duy Anh#^aH .#^aKhoa hc x hi#2011#^a576tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Hoa#Gii thiu mt bc tranh ton cnh v tin trnh pht trin ca lch s dn tc Vit Nam t ngun g c n th k XIX qua cc thi k tiu biu nh thi nguyn thu, thi i dng nc, thi k Bc thuc v chng Bc thuc, thi i phong kin dn tc#278038## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560050012000610020037000730070012001100080005001220090 01800127010000500145011001500150020002000165020000700185039000400192021021900196 020001700415015004100432020000900473013000700482#VV11.09527#VV11.09528#VV11.0952 9#Vi?t#T311N#394.0959796#^214#Phm Vn T#Tn ngng th B Thin Hu C Mau#P hm Vn T#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a147tr.^b21cm#Tn ngng dn gian#C Mau #Hoa#Tm hiu s thm nhp tn ngng th B Thin Hu vo Nam B. Gii thiu ng un gc tn ngng, hot ng th t v vic t chc th B Thin Hu C Mau c ng nh c im v vai tr tn ngng th B Thin Hu ti y#Th B Thin Hu #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Th cng#278040## 00871000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050007000630020068000700070017001380080 00500155009001400160010000500174011001500179020001400194039000400208012001800212 02102530023000500090048302000100049202000170050202000100051902000090052901300070 0538#VV11.09530#VV11.09532#VV11.09531#23000#Vi?t#PH110H#616.9#^214#H Sn#Pht hin v iu tr bnh au nhim khun do giun, sn, gin, mui#H Sn, Nam Vit# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a134tr.^b21cm#K sinh trng#Hoa#Y hc thng thc#Trnh by nhng kin thc c bn v cn trng v nguyn nhn, triu chng, cch chn on, phng php iu tr, phng nga cc bnh do cn trng v k sinh trng g y ra nh bnh sn mng, bnh sn l gan, bnh sn l rut, sn l phi, bnh sn dy...#Nam Vit#Cn trng#Bnh nhim khun#Chn on#iu tr#278041## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050009000630020055000720070009001270080 00500136009001400141010000500155011001500160039000400175012001800179021020200197 020001000399020002500409020000900434020001100443013000700454#VV11.09533#VV11.095 34#VV11.09535#48000#Vi?t#PH110H#616.8#^214#Tr Vit#Pht hin v iu tr bnh ri lon no b v tu sng#Tr Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a278tr.^b21cm#Hoa# Y hc thng thc#Cung cp cc kin thc c bn v bnh a x cng (bnh ri lo n no b v tu sng), cch chn on cng nh phng php iu tr bnh theo t y y v ng y v ch iu dng cho nhng ngi mc bnh#Chn on#Ri lon n o b tu sng#iu tr#a x cng#278042## 00809000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050011000630020045000740070011001190080 00500130009001400135010000500149011001500154020001800169039000400187012001800191 021028400209020001000493020000900503013000700512#VV11.09536#VV11.09537#VV11.0953 8#29000#Vi?t#PH110H#617.7#^214#Khnh Linh#Pht hin v iu tr bnh c thu t inh th#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a167tr.^b21cm#c thu tinh th#Hoa# Y hc thng thc#Cung cp nhng kin thc c bn v cu to, chc nng, c ch pht bnh c thu tinh th; phng php chn on, cha tr, phng thc sinh h ot, ch n ung, luyn tp, vn ng, cch chm sc bnh nhn c thu tinh th trc v sau phu thut, cng nh cc bin chng ca bnh#Chn on#iu tr #278043## 00677000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050008000630020031000710070008001020080 00500110009001400115010000500129011001500134020000900149039000400158012001800162 021018100180020001000361020000900371013000700380#VV11.09539#VV11.09541#VV11.0954 0#38000#Vi?t#PH110H#616.3#^214#H Linh#Pht hin v iu tr bnh tr#H Linh#^ aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a223tr.^b21cm#Bnh tr#Hoa#Y hc thng thc#Gii thiu h thng cc khi nim c lin quan, triu chng biu hin v phng php iu t r bnh tr; ch iu dng v cch phng chng dnh cho ngi bnh hu mn t rc trng#Chn on#iu tr#278044## 00849000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050008000630020052000710070020001230080 00500143009001400148010000500162011001500167039000400182012001800186021024300204 00500110044702000170045802000100047502000120048502000100049702000090050701300070 0516#VV11.09542#VV11.09544#VV11.09543#65000#Vi?t#PH110H#616.3#^214#H Linh#Pht hin v iu tr bnh vim lot ng tiu ho#H Linh, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a382tr.^b21cm#Hoa#Y hc thng thc#Gii thiu kin thc chung v b nh vim lot ng tiu ho. Trnh by v cc triu chng biu hin, phng ph p chn on bnh v phng php iu tr bng thuc Ty y v thuc ng y. Hng dn cch t iu tr bnh vim lot ng tiu ho#Khnh Linh#Bnh h tiu ho# Vim lot#H tiu ho#Chn on#iu tr#278045## 00773000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050009000630020035000720070009001070080 00500116009001400121010000500135011001500140039000400155012001800159021024100177 020001400418020001300432020001000445020000900455013000700464#VV11.09546#VV11.095 45#VV11.09547#37000#Vi?t#PH110H#618.1#^214#Nam Vit#Pht hin v iu tr bnh t cung#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a215tr.^b21cm#Hoa#Y hc thng thc#Tr nh by nhng nhn thc c bn v bnh t cung; nguyn nhn, cc triu chng, ph ng php iu tr, cch phng chng bnh; nguyn tc iu dng, dng thuc, h l iu tr sinh hot phng tr bnh mi ngy c th trnh xa bnh t cung#B nh ph khoa#Bnh t cung#Chn on#iu tr#278046## 00846000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050009000630020043000720070009001150080 00500124009001400129010000500143011001500148039000400163012001800167021032400185 020001000509020002100519020000900540013000700549#VV11.09548#VV11.09549#VV11.0955 0#65000#Vi?t#PH110H#616.6#^214#Nam Vit#Pht hin v iu tr bnh tuyn tin l it#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a382tr.^b21cm#Hoa#Y hc thng thc#Trnh by cc kin thc c bn v bnh tuyn tin lit, cch xc nh triu chng bnh , cch phng v cc phng php iu tr ph hp vi c im tnh trng bnh ca tng bnh nhn. ng thi cung cp phng php luyn tp, iu dng tm l v ch n ung vi cc mn n ngon, b c tc dng iu tr bnh hiu qu#Ch n on#Bnh tuyn tin lit#iu tr#278047## 00726000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050007000630020035000700070019001050080 00500124009001400129010000500143011001500148020000800163039000400171012001800175 021019400193005001100387020001000398020000900408013000700417#VV11.09551#VV11.095 52#VV11.09553#65000#Vi?t#PH110H#617.5#^214#H Sn#Pht hin v iu tr bnh a u vai#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a382tr.^b21cm#au vai#Hoa#Y h c thng thc#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh au vai, nguyn nhn gy bnh au vai, cc biu hin lm sng, phng php chn on v phng php iu tr, t iu dng v bin php phng nga bnh#Khnh Linh#Chn on#iu tr#27 8048## 00676000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050008000630020035000710070008001060080 00500114009001400119010000500133011001500138039000400153012001800157021017700175 020001000352020000800362020000900370013000700379#VV11.09554#VV11.09555#VV11.0955 6#41000#Vi?t#PH110H#616.2#^214#H Linh#Pht hin v iu tr bnh cm mo#H Li nh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a246tr.^b21cm#Hoa#Y hc thng thc#Trnh by cc kh i nim, nguyn nhn, triu chng biu hin, phng php iu tr v cch phng chng bnh cm mo. ng thi hng dn ngi bnh cm mo t iu dng ti nh #Chn on#Cm mo#iu tr#278049## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050011000630020035000740070019001090080 00500128009001400133010000500147011001500152020001300167039000400180012001800184 021022300202005000700425020001000432020000900442013000700451#VV11.09557#VV11.095 58#VV11.09559#57000#Vi?t#PH110H#616.3#^214#Khnh Linh#Pht hin v iu tr bn h to bn#Khnh Linh, H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a334tr.^b21cm#Bnh to bn #Hoa#Y hc thng thc#Trnh by nhng kin thc c bn v nguyn nhn, tc hi, cch iu tr v ch iu dng bnh to bn. ng thi a ra nhng li khu yn v hng dn cch tr bnh r rng i vi tng nhm bnh nhn c nguy c b bnh#H Sn#Chn on#iu tr#278050## 00889000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050012000630020020000750030044000950070 04800139008002300187009004100210010000500251011001500256039000400271019000500275 021023700280006001200517020002000529020000800549006001100557013000700568#VV11.09 561#VV11.09560#VV11.09562#47000#Vi?t#TH107T#650.1#^214#Eliot, John#Thnh tu v t tri#Lm vic c khoa hc khng cn n lc nhiu#John Eliot ; Bin dch: Gian g Nhung, Tng Khi#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho Vn L ang#2011#^a247tr.^b21cm#Hoa#Dch#Trnh by nhng phn tch, nhn nh su sc, m i l, ng n v nhng yu t vt cht v tinh thn, khch quan v ch quan qu yt nh thnh cng v cch t duy, phng php lm vic hp l to nn s thnh cng vt tri mi c nhn#Giang Nhung#B quyt thnh cng#C nhn#Tng Khi #278051## 00818000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050007000620020065000690070019001340080 00500153009001400158010000500172011001500177020001800192039000400210021026600214 005001100480020000800491020002200499013000700521#VV11.09563#VV11.09564#VV11.0956 5#24000#Vi?t#B100M#613.7#^214#H Sn#33 phng php tp luyn chm sc c, khp , kh huyt v tr nh#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a138tr.^b21cm #Chm sc sc kho#Hoa#Tp hp 33 phng php th dc n gin thuc cc nhm ng tc gip tp luyn v c bp, tp luyn v kh huyt, tinh thn... nhm chm sc chc nng vn ng ca c v cc khp, chc nng vn ng kh huyt, th gi n v tng cng sc tp trung tinh thn, tr nh#Khnh Linh#Th dc#Phng php tp luyn#278052## 00854000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050019000620020024000810070040001050080 02300145009004100168010000500209011001500214039000400229019000500233021026600238 006001500504020000900519020000800528013000700536020000900543#VV11.09566#VV11.095 68#VV11.09567#35000#Vi?t#S523N#294.3#^214#Batchelor, Stephen#Suy ngm v thin v c#Stephen Batchelor ; Nguyn Kim Dn dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. H N i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a182tr.^b21cm#Hoa#Dch#Trnh by mt ci nh n thu sut v cuc u tranh gia thin v c, gia nh sng v bng ti qua n d v chin thng ca c Pht vi qu Mara, nhm phn nh cuc u tranh khng ngng ngh ca con ngi vn ti chn thin m, d phng Ty hay phng ng#Nguyn Kim Dn#o Pht#Gio l#278053#i sng## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070012000940080005001060090 01400111010000500125011001500130020000800145020001500153039000400168021009700172 020000600269020002200275013000700297#VV11.09569#VV11.09570#20000#Vi?t#TH308K#37 2.87#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 2#L Anh Tun#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a148tr.^b24cm#m nhc#Sch gio vin#Hoa#Trnh by mc tiu, cc bc ch un b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn m nhc lp 2#Lp 2#Phng p hp ging dy#278054## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070012000940080005001060090 01400111010000500125011001500130020000800145020001500153039000400168021009700172 020000600269020002200275013000700297#VV11.09571#VV11.09572#14000#Vi?t#TH308K#37 2.87#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 3#L Anh Tun#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a106tr.^b24cm#m nhc#Sch gio vin#Hoa#Trnh by mc tiu, cc bc ch un b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn m nhc lp 3#Lp 3#Phng p hp ging dy#278055## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070012000940080005001060090 01400111010000500125011001500130020000800145020001500153039000400168021009700172 020000600269020002200275013000700297#VV11.09573#VV11.09574#18000#Vi?t#TH308K#37 2.87#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 4#L Anh Tun#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a138tr.^b24cm#m nhc#Sch gio vin#Hoa#Trnh by mc tiu, cc bc ch un b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn m nhc lp 4#Lp 4#Phng p hp ging dy#278056## 00809000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020031000550070072000860220004001580040030001620080 00500192009001400197010000500211011001500216020001000231020000600241020002200247 02000150026900500170028400500150030100500170031600500200033303900040035301300070 0357021010700364#VV11.09575#VV11.09576#28000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Thit k bi ging ting Anh 6#Nguyn Minh Hoi, Nguyn Th Lc, Phm Th Ho Anh, Nguy n Th Ngc Anh#T.1#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a228tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh Hoi#Ng uyn Th Lc#Phm Th Ho Anh#Nguyn Th Ngc Anh#Hoa#278057#Gii thiu mc tiu , ni dung bi hc, cc phng tin tr ging v cc bc ging dy mn ting An h lp 6## 00709000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020029000670070017000960220004001130040 03000117008000500147009001400152010000500166011001500171020000800186020000600194 02000220020002000150022203900040023701300070024100500170024802101090026502000090 0374#VV11.09577#VV11.09578#29000#Vi?t#TH308K#909#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s 8#Nguyn Th Thch#T.1#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a235tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Hoa#278058#Nguyn Th Thch#Gii thiu mc tiu bi hc, cc bc chun b ph ng tin dy hc v tin trnh dy - hc mn lch s lp 8#Th gii## 00667000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020031000700030016001010070015001170220 00400132008000500136009001400141010000500155011001500160020001000175020000600185 020002200191020001500213039000400228013000700232005001500239021009900254#VV11.09 579#VV11.09580#38000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi gin g ting Anh 8#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a303tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hoa#278059#Chu Quan g Bnh#Trnh by mc tiu, cc bc chun b v hot ng dy-hc trong tng ti t hc mn ting Anh lp 8## 00685000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020029000730030016001020070017001180220 00400135008000500139009001400144010000500158011001500163020000800178020000600186 020002200192020001500214039000400229013000700233005001700240021011400257#VV11.09 581#VV11.09582#32000#Vi?t#TH308K#959.70071#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi g ing lch s 9#Trung hc c s#Nguyn Th Thch#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a25 4tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hoa#278060#Nguyn Th Thch#Gii thiu mc tiu bi hc, cc bc chun b, thit b - ti liu d y hc v tin trnh dy - hc mn lch s 9## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020028000730030016001010070018001170220 00400135008000500139009001400144010000500158011001500163020000700178020000600185 020002200191020001500213039000400228013000700232021012100239005001800360#VV11.09 583#VV11.09584#26000#Vi?t#TH308K#330.9597#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi g ing a l 9#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a20 2tr.^b24cm#a l#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hoa#278061#Gii thi u mc tiu bi hc, phng tin dy hc, hot ng dy-hc v mt s bi tp c ng c kin thc mn a l lp 9#Nguyn Chu Giang## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020022000560070025000780080005001030090014001080100 00500122011001500127020000900142020001400151039000400165012003100169005001200200 020000700212020001400219005001200233013000700245#VV11.09585#VV11.09586#50000#Vi ?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii ton hnh hc 10#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a288tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Hoa#Bi ging chuyn su t on THPT#L Hng c#Lp 10#Gii bi ton#Nhm C Mn#278062## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020033000560030049000890070025001380080005001630090 01400168010000500182011001500187020000700202020001400209039000400223012003100227 020001000258005001200268020000700280020001400287005001200301013000700313#VV11.09 588#VV11.09587#42000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii ton i s v gii tch 1 1#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aH. #^aNxb. H Ni#2011#^a256tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Hoa#Bi ging chuyn su ton THPT#Gii tch#L Hng c#Lp 11#Gii bi ton#Nhm C Mn#278063## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020022000560030049000780070025001270080005001520090 01400157010000500171011001500176020000900191020001400200039000400214012003100218 005001200249020000700261020001400268005001200282013000700294#VV11.09589#VV11.095 90#42000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii ton hnh hc 11#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a2 42tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Hoa#Bi ging chuyn su ton THPT#L Hng c#Lp 11#Gii bi ton#Nhm C Mn#278064## 00773000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500030066000920070056001580220004002142210 01400218008000500232009001400237010000500251011001500256020000800271020000700279 02000140028602000100030002000140031000500160032400500130034000500140035300500150 0367005001800382039000400400013000700404#VV11.09591#VV11.09592#70000#Vi?t#PH121 L#546#^214#Phn loi v phng php gii ton ho 12#Ti liu n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc v cao ng#Phng Ngc Trc (ch.b.), Trn Thu Ho, L ng Vn Tm...#T.2#Ho hc v c#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a336tr.^b24cm#Ho hc# Lp 12#Gii bi ton#Ho v c#Sch c thm#Phng Ngc Trc#Trn Thu Ho#Lng Vn Tm#Nguyn Hi Nam#Nguyn nh Thng#Hoa#278065## 00496000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020000900148020000600157020001400163005001800177 005001200195039000400207013000700211#VV11.09593#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.1, T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278066## 00496000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020000900148020000600157020001400163005001800177 005001200195039000400207013000700211#VV11.09594#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.1, T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278067## 00496000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020000900148020000600157020001400163005001800177 005001200195039000400207013000700211#VV11.09595#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.2, T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278068## 00496000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020000900148020000600157020001400163005001800177 005001200195039000400207013000700211#VV11.09596#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.2, T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278069## 00496000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020000900148020000600157020001400163005001800177 005001200195039000400207013000700211#VV11.09597#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.3, T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278070## 00496000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020000900148020000600157020001400163005001800177 005001200195039000400207013000700211#VV11.09598#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.3, T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278071## 00473000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020019000340070031000530220004000840080005000880090014000930100005001070110 01400112020001100126020000900137020000600146020001400152005001800166005001200184 039000400196013000700200#VV11.09599#6000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vit ch p#Ng uyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.4#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a32tr.^b24cm#Ting Vi t#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#Hoa#278072## 00480000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030009000590070031000680080005000990090014001040100 00500118011001400123020001100137020001400148020000900162013000700171039000600178 005001800184005001200202#VV11.09600#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Tp chp#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a32tr.^b24c m#Ting Vit#Sch c thm#Tp vit#278073#TDung#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam## 00890000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020023000640080005000870090010000920100 00500102011001400107020001000121021040800131020000900539020002300548020001800571 013000700589039000600596020001000602#VN11.02986#VN11.02988#VN11.02987#18000#Vi? t#L504K#343.597#^214#Lut kim ton c lp#^aH.#^aT php#2011#^a63tr.^b19cm#Ph p lut#Gii thiu ni dung 64 iu trong Lut Kim ton c lp quy nh v ki m ton vin v kim ton vin hnh ngh, doanh nghip kim ton, hot ng kim ton c lp, hot ng ca doanh nghip kim ton, bo co kim ton, h s ki m ton, kim sot cht lng dch v kim ton, kim ton bo co ti chnh ca n v c li ch cng chng, x l vi phm v gii quyt tranh chp v cc iu khon thi hnh#Vit Nam#Lut kim ton c lp#Vn bn php lut#278074#TDung#K im ton## 00895000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030031000760080005001070090010001120100 00500122011001500127020001000142021041400152020000900566020002300575020001800598 013000700616039000600623#VN11.02989#VN11.02990#43000#Vi?t#B450L#347.597#^214#B lut t tng dn s#c sa i, b sung nm 2011#^aH.#^aT php#2011#^a351tr. ^b19cm#Php lut#Gii thiu nhng quy nh php lut v th tc gii quyt ti t o n cp s thm, phc thm; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng d n s; th tc gii quyt cc v vic dn s c yu t nc ngoi, tng tr t php trong Lut t tng dn s#Vit Nam#B lut t tng dn s#Vn bn php lut #278075#TDung## 00709000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550080005000870090010000920100005001020110 01400107020001000121020001200131020000900143020001000152013000700162021022900169 020000900398020001800407039000600425#VN11.02991#VN11.02992#16000#Vi?t#L504P#344 .59705#^214#Lut phng, chng mua bn ngi#^aH.#^aT php#2011#^a41tr.^b19cm#Ph p lut#Phng chng#Bun bn#Con ngi#278076#Trnh by nhng quy nh ca php lut v phng nga mua bn ngi; pht hin v x l hnh vi vi phm php lut v phng chng mua bn ngi; tip nhn, xc minh, bo v, h tr nn nhn... tro ng Lut phng, chng mua bn ngi#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00743000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050017000620020056000790070034001350080 00500169009001900174010000500193011001500198012001700213006001000230013000700240 019001600247021015600263020000900419020000700428039000600435#VN11.02993#VN11.029 94#VN11.02995#43000#Vi?t#C460T#794.1#^214#Hong Thiu Long#C tng - Phn on hnh th ca khai cc v trung cc#Hong Thiu Long ; ng Bnh dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a239tr.^b19cm#T sch C tng#ng Bnh#278077#Dch Trung q uc#Trnh by ngha ca vic phn on hnh th c tng v hng dn cch ph n on th trn c lc khai cuc v trung cuc c c mt hnh th c nh # C tng#Th c#TDung## 00833000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050010000640020049000740070010001230080 00500133009001000138010000500148011001500153020001000168020000800178020000800186 02000080019401200180020201300070022002102520022702000090047902000130048803900060 0501#VN11.02996#VN11.02997#VN11.02998#24000#Vi?t#T312H#342.597#^214#Minh Ngc#T nh hung php lut v ng k, qun l h tch#Minh Ngc#^aH.#^aT php#2011#^a 101tr.^b19cm#Php lut#H khu#ng k#Qun l#T sch Php lut#278078#Gm nhn g cu hi - p nhng tnh hung php lut v th tc ng k h tch, ng k h tch c yu t nc ngoi, cp bn sao giy t h tch, cp li bn chnh Giy khai sinh, Giy xc nhn tnh trng hn nhn v vn qun l nh nc v h t ch#Vit Nam#Sch hi p#TDung## 01038000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070058000690080005001270090026001320100 00500158011001500163020001200178020001100190005001300201004001300214012001700227 01500780024402103010032200500160062300500160063900500150065500500170067001300070 0687039000600694#VL11.01332#VL11.01333#94000#Vi?t#C460S#930.1#^214#C s kho c hc#Hn Vn Khn (ch.b.), Hong Vn Khon, Lm Th M Dung...#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a443tr.^b27cm#Kho c hc#Gio trnh#Hn Vn Khn#In ln th 2#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by v di tch kho c v vn ho kho c, iu tra v khai qut kho c. Cc phng php nghin cu kho c hc. S lc lch s kho c hc th gii v Vit Nam. Vi nt v ngun gc loi ngi. Gii thiu cc th i i kho c nh thi i , ng, st, kho c hc lch s Vit Nam# Hong Vn Khon#Lm Th M Dung#Nguyn Khc S#Nguyn Xun Mnh#278079#TDung## 00799000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820010000648080005000740050017000790020029000960030 03100125007001700156008000500173009001000178010000500188011001500193020001000208 020001300218013000700231021021400238020000900452020001800461039000600479#VL11.01 507#VL11.01510#VL11.01509#VL11.01508#158000#Vi?t#CH300D#346.59704#^214#Nguyn V n Trung#Ch dn tra cu Lut t ai#c sa i, b sung nm 2009#Nguyn Vn Trung#^aH.#^aT php#2011#^a482tr.^b27cm#Php lut#Lut t ai#278080#Hng dn tra cu cc vn bn php lut lin quan n vic bi thng khi Nh nc thu h i t, thu tin s dng t, phng php xc nh gi t... c quy nh trong Lut t ai c sa i, b sung nm 2009#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00896000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820008000648080005000720050010000770020032000870030 03100119007001000150008000500160009001000165010000500175011001500180020001000195 020001600205013000700221021032100228020000900549020001800558039000600576#VL11.01 511#VL11.01513#VL11.01512#VL11.01514#174000#Vi?t#CH300D#345.597#^214#V Nguyn# Ch dn p dng B lut hnh s#c sa i, b sung nm 2009#V Nguyn#^aH.#^a T php#2011#^a578tr.^b27cm#Php lut#B lut hnh s#278081#Trnh by nhng i u khon ca B lut hnh s nm 1999 c sa i, b sung nm 2009 c vin dn nhng iu khon ca cc vn bn hng dn thi hnh. Gii thiu ni dung cc vn bn hng dn thi hnh B lut hnh s nm 1999 c sa i, b sung nm 2009 v mt s vn bn hng dn thi hnh B lut hnh s nm 1985#Vit Nam#Vn bn p hp lut#TDung## 00902000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820008000538080005000610020063000660070031001290080005001600090 01800165010000500183011001500188020001000203020000900213020001000222020000900232 020001700241005001400258013000700272021031500279039000600594#VL11.01515#VL11.015 17#VL11.01516#225000#Vi?t#NH556V#344.597#^214#Nhng vn bn php quy mi nht v cng tc thanh tra gio dc#ng Ngc Hu s.t., gii thiu#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a518tr.^b27cm#Php lut#Gio dc#Thanh tra#Vit Nam#Vn bn php qui# ng Ngc Hu#278082#Gii thiu ni dung nhng vn bn php quy phc v cng tc thanh tra gio dc do Quc hi, Chnh ph, Thanh tra Chnh ph ban hnh. Tp h p nhng vn bn php quy thuc lnh vc gio dc mm non, tiu hc, gio dc tru ng hc, i hc do B Gio dc v o to ban hnh v nhng vn bn php quy kh c c lin quan#TDung## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540030032001070070026001390080005001650090 01800170010000500188011001500193020001000208020000800218020001200226020001400238 00500110025200500140026300400280027701300070030503900060031202000200031802000150 0338#VV11.09601#VV11.09602#52000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhan h bi tp trc nghim ho v c#Bin son theo chng trnh mi#L Th Tam, Phm c Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a253tr.^b24cm#Ho v c#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#L Th Tam#Phm c Bnh#Ti bn, sa cha & b sung#278083#TDu ng#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00682000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020041000540030070000950070049001650080005002140090 01800219010000500237011001500242020000800257020000700265020000700272020001400279 005001400293005001200307005002100319013000700340039000600347020001500353#VV11.09 603#VV11.09604#71000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh ho hc tr ng tm#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc v o to#Ph m Hng Bc, V Nh Hng, Nguyn Th Thin Nga#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a342 tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#Phm Hng Bc#V Nh Hng#Nguyn T h Thin Nga#278084#TDung#Sch luyn thi## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020042000530030070000950070047001650080005002120090 01800217010000500235011001500240020000900255020000700264020000700271020001400278 020001500292005001600307005001400323005001500337013000700352039000600359#VV11.09 605#VV11.09606#85000#Vi?t#PH561P#510.76#^214#Phng php gii nhanh ton hc tr ng tm#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc v o to#Ph m Quc Phong, Ng Quang Tu, Nguyn Vn Lu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a422tr .^b24cm#Ton hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm Quc Phong#Ng Quang Tu#Nguyn Vn Lu#278085#TDung## 00692000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020040000550030070000950070031001650080005001960090 01800201010000500219011001500224020000700239020002000246020000700266020001400273 02000150028700500140030200500160031601300070033203900060033902000120034502000090 0357#VV11.09607#VV11.09608#53000#Vi?t#PH561P#330.9597#^214#Phng php gii nha nh a l trng tm#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc v o to#Lm Quang Dc, Nguyn Quc Lp#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a261tr.^b2 4cm#a l#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Lm Quang Dc #Nguyn Quc Lp#278086#TDung#a kinh t#Vit Nam## 00674000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050011000650020045000760070022001210080 00500143009001800148010000500166011001500171020001700186020000800203020002200211 013000700233021012300240020001500363039000600378#VV11.09609#VV11.09611#VV11.0961 0#65000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#Nguyn Nam#Gio n tham kho dnh cho gio vi n mm non#Nguyn Nam s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a235tr.^b24cm#Gio dc mm non#Gio n#Phng php ging dy#278087#Trnh by v phng php dy v gio n chi tit tng ch ging dy tr tui nh tr, dy tr lp mm, lp c hi, lp l#Sch gio vin#TDung## 00910000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050015000610020059000760070015001350080 00500150009003800155010000500193011001500198020000800213020001500221020000900236 020000600245013000700251021035600258039000600614#VV11.09612#VV11.09614#VV11.0961 3#82000#Vi?t#TR300T#153#^214#V Th Lan Anh#Tr tu v cc ch s biu hin tr tu ca hc sinh lp 5#V Th Lan Anh#^aH.#^ai hc S phm ; T in Bch kho a#2011#^a274tr.^b24cm#Tr tu#Ch s tr tu#Hc sinh#Lp 5#278088#Trnh by mt s vn l lun v tr tu v tr tu hc sinh tiu hc. Nghin cu thc trn g mc tr tu, mc cc ch s biu hin tr tu v hc lc ca hc sinh l p 5. Mi quan h ca hng th hc tp v dy hc vi mc tr tu ca hc sinh lp 5. Kt qu thc nghim bin php tc ng s phm nhm nng cao mc tr tu cho hc sinh lp 5#TDung## 00610000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070042000530220009000950040018001040080005001220090 01800127010000500145011001400150012004300164020000800207020000600215020000800221 020001400229005001400243005001500257005001100272013000700283039000600290#VV11.09 615#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Hn Ngc Bch, Cao Minh Khang, Tr n Cng#Q.1, T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Hn Ngc Bch#Cao Minh Khang#Trn Cng#278089#TDung## 00589000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012004300155020000800198020000600206020000800212 020001400220005001100234005000900245005000800254013000700262039000600269#VV11.09 616#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.1, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng# c Mnh#c Hi#278090#TDung## 00642000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030041000530070038000940220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182012004300196020000800239020000600247 02000080025302000140026100500110027500500090028600500080029501300070030303900060 0310#VV11.09617#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son theo chng trnh Tiu hc mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.2, T.1#In ln th 8#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#278091#TDung ## 00589000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012004300155020000800198020000600206020000800212 020001400220005001100234005000900245005000800254013000700262039000600269#VV11.09 618#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.2, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng# c Mnh#c Hi#278092#TDung## 00642000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030041000530070038000940220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182012004300196020000800239020000600247 02000080025302000140026100500110027500500090028600500080029501300070030303900060 0310#VV11.09619#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son theo chng trnh Tiu hc mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.3, T.1#In ln th 6#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#278093#TDung ## 00594000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146012004300160020000800203020000600211020000800217 020001400225005001100239005000900250005000800259013000700267039000600274#VV11.09 620#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.3, T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn C ng#c Mnh#c Hi#278094#TDung## 00564000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070031000530220009000840040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134012004300148020000800191020000600199020000800205 020001400213005001100227005001100238013000700249039000600256#VV11.09621#7000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Hong Long (ch.b.), Trn Cng#Q.4, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc si nh Tiu hc#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong Long#Trn Cng#278095#TDu ng## 00564000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070031000530220009000840040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134012004300148020000800191020000600199020000800205 020001400213005001100227005001100238013000700249039000600256#VV11.09622#7000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Hong Long (ch.b.), Trn Cng#Q.4, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc si nh Tiu hc#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong Long#Trn Cng#278096#TDu ng## 00589000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012004300155020000800198020000600206020000800212 020001400220005001100234005000900245005000800254013000700262039000600269#VV11.09 623#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#Q.5, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng# c Mnh#Bo c#278097#TDung## 00594000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146012004300160020000800203020000600211020000800217 020001400225005001100239005000900250005000800259013000700267039000600274#VV11.09 624#7000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#Q.5, T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Tiu hc#m nhc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn C ng#c Mnh#Bo c#278098#TDung## 00596000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012005000155020000800205020000600213020000800219 020001400227005001100241005000900252005000800261039000600269013000700275#VV11.09 625#8000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.6, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn C ng#c Mnh#c Hi#TDung#278099## 00601000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146012005000160020000800210020000600218020000800224 020001400232005001100246005000900257005000800266039000600274013000700280#VV11.09 626#8000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.7, T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#T rn Cng#c Mnh#c Hi#TDung#278100## 00596000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012005000155020000800205020000600213020000800219 020001400227005001100241005000900252005000800261013000700269039000600276#VV11.09 627#8000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.7, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Trn C ng#c Mnh#c Hi#278101#TDung## 00648000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030034000540070038000880220009001260040018001350080 00500153009001800158010000500176011001400181012005000195020000800245020000600253 02000080025902000140026700500110028100500090029200500080030103900060030901300070 0315#VV11.09628#10000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Bin son theo sch g io khoa mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.8, T.1#Ti bn ln th 6#^a H.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#TDung# 278102## 00597000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020013000410070038000540220009000920040013001010080005001140090 01800119010000500137011001400142012005000156020000800206020000600214020000800220 020001400228005001100242005000900253005000800262039000600270013000700276#VV11.09 629#Vi?t#B103T#780.76#^214#10000#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.8, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#TDung#278103## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070035000540220004000890040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134012005000148020000800198020000600206020000800212 020001400220005001500234039000600249005000700255005001100262013000700273#VV11.09 630#12000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Cao Minh Khanh, H Hi, Trn Cn g#Q.9#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a60tr.^b24cm#B sch Bi tp nh c cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Cao Minh Khan h#TDung#H Hi#Trn Cng#278104## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030013000740070014000870040018001010080 00500119009001800124010000500142011001500147020001000162020000600172020000800178 020001400186005001400200013000700214039000600221#VV11.09631#VV11.09632#29000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr#278105#TDung## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030013000740070014000870040018001010080 00500119009001800124010000500142011001500147020001000162020000600172020000800178 020001400186005001400200013000700214039000600221#VV11.09633#VV11.09634#29000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 7#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr#278106#TDung## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030013000740070014000870040018001010080 00500119009001800124010000500142011001500147020001000162020000600172020000800178 020001400186005001400200013000700214039000600221#VV11.09636#VV11.09635#28000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 8#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr#278107#TDung## 00630000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000600298041000500304013000700309#VV11.09 637#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .27#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#TDung#Vi?t#278108## 00700000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070040000640220009001042210024001130040013001370080 00500150009001800155010000500173011001400178012004700192020001000239020000600249 02000110025502000110026602000140027700500150029102000080030600500090031400500140 0323013000700337039000600344#VV11.09638#11000#Vi?t#V460B#631.5076#^214#V bi t p cng ngh#Phm Minh Thu, c Mnh, Bch Nhun#Q.7, T.1#Trng trt - Lm n ghip#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#B sch Cng ngh c ho hc sinh Trung hc c s#Cng ngh#Lp 7#Trng trt#Lm nghip#Sch c thm# Phm Minh Thu#Bi tp#c Mnh# Bch Nhun#278109#TDung## 00651000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070024000640220009000882210021000970040013001180080 00500131009001800136010000500154011001400159012004700173020001000220020000600230 02000100023602000090024602000140025500500090026900500140027801300070029202000080 0299039000600307#VV11.09639#11000#Vi?t#V460B#636.0076#^214#V bi tp cng ngh #c Mnh, Bch Nhun#Q.7, T.2#Chn nui - Thu sn#In ln th 9#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a60tr.^b24cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s#Cn g ngh#Lp 7#Chn nui#Thu sn#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#278110#Bi tp#TDung## 00689000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030042000700070037001120220009001490040013001580080 00500171009001800176010000500194011001400199012005500213020001800268020000600286 02000080029202000140030000500140031400500140032801300070034203900060034902000080 0355#VV11.09640#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Bin son theo chun kin thc v k nng#H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#Q.9, T .1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H Nht Thng#inh Vn Vang#278111#TDung#o c## 00659000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070037000710220009001080040013001170080005001300090 01800135010000500153011001400158020001800172020000600190020001000196020001400206 00500140022000500140023402000080024802000090025601300070026501200550027203900060 0327#VV11.09641#10000#Vi?t#V460B#340.076#^214#V bi tp gio dc cng dn#H N ht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#Q.9, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#20 11#^a56tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Php lut#Sch c thm#H Nht Thng# inh Vn Vang#Bi tp#Vit Nam#278112#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trun g hc c s#TDung## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030034000700070026001040220009001300080005001390090 01800144010000500162011001400167020001800181020000600199020000800205020001400213 005001400227005001100241039000500252013000700257#VV11.09642#10000#Vi?t#V460B#17 0.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Bin son theo sch gio khoa mi#ng Th u Anh, Trn Qung#Q.8, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#ng Thu Anh#Trn Qung#Thu#278113## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070026000700220009000960040013001050080005001180090 01800123010000500141011001400146020001800160020000600178020000800184020001400192 005001100206005001400217039000500231013000700236012005500243#VV11.09643#10000#V i?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Trn Qung, ng Thu Anh#Q.8 , T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#L p 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Qung#ng Thu Anh#Thu#278114#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s## 00708000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030042000700070049001120220009001610040018001700080 00500188009001800193010000500211011001400216020001800230020000600248020000800254 02000140026200500140027600500140029000500110030403900050031501300070032001200550 0327#VV11.09644#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Bin son theo chun kin thc v k nng#Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Qung#Q.7, T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#Trn Qung# Thu#278115#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s## 00694000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070066000700220009001360040013001450080005001580090 01800163010000500181011001400186020001800200020000600218020000800224020001400232 00500140024600500140026000500110027400500160028503900050030101300070030601200550 0313#VV11.09645#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Phm Vn Hng (ch.b.), inh Vn Vang, Trn Qung, Nguyn Vn Vinh#Q.6, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sc h c thm#Phm Vn Hng#inh Vn Vang#Trn Qung#Nguyn Vn Vinh#Thu#278116#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s## 00597000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070024000630220009000870040013000960080005001090090 01800114010000500132011001400137012004600151020000900197020000600206020000800212 020001400220020001400234005000900248005001400257039000500271013000700276#VV11.09 646#14000#Vi?t#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun# Q.9, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Di truyn hc#Sch c thm #c Mnh# Bch Nhun#Thu#278117## 00597000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070024000630220009000870040013000960080005001090090 01800114010000500132011001400137012004600151020000900197020000600206020000800212 020001400220020001400234005000900248005001400257039000500271013000700276#VV11.09 647#14000#Vi?t#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun# Q.9, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Di truyn hc#Sch c thm #c Mnh# Bch Nhun#Thu#278118## 00641000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030034000630070024000970220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171012004600185020000900231020000600240 02000080024602000120025402000140026600500140028000500090029403900050030301300070 0308#VV11.09648#13000#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc#Bin son th eo sch gio khoa mi# Bch Nhun, c Mnh#Q.8, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a80tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sinh l hc#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Thu#278119# # 00637000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070046000610220009001070040013001160080005001290090 01800134010000500152011001400157012004600171020000900217020000600226020000900232 02000080024102000140024900500140026300500130027700500090029003900050029901300070 0304#VV11.09649#10000#Vi?t#V460B#580.76#^214#V bi tp sinh hc#L nh Trung (ch.b.), Trn Th Dn, c Mnh#Q.6, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#201 1#^a52tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 6#Th c vt#Bi tp#Sch c thm#L nh Trung#Trn Th Dn#c Mnh#Thu#278120## 00636000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030034000610070024000950220009001190040013001280080 00500141009001800146010000500164011001400169012004600183020000900229020000600238 02000090024402000080025302000140026100500140027500500090028903900050029801300070 0303#VV11.09650#11000#Vi?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc#Bin son theo sch gio khoa mi# Bch Nhun, c Mnh#Q.7, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a60tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh h c#Lp 6#ng vt#Bi tp#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Thu#278121## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070024000610220009000850040013000940080005001070090 01800112010000500130011001400135012004600149020000900195020000600204020000800210 020000900218020001400227005000900241005001400250039000500264013000700269#VV11.09 651#11000#Vi?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q. 7, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a60tr.^b24cm#B sch Sinh hc c ho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#ng vt#Sch c thm#c M nh# Bch Nhun#Thu#278122## 00645000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070050000630220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012004500177020000800222020000600230020000800236 02000090024402000140025303900050026701300070027200500150027900500110029400500140 0305#VV11.09652#14000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Li n (ch.b.), L nh H, Trn Mnh Hi#Q.9, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a88tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 9 #Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Thu#278123#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Mnh Hi## 00645000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070050000630220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012004500177020000800222020000600230020000800236 02000090024402000140025303900050026700500150027200500110028700500140029801300070 0312#VV11.09653#12000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Li n (ch.b.), Trn Mnh Hi, L nh H#Q.9, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a68tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 9 #Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Thu#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Mnh Hi#278 124## 00675000000000337000450002600110000002000080001102000090001902000140002803900050 00420050015000470050011000620050009000730140007000820410005000891810006000940820 00400100808000500104002001900109003003400128007004500162022000900207004001300216 00800050022900900180023401000050025201100140025701200450027102000080031602000060 0324013000700330#VV11.09654#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Thu#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#13000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lch s#Bin son theo sch gio khoa mi#Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.8, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a72tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Tru ng hc c s#Lch s#Lp 9#278125## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020019000440070045000630220009001080040013001170080005001300090 01800135010000500153011001400158012004500172020000800217020000600225020000800231 02000090023902000140024800500150026200500110027700500090028803900050029701300070 0302#VV11.09655#12000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Li n (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.7, T.1#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#20 11#^a68tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 7#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#Thu#278126## 00635000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320140007000370020019000440070045000630220009001080040013001170080005001300090 01800135010000500153011001400158012004500172020000800217020000600225020000800231 02000090023902000140024800500150026200500110027700500090028803900050029701300070 0302#VV11.09656#Vi?t#V460B#959.70076#^214#13000#V bi tp lch s#Phan Ngc Li n (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.7, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#20 11#^a72tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 7#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#Thu#278127## 00614000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320140007000370020019000440070040000630220009001030040013001120080005001250090 01800130010000500148011001400153012004500167020000800212020000600220020000800226 020000900234020001400243005001700257005001400274039000500288013000700293#VV11.09 657#Vi?t#V460B#959.70076#^214#10000#V bi tp lch s#Trng Hu Qunh (ch.b.) , inh Ngc Bo#Q.6, T.1#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a52tr.^b24cm# B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 6#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Thu#278128## 00679000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030034000590070051000930220009001440040018001530080 00500171009001800176010000500194011001400199020000700213020000600220020000800226 02000140023400500150024800500160026300500180027903900050029701300070030201200440 0309#VV11.09658#12000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo s ch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.6, T.1#T i bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a68tr.^b24cm#a l#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Thu#278129#B sc h a l cho hc sinh Trung hc c s## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070051000590220009001100040013001190080005001320090 01800137010000500155011001400160012004400174020000700218020000600225020000800231 020001400239005001500253005001600268005001800284039000500302013000700307#VV11.09 659#13000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.6, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a72tr. ^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Thu#278130## 00680000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030034000590070051000930220009001440040018001530080 00500171009001800176010000500194011001500199020000700214020000600221020000800227 02000140023500500150024900500160026400500180028003900050029801300070030301200440 0310#VV11.09660#16000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo s ch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.7, T.1#T i bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a104tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp# Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Thu#278131#B s ch a l cho hc sinh Trung hc c s## 00679000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030034000590070051000930220009001440040018001530080 00500171009001800176010000500194011001400199020000700213020000600220020000800226 02000140023400500150024800500160026300500180027903900050029701300070030201200440 0309#VV11.09661#16000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo s ch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.7, T.2#T i bn ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a88tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp#S ch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Thu#278132#B sc h a l cho hc sinh Trung hc c s## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030034000590070051000930220009001440040013001530080 00500166009001800171010000500189011001400194012004400208020000700252020000600259 020000800265005001500273005001600288005001800304039000500322013000700327#VV11.09 662#13000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo sch gio kho a mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.8, T.1#In ln th 7#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 8#Bi tp#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Thu# 278133## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070057000610220009001180040013001270080005001400090 01800145010000500163011001400168012004400182020000700226020000600233020000800239 020001400247005001600261005001500277005001600292039000500308013000700313#VV11.09 663#15000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l#Nguyn nh Tm (ch.b.), V Trng Thng, Nguyn Minh Tn#Q.9, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011 #^a96tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 9#Bi tp# Sch c thm#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Thu#278134## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070057000610220009001180040013001270080005001400090 01800145010000500163011001400168012004400182020000700226020000600233020000800239 020001400247005001600261005001500277005001600292039000500308013000700313#VV11.09 664#10000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l#Nguyn nh Tm (ch.b.), V Trng Thng, Nguyn Minh Tn#Q.9, T.2#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011 #^a52tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 9#Bi tp# Sch c thm#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Thu#278135## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070031000590220004000900040026000940080005001200090 01800125010000500143011001400148020000900162020000600171020000800177020001400185 005001400199005001600213039000500229013000700234012005000241#VV11.09665#9000#Vi ?t#V460B#372.5#^214#V bi tp k thut#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Q.4#In l n th 6, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#K thut#Lp 4#B i tp#Sch c thm#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#Thu#278136#B sch Th cng - K thut cho hc sinh Tiu hc## 00580000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070031000590220004000900040013000940080005001070090 01800112010000500130011001400135020000900149020000600158020000800164020001400172 005001400186005001600200039000500216013000700221012005000228#VV11.09666#9000#Vi ?t#V460B#372.5#^214#V bi tp k thut#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hnh#Q.5#In l n th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36tr.^b24cm#K thut#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#Thu#278137#B sch Th cng - K thut cho hc sinh Tiu hc## 00623000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070040000600220009001000040013001090080005001220090 01800127010000500145011001400150020000700164020000600171020001000177020001400187 005001200201005001400213005001200227039000500239013000700244012005800251#VV11.09 667#7000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng#Q.4, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Linh#Trng Thng#Thu#278 138#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc## 00662000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020029000400070052000690220009001210040013001300080005001430090 01800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199020001400207 00500150022100500160023600500110025203900050026301900030026801300070027101200580 0278#VV11.09668#Vi?t#V460B#372.89#^214#7000#V bi tp thc hnh lch s#Phan N gc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.5, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a36tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin #Trn Lng Dng#L nh H#Thu#GK#278139#B sch Khoa hc - Lch s - a l c ho hc sinh Tiu hc## 00625000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070041000600220009001010040013001100080005001230090 01800128010000500146011001400151020000700165020000600172020001000178020001400188 005001300202005001400215005001200229039000500241012005800246013000700304#VV11.09 669#7000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn Bo c, Phan Duy Linh , Trng Thng#Q.5, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b24cm# a l#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#Thu#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#278140## 00641000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012005800177020000900235020000600244020001000250 020001400260005001200274005001500286005001400301039000500315013000700320#VV11.09 670#7000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.4, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a48 tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#Thu#278141# # 00641000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012005800177020000900235020000600244020001000250 020001400260005001200274005001500286005001400301039000500315013000700320#VV11.09 671#7000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.4, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a44 tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#Thu#278142# # 00641000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163012005800177020000900235020000600244020001000250 020001400260005001200274005001500286005001400301039000500315013000700320#VV11.09 672#7000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.5, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a44 tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#Khoa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#Thu#278143# # 00552000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070052000690220009001210080005001300090018001350100 00500153011001400158020000800172020000600180020000800186020001400194005001500208 005001600223005001100239039000500250013000700255#VV11.09673#7000#Vi?t#V460B#372 .89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.4, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi t p#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#Thu#278144## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070052000690220009001210080005001300090018001350100 00500153011001400158020000800172020000600180020000800186020001400194005001500208 005001100223005001600234039000500250004001300255013000700268#VV11.09674#7000#Vi ?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Lin (ch.b.), L n h H, Trn Lng Dng#Q.4, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a40tr.^b24cm#Lch s #Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Lng Dng#Thu#In l n th 7#278145## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030036000780070020001140040018001340080 00500152009001800157010000500175011001500180020001000195020000600205020001400211 005002000225039000500245013000700250#VV11.09675#VV11.09676#26000#Vi?t#V460L#372 .652#^214#V luyn ting Anh lp 5#Dng km Let's learn English book 3#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Ting An h#Lp 5#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Thu#278146## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030036000740070020001100040018001300080 00500148009001800153010000500171011001500176020001000191020000600201020001400207 005002000221039000500241013000700246#VV11.09677#VV11.09678#20000#Vi?t#V460L#372 .652#^214#V luyn ting Anh 4#Dng km Let's learn English book 3#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Anh#L p 4#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Thu#278147## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000500238013000700243#VV11.09679#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 1#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Thu#278148## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000500238013000700243#VV11.09680#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 3#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.1#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a46tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Thu#278149## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000500238013000700243#VV11.09681#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 3#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Thu#278150## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000800176020001400184005001800198 005002100216039000500237013000700242#VV11.09682#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 5#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.1#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Thu#278151## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000800176020001400184005001800198 005002100216039000500237013000700242#VV11.09683#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 5#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Thu#278152## 00572000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030024000800070053001040080005001570090018001620100 00500180011001400185020000900199020000900208020001400217005001700231005001600248 005001800264039000500282013000700287#VV11.09684#8800#Vi?t#TH300V#372.63#^214#Th i vit ch p cho hc sinh tiu hc#Anh em nh th tay chn#Nguyn Thnh c, N guyn Th Hnh, Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thnh c#Nguyn Th Hnh#Nguyn Phng Lan#T hu#278153## 00561000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030013000800070053000930080005001460090018001510100 00500169011001400174020000900188020000900197020001400206005001700220005001600237 005001800253039000500271013000700276#VV11.09685#8800#Vi?t#TH300V#372.63#^214#Th i vit ch p cho hc sinh tiu hc#Qu hng em#Nguyn Thnh c, Nguyn Th H nh, Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#Tp vit#Tiu h c#Sch c thm#Nguyn Thnh c#Nguyn Th Hnh#Nguyn Phng Lan#Thu#278154# # 00565000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030017000800070053000970080005001500090018001550100 00500173011001400178020000900192020000900201020001400210005001700224005001600241 005001800257039000500275013000700280#VV11.09686#8800#Vi?t#TH300V#372.62#^214#Th i vit ch p cho hc sinh tiu hc#Em yu trng em#Nguyn Thnh c, Nguyn T h Hnh, Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#Tp vit#Ti u hc#Sch c thm#Nguyn Thnh c#Nguyn Th Hnh#Nguyn Phng Lan#Thu#278 155## 00563000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030015000800070053000950080005001480090018001530100 00500171011001400176020000900190020000900199020001400208005001700222005001600239 005001800255039000500273013000700278#VV11.09687#8800#Vi?t#TH300V#372.63#^214#Th i vit ch p cho hc sinh tiu hc#C ch th nn#Nguyn Thnh c, Nguyn Th Hnh, Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thnh c#Nguyn Th Hnh#Nguyn Phng Lan#Thu#27815 6## 00568000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030020000800070053001000080005001530090018001580100 00500176011001400181020000900195020000900204020001400213005001700227005001600244 005001800260039000500278013000700283#VV11.09688#8800#Vi?t#TH300V#372.63#^214#Th i vit ch p cho hc sinh tiu hc#Bu tri v mt t#Nguyn Thnh c, Nguy n Th Hnh, Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a31tr.^b24cm#Tp vit #Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thnh c#Nguyn Th Hnh#Nguyn Phng Lan#Thu# 278157## 00424000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070011000530040013000640080005000770090018000820100 00500100011001400105020000700119020000700126020001400133005001100147039000500158 013000700163#VV11.09689#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t s#Ngc Sng#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#Tp t#Ch s#Sch mu gio# Ngc Sng#Thu#278158## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880080 00500192009001800197010000500215011001400220012004700234020000500281020000600286 02000160029202000120030802000140032000500130033400500130034703900050036001300070 0365004001300372#VV11.09690#VV11.09691#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun ki n thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a8 8tr.^b24cm#B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 1#Bi trc ng him# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#278159#In ln th 3## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880080 00500192009001800197010000500215011001400220012004700234020000500281020000600286 02000160029202000120030802000140032000500130033400500130034703900050036001300070 0365004001300372#VV11.09692#VV11.09693#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun ki n thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a8 0tr.^b24cm#B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 1#Bi trc ng him# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#278160#In ln th 3## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880040 01300192008000500205009001800210010000500228011001400233012004700247020000500294 02000060029902000160030502000120032102000140033300500130034700500130036003900050 0373013000700378#VV11.09694#VV11.09695#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun ki n thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 2#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#27816 1## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880040 01300192008000500205009001800210010000500228011001400233012004700247020000500294 02000060029902000160030502000120032102000140033300500130034700500130036003900050 0373013000700378#VV11.09696#VV11.09697#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun ki n thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 2#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Hong Mai L#Thu#27816 2## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880040 01300192008000500205009001800210010000500228011001400233020000500247020000600252 02000160025802000120027402000140028600500130030000500130031303900050032601300070 0331#VV11.09698#VV11.09699#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 80tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Ho ng Mai L#Thu#278163## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880040 01300192008000500205009001800210010000500228011001400233020000500247020000600252 02000160025802000120027402000140028600500130030000500130031303900050032601300070 0331#VV11.09700#VV11.09701#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 80tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Ho ng Mai L#Thu#278164## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880040 01300192008000500205009001800210010000500228011001400233020000500247020000600252 02000160025802000120027402000140028600500130030000500130031303900050032601300070 0331#VV11.09702#VV11.09703#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 4#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.1#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 80tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Thu#278165## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880040 01300192008000500205009001800210010000500228011001400233020000500247020000600252 02000160025802000120027402000140028600500130030000500130031303900050032601300070 0331#VV11.09704#VV11.09705#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 4#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 84tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#V Vn Dng#Ho ng Mai L#Thu#278166## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880080 00500192009001800197010000500215011001400220020000500234020000600239020001600245 020001200261020001400273005001300287005001300300039000500313013000700318#VV11.09 706#VV11.09707#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 5#Bi tp trc ngh im t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 5#B i trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Thu#278167## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030090000710070027001610220004001880080 00500192009001800197010000500215011001400220020000500234020000600239020001600245 020001200261020001400273005001300287005001300300039000500313013000700318#VV11.09 708#VV11.09709#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 5#Bi tp trc ngh im t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 5#B i trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Thu#278168## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030090000770070032001670220004001990040 01300203008000500216009001800221010000500239011001400244020001100258020000600269 02000160027502000120029102000140030300500160031700500150033303900050034801300070 0353#VV11.09710#VV11.09711#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Nguyn Th Hnh, Nguyn c Hu#T.1#In ln th 2#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a84tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi trc nghim# kim tra#Sch c th m#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Thu#278169## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030090000770070032001670220004001990040 01300203008000500216009001800221010000500239011001400244020001100258020000600269 02000160027502000120029102000140030300500160031700500150033303900050034801300070 0353#VV11.09712#VV11.09713#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Nguyn Th Hnh, Nguyn c Hu#T.2#In ln th 5#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi trc nghim# kim tra#Sch c th m#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Thu#278170## 00737000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030090000770070052001670220004002190040 01300223008000500236009001800241010000500259011001400264020001100278020000600289 02000160029502000120031102000140032300500210033700500160035800500130037403900050 0387013000700392#VV11.09714#VV11.09715#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chu n kin thc v k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L nh Hng#T.1# In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L nh H ng#Thu#278171## 00743000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030090000770070055001670220004002220040 01300226008000500239009001800244010000500262011001400267020001100281020000600292 02000160029802000120031402000140032600500210034000500160036100500160037703900050 0393013000700398#VV11.09716#VV11.09717#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chu n kin thc v k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, Nguyn Tr Dng#T .2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi t rc nghim# kim tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#Nguyn Tr Dng#Thu#278172## 00733000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030090000770070054001670220004002210040 01300225008000500238009001800243010000500261011001400266020001100280020000600291 02000080029702000120030502000140031700500160033100500210034700500150036803900050 0383013000700388#VV11.09718#VV11.09719#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chu n kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Nguyn c Hu#T. 1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi t p#Trc nghim#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn c Hu# Thu#278173## 00734000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030091000770070054001680220004002220040 01300226008000500239009001800244010000500262011001400267020001100281020000600292 02000080029802000120030602000140031800500160033200500210034800500150036903900050 0384013000700389#VV11.09720#VV11.09721#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 3#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chu n kin thcc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Nguyn c Hu#T .2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi t p#Trc nghim#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn c Hu #Thu#278174## 00763000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030090000770070057001670220004002240040 01300228008000500241009001800246010000500264011001400269020001100283020000600294 02000080030002000120030802000120032002000140033200500160034600500210036200500180 0383039000500401013000700406#VV11.09722#VV11.09723#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214 #Trc nghim ting Vit 4#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin s on theo chun kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng, Phm Th Kim Oanh#T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a84tr.^b24cm#Ting Vi t#Lp 4#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Phm Th Kim Oanh#Thu#278175## 00647000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020033000540070016000870040008001030080005001110090 01100116010000500127011001500132021017700147020000900324020000900333020000800342 020000700350039000500357013000700362#VV11.09724#87000#Vi?t#S450T#624#^214#Nguy n ng Sn#S tay s liu thi cng xy dng#Nguyn ng Sn#Ti bn#^aH.#^aXy d ng#2011#^a304tr.^b24cm#Trnh by nhng s liu c bn trong thi cng xy dng. Gii thiu v vt liu xy dng v k thut thi cng. Mt s vn bn v qun l thi cng v nh gi cht lng xy dng#Thi cng#Xy dng#S liu#S tay#Thu#2 78176## 00726000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030087000770070052001640220004002160040 01300220008000500233009001800238010000500256011001400261020001100275020000600286 02000080029202000120030002000140031200500210032600500160034700500130036303900050 0376013000700381#VV11.09725#VV11.09726#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 5#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chu n kin thc k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp# kim tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#Thu#27 8177## 00750000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030087000770070052001640220004002160040 01300220008000500233009001800238010000500256011001400261020001100275020000600286 02000080029202000120030002000140031200500210032600500160034700500130036303900050 0376013000700381020001200388#VV11.09727#VV11.09728#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214 #Trc nghim ting Vit 5#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin s on theo chun kin thc k nng#Trn Th Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a76tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5 #Bi tp# kim tra#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#Thu#278178#Trc nghim## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230039000500244013000700249#VV11.09729#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 1#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a28tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Thu#278179## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230039000500244013000700249#VV11.09730#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 2#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Thu#278180## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230039000500244013000700249#VV11.09731#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 3#Bin son theo chng trnh tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a28tr.^b24cm#Th cng#Lp 3#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu Hnh#Trn Mnh Hi#Thu#278181## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030035000720070016001070040018001230080 00500141009001800146010000500164011001500169020000900184020000600193020001200199 020001400211005001600225039000500241013000700246#VV11.09732#VV11.09733#28000#Vi ?t#250K#580#^214# kim tra sinh hc 6#Kim tra 15 pht - 1 tit - hc k#Hon g Th Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a167tr.^b24cm#Sinh h c#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Hong Th Tuyn#Thu#278182## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030035000710070044001060220004001500040 01800154008000500172009001800177010000500195011001500200020000500215020000600220 02000120022602000140023800500150025200500110026700500160027803900050029401300070 0299#VV11.09734#VV11.09735#23000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 6#Kim tra 15 pht - 1 tit - hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a133tr.^b24cm#Ton#Lp 6# kim t ra#Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn#Thu#278183## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030023000750070017000980080005001150090 01800120010000500138011001500143020000700158020000600165020001200171020001400183 005001700197039000500214013000700219#VV11.09736#VV11.09737#20000#Vi?t#250K#330 .9597#^214# kim tra a l 9#15 pht, 1tit, hc k#Nguyn Hong Anh#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a103tr.^b24cm#a l#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#Thu#278184## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520030024000740070017000980080005001150090 01800120010000500138011001500143020000700158020000700165020001200172020001400184 005001700198039000500215013000700220#VV11.09738#VV11.09739#26000#Vi?t#250K#330 .91#^214# kim tra a l 10#15 pht, 1 tit, hc k#Nguyn Hong Anh#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a144tr.^b24cm#a l#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Nguy n Hong Anh#Thu#278185## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030026000730070023000990080005001220090 01800127010000500145011001500150020000900165020000700174020001200181020001400193 005002300207039000500230013000700235#VV11.09740#VV11.09741#45000#Vi?t#250K#576 #^214# kim tra sinh hc 12#15 pht - 1 tit - hc k#Nguyn Lm Quang Thoi#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a256tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12# kim tra#Sch c t hm#Nguyn Lm Quang Thoi#Thu#278186## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070033001180080005001510090026001560100 00500182011001500187020000800202020000800210020002000218020001400238005001900252 005001300271039000500284013000700289#VV11.09743#VV11.09742#75000#Vi?t#T103L#546 .076#^214#Ti liu bi dng hc sinh gii mn ho hc trung hc ph thng#Nguy n Xun Trng, Phm Th Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a393tr.^b24cm#H o hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Phm Th Anh #Thu#278187## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540030041000980070015001390040018001540080 00500172009001800177010000500195011001500200020001000215020000700225020000800232 020001400240020001500254005001500269039000500284013000700289#VV11.09744#VV11.097 45#31000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii cc dng ton gii tch 12#D ng cho hc sinh n thi tt nghip THPT#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vn Nho#Thu#278188## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520070095000840040018001790080005001970090 01800202010000500220011001500225020000800240020001200248020000600260020001400266 005001600280005001400296005001800310005001400328039000500342013000700347#VV11.09 746#VV11.09747#30000#Vi?t#T527T#372.62#^214#Tuyn tp 150 bi vn hay lp 5#B.s ., tuyn chn, gii thiu: Thi Quang Vinh, Trn c Nim, Trn L Tho Linh, L Th Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a155tr.^b24cm#Bi vn #Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Thi Quang Vinh#Trn c Nim#Trn L Tho Linh #L Th Nguyn#Thu#278189## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070029000770080005001060090018001110100 00500129011001500134020000800149020001200157020000600169020001400175005001400189 005001400203039000500217013000700222#VV11.09748#VV11.09749#32000#Vi?t#M458T#372 .62#^214#199 bi & on vn hay 3#Trn c Nim, L Th Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a160tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#Trn c Nim# L Th Nguyn#Thu#278190## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070029000770080005001060090018001110100 00500129011001500134020000800149020001200157020000600169020001400175005001400189 005001400203039000500217013000700222#VV11.09750#VV11.09751#34000#Vi?t#M458T#372 .62#^214#199 bi & on vn hay 4#Trn c Nim, L Th Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a160tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Trn c Nim# L Th Nguyn#Thu#278191## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070029000770080005001060090018001110100 00500129011001500134020000800149020001200157020000600169020001400175005001400189 005001400203039000500217013000700222#VV11.09752#VV11.09753#43000#Vi?t#M458T#372 .62#^214#199 bi & on vn hay 5#Trn c Nim, L Th Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Trn c Nim# L Th Nguyn#Thu#278192## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070049000740080005001230090018001280100 00500146011001500151020000800166020001200174020000600186020001400192005001600206 005001700222005001400239039000500253013000700258#VV11.09754#VV11.09755#58000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 bi & on vn hay 7#Thi Quang Vinh, on Xun Trng, Tr n Khnh Ly#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a292tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 7 #Sch c thm#Thi Quang Vinh#on Xun Trng#Trn Khnh Ly#Thu#278193## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070049000740080005001230090018001280100 00500146011001500151020000800166020001200174020000600186020001400192005001600206 005001700222005001400239039000500253013000700258#VV11.09756#VV11.09757#67000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 bi & on vn hay 9#Thi Quang Vinh, on Xun Trng, Tr n Khnh Ly#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a327tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Lp 9 #Sch c thm#Thi Quang Vinh#on Xun Trng#Trn Khnh Ly#Thu#278194## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760040018001250080005001430090 01800148010000500166011001500171020001200186020000800198020000600206020001400212 005001400226005001400240005001900254039000500273013000700278#VV11.09758#VV11.097 59#28000#Vi?t#H103T#372.62#^214#207 v bi vn hay 3#Trn c Nim, L Th N guyn, Ng L Hng Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr. ^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#Trn c Nim#L Th Nguyn#Ng L Hng Giang#Thu#278195## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760040018001250080005001430090 01800148010000500166011001500171020001200186020000800198020000600206020001400212 005001400226005001400240005001900254039000500273013000700278#VV11.09760#VV11.097 61#28000#Vi?t#H103T#372.62#^214#207 v bi vn hay 4#Trn c Nim, L Th N guyn, Ng L Hng Giang#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr. ^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#Trn c Nim#L Th Nguyn#Ng L Hng Giang#Thu#278196## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760040018001250080005001430090 01800148010000500166011001500171020001200186020000800198020000600206020001400212 005001400226005001400240005001900254039000500273013000700278#VV11.09762#VV11.097 63#38000#Vi?t#H103T#372.62#^214#207 v bi vn hay 5#Trn c Nim, L Th N guyn, Ng L Hng Giang#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a197tr. ^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#Trn c Nim#L Th Nguyn#Ng L Hng Giang#Thu#278197## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070066000730040018001390080005001570090 01800162010000500180011001500185020001200200020000800212020000600220020001400226 005001300240005001600253005001900269005001500288039000500303013000700308#VV11.09 764#VV11.09765#36000#Vi?t#H103T#807#^214#207 v bi vn hay 6#L Lng Tm, Thi Quang Vinh, Ng L Hng Giang, Trn Tho Linh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a168tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#L Ln g Tm#Thi Quang Vinh#Ng L Hng Giang#Trn Tho Linh#Thu#278198## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070066000730040018001390080005001570090 01800162010000500180011001500185020001200200020000800212020000600220020001400226 00500130024000500160025300500190026900500150028803900050030301500720030801300070 0380#VV11.09766#VV11.09767#43000#Vi?t#H103T#807#^214#207 v bi vn hay 7#L Lng Tm, Thi Quang Vinh, Ng L Hng Giang, Trn Tho Linh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#L Lng Tm#Thi Quang Vinh#Ng L Hng Giang#Trn Tho Linh#Thu#Tn tc gi ngoi ba: Trn c Nim, L Th Nguyn, Ng L Hng Giang#278199## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070066000730040018001390080005001570090 01800162010000500180011001500185020001200200020000800212020000600220020001400226 005001300240005001600253005001900269005001500288039000500303013000700308#VV11.09 768#VV11.09769#45000#Vi?t#H103T#807#^214#207 v bi vn hay 9#L Lng Tm, Thi Quang Vinh, Ng L Hng Giang, Trn Tho Linh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a214tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#L Ln g Tm#Thi Quang Vinh#Ng L Hng Giang#Trn Tho Linh#Thu#278200## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070045000750040018001200080005001380090 01800143010000500161011001500166020000500181020000800186020000600194020001400200 005001300214005001700227005001300244039000500257013000700262#VV11.09770#VV11.097 71#30000#Vi?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton chn lc 5#Ng Long Hu, Nguyn Ng c Hun, Ng Thi Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a173tr.^b24c m#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Ng Long Hu#Nguyn Ngc Hun#Ng Thi Sn#Th u#278201## 00545000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070027000770040018001040080005001220090 01800127010000500145011001500150020000500165020000700170020000800177020000600185 020001400191005001300205005001300218039000500231013000700236#VV11.09772#VV11.097 73#28000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp v nng cao ton 5#Ng Long Hu, Ng Thi Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Ton#n tp#B i tp#Lp 5#Sch c thm#Ng Long Hu#Ng Thi Sn#Thu#278202## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070056000890040018001450080005001630090 01800168010000500186011001500191020000500206020000600211020000800217020001400225 005001400239005001200253005001100265005001600276039000500292013000700297#VV11.09 774#VV11.09775#34000#Vi?t#B454T#510.76#^214#400 bi ton c bn v m rng lp 8#Dng c Kim, Duy ng, V Th Hu, Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 2#^aH. #^ai hc S phm#2011#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Thu#278203## 00541000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500070026000710040013000970080005001100090 01800115010000500133011001500138020000800153020001200161020000800173020000700181 020001400188005001700202005000800219039000500227013000700232#VV11.09776#VV11.097 77#35000#Vi?t#NH556A#807#^214#Nhng ng vn hay 10#Nguyn Ngc Dung, Mc Lan#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a207tr.^b24cm#Vn hc#Tp lm vn#Bi v n#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Ngc Dung#Mc Lan#Thu#278204## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070008000920040018001000080005001180090 01800123010000500141011001500146020001000161020001200171020001200183020000700195 020001400202005000800216039000500224013000700229#VV11.09778#VV11.09779#58000#Vi ?t#B454M#428#^214#40 b kim tra trc nghim ting Anh 11#Vnh B#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a343tr.^b24cm#Ting Anh# kim tra#Trc ngh im#Lp 11#Sch c thm#Vnh B#Thu#278205## 00759000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020037000550030097000920070064001890040028002530080 00500281009001800286010000500304011001500309020000800324020000700332020000700339 02000140034600500140036000500140037400500210038800500120040903900050042101300070 0426#VV11.09780#VV11.09781#64000#Vi?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu gii nhan h thi ho hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao. n t p v rn luyn k nng lm bi...#ng Th Oanh, Phm Hng Bc, Nguyn Th Thin Nga, V Nh Hng#Ti bn, sa cha & b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a318t r.^b24cm#Ho hc#Lp 12# thi#Sch c thm#ng Th Oanh#Phm Hng Bc#Nguyn Th Thin Nga#V Nh Hng#Thu#278206## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030063000850070015001480040028001630080 00500191009001800196010000500214011001500219020000800234020000600242020000700248 020001200255020001400267020001500281005001500296039000500311013000700316#VV11.09 782#VV11.09783#23000#Vi?t#B450#807.6#^214#B ng vn 9 n thi vo lp 10#Bi n son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Phm Ngc Thm#Ti bn, sa cha & b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a222tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9 # thi#Tp lm vn#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm Ngc Thm#Thu#278207## 00594000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070022000690220004000910040018000950080 00500113009001800118010000500136011001500141020000800156020001100164020001200175 02000080018702000060019502000080020102000140020900500100022300500110023303900050 0244013000700249#VV11.09784#VV11.09785#23000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 7#Hong Vn, Kim Ho#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 127tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm# Hong Vn# Kim Ho#Thu#278208## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020051000510070015001020040018001170080005001350090 01800140010000500158011001500163020000500178020000600183020000600189020001000195 020001300205020001400218005001500232039000500247013000700252#VV11.09786#VV11.097 87#24000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton chuyn i lng v o i lng lp 4 - 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a134tr.^b24cm#T on#Lp 4#Lp 5#i lng#o i lng#Sch c thm#Phm nh Thc#Thu#278209# # 00729000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030029000810070050001100040018001600080 00500178009001800183010000500201011001500206015008900221020000500310020000600315 02000080032102000140032900500140034300500170035700500170037403900050039101300070 0396#VV11.09788#VV11.09789#39000#Vi?t#T527C#372.7#^214#Tuyn chn 400 bi tp t on 5#Bi dng hc sinh kh, gii#T Hoi Phong, Hunh Minh Chin, Trn Hunh T hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a186tr.^b24cm#Tn tc gi ng oi ba: Hunh Bo Chu, T Hoi Phong, Hunh Minh Chin, Trn Hunh Thng#Ton# Lp 5#Bi tp#Sch c thm#T Hoi Phong#Hunh Minh Chin#Trn Hunh Thng#Thu #278210## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030029000880070049001170220004001660080 00500170009001800175010000500193011001500198020000800213020000800221020001100229 02000120024002000060025202000140025800500160027200500160028800500150030403900050 0319013000700324#VV11.09790#VV11.09791#43000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc tp v lm bi ng vn 9#Vn hc. Ting Vit. Lm vn#Thi Quang Vinh, Trang Min h Tun, on Xun Linh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a204tr.^b24cm#Ng vn#V n hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Thi Quang Vinh#Trang Minh Tun #on Xun Linh#Thu#278211## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030029000880070049001170220004001660080 00500170009001800175010000500193011001500198020000800213020000800221020001100229 02000120024002000060025202000140025800500160027200500160028800500150030403900050 0319013000700324#VV11.09792#VV11.09793#43000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc tp v lm bi ng vn 9#Vn hc. Ting Vit. Lm vn#Thi Quang Vinh, Trang Min h Tun, on Xun Linh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#Ng vn#V n hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Thi Quang Vinh#Trang Minh Tun #on Xun Linh#Thu#278212## 00556000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020018000760030012000940290 01800106007003200124008000500156009001900161010000500180011001500185020001700200 020000300217020001200220006001000232039000500242013000700247#VV11.09794#VV11.097 95#VV11.09796#92000#Vi?t#C110B#813#^214#Sheldon, Sidney#Ct bi thi gian#Tiu thuyt#The sands of time#Sidney Sheldon ; L Chi dch#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a477tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt# L Chi#Thu#278213## 00565000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020014000760030012000900290 02100102007003700123008000500160009001900165010000500184011001500189020001700204 020000300221020001200224006001500236039000500251013000700256#VV11.09797#VV11.097 98#VV11.09799#86000#Vi?t#K600U#813#^214#Sheldon, Sidney#K c na m#Tiu thuy t#Memories of midnight#Sidney Sheldon ; Nguyn B Long dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a535tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn B Long#Thu#278 214## 00568000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050016000610020020000770030012000970290 01500109007003800124008000500162009001900167010000500186011001500191020001700206 020000300223020001200226006001600238039000500254013000700259#VV11.09800#VV11.098 01#VV11.09802#85000#Vi?t#TH305T#813#^214#Sheldon, Sidney#Thin thn ni gin#Ti u thuyt#Rage of angels#Sidney Sheldon ; H Trung Nguyn dch#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a435tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#H Trung Nguyn#Thu# 278215## 00569000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050016000610020020000770030012000970290 01800109007003700127008000500164009001900169010000500188011001500193020001700208 020000300225020001200228006001500240039000500255013000700260#VV11.09803#VV11.098 04#VV11.09805#100000#Vi?t#N259C#813#^214#Sheldon, Sidney#Nu cn c ngy mai#Ti u thuyt#If tomorrow comes#Sidney Sheldon ; Nguyn B Long dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a535tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn B Long#Thu #278216## 00573000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050016000610020023000770030012001000290 01900112007003700131008000500168009001900173010000500192011001500197020001700212 020000300229020001200232006001500244039000500259013000700264#VV11.09806#VV11.098 07#VV11.09808#98000#Vi?t#NG558#813#^214#Sheldon, Sidney#Ngi n b qu quyt #Tiu thuyt#Master of the game#Sidney Sheldon ; Nguyn B Long dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a511tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn B Long# Thu#278217## 00664000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020019000720070031000910080 00500122009001100127010000500138011001500143021013400158020000800292020000800300 020000800308020000300316006001000319006000900329039000500338013000700343#VV11.09 809#VV11.09811#VV11.09812#VV11.09810#38000#Vi?t#TR300T#973#^214#Tr tu dn tc M#Bin dch: Gia Khang, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a166tr.^b21cm#Gii thi u nhng tinh hoa ca t nc, cuc sng v con ngi M. Nghin cu phng thc vn dng v sng to ca tr tu dn tc M#Lch s#Dn tc#Tr tu#M#Gia Khan g#Kin Vn#Thu#278218## 00686000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020020000720070031000920080 00500123009001100128010000500139011001500144021015400159020000800313020000800321 020000800329020000400337006001000341006000900351039000500360013000700365#VV11.09 813#VV11.09816#VV11.09815#VV11.09814#49000#Vi?t#TR300T#943#^214#Tr tu dn tc c#Bin dch: Gia Khang, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a229tr.^b21cm#Trnh b y nhng vn v ci ngun nc c. Phn tch cc kha cnh ca i sng vn h o, vn ngh, tri thc, ch ngha dn tc v nn kinh t ca c#Lch s#Dn t c#Tr tu#c#Gia Khang#Kin Vn#Thu#278219## 00844000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020019000720070031000910080 00500122009001100127010000500138011001500143021030600158020000800464020000800472 020001100480006001000491006000900501039000500510013000700515020000800522#VV11.09 818#VV11.09819#VV11.09820#VV11.09817#45000#Vi?t#TR300T#994#^214#Tr tu dn tc c#Bin dch: Gia Khang, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a199tr.^b21cm#Trnh by v iu kin t nhin, cuc sng ca th dn c trc v sau khi ngi da trng t chn ln mnh t ny v tnh hnh t nc c thi k hin i cng nh t tng v vn ho ca h lm tot ln tr tu c, tr tu u tranh sinh tn tro ng iu kin khc nghit nhng y u i mnh t ny#Lch s#Dn tc#txtry lia#Gia Khang#Kin Vn#Thu#278220#Tr tu## 00701000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020021000720070031000930080 00500124009001100129010000500140011001500145021016700160020000800327020000800335 020000800343020000500351006001000356006000900366039000500375013000700380#VV11.09 821#VV11.09823#VV11.09822#VV11.09824#54000#Vi?t#TR300T#944#^214#Tr tu dn tc Php#Bin dch: Gia Khang, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a246tr.^b21cm#Phn t ch cc kha cnh lch s, vn ho, chnh tr, khoa hc, i sng... ca t nc v con ngi Php, nhm tn vinh tr tu v tnh cch c sc ca dn tc Php# Lch s#Dn tc#Tr tu#Php#Gia Khang#Kin Vn#Thu#278221## 00756000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700020022000750070031000970080 00500128009001100133010000500144011001500149021019600164020000800360020000800368 02000090037602000060038500600100039100600090040103900050041001300070041502000080 0422#VV11.09825#VV11.09826#VV11.09827#VV11.09828#49000#Vi?t#TR300T#953.57#^214# Tr tu dn tc Rp#Bin dch: Gia Khang, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a231t r.^b21cm#Phn tch cc kha cnh i sng x hi ca th gii Hi gio Rp, t nghi l tn gio, sng to vn minh, kinh doanh thng mi, vn ho chnh tr c ho n phong tc tp qun ca quc gia Rp#Lch s#Dn tc#Vn minh#A Rp#Gia Khang#Kin Vn#Thu#278222#Tr tu## 00684000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020046000670070043001130080005001560090 01900161010000500180011001500185021012500200020000900325020000800334020000900342 006001600351006001500367039000500382013000700387#VV11.09829#VV11.09830#VV11.0983 1#46000#Vi?t#NH556T#327.12092#^214#Nhng thi khc v i trong lch s tnh b o#Bin dch: inh Minh Hng, L Thanh Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a271t r.^b21cm#Gii thiu nhng nhn vt hot ng tnh bo ni ting th gii nh: Ma ta Hari, Von Rintelen, c Canaris, Klaus Fuchs...#Tnh bo#Lch s#Th gii# inh Minh Hng#L Thanh Hng#Thu#278223## 00953000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050017000560020105000730030017001780070017001950080 00500212009001900217010000500236011001500241021028900256020000900545020001200554 020001800566020000700584020001900591020001700610039000500627013000700632#VV11.09 832#VV11.09833#VV11.09834#Vi?t#H411#364.16#^214#Trn Th Thu Nga#Hot ng phn g nga ti phm la o chim ot ti sn c yu t nc ngoi trn a bn th nh ph ln#Sch chuyn kho#Trn Th Thu Nga#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a262t r.^b21cm#Trnh by mt s l lun, thc trng v gii php gp phn nng cao hi u qu v hot ng phng nga ti phm la o chim ot ti sn c yu t nc ngoi trn a bn thnh ph ln ca lc lng cnh st iu tra ti phm v tr t t qun l kinh t v chc v cng an thnh ph H Ni#Ti phm#Phng chng#Y u t nc ngoi#H Ni#Chim ot ti sn#Sch chuyn kho#Thu#278224## 01099000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003308200070 00388080005000450050016000500020216000660030017002820070016002990080005003150090 01900320010000500339011001500344015001600359021027500375020001800650020002000668 02000090068802000060069702000110070302000090071402000090072302000170073203900050 0749013000700754#VV11.09835#VV11.09837#VV11.09836#Vi?t#363.25#^214#Nguyn Vn B nh#L lun v thc tin quan h phi hp gi lc lng cnh st giao thng vi c nh st iu tra ti phm v trt t x hi trong iu tra v n vi phm quy n h v iu khin phng tin giao thng ng b Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguy n Vn Bnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a215tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Trnh b y l lun, thc trng, phng hng v gii php nng cao hiu qu ca quan h p hi hp gia lc lng cnh st giao thng vi cnh st iu tra ti phm v tr t t x hi trong iu tra v n vi phm quy nh v iu khin phng tin giao thng ng b Vit Nam#Cnh st iu tra#Cnh st giao thng#iu tra#V n# Giao thng#ng b#Vit Nam#Sch chuyn kho#Thu#278225## 01078000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050013000560020182000690030017002510070031002680080 00500299009001900304010000500323011001500328015001600343021030500359020001800664 02000090068202000080069102000070069902000170070600500170072303900050074001300070 0745#VV11.09838#VV11.09839#VV11.09840#Vi?t#PH110H#364.1#^214#Ng Vn Tun#Pht h in v iu tra khm ph ti phm vi phm quy nh v qun l, s dng tin cht , thuc gy nghin hoc cc cht ma tu khc ca lc lng cnh st iu tra ti phm v ma tu#Sch chuyn kho#Ng Vn Tun, Nguyn Minh Hin#^aH.#^aCng an n hn dn#2011#^a294tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Tng quan tnh hnh nghin cu, nhn g vn c bn, thc trng, d bo v cc gii php gp phn nng cao hiu qu cng tc pht hin, iu tra khm ph ti phm vi phm quy nh v qun l, s d ng tin cht, thuc gy nghin hoc cc cht ma tu khc ca lc lng cnh st iu tra ti phm v ma tu#Cnh st iu tra#Ti phm#S dng#Ma tu#Sch chuy n kho#Nguyn Minh Hin#Thu#278226## 00540000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050011000620020009000730030012000820070 02500094008000500119009001900124010000500143011001500148020001700163020001100180 020001200191006000700203039000500210013000700215019001600222#VV11.09841#VV11.098 42#VV11.09843#91000#Vi?t#T120Q#895.1#^214#Tt Phi V#Tm qut#Tiu thuyt#Tt P hi V ; Sn L dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a492tr.^b21cm#Vn hc hin i #Trung Quc#Tiu thuyt#Sn L#Thu#278227#Dch Trung Quc## 00621000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050015000390020040000540070015000940080005001090090023001140100 00500137011001500142021018500157020001200342020001300354039000500367013000700372 #VV11.09844#152000#Vi?t#C101Q#622#^214#Trn Mnh Xun#Cc qu trnh sn xut tr n m l thin#Trn Mnh Xun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a247tr.^b24cm#Gi i thiu nhng c im c bn ca phng php khai thc l thin. Cc qu trnh chun b t xc bc. Qu trnh xc bc t , khong sn, vn ti v th i trn m l thin#M l thin#Khai thc m#Thu#278228## 00793000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050012000670020042000790070012001210080 00500133009001100138010000500149011001500154015005700169021019100226020000800417 020001000425020001500435020000800450020000900458039000500467013000700472#VV11.09 845#VV11.09848#VV11.09847#VV11.09846#Vi?t#B108T#720.28#^214#Nguyn Khi#Bo tn v trng tu cc di tch kin trc#Nguyn Khi#^aH.#^aXy dng#2011#^a180tr.^b24c m#TTS ghi: Trng i hc Kin trc thnh ph H Ch Minh#Trnh by l lun v cng tc bo tn v trng tu di sn vn ho. Gii thiu mt vi kinh nghim bo tn di sn kin trc nc ngoi v cc xut bo tn di sn kin trc th Vit Nam#Bo tn#Kin trc#Di sn vn ho#Di tch#Trng tu#Thu#278229## 00721000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820008000658080005000730020082000780080005001600090 01100165010000500176011001500181015002200196021014700218020000900365020001700374 020001100391039000500402013000700407020001700414#VV11.09849#VV11.09851#VV11.0985 2#VV11.09850#116000#Vi?t#GI-108T#624.028#^214#Gio trnh khung o to an ton lao ng - v sinh lao ng trong ngnh xy dng#^aH.#^aXy dng#2011#^a348tr.^b 24cm#TTS ghi: B Xy dng#Gii thiu nhng vn chung v h thng vn bn ph p lut v bo h lao ng. K thut an ton lao ng v v sinh lao ng trong n gnh xy dng#Xy dng#V sinh lao ng#Gio trnh#Thu#278230#An ton lao ng# # 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050017000640020051000810070017001320080 00500149009001100154010000500165011001500170021029100185020000900476020001100485 02000110049602000090050702000100051603900050052601300070053102000040053802000050 0542#VV11.09853#VV11.09856#VV11.09854#VV11.09855#Vi?t#C455T#624#^214#Nguyn Duy Thin#Cng trnh kt hp giao thng - thu li nng thn#Nguyn Duy Thin#^aH.#^ aXy dng#2011#^a186tr.^b21cm#Gii thiu chung v mt s cng trnh trn ng v trn h thng knh. Hng dn v phm vi s dng, thit k, thi cng cc cng trnh trn ng v knh nh: cng vm, cng bn chm, cng trn, cng lun, cu treo, cu bn b tng ct thp, ng trn, tng chn t v tng xp khan #Xy dng#Cng trnh#Giao thng#Thu li#Nng thn#Thu#278231#Cu#Cng## 00910000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050015000760020048000910070 01500139004000800154008000500162009001100167010000500178011001500183021034300198 020000900541020000900550020000800559020001700567039000500584013000700589#VV11.09 857#VV11.09858#VV11.09860#VV11.09859#48000#Vi?t#NH556G#624.028#^214#Nguyn B D ng#Nhng gii php k thut an ton trong xy dng#Nguyn B Dng#Ti bn#^aH.# ^aXy dng#2011#^a224tr.^b21cm#Gii thiu cc bin php an ton v v sinh lao ng khi t chc thi cng trn cng trng xy dng. An ton in v chng st ch o cc cng trnh xy dng. Yu cu m bo an ton khi thit k, ch to, lp t s dng v tho d gin gio. K thut an ton trong cng tc cu lp, thi cn g o h, ho su. Cc bin php phng chy cha chy#Xy dng#K thut#An ton# An ton lao ng#Thu#278232## 00686000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050012000410020018000530070043000710040008001140080005001220090 01100127010000500138011001500143021017000158020000900328020000900337020000900346 005001700355005001200372039000500384013000700389#VV11.09861#50000#Vi?t#TH300C#6 24.2#^214#L nh Tm#Thi cng cu thp#L nh Tm, Nguyn Tin Oanh, Nguyn Tr m#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a252tr.^b21cm#Gii thiu v phng php ch to cu thp. Hng dn lp rp kt cu nhp cu thp. Cc phng php lao cu thp . Tnh ton cc cng trnh tm phc v xy dng cu thp#Xy dng#Cu thp#Thi c ng#Nguyn Tin Oanh#Nguyn Trm#Thu#278233## 01090000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450030055000630070063001180080005001810090019001860100 00500205011001500210021031100225020000900536020000900545020001800554020001100572 00500130058300500160059600500150061200500150062700500150064203900050065701300070 0662015008300669#VV11.09862#VV11.09863#Vi?t#KH309V#792.8#^214#Khiu v th thao# Gio trnh dng cho sinh vin i hc Th dc Th thao#B.s.: V Thanh Mai (ch.b. ), Nguyn Kim Xun, Nguyn Kim Lan...#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a375tr.^b21c m#Trnh by khi nim, lch s, c im v phn loi khiu v th thao. Cc dan h t, thut ng c bn trong khiu v th thao. Gii thiu k thut khiu v th thao v phng php ging dy khiu v th thao. Phng php t chc thi u v trng ti khiu v th thao. Phng php ghi chp ca khiu v th thao#Khiu v #Th thao#Khiu v th thao#Gio trnh#V Thanh Mai#Nguyn Kim Xun#Nguyn Kim Lan#inh Khnh Thu#Phm Tun Dng#Thu#278234#TTS ghi: B Vn ho Th thao v D u lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh## 00787000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050013000470020045000600030054001050070018001590080005001770090 01900182010000500201011001500206015008400221039000500305013000700310021013700317 020000900454020000900463020001000472020001500482#VV11.09864#VV11.09865#Vi?t#QU12 1V#796.342#^214#Ng Hi Hng#Qun vt - k thut v phng php tp luyn#Sch t ham kho cho sinh vin i hc Th dc Th thao#Ng Hi Hng b.s.#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#Thu#278235#Trnh by nhng vn cn lu k hi tp luyn qun vt. Gii thiu kiu cm vt v t th chun b. Hng dn k thut nh bng c bn#Qun vt#K thut#Tp luyn#Sch tham kho## 00781000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350020019000400070018000590040008000770080005000850090011000900100 00500101011001500106012003100121021025300152020001000405020000800415020001100423 020001100434020000900445006001300454039000500467013000700472#VV11.09866#105000# Vi?t#NG550P#720#^214#Ng php kin trc#L Phc Quc dch#Ti bn#^aH.#^aXy dn g#2011#^a360tr.^b24cm#T sch Kinh in v kin trc#Gii thiu cc thut ng ki n trc dng m t cc cng trnh trn khp th gii. 10 yu t m hu nh t t c cc nc u s dng trong kin trc ca mnh nh mi vm, ct, thp, cu t hang... ngoi ra cn m t cc phong cch kin trc trong lch s#Kin trc#Lch s#Phong cch#Cng trnh#Th gii#L Phc Quc#Thu#278236## 00680000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03069#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.38#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278237## 00680000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03070#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.39#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278238## 00680000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03071#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.40#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278239## 00680000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03072#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.41#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278240## 00680000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03073#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.42#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278241## 00599000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270020019000320030016000510290032000670070018000990080018001170090023001350100 00500158011001500163021010600178020001000284020001100294020000800305005000800313 039000500321013000700326#40000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in Vit - Anh#Kho ng 92000 t#Vietnamese - English dictionary#Ban b.s.: Hon V#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a960tr.^b16cm#Gii thiu khong 92 mc t ting Vi t - Anh gm nhiu lnh vc c sp xp theo bng ch ci ting Vit#Ting Anh#T ing Vit#T in#Hon V#Thu#278242## 00642000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330070036000540080018000900090023001080100005001310110015001360210 11700151020001000268020001000278020001700288005001000305006001400315039000500329 013000700334020000900341020001400350#VN11.03074#Vi?t#T123#294.3#^214#Tp nh L ng nghim#Tr Quang b.s. ; Trn Tun Mn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a140tr.^b19cm#Gii thiu cc nghi thc tu tp trong kinh Lng nghi m bao gm: Cn c, chun b, thi lng, nh l, i nguyn...#Nghi thc#Nim Pht#Kinh Lng nghim#Tr Quang#Trn Tun Mn#Thu#278243#o Pht#Sch song ng ## 00611000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540070020000750040018000950080018001130090 02300131010000500154011001500159021012500174020001300299020001100312006001000323 039000500333013000700338#VN11.03075#VN11.03076#20000#Vi?t#QU603P#796.815#^214#Q uyn php thiu lm#Ho Nhin bin dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a119tr.^b19cm#Hng dn 8 ng quyn trong v thut th iu lm bao gm: Ng phu trng, a bn thoi, mai hoa quyn, lin hon chu 47 ...#V thiu lm#Quyn php#Ho Nhin#Thu#278244## 00581000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530070020000750040018000950080018001130090 02300131010000500154011001500159021007300174020001300247020001100260020001000271 006001000281039000500291013000700296#VN11.03077#VN11.03078#20000#Vi?t#T528C#796 .815#^214#Tuyt chiu thiu lm#Ho Nhin bin dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a119tr.^b19cm#Trnh by nhng chiu th c bn nhng k tuyt ca quyn cc Thiu Lm#V thiu lm#Quyn php#Cc php#H o Nhin#Thu#278245## 00460000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050009000330020019000420070009000610080018000700090023000880100005001110110 01400116021007100130020000900201020000800210039000500218013000700223#VN11.03079# Vi?t#B308V#294.3#^214#Hnh Hu#Bit v khng bit#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2011#^a33tr.^b19cm#Gm nhng cu chuyn v gio l ca o P ht trong cuc sng hng ngy#o Pht#Gio l#Thu#278246## 00680000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03080#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.43#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278247## 00680000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03081#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.44#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278248## 00680000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070070000610220005001310040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175012003200190020001800222020000900240 02000130024900500160026200600110027800600110028900500160030003900050031601900140 0321013000700335#VN11.03082#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Nguyn Thng Vu h..#T.45#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ngu yn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278249## 00639000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220004001192210026001230040 01800149008000500167009001100172010000500183011001500188020001800203020000900221 02000130023000500170024300600110026000500160027103900050028701900140029201300070 0306#VN11.03083#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#Ch khng long ca Nobita#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278250## 00647000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220004001192210034001230040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196020001800211020000900229 02000130023800500170025100600110026800500160027903900050029501900140030001300070 0314#VN11.03084#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#Nobita v lch s khai ph v tr #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#2 78251## 00643000000000325000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070058000610220004001192210030001230040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225 02000130023400500170024700600110026400500160027503900050029101900140029601300070 0310#VN11.03085#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#Nobita thm him vng t mi#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#27825 2## 00645000000000325000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070058000610220004001192210032001230040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227 02000130023600500170024900600110026600500160027703900050029301900140029801300070 0312#VN11.03086#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#Nobita v lu i di y bin# Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278 253## 00651000000000325000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070058000610220004001192210038001230040 01800161008000500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000900233 02000130024200500170025500600110027200500160028303900050029901900140030401300070 0318#VN11.03087#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#Nobita v chuyn phiu lu vo x qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht B n#278254## 00641000000000325000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070058000610220004001192210028001230040 01800151008000500169009001100174010000500185011001500190020001800205020000900223 02000130023200500170024500600110026200500160027303900050028901900140029401300070 0308#VN11.03088#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#Nobita v cuc chin v tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278255# # 00643000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220004001192210030001230040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225 02000130023400500170024700600110026400500160027503900050029101900140029601300070 0310#VN11.03089#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#Nobita v binh on ngi st#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#27825 6## 00636000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220004001192210023001230040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185020001800200020000900218 02000130022700500170024000600110025700500160026803900050028401900140028901300070 0303#VN11.03090#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#Nobita v hip s rng#Ti bn l n th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278257## 00650000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220004001192210037001230040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199020001800214020000900232 02000130024100500170025400600110027100500160028203900050029801900140030301300070 0317#VN11.03091#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#Nobita v nc Nht thi nguyn thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht B n#278258## 00644000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210030001240040 01800154008000500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226 02000130023500500170024800600110026500500160027603900050029201900140029701300070 0311#VN11.03092#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#Nobita v hnh tinh mung th#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#2782 59## 00646000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210032001240040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195020001800210020000900228 02000130023700500170025000600110026700500160027803900050029401900140029901300070 0313#VN11.03093#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#Nobita x s nghn l mt m #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#27 8260## 00644000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210030001240040 01800154008000500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226 02000130023500500170024800600110026500500160027603900050029201900140029701300070 0311#VN11.03094#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.12#Nobita v vng quc trn my#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#2782 61## 00638000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210024001240040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 02000130022900500170024200600110025900500160027003900050028601900140029101300070 0305#VN11.03095#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.13#Nobita v m cung thic#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#278262## 00649000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210035001240040 01800159008000500177009001100182010000500193011001500198020001800213020000900231 02000130024000500170025300600110027000500160028103900050029701900140030201300070 0316#VN11.03096#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.14#Nobita v ba chng hip s mng m#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn #278263## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210032001040080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 005001300212006000900225039000500234019001400239013000700253#VN11.03097#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.42#Hng Thin N ca hai ngi (1)#^aH.#^aKim ng#2011#^a214tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Thu#Dch Nht Bn#278264 ## 00566000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070031000700220005001012210032001060080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001300214006001100227039000500238019001400243013000700257#VN11.03098#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#16000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Thanh Ngn dc h#T.43#Hng Thin N ca hai ngi (2)#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Thanh Ngn#Thu#Dch Nht Bn#27 8265## 00566000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070031000700220005001012210032001060080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001300214006001100227039000500238019001400243013000700257#VN11.03099#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#16000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Thanh Ngn dc h#T.44#Hng Thin N ca hai ngi (3)#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Thanh Ngn#Thu#Dch Nht Bn#27 8266## 00566000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070031000700220005001012210032001060080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001300214006001100227039000500238019001400243013000700257#VN11.03100#M118N#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Thanh Ngn dc h#T.45#Hng Thin N ca hai ngi (4)#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Thanh Ngn#Thu#Dch Nht Bn#27 8267## 00566000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070031000700220005001012210032001060080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001300214006001100227039000500238019001400243013000700257#VN11.03101#M118N#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Thanh Ngn dc h#T.46#Hng Thin N ca hai ngi (5)#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Thanh Ngn#Thu#Dch Nht Bn#27 8268## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 005001900212006001100231019001400242039000500256013000700261#VN11.03102#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.6#Khng bao gi!#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#Thu #278269## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210020001210080 00500141009001100146010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204 005001900217006001100236019001400247039000500261013000700266#VN11.03103#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.7#Mi ch l khi u#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht B n#Thu#278270## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210029001210080 00500150009001100155010000500166011001500171020001800186020000900204020001300213 005001900226006001100245019001400256039000500270013000700275#VN11.03104#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.8#Ti bit mnh phi lm g#^aH.#^aKim ng#2011#^a204tr. ^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dc h Nht Bn#Thu#278271## 00669000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020001800198020000900216020001300225005001600238 00500160025400600110027003900050028101300070028601900140029301200200030700500160 0327#VN11.03105#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truyn tranh#Tana ka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h. .#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Thu#278272#Dch Nht Bn#Doraemon game comic#Nguyn Thng Vu## 00668000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070087000710220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020001800198020000900216020001300225005001600238 00500160025400600110027003900040028101900140028501300070029901200200030600500160 0326#VN11.03106#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon#Truyn tranh#Tana ka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h. .#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hoa#Dch Nht Bn#278273#Doraemon game comic#Nguyn Thng Vu## 00668000000000325000450002600110000001200200001101400070003104100050003818100060 00430820006000498080005000550020018000600030013000780070087000910220004001780080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245 00500160025800500160027400600110029003900040030101900140030501300070031900500160 0326#VN11.03107#Doraemon game comic#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraem on#Truyn tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hoa#Dch Nht Bn#278274#Nguyn Thng Vu## 00668000000000325000450002600110000001400070001101200200001804100050003818100060 00430820006000498080005000550020018000600030013000780070087000910220004001780080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245 00500160025800500160027400600110029003900040030101900140030501300070031900500160 0326#VN11.03108#16000#Doraemon game comic#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraem on#Truyn tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hoa#Dch Nht Bn#278275#Nguyn Thng Vu## 00668000000000325000450002600110000001400070001101200200001804100050003818100060 00430820006000498080005000550020018000600030013000780070087000910220004001780080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245 00500160025800500160027400600110029003900040030101900140030501300070031900500160 0326#VN11.03109#16000#Doraemon game comic#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraem on#Truyn tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hoa#Dch Nht Bn#278276#Nguyn Thng Vu## 00668000000000325000450002600110000001400070001101200200001804100050003818100060 00430820006000498080005000550020018000600030013000780070087000910220004001780080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236020001300245 00500160025800500160027400600110029003900040030101900140030501300070031900500160 0326#VN11.03110#16000#Doraemon game comic#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraem on#Truyn tranh#Tanaka Michiaki ; Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Tanaka Michiaki#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hoa#Dch Nht Bn#278277#Nguyn Thng Vu## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210022001240040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185020001800200020000900218 02000130022700500170024000600110025700500160026803900040028401300070028801900140 0295#VN11.03111#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.15#ng ton nng Nobita#Ti bn l n th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#278278#Dch Nht Bn## 00651000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210038001240040 01800162008000500180009001100185010000500196011001500201020001800216020000900234 02000130024300500170025600600110027300500160028403900040030001900140030401300070 0318#VN11.03112#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.16#Nobita v chuyn tu tc hnh n gn h#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht B n#278279## 00658000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210045001240040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020001800223020000900241 02000130025000500170026300600110028000500160029103900040030701900140031101300070 0325#VN11.03113#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.17#Nobita v cuc phiu lu thn h ph dy ct#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#278280## 00644000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210031001240040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227 02000130023600500170024900600110026600500160027703900040029301900140029701300070 0311#VN11.03114#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.18#Nobita du hnh bin phng Nam# Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#2782 81## 00642000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210029001240040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225 02000130023400500170024700600110026400500160027503900040029101900140029501300070 0309#VN11.03115#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.19#Nobita - V tr phiu lu k#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#278282 ## 00650000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210037001240040 01800161008000500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000900233 02000130024200500170025500600110027200500160028303900040029901900140030301300070 0317#VN11.03116#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.20#Nobita v truyn thuyt vua mt tri#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht B n#278283## 00645000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210032001240040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195020001800210020000900228 02000130023700500170025000600110026700500160027803900040029401900140029801300070 0312#VN11.03117#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.21#Nobita v nhng dng s c cnh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#278 284## 00637000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070055000610220005001162210027001210040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 02000130022900500170024200600110025900500160027003900040028601900140029001300070 0304#VN11.03118#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng h..#T.22#Nobita v vng quc robot#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#278285## 00647000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210034001240040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197020001800212020000900230 02000130023900500170025200600110026900500160028003900040029601900140030001300070 0314#VN11.03119#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.23#Nobita v nhng php s gi b n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#2 78286## 00641000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070058000610220005001192210028001240040 01800152008000500170009001100175010000500186011001500191020001800206020000900224 02000130023300500170024600600110026300500160027403900040029001900140029401300070 0308#VN11.03120#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.24#Nobita vng quc ch mo#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch Nht Bn#278287# # 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210025001210080 00500146009001100151010000500162011001500167020001800182020000900200020001300209 005001900222006001100241019001400252039000400266013000700270#VN11.03121#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.4#Chin thng ngha l g?#^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18 cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nh t Bn#Hoa#278288## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210014001210080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001300198 005001900211006001100230019001400241039000400255013000700259#VN11.03122#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.5#Ti tin cu#^aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#Hoa# 278289## 00681000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220004001712210030001750080 00500205009001100210010000500221011001500226020001800241020000900259020001300268 00500130028100500140029400600120030800600100032003900040033001900140033401300070 0348#VN11.03123#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.8#Truyn l hng v v cu tinh#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh H ng#Thu Tin#Hoa#Dch Nht Bn#278290## 00678000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220004001712210027001750080 00500202009001100207010000500218011001500223020001800238020000900256020001300265 00500130027800500140029100600120030500600100031703900040032701900140033101300070 0345#VN11.03124#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.9#Nng lc v lng kiu hnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18 cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh Hn g#Thu Tin#Hoa#Dch Nht Bn#278291## 00689000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220005001712210037001760080 00500213009001100218010000500229011001500234020001800249020000900267020001300276 00500130028900500140030200600120031600600100032803900040033801900140034201300070 0356#VN11.03125#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.10#Tr tng tng v kh nng th hin#^aH.#^aKim ng#2011#^ a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata #Thanh Hng#Thu Tin#Hoa#Dch Nht Bn#278292## 00556000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280390004000330140007000370020014000440030013000580070034000710220005001052210 02000110008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184 020001300193005001600206006001100222019001400233013000700247#VN11.03126#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#Hoa#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguyt dch#T.14#Khi mi ngi v#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#278293## 00559000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280390004000330140007000370020014000440030013000580070034000710220005001052210 02300110008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187 020001300196005001600209006001100225019001400236013000700250#VN11.03127#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#Hoa#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguyt dch#T.15#S ch huy b tn cng#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#278294## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280390004000330140007000370020014000440030013000580070034000710220005001052210 01100110008000500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175 020001300184005001600197006001100213019001400224013000700238#VN11.03128#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#Hoa#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguyt dch#T.16#Next stage#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#278295## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280390004000330140007000370020014000440030013000580070034000710220005001052210 01100110008000500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175 020001300184005001600197006001100213019001400224013000700238#VN11.03129#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#Hoa#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguyt dch#T.17#Chn tng#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#278296## 00550000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280390004000330140007000370020014000440030013000580070034000710220005001052210 01400110008000500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178 020001300187005001600200006001100216019001400227013000700241#VN11.03130#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#Hoa#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguyt dch#T.18#Cu b c n#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#278297## 00553000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215039000400226019001400230013000700244#VN11.03131#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Hoa#Dch Hn Quc#278298## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182005000900195 005001200204006001100216039000400227019001400231013000700245#VN11.03132#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Hoa#Dch Hn Quc#278299## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182005000900195 005001200204006001100216039000400227019001400231013000700245#VN11.03133#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Hoa#Dch Hn Quc#278300## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070036000990220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001200215 006001700227039000400244013000700248019001400255#VN11.03134#16000#Vi?t#V501C#89 5.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yoshio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Hoa#278301#Dch Nht Bn## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070036000990220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001200215 006001700227039000400244019001400248013000700262#VN11.03135#16000#Vi?t#V501C#89 5.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yoshio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Hoa#Dch Nht Bn#278302## 00561000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070036000990220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001200215 006001700227019001400244013000700258039000600265#VN11.03136#16000#Vi?t#V501C#89 5.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yoshio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#278303#TDung# # 00561000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070036000990220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001200215 006001700227013000700244019001400251039000600265#VN11.03137#16000#Vi?t#V501C#89 5.6#^214#Vua cn trng - Nhng cuc phiu lu ca Zack#Truyn tranh#Ohse Yoshio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohse Yoshio#Nguyn Thanh Vn#278304#Dch Nht Bn#TDung# # 00538000000000301000450002600110000003900060001101400070001704100050002400200120 00290030013000410070032000540220005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112019001400127020000900141020001300150005001400163006001100177039000600188 181000600194082000600200808000500206020001800211013000700229#VN11.03138#TDung#16 000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Thanh Ngn dch#T.32#^aH.#^aK im ng#2011#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#Th anh Ngn#TDung#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#278305## 00538000000000301000450002600110000003900060001101400070001704100050002400200120 00290030013000410070032000540220005000860080005000910090011000960100005001070110 01500112019001400127020000900141020001300150005001400163006001100177039000600188 181000600194082000600200808000500206020001800211013000700229#VN11.03139#TDung#16 000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Thanh Ngn dch#T.33#^aH.#^aK im ng#2011#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#Th anh Ngn#TDung#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#278306## 00665000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220005001460080 00500151009001100156010000500167011001500172012002700187020001700214020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900060030001900140 0306013000700320#VN11.03140#16000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc h in i#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#TDu ng#Dch Nht Bn#278307## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900060002318100050 00290820006000348080005000400020008000450030013000530070038000660220005001040080 00500109009001100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172 005001800185006001300203019001400216013000700230#VN11.03141#16000#Vi?t#TDung#H1 09#895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.10#^a H.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjur o Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#278308## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210024000850080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000300162020001300165039000600178019000800184 013000700192#VN11.03142#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.8#Chc mng sinh nht Tom#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#TDung#Dch M#278309## 00566000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210027001110050 01300138006001000151008000500161009001100166010000500177011001500182019001400197 020001800211020000900229020001300238039000600251013000700257#VN11.03143#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.47#Cu chuyn bn l - Part 1#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#20 11#^a203tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#27 8310## 00558000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210019001110050 01300130006001000143008000500153009001100158010000500169011001500174019001400189 020001800203020000900221020001300230039000600243013000700249#VN11.03144#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.46#Mi ngi mt ng!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a191 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#278311## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000600238019001400244013000700258#VN11.03145#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#TDung#Dch Nht Bn#2 78312## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000600238019001400244013000700258#VN11.03146#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#TDung#Dch Nht Bn#2 78313## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000600238019001400244013000700258#VN11.03147#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#TDung#Dch Nht Bn#2 78314## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000600201019001400207013000700221#VN11.03148#16000#Vi?t#L104H#89 5.6#^214#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.1#^aH.#^aK im ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#TDung#Dch Nht Bn#278315## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000600201019001400207013000700221#VN11.03149#16000#Vi?t#L104H#89 5.6#^214#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.2#^aH.#^aK im ng#2011#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#TDung#Dch Nht Bn#278316## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000600201013000700207019001400214#VN11.03150#16000#Vi?t#L104H#89 5.6#^214#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.3#^aH.#^aK im ng#2011#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#TDung#278317#Dch Nht Bn## 00608000000000313000450002600110000003900070001118100060001808200060002480800050 00300050010000350410005000450140007000500020008000570030013000650070049000780220 00500127008000500132009001100137010000500148011001500153012003500168019001400203 020001700217020000900234020001300243005001300256006001800269013000700287#VN11.03 151#T.Dung#D304#895.7#^214#Ra In Soo#Vi?t#15000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo , Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.36#^aH.#^aKim ng#2011#^a174tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truy n tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#278318## 00608000000000313000450002600110000003900070001118100060001808200060002480800050 00300050010000350410005000450140007000500020008000570030013000650070049000780220 00500127008000500132009001100137010000500148011001500153012003500168019001400203 020001700217020000900234020001300243005001300256006001800269013000700287#VN11.03 152#T.Dung#D304#895.7#^214#Ra In Soo#Vi?t#15000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo , Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.37#^aH.#^aKim ng#2011#^a172tr.^b18cm #Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truy n tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#278319## 00507000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000600190019001400196013000700210#VN11.03153#18000#Vi?t#R521#895 .7#^214#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011 #^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#T Dung#Dch Hn Quc#278320## 00507000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080005000910090 01100096010000500107011001500112020001800127020000900145020001300154005001500167 006000800182039000600190013000700196019001400203#VN11.03154#18000#Vi?t#R521#895 .7#^214#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Thu Cc dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011 #^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Thu Cc#T Dung#278321#Dch Hn Quc## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020017000700030012000870070015000990080 00500114009001100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001200177 039000600189004002400195013000700219#VN11.03155#VN11.03156#24000#Vi?t#KH300M#89 5.9223#^214#L Phng Lin#Khi ma xun n#Truyn ngn#L Phng Lin#^aH.#^aKi m ng#2011#^a142tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#In ln t h 5 c b sung#278322## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020014000680030011000820070014000930080 00500107009001100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001200170 039000600182013000700188#VN11.03157#VN11.03158#20000#Vi?t#K300U#895.9223#^214#L Thun Tho#K c xn xao#Tp truyn#L Thun Tho#^aH.#^aKim ng#2011#^a110tr .^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#278323## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050011000580020028000690070011000970080005001080090 01100113010000500124011001400129012002700143020001000170020000900180020001500189 020001500204039000600219013000700225020001700232#VN11.03159#VN11.03160#10000#Vi ?t#TR106B#959.7027092#^214#Nguyn Anh#Trng Bng Phng Khc Khoan#Nguyn Anh#^aH .#^aKim ng#2011#^a43tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Danh nhn#Vit Nam#Tr uyn lch s#Sch thiu nhi#TDung#278324#Phng Khc Khoan## 00737000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210022001630040 01800185008000500203009001100208010000500219011001500224020001800239020000900257 02000130026600500160027900500130029500500100030800600090031800600100032700600110 0337039000600348019001400354013000700368#VV11.10080#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.1#Ngun gc cc v thn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#TDung#Dch Hn Quc#278325## 00745000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210030001630040 01800193008000500211009001100216010000500227011001500232020001800247020000900265 02000130027400500160028700500130030300500100031600600090032600600100033500600110 0345039000600356019001400362013000700376#VV11.10081#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.2#Thn A-p-lng v nng p-n#Ti b n ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#TDu ng#Dch Hn Quc#278326## 00742000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210027001630040 01800190008000500208009001100213010000500224011001500229020001800244020000900262 02000130027100500160028400500130030000500100031300600090032300600100033200600110 0342039000600353019001400359013000700373#VV11.10082#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.3#Chuyn tnh ca thn -rt#Ti bn l n th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn t ranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#TDung# Dch Hn Quc#278327## 00750000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210035001630040 01800198008000500216009001100221010000500232011001500237020001800252020000900270 02000130027900500160029200500130030800500100032100600090033100600100034000600110 0350039000600361019001400367013000700381#VV11.10083#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.4#Anh hng Pc-x v c qu M-u-z#T i bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc# Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Tran g#TDung#Dch Hn Quc#278328## 00751000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210036001630040 01800199008000500217009001100222010000500233011001500238020001800253020000900271 02000130028000500160029300500130030900500100032200600090033200600100034100600110 0351039000600362019001400368013000700382#VV11.10084#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.5#Hong t I-a-xn v cng cha M-# Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc #Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Tra ng#TDung#Dch Hn Quc#278329## 00733000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210018001630040 01800181008000500199009001100204010000500215011001500220020001800235020000900253 02000130026200500160027500500130029100500100030400600090031400600100032300600110 0333039000600344019001400350013000700364#VV11.10085#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.6#Anh hng Hc-quyn#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thom as Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#TDung#Dch Hn Quc#278330## 00740000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210025001630040 01800188008000500206009001100211010000500222011001500227020001800242020000900260 02000130026900500160028200500130029800500100031100600090032100600100033000600110 0340039000600351013000700357019001400364#VV11.10086#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.7#S phn v nhng bi kch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tra nh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#TDung#27 8331#Dch Hn Quc## 00766000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210033001630040 01800196008000500214009001100219010000500230011003300235020001800268020000900286 02000130029500500170030800500130032500500100033800600090034800600100035700600110 0367039000500378019001400383013000700397#VV11.10087#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.8#Chuyn tnh bun ca chng -ph#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thi u nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Ki u Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Quc#278332## 00730000000000349000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070087000650220004001522210016001560040018001720080 00500190009001100195010000500206011003300211020001800244020000900262020001300271 00500170028400500130030100500100031400600090032400600100033300600110034303900050 0354019001400359013000700373#VV11.10088#50000#Vi?t#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.9#N thn sc p#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011# ^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinc h, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Qu c#278333## 00749000000000361000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070087000720220005001592210015001640040 01800179008000500197009001100202010000500213011003300218020001800251020000900269 02000130027800500170029100500130030800500100032100600090033100600100034000600110 0350039000500361019001400366013000700380#VV11.10089#Vi?t#TH121T#895.7#^214#50000 #Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.10#Tin v To-Roa#Ti bn ln th 4#^a H.#^aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Tran g#Vanh#Dch Hn Quc#278334## 00745000000000349000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520070087000650220005001522210030001570040018001870080 00500205009001100210010000500221011003300226020001800259020000900277020001300286 00500170029900500130031600500100032900600090033900600100034800600110035803900050 0369019001400374013000700388#VV11.10090#Vi?t#895.7#^214#50000#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.11#Chin cng ca tng i--mt#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Va nh#Dch Hn Quc#278335## 00743000000000349000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020018000340030013000520070087000650220005001522210028001570040018001850080 00500203009001100208010000500219011003300224020001800257020000900275020001300284 00500170029700500130031400500100032700600090033700600100034600600110035603900050 0367019001400372013000700386#VV11.10091#Vi?t#895.7#^214#50000#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.12#Cuc chin gia cc v thn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aK im ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh #Dch Hn Quc#278336## 00749000000000361000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210015001640040 01800179008000500197009001100202010000500213011003300218020001800251020000900269 02000130027800500170029100500130030800500100032100600090033100600100034000600110 0350039000500361019001400366013000700380#VV11.10092#TH121T#895.7#^214#50000#Vi? t#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.13#Gt chn A-sin#Ti bn ln th 4#^a H.#^aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Tran g#Vanh#Dch Hn Quc#278337## 00737000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210022001570040018001790080 00500197009001100202010000500213011003300218020001800251020000900269020001300278 00500170029100500130030800500100032100600090033100600100034000600110035003900050 0361019001400366013000700380#VV11.10093#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.14#Con nga thnh T-roa#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim n g#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Quc#278338## 00745000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210030001570040018001870080 00500205009001100210010000500221011003300226020001800259020000900277020001300286 00500170029900500130031600500100032900600090033900600100034800600110035803900050 0369019001400374013000700388#VV11.10094#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.15#Hnh trnh tr v ca -y-x#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Va nh#Dch Hn Quc#278339## 00732000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210017001570040018001740080 00500192009001100197010000500208011003300213020001800246020000900264020001300273 00500170028600500130030300500100031600600090032600600100033500600110034503900050 0356019001400361013000700375#VV11.10095#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.16#Ph thu Kic-k#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#201 1#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfi nch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Q uc#278340## 00733000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210018001570040018001750080 00500193009001100198010000500209011003300214020001800247020000900265020001300274 00500170028700500130030400500100031700600090032700600100033600600110034603900050 0357019001400362013000700376#VV11.10096#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.17#N thn Ca-lp-s#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#20 11#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulf inch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Quc#278341## 00728000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210013001570040018001700080 00500188009001100193010000500204011003300209020001800242020000900260020001300269 00500170028200500130029900500100031200600090032200600100033100600110034103900050 0352019001400357013000700371#VV11.10097#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.18#Tr v I-tc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a 195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Quc# 278342## 00732000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210017001570040018001740080 00500192009001100197010000500208011003300213020001800246020000900264020001300273 00500170028600500130030300500100031600600090032600600100033500600110034503900050 0356019001400361013000700375#VV11.10098#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.19#-y-x phc th#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#201 1#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfi nch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Q uc#278343## 00738000000000349000450002600110000008200060001180800050001701400070002204100050 00290020018000340030013000520070087000650220005001522210023001570040018001800080 00500198009001100203010000500214011003300219020001800252020000900270020001300279 00500170029200500130030900500100032200600090033200600100034100600110035103900050 0362019001400367013000700381#VV11.10099#895.7#^214#50000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp #Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.20#-n v thnh R-ma#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh #Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Vanh#Dch Hn Quc#278344## 00911000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020019000580030027000770070075001040080 00500179009001100184010000500195011001500200020000900215020001500224005001300239 03900050025201900050025701200240026202000100028600400130029602101800030900600180 0489005001400507020002100521013000700542#VV11.10100#VV11.10101#40000#Vi?t#C514S #001#^214#Vn Phm#Cuc sng quanh ta#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Vn Phm, ng T Dc ; Nguyn Thanh Din dch ; Thi Tm Giao h..#^aH.#^aKim ng#2011 #^a131tr.^b21cm#Khoa hc#Sch thiu nhi#ng T Dc#Vanh#Dch#Mi vn cu hi v sao#Cuc sng#In ln th 3#Gii p cho cc em nhng thc mc l th v khoa hc v i sng nh: V sao khng c vt pin hng ba bi? V sao cng n kem cng thy kht? V sao tu thu khng b chm?...#Nguyn Thanh Din#Thi Tm Gia o#Khoa hc thng thc#278345## 00916000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020019000600030027000790070072001060080 00500178009001100183010000500194011001500199020000400214020001500218039000500233 01900050023801200240024302000210026700500070028800400130029502101710030800600160 0479005001900495013000700514020000700521020001400528#VV11.10103#VV11.10102#40000 #Vi?t#B300A#523.1#^214#Vn Phm#B n bu tri sao#Dnh cho la tui nhi ng#B .s.: Vn Phm, Tn L ; Nguyn Thu Hin dch ; Nguyn Phng Trm h..#^aH.#^aKi m ng#2011#^a131tr.^b21cm#Sao#Sch thiu nhi#Vanh#Dch#Mi vn cu hi v sao# Khoa hc thng thc#Tn L#In ln th 3#Gii p cho cc em nhng b n ca cc ngi sao trn tri: Mt tri hay mt trng ln hn, v sao mt trng lun cng i vi theo bn, trn sao Ho c ngi khng?...#Nguyn Thu Hin#Nguyn Phn g Trm#278346#V tr#Thin vn hc## 00949000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020024000640030027000880070094001150080 00500209009001100214010000500225011001500230020000900245020001500254005001200269 03900050028101900050028601200240029102000090031500500140032400400130033802101640 0351006001800515005001400533020002100547013000700568#VV11.10104#VV11.10105#40000 #Vi?t#TH250G#580#^214#Ha Kinh Sinh#Th gii ng, thc vt#Dnh cho la tui n hi ng#B.s.: Ha Kinh Sinh, Dng Dng, Lu Hiu Dip ; Nguyn Thanh Din dch ; Thi Tm Giao h..#^aH.#^aKim ng#2011#^a131tr.^b21cm#ng vt#Sch thiu nh i#Dng Dng#Vanh#Dch#Mi vn cu hi v sao#Thc vt#Lu Hiu Dip#In ln th 3#Gii p cho cc em nhng b n v ng vt v thc vt: V sao ma thu gu li tham n, Sao c hu cao c li di nh vy, voi c dng vi lm tay c kh ng?...#Nguyn Thanh Din#Thi Tm Giao#Khoa hc thng thc#278347## 00852000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020019000580030027000770070077001040080 00500181009001100186010000500197011001500202020001300217020001500230039000500245 01900050025001200240025502000210027900500130030000400130031302101340032600600160 0460013000700476005001900483#VV11.10106#VV11.10107#40000#Vi?t#B300A#612#^214#V n Phm#B n c th ngi#Dnh cho la tui nhi ng#Li: Vn Phm, Vu Khai Lin ; Nguyn Thu Hin dch ; Nguyn Phng Trm h..#^aH.#^aKim ng#2011#^a131tr.^ b21cm#C th ngi#Sch thiu nhi#Vanh#Dch#Mi vn cu hi v sao#Khoa hc th ng thc#Vu Khai Lin#In ln th 3#Gii p cho cc em nhng b n ca c th: V sao nc mt li mn? Sao i ngi c ti hai ln mc rng? V sao i mi hng...#Nguyn Thu Hin#278348#Nguyn Phng Trm## 00748000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020022000520030010000740070074000840080005001580090 01100163010000500174011001500179020002100194020001500215020001300230005001300243 03900050025601900140026102000100027500600110028501300070029602101050030300500140 0408#VV11.10108#VV11.10109#50000#Vi?t#QU315K#551.6#^214#Quiz! Khoa hc k th#T hi tit#Gwon Chan-ho ; Tranh: Gwon Chan-ho ; Li: Choi Dong-yin ; Thanh Thu d ch#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Truy n tranh#Gwon Chan-ho#Vanh#Dch Hn Quc#Thi tit#Thanh Thu#278349#Gm nhng m u chuyn tranh gip cc em nh khm ph v thi tit, ma, my, gi v mi trn g xung quanh#Choi Dong-yin## 00665000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030007000730070056000800080005001360090 01100141010000500152011001500157020002100172020000700193020001500200020001300215 005001200228039000500240019001400245013000700259021007400266006001100340#VV11.10 110#VV11.10111#50000#Vi?t#V500T#523.1#^214#Quiz! Khoa hc k th#V tr#Do Gi-s eong ; Tranh, li: Do Gi-seong ; Thanh Thu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a197tr.^b 21cm#Khoa hc thng thc#V tr#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Do Gi-seong#Vanh#D ch Hn Quc#278350#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v v tr v tri t#Thanh Thu## 00725000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030018000720070060000900080005001500090 01100155010000500166011001500171020001500186020001300201005001400214039000500228 019001400233020002100247013000700268021010800275006001100383020001700394#VV11.10 112#VV11.10113#50000#Vi?t#TH250G#001#^214#Quiz! Khoa hc k th#Th gii huyn b#An Guang-hyun ; Tranh, li: An Guang-hyun ; Thanh Thu dch#^aH.#^aKim ng#2 011#^a193tr.^b21cm#Sch thiu nhi#Truyn tranh#An Guang-hyun#Vanh#Dch Hn Quc# Khoa hc thng thc#278351#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v nhng hin tng huyn b xy ra xung quanh chng ta#Thanh Thu#Hin tng b n## 00728000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030019000720070060000910080005001510090 01100156010000500167011001500172020002100187020000900208020001500217020001300232 00500140024503900050025901900140026402000090027801300070028702100970029400600110 0391#VV11.10114#VV11.10115#50000#Vi?t#QU315K#616#^214#Quiz! Khoa hc k th#Bn h tt, vi khun#An Guang-hyun ; Tranh, li: An Guang-hyun ; Thanh Thu dch#^aH. #^aKim ng#2011#^a197tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Bnh tt#Sch thiu nhi#Tru yn tranh#An Guang-hyun#Vanh#Dch Hn Quc#Vi khun#278352#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v y hc, bnh tt v nhng cn bnh ng s#Than h Thu## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030009000720070056000810080005001370090 01100142010000500153011001500158020002100173020000900194020001500203020001300218 005001200231039000500243019001400248013000700262021008700269006001100356#VV11.10 117#VV11.10116#50000#Vi?t#QU315K#590#^214#Quiz! Khoa hc k th#ng vt#Do Gi- seong ; Tranh, li: Do Gi-seong ; Thanh Thu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^ b21cm#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Do Gi-seong#Vanh #Dch Hn Quc#278353#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v n g vt, khng long, cn trng#Thanh Thu## 00763000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030021000720070058000930080005001510090 01100156010000500167011001500172020002100187020001000208020001500218020001300233 00500120024603900050025801900140026302000100027701300070028702101300029400600130 0424#VV11.10118#VV11.10119#50000#Vi?t#PH110M#608#^214#Quiz! Khoa hc k th#Ph t minh, pht kin#Do Gi-seong ; Tranh, li: Do Gi-seong ; Trn Thu Cc dch#^aH. #^aKim ng#2011#^a193tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Pht minh#Sch thiu nhi#Tr uyn tranh#Do Gi-seong#Vanh#Dch Hn Quc#Pht kin#278354#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v th gii khoa hc vi nhng pht minh, pht ki n trong cuc sng con ngi#Trn Thu Cc## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030010000730070058000830080005001410090 01100146010000500157011001500162020002100177020001500198020001300213005001300226 039000500239019001400244020001000258013000700268021007400275006001100349#VV11.10 121#VV11.10120#50000#Vi?t#C454T#595.7#^214#Quiz! Khoa hc k th#Cn trng#Kim Hyun-min ; Tranh, li: Kim Hyun-min ; Thanh Thu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a195 tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Kim Hyun-min#Vanh#Dc h Hn Quc#Cn trng#278355#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v cc loi cn trng#Thanh Thu## 00714000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030041000720070066001130080005001790090 01100184010000500195011001500200020002100215020001500236020001300251005001700264 039000500281019001400286013000700300020000900307021007300316006001100389#VV11.10 122#VV11.10123#50000#Vi?t#NH556C#001#^214#Quiz! Khoa hc k th#Nhng ci u t in v nht trn th gii#Cha Hyun-Jin Lee ; Tranh, li: Cha Hyun-Jin Lee ; Than h Thu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Cha Hyun-Jin Lee#Vanh#Dch Hn Quc#278356#Khoa hc#Gm nhng m u chuyn tranh gip cc em nh khm ph v th gii khoa hc#Thanh Thu## 00733000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030018000730070058000910080005001490090 01100154010000500165011001500170020002100185020000900206020001500215020001300230 00500130024303900050025601900140026102000080027501300070028302101060029000600110 0396#VV11.10124#VV11.10125#50000#Vi?t#N510L#551.2#^214#Quiz! Khoa hc k th#N i la, ng t#Gwon Chan-ho ; Tranh, li: Gwon Chan-ho ; Thanh Thu dch#^aH.#^ aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#ng t#Sch thiu nhi#Truy n tranh#Gwon Chan-ho#Vanh#Dch Hn Quc#Ni la#278357#Gm nhng mu chuyn tran h gip cc em nh khm ph v cc hin tng thin nhin nh ng t v ni la #Thanh Thu## 00677000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030017000710070056000880080005001440090 01100149010000500160011001500165020002100180020001300201020001500214020001300229 006001100242039000500253013000700258019001400265021007200279005001200351#VV11.10 126#VV11.10127#50000#Vi?t#C460T#612#^214#Quiz! Khoa hc k th#C th con ngi #Do Gi-seong ; Tranh, li: Do Gi-seong ; Thanh Thu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a 197tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#C th ngi#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Thanh Thu#Vanh#278358#Dch Hn Quc#Gm nhng mu chuyn tranh gip cc em nh khm ph v c th con ngi#Do Gi-seong## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020020000700070016000900080005001060090 01100111010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168039000500180 012001300185013000700198020001700205#VV11.10128#VV11.10129#33000#Vi?t#L104M#895 .9223#^214#Trng Vn Tun#Lm mnh bt ng i#Trng Vn Tun#^aH.#^aKim ng#2 011#^a107tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#Teen vn hc#27835 9#Vn hc hin i## 00778000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050012000540020055000660070017001210080005001380090 01100143010000500154011001400159020001900173020000900192020001500201039000500216 01200150022102000090023602000080024502000080025301300070026102101740026802000100 0442#VV11.10130#VV11.10131#Vi?t#V400Q#895.9223#^214#16000#Phng Tho#V Qung - Nh vn ca tui th - Nh th ca tui hoa#Phng Tho b.s.#^aH.#^aKim ng#2 011#^a51tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Sch thiu nhi#Vanh#Nh vn ca em #V Qung#Nh vn#Tiu s#278360#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v th n th s nghip ca nh vn V Qung, cng mt s t liu hnh nh qu gi v nh ng thi khc sng ng trong cuc i nh vn#S nghip## 00761000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050017000540020030000710070022001010080005001230090 01100128010000500139011001400144020001900158020000900177020001500186039000500201 01200150020602000080022102000080022902000080023701300070024502101730025202000100 0425#VV11.10132#VV11.10133#Vi?t#K310L#895.9223#^214#16000#Nguyn Huy Thng#Kim Ln - n s gia lng vn#Nguyn Huy Thng b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a47tr.^b21 cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Sch thiu nhi#Vanh#Nh vn ca em#Kim Ln#Nh v n#Tiu s#278361#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v thn th s nghip ca nh vn Kim Ln, cng mt s t liu hnh nh qu gi v nhng thi khc sn g ng trong cuc i nh vn#S nghip## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050013000550020020000680070013000880080005001010090 01100106010000500117011001400122020001800136020000900154020000400163039000500167 013000700172#VV11.10134#VV11.10135#Vi?t#CH500D#895.9221#^214#22000#Vi Thu Linh #Chu du cng ng ni#Vi Thu Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a71tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Th#Vanh#278362## 00815000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020065000720070022001370080005001590090 01100164010000500175011001400180020001900194020000900213020001500222039000500237 01200150024202000170025701300070027402000080028102000080028902101820029702000100 0479#VV11.10136#VV11.10137#16000#Vi?t#NG527M#895.9223#^214#Nguyn Huy Thng#Ngu yn Minh Chu - T " du chn ngi lnh" n lo Khng qu#Nguyn Huy Thng b .s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a50tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Sch thiu nh i#Vanh#Nh vn ca em#Nguyn Minh Chu#278363#Nh vn#Tiu s#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v thn th s nghip ca nh vn Nguyn Minh Chu, cng mt s t liu hnh nh qu gi v nhng thi khc sng ng trong cuc i nh vn#S nghip## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020009000510030051000600070026001110080005001370090 01100142010000500153011001400158020001200172039000500184006002100189013000700210 021010000217020000900317020000800326020001300334020001500347#VV11.10138#VV11.101 39#55000#Vi?t#1000T#612.6#^214#100% ti#Chng ta ln ln nh th no? Ti sao? v khi no?#Nguyn Th Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a96tr.^b21cm#Sinh l hc#Vanh#Nguyn Th Thu Linh#278364#Gm nhng khm ph c th, tm sinh l ca cc bn trai v cc bn gi trong giai on tui dy th#Con trai#Con gi#Tui dy th#Sch thiu nhi## 00824000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020012000670030028000790070082001070080 00500189009001100194010000500205011002600210020000800236020000900244039000500253 00500200025801300070027802101640028502000110044900500150046000600120047502000110 0487#VV11.10141#VV11.10140#48000#Vi?t#B100T#371.82#^214#Thomson, Sarah#Ba tch tr#Tnh thng khng bin gii#Sarah Thomson ; Nguyn tc: Greg Mortenson, Davi d Oliver Relin ; Kin nh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr., 32tr. nh^b21cm #N sinh#Pakixtan#Vanh#Relin, David Oliver#278365#Gii thiu v cng cuc xy d ng trng hc dnh cho n sinh Apganistan v Pakixtan ca Greg Mortenson v nh ng k nim vui bun ca ng trong s nghip gio dc#Trng hc#Thomson, Sarah# Kin nh#Apganixtan## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020011000620070008000730080005000810090 01100086010000500097011001500102020001700117020000900134020001200143039000500155 012001300160013000700173#VV11.10142#VV11.10143#30500#Vi?t#B105T#895.9223#^214#L Lin#Bn tay m#L Lin#^aH.#^aKim ng#2011#^a141tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#Vanh#Teen vn hc#278366## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020015000670070013000820080005000950090 01100100010000500111011001500116020001700131020000900148020001200157039000500169 012001300174013000700187#VV11.10144#VV11.10145#36000#Vi?t#B305N#895.9223#^214#H Vit Khu#Bin ngt ngo#H Vit Khu#^aH.#^aKim ng#2011#^a156tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#Teen vn hc#278367## 00741000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020024000570070074000810080005001550090011001600100 00500171011001500176020001700191020000900208020001500217039000500232004001300237 01200510025000500140030100500130031500500160032800500150034400500190035901300070 0378020001800385#VV11.10146#VV11.10147#90000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c tch Vit Nam#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Hng L...#^aH.#^aKim ng#2011#^a587tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Vanh#In ln th 4#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tr n nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#27836 8#Vn hc thiu nhi## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050022000540020020000760030011000960070022001070080 00500129009001100134010000500145011001400150020001800164020000900182020001100191 039000500202013000700207#VV11.10148#VV11.10149#20000#Vi?t#B300M#895.9223#^214#N guyn Th Thanh Loan#B mt rng Yok n#Truyn di#Nguyn Th Thanh Loan#^aH.#^ aKim ng#2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Vanh#278369## 00441000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020023000660070012000890080005001010090 01100106010000500117011001500122020001800137020000900155020001100164039000500175 013000700180#VV11.10150#VV11.10151#25000#Vi?t#T300C#895.9223#^214#Trang Thanh#T chi & b m camera#Trang Thanh#^aH.#^aKim ng#2011#^a125tr.^b21cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn va#Vanh#278370## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030016000620070056000780080005001340090011001390100 00500150011001400155012000700169020001800176020000300194020001300197005001200210 005001400222006000800236039000500244013000700249019000800256#VV11.10152#30000#V i?t#N114P#813#^214#5 pht phiu lu th v#Chuyn i b n#Li: Liza Baker ; Min h ho: Robbin Cuddy ; Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b23cm#Disney#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Baker, Liza#Cuddy, Robbin#Vit H#Vanh#278371#Dc h m## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030020000620070072000820080005001540090011001590100 00500170011001400175012000700189020001800196020001300214020000300227005001400230 006000800244039000500252019000800257005002700265013000700292#VV11.10153#30000#V i?t#N114P#813#^214#5 pht phiu lu th v#Thm him rng xanh#Li: Sarah Heller ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a48 tr.^b23cm#Disney#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#M#Heller, Sarah#Vit H#Thu#D ch M#Ho s truyn tranh Disney#278372## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030021000620070071000830080005001540090011001590100 00500170011001400175012000700189020001800196020001300214020000300227005001300230 006000800243039000500251019000800256005002700264013000700291#VV11.10154#30000#V i?t#N114P#813#^214#5 pht phiu lu th v#Ti thm cc ch ln#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a48 tr.^b23cm#Disney#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#M#Bergen, Lara#Vit H#Thu#Dc h M#Ho s truyn tranh Disney#278373## 00565000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070039000760080005001150090011001200100 00500131011001400136012003100150020001700181020001800198020000900216020001300225 039000500238013000700243005001700250005000800267#VV11.10155#12500#Vi?t#C430T#39 8.209597#^214#Con trai thn Sm#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b .s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc d n gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu#278374#Nguyn Cng Hoan#Hng H## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.10157#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr .^b22 cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#Thu#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#278375## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.10156#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr .^b22 cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#Thu#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#278376## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.10160#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr .^b22 cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#Thu#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#278377## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171019001600176012004800192013000700240#VV11.10158#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr .^b22 cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#Thu#Dch Trung Quc #B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#278378## 00538000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400290012000540070014000660220005000800080005000850090 01100090010000500101011001500106020001800121020001100139020001300150006000900163 039000500172019001600177012004800193013000700241#VV11.10159#Vi?t#R418T#895.1#^21 4#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a48t r.^b22 cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#Thu#Dch Trung Qu c#B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!#278379## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030013000710070037000840080005001210090011001260100 00500137011001400142012003100156020001700187020001800204020000900222020001300231 039000500244005001500249005000800264013000700272#VV11.10161#12500#Vi?t#H407T#39 8.209597#^214#Hong t v ngi v tin#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hn g H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu#Phm Ngc Tun#Hng H #278380## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070024000780080005001020090011001070100 00500118011001400123012002000137020001800157020000900175020001300184039000500197 006001900202013000700221#VV11.10162#12500#Vi?t#P434X#895.6#^214#Pororo mun bay ln tri#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b21c m#Pororo truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Nguyn Phng Dung#278381## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070024000800080005001040090011001090100 00500120011001400125012002000139020001800159020000900177020001300186039000500199 006001900204013000700223#VV11.10163#12500#Vi?t#P434X#895.6#^214#Pororo v cy s o ma thut#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b2 1cm#Pororo truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Nguyn Ph ng Dung#278382## 00491000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070024000750080005000990090011001040100 00500115011001400120012002000134020001800154020000900172020001300181039000500194 006001900199013000700218#VV11.10164#12500#Vi?t#P434X#895.6#^214#Pororo v petty m #Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b21cm#P ororo truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Nguyn Phng Du ng#278383## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122012002000136020001800156020000900174020001300183039000500196 006001900201013000700220#VV11.10165#12500#Vi?t#P434X#895.6#^214#Pororo v r-b t nu n#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b21cm #Pororo truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Nguyn Phng Dung#278384## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122012002000136020001800156020000900174020001300183039000500196 006001900201013000700220#VV11.10166#12500#Vi?t#P434X#895.6#^214#Pororo xin cho cc bn#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a29tr.^b21cm #Pororo truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Nguyn Phng Dung#278385## 00492000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070024000760080005001000090011001050100 00500116011001400121012002000135020001800155020000900173020001300182039000500195 006001900200013000700219#VV11.10167#12500#Vi?t#P434X#895.6#^214#T lm c n Pororo!#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a29tr.^b21cm# Pororo truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thu#Nguyn Phng D ung#278386## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210026000850080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020000300164020001300167039000500180019000800185 013000700193#VV11.10168#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.1#nh cp chic gng thn#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#V n hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278387## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210023000850080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000300161020001300164039000500177013000700182 019000800189#VV11.10169#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.2#Du lch cng minh tinh#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#278388#dch M## 00450000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210022000850080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000300160020001300163039000500176019000800181 013000700189#VV11.10170#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.3#Bt ng sau bui tic#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn h c thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278389## 00452000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210024000850080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000300162020001300165039000500178019000800183 013000700191#VV11.10171#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.4#Bui khiu v tuyt vi#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278390## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210023000850080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000300161020001300164039000500177019000800182 013000700190#VV11.10172#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.5#Trn u trn sn bng#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278391## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210023000850080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000300161020001300164039000500177019000800182 013000700190#VV11.10173#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.6#Lau nh bng thng sn#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278392## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210023000850080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000300161020001300164039000500177019000800182 013000700190#VV11.10174#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.7#Ni tuyt trong vn#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278393## 00452000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220004000812210024000850080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000300162020001300165039000500178019000800183 013000700191#VV11.10175#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.9#Chic nhn qu bin mt#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278394## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020043000380220005000812210022000860080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000300161020001300164039000500177019000800182 013000700190#VV11.10176#15000#Vi?t#T429V#813#^214#Tom v Jerry - Tranh truyn v ui km can#Q.10#Sut trng s c c#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Thu#dch M#278395## 00806000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020022000490070050000710080005001210090023001260100005001490110 01600154015004300170021014100213020001200354020001300366020000900379020001100388 00500100039900500140040900500130042300500160043600500160045203900050046801300070 0473#VV11.10177#VV11.10178#Vi?t#NG558M#305.89593#^214#Ngi Mng Vit Nam#Hon g Sn (ch.b.), V Diu Trung, Mai Vn Tng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^ a163tr.^b214cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#Gii thiu khi qut v dn tc Mng tnh Lai Chu. Cc loi hnh kinh t, i sng vn ho vt cht v vn ho tinh thn ca dn tc Mng#Dn tc hc#Dn tc Mng#Vit Nam#Ngi M ng#Hong Sn#V Diu Trung#Mai Vn Tng#Phan Mnh Dng#Nguyn Minh Anh#Thu#27 8396## 00858000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050015000750020029000900030 07200119007004300191008000500234009002300239010000500262011001500267021018600282 02000070046802000070047502000120048200500130049400500130050703900050052001300070 0525#VV11.10179#VV11.10181#VV11.10182#VV11.10180#95000#Vi?t#CH300S#332.63#^214# Nguyn Vn Nam#Ch s v u t chng khon#Phng php hiu qu v an ton ca cc qu v nh u t chuyn nghip#Nguyn Vn Nam, T Ngc Hng, V c Ngha#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a111tr.^b24cm#Cc khi nim c bn v ch s v u t chng khon. Th trng chng khon Vit Nam v cc ch s. Gii thiu b ch s ti chnh Vit Nam. Cc phng php u t thao danh mc ch s#Ch s# u t#Chng khon#T Ngc Hng#V c Ngha#Thu#278397## 00948000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050014000650020023000790070031001020220 00400133221001300137004001800150008000500168009002300173010000500196011001500201 02102930021602000150050902000130052403900050053702000080054202000110055001300070 0561005001600568005001400584#VV11.10183#VV11.10185#VV11.10184#68000#Vi?t#B103T# 624.1076#^214#Lu Th Trnh#Bi tp c hc kt cu#Lu Th Trnh, Nguyn Mnh Y n#T.2#H siu tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a283tr.^b 24cm#Gii thiu cc bi tp v bi gii v c hc kt cu, c th lin quan ti phn tch cu to hnh hc ca cc h phng, xc nh ni lc trong h phng tn h nh chu ti trng bt ng v trng ti di ng, tnh h ghp tnh nh v x c nh chuyn v trong h thanh phng n hi tuyn tnh#C hc kt cu#H siu tnh#Thu#Bi tp#Gio trnh#278398#Nguyn Mnh Yn#Lu Th Trnh## 00822000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050016000630020062000790070016001410080 00500157009002300162010000500185011001500190021025700205020001400462020001400476 020000900490020002100499039000500520013000700525#VV11.10186#VV11.10188#VV11.1018 7#33000#Vi?t#QU600H#519.7#^214#Nguyn Anh Tun#Quy hoch gn li - gn lm ng dng vo quy hoch tuyn tnh#Nguyn Anh Tun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^ a127tr.^b24cm#Gii thiu cc khi nim c bn v cc tnh cht ca hm gn li - gn lm, qui hoch gn li, gn lm vi rng buc tuyn tnh, qui hoch tuyn t nh v h bt phng trnh tuyn tnh qua ngh cc thut ton gii cho lp bi ton quy hoch tuyn tnh#Qui hoch li#Qui hoch lm#Bi ton#Qui hoch tu yn tnh#Thu#278399## 01035000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560050018000610020127000790070024002060080005002300090 02300235010000500258011001500263015004400278021032000322020001100642020001900653 020000900672020000900681020000700690039000500697013000700702020001200709#VV11.10 189#VV11.10190#VV11.10191#Vi?t#NH556G#338.109597#^214#Trn Th Thu Thu#Nhng gi i php pht trin nng lm kt hp trong cc m hnh kinh t trang tri ti mt s tnh trung du v min ni pha Bc#Trn Th Thu Thu ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a183tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#Mt s vn l lun v pht trin nng lm kt hp trong cc m hnh kinh t trang tri. Thc trng pht trin nng lm kt hp trong cc m hnh kinh t trang tr i vng trung du v min ni pha Bc. Mt s gii php pht trin nng lm kt h p trong cc m hnh kinh t trang tri vng trung du v min ni pha Bc#Lm n ghip#Kinh t trang tri#Trung du#Min ni#Bc B#Thu#278400#Nng nghip## 00898000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020035000650030063001000070060001630080 00500223009001800228010000500246011001500251021021700266020000800483020000800491 02000090049902000090050802000130051703900050053001300070053500500130054200500170 0555#VV11.10192#VV11.10193#50000#Vi?t#T550#959.738#^214#Bi Vn Tam#T ng C i trang n th trn Gi#Gii thng Trung ng Hi Vn ngh dn gian Vit Nam n m 2010#Kho cu, b.s.: Bi Vn Tam, V Minh Thc, Nguyn Vn Nhin#^aH.#^aVn h o dn tc#2011#^a232tr.^b21cm#Gii thiu s lc v qu trnh hnh thnh v c im a l ca th trn Gi, Nam nh. Truyn thng yu nc v cch mng ca th trn. Nu bt nhng nt p vn ho truyn thng, vn ho t tng ca th t rn Gi#Lch s#Vn ho#Th trn#Nam nh#Th trn Gi#Thu#278401#V Minh Thc# Nguyn Vn Nhin## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020022000730030004000950070017000990080 00500116009001800121010000500139011001400144020001700158020000900175020000400184 039000500188013000700193#VN11.03161#VN11.03162#20000#Vi?t#NH556V#895.92214#^214 #Nguyn nh Kim#Nhng vn th k nim#Th#Nguyn nh Kim#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a85tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#278402## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020009000710030004000800070016000840080 00500100009001800105010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VN11.03163#VN11.03164#20000#Vi?t#T312Q#895.92214#^214# Nguyn Vn Thu#Tnh qu#Th#Nguyn Vn Thu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a101tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#278403## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070057000660080005001230090011001280100 00500139011001400144012002800158020001800186020001300204020000900217005001200226 005001300238006001100251039000500262013000700267019001400274#VN11.03175#17000#V i?t#M517H#895.7#^214#Mun hi to#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nakae Y oshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Nezumi - Ch chut ng yu#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i#Thu#278404#Dch Nht Bn## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020014000690030004000830070014000870080 00500101009001800106010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VN11.03166#VN11.03165#20000#Vi?t#H401M#895.92214#^214# Chu Ngc Phan#Hoa mn trng#Th#Chu Ngc Phan#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a88tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#278405## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020021000700030011000910070014001020080 00500116009001800121010000500139011001500144020001700159020000900176020000700185 039000500192021014500197013000700342#VN11.03167#VN11.03168#32000#Vi?t#D558C#895 .922803#^214#Cao Xun Thi#Di chn M P Lng#Tp bt k#Cao Xun Thi#^aH.#^a Vn ho dn tc#2011#^a204tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Thu#Cc b i vit ca tc gi v nhng k nim v cnh p, cuc sng ca con ngi, vn ho dn tc qua cc chuyn i ti nhng vng ni Tuyn Quang#278406## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050006000550020018000610030004000790070006000830080 00500089009001800094010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157 039000500161015003400166013000700200#VN11.03169#VN11.03170#25000#Vi?t#304D#895 .92214#^214#Du An#im danh bn bn#Th#Du An#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a83tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#Tn tht tc gi: Nguyn Anh Dng#278 407## 00774000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020033000500070038000830080005001210090018001260100005001440110 01500149020002300164020001000187039000500197021017100202015004100373005000600414 005000900420005001000429005001400439005001200453013000700465#VV11.10194#VV11.101 95#Vi?t#L106N#680.0959747#^214#Lng ngh truyn thng Qung Tr#Y Thi (ch.b.), T hu Sm, Thu Lin...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a246tr.^b21cm#Lng ngh truy n thng#Qung Tr#Thu#Tng quan v lng ngh truyn thng Qung Tr. Nghin c u v bo tn v khi phc ngh thut tung ch Cn. Gii thiu v cc lng ngh truyn thng ca tnh Qung Tr#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Y Thi #Thu Sm#Thu Lim#L Thanh Tng#Nguyn Bnh#278408## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070057000640080005001210090011001260100 00500137011001400142012002800156020001800184020001300202020000900215005001200224 005001300236006001100249039000500260019001400265013000700279#VN11.03171#17000#V i?t#L104V#895.7#^214#Lm v cc#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nakae Yos hio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Nezumi - Ch chut ng yu#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i #Thu#Dch Nht Bn#278409## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070057000710080005001280090011001330100 00500144011001400149012002800163020001800191020001300209020000900222005001200231 005001300243006001100256039000500267019001400272013000700286#VN11.03172#17000#V i?t#CH303A#895.7#^214#Chic o Gi - l#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Na kae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Nezumi - Ch chu t ng yu#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i#Thu#Dch Nht Bn#278410## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070057000610080005001180090011001230100 00500134011001400139012002800153020001800181020001300199020000900212005001200221 005001300233006001100246039000500257019001400262013000700276#VN11.03173#17000#V i?t#452B#895.7#^214#i bn#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nakae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Nezumi - Ch chut ng y u#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i#Th u#Dch Nht Bn#278411## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070057000670080005001240090011001290100 00500140011001400145020001800159020001300177005001200190005001300202039000500215 019001400220020000900234006001100243013000700254012002800261#VN11.03174#17000#V i?t#T527T#895.6#^214#Qu sinh nht#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nakae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#Loan#Dch Nht Bn#Nht Bn#K Hoa i#27841 2#Nezumi - Ch chut ng yu## 00463000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070024000580080005000820090011000870100005000980110 01400103020001800117020001400135006001900149039000500168019001400173013000700187 012001500194#VN11.03181#8500#Vi?t#T527T#372.21#^214#Nhng li ni p#Nguyn Ph ng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a18tr.^b17cm#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Nguyn Phng Dung#Loan#Dch Hn Quc#278413#Pororo vui hc## 00459000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070024000570080005000810090011000860100005000970110 01400102020001800116020001100134006001900145039000500164019001400169012001500183 013000700198#VN11.03176#8500#Vi?t#T527T#372.21#^214#No cng so snh#Nguyn Ph ng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b17cm#Gio dc mu gio#Sch tranh#Ng uyn Phng Dung#Loan#Dch Hn Quc#Pororo vui hc#278414## 00459000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070024000570080005000810090011000860100005000970110 01400102020001800116020001100134006001900145039000500164019001400169012001500183 013000700198#VN11.03177#8500#Vi?t#T527T#372.21#^214#S m sinh ng#Nguyn Ph ng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b17cm#Gio dc mu gio#Sch tranh#Ng uyn Phng Dung#Loan#Dch Hn Quc#Pororo vui hc#278415## 00460000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070024000580080005000820090011000870100005000980110 01400103020001800117020001100135006001900146039000500165019001400170012001500184 013000700199#VN11.03178#8500#Vi?t#T527T#372.21#^214#T ly ng nghnh#Nguyn Ph ng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b17cm#Gio dc mu gio#Sch tranh#N guyn Phng Dung#Loan#Dch Hn Quc#Pororo vui hc#278416## 00461000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070024000590080005000830090011000880100005000990110 01400104020001800118020001100136006001900147039000500166019001400171012001500185 013000700200#VN11.03179#8500#Vi?t#T527T#372.21#^214#Hnh khi n gin#Nguyn P hng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b17cm#Gio dc mu gio#Sch tranh# Nguyn Phng Dung#Loan#Dch Hn Quc#Pororo vui hc#278417## 00457000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070024000550080005000790090011000840100005000950110 01400100020001800114020001100132006001900143039000500162019001400167012001500181 013000700196#VN11.03180#8500#Vi?t#T527T#372.21#^214#Mu sc rc r#Nguyn Phn g Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b17cm#Gio dc mu gio#Sch tranh#Nguy n Phng Dung#Loan#Dch Hn Quc#Pororo vui hc#278418## 00695000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020029000620070015000910080005001060090 02300111010000500134011001500139020000900154020001100163039000500174020000900179 005001500188015003400203021016100237013000700398#VL11.01574#VL11.01575#VL11.0157 6#32000#Vi?t#T527T#621.2#^214#Gio trnh k thut thu kh#L Thng Hin#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a123tr.^b27cm#Thu kh#Gio trnh#Loan#K thut#L Thng Hin#TTS ghi: Trng i hc in lc#Trnh by l thuyt ca cht lng, cht kh, tnh hc hc v ng lc hc cht lu cng nh k thut tnh ton, th it k v m phng mt h truyn ng thu kh#278419## 00943000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020009000440030021000530070062000740220005001360080018001410090 02300159010000500182011001500187015004600202021028000248020000900528039000500537 01300070054202000070054900500160055600500170057200500100058900500090059900500090 0608#VL11.01579#VL11.01580#Vi?t#514S#294.3#^214#uc sen#Vui thay Pht ra i#B .s.: Thch Gic Ton (ch.b.), Thch Minh Thnh, Minh Bnh...#T.11#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a158tr.^b28cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht g io Vit Nam#Gii thiu mt s hot ng, s kin cho mng Pht n, n li Ph t s nhm th hin lng tn knh bit n i vi ng T ph Bn s. Trnh by n hng vn gio dc Pht gio mang tnh thi s hin nay; nhng kinh nghim thi n tp v kh nng ng dng ca thin trong i sng#o Pht#Loan#278421#Tu hc #Thch Gic Ton#Thch Minh Thnh#Minh Bnh#Tu Lin#Lin Tr## 00800000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020025000440070067000690080005001360090023001410100005001640110 01500169020001100184005001500195005001700210039000500227020000700232021020600239 013000700445020001100452005001300463005001100476020001100487#VL11.01581#VL11.015 82#Vi?t#T527T#633.8#^214#Cy d bu v trm hng#Nguyn Huy Sn (ch.b.), Nguyn Xun Qut, L Vn Thnh, Vn Bn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a143tr.^b 27cm#Trng trt#Nguyn Huy Sn#Nguyn Xun Qut#Loan#Cy d#Trnh by thc trng sn xut, c im sinh vt hc ca cc loi d ni chung v loi D bu ni ri ng; k thut gy trng v k thut tc ng to trm cng nh th trng tiu t h cc sn phm ca chng#278422#Trm hng#L Vn Thnh# Vn Bn#Cy d bu## 00684000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020020000500070065000700080018001350090047001530100 00500200011001500205020001000220020001500230005001700245020000600262020001300268 005001200281021010600293013000700399#VL11.01584#VL11.01583#118000#Vi?t#T527T#42 8#^214#Basic IELTS writing#Wang Yue Xi (ch.b.) ; Chuyn ng phn ch gii: Nguy n Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#201 1#^a171tr.^b26cm#Ting Anh#Sch luyn thi#Nguyn Thnh Yn#IELTS#K nng vit#Wa ng Yue Xi#Gm 26 bi hc rn luyn k nng vit ting Anh c bn theo cc ch trong chng trnh luyn thi IELTS#278423## 00647000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070010000900080018001000090023001180100005001410110 01500146020000900161039000500170020000600175020000900181005001000190021018600200 013000700386#VL11.01585#80000#Vi?t#T527T#641.8#^214#Ch bin nc tri cy & c c mn salad mn - ngt#Thin Kim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^ a112tr.^b27cm#Ch bin#Loan#Salat#Nc qu#Thin Kim#Hng dn cch chun b ngu yn liu, ch bin cc mn salat v nc p tri cy ti vi nhiu cch lm, d thc hin, ph hp vi nhu cu sc kho, v sinh, ngon ming, giu dinh dng#2 78424## 00716000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020025000440070014000690080005000830090011000880100005000990110 01500104020000900119006000900128039000500137019000500142020002500147020001000172 015009700182021015200279013000700431#VV11.10196#VV11.10197#Vi?t#T527T#294.3#^214 #Kinh Chnh php Sanghata#Hng Nh dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a226tr.^b24cm#o Pht#Hng Nh#Loan#Dch#Kinh Chnh php Sanghata#Kinh Pht#TTS ghi: Gio hi Ph t gio Vit Nam. Hi Bo tn Truyn thng Pht gio i Tha. Ban Gio dc#Gii thiu kinh Chnh php Sanghata thuc h kinh i tp b vi Pht thuyt Chnh p hp Sanghata gip chng sinh mau thnh tu vin mn v thng b #278425## 00632000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440080005000640090011000690100005000800110015000850200 00900100039000500109020001000114020001000124015005500134021017200189013000700361 020001000368#VV11.10198#VV11.10199#Vi?t#T527T#294.3#^214#Nghi thc tng nim#^aH .#^aTn gio#2011#^a182tr.^b20cm#o Pht#Loan#Tng nim#Nghi thc#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. H phi Kht S#Gii thiu ngha, cch tng nim v li khuyn trc khi tng kinh Pht. Hng dn cc nghi thc tng nim nh nghi thc th tr, sm hi, hi hng, cu an, cu siu...#278426#Kinh Pht## 00723000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070063000660080005001290090011001340100005001450110 01500150020001200165005001200177039000500189012004900194020001300243015003200256 021011900288013000700407005001000414005000900424#VV11.10200#VV11.10201#Vi?t#T527 T#299.5#^214#Kinh sm hi minh ho#Tranh: Trng Qun ; Chnh l: Thanh Cn ; Ch thch: Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2011#^a120tr.^b21cm#o Cao i#Trng Qun#Lo an#Chng trnh chung tay n tng kinh sch Cao i#Kinh Sm hi#TTS ghi: i o Tam K Ph #Gii thiu nhng li Tin ting Pht v o l trong Kinh sm h i trong b kinh ca o Cao i, c km tranh minh ho#278427#Thanh Cn#Hu Kh i## 00553000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070015000640080005000790090011000840100005000950110 01400100020000900114039000500123020000900128005001500137021015200152013000700304 #VV11.10202#VV11.10203#Vi?t#T527T#294.3#^214#Hc Pht chnh php#on Trung Cn# ^aH.#^aTn gio#2011#^a95tr.^b21cm#o Pht#Loan#Pht hc#on Trung Cn#Trnh b y v l lun hi c dn chng; suy nghim chnh l v nhng li khuyn tu nim Pht cu sanh Tnh . Mt s dn tch cc v tu ng v Tnh #278428## 00584000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020018000420080005000600090011000650100005000760110014000810200 01500095039000500110019000800115020001500123021017900138020001800317013000700335 #VV11.10204#VV11.10205#Vi?t#T527T#204#^214#Sch cho gia nh#^aH.#^aTn gio#201 1#^a48tr.^b21cm#o Thin cha#Loan#Dch M#Sch hng dn# cp n nhng vn thc t trong gia nh v hng v s hy vng da trn nn tng nhng s dy d ca Cha Gisu nhm gip chng ta gy dng mt gia nh m m v bn vng#Gi o dc gia nh#278429## 00648000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070014000640080005000780090011000830100005000940110 01500099020001200114039000500126012004900131005001400180021018100194013000700375 020001200382#VV11.10206#VV11.10207#Vi?t#T527T#299.5#^214#Trn ng thin l#Ph m Vn Lim#^aH.#^aTn gio#2011#^a175tr.^b21cm#o Cao i#Loan#Chng trnh chu ng tay n tng kinh sch Cao i#Phm Vn Lim#Ghi chp nhng gian kh, hy sinh to ln ca on Hng o Trung K qua dm ng xa nguy nan, cch tr, truy n b L Tri, o Tri, n vi o Cao i trn di t min Trung#278430#Truy n gio## 00647000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020016000520290010000680070037000780080005001150090 01100120010000500131011001500136020000900151006002200160039000500182005000800187 021014100195013000700336020000800343020000600351#VV11.10208#VV11.10209#136000#V i?t#T527T#294.3#^214#Thin Ba-la-mt#L!,#Tr Gi ; Thch t Ma Ng Nht d ch#^aH.#^aTn gio#2011#^a798tr.^b21cm#o Pht#Thch t Ma Ng Nht#Loan#Tr Gi#Trnh by ngha v phng php hnh thin Ba-la-mt. Gii thch hai phng tin tu tp thin nh gm ngoi phng tin v ni phng tin#278431#Tu hnh# Thin## 00525000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070018000630080005000810090011000860100005000970110 01500102039000500117005001800122021010300140013000700243020000400250020000900254 020000800263#VV11.10212#VV11.10213#Vi?t#T527T#294.3#^214#ng vo ci Pht#Thc h N Diu Qu#^aH.#^aTn gio#2011#^a109tr.^b21cm#Loan#Thch N Diu Qu#Gm nh ng vn th ca ngi Pht php cao siu, nhim mu; ph cp gio l Pht trong khp qun chng#278433#Th#o Pht#Gio l## 00590000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020012000480070057000600080005001170090011001220100005001330110 01500138020001700153020000400170020000900174005001800183005001200201005002200213 005001500235039000500250020000900255005001700264013000700281#VV11.10214#VV11.102 15#Vi?t#T527T#895.92208#^214#Cnh i m#L Th Thanh Hng, L Nht Lam, Nguyn Th Thanh Thu...#^aH.#^aTn gio#2011#^a142tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Vn x ui#L Th Thanh Hng#L Nht Lam#Nguyn Th Thanh Thu#Phm Mnh Lun#Loan#Vit Nam#Nguyn nh Hng#278434## 00629000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020054000440080005000980090011001030100005001140110015001190200 01300134039000500147020001200152021012200164013000700286020001500293020001200308 020002100320015002200341#VV11.10216#VV11.10217#Vi?t#T527T#299.5#^214#B co. Sm hi. Tnh nghip vn. Nht tng. Gic th#^aH.#^aTn gio#2011#^a311tr.^b21cm#K inh Sm hi#Loan#o Minh L#Gii thiu 5 loi kinh ca Minh L o gm kinh B co, kinh Sm hi, kinh Tnh nghip vn, kinh Nht tng, kinh Gic th#278435#Ki nh Nht tng#Kinh B co#Kinh Tnh nghip vn#TTS ghi: Minh L o## 00592000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020028000600030012000880070029001000080 00500129009006100134010000500195011001500200020001700215020001200232006001000244 039000500254019000800259020000300267005001300270013000700283#VV11.10218#VV11.102 19#VV11.10220#68000#Vi?t#T527T#813#^214#Ngh thut ua xe trong ma#Tiu thuyt #Garth Stein ; Thin Nga dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2011#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Thin Nga#Loan# Dch M#M#Stein, Garth#278436## 00512000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020018000650030021000830070018001040080 00500122009001900127010000500146011001500151020001700166020001200183039000500195 020000900200005001800209013000700227#VV11.10221#VV11.10223#VV11.10222#55000#Vi? t#T527T#895.9223#^214#m thnh v cng#Truyn ngn chn lc#Sng Nguyt Minh#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a289tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Vi t Nam#Sng Nguyt Minh#278437## 00686000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020016000600030007000760070014000830080005000970090 01900102010000500121011001500126020001700141020000700158039000500165020000900170 005001400179021020800193013000700401#VV11.10225#VV11.10224#VV11.10226#Vi?t#T527T #895.922803#^214#Min k c xanh#Hi k#Trn Th Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a184tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hi k#Loan#Vit Nam#Trn Th Thu#Ghi li nh ng cu chuyn v cuc i b Trn Th Thu t mt n bit ng Thnh tr thnh n doanh nhn thnh t vi nhng phm hnh cao p, trung thc, hin hu, nhn i bao dung v s dng cm phi thng#278438## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020007000540030004000610070017000650080005000820090 01900087010000500106011001500111020001700126020000400143039000500147020000900152 005001700161013000700178#VV11.10227#VV11.10228#38000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#D cm#Th#Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a171tr.^b21cm#Vn hc h in i#Th#Loan#Vit Nam#Nguyn Thanh Vn#278439## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030004000930070011000970080005001080090 01900113010000500132011001500137020001700152020000400169039000500173020000900178 005001100187013000700198#VV11.10229#VV11.10230#50000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#M y bay ang bay v nhng bi th khc#Th#Nguyn Hoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 1#^a118tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#Nguyn Hoa#278440## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550030004000710070014000750080005000890090 01900094010000500113011001400118020001700132020000400149039000500153020000900158 005001400167013000700181#VV11.10231#VV11.10232#30000#Vi?t#T527T#895.92214#^214# Thc cng trng#Th#Bi Quc Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a71tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#Bi Quc Bnh#278441## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030004000730070016000770080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000400154039000500158020000900163 005001600172013000700188#VN11.03182#VN11.03183#25000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#K c v thi gian#Th#Nguyn Ngc Bi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a143tr.^b19c m#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#Nguyn Ngc Bi#278442## 00492000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020022000480080005000700090019000750100005000940110015000990200 01700114020000400131039000500135005000700140020000900147013000700156015008700163 #VN11.03184#VN11.03185#60000#Vi?t#895.9221#^214#Th L Tn tuyn chn#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2011#^a230tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#L Tn#Vit Nam#278 443#Tn tht ca tc gi: L Pht Tn, bt danh: H c Uy, ng Hi, Phng Hn g, Anh Huy## 00830000000000337000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810006000430820012000498080005000610020026000660070040000920080005001320090 01900137010000500156011001400161039000500175015003700180021017400217020001900391 02000110041002000040042100500140042500500100043900500110044900500100046000500150 0470013000700485#VN11.03186#VN11.03187#Vit Nam#40000#Vi?t#B105V#895.9221009#^2 14#Bn v quan im dch th#Hong Xun , Thu Ton, Trng Chn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a87tr.^b19cm#oanh#TTS ghi: Cu lc b Th dch H Ni#Tuyn chn nhng bi trao i v quan im dch th, tnh hnh dch thut vn hc, kin h nghim v nhn thc trong vic dch th... ca cc tc gi Cu lc b Th dch H Ni#Nghin cu vn hc#Dch thut#Th#Hong Xun #Thu Ton#Trng Chn#Tha nh Lam#Nguyn Duy Yn#278444## 00457000000000265000450002600110000002600110001100500160002202000090003801400070 00470410005000541810006000590820009000658080005000740020015000790030004000940070 01600098008000500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000400175 039000500179013000700184#VN11.03188#VN11.03189#T Qunh Phng#Vit Nam#35000#V i?t#D431S#895.9221#^214#Dng sng chy#Th#T Qunh Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a118tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#278445## 00446000000000265000450002600110000002600110001100500140002202000090003601400070 00450410005000521810006000570820009000638080005000720020008000770030004000850070 01400089008000500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000400164 039000500168013000700173#VN11.03191#VN11.03190#o Thanh Nam#Vit Nam#36000#Vi? t#B254Q#895.9221#^214#Bn qu#Th#o Thanh Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a1 07tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#278446## 00454000000000265000450002600110000002600110001100500140002202000090003601400070 00450410005000521810006000570820009000638080005000720020017000770030004000940070 01400098008000500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000400172 039000500176013000700181#VN11.03192#VN11.03193#Bi Minh Thao#Vit Nam#25000#Vi? t#B103C#895.9221#^214#Bi ca cuc sng#Th#Bi Minh Thao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a52tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#278447## 00423000000000253000450002600110000002600110001100500080002202000090003004100050 00391810006000440820009000508080005000590020016000640030004000800070008000840080 00500092009001900097010000500116011001500121020001700136020000400153039000500157 013000700162#VN11.03194#VN11.03195#H Minh#Vit Nam#Vi?t#G429L#895.9221#^214#Gom li n ci#Th#H Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a130tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#oanh#278448## 00626000000000289000450002600110000002600110001100500150002202000090003704100050 00461810006000510820010000578080005000670020012000720030007000840070015000910080 00500106009001900111010000500130011001500135020002000150020000700170039000500177 013000700182021013100189020000800320020000800328#VN11.03196#VN11.03197#Nguyn Ca o Cm#Vit Nam#Vi?t#S552V#302.09597#^214#Sc vn xa#Bt k#Nguyn Cao Cm#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a252tr.^b19cm#in hnh tin tin#Bt k#oanh#278449#T p hp nhng bi vit gii thiu nhng a phng, tp th, nhng tm gng tiu biu thuc nhiu lnh vc trn mi min t nc#C nhn#Tp th## 00862000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020038000670070042001050080023001470090 04500170010000500215011001500220012001200235020001700247020000800264039000500272 02101510027702000080042800500190043600500100045500500090046500500090047400500130 0483013000700496020000900503#VN11.03198#VN11.03200#VN11.03199#65000#Vi?t#S103G# 895.922808#^214#Si Gn tn vn - Si Gn sau mn bi#Christine Buckley, Trn Kh i, Mch Nha...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a307tr.^b16cm#Sch b ti#Vn hc hin i#Tn vn#oanh#Vit v nhng con ngi vi nhng k nim, nhng vui bun v ni hn hoan trong trong cuc sn g mu sinh ni mnh t Si Gn y nng ng, no nhit#Si Gn#Buckley, Christ ine#Trn Khi#Mch Nha#Su Phm#Trn Th NgH#278450#Vit Nam## 00927000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000080003301400070 00410410005000481810006000530820011000598080005000700020044000750070040001190080 02300159009004500182010000500227011001500232012001200247020001700259020000800276 03900050028402102120028900500110050100500160051200500090052800500170053700500070 0554013000700561020000900568#VN11.03201#VN11.03202#VN11.03203#Si Gn#50000#Vi? t#S103G#895.922808#^214#Si Gn tn vn - Hm ph thng ra th gii#L Vn Sm, Dennis Coleman, Quc Bo...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a235tr.^b16cm#Sch b ti#Vn hc hin i#Tn vn#oanh#Ph c ho v khm ph nhng con hm trn ph xa ca Si Gn, vi nhng ngi nh kh ng s cha ng thm tnh, s chia bun vui hay nhng ngi lao ng bnh thn g trong cuc sng vi tinh thn lc quan yu i&#L Vn Sm#Coleman, Dennis#Qu c Bo#Nguyn Huy Tng#Thi A#278451#Vit Nam## 00889000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000160003301400070 00490410005000561810006000610820011000678080005000780020030000830070047001130080 02300160009004500183010000500228011001500233012001200248020000800260020000800268 03900050027602101770028102000070045800500160046500500110048100500150049200500170 0507005000800524013000700532#VN11.03205#VN11.03206#VN11.03204#Tp. H Ch Minh#60 000#Vi?t#S103G#895.922808#^214#Si Gn tn vn - Ngon v nh#Phm Hong Qun, L Vn Sm, Trn Tin Dng...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a285tr.^b16cm#Sch b ti#m thc#Tn vn#oanh#Phc ha v khm ph nhng qun cc, mn n ngon c o v m cht min qu ca vng n g Nam B mang m du n thi gian kh qun ca mt Si Gn lch lm, c xa y k c#Mn n#Phm Hong Qun#L Vn Sm#Trn Tin Dng#Hunh Ngc Trng#Nam an #278452## 00638000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020014000510070012000650080005000770090011000820100 00500093011001500098020000900113005001200122039000500134012002400139021019400163 020000800357013000700365#VN11.03208#VN11.03207#23000#Vi?t#H401N#294.3#^214#Hoa nhn nhc#Nguyn Minh#^aH.#^aTn gio#2011#^a143tr.^b19cm#o Pht#Nguyn Minh#o anh#T sch M rng tm hn#Gii thiu gio l o Pht rn dy con ngi trong cuc sng nn bit t kim ch, nhn nhc, khng nng gin trnh c nhng iu khng hay v em lai s an vui, hnh phc trong cuc i#Gio l#278453## 00626000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070022000630080005000850090011000900100005001010110 01500106020000900121005001700130039000500147021021700152020000800369013000700377 #VN11.03209#VN11.03210#Vi?t#C107C#294.3#^214#Cnh ca hnh phc#Thch Thin Pht b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a145tr.^b19cm#o Pht#Thch Thin Pht#oanh#Gii th iu gio l o Pht rn dy con ngi nn hc hi v thc hnh theo Ba Quy v N m Gii i ng con ng chnh php, trnh c li lm, kh au, s hi v th t vng, xy dng c cuc sng an lc, hnh phc#Gio l#278454## 00493000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020014000420080005000560090011000610100005000720110014000770210 14900091020001500240020000900255039000400264013000700268#VN11.03211#VN11.03212#V i?t#T312Y#231#^214#Tnh yu no?#^aH.#^aTn gio#2011#^a24tr.^b15cm#Nhng l gi i v tnh yu. Tnh yu chn chnh ca Cha cu th Gi-xu em n cho mi ngi tnh yu chan ho, lm tho mn nhng tm hn khao kht#o Thin cha#Tnh yu #THa#278455## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070035000880040018001230080005001410090 02600146010000500172011001500177020000800192020001100200020001200211020000600223 020001400229005000800243005001700251005000800268039000400276013000700280#VV11.10 233#VV11.10234#37000#Vi?t#K305T#807#^214#Kin thc c bn v nng cao ng vn 9 #Mc Lan, Nguyn Ngc Dung, Kim Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a215tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Mc Lan#Nguyn Ngc Dung#Kim Ho#THa#278456## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540030024001080070014001320080005001460090 02600151010000500177011001500182020000500197020000900202020000800211020000600219 020001400225005001400239039000400253013000700257#VV11.10235#VV11.10236#30000#Vi ?t#H561D#513.2076#^214#Hng dn hc v gii chi tit cc dng ton cn thc#Dn g cho hc sinh lp 9#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a168tr.^ b24cm#Ton#Cn thc#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#H Vn Chng#THa#278457## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070046000850080005001310090026001360100 00500162011001500167020001400182020000800196020000700204020001400211005001300225 039000400238005001200242005001600254005001900270005001400289013000700303#VV11.10 237#VV11.10238#47000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn ngh lun c sc 10#T Thanh Sn, L Bo Chu, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a261tr.^b24cm#Vn ngh lun#Bi vn#Lp 10#Sch c thm#T Thanh Sn#THa#L B o Chu#Thi Thnh Vinh#Nguyn Th Ngc H#Nguyn Kim Sa#278458## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070046000850080005001310090026001360100 00500162011001500167020001400182020000800196020000700204020001400211005001300225 039000400238005001200242005001600254005001900270005001400289013000700303#VV11.10 240#VV11.10239#52000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn ngh lun c sc 11#T Thanh Sn, L Bo Chu, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a287tr.^b24cm#Vn ngh lun#Bi vn#Lp 11#Sch c thm#T Thanh Sn#THa#L B o Chu#Thi Thnh Vinh#Nguyn Th Ngc H#Nguyn Kim Sa#278459## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070028000740080005001020090026001070100 00500133011001500138020001200153020000800165020000700173020001400180005001500194 039000400209005001200213013000700225#VV11.10241#VV11.10242#40000#Vi?t#M458T#807 #^214#101 v bi vn hay 11#L Phng Lin, L Th Vit#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2011#^a240tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 11#Sch c thm#L Phng Lin#THa#L Th Vit#278460## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070028000740080005001020090026001070100 00500133011001500138020001200153020000800165020000700173020001400180005001500194 039000400209005001200213013000700225#VV11.10243#VV11.10244#40000#Vi?t#M458T#807 #^214#101 v bi vn hay 12#L Phng Lin, L Th Vit#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2011#^a237tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 12#Sch c thm#L Phng Lin#THa#L Th Vit#278461## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070018000970080005001150090026001200100 00500146011001500151020000900166020001000175020000800185020001400193005001200207 039000400219013000700223020000700230#VV11.10245#VV11.10246#45000#Vi?t#B103G#516 .0076#^214#Bi ging v li gii chi tit hnh hc 11#L Hng c ch.b.#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a248tr.^b24cm#Hnh hc#Bi ging#Bi tp#Sch c t hm#L Hng c#THa#278462#Lp 11## 00575000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020071000530030040001240070016001640080005001800090 02600185010000500211011001500216020001000231020000800241020001400249005001600263 039000400279013000700283020000700290#VV11.10247#VV11.10248#39000#Vi?t#H450T#515 .076#^214#H tr kin thc c bn v phng php gii nhanh bi tp gii tch 12 #Gip hc sinh nm vng kin thc c bn#Phm Quc Phong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a214tr.^b24cm#Gii tch#Bi tp#Sch c thm#Phm Quc Phong#THa# 278463#Lp 12## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030027000980070013001250040018001380080 00500156009002600161010000500187011001500192020000800207020001200215020001400227 005001300241039000400254020001200258020000700270013000700277#VV11.10250#VV11.102 49#28000#Vi?t#250K#546.076#^214# kim tra trc nghim - t lun ho hc 12#B i kim tra theo tit hc#V Tng Huy#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a158tr.^b24cm#Ho hc# kim tra#Sch c thm#V Tng Huy#THa#T rc nghim#Lp 12#278464## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530030037000930070013001300040018001430080 00500161009002600166010000500192011001500197020000800212020000800220020001400228 005001200242039000400254020001200258020000700270013000700277#VV11.10251#VV11.102 52#32000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng bi tp trc nghim ho hc 12#n thi t ti v cc k thi quc gia#Ng Ngc Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#THa#T rc nghim#Lp 12#278465## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020027000520030029000790070017001080080005001250090 02600130010000500156011001500161020000800176020001400184005001700198039000400215 020000700219013000700226#VV11.10253#VV11.10254#35000#Vi?t#CH502K#959.7#^214#Chu n kin thc lch s 12#n luyn thi t ti, i hc#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a197tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Trng Ngc Thi# THa#Lp 12#278466## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020033000570070035000900080005001250090026001300100 00500156011001500161020001400176020001100190005002000201039000400221005001400225 015005400239021023100293013000700524020001700531#VV11.10255#VV11.10256#VV11.1025 7#Vi?t#GI-108T#519.6#^214#Gio trnh ti u phi tuyn tnh#Trn V Thiu, Nguyn Th Thu Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a350tr.^b23cm#Ton ng dng#G io trnh#Nguyn Th Thu Thu#THa#Trn V Thiu#TTS ghi: B Gio dc v o to . i hc Thi Nguyn#L thuyt chung v bi ton ti u, gii tch li, iu ki n ti u, bi ton ngu hng. Phng php tm cc tiu khng rng buc v c r ng buc, phng php khng dng o hm, phng php gradient, phng php tuyn tnh ho...#278467#Ti u phi tuyn## 01002000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020025000570030051000820290012001330070041001450080 00500186009002600191010000500217011001500222020001400237020001100251005001300262 039000400275015005400279021037200333013000700705#VV11.10258#VV11.10260#VV11.1025 9#Vi?t#GI-108T#571.9#^214#Gio trnh min dch hc#Dng cho h C nhn Sinh hc v Cng ngh Sinh hc#Immunnology#Lng Th Hng Vn (ch.b.), V Minh Thc#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a222tr.^b23cm#Min dch hc#Gio trnh#V Minh T hc#THa#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nhng khi nim v kin thc c bn v min dch hc, c s gii thch c nguyn nhn, c ch ca cc phn ng min dch ca c th bnh thng cng nh bnh l. Cu trc v chc nng mc t bo v phn t ca cc thnh phn tham gia vo p ng mi n dch. Phn bit v so snh c min dch t nhin v min dch c hiu, mi n dch th v min dch t bo...#278468## 00867000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020042000570070037000990080005001360090026001410100 00500167011001500172020001000187020001100197005001400208039000400222020001100226 015005400237021026900291020001000560013000700570#VV11.10261#VV11.10262#VV11.1026 3#Vi?t#GI-108T#631.5#^214#Gio trnh c s di truyn chn ging cy#Nguyn V Th anh Thanh, Chu Hong Mu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a298tr.^b23cm#Di t ruyn#Gio trnh#Chu Hong Mu#THa#Chn ging#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nhng kin thc c bn v c s di truyn hc cng nh cch tip cn nghin cu mi v nhng nh hng ng dng trong chn ging cy trng nh ng dng cng ngh gen, cng ngh t bo thc vt trong to ging cy trng, k thut RNai v chn gng bng ch th phn t#Cy trng#278469## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020062000570030054001190070031001730080005002040090 02600209010000500235011001500240020001100255020001100266005001600277039000400293 020001200297015005400309021016000363013000700523020001100530020000800541#VV11.10 265#VV11.10264#VV11.10266#Vi?t#GI-108T#333.7#^214#Gio trnh m hnh ho trong q un l v nghin cu mi trng#Dng cho sinh vin nm th ba chuyn ngnh mi t rng#Mai Vn Trnh, Mai Th Lan Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a138tr .^b23cm#Mi trng#Gio trnh#Mai Th Lan Anh#THa#M hnh ho#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Gii thiu chung v m hnh ho trong qun l v nghin cu mi trng. Phng php m hnh ho, cc bc c bn xy dng mt m hnh. Mt s m hnh c th#278470#Nghin cu#Qun l## 01044000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020043000550030033000980070074001310080005002050090 02600210010000500236011001500241005001400256039000400270020001000274015005400284 02102750033800500220061300500220063500500130065701300070067002000040067702000140 0681020001100695#VV11.10267#VV11.10268#VV11.10269#Vi?t#G203V#633.3#^214#Gen v c tnh chu hn ca cy u tng#Sch phc v o to sau i hc#Chu Hong M u, Nguyn Th Thu Hng, Nguyn V Thanh Thanh, Chu Hong H#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a288tr.^b23cm#Chu Hong Mu#THa#u tng#TTS ghi: B Gio d c v o to. i hc Thi Nguyn#Khi qut v cy u tng. c tnh chu hn ca cy u tng. S a dng di truyn ca cc ging u tng khc nhau v kh nng chu hn. c im gen lin quan n kh nng chu hn ca cy u tng. Nng cao kh nng chu hn ca cy u tng bng k thut chuyn gen#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn V Thanh Thanh#Chu Hong H#278471#Gen#Tnh chu hn#Chn gi ng## 01024000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520020047000570030061001040070034001650080005001990090 02600204010000500230011001500235020000800250005001600258039000400274020000800278 00500170028601500540030302103070035702000080066402000080067201300070068002000110 0687#VV11.10270#VV11.10271#VV11.10272#Vi?t#QU105L#333.73#^214#Qun l v s dng t dc bn vng Vit Nam#Dng cho sinh vin nm th 4 chuyn ngnh qun l m i trng#Nguyn Cng Vinh, Mai Th Lan Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a232tr.^b23cm#t ai#Mai Th Lan Anh#THa#Qun l#Nguyn Cng Vinh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Vai tr v tm quan trng ca t dc i vi s pht trin kinh t x hi cng nh bo v mi trng quc gia. Qa tr nh hnh thnh cc loi t dc ca Vit Nam v phn b ca chng trn quy m to n quc. Nhng nguyn nhn lm suy gim ph nhiu ca t dc v hin trng s dng t dc Vit Nam...#S dng#t dc#278472#Gio trnh## 00795000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020031000670070041000980080005001390090 02600144010000500170011001500175021027700190020001300467020002200480006001600502 039000400518013000700522#VV11.10273#VV11.10274#82000#Vi?t#D121L#410#^214#Triu Dim Phng#Dn lun ngn ng hc tri lun#Triu Dim Phng ; o Th H Ninh d ch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a317tr.^b24cm#Qu trnh hnh thnh v p ht trin ngn ng hc tri nhn. Tri nhn quan ca ch ngha kinh nghim. C s vt cht, sinh l ca ngn ng v tri nhn. Phm tr ho v m hnh tri nhn. nim ca t v bin i t vng. M hnh tri nhn n d v hon d. Tri nhn v ng php...#Ngn ng hc#Ngn ng hc tri nhn#o Th H Ninh#THa#278473## 00932000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820012000648080005000760050012000810020041000930030 01700134007001200151008000500163009001800168010000500186011001500191015006300206 02102820026902000090055102000090056002000090056903900040057801300070058202000170 0589#VV11.10275#VV11.10276#VV11.10278#VV11.10277#89000#Vi?t#GI-100#306.8509597 #^214#L Ngc Vn#Gia nh v bin i gia nh Vit Nam#Sch chuyn kho#L N gc Vn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a547tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. Vin Gia nh v Gii#Nhng l lun v gia nh v bin i gia nh . Nhng nhn t nh hng n bin i gia nh. Bin i gia nh Vit Nam, s bin i chc nng gia nh, s bin i cu trc gia nh. Quan im v gii php chnh sch v nhng vn t ra t s bin i ca gia nh Vit Nam#Gia nh#Bin i#Vit Nam#THa#278474#Sch chuyn kho## 00904000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020031000730030027001040070 08400131008000500215009002300220010000500243011001500248021017400263020001000437 03900040044701300070045101500300045802000110048800500170049900500160051600500160 0532005001800548#VV11.10279#VV11.10280#VV11.10282#VV11.10281#34000#Vi?t#GI-108T #160#^214#Gio trnh logic hc i cng#o to i hc hnh chnh#B.s.: Nguyn Hu Khin, Nguyn Thu Vn (ch.b.), Nguyn Anh Tun, Trng Quc Chnh#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2011#^a199tr.^b21cm#Trnh by v i tng, ngha ca logi c hc v nhng kin thc v khi nim, phn on, cc quy lut c bn ca logic hnh thc, suy lun, chng minh v bc b, gi thuyt#Logic hc#THa#278475#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gio trnh#Nguyn Hu Khin#Nguyn Thu Vn#Nguyn Anh Tun#Trng Quc Chnh## 01017000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020025000730030027000980070 05900125008000500184009002300189010000500212011001500217021029900232020001400531 03900040054501300070054901500300055602000110058600500170059700500130061400500100 0627005001600637005001400653#VV11.10283#VV11.10286#VV11.10285#VV11.10284#48500# Vi?t#GI-108T#320#^214#Gio trnh chnh tr hc#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Hu Khin, inh Vn Mu (ch.b.), Phm Bnh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2011#^a287tr.^b21cm#Trnh by i tng, phng php nghin cu ca chnh tr h c. Lc s cc t tng chnh tr, quyn lc chnh tr, ng chnh tr, nh n c trong c cu quyn lc chnh tr, quc sch chnh tr, kinh t, vn ho, hi n hp quc t... v chnh sch i ngoi quc gia trong quan h chnh tr quc t# Chnh tr hc#THa#278476#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gio trnh#Nguyn Hu Khi n#inh Vn Mu#Phm Bnh#Trn nh Hunh#ng Khc nh## 00855000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301500300 00440200011000740050017000850050013001020050010001150050015001250140007001400410 00500147181000800152082000400160808000500164002003200169003002700201007005700228 00800050028500900230029001000050031301100150031802101620033302000110049503900040 0506013000700510#VV11.10287#VV11.10290#VV11.10289#VV11.10288#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gio trnh#Nguyn Hu Khin#L Ngc Hng#Phm Bnh#Tng Vn Chung#205 00#Vi?t#GI-108T#301#^214#Gio trnh x hi hc i cng#o to i hc Hnh c hnh#Nguyn Hu Khin, L Ngc Hng, Phm Bnh,Tng Vn Chung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a120tr.^b21cm#S ra i v pht trin, cc khi nim c bn, i tng, chc nng, nhim v v cc lnh vc nghin cu ca x hi hc. Mt s ph ng php nghin cu x hi hc#X hi hc#THa#278477## 00751000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020046000620080018001080090037001260100 00500163011001400168015004300182039000400225013000700229021019300236020001800429 020000800447020000900455020000900464#VN11.03213#VN11.03214#VN11.03215#13000#Vi? t#C120N#790.1#^214#Cm nang hun luyn k nng sinh hot tp th#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr ; Trng on L T Trng#2011#^a86tr.^b16cm#TTS ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh#THa#278478#Nhng cch thc t chc cc hot ng sinh hot tp th cho thanh thiu nin, phng php t chc tr chi, tr chi ln, tr c hi nh, tr chi vn ng, ci bin tr chi, ma ht tp th...#Sinh hot tp th#K nng#Cm nang#Tr chi## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020043000740080018001170090 03700135010000500172011001400177015004300191039000400234021016700238020002100405 020000800426020000900434020000900443013000700452#VN11.03217#VN11.03218#VN11.0322 0#VN11.03219#14000#Vi?t#C120N#796.54#^214#Cm nang hun luyn k nng hot ng tri#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Trng on L T Trng#2011#^a97tr.^b16cm# TTS ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh#THa#Nhng k nng t chc hot n g tri cho thanh thiu nin: T chc tri, dng cng tri, dng lu tri, t ch c tr chi ln, thit k la tri, s dng nt dy...#Sinh hot ngoi tri#K n ng#Cm nang#Cm tri#278479## 00956000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020040000570070074000970080005001710090026001760100 00500202011001500207020001100222020001100233005001500244039000400259020001800263 015005400281021025800335005001100593005001700604005001400621013000700635#VL11.01 587#VL11.01588#VL11.01586#Vi?t#GI-108T#613.2#^214#Gio trnh dinh dng an ton thc phm#B.s.: Hong Khi Lp (ch.b.), L Th Hp, Nguyn Xun Ninh, Phm Vn H oan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a167tr.^b27cm#Dinh dng#Gio trnh#Ho ng Khi Lp#THa#An ton thc phm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Trnh by cc vn c bn ca dinh dng hc. Tnh trng dinh dng, a n ton v sinh thc phm hin nay. K hoch hot ng m bo an ton thc phm trong thi gian ti. Ng c thc phm. Dinh dng iu tr. Gio dc v chm s c dinh dng cng ng...#L Th Hp#Nguyn Xun Ninh#Phm Vn Hoan#278480## 01064000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020038000570030039000950070076001340080005002100090 02600215010000500241011001500246020001100261020001100272005001600283039000400299 02000140030301500540031702103130037100500160068400500210070000500100072101300070 0731#VL11.01590#VL11.01591#VL11.01589#Vi?t#GI-108T#615.8#^214#Gio trnh iu d ng y hc c truyn#Dng cho i tng ca nhn iu dng#B.s.: Hong c Qunh , Nguyn Th Hnh (ch.b.), Nguyn Minh Thu, Hong Sm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a139tr.^b27cm#iu dng#Gio trnh#Hong c Qunh#THa#Y hc dn t c#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nhng vn chung v y hc c truyn phc v trong cng tc iu dng: hc thuyt m dng, ng hnh, quan nim ca y hc c truyn v nguyn nhn gy bnh, chc nng tng ph, phn g php nhn nh v chm sc bnh nhn, kinh lc v 70 huyt v thng dng, k thut chm cu, phng php xoa bp bm huyt...#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Minh Thu#Hong Sm#278481## 00889000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500020026000550070065000810080005001460090026001510100 00500177011001500182020000900197020001100206005001800217039000400235020001000239 01500540024902101700030302000100047301300070048300500130049000500150050300500170 0518005001600535#VL11.01592#VL11.01594#VL11.01593#Vi?t#GI-108T#616#^214#Gio tr nh ni khoa c s#B.s.: Nguyn Trng Hiu (ch.b.), Lu Th Bnh, Nng Minh Chc. ..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a236tr.^b27cm#Ni khoa#Gio trnh#Nguyn Trng Hiu#THa#Hi chng#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn# Gii thiu v cc phng php thm khm v thm d cc c quan ca c th nh: t im mch, h hp, tiu ho, tit niu, ni tit... Cc hi chng thng gp trong ni khoa#Chn on#278482#Lu Th Bnh#Nng Minh Chc#Nguyn Tin Dng#L Th T hu Hin## 01015000000000301000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200560 00260070057000820080010001390090015001490100005001640110015001690150059001840210 33700243020000900580020001800589020000800607020000700615005001500622005001700637 005001400654005001600668005001800684039000400702013000700706#Vi?t#K600Y#328.5979 3#^214#K yu i biu Quc hi Cn Th t kho I n kho XII#B.s.: Hunh Vn T ip, Nguyn Hong Vn, L Quc Trung...#^aCn Th#^aNxb. Cn Th#2011#^a194tr.^b 29cm#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Lch s hnh th nh thnh ph Cn Th. Chn dung cc v Ch tch Quc hi Vit Nam, cc v i bi u Quc hi Cn Th t kho I n kho XII. Nhng hot ng ni bt ca on i biu Quc hi Cn Th kho XII v cc mt tham gia xy dng php lut, ng gp kin pht trin kinh t - x hi t nc ni chung v ca tnh nh ni ring #Quc hi#i biu quc hi#Cn Th#K yu#Hunh Vn Tip#Nguyn Hong Vn#L Qu c Trung#Nguyn Vn Dng#Nguyn Quc Cng#THa#278483## 00887000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200080 00318080005000390020079000440030017001230070060001400080005002000090011002050100 00500216011001500221021016300236020002100399020000800420020001000428005001600438 03900040045401300070045800500160046500500150048100500130049600500140050902000090 0523020001700532#VL11.01595#295000#Vi?t#NH556V#345.597#^214#Nhng vn l lu n v thc tin p dng php lut t tng hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#Tr n Minh Hng, Trnh Vit Tin (ch.b.), c Hng H...#^aH.#^aLao ng#2011#^a 583tr.^b27cm#Trnh by l lun v thc tin v php lut t tng hnh s, php l ut v thi hnh bn n hnh s, ci cch t php v phng, chng oan, sai trong t tng hnh s#Lut t tng hnh s#L lun#Thc tin#Trn Minh Hng#THa#27848 4#Trnh Vit Tin# c Hng H#Khng Vn H#Nguyn Vn C#Vit Nam#Sch chuyn kho## 00814000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820011000538080005000640020059000690080005001280090011001330100 00500144011002400149020000800173020001000181039000400191015034600195020001200541 013000700553#VL11.01596#VL11.01598#VL11.01597#295000#Vi?t#TH205C#959.704092#^21 4#Theo chn Bc - H s hnh trnh Bc H tm ng cu nc#^aH.#^aLao ng#201 1#^a490tr, 8tr. nh^b27cm#Tiu s#S nghip#THa#Chn dung Ch tch H Ch Minh t rong hnh trnh tm ng cu nc cho n ngy ginh c lp t do dn tc, qua nhng trc tc, tc phm chnh lun, tc phm truyn k, nhng bi th tiu bi u ca Ngi trong sut chng ng bn ba. Nhng bi nghin cu ca cc nh s hc trong v ngoi nc v t tng v s nghip ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#278485## 01254000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600050010000650020130000750070010002050080 00500215009001100220010000500231011001500236021057900251020001000830020001400840 02000170085402000080087102000110087902000090089002000170089903900050091601300070 0921#VL11.01599#VL11.01601#VL11.01600#298000#Vi?t#C120N#344.597#^214#Ngc Thu# Cm nang nghip v dnh cho hiu trng v k ton trng hc - Lut gio dc v nhng quy nh mi nht v gio dc o to 2011#Ngc Thu#^aH.#^aLao ng#2011 #^a672tr.^b27cm#Tp hp nhng vn bn mi nht hng dn cng tc qun l trong nh trng cc quy nh v ti sn tr s; quy nh v ti chnh, t ch, hc ph nh trng; quy nh v hc bng v tn dng i vi hc sinh, sinh vin; quy nh v tuyn dng v chnh sch i vi cn b, gio vin, vin chc trong ngn h gio dc; cc thng t ca B Gio dc o to hng dn cng tc qun l tron g gio dc mm non, tiu hc, trung hc c s, trung hc ph thng, gio dc th ng xuyn, trung tm ngoi ng, tin hc, trung tm hot ng cng ng, i hc, cao ng, trung cp chuyn nghip#Php lut#Lut gio dc#Vn bn php qui#Qun l#Nh trng#Vit Nam#Vn bn php qui#KVn#278486## 00423000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410050008000460020031000540030010000850080005000950090011001000100 00500111011001500116020001700131020000900148020001200157039000500169013000700174 #VV11.10291#126000#Vi?t#T450H#895.922334#^214#T Hoi#T Hoi - Truyn ngn ch n lc#Tuyn tp#^aH.#^aLao ng#2011#^a698tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#KVn#278487## 00659000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630050013000680020024000810030025001050070 03800130022000400168008000500172009004900177010000500226011001500231020001700246 02000090026302000120027202000120028400500140029600500110031003900050032101300070 0326#VV11.10292#VV11.10294#VV11.10293#350000#Vi?t#L566T#895.922334#^214#Lu Tr ng L#Lu Trng L - Tc phm#Truyn ngn, tiu thuyt#S.t., b.s.: Li Nguyn n , Hong Minh#T.1#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a73 4tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tiu thuyt#Li Nguyn n#Hong Minh#KVn#278488## 00660000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630050013000680020024000810030025001050070 03800130022000400168008000500172009004900177010000500226011001600231020001700247 02000090026402000120027302000120028500500140029700500110031103900050032201300070 0327#VV11.10295#VV11.10296#VV11.10297#350000#Vi?t#L566T#895.922334#^214#Lu Tr ng L#Lu Trng L - Tc phm#Truyn ngn, tiu thuyt#S.t., b.s.: Li Nguyn n , Hong Minh#T.2#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a14 45tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tiu thuyt#Li Nguyn n#Hon g Minh#KVn#278489## 00485000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020023000670070017000900080005001070090 01100112010000500123011001500128020001700143020000400160020001000164039000500174 019000900179006001200188013000700200#VV11.10298#VV11.10300#VV11.10299#71000#Vi? t#TR527C#398.20943#^214#Truyn c dn gian c#Quang Chin dch#^aH.#^aLao ng# 2011#^a383tr.^b21cm#Vn hc dn gian#c#Truyn c#KVn#Dch c#Quang Chin#278 490## 01142000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020028000440030007000720070067000790220004001460080005001500090 03800155010000500193011002600198021041100224020000600635020000600641020000700647 02000090065402000070066300500150067000500160068500500150070100500100071600500130 0726005000800739039000500747013000700752020000900759#VV11.10301#81000#Vi?t#TR52 7T#610.9597#^214#Truyn thng dn y min Nam#K yu#Trn Th Giang, Trn Hu Ngh ip, Hunh Cng Dm... ; Diu n ch.b.#T.1#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vinh danh Vit#2011#^a484tr., 16tr. nh^b21cm#Gii thiu hnh nh cc B trng B Y t, B trng, Th trng chnh ph Cch mng lm thi, lnh o Ban dn y min Nam qua cc thi k. Thng tin v i hi thnh lp Cu lc b Truyn thng Ban dn y min Nam v cc t chc thuc Cu lc b. Chn dung cc thy thuc Vit Nam ti u biu v nhng bi vit v k nim su sc trong cuc i thy thuc, nhng nh n chng lch s tham gia Ban dn y min Nam...#Y hc#Dn y#Bc s#Min Nam#K y u#Trn Th Giang#Trn Hu Nghip#Hunh Cng Dm#Phm Song#L Minh Sng#Diu n# KVn#278491#Vit Nam## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630050017000680020015000850030047001000070 03300147008000500180009005300185010000500238011001500243021023500258020001700493 020001200510020001100522006001000533039000500543013000700548019000500555#VV11.10 302#VV11.10303#VV11.10304#100000#Vi?t#G103C#331.409591#^214#Chang, Leslie T.#G i cng xng#Ting ni t tri tim nc Trung Quc hin i#Leslie T. Chang ; L c Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a50 4tr.^b24cm#Vit v nhng s phn, cuc i ca nhng ngi lao ng n min Na m Trung Quc ra thnh ph phi vt v mu sinh, nm tri mi thnh cng, tht bi v cay ng trong cc nh my, cng xng, lm gip vic, trng tr, nht r c...#Kinh t lao ng#Lao ng n#Trung Quc#Lc Hng#KVn#278493#Dch## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020020000650030012000850070028000970080 00500125009003600130010000500166011001500171020001700186020001100203020001200214 006000800226039000500234013000700239019001600246#VV11.10305#VV11.10306#118000#V i?t#T312Y#895.1#^214#T Triu Th#Tnh yu phi thng#Tiu thuyt#T Triu Th ; Vit H dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a661tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Vit H#KVn#278494#Dch Trung Quc## 00614000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020021000770030012000980290 00700110007003800117008000500155009003600160010000500196011001500201020001700216 020001100233020001200244039000500256019001600261006001600277013000700293#VV11.10 307#VV11.10309#VV11.10308#75000#Vi?t#M431R#895.1#^214#Cu Dung Khang#Mong rng hoa vn #Tiu thuyt#F?s#Cu Dung Khang ; Nguyn c Vnh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Ti u thuyt#KVn#Dch Trung Quc#Nguyn c Vnh#278495## 00605000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020018000700030012000880290 00500100007003600105008000500141009003600146010000500182011001500187020001700202 020001100219020001200230039000500242019001600247006002100263013000700284#VV11.10 310#VV11.10312#VV11.10311#75000#Vi?t#G121M#895.1#^214#T Hng#Gn mt cch lng #Tiu thuyt#^#T Hng ; Nguyn Th Thu Ngc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#KVn# Dch Trung Quc#Nguyn Th Thu Hng#278496## 00926000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500050017000550020019000720030062000910070063001530080 00500216009001900221010000500240011001500245015008100260021022200341020000800563 020001100571039000500582013000700587005001600594005001400610#VV11.10313#VV11.103 15#VV11.10314#Vi?t#GI-108T#781#^214#Nguyn Vn Hong#Gio trnh m nhc#Dng cho sinh vin i hc, cao ng S phm Th dc Th thao#B.s.: Nguyn Vn Hong (ch .b.), Nguyn Anh Tun, Trn Thu Khoa#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a139tr.^b21cm #TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc th thao H N i#Trnh by khi qut nhng kin thc c bn v l thuyt m nhc nh 7 m c b n, m ho, du ho, gi tr di, cc loi du trong m nhc, khung nhc, kho son, nhp, phch, qung, hp m, iu thc, xc nh ging...#m nhc#Gio tr nh#KVn#278497#Nguyn Anh Tun#Trn Thu Khoa## 00580000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020041000700290007001110070 02300118008000500141009003600146010000500182011001500187020001700202020001100219 020001200230006000800242039000500250013000700255019001600262#VV11.10316#VV11.103 17#VV11.10318#62000#Vi?t#M501H#895.1#^214#L Nguy#Ma h nm chng ta cng t t nghip 1#t)#L Nguy ; Tu Lm dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vi t#2011#^a318tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Tu Lm#KVn#2784 98#Dch Trung Quc## 00660000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050009000620020041000710290007001120070 03200119008000500151009003600156010000500192011001500197020001700212020001100229 020001200240006001600252039000500268019001600273015005000289013000700339#VV11.10 319#VV11.10320#VV11.10321#68000#Vi?t#M501H#895.1#^214#Tht Lc#Ma h nm ch ng ta cng tt nghip 2#t)#Tht Lc ; Nguyn c Vnh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a351tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu th uyt#Nguyn c Vnh#KVn#Dch Trung Quc#Tn tht tc gi: Trn T ng, bt da nh: M ng#278499## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020063000650070033001280080005001610090 01100166010000500177011001500182021021000197020001000407020002200417020001500439 020001800454005001800472039000500490013000700495020001800502020000900520#VV11.10 322#VV11.10323#VV11.10324#50000#Vi?t#QU603V#347.597#^214#Quyn v ngha v ca cng dn theo cc lut khiu ni, t co#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^ aLao ng#2011#^a172tr.^b24cm#Gii thiu lut khiu ni, t co nm 1998; lut s a i, b sung mt s iu ca lut khiu ni, t co nm 2004 v nm 2005. Cc iu khon quy nh quyn v ngha v ca cng dn theo lut khiu ni, t co# Php lut#Lut khiu ni t co#Quyn cng dn#Ngha v cng dn#Nguyn Thnh Lo ng#KVn#278500#Vn bn php lut#Vit Nam## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550140007000600020051000670070033001180080005001510090 01100156010000500167011001500172021026500187020001000452020001500462020001500477 020001800492005001800510039000500528020001800533013000700551020000900558#VV11.10 325#VV11.10326#VV11.10327#Vi?t#QU603V#344.59701#^214#50000#Quyn v ngha v c a cng dn theo lut cng on#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng# 2011#^a176tr.^b24cm#Gii thiu ni dung Lut cng on v cc vn bn hng dn thi hnh, quy nh v b nhim, min nhim, phn cng phn cp qun l cn b, c ng chc, vin chc cng on, quy tc ng x ca cn b cng on, vic thc hi n quyn kim tra, gim st ca Cng on...#Php lut#Lut cng on#Quyn cng dn#Ngha v cng dn#Nguyn Thnh Long#KVn#Vn bn php lut#278501#Vit Nam# # 00911000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530140007000580020059000650070033001240080005001570090 01100162010000500173011001500178021027500193020001000468020000700478020001000485 02000150049500500180051003900050052802000180053302000180055101300070056902000090 0576#VV11.10329#VV11.10328#VV11.10330#Vi?t#QU603V#342.597#^214#50000#Quyn v n gha v ca cng dn theo lut cn b, cng chc#Nguyn Thnh Long s.t., h thn g#^aH.#^aLao ng#2011#^a172tr.^b24cm#Gii thiu ni dung Lut cn b, cng chc nm 2008 v cc vn bn quy nh, hng dn v o to, bi dng cng chc; qu n l bin ch, tuyn dng, s dng cng chc; v thi vic v th tc ngh hu i vi cng chc; thc hin mt s quy nh v thi nng ngch cng chc#Php lu t#Cn b#Cng chc#Quyn cng dn#Nguyn Thnh Long#KVn#Ngha v cng dn#Vn bn php lut#278502#Vit Nam## 00937000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550140007000600020053000670070033001200080005001530090 01100158010000500169011001500174021032000189020001000509020001400519020001500533 020001800548005001800566039000500584020001800589013000700607020000900614#VV11.10 331#VV11.10333#VV11.10332#Vi?t#QU603V#344.59701#^214#50000#Quyn v ngha v c a cng dn theo b lut lao ng#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao n g#2011#^a204tr.^b24cm#Gii thiu ni dung B lut lao ng, Lut sa i, b sun g mt s iu ca B lut lao ng v cc vn bn hng dn thi hnh mt s iu ca B lut lao ng v hp ng lao ng, tin lng ti thiu, vic lm, x p ht hnh chnh v hnh vi vi phm php lut lao ng lut v gii quyt khiu n i, t co v lao ng#Php lut#Lut lao ng#Quyn cng dn#Ngha v cng dn#N guyn Thnh Long#KVn#Vn bn php lut#278503#Vit Nam## 01045000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550140007000600020059000670070033001260080005001590090 01100164010000500175011001500180021041300195020001000608020001500618020001800633 005001800651039000500669020001800674020000900692020002300701013000700724#VV11.10 335#VV11.10334#VV11.10336#Vi?t#QU603V#344.59704#^214#50000#Quyn v ngha v c a cng dn theo lut an ton thc phm#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aL ao ng#2011#^a216tr.^b24cm#Gii thiu ni dung ca Lut an ton thc phm v m t s vn bn quy nh v cc iu kin v sinh chung i vi c s sn xut thc phm, c s kinh doanh, dch v, phc v n ung; quy nh v vic kinh doanh v s dng cc sn phm dinh dng dng cho tr em; quy ch cp Giy chng nhn iu kin v sinh an ton thc phm; quy ch iu tra ng c thc phm, xt n ghim nhanh v sinh an ton thc phm...#Php lut#Quyn cng dn#Ngha v cng dn#Nguyn Thnh Long#KVn#Vn bn php lut#Vit Nam#Lut an ton thc phm#278 504## 00887000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530140007000580020062000650070033001270080005001600090 01100165010000500176011001500181021024500196020001000441005001800451039000500469 02000180047402000090049202000080050102000120050901300070052102000150052802000180 0543#VV11.10337#VV11.10339#VV11.10338#Vi?t#QU603V#344.597#^214#50000#Quyn v n gha v ca cng dn theo lut thi ua, khen thng#Nguyn Thnh Long s.t., h t hng#^aH.#^aLao ng#2011#^a132tr.^b24cm#Trnh by ni dung lut thi ua, khen t hng nm 2003 v mt s vn bn ca Chnh ph v cc B hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thi ua, khen thng v lut sa i, b sung nm 2005 qui nh t chc lm cng tc thi ua, khen thng...#Php lut#Nguyn Thnh Long#KVn#V n bn php lut#Vit Nam#Thi ua#Khen thng#278505#Quyn cng dn#Ngha v cn g dn## 01128000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550140007000600020057000670070033001240080005001570090 01100162010000500173011001500178021050500193020001000698020001600708020001500724 005001800739039000500757020001800762020000900780020001800789013000700807#VV11.10 340#VV11.10341#VV11.10342#Vi?t#QU603V#344.59702#^214#50000#Quyn v ngha v c a cng dn theo lut bo him x hi#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2011#^a180tr.^b24cm#Gii thiu ni dung Lut Bo him x hi v mt s vn bn ca Chnh ph v cc B quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo him x hi v bo him x hi t nguyn; bo him tht nghip; th tc buc trch tin t ti khon tin gi ca ngi s dng lao ng np ti n bo him x hi cha ng, chm ng v tin li pht sinh; quy nh mc iu chnh tin lng, tin cng v thu nhp thng ng bo him x hi; quy nh x pht hnh chnh trong lnh vc bo him x hi#Php lut#Bo him x hi#Quy n cng dn#Nguyn Thnh Long#KVn#Vn bn php lut#Vit Nam#Ngha v cng dn# 278506## 00960000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530140007000580020050000650070033001150080005001480090 01100153010000500164011001500169021034800184020001000532020001400542020001500556 005001800571039000500589020001800594020000900612020001800621013000700639#VV11.10 343#VV11.10344#VV11.10345#Vi?t#QU603V#344.597#^214#50000#Quyn v ngha v ca cng dn theo lut gio dc#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#201 1#^a184tr.^b24cm#Gii thiu ni dung Lut gio dc v mt s vn bn ca Chnh p h, B Gio dc o to quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut gio dc, v o c nh gio, ph cp dy lp ghp i vi gio vin trc tip ging dy cp tiu hc trong cc c s gio dc cng lp v quy nh x ph t vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc#Php lut#Lut gio dc#Quyn cng dn#Nguyn Thnh Long#KVn#Vn bn php lut#Vit Nam#Ngha v cng dn#278507## 00540000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050011000670020017000780030016000950070 01100111008000500122009004900127010000500176011003100181020001700212020000900229 020001200238039000500250013000700255#VV11.10346#VV11.10348#VV11.10347#35000#Vi? t#NH556T#895.92234#^214#Hong Long#Nhng tn d ma#Truyn cc ngn#Hong Long#^ aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a179tr., 4tr. tranh m u^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#278508## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050008000660020019000740030012000930070 00800105008000500113009004900118010000500167011001500172020001700187020000900204 020000800213039000500221013000700226#VV11.10349#VV11.10351#VV11.10350#41000#Vi? t#455N#895.92284#^214# Phn#ng ngoi hay ci#Tn vn mi# Phn#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Tn vn#KVn#278509## 00530000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050019000600020026000790070036001050080 00500141009001100146010000500157011001500162020001700177020000300194020001200197 039000500209019000800214006001100222013000700233#VV11.10352#VV11.10354#VV11.1035 3#65000#Vi?t#H452N#813#^214#Eulberg, Elizabeth#Hi nhng tri tim c n#Elizab eth Eulberg ; Khnh Thu dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a327tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#KVn#Dch M#Khnh Thu#278510## 00488000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050012000660020026000780030010001040070 01200114008000500126009001100131010000500142011001500147020001700162020000900179 020001000188039000500198013000700203#VV11.10356#VV11.10355#VV11.10357#60000#Vi? t#V312B#895.92234#^214#L Th Kin#Vnh bit nhng ngy bun#T truyn#L Th Ki n#^aH.#^aLao ng#2011#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T truyn#KVn# 278511## 00549000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050022000600020008000820030010000900070 04300100008000500143009001100148010000500159011001500164020001700179020000500196 020001000201039000500211019001000216006001400226013000700240#VV11.10358#VV11.103 60#VV11.10359#50000#Vi?t#A107H#843#^214#Dominique V Vn Long#Anh Hai#T truyn #Dominique Vo Van Long ; Hiu Constant dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a247tr.^b21cm# Vn hc hin i#Php#T truyn#KVn#Dch Php#Hiu Constant#278512## 00529000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020019000740070031000930080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001200188 039000500200019001600205006001100221013000700232#VV11.10361#VV11.10363#VV11.1036 2#54000#Vi?t#B455H#894#^214#Ozkan, Serdar#Bng hng mt tch#Serdar Ozkan ; Th o dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a243tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th Nh K#Ti u thuyt#KVn#Dch Th Nh K# Th o#278513## 00850000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050009000620020032000710030033001030070 03200136008000500168009001100173010000500184011003000189021026900219020001100488 020000900499020001800508005001000526039000500536013000700541#VV11.10364#VV11.103 65#VV11.10366#68000#Vi?t#B431C#635.9#^214#Trn Hp#Bonsai - Cy dng, th & non b#40 trang ph bn vi 104 nh mu#B.s., h..: Trn Hp, Minh Chu#^aH.#^aLao ng#2011#^a328tr., 40tr. nh mu^b21cm#Gii thiu tng quan v lch s, ngun g c, trng phi, phong cch v ngh thut thng thc Bonsai. K thut to hnh, to th cho cy cnh, chu cnh vi non b nh bn cnh sn thu, bn cnh kh nc, vt trang tr bn cnh, phi hp bn cnh vi gi trang tr...#Trng trt# Cy cnh#Ngh thut Bonsai#Minh Chu#KVn#278514## 00737000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020024000510070033000750080023001080090038001310100 00500169011001500174021016300189020000600352006001400358039000500372019000500377 012001400382006000900396005001400405020000900419013000700428#VV11.10373#VV11.103 74#Vi?t#T312L#158.1#^214#32000#Tnh lng mt gc thin#Nancy O'Hara ; Th Anh b in dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a159 tr.^b21cm#Gii thiu nhng ch dn thit thc cch thin nh l bin php th g in tch cc mang li s bnh yn ni tm cng sc mnh tinh thn gip bn s ng hnh phc#Thin#L Tin Thnh#KVn#Dch#T sch Thin#Kin vn#O'Hara, Nancy# Tnh tm#278517## 00821000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550020020000620070044000820080023001260090 03800149010000500187011001500192021021000207020000900417020000600426006001600432 039000500448019000500453012003700458005001700495013000700512#VV11.10375#VV11.103 76#VV11.10377#Vi?t#107T#294.3#^214#45000#nh thc chn tnh#Gaylon Ferguson ; Hunh Vn Thanh bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho V n Lang#2011#^a239tr.^b21cm#Gii thiu nhng vn cn bn v tri thc v thc hnh thin nh ca Pht Php, dn nhp tu tp qun tng v c ni tm v hnh trng tm thc c sng sut vi mt tri tim chn thnh trn y nhn i# o Pht#Thin#Hunh Vn Thanh#KVn#Dch#T sch Tn gio - Th gii tm linh#Ferg uson, Gaylon#278518## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050014000670020029000810030016001100070 01400126008000500140009001100145010000500156011001500161020001700176020000900193 020001200202039000500214013000700219#VV11.10378#VV11.10379#VV11.10380#28000#Vi? t#CH527T#895.92234#^214#V Ngc Khnh#Chuyn tnh nng Bnh Khng#Tp truyn ng n#V Ngc Khnh#^aH.#^aLao ng#2011#^a195tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn ngn#KVn#278519## 00777000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050014000570020017000710070014000880080005001020090 01100107010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164039000500168 021030200173020001700475013000700492#VV11.10381#VV11.10382#30000#Vi?t#T312T#895 .9221009#^214#Trn Thanh H#Tnh th v nhc#Trn Thanh H#^aH.#^aLao ng#2011# ^a138tr.^b21cm#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Th#KVn#Gii thiu nhng nt p v ca t v ni dung ca nhng bi th c ph nhc nh: Ting so Thin Thai ca Th L, Mt ngi Sn Ty ca Quang Dng, Mu tm hoa sim ca Hu Loan, L diu b ng ca Hong Cm, Khc tnh bun ca Nguyn Tt Nhin, L xanh ca Thanh TmT uyn, Mt bun ca Bi Ging...#Vn hc hin i#278520## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570070044000730080005001170090011001220100 00500133011001500138020000900153020000400162039000500166020000800171015003600179 00500120021500500150022700500120024200500140025400500100026801300070027802000090 0285#VV11.10383#VV11.10384#45000#Vi?t#B103C#895.9221008#^214#Bi ca bin o#H Ch Minh, Trn Nhn Tng, Nguyn Tri...#^aH.#^aLao ng#2011#^a253tr.^b21cm#Vi t Nam#Th#KVn#Vn hc#TTS ghi: Hi UNESCO tnh Khnh Ho#H Ch Minh#Trn Nh n Tng#Nguyn Tri#L Thnh Tng#Sng Hng#278521#Bn nhc## 00802000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020017000510030052000680070043001200080023001630090 03800186010000500224011001500229021016000244020001100404020001000415006000800425 039000500433019000500438012002600443005002400469013000700493#VV11.10385#VV11.103 86#Vi?t#H107P#152.4#^214#75000#Hnh phc l g?#Cu tr li duy nht cho bi to n i tm hnh phc!#Shawn Christopher Shea ; Th Anh bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a391tr.^b21cm#Thng qua nhng cu chuyn gn gi trong cuc sng hng ngy, phn tch nhng tm l ca con ng i cm nhn ngha cuc sng trong hnh trnh i tm hnh phc#Tm l hc#Hnh phc#Th Anh#KVn#Dch#T sch Tm l - Gio dc#Shea, Shawn Christopher#278522 ## 00744000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020032000520070031000840080023001150090038001380100 00500176011001500181021016400196020000900360020000600369006000800375039000500383 019000500388012003700393005001700430013000700447#VV11.10387#VV11.10388#Vi?t#NH12 1T#294.3#^214#42000#Nhn t l sui ngun hnh phc#Sharon Salzberg ; Thu Sao d ch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a222tr.^b 21cm#Gii thiu cc phng php luyn tp thin nh Pht gio gip chng ta nu i dng tnh yu thng, lng trc n, s ng cm v s thanh thn dn n h nh phc#o Pht#Thin#Thu Sao#KVn#Dch#T sch Tn gio - Th gii tm linh#S alzberg, Sharon#278523## 00599000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050021000640020024000850070063001090080 00500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000400226020001200230 039000500242019000900247006002000256006001400276013000700290#VV11.10389#VV11.103 90#VV11.10391#27000#Vi?t#NH556D#891.73#^214#Giosenco, Mikhain M.#Nhng du khch tr danh#Mikhain M. Giosenco ; Dch: Nguyn Th Kim Hin, Ng Thanh Tm#^aH.#^a Lao ng#2011#^a140tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn ngn#KVn#Dch Nga#Ngu yn Th Kim Hin#Ng Thanh Tm#278524## 00994000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020027000640070035000910080023001260090 03800149010000500187011001500192021037000207020001700577020002000594006001400614 039000500628019000500633012003800638006000900676013000700685#VV11.10392#VV11.103 94#VV11.10393#Vi?t#NGH250T#658.3#^214#32000#Ngh thut qun l nhn s#Bin dc h: L Tin Thnh, Kin Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho V n Lang#2011#^a167tr.^b21cm#Trnh by nhng im quan trng nht trong phng ph p qun l nhn s nh bit cch ra lnh, chn gii php, gii quyt tr ngi, xut thng pht, khch l nhn vin, tm ra c s trng s on ca nhn v in, hng dn nhn vin trong cng vic, gip nhn vin pht huy ht kh nng c ua mnh... km theo nhng v d c th thng xy ra hng ngy trong thc t#Qu n l nhn lc#Ngh thut lnh o#L Tin Thnh#KVn#Dch#T sch Kinh t - Qu n tr kinh doanh#Kin vn#278525## 00781000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540140007000590020028000660070031000940080005001250090 01100130010000500141011001500146021024400161020001000405020000700415006001100422 039000500433019000500438005001400443020001500457013000700472#VV11.10395#VV11.103 97#VV11.10396#Vi?t#G103K#646.70082#^214#49000#Gi khn khng bao gi s #Marie Forleo ; Phng Anh dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a203tr.^b21cm#Hng dn tr thn h ngi ph n hp dn, quyn r, bit cch bin i mnh bng cch bit thc n v b ngoi, cch ng x khi kt ni tnh bn, hn h vi mt ngi n ng, cm nhn v tnh yu bng s t tin vng vng vo chnh bn thn#Cuc sng#Ph n#Phng Anh#KVn#Dch#Forleo, Marie#Quan h nam n#278526## 00905000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020021000510070024000720080023000960090038001190100 00500157011001500162021029200177020002000469006001400489039000500503019000500508 012006500513020001000578020002000588013000700608#VV11.10398#VV11.10399#Vi?t#C551 H#158.1#^214#55000#Ca hng "ht ging"#Tri Thc Vit bin dch#^aH. ; Tp. H C h Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a279tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn c kim giu tr tu, pha ln mt cht hi hc, cng li bnh thm th y s h m nhng bi hc v trit l nhn sinh su sc, mt tm nhn mi v l i, tnh ngi t chng ta c th b sung, lm giu gi tr sng theo h ng tch cc, vn ln trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Tri Thc Vit#KVn#Dc h#T sch Tm l - Gio dc. 101 cu chuyn lm thay i cuc sng#Cuc sng#B quyt thnh cng#278527## 00874000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020032000520070026000840080023001100090038001330100 00500171011001500176021028200191020000900473020000800482006000900490039000500499 019000500504012003700509005001000546013000700556020000900563#VV11.10400#VV11.104 01#Vi?t#QU254#294.3#^214#45000#Qun i qu kh sng i t ti#Surya Das ; Vi t Th dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a2 31tr.^b21cm#Thng qua gio l ca o Pht, phn tch gip con ngi xem nhng m t mt, bnh tt, kh au, cht chc, chin tranh, thin tai...l iu khng th t chi, thu hiu bn thn v bn cht cuc i, i mi tinh thn bng ngh lc, thi v quan im mi trong i sng t ti#o Pht#Gio l#Vit Th# KVn#Dch#T sch Tn gio - Th gii tm linh#Surya Das#278528#i sng## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070035000770080023001120090038001350100 00500173011001500178012002600193021022500219020002000444020001000464020002000474 039000400494019000500498005001400503006000900517013000700526#VV11.10402#VV11.104 03#26000#Vi?t#M458L#158.1#^214#Hy tri lng vui sng#Sanaya Roman ; Bin d ch: L Thnh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^ a151tr.^b21cm#T sch Tm l - Gio dc#Hng dn bn cch bin nhng iu tiu cc thnh tch cc, xy dng cc mi quan h da trn s chn thnh, m rng tr i tim n nhn mun mt tnh ngi, tm n s bnh yn v t do cho tm hn sng cuc sng hnh phc#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Mai#D ch#Roman, Sanaya#L Thnh#278529## 00888000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070024000790080023001030090038001260100 00500164011001500169012006500184021026900249020002000518020001000538020002000548 039000400568019000500572006001400577013000700591#VV11.10404#VV11.10405#55000#Vi ?t#M458L#158.1#^214#Mt li ni cu c cuc i#Tri Thc Vit bin dch#^aH. ; T p. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a279tr.^b21cm#T sch Tm l - Gio dc. 101 cu chuyn lm thay i cuc sng#Tp hp nhng cu chuy n c kim giu tr tu, a ra nhiu vn gi m v tnh yu, tnh bn, lng n hn t cho n thi sng, cch i nhn x th... t ph b nhng qui nh , thnh kin ch quan, vt qua kh khn, nm bt c hi thnh cng trong cu c sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Mai#Dch#Tri Thc Vit# 278530## 00877000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020024000530070024000770080023001010090038001240100 00500162011001500167012006500182021026000247020002000507020001000527020002000537 039000400557019000500561006001400566013000700580#VV11.10406#VV11.10407#50000#Vi ?t#GI-255N#158.1#^214#Ging nc trong sa mc#Tri Thc Vit bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a254tr.^b21cm#T sch T m l - Gio dc. 101 cu chuyn lm thay i cuc sng#Tp hp nhng cu chuyn c kim giu tr tu v vn sng qu gi, cha y tnh yu thng, lng trc n v s chia s, mang m tnh trit l, khi dy nhng tim nng qu bu, ng t hi xo b thi quen, quan nim tiu cc em li thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Mai#Dch#Tri Thc Vit#278531## 00870000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020018000520070024000700080023000940090038001170100 00500155011001500160012006500175021026000240020002000500020001000520020002000530 039000400550013000700554019000500561006001400566#VV11.10408#VV11.10409#59000#Vi ?t#TR103T#158.1#^214#Tri tim nhn hu#Tri Thc Vit bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a311tr.^b21cm#T sch Tm l - Gio dc. 101 cu chuyn lm thay i cuc sng#Tp hp nhng cu chuyn c kim giu tr tu v vn sng qu gi, cha y tnh yu thng, lng trc n v s chia s, t ra cho chng ta nhiu vn cn suy ngm, t c kt nhng bi hc o l su sc khi m thm nhiu ngha mi l trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Mai#278532#Dch#Tri Thc Vit## 00808000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020056000630070020001190080005001390090011001440100 00500155011002600160015006900186021021100255020002500466020000800491020001100499 020000900510039000400519013000700523#VV11.10410#VV11.10411#Vi?t#TR561#331.87071 #^214#Dng Vn Sao#Trng i hc Cng on 65 nm xy dng & trng thnh#Dn g Vn Sao ch.b.#^aH.#^aLao ng#2011#^a436tr., 15tr. nh^b21cm#TTS ghi: Tng Li n on Lao ng Vit Nam. Trng i hc Cng on#Gii thiu lch s ra i, q u trnh xy dng, trng thnh v hot ng trong 65 nm qua ca trng i hc Cng on, mi trng ca giai cp cng nhn v t chc cng on Vit Nam t 1 5/5/1946 n 15/5/2011#Trng i hc Cng on#Lch s#Pht trin#Vit Nam#Mai# 278533## 00924000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050011000640020064000750070064001390080 00500203009001100208010000500219011001500224015003500239021023700274020000900511 02000100052002000090053002000110053900500150055000500220056503900040058701300070 0591#VV11.10412#VV11.10414#VV11.10413#39000#Vi?t#GI-108T#620.2#^214#V Vn Th# Gio trnh ting n, rung ng trong sn xut v k thut x l#B.s.: V Vn Th (ch.b.), Triu Quc Lc, Nguyn Th Xun Hng#^aH.#^aLao ng#2011#^a228tr.^b2 1cm#TTS ghi: Trng i hc Cng on#Trnh by i cng v ting n v rung ng trong sn xut, my o, phng php o ting n v rung ng. nh hng ca ting n v rung ng n con ngi, mi trng v th. Cc bin php x l t ing n v rung ng trong sn xut#Ting n#Rung ng#Sn xut#Gio trnh#Triu Quc Lc#Nguyn Th Xun Hng#Mai#278534## 00555000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570070018000800080005000980090011001030100 00500114011001400119012002000133020001300153020001800166020001700184020000900201 020001000210020001500220039000400235005000700239013000700246#VV11.10415#VV11.104 16#25000#Vi?t#K250C#959.7028092#^214#K chuyn Bi Th Xun#Hi Vy s.t., b.s.#^ aH.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Bi Th Xun#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#278535## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020022000570070018000790080005000970090011001020100 00500113011001400118012002000132020001900152020001800171020001700189020000900206 020001000215020001500225039000400240005000700244013000700251#VV11.10417#VV11.104 18#25000#Vi?t#K250C#959.7028092#^214#K chuyn L Hu Trc#Hi Vy s.t., b.s.#^a H.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Hi Thng Ln ng#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#278536## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020024000570070018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120012002000134020001800154020001700172020000900189020001000198 020001500208039000400223005000700227013000700234020004100241#VV11.10419#VV11.104 20#25000#Vi?t#K250C#959.7023092#^214#K chuyn T Hin Thnh#Hi Vy s.t., b.s.# ^aH.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Lch s trung i#Nhn v t lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#278537#T Hin Thnh, Th i u, ?-1179, Vit Nam## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020026000570070018000830080005001010090011001060100 00500117011001400122012002000136020001600156020001800172020001700190020000900207 020001000216020001500226039000400241013000700245005000700252#VV11.10421#VV11.104 22#20000#Vi?t#K250C#959.7021092#^214#K chuyn inh Tin Hong#Hi Vy s.t., b.s .#^aH.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#inh Tin Hong#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#278538#Hi Vy# # 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020021000580070018000790080005000970090011001020100 00500113011001400118012002000132020001100152020001800163020001700181020000900198 020001000207020001500217039000400232005000700236013000700243#VV11.10423#VV11.104 24#20000#Vi?t#K250C#959.70272092#^214#K chuyn o Duy T#Hi Vy s.t., b.s.#^a H.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#o Duy T#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#278539## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020022000570070018000790080005000970090011001020100 00500113011001400118012002000132020001200152020001800164020001700182020000900199 020001000208020001500218039000400233005000700237013000700244#VV11.10425#VV11.104 26#20000#Vi?t#K250C#959.7026092#^214#K chuyn Nguyn Tri#Hi Vy s.t., b.s.#^a H.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Gng sng mun i#Nguyn Tri#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#Sch thiu nhi#Mai#Hi Vy#278540## 00701000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050007000570020022000640070018000860080005001040090 01100109010000500120011001400125020001800139020000900157020001000166039000500176 012002000181020004200201013000700243021010500250020001700355020001500372#VV11.10 427#VV11.10428#20000#Vi?t#K250C#959.7025092#^214#Hi Vy#K chuyn Nguyn Biu#H i Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a28tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#T ruyn k#Vanh#Gng sng mun i#Nguyn Biu, Danh tng, ?-1413, Vit Nam#2785 41#Gm nhng cu chuyn k v tng Nguyn Biu v nhng ng gp ca ng trong cng cuc dng xy nc nh#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi## 00815000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050015000440020023000590030024000820070032001060040013001380080 00500151010000500156011001500161021029000176020001300466020001200479020001800491 005001600509039000500525013000700530#VN11.03221#18000#Vi?t#B115K#612.60835#^214 #Trn Thanh Hoa#Bn khon tui dy th#Cho bn trai v bn gi#Trn Thanh Hoa, P hm Khnh Thu#In ln th 2#^aH.#2011#^a115tr.^b19cm#Nghin cu chung v s bin i tm sinh l, tnh cm, c th trong giai on dy th. Hng dn cc em hc cch nh gi v bn thn, hiu ng v tnh yu, tnh bn, cc vn lin qua n n thai sn, phng trnh thai, cc bnh ly nhim qua ng tnh dc v nhn din lm dng tnh dc#Tui dy th#Tm sinh l#Chm sc sc kho#Phm Khnh Thu #Vanh#278542## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020014000700030012000840070015000960080 00500111009004000116010000500156011001500161020001700176020000900193020000400202 039000500206013000700211#VN11.03222#VN11.03223#32000#Vi?t#H561H#895.92214#^214# Phm ng Hng#Hng hoa t#Th bn cu#Phm ng Hng#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho ng Ty#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#2785 43## 00485000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020017000790030012000960070 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142020001700157020000900174 020001200183039000500195013000700200#VN11.03224#VN11.03225#VN11.03226#47000#Vi? t#S111R#895.92234#^214# Kim Cung#Sau rng l bin#Tiu thuyt# Kim Cung#^a H.#^aLao ng#2011#^a231tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#278 544## 00982000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020083000480030050001310070056001810080005002370090011002420100 00500253011001500258020001000273020000700283039000500290015004300295021017800338 02000130051602000090052902000090053801300070054700500130055400500190056700500130 0586005001300599005002000612#VN11.03227#VN11.03228#Vi?t#S450T#344.69701#^214#S tay cng tc tuyn truyn ph bin, gio dc php lut trong cng nhn lao ng# Dng cho cn b cng on c s v cp trn c s#B.s.: L Cao Thng, Nguyn Th Vit H, V Mnh Tim...#^aH.#^aLao ng#2011#^a207tr.^b19cm#Php lut#S tay#V anh#TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu mt s hnh thc tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut trong cng nhn lao ng thng c p d ng vo hot ng ca cng on cp trn c s v cng on c s#Tuyn truyn#Gi o dc#Lao ng#278545#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V Mnh Tim#V Minh Tin #inh Th Thanh Thu## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020017000690030004000860070015000900080 00500105009001100110010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VN11.03229#VN11.03230#25000#Vi?t#M107#895.9221#^214#N guyn Khc L#Mnh t x oi#Th#Nguyn Khc L#^aH.#^aLao ng#2011#^a98tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278546## 00462000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020018000640030010000820070009000920080 00500101009001100106010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171020000600178#VN11.03231#VN11.03232#25000#Vi?t#C430#895 .92214#^214#L Trng#Con o xa nh m#Th - Vn#L Trng#^aH.#^aLao ng#2011#^ a77tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278547#K s## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020008000680030004000760070013000800080 00500093009001100098010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163#VN11.03233#VN11.03234#30000#Vi?t#124Q#895.92214#^214# Lu nh To#t qu#Th#Lu nh To#^aH.#^aLao ng#2011#^a60tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278548## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020011000700030004000810070016000850080 00500101009001100106010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN11.03235#VN11.03236#20000#Vi?t#H401C#895.9221#^214#Q uch nh Lanh#Hoa c may#Th#Quch nh Lanh#^aH.#^aLao ng#2011#^a60tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278549## 00777000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020041000610070040001020080005001420090 01100147010000500158011001500163020002000178039000500198021025600203020001000459 020000700469006001600476013000700492#VN11.03237#VN11.03238#25000#Vi?t#H103M#158 #^214#In Sook Nam#20 tui quyt nh cuc i ngi ph n#In Sook Nam ; Nguyn Gia Linh bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a146tr.^b19cm#B quyt thnh cng#Vanh# Cung cp nhng kinh nghim, phng php v nhn thc sm cc vn hin thc nh m quyt nh cuc i ngi ph n tui 20 nh nh hng tng lai, la chn quyt nh cuc i, cng vic, s nghip, tin bc... tr thnh mt ngi p h n tuyt vi#Cuc sng#Ph n#Nguyn Gia Linh#278550## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020016000710030010000870070015000970080 00500112009001100117010000500128011002400133020001700157020000900174020000800183 039000500191013000700196#VN11.03239#VN11.03240#40000#Vi?t#B113N#895.922808#^214 #Phm Thanh Sc#Bc Nam sum hp#Th - Vn#Phm Thanh Sc#^aH.#^aLao ng#2011#^a 95tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Vanh#278551## 00632000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020103000590080005001620090011001670100005001780110 01500183020001000198020000900208020001800217039000500235015009900240020001100339 013000700350020000900357#VN11.03241#VN11.03242#VN11.03243#Vi?t#M458S#344.59701#^ 214#Mt s vn bn mi ca nh nc v tng lin on lao ng Vit Nam v cng tc chnh sch - php lut#^aH.#^aLao ng#2011#^a315tr.^b19cm#Php lut#Vit Na m#Vn bn php lut#Vanh#TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam. Ban Chnh s ch - Php lut. - Ti liu lu hnh ni b#Chnh sch#278552#Lao ng## 00703000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020024000550080005000790090011000840100005000950110 01500100020000800115020000900123020000700132039000500139015005600144021022300200 020000700423013000700430#VN11.03245#VN11.03246#VN11.03244#Vi?t#S450T#305.4#^214# S tay cng tc n cng#^aH.#^aLao ng#2011#^a207tr.^b19cm#N cng#Vit Nam#S tay#Vanh#TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam. Ban N cng#Bao gm cc bi vit mang tnh l lun, nh hng cng tc vn ng n cng nhn vin chc lao ng. Nhng ch trng chnh sch mi. Nhng kin thc v gii, gio dc truyn thng, gio dc gia nh, chm sc sc kho...#Ph n#278553## 00676000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020012000710030019000830070014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137020000900152020000800161039000500169 013000700174021020300181020001400384#VN11.03247#VN11.03248#45000#Vi?t#NGH300V#3 03.09597#^214#Trn Bo Hng#Ngh v ghi#Tu bt chnh lun#Trn Bo Hng#^aH.#^a Lao ng#2011#^a227tr.^b19cm#Vit Nam#Tu bt#Vanh#278554#Gm nhng bi vit cp ti nhng vn x hi ang tn ti vi nhng phn tch v nhn nh sc b n v tng vn cp n: v sinh an ton thc phm, bo him y t ton dn, bo v mi trng...#Vn x hi## 00438000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020018000610030004000790070014000830080005000970090 01100102010000500113011002400118020001700142020000900159020000400168039000500172 013000700177#VN11.03249#VN11.03250#Vi?t#107S#895.9221#^214#Trng Nguyn#nh s ng thanh m#Th#Trng Nguyn#^aH.#^aLao ng#2011#^a71tr., 8tr. nh^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278555## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020008000690030011000770070015000880080 00500103009001100108010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.03251#VN11.03252#20000#Vi?t#L259T#895.9221#^214#N guyn Khc L#Lu th#Vui v tu#Nguyn Khc L#^aH.#^aLao ng#2011#^a71tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278556## 00984000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020059000500030037001090070058001460080005002040090011002090100 00500220011001500225020001000240039000500250015007800255021022100333020001000554 02000110056400500170057500500170059200500130060900500130062200500160063501300070 0651#VN11.03253#VN11.03254#Vi?t#T103L#331.8709597#^214#Ti liu bi dng nghip v cng tc tuyn gio cng on#Dng cho cn b tuyn gio cng on#B.s.: Ngu yn Mnh Hin, Trng Thanh Cn, V Mnh Tim...#^aH.#^aLao ng#2011#^a203tr.^b 19cm#Cng on#Vanh#TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam. Ban Tuyn gio. - Lu hnh ni b#Tm hiu v tr, vai tr, nhim v ca cng tc tuyn gio cn g on. Nhng k nng c bn trong cng tc tuyn gio cng on. Lch s cc ng y l ln cng mt s vn bn ch o, hng dn cng tc tuyn gio cng on#N ghip v#Tuyn gio#Nguyn Mnh Hin#Trng Thanh Cn#V Mnh Tim#L Cao Thng# inh Thanh Thu#278557## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020013000670030004000800070013000840080 00500097009001100102010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159 039000500163013000700168#VN11.03255#VN11.03256#30000#Vi?t#107#895.9221#^214#N g Vn ng#nh n xanh#Th#Ng Vn ng#^aH.#^aLao ng#2011#^a100tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#278558## 00995000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020027000590030054000860070055001400040019001950080 00500214009001100219010000500230011001400235015004300249021021700292020001000509 02000100051902000090052902000070053800500170054500500140056200500130057600500130 0589005001900602039000500621013000700626#VN11.03257#VN11.03258#VN11.03259#Vi?t#S 450T#344.59701#^214#S tay php lut cng on#Dnh cho cn b cng on c s v cng nhn lao ng#B.s.: Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, V Minh Tin...#Ti bn c b sung#^aH.#^aLao ng#2011#^a51tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu quyn cng on ca ngi lao ng, t chc v hot ng cng on Vit Nam, cng on c s bo v quyn li ca ngi lao ng, quyn v ngha v ca on vin cng on, ngi lao ng i vi cng on#Php lut# Cng on#Vit Nam#S tay#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy#V Minh Tin#L Cao Th ng#Nguyn Th Vit H#Vanh#278559## 00965000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020031000590030054000900070058001440040019002020080 00500221009001100226010000500237011001400242015004300256021017300299020001000472 02000140048202000090049602000070050500500170051200500140052900500160054300500130 0559005001900572039000500591013000700596#VN11.03260#VN11.03261#VN11.03262#Vi?t#S 450T#344.59702#^214#S tay php lut bo him y t#Dnh cho cn b cng on c s v cng nhn lao ng#B.s.: Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, H Th Kim Ngn. ..#Ti bn c b sung#^aH.#^aLao ng#2011#^a59tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin o n Lao ng Vit Nam#Trnh by nhng qui nh chung v bo him y t, mc ng b o him y t, quyn li hng bo him y t, th tc ng k, khm bnh, cha bn h bo him y t v x l vi phm#Php lut#Bo him y t#Vit Nam#S tay#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy#H Th Kim Ngn#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#Vanh#278 560## 01019000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020026000590030054000850070056001390040014001950080 00500209009001100214010000500225011001500230015004300245021024500288020001000533 02000090054302000090055202000070056100500170056800500140058500500140059900500130 0613005001900626039000500645013000700650#VN11.03263#VN11.03264#VN11.03265#Vi?t#S 450T#344.59701#^214#S tay php lut lao ng#Dnh cho cn b cng on c s v cng nhn lao ng#B.s.: Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, L nh Qung...#Ti bn ln 3#^aH.#^aLao ng#2011#^a103tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gm cc ch nh quan trng lin quan trc tip n quyn v li ch ch nh ng ca cng nhn lao ng nh: hc ngh, hp ng lao ng, tin lng, th i gian ngh ngi v lm vic, k lut v an ton lao ng, tranh chp lao ng, nh cng...#Php lut#Lao ng#Vit Nam#S tay#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy# L nh Qung#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#Vanh#278561## 00917000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020033000590030054000920070058001460040019002040080 00500223009001100228010000500239011001400244015004300258021012100301020001600422 02000100043802000090044802000070045700500170046400500140048100500160049500500130 0511005001900524039000500543013000700548#VN11.03266#VN11.03268#VN11.03267#Vi?t#S 450T#344.59702#^214#S tay php lut bo him x hi#Dnh cho cn b cng on c s v cng nhn lao ng#B.s.: Trng Thanh Cn, Nguyn Duy Vy, H Th Kim Ng n...#Ti bn c b sung#^aH.#^aLao ng#2011#^a98tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Trnh by nhng qui nh chung v cc ch bo him x h i bt buc, bo him x hi t nguyn v bo him tht nghip#Bo him x hi#P hp lut#Vit Nam#S tay#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy#H Th Kim Ngn#L Cao T hng#Nguyn Th Vit H#Vanh#278562## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820009000468080005000550050010000600020032000700070010001020080005001120090 01100117010000500128011001500133039000500148020000900153020000900162013000700171 021021700178020001100395020001500406#VV11.10429#VV11.10430#VV11.10431#Vi?t#GI-10 8D#370.9597#^214#Hong Tu#Gio dc: Xin cho ti ni thng#Hong Tu#^aH.#^aTri thc#2011#^a314tr.^b21cm#vanh#Gio dc#Vit Nam#278563#Gii thiu nhng quan i m ca gio s Hong Tu v nn gio dc Vit Nam trong nhng nm gn y: phn t ch, m x nhng tn ti, bt cp trong gio dc cng nh xut nhng phng n khc phc mt cch quyt lit#Thc trng#Vn tn ti## 00759000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020017000740030052000910070 02800143008000500171009001100176010000500187011001500192039000500207012002700212 015005800239006000800297013000700305021010800312020001700420020000800437#VN11.03 269#VN11.03270#VN11.03271#40000#Vi?t#100D#577#^214#Streit, Bruno#a dng sinh hc#Nghin cu, bo tn v gi tr ca a dng sinh hc#Bruno Streit ; Phan Ba d ch#^aH.#^aTri thc#2011#^a204tr.^b19cm#vanh#T sch Tri thc ph thng#TTS ghi : Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam#Phan Ba#278564#Phn tch nhng vn lin quan ti a dng sinh hc cng nh vic bo tn v gi tr ca a d ng sinh hc#a dng sinh hc#Bo tn## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050016000660020038000820070016001200080 00500136009001100141010000500152011001500157039000500172013000700177021017700184 020000800361020000700369020000900376020001100385#VN11.03272#VN11.03273#VN11.0327 4#30000#Vi?t#L502B#306.09597#^214#Hong Ngc Hin#Lun bn minh trit & minh tr it Vit#Hong Ngc Hin#^aH.#^aTri thc#2011#^a151tr.^b19cm#vanh#278565#Tho lu n v din gii nhng vn v minh trit. Tm hiu minh trit tam gio trong v n ho Vit Nam. Sc mnh vn ho v s pht trin ca vn minh v gi tr ca m inh trit#Vn ho#o l#Vit Nam#Minh trit## 00891000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020017000370030049000540070074001030080005001770090019001820100005002010110 02900206015007800235039000500313005001800318005001500336005001600351005001600367 013000700383021013700390020000800527020000800535020001700543020001700560#VV11.10 432#Vi?t#TR561V#363.2071#^214#Trng Vn ho I#Ba mi nm xy dng v trng th nh (1976-2006)#B.s.: Nguyn Trung Diu, Nguyn Vn Qu, Nguyn Th Minh, Trn N gc Tuyn#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a159tr., 8tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: B Cng an. Cc Xy dng phong tro ton dn bo v an ninh t quc#Vanh#Nguyn Tr ung Diu#Nguyn Vn Qu#Nguyn Th Minh#Trn Ngc Tuyn#278566#Tm hiu qu trn h xy dng, pht trin v trng thnh ca trng Vn ho I trong 30 nm qua cn g mt s cn b v hot ng ca trng#Cng an#Lch s#Trng trung hc#Trng Vn ho 1## 00908000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050015000500020085000650070020001500080005001700090019001750100 00500194011001500199015007800214039000500292013000700297021028600304020001700590 020001800607020001700625#VN11.03275#VN11.03276#Vi?t#PH431T#363.209597#^214#Trn Vn Dng#Phong tro qun chng bo v an ninh t quc - bin nin s kin lch s (1975-1986)#Trn Vn Dng b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a215tr.^b19cm# TTS ghi: B Cng an. Cc Xy dng phong tro ton dn bo v an ninh t quc#Van h#278567#Cung cp cc s kin lch s phn nh cng tc vn ng qun chng bo v an ninh chnh tr, gi gn trt t an ton x hi, phc v nhim v khi phc v pht trin kinh t x hi, xy dng lc lng cng an nhn dn tin ln chn h quy, tinh nhu v tng bc hin i bo v t quc#An ninh quc gia#Bin ni n s kin#Cng an nhn dn## 00803000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020060000550070047001150080005001620090011001670100 00500178011001500183015003800198005001600236005001200252005001400264005001200278 00500160029003900050030601300070031102101050031802000090042302000090043202000360 0441#VV11.10433#VV11.10434#VV11.10435#Vi?t#D305T#001.4#^214#Din t nhn gii qu Vn ho Phan Chu Trinh (2007 - 2010)#Bi Vn Nam Sn, Nguyn Ngc, Phm Anh T un...#^aH.#^aTri thc#2011#^a187tr.^b21cm#TTS ghi: Qu Vn ho Phan Chu Trinh #Bi Vn Nam Sn#Nguyn Ngc#Phm Anh Tun#L Hng Sm#Nguyn nh u#Vanh#2785 68#Gii thiu din t ca cc tc gi nhn gii thng Vn ho Phan Chu Trinh t rong 4 nm t 2007 n 2011#Vit Nam#Din vn#Gii thng vn ho Phan Chu Trin h## 01019000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020018000740030058000920070 09100150008000500241009001100246010000500257011001500262005002100277039000500298 00500160030301200350031900600120035401300070036602102690037302000110064202000190 0653020000900672#VV11.10436#VV11.10438#VV11.10437#96000#Vi?t#L502V#301#^214#Mau ss, Marcel#Lun v biu tng#Hnh thc v l do ca s trao i trong cc x hi c s#Marcel Mauss ; Claude Lvi-Strauss gii thiu ; Li ta: Florence Weber ; Nguyn Tng dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a490tr.^b20cm#Lvi-Strauss, Claude#Vanh# Weber, Florence#T sch Tinh hoa Tri thc Th gii#Nguyn Tng#278569#Phn tch mt s hnh thc trao i bng tng phm trong cc x hi nguyn thu v chng m inh rng s trao i vt cht c tin hnh theo mt h thng tng trng, khn g th quy thnh kinh t hay bt k mt chiu kch ring bit no nh php l, t n gio, o c...#X hi hc#X hi nguyn thu#Qu tng## 00692000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050017000630020010000800070054000900080 00500144009001100149010000500160011001500165006001700180039000500197006001200202 012002100214013000700235021010700242020000400349020000900353020001600362#VV11.10 439#VV11.10441#VV11.10440#119000#Vi?t#G203V#576.5#^214#Dawkins, Richard#Gen v k#Richard Dawkins ; Dch: Dng Ngc Cng, H T Cng#^aH.#^aTri thc#2011#^a 463tr.^b24cm#Dng Ngc Cng#Vanh#H T Cng#T sch Tri thc mi#278570#Nhng nghin cu v gen, c my gen, mi quan h gen- ngi. Cuc chin gia cc th h, gia gii tnh...#Gen#Tin ho#Sinh hc x hi## 00991000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020027000760030063001030070 08400166008000500250009001100255010000500266011001500271005001600286039000500302 00500140030700500200032100500170034100500160035800600150037401300070038902101660 0396020000800562020002000570020001600590020001100606#VV11.10442#VV11.10443#VV11. 10445#VV11.10444#95000#Vi?t#TR513Q#330.951#^214#Trung Quc sau khng hong#Di con mt ca cc nh bo v cc chuyn gia kinh t quc t#Fareed Zakaria, Paul Krugman, Zbigniew Brezinski... ; Nguyn Vn Nh tng hp, dch#^aH.#^aTri thc#2 011#^a399tr.^b24cm#Zakaria, Fareed#Vanh#Krugman, Paul#Brezinski, Zbigniew#Scowcr oft, Brent#Peaple, Andress#Nguyn Vn Nh#278571#Tm hiu nn kinh t Trung Quc sau khng hong. Nhng nh hng trong khu vc v nhng vn v vn ho, x h i, gio dc.... Mi quan h gia Hoa K v Trung Quc#Kinh t#Khng hong kinh t#Quan h kinh t#Trung Quc## 01192000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820011000538080005000640020089000690070058001580080005002160090 01100221010000500232011001500237005001500252039000500267005001200272015011300284 00500180039700500160041500500130043101300070044402103030045102000090075402000040 0763020001900767020001100786020001200797020000900809#VV11.10447#VV11.10446#VV11. 10448#90000#Vi?t#GI-103Q#303.609597#^214#Gii quyt xung t v phng chng tha m nhng: S tham gia ca cc t chc x hi dn s#ng Ngc Dinh (ch.b.), L Th Ngh, Nguyn Quang Tun...#^aH.#^aTri thc#2011#^a358tr.^b21cm#ng Ngc Dinh# Vanh#L Th Ngh#TTS ghi: Lin hip cc hi KH & KT Vit Nam (VUSTA). Trung tm Nghin cu pht trin h tr cng ng (CECODES)#Nguyn Quang Tun#Nguyn Thu L inh#Trn Tr c#278572#a ra nhng bin php tng cng nng lc v xut ph ng thc huy ng hiu qu cc t chc x hi dn s gii quyt xung t trong qu trnh th ho, cng nghip ho ng thi gp phn hon thin chnh sch c a Nh nc v thu hi t v bo v mi trng, theo cc mc tiu pht trin b n vng#Xung t#t# nhim mi trng#Tham nhng#Phng chng#Vit Nam## 00485000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020009000790030012000880070 01300100008000500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174 020001200183039000500195013000700200#VV11.10449#VV11.10451#VV11.10450#58000#Vi? t#B431#895.92234#^214#Ma Vn Khng#Bng m#Tiu thuyt#Ma Vn Khng#^aH.#^aCn g an nhn dn#2011#^a319tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#278 573## 00589000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020016000760030012000920290 01900104007003900123008000500162009001900167010000500186011001500191020001700206 020000300223020001200226006001700238039000500255019000800260013000700268#VV11.10 452#VV11.10454#VV11.10453#70000#Vi?t#B125T#813#^214#Sheldon, Sidney#Bu tri s p #Tiu thuyt#The sky is falling#Sidney Sheldon ; Trn Hong Cng dch#^aH.# ^aCng an nhn dn#2011#^a371tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Trn Hon g Cng#Vanh#Dch M#278574## 00592000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020018000760030012000940290 02000106007003900126008000500165009001900170010000500189011001500194020001700209 020000300226020001200229006001700241039000500258019000800263013000700271#VV11.10 455#VV11.10457#VV11.10456#70000#Vi?t#K250H#813#^214#Sheldon, Sidney#K hoch ho n ho#Tiu thuyt#The best laid plans#Sidney Sheldon ; ng Thu ZDng dch#^a H.#^aCng an nhn dn#2011#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#ng T hu ZDng#Vanh#Dch M#278575## 00584000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020015000760030012000910290 02100103007003600124008000500160009001900165010000500184011001500189020001700204 020000300221020001200224006001400236039000500250019000800255013000700263#VV11.10 458#VV11.10460#VV11.10459#95000#Vi?t#S108C#813#^214#Sheldon, Sidney#Sao chiu m nh#Tiu thuyt#The stars shine down#Sidney Sheldon ; V nh Phng dch#^aH.#^a Cng an nhn dn#2011#^a499tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#V nh Ph ng#Vanh#Dch M#278576## 00650000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050016000610020021000770030010000980290 02100108007003600129008000500165009001900170010000500189011002600194020001700220 02000030023702000100024000600140025003900050026401900080026902000400027701300070 0317#VV11.10461#VV11.10463#VV11.10462#92000#Vi?t#PH301B#813#^214#Sheldon, Sidne y#Pha bn kia ca ti#T truyn#The other side of me#Sidney Sheldon ; V nh P hng dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a431tr., 16tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#M#T truyn#V nh Phng#Vanh#Dch M#Sheldon, Sidney, Nh vn, 1917-2007, M #278577## 00593000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050016000610020020000770030012000970290 02200109007003700131008000500168009001900173010000500192011001500197020001700212 020000300229020001200232006001500244039000500259019000800264013000700272#VV11.10 464#VV11.10466#VV11.10465#82000#Vi?t#KH455C#813#^214#Sheldon, Sidney#Khng c g mi mi#Tiu thuyt#Nothing lasts forever#Sidney Sheldon ; Phm Hng Tr dch #^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a431tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Ph m Hng Tr#Vanh#Dch M#278578## 00584000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050016000620020021000780030012000990290 02700111007002900138008000500167009001900172010000500191011001500196020001700211 020000300228020001200231006000700243039000500250019000800255013000700263#VV11.10 467#VV11.10469#VV11.10468#115000#Vi?t#PH301B#813#^214#Sheldon, Sidney#Pha bn kia na m#Tiu thuyt#The other side of midnight#Sidney Sheldon ; B Kim dch# ^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a623tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#B K im#Vanh#Dch M#278579## 00573000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020009000760030012000850290 01000097007003900107008000500146009001900151010000500170011001500175020001700190 020000300207020001200210006001700222039000500239019000800244013000700252#VV11.10 470#VV11.10472#VV11.10471#90000#Vi?t#D431M#813#^214#Sheldon, Sidney#Dng mu#Ti u thuyt#Bloodline#Sidney Sheldon ; Trn Hong Cng dch#^aH.#^aCng an nhn d n#2011#^a475tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Trn Hong Cng#Vanh#Dc h M#278580## 00595000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020022000760030012000980290 01900110007003900129008000500168009001900173010000500192011001500197020001700212 020000300229020001200232006001700244039000500261013000700266019000800273#VV11.10 473#VV11.10474#VV11.10475#75000#Vi?t#H112K#813#^214#Sheldon, Sidney#Hy k gic m ca em#Tiu thuyt#Tell me your dream#Sidney Sheldon ; Trn Hong Cng dch #^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Tr n Hong Cng#Vanh#278581#Dch M## 00984000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050018000640020054000820070045001360080 00500181009005300186010000500239011001500244006001600259039000500275006001600280 02000160029602000190031202000090033100600120034001300070035202102820035902000170 0641#VV11.10476#VV11.10477#VV11.10478#81000#Vi?t#N557#959.703#^214#Yoshiharru Tsuboi#Nc i Nam i din vi Php v Trung Hoa 1847-1885#Yoshiharru Tsuboi ; Dch: Nguyn nh u...#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a417tr.^b21cm#Nguyn nh u#Vanh#Bi Trn Phng#Lch s cn i#Th i k thuc Php#Vit Nam#Tng Vn H#278582#Tm hiu v nghin cu lch s Vit Nam qua con mt ngi nc ngoi giai on 1847 - 1885 vi nhng du mc quan tr ng trong lch s Vit Nam: Nhng ngi Php n Vit Nam, Trung Hoa v ngi Ho a vo thi k c lp di triu Nguyn. Thay i nhn s v iu chnh chnh tr ,...#Sch chuyn kho## 00815000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820006000548080005000600050019000650020039000840070061001230080 00500184009001100189010000500200011001500205006001900220039000500239006001500244 013000700259021022700266020002200493020001000515#VV11.10479#VV11.10480#VV11.1048 1#110000#Vi?t#GI-103#658.4#^214#Axson, David A. J.#Gii c nhng ng nhn tro ng qun tr#David A. J. Axson ; Dch: Nguyn Phng Linh, Trn Vn Khnh#^aH.#^a Tri thc#2011#^a523tr.^b21cm#Nguyn Phng Linh#Vanh#Trn Vn Khnh#278583#Phn tch v nghin cu nhng vn trong qun tr doanh nghip nh hoch nh kinh doanh, d bo, lp ngn sch.... a ra mt s yu t mang tnh huyn hoc trong qun l ca cc doanh nghip ngy nay v gii php khc phc#Qun tr doanh ngh ip#Gii php## 00754000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050016000640020046000800070016001260080 00500142009001100147010000500158011001500163039000500178013000700183021021800190 020002100408020001200429020000900441020001400450#VV11.10482#VV11.10483#VV11.1048 4#65000#Vi?t#N116L#333.792#^214#Nguyn Th Nhn#Nng lng ht nhn - Chin tra nh v ho bnh#Nguyn Th Nhn#^aH.#^aTri thc#2011#^a335tr.^b21cm#Vanh#278584#T rnh by bc tranh ton cnh v nng lng ht nhn. Vic s dng nng lng ht nhn cho cc mc ch chin tranh v nhng ng dng ho bnh ca nng lng ht nhn trong y hc, nng nghip, cng nghip, thu vn...#Nng lng nguyn t#Ch in tranh#ng dng#in ht nhn## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050018000620020031000800070035001110080 00500146009001100151010000500162011001500167006001100182039000500193013000700198 021023100205020001100436020000800447020001300455#VV11.10485#VV11.10486#VV11.1048 7#78000#Vi?t#Y600T#658.4#^214#Sutton, Robert I.# tng k quc to ra t ph# Robert I. Sutton ; Tng Linh dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a313tr.^b21cm#Tng Lin h#Vanh#278585#a ra mt s tng k quc phi thc t v c coi nh l mt s sng to ngon mc trong t duy qun l gip mi doanh nghip cn bng cng vi c v c th thnh cng hn na trong kinh doanh bng chnh tng c o ca mnh#Kinh doanh#Qun l#Doanh nghip## 00739000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250050017000300020054000470070017001010080018001180090035001360100005001710110 01500176015008700191020000900278020000800287020000700295039000500302013000700307 021015000314020000900464#25000#Vi?t#PH561P#025.4#^214#Nguyn Hng Sinh#Phng p hp nh tiu ch cho ti liu th vin#Nguyn Hng Sinh#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a228tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc g ia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Bin mc#Tiu # Ch #Vanh#278586#Quynh v phng php chung trong vic nh tiu ch . Phng php nh tiu ch cho mt s ni dung c bit v mt s loi hnh c bit#Ti liu## 00799000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020014000620070065000760080018001410090 03500159010000500194011001500199021014800214020001000362020000900372005001100381 00500140039200500210040600500120042703900050043902000140044401300070045802000080 0465#VV11.10488#VV11.10489#VV11.10490#22000#Vi?t#B256N#616.7#^214#Bnh nhc c #B.s.: V Anh Nh, Cao Phi Phong (ch.b.), Nguyn L Trung Hiu...#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a101tr.^b21cm#Khi nim c bn v p hn loi ri lon dn truyn thn kinh c. Bnh nhc c, cn nhc c, chn o n in trong cc bnh tip hp thn kinh c...#Chn on#iu tr#V Anh Nh#Cao Phi Phong#Nguyn L Trung Hiu#L Vn Tun#Vanh#Bnh nhc c#278587#Bnh l## 00928000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020055000650070014001200080018001340090 03500152010000500187011001500192015008700207021026000294020001100554020001000565 039000500575005001400580013000700594020001500601020001000616#VV11.10491#VV11.104 92#VV11.10493#46000#Vi?t#V103N#495.9225#^214#Vai ngha trong cu trn thut ti ng Vit v ting Anh#T Minh Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2011#^a399tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Nghin cu vai ngha trong cu trn thut ti ng Vit v ting Anh. i chiu cc vai ngha, cu trc o cu trong ting Vit v ting Anh. Nhng hnh thc th hin tng ng trong ting Vit cng mt s ch khi dch cu trn thut ting Vit v ting Anh#Ting Vit#Ting Anh#Vanh #T Minh Thanh#278588#Cu trn thut#Vai ngha## 00883000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050015000630020037000780070043001150080 01800158009003500176010000500211011001500216015007900231021020200310020000800512 020001100520005002100531039000500552013000700557020001700564#VV11.10494#VV11.104 96#VV11.10495#18000#Vi?t#NH123M#006.3#^214#Hong Vn Kim#Gio trnh nhp mn t r tu nhn to#B.s.: Hong Vn Kim, inh Nguyn Anh Dng#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a129tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia T p. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Trnh by v thut ton - thu t gii; biu din tri thc; my hc gii thiu cc phng php gip my tnh bi t cch rt ra cc tri thc bng cch "quan st", "hc hi" cc d liu do chng ta cung cp#Tin hc#Gio trnh#inh Nguyn Anh Dng#vanh#278589#Tr tu nhn t o## 00748000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020037000640070021001010080018001220090 03500140010000500175011001500180015007900195021010900274020001000383039000500393 005001600398020001100414013000700425020002600432#VV11.10497#VV11.10498#VV11.1049 9#29000#Vi?t#GI-108T#005.1#^214#Gio trnh lp trnh hng i tng#Trng Hi Bng b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a213tr.^b2 1cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng t in#Nhng khi nim c bn v lp trnh hng i tng. Cc lp, hm a nng, to n t a nng, tha k - a th#Lp trnh#Vanh#Trng Hi Bng#Gio trnh#278590 #Lp trnh hng i tng## 01128000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020077000680070061001450080018002060090 03500224010000500259011001500264015012800279021022200407020000800629020001000637 00500180064700500150066500500170068000500180069700500150071503900050073001300070 0735020001300742020002300755#VV11.10500#VV11.10502#VV11.10501#25000#Vi?t#T103L# 324.2597075#^214#Ti liu hng dn n tp mn ng li cch mng ca ng cng sn Vit Nam#B.s.: Nguyn Thu Dng, Phm Thnh Tm, Nguyn Hu Vng...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a215tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa L lun chnh tr. B mn ng li c ch mng ca ng cng sn Vit Nam#Gm 70 cu hi t lun v ng li cch mn g ca ng Cng sn Vit Nam th k XIX, XX v cc giai on lch s 1930 - 1954 ; giai on 1955 - 1975; thi k i mi t nc, cng nghip ho, hin i ho , ton cu ho...#Lch s#Cch mng#Nguyn Thu Dng#Phm Thnh Tm#Nguyn Hu Vng#Phan Th L Hng#Hong Xun Sn#Vanh#278591#Sch hi p#ng Cng sn Vi t Nam## 01028000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020079000630030012001420070069001540080 01800223009003500241010000500276011001500281015012500296020002200421020001000443 00500170045300500160047000500170048600500160050300500150051903900050053401300070 0539020000700546021012500553#VV11.10503#VV11.10504#VV11.10505#24000#Vi?t#T103L# 335.43#^214#Ti liu hng dn n tp mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha M c -L nin#Hc phn II#B.s.: Nguyn Minh Tun (ch.b.), Nguyn Vn Sng, Nguyn K hnh Vn...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a207tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa L lun trnh tr. B mn Nguyn l c bn ca Ch ngha Mc - L nin#Ch ngha Mc - Lnin#Nguyn l #Nguyn Minh Tun#Nguyn Vn Sng#Nguyn Khnh Vn#Nguyn Hu Tho#Trn Vn Nh ng#Vanh#278592#n tp#Gm 29 cu n tp v hc thuyt kinh t ch ngha Mc - L nin theo phng thc sn xut t bn ch ngha v ch ngha x hi## 01344000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020067000530070083001200080018002030090035002210100 00500256011001500261015017500276020001700451020000900468020001100477005001100488 00500190049900500160051800500160053400500200055003900050057001900050057501300070 0580021033800587006001800925006001200943006001500955#VV11.10506#VV11.10507#VV11. 10508#Vi?t#T103L#378#^214#Ti liu xp hng i hc, cht lng gio dc v hi nhp quc t#Kris Olds, Philip G. Altbach, Richard Holmes... ; Dch, h..: V Th Phng Anh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a173t r.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Xp hng i hc, cht lng gio dc v hi nhp q uc t. - TTS ghi: i hc quc gia Tp. H Ch Minh. Trung tm Kho th v nh gi cht lng o to#Gio dc i hc#Xp hng#Cht lng#Olds, Kris#Altbach, Philip G.#Holmes, Richard#Hsiou-Hsia, Tai#Tierney, William G.#Vanh#Dch#278593# Gm nhng bn dch cc bi vit ca cc nh qun l, nh nghin cu gio dc tr n th gii v xp hng gio dc i hc hin nay; cc bi vit ca cc nghin c u vin ti Trung tm Kho th v nh gi Cht lng o to v xp hng trong t rong gio dc i hc ng thi a ra nhng khuyn ngh ph hp trong bi cnh Vit Nam hin nay#V Th Phng Anh#V Kim Khi#Nguyn Tn i## 00947000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020039000650290063001040070062001670080 01800229009003500247010000500282011001500287015009200302020001000394020001100404 02000080041500500180042300500220044100500170046300500130048000500140049303900050 0507013000700512021007800519#VV11.10509#VV11.10511#VV11.10510#35000#Vi?t#B103T# 428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh thng mi#Practice tests for learners of business English (Intermediate)#Nguyn Tng Chu, Nguyn Th Bch Ngoan, Ng uyn V Phng...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a30 7tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. B mn Ngoi ng#Ting Anh#Thng mi#Bi tp#Nguyn Tng Chu#Nguyn Th Bch Ngoan#Nguyn V Phng#L Bch Thu#Tr Vn Trung#Vanh#278594#Gm cc bi tp rn luyn cc k nng trong ting anh chuyn ngnh thng mi## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050016000620020040000780290026001180070 01600144022000400160008001800164009003500182010000500217011001500222015008700237 02101420032402000090046602000100047502000110048503900050049601300070050100500160 0508#VV11.10513#VV11.10512#VV11.10514#20000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Nguyn Vit T hu#Gio trnh ng php ting Anh thc hnh#Practical English grammar#Nguyn Vit Thu#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a143tr.^b24c m#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Cp nht nhng kin thc v ng php ting Anh hin i, cc mu cu c bn, nhng hnh thi ng php, danh t, ng t, tnh t, trng t...#Ng php# Ting Anh#Gio trnh#Vanh#278595#Nguyn Vit Thu## 00696000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820010000568080005000660020057000710080005001280090042001330100 00500175011001500180020001000195020001100205020000900216039000500225013000700230 021020500237#VV11.10515#VV11.10516#VV11.10518#VV11.10517#Vi?t#NH556Q#342.59708#^ 214#Nhng quy nh ca php lut Vit Nam v quyn con ngi#^aH.#^aBan Ch o v nhn quyn ca Chnh ph#2011#^a623tr.^b24cm#Php lut#Nhn quyn#Vit Nam#Va nh#278596#Gm nhng quy nh ca php lut Vit Nam v quyn con ngi: ch quy n quc gia, ch x hi, cc quyn v ngha v ca cng dn. Cc quyn dn s, chnh tr. Cc quyn v kinh t, x hi v vn ho...## 00612000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630050015000680020030000830070014001130080 00500127009001100132010000500143011001500148039000500163013000700168021012700175 020000800302020001700310020000700327#VV11.10519#VV11.10520#VV11.10521#59000#Vi? t#H100N#306.0959731#^214#Lauesen, Conor#H Ni trong mt mt ngi M#Conor Laue sen#^aH.#^aTri thc#2011#^a146tr.^b25cm#Vanh#278597#Gm nhng bi vit v vn ho , t nc, con ngi, cuc sng thng nht ca ngi dn H Ni qua con mt d u khch nc ngoi#Vn ho#Cuc sng x hi#H Ni## 00949000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020072000850290 01500157007001400172008001800186009003500204010000500239011001500244015009200259 02102090035102000100056002000080057002000150057803900050059301300070059800400180 0605#VL11.01602#VL11.01603#VL11.01605#VL11.01604#30000#Vi?t#E204S#428#^214#T M inh Thanh#Ti liu n thi tuyn sinh sau i hc chuyn ngnh Ging dy ting An h#English Syntax#T Minh Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2011#^a197tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc x hi & Nhn vn#Gii thiu ti liu n thi tuyn sinh sau i hc chuyn ngnh ging dy ting Anh gm cc phn: t loi, cc loi ng, c v cu, cc mi quan h ng php, cng mt s thi, p n trong cc k thi gn y#Ting Anh#i hc#Sch luyn thi#Vanh#278598#Ti bn ln th 1##