00825000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200200001500300550 00350050014000900050014001040070029001180080005001470090019001520100005001710110 01500176082000800191013000700199014000700206026001100213026001100224026001100235 02600110024618100060025702000130026302000150027602000150029102000070030602101860 0313#Vi?t#^214#oanh#n tp ton cao cp#Dng n thi cao hc khi cc trng Khoa hc cng ngh#L Trng Vinh#Tng nh Qu#L Trng Vinh, Tng nh Qu#^aH.#^aB ch khoa H Ni#2011#^a352tr.^b21cm#515.076#275943#58000#VV11.06467#VV11.06469# VV11.06470#VV11.06468#454T#Ton cao cp#Sch luyn thi#Ton gii tch#n tp#T m tt l thuyt c bn v ton cao cp c cc v d minh ho lm r l thuyt . Gii thiu mt s thi ca i hc Bch khoa t nm 2000 n nay v mt s hc vin t luyn## 00702000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200320001500300240 00470050010000710070021000810080011001020090016001130100005001290110015001340820 00400149013000700153014000700160026001100167026001100178026001100189181000700200 020000900207020001400216020001500230020002100245021013400266#Vi?t#^214#oanh#Th gii nhng iu em cn bit#Thc vt. Thin vn hc#Hng Minh#Hng Minh tuyn ch n#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a143tr.^b21cm#520#275944#25000#VV11.06430#V V11.06431#VV11.06432#TH250G#Thc vt#Thin vn hc#Sch thiu nhi#Khoa hc thn g thc#Gii p nhng thc mc v cc loi thc vt cy, hoa v cc hin tng t hin vn hc nh ni la, ng t, nht thc, nhan thch...## 00661000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200320001500300200 00470050010000670070021000770080011000980090016001090100005001250110014001300820 00400144013000700148014000700155026001100162026001100173026001100184181000700195 020001500202020001400217020002100231021011900252#Vi?t#^214#oanh#Th gii nhng iu em cn bit#B mt c th ngi#Hng Minh#Hng Minh tuyn chn#^ang Nai#^a Nxb. ng Nai#2011#^a86tr.^b21cm#612#275945#15000#VV11.06433#VV11.06434#VV11.06 435#TH250G#Sch thiu nhi#C th ngbi#Khoa hc thng thc#Gii p nhng thc mc v hot ng ca cc c quan to mu, h tun hon, h hp, tiu ho... tro ng c th con ngi## 00649000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200320001500300090 00470050010000560070021000660080011000870090016000980100005001140110014001190820 00400133013000700137014000700144026001100151026001100162026001100173181000700184 020000900191020001500200020002100215021012300236#Vi?t#^214#oanh#Th gii nhng iu em cn bit#ng vt#Hng Minh#Hng Minh tuyn chn#^ang Nai#^aNxb. ng N ai#2011#^a94tr.^b21cm#590#275946#16000#VV11.06436#VV11.06437#VV11.06438#TH250G# ng vt#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii p nhng thc mc v th gii ca cc loi ng vt nh gu trc, c bin, khng long, hu cao c, h m, l c ...## 00697000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200520001500500090 00670070020000760080011000960090016001070100005001230110015001280820006001430130 00700149014000700156026001100163026001100174026001100185181000700196020000900203 020000700212020000700219020000400226021017700230#Vi?t#^214#oanh#Ch bin cc mn n ngon c li cho sc kho t hoa#Huyn Mi#Huyn Mi s.t., b.s.#^ang Nai#^aNx b. ng Nai#2011#^a208tr.^b21cm#641.6#275947#33000#VV11.06440#VV11.06441#VV11.0 6439#CH250B#Ch bin#Nu n#Mn n#Hoa#Gii thiu k thut ch bin mt s mn n ngon b dng cho sc kho c ch bin t hoa nh thin l xo trmg v tht b, thin l xo s ip, gi thin l nghu v tm...## 00905000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200460001500500200 00610060018000810070050000990080011001490090016001600100005001760110015001810820 00900196013000700205014000700212026001100219026001100230026001100241026001100252 181000600263020001100269020000900280020001100289021030300300#Vi?t#^214#oanh#Kinh doanh vi ngi Nht nhng iu cn bit#Boye Dennings Mente#Nguyn Khc Khoi# Boye Dennings Mente ; Nguyn Khc Khoi bin dch#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#201 1#^a128tr.^b21cm#650.0952#275948#19000#VV11.06442#VV11.06443#VV11.06445#VV11.06 444#K312D#Kinh doanh#Nht Bn#Thng mi#Trnh by khi qut v nn thng nghi p ca Nht, m hnh vn ho ca cc x nghip v gi tr quan ca thng gia Nh t. Gii thiu t duy v v m thc quyt sch ring ca ngi Nht, sch lc v phng php m phn ca h, phng thc kinh doanh tiu th ca th trng sn phm tiu dng Nht...## 00676000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200280001500500090 00430070014000520080011000660090016000770100005000930110015000980820006001130130 00700119014000700126026001100133026001100144026001100155181000700166020000900173 020000700182020000700189020000400196020000300200021017100203#Vi?t#^214#oanh#Nhn g mn n ngon t rau c#Lm Vinh#Lm Vinh b.s.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^ a318tr.^b21cm#641.6#275949#50000#VV11.06446#VV11.06447#VV11.06448#NH556M#Ch bi n#Mn n#Nu n#Rau#C#Gii thiu k thut ch bin mt s mn n ngon c ch bin t rau c nh: g tim Atis, canh bng Atiso xng heo to , nm g bp ci, canh bp ci cun tht g...## 00608000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200190001500500090 00340070014000430080011000570090016000680100005000840110015000890820004001040130 00700108014000700115026001100122026001100133026001100144181000600155020001000161 020000600171020000400177020000300181021013400184#Vi?t#^214#oanh#V thuc t rau c#Lm Vinh#Lm Vinh b.s.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a350tr.^b21cm#615#275 950#56000#VV11.06449#VV11.06450#VV11.06451#V300T#Dc liu#Thuc#Rau#C#Gii th iu mt s loi rau c qu thng dng nh mp, hnh ty, l sen, v sa t... c th dng lm cc v thuc cha tr cc bnh## 00996000000000337000450004100050000080800050000503900050001000200940001500500170 01090050018001260050012001440050015001560050014001710070060001850080011002450090 01600256010000500272011001500277015004000292082000900332013000700341026001100348 02600110035902600110037018100060038102000160038702000110040302000230041402000090 0437021021200446#Vi?t#^214#oanh#Lnh binh Nguyn c ng v cuc khng chin ch ng xm lc Php Long Thnh - Bin Ho 1861#Hunh Ngc Trng#Trng Ngc Tng #L Tr Dng#Lng Thu Nga#Phm Chu Minh#Hunh Ngc Trng (ch.b.), Trng Ngc Tng, L Tr Dng...#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a119tr.^b21cm#u ba sc h ghi: UBND huyn Long Thnh#959.7209#275951#VV11.06452#VV11.06453#VV11.06454#L1 07B#Di tch lch s#Long Thnh#Khng chin chng Php#Bin Ho#Cung cp nhng t liu lch s v di tch m lnh binh Nguyn c ng v 27 ngha binh cng nh k hi qut cuc chin u anh dng ca nhn dn Long Thnh - Bin Ho trong bui u khng chin chng Php xm lc## 00676000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200170001500500170 00320070017000490080011000660090016000770100005000930110026000980820011001240130 00700135026001100142026001100153026001100164181000700175020001700182020000900199 020000700208021019500215#Vi?t#^214#oanh#Chuyn i t k#Hunh Th Phng#Hunh Th Phng#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a159tr., 16tr. nh^b21cm#895.922803# 275952#VV11.06455#VV11.06456#VV11.06457#CH527#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k# Ghi chp li nhng k c v gia nh, ngi thn v s trng thnh ca tc gi t chnh trong nhng ngy thng hot ng cch mng y kh khn gian kh thi k khng chin chng Php, chng M## 00648000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020058000590030010001170070039001270080011001660090 01600177010000500193011001500198020001700213020000900230039000500239005001400244 02000090025802000080026700500080027500500120028300500090029500500110030401300070 0315#VV11.06458#VV11.06459#VV11.06460#Vi?t#T527T#895.92208#^214#Tuyn tp gii t hng vn hc - ngh thut Trnh Hoi c#Ln th 2#Hong Vn Bn, Khi V, Nguy n Hng...#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a289tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Hong Vn Bn#Tc phm#Tc gi#Khi V#Nguyn Hng#Thu Trn#Minh Chung# 275953## 00941000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540020058000590070040001170080011001570090016001680100 00500184011002600189021024900215020001700464020000900481039000500490005001100495 00500080050602000400051402000210055400500080057500500100058300500150059301300070 0608#VV11.06461#VV11.06462#VV11.06463#Vi?t#TH309T#959.7043#^214#Thiu tng Ln g Vn Nho t nhn chng n ngi vit s#H Sn i (ch.b.), L Bnh, L Phi.. .#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a198tr., 12tr. nh^b21cm#Tp hp nhng ghi ch p, cm nhn ca ng ch, ng i v thiu tng Lng Vn Nho v nhng bi vi t ca thiu tng v nhng ngy thng chin u trn chin trng chng M. Nh ng suy ngh ca thiu tng v cng tc vit s v bin son lch s#Lch s hi n i#Vit Nam#oanh#H Sn i#L Bnh#Lng Vn Nho, Thiu tng, (1916-1984)#K hng chin chng M#L Phi#Trn Bch#Nguyn Vit T#275954## 00995000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820018000448080005000620050012000670020053000790070040001320080011001720090 01600183010000500199011002600204021028800230020000800518020000900526039000500535 01500680054000500210060802000080062902000030063702000110064001300070065102000110 0658#VV11.06464#VV11.06465#VV11.06466#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214# Th T in#Lch s ng b v nhn dn x Vnh Phc (1975-2005)#B.s.: Th Tin, Nguy n Th Ngc Minh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a239tr., 14tr. nh^b21cm#Gii thiu qu trnh lnh o v nhng thnh tu ca ng b v nhn dn x Vnh Ph (huyn Thun An) trong 10 nm u sau gii phng, gp phn cng c nc xy dng ch ngha x hi, bo v t quc x hi ch ngha (1975-1985) v thi k thc h in cng cuc i mi t nc (1986-2005)#Lch s#Thun An#oanh#TTS ghi: ng b huyn Thun An. Ban chp hnh ng b x Vnh Ph#Nguyn Th Ngc Minh#ng b #X#Bnh Dng#275955#ng b x## 00839000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530050010000580020035000680070010001030080011001130090 01600124010000500140011001500145021029900160020000800459020000900467039000500476 020001700481020002300498020002100521013000700542#VN11.02404#VN11.02405#VN11.0240 6#Vi?t#NG558#959.775#^214#Bi Thun#Ngi ng Nai mt thi v mi mi#Bi Thu n#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a395tr.^b19cm#Gii thiu 60 nhn vt lch s tiu biu ca x Bin Ho - ng Nai thuc mi tng lp, mi mgi mt tnh c ch, mt v tr khc nhau nhng u c chung lng yu nc, yu nhn dn, tinh t hn bt khut sn sng hi sinh v c lp t do ca dn tc tham gia khng chin bo v c lp cho dn tc#Lch s#ng Nai#oanh#Nhn vt lch s#Khng chin c hng Php#Khng chin chng M#275956## 00929000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820009000648080005000730050011000780020024000890030 04700113007002500160004004100185008000500226009002000231010000500251011001500256 02102460027102000040051703900050052100500130052602000110053902000090055001300070 0559012002500566#VV11.06471#VV11.06472#VV11.06474#VV11.06473#Vi?t#68500#GI-108T #671.5028#^214#V Huy Ln#Gio trnh vt liu hn#Dng cho sinh vin cc trng i hc K thut#V Huy Ln, Bi Vn Hnh#Ti bn ln th 1 c sa cha v b su ng#^aH.#^ai hc Bch khoa#2011#^a219tr.^b19cm#Khi qut chung v vt liu hn. nh hng ca vt liu hn n cc tnh cht ca mi hn v lp kim loi p. C c qu trnh ho l c bn xy ra khi hn nng chy v s tham gia ca vt liu hn. Vt liu hn ch yu trong hn in nng chy...#Hn#oanh#Bi Vn Hnh#Gio trnh#Vt liu#275957#T sch i hc Cao ng## 00875000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050019000710020021000900030 15500111007003900266022000400305008000500309009002000314010000500334011001500339 02100840035402000080043802000070044602000190045302000110047200500110048303900050 0494013000700499005001900506#VV11.06475#VV11.06478#VV11.06476#VV11.06477#32500# Vi?t#C460S#547#^214#Phan Th Minh Ngc#C s ho hc Polyme#Gio trnh dng cho sinh vin cc ngnh cng ngh vt liu Polyme, cng ngh ho giy v ch to sn phm cht do ca cc trng i hc, vin nghin cu#Phan Th Minh Ngc (ch.b. ), Bi Chng#T.1#^aH.#^ai hc Bch khoa#2011#^a131tr.^b24cm#Trnh by nhng v n chung v lnh vc ho hc polyme v phn ng trng hp chui#Ho hc#Polim e#Phn ng trng hp#Gio trnh#Bi Chng#oanh#275958#Phan Th Minh Ngc## 00862000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810007000560820006000638080005000690050014000740020038000880070 01400126008000500140009002000145010000500165011001500170021032700185020000800512 039000500520020001900525020002100544013000700565#VV11.06479#VV11.06481#VV11.0648 2#VV11.06480#Vi?t#28000#NH123M#005.4#^214#H Quc Trung#Nhp mn Linux & phn m m m ngun m#H Quc Trung#^aH.#^ai hc Bch khoa#2011#^a119tr.^b24cm#Gii t hiu cc khi nim c bn v phn mm m ngun m v Linux; cch s dng v qun tr cc tnh nng ca h iu hnh m ngun m Linux; cc c ch khi ng h t hng, qun l cc dch v h thng, qun l tin trnh, nht k v sao lu; cng c lin quan n kt ni mng, cung cp dch v mng c bn nh web, email, DNS #Tin hc#oanh#H iu hnh Linux#Phn mm m ngun m#275959## 01017000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810006000560820006000628080005000680050015000730020025000880030 05800113007001500171004003600186008000500222009002000227010000500247011001500252 02103380026702000090060503900050061402000110061902000090063002000170063902000160 0656013000700672#VL11.01047#VL11.01049#VL11.01050#VL11.01048#Vi?t#68000#C460H#6 12.2#^214#Lng Ngc Li#C hc thu kh ng dng#Gio trnh dng cho cc trng i hc, cao ng k thut#Lng Ngc Li#In ln th 2 c sa cha v b sung#^ aH.#^ai hc Bch khoa#2011#^a167tr.^b27cm#Gii thiu tnh cht c bn ca cht lng v cht kh, tnh hc, ng hc, ng lc hc cht lng v mt s chuyn ng dng trong tnh ton ng ng thu lc v kh ng, dng chy trong khe h p, lc tc ng ln vt ngp trong lng cht lng chuyn ng, l thuyt th ng uyn - tng t, dng tia v nguyn l c bn v my thu lc#Thu kh#oanh#Gio trnh#Thu lc#C hc cht lng#C hc cht kh#275960## 00928000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820004000648080005000680020025000730070073000980080 01800171009003500189010000500224011001500229021018200244039000500426015007700431 00500150050800500160052302000110053902000140055000500150056400500160057901300070 0595#VV11.06483#VV11.06484#VV11.06485#VV11.06486#Vi?t#18000#GI-108T#515#^214#Gi o trnh gii tch hm#ng c Trng (ch.b.), Phm Hong Qun, ng Hong Tm, inh Ngc Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a202t r.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v gii tch hm nh khng gian Mtric, khng gian nh chun, cc nh l c bn trong khng gian nh chun, khng gia n i ngu, khng gian Hilbert#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#ng c Trng#Phm Hong Qun#Gio trnh#Gii tch hm#ng Hong Tm#inh Ngc Thanh#275961## 00893000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820007000648080005000710020042000760070074001180080 01800192009003500210010000500245011001500250021020500265020002300470039000500493 005001300498005001800511020001100529005001800540005001400558013000700572#VV11.06 487#VV11.06488#VV11.06490#VV11.06489#Vi?t#35000#GI-108T#658.15#^214#Gio trnh ti chnh doanh nghip cn bn#L Th Thanh (ch.b.), Phan Th Nhi Hiu, Phm Th Thu Hng, Bi Hu Phc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 11#^a294tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v ti chnh doanh nghip, gi t r tin t theo thi gian, nh gi chng khon v chi ph s dng vn, thm n h u t di hn, qun l vn kinh doanh trong doanh nghip...#Ti chnh doanh n ghip#oanh#L Th Thanh#Phan Th Nhi Hiu#Gio trnh#Phm Th Thu Hng#Bi Hu P hc#275962## 00955000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820004000648080005000680050018000730020034000910070 05100125008001800176009003500194010000500229011001500234021023400249020000500483 03900050048801500770049300500160057000500150058602000110060102000100061201300070 0622#VV11.06491#VV11.06492#VV11.06494#VV11.06493#Vi?t#21000#GI-108T#332#^214#Ph m Th Thu Hng#Gio trnh ton ti chnh cn bn#Phm Th Thu Hng, inh Ngc T hanh, ng c Trng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^ a249tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc ton ti chnh c bn v li n, li kp v nh l cn bn v s tng ng gia hai nhm vn, chui tin t, chui ti n t hng, chui tin t cp s nhn. Gii thiu cc ng dng c bn ca ton t i chnh#Ton#oanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kho a hc T nhin#inh Ngc Thanh#ng c Trng#Gio trnh#Ti chnh#275963## 00712000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820006000648080005000700050015000750020029000900070 01500119008001800134009003500152010000500187011001500192021018500207020001900392 039000500411020001100416013000700427#VV11.06495#VV11.06497#VV11.06498#VV11.06496 #Vi?t#46000#GI-108T#519.2#^214#Dng Ngc Ho#Gio trnh xc sut thng k#Dn g Ngc Ho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a199tr.^b2 4cm#Trnh by kin thc v gii tch t hp, php th bin c, xc sut v cng thc tnh, bin c ngu nhin, l thuyt mu, l thuyt c lng, kim nh gi thit v hi quy tuyn tnh#Xc sut thng k#oanh#Gio trnh#275964## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020034000590030024000930080005001170090018001220100 00500140011001400145021015100159020000500310039000500315015006600320020000700386 020000800393020001400401013000700415#VN11.02407#VN11.02408#VN11.02409#Vi?t#S450T #621.31028#^214#S tay an ton trong s dng in#Dnh cho ngi lao ng#^aH.#^ aLao ng X hi#2010#^a50tr.^b16cm#Gii thiu mt s kin thc v an ton in. Cc quy nh c th v an ton lao ng trong s dng in v mt s v tai n n lao ng in in hnh#in#oanh#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi . Cc An ton lao ng#S tay#An ton#K thut in#275965## 00915000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200080 00298080005000370020032000420070025000740080005000990090018001040100005001220110 01400127021036800141020001000509020000900519039000500528015004700533005001000580 020001800590020002200608013000700630#VN11.02410#Vi?t#12000#T310H#347.597#^214#T m hiu lut khiu ni, t co#Thu Trang s.t., h thng#^aH.#^aLao ng X hi#2 011#^a87tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh chung v qui nh c th v khiu n i v gii quyt khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh; khiu ni g ii quyt khiu ni quyt nh k lut cn b, cng chc; t co, gii quyt t co; vic t chc tip cng dn; qun l, gim st, khen thng, gii quyt, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong lut khiu ni t co#Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngoi ba ghi: Lut khiu ni, t co#Thu Trang#Vn bn php lut#Lut khiu ni t co#275966## 00812000000000289000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200080 00298080005000370020034000420070025000760080005001010090018001060100005001240110 01500129021024700144020001000391020000900401039000500410015004900415005001000464 020001800474020001200492020001100504013000700515#VN11.02411#Vi?t#30000#T310H#34 5.597#^214#Tm hiu lut thi hnh n hnh s#Thu Trang s.t., h thng#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a195tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn tron g thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n p ht cnh co, ci to khng giam gi...#Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngoi b a ghi: Lut thi hnh n hnh s#Thu Trang#Vn bn php lut#Thi hnh n#n hnh s#275967## 00814000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500020036000550080005000910090018000960100005001140110 01400119021028900133020001000422020000900432039000500441015006000446020001800506 020001700524013000700541#VN11.02412#VN11.02413#Vi?t#14000#L504B#346.59704#^214# Lut bo v rng v pht trin rng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a88tr.^b19cm#Tr nh by nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn ca Nh nc v bo v v pht trin rng; bo v rng, pht trin v s dng rng; quyn v ngha v ca ch rng; kim lm; gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v bo v v pht trin rng v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut bo v v pht trin rng#Vn bn php lut#Lut bo v rng#275968## 00721000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400060002718100060 00330820008000398080005000470020016000520080005000680090018000730100005000910110 01400096021024000110020001000350020000900360039000500369015004500374020001800419 020001100437013000700448#VN11.02414#VN11.02415#Vi?t#7000#L504Q#343.597#^214#Lu t quc phng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a40tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v lc lng v trang nhn dn, gio dc quc phng, cng nghip quc phng, phng th dn s, tnh trng khn cp v quc phng, bo m quc phng, nhim v quyn hn ca c quan, t chc v quc phng#Php lut#Vit Nam#oanh#T n sch ngoi ba: Tm hiu lut quc phng#Vn bn php lut#Quc phng#275969# # 00847000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090018000820100005001000110 01500105021033500120020001000455020000900465039000500474015005300479020001800532 020002400550013000700574#VN11.02416#VN11.02417#Vi?t#23000#L504T#347.597#^214#Lu t t tng hnh chnh#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a167tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut t tng hnh chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn ca to n, c quan, ngi tin hnh t tng, tham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v chng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x, s thm v cc th tc gii quyt...# Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut t tng hnh chnh#Vn bn php lut#Lut t tng hnh chnh#275970## 00721000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400060002718100060 00330820008000398080005000470020022000520080005000740090018000790100005000970110 01400102021022200116020001000338020000900348039000500357015005100362020001800413 020001700431013000700448#VN11.02418#VN11.02419#Vi?t#6000#L504A#343.597#^214#Lu t an ninh quc gia#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a28tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut an ninh quc gia vi cc quy nh chung v quy nh c th v bo v an ni nh quc gia, c quan chuyn trch bo v an ninh quc gia, qun l nh nc v a n ninh quc gia v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngo i ba: Tm hiu lut an ninh quc gia#Vn bn php lut#An ninh quc gia#275971# # 00633000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050010000540020023000640030003000870070010000900080 00500100009001800105010000500123011001500128021015200143020001100295039000500306 020000300311020001300314020000900327013000700336#VN11.02420#VN11.02421#Vi?t#8600 0#D408N#338.7092#^214#Trn Minh#Doanh nhn v hi nhp#K#Trn Minh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a372tr.^b19cm#Gii thiu nhng tp th, nhng con ngi kh ng ngng phn u vn ln trn con ng lp nghip cc ngnh ngh khc nhau thuc mi min t nc#Doanh nhn#oanh#K#Doanh nghip#Hi nhp#275972## 00727000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090018000730100005000910110 01400096021024800110020001000358020000900368039000500377015004400382020001800426 020001000444013000700454#VN11.02422#VN11.02423#Vi?t#10500#L504T#342.597#^214#Lu t thanh tra#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a71tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thanh tra vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc, nhim v, quy n hn ca c quan thanh tra nh nc, c quan c giao thc hin chc nng than h tra chuyn ngnh; hot ng thanh tra; thanh tra nhn dn...#Php lut#Vit Na m#oanh#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut thanh tra#Vn bn php lut#Thanh tra#2 75973## 00714000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400060002718100060 00330820008000398080005000470020024000520080005000760090018000810100005000990110 01400104021019700118020001000315020000900325039000500334015005300339020001800392 020001000410020000900420013000700429#VN11.02424#VN11.02425#Vi?t#5000#L504B#342. 597#^214#Lut bin gii quc gia#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a24tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v ch php l bin gii quc gia, khu vc bi n gii; xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia, khu vc bin gii; qun l nh nc v bin gii quc gia#Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut bin gii quc gia#Vn bn php lut#Bin gii#Lnh th#275974## 00888000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810006000450820008000518080005000590020055000640080005001190090018001240100 00500142011001400147021030400161020001000465020000900475039000500484015008400489 020001800573020001200591013000700603#VN11.02427#VN11.02426#VN11.02428#Vi?t#18500 #L504S#346.597#^214#Lut sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon#^aH. #^aLao ng X hi#2011#^a13tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon nm 2010 v ton vn cc quy nh v cho bn c hng khon, cng ty i chng, th trng giao dch chng khon, ng k, lu tr , b tr v thanh ton chng khon... trong lut chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#Php lut#Vit Nam#oanh#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon#Vn bn php lut#Chng khon# 275975## 00796000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020070000450080005001150090018001200100005001380110014001430150 08200157013000700239021026200246020000800508020001700516020001700533039000400550 #VN11.02429#VN11.02430#Vi?t#H561D#331.25#^214#Hng dn h thng qun l an ton v v sinh lao ng ILO - OSH 2001#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a55tr.^b19cm#T TS ghi: Vn phng Lao ng Quc t GENEVA ; B Lao ng - Thng binh v X hi# 275976#Trnh by mc tiu v cc chnh sch ca nh nc i vi h thng qun l an ton v sinh lao ng. Gii thiu v chnh sch, t chc b my, lp k ho ch, t chc thc hin, nh gi, hnh ng nhm hon thin h thng qun l an t on v sinh lao ng c s#Qun l#V sinh lao ng#An ton lao ng#Mai## 00690000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020056000440080005001000090018001050100005001230110015001280150 07800143021014400221020001700365020000700382039000400389020000900393020001200402 020000300414013000700417#VN11.02431#VN11.02432#Vi?t#S450T#361.3#^214#S tay cng tc i hot ng x hi tnh nguyn cp x#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a374tr .^b19cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Phng, chng t nn x hi#Gii thiu mt s thng tin c bn v phng, chng t nn x hi. Hng d n v t chc v hot ng ca i tnh nguyn, tuyn truyn v t vn#Hot ng x hi#S tay#Mai#Cng tc#Tnh nguyn#X#275977## 00790000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020016000450030043000610080005001040090018001090100005001270110 01500132015006800147021025700215020001600472039000400488020001700492013000700509 020002000516#VN11.02434#VN11.02433#Vi?t#B108H#331.25#^214#Bo h lao ng#Ti li u hun luyn ngi s dng lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a191tr.^b19cm# TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#Gii thiu n hng vn chung v cng tc bo h lao ng. Nhng bin php ch yu ci th in iu kin lm vic, ngn nga tai nn lao ng v bnh ngh nghip, ng th i trin khai t chc thc hin cng tc bo h lao ng ti cc n v, doanh ng hip#Bo h lao ng#Mai#An ton lao ng#275978#Ti liu hun luyn## 00825000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030069000940080005001630090018001680100005001860110 01400191015004400205021026100249020000800510020000800518020001500526020000700541 039000400548013000700552#VV11.06500#VV11.06499#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin i hc Kho 5 h chn h quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a94tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o t o ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II nm h c 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k kh i lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#Mai#275979## 00872000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020048000550080005001030090018001080100005001260110 01500131015007700146021030700223020001000530020000300540020000900543020001800552 039000400570013000700574020001300581#VV11.06501#VV11.06502#16000#Vi?t#L504#346 .59704#^214#Lut iu v cc vn bn hng dn thc hin#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a104tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Tm hiu Lut iu v cc vn bn hng dn thc hin#Gii thiu cc ngh nh, quyt nh, thng t ca Chnh ph v cc b lin quan hng dn thi hnh mt s iu ca Lut iu, cc qui nh x pht hnh chnh, qui nh v qun l, pht hnh v cp bin xe c php i trn ; xe kim tra , h , xe lm nhim v khn cp v phng, chng lt, bo...#Php lut##Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#275980#Lut iu## 00693000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020049000340080005000830090018000880100005001060110014001110150068001250210 21000193020000800403020000700411020000700418020001500425039000400440013000700444 #VV11.06503#Vi?t#S450T#331.25#^214#S tay hng dn qun l ri ro ti ni lm v ic#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a17tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng bin h v X hi. Cc An ton lao ng#Hng dn cch nhn bit, nh gi cc mi ngu y him, nguy c, ri ro, c hi ti ni lm vic. ng thi xc nh cc vn cn u tin v cc bin php kim sot nhm hn ch cc ri ro xy ra ni lm v ic#Qun l#Ri ro#S tay#Sch hng dn#Mai#275981## 01275000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020101000660290066001670070099002330080 00500332009001800337010000500355011001500360015004500375021034800420020001300768 02000190078102000110080002000080081100500130081900500200083200500180085200500140 0870005001800884039000400902013000700906#VV11.06506#VV11.06505#VV11.06507#VV11.0 6504#Vi?t#GI-103Q#343#^214#Gii quyt tranh chp thng mi trong WTO - Tm tt mt s v kin v phn quyt quan trng ca WTO#WTO case law - A compilation of significant WTO cases and rulings#B.s.: Bi Ngc Anh, Trn Th Thu Dng, H Th Thanh Bnh, Phm Minh Tr ; Nguyn Khnh Ngc h..#^aH.#^aLao ng X hi#2010 #^a294tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Lut thnh ph H Ch Minh#Cung cp mt s tm tt cc v kin thng mi in hnh c c quan gii quyt tranh chp Hip nh thng mi th gii WTO thc hin trong 12 nm qua: Hoa K cm nhp khu t m v sn phm tm, n kin Th Nh K v vic hn ch nhp khu i vi cc sn phm dt v may mc, Ba Lan kin Thi Lan v cc bin php thu chng bn ph gi...#Lut quc t#Thng mi quc t#Tranh chp#V kin#Bi Ngc Anh#Trn Th Thu Dng#H Th Thanh Bnh#Phm Minh Tr#Nguyn Khnh Ngc#Mai#275982## 00859000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630020028000680070012000960080005001080090 01800113010000500131011001500136021033100151020000900482020000800491020001100499 039000400510005001200514015003600526013000700562#VV11.06508#VV11.06510#VV11.0651 1#VV11.06509#Vi?t#GI-108T#658.3#^214#Gio trnh t chc lao ng#Nguyn Tip#^aH .#^aLao ng X hi#2011#^a647tr.^b21cm#Gii thiu i tng, nhim v, ni dung v phng php lun ca mn hc "t chc lao ng". Trnh by cc nguyn tc, p hng php v phn cng lao ng, hp tc t chc ni lm vic trong qun l lao ng, ch lm vic v ngh ngi, cc yu t nh hng n t chc lao ng v t chc lao ng trong mt s ngnh ngh c th#Lao ng#T chc#Gio trnh#M ai#Nguyn Tip#TTS ghi: i hc Lao ng - X hi#275983## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020044000560030015001000070034001150080005001490090 01800154010000500172011001500177021020100192020001300393020001100406020001500417 039000400432020001000436005001300446015004500459005001400504013000700518#VV11.06 512#VV11.06513#VV11.06514#Vi?t#L504N#342.08#^214#Lut nhn quyn quc t nhng v n c bn#Sch tham kho#B.s.: V Cng Giao, L Khnh Tng#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a538tr.^b21cm#Gii thiu khi qut nhn thc v lch s pht trin c a lut nhn quyn quc t. Cc quyn v t do c bn ca con ngi theo lut qu c t. C ch bo v v thc y quyn con ngi theo lut quc t#Lut quc t#N hn quyn#Sch tham kho#Mai#Con ngi#V Cng Giao#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#L Khnh Tng#275984## 00881000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020058000670030015001250070033001400080 00500173009001800178010000500196011001500201021020800216020001300424020001100437 02000150044803900040046302000100046700500130047701500450049000500130053501300070 0548#VV11.06515#VV11.06518#VV11.06517#VV11.06516#Vi?t#L504Q#342.08#^214#Lut qu c t v quyn ca cc nhm ngi d b tn thng#Sch tham kho#B.s.: Hng T hm, V Cng Giao#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a507tr.^b21cm#Gii thiu khi l c vn quyn ca nhm trong lut quc t. Quyn ca mt s nhm ngi d b t n thng trong lut quc t v c ch quc t gim st thc thi quyn ca mt s nhm ngi d b tn thng#Lut quc t#Nhn quyn#Sch tham kho#Mai#Con ng i# Hng Thm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#V Cng Giao#275985# # 00834000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020045000700070019001150080005001340090 01800139010000500157011001500162021027600177020001000453020001400463020000900477 039000400486020000800490005001900498020000800517013000700525#VV11.06520#VV11.065 21#VV11.06522#VV11.06519#Vi?t#B450C#344.59701#^214#B cu hi v bi tp lut la o ng Vit Nam#Khut Th Thu Hin#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a219tr.^b21cm#T m tt l thuyt v cc cu hi t lun, trc nghim, bi tp tnh hung v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic, ngh ngi, k lut lao ng, trch nhim vt cht, an ton v v sin h lao ng... trong lut lao ng#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Mai#Cu hi#K hut Th Thu Hin#Bi tp#275986## 01067000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020080000660030079001460070014002250080 00500239009001800244010000500262011001500267021033200282020001000614020001400624 02000090063802000180064703900040066502000080066900500140067701200180069102000130 0709013000700722#VV11.06523#VV11.06524#VV11.06525#48000#Vi?t#B450L#344.59701#^2 14#B lut lao ng ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v 151 cu hi p#Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut lao ng ca Quc hi kho XI.. .#Hong Hoa Sn#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a280tr.^b21cm#Gii thiu 151 cu h i p php lut lao ng v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic, ngh ngi, k lut lao ng, trch nhim vt cht, an ton v v sinh lao ng... v ton vn ni dung B Lut lao ng nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam c sa i, b sung#Php lut #Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#B lut#Hong Hoa Sn#T sch Php lut#Sch hi p#275987## 00970000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020061000770030046001380080 00500184009001800189010000500207011001500212021037100227020001000598020001400608 020000900622020001800631039000400649020000800653013000700661#VV11.06526#VV11.065 29#VV11.06527#VV11.06528#18000#Vi?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng ca n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam# c sa i, b sung nm 2002, 2006, 2007#^aH.#^aLao ng X hi#2007#^a142tr.^b21cm#Gii thiu ton vn ni dung B lut lao ng c sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007, bao gm 198 i u vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic, ngh ngi, k lut lao ng, trch nhim vt cht, an ton v v sinh lao ng... cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#B lu t#275988## 00903000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530080005001050090018001100100005001280110 01500133021043800148020001000586020001600596020000900612020001700621039000400638 013000700642#VV11.06530#VV11.06531#57000#Vi?t#H250T#346.597#^214#H thng vn b n hng dn thi hnh lut hp tc x#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a400tr.^b21cm #Gii thiu ton vn Lut Hp tc x nm 2003 v cc ngh nh, quyt nh, thn g t ca Chnh ph, cc b ban ngnh lin quan quy nh chi tit v thi hnh mt s iu ca Lut Hp tc x nm 2003, cng nhn iu l lin minh hp tc x Vi t Nam, ban hnh mu hng dn xy dng iu l hp tc x, t chc v hot ng ca qu tn dng nhn dn, x l n tn ng ca hp tc x phi nng nghip, ng k kinh doanh, chnh sch h tr...#Php lut#Lut hp tc x#Vit Nam#Vn b n php qui#Mai#275989## 00802000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020027000680070061000950220004001560080 00500160009001800165010000500183011001500188021016600203020000800369020001100377 00500160038800500150040403900040041901300070042302000170043000500140044702000150 0461#VV11.06532#VV11.06533#40000#Vi?t#H250T#657.0285#^214#Thi Phc Huy#H thn g thng tin k ton#B.s.: Thi Phc Huy (ch.b.), Nguyn Th Hng, Hunh Vn Hiu #T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a227tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cch x l thng tin k ton bng phn mm MS Excel trong iu kin p dng hnh thc k ton v h qun tr c s d liu Access#K ton#Gio trnh#Nguyn Th Hng#Hunh Vn Hiu#Mai#275990#Tin hc ng dng#Thi Phc Huy#Phn mm Excel ## 01029000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070053001150080005001680090018001730100 00500191011001500196021033200211020002000543020001000563039000400573005001600577 005001700593015005000610005001200660013000700672020001700679020001900696#VV11.06 535#VV11.06534#42000#Vi?t#H561D#335.43#^214#Hng dn hc nhng nguyn l c b n ca ch ngha Mc - Lnin#B.s.: V Ngc Pha, Phm Quang Phan, Bi Th Ngc Lan #^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a195tr.^b24cm#Gii thiu nhng nguyn l c bn c a ch ngha Mc-Lnin, ch ngha duy vt bin chng, php bin chng, ch ngha duy vt lch s, cc hc thuyt gi tr, gi tr thng d, hc thuyt kinh t v s mnh lch s ca giai cp cng nhn, nhng vn chnh tr - x hi, ch ng ha x hi hin thc v trin vng ca ch ngha x hi#Ch ngha Mc-Lnin#Nguy n l#Mai#Phm Quang Phan#Bi Th Ngc Lan#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M#V Ngc Pha#275991#Ch ngha x hi#Hc thuyt kinh t## 00694000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020016000620070020000780080005000980090 01800103010000500121011001500126021011900141020001100260020000700271039000400278 00500100028200500090029200400140030102000100031502000100032501200260033501300070 0361#VV11.06536#VV11.06538#VV11.06537#30000#Vi?t#452N#302.2#^214#i nhn x t h#Kin Vn, Gia Khanh#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a191tr.^b20cm#Gm nhng tri t l sng v cc bi hc kinh nghim qu bu c c kt t cuc sng thng qua cc cu chuyn hi hc#X hi hc#ng x#Mai#Gia Khanh#Kin Vn#Ti bn ln 1# Giao tip#Cuc sng#Hi hc nh gio dc ln#275992## 00719000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020017000740070008000910080 00500099009001800104010000500122011001500127021016700142020001100309020001000320 039000400330005000800334004001400342020002000356020002200376013000700398#VV11.06 539#VV11.06541#VV11.06542#VV11.06540#35000#Vi?t#TH504N#302.2#^214#Thut ni chu yn#T Minh#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a213tr.^b20cm#Gii thiu ngh thut ni chuyn thnh cng trong cuc sng v b quyt bi dng rn luyn ti ni chuy n, cch t chi, ngh thut ni chuyn vi ngi khc gii...#X hi hc#Giao ti p#Mai#T Minh#Ti bn ln 4#B quyt thnh cng#Ngh thut ni chuyn#275993## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020031000610070024000920080005001160090 01800121010000500139011001500144021016300159020002000322020002000342039000400362 005001900366004001800385020001000403020000700413013000700420#VV11.06543#VV11.065 44#VV11.06545#38000#Vi?t#CH311M#158#^214#99 li khuyn dnh cho phi n#Nguyn Kin Trng b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a239tr.^b20cm#Gm cc li khuyn g ip ph n t tin, to n tng p, sng sut, lng mn trong tnh cm... th nh t, hnh phc hn trong tnh yu, hn nhn v ngh nghip#Tm l hc ng d ng#B quyt thnh cng#Mai#Nguyn Kin Trng#Ti bn ln th 1#Cuc sng#Ph n #275994## 00738000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020034000620070013000960080005001090090 01800114010000500132011001500137021027700152020000800429020001100437039000400448 005001300452013000700465#VV11.06547#VV11.06548#VV11.06546#52000#Vi?t#561V#338. 4#^214#ng vo kinh doanh du lch Mice#Sn Hng c#^aH.#^aLao ng X hi#201 1#^a247tr.^b21cm#Gii thiu c s khoa hc ca vic pht trin du lch Mice. Tr nh by cc kinh nghim mang tnh chin lc, cc kinh nghim cho cng tc tip n, lu tr, t chc yn tic, s kin, chm sc khch hng v hu mi trong ki nh doanh hi ngh - hi tho v du lch khuyn thng#Du lch#Kinh doanh#Mai#Sn Hng c#275995## 01002000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020078000460070046001240080005001700090018001750100005001930110 01500198021031100213020001600524020000800540039000400548005000900552005001300561 015006800574005001600642004002600658013000700684020000900691#VV11.06549#VV11.065 50#Vi?t#NH556#331.25#^214#Nhng iu cn bit t chc thc hin tt cng tc bo h lao ng c s#B.s.: Nguyn An Lng, Trn Mai, L Vn Chin#^aH.#^aLa o ng X hi#2011#^a198tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn v cng tc bo h lao ng (BHL), nhng quy nh ca php lut v BHL Vit Nam, cng tc qu n l cng tc BHL c s, nhng bin php khoa hc - cng ngh ch yu m bo an ton v sinh lao ng ti c s v t chc vn ng qun chng hot ng bo h lao ng c s#Bo h lao ng#An ton#Mai#Trn Mai#L Vn Chin#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton Lao ng#Nguyn An Lng#I n ln th 3, c sa cha#275996#Lao ng## 00944000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020020000690070067000890080005001560090 01800161010000500179011001500184021023300199020001000432039000400442005001300446 00500140045900500210047300500210049400500210051501500430053602000090057902000110 0588013000700599#VV11.06552#VV11.06554#VV11.06551#VV11.06553#Vi?t#PH109L#349.597 #^214#Php lut i cng#B.s.: o Xun Hi, Trn Thu Thu (ch.b.), Phan Th Th anh Huyn...#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a498tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c hung v nh nc v php lut, qui phm php lut, quan h php lut, vi phm ph p lut, trch nhim php l, php ch x hi ch ngha v gii thiu mt s ng nh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Mai#o Xun Hi#Trn Thu Thu#Phan th Thanh Huyn#Nguyn V Hong Oanh#Nguyn Th Tuyt Vn#TTS gh i: Trng i hc Lao ng - X hi#Vit Nam#Gio trnh#275997## 00879000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620020056000670070012001230080005001350090 01800140010000500158011001500163021032000178020001800498020001900516039000400535 015004300539005001200582013000700594#VV11.06555#VV11.06558#VV11.06556#VV11.06557 #Vi?t#QU105T#658.3#^214#Qun tr nhn lc hin i trong nn kinh t th trng# Nguyn Tip#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a434tr.^b21cm#Trnh by cc vn chun g v qun tr nhn lc v ni dung nhng vn qun tr nhn lc hin i: thn g tin trong qun tr, ra cc quyt nh qun tr, phng qun tr nhn lc trong doanh nghip, cng cc chin lc, hoch nh, tuyn dng, o to, pht trin, nh gi, tin lng, lm vic trong qun tr nhn lc#Qun tr nhn lc#Kinh t th trng#Mai#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Nguyn Tip#275998## 00909000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070061000710080005001320090018001370100 00500155011001500160015009300175021020500268020001000473020001100483039000400494 00500190049800500110051700500120052800500140054000500140055401300070056802000080 0575#VV11.06559#VV11.06560#50000#Vi?t#B103T#657.076#^214#Bi tp Kim ton#B.s. : Trn Th Giang Tn (ch.b.), V Hu c, V Anh Dng...#^aH.#^aLao ng X hi# 2010#^a267tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa K to n - Kim ton. B mn Kim ton#Gii thiu cc kin thc mang tnh nguyn l c a hot ng kim ton, vi trng tm l kim ton c lp. Trnh by v kim to n cc khon mc trn bo co ti chnh v cc hot ng kim ton chuyn bit#Ki m ton#Gio trnh#Mai#Trn Th Giang Tn#V Hu c#V Anh Dng#on Vn Hot#M ai c Ngha#275999#Bi tp## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050016000710020017000870070 01600104008000500120009001800125010000500143011001500148015005700163021027100220 020000900491020000800500020001100508039000400519013000700523#VV11.06561#VV11.065 64#VV11.06562#VV11.06563#45000#Vi?t#K312T#368#^214#Nguyn Vn nh#Kinh t bo him#Nguyn Vn nh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a264tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Vin i hc m H Ni#Gii thiu nhng kin thc c bn v b o him, bo him x hi, bo him thng mi, hng ho xut khu vn chuyn bng ng bin, bo him cho cc phng tin c gii v bo him trong nng nghip, ho hon, cc ri ro c bit, bo him con ngi v hp ng bo him#Bo him #Kinh t#Gio trnh#Mai#276000## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020010000500070061000600080005001210090018001260100 00500144011001500149015009300164021020500257020001000462020001100472039000400483 00400180048700500110050500500120051600500190052800500140054700500140056101300070 0575#VV11.06566#VV11.06565#110000#Vi?t#K304T#657#^214#Kim ton#B.s.: V Hu c, V Anh Dng (ch.b.), Phm Th Ngc Bch...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a694t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa K ton - Kim t on. B mn Kim ton#Gii thiu cc kin thc mang tnh nguyn l ca hot ng kim ton, vi trng tm l kim ton c lp. Trnh by v kim ton cc khon mc trn bo co ti chnh v cc hot ng kim ton chuyn bit#Kim ton#Gi o trnh#Mai#Ti bn ln th 7#V Hu c#V Anh Dng#Phm Th Ngc Bch#on Vn Hot#Mai c Ngha#276001## 00850000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050016000710020020000870070 01600107008000500123009001800128010000500146011001500151015005000166021030400216 020001800520020001100538039000400549013000700553#VV11.06567#VV11.06570#VV11.0656 8#VV11.06569#56000#Vi?t#K250T#657#^214#Nguyn Vn Cng#K ton ti chnh 2#Nguy n Vn Cng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a335tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M#Trnh by nhng kin thc c bn, km theo cu hi trc nghim, t lun, bi tp vn dng v k ton vn bng tin v tin vay, k ton cc nghip v thanh ton, k ton hot ng u t ti chnh, hot ng khc v cc khon d phng, k ton vn ch s hu v cc nghip v khc cng bo co t i chnh#K ton ti chnh#Gio trnh#Mai#276002## 01116000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550020071000600030015001310070033001460080005001790090 01800184010000500202011001500207021039400222020001000616020001100626020000800637 03900040064500500130064902000070066202000080066902000090067701500450068602000150 0731005001300746013000700759#VV11.06571#VV11.06573#VV11.06572#Vi?t#QU603K#342.59 708#^214#Quyn kinh t, x hi, vn ho trong php lut v thc tin Vit Nam# Sch tham kho#B.s.: Trn Th Ho, V Cng Giao#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a28 7tr.^b21cm#Gm cc bi nghin cu v quyn kinh t, x hi, vn ho trong lut n hn quyn quc t v quan im ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc Vit Nam v cc quyn kinh t, x hi, vn ho. Thnh tu v thch thc trong vic b o m quyn kinh t, x hi, vn ho Vit Nam t khi i mi n nay. Gii thi u ph lc tuyn ngn Quc t v nhn quyn 1948 v cc cng c quc t... lin quan#Php lut#Nhn quyn#Vn ho#Mai#Trn Th Ho#X hi#Kinh t#Vit Nam#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Sch tham kho#V Cng Giao#276003## 00750000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020080000670070017001470080005001640090 01800169010000500187011001500192021011200207020000900319020000900328020000800337 03900040034500500170034902000090036602000090037502000040038402000080038802000090 0396013000700405#VV11.06574#VV11.06576#VV11.06575#150000#Vi?t#M125S#346.59702#^ 214#Mu son tho hp ng mi nht v kinh t - lao ng xy dng - t ai, nh #Nguyn Th Qunh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a840tr.^b21cm#Gii thiu 140 m u son tho hp ng mi nht v kinh t, lao ng, xy dng, sa cha nh ca, t ai, nh #Biu mu#Hp ng#Kinh t#Mai#Nguyn Th Qunh#Lao ng#Xy dng #t#Nh ca#Vit Nam#276004## 01047000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020036000560030033000920290042001250070106001670080 00500273009001800278010000500296011001500301021023000316020002000546020002200566 00500140058800600170060200600150061900600200063400500140065400500130066803900040 0681013000700685019000500692#VV11.06577#VV11.06579#VV11.06578#Vi?t#T527N#342.08# ^214#Tuyn ngn quc t nhn quyn, 1948#A common standard of achievement#The un iversal declaration of human rights#Ch.b.: Gudmundur Alfredsson, Asbjorn Eide ; Dch: Hong Hng Trang... ; H..: L Khnh Tng, V Cng Giao#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a839tr.^b24cm#Vi nt v ngun gc ca tuyn ngn Quc t Nhn quyn v qu trnh son tho. Gii thiu nhng pht trin xy dng quy phm trong cc iu c v cc tuyn ngn, tuyn b khc cp quc gia, khu vc v ton cu v nhn quyn#Tuyn ngn th gii#Tuyn ngn nhn quyn#Eide, Asbjorn#Hong Hn g Trang#Nguyn Hi Yn#Nguyn Th Xun Sn#L Khnh Tng#V Cng Giao#Mai#276005 #Dch## 00837000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680020044000730080005001170090018001220100 00500140011001500145015004900160021032000209020001100529020001300540020000700553 039000400560013000700564#VV11.06580#VV11.06581#VV11.06583#VV11.06582#Vi?t#D408N# 338.70959731#^214#Doanh nghip doanh nhn Thng Long - H Ni#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a157tr.^b25cm#TTS ghi: Hip hi Doanh nghip thnh ph H Ni#Gii t hiu khong 1000 doanh nghip tiu biu thuc cc ngnh ngh sn xut, kinh doan h, dch v thuc cc thnh phn kinh t ca Th H Ni v cc tnh thnh tron g c nc, cc doanh nghip nc ngoi u t vo Vit Nam c hot ng sn xut kinh doanh, u t, c tr s, chi nhnh, vn phng i din, ti H Ni#Doanh nhn#Doanh nghip#H Ni#Mai#276006## 01253000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820008000648080005000720020173000770070029002500080 00500279009001800284010000500302011001500307021043100322020001000753020000900763 03900040077200500100077601500540078602000160084002000140085602000210087002000170 0891013000700908#VL11.01051#VL11.01052#VL11.01054#VL11.01053#298000#Vi?t#NH556 #344.597#^214#Nhng iu cn bit v lut bo him x hi, bo him y t, bo hi m tht nghip trong ngnh gio dc - o to v cng tc gio dc php lut cho hc sinh trong trng hc#Ng Chnh s.t., h thng ho#^aH.#^aLao ng X hi#2 011#^a525tr.^b27cm#Hng dn vic phi hp thc hin cng tc ph bin gio dc php lut trong nh trng v nhng qui nh cn thit v bo him x hi, y t, tht nghip. Qui ch t chc cc hot ng ca c s gio dc. Danh mc cc v tr cng tc phi thc hin nh k chuyn i trong ngnh gio dc, cc iu l trng hc, ng thi hng dn phi hp thc hin cng tc bo m an ninh tr t t v phng chng ma tu ti cc c s gio dc#Php lut#Gio dc#Mai#Ng Ch nh#u ba sch ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Bo him x hi#Bo hi m y t#Bo him tht nghip#Vn bn php qui#276007## 00773000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550020039000600080005000990090018001040100005001220110 01500127021023300142020001000375020001700385039000400402015006800406020000900474 013000700483020001700490#VL11.01055#VL11.01057#VL11.01056#Vi?t#NH556Q#344.59701# ^214#Nhng quy nh mi v tai nn lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a115tr. ^b29cm#Gm cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v B Lao ng Thng binh v X hi qui nh v an ton lao ng, v sinh lao ng, x pht vi phm php lut lao ng, hng dn khai bo, iu tra... v gii quyt cc v tai nn lao ng# Php lut#Tai nn lao ng#Mai#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. C c An ton lao ng#Vit Nam#276008#Vn bn php qui## 00921000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020074000450030065001190080005001840090018001890100005002070110 01400212021026700226039000400493015006200497020001700559020000800576013000700584 020002000591020001500611020001700626#VL11.01058#VL11.01059#Vi?t#T103L#331.25#^21 4#Ti liu hun luyn an ton - v sinh lao ng cho ngi s dng lao ng#Theo quy nh ti thng t s 37/2005/TT-BLTBXH ngy 29/12/2005#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a96tr.^b30cm#Cung cp nhng kin thc, hiu bit c bn v mc ch, ngha, tnh cht, ni dung v nhng bin php t chc thc hin, cc quy nh c a Nh nc v cng tc an ton v sinh lao ng cho ngi s dng lao ng tron g cc doanh nghip, cc c s sn xut kinh doanh#Mai#TTS ghi: S Lao ng - Th ng binh v X hi tnh Qung Ninh#V sinh lao ng#An ton#276009#Ti liu hu n luyn#Ngi lao ng#An ton lao ng## 00856000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020018000570070069000750080005001440090018001490100 00500167011001500172021019400187020000800381020001800389039000400407005001400411 005001900425005001700444005001600461005001500477013000700492015004300499#VL11.01 060#VL11.01062#VL11.01061#Vi?t#S406T#351.597#^214#Son tho vn bn#B.s.: Phm H i Hng (ch.b.), V Th Thanh Huyn, V Th Lan Hng...#^aH.#^aLao ng X hi# 2011#^a179tr.^b27cm#Trnh by nhng l lun chung v vn bn qun l nh nc, k thut son tho quyt nh c bit, son tho mt s vn bn hnh chnh thng thng v son tho mt s vn bn qui phm php lut#Vn bn#Son tho vn bn# Mai#Phm Hi Hng#V Th Thanh Huyn#V Th Lan Hng#Nguyn ng Ph#inh Th H ng#276010#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi## 00964000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640050018000690020050000870030087001370070 02400224008000500248009001800253010000500271011002500276021030600301020000900607 039000400616020001700620020000900637020000900646013000700655#VL11.01063#VL11.010 65#VL11.01064#100000#Vi?t#113#331.1109597#^214#Nguyn ng Thnh#c im ngu n nhn lc dn tc thiu s Vit Nam#Bng chng thu thp t cuc iu tra h gi a nh dn tc thiu s nm 2009 ti 11 tnh#Nguyn ng Thnh ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a312tr., 8tr. nh^b28cm#Gii thiu tng quan cuc iu tra kh o st h gia nh dn tc thiu s ti 11 tnh v c im ngun nhn lc dn t c thiu s Vit Nam qua iu tra ti 11 tnh trong c nc. Cc bin c lp ca tnh, dn tc, gii tnh, tui, trnh vi cc bin cn li v mt s nhn x t ban u qua bng s liu#Nhn lc#Mai#Dn tc thiu s#c im#Vit Nam#2760 11## 00904000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640050014000690020055000830070020001380080 00500158009001800163010000500181011001500186021035000201020001200551020002300563 020000800586039000400594013000700598020000900605#VL11.01066#VL11.01068#VL11.0106 7#299000#Vi?t#106V#324.2597071#^214#L Trung Kin#ng v H Ch Minh trong cu c hnh trnh cng dn tc#L Trung Kin ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a553 tr.^b27cm#Nghin cu v iu kin lch s x hi Vit Nam nh hng n qu trn h hnh thnh, pht trin t tng H Ch Minh. Vai tr ca Nguyn i Quc i v i s ra i ca ng Cng sn Vit Nam v t tng ca Ngi v ng Cng sn. ng thi ghi li chng ng lch s v vang ca ng Cng sn Vit Nam, km the o mt s cu hi p v cc vn trn#H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Mai#276012#Vit Nam## 00855000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820008000548080005000620020160000670030051002270080005002780090 01800283010000500301011001500306021022300321020000800544020001800552020000800570 039000400578013000700582#VL11.01069#VL11.01071#VL11.01070#294000#Vi?t#NGH307V#3 51.597#^214#Nghip v son tho vn bn, cng tc vn th, lu tr v 396 mu v n bn mi nht dng cho doanh nghip, n v hnh chnh s nghip v chnh quyn a phng#K thut son tho vn bn qun l v iu hnh...#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a824tr.^b27cm#Hng dn cc k thut son tho vn bn qun l v i u hnh, vn bn hnh chnh. Cng tc qun l vn bn, lu tr ti liu. Mu vn bn thng dng cho doanh nghip, n v hnh chnh s nghip v chnh quyn a phng#Vn bn#Son tho vn bn#Lu tr#Mai#276013## 00523000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490030043000890070017001320080005001490090 02600154010000500180011001500185020000900200020000600209020001400215005001700229 039000400246013000700250#VV11.06584#VV11.06585#43500#Vi?t#B452D#516#^214#Bi d ng hc sinh gii ton hnh hc 7#Kin thc trng tm v phng php gii...#Tr n Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a267tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7# Sch c thm#Trn Th Vn Anh#Mai#276014## 00653000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020061000530030110001140070015002240080005002390090 02600244010000500270011001500275020000500290020000600295020000700301020001500308 020001400323005001500337039000400352013000700356#VV11.06586#VV11.06587#49000#Vi ?t#TR431T#510.76#^214#Trng tm kin thc & cc dng n thi vo lp 10 mn to n#Ti liu dnh cho hc sinh khi 9 t n tp, kim tra v luyn thi vo lp 10 THPT cng lp, trng chuyn...#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a294tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Vn Nho #Mai#276015## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030097000890070011001860080005001970090 02600202010000500228011001500233020000500248020000600253020000700259020001500266 020001400281005001100295039000400306013000700310#VV11.06588#VV11.06589#38000#Vi ?t#C120N#510.76#^214#Cm nang gii ton n thi vo lp 10#Dnh cho hc sinh lp 9 n tp v luyn thi vo lp 10 cng lp, trng chuyn... trn ton quc#Trn B H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a234tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#Trn B H#Mai#276016## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030043000950070013001380080005001510090 02600156010000500182011001500187020000900202020000700211020000800218020001400226 005001300240039000400253013000700257#VV11.06590#VV11.06591#48000#Vi?t#H312H#516 .0076#^214#Hnh hc 10 - Bi tp & phng php gii#Bin son theo st chng tr nh SGK mi...#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a292tr.^b24cm#H nh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Honh Ph#Mai#276017## 00642000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030082000980070017001800040013001970080 00500210009002600215010000500241011001500246020000900261020000600270020000700276 020001500283020001400298005001700312039000400329013000700333#VV11.06592#VV11.065 93#27000#Vi?t#454T#576.5076#^214#n tp v luyn thi vo lp 10 mn sinh hc#D nh cho hc sinh lp 9 n tp v luyn thi vo lp 10 cng lp, trng chuyn... #Hunh Quc Thnh#In ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a192tr.^b24c m#Sinh hc#Lp 9#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#Mai#276018 ## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030089000950070013001840080005001970090 02600202010000500228011001500233020000900248020000700257020000800264020001400272 039000500286013000700291005001300298#VV11.06594#VV11.06595#44000#Vi?t#H312H#516 .0076#^214#Hnh hc 11 - Bi tp & phng php gii#Dnh cho hc sinh lp 11 n tp v nng cao k nng lm bi : y - r rng - d hiu#L Honh Ph#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a268tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c th m#KVn#276019#L Honh Ph## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030089000950070013001840080005001970090 02600202010000500228011001500233020000900248020000700257020000800264020001400272 039000500286013000700291005001300298#VV11.06596#VV11.06597#42000#Vi?t#H312H#516 .0076#^214#Hnh hc 12 - Bi tp & phng php gii#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm bi : y - r rng - d hiu#L Honh Ph#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a251tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c th m#KVn#276020#L Honh Ph## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050015000630020047000780070015001250220 00400140008000500144009002600149010000500175011001500180020001700195020001300212 020001700225039000500242013000700247021020800254#VV11.06598#VV11.06600#VV11.0659 9#47000#Vi?t#C101T#793.73#^214#Trn Giang Sn#Cc tr chi tr tu dnh cho tha nh thiu nin#Trn Giang Sn#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a286tr.^b2 1cm#Tr chi tr tu#T duy logic#Thanh thiu nin#KVn#276021#Gii thiu cc tr chi mang tnh tr tu, t duy logic theo cc phng php thng c s dng gii cc bi ton logic nh phng php loi tr, phng php quy, suy di n ngc, phng php gi thit## 00782000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050015000630020047000780070015001250220 00400140008000500144009002600149010000500175011001500180020001700195020001300212 020001700225039000500242013000700247021023800254#VV11.06601#VV11.06602#VV11.0660 3#49000#Vi?t#C101T#793.73#^214#Trn Giang Sn#Cc tr chi tr tu dnh cho tha nh thiu nin#Trn Giang Sn#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a305tr.^b2 1cm#Tr chi tr tu#T duy logic#Thanh thiu nin#KVn#276022#Gii thiu cc tr chi mang tnh tr tu, t duy logic theo cc phng php thng c s dng gii cc bi ton logic nh phng php tnh ton, phng php phn tch, ph ng php v hnh, phng php loi suy, phng php tng hp## 00658000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540030126001070070011002330080005002440090 02600249010000500275011001500280020001000295020001000305020000700315020000900322 020001400331039000500345013000700350005001100357#VV11.06604#VV11.06605#34000#Vi ?t#NH556B#515.076#^214#Nhng bi ton chn lc & phng php gii tch phn#Cc phng php v k nng gii ton, chun b cho cc k thi quc gia, TN THPT, tuy n sinh H - C, theo hng ra thi mi#H S Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a207tr.^b24cm#Gii tch#Tch phn#Lp 12#Bi ton#Sch c thm#KVn#2 76023#H S Vinh## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020078000550030072001330070011002050080005002160090 02600221010000500247011001500252020001900267020000700286020000700293020001400300 039000500314013000700319005001100326020000900337#VV11.06606#VV11.06607#25000#Vi ?t#NH556B#516.3076#^214#Nhng bi ton chn lc & phng php gii hnh hc gii tch trong mt phng#Dnh cho hc sinh lp 11, 12 chng trnh c bn - phn ba n v nng cao#H S Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a154tr.^b24cm#Hnh hc gii tch#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#KVn#276024#H S Vinh#Bi ton## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020093000550030072001480070011002200080005002310090 02600236010000500262011001500267020000700282020001300289020001600302020001400318 03900050033202000170033701300070035400500110036102000070037202000070037902000090 0386#VV11.06608#VV11.06609#42500#Vi?t#NH556B#512.0076#^214#Nhng bi ton chn lc & phng php gii phng trnh - h phng trnh - bt phng trnh#Dnh ch o hc sinh lp 11, 12 chng trnh c bn - phn ban v nng cao#H S Vinh#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a264tr.^b24cm#i s#Phng trnh#H phng tr nh#Sch c thm#KVn#Bt phng trnh#276025#H S Vinh#Lp 11#Lp 12#Bi ton# # 00871000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050011000510020026000620070026000880080005001140090 02600119010000500145011001500150015007800165021026600243020001800509020001700527 020001100544039000500555013000700560005001400567#VL11.01072#VL11.01073#85000#Vi ?t#GI-103P#612#^214#L Vn Sn#Gii phu - Sinh l ngi#L Vn Sn, Cng Hu nh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a327tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Cung cp h thng cc kin t hc c bn v gii phu sinh l h thng cc c quan trong c th con ngi nh h c xng, h tun hon, h h hp, sinh l h tiu ho, thn, cc tuyn ni t it. Trnh by cu trc, chc nng ca h thn kinh trung ng v h cm gic#Gi i phu sinh l#C th con ngi#Gio trnh#KVn#276026# Cng Hunh## 00413000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050014000370020016000510030004000670070014000710080010000850090015000950100 00500110011001400115020001700129020000900146020000400155039000500159013000700164 #VN11.02435#Vi?t#M111R#895.92214#^214#Nguyn Tn S#Mu ru lc bt#Th#Nguyn T n S#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# KVn#276027## 00431000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050016000430020011000590030004000700070016000740080010000900090 01500100010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161039000500165 013000700170#VN11.02436#36000#Vi?t#M501R#895.9221#^214#Nguyn c Minh#Ma rm r#Th#Nguyn c Minh#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276028## 00744000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020036000680070016001040080010001200090 01500130010000500145011001500150021025000165020001000415020001200425020000900437 039000500446013000700451020000800458#VN11.02437#VN11.02438#22000#Vi?t#TR103G#61 2.6#^214#Nguyn Ngc By#Trai, gi trc ngng ca hn nhn#Nguyn Ngc By#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a144tr.^b19cm#Gii thiu cho cc bn tr nhng vn c bn thuc lnh vc gii tnh, tm sinh l v cuc sng tnh dc. Mt s ki n thc v vic phng v tr bnh, cu to v nguyn nhn gy bnh b phn sinh d c ca nam, n; s th thai, him mun, sinh sn...#Gii tnh#Tm sinh l#Nam gi i#KVn#276029#N gii## 00661000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020034000640070013000980080010001110090 01500121010000500136011001500141021019400156020001600350020001000366039000500376 013000700381020000700388#VN11.02439#VN11.02440#19000#Vi?t#NGH250T#158#^214#Th ng Nhin#Ngh thut sng tm c tin nhn#Thng Nhin#^a Nng#^aNxb. Nng #2011#^a123tr.^b19cm#Gii thiu nhng cu chuyn k v cch ng x ca ngi xa , qua a ra nhng bi hc qu gi gip bn c suy ngh v chn la vun p cuc sng, nhn cch ca mnh ngy cng tt p hn#Ngh thut sng#Giao tip #KVn#276030#ng x## 00813000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050020000540020039000740030015001130070025001280080 01000153009001500163010000500178011001500183012001600198021027500214020000900489 020000600498039000500504013000700509020000700516#VN11.02441#VN11.02442#19000#Vi ?t#PH561P#796.815#^214#Trn ng Quang Ha#Phng php chin u ca L Tiu Lon g#K thut t v#Trn ng Quang Ha b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a123tr. ^b19cm#T hc v thut#Gii thiu nhng k thut t v ca L Tiu Long trong c c trng hp i ph khi b tn cng bt ng, chng i phng khng c v kh, i ph khi b nm gi, b xit c v m cht, t v chng i phng c v kh, chng li nhiu i phng, i ph trong t th bt li#V thut#T v#KVn#27 6031#Th v## 00629000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050020000540020039000740030025001130070025001380080 01000163009001500173010000500188011001500193012001600208021009900224020000900323 020000700332039000500339013000700344#VN11.02443#VN11.02444#23000#Vi?t#PH561P#79 6.815#^214#Trn ng Quang Ha#Phng php chin u ca L Tiu Long#iu luyn th cc php#Trn ng Quang Ha b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a156tr.^b 19cm#T hc v thut#Gii thiu nhng th v iu luyn b php, th php, cc php, gt, giao u ca L Tiu Long#V thut#Th v#KVn#276032## 00753000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050020000540020039000740030031001130070025001440080 01000169009001500179010000500194011001500199021019500214020000900409020001000418 039000500428013000700433012001600440020000700456#VN11.02445#VN11.02446#22000#Vi ?t#PH561P#796.815#^214#Trn ng Quang Ha#Phng php chin u ca L Tiu Lon g#Tp luyn c bn th cc php#Trn ng Quang Ha b.s.#^a Nng#^aNxb. N ng#2011#^a143tr.^b19cm#Gii thiu nhng bi tp luyn c bn theo chng trnh l uyn tp hng ngy ca L Tiu Long, bi tp th dc cho ngi luyn v, t th th chnh yu, ng tc chn, luyn lc, tp luyn tc #V thut#Tp luyn#KV n#276033#T hc v thut#Th v## 00609000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050016000410020018000570070016000750080010000910090015001010100 00500116011001500121021019600136020001400332020000900346039000500355013000700360 #VN11.02447#52000#Vi?t#CH120C#615.8#^214#Nguyn Tn Xun#Chm cu ton tp#Nguy n Tn Xun#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a323tr.^b19cm#Gii thiu lch s chm cu Vit Nam, mt s hc thuyt ng dng cho chm cu. Trnh by v tr huyt c a 14 ng kinh v phng php tr liu cc bnh h hp, thn kinh, phong thp, ph khoa...#Y hc dn tc#Chm cu#KVn#276034## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020023000670030027000900070014001170080 01000131009001500141010000500156011001500161021029000176020000800466020001100474 020001400485039000500499013000700504#VV11.06610#VV11.06611#65000#Vi?t#NGH250T#7 04.9#^214#H Cng Khanh#Ngh thut ngon thch#The art of stone enjoyment#H Cn g Khanh#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a175tr.^b21cm#Gii thiu cc hnh thi ng on thch, cch phn bit cc dng hnh dng ca , hoa vn, mu sc, kch c. Xc nh cng ca . Cc trng phi ca ngi chi cnh. Gii thiu mt s hnh nh hoa vn th Ha Bc Nng, en Thanh Ha, Duy Trung Duy Xuyn Qung Nam...# cnh#Ngh thut#Sch song ng#KVn#276035## 00406000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050012000360020014000480030004000620070012000660080010000780090015000880100 00500103011001400108020001700122020000900139020000400148039000500152013000700157 #VV11.06612#Vi?t#T312B#895.9221#^214#Nguyn Long#Tnh bi phn#Th#Nguyn Long#^ a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a61tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#27 6036## 00785000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020037000690290039001060070020001450080 01000165009001500175010000500190011002500195015004400220021018900264020000800453 020000800461020001400469039000500483013000700488#VV11.06613#VV11.06614#45000#Vi ?t#100N#915.9751#^214#Hunh Kim Hng# Nng vng du lch hp dn ca bn#DaNan g afascinating tourist attraction#Hunh Kim Hng b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2 011#^a160tr., 8tr. nh^b20cm#TTS ghi: Du lch Vit Nam. Du lch Nng#Gii th iu khi qut v a l t nhin, kinh t v cc im tham quan du lch ca thn h ph Nng nh cc bi tm M Kh, Sao Bin, Non Nc, khu du lch B N, o Hi Vn, sng Hn...#Du lch# Nng#Sch song ng#KVn#276037## 01049000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050022000750020032000970070 06100129008000500190009001100195010000500206011002900211015007200240021033800312 02000110065002000090066100500170067000500130068703900050070001300070070502000110 0712#VV11.06615#VV11.06617#VV11.06618#VV11.06616#75000#Vi?t#GI-108T#387.7#^214# Dng Cao Thi Nguyn#Gio trnh marketing hng khng#Dng Cao Thi Nguyn (ch. b), Nguyn Hi Quang, Chu Hong H#^aH.#^aTh gii#2011#^a240tr., 2tr. nh mu^b 21cm#u ba sch ghi: Hc vin Hng khng Vit Nam. Khoa Vn ti Hng khng#Tr nh by tng quan v marketing hng khng; mi trng marketing hng khng; th t rng v phn khc th trng vn ti hng khng; hoch nh chin lc, sn ph m vn ti, gi v qun l doanh thu vn ti; phn phi sn phm vn ti hng kh ng; xc tin hn hp hng khng; t chc thc hin v kim sot hot ng market ing hng khng#Hng khng#Tip th#Nguyn Hi Quang#Chu Hong H#KVn#276038#Gi o trnh## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020012000660030004000780070012000820080 00500094009001100099010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VV11.06619#VV11.06620#45000#Vi?t#H401T#895.9221#^214#C ng Vn D#Hoa tm xa#Th#Cng Vn D#^aH.#^aTh gii#2011#^a109tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#276039## 00795000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050012000750020020000870030 04400107007006000151008000500211009001100216010000500227011001400232021012600246 02000130037202000110038500500180039600500150041403900050042901300070043402000080 0441020000800449#VV11.06621#VV11.06622#VV11.06624#VV11.06623#40000#Vi?t#254V#9 59.739#^214#L Vn Thao#n vua inh vua L#Nhng gi tr c sc v lch s v vn ha#B.s.: L Vn Thao, Trng nh Tng (ch.b), Nguyn c Ha#^aH.#^aTh g ii#2011#^a48tr.^b21cm#Gii thiu lch s v nhng gi tr vn ha, kin trc c a n th vua inh Tin Hong v n th vua L i Hnh Ninh Bnh#n vua in h#n vua L#Trng nh Tng#Nguyn c Ha#KVn#276040#Lch s#Vn ha## 00771000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020069000910070 01800160004001300178008000500191009001100196010000500207011001500212021018000227 020000900407020001000416020001400426039000500440013000700445020000500452#VV11.06 625#VV11.06626#VV11.06627#VV11.06628#35000#Vi?t#B103#294.3#^214#Trng nh T ng#Bi nh khu tm linh Pht - Thn - Tin c sc & ln nht Vit Nam#Trng nh Tng#In ln th 1#^aH.#^aTh gii#2011#^a132tr.^b21cm#Gii thiu thin nhi n v cnh quan ca Bi nh, nh Non Thn vi khu tm linh Pht - Thn - Tin , cng trnh cha Bi nh mi vi kin trc s c sc v ln nht Vit Nam# o Pht#Ninh Bnh#Cha Bi nh#KVn#276041#Cha## 01048000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020057000700070052001270080005001790090 01100184010000500195011001500200015006000215021031100275020000800586020001100594 02000100060502000090061503900050062401300070062900500150063600500160065100500080 0667005001200675005001100687#VV11.06629#VV11.06631#VV11.06630#VV11.06632#Vi?t#V1 21#306.09597#^214#Vn pht trin vn ha v con ngi Vit Nam hin nay#Dn g Ph Hip (ch.b.), Dng Th Hng, V Dng...#^aH.#^aTh gii#2011#^a372tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Chng trnh KX03/06-10#Gm ni dung 22 ti cung cp lun c khoa hc v c s thc tin pht trin vn ho v con ngi Vit Nam. nh gi thc trng qu trnh pht trin vn ho v con ngi t rong hn 20 nm i mi v xut h quan im, gii php pht trin vn ho v con ngi Vit Nam trong hai thp nin u th k XXI#Vn ha#Pht trin#Con ng i#Vit Nam#KVn#276042#Dng Ph Hip#Dng Th Hng#V Dng#L Minh Tm#Ph ng Lu## 00991000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050010000710020041000810070 03200122004000800154008000500162009002800167010000500195011001500200021029400215 02000180050902000100052702000100053703900050054701300070055201900100055901200430 0569020001400612006001500626#VV11.06633#VV11.06635#VV11.06636#VV11.06634#95000# Vi?t#C450S#950#^214#Coeds, G#C s cc quc gia n ha Vin ng#G. Coeds ; Nguyn Tha H dch#Ti bn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a446tr.^b2 1cm#Gii thiu lch s c trung i cc quc gia ng Nam chu nh hng ca n n vn minh n ; nhng vng quc n u tin; s chia tch nc Ph Nam; s thnh lp vng quyn Angkor; triu i Cao Min, s du nhp ca Pht gio Tc h Lan; s suy tn v kt thc ca cc vng quc n ...#Lch s trung i#nh hng#Vin ng#KVn#276043#Dch Php#Vit Nam trong qu kh: T liu nc ngoi #Vn ha n #Nguyn Tha H## 01102000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020047000890070 03400136004000800170008000500178009002800183010000500211011002900216021037700245 02000180062202000080064002000160064803900050066401300070066901900090067601200430 0685020000900728006001500737#VV11.06637#VV11.06640#VV11.06639#VV11.06638#48000# Vi?t#M458C#959.7028#^214#Barrow, John#Mt chuyn du hnh n x Nam H (1792 - 1 793)#John Barrow ; Nguyn Tha H dch#Ti bn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn# 2011#^a125tr., 6tr. nh mu^b21cm#Gii thiu khi qut v lch s, a l x Nam H v Bc H trong thi gian 1792 n 1793, c bitv cuc chin tranh gia Ng uyn nh v Ty Sn. Phc tho v i sng vt cht v tinh thn ca c dn bn a vng Turon, cng th Nng trong thi k cai tr ca vua tr Ty Sn Quang Ton. Nhng li ch ca vic giao dch bun bn vi x Nam H thng qua cng bi n Nng#Lch s trung i#Vn ha#i sng x hi#KVn#276044#Dch Anh#Vit N am trong qu kh: T liu nc ngoi#Vit Nam#Nguyn Tha H## 01028000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050013000720020022000850290 00600107007008500113004000800198008000500206009002800211010000500239011001500244 02101990025902000180045802000080047602000070048402000080049102000200049900600110 0519005001200530005001700542039000500559013000700564019001600571012004300587#VV1 1.06641#VV11.06642#VV11.06643#VV11.06644#40000#Vi?t#CH121L#959#^214#Chu t Qua n#Chn Lp phong th k##Chu t Quan ; H Vn Tn dch ; Phan Huy L gii thiu ; Nguyn Ngc Phc ch thch#Ti bn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011 #^a113tr.^b21cm#Gii thiu din mo ton din cuc sng sinh ng v vn ho, l i sng, phong tc tp qun, tn ngng, vn t, lch php... ca vng quc n c Chn Lp di vng triu Indravarman (1295-1307) l#Lch s trung i#Vn ha #X hi#Kinh t#Vng Quc Chn Lp#H Vn Tn#Phan Huy L#Nguyn Ngc Phc#KVn #276045#Dch Trung Quc#Vit Nam trong qu kh: T liu nc ngoi## 00992000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730050022000780020031001000070 06200131008000500193009001100198010000500209011002900214015007200243021027800315 02000090059302000110060202000110061303900050062401300070062900500170063600500130 0653#VV11.06645#VV11.06646#VV11.06648#VV11.06647#85000#Vi?t#GI-108T#387.7068#^2 14#Dng Cao Thi Nguyn#Gio trnh qun tr hng khng#Dng Cao Thi Nguyn (c h.b.), Hong Minh Chnh, Chu Hong H#^aH.#^aTh gii#2011#^a339tr., 2tr. nh m u^b21cm#u ba sch ghi: Hc vin Hng khng Vit Nam. Khoa Vn ti Hng khng# Gii thiu nhng khi nim c bn ca qun tr; cc l thuyt, trng phi v ph ng php tip cn i vi qun tr. Trnh by cc chc nng ca qun tr hng k hng nh k hoch ho hng khng, t chc hng khng, kch thch lao ng hng k hng v gim st hot ng hng khng#Qun tr#Hng khng#Gio trnh#KVn#276046 #Hong Minh Chnh#Chu Hong H## 00958000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050014000640020022000780030043001000070 03600143008002300179009003800202010000500240011001500245021028300260020001500543 02000100055802000090056800600120057703900050058901300070059401900050060101200260 0606#VV11.06649#VV11.06650#VV11.06651#28000#Vi?t#GI-119M#231.7#^214#Tutu, Desmo nd#Gic m ca thng #Tm nhn hy vng cho thi i ca chng ta#Desmond Tutu ; Lu Vn Hy bin dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ha Vn Lang#2011#^a150tr.^b21cm#Da trn nhng nhn vt v s kin c tht tng xy ra trn th gii, tc gi mang n mt thng ip tm linh gip chng ta c thm ni m tin tn gio, suy ngm bin nhng lo u, phin mun, xung t, bt ha tro ng cuc sng thnh ting ci, tnh yu thng, nim tin v hy vng#o Thin ch a#Thng #Thi i#Lu Vn Huy#KVn#276047#Dch#T sch Th gii tm linh## 00938000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020034000640070049000980080023001470090 03800170010000500208011001500213021029600228020000900524020001700533006001100550 006000900561039000500570013000700575019001600582012003800598#VV11.06653#VV11.066 52#33000#Vi?t#M458T#590#^214#Khc Thng Huy#100 cu chuyn l th v ng vt#K hc Thng Huy ; Bin dch: Trinh Kin, Kin Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ha Vn Lang#2011#^a166tr.^b21cm#Nhng cu chuyn v c tnh, t hi quen sinh hot, cch thch nghi vi mi trng sng, bn nng sinh tn, duy tr ni ging v vai tr quan trng ca cc loi ng vt sng gn gi vi con n gi nh ch, mo, chim chc, c cnh..., nhng loi hoang d rng su nh voi , s t, voi, t gic...#ng vt#Sch thng thc#Trinh Kin#Kin Vn#KVn#2760 48#Dch Trung Quc#T sch Khoa hc v Khm ph th gii## 00633000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020011000750030012000860070 03800098008002300136009005200159010000500211011001500216012001900231020001700250 020000300267020001200270005001700282039000500299013000700304019000800311#VV11.06 654#VV11.06656#VV11.06655#79000#Vi?t#H115L#813#^214#Gibson, Rachel#Hn l yu#T iu thuyt#Rachel Gibson ; Nguyn Mai Trang dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2011#^a390tr.^b21cm#T sch Vn hc M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Mai Trang#KVn#276049#Dch M## 01079000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050020000750020037000950070 06300132004001400195008002300209009003800232010000500270011001500275021034800290 02000200063802000080065802000100066602000070067600600140068303900050069701300070 0702019000500709006001500714#VV11.06657#VV11.06659#VV11.06660#VV11.06658#24000# Vi?t#NGH250T#658.4#^214#Korsak Chairasmisak#Ngh thut lnh o ca ngi chu #Korsak Chairasmisak ; Bin dch: Phm B Chiu, N. Khi Nguyn#Ti bn ln 1#^a H. ; Tp. H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a118tr.^b20cm#G ii thiu chin lc vn hnh kinh doanh ca Cng ty TNHH C.P.7- Eleven, Thi La n. Cung cp nhng gi v kinh nghim ca Korsak Chairasmisak, Ch tch thng trc Hi ng iu hnh, kim CEO 7- Eleven, v chin lc iu hnh tch hp gi a nguyn tc qun l, lnh o ca cc bc hin trit ng vi ngh thut v khoa hc lnh o hin i#Ngh thut lnh o#Qun l#iu hnh#Chu #Phm B Chiu#KVn#276050#Dch#N. Khi Nguyn## 00765000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050007000740020031000810070 01900112008000500131009001100136010000500147011001500152021016300167020001500330 02000070034502000100035202000100036200500110037203900050038301300070038801200440 0395#VV11.06661#VV11.06663#VV11.06664#VV11.06662#46000#Vi?t#TH250G#155.2#^214#H Sn#Th gii tm hn ca con ngi#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aThi i#2011#^a2 86tr.^b21cm#Nghin cu v tm l con ngi trong mi quan h vi t duy, nhn c ch, giao tip..., t hiu c quy lut ca x hi loi ngi v chun tc h nh vi ca mnh#Tm l c nhn#T duy#Giao tip#Nhn cch#Khnh Linh#KVn#276051# Nhng kin thc tm l khng th khng bit## 00844000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050007000730020029000800070 01900109008000500128009001100133010000500144011001500149021021400164020001500378 02000180039302000090041102000100042002000090043000500110043903900050045001300070 0455012004400462#VV11.06665#VV11.06668#VV11.06667#VV11.06666#43000#Vi?t#L312C#1 55.2#^214#H Sn#Linh cm hay gic quan th 6#H Sn, Khnh Linh#^aH.#^aThi i #2011#^a270tr.^b21cm#Gii thiu tri thc khoa hc nghin cu v tm l, lc hp dn tr tu tm l hc, trng thi tm l v tnh cm, nhn thc v cm quan..., t hiu quy lut ca x hi v chun tc hnh vi ca c nhn con ngi#Tm l c nhn#Trng thi tm l#Tnh cm#Nhn thc#Linh cm#Khnh Linh#KVn#276052#N hng kin thc tm l khng th khng bit## 00797000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050017000630020024000800290019001040070 03800123008000500161009003600166010000500202011001500207021015600222020001600378 02000030039400600150039703900050041201300070041701900080042402000180043202000210 0450#VV11.06669#VV11.06671#VV11.06670#62000#Vi?t#H107T#337.73#^214#Amsden, Alic e H.#Hnh trnh qua a ngc#Escape from empire#Alice H. Amsden ; L Trang Nhung dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a321tr.^b21cm#Kho lun v qu trnh i ln ca cc nc ang pht trin trn th gii nht l cc nc ch u nh hng ca M t Chin tranh th gii th hai cho ti nay#Quan h kinh t#M #L Trang Nhung#KVn#276053#Dch M#Kinh t i ngoi#Nc ang pht trin## 00743000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020028000710070011000990080 00500110009001100115010000500126011001500131021026700146020000700413020001800420 020001500438039000500453013000700458#VV11.06673#VV11.06672#VV11.06674#52000#Vi? t#C101T#530#^214#Khnh Linh#Cc tr chi vt l hp dn#Khnh Linh#^aH.#^aThi i#2011#^a326tr.^b21cm#Gii thiu mt s cc tr chi vt l hp dn gn lin v i cuc sng hng ngy, gip tr c th hiu c cc kin thc khoa hc v mn v t l nh: nh lut qun tnh, gia tc, vn tc, trng lc, tc , nng lng t nhin v thay th, lc n hi, lc ma st,...#Vt l#Tr chi khoa hc#Sch thiu nhi#KVn#276054## 00673000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020028000600070011000880080005000990090 01100104010000500115011001500120021019600135020000800331020001800339020001500357 039000500372013000700377005001100384#VV11.06675#VV11.06676#VV11.06677#46000#Vi? t#C101T#540#^214#Cc tr chi ha hc l th#Khnh Linh#^aH.#^aThi i#2011#^a2 86tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc phong ph v ha hc v ng dng ca ho hc trong cuc sng. Hng dn thc hnh cc th nghim sng to hp dn thng gp trong t nhin gip hc sinh d hc, d nh#Ha hc#Tr chi khoa hc#Sch t hiu nhi#KVn#276055#Khnh Linh## 00701000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020070000620070011001320080005001430090 01100148010000500159011001500164021020000179020001800379020001500397039000500412 013000700417005001100424#VV11.06678#VV11.06680#VV11.06679#49000#Vi?t#C101T#793. 8#^214#Cc tr chi khoa hc kch thch tr thng minh nh thc s hng th#Kh nh Linh#^aH.#^aThi i#2011#^a301tr.^b21cm#Gii thiu nhng tr chi khoa hc n gin, d thc hin v k th kch thch tr thng minh, hng th sng to, gi m t duy khm ph cuc sng, tm hiu th gii xung quanh cho cc em hc s inh#Tr chi khoa hc#Sch thiu nhi#KVn#276056#Khnh Linh## 01012000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00800106808000500114002003300119003001400152007002400166008002300190009003800213 01000050025101100150025602102880027102000160055902000170057502000090059202000280 0601039000500629013000700634005000900641#CDVN.01416#VV11.06683#CDVN.01415#CDVN.0 1418#CDVN.01417#VV11.06684#VV11.06682#VV11.06681#87000#Vi?t#V200M#620.004#^214# V m hnh 2D trong Autocad 2011#C km a CD#VL-comp. tng hp, b.s.#^aH. ; Tp . H Ch Minh#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a285tr.^b24cm#Trnh b y kin thc t c bn n nng cao AutoCad 2011 gip khm ph giao din AutoCad, to bn v u tin, xc lp v s dng cc cng c v, t chc cc i tng b ng cc Block v Group, theo di cc Layer v Block, thm Text vo bn v, in n v cc Layout, tm hiu cc Plot Style# ho my tnh#Phn mm Autocad#Thit k #H thng hin th hai chiu#KVn#276057#VL-comp.## 00615000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020009000620030017000710070010000880080 00500098009001100103010000500114011001400119021017700133020001900310020000800329 039000500337013000700342#VL11.01074#VL11.01075#80000#Vi?t#S515H#745.92#^214#Thi n Kim#Sui hoa#Cm hoa hin i#Thin Kim#^aH.#^aThi i#2011#^a87tr.^b27cm#H ng dn chn vt liu v cch cm hoa a dng kt hp cc phong cch gin d, c im nhn, to dng cho hoa, cch cm hoa treo tng, cm hoa theo cm hng t thin nhin...#Ngh thut cm hoa#Cm hoa#KVn#276058## 00987000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730050020000780020130000980070 03100228008000500259009001100264010000500275011001500280021032800295020000900623 039000500632013000700637020001300644020001000657020001800667#VL11.01076#VL11.010 77#VL11.01079#VL11.01078#300000#Vi?t#H305P#342.59702#^214#Phm Duy Thanh Long#H in php Vit Nam qua cc thi k, quy trnh ban hnh vn bn php lut, kim tr a, kim sot, x pht vn bn quy phm php lut#Phm Duy Thanh Long s.t., b.s.# ^aH.#^aThi i#2011#^a510tr.^b27cm#Gii thiu Hin php Vit Nam qua cc thi k 1946, 1959, 1980, 1992. Quy trnh ban hnh vn bn php lut, kim tra, kim s ot, x pht vn bn quy phm php lut. Cung cp 210 cu hi - p php lut v an ninh quc phng, hnh chnh, dn s, hn nhn gia nh, lao ng tin lng, v b my nh nc, cng chng, chng thc#Vit Nam#KVn#276059#Sch hi p#Hi n php#Vn bn php lut## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020013000680030004000810070013000850080 00500098009001800103010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VN11.02448#VN11.02449#20000#Vi?t#M551B#895.92214#^214# Trn Hu Qu#Ma bng my#Th#Trn Hu Qu#^aH.#^aVn ha dn tc#2011#^a79tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276060## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020009000640030004000730070016000770080005000930090 01800098010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161039000500165 013000700170#VN11.02451#VN11.02450#Vi?t#S455Q#895.92214#^214#Trn Quang Lin#Sn g Qu#Th#Trn Quang Lin#^aH.#^aVn ha dn tc#2011#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276061## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020009000670030004000760070012000800080 00500092009001800097010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000500165013000700170015004100177#VN11.02452#VN11.02453#20000#Vi?t#S515M#895 .92214#^214#Trng Khot#Sui mt#Th#Trng Khot#^aH.#^aVn ha dn tc#2011#^a1 03tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276062#Tn tht ca tc gi: Nguy n Trng Khot## 00533000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020032000600080016000920090057001080100005001650110 01500170020001700185020000900202020000400211039000400215020001700219020001200236 020001200248013000700260#VV11.06685#VV11.06686#Vi?t#H531N#895.9223#^214#Hunh Ng uyn#Hunh Nguyn - th vn chn lc#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2011#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Hoa#Truyn thiu nhi#Truyn ngn#Tiu thuyt#276063## 00794000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050016000470020056000630030010001190070016001290080005001450090 01800150010000500168011001500173021022500188020001700413020000900430039000400439 020001000443020002300453020002100476013000700497#VV11.06687#VV11.06688#Vi?t#NG52 7T#959.704#^214#inh Mnh Cng#Nguyn Trng Hm - Chin s quyt t ngy y... by gi#Truyn k#inh Mnh Cng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a423tr.^b21cm#Vi t v nhng k c ho hng mt thi qua ca ngi chin s quyt t Th - N guyn Trng Hm cng ng i ca mnh i xuyn qua nhng mc son lich s gp phn to nn nhng trang s chi li ca dn tc, ca Th #Vn hc hin i#V it Nam#Hoa#Truyn k#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#276064## 00770000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100070 00350820006000428080005000480020043000530070041000960040018001370080005001550090 01800160010000500178011001600183021020800199020000700407020001000414039000400424 006001900428020000900447020001700456013000700473#VV11.06689#VV11.06690#Vi?t#2060 00#CH121#615.8#^214#Chn on phn bit chng hu trong ng y#Nguyn Thin Qu yn tuyn chn, bin dch#Ti bn ln th 7#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a1071tr .^b21cm#Trnh by cc khi nim, phn tch, chn on phn bit v trch dn y v n cc chng hu trong ng y nh chng hu ton thn, chng hu ni khoa, ph k hoa, nhi khoa c km theo hn 600 phng thuc cha tr#ng y#Chn on#Hoa#Ngu yn Thin Quyn#iu tr#Bi thuc ng y#276065## 01166000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020049000470030026000960070080001220080010002020090018002120100 00500230011001500235021044400250020002100694039000400715015005800719005001300777 020001700790005001500807005001900822005001600841013000700857#VV11.06691#VV11.066 92#Vi?t#T103L#335.4346#^214#Ti liu hng dn hc tp: T tng H Ch Minh#Dn h cho h o to t xa#B.s.: Phm Vn Ba (ch.b.), Trn Kim Trung, Nguyn Th Ki m Chi, inh Vn Phng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a106tr.^b22cm#Trnh by i tng, phng php nghin cu v ngha hc tp mn t tng H Ch Minh. C s, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh. T tng H Ch Minh v dn tc v cch mng gii phng dn tc; ch ngha x hi v con ng l n ch ngha x hi Vit Nam; ng Cng sn Vit Nam; i on kt dn tc v on kt quc t; dn ch v xy dng nh nc ca dn, do dn, v dn; vn ho, o c v xy dng con ngi mi#T tng H Ch Minh#Hoa#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Phm Vn Ba#Ti liu hc tp#Trn Kim Tru ng#Nguyn Th Kim Chi#inh Vn Phng#276066## 00754000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050022000480020040000700070027001100220004001370080010001410090 01800151010000500169011001400174021011000188020001000298020000900308020000900317 020001200326020001700338039000400355013000700359015005800366020001600424#VV11.06 693#VV11.06694#Vi?t#T103L#346.59702#^214#Nguyn Th Ngc Tuyn#Ti liu hng d n hc tp: Lut dn s#Nguyn Th Ngc Tuyn b.s.#T.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th #2011#^a43tr.^b22cm#Trnh by tng quan v ngha v, cc cn c xc lp ngha v v cc ch chung v ngha v theo lut dn s#Php lut#Ngha v#Vit Nam#L ut dn s#Ti liu hc tp#Hoa#276067#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung t m o to t xa#Hp ng dn s## 00707000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050019000480020040000670070024001070220004001310080010001350090 01800145010000500163011001400168021009800182020001000280020000800290020000900298 020001200307020001700319039000400336015005800340013000700398#VV11.06696#VV11.066 95#Vi?t#T103L#346.59705#^214#Nguyn Th M Linh#Ti liu hng dn hc tp: Lut dn s#Nguyn Th M Linh b.s.#T.3#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a28tr.^b22 cm#Trnh by tng quan v tha k, di chuyn di sn v thc hin quyn hng di sn theo lut dn s#Php lut#Tha k#Vit Nam#Lut dn s#Ti liu hc tp#Hoa #TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#276068## 00805000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050022000420020041000640070027001050080010001320090018001420100 00500160011001400165021027300179020001300452039000400465015005800469020001700527 013000700544#VV11.06697#VV11.06698#Vi?t#T103L#658#^214#Nguyn Phm Thanh Nam#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr hc#Nguyn Phm Thanh Nam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a86tr.^b22cm#Trnh by nhng vn chung v qun tr hc. L ch s pht trin cc l thuyt qun tr, mi trng hot ng ca t chc, thng tin qun tr, quyt nh qun tr v cc chc nng qun tr nh chc nng hoch nh, chc nng t chc, chc nng lnh o, chc nng kim tra#Qun tr hc#Ho a#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Ti liu hc tp#276 069## 00812000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360410005000410050013000460020050000590030011001090070018001200080010001380090 01800148010000500166011001400171021021900185020001000404020000900414039000400423 015005800427020001700485020001300502013000700515#VV11.06699#VV11.06700#T103L#345 .597#^214#Vi?t#Phm Vn Beo#Ti liu hng dn hc tp: Lut hnh s Vit Nam#Ph n chung#Phm Vn Beo b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a59tr.^b22cm#Trnh by s lc lch s hnh thnh v pht trin ca Lut hnh s Vit Nam. Khi ni m, cu to v hiu lc ca Lut hnh s Vit Nam. Cc vn v ti phm v cu thnh ti phm, ch th v khch th ca ti phm...#Php lut#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Ti liu hc tp#Lut hnh s#276070## 00988000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360410005000410050013000460020050000590030018001090070018001270080010001450090 01800155010000500173011001400178021036700192020001000559020000900569039000400578 015005800582020001700640020001300657020000900670013000700679#VV11.06701#VV11.067 02#T103L#345.597#^214#Vi?t#Phm Vn Beo#Ti liu hng dn hc tp: Lut hnh s Vit Nam#Phn cc ti phm#Phm Vn Beo b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^ a71tr.^b22cm#Trnh by mt s vn l lun v xc nh ti danh trong lut hn h s Vit Nam. Cc ti xm phm an ninh quc gia; xm phm tnh mng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi; xm phm quyn t do, dn ch ca cng dn; x m phm s hu; xm phm ch hn nhn v gia nh; ti xm phm v mi trng, ma tu, xm phm an ton cng cng v trt t cng cng...#Php lut#Vit Nam#H oa#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Ti liu hc tp#Lu t hnh s#Ti phm#276071## 00856000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810008000450820007000538080005000600020034000650070082000990080010001810090 01800191010000500209011001500214021021500229020002300444039000400467005001400471 020001100485005001200496005001700508005002200525013000700547#VV11.06703#VV11.067 05#VV11.06704#Vi?t#41000#GI-108T#332.64#^214#Gio trnh th trng chng khon# B.s.: Bi Vn Trnh (ch.b.), L Long Hu, on Th Cm Vn, Hunh Th Tuyt Sn g#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a191tr.^b24cm#Trnh by tng quan v th tr ng chng khon. Cc t chc lin quan n s vn hnh th trng chng khon, h ng ho trn th trng chng khon. Pht hnh, phn tch chng khon v cc lo i th trng chng khon#Th trng chng khon#Hoa#Bi Vn Trnh#Gio trnh#L Long Hu#on Th Cm Vn#Hunh Th Tuyt Sng#276072## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490020042000540080005000960090028001010100005001290110 01500134021015100149020001000300020000900310039000400319015004800323020001800371 020000800389020001700397013000700414#VN11.02454#VN11.02456#VN11.02455#Vi?t#QU600 T#382#^214#Quy tc xut x mi ca lin minh chu u#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a199tr.^b19cm#Trnh by ni dung c bn ca quy ch u ban (EU) s 1 063/2010 v quy tc xut x p dng cho u i thu quan ph cp (GSP) giai on t sau nm 2011#Thu quan#Hng ho#Hoa#TTS ghi: B Cng thng. V th trng chu u#Lin minh chu u#Qui tc#Xut x hng ho#276073## 00733000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400060 00381810006000440820011000508080005000610050017000660020066000830070017001490080 00500166009002800171010000500199011001500204021019900219020001000418020000900428 020000700437039000400444013000700448#VV11.06706#VV11.06708#VV11.06707#Vi?t#4000 #H452P#394.269597#^214#Nguyn Vn Huyn#Hi Ph ng - Mt trn nh thn k tro ng truyn thuyt Vit Nam#Nguyn Vn Huyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011 #^a221tr.^b21cm#Gii thiu v truyn thuyt Thnh Ging, din trnh l hi Ging v biu din nhng iu ht - ma i Lao hi Ph ng Bc Ninh nhm ti hin li mt trn nh thn k trong truyn thuyt Vit Nam#Hi Ging#Vit Nam#L hi #Hoa#276074## 00790000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810006000450820010000518080005000610050016000660020022000820070029001040040 03200133008000500165009002800170010000500198011001500203021019800218020000800416 020001400424039000400438005001200442020000800454020000700462013000700469#VV11.06 710#VV11.06711#VV11.06709#Vi?t#32000#B103T#005.74076#^214#Nguyn Xun Huy#Bi t p c s d liu#Nguyn Xun Huy, L Hoi Bc#Hiu nh v xut bn ln th 5#^a H.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a167tr.^b21cm#Trnh by tm tt l thuyt v bi tp v quan h - i s quan h, cc thao tc trn b - quan h, ngn ng truy vn c cu trc SQL, ph thuc hm... trong c s d liu c km theo mt s thi#Tin hc#C s d liu#Hoa#L Hoi Bc#Bi tp# thi#276075## 00834000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810006000450820006000518080005000570050017000620020042000790290042001210070 01700163008000500180009002800185010000500213011001500218021022900233020000900462 020000900471039000400480020000900484005001200493020000800505013000700513#VV11.06 712#VV11.06713#VV11.06714#Vi?t#78000#556D#133.5#^214#Nguyn Tin ch#ng dng dch hc trong d on tng lai#Application of I-Ching in future forecast#Nguy n Tin ch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a414tr.^b21cm#Gii thiu s lc v b Kinh dch, nhng vn c bn ca dch hc, cch lp qu dch v cc vn trong d on theo qu dch. ng dng d on tng lai, nh t, vn h n cuc i v s vic theo qu dch, qu Th, qu Dng#Dch hc#ng dng#Hoa#Gie o qu#L Hoi Bc#D on#276076## 00944000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050016000740020039000900030 06700129007001600196022000400212008000500216009002800221010000500249011001500254 02102920026902000100056102000110057102000090058203900040059101300070059500500160 0602#VV11.06715#VV11.06718#VV11.06717#VV11.06716#66000#Vi?t#S106T#005.13#^214#N guyn Xun Huy#Sng to trong thut ton v lp trnh#Tuyn tp cc bi ton tin nng cao cho hc sinh v sinh vin gii#Nguyn Xun Huy#T.1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a371tr.^b21cm#Trnh by s chung gii mt bi ton tin . Gii thiu cc k thut sinh d liu mt cch t ng, k thut qun l bn ph m - mn hnh v cch thc t chc d liu cho mt bi ton tin. Cc phng php vn dng trong thit k thut gii nh phng php tham lam, phng php quay l ui...#Lp trnh#Thut ton#Ton tin#Hoa#276077#Nguyn Xun Huy## 00756000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050016000740020039000900030 06700129007001600196022000400212008000500216009002800221010000500249011001500254 02101040026902000090037302000100038202000110039203900040040301300070040700500160 0414#VV11.06719#VV11.06720#VV11.06721#VV11.06722#42000#Vi?t#S106T#005.13#^214#N guyn Xun Huy#Sng to trong thut ton v lp trnh#Tuyn tp cc bi ton tin nng cao cho hc sinh v sinh vin gii#Nguyn Xun Huy#T.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a239tr.^b21cm#Trnh by cc bi ton v on thng, cc hm Next, cc tr chi bi ton kh v cc thut ton sp t#Ton tin#Lp trnh#Thu t ton#Hoa#276078#Nguyn Xun Huy## 00769000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050016000740020039000900030 06700129007001600196022000400212008000500216009002800221010000500249011001500254 02101170026902000090038602000110039502000100040603900040041601300070042000500160 0427#VV11.06723#VV11.06724#VV11.06726#VV11.06725#54000#Vi?t#S106T#005.13#^214#N guyn Xun Huy#Sng to trong thut ton v lp trnh#Tuyn tp cc bi ton tin nng cao cho hc sinh v sinh vin gii#Nguyn Xun Huy#T.3#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a319tr.^b21cm# cp cc thut ton trn String, x l dy l nh, biu thc, cp ton, cc php lt v chuyn v cng mt s thi#Ton tin# Thut ton#Lp trnh#Hoa#276079#Nguyn Xun Huy## 00857000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810006000560820004000628080005000660050017000710020026000880030 03300114007001700147008000500164009002800169010000500197011001500202021029200217 020001500509039000400524020001000528020001000538013000700548#VV11.06727#VV11.067 30#VV11.06729#VV11.06728#Vi?t#85000#H107T#128#^214#Nguyn Tt Thnh#Hnh trnh nhn sinh quan#Phn tnh trn ng tri nghim#Nguyn Tt Thnh#^aH.#^aThng ti n v Truyn thng#2011#^a326tr.^b24cm#Gm nhng bi vit cp n nhiu vn ca cuc sng nhm chia s nhng tri nghim sng, gip ngi c t tm cho m nh nhng bi hc qu gi ca nhn sinh, nhng k nng sng, cch ng x chn - m - thin hng n mt cuc sng tt p hn, lun c ci nhn lc quan vo cuc sng#Nhn sinh quan#Hoa#Cuc sng#Con ngi#276080## 00758000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820006000648080005000700050015000750020025000900070 05500115008000500170009002800175010000500203011001500208021010300223020001400326 02000140034003900040035401500260035800500140038402000110039800500160040901300070 0425#VV11.06731#VV11.06732#VV11.06734#VV11.06733#Vi?t#45000#GI-108T#004.6#^214# Nguyn Gia Nh#Gio trnh thit k mng#Nguyn Gia Nh, L Trng Vnh (ch.b.), ng Ngc Cng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a207tr.^b24cm#Trnh by t ng quan v thit k mng my tnh nh mng cc b, mng cc b khng dy v mng din rng#Mng my tnh#Thit k mng#Hoa#TTS ghi: i hc Duy Tn#L Trng V nh#Gio trnh#ng Ngc Cng#276081## 00721000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820004000648080005000680050014000730020028000870030 07000115007001400185008000500199009002800204010000500232011001500237021014200252 020001500394039000400409020001100413013000700424#VV11.06735#VV11.06738#VV11.0673 7#VV11.06736#Vi?t#41000#GI-108T#515#^214#Phm Ngc Anh#Gio trnh ton gii tc h 1#S phc. Gii hn ca dy s, hm s. Php tnh vi phn hm 1 bin...#Phm N gc Anh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a234tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v bi tp v s phc, dy s, gii hn - s lin tc v tnh vi phn ca hm s mt bin, tch phn, chui s, chui hm#Ton gii tch#Hoa#Gio trnh#276082# # 00942000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810008000560820008000648080005000720020037000770070077001140080 00500191009002800196010000500224011001500229021024900244020001900493020001600512 03900040052800500180053202000110055000500130056100500180057400500170059201300070 0609#VV11.06739#VV11.06742#VV11.06741#VV11.06740#Vi?t#50000#GI-108T#005.362#^21 4#Gio trnh ngn ng lp trnh Pascal#Nguyn Ngc Cng (ch.b.), L Xun Tun, Nguyn Duy Phng, Nghim Xun Dng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a215t r.^b24cm#Trnh by cc thnh phn c bn ca ngn ng lp trnh Pascal, cc kiu d liu n gin chun, cc khai bo hng, bin, kiu, biu thc v cu lnh. T h tc nhp - xut d liu, kiu v hng lit k v kiu khong con, cc cu l nh c cu trc...#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Pascal#Hoa#Nguyn Ngc Cng#Gio trnh#L Xun Tun#Nguyn Duy Phng#Nghim Xun Dng#276083## 01234000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020047000660030051001130070064001640080 00500228009002800233010000500261011002100266021040200287020001300689020000900702 03900040071101500510071502000130076600500180077900500160079702000080081301300070 0821005001700828005001300845005001400858#VL11.01080#VL11.01081#VL11.01083#VL11.0 1082#Vi?t#B108C#338.7#^214#Bo co thng nin doanh nghip Vit Nam 2010#Mt s xu hng ti cu trc doanh nghip Vit Nam#Phm Th Thu Hng (ch.b.), Lng Mi nh Hun, Nguyn Minh Tun...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^aXXIV, 208tr .^b27cm#Trnh by tng quan v mi trng kinh doanh Vit Nam nm 2010 v nng l c doanh nghip Vit Nam. Phc ho mt s nt chnh trong qu trnh ti cu trc doanh nghip, s hnh thnh v pht trin cc tp on kinh t Vit Nam hin nay. Bo co a ra mt s gi cc chnh sch, ngh i vi doanh nghip nh m ci thin mi trng kinh doanh v h tr cc doanh nghip trong nh hng p ht trin#Doanh nghip#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vi t Nam#Ti cu trc#Phm Th Thu Hng#Lng Minh Hun#Bo co#276084#Nguyn Minh Tun#L Thanh Hi#Phm Tun Anh## 00456000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500050019000550020009000740030004000830070019000870080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166039000400175 020000400179013000700183#VN11.02458#VN11.02457#Vi?t#43000#124M#895.92214#^214# Nguyn ng Thuyt#t mng#Th#Nguyn ng Thuyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#276085## 00608000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050014000490020019000630070059000820080005001410090 06100146010000500207011001500212020001800227020001200245039000400257019001000261 006001100271005001800282020001100300013000700311#VN11.02459#VN11.02460#Vi?t#4200 0#S309N#863#^214#Lindo, Elvira#Siu nhn Manolito#Elvira Lindo ; Vit Qunh dc h ; Emilio Urberuaga minh ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2011#^a229tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Hoa#Dch Php# Vit Qunh#Urberuaga, Emilio#Truyn va#276086## 00606000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050014000490020017000630070059000800080005001390090 06100144010000500205011001500210020001800225020001200243039000400255019001000259 006001100269005001800280020001100298013000700309#VN11.02461#VN11.02462#Vi?t#3900 0#M107N#863#^214#Lindo, Elvira#Manolito ngh h#Elvira Lindo ; Vit Qunh dch ; Emilio Urberuaga minh ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a207tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Hoa#Dch Php#Vi t Qunh#Urberuaga, Emilio#Truyn va#276087## 00573000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820009000418080005000500050014000550020032000690030016001010070014001170080 00500131009001900136010000500155011001500160020001700175020000900192039000400201 015004000205020000400245020001200249020000300261013000700264#VN11.02463#VN11.024 64#Vi?t#55000#QU250H#895.9228#^214#Lng Duy Th#Qu hng l tri bn chua ng t#Tuyn th - vn#Lng Duy Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a335tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Bt danh tc gi: L Chi Sn, Lng Duy#Th#Truyn ng n#K#276088## 00585000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050011000490020020000600070052000800080005001320090 06100137010000500198011001500203020001800218020000400236039000400240019000900244 005001000253006001400263020001100277013000700288#VV11.06743#VV11.06744#Vi?t#2800 0#V308T#823#^214#Fine, Anne#Vit th nh g bi#Anne Fine ; o Minh Hng dch ; M Phng minh ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng N h Nam#2011#^a128tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Hoa#Dch Anh#M Phng#o Minh Hng#Truyn va#276089## 00554000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050015000490020015000640070036000790080005001150090 06100120010000500181011001500186020001800201020000700219039000400226019001200230 006001500242020001200257013000700269#VV11.06746#VV11.06745#Vi?t#54000#H206H#813 #^214#Lisi, Harrison#Hp hi u d#Harrison Lisi ; Lu Thu Hng dch#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a266tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Canaa#Hoa#Dch Canada#Lu Thu Hng#Tiu thuyt#276090## 00423000000000241000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200090 00348080005000430050014000480020012000620070014000740080005000880090019000930100 00500112011001500117020001700132020000900149039000400158020001200162013000700174 #VV11.06747#VV11.06748#Vi?t#35000#895.9221#^214#Bi ng Sinh#Th lc bt#Bi ng Sinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a119tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#H oa#Th lc bt#276091## 00486000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020019000660030025000850070018001100080005001280090 01900133010000500152011002800157020001700185020000900202039000400211020001000215 013000700225#VV11.06749#VV11.06750#Vi?t#C430C#895.92214#^214#Nguyn Tng Vnh#C n cht ng thi#Th vit theo lut ng#Nguyn Tng Vnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a96tr., 8tr. nh mu^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th ng#27 6092## 00574000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820009000418080005000500050020000550020031000750030004001060290037001100070 03900147008000500186009001900191010000500210011001500215020001700230020000900247 039000400256006001300260020000400273013000700277#VV11.06751#VV11.06752#Vi?t#9000 0#NH556N#895.9221#^214#Nguyn Phan Qu Mai#Nhng ngi sao hnh quang gnh#Th#S tars in the shape of carrying poles#Nguyn Phan Qu Mai ; Bruce Weigl dch#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a151tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Weigl, Bruc e#Th#276093## 00617000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050015000490020017000640290039000810070031001200080 00500151009005800156010000500214011001500219020001700234020000300251039000400254 019000800258006001000266020001100276012002100287013000700308#VV11.06753#VV11.067 54#Vi?t#45000#Y606T#813#^214#Child, Maureen#Yu trong cn m#Claiming her billi on dollar birthright#Maureen Child ; Qunh Nga dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Hoa#D ch M#Qunh Nga#Truyn va#Li tri tim. am m#276094## 00490000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500050010000550020018000650030004000830070010000870080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140020000900157039000400166 015003100170020000400201013000700205#VV11.06755#VV11.06756#Vi?t#30000#M506X#895 .92214#^214#Du Nguyn#Mc: x xnh.ci#Th#Du Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a86tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Tn tht tc gi: u Th Dung#Th #276095## 00679000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020011000500030008000610070045000690080005001140090019001190100 00500138011001500143020001700158020000900175039000400184015006400188005001200252 00500160026402000040028001200220028400500120030600500160031800500120033401300070 0346#VV11.06757#VV11.06758#Vi?t#H561X#895.9221008#^214#Hng xun#Tp th#Ng V n Tr, inh Quang Vnh, L ch Ngi...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a216tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: Cu lc b Hng u ma inh Vn - L m H - Lm ng#Ng Vn Tr#inh Quang Vnh#Th#T sch Ngi yu th#L ch Ng i#Nguyn Hu Vinh#Bi Vn Ht#276096## 00456000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500050014000550020019000690030004000880070014000920080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166039000400175 020000400179013000700183#VV11.06759#VV11.06760#Vi?t#25000#L462C#895.92214#^214# Chu Ngc Phan#Li ca vng trng#Th#Chu Ngc Phan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#276097## 00497000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500050012000550020017000670030012000840070012000960080 00500108009004900113010000500162011001500167020001700182020000900199039000400208 020001200212013000700224#VV11.06761#VV11.06762#Vi?t#49000#B102M#895.92234#^214# Hng Sakura#Bch m hong t#Tiu thuyt#Hng Sakura#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Truyn thng H Th#2011#^a331tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Ti u thuyt#276098## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020015000620030012000770070031000890220 00400120008000500124009001900129010000500148011001500153020001700168020001100185 00600130019603900040020901300070021301900160022001500280023600500110026402000120 0275#VV11.06763#VV11.06764#68000#Vi?t#N500H#895.1#^214#Tiu Ni T#N hn ca qu #Tiu thuyt#Tiu Ni T ; Mai Quyn dch#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc# Mai Quyn#Hoa#276099#Dch Trung Quc #Tn tht tc gi: Hng Tnh#Tiu Ni T#Tiu thuyt## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020015000620030012000770070031000890220 00400120008000500124009001900129010000500148011001500153020001700168020001100185 00600130019603900040020901900160021301500280022901300070025700500110026402000120 0275#VV11.06765#VV11.06766#68000#Vi?t#N500H#895.1#^214#Tiu Ni T#N hn ca qu #Tiu thuyt#Tiu Ni T ; Mai Quyn dch#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 339tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc# Mai Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Tn th t tc gi: Hng Tnh#276100#Tiu Ni T#Tiu thuyt## 00646000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050018000490020015000670070063000820080005001450090 06100150010000500211011001500216020001800231020000400249039000400253019000900257 005000900266006001900275020001100294012003200305013000700337#VV11.06767#VV11.067 68#Vi?t#58000#L103L#823#^214#Crompton, Richmal#Li l William#Richmal Crompton ; Nguyn Thanh Huyn dch ; Thu Hng minh ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a294tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Hoa#D ch Anh#Thu Hng#Nguyn Thanh Huyn#Truyn di#Vn hc thiu nhi Anh kinh in#27 6101## 00556000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100050 00340820004000398080005000430050013000480020005000610030027000660070026000930080 00500119009006100124010000500185011001500190020001800205020000400223039000400227 019000900231006000700240020001200247013000700259#VV11.06769#VV11.06770#Vi?t#4600 0#B511#823#^214#Mark, Haddon#Bm!#Hay l 70.000 nm nh sng#Haddon Mark ; ACE L dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^ a237tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Hoa#Dch Anh#ACE L#Tiu thuyt#276102## 00569000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100060 00350820004000418080005000450050014000500020014000640030012000780070034000900080 00500124009006100129010000500190011001500195020001700210020000500227039000400232 019001000236006001400246020001200260013000700272#VV11.06771#VV11.06772#Vi?t#1150 00#V105B#843#^214#Gavalda, Anna#Vn bi an i#Tiu thuyt#Anna Gavalda ; Trn V n Cng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 011#^a595tr.^b24cm#Vn hc hin i#Php#Hoa#Dch Php#Trn Vn Cng#Tiu thuyt #276103## 00924000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810006000560820010000628080005000720050015000770020137000920070 02100229008000500250009002300255010000500278011001500283021023000298020001100528 020000900539039000400548015004700552020001600599013000700615#VV11.06773#VV11.067 74#VV11.06776#VV11.06775#Vi?t#45000#M450H#334.09597#^214#Nguyn Minh T#M hnh t chc hp tc x kiu mi: Gp phn xy dng x hi hp tc, on kt, cng c hia s s thnh vng v qun l mt cch dn ch#Nguyn Minh T ch.b.#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2011#^a322tr.^b21cm#Trnh by bi cnh pht trin v cc thi k pht trin hp tc x (HTX) Vit Nam. Thnh tu, thc trng hin nay ca k hu vc HTX. T tng hp tc x v mt s kinh nghim quc t v pht trin HTX. Tng lai ca HTX nc ta#Hp tc x#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: B K hoch v u t. V Hp tc x#M hnh t chc#276104## 00742000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810006000560820006000628080005000680050013000730020031000860070 03100117008000500148009002300153010000500176011001500181021016300196020002000359 039000400379020001400383005001700397020001900414013000700433#VV11.06777#VV11.067 78#VV11.06779#VV11.06780#Vi?t#35000#309K#629.8#^214#Tng Vn Mi#iu khin lo gic lp trnh PLC#Tng Vn Mi, Nguyn Tin Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#201 1#^a247tr.^b21cm#Trnh by cu to PLC, thit b nhp/xut, cc mng, ngn ng l p trnh vi cc h thng c b vi x l v cc tiu chun k thut mi p dng cho PLC t nm 2000#H thng iu khin#Hoa#Lp trnh PLC#Nguyn Tin Dng#iu khin t ng#276105## 00883000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440210242000520200011002940140007003050410005003121810006003170820009003238080 00500332005001500337002005500352003001700407007001500424008000500439009002300444 01000050046701100150047203900060048702000170049302000110051002000080052102000090 0529013000700538#VV11.06781#VV11.06782#VV11.06783#VV11.06784#Kinh t#Trnh by v tng trng v pht trin kinh t ni chung v pht trin kinh t a phng n i ring. Trnh by v pht trin cng nghip a phng, qun l nh nc v du lch trn a bn cp tnh v qun l ngn sch nh nc a phng#Pht tri n#57000#Vi?t#M458S#338.9597#^214#Hong Vn Hoan#Mt s vn l lun v pht t rin kinh t a phng#Sch chuyn kho#Hong Vn Hoan#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a276tr.^b21cm#TDung#Sch chuyn kho#a phng#L lun#Vit Nam#27610 6## 00977000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102180 00440200008002620200012002700140007002820410005002891810006002940820009003008080 00500309005001700314002009200331003001700423007001700440008000500457009002300462 01000050048501100150049003900060050502000170051102000160052802000130054402000110 0557020001100568020000800579020000900587013000700596#VV11.06785#VV11.06788#VV11. 06786#VV11.06787#Trnh by mt s vn c bn v cng nghip ho. Nu ln vn l lun v thc tin v chnh sch pht trin cng nghip v mt s xut n hm thc y cng nghip ho - hin i ho Vit Nam trong giai on mi#Kinh t#Cng nghip#55000#Vi?t#M458S#338.9597#^214#Nguyn Ch Thnh#Mt s vn l lun v cng nghip ho, hin i ho v chnh sch pht trin cng nghip#Sch chuyn kho#Nguyn Ch Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a251tr.^b21cm#TD ung#Sch chuyn kho#Cng nghip ho#Hin i ho#Pht trin#Chnh sch#L lun# Vit Nam#276107## 00829000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050013000750020037000880070 02700125022000400152221006900156008000500225009002300230010000500253011001500258 02101720027302000100044502000090045500500130046403900060047701300070048300500130 0490#VV11.06789#VV11.06791#VV11.06792#VV11.06790#30000#Vi?t#TH308K#621.38#^214# Tng Vn Mi#Thit k xy dng mch in quanh ta#Tng Vn Mi, Trn Duy Nam#Q.1 #Cc d n v mch in ng dng IC nh gi, op amp v quang in t#^aH.#^aKho a hc v K thut#2011#^a158tr.^b21cm#Gm cc mch in ng dng IC nh gi 555 , op amp, v cc mch quang in t vo lnh vc to hiu ng m thanh, to xung , o tn s, khuych i m thanh, quang thoi...#Mch in#m thanh#Trn Duy Na m#TDung#276108#Tng Vn Mi## 00778000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050013000740020037000870070 02700124022000400151221004800155008000500203009002300208010000500231011001500236 02101430025102000100039402000090040400500130041303900060042601300070043200500130 0439#VV11.06793#VV11.06795#VV11.06796#VV11.06794#30000#Vi?t#TH308K#621.3#^214#T ng Vn Mi#Thit k xy dng mch in quanh ta#Tng Vn Mi, Trn Duy Nam#Q.2# Cc d n v mch in khoa hc v truyn thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011 #^a168tr.^b21cm#Trnh by cc mch in v khoa hc v truyn thng dng pht hin ma, nhit , ng t, sng m, p sut, bc x mt tri, nh sng...#M ch in#ng dng#Trn Duy Nam#TDung#276109#Tng Vn Mi## 00910000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050013000750020037000880070 02700125022000400152221004900156008000500205009002300210010000500233011001500238 02102730025302000090052602000100053500500130054503900060055801300070056400500130 0571#VV11.06797#VV11.06800#VV11.06798#VV11.06799#30000#Vi?t#TH308K#621.31#^214# Tng Vn Mi#Thit k xy dng mch in quanh ta#Tng Vn Mi, Trn Duy Nam#Q.3 #Cc d n v mch in ng dng cm bin in t#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 11#^a168tr.^b21cm#Gii thiu cc mch s dng b cm bin in t pht hin k hng kh chuyn ng, nghing, p sut, nhit, s rung ng, sc cng, nh s ng, t trng...; s dng b cm bin kch hot relay, np in cho c quy, o nh sng, iu khin m thanh, gim st my tnh#Cm bin#Mch in#Trn Duy N am#TDung#276110#Tng Vn Mi## 01120000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302105700 00440200011006140200011006250140007006360410005006431810006006480820007006548080 00500661005001300666002003100679003001700710007001300727008000500740009002300745 010000500768011001500773039000600788020001700794013000700811#VV11.06801#VV11.068 04#VV11.06803#VV11.06802#Trnh by tng quan v cc ngun nng lng s cp v n hng tc ng mi trng trong qu trnh khai thc, ch bin. Nu ln hin trng khai thc, ch bin, sn xut, s dng nng lng trn th gii v Vit Nam t rong thi gian va qua. Gii thiu cng ngh v nhng tc ng mi trng trong sn xut in nng t nng lng ho thch nh: nh my nhit in than, nh my nhit in du, nh my nhit in kh. Trnh by v quan im, nh hng v m t s bin php ch yu nhm gim thiu nhim mi trng, phng nga s c mi trng, bo v sc kho cng ng#Nng lng#Mi trng#84000#Vi?t#C460S#333.7 9#^214#L Ngc Minh#C s nng lng v mi trng#Sch chuyn kho#L Ngc Minh #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a358tr.^b24cm#TDung#Sch chuyn kho#276111## 00990000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103110 00440200009003550200017003640200012003810140008003930410005004011810008004060820 00600414808000500420002003400425007005700459008000500516009002300521010000500544 01100150054900500150056403900060057900500150058500500140060000500150061400500160 0629013000700645#VL11.01085#VL11.01084#VL11.01087#VL11.01086#Gii thiu nhng kh i nim c bn v gia cng ct gt trn my cng c. Trnh by v c s vt l v c hc ca qu trnh ct gt, nguyn l v cu to ca my cng c. Hng dn gia cng trn my tin, my khoan - doa, my phay, my chuyn ng thng, gia c ng bng co xc trn my mi v gia cng bng rng#Gia cng#Ct gt kim loi#M y cng c#130000#Vi?t#GI-100C#671.3#^214#Gia cng ct gt trn my cng c#Trn c Thng (ch.b.), Nguyn H Tun, Hong Vn Gt...#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2011#^a402tr.^b28cm#Trn c Thng#TDung#Nguyn H Tun#Hong Vn Gt#V Trung Tuyn#Nguyn Vn Gip#276112## 01041000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102950 00440200012003390200019003510200018003700140007003880410005003951810006004000820 01000406808000500416005001300421002002100434003004500455007003300500008000500533 00900230053801000050056101100150056600500190058103900060060001500830060602000070 0689013000700696#VL11.01088#VL11.01091#VL11.01089#VL11.01090#Hng dn c bn v h thng mi vn v lp trnh bng tay gia cng hin i trn h thng CNC, bao gm h thng iu khin, quy hoch lp trnh, cu trc chng trnh, cc hm v cc lnh (m G, m M...), cc chu k gia cng, cc ch b, chng trnh c on... v cc v d lp trnh c th#My cng c#Lp trnh ng dng#Gia cng kim loi#99000#Vi?t#S450T#671.30285#^214#Trn Th San#S tay lp trnh CNC#My tin - My phay - Trung tm gia cng CNC#Trn Th San, Nguyn Ngc Phng#^aH.#^aKho a hc v K thut#2011#^a456tr.^b27cm#Nguyn Ngc Phng#TDung#TTS ghi: Khoa C kh Ch to my. Trng i hc S phm K thut Tp. H Ch Minh#S tay#276113# # 01024000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102450 00440200012002890200008003010200009003090200019003180140007003370410005003441810 00600349082001100355808000500366005001500371002007100386007003900457008000500496 00900230050101000050052401100150052900500150054403900060055901500510056500400400 0616020001100656013000700667#VL11.01092#VL11.01094#VL11.01095#VL11.01093#Hng d n s dng phn mm Mastercam thit k cng ngh CAD/CAM iu khin cc my phay , my tin, my ct dy, my khoan, my xoi CNC nh: cc lnh thit lp cu hnh , qun l tp, cc lnh v c bn, cc lnh hiu chnh, cc lnh h tr v...#Ch to my#Tin hc#Thit k#Phn mm Mastercam#97000#Vi?t#M109P#621.900285#^214# Trn Vnh Hng#Mastercam - Phn mm thit k cng ngh CAD/CAM iu khin cc m y CNC#Trn Vnh Hng (ch.b.), Trn Ngc Hin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a 370tr.^b27cm#Trn Ngc Hin#TDung#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Hng Yn#Ti bn ln th 3 c sa i v b sung#Gio trnh#276114## 00603000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050011000410020031000520070011000830080005000940090033000990100 00500132011001500137039000600152013000700158021012100165020000800286020000700294 020001700301020001900318#VV11.06805#68000#Vi?t#PH561P#668.9#^214#Bi Chng#Ph ng php trng ngng polyme#Bi Chng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#201 1#^a135tr.^b24cm#TDung#276115#Trnh by mt s khi nim c bn nht ca phn n g trng ngng polyme cng nh mt s quy lut c bn ca qu trnh ny#Ho hc#P olime#Phn ng ho hc#Trng ngng polime## 00643000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020030000860070 01300116008000500129009003300134010000500167011001500172039000600187013000700193 021012800200020000700328020000900335020000900344#VV11.06806#VV11.06809#VV11.0680 8#VV11.06807#68000#Vi?t#V124L#668.9#^214#L Quc Minh#Vt liu polime cng ngh cao#L Quc Minh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a175tr.^b24cm#TDun g#276116#Trnh by cc kin thc c bn v tng hp, cu to, c tnh, gia cng v tim nng ng dng ca vt liu polime cng ngh cao#Polime#Vt liu#Sn xu t## 00855000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050015000420020097000570070027001540080005001810090033001860100 00500219011001500224005001100239039000600250004004200256013000700298021024000305 020000700545020001600552020000900568#VV11.06810#92000#Vi?t#NGH305C#620.1#^214#T rn Vnh Diu#Nghin cu v ng dng si thc vt - Ngun nguyn liu c kh nn g ti to bo v mi trng#Trn Vnh Diu, Bi Chng#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2011#^a225tr.^b24cm#Bi Chng#TDung#Ti bn ln th 1, c sa c ha v b sung#276117#Khi qut v si thc vt ni chung v ngun ti nguyn tr e ni ring. Trnh by cc phng php x l b mt si thc vt, vt liu polym e compozit, vt liu compozit trn c s nha nhit do v nha nhit rn gia c ng bng si thc vt#Polime#Vt liu t hp#ng dng## 00946000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820007000648080005000710050013000760020060000890070 01300149008000500162009003300167010000500200011001500205039000600220013000700226 021034400233020001200577020000700589020000900596020000900605020001800614#VV11.06 811#VV11.06812#VV11.06813#VV11.06814#126000#Vi?t#TR527D#530.14#^214#L Quc Min h#Truyn dn sng quang planar - Vt l, vt liu v cu trc#L Quc Minh#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a309tr.^b24cm#TDung#276118#Gii thiu kh i qut v vai tr ca truyn dn sng quang planar v cc khi nim lin quan. N ghin cu cc dn sng quang planar, phng php truyn tia, vt liu v k thu t ch to dn sng tm, k thut ch to vi cu trc dn sng, ch to vi cu tr c dn sng planar da trn vt liu lai v hng pht trin ca vt liu dn s ng planar#Truyn sng#Vt l#Vt liu#Cu trc#Sng quang planar## 01248000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302104340 00440200016004780200016004940200022005100200010005320390006005420410005005481810 00600553082000700559808000500566002004000571007004700611022000500658005001500663 00500130067800500140069100500160070500500180072100800050073900900330074401000050 0777011001500782015008200797013000700879#VL11.01096#VL11.01097#VL11.01098#VL11.0 1099#Cng b kt qu quan trc mi trng bin ven b pha Bc Vit Nam do Vin Ti nguyn v Mi trng bin thc hin trong giai on 1998 - 2009. Gii thiu kt qu nghin cu ti nm 2009 v a mi trng bin, ho hc v nhim mi t rng bin, sinh thi v ti nguyn sinh vt bin, vt l bin, vin thm bin, a dng sinh hc v bo tn bin, nghin cu pht trin ngun li thu sinh vt bin, v qun l tng hp vng b bin#Ti nguyn bin#Mi trng bin#Cng trn h nghin cu#Tuyn tp#TDung#Vi?t#T527T#333.91#^214#Tuyn tp ti nguyn v mi trng bin#Trn c Thnh, inh Vn Huy, Trn nh Ln...#T.15#Trn c Thnh# inh Vn Huy#Trn nh Ln#Nguyn Vn Tho#Nguyn Th Thu H#^aH.#^aKhoa hc T n hin v Cng ngh#2010#^a339tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin Ti nguyn v Mi trng bin#276119## 01423000000000397000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020122000340030069001560290144002250070048003690080005004170090033004220100 00500455011001500460005001400475039000600489005001500495005001400510005001000524 00500190053401500800055301300070063302102550064002000180089502000100091302000230 0923020001200946020000800958020001900966020000900985020000900994020002201003#VL1 1.01100#Vi?t#CH561T#363.7#^214#Chng trnh khoa hc cng ngh phc v phng tr nh thin tai, bo v mi trng v s dng hp l ti nguyn thin nhin#Kc 08/0 6-10 : Tuyn tp bo co hi ngh tng kt chng trnh = Nat#National program o n science and technology for natural disaster prevention, enviroment protection and rational utilization of natural resources#Trn nh Hi, Trn Trng Ho, T Vn Trng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a332tr.^b27cm#Trn n h Hi#TDung#Trn Trng Ho#T Vn Trng#Trn Thc#Nguyn Quang Trung#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Ministry of Science and Technology#276120#Gi i thiu tng hp cc kt qu nghin cu chnh t c ca cc ti trong c hng trnh "Khoa hc cng ngh phc v phng trnh thin tai, bo v mi trng v s dng hp l ti nguyn thin nhin" cng nh nh gi kt qu thc hin c hng trnh#Bo v mi trng#Thin tai#Ti nguyn thin nhin#Phng chng#S d ng#Khoa hc cng ngh#ng dng#Vit Nam#Cng trnh nghin cu## 01283000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020088000440030018001320290087001500070046002370080005002830090 03300288010000500321011001500326005001100341039000600352005001300358005001700371 00500160038800500140040401501550041801300070057302102480058002000090082802000090 0837020000900846020000800855020000900863020000800872020001700880#VL11.01101#VL11 .01102#Vi?t#B108C#333.7#^214#Bo co khoa hc Hi ngh ton quc ln th nht h thng bo tng thin nhin Vit Nam#Hanoi, April 2011#Proceedings of the 1st na tional scientific conference of Vietnam natural museum system#Lu m C, Phm V n Lc, Nguyn Thin To...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a407tr.^ b27cm#Lu m C#TDung#Phm Vn Lc#Nguyn Thin To#Quch Qunh Nga#Lu Hong Y n#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vietnam Academy of Science and Technology. Bo tng Thin nhin Vit Nam. Vietnam National Museum of Nature#27 6121#Gii thiu kt qu cc cng trnh nghin cu chn lc trong lnh vc bo t n, bo tng, nghin cu bo v a dng ti nguyn thin nhin ca Vit Nam trong thi gian qua, c tp hp trong ba nhm lnh vc: cc b su tp mu, sinh h c v a hc#T nhin#Sinh hc#Bo tng#Bo tn#Vit Nam#a hc#Bo co khoa h c## 01119000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020032000740070067001060080 00500173009003300178010000500211011001500216005001800231039000600249005001500255 00500150027000500120028500500210029701300070031802104050032502000060073002000090 0736020001800745020000600763#VL11.01103#VL11.01104#VL11.01105#VL11.01106#250000 #Vi?t#A110V#616.9#^214#Atlas vi rt gy bnh cho ngi#B.s.: Nguyn Thanh Thu, Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Vn Mn...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh# 2010#^a222tr.^b29cm#Nguyn Thanh Thu#TDung#Trn Quang Huy#Nguyn Vn Mn# Th Thoa#Nguyn Th Minh Lin#276122#Gii thiu s lc vai tr ca hin vi in t trong nghin cu vi rt hc, mt s k thut lm mu v loi mu bnh phm s d ng cho k thut hin vi in t. Trnh by s lc v cc loi vi rt, siu cu trc mt s dng t bo dng phn lp vi rt. Trnh by c th v 15 loi vi rt gy bnh cho ngi nh m hnh, qu trnh nhn ln ca vi rt, hnh thi, s iu cu trc vi rt tn t bo cm th#Virut#Bnh tt#Bnh truyn nhim#Atlat## 00900000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050018000500020025000680070040000930220004001332210 06100137008000500198009003300203010000500236011001500241005001300256039000600269 01300070027500500180028202102010030002000100050102000110051102000170052202000170 0539020000600556#VL11.01107#VL11.01108#340000#Vi?t#A110C#632#^214#Nguyn Xun T hnh#Atlas cn trng Vit Nam#Nguyn Xun Thnh (ch.b.), V Quang Cn#T.1#Cn tr ng gy hi v thin ch ca chng trn cy thc phm#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a172tr.^b27cm#V Quang Cn#TDung#276123#Nguyn Xun Thnh#Gi i thiu hnh nh v nhng loi cn trng c hi v c li cho cy trng v gii thiu v thnh phn loi, h thng phn loi, k ch v s phn b, hnh thi, c im sinh hc sinh thi quan trng#Cn trng#Trng trt#Cn trng c hi#Cn trng c ch#Atlat## 00745000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020066000590080005001250090007001300100005001370110 01400142015008800156039000600244021012500250020001900375020001800394020000900412 020000700421013000700428020003200435#VV11.06815#VV11.06816#VV11.06817#Vi?t#K600Y #369.09597#^214#K yu Hi Cu chin binh c quan B Vn ho, Th thao v Du lc h#^aH.#^aKnxb#2011#^a82tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh c quan B Vn ho , Th thao v Du lch. - Lu hnh ni b#TDung#Ghi li lch s ra i, quyt n h thnh lp v cc hot ng ca Hi Cu chin binh c quan B Vn ho, Th thao v Du lch#Hi cu chin binh#T chc chnh tr#Vit Nam#K yu#276124#B Vn h o, Th thao v Du lch## 00812000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020021000640030021000850290027001060080 00500133009002100138010000500159011001500164039000600179021025500185020001200440 020001000452020000900462020001800471013000700489020001400496#VN11.02465#VN11.024 66#VN11.02467#25000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u t nm 2005#Vietnamese - E nglish#The investment law in 2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a142tr.^b19cm# TDung#Gii thiu ni dung lut u t, bao gm 89 iu vi ni dung v m bo u t, quyn v ngha v ca nh u t, hnh thc u t, u i, h tr u t , u t trc tip, u t kinh doanh vn nh nc, u t ra nc ngoi, qun l nh nc v u t#Lut u t#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#276125#Sc h song ng## 00987000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020055000660080005001210090021001260100 00500147011001500152039000600167021049300173020001000666020001100676020000900687 020001800696013000700714#VN11.02468#VN11.02469#VN11.02470#24000#Vi?t#L504V#343. 59709#^214#Lut vin thng nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a134tr.^b19cm#TDung#Gii thiu mt s quy nh php lut v ki nh doanh vin thng, vin thng cng ch, thit lp mng v cung cp dch v vi n thng, cp giy php vin thng, kt ni v chia s c s h tng vin thng, ti nguyn vin thng, qun l tiu chun v quy chun k thut cng nh cht l ng v gi cc vin thng, cng trnh vin thng, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut vin thng. Ngoi ra cn c mt s v n bn hng dn thi hnh Lut vin thng nm 2009#Php lut#Vin thng#Vit Nam #Vn bn php lut#276126## 00677000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020059000640080005001230090021001280100 00500149011001500154039000600169021016300175020001000338020000900348020000800357 020000900365020001800374013000700392#VN11.02472#VN11.02471#VN11.02473#23000#Vi? t#L504T#342.597#^214#Lut T chc Quc hi nm 2001 ; Sa i, b sung nm 2007# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a126tr.^b19cm#TDung#Gii thiu lnh ca Ch tch nc Vit Nam v vic cng b lut t chc Quc hi cng ton vn lut t chc Quc hi nm 2001 v lut sa i, b sung nm 2007#Php lut#Quc hi#T ch c#Vit Nam#Vn bn php lut#276127## 00696000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020050000640080005001140090021001190100 00500140011001500145039000600160021017400166020001000340020001800350020001600368 020000900384020001800393013000700411#VN11.02474#VN11.02475#VN11.02476#21000#Vi? t#L504T#342.597#^214#Lut T chc Hi ng nhn dn v U ban nhn dn#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a113tr.^b19cm#TDung#Gii thiu quy nh v nhim v, quy n hn v t chc ca Hi ng nhn dn v U ban nhn dn c quy nh trong Lu t t chc Hi ng nhn dn v U ban nhn dn nm 2003#Php lut#Hi ng nhn dn#U ban nhn dn#Vit Nam#Vn bn php lut#276128## 00845000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020059000660080005001250090021001300100 00500151011001400156039000600170021034400176020001000520020001500530020000900545 020001800554013000700572#VN11.02477#VN11.02479#VN11.02478#11000#Vi?t#L504N#346. 59701#^214#Lut ngi cao tui nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a47tr.^b19cm#TDung#Mt s quy nh php lut v phng dn g, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ca nhm i tng ny, hi ngi c ao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui, n hng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut ngi cao tui nm 200 9. Ngh nh v chnh sch tr gip cc i tng bo tr x hi#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#Vn bn php lut#276129## 00515000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020029000650030016000940070016001100080 00500126009001900131010000500150011001500155039000600170005001600176013000700192 020001700199020000900216020001200225#VN11.02480#VN11.02482#VN11.02481#49000#Vi? t#L522M#895.9223#^214#Lutmila mi tnh u ca ti#Tp truyn ngn#Nguyn Tin H o#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a199tr.^b19cm#TDung#Nguyn Tin Ho#276130#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00979000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820011000498080005000600020212000650080005002770090021002820100005003030110 01400308015010300322039000600425021016800431020001400599020001900613020000800632 020000900640013000700649020002300656020001000679#VN11.02483#VN11.02486#VN11.0248 5#VN11.02484#Vi?t#324.259707#^214#Quy ch lm vic v chng trnh lm vic ca Ban chp hnh ng b khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015. Quy ch lm vic ca U ban Kim tra ng u khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a55tr.^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b khi cc c quan Trung ng. - Lu hnh ni b#TDung# Gii thiu ni dung quy ch lm vic v chng trnh lm vic ca Ban chp hnh ng b v ca U ban Kim tra ng u khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015#ng b c s#C quan trung ng#Qui ch#Vit Nam#276131#ng Cng sn V it Nam#Hot ng## 00955000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750020069000800030080001490070 03300229008000500262009002100267010000500288011001500293039000600308005001400314 013000700328021024000335020001700575020001700592020002300609020000900632#VN11.02 487#VN11.02488#VN11.02490#VN11.02489#16000#Vi?t#NH556N#324.2597071#^214#Nhng n i dung ch yu v mi trong cc vn kin i hi XI ca ng#Ti liu tham kho phc v nghin cu hc tp v vn dng Ngh quyt i hi XI#Phm Vn Linh, Ngu yn Tin Hong#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a115tr.^b19cm#TDung#Phm Vn Linh #276132#Nu ln nhn nh chung v cc vn kin i hi XI ca ng Cng sn Vi t Nam. Trnh by bi cnh quc t v t nc trong giai on hin nay, nhng n i dung ch yu v nhng im mi ca cc vn kin i hi XI ca ng Cng sn V it Nam#Vn kin i hi#i hi i biu#ng Cng sn Vit Nam#Vit Nam## 00641000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020043000480030019000910070026001100080029001360090079001650100 00500244011001400249015003800263005000900301039000600310005001000316020001700326 020000900343020000400352013000700356#VN11.02491#VN11.02492#Vi?t#C104T#895.92214# ^214#Cm tc tn ng v tn trng Chu c#Tp th ng lut#Lim Chu ; nh: Ng Tic#^aTp. H Ch Minh ; An Giang#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; H i lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a34tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi : Phm Thanh Lim#Ng Tic#TDung#Lim Chu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#276133# # 00722000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020073000560080005001290090021001340100005001550110 01500160039000600175021023600181020001000417020000700427020000900434020001800443 013000700461#VN11.02493#VN11.02494#22000#Vi?t#PH109L#344.59704#^214#Php lnh d n s nm 2003 sa i nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a123tr.^b19cm#TDung#Gii thiu ni dung Php lnh dn s nm 2003, php lnh sa i nm 2008 vi cc quy nh v qui m dn s, phn b dn c, cc bin php thc hin cng tc dn s... Mt s ngh nh quy nh chi tit v hng dn thi hnh Php lnh#Php lnh#Dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#276134 ## 00936000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020083000610080005001440090021001490100005001700110 01500175015008400190039000600274021030100280020001700581020001700598020000800615 020001900623020000900642013000700651#VN11.02495#VN11.02496#VN11.02497#Vi?t#V115K #324.2597071#^214#Vn kin i hi i biu ng b khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a154tr.^b19cm#TTS ghi: n g Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b khi cc c quan Trung ng#TDung#Gm cc bo co ca Ban chp hnh ng b v nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca cc t chc ng, pht huy sc mnh tng hp, hon thnh xut sc cc nh im v ca ng b nhim k 2010 - 2015; bo co kim im ca Ban chp hnh ng b Khi cc c quan Trung ng nhim k 2007 - 2010...#Vn kin i hi#i h i i biu#ng b#C quan trung ng#Vit Nam#276135## 00683000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630020040000680080005001080090021001130100 00500134011001500139039000600154021018200160020001800342020000800360020001000368 020000900378020001100387013000700398#VN11.02498#VN11.02499#VN11.02500#20000#Vi? t#QU600C#352.209597#^214#Quy ch hot ng ca Hi ng nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a106tr.^b19cm#TDung#Gii thiu ngh quyt ca U ban thng v Quc hi v qui ch hot ng ca Hi ng nhn dn: i biu, k hp, thng tr c, cc ban, hot ng tip xc c chi v tip cng dn...#Hi ng nhn dn#Qui ch#Hot ng#Vit Nam#Ngh quyt#276136## 00988000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020059000550070050001140080005001640090021001690100 00500190011001500195005001600210005001600226039000600242005001600248004002900264 02102490029302000100054202000070055202000070055902000090056602000090057502000130 0584020000900597020001300606013000700619#VV11.06818#VV11.06819#38000#Vi?t#H428 #342.59708#^214#Hi - p php lut v bo v, chm sc v gio dc tr em#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh, Nguyn Vn Hin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a21 0tr.^b21cm#Nguyn Xun Anh#Nguyn Vn Hin#TDung#Dng Bch Long#Ti bn c sa cha, b sung#Gii thiu nhng ni dung c bn ca php lut v bo v, chm sc , gio dc tr em, cc quyn c bn v bn phn ca tr em, bo v quyn tr em trong lnh vc dn s, hn nhn v gia nh, bo v, chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit#Php lut#Tr em#Bo v#Chm sc#Gio dc#Quyn tr em#Vi t Nam#Sch hi p#276137## 00709000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020064000550070022001190080005001410090021001460100 00500167011001500172039000600187005001600193013000700209021018700216020002100403 020001000424020000900434#VV11.06820#VV11.06821#35000#Vi?t#TR308L#335.4346#^214# Trit l "d bt bin, ng vn bin" trong t tng H Ch Minh#Nguyn Hng Hu ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a210tr.^b21cm#TDung#Nguyn Hng Hu#276138 #Phn tch mi quan h bin chng gia ci bt bin v ci vn bin trong trit hc ni chung v trong t tng H Ch Minh ni ring, trong cng cuc i mi v hi nhp quc t hin nay#T tng H Ch Minh#Trit hc#Vit Nam## 00963000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020097000680070072001650080005002370090 02100242010000500263011001500268015006000283005001400343005001700357005001500374 039000600389013000700395021018900402020002100591020001400612020002300626#VV11.06 822#VV11.06823#VV11.06824#48000#Vi?t#X126D#324.2597071#^214#Xy dng ng ta th t s trong sch, vng mnh l o c, l vn minh theo t tng H Ch Minh#S. t., tuyn chn, b.s.: Hong Linh, Nguyn Vn Dng, V Th Kim Yn#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Khu di tch Ch tch H Ch Minh t i Ph Ch tch# Hong Linh#Nguyn Vn Dng#V Th Kim Yn#TDung#276139#Trch dn mt s bi ni v vit ca ch tch H Ch Minh v xy dng ng trong sch , vng mnh. Gii thiu nhng bi vit v xy dng ng trong sch, vng mnh th eo t tng H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Xy dng ng#ng Cng sn Vit Na m## 00685000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020033000780070016001110220 00400127008000500131009002100136010000500157011001500162039000600177013000700183 005001600190021015000206020000900356020001000365020000800375#VV11.06825#VV11.068 26#VV11.06827#29000#Vi?t#L600L#320.1#^214#Phan Trung Hin#L lun v nh nc v php lut#Phan Trung Hin#Q.1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a164tr.^b24cm#TD ung#276140#Phan Trung Hin#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut . Phn tch nh nc v php lut ch chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha#Nh nc#Php lut#L lun## 00954000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020038000490070057000870080005001440090021001490100005001700110 02700175015005100202005001100253005001900264005001600283005001500299005001600314 03900060033001300070033602102490034302000090059202000080060102000090060902000100 0618#VV11.06828#VV11.06829#Vi?t#L302S#370.959747#^214#Lch s gio dc Gio Linh 1945 - 2010#B.s.: Trn Lng, Nguyn Trung Thnh, Nguyn Phc Sn...#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2011#^a163tr., 12 tr. nh^b21cm#TTS ghi: Phng Gio dc v o t o huyn Gio Linh#Trn Lng#Nguyn Trung Thnh#Nguyn Phc Sn# Quang Lng#T rn Quang Vit#TDung#276141#Gii thiu khi qut v vng t Gio Linh (Qung Tr ) v s nghip gio dc y. Trnh by s nghip gio dc huyn Gio Linh tr c Cch mng thng Tm 1945, nhng nm thng khng chin chng Php, chng M v thi k ho bnh, i mi v m ca#Gio dc#Lch s#Gio Linh#Qung Tr## 00649000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020018000640070017000820080005000990090 02100104010000500125011001500130039000600145005001700151013000700168021019000175 020000800365020001000373#VV11.06830#VV11.06831#VV11.06832#77000#Vi?t#TH504N#340 .03#^214#Thut ng php l#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a519 tr.^b21cm#TDung#Nguyn Mnh Hng#276142#Nhng khi nim, nh ngha, ni dung c a tng thut ng thuc cc lnh vc: hnh s, dn s, hn nhn v gia nh, kinh t lao ng, hnh chnh, quc t, t tng hnh s, t tng dn s...#Php l#Th ut ng## 00753000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570020047000620070055001090080005001640090021001690100 00500190011001500195005001500210005001600225039000600241005001600247013000700263 021014200270020000800412020000800420020001600428020000700444#VV11.06833#VV11.068 34#VV11.06835#Vi?t#K600Y#363.20959779#^214#K yu vn phng cng an thnh ph H Ch Minh#B.s.: Nguyn Th Thn, Phm Vn Hong, ng Th M Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a204tr.^b21cm#Phm Vn Hong#ng Th M Ho#TDung#Nguyn Th T hn#276143#Phn nh nhng nt c bn ca qu trnh xy dng, chin u v trng thnh ca Vn phng cng an thnh ph H Ch Minh giai on 1946 - 2011#Cng an #Lch s#Tp. H Ch Minh#K yu## 01146000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020060000570070048001170080005001650090021001700100 00500191011002600196015009300222005001100315005001500326005001100341005001500352 00500160036703900060038301300070038902103010039602000210069702000170071802000210 0735020000700756020001000763020001100773#VV11.06836#VV11.06838#VV11.06837#Vi?t#L 302S#959.704#^214#Lch s phong tro cng nhn cao su Du Ting (1917 - 2010)#B. s.: H Sn i, Trn Phn Chn, L Vn Kim...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a5 80tr., 40tr. nh^b21cm#TTS ghi: Tp on cng nghip cao su Vit Nam. Cng ty T NHH mt thnh vin cao su Du Ting#H Sn i#Trn Phn Chn#L Vn Kim#Nguyn Vit T#Dng Th Thnh#TDung#276144#Gii thiu v vng t Du Ting (Bnh Dn g) v c bit l n in Du Ting - mt l la u tranh ca cng nhn cao su trong thi Php thuc. S pht trin ca phong tro cng nhn v cng ty cao su Du Ting qua hai cuc khng chin chng Php, chng M v thi k i mi, p ht trin kinh t#Phong tro cng nhn#Lch s hin i#Phong tro cch mng#Cao su#Du Ting#Bnh Dng## 01170000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020068000610030009001290070058001380220004001962210 01200200008000500212009002100217010000500238011001500243015006300258005001400321 00500180033500500150035300500150036800500180038303900060040101300070040702103330 0414020001700747020001900764020000900783020000400792#VV11.06840#VV11.06839#VV11. 06841#Vi?t#L302S#327.5970594#^214#Lch s quan h c bit Vit Nam - Lo, Lo - Vit Nam 1930 - 2007#Vn kin#B.s.: m c Vng, Nguyn Thnh Vinh, Nguyn Th Nga...#T.1#1930 - 1945#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a375tr.^b24cm#TTS ghi: ng Nhn dn Cch mng Lo - ng Cng sn Vit Nam#m c Vng#Nguyn Thnh Vinh#Nguyn Th Nga#Hong Bch Yn#Bi Th Hng Thu#TDung#276145#Gii thiu n i dung mt s bi pht biu, bi vit, bnh lun, bo co, th gi ca ng ch Nguyn i Quc - Ch tch H Ch Minh v cch mng ng Dng, cch mng Vit Na m v cch mng Lo; cc ngh quyt, ch th, bo co, th... ca Trung ng ng Cng sn ng Dng v cch mng Vit Nam v cch mng Lo thi k 1930 - 1945# Lch s hin i#Quan h ngoi giao#Vit Nam#Lo## 01026000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000230003302000160 00560140007000720410005000791810006000840820012000908080005001020020070001070220 00400177221001800181008000500199009002100204010000500225011001500230015006900245 021040100314020000800715039000600723013000700729#VV11.06842#VV11.06844#VV11.0684 3#ng Cng sn Vit Nam#Thnh u H Ni#70000#Vi?t#C101V#324.2597071#^214#Cc vn bn ch yu ca Thnh u H Ni kho XIV nhim k 2005 - 2010#T.4#Ban hnh n m 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a663tr.^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vi t Nam. Thnh u H Ni. - Lu hnh ni b#H thng ho 9 loi vn bn ch yu: Ngh quyt, Ch th, Thng tri, Thng bo, n, Chng trnh, K hoch, Hng dn, Quyt nh do Thnh u H Ni ban hnh trong nm 2009 v c sp xp theo th t thi gian ban hnh ca mi th loi vn bn, nhm cung cp nhng thng ti n cn thit phc v s ch o, iu hnh ca cp u chnh quyn, Mt trn T qu c v on th cc cp ca thnh ph H Ni#Vn bn#TDung#276146## 01067000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520050013000570020023000700220004000930080005000970090 02100102010000500123011001500128039000600143020002000149020002100169021045800190 02000200064802000100066801300070067800500130068500500140069800500180071200500110 0730#VV11.06845#VV11.06847#VV11.06846#Vi?t#V000-I#335.43#^214#Lnin, V. I.#V. I. L-nin tuyn tp#T.3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a998tr.^b21cm#TDung#Ch ng ha Mc-Lnin#Hc thuyt Mc-Lnin#Gii thiu 31 tc phm tiu biu c tuyn c hn t nhng tc phm ca V.I. L-nin vit trong khong thi gian t khi sp n ra Cch mng thng Mi Nga v i cho n khi Ngi qua i nh: Nhim v ca g iai cp v sn trong cuc cch mng ca chng ta, tai ho sp n v nhng phn g php ngn nga tai ho , t chc thi ua nh th no, tuyn ngn v quyn l i ca nhn dn lao ng v b bc lt, nhng nhim v trc mt ca chnh quyn X - Vit...#Trit hc Mc-Lnin#Tuyn tp#276147#Lnin, V. I.#L Minh Ngha#Ngu yn Bng Tng#L Don T## 01062000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020068000610070050001290080005001790090021001840100 00500205011001500210015006200225005001000287005001500297005001400312005001600326 00500140034203900060035601300070036202103060036902000170067502000190069202000090 0711020000400720#VV11.06848#VV11.06849#VV11.06850#Vi?t#L302S#327.5970594#^214#L ch s quan h c bit Vit Nam - Lo, Lo - Vit Nam 1930 - 2007#B.s.: Trnh Nh u, Trn Trng Th, Trn Vn Thc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a914tr.^b24c m#TTS ghi: ng Nhn dn Cch mng Lo. ng Cng sn Vit Nam#Trnh Nhu#Trn T rng Th#Trn Vn Thc#Nguyn Minh c#V Trng Hoan#TDung#276148#Gii thiu lc h s mi quan h gia Vit Nam - Lo qua cc thi k sau: thi k lnh o ca ng Cng sn ng Dng (1930 - 1945); thi k lin minh chin u chng Php v M (1945 - 1975); thi k hp tc ton din (1976 - 2007). Nu nhng thnh qu, bi hc v trin vng trong quan h Vit Nam - Lo#Lch s hin i#Quan h ngo i giao#Vit Nam#Lo## 01143000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020079000460070051001250080005001760090021001810100005002020110 01500207015010200222005001500324005001000339005001500349005001400364005001500378 03900060039301300070039902103420040602000170074802000170076502000070078202000090 0789020000700798#VL11.01109#VL11.01110#Vi?t#K600Y#305.895#^214#K yu i hi i biu cc dn tc thiu s Vit Nam tnh Sn La ln th nht#B.s.: Hong Ch Th c, Tho A S, Nguyn V in...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a150tr.^b30cm# TTS ghi: Tnh u - Hi ng Nhn dn - U ban Nhn dn. U ban Mt trn t quc Vit Nam tnh Sn La#Hong Ch Thc#Tho A S#Nguyn V in#Phan Ngc Bc#Lng Vn Ton#TDung#276149#Gii thiu c h thng cc vn bn lnh o, ch o i hi i biu cc dn tc thiu s Vit Nam ca Trung ng v tnh Sn La. Din b in ca i hi i biu cc dn tc thiu s Vit Nam tnh Sn La ln th nht nm 2009 v hot ng ca on i biu tnh Sn La ti i hi i biu cc dn tc thiu s Vit Nam ln th nht nm 2010#Dn tc thiu s#i hi i biu#S n La#Vit Nam#K yu## 00533000000000241000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020075000610290027001360080005001630090030001680100 00500198011001500203039000500218020002300223020002100246020001700267013000700284 #XV11.00148#XV11.00149#XV11.00147#Vi?t#000>#324.2597071#^214#>;8B8G5A:0O ?@>3@ 0<<0 AB@>8B5;LAB20 AB@0=K 2 ?5@8>4 ?5@5E>40 : A>F80;875 ?>;8B8G5G:>5#2010#^a39 A.^b19 c<#Vanh#ng Cng sn Vi t Nam#Cng lnh chnh tr#Ch ngha x hi#276150## 00517000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020089000500030029001390080005001680090021001730100005001940110 01500199039000500214013000700219020002300226020002100249020001700270#NV11.01416# NV11.01417#Vi?t#P400L#324.2597071#^214#Political program for national constructi on during the period of transition to socialism#Amended, development in 2011#^aH .#^aNational political#2010#^a39 p.^b19 cm#Vanh#276151#ng Cng sn Vit Nam#C ng lnh chnh tr#Ch ngha x hi## 00603000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050015000490020027000640070035000910080005001260090032001310100 00500163011001600168015007300184020000800257020001800265020000900283020000700292 005001400299039000500313013000700318#NV11.01418#NV11.01419#Vi?t#D428G#327.597045 #^214#Tran Thanh Hai#Doing business in Viet Nam#Ed.: Tran Thanh Hai, Bui Vuong A nh#^aH.#^aInformation and communication#2011#^a149 p.^b19 cm#At head of the titl e: The commercial office embassy of Viet Nam in Italy#Kinh t#Quan h i ngoi# Vit Nam#Italia#Bui Vuong Anh#Vanh#276152## 00598000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360050017000410020038000580030033000960070050001290080005001790090011001840100 00500195011001500200020000800215020001000223020001900233020000800252020000900260 005001400269005001300283039000500296013000700301#NV11.01420#NV11.01421#Vi?t#338. 9597#^214#Kee-Cheok Cheong#Vietnam in the next decade and beyond#From low-income to industrialzed#Ed: Kee-Cheok Cheong, Pham Minh Duc, Nguyen Thang#^aH.#^aThe g ioi#2011#^a312 p^b24 cm#Kinh t#Ti chnh#Chnh sch kinh t#Qun l#Vit Nam#Ph am Minh Duc#Nguyen Thang#Vanh#276153## 00533000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050014000430020012000570070029000690040008000980080005001060090 02600111010000500137011001600142015008100158020001000239020001800249039000500267 013000700272#NV11.01423#NV11.01422#23000#Vi?t#428#^214#Tran Thien Tu#Listening 1#Compiled, ed.: Tran Thien Tu#2nd ed.#^aH.#^aUniversity of education#2011#^a130 p.^b24 cm#At head of the title: Hanoi national university of education. Faculty of English#Ting Anh#K nng nghe hiu#Vanh#276154## 00526000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050014000430020010000570070029000670040008000960080005001040090 02600109010000500135011001600140015008100156020001000237020001300247039000500260 013000700265#NV11.01424#NV11.01425#23000#Vi?t#428#^214#Nguyen Thi Ha#Writing 1# Compiled, ed.: Nguyen Thi Ha#2nd ed.#^aH.#^aUniversity of education#2011#^a111 p .^b24 cm#At head of the title: Hanoi national university of education. Faculty o f English#Ting Anh#K nng vit#Vanh#276155## 00731000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030034000780070083001120080005001950090033002000100 00500233011001600238015006300254005001800317005001300335005001600348005001700364 039000500381013000700386020001900393020000900412020000800421#NV11.01426#NV11.014 27#Vi?t#V302N#381#^214#Vietnam business Annual report 2010#trends of corporate r estructuring#Ed: Pham Thi Thu Hang (chief ed.), Le Thanh Hai, Luong Minh Huan, N guyen Minh Tuan#^aH.#^aInformation and communications#2010#^a194 p.^b27 cm#At he ad of the title: Vietnam chamber of commerce and industry#Pham Thi Thu Hang#Le T hanh Hai#Luong Minh Huan#Nguyen Minh Tuan#Vanh#276156#Kinh t thng mi#Vit Na m#Bo co## 00744000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020054000460030064001000070042001640080005002060090017002110100 00500228011001500233015012900248020001100377020000900388020000900397005001600406 005001000422005001000432039000500442013000700447#NV11.01428#NV11.01429#Vi?t#I-31 2R#306.85#^214#Intra-family relationships of the Vietnamese families#Key finding from in-depth analyses of the Vietnam family survey#Ed: Nguyen Huu Minh, Dieu T huy, Ha Phuong#^aH.#^aSocial science#2011#^a78 p.^b28 cm#At head of the title: M inistry of culture, sport and tourism. Institute for family and gender studies. UNICEF unite for children#X hi hc#Gia nh#Vit Nam#Nguyen Huu Minh#Dieu Thuy #Ha Phuong#Vanh#276157## 00374000000000205000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020059000340080005000930090009000980100005001070110016001120200011001280200 00700139020001000146039000500156013000700161#NV11.01430#Vi?t#A105A#305.23#^214#A n analysis of the situation of children in Dien Bien 2010#^aH.#^aUNICEF#2010#^a1 65 p.^b28 cm#X hi hc#Tr em#in Bin#Vanh#276158## 00519000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050019000480020018000670030004000850070019000890080018001080090 07900126010000500205011001400210020001700224020000900241020000400250039000400254 013000700258#VN11.02501#VN11.02502#Vi?t#N452B#895.92214#^214#Nguyn c Ph Th# Ni bun p cnh#Th#Nguyn c Ph Th#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh ; Hi lin hip Vn ho Ngh thut An Giang#2011#^a81tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#276159## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020026000650030004000910070010000950080 01800105009003500123010000500158011001400163020001700177020000900194020000400203 039000400207015003500211013000700246#VN11.02503#VN11.02504#35000#Vi?t#QU250H#89 5.9221#^214#Hng ng#Qu hng mt na hn ti#Th#Hng ng#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a67tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Hng ng#276160## 00562000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020023000540030016000770070007000930080018001000090 07900118010000500197011001500202020001700217020000900234020001200243039000400255 015003000259013000700289#VN11.02505#VN11.02506#Vi?t#253N#895.9223#^214# Phu# m ni Sam tinh khit#Tp truyn ngn# Phu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi lin hip Vn ho Ngh thut An Giang#2011#^a106tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#Tn tht tc gi: Vn Chn#276161 ## 00542000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050022000480020014000700030016000840070022001000080018001220090 07900140010000500219011001500224020001700239020000900256020001200265039000400277 013000700281#VN11.02507#VN11.02508#Vi?t#NG452S#895.9223#^214#Trng Th Thanh Hi n#Ngi sao xanh#Tp truyn ngn#Trng Th Thanh Hin#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi lin hip Vn ho Ngh thut An Giang#2011#^a2 21tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#276162## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020027000710030010000980070017001080080 01800125009003500143010000500178011001400183020001700197020000900214020001000223 039000400233013000700237#VN11.02509#VN11.02510#30000#Vi?t#C400M#895.9221#^214#T rn Trung Thnh#C mt dng sng cun chy#Trng ca#Trn Trung Thnh#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a82tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Trng ca#Hoa#276163## 00512000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020022000630030024000850070016001090080018001250090 03500143010000500178011001500183020001700198020000900215020000400224039000400228 020000700232013000700239#VN11.02511#VN11.02512#Vi?t#S431X#895.9221#^214#Nguyn ng c#Sng xanh huyn thoi#Th phong cnh & s thi#Nguyn ng c#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a151tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Hoa#S thi#276164## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050023000560020016000790030010000950070023001050080 01800128009003500146010000500181011001400186020001700200020000900217020001000226 039000400236013000700240#VN11.02513#VN11.02514#40000#Vi?t#PH500S#895.92214#^214 #Bi Nguyn Trng Kin#Ph sa thng ba#Trng ca#Bi Nguyn Trng Kin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Hoa#276165## 00689000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030004000710070034000750220004001090080 01800113009003500131010000500166011001400171039000400185013000700189005000900196 00500110020500500090021600500150022500500130024001500680025302000170032102000090 0338020000400347#VN11.02515#VN11.02516#25000#Vi?t#V121T#895.9221#^214#Vn th l u nim#Th#Ngc Nh, Trung Kin, Hu Kin...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a91tr.^b19cm#Hoa#276166#Ngc Nh#Trung Kin#Hu Ki n#Phng D Tho#Nguyn Thnh#TTS ghi: Cu lc b th Ba Tri - Bn Tre - ng b ng sng Cu Long#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020023000720030008000950070017001030080 01800120009003500138010000500173011001500178020001700193020000900210020000400219 039000400223015002800227013000700255#VN11.02517#VN11.02518#50000#Vi?t#NG558C#89 5.9221#^214#Nguyn Danh iu#Ngi cm cuc lm th#Tp th#Nguyn Danh iu#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a129tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hoa#Bt danh tc gi: Thanh Hi#276167## 00685000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020018000690070014000870080018001010090 03500119010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200039000400204 015003300208020000700241021011900248020000900367013000700376#VN11.02519#VN11.025 20#50000#Vi?t#NH556D#895.9228#^214#Trn Vit Hi#Nhng dng tm s#Trn Vit H i#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hoa#Tn tht tc gi: Ng Vn Phng#Hi k#Gm nhiu b i vit, bi th, nhng dng nht k vit v nhng k nim bun vui trong cuc i v s nghip ca tc gi#Bi vit#276168## 00585000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050013000450020016000580030010000740070013000840080018000970090 07900115010000500194011001400199020001000213020000900223039000400232015003800236 020000800274020001800282013000700300#VN11.02521#VN11.02522#Vi?t#K600N#781.62#^21 4#Trung Nguyn#K nim i ti#Tp ca c#Trung Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi lin hip Vn ho Ngh thut An Giang#2011#^a93 tr.^b19cm#Bi ca c#Vit Nam#Hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Trung Nguyn#Vng c#C a nhc c truyn#276169## 00625000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020025000590070015000840080018000990090035001170100 00500152011001400157020000900171039000400180015005300184021009800237020000800335 020000900343013000700352#VN11.02523#VN11.02524#Vi?t#Y600N#294.3#^214#Thch Minh Ho# ngha gio dc o c#Thch Minh Ho#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a53tr.^b19cm#o Pht#Hoa#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vi t Nam. Cha Bu Ngc#Trnh by ngha gio dc theo tinh thn ca cc php th gian v theo tinh thn gio l Pht #o c#Gio dc#276170## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020021000710030004000920070017000960080 01800113009003500131010000500166011001400171020001700185020000900202020000400211 039000400215013000700219#VN11.02525#VN11.02526#30000#Vi?t#C400B#895.9221#^214#N guyn Khc Qun#C bn trng ca mi#Th#Nguyn Khc Qun#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a89tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Hoa#276171## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020010000710030004000810070016000850080 01800101009003500119010000500154011001400159020001700173020000900190020000400199 039000400203013000700207#VN11.02527#VN11.02528#15000#Vi?t#KH506T#895.9221#^214# Hunh Thch Lam#Khc trm#Th#Hunh Thch Lam#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh#2011#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#276172## 00754000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510050010000560020016000660030018000820070010001000220 00400110221001900114004003500133008001800168009003500186010000500221011001400226 02000170024002000090025702000140026603900040028001300070028402101270029100500100 0418#VN11.02529#VN11.02530#9000#Vi?t#K600T#398.2209591#^214#Lim Chu#K tch n i Sam#Chuyn l ni Sam#Lim Chu#T.1#Rn ho hnh ngi#In ln th 6, c sa c ha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a69tr.^b 19cm#Vn hc dn gian#An Giang#Truyn thuyt#Hoa#276173#Gm nhiu truyn thuyt, huyn thoi, cu chuyn dn gian v cc anh hng, ho hn, cc di tch lch s trn mnh t Chu c#Lim Chu## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020010000640030008000740070009000820080 01800091009003500109010000500144011002900149020001700178020000900195020000400204 039000400208015003400212013000700246#VN11.02532#VN11.02531#50000#Vi?t#TH105H#89 5.9221#^214#Tm Lng#Than hng#Tp th#Tm Lng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a111tr., 3tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Duy Phc#276174## 00584000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050012000460020017000580030010000750070012000850080018000970090 07900115010000500194011001400199020001000213020000900223039000400232015003700236 020000800273020001800281013000700299#VN11.02533#VN11.02534#Vi?t#TR116B#781.62#^2 14#Phong Giang#Trng bin cng#Tp ca c#Phong Giang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi lin hip Vn ho Ngh thut An Giang#2011#^a86 tr.^b19cm#Bi ca c#Vit Nam#Hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Phong Giang#Vng c#Ca nhc c truyn#276175## 00535000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050018000490020019000670030011000860070018000970080018001150090 03500133010000500168011001500173020001700188020000900205020001100214039000400225 015003300229013000700262#VN11.02535#VN11.02536#Vi?t#NH556N#895.92234#^214#Trm N guyn Anh#Nhng ngy cn li#Truyn di#Trm Nguyn Anh#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a150tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn di#Hoa#Tn tht tc gi: Trm Th Sng#276176## 00632000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050015000520020013000670030003000800070015000830080018000980090 03500116010000500151011001400156020001700170020000900187020000300196039000400199 021015600203013000700359#VN11.02537#VN11.02538#Vi?t#TH462C#895.92280334#^214#Ngu yn c nh#Thi cha xa#K#Nguyn c nh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Hoa#Ghi li nhn g cu chuyn v s vic v con ngi tht, cc k nim, tnh cm ca cuc i l m cch mng ca tc gi trong nhng nm thng chng M cu nc#276177## 00582000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030020000580070039000780080018001170090035001350100 00500170011001400175020001800189020000900207020001300216039000400229012003900233 005001600272005000900288013000700297#VN11.02539#8000#Vi?t#C125H#895.9223#^214#C u hy qun i#Truyn tranh t mu#Li: Nguyn Nht nh ; Tranh: Mai Rng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a26tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#T sch Nhi ng thnh ph H Ch Minh#Nguyn Nht nh#Mai Rng#276178## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030020000540070039000740080018001130090035001310100 00500166011001400171020001800185020000900203020001300212039000400225012003900229 005001600268005000900284013000700293#VN11.02540#8000#Vi?t#B103T#895.9223#^214#B i tp m#Truyn tranh t mu#Li: Nguyn Nht nh ; Tranh: Mai Rng#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a26tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#T sch Nhi ng thnh ph H Ch Minh#Nguyn Nht nh #Mai Rng#276179## 00460000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020018000590030004000770070012000810080018000930090 03500111010000500146011001400151020001700165020000900182020000400191039000400195 013000700199#VN11.02542#VN11.02541#Vi?t#V300M#895.9221#^214#Hoang Phong#V m m t vn th#Th#Hoang Phong#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2 011#^a78tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#276180## 00419000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030020000560080018000760090035000940100005001290110 01400134020000900148020001400157039000400171020000700175013000700182#VV11.06851# 6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu gio#Dnh cho 3 - 4 tui#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#Sch mu gio# Hoa#T mu#276181## 00444000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070006000580080018000640090035000820100005001170110 01400122020000900136020001400145039000400159005000600163020000700169020000700176 013000700183#VV11.06852#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t s - t mu#M L#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#S ch mu gio#Hoa#M L#T mu#Ch s#276182## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030023000710070016000940080018001100090035001280100 00500163011001400168020000900182020001400191039000400205005000700209020000700216 005000800223013000700231020001000238#VV11.06853#6000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 3 - 4 tui#M Kim, Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#Sch mu gi o#Hoa#M Kim#T mu#Vn Tn#276183#Truyn k## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030023000710070016000940080018001100090035001280100 00500163011001400168020000900182020001400191039000400205005000700209020000700216 005000800223013000700231020001000238#VV11.06854#6000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 3 - 4 tui#M Kim, Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#Sch mu gi o#Hoa#M Kim#T mu#Vn Tn#276184#Truyn k## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030023000710070016000940080018001100090035001280100 00500163011001400168020000900182020001400191039000400205005000700209020000700216 005000800223013000700231020001000238#VV11.06855#6000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 4 - 5 tui#M Kim, Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23tr.^b24cm#Tp vit#Sch mu gi o#Hoa#M Kim#T mu#Vn Tn#276185#Truyn k## 00526000000000277000450002600110000000500070001102000090001800500080002702000070 00350140006000420410005000481810006000530820007000598080005000660020031000710030 02300102007001600125008001800141009003500159010000500194011001400199020001400213 039000400227013000700231020001000238#VV11.06856#M Kim#Tp vit#Vn Tn#T mu#6 000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 4 - 5 tu i#M Kim, Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23 tr.^b24cm#Sch mu gio#Hoa#276186#Truyn k## 00526000000000277000450002600110000000500070001102000090001800500080002702000070 00350140006000420410005000481810006000530820007000598080005000660020031000710030 02300102007001600125008001800141009003500159010000500194011001400199020001400213 039000400227013000700231020001000238#VV11.06857#M Kim#Tp vit#Vn Tn#T mu#6 000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 4 - 5 tu i#M Kim, Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a23 tr.^b24cm#Sch mu gio#Hoa#276187#Truyn k## 00530000000000277000450002600110000000500090001102000090002000500080002902000070 00370140006000440410005000501810006000550820007000618080005000680020031000730030 02300104007001800127008001800145009003500163010000500198011001400203020001400217 039000400231013000700235020001000242#VV11.06858#Thi Bo#Tp vit#Vn Tn#T mu #6000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 5 - 6 t ui#Thi Bo, Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011# ^a23tr.^b24cm#Sch mu gio#Hoa#276188#Truyn k## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030013000610070058000740080018001320090 03500150010000500185011001400190020001800204020000400222020001300226039000400239 019000900243012001800252005001700270005000700287013000700294#VV11.06860#VV11.068 59#25000#Vi?t#455C#823#^214#ng Cu Dm#Truyn tranh#Breatrix Potter ; Breatri x Potter v hnh ; L Lan k li#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a31tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hoa#Dch Anh#K chuy n b nghe#Potter, Breatrix#L Lan#276189## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030013000780070032000910080018001230090 03500141010000500176011001400181020001800195020000400213020001300217039000400230 019000900234012001800243005001700261005000700278013000700285#VV11.06861#VV11.068 62#28000#Vi?t#C514M#823#^214#Cuc mo him ca Ben Bn-ny#Truyn tranh#Breatrix Potter ; L Lan k li#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 1#^a39tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Hoa#Dch Anh#K chuyn b ngh e#Potter, Breatrix#L Lan#276190## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490030013000820070056000950080018001510090 03500169010000500204011001400209020001800223020000400241020001300245039000400258 019000900262012001800271005001600289005000700305013000700312#VV11.06863#VV11.068 64#32000#Vi?t#B100C#823#^214#Ba ch qu ln & b tin nh xu#Truyn tranh#John ny Gruelle ; Johnny Gruelle v hnh ; L Lan k li#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a47tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#H oa#Dch Anh#K chuyn b nghe#Gruelle, Johnny#L Lan#276191## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030013000770070059000900080018001490090 03500167010000500202011001400207039000400221019000900225020001800234020000400252 020001300256005001600269012001800285013000700303005001800310005000700328#VV11.06 865#VV11.06866#32000#Vi?t#C514#823#^214#Cuc o thot ca Bt - t#Truyn tra nh#Beatrix Potter ; V hnh: Virginia Herbert ; L Lan k li#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a47tr.^b20cm#Mai#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Potter, Beatrix#K chuyn b nghe#276192#Herbert, Virginia #L Lan## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030022000660070027000880080018001150090 03500133010000500168011001400173039000400187019000800191020001800199020000300217 020001300220005001400233013000700247006000700254020001400261#VV11.06868#VV11.068 67#39000#Vi?t#H112L#813#^214#Hy lm ho no!#Truyn tranh song ng#Hans Wilhel m ; L Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a31tr .^b23cm#Mai#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, Hans#276193#L La n#Sch song ng## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020016000500030022000660070027000880080018001150090 03500133010000500168011001400173039000400187019000800191020001800199020000300217 020001300220005001400233013000700247006000700254020001400261#VV11.06869#VV11.068 70#39000#Vi?t#CH500T#813#^214#Ch th rc ri#Truyn tranh song ng#Hans Wilhel m ; L Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a31tr .^b23cm#Mai#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, Hans#276194#L La n#Sch song ng## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490030022000820070027001040080018001310090 03500149010000500184011001400189039000400203019000800207020001800215020000300233 020001300236005001400249013000700263006000700270020001400277#VV11.06871#VV11.068 72#39000#Vi?t#T600R#813#^214#T - rn ch khng long gian xo#Truyn tranh song ng#Hans Wilhelm ; L Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a31tr.^b23cm#Mai#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, H ans#276195#L Lan#Sch song ng## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030022000900070027001120080018001390090 03500157010000500192011001400197039000400211019000800215020001800223020000300241 020001300244005001400257013000700271006000700278020001400285#VV11.06874#VV11.068 73#35000#Vi?t#M430Q#813#^214#Mn qu Ging sinh bt ng ca Quan - #Truyn tr anh song ng#Hans Wilhelm ; L Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a27tr.^b23cm#Mai#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wi lhelm, Hans#276196#L Lan#Sch song ng## 00506000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440070024000590080018000830090035001010100005001360110 01400141012001700155020001800172020001300190020000900203005001000212005000700222 039000400229013000700233#VV11.06875#12000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn ch con#B.s.: Thu Sng, M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2011#^a21tr.^b21cm#T sch Ti khn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Vit Nam#Thu Sng#M Tn#Mai#276197## 00506000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440070024000590080018000830090035001010100005001360110 01400141012001700155020001800172020001300190020000900203005001000212005000700222 039000400229013000700233#VV11.06876#12000#Vi?t#CH527G#895.9223#^214#Chuyn gu con#B.s.: Thu Sng, M Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2011#^a21tr.^b21cm#T sch Ti khn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Vit Nam#Thu Sng#M Tn#Mai#276198## 00490000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020019000600070013000790080018000920090035001100100 00500145011001400150020001700164020000900181020000400190039000400194013000700198 015003100205#VV11.06877#VV11.06878#Vi?t#L254T#895.9221#^214#Tng Nguyn#Ln thu yn rng m#Tng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#20 11#^a38tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#276199#Tn tht tc gi: on Vn Qu## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070031000610080018000920090035001100100 00500145011001400150039000400164019000900168020001800177020000400195020001300199 005001600212012001800228013000700246005000700253#VV11.06879#VV11.06880#28000#Vi ?t#S419L#823#^214#Sc Lc Xc#Beatrix Potter ; L Lan k li#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a39tr.^b20cm#Mai#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Potter, Beatrix#K chuyn b nghe#276200#L Lan## 00728000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050016000750020040000910290 03400131007001600165008001800181009003500199010000500234011001400239021015300253 020001100406020001000417039000400427013000700431#VV11.06881#VV11.06882#VV11.0688 4#VV11.06883#50000#Vi?t#T306V#495.922#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit dnh cho du khch nc ngoi#Vietnamese for foreign travellers#Phan Vn Ging#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a81tr.^b19cm#Gii thiu cc o n hi thoi, giao tip ting Vit nh cho hi, ni v ngy gi, hi a im, m ua sm, gi in thoi... dnh cho du khch nc ngoi#Ting Vit#Giao tip#Mai# 276201## 00680000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050016000750020013000910290 02700104007001600131008001800147009003500165010000500200011001500205021013800220 020001100358020001000369039000400379013000700383#VV11.06885#VV11.06887#VV11.0688 8#VV11.06886#75000#Vi?t#T306V#495.922#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit 1#Vietnam ese for beginners 1#Phan Vn Ging#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a143tr.^b24cm#Gii thiu cc on hi thoi, giao tip, cc cc t ng, ng php, thc hnh ni v vit ting Vit cho ngi nc ngoi mi bt u hc#Ting Vit#Giao tip#Mai#276202## 00467000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020018000620030004000800070015000840080018000990090 03500117010000500152011001500157020001700172020000900189020000400198039000400202 013000700206#VV11.06889#VV11.06890#Vi?t#S113M#895.9221#^214#Cao Hong Trm#Sc m u thi gian#Th#Cao Hong Trm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a121tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#276203## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020013000710030004000840070017000880220 00400105008001800109009003500127010000500162011001500167020001700182020000900199 020000400208039000400212013000700216005001700223#VV11.06891#VV11.06892#50000#Vi ?t#H401T#895.9221#^214#Nguyn Quc Tun#Hoa trinh n#Th#Nguyn Quc Tun#T.1#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a219tr.^b20cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Mai#276204#Nguyn Quc Tun## 00449000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050009000470020012000560030004000680070009000720080018000810090 03500099010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180039000400184 013000700188#VV11.06893#VV11.06894#Vi?t#M501C#895.9221#^214#Quang H#Ma chim n #Th#Quang H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a153tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#276205## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570030004000730070046000770080018001230090 03500141010000500176011001500181020001700196020000900213039000400222013000700226 020000400233005001100237005001800248005001200266005001400278005001900292#VV11.06 895#VV11.06896#30500#Vi?t#250N#895.9221008#^214# nh mt thi#Th#Thnh Long , Nguyn Thnh Long, Hng Phng...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a171tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#276206#Th#Thnh Long #Nguyn Thnh Long#Hng Phng#ng Th hng#Dng Phan Chu H## 00590000000000301000450002600110000002600110001100500130002200500090003500500160 00440050011000600050016000710410005000871810006000920820012000988080005001100020 01200115003000400127007004300131008001800174009003500192010000500227011001500232 020001700247020000900264039000400273020000400277013000700281#VV11.06898#VV11.068 97#T Vn Chin#Hoi Anh#Nguyn nh Bt#Thanh Vnh#Trn Quc Trnh#Vi?t#B105Y#8 95.9221008#^214#Bn yu th#Th#T Vn Chin, Hoi Anh, Nguyn nh Bt...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a171tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#Th#276207## 00680000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030008000680070064000760080018001400090035001580100 00500193011001500198039000400213013000700217020001700224020000900241020000400250 02000090025400500130026300500090027600500120028500500100029700500100030700500170 0317005000800334#VV11.06899#VV11.06900#Vi?t#V500L#895.9221008#^214#Vu Lan ngh v m#Th vn#Dip Bo Tr, Minh Tn, Phm H Hi... ; Nguyn nh Nhm ch.b.#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a263tr.^b20cm#Mai#276208 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Dip Bo Tr#Minh Tn#Phm H Hi#Nam Tr ung#Trc Bnh#Nguyn nh Nhm#Lin An## 00882000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050013000640020019000770030009000960070 01300105008001800118009003500136010000500171011001400176039000400190021028400194 02000080047802000080048602000150049401300070050902000090051602000160052502000150 0541#VV11.06901#VV11.06902#VV11.06903#25000#Vi?t#H454T#959.777#^214#V Vn Tho i#Hn thing Cn o#Ghi chp#V Vn Thoi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a91tr.^b21cm#Mai#Vit v lch s, v cuc sng ca mnh t Cn o v cc im di tch trong h thng nh t Cn o nh Cu tu lch s 914, dinh Cha o, tri Ph Sn, chung cp Php, chung cp M, chung b..., ni ghi du, vinh danh nhng ngi t yu nc, kin trung, bt khut trc k t h#Lch s#Cn o#Nh t Cn o#276209#Ghi chp#Di tch lch s#B Ra-VngTu ## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020016000700030011000860070016000970080 01800113009003500131010000500166011001500171012001800186020001800204020000900222 039000400231013000700235020001100242#VV11.06904#VV11.06905#27000#Vi?t#M460L#895 .9223#^214#Nguyn Thi Hi#M lm th lnh#Truyn di#Nguyn Thi Hi#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a110tr.^b21cm#T sch Thiu nhi #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Mai#276210#Truyn di## 00871000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050020000570020022000770030069000990070020001680080 01800188009003500206010000500241011002600246021028100272020001700553020000300570 039000400573013000700577020000900584#VV11.06906#VV11.06907#59000#Vi?t#T550T#895 .9228403#^214#Nguyn Phan Qu Mai#T tuyt n mt tri#Du k Bhutan, Bangladesh , Australia, c, , Php, M, Nepal, H Lan#Nguyn Phan Qu Mai#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a195tr., 18tr. nh^b21cm#Gm nhng c u chuyn k v nhng vng t k l trn th gii, ni tc gi n nh Buhta n, Bangladesh, Australia, c, Italia, Php, M, Nepal, H Lan, qua h l nh ng v p mi, nhng b n mi v thin nhin, cc l hi, vn ha, m thc v c on ngi nhng vng t ny#Vn hc hin i#K#Mai#276211#Vit Nam## 00539000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020017000680030022000850070014001070080 01800121009003500139010000500174011001400179012001800193020001800211020000900229 020001200238039000400250013000700254#VV11.06908#VV11.06909#24000#Vi?t#C103V#895 .9223#^214#Lu Th Lng#Ci v c xa qu#Truyn ngn thiu nhi#Lu Th Lng#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a79tr.^b21cm#T sch Th iu nhi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#276212## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020015000630030004000780070009000820080 01800091009003500109010000500144011001400149020001700163020000900180020000400189 039000400193013000700197#VN11.06910#VN11.06911#50000#Vi?t#452B#895.9221#^214#V n Bch#i b h thc#Th#Vn Bch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a94tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#276213## 00551000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020061000690030017001300070015001470080 01800162009003500180010000500215011001500220039000400235013000700239020001800246 020000900264020001200273#VV11.06912#VV11.06913#30000#Vi?t#455G#895.9223#^214#N guyn Vn Ln#ng gi Kht - ta - bt cng cu Vn - ca sang thm Vit Nam#Truy n thiu nhi#Nguyn Vn Ln#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2011#^a155tr.^b21cm#Mai#276214#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00474000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050019000470020017000660030004000830070019000870080018001060090 03500124010000500159011001500164020001700179020000900196020000400205039000400209 013000700213#VV11.06914#VV11.06915#Vi?t#D451#895.9221#^214#Nguyn Hong Triu#D c o rng ni#Th#Nguyn Hong Triu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a114tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#276215## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020017000700030016000870070016001030080 01800119009003500137010000500172011001400177020001800191020001200209020000900221 039000400230013000700234012001800241#VV11.06916#VV11.06917#18000#Vi?t#C107C#895 .9223#^214#Hunh Quang Nam#Cnh cam mc by#Tp truyn ngn#Hunh Quang Nam#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a47tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Truyn ngn#Vit Nam#Mai#276216#T sch Thiu nhi## 00865000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020020000610030086000810070017001670080018001840090 03500202010000500237011001400242020000900256020000800265020000900273020001800282 039000400300013000700304012001700311021024700328#VV11.06918#VV11.06919#Vi?t#H107 H#294.3#^214#Thch Gic Quang#Hnh hng v ngun#Lch s t nh Bu Quang p A n Ho B, th trn Ba Chc, huyn Tri Tn, tnh An Giang#Thch Gic Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a72tr.^b20cm#o pht#Lch s #An giang#T nh Bu Quang#Mai#276217#T sch Non bng#Gii thiu lch s ngu n gc, s ra i o T n hiu ngha, v s ng Bu c v cc nhn vt kit xu t trong thi im c s ng ra i, cng vi s tu hnh v khai sn to t t nh Bu Quang th trn Ba Chc, huyn Tri Tn, tnh An Giang## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020023000690030016000920070013001080080 01800121009003500139010000500174011001500179020001700194020000900211020001200220 039000400232013000700236#VV11.06920#VV11.06921#32000#Vi?t#NH556#895.92234#^214 #L Minh Nht#Nhng m my bc chy#Tp truyn ngn#L Minh Nht#^aTp. H Ch M inh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a125tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#276218## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020020000690030016000890070014001050080 01800119009003500137010000500172011001500177020001700192020000900209020001200218 039000400230013000700234#VV11.06922#VV11.06923#36000#Vi?t#C450G#895.92234#^214# Trn Minh Hp#C gi bn mu #Tp truyn ngn#Trn Minh Hp#^aTp. H Ch Min h#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a141tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Mai#276219## 00564000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020019000700030040000890070016001290080 01800145009003500163010000500198011001500203020000900218020001200227039000400239 013000700243012001800250020001800268#VV11.06924#VV11.06925#29000#Vi?t#S108C#895 .9223#^214#Nguyn Thi Hi#Sao chim khng ht#Tp truyn dnh cho la tui thiu nin#Nguyn Thi Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011# ^a115tr.^b21cm#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#276220#T sch Thiu nhi#Vn hc thiu n hi## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020017000650030016000820070010000980080 01800108009003500126010000500161011001500166020001700181020000900198020001200207 039000400219013000700223#VV11.06926#VV11.06927#36000#Vi?t#H112H#895.92234#^214# Bch Khoa#Hy hit restart!#Tp truyn ngn#Bch Khoa#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a141tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#Mai#276221## 00744000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020035000580030046000930070043001390080018001820090 03500200010000500235011001500240015006100255020001700316020000900333020000400342 03900040034601300070035000500080035700500150036500500150038000500150039500500080 0410#VV11.06928#VV11.06929#70000#Vi?t#TR114N#895.9221008#^214#Trm nm thng n h du chn Ngi#Tp th ca cc tc gi thnh ph H Ch Minh#Thu Bn, Bo n h Giang, Hunh Vn Ngh...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2011#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: Chi hi Hi Nh vn Vit Nam thnh ph H Ch Minh #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#276222#Thu Bn#Bo nh Giang#Hunh Vn Ngh# Bng S Nguyn#Hi Nh## 00819000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020018000690070013000870080018001000090 03500118010000500153011002700158020001700185020000900202039000400211013000700215 020000300222021032800225#VV11.06930#VV11.06931#45000#Vi?t#G103#895.922803#^214 #L Minh Quc#Gi p trong ti#L Minh Quc#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a177tr., 8tr. tranh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai# 276223#K#Tp hp cc bi k ca tc gi khc ha li nhng suy ngh, cm xc c a mnh trong hnh trnh tip xc, cm nhn v nhng ngi ph n. ng thi phn tch quan im v ci p, t hnh th n s phn, t tri tim n nghip ch ng thng qua nhng vn th ca cc danh s, t L Bch n Nguyn Du, t Bch Kh u n Bi Ging&## 00610000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050019000600020023000790070034001020080 02300136009007700159010000500236011001500241020001800256020000500274020001100279 006000900290039000400299013000700303019001000310#VV11.06932#VV11.06933#VV11.0693 4#28000#Vi?t#N452N#843#^214#Murail, Marie-Aude#Ni nim anh trng tr#Marie-Aud e Murail ; Huy Minh dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a149tr.^b20cm#Vn hc thiu n hi#Php#Truyn va#Huy Minh#Mai#276224#Dch Php## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020016000630030016000790070009000950080 01800104009003500122010000500157011001500162020001700177020000900194020001200203 039000500215013000700220#VV11.06936#VV11.06935#44000#Vi?t#V300E#895.9223#^214#H ong My#V em l n b#Tp truyn ngn#Hong My#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# KVn#276225## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050019000570020013000760030016000890070019001050080 01800124009003500142010000500177011001500182020001700197020000900214020001200223 039000500235013000700240#VV11.06937#VV11.06938#32000#Vi?t#GI-113B#895.92234#^21 4#V Th Huyn Trang#Gic bn Ng#Tp truyn ngn#V Th Huyn Trang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a127tr.^b21cm#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#KVn#276226## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020022000640030016000860070009001020080 01800111009003500129010000500164011001500169020001700184020000900201020001200210 039000500222013000700227#VV11.06939#VV11.06940#39000#Vi?t#M458P#895.92234#^214# Yn Linh#Mt phy su nhn hai#Tp truyn ngn#Yn Linh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a153tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#KVn#276227## 00629000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020024000750030012000990070 03000111008002300141009007700164010000500241011001500246020001700261020000700278 020001200285039000500297019000900302006000900311013000700320#VV11.06941#VV11.069 42#VV11.06943#64000#Vi?t#H452S#813#^214#Harrison, Lisi#Hi Snh iu phn cng# Tiu thuyt#Lisi Harrison ; Kiu Nh dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a346tr.^b21c m#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#KVn#Dch Anh#Kiu Nh#276228## 00689000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050011000620020037000730070011001100080 01800121009003500139010000500174011001500179021013300194020001300327020000900340 020000500349020000900354020001200363039000500375013000700380#VV11.06944#VV11.069 46#VV11.06945#80000#Vi?t#V308K#808.2#^214#Sm Thng#Vit kch bn in nh & t ruyn hnh#Sm Thng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011# ^a463tr.^b20cm#Trnh by nhng hiu bit v kinh nghim thc hnh nhng nguyn t c c bn trong vic vit mt kch bn phim in nh v truyn hnh#K nng vit #Kch bn#Phim#in nh#Truyn hnh#KVn#276229## 00767000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520050016000570020044000730070016001170080018001330090 03500151010000500186011001500191021025700206020000900463020000800472020000900480 039000500489013000700494#VV11.06947#VV11.06948#VV11.06949#Vi?t#GI-108D#294.3#^21 4#Thch Hu Thng#Gio dc & hong php - C hi & thch thc#Thch Hu Thng#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ci Minh#2011#^a419tr.^b21cm#Trnh by lc s Pht gio Vit Nam; tnh hnh hong php v gio dc Pht gio Vit N am, nhng c hi v thch thc i vi dn tc v Pht gio t thi L - Trn n nay; nn mng gio dc v vai tr hong php i vi dn tc; i tng hong php...#o Pht#Lch s#Gio dc#KVn#276230## 00604000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020008000730030012000810070 02700093008002300120009007700143010000500220011001500225020001700240020000400257 020001200261039000500273019000900278006000800287013000700295#VV11.06950#VV11.069 51#VV11.06952#70000#Vi?t#452C#823#^214#Lodge, David#i ch#Tiu thuyt#David Lodge ; Thu V dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a382tr.^b21cm#Vn hc hin i#An h#Tiu thuyt#KVn#Dch Anh#Thu V#276231## 00982000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050014000570020038000710070014001090080018001230090 03500141010000500176011001500181021029900196020001700495020000700512020000800519 02000070052702000080053403900050054201500860054702000070063302000090064001300070 0649#VV11.06953#VV11.06954#100000#Vi?t#N455N#398.909597#^214#Phan Vn Phn#Nng ng c Nam b vi ca dao tc ng#Phan Vn Phn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a242tr.^b25cm#Gii thiu nhng cu ca dao, tc ng, h v... tiu biu ni v nng ng c, m t cu to v cng dng ca cc loi n ng ng c m bao th h trc dy cng ch tc nh: ng c lm t, chng ng , thu hoch la, xay xt, ng c khng hom v c hom, ng c st thng, cu c, bt c bng tay...#Vn hc dn gian#Ng c#Nng c#Ca dao#Tc ng#KVn#u ba ghi: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut tnh Long An. Chi hi Vn ngh dn gian#Na m b#Vit Nam#276232## 00612000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050018000600020010000780030012000880070 04900100008001800149009003500167010000500202011001500207020001600222020000400238 020001200242039000500254013000700259019000900266006001500275006000800290#VV11.06 955#VV11.06956#VV11.06957#95000#Vi?t#J105E#823#^214#Bronte, Charlotte#Jane Eyre #Tiu thuyt#Charlotte Bronte ; Dch: Hunh Phan Anh, Mai Sn#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a729tr.^b21cm#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt#KVn#276233#Dch Anh#Hunh Phan Anh#Mai Sn## 00633000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820013000518080005000640050013000690020020000820070013001020080 01800115009003500133010000500168011001500173021010700188020000800295020000800303 039000500311020000400316020001600320013000700336#VV11.06958#VV11.06959#VV11.0696 0#95000#Vi?t#V115H#394.10959749#^214#Bi Minh c#Vn ho m thc Hu#Bi Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ci Minh#2011#^a599tr.^b24cm#Gi i thiu lch s, ngun gc, c im v cc nt vn ho ca cc mn n c trng ca Hu t xa ti nay#Vn ho#m thc#KVn#Hu#Vn ho m thc#276234## 00923000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050018000660020019000840070040001030080 01800143009003500161010000500196011002600201021035300227020000900580039000500589 020000900594005001500603013000700618020000800625#VV11.06961#VV11.06962#VV11.0696 3#76000#Vi?t#CH121D#920.0597#^214#Trn Thanh Phng#Chn dung bng ch#Trn Tha nh Phng ; Phan Thu Hng b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a491tr., 27tr. nh^b21cm#Tp hp 28 bi vit ca nh bo Trn Thanh P hng vit v cuc sng, s nghip nhng nhn vt tn tui nc ta qua i l nhng nh chnh tr, nh vn, nh th, nh bo v nhng ngi lm cng tc kh oa hc, ngh thut; 40 bi bo ca cc ng nghip vit v nh bo, nh su tp Trn Thanh Phng c ng trn nhiu bo Trung ng, a phng#Nhn vt#KV n#Vit Nam#Phan Thu Hng#276235#Bi bo## 00687000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050014000450020051000590070014001100080012001240090017001360100 00500153011002800158021014200186020000800328039000500336020001000341015003500351 020000700386020000900393013000700402#VN11.02543#25000#Vi?t#TH107N#959.70251#^21 4#Phm Vn Chy#Thnh nh H v nhng cu chuyn xy thnh p lu#Phm Vn Chy #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a68tr., 4tr. nh mu^b19cm#Gii thiu khi q ut v dng tc, thn th v s nghip ca H Qu Ly cng nhng cu chuyn xy t hnh p lu mi lu truyn cho ti ngy nay#Lch s#KVn#Truyn k#Bt danh tc gi: Vn Thnh Chng#Nh H#Vit Nam#276236## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020016000580030011000740070015000850080012001000090 01700112010000500129011001400134020001700148020000900165020001100174039000500185 013000700190#VV11.06964#30000#Vi?t#452#895.9221#^214#Hong T Thun#i o h oa o#Truyn th#Hong T Thun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a92tr.^b21cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#KVn#276237## 00880000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200130 00298080005000420020016000470070048000630220004001110080012001150090017001270100 00500144011002800149015005400177039000500231021019900236020002000435020001000455 02000070046500500160047200500130048800500140050100500180051500500140053301300070 0547#VV11.06965#42000#Vi?t#L250H#394.26959741#^214#L hi x Thanh#Nguyn ng t, V Th Hng, L Thnh Hiu...#T.2#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a184t r., 4tr.nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Qun l Di tch v Danh thng Thanh Ho#KVn #Gii thiu nhng l tc, l hi truyn thng tiu biu phn nh vn ho, tn ng ng v tm thc ci ngun ca ngi Thanh Ho nh l hi n Vua B, n Trn, n b Triu, tc t uc nh Liu...#L hi truyn thng#Thanh Ho#L tc#Ngu yn ng t#V Th Hng#L Thnh Hiu#Nguyn Th Khuyn#Trn Th Lin#276238## 00908000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070043000740220004001170080012001210090017001330100 00500150011001500155015004500170021025800215020000800473020001000481005001600491 00500130050700500090052000500140052900500150054303900050055801300070056302000120 0570#VV11.06966#55000#Vi?t#TH107P#959.741#^214#Thnh ph Thanh Ho xa v nay#N guyn Vn Ngc, Trng Chinh, V Phc...#T.3#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011# ^a167tr.^b21cm#TTS ghi: Chi hi S hc thnh ph Thanh Ho#Gm nhng bi vit c a nhiu tc gi v truyn thng lch s yu nc, u tranh kin cng chng th c dn Php v quc M, nhng k nim ca bc vi nhn dn Thanh Ho, lm the o li Bc v xy dng qu hng, gn gi di tch lch s, vn ho ca tnh...#L ch s#Thanh Ho#Nguyn Vn Ngc#Trng Chinh#V Phc#inh Xun Lm#Nguyn Xun Ba#KVn#276239#H Ch Minh## 00649000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020030000440030016000740070022000900080012001120090017001240100 00500141011001500146021014500161020000900306020000800315020001000323039000500333 020000900338005001700347013000700364#VV11.06967#32000#Vi?t#V115K#390.09597#^214 #Vn khn c truyn ngi Vit#Bn y nht#Thch Thanh Phc h..#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2011#^a175tr.^b24cm#Gii thiu cc bi vn khn theo cc l ti t trong nm, nghi l vng i, vn khn thn linh ti gia, vn khn ti cha, nh, n, miu, ph...#Vn khn#Nghi l#Phong tc#KVn#Vit Nam#Thch Thanh Phc #276240## 01035000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050013000450020066000580070061001240080012001850090017001970100005002140110 03000219021033600249020000800585039000500593005001900598015004400617020000800661 020000300669020000900672020001000681020001000691005001300701013000700714#VV11.06 968#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lu Minh Tu#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu L (1930 - 2010)#B.s.: Lu Minh Tu (ch.b.), Nguyn Quang Th ng, Trn Vn Lu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a280tr., 15tr. nh mu^b21c m#Gii thiu iu kin t nhin v truyn thng lch s ca x Thiu L, huyn T hiu Ho, tnh Thanh Ho. Lch s ng b v nhn dn x Thiu L trong khng ch in chng thc dn Php, quc M, xy dng bo v t quc v lnh o nhn d n thc hin ng li i mi, cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng th n trn qu hng#Lch s#KVn#Nguyn Quang Thng#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Thiu L#ng b#X#Thiu L#Thiu Ho#Thanh Ho#Trn vn Lu#276241## 01237000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020041000450070075000860080012001610090017001730100005001900110030001950210 52700225020000800752039000500760005001400765015004300779020000800822020000300830 02000080083302000090084102000100085000500130086000500140087300500170088701300070 0904#VV11.06969#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x Yn Ph (19 47 - 2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng, on Vn Hnh, Trng Ngc Phan#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a296tr., 10tr. nh mu^b21cm#Gii thiu iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x Yn Ph, huyn Yn n h, tnh Thanh Ho. Lch s ng b x Yn Ph trong qu trnh u tranh ginh ch nh quyn, khng chin chng thc dn Php, khi phc pht trin kinh t - x h i y mnh phong tro hp tc ho, thc hin k hoch nh nc 5 nm ln th nh t, gp phn nh thng hai cuc chin tranh ph hoi min Bc ca quc M, ch i vin tin tuyn, gii phng min Nam, cng c nc xy dng, bo v T quc, t hc hin s nghip i mi qu hng#Lch s#KVn#o Minh Chu#TTS ghi: Ban Ch p hnh ng b x Yn Ph#ng b#X#Yn Ph#Yn nh#Thanh Ho#Phm Th ng#o n Vn Hnh#Trng Ngc Phan#276242## 00706000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200140002280800050 00360020076000410080012001170090017001290100005001460110014001510210137001650200 01800302039000500320020000700325015004700332020001800379020001600397020001000413 020001000423013000700433#VL11.01111#Vi?t#K600Y#352.160959741#^214#K yu Hi n g nhn dn thnh ph Thanh Ho kho XIX, nhim k 2004 - 2011#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a47tr.^b27cm#Gii thiu danh dch c quan thng trc HND, ln h o UBND v i biu Hi ng nhn dn thnh ph Thanh Ho cc kho XVI, XVII, XVIII#Hi ng nhn dn#KVn#K yu#TTS ghi: Thng trc HND thnh ph Thanh Ho#i biu nhn dn#U ban nhn dn#Thanh Ho#Thnh ph#276243## 00703000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020035000800070014001150080 00500129009001900134010000500153011001500158021023000173020001100403020001100414 039000500425013000700430#VV11.06970#VV11.06971#VV11.06973#VV11.06972#Vi?t#M452T# 333.7#^214#Nguyn c Hy#Mi trng v con ng pht trin#Nguyn c Hy#^aH.#^ aCng an nhn dn#2011#^a927tr.^b24cm#Tp hp nhng nguyn l c bn v t nhin , v kinh t v trit hc trong s vn ng ca cc quy lut pht trin ca tin ho x hi v sinh quyn, sinh thi nhn vn, qun l a nhn vn pht trin t rn quan im sinh thi hc#Mi trng#Pht trin#KVn#276244## 01077000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540020033000590030154000920070056002460080005003020090 01900307010000500326011001500331015008600346021017300432020001300605020000900618 02000110062700500120063800500160065000500150066600500140068100500110069503900050 0706020000900711013000700720#VV11.06974#VV11.06975#VV11.06976#Vi?t#GI-108T#345.5 97#^214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Dng cho o to trnh i hc CAND : Ban hnh theo Quyt nh s 18/Q-X11 (X14) ngy 04/01/2011 ca Tng cc trn g Tng cc Xy dng lc lng CAND# nh Ho (ch.b.), Trn Minh Hng, Phm nh Xinh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a495tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng an. Tn g cc Xy dng lc lng cng an nhn dn. - Lu hnh ni b#Cung cp cc kin t hc c bn v c s l lun, c s php l v c s thc tin ca vic x l ti phm v xc nh cc vn c lin quan n ti phm trong lut Hnh s#Lut h nh s#Vit Nam#Gio trnh# nh Ho#Trn Minh Hng#Phm nh Xinh#Trn Vn m#L Th Hoa#KVn#Ti phm#276245## 01226000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820008000578080005000650020033000700030154001030070056002570080 00500313009001900318010000500337011001500342015008600357021031700443020001300760 02000090077302000110078200500120079300500160080500500150082100500140083600500140 0850039000500864013000700869#VV11.06977#VV11.06980#VV11.06978#VV11.06979#Vi?t#GI -108T#345.597#^214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Dng cho o to trnh i hc CAND : Ban hnh theo Quyt nh s 18/Q-X11 (X14) ngy 04/01/2011 ca Tn g cc trng Tng cc Xy dng lc lng CAND# nh Ho (ch.b.), Trn Minh H ng, Phm nh Xinh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: B C ng an. Tng cc Xy dng lc lng cng an nhn dn. - Lu hnh ni b#Trnh b y s lc khi nim, nhim v, cc nguyn tc c bn ca lut hnh s Vit Nam. Phn tch cc khi nim v quy nh v ti phm v phn loi ti phm, cu thn h ti phm, khch th v ch th ca ti phm, mt khch quan v ch quan ca t i phm. Trch nhim hnh s v hnh pht trong lut hnh s Vit Nam#Lut hnh s #Vit Nam#Gio trnh# nh Ho#Trn Minh Hng#Phm nh Xinh#Trn Vn m#N guyn Vn C#KVn#276246## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020021000710070017000920080005001090090 01900114010000500133011001500138012006900153021023400222020001200456020002100468 020001000489039000500499013000700504#VV11.06981#VV11.06982#40000#Vi?t#V106M#959 .7043#^214#Nguyn Vn Khoan#Vang mi li Bc dn#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a215tr.^b20cm#K nim 100 nm ngy Bc H ra i tm ng cu n c 6-1911 - 6-2011#Gm nhiu bi vit v gio dc lng yu nc, sc mnh ca ch ngha dn tc, ng li ca ng trc s sng cn ca dn tc, ch ngha nh n vn, t tng o c cch mng, hnh trang tm ng cu nc... ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#S nghip#KVn#276247## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020011000640030012000750070009000870080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140039000500157020000900162 020001200171013000700183#VV11.06983#VV11.06984#50000#Vi?t#561V#895.92234#^214# Nam Ninh#ng vng#Tiu thuyt#Nam Ninh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a319tr.^b 21cm#Vn hc hin i#KVn#Vit Nam#Tiu thuyt#276248## 00954000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350050014000400020081000540070034001350080005001690090019001740100005001930110 03000198021036800228020000800596020000800604039000500612015004300617020000800660 005001300668013000700681#VV11.06985#Vi?t#C455A#363.20959765#^214#on Quc Th#C ng an nhn dn Dak Lak 65 nm xy dng chin u v trng thnh (1945 - 2010)# B.s.: on Quc Th, Th Lng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a303tr., 21tr. nh mu^b21cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng an tnh k Lk qua cc thi k khng chin chng Php (1945 - 1954), khng chin chng M (1954 -1975), sau ngy gii phng min Nam thng nht t nc (1975 - 1995), i mi cc mt cng tc, u tranh trn p ti phm, bo v cng nghip ho - hi n i ho v thi k hi nhp kinh t th gii (1996 - 2010)#Cng an#Lch s#KV n#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh Dak Lak#k Lk# Th Lng#276249## 00456000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020018000600030019000780070013000970080005001100090 01900115010000500134011001400139020001700153020000900170020001100179039000500190 013000700195#VV11.06986#VV11.06987#Vi?t#D558T#895.9221#^214#ng Kim Cn#Di tr i d ngc#Truyn th lc bt#ng Kim Cn#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a85tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#KVn#276250## 00792000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070033000670220006001000050010001060050 00800116005001000124005001200134005001000146008000500156009001900161010000500180 01100140018501200180019902101640021702000170038102000140039802000090041202000090 0421039000500430013000700435#VV11.06988#VV11.06989#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#Hoi Vit, Thu Ho, ng Khoa...#T.225#Hoi Vit#Thu Ho#ng Kh oa#Thnh Trang#Hng Qun#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuy n #Gm cc phng s cp n nhng hnh vi phm php lut nh tng tin, gi t ngi, ma tu, cp ca, c bc... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#KVn#276251## 00789000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070033000670220006001000050012001060050 00700118005000900125005001000134005000900144008000500153009001900158010000500177 01100140018201200180019602101640021402000170037802000140039502000090040902000090 0418039000500427013000700432#VV11.06990#VV11.06991#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#Trung Thnh, . Ho, X. Thng...#T.226#Trung Thnh#. Ho#X. Th ng#Khnh Ho#Tn Ngc#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp n nhng hnh vi phm php lut nh tng tin, git ngi, ma tu, cp ca, c bc... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng c nh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#KVn#276252## 00845000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070037000670220006001040050007001100050 01500117005001000132005001000142005001000152008000500162009001900167010000500186 01100140019101200180020502102110022302000170043402000140045102000090046502000090 0474039000500483013000700488#VV11.06992#VV11.06993#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#Mai H, H Huyn Thoi, ng Thi...#T.227#Mai H#H Huyn Thoi #ng Thi#Ho Thanh#ng Khoa#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sc h Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu , cp ca, git ngi, la tnh, mi dm... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#Vn hc hin i# T nn x hi#Vit Nam#Phng s#KVn#276253## 00846000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070037000670220006001040050013001100050 00900123005001000132005001100142005001000153008000500163009001900168010000500187 01100140019201200180020602102110022402000170043502000140045202000090046602000090 0475039000500484013000700489#VV11.06994#VV11.06995#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#H Xun Dung, Anh Hiu, Tn Thanh...#T.228#H Xun Dung#Anh Hiu #Tn Thanh#Nguyn Huy#ng Thi#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T s ch Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma t u, cp ca, git ngi, la tnh, mi dm... v nhng phng n phng chng t i phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#Vn hc hin i #T nn x hi#Vit Nam#Phng s#KVn#276254## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020027000660030012000930070010001050080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185 039000500197013000700202#VV11.06996#VV11.06997#30000#Vi?t#NH556N#895.92234#^214 #Bch Phn#Nhng ngy nc mt v hoa#Truyn ngn#Bch Phn#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a152tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#276255## 01063000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020056000640070059001200080005001790090 01900184010000500203011001500208020001000223020000900233039000500242015006200247 02102910030902000090060002000160060900500140062500500160063900500160065500500210 0671005001400692013000700706#VN11.02544#VN11.02545#VN11.02547#VN11.02546#Vi?t#B1 08#340#^214#Bo m tnh thng nht ca h thng php lut Vit Nam#Phan Trung L (ch.b.), ng nh Luyn, Ng Trung Thnh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a3 67tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#KVn#TTS ghi: U ban Thng v Quc hi. Vin Ng hin cu Lp php#Trnh by nhng yu cu v thc trng bo m tnh thng nht ca h thng php lut; gii php nng cao hiu qu ca vic bo m tnh thng nht ca h thng php lut; kinh nghim ca mt s nc nh c, M, Canaa, Au stralia, Nht v vic bo m tnh thng nht ca h thng php lut#H thng#T nh thng nht#Phan Trung L#ng nh Luyn#Ng Trung Thnh#Phm Th Minh Phng #Phan Thanh H#276256## 00485000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050010000360020026000460030004000720070010000760040019000860080010001050090 01500115010000500130011001500135015002700150020001700177020000900194020000400203 039000500207013000700212#VN11.02548#Vi?t#557M#895.9221#^214#Nguyn m#c m g i pha chn tri#Th#Nguyn m#Ti bn c b sung#^a Nng#^aNxb. Nng#2011# ^a183tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn A#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276 257## 00556000000000277000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810007000420820009000498080005000580050009000630020035000720070009001070080 01000116009001500126010000500141011001500146020000900161039000500170021008100175 020001100256020000400267013000700271#VN11.02550#VN11.02549#Lch s#30000#Vi?t#N H100N#959.7029#^214#Thi Long#Nh Nguyn chn cha - mi ba vua#Thi Long#^a N ng#^aNxb. Nng#2011#^a222tr.^b19cm#Vit Nam#Oanh#Tm hiu v cuc i v mt s chuyn trong cung ca cc i vua cha nh Nguyn#Nh Nguyn#Vua#276258## 00590000000000277000450002600110000002600110001102000070002201400070002904100050 00361810006000410820011000478080005000580050013000630020035000760070013001110080 01000124009001500134010000500149011001500154039000500169021010500174020000800279 020000900287013000700296020000900303#VN11.02551#VN11.02552#Ph n#47500#Vi?t#V3 00N#305.409597#^214#L Khc Cung#V ngi nhan sc cho i ngn ng#L Khc Cung #^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a242tr.^b19cm#Oanh#Vit v nhng ngi ph n t i sc thuc nhiu lnh vc ngh nghip, tng lp ca cc vng min t nc#Sc p#Ti nng#276259#Vit Nam## 00595000000000277000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810007000420820008000498080005000570050012000620020023000740070012000970080 01000109009001500119010000500134011001500139039000500154021009800159020002300257 020002100280013000700301020000900308#VN11.02553#VN11.02554#Lch s#35000#Vi?t#T H205#959.704#^214#L Vn Nhn#Theo on qun ra trn#L Vn Nhn#^a Nng#^aNx b. Nng#2011#^a185tr.^b19cm#Oanh#K li nhng trn nh, nhng tm gng tiu biu trong hai cuc khng chin chng Php, chng M#Khng chin chng Php#Kh ng chin chng M#276260#Vit Nam## 00573000000000301000450002600110000002000170001104100050002818100070003308200120 00408080005000520020014000570030004000710070034000750080010001090090015001190100 00500134011001500139020000900154020000400163039000500167015004300172005000800215 005000800223005001300231005000900244005001100253013000700264#VN11.02555#Vn hc hin i#Vi?t#KH506G#895.9221008#^214#Khc giao ma#Th#Hoi An, Mai Anh, Ng Mi nh Anh...#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a160tr.^b19cm#Vit Nam#Th#Oanh#TTS gh i: Hi Ngi cao tui huyn i Lc#Hoi An#Mai Anh#Ng Minh Anh#Ngc nh#L Vn By#276261## 00722000000000337000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100070 00440820012000518080005000630020032000680030004001000070078001040080015001820090 04400197010000500241011001500246020000900261020000400270039000500274005001100279 00500070029000500120029700500140030900500100032302000160033300500140034900500140 0363013000700377#VN11.02556#VN11.02557#Vn hc hin i#Vi?t#CH501H#895.9221008# ^214#Cha Hng ci Pht - Ngun th#Th#Nguyn Cao, Bi D, V Phm Hm... ; Tu yn chn: Bi Vn Vng, L Thanh Bnh#^a Nng ; H.#^aNxb. Nng ; Trung tm Vn ho Trng An#2011#^a154tr.^b15cm#Vit Nam#Th#Oanh#Nguyn Cao#Bi D#V Ph m Hm#H Xun Hng#Dng Lm#Vn hc cn i#Bi Vn Vng#L Thanh Bnh#276262 ## 00568000000000277000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810007000440820009000518080005000600020076000650030021001410070013001620080 01000175009001500185010000500200011001500205020001400220039000500234005001300239 020001500252020001600267013000700283#VV11.06998#VV11.06999#Ting Anh#54500#Vi?t #PH121T#428.0076#^214#Phn tch ng php v hng dn gii cc b thi lp 9 v o lp 10 Anh vn#Bc - Trung - Nam...#Ng Vn Minh#^a Nng#^aNxb. Nng#201 1#^a304tr.^b19cm#Sch c thm#Oanh#Ng Vn Minh#Sch luyn thi#Trung hc c s# 276263## 00678000000000289000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810007000440820006000518080005000570050015000620020040000770070041001170080 01500158009004400173010000500217011001500222020001700237039000500254006001500259 021007400274020001500348020001800363013000700381#VV11.07000#VV11.07001#Hnh tinh #24500#Vi?t#KH300N#523.4#^214#Clusantxp, P.#Khi no bit nhiu hn v cc hnh tinh#P. Clusantxp ; V Khi Nguyn bin dch#^a Nng ; H.#^aNxb. Nng ; T rung tm Vn ha Trng An#2011#^a127tr.^b21cm#Sch thng thc#Oanh#V Khi Nguy n#Gii thiu cho cc em nhng kin thc c bn v tri t v cc hnh tinh#Sc h thiu nhi#Khoa hc tri t#276264## 00754000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810007000580820006000658080005000710050018000760020018000940030 05300112007003900165008000500204009001900209010000500228011001500233039000500248 006000900253021016200262020001100424020001000435013000700445#VV11.07002#VV11.070 03#VV11.07004#VV11.07005#Kh cng#Vi?t#KH300C#613.7#^214#Phng Xun Dng#Kh c ng 100 ngy#Sch hc 100 ngy l thuyt v thc hnh v kh cng#Phng Xun D ng ; Vit Hoa bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a291tr.^b21cm#Oanh#Vit H oa#Khi qut v lch s pht trin ca kh cng v l lun y hc v kh cng Tru ng Quc. Hng dn phng php tp luyn kh cng dng sinh v tr liu mt s bnh#Dng sinh#Tp luyn#276265## 01042000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440140007000610410005000681810008000730820007000818080005000880020028000930070 06700121008000500188009002700193010000500220011001500225020001100240039000500251 01500660025600500180032202102900034000500170063000500130064700500140066000500230 0674013000700697#VV11.07006#VV11.07009#VV11.07008#VV11.07007#K ton qun tr#69 000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Gio trnh k ton qun tr#B.s.: Nguyn Ngc Quan g (ch.b.), Nguyn Nng Phc, Phm Th Gi...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#201 1#^a359tr.^b24cm#Gio trnh#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i h c Kinh t Quc dn#Nguyn Ngc Quang#Trnh by c s l lun chung v k ton qu n tr; cc phng php phn loi chi ph trong doanh nghip; phng php xc nh ch ph sn xut sn phm, dch v, d ton ngn sch, k ton trch nhim, nh gi bn v cc thng tin k ton qun tr vi vic ra quyt nh ngn hn, d i hn#Nguyn Nng Phc#Phm Th Gi#Phm Th Thu#Nguyn Th Minh Phng#276266 ## 00912000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000180 00440140007000620410005000691810006000740820008000808080005000880020049000930030 05200142007005800194008000500252009002700257010000500284011001500289020001100304 03900050031501500490032000500110036902100660038000500150044600500140046100500180 0475005001700493020001300510020000800523013000700531#VV11.07010#VV11.07011#VV11. 07013#VV11.07012#K ton ti chnh#25000#Vi?t#B103T#657.076#^214#Bi tp k to n ti chnh trong cc doanh nghip#Dng cho sinh vin chuyn ngnh k ton & ki m ton#B.s: Phm Quang (ch.b.), Nguyn Th Li, Trn Qu Lin...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a143tr.^b24cm#Gio trnh#Oanh#TTS ghi: i hc Kinh t Q uc dn. Khoa K ton#Phm Quang#Gii thiu 59 bi tp v k ton ti chnh tron g cc doanh nghip#Nguyn Th Li#Trn Qu Lin#Phm Th Bch Chi#Nguyn Thanh Q u#Doanh nghip#Bi tp#276267## 00866000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000180 00440140007000620410005000691810006000740820008000808080005000880050016000930020 05600109007005700165008000500222009002700227010000500254011001500259020001100274 03900050028501500490029000500160033902101550035500500150051002000080052501300070 0533#VV11.07014#VV11.07015#VV11.07017#VV11.07016#Hch ton k ton#22000#Vi?t#H 250T#657.076#^214#Nguyn Vn Cng#H thng cu hi v bi tp l thuyt hch to n k ton#Nguyn Vn Cng (ch.b.), Phm Thnh Long, Trn Vn Thun#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2011#^a143tr.^b24cm#Gio trnh#Oanh#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa K ton#Phm Thnh Long#Trnh by bn cht, i tng v phng php ca hch ton k ton. Phng php chng t v tnh gi thnh, i ng ti sn. H thng ti khon k ton...#Trn Vn Thun#Bi tp#276268## 00791000000000349000450002600100000002600100001002600100002002600100003001400070 00400410005000471810008000520820009000608080005000690020033000740290018001070070 06400125008000500189009002700194010000500221011001500226020001100241039000500252 01500680025700500120032500500180033702000200035502000110037500500150038600500150 0401005001800416013000700434#VV1.07018#VV1.07019#VV1.07021#VV1.07020#55000#Vi?t #GI-108T#658.0072#^214#Gio trnh nghin cu kinh doanh#Business research#B.s.: L Cng Hoa, Nguyn Thnh Hiu (ch.b.), o Thanh Tng...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a279tr.^b21cm#Gio trnh#Oanh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Q uc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#L Cng Hoa#Nguyn Thnh Hiu#Qun tr kinh do anh#Nghin cu#o Thanh Tng#Trn Quang Huy#Hong Thanh Hng#276269## 01081000000000349000450002600100000002600100001002600100002002600100003002000190 00400140007000590410005000661810008000710820004000798080005000830050014000880020 02900102007006000131008000500191009002700196010000500223011001500228020001100243 03900050025401500580025900500120031702103190032900500180064800400380066602000090 0704020001100713013000700724#VV1.07022#VV1.07023#VV1.07024#VV1.07025#Thng mi quc t#49000#Vi?t#GI-108T#382#^214#Trn Minh o#Gio trnh marketing quc t# B.s.: Trn Minh o, V Tr Dng (ch.b.), Trng nh Chin#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a263tr.^b21cm#Gio trnh#Oanh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#V Tr Dng#Tng quan v marketing quc t. Mi trng marketing quc t. Nghin cu marketing quc t. Phn on v la chn th tr ng. Phn tch cnh tranh v chin lc quc t ca cng ty. Thm nhp v m rn g th trng quc t. Quyt nh sn phm, gi, xc tin hn hp trn th trng quc t. Marketing xut - nhp khu#Trng nh Chin#Ti bn ln th 1 c sa i, b sung#Tip th#Th trng#276270## 00853000000000313000450002600100000002600100001002600100002002600100003002000080 00400140007000480410005000551810007000600820006000678080005000730050017000780020 02800095007004700123008000500170009002700175010000500202011001500207039000500222 015008200227006001200309021018800321006001000509020001300519013000700532#VV1.070 26#VV1.07027#VV1.07029#VV1.07028#Qun l#74000#Vi?t#NH556K#658.3#^214#Napier, N ancy K.#Nhng khonh khc xut thn#Nancy K. Napier ; Dch: Phng Oanh, Minh Hi u#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a350tr.^b21cm#Oanh#Tn sch ting Anh: Insight : Encouraging aha! moments for organizational success#Phng Oanh#a ra nhng phn tch, nhng kinh nghim cho nhng ngi lm qun l iu hnh cng t y, doanh nghip gip h c th pht huy ti a nhng sc mnh v s sng to tro ng qun l, iu hnh#Minh Hiu#Doanh nghip#276271## 00436000000000253000450002600110000002000170001101400070002804100050003518100060 00400820010000468080005000560050016000610020016000770030004000930070016000970080 01000113009001500123010000500138011001400143020000900157020000400166039000500170 013000700175#VN11.02558#Vn hc hin i#45000#Vi?t#S431V#895.92214#^214#Trn Q uang Nht#Sng v vo th#Th#Trn Quang Nht#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a10 3r.^b19cm#Vit Nam#Th#Oanh#276272## 00417000000000241000450002600110000002000170001104100050002818100060003308200100 00398080005000490050016000540020016000700030004000860070016000900080010001060090 01500116010000500131011001400136020000900150020000400159039000500163013000700168 #VN11.02559#Vn hc hin i#Vi?t#K600U#895.92214#^214#Nguyn nh Qu#K c th i gian#Th#Nguyn nh Qu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a59tr.^b19cm#Vit Nam# Th#Oanh#276273## 00824000000000313000450002600110000002000080001101400070001904100050002618100060 00310820008000378080005000450050011000500020022000610070055000830080010001380090 01500148010000500163011002500168020000800193039000500201005001600206021022000222 005001800442004001900460020001100479020000300490013000700493020001000500#VV11.07 030#Lch s#60000#Vi?t#L302S#959.742#^214#H Vn Ti#Lch s x Phc Thnh#H V n Ti (ch.b.), Trn Quc Tng, Phan Thanh Phng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011 #^a207tr., 6tr. nh^b21cm#Ngh An#Oanh#Trn Quc Tng#Gii thiu lch s v tru yn thng yu nc ca x Phc Thnh. Qu trnh xy dng, trng thnh trong Cc h mng thng Tm, khng chin chng Php, khng chin chng M v xy dng ch n gha x hi t 1975 n nay ca x#Phan Thanh Phng#Ti bn c b sung#Phc Th nh#X#276274#Yn Thnh## 00427000000000253000450002600110000002000170001101400070002804100050003518100060 00400820009000468080005000550050011000600020017000710030004000880070011000920080 01000103009001500113010000500128011001500133020000900148020000400157039000500161 013000700166#VV11.07031#Vn hc hin i#35000#Vi?t#M107T#895.9221#^214#L He Mai#Mnh trng trong#Th#L He Mai#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a214tr.^b20cm #Vit Nam#Th#Oanh#276275## 00672000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400050014000450020035000590070025000940220004001190040008001230080 01000131009001500141010000500156011001500161012003000176021015400206020001200360 020001000372039000500382013000700387#VV11.07032#35000#Vi?t#H103T#959.704092#^21 4#Thi Kim nh#286 chuyn k i thng v Bc H#Thi Kim nh b.s., s.t.#T.3# Ti bn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a219tr.^b20cm#T sch Danh nhn H Ch Mi nh#Gm nhiu cu chuyn nh k v cuc i hot ng ca Bc, cng nh nhng qua n im, ng li, tc phong lm vic v tnh ngi ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Truyn k#oanh#276276## 00772000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020035000450070037000800220004001170040008001210080010001290090 01500139010000500154011001500159012003000174021015400204020001200358020001000370 03900050038001300070038500500080039200500150040000500090041500500100042400500120 0434#VV11.07033#35000#Vi?t#H103T#959.704092#^214#286 chuyn k i thng v B c H#Huy Cn, Trn Xun Tho, Thi Duy...#T.4#Ti bn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2 011#^a219tr.^b20cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#Gm nhiu cu chuyn nh k v cuc i hot ng ca Bc, cng nh nhng quan im, ng li, tc phong lm v ic v tnh ngi ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Truyn k#oanh#276277#Huy Cn#Trn Xun Tho#Thi Duy#on Gii#V nh He## 00818000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020087000590030057001460220004002032210017002070080 01000224009002600234010000500260011001500265015004700280021013300327020001000460 020000800470020000800478020001800486039000500504013000700509#VL11.01112#VL11.011 13#VL11.01114#Vi?t#T527T#343.59762#^214#Tuyn tp h thng ho cc vn bn quy p hm php lut ca u ban nhn dn tnh Gia Lai#Ban hnh t nm 1992 n 30/6/201 0 cn hiu lc thi hnh#T.1#Lnh vc kinh t#^aGia Lai#^aS T php tnh Gia Lai #2011#^a650tr.^b27cm#u ba sch ghi: U ban Nhn dn tnh Gia Lai#Gii thiu h thng cc vn bn php lut thuc lnh vc kinh t ca u ban nhn dn tnh Gi a Lai ban hnh t nm 1992 n 30/6/2010#Php lut#Kinh t#Gia Lai#Vn bn php lut#oanh#276278## 00967000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020087000590030057001460220004002032210123002070080 01000330009002600340010000500366011001500371015004700386021019600433020001000629 020000800639020001800647039000500665013000700670#VL11.01115#VL11.01116#VL11.0111 7#Vi?t#T527T#349.59762#^214#Tuyn tp h thng ho cc vn bn quy phm php lu t ca u ban nhn dn tnh Gia Lai#Ban hnh t nm 1992 n 30/6/2010 cn hiu l c thi hnh#T.2#Lnh vc vn ho, x hi, gio dc khoa hc, cng ngh v mi tr ng, t ai, nh - an ninh, quc phng - lnh vc khc#^aGia Lai#^aS T ph p tnh Gia Lai#2011#^a814tr.^b27cm#u ba sch ghi: U ban Nhn dn tnh Gia La i#Gii tiu h thng cc vn bn php lut thuc lnh vc vn ho, x hi, gio dc khoa hc, cng ngh v mi trng, t ai... ca u ban nhn dn tnh Gia L ai ban hnh t nm 1992 n 30/6/2010#Php lut#Gia Lai#Vn bn php lut#oanh#2 76279## 00659000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000070 00440410005000510140007000561810006000630820006000698080005000750050010000800020 04800090007001500138008001200153009001700165010000500182011001500187021013600202 020001000338039000500348020000900353013000700362#VN11.02560#VN11.02563#VN11.0256 1#VN11.02562#Ph n#Vi?t#20000b#M558B#646.7#^214#Hi Qunh#10 b quyt tr th nh ngi ph n tuyt vi#Hi Qunh b.s.#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a21 5tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn cho ph n trong vic lm p, sp x p cng vic mt cch hi ho hp l, v qun l tt trong gia nh#Cuc sng#oan h#B quyt#276280## 00670000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440410005000550140007000601810007000670820006000748080005000800050009000850020 03200094007002400126004001400150008001200164009001700176010000500193011001500198 021010400213020000700317039000500324020001000329020001000339013000700349#VV11.07 034#VV11.07037#VV11.07036#VV11.07035#X hi hc#Vi?t#45000b#TH504#302.2#^214#Vi t Th#Thut i nhn x th kinh in#Vit Th tng hp, b.s.#Ti bn ln 1#^aH i Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a287tr.^b20cm#Gm nhng trit l sng v cc bi hc kinh nghim qu bu c c kt t cuc sng v i nhn x th#ng x#oan h#Giao tip#Cuc sng#276281## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000080003304100050 00411810006000460820013000528080005000650050013000700020045000830070042001280080 01200170009001700182010000500199011001500204021014600219020000800365020001000373 039000500383015005700388005001300445013000700458#VV11.07038#VV11.07040#VV11.0703 9#Lch s#Vi?t#L302S#363.20959735#^214#V Quang Hp#Lch s cng an qun Ng Quy n (1945 - 2010)#V Quang Hp b.s. ; S.t.: V Quang i...#^aHi Phng#^aNxb. H i Phng#2011#^a235tr.^b20cm#Gii thiu lch s qu trnh chin u, xy dng v trng thnh trong sut 65 nm (1945 - 2010) ca lc lng cng an qun Ng Quy n (Hi Phng)#Cng an#Hi Phng#oanh#TTS ghi: Cng an thnh ph Hi Phng. - L u hnh ni b#V Quang i#276282## 00534000000000289000450002600110000002600110001102000100002204100050003201400080 00371810007000450820008000528080005000600050013000650020046000780030013001240070 01300137008001200150009001700162010000500179011001500184020000800199039000500207 020000600212020000800218020001100226013000700237#VL11.01118#VL11.01119#Php lut #Vi?t#295000b#TR312T#345.597#^214#inh Vn Qu#Trnh t th tc gii quyt cc v n hnh s#Sch k nmg#inh Vn Qu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a511tr .^b27cm#Hnh s#oanh#V n#Th tc#Gii quyt#276283## 00825000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020116000550070036001710080012002070090017002190100 00500236011001400241020001300255039000500268005001200273005001000285005000900295 021013600304020004700440013000700487005001300494005001600507#VL11.01120#VL11.011 22#VL11.01121#Vi?t#C455T#338.7#^214#Cng ty THHH thng mi Tn Hng k nim 10 nm thnh lp cng ty 2001 - 201, n nhn hun chng lao ng hng ba#Vit Ph ng, Vn Khit, Trng C...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a40tr.^b29cm#Doan h nghip#oanh#Vit Phng#Vn Khit#Trng C#Gii thiu lch s qu trnh xy d ng, trng thnh v pht trin ca cng ty THHH thng mi Tn Hng qua 10 nm t hnh lp 2001 - 2011#Cng ti trch nim hu hn thng mi Tn Hng#276284#Nguy n Khit#Trnh Trng Gi## 00471000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050007000680020013000750030012000880070 00700100008000500107009001100112010000500123011001500128020001700143020000900160 020001200169039000500181013000700186#VN11.02564#VN11.02566#VN11.02565#56000#Vi? t#TH462X#895.922334#^214#L Lu#Thi xa vng#Tiu thuyt#L Lu#^aH.#^aThi i# 2011#^a347tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#276285## 00616000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050010000780020025000880030 01400113007001000127008000500137009001100142010000500153011001500158020001700173 020000900190020001000199039000500209013000700214021009300221#VN11.02567#VN11.025 68#VN11.02570#VN11.02569#35000#Vi?t#H100N#895.922803#^214#Thch Lam#H Ni ba s u ph phng#Tp truyn k#Thch Lam#^aH.#^aThi i#2011#^a183tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn k#oanh#276286#Gii thiu ph phng H Ni vi nhng mn n c trng cho vn ho m thc ca ngi H Ni## 00509000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490050014000540020020000680030012000880070035001000080 00500135009001100140010000500151011001500156020001700171020000400188020001200192 039000500204006001500209013000700224#VN11.02571#VN11.02572#VN11.02573#51000#Vi? t#823#^214#Marther, Anne#S bng n du dng#Tiu thuyt#Anne Marther ; Phm Thu Huyn dch#^aH.#^aThi i#2011#^a319tr.^b19cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt #oanh#Phm Thu Huyn#276287## 00662000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050020000640020030000840030012001140070 04500126008000500171009001100176010000500187011001500192020001700207020001100224 02000120023503900050024701500320025200600150028400600170029900600130031601300070 0329#VN11.02575#VN11.02574#VN11.02576#72000#Vi?t#TR527N#891.73#^214#Aitmatp, Tsinghiz#Truyn ni i v tho nguyn#Tiu thuyt#Tsinghiz Aitmatp ; Dch: Ph m Mnh Hng...#^aH.#^aThi i#2011#^a447tr.^b19cm#Vn hc hin i#Kiaghixtan# Tiu thuyt#oanh#Gii thng vn hc L nin 1963#Phm Mnh Hng#Nguyn Ngc Bng #Cao Xun Ho#276288## 00653000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640020021000690070070000900080005001600090 01100165010000500176011001500181020001700196020000900213020001200222039000500234 00500130023900500140025200500150026600500080028100500150028900500160030401300070 0320#VV11.07041#VV11.07042#VV11.07043#67000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn hay 2011#Ma Vn Khng, on L, V Th Xun H... ; Nguyn Thi Anh tuyn chn#^aH.#^aThi i#2011#^a383tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#o anh#Ma Vn Khng#Dng Duy Ng#V Minh Nguyt#on L#V Th Xun H#Nguyn Thi Anh#276289## 00722000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050014000630020021000770070060000980080 00500158009001100163010000500174011001500179020000900194039000500203005001000208 021013400218020000600352005001500358006001500373013000700388020001300395#VV11.07 044#VV11.07046#VV11.07045#46000#Vi?t#TH305Ħ.3#^214#Suzuki, D. T.#Thin & ph n tm hc#D. T. Suzuki, E. Fromm, R. D. Martino ; Nguyn Kim Dn dch#^aH.#^aTh i i#2011#^a230tr.^b21cm#o Pht#oanh#Fromm, E.#Trnh by nhng bi din thuy t v thin ca Pht gio. Gii thiu thin v phn tm hc, v th ca con ng i v thin ca Pht gio#Thin#Martino, R. D.#Nguyn Kim Dn#276290#Phn tm hc ## 00816000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020030000610070043000910080005001340090 01100139010000500150011001500155005001600170039000600186019000500192020000800197 006001500205012006000220013000700280021021000287020001700497#VV11.07047#VV11.070 48#VV11.07049#40000#Vi?t#TH504G#135#^214#Thut gii mng ca ngi xa#Ng Nguy n Tng ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a182tr.^b21cm#Ng Nguy n Tng#TDung#Dch#Gic m#Nguyn Kim Dn#T sch Tham kho khoa hc huyn b - T hut s - Chim tinh#276291#Trnh by s lc v gic m, phn loi gic m v v ic gii ngha gic m. Din gii ngha ca nhng hnh nh c th xut hin tr ong gic m nh m thy mt tri, mt trng, sao, ni non, sng h, hoa c...#Kh oa hc thn b## 00865000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020017000620030080000790070058001590080 00500217009001100222010000500233011001500238005001400253005001600267039000600283 01900050028902000100029402000070030400600160031101300070032701200420033402101400 0376020001100516#VV11.07050#VV11.07052#VV11.07051#40000#Vi?t#S450T#133.3#^214#S tay kinh dch#Gii thch s vic v hin tng lin quan n t nhin v con n gi qua 64 qu#Gary G. Melyan, Wen Kuang Chu ; Hunh Vn Thanh bin dch#^aH.#^ aThi i#2011#^a191tr.^b21cm#Wen Kuang Chu#Melyan, Gary G.#TDung#Dch#Kinh dch #S tay#Hunh Vn Thanh#276292#T sch Chim tinh - Nhn din - Thut s#Trnh b y s lc v kinh dch. Gii thch s vic v hin tng lin quan n t nhin , con ngi thng qua 64 qu v ng dng vo thc t#Gii thch## 00566000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020028000640070031000920080005001230090 01100128010000500139011001500144006000900159005000900168039000600177019000500183 020001700188020000900205020001200214013000700226012003100233#VV11.07053#VV11.070 54#VV11.07055#30000#Vi?t#NH556C#808.83#^214#Nhng cu chuyn hi th v#Long Ph i ; Bin dch: Tre Xanh#^aH.#^aThi i#2011#^a167tr.^b21cm#Tre Xanh#Long Phi#TD ung#Dch#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#276293#T sch Truyn ci - Ng ngn## 00564000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020013000600030012000730070042000850080 00500127009001100132010000500143011001500148006000900163005001700172039000600189 019000800195020001700203020000300220020001200223006000800235013000700243#VV11.07 057#VV11.07056#VV11.07058#90000#Vi?t#309K#813#^214#iu k diu#Tiu thuyt#Ju dith Mcnaught ; Dch: Kim Thu, Vn Ho#^aH.#^aThi i#2011#^a538tr.^b21cm#Kim Thu#Mcnaught, Judith#TDung#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Vn Ho#2762 94## 00608000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810006000450820004000518080005000550050014000600020013000740030012000870070 02900099008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164020000300182 039000600185019000800191006000900199020001200208012006700220013000700287#VV11.07 059#VV11.07061#VV11.07060#Vi?t#31000#H450S#813#^214#Riordan, Rich#H s thn# Tiu thuyt#Rich Riordan ; Thin T dch#^aH.#^aThi i#2011#^a151tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#TDung#Dch M#Thin T#Tiu thuyt#T sch Vn hc M. Percy J ackson v cc v thn trn nh Olympus#276295## 00555000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020011000600030023000710070037000940080 00500131009001100136010000500147011001500152006001400167005001700181039000600198 019000900204020001700213020000400230020001200234013000700246#VV11.07062#VV11.070 64#VV11.07063#51000#Vi?t#D108K#823#^214#Dao k gy#Tiu thuyt trinh thm#Agath a Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^a311tr.^b21cm#V nh Phn g#Christie, Agatha#TDung#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#276296## 00555000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020011000600030023000710070037000940080 00500131009001100136010000500147011001500152006001400167005001700181039000600198 019000900204020001700213020000400230020001200234013000700246#VV11.07065#VV11.070 66#VV11.07067#55000#Vi?t#T452V#823#^214#Ti v ti#Tiu thuyt trinh thm#Agath a Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^a327tr.^b21cm#V nh Phn g#Christie, Agatha#TDung#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#276297## 00475000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020008000660030012000740070012000860080 00500098009001100103010000500114011001500119005001200134039000600146020001700152 020000900169020001200178013000700190#VV11.07069#VV11.07068#VV11.07070#66000#Vi? t#M110V#895.92234#^214#Mt vn#Tiu thuyt# Ngc Yn#^aH.#^aThi i#2011#^a41 5tr.^b21cm# Ngc Yn#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#276298## 00523000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020010000600030012000700070028000820080 00500110009001100115010000500126011001500131006000800146005001400154039000600168 019000800174020001700182020000300199020001200202013000700214#VV11.07071#VV11.070 73#VV11.07072#87000#Vi?t#T312#813#^214#Tnh ch#Tiu thuyt#Janet Dailey ; V n Ho dch#^aH.#^aThi i#2011#^a535tr.^b21cm#Vn Ho#Dailey, Janet#TDung#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#276299## 00548000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020019000600030012000790070036000910080 00500127009001100132010000500143011001500148006001000163005002000173039000600193 019000800199020001700207020000300224020001200227013000700239#VV11.07074#VV11.070 75#VV11.07076#96000#Vi?t#556B#813#^214#ng bao gi xa em#Tiu thuyt#Margaret Pemberton ; Bch Thu dch#^aH.#^aThi i#2011#^a567tr.^b21cm#Bch Thu#Pember ton, Margaret#TDung#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#276300## 00547000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020038000630070010001010080005001110090 01100116010000500127011001400132005001000146039000600156020000800162021008500170 020001900255013000700274#VL11.01123#VL11.01125#VL11.01124#70000#Vi?t#C114H#745. 92#^214#Cm hoa Nht Bn - 30 tng c o#Thin Kim#^aH.#^aThi i#2011#^a7 1tr.^b27cm#Thin Kim#TDung#Cm hoa#Hng dn cch cm hoa, to dng, to hnh ch o cc bnh hoa theo phong cch Nht Bn#Ngh thut cm hoa#276301## 00585000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020034000640070010000980080005001080090 01100113010000500124011001400129005001000143039000600153020002000159004001400179 021007600193020001100269020000800280013000700288#VL11.01126#VL11.01128#VL11.0112 7#70000#Vi?t#NH556M#745.54#^214#Nhng mu gi qu thnh hnh nht#Thin Kim#^aH .#^aThi i#2011#^a79tr.^b27cm#Thin Kim#TDung#Trang tr thc hnh#Ti bn ln 2#Hng dn cch la chn nguyn liu v cch gi cc mu qu thnh hnh nht#Ng h thut#Gi qu#276302## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740020074000790070034001530080 00500187009001100192010000500203011001500208005001700223039000600240020000900246 013000700255021019300262020001400455020001500469#VL11.01129#VL11.01132#VL11.0113 1#VL11.01130#295000#Vi?t#103T#959.704092#^214#i tng Tng t lnh V Nguyn Gip - Danh tng kit xut mi thi i#Nguyn c Cng s.t., tuyn chn#^aH. #^aThi i#2011#^a403tr.^b27cm#Nguyn c Cng#TDung#Bi vit#276303#Tp hp n hng bi tr li phng vn ca i tng V Nguyn Gip v nhng bi vit ca nh ng nguyn th quc gia, cc tng lnh, nh khoa hc, nh s hc, nh vn nh b o... vit v i tng#Bi phng vn#V Nguyn Gip## 00436000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020019000470030004000660070013000700080005000830090019000880100 00500107011001400112005001300126039000600139020001700145020000900162020000400171 013000700175#VN11.02577#VN11.02578#Vi?t#C126S#895.9221#^214#Cy so xng sng#T h#Trn c Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a98tr.^b19cm#Trn c Lc#TDung#V n hc hin i#Vit Nam#Th#276304## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020012000670030016000790070012000950080 00500107009001900112010000500131011001500136005001200151039000600163020001700169 020000900186020001200195013000700207#VN11.02579#VN11.02580#VN11.02581#45000#Vi? t#NG558X#895.92234#^214#Ngi xa x#Tp truyn ngn#Ng Vn Ph#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b19cm#Ng Vn Ph#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#276305## 00594000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020018000670070013000850080023000980090 04500121010000500166011001500171005001300186039000600199020000900205020000900214 013000700223021009800230#VN11.02582#VN11.02583#VN11.02584#50000#Vi?t#NH460#920 .09597#^214#Nh n mt ngi# Hng Ngc#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty sch Phng Nam#2011#^a211tr.^b17cm# Hng Ngc#TDung#Nhn vt#V it Nam#276306#Tp hp cc bi vit v nhng nhn vt tc gi thn quen di gc nhn ca mt thy thuc cm bt## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020015000560030027000710070013000980080005001110090 01900116010000500135011002500140005001300165039000600178020001700184020000900201 020000400210013000700214#VV11.07077#VV11.07078#80000#Vi?t#B103C#895.922134#^214 #Bi ca t tnh#Nhng bi th cha cng b#Lu Trng L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2011#^a351tr., 6tr. nh^b21cm#Lu Trng L#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#2 76307## 00916000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020072000780070035001500080 00500185009001900190010000500209011001500214005001400229039000600243020000800249 02000090025701300070026602102110027302000070048402000090049102000080050002000100 0508020006000518#VV11.07079#VV11.07080#VV11.07082#VV11.07081#44000#Vi?t#TH121T# 959.70272#^214#Thn th v th vn tin s Ng Duy Vin (Ng Trng Khu) (1744 - 1813)#Ng Ngc Lin s.t., b.s., dch th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a183tr.^ b21cm#Ng Ngc Lin#TDung#Lch s#Vit Nam#276308#Trnh by v qu qun, ci ngu n gia tc v thn th, s nghip, cuc i ca v quan di triu Hu L Ng Du y Vin - ngi u tin tin s ca dng h Ng - La Kh (H Ni) cng nhng tc phm th ca ng#Nh L#Quan li#Tiu s#S nghip#Ng Duy Vin, Tin s, Qu an nh L, (1744 - 1813), Vit Nam## 00550000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570020035000620070035000970080005001320090 01900137010000500156011001500161006001300176005001600189039000600205019000900211 020001700220020000400237020001200241013000700253#VV11.07084#VV11.07083#VV11.0708 5#109000#Vi?t#NG558T#823#^214#Ngi tnh ca phu nhn Chatterley#D. H. Lawrence ; H Anh Quang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a470tr.^b24cm#H Anh Quang#La wrence, D. H.#TDung#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#276309## 00563000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570020022000620290014000840070035000980080 00500133009001900138010000500157011001500162006001300177005001600190039000600206 019000900212020001700221020000400238020001200242013000700254#VV11.07086#VV11.070 87#VV11.07088#148000#Vi?t#NG558#823#^214#Ngi n b ang yu#Women in love#D . H. Lawrence ; H Anh Quang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a643tr.^b24cm#H Anh Quang#Lawrence, D. H.#TDung#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#27631 0## 00512000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020010000760030012000860070 01400098008000500112009002000117010000500137011001500142005001400157039000600171 020001700177020000900194020001200203013000700215#VN11.02585#VN11.02586#VN11.0258 8#VN11.02587#24000#Vi?t#S561S#895.9223#^214#Sng sm#Truyn ngn#L ng Khng #^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a183tr.^b19cm#L ng Khng#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#276311## 00751000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020022000780030009001000070 01800109008000500127009002000132010000500152011001500157005001800172039000600190 01300070019602101690020302000170037202000140038902000040040302000090040702000090 0416#VN11.02589#VN11.02592#VN11.02591#VN11.02590#34000#Vi?t#S106M#895.922803#^2 14#Sng mi mt tnh yu#Ghi chp#Nguyn Th Nghip#^aH.#^aQun i nhn dn#201 1#^a258tr.^b19cm#Nguyn Th Nghip#TDung#276312#Ghi li tnh cm ca qun dn Vi t Nam dnh cho nhn dn Lo trong cuc khng chin chng li qun Kh me v tnh cm ca chnh ph v nhn dn Lo dnh cho Vit Nam#Vn hc hin i#Tnh h u ngh#Lo#Vit Nam#Ghi chp## 00686000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740020016000790030010000950070 00900105008000500114009002000119010000500139011001500144005000900159039000600168 013000700174021016700181020001700348020000900365020001000374#VN11.02593#VN11.025 94#VN11.02596#VN11.02595#33000#Vi?t#NH556Q#895.922803#^214#Nhng qung i#Truy n k#Minh Sn#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a254tr.^b19cm#Minh Sn#TDung#27631 3#Ghi li cu chuyn k ca nhng ngi lnh chin u trn chin trng Vit - Lo v nhng ngi lnh c H chin u chng quc M v ho bnh, c lp dn tc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k## 00736000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050016000780020026000940070 01600120022000400136008000500140009002000145010000500165011001500170021018300185 020000800368020000800376020000900384039000600393013000700399005001600406#VN11.02 597#VN11.02599#VN11.02600#VN11.02598#36000#Vi?t#T550C#355.009597#^214#Dng Xu n ng#T cy gio n khu sng#Dng Xun ng#T.6#^aH.#^aQun i nhn dn#20 11#^a280tr.^b19cm#Nghin cu v ngh thut qun s v gii thiu cc danh nhn v n ho qun s - nhng ti nng ln v ngh thut qun s trong s nghip u tr anh v trang chng ngoi xm ca dn tc#Qun s#Vn ho#Vit Nam#TDung#276314#D ng Xun ng## 00477000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020015000650030004000800070014000840080 00500098009002000103010000500123011001400128005001400142039000600156020001700162 020000900179020000400188013000700192#VN11.02601#VN11.02603#VN11.02602#11000#Vi? t#V122T#895.9221#^214#Vng trng qu#Th#Trnh Vn Kim#^aH.#^aQun i nhn dn# 2011#^a89tr.^b19cm#Trnh Vn Kim#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#276315## 00706000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020018000780030035000960070 01500131008000500146009002000151010000500171011001500176005001500191039000600206 013000700212021015000219020001700369020000800386020001000394#VV11.07089#VV11.070 90#VV11.07092#VV11.07091#47000#Vi?t#S455H#895.922803#^214#Sng Hn dy sng#Tru yn k cho kch bn phim truyn#Bi Hng Khanh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a1 44tr.^b21cm#Bi Hng Khanh#TDung#276316#Ti hin li trn nh Qun v th trn v i pht thanh thnh ph Nng nm 1968 ca qun dn v c bit l Ban li n lc Bit ng thnh Nng#Vn hc hin i# Nng#Truyn k## 00698000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700020029000750080005001040090 02000109010000500129011001500134039000600149013000700155021022100162020001000383 020000800393020001000401020000900411#VV11.07093#VV11.07094#VV11.07096#VV11.07095 #30000#Vi?t#TH121#920.02#^214#Thn ng ni ting th gii#^aH.#^aQun i nh n dn#2011#^a187tr.^b21cm#TDung#276317#Gii thiu nhng thn ng khp cc ch u lc, v kh nng c bit, nhng pht minh v nhng cng hin ca h, v cuc sng ca cc thn ng khi vinh danh v c nhng p lc, k vng m x hi t o cho cc thn ng#Thn ng#Tiu s#S nghip#Th gii## 00817000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020036000760070041001120080 00500153009002000158010000500178011001500183005001700198005001500215039000600230 01300070023602101800024302000170042302000100044002000200045002000090047002000120 0479#VV11.07097#VV11.07098#VV11.07100#VV11.07099#46000#Vi?t#T550B#959.7032#^214 #T Bn Nh Rng n Ba nh lch s#ng Vit Thu (ch.b.), Nguyn Minh Thu#^a H.#^aQun i nhn dn#2011#^a246tr.^b21cm#Nguyn Minh Thu#ng Vit Thu#TDung #276318#Ghi li hnh trnh ra i tm ng cu nc ca chng trai Nguyn Tt Th nh ra i t bn Nh Rng nm 1911 n khi Ngi dn dt c dn tc n Cch mn g thng Tm 1945 thnh cng#Lch s hin i#S nghip#Hot ng cch mng#Vit Nam#H Ch Minh## 00533000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020008000460070010000540080005000640090020000690100005000890110 02500094039000600119005001000125013000700135021010400142020001700246020000900263 020000700272#VV11.07101#40000#Vi?t#CH100T#895.922803#^214#Cha ti#Kim Tuyn#^aH .#^aQun i nhn dn#2010#^a219tr., 4tr. nh^b21cm#TDung#Kim Tuyn#276319#Ghi l i cuc i ca chin s Nguyn Vn Tu, ngi phi nng mnh ni ca Pht h ot ng cch mng#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k## 00750000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050016000780020019000940030 01300113007001600126022000400142008000500146009002000151010000500171011001500176 02101660019102000090035702000200036602000090038603900060039501300070040100500160 0408#VV11.07102#VV11.07103#VV11.07105#VV11.07104#52000#Vi?t#NH556N#302.09597#^2 14#Trn Hong Tin#Nhng ngi m li#K chn dung#Trn Hong Tin#T.1#^aH.#^aQu n i nhn dn#2011#^a307tr.^b21cm#Vit v mt s nhn vt tiu biu trong thi k i mi nh Ch tch L Quang o, ng on Duy Thnh, ng Phan Din, i t ng Hong Vn Thi, gio s Nguyn Ln...#Nhn vt#in hnh tin tin#Vit Nam# TDung#276320#Trn Hong Tin## 01081000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020051000760070060001270080 00500187009001800192010000500210011001500215015006500230005001800295005001600313 00500130032900500120034200500190035403900060037301300070037902102680038602000160 0654020002100670020001200691020001600703#VV11.07106#VV11.07109#VV11.07108#VV11.0 7107#65000#Vi?t#V115H#305.8951#^214#Vn ho truyn thng dn tc Sn Du Tuy n Quang#Nguyn Ngc Thanh (ch.b.), Nguyn Huy Bnh, L Th Dng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a383tr.^b21cm#TTS ghi: S Khoa hc v Cng ngh Tuyn Quang. V in Dn tc hc#Nguyn Ngc Thanh#Nguyn Huy Bnh#L Th Dng#L Hi ng#Nguy n Thm Thu H#TDung#276321#Trnh by v iu kin t nhin, lch s tc ngi, d n s v ngn ng ca tc ngi Sn Du Tuyn Quang. Nghin cu v vn ho vt cht, nghi l gia nh, vn ho dn gian ca cng ng ngi ny. Tri thc a phng trong s dng v qun l ti nguyn thin nhin#Dn tc Sn Du#Vn ho t ruyn thng#Tuyn Quang#Vn ho dn tc## 00927000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020087000470030018001340070012001520080005001640090017001690100 00500186011001500191005001300206039000600219020001800225021036000243020001000603 020001000613020001900623013000700642#VV11.07110#VV11.07111#Vi?t#PH121T#333.793#^ 214#Phn tch kinh t & ti chnh cho pht trin ngun in ni li t nng l ng ti to#Thng 12 nm 2010#Peter Meier#^aH.#^aB Cng thng#2010#^a205tr.^b25 cm#Meier, Peter#TDung#Phn tch kinh t#Gii thiu nhng bo co nu ln s cn thit pht trin nng lng ti to, phn tch kinh t, ng cung, thit k gi in. Trnh by v kinh nghim ca cc nc trong lnh vc phn tch kinh t & ti chnh cho pht trin ngun in ni li t nng lng ti to, thu hi v g ii ngn chi ph gia tng, thm nh d n, nhng ri ro v bt nh c th gp# Ti chnh#in li#Nng lng ti to#276322## 00765000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050013000470020036000600070013000960220004001090080010001130090 01800123010000500141011001500146021021800161020000800379020001000387020000800397 039000600405013000700411005001300418020001600431020001600447#VN11.02604#VN11.026 05#Vi?t#CH527L#959.793#^214#Nguyn Sng#Chuyn lng c Bnh Thu Long Tuyn#Ngu yn Sng#T.1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a152tr.^b19cm#Gii thiu khi qu t v huyn Bnh Thu (Cn Th) v cu chuyn c v vic to lp ra vng t ny . Gii thiu nhng di sn vn ho v nhng huyn thoi cn lu li cho n ngy nay ca vng t Bnh Thu - Long Tuyn#Lch s#Bnh Thu#Cn Th#TDung#276323#N guyn Sng#Di tch vn ho#Lng Long Tuyn## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050006000490020048000550030061001030070006001640080 01000170009001500180010000500195011001500200020001000215020001100225020000900236 039000500245013000700250021014200257#VN11.02606#VN11.02607#40000#Vi?t#A109T#428 #^214#H An#An approach to a native like command of English#Through contrast bet ween the Vietnamese and English language#H An#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a2 07tr.^b19cm#Ting Anh#Ting Vit#Ngn ng#vanh#276324#Trnh by v s tng ng v tng phn trong cc thut ng ng php t vng gia ting Vit v ting Anh ; c th ca ngn ng ting Anh...## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020010000700030004000800070016000840080 01400100009002200114010000500136011001500141020001700156020000900173020000400182 039000500186013000700191#VN11.02608#VN11.02609#38000#Vi?t#D527T#895.9221#^214#N guyn Th Nhm#Duyn th#Th#Nguyn Th Nhm#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn #2011#^a109tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#276325## 00917000000000277000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500190 00220020123000410030020001640070036001840080005002200090007002250100005002320110 01500237015012200252020000900374020001100383020001100394020000900405039000500414 013000700419021020400426020000900630#Vi?t#B108C#616.9#^214#ng Th Cm Thch#B o co tng hp kt qu khoa hc cng ngh ti c im dch t hc v bin ph p phng chng sn l gan ln Vit Nam#M s KC10.26/06-10#ng Th Cm Thch ch nhim ti#^aH.#^aKnxb#2010#^a218tr.^b29cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng n gh. Trng i hc Ty nguyn. Chng trnh KH & CN trng im cp nh nc KC1 0/06-10...#Bnh sn#Sn l gan#Phng bnh#Vit Nam#Vanh#276326#Gii thiu bo c o tng hp kt qu nghin cu v c im dch t hc, c im lm sng, cn l m sng bnh sn l gan ln; phc iu tr v gii php d phng bnh sn l g an ln ngi v ng vt#iu tr## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216020001300225 005001600238006001600254019001400270039000500284013000700289#VN11.02610#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#Vanh#276327## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216020001300225 005001600238006001600254019001400270039000500284013000700289#VN11.02611#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#Vanh#276328## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000500277013000700282019001400289#VN11.02 612#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a206tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Vanh#276329#Dch Nht Bn## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070044000660220004001100080018001140090 01100132010000500143011001500148012004000163020001700203020000900220020001300229 005001500242006001100257006000900268039000500277019001400282013000700296#VN11.02 613#16000#Vi?t#PH450N#895.6#^214#Ph ngn h#Truyn tranh#Fujimoto Yuuki ; Dch : Nguyt Anh, Dung Nhi#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a198tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujim oto Yuuki#Nguyt Anh#Dung Nhi#Vanh#Dch Nht Bn#276330## 00536000000000289000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020019000540030013000730070031000860220004001170080 01800121009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006000900225039000500234013000700239#VN11.02614#Dch Nht Bn#16000 #Vi?t#N119T#895.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Sakura Tsukuba#An Nhin#Vanh#276331## 00601000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001700202020000900219020001300228 005001900241006001300260019001400273039000500287013000700292#VN11.02615#Vi?t#25 4Q#895.6#^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki #Phng Quyn#Dch Nht Bn#vanh#276332## 00601000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001700202020000900219020001300228 005001900241006001300260019001400273039000500287013000700292#VN11.02616#Vi?t#25 4Q#895.6#^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki #Phng Quyn#Dch Nht Bn#vanh#276333## 00595000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220005000990080 01800104009001100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210 020001300219005001500232006000800247039000500255019001400260013000700274#VN11.02 617#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi# Cm Vn#Vanh#Dch Nht Bn#276334## 00595000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220005000990080 01800104009001100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210 020001300219005001500232006000800247039000500255019001400260013000700274#VN11.02 618#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi# Cm Vn#Vanh#Dch Nht Bn#276335## 00598000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.02619#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.45#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Vanh#276336## 00598000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.02620#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.46#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Vanh#276337## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.02621#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .41#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Vanh#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#276338## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.02622#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .42#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Vanh#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#276339## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.02623#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Vanh#Dch Nht Bn#276340## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.02624#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Vanh#Dch Nht Bn#276341## 00576000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070030000620220005000920080018000970090 01100115010000500126011001500131012004000146020001700186020000900203020001300212 005001300225006001000238039000500248019001400253013000700267#VN11.02625#Vi?t#S45 5C#895.6#^214#16000#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.10#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a208tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#Vanh#Dch N ht Bn#276342## 00578000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000500264013000700269#VN11.02626#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .36#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a178tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#Vanh#276343## 00578000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000500264013000700269#VN11.02627#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .37#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#Vanh#276344## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220004001060080018001100090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001300185005001900198 006001100217039000500228019001400233012003500247013000700282#VN11.02628#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#Vanh#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#276345## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220004001060080018001100090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001300185005001900198 006001100217039000500228019001400233012003500247013000700282#VN11.02629#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#Vanh#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#276346## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000500259019001400264013000700278#VN11.02630#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# Vanh#Dch Nht Bn#276347## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000500259019001400264013000700278#VN11.02631#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# Vanh#Dch Nht Bn#276348## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020031000700030017001010070015001180080 01800133009001100151010000500162011001500167020001800182020000900200020001200209 039000500221013000700226#VN11.02632#VN11.02633#30000#Vi?t#CH106H#895.9223#^214# Trn ng Minh#Chng hong t v nng tin c#Truyn thiu nhi#Trn ng Minh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a152tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#vanh#276349## 00662000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050015000720020027000870290 02000114007003600134008001800170009001100188010000500199011001500204020001700219 02000060023602000120024200600110025400600070026500600100027200600070028203900050 0289013000700294019001100301#VN11.02634#VN11.02635#VN11.02636#VN11.02637#100000 #Vi?t#C400M#823#^214#Ahern, Cecelia#C mt ni gi l chn ny#A place called he re#Cecelia Ahern ; Dch: Dung Dng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a541tr .^b19cm#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt#Dung Dng#Tm L#Thnh o#Hi L#va nh#276350#Dch Ailen## 00511000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020020000420070021000620080018000830090011001010100005001120110 01400117012003500131020001800166005000900184005001100193039000500204020001400209 013000700223020001500230#VV11.07112#Vi?t#CH302B#372.21#^214#10000#Chch bng ch m ch#Kim Hng, Thu Khuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#Rn tr thng minh cho tr mm non#Gio dc mu gio#Kim Hng#Thu Khuyn#Vanh#Sch m u gio#276351#Tr thng minh## 00509000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020019000410070021000600080018000810090011000990100005001100110 01400115012003500129020001800164005000900182005001100191039000500202020001400207 013000700221020001500228#VV11.07113#Vi?t#C100V#372.21#^214#10000#C vng duyn dng#Kim Hng, Thu Khuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#Rn tr thng minh cho tr mm non#Gio dc mu gio#Kim Hng#Thu Khuyn#Vanh#Sch mu gio#276352#Tr thng minh## 00507000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020017000410070021000580080018000790090011000970100005001080110 01400113012003500127020001800162005000900180005001100189039000500200020001400205 013000700219020001500226#VV11.07114#Vi?t#C512N#372.21#^214#10000#Cn ngoan ca b#Kim Hng, Thu Khuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#Rn tr thng minh cho tr mm non#Gio dc mu gio#Kim Hng#Thu Khuyn#Vanh#Sch mu g io#276353#Tr thng minh## 00508000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020017000420070021000590080018000800090011000980100005001090110 01400114012003500128020001800163005000900181005001100190039000500201020001400206 013000700220020001500227#VV11.07115#Vi?t#TH400C#372.21#^214#10000#Th con lu l nh#Kim Hng, Thu Khuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#Rn tr thng minh cho tr mm non#Gio dc mu gio#Kim Hng#Thu Khuyn#Vanh#Sch mu gio#276354#Tr thng minh## 00505000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020015000410070021000560080018000770090011000950100005001060110 01400111012003500125020001800160005000900178005001100187039000500198020001400203 013000700217020001500224#VV11.07116#Vi?t#G100C#372.21#^214#10000#G con lon ton #Kim Hng, Thu Khuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#Rn tr th ng minh cho tr mm non#Gio dc mu gio#Kim Hng#Thu Khuyn#Vanh#Sch mu gi o#276355#Tr thng minh## 00511000000000265000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310140007000360020019000430070021000620080018000830090011001010100005001120110 01400117012003500131020001800166005000900184005001100193039000500204020001400209 013000700223020001500230#VV11.07117#Vi?t#CH500-O#372.21#^214#10000#Ch ong sin g nng#Kim Hng, Thu Khuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b24cm#Rn tr thng minh cho tr mm non#Gio dc mu gio#Kim Hng#Thu Khuyn#Vanh#Sch m u gio#276356#Tr thng minh## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030011000610070030000720220004001020080018001060090 01100124010000500135011001400140012001500154005001000169005000900179039000500188 013000700193020001400200020001800214020001100232#VV11.07118#15000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B t hc cng Bubu#Tp t mu#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Bin Thu#Hng Tm#van h#276357#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Tp t mu## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030011000610070030000720220004001020080018001060090 01100124010000500135011001400140012001500154005001000169005000900179039000500188 013000700193020001400200020001800214020001100232#VV11.07119#15000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B t hc cng Bubu#Tp t mu#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Bin Thu#Hng Tm#van h#276358#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Tp t mu## 00522000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030020000610070030000810080018001110090011001290100 00500140011001400145012001500159020001800174020000700192005001000199005000900209 039000500218013000700223020001400230#VV11.07120#Vi?t#B200T#372.21#^214#21000#B t hc cng Bubu#Lm quen vi ch s#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Gio dc mu gio#Ch s#Bin Thu#Hng Tm#Vanh#276359#Sch mu gio## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030023000610070030000840080018001140090011001320100 00500143011001400148012001500162020001800177020000700195005001000202005000900212 039000500221020000500226013000700231020001400238#VV11.07121#Vi?t#B200T#372.21#^2 14#21000#B t hc cng Bubu#Tp vit s & lm ton#Minh ho: Bin Thu, Hng T m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Gio dc mu g io#Ch s#Bin Thu#Hng Tm#Vanh#Ton#276360#Sch mu gio## 00524000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030020000610070030000810080018001110090011001290100 00500140011001400145012001500159020001800174005001000192005000900202039000500211 020000900216013000700225020001400232#VV11.07122#Vi?t#B200T#372.21#^214#21000#B t hc cng Bubu#Tp vit & ghp vn#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Gio dc mu gio#Bin Thu#H ng Tm#Vanh#Tp vit#276361#Sch mu gio## 00520000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030017000610070030000780080018001080090011001260100 00500137011001400142012001500156020001800171020000800189005001000197005000900207 039000500216013000700221020001400228#VV11.07123#Vi?t#B200T#372.21#^214#21000#B t hc cng Bubu#Lm quen ch ci#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Gio dc mu gio#Ch ci#Bin T hu#Hng Tm#Vanh#276362#Sch mu gio## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030017000610070030000780080018001080090011001260100 00500137011001400142012001500156020001800171020000900189005001000198005000900208 039000500217013000700222020001400229020000800243#VV11.07124#21000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B t hc cng Bubu#Tp vit ch ci#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Gio dc mu gio#T p vit#Bin Thu#Hng Tm#Vanh#276363#Sch mu gio#Ch ci## 00539000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030016000610070030000770080018001070090011001250100 00500136011001400141012001500155020001800170020000900188005001000197005000900207 039000500216020000700221013000700228020001400235#VV11.07125#Vi?t#B200T#372.21#^2 14#21000#B t hc cng Bubu#Tp vit ch s#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#B hc l gio#Gio dc mu gio#Tp vit#Bin Thu#Hng Tm#Vanh#Ch s#276364#Sch mu gio## 00683000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100310027500600100030600800180031600900110033401000050034501300070 0350#VV11.07126#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.77#Song thnh xng vo nguyt bo#Trn Vnh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#276365## 00687000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100350027500600100031000800180032000900110033801000050034901300070 0354#VV11.07127#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.78#Bng ng v nh thit th truy hn#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#276366## 00629000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.07 128#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .23#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Vanh#Vi?t#276367## 00629000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.07 129#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .24#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Vanh#Vi?t#276368## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.07130#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a141tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#vanh#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#276369## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.07131#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#vanh#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#276370## 00583000000000301000450002600110000004100050001100200100001600300130002600700300 00390220006000690140007000750080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000500251181000700256082000600263808000500269013000700274#VV11.07132#Vi?t#Pho ng Vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.128#17000#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a139tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#Vanh#PH4 31V#895.1#^214#276371## 00585000000000301000450002600110000004100050001100200100001600300130002600700310 00390220006000700140007000760080018000830090011001010100005001120110015001170190 01600132012004000148020001700188020001100205020001300216005001400229006001000243 039000500253181000700258082000600265808000500271013000700276#VV11.07133#Vi?t#Pho ng Vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; Trn Vnh dch#T.129#17000#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2011#^a139tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#Trn Vnh#Vanh#P H431V#895.1#^214#276372## 00939000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050017000740020028000910070 03500119008001800154009001100172010000500183011001500188020000700203006001200210 03900050022201900090022701200200023602000050025602000040026101300070026502103410 0272#VV11.07134#VV11.07136#VV11.07137#VV11.07135#60000#Vi?t#H561D#332.63#^214#M aloney, Michael#Hng dn u t vng & bc#Michael Maloney ; Minh Phng dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a245tr.^b20cm#u t#Minh Phng#Vanh#Dch Anh #Rich dad's advisors#Vng#Bc#276373#Trnh by nhng s kin ct yu trong cc c hu k kinh t bin vng v bc tr thnh chun mc cao nht trong h thng tin t; cch thc chnh ph Hoa K gim lm pht bng cch bt ngun cung tin v s c mua. Cch u t tin ca t c li nhun ti u v li khuyn v cch b qua mi gii, kim sot ti chnh bn thn v t u t## 00623000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020013000860030 03400099029001600133007003300149008001800182009001100200010000500211011001500216 02000170023102000040024802000120025200600120026403900050027601300070028101900090 0288#VV11.07139#VV11.07140#VV11.07141#VV11.07138#97000#Vi?t#K200C#823#^214#Scot t, Michael#K chiu hn#B mt ca Nicholas Flamel bt t#The necromancer#Michae l Scott ; Thanh Tuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a474tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Vanh#276374#Dch Anh## 00763000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050009000780020016000870030 02800103007000900131008001800140009001100158010000500169011001500174020001000189 02000090019903900050020802101630021302000090037601200070038502000090039201300070 0401020001700408#VV11.07142#VV11.07143#VV11.07144#VV11.07145#55000#Vi?t#TH500V# 390.09597#^214#Toan nh#Th vui tao nh#Cc th tiu khin Vit Nam#Toan nh#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a236tr.^b20cm#Phong tc#Vit Nam#Vanh#Gm nhng bi vit vit v vn ho, np sng, phong tc v cc tr chi gii tr dn gian ca ngi Vit nh chi cu i, chi g, chi chim, c, chi diu...#Np sn g#Np c#Gii tr#276375#Vn ho dn gian## 00814000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050009000770020016000860070 00900102008001800111009001100129010000500140011001500145020001000160020000900170 039000500179021027600184020000900460020001700469013000700486012000700493#VV11.07 146#VV11.07147#VV11.07149#VV11.07148#39000#Vi?t#B400H#390.09597#^214#Toan nh#B hoa Bc Vit#Toan nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a156tr.^b20cm#Phong t c#Vit Nam#Vanh#Gm nhng bi vit v tt c thun phong m tc Vit Nam qua nh ng nhn vt chnh l nhng ngi dn ca ng qu x Bc, qua cng vic, ngh n ghip ca h: ngh th cng, trng trt (trng ch, trng hoa, trng ci dt chi u, trng du nui tm, li , ni tr, thu tha&)#Np sng#Vn ho dn gian#2 76376#Np c## 00738000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050009000770020021000860070 00900107008001800116009001100134010000500145011001500150020000900165020000900174 03900050018302000170018802000080020502000080021301300070022102101410022802000040 0369012000700373020000800380#VV11.07150#VV11.07153#VV11.07152#VV11.07151#90000# Vi?t#C120K#390.09597#^214#Toan nh#Cm - K - Thi - Ho#Toan nh#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2011#^a349tr.^b20cm#Np sng#Vit Nam#Vanh#Vn ho dn gian#Ca nh c#Nhc c#276377#Gm nhng ghi chp v hai th vui tao nh Cm Ca ca ta t thi c nh cc loi nhc kh, cc iu h iu ht..., cc mn c, th ca v ha#Th #Np c#Hi ho## 00603000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050009000780020043000870030 03800130007000900168008001800177009001100195010000500206011001500211020001700226 020000900243020002000252020001700272039000500289013000700294#VV11.07154#VV11.071 55#VV11.07157#VV11.07156#78000#Vi?t#M501T#895.922334#^214#Toan nh#Ma thit l nh, Nm bt ch, Nho s vt#Tiu thuyt lch s v thut Vit Nam#Toan nh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a366tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu th uyt lch s#Truyn kim hip#Vanh#276378## 00579000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740050009000790020021000880030 01200109007000900121008001800130009001100148010000500159011001500164020000900179 039000500188015004800193020001700241020001200258013000700270#VV11.07158#VV11.071 61#VV11.07160#VV11.07159#93000#Vi?t#TH305M#895.922334#^214#Bo Ninh#Ni bun ch in tranh#Tiu thuyt#Bo Ninh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a324tr.^b20cm# Vit Nam#Loan#TTS ghi: Gii thng Hi Nh vn Vit Nam 1991#Vn hc hin i#T iu thuyt#276379## 00812000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740050014000790020025000930070 01400118008001800132009001100150010000500161011001500166020000900181039000500190 021027200195020000800467020001200475020001600487013000700503#VV11.07162#VV11.071 64#VV11.07165#VV11.07163#77000#Vi?t#TH305M#959.704092#^214#Trn c Tun#Hnh t rnh theo chn Bc#Trn c Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a340tr.^b20c m#Vit Nam#Loan#Miu t hnh trnh tm ng cu nc ca Ch tch H Ch Minh, c bit l giai on 30 nm bn ba hi ngoi (t 05/06/1911 n 28/01/1941). Nh ng trang bt k v nhng chuyn i ca on lm phim H Ch Minh, ln theo du chn ca Bc trn con ng hot ng cch mng#Tiu s#H Ch Minh#Di tch lch s#276380## 00740000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020056000760070046001320080 01800178009001100196010000500207011001500212020000900227020000400236039000500240 01500440024500500090028902000170029802000090031500500220032400500100034600500130 0356005001400369013000700383#VV11.07166#VV11.07167#VV11.07169#VV11.07168#86000# Vi?t#TH305M#895.922#^214#Tuyn tp th vn tr thnh ph H Ch Minh (2006-2011) #Ngc Anh, Nguyn Ngc Minh Chu, Khng H...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011 #^a308tr.^b21cm#Vit Nam#Th#Loan#TTS ghi: Hi Nh vn thnh ph H Ch Minh#Ng c Anh#Vn hc hin i#Vn xui#Nguyn Ngc Minh Chu#Khng H#Ng Th Hnh#i nh Thu Hin#276381## 00484000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740050008000790020014000870070 00800101008001800109009001100127010000500138011001500143020000900158020001000167 039000500177020001700182013000700199#VV11.07170#VV11.07173#VV11.07172#VV11.07171 #33000#Vi?t#TH305M#895.922334#^214#T Hoi#Cha Gii Oan#T Hoi#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2011#^a171tr.^b20cm#Vit Nam#Truyn k#Loan#Vn hc hin i#2763 82## 00478000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740050008000790020008000870070 00800095008001800103009001100121010000500132011001500137020000900152020001000161 039000500171020001700176013000700193#VV11.07174#VV11.07175#VV11.07176#VV11.07177 #37000#Vi?t#TH305M#895.922334#^214#T Hoi#Nh qu#T Hoi#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2011#^a193tr.^b20cm#Vit Nam#Truyn k#Loan#Vn hc hin i#276383## 00696000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820007000648080005000710050015000760020023000910070 05300114008001800167009001100185010000500196011001500201020000900216020000900225 03900050023400500110023902100720025002000080032202000150033000500180034501300070 0363#VV11.07178#VV11.07181#VV11.07180#VV11.07179#150000#Vi?t#TH305M#780.92#^214 #Trnh Cng Sn#Th tnh gi mt ngi#Trnh Cng Sn ; H..: Nguyn Duy, Nguyn Trng Chc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a365tr.^b24cm#Vit Nam#Th tnh#L oan#Nguyn Duy#Gm nhng bc th ca c nhc s Trnh Cng Sn gi cho bn gi c a ng#Nhc s#Trnh Cng Sn#Nguyn Trng Chc#276384## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050011000740020017000850070 03700102008001800139009003500157010000500192011001500197039000500212015008700217 005001700304021013600321020001100457020001000468013000700478#VV11.07183#VV11.071 82#VV11.07185#VV11.07184#22000#Vi?t#TH305M#153.6#^214#L Th Hoa#Tm l giao ti p#L Th Hoa (ch.b.), Nguyn Vit Long#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a197tr.^b21cm#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Nguyn Vit Long#Trnh by nhng v n l lun v giao tip; c im tm l ca ngi ni v ngi nghe; giao ti p bng ngn t; giao tip phi ngn t#Tm l hc#Giao tip#276385## 00894000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050011000760020029000870070 03300116008001800149009003500167010000500202011001500207039000500222015008700227 005001300314021022000327020001700547020002100564013000700585#VV11.07187#VV11.071 86#VV11.07188#VV11.07189#49000#Vi?t#TH305M#959.704#^214#V Vn Sen#Lch s Vit Nam (1954-1975)#V Vn Sen (ch.b.), H Minh Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2011#^a445tr.^b21cm#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#H Minh Hng#Cung cp nh ng s kin v nhn nh c bn v lch s Vit Nam giai on 1954-1975. Tm hiu v cuc khng chin chng M cu nc; cch mng x hi ch ngha min Bc; n hn xt v lch s Vit Nam giai on 1954-1975#Lch s hin i#Khng chin ch ng M#276386## 01043000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050015000760020053000910070 01500144022000400159221005700163004001800220008001800238009003500256010000500291 01100150029601500690031102102080038002000100058802000090059802000040060702000080 0611020000600619020000500625013000700630005001500637039000500652#VV11.07190#VV11 .07193#VV11.07191#VV11.07192#26000#Vi?t#QU100T#660.028#^214#Nguyn Vn La#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Nguyn Vn La#T.1#Cc qu trn h v thit b c hc, Q.1 : Khuy - lng lc#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a242tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc g ia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa# cp ti vic ng dng cc nh l ut c bn ca c hc lu cht thit lp cc phng php c hc, nhm to ra cc thit b hu dng trong sn xut cng nghp c th trong phng php khuy - lng - lc#Cng ngh#Thit b#Lc#Ho hc#Khuy#Lng#276387#Nguyn Vn La#Loa n## 01231000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050016000750020052000910030 01500143007004100158008001800199009003500217010000500252011001500257020001500272 03900050028701501020029200500160039402103920041002000080080202000100081002000230 0820020000700843020001200850013000700862#VV11.07195#VV11.07197#VV11.07196#VV11.0 7194#40000#Vi?t#TH305M#332.64#^214#Nguyn Th Cnh#Th trng chng khon cu t rc v c ch hot ng#Sch tham kho#Nguyn Th Cnh, Trn Vit Hong (ch.b.)# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a372tr.^b24cm#Sch th am kho#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa Ti chnh - Ngn hng#Trn Vit Hong#Tng quan v th trng ti c hnh v th trng chng khon. Gii thiu: c phiu - chng khon ch s hu, c hng khon n - tri phiu, giao dch s cp - bo lnh pht hnh, giao dch ch ng khon - th trng th cp, cc lnh trong giao dch chng khon, vn bn khng, phn tch chng khon, hp ng quyn chn, hp ng tng lai v th tr ng tng lai, cc sn phm cng ty u t#Kinh t#Ti chnh#Th trng chng kh on#u t#Chng khon#276388## 00978000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050021000720020052000930030 01700145007002100162008001800183009003500201010000500236011001500241020001700256 03900050027302103270027802000100060502000120061501300070062702000090063402000090 0643#VV11.07198#VV11.07199#VV11.07200#VV11.07201#40000#Vi?t#TH305M#428#^214#D ng Th Hong Oanh#Kim tra nh gi k nng ni ting Anh cp i hc#Sch chuy n kho#Dng Th Hong Oanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2011#^a141tr.^b24cm#Sch chuyn kho#Loan#Trnh by cc vn ch yu v l lu n v thc tin ca cng tc kim tra nh gi v k nng ni ting Anh. Nghin cu tnh hung - Trng hp nghin cu c th ti mt i hc Vit Nam. Kt qu v tho lun; kt lun v kin ngh. Li khuyn nhm t c thnh cng trong v ic ng n vo cc chng trnh hc bng quc t#Ting Anh#K nng ni#276389# nh gi#Kim tra## 01078000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000150 00440140007000590410005000661810007000710820004000788080005000820020015000870070 07200102008001800174009003500192010000500227011001500232020001100247039000500258 01500800026300500160034302102490035900500160060800500210062400500150064500500190 0660004004200679013000700721#VV11.07202#VV11.07203#VV11.07204#VV11.07205#Ti ch nh cng#45000#Vi?t#TH305M#336#^214#Ti chnh cng#B.s.: Nguyn Th Cnh (ch.b.) , Trn Vit Hong, Hong Cng Gia Khnh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a469tr.^b24cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia t hnh ph H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Nguyn Th Cnh#Trnh by c c kin thc c bn tng quan v ti chnh cng, cc cng c phn tch ti chnh cng; c s kinh t cho hot ng ca chnh ph v phn tch chi tiu cng; c s l lun, khung phn tch thu v tng quan v chnh sch thu ti Vit Nam#Tr n Vit Hong#Hong Cng Gia Khnh#Cung Trn Vit#Trng Quang Thng#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#276390## 00848000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440140007000520410005000591810007000640820007000718080005000780050012000830020 03000095007001200125008001800137009003500155010000500190011001500195020001100210 039000500221015008500226021019500311020001200506020000900518013000700527#VV11.07 207#VV11.07206#VV11.07209#VV11.07208#Tin hc#36000#Vi?t#TH305M#004.16#^214#V c Lung#Gio trnh kin trc my tnh#V c Lung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2011#^a265tr.^b21cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: i hc Qu c gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Gii thiu chung v my tnh bao gm: Lch s pht trin, cc b phn c bn ca my tnh, biu din d liu, mch logic s, mch tun t, kin trc b lnh, t chc b x l v h thng b nh#My vi tnh#Cu trc#276391## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000130 00440140007000570410005000641810007000690820004000768080005000800050012000850020 02700097007001700124008001800141009003500159010000500194011001500199020001100214 039000500225015008500230021020900315020000800524020001000532013000700542#VV11.07 210#VV11.07213#VV11.07211#VV11.07212#Ton cao cp#22000#Vi?t#TH305M#515#^214# Vn Nhn#Gio trnh ton cao cp A1# Vn Nhn b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a159tr.^b21cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Gii thiu m t s kin thc i cng ton cao cp: gii hn v lin tc, o hm v vi phn ca hm s mt bin, o hm cao cp, nguyn hm v tch phn bt nh, tch ph n xc nh v tch phn suy rng...#o hm#Tch phn#276392## 00874000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440140007000520410005000591810007000640820006000718080005000770050015000820020 05400097007003800151008001800189009003500207010000500242011001500247020001100262 03900050027301500850027800500160036302101230037902000130050202000260051501300070 0541#VV11.07214#VV11.07217#VV11.07216#VV11.07215#Tin hc#25000#Vi?t#TH305M#005. 1#^214#Dng Kiu Hoa#Gio trnh phn tch h thng hng i tng vi UML#B.s. : Dng Kiu Hoa, Tn Tht Ho An#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a185tr.^b21cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Tn Tht Ho An#L thuyt c bn v ngn ng lp trnh, ngn ng m hnh ho thng nht (UML). Nguyn l lp tr nh m hnh hng i tng#Ngn ng UML#Lp trnh hng i tng#276393## 00964000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440140007000520410005000591810007000640820004000718080005000750050012000800020 03900092007005900131008001800190009003500208010000500243011001500248020001100263 03900050027401500850027900500220036402101890038602000180057502000090059300500170 0602013000700619#VV11.07218#VV11.07219#VV11.07220#VV11.07221#Tin hc#29000#Vi?t #TH305M#005#^214# Vn Nhn#Gio trnh nhp mn cng ngh phn mm#B.s.: Vn Nhn, Nguyn Th Thanh Trc, Nguyn Trc Thc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a212tr.^b21cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: i hc Quc g ia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Nguyn Th Thanh Tr c#Tng quan v cng ngh phn mm. Nhng phng php, k thut trong qu trnh thu thp yu cu, thit k phn mm, thit k d liu, thit k giao din, ci t, kim th phn mm, su liu#Phn mm my tnh#Thit k#Nguyn Trc Thc#2763 94## 01072000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440140007000520410005000591810007000640820004000718080005000750050014000800020 02100094007005600115008001800171009003500189010000500224011001500229020001100244 03900050025501500800026000500190034002103540035902000130071300500130072601300070 0739#VV11.07222#VV11.07223#VV11.07225#VV11.07224#K ton#40000#Vi?t#TH305M#657# ^214#Phan c Dng#K ton ngoi thng#Phan c Dng (ch.b.), Nguyn Th Lan An h, H Xun Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a212t r.^b24cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trn g i hc Kinh t - Lut#Nguyn Th Lan Anh#Cung cp nhng kin thc c bn v k ton ngoi thng: t chc cng tc k ton trong doanh nghip ngoi thng, k ton vn bng tin v cc khon ng trc, k ton cc nghip v thanh ton, k ton ti sn c nh, k ton hng tn kho, k ton hot ng xut nhp khu, k ton xc nh kt qu kinh doanh v phn phi li nhun, bo co ti chnh#Ng oi thng#H Xun Thu#276395## 00916000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440140007000550410005000621810007000670820004000748080005000780050017000830020 02800100007001700128008001800145009003500163010000500198011001500203039000500218 015007500223021023100298004003100529020002000560020001500580013000700595#VV11.07 226#VV11.07227#VV11.07229#VV11.07228#iu khin#22000#Vi?t#TH305M#003#^214#Dn g Hoi Ngha#iu khin h thng a bin#Dng Hoi Ngha#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a199tr.^b24cm#Loan#TTS ghi: i hc Quc g ia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Nhng kin thc c bn v l thuyt iu khin a bin tuyn tnh v phi tuyn tnh. Biu din, n nh, cht lng ca h thng tuyn tnh a bin v phi tuyn tnh. Cc phng php iu k hin a bin tuyn tnh v phi tuyn tnh#Ti bn ln th 1, c sa cha#H thn g tuyn tnh#Phi tuyn tnh#276396## 00966000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000220 00440140007000660410005000731810007000780820004000858080005000890050012000940020 02200106007001200128008001800140009003500158010000500193011001500198039000500213 015007500218021031000293004001800603013000700621020001500628020000900643#VV11.07 230#VV11.07231#VV11.07232#VV11.07233#Qui hoch thc nghim#14000#Vi?t#TH305M#51 9#^214#Nguyn Cnh#Quy hoch thc nghim#Nguyn Cnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a117tr.^b24cm#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia th nh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Trnh by nhng kin thc c bn v quy hoch thc nghim. Mt s thng s ca i lng ngu nhin. Phn tch t ng quan v hi quy. Mt s phng php quy hoch thc nghim. Cc phng n thc nghim cp hai. Quy hoch th nghim trong nghin cu gin thnh phn - tnh cht. Mt s phng n ti u khc#Ti bn ln th 1#276397#Ton qui hoch#ng dng## 00968000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000070 00440140007000510410005000581810007000630820008000708080005000780020015000830070 07800098008001800176009003500194010000500229011001500234039000500249015007500254 00500140032902101200034300500170046300500160048000500200049600400180051602000130 0534020000800547020001300555020001900568013000700587#VV11.07234#VV11.07236#VV11. 07237#VV11.07235#Ho l#22000#Vi?t#TH305M#541.076#^214#Bi tp ho l#Mai Hu K him (ch.b.), Nguyn Ngc Hnh, Trn Mai Phng, Hong Khoa Anh Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a210tr.^b24cm#Loan#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Mai Hu Khim#Gm mt s bi tp v nhit ng ho hc, cn bng pha, in ho hc v xc tc, ho keo c km theo hng dn li gii#Nguyn Ngc Hnh#Trn Mai Phng#Hong Khoa Anh Tun#Ti bn ln th 2#ng ho hc#Ho keo#in ho hc#Nhit ng ho hc# 276398## 01012000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810007000650820006000728080005000780050008000830020 02900091007002400120008001800144009003500162010000500197011001400202020001100216 03900050022701500750023200500150030702103190032200400180064102000200065901300070 0679#VL11.01133#VL11.01134#VL11.01136#VL11.01135#Thc tp#12000#Vi?t#TH305M#624 .1#^214#V Phn#Thc tp a cht cng trnh#V Phn, Bi Trng Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a56tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TT S ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Bi Tr ng Sn#Hng dn thc tp cch nhn bit khong vt, nhn bit t qua mu v cch s dng bn a cht cng trnh. Cc phng php kho st a cht cng trnh hin trng, cch b tr im thn d, thm d bng phng php khoan, xuyn v x l ti liu, thit lp cc hnh tr h khoan, mt ct a cht cng trnh#Ti bn ln th 1#a cht cng trnh#276399## 00581000000000289000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810007000430820006000508080005000560050010000610020035000710070010001060080 01800116009002300134010000500157011001400162039000500176021006100181004001800242 020001000260020000300270020001100273013000700284#VN11.02638#VN11.02639#M thut# 26000#Vi?t#TH305M#745.4#^214#Thin Kim#Ngh thut v mng chn thi trang#Thin Kim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a87tr.^b15cm#Loan#Gii thiu cc mu v mng chn thi trang ginh cho phi n#Ti bn ln th 3#Mng chn#V #Trang im#276400## 00505000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020012000310220004000430080018000470090023000650100005000880110014000930210 08400107020000800191020000900199020000900208013000700217020000900224020001300233 039000500246#VN11.02640#Vi?t#F302N#915#^214#Fidi's news#T.5#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a55tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin du lch nh a danh, dch v tin ch v cm nang du lch#Du lch#a danh#Vit Nam#276401#Th gii#Sch tra cu#Loan## 00727000000000289000450002600110000002600110001102000110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050012000630020010000750030048000850070 02400133008001800157009002300175010000500198011001500203039000500218005001100223 021017900234020000800413020000900421013000700430#VN11.02641#VN11.02642#Trng tr t#22000#Vi?t#TH305M#635.9#^214#Vit Chng#Trng mai#K thut bn ti, phng t r su ry - bnh hi#Vit Chng, Phc Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a102tr.^b19cm#Loan#Phc Quyn#Hng dn k thut trng cy mai xa v nay. Phng php chm sc, bn phn, ti nc, phng tr cn trng v bnh h i cy mai. Gii thiu dng c chuyn dng trng mai king#Cy mai#Cy cnh#2 76402## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070025000730220004000980080018001020090 02300120010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001200196005001200208013000700220039000500227#VV11.07238#VV11.07239#19000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 3#L Mu Tho, Thanh Quang#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a101tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#L Mu Tho#Thanh Quang#276403#Loan## 00524000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100070 00300820008000378080005000450020022000500030047000720070017001190080018001360090 02300154010000500177011001400182020001400196039000500210005001700215020000600232 020001300238013000700251#VV11.07240#Vt l#18000#Vi?t#TH305M#530.076#^214#Gii bi tp vt l 6#Bin son theo chng trnh mi ca B GD - T#L Th Hnh Dung #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a95tr.^b24cm#Sch c thm#Loan# L Th Hnh Dung#Lp 6#Gii bi tp#276404## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070012000740220004000860080018000900090 02300108010000500131011001500136020000500151020000600156020000800162020001400170 005001200184039000600196013000700202#VV11.07241#VV11.07242#20000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 7#L Mu Tho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2010#^a109tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#L Mu Tho#Thanh#2 76405## 00556000000000277000450002600110000002600110001102000070002201400070002904100050 00361810007000410820008000488080005000560020022000610030047000830070021001300080 01800151009002300169010000500192011001500197020001400212039000500226005002100231 020000600252020001300258013000700271#VV11.07243#VV11.07244#Vt l#24000#Vi?t#TH 305M#530.076#^214#Gii bi tp vt l 8#Bin son theo chng trnh mi ca B G D - T#Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a135t r.^b24cm#Sch c thm#Loan#Nguyn Th Bch Lin#Lp 8#Gii bi tp#276406## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070026000630220004000890080018000930090023001110100 00500134011001500139020000500154020000600159020001300165020001400178005001300192 005001200205013000700217039000500224#VV11.07245#29000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214# Gii bi tp ton 9#L Mu Thng, L Mu Tho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a182tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#L Mu Thn g#L Mu Tho#276407#Loan## 00524000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100070 00300820008000378080005000450020022000500030046000720070017001180080018001350090 02300153010000500176011001500181020001400196039000500210005001700215020000600232 020001300238013000700251#VV11.07246#Vt l#32000#Vi?t#TH305M#530.076#^214#Gii bi tp vt l 9#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh#L Th Hnh Dung# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a174tr.^b24cm#Sch c thm#Loan# L Th Hnh Dung#Lp 9#Gii bi tp#276408## 00470000000000253000450002600110000002000080001101400070001904100050002618100070 00310820007000388080005000450020033000500070013000830080018000960090023001140100 00500137011001500142020001400157039000500171005001300176020000700189020001300196 013000700209#VV11.07247#Ho hc#34000#Vi?t#TH305M#540.76#^214#Gii bi tp ho hc 12 nng cao#L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a198 tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#L Thanh Hi#Lp 12#Gii bi tp#276409## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070062000700220004001320080018001360090 02300154010000500177011001500182020000500197020000600202020000800208020001400216 005001200230005001500242005001300257005001100270039000600281013000700287#VV11.07 248#VV11.07249#35000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#L Hng c (ch.b .), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu Tr#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a190tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#L Hng c#o T hin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#Thanh#276410## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070038000560220004000940080018000980090023001160100 00500139011001500144020000800159020000600167020000800173020001100181020001200192 020001400204005001500218005001400233013000700247#VV11.07250#29000#Vi?t#H419T#80 7#^214#Hc tt ng vn 9#Phm Minh Diu (ch.b.), H Xun Tuyn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a173tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Ting Vit #Tp lm vn#Sch c thm#Phm Minh Diu#H Xun Tuyn#276411## 00670000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070059000600220004001190080018001230090023001410100 00500164011001500169020000800184020000700192020001100199020000800210020001200218 02000140023000500130024400500210025700500120027800500140029000500160030401300070 0320039000500327#VV11.07251#24000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 10#Lu c Hnh (ch.b.), Nguyn Th Mai Hng, L Vn Khi...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn#Sch c thm#Lu c Hnh#Nguyn Th Mai Hng#L Vn Khi#Phm Gia Mnh #Trnh Trng Nam#276412#Loan## 00585000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070036000710220004001070080018001110090 02300129010000500152011001500157020000800172020000700180020001100187020000800198 020001200206020001400218005001500232005001200247013000700259039000500266#VV11.07 252#VV11.07253#22000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 12#Phm Minh Diu ( ch.b.), H Vn Lch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a125tr.^b 24cm#Ng vn#Lp 12#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Phm Minh Diu# H Vn Lch#276413#Loan## 00481000000000265000450002600110000002600110001102000120002201400070003404100050 00411810007000460820004000538080005000570020024000620070014000860080018001000090 02300118010000500141011001500146020001400161039000500175005001400180020000600194 020000800200013000700208#VV11.07254#VV11.07255#Tp lm vn#34000#Vi?t#TH305M#80 7#^214#Nhng bi lm vn mu 8#V Tin Qunh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a180tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#V Tin Qunh#Lp 8#Bi vn#276414# # 00667000000000301000450002600110000002000120001101400070002304100050003018100070 00350820004000428080005000460020025000510030022000760070104000980080018002020090 02300220010000500243011001500248020001400263039000500277005001300282020000700295 020000800302005001700310005001600327005001500343013000700358#VV11.07256#Tp lm vn#44000#Vi?t#TH305M#807#^214#Nhng bi lm vn mu 12#Theo chng trnh mi#B .s., tuyn chn v gii thiu: Lu c Hnh (ch.b.), Nguyn Mai Hng, Trnh Tr ng Nam, L Th Anh Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a241tr.^b2 4cm#Sch c thm#Loan#Lu c Hnh#Lp 12#Bi vn#Nguyn Mai Hng#Trnh Trng Nam#L Th Anh Th#276415## 00551000000000277000450002600110000002000050001101400070001604100050002318100070 00280820004000358080005000390020045000440030045000890070015001340080018001490090 02300167010000500190011001500195020001400210039000500224005001500229020000600244 020000700250020000900257013000700266#VV11.07257#Ton#44000#Vi?t#TH305M#807#^214 #Li gii th hc sinh gii mn ton lp 9#Bi dng hc sinh gii lp 9 thi vo lp 10#Nguyn c Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a229tr. ^b24cm#Sch c thm#Loan#Nguyn c Tn#Lp 9# thi#Li gii#276416## 00467000000000241000450002600110000002000050001101400070001604100050002318100070 00280820007000358080005000420020055000470070015001020080018001170090023001350100 00500158011001500163020001400178039000500192005001500197020000600212013000700218 #VV11.07258#Ton#24000#Vi?t#TH305M#510.76#^214#Khi ngun sng to & pht trin tr thng minh ton 6#Nguyn c Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a123tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#Nguyn c Tn#Lp 6#276417## 00444000000000229000450002000050000001400070000504100050001218100070001708200070 00248080005000310020055000360070015000910080018001060090023001240100005001470110 01500152020001400167039000500181005001500186020000600201013000700207#Ton#22000 #Vi?t#TH305M#510.76#^214#Khi ngun sng to & pht trin tr thng minh ton 7# Nguyn c Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a115tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#Nguyn c Tn#Lp 7#276418## 00490000000000253000450002600110000002600110001102000050002201400070002704100050 00341810007000390820007000468080005000530020055000580070015001130080018001280090 02300146010000500169011001500174020001400189039000500203005001500208020000600223 013000700229#VV11.07259#VV11.07260#Ton#22000#Vi?t#TH305M#510.76#^214#Khi ngu n sng to & pht trin tr thng minh ton 8#Nguyn c Tn#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a116tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#Nguyn c Tn#Lp 8#276419## 00467000000000241000450002600110000002000050001101400070001604100050002318100070 00280820007000358080005000420020055000470070015001020080018001170090023001350100 00500158011001500163020001400178039000500192005001500197020000600212013000700218 #VV11.07261#Ton#22000#Vi?t#TH305M#510.76#^214#Khi ngun sng to & pht trin tr thng minh ton 9#Nguyn c Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a116tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#Nguyn c Tn#Lp 9#276420## 00890000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003302000080 00400410005000481810007000530820007000608080005000670050015000720020043000870070 01500130008001800145009002300163010000500186011001500191020000700206039000500213 021029000218020004400508020001000552013000700562012001900569#VV11.07264#VV11.072 65#VV11.07266#50000#Tiu s#Vi?t#TH305M#540.92#^214#Nguyn Th Ti#Marie Curie - Mt i hy sinh cho khoa hc#Nguyn Th Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a241tr.^b21cm#Ba Lan#Loan#Gii thiu v tiu s cuc i v s nghi p, v nhng c tnh cao qu ca mt ngi ph n phi thng, mt n khoa hc g ia ni ting u th k 20  b Marie Curie. Sut cuc i tn tu v hy sinh v khoa hc, b c khoa hc ghi nhn qua 2 gii Nobel Vt l (1903) v Ho h c (1911)#Marie Curie, Nh ho hc, 1867-1934, Ba Lan#S nghip#276422#T sch Ng hin cu## 00723000000000301000450002600110000002600110001101400070002202000070002904100050 00361810007000410820006000488080005000540020032000590070030000910080018001210090 02300139010000500162011001500167039000500182019000500187006000900192021016500201 004001800366020001200384020000900396006000900405013000700414#VV11.07267#VV11.072 68#95000#Nu n#Vi?t#TH305M#641.5#^214#Hng dn tng bc nu n chay#Bin dc h: Th Hng, Kin Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a206tr.^b21 cm#Loan#Dch#Th Hng#Gii thiu 70 mn n chay cc loi t khai v, rau trn, m n chnh, mn ph, mn trng ming ph hp thc n hng ngy v trong c nhng bui tic chay trang trng#Ti bn ln th 1#Mn n chay#Ch bin#Kin Vn#27642 3## 00640000000000265000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100070 00360820006000438080005000490050019000540020014000730070019000870080018001060090 02300124010000500147011001400152039000500166015003000171021015000201020000800351 013000700359020000800366#VV11.07269#VV11.07270#o Pht#Vi?t#TH305M#294.3#^214#T hch Thng Phng#Ch xut trn#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a94tr.^b21cm#Loan#TTS ghi: Thin vin Trc Lm#Trnh by ng ha xut trn v con ng n vi chn tu. Trch dn mt s cu ca cc thin s v phn tch ti sao ngi tu hnh phi gi trai gii#Tu hnh#276424#Gio l## 00753000000000301000450002600110000002600110001102000110002201400070003302000090 00400410005000491810007000540820006000618080005000670020032000720070019001040080 01800123009002300141010000500164011001500169039000500184019000500189006000900194 021018700203004001800390020001000408013000700418012002600425#VV11.07272#VV11.072 71#Tm l hc#28000#Gio dc#Vi?t#TH305M#155.2#^214#Cho v nhn ai hnh phc h n ai#Vit Th bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a167tr.^b 20cm#Loan#Dch#Vit Th#Nhng tri thc lun, nhng cu chuyn v tnh thng yu , v cch i nhn x th; gip con ngi hon thin nhn cch, c nhiu nim vu i v khc phc c nhng kh khn trong cuc sng#Ti bn ln th 1#Nhn cch#2 76425#T sch Tm l - Gio dc## 00720000000000289000450002000100000001400080001002000130001804100050003118100070 00360820004000438080005000470020034000520290037000860070022001230080018001450090 02300163010000500186011001500191039000500206019000500211006000800216021016900224 020001200393013000700405006001000412006000800422#Ting Anh#108000#K nng vit# Vi?t#TH305M#428#^214#Gio trnh dy ting Anh ton tp#A complete course of writ ing English#Bin dch: Hon V...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011# ^a606tr.^b21cm#Loan#Dch#Hon V#Hng dn quy trnh vit ting Anh cc cp khc nhau nh: on vn, tiu lun, bi vit. n tp nhng im ng php cn b n v nng cao kh nng vit ng chnh t#K nng c#276426#Ngc Linh#Dim Ly## 00745000000000277000450002600110000002600110001102000180002201400070004002000150 00470410005000621810007000670820004000748080005000780050013000830020019000960070 01300115008001800128009002300146010000500169011001500174039000500189021020800194 020000800402012005000410013000700460#VV11.07275#VV11.07276#Chm sc sc kho#600 00#Ngi cao tui#Vi?t#TH305M#613#^214#Nguyn c#An hng tui vng#Nguyn c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a303tr.^b21cm#Loan#Cm nang chm sc sc kho cho ngi cao tui. Nhng thay i v hnh dng v th lc ca ngi cao tui. Tm t tnh cm, th vui v nhng vn ngi gi hay mc phi . Dc tho dng cho ngi cao tui...#Sinh l#T sch Sc kho v Nng cao cht lng cuc sng#276427## 00983000000000337000450002600110000000500180001100500170002902000080004602000080 00540410005000621810007000670820018000748080005000920020084000970070075001810080 01800256009002300274010000500297011002700302039000500329005001200334021019900346 00500140054500500160055902000030057502000140057802000070059201300070059902000160 0606020002300622#VV11.07277#Nguyn Hng Trung#Nguyn Vn Chin#Lch s#ng b#V i?t#TH305M#324.2597070959779#^214#Lch s truyn thng cch mng ca ng b v nhn dn x Tn Ph Trung (1930-2005)#B.s.: Nguyn Hng Trung, Nguyn Vn Chin (ch.b.), V Th Thu (ph ch.b.)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^ a400tr., 10 tr. nh^b21cm#Loan#V Th Thu#Gii thiu khi qut v lch s 75 n m ng b v nhn dn x Tn Ph Trung qua thi k u tranh ginh c lp dn t c (1930-1975) v thi k bo v T quc v xy dng ch ngha x hi (1975-2005 )#Phan Lin Tr#Nguyn Vn Nhn#X#Tn Ph Trung#C Chi#276428#Tp. H Ch Minh# ng Cng sn Vit Nam## 01022000000000337000450002600110000000500130001100500130002402000080003701400080 00450200010000530410005000631810007000680820008000758080005000830020065000880030 08500153007005000238008001800288009002300306010000500329011002600334020001600360 03900050037602102290038102000070061001200210061700500110063800500140064900500140 0663013000700677#VV11.07280#H Minh Hng#L Hu Phc#Lch s#115000#Chnh tr# Vi?t#TH305M#959.779#^214#Si Gn - Thnh ph H Ch Minh - Hnh trnh 100 nm (1 911-2011)#K nim 100 nm ngy Bc H ri Si Gn ra i tm ng cu nc (5/6/ 1911-5/6/2011)#H Minh Hng, L Hu Phc (ch.b.), Trn Thun...#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a413tr., 15tr. nh^b21cm#Tp. H Ch Minh#Loan#Gh i li nhng s kin tiu biu ca Si Gn - Thnh ph H Ch Minh trong 100 nm qua, t thi k khng chin chng thc dn Php v quc M n thi k khc p hc hu qu chin tranh ri n thi k xy dng v bo v T quc#X hi#T sc h Truyn thng#Trn Thun#Phan Xun Yn#Trn Nam Tin#276430## 00687000000000289000450002600110000002600110001100500170002202000090003901400070 00480200008000550410005000631810007000680820006000758080005000810050016000860020 01700102003003400119007003400153008001800187009002300205010000500228011001500233 020001500248039000500263021012200268013000700390#VV11.07281#VV11.07282#L Khc K iu Lc#Tp vit#28000#Ch Hn#Vi?t#TH305M#495.1#^214#Trng Vn Gii#Tp vit ch Hn#Bin son theo gio trnh Hn ng#Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a246tr.^b21cm#Sch hng dn#Loan#Gi i thiu nhng l thuyt c bn nht v ch Hn v ch vit. Hng dn cch vit cc b th v cch vit mt s ch Hn#276431## 00563000000000241000450002600110000002000090001102000080002004100050002818100070 00330820006000408080005000460020019000510030055000700080018001250090023001430100 00500166011003000171039000500201015005400206020004700260020000700307013000700314 #VV11.07283#o Pht#Pht t#Vi?t#TH305M#294.3#^214#Sen trng tri Nam#K yu t ng nim Gic Linh c ni s Thch N Tu Uyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a272tr., 12tr. nh mu^b21cm#Loan#TTS ghi: Cha Thin Phc - Long An ; Pht lch 2554#Thch N Tu Uyn, nh s, 1943-2010, Vit Nam#Nh s#27643 2## 00811000000000313000450002600110000002600110001100600120002200500130003401400080 00470200008000550410005000631810007000680820009000758080005000840050013000890020 05100102007005100153008001800204009005400222010000500276011001500281020001000296 039000500306019000900311021011800320020004200438020001000480013000700490#VV11.07 284#VV11.07285#Minh Phng#Trn Anh Hoa#160000#Tiu s#Vi?t#TH305M#791.4302#^21 4#Petzke, Ingo#Phillip Noyce - T ng lng ti i l Hollywood#Ingo Petzke ; Minh Phng dch ; Trn Anh Hoa h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Si Gn truyn thng#2011#^a473tr.^b24cm#xtrylia#Loan#Dch Anh#Tm hi u v cuc i v s nghip lm phim ca Phillip Noyce - mt trong nhng o din thnh cng nht trn th gii#Phillip Noyce, o din, 1950-, xtrylia#S nghi p#276433## 00913000000000337000450002600110000002600110001100600090002200500120003102000090 00430140008000520200009000600410005000691810007000740820006000818080005000870050 01200092002001800104003003700122029002000159007004600179008001800225009005000243 01000050029301100150029803900050031301900090031802102080032701300070053502000220 0542020001100564#VV11.07286#VV11.07287#Phan Thu#Phng Thu#Tip th#136000#n h gi#Vi?t#TH305M#658.8#^214#Davis, John#o lng tip th#103 key metrics every marketer needs#Measuring marketing#John Davis ; Phan Thu dch ; Phng Thu h. .#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty C phn Tinh Vn#2011#^a527 tr.^b24cm#Loan#Dch Anh#a ra 103 cng c o lng hiu qu tip th vi 3 ni dung: hoch nh tip th v khch hng, cho hng, lc lng bn hng; theo 3 p hm tr: nhu cu o lng, gii php v tc ng n vic ra quyt nh#276434#N ghin cu th trng#Th trng## 00710000000000313000450002600110000000600090001100500070002002000080002701400080 00350200010000430410005000531810007000580820008000658080005000730050017000780020 02800095007004600123008001800169009002300187010000500210011001500215039000500230 019000800235021011200243020001300355020001000368013000700378020001100385#VV11.07 288#L Tuyn#L Gia#Tiu s#158000#S nghip#Vi?t#TH305M#530.092#^214#Issacson, Walter#Einstein cuc i v v tr#Walter Issacson ; L Tuyn dch ; L Gia h. .#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a517tr.^b24cm#Loan#Dch M#Gii thiu tiu s cuc i v s nghip nh khoa hc Einstein; nhng thnh tu khoa hc ca nh vt l hc ny#Anhxtanh, A.#Thnh tu#276435#Nh vt l## 00528000000000265000450002600110000000600130001102000170002401400080004104100050 00491810007000540820006000618080005000670050015000720020020000870070035001070080 01800142009002300160010000500183011001500188020001100203020002000214039000500234 019001600239013000700255#VV11.07289#ng Vn Tng#Vn hc hin i#145000#Vi?t#T H305M#895.1#^214#To Trng Hoi#To Tho i truyn#To Trng Hoi ; ng Vn Tn g dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a856tr.^b24cm#Trung Quc#T iu thuyt lch s#Loan#Dch Trung Quc#276436## 00956000000000337000450002600110000002600110001101200190002200600110004102000180 00520140008000700410005000781810007000830820006000908080005000960050017001010020 03800118003002200156029005100178007005400229008001800283009005000301010000500351 01100150035603900050037101900090037602101870038502000110057202000100058300600180 0593013000700611#VV11.07290#VV11.07291#T sch Doanh nhn#L t Ch#Quan h cn g cng#179000#Vi?t#TH305M#659.2#^214#Bragg, Steven M.#iu hnh hiu qu quan h nh u t#A comprehensive guide#Running an effective investor relations depar tment#Steven M. Bragg ; Dch: L t Ch, Ng Th Ngc Tho#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty C phn Tinh Vn#2011#^a351tr.^b24cm#Loan#Dch An h#Trnh by cc vn lin quan n cc hot ng quan h nh u t: chc nng , mc tiu, mc ch, cch lp ngn sch, trao i thng tin, mi quan h c n g, lut bo v nh u t...#Nh u t#Hot ng#Ng Th Ngc Tho#276437## 00847000000000301000450002600110000002600110001100600180002202000080004001400080 00480410005000561810007000610820007000688080005000750050021000800020019001010030 04500120029001700165007004500182008001800227009005000245010000500295011001500300 039000500315019000900320021020000329020000900529013000700538#VV11.07292#VV11.072 93#Lm ng Cam Tho#Qun l#100000#Vi?t#TH305M#658.85#^214#Bosworth, Michael T .#Gii php bn hng#Creating buyers in difficult selling markets#Solution selli ng#Michael T. Bosworth ; Lm ng Cam Tho dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty C phn Tinh Vn#2011#^a336tr.^b24cm#Loan#Dch Anh#Cung cp n hng kin thc b ch v ngh thut bn hng. Nghin cu 10 din mo ni au ca ngi mua. Cc chin lc h tr, gy nh hng v kim sot quy trnh mua hng . ng dng gii php bn hng#Bn hng#276438## 00934000000000277000450001200260000000500160002602000190004204100050006118100070 00660820004000738080005000770050018000820020019001000290016001190070077001350080 01800212009005000230010000500280011001500285039000500300019000900305021030000314 006001900614006001600633013000700649#T sch Tri thc hin i#Desjardins, Joe# o c kinh doanh#Vi?t#TH305M#174#^214#Hartman, Laura P.#o c kinh doanh#Busi ness ethics#Laura P. Hartman, Joe Desjardins ; Dch: V Th Phng Oanh, Dng N gc Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty C phn Tinh Vn#201 1#^a336tr.^b27cm#Loan#Dch Anh#Trnh by v l gii ti sao o c rt quan tr ng trong mi trng kinh doanh. Phn bit gia o c c nhn vi o c trc h nhim x hi; gia trch nhim x hi v trch nhim o c. Nhng im khc bit gia cc quy chun v gi tr o c vi cc quy chun v gi tr kinh doa nh khc...#V Th Phng Oanh#Dng Ngc Dng#276439## 00886000000000289000450002000110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370050007000420020031000490290025000800070052001050080018001570090 05000175010000500225011001500230039000500245019000800250021029000258006001200548 006000900560013000700569005000900576020001100585#Th trng#330000#Vi?t#TH305M# 658.8#^214#Esomar#Cm nang nghin cu th trng#Market research handbook#Esomar ; Dch: Song Thng, Tng Vy ; Tho Lm h.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty C phn Tinh Vn#2011#^a830tr.^b27cm#Loan#Dch M#Trnh by nh ng phng php tip cn mi nht trong th gii nghin cu th trng. Cc ng d ng c th i vi nghin cu th trng. Cung cp mt vi phn chn lc v cc khi lp ghp c bn - bn hng dn nghin cu, v nhng ng gp v thng k, o c v cc h thng phn loi...#Song Thng#Tng Vy#276440#Tho Lm#Nghin cu## 00833000000000277000450002600110000002000100001104100050002118100070002608200060 00338080005000390050018000440020032000620290027000940070059001210080018001800090 02300198010000500221011001500226039000500241019000800246021024900254006001500503 006001800518020001200536013000700548#VL11.01137#Hng bin#Vi?t#TH305M#808.5#^214 #Lucas, Stephen E.#Ngh thut ni trc cng chng#The art of public speaking#St ephen E. Lucas ; Dch: Trng Th Hu, Nguyn Mnh Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2011#^a511tr.^b27cm#Loan#Dch M#Gii thiu v ngh thut ni chuyn trc cng chng. Trnh by cc kha cnh quan trng ca vic chun b c ng nh trnh by cc bi din thuyt; tng v xy dng dn bi, cch nh gi chng c v lp lun, cch s dng ngn ng c hiu qu...#Trng Th Hu#Nguy n Mnh Quang#Din thuyt#276441## 00728000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790050013000840020 02600097003002300123007001300146008000500159009001100164010000500175011001500180 039000500195021018200200020000900382013000700391020000700398020000900405#VV11.07 294#VV11.07295#VV11.07297#VV11.07296#Trng by#62000#Vi?t#TH305M#907.4#^214#Ngu yn Thnh#Thit k trng by di sn#L thuyt v thc hnh#Nguyn Thnh#^aH.#^aX y dng#2011#^a205tr.^b24cm#Loan#Gii thiu cc bc tin hnh thit k mt cuc trng by di sn thnh cng. Trnh by khi nim, phng php, mc tiu v thn g ip ca tng cuc trng by v cc ch trng by#Thit k#276442#Di sn#B o tng## 00536000000000241000450002600110000002000100001101400080002104100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500080005000800090011000850100005000960110 01500101039000500116021011100121004000800232020000600240005004100246013000700287 #VV11.07298#Kin trc#100000#Vi?t#TH305M#712#^214# n tt nghip kin trc s #^aH.#^aXy dng#2011#^a119tr.^b25cm#Loan#Gii thiu cc n tt nghip kin t rc s ca 28 sinh vin khoa Kin trc - trng i hc Kin trc H Ni#Ti bn # n#i hc Kin trc H Ni. Khoa Kin trc#276443## 00838000000000289000450002600110000002000170001101400070002804100050003518100070 00400820007000478080005000540050013000590020028000720070013001000080005001130090 01100118010000500129011001500134020001100149039000500160015006700165021027900232 004000800511020001400519020000800533013000700541#VL11.01138#in cng nghip#970 00#Vi?t#TH305M#621.31#^214#Bi Hng Hu#Gio trnh in cng nghip#Bi Hng Hu #^aH.#^aXy dng#2011#^a340tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: B Xy dng. Tr ng trung hc Xy dng cng trnh th#Gii thiu chung v in cng nghip: l inh kin in t, thit b ng ct, iu khin bo v mch in, ng c in, khng ch ng c in, cc trang b in trm bm v my ct gt kim loi, b iu khin logic lp trnh, k thut lp t v cc thi lp t h thng in# Ti bn#Thit b in#Cu to#276444## 01042000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500110 00440050018000550050015000730050015000880200014001030140007001170410005001241810 00700129082000600136808000500142005001100147002002500158007007000183008000500253 00900110025801000050026901100150027402000110028903900050030001500340030502103340 0339020001200673013000700685#VL11.01139#VL11.01141#VL11.01140#VL11.01142#Bi L Gn#Nguyn Xun Chnh#Ng Thanh Long#L Hng Chng#Nguyn l my#52000#Vi?t#TH 305M#621.8#^214#Bi L Gn#Gio trnh nguyn l my#Bi L Gn (ch.b.), Nguyn X un Chnh, Ng Thanh Long, L Hng Chng#^aH.#^aXy dng#2011#^a163tr.^b27cm#Gi o trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Trnh by nhim v, i tng, n i dung, phng php v khi nim v c cu v my. Phn tch ng hc v lc c cu phng. Nhng kin thc c bn v c cu bn khu phng, chuyn ng thc c a my, ma st v hiu sut, c cu cam, c cu bnh rng, c cu c bit. Cch thit k t hp c cu ng c t trong mt xi lanh - bn k#Ch to my#276445 ## 00648000000000265000450002600110000002000080001101400070001904100050002618100070 00310820004000388080005000420050015000470020025000620070023000870080005001100090 01100115010000500126011001500131020001100146039000500157015002200162021018300184 004000800367013000700375#VL11.01143#Tin hc#65000#Vi?t#TH305M#004#^214#Nguyn T h Nga#Gio trnh tin hc c s#Nguyn Th Nga (ch.b.)#^aH.#^aXy dng#2011#^a19 7tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by khi nim v thng ti n, tin hc v my tnh in t. Nhng kin thc v h iu hnh windows, Microso ft Word 2000, Microsoft Excel 2000, Internet, Microsoft Powerpoint 2000#Ti bn# 276446## 00688000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810007000650820006000728080005000780050012000830020 02600095007001200121008000500133009001100138010000500149011001500154020001100169 039000500180021017600185020000900361020000900370013000700379#VL11.01144#VL11.011 46#VL11.01147#VL11.01145#Xy dng#70000#Vi?t#TH305M#624.1#^214#L Vn Kim#Thi t k t chc thi cng#L Vn Kim#^aH.#^aXy dng#2011#^a200tr.^b27cm#Gio trnh #Loan#Trnh by cc phng php thit k t chc thi cng xy dng thng thng nh thi cng t, thi cng b tng, thi cng lp ghp, thit k in, nc v m t bng cng trng...#Thit k#Thi cng#276447## 00696000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020033000880070 01500121008000500136009001100141010000500152011001500157039000500172013000700177 021016600184020000900350020001000359020001100369020001400380#VL11.01149#VL11.011 48#VL11.01150#VL11.01151#54000#Vi?t#X126D#625.7#^214#Phm Huy Khang#Xy dng m t ng t & sn bay#Phm Huy Khang#^aH.#^aXy dng#2011#^a161tr.^b27cm#Thu#27 6448#Gii thiu nhng k thut c bn v xy dng mt ng t v sn bay gm: m nn mt ng, mt v mng ng t v sn bay bng cc cc loi vt liu khc nhau#Xy dng#Mt ng#ng t#ng sn bay## 00818000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020059000910070 02400150008000500174009001100179010000500190011001500195039000500210013000700215 021026100222020000400483020001000487020000900497020001000506#VL11.01152#VL11.011 55#VL11.01154#VL11.01153#40000#Vi?t#C460S#624.2#^214#Nguyn Vit Trung#C s qu an trc cng trnh cu trong thi cng v khai thc#Nguyn Vit Trung ch.b.#^aH.# ^aXy dng#2011#^a111tr.^b27cm#Thu#276449#Trnh by nguyn l quan trc cho kt cu cu ni chung v quan trc kt cu nhp cu thp ni ring. Mt s v d p dng thit lp h thng quan trc cho cu treo dy vng TP v v d v h thng quan trc kt cu cu BC trong qu trnh thi cng v khai thc#Cu#Quan trc#Th i cng#Khai thc## 00799000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020053000550070015001080040008001230080005001310090 01100136010000500147011001300152039000500165013000700170021030900177020000900486 020001000495020000600505020001000511#VL11.01156#98000#Vi?t#T312T#628.1#^214#Tr nh Xun Lai#Tnh ton cc cng trnh x l v phn phi nc cp#Trnh Xun Lai# Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a343tr.^bcm#Thu#276450#Gii thiu cc ch tiu ch t lng nc v tiu chun dng nc. Tnh ton cc thit b v cng trnh trn mng, van x cn, van thu x kh, h van, gi t, ct, dung tch i v b c ha. Tnh ton chn thit b chng nc va cho trm bm, ng ng dn p lc v tnh ton nc va cho h thng t chy...#Cp nc#Tnh ton#X l#Phn phi## 00769000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050010000380020023000480070025000710040008000960080005001040090 01100109010000500120011001500125020000900140020001000149020001000159005001400169 039000500183013000700188021029600195#VL11.01157#65000#Vi?t#V105K#690#^214#Phan Hng#Vn khun v gin gio#Phan Hng, Trn Nh nh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#201 1#^a221tr.^b27cm#Xy dng#Vn khun#Gin gio#Trn Nh nh#Thu#276451#Gii thi u khi nim chung v vn khun v gin gio, cc loi vn khun v gin gio th ng dng p dng cho cc loi cng trnh khc nhau. Nhng yu cu chung v k th ut vn khun gin gio. S liu thit k vn khun gin gio v mt s bng tra tnh nng k thut ca vn khun, gin gio## 00709000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050012000390020026000510070012000770040008000890080005000970090 01100102010000500113011001500118021024300133020000900376020000900385020000800394 020001700402039000500419013000700424#VL11.01158#55000#Vi?t#TH300C#693#^214#L V n Kim#Thi cng b tng ct thp#L Vn Kim#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a153 tr.^b27cm#Gii thiu cc dng cp pha s dng trong cng tc thi cng xy dng; cch s dng cc sn phm ct thp gia cng sn ti cng xng v qu trnh ch trn, vn chuyn v phn phi h btng bng cc thit b hin i nh cn trc , my bm...#Thi cng#Xy dng#Cp pha#B tng ct thp#Thu#276452## 00808000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020032000550070015000870040008001020080005001100090 01100115010000500126011001500131039000500146013000700151021034000158020000400498 020001000502020000900512020000900521#VL11.01159#74000#Vi?t#T312T#624.2#^214#Ph m Huy Chnh#Tnh ton thit k thi cng cu#Phm Huy Chnh#Ti bn#^aH.#^aXy d ng#2011#^a244tr.^b27cm#Thu#276453#Gii thiu cc dng ti trng v cng tn h ton ca vt liu dng cho cc cng trnh ph tm; nhng tnh ton lin quan n vic ch to cc kt cu b tng ct thp v kt cu b tng ct thp d ng lc. Trnh by nhng tnh ton phc v thi cng mng m, tr cu, kt cu nhp v mt s tnh ton ring thng gp trong thi cng cu#Cu#Tnh ton#Thit k#Th i cng## 00640000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050013000380020021000510070034000720040008001060080005001140090 01100119010000500130011001500135021011800150020000800268020001800276005001200294 039000500306013000700311020002100318020001100339#VL11.01160#40000#Vi?t#B250T#69 1#^214#Phm Duy Hu#B tng cng cao#Phm Duy Hu (ch.b.), Nguyn Long#Ti b n#^aH.#^aXy dng#2011#^a132tr.^b27cm#Trnh by cu trc, cng , bin dng, phng php thit k thnh phn v kh nng ng dng ca btng cng cao#B tng#Vt liu xy dng#Nguyn Long#Thu#276454#B tng cng cao#Gio trnh## 00877000000000349000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050011000390020039000500070081000890220004001700040008001740080 00500182009001100187010000500198011001500203006001600218005001400234005001400248 01300070026201900160026903900050028502101850029002000090047502000110048402000060 0495020001500501005001100516#VL11.01161#120000#Vi?t#S450T#690#^214#Vng Hch#S tay x l s c cng trnh xy dng#Vng Hch ch.b ; Nguyn ng Sn bin dc h ; H..: V Trng Ho, V Quc Chinh#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a383tr. ^b27cm#Nguyn ng Sn#V Trng Ho#V Quc Chinh#276455#Dch Trung Quc#Thu#G ii thu chung v s c cht lng cng trnh v k thut o kim tra cht lng cng trnh. Trnh by cc nguyn nhn v phng php x l s c cng trnh nn , s c cng trnh mng#Xy dng#Cng trnh#S c#X l k thut#Vng Sch## 00861000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050011000380020039000490070066000880220004001540040008001580080 00500166009001100171010000500182011001500187006001600202005001400218019001600232 01300070024803900050025502000110026002000090027102000060028002000150028600500110 0301021021100312#VL11.01162#98000#Vi?t#S450T#690#^214#Vng Hch#S tay x l s c cng trnh xy dng#Vng Hch ch.b. ; Nguyn ng Sn bin dch ; V Trn g Ho h..#T.3#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a383tr.^b27cm#Nguyn ng Sn#V Tr ng Ho#Dch Trung Quc#276456#Thu#Cng trnh#Xy dng#S c#X l k thut#V ng Sch#Trnh by cc nguyn nhn v phng php x l s c cng trnh kt cu thp, cng trnh kt cu c bit, x l s c thm dt, s c cng trnh trang tr, ca, nn sn v cc loi vt liu dng x l s c## 00782000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050018000400020033000580070038000910040008001290080005001370090 01100142010000500153011001500158005001900173039000500192013000700197021024800204 020000400452020001000456020000900466020001700475#VL11.01163#65000#Vi?t#V300D#62 4.2#^214#Nguyn Vit Trung#V d tnh ton cu dm lin hp#Nguyn Vit Trung, N guyn Tuyt Trinh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a229tr.^b27cm#Nguyn Tuyt Trinh #Thu#276457#Gii thiu nguyn tc chung v tnh ton dm thp dm thp lin hp theo tiu chun 22 TCN272-05. Thit k cu dm thp lin hp nhp n gin theo tiu chun 22 TCN272-05 v cu dm thp lin hp hai nhp lin tc theo tiu ch un AASHTO LRFD 2002#Cu#Tnh ton#Thit k#Cu dm lin hp## 00805000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390050014000440020046000580070029001040040008001330080005001410090 01100146010000500157011001500162005001400177039000500191013000700196020000900203 020001000212020000900222021024500231020001800476020000900494#VL11.01164#98000#V i?t#NGH307V#343.597#^214#Bi Mnh Hng#Nghip v ch huy trng cng trng xy dng#Bi Mnh Hng, o Tng Bch#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a303tr.^b27cm# o Tng Bch#Thu#276458#Xy dng#Php lut#u thu#Gii thiu nhng kin thc v nghip v m ngi ch huy trng cng trng cn phi nm vng v php lut trong vic t chc thc hin hp ng thi cng xy dng cng trnh, la chn nh thu trong hot ng xy dng, lp k hoch u thu...#Hp ng xy dng#Vit Nam## 00707000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050017000430020045000600070017001050040008001220080005001300090 01100135010000500146011001500151015004100166021015600207020001300363020001100376 020001000387020000800397039000500405013000700410#VL11.01165#94000#Vi?t#L600T#62 4.1076#^214#Nguyn Ngc Bch#L thuyt v bi tp a k thut cng trnh#Nguyn Ngc Bch#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a315tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng H Ni#Trnh by l thuyt v cc bi tp v t trong xy dng, n g lc hc nc di t, a k thut ng lc cng trnh v cng tc kho st a k thut#a k thut#Cng trnh#L thuyt#Bi tp#Thu#276459## 00727000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050015000410020074000560070026001300040008001560080005001640090 01100169010000500180011001500185021020900200020001500409020001500424005001000439 039000500449013000700454#VL11.01166#45000#Vi?t#PH561P#624.1#^214#Nguyn Hu u #Phng php Osterberg nh gi sc chu ti ca cc khoan nhi - Barrette#Nguy n Hu u, Phan Hip#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a146tr.^b27cm#Trnh by kt q u nghin cu v cc ng dng thc t v cng ngh th ti trng tnh cho cc kh oan nhi v cc barrette ng knh ln theo phng php hp ti trng Osterberg nc ngoi cng nh trong nc#Cc khoan nhi#Ti trng tnh#Phan Hip#Thu#2 76460## 00720000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020019000520070012000710080005000830090011000880100 00500099011001500104039000500119013000700124004000800131021027500139020000700414 020000300421020000900424020000900433#VL11.01167#97000#Vi?t#C460H#624.1#^214#Ngu yn Uyn#C hc ng dng#Nguyn Uyn#^aH.#^aXy dng#2011#^a308tr.^b27cm#Thu #276461#Ti bn#Trnh by cc c trng c bn ca , cc khuyt tt ca , c c tnh cht vt l, thu lc v c hc ca . Cch phn loi trong xy dng, cc bin php gia cng khi ni chung v cho cc cng trnh thu li, cng trnh ngm v cho mi dc c an ton, kinh t#C hc##ng dng#Xy dng## 00689000000000289000450002600110000002000100001102000110002101400070003204100050 00391810007000440820004000518080005000550050015000600020044000750070015001190080 00500134009001100139010000500150011001500155021018000170039000400350020000900354 020000700363004000800370020001400378013000700392#VL11.01168#Kin trc#Gio trnh #42000#Vi?t#NG527L#728#^214#T Trng Xun#Nguyn l thit k cng trnh b bi c mi#T Trng Xun#^aH.#^aXy dng#2011#^a121tr.^b27cm#Khi qut qu trnh h nh thnh v pht trin b bi. Thit k b bi c mi, mc ch xy dng b bi c mi, phn loi, kt cu b bi c mi v xu hng pht trin b bi c mi#T Ha#Thit k#B bi#Ti bn#B bi c mi#276462## 00997000000000349000450002600110000002000090001100600100002000600160003000600160 00460050008000620140007000700410005000771810006000820820008000888080005000960020 03200101003000500133007004600138008000500184009001100189010000500200011001400205 01500360021902103310025502000040058603900040059001900090059402000200060302000090 0623004000800632013000700640#VL11.01169#Xy dng#Phm Xun#Vng Vn Thnh#Nguy n Anh Minh#Phm H#75000#Vi?t#H561D#624.102#^214#Hng dn thc hnh v nn mn g#1986#Dch: Phm Xun... ; h..: Phm Xun, Phm H#^aH.#^aXy dng#2011#^a232r .^b27cm#TTS ghi: Vin Tiu chun Anh (BSI)#Bao gm nhng tiu chun k thut v nn mng trong cc cng trnh xy dng ca Vin tiu chun Anh ban hnh: Thit k mng, mng nng, mng su v mng di nc, tng vy v ging chm, cc ph ng php a k thut, cng tc thi cng vng ven bin, b tng di nc v ln, cng tc chun b mt bng cho thi cng mng...#Anh#THa#Dch Anh#Tiu chu n k thut#Nn mng#Ti bn#276463## 00774000000000277000450002600110000002000130001102000150002401400080003904100050 00471810006000520820006000588080005000640050017000690020068000860070017001540080 00500171009001100176010000500187011001500192021024500207039000400452020001600456 004000800472013000700480020000900487#VL11.01170#a k thut#Sch tham kho#1250 00#Vi?t#301K#624.1#^214#Nguyn c Ngun#a k thut trong xy dng cng trn h ngm dn dng v cng nghip#Nguyn c Ngun#^aH.#^aXy dng#2011#^a400tr.^b2 7cm#Trnh by nhng vn c bn v kho st k thut phc v thit k v xy d ng cc cng trnh ngm. Ti trng tc ng ln cng trnh ngm (CTN). Tnh ton dm, bn mng trn nn n hi. Tnh ton kt cu CTN. Cc nhi chu ti trng ngang...#THa#Cng trnh ngm#Ti bn#276464#Xy dng## 00728000000000277000450002600110000002000110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020038000710070019001090080005001280090 01100133010000500144011001500149021023400164039000400398020000900402020000900411 004000800420020001500428013000700443#VL11.01171#Nha ng#53000#Vi?t#NH551#62 5.8#^214#Nguyn Quang Chiu#Nha ng v cc loi mt ng nha#Nguyn Quang C hiu#^aH.#^aXy dng#2011#^a177tr.^b27cm#Nha ng v cc loi mt ng nha. Cc cht lin kt hyrcacbon. Bitum v nh tng bitum trong xy dng ng. c tnh c hc, tnh n nh nhit ca vt liu mt ng nha v phn loi mt ng nha. Thit k mt ng nha#THa#Vt liu#Thit k#Ti bn#Mt ng nha# 276465## 00990000000000301000450002600110000002000100001101400080002104100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030099000740290126001730070044002990080 00500343009001100348010000500359011001500364015004400379021019400423039000400617 020000900621020000900630005003400639013000700673004000800680#VL11.01172#Php lu t#250000#Vi?t#309K#343#^214#iu kin hp ng FIDIC#Conditions of contract fo r plant and design-build. Conditions of contract for EPC turnkey projects#Condit ions of Contract FIDIC: Conditions of contract for plant and design-build. Condi tions of contract for EPC turnkey proje#Hip hi t vn xy dng Vit Nam bin d ch#^aH.#^aXy dng#2011#^a632tr.^b31cm#TTS ghi: Hip hi Quc t cc k s t vn#iu kin chung v hp ng xy dng. Hng dn son tho iu kin ring c c mu th d thu, tho thun hp ng v tho thun x l tranh chp. Chm rt hp ng bi ch u t, bi nh thu#THa#Xy dng#Hp ng#Hip hi t vn xy dng Vit Nam#276466#Ti bn## 00799000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000200 00440200011000640050014000750140007000890410005000961810006001010820004001078080 00500111005001600116002002000132007003100152008000500183009001900188010000500207 011001500212015008400227021013800311039000400449013000700453012002500460#VV11.07 299#VV11.07300#VV11.07302#VV11.07301#L thuyt thng tin#Gio trnh#H Quc Trun g#30000#Vi?t#L600T#003#^214#ng Vn Chuyt#L thuyt thng tin#ng Vn Chuyt , H Quc Trung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Cng ngh thng tin v Truyn thng#Khi nim v h thng truyn tin. Xc sut v qu trnh ngu nhin. Thng tin v nh lng thn g tin. M hiu. M ho ngun. M ho knh#THa#276467#T sch i hc Cao ng## 00741000000000277000450002600110000002600110001102000190002202000100004102000110 00510050023000620140007000850410005000921810008000970820007001058080005001120050 01500117002004000132007005300172008001000225009001800235010000500253011001500258 021017900273039000400452013000700456#VV11.07304#VV11.07303#V sinh mi trng#Ch n nui#Gio trnh#Nguyn Th Tuyt Nhung#20000#Vi?t#GI-108T#363.72#^214#Nguyn Vn Thu#Gio trnh v sinh mi trng chn nui#B.s.: Nguyn Vn Thu (ch.b.), N guyn Th Tuyt Nhung#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a125tr.^b24cm#Khi qut v tm quan trng ca v sinh mi trng chn nui, c tnh ca cht thi trong sn xut v ch bin sn phm chn nui, cc cch x l cht thi rn t tri c hn nui#THa#276468## 01024000000000301000450002600110000002600110001102000260002202000110004800500190 00590140007000780410005000851810008000900820010000988080005001080050018001130020 09700131007005200228008001000280009001800290010000500308011001400313021034500327 020000900672020000800681039000400689020002200693013000700715#VV11.07305#VV11.073 06#H thng thng tin a l#Gio trnh#Trng Ngc Phng#15000#Vi?t#GI-108T#3 33.70285#^214#Nguyn Hiu Trung#Gio trnh ng dng h thng thng tin a l tr ong qun l mi trng v ti nguyn thin nhin#B.s.: Nguyn Hiu Trung (ch.b.) , Trng Ngc Phng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a74tr.^b24cm#Gii thiu m t s ng dng h thng thng tin a l (GIS) trong cng tc qun l ti nguyn mi trng (QLTNMT) Vit Nam v th gii. Cc ngun s liu ca GIS v phng php thit k c s d liu lin kt phc v cng tc QLTNMT. Phn tch d liu GIS v biu din thng tin QLTNMT. Kt hp h thng thng tin a l vi cc m hnh QLTNMT#ng dng#Qun l#THa#Ti nguyn mi trng#276469## 00914000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440050020000530050015000730410005000881810006000930820006000998080005001050020 03200110007008900142008000500231009001800236010000500254011001500259015004400274 02102080031802000090052602000090053503900040054401300070054800500200055500500130 0575#VV11.07307#VV11.07310#VV11.07308#VV11.07309#Vic lm#Nguyn Th L Hng# ng Th Huyn#Vi?t#C120N#331.1#^214#Cm nang vic lm v lp nghip#B.s.: Nguyn Th L Hng, ng Th Huyn (ch.b.), Nguyn Th Hong Nguyn, L Mnh Tun#^aH. #^aLao ng X hi#2011#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ng h#Tng quan v tnh hnh vic lm ca lao ng Vit Nam: Lc lng lao ng, vi c lm ca lao ng, th trng lao ng. Nhng k nng lm vic cn thit ca n gi lao ng. T to vic lm. Lao ng xut khu#Lao ng#Vit Nam#THa#276470# Nguyn Hong Nguyn#L Mnh Tun## 00809000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000120 00440200007000560050015000630410005000781810006000830820008000898080005000970050 02000102002004800122007004200170008000500212009001800217010000500235011001500240 01500440025502101420029902000130044102000090045402000090046303900040047201300070 0476#VV11.07312#VV11.07314#VV11.07313#VV11.07311#Ngh nghip#S tay#ng Th Huy n#Vi?t#S450T#331.702#^214#Nguyn Th L Hng#S tay hng nghip - hc ngh ch o lao ng tr#B.s.: Nguyn Th L Hng, ng Th Huyn#^aH.#^aLao ng X hi# 2011#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ngh#Cung cp mt s thng tin cn thit la chn ngh nghip, thng tin v o to ngh ti Vit Nam v m t v ngh ca 67 ngh trong x hi#Hng nghip#Hc ngh#Vit Nam#THa #276471## 00981000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020052000670070064001190080005001830090 01800188010000500206011001500211015004400226021022300270020000900493005001400502 03900040051602000100052002000070053000500180053700500230055500500190057800500140 0597013000700611020001300618#VV11.07315#VV11.07316#VV11.07317#VV11.07318#Vi?t#S4 50T#331.25#^214#S tay cng tc o to ngh cho lao ng nng thn#B.s.: Phm X un Thu, Nguyn Quang Vit (ch.b.), V Xun Hng...#^aH.#^aLao ng X hi#2011# ^a198tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ngh#Nhng ni dung c bn trong cng tc o to ngh cho lao ng nng thn: Xc nh nhu cu cu hc ng h v t chc o to cho lao ng nng thn. Vic lm cho lao ng nng thn. N hng in hnh trong sn xut, kinh doanh#Vit Nam#Phm Xun Thu#THa#Nng thn#S tay#Nguyn Quang Vit#Nguyn Th Minh Nguyt#Bi Th Thanh Nhn#on Duy ng# 276472#o to ngh## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020095000670080005001620090018001670100 00500185011001500190015004400205021023500249020000900484020000900493039000400502 020000800506013000700514020001100521020001600532#VV11.07319#VV11.07320#VV11.0732 1#VV11.07322#Vi?t#M450H#331.25#^214#M hnh dy ngh v gii quyt vic lm cho lao ng khu vc chuyn i mc ch s dng t#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^ a319tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ngh#Khi qut v vic lm v nhu cu dy ngh cho lao ng khu vc cn chuyn mc ch s dng t. Xy dng m hnh dy ngh cho lao ng v vn vic lm v gii quyt vic lm ch o lao ng khu vc chuyn i mc ch s dng t#Dy ngh#Vic lm#THa#M h nh#276473#Chuyn i#t nng nghip## 00982000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050018000670020057000850070033001420080 00500175009001800180010000500198011001500203015004400218021035800262020001300620 020000900633005001400642039000400656013000700660020001300667#VV11.07323#VV11.073 24#VV11.07325#VV11.07326#Vi?t#108T#331.25#^214#Nguyn Quang Vit#o to ngh p ng nhu cu ca doanh nghip va v nh#Nguyn Quang Vit, Phm Xun Thu#^aH. #^aLao ng X hi#2011#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ng h#Bi cnh tc ng n o to v s dng lao ng Vit Nam. Doanh nghip v a v nh Vit Nam. H thng dy ngh v thc trng o to Vit Nam. Cc yu t bo m o to ngh, nh hng o to ngh p ng nhu cu ca doanh nghi p va v nh. Mt s gii php tng cng gn kt gia o to ngh v s dng lao ng ti cc doanh nghip va v nh#Doanh nghip#Vit Nam#Phm Xun Thu#THa #276474#o to ngh## 00607000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070046000690220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158012002700173020001100200020001100211020000800222 020000900230020001400239005001400253005001500267039000400282013000700286#VV11.07 327#7300#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b 24 cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#V Duy Phng#Bi Quang Tun#THa#276475## 00608000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070046000690220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158012002700173020001100200020001100211020000800222 020000900230020001400239005001400253005001500267039000500282013000700287#VV11.07 328#7300#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b 24 cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#V Duy Phng#Bi Quang Tun#Thu#276476## 00700000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030013000800070070000930040018001630080005001810090 01100186010000500197011001400202015005400216020000800270020001100278020000900289 02000140029800500130031200500150032500500090034000500130034903900050036201300070 0367#VV11.07329#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 3-4 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Trn Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Mm non#Ch ci#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Pha n Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#Thu#276477## 00700000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030013000800070070000930040018001630080005001810090 01100186010000500197011001400202015005400216020000800270020001100278020000900289 02000140029800500130031200500150032500500090034000500130034903900050036201300070 0367#VV11.07330#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 4-5 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Trn Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Mm non#Ch ci#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Pha n Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#Thu#276478## 00699000000000325000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020040000340030014000740070070000880220004001580040018001620080005001800090 01100185010000500196011001400201015005400215020000800269020001100277020000900288 02000140029700500130031100500150032400500090033900500130034803900050036101300070 0366#VV11.07331#8000#Vi?t#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#T r 5- 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Trn Xun Du#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Mm non#Ch ci#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#Thu#276479## 00717000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030014000800070070000940220004001640040018001680080 00500186009001100191010000500202011001400207015005400221020000800275020001100283 02000090029402000140030300500130031700500150033000500090034500500130035403900050 0367013000700372#VV11.07332#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5- 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Mi nh ho: Trn Xun Du#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ch ci#Ting Vit#Mu gio# Sch mu gio#Phan Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#Thu#276480## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV11.07333#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 76481## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV11.07334#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 76482## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV11.07335#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 76483## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV11.07336#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 76484## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV11.07337#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 76485## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV11.07338#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 76486## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210020000900224020001100233 02000060024402000140025000500160026400500120028003900050029201300070029701200170 0304#VV11.07339#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 4#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ti ng Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#276487#Hoa Trng n guyn## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210020000900224020001100233 02000060024402000140025000500160026400500120028003900050029201300070029701200170 0304#VV11.07340#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 4#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ti ng Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#276488#Hoa Trng n guyn## 00642000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030035000700070029001050220004001342210028001380040 01800166008000500184009001100189010000500200011001400205020000900219020001100228 02000060023902000140024500500160025900500120027503900050028701300070029201200170 0299#VV11.07341#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 5#Theo mu ch trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vi t nghing#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ting V it#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#276489#Hoa Trng nguyn ## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210020000900224020001100233 02000060024402000140025000500160026400500120028003900050029201300070029701200170 0304#VV11.07342#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 5#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ti ng Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#276490#Hoa Trng n guyn## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07343#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276491## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07344#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276492## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07345#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276493## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07346#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276494## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07347#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276495## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07348#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 4#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276496## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV11.07349#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 5#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr. ^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#Thu#276497## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070072000580040018001300080005001480090011001530100 00500164011001400169020000900183020001100192020000900203020000600212020001400218 005001300232005001800245005001900263005001100282039000500293013000700298#VV11.07 350#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp1#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Ngc ip#Ph m Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#276498## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020001400217 005001300231005001800244005001900262005001100281039000500292013000700297#VV11.07 351#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 2#L Ngc ip (ch.b.), Phm T h Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#L Ngc ip#Ph m Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#276499## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020000900170020001100179020000600190020001400196005001300210 005001800223005001900241005001100260039000500271013000700276020000900283#VV11.07 352#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 4#L Ngc ip (ch.b.), Phm T h Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24 cm#Chnh t#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun T h Nguyt H#Mai Nh H#Thu#276500#Tp vit## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020000900170020001100179020000600190020001400196005001300210 005001800223005001900241005001100260039000500271013000700276020000900283#VV11.07 353#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 4#L Ngc ip (ch.b.), Phm T h Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24 cm#Chnh t#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun T h Nguyt H#Mai Nh H#Thu#276501#Tp vit## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020000900170020001100179020000900190020001400199005001300213 005001800226005001900244005001100263039000500274013000700279#VV11.07354#10000#V i?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Chnh t# Ting Vit#Tp vit#Sch c thm# Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#276502## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020018000410070072000590220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020000900170020001100179020000900190020001400199005001300213 005001800226005001900244005001100263039000500274013000700279#VV11.07355#Vi?t#V46 0C#372.63#^214#10000#V chnh t lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Chnh t# Ting Vit#Tp vit#Sch c thm# Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#276503## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070061000760220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001400180020000500194020000600199020000800205 02000140021300500130022700500110024000500130025100500130026403900050027701300070 0282#VV11.07357#VV11.07356#14000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#Thu#276504## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030029000670070056000960040018001520080 00500170009001100175010000500186011001400191020000500205020000600210020000800216 020001400224005001200238005001900250005001500269039000500284013000700289#VV11.07 358#VV11.07359#13000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 1#Theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#Thu#276505## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070068001040220004001720080 00500176009001100181010000500192011001500197020000800212020000900220020000800229 02000140023700500160025100500130026700500140028000500140029403900050030801300070 0313#VV11.07360#VV11.07361#19500#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp cng hc tin h c#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Pha n, Bi Vn Thanh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Quang Phan#Bi Vn Thanh#Thu#27 6506## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070068001040220004001720080 00500176009001100181010000500192011001500197020000800212020000900220020000800229 02000140023700500160025100500130026700500140028000500140029403900050030801300070 0313#VV11.07362#VV11.07363#19500#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp cng hc tin h c#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Pha n, Bi Vn Thanh#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Quang Phan#Bi Vn Thanh#Thu#27 6507## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070068001040220004001720080 00500176009001100181010000500192011001500197020000800212020000900220020000800229 02000140023700500160025100500130026700500140028000500140029403900050030801300070 0313#VV11.07364#VV11.07365#19500#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp cng hc tin h c#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Pha n, Bi Vn Thanh#Q.3#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Quang Phan#Bi Vn Thanh#Thu#27 6508## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070029000860220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000800181020001600189020001500205 005001300220005001500233039000500248013000700253#VV11.07366#25600#Vi?t#V460B#00 4.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, ng Bch V it#Q.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Tr ung hc c s#Sch gio khoa#Trn Hng#ng Bch Vit#Thu#276509## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020044000420070025000860220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020000800177020001600185020001500201 005001300216005001100229039000500240013000700245#VV11.07367#Vi?t#V460B#004.076#^ 214#17600#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Hng, o T Mai# Q.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#Trn Hng#o T Mai#Thu#276510## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070055000860220004001410040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000800199020001600207020000800223020001400231 005001700245005001400262039000500276005002200281013000700303020001000310#VV11.07 368#12500#Vi?t#V460B#005.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#N guyn Ch Trung, Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn Ch Trung#Ng nh Tuyt#Thu#Nguyn Th Thanh Xun#276511#Lp trnh## 00753000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020044000440070082000880220004001700040018001740080005001920090 01100197010000500208011001500213020000800228020001400236020000900250020001500259 02000160027402000080029002000140029800500190031200500210033100500170035200500220 0369039000500391013000700396#VV11.07369#15000#Vi?t#V460B#004.67076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun, N guyn Ch Trung, Nguyn Th Thanh Xun#Q.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a128tr.^b24cm#Tin hc#Mng my tnh#Internet#a phng tin#Trung hc c s#B i tp#Sch c thm#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#Nguyn Ch Trung#Ng uyn Th Thanh Xun#Thu#276512## 00705000000000349000450002600110000002600110001101500330002202000080005502000140 00630200009000770200015000860390005001010140007001060410005001131810006001180820 00700124808000500131002003300136007005000169022000400219005001400223005001200237 00500140024900400180026300800050028100900110028601000050029701100150030202000160 0317020001500333013000700348#VV11.07370#VV11.07371#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Mng my tnh#Internet#Sch gio khoa#Thu#23200#Vi?t#T311H#004.67# ^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Bi V n Thanh#Q.4#Phm Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a160tr.^b24cm#Trung hc c s#a phng tin#276513## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070053001180040018001710080 00500189009001100194010000500205011001500210020001000225020000600235020001500241 005001600256005001200272039000500284013000700289#VV11.07372#VV11.07373#16500#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 2#Truyn c b tr phn mn k chuyn ti u hc#Tuyn chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 8#^a H.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Truyn k#Lp 2#Sch gio khoa#Trn Mnh Hng #L Hu Tnh#Thu#276514## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020001400184005001300198 005001100211005001300222005001400235005001300249039000500262013000700267#VV11.07 374#VV11.07375#33000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 2# nh Hoan (ch.b .), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^ b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng# Trung Hi u#V Mai Hng#Thu#276515## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070059000820220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020000800216 020001400224005001600238005001400254005001900268039000500287013000700292#VV11.07 376#VV11.07377#19000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Xun Th Nguyt H#Thu#276516## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001400198020000500212020000600217020000800223 02000140023100500140024500500190025900500160027800500140029403900050030801300070 0313#VV11.07378#VV11.07379#14500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#27 6517## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000800218020000600226 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900050030901300070 0314#VV11.07380#VV11.07381#15600#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#2 76518## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690040018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125020001000140020000600150020000800156020001400164005001700178 039000500195013000700200#VV11.07382#21500#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ti ng Anh lp 3#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a106tr.^b 24cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Thu#276519## 00714000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500110 0311039000500322004001800327013000700345#VV11.07383#VV11.07384#13000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 3#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr .^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Mai Nh H#Thu#Ti bn ln th 1#276520## 00722000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500190 0311039000500330013000700335004001800342#VV11.07385#VV11.07386#13000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 3#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr .^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#Thu#276521#Ti bn ln th 1 ## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070057000810220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020000500196020000600201020001400207 005001400221005001800235005001500253039000500268013000700273#VV11.07388#VV11.073 87#16000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 3#Trn Ngc Lan (ch. b.), Nguyn Hng Quang, Phm Thanh Tm#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Phm T hanh Tm#Thu#276522## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070057000810220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020000500196020000600201020001400207 005001400221005001800235005001500253039000500268013000700273#VV11.07389#VV11.073 90#15500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 3#Trn Ngc Lan (ch. b.), Nguyn Hng Quang, Phm Thanh Tm#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Phm T hanh Tm#Thu#276523## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070053001180040018001710080 00500189009001100194010000500205011001500210020001000225020000600235020001500241 005001600256005001200272013000700284039000500291#VV11.07391#VV11.07392#20000#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 3#Truyn c b tr phn mn k chuyn ti u hc#Tuyn chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#Truyn k#Lp 3#Sch gio khoa#Trn Mnh Hng #L Hu Tnh#276524#Thu## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070016000840040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020001100154020000600165020000800171020001200179 020001400191005001600205039000500221013000700226#VV11.07393#VV11.07394#25000#Vi ?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 3#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Trc nghim# Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Thu#276525## 00721000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001800329039000500347013000700352#VV11.07395#VV11.07396#12500#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 4#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#Thu#276526# # 00715000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001200329039000500341013000700346#VV11.07397#VV11.07398#12500#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 4#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#Thu#276527## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070047000610040018001080080005001260090 01100131010000500142011001400147015003300161020000800194020000600202020001500208 00500110022300500130023400500100024700500120025700500190026903900050028801300070 0293#VV11.07399#VV11.07400#3700#Vi?t#120N#372.87#^214#m nhc 4#Hong Long (ch .b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 4#Sch gio khoa#Hong Long#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#Nguyn Honh Thng#Thu#276528## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070054000810220004001350040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178020000500193020000600198020001400204 005001200218005001900230005001300249039000500262013000700267#VV11.07401#VV11.074 02#17000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 4# Tin t (ch.b. ), Trn Th Kim Cng, Hong Mai L#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a119tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Hong Mai L#Thu#276529## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070054000810220004001350040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178020000500193020000600198020001400204 005001200218005001900230005001300249039000500262013000700267#VV11.07403#VV11.074 04#16500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 4# Tin t (ch.b. ), Trn Th Kim Cng, Hong Mai L#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a115tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Hong Mai L#Thu#276530## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020000500206020000600211020000700217020001400224 005001200238005001900250005001500269039000500284013000700289#VV11.07405#VV11.074 06#23000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 4 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#Thu#276531## 00539000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070032001180040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189020001000204020000600214020001400220 005001500234039000500249013000700254#VV11.07407#VV11.07408#28000#Vi?t#TR527#37 2.67#^214#Truyn c lp 4#Truyn c b tr phn mn k chuyn Tiu hc#Hong Ho Bnh tuyn chn, b.s.#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm #Truyn k#Lp 4#Sch c thm#Hong Ho Bnh#Thu#276532## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070057000820220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020001100197020000800208020001000216 020001400226005001200240005001900252005001600271039000500287013000700292#VV11.07 409#VV11.07410#25000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#L H u Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#Thu#276533## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070057000820220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020001100197020000800208020001000216 020001400226005001200240005001900252005001600271039000500287013000700292#VV11.07 411#VV11.07412#25000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#L H u Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#Thu#276534## 00513000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070015000920220004001070040018001110080 00500129009001100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000600176 020001400182005001500196039000500211013000700216#VV11.07413#VV11.07414#20000#Vi ?t#M558C#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sinh gii 4-5#Trn Din Hin#T.1# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Trn Din Hin#Thu#276535## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690040018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125020001000140020000600150020000800156020001400164005001700178 039000500195013000700200#VV11.07415#21500#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ti ng Anh lp 4#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a118tr.^b 24cm#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Thu#276536## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070015000990220004001140040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000600183 020001400189005001500203039000500218013000700223#VV11.07416#VV11.07417#26000#Vi ?t#M558C#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sinh gii ton 4 - 5#Trn Din Hi n#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#S ch c thm#Trn Din Hin#Thu#276537## 00675000000000337000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250020035000300030024000650070056000890220004001450040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020001100203020000500214020000600219020001000225 02000140023500500190024900500130026800500110028100500150029200500180030703900050 0325013000700330#13000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng.. .#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho B nh#Nguyn Th Ly Kha#Thu#276538## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070057000890220004001460040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189020001100204020000600215020000800221 020001400229005001200243005001400255005002100269039000500290013000700295#VV11.07 420#VV11.07421#25500#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn t lm bi tp ting Vit 5#L Hu Tnh (ch.b.), L Phng Nga, Trn Th Minh Phng#T.1#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L H u Tnh#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#Thu#276539## 00625000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070048000760220004001240040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167020000500182020000600187020000800193 02000140020100500130021500500110022800500110023900500130025003900050026300500120 0268013000700280#VV11.07423#VV11.07422#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n#V Vn Dng#Thu# Tin t#276540## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070071000810220004001520080005001560090 01100161010000500172011001400177020000500191020000600196020001400202005001700216 005001200233005001800245005001300263039000500276013000700281#VV11.07424#VV11.074 25#14500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 5#Nguyn nh Khu ( ch.b.), Tin t, Trn Th Ngc Lan, Hong Mai L#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a 99tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn nh Khu# Tin t#Trn Th Ngc Lan#Hong Mai L#Thu#276541## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070071000810220004001520080005001560090 01100161010000500172011001500177020000500192020000600197020001400203005001700217 005001200234005001800246005001300264039000500277013000700282#VV11.07426#VV11.074 27#16500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 5#Nguyn nh Khu ( ch.b.), Tin t, Trn Th Ngc Lan, Hong Mai L#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a 115tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn nh Khu# Tin t#Trn Th Ngc Lan#Hong Mai L#Thu#276542## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000800218020000600226 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900050030901300070 0314#VV11.07428#VV11.07429#20700#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a142tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#2 76543## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000800218020000600226 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900050030901300070 0314#VV11.07430#VV11.07431#16200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#2 76544## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070052000820220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020001100192020000600203020000800209 020001400217005001400231005001600245005001200261039000500273013000700278#VV11.07 432#VV11.07433#23000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#L Ph ng Nga (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Tr n Mnh Hng#L Hu Tnh#Vanh#276545## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070054000820220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179020001100194020000600205020000800211 020001400219005001600233005001900249005000900268039000500277013000700282#VV11.07 434#VV11.07435#23000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, o Ngc#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a144tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hn g#Nguyn Th Lan Anh#o Ngc#Vanh#276546## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690040018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125020001000140020000600150020000800156020001400164005001700178 039000500195013000700200#VV11.07436#21500#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ti ng Anh lp 5#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b 24cm#Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Vanh#276547## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070054001180040018001720080 00500190009001100195010000500206011001500211020001000226020000600236020001400242 005001500256039000500271005002000276013000700296#VV11.07437#VV11.07438#25500#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 5#Truyn c b tr phn mn k chuyn ti u hc#Tuyn chn, b.s.: Hong Ho Bnh, Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 5#^ aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Hong Ho Bnh# Vanh#Trn Th Hin Lng#276548## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070015000860040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140020000500155020000600160020000800166020001400174 005001500188039000500203013000700208#VV11.07439#VV11.07440#23000#Vi?t#R203L#372 .7#^214#Rn luyn k nng luyn tp ton 5#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn# Vanh#276549## 00456000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020021000440070012000650040018000770080005000950090011001000100 00500111011001400116020000800130020000600138020000800144020001400152005001200166 039000500178013000700183#VV11.07441#11500#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s 6#L Xun Su#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#L Xun Su#Vanh#276550## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070046000610040018001070080005001250090011001300100 00500141011001400146020000700160020000600167020000800173020001400181005001300195 005001600208005001500224039000500239013000700244#VV11.07442#14500#Vi?t#V460B#91 0.76#^214#V bi tp a l 6#Phm Th Sen, Nguyn nh Tm, V Trng Thng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a94tr.^b24cm#a l#Lp 6#Bi tp#Sch c t hm#Phm Th Sen#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Vanh#276551## 00643000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000600176020000800182020001200190 02000110020202000140021300500070022700500110023400500160024500500120026103900050 0273013000700278020000800285#VV11.07443#16000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 8 #^aH.#^aGio dc#2011#^a122tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Tp lm vn#Ting vi t#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Vanh#276552#Vn h c## 00643000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000600176020000800182020001200190 02000110020202000140021300500070022700500110023400500160024500500120026103900050 0273013000700278020000800285#VV11.07444#18000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 8 #^aH.#^aGio dc#2011#^a142tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Tp lm vn#Ting vi t#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Vanh#276553#Vn h c## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070037000720080005001090090011001140100005001250110 01400130020001800144020000800162020000600170020001400176005001500190005001300205 039000500218013000700223020000800230#VV11.07445#16000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn 6#Trn Vn Thng (ch.b.), Bi Th Hon#^aH.#^aGio d c#2011#^a96tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Lp 6#Sch c thm#Trn Vn Thn g#Bi Th Hon#Vanh#276554#Bi tp## 00567000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020023000420030017000650070032000820040018001140080005001320090 01100137010000500148011001400153020001000167020001700177020000600194020001400200 005001500214005001600229013000700245039000500252020000800257#VV11.07446#15000#V i?t#V460B#646.076#^214#V bi tp cng ngh 6#Kinh t gia nh#Triu Th Chi, N guyn Th Hnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Cng ngh#Ki nh t gia nh#Lp 6#Sch c thm#Triu Th Chi#Nguyn Th Hnh#276555#Vanh#B i tp## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420070077000620040018001390080005001570090011001620100 00500173011001500178020000700193020000600200020000800206020001400214005001400228 005001900242005000900261005001800270013000700288039000500295#VV11.07447#16000#V i?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 6#B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn P hng Hng, V Quang, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^ a104tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hn g#V Quang#Trnh Th Hi Yn#276556#Vanh## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001700208005001600225005001500241039000500256013000700261#VV11.07448#16500#V i?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Ngc m, Lng Bch Lu#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ton #Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguyn Ngc m#Lng Bch Lu#Van h#276557## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070075000590220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203020001400211 005001700225005001600242005001600258005001500274039000500289013000700294#VV11.07 449#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Ng uyn Hu Tho, Nguyn Ngc m, Lng Bch Lu#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguy n Hu Tho#Nguyn Ngc m#Lng Bch Lu#Vanh#276558## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005000900208005001200217039000500229005001300234005001300247013000700260#VV11.07 450#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bn h, Phm Gia c, Phm c Ti#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr .^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Thu#Phm Gia c# Phm c Ti#276559## 00505000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070031000590220004000900040018000940080005001120090 01100117010000500128011001500133020000500148020000600153020000800159020001400167 005000900181005001300190039000500203013000700208#VV11.07451#14000#Vi?t#V460B#51 0.76#^214#V bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#P hm Gia c#Thu#276560## 00651000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070067000610220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020000800186020001200194020001100206020000600217 02000080022302000140023100500160024500500130026100500140027400500130028803900050 0301013000700306#VV11.07452#17200#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, Trn nh S#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 6# Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#Th u#276561## 00669000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070056000610220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020001200183020001100195020000600206 02000080021202000140022000500160023400500130025000500140026300500140027703900050 0291005001600296013000700312#VV11.07453#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Phan Huy Dng...#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 6 #Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Phan Huy Dng#Trn c Ngn# Thu#Nguyn Vn Ton#276562## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070048000640040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151015003300166020001100199020000600210020001500216 005001500231005001700246005001400263039000500277013000700282#VV11.07454#VV11.074 55#12600#Vi?t#T306N#495.6#^214#Ting Nht 6#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, O fune Chisato#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nht#Lp 6#Sch gio khoa#Phm Hng Long#Shibahara Tom oyo#Ofune Chisato#Thu#276563## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070012000710080005000830090011000880100 00500099011001500104020001200119020001400131005001200145039000500157004001800162 020000600180013000700186#VV11.07456#VV11.07457#23500#Vi?t#D105B#807#^214#Dn b i tp lm vn 6#Ng Vn Th#^aH.#^aGio dc#2011#^a158tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Ng Vn Th#Thu#Ti bn ln th 1#Lp 6#276564## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070007000920080005000990090011001040100 00500115011001500120020000800135020001900143020001800162020001400180005000700194 039000500201004003000206013000700236020000600243#VV11.07458#VV11.07459#19000#Vi ?t#T310H#807#^214#Tm hiu v p tc phm vn hc ng vn 6#L Bo#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Nghin cu vn hc#Phn tch vn hc#Sch c th m#L Bo#Thu#Ti bn ln th 2, c b sung#276565#Lp 6## 00495000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900040018000940080 00500112009001100117010000500128011001500133020000500148020000600153020000800159 020001400167005001200181039000500193013000700198#VV11.07460#VV11.07461#23500#Vi ?t#T406S#510.76#^214#Ton 6 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bn h#Thu#276566## 00710000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510030085000900070050001750040018002250080 00500243009001100248010000500259011001400264020001800278020000600296020000800302 02000140031000500130032400500170033700500100035403900050036401300070036902000080 0376#VV11.07462#VV11.07463#6500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 6#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#Ti bn l n th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#Thu#276567#o c## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070060000800080005001400090011001450100 00500156011001400161020001800175020000800193020000600201020000800207020001500215 00500140023000500200024400500130026400500130027700500170029003900050030701300070 0312#VV11.07464#VV11.07465#14000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng d n 6#ng Thu Anh (ch.b.), inh Th Phng Anh, Thu Hng...#^aH.#^aGio dc #2011#^a99tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#ng Thu Anh#inh Th Phng Anh# Thu Hng#Bi Th Hon#Ng TH Dip Lan#Thu#276 568## 00678000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020019000500070073000690040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181015003300196020001700229020000600246020001500252 00500150026700500160028200500170029800500110031500500140032603900050034001300070 0345#VV11.07466#VV11.07467#5600#Vi?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 6#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Nguyn Nh Tip (ch.b.), Nguyn Hong Anh..#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Hu Cu#Nguyn Nh Tip#Nguyn Hong Anh# L Vn Tm#Bi c Thip#Thu#276569## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070055001030080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020001100202020000800213020000600221020000800227 020001400235005001300249005001700262005001500279039000500294013000700299#VV11.07 468#VV11.07469#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuy n ng vn 6# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thin#^aH.#^aGi o dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Lp 6#Bi tp#Sch c th m# Vit Hng#Nguyn Vit Hng#inh Vn Thin#Thu#276570## 00731000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070077000810040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020001100220020001200231020000800243 02000060025102000080025702000140026500500140027900500170029300500150031000500200 0325039000500345013000700350020001200357#VV11.07470#VV11.07471#30000#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 6# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Thu Hn g, L Trung Thnh, Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a 199tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Thu Hng#L Trung Thnh#Nguyn Th Hng Vn#Thu#276571#Tr c nghim## 00560000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070015000820040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000800151020000800159020001100167020000600178 020000900184020001400193005001500207039000500222013000700227020001200234#VV11.07 473#VV11.07472#20000#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra trc nghim ng vn 6#inh Vn Thin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc# Ting Vit#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#inh Vn Thin#Thu#276572#Trc nghim## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070014000960040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001400183 005001400197039000500211013000700216#VV11.07474#VV11.07475#34500#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 6#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln t h 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Bi V n Tuyn#Thu#276573## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490030019000890070011001080040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158020001200173020000600185020001400191 039000500205013000700210005001100217#VV11.07476#VV11.07477#21000#Vi?t#H561D#807 #^214#Hng dn lp dn bi tp lm vn lp 6#Theo SGK ng vn 6#V Bng T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c th m#Thu#276574#V Bng T## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000500151020000600156020000900162020001200171 020001400183005001700197039000500214013000700219#VV11.07478#VV11.07479#28000#Vi ?t#K304T#510.76#^214#Kim tra trc nghim ton 6#ng Th Vn Anh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Kim tra#Trc nghim#Sch c thm#ng Th Vn Anh#Thu#276575## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070032000980040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001200203 020001200215020001400227005001600241005001500257039000500272013000700277#VV11.07 480#VV11.07481#24000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 6#Hong Ngc Hng, Hong B Qunh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#201 1#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hong Ngc Hng#Hong B Qunh#Thu#276576## 00495000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900040018000940080 00500112009001100117010000500128011001500133020000500148020000600153020000800159 020001400167005001200181039000500193013000700198#VV11.07482#VV11.07483#19200#Vi ?t#T406S#510.76#^214#Ton 6 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bn h#Thu#276577## 00713000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070052000790220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020000600179020000800185020001000193 02000080020302000110021102000120022202000140023400500200024800500140026800500130 0282005001600295039000500311005001600316013000700332#VV11.07484#VV11.07485#25000 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp thc hnh ng vn 6#Nguyn Thanh Chng, L Xun Giang, V Th Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#B i tp#Thc hnh#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Thanh Chng #L Xun Giang#V Th Hng#Trn Tin Thnh#Thu#Nguyn Th Thu#276578## 00736000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070060000790220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001000201 02000140021100500200022500500190024500500160026400500170028000500220029703900050 0319013000700324020000800331020001200339020001100351#VV11.07486#VV11.07487#31000 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp thc hnh ng vn 7#Nguyn Thanh Chng, L Th Ging Hng, Trn Tin Thnh...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ng vn# Lp 7#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Thanh Chng#L Th Ging Hng#Tr n Tin Thnh#V Th Hng Thu#Nguyn Th Thanh Xun#Thu#276579#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070045000610040018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145020000700160020000600167020000800173020001400181039000500195 013000700200005001600207005001300223005001400236#VV11.07488#20500#Vi?t#V460B#91 0.76#^214#V bi tp a l 7#Nguyn Hu Danh, Phm Th Sen, Nguyn c V#Ti b n ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c t hm#Thu#276580#Nguyn Hu Danh#Phm Th Sen#Nguyn c V## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020021000440070076000650040018001410080005001590090011001640100 00500175011001400180020000800194020000800202020001400210005001700224005001600241 005001700257005001500274039000500289013000700294020000600301#VV11.07489#13000#V i?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s 7#Trng Hu Qunh (ch.b.), Bi Tuy t Hng, Nguyn Hng Lin, Nghim nh V#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011 #^a80tr.^b24cm#Lch s#Bi tp#Sch c thm#Trng Hu Qunh#Bi Tuyt Hng#Ng uyn Hng Lin#Nghim nh V#Thu#276581#Lp 7## 00617000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070059000590220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001400195 00500170020900500130022600500160023900500090025503900050026400500150026901300070 0284#VV11.07490#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Phm Gia c, Nguyn Ngc m...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2011#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Phm Gia c#Nguyn Ngc m#Tn Thn#Thu#Nguyn Kim Th#276582## 00611000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070073000590220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000500190020000600195020000800201020001400209 005001700223005001200240005001700252005001600269039000500285013000700290#VV11.07 491#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, Trn Phng Dung, Nguyn Ngc m#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2011#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#L Hi Chu#Trn Phng Dung#Nguyn Ngc m#Thu#276583## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070062000590220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000500179020000600184020000800190020001400198 005000900212005001200221005001300233005001700246039000500263013000700268#VV11.07 492#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bn h, Phm Gia c, Nguyn Vn Trang#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 47tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#N guyn Vn Trang#Thu#276584## 00585000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070060000590220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000500177020000600182020000800188020001400196 005000900210005001700219005001000236005001300246039000500259013000700264#VV11.07 493#12500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), Trn Phn g Dung, Trn Kiu, Phm c Ti#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a119 tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Trn Phng Dung#Trn Kiu#P hm c Ti#Thu#276585## 00553000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030012000640070030000760040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020001000160020001200170020000600182020000800188 020001400196005001600210005001300226039000500239013000700244#VV11.07494#17000#V i?t#V460B#630.76#^214#V bi tp cng ngh 7#Nng nghip#Nguyn Hng nh, Ng V n Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Cng ngh#Nng nghi p#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hng nh#Ng Vn Hng#Thu#276586## 00522000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070029000630040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000900146020000600155020000900161020000800170020001400178 005001300192005001500205039000500220013000700225#VV11.07495#22000#Vi?t#V460B#59 0.76#^214#V bi tp sinh hc 7#Ng Vn Hng, Trn Ngc Oanh#Ti bn ln th 8#^ aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Bi tp#Sch c thm #Ng Vn Hng#Trn Ngc Oanh#Thu#276587## 00643000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020001100176020001200187020000800199 02000080020702000140021500500070022900500110023600500160024700500120026303900050 0275013000700280020000600287#VV11.07496#16000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Thu#276588#Lp 7## 00643000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020001100176020001200187020000800199 02000080020702000140021500500070022900500110023600500160024700500120026303900050 0275013000700280020000600287#VV11.07497#17000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Thu#276589#Lp 7## 00659000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070061000610220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000800211 02000080021902000140022700500160024100500050025700500160026200500130027803900050 0291013000700296020000600303#VV11.07498#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, L Xun Thi#T.1#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn# Vn hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi# Thu#276590#Lp 7## 00610000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420070078000620040018001400080005001580090011001630100 00500174011001500179020000700194020000600201020000800207020001400215005001600229 005001400245005001900259005001800278039000500296013000700301#VV11.07499#17500#V i?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hin h, Nguyn Phng Hng, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011# ^a116tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Thm#on Duy Hinh# Nguyn Phng Hng#Trnh Th Hi Yn#Thu#276591## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070016000720080005000880090011000930100005001040110 01500109020001800124020000800142020000600150020001400156005001600170039000500186 013000700191020000800198#VV11.07500#16000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gi o dc cng dn 7#Trn nh Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#o c#Lp 7#Sch c thm#Trn nh Thng#Thu#276592#Bi tp## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020013000500290006000630070048000690040018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156015003300171020001100204020000600215 020001500221005001500236005001700251005001400268039000500282013000700287#VV11.07 501#VV11.07502#9800#Vi?t#T306N#495.6#^214#Ting Nht 7#k{T7#Phm Hng Long, Sh ibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nht#Lp 7#Sch gio khoa#Phm Hng L ong#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#Thu#276593## 00615000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070056000790040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001800188020000800206020000600214020001500220 005001400235005001700249005001500266039000500281013000700286020000800293#VV11.07 503#VV11.07504#5600#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 7#ng Thu Anh (ch.b.), Ng Th Dip Lan, Trn Vn Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a88tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Lp 7#Sch gio khoa#ng Thu An h#Ng Th Dip Lan#Trn Vn Thng#Thu#276594#Bi tp## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030049000820070038001310040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228020000800234 020001400242005001200256005000900268005001500277039000500292013000700297#VV11.07 505#VV11.07506#16700#Vi?t#T406B#510.76#^214#Ton bi dng hc sinh lp 7#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thi u#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#Thu#276595## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070039000820040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000800183020001100191020000600202 02000090020802000120021702000140022900500150024300500150025803900050027301300070 0278#VV11.07507#VV11.07508#19500#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra trc nghim ng vn 7#inh Vn Thin (ch.b.), Trn Th Tuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2011#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 7#Kim tra#Trc nghim#Sch c thm#inh Vn Thin#Trn Th Tuyt#Thu#276596## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070055001030080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020000600202020001400208039000500222013000700227 020000800234005001300242005001700255005001500272#VV11.07509#VV11.07510#24000#Vi ?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ng vn 7# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24 cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#Thu#276597#Bi tp# Vit Hng#Nguyn Vit Hng #inh Vn Thin## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020013000480070065000610040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165015003300180020001100213020000600224020001500230 005001500245005001600260005001200276039000500288013000700293#VV11.07511#VV11.075 12#8900#Vi?t#T306P#448#^214#Ting Php 7#Nguyn Hu Th (tng ch.b.), Nguyn V n Mnh (ch.b), o Th Ln#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Php#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Hu Th #Nguyn Vn Mnh#o Th Ln#Thu#276598## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070060000800080005001400090011001450100 00500156011001400161020001800175020000800193020000600201020001500207005001400222 00500200023600500130025600500130026900500170028203900050029901300070030402000080 0311#VV11.07513#VV11.07514#14000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng d n 7#ng Thu Anh (ch.b.), inh Th Phng Anh, Thu Hng...#^aH.#^aGio dc #2011#^a99tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Lp 7#Sch gio khoa#ng Thu Anh #inh Th Phng Anh# Thu Hng#Bi Th Hon#Ng Th Dip Lan#Thu#276599#Bi tp## 00716000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510030085000900070056001750040018002310080 00500249009001100254010000500265011001400270020001800284020000800302020000600310 02000140031600500130033000500170034300500100036003900050037001300070037502000080 0382#VV11.07515#VV11.07516#8500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#B.s.: V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Lp 7 #Sch c thm#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#Thu#276600#Bi tp## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070029000890040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000700172020000600179020000800185020001400193 005001600207005001200223039000500235013000700240#VV11.07517#VV11.07518#20000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 7#Nguyn c Hip, L Ca o Phan#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Thu#276601## 00604000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020000600174020001100180020001200191 02000080020302000140021100500170022500500130024200500110025503900050026601300070 0271#VV11.07519#VV11.07520#37000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 7 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a29 5tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn n g ip# Vit Hng#V Bng T#Thu#276602## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070039000820220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001400164020001000178020001000188020000600198 020001400204005001700218005002100235039000500256013000700261#VV11.07521#VV11.075 22#14000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a83tr.^b24cm#T ing Anh#Luyn tp#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#Thu #276603## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070040000830220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020001000196 020001400206039000500220013000700225005001600232005002300248#VV11.07523#VV11.075 24#14000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a83tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#Thu#276604#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070040000830220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020001000196 020001400206039000500220013000700225005001600232005002300248#VV11.07525#VV11.075 26#14000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 7#Luyn tp#Sch c thm#Thu#276605#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070040000960040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001000190020000900200020000700209020001400216 039000500230013000700235005001500242005000900257005001400266#VV11.07527#VV11.075 28#26000#Vi?t#H103M#372.652#^214#25 luyn thi Olympic ting Anh tiu hc#Ph m Tr Thin, Kim Hng, Trn Thu Ngn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a19 9tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc# thi#Sch c thm#Thu#276606#Phm Tr Thin#Ki m Hng#Trn Thu Ngn## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030027000730070059001000220004001590040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020001000217020000900227 02000100023602000140024600500150026000500160027500500180029103900050030901300070 0314#VV11.07530#VV11.07529#18500#Vi?t#L527T#372.652#^214#Luyn tp ting Anh#D nh cho hc sinh tiu hc#Trn Th Khnh (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Ph ng#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc #Luyn tp#Sch c thm#Trn Th Khnh#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Thu#2 76607## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030027000730070059001000220004001590040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020001000217020000900227 02000100023602000140024600500150026000500160027500500180029103900050030901300070 0314#VV11.07531#VV11.07532#16500#Vi?t#L527T#372.652#^214#Luyn tp ting Anh#D nh cho hc sinh tiu hc#Trn Th Khnh (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Ph ng#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc #Luyn tp#Sch c thm#Trn Th Khnh#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Thu#2 76608## 00755000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290042000730070053001150220004001680040 01800172008001700190009002900207010000500236011001500241015003300256020001000289 02000090029902000150030800500170032300500150034000500080035500500170036300500130 0380013000700393039000500400#VV11.07533#VV11.07534#15000#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#Let's learn English#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phm ng Bnh, Phan H...#Q.1#Ti bn ln th 5#^aH. ; Singapore#^aGi o dc ; Panac Education#2011#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phm ng Bnh#Phan H# Th N gc Hin#o Ngc Lc#276609#Thu## 00727000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290050000730070066001230220004001890040 01800193008001700211009003000228010000500258011001400263020001000277020000900287 02000080029602000140030400500170031800500080033500500170034300500170036003900050 0377013000700382#VV11.07535#VV11.07536#10000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's lear n English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch .b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc#Q.1#Ti bn ln th 5#^aH. ; Singa pore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a96tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp #Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Th Ngc Lc#Thu#2 76610## 00755000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290042000730070055001150220004001700040 01800174008001700192009002900209010000500238011001500243015003300258020001000291 02000090030102000150031000500170032500500080034200500170035000500130036703900050 0380005001300385013000700398#VV11.07537#VV11.07538#15000#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#Let's learn English#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin...#Q.2#Ti bn ln th 4#^aH. ; Singapore#^a Gio dc ; Panac Education#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Thu#Wong Mei Lin#276611## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070075000590220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203020001400211 005001700225005001600242005001400258005001700272039000500289013000700294#VV11.07 539#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Ng uyn Ngc m, Phm Bo Khu, Nguyn Duy Thun#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguy n Ngc m#Phm Bo Khu#Nguyn Duy Thun#Thu#276612## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070070000590220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206 005001700220005001200237005001600249005001400265039000500279013000700284#VV11.07 540#17500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, Nguyn Hu Tho, Ng nh Tuyt#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2011#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#L Hi Ch u#Nguyn Hu Tho#Ng nh Tuyt#Thu#276613## 00598000000000301000450002600110000003900040001102000070001501400070002204100050 00291810006000340820008000408080005000480020020000530070072000730040018001450080 00500163009001100168010000500179011001600184020000600200020001400206005001400220 005001700234020000800251005001200259005001800271013000700289#VV11.07541#THa#Vt l#22000#Vi?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), D ng Tin Khang, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2011#^a143tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#Bi tp# V Trng R#Trnh Th Hi Yn#276614## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001600153020000800169020000800177020001100185020001200196 02000140020800500070022200500110022900500160024000500120025603900040026801300070 0272#VV11.07542#17000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a 131tr.^b24 cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#V Nho#Phan T hiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#THa#276615## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001600153020000800169020000800177020001100185020001200196 02000140020800500070022200500110022900500160024000500120025603900040026801300070 0272#VV11.07543#17500#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a 133tr.^b24 cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#V Nho#Phan T hiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#THa#276616## 00669000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070076000610220004001370040018001410080005001590090 01100164010000500175011001600180020000800196020001100204020001200215020000800227 02000060023502000140024100500160025500500140027100500190028500500160030403900040 0320013000700324#VV11.07544#16800#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Trnh Th Thu Tit, Nguyn Hng Vn#T.1#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a164tr.^b24 cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Trnh Th Thu Tit #Nguyn Hng Vn#THa#276617## 00663000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070073000610220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001600177020000800193020001100201020001200212020000800224 02000060023202000140023800500160025200500140026800500160028200500160029803900040 0314013000700318#VV11.07545#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long, Nguyn Hng Vn#T.2#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24 cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn #Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguy n Hng Vn#THa#276618## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070062000590220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001600164020000500180020000600185020000800191020001400199 005000900213005001200222005001300234005001700247039000400264013000700268#VV11.07 546#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bn h, Phm c Ti, Nguyn Duy Thun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 68tr.^b24 cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm c Ti# Nguyn Duy Thun#THa#276619## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070064000590220004001230040018001270080005001450090 01100150010000500161011001600166020000500182020000600187020000800193020001400201 005000900215005001600224005001200240005001600252039000400268013000700272#VV11.07 547#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan, L Vn Hng, Nguyn Hu Tho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^ a159tr.^b24 cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#THa#276620## 00511000000000277000450002600110000003900040001102000080001501400070002304100050 00301810006000350820008000418080005000490020021000540070043000750040018001180080 00500136009001100141010000500152011001600157020000600173020001400179005001300193 005001200206020000800218013000700226#VV11.07548#THa#Ho hc#24000#Vi?t#V460B#54 6.076#^214#V bi tp ho hc 8#Nguyn Cng, Tt Hin, Nguyn Bch Lan#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm#Nguyn C ng# Tt Hin#Bi tp#276621## 00668000000000349000450002600110000003900040001102000100001501400070002504100050 00321810006000370820008000438080005000510020023000560030012000790070044000910040 01800135008000500153009001100158010000500169011001600174020000600190020001400196 00500130021000500130022302000080023600500140024400500130025800500130027100500150 0284013000700299020001200306#VV11.07549#THa#Cng ngh#22000#Vi?t#V460B#621.076# ^214#V bi tp cng ngh 8#Cng nghip#ng Vn o, Ngc Hng, Trn Hu Qu ...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm# ng Vn o# Ngc Hng#Bi tp#Nguyn c V#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#276622#Cng nghip## 00533000000000289000450002600110000003900040001102000070001501400070002204100050 00291810006000340820007000408080005000470020020000520070042000720040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153020000600168020001400174005001300188 005001300201020000800214005001400222013000700236#VV11.07550#THa#a l#14000#Vi ?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 8#ng Vn c, Phm Th Sen, Nguyn c V#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm#n g Vn c#Phm Th Sen#Bi tp#Nguyn c V#276623## 00603000000000301000450002600110000003900040001102000080001501400070002304100050 00301810006000350820004000418080005000450020021000500070076000710040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186020000600201020001400207005001600221 005001500237020000800252005001600260005001800276013000700294#VV11.07551#THa#Lch s#16000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lch s 8#Trnh nh Tng (ch.b.), Ngu yn Th Ci, Nguyn Th Bnh, Nguyn Mnh Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2011#^a95tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm#Trnh nh Tng#Nguyn Th Ci#Bi tp #Nguyn Th Bnh#Nguyn Mnh Hng#276624## 00605000000000301000450002600110000003900040001102000090001501400070002404100050 00311810006000360820009000428080005000510020022000560070073000780040018001510080 00500169009001100174010000500185011001600190020000600206020001400212005001800226 005001800244020000800262005001300270013000700283020001300290#VV11.07552#THa#Sinh hc#26500#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (ch .b.), Trnh Nguyn Giao, Mnh Hng, Ng Vn Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGi o dc#2011#^a176tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#Trnh Nguyn Gi ao#Bi tp# Mnh Hng#276625#C th ngi## 00730000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070080000590220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001600182020000800198020000800206020001100214 02000120022502000150023700500160025200500190026800500190028700500130030600500050 0319039000400324013000700328015003300335#VV11.07553#VV11.07554#7800#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 8#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Min h Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a157tr.^b24 cm#N g vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Hon h Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#THa#276626#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00740000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020018000500070067000680220004001350040040001390080 00500179009001100184010000500195011001500200020000800215020001100223020000800234 02000120024202000060025402000080026002000150026800500160028300500190029900500190 0318005001300337005000500350039000400355013000700359#VV11.07555#VV11.07556#9200 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Ng uyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 7, c chnh l, b sung#^aH.#^aG io dc#2011#^a132tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 8#Bi tp #Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#THa#276627## 00625000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000180002601400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020028000740070060001020080 00500162009001100167010000500178011001500183020001500198005001400213005002000227 020000800247020000600255005001300261005001300274013000700287005001700294#VV11.07 557#VV11.07558#THa#Gio dc cng dn#14000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#ng Thu Anh (ch.b.), inh Th Phng Anh, Thu Hng...#^aH.# ^aGio dc#2011#^a99tr.^b24 cm#Sch gio khoa#ng Thu Anh#inh Th Phng Anh# Bi tp#Lp 8# Thu Hng#Bi Th Hon#276628#Ng Th Dip Lan## 00531000000000289000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810006000450820008000518080005000590020037000640070015001010040 01800116008000500134009001100139010000500150011001600155020000600171020000800177 020001400185005001500199020002000214013000700234#VV11.07560#VV11.07559#THa#Vt l #19800#Vi?t#B452D#530.076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l lp 8#Ng Quc Q unh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Ng Quc Qunh#Cu hi trc nghim#276629## 00587000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000180002601400060 00440410005000501810006000550820007000618080005000680020028000730070052001010040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192020001500207005001400222 005001300236020000800249020000600257005001500263013000700278#VV11.07561#VV11.075 62#THa#Gio dc cng dn#6000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng, Trn Vn Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aG io dc#2011#^a96tr.^b24 cm#Sch gio khoa#ng Thu Anh# Thu Hng#Bi tp#L p 8#Trn Vn Thng#276630## 00593000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000080002601400070 00340410005000411810006000460820006000528080005000580020052000630070055001150080 00500170009001100175010000500186011001600191020001100207020001400218005001300232 005001700245020000800262020000600270013000700276020000800283#VV11.07563#VV11.075 64#THa#Ng vn#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuy n ng vn 8# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thin#^aH.#^aGi o dc#2011#^a160tr.^b24 cm#Ting Vit#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Vit H ng#Vn hc#Lp 8#276631#Bi tp## 00602000000000301000450002600110000002600110001102000180002203900040004001400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020039000740070054001130040 01800167008000500185009001100190010000500201011001500206020000600221020000800227 020001400235005001300249005001700262005001400279013000700293#VV11.07565#VV11.075 66#Gio dc cng dn#THa#11000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio d c cng dn 8#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, H Thanh Din#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a67tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Xun Hi nh#Nguyn Ngha Dn#H Thanh Din#276632## 00589000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000080002601400070 00340410005000411810006000460820008000528080005000600020040000650070057001050080 00500162009001100167010000500178011001500183020000600198020000800204020001400212 005001300226005001200239005001700251005001200268013000700280#VV11.07567#VV11.075 68#THa#Tin hc#16000#Vi?t#B103T#005.076#^214#Bi tp thc hnh tin hc t chn lp 8#V Thin Cn, Th Hng, Phan Vin Phng, T Vit Qu#^aH.#^aGio dc#2 011#^a84tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Thin Cn# Th Hng#Phan Vi n Phng#T Vit Qu#276633## 00636000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000050002601400070 00310410005000381810006000430820004000498080005000530020030000580030049000880070 03800137004001800175008000500193009001100198010000500209011001600214020000600230 02000090023602000140024500500120025900500090027100500150028002000080029501300070 0303#VV11.07569#VV11.07570#THa#Ton#11700#Vi?t#T406B#516#^214#Ton bi dng h c sinh lp 8#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn T hn, Quang Thiu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24 cm#Lp 8 #Hnh hc#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#Bi tp#276634## 00634000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000050002601400070 00310410005000381810006000430820004000498080005000530020030000580030049000880070 03800137004001800175008000500193009001100198010000500209011001600214020000600230 02000070023602000140024300500120025700500090026900500150027801300070029302000080 0300#VV11.07571#VV11.07572#THa#Ton#17500#Vi?t#T406B#512#^214#Ton bi dng h c sinh lp 8#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn T hn, Quang Thiu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a170tr.^b24 cm#Lp 8 #i s#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#276635#Bi tp## 00752000000000361000450002600110000002600110001103900040002202000180002601400060 00440410005000501810008000550820007000638080005000700020020000750030015000950070 06000110004001800170008000500188009001100193010000500204011001500209020000600224 02000150023000500140024500500140025901500330027302000220030602000080032800500140 0336005002100350005001200371013000700383#VV11.07573#VV11.07574#THa#Gio dc cng dn#3400#Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc cng dn 8#Sch gio vin#H Nht T hng (tng ch.b.), ng Thu Anh, Phm Kim Dung...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24 cm#Lp 8#Sch gio vin#H Nht Thng#ng Thu Anh#TTS g hi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#o c#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#Lu Thu Hu#276636## 00638000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000080002601400070 00340410005000411810006000460820006000528080005000580020030000630070062000930040 01800155008000500173009001100178010000500189011001600194020001100210020001400221 00500140023500500180024902000120026702000060027901300070028502000080029202000120 0300#VV11.07575#VV11.07576#THa#Ng vn#35000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 8# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Kim Hnh# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b24 cm#Ting Vit#Sch c thm# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Tp lm vn#Lp 8#276637#Bi tp#Trc nghim## 00666000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000080002601400070 00340410005000411810006000460820008000528080005000600020075000650070069001400040 01800209008000500227009001100232010000500243011001600248020000600264020000800270 020001400278005001300292005001600305020000700321005001700328013000700345#VV11.07 577#VV11.07578#THa#Ho hc#25000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim t ra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Vng Minh Chu, Hong Kiu Trang, Trn Cm T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a175tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Cng#Vng Minh Chu#n tp #Hong Kiu Trang#276638## 00537000000000277000450002600110000002600110001103900040002202000120002601400070 00380410005000451810006000500820004000568080005000600020022000650070058000870040 01800145008000500163009001100168010000500179011001600184020000600200020001400206 005001400220005001800234013000700252#VV11.07579#VV11.07580#THa#Tp lm vn#30000 #Vi?t#D105B#807#^214#Dn bi tp lm vn 8# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Th u H, Nguyn Vn Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24 cm#Lp 8#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Th Thu H#276639## 00587000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000070002601400070 00330410005000401810006000450820008000518080005000590020048000640070032001120040 01800144008000500162009001100167010000500178011001600183020000600199020000800205 020001400213005001700227005001400244020002000258013000700278#VV11.07581#VV11.075 82#THa#Vt l#28500#Vi?t#C125H#530.076#^214#Cu hi trc nghim v bi tp t l un vt l 8#Nguyn Thanh Hi, L Th Thu H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 011#^a195tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#L Th Thu H#C u hi trc nghim#276640## 00586000000000301000450002600110000002600110001103900040002202000050002601400070 00310410005000381810006000430820007000498080005000560020027000610070063000880040 01800151008000500169009001100174010000500185011001600190020000600206020000800212 020001400220005001800234005001300252020001200265013000700277#VV11.07583#VV11.075 84#THa#Ton#19000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim ton 8#Nguyn Thn h Dng (ch.b.), Cao Thng, Nguyn Trng Vinh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2011#^a132tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thnh Dng# Cao Thng#Trc nghim#276641## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070070000790220004001490080005001530090 01100158010000500169011001600174020000800190020001100198020001200209020000800221 02000140022900500120024300500200025500500160027500500190029103900040031001300070 0314020000800321#VV11.07585#VV11.07586#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp thc hnh ng vn 8#T Kim Diu, Trn Th Tuyt Hnh, Trn Tin Thnh, Trn Th Thu Tin#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24 cm#Ng Vn#Ting Vit#Tp lm vn#B i tp#Sch c thm#T Kim Diu#Trn Th Tuyt Hnh#Trn Tin Thnh#Trn Th Thu Tin#THa#276642#Vn hc## 00606000000000313000450002600110000002600110001103900040002202000050002601400070 00310410005000381810006000430820007000498080005000560020046000610070036001070040 01800143008000500161009001100166010000500177011001600182020000600198020000800204 020001400212005001600226005001900242020001200261020001200273013000700285#VV11.07 587#VV11.07588#THa#Ton#37500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 8#Hong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc#Ti bn ln th 7#^aH.#^ aGio dc#2011#^a255tr.^b24 cm#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Hong Ngc Hng#Phm Th Bch Ngc#Trc nghim# kim tra#276643## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001600137020000500153020000600158020000800164 020001400172005001200186039000400198013000700202#VV11.07589#VV11.07590#35000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 8#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24 cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V H u Bnh#THa#276644## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001600198020000500214020000600219020000800225 02000140023300500090024700500120025600500160026800500140028403900040029801300070 0302#VV11.07591#VV11.07592#44000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Huyn# T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24 cm#Ton#Lp 8#Bi tp#S ch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Huyn#THa#276645## 00625000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000080002601400070 00340410005000411810006000460820004000528080005000560020031000610070046000920040 01800138008000500156009001100161010000500172011001600177020000800193020001100201 02000140021200500170022600500220024302000060026502000090027102000120028001300070 0292#VV11.07593#VV11.07594#THa#Ng vn#21000#Vi?t#K304T#807#^214#Kim tra trc nghim ng vn 8#inh Vn Thin (ch.b.), Nguyn Th Thanh Nhn#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24 cm#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn V n Thin#Nguyn Th Thanh Nhn#Lp 8#Kim tra#Trc nghim#276646## 00618000000000325000450002600110000002600110001103900040002202000100002601400060 00360410005000421810006000470820004000538080005000570020012000620030017000740070 03900091004001800130008000500148009001100153010000500164011001500169020000600184 02000110019002000150020100500180021600500070023401500330024102000110027401300070 0285#VV11.07595#VV11.07596#THa#Cng ngh#5400#Vi?t#C455N#634#^214#Cng ngh 9#T rng cy n qu#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi#Ti bn ln th 6#^aH.#^a Gio dc#2011#^a71tr.^b24 cm#Lp 9#Cy n qu#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#V Hi#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trng trt#276647## 00576000000000301000450002600110000003900040001102000100001501400060002504100050 00311810006000360820006000428080005000480020012000530030007000650070047000720040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020000600173020000700179 020001500186005001800201005001500219015003300234013000700267#VV11.07597#THa#Cng ngh#5200#Vi?t#C455N#641.5#^214#Cng ngh 9#Nu n#Nguyn Minh ng (tng ch. b.), Triu Th Chi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24 cm#Lp 9# Nu n#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#Triu Th Chi#TTS ghi: B Gio dc v o to#276648## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070060000800080005001400090011001450100 00500156011001500161020001800176020000800194020001400202005001400216005002000230 005001300250039000400263020000600267005001300273005001700286013000700303#VV11.07 599#VV11.07600#14000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#ng Th u Anh (ch.b.), inh Th Phng Anh, Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr .^b24 cm#Gio dc cng dn#Bi tp#Sch c thm#ng Thu Anh#inh Th Phng A nh# Thu Hng#THa#Lp 9#Bi Th Hon#Ng Th Dip Lan#276649## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070055001030080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020000800202020001400210005002100224005001700245 039000400262020001100266020000600277020000800283013000700291#VV11.07601#VV11.076 02#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ng v n 9# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011# ^a160tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm# Vit Hng (ch.b.)#Nguyn Vit H ng#THa#Ting Vit#Lp 9#Bi tp#276650## 00616000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070055000680040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020001100185020001400196005001600210 00500130022603900040023902000120024302000060025502000080026101300070026900500140 0276#VV11.07603#VV11.07604#33000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp ng vn 9#Nguyn Vn Long (ch.b.), Vit Hng, L Quang Hng..#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2011#^a263tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn Vn Long# Vit H ng#THa#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#276651#L Quang Hng## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070035000910040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001000179020000600189020001400195005001600209 005001800225039000400243020000900247020001200256013000700268#VV11.07605#VV11.076 06#17000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh lp 9#Nguyn K im Hin, Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24cm# Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#THa#Kim tra#Tr c nghim#276652## 00500000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001600137020000500153020000600158020000800164 020001400172005001200186039000500198013000700203#VV11.07607#VV11.07608#40500#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln t h 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a276tr.^b24 cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V H u Bnh#T.Ha#276653## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510070054000900040018001440080005001620090 01100167010000500178011001400183020001800197020000800215020001400223005001300237 005001700250005001400267039000400281020000600285013000700291#VV11.07609#VV11.076 10#9500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 9#V Xun V inh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, H Thanh Din#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2 011#^a60tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Bi tp#Sch c thm#V Xun Vinh#Nguyn Ng ha Dn#H Thanh Din#THa#Lp 9#276654## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030061001000070012001610040018001730080 00500191009001100196010000500207011001500212020000800227020000600235020000800241 020001400249005001200263039000400275013000700279#VV11.07611#VV11.07612#30000#Vi ?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 9#Rn luyn k nng gii ton ho hc. Bi dng hc sinh gii#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#THa#276655## 00608000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070039000800040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000800181020001100189020000600200 02000140020600500150022000500150023503900040025002000090025402000120026301300070 0275#VV11.07613#VV11.07614#18500#Vi?t#K304T#807#^214#Kim tra trc nghim ng v n 9#inh Vn Thin (ch.b.), Trn Th Tuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 11#^a124tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 9#Sch c thm#inh Vn Thin# Trn Th Tuyt#THa#Kim tra#Trc nghim#276656## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070049000900040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000800193020001100201020001200212020000800224 02000140023200500070024600500170025300500150027003900040028502000060028901300070 0295#VV11.07615#VV11.07616#32000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 9#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#THa#Lp 9#276657## 00494000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115020000500130020000600135020000800141020001400149 039000400163013000700167004001800174005001200192#VV11.07619#VV11.07618#26400#Vi ?t#T406C#510.76#^214#Ton 9 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a208tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tha#276658#Ti bn ln th 1 #V Hu Bnh## 00493000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020026000510070012000770220004000890080005000930090 01100098010000500109011001500114020000500129020000600134020000800140020001400148 039000400162004001800166013000700184005001200191#VV11.07621#VV11.07620#2450#Vi? t#T406C#510.76#^214#Ton 9 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#^aH.#^aGio dc#20 11#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tha#Ti bn ln th 1#276659# V Hu Bnh## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070015000900040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020000600166020000800172020001400180 005001500194039000400209013000700213#VV11.07622#VV11.07623#32200#Vi?t#B452D#530 .076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l lp 9#Ng Quc Qunh#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ng Quc Qunh#THa#276660## 00659000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020017000530070070000700040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000700194020001200201020000600213020000800219 02000090022702000150023600500160025100500160026700500160028300500110029903900040 0310013000700314#VV11.07624#VV11.07625#7800#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn nh Tm (ch.b.), Trng Vn Hng, Phm Ngc Qunh, V Nh Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#a l#a kinh t#Lp 9#Bi tp#Vit Nam#Sch gio khoa#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#Phm Ngc Qunh#V N h Vn#THa#276661## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030062000860070028001480080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020000800220020001100228020001400239 00500130025300500140026603900040028002000120028402000080029602000060030401300070 0310#VV11.07626#VV11.07627#19000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp cng c kin thc ng vn 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Kiu V n Bc, L nh Thun#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting V it#Sch c thm#Kiu Vn Bc#L nh Thun#THa#Tp lm vn#Bi tp#Lp 9#27666 2## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070041000920040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020001000187020000600197020000800203020001400211 005001500225005001100240039000400251013000700255#VV11.07628#VV11.07629#28000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 9#Nguyn Th Chi (ch. b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#B TK TVQG#THa#276663## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030048000660070021001140040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020001900189020000600208020000900214 020001400223005001300237005000700250039000400257013000700261#VV11.07630#VV11.076 31#23000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 9#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK ng vn 9#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a179 tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#Lp 9#c hiu#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#TH a#276664## 00689000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070062000550220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000150021900500150023400500090024900500120025800500170027000500130028703900040 0300020000700304020000900311013000700320#VV11.07632#VV11.07633#6500#Vi?t#T406C# 510#^214#Ton 9#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T. 1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Ph ng Dung#Ng Hu Dng#THa#i s#Hnh hc#276665## 00574000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070026000890040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000900169020000600178020000800184020001000192 020000800202020001400210005001100224005001400235039000400249013000700253#VV11.07 634#VV11.07635#23000#Vi?t#454K#576.5#^214#n kin thc luyn k nng sinh hc 9# Thu Ho, L Hong Ninh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24c m#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Di truyn#Bin d#Sch c thm# Thu Ho#L Hong Nin h#THa#276666## 00629000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070065000630040018001280080005001460090011001510100 00500162011001500167020000700182020001200189020000600201020000800207020000900215 02000140022400500160023800500110025400500130026500500140027803900040029201300070 0296#VV11.07617#18000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l 9# Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn, Phm Th Sen, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2011#^a107tr.^b24cm#a l#a kinh t#Lp 9#Bi tp#Vit Nam#Sch c th m# Th Minh c#V Nh Vn#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#THa#276667## 00658000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070071000610220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000800190020001200198020001100210020000600221 02000080022702000140023500500160024900500160026500500140028100500140029503900040 0309013000700313#VV11.07636#17200#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 9#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng, Bi Minh Ton#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#THa#276668## 00622000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168005000700176005001100183005001600194 00500120021001300070022202000110022902000120024002000060025202000080025802000140 0266039000400280#VV11.07637#19500#Vi?t#V460B#806.7#^214#V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ng vn#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#2 76669#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Hoa## 00622000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168005000700176005001100183005001600194 00500120021002000110022202000120023302000060024502000080025102000140025903900040 0273013000700277#VV11.07638#19000#Vi?t#V460B#806.7#^214#V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Ng vn#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#T ing Vit#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Hoa#276670## 00596000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070066000590220004001250040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020000500183020000600188020000800194020001400202 005001700216005001200233005001700245005000900262039000400271013000700275#VV11.07 639#19500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Nguyn Vn Trang (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng Dung, Tn Thn#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011 #^a158tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#V Hu Bnh#Tr n Phng Dung#Tn Thn#Hoa#276671## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070049000590220004001080040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020000600171020000800177020001400185 005001600199005001400215005001700229039000400246013000700250#VV11.07640#19500#V i?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Nguyn Huy oan, Phm Bo Khu, Nguyn D uy Thun#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 9#B i tp#Sch c thm#Nguyn Huy oan#Phm Bo Khu#Nguyn Duy Thun#Hoa#276672## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070065000590220004001240040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020000800193020001400201 005000900215005001700224005001200241005001600253039000400269013000700273#VV11.07 641#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), Trn Phn g Dung, L Vn Hng, Nguyn Hu Tho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011# ^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Trn Phng Dung#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#Hoa#276673## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070070000590220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206 005000900220005001600229005001700245005001700262039000400279013000700283#VV11.07 642#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan, Nguyn Duy Thun, Nguyn Vn Trang#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a164tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Huy oan#Ng uyn Duy Thun#Nguyn Vn Trang#Hoa#276674## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020021000440070070000650080005001350090011001400100005001510110 01500156020001400171039000400185005001100189020000800200020000600208020000800214 005001500222005001600237005001700253013000700270004001800277#VV11.07643#20000#V i?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s 9#Trn B (ch.b.), Nguyn Th Ci , Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Trn B #Lch s#Lp 9#Bi tp#Nguyn Th Ci#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#276675#Ti bn ln th 6## 00562000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020023000370030017000600070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122020001400136039000400150005000700154020001000161005001600171 020000600187020000800193004001800201020001100219020001100230013000700241#VV11.07 644#9000#Vi?t#V460B#634#^214#V bi tp cng ngh 9#Trng cy n qu#V Hi, Ng uyn Hng nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#V Hi#Cng n gh#Nguyn Hng nh#Lp 9#Bi tp#Ti bn ln th 4#Cy n qu#Trng trt#276676 ## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430070040000650080005001050090011001100100005001210110 01500126020001400141039000400155005001300159020000900172020000600181020000800187 005001100195005001400206004001800220013000700238#VV11.07645#26000#Vi?t#V460B#57 6.5076#^214#V bi tp sinh hc 9#Ng Vn Hng, V c Lu, Nguyn Vn T#^aH.#^ aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Ng Vn Hng#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#V c Lu#Nguyn Vn T#Ti bn ln th 6#276677## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420070043000620080005001050090011001100100005001210110 01500126020001400141039000400155005001500159020000700174005000900181005001400190 005002000204005001600224020000600240020000800246004001800254013000700272#VV11.07 646#27000#Vi?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 9#Nguyn Vn Ho, V Quang, Ng Mai Thanh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Nguyn V n Ho#Vt l#V Quang#Ng Mai Thanh#Phm Th Ngc Thng#Nguyn c Thm#Lp 9#B i tp#Ti bn ln th 6#276678## 00624000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480070046000590080005001050090011001100100 00500121011001500126020001500141039000400156015003300160005001000193020000800203 00500100021100500130022100500150023400500170024902000070026600400180027301300070 0291#VV11.07647#VV11.07648#8500#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc 10#H S m (ch.b. ), H Cm H, Trn Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Sch gio khoa #Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#H S m#Tin hc#H Cm H#Trn Hng#N guyn Xun My#Nguyn c Ngha#Lp 10#Ti bn ln th 5#276679## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020010000480070063000580080005001210090011001260100 00500137011001500142020001500157039000400172015003300176005001300209020000700222 00500080022900500160023700500130025300500160026602000070028200400180028901300070 0307#VV11.07649#VV11.07650#8400#Vi?t#103S#512#^214#i s 10#Trn Vn Ho (tn g ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24c m#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Ho#i s#V Tu n#Don Minh Cng# Mnh Hng#Nguyn Tin Ti#Lp 10#Ti bn ln th 5#276680## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480070084000600080005001440090011001490100 00500160011001500165020001500180039000400195015003300199005001300232020000900245 005001500254005001700269005001500286020000700301004001800308013000700326#VV11.07 651#VV11.07652#5500#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 10#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a 104tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Ho#H nh hc#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#Trn c Huyn#Lp 10#Ti bn ln th 5#2 76681## 00657000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020021000500070075000710080005001460090011001510100 00500162011001500167020001500182039000400197015003300201005001300234020001800247 005001200265005002100277005001300298020000700311004001800318013000700336#VV11.07 653#VV11.07654#5900#Vi?t#GI-108D#107#^214#Gio dc cng dn 10#Mai Vn Bnh (t ng ch.b.), L Thanh H, Nguyn Th Thanh Mai, Lu Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011# ^a116tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Mai Vn Bnh# Gio dc cng dn#L Thanh H#Nguyn Th Thanh Mai#Lu Thu Thu#Lp 10#Ti bn l n th 5#276682## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070068000610080005001290090011001340100 00500145011001500150020001500165039000400180015003300184005001700217020000900234 00500130024300500120025600500180026800500120028602000070029800400180030501300070 0323#VV11.07655#VV11.07656#10000#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc 10#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b.), Trn D Chi...#^aH.#^aGio dc#2011#^a132 tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Thnh t#S inh hc#Phm Vn Lp#Trn D Chi#Trnh Nguyn Giao#Phm Vn Ty#Lp 10#Ti bn l n th 5#276683## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030058001010070012001590080005001710090 01100176010000500187011001500192020001400207039000400221005001200225020000800237 020000700245020000800252004001800260013000700278#VV11.07657#VV11.07658#36000#Vi ?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 10#Chnh l, b sung theo sch gio khoa Ho hc 10 nng cao#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2011 #^a243tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Ng Ngc An#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Ti bn ln th 9#276684## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070014000910080005001050090011001100100 00500121011001500126020001400141039000400155005001400159020000700173020000700180 020000800187004001800195013000700213#VV11.07659#VV11.07660#38500#Vi?t#R203L#530 .076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 10#Mai Chnh Tr#^aH.#^aGio dc#20 11#^a262tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Mai Chnh Tr#Vt l#Lp 10#Bi tp#Ti bn ln th 4#276685## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540070041001010080005001420090011001470100 00500158011001500163020001400178039000400192005001600196020000700212005001600219 020000700235020000800242004001800250013000700268#VV11.07661#VV11.07662#43000#Vi ?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s 10#Nguyn Huy oan (ch.b.), ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a296tr.^b24cm#Sch c thm #Hoa#Nguyn Huy oan#i s#ng Hng Thng#Lp 10#Bi tp#Ti bn ln th 5#276 686## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070020000950080005001150090011001200100 00500131011001400136020001400150039000400164005002000168020001000188020000700198 020000700205004001800212020001500230013000700245#VV11.07663#VV11.07664#14000#Vi ?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Minh Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Nguyn Th Minh Lan#Ti ng Anh#Lp 10#n tp#Ti bn ln th 1#Sch luyn thi#276687## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070071000690080005001400090011001450100 00500156011001500161020001500176039000400191015003300195005001400228020000800242 005001200250005001300262005001600275020000700291004001800298013000700316#VV11.07 665#VV11.07666#15800#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (tn g ch.b.), T Ngc nh, L Mu Quyn, Phan Quang Thi#^aH.#^aGio dc#2011#^a220t r.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Xun Trng#Ho h c#T Ngc nh#L Mu Quyn#Phan Quang Thi#Lp 10#Ti bn ln th 5#276688## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070063000700080005001330090011001380100 00500149011001500154020001500169039000400184015003300188005001000221020000900231 00500110024000500160025100500130026702000070028000400180028700500180030501300070 0323#VV11.07667#VV11.07668#15800#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc 10 nng cao#V V n V (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^ a164tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Vn V#Sinh hc#V c Lu#Nguyn Nh Hin#Ng Vn Hng#Lp 10#Ti bn ln th 5#Nguyn n h Quyn#276689## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070045000830080005001280090011001330100 00500144011001500149020001400164039000400178005001400182020000900196005001400205 020000700219020000800226004001800234005000700252013000700259#VV11.07669#VV11.076 70#13400#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11 nng cao#Vn Nh Cng (c h.b.), Phm Khc Ban, T Mn#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#Sch c thm#H oa#Vn Nh Cng#Hnh hc#Phm Khc Ban#Lp 11#Bi tp#Ti bn ln th 4#T Mn# 276690## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070064000800080005001440090011001490100 00500160011001500165020001400180039000400194005001600198020000700214005001800221 00500170023900500150025600500140027102000070028502000080029200400180030001300070 0318#VV11.07671#VV11.07672#11300#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11 nng cao#Nguyn Th Khi, Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Nguyn Th Khi#Vt l#Nguyn Phc Th un#Nguyn Ngc Hng#V Thanh Khit#Phm Xun Qu#Lp 11#Bi tp#Ti bn ln th 4#276691## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020021000480070070000690080005001390090011001440100 00500155011001500160020001500175039000400190015003300194005001100227020000900238 005001400247020000700261004001800268005001400286005000700300013000700307#VV11.07 673#VV11.07674#6600#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 11 nng cao#on Qunh (tng c h.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, T Mn#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr .^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Qunh#Hnh hc# Vn Nh Cng#Lp 11#Ti bn ln th 4#Phm Khc Ban#T Mn#276692## 00703000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070070000810080005001510090011001560100 00500167011001500172020001500187039000400202015003300206005001100239020000700250 00500160025702000100027300500170028300400180030000500170031802000070033500500160 0342013000700358#VV11.07676#VV11.07675#11000#Vi?t#103S#512#^214#i s v gii tch 11 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Qunh#i s#Nguyn Huy oan#Gii tch#Nguyn Xun Lim#Ti bn ln th 4#Nguyn Khc Minh#Lp 11#ng Hng Thng#276693## 00678000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070077000680080005001450090011001500100 00500161011001500166020001500181039000400196015003300200005001600233005001800249 02000070026700500170027400400180029100500150030902000070032400500140033101300070 0345#VV11.07678#VV11.07677#16600#Vi?t#V124L#537#^214#Vt l 11 nng cao#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#^aH.#^aGi o dc#2011#^a292tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng uyn Th Khi#Nguyn Phc Thun#Vt l#Nguyn Ngc Hng#Ti bn ln th 4#V Tha nh Khit#Lp 11#Phm Xun Qu#276694## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070079000690080005001480090011001530100 00500164011001500169020001500184039000400199015003300203005001400236005001600250 020000800266005001200274004001800286005001300304020000700317013000700324#VV11.07 679#VV11.07680#19000#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 11 nng cao#L Xun Trng (tn g ch.b.), Nguyn Hu nh (ch.b.), L Ch Kin, L Mu Quyn#^aH.#^aGio dc#201 1#^a268tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Xun Tr ng#Nguyn Hu nh#Ho hc#L Ch Kin#Ti bn ln th 4#L Mu Quyn#Lp 11#276 695## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070068000590080005001270090011001320100 00500143011001500148020001500163039000400178015003300182005001700215005000900232 02000070024100500160024800400180026400500140028202000070029600500140030301300070 0317#VV11.07681#VV11.07682#13500#Vi?t#V124L#537#^214#Vt l 11#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#^aH.#^aGio dc#2011#^a228tr .^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lng Duyn Bnh#V Quang#Vt l#Nguyn Xun Chi#Ti bn ln th 4#m Trung n#Lp 11#Bi Quang H n#276696## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070031001000080005001310090011001360100 00500147011001500152020001400167039000400181005001300185020000700198005001700205 020000700222020001400229013000700243#VV11.07683#VV11.07684#40000#Vi?t#454L#537 .076#^214#n l thuyt luyn k nng gii ton vt l 11#Bi Ngc Lm, Nguyn V n Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a256tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Bi Ngc Lm#Vt l #Nguyn Vn Tng#Lp 11#Gii bi ton#276697## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030083000990070014001820080005001960090 01100201010000500212011001500217020001400232039000400246005001400250020000800264 020000700272020001100279020002000290020000800310013000700318#VV11.07685#VV11.076 86#38000#Vi?t#C101D#547.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 11# T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 11 c bn v nng c ao#L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a299tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#L Thanh Xun#Ho hc#Lp 11#Ho hu c#Cu hi trc nghim#Bi tp#276698## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020020000500070063000700080005001330090011001380100 00500149011001500154020001500169039000400184015003300188005001500221020001700236 005001700253020000700270004001800277005001600295013000700311#VV11.07687#VV11.076 88#9200#Vi?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 11#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Nguyn Hong Anh, Chu Quang Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hu Cu#Ting Trung Quc#Nguyn Hong Anh#Lp 11#Ti bn ln th 3#Chu Quang Thng#276699## 00691000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020014000480290012000620070066000740080005001400090 01100145010000500156011001500161020001500176039000400191015003300195005001600228 02000110024400500160025502000070027100400180027800500160029600500150031200500190 0327013000700346#VV11.07690#VV11.07689#8500#Vi?t#T306P#448#^214#Ting Php 11#L e Franais#Nguyn Vn Mnh (tng ch.b.), Nguyn Vn Bch, Nguyn Th Cng...#^aH .#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn Mnh#Ting Php#Nguyn Vn Bch#Lp 11#Ti bn ln th 4#Nguyn Th Cng#Nguyn Hu Hi#Nguyn Quang Thun#276700## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070082000600080005001420090011001470100 00500158011001500163020001500178039000400193015003300197005001900230020000800249 005001300257020000700270004001800277005001400295005001200309013000700321#VV11.07 691#VV11.07692#16200#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 11#Nguyn Xun Trng (tng ch .b.), L Mu Quyn (ch.b.), Phm Vn Hoan, L Ch Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a22 0tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Trn g#Ho hc#L Mu Quyn#Lp 11#Ti bn ln th 4#Phm Vn Hoan#L Ch Kin#276701 ## 00694000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070074000610080005001350090011001400100 00500151011001500156020001500171039000400186015003300190005000900223020000700232 00500230023902000070026200400180026900500150028700500170030202000120031900500180 0331013000700349#VV11.07693#VV11.07694#8900#Vi?t#301L#330.91#^214#a l 11#L Thng ( tng ch.b.), Nguyn Th Minh Phng (ch.b.), Phm Vit Hng...#^aH.#^aG io dc#2011#^a116tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to# L Thng#a l#Nguyn Th Minh Phng#Lp 11#Ti bn ln th 4#Phm Vit Hng#N guyn Vit Hng#a kinh t#ng Th an Thanh#276702## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020018000520070055000700080005001250090011001300100 00500141011001500146020001500161039000400176005001700180020000700197005000900204 00500160021300500140022900500140024302000070025702000080026400400180027201300070 0290#VV11.07695#VV11.07696#9000#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11#Lng Duyn Bnh, V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^ b24cm#Sch gio khoa#Hoa#Lng Duyn Bnh#Vt l#V Quang#Nguyn Xun Chi#Bi Qu ang Hn#on Duy Hinh#Lp 11#Bi tp#Ti bn ln th 4#276703## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030026000850070053001110080005001640090 01100169010000500180011001500185020001500200039000400215015003300219005001400252 02000180026600500140028400500150029802000070031302000220032000400180034201300070 0360#VV11.07697#VV11.07698#26000#Vi?t#H411#005.5#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh tin hc vn phng 11#Ng nh Tuyt (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Mai Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ng nh Tuyt#Tin hc vn phng#Bi Vn Thanh#Nguyn Mai Vn#L p 11#Gio dc hng nghip#Ti bn ln th 4#276704## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030038000920070012001300220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185020000800200020000700208 02000080021502000120022302000140023502000140024900500120026303900040027501300070 0279#VV11.07699#VV11.07700#28500#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi tp t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.2#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim# Gii bi ton#Sch c thm#Ng Ngc An#Hoa#276705## 00683000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020019000500070054000690220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001500166020001100181020000800192020001200200 02000070021202000150021900500160023400500050025000500200025500500110027500500160 0286039000400302020000800306013000700314#VV11.07701#VV11.07702#6800#Vi?t#B103T# 807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, Nguyn Th Ngn Hoa ...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc #Tp lm vn#Lp 12#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#Nguyn Th Ngn Hoa# K im Hi#on c Phng#Hoa#Bi tp#276706## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020013000500070066000630080005001290090011001340100 00500145011001500150020001500165039000400180015003300184005001300217020001000230 00500080024000500190024800500160026702000070028300400180029000500130030801300070 0321#VV11.07703#VV11.07704#7800#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch 12#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a159 tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Ho#Gii tch#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Tin Ti#Lp 12#Ti bn ln th 3#Cn Vn Tut#276707## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020018000520070061000700080005001310090011001360100 00500147011001500152020001500167039000400182005000900186020000700195005001700202 005000900219005001500228020000700243020000800250004001800258013000700276#VV11.07 705#VV11.07706#6700#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12#V Quang (ch.b.), Lng Duyn Bnh, T Giang, Ng Quc Qunh#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm# Sch gio khoa#Hoa#V Quang#Vt l#Lng Duyn Bnh#T Giang#Ng Quc Qunh#Lp 12#Bi tp#Ti bn ln th 3#276708## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020044000490070062000930080005001550090011001600100 00500171011001500176020001400191039000400205005001300209020001000222005001500232 005000900247005001400256020000700270020000800277020000700285013000700292#VV11.07 707#VV11.07708#34000#Vi?t#T550K#515#^214#T kim tra cht lng hc tp gii t ch 12#Hn Lin Hi (ch.b.), Hong Ngc Anh, Bi Bnh, Phm Vn Hoan#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Hn Lin Hi#Gii tch#Hong Ngc Anh# Bi Bnh#Phm Vn Hoan#Lp 12#Bi tp#n tp#276709## 00706000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020021000500070067000710080005001380090011001430100 00500154011001500159020001500174039000400189015003300193005001300226020001800239 00500150025702000070027200500140027900400180029300500200031102000100033100500200 0341013000700361#VV11.07709#VV11.07710#6000#Vi?t#GI-108D#340#^214#Gio dc cng dn 12#Mai Vn Bnh (tng ch.b.), Trn Vn Thng (ch.b), Phm Kim Dung...#^aH.# ^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Mai Vn Bnh#Gio dc cng dn#Trn Vn Thng#Lp 12#Phm Kim Dung#Ti bn l n th 3#Dng Th Thanh Mai#Php lut#Nguyn Th Xun Mai#276710## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020011000510070066000620080005001280090011001330100 00500144011001500149020001500164039000400179015003300183005001300216020000800229 00500150023702000070025200500140025900400180027300500120029100500140030301300070 0317#VV11.07711#VV11.07712#12800#Vi?t#L302S#959.7#^214#Lch s 12#Phan Ngc Li n (tng ch.b.), V Dng Ninh, Trn B (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2011#^a224t r.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Mai Vn Bnh#Lch s #Trn Vn Thng#Lp 12#Phm Kim Dung#Ti bn ln th 3#V Ngc Anh# Thanh Bn h#276711## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020040000500030068000900070016001580080005001740090 01100179010000500190011001500195020001400210039000400224005001600228020001000244 020000700254020000700261020000800268013000700276#VV11.07713#VV11.07714#39500#Vi ?t#PH121L#515#^214#Phn loi ton gii tch 12 theo ch #n thi tt nghip tru ng hc ph thng. n thi vo i hc, cao ng#Nguyn c Ngh#^aH.#^aGio dc#2 011#^a264tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Nguyn c Ngh#Gii tch#Lp 12#n tp#Bi tp#276712## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020039000500030068000890070016001570080005001730090 01100178010000500189011001500194020001400209039000400223005001600227020000900243 020000700252020000700259020000800266013000700274#VV11.07715#VV11.07716#36000#Vi ?t#PH121L#516#^214#Phn loi ton hnh hc 12 theo ch #n thi tt nghip trun g hc ph thng. n thi vo i hc, cao ng#Nguyn c Ngh#^aH.#^aGio dc#20 11#^a238tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#Nguyn c Ngh#Hnh hc#Lp 12#n tp#Bi t p#276713## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020022000510070070000730080005001430090011001480100 00500159011001500164020001500179039000400194015003300198005001100231020001000242 00500160025200500170026800500170028502000070030200400180030900500160032701300070 0343#VV11.07717#VV11.07718#10800#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch 12 nng cao#o n Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung...#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Qunh#Gii tch#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lim#Lp 12#Ti b n ln th 3#ng Hng Thng#276714## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020021000480070065000690080005001340090011001390100 00500150011001500155020001500170039000400185015003300189005001100222020000900233 00500140024202000070025600500140026300400180027700500120029500500070030701300070 0314#VV11.07719#VV11.07720#6900#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 12 nng cao#on Q unh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban...#^aH.#^aGio dc#2011# ^a143tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Qunh#H nh hc#Vn Nh Cng#Lp 12#Phm Khc Ban#Ti bn ln th 3#L Huy Hng#T Mn#2 76715## 00674000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070073000680080005001410090011001460100 00500157011001500162020001500177039000400192015003300196005001600229005001500245 02000070026000500160026700400180028300500170030102000070031800500160032501300070 0341#VV11.07721#VV11.07722#18500#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#^aH.#^aGio d c#2011#^a328tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Vt l#Nguyn c Hip#Ti bn ln th 4#Nguyn Ngc H ng#Lp 11#Nguyn c Thm#276716## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070058000830080005001410090011001460100 00500157011001500162020001500177039000400192020000900196005001400205020000700219 005001400226004001800240005001200258005000700270020000800277013000700285#VV11.07 723#VV11.07724#13900#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, L Huy Hng, T Mn#^aH.#^aGio dc#2011#^a247 tr.^b24cm#Sch gio khoa#Hoa#Hnh hc#Vn Nh Cng#Lp 12#Phm Khc Ban#Ti bn ln th 3#L Huy Hng#T Mn#Bi tp#276717## 00672000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020071000530030058001240070012001820080005001940090 01100199010000500210011001500215020001400230039000400244005001200248020000900260 020002000269020000800289004003100297020000800328013000700336020001500343#VV11.07 725#VV11.07726#19000#Vi?t#C125H#570.076#^214#Cu hi v bi tp n luyn kin t hc trung hc ph thng mn sinh hc#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i h c v cao ng# Anh Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a146tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa # Anh Dng#Sinh hc#Ph thng trung hc#Cu hi#Ti bn ln th 1, c sa cha #Bi tp#276718#Sch luyn thi## 00807000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530030058001220070069001800080005002490090 01100254010000500265011001500270020001400285039000400299005001200303020000700315 00500140032200500160033600500160035202000200036802000080038800400310039602000080 0427013000700435020001500442#VV11.07727#VV11.07728#23000#Vi?t#C125H#530.076#^21 4#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng mn vt l#n thi t t nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#V nh Tu (ch.b.), Phm Xun Mai, ng Hng Quang, inh Thi Qunh#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#V nh Tu#Vt l#Phm Xun Mai#ng Hng Quang#inh Thi Qunh#Ph thng trung hc#Cu hi#Ti bn ln th 1, c sa cha#Bi tp#276719#Sch luy n thi## 00763000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020069000540030058001230070052001810080005002330090 01100238010000500249011001500254020001400269039000400283005001200287020000700299 00500140030600500160032002000200033602000080035600400310036402000080039502000150 0403013000700418#VV11.07729#VV11.07730#17000#Vi?t#C125H#330.9597#^214#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng mn a l#n thi tt nghip TH PT. Luyn thi vo i hc v cao ng#L M Phong (ch.b.), ng Vn Bnh, Nguyn c Sinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Sch c thm#Hoa#L M Phong#a l#ng Vn Bnh#Nguyn c Sinh#Ph thng trung hc#Cu hi#Ti bn ln th 1, c sa cha#Bi tp#Sch luyn thi#276720## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020070000520070048001220220004001702210018001740040 01800192008000500210009001100215010000500226011001500231020000800246020002000254 02000080027402000140028200500150029600500140031100500170032503900040034201300070 0346#VV11.07732#VV11.07731#24500#Vi?t#B103T#540.76#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ho hc trung hc ph thng#Hong Th Dung, Phm Vn Hoan, Ng uyn Nh Qunh#T.1#Ho hc i cng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a16 3tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Hong Th Dung#Phm Vn Hoan#Nguyn Nh Qunh#Hoa#276721## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530070032001230220004001552210014001590040 01800173008000500191009001100196010000500207011001500212020000800227020001000235 02000080024502000140025300500140026700500170028103900040029802000200030201300070 0322#VV11.07733#VV11.07734#25500#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ho hc trung hc ph thng#Phm Vn Hoan, Nguyn Nh Qunh# T.2#Ho hc v c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Ho hc# Ho v c#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hoan#Nguyn Nh Qunh#Mai#Ph thng tru ng hc#276722## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070038001220220004001602210019001640040 01800183008000500201009001100206010000500217011001500222020000700237020000700244 02000100025102000200026102000080028102000140028903900040030301300070030700500120 0314005001700326#VV11.07735#VV11.07736#31000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn vt l trung hc ph thng#V Vn Hng (ch.b.), Nguyn Quang Hc#T.1#C hc - Nhit hc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a212tr.^b24cm#Vt l#C hc#Nhit hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm# Mai#276723#V Vn Hng#Nguyn Quang Hc## 00697000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070036001220220004001582210029001620040 01800191008000500209009001100214010000500225011001500230020000700245020001200252 02000150026402000200027902000080029902000140030703900040032100500120032500500150 0337013000700352#VV11.07738#VV11.07737#34500#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn vt l trung hc ph thng#V Vn Hng (ch.b.), Phm Kiu Oanh#T.2#in t hc - Quang hnh hc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a236tr.^b24cm#Vt l#in t hc#Quang hnh hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Mai#V Vn Hng#Phm Kiu Oanh#276724## 00720000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020069000530070054001220220004001762210056001800040 01800236008000500254009001100259010000500270011001500275020000700290020002000297 02000080031702000140032503900040033900500120034300500150035500500170037001300070 0387#VV11.07739#VV11.07740#Vi?t#B103T#530.076#^214#34000#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn vt l trung hc ph thng#V Vn Hng (ch.b.), Phm Kiu Oa nh, Nguyn Vn Thun#T.3#Dao ng - in xoay chiu - Quang l - Vt l ht nhn #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung h c#Bi tp#Sch c thm#Mai#V Vn Hng#Phm Kiu Oanh#Nguyn Vn Thun#276725## 00707000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020067000520070014001190220004001332210028001370080 00500165009001100170010000500181011001500186015007200201020000500273020000700278 02000090028502000080029402000140030203900040031602000080032002000200032801300070 0348005001400355#VV11.07742#VV11.07741#23000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ton trung hc ph thng#Phan Huy Khi#T.1#T hp , xc sut v s phc#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: B i tp c bn v nng cao theo chuyn ton THPT#Ton#T hp#Xc sut#S phc#S ch c thm#Mai#Bi tp#Ph thng trung hc#276726#Phan Huy Khi## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020070000510030013001210070063001340080005001970090 01100202010000500213011001500218020000800233020000800241020001400249039000400263 02000080026701300070027500500160028202000200029800500140031800500110033200500190 0343#VV11.07743#VV11.07744#20000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng c ao theo chuyn ng vn trung hc ph thng#Phn vn hc#Nguyn Vn Bnh, Nguy n Thu H, Kim Hi, Phm Th Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ng vn#Bi tp#Sch c thm#Mai#Vn hc#276727#Nguyn Vn Bnh#Ph thng trung h c#Nguyn Thu H# Kim Hi#Phm Th Ngc Trm## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020070000510030013001210070026001340080005001600090 01100165010000500176011001500181020000800196020000800204020001400212039000400226 020001200230013000700242005001300249020002000262005001200282#VV11.07745#VV11.077 46#31000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ng v n trung hc ph thng#Phn lm vn#V Dng Qu, L nh Mai#^aH.#^aGio dc#201 1#^a231tr.^b24cm#Ng vn#Bi tp#Sch c thm#Mai#Tp lm vn#276728#V Dng Q u#Ph thng trung hc#L nh Mai## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070017001090220004001260080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020000800171020000700179020001500186 020001400201005001700215013000700232#VV11.07747#VV11.07748#40000#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp trng tm theo 19 ch n thi i hc mn ton#Nguyn Th Chi nh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 12#Sch luyn thi#S ch c thm#Nguyn Th Chinh#276729## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070017001090220004001260080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020000800171020000700179020001500186 020001400201005001700215013000700232#VV11.07750#VV11.07749#40000#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp trng tm theo 19 ch n thi i hc mn ton#Nguyn Th Chi nh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 12#Sch luyn thi#S ch c thm#Nguyn Th Chinh#276730## 00719000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020078000510070080001290220004002090080005002130090 01100218010000500229011001500234013000700249020000800256020000700264020001400271 02000150028500500140030000500180031400500170033200500200034903900040036902000200 0373#VV11.07751#VV11.07752#30500#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc mn ng vn# Ngc Thng (ch.b.), Ph m Th Thu Hin, Nguyn Th Nng, Nguyn Th Hng Vn#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a197tr.^b24cm#276731#Ng vn#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi# Ngc Thng#P hm Th Thu Hin#Nguyn Th Nng#Nguyn Th Hng Vn#Mai#Ph thng trung hc## 00719000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020078000510070080001290220004002090080005002130090 01100218010000500229011001500234020000800249020000700257020001400264020001500278 00500140029300500180030700500170032500500200034203900040036201300070036602000200 0373#VV11.07754#VV11.07753#37000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc mn ng vn# Ngc Thng (ch.b.), Ph m Th Thu Hin, Nguyn Th Nng, Nguyn Th Hng Vn#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^ a243tr.^b24cm#Ng vn#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Nng#Nguyn Th Hng Vn#Mai#276732#Ph thng trung hc## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070011000980080005001090090011001140100 00500125011001500130020000900145020000700154020001500161039000400176020002000180 013000700200005001100207020001400218#VV11.07756#VV11.07755#42000#Vi?t#454L#570 .76#^214#n luyn thi mn sinh hc trung hc ph thng#V c Lu#^aH.#^aGio d c#2011#^a279tr.^b24cm#Sinh hc#n tp#Sch luyn thi#Mai#Ph thng trung hc#276 733#V c Lu#Sch c thm## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530070051001100220004001612210014001650080 00500179009001100184010000500195011001500200020000800215020001000223020000700233 02000140024002000150025400500140026900500140028300500120029703900040030901300070 0313020002000320#VV11.07757#VV11.07758#38500#Vi?t#454L#546.076#^214#n luyn t hi mn ho hc trung hc ph thng theo ch #ng Th Oanh (ch.b. ), Lng Vn Tm, H Vn Thc#T.1#Ho hc v c#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#Ho hc# Ho v c#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#ng Th Oanh#Lng Vn Tm#H Vn Thc#Mai#276734#Ph thng trung hc## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530070043001100220004001532210015001570080 00500172009001100177010000500188011001400193020000800207020001000215020000700225 02000140023202000150024600500140026100500190027503900040029401300070029802000200 0305#VV11.07759#VV11.07760#37000#Vi?t#454L#547.076#^214#n luyn thi mn ho h c trung hc ph thng theo ch #ng Th Oanh (ch.b. ), Nguyn Ngc Nguyn#T. 2#Ho hc hu c#^aH.#^aGio dc#2011#^a43tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#n tp#Sc h c thm#Sch luyn thi#ng Th Oanh#Nguyn Ngc Nguyn#Mai#276735#Ph thng trung hc## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070013001080220004001212210021001250080 00500146009001100151010000500162011001500167020000500182020000700187020001100194 02000070020502000150021202000140022700500130024103900040025401300070025802000200 0265#VV11.07761#VV11.07762#40000#Vi?t#454L#512.0076#^214#n luyn thi mn ton trung hc ph thng theo ch #Cung Th Anh#T.1#i s v lng gic#^aH.#^aGi o dc#2011#^a263tr.^b24cm#Ton#i s#Lng gic#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#Cung Th Anh#Mai#276736#Ph thng trung hc## 00579000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070013001070220004001202210010001240080 00500134009001100139010000500150011001500155020000500170020001000175020000700185 020001500192020001400207005001300221039000400234013000700238020002000245#VV11.07 763#VV11.07764#35000#Vi?t#454L#515.076#^214#n luyn thi mn ton trung hc ph thng theo ch #Cung Th Anh#T.2#Gii tch#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24 cm#Ton#Gii tch#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#Cung Th Anh#Mai#276737#Ph thng trung hc## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540070017001080220004001252210009001290080 00500138009001100143010000500154011001500159020000500174020000900179020000700188 020001500195020001400210005001700224039000400241013000700245020002000252#VV11.07 765#VV11.07766#32000#Vi?t#454L#516.0076#^214#n luyn thi mn ton trung hc p h thng theo ch #Nguyn Thnh Anh#T.3#Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr. ^b24cm#Ton#Hnh hc#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Thnh Anh#Mai#27 6738#Ph thng trung hc## 00647000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530070028001090220004001372210017001410080 00500158009001100163010000500174011001500179020000700194020000500201020000900206 02000070021502000150022202000140023700500150025100500120026603900040027801300070 0282020002000289#VV11.07767#VV11.07768#34500#Vi?t#454L#531.076#^214#n luyn t hi mn vt l trung hc ph thng theo ch #V Thanh Khit, V nh Tu#T.1#Da o ng v sng#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Vt l#Sng#Dao ng#n tp#S ch luyn thi#Sch c thm#V Thanh Khit#V nh Tu#Mai#276739#Ph thng trun g hc## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530070028001090220004001372210027001410080 00500168009001100173010000500184011001500189020000700204020001000211020000700221 02000150022802000140024300500150025700500120027203900040028401300070028802000200 0295#VV11.07770#VV11.07769#38500#Vi?t#454L#535.076#^214#n luyn thi mn vt l trung hc ph thng theo ch #V Thanh Khit, V nh Tu#T.2#Quang hc. Vt l hin i#^aH.#^aGio dc#2011#^a256tr.^b24cm#Vt l#Quang hc#n tp#Sch lu yn thi#Sch c thm#V Thanh Khit#V nh Tu#Mai#276740#Ph thng trung hc# # 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070039000990040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020001000192020001400202039000400216020001600220 013000700236005002000243005001800263#VV11.07771#VV11.07772#38800#Vi?t#B452D#428 #^214#Bi dng hc sinh gii ting Anh trung hc c s#Hunh Th i Nguyn, Ngu yn Quang Vnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a360tr.^b24cm#Ting Anh#S ch c thm#Mai#Trung hc c s#276741#Hunh Th i Nguyn#Nguyn Quang Vnh## 00764000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070053000860220004001392210024001430040 01800167008000500185009001100190010000500201011001500206015006800221020000800289 02000110029702000080030802000120031602000060032802000140033400500140034800500150 0362005001400377013000700391039000400398#VV11.07773#VV11.07774#31500#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Phm Minh Diu, H Xun Tuyn#Q.2#Dng cho hc sinh lp 6#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a232tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm# Ngc Th ng#Phm Minh Diu#H Xun Tuyn#276742#Mai## 00731000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070042000860220004001282210024001320040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195015006800210020000800278 02000080028602000110029402000120030502000060031702000140032300500140033700500190 0351039000400370013000700374#VV11.07775#VV11.07776#29000#Vi?t#B452D#807#^214#B i dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hi Hu#Q.3 #Dng cho hc sinh lp 7#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a212tr.^b24cm#T n sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#Ng vn#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Th Hi Hu#M ai#276743## 00778000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070060000860220004001462210024001500040 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213015006800228020000800296 02000080030402000120031202000110032402000140033500500140034900500230036300500130 0386039000400399013000700403020000600410#VV11.07778#VV11.07777#32000#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn, o Tin Thi#Q.4#Dng cho hc sinh lp 8#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a210tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm# Ngc Th ng#Nguyn Th Thanh Huyn#o Tin Thi#Mai#276744#Lp 8## 00772000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070057000860220004001432210024001470040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210015006800225020000800293 02000080030102000110030902000120032002000140033200500140034600500200036000500130 0380039000400393013000700397020000600404#VV11.07779#VV11.07780#32000#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hng Vn, Phm Th Hu#Q.5#Dng cho hc sinh lp 9#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a234tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn tr ung hc c s#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm# Ngc Thng #Nguyn Th Hng Vn#Phm Th Hu#Mai#276745#Lp 9## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020063000550070043001180040018001610080005001790090 01100184010000500195011001500200020000700215020001200222020001500234039000400249 01300070025300500120026002000120027202000140028400500180029800500110031602000070 0327020000900334#VV11.07781#VV11.07782#29000#Vi?t#PH121L#330.9597#^214#Phn lo i v hng dn gii thi i hc cao ng mn a l# Th Hoi, Phm Th Xu n Th, L c Ti#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#a l# a kinh t#Sch luyn thi#Mai#276746# Th Hoi#Gii thi#Sch c thm#Phm Th Xun Th#L c Ti#Lp 12#Vit Nam## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020061000530070032001140040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000500200020000700205020001500212039000400227 013000700231005001500238020001200253020001400265005001600279#VV11.07783#VV11.077 84#43000#Vi?t#PH121L#510.76#^214#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn ton#Trn c Huyn, Nguyn Duy Hiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a300tr.^b24cm#Ton#Lp 12#Sch luyn thi#Mai#276747#Trn c Huyn#Gii thi#Sch c thm#Nguyn Duy Hiu## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020064000520070014001160040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000800184020001200192020001500204039000400219 013000700223005001400230020000700244020001400251#VV11.07785#VV11.07786#38000#Vi ?t#PH121L#807.6#^214#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn ng vn#Triu Th Hu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a267tr.^b24cm#Ng vn #Gii thi#Sch luyn thi#Mai#276748#Triu Th Hu#Lp 12#Sch c thm## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070061001020080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020001400209039000400223013000700227020000600234 005001300240005001200253005001900265005001400284#VV11.07787#VV11.07788#26100#Vi ?t#H419V#428#^214#Hc v thc hnh theo kin thc, k nng ting Anh 6#V Ngc B ch, L i Khoa, on Th Tuyt Mai, Lu Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr .^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Mai#276749#Lp 6#V Ngc Bch#L i Khoa#on T h Tuyt Mai#Lu Vn Thin## 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070056001050080005001610090011001660100 00500177011001500182020000700197020001400204039000400218005001400222013000700236 020000600243005001300249005001900262#VV11.07790#VV11.07789#18200#Vi?t#H419V#910 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng a l 6#Nguyn c V (ch. b.), Phm Mnh H, Trn Th Tuyt Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#a l #Sch c thm#Mai#Nguyn c V#276750#Lp 6#Phm Mnh H#Trn Th Tuyt Mai## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070054001050080005001590090011001640100 00500175011001500180020000700195020001400202039000400216005001700220013000700237 020000600244005001600250005001100266#VV11.07791#VV11.07792#19200#Vi?t#H419V#530 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 6#Nguyn Thanh Hi ( ch.b.), Nguyn Ph ng, Mai Vn Xu#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Vt l#S ch c thm#Mai#Nguyn Thanh Hi#276751#Lp 6#Nguyn Ph ng#Mai Vn Xu## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070031001070080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020001400183039000400197013000700201020000600208 005001600214005001400230#VV11.07793#VV11.07794#24900#Vi?t#H419V#580#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 6#Hunh Ngc Bch, Phm Th So n#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Mai#276752#Lp 6#H unh Ngc Bch#Phm Th Son## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070061001020080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020001400209039000400223013000700227020000600234 005001300240005001200253005001900265005001400284#VV11.07795#VV11.07796#27800#Vi ?t#H419V#428#^214#Hc v thc hnh theo kin thc, k nng ting Anh 7#V Ngc B ch, L i Khoa, on Th Tuyt Mai, Lu Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr .^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Mai#276753#Lp 7#V Ngc Bch#L i Khoa#on T h Tuyt Mai#Lu Vn Thin## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510070036001080080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180020001400188039000400202005001100206013000700217 020000600224005001600230#VV11.07797#VV11.07798#15600#Vi?t#H419V#959.7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng lch s 7#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Mai#L Vn An h#276754#Lp 7#Bi Th Kim Hu## 00510000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070031001070080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020001400183039000400197013000700201020000600208 005001600214005001400230#VV11.07799#VV11.07800#26100#Vi?t#H419V#590#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 7#Hunh Ngc Bch, Phm Th So n#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Mai#276755#Lp 7#H unh Ngc Bch#Phm Th Son## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070054001050080005001590090011001640100 00500175011001500180020000700195020001400202039000400216005001700220013000700237 020000600244005001600250005001100266#VV11.07801#VV11.07802#22700#Vi?t#H419V#530 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 7#Nguyn Thanh Hi ( ch.b.), Nguyn Ph ng, Mai Vn Xu#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Vt l#S ch c thm#Mai#Nguyn Thanh Hi#276756#Lp 7#Nguyn Ph ng#Mai Vn Xu## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070034001030220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000500177020000600182020001400188005001600202 005001700218039000400235013000700239#VV11.07803#VV11.07804#19200#Vi?t#H419V#510 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 7#V Th Kim Oanh, Ngu yn Khc Ton#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Th Kim Oanh#Nguyn Khc Ton#Mai#276757## 00506000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070034001060080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020001400184039000400198005001100202020000600213 013000700219005001400226#VV11.07805#VV11.07806#22200#Vi?t#H419V#909#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng lch s 8#L Vn Anh (ch.b.), H Thc Q uang#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Mai#L Vn Anh#L p 8#276758#H Thc Quang## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070059001050080005001640090011001690100 00500180011001500185020000700200020001400207039000400221005001400225013000700239 020000600246005001900252005001600271#VV11.07808#VV11.07807#23800#Vi?t#H419V#910 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng a l 8#Nguyn c V (ch. b.), Trn Th Tuyt Mai, Nguyn Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Mai#Nguyn c V#276759#Lp 8#Trn Th Tuyt Mai#Nguyn Vn T un## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070051001160080005001670090011001720100 00500183011001400188020001800202020001400220039000400234013000700238020000800245 005001200253005001500265005001500280020000600295#VV11.07809#VV11.07810#13300#Vi ?t#H419V#170#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng d n 8#V nh By (ch.b), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a9 5tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#Mai#276760#o c#V nh By#Trn Q uc Cnh#ng Xun iu#Lp 8## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070061001020080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020001400209039000400223013000700227020000600234 005001300240005001200253005001900265005001400284#VV11.07811#VV11.07812#28500#Vi ?t#H419V#428#^214#Hc v thc hnh theo kin thc, k nng ting Anh 8#V Ngc B ch, L i Khoa, on Th Tuyt Mai, Lu Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr .^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Mai#276761#Lp 8#V Ngc Bch#L i Khoa#on T h Tuyt Mai#Lu Vn Thin## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070031001070080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020001400183039000400197013000700201005001600208 020001300224005001400237020000600251#VV11.07813#VV11.07814#27200#Vi?t#H419V#612 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 8#Hunh Ngc Bch, Phm Th Son#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Mai#27 6762#Hunh Ngc Bch#C th ngi#Phm Th Son#Lp 8## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070054001050080005001590090011001640100 00500175011001500180020000700195020001400202039000400216005001700220013000700237 020000600244005001600250005001100266#VV11.07815#VV11.07816#21200#Vi?t#H419V#530 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 8#Nguyn Thanh Hi ( ch.b.), Nguyn Ph ng, Mai Vn Xu#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Vt l#S ch c thm#Mai#Nguyn Thanh Hi#276763#Lp 8#Nguyn Ph ng#Mai Vn Xu## 00528000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070045001060080005001510090011001560100 00500167011001500172020000800187020001400195039000400209005002100213013000700234 020000600241005001500247#VV11.07817#VV11.07818#24900#Vi?t#H419V#546#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ho hc 8#Nguyn Th Hng Thu (ch.b.), Nguyn Th Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Mai#Ng uyn Th Hng Thu#276764#Lp 8#Nguyn Th Lan## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070027001030220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020001400181005001500195 005001100210039000400221013000700225#VV11.07819#VV11.07820#22700#Vi?t#H419V#510 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 8#Nguyn Tn Hn, Nguy n Lp#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#Nguyn T n Hn#Nguyn Lp#Mai#276765## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510070034001080080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020001400186039000400200005001100204013000700215 020000600222005001400228#VV11.07821#VV11.07822#23800#Vi?t#H419V#959.7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng lch s 9#L Vn Anh (ch.b.), H Thc Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Mai#L Vn Anh# 276766#Lp 9#H Thc Quang## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020056000540070058001100080005001680090011001730100 00500184011001500189020000700204020001400211039000400225005001400229013000700243 020000900250020001200259005001700271005001700288020000600305#VV11.07823#VV11.078 24#23800#Vi?t#H419V#330.9597#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nn g a l 9#Nguyn c V (ch.b.), Nguyn Nht Minh, Nguyn Hong Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Mai#Nguyn c V#276767#Vit Nam# a kinh t#Nguyn Nht Minh#Nguyn Hong Sn#Lp 9## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070061001020080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020001400209039000400223013000700227020000600234 005001300240005001200253005001900265005001400284#VV11.07826#VV11.07825#28900#Vi ?t#H419V#428#^214#Hc v thc hnh theo kin thc, k nng ting Anh 9#V Ngc B ch, L i Khoa, on Th Tuyt Mai, Lu Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr .^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Mai#276768#Lp 9#V Ngc Bch#L i Khoa#on T h Tuyt Mai#Lu Vn Thin## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020058000510070031001090080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020001400185039000400199013000700203020000600210 005001600216005001400232#VV11.07827#VV11.07828#27800#Vi?t#H419V#576.5#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 9#Hunh Ngc Bch, Phm Th Son#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Mai#276769#Lp 9 #Hunh Ngc Bch#Phm Th Son## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070033001060220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001200201 020001100213020001400224005001700238005001500255039000400270013000700274#VV11.07 829#VV11.07830#22700#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 9#Hunh Th Thu Ba, Nguyn Th Ph#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 55tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hunh Th Thu Ba#Nguyn Th Ph#Mai#276770## 00899000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050018000640020030000820070018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021041400166020001100580020000800591 020001100599039000400610013000700614#VV11.07831#VV11.07832#VV11.07833#38000#Vi? t#GI-108T#306.4#^214#Mai Th Kim Thanh#Gio trnh x hi hc vn ho#Mai Th Kim Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Trnh by i tng, chc nng, nhim v ca x hi hc vn ho. Mt s l thuyt, phng php nghin cu ca x hi hc vn ho v cc thnh t c bn trong nghin cu x hi hc vn ho nh gi t r chun mc, biu tng, ngn ng, vn ho dn gian, li sng, l hi. Vn ho qua mt s lnh vc ca i sng x hi nh vn ho trong s pht trin kinh t x hi, trong hot ng gio dc, tn ngng tn gio...#X hi hc#Vn ho#Gio trnh#Mai#276771## 00823000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050009000620020027000710070028000980080 00500126009001100131010000500142011001500147021030500162020001600467020001100483 006001200494039000400506013000700510019001600517#VV11.07834#VV11.07835#VV11.0783 6#70000#Vi?t#GI-108T#801#^214#H Mn#Gio trnh vn hc so snh#H Mn ; L Huy Tiu dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a443tr.^b24cm#Gii thiu lch s v tnh ch t vn hc so snh. Khi qut l lun vn hc so snh. Nghin cu lin ngnh gi a vn hc v cc hnh thc ngh thut hi ho, m nhc, in nh; vn hc v kho a hc x hi, vn hc v khoa hc k thut. So snh nhng nt tng ng v d b it ca hai nn vn hc ng v Ty#Vn hc so snh#Gio trnh#L Huy Tiu#Mai#2 76772#Dch Trung Quc## 00757000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050015000620020058000770070015001350080 00500150009001100155010000500166011001500171021022500186020001800411020001000429 020001100439039000400450020000600454013000700460#VV11.07838#VV11.07839#VV11.0783 7#36000#Vi?t#GI-108T#615#^214#Phan Quc Kinh#Gio trnh cc hp cht thin nhi n c hot tnh sinh hc#Phan Quc Kinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Trnh by cc hp cht thin nhin c hot tnh sinh hc ang c s dng lm thuc, m phm, thc phm chc nng cho ngi, cc sn phm dng cho nng nghip nh: cc cht alcaloid, terpenoid, teroid, flavonoid, vitamin...#Hp cht t nhin#D c phm#Gio trnh#Mai#Thuc#276773## 00729000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050016000640020050000800070016001300080 00500146009001100151010000500162011001500167021021700182020001400399020001600413 020001100429039000400440013000700444#VV11.07840#VV11.07842#VV11.07841#28000#Vi? t#GI-108T#628.4#^214#Trnh Th Thanh#Gio trnh cng ngh x l cht thi rn ng uy hi#Trnh Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Cung cp nhng kin t hc c bn v phn loi cht thi rn theo nhm bin php x l. Trnh by ngun gc, c tnh cc cht thi nguy hi v cc nguyn tc, c ch cng nh cc bi n php x l cht thi rn nguy hi#Cht thi rn#Cng ngh x l#Gio trnh#Mai #276774## 01006000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020029000620030061000910070067001520040 01800219008000500237009001100242010000500253011001500258021029800273020000800571 02000100057902000110058900500160060000500150061600500110063100500140064203900050 0656013000700661#VV11.07843#VV11.07845#VV11.07844#29000#Vi?t#GI-108T#657#^214#G io trnh nguyn l k ton#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng khi kinh t#Phm Thnh Long, Trn Vn Thun (ch.b.), Phm Quang, Trn Qu Lin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Gii thiu vai tr, chc nng, i tng v phng php hch ton k ton; phng php chng t k ton, phn g php ti khon k ton; phng php tnh gi v k ton cc qu trnh kinh doa nh ch yu; phng php tng hp cn i k ton; s k ton v hnh thc k to n; t chc cng tc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Phm Thnh Long#Trn V n Thun#Phm Quang#Trn Qu Lin#KVn#276775## 00804000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020034000650030037000990070012001360040 01800148008000500166009001100171010000500182011001400187021024700201020001000448 020000900458020001100467039000500478005001200483013000700495#VV11.07846#VV11.078 47#VV11.07848#18000#Vi?t#GI-108T#372.11#^214#Gio trnh ngh gio vin mm non# Dnh cho h cao ng S phm Mm non#H Lam Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a86tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc v hot ng s phm ca gio vi n mm non, chc nng v cc k nng, nhn cch v ngh, con ng hnh thnh ph m cht v nng lc, nh hng pht trin ngh v cc yu cu chun ngh nghip i vi gio vin mm non...#Gio vin#Mu gio#Gio trnh#KVn#H Lam Hng#2767 76## 01097000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020064000710030017001350070 05500152004004000207008000500247009001100252010000500263011001500268021027200283 02000100055502000200056500500170058500500160060203900050061802000090062302000090 0632020001700641005001700658005001400675005001500689013000700704#VV11.07850#VV11 .07852#VV11.07851#VV11.07849#57000#Vi?t#X126D#342#^214#Xy dng v bo v Hin php - Kinh nghim th gii v Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn ng Dung, Trn g c Linh, Nguyn Mnh Hng...#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aG io dc#2011#^a339tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn l lun v hin php v nh nc php quyn. Kinh nghim xy dng hin php ca mt s quc gia trn th gi i. Vn Hin php Vit Nam trc yu cu xy dng nh nc php quyn. Ti ph n hin php - kinh nghim th gii v m hnh cho Vit Nam#Hin php#Nh nc p hp quyn#Nguyn ng Dung#Trng c Linh#KVn#Vit Nam#Th gii#Sch chuyn kh o#Nguyn Mnh Hng#Lu c Quang#Nguyn Vn Tr#276777## 00689000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020018000620070033000800080005001130090 01100118010000500129011001500134021018900149020001800338005001600356039000500372 005001600377013000700393020001100400#VV11.07853#VV11.07854#VV11.07855#50000#Vi? t#X101S#519.2#^214#Xc sut thng k#Phm Hong Qun, inh Ngc Thanh#^aH.#^aGi o dc#2011#^a172tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v gii tch t hp, xc sut, bin ngu nhin, phn phi xc sut, mu thng k v c lng tham s , kim nh gi thuyt thng k, tng quan v hi quy#Xc sut thng k#inh Ng c Thanh#KVn#Phm Hong Qun#276778#Gio trnh## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020037000640070011001010080005001120090 01100117010000500128011001500133021020400148020000900352020001100361039000500372 020000800377005001100385020000900396013000700405#VV11.07857#VV11.07858#VV11.0785 6#37000#Vi?t#B103T#519.076#^214#Bi tp xc sut - thng k ng dng#L S ng #^aH.#^aGio dc#2011#^a253tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v bi tp gii v xc su t ca mt bin c, bin ngu nhin, cc phn phi xc sut thng dng, bin ng u nhin nhiu chiu, c lng tham s, kim nh gi thuyt, hi qui tng quan #Xc sut#Gio trnh#KVn#Bi tp#L S ng#Thng k#276779## 00901000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020022000730070060000950040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194021026300209005001100472 00500140048303900050049702000120050200500120051400500120052600500110053802000070 0549013000700556#VV11.07859#VV11.07862#VV11.07861#VV11.07860#47000#Vi?t#C460S#0 06.6#^214#C s ho my tnh#Hong Kim (ch.b.), Dng Anh c. L nh Duy, V Hi Qun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a344tr.^b21cm#Gii thiu v ho my tnh, cc i tng ho c s, cc php bin i trong ho hai chiu, hin th i tng hai chiu, ho ba chiu, kh cc ng v mt khut , cc m hnh sng v to bng, mt s k thut lp trnh m phng, i s ma trn...#Hong Kim#Dng Anh c#KVn#My vi tnh#L nh Duy#V Hi Qun#Hong Kim# ho#276780## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020032000600030042000920070011001340040 01800145008000500163009001100168010000500179011001500184021022800199020001800427 020001100445039000500456020001300461005001100474013000700485#VV11.07863#VV11.078 64#VV11.07865#22000#Vi?t#T406C#512#^214#Ton cao cp - i s tuyn tn#Sch d nh cho sinh vin cc ngnh Kinh t#L S ng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc# 2011#^a171tr.^b21cm#Trnh by nhng khi nim chung v tp hp, quan h hm, i cng v logic ton. Cc bi ton ma trn, nh thc. Phng php gii cc h p hng trnh tuyn tnh. Trnh by v khng gian vect n - chiu Rn v dng ton phng#i s tuyn tnh#Gio trnh#KVn#Ton cao cp#L S ng#276781## 00944000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050019000750020033000940290 03300127007007800160008000500238009001100243010000500254011001500259012003600274 02000090031002000220031902000090034100500200035000500170037000600160038703900050 0403013000700408019000800415021015900423#VV11.07866#VV11.07867#VV11.07869#VV11.0 7868#40000#Vi?t#C101P#371.102#^214#Marzano, Robert J.#Cc phng php dy hc h iu qu#Classroom instruction that works#Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E, Pollock ; Nguyn Hng Vn dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a224tr.^b24cm#B s ch i mi phng php dy hc#Gio dc#Phng php ging dy#Hiu qu#Pickering , Debra J.#Pollock, Jane E.#Nguyn Hng Vn#KVn#276782#Dch M#Trnh by nhng phng php cho ngi gio vin dy hc c hiu qu, la chn v p dng nhng p hng php ging dy thch hp nng cao cht lng gio dc## 00823000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020024000660070084000900040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213021014300228020001600371020001700387 00500180040400500190042203900050044102000080044600500170045400500190047101300070 0490#VV11.07870#VV11.07872#VV11.07871#55000#Vi?t#B103T#620.10076#^214#Bi tp c hc k thut#Nguyn Phong in (ch.b.), Nguyn Quang Hong, Nguyn Vn Khang, Nguyn Minh Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a403tr.^b24cm#Tm tt l thuyt, hng dn gii v li gii 435 bi tp c hc k thut v cc phn t nh hc vt rn, ng hc vt rn, ng lc hc vt rn#C hc k thut#Ti liu hc tp#Nguyn Phong in#Nguyn Quang Hong#KVn#Bi tp#Nguyn Vn Khang#Nguy n Minh Phng#276783## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070010001280220004001380080 00500142009001100147010000500158011001500163020000900178020001400187020001600201 020002000217020001400237005001000251039000500261013000700266#VV11.07873#VV11.078 74#27500#Vi?t#C101B#516.0076#^214#Cc bi ton hnh hc hay c nhiu cch gii# Dng cho hc sinh THCS, THPT#Nguyn #T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#H nh hc#Gii bi ton#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn #KVn#276784## 00803000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490030076000810070070001570080005002270090 01100232010000500243011001500248020000800263020001200271020002000283020000800303 02000150031102000140032600500150034003900050035501200420036000500190040200500120 0421005001300433013000700446#VV11.07875#VV11.07876#30500#Vi?t#H302V#546#^214#Hi rocacbon v dn xut halogen#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Nguyn Th Ng (ch.b.), Phm Th Thu Hng, V Minh Tu n, V Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b24cm#Ho hc#Hirocacbon#Ph thn g trung hc#Halogen#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Th Ng#KVn#Cc chuyn ho hc trung hc ph thng#Phm Th Thu Hng#V Anh Tun#V Minh Tun#27678 5## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520030058000850070014001430080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020001300200020002000213020001500233 02000140024800500140026203900050027601200390028100400180032002000170033801300070 0355#VV11.07877#VV11.07878#42000#Vi?t#PH561T#512.9#^214#Phng trnh v bt ph ng trnh#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Kh i#^aH.#^aGio dc#2011#^a321tr.^b24cm#i s#Phng trnh#Ph thng trung hc#S ch luyn thi#Sch c thm#Phan Huy Khi#KVn#Cc chuyn ton trung hc ph t hng#Ti bn ln th 3#Bt phng trnh#276786## 00717000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020008000500030076000580070056001340080005001900090 01100195010000500206011001500211020000800226020000800234020002000242020001500262 02000140027700500150029103900050030601200420031100500190035300500120037201300070 0384#VV11.07879#VV11.07880#32000#Vi?t#PH300K#546#^214#Phi kim#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Nguyn Th Ng (ch.b. ), Phm Th Thu Hng, V Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b24cm#Ho hc#P hi kim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Th Ng#KVn#Cc chuyn ho hc trung hc ph thng#Phm Th Thu Hng#V Anh Tun#276787## 00557000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020030000650070013000950080005001080090 01100113010000500124011001500129020000700144020000800151020002000159020002200179 020001500201020001400216005001300230039000500243013000700248#VV11.07881#VV11.078 82#VV11.07883#26000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp phng trnh sai phn#L nh nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#i s#Bi tp#Ph thng trung hc# Phng trnh sai phn#Sch luyn thi#Sch c thm#L nh nh#KVn#276788## 00802000000000373000450002600110000002600110001102000080002203900050003001400070 00350410005000421810006000470820004000538080005000570020045000620070096001070220 00400203008000500207009001100212010000500223011001500228020001200243020001400255 02000200026902000070028902000140029600500130031000500140032300500170033700500160 0354005001900370005001600389005001600405013000700421#VV11.07884#VV11.07885#Bi v n#KVn#42000#Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp bi v bi vn ngh lun x hi# Trn nh S, Hong Lan Anh, Phm Th Vn Anh... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Tng, Thn Phng Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Tp lm vn#Vn ngh lu n#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Trn nh S#Hong Lan Anh#Phm Th V n Anh#Nguyn Vn Bnh#Phm Th Ngc Dip#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu#276789 ## 00864000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020026000650070073000910080005001640090 01100169010000500180011001500185020001800200020000800218020001900226005001600245 03900050026101500330026602101440029900500210044300500230046400500160048700500160 0503013000700519#VV11.07887#VV11.07886#VV11.07888#65000#Vi?t#B103T#512.0076#^21 4#Bi tp i s tuyn tnh#Phm Hong Qun (ch.b.), Trng Phc Tun Anh, Nguy n Lng Thi Bnh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#i s tuyn tnh#Bi t p#Ti liu tham kho#Phm Hong Qun#KVn#TTS ghi: Trng i hc Si Gn#Gm cc bi tp v ma trn - nh thc, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect , nh x tuyn tnh, dng song tuyn tnh, dng ton phng#Trng Phc Tun Anh #Nguyn Lng Thi Bnh#Phan Hong Chn#Phan Trung Hiu#276790## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530070045001140080005001590090011001640100 00500175011001500180020000700195020001300202020002000215020001400235005001500249 005001200264005001600276039000500292004001800297013000700315#VV11.07889#VV11.078 90#40000#Vi?t#C101P#530.076#^214#Cc phng php vng gii bi tp vt l trung hc ph thng#Phm Vn Thiu, on Vn Ro, Nguyn Vn Phn#^aH.#^aGio dc#2011 #^a276tr.^b24cm#Vt l#Gii bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Vn T hiu#on Vn Ro#Nguyn Vn Phn#KVn#Ti bn ln th 1#276791## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020067000500070046001170080005001630090011001680100 00500179011001500184020000800199020000700207020002000214020001400234020001500248 005001600263005001300279005001500292039000500307013000700312#VV11.07891#VV11.078 92#60000#Vi?t#PH561P#546#^214#Phng php n luyn thi tuyn sinh i hc - cao ng mn ho hc#Nguyn Cu Phc, Tng c Huy, Trn Quang Huy#^aH.#^aGio dc# 2011#^a256tr.^b24cm#Ho hc#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Cu Phc#Tng c Huy#Trn Quang Huy#KVn#276792## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020056000550070015001110220004001262210007001300080 00500137009001100142010000500153011001500158020000700173020000900180020001600189 020001400205005001500219039000500234013000700239#VV11.07893#VV11.07894#40000#Vi ?t#KH103T#512.0076#^214#Khai thc v pht trin mt s bi ton trung hc c s# Nguyn Tam Sn#T.1#i s#^aH.#^aGio dc#2011#^a280tr.^b24cm#i s#Bi ton#Tr ung hc c s#Sch c thm#Nguyn Tam Sn#KVn#276793## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020056000530070033001090220004001422210019001460080 00500165009001100170010000500181011001500186020000700201020000900208020001600217 020001400233005001500247039000500262020000900267005001700276013000700293#VV11.07 895#VV11.07896#40000#Vi?t#KH103T#510.76#^214#Khai thc v pht trin mt s bi ton trung hc c s#Nguyn Tam Sn, Phm Th L Hng#T.2#S hc v hnh hc#^a H.#^aGio dc#2011#^a280tr.^b24cm#S hc#Bi ton#Trung hc c s#Sch c thm# Nguyn Tam Sn#KVn#Hnh hc#Phm Th L Hng#276794## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070010001280220004001380080 00500142009001100147010000500158011001500163020000900178020001400187020001600201 020002000217020001400237005001000251039000500261013000700266#VV11.07897#VV11.078 98#26000#Vi?t#C101B#516.0076#^214#Cc bi ton hnh hc hay c nhiu cch gii# Dng cho hc sinh THCS, THPT#Nguyn #T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#H nh hc#Gii bi ton#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn #KVn#276795## 00902000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500030041000920070034001330080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020002200208020002000230020001500250 02000150026500500180028003900050029800500150030302101950031802000160051302000090 0529013000700538020000700545#VV11.07899#VV11.07900#52000#Vi?t#TH308K#510#^214#T hit k bn t duy dy - hc mn ton#Dng cho gio vin v hc sinh ph thn g#Trn nh Chu, ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ton#Ph ng php ging dy#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Sch tham kho#ng Th Th u Thu#KVn#Trn nh Chu#Gii thiu phng php dy - hc ghi nh qua bn t duy gn vi mu sc, hnh nh lin tng kt hp v hnh, g cng thc, k hi u ton hc... pht huy ti a nng lc sng to ca mi ngi#Trung hc c s#Th it k#276796#T duy## 01069000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070052001770040018002290080 00500247009001100252010000500263011001500268021027900283020001800562020002100580 02000220060102000150062300500110063800500130064900500150066200500160067700500140 0693039000500707013000700712#VV11.07901#VV11.07902#19000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), V Hng Giang...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Gii thi u mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui v ch th gii ng vt . Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#V Hng Giang#Nguyn Thnh L #o Hong Mai#KVn#276797## 01130000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030057001520070053002090040018002620080 00500280009001100285010000500296011001500301021030400316020001800620020002100638 02000220065902000150068100500110069600500130070700500160072000500130073600500190 0749039000500768013000700773#VV11.07903#VV11.07904#28000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn Thanh H...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a166tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui v ch th gii thc vt, cc hin tng t nhin. Hng dn thit k g ing dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ng oi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Nguyn Thanh H# Thu Hng#Nguyn Thanh Hng#KV n#276798## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070052001770040018002290080 00500247009001100252010000500263011001500268021027900283020001800562020002100580 02000220060102000150062300500110063800500150064900500130066400500120067700500140 0689039000500703013000700708#VV11.07905#VV11.07906#20000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm T h Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Gii thi u mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5 - 6 tui v ch th gii ng vt . Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Trn Th H# o Hong Mai#KVn#276799## 01088000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070052001880040018002400080 00500258009001100263010000500274011001500279021028300294020001800577020002100595 02000220061602000150063800500110065300500150066400500130067900500160069200500180 0708039000500726013000700731#VV11.07907#VV11.07908#21500#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Trn Th H ng, Phm Th Tm (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a130tr.^b24 cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5 - 6 tui v ch gia i nh, ngh nghip. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nh c v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Trn Th Hng#Phm Th Tm #Nguyn Kim Dung#Nguyn Ngc Huyn#KVn#276800## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020076000670030038001430070036001810080 00500217009001100222010000500233011001500238021020600253020001200459020001800471 02000080048902000220049702000160051902000150053500500200055003900050057001300070 0575#VV11.07909#VV11.07910#27000#Vi?t#D112H#170.71#^214#Trn Vn Thng#Dy hc tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Mn gio dc cng dn trung hc c s#Trn Vn Thng, Nguyn Th Thu Hoi#^aH.#^aGio dc#20 11#^a160tr.^b24cm#Gii thiu v hng dn mc ch, nguyn tc, ch , mc , chng trnh, phng php tch hp v cc bi son tch hp, phng php dy hc chng trnh Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#H Ch Minh#Gio dc cng dn#o c#Phng php ging dy#Trung hc c s#Sch gio vin#Nguy n Th Thu Hoi#KVn#276801## 00939000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050015000630020076000780030042001540070 03600196008000500232009001100237010000500248011001500253021020600268020001200474 02000180048602000080050402000220051202000200053402000150055400500200056903900050 0589013000700594#VV11.07911#VV11.07913#VV11.07912#27000#Vi?t#D112H#170.71#^214# Trn Vn Thng#Dy hc tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Mn gio dc cng dn trung hc ph thng#Trn Vn Thng, Nguyn Th Thu Hoi#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Gii thiu v hng dn mc ch, n guyn tc, ch , mc , chng trnh, phng php tch hp v cc bi son t ch hp, phng php dy hc chng trnh Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#H Ch Minh#Gio dc cng dn#o c#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Sch gio vin#Nguyn Th Thu Hoi#KVn#276802## 00831000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020027000710070033000980080005001310090 01100136010000500147011001500152021029000167020001200457020000800469020002000477 039000500497020002300502020000900525013000700534#VV11.07915#VV11.07914#50000#Vi ?t#TH205B#959.7043#^214#Trnh Quang Ph#Theo Bc H i khng chin#Trnh Quang P h tuyn chn, b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a296tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit v Bc H t sau ngy thnh lp nc Vit Nam Dn ch Cng ho cho n sut nhng nm khng chin chng Php, th hin t tng v hnh ng ca Bc xy dng v lnh o t nc, lnh o nhn dn tin hnh cuc khng chin trng k, bo v nn c lp cho T quc#H Ch Minh#Lch s#Hot ng cch mng#KVn#Khng chi n chng Php#Bi vit#276803## 00700000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050016000640020029000800030003001090070 01600112008000500128009001100133010000500144011001500149021016700164020001200331 020000300343039000500346020001000351020000900361020000900370013000700379#VV11.07 916#VV11.07917#VV11.07918#45000#Vi?t#T550L#959.703#^214#Trnh Quang Ph#T lng Sen n bn Nh Rng#K#Trnh Quang Ph#^aH.#^aGio dc#2011#^a264tr.^b21cm#Gm cc bi k ghi li thi nin thiu ca Bc v khi chun b ra i tm ng cu nc cng nh nhng tnh cm su sc ca Bc H vi min Nam v min Nam vi Bc H#H Ch Minh#K#KVn#S nghip#Cuc i#Vit Nam#276804## 00814000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050016000650020025000810070033001060080 00500139009001100144010000500155011001500160021030900175020001200484020000800496 020002000504039000500524013000700529#VV11.07919#VV11.07920#VV11.07921#60000#Vi? t#561B#959.7032#^214#Trnh Quang Ph#ng Bc H i cu nc#Trnh Quang Ph t uyn chn, b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a360tr.^b21cm#Gii thiu hnh trnh Bc H ra i tm ng cu nc t 1911 n khi thnh lp ng v thng li cch mng 1945, Ngi i t ng sang Ty, t cc dn tc b p bc n cc nc t bn ch ngha, t cc nn vn minh c xa n cc nn vn minh hin i... vi nh ng hoi bo v m c gii phng dn tc#H Ch Minh#Lch s#Hot ng cch mng #KVn#276805## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020032000600070011000920040018001030080 00500121009001100126010000500137011001500142021025100157020000900408020001100417 039000500428020000900433005001100442020001400453013000700467#VV11.07922#VV11.079 23#VV11.07924#37000#Vi?t#X101S#519#^214#Xc sut - Thng k v ng dng#L S ng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b21cm#Trnh by kin thc v bin c ngu nhin v xc sut ca bin c, bin ngu nhin, mt s phn phi x c sut thng dng, bin ngu nhin hai chiu. L thuyt mu trong thng k, c lng tham s, kim nh gi thuyt thng k, tng quan v hi quy#Xc sut#Gi o trnh#KVn#Thng k#L S ng#Ton ng dng#276806## 00739000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070040000750080005001150090011001200100 00500131011001500136021014100151020001800292020000700310020000800317039000500325 01900160033000600090034600500150035502000100037000600110038000600150039101300070 0406#VV11.07925#VV11.07926#40000#Vi?t#T421R#649#^214#Tt xu lm mt tng lai# Trng Ch Hoa ; Bin dch: Minh nh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a208tr.^b24cm#Hn g dn cc bc cha m tm hiu phng php nui dy, gio dc con ci bit chnh sa cc hnh vi, thi quen xu trong sinh hot hng ngy#Gio dc gia nh#Tr e m#Hnh vi#KVn#Dch Trung Quc#Minh nh#Trng Ch Hoa#Thi quen#Kim Phng#Dn g Minh Ho#276807## 00951000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020034000640070059000980080005001570090 01100162010000500173011001500178021030400193020000800497020001000505020001300515 02000070052803900050053500500130054000500120055300500150056500500110058000500150 0591013000700606#VV11.07927#VV11.07928#VV11.07929#40000#Vi?t#V115H#306.097#^214 #Vn ho Bc M trong ton cu ho#B.s.: Lng Vn K (ch.b.), Trn Vn La, inh Cng Tun...#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#Gii thiu ci ngun, nhng th nh tu ni bt v c trng ca vn ho Bc M. Nhng pht trin v bn sc vn ho ca Canaa v s nh hng ca vn ho M. Tip xc v nh hng qua li gi a vn ho chu u v vn ho Bc M. nh hng ca vn ho Bc M trn ton th gii trong bi cnh ton cu ho#Vn ho#nh hng#Ton cu ho#Bc M#KVn#L ng Vn K#Trn Vn La#inh Cng Tun#L Th Qu#Nguyn Th Nga#276808## 00912000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020025000630290041000880070061001290080 00500190009001100195010000500206011001500211021020100226020001300427020002200440 02000080046203900050047001900080047500600140048300500180049700500160051501200360 0531013000700567#VV11.07930#VV11.07931#VV11.07932#42000#Vi?t#100T#370.15#^214# a tr tu trong lp hc#Multiple in telligences in the classroom#Thomas Armstro ng ; L Quang Long dch ; L Th Kim Dung h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a244tr.^b24 cm#Trnh by phng php ging dy trn mt m hnh mi - m hnh a tr tu kh i dy trong hc sinh pht trin nng khiu trong lp hc, s nh gi phn hi c a hc sinh dnh cho gio vin ging dy...#Gio dc hc#Phng php ging dy#T r tu#KVn#Dch M#L Quang Long#Armstrong, Thomas#L Th Kim Dung#B sch i mi phng php dy hc#276809## 00777000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050013000720020013000850070 01300098008000500111009001100116010000500127011001500132021029100147020001300438 039000500451020001300456020001100469013000700480#VV11.07933#VV11.07934#VV11.0793 5#VV11.07936#25000#Vi?t#NG550D#401#^214# Vit Hng#Ng dng hc# Vit Hng# ^aH.#^aGio dc#2011#^a109tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc tn hiu v ba bn h din ca tn hiu; hot ng giao tip v cc nhn t giao tip; cc qu trnh ca hot ng giao tip - din ngn; ng dng hc v cc ni dung chnh nh: ch iu vt, hnh ng ngn ng, lp lun, hi thoi, ngha tng minh v ngha hm n#Ngn ng hc#KVn#Ng dng hc#Gio trnh#276810## 00591000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020031000660070013000970080005001100090 01100115010000500126011001400131021015600145020001300301020001100314039000500325 013000700330#VV11.07937#VV11.07938#18000#Vi?t#T429T#495.922#^214# Vit Hng#T m tt kin thc ngn ng hc# Vit Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b21cm#T ng hp nhng kin thc c bn v dn lun ngn ng hc, ng m - m v hc, ng dng hc, t vng - ng ngha, ng php, ng php vn bn, phong cch hc#Ngn n g hc#Ting Vit#KVn#276811## 00859000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620050013000670020028000800030036001080070 01300144008000500157009001100162010000500173011001500178021031300193020000900506 020000900515020001000524020001100534039000500545013000700550#VV11.07939#VV11.079 40#VV11.07941#39000#Vi?t#NGH301C#495.9221#^214# Vit Hng#Ngha ca tn hiu ngn ng#T bnh din h thng n hot ng# Vit Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^ a191tr.^b20cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ng ngha hc, cc phng din ni dung ca tn hiu ngn ng, ngha trong cu trc tn hiu ngn ng, ngha c a t trong h thng v cc phng php phn tch ngha ca t, ngha v cc th nh phn ca ngha trong kt hp t, cc nhn t chi phi vic lnh hi ngha ph t ngn#Ngn ng#Tn hiu#Ng ngha#Ting Vit#KVn#276812## 00728000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020026000490070032000750220009001072210018001160290 01800134008000500152009001100157010000500168011001400173021015900187020000900346 020000800355020000900363039000500372005001500377013000700392020001500399#VV11.07 942#VV11.07943#7000#Vi?t#TR527#173#^214#Truyn o c xa v nay#Trn Vn Th ng tuyn chn, b.s.#T.1, Q.2#Tnh cm gia nh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a51tr.^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c, nhn cch, lng hiu tho vi cha m, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi ngi trong x hi#Gio dc#o c#Gia nh#KVn#Trn Vn Thng#276813#Sch thi u nhi## 00846000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050008000650020035000730070008001080080 00500116009001100121010000500132011001500137021032800152020000900480039000500489 020001100494020001100505020001500516020000600531013000700537#VV11.07944#VV11.079 45#VV11.07946#52000#Vi?t#PH431C#495.922#^214#Hu t#Phong cch hc ting Vit hin i#Hu t#^aH.#^aGio dc#2011#^a435tr.^b21cm#Trnh by lch s nghin c u v nhng khi nim c bn ca phong cch hc. i tng, nhim v v cc phn g php nghin cu ca phong cch hc. C s phn chia cc phong cch chc nng v hot ng ca cc phong cch trong ting Vit. Gi tr phong cch ca mt s n v ngn ng v bin php tu t ng ngha trong ting Vit#Ngn ng#KVn#Gio trnh#Ting Vit#Phong cch hc#Tu t#276814## 00635000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540070013000790080005000920090011000970100 00500108011001500113020000700128020000800135020001100143039000500154004001800159 021016000177005001300337013000700350#VV11.07947#VV11.07948#32000#Vi?t#B103T#512 .0076#^214#Bi tp i s i cng#Bi Huy Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a281tr.^b 21cm#i s#Bi tp#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 6#Tm tt l thuyt, bi tp v logic tp hp v quan h, na nhm v nhm, vnh v trng, vnh a thc, v nh chnh v vnh clit, a thc trn cc trng s...#Bi Huy Hin#276815## 00909000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720020061000770080005001380090 01100143010000500154011001500159015004400174021034500218020001100563020001100574 020001100585020001100596039000500607013000700612#VV11.07949#VV11.07950#VV11.0795 1#VV11.07952#45400#Vi?t#NH556#382.0951#^214#Nhng iu cn bit khi kinh doanh vi th trng Trung Quc#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b21cm#TTS ghi: Thng v Vit Nam ti Trung Quc#Gii thiu cc thng tin c bn v a l, mi trng chnh tr, php lut, kinh t, vn ho x hi Trung Quc; tnh hnh pht trin tng th kinh t Trung Quc; quan h thng mi v u t gia Trung Quc vi c c nc; mi trng kinh doanh ti Trung Quc; php lut php quy v chnh sch q un l lin quan n ngoi thng ca Trung Quc...#Kinh doanh#Th trng#Thng mi#Trung Quc#KVn#276816## 00849000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520290046000830070054001290080005001830090 01100188010000500199011001500204012005400219021014000273020000700413020002100420 02000150044100500140045600600160047003900050048601900160049101300070050700500090 0514#VV11.07953#VV11.07954#95000#Vi?t#KH104P#523.1#^214#Khm ph nhng b n v v tr#Incredible unsolved mysteries of the universe#Ch.b.: Hnh o, K Giang Hng ; Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a213tr.^b24cm#B sch Khm ph th gii dnh cho thanh - thiu nin#Gii thiu nhng kin thc khoa hc v b n v v tr y k o, h mt tri, ngi ngoi hnh tinh, UFO, h en v tr, mt trng, sao...#V tr#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#K Giang Hng#Nguy n Vn Dng#KVn#Dch Trung Quc#276817#Hnh o## 00896000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500290036000840070054001200080005001740090 01100179010000500190011001500195012005400210021019300264020001000457020002100467 02000150048800500140050300600160051703900050053301900160053801300070055400500090 0561#VV11.07955#VV11.07956#95000#Vi?t#KH104P#301#^214#Khm ph nhng b n v n hn loi#Incredible unsolved human mysteries#Ch.b.: Hnh o, K Giang Hng ; Ng uyn Vn Dng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a213tr.^b24cm#B sch Khm ph th gii dnh cho thanh - thiu nin#Gii thiu nhng thng tin v ngun gc nhn loi, tm hiu tin trnh vn minh c i ca loi ngi, vn minh thi c, nhng b m t ca lch s, vn ho, ngh thut, k tch ca cuc sng...#Nhn loi#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#KVn#Dch Trung Quc#2 76818#Hnh o## 00915000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500290041000830070054001240080005001780090 01100183010000500194011001500199012005400214021020900268020000900477020002100486 02000150050700500140052200600160053603900050055201300070055701900160056400500090 0580#VV11.07957#VV11.07958#95000#Vi?t#KH104P#590#^214#Khm ph nhng b n v ng vt#Incredible unsolved mysteries of animals#Ch.b.: Hnh o, K Giang Hng ; Nguyn Thanh H dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#B sch Khm ph th gii dnh cho thanh - thiu nin#Cung cp nhng thng tin v ngun gc, cu to, tp tnh, sinh trng, mi trng sng... v nhng b n ca cc loi ng vt di nc, ng vt lng c, ng vt b st, cn trng, chim, ng vt c v.. .#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#K Giang Hng#Nguyn Thanh H#KV n#276819#Dch Trung Quc#Hnh o## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030039000650070033001040040019001370080005001560090 01100161010000500172011001400177020001100191020000800202020000900210020001400219 005001300233005001500246039000500261013000700266#VV11.07959#10500#Vi?t#B200L#37 2.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc Mm non mi#L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b21cm# Ting Vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#L nh Tuyt#ng Thu Qunh#KVn#27682 0## 00643000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030013000710070054000840080005001380090011001430100 00500154011001400159020001700173020001500190005001300205005001200218039000500230 012005400235020001300289005001400302013000700316020001800323#VV11.07960#10000#V i?t#N106B#398.2#^214#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh#Li: Khnh Ph ng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn h c dn gian#Truyn c tch#Khnh Phng#V Hng i#KVn#B vi th gii truyn c tch) (c truyn v t mu#Truyn tranh#Pencilgraphic#276821#Vn hc thiu nh i## 00632000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070054000730080005001270090011001320100 00500143011001400148020001700162020001500179005001300194005001200207039000500219 012005400224020001300278005001400291013000700305020001800312#VV11.07961#10000#V i?t#C450B#398.2#^214#C b qung khn #Truyn tranh#Li: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian# Truyn c tch#Khnh Phng#V Hng i#KVn#B vi th gii truyn c tch) ( c truyn v t mu#Truyn tranh#Pencilgraphic#276822#Vn hc thiu nhi## 00627000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070054000680080005001220090011001270100 00500138011001400143020001700157020001500174005001300189005001200202039000500214 012005400219020001300273005001400286013000700300020001800307#VV11.07962#10000#V i?t#C430N#398.2#^214#Con ngng vng#Truyn tranh#Li: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truy n c tch#Khnh Phng#V Hng i#KVn#B vi th gii truyn c tch) (c tru yn v t mu#Truyn tranh#Pencilgraphic#276823#Vn hc thiu nhi## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070054000630080005001170090011001220100 00500133011001400138020001700152020001500169005001300184005001200197039000500209 012005400214020001300268005001400281013000700295020001800302#VV11.07963#10000#V i?t#B100A#398.2#^214#Ba anh em#Truyn tranh#Li: Khnh Phng, V Hng i ; Tra nh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Khnh Phng#V Hng i#KVn#B vi th gii truyn c tch) (c truyn v t mu#Truyn tranh#Pencilgraphic#276824#Vn hc thiu nhi## 00626000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070054000680080005001220090011001270100 00500138011001400143020001700157020001500174005001300189005001200202039000500214 012005300219020001300272005001400285013000700299020001800306#VV11.07964#10000#V i?t#CH500B#398.2#^214#Ch b t hon#Truyn tranh#Li: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truy n c tch#Khnh Phng#V Hng i#KVn#B vi th gii truyn c tch)(c truy n v t mu#Truyn tranh#Pencilgraphic#276825#Vn hc thiu nhi## 00537000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490070019000640080005000830090011000880100 00500099011001500104021009300119020001000212020001200222020000600234039000500240 005001900245013000700264#VV11.07965#VV11.07966#46000#Vi?t#T421R#428#^214#Toefl readings#L Phm Hoi Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Gm cc bi luy n thi c hiu ting Anh TOEFL theo cc ch khc nhau, c km theo p n#Ti ng Anh#K nng c#TOEFL#KVn#L Phm Hoi Hng#276826## 00898000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070062001100080005001720090011001770100 00500188011001700193020000500210020001900215039000500234015003300239004001800272 00500170029000500160030700500160032302101430033902000070048202000190048900500180 0508005001500526013000700541#VV11.07967#VV11.07968#15600#Vi?t#H561D#510#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 10#Nguyn Th Thch (ch. b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b21x29cm#T on#Ti liu tham kho#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 2#N guyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Quch T Chng#Gii thiu chung v chun kin t hc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 10#Lp 10#Ti liu hng dn#Nguyn Trung Hiu#on Th Phit#276827## 00881000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070049001090080005001580090011001630100 00500174011001800179020000800197020001900205039000500224015003300229004001800262 00500120028000500160029200500160030802101460032402000070047002000190047700500130 0496005001500509013000700524#VV11.07969#VV11.07970#31800#Vi?t#H561D#807#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng ng vn lp 11#V Quc Anh, Nguyn H i Chu, Nguyn Khc m...#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b21x29cm#Ng vn#Ti li u tham kho#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 1#V Quc Anh #Nguyn Hi Chu#Nguyn Khc m#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng c a chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 11#Lp 11#Ti liu hng dn#Bi Minh c#Nguyn Duy Kha#276828# # 00876000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460050013000510020063000640070062001270080005001890090 01100194010000500205011001700210020000700227020001900234039000500253015003300258 00400180029100500160030900500230032502101450034802000120049302000190050502000070 0524013000700531#VV11.07971#VV11.07972#9000#Vi?t#H561D#330.91#^214#Phm Th Sen #Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn a l lp 11#Phm Th Sen (ch .b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b21x2 9cm#a l#Ti liu tham kho#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 1#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Minh Phng#Gii thiu chung v chun kin thc , k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn a l lp 11#a kinh t#Ti liu hng dn#Lp 11#276829## 00898000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070062001100080005001720090011001770100 00500188011001700193020000500210020001900215039000500234015003300239004001800272 00500170029000500160030700500160032302101430033902000070048202000190048900500180 0508005001500526013000700541#VV11.07973#VV11.07974#16200#Vi?t#H561D#510#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 11#Nguyn Th Thch (ch. b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b21x29cm#T on#Ti liu tham kho#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 2#N guyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Quch T Chng#Gii thiu chung v chun kin t hc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 11#Lp 11#Ti liu hng dn#Nguyn Trung Hiu#on Th Phit#276830## 00885000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070049001130080005001620090011001670100 00500178011001800183020000800201020001900209039000500228015003300233004001800266 00500120028400500160029600500160031202101460032802000070047402000190048100500130 0500005001500513013000700528#VV11.07975#VV11.07976#30000#Vi?t#H561D#807#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 12#V Quc Anh, Nguy n Hi Chu, Nguyn Khc m...#^aH.#^aGio dc#2011#^a188tr.^b21x29cm#Ng vn#T i liu tham kho#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 1#V Quc Anh#Nguyn Hi Chu#Nguyn Khc m#Gii thiu chung v chun kin thc, k nn g ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k n ng mn ng vn lp 12#Lp 12#Ti liu hng dn#Bi Minh c#Nguyn Duy Kha#276 831## 00968000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020087000490070079001360080005002150090011002200100 00500231011001800236020001800254020001900272039000500291015003300296004001800329 00500160034700500160036300500210037902101690040002000200056902000190058900500150 0608013000700623#VV11.07977#VV11.07978#19200#Vi?t#H561D#170#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn trung hc ph thng#Nguyn Hu Khi (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thanh Mai, Trn Vn Thng#^aH.#^aG io dc#2011#^a114tr.^b21x29cm#Gio dc cng dn#Ti liu tham kho#oanh#TTS gh i: B Gio dc v o to#Ti bn ln th 2#Nguyn Hu Khi#Nguyn Hi Chu#Nguy n Th Thanh Mai#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh g io dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn gio dc cn g dn trung hc ph thng#Ph thng trung hc#Ti liu hng dn#Trn Vn Thng# 276832## 00644000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030028000620070054000900080005001440090011001490100 00500160011001400165020001700179020000900196020001500205039000500220012005300225 005001300278005001200291005001400303013000700317020001800324#VV11.07979#10000#V i?t#C126T#398.209597#^214#Cy tre trm t#Da theo truyn c Vit Nam#Li: Khn h Phng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm# Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#oanh#B vi th gii truyn c tch. c truyn v t mu#Khnh Phng#V Hng i#Pencilgraphic#276833#Vn hc thiu n hi## 00634000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020011000450030029000560070054000850080005001390090011001440100 00500155011001400160020001700174020000400191020001500195039000500210012005300215 005001300268005001200281005001400293013000700307020001800314#VV11.07980#10000#V i?t#NH450C#398.20947#^214#Nh c ci#Da theo truyn dn gian Nga#Li: Khnh Ph ng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn h c dn gian#Nga#Truyn c tch#oanh#B vi th gii truyn c tch. c truyn v t mu#Khnh Phng#V Hng i#Pencilgraphic#276834#Vn hc thiu nhi## 00641000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030028000590070054000870080005001410090011001460100 00500157011001400162020001700176020000900193020001500202039000500217012005300222 005001300275005001200288005001400300013000700314020001800321#VV11.07981#10000#V i?t#B454N#398.209597#^214#Bn ngi ti#Da theo truyn c Vit Nam#Li: Khnh P hng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#oanh#B vi th gii truyn c tch. c t ruyn v t mu#Khnh Phng#V Hng i#Pencilgraphic#276835#Vn hc thiu nhi# # 00642000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020025000440030024000690070054000930080005001470090011001520100 00500163011001400168020001700182020000400199020001500203039000500218012005300223 005001300276005001200289005001400301013000700315020001800322#VV11.07982#10000#V i?t#C455C#398.20943#^214#Cng cha ng trong rng#Da theo truyn c Grim#Li: K hnh Phng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21 cm#Vn hc dn gian#c#Truyn c tch#oanh#B vi th gii truyn c tch. c truyn v t mu#Khnh Phng#V Hng i#Pencilgraphic#276836#Vn hc thiu nhi ## 00633000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030024000600070054000840080005001380090011001430100 00500154011001400159020001700173020000400190020001500194039000500209012005300214 005001300267005001200280005001400292013000700306020001800313#VV11.07983#10000#V i?t#CH500M#398.20943#^214#Ch mo i hia#Da theo truyn c Grim#Li: Khnh Ph ng, V Hng i ; Tranh: Pencilgraphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn h c dn gian#c#Truyn c tch#oanh#B vi th gii truyn c tch. c truyn v t mu#Khnh Phng#V Hng i#Pencilgraphic#276837#Vn hc thiu nhi## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020022000440030013000660070030000790080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000900162020001300171039000500184012006600189 005000900255005001000264005000900274020001400283013000700297#VV11.07984#10000#V i?t#CH400L#895.9223#^214#Ch l ngi bn thn#Truyn tranh#Kim Dung, Minh Hiu, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#oanh#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Kim Dung#Minh Hiu#Minh Hi#Sch song ng#276838## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070030000740080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157020001300166039000500179012006600184 005000900250005001000259005000900269020001400278013000700292#VV11.07985#10000#V i?t#KH300C#895.9223#^214#Kh con xu tnh#Truyn tranh#Kim Dung, Minh Hiu, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# oanh#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Kim Dung# Minh Hiu#Minh Hi#Sch song ng#276839## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070030000750080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020000900158020001300167039000500180012006600185 005000900251005001000260005000900270020001400279013000700293#VV11.07986#10000#V i?t#NG455M#895.9223#^214#Ngng m dng cm#Truyn tranh#Kim Dung, Minh Hiu, Min h Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #oanh#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Kim Dung #Minh Hiu#Minh Hi#Sch song ng#276840## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070030000740080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157020001300166039000500179012006600184 005000900250005001000259005000900269020001400278013000700292#VV11.07987#10000#V i?t#M205L#895.9223#^214#Mo lm thy gio#Truyn tranh#Kim Dung, Minh Hiu, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# oanh#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Kim Dung# Minh Hiu#Minh Hi#Sch song ng#276841## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440030013000630070030000760080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020000900159020001300168039000500181012006600186 005000900252005001000261005000900271020001400280013000700294#VV11.07988#10000#V i?t#NG551K#895.9223#^214#Nga khng nm ng#Truyn tranh#Kim Dung, Minh Hiu, Mi nh Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#oanh#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Kim Dun g#Minh Hiu#Minh Hi#Sch song ng#276842## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070030000750080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020000900158020001300167039000500180012006600185 005000900251005001000260005000900270020001400279013000700293#VV11.07989#10000#V i?t#V106A#895.9223#^214#Vng anh nh trn#Truyn tranh#Kim Dung, Minh Hiu, Min h Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #oanh#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Kim Dung #Minh Hiu#Minh Hi#Sch song ng#276843## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020022000670070034000890080005001230090 01100128010000500139011001400144020000900158039000500167012001300172005001700185 020001100202020001000213013000700223021007700230020001300307020001500320#VV11.07 990#VV11.07991#20000#Vi?t#H406T#158.1#^214#Nguyn Minh Anh#Hon thin chnh mn h#Nguyn Minh Anh, Nguyn Th Chung#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b20cm#Gio dc# oanh#K nng sng#Nguyn Th Chung#Hon thin#Nhn cch#276844#Gio dc cho cc em cc k nng c bn hon thin v pht trin nhn cch#K nng sng#Sch th iu nhi## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020012000670070016000790080005000950090 01100100010000500111011001400116020000900130039000500139012001300144020001000157 020001300167013000700180021005600187020001500243#VV11.07992#VV11.07993#20000#Vi ?t#B105L#612.6#^214#Phm Thanh Hip#Bn l ai ?#Phm Thanh Hip#^aH.#^aGio dc# 2011#^a28tr.^b20cm#Gio dc#oanh#K nng sng#Gii tnh#Tui dy th#276845#Gio dc cho cc em nhng kin thc c bn v gii tnh#Sch thiu nhi## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020019000670070016000860080005001020090 01100107010000500118011001400123020000900137020001500146039000500161012001300166 020001200179020000900191013000700200021012100207#VV11.07994#VV11.07995#20500#Vi ?t#R203L#331.7#^214#Nguyn Minh Anh#Rn luyn bn thn#Nguyn Minh Anh#^aH.#^aGi o dc#2011#^a64tr.^b20cm#Gio dc#Sch thiu nhi#oanh#K nng sng#Ngh nghip# Hc sinh#276846#Cung cp cho cc em cc kin thc c bn v k nng sng, gip c c em hon thin nhn cch v nh hng trong cuc sng## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020022000660070015000880080005001030090 01100108010000500119011001400124020000900138039000500147012001300152020000700165 020000800172020001200180013000700192020000900199021007900208020001500287#VV11.07 996#VV11.07997#15000#Vi?t#S460C#613.6#^214#Trn Vn Ngha#S cp cu v an ton #Trn Vn Ngha#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b20cm#Gio dc#oanh#K nng sng#S cu#Cp cu#Chn thng#276847#Hc sinh#Hng dn cc em nhng k nng s cp c u ban u trong trng hp gp tai nn#Sch thiu nhi## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020050000630070013001130080005001260090 01100131010000500142011001400147020000900161039000500170012001300175020000900188 020001200197020000900209020000900218013000700227021009700234020001500331#VV11.07 998#VV11.07999#14500#Vi?t#NH556B#613#^214# Hng Ngc#Nhng bnh tt tui h c tr v cch phng trnh# Hng Ngc#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b20cm#Gio d c#oanh#K nng sng#Sc kho#Phng chng#Bnh tt#Hc sinh#276848#Gio dc cho cc em nhng hiu bit v mt s bnh thng gp tui hc tr v cch phng tr nh#Sch thiu nhi## 00639000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020025000670070016000920080005001080090 01100113010000500124011001400129020000900143039000500152012001300157020000800170 020000700178020000900185013000700194021012100201020001500322#VV11.08000#VV11.080 01#14500#Vi?t#M458S#646.7#^214#Phm Thanh Hip#Mt s k nng cn thit#Phm Th anh Hip#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b20cm#Gio dc#oanh#K nng sng#K nng#X hi#Hc sinh#276849#Cung cp cho cc em cc kin thc c bn v k nng sng, gip cc em hon thin nhn cch v nh hng trong cuc sng#Sch thiu nhi## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070020000740080005000940090011000990100 00500110011001400115020001800129020000900147020001300156039000500169012001700174 005001000191005000900201013000700210#VV11.08002#12000#Vi?t#L100#895.9223#^214# L n kin k l#Truyn tranh#Trung Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^ b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#T sch Tui th#Trung Hi#Mi nh ch#276850## 00491000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070019000720080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126020000900144020001300153039000500166012001700171 005000900188005000900197013000700206#VV11.08003#12000#Vi?t#S550T#895.9223#^214# S tch ch si#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#T sch Tui th#Minh Hi#Minh C h#276851## 00492000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070020000710080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126020000900144020001300153039000500166012001700171 005000900188005001000197013000700207#VV11.08004#12000#Vi?t#C108#895.9223#^214# Co i ng tr#Truyn tranh#Minh Ch, Trung Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#T sch Tui th#Minh Ch#Trung Hi#276852## 00823000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020037000710070037001080080005001450090 01100150010000500161011001500166020002100181020001500202039000500217004001800222 012002700240005001700267021020300284020001000487020000500497013000700502#VV11.08 005#VV11.08006#19500#Vi?t#KH455K#551.5#^214#Nguyn Thanh Giang#Khng kh v n c rt quen m rt l#Nguyn Thanh Giang, Nguyn Tch Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^ a104tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#oanh#Ti bn ln th 1#T sch Kin thc tui th#Nguyn Tch Tng#Cung cp cho cc em nhng kin thc c bn v khng kh v nc, s quan trng ca khng kh v nc i vi s sng trn t ri t, nhng cu chuyn, hin tng hng ngy lin quan n khng kh v nc# Khng kh#Nc#276853## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030008000740070021000820080005001030090011001080100 00500119011001400124020001100138020001400149039000500163005000900168005001100177 020000900188013000700197020000800204#VL11.01173#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v lm quen mi trng#Nhc c#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011 #^a23tr.^b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276854 #Nhc c## 00469000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030007000740070021000810080005001020090011001070100 00500118011001400123020001100137020001400148039000500162005000900167005001100176 020000900187013000700196#VL11.01174#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Rau c#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b27c m#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276855## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030014000740070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001100144020001400155039000500169005000900174005001100183 020000900194013000700203#VL11.01175#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Sinh vt bin#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23t r.^b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276856## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030009000740070021000830080005001040090011001090100 00500120011001400125020001100139020001400150039000500164005000900169005001100178 020000900189013000700198#VL11.01176#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Th rng#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b2 7cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276857## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030011000740070021000850080005001060090011001110100 00500122011001400127020001100141020001400152039000500166005000900171005001100180 020000900191013000700200#VL11.01177#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Tu thuyn#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^ b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276858## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030009000740070021000830080005001040090011001090100 00500120011001400125020001100139020001400150039000500164005000900169005001100178 020000900189013000700198#VL11.01178#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Tri cy#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b2 7cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276859## 00468000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030006000740070021000800080005001010090011001060100 00500117011001400122020001100136020001400147039000500161005000900166005001100175 020000900186013000700195#VL11.01179#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Xe c#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b27cm #Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276860## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030010000740070021000840080005001050090011001100100 00500121011001400126020001100140020001400151039000500165005000900170005001100179 020000900190013000700199#VL11.01180#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Cn trng#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276861## 00479000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030017000740070021000910080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020001400158039000500172005000900177005001100186 020000900197013000700206#VL11.01181#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng# dng gia nh#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a 23tr.^b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276862## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030015000740070021000890080005001100090011001150100 00500126011001400131020001100145020001400156039000500170005000900175005001100184 020000900195013000700204#VL11.01182#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng# dng ca b#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23 tr.^b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276863## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030009000740070021000830080005001040090011001090100 00500120011001400125020001100139020001400150039000500164005000900169005001100178 020000900189013000700198#VL11.01183#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Vt nui#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b2 7cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276864## 00470000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030008000740070021000820080005001030090011001080100 00500119011001400124020001100138020001400149039000500163005000900168005001100177 020000900188013000700197#VL11.01184#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Nh ca#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b27 cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276865## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030012000740070021000860080005001070090011001120100 00500123011001400128020001100142020001400153039000500167005000900172005001100181 020000900192013000700201#VL11.01185#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Ngh nghip#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr. ^b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276866## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030004000740070021000780080005000990090011001040100 00500115011001400120020001100134020001400145039000500159005000900164005001100173 020000900184013000700193#VL11.01186#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu v l m quen mi trng#Hoa#Trung V, Vit Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b27cm#T p t mu#Sch mu gio#oanh#Trung V#Vit Trung#Mu gio#276867## 00683000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070059000930080005001520090011001570100 00500168011001400173020000800187020001500195039000500210004001800215005001500233 00500170024802000070026502000060027202000080027800500140028600500210030000500170 0321013000700338#VL11.01187#VL11.01188#7600#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 6#Nguyn Th Ci (ch.b.), Phm Th Kim Anh, inh Ng c Bo...#^aH.#^aGio dc#2011#^a46tr.^b27cm#Lch s#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 6#Nguyn Th Ci#Phm Th Kim Anh#Bn #Lp 6#Bi tp#inh Ngc Bo#Ngu yn Th Hng Loan#Nguyn Nam Phng#276868## 00641000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410070045000860080005001310090011001360100005001470110 01400152020000700166020001500173039000500188004004900193005001400242005001300256 020000700269020000600276020000800282020001400290005001600304013000700320#VL11.01 189#6300#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 6#T rn Trng H, Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b27cm# a l#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 9 c sa cha, chnh l, b sung#Trn Trng H#Phm Th Sen#Bn #Lp 6#Bi tp#Bi thc hnh#Nguyn Qu Thao#276869# # 00691000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070065000930080005001580090011001630100 00500174011001400179020000800193020001500201039000500216004001800221005001500239 00500160025402000070027002000060027702000080028300500210029100500190031200500150 0331013000700346#VL11.01190#VL11.01191#7600#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 7#Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Vn ng, Nguyn Th Hng Loan...#^aH.#^aGio dc#2011#^a46tr.^b27cm#Lch s#Sch gio khoa#oanh#T i bn ln th 6#Nguyn Th Ci#Nguyn Vn ng#Bn #Lp 7#Bi tp#Nguyn Th H ng Loan#Nguyn Xun Trng#Nghim nh V#276870## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070038000970080005001350090011001400100 00500151011001400156020000700170020001500177039000500192004001800197005001600215 005001300231020000700244020000600251020000800257020001400265013000700279#VL11.01 192#VL11.01193#8800#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 7#Nguyn Qu Thao (ch.b.), Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b27 cm#a l#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 8#Nguyn Qu Thao#Phm Th Sen#Bn #Lp 7#Bi tp#Bi thc hnh#276871## 00690000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070062000970080005001590090011001640100 00500175011001400180020000700194020001500201039000500216004003000221005001400251 00500160026502000070028102000060028802000080029402000140030200500130031600500160 0329013000700345#VL11.01194#VL11.01195#8200#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 8#Trn Trng H, Nguyn Phi Hnh, Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b27cm#a l#Sch gio khoa#oanh#T i bn ln th 7 c sa cha#Trn Trng H#Nguyn Phi Hnh#Bn #Lp 8#Bi tp#B i thc hnh#Phm Th Sen#Nguyn Qu Thao#276872## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070050000930080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178020001500186039000500201004001800206005001500224 00500160023902000070025502000060026202000080026800500140027600500190029000500160 0309013000700325#VL11.01196#VL11.01197#7600#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 8#Nguyn Ngc C, Thnh Ngc Linh, Nguyn S Qu...# ^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b27cm#Lch s#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 6 #Nguyn Ngc C#Thnh Ngc Linh#Bn #Lp 8#Bi tp#Nguyn S Qu#Nguyn Xun T rng#Trnh nh Tng#276873## 00659000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070067000930080005001600090011001650100 00500176011001400181020000800195020001500203039000500218004001800223005001100241 00500170025202000070026902000060027602000080028200500170029000500190030701300070 0326#VL11.01198#VL11.01199#7600#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 9#Trn B , Nguyn Quc Hng, Nguyn Nam Phng, Nguyn Xun Tr ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a46tr.^b27cm#Lch s#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 6#Trn B #Nguyn Quc Hng#Bn #Lp 9#Bi tp#Nguyn Nam Phng#Nguyn X un Trng#276874## 00694000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070064000970080005001610090011001660100 00500177011001400182020000700196020001500203039000500218004003000223005001600253 00500160026902000070028502000060029202000080029802000140030600500130032000500160 0333013000700349#VL11.01200#VL11.01201#8800#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 9# Th Minh c, Nguyn Qu Thao, Phm Th Sen , Thnh Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b27cm#a l#Sch gio khoa#oanh# Ti bn ln th 6 c sa cha# Th Minh c#Nguyn Qu Thao#Bn #Lp 9#Bi t p#Bi thc hnh#Phm Th Sen#Thnh Ngc Linh#276875## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020042000520070070000940080005001640090011001690100 00500180011001400185020000800199020001500207039000500222004001800227005001400245 00500170025902000070027602000070028302000080029000500170029800500190031501300070 0334#VL11.01202#VL11.01203#1000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 10#inh Ngc Bo, Nguyn Hng Lin, Nguyn Cnh Minh, Nguyn Xu n Trng#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b27cm#Lch s#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 4#inh Ngc Bo#Nguyn Hng Lin#Bn #Lp 10#Bi tp#Nguyn Cnh Minh# Nguyn Xun Trng#276876## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070059000990080005001580090011001630100 00500174011001400179020000700193020001500200039000500215004003000220005000900250 00500130025902000070027202000070027902000080028602000140029400500160030800500180 0324013000700342#VL11.01204#VL11.01205#11200#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 10#L Hunh, ng Duy Li, Nguyn Minh Tu, Ngu yn Vit Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b27cm#a l#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 5 c sa cha#L Hunh#ng Duy Li#Bn #Lp 10#Bi tp#Bi thc hnh#Nguyn Minh Tu#Nguyn Vit Thnh#276877## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540070051001000080005001510090011001560100 00500167011001400172020000700186020001500193039000500208004003000213005001700243 00500160026002000070027602000070028302000080029002000140029800500160031201300070 0328#VL11.01206#VL11.01207#10000#Vi?t#T123B#330.9597#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 11#Nguyn Vit Hng, Thnh Ngc Linh, Nguyn Qu Thao#^aH. #^aGio dc#2011#^a63tr.^b27cm#a l#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 4 c s a cha#Nguyn Vit Hng#Thnh Ngc Linh#Bn #Lp 11#Bi tp#Bi thc hnh#Ngu yn Qu Thao#276878## 00676000000000325000450002600110000002600110001102000080002201400060003004100050 00361810006000410820008000478080005000550020042000600070074001020080005001760090 01100181010000500192011001400197039000600211020000700217020001500224005001500239 02000070025402000080026100400180026900500160028700500190030300500210032201300070 0343#VL11.01208#VL11.01209#Lch s#7600#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tr anh nh bi tp lch s 11#Nguyn Ngc C, Trnh nh Tng, Nguyn Xun Trng, Nguyn Th Hng Loan#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b27cm#TDung#Bn #Sch gio k hoa#Nguyn Ngc C#Lp 11#Bi tp#Ti bn ln th 3#Trnh nh Tng#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Hng Loan#276879## 00645000000000325000450002600110000002600110001102000070002201400070002904100050 00361810006000410820008000478080005000550020046000600070043001060080005001490090 01100154010000500165011001400170039000600184020000700190020001500197005000900212 02000070022102000080022800400300023600500160026600500160028202000140029801300070 0312#VL11.01210#VL11.01211#a l#12400#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 12#L Thng, Nguyn Qu Thao, Thnh Ngc Linh#^aH.#^ aGio dc#2011#^a79tr.^b27cm#TDung#Bn #Sch gio khoa#L Thng#Lp 12#Bi tp #Ti bn ln th 3 c sa cha#Nguyn Qu Thao#Thnh Ngc Linh#Bi thc hnh#276 880## 00663000000000325000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820008000488080005000560020042000610070067001030080005001700090 01100175010000500186011001400191039000600205020000700211020001500218005001400233 02000070024702000080025400400180026200500150028000500190029500500160031401300070 0330#VL11.01212#VL11.01213#Lch s#10000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - T ranh nh bi tp lch s 12# Thanh Bnh, Nguyn Th Ci, Nguyn Xun Trng, T hnh Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2011#^a62tr.^b27cm#TDung#Bn #Sch gio khoa# Thanh Bnh#Lp 12#Bi tp#Ti bn ln th 3#Nguyn Th Ci#Nguyn Xun Trng#T hnh Ngc Linh#276881## 00667000000000325000450002600110000002000080001101400070001904100050002618100060 00310820008000378080005000450020028000500290017000780070072000950080005001670090 01100172010000500183011001400188039000600202020001000208020001400218005001400232 02000060024602000090025200400180026100500210027900500170030000500170031701300070 0334#VL11.01214#Bi tp#19500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Writing Enlish 3#An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, Nguy n Bch Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b27cm#TDung#Ting Anh#Sch c thm#An Th Thu H#Lp 3#Tp vit#Ti bn ln th 2#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phon g#Nguyn Bch Thu#276882## 00667000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290017000700070072000870080005001590090011001640100 00500175011001400180039000600194020001000200020001400210005001400224020000600238 02000090024400400180025300500210027100500170029200500170030902000080032601300070 0334#VL11.01215#21500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 4#Writi ng Enlish 4#An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, Nguyn Bch T hu#^aH.#^aGio dc#2011#^a83tr.^b27cm#TDung#Ting Anh#Sch c thm#An Th Thu H#Lp 4#Tp vit#Ti bn ln th 2#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#Bi tp#276883## 00862000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020018000770070038000950220 00400133221006900137004001900206008000500225009001100230010000500241011001500246 02101400026102000180040102000210041902000190044002000110045900500120047003900060 0482013000700488005001700495#VL11.01216#VL11.01218#VL11.01217#37000#Vi?t#H312H# 516#^214#Nguyn nh in#Hnh hc ho hnh#Nguyn nh in (ch.b.), Mnh M n#T.1#Phng php hai hnh chiu thng gc. Phng php hnh chiu trc o#Ti b n ln th 19#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c b n v im, ng thng, mt phng trong phng php 2 hnh chiu thng gc v p hng php hnh chiu trc o#Hnh hc ho hnh#Hnh chiu thng gc#Hnh chiu trc o#Gio trnh# Mnh Mn#TDung#276884#Nguyn nh in## 00755000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020019000610070012000800080005000920090 01100097010000500108011001500113005001200128039000600140020001000146020001000156 021031600166013000700482#VL11.01219#VL11.01221#VL11.01220#70000#Vi?t#NH123M#100 #^214#Nhp mn trit hc# Minh Hp#^aH.#^aGio dc#2011#^a339tr.^b27cm# Minh Hp#TDung#Trit hc#i cng#Trnh by khi qut v trit hc v vai tr ca n i vi x hi. Gii thiu nhng t tng, kin, quan im v nh gi ca c c nh trit hc cc thi i khc nhau, cp n tt c mi vn c bn c a trit hc c h thng: l lun v tri thc trit hc, l lun trit hc v t n ti v l lun nhn thc#276885## 00610000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020028000660070028000940080005001220090 01100127010000500138011001500143005001500158005001200173039000600185020000900191 020001000200020000900210020000700219021007500226013000700301#VL11.01222#VL11.012 23#VL11.01224#37000#Vi?t#309T#617.10083#^214#iu tr gy xng tr em#L Ng c Qu, Hong Ngc Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b27cm#Hong Ngc Sn#L Ng c Qu#TDung#Nhi khoa#Gy xng#iu tr#Tr em#Hng dn chi tit k thut iu tr gy xng chi trn, chi di tr em#276886## 00797000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020020000600030104000800070014001840080 00500198009001100203010000500214011001500219005001400234039000600248020001400254 020001100268004001800279021020300297013000700500#VL11.01225#VL11.01226#VL11.0122 7#49000#Vi?t#C460S#577#^214#C s sinh thi hc#Gio trnh dng cho sinh vin k hoa Sinh hc, trng i hc Khoa hc T nhin - i hc Quc gia H Ni#V Trun g Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b27cm#V Trung Tng#TDung#Sinh thi hc#Gi o trnh#Ti bn ln th 6#Gii thiu chung v sinh thi hc, cc mi quan h t ng tc gia c th v mi trng, qun th sinh vt, qun th x hi, h sinh th i, sinh quyn v cc khu sinh hc, dn s, ti nguyn v mi trng#276887## 01000000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020012000640030051000760070044001270080 00500171009001100176010000500187011001500192005001700207005001800224039000600242 020001200248020001100260013000700271021043200278#VL11.01228#VL11.01230#VL11.0122 9#62000#Vi?t#K600T#621.381#^214#K thut s#Dng cho cc trng o to h i hc v cao ng#Nguyn Quc Trung (ch.b.), Bi Th Kim Thoa#^aH.#^aGio dc#2011 #^a295tr.^b27cm#Bi Th Kim Thoa#Nguyn Quc Trung#TDung#K thut s#Gio trnh# 276888#Trnh by cc khi nim c bn ca h thng s, cc h thng s m, cc php tnh s hc v cc loi m, c s ton logic, cc phng php biu din v ti thiu ho hm logic. Gii thiu v cc thng s, cu to v hot ng ca c c vi mch logic. Trnh by cc phng php phn tch, thit k mch t hp v m ch dy, cc mch logic t hp v mch logic dy thng gp. Trnh by cc b chu yn i s - tng t v tng t - s## 00919000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020033000640030053000970070015001500080 00500165009001100170010000500181011001500186005001500201039000600216020001400222 020001100236013000700247021036600254020000900620#VL11.01231#VL11.01232#VL11.0123 3#90000#Vi?t#GI-108T#621.5#^214#Gio trnh k thut lnh cn bn#Dng cho cc t rng o to h i hc k thut in#Nguyn c Li#^aH.#^aGio dc#2011#^a439 tr.^b27cm#Nguyn c Li#TDung#K thut lnh#Gio trnh#276889#Trnh by kin th c c bn v k thut lnh c s nh phng php lm lnh nhn to, mi cht ln h, cht ti lnh, my nn lnh, thit b ngng t, thit b bay hi, thit b ti t lu, thp gii nhit, t hp lnh... ng dng k thut lnh trong cng nghip thc phm, my kt ng thc phm, t lnh gia nh, my lnh thng nghip, s n xut v s dng nc ...#ng dng## 01009000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020058000630030026001210070062001470080 00500209009001100214010000500225011001500230039000600245020001800251020001500269 00500190028402000220030302000130032500400180033800500130035600500170036900500180 0386021021900404005001700623013000700640#VL11.01234#VL11.01236#VL11.01235#43000 #Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm no n#Mu gio ln (5 - 6 tui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt ( ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b27cm#TDung#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Trn Th Ngc Trm#Phng php ging dy#Chng trnh#Ti bn ln th 2#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Hng dn cch t chc thc hin ch ng trnh gio dc mm non mu gio ln t 5 - 6 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hi n chng trnh gio dc#Phan Th Lan Anh#276890## 00782000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020026000640030032000900070075001220080 00500197009001100202010000500213011001400218015001800232039000600250020000900256 00500130026502000090027802000080028700500130029500500160030800500160032401300070 0340021009700347#VL11.01237#VL11.01238#VL11.01239#23000#Vi?t#B103T#519.076#^214 #Bi tp xc sut thng k#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: ng c Hu (c h.b.), Nh Cng, Hong Minh Hng, Ng Bch Nguyt#^aH.#^aGio dc#2011#^a71t r.^b27cm#TTS ghi: B Y t#TDung#Xc sut#ng c Hu#Thng k#Bi tp# Nh C ng#Hong Minh Hng#Ng Bch Nguyt#276891#Gii thiu cc bi tp v xc sut, thng k, tng quan hm s v phng trnh vi phn ng dng## 00879000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020009000600030032000690070068001010080 00500169009001100174010000500185011001500190015001800205039000600223020000900229 02000110023800500140024900400180026300500210028100500140030200500190031600500140 0335013000700349021017300356#VL11.01240#VL11.01241#VL11.01242#60000#Vi?t#S312H# 570#^214#Sinh hc#Dng cho o to Bc s a khoa#B.s.: Trnh Vn Bo, Trn Th Thanh Hng, Phan Th Hoan (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b27cm#TTS g hi: B Y t#TDung#Sinh hc#Gio trnh#Trnh Vn Bo#Ti bn ln th 2#Trn Th T hanh Hng#Phan Th Hoan#Hong Th Ngc Lan#Trn Th Lin#276892#Trnh by nhng nguyn l c bn nht v sinh hc t bo, di truyn hc, sinh hc pht trin, s inh thi hc v tin ho ca cht sng v sinh gii c ng dng trong y hc## 00712000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020041000540030049000950070074001440080005002180090 01100223010000500234011001500239039000600254020001000260020001400270005001900284 020000900303005001800312005002400330005002000354005001700374013000700391#VL11.01 243#CDVN.01421#120000#Vi?t#V510H#372.652#^214#Vui hc cng k thi Starters - Ca mbridge#Sch km a CD, card dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn H Thu Anh (ch. b.), Nguyn Th Nguyt, Nguyn Ngc Thi Phng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a118tr. ^b29cm#TDung#Ting Anh#Sch c thm#Nguyn H Thu Anh#Tiu hc#Nguyn Th Nguy t#Nguyn Ngc Thi Phng#Nguyn Th Anh Tho#Hunh L Anh Thy#276893## 00657000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030037000720070042001090080005001510090 01100156010000500167011001500172039000600187020000500193020001400198005001100212 02000070022300500150023000500140024500400180025902000070027702000080028402000200 0292013000700312#VN11.02643#VN11.02644#15000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay ton - l - ho#Theo chng trnh gio dc ph thng#Hong Dim, V Thanh Khit, Nguyn Vn L#^aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b13cm#TDung#Ton#Sch c thm#Hong Dim# Vt l#V Thanh Khit#Nguyn Vn L#Ti bn ln th 3#S tay#Ho hc#Ph thng t rung hc#276894## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070011001040080005001150090 01100120010000500131011001500136039000600151020000800157020000900165020001400174 020000900188004001800197020000700215013000700222#VN11.02645#VN11.02646#11000#Vi ?t#S450T#372.89#^214#S tay kin thc lch s#Dnh cho hc sinh tiu hc#L nh H#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b18cm#TDung#Lch s#Vit Nam#Sch c thm#Ti u hc#Ti bn ln th 2#S tay#276895## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070013000770080005000900090011000950100 00500106011001500111039000600126020001100132020001400143005001300157020000900170 004001800179020000700197020000900204013000700213#VN11.02647#VN11.02648#50000#Vi ?t#S450T#372.63#^214#S tay chnh t tiu hc#Nguyn Nh #^aH.#^aGio dc#2011# ^a467tr.^b18cm#TDung#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn Nh #Chnh t#Ti bn ln th 1#S tay#Tiu hc#276896## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490070029000890080005001180090011001230100 00500134011001500139039000600154020000700160020001400167005001400181020001600195 005001400211004001800225020000700243013000700250#VN11.02650#VN11.02649#22000#Vi ?t#S450T#910#^214#S tay kin thc a l trung hc c s#Nguyn c V, Ph Cn g Vit#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b18cm#TDung#a l#Sch c thm#Nguyn c V#Trung hc c s#Ph Cng Vit#Ti bn ln th 1#S tay#276897## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070045000870080005001320090011001370100 00500148011001500153039000600168020000500174020001400179005001400193020001600207 005001200223005000900235004001800244013000700262020000700269#VN11.02651#VN11.026 52#46000#Vi?t#S450T#510#^214#S tay kin thc ton trung hc c s#V Dng Thu (ch.b.), V Hu Bnh, Tn Thn#^aH.#^aGio dc#2011#^a396tr.^b18cm#TDung#Ton# Sch c thm#V Dng Thu#Trung hc c s#V Hu Bnh#Tn Thn#Ti bn ln th 1#276898#S tay## 00641000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070015000810080005000960090011001010100 00500112011001500117005001500132039000600147020001000153020000800163020000900171 004001900180021015700199013000700356#VN11.02653#VN11.02654#42000#Vi?t#T550V#428 #^214#T vng ting Anh theo ch im#V Cng Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a328t r.^b19cm#V Cng Thng#TDung#Ting Anh#T vng#Ngn ng#Ti bn ln th 10#Hn g dn phng php hc t vng ting Anh theo ch im: C th ngi, tnh kh, c tnh, gia nh, ngh nghip, nh hng khch sn, ng vt, gii tr...#276899# # 00751000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570020041000620070019001030080005001220090010001270100 00500137011002500142005001900167039000600186020001300192020000700205013000700212 021025200219020001400471#VV11.08007#VV11.08009#VV11.08008#Vi?t#G434P#781.6200959 7#^214#Gp phn nghin cu n ca ti t Nam B#Nguyn Th M Lim#^aH.#^am nh c#2011#^a328tr., 4tr. nh^b24cm#Nguyn Th M Lim#TDung#Nhc dn tc#Nam B#276 900#Nghin cu ngun gc v qu trnh pht trin ca n ca ti t Nam B. Gii thiu mt s nhc s n ti t vang bng mt thi. Nghin cu cc bn nhc n ca ti t v cu trc m thanh ca nhc ti t. Miu t nhng nhc kh dng tron g n ca ti t#n ca ti t## 00813000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020088000760070017001640080 00500181009001800186010000500204011001500209015004000224005001700264039000600281 02000080028702000090029502000080030402000110031201300070032302101370033002000200 0467#VV11.08010#VV11.08013#VV11.08011#VV11.08012#99000#Vi?t#NH100N#959.702#^214 #Nh nc phong kin Vit Nam vi vic s dng cc i khoa hc v tin s (1075 - 1919)#L Th Thanh Ho#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a576tr.^b24cm#TTS ghi: V in Khoa hc x hi Vit Nam#L Th Thanh Ho#TDung#Lch s#Vit Nam#Tin s#Ch nh sch#276901#Nghin cu vic s dng cc i khoa hc v Tin s di triu i nh L - Trn - H, nh L, triu Mc - L Trung hng v triu Nguyn#Nh nc phong kin## 00762000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020014000420070047000560080005001030090019001080100005001270110 01500132039000600147020000700153005001400160005000800174005001200182005001600194 005001600210013000700226021022700233020001200460#VV11.08014#40000#Vi?t#C121V#95 9.704#^214#Cn v Bc H#Phan Vn Xon (ch.b.), L Gin, L Qung Ba...#^aH.#^aC ng an nhn dn#2011#^a215tr.^b20cm#TDung#Hi c#Phan Vn Xon#L Gin#L Qung Ba#m Quang Trung#Hong Hu Khng#276902#Tp hp nhng mu chuyn v Ch tch H Ch Minh khi Ngi cn sng qua li k ca nhng ngi cn v - nhng ngi c bn v bo v Bc hng ngy, qua thy c quan im, t tng v o c cch mng v i ca Ngi#H Ch Minh## 00957000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640020026000690070061000950080005001560090 01900161010000500180011001500185015004700200039000600247020000900253020000900262 02000170027100500150028801300070030300500170031002102470032700500160057400500160 0590005001300606#VV11.08016#VV11.08018#VV11.08017#VV11.08015#Vi?t#PH121C#351.597 #^214#Phn cp qun l nh nc#Phm Hng Thi, Nguyn ng Dung, Nguyn Ngc Ch (ch.b.)...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a672tr.^b21cm#TTS ghi: Trng H Qu c gia H Ni. Khoa Lut#TDung#Phn cp#Vit Nam#Qun l Nh nc#Phm Hng Thi# 276903#Nguyn ng Dung#Trnh by v phn cp, phn quyn v tn quyn trong qu n l nh nc, thc tin phn cp qun l nh nc Vit Nam v mt s nc tr n th gii, nhng bi hc kinh nghim cho Vit Nam trong vic phn cp qun l n h nc trc yu cu ci cch#Nguyn Ngc Ch#Nguyn Cu Vit#V Cng Giao## 01033000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740020034000790070047001130080 00500160009001900165010000500184011002600189005001600215039000600231019000500237 02000080024202000040025000600160025400600070027001200160027701300070029302103040 0300020000900604020001000613020004800623#VV11.08019#VV11.08022#VV11.08021#VV11.0 8020#99000#Vi?t#I-315A#947.085092#^214#Iuri Anropov - Hy vng cui cng#Leonid Mlechin ; Dch: Ninh Cng Khot, T Su#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a508tr., 16tr. nh^b21cm#Mlechin, Leonid#TDung#Dch#Tiu s#Nga#Ninh Cng Khot#T Su#T sch T liu#276904#Gii thiu tiu s, s nghip v cuc i ca Nguyn ch t ch U ban An ninh Quc gia Lin X, C Tng B th Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Lin X Iuri Anropov, v nhng bin c trong x hi Lin X v mt s nc X hi ch ngha c lin quan qua cc thi k trc thp nin 90 ca th k 20#Cuc i#S nghip#Andropov, Yuri, Chnh tr gia, 1914 - 1984, Nga## 01195000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020091000600070057001510080005002080090019002130100 00500232011001500237015006700252039000600319020001800325020000900343005001500352 02000080036700500150037500500160039000500220040600500110042801300070043902103660 0446020004500812#VL11.01244#VL11.01245#VL11.01246#Vi?t#T455C#363.209597#^214#Tn g cc xy dng lc lng cng an nhn dn 30 nm xy dng v trng thnh (1981 - 2011)#B.s.: Phm Thanh Hi, Trn Quang o, Quch Minh Tun...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a191tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng Lc lng C ng an nhn dn#TDung#Lc lng cng an#Vit Nam#Phm Thanh Hi#Lch s#Trn Qua ng o#Quch Minh Tun#Nguyn Th Lng Hng#L Vn c#276905#Nu ln mi quan tm ca ng Cng sn Vit Nam, Nh nc Cng ho XHCN Vit Nam, Ch tch H Ch Minh i vi cng tc xy dng lc lng cng an nhn dn (XDLL CAND) Vit Nam. Trnh by c th cng tc XDLL CAND v 30 nm xy dng, trng thnh ca Tng c c XDLL CAND. Gii thiu nhng n v trc thuc Tng cc XDLL CAND v cc hc v in, trng cng an nhn dn#Tng cc Xy dng Lc lng Cng an nhn dn## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070049000820220004001310040018001350080 00500153009001000158010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205 005000900219005001100228005001900239039000600258013000700264#VV11.08023#VV11.080 24#29000#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 3#Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Nguyn Th Hi Yn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr#2011#^a179t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Nguyn Th Hi Yn#T Dung#276906## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070049000820220004001310040018001350080 00500153009001000158010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205 005000900219005001100228005001900239039000600258013000700264#VV11.08026#VV11.080 25#26500#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 3#Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Nguyn Th Hi Yn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr#2011#^a163t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Nguyn Th Hi Yn#T Dung#276907## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070051000980220004001490080005001530090 01000158010000500168011001500173020000800188020000600196020001000202020000800212 02000140022000500150023400500180024903900060026700500160027301300070028902000170 0296#VV11.08027#VV11.08028#20000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 6#Nguyn Th Ho, Nguyn Thu Phng, Nguyn Th Hon#T.1#^a H.#^aDn tr#2011#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Phn tch#Cm th#Sch c thm#N guyn Th Ho#Nguyn Thu Phng#TDung#Nguyn Th Hon#276908#Tc phm vn hc## 00644000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070052000980220004001500080005001540090 01000159010000500169011001500174020000800189020000600197020001000203020000800213 02000140022100500090023500500090024400500120025300500110026503900060027601300070 0282020001700289#VV11.08030#VV11.08029#18500#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn ph n tch, cm th vn bn ng vn 6#Trn Nga (ch.b.), Bch Ho, Nguyn Hon, Thu Phng#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a115tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Phn tch#Cm th#S ch c thm#Trn Nga#Bch Ho#Nguyn Hon#Thu Phng#TDung#276909#Tc phm vn h c## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070042000980220004001400080005001440090 01000149010000500159011001500164020000800179020000600187020001000193020000800203 02000140021100500090022500500110023400500120024503900060025701300070026302000170 0270#VV11.08031#VV11.08032#31500#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 7#Trn Nga (ch.b.), Thu Phng, Nguyn Hon#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a195tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Phn tch#Cm th#Sch c thm#Trn Nga#T hu Phng#Nguyn Hon#TDung#276910#Tc phm vn hc## 00634000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070053000980220004001510080005001550090 01000160010000500170011001400175020000800189020000600197020001000203020000800213 02000140022100500090023500500160024400500180026003900060027801300070028402000170 0291#VV11.08034#VV11.08033#15500#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 7#Trn Nga (ch.b.), Nguyn Th Hon, Nguyn Thu Phng#T.2# ^aH.#^aDn tr#2011#^a91tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Phn tch#Cm th#Sch c thm# Trn Nga#Nguyn Th Hon#Nguyn Thu Phng#TDung#276911#Tc phm vn hc## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070049000980220004001470080005001510090 01000156010000500166011001500171020000800186020000600194020001000200020000800210 02000140021800500090023200500120024100500180025303900060027101300070027702000170 0284#VV11.08035#VV11.08036#35000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 8#Trn Nga (ch.b.), Nguyn Hon, Nguyn Thu Phng#T.1#^aH. #^aDn tr#2011#^a187tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Phn tch#Cm th#Sch c thm#Tr n Nga#Nguyn Hon#Nguyn Thu Phng#TDung#276912#Tc phm vn hc## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070053000980220004001510080005001550090 01000160010000500170011001500175020000800190020000600198020001000204020000800214 02000140022200500090023600500160024500500180026103900060027901300070028502000170 0292#VV11.08037#VV11.08038#22000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 8#Trn Nga (ch.b.), Nguyn Th Hon, Nguyn Thu Phng#T.2# ^aH.#^aDn tr#2011#^a119tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Phn tch#Cm th#Sch c thm #Trn Nga#Nguyn Th Hon#Nguyn Thu Phng#TDung#276913#Tc phm vn hc## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070036001040080005001400090010001450100 00500155011001500160039000600175020000800181020001400189005001800203020000600221 02000080022702000110023502000120024602000120025802000080027000500170027801300070 0295#VV11.08040#VV11.08039#35000#Vi?t#C101D#807.6#^214#Cc dng n tp v ki m tra trc nghim ng vn 8#Nguyn Quc Khnh, Nguyn Hong Anh#^aH.#^aDn tr# 2011#^a239tr.^b24cm#TDung#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Quc Khnh#Lp 8#Vn hc# Ting Vit#Tp lm vn#Trc nghim#Bi tp#Nguyn Hong Anh#276914## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070042000980220004001400080005001440090 01000149010000500159011001500164020000800179020000600187020001000193020000800203 02000140021100500090022500500120023400500110024603900060025701300070026302000170 0270#VV11.08041#VV11.08042#37000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 9#Trn Nga (ch.b.), Thu Phng, Nguyn Hon#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a203tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Phn tch#Cm th#Sch c thm#Trn Nga#N guyn Hon#Thu Phng#TDung#276915#Tc phm vn hc## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070053000980220004001510080005001550090 01000160010000500170011001500175020000800190020000600198020001000204020000800214 02000140022200500090023600500160024500500180026103900060027901300070028502000170 0292#VV11.08043#VV11.08044#27500#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 9#Trn Nga (ch.b.), Nguyn Thu Phng, Nguyn Th Hon#T.2# ^aH.#^aDn tr#2011#^a147tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Phn tch#Cm th#Sch c thm #Trn Nga#Nguyn Th Hon#Nguyn Thu Phng#TDung#276916#Tc phm vn hc## 00657000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020040000630070018001030080005001210090 01000126010000500136011001500141005001800156039000600174020002000180004004000200 021012100240020001100361013000700372#VV11.08046#VV11.08045#VV11.08047#31500#Vi? t#NG558T#650.1#^214#Ngi thnh cng l ngi lm n cng!#Nguyn Khnh Ton#^a H.#^aDn tr#2011#^a142tr.^b21cm#Nguyn Khnh Ton#TDung#B quyt thnh cng#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Khi nim v thnh cng, u l c s, nn mng quyt nh s thnh cng. Nhng b quyt duy tr nim tin vo thnh cng#Ki nh doanh#276917## 01001000000000385000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020019000600030059000790070084001380080005002220090 01000227010000500237011001500242015006100257005001000318039000600328020001700334 02000090035102000100036000500160037000500170038600500150040300500170041800500140 0435005001300449013000700462021012200469020001400591020001000605#VV11.08048#VV11 .08049#VV11.08050#Vi?t#S455M#895.922803#^214#Sng mi trong ti#Tp sch k nim su sc trong i hot ng vn ho c s#Hng Linh, Nguyn o Ton, Nguyn V n Thanh... ; B.s.: T Ngc Nhun, L Hng Phc#^aH.#^aDn tr#2011#^a223tr.^b21c m#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Cc Vn ho c s#Hng Linh#TDung#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Nguyn o Ton#Nguyn Vn Thanh#Nguyn Trn B# Th Thanh Vn#T Ngc Nhun#L Hng Phc#276918#Ghi li cu chuyn, nhng k nim su sc ca nhng cn b lm cng tc vn ho c s trong qu trnh hot ng, cng tc#Vn ho c s#Hot ng## 00822000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020008000610030087000690070069001560080005002250090 01000230010000500240011001500245015006100260005001000321039000600331020001700337 02000090035402000090036300500090037200500090038100500130039000500140040300500140 0417005001300431013000700444020000900451#VV11.08052#VV11.08053#VV11.08051#Vi?t# 462T#895.9222408#^214#i th#Tp kch bn hng ng cuc vn ng Hc tp v l m theo tm gng o c H Ch Minh#Hoi Giao, Ngc Th, T Xuyn... ; B.s.: T Ngc Nhun, L Hng Phc#^aH.#^aDn tr#2011#^a269tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho , Th thao v Du lch. Cc Vn ho c s#Hoi Giao#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Ngc Th#T Xuyn#Phm Vn Qu#L ng Thnh#T Ngc Nhun#L Hng Phc#276919#Kch ni## 00645000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020021000680030064000890070032001530080 00500185009001000190010000500200011001500205005000500220039000600225020001700231 02000090024802000120025700500150026900500070028400500110029100500100030201300070 0312#VV11.08054#VV11.08056#VV11.08055#45000#Vi?t#M452T#895.9223008#^214#Mi tn h u ca ti#Cuc thi do Tintuconline.com.vn v Nh xut bn Dn tr t chc#H. V., Phm Qunh Dao, M Lan...#^aH.#^aDn tr#2011#^a239tr.^b21cm#H.V.#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phm Qunh Dao#M Lan#Hin Lng#Hong Mai#276 920## 00641000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020021000680030064000890070030001530080 00500183009001000188010000500198011001500203005000900218039000600227020001700233 02000090025002000120025900500080027100500080027900500130028700500080030001300070 0308#VV11.08057#VV11.08059#VV11.08058#45000#Vi?t#M452T#895.9223008#^214#Mi tn h u ca ti#Cuc thi do Tintuconline.com.vn v Nh xut bn Dn tr t chc#Ho i Thu, Sng Ly, Thn n...#^aH.#^aDn tr#2011#^a239tr.^b21cm#Hoi Thu#TDung#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Sng Ly#Thn n#Vng Hoa Cc#L Hng#276921# # 00664000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020021000680030064000890070037001530080 00500190009001000195010000500205011001500210005000900225039000600234020001700240 02000090025702000120026600500090027800500140028700500140030100500160031501300070 0331#VV11.08060#VV11.08062#VV11.08061#45000#Vi?t#M452T#895.9223008#^214#Mi tn h u ca ti#Cuc thi do Tintuconline.com.vn v Nh xut bn Dn tr t chc#Li nh Mai, H Giang, Nguyn Anh T...#^aH.#^aDn tr#2011#^a235tr.^b21cm#Linh Mai#T Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Giang#Nguyn Anh T#Trnh Vn Vui# Nguyn Hu Tip#276922## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570030064000780070040001420080005001820090 01000187010000500197011001500202005001800217039000600235020001700241020000900258 020001200267005001000279005000700289005001400296005002100310013000700331#VV11.08 063#VV11.08064#45000#Vi?t#M452T#895.9223008#^214#Mi tnh u ca ti#Cuc thi do Tintuconline.com.vn v Nh xut bn Dn tr t chc#Nguyn Lin Hng, Thu H ng, Diu H...#^aH.#^aDn tr#2011#^a231tr.^b21cm#Nguyn Lin Hng#TDung#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu Hng#Diu H#Ung Ngc Tn#Phan Th Qunh Gi ang#276923## 00655000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020021000680030064000890070038001530080 00500191009001000196010000500206011001500211005001100226039000600237020001700243 02000090026002000120026900500110028100500110029200500100030300500090031301300070 0322#VV11.08065#VV11.08067#VV11.08066#45000#Vi?t#M452T#895.9223008#^214#Mi tn h u ca ti#Cuc thi do Tintuconline.com.vn v Nh xut bn Dn tr t chc#Th ng Bnh, Tulip Hng, Tranthitam...#^aH.#^aDn tr#2011#^a239tr.^b21cm#Thng Bn h#TDung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tulip Hng#Tranthitam#Hng Phn#Ng c Hi#276924## 00615000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590020019000640030012000830070039000950080 00500134009004300139010000500182011001500187006000800202005001700210039000600227 019001600233020001700249020001100266020001200277006000500289013000700294#VV11.08 068#VV11.08070#VV11.08069#109000#Vi?t#CH258S#895.1#^214#Cht! Sp by ri!#Tiu thuyt#King Kong Barbie ; Dch: Lc Hoa, Lucy#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Truyn t hng Qung Vn#2011#^a535tr.^b21cm#Lc Hoa#King Kong Barbie#TDung#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lucy#276925## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510220004000980080005001020090010001070100 00500117011001400122015005600136020000500192020000600197020000700203020001400210 039000600224013000700230020000800237#VL11.01247#VL11.01248#63000#Vi?t#R203K#372 .7#^214#Rn k nng & pht trin t duy ton hc lp 2#Q.2#^aH.#^aDn tr#2011#^ a48tr.^b30cm#u ba sch ghi: Cng ty c phn Gio dc Tr tu Vit#Ton#Lp 2# T duy#Sch c thm#TDung#276926#Bi tp## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440220004000910080005000950090010001000100005001100110 01400115015005600129020000500185020000600190020000700196020001400203039000600217 013000700223020000800230#VL11.01249#VL11.01250#Vi?t#R203K#372.7#^214#Rn k nng & pht trin t duy ton hc lp 2#Q.3#^aH.#^aDn tr#2011#^a48tr.^b30cm#u b a sch ghi: Cng ty c phn Gio dc Tr tu Vit#Ton#Lp 2#T duy#Sch c th m#TDung#276927#Bi tp## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440220004000910080005000950090010001000100005001100110 01400115015005600129020000500185020000600190020000700196020001400203039000600217 013000700223020000800230#VL11.01252#VL11.01251#Vi?t#R203K#372.7#^214#Rn k nng & pht trin t duy ton hc lp 3#Q.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a69tr.^b30cm#u b a sch ghi: Cng ty c phn Gio dc Tr tu Vit#Ton#Lp 3#T duy#Sch c th m#TDung#276928#Bi tp## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440220004000910080005000950090010001000100005001100110 01400115015005600129020000500185020000600190020000700196020001400203039000600217 013000700223020000800230#VL11.01253#VL11.01254#Vi?t#R203K#372.7#^214#Rn k nng & pht trin t duy ton hc lp 4#Q.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a56tr.^b30cm#u b a sch ghi: Cng ty c phn Gio dc Tr tu Vit#Ton#Lp 4#T duy#Sch c th m#TDung#276929#Bi tp## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440220004000910080005000950090010001000100005001100110 01400115015005600129020000500185020000600190020000700196020001400203039000600217 013000700223020000800230#VL11.01255#VL11.01256#Vi?t#R203K#372.7#^214#Rn k nng & pht trin t duy ton hc lp 4#Q.3#^aH.#^aDn tr#2011#^a57tr.^b30cm#u b a sch ghi: Cng ty c phn Gio dc Tr tu Vit#Ton#Lp 4#T duy#Sch c th m#TDung#276930#Bi tp## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440220004000910080005000950090010001000100005001100110 01400115015005600129020000500185020000600190020000700196020001400203039000600217 013000700223020000800230#VL11.01257#VL11.01258#Vi?t#R203K#372.7#^214#Rn k nng & pht trin t duy ton hc lp 5#Q.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a61tr.^b30cm#u b a sch ghi: Cng ty c phn Gio dc Tr tu Vit#Ton#Lp 5#T duy#Sch c th m#TDung#276931#Bi tp## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020007000670030004000740070013000780080 00500091009001800096010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000500163013000700168#VN11.02655#VN11.02656#25000#Vi?t#L460H#895.9221#^214#N g Bch Sen#L hn#Th#Ng Bch Sen#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a99tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276932## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020021000680030004000890070013000930080 00500106009001800111010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VN11.02657#VN11.02658#35000#Vi?t#L116#895.92214#^214# Hong Phng#Lng ng chiu xun#Th#Hong Phng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^ a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#276933## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020010000640030004000740070009000780080 00500087009001800092010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VN11.02659#VN11.02660#25000#Vi?t#H561Q#895.92214#^214# Hy Chung#Hng qu#Th#Hy Chung#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a119tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#276934## 00762000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020029000680220004000970080005001010090 02500106010000500131011001500136021030400151020001400455020000800469020000700477 039000500484013000700489#VL11.01259#VL11.01260#VL11.01262#VL11.01261#Vi?t#S450T# 347.597#^214#S tay kim st vin hnh s#T.2#^aH.#^aVin Khoa hc Kim st#2011 #^a307tr.^b27cm#Tp hp nhng kinh nghim, nhng k nng c bn, cn thit nht c kim nghim trong thc t kim st vin thc hnh quyn cng t v ki m st xt x phc thm, gim c thm, ti thm; kim st thi hnh n hnh s; kim st vic tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t# Kim st vin#Hnh s#S tay#KVn#276935## 01011000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020048000670070047001150220004001620080 00500166009001800171010000500189011001600194015009200210021023700302020000800539 02000080054702000090055502000090056400500110057300500170058400500140060100500120 0615005001000627039000500637013000700642#VL11.01263#VL11.01266#VL11.01265#VL11.0 1264#Vi?t#T455T#780.92#^214#Tng tp m nhc Vit Nam - Tc gi v tc phm#Trn g Bng, Nguyn Th Nhung, Phm T Hng...#T.1#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a104 2tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam. Vin m nhc#Khi qut s hnh thnh v pht trin i ng sng tc m nhc Vit Nam trong th k XX. Gii thiu chn dung v tc phm tiu biu ca 6 1 nhc s Vit Nam nh nhc s Nguyn Xun Khot, Vn Chung, L Yn, Nguyn Vn Thng, T Phc...#m nhc#Nhc s#Tc phm#Vit Nam#Trng Bng#Nguyn Th Nhun g#Phm T Hng#L Vn Ton#V T Ln#KVn#276936## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020038000680070038001060080010001440090 01400154010000500168011001600173020001600189020001100205020000900216020001100225 020000900236005001500245039000500260013000700265#FV11.00037#FV11.00038#30000#Vi ?t#V300E#959.7029#^214#Tn Tht Bnh#La vie dans la cit pourpre interdite#Tn T ht Bnh ; Trad.: Thn Trng Sn#^aDa Nang#^aEd. Da Nang#2011#^a151 p.^b19 cm#L ch s cn i#Nh Nguyn#i sng#Hong cung#Vit Nam#Thn Trng Sn#Thu#276937 ## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020041000700030051001110290032001620070 02100194008001800215009002700233010000500260011001600265020001700281020000900298 020000700307020001000314020000300324020000900327039000500336013000700341#NV11.01 433#NV11.01434#50000#Vi?t#T206E#378#^214#Dng Th Hong Oanh#Tertiary educatio n in Ameria and Vietnam#Cu trc gio dc v kh nng t hc ca sinh vin#Gio dc i hc M v Vit Nam#Dng Th Hong Oanh#^aTp. H Ch Minh#^aVNU-HCM Publ ishing House#2011#^a212 p.^b24 cm#Gio dc i hc#Kh nng#T hc#Sinh vin#M# Vit Nam#Thu#276938## 00576000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050013000460020075000590030014001340070012001480080005001600090 04500165010000500210011001600215020000800231020001000239020001000249020001900259 020000800278039000500286013000700291#NV11.03435#NV11.03436#Vi?t#E201-O#333.79#^2 14#Meier, Peter#Economic & financial analysis of grid-connected renewable enery generation#December 2010#Peter Maier#^aH.#^aWorld Bank^bMinistry of Industry and Trade#2011#^a205 p.^b25 cm#Kinh t#Ti chnh#Phn tch#Nng lng ti to#Bo c o#Thu#276939## 00816000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740020073000790070065001520080 00500217009001200222010000500234011001500239015003400254020001700288020001900305 02000090032402000160033300500150034900500170036400500150038103900050039601300070 0401020001500408005001700423005001400440#VN11.02661#VN11.02664#VN11.02662#VN11.0 2663#27000#Vi?t#TR527K#398.209597#^214#Truyn k dn gian v Hong Hoa Thm & c c tng lnh ngha qun Yn Th#B.s.: Trnh Tin Lu, Nguyn Vn Phong (ch.b), Dng Th Dung...#^aH.#^aThng tn#2011#^a151tr.^b19cm#TTS ghi: Bo tng tnh B c Giang#Vn hc dn gian#Khi ngha Yn Th#Vit Nam#Truyn dn gian#Trnh Tin Lu#Nguyn Vn Phong#Dng Th Dung#KVn#276941#Hong Hoa Thm#Vng Thnh Giao #Trn Vn Lng## 00954000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810006000650820004000718080005000750020030000800070 04400110022000400154221000800158008000500166009001200171010000500183011001500188 01500300020302102270023302000080046002000080046802000090047602000100048500500100 0495039000500505005001100510005000800521005000900529005001100538013000700549#VV1 1.08071#VV11.08072#VV11.08073#VV11.08074#Th gii#45000#Vi?t#L124L#909#^214#Lt li nhng trang h s mt#Tng hp: Cao Cng, Thu Dng, H Ngc...#T.5#Mu s t#^aH.#^aThng tn#2011#^a214tr.^b21cm#TTS ghi: Bo Tin tc (TTXVN)#Tp hp nh ng cu chuyn, thng tin, t liu v cc v m st mt s chnh khch v nhn v t c nh hng trn th gii nh s tht v m st Tng thng M William McKinl ey, Warren Harding, chin dch m st tn t Praha...#Lch s#S kin#Nhn v t#Chnh tr#Cao Cng#KVn#Thu Dng#H Ngc#Vn Long#Trn Thng#276942## 00911000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020060000660070048001260080005001740090 01200179010000500191011003000196015003100226021020300257020001600460020000900476 02000080048500500160049300500120050900500150052100500090053600500160054503900050 0561013000700566#VV11.08075#VV11.08078#VV11.08076#VV11.08077#Vi?t#C101T#303.4#^2 14#Cc tc phm ot Gii bo ch quc gia ln th IV nm 2009#Nguyn Anh Tun, Ng Anh Thu, Phm Qun Thu...#^aH.#^aThng tn#2011#^a919tr., 14tr, nh mu^b22 cm#TTS ghi: Hi Nh bo Vit Nam#Tp hp cc tc phm bo in t gii bo ch Q uc Gia ln th 4 nm 2009 phn nh trung thc cuc sng si ng ang din ra t rn t nc ta, gp phn xng ng vo cng cuc xy dng v bo v T quc#i sng x hi#Tc phm#Bo ch#Nguyn Anh Tun#Ng Anh Thu#Phm Qun Thu#Phan L i#Nguyn Minh Tr#KVn#276943## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020034000680070036001020080010001380090 01500148010000500163011001600168020001600184020001100200020000900211039000500220 013000700225005001500232#NV11.01431#NV11.01432#30000#Vi?t#L300F#959.7029#^214#T on That Binh#Life in the forbidden purple city#Ton That Binh ; Ed.: Nguyen Kim H uy#^aDa Nang#^aDa Nang pub.#2011#^a150 p.^b19 cm#Lch s cn i#Nh Nguyn#Vit Nam#Kvan#276944#Nguyen Kim Huy## 00748000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020007000380030013000450070096000580220004001542210025001580080 00500183009005300188010000500241011001400246020001800260020000300278020001300281 00500160029400500110031000500110032100500180033203900050035001300070035501900080 0362005001900370006000900389#VN11.02665#35000#Vi?t#B203M#813#^214#Ben 10#Truyn tranh#Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle ; Li: Marsha F. G riffin ; Linh Nu dch#T.1#Mi siu nhn xut hin#^aH.#^aM thut ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tra nh#Rouleau, Duncan#Casey, Joe#Kelly, Joe#Seagle, Steven T.#KVn#276945#Dch M#G riffin, Marsha F.#Linh Nu## 00754000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020007000380030013000450070096000580220004001542210031001580080 00500189009005300194010000500247011001400252020001800266020000300284020001300287 00500160030000500110031600500110032700500180033803900050035601900080036101300070 0369005001900376006000900395#VN11.02666#35000#Vi?t#B203M#813#^214#Ben 10#Truyn tranh#Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle ; Li: Marsha F. G riffin ; Linh Nu dch#T.2#Trn chin trong vin bo tng#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truy n tranh#Rouleau, Duncan#Casey, Joe#Kelly, Joe#Seagle, Steven T.#KVn#Dch M#27 6946#Griffin, Marsha F.#Linh Nu## 00732000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020007000380030013000450070092000580220004001502210018001540080 00500172009005300177010000500230011001400235020001800249020000300267020001300270 00500160028300500110029900500110031000500180032103900050033901900080034401300070 0352005001400359006000900373#VN11.02667#Vi?t#B203M#813#^214#35000#Ben 10#Truyn tranh#Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle ; Li: Man of Acti on ; Linh Nu dch#T.3#Thu qui Krakken#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng Nh Nam#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Rouleau, Duncan#Casey, Joe#Kelly, Joe#Seagle, Steven T.#KVn#Dch M#276947#Man of Actio n#Linh Nu## 00739000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020007000380030013000450070091000580220004001492210026001530080 00500179009005300184010000500237011001400242020001800256020000300274020001300277 00500160029000500110030600500110031700500180032803900050034601900080035101300070 0359005001900366006000400385#VN11.02668#Vi?t#B203M#813#^214#35000#Ben 10#Truyn tranh#Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle ; Li: Marsha F. G riffin ; Lou dch#T.4#Nhng ngi gi nguy him#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#R ouleau, Duncan#Casey, Joe#Kelly, Joe#Seagle, Steven T.#KVn#Dch M#276948#Griff in, Marsha F.#Lou## 00741000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020007000380030013000450070100000580220004001582210010001620080 00500172009005300177010000500230011001400235020001800249020000300267020001300270 00500160028300500110029900500110031000500180032103900050033901900080034401300070 0352005001900359006001300378#VN11.02669#Vi?t#B203M#813#^214#35000#Ben 10#Truyn tranh#Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle ; Li: Marsha F. G riffin ; Phng Huyn dch#T.5#Truy ui#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng Nh Nam#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Rouleau, Duncan#Casey, Joe#Kelly, Joe#Seagle, Steven T.#KVn#Dch M#276949#Griffin, Mar sha F.#Phng Huyn## 00732000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020007000380030013000450070096000580220004001542210010001580080 00500168009005300173010000500226011001400231020001800245020000300263020001300266 00500160027900500110029500500110030600500180031703900050033501900080034001300070 0348005001400355006001300369#VN11.02670#Vi?t#B203M#813#^214#35000#Ben 10#Truyn tranh#Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle ; Li: Man of Acti on ; Phng Huyn dch#T.6#By khch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a93tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Rouleau, Dun can#Casey, Joe#Kelly, Joe#Seagle, Steven T.#KVn#Dch M#276950#Man of Action#Ph ng Huyn## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070014000820080005000960090011001010100 00500112011001800117012003300135021014100168020000700309020000700316020001500323 039000500338013000700343005000900350#VN11.02671#VN11.02672#24000#Vi?t#M458T#793 .735#^214#101 cu gip tr ng no#Tu Minh b.s.#^aH.#^aM thut#2011#^a111t r.^b18x19cm#T sch Rn luyn tr thng minh#Tp hp mt s cu v on ch, vt, ng vt, cy ci, hoa-c-qu, hin tng t nhin... gip tr ng no, rn luyn tr thng minh#Cu #Tr em#Sch thiu nhi#KVn#276951#Tu Minh## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020031000650070062000960220004001580080 00500162009001100167010000500178011001500183020001800198020000300216020001100219 005001700230006001300247039000500260013000700265019000800272#VN11.02673#VN11.026 74#25000#Vi?t#I-315B#813#^214#Barrows, Annie#Ivy + Bean rch gii ri xung#Ann ie Barrows ; Minh ho: Sophie Blackall ; Phm Kim Anh dch#T.1#^aH.#^aM thut#2 011#^a117tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di#Blackall, Sophie#Phm Kim Anh #KVn#276952#Dch M## 00609000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020031000650070059000960220004001552210 02100159008000500180009001100185010000500196011001500201020001800216020000300234 020001100237005001700248006001000265039000500275019000800280013000700288#VN11.02 675#VN11.02676#25000#Vi?t#I-315B#813#^214#Barrows, Annie#Ivy + Bean rch gii r i xung#Annie Barrows ; Minh ho: Sophie Blackall ; Yn Giang dch#T.2#Tng c nhng con ma#^aH.#^aM thut#2011#^a129tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di #Blackall, Sophie#Yn Giang#KVn#Dch M#276953## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430080005000480090011000530100005000640110014000690200018000830200 00900101020001000110005001600120005001500136039000500151013000700156002001900163 007004300182005001600225012001500241#VN11.02677#VN11.02678#20000#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aM thut#2011#^a42tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Ngu yn Thu Anh#Phng Duy Tng#KVn#276954#Ch lnh "mt cu"#Nguyn Thu Anh ; Min h ho: Phng Duy Tng#Nguyn Thu Anh#B i, v sao?## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430080005000480090011000530100005000640110014000690200018000830200 00900101020001000110005001600120005001400136039000500150002002400155007004200179 013000700221005001600228012001500244#VN11.02679#VN11.02680#20000#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aM thut#2011#^a43tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Ngu yn Thu Anh#Ng Xun Khi#KVn#V sao m hay ni nng?#Nguyn Thu Anh ; Minh h o: Ng Xun Khi#276955#Nguyn Thu Anh#B i, v sao?## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430080005000480090011000530100005000640110014000690200018000830200 00900101020001000110005001600120005000900136039000500145002002300150007003700173 013000700210012001500217005001600232#VN11.02682#VN11.02681#20000#Vi?t#895.9223# ^214#^aH.#^aM thut#2011#^a43tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Ngu yn Thu Anh#Thu Cm#KVn#V sao m phi i lm?#Nguyn Thu Anh ; Minh ho: Th u Cm#276956#B i, v sao?#Nguyn Thu Anh## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070035000750080005001100090053001150100 00500168011001400173020001800187020000300205020001000208005001700218006000900235 039000500244013000700249019000800256#VV11.08082#VV11.08081#26000#Vi?t#B203M#813 #^214#Ben 10: B mt chng cht#Jonh W. Kennedy k ; Huyn V dch#^aH.#^aM thu t ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr.^b23cm#Vn hc thiu nh i#M#Truyn k#Kennedy, Jonh W.#Huyn V#KVn#276957#Dch M## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070035000700080005001050090053001100100 00500163011001400168020001800182020000300200020001000203005001700213006000900230 039000500239019000800244013000700252#VV11.08079#VV11.08080#26000#Vi?t#B203M#813 #^214#Ben 10: Tc dng ph#Jonh W. Kennedy k ; Huyn V dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#M# Truyn k#Kennedy, Jonh W.#Huyn V#KVn#Dch M#276958## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070035000760080005001110090053001160100 00500169011001400174020001800188020000300206020001000209005001700219006000900236 039000500245019000800250013000700258#VV11.08083#VV11.08084#26000#Vi?t#B203M#813 #^214#Ben 10: Chin hu anh hng#Jonh W. Kennedy k ; Nht Tn dch#^aH.#^aM th ut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr.^b23cm#Vn hc thiu n hi#M#Truyn k#Kennedy, Jonh W.#Nht Tn#KVn#Dch M#276959## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070035000650080005001000090053001050100 00500158011001400163020001800177020000300195020001000198005001700208006000900225 039000500234019000800239013000700247#VV11.08085#VV11.08086#26000#Vi?t#B203M#813 #^214#Ben 10: Gi by#Jonh W. Kennedy k ; Nht Tn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#M#Truy n k#Kennedy, Jonh W.#Nht Tn#KVn#Dch M#276960## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070035000760080005001110090053001160100 00500169011001400174020001800188020000300206020001000209005001700219006000900236 039000500245019000800250013000700258#VV11.08087#VV11.08088#26000#Vi?t#B203M#813 #^214#Ben 10: Tri h kinh hong#Jonh W. Kennedy k ; Huyn V dch#^aH.#^aM th ut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr.^b23cm#Vn hc thiu n hi#M#Truyn k#Kennedy, Jonh W.#Huyn V#KVn#Dch M#276961## 00649000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050018000640020052000820070058001340080 00500192009005300197010000500250011001500255020001800270020000400288020001200292 005001000304006001200314039000500326013000700331019000900338#VV11.08090#VV11.080 89#VV11.08091#42000#Vi?t#KH400B#891.73#^214#Prishvin, Mikhail#Kho bu mt tri v nhng cu chuyn v thin nhin#Mikhail Prishvin ; Minh ho: M Phng ; Ph ng Hoi dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a24 3tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Tiu thuyt#M Phng#Phng Hoi#KVn#276962#D ch Nga## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070029000740080005001030090053001080100 00500161011001400166020001700180020001800197020000900215020001300224020001500237 005000900252005001200261039000500273013000700278012003000285#VV11.08092#20000#V i?t#A103M#398.209597#^214#Ai mua hnh ti#Truyn tranh#Linh Nu k ; T Lan Hnh v#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a31tr.^b21cm #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Linh N u#T Lan Hnh#KVn#276963#Tranh truyn c tch Vit Nam## 00627000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200110 00318080005000420020016000470030013000630070033000760080005001090090053001140100 00500167011001400172020001700186020001800203020000900221020001300230020001500243 005001000258005001500268039000500283013000700288012003000295#VV11.08093#20000#V i?t#NGH259S#398.209597#^214#Nghu S c Hn#Truyn tranh#Minh Chu k ; ng Hn g Qun v#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a31tr. ^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#M inh Chu#ng Hng Qun#KVn#276964#Tranh truyn c tch Vit Nam## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200110 00318080005000420020022000470030013000690070028000820080005001100090053001150100 00500168011001400173020001700187020001800204020000900222020001300231020001500244 005001100259005000900270039000500279013000700284012003000291#VV11.08094#20000#V i?t#GI-258C#398.209597#^214#Git ch khuyn chng#Truyn tranh#Hong Oanh k ; K im Dun v#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a31tr .^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch# Hong Oanh#Kim Dun#KVn#276965#Tranh truyn c tch Vit Nam## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020013000460030013000590070031000720080005001030090053001080100 00500161011001400166020001700180020001800197020000900215020001300224020001500237 005001100252005001200263039000500275013000700280012003000287#VV11.08095#20000#V i?t#NG558H#398.209597#^214#Ngi ho h#Truyn tranh#Hong Oanh k ; Thnh Phong v#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a31tr.^b21cm #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Hong O anh#Thnh Phong#KVn#276966#Tranh truyn c tch Vit Nam## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030013000820070038000950080005001330090 01100138010000500149011001400154020001800168020000400186020001300190005002300203 006000900226039000500235013000700240019000900247#VV11.08097#VV11.08096#20000#Vi ?t#CH519T#823#^214#Chut Ti Xanh, ti cu c y!#Truyn tranh#Emma Chichester Clark ; Hin Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#T ruyn tranh#Clark, Emma Chichester#Hin Anh#KVn#276967#Dch Anh## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030013000880070036001010080005001370090 01100142010000500153011001400158020001800172020000400190020001300194005002300207 006000700230039000500237019000900242013000700251#VV11.08098#VV11.08099#20000#Vi ?t#M312L#823#^214#Mnh lm g by gi h Chut Ti Xanh?#Truyn tranh#Emma Chich ester Clark ; H Bin dch#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#A nh#Truyn tranh#Clark, Emma Chichester#H Bin#KVn#Dch Anh#276968## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030013000820070038000950080005001330090 01100138010000500149011001400154020001800168020000400186020001300190005002300203 006000900226039000500235019000900240013000700249#VV11.08100#VV11.08101#20000#Vi ?t#CH519T#823#^214#Chut Ti Xanh i, cu u ri?#Truyn tranh#Emma Chichester Clark ; Chu Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Anh#T ruyn tranh#Clark, Emma Chichester#Chu Anh#KVn#Dch Anh#276969## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020036000500030013000860070038000990080005001370090 01100142010000500153011001400158020001800172020000300190020001300193005002400206 006000900230039000400239019000800243013000700251#VV11.08102#VV11.08103#20000#Vi ?t#CH506M#813#^214#Chc mng sinh nht Chut Ti Xanh!#Truyn tranh#Emma Chiches ter Clark ; Chu Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M #Truyn tranh#Clark , Emma Chichester#Chu Anh#Mai#Dch M#276970## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500030013000790070038000920080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000300183020001300186005002400199 006000900223039000400232019000800236013000700244#VV11.08104#VV11.08105#20000#Vi ?t#NH311T#813#^214#Nhn t ny, Chut Ti Xanh!#Truyn tranh#Emma Chichester Cla rk ; Chu Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truy n tranh#Clark , Emma Chichester#Chu Anh#Mai#Dch M#276971## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490030013000800070037000930080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000300183020001300186005002400199 006000800223039000400231013000700235019000800242#VV11.08107#VV11.08106#20000#Vi ?t#Y606C#813#^214#Yu cu lm, Chut Ti Xanh !#Truyn tranh#Emma Chichester Cl ark ; H Linh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Truy n tranh#Clark , Emma Chichester#H Linh#Mai#276972#Dch M## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070060000800080005001400090011001450100 00500156011001400161012003800175020001800213020000500231020001000236005001100246 006001700257005001400274039000400288019001000292013000700302#VV11.08108#VV11.081 09#18000#Vi?t#TR300K#843#^214#Tr khn ca chng thng thi#Ben Zimet ; on H ng Giang dch ; Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut#2011#^a39tr.^b21cm#Nhn g cu chuyn lu lnh v hm hnh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Zimet, Ben#o n Hng Giang#Ng Xun Khi#Mai#Dch Php#276973## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070065000790080005001440090011001490100 00500160011001400165012003800179020001800217020000500235020001000240005001500250 006001900265005001300284039000400297019001000301013000700311#VV11.08110#VV11.081 11#16000#Vi?t#A107C#843#^214#Anh chng lu lnh v ht go#Alain Gaussel ; Phm Th Thanh Vn dch ; Minh ho: H Dng Hip#^aH.#^aM thut#2011#^a29tr.^b21cm# Nhng cu chuyn lu lnh v hm hnh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Gaussel, Alain#Phm Th Thanh Vn#H Dng Hip#Mai#Dch Php#276974## 00618000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500070067000710080005001380090011001430100 00500154011001400159012003800173020001800211020000500229020001000234005001800244 006001900262005001400281039000400295019001000299013000700309#VV11.08113#VV11.081 12#18000#Vi?t#CH106L#843#^214#Chng lnh ranh mnh#Catherine Zarcate ; on H ng Giang dch ; Minh ho: H Dng Hip#^aH.#^aM thut#2011#^a35tr.^b21cm#Nhng cu chuyn lu lnh v hm hnh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Hindenoch, Mich el# Th Minh Nguyt#Ng Xun Khi#Mai#Dch Php#276975## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500070069000810080005001500090011001550100 00500166011001400171012003800185020001800223020000500241020001000246005001900256 006001900275005001300294039000400307019001000311013000700321#VV11.08114#VV11.081 15#18000#Vi?t#CH500B#843#^214#Ch b nm tui v ba tn trm#Catherine Zarcate ; Th Minh Nguyt dch ; Minh ho: H Dng Hip#^aH.#^aM thut#2011#^a43tr.^ b21cm#Nhng cu chuyn lu lnh v hm hnh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Zar cate, Catherine# Th Minh Nguyt#H Dng Hip#Mai#Dch Php#276976## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020024000500070067000740080005001410090011001460100 00500157011001400162012003800176020001800214020000500232020001000237005001900247 006001700266005001300283039000400296019001000300013000700310#VV11.08117#VV11.081 16#18000#Vi?t#NG103T#843#^214#Ngi t tng bit tut#Catherine Zarcate ; on Hng Giang dch ; Minh ho: H Dng Hip#^aH.#^aM thut#2011#^a35tr.^b21cm#Nh ng cu chuyn lu lnh v hm hnh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn k#Zarcate, Cat herine#on Hng Giang#H Dng Hip#Mai#Dch Php#276977## 00646000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020037000500070071000870080005001580090011001630100 00500174011001400179012003800193020001800231020000500249020001600254005002200270 006001700292005001400309039000400323013000700327019001000334#VV11.08118#VV11.081 19#18000#Vi?t#CH310P#843#^214#Chim phng hong v bi hc nh i#Jean Louis L e Craver ; on Hng Giang dch ; Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut#2011# ^a35tr.^b21cm#Nhng cu chuyn lu lnh v hm hnh#Vn hc thiu nhi#Php#Truy n ng ngn#Craver, Jean Louis Le#on Hng Giang#Ng Xun Khi#Mai#276978#Dch Php## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020033000420070020000750080005000950090011001000100005001110110 01700116020002100133020001400154005001000168039000400178012002400182020001000206 020000700216013000700223#VN11.02683#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c b#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24cm#Kh oa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sng #T mu#276979## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070020000760080005000960090011001010100005001120110 01700117020002100134020001400155005001000169039000400179013000700183012002400190 020001000214020000700224#VN11.02684#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em ra i#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24cm#K hoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#276980#B gii c. B kho t#C uc sng#T mu## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020048000420070020000900080005001100090011001150100005001260110 01700131020002100148020001400169005001000183039000400193012002400197020001000221 020000700231013000700238#VN11.02685#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c miu con chi cng#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12 tr.^b16x24cm#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kh o t#Cuc sng#T mu#276981## 00500000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020037000420070020000790080005000990090011001040100005001150110 01700120020002100137020001400158005001000172039000400182012002400186020001000210 020000700220013000700227#VN11.02686#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c bn b#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24c m#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sng#T mu#276982## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020033000420070020000750080005000950090011001000100005001110110 01700116020002100133020001400154005001000168039000400178012002400182020001000206 020000700216013000700223#VN11.02687#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c m#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24cm#Kh oa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sng #T mu#276983## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070020000760080005000960090011001010100005001120110 01700117020002100134020001400155005001000169039000400179012002400183020001000207 020000700217013000700224#VN11.02688#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c ng#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24cm#K hoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sn g#T mu#276984## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070020000760080005000960090011001010100005001120110 01700117020002100134020001400155005001000169039000400179012002400183020001000207 020000700217013000700224#VN11.02689#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c ch#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24cm#K hoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sn g#T mu#276985## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020033000420070020000750080005000950090011001000100005001110110 01700116020002100133020001400154005001000168039000400178012002400182020001000206 020000700216013000700223#VN11.02690#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c b#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24cm#Kh oa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sng #T mu#276986## 00502000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420070020000810080005001010090011001060100005001170110 01700122020002100139020001400160005001000174039000400184012002400188020001000212 020000700222013000700229#VN11.02691#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c anh trai#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x2 4cm#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cu c sng#T mu#276987## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020038000420070020000800080005001000090011001050100005001160110 01700121020002100138020001400159005001000173039000400183012002400187020001000211 020000700221013000700228#VN11.02692#12000#Vi?t#C104-O#372.21#^214#Cm n cuc s ng cho em c c gio#Minh ho: XACTbooks#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b16x24 cm#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#XACTbooks#Mai#B gii c. B kho t#Cuc sng#T mu#276988## 00480000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001100162020001400173005000900187039000400196 020000700200013000700207#VV11.08120#9000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1#Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#^aH.#^aM thut#2011#^a23t r.^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Tn Vit#Mai#Ch s#276989## 00461000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001100162020001400173005000900187039000400196 013000700200#VV11.08121#9000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1# Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Gi o dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Tn Vit#Mai#276990## 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950220004001090080005001130090 01100118010000500129011001400134020001800148020001100166020001400177039000400191 013000700195005000900202#VV11.08122#9000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1#Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2011#^ a23tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Mai#276991#Tn Vit## 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950220004001090080005001130090 01100118010000500129011001400134020001800148020001100166020001400177039000400191 005000900195013000700204#VV11.08123#9000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1#Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2011#^ a23tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Mai#Tn Vit#276992## 00462000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020026000420030028000680070014000960080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001100163020001400174005000900188039000400197 013000700201#VV11.08124#11000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1 #Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#^aH.#^aM thut#2011#^a31tr.^b24cm#Gi o dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Tn Vit#Mai#276993## 00461000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001100162020001400173005000900187039000400196 013000700200#VV11.08125#9000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Chun b cho b vo lp 1# Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Gi o dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#Tn Vit#Mai#276994## 00524000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950220004001092210020001130080 00500133009001100138010000500149011001400154020001800168020000700186020001400193 039000400207020000700211013000700218005000900225#VV11.08126#9000#Vi?t#CH502B#37 2.21#^214#Chun b cho b vo lp 1#Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#T. 2#Lm quen vi ch s#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t #Sch mu gio#Mai#Ch s#276995#Tn Vit## 00507000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030028000670070014000950220004001092210021001130080 00500134009001100139010000500150011001400155020001800169020000800187020001400195 039000400209013000700213005000900220#VV11.08127#9000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Ch un b cho b vo lp 1#Luyn vit theo mu ch mi#Tn Vit b.s.#T.1#Lm quen v i ch ci#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#Mai#276996#Tn Vit## 00515000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030024000520070031000760080005001070090011001120100 00500123011001400128012002300142020001800165020001400183005001200197005001200209 039000400221020000500225013000700230#VV11.08128#6000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut# 2011#^a15tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mai#Ton#276997## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030011000690070031000800080005001110090011001160100 00500127011001400132012002300146020001800169020001400187005001200201005001200213 039000400225020000500229013000700234#VV11.08129#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp lm quen vi ton hc#3 - 4 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM th ut#2011#^a24tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mai#Ton#276998## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030011000690070031000800080005001110090011001160100 00500127011001400132012002300146020001800169020001400187005001200201005001200213 039000400225020000500229013000700234#VV11.08130#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp lm quen vi ton hc#4 - 5 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM th ut#2011#^a24tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Gio dc mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mai#Ton#276999## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030024000610070031000850080005001160090011001210100 00500132011001400137012002300151020001100174020001400185005001200199005001200211 039000400223020000800227013000700235#VV11.08131#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t nt c bn#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^a M thut#2011#^a15tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Sch mu gio#L T u Minh#L Thu Ngc#Mai#Ch ci#277000## 00515000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030024000570070031000810080005001120090011001170100 00500128011001400133012002300147020001100170020001400181005001200195005001200207 039000400219020000700223013000700230#VV11.08132#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch s#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM t hut#2011#^a15tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Sch mu gio#L Tu M inh#L Thu Ngc#Mai#Ch s#277001## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400030024000630070031000870080005001180090011001230100 00500134011001400139012002300153020001100176020001400187005001200201005001200213 039000400225020000800229013000700237#VV11.08133#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch vit hoa#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.# ^aM thut#2011#^a15tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mai#Ch ci#277002## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030024000660070031000900080005001210090011001260100 00500137011001400142012002300156020001100179020001400190005001200204005001200216 039000400228020000800232013000700240#VV11.08134#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch vit thng#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^a H.#^aM thut#2011#^a15tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp t ch#Sch mu gio #L Tu Minh#L Thu Ngc#Mai#Ch ci#277003## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030024000620070031000860080005001170090011001220100 00500133011001400138012002300152020000900175020000800184020001400192005001200206 005001200218039000400230013000700234#VV11.08135#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit - Ch hoa#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^ aM thut#2011#^a23tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp vit#Ch hoa#Sch mu gi o#L Tu Minh#L Thu Ngc#Mai#277004## 00510000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030011000690070031000800080005001110090011001160100 00500127011001400132020000500146020001400151039000400165012002300169005001200192 020000900204005001200213013000700225#VV11.08136#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp lm quen vi ton hc#5 - 6 tui#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM th ut#2011#^a24tr.^b24cm#Ton#Sch mu gio#Hoa#T sch B vo lp mt#L Tu Minh #Mu gio#L Thu Ngc#277005## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030028000620070031000900080005001210090011001260100 00500137011001400142020001400156039000400170012002300174005001200197020000900209 020000900218005001200227013000700239020000800246#VV11.08137#8000#Vi?t#V460T#372 .21#^214#V tp vit - Ch hoa#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2011#^a22tr.^b24cm#Sch mu gio#Hoa#T sch B vo l p mt#L Tu Minh#Tp vit#Mu gio#L Thu Ngc#277006#Ch hoa## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030028000610070031000890080005001200090011001250100 00500136011001400141020001400155039000400169012002300173005001200196020000900208 020000700217020000900224005001200233013000700245#VV11.08138#8000#Vi?t#V460T#372 .21#^214#V tp vit - Ch s#Luyn vit theo mu ch mi#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2011#^a22tr.^b24cm#Sch mu gio#Hoa#T sch B vo lp mt#L Tu Minh#Tp vit#Ch s#Mu gio#L Thu Ngc#277007## 00572000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030028000740070031001020220004001330080005001370090 01100142010000500153011001400158012002300172020000900195020000900204020000800213 020001400221005001200235005001200247039000400259013000700263#VV11.08139#8000#Vi ?t#V460T#372.21#^214#V tp vit - Ch ci vit thng#Luyn vit theo mu ch m i#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^aM thut#2011#^a22tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp vit#Mu gio#Ch ci#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc# Hoa#277008## 00572000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030028000740070031001020220004001330080005001370090 01100142010000500153011001400158012002300172020000900195020000800204020000900212 020001400221005001200235005001200247039000400259013000700263#VV11.08140#8000#Vi ?t#V460T#372.21#^214#V tp vit - Ch ci vit thng#Luyn vit theo mu ch m i#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^aM thut#2011#^a22tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Tp vit#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc# Hoa#277009## 00444000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020000900104020001400113039000400127012005700131020000700188013000700195 #VV11.08141#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Lm quen#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh l uyn tp nh thc tim nng#T mu#277010## 00444000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020000900104020001400113039000400127012005700131020000700188013000700195 #VV11.08142#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Sng to#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh l uyn tp nh thc tim nng#T mu#277011## 00444000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020000900104020001400113039000400127012005700131020000700188013000700195 #VV11.08143#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Pht huy#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh l uyn tp nh thc tim nng#T mu#277012## 00443000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030008000600080005000680090011000730100005000840110 01400089020000900103020001400112039000400126012005700130020000700187013000700194 #VV11.08144#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#M rng#^aH.#^aM t hut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh lu yn tp nh thc tim nng#T mu#277013## 00444000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020000900104020001400113039000400127012005700131020000700188013000700195 #VV11.08145#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Khi u#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh l uyn tp nh thc tim nng#T mu#277014## 00444000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020000900104020001400113039000400127012005700131020000700188013000700195 #VV11.08146#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Nng cao#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh l uyn tp nh thc tim nng#T mu#277015## 00444000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090020000900104020001400113039000400127012005700131020000700188013000700195 #VV11.08147#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Khm ph#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh l uyn tp nh thc tim nng#T mu#277016## 00445000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030010000600080005000700090011000750100005000860110 01400091020000900105020001400114039000400128012005700132020000700189013000700196 #VV11.08148#22000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu tht th v#Rn luyn#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#B sch Gu con thng minh luyn tp nh thc tim nng#T mu#277017## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070033000710080005001040090030001090100 00500139011001400144020001800158020001400176039000400190019001600194012002600210 006001200236020000900248006000900257020001900266013000700285#VL11.01267#VL11.012 68#32000#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt di nc#Bin dch: Hng Giang, Mai Hnh#^aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a11tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sc h mu gio#Hoa#Dch Trung Quc#Cng b khm ph th gii#Hng Giang#ng vt#Ma i Hnh#ng vt di nc#277018## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070033000710080005001040090030001090100 00500139011001400144020001800158020001400176039000400190019001600194012002600210 006001200236020001400248006000900262013000700271#VL11.01269#VL11.01270#32000#Vi ?t#455V#372.21#^214#ng vt hi dng#Bin dch: Hng Giang, Mai Hnh#^aH.#^a M thut ; Nh Sch M nh#2011#^a11tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#H oa#Dch Trung Quc#Cng b khm ph th gii#Hng Giang#ng vt bin#Mai Hnh# 277019## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070033000700080005001030090030001080100 00500138011001400143020001800157020001400175039000400189019001600193012002600209 006001200235020000900247006000900256013000700265#VL11.01271#VL11.01272#32000#Vi ?t#455V#372.21#^214#ng vt trn cn#Bin dch: Hng Giang, Mai Hnh#^aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a11tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ho a#Dch Trung Quc#Cng b khm ph th gii#Hng Giang#ng vt#Mai Hnh#277020 ## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070033000710080005001040090030001090100 00500139011001400144020001800158020001400176039000400190019001600194012002600210 006001200236020000900248006000900257013000700266#VL11.01273#VL11.01274#32000#Vi ?t#455V#372.21#^214#ng vt en trng#Bin dch: Hng Giang, Mai Hnh#^aH.#^a M thut ; Nh Sch M nh#2011#^a11tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#H oa#Dch Trung Quc#Cng b khm ph th gii#Hng Giang#ng vt#Mai Hnh#27702 1## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530070033000790080005001120090030001170100 00500147011001400152020001800166020001400184039000400198019001600202012002600218 006001200244020000500256006000900261013000700270#VL11.01275#VL11.01276#32000#Vi ?t#TH305#372.21#^214#Thin ng cc loi chim#Bin dch: Hng Giang, Mai Hnh #^aH.#^aM thut ; Nh Sch M nh#2011#^a11tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Hoa#Dch Trung Quc#Cng b khm ph th gii#Hng Giang#Chim#Mai Hnh#2 77022## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530070033000710080005001040090030001090100 00500139011001400144020001800158020001400176039000400190019001600194012002600210 006001200236020000400248006000900252013000700261#VL11.01277#VL11.01278#32000#Vi ?t#TR103C#372.21#^214#Tri cy b dng#Bin dch: Hng Giang, Mai Hnh#^aH.#^a M thut ; Nh Sch M nh#2011#^a11tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#H oa#Dch Trung Quc#Cng b khm ph th gii#Hng Giang#Qu#Mai Hnh#277023## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030076000600070016001360080005001520090011001570100 00500168011001400173020000900187020001400196039000400210019001600214012003700230 006001100267020000700278020000900285013000700294#VL11.01279#45000#Vi?t#C455C#37 2.21#^214#Cng cha lp lnh#Gip cc c b bi dng c thm m, pht huy s kh o lo v tnh sng to!#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch Trung Quc#T sch cng cha. Dn giy & t mu#Than h Tng#T mu#Dn hnh#277024## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030076000600070016001360080005001520090011001570100 00500168011001400173020000900187020001400196039000400210019001600214012003700230 006001100267020000700278020000900285013000700294#VL11.01280#45000#Vi?t#C455C#37 2.21#^214#Cng cha lp lnh#Gip cc c b bi dng c thm m, pht huy s kh o lo v tnh sng to!#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch Trung Quc#T sch cng cha. Dn giy & t mu#Than h Tng#T mu#Dn hnh#277025## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030076000600070016001360080005001520090011001570100 00500168011001400173020000900187020001400196039000400210019001600214012003700230 006001100267020000700278020000900285013000700294#VL11.01281#45000#Vi?t#C455C#37 2.21#^214#Cng cha lp lnh#Gip cc c b bi dng c thm m, pht huy s kh o lo v tnh sng to!#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch Trung Quc#T sch cng cha. Dn giy & t mu#Than h Tng#T mu#Dn hnh#277026## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030076000600070016001360080005001520090011001570100 00500168011001400173020000900187020001400196039000400210019001600214012003700230 006001100267020000700278020000900285013000700294#VL11.01282#45000#Vi?t#C455C#37 2.21#^214#Cng cha lp lnh#Gip cc c b bi dng c thm m, pht huy s kh o lo v tnh sng to!#Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch Trung Quc#T sch cng cha. Dn giy & t mu#Than h Tng#T mu#Dn hnh#277027## 00400000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410080005000790090011000840100005000950110014001000200 00900114020001400123039000400137012001700141020000500158013000700163#VL11.01283# 20000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton cng tr trong phm vi 50#^aH.#^aM th ut#2011#^a32tr.^b27cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Sc mu ton hc#Ton#277028## 00530000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030011000570070014000680080005000820090011000870100 00500098011001400103020000900117020001400126039000400140019000500144012003300149 006000900182020000700191020000400198020000300202020000400205013000700209#VL11.01 284#25000#Vi?t#B522N#372.21#^214#Bt nh thn k#Rau c qu#Minh Tm dch#^aH.# ^aM thut#2011#^a25tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch#T mu theo ch . 100 hnh p#Minh Tm#T mu#Rau#C#Qu#277029## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030023000570070014000800080005000940090011000990100 00500110011001400115020000900129020001400138039000400152019000500156012003300161 006000900194020000700203020002300210013000700233#VL11.01285#25000#Vi?t#B522N#37 2.21#^214#Bt nh thn k#Phng tin giao thng#Minh Tm dch#^aH.#^aM thut#2 011#^a25tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch#T mu theo ch . 100 hnh p#Minh Tm#T mu#Phng tin giao thng#277030## 00493000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030021000570070014000780080005000920090011000970100 00500108011001400113020000900127020001400136039000400150019000500154012003300159 006000900192020000700201013000700208#VL11.01286#25000#Vi?t#B522N#372.21#^214#B t nh thn k#Cu chuyn ni ting#Minh Tm dch#^aH.#^aM thut#2011#^a25tr.^b2 9cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch#T mu theo ch . 100 hnh p#Minh Tm#T mu#277031## 00541000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030024000570070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116020000900130020001400139039000400153019000500157012003300162 006000900195020000700204020000900211020001200220013000700232#VL11.01287#25000#V i?t#B522N#372.21#^214#Bt nh thn k#Nhn vt v ngh nghip#Minh Tm dch#^aH. #^aM thut#2011#^a25tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch#T mu theo ch . 100 hnh p#Minh Tm#T mu#Nhn vt#Ngh nghip#277032## 00511000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030019000570070014000760080005000900090011000950100 00500106011001400111020000900125020001400134039000400148019000500152012003300157 006000900190020000700199020000800206013000700214#VL11.01288#25000#Vi?t#B522N#37 2.21#^214#Bt nh thn k#Vt dng hng ngy#Minh Tm dch#^aH.#^aM thut#2011# ^a25tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch#T mu theo ch . 100 hnh p#M inh Tm#T mu# dng#277033## 00502000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030009000570070014000660080005000800090011000850100 00500096011001400101020000900115020001400124039000400138019000500142012003300147 006000900180020000700189020000900196013000700205#VL11.01289#25000#Vi?t#B522N#37 2.21#^214#Bt nh thn k#ng vt#Minh Tm dch#^aH.#^aM thut#2011#^a25tr.^b2 9cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Dch#T mu theo ch . 100 hnh p#Minh Tm#T mu#ng vt#277034## 00449000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070014000770080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126020001700144039000400161005000900165020001400174 013000700188#VL11.01290#VL11.01291#58000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in tranh c ho tr em#Ngc nh b.s.#^aH.#^aM thut#2011#^a72tr.^b30cm#Gio dc mu gio#T in hnh nh#Hoa#Ngc nh#Sch mu gio#277035## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020035000440030013000790070046000920080005001380090011001430100 00500154011001400159020001800173020000900191020001300200039000400213004001300217 005001200230005001000242005000900252013000700261#VV11.08149#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v tnh tit kim#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277036## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440030013000770070046000900080005001360090011001410100 00500152011001400157020001800171020000900189020001300198039000400211004001300215 005001200228005001000240005000900250013000700259#VV11.08150#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v tnh k lut#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Hoa#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277037## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020036000440030013000800070046000930080005001390090011001440100 00500155011001400160020001800174020000900192020001300201039000400214004001300218 005001200231005001000243005000900253013000700262#VV11.08151#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v tnh yu thng#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277038## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020035000440030013000790070046000920080005001380090011001430100 00500154011001400159020001800173020000900191020001300200039000400213004001300217 005001200230005001000242005000900252013000700261#VV11.08152#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v lng hiu tho#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277039## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020031000440030013000750070046000880080005001340090011001390100 00500150011001400155020001800169020000900187020001300196039000600209004001300215 005001200228005001000240005000900250013000700259#VV11.08153#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v s l php#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; L i: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TDung#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277040## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440030013000770070046000900080005001360090011001410100 00500152011001400157020001800171020000900189020001300198039000600211004001300217 005001200230005001000242005000900252013000700261#VV11.08154#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v s ho thun#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#TDung#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277041## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020034000440030013000780070046000910080005001370090011001420100 00500153011001400158020001800172020000900190020001300199039000600212004001300218 005001200231005001000243005000900253013000700262#VV11.08155#15000#Vi?t#NH556C#8 95.9223#^214#Nhng cu chuyn v lng dng cm#Truyn tranh#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#TDung#In ln th 2#V Bch Hoa#Lin Hon#Tm Hng#277042## 00607000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020025000570030013000820070068000950080005001630090 01100168010000500179011001400184005001700198039000600215019001200221020000700233 020001300240005001300253006001900266004001300285013000700298#VV11.08156#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng vng li#Truyn tranh#Li: Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng# 2011#^a27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadali , Anna#Nguyn Th M Dung#In ln th 7#277043## 00608000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020026000570030013000830070068000960080005001640090 01100169010000500180011001400185005001700199039000600216019001200222020000700234 020001300241005001300254006001900267004001300286013000700299#VV11.08157#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp n thm ng b#Truyn tranh#Li : Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng #2011#^a27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadal i, Anna#Nguyn Th M Dung#In ln th 6#277044## 00598000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020016000570030013000730070068000860080005001540090 01100159010000500170011001400175005001700189039000600206019001200212020000700224 020001300231005001300244006001900257004001300276013000700289#VV11.08158#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp c em#Truyn tranh#Li: Anna Cad ali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a27 tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadali, Anna#Ng uyn Th M Dung#In ln th 6#277045## 00600000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020018000570030013000750070068000880080005001560090 01100161010000500172011001400177005001700191039000600208019001200214020000700226 020001300233005001300246006001900259004001300278013000700291#VV11.08159#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp ni di#Truyn tranh#Li: Anna C adali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a 27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadali, Anna# Nguyn Th M Dung#In ln th 7#277046## 00613000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020031000570030013000880070068001010080005001690090 01100174010000500185011001400190005001700204039000600221019001200227020000700239 020001300246005001300259006001900272004001300291013000700304#VV11.08160#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun m i lm#Truyn tran h#Li: Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh# Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#In ln th 7#277047## 00607000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020025000570030013000820070068000950080005001630090 01100168010000500179011001400184005001700198039000600215019001200221020000700233 020001300240005001300253006001900266004001300285013000700298#VV11.08161#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun ng#Truyn tranh#Li: Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng# 2011#^a27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadali , Anna#Nguyn Th M Dung#In ln th 7#277048## 00617000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100080 00410820004000498080005000530020034000580030013000920070068001050080005001730090 01100178010000500189011001400194005001700208039000600225019001200231020000700243 020001300250005001300263006001900276004001300295013000700308#VV11.08162#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#GI-106S#853#^214#Ging sinh u tin ca Chut Tp#Truyn tranh#Li: Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^ aKim ng#2011#^a27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tr anh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#In ln th 7#277049## 00601000000000301000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020019000570030013000760070068000890080005001570090 01100162010000500173011001400178005001700192039000600209019001200215020000700227 020001300234005001300247006001900260004001300279013000700292#VV11.08163#Vn hc thiu nhi#16000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp bing n#Truyn tranh#Li: Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^ a27tr.^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadali, Anna #Nguyn Th M Dung#In ln th 7#277050## 00595000000000289000450002600110000002000180001104100050002918100070003408200040 00418080005000450020032000500030013000820070068000950080005001630090011001680100 00500179011001400184005001700198039000600215019001200221020000700233020001300240 005001300253006001900266004001300285013000700298#VV11.08164#Vn hc thiu nhi#Vi ?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun i nh tr#Truyn tranh#Li: Anna Cadali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a27tr. ^b21cm#Campanenla, Mac#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Cadali, Anna#Nguy n Th M Dung#In ln th 7#277051## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410220004000760080005000800090011000850100005000960110 01400101020000700115020000900122020001400131039000600145019000500151013000700156 #VV11.08165#14000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp d#T.1 #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#277 052## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410220004000760080005000800090011000850100005000960110 01400101020000700115020000900122020001400131039000600145019000500151013000700156 #VV11.08166#14000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp d#T.2 #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#277 053## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410220004000760080005000800090011000850100005000960110 01400101020000700115020000900122020001400131039000600145019000500151013000700156 #VV11.08167#14000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp d#T.3 #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#277 054## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410220004000760080005000800090011000850100005000960110 01400101020000700115020000900122020001400131039000600145019000500151013000700156 #VV11.08168#14000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp d#T.4 #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#277 055## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410220004000760080005000800090011000850100005000960110 01400101020000700115020000900122020001400131039000600145019000500151013000700156 #VV11.08169#14000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp d#T.5 #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#277 056## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410220004000760080005000800090011000850100005000960110 01400101020000700115020000900122020001400131039000600145013000700151019000500158 #VV11.08170#14000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp d#T.6 #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#277057#D ch## 00406000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000600146019000500152013000700157 #VV11.08171#Vi?t#T429V#372.21#^214#12000#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T. 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#27 7058## 00406000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000600146019000500152013000700157 #VV11.08172#Vi?t#T429V#372.21#^214#12000#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T. 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#27 7059## 00406000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000600146019000500152013000700157 #VV11.08173#Vi?t#T429V#372.21#^214#12000#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T. 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#27 7060## 00406000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000600146019000500152013000700157 #VV11.08174#Vi?t#T429V#372.21#^214#12000#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T. 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#27 7061## 00406000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000600146019000500152013000700157 #VV11.08175#12000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T. 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#Dch#27 7062## 00406000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000600146013000700152019000500159 #VV11.08176#12000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T. 6#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b25cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#TDung#277063# Dch## 00583000000000277000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100070 00300820007000378080005000440020049000490070061000980080005001590090011001640100 00500175011001400180039000600194019000500200020001400205012002200219006001700241 004001300258005002700271013000700298#VV11.08177#T mu#13500#Vi?t#NG558#372.21 #^214#Ngi p v qui th cng nhng cu chuyn khc#Minh ho: Ho s truyn t ranh Disney ; Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#TDung#Dc h#Sch mu gio#T mu cng cng cha#Nguyn Thu Hng#In ln th 2#Ho s truy n tranh Disney#277064## 00504000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100060 00300820007000368080005000430020049000480070022000970080005001190090011001240100 00500135011001400140039000600154019000500160020001400165012002200179006001700201 004001300218013000700231#VV11.08178#T mu#13500#Vi?t#C455C#372.21#^214#Cng ch a Jasmine v cuc phiu lu cng Aladdin#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng# 2011#^a16tr.^b26cm#TDung#Dch#Sch mu gio#T mu cng cng cha#Nguyn Thu H ng#In ln th 2#277065## 00477000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100070 00300820007000378080005000440020021000490070022000700080005000920090011000970100 00500108011001400113039000600127019000500133020001400138012002200152006001700174 004001300191013000700204#VV11.08179#T mu#13500#Vi?t#NH556N#372.21#^214#Nhng ngi bn thn#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#TDung#D ch#Sch mu gio#T mu cng cng cha#Nguyn Thu Hng#In ln th 2#277066## 00407000000000229000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100070 00300820007000378080005000440020031000490080005000800090011000850100005000960110 01400101039000600115020001400121012002200135004001300157013000700170#VV11.08180# T mu#13500#Vi?t#NH556N#372.21#^214#Nhng nng cng cha kiu dim#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#TDung#Sch mu gio#T mu cng cng cha#In ln th 2#2 77067## 00486000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100060 00300820007000368080005000430020031000480070022000790080005001010090011001060100 00500117011001400122039000600136019000500142020001400147012002200161006001700183 004001300200013000700213#VV11.08181#T mu#13500#Vi?t#N106B#372.21#^214#Nng B ch Tuyt v by ch ln#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm #TDung#Dch#Sch mu gio#T mu cng cng cha#Nguyn Thu Hng#In ln th 2#27 7068## 00483000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100060 00300820007000368080005000430020028000480070022000760080005000980090011001030100 00500114011001400119039000600133019000500139020001400144012002200158006001700180 004001300197013000700210#VV11.08182#T mu#13500#Vi?t#N106L#372.21#^214#Nng L Lem trong ngy ci#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#TD ung#Dch#Sch mu gio#T mu cng cng cha#Nguyn Thu Hng#In ln th 2#27706 9## 00395000000000229000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100080 00300820007000388080005000450020018000500080005000680090011000730100005000840110 01400089039000600103020001400109012002200123004001300145013000700158#VV11.08183# T mu#13500#Vi?t#GI-126P#372.21#^214#Giy pht diu k#^aH.#^aKim ng#2011#^a 16tr.^b26cm#TDung#Sch mu gio#T mu cng cng cha#In ln th 2#277070## 00489000000000265000450002600110000002000070001101400070001804100050002518100060 00300820007000368080005000430020034000480070022000820080005001040090011001090100 00500120011001400125039000600139019000500145020001400150012002200164006001700186 004001300203013000700216#VV11.08184#T mu#13500#Vi?t#N106T#372.21#^214#Nng ti n c v m ci trong m#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b2 6cm#TDung#Dch#Sch mu gio#T mu cng cng cha#Nguyn Thu Hng#In ln th 2 #277071## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020034000630070010000970080005001070090 01100112010000500123011001400128020000800142020000900150020001500159039000600174 013000700180021016400187020001600351020001300367#VV11.08185#VV11.08186#27000#Vi ?t#B254N#959.779#^214#Diu Thu#Bn Nh Rng c th bn cha bit#Diu Thu#^aH. #^aKim ng#2011#^a52tr.^b20cm#Lch s#Vit Nam#Sch thiu nhi#TDung#277072#Gii thiu ton cnh v di tch Bn Nh Rng, cng mt vi nt tiu biu v lch s, kin trc, tn gi... ni khi u hnh trnh i tm ng cu nc ca Bc H# Di tch lch s#Bn Nh Rng## 00586000000000289000450002600110000002000180001101400070002904100050003618100070 00410820004000488080005000520020029000570030013000860070068000990080005001670090 01100172010000500183011001400188039000600202019001200208020000700220020001300227 005001700240005001300257006001900270013000700289#VV11.08187#Vn hc thiu nhi#16 000#Vi?t#CH519T#853#^214#Chut Tp - Tp i, ng s!#Truyn tranh#Li: Anna Ca dali ; Tranh: Mac Campanenla ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a2 7tr.^b21cm#TDung#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Campanenla, Mac#Cadali, Anna#N guyn Th M Dung#277073## 00537000000000277000450002600110000002600110001102000180002201400070004004100050 00471810006000520820009000588080005000670020019000720070044000910080005001350090 01100140010000500151011001400156005001300170039000600183020000900189020001200198 012002300210005001900233013000700252#VV11.08188#VV11.08189#Vn hc thiu nhi#190 00#Vi?t#H452T#895.9223#^214#Hi thi ti ma h#m Huy ng ; Minh ho: Nguyn Minh Phng#^aH.#^aKim ng#2011#^a65tr.^b21cm#m Huy ng#TDung#Vit Nam#Truy n ngn#T sch Tui thn tin#Nguyn Minh Phng#277074## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020011000720070016000830080005000990090 01100104010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161039000500173 012001300178013000700191020002200198#VV11.08190#VV11.08191#36000#Vi?t#GI-100V#8 95.9223#^214#Thm Qunh Trn#Gi v yu#Thm Qunh Trn#^aH.#^aKim ng#2011#^a1 52tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Ha#Teen vn hc#277075#Sch thanh thiu nin## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020008000640070010000720080005000820090 01100087010000500098011001500103020001700118020000900135020001200144039000500156 012001300161013000700174020002200181#VV11.08192#VV11.08193#33000#Vi?t#M103L#895 .9223#^214#Ct Tng#Mail l#Ct Tng#^aH.#^aKim ng#2011#^a136tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Ha#Teen vn hc#277076#Sch thanh thiu nin# # 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020008000690070015000770080005000920090 01100097010000500108011001500113020001700128020000900145020001200154039000500166 004001300171012001300184013000700197020002200204#VV11.08194#VV11.08195#33500#Vi ?t#D110V#895.9223#^214#Phan Hn Nhin#Dt vm#Phan Hn Nhin#^aH.#^aKim ng#201 1#^a142tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Ha#In ln th 2#Teen v n hc#277077#Sch thanh thiu nin## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020021000720070018000930080005001110090 01100116010000500127011001400132020001800146020000900164020001200173039000500185 013000700190#VV11.08196#VV11.08197#45000#Vi?t#452C#895.9223#^214#Nguyn Phm T hin#i cn v rng xanh#Nguyn Phm Thin#^aH.#^aKim ng#2011#^a90tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T.Ha#277078## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001800187020001100205 020001100216006000800227039000500235019001600240013000700256005001000263#VV11.08 199#VV11.08198#40000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.6#^aH.#^aKim ng# 2011#^a199tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Nht M#T.Ha#Dch Tr ung Quc#277079#Girlne Ya## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020021000650030044000860070011001300080 00500141009001100146010000500157011001500162020001800177020000900195020001200204 039000500216013000700221#VV11.08200#VV11.08201#32000#Vi?t#B105N#895.9223#^214#T Duy Anh#Bn nhc con iu#Tp truyn ngn chn lc dnh cho thiu nhi#T Du y Anh#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn #T.Ha#277080## 00676000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020026000450070078000710220004001492210020001530080005001730090 01100178010000500189011001500194020001000209020000800219020001300227020001500240 02000130025500500120026800500110028000500040029100600170029503900050031201300070 0317019001400324#VV11.08202#50000#Vi?t#TH113M#612.60835#^214#Thc mc ca tui mi ln#Li: Kang Soonye ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Nguyn Ngc Linh#T.1#C th mnh tht l#^aH.#^aKim ng#2011#^a199tr.^b21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Kang Soonye#Son Jaesoo#Iwi#Nguyn N gc Linh#T.Ha#277081#Dch Hn Quc## 00713000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020026000450070078000710220004001492210027001530080005001800090 01100185010000500196011001500201020001000216020000800226020001300234020001500247 02000130026200500120027500500110028700500040029800600170030203900050031901900140 0324004001800338013000700356#VV11.08203#50000#Vi?t#TH113M#612.60835#^214#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soonye ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Nguyn Ngc Linh#T.2#C th mnh rt quan trng#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b 21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Kang Soonye#Son Jaesoo#Iwi#Nguyn Ngc Linh#T.Ha#Dch Hn Quc#Ti bn ln th 2#277082## 00707000000000349000450002600110000000400180001101400070002904100050003618100070 00410820010000488080005000580020026000630070078000890220004001672210021001710080 00500192009001100197010000500208011001500213020001000228020000800238020001300246 02000150025902000130027400500120028700500110029900500040031000600170031403900050 0331019001400336013000700350#VV11.08204#Ti bn ln th 2#50000#Vi?t#TH113M#612 .60835#^214#Thc mc ca tui mi ln#Li: Kang Soonye ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Nguyn Ngc Linh#T.3#T m v c th mnh#^aH.#^aKim ng#201 1#^a182tr.^b21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Kang Soonye#Son Jaesoo#Iwi#Nguyn Ngc Linh#T.Ha#Dch Hn Quc#277083## 00797000000000373000450002600110000001400070001104100050001800400180002318100070 00410820010000488080005000580020026000630070106000890220004001952210033001990080 00500232009001100237010000500248011001500253020001000268020000800278020001300286 02000150029902000130031400500110032700500120033800500150035003900050036501900140 0370013000700384005001100391005000400402006001700406#VV11.08205#50000#Vi?t#Ti bn ln th 2#TH113M#612.60835#^214#Thc mc ca tui mi ln#Li: Koo Sungae, K im Daeshik, Pang Myunggeol ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Nguyn Ng c Linh#T.4#Nhng iu cn bit v gii tnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a161tr.^b21cm #Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Truyn tranh#Koo Sungae#Kim Daesh ik#Pang Myunggeol#T.Ha#Dch Hn Quc#277084#Son Jaesoo#Iwi#Nguyn Ngc Linh## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400290012000540070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105020001800120020001100138020001300149006000900162 039000500171013000700176019001600183012004800199#VV11.08206#25000#Vi?t#R418T#89 5.1#^214#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a47tr .^b22 cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#T.Ha#277085#Dch Tru ng Quc#B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020014000340290012000480070014000600220004000740080005000780090011000830100 00500094011001500099020001800114020001100132020001300143006000900156039000500165 019001600170013000700186012004800193#VV11.08207#25000#Vi?t#895.1#^214#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b22 cm#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#T.Ha#Dch Trung Quc#277086#B truyn tranh theo phim hot hnh "hot" nht!## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020014000340290012000480070014000600220004000740080005000780090011000830100 00500094011001500099020001800114020001100132020001300143006000900156039000500165 019001600170012004800186013000700234#VV11.08208#25000#Vi?t#895.1#^214#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b22 cm#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#T.Ha#Dch Trung Quc#B truyn tranh t heo phim hot hnh "hot" nht!#277087## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020014000340290012000480070014000600220004000740080005000780090011000830100 00500094011001500099020001800114020001100132020001300143006000900156039000500165 019001600170012004800186013000700234#VV11.08209#25000#Vi?t#895.1#^214#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b22 cm#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#T.Ha#Dch Trung Quc#B truyn tranh t heo phim hot hnh "hot" nht!#277088## 00519000000000277000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020014000340290012000480070014000600220004000740080005000780090011000830100 00500094011001500099020001800114020001100132020001300143006000900156039000500165 019001600170012004800186013000700234#VV11.08210#Vi?t#895.1#^214#25000#Robo tri cy#Fruity Robo#c Tng dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a48tr.^b22 cm#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#c Tng#T.Ha#Dch Trung Quc#B truyn tranh t heo phim hot hnh "hot" nht!#277089## 00641000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070055000690080005001240090011001290100 00500140011001600145020001800161020000900179020001300188005000900201006001600210 039000500226019001400231012004800245004001800293006000900311013000700320#VV11.08 211#Vi?t#J311H#895.7#^214#25000#Jin Henri Fabr#Tranh truyn#Tranh, li: Han Ki n ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b21 cm#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#T.Ha#Dch Hn Quc#Ch uyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Kim Dung#277090# # 00679000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070071000650080005001360090011001410100 00500152011001600157020001800173020000900191020001300200005001000213005001300223 03900050023601900140024101200480025500400180030300600160032100600090033701300070 0346#VV11.08212#Vi?t#N109B#895.7#^214#25000#Ixc Niutn#Tranh truyn#Li: Ly S n Mi ; Tranh: Qun Th Un ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#201 1#^a159tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Ly Sn Mi#Qun Th Un #T.Ha#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Nguyn Th Thm#Kim Dung#277091## 00685000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580070071000710080005001420090011001470100 00500158011001600163020001800179020000900197020001300206005001000219005001300229 03900050024201900140024701200480026100400180030900600160032700600090034301300070 0352#VV11.08213#Vi?t#N109B#895.7#^214#25000#Naplng Bnapat#Tranh truyn#Li: Na Ly Th ; Tranh: Qun Th Un ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Na Ly Th#Qun T h Un#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti b n ln th 5#Nguyn Th Thm#Kim Dung#277092## 00686000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070073000680080005001410090011001460100 00500157011001600162020001800178020000900196020001300205005001200218005001300230 03900050024301900140024801200480026200400180031000600160032800600090034401300070 0353#VV11.08214#Vi?t#A100L#895.7#^214#25000#Abraham Lincn#Tranh truyn#Li: Ki m Nam Kin ; Tranh: Kim Bc Jng ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim n g#2011#^a159tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Nam Kin#Kim B c Jng#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti b n ln th 5#Nguyn Th Thm#Kim Dung#277093## 00642000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070055000700080005001250090011001300100 00500141011001600146020001800162020000900180020001300189005000900202006001600211 039000500227019001400232012004800246004001800294006000900312013000700321#VV11.08 215#Vi?t#T453A#895.7#^214#25000#Tma Anva ixn#Tranh truyn#Tranh, li: Han K in ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b21 cm#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#T.Ha#Dch Hn Quc#C huyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Kim Dung#277094 ## 00636000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070055000640080005001190090011001240100 00500135011001600140020001800156020000900174020001300183005000900196006001600205 039000500221019001400226012004800240004001800288006000900306013000700315#VV11.08 216#Vi?t#A105S#895.7#^214#25000#Anbt Sut#Tranh truyn#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a156tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Kim Dung#277095## 00648000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070061000640080005001250090011001300100 00500141011001600146020001800162020000900180020001300189005001500202006001600217 039000500233019001400238012004800252004001800300006000900318013000700327#VV11.08 217#Vi?t#H252K#895.7#^214#25000#Hlen Kyl#Tranh truyn#Li, tranh: Pc Chng Q uan ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a158tr.^b21 cm#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Kim Dung# 277096## 00639000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070055000670080005001220090011001270100 00500138011001600143020001800159020000900177020001300186005000900199006001600208 039000500224019001400229012004800243004001800291006000900309013000700318#VV11.08 218#Vi?t#A105A#895.7#^214#25000#Anbe Anhxtanh#Tranh truyn#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuy n k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Kim Dung#277097## 00686000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070075000640080005001390090011001440100 00500155011001600160020001800176020000900194020001300203005001200216005001500228 03900050024301900140024801200480026200400180031000600160032800600090034401300070 0353#VV11.08219#Vi?t#M109Q#895.7#^214#25000#Mari Quyri#Tranh truyn#Li: Kim Na m Kin ; Tranh: Pc Chng Hin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng# 2011#^a159tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Kim Nam Kin#Pc Ch ng Hin#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuyn k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti b n ln th 5#Nguyn Th Thm#Kim Dung#277098## 00638000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070055000660080005001210090011001260100 00500137011001600142020001800158020000900176020001300185005000900198006001600207 039000500223019001400228012004800242004001800290006000900308013000700317#VV11.08 220#Vi?t#A105N#895.7#^214#25000#Anfrt Nben#Tranh truyn#Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm, Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b21 cm#Vn hc t hiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Han Kin#Nguyn Th Thm#T.Ha#Dch Hn Quc#Chuy n k v 10 nhn vt EQ. Danh nhn th gii#Ti bn ln th 5#Kim Dung#277099## 00589000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020032000400030022000720070058000940080005001520090011001570100 00500168011001600173020001800189020000900207020001300216005001700229006001100246 005001600257039000500273019001400278013000700292#VV11.08221#Vi?t#D434#895.6#^21 4#16000#Doraemon c bit: C b Dorami#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#^aH.#^aKim ng#2011#^a128tr.^b21 cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng V u#T.Ha#Dch Nht Bn#277100## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251013000700256019001400263#VV11.08222#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#T.Ha#277 101#Dch Nht Bn## 00579000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08223#Vi?t#D43 4#895.6#^214#12500#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277102## 00579000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08224#Vi?t#D43 4#895.6#^214#12500#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277103## 00579000000000301000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08225#D434#895 .6#^214#12500#Vi?t#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277104## 00579000000000301000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08226#D434#895 .6#^214#12500#Vi?t#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277105## 00579000000000301000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08227#D434#895 .6#^214#12500#Vi?t#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277106## 00579000000000301000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08228#D434#895 .6#^214#12500#Vi?t#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277107## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08229#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277108## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001700207 006001100224005001600235039000500251019001400256013000700270#VV11.08230#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#Dc h Nht Bn#277109## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08231#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277110## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08232#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277111## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08233#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277112## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08234#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.13#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277113## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08235#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.14#^aH.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277114## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08236#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.15#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277115## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08237#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.16#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277116## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08238#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.17#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277117## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001700208 006001100225005001600236039000500252019001400257013000700271#VV11.08239#12500#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h.#T.18#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b21 cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Thu#D ch Nht Bn#277118## 00480000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020020000620070008000820040013000900080 00500103009001100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001200166 005001200178039000500190013000700195#VN11.02693#VN11.02694#50000#Vi?t#D250M#895 .9223#^214#T Hoi#D mn phiu lu k#T Hoi#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011 #^a159tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T Huy Long#Thu#277119## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050025000490020020000740070073000940080005001670090 01100172010000500183011001400188012002700202020001800229020000500247020001200252 005001600264006001500280039000500295013000700300019001000307004001300317#VN11.02 695#VN11.02696#18000#Vi?t#M312S#843#^214#Rosset, Florence Ductruc#Mnh s b i m km#Florence Ductruc Rosset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch# ^aH.#^aKim ng#2011#^a42tr.^b24cm#Lulu! cuc sng l th !#Vn hc thiu nhi# Php#Truyn ngn#Morel, Marylise#Bi Th Thu H#Thu#277120#dch Php#In ln th 2## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050025000490020027000740070073001010080005001740090 01100179010000500190011001400195012002700209020001800236020000500254020001200259 005001600271006001500287039000500302019001000307013000700317004001300324#VN11.02 697#VN11.02698#18000#Vi?t#T103S#843#^214#Rosset, Florence Ductruc#Ti sao mnh lun b mng?#Florence Ductruc Rosset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a42tr.^b24cm#Lulu! cuc sng l th !#Vn hc thi u nhi#Php#Truyn ngn#Morel, Marylise#Bi Th Thu H#Thu#dch Php#277121#In ln th 2## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050025000490020021000740070073000950080005001680090 01100173010000500184011001400189012002700203020001800230020000500248020001200253 005001600265006001500281039000500296019001000301004001300311013000700324#VN11.02 699#VN11.02700#18000#Vi?t#B100C#843#^214#Rosset, Florence Ductruc#B ch thch ra lnh#Florence Ductruc Rosset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch #^aH.#^aKim ng#2011#^a43tr.^b24cm#Lulu! cuc sng l th !#Vn hc thiu nhi #Php#Truyn ngn#Morel, Marylise#Bi Th Thu H#Thu#dch Php#In ln th 2#277 122## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050025000490020023000740070073000970080005001700090 01100175010000500186011001400191012002700205020001800232020000500250020001200255 005001600267006001500283039000500298019001000303004001300313013000700326#VN11.02 701#VN11.02702#18000#Vi?t#S550N#843#^214#Rosset, Florence Ductruc#S nht nht ng ght#Florence Ductruc Rosset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H d ch#^aH.#^aKim ng#2011#^a42tr.^b24cm#Lulu! cuc sng l th !#Vn hc thiu n hi#Php#Truyn ngn#Morel, Marylise#Bi Th Thu H#Thu#dch Php#In ln th 2#2 77123## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050025000490020030000740070073001040080005001770090 01100182010000500193011001400198012002700212020001800239020000500257020001200262 005001600274006001500290039000500305019001000310004001300320013000700333#VN11.02 703#VN11.02704#18000#Vi?t#M200#843#^214#Rosset, Florence Ductruc#M tit l b mt ca mnh#Florence Ductruc Rosset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Th u H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a42tr.^b24cm#Lulu! cuc sng l th !#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn#Morel, Marylise#Bi Th Thu H#Thu#dch Php#In ln th 2#277124## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020039000630070009001020080005001110090 01100116010000500127011001400132020001800146020000900164020001500173039000500188 012002700193013000700220#VN11.02705#VN11.02706#14000#Vi?t#452C#895.9223#^214#Q unh C#i Cn v cuc khi ngha Thi Nguyn#Qunh C#^aH.#^aKim ng#2011#^a6 3tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Thu#T sch Danh nhn Vit Nam#277125## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020060000570070049001170080005001660090011001710100 00500182011001400187020001800201020000900219020001200228005001500240039000500255 020001700260005001100277013000700288#VN11.02708#VN11.02707#15000#Vi?t#CH500T#39 8.209597#^214#Ch Tu k chuyn tt bnh tri, bnh chay & tt thanh minh#L Ph ng Lin s.t., b.s. ; Minh ho: Vng Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#L Phng Lin#Thu#Vn hc dn gian#Vng Linh#277126## 00446000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050017000550020016000720070017000880080005001050090 01100110010000500121011001500126020001800141020000900159020001200168039000500180 013000700185#VN11.02709#VN11.02710#280000#Vi?t#V500#895.9223#^214#Trn Huyn T rang#V iu ng xu#Trn Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2011#^a110tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#277127## 00460000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020012000430070039000550080005000940090011000990100005001100110 01400115020001800129020000900147020001300156005000900169005001600178039000500194 013000700199#VN11.02711#7500#Vi?t#CH500C#895.9223#^214#Ch ch ln#Tranh: Cao H ng ; Li: Nguyn Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Cao Hng#Nguyn Thu Hin#Thu#277128## 00466000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420070040000590080005000990090011001040100005001150110 01400120020001800134020000900152039000500161020001300166005001000179005001600189 013000700205#VN11.02712#7500#Vi?t#309T#895.9223#^214#Ln con li tm#Tranh: C ao Hong ; Li: Nguyn Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#Truyn tranh#Cao Hong#Nguyn Thu Hin#277129## 00445000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020008000420070034000500080005000840090011000890100005001000110 01400105020001800119020000900137039000500146020001300151005001000164005001000174 013000700184#VN11.02713#7500#Vi?t#309T#895.9223#^214#Bu vt#Tranh: Cao Hong ; Li: Lin Hon#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#L oan#Truyn tranh#Cao Hong#Lin Hon#277130## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410070034000530080005000870090011000920100005001030110 01400108020001800122039000500140020001400145005001000159005001000169012002000179 020001300199020000800212013000700220#VN11.02714#16000#Vi?t#309T#372.21#^214#Gi v sinh#Tranh: Ho Nhin ; Li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#G io dc mu gio#Loan#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#K nng sng cho b#K n ng sng#V sinh#277131## 00481000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070034000490080005000830090011000880100005000990110 01400104020001800118039000500136020001400141005001000155005001000165012002000175 020001300195013000700208#VN11.02715#16000#Vi?t#309T#372.21#^214#Gip #Tranh: Ho Nhin ; Li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Gio dc mu gio #Loan#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#K nng sng cho b#K nng sng#277132# # 00481000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070034000490080005000830090011000880100005000990110 01400104020001800118039000500136020001400141005001000155005001000165012002000175 020001300195013000700208#VN11.02716#16000#Vi?t#309T#372.21#^214#Chia s#Tranh: Ho Nhin ; Li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Gio dc mu gio #Loan#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#K nng sng cho b#K nng sng#277133# # 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070034000540080005000880090011000930100005001040110 01400109020001800123039000500141020001400146005001000160005001000170012002000180 020001300200013000700213#VN11.02717#16000#Vi?t#309T#372.21#^214#Trn xe but#T ranh: Ho Nhin ; Li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Loan#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#K nng sng cho b#K nng sng#27 7134## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070034000510080005000850090011000900100005001010110 01400106020001800120039000500138020001400143005001000157005001000167012002000177 020001300197020001000210013000700220#VN11.02718#16000#Vi?t#309T#372.21#^214#Ti t kim#Tranh: Ho Nhin ; Li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Gi o dc mu gio#Loan#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#K nng sng cho b#K nn g sng#Tit kim#277135## 00462000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070036000630080005000990090011001040100005001150110 01400120020001800134020000900152039000500161020001300166005001000179005001200189 013000700201#VN11.02719#7500#Vi?t#309T#895.9223#^214#Gic m ca tru con#Tran h: Cao Hong ; Li: Ngc Phng#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#Truyn tranh#Cao Hong#Ngc Phng#277136## 00474000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020025000420070040000670080005001070090011001120100005001230110 01400128020001800142020000900160039000500169020001300174005001000187005001600197 013000700213#VN11.02720#7500#Vi?t#309T#895.9223#^214#Mu sc khng quan trng# Tranh: Cao Hong ; Li: Nguyn Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Loan#Truyn tranh#Cao Hong#Nguyn Thu Hin#277137## 00522000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410070038000480080005000860090011000910100005001020110 01300107020001800120039000500138020001300143005001500156005000900171004001300180 012001700193020000500210020001000215013000700225#VN11.02721#25000#Vi?t#309T#37 2.21#^214# bn#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Vit Hi#^aH.#^aKim ng#2011#^a8t r.^b23cm#Gio dc mu gio#Loan#Truyn tranh#Phng Duy Tng#Vit Hi#In ln th 3#Va hc va chi# t#Nhn bit#277138## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070045000660080005001110090011001160100005001270110 01400132020001800146039000500164020001300169005001000182005001100192004001300203 012001700216020001000233005000900243013000700252#VN11.02722#25000#Vi?t#309T#37 2.21#^214# t con v xe phun nc#Tranh: L Phng, Don Thnh ; Li: Hoi Thu# ^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b23cm#Gio dc mu gio#Loan#Truyn tranh#L Phng #Don Thnh#In ln th 3#Va hc va chi#Nhn bit#Hoi Thu#277139## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070033000610080005000940090011000990100005001100110 01400115020001800129039000500147020000400152005001000156005000900166004001300175 012001700188020001800205013000700223020000700230020001300237#VN11.02723#25000#V i?t#309T#372.21#^214#i tm nhng con s#Tranh: Cao Hong ; Li: Vit Hi#^aH.# ^aKim ng#2011#^a20tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Loan#Th#Cao Hong#Vit Hi#In l n th 3#Va hc va chi#Gio dc mu gio#277140#Ch s#Truyn tranh## 00530000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000982210016001030080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 005001600195006000800211019001400219013000700233#VN11.02725#Vi?t#D000G#895.6#^21 4#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T.10#B nh c a Noal#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#277141## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000982210012001030080 00500115009001100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178 005001600191006000800207019001400215013000700229#VN11.02724#Vi?t#D000G#895.6#^21 4#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T.11#V i h ng#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#277142## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070034000670220005001012210006001060080 00500112009001100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175 005001600188006001100204019001400215013000700229#VN11.02726#Vi?t#D000G#895.6#^21 4#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; m Nguyt dch#T.12#Poker #^aH.#^aKim ng#2011#^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kat sura Hoshino#m Nguyt#Dch Nht Bn#277143## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000982210023001030080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001600202006000800218019001400226013000700240#VN11.02727#Vi?t#D000G#895.6#^21 4#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T.13#Ging n i ca bng ti#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#277144## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070040000600220005001002210007001050080 00500112009001100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175 005001800188006001600206013000700222019001400229#VN11.02728#16000#Vi?t#PS000#89 5.6#^214#PsyOen#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro, Trnh Thu Giang dch#T.14#"Nova" #^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tos hiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#277145#Dch Nht Bn## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410030013000640070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001600188 006000800204019001400212013000700226#VN11.02729#16000#Vi?t#TH305T#895.6#^214#Th in thn cui th k#Truyn tranh#Erika Kurahashi ; H Thu dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Erika Kurahashi #H Thu#Dch Nht Bn#277146## 00589000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220005001232210024001280080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001800228006001300246019001400259006000700273013000700280#VN11.02730#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#15000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Dc h: Barbie Ayumi, Hirame#T.14#Tin v thnh Nijo...!!#^aH.#^aKim ng#2011#^a189t r.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi# Dch Nht Bn#Hirame#277147## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215019001400226013000700240#VN11.02731#15000#Vi?t#K300S#89 5.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; Thanh Tng d ch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a166tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tra nh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Dch Hn Quc#277148## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215019001400226013000700240#VN11.02732#15000#Vi?t#K300S#89 5.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; Thanh Tng d ch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tra nh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Dch Hn Quc#277149## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215019001400226013000700240#VN11.02733#15000#Vi?t#K300S#89 5.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; Thanh Tng d ch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tra nh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Dch Hn Quc#277150## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215019001400226013000700240#VN11.02734#15000#Vi?t#K300S#89 5.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; Thanh Tng d ch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a166tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tra nh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#Dch Hn Quc#277151## 00657000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220004001712210022001750080 00500197009001100202010000500213011001500218020001800233020000900251020001300260 005001300273005001400286006001200300006001000312019001400322013000700336#VN11.02 735#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh Hng, Thu T in#T.6#Liu lnh v bn lnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh Hng#Thu Tin#Dch Nht Bn#277152## 00658000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070080000910220004001712210023001750080 00500198009001100203010000500214011001500219020001800234020000900252020001300261 005001300274005001400287006001200301006001000313019001400323013000700337#VN11.02 736#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh Hng, Thu T in#T.7#Khi hi v nghim tc#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh Hng#Thu Tin#Dch Nht Bn#277153## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001900197 006001100216013000700227019001400234#VN11.02737#16000#Vi?t#K521T#895.6#^214#Kur oko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.1#^a H.#^aKim ng#2011#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadato shi Fujimaki#Thu Hng#277154#Dch Nht Bn## 00555000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070037000740220004001112210035001150080005001500090 01100155010000500166011001500171020001800186020000900204020001300213005001900226 006001100245019001400256013000700270#VN11.02738#16000#Vi?t#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.2#Bng r ca cu Tadatoshi Fujimaki#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#277155## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220004001172210015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 005001900212006001100231019001400242039000500256013000700261#VN11.02739#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.3#V chin thng#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht Bn#Thu #277156## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000500238019001400243013000700257#VN11.02740#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a222tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#27 7157## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000500238019001400243013000700257#VN11.02741#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a222tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#27 7158## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02742#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.38#Hng Thin N (5)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Thu#Dch Nht Bn#277159## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02743#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.39#Hng Thin N (6)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Thu#Dch Nht Bn#277160## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02744#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.40#Hng Thin N (7)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Thu#Dch Nht Bn#277161## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02745#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.41#Hng Thin N (8)#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#Thu#Dch Nht Bn#277162## 00560000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210022001110050 01300133006001000146008000500156009001100161010000500172011001500177019001400192 020001800206020000900224020001300233039000500246013000700251#VN11.02746#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.44#Bt u hip u ph!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a 195tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#277163## 00566000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210028001110050 01300139006001000152008000500162009001100167010000500178011001500183019001400198 020001800212020000900230020001300239039000500252013000700257#VN11.02747#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.45#nh mnh huynh i u!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2 011#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#27 7164## 00663000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001700213020000900230 02000130023900500110025200500130026300600110027600600120028703900050029901900140 0304013000700318#VN11.02748#16000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc hi n i#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#Thu #Dch Nht Bn#277165## 00663000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001700213020000900230 02000130023900500110025200500130026300600110027600600120028703900050029901900140 0304013000700318#VN11.02749#16000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a196tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc hi n i#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#Thu #Dch Nht Bn#277166## 00557000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210031000990410 00500130005001300135006001000148008000500158009001100163010000500174011001500179 020001800194020000900212020001300221019001400234013000700248#VN11.02750#16000#O -430P#895.6#^214#Thu#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.61# Romance dawn for the new world#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011# ^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#277167## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100050 00280820006000338080005000390020008000440030013000520070038000650220004001030080 00500107009001100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170 005001800183006001300201019001400214013000700228#VN11.02751#16000#Vi?t#Thu#H10 9#895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.6#^aH. #^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#277168## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100050 00280820006000338080005000390020008000440030013000520070038000650220004001030080 00500107009001100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170 005001800183006001300201019001400214013000700228#VN11.02752#16000#Vi?t#Thu#H10 9#895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.7#^aH. #^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#277169## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100050 00280820006000338080005000390020008000440030013000520070038000650220004001030080 00500107009001100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170 005001800183006001300201019001400214013000700228#VN11.02753#16000#Vi?t#Thu#H10 9#895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.8#^aH. #^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#277170## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100050 00280820006000338080005000390020008000440030013000520070038000650220004001030080 00500107009001100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170 005001800183006001300201019001400214013000700228#VN11.02754#16000#Vi?t#Thu#H10 9#895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.9#^aH. #^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#277171## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500070068000690040013001370080005001500090 01100155010000500166011001500171012001700186020001800203020000700221020001000228 02000130023800500170025100500160026800600160028403900050030001300070030501900120 0312#VL11.01292#VL11.01293#165000#Vi?t#B100T#853#^214#365 ngy k chuyn#Tranh: Carlos Busquets ; Li: Dolores Lanzas ; Trn Nguyn Huy dch#In ln th 4#^aH.# ^aKim ng#2011#^a190tr.^b27cm#Xun h thu ng#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn k#Truyn tranh#Busquets, Carlos#Lanzas, Dolores#Trn Nguyn Huy#Thu#277172#Dc h Italia## 00831000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740050016000790020050000950030 01700145007001600162008001400178009002200192010000500214011001500219021019200234 02000080042602000190043402000110045302000120046403900050047601300070048102000170 0488#VV11.08242#VV11.08243#VV11.08240#VV11.08241#35000#Vi?t#TH250G#895.922334#^ 214#Nguyn c Hnh#Th gii ngh thut trong tiu thuyt ca Chu Lai#Sch chuy n kho#Nguyn c Hnh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a128tr.^b21cm#G ii thiu hnh trnh sng tc tiu thuyt v quan nim ngh thut v hin thc v con ngi ca Chu Lai. Cm hng ngh thut, khng gian v thi gian ngh thut trong tiu thuyt ca Chu Lai#Chu Lai#Nghin cu vn hc#Ngh thut#Tiu thuyt #Thu#277173#Sch chuyn kho## 00712000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650020073000700080014001430090022001570100 00500179011001500184015005400199021010000253020002000353020000800373020001300381 020000800394020000800402039000500410013000700415#VL11.01294#VL11.01297#VL11.0129 6#VL11.01295#Vi?t#CH561T#378.0071#^214#Chng trnh o to trnh thc s v tin s ca i hc Thi Nguyn#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a268tr .^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Gii thiu chng trnh v chuyn ngnh o to trnh thc s v tin s ca i hc Thi Nguy n#i hc Thi nguyn#o to#Chng trnh#Thc s#Tin s#Thu#277174## 00607000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020032000550070038000870080005001250090011001300100 00500141011001400146021013300160020000900293020000800302006001100310006000800321 039000500329013000700334#VV11.08244#VV11.08245#Vi?t#M558N#294.3#^214#Tnh Khng# Mi nguyn ca B Tt ph hin#Tnh Khng ; Thin Kin, Diu H dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a49tr.^b20cm#Ging gii v mi nguyn ca B Tt ph hin nh: L k nh ch Pht, xung tn nh lai, qung tu cng dng, sm hi nghip trng...# o Pht#Gio l#Thin Kin#Diu H#Thu#277175## 00519000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020018000460080005000640090011000690100005000800110014000850150 03600099021012300135020000900258020001000267039000500277013000700282#VV11.08247# VV11.08246#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tnh #^aH.#^aTn gio#2011#^a52tr .^b21cm#TTS ghi: Tnh tng hc hi M quc#Gii thiu nghi thc tnh nh: Ng hi thc si tnh, thi kho nim pht, Pht thuyt A mi kinh, nghi thc cng ng...#o Pht#Nghi thc#Thu#277176## 00634000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020049000380070023000870080005001100090011001150100005001260110014001310210 16200145020000900307020001000316020000800326006001800334039000500352013000700357 020001600364#VV11.08248#VV11.08249#Vi?t#294.3#^214#Kinh trng th dit ti h c h ng t la ni#Thch Thin Thng dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a68tr.^b20cm#Gi i thiu nhng li dy ca c Pht trong Kinh Trng th v phng php dit tr ti nng, mng sng lu di v bo v nhng tr con khi b cht non cht yu# o Pht#Kinh Pht#Gio l#Thch Thin Thng#Thu#277177#Kinh Trng th## 00719000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020068000450070048001130080005001610090011001660100005001770110 01500182021010400197020000900301020000800310020001400318006001500332006001400347 039000500361013000700366015006800373#VV11.08250#VV11.08251#Vi?t#PH124N#294.3#^21 4#Pht ni Kinh Nhn qu ba i & Kinh Nhn qu kinh ti phc bo ng#Dch, chuy n ch: Thch Th Long, Thch Tr Hi#^aH.#^aTn gio#2011#^a146tr.^b20cm#Ging gii nhng gio l ca c Pht trong Kinh Nhn qu ba i v Kinh nhn qu kinh ti phc bo ng#o Pht#Gio l#Kinh Nhn qu#Thch Th Long#Thch Tr Hi#Th u#277178#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Pht gio cha C L## 00634000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020070000440070028001140080005001420090011001470100005001580110 01400163021015300177020000900330020000800339006000900347006001200356039000500368 013000700373#VV11.08252#VV11.08253#Vi?t#L309P#294.3#^214#Liu phm t hun hay p hng php tu phc - tch c ci to vn mnh#Dch: Tu Chu, Bi D Long#^aH.# ^aTn gio#2011#^a67tr.^b20cm#Gm nhng li rn dy v vn tu thn, ng li c x vi ngi i sao cho c o c, c nhn ngha, c lng tng thn tng tr, qu mn ln nhau#o Pht#Gio l#Tu Chu#Bi D Long#Thu#277179## 00636000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050011000380020042000490030022000910070035001130080005001480090011001530100 00500164011001400169021010600183020000900289020000800298020001300306006001700319 039000500336013000700341020001000348#VV11.08254#VV11.08255#Vi?t#294.3#^214#Tnh Khng#Lm th no nim pht t ti vng sanh#Trch Tnh vn p#Tnh Khng ; Thch Nhun Nghi dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a26tr.^b21cm#Gii thch nhng th c mc, nghi vn ca cc pht t ang tu ti gia v cch nim pht t ti vng sanh#o Pht#Gio l#Sch hi p#Thch Nhun Nghi#Thu#277180#Nim Pht## 00538000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020041000600070016001010080005001170090011001220100 00500133011001500138021009800153020000900251020002400260039000500284013000700289 #VV11.08256#VV11.08257#Vi?t#M517C#294.3#^214#Thch Thng Lc#Mun chng o phi tu tp php mn no?#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2011#^a100tr.^b21cm#Gii t hiu cc phm tr o ca php mn Thn Hnh Nim. Hng dn tu tp php mn Th n Hnh Nim#o Pht#Php mn Thn Hnh Nim#Thu#277181## 00465000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050018000440020018000620070018000800080005000980090011001030100 00500114011001400119021006100133020000900194020000800203039000500211013000700216 #VV11.08258#VV11.08259#Vi?t#C455#294.3#^214#Thch Thin Thun#Cng c ly pht #Thch Thin Thun#^aH.#^aTn gio#2011#^a91tr.^b21cm#Gii thch v nhng gio l trong qu trnh tu hnh o Pht#o Pht#Gio l#Thu#277182## 00536000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020016000600070016000760080005000920090011000970100 00500108011001500113021010900128020000900237020000800246039000500254013000700259 020001600266#VV11.08260#VV11.08261#Vi?t#L431Y#294.3#^214#Thch Thng Lc#Lng y u thng#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2011#^a101tr.^b21cm#Gii thiu nhng c u chuyn, bi vit v o c lm sng t nn o c nhn bn, nhn qu ca Pht gio#o Pht#o c#Thu#277183#Lng yu thng## 00551000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020025000600070016000850080005001010090011001060100 00500117011001500122021012200137020000900259020000800268039000500276013000700281 020000900288#VV11.08262#VV11.08263#Vi?t#B100M#294.3#^214#Thch Thng Lc#Ba mi by phm tr o#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2011#^a110tr.^b21cm#Gii thiu cc php tu hnh ca o Pht, t ngi s c mi bt u tu tp cho n khi ch ng o, c y 37 php hnh#o Pht#Tu hnh#Thu#277184#Php mn## 00829000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00400106808000500110005001200115002002900127029003800156007001200194022000400206 22100170021000800050022700900190023201000050025101100150025602101400027102000100 0411020001000421039000500431013000700436005001200443#CDVN.01425#VV11.08266#VV11. 08267#VV11.08265#VV11.08264#CDVN.01424#CDVN.01427#CDVN.01426#50000#Vi?t#T306A#4 28#^214#L Huy Lim#Ting Anh cp tc x giao#Instant English for social acti vities#L Huy Lim#T.1#Din t cm xc#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a223tr.^b2 1cm#Gii thiu cc bi hc ting Anh cp tc x giao nh: cho hi, gii thi u, tm bit, ng , kin tri ngc nhau, ch , tnh bn...#Ting Anh#Giao t ip#Thu#277185#L Huy Lim## 00772000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00400106808000500110005001500115002002600130029002500156007001400181008000500195 00900190020001000050021901100150022402101660023902000100040502000070041503900050 0422013000700427#VV11.08268#VV11.08269#VV11.08271#CDVN.01429#CDVN.01431#CDVN.014 30#CDVN.01428#VV11.08270#38000#Vi?t#T306A#428#^214#Thomas, Andrew#Ting Anh cho ti x taxi#English for taxi drivers#Andrew Thomas#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011 #^a143tr.^b21cm#Gii thiu cc bi hc ting Anh dnh cho li xe taxi nh: Gi t xe, ch khch, thm hi hnh khch, thi gian chy xe, khch ch ng, tc ng, i ng tt...#Ting Anh#Li xe#Thu#277186## 00813000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810008001000820 00400108808000500112005001200117002003700129029003300166007001200199008000500211 00900190021601000050023501100150024002101650025502000100042002000100043002000110 0440039000500451013000700456#CDVN.01433#VV11.08274#VV11.08275#CDVN.01434#CDVN.01 435#CDVN.01432#VV11.08272#VV11.08273#58000#Vi?t#GI-108T#428#^214#L Huy Lim#Gi ao tip ting Anh trong kinh doanh#English conversation in business#L Huy Lim# ^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a263tr.^b21cm#Gm cc bi hc giao tip ting Anh trong kinh doanh nh: Cho hi, tip n, sp xp cuc hp, t phng, m phn thng mi, khiu ni v gii quyt khiu ni...#Ting Anh#Giao tip#Kinh doanh# Thu#277187## 00864000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050016000710020044000870070 01600131008000500147009001900152010000500171011001500176015005000191021024800241 020001800489020001100507020000900518020001100527039000500538013000700543#VL11.01 298#VL11.01299#VL11.01300#VL11.01301#35000#Vi?t#K600T#660#^214#Trn Trung Kin# K thut cng trnh trong cng ngh ho hc#Trn Trung Kin#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a147tr.^b27cm#u ba sch ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Gii t hiu khi nim v cng trnh v k thut cng trnh. Cng trnh trong cng ngh ho hc. Phng tin h tr hon thnh h s d n. Phng php th hin vn bn. Vn chuyn v bo qun. Nhng h thng ph tr v k thut an ton x nghi p#Cng ngh ho hc#Cng trnh#K thut#Gio trnh#Thu#277188## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020036000660030091001020290027001930080 00500220009000800225010000500233011001400238021019500252020001400447020000900461 020001600470020000900486020001500495039000500510013000700515#VN11.02755#VN11.027 56#VN11.02758#VN11.02757#Vi?t#H561D#616.8#^214#Hng dn nhanh cho bc s lm s ng#iu tr lm dng cht gy nghin cho ngi c bnh l tm thn ng din = Q uick guide fo#Quick guide for clinicians#^aH.#^aY hc#2011#^a60tr.^b16cm#Trnh b y nhng nguyn tc hng dn, thi v phng php lm vic vi bnh nhn c bnh l tm thn ng din. Gii thiu cc nhm bnh nhn, cc ri lon tm thn c trng v cch iu tr#Bnh tm thn#Lm dng#Cht gy nghin#iu tr#Sch hng dn#Thu#277189## 00976000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020026000740070058001000040 03000158008000500188009000800193010000500201011001500206015006800221021021000289 02000110049902000060051002000130051600500160052900500120054500500190055700500170 0576005000900593039000500602013000700607#VN11.02759#VN11.02761#VN11.02762#VN11.0 2760#69000#Vi?t#C120N#616.07#^214#Cm nang xt nghim y hc#B.s.: Trng Thanh Ba, V Ngc Lan, Nguyn Nghim Lut...#Ti bn ln th 6, c b sung#^aH.#^aY h c#2011#^a156tr.^b19cm#TTS ghi: Cng ty Cng ngh v xt nghim y hc. Bnh vin Medlatec#Cung cp nhng thng tin c bn v xt nghim y hc, bao gm mt s i m ch trc khi xt nghim, cch ly mu, ch nh xt nghim theo nhm bnh, gi tr bnh thng v ngha lm sng ca cc xt nghim#Xt nghim#Y hc#Sc h tra cu#Trng Thanh Ba#V Ngc Lan#Nguyn Nghim Lut#Nguyn Xun Ninh#Thi Q u#Thu#277190## 00708000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050012000750020029000870070 04700116008000500163009000800168010000500176011001600181021012300197020000600320 020001000326020001300336005001800349005001500367039000500382013000700387#VV11.08 277#VV11.08276#VV11.08279#VV11.08278#480000#Vi?t#C120N#615.03#^214#To Duy Cn# Cm nang tra cu nhanh thuc#To Duy Cn, Hong Trng Quang, Nguyn Vn Yn#^aH. #^aY hc#2011#^a1319tr.^b22cm#Hng dn tra cu tn cc loi thuc, dng thuc, ch nh, liu dng, chng ch nh v thn trng ca cc loi thuc ny#Thuc#B it dc#Sch tra cu#Hong Trng Quang#Nguyn Vn Yn#Thu#277191## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050014000660020028000800070014001080080 00500122009000800127010000500135011001500140021022100155020001000376020000800386 020001000394020001000404020000900414039000500423013000700428#VV11.08280#VV11.082 83#VV11.08281#VV11.08282#Vi?t#B256L#617.7#^214#Cung Hng Sn#Bnh l di truyn n hn khoa#Cung Hng Sn#^aH.#^aY hc#2011#^a499tr.^b20cm#Giii thiu v gii phu v di truyn hc ca mt ngi. Trnh by cc bnh l di truyn bn phn trc v bn phn sau ca nhn cu. Bnh l di truyn ton thn lin quan n mt. Ch n on, t vn di truyn v iu tr#Nhn khoa#Bnh l#Di truyn#Chn on#iu tr#Thu#277192## 01100000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020062000780030017001400070 06800157008000500225009000800230010000500238011001500243021032200258020000800580 02000070058802000120059500500170060700500200062400500160064400500150066000500130 0675039000500688013000700693020000900700020001700709#VV11.08284#VV11.08285#VV11. 08287#VV11.08286#35000#Vi?t#U513T#614.509597#^214#Ung th d dy Vit Nam: c im dch t v mt s nguy c#Sch chuyn kho#B.s.: Nguyn Ngc Bch (ch.b.) , Nguyn Thnh V Anh, L Ngc Anh...#^aH.#^aY hc#2011#^a123tr.^b21cm#Gii thi u hot ng nghin cu ung th d dy. c im dch t ung th d dy. iu ki n kinh t x hi v tin s sc kho, yu t nguy c ni sinh, thi quen dinh d ng, ch bin mn n, thi quen ung ru, bia, ht thuc. Vi khun Helicobacter pylori. S phn k ca cc yu t. Hng ti phng bnh ung th d dy#Ung th #D dy#Dch t hc#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Thnh V Anh#Nguyn i Bnh#Trn Th Chnh#Phm Xun #Thu#277193#Vit Nam#Sch chuyn kho## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050015000740020013000890030 01700102007003100119008000500150009000800155010000500163011001500168021025400183 020001300437020001700450005001500467039000500482013000700487#VV11.08288#VV11.082 89#VV11.08291#VV11.08290#54000#Vi?t#U513T#616.99#^214#Nguyn Vit C#Ung th ph i#Sch chuyn kho#Nguyn Vit C, ng Khc Hng#^aH.#^aY hc#2011#^a214tr.^b2 1cm#Gii thiu dch t hc ung th phi nguyn pht. c im sinh hc, phn lo i v cc k thut chn on t bo m bnh ung th phi. Giai on bnh ung th phi theo TNM. Trnh by c im lm sng, chn on hnh nh v bin php iu tr ung th phi#Ung th phi#Sch chuyn kho#ng Khc Hng#Thu#277194## 00811000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020029000900070 01700119008000500136009000800141010000500149011001500154021033200169020001100501 020000900512039000500521013000700526#VV11.08292#VV11.08293#VV11.08295#VV11.08294 #30000#Vi?t#103T#618.3#^214#L Th Thanh Vn#i tho ng v thai nghn#L T h Thanh Vn#^aH.#^aY hc#2011#^a123tr.^b21cm#Trnh by khi nim, dch t hc, phn loi, c ch sinh bnh, lm sng, iu tr v nhng bin chng ca bnh i tho ng. Gii thiu i cng, sinh l bnh, phn loi bnh i tho ng t hai nghn. Nhng nh hng ca i tho ng n m v thai nhi. Phng php ch n on, iu tr v phng bnh i tho ng thai nghn#Tiu ng#Thai sn#Th u#277195## 00724000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020045000900070 01700135008000500152009000800157010000500165011001500170021018600185020001100371 020000900382020001000391020000900401039000500410013000700415#VV11.08297#VV11.082 99#VV11.08296#VV11.08298#50000#Vi?t#B256#616.4#^214#Nguyn Kim Lng#Bnh i tho ng trong thc hnh lm sng#Nguyn Kim Lng#^aH.#^aY hc#2011#^a202tr.^ b21cm#Trnh by phng php chn on, phn loi v iu tr bnh i tho ng . Gii thiu nhng bin chng ca bnh i tho ng. a ra bin php iu tr v qun l bnh i tho ng#Tiu ng#Lm sng#Chn on#iu tr#Thu#2771 96## 00743000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020019000870070 03400106008000500140009000800145010000500153011001500158021020600173020001100379 020001100390020000900401005001900410039000500429013000700434#VV11.08301#VV11.083 00#VV11.08302#VV11.08303#50000#Vi?t#D312D#613.2#^214#Trn Minh o#Dinh dng b nh l#Trn Minh o, Dzon Th Tng Vi#^aH.#^aY hc#2011#^a219tr.^b21cm#Gii t hiu khi qut v ch dinh dng trong lm sng. Nhng nguyn tc chung ca d inh dng lm sng. nh gi, theo di trong tit ch dinh dng. Ch dinh d ng trong iu tr v phng mt s bnh#Dinh dng#Phng bnh#iu tr#Dzon Th Tng Vi#Thu#277197## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050015000740020081000890070 01500170008000500185009000800190010000500198011001500203021022100218020001900439 020000800458020001100466039000500477013000700482#VV11.08304#VV11.08307#VV11.0830 6#VV11.08305#45000#Vi?t#PH506H#617.5#^214#Phm Tun Cnh#Phc hi chc nng ph t m bng van kh - thc qun sau ct thanh qun ton phn#Phm Tun Cnh#^aH.#^ aY hc#2011#^a198tr.^b21cm#Trnh by cc vn tng quan v thanh qun v phc hi chc nng pht m. Phng php nghin cu phc hi chc nng pht m bng va n kh - thc qun. Kt qu phc hi pht m sau ct thanh qun bng van kh - th c qun#Phc hi chc nng#Pht m#Thanh qun#Thu#277198## 00846000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050015000750020028000900030 03300118007001500151022000400166008000500170009000800175010000500183011001500188 02102650020302000050046802000110047302000090048403900050049301300070049800500150 0505#VV11.08308#VV11.08311#VV11.08310#VV11.08309#120000#Vi?t#TH552H#617.6#^214# Hong c Thi#Thc hnh chnh nha c nh#K thut dy cung thng lin tc#Hon g c Thi#T.1#^aH.#^aY hc#2011#^a164tr.^b21cm#Trnh by cc k thut c bn th c hnh chnh nha c nh. Gii thiu v gi khp chnh nha, kim v dng c vt liu thng dng trong chnh nha c nh. K thut dy cung thng lin tc. Hn h dng ca cung rng hm di. Giai on sp trn cng mt cung san bng#Rng#Ch nh hnh#K thut#Thu#277199#Hong c Thi## 00759000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050015000750020028000900030 03300118007001500151022000400166221001800170008000500188009000800193010000500201 01100160020602101470022202000050036902000110037402000090038503900050039401300070 0399005001500406#VV11.08312#VV11.08315#VV11.08314#VV11.08313#120000#Vi?t#TH552H #617.6#^214#Hong c Thi#Thc hnh chnh nha c nh#K thut dy cung thng l in tc#Hong c Thi#T.2#Trng hp loi 1#^aH.#^aY hc#2011#^a123 tr.^b21cm#G ii thiu qu trnh bt hi ho hnh dng v tnh trng nha khoa ca bnh nhn. Trnh by cc k hoch iu tr v cc bi tp thc hnh lm sng#Rng#Chnh hn h#K thut#Thu#277200#Hong c Thi## 00803000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020081000660070057001470080005002040090 00800209010000500217011001400222020001700236020000900253039000500262020001600267 00500170028300500140030000500150031400500160032900500160034501300070036102101090 0368#VV11.08316#VV11.08319#VV11.08317#VV11.08318#Vi?t#455T#616.1#^214#ng thu n ca cc chuyn gia v thuc chn Bta trong bnh tim mch v ni khoa#B.s.: Ph m Nguyn Vinh, Phm Gia Khi, ng Vn Phc...#^aH.#^aY hc#2011#^a37tr.^b21cm #Bnh h tim mch#Ni khoa#Vanh#Thuc chn Bta#Phm Nguyn Vinh#Phm Gia Khi# ng Vn Phc#Nguyn Ln Vit#Nguyn Thy Khu#277201#Tm hiu c im ca thuc chn bta v nhng p dng lm sng ca cc loi thuc ny i vi bnh tim mc h## 00785000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050014000740020024000880070 01400112008000500126009000800131010000500139011001400144020000900158020000800167 020000700175039000500182013000700187021030100194#VV11.08320#VV11.08323#VV11.0832 2#VV11.08321#23000#Vi?t#N452S#618.92#^214#o Minh Tun#Ni soi ph qun tr em #o Minh Tun#^aH.#^aY hc#2011#^a63tr.^b21cm#Ph qun#Ni soi#Tr em#Vanh#2772 02#Khi qut qu trnh pht trin phng php ni soi ph qun. Trang thit b, k thut v nhng chun b trc khi soi ph qun tr em. Ch nh, chng ch nh, liu php gy m, thao tc v nhng hnh nh ca ni soi ph qun tr em. Phng php chm sc theo di bnh nhi sau khi ni soi ph qun## 00877000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020068000730070064001410080 00500205009000800210010000500218011001500223020000400238020000900242020000900251 03900050026002000050026502000080027001300070027801500480028502101000033300500150 0433005001600448005001400464005001300478005001200491#VV11.08325#VV11.08327#VV11. 08324#VV11.08326#50000#Vi?t#556D#617.7#^214#ng dng Laser CO2 iu tr bnh l mt, ngoi da v thm m mi mt#B.s.: L Thu Lan (ch.b.), Nguyn Th Hng, Phm Hu Ngh...#^aH.#^aY hc#2011#^a108tr.^b21cm#Mt#iu tr#ng dng#Vanh#La ze#Thm m#277203#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch#Gm nhng bi vit v ng dng ca Laser CO2 trong iu tr bnh l mt, ngoi da v thm m m i mt#L Thu Lan#Nguyn Th Hng#Phm Hu Ngh# Thin Dn#L Huy Tun## 00734000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050017000670020049000840070017001330080 00500150009000800155010000500163011001500168020001600183020000900199020001200208 039000500220013000700225021020200232020001000434#VV11.08328#VV11.08330#VV11.0833 1#VV11.08329#Vi?t#NG527N#618.3#^214#Nguyn Vit Hng#Nguyn nhn v phn loi d tt bm sinh ngi#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aY hc#2011#^a202tr.^b21cm#D tt b m sinh#Thai nhi#Nguyn nhn#Vanh#277204#Tm hiu s pht trin ca con ngi t giai on giao t ca non v tinh cho n pht trin ca phi thai. a ra mt s nguyn nhn gy d tt bm sinh v phn loi cc loi d tt khc nhau ng i#Phn loi## 00762000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050009000710020027000800070 00900107008000500116009000800121010000500129011001500134020001500149020001500164 020000900179020000800188020001400196039000500210013000700215021022600222#VV11.08 333#VV11.08332#VV11.08335#VV11.08334#79000#Vi?t#C514S#613#^214#on Yn#Cuc s ng sau khi ngh hu#on Yn#^aH.#^aY hc#2011#^a359tr.^b21cm#Ngi ngh hu#Ng i cao tui#Sc kho#Lo ho#Vn x hi#Vanh#277205#Tm hiu v c im li sng ca ngi ngh hu v ngi cao tui. Mi lin h gia lo ho v sc kho cng nh li sng, sc kho, mi quan h gia cc th h, v th ngi ngh hu v ngi cao tui trong gia nh, x hi## 01029000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020082000740070089001560080 00500245009000800250010000500258011001500263005001800278005001700296005001800313 03900050033100500190033601300070035502103080036202000090067002000130067902000110 0692#VV11.08336#VV11.08338#VV11.08339#VV11.08337#34000#Vi?t#D302V#362.85#^214#D ch v y t lao ng c bn v ci thin iu kin lao ng trong cc c s y t #B.s.: Trn Th Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Bch Dip, Nguyn Thu Qunh, T Th Ph ng Tho#^aH.#^aY hc#2011#^a167tr.^b21cm#Trn Th Ngc Lan#Nguyn Bch Dip#Ng uyn Thu Qunh#Vanh#T Th Phng Tho#277206#Mt s c im v lao ng trong cc c s y t ti Vit Nam. Cc dch v y t lao ng c bn cho nhn vin y t . Gim st mi trng lao ng, iu kin lao ng, lp h s v sinh lao ng, sc kho ngi lao ng trong cc c s y t. Cc bin php ci thin iu kin lao ng trong cc c s y t,...#Lao ng#Dch v y t#C s y t## 00867000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020061000740070066001350080 00500201009000800206010000500214011001500219005001800234005001400252005001800266 039000500284013000700289021022500296020000900521020001000530020001300540#VV11.08 341#VV11.08343#VV11.08342#VV11.08340#40000#Vi?t#D302V#362.85#^214#Dch v y t lao ng c bn v ci thin lao ng lng ngh#B.s.: Trn Th Ngc Lan (ch.b.), Lng Mai Anh, Nguyn Thu Qunh#^aH.#^aY hc#2011#^a191tr.^b21cm#Trn Th Ngc Lan#Lng Mai Anh#Nguyn Thu Qunh#Vanh#277207#Tm hiu mt s c im v lao ng lng ngh v dch v y t lao ng c bn cho lng ngh. Gim st mi tr ng lao ng, iu kin lao ng, lp h s v sinh lao ng. Cc bin php ci t hin iu kin lao ng lng ngh#Lao ng#Lng ngh#Dch v y t## 01033000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020073000740070080001470080 00500227009000800232010000500240011001500245005001800260005001600278005001400294 00500150030803900050032301300070032802103380033502000090067302000120068202000130 0694#VV11.08344#VV11.08347#VV11.08346#VV11.08345#31000#Vi?t#D302V#362.85#^214#D ch v y t lao ng c bn v ci thin iu kin lao ng nng nghip#B.s.: Tr n Th Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Khc Hi, Lng Mai Anh, Trn Anh Thnh#^aH.#^aY hc#2011#^a155tr.^b21cm#Trn Th Ngc Lan#Nguyn Khc Hi#Lng Mai Anh#Trn An h Thnh#Vanh#277208#Tm hiu mt s c im v lao ng nng nghip Vit Nam. C c dch v y t lao ng c bn trong lao ng nng nghip. Gim st iu kin l ao ng v sc kho ngi lao ng trong nng nghip. Cc bin php ci thin i u kin lao ng nng nghip v cc bc trin khai thc hin dch v y t lao ng c bn trong lao ng nng nghip#Lao ng#Nng nghip#Dch v y t## 00782000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050015000740020058000890070 01500147008000500162009000800167010000500175011001500180021019000195020000700385 02000060039202000100039803900050040800400180041302000090043102000090044001300070 0449#VV11.08349#VV11.08348#VV11.08350#VV11.08351#45000#Vi?t#TH455P#616.3#^214#N guyn Minh H#Thng phong (Bnh gt) ng - Ty y chn on v iu tr#Nguyn M inh H#^aH.#^aY hc#2011#^a154tr.^b21cm#Gii thiu lch s bnh gt - thng phon g. Nhng nguyn nhn gy bnh, c ch sinh bnh, triu chng lm sng, tin tri n bnh, chn on, iu tr bnh gt theo phng php Ty y v ng y#ng y#Ty y#Chn on#Vanh#Ti bn ln th 1#iu tr#Bnh gt#277209## 00651000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050018000660020065000840070018001490080 00500167009000800172010000500180011001400185021011100199020001200310020001000322 020000900332039000500341020000800346013000700354#VV11.08352#VV11.08353#VV11.0835 4#VV11.08355#Vi?t#H561D#617.7#^214#o Th Lm Hng#Hng dn chn on, iu t r v qun l bnh glcm nguyn pht#o Th Lm Hng#^aH.#^aY hc#2011#^a67tr .^b21cm#Hng dn chn on bnh glcm nguyn pht. a ra cc phc iu tr , theo di v qun l bnh nhn glcm#Bnh glcm#Chn on#iu tr#Vanh#Qun l#277210## 00652000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050015000670020047000820070021001290080 00500150009000800155010000500163011001400168021015200182020001100334020000800345 020000900353039000500362013000700367#VV11.08356#VV11.08358#VV11.08359#VV11.08357 #Vi?t#U513T#616.99#^214#Phm Tun Cnh#Ung th thanh qun v cc phng php i u tr#Phm Tun Cnh ch.b.#^aH.#^aY hc#2011#^a91tr.^b21cm#Khi qut chung v th anh qun. Nghin cu sinh l pht m nh: to m, cu m cng nhng vn v tr riu chng, chn on, iu tr ung th thanh qun#Thanh qun#Ung th#iu tr#V anh#277211## 00909000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020068000900030 04500158007001700203008000500220009000800225010000500233011001500238021028800253 020000900541020001600550020001000566020000700576039000500583013000700588#VV11.08 360#VV11.08361#VV11.08362#VV11.08363#69000#Vi?t#D300T#618.3#^214#Nguyn Vit H ng#D tt bm sinh thai nhi trong ba thng gia ca thi k thai nghn#Cc phn g php chn on v x tr sn khoa#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aY hc#2011#^a175tr.^ b21cm#Hng dn cc phng php chn on d tt bm sinh ca thai nhi trong 3 t hng gia ca thi k thai nghn. a ra mt s d tt thng gp nh: Cc d t t thng gp ng thn kinh, cc d tt vng mt v c, cc khuyt tt ca th nh bng trc, ph thai nhi, song thai dnh nhau,...#Thai nhi#D tt bm sinh#C hn on#X tr#Vanh#277212## 00718000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020078000850070 02400163008000500187009000800192010000500200011001400205021011000219020000700329 020001000336020000900346005001100355039000500366012002600371013000700397#VV11.08 364#VV11.08365#VV11.08366#VV11.08367#25000#Vi?t#B102H#615.8#^214#L Anh Tun#B ch hoa x thit tho, bn chi lin ng y cha bnh a chy, st xut huyt#L A nh Tun, L c Qu#^aH.#^aY hc#2011#^a91tr.^b21cm#Gii thiu xut x, thnh ph n, cng dng, ... ca cc bi thuc ng y cha bnh tiu chy v st xut huy t#ng y#Bi thuc#iu tr#L c Qu#Vanh#T sch bi dng lng y#277213## 00801000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020070000850070 02400155008000500179009000800184010000500192011001400197021017000211020000700381 02000100038800500110039803900050040901200260041402000190044001300070045902000090 0466#VV11.08369#VV11.08368#VV11.08370#VV11.08371#30000#Vi?t#S523T#615.8#^214#L Anh Tun#Suy tim, suy thn, hi chng tng p lc trong s, hi chng Parkison# L Anh Tun, L c Qu#^aH.#^aY hc#2011#^a91tr.^b21cm#Tm hiu v dch t hc, c ch bnh sinh, triu chng, chn on, iu tr,... cha bnh suy tim, suy t hn, chng tng p lc trong s v hi chng Parkison bng ng y#ng y#Bi thu c#L c Qu#Vanh#T sch bi dng lng y#Hi chng Parkison#277214#iu tr# # 00748000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020055000850070 02400140008000500164009000800169010000500177011001400182021016300196020000700359 020001000366005001100376039000500387012002600392020000900418013000700427#VV11.08 372#VV11.08373#VV11.08375#VV11.08374#27000#Vi?t#B256B#615.8#^214#L Anh Tun#B nh bch cu, ung th c t cung, si mt, si mo g#L Anh Tun, L c Qu#^aH .#^aY hc#2011#^a95tr.^b21cm#Tm hiu v hi chng lm sng, triu chng, chn on, iu tr cc bnh bch cu cp, ung th c t cung, si mt v si mo g b ng phng php ng y v ty y#ng y#Bi thuc#L c Qu#Vanh#T sch bi d ng lng y#iu tr#277215## 00753000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050012000740020053000860070 02400139008000500163009000800168010000500176011001400181021014900195020000700344 00500110035103900050036201200260036702000100039302000080040302000090041101300070 0420#VV11.08376#VV11.08379#VV11.08378#VV11.08377#25000#Vi?t#U513T#616.99#^214#L Anh Tun#Ung th thc qun, ung th d dy, ung th i trng#L Anh Tun, L c Qu#^aH.#^aY hc#2011#^a90tr.^b21cm#Tm hiu v bnh l, triu chng lm sn g, chn on, iu tr ung th thc qun, ung th d dy, ung th i trng bng phng php ng y v ty y#ng y#L c Qu#Vanh#T sch bi dng lng y#B i thuc#Ung th#iu tr#277216## 00811000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050012000730020104000850070 02400189008000500213009000800218010000500226011001500231021017600246020000700422 005001100429039000500440012002600445020001000471020000900481013000700490#VV11.08 380#VV11.08383#VV11.08382#VV11.08381#28000#Vi?t#V304T#615.8#^214#L Anh Tun#Vi m tu, vim gan mn hot ng, vim cu thn cp, ng y iu tr m cp, bnh long xng, bnh gt#L Anh Tun, L c Qu#^aH.#^aY hc#2011#^a107tr.^b21cm#T m hiu v hi chng lm sng, triu chng, chn on, iu tr cc bnh vim tu , vim gan mn hot ng, vim cu thn cp, long sng,... bng phng php ng y v ty y#ng y#L c Qu#Vanh#T sch bi dng lng y#Bi thuc#iu t r#277217## 00753000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050015000750020018000900070 03000108008000500138009000800143010000500151011001500156021021600171020000800387 020001500395005001500410005001400425039000500439013000700444#VV11.08386#VV11.083 84#VV11.08385#VV11.08387#100000#Vi?t#H452C#618.97#^214#Nguyn Vn Tr#Hi chng lo ho#Nguyn Vn Tr, V Thnh Nhn#^aH.#^aY hc#2011#^a221tr.^b24cm#Gii thi u nhng vn sc kho cn quan tm ngi cao tui. c im bnh l, nguyn nhn, khm, chn on v iu tr mt s bnh l ni - ngoi khoa thng gp: m sng, t ng, ri lon gic ng, chng mt...#Lo ho#Ngi cao tui#Nguyn V n Tr#V Thnh Nhn#Vanh#277218## 00671000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050015000670020034000820070015001160080 00500131009000800136010000500144011001500149021019800164020000800362039000400370 020000300374020000900377013000700386#VV11.08388#VV11.08389#VV11.08391#VV11.08390 #Vi?t#309T#616.99#^214#Trn Vn Thun#iu tr ni khoa bnh ung th v#Trn V n Thun#^aH.#^aY hc#2011#^a300tr.^b24cm#Gii thiu i cng v iu tr ni kh oa ung th v. Cc phng php ho tr, iu tr ni tit, iu tr ch, iu t r mt s trng hp c bit v mt s phc iu tr thng gp ung th v#U ng th#Mai#V#iu tr#277219## 00803000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700050016000750020015000910070 01600106008000500122009000800127010000500135011001500140021032200155020000600477 039000400483020000900487020001000496013000700506#VV11.08393#VV11.08392#VV11.0839 5#VV11.08394#60000#Vi?t#TH455K#610.72#^214#L Trng Giang#Thng k y hc#L Tr ng Giang#^aH.#^aY hc#2011#^a245tr.^b24cm#Gii thiu i cng v thng k hc v l thuyt, thc hnh cc phng php thu thp, trnh by s liu; cc gi tr c trng; l thuyt xc sut, chn mu - khong tin cy, mu i din, cc te st ngha; tng quan v hi qui; phn tch a bin, thi gian sng v s n cn thit cho mt cuc nghin cu thng k y hc#Y hc#Mai#Thng k#Bi ging#27722 0## 00845000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050017000660020027000830070033001100080 00500143009000800148010000500156011001500161021029600176020001600472039000400488 020000900492005001500501020000900516020001100525013000700536#VV11.08396#VV11.083 97#VV11.08399#VV11.08398#Vi?t#D300T#617.5#^214#Nguyn Vit Tin#D tt bm sinh chi trn#Nguyn Vit Tin, Ch nh Ngha#^aH.#^aY hc#2011#^a191tr.^b24cm#Gi i thiu c im, nguyn nhn, c ch sinh bnh, cch iu tr v phu thut nh ng d tt dnh ngn tay, tha ngn tay, d tt khng c t ngn tay, ngn tay c i tch i, ngn tay ci co khp bm sinh, hi chng vng tht bm sinh, thiu ht b tr, b quay v sai chm xng quay bm sinh#D tt bm sinh#Mai#Chi tr n#Ch nh Ngha#iu tr#Phu thut#277221## 00922000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650020041000700070079001110080005001900090 00800195010000500203011001500208021020300223020000700426020000900433039000400442 02000110044600500150045702000090047200500140048100500170049500500150051200500180 0527005002000545013000700565#VV11.08400#VV11.08401#VV11.08403#VV11.08402#Vi?t#TH 550N#615.5072#^214#Th nghim lm sng vc xin ti Vit Nam#Phm Ngc nh, Nguy n Th K, Trng Vit Dng... ; Nguyn Th Kim Tin ch.b.#^aH.#^aY hc#2011#^a1 71tr.^b24cm#Trnh by i cng v vc xin. Cc giai on th nghim lm sng v c xin. Hng dn quy trnh th nghim lm sng vc xin. m bo cht lng v nh ng iu cn lu trong qu trnh th nghim lm sng#Vacxin#Vit Nam#Mai#Th n ghim#Phm Ngc nh#Lm sng#Nguyn Th K#Trng Vit Dng#Nguyn Vn Dp#Nguy n Vn Nguyn#Nguyn Th Kim Tin#277222## 00628000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000400298041000500302013000700307#VV11.09 333#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .25#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Mai#Vi?t#277223## 00628000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000400298041000500302013000700307#VV11.09 334#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .26#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Mai#Vi?t#277224## 00584000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700310003402200060 00650140007000710410005000780080018000830090011001010100005001120110015001170190 01600132012004000148020001700188020001100205020001300216005001400229006001000243 039000400253181000700257082000600264808000500270013000700275#VV11.09335#Phong v n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; Trn Vnh dch#T.130#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#Trn Vnh#Mai#PH 431V#895.1#^214#277225## 00668000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100170027400600100029100800180030100900110031901000050033001300070 0335#VV11.09336#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.79#on ct k cng#Trn Vnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2011#277226## 00677000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100260027400600100030000800180031000900110032801000050033901300070 0344#VV11.09337#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Mai#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.80#Nh Lai thin pht chng#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#277227## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000400228019001600232012004000248013000700288#VV11.09338#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Mai#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#277228## 00636000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020017000780070033000950080 01800128009001100146010000500157011001500162021008800177020001700265020001400282 020000900296039000400305020001300309005000500322013000700327#VV11.09339#VV11.093 41#VV11.09340#28000#Vi?t#105L#364.1#^214#V c Sao Bin#n l phng Nam#V c Sao Bin ; Minh ho: Nhp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a136tr.^b20cm#Gh i li mt s v n l xy ra Phng Nam v git ngi, cp ca, iu tra sai n...#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Mai#Truyn v n#Nhp#277229## 00627000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050016000650020017000810070016000980080 01800114009001100132010000500143011001500148021015000163020000800313020000800321 020000900329039000400338013000700342#VV11.09342#VV11.09343#VV11.09344#28000#Vi? t#PH301S#079.597#^214#V c Sao Bin#Pha sau mt bo#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a137tr.^b20cm#Gm nhng bi vit c kt nhng kinh ng him qu gi, nhng phm cht cn c ca mt nh bo t nhng tri nghim thc t ca tc gi V c Sao Bin#Bo ch#Nh bo#Vit Nam#Mai#277230## 00835000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050017000660020044000830070017001270080 00500144009000800149010000500157011001500162021030900177020002300486039000400509 020001100513020000700524020000700531013000700538#VL11.01334#VL11.01337#VL11.0133 6#VL11.01335#Vi?t#V313V#616.3#^214#V Th Tng Vn#Virus vim gan B ph n c thai v tr em#V Th Tng Vn#^aH.#^aY hc#2011#^a127tr.^b27cm#Gii thiu i cng v virus vim gan B. Phng php nghin cu du n virus vim gan B ph n c thai v ch tiu nh gi tn thng vim gan B mn. nh gi tnh trng nhim virus vim gan B ph n c thai ti H Ni v mt s ch s ho sinh - m in dch tr em v ngi ln b vim gan virus B mn#Vim gan siu vi trng#Ma i#Vim gan B#Ph n#Tr em#277231## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050016000660020055000820070016001370080 00500153009000800158010000500166011001500171021027400186020001300460020001200473 039000400485020001100489020000900500013000700509#VL11.01338#VL11.01341#VL11.0134 0#VL11.01339#Vi?t#C115N#616.4#^214#on Mai Phng#Cn nguyn vi sinh vt gy nh im trng ng tit niu#on Mai Phng#^aH.#^aY hc#2011#^a107tr.^b27cm#Trnh by c im dch t, lm sng, cn nguyn, chn on, phng v iu tr nhim trng ng tit niu. Phng php cy nc tiu v xc nh vi khun khng k hng sinh. Nghin cu v cc vi sinh vt gy nhim trng ng tit niu v k hng khng sinh ca vi khun#H tit niu#Nhim trng#Mai#Cn nguyn#iu tr#27 7232## 01227000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820009000648080005000730020045000780070096001230040 01800219008000500237009000800242010000500250011001500255005001900270005002000289 00500190030900500180032800500170034600600180036303900040038101300070038501900050 0392021036300397020000900760020001100769020001700780006002100797006001100818#VL1 1.01343#VL11.01345#VL11.01344#VL11.01342#120000#Vi?t#PH561P#615.5072#^214#Phn g php thit k cc nghin cu lm sng#Stephen B. Hulley, Steven R. Cumminggs, Warren S. Browner... ; Dch, h..: Nguyn Thanh Lim...#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aY hc#2011#^a338tr.^b29cm#Hulley, Stephen B.#Cummings, Steven R.#Browner, Warre n S.#Grady, Deborah G.#Newan, Thomas B.#Nguyn Thanh Lim#Mai#277233#Dch# cp n cc vn v gii phu v sinh l ca nghin cu lm sng; cc th nghim y hc v cch tn dng nhng d liu c sn trong nghin cu; vn o c tro ng nghin cu v qun l d liu trong cng ngh thng tin, ng thi tin hnh nghin cu v qun l cht lng, gii thiu tnh thc tin ca khi hnh nghin cu v cc vn c th iu chnh#Lm sng#Nghin cu#Phng php lun#Nguyn Th Diu Thu#V Kim Hu## 00944000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020050000910070 07000141008000500211009000800216010000500224011001500229021020100244020000800445 02000080045303900040046102000090046500500180047400500220049200500140051401500470 0528013000700575020001200582#VL11.01346#VL11.01347#VL11.01348#VL11.01349#20000# Vi?t#H561D#353.9#^214#Trn Th Ngc Lan#Hng dn ghi chp v bo co tai nn th ng tch#B.s.: Trn Th Ngc Lan (ch.b.), Khiu Th Qunh Trang, Lng Mai Anh# ^aH.#^aY hc#2011#^a175tr.^b27cm#Cung cp cc thng tin c bn v h thng gim st cc ch s tai nn thng tch (TNTT) trn th gii v Vit Nam trong c cc quy nh bo co TNTT chung ngnh y t v ca mt s B, ngnh khc#Tai n n#Bo co#Mai#Ghi chp#Trn Th Ngc Lan#Khiu Th Qunh Trang#Lng Mai Anh#TT S ghi: B Y t. Cc Qun l Mi trng Y t#277234#Thng tch## 00945000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020061000660070078001270080005002050090 00800210010000500218011001500223021022800238020001000466020001200476039000400488 02000090049202000070050102000100050800500160051800500180053400500130055200500110 0565005001200576013000700588#VL11.01350#VL11.01353#VL11.01352#VL11.01351#Vi?t#T1 03L#616.3#^214#Ti liu hng dn ging dy, x tr bnh tiu chy tr em#B.s. : Lng Ngc Khu (ch.b.), Nguyn Thanh Lim, L Thanh Hi (ph ch.b.)...#^aH.#^ aY hc#2011#^a120tr.^b27cm#Trnh by tng quan, phn loi, nh gi, iu tr, x l, phng cha bnh tiu chy tr em v nhng tham vn cho cc b m, c km theo ph lc t chc bui hc v phn b thi gian ging dy hp l cho cn b y t ti c s#Tiu chy#Phng chng#Mai#iu tr#Tr em#Bi ging#Lng Ngc Kh u#Nguyn Thanh Lim#L Thanh Hi#V Qu Hp#H Th Hin#277235## 00998000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620020038000670030041001050070074001460080 00500220009000800225010000500233011001500238021026600253020001500519020000800534 03900040054202000090054602000110055500500110056600500150057700500140059200500170 0606013000700623015001800630#VL11.01354#VL11.01355#VL11.01357#VL11.01356#Vi?t#QU 105L#353.9#^214#Qun l y t cng cng trong thm ho#Sch dng o to c nhn y t cng cng#B.s.: H Vn Nh (ch.b.), Nguyn Huy Nga, L Danh Tuyn, Nguyn V it Tin#^aH.#^aY hc#2011#^a175tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim c bn v th m ho v qun l thm ho. Cc phng php t chc qun l thm ho ca ngnh y t v hu qu y t cng cng ca thm ho, qun l cc vn y t cng cng tr ong thm ho v nh gi nhu cu, lp k hoch p ng vi thm ho#Y t cng c ng#Qun l#Mai#Thm ho#Gio trnh#H Vn Nh#Nguyn Huy Nga#L Danh Tuyn#Nguy n Vit Tin#277236#TTS ghi: B Y t## 01048000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020064000640070073001280080005002010090 00800206010000500214011001400219021026100233020001000494020000900504039000400513 02000090051702000060052602000170053202000100054900500160055900500130057500500130 0588005001600601005001200617005001500629013000700644020001100651#VL11.01359#VL11 .01360#VL11.01361#VL11.01358#Vi?t#B103G#613#^214#Bi ging phng nga chun tron g cc c s khm bnh, cha bnh#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Phm c Mc (ph ch.b.), inh Ngc ...#^aH.#^aY hc#2011#^a60tr.^b27cm#Gii thiu 10 bi gin g v phng nga chun, v sinh tay, mang trang phc phng h c nhn, v sinh h hp, x l dng c y t dng li, tim an ton v x l phi nhim ngh nghi p, cch x l vi, cht thi rn v v sinh trong cc c s khm cha bnh#K hm bnh#Vit Nam#Mai#iu tr#C s#Phng nga chun#Bi ging#Lng Ngc Khu# Phm c Mc#inh Ngc #Nguyn Bch Lu#T Th in#L Th Anh Th#277237#Phn g bnh## 00794000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050016000730020101000890070016001900080 00500206009000800211010000500219011001400224021023900238020000500477020001400482 020000900496039000400505013000700509#VL11.01362#VL11.01363#VL11.01365#VL11.01364 #Vi?t#M458S#368.38009597#^214#Lng Ngc Khu#Mt s im c bn v h thng y t Vit Nam v vn bo him y t c bit bo him y t tuyn x#Lng Ngc Kh u#^aH.#^aY hc#2011#^a88tr.^b27cm#Gii thiu mt s vn c bn v h thng Y t Vit Nam. Cc loi hnh c bn ca bo him y t (BHYT) v vn khm cha bnh cho ngi tham gia BHYT tuyn x. Trnh by kt qu nghin cu v thc trn g y t x v vn BHYT tuyn x#Y t#Bo him y t#Vit Nam#Mai#277238## 00890000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050018000770020049000950290 03500144007004700179008000500226009000800231010000500239011001500244020000900259 02000080026803900040027600500140028001500770029402101450037102000090051601300070 0525020002000532#VL11.01366#VL11.01367#VL11.01368#VL11.01369#54000#Vi?t#TH455K# 363.1002#^214#Trn Th Ngc Lan#Thng k t vong do tai nn thng tch nm 2009 #Injury mortality statistic in 2009#B.s.: Trn Th Ngc Lan (ch.b.), Lng Mai A nh#^aH.#^aY hc#2011#^a175tr.^b30cm#Thng k#T vong#Hoa#Lng Mai Anh#TTS ghi: Cc Qun l Mi trng Y t = Health environment management agency#Cung cp nh ng thng tin c bn v tnh hnh t vong do tai nn thng tch trn ton quc, c bit l tr em v v thnh nin t 0 n 19 tui#Vit Nam#277239#Tai nn th ng tch## 00862000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020045000660070067001110080005001780090 00800183010000500191011001500196020001200211020000900223039000400232020001200236 00500170024802101820026502000080044700500150045500500160047000500170048600500140 0503013000700517#VL11.01370#VL11.01371#VL11.01373#VL11.01372#Vi?t#D302T#614.5#^2 14#Dch t hc, lm sng v phng chng bnh t#B.s.: Nguyn Trn Hin (ch.b.), Trn Nh Dng, Nguyn Vn Knh...#^aH.#^aY hc#2011#^a154tr.^b27cm#Dch t hc# Lm sng#Hoa#Phng chng#Nguyn Trn Hin#Trnh by lch s bnh t trn th gi i v Vit Nam. Nguyn nhn gy bnh v nhng kin thc c bn v dch t hc b nh t cng nh cch chn on, iu tr v phng chng dch t#Bnh t#Trn Nh Dng#Nguyn Vn Knh#Nguyn Bnh Minh#V nh Thim#277240## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670050017000720020038000890070041001270080 00500168009000800173010000500181011001500186020001300201039000400214005001600218 021024100234020000900475020001700484013000700501#VL11.01374#VL11.01377#VL11.0137 6#VL11.01375#Vi?t#QU105L#353.609597#^214#Nguyn Vn Cng#Qun l nh nc i v i y t t nhn#Ch.b.: Nguyn Vn Cng, Nguyn Hin Nhu#^aH.#^aY hc#2011#^a103 tr.^b27cm#Y t t nhn#Hoa#Nguyn Hin Nhu#Trnh by l lun chung v qun l nh nc i vi y t t nhn. Kho st thc trng qun l nh nc i vi hnh n gh y dc t nhn thnh ph H Ch Minh. xut gii php nhm nng cao hiu qu qun l i vi cc c s y t t nhn#Vit Nam#Qun l nh nc#277241## 00842000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690050017000740020050000910070043001410080 00500184009000800189010000500197011001400202020001500216039000400231005001800235 021023200253020001600485020001700501020001500518013000700533#VL11.01378#VL11.013 79#VL11.01381#VL11.01380#Vi?t#QU105L#353.60959779#^214#Nguyn Vn Cng#Qun l nh nc i vi ngun nhn lc y t cng#Ch.b.: Nguyn Vn Cng, Lm nh Tun Hi#^aH.#^aY hc#2011#^a89tr.^b27cm#Y t cng cng#Hoa#Lm nh Tun Hi#Trnh by c s l lun chung v qun l nh nc i vi ngun nhn lc y t. Kho s t thc trng qun l nh nc v mt s xut gii php nhm nng cao hiu qu qun l i vi ngun nhn lc y t cng thnh ph H Ch Minh#Tp. H Ch Min h#Qun l nh nc#Ngun nhn lc#277242## 00817000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000050 00440410005000491810006000540820007000608080005000670050017000720020044000890070 04200133008000500175009000800180010000500188011001500193020000900208039000400217 005001700221021022200238020001600460020001000476020001000486013000700496#VL11.01 382#VL11.01385#VL11.01383#VL11.01384#Y t#Vi?t#107G#610.69#^214#Nguyn Vn Cn g#nh gi vin chc trong cc bnh vin cng#Ch.b.: Nguyn Vn Cng, ng Th L Bnh#^aH.#^aY hc#2011#^a102tr.^b27cm#nh gi#Hoa#ng Th L Bnh#Trnh by c s l lun chung v cng tc nh gi vin chc trong cc bnh vin cng. Kh o st thc trng v mt s gii php nhm nng cao cht lng nh gi vin ch c trong cc bnh vin cng ti thnh ph H Ch Minh#Tp. H Ch Minh#Vin chc#B nh vin#277243## 00881000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000120 00440410005000561810006000610820011000678080005000780020050000830070058001330080 00500191009000800196010000500204011002100209020000900230039000400239015002100243 00500230026402101470028702000090043400500160044300500140045900500100047300500120 0483013000700495020000800502020000900510#VL11.01386#VL11.01387#VL11.01389#VL11.0 1388#Chn thng#Vi?t#G107N#614.409597#^214#Gnh nng bnh tt v chn thng Vit Nam 2008#Nguyn Th Trang Nhung, Trn Khnh Long, Bi Ngc Linh...#^aH.#^aY hc#2011#^aVIII, 199tr.^b30cm#Bnh tt#Hoa#TTS ghi: B Y t...#Nguyn Th Tran g Nhung#Trnh by nhng nh gi c th v gnh nng bnh tt do t vong sm v tn tt theo tng nguyn nhn bnh v loi chn thng Vit Nam nm 2008#Vit Nam#Trn Khnh Long#Bi Ngc Linh#Vos, Theo#Ng c Anh#277244#T vong#Thng k# # 00790000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050016000670020074000830070016001570080 00500173009000800178010000500186011001500191021020400206020001000410020000900420 020000900429039000400438020001400442020001000456020000300466013000700469#VL11.01 390#VL11.01393#VL11.01392#VL11.01391#Vi?t#G434P#362.11#^214#Lng Ngc Khu#Gp phn hon thin m hnh khm cha bnh bo him y t ti trm y t x#Lng Ngc Khu#^aH.#^aY hc#2011#^a156tr.^b27cm#Trnh by tng quan v m hnh khm cha bnh BHYT ti trm y t x. i tng, phng php nghin cu v kt qu kho s t nghin cu thc trng v hon thin m hnh khm cha bnh BHYT ti trm y t x#Khm bnh#Iu tr#Vit Nam#Hoa#Bo him y t#Trm y t#X#277245## 00830000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050017000670020081000840070048001650080 00500213009000800218010000500226011002100231039000400252015007800256021013500334 020001000469020001700479005001600496013000700512020000900519#VL11.01394#VL11.013 95#VL11.01396#VL11.01397#Vi?t#PH101#616.2#^214#Nguyn Vn Thnh#Phc iu tr v quy trnh mt s k thut trong thc hnh ni khoa bnh phi#B.s.: Nguyn V n Thnh (ch.b.), Cao Th M Thu#^aH.#^aY hc#2011#^a101, VIIItr.^b27cm#Hoa#TT S ghi: Bnh vin a khoa Trung ng Cn Th. Trng i hc Y dc Cn Th#Trnh by cc khi nim c bn cng nh cch chn on, iu tr cc bnh v phi nh ho, vim phi cng ng ngi ln, p-xe phi...#Chn on#Phc iu tr#Cao Th M Thu#277246#Lao phi## 00629000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050017000670020023000840070017001070080 00500124009000800129010000500137011001400142020000800156039000400164021017800168 020001000346013000700356#VL11.01398#VL11.01399#VL11.01400#VL11.01401#Vi?t#TH552H #616.2#^214#Nguyn Vn Thnh#Thc hnh X quang ngc#Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aY h c#2011#^a92tr.^b27cm#X quang#Hoa#Trnh by cc kin thc c bn v phn tch th m d chc nng v chn on hnh nh x quang lng ngc nhm tm ra cc du hiu bt thng v cc hi chng ln trong x quang ngc#Lng ngc#277247## 00884000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020042000680070079001100080005001890090 00800194010000500202011001500207020001100222020000900233039000400242020001000246 01500180025600500160027402101390029002000040042902000050043300500130043800500130 0451005001400464005001400478005001100492013000700503#VL11.01402#VL11.01405#VL11. 01404#VL11.01403#Vi?t#D550P#362.196#^214#D phng v chm sc ngi nhim HIV/AI DS#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), inh Ngc , Phm c Mc... ; Bi V Huy h. .#^aH.#^aY hc#2011#^a240tr.^b27cm#Phng bnh#Chm sc#Hoa#Bnh nhn#TTS ghi: B Y t#Lng Ngc Khu#Gm 27 bi hc trnh by ni dung cc thng tin c bn v HIV, cch iu tr HIV, nhim trng c hi, cch chm sc ngi bnh HIV/AIDS.. .#HIV#AIDS#inh Ngc #Phm c Mc#Williams, Ann#Medland, Nick#Bi V Huy#2772 48## 00841000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000160 00440140008000600410005000681810007000730820006000808080005000860050014000910020 04300105003002600148007003000174008000500204009000800209010000500217011001500222 02000060023702000110024303900040025400500150025802102040027302000100047702000090 0487013000700496#VL11.01407#VL11.01406#VL11.01409#VL11.01408#Y hc c truyn#115 000#Vi?t#TH514Y#615.8#^214#Trn Quc Bo#Thuc y hc c truyn v ng dng lm sng#Sch dng cho sau i hc#Trn Quc Bo, Trn Quc Bnh#^aH.#^aY hc#2011#^ a275tr.^b27cm#Thuc#Gio trnh#Hoa#Trn Quc Bnh#Trnh by khi nin chung nht ca thuc y hc c truyn. Cc nhm thuc truyn thng ang c s dng theo b in chng lun tr ca y hc c truyn nh thuc gii biu, thuc thanh nhit, t huc t h...#Tho dc#ng dng#277249## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440140008000550410005000631810006000680820006000748080005000800050017000850020 02500102003007700127007001700204008000500221009000800226010000500234011001500239 039000400254021021100258020001800469020001200487020001700499013000700516#VL11.01 410#VL11.01411#VL11.01412#VL11.01413#Phu thut#215000#Vi?t#V110T#617.5#^214#Ng uyn Vit Tin#Vt t chc c mch nui#Gii phu, k thut bc tch v ng dng trong phu thut phc hi chi th#Nguyn Vit Tin#^aH.#^aY hc#2011#^a240tr. ^b27cm#Hoa#Gii thiu nhng vt t chc thng dng nh vt delta, vt cnh tay n goi, vt cng tay quay... thng c dng di dng cung mch lin hoc dng t do v kt qu ng dng trong phu thut phc hi chi th#K thut bc tch# Vt t chc#Phc hi chi th#277250## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440140008000610410005000691810006000740820006000808080005000860050015000910020 04400106007001500150008000500165009000800170010000500178011001500183020001000198 039000400208021020500212020001500417020000900432013000700441#VL11.01414#VL11.014 15#VL11.01416#VL11.01417#Bnh h tim mch#120000#Vi?t#B256#616.1#^214#Hong Qu c Ho#Bnh ng mch vnh - Chn on v iu tr#Hong Quc Ho#^aH.#^aY hc#2 011#^a219tr.^b28cm#Chn on#Hoa#Cung cp nhng thng tin cn bn nht v bnh ng mch vnh nh cc yu t nguy c tim mch, thiu mu c tim, nhi mu c tim , au tht ngc... v cc phng php chn on, iu tr bnh ng mch vnh# ng mch vnh#iu tr#277251## 00953000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020022000710030038000930070 05700131008000500188009000800193010000500201011001500206020001000221020001200231 03900040024301500420024700500110028902102370030000500100053700500170054700500120 0564005002000576013000700596#VL11.01418#VL11.01421#VL11.01420#VL11.01419#45000# Vi?t#K304N#615#^214#Kim nghim dc phm#Sch dng cho o to dc s i hc# B.s.: Trn T An (ch.b.), Trn Tch, Nguyn Vn Tuyn...#^aH.#^aY hc#2011#^a190 tr.^b27cm#Dc phm#Kim nghim#Hoa#TTS ghi: B Y t. V Khoa hc v o to#Tr n T An#Gii thiu s lc v h thng m bo cht lng thuc v vai tr ca kim nghim. Cc phng php kim nghim thuc nh phng php ho hc, ho l, sinh hc cng ni dung kim nghim cc dng bo ch, n nh v tui th ca thuc#Trn Tch#Nguyn Vn Tuyn#Chu Th Lc#Nguyn Th Kiu Anh#277252## 00890000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020036000740070060001100080 00500170009000800175010000500183011001500188020000700203020001900210020001000229 03900040023901500870024300500140033002101310034400500130047500500140048800500160 0502005001500518013000700533#VL11.01422#VL11.01423#VL11.01425#VL11.01424#98000# Vi?t#B103G#616.97#^214#Bi ging d ng min dch lm sng#B.s.: Phm Vn Thc, V Minh Thc (ch.b.), Phm Vn Linh...#^aH.#^aY hc#2011#^a174tr.^b27cm#D ng#M in dch lm sng#Bi ging#Hoa#u ba sch ghi: Trng i hc Y Hi Phng. B mn D ng - Min dch - Sinh l bnh#Phm Vn Thc#Trnh by cc kin thc cn bn v cc bnh d ng min dch v cc phng php chn on, iu tr cc lo i bnh d ng min dch#V Minh Thc#Phm Vn Linh#Lng Hng Chu#Phm Huy Quy n#277253## 00803000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520820007000578080005000640020034000690070063001030220004001660080 00500170009000800175010000500183011001500188021015000203020001400353020000700367 03900040037401300070037800500140038500500130039900500170041200500110042900500150 0440020001000455#VL11.01426#VL11.01429#VL11.01428#VL11.01427#105000#Vi?t#616.97 #^214#Min dch c hiu bng d nguyn#B.s.: Phm Vn Thc (ch.b.), V Minh Th c, Nguyn Trng Ti...#T.1#^aH.#^aY hc#2011#^a199tr.^b27cm#Trnh by cc kin t hc c bn v v tr ca d ng trong y hc lm sng, c ch phn t ca d ng, min dch hc c s, d nguyn, d nguyn nm...#Min dch hc#D ng#Hoa#27725 4#Phm Vn Thc#V Minh Thc#Nguyn Trng Ti#V Vn Sn#Ng Thanh Bnh#D nguy n## 01038000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050015000740020037000890030 05900126007005000185008000500235009000800240010000500248011001500253020000900268 03900040027701501020028100500120038302102260039502000160062102000100063702000180 0647005001600665013000700681#VL11.01430#VL11.01431#VL11.01433#VL11.01432#S cu# Vi?t#S460C#362.16#^214#Trn Kim Phng#S cu tai nn bom mn ti cng ng#Bin son trn c s gio trnh "Save life, save limbs"...#B.s.: Trn Kim Phng, Hans Husum, Trn Xun Nhun#^aH.#^aY hc#2011#^a240tr.^b27cm#Nn nhn#Hoa#TTS ghi: D n Phc hi mi trng v khc phc hu qu chin tranh (D n Renew). - Lu hnh ni b#Husum, Hans#Trnh by cc nguyn tc k thut s cu nn nhn bom m n ti cng ng nh cch pht hin tnh trng thiu oxy, s cu nn nhn tc ng th, cch nh gi mt mu, cc bin php cm mu v cp cu thiu ht mu k p thi...#Tai nn bom mn#Cng ng#Ti liu tp hun#Trn Xun Nhun#277255## 00845000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440410005000551810006000600820007000668080005000730050012000780020042000900030 04700132007006700179008000500246009000800251010000500259011001500264020000900279 02000130028803900040030101900090030500500140031402101140032802000160044200500160 0458006001400474013000700488#VL11.01435#VL11.01434#VL11.01437#VL11.01436#Cu th ng#Vi?t#C566M#362.18#^214#Husum, Hans#Cu mng sng, cu nhng phn chi cn li #Cm nang dnh cho cc bc s v gio vin y t#Hans Husum, Mads Gilbert, Torben Wisborg ; Phan Vn Hng bin dch#^aH.#^aY hc#2011#^a226tr.^b30cm#Nn nhn#Sc h tra cu#Hoa#Dch Anh#Gilbert, Mads#Cung cp cc kin thc c bn v h tr cu sinh y t, x l tai nn bom mn v cc tai nn thng tch ni chung#Tai nn b om mn#Wisborg, Torben#Phan Vn Hng#277256## 00860000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000050 00440140008000490410005000571810006000620820006000688080005000740020153000790070 03800232008000500270009000800275010000500283011001500288039000400303015002600307 005000900333021019100342020001000533005000800543013000700551#VL11.01438#VL11.014 39#VL11.01441#VL11.01440#Y t#298000#Vi?t#H561D#362.1#^214#Hng dn hon thin cng tc nghip v ngnh y t - 816 tnh hung gii p pht sinh hng ngy dn h cho lnh o v cn b ngnh y t, y dc Vit Nam#S.t., h thng ho: Qu Lon g, Kim Th#^aH.#^aY hc#2011#^a511tr.^b28cm#Hoa#u ba sch ghi: B Y t#Qu Lo ng#Gm cc cu hi v gii p 816 tnh hung v cng tc khm cha bnh, quy c h t chc v qun l bnh vin, cng tc chm sc sc kho ngi bnh, thc hi n khm cha bnh bo him y t...#Nghip v#Kim Th#277257## 00824000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810006000580820007000648080005000710050015000760020074000910030 03400165007003100199008000500230009000800235010000500243011002000248020001600268 03900040028401900080028800500170029602101550031302000090046802000140047701300070 0491#VL11.01442#VL11.01443#VL11.01444#VL11.01445#Lm dng#Vi?t#309T#616.86#^214 #Sacks, Stanley#iu tr lm dng cht gy nghin cho ngi c bnh l tm thn ng din#Phc ci thin iu tr TIP 42#Stanley Sacks, Richard K. Ries#^aH.# ^aY hc#2011#^aXXV, 537tr.^b28cm#Cht gy nghin#Hoa#Dch M#Ries, Richard K.#Ph c tho chng trnh v phng php iu tr chng ri lon do s dng (lm dng hc ph thuc) cht gy nghin cho ngi c bnh l tm thn ng din#iu tr #Bnh tm thn#277258## 00724000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050017000520020041000690070023001100080005001330090 00800138010000500146011001600151020000600167020000800173039000500181021022600186 020000900412020001800421013000700439#VL11.01446#VL11.01447#350000#Vi?t#T550#61 0.3#^214#Nguyn So Trung#T in y hc chm sc sc kho gia nh#Nguyn So Tr ung ch.b.#^aH.#^aY hc#2011#^a1013tr.^b29cm#Y hc#T in#oanh#Trnh by nhng k hi nim c bn v sc kho, bnh tt, cch chn on bnh v chm sc bnh nhn . Gii thiu khong 5000 thut ng c lin quan n cc vn v sc kho, bnh tt c gii thch ngn gn, d hiu v y #Gia nh#Chm sc sc kho#2772 59## 00815000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020033000740290032001070070 05900139022000400198008000500202009000800207010000500215011001600220021010100236 02000060033702000090034302000080035200500180036000500100037800500200038800500150 0408005001800423039000500441013000700446#VL11.01448#VL11.01451#VL11.01449#VL11.0 1450#490000#Vi?t#T550#610.3#^214#T in bch khoa y hc Vit Nam#Medical ency clopedia of Vietnam#B.s.: Nguyn Quc Triu, Phm Song, Nguyn Th Kim Tin...#T .1#^aH.#^aY hc#2011#^a1145tr.^b27cm#Gii thch gn 4000 cc mc t v nu ln c ch bnh sinh, triu chng lm sng, iu tr, d phng#Y hc#Vit Nam#T in #Nguyn Quc Triu#Phm Song#Nguyn Th Kim Tin#Trn Hu Thng#Dng Quang Trun g#oanh#277260## 00685000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050014000740020033000880030 02100121007001400142022000400156008000500160009000800165010000500173011001600178 02100900019402000060028402000090029002000130029902000090031203900050032101300070 0326005001400333#VL11.01452#VL11.01455#VL11.01453#VL11.01454#490000#Vi?t#T116H# 615.8#^214#Ng Xun Bnh#Tng huyt p cc chng lin i#Chuyn khoa chm cu#N g Xun Bnh#T.1#^aH.#^aY hc#2011#^a1484tr.^b30cm#Trnh by cc chng bnh lin i ti tng huyt p v phng php iu tr bng chm cu#Y hc#Bnh tt#Cao huyt p#Chm cu#oanh#277261#Ng Xun Bnh## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070029000980080005001270090018001320100 00500150011001500155020000500170020001400175039000500189005001600194005001200210 020000600222013000700228#VV11.08404#VV11.08405#26000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 1#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Bo Minh#L Y n Ngc#Lp 1#277262## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070029000980080005001270090018001320100 00500150011001500155020000500170020001400175039000500189005001600194005001200210 020000600222013000700228#VV11.08406#VV11.08407#26000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 2#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a112tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Bo Minh#L Y n Ngc#Lp 2#277263## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070029000980080005001270090018001320100 00500150011001500155020000500170020001400175039000500189005001600194005001200210 020000600222013000700228#VV11.08408#VV11.08409#26000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 3#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a128tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Bo Minh#L Y n Ngc#Lp 3#277264## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070029000980080005001270090018001320100 00500150011001500155020000500170020001400175039000500189005001600194005001200210 020000600222013000700228#VV11.08410#VV11.08411#26000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 4#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a126tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Bo Minh#L Y n Ngc#Lp 4#277265## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070029000980080005001270090018001320100 00500150011001500155020000500170020001400175039000500189005001600194005001200210 020000600222013000700228#VV11.08412#VV11.08413#26000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 5#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Bo Minh#L Y n Ngc#Lp 5#277266## 00505000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200080001980800050 00270020031000320070040000630220004001030080005001070090018001120100005001300110 01400135020001000149020000600159020000900165020001400174005001800188005002100206 039000500227013000700232#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#Thc hnh tp vit tin g Anh 2#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc P hng Trinh#oanh#277267## 00505000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200080001980800050 00270020031000320070040000630220004001030080005001070090018001120100005001300110 01400135020001000149020000600159020000900165020001400174005001800188005002100206 039000500227013000700232#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#Thc hnh tp vit tin g Anh 2#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc P hng Trinh#oanh#277268## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000500238013000700243#VV11.08414#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 4#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.1#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Vanh#277269## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000500238013000700243#VV11.08415#10000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 4#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Vanh#277270## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410070027000770040018001040080005001220090018001270100 00500145011001500150020001100165020000600176020000800182020000700190020001400197 005001400211005001200225039000500237013000700242020000400249#VV11.08416#23000#V i?t#V460B#372.61#^214#V bi tp nng cao t v cu lp 3#L Phng Nga, L Hu Tnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a126tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#T ng#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#Vanh#277271#Cu## 00465000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070015000660220004000810040013000850080005000980090 01800103010000500121011001500126020001100141020000600152020001400158039000500172 013000700177005001500184#VV11.08417#22000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp ti ng Vit 1#L Phng Lin#T.1#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a100tr.^ b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Vanh#277272#L Phng Lin## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020025000420030036000670070020001030040018001230080005001410090 01800146010000500164011001400169020001000183020000600193020000800199020001400207 005002000221039000500241013000700246#VV11.08418#20000#Vi?t#V460L#372.652#^214#V luyn ting Anh lp 3#Dng km Let's learn English book 1#Hunh Th i Nguyn# Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a86tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Vanh#277273## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 005001400204005001400218039000500232013000700237#VV11.08419#23000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 4# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#S ch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#277274## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070029000670220004000960040031001000080 00500131009001800136010000500154011001500159020000500174020000600179020001400185 005001400199005001400213039000500227013000700232#VV11.08421#VV11.08420#22000#Vi ?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 5# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn c chnh l v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#277275## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070015000850040018001000080005001180090 01800123010000500141011001500146020000500161020000600166020000800172020001400180 005001500194039000500209013000700214#VV11.08422#VV11.08423#23000#Vi?t#B103T#372 .7#^214#Bi tp c bn v nng cao ton 4#Phm nh Thc#Ti bn ln th 2#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm nh Thc#Vanh#277276## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020073000520030048001250070017001730220004001900040 01800194008000500212009001800217010000500235011001500240020001200255020000600267 020000800273020001400281005001700295039000500312013000700317#VV11.08424#VV11.084 25#24000#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k ting Vit - Ton - Khoa hc - Lch s - a l lp 5#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn Phng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a141tr.^b24cm# k im tra#Lp 5#Mn hc#Sch c thm#Hunh Tn Phng#Vanh#277277## 00577000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030024000710070016000950080005001110090 01800116010000500134011001500139020000800154020000600162020001200168020001400180 005001600194039000500210004001800215020001200233020001100245013000700256#VV11.08 426#VV11.08427#22000#Vi?t#250K#807#^214# kim tra ng vn 6#15 pht, 1 tit, hc k#Hunh Vn Thng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a125tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6 # kim tra#Sch c thm#Hunh Vn Thng#Vanh#Ti bn ln th 1#Tp lm vn#Ti ng Vit#277278## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070016001090080005001250090018001300100 00500148011001500153020001800168020000600186020000800192020001400200005001600214 039000500230004001800235013000700253#VV11.08429#VV11.08428#23000#Vi?t#H561D#170 .76#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 6#T Th Thu An h#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sc h c thm#T Th Thu Anh#Vanh#Ti bn ln th 1#277279## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070016001090080005001250090018001300100 00500148011001500153020001800168020000600186020000800192020001400200005001600214 039000500230004001800235013000700253#VV11.08430#VV11.08431#20000#Vi?t#H561D#170 .76#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 8#T Th Thu An h#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a119tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sc h c thm#T Th Thu Anh#Vanh#Ti bn ln th 1#277280## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070056000850080005001410090018001460100 00500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001400203005001400217 039000500231004001300236013000700249#VV11.08432#VV11.08433#47000#Vi?t#PH561P#51 0.76#^214#Phng php gii bi tp ton 8#Dng c Kim, Duy ng, V Th Hu , Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a280tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp# Sch c thm#Dng c Kim#Vanh#In ln th 4#277281## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070042000900080005001320090018001370100 00500155011001500160020000500175020000600180020000700186020001400193005001300207 039000500220004001800225020000900243020000700252013000700259#VV11.08434#VV11.084 35#35000#Vi?t#K300N#510.76#^214#K nng lm thi v kim tra ton 8#Ng Long Hu, Lu Mai Hin, Hong Mnh H#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a207tr.^b24cm#Ton #Lp 8# thi#Sch c thm#Ng Long Hu#Vanh#Ti bn ln th 1#Hnh hc#i s# 277282## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530070016001100080005001260090018001310100 00500149011001500154020001800169020000600187020000800193020001400201005001600215 039000500231013000700236#VV11.08436#VV11.08437#23000#Vi?t#H561D#170.076#^214#H ng dn tr li cu hi v bi tp gio dc cng dn 9#T Th Thu Anh#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# T Th Thu Anh#Vanh#277283## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520070014001050080005001190090018001240100 00500142011001500147020000500162020000600167020000800173020001400181005001400195 039000500209020001500214013000700229#VV11.08438#VV11.08439#43000#Vi?t#H561D#510 .76#^214#Hng dn trng tm n luyn thi vo lp 10 mn Ton#Nguyn Sn H#^aH. #^ai hc S phm#2011#^a270tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn S n H#Vanh#Sch luyn thi#277284## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530070014000880080005001020090018001070100 00500125011001500130020000800145020000700153020000800160020001400168005001400182 039000500196004001800201020001200219013000700231#VV11.08440#VV11.08441#26000#Vi ?t#B454T#546.076#^214#450 Bi tp trc nghim ho hc 10#L Xun Trng#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a151tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Xun T rng#Vanh#Ti bn ln th 2#Trc nghim#277285## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070022000850080005001070090018001120100 00500130011001500135020001000150020000700160020000800167020001400175005002200189 039000500211004001800216013000700234#VV11.08442#VV11.08443#32000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 10#Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Min h Hng#Vanh#Ti bn ln th 1#277286## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020071000510070043001220080005001650090018001700100 00500188011001500193020000800208020000800216020001200224020001400236005001600250 039000500266020000600271020000800277013000700285#VV11.08445#VV11.08444#18000#Vi ?t#454K#807.6#^214#n kin thc, luyn k nng mn ng vn trung hc c s thi vo lp 10#Nguyn Th Hng, Nguyn Cng L, H Th M#^aH.#^ai hc S phm#201 1#^a100tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Th Hng#Vanh# Lp 9#Bi tp#277287## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070030000810080005001110090018001160100 00500134011001500139020000800154020000800162020000600170020001400176005001800190 039000500208020000800213013000700221020001500228#VV11.08447#VV11.08446#29500#Vi ?t#454T#807.6#^214#n thi vo lp 10 mn ng vn#Nguyn c Khung, L Th Hoa# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Lp 9#Sch c thm#N guyn c Khung#Vanh#Bi tp#277288#Sch luyn thi## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070043000790080005001220090018001270100 00500145011001500150020000500165020000600170020000800176020001400184005001600198 039000500214013000700219#VV11.08448#VV11.08449#29500#Vi?t#454T#510.76#^214#n thi vo lp 10 mn ton#Hong Xun Vinh (ch.b.), Trn Th Mai Hng#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Hong Xun Vinh#V anh#277289## 00516000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020070000540070017001240080005001410090018001460100 00500164011001500169020000900184020000600193020000800199020001400207005001700221 039000500238013000700243#VV11.08450#VV11.08451#30000#Vi?t#B452D#576.5076#^214#B i dng hc sinh gii 9 v luyn thi vo lp 10 chuyn mn sinh hc#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#Vanh#277290## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020077000540070044001310080005001750090018001800100 00500198011001500203020000700218020000600225020000700231020001400238005001000252 005001500262039000500277013000700282020001500289#VV11.08453#VV11.08452#40000#Vi ?t#T527C#330.9597#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii 9 v tuyn sinh vo lp 1 0 chuyn mn a l#Tuyn chn, b.s.: L Th H, ng Th Huyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a235tr.^b24cm#a l#Lp 9# thi#Sch c thm#L Th H#ng Th Huyn#Vanh#277291#Sch luyn thi## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020078000550070044001330080005001770090018001820100 00500200011001500205020000800220020000600228020000700234020001400241005001000255 005001500265039000500280013000700285020001500292#VV11.08454#VV11.08455#38000#Vi ?t#T527C#959.70076#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii 9 v tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn lch s#Tuyn chn, b.s.: L Th H, ng Th Huyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a321tr.^b24cm#Lch s#Lp 9# thi#Sch c thm#L Th H#ng T h Huyn#Vanh#277292#Sch luyn thi## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070013001010080005001140090018001190100 00500137011001500142020000500157020001600162020000700178020001400185005001300199 039000500212013000700217020001500224#VV11.08456#VV11.08457#32000#Vi?t#T527T#510 .76#^214#Tuyn tp 36 n luyn thi vo lp 10 mn ton#Don Th Tm#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a195tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Don Th Tm#Vanh#277293#Sch luyn thi## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070029001030080005001320090018001370100 00500155011001500160020000800175020001200183020001100195020001600206020000700222 020001400229005001300243005001500256039000500271013000700276020001500283#VV11.08 458#VV11.08459#32000#Vi?t#T527T#807.6#^214#Tuyn tp 36 n luyn thi vo lp 10 mn ng vn#L Minh Lun, L Phng Tho#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr .^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Trung hc c s# thi#Sch c thm#L M inh Lun#L Phng Tho#Vanh#277294#Sch luyn thi## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020056000510070029001070080005001360090018001410100 00500159011001500164020000800179020001200187020001100199020001600210020000800226 020001400234005001300248005001500261039000500276013000700281020001500288#VV11.08 460#VV11.08461#43000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn trng tm n luyn thi vo lp 10 mn ng vn#L Minh Lun, L Phng Tho#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a2 71tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm #L Minh Lun#L Phng Tho#Vanh#277295#Sch luyn thi## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030056000860070012001420040018001540080 00500172009001800177010000500195011001500200020000800215020000700223020001400230 005001200244039000500256013000700261020000800268#VV11.08462#VV11.08463#41000#Vi ?t#H401H#546.076#^214#Ho hc c bn & nng cao lp 11#Bi dng hc sinh gii. Bi dng hc sinh thi Olympic#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a239tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Ng Ngc An#KVn#277296#Bi tp## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020000800167020000700175020001400182005001200196 039000500208020001200213020001200225013000700237#VV11.08464#VV11.08465#31000#Vi ?t#B454M#546.076#^214#40 b kim tra trc nghim ho hc 11#Ng Ngc An#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Ng Ngc An#KVn# kim tra#Trc nghim#277297## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070029001010220004001302210045001340080 00500179009001800184010000500202011001500207020000500222020002000227020000700247 02000120025402000150026602000140028100500150029500500130031003900050032301300070 0328#VV11.08466#VV11.08467#48000#Vi?t#C120N#510.76#^214#Cm nang n luyn thi i hc, cao ng mn ton#Hong Vn Minh, L nh Tin#T.4#Rn luyn k nng gi i nhanh cc dng thi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a296tr.^b24cm#Ton#Ph thn g trung hc#n tp#Gii thi#Sch luyn thi#Sch c thm#Hong Vn Minh#L nh Tin#KVn#277298## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070010001030080005001130090018001180100 00500136011001500141020000800156020002000164005001000184039000500194020000700199 020001500206020001400221013000700235#VV11.08468#VV11.08469#42000#Vi?t#C120N#959 .7#^214#Cm nang n luyn thi i hc, cao ng mn lch s#L Th H#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a234tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#L Th H#KVn#n t p#Sch luyn thi#Sch c thm#277299## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070017001060080005001230090018001280100 00500146011001500151020000900166020002000175005001700195039000500212020000700217 020001500224020001400239013000700253#VV11.08470#VV11.08471#50000#Vi?t#C120N#576 .076#^214#Cm nang n luyn thi i hc, cao ng mn sinh hc#Hunh Quc Thnh# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a311tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Hunh Qu c Thnh#KVn#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#277300## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00348080010000400020052000500070015001020220004001172210045001210080005001660090 01800171010000500189011001500194020000800209020002000217020000700237020001200244 020001500256020001400271005001500285039000500300013000700305#VV11.08472#VV11.084 73#60000#Vi?t#C120N#^2546.076#Cm nang n luyn thi i hc, cao ng mn ho h c#Phm Ngc Bng#T.4#Rn luyn k nng gii nhanh cc dng thi#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a378tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Gii thi#Sc h luyn thi#Sch c thm#Phm Ngc Bng#KVn#277301## 00805000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070057001160220004001732210039001770080 00500216009001800221010000500239011001500244020000800259020000800267020000700275 02000100028202000140029202000150030600500160032100500150033700500170035200500140 0369005001600383039000500399013000700404020002000411#VV11.08474#VV11.08475#31500 #Vi?t#B450#300#^214#B n luyn thi tt nghip THPT v n thi vo i hc, cao ng#B.s.: Nguyn Kim Th, Nguyn Trng c, u Xun Hng...#Q.2#Ng vn - Lch s - a l - Ting Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a207tr.^b24cm#Ng vn# Lch s#a l#Ting Anh#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Tr Hip#Nguyn Kim Th#Nguyn Trng c#u Xun Hng#Phan Quc Thnh#KVn#277302#Ph thng trung hc## 00799000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070059001160220004001752210035001790080 00500214009001800219010000500237011001500242020000500257020000700262020000800269 02000090027702000200028602000140030602000150032000500160033500500160035100500170 0367005001500384005001400399039000500413013000700418#VV11.08476#VV11.08477#35500 #Vi?t#B450#500#^214#B n luyn thi tt nghip THPT v n thi vo i hc, cao ng#B.s.: Nguyn Vit Ph, Trn Xun Phng, Phan Quang Tn...#Q.1#Ton - V t l - Ho hc - Sinh hc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a270tr.^b24cm#Ton#Vt l #Ho hc#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Tr H ip#Nguyn Vit Ph#Trn Xun Phng#Phan Quang Tn#Trn nh Hu#KVn#277303## 00623000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520030095000930070010001880080005001980090 01800203010000500221011001500226020000900241020001200250020001400262005001000276 039000500286020002000291020001500311013000700326#VV11.08478#VV11.08479#56000#Vi ?t#T527T#570.76#^214#Tuyn tp 36 trc nghim mn sinh hc#Dng cho hc sinh n luyn thi tt nghip THPT v tuyn sinh vo cc trng i hc - cao ng#L Th H#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a342tr.^b24cm#Sinh hc#Trc nghim#Sch c thm#L Th H#KVn#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#277304## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020019000540030038000730070016001110040018001270080 00500145009001800150010000500168011001500173020000700188020001400195005001600209 03900050022502000120023002000110024202000160025302000090026902000150027801300070 0293#VV11.08480#VV11.08481#45000#Vi?t#TR113N#535.076#^214#Trc nghim vt l#D ng cho hc sinh 12 luyn thi t ti#Nguyn Cnh Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a265tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#KVn#Trc nghim#Quang hnh#Vt l ht nhn#Quang l#Sch luyn thi#277305## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530030037000940070012001310040018001430080 00500161009001800166010000500184011001500189020000800204020000700212020001400219 005001200233039000500245020001200250020001200262020001500274013000700289#VV11.08 482#VV11.08483#30000#Vi?t#B454M#546.076#^214#40 b kim tra trc nghim ho hc 12#n thi t ti v cc k thi quc gia#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^ ai hc S phm#2011#^a174tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Ng Ngc An#KV n# kim tra#Trc nghim#Sch luyn thi#277306## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030027000830070050001100040018001600080 00500178009001800183010000500201011001500206020000700221020000700228020001400235 00500170024903900050026602000080027102000120027900500130029100500180030401300070 0322#VV11.08484#VV11.08485#32000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp trc nghim v t l 12#Theo chng trnh phn ban#Nguyn nh Non, Phm Th Ph, Nguyn nh T hc#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Vt l#Lp 12# Sch c thm#Nguyn nh Non#KVn#Bi tp#Trc nghim#Phm Th Ph#Nguyn nh Thc#277307## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030070000760070012001460040018001580080 00500176009001800181010000500199011001500204020000800219020000700227020001400234 005001200248039000500260020000800265013000700273#VV11.08486#VV11.08487#33000#Vi ?t#B454T#546.076#^214#400 bi tp ho hc 12#Tuyn chn cc dng bi tp nng ca o ho hc 12 theo chng trnh mi#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Ng Ngc An#KVn#Bi t p#277308## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020043000550030041000980070015001390040018001540080 00500172009001800177010000500195011001500200020000900215020000700224005001500231 039000500246020000800251020001500259020001400274013000700288#VV11.08488#VV11.084 89#31000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii cc dng ton hnh hc 12#D ng cho hc sinh n thi tt nghip THPT#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Nguyn Vn Nho#KVn#Bi tp# Sch luyn thi#Sch c thm#277309## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070026000850040018001110080005001290090 01800134010000500152011001500157020000900172020000700181005001100188039000500199 020001400204005001400218013000700232#VV11.08490#VV11.08491#32000#Vi?t#T406C#516 #^214#Ton c bn v nng cao hnh hc 12#V Th Hu, Hoa nh Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a192tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#V Th Hu#KVn #Sch c thm#Hoa nh Tng#277310## 00790000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050015000750020024000900070 04900114004001800163008000500181009001800186010000500204011001500209021018400224 020001300408020001100421005001600432005001600448039000500464013000700469#VV11.08 492#VV11.08495#VV11.08494#VV11.08493#18500#Vi?t#GI-108T#512.7#^214#Trn Din Hi n#Gio trnh l thuyt s#Trn Din Hin, Nguyn Tin Ti, Nguyn Vn Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a231tr.^b24cm#Trnh by vic xy dng tp hp s t nhin v l thuyt chia ht trn tp hp cc s nguyn. ng thi cung cp kin thc c bn v s m rng cc tp hp s hu t, s thc, s phc #L thuyt s#Gio trnh#Nguyn Tin Ti#Nguyn Vn Ngc#KVn#277311## 00818000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050008000730020023000810070 02600104004001800130008000500148009001800153010000500171011001500176021021900191 02000120041002000110042200500170043303900050045002000140045502000160046901300070 0485#VV11.08496#VV11.08497#VV11.08499#VV11.08498#18000#Vi?t#GI-108T#512#^214#V Tun#Gio trnh ton s cp#V Tun, Nguyn Vn onh#Ti bn ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a235tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn ca i s s cp v hnh hc s cp gm: biu thc i s; phng trnh, h phng trnh; b t phng trnh, h bt phng trnh; khi nim hnh trong hnh hc s cp; phn g php tin #Ton s cp#Gio trnh#Nguyn Vn onh#KVn#i s s cp#Hnh h c s cp#277312## 00836000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050015000750020026000900030 04500116007002800161004001800189008000500207009001800212010000500230011001500235 02101630025002000130041302000110042600500120043703900050044902000190045402000180 0473013000700491#VV11.08500#VV11.08503#VV11.08502#VV11.08501#13000#Vi?t#GI-108T #519.2#^214#Trn Din Hin#Gio trnh ton cao cp 2#Nhp mn l thuyt xc sut v thng k ton#Trn Din Hin, V Vit Yn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v bin c ngu nhi n v xc sut, bin ngu nhin (ri rc v lin tc) v hm phn phi, thng k ton v cc bi tp lin quan#Ton cao cp#Gio trnh#V Vit Yn#KVn#L thuyt xc sut#Thng k ton hc#277313## 00935000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050017000740020078000910070 01700169004001300186008000500199009001800204010000500222011001500227021033400242 020001800576039000500594020000500599020002200604013000700626#VV11.08504#VV11.085 05#VV11.08507#VV11.08506#30000#Vi?t#L300L#372.21#^214# Th Minh Lin#L lun v phng php hnh thnh biu tng ton hc s ng cho tr mm non# Th Min h Lin#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a241tr.^b24cm#Trnh by l lun v phng php hnh thnh biu tng ton hc s ng cho tr mm non. Ni dung v phng php hnh thnh cc biu tng s lng, con s, php m, kch thc , hnh dng, nh hng trong khng gian cho tr mu gio. Thit b dy hc v lp k hoch hnh thnh cc biu tng ton hc s ng trong trng mm non#Gi o dc mu gio#KVn#Ton#Phng php ging dy#277314## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002203900050003302000090 00380200011000470140007000580410005000651810008000700820008000788080005000860050 00500091002002400096003004400120007001900164004001300183008000500196009001800201 010000500219011001500224021021100239020001100450005001300461013000700474#VV11.08 509#VV11.08510#VV11.08508#KVn#Ngn ng#Ting Vit#20000#Vi?t#GI-108T#495.922#^ 214#L A#Gio trnh ting Vit 1#Gio trnh o to c nhn S phm Tiu hc#L A, Xun Tho#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a180tr.^b24cm#Trnh b y i cng v ngn ng v ngn ng hc, bn cht v chc nng ca ngn ng, ngu n gc v s pht trin ca ngn ng, h thng tn hiu ngn ng, phn loi ngn ng, ngha tng minh v ngha hm n#Gio trnh# Xun Tho#277315## 00829000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050014000750020035000890030 03700124007005400161008000500215009001800220010000500238011001500243039000600258 00500190026401500670028302100840035002000110043402000110044500500190045602000090 0475013000700484#VV11.08511#VV11.08513#VV11.08514#VV11.08512#20000#Vi?t#T306V#4 95.922#^214#L Th Bc L#Ting Vit v ting Vit thc hnh#Gio trnh o to gio vin mm non#L Th Bc L, Phan Th Hng Xun, Nguyn Th Thu Nga#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a175tr.^b24cm#TDung#Phan Th Hng Xun#Tn sch ngoi ba : Gio trnh ting Vit v ting Vit thc hnh#Nghin cu ting Vit gm: ng m hc, t vng, ng php, vn bn v phong cch hc#Ting Vit#Gio trnh#Nguyn Th Thu Nga#Ngn ng#277316## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050017000730020032000900070 05600122004003500178008000500213009001800218010000500236011001500241039000600256 005001500262021018200277020001100459020001100470005001400481013000700495#VV11.08 515#VV11.08517#VV11.08518#VV11.08516#27500#Vi?t#GI-108T#150#^214#Nguyn Quang U n#Gio trnh tm l hc i cng#Nguyn Quang Un (ch.b.), Nguyn Vn Lu, in h Vn Vang#In ln th 10 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a172t r.^b24cm#TDung#Nguyn Vn Lu#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc, c s x hi ca tm l, nhn thc v s hc, kiu loi nhn cch v hnh thnh nhn cch, s sai lch hnh vi c nhn v hnh vi x hi#Tm l hc#Gio trnh#inh V n Vang#277317## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050019000740020037000930070 01900130008000500149009001800154010000500172011001500177039000600192021013200198 020000900330020001600339020000700355013000700362020000900369#VV11.08519#VV11.085 22#VV11.08521#VV11.08520#29500#Vi?t#T120B#618.92#^214#Nguyn Th Nh Mai#Tm b nh hc tr em la tui mm non#Nguyn Th Nh Mai#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 136tr.^b24cm#TDung#Trnh by khi qut v tm bnh hc tr em. Nghin cu cc r i lon tm l ca tr em la tui mm non v cch phng nga, cha tr#Bnh hc# Ri lon tm l#Tr em#277318#Mu gio## 00914000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020015000770070049000920220 00400141221002600145008000500171009001800176010000500194011001500199005000900214 00500160022300500110023900500220025000500180027203900060029001300070029602101940 0303020000700497020001900504020000800523020000900531#VV11.08523#VV11.08526#VV11. 08524#VV11.08525#57000#Vi?t#301L#388.09597#^214#a l dch v#L Thng, Nguy n Minh Tu (ch.b.), L M Dung...#T.1#a l giao thng vn ti#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a263tr.^b24cm#L Thng#Nguyn Minh Tu#L M Dung#Nguyn Th Minh H ng#V Th Ngc Phc#TDung#277319#Trnh by c im, cc nhn t nh hng, t nh hnh pht trin, phn b v nh hng pht trin ca ngnh giao thng vn t i ng t, ng st, ng thu v ng hng khng ca Vit Nam#a l#Gia o thng vn ti#Dch v#Vit Nam## 00813000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050015000750020059000900070 01500149004003100164008000500195009001800200010000500218011001500223039000600238 021021400244020000500458020001100463020000900474013000700483020000900490#VV11.08 527#VV11.08529#VV11.08530#VV11.08528#52000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214#Trn Din Hi n#Gio trnh chuyn bi dng hc sinh gii ton tiu hc#Trn Din Hin#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a269tr.^b24cm#TDung#Tr nh by cc bi ton v s, so snh s, cc php tnh v s t nhin, phn s v s thp phn, cc bi ton v dy s v chia ht, cc bi ton c li vn, ton suy lun v logic v bi ton c ni dung hnh hc#Ton#Gio trnh#Tiu hc#2773 20#Bi ton## 00792000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050005000770020024000820030 04400106007004500150008000500195009001800200010000500218011001500223039000600238 005001700244021017500261020001100436020001100447005001300458013000700471#VV11.08 531#VV11.08532#VV11.08534#VV11.08533#50000#Vi?t#GI-108T#495.922#^214#L A#Gio trnh ting Vit 3#Gio trnh o to c nhn S phm Tiu hc#L A (ch.b.), Pha n Phng Dung, ng Kim Nga#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a223tr.^b24cm#TDung#Pha n Phng Dung#Trnh by ng php ting Vit gm: t loi, cm t, cu, ng php vn bn. Nghin cu phong cch chc nng ngn ng v cc phng tin tu t, bin php tu t trong ting Vit#Ting Vit#Gio trnh#ng Kim Nga#277321## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050015000730020024000880070 02900112004001300141008000500154009001800159010000500177011001500182039000600197 005001300203021028700216020000900503020001100512020001100523013000700534#VV11.08 535#VV11.08536#VV11.08537#VV11.08538#38000#Vi?t#GI-108T#200#^214#Trn ng Sinh #Gio trnh tn gio hc#Trn ng Sinh, o c Don#In ln th 5#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a281tr.^b24cm#TDung#o c Don#Gii thiu khi qut v tn gi o hc v mt s vn l lun chung v tn gio. Trnh by v o Pht, o Kit , o Ixlam, mt s tn ngng v tn gio dn tc Vit Nam. Nu ln ni dung t tng H Ch Minh v ng li, ch trng ca ng, chnh sch ca nh nc ta v tn gio#Tn gio#Gio trnh#Tn ngng#277322## 00941000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050013000760020017000890030 03600106007002600142022000400168221002600172004001300198008000500211009001800216 01000050023401100150023902102460025402000080050002000220050802000090053002000150 0539005001200554039000600566013000700572#VV11.08540#VV11.08542#VV11.08541#VV11.0 8539#21000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Phm Th Ho#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho, Ng Th Nam#T.1#Nhc l c bn - Xng m#I n ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a170tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v nhc l cho ngi bt u hc nhc nh: m thanh, cch ghi chp nhc, tit tu, tit nhp, qung, iu thc, ging, hp m, cch tm ging iu ca b n nhc, dch ging v giai iu mt s t v k hiu m nhc#m nhc#Phng php ging dy#Mu gio#Sch gio vin#Ng Th Nam#TDung#277323## 00916000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050013000760020017000890030 03600106007001300142022000400155221002900159004001300188008000500201009001800206 01000050022401100150022902102550024402000080049902000220050702000090052902000150 0538039000600553013000700559#VV11.08543#VV11.08546#VV11.08545#VV11.08544#21000# Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Phm Th Ho#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio d c Mm non#Phm Th Ho#T.2#Phng php gio dc m nhc#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a173tr.^b21cm#Trnh by khi qut v gio dc m nhc trong t rng mn non. Gii thiu cc phng php dy cc hot ng m nhc nh: ca ht, nghe nhc, vn ng theo nhc, tr chi m nhc; cc hnh thc t chc hot n g m nhc v chng trnh son gio n, tp dy#m nhc#Phng php ging dy#M u gio#Sch gio vin#TDung#277324## 00972000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020032000730030036001050070 06300141004001300204008000500217009001800222010000500240011001500245039000600260 00500170026602102510028302000110053402000110054500500170055600500160057300500160 0589005001000605013000700615#VV11.08549#VV11.08547#VV11.08548#VV11.08550#26500# Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#Dng cho cc trng i h c S phm#Nguyn Xun Thc (ch.b.), Nguyn Quang Un, Nguyn Vn Thc...#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a271tr.^b21cm#TDung#Nguyn Xun Thc#Trnh b y s lc lch s hnh thnh, pht trin, i tng v nhim v ca tm l hc. Bn cht, chc nng v phn loi cc hin tng tm l. Gii thiu phng php nghin cu tm l. Nu v tr, vai tr ca tm l hc trong cuc sng v hot ng#Tm l hc#Gio trnh#Nguyn Quang Un#Nguyn Vn Thc#Trn Quc Thnh#Hong Anh#277325## 01000000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020026000730070011000990220 00400110221008600114008000500200009001800205010000500223011001500228012002700243 02000090027003900060027901300070028500500110029200500110030302102370031402000150 0551020001800566020000900584020001600593020001700609#VV11.08551#VV11.08552#VV11. 08554#VV11.08553#45000#Vi?t#D125A#959.7#^214#Du n nhn vt & s kin#Phm H ng#T.1#Thi i Hng Vng, thi i u Lc, thi k Bc thuc, triu i nh i nh - Tin L#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a111tr.^b24cm#Theo dng lch s Vit N am#Sch nh#TDung#277326#Phm Hng#Phm Hng#Gii thiu b nh v cc nh, n, miu th, tng i, tng th, cc thnh lu, pho i c... ghi m du n cc nhn vt v s kin lch s trong thi i Hng Vng, thi i u Lc, thi k Bc thuc, triu i nh inh - Tin L#Lch s c i#Lch s trung i#Vi t Nam#Di tch lch s#Nhn vt lch s## 00965000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020044000640070066001080080005001740090 01800179010000500197011001500202039000600217005001300223021032100236020000800557 00500110056500500140057600500170059001300070060702000080061402000080062202000090 0630#VV11.08556#VV11.08555#VV11.08557#75000#Vi?t#M458S#959.717#^214#Mt s vn v lch s v vn ho Ty Bc#Phm Vn Lc (ch.b.), L Vn Nt, Dng H Hiu , Lng Hoi Thanh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a524tr.^b24cm#TDung#Phm Vn Lc #Gii thiu khi qut v vng t Ty Bc. Trnh by v lch s Ty Bc t thi k tin - s s n nhng cuc khi ngha chng li s h ca thc dn Php v s chin u anh dng ca qun dn Ty Bc trong cuc khng chin chng Php, chng M. Nghin cu vn ho, phong tc, tp qun sinh hot ca ngi dn Ty B c#Ty Bc#L Vn Nt#Dng H Hiu#Lng Hoi Thanh#277327#Lch s#Vn ho#Vit Nam## 00815000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050018000740020033000920030 08100125007001800206004001300224008000500237009001800242010000500260011001500265 039000600280021017300286020001200459020001400471020000900485013000700494#VV11.08 558#VV11.08560#VV11.08561#VV11.08559#33000#Vi?t#301L#330.91#^214#ng Th an T hanh#a l kinh t - x hi th gii#Ton cnh a l kinh t - x hi th gii v mt s quc gia, khu vc tiu biu#ng Th an Thanh#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a193tr.^b24cm#TDung#Trnh by v i tng, nhim v, phng php nghin cu a l kinh t - x hi th gii. Gii thiu ton cnh a l ki nh t - x hi th gii, mt s quc gia v khu vc#a kinh t#a l x hi#Th gii#277328## 01019000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050016000720020031000880070 04500119008000500164009001800169010000500187011001500192039000600207005002000213 013000700233021041700240020001000657020000900667020001000676020001900686#VV11.08 562#VV11.08565#VV11.08564#VV11.08563#60000#Vi?t#PH121T#003#^214#Nguyn Th Tnh #Phn tch v thit k h thng#Nguyn Th Tnh (ch.b.), Trn Th Hong Tho#^aH .#^ai hc S phm#2011#^a280tr.^b24cm#TDung#Trn Th Hong Tho#277329#Gii th iu cc khi nim, cng c, k thut v ng dng ca h thng thng tin, c bi t l h thng thng tin qun l. Cung cp cc v d v phn tch v thit k h thng thng tin. Gii thiu cc phng php truyn thng nh phn tch hng cu trc v cng ngh thng tin, cc phng php ang ni bt nh phn tch hng i tng, pht trin nhanh v pht trin ng dng nhanh trong thit k h thng thng tin#Thng tin#Thit k#Phn tch#H thng thng tin## 00941000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020020000880030 02900108007001700137004001800154008000500172009001800177010000500195011001500200 03900060021501500710022102102780029202000140057002000110058402000130059501300070 0608#VV11.08566#VV11.08569#VV11.08568#VV11.08567#58000#Vi?t#H401H#543#^214#Nguy n Tinh Dung#Ho hc phn tch 1#Cn bng ion trong dung dch#Nguyn Tinh Dung#T i bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a321tr.^b24cm#TDung#u ba sch g hi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Trnh by cc nh lut c bn ca ho hc p dng cho cc h trong dung dch cht in li, cn bng ax it-baz, cn bng to phc trong dung dch, cn bng xi ho - kh, cn bng tr ong dung dch cha hp cht t tan, cn bng phn b cht tan gia hai dung mi khng trn ln#Ho phn tch#Gio trnh#Cn bng ion#277330## 00917000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050017000740020041000910070 04000132004001300172008000500185009001800190010000500208011001500213039000600228 00500140023401500710024802102360031902000080055502000110056302000100057401300070 0584#VV11.08570#VV11.08573#VV11.08572#VV11.08571#48000#Vi?t#R203L#371.12#^214#P hm Trung Thnh#Rn luyn nghip v s phm thng xuyn#Phm Trung Thnh (ch.b. ), Nguyn Th L#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a248tr.^b24cm#TDung#N guyn Th L#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin T HCS#Nu ln v tr, vai tr, ngha ca rn luyn nghip v s phm thng xuy n. Trnh by ni dung v phng php, nguyn tc nh gi kt qu rn luyn nghi p v s phm thng xuyn i vi tng nm hc ca cc trng Cao ng s phm# S phm#Gio trnh#Nghip v#277331## 00895000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020057000890030 06300146007001400209004001800223008000500241009001800246010000500264011001500269 03900060028402102250029002000050051502000090052002000220052902000110055101300070 0562#VV11.08574#VV11.08575#VV11.08576#VV11.08577#26000#Vi?t#GI-108T#372.7#^214# Trn Ngc Lan#Gio trnh thc hnh phng php dy hc ton tiu hc#Rn luyn v pht trin mt s k nng dy hc ton tiu hc#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#TDung#Hng dn mt s k nng thc hnh trong dy hc ton tiu hc: phn tch chng trnh, thit k k hoch ging dy, la chn v thit k b sung nhm pht trin h thng bi tp, pht hin v x l mt s tnh hung s phm#Ton#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#277332## 01006000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020038000760030013001140070 07700127004001300204008000500217009001800222010000500240011001500245039000600260 00500130026601500710027902101980035002000160054802000090056402000110057300500220 0584005001500606005001600621013000700637#VV11.08578#VV11.08580#VV11.08581#VV11.0 8579#38000#Vi?t#GI-108T#915.97#^214#Gio trnh a l t nhin Vit Nam 2#Phn khu vc#ng Duy Li (ch.b.), Nguyn Th Kim Chng, ng Vn Hng, Nguyn Thc Nhu#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a184tr.^b24cm#TDung#ng Duy Li# u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Trnh by c s l lun v phn vng a l t nhin Vit Nam, c im v s phn ho c a cc khu vc a l nh: Min Bc v ng Bc B, min Ty Bc v Bc Trung B, min Nam Trung B v Nam B#a l t nhin#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Kim Chng#ng Vn Hng#Nguyn Thc Nhu#277333## 01019000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050013000750020064000880070 03000152008000500182009001800187010000500205011001500210039000600225005001600231 013000700247021038300254020001300637020001800650020002600668020001100694#VV11.08 582#VV11.08583#VV11.08584#VV11.08585#53000#Vi?t#GI-108T#005.1#^214#on Vn Ban #Gio trnh phn tch thit k h thng hng i tng bng UML#on Vn Ban, N guyn Th Tnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a231tr.^b24cm#TDung#Nguyn Th Tnh# 277334#Trnh by v phn mm, m hnh ho h thng, UML, quy trnh pht trin ph n mm. Phn tch cc yu cu ca h thng v xy dng biu ca s dng, hot ng ca h thng theo cc biu tng tc v hnh ng. Phn tch h thng - m hnh khi nim v xy dng biu lp. Thit k cc biu cng tc v biu thnh phn ca h thng, kin trc h thng v pht sinh m trnh#Ngn ng U ML#Thit k h thng#Lp trnh hng i tng#Gio trnh## 00796000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050015000760020032000910030 04200123007001500165004001300180008000500193009001800198010000500216011001500221 03900060023601300070024202101660024902000130041502000090042802000220043702000110 0459#VV11.08586#VV11.08587#VV11.08589#VV11.08588#21000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214 #Nguyn Th Ho#Gio trnh gio dc hc mm non#Sch dng cho h c nhn gio d c mm non#Nguyn Th Ho#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a247tr.^b24cm #TDung#277335#Trnh by nhng vn chung ca gio dc mm non. Hng dn cch t chc cc hot ng tch hp theo ch cho tr trng mm non v chun b cho tr vo lp mt#Gio dc hc#Mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh## 00887000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050015000760020044000910030 04400135007001500179004001300194008000500207009001800212010000500230011001500235 02102590025002000090050902000110051803900050052902000110053402000090054501300070 0554#VV11.08590#VV11.08592#VV11.08593#VV11.08591#21000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214 #inh Hng Thi#Gio trnh pht trin ngn ng tui mm non#Gio trnh o to C nhn Gio dc mm non#inh Hng Thi#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a244tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v ngn ng v s pht trin ngn ng tr em tui mm non. Dy tr nhn bit tp ni trong thi gian ba nm u. Ni dung gio dc pht trin ngn ng tui mu gio. Mt s bin php chun b kh nng tin c - vit tui mm non#Mu gio#Gio trnh#T.Ha#Pht trin#Ngn ng#2 77336## 00891000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050014000730020032000870070 02900119022000400148004001800152008000500170009001800175010000500193011001500198 01500710021302101840028402000110046802000110047900500140049003900040050401300070 0508005001400515020001200529#VV11.08594#VV11.08595#VV11.08597#VV11.08596#57000# Vi?t#GI-108T#547#^214#Trn Quc Sn#Gio trnh c s ho hc hu c#Trn Quc S n, ng Vn Liu#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a289tr.^b24c m#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Trnh b y l thuyt i cng ho hu c v Hidrocacbon. Nghin cu cc loi hp cht h u c c bn, cc hidrocacbon no, khng no, hidrocacbon thm v ngun hidrocacbo n t thin nhin#Ho hu c#Gio trnh#ng Vn Liu#THa#277337#Trn Quc Sn#Hi rocacbon## 00952000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050014000730020032000870070 02900119022000400148004001800152008000500170009001800175010000500193011001500198 01500710021302102190028402000110050302000110051400500140052503900040053902000140 0543020001200557013000700569005001400576#VV11.08598#VV11.08599#VV11.08601#VV11.0 8600#59000#Vi?t#GI-108T#547#^214#Trn Quc Sn#Gio trnh c s ho hc hu c# Trn Quc Sn, ng Vn Liu#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^ a360tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Trnh by cc dn xut ca hiroccbon v hp cht d vng, dn xut haloge n v hp cht c nguyn, dn xut hidroxi, oxo, axit cacbonxylic v mi quan h gia cu trc vi tnh cht v c ch phn ng trong ho hu c#Ho hu c#Gio trnh#ng Vn Liu#THa#Cht dn xut#Hirocacbon#277338#Trn Quc Sn## 01130000000000445000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050016000730020031000890070 06200120022000400182221005700186004001300243008000500256009001800261010000500279 01100150028401500710029902101610037002000070053102000160053802000160055402000080 05700200009005780200008005870200008005950200011006030050018006140050018006320390 00400650013000700654005001600661020000700677#VV11.08602#VV11.08605#VV11.08604#VV 11.08603#45000#Vi?t#GI-108T#910#^214#Nguyn Phi Hnh#Gio trnh a l cc chu lc#Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Th an Thanh, Nguyn nh Ngang#T.1#Nhng vn a l ton cu, chu Phi, chu u, chu M#In ln th 4#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a289tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Trnh by mt s vn v a l ton cu; khi qut v a l t nhin, a l nhn vn v c im pht trin kinh t x hi ca chu Phi, ch u u v chu M#a l#a l t nhin#a l nhn vn#Kinh t#Chu Phi#Chu u# Chu M#Gio trnh#ng Th an Thanh#Nguyn nh Ngang#THa#277339#Nguyn Phi Hn h#X hi## 00630000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020031000610070009000920080005001010090 02000106010000500126011001500131039000400146021020400150020000900354020000600363 013000700369#VN11.02763#VN11.02764#28000#Vi?t#TH305V#294.3#^214#Vn Qun#Thin v khng gian minh trit#Vn Qun#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a151tr.^b19cm#T Ha#Cung cp nhng nhn thc v nguyn tc c bn v Thin. Thin minh trit v s tip truyn php thin ca Pht Hong Trn Nhn Tng. V th ca con ngi v thin ca Pht gio. Nhng cm xc hng thin#o Pht#Thin#277340## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020009000670030004000760070012000800080 00500092009002000097010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000400166013000700170015003100177#VN11.02765#VN11.02766#30000#Vi?t#S455Q#895 .92214#^214#Bi Vn Duy#Sng qu#Th#Bi Vn Duy#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^ a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#THa#277341#Bt danh ca tc gi: Ngc Duy## 00753000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020007000720070032000790080 00500111009002000116010000500136011001500141020001700156020001100173039000400184 019001600188021022000204006001100424006000900435013000700444#VV11.08606#VV11.086 07#VV11.08609#VV11.08608#110000#Vi?t#T550T#181#^214#T th#Bin dch: Quc Trun g, Vn Hun#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a583tr.^b21cm#Trit hc c i#Trung Quc#THa#Dch Trung Quc#Trnh by cc phn nguyn m, phin m, gii thch t n g, thut ng v din gii ngha ca ni dung "T th", bn tc phm kinh in Nho hc Trung Hoa mang t tng trit l gm i hc, trung dung, lun ng, Mn h T#Quc Trung#Vn Hun#277342## 00659000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600050015000650020047000800070019001270080 00500146009002000151010000500171011001500176020000500191039000400196021015300200 020000900353020001200362013000700374#VV11.08610#VV11.08611#VV11.08613#VV11.08612 #39000#Vi?t#510#^214#Trn Giang Sn#Tuyn chn nhng bi ton hay nht th g ii#Trn Giang Sn b.s#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a240tr.^b21cm#Ton#THa#Tuy n chn khong 300 bi ton ni ting th gii gip bn c nng cao kh nng quan st, tnh sng to, kh nng phn on, suy din v tng tng#Bi ton#B i ton #277343## 00614000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600050015000650020048000800070019001280080 00500147009002000152010000500172011001500177020000500192039000400197021010700201 020000900308013000700317020001200324#VV11.08614#VV11.08615#VV11.08616#VV11.08617 #40000#Vi?t#510#^214#Trn Giang Sn#Nhng bi ton sinh vin Harvard thch lm nht#Trn Giang Sn b.s#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a248tr.^b21cm#Ton#THa#G m cc bi ton m sinh vin Harvard thch gii rn luyn v pht trin t duy khoa hc v sng to#Bi ton#277344#Bi ton ## 00901000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050009000540020051000630070027001140080005001410090 02000146010000500166011003000171020000900201039000400210021033200214005002200546 020002000568020000600588020001000594013000700604#VV11.08618#VV11.08619#56000#Vi ?t#NGH250S#792.02#^214#m Lin#Ngh s nhn dn m Lin - Pha sau nh ho qua ng#Nguyn Th Thanh Bnh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a315tr., 20tr. nh mu^b21cm#Vit Nam#THa#Gm nhng bi vit ca ngh s nhn dn m Lin v nhng k nim, tm t, v c nhng b mt nh ngh, nhng chuyn i, chuyn ngh, bu n vui ng sau cnh mn sn khu; ng thi tp hp mt s bi tham lun ca ngh s v loi hnh ngh thut tung v nhng bi vit ca cc nh bo, ngi h m m v ngh s nhn dn m Lin#Nguyn Th Thanh Bnh#Ngh thut sn khu#Tu ng#Din vin#277345## 00553000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050012000630020020000750070012000950080 00500107009002000112010000500132011001500137039000400152021011000156020000700266 020000700273013000700280#VV11.08620#VV11.08621#VV11.08622#32000#Vi?t#C125#793. 73#^214#V Kim Dng#Cu khoa hc vui#V Kim Dng#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 1#^a200tr.^b21cm#THa#Tp hp mt s cu vui khoa hc v tri t, vt, n g vt, cy ci, hoa-c-qu, hin tng t nhin...#Cu # vui#277346## 00860000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050013000570020051000700070029001210080005001500090 02000155010000500175011001400180020000800194020001000202039000400212021023800216 013000700454020001200461020001000473020001500483005001500498012003300513#VV11.08 624#VV11.08623#VV11.08625#Vi?t#H450C#959.736#^214#Phm Thi Ba#Nh tng nim B c H Thi Thu - tnh Thi Bnh#Phm Thi Ba, Phm Qunh Anh#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2011#^a78tr.^b21cm#Lch s#Thi Thu#THa#Gii thiu khi qut v t v ngi cng nh truyn thng cch mng ca x Thi Xuyn, Thi Thy, Thi Bnh. Q u trnh xy dng nh tng nim Bc H Thi Thy, Thi Bnh v hin trng, gi tr vn ha - tm linh ca nh tng nim...#277347#H Ch Minh#Thi Bnh#Nh tng nim#Phm Qunh Anh#H Ch Minh v mt na nhn loi## 00702000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020027000610070024000880220004001120080 00500116009002000121010000500141011001500146021016500161020002100326020001500347 039000400362013000700366019000500373004000800378006001400386#VV11.08626#VV11.086 28#VV11.08627#52500#Vi?t#NH556#001#^214#Nhng iu l em mun bit#Phm Vn B nh bin dch#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a298tr.^b21cm#Cung cp cho cc e m nhng hiu bit thng thng trong cuc sng v ng vt, thc vt, tri t, a l, thin vn, kh tng, v sinh, sc kho, khoa hc k thut#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#THa#277348#Dch#Ti bn#Phm Vn Bnh## 00702000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020027000610070024000880220004001120080 00500116009002000121010000500141011001500146021016500161020002100326020001500347 039000400362019000500366013000700371004000800378006001400386#VV11.08629#VV11.086 30#VV11.08631#59000#Vi?t#NH556#001#^214#Nhng iu l em mun bit#Phm Vn B nh bin dch#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a335tr.^b21cm#Cung cp cho cc e m nhng hiu bit thng thng trong cuc sng v ng vt, thc vt, tri t, a l, thin vn, kh tng, v sinh, sc kho, khoa hc k thut#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#THa#Dch#277349#Ti bn#Phm Vn Bnh## 00683000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490020027000540070024000810220004001050080005001090090 02000114010000500134011001500139021016500154020002100319020001500340039000400355 019000500359004000800364013000700372006001400379#VV11.08632#VV11.08633#VV11.0863 4#57000#Vi?t#001#^214#Nhng iu l em mun bit#Phm Vn Bnh bin dch#T.3#^a H.#^aVn ho Thng tin#2011#^a309tr.^b21cm#Cung cp cho cc em nhng hiu bit t hng thng trong cuc sng v ng vt, thc vt, tri t, a l, thin vn, kh tng, v sinh, sc kho, khoa hc k thut#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#THa#Dch#Ti bn#277350#Phm Vn Bnh## 00768000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020025000750070043001000080 00500143009002000148010000500168011001500173020000700188039000400195019000500199 02101400020400600150034400600160035902000120037502000080038702000100039501300070 0405012001800412#VV11.08635#VV11.08638#VV11.08637#VV11.08636#97000#Vi?t#V115H#3 05.895#^214#Vn ho tc ngi chu #Bin dch: Phm Minh Tho, Nguyn Kim Loan# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a607tr.^b21cm#Chu #THa#Dch#Gii thiu v v tr , dn s, ngn ng, lch s, giao lu vn ho, c tr, kinh t, chnh tr, x h i, tn gio... ca cc tc ngi chu #Phm Minh Tho#Nguyn Kim Loan#Dn tc hc#Vn ho#Tc ngi#277351#Vn ho tc ngi## 00774000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020027000750070043001020080 00500145009002000150010000500170011001500175020000900190039000400199019000500203 02101420020800600150035000600160036502000120038102000080039302000100040101300070 0411012001800418#VV11.08639#VV11.08640#VV11.08642#VV11.08641#69000#Vi?t#V115H#3 05.896#^214#Vn ho tc ngi chu Phi#Bin dch: Phm Minh Tho, Nguyn Kim Loa n#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a430tr.^b21cm#Chu Phi#THa#Dch#Gii thiu v v tr, dn s, ngn ng, lch s, giao lu vn ho, c tr, kinh t, chnh tr, x hi, tn gio... ca cc tc ngi chu Phi#Phm Minh Tho#Nguyn Kim Loan#D n tc hc#Vn ho#Tc ngi#277352#Vn ho tc ngi## 00771000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020026000750070043001010080 00500144009002000149010000500169011001500174020000800189039000400197019000500201 02101410020600600150034700600160036202000120037802000080039002000100039801300070 0408012001800415#VV11.08643#VV11.08646#VV11.08645#VV11.08644#93000#Vi?t#V115H#3 05.809#^214#Vn ho tc ngi chu u#Bin dch: Phm Minh Tho, Nguyn Kim Loan #^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a583tr.^b21cm#Chu u#THa#Dch#Gii thiu v v tr, dn s, ngn ng, lch s, giao lu vn ho, c tr, kinh t, chnh tr, x hi, tn gio... ca cc tc ngi chu u#Phm Minh Tho#Nguyn Kim Loan#Dn t c hc#Vn ho#Tc ngi#277353#Vn ho tc ngi## 00751000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020026000780070043001040080 00500147009002000152010000500172011001500177021014100192020000800333039000500341 01900050034600600150035100600160036601200180038202000080040002000100040801300070 0418#VV11.08647#VV11.08650#VV11.08649#VV11.08648#106000#Vi?t#309T#305.80097#^2 14#Vn ho tc ngi chu M#Bin dch: Phm Minh Tho, Nguyn Kim Loan#^aH.#^aV n ho Thng tin#2011#^a662tr.^b21cm#Gii thiu v v tr, dn s, ngn ng, lc h s, giao lu vn ho, c tr, kinh t, chnh tr, x hi, tn gio... ca cc tc ngi chu M#Chu M#Loan#Dch#Phm Minh Tho#Nguyn Kim Loan#Vn ho tc n gi#Vn ho#Tc ngi#277354## 00773000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740020033000790070043001120080 00500155009002000160010000500180011001500185021014800200020001500348039000500363 01900050036800600150037300600160038801200180040402000080042202000100043001300070 0440#VV11.08651#VV11.08654#VV11.08653#VV11.08652#102000#Vi?t#309T#305.800995#^ 214#Vn ho tc ngi chu i Dng#Bin dch: Phm Minh Tho, Nguyn Kim Loan# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a635tr.^b21cm#Gii thiu v v tr, dn s, ngn ng, lch s, giao lu vn ho, c tr, kinh t, chnh tr, x hi, tn gio... ca cc tc ngi chu i Dng#Chu i Dng#Loan#Dch#Phm Minh Tho#Nguyn Kim Loan#Vn hc tc ngi#Vn ho#Tc ngi#277355## 00723000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020033000740070027001070080 00500134009002000139010000500159011001500164021017100179020000900350039000500359 005001600364020001000380020001500390013000700405020000900412#VV11.08655#VV11.086 56#VV11.08657#VV11.08658#38000#Vi?t#309T#780.92#^214#Trnh Cng Sn - Cht n cho i#Nguyn Vn Hun s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a236tr.^b21cm# Gii thiu v cuc i s nghip v t tng ca c nhc s Trnh Cng Sn. Nhn g tc phm tiu biu, bt tch tc phm m nhc bt t, cc tc phm ngh thut ca ng...#Cuc i#Loan#Nguyn Vn Hun#S nghip#Trnh Cng Sn#277356#Tc ph m## 00772000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050013000780020028000910070 02100119008000500140009002000145010000500165011001500170021013900185020000800324 02000090033203900050034100500130034602000090035902000120036801500590038001300070 0439#VV11.08659#VV11.08662#VV11.08661#VV11.08660#30000#Vi?t#309T#959.704092#^2 14#Bi Ngc Tam#H Ch Minh thi nin thiu#Bi Ngc Tam (ch.b.)#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a109tr.^b21cm#Gii thiu tiu s v s nghip ca Ch tch H Ch Minh: t thi th u n tui thiu nin, tui thanh nin ri ra i tm ng cu nc#Tiu s#Vit Nam#Loan#Bi Ngc Tam#Cuc i#H Ch Minh#TTS ghi: Tiu ban Nghin cu lch s ng tnh u Ngh An#277357## 00799000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020039000760070027001150080 00500142009002000147010000500167011001500172021026900187020000800456020000900464 039000500473005001600478020000800494013000700502#VV11.08663#VV11.08666#VV11.0866 5#VV11.08664#58000#Vi?t#309T#780.9597#^214#m nhc Vit Nam - Nhng iu cn b it#Nguyn Vn Hun s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a364tr.^b21cm#Trn h by nhng kin thc c bn nht v m nhc. Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca m nhc; qu trnh pht trin m nhc th gii v m nhc Vit N am; cc loi hnh m nhc dn gian ni bt ca Vit Nam; di sn vn ho phi vt th v l nhc pht gio#m nhc#Vit Nam#Loan#Nguyn Vn Hun#Lch s#277358## 01017000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020018000620290005000800070105000850080 00500190009002000195010000500215011001500220021022000235020001000455020001100465 03900050047601900160048100500080049702000090050501500420051400500100055601300070 0566005000900573005000900582006001100591005002000602020000900622#VV11.08668#VV11 .08667#VV11.08669#50000#Vi?t#309T#133.3#^214#Kinh dch din ca#L#Phc Hy, V n Vng, Chu Cng, Khng T ; Ng Tt T dch; Trn Trng Anh Ngc tm lc gi m v din ca#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a163tr.^b21cm#Gii thiu s lc v ngun gc v th t cu to nn tm qu bt qui; th t 8 qu ca Phc Hy; th t 8 qu ca Vn Vng; th t 64 qu c Phc Hy; khi lut kinh dch; php o n qu; cch lp qu; kinh dch din ca#Kinh dch#Trung Quc#Loan#Dch Trung Qu c#Phc Hy#Bi ton#TTS ghi: i cng trit hc phng ng#Vn Vng#277359#Ch u Cng#Khng T#Ng Tt T#Trn Trng Anh Ngc#Gieo qu## 00799000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020032000860070 01800118022000400136008000500140009002000145010000500165011001500170012001700185 02000080020202000170021002000160022702000090024301300070025200500130025902102010 0272#VV11.08670#VV11.08671#VV11.08672#VV11.08673#33000#Vi?t#V308S#959.7#^214#L Thi Dng#Vit s nhng iu hay nn bit#L Thi Dng b.s.#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a204tr.^b21cm#Ngn nm s Vit#Lch s#Nhn vt lch s#S kin lch s#Vit Nam#277360#L Thi Dng#Nhng s kin, nhng cu chuyn hay v cc nhn vt ni ting trong lch s Vit Nam: ngy gi m u C, tt oan Ng, tn g Nguyn X, hong L Thnh Tng, vua Quang Trung, bng nhn L Qu n...## 00971000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020083000690080005001520090020001570100 00500177011001500182021036800197020001700565020000900582039000500591020000800596 015005000604020003200654013000700686#VV11.08674#VV11.08675#VV11.08677#VV11.08676 #Vi?t#K600Y#324.2597#^214#K yu i hi i biu ng b B Vn ho, Th Thao v Du lch nhim k 2010-2015#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a210tr.^b24cm#Gii t hiu cc hot ng ca i hi i biu ng b B Vn ho, Th thao v Du lch nhim k 2010-2015: ch th ca B Chnh tr v i hi, k hoch, din vn khai mc, cc bi pht biu, cc bo co ca ban chp hnh; danh sch ban chp hnh, ban thng v, on ch tch, danh sch i biu; quyt nh v quy ch lm vi c ca ban chp hnh v u ban kim tra...#i hi i biu#Vit Nam#Loan#ng b #TTS ghi: ng b B Vn ho, Th thao v Du lch#B Vn ho, Th thao v Du l ch#277361## 01210000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020062000610030052001230070056001750080 00500231009002500236010000500261011001500266021024500281020000900526039000500535 02000110054000500160055100500150056700500140058200500110059600500160060700400180 0623012008600641020001000727015006300737020001700800013000700817#VN11.02767#VN11 .02768#VN11.02769#54000#Vi?t#NH556V#321#^214#Nhng vn c bn v nh nc v php lut x hi ch ngha#Gio trnh trung cp l lun chnh tr - hnh chnh# B.s.: Nguyn Vn Mnh, Trnh c Tho, Phan Xun Sn...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a472tr.^b19cm#Nhng kin thc c bn v nh nc v php lut x hi ch ngha: h thng chnh tr, xy dng Nh nc php quyn x hi ch ngha, H i ng nhn dn, U ban nhn dn, To n nhn dn, Vin kim st nhn dn, php lut v h thng php lut...#Nh nc#Loan#Gio trnh#Nguyn Vn Mnh#Trnh c Tho#Phan Xun Sn#L Vn Ho#Nguyn Cnh Qu#Ti bn ln th 4#Nhng vn c bn v ng Cng sn, Nh nc v php lut x hi ch ngha Vit Nam#Php lu t#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#X hi ch ngh a#277362## 01284000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020026000640030052000900070060001420080 00500202009002500207010000500232011001500237021034100252020002000593039000500613 02000110061800500170062900500160064600500160066200500130067800500160069100400180 0707012006500725015006300790013000700853020002100860020001700881#VN11.02771#VN11 .02772#VN11.02770#21500#Vi?t#CH500N#335.43#^214#Ch ngha x hi khoa hc#Gio trnh trung cp l lun chnh tr - hnh chnh#B.s.: Nguyn Quc Phm, Nguyn V n Onh, Phan Thanh Khi...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a184tr.^b19cm#Tr nh by con ng i ln ch ngha x hi ca nc ta trong bi cnh lch s th gii. Ch dn ch x hi ch ngha v nh nc ch ngha x hi Vit Nam. L in minh cng - nng - tr thc trong thi k qu ln x hi ch ngha. Ch n gha Mc-Lnin v dn tc v chnh sch dn tc, v tn gio v chnh sch tn g io Vit Nam...#Ch ngha Mc-Lnin#Loan#Gio trnh#Nguyn Quc Phm#Nguyn V n Onh#Phan Thanh Khi# Th Thch#Nguyn Th Ngn#Ti bn ln th 4#Nhng vn c bn v ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#277363#T tng H Ch Minh#Ch ngha x h i## 01229000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020021000650030052000860070059001380080 00500197009002500202010000500227011001500232021032200247020002100569039000500590 02000110059500500170060600500160062300500160063900500130065500500160066800400180 0684012006500702020001800767015006300785013000700848#VN11.02773#VN11.02774#VN11. 02775#25500#Vi?t#T550T#335.4346#^214#T tng H Ch Minh#Gio trnh trung cp l lun chnh tr - hnh chnh#B.s.: Phm Hng Chng, Nguyn Khnh Bt, Phm Ng c Anh...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a220tr.^b19cm#Trnh by ngun gc, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh. T tng H Ch Minh v vn dn tc, cch mng gii phng dn tc, con ng i ln CHXH Vit Nam , vn i on kt dn tc v on kt quc t, v ng Cng sn Vit Nam, x y dng nh nc php quyn, o c v xy dng con ngi mi#T tng H Ch Mi nh#Loan#Gio trnh#Nguyn Quc Phm#Nguyn Vn Onh#Phan Thanh Khi# Th Thch #Nguyn Th Ngn#Ti bn ln th 4#Nhng vn c bn v ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh#L lun chnh tr#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#277364## 00613000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400060 00440410005000501810006000550820010000618080005000710020028000760080005001040090 02500109010000500134011001400139020001000153020000900163039000500172020001800177 004001800195020001000213015006300223020001800286013000700304#VN11.02776#VN11.027 79#VN11.02778#VN11.02777#6000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu bo v mi tr ng#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a15tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Loan#V n bn php lut#Ti bn ln th 4#Lut thu#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Bo v mi trng#277365## 01044000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020033000750030085001080070 03200193022000500225221003900230008000500269009002500274010000500299011001500304 02000090031902000100032802000130033802000110035101300070036200400180036900500130 0387021025600400020000800656005001800664#VV11.08678#VV11.08680#VV11.08679#19500 #Vi?t#H428V#320.1#^214#Trn Th Cc#Hi v p Nh nc v php lut#Dng cho h c vin cao hc, nghin cu sinh v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Trn T h Cc, Nguyn Th Phng#Ph.1#L lun chung v Nh nc v php lut#^aH.#^aCh nh tr - Hnh chnh#2011#^a126tr.^b21cm#Nh nc#Php lut#Sch hi p#Gio tr nh#277366#Ti bn ln th 2#Trn Th Cc#Gm 87 cu hi v li gii p v bn c ht, c trng v cc hnh thc nh nc; ngun gc, bn cht ca php lut, cc cp phm tr quan trng ca php lut x hi ch ngha; s ra i, tn ti v p ht trin; mi quan h hu c gia nh nc v php lut#L lun#Nguyn Th Ph ng## 01139000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050013000640020033000770030085001100070 03200195022000500227221005200232008000500284009002500289010000500314011001500319 02000100033402000130034402000110035700400180036801300070038600500130039302103560 0406020000900762005001800771#VV11.08681#VV11.08683#VV11.08682#19500#Vi?t#H428V# 349.597#^214#Trn Th Cc#Hi v p Nh nc v php lut#Dng cho hc vin cao hc, nghin cu sinh v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Trn Th Cc, Ng uyn Th Phng#Ph.2#Mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam#^aH.#^a Chnh tr - Hnh chnh#2011#^a126tr.^b21cm#Php lut#Sch hi p#Gio trnh#Ti bn ln th 2#277367#Trn Th Cc#Nhng vn chung v h thng php lut Vit Nam. Gii thiu chi tit cc ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam hin nay nh phm vi v phng php iu chnh cc quan h trong mi mt ca i sng x hi, ng thi cp nht nhng ni dung mi nht ca Lut dn s, Lut hnh s , Lut hn nhn gia nh, Lut phng chng tham nhng, Lut c tr...#Vit Nam# Nguyn Th Phng## 01174000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820013000518080005000640050017000690020042000860030093001280070 03200221008000500253009002500258010000500283011001500288021032200303020000800625 02000090063303900050064202000110064700500140065800400180067202000120069002000230 0702020001400725020001000739020001900749020001300768013000700781#VV11.08684#VV11 .08686#VV11.08685#26500#Vi?t#H428V#324.25970709#^214#Nguyn Th Thanh#Hi v p lch s ng Cng sn Vit Nam#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Th Thanh, Phm c Kin#^a H.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a186tr.^b21cm#Tnh hnh lch s th gii v Vi t Nam cui th k 19 u th k XX, s ra i ca ng Cng sn Vit Nam, cc p hong tro cch mng gii phng dn tc, khng chin chng Php, chng M, xy d ng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi, ngha ca i hi VIII, IX, X ca ng, s lnh o ng n ca ng...#Lch s#Vit Nam#Loan#Gio tr nh#Phm c Kin#Ti bn ln th 3#Khng chin#ng Cng sn Vit Nam#Xy dng C NXH#Cch mng#Gii phng dn tc#Sch hi p#277368## 00988000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030101000790070060001800080005002400090 02500245010000500270011001500275021023100290020001600521039000500537005001600542 02000080055802000070056602000130057300500160058600500150060200500150061701300070 0632020001100639#VV11.08687#VV11.08688#43500#Vi?t#H428V#346.07#^214#Hi v p lut thng mi#Dng cho cn b, hc vin, nghin cu sinh v sinh vin cc tr ng i hc, cao ng khi ngnh lut#Nguyn Th Dung (ch.b.), on Trung Kin, V Phng ng...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a347tr.^b21cm#Nhng vn c bn ca lut thng mi Vit Nam. Mt s bi tp tnh hung ca mn hc ny. Cu hi hng dn n thi vn p lut thng mi v mt s thi ht mn, th i tt nghip c nhn lut, thi tuyn sinh cao hc lut#Lut thng mi#Loan#N guyn Th Dung#Bi tp# thi#Sch hi p#on Trung Kin#V Phng ng#Trn Q unh Anh#277369#Gio trnh## 01054000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000458080005000530050020000580020039000780030093001170070033002100080 00500243009002500248010000500273011001500278021036100293020003200654039000500686 005001200691004001800703020001300721020001100734013000700745#VV11.08689#VV11.086 90#VV11.08691#24500#Vi?t#335.412#^214#Hong Th Bch Loan#Hi v p kinh t ch nh tr Mc-Lnin#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vi n cc trng i hc, cao ng#Hong Th Bch Loan, V Th Thoa#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a158tr.^b21cm#Gm 101 cu hi km phn gii p v kinh t c hnh tr Mc-Lnin, t nhng vn v kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam n nhng quan im mi nht v kinh t c i hi i biu t on quc ln th X ca ng thng qua, vn kinh t tp th, kinh t c th, c c quan im ca ng, nh nc v vn ng vin lm kinh t t nhn...#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Loan#V Th Thoa#Ti bn ln th 2#Sch hi p#Gio trnh#277370## 01076000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000458080005000530050018000580020037000760030092001130070036002050080 00500241009002500246010000500271011001500276021039500291020001700686039000500703 005001700708004001800725020001300743020001100756013000700767#VV11.08692#VV11.086 93#VV11.08694#20500#Vi?t#335.423#^214#Nguyn Mnh Hng#Hi v p ch ngha x hi khoa hc#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin c c trng i hc cao ng#Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Quang#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a133tr.^b21cm#Gm 66 cu hi p v nhng ni dung c bn v c h ngha x hi khoa hc. Khi qut v s ra i, tn ti v pht trin ca ch ngha khoa hc x hi. Vai tr ca giai cp cng nhn v nng dn, thi k qu , cch mng XHCN, dn ch, h thng chnh tr x hi ch ngha, chnh sch dn tc, tn gio, quan h gia gia nh v x hi, cng cuc xy dng ch ngha x hi, u tranh giai cp...#Ch ngha x hi#Loan#Nguyn Vn Quang#Ti bn ln th 4#Sch hi p#Gio trnh#277371## 00941000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050012000770020089000890070 01200178008000500190009002500195010000500220011001500225039000500240013000700245 021033100252020000900583020000800592020001100600020000700611020000900618#VV11.08 695#VV11.08697#VV11.08698#VV11.08696#28000#Vi?t#KH406D#200.9597#^214# Lan Hi n#Khoan dung tn gio vi dn ch, on kt v ng thun x hi trong trng h p Vit Nam# Lan Hin#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a164tr.^b21cm#Thu#27 7372# cp n cc mi quan h gia tn gio v dn tc: Khi nim, lch s hn h thnh, ni dung biu hin ca khoan dung tn gio. C s v nhng c im bi u hin ca tinh thn khoan dung tn gio ca ngi Vit. Phn tch khi nim thu t ng khoan dung v khoan dung tn gio theo cch hiu ca phng Ty, phng ng v Vit Nam#Tn gio#Dn tc#Khoan dung#X hi#Vit Nam## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050019000650020052000840030017001360070 01900153008000500172009002500177010000500202011001500207039000500222013000700227 021016100234020001000395020001600405020000900421#VV11.08699#VV11.08700#VV11.0870 1#30000#Vi?t#TR556C#342.597#^214#Trng Th Hng H#Trng cu dn - nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Trng Th Hng H#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a166tr.^b21cm#Thu#277373#Nhng vn l lun ca trng cu dn v ch nh trng cu dn trong h thng php lut Vit Nam. Kinh nghim trng cu dn mt s nc trn th gii#Php lut#Trng cu dn #Vit Nam## 00993000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020058000450030034001030070065001370080005002020090025002070100 00500232011001500237005001700252005002000269005001500289005001800304039000500322 01300070032701500660033402102170040002000200061702000130063702000090065002000080 0659#VV11.08702#45000#Vi?t#K305T#658.400285#^214#Kin thc tng quan v cng ng h thng tin - truyn thng#Dnh cho cn b lnh o, qun l#Nguyn Dng Sinh ( ch.b.), Khut Hong Hu Anh, Phm Minh Chu...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#201 1#^a270tr.^b21cm#Nguyn Dng Sinh#Khut Hong Hu Anh#Phm Minh Chu#Nguyn Xun Chinh#Thu#277374#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Min h...#Gii thiu nhng vn c bn, khi qut nht trong lnh vc cng ngh th ng tin - truyn thng. Phn tch vai tr ca cng ngh thng tin - truyn thng trong pht trin kinh t x hi v hot ng lnh o qun l#Cng ngh thng ti n#Truyn thng#ng dng#Qun l## 00947000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020071000660070057001370080005001940090 02500199010000500224011001500229005001900244005001400263005001100277005002200288 00500150031003900050032501300070033001500530033702101910039002000100058102000090 0591020000900600#VV11.08703#VV11.08704#VV11.08705#34000#Vi?t#X126D#340.09597#^2 14#Xy dng v hon thin h thng php lut Vit Nam giai on 2000-2010#Trng Th Hng H (ch.b.), Mai Thanh Tm, o Tr c...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh #2011#^a198tr.^b21cm#Trng Th Hng H#Mai Thanh Tm#o Tr c#Nguyn Th Vit Hng#Nguyn Vn Th#Thu#277375#Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Mt s vn l lun v h thng php lut v hot ng xy dng php lu t Vit Nam. Phn tch, nh gi thc trng hot ng xy dng v hon thin h thng php lut Vit Nam t 2000-2010#Php lut#H thng#Vit Nam## 00905000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050018000780020054000960070 01800150008000500168009002500173010000500198011001500203039000500218013000700223 021031500230020000900545020001000554020000700564020000800571020001200579#VV11.08 706#VV11.08709#VV11.08708#VV11.08707#58000#Vi?t#H450C#959.704092#^214#Nguyn Tr ng Phc#H Ch Minh t hot ng thc tin n t duy l lun#Nguyn Trng Phc #^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a382tr.^b24cm#Thu#277376#Gii thiu khi q ut cuc i v s nghip ca H Ch Minh t thi th u n tui thanh nin v qu trnh tm ng cu nc, lnh o s nghip gii phng dn tc. Lm r nhn g cng hin ni bt ca H Ch Minh v t duy l lun gn lin vi cng lnh, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v cch mng Vit Nam#Cuc i#S nghip#T duy#L lun#H Ch Minh## 00799000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050018000490020072000670030017001390070024001560080005001800090 02500185010000500210011001500215039000500230013000700235021023000242020001300472 020000900485020001800494020000900512#VV11.08711#VV11.08710#Vi?t#TH552T#346.59704 #^214#Nguyn Lan Nguyn#Thc thi mt s iu c quc t c bn v bo v mi tr ng Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Lan Nguyn ch.b.#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2011#^a257tr.^b24cm#Thu#277377#Gii thiu mt s nt c bn v iu chn h php l quc t v mi trng v cc k c quc t v bo v mi trng m Vi t Nam k kt v gia nhp. Thc tin Vit Nam vi vic thc thi cc iu c quc t v bo v mi trng#Lut quc t#iu c#Bo v mi trng#Vit Nam## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020048000680030030001160070051001460080 00500197009001800202010000500220011001500225039000500240013000700245005001500252 00500140026700500170028100500160029800500150031402101940032902000110052302000130 0534020001300547020000800560#VV11.08716#VV11.08719#VV11.08717#VV11.08718#Vi?t#V3 08N#495.922#^214#Vit Nam hc v ting Vit - Cc hng tip cn#K yu hi tho khoa hc 2010#Phan Thi Bnh, Phm Thu Chi, ng Th Vn Chi...#^aH.#^aKhoa h c x hi#2011#^a535tr.^b24cm#Thu#277379#Phan Thi Bnh#Phm Thu Chi#ng Th V n Chi#Trn Nht Chnh#Phan Trn Cng#Tp hp cc bi nghin cu v vn ho, gi o dc ca Vit Nam v s tc ng ca n i vi Ting Vit. Phn tch mt s kh a cnh c bn ca ng m, ng php ting Vit i vi ngi nc ngoi#Ting Vi t#Vit Nam hc#Ngn ng hc#Vn ho## 00971000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020029000660030037000950070060001320080 00500192009001900197010000500216011001500221015008400236039000500320013000700325 02102190033202000080055102000090055902000090056800500120057700500140058900500180 0603005001200621#VL11.01456#VL11.01457#VL11.01458#VL11.01459#Vi?t#X401B#613.7#^2 14#Xoa bp th thao v sc kho#Sch dng cho sinh vin i hc TDTT#B.s.: L H u Hng (ch.b.), V Chung Thu, Nguyn Thanh Nhn#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a 335tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc T h thao Bc Ninh#Thu#277380#Gii thiu khi qut v xoa bp v phng php xoa bp trn cc b phn c th. Gii thiu cc phng php xoa bp th thao, xoa b p bm huyt v xoa bp bm phn ng tc ng iu ho tuyn ni tit, xoa bp t p luyn#Xoa bp#Th thao#Sc kho#L Hu Hng#V Chung Thu#Nguyn Thanh Nhn#L Hu Hng## 00872000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020079000680080005001470090018001520100 00500170011001400175015007300189039000500262013000700267021028400274020002100558 020001000579020001700589#VL11.01460#VL11.01463#VL11.01462#VL11.01461#Vi?t#H561D# 373.112#^214#Hng dn p dng chun ngh nghip gio vin trung hc vo nh gi gio vin#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a63tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n pht trin gio vin THPT & TCCN#Thu#277381#Gii thiu cc vn b n v chun ngh nghip gio vin trung hc ca B Gio dc v o to. Nhng cn c, nguyn tc xy dng v cu trc chun ngh nghip gio vin trung hc. Gii thiu mt s lu cn thit khi p dng chun ngh nghip gio vin trung hc vo nh gi gio vin#Tiu chun nghip v#Gio vin#Trng trung hc## 00819000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070052000650080018001170090038001350100005001730110 01500178015005300193005000900246005000700255005001400262005001100276039000500287 013000700292021018500299020001800484020000600502020000900508#VL11.01464#65000#V i?t#T314V#620.1#^214#Titan vt liu tng lai#Phm Ph (ch.b.), Mc U, Phm Huy Bnh, V Th Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^ a448tr.^b27cm#TTS ghi: Trng Cao ng Kinh t - K thut Si Gn#Phm Ph#Mc U#Phm Huy Bnh#V Th Sn#Thu#277382#Gii thiu nhng kin thc c bn v tin tan v sn xut titan: c tnh titan v cc sn phm ca n, tnh hnh khai th c titan v ch bin qung titan, cng ngh tuyn qung titan...#Khoa hc vt li u#Titan#K thut## 00793000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020036000670070058001030080010001610090 01800171010000500189011001500194005001300209005001500222039000500237013000700242 021022000249020001600469020000900485020000900494#VV11.08720#VV11.08721#65000#Vi ?t#GI-108T#633.8#^214#Nguyn Bo V#Gio trnh cy cng nghip di ngy#B.s.: Ng uyn Bo V (ch.b.), Trn Vn Hu, L Thanh Phong#^aCn Th#^ai hc Cn Th#20 11#^a210tr.^b24cm#Trn Vn Hu#L Thanh Phong#Thu#277383#Gii thiu khi qut n gun gc, cc k thut nhn ging, tnh hnh sn xut trong v ngoi nc, gi t r s dng, c im thc vt v sinh trng cng nh k thut canh tc ca cy ca cao, cy da, cy tiu v cy iu#Cy cng nghip#Canh tc#K thut## 00841000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430050015000480020024000630070031000870080010001180090018001280100 00500146011001500151015009900166005001500265039000500280013000700285021024300292 020000900535020000800544020001100552#VV11.08722#VV11.08723#Vi?t#GI-108T#570.285# ^214#Trn Nhn Dng#Gio trnh tin sinh hc#Trn Nhn Dng, Nguyn V Linh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a154tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Cn th. Vin Nghin cu v PT cng ngh sinh hc#Nguyn V Linh#Thu #277384#Gii thiu v cch phn tch trnh t DNA. Trnh by cc c s d liu cng ngh sinh hc ln trn th gii. Hng dn thit k bn enzyme gii hn v thit k mi. Gii thiu cc phn mm v website dng trong nghin cu a d ng sinh hc#Sinh hc#Tin hc#Gii thiu## 00612000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020039000680070015001070080010001220090 01800132010000500150011001500155039000500170013000700175021012700182020000900309 020001800318020001000336#VV11.08724#VV11.08725#31000#Vi?t#GI-108T#636.9#^214#Ng uyn Vn Thu#Gio trnh chn nui ng vt hoang d#Nguyn Vn Thu#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2011#^a193tr.^b24cm#Thu#277385#Gii thiu khi qut v tm quan trng ca chn nui ng vt hoang d, c im sinh hc ca heo rng, nhm, gu , hu sao...#ng vt#ng vt hoang d#Chn nui## 00879000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050013000750020073000880070 01300161008001800174009003800192010000500230011001500235039000500250013000700255 021027400262020001200536020000900548020001100557020000900568#VV11.08726#VV11.087 27#VV11.08728#VV11.08729#36000#Vi?t#H401C#363.739#^214#V nh Long#Ho cht n ng nghip vi vn nhim mi trng v sc kho cng ng#V nh Long#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a151tr.^b24cm#Thu#2773 86#Gii thiu tng quan v ho cht nng nghip trong trng trt. Tnh hnh s dng ho cht trong trng trt. nh hng ca ho cht nng nghip ti mi trn g v sc kho con ngi. Hng dn s dng hp l ho cht nng nghip, thuc b o v thc vt nhm bo v mi trng#Nng nghip#Ho cht#Mi trng#Sc kho## 00806000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020070000500080005001200090019001250100005001440110015001490150 08500164039000500249013000700254021025100261020001700512020000800529020000800537 020000700545#VV11.08730#VV11.08731#Vi?t#K600Y#324.2597071#^214#K yu i hi i biu ng b Tng cc Th dc th thao ln th XIX#^aH.#^aTh dc th thao#201 1#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: ng b b Vn ho, Th thao v Du lch. ng b Tng cc th dc th thao#Thu#277387#Gii thiu quyt nh s 215 v cc thng bo ca ng u B Vn ho, Th thao v Du lch chun y Ban chp hnh ng b Tng c c Th dc Th thao. Tp hp cc bi pht biu, tham lun ti i hi i biu ng b Tng cc Th dc th thao ln th XIX#Th dc th thao#ng b#i hi#K yu## 00630000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020039000690070039001080080010001470090 01800157010000500175011001500180005001600195039000500211013000700216021011400223 020001700337020001000354#VV11.08732#VV11.08733#25000#Vi?t#GI-108T#005.3#^214#Hu nh Xun Hip#Gio trnh nhp mn cng ngh phn mm#B.s.: Hunh Xun Hip, Phan Phng Lan#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a114tr.^b24cm#Phan Phng Lan#Thu #277388#Tng quan v qu trnh thc hin phn mm. cp n mt quy trnh cng ngh phn mm tiu biu l qui trnh RUP#Phn mm tin hc#Cng ngh## 00779000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020034000660290037001000070015001370080 00500152009001800157010000500175011001500180039000500195013000700200021027000207 020001900477020001700496#VV11.08734#VV11.08735#22000#Vi?t#S450T#572.8#^214#Trn Nhn Dng#S tay thc hnh sinh hc phn t#Molecular biology technique handboo k#Trn Nhn Dng#^aH.#^ai hc Cn Th#2011#^a169tr.^b24cm#Thu#277389#Gii thi u cc k thut phn t thng dng ca cng ngh sinh hc phn t c thc hi n ti khoa Cng ngh sinh hc phn t, Vin Nghin cu v pht trin Cng ngh sinh hc: Ly trch DNA, pht hin phn on DNA c trng & vi sinh vt gy bnh bng k thut PCR...#Cng ngh sinh hc#Sinh hc phn t##