00714000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200240001400500110 00380050011000490070011000600080005000710090010000760100005000860110014000910120 02400105022000400129082001000133013000700143014000600150026001100156026001100167 02600110017818100060018902000100019502000160020502000130022102000090023402101450 0243#Vi?t#^214#Hoa#Hi p hp ng dn s#Chu Giang#Chu Giang#Chu Giang#^aH. #^aT php#2010#^a79tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.1#346.59702#274358#9800 #VN11.01699#VN11.01700#VN11.01701#H428#Php lut#Hp ng dn s#Sch hi p#V it Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc hp ng dn s nh hp ng mua bn ti sn, mua bn nh, trao i ti sn v hp ng tng cho ti sn## 00732000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200240001400500110 00380050011000490070011000600080005000710090010000760100005000860110014000910120 02400105022000400129082001000133013000700143014000600150026001100156026001100167 02600110017818100060018902000100019502000160020502000130022102000090023402101630 0243#Vi?t#^214#Hoa#Hi p hp ng dn s#Chu Giang#Chu Giang#Chu Giang#^aH. #^aT php#2010#^a73tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.2#346.59702#274359#9800 #VN11.01702#VN11.01703#VN11.01704#H428#Php lut#Hp ng dn s#Sch hi p#V it Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc hp ng dn s nh hp ng vay ti sn, thu i ti sn, thu nh, thu khon ti sn, mn ti sn v hp ng dch v## 00711000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200240001400500110 00380050011000490070011000600080005000710090010000760100005000860110014000910120 02400105022000400129082001000133013000700143014000600150026001100156026001100167 02600110017818100060018902000100019502000160020502000130022102000090023402101420 0243#Vi?t#^214#Hoa#Hi p hp ng dn s#Chu Giang#Chu Giang#Chu Giang#^aH. #^aT php#2010#^a77tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.3#346.59702#274360#9800 #VN11.01706#VN11.01707#VN11.01705#H428#Php lut#Hp ng dn s#Sch hi p#V it Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc hp ng dn s nh hp ng vn chuyn hnh khch, hp ng vn chuyn ti sn, hp ng gia cng...## 00776000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200520001400500090 00660050009000750070009000840080005000930090010000980100005001080110014001130120 02400127022000400151082000700155013000700162014000600169026001100175026001100186 026001100197181000600208020001700214020001300231020000900244021020900253#Vi?t#^2 14#Hoa#Hi p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t#Minh Hu#Minh Hu#Min h Hu#^aH.#^aT php#2010#^a67tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.1#364.16#27436 1#9800#VN11.01708#VN11.01710#VN11.01709#H428#Ti phm kinh t#Sch hi p#Vi t Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t nh ti bun lu, ti vn chuyn tri php hng ho, tin t qua bin gii v ti sn xut, tng tr, vn chuyn, bun bn hng cm## 00730000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200520001400500090 00660050009000750070009000840080005000930090010000980100005001080110014001130120 02400127022000400151082000700155013000700162014000600169026001100175026001100186 026001100197181000600208020001700214020001300231020000900244021016300253#Vi?t#^2 14#Hoa#Hi p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t#Minh Hu#Minh Hu#Min h Hu#^aH.#^aT php#2010#^a65tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.2#364.16#27436 2#9800#VN11.01711#VN11.01712#VN11.01713#H428#Ti phm kinh t#Sch hi p#Vi t Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t nh ti sn xut - bun bn cc loi hng gi, ti kinh doanh tri php v t i u c## 00742000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200520001400500090 00660050009000750070009000840080005000930090010000980100005001080110014001130120 02400127022000400151082000700155013000700162014000600169026001100175026001100186 026001100197181000600208020001700214020001300231020000900244021017500253#Vi?t#^2 14#Hoa#Hi p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t#Minh Hu#Minh Hu#Min h Hu#^aH.#^aT php#2010#^a62tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.3#364.16#27436 3#9800#VN11.01714#VN11.01715#VN11.01716#H428#Ti phm kinh t#Sch hi p#Vi t Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t nh ti trn thu, ti la di khch hng, ti lm tem gi - v gi, bun bn tem gi - v gi...## 00853000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200520001400500090 00660050009000750070009000840080005000930090010000980100005001080110014001130120 02400127022000400151082000700155013000700162014000600169026001100175026001100186 026001100197181000600208020001700214020001300231020000900244021028600253#Vi?t#^2 14#Hoa#Hi p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t#Minh Hu#Minh Hu#Min h Hu#^aH.#^aT php#2010#^a78tr.^b18cm#T sch Php lut c s#T.4#364.16#27436 4#9800#VN11.01717#VN11.01718#VN11.01719#H428#Ti phm kinh t#Sch hi p#Vi t Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v cc ti xm phm trt t qun l kinh t nh ti c lm tri quy nh v phn phi tin - hng tr cu, ti vi phm quy nh v cp vn bng bo h quyn s hu cng nghip, tii vi phm cc quy nh v nghin cu, thm d, khai thc ti nguyn...## 00727000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200460001400500150 00600050015000750070015000900080005001050090010001100100005001200110014001250120 02400139022000400163082000800167013000700175014000600182026001100188026001100199 02600110021018100060022102000100022702000200023702000130025702000090027002000070 0279021010300286#Vi?t#^214#Hoa#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#L ng Th Thu#Lng Th Thu#Lng Th Thu#^aH.#^aT php#2010#^a63tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#T.1#347.597#274365#9800#VN11.01720#VN11.01722#VN11.01721#H4 28#Php lut#Lut t tng dn s#Sch hi p#Vit Nam#Dn s#Gii thiu mt s cu hi v p v th tc gii quyt cc v vic dn s trong b lut t tng d n s## 00763000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200460001400500150 00600050015000750070015000900080005001050090010001100100005001200110014001250120 02400139022000400163082000800167013000700175014000600182026001100188026001100199 02600110021018100060022102000100022702000200023702000130025702000070027002000090 0277021013900286#Vi?t#^214#Hoa#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#L ng Th Thu#Lng Th Thu#Lng Th Thu#^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#T.2#347.597#274366#9800#VN11.01723#VN11.01725#VN11.01724#H4 28#Php lut#Lut t tng dn s#Sch hi p#Dn s#Vit Nam#Gii thiu mt s cu hi v p v kha cnh ngi tham gia t tng, chng minh v bng chng tr ong th tc gii quyt cc v vic dn s## 00796000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200460001400500150 00600050015000750070015000900080005001050090010001100100005001200110014001250120 02400139022000400163082000800167013000700175014000600182026001100188026001100199 02600110021018100060022102000100022702000200023702000130025702000090027002000070 0279021017200286#Vi?t#^214#Hoa#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#L ng Th Thu#Lng Th Thu#Lng Th Thu#^aH.#^aT php#2010#^a62tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#T.3#347.597#274367#9800#VN11.01726#VN11.01728#VN11.01727#H4 28#Php lut#Lut t tng dn s#Sch hi p#Vit Nam#Dn s#Gii thiu mt s cu hi v p v vic p dng cc bin php khn cp tm thi, n ph, l ph v cc chi ph t tng khc... trong th tc gii quyt cc v vic dn s## 00762000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820008000508080005000580050015000630020046000780070015001240220 00400139008000500143009001000148010000500158011001400163012002400177021013800201 02000100033902000200034902000130036903900040038201300070038600500150039302000090 0408020000700417#VN11.01729#VN11.01731#VN11.01730#9800#Vi?t#H428#347.597#^214# Lng Th Thu#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#Lng Th Thu#T.4# ^aH.#^aT php#2010#^a59tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v vic khi kin, th l v n, ho gii v chun b xt x trong th tc gii quyt cc v vic dn s#Php lut#Lut t tng dn s#Sch hi p#H oa#274368#Lng Th Thu#Vit Nam#Dn s## 00787000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820008000508080005000580050015000630020046000780070015001240220 00400139008000500143009001000148010000500158011001400163012002400177021016300201 02000100036402000200037402000130039403900040040701300070041100500150041802000090 0433020000700442#VN11.01733#VN11.01734#VN11.01732#9800#Vi?t#H428#347.597#^214# Lng Th Thu#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#Lng Th Thu#T.5# ^aH.#^aT php#2010#^a81tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v phin to s thm, khng co, khng ngh bn n, quyt nh ca to n cp s thm trong th tc gii quyt cc v vic dn s#Php lut#Lut t t ng dn s#Sch hi p#Hoa#274369#Lng Th Thu#Vit Nam#Dn s## 00797000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820008000508080005000580050015000630020046000780070015001240220 00400139008000500143009001000148010000500158011001400163012002400177021017300201 02000100037402000200038402000130040403900040041701300070042100500150042802000090 0443020000700452#VN11.01735#VN11.01737#VN11.01736#9800#Vi?t#H428#347.597#^214# Lng Th Thu#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#Lng Th Thu#T.6# ^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v vic chun b xt x phc thm, th tc xt x phc thm, th tc gim c thm, ti thm... trong th tc gii quyt cc v vic dn s#Php lut #Lut t tng dn s#Sch hi p#Hoa#274370#Lng Th Thu#Vit Nam#Dn s## 00896000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820008000508080005000580050015000630020046000780070015001240220 00400139008000500143009001000148010000500158011001400163012002400177021027200201 02000100047302000200048302000130050303900040051601300070052000500150052702000090 0542020000700551#VN11.01738#VN11.01740#VN11.01739#9800#Vi?t#H428#347.597#^214# Lng Th Thu#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#Lng Th Thu#T.7# ^aH.#^aT php#2010#^a57tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v th tc gii quyt cc v vic dn s nh th tc gii quyt yu c u tuyn b mt ngi mt nng lc hnh vi dn s hoc b hn ch nng lc hnh vi dn s, th tc gii quyt yu cu thng bo tm kim ngi vng mt ti ni c tr...#Php lut#Lut t tng dn s#Sch hi p#Hoa#274371#Lng Th Thu#V it Nam#Dn s## 00769000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820008000508080005000580050015000630020046000780070015001240220 00400139008000500143009001000148010000500158011001400163012002400177021014500201 02000100034602000200035602000130037603900040038901300070039300500150040002000090 0415020000700424#VN11.01741#VN11.01743#VN11.01742#9800#Vi?t#H428#347.597#^214# Lng Th Thu#Hi p th tc gii quyt cc v vic dn s#Lng Th Thu#T.8# ^aH.#^aT php#2010#^a74tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v th tc gii quyt cc v vic dn s nh th tc xt n yu cu, thi hnh bn n, quyt nh ca to n...#Php lut#Lut t tng dn s#Sch h i p#Hoa#274372#Lng Th Thu#Vit Nam#Dn s## 00725000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020026000750070010001010220 00400111008000500115009001000120010000500130011001400135012002400149021014800173 02000050032102000080032602000090033402000130034303900040035601300070036000500100 0367020001000377#VN11.01744#VN11.01746#VN11.01745#9800#Vi?t#H428#343.59704#^21 4#Qunh Th#Hi p lut qun l thu#Qunh Th#T.1#^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^ b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v cc quy nh c hung ca lut qun l thu. Cc quy nh v ng k thu, khai thu, tnh thu v n nh v thu#Thu#Qun l#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#274373#Qunh Th#Php l ut## 00789000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020057000750070010001320220 00400142008000500146009001000151010000500161011001400166012002400180021016700204 02000100037102000140038102000130039502000090040802000130041703900040043001300070 0434005001000441#VN11.01747#VN11.01749#VN11.01748#9800#Vi?t#H428#343.59706#^21 4#Qunh Th#Hi p quy nh php lut v thu thu nhp doanh nghip#Qunh Th#T .1#^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s c u hi v p v quy nh php lut v i tng np thu, cc khon thu nhp ph i np thu hoc c min thu... trong thu thu nhp doanh nghip#Php lut#Th u thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#274374#Qunh Th## 00867000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020057000750070010001320220 00400142008000500146009001000151010000500161011001400166012002400180021024500204 02000100044902000140045902000130047302000090048602000130049503900040050801300070 0512005001000519#VN11.01750#VN11.01752#VN11.01751#9800#Vi?t#H428#343.59706#^21 4#Qunh Th#Hi p quy nh php lut v thu thu nhp doanh nghip#Qunh Th#T .2#^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s c u hi v p v quy nh php lut v cn c v phng php tnh thu, cch xc nh thu nhp tnh thu v thu thu nhp doanh nghip t chuyn nhng vn - ch ng khon - bt ng sn v cc u i thu thu nhp doanh nghip#Php lut#Thu thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#274375#Qunh Th## 00721000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820008000508080005000580050010000630020027000730070010001000220 00400110008000500114009001000119010000500129011001400134012002400148021013600172 02000100030802000120031802000100033002000090034002000130034903900040036201300070 0366005001000373#VN11.01753#VN11.01755#VN11.01754#9800#Vi?t#H428#347.597#^214# Tu Giang#Hi p thi hnh n dn s#Tu Giang#T.2#^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^b 18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v th tc thi hn h n dn s, khiu ni, t co, khng ngh v x l vi phm trong thi hnh n d n s#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#274376#Tu Giang# # 00754000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820012000508080005000620020082000670070009001490080005001580090 01000163010000500173011001400178021011800192020001000310020000900320020000900329 02000130033803900040035100500090035501200240036402000230038801300070041102000100 0418#VN11.01756#VN11.01758#VN11.01757#9800#Vi?t#H428#364.1509597#^214#Hi p v cc ti xm phm tnh mng, sc kho, danh d, nhn phm ca con ngi#Minh H u#^aH.#^aT php#2010#^a75tr.^b18cm#Gii thiu mt s cu hi v p v ti xm phm con ngi nh ti git ngi, ti v lm cht ngi, ti bc t...#Php lut#Xm phm#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#Minh Hu#T sch Php lut c s#Ti xm phm con ngi#274377#Con ngi## 00725000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020071000750070010001460220 00400156008000500160009001000165010000500175011001400180012002400194021009700218 02000100031502000160032502000080034102000080034902000090035703900040036601300070 0370005001000377#VN11.01759#VN11.01760#VN11.01761#9800#Vi?t#T310H#346.59702#^21 4#Tu Giang#Tm hiu quy nh chung v hp ng dn s v hp ng mua bn ti s n#Tu Giang#T.2#^aH.#^aT php#2010#^a70tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu ni dung c bn ca quy nh php lut v hp ng dn s v hp ng mua bn ti sn#Php lut#Hp ng dn s#Mua bn#Ti sn#Vit Nam#Hoa#274378#Tu Gi ang## 00703000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020043000750070010001180220 00400128008000500132009001000137010000500147011001400152012002400166021014300190 020001000333020001600343020000900359039000400368013000700372005001000379#VN11.01 762#VN11.01763#VN11.01764#9800#Vi?t#T310H#346.59702#^214#Tu Giang#Tm hiu quy nh chung v hp ng dn s#Tu Giang#T.1#^aH.#^aT php#2010#^a66tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Trnh by nhng khi nim chung v hp ng dn s, ch t h, i tng, hnh thc, ni dung ca hp ng dn s v cc loi hp ng dn s...#Php lut#Hp ng dn s#Vit Nam#Hoa#274379#Tu Giang## 00689000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050009000650020038000740070009001120220 00400121008000500125009001000130010000500140011001400145012002400159021011200183 02000100029502000160030502000130032102000090033403900040034301300070034700500090 0354#VN11.01765#VN11.01767#VN11.01766#9800#Vi?t#T310H#346.59704#^214#Anh Minh#T m hiu lut kinh doanh bt ng sn#Anh Minh#T.1#^aH.#^aT php#2010#^a78tr.^b1 8cm#T sch Php lut c s#Trnh by nhng quy nh chung v hot ng kinh doa nh bt ng sn v cc vn trong kinh doanh bt ng sn#Php lut#Lut kinh doanh#Bt ng sn#Vit Nam#Hoa#274380#Anh Minh## 00708000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020039000750070010001140220 00400124008000500128009001000133010000500143011001400148012002400162021015200186 020001000338020001600348020000900364039000400373013000700377005001000384#VN11.01 768#VN11.01770#VN11.01769#9800#Vi?t#T310H#346.59702#^214#Tu Giang#Tm hiu v hp ng dn s thng dng#Tu Giang#T.3#^aH.#^aT php#2010#^a74tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#Trnh by nhng vn c bn trong mt s hp ng dn s th ng dng nh hp ng vay ti sn, thu ti sn, thu nh v hp ng thu kho n ti sn#Php lut#Hp ng dn s#Vit Nam#Hoa#274381#Tu Giang## 00705000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020039000750070010001140220 00400124008000500128009001000133010000500143011001400148012002400162021014900186 020001000335020001600345020000900361039000400370013000700374005001000381#VN11.01 771#VN11.01773#VN11.01772#9800#Vi?t#T310H#346.59702#^214#Tu Giang#Tm hiu v hp ng dn s thng dng#Tu Giang#T.4#^aH.#^aT php#2010#^a67tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#Trnh by nhng vn c bn trong mt s hp ng dn s th ng dng nh hp ng mn ti sn, hp ng dch v, hp ng vn chuyn hnh k hch...#Php lut#Hp ng dn s#Vit Nam#Hoa#274382#Tu Giang## 00710000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020039000750070010001140220 00400124008000500128009001000133010000500143011001400148012002400162021015400186 020001000340020001600350020000900366039000400375013000700379005001000386#VN11.01 774#VN11.01775#VN11.01776#9800#Vi?t#T310H#346.59702#^214#Tu Giang#Tm hiu v hp ng dn s thng dng#Tu Giang#T.5#^aH.#^aT php#2010#^a62tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#Trnh by nhng vn c bn trong mt s hp ng dn s th ng dng nh hp ng u quyn, hp ng chuyn, chuyn i, chuyn nhng quyn s dng t#Php lut#Hp ng dn s#Vit Nam#Hoa#274383#Tu Giang## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600050010000650020039000750070010001140220 00400124008000500128009001000133010000500143011001400148012002400162021019400186 020001000380020001600390020000900406039000400415013000700419005001000426#VN11.01 777#VN11.01779#VN11.01778#9800#Vi?t#T310H#346.59702#^214#Tu Giang#Tm hiu v hp ng dn s thng dng#Tu Giang#T.6#^aH.#^aT php#2010#^a75tr.^b18cm#T s ch Php lut c s#Trnh by nhng vn c bn trong mt s hp ng dn s th ng dng nh hp ng thu - thu li quyn s dng t, hp ng th chp quyn s dng t, hp ng tng cho quyn s dng t...#Php lut#Hp ng dn s#V it Nam#Hoa#274384#Tu Giang## 00686000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810008000440820010000528080005000620050010000670020041000770070010001180220 00400128008000500132009001000137010000500147011001400152012002400166021010900190 02000100029902000080030902000090031702000130032601300070033903900040034600500100 0350#VN11.01780#VN11.01782#VN11.01781#9800#Vi?t#GI-103#346.59705#^214#Tu Gian g#Gii p tnh hung php lut v tha k#Tu Giang#T.1#^aH.#^aT php#2010#^a7 3tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v quy nh chung ca php lut Vit Nam v tha k v tha k theo di chc#Php lut#Tha k #Vit Nam#Sch hi p#274385#Hoa#Tu Giang## 00731000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810008000440820010000528080005000620050010000670020041000770070010001180220 00400128008000500132009001000137010000500147011001400152012002400166021015400190 02000100034402000080035402000090036202000130037103900040038401300070038800500100 0395#VN11.01783#VN11.01784#VN11.01785#9800#Vi?t#GI-103#346.59705#^214#Tu Gian g#Gii p tnh hung php lut v tha k#Tu Giang#T.2#^aH.#^aT php#2010#^a7 1tr.^b18cm#T sch Php lut c s#Gii thiu mt s cu hi v p v quy nh chung ca php lut Vit Nam v tha k theo di chc, tha k theo php lut, th anh ton v phn chia di sn#Php lut#Tha k#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#274386# Tu Giang## 00719000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810008000440820007000528080005000590020055000640070009001190080005001280090 01000133010000500143011001400148021014100162020000900303020000900312020001300321 039000400334005000900338012002400347020002000371020000700391013000700398#VN11.01 786#VN11.01787#VN11.01788#9800#Vi?t#GI-103Q#364.16#^214#Gii quyt tnh hung p hp lut v ti xm phm s hu#Minh Hu#^aH.#^aT php#2010#^a74tr.^b18cm#Gii thiu mt s cu hi v p v ti xm phm s hu nh ti cp ti sn, ti bt cc nhm chim ot ti sn, ti cng ot ti sn...#Xm phm#Vit Nam#Sch h i p#Hoa#Minh Hu#T sch Php lut c s#Ti xm phm s hu#S hu#274387## 00813000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540140007000590020031000660080005000970090021001020100 00500123011001400128021030000142020001000442020001700452020000900469020001800478 039000400496020000500500020001100505013000700516#VN11.01789#VN11.01790#VN11.0179 1#Vi?t#L504B#346.59704#^214#17000#Lut bo v v pht trin rng#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a91tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh trong Lut bo v v ph t trin rng v quyn ca Nh nc v bo v v pht trin rng; bo v rng, ph t trin v s dng rng; quyn v ngha v ca ch rng; kim lm; gii quyt t ranh chp, x l vi phm php lut v bo v v pht trin rng v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Lut bo v rng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#Rng#Pht t rin#274388## 00696000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650140007000700020045000770070013001220080 00500135009001000140010000500150011001500155021015400170020001000324020001600334 020000900350039000400359005001300363020001100376013000700387#VV11.04323#VV11.043 25#VV11.04326#VV11.04324#Vi?t#H466#346.59702#^214#68000#Hp ng dn s v cc tranh chp thng gp#L Kim Giang#^aH.#^aT php#2011#^a355tr.^b21cm#Trnh by mt s vn chung v hp ng dn s, cc hp ng c th v bin php bo m km theo. Mt s tranh chp thng gp v thc tin gii quyt#Php lut#Hp ng dn s#Vit Nam#Hoa#L Kim Giang#Tranh chp#274389## 00861000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650140007000700020082000770070013001590080 00500172009001000177010000500187011001500192021026200207020001000469020000800479 020000900487039000400496005001300500020001500513013000700528020001200535#VV11.04 327#VV11.04328#VV11.04330#VV11.04329#Vi?t#D300S#346.59705#^214#66000#Di sn th a k theo php lut dn s Vit Nam - Nhng vn l lun v thc tin#Trn Th Hu#^aH.#^aT php#2011#^a383tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc l lun c bn v di sn tha k. Cc quy nh ca php lut dn s Vit Nam hin hnh v di s n tha k, thanh ton v phn chia di sn tha k. Thc tin p dng v mt s kin ngh hon thin quy nh ca php lut v di sn tha k#Php lut#Tha k# Vit Nam#Hoa#Trn Th Hu#Di sn tha k#274390#Lut dn s## 00886000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630140007000680020111000750070016001860080 00500202009001000207010000500217011001500222021022400237020001000461020001700471 02000090048802000130049703900040051000500160051402000150053001300070054502000080 0552#VV11.04332#VV11.04334#VV11.04331#VV11.04333#Vi?t#H428#346.597#^214#88000# Hi - p nhng quy nh ca t php quc t Vit Nam v ngi nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi#Nguyn Hng Bc#^aH.#^aT php#2011#^a641tr.^b21c m#Gii thiu mt s cu hi v p v quy nh ca t php quc t Vit Nam v n gi nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi nh quyn v ngha v c b n trong cc lnh vc c tr, i li, lao ng, s hu, tha k...#Php lut#Ng i nc ngoi#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#Nguyn Hng Bc#Ngi Vit Nam#274391#T php## 01110000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020096000680070071001640080005002350090 01000240010000500250011001500255021026300270020001000533020000900543020002000552 03900040057201501000057600500140067600500130069000500130070300500160071600500330 0732013000700765#VV11.04335#VV11.04336#VV11.04338#VV11.04337#Vi?t#T123B#340.071# ^214#Tp bi ging bi dng nghip v cho ngun lc thc hin cng tc ph bin , gio dc php lut#B.s.: V Ph bin - Gio dc php lut, Hong Th Anh, Phan Hu Th...#^aH.#^aT php#2011#^a298tr.^b24cm#Gii thiu mt s bi ging chuy n v k nng ph bin gio dc php lut trc tip, tp hun theo phng php cng tham gian, k nng xy dng ti liu tuyn truyn... nhm bi dng nghip v cho ngun nhn lc thc hin cng tc ph bin gio dc php lut#Php lut# Gio dc#Bi ging chuyn #Hoa#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php#Hong Th Anh#Phan Hu Th# ng V Hun#Nguyn Th Hnh#V Ph bin - Gio dc php lut#274392## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020019000700030012000890070014001010220 00400115008000500119009001800124010000500142011001500147020001700162020000900179 020001200188039000400200013000700204#VN11.01792#VN11.01793#43000#Vi?t#TH126C#89 5.92234#^214#Chu Vn Khoi#Thy Chu Hu Ngha#Tiu thuyt#Chu Vn Khoi#T.2#^aH. #^aVn ho dn tc#2011#^a290tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa #274393## 00631000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490020019000560070014000750080005000890090018000940100 00500112011001500117021017200132020001700304020000900321020001000330039000400340 005001400344013000700358#VN11.01794#VN11.01795#Vi?t#S100L#895.922803#^214#54000 #Sa L... xa m gn#ng Tin Huy#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a319tr.^b19cm#Gm nhiu cu chuyn nh vit v cm xc, tnh cm v nhng k nim kh qun trong quang thi gian tc gi i cng tc v sng x Sa L - huyn Lc Ngn - tnh B c Giang#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Hoa#ng Tin Huy#274394## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020015000540030004000690070015000730080005000880090 01800093010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157039000400161 005001500165013000700180#VN11.01796#VN11.01797#Vi?t#T306T#895.9221#^214#60000#T ing tri tim#Th#Trn Khc Ton#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a131tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#Trn Khc Ton#274395## 00454000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020009000550030004000640070018000680080005000860090 01800091010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155039000400159 005001800163013000700181#VN11.01798#VN11.01799#Vi?t#T312Q#895.92214#^214#25000# Tnh qu#Th#Nguyn Ngc Xuyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a119tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hoa#Nguyn Ngc Xuyn#274396## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020011000470030004000580070015000620080005000770090018000820100 00500100011001400105020001700119020000900136020000400145039000400149005001500153 013000700168#VV11.04339#VV11.04340#Vi?t#M118P#895.9221#^214#Mt ph sa#Th#Li H oi Phong#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a35tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Hoa#Li Hoi Phong#274397## 00704000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640020013000710290021000840070 01300105008000500118009001900123010000500142011001500147021020400162020001300366 020001100379039000400390005001300394013000700407#VL11.00645#VL11.00646#VL11.0064 7#VL11.00648#Vi?t#T406R#511#^214#90000#Ton ri rc#Discrete mathematics#ng Q uang #^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a185tr.^b28cm#Trnh by cc kin thc cn b n v ton ri rc: Cc php ton ca logic mnh , tp hp, quan h, t hp, i s Bool v ng dng cc mch in t, th hu hn v cy... km theo bi t p v li gii#Ton ri rc#Gio trnh#Hoa#ng Quang #274398## 00619000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510140007000560020027000630070019000900080005001090090 02000114010000500134011001500139021010600154020001700260020000900277039000400286 005001400290020000800304020001000312013000700322#VV11.04341#VV11.04343#VV11.0434 2#Vi?t#K250C#570.92#^214#44000#K chuyn cc nh sinh hc#Nguyn Trng b.s.#^a H.#^aVn ho Thng tin#2011#^a223tr.^b21cm#Phc ho v cuc i, s nghip v nh ng cng hin khoa hc ca mt s nh bc hc sinh hc trn th gii#Nh sinh v t hc#Th gii#Hoa#Nguyn Trng#Tiu s#S nghip#274399## 00610000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520140007000570020025000640070019000890080005001080090 02000113010000500133011001500138021010000153020001500253020000900268039000400277 005001400281020000800295020001000303013000700313#VV11.04344#VV11.04346#VV11.0434 5#Vi?t#K250C#530.092#^214#40000#K chuyn cc nh vt l#Nguyn Trng b.s.#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a262tr.^b21cm#Phc ho v cuc i, s nghip v nh ng cng hin khoa hc ca mt s nh vt l hc trn th gii#Nh vt l hc#Th gii#Hoa#Nguyn Trng#Tiu s#S nghip#274400## 00604000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510140007000560020026000630070019000890080005001080090 02000113010000500133011001500138021009700153020000900250039000400259005001400263 020001200277020000800289020001000297013000700307#VV11.04347#VV11.04348#VV11.0434 9#Vi?t#K250C#540.92#^214#44000#K chuyn cc nh ho hc#Nguyn Trng b.s.#^aH .#^aVn ho Thng tin#2011#^a295tr.^b21cm#Phc ho v cuc i, s nghip v nh ng cng hin khoa hc ca mt s nh ho hc trn th gii#Th gii#Hoa#Nguyn T rng#Nh ho hc#Tiu s#S nghip#274401## 00630000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140007000670020027000740070019001010080 00500120009002000125010000500145011001500150021009800165020000900263039000400272 005001400276020001300290020001000303020000800313013000700321#VV11.04351#VV11.043 53#VV11.04352#VV11.04350#Vi?t#K250C#510.92#^214#42000#K chuyn cc nh ton h c#Nguyn Trng b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a277tr.^b21cm#Phc ho v cu c i, s nghip v nhng cng hin khoa hc ca mt s nh ton hc trn th g ii#Th gii#Hoa#Nguyn Trng#Nh ton hc#S nghip#Tiu s#274402## 00451000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490020020000560070024000760080005001000090020001050100 00500125011001500130020000900145020000700154039000400161020001800165013000700183 005000700190#VV11.04354#VV11.04355#Vi?t#S111T#895.922802#^214#28000#652 cu tui th#Anh T s.t., tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a199tr.^b20cm#Vi t Nam#Cu #Hoa#Vn hc thiu nhi#274403#Anh T## 00627000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490140007000540020039000610070012001000080005001120090 02000117010000500137011001500142021014200157020001000299039000400309005001200313 020000900325020000800334013000700342#VV11.04356#VV11.04357#VV11.04358#Vi?t#TR527 K#170#^214#39000#Truyn k v o c v cch lm ngi#Hong Giang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a251tr.^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c, nhn c ch lm ngi, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi ng i trong x hi#Truyn k#Hoa#Hong Giang#Gio dc#o c#274404## 00650000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600140007000650020027000720070018000990080 00500117009002000122010000500142011001500147021015900162039000400321005001300325 020001800338020000900356013000700365#VV11.04359#VV11.04362#VV11.04360#VV11.04361 #Vi?t#NG550P#465#^214#29000#Ng php ting Ty Ban Nha#L Xun Tng b.s.#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2011#^a197tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc cn thit v n g php cn bn ting Ty Ban Nha trnh ph thng nh trt t cu, ging v s ca tnh t, gii t, trng t...#Hoa#L Xun Tng#Ting Ty Ban Nha#Ng ph p#274405## 00712000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640020043000710070015001140080 00500129009002000134010000500154011001500159021015900174020000900333039000400342 005001000346020000800356020000800364020001000372020000900382013000700391#VV11.04 363#VV11.04366#VV11.04365#VV11.04364#Vi?t#M458T#909#^214#44000#100 chuyn k l v cc nc trn th gii#Quc Vinh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a223tr. ^b24cm#Tm hiu vn ho, lch s, danh lam thng cnh, cc hin tng mi v pho ng tc tp qun k l... ca hn 220 quc gia trn th gii qua cc cu chuyn t h v#Th gii#Hoa#Quc Vinh#Lch s#Vn ho#Phong tc#Tp qun#274406## 00542000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020032000550070038000870080005001250090020001300100 00500150011001500155020000900170020001000179039000400189012002700193020001800220 005001100238005000800249013000700257#VV11.04367#VV11.04368#Vi?t#A107E#808.83008# ^214#28000#Anh em trong hnh trnh ca bn#S.t., tuyn chn: Thanh Bnh, Nam An h#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a176tr.^b21cm#Th gii#Truyn k#Hoa#T sch H nh trnh ca bn#Vn hc thiu nhi#Thanh Bnh#Nam Anh#274407## 00542000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020032000550070038000870080005001250090020001300100 00500150011001500155020000900170020001000179039000400189012002700193020001800220 005001100238005000800249013000700257#VV11.04369#VV11.04370#Vi?t#B105B#808.83008# ^214#25000#Bn b trong hnh trnh ca bn#S.t., tuyn chn: Thanh Bnh, Nam An h#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a156tr.^b21cm#Th gii#Truyn k#Hoa#T sch H nh trnh ca bn#Vn hc thiu nhi#Thanh Bnh#Nam Anh#274408## 00545000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020034000560070038000900080005001280090020001330100 00500153011001500158020000900173020001000182039000400192012002700196020001800223 005001100241005000800252013000700260#VV11.04371#VV11.04372#Vi?t#NG558M#808.83008 #^214#35000#Ngi m trong hnh trnh ca bn#S.t., tuyn chn: Thanh Bnh, Nam Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a216tr.^b21cm#Th gii#Truyn k#Hoa#T sch Hnh trnh ca bn#Vn hc thiu nhi#Thanh Bnh#Nam Anh#274409## 00546000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020035000560070038000910080005001290090020001340100 00500154011001500159020000900174020001000183039000400193012002700197020001800224 005001100242005000800253013000700261#VV11.04373#VV11.04374#Vi?t#NG558C#808.83008 #^214#37000#Ngi cha trong hnh trnh ca bn#S.t., tuyn chn: Thanh Bnh, Na m Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a232tr.^b21cm#Th gii#Truyn k#Hoa#T sc h Hnh trnh ca bn#Vn hc thiu nhi#Thanh Bnh#Nam Anh#274410## 00544000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020033000560070038000890080005001270090020001320100 00500152011001500157020000900172020001000181039000400191012002700195020001800222 005001100240005000800251013000700259#VV11.04375#VV11.04376#Vi?t#TH126C#808.83008 #^214#27000#Thy c trong hnh trnh ca bn#S.t., tuyn chn: Thanh Bnh, Nam Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a168tr.^b21cm#Th gii#Truyn k#Hoa#T sch Hnh trnh ca bn#Vn hc thiu nhi#Thanh Bnh#Nam Anh#274411## 00647000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530020018000600070016000780080005000940090 02000099010000500119011001500124021017500139039000400314005001100318020001800329 020000700347020000800354013000700362#VV11.04377#VV11.04378#VV11.04379#Vi?t#D112T #649#^214#25000#Dy tr thnh ti#Giang Qun b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011 #^a135tr.^b21cm#Cung cp cho cc bc ph huynh nhng phng php gio dc con c i trong thi hin i nh phng php gio dc mang tnh tin tin, thi i, t ng hp, thc dng v ton din#Hoa#Giang Qun#Gio dc gia nh#Tr em#Dy tr#2 74412## 00750000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000200003302000100 00530410005000631810006000680820004000748080005000780140007000830020022000900290 01200112007001500124008000500139009002000144010000500164011001500169021023500184 039000400419005001000423020002000433013000700453#VV11.04380#VV11.04381#VV11.0438 2#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Vi?t#T452#158#^214#28000#Ti tr nn vui v #Being happy#Trn Qun b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a154tr.^b21cm#Cung c p nhng kin thc b ch v tm l, b quyt thnh cng trong cuc sng nhm gi p bn gii to c nhng p lc trong cuc sng thng nht, t c th sng mt cuc sng vui v, thoi mi v c ngha theo thch ca mnh#Hoa#Trn Qu n#B quyt thnh cng#274413## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000180 00440200008000620410005000701810007000750820004000828080005000860140007000910020 05000098007001500148008000500163009002000168010000500188011001500193021023500208 039000400443005001000447020000800457013000700465#VV11.04384#VV11.04386#VV11.0438 5#VV11.04383#Gio dc gia nh#Con ci#Vi?t#PH561P#649#^214#25000#Phng php g io dc con ca cc b m thng minh#Trn Qun b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 1#^a131tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn cho cc ph n ln u tin lm m , cc phng php gii quyt nhng vn thng gp trong thai sn, nhu cu v s pht trin ca tr trong sinh l, tm l... c phng php gio dc con c i tt nht#Hoa#Trn Qun#Dy tr#274414## 00612000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000080003302000110 00410410005000521810006000570820006000638080005000690140007000740020023000810070 01900104008000500123009002000128010000500148011003000153021014400183039000400327 005000800331013000700339#VV11.04388#VV11.04387#VV11.04389#Hoa lan#Trng trt#Vi? t#K600T#635.9#^214#55000#K thut trng hoa lan#Ngc H s.t., b.s.#^aH.#^aVn h o Thng tin#2011#^a312tr., 12tr. nh mu^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v hoa lan nh c im, phn h, k thut nhn ging, phng thc trng v chm s c mt s loi lan tiu biu...#Hoa#Ngc H#274415## 00627000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000040003302000090 00370410005000461810006000510820006000578080005000630140007000680020035000750070 01900110008000500129009002000134010000500154011001500159021014500174039000400319 005000800323020001100331013000700342#VV11.04390#VV11.04392#VV11.04391#Hoa#Cy c nh#Vi?t#K600T#635.9#^214#42000#K thut trng hoa, mai, qut. o#Ngc H s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a267tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v c tnh, k thut trng v chm sc mt s loi hoa cy cnh nh hoa cc, h oa ct tng, hoa mai, qut, o...#Hoa#Ngc H#Trng trt#274416## 00667000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000140 00440410005000581810006000630820009000698080005000780140007000830020043000900030 01800133007001300151008000500164009002000169010000500189011001500194021011000209 020000800319039000400327005001300331020001400344013000700358#VN11.01800#VN11.018 01#VN11.01802#Ting Vit#T ng ngha#Vi?t#T550#495.9223#^214#26000#T in ng ngha - tri ngha ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Hong#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a363tr.^b18cm#Cung cp nhng nhm t ng ngha, c gii thch, c minh ho ngha v cc cp t tri ngha trong ting Vit#T in#Hoa#Nguyn H ong#T tri ngha#274417## 00630000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440200010000540410005000641810006000690820009000758080005000840140007000890020 01700096007000800113008000500121009002000126010000500146011001500151021009300166 039000400259005000800263004000800271013000700279015004200286#VN11.01803#VN11.018 06#VN11.01805#VN11.01804#Mch in#Thc hnh#Vi?t#M102#621.3815#^214#27000#Mc h in l th#c nh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a224tr.^b19cm#Trnh by l thuyt tng loi mch in, s v cch lp rp thc hnh tng loi mch in# Hoa#c nh#Ti bn#274418#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nguyn c nh## 00633000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000100 00440200010000540410005000641810006000690820009000758080005000840140007000890020 02000096007000800116008000500124009002000129010000500149011001500154021009300169 039000400262005000800266004000800274015004200282013000700324#VN11.01807#VN11.018 08#VN11.01810#VN11.01809#Mch in#Thc hnh#Vi?t#M102#621.3815#^214#35000#Mc h in thc dng#c nh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a324tr.^b19cm#Trnh by l thuyt tng loi mch in, s v cch lp rp thc hnh tng loi mch i n#Hoa#c nh#Ti bn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nguyn c nh#274419## 00794000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020018000660070063000840080005001470090 02000152010000500172011003100177021010800208020001000316039000400326005001600330 015007100346005001400417005001400431005001500445005001300460013000700473#VL11.00 649#VL11.00650#VL11.00651#a ch#Vi?t#301C#915.9736#^214#a ch Thi Bnh#B.s .: Nguyn Quang n, Phm Minh c (ch.b.), Nguyn Vn Am...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a1475tr., 2 tr. nh mu^b27cm#Cung cp mt ci nhn ton din v a l, lch s, kinh t - x hi v i sng vn ho ca tnh Thi Bnh#Thi Bnh#H oa#Nguyn Quang n#TTS ghi: Tnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn tnh Thi Bnh#Phm Minh c#Nguyn Vn Am#Phan Trng Bu#Cao Vn Bin#274420## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020018000660070059000840080005001430090 02000148010000500168011003200173021021400205020001000419020000800429039000400437 00500160044101500710045700500130052800500110054100500150055200500130056701300070 0580#VL11.00652#VL11.00653#VL11.00654#a ch#Vi?t#301C#915.9736#^214#T in T hi Bnh#B.s.: Nguyn Quang n, Nguyn Thanh (ch.b.), Ng c Ba...#^aH.#^aVn h o Thng tin#2010#^a1307tr., 22 tr. nh mu^b27cm#Cung cp mt ci nhn ton di n v a l, lch s, kinh t - x hi, l hi vn ho truyn thng v cc nhn vt lch s, nhng anh hng dn tc ca mnh t Thi bnh c sp xp theo tr t t ch ci A, B, C...#Thi Bnh#T in#Hoa#Nguyn Quang n#TTS ghi: Tnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn tnh Thi Bnh#Nguyn Thanh#Ng c Ba#Pha n Trng Bu#Cao Vn Bin#274421## 00662000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020017000640080005000810090027000860100 00500113011001400118021019700132020001300329039000400342020001000346013000700356 020001300363020002000376#VL11.00655#VL11.00657#VL11.00656#Thi c#Vi?t#C120N#373. 126#^214#Cm nang ma thi#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a41tr.^b26cm#Gi i thiu cho cc em hc sinh chun b thi i hc nhng thng tin cn thit. Hn g dn b quyt n luyn cc mn ton, l, ho... nhm gip cho cc em t kt qu cao trong cc k thi tuyn sinh#Sch tra cu#Hoa#Luyn thi#274422#Gii bi thi #Ph thng trung hc## 01016000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810007000580820009000658080005000740020025000790290023001040070 12100127008000500248009001800253010000500271011001500276021017900291020001000470 03900040048002000070048402000160049102000160050700600120052301300070053500600170 0542005001500559005001500574005001500589005001200604005001400616#VL11.00658#VL11 .00660#VL11.00661#VL11.00659#Thnh c#Vi?t#TH107N#959.7025#^214#Thnh nh H - T hanh Ho#H citadel - Thanh Ho#B.s.: Tng Trung Tn (ch.b.), Ng Hoi Chung, Quang Trng... ; Dch: Nguyn Thanh Vn, L Th Lin ; L Th Lin h..#^aH.#^a Khoa hc x hi#2011#^a172tr.^b27cm#Gii thiu khi qut v tr a l, lch s, quy hoch tng th, cu trc xy dng v cc gi tr di sn vn ho ca di tch thanh nh H - Thanh Ho cui th k 14 u th k 15#Thanh Ho#Hoa#Nh H#Di t ch lch s#Di tch vn ho#L Th Lin#274423#Nguyn Thanh Vn#Tng Trung Tn#N g Hoi Chung# Quang Trng#L Th Lin#Trn Anh Dng## 00801000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020037000680070055001050080005001600090 01000165010000500175011001500180021010600195020001000301020001000311020000900321 02000130033003900040034300500130034702000240036001500380038400500170042200500170 0439013000700456#VV11.04394#VV11.04396#VV11.04395#VV11.04393#Vi?t#L504K#343.597# ^214#Lut kim ton nh nc - Hi v p#B.s.: ng Vn Hi, Nguyn Hng Long, Nguyn Cnh Ton#^aH.#^aT php#2011#^a215tr.^b21cm#Gii thiu mt s cu hi - p v lut kim ton nh nc c km danh mc cc vn bn hng dn thi hnh#Ph p lut#Kim ton#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#ng Vn Hi#Lut kim ton nh nc #TTS ghi: Kim ton Nh nc Vit Nam#Nguyn Hng Long#Nguyn Cnh Ton#274424# # 00549000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140008000530020006000610290009000670070032000760080 00500108009003700113010000500150011001500155020001700170020000300187020001200190 039000400202019000800206005001700214006000900231013000700240#VN11.01811#VN11.018 12#VN11.01813#Vi?t#B100M#813#^214#120000#B m#Midwives#Chris Bohjalian ; Thi T rc dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a550tr.^b18cm#Vn hc h in i#M#Tiu thuyt#Hoa#Dch M#Bohjalian, Chris#Thi Trc#274425## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700140007000750020039000820070 01100121008000500132009001100137010000500148011003000153021021300183039000400396 005001100400020000900411013000700420#VN11.01814#VN11.01816#VN11.01815#Trng trt #Cy cnh#Vi?t#K600T#635.9#^214#36000#K thut to hnh v chm sc cy cnh#Th anh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a255tr., 13tr. nh mu^b19cm#Gii thiu nhng c trng c bn ca cy cnh nh c trng r, thn, cnh, l, cch phi chu v t l, kch thc ph hp. K thut to hnh chu cnh, mt s kiu dng cy c t h v k thut chm sc cy cnh#Hoa#Thanh Loan#To dng#274426## 00712000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810008000580820006000668080005000720140007000770020023000840070 01100107008000500118009001100123010000500134011002900139021019600168039000400364 005001100368012001800379020001800397013000700415#VN11.01817#VN11.01818#VN11.0181 9#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#27000#Ngh thut chi Bonsai#Than h Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a183tr., 4tr. nh mu^b19cm#Trnh by khi qut ngh thut chi cy cnh ni chung v th chi Bonsai ni ring nh quan im ngh thut, quy trnh to hnh mt tc phm Bonsai, cch chm sc, trng by cng nh thng thc#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#Ngh thut Bonsai#274427## 00633000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700140007000750020024000820070 01100106008000500117009001100122010000500133011003000138021014700168039000400315 005001100319020001800330013000700348#VN11.01820#VN11.01821#VN11.01822#Trng trt #Cy cnh#Vi?t#M458T#635.9#^214#35000#180 dng Bonsai c sc#Thanh Loan#^aH.#^ aThi i#2011#^a247tr., 13tr. nh mu^b19cm#Trnh by khi qut v tng th v ngh thut cy cnh, ng thi gii thiu nhng dng Bonsai c sc vi phn m t v loi cy, dng v th cy#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#274428## 00701000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700140007000750020052000820070 01100134008000500145009001100150010000500161011003000166021016600196039000400362 005001100366020001800377020000900395013000700404#VN11.01823#VN11.01824#VN11.0182 5#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#B431S#635.9#^214#35000#Bonsai sn thu - Ngh thut ch tc v thng thc#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a247tr., 13tr. nh mu^b 19cm#Trnh by cc cng on, mt s nguyn liu thng dng trong ch tc Bonsa i. Cch thng thc v p k diu v chim ngng mt s tc phm Bonsai sn th u c sc#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#To hnh#274429## 00704000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810008000580820006000668080005000720140007000770020038000840070 01100122008000500133009001100138010000500149011003000154021018000184039000400364 005001100368020001800379020001000397013000700407#VN11.01826#VN11.01828#VN11.0182 7#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#37000#Ngh thut ch tc chu cn h sn thu#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a255tr., 12tr. nh mu^b19cm#Trnh b y cc cng on, mt s nguyn liu thng dng trong ch tc chu cnh sn thu . Cch chm sc, trng by v thng thc v p mt s tc phm chu cnh sn thu c sc#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#Chu cnh#274430## 00773000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700140007000750020036000820070 01100118008000500129009001100134010000500145011003000150021024500180039000400425 005001100429012001800440020001800458013000700476#VN11.01829#VN11.01830#VN11.0183 1#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#B431N#635.9#^214#36000#Bonsai - Ngh thut ca s s ng to#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a247tr., 14tr. nh mu^b19cm#Gii thiu ngh thut Bonsai vi nhng nt c trng v ngun gc, lch s hnh thnh, gi tr thm m... Cung cp cc phng php c bn chm sc, ch tc, sng to t c phm Bonsai nh phng php ct ta, un cnh, to dng, to r p...#Hoa#Th anh Loan#Ngh thut Bonsai#Ngh thut Bonsai#274431## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700140007000750020036000820070 01100118008000500129009001100134010000500145011002900150021018100179039000400360 005001100364012001800375020001800393013000700411020000900418#VN11.01832#VN11.018 33#VN11.01834#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#K600T#635.9#^214#35000#K thut chm sc v to th Bonsai#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a231tr., 4tr. nh mu^b19cm# Trnh by nhng kin thc cn bn v ngh thut Bonsai cng nh cc k thut c bn trong chm sc, to th trng by v nhng dng c chuyn dng thng dng t rong th chi Bonsai#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#Ngh thut Bonsai#274432#T o dng## 00658000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810008000580820006000668080005000720140007000770020029000840070 01100113008000500124009001100129010000500140011003000145021014400175039000400319 005001100323012001800334020000900352013000700361#VN11.01836#VN11.01837#VN11.0183 5#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#35000#Ngh thut to dng cy cn h#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a239tr., 12tr. nh mu^b19cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ngh thut chi cy cnh. Cc k thut trong cng on trng , nhn ging, chm sc v to dng cho cy cnh#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai #To dng#274433## 00654000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820006000648080005000700140007000750020020000820070 01100102008000500113009001100118010000500129011003000134021015100164039000400315 005001100319020001800330020000900348013000700357#VN11.01838#VN11.01840#VN11.0183 9#Trng trt#Cy cnh#Vi?t#T108D#635.9#^214#28000#To dng Bonsai p#Thanh Loa n#^aH.#^aThi i#2011#^a199tr., 12tr. nh mu^b19cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ngh thut Bonsai cng nh cc k thut trng v chm sc cy cnh nhm to ra cc tc phm ngh thut gi tr cao#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#To dng#274434## 00700000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690140007000740020019000810070 01100100008000500111009001100116010000500127011003000132021022000162039000400382 005001100386012001800397013000700415#VN11.01841#VN11.01842#VN11.01843#Trng trt #Hoa lan#Vi?t#K600T#635.9#^214#37000#K thut trng lan#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2011#^a263tr., 14tr. nh mu^b19cm#Gii thiu nhng c trng mi trng sn g, hnh thi cu to, s phn b, phn loi s lng loi, phng php trng v nhn ging hoa lan ni chung v mt s loi lan in hnh nh lan ngc im, lan hi, lan v n...#Hoa#Thanh Loan#Ngh thut Bonsai#274435## 00757000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000070003302000200 00400410005000601810007000650820007000728080005000790140007000840020057000910070 01900148008000500167009001100172010000500183011001500188021017500203020000900378 039000400387005000700391005001100398020002000409020000700429013000700436#VV11.04 397#VV11.04399#VV11.04398#a l#Dang lam thng cnh#Vi?t#NH556G#910.91#^214#460 00#Nhng gi tr vn ho thin nhin ban tng cho con ngi#H Sn, Khnh Linh# ^aH.#^aThi i#2011#^a286tr.^b21cm#Gii thiu khi qut lch s, phong cch ki n trc, c trng thin nhin, a l v con ngi... cc a danh ni ting t rn th gii do thin nhin ban tng cho con ngi#Th gii#Hoa#H Sn#Khnh Lin h#K quan thin nhin#Di sn#274436## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000070003302000200 00400410005000601810007000650820007000728080005000790140007000840020065000910070 01900156008000500175009001100180010000500191011001500196021016600211020000900377 039000400386005000700390005001100397020001000408020001100418013000700429#VV11.04 400#VV11.04402#VV11.04401#a l#Dang lam thng cnh#Vi?t#NH556G#910.91#^214#420 00#Nhng gi tr vn ho th hin sc sng to v i ca con ngi#H Sn, Kh nh Linh#^aH.#^aThi i#2011#^a262tr.^b21cm#Gii thiu khi qut lch s, phong cch kin trc, c trng thin nhin, a l t nhin, a l giao thng v con ngi... cc thnh ph ni ting trn th gii#Th gii#Hoa#H Sn#Khnh Linh #Thnh ph#Giao thng#274437## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000090 00420410005000511810007000560820006000638080005000690140007000740020018000810070 05400099008000500153009001100158010000500169011001500174021018600189039000400375 019000500379005000500384006001700389005001800406013000700424#VV11.04403#VV11.044 04#VV11.04405#o Pht#Trit l#Vi?t#TH550T#294.3#^214#55000#Th thch ln lao# Osho ; Nguyn nh Hch dch ; Nguyn Tin Quang h..#^aH.#^aThi i#2011#^a247 tr.^b21cm#Gm nhiu bi thuyt ging ca Osho v o Pht t vic tm kim mang tnh cc nhn ti nhng vn cp bch mang tnh x hi v chnh tr nh thin, yoga, ng tt ti samadhi gi...#Hoa#Dch#Osho#Nguyn nh Hch#Nguyn Tin Q uang#274438## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000180003302000070 00510410005000581810008000630820006000718080005000770140008000820020019000900030 06000109007003800169008000500207009004400212010000500256011001500261021015800276 020001100434039000400445005001400449006001700463020001100480013000700491#VV11.04 406#VV11.04407#VV11.04408#Chnh tr quc t#V th#Vi?t#GI-119M#327.1#^214#12000 0#Gic m Trung Quc#T duy nc ln v nh v chin lc trong thi i hy M #Lu Minh Phc ; Nguyn Hi Honh dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Truyn thng Q ung Vn#2011#^a591tr.^b21cm#Trnh by cch nhn nhn v v th, chin lc v c hnh tr ton cu v cuc cnh tranh gia 2 cng quc Trung Quc v M trong cu c chy ua ca th k XXI#Trung Quc#Hoa#Lu Minh Phc#Nguyn Hi Honh#Chin l c#274439## 00794000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000110 00420410005000531810007000580820008000658080005000730140008000780020018000860070 04100104008000500145009001100150010000500161011001500166021015100181020001100332 03900040034301900160034700500130036300600120037602000080038800600170039600600150 0413013000700428020000900435#VV11.04409#VV11.04410#VV11.04411#Binh th#Ngh thu t#Vi?t#TH123N#355.009#^214#160000#Thp nh binh th#Lu Sn Minh b.s. ; Dch: L Xun Mai...#^aH.#^aThi i#2011#^a731tr.^b23cm#Tp hp v gii thiu 12 b bi nh th ni ting (9 b ca Trung Hoa v 3 b ca Vit Nam) gm: Lc thao, Tam l c, T M binh php, Tn T binh php...#Trung Quc#Hoa#Dch Trung Quc#Lu Sn Minh#L Xun Mai#Qun s#Nguyn Ngc Tnh# Mng Khng#274440#Vit Nam## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000130 00440410005000571810007000620820004000698080005000730140008000780020021000860030 00700107007003100114008000500145009001100150010000500161011001500166021017000181 020001000351039000400361019000500365005001200370006001200382013000700394#VL11.00 662#VL11.00664#VL11.00663#Kinh thnh#Kinh Tn c#Vi?t#TH107K#225#^214#160000#T hnh kinh - Tn c#Truyn#Ph Hng C ; Minh Phng dch#^aH.#^aThi i#2010#^ a376tr.^b27cm#Gm nhiu cu chuyn truyn k trong Thnh kinh Tn c k v Jesu Kit v nhng bin c thng trm trong cuc i truyn o ca c Cha, nhng nghi l truyn thng...#Truyn k#Hoa#Dch#Ph Hng C#Minh Phng#274441## 00873000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000080003302000090 00410410005000501810006000550820004000618080005000650140008000700020020000780030 01800098007001600116008000500132009001100137010000500148011001500153021027500168 02000130044303900040045601900160046000500160047601200160049202000110050802000090 0519013000700528#VL11.00665#VL11.00666#VL11.00667#Nh ca#Xy dng#Vi?t#D561T#69 0#^214#289000#Dng trch tam yu#Cm nang xy dng#Triu Cu Phong#^aH.#^aThi i#2011#^a696tr.^b27cm#Trnh by phng php xy dng nh theo thut phong t hu phng ng ch yu tp trung 3 im chnh l cng chnh, phng ch v bp (mn, ch, to) cng 4 loi trch khc nhau (Tnh trch, ng trch, Bin trch , Ho trch) c nh hng n cuc sng v gia nh gia ch#Sch tra cu#Hoa#Dc h Trung Quc#Triu Cu Phong#T kh ton th#Phong thu#ng dng#274442## 00825000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000090 00420410005000511810007000560820006000638080005000690140008000740020025000820070 01500107008000500122009001100127010000500138011001500143021033400158039000400492 005001500496020000900511020000800520013000700528#VL11.00669#VL11.00670#VL11.0066 8#o Pht#Trit l#Vi?t#PH124G#294.3#^214#239000#Pht gio sinh t k th#Thc h in Tm#^aH.#^aThi i#2011#^a479tr.^b27cm#Trnh by quan nim v l sinh t ca Pht gio v l gii chn tng ca s sng v ci cht cng 200 hnh mi u t qu trnh trc v sau lc lm chung. Cc phng php Mt tu gip cho v ong linh c u thai chuyn kip, ph gii chn tng sinh mnh lun hi cng vi cc nghi thc tang l c dng ph bin trong Pht gio#Hoa#Thch in Tm# Ci cht#S sng#274443## 00845000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000090 00440410005000531810006000580820004000648080005000680140008000730020025000810070 01300106008000500119009001100124010000500135011001500140021032100155039000400476 019001600480005001300496020000800509020001900517013000700536#VL11.00671#VL11.006 72#VL11.00673#Phong thu#Thit k#Vi?t#N114B#747#^214#239000#5 bc t xem phon g thu#Thiu V Hoa#^aH.#^aThi i#2011#^a583tr.^b27cm#Trnh by 5 bc xem pho ng thu t n gin n phc tp nhm gip bn c t tm hiu tng quan v mi trng sng v tr trch hc cng nh cc vn c bn ca phong thu dng tr ch, th t, cng nh, thut trch ct, linh vt phong thu... v khng gian qua n trng trong nh nh ban th, phng khch, phng ng...#Hoa#Dch Trung Quc#Thi u V Hoa#Nh ca#Trang tr ni tht#274444## 00915000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440200009000550410005000641810008000690820006000778080005000830140007000880020 05000095003006300145007005600208008000500264009002100269010000500290011001500295 02102000031003900040051000500160051400500170053000500130054701300070056002000220 0567#VV11.04412#VV11.04415#VV11.04413#VV11.04414#Kinh doanh#Tip th#Vi?t#NGH305 C#658.8#^214#75000#Nghin cu nh lng trong kinh doanh & tip th#Dnh cho s inh vin qun tr kinh doanh - tip th - kinh t...#Nguyn Vn Dung (ch.b.), Ng uyn Quc Hng, Nguyn Quyt#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a371tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v nghin cu nh lng trong kinh doanh v tip th nh o lng trong nghin cu marketing, xc nh cch la chn mu, khi qut h o cc kt qu mu cho tng th...#Hoa#Nguyn Vn Dung#Nguyn Quc Hng#Nguyn Q uyt#274445#Nghin cu nh lng## 00932000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000130003304100050 00461810006000510820007000578080005000640140007000690020054000760030109001300070 01500239008000500254009002100259010000500280011001500285021020900300039000400509 005001500513020002000528015005700548020001800605013000700623#VV11.04416#VV11.044 18#VV11.04417#Doanh nghip#Vi?t#B108C#658.15#^214#56000#Bo co ti chnh v ph n tch ti chnh doanh nghip#Dnh cho ging vin, sinh vin khi k ton - ti chnh - kinh doanh v gim c ti chnh - doanh nghip...#Phm Ngc Dc#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2010#^a278tr.^b24cm#Trnh by tng quan nguyn tc v cng dng ca cc bo co ti chnh khi phn tch. Phn tch cc bo co ti chnh, t huyt minh cc t s ti chnh, s chnh lch tiu th, kh nng sinh li v sc sn xut#Hoa#Phm Ngc Dc#Phn tch ti chnh#u ba sch ghi: Trng i h c Kinh t TP. H Ch Minh#Bo co ti chnh#274446## 00914000000000277000450002600110000002000250001101500720003604100050010818100070 01130820006001208080005001260140007001310020046001380030079001840070029002630080 00500292009002100297010000500318011001500323021023900338039000400577020002900581 020001000610005000900620013000700629#VV11.04419#Phn mm Adobe Photoshop#Tn sc h ngoi ba: Thc hnh Adobe Photoshop CS4 qua hnh nh minh ho#Vi?t#TH552H#006 .6#^214#36000#Thc hnh Photoshop CS4 qua hnh nh minh ho#Bt u lm vic v i Photoshop. S dng cc cng c v cc tnh nng c bn...#VL-comp. tng hp, b in dch#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a267tr.^b21cm#Hng dn s dng thnh t ho chng trnh Adobe Photoshop CS4 c km theo cc hnh nh thc hnh t khi b t u lm vic vi Photoshop, cc thao tc dng cc cng c, x l cc vng ch n, cch s dng cng c t mu, iu chnh mu sc...#Hoa#Phn mm Adobe Photosh op CS4#Thc hnh#VL-comp.#274447## 00730000000000265000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100070 00440820006000518080005000570140007000620020041000690030079001100070029001890080 00500218009002100223010000500244011001500249021017000264039000400434020001000438 005000900448013000700457#VV11.04420#VV11.04421#Phn mm Autocad#Vi?t#TH552H#006. 6#^214#63000#Thc hnh AutoCAD 2010 qua hnh minh ho#Tm hiu giao din AutoCA D 2010. V bng cch s dng cc lnh AutoCAD 2010...#VL-comp. tng hp, bin d ch#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a311tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v giao di n AutoCAD 2010. Hng dn v bng cch s dng cc lnh AutoCAD 2010, cch xc lp bn v v mt s lnh xy dng tt, lnh chnh sa...#Hoa#Thc hnh#VL-comp .#274448## 00971000000000337000450002600110000002600110001102000190002201501020004104100050 01431810007001480820006001558080005001610140007001660020060001730070040002330080 00500273009002100278010000500299011001500304021020000319020001100519039000400530 00500160053401200160055002000200056600500170058602000040060302000090060701300070 0616020001000623#VV11.04422#VV11.04423#Phn mm Photoshop#Tn sch ngoi ba: Gi o trnh th hnh phc ch nh - k thut lm mn da vi neat image & photoshop# Vi?t#PH506C#006.6#^214#52000#Phc ch nh k thut lm mn da vi neat image & photoshop#B.s.: Phm Phng Hoa, Phng Th Nguyt#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010 #^a286tr.^b24cm#Gii thiu cch khai thc, s dng Plug-in chuyn dng Neat imag e lm mn da, gim nhiu ht trn nh qua 17 bi tp hng dn thc hnh c k t hp vi vic s dng cc lnh c bn trong Photoshop#Gio trnh#Hoa#Phm Ph ng Hoa#Th gii ho#Phn mm Neat image#Phng Th Nguyt#nh#Phc ch#274449# Thc hnh## 00753000000000301000450002600110000002600110001102000210002204100050004318100080 00480820006000568080005000620140007000670020078000740070040001520080005001920090 02100197010000500218011001500223021010700238020001100345039000400356005001600360 012001600376020002500392005001700417020001000434013000700444#VV11.04424#VV11.044 25#Phn mm Illustrator#Vi?t#GI-108T#006.6#^214#52000#Gio trnh thc hnh thi t k mu Adobe illustrator CS4 dnh cho ngi t hc#B.s.: Phm Phng Hoa, Phn g Th Nguyt#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a286tr.^b24cm#Gm 9 bi tp v thi t k ho vector nh qung co, web, to mu... theo phn mm Adobe illustrato r CS4#Gio trnh#Hoa#Phm Phng Hoa#Th gii ho#Phn mm Illustrator CS4#Ph ng Th Nguyt#Thc hnh#274450## 00809000000000313000450002600110000002600110001102102210002202000110024303900040 02540050009002580140007002670410005002741810006002790820008002858080006002930020 04200299007004400341022000500385005001000390008000500400009002100405010000500426 011001500431005001200446005001200458005000900470020000900479013000700488#VV11.04 426#VV11.04427#Gii thiu qu trnh phn u, ngh lc t c nhng thnh c ng trong s nghip kinh doanh ca mt s doanh nhn Vit Nam trong v ngoi n c trn nhiu lnh vc: kinh t, khoa hc k thut, sn xut, thng mi...#Doan h nhn#Hoa#Lu Vinh#60000#Vi?t#D408N#338.092#^2 14#Doanh nhn Vit Nam - N c i v nc mt#Lu Vinh (ch.b.), Thi Bnh, Minh Chuyn...#T.15#Thi Bnh#^aH.#^a Giao thng Vn ti#2011#^a320tr.^b21cm#Minh Chuyn#Qunh Hng#Trn Nam#Vit Nam #274451## 01114000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020094000660070071001600080005002310090 00800236010000500244011001500249021033200264039000400596020002100600005001700621 02000100063802000050064800500190065300500160067200500150068800500180070301300070 0721020001900728020001700747#VV11.04428#VV11.04430#VV11.04429#VV11.04431#Vi?t#3 09K#613.6#^214#iu kin lao ng c th & sc kho ngh nghip ca nhn vin y t trong giai on hin nay#B.s.: Nguyn Bch Dip, Nguyn Th Hng T (ch.b.), Nguyn Khc Hi...#^aH.#^aKnxb.#2010#^a300tr.^b21cm#Trnh by nhng vn v iu kin lao ng, tc hi ngh nghip, tnh hnh sc kho - bnh tt ca nhn v in y t v cc ch chnh sch v an ton - v sinh lao ng - phng chng b nh ngh nghip. Thc trng v cc bin php an ton - v sinh lao ng, ci thi n iu kin lm vic, chm sc v bo v sc kho nhn vin y t#Hoa#Sc kho ng h nghip#Nguyn Bch Dip#Nhn vin#Y t#Nguyn Th Hng T#Nguyn Khc Hi#Ngu yn Th Thu#T Th Tuyt Bnh#274452#iu kin lao ng#An ton lao ng## 00864000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440410005000551810006000600820006000668080005000720140007000770020066000840070 01700150008000500167009002100172010000500193011001500198021028100213039000400494 005001700498020001700515020001000532020001300542013000700555#VV11.04432#VV11.044 35#VV11.04434#VV11.04433#Tin lng#Vi?t#T305L#658.3#^214#42000#Tin lng - ti n cng v quan h lao ng trong cc doanh nghip#Dng Ngc Thanh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a190tr.^b21cm#Trnh by bn cht v quan h phn phi tin l ng - tin cng ca cc doanh nghip trong nn kinh t th trng. Phn tch c c vn thc hin chnh sch tin lng - tin cng, quan h lao ng trong cc doanh nghip v vai tr ca cng on trong quan h lao ng - tin lng#Hoa#D ng Ngc Thanh#Quan h lao ng#Tin cng#Doanh nghip#274453## 00923000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440410005000531810007000580820006000658080005000710140007000760020056000830070 04100139008000500180009002100185010000500206011001500211021027100226020001100497 03900040050800500180051200500140053002000040054402000080054802000070055601300070 0563020001500570#VV11.04436#VV11.04437#VV11.04439#VV11.04438#Xy dng#Vi?t#PH121 T#624.2#^214#25000#Phn tch v qun l ri ro k thut trong xy dng cu#Nguy n Vit Trung (ch.b.), inh Cng Tm#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a167tr.^b21 cm#Trnh by nhng vn chung v ri ro k thut trong xy dng cu v cc ngu yn nhn c bn. Nghin cu s c k thut xy dng cu theo mi loi kt cu, c ng ngh v giai on d n. Phn tch v a ra gii php, bin php khc phc s c k thut trong xy dng cu#Gio trnh#Hoa#Nguyn Vit Trung#inh Cng Tm #Cu#Qun l#Ri ro#274454#S c k thut## 00667000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020041000310220004000720080005000760090021000810100005001020110015001070150 03200122021023900154020001000393020001700403020001000420013000700430#VV11.04440# Vi?t#C101H#385#^214#Cc hip nh lin vn ng st quc t#T.1#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2009#^a671tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by ni dun g mt s hip nh quan trng v lin vn ng st quc t nh hip nh v li n vn hnh khch quc t (SMPS), hip nh v gi cc hnh khch ng st quc t (MPT), hip nh v gi cc qu cnh thng nht (ETT)...#ng st#Lin vn quc t#Hip nh#274455## 00809000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003301500230 00430410005000661810006000710820010000778080005000870140008000920020053001000080 00500153009002100158010000500179011001500184021026800199039000400467020001200471 020001000483020001000493013000700503020000900510#VL11.00674#VL11.00676#VL11.0067 5#Biu thu#TTS ghi: B Ti chnh#Vi?t#B309T#382.09597#^214#250000#Biu thu x ut khu, biu thu nhp khu u i 2011#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a604tr .^b29cm#Gii thiu danh mc biu thu xut nhp khu u i: ng vt sng, cc sn phm t ng vt, thc vt, m v du ng vt hoc thc vt v cc sn phm tch t chng, thc phm ch bin; sn phm ca ngnh cng nghip ho cht hoc cc ngnh cng nghip lin quan...#Hoa#Thu u i#Xut khu#Nhp khu#274456#V it Nam## 00780000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000090003304100050 00421810006000470820007000538080005000600140008000650020076000730070038001490080 00500187009002100192010000500213011001500218021017100233020000900404039000400413 005000900417005000800426013000700434020002000441020001700461#VL11.00677#VL11.006 78#VL11.00679#Xy dng#Vi?t#H250T#624.02#^214#298000#H thng cc quy chun v tiu chun mi nht trong ngnh xy dng Vit Nam#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a497tr.^b29cm#Gii thiu cc thng t, q uyt nh v cc quy nh, quy chun Vit Nam trong hot ng xy dng, quy hoc h xy dng nng thn th, cng trnh dn dng, cng nghip...#Vit Nam#Hoa#Qu Long#Kim Th#274457#Tiu chun k thut#Tiu chun ngnh## 00801000000000265000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480140008000530020051000610070038001120080005001500090 02100155010000500176011001600181021029400197039000400491005000900495020001600504 005000800520013000700528#VL11.00680#VL11.00681#nh mc#Vi?t#T527T#338.4#^214#64 5000#Tuyn tp h thng cc b nh mc xy dng c bn#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a1175tr.^b28cm#Trnh by cc thn g t, quyt nh, cng vn v hng dn vic xc nh v qun l chi ph quy ho ch xy dng - quy hoch th cng mt s loi nh mc xy dng c bn nh n h mc chi ph qun l d n v t vn xy dng cng trnh, nh mc vt t, nh mc d ton xy dng cng trnh...#Hoa#Qu Long#Xy dng c bn#Kim Th#274458# # 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000110003301501010 00440410005001451810006001500820007001568080005001630020042001680070045002100080 00500255009002100260010000500281011001500286021021600301039000400517005001600521 020000800537005001200545005001200557005001300569005001500582013000700597#VL11.00 682#VL11.00683#VL11.00684#Nng lng#TTS ghi: B Cng thng. Chng trnh mc tiu Quc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu#Vi?t#T103L#333.79#^214 #Ti liu o to ngi qun l nng lng#Nguyn Kim Lun, L Cng Ct, L Anh Tun...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a332tr.^b30cm#Gii thiu mt s chuyn v nng lng nh chuyn s dng nng lng tit kim hiu qu v trch nhi m qun l ti c s s dng nng lng, dng nng lng c s cng nghip, ch uyn qun l nng lng...#Hoa#Nguyn Kim Lun#Qun l#L Cng Ct#L Anh Tu n#Phm Vn Ho#Nguyn c Li#274459## 00710000000000253000450002600110000002000200001104100050003118100070003608200110 00438080005000540020053000590290055001120080005001670090008001720100005001800110 01500185021018800200039000400388012002800392020000900420020001200429020000800441 013000700449#VL11.00685#Tiu chun k thut#Vi?t#QU600P#623.820028#^214#Quy phm cc h thng ngn nga nhim bin ca tu#Rules for marine pollution preventi on systems of ships#^aH.#^aKnxb.#2010#^a139tr.^b30cm#Gii thiu cc quy nh chu ng v cc quy nh v k thut, qun l, trch nhim ca cc t chc c nhn v t chc thc hin quy chun k thut cc h thng ngn nga nhim bin ca tu #Hoa#Quy chun k thut Quc gia#Tu bin#Phng chng# nhim#274460## 00872000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003301500230 00430410005000661810006000710820010000778080005000870140008000920020026001000030 08500126008000500211009002100216010000500237011001500242021028200257020000900539 020001800548039000400566020000500570013000700575#VL11.00686#VL11.00687#VL11.0068 8#Php lut#TTS ghi: B Ti chnh#Vi?t#V115B#343.59704#^214#310000#Vn bn ph p lut v thu#Lut qun l thu cc vn bn hng dn. Xc nh doanh thu chi p h hp l hp l...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a644tr.^b27cm#Gii thiu cc thng t, ngh nh sa i b sung lut qun l thu v cc vn bn hng dn thi hnh. Xc nh doanh thu, chi ph hp l hp l, cc khon chi c tr v k hng c tr khi xc nh thu nhp chu thu, chi ph u i thu v mt s quy nh mi nht v thu 2011#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#Thu#274461## 00796000000000253000450002600110000002600110001102000170002201500840003904100050 01231810006001280820007001348080005001410020030001460080005001760090021001810100 00500202011001500207021028500222020000700507039000400514020000800518020000900526 013000700535#VN11.01844#VN11.01845#V sinh lao ng#TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Cng nghip Tu thu Vit Nam#Vi?t#S450T#331.25#^214#S tay an ton - v sinh vin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a179tr.^b17cm#Trch dn mt s quy nh ca nh nc v v sinh- an ton lao ng. Cc kin thc v nhn bit, pht hin cc yu t nguy him v cc bin php k thut v sinh- an ton khi lm vic vi cc thit b, my mc v cc iu kin lao ng thng x y ra tai nn lao ng, bnh ngh nghip#S tay#Hoa#An ton#Lao ng#274462## 00897000000000265000450002600110000002600110001102000100002201500750003204100050 01071810006001120820010001188080005001280020046001330080005001790090021001840100 00500205011001500210021034700225020000900572020001800581039000400599020001100603 020001000614013000700624#VN11.01846#VN11.01847#Php lut#Chng trnh mc tiu Q uc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu#Vi?t#L504S#343.59709#^214#Lu t s dng nng lng tit kim v hiu qu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a100 tr.^b19cm#Gii thiu Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu, vi 48 iu quy nh v s dng nng lng tit kim v hiu qu trong sn xut cng nghip, xy dng, chiu sng cng cng, giao thng vn ti, sn xut nng nghip, hot ng dch v v h gia nh, d n u t, c quan, n v s dng ngn sch nh nc, cng cc iu khon thi hnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#Nng lng#T it kim#274463## 00884000000000253000450002600110000002600110001101500890002204100050011118100060 01160820008001228080005001300020033001350030027001680080005001950090021002000100 00500221011001500226021034000241020001700581039000400598020001300602020000800615 013000700623#VN11.01849#VN11.01848#TTS ghi: Hi Khoa hc K thut Cu ng Vi t Nam = Vietnam bridge and road association#Vi?t#309L#388.106#^214#iu l v c c vn bn lin quan#Kho V, Nhim k 2010-2015#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^ a156tr.^b19cm#Gii thiu iu l v cc vn bn lin quan v k thut cu ng nh: Quyt nh 771/TTg ngy 30/11/1995 ca Th tng chnh ph v vic cho php thnh lp hi KHKT cu ng Vit Nam; Quyt nh s 1355/Q-BNV ngy 29/11/201 0 B trng B Ni v ph duyt iu l (sa i, b sung) Hi ng khoa hc thu c hi KHKT cu ng Vit Nam...#Vn bn php qui#Hoa#Cu ng b#iu l#2744 64## 00567000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000140002702000110 00410050014000520050014000660200006000800140007000860410005000931810006000980820 00400104808000500108002003500113007005100148008000500199009001100204010000500215 011001400220039000400234020000700238005001300245013000700258#VV11.04441#VV11.044 42#Ton#Sch c thm#Ting Vit# Trung Hiu#L Phng Nga#Lp 1#12000#Vi?t# 454T#372#^214#n tp h: Ton - Ting Vit lp 1# Trung Hiu, L Phng Nga (c h.b.), V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b24cm#Hoa#n tp#V Vn Dng#2 74465## 00567000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000140002702000110 00410050014000520050014000660200006000800140007000860410005000931810006000980820 00400104808000500108002003500113007005100148008000500199009001100204010000500215 011001400220039000400234020000700238005001300245013000700258#VV11.04443#VV11.044 44#Ton#Sch c thm#Ting Vit# Trung Hiu#L Phng Nga#Lp 2#12000#Vi?t# 454T#372#^214#n tp h: Ton - Ting Vit lp 2# Trung Hiu, L Phng Nga (c h.b.), V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b24cm#Hoa#n tp#V Vn Dng#2 74466## 00648000000000325000450002600110000002600110001102000050002202000140002702000110 00410200010000520050014000620050014000760200006000900140007000960410005001031810 00600108082000400114808000500118002004700123007006900170008000500239009001100244 01000050025501100140026003900040027402000070027800500170028500500130030201300070 0315#VV11.04445#VV11.04446#Ton#Sch c thm#Ting Vit#Ting Anh# Trung Hiu #L Phng Nga#Lp 3#16500#Vi?t#454T#372#^214#n tp h: Ton - Ting Vit - T ing Anh lp 3# Trung Hiu, L Phng Nga, Nguyn Quc Hng (ch.b.), V Vn D ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Hoa#n tp#Nguyn Quc Hng#V Vn Dng# 274467## 00648000000000325000450002600110000002600110001102000050002202000140002702000110 00410200010000520050014000620050014000760200006000900140007000960410005001031810 00600108082000400114808000500118002004700123007006900170008000500239009001100244 01000050025501100140026003900040027402000070027800500170028500500130030201300070 0315#VV11.04447#VV11.04448#Ton#Sch c thm#Ting Vit#Ting Anh# Trung Hiu #L Phng Nga#Lp 4#16500#Vi?t#454T#372#^214#n tp h: Ton - Ting Vit - T ing Anh lp 4# Trung Hiu, L Phng Nga, Nguyn Quc Hng (ch.b.), V Vn D ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Hoa#n tp#Nguyn Quc Hng#V Vn Dng# 274468## 00648000000000325000450002600110000002600110001102000050002202000140002702000110 00410200010000520050014000620050014000760200006000900140007000960410005001031810 00600108082000400114808000500118002004700123007006900170008000500239009001100244 01000050025501100140026003900040027402000070027800500170028500500130030201300070 0315#VV11.04449#VV11.04450#Ton#Sch c thm#Ting Vit#Ting Anh# Trung Hiu #L Phng Nga#Lp 5#16500#Vi?t#454T#372#^214#n tp h: Ton - Ting Vit - T ing Anh lp 5# Trung Hiu, L Phng Nga, Nguyn Quc Hng (ch.b.), V Vn D ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Hoa#n tp#Nguyn Quc Hng#V Vn Dng# 274469## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900040027501300070 0279#VV11.04451#VV11.04452#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a63tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Hoa#274470## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900040027501300070 0279#VV11.04453#VV11.04454#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a67tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Hoa#274471## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012001800179020000500197020000600202 02000080020802000140021600500150023000500140024500500140025903900040027301300070 0277#VV11.04455#VV11.04456#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#Hoa#274472## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900040027501300070 0279#VV11.04457#VV11.04458#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a83tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Hoa#274473## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070035000820220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001400160020001000174020000600184020001000190 020001400200005001700214005001700231039000400248013000700252#VV11.04459#VV11.044 60#14000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 4#Nguyn Song Hng, Trng Ngc Dip#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Ngc Dip#Hoa#274474# # 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070037000820220004001190040018001230080 00500141009001100146010000500157011001400162020001000176020000600186020001000192 020001400202005001700216005001900233039000400252013000700256#VV11.04462#VV11.044 61#14000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 5#Nguyn Song Hng, Hong Phng Qunh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 5#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Hong Phng Qunh#Hoa#274 475## 00772000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290050000730070090001230220004002130040 01800217008001700235009003000252010000500282011001500287005001700302005000800319 00500170032700500130034402000100035702000090036702000080037602000140038403900040 0398005001300402013000700415#VV11.04463#VV11.04464#10500#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#Let's learn English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Q uc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc ; Wong Mei Lin cng t c#Q.2#Ti bn ln th 4#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a10 4tr.^b24cm#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Lin#o Ngc Lc#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Hoa#Wong Mei Lin#274476## 00771000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290050000730070090001230220004002130040 01800217008001700235009003000252010000500282011001400287005001700301020001000318 02000090032802000080033702000140034503900040035900500080036300500170037100500130 0388005001300401013000700414#VV11.04465#VV11.04466#13000#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#Let's learn English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Q uc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc ; Clarence Lim cng t c#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a95 tr.^b24cm#Nguyn Quc Tun#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Hoa#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Clarence Lim#274477## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290042000730070090001150220004002050040 01800209008001700227009002900244010000500273011001500278015003300293020001000326 02000090033602000150034500500170036000500080037700500170038500500130040200500130 0415013000700428#VV11.04467#VV11.04468#19700#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's lear n English#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Ph an H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc ; Clarence Lim cng tc#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panac Education#2011#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phan H # Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Clarence Lim#274478## 00630000000000313000450002600110000002600110001102000100002202000150003202000060 00470200018000530050017000710050017000880140007001050410005001121810006001170820 00800123808000500131002004600136003001600182029001700198007004300215008000500258 009001100263010000500274011001400279039000400293020001200297013000700309#VV11.04 469#VV11.04470#Ting Anh#Sch gio vin#Lp 3#K nng nghe hiu#Nguyn Quc Hng #Nguyn Quc Tun#15000#Vi?t#B452D#372.652#^214#Bi dng nng lc nghe - ni t ing Anh lp 3#Teacher's guide#English for me 3#Nguyn Quc Hng (ch.b.), Nguyn Quc Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b24cm#Hoa#K nng ni#274479## 00591000000000289000450002600110000002600110001102000140002200400180003602000110 00540200006000650050014000710050020000850140007001050410005001121810006001170820 00600123808000500129002005400134007005800188008000500246009001100251010000500262 011001500267039000500282020000700287013000700294#VV11.04471#VV11.04472#Sch c thm#Ti bn ln th 1#Ting Vit#Lp 1#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#24000 #Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 1 theo chun kin thc v k nng#n g Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a16 0tr.^b24cm#Oanh#n tp#274480## 00721000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001800329039000500347013000700352#VV11.04473#VV11.04474#12500#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 1#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#oanh#274481# # 00717000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001400329039000500343013000700348#VV11.04475#VV11.04476#12000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 1#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#ng Th Lanh#oanh#274482## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960080005001520090011001570100 00500168011001500173039000500188020000500193020001400198004001800212020000600230 020000700236005001200243005001900255005001500274013000700289#VV11.04477#VV11.044 78#15000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 2 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2011#^a127t r.^b24cm#Oanh#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 1#Lp 2#n tp# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#274483## 00720000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001700329039000500346013000700351#VV11.04479#VV11.04480#12000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 2#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu Hng#oanh#274484## 00722000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001900329039000500348013000700353#VV11.04481#VV11.04482#12500#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 2#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#oanh#274485 ## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070064000760220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020000500198020000600203020000800209 02000140021700500130023100500110024400500160025500500130027103900050028401300070 0289#VV11.04483#VV11.04484#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#oanh#274486## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070059000820220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020000800216 020001400224005001600238005001400254005001900268039000500287013000700292#VV11.04 485#VV11.04486#16000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2011#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Xun Th Nguyt H#oanh#274487## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030031000700070052001010220004001530080005001570090 01100162010000500173011001400178020001000192020000900202020000600211020001400217 005000800231005001700239005001700256039000500273013000700278#VV11.04487#15000#V i?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Theo chng trnh tiu hc m i#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc Tun#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^ a60tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Phan H#Nguyn Song Hng#Ngu yn Quc Tun#oanh#274488## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030031000700070052001010220004001530080005001570090 01100162010000500173011001400178020001000192020000900202020000600211020001400217 005000800231005001700239005001700256039000500273013000700278#VV11.04488#15000#V i?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Theo chng trnh tiu hc m i#Phan H (ch.b.), Nguyn Song Hng, Nguyn Quc Tun#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^ a60tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Phan H#Nguyn Song Hng#Ngu yn Quc Tun#oanh#274489## 00591000000000289000450002600110000002600110001102000110002202000140003300400180 00470200007000650200006000720050020000780050014000980140007001120410005001191810 00600124082000600130808000500136002005400141007005800195008000500253009001100258 010000500269011001500274039000500289013000700294#VV11.04489#VV11.04490#Ting Vi t#Sch c thm#Ti bn ln th 1#n tp#Lp 3#Trn Th Hin Lng#ng Th Lanh #26000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 3 theo chun kin thc v k n ng#Trn Th Hin Lng (ch.b.), ng Th Lanh, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#20 11#^a171tr.^b24cm#Oanh#274490## 00577000000000289000450002600110000002600110001102000120002202000140003400400180 00480200006000660050012000720050015000840140007000990410005001061810006001110820 00700117808000500124002004300129003003100172007003600203008000500239009001100244 010000500255011001500260039000500275013000700280#VV11.04491#VV11.04492#Tp lm v n#Sch c thm#Ti bn ln th 4#Lp 3#L Anh Xun#L Th Vn Anh#13500#Vi?t# R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 3#Theo chng trnh t iu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b2 4cm#Oanh#274491## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900050030901300070 0314#VV11.04494#VV11.04493#19200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#oanh#2 74492## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070026000770080005001030090011001080100 00500119011001500124039000500139020000500144020001400149004001800163020000600181 020000800187005001100195005001400206013000700220#VV11.04495#VV11.04496#26500#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp pht trin ton 4#Nguyn ng, Trung Hiu#^aH.#^aG io dc#2011#^a210tr.^b24cm#Oanh#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 5#Lp 4#Bi tp#Nguyn ng# Trung Hiu#274493## 00639000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070053000760220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198 02000140020600500130022000500110023300500160024400500140026003900050027400500150 0279013000700294#VV11.04497#VV11.04498#17000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh# Trung Hiu#oanh#Trn Din Hin#274494## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070032000940080005001260090011001310100 00500142011001400147039000500161020000500166020001400171004001800185020000600203 02000060020900500110021500500140022602000070024002000100024702000090025700500120 0266013000700278#VV11.04499#VV11.04500#10500#Vi?t#M458T#372.7#^214#100 bi ton chu vi v din tch lp 4 - 5#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Hng#^aH.#^aGio dc#2 011#^a80tr.^b24cm#Oanh#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 3#Lp 4#Lp 5#Nguyn ng# Trung Hiu#Chu vi#Din tch#Bi ton#Nguyn Hng#274495## 00518000000000277000450002600110000002000080001102000060001902000140002500400390 00390050016000780050012000940140006001060410005001121810006001170820007001238080 00500130002002100135007002900156008000500185009001100190010000500201011001400206 039000500220020000800225013000700233#VV11.04501#Lch s#Lp 4#Sch c thm#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#Nguyn Anh Dng#L Ngc Thu#3800#Vi?t#V460B# 372.89#^214#V bi tp lch s 4#Nguyn Anh Dng, L Ngc Thu#^aH.#^aGio dc#20 11#^a56tr.^b24cm#Oanh#Bi tp#274496## 00520000000000277000450002600110000002000070001102000060001802000140002400400390 00380200008000770050017000850140006001020410005001081810006001130820007001198080 00500126002002000131007003100151008000500182009001100187010000500198011001400203 039000500217005001300222013000700235#VV11.04502#a l#Lp 4#Sch c thm#Ti b n ln th 6 c chnh l, b sung#Bi tp#Nguyn Tuyt Nga#4700#Vi?t#V460B#372. 89#^214#V bi tp a l 4#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2011# ^a72tr.^b24cm#Oanh#Phm Th Sen#274497## 00534000000000277000450002600110000002000140001100400390002502000090006402000080 00730050015000810050016000960140006001120410005001181810006001230820007001298080 00500136002002200141007004000163008000500203009001100208010000500219011001400224 039000500238020000600243013000700249#VV11.04503#Sch c thm#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#Khoa hc#Bi tp#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#6200#Vi?t# V460B#372.35#^214#V bi tp khoa hc 4#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi# ^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b24cm#Oanh#Lp 4#274498## 00574000000000289000450002600110000002000110001102000140002200400390003602000090 00750050016000840050012001000140006001120410005001181810006001230820007001298080 00500136002002100141003004000162007002900202008000500231009001100236010000500247 011001400252039000500266020000600271013000700277#VV11.04504#Ting Vit#Sch c thm#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#Tp vit#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh #3800#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch lp 4#Theo mu ch vit trong trn g tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Oanh# Lp 4#274499## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510070062000660080005001280090011001330100 00500144011001500149039000500164020000500169020001500174004001800189020000600207 020000800213005001300221005001100234005001200245005001500257013000700272#VV11.04 505#VV11.04506#10800#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t, Phm Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Oan h#Ton#Sch gio khoa#Ti bn ln th 5#Lp 5#Bi tp# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#Phm Thanh Tm#274500## 00715000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001100225020000500236 02000060024102000100024702000140025700500190027100500130029000500110030300500150 0314005001200329039000500341013000700346#VV11.04507#VV11.04508#13000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#oanh#274501## 00520000000000277000450002600110000002000080001102000060001902000140002500400390 00390050015000780050014000930140006001070410005001131810006001180820007001248080 00500131002002100136007003000157008000500187009001100192010000500203011001400208 039000500222020000800227013000700235#VV11.04509#Lch s#Lp 5#Sch c thm#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#Nguyn Hu Ch#Trn Vit Lu#4500#Vi?t#V460B #372.89#^214#V bi tp lch s 4#Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu#^aH.#^aGio dc# 2011#^a68tr.^b24cm#Oanh#Bi tp#274502## 00520000000000277000450002600110000002000070001102000060001802000140002400400390 00380200008000770050017000850140006001020410005001081810006001130820007001198080 00500126002002000131007003100151008000500182009001100187010000500198011001400203 039000500217005001300222013000700235#VV11.04510#a l#Lp 5#Sch c thm#Ti b n ln th 5 c chnh l, b sung#Bi tp#Nguyn Tuyt Nga#4300#Vi?t#V460B#372. 89#^214#V bi tp a l 5#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2011# ^a64tr.^b24cm#Oanh#Phm Th Sen#274503## 00574000000000289000450002600110000002000110001102000140002200400390003602000090 00750050016000840050012001000140006001120410005001181810006001230820007001298080 00500136002002100141003004000162007002900202008000500231009001100236010000500247 011001400252039000500266020000600271013000700277#VV11.04511#Ting Vit#Sch c thm#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#Tp vit#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh #3800#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch lp 5#Theo mu ch vit trong trn g tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Oanh# Lp 5#274504## 00535000000000277000450002600110000002000140001100400390002502000090006402000080 00730050015000810050016000960140006001120410005001181810006001230820007001298080 00500136002002200141007004000163008000500203009001100208010000500219011001500224 039000500239020000600244013000700250#VV11.04512#Sch c thm#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#Khoa hc#Bi tp#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#7800#Vi?t# V460B#372.35#^214#V bi tp khoa hc 5#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi# ^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#Oanh#Lp 5#274505## 00672000000000313000450002600110000002600110001102000110002202000140003300400300 00470200009000770050020000860050016001060140006001220410005001281810006001330820 00600139808000500145002004400150003003300194007006100227008000500288009001100293 010000500304011001500309039000500324020000700329005001500336013000700351#VV11.04 513#VV11.04514#Ting Vit#Sch c thm#Ti bn ln th 1 c sa cha#Tiu hc#T rn Th Hin Lng#Nguyn Khnh H#3800#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng hc sin h vo lp 6 mn ting Vit#Dng cho cc trng c thi tuyn#Trn Th Hin Lng (ch.b.), Nguyn Khnh H, Nguyn L Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Oan h#n tp#Nguyn L Hng#274506## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030033000890070039001220080005001610090 01100166010000500177011001500182039000500197020000500202020001400207004001800221 020000900239020000700248005001200255005001200267005001300279013000700292#VV11.04 515#VV11.04516#25900#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn to n#Dng cho cc trng c thi tuyn# Hng Anh, Tin t, Hng Thu#^aH.#^ aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Oanh#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 1#Tiu hc #n tp# Hng Anh# Tin t# Hng Thu#274507## 00594000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000090003202000140 00410040018000550200007000730050015000800140007000950410005001021810006001070820 00800113808000500121002004300126007004600169008000500215009001100220010000500231 011001500236039000500251005001600256005001300272013000700285#VV11.04518#VV11.045 17#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Ti bn ln th 1#n tp#Nguyn Th Chi#2280 0#Vi?t#B452D#372.652#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn ting Anh#Nguyn Th Chi, Nguyn Kim Hin, on Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Oanh#Ngu yn Kim Hin#on Thu Ho#274508## 00464000000000265000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350040018000490050018000670140007000850410005000921810006000970820004001038080 00500107002002000112007001800132008000500150009001100155010000500166011001500171 039000500186013000700191#VV11.04519#VV11.04520#a l#Lp 6#Sch c thm#Ti b n ln th 1#Nguyn Trng Hiu#16500#Vi?t#250H#910#^214# hc tt a l 6#Ngu yn Trng Hiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Oanh#274509## 00539000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000150 00350040039000500050014000890050015001030140006001180410005001241810006001290820 00700135808000500142002001700147007003000164008000500194009001100199010000500210 011001400215039000500229020000800234013000700242#VV11.04522#VV11.04521#a l#L p 6#Sch gio khoa#Ti bn ln th 3 c sa cha, b sung#Trn Trng H#Trn Ng c Dng#6800#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 6#Trn Trng H, Trn Ngc D ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b24cm#Oanh#Bi tp#274510## 00568000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000150 00360040018000510050014000690050014000830050013000970140006001100410005001161810 00600121082001000127808000500137002001800142007005100160008000500211009001100216 010000500227011001400232039000500246020000800251013000700259#VV11.04523#VV11.045 24#Lch s#Lp 6#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#Nguyn S Qu#inh Ngc Bo#N ng Th Hu#6200#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 6#Nguyn S Qu (ch.b .), inh Ngc Bo, Nng Th Hu#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Oanh#Bi tp# 274511## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070052000790080005001310090011001360100 00500147011001400152039000500166020001800171020001500189004001800204020000800222 020000600230005001400236005001300250005001500263020000800278013000700286#VV11.04 525#VV11.04526#5200#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng, Nguyn Vn Lu#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#O anh#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#o c#Lp 6#ng Thu A nh# Thu Hng#Nguyn Vn Lu#Bi tp#274512## 00584000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000150 00360040018000510200008000690050011000770140006000880410005000941810006000990820 00700105808000500112002001800117007005500135008000500190009001100195010000500206 011001400211039000500225005001000230005001200240005001100252013000700263#VV11.04 527#VV11.04528#m nhc#Lp 6#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#Bi tp#Hong Long #5200#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 6#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Oanh#Hong Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#274513## 00698000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040039001250080005001640090 01100169010000500180011001400185020000800199020000800207020001200215020001100227 02000060023802000150024400500160025900500160027500500190029100500130031000500130 0323039000500336013000700341#VV11.04529#7400#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti b n ln th 9 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Ng vn#Bi tp#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch# Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#oanh#274514## 00722000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020018000500070064000680220004001320040039001360080 00500175009001100180010000500191011001500196020000800211020000800219020001200227 02000110023902000060025002000150025600500160027100500160028700500190030300500130 0322005001300335039000500348013000700353#VV11.04530#VV11.04531#8300#Vi?t#B103T# 807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuy t (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 9 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 16tr.^b24cm#Ng vn#Bi tp#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn K hc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#oanh#274515 ## 00667000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070094000600080005001540090011001590100 00500170011001500175039000500190020000900195020001500204004001800219020000600237 005001800243005001400261005001800275015003300293005002000326013000700346#VV11.04 532#VV11.04533#11200#Vi?t#S312H#580#^214#Sinh hc 6#Nguyn Quang Vinh (tng ch. b.), Hong Th Sn (ch.b.), Nguyn Phng Nga, Trnh Th bch Ngc#^aH.#^aGio d c#2011#^a176tr.^b24cm#Oanh#Sinh hc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 9#Lp 6#Nguy n Quang Vinh#Hong Th Sn#Nguyn Phng Nga#TTS ghi: B Gio dc v o to#T rnh Th bch Ngc#274516## 00643000000000337000450002600110000002600110001101300070002201400060002904100050 00351810006000400820004000468080005000500020007000550070062000620220004001240040 01800128008000500146009001100151010000500162011001500167015003300182020000500215 02000060022002000150022600500150024100500090025600500120026500500130027700500100 0290039000500300#VV11.04534#VV11.04535#274517#5500#Vi?t#T406S#510#^214#Ton 6#P han c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#oan h## 00596000000000313000450002600110000002600110001102000140002202000050003602000080 00410050009000490050020000580050016000780140007000940410005001011810006001060820 00400112808000500116002004300121007004700164008000500211009001100216010000500227 011001500232039000500247020001000252020000600262020000700268013000700275#VV11.04 536#VV11.04537#Sch c thm#Ton#Ng vn#Tn Thn#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Ki m Hin#18500#Vi?t#454T#001#^214#n tp h ton - ng vn - ting Anh lp 6#Tn Thn, Nguyn Th Ngn Hoa, Nguyn Kim Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm# Oanh#Ting Anh#Lp 6#n tp#274518## 00699000000000337000450002600110000002600110001102000090002201500330003102000150 00640040018000790140006000970410005001031810006001080820008001148080005001220020 01100127003001500138007007800153008000500231009001100236010000500247011001500252 03900050026700500100027202000060028200500170028800500140030500500130031901300070 0332020002200339#VV11.04539#VV11.04538#M thut#TTS ghi: B Gio dc v o to #Sch gio vin#Ti bn ln th 9#7000#Vi?t#M300T#741.071#^214#M thut 6#Sch gio vin#m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Triu Khc L, Bi Thut#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Oanh#m Luyn#Lp 6#Nguyn Quc To n#Triu Khc L#Bi Thut#274519#Phng php ging dy## 00763000000000361000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000090 00550200011000640050014000750050014000890140006001030410005001091810006001140820 01000120808000500130002003900135003001500174007006000189008000500249009001100254 01000050026501100150027003900050028501500330029002000220032300500140034500500170 0359020000600376005001200382013000700394#VV11.04540#VV11.04541#Sch gio vin#T i bn ln th 9#Gio dc#Ngoi kho#H Nht Thng#on Phan Kim#7000#Vi?t#H411 #373.18071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 6#Sch gio vin#H Nht Th ng (tng ch.b.), on Phan Kim, Nguyn Th K...#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^ b24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#Nguyn Th K# Nguyn Dc Quang#Lp 6#L Thanh S#274520## 00679000000000325000450002600110000002600110001101500330002202000100005502000150 00650040018000800200006000980050017001040140006001210410005001271810006001320820 00900138808000500147005001500152002001200167003001500179007006800194008000500262 00900110026701000050027801100150028303900050029800500210030301300070032402000220 0331#VV11.04542#VV11.04543#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Sch gio vin#Ti bn ln th 9#Lp 6#Nguyn Hnh Dung#7000#Vi?t#T306A#428.0071#^214#Ngu yn Vn Li#Ting Anh 6#Sch gio vin#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung, Thn Trng Lin Nhn#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Oanh#Thn Trng L in Nhn#274521#Phng php ging dy## 00732000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530030015000730070071000880080005001590090 01100164010000500175011001500180039000500195020001800200020001500218004001800233 02000080025102000060025900500140026500500140027900500140029300500130030701500330 0320020002200353013000700375#VV11.04544#VV11.04545#5200#Vi?t#GI-108D#170.71#^21 4#Gio dc cng dn 6#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), ng Thu Anh, Phm Vn Hng, V Xun Vinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Oanh#Gio dc c ng dn#Sch gio vin#Ti bn ln th 9#o c#Lp 6#H Nht Thng#ng Thu An h#Phm vn Hng#V Xun Vinh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#274522## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470050009000520020009000610030015000700070064000850080 00500149009001100154010000500165011001500170039000500185020000700190020001500197 00400180021202000060023000500140023600500190025001500320026902000220030101300070 0323#VV11.04547#VV11.04546#8000#Vi?t#V124L#530.071#^214#V Quang#Vt l 6#Sch gio vin#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b), Nguyn Phng Hng#^aH.#^ aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Oanh#Vt l#Sch gio vin#Ti bn ln th 9#Lp 6 #Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#TS ghi: B Gio dc v o to#Phng php gi ng dy#274523## 00597000000000313000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000060 00630200015000690040018000840140006001020410005001081810006001130820007001198080 00500126002001000131003001500141007003300156008000500189009001100194010000500205 011001500210039000500225005001300230013000700243005001100250020002200261#VV11.04 548#VV11.04549#m nhc#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 6#Sch gio vin#Ti bn ln th 9#5000#Vi?t#120N#780.71#^214#m nhc 6#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Oanh#L Minh Chu#2745 24#Hong Long#Phng php ging dy## 00646000000000325000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000150 00630040018000780140006000960410005001021810007001070820010001148080005001240050 01400129002001000143003001500153007005200168008000500220009001100225010000500236 01100150024103900050025602000060026100500120026700500120027901300070029102000220 0298#VV11.04550#VV11.04551#Th dc#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gio vi n#Ti bn ln th 9#5100#Vi?t#TH250D#796.44071#^214#Trn ng Lm#Th dc 6#S ch gio vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), V Hc Hi, V Bch Hu#^aH.#^aGio dc #2011#^a107tr.^b24cm#Oanh#Lp 6#V Ngc Hi#V Bch Hu#274525#Phng php ging dy## 00748000000000349000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200017000650050018000820050016001000140006001160410005001221810006001270820 00800133808000500141002001200146003001500158007008700173008000500260009001100265 01000050027601100150028103900050029601500330030102000060033400500150034000500140 0355013000700369020002200376#VV11.04552#VV11.04553#Sch gio vin#Ti bn ln th 9#Cng ngh#Kinh t gia nh#Nguyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#7200#Vi?t#C455 N#646.071#^214#Cng ngh 6#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Triu Th Chi, V Thu Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b 24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 6#Triu Th Chi#V Thu Dng#27 4526#Phng php ging dy## 00707000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070062000730220004001350080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000150021900500150023400500090024900500120025800500130027000500100028303900050 0293013000700298004001800305020002200323#VV11.04554#VV11.04555#8000#Vi?t#T406S# 510.71#^214#Ton 6#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 6#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#oanh#274527#Ti bn ln th 9#Phng php ging dy## 00830000000000397000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070077000760220004001530040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196015004700211020000800258 02000080026602000110027402000120028502000220029702000060031902000150032500500160 0340005001600356005001900372005001300391005001600404039000500420013000700425#VV1 1.04556#VV11.04557#8700#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 6#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti b n ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#u trang tn sch ghi: B Gio dc v o to#Ng Vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Lp 6#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S #Nguyn Vn Long#oanh#274528## 00728000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070077000590220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194020000800227020001100235 02000120024602000060025802000150026400500160027900500160029500500190031100500130 0330005001100343039000500354013000700359#VV11.04559#VV11.04558#6600#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 7#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh T huyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch gio khoa# Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#oanh# 274529## 00700000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070064000690220004001330040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176020000800191020001100199020001200210 02000080022202000060023002000150023600500160025100500160026700500190028300500130 0302005001100315039000500326013000700331#VV11.04561#VV11.04560#10200#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuy t (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ng vn# Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#oanh#274530## 00704000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020018000500070064000680220004001320040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175020000800190020001100198020001200209 02000080022102000060022902000150023500500160025000500160026600500190028200500130 0301005001600314039000500330013000700335#VV11.04562#VV11.04563#8500#Vi?t#B103T# 807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuy t (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ng vn#T ing Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh C h#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#oanh#274531## 00552000000000289000450002600110000002000080001102000060001902000150002500400180 00400050015000580050017000730050012000900140006001020410005001081810006001130820 01000119808000500129002001800134007005400152008000500206009001100211010000500222 011001500227039000500242020000800247013000700255#VV11.04564#Lch s#Lp 7#Sch g io khoa#Ti bn ln th 2#Nghim nh V#Nguyn Cnh Minh#Lu Hoa Sn#7900#Vi? t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 7#Nghim nh V (ch.b.), Nguyn Cnh Min h, Lu Hoa Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Oanh#Bi tp#274532## 00499000000000289000450002600110000002600110001103900050002201400070002704100050 00341810006000390820007000458080005000520020030000570070012000870220004000990040 01800103008000500121009001100126010000500137011001500142020000500157020000600162 020000800168020001400176005001200190013000700202#VV11.04565#VV11.04566#oanh#2000 0#Vi?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#274533## 00573000000000301000450002600110000002000140001102000050002502000080003000500090 00380050020000470050016000670140007000830410005000901810006000950820004001018080 00500105002004300110007004700153008000500200009001100205010000500216011001500221 039000500236020001000241020000600251020000700257013000700264#VV11.04567#Sch c thm#Ton#Ng vn#Tn Thn#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Kim Hin#18500#Vi?t#454 T#001#^214#n tp h ton - ng vn - ting Anh lp 7#Tn Thn, Nguyn Th Ngn Hoa, Nguyn Kim Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Oanh#Ting Anh#Lp 7#n tp#274534## 00531000000000277000450002600110000002000070001102000060001802000140002400400180 00380050017000560050015000730050014000880140007001020410005001091810006001140820 00400120808000500124002002000129007005600149008000500205009001100210010000500221 011001500226039000500241013000700246#VV11.04568#a l#Lp 7#Sch c thm#Ti b n ln th 1#Nguyn Vit Hng#Tng Ngc Bch#Ng Mai Hng#22000#Vi?t#250H#910 #^214# hc tt a l 7#Nguyn Vit Hng (ch.b.), Tng Ngc Bch, Ng Mai Hn g#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Oanh#274535## 00639000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070061000610220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000600211 02000080021702000140022500500160023900500050025500500160026000500130027603900050 0289013000700294#VV11.04569#16400#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, L Xun Thi#T.2#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi#oanh#274536## 00472000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070012000750220004000870040018000910080 00500109009001100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156 005001200170039000500182013000700187#VV11.04570#VV11.04571#26500#Vi?t#T406B#510 #^214#Ton 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a196tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#oanh#274537## 00472000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070012000750220004000870040018000910080 00500109009001100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156 005001200170039000500182013000700187#VV11.04572#VV11.04573#18500#Vi?t#T406B#510 #^214#Ton 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#oanh#274538## 00658000000000337000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000090 00630200015000720040018000870050011001050140006001160410005001221810006001270820 00400133808000500137002002200142007005700164008000500221009001100226010000500237 01100150024203900050025700500100026202000060027200500100027800500130028800500120 0301013000700313#VV11.04574#VV11.04575#m nhc#TTS ghi: B Gio dc v o to# M thut#Sch gio khoa#Ti bn ln th 8#Hong Long#9900#Vi?t#120N#780#^214# m nhc v m thut 7#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Hong Ln (ch.b.)...#^a H.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Oanh#m Luyn#Lp 7#Hong Ln#L Minh Chu#Ng Th Nam#274539## 00561000000000301000450002600110000002000080001102000060001902000150002500400180 00400200008000580050011000660140006000770410005000831810006000880820007000948080 00500101002001800106007005500124008000500179009001100184010000500195011001400200 039000500214005001000219005001200229005001100241013000700252#VV11.04576#m nhc# Lp 7#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#Bi tp#Hong Long#5200#Vi?t#B103T#780.7 6#^214#Bi tp m nhc 7#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T# ^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Oanh#Hong Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#274540# # 00733000000000361000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200012000650050018000770050007000950140006001020410005001081810006001130820 00700119808000500126002001200131003001500143007006300158008000500221009001100226 01000050023701100150024203900050025701500330026202000060029500500120030100500140 0313005001500327013000700342020002200349#VV11.04577#VV11.04578#Sch gio vin#T i bn ln th 8#Cng ngh#Nng nghip#Nguyn Minh ng#V Hi#8800#Vi?t#C455N# 630.71#^214#Cng ngh 7#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi (c h.b.), V Vn Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 7#V Vn Hin# Nguyn Ban#Nguyn Vn Tn#274541#Phng ph p ging dy## 00703000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530030015000620070082000770080005001590090 01100164010000500175011001500180039000500195020000700200020001500207004001800222 02000060024000500090024600500160025501500320027100500140030300500190031702000220 0336013000700358#VV11.04579#VV11.04580#88000#Vi?t#V124L#530.071#^214#Vt l 7#S ch gio vin#V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Ngu yn Phng Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Oanh#Vt l#Sch gio vin#T i bn ln th 8#Lp 7#V Quang#Nguyn c Thm#TS ghi: B Gio dc v o to# on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#Phng php ging dy#274542## 00762000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530030015000730070068000880080005001560090 01100161010000500172011001500177039000500192020001800197020001500215004001800230 02000080024802000060025600500140026200500140027600500140029001500330030402000220 0337005001300359005002100372013000700393#VV11.04581#VV11.04582#5200#Vi?t#GI-108 D#170.71#^214#Gio dc cng dn 7#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), Ph m Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Oanh#Gi o dc cng dn#Sch gio vin#Ti bn ln th 7#o c#Lp 7#H Nht Thng#Ph m Vn Hng#ng Thu Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy# V Xun Vinh#Nguyn Th Thu Hng#274543## 00751000000000349000450002600110000002600110001100500150002200500110003700500170 00480050014000650150033000790200010001120200015001220040018001370200006001550050 02100161014000600182041000500188181000600193082000900199808000500208002001200213 00300150022500700910024000800050033100900110033601000050034701100150035203900050 0367013000700372020002200379#VV11.04583#VV11.04584#Nguyn Vn Li#tng ch.b.#Ngu yn Hnh Dung#ng Vn Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Sch gio vin#Ti bn ln th 8#Lp 7#Thn Trng Lin Nhn#7800#Vi?t#T306A#428.0071#^21 4#Ting Anh 7#Sch gio vin#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b .), ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#^aH.#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24cm#Oanh #274544#Phng php ging dy## 00796000000000385000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070077000760220004001530040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196015003300211020000800244 02000110025202000120026302000060027502000220028102000150030300500160031800500160 0334005001900350005001300369005001600382039000500398013000700403#VV11.04586#VV11 .04585#7800#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 7#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 8# ^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ti ng Vit#Tp lm vn#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#N guyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#oanh#274545## 00701000000000337000450002600110000002600110001102000090002201500330003102000150 00640040018000790140006000970410005001031810006001080820008001148080005001220020 01100127003001500138007007900153008000500232009001100237010000500248011001500253 03900050026800500100027302000060028300500170028900500140030600500140032001300070 0334020002200341#VV11.04587#VV11.04588#M thut#TTS ghi: B Gio dc v o to #Sch gio vin#Ti bn ln th 8#6000#Vi?t#M300T#741.071#^214#M thut 7#Sch gio vin#m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Triu Khc L, Phm Ngc Ti#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Oanh#m Luyn#Lp 7#Nguyn Quc To n#Triu Khc L#Phm Ngc Ti#274546#Phng php ging dy## 00672000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070065000730220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181020000500196020000600201 02000150020700500150022200500090023700500150024600500170026100500100027803900050 0288013000700293020002200300#VV11.04589#VV11.04590#6000#Vi?t#T406B#510.71#^214# Ton 7#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Trn nh C hu...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#Trn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#oan h#274547#Phng php ging dy## 00553000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070054000600080005001140090011001190100005001300110 01500135039000500150020000900155020001500164004001800179020000700197005001200204 005001300216005001900229013000700248020000800255#VV11.04591#9200#Vi?t#B103T#570 .76#^214#Bi tp sinh hc 10#Phm Vn T (ch.b.), Ng Vn Hng, on Th Bch Li n#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Oanh#Sinh hc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 3#Lp 10#Phm Vn T#Ng Vn Hng#on Th Bch Lin#274548#Bi tp## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490070066000580080005001240090011001290100 00500140011001500145039000500160020000700165020001500172004001800187020000600205 00500090021100500140022001500320023400500170026600500120028300500180029501300070 0313#VV11.04592#VV11.04593#54000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 8#V Quang (tng ch .b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr.^b 24cm#Oanh#Vt l#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Lp 8#V Quang#Bi Gia Thnh# TS ghi: B Gio dc v o to#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#27 4549## 00499000000000277000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350040018000490050015000670050014000820140007000960410005001031810006001080820 00400114808000500118002002000123007003000143008000500173009001100178010000500189 011001500194039000500209013000700214#VV11.04594#VV11.04595#a l#Lp 8#Sch c thm#Ti bn ln th 1#ng Vn Hng#Phm Minh Tm#28500#Vi?t#250H#910#^214# hc tt a l 8#ng Vn Hng, Phm Minh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a228tr.^ b24cm#Oanh#274550## 00707000000000349000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200012000650050018000770050013000950140007001080410005001151810006001200820 00400126808000500130002001200135003001200147007007000159008000500229009001100234 01000050024501100150025003900050026502000060027001500330027600500130030900500130 0322005001500335013000700350#VV11.04596#VV11.04597#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Cng ngh#Cng nghip#Nguyn Minh ng#ng Vn o#12700#Vi?t#C455N#607#^ 214#Cng ngh 8#Cng nghip#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.) , Trn Hu Qu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a204tr.^b24cm#Oanh#Lp 8#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#274551## 00592000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000140003200400180 00460200006000640050015000700050018000850140007001030410005001101810006001150820 00900121808000500130002002600135007005800161008000500219009001100224010000500235 011001500240039000500255005001500260013000700275020000800282#VV11.04599#VV11.045 98#Ting Anh#Sch c thm#Ti bn ln th 2#Lp 8#Phm Trng t#Nguyn Quang V inh#25800#Vi?t#B452D#428.0076#^214#Bi dng ting Anh lp 8#Phm Trng t (ch .b.), Nguyn Quang Vinh, Triu Huy Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Oanh #Triu Huy Tng#274552#Bi tp## 00596000000000313000450002600110000002600110001102000140002202000050003602000080 00410050009000490050020000580050016000780140007000940410005001011810006001060820 00400112808000500116002004300121007004700164008000500211009001100216010000500227 011001500232039000500247020001000252020000600262020000700268013000700275#VV11.04 600#VV11.04601#Sch c thm#Ton#Ng vn#Tn Thn#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Ki m Hin#18500#Vi?t#454T#001#^214#n tp h ton - ng vn - ting Anh lp 8#Tn Thn, Nguyn Th Ngn Hoa, Nguyn Kim Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm# Oanh#Ting Anh#Lp 8#n tp#274553## 00740000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020018000500070067000680220004001350040039001390080 00500178009001100183010000500194011001500199020000800214020001100222020000800233 02000120024102000060025302000080025902000150026700500160028200500190029800500190 0317005001300336005000500349039000500354013000700359#VV11.04602#VV11.04603#9400 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Ng uyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 7 c chnh l, b sung#^aH.#^aGi o dc#2011#^a136tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 8#Bi tp# Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S #L A#oanh#274554## 00584000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000150 00360040018000510200008000690050011000770140006000880410005000941810006000990820 00700105808000500112002001800117007005500135008000500190009001100195010000500206 011001400211039000500225005001000230005001200240005001100252013000700263#VV11.04 604#VV11.04605#m nhc#Lp 8#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#Bi tp#Hong Long #5200#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 8#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Oanh#Hong Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#274555## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070062000710080005001330090011001380100 00500149011001500154039000500169020000800174020001500182004003800197020000600235 005001300241005001200254005001200266005001400278020000800292013000700300#VV11.04 606#VV11.04607#11200#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 8#Nguyn Cng (ch .b.), Ng Ngc An, Tt Hin, L Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24c m#Oanh#Ho hc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7 c chnh l b sung#Lp 8#Nguyn Cng#Ng Ngc An# Tt Hin#L Xun Trng#Bi tp#274556## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030085000800070011001650080005001760090 01100181010000500192011001500197039000500212020000800217020001400225004001800239 020000600257005001100263020000800274013000700282#VV11.04608#VV11.04609#19500#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp chn lc ho hc 8#Sch tham d cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to# Th Lm#^aH.#^aGio dc #2011#^a151tr.^b24cm#Oanh#Ho hc#Sch c thm#Ti bn ln th 4#Lp 8# Th L m#Bi tp#274557## 00591000000000301000450002600110000002600110001102000070002201500330002902000060 00620200015000680040039000830050016001220050016001380140006001540410005001601810 00600165082000700171808000500178002001700183007003300200008000500233009001100238 010000500249011001500254039000500269020000800274013000700282#VV11.04610#VV11.046 11#a l#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 8#Sch gio khoa#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#9500#Vi?t#B103T#910.76#^ 214#Bi tp a l 8#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a140 tr.^b24cm#Oanh#Bi tp#274558## 00675000000000337000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000150 00350040018000500050012000680050016000800050013000960050015001090140006001240410 00500130181000600135082000700141808000500148002000900153003001500162007006700177 00800050024400900110024901000050026001100150026503900050028000500230028501300070 0308020002200315#VV11.04612#VV11.04613#a l#Lp 8#Sch gio vin#Ti bn ln t h 7#Nguyn Dc#Nguyn Phi Hnh#ng Vn c#ng Vn Hng#8000#Vi?t#301L#91 0.71#^214#a l 8#Sch gio vin#Nguyn Dc (tng ch.b.), Nguyn Phi Hnh (ch. b.), ng Vn c...#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Oanh#Nguyn Th Minh Ph ng#274559#Phng php ging dy## 00744000000000361000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200012000650050018000770050013000950140007001080410005001151810006001200820 00400126808000500130002001200135003001500147007007000162008000500232009001100237 01000050024801100150025303900050026802000060027301500330027900500130031200500130 0325005001500338013000700353020002200360#VV11.04614#VV11.04615#Sch gio vin#T i bn ln th 7#Cng ngh#Cng nghip#Nguyn Minh ng#ng Vn o#10300#Vi?t #C455N#607#^214#Cng ngh 8#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Oanh#Lp 8# TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#274560 #Phng php ging dy## 00708000000000349000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000150 00630040018000780140006000960410005001021810007001070820010001148080005001240020 01000129003001500139007005900154008000500213009001100218010000500229011001500234 03900050024900500140025402000060026800500160027400500110029000500120030100500160 0313013000700329020002200336#VV11.04617#VV11.04616#Th dc#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gio vin#Ti bn ln th 7#6100#Vi?t#TH250D#796.44071#^214#Th dc 8#Sch gio vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), Nguyn Hu Bnh, V Hc Hi.. .#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Oanh#Trn ng Lm#Lp 8#Nguyn Hu Bnh#V Hc Hi#V Bch Hu#ng Ngc Quang#274561#Phng php ging dy## 00754000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530030015000730070060000880080005001480090 01100153010000500164011001500169039000500184020001800189020001500207004001800222 02000080024002000060024800500140025400500140026800500140028201500330029602000220 0329005002100351005001300372013000700385#VV11.04618#VV11.04619#6000#Vi?t#GI-108 D#170.71#^214#Gio dc cng dn 8#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), n g Thu Anh, Phm Kim Dung...#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Oanh#Gio dc c ng dn#Sch gio vin#Ti bn ln th 7#o c#Lp 8#H Nht Thng#ng Thu A nh#Phm Kim Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#Nguyn T h Thu Hng#Lu Thu Thu#274562## 00699000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020010000520030015000620070079000770080005001560090 01100161010000500172011001500177039000500192020000800197020001500205004001800220 02000060023800500140024401500330025800500130029100500120030400500160031602000220 0332013000700354#VV11.04620#VV11.04621#8400#Vi?t#H401H#546.071#^214#Ho hc 8#S ch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin, Ngu yn Ph Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Oanh#Ho hc#Sch gio vin#Ti bn ln th 7#Lp 8#L Xun Trng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Cng # Tt Hin#Nguyn Ph Tun#Phng php ging dy#274563## 00763000000000361000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000090 00550200011000640050014000750050014000890140006001030410005001091810006001140820 01000120808000500130002003900135003001500174007006000189008000500249009001100254 01000050026501100150027003900050028501500330029002000220032300500140034500500120 0359020000600371005001700377013000700394#VV11.04622#VV11.04623#Sch gio vin#T i bn ln th 7#Gio dc#Ngoi kho#H Nht Thng#Bi Ngc Dip#5600#Vi?t#H411 #373.18071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 8#Sch gio vin#H Nht Th ng (tng ch.b.), Bi Ngc Dip, Nguyn Th K...#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^ b24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#Nguyn Th K# Ng T Hin#Lp 8#Nguyn Dc Quang#274564## 00710000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020009000520030015000610070066000760080005001420090 01100147010000500158011001500163039000500178020000700183020001500190004001800205 02000060022300500090022900500140023801500320025200500170028400500120030100500180 0313013000700331020002200338#VV11.04624#VV11.04625#7200#Vi?t#V124L#530.071#^214 #Vt l 8#Sch gio vin#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Ti n Khang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Oanh#Vt l#Sch gio vin#Ti b n ln th 7#Lp 8#V Quang#Bi Gia Thnh#TS ghi: B Gio dc v o to#Dng T in Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#274565#Phng php ging dy## 00791000000000385000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070080000760220004001560040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199015003300214020000800247 02000120025502000110026702000220027802000060030002000150030600500160032100500190 0337005001900356005001300375005000500388039000500393013000700398#VV11.04626#VV11 .04627#8400#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 8#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn# Tp lm vn#Ting Vit#Phng php ging dy#Lp 8#Sch gio vin#Nguyn Khc Ph i#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#oanh#274566## 00791000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140006000450020010000510030015000610070080000760220004001560040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199015003300214020000800247 02000120025502000110026702000220027802000060030002000150030600500160032100500190 0337005001900356005001300375005000500388039000500393013000700398#VV11.04628#VV11 .04629#Vi?t#NG550V#807.1#^214#9200#Ng vn 8#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn# Tp lm vn#Ting Vit#Phng php ging dy#Lp 8#Sch gio vin#Nguyn Khc Ph i#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#oanh#274567## 00714000000000349000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000060 00630200015000690040018000840050015001020050015001170050015001320140007001470410 00500154181000600159082000400165808000500169002001000174003001500184007006300199 00800050026200900110026701000050027801100150028303900050029801300070030302000220 0310005001600332005001600348#VV11.04630#VV11.04631#Lch s#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 8#Sch gio vin#Ti bn ln th 7#Phan Ngc Lin#Nguyn Hu Ch #Nguyn Ngc C#10300#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 8#Sch gio vin#Phan Ngc Li n (tng ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguyn Ngc C...#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr. ^b24cm#Oanh#274568#Phng php ging dy#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng## 00699000000000337000450002600110000002600110001102000090002201500330003102000150 00640040018000790140006000970410005001031810006001080820008001148080005001220020 01100127003001500138007007800153008000500231009001100236010000500247011001500252 03900050026700500100027202000060028200500170028800500140030500500130031901300070 0332020002200339#VV11.04632#VV11.04633#M thut#TTS ghi: B Gio dc v o to #Sch gio vin#Ti bn ln th 7#6000#Vi?t#M300T#741.071#^214#M thut 8#Sch gio vin#m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Triu Khc L, Bi Thut#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Oanh#m Luyn#Lp 8#Nguyn Quc To n#Triu Khc L#Bi Thut#274569#Phng php ging dy## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163 020001400171005001200185039000500197013000700202#VV11.04634#VV11.04635#36500#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln t h 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#oanh#274570## 00567000000000289000450002600110000002600110001102000140002200400180003602000080 00540050019000620050014000810140007000950410005001021810006001070820006001138080 00500119002005700124007003400181008000500215009001100220010000500231011001500236 039000500251020000800256020000600264013000700270#VV11.04636#VV11.04637#Sch c thm#Ti bn ln th 4#Ng vn#Nguyn Th Mai Hoa#inh Ch Sng#34500#Vi?t#M458 S#807.6#^214#Mt s kin thc - k nng v bi tp nng cao ng vn 9#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#^aH.#^aGio dc#2011#^a280tr.^b24cm#Oanh#Bi tp#Lp 9#2 74571## 00650000000000325000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000060 00630200015000690040018000840050015001020050014001170050012001310140006001430410 00500149181000600154082000600160808000500166002001000171007006700181008000500248 00900110025301000050026401100150026903900050028400500110028900500170030001300070 0317#VV11.04638#VV11.04639#Lch s#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#Sch g io khoa#Ti bn ln th 6#Phan Ngc Lin#inh Xun Lm#V Ngc Anh#9400#Vi?t#L 302S#959.7#^214#Lch s 9#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), inh Xun Lm (ch.b.), V Ngc Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Oanh#Trn B #Nguyn Quc Hn g#274572## 00600000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350040018000490050013000670050017000800050014000970140007001110410005001181810 00600123082000900129808000500138002002000143007005400163008000500217009001100222 010000500233011001500238039000500253013000700258020001200265020000900277#VV11.04 641#VV11.04640#a l#Lp 9#Sch c thm#Ti bn ln th 1#Phm Th Sen#Nguyn Trng c#Trn Ngc Lan#27000#Vi?t#250H#330.9597#^214# hc tt a l 9#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Trng c, Trn Ngc Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a216tr.^ b24cm#Oanh#274573#a kinh t#Vit Nam## 00699000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530070067000730080005001400090011001450100 00500156011001400161039000500175020001800180020001500198004001800213020000800231 02000060023900500140024500500130025900500140027201500330028600500140031900500210 0333013000700354#VV11.04642#VV11.04643#3100#Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc c ng dn 9#H Nht Thng (tng ch.b.), Lu Thu Thu (ch.b.), ng Thu Anh...#^aH .#^aGio dc#2011#^a68tr.^b24cm#Oanh#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Ti bn l n th 6#o c#Lp 9#H Nht Thng#Lu Thu Thu#ng Thu Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#274574## 00655000000000325000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200018000650050018000830050013001010140006001140410005001201810006001250820 00800131808000500139002001200144003002800156007004500184008000500229009001100234 01000050024501100140025003900050026402000140026901500330028302000060031601300070 0322#VV11.04644#VV11.04645#Sch gio khoa#Ti bn ln th 6#Cng ngh#Lp t m ng in#Nguyn Minh ng#Trn Mai Thu#3700#Vi?t#C455N#621.319#^214#Cng ngh 9 #Lp t mng in trong nh#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Trn Mai Thu#^aH.#^ aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Oanh#in dn dng#TTS ghi: B Gio dc v o to #Lp 9#274575## 00603000000000313000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200008000650050018000730050016000910140006001070410005001131810006001180820 00600124808000500130002001200135003000800147007004800155008000500203009001100208 010000500219011001400224039000500238015003300243020000600276013000700282#VV11.04 646#VV11.04647#Sch gio khoa#Ti bn ln th 5#Cng ngh#May mc#Nguyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#4700#Vi?t#C455N#646.4#^214#Cng ngh 9#Ct may#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#274576## 00587000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000150 00360040018000510050017000690050016000860050017001020140006001190410005001251810 00600130082001000136808000500146002001800151007006000169008000500229009001100234 010000500245011001500250039000500265020000800270013000700278#VV11.04648#VV11.046 49#Lch s#Lp 9#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#Nguyn Quc Hng#Bi Tuyt H ng#Nguyn Nam Phng#8800#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 9#Nguyn Qu c Hng (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Nam Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^ b24cm#Oanh#Bi tp#274577## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070047000710080005001180090011001230100 00500134011001500139039000500154020000800159020001500167004003900182020000600221 005001400227005001200241005001100253020000800264013000700272#VV11.04650#VV11.046 51#11000#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Ng N gc An, Ng Vn V#^aH.#^aGio dc#2011#^a164tr.^b24cm#Oanh#Ho hc#Sch gio kh oa#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#Lp 9#L Xun Trng#Ng Ngc An#Ng V n V#Bi tp#274578## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420070034000610080005000950090011001000100005001110110 01500116039000500131020000900136020001500145004001800160020000600178005001100184 005001400195020000800209013000700217#VV11.04652#8700#Vi?t#B103T#576.5076#^214#B i tp sinh hc 9#V c Lu (ch.b.), Nguyn Vn T#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr .^b24cm#Oanh#Sinh hc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#Lp 9#V c Lu#Nguyn V n T#Bi tp#274579## 00633000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070071000680080005001390090011001440100005001550110 01400160039000500174020001800179020001500197004001800212020000800230020000600238 005001400244005001400258005001700272005001500289020000800304013000700312#VV11.04 653#5800#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#ng Thu Anh (ch.b .), Phm Kim Dung, Ng Th Dip Lan, Nguyn Vn Lu#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr. ^b24cm#Oanh#Gio dc cng dn#Sch gio khoa#Ti bn ln th 2#o c#Lp 9#n g Thu Anh#Phm Kim Dung#Ng Th Dip Lan#Nguyn Vn Lu#Bi tp#274580## 00720000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040039001250080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020001100208020001200219020000800231 02000060023902000080024502000140025300500160026700500160028300500190029900500130 0318005001500331039000500346013000700351#VV11.04654#9600#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.1#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm #Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#oanh#274581## 00710000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040039001250080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020001100208020001200219020000800231 02000060023902000080024502000140025300500160026700500160028300500190029900500130 0318005000500331039000500336013000700341#VV11.04655#8700#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.2#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm #Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#oanh#274582## 00602000000000325000450002600110000003900050001101400070001604100050002318100060 00280820007000348080005000410020015000460070048000610220004001090040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152020000500167020000600172020000800178 02000150018600500090020100500130021000500130022300500150023600500180025101300070 0269#VV11.04656#oanh#13300#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b .), Phm Gia c, Trn Hu Nam...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 08tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#Phm Gia c#Trn Hu Nam #Phm c Quang#Trng Cng Thnh#274583## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070062000910080005001530090011001580100 00500169011001500174039000500189020000700194020001400201004001800215020000600233 00500180023900500160025700500150027300500150028802000070030300500130031001300070 0323#VV11.04657#VV11.04658#19000#Vi?t#454K#530.076#^214#n kin thc - Luyn k nng vt l 9#Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Quc t, Trn Thu Hng...#^a H.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Oanh#Vt l#Sch c thm#Ti bn ln th 4#L p 9#Nguyn Xun Thnh#Nguyn Quc t#Trn Thu Hng#Phm Quc Ton#n tp#Trn Th Sn#274584## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070033000920080005001250090011001300100 00500141011001500146039000500161020000800166020001400174004001800188020000600206 005001700212005001500229020000700244013000700251#VV11.04659#VV11.04660#25000#Vi ?t#454K#546.076#^214#n kin thc - Luyn k nng ho hc 9#Nguyn Vn Thoi, T rn Hu Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Oanh#Ho hc#Sch c thm#Ti bn ln th 3#Lp 9#Nguyn Vn Thoi#Trn Hu Thng#n tp#274585## 00511000000000289000450002600110000002600110001102000100002202000140003200400180 00460200006000640050015000700140007000850410005000921810006000970820009001038080 00500112002002600117007001500143008000500158009001100163010000500174011001500179 039000500194013000700199020000800206020000700214#VV11.04661#VV11.04662#Ting Anh #Sch c thm#Ti bn ln th 2#Lp 9#Phm Trng t#18600#Vi?t#B452D#428.0076 #^214#Bi dng ting Anh lp 9#Phm Trng t#^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b24 cm#Oanh#274586#Bi tp# thi## 00796000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020010000520030015000620070077000770220004001540040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197015003300212020000800245 02000110025302000120026402000220027602000060029802000150030400500160031900500160 0335005001900351005001300370005001500383039000500398013000700403#VV11.04663#VV11 .04664#10900#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 9#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2011#^a248tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ti ng Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Lp 9#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi# Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#oanh#274587## 00754000000000385000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070062000730220004001350040 01800139008000500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000500226 02000060023102000150023700500150025200500090026700500120027600500170028800500130 0305039000500318013000700323020000700330020000900337020002200346#VV11.04665#VV11 .04666#7600#Vi?t#T406C#510.71#^214#Ton 9#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng c h.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#20 11#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#Sch gio vin#Pha n c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#Ng Hu Dng#oanh#274588#i s #Hnh hc#Phng php ging dy## 00713000000000349000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000060 00630200015000690040018000840050015001020050011001170050012001280140006001400410 00500146181000600151082001000157808000500167002001000172003001500182007006400197 00800050026100900110026601000050027701100150028203900050029700500150030200500170 0317013000700334020002200341#VV11.04667#VV11.04668#Lch s#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#Sch gio vin#Ti bn ln th 6#Phan Ngc Lin#Trn B #V Ngc Anh#9200#Vi?t#L302S#959.70071#^214#Lch s 9#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trn B (ch.b.), V Ngc Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^ b24cm#Oanh#Nguyn Th Ci#Nguyn Quc Hng#274589#Phng php ging dy## 00652000000000337000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000060 00630200015000690040018000840050011001020140006001130410005001191810006001240820 00700130808000500137005001100142002001000153003001500163007004400178008000500222 00900110022701000050023801100140024303900050025700500100026200500130027201300070 0285020002200292#VV11.04669#VV11.04670#m nhc#TTS ghi: B Gio dc v o to# Lp 9#Sch gio vin#Ti bn ln th 6#Hong Long#3200#Vi?t#120N#780.71#^214#H ong Long#m nhc 9#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Minh Chu#^ aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b24cm#Oanh#Hong Ln#L Minh Chu#274590#Phng php ging dy## 00761000000000361000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000090 00550200011000640050014000750050014000890140006001030410005001091810006001140820 01000120808000500130002003900135003001500174007005800189008000500247009001100252 01000050026301100150026803900050028301500330028802000220032100500120034300500140 0355020000600369005001700375013000700392#VV11.04671#VV11.04672#Sch gio vin#T i bn ln th 6#Gio dc#Ngoi kho#H Nht Thng#Bi Ngc Dip#6000#Vi?t#H411 #373.18071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 9#Sch gio vin#H Nht Th ng (tng ch.b.), Bi Ngc Dip, Ng T Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b2 4cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#Ng T Hin#Nguy n Th K#Lp 9#Nguyn Dc Quang#274591## 00734000000000349000450002600110000002600110001101500330002202000100005502000150 00650040018000800200006000980050015001040140006001190410005001251810006001300820 00900136808000500145002001200150003001500162007007200177008000500249009001100254 01000050026501100150027003900050028500500170029000500140030700500130032100500210 0334013000700355020002200362#VV11.04673#VV11.04674#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Sch gio vin#Ti bn ln th 5#Lp 9#Nguyn Vn Li#5500#Vi?t#T 306A#428.0071#^214#Ting Anh 9#Sch gio vin#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguy n Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Oanh#N guyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#274592#Phng ph p ging dy## 00708000000000349000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000150 00630040018000780140006000960410005001021810007001070820010001148080005001240020 01000129003001500139007005900154008000500213009001100218010000500229011001500234 03900050024900500140025402000060026800500160027400500110029000500120030100500160 0313013000700329020002200336#VV11.04675#VV11.04676#Th dc#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gio vin#Ti bn ln th 6#6000#Vi?t#TH250D#796.44071#^214#Th dc 9#Sch gio vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), Nguyn Hu Bnh, V Hc Hi.. .#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Oanh#Trn ng Lm#Lp 9#Nguyn Hu Bnh#V Hc Hi#V Bch Hu#ng Ngc Quang#274593#Phng php ging dy## 00678000000000337000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200008000650050018000730050016000910140006001070410005001131810006001180820 01000124808000500134002001200139003001500151007004800166008000500214009001100219 01000050023001100140023503900050024901500330025402000060028701300070029300500180 0300020002200318#VV11.04677#VV11.04678#Sch gio vin#Ti bn ln th 5#Cng ngh #May mc#Nguyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#3100#Vi?t#C455N#646.40071#^214#Cng ngh 9#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGi o dc#2011#^a63tr.^b24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#274594#Ngu yn Minh ng#Phng php ging dy## 00674000000000337000450002600110000002600110001102000150002200400180003702000100 00550200007000650050018000720050015000900140006001050410005001111810006001160820 00900122808000500131002001200136003001500148007004700163008000500210009001100215 01000050022601100140023103900050024501500330025002000060028301300070028900500180 0296020002200314#VV11.04680#VV11.04679#Sch gio vin#Ti bn ln th 6#Cng ngh #Nu n#Nguyn Minh ng#Triu Th Chi#2500#Vi?t#C455N#641.5071#^214#Cng ng h 9#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Triu Th Chi#^aH.#^aGio d c#2011#^a52tr.^b24cm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#274595#Nguyn Minh ng#Phng php ging dy## 00602000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000140003000400390 00440050017000830050011001000140007001110410005001181810006001230820006001298080 00500135002005400140007004700194008000500241009001100246010000500257011001500262 039000500277020001600282020000700298013000700305#VV11.04681#VV11.04682#Ng vn#S ch c thm#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Nguyn Th Nng#Chu Th L# 14500#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp thi vo lp 10 mn ng vn nm hc 2011 - 20 12#Nguyn Th Nng, Chu Th L, Trn Phng Loan#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^ b24cm#Oanh#Trung hc c s#n tp#274596## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520070041001030080005001440090011001490100 00500160011001500165039000500180020000500185020001400190004002900204020001600233 020000700249005001600256005001200272005001100284013000700295#VV11.04683#VV11.046 84#15000#Vi?t#454T#510.76#^214#n tp thi vo lp 10 mn ton nm hc 2011 - 2 012#Nguyn Ngc m, on Vn T, T Hu Ph#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm #Oanh#Ton#Sch c thm#Ti bn c chnh l, b sung#Trung hc c s#n tp#Ngu yn Ngc m#on Vn T#T Hu Ph#274597## 00658000000000325000450002600110000002600110001102000080002201500330003002000070 00630200015000700040018000850050015001030050011001180050017001290140007001460410 00500153181000600158082000400164808000500168002001100173007006900184008000500253 00900110025801000050026901100150027403900050028900500140029400500170030801300070 0325#VV11.04685#VV11.04686#Lch s#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#Sch gio khoa#Ti bn ln th 5#Phan Ngc Lin#Lng Ninh#Trng Hu Qunh#10300#Vi ?t#L302S#909#^214#Lch s 10#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Lng Ninh, Trng Hu Qunh (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2011#^a204tr.^b24cm#Oanh#inh Ngc Bo#Nguyn Hng Lin#274598## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070060000590080005001190090011001240100 00500135011001500140039000500155020000700160020001500167004001800182020000700200 00500170020701500330022400500160025700500090027300500140028200500090029601300070 0305#VV11.04687#VV11.04688#11400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 10#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), Nguyn Xun Chi, T Giang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a228tr.^b24cm# Oanh#Vt l#Sch gio khoa#Ti bn ln th 5#Lp 10#Lng Duyn Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Chi#T Giang#Trn Ch Minh#V Quang#274599## 00664000000000325000450002600110000002600110001100500140002200500190003600500130 00550150033000680200010001010200015001110040018001260200007001440050018001510140 00700169041000500176181000600181082000400187808000500191002001300196007006400209 00800050027300900110027801000050028901100150029403900050030900500170031401300070 0331#VV11.04689#VV11.04690#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Tun Minh#TTS gh i: B Gio dc v o to#Ting Anh#Sch gio khoa#Ti bn ln th 5#Lp 10#Nguy n Thu Phng#11700#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 10#Hong Vn Vn (tng ch.b.) , Hong Th Xun Hoa, Tun Minh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Oanh#N guyn Quc Tun#274600## 00742000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820008000418080005000490020033000540070076000870040018001630080005001810090 01100186010000500197011001500202020000900217020001100226020001500237005001500252 00500160026703900040028300500190028701500330030600500160033902000080035502000070 0363005001500370013000700385#VV11.04691#VV11.04692#8800#Vi?t#GI-108D#355.007#^2 14#Gio dc quc phng - an ninh 10#ng c Thng (tng ch.b.), Nguyn c Hnh (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^ b24cm#Gio dc#Quc phng#Sch gio khoa#ng c Thng#Nguyn c Hnh#Mai#Nguy n Quyt Chin#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c ng#An ninh#Lp 10#L ng Th Hin#274601## 00751000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030043000620070059001050040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203020001000218020000700228020001200235 02000150024700500160026200500160027803900040029400500140029800500120031201500330 0324020001300357005001200370013000700382#VV11.04693#VV11.04694#11800#Vi?t#C455N #630#^214#Cng ngh 10#Nng, lm, ng nghip to lp doanh nghip#Nguyn Vn Kh i (ch.b.), Trn Vn Chng, V Thu Dng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2 011#^a188tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 10#Nng nghip#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khi#T rn Vn Chng#Mai#V Thu Dng#Vn L Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Do anh nghip#V Vn Hin#274602## 00662000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070078000600040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000800192020000700200020000800207020001500215 00500190023000500160024903900040026500500130026900500140028201500330029601300070 0329#VV11.04695#VV11.04696#10900#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 10#Nguyn Xun Tr ng (tng ch.b.), Nguyn c Chuy, L Mu Quyn, L Xun Trng#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Xun Trng#Nguyn c Chuy#Mai#L Mu Quyn#L Xun Trng#TTS ghi: B Gio d c v o to#274603## 00728000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070069000600220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172015003300187020000800220020001100228 02000080023902000120024702000070025902000150026600500160028100500130029700500140 0310005000500324005001400329039000400343013000700347#VV11.04697#VV11.04698#7200 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 10#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 10#S ch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Mai# 274604## 00730000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070069000600220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172015003300187020000800220020001100228 02000080023902000120024702000070025902000150026600500160028100500130029700500140 0310005000500324005001600329039000400345013000700349#VV11.04699#VV11.04700#6600 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 10#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 10#S ch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#Ma i#274605## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020020000530070057000730040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000900184020000700193020000800200020001500208 005001500223005001700238039000400255005001500259013000700274#VV11.04701#VV11.047 02#8000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Ng uyn Vn onh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b 24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#Mai# Trn c Huyn#274606## 00602000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070074000600040018001340080005001520090011001570100 00500168011001500173020000800188020000700196020000800203020001500211005001900226 005001600245039000400261005001400265005001400279013000700293#VV11.04703#6200#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Trn Trung Ninh, o nh Thc, L Xun Trng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a136t r.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Xun Trng#Trn Trung Nin h#Mai#o nh Thc#L Xun Trng#274607## 00538000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070045000580040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000700157020000700164020000800171020001500179005001300194 005001600207039000400223005001400227013000700241#VV11.04704#7400#Vi?t#B103T#910 .76#^214#Bi tp a l 10#Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#a l#Lp 10#Bi tp#Sch gio kh oa#Phm Th Sen#Nguyn Qu Thao#Mai#Ph Cng Vit#274608## 00586000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070050000610040018001110080005001290090011001340100 00500145011001500150020000700165020000700172020000800179020001500187005000800202 005001600210039000400226005001300230005001300243005000900256013000700265#VV11.04 705#12000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10#V Tun (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Vn Ho...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm# i s#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#V Tun#Don Minh Cng#Mai#Trn Vn Ho# M nh Hng#Phm Phu#274609## 00612000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020027000410070055000680040018001230080005001410090011001460100 00500157011001500162020000700177020000700184020000800191020001500199005001500214 005001400229039000400243005001300247005001600260005001500276013000700291#VV11.04 706#9600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10 nng cao#L Trng Tng (ch. b.), Lng Tt t, L Chn Hng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a168 tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#L Trng Tng#Lng Tt t#Mai# L Chn Hng#Phm nh Thit#Bi Trng Tun#274610## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070050000720040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020000700185020000800192020001500200005001400215 005001300229039000400242005001300246013000700259#VV11.04707#11300#Vi?t#B103T#51 6.0076#^214#Bi tp hnh hc 10 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Tr n Hu Nam#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10 #Bi tp#Sch gio khoa#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Mai#Trn Hu Nam#274611## 00732000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820008000418080005000490020033000540070071000870040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020000900212020001100221020001500232005001500247 00500140026203900040027600500160028001500330029600500150032902000080034402000070 0352005001600359013000700375#VV11.04708#VV11.04709#9500#Vi?t#GI-108D#355.007#^2 14#Gio dc quc phng - an ninh 11#ng c Thng (tng ch.b.), Phm Vn Thao ( ch.b.), Nguyn c ng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm #Gio dc#Quc phng#Sch gio khoa#ng c Thng#Phm Vn Thao#Mai#Nguyn c ng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn Qu#An ninh#Lp 11#Phm Vn Tr ng#274612## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480070072000590040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000800185020000700193020001500200005001500215 00500150023003900040024500500160024901500330026500500160029800500140031401300070 0328#VV11.04710#VV11.04711#8000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 11#Phan Ngc Lin ( tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Anh Dng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2011#^a156tr.^b24cm#Lch s#Lp 11#Sch gio khoa#Phan Ngc Lin#Nguy n Ngc C#Mai#Nguyn Anh Dng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh nh Tng#T rn Th Vinh#274613## 00734000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070072000600220004001320040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175015003300190020000800223020001100231 02000080024202000120025002000070026202000150026900500160028400500160030000500140 0316005000500330005001400335039000400349013000700353#VV11.04712#VV11.04713#5700 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 11#Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 1 1#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn C n#Mai#274614## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480070046000590040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020000700167020001500174005001000189 00500100019903900040020900500130021301500330022600500170025900500180027601300070 0294#VV11.04714#VV11.04715#6000#Vi?t#T311H#005#^214#Tin hc 11#H S m (ch.b. ), H Cm H, Trn Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 11#Sch gio khoa#H S m#H Cm H#Mai#Trn Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn c Ngha#Nguyn Thanh Tng#274615## 00708000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030012000620070062000740040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175020001000190020000700200020001500207 00500160022200500150023803900040025300500180025701500330027500500120030800500190 0320020001200339013000700351#VV11.04716#VV11.04717#10400#Vi?t#C455N#600#^214#C ng ngh 11#Cng nghip#Nguyn Vn Khi (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Trng Bn h...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a164tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 12#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn nh#Mai#Nguyn Trng Bnh#TTS ghi: B Gi o dc v o to#ng Vn C#Nguyn Trng Khanh#Cng nghip#274616## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070064000620040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020001000180020000700190020001500197005001400212 00500190022603900040024500500130024901500330026200500110029500500130030601300070 0319#VV11.04718#VV11.04719#12300#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 11#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Mai#o Ngc Lc#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Th Li# Tun M inh#274617## 00600000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020019000370070075000560040018001310080005001490090011001540100 00500165011001500170020000800185020000700193020000800200020001500208005001600223 005001500239039000400254005001600258005001700274013000700291#VV11.04720#8400#Vi ?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 11#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Ngc C, B i Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^ b24cm#Lch s#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh nh Tng#Nguyn Ngc C#Mai#B i Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#274618## 00518000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070029000580040018000870080005001050090011001100100 00500121011001400126020000700140020000700147020001200154020001500166005001400181 005001400195039000400209020000800213013000700221#VV11.04721#5300#Vi?t#B103T#330 .91#^214#Bi tp a l 11#Nguyn c V, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#a l#Lp 11#a kinh t#Sch gio khoa#Nguyn c V#Ph Cng Vit#Mai#Bi tp#274619## 00683000000000361000450002600110000003900040001101400060001504100050002118100060 00260820006000328080005000380020019000430070053000620220004001150040018001190080 00500137009001100142010000500153011001400158020000800172020000700180020000800187 02000120019502000110020702000080021802000150022600500160024100500140025700500110 0271005001600282005001600298013000700314#VV11.04722#Mai#5900#Vi?t#B103T#807.6#^ 214#Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.) L Nguyn Cn, Kim Hi...#T.1# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nguyn Cn# Kim H i#on c Phng#Trn ng Suyn#274620## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070065000810040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020000700208020000800215020001500223 005001400238005001200252039000400264005001400268005001400282013000700296#VV11.04 723#VV11.04724#10900#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11 nng cao#L Xu n Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan, Cao Th Thng#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#L Xun T rng#T Ngc nh#Mai#Phm Vn Hoan#Cao Th Thng#274621## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540070063000940040018001570080005001750090 01100180010000500191011001500196020000700211020001000218020000700228020001500235 00500160025000500170026603900040028300500170028700500110030400500130031502000080 0328013000700336#VV11.04725#VV11.04726#12500#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11 nng cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim, Nguyn Khc Minh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a224tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Mai#Nguyn Khc Minh #on Qunh#Ng Xun Sn#Bi tp#274622## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070072000590040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000700185020000700192020001500199005001700214 00500090023103900040024000500200024401500330026400500090029700500140030601300070 0320#VV11.04727#VV11.04728#11500#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 12#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Thng Chung...#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#V Q uang#Mai#Nguyn Thng Chung#TTS ghi: B Gio dc v o to#T Giang#Trn Ch Minh#274623## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070064000620040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020001000180020000700190020001500197005001400212 00500190022603900040024500500130024901500330026200500110029500500130030601300070 0319#VV11.04729#VV11.04730#12500#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 12#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Mai#o Ngc Lc#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Th Li# Tun M inh#274624## 00715000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020011000500070072000610220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158005001600173005001600189005001400205005000500219 00500140022403900040023801300070024200400180024901500330026702000110030002000080 0311020001200319020000700331020001500338#VV11.04731#VV11.04732#10600#Vi?t#NG550 V#807#^214#Ng vn 12#Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh To n (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Mai#274625#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch gio khoa## 00713000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070072000600220004001320080005001360090 01100141010000500152011001500157005001600172005001600188005001400204005000500218 00500130022303900040023600400180024001500330025802000110029102000080030202000120 0310020000700322020001500329013000700344#VV11.04734#VV11.04733#8700#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 12#Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh To n (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Phan Trng Lun#Trn ng S uyn#Bi Minh Ton#L A#ng Anh o#Mai#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch gio khoa#274626## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540070071000640040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174020000700189020000700196020001500203005000900218 00500180022703900040024500500180024901500330026700500140030000500130031401300070 0327#VV11.04735#VV11.04736#12800#Vi?t#301L#330.9597#^214#a l 12#L Thng (t ng ch.b.), Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Nguyn Kim Chng...#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2011#^a208tr.^b24cm#a l#Lp 12#Sch gio khoa#L Thng#Nguyn V it Thnh#Mai#Nguyn Kim Chng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Xun Hu# ng Duy Li#274627## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020013000500070055000630040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020001000172020000700182020001500189005001600204 00500130022003900040023300500130023701500330025000500130028300500150029601300070 0311#VV11.04737#VV11.04738#7800#Vi?t#C455N#621.3#^214#Cng ngh 12#Nguyn Vn K hi (ch.b.), ng Vn o, on Nhn L...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 1#^a120tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 12#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khi#ng Vn o#Ma i#on Nhn L#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Minh S#Trn Vn Thnh#2746 28## 00741000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070076000880040018001640080005001820090 01100187010000500198011001500203020000900218020001100227020001500238005001500253 00500160026803900040028400500190028801500330030700500130034002000080035302000070 0361005001600368013000700384#VV11.04739#VV11.04740#10300#Vi?t#GI-108D#355.007#^ 214#Gio dc quc phng - an ninh 12#ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quc h (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr. ^b24cm#Gio dc#Quc phng#Sch gio khoa#ng c Thng#ng Xun Quch#Mai#Ngu yn Quyt Chin#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cn Vn Chc#An ninh#Lp 12#Ngu yn c ng#274629## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530070080000650040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000900199020000700208020001500215005001700230 005001300247039000400260005001400264015003300278005001200311013000700323#VV11.04 741#VV11.04742#13800#Vi?t#S312H#576.076#^214#Sinh hc 12#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b.), ng Hu Lanh, Mai S Tun#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch gio khoa#Nguyn Thnh t# Phm Vn Lp#Mai#ng Hu Lanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Mai S Tun#2746 30## 00652000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070048000580220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164020000800175020001200183020000700195 02000150020200500160021700500050023300500140023800500200025200500110027203900040 0283013000700287020000800294#VV11.04743#6300#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH .#^aGio dc#2011#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Ngn Hoa# Kim Hi#Mai#2746 31#Bi tp## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420070055000630040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020001000172020000700182020000800189020001500197005000800212 005001900220039000400239005001500243005000900258005001600267013000700283#VV11.04 744#12700#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12#V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng, Nguyn Thu Nga...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b 24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#V Tun#L Th Thin Hng#Mai#Nguy n Thu Nga#Phm Phu#Nguyn Tin Ti#274632## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020031000530070038000840080005001220090011001270100 00500138011001500143020001000158020000700168020000800175020001400183005001300197 005001100210039000400221005001200225013000700237#VV11.04746#VV11.04745#3300#Vi? t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 12#H Th Giang, V Vn Hoa, N guyn Linh#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#H Th Giang#V Vn Hoa#Mai#Nguyn Linh#274633## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020027000520070060000790040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020000700200020000800207020001500215 00500160023000500150024603900040026100500160026500500170028100500160029801300070 0314#VV11.04747#VV11.04748#7600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi, V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Th Khi#V Thanh Khit#Mai#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#2 74634## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070063000720040018001350080005001530090011001580100 00500169011001500174020001000189020000700199020000800206020001500214005001600229 005001700245039000400262005001700266005001900283005001100302013000700313#VV11.04 749#12700#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12 nng cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung, Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2011#^a223tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan#Tr n Phng Dung#Mai#Nguyn Xun Lim#Phm Th Bch Ngc#on Qunh#274635## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070070000810040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020000800205020000700213020000800220020001500228 005001400243005001200257039000400269005001400273005001900287013000700306#VV11.04 750#VV11.04751#11000#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12 nng cao#L Xu n Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Phm Vn Hoan, Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#L X un Trng#Ng Ngc An#Mai#Phm Vn Hoan#Nguyn Xun Trng#274636## 00657000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030031000890070052001200040039001720080 00500211009001100216010000500227011001500232020000700247020000700254020000700261 020001400268005001700282005002100299039000400320005001200324013000700336#VV11.04 752#VV11.04753#18000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n tp mn a l lp 1 2#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Vit Hng, iu Th Thu Nguyn, L M P hong#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a130tr.^b24cm# a l#Lp 12#n tp#Sch c thm#Nguyn Vit Hng#iu Th Thu Nguyn#Mai#L M Phong#274637## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530030031000900070050001210040031001710080 00500202009001100207010000500218011001500223020000900238020000700247020000700254 020001400261005001300275005001200288039000400300005001500304013000700319#VV11.04 754#VV11.04755#20000#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn n tp mn sinh hc lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Ng Vn Hng (ch.b.), Anh Dng, Trn nh Q un#Ti bn ln th 2, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Sinh hc# Lp 12#n tp#Sch c thm#Ng Vn Hng# Anh Dng#Mai#Trn nh Qun#274638## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520030031000850070038001160040040001540080 00500194009001100199010000500210011001500215020000500230020000700235020000700242 020001400249005001500263005001400278039000400292013000700296#VV11.04756#VV11.047 57#25000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n tp mn ton lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Phm Vnh Phc (ch.b.), H Xun Thnh#Ti bn ln th 2, c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 12#n tp#Sch c t hm#Phm Vnh Phc#H Xun Thnh#Mai#274639## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030031000880070045001190040031001640080 00500195009001100200010000500211011001500216020000700231020000700238020000700245 020001400252005001400266005001700280039000400297005001200301013000700313#VV11.04 758#VV11.04759#25000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn n tp mn vt l lp 12 #Dng cho gio dc thng xuyn#Kiu Th Bnh, Nguyn Trng Su, V nh Tu#Ti bn ln th 2, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#n tp#Sch c thm#Kiu Th Bnh#Nguyn Trng Su#Mai#V nh Tu#274640## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020036000550030031000910070039001220040039001610080 00500200009001100205010000500216011001500221020000800236020000700244020000700251 020001400258005002100272005001700293039000400310013000700314#VV11.04760#VV11.047 61#18000#Vi?t#H561D#959.70076#^214#Hng dn n tp mn lch s lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Th Hng Lin, Li Th Thu Thu#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#n tp#S ch c thm#Nguyn Th Hng Lin#Li Th Thu Thu#Mai#274641## 00696000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030031000870070050001180040039001680080 00500207009001100212010000500223011001500228020000800243020000700251020001400258 00500170027200500150028900500160030403900040032002000080032402000120033202000070 0344013000700351#VV11.04762#VV11.04763#19000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp mn ng vn lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Khc Bnh, Nguyn Duy Kha, Nguyn Th Ngn#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc# 2011#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Khc Bnh#Nguyn Duy Kha #Nguyn Th Ngn#Mai#Vn hc#Tp lm vn#n tp#274642## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070032000930220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168020000800183020000800191020001600199 020001500215005001400230005001700244039000400261013000700265#VV11.04764#VV11.047 65#7900#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Ng n h Tuyt, Nguyn Ch Trung#Q.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b2 4cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#Ng nh Tuyt#Nguyn Ch Trun g#Mai#274643## 00614000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020078000550070046001330040039001790080005002180090 01100223010000500234011001500239020001000254020001600264020001400280020001500294 005001600309039000400325013000700329#VV11.04766#VV11.04767#27000#Vi?t#CH502B#42 8.0076#^214#Chun b kin thc n thi vo lp 10 trung hc ph thng chuyn mn ting Anh#Nguyn Kim Hin, V Th Li, Nguyn Th Thun#Ti bn ln th 2 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sc h c thm#Sch luyn thi#Nguyn Kim Hin#Mai#274644## 00700000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020072000530080005001250090011001300100005001410110 01500146015003100161021017700192020001000369020001800379020000900397020001700406 013000700423039000400430#VV11.04769#VV11.04768#20000#Vi?t#H561D#344.597#^214#H ng dn thc hin mt s vn bn quy phm php lut gio dc tiu hc#^aH.#^aGi o dc#2011#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: V Gio dc Tiu hc#Trnh by mc tiu, ni dung, phng php, cch t chc dy hc, v cc hot ng c bn trng tiu hc. Tp hp vn bn quy phm php lut tiu hc v hng dn thc hin#Php l ut#Gio dc tiu hc#Vit Nam#Vn bn php qui#274645#Mai## 00586000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020066000530070058001190040018001770080005001950090 01100200010000500211011001500216020000500231020001600236020001400252020001500266 005001600281039000400297013000700301#VV11.04770#VV11.04771#28000#Vi?t#CH502B#51 0.76#^214#Chun b kin thc n thi vo lp 10 trung hc ph thng mn ton#Nguy n Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch, Phm c Quang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2011#^a215tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#Ng uyn Hi Chu#Mai#274646## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020069000520070067001210040039001880080005002270090 01100232010000500243011001500248020000800263020001600271020001100287020001400298 020001500312005001800327039000400345020000800349020001200357013000700369#VV11.04 772#VV11.04773#20000#Vi?t#CH502B#807.6#^214#Chun b kin thc n thi vo lp 1 0 trung hc ph thng mn ng vn#Nguyn Trng Hon, Dng Th Thanh Huyn, Nguy n Ngc Hng Minh...#Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011 #^a135tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Ting Vit#Sch c thm#Sch luyn thi# Nguyn Trng Hon#Mai#Vn hc#Tp lm vn#274647## 00722000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020100000550030030001550070028001850040039002130080 00500252009001100257010000500268011001500273020000700288020001200295020001400307 02000150032100500130033603900040034902000200035302000070037302000090038001300070 0389#VV11.04774#VV11.04775#27000#Vi?t#CH502B#330.9597#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn a l# Theo chun kin thc, k nng#Phm Th Sen, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 4 c c hnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#a l#a kinh t#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm Th Sen#Mai#Ph thng trung hc#n tp#Vit Nam#274648 ## 00673000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020101000520030030001530070019001830040039002020080 00500241009001100246010000500257011001500262020000800277020002000285020000700305 020001400312020001500326005001900341039000400360013000700364#VV11.04777#VV11.047 76#27000#Vi?t#CH502B#907.6#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn lch s#Theo chun kin thc, k n ng#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#20 11#^a235tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn th i#Nguyn Xun Trng#Mai#274649## 00704000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020102000540030030001560070052001860040039002380080 00500277009001100282010000500293011001500298020000900313020002000322020000700342 020001400349020001500363005001300378039000400391013000700395#VV11.04778#VV11.047 79#27000#Vi?t#CH502B#576.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung h c ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn sinh hc#Theo chun kin thc, k nng#Ng Vn Hng (ch.b.), L Hng, Phan Thanh Phng#Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung h c#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Ng Vn Hng#Mai#274650## 00727000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020100000540030030001540070075001840040039002590080 00500298009001100303010000500314011001500319020000700334020002000341020000700361 020001400368020001500382005001700397039000400414013000700418#VV11.04780#VV11.047 81#25000#Vi?t#CH502B#530.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung h c ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn vt l#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun, V Trng ng# Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Vt l #Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Trng Su#Mai#2 74651## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020101000540030030001550070012001850040039001970080 00500236009001100241010000500252011001500257020000800272020002000280020000700300 020001400307020001500321005001200336039000400348013000700352#VV11.04782#VV11.047 83#27000#Vi?t#CH502B#546.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung h c ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn ho hc#Theo chun kin thc, k nng#V Tun Anh#Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a 251tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#V Tun Anh#Mai#274652## 00733000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020072000540030056001260070041001820040030002230080 00500253009001100258010000500269011001500274020001000289020000800299020000800307 02000200031502000140033502000150034900500170036400500150038103900040039601300070 0400#VV11.04784#VV11.04785#22000#Vi?t#C125H#428.0076#^214#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng mn ting Anh#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc, Cao ng#Nguyn Hu Cng (ch.b.), Nguyn Th Chi#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Cu hi#Bi tp# Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi #Mai#274653## 00828000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020070000510030056001210070053001770040030002300080 00500260009001100265010000500276011001500281020000800296020000800304020000800312 02000200032002000140034002000150035400500150036900500150038400500130039903900040 0412020000800416020001200424020001100436013000700447#VV11.04786#VV11.04787#25500 #Vi?t#C125H#807.6#^214#Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thn g mn ng vn#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc, Cao ng#Nguyn Duy Kha (ch.b.), Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^a Gio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Duy Kha#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#Mai#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#274654## 00811000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020067000520030056001190070075001750040030002500080 00500280009001100285010000500296011001500301020000500316020000800321020000800329 02000200033702000140035702000150037100500170038600500140040300500170041700500160 0434039000400450013000700454#VV11.04789#VV11.04788#25000#Vi?t#C125H#510.76#^214 #Cu hi v bi tp n luyn kin thc trung hc ph thng mn ton#n thi tt n ghip THPT. Luyn thi vo i hc, Cao ng#Nguyn Khc Minh (ch.b.), H Xun Th nh, Nguyn Hu Thanh, Nguyn Nh Tng#Ti bn ln th 1 c sa cha#^aH.#^aGio dc#2011#^a188tr.^b24cm#Ton#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm# Sch luyn thi#Nguyn Khc Minh#H Xun Thnh#Nguyn Hu Thanh#Nguyn Nh Tng#M ai#274655## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070053001150080005001680090011001730100 00500184011001500189020000800204020000900212020002000221020001400241005001500255 005001400270005001100284005001300295005001500308039000400323013000700327#VV11.04 790#VV11.04791#26500#Vi?t#M458S#373.18#^214#Mt s k nng cn thit dnh cho h c sinh trung hc ph thng#Trn Minh Quc, Bi Ngc Dip (ch.b.), L Vn Cu... #^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b21cm#K nng#Hc sinh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn Minh Quc#Bi Ngc Dip#L Vn Cu#L Hong Anh#Bi Thanh Xun#Mai# 274656## 00829000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020111000490070073001600220004002332210030002370040 01800267008000500285009001100290010000500301011001500306012002900321020000500350 02000200035502000140037502000150038900500160040400500160042000500140043600500180 0450039000400468013000700472#VV11.04792#VV11.04793#38500#Vi?t#T527C#510#^214#Tu yn chn theo chuyn chun b cho k thi tt nghip trung hc ph thng v th i i hc, cao ng mn ton#B.s.: Nguyn Vit Hi, Nguyn Anh Dng, H Quang Vi nh, Nguyn Thanh Hng#T.1#i s, lng gic, gii tch#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#T sch Ton hc v tui tr#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vit Hi#Nguyn Anh Dng#H Quang Vinh#N guyn Thanh Hng#Mai#274657## 00836000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020111000490070073001600220004002332210037002370040 01800274008000500292009001100297010000500308011001500313012002900328020000500357 02000200036202000140038202000150039600500160041100500160042700500140044300500180 0457039000400475013000700479#VV11.04794#VV11.04795#36500#Vi?t#T527C#510#^214#Tu yn chn theo chuyn chun b cho k thi tt nghip trung hc ph thng v th i i hc, cao ng mn ton#B.s.: Nguyn Vit Hi, Nguyn Anh Dng, H Quang Vi nh, Nguyn Thanh Hng#T.2#Hnh hc, t hp - xc sut, s phc#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#T sch Ton hc v tui tr#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vit Hi#Nguyn Anh Dng#H Quang Vinh#Nguyn Thanh Hng#Mai#274658## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530070014001200220004001342210010001380080 00500148009001100153010000500164011001500169015007200184020000500256020001000261 020002000271020000800291020001400299039000400313013000700317005001400324#VV11.04 796#VV11.04797#30500#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo ch uyn ton trung hc ph thng#Phan Huy Khi#T.2#Gii tch#^aH.#^aGio dc#201 1#^a243tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi tp c bn v nng cao theo chuyn t on THPT#Ton#Gii tch#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Mai#274659#Pha n Huy Khi## 00686000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540070014001210220004001352210046001390080 00500185009001100190010000500201011001500206015007200221020000500293020000700298 020002000305020000800325020001400333039000400347013000700351005001400358#VV11.04 798#VV11.04799#30500#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo c huyn ton trung hc ph thng#Phan Huy Khi#T.3#Phng trnh, bt phng tr nh, bt ng thc#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi t p c bn v nng cao theo chuyn ton THPT#Ton#i s#Ph thng trung hc#B i tp#Sch c thm#Mai#274660#Phan Huy Khi## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540070014001210220004001352210049001390080 00500188009001100193010000500204011001500209015007200224020000500296020001000301 020002000311020000800331020001400339039000400353013000700357005001400364#VV11.04 800#VV11.04801#35500#Vi?t#B103T#516.3076#^214#Bi tp c bn v nng cao theo c huyn ton trung hc ph thng#Phan Huy Khi#T.4#Phng php to trong mt phng v khng gian#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ton THPT#Ton#Gii tch#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Mai#274661#Phan Huy Khi## 00690000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020067000560070014001230220004001372210023001410080 00500164009001100169010000500180011001500185015007200200020000500272020000900277 02000110028602000200029702000140031703900040033102000080033501300070034300500140 0350#VV11.04802#VV11.04803#32500#Vi?t#B103T#516.240076#^214#Bi tp c bn v n ng cao theo chuyn ton trung hc ph thng#Phan Huy Khi#T.5#Hnh hc v l ng gic#^aH.#^aGio dc#2011#^a258tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ton THPT#Ton#Hnh hc#Lng gic#Ph thng trung h c#Sch c thm#Mai#Bi tp#274662#Phan Huy Khi## 00559000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020047000630070012001100080005001220090 01100127010000500138011001500143020000500158020001400163039000400177005001200181 020001600193013000700209020000700216020000700223020002700230#VV11.04804#VV11.048 05#VV11.04806#34500#Vi?t#PH561T#512.9#^214#Phng trnh nghim nguyn v kinh n ghim gii#V Hu Bnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Ma i#V Hu Bnh#Trung hc c s#274663#i s#S hc#Phng trnh nghim nguyn## 00764000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020021000740070028000950220 00400123221006100127008000500188009001100193010000500204011001500209021016500224 020001200389005001300401039000400414013000700418005001400425020001100439#VV11.04 807#VV11.04809#VV11.04808#45000#Vi?t#454L#510#^214#L nh Thnh#n luyn ton s cp#L nh Thnh, L nh nh#T.2#Lng gic, hnh hc, tch phn, t hp, xc sut v s phc#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b24cm#Trnh by l thuyt, k m theo cc bi tp, li gii, p s v ch dn v lng gic, hnh hc, nguyn hm, tch phn, t hp, xc sut v s phc trong ton s cp#Ton s cp#L n h nh#Mai#274664#L nh Thnh#Gio trnh## 00704000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020022000620070013000840080005000970090 01100102010000500113011001500118021021000133020001300343039000400356013000700360 020001000367020000700377020001900384020001100403#VV11.04810#VV11.04811#54000#Vi ?t#454L#510#^214#L nh nh#n luyn ton cao cp#L nh nh#^aH.#^aGio d c#2011#^a327tr.^b24cm#Trnh by l thuyt, km theo cc bi tp tng ng v h ng dn cch gii i s v hnh gii tch, php tnh vi phn, tch phn, chui s , chui hm v chui lu tha, phng trnh vi phn trong ton cao cp#Ton cao cp#Mai#274665#Gii tch#i s#Hnh hc gii tch#Gio trnh## 00884000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050011000530020039000640030060001030070011001630040 01800174008000500192009001100197010000500208011001600213015004400229021017200273 02000080044502000100045302000180046302000190048102000110050003900040051101300070 0515020002400522#VV11.04813#VV11.04812#22000#Vi?t#GI-108T#004.2#^214#T Vn Nam #Gio trnh phn tch thit k h thng#Sch dng cho cc trng o to h Trun g hc chuyn nghip#T Vn Nam#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b 139cm#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Gii thiu i cng v h th ng thng tin trong qun l, cc cng c din t cc x l, cc m hnh d liu, phng php kho st, xc lp, phn tch v thit k h thng#Tin hc#Phn tch# Thit k h thng#H thng thng tin#Gio trnh#Mai#274666#Trung hc chuyn nghi p## 01020000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020041000700030060001110070030001710080 00500201009001100206010000500217011001400222021030700236020000500543020001100548 03900040055900400180056300500130058101500410059402000090063501300070064402000240 0651020000700675#VV11.04814#VV11.04815#74000#Vi?t#GI-108T#629.28#^214#Nguyn T t Tin#Gio trnh k thut sa cha t, my n#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#Nguyn Tt Tin, Xun Knh#^aH.#^aGio dc#2011#^ a522r.^b24cm#Gii thiu khi qut v t. Nguyn l lm vic, h thng cung cp nhin liu ca ng c t trong. C cu chnh, h thng bi trn, lm mt ng c, h thng truyn ng, li phanh v b phn di ng. H thng in t. n h gi h hng ng c khng tho my. Kim tra, sa cha nhng h hng ca t# t#Gio trnh#Mai#Ti bn ln th 2# Xun Knh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Sa cha#274667#Trung hc chuyn nghip#My n## 00875000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020042000700070028001120080005001400090 01100145010000500156011001500161021031100176020000800487020001100495039000400506 004001800510005001100528020001900539020000800558013000700566#VV11.04816#VV11.048 17#44000#Vi?t#GI-108T#330.15#^214#Phm Quang Phan#Gio trnh lch s cc hc th uyt kinh t#Phm Quang Phan, An Nh Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a295tr.^b24cm#Tr nh by i tng v phng php nghin cu mn lch s cc hc thuyt kinh t; t tng kinh t thi c i v trung i, ch ngha trng thng th k XV - XVI I, ch ngha trng nng, kinh t chnh tr hu c in; hc thuyt kinh t ca c h ngha Mc - Lnin, ca trng phi Keynes v ch ngha t do mi#Kinh t#Gio trnh#Mai#Ti bn ln th 1#An Nh Hi#Hc thuyt kinh t#Lch s#274668## 00937000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020040000550030057000950070073001520080005002250090 01100230010000500241011001500246021019200261020001000453020001100463039000400474 00500170047800500190049500500180051400500140053200500170054602000200056302000090 0583013000700592#VV11.04819#VV11.04820#53000#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Gio tr nh lut t tng dn s Vit Nam#Dng trong cc Trng i hc chuyn ngnh Lut, Cng an#B.s.: Nguyn Cng Bnh (ch.b.), Nguyn Triu Dng, Nguyn Th Thu H.. .#^aH.#^aGio dc#2011#^a333tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v lut t t ng dn s. Gii thiu cc th tc gii quyt v n dn s; Vic dn s; V vic dn s c yu t nc ngoi v tng tr t php trong t tng dn s#Php lut# Gio trnh#Mai#Nguyn Cng Bnh#Nguyn Triu Dng#Nguyn Th Thu H#Bi Th Huy n#Trn Phng Tho#Lut t tng dn s#Vit Nam#274669## 00864000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020032000670030114000990070014002130080 00500227009001100232010000500243011001500248021024300263020001400506020001100520 039000400531004001800535020001400553013000700567#VV11.04822#VV11.04823#37000#Vi ?t#GI-108T#519.2#^214#Phm Vn Kiu#Gio trnh xc sut v thng k#Dng cho sin h vin cc ngnh Sinh hc, Nng - Lm - Ng nghip, Kinh t v Qun l kinh t, Tm l - Gio dc hc#Phm Vn Kiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#Trnh b y cc khi nim xc sut, gii tch t hp, bin ngu nhin, hm phn phi, mu ngu nhin, hm phn phi mu, cc s c trng mu, l thuyt c lng, l thu yt kim nh gi thit, hi qui v tng quan, km theo bi tp, li gii#Ton xc sut#Gio trnh#Mai#Ti bn ln th 5#Ton thng k#274670## 00974000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030064000670070050001310080005001810090 01100186010000500197011001500202021026200217020001800479020001100497039000400508 00400190051200500130053100500130054400500130055700500180057000500110058801500300 0599013000700629#VV11.04824#VV11.04825#26000#Vi?t#K312T#339#^214#Kinh t hc v m#Gio trnh dng trong cc trng i hc, cao ng khi kinh t#B.s.: V n h Bch, Trn Th t, V Thu Giang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a230tr.^b21cm#Trnh by i cng v kinh t hc. Khi qut v kinh t hc v m, tng sn phm v t hu nhp quc dn, tng cu v chnh sch ti kho, tin t v chnh sch tin t , tng cung v cc chu k kinh doanh, tht nghip v lm pht, kinh t v m ca nn kinh t m#Kinh t hc v m#Gio trnh#Mai#Ti bn ln th 11#V nh Bch #Trn Th t#V Thu Giang#Nguyn Tn Trng#V Vn To#TTS ghi: B Gio dc o to#274671## 00950000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530030067000890070065001560080005002210090 01100226010000500237011001500242021021100257020001800468020001100486039000400497 00400180050102000080051900500160052700500130054300500170055600500170057300500150 0590013000700605#VV11.04826#VV11.04827#28000#Vi?t#B103T#339.076#^214#Bi tp ng uyn l kinh t hc v m#Sch dng cho sinh vin cc trng i hc - Cao ng khi Kinh t#B.s.: Nguyn Vn Cng (ch.b.), H Qunh Hoa, Nguyn Vit Hng...#^a H.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Gm cc cu hi, bi tp v tr li v kinh t hc v m, o lng cc bin s kinh t, tng trng kinh t, tit kim, u t , h thng ti chnh, tht nghip, tng cung v cu, chnh sch tin t, lm ph t...#Kinh t hc v m#Gio trnh#Mai#Ti bn ln th 2#Bi tp#Nguyn Vn Cng# H Qunh Hoa#Nguyn Vit Hng#Nguyn Vit Hng#inh Mai Hng#274672## 00810000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050020000530020051000730070037001240080005001610090 01100166010000500177011001500182021023600197020001400433020001100447039000400458 005001600462020000900478020000600487020000800493013000700501#VV11.04828#VV11.048 29#60000#Vi?t#GI-108T#576.5#^214#Nguyn Th Hng Vn#Gio trnh di truyn hc s inh vt nhn s v virut#Nguyn Th Hng Vn, Bi Th Vit H#^aH.#^aGio dc#20 11#^a387tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v t chc h gen prokaryote v virut, chu trnh t bo v c ch sao chp ADN, s biu hin gen v iu ho bi u hin gen, s pht sinh t bin v bin i gen prokaryote, plasmid, di truyn hc virut...#Di truyn hc#Gio trnh#Mai#Bi Th Vit H#Sinh vt#Virut#Nhn s #274673## 00783000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050018000760020028000940070 01800122008000500140009001100145010000500156011001500161021029000176020001700466 020001100483039000400494013000700498#VV11.04830#VV11.04833#VV11.04832#VV11.04831 #57000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Nguyn Ngc Quang#Gio trnh k ton qun tr#N guyn Ngc Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a347tr.^b24cm#Trnh by c s l lun chu ng v k ton qun tr; cc phng php phn loi chi ph trong doanh nghip; ph ng php xc nh ch ph sn xut sn phm, dch v, d ton ngn sch, k to n trch nhim, nh gi bn v cc thng tin k ton qun tr vi vic ra quyt nh ngn hn, di hn#K ton qun tr#Gio trnh#Mai#274674## 00787000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020025000700030039000950070017001340220 00400151004001800155008000500173009001100178010000500189011001400194021019800208 020001700406020000800423020001100431039000700442013000700449005001700456#VV11.04 834#VV11.04835#16000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Lng Duyn Bnh#Bi tp vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng Cao ng#Lng Duyn Bnh#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Trnh by cc bi n tp v cu hi tr c nghim v in trng tnh, vt dn-t in, in mi, dng in, t trng, c m ng in t in t trng, sng nh sng, thuyt tng i v ht nh sng#V t l i cng#Bi tp#Gio trnh#P.Dung#274675#Lng Duyn Bnh## 00773000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020031000690070032001000080005001320090 01100137010000500148011001500153021027000168020001400438020000600452020001100458 005001500469039000400484013000700488#VV11.04836#VV11.04837#50000#Vi?t#GI-108T#3 04.2#^214#Nguyn Hu Nhn#Gio trnh sinh thi hc ngi#Nguyn Hu Nhn, Hong Qu Tnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm# cp n cc hng tip cn sinh thi ngi trn th gii. M t v h sinh thi v h x hi thc hin chc nng , cng nh tng tc vi t cch l cc h thng thch nghi phc tp t iu ch nh, ng thi tp trung vo nhng tng tc gia h x hi v h sinh thi#Sinh thi hc#Ngi#Gio trnh#Hong Qu Tnh#Mai#274676## 00737000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020024000510070064000750080005001390090011001440100 00500155011001500160021019000175020000700365020001100372005001300383005000700396 005001700403005001600420039000400436013000700440#VV11.04838#VV11.04839#38000#Vi ?t#GI-108T#111#^214#Gio trnh m hc c s#H Vn Khang (ch.b.), Huy, Th Minh Tho, Nguyn Ngc nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Trnh by i t ng, vai tr, mi quan h ca m hc. Gii thiu khch th thm m, ch th thm m, bn cht ca ngh thut v cc c trng thm m ca vn hc v cc phng php sng tc#M hc#Gio trnh#H Vn Khang# Huy# Th Minh Tho#Nguyn Ngc nh#Mai#274677## 00754000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020026000670070029000930080005001220090 01100127010000500138011001500143021022600158020001000384020001900394020001400413 020001100427005001500438039000400453013000700457#VV11.04840#VV11.04841#56000#Vi ?t#GI-108T#005.13#^214#on Vn Ban#Gio trnh lp trnh Java#on Vn Ban, on Vn Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a355tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v lp trnh Java, cc thnh phn, hng i tng, cc lp c bn, cu trc d li u, applet v lp trnh ho, lung v tp tin, lp trnh c s d liu vi ID BC, bo mt v an ninh thng tin#Lp trnh#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Java#Gio trnh#on Vn Trung#Mai#274678## 00807000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020022000670070064000890040019001530080 00500172009001100177010000500188011001500193021023800208020001300446020001100459 005001700470005001900487039000400506013000700510#VV11.04842#VV11.04843#36000#Vi ?t#D121L#410#^214#Nguyn Thin Gip#Dn lun ngn ng hc#Nguyn Thin Gip (ch. b.), on Thin Thut, Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#201 1#^a323tr.^b21cm#Trnh by bn cht, chc nng ngun gc v s pht trin ca ng n ng. Cc n v t vng, ng m, ng php, ch vit, cc kiu ch ca cc ng n ng th gii. S hnh thnh, pht trin, i tng, nhim v v mi quan h c a ngn ng hc#Ngn ng hc#Gio trnh#on Thin Thut#Nguyn Minh Thuyt#Mai#2 74679## 00682000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020023000610070035000840220004001190080 00500123009001100128010000500139011001500144021014200159020001300301020001100314 005001400325039000400339013000700343004001800350005001200368#VV11.04844#VV11.048 45#38000#Vi?t#103C#410#^214# Hu Chu#i cng ngn ng hc# Hu Chu (ch .b.), Bi Minh Ton#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a335tr.^b21cm#Trnh by cp ng n ng v ng php hc, cng nhng khi nim c bn. Gii thiu cc trng phi c u trc lun c in v ng php to sinh#Ngn ng hc#Gio trnh#Bi Minh Ton# Mai#274680#Ti bn ln th 6# Hu Chu## 00918000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020018000620030073000800070050001530040 01900203008000500222009001100227010000500238011001500243021027000258020000900528 020001800537020001100555005001300566005001400579039000400593013000700597#VV11.04 846#VV11.04847#39000#Vi?t#V124L#691#^214#Phng Vn L#Vt liu xy dng#Vit th eo chng trnh c Hi ng mn hc ngnh Xy dng thng qua#Phng Vn L ( ch.b.), Phm Duy Hu, Phan Khc Tr#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2011#^a34 8tr.^b21cm#Trnh by nhng tnh cht c bn ca vt liu xy dng v khi nim v vt liu composit. Tng quan cc loi vt liu v cc sn phm xy dng nh v t liu thin nhin, vt liu gm xy dng, vt liu knh xy dng, vt liu k im loi, cht kt dnh v c, b tng...#Xy dng#Vt liu xy dng#Gio trnh#P hm Duy Hu#Phan Khc Tr#Mai#274681## 00988000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020060000680070061001280040018001890080 00500207009001100212010000500223011001500228021031500243020001200558020001400570 02000080058402000090059202000150060100500190061600500160063503900040065101300070 0655#VV11.04848#VV11.04849#46000#Vi?t#301L#330.91#^214#Bi Th Hi Yn#a l kinh t - x hi chu M, chu Phi v chu i Dng#Bi Th Hi Yn (ch.b.), Ph m Th Ngc Dip, Nguyn Yn Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a315tr .^b24cm#Trnh by khi qut a l kinh t - x hi Chu Phi v Chu i Dng. Gii thiu mt s thng tin chung v s lc v lch s, v tr a l - iu ki n t nhin v ti nguyn thin nhin, dn c - x hi v ch chnh tr, kinh t, quan h kinh t gia Vit Nam v cc nc Chu M, Chu Phi v Chu i D ng#a kinh t#a l x hi#Chu M#Chu Phi#Chu i dng#Phm Th Ngc Dip# Nguyn Yn Ngc#Mai#274682## 00652000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020041000600070036001010080005001370090 01100142010000500153011001500158021012400173020001000297020000900307020000900316 020001000325005001600335039000400351013000700355#VV11.04850#VV11.04851#40000#Vi ?t#C455N#664#^214#Qun L H#Cng ngh sn xut axit amin v ng dng#Qun L H (ch.b.), Nguyn Th Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b24cm#Gii thiu khi qu t chung v axit amin v cng ngh sn xut axit glutamic, m chnh, L-Lysine, c ng mt s axit amin khc#Cng ngh#Sn xut#ng dng#Axit amin#Nguyn Th Hin# Mai#274683## 00866000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050020000530020060000730070020001330040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192021027400207020002200481020000900503 020000800512020001800520020001500538039000400553013000700557#VV11.04852#VV11.048 53#32000#Vi?t#PH561P#372.21#^214#H Nguyn Kim Giang#Phng php t chc hot ng lm quen vi tc phm vn hc#H Nguyn Kim Giang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2011#^a231tr.^b24cm#Trnh by cc nguyn tc, hnh thc v phng php t chc cc hot ng lm quen vi tc phm vn hc trng mm non nh: hot ng c truyn cho tr nghe, hot ng dy tr k li truyn, c th, dy tr c thuc th din cm, c thuc ca dao, tc ng, ng kch...#Phng php ging dy#Tc phm#Vn hc#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Mai#274684## 01006000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070029000820040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150021036900165020001900534020000900553020000800562 02000080057002000150057803900040059302000100059702000080060702000040061500500110 0619013000700630020001900637#VV11.04854#VV11.04855#36000#Vi?t#V115H#891.709#^21 4#Vn hc Nga trong nh trng#B.s., tuyn chn: H Th Ho#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2011#^a248tr.^b24cm#Nhng bi gii thiu v cuc i s nghip sn g tc ca mt s nh vn: Puskin, Tnxti, Skhp, xnin, Gorkin, Slkhp v m t s bi vn phn tch, bnh ging tc phm tiu biu ca cc nh vn, nh th Nga nu trn. Tp hp mt s bi th, trch on trong chng trnh vn hc Nga qua cc bn dch ca cc dch gi nh: Thu Ton, Nguyn Thy ng, Cao Xun Ho. ..#Nghin cu vn hc#Tc phm#Nh vn#Nh th#Sch gio vin#Mai#Phn tch#Tiu s#Nga#H Th Ho#274685#Ti liu tham kho## 00671000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020025000690070018000940080005001120090 01100117010000500128011001500133021021900148020001100367020000900378020000700387 039000400394013000700398#VV11.04857#VV11.04856#32000#Vi?t#L452S#306.4#^214#Mai Th Kim Thanh#Li sng cc nhm dn c#Mai Th Kim Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a 191tr.^b24cm#Trnh by mt s vn chung v vn ho v mt s quan im, l th uyt, phng php tip cn trong nghin cu li sng nhm dn c; qu trnh hi nhp vn ho v vn cp bch trong li sng cc nhm dn c hin nay#X hi h c#Np sng#Dn c#Mai#274686## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520030043000870070042001300080005001720090 01100177010000500188011001400193020000800207020001100215020001400226005001700240 005001600257039000400273020002000277013000700297#VV11.04859#VV11.04858#9000#Vi? t#L302S#959.729#^214#Lch s a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng t rung hc ph thng#Hong Minh Thanh (ch.b.), Trng Quc Tm#^aH.#^aGio dc#201 1#^a36tr.^b24cm#Lch s#Qung Ninh#Sch c thm#Hong Minh Thanh#Trng Quc T m#Mai#Ph thng trung hc#274687## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520030039000870070042001260080005001680090 01100173010000500184011001400189020000800203020001100211020001400222005001700236 005001600253039000400269020001600273013000700289#VV11.04860#VV11.04861#9000#Vi? t#L302S#959.729#^214#Lch s a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng t rung hc c s#Hong Minh Thanh (ch.b.), Trng Quc Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a 36tr.^b24cm#Lch s#Qung Ninh#Sch c thm#Hong Minh Thanh#Trng Quc Tm#Ma i#Trung hc c s#274688## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030036000880070039001240080005001630090 01100168010000500179011001400184020000700198020001100205020001400216005001600230 005001400246039000400260013000700264020001600271020002000287#VV11.04862#VV11.048 63#12000#Vi?t#301L#915.9729#^214#a l a phng tnh Qung Ninh#Sch dng t rong trng THCS v THPT#Nguyn Minh Tn (ch.b.), Ng Vn Quyn#^aH.#^aGio dc# 2011#^a48tr.^b24cm#a l#Qung Ninh#Sch c thm#Nguyn Minh Tn#Ng Vn Quyn #Mai#274689#Trung hc c s#Ph thng trung hc## 00565000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070032001160080005001480090011001530100 00500164011001700169020001800186020000900204020001400213005001400227005001700241 039000400258004001800262013000700280#VV11.04864#7500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio #Gia nh#Sch mu gio#Bi Kim Tuyn#Nguyn Sinh Tho#Mai#Ti bn ln th 6#274 690## 00635000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030024001010070057001250080005001820090011001870100 00500198011001700203020001800220020000900238020001400247005002000261005001900281 005001600300039000400316004001800320013000700338#VV11.04865#8500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Dnh cho t r 4 - 5 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a14tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#Mai#Ti bn ln th 6#274691## 00630000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030024000940070057001180080005001750090011001800100 00500191011001700196020001800213020001100231020001400242005001600256005001900272 005002000291039000400311004001800315013000700333#VV11.04866#5500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phng Th Tng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc# 2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Phng Th Tng #Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#Mai#Ti bn ln th 4#274692## 00565000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020055000400030024000950070029001190080005001480090011001530100 00500164011001700169020001800186020001200204020001400216005001500230005001300245 039000400258004001800262013000700280#VV11.04867#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Ln g Th Bnh, Phan Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio #Ngh nghip#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#Mai#Ti bn ln th 6#274 693## 00676000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030024001110070067001350080005002020090011002070100 00500218011001700223020001800240020000900258020001400267005001500281005001700296 005001400313005001800327039000400345004001800349013000700367#VV11.04868#7500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t n c, Bc H#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio# t nc#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Phan Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#Mai#Ti bn ln th 2#274694## 00583000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020012000390070061000510040018001120080005001300090011001350100 00500146011001700151020000700168020000600175020001500181005001700196039000400213 005001600217005001500233005001000248005001600258013000700274#VN11.01850#Vi?t#V46 0T#372.5#^214#5500#V tp v 4#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 4#Sch gio khoa#Nguyn Quc Ton#Mai#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#N g Thanh Hng#274695## 00595000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140006000350020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020000300189020001500192005001400207 039000400221020000800225005001400233005001600247005001100263013000700274#VN11.01 851#Vi?t#B103T#741.076#^214#5600#Bi tp m thut 6#Phm Ngc Ti, Triu Khc L , Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 6#V#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Mai#Bi tp#Triu Khc L# Nguyn c Ton#Nguyn Nam#274696## 00595000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140006000350020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020000300189020001500192005001400207 039000400221020000800225005001400233005001600247005001100263013000700274#VN11.01 852#Vi?t#B103T#741.076#^214#5600#Bi tp m thut 8#Phm Ngc Ti, Triu Khc L , Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 8#V#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Mai#Bi tp#Triu Khc L# Nguyn c Ton#Nguyn Nam#274697## 00503000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020028000420290018000700070017000880040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020000900174020001400183 005001700197039000400214013000700218#VL11.00689#Vi?t#V460T#372.652#^214#12000#V tp vit ting Anh lp 1#Writing English 1#Nguyn Hoa Phong#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Nguyn Hoa Phong#Mai#274698## 00503000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020029000530290014000820070017000960040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152020001000167020000600177020001400183 005001700197039000400214013000700218#VL11.00690#VL11.00691#Vi?t#T306A#372.652#^2 14#25000#Ting Anh cho hc sinh lp 1#ABC English 1#Nguyn Quc Tun#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Mai#274699## 00503000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020029000530290014000820070017000960040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152020001000167020000600177020001400183 005001700197039000400214013000700218#VL11.00692#VL11.00693#Vi?t#T306A#372.652#^2 14#22000#Ting Anh cho hc sinh lp 2#ABC English 2#Nguyn Quc Tun#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Mai#274700## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070017000880040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020000900174020001400183 005001700197039000400214013000700218#VL11.00694#15000#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 2#Writing English 2#Nguyn Hoa Phong#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Nguyn Hoa Phong#Mai#274701## 00488000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070011000570220004000682210007000720080005000790090 01100084010000500095011001400100020001800114020000500132020000700137020001400144 005001100158039000400169013000700173004001800180#VL11.00695#12000#Vi?t#559M#37 2.21#^214#m mm tr tu#Phm Qunh#T.1#Ch s#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27 cm#Gio dc mu gio#Ton#Ch s#Sch mu gio#Phm Qunh#Mai#274702#Ti bn ln th 2## 00473000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070011000570220004000682210008000720080005000800090 01100085010000500096011001400101020001800115020000800133020001400141005001100155 039000400166004001800170013000700188#VL11.00696#12000#Vi?t#559M#372.21#^214# m mm tr tu#Phm Qunh#T.2#Ch ci#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#Phm Qunh#Mai#Ti bn ln th 2#274703## 00508000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410070011000570220004000682210021000720080005000930090 01100098010000500109011001400114020001800128020001000146020000800156020001400164 005001100178039000400189004001800193013000700211#VL11.00697#Vi?t#559M#372.21#^2 14#12000#m mm tr tu#Phm Qunh#T.3#Hnh khi v mu sc#^aH.#^aGio dc#20 11#^a35tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Hnh dng#Mu sc#Sch mu gio#Phm Qunh#Ma i#Ti bn ln th 2#274704## 00473000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410070011000570220004000682210008000720080005000800090 01100085010000500096011001400101020001800115020000800133020001400141005001100155 039000400166004001800170013000700188#VL11.00698#Vi?t#559M#372.21#^214#12000# m mm tr tu#Phm Qunh#T.4#So snh#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b27cm#Gio dc mu gio#So snh#Sch mu gio#Phm Qunh#Mai#Ti bn ln th 1#274705## 00612000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070067000730080005001400090011001450100005001560110 01400161012003200175020001800207020002100225020001400246005001600260005001500276 005001000291005001000301039000400311013000700315#VL11.00699#7000#Vi?t#T103S#372 .21#^214#Ti sao cy xu h li "xu h"?#Li: Phng Th Tng, Nguyn Th Nga ; Tranh: Quc Hip, Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th T ng#Nguyn Th Nga#Quc Hip#Thanh Mai#Mai#274706## 00615000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400070067000760080005001430090011001480100005001590110 01400164012003200178020001800210020002100228020001400249005001600263005001500279 005001000294005001000304039000400314013000700318#VL11.00700#7000#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao nh mnh cn tit kim in?#Li: Phng Th Tng, Nguyn Th Ng a ; Tranh: Quc Hip, Xun Ngn#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph t h gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#Nguyn Th Nga#Quc Hip#Xun Ngn#Mai#274707## 00609000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070067000700080005001370090011001420100005001530110 01400158012003200172020001800204020002100222020001400243005001600257005001500273 005001000288005001000298039000400308013000700312#VL11.00701#7000#Vi?t#B200C#372 .21#^214#B c th t lm chi y!#Li: Phng Th Tng, Nguyn Th Nga ; Tr anh: Quc Hip, Xun Ngn#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gi i xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tn g#Nguyn Th Nga#Quc Hip#Xun Ngn#Mai#274708## 00587000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070062000690080005001310090011001360100005001470110 01400152012003200166020001800198020002100216020001400237005001600251005001700267 005001400284039000400298013000700302#VL11.00702#8000#Vi?t#G100M#372.21#^214#G mi chm con nh th no?#Li: Phng Th Tng, V Th Ngc Minh ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#V Th Ngc Minh #T Nh Nguyn#Mai#274709## 00587000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070062000690080005001310090011001360100005001470110 01400152012003200166020001800198020002100216020001400237005001600251005001700267 005001400284039000400298013000700302#VL11.00703#8000#Vi?t#C450C#372.21#^214#C ca cc loi nh th no?#Li: Phng Th Tng, V Th Ngc Minh ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#V Th Ngc Minh #T Nh Nguyn#Mai#274710## 00604000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070067000650080005001320090011001370100005001480110 01400153012003200167020001800199020002100217020001400238005001600252005001500268 005001000283005001000293039000400303013000700307#VL11.00704#7000#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao gi l c dn b?#Li: Phng Th Tng, Nguyn Th Nga ; Tranh: Quc Hip, Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gii xun g quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#Ngu yn Th Nga#Quc Hip#Thanh Mai#Mai#274711## 00612000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070067000730080005001400090011001450100005001560110 01400161012003200175020001800207020002100225020001400246005001600260005001500276 005001000291005001000301039000400311013000700315#VL11.00705#7000#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao cn ra qu trc khi n?#Li: Phng Th Tng, Nguyn Th Nga ; Tranh: Quc Hip, Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th T ng#Nguyn Th Nga#Quc Hip#Thanh Mai#Mai#274712## 00614000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400070067000750080005001420090011001470100005001580110 01400163012003200177020001800209020002100227020001400248005001600262005001500278 005001000293005001000303039000400313013000700317#VL11.00706#7000#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao lau sy lm sch c nc?#Li: Phng Th Tng, Nguyn Th Nga ; Tranh: Quc Hip, Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#Nguyn Th Nga#Quc Hip#Thanh Mai#Mai#274713## 00590000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400070062000720080005001340090011001390100005001500110 01400155012003200169020001800201020002100219020001400240005001600254005001700270 005001400287039000400301013000700305#VL11.00707#8000#Vi?t#T103S#372.21#^214#Ti sao mai ra li c vt rn?#Li: Phng Th Tng, V Th Ngc Minh ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gi o dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#V Th Ngc M inh#T Nh Nguyn#Mai#274714## 00597000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400070062000790080005001410090011001460100005001570110 01400162012003200176020001800208020002100226020001400247005001600261005001700277 005001400294039000400308013000700312#VL11.00708#8000#Vi?t#T103S#372.21#^214#Ti sao cc con vt khng th i giy?#Li: Phng Th Tng, V Th Ngc Minh ; Tra nh: T Nh Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b28cm#B khm ph th gii xung q uanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#V Th Ngc Minh#T Nh Nguyn#Mai#274715## 00619000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020035000410070069000760080005001450090011001500100005001610110 01400166012003200180020001800212020002100230020001400251005001700265005001600282 005001000298005001000308039000400318013000700322#VL11.00709#7000#Vi?t#NH556T#37 2.21#^214#Nhng thanh g c th dng lm g?#Li: V Th Ngc Minh, Phng Th T ng ; Tranh: Quc Hip, Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#V Th Ngc Minh#Phng Th Tng#Quc Hip#Thanh Mai#Mai#274716## 00608000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070069000650080005001340090011001390100005001500110 01400155012003200169020001800201020002100219020001400240005001700254005001600271 005001000287005001000297039000400307013000700311#VL11.00710#7000#Vi?t#V565R#372 .21#^214#Vt rc nh th no nh?#Li: V Th Ngc Minh, Phng Th Tng ; Tranh : Quc Hip, Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b28cm#B khm ph th gii x ung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#V Th Ngc Minh# Phng Th Tng#Quc Hip#Thanh Mai#Mai#274717## 00589000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400070062000710080005001330090011001380100005001490110 01400154012003200168020001800200020002100218020001400239005001600253005001700269 005001400286039000400300013000700304#VL11.00711#8000#Vi?t#C513C#372.21#^214#Cn g cn con khm ph th gii#Li: Phng Th Tng, V Th Ngc Minh ; Tranh: T N h Nguyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b28cm#B khm ph th gii xung quanh#Gi o dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#Phng Th Tng#V Th Ngc Mi nh#T Nh Nguyn#Mai#274718## 00675000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070017000960040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152021014800166020000900314020003100323020001500354 039000400369005001700373013000700390#VL11.00712#VL11.00713#23000#Vi?t#H561D#745 .5#^214#Hng dn to hnh bng vt liu thin nhin#Phm Th Vit H#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b27cm#Hng dn mt s k nng, k xo t o hnh bng vt liu thin nhin t ht ht, hoa l v cc vt liu khc, cng mt s gi bi son to hnh#To hnh#Ngh thut trang tr thc hnh#Sch hn g dn#Mai#Phm Th Vit H#274719## 00720000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070017000960040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152021017000166020000800336020000900344020000700353 020001500360005001700375039000400392013000700396020001500403#VL11.00715#VL11.007 14#23000#Vi?t#H561D#745.592#^214#Hng dn lm chi bng vt liu d tm#Ph m Th Vit H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b27cm#Hng dn tr em cch lm v to ra nhng con vt: voi, hu, chut, thin nga, c, th, ch. .. bng cc vt dng n gin d tm nh v l du gi u, v l sa tm...# chi#Th cng#Tr em#Sch hng dn#Phm Th Vit H#Mai#274720#Sch thiu nhi## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020035000670070014001020220004001160040 01800120008000500138009001100143010000500154011001500159021025500174020000900429 02000090043802000100044702000080045702000110046503900040047601300070048000500140 0487#VL11.00716#VL11.00717#30000#Vi?t#GI-108T#625.8#^214#Dng Hc Hi#Gio tr nh xy dng mt ng t#Dng Hc Hi#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 011#^a146tr.^b27cm#Trnh by cu to kt cu mt ng v trnh t chung xy dn g mt ng t; Cng tc m nn, lm nh t v trn vt liu trong xy dng mt ng; cc lp o ng bng vt liu ht nhn khng s dng cht liu lin kt bng t v cc vt liu khc#Xy dng#ng b#Mt ng#Kt cu#Gio trnh #Mai#274721#Dng Hc Hi## 00963000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020013000650070071000780220004001492210 01100153004001800164008000500182009001100187010000500198011001500203021024900218 02000070046702000070047400500160048100500140049700600150051103900040052601900050 0530006001400535006001700549013000700566005001600573#VL11.00718#VL11.00719#65000 #Vi?t#C460S#531#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnic k, Jearl Walker ; Dch: Ng Quc Qunh...#T.1#C hc - I#Ti bn ln th 9#^aH.# ^aGio dc#2011#^a403tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn, km theo cc cu hi v bi tp v o lng, chuyn ng thng, vect, chuyn ng trong khng gi an hai v ba chiu, lc v chuyn ng - I, chuyn ng - II, cng v ng nng, bo ton nng lng, h ht v va chm#Vt l#C hc#Resnick, Robert#Walker, Je arl#Ng Quc Qunh#Mai#Dch#Hong Hu Th#Nguyn Vit Knh#274722#Halliday, Davi d## 00829000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020026000700070057000960040019001530080 00500172009001100177010000500188011001500193021020500208020001800413020002300431 020000800454020001100462005001700473005001400490039000400504013000700508#VL11.00 720#VL11.00721#30000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Nguyn Quang C#Bi tp hnh hc ho hnh#Nguyn Quang C (ch.b.), Nguyn Mnh Dng, V Hong Thi#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2011#^a150tr.^b27cm#Gm cc th d, bi tp v hng dn gii mt s bi tp v php chiu, biu din im, ng thng, mt phng, v v tr, v lng, biu din ng cong v cc mt giao im ca mt phng, ng thng#Hnh hc ha hnh#Phng php hnh chiu#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Mnh D ng#V Hong Thi#Mai#274723## 00868000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020013000650070079000780220004001572210 01000161004001900171008000500190009001100195010000500206011001500211021017300226 02000070039902000070040600500160041300500140042900600150044300500140045800600150 0472039000700487019000500494013000700499#VL11.00722#VL11.00723#74000#Vi?t#C460S #531#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Wal ker ; Dch: Ng Quc Qunh (ch.b.)...#T.2#C hc II#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2011#^a391tr.^b27cm#Tng quan cc kin thc c hc vt l: s quay, s l n mmen v mmen xung lng, cn bng, n hi, dao ng, s hp dn, cht lu, sng, km theo cc bi tp sau mi phn#Vt l#C hc#Resnick, Robert#Walker, Je arl#Ng Quc Qunh#Hong Hu Th#Phan Vn Thch#P.Dung#Dch#274724## 01035000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070070000880080005001580090011001630100 00500174011001500179015003300194021033500227020001100562020001000573020001900583 02000110060202000110061300500120062400500140063600500180065000500150066803900070 0683013000700690#VL11.00724#VL11.00725#67000#Vi?t#GI-108T#363.7#^214#Gio trnh con ngi v mi trng#L Vn Khoa (ch.b.), on Vn Cnh, Nguyn Quang Hng, Lm Minh Trit#^aH.#^aGio dc#2011#^a311tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by cc khi nim chung v con ngi v mi trng. Phn tch mi quan h gia mi trng v con ngi, mi trng v cc ti nguyn sinh hc. Gii th iu mt s loi ti nguyn nh nc, t, ti nguyn nng lng, khong sn v c c thm ha thin nhin, vn lng thc, cht thi v cng nghip ho, th ha v mi trng#Mi trng#Con ngi# nhim mi trng#Ti nguyn#Gio trnh #L Vn Khoa#on Vn Cnh#Nguyn Quang Hng#Lm Minh Trit#P.Dung#274725## 00712000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030032000850070053001170040019001700080 00500189009001100194010000500205011001400210020001600224020000700240020001400247 00500160026103900070027702000170028402000090030100500120031000500120032200500120 0334005000900346013000700355#VL11.00727#VL11.00726#24000#Vi?t#T123B#912#^214#T p bn th gii v cc chu lc#Dng trong nh trng ph thng#Nguyn Qu Tha o (ch.b.), Nguyn Dc, Ng t Tam...#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^ a40tr.^b30cm#a l t nhin#Bn #Sch c thm#Nguyn Qu Thao#P.Dung#Trng ph thng#Th gii#Nguyn Dc#Ng t Tam#L Ngc Nam#L Hunh#274726## 00779000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560030032000780070054001100040041001640080 00500205009001100210010000500221011001400226020000700240020000600247020001400253 00500120026703900070027902000170028601500410030302000090034400500160035300500130 0369005001600382005001200398013000700410#VL11.00728#VL11.00729#25000#Vi?t#A110 #912.597022#^214#Atlat a l Vit Nam#Dng trong nh trng ph thng#Ng t T am, Nguyn Qu Thao (ch.b.), V Tun Cnh...#Ti bn ln th 2, c sa cha, ch nh l#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b33cm#a l#Atlat#Sch c thm#Ng t Tam# P.Dung#Trng ph thng#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Vit Nam#Nguyn Qu Thao#V Tun Cnh#Nguyn Trn Cu# Anh Dng#274727## 00463000000000253000450001400060000004100050000618100060001108200080001780800050 00250020030000300070019000600040018000790080005000970090011001020100005001130110 01300118020000800131020000800139020001400147005001400161039000700175020002000182 013000700202#9000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng bi tp ho hc THPT#Trn Ng c Huy b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a8tr.^b30cm#Ho hc#Bi tp# Sch c thm#Trn Ngc Huy#P.Dung#Ph thng trung hc#274728## 00481000000000253000450001400060000004100050000618100060001108200040001780800050 00210020042000260070031000680040018000990080005001170090011001220100005001330110 01300138020000800151020001600159020001400175005001100189039000700200005001300207 013000700220#6000#Vi?t#T429T#540#^214#Tm tt kin thc ho hc trung hc c s #B.s.: Th Lm, Phm Th Qu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a4tr.^b3 0cm#Ho hc#Trung hc c s#Sch c thm# Th Lm#P.Dung#Phm Th Qu#274729# # 00439000000000241000450001400060000004100050000618100060001108200040001780800050 00210020039000260070018000650040018000830080005001010090011001060100005001170110 01300122020000500135020001600140020001400156005001300170039000700183013000700190 #6000#Vi?t#T429T#510#^214#Tm tt kin thc ton trung hc c s#Trn Hu Nam b .s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a4tr.^b30cm#Ton#Trung hc c s#Sc h c thm#Trn Hu Nam#P.Dung#274730## 00484000000000253000450001400060000004100050000618100060001108200090001780800050 00260020032000310070027000630040018000900080005001080090011001130100005001240110 01300129020001000142020000800152020001400160005002200174039000700196020002000203 013000700223#9000#Vi?t#C101D#428.0076#^214#Cc dng bi tp ting Anh THPT#Nguy n Th Thanh Xun b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a8tr.^b30cm#Ting Anh#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Xun#P.Dung#Ph thng trung hc#2747 31## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020012000570070013000690080005000820090 00900087010000500096011001500101021021700116020000900333020000800342020001800350 020001700368039000700385013000700392#VN11.01853#VN11.01854#30000#Vi?t#N114T#640 #^214#Anh Th#555 mo vt#Anh Th b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a243tr.^b19cm#Gii th iu 555 mo vt chn mua, ch bin v bo qun thc phm; mua, s dng v bo dng gia dng; cch chn mua trang phc; v sinh gia nh; phng v cha c c bnh thng gp v b quyt chm sc sc p...#Gia nh#Ni tr#Chm sc sc kho#Sch thng thc#P.dung#274732## 00610000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020037000610070015000980080005001130090 00900118010000500127011001500132012001700147021013300164020000700297020000700304 020000900311039000500320013000700325#VN11.01855#VN11.01856#30000#Vi?t#H103T#641 .8#^214#Gia Hng#260 mn n c nhiu ngi a thch#Gia Hng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a299tr.^b18cm#Qu tng bn gi#Gii thiu nguyn vt liu, phng php ch bin nu cc mn b, g, tm, cua, c, mn bn, ch gi, cc mn cho, gi, trn, lu...#Mn n#Nu n#Ch bin#KVn#274733## 00766000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070032000840080005001160090009001210100 00500130011001400135012002800149021020700177020000600384020000500390020001100395 020000900406006000900415006001100424039000500435013000700440019000500447#VN11.01 857#VN11.01858#25000#Vi?t#M109C#615.8#^214#Massage chn - phng v tr bnh#Bi n dch: Kin Vn, Phc Quyn#^aH.#^aPh n#2011#^a95tr.^b19cm#T sch Sc kho & i sng#Trnh by chi tit tn, s cc huyt v v khu phn x bn chn c ng nh cc k thut massage chn c bn tr liu nhng chng bnh thng gp h thn kinh, h h hp, h tiu ho, h tun hon...#Matxa#Chn#Phng bnh# iu tr#Kin Vn#Phc Quyn#KVn#274734#Dch## 00774000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070016000870080005001030090009001080100 00500117011001500122012002800137021018000165020001300345020001100358020000900369 039000500378005001600383004002500399020001400424020001500438013000700453#VN11.01 859#VN11.01860#19000#Vi?t#T116H#616.1#^214#Tng huyt p - nhng iu cn bit# Quch Tun Vinh#^aH.#^aPh n#2011#^a107tr.^b19cm#T sch Sc kho & i sng#Tr nh by mt s vn v bnh l tng huyt p. Gii thiu nhng loi cy, tr t huc nam cha bnh tng huyt p. Hng dn cch xoa xt, bm huyt, tp luyn c ha tng huyt p#Cao huyt p#Phng bnh#iu tr#KVn#Quch Tun Vinh#In ln t h 2, c b sung#Y hc dn tc#Y hc hin i#274735## 00811000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020026000690070036000950080005001310090 00900136010000500145011001700150021031600167020000500483020000700488020000900495 039000500504013000700509005001700516#VN11.01861#VN11.01862#35000#Vi?t#Y609C#618 .2#^214#Nguyn Vn Phng#Yoga cho ph n mang thai#Nguyn Vn Phng, Nguyn Th in Tn#^aH.#^aPh n#2011#^a73tr.^b17x19cm#Hng dn mt s bi tp yoga dnh c ho ph n mang thai gip tng cng sc kho thai ph, sinh n d dng, gip c c b m sau khi sinh hi phc nhanh sc kho v cng gim cn nhanh hn. Hng d n ch n ung hp l theo tinh thn yoga cho ph n mang thai v mt s hi p luyn tp yoga cho ph n mang thai#Yga#Ph n#Sn khoa#KVn#274736#Nguyn Thin Tn## 00670000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020018000670070016000850080005001010090 00900106010000200115011001500117012002200132021020800154020001600362020001400378 039000500392013000700397#VN11.01863#VN11.01864#36700#Vi?t#309C#158.2#^214#Nguy n Th Oanh#iu con mun ni#Nguyn Th Oanh#^aH.#^aPh n#a#^a143tr.^b19cm#T sch T vn tm l# cp 111 tnh hung xoay quanh nhng vn bc thit ca g ii tr nh vic nhn thc bn thn, v gi tr sng, tnh bn, tnh yu, vic h c hnh, hng nghip v nhng vng mc trong quan h gia nh...#Tm l la tu i#T vn tm l#KVn#274737## 00696000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020028000580030037000860070053001230220004001760080 00500180009004300185010000500228011001500233020001700248020000900265020001200274 00500150028600500150030100500180031600500140033400500100034803900050035801300070 0363#VN11.01865#VN11.01866#43500#Vi?t#NH556N#895.9223008#^214#Nhng ngi ght in thoi#Tuyn tp truyn ngn hay bo Ph n#Nguyn Thu i, Phan nh Minh, Kiu Th Kim Loan...#T.3#^aH.#^aPh n ; Cng ty Truyn thng Bo Ph n#2011#^a 173tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Thu i#Phan nh Minh #Kiu Th Kim Loan#Lu Th Lng#Nguyn H#KVn#274738## 00720000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070039000670080005001060090009001110100 00500120011001500125039000500140021018400145020001100329005001100340020000700351 005000900358005001400367005002200381005000800403013000700411#VN11.01867#VN11.018 68#36700#Vi?t#B557Q#306.89#^214#Bc qua v#Phng Anh, Nghi Anh, Trn Hoi Thu...#^aH.#^aPh n#2011#^a144tr.^b19cm#KVn#Gm nhng bi vit, nhng cu chuy n ca nhiu tc gi v nguyn nhn s v dn n ly hn qua nhiu hon cnh nhng h vt qua chnh mnh tm li mt cch sng c hnh phc#X hi hc #Phng Anh#Ly hn#Nghi Anh#Trn Hoi Thu#Nguyn Th Thanh Tho#Anh Tn#274739## 00765000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020012000690030020000810070028001010080 00500129009000900134010000500143011002600148021020400174020002300378020002100401 020000900422020000700431005001300438039000500451013000700456#VV11.04869#VV11.048 70#54000#Vi?t#NH460V#959.7043#^214#Phm Hng Sn#Nh v qun#Hi c v chn dun g#Phm Hng Sn, ng Anh o#^aH.#^aPh n#2011#^a270tr., 12tr. nh^b21cm#Nhng trang hi c vit v cc tng lnh hoc ng i, nhng trn nh ca hai tc gi gn lin vi khng kh lch s cng nh i chin trn qua hai cuc khng ch in chng Php v khng chin chng M#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi c#ng Anh o#KVn#274740## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020010000700030004000800070014000840080 00500098009000900103010000500112011002800117020000900145020000400154039000500158 020001700163013000700180#VV11.04871#VV11.04872#20000#Vi?t#D527T#895.922134#^214 #Phan Vn Trn#Duyn th#Th#Phan Vn Trn#^aH.#^aPh n#2011#^a91tr., 8tr. nh mu^b20cm#Vit Nam#Th#KVn#Vn hc hin i#274741## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050007000560020009000630030012000720070007000840080 00500091009000900096010000500105011001500110020000900125020001200134039000500146 020001700151013000700168#VV11.04873#VV11.04874#54000#Vi?t#TH121X#895.92234#^214 #A Sng#Thn xc#Tiu thuyt#A Sng#^aH.#^aPh n#2011#^a295tr.^b21cm#Vit Nam#T iu thuyt#KVn#Vn hc hin i#274742## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020019000630030012000820070028000940080 00500122009000900127010000500136011001500141020001100156020001200167039000500179 019001600184020001700200006000900217013000700226#VV11.04875#VV11.04876#63000#Vi ?t#T312Y#895.1#^214#Si Cn Cn#Tnh yu nng chy#Tiu thuyt#Si Cn Cn ; H ng Ly dch#^aH.#^aPh n#2011#^a334tr.^b21cm#Trung Quc#Tiu thuyt#KVn#Dch Tr ung Quc#Vn hc hin i#Hng Ly#274743## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020022000630030012000850070028000970080 00500125009000900130010000500139011001500144020001100159020001200170039000500182 019001600187020001700203006001000220013000700230#VV11.04877#VV11.04878#52000#Vi ?t#NG105N#895.1#^214#L Dc Vn#Ngn nm thin nguyn#Truyn ngn#L Dc Vn ; T hanh Vn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a265tr.^b21cm#Trung Quc#Truyn ngn#KVn#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Thanh Vn#274744## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020040000680070013001080080005001210090 00900126010000500135011001500140021029900155020000800454020000400462039000500466 004003400471020000500505020000900510020001500519013000700534#VV11.04879#VV11.048 80#85000#Vi?t#CH527T#959.7009#^214#inh Cng V#Chuyn tnh vua cha hong tc Vit Nam#inh Cng V#^aH.#^aPh n#2011#^a555tr.^b21cm#Gii thiu by mi mi tnh ca vua cha v hong tc, k c cc triu i ngu triu nh nh Mc hoc cc i cha min Nam,... cp n cc s kin m chnh s ghi v cc s kin bn l chnh s nhm ph phn ci thi cu cnh, lm thn vi cc th gia v ng tc, vi vua cha tin thn#Lch s#Vua#KVn#In ln th 4 c b sung, sa cha#Cha#Vit Nam#Truyn lch s#274745## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020017000680030004000850070012000890080 00500101009000900106010000500115011001500120020000900135020000400144039000500148 020001700153013000700170#VV11.04881#VV11.04882#35000#Vi?t#H401S#895.922134#^214 #u Phi Nam#Hoa sim lng Mi#Th#u Phi Nam#^aH.#^aPh n#2011#^a143tr.^b20cm# Vit Nam#Th#KVn#Vn hc hin i#274746## 00935000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070032000820080005001140090009001190100 00500128011001500133006000900148006001100157039000500168013000700173019000500180 01200260018502103220021102000110053302000190054402000090056302000070057202000080 0579020001000587#VV11.04884#VV11.04883#43000#Vi?t#L462V#155.5#^214#Li vng dn h cho tui mi ln#Bin dch: Kin Vn, Anh Nguyn#^aH.#^aPh n#2011#^a270tr.^b 20cm#Kin Vn#Anh Nguyn#KVn#274747#Dch#T sch Tm l - Gio dc#Nhng li nh n nh mang tnh hi hc nhng li rt nghim tc thng qua nhng cu chuyn, c h v nhiu li khuyn tht s b ch nhm gio dc, phn tch tm l cho tu i mi ln nhng iu nn lm, vt qua ni au, tin vo nim vui, sc mnh v vi nh quang, lm ch cm xc ca mnh, dng cm i din vi kh khn...#Tm l hc #Tui v thnh nin#Gio dc# thc#Cm xc#Cuc sng## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020017000680030012000850070013000970080 00500110009000900115010000500124011001500129020001700144020000900161020001200170 039000500182013000700187004001300194#VV11.04886#VV11.04885#38000#Vi?t#M458C#895 .92234#^214#Hong Anh T#Mt cuc hn hn#Truyn ngn#Hong Anh T#^aH.#^aPh n #2011#^a215tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#274748#In ln th 2## 00524000000000277000450002600110000002600110001101200200002202000170004204100050 00591810007000640820007000718080005000780140007000830020023000900030034001130070 02200147008000500169009000900174010000500183011001500188005001000203039000500213 020000900218020001200227013000700239#VV11.04887#VV11.04888#T sch Truyn ci#V n hc hin i#Vi?t#TH305#808.87#^214#26000#Thin ng ht ch#Nhng cu chuyn hi hc c sc#S.t., b.s.: Gia Khanh#^aH.#^aPh n#2011#^a158tr.^b20cm# Gia Khanh#KVn#Th gii#Truyn ci#274749## 00520000000000277000450002600110000002600110001101200200002202000170004204100050 00591810006000640820007000708080005000770140007000820020020000890030034001090070 02200143008000500165009000900170010000500179011001500184005001000199039000500209 020000900214020001200223013000700235#VV11.04889#VV11.04890#T sch Truyn ci#V n hc hin i#Vi?t#C103K#808.87#^214#22000#Ci kh l ci khn#Nhng cu chuy n hi hc c sc#S.t., b.s.: Gia Khanh#^aH.#^aPh n#2011#^a135tr.^b20cm#Gia Khanh#KVn#Th gii#Truyn ci#274750## 00938000000000349000450002600110000002600110001101200260002202103240004802000110 03720200011003830200009003940200007004030200008004100200010004180410005004281810 00600433082000600439808000500445014000700450002001900457007003100476008000500507 00900090051201000050052101100150052600600090054100600100055003900050056001900050 0565020001100570013000700581#VV11.04892#VV11.04891#T sch Tm l - Gio dc#Tp hp nhng cu chuyn cm ng v tm t, tnh cm, cm xc ca nhng bn tr la tui thanh thiu nin v c nhng rung ng u i ca tui hc tr. Hng dn cc em tip cn li sng lnh mnh, c nhng suy ngh v vic lm tch cc, bit trn trng bn thn, ngi khc cng nh nhng iu tt p trong cuc sng #Tm l hc#Thanh nin#Gio dc# thc#Cm xc#Cuc sng#Vi?t#T120T#155.5#^214#3 0000#Tm tnh tui teen#Bin dch: Kin Vn, t Thnh#^aH.#^aPh n#2011#^a175 tr.^b20cm#Kin Vn#t Thnh#KVn#Dch#Thiu nin#274751## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050005000550020038000600030025000980070005001230080 00500128009000900133010000500142011001500147020001700162020000900179020001200188 039000500200004001300205013000700218#VV11.04893#VV11.04894#30000#Vi?t#452K#895 .92234#^214#DiLi#i khi tnh yu vn hay i lc ng#Tp truyn ngn hi hc# DiLi#^aH.#^aPh n#2011#^a211tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KV n#In ln th 3#274752## 00810000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050005000490020019000540030064000730070005001370080 00500142009000900147010000500156011001500161020000900176039000500185021031700190 020000800507020001000515013000700525#VV11.04895#VV11.04896#37000#Vi?t#C419T#306 #^214#DiLi#Cocktail th thnh#Lot bi cho chuyn mc Vn ho sng ca Bo Th t hao & Vn ho#DiLi#^aH.#^aPh n#2011#^a194tr.^b20cm#Ghi chp#KVn#Gm 22 bi vi t t trong ci nhn so snh ca vn ho thi hi nhp, l nhng ghi chp, nhn g cm nhn tinh t v khong lng vn ho ng - Ty v tm l v vn ho th d n ng i nh thi, tt cn st mua sm, thi a dua chy theo gi tr vt cht , nhng ht hng v vn ho sng ca gii vn ngh, tr thc...#Vn ho#Cuc sn g#274753## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050020000500020027000700030012000970070040001090080 00500149009000900154010000500163011001500168020000500183020001200188039000500200 019001000205020001700215006001400232013000700246#VV11.04897#VV11.04898#43000#Vi ?t#NH556N#843#^214#Trintignant, Nadine#Nhng ngi n b cm nn#Tiu thuyt#Na dine Trintignant ; Hiu Constant dch#^aH.#^aPh n#2011#^a231tr.^b21cm#Php#Ti u thuyt#KVn#Dch Php#Vn hc hin i#Hiu Constant#274754## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050020000490020007000690030012000760070042000880080 00500130009000900135010000500144011001500149020000300164020001200167039000500179 019000800184020001700192006001600209013000700225#VV11.04899#VV11.04900#56000#Vi ?t#B300B#813#^214#McCormick, Patricia#B bn#Tiu thuyt#Patricia McCormick ; Ng uyn Bch Lan dch#^aH.#^aPh n#2011#^a298tr.^b21cm#M#Tiu thuyt#KVn#Dch M #Vn hc hin i#Nguyn Bch Lan#274755## 00587000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020009000650030012000740070048000860220 00400134221001400138008000500152009000900157010000500166011001500171020001700186 02000030020302000120020600600120021800600110023003900050024101300070024601900080 0253#VV11.04901#VV11.04902#79000#Vi?t#P109#813#^214#McNaught, Judith#Paradise#T iu thuyt#Judith McNaught ; Dch: Thanh Tuyn, Thy Phng#T.1#11 nm ch...#^aH .#^aPh n#2011#^a395tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Thy P hng#KVn#274756#Dch M## 00585000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020009000650030012000740070048000860220 00400134221001200138008000500150009000900155010000500164011001500169020001700184 02000030020102000120020400600120021600600110022803900050023901900080024401300070 0252#VV11.04904#VV11.04903#98000#Vi?t#P109#813#^214#McNaught, Judith#Paradise#T iu thuyt#Judith McNaught ; Dch: Thanh Tuyn, Thy Phng#T.2#11 tun yu#^aH.# ^aPh n#2011#^a551tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Thy Ph ng#KVn#Dch M#274757## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020020000630030012000830070028000950080 00500123009000900128010000500137011001500142020001100157020001200168039000500180 019001600185020001700201006001000218013000700228#VV11.04905#VV11.04906#92000#Vi ?t#NH556K#895.1#^214#L Dc Vn#Nhng k lang thang#Tiu thuyt#L Dc Vn ; Tha nh Vn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a478tr.^b21cm#Trung Quc#Tiu thuyt#KVn#Dch T rung Quc#Vn hc hin i#Thanh Vn#274758## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020016000660030023000820070051001050080 00500156009000900161010000500170011001500175020000300190020001800193039000500211 019000800216020001700224006001000241013000700251005001800258#VV11.04907#VV11.049 08#64000#Vi?t#L600R#813#^214#Patterson, James#Ly ru pha vi#Tiu thuyt trinh thm#James Patterson, Michael Ledwidge ; Thanh Vn dch#^aH.#^aPh n#2010#^a37 9tr.^b21cm#M#Truyn trinh thm#KVn#Dch M#Vn hc hin i#Thanh Vn#274759#L edwidge, Michael## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050021000520020025000730030010000980070038001080080 00500146009005100151010000500202011001500207020000700222020001000229039000500239 019001200244020001700256006001100273013000700284#VV11.04909#VV11.04910#57000#Vi ?t#H453N#839.31#^214#Stap, Sophie van der#Hm nay tc ti mu vng#T truyn#Sop hie van der Stap ; Ngc Phong dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2011#^a294tr.^b21cm#H Lan#T truyn#KVn#Dch H Lan#Vn hc hin i#Ngc Phong#274760## 00569000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020019000630030012000820070033000940080 00500127009000900132010000500141011001500146020000900161020001200170039000500182 019001400187020001700201006001000218006001000228006001000238013000700248#VV11.04 911#VV11.04912#50000#Vi?t#T312Y#895.6#^214#Tawada Yoko#Tnh yu nng chy#Tiu thuyt#Tawada Yoko ; Dch: Thu Hng...#^aH.#^aPh n#2011#^a270tr.^b21cm#Nht B n#Tiu thuyt#KVn#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Thu Hng#Thanh Tm#Cm Nhung #274761## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020025000620030012000870070028000990080 00500127009000900132010000500141011001500146020000400161020001200165039000500177 019000900182020001700191006001000208013000700218#VV11.04913#VV11.04914#98000#Vi ?t#NH556L#823#^214#Rankin, Ian#Nhng linh hn ln khut#Tiu thuyt#Ian Rankin ; Thanh Vn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a527tr.^b24cm#Anh#Tiu thuyt#KVn#Dch Anh# Vn hc hin i#Thanh Vn#274762## 00753000000000289000450002600110000002600110001102102570002202000140027904100050 02931810006002980820007003048080005003110140007003160020022003230070016003450080 00500361009000900366010000500375011001500380039000500395020000700400005001100407 020001800418020000900436020001100445013000700456#VV11.04915#VV11.04916#Gii thi u mt s bnh thng gp tr s sinh; bnh v h thng tiu ho; h thng h h p; h thng tun hon; ng huyt; ng tit niu; h thn kinh; cc bnh tr uyn nhim v bnh k sinh trng; cc bnh v ming, ng quan v da; bnh ngoi khoa...#Bnh nhi khoa#Vi?t#M458T#618.92#^214#28000#100 cch chm sc tr#Ngc K hnh b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a187tr.^b21cm#KVn#Tr em#Ngc Khnh#Chm sc sc kho#iu tr#Phng bnh#274763## 00605000000000277000450002600110000002600110001102101450002202000070016704100050 01741810006001790820006001858080005001910140007001960020023002030070013002260080 00500239009000900244010000500253011002900258039000500287020000700292005000800299 020000900307020000400316013000700320#VV11.04917#VV11.04918#Gii thiu nguyn li u v hng dn cch lm 70 mn ch gi ngon, phong ph t cc loi thc phm c, tht ln, b, g, hi sn, rau, c, qu...#Nu n#Vi?t#B112M#641.8#^214#28000# 70 mn ch gi c sc#M Hnh b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a133tr., 4tr. nh mu^b2 1cm#KVn#Mn n#M Hnh#Ch bin#Nem#274764## 00849000000000277000450002600110000002600110001101200230002202103390004502000070 03840410005003911810006003960820006004028080005004080140007004130020043004200070 01500463008000500478009000900483010000500492011002900497039000500526020000900531 005001500540020000900555013000700564#VV11.04919#VV11.04920#n ung trong gia n h#Gii thiu kin thc cc cht dinh dng trong thc phm, v sinh an ton thc phm, cc loi thc phm, cch bo qun cht dinh dng khi nu n. Hng dn c c phng php ch bin thc n, cch lm bnh ngon v mt s nguyn liu ph gi a, cch t chc ba n, nguyn tc xy dng khu phn thc n, cch ta hoa v cm hoa trang tr...#Mn n#Vi?t#C102L#641.5#^214#52000#Cch la chn - bo qu n - by bin mn n#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2011#^a192tr., 6tr. nh mu^b21 cm#KVn#Ch bin#Triu Th Chi#Bo qun#274765## 00757000000000313000450002600110000002600110001102102090002202000180023104100050 02491810007002540820006002618080005002670140007002720020039002790070014003180080 00500332009000900337010000500346011001500351005000800366039000500374020001200379 005001400391020000900405020000800414020000900422020000500431013000700436#VV11.04 921#VV11.04922#Gii thiu nhng iu cn lu khi n chay, li ch n chay cho sc kho. Hng dn cch chn nguyn liu v ch bin cc mn chay thng dng, m n canh, cc mn xo chay, mn kho, xp... gip c th kho p#Chm sc sc kho #Vi?t#KH420#613.2#^214#32000#Kho - p vi cc mn chay thng dng#inh Cng By#^aH.#^aPh n#2011#^a165tr.^b21cm#Anh Chi#KVn#Mn n chay#inh Cng By#Ch bin#Lm p#iu tr#Bnh#274766## 00818000000000301000450002600110000002600110001102102900002202000180031204100050 03301810006003350820006003418080005003470140007003520020030003590070024003890080 00500413009000900418010000500427011001500432005000800447039000500455020000800460 005000900468020001100477020000800488004001300496013000700509#VV11.04923#VV11.049 24#Gii thiu cc loi sinh t cha mt s bnh c th v hng dn chun b ngu yn liu, cch pha ch cc loi sinh t nh: sinh t gim bo, sinh t dnh cho ngi lao ng qu sc, sinh t gim au mi lng, sinh t dnh cho bnh tiu ng, thiu mu, sinh t gip kch thch tuyn sa...#Chm sc sc kho#Vi?t#S312 T#613.2#^214#32000#Sinh t dng sinh v lm p#B.s.: nh Hng, Anh Chi#^aH.#^ aPh n#2011#^a176tr.^b21cm#Anh Chi#KVn#Sinh t#nh Hng#Dng sinh#Lm p#In ln th 3#274767## 00484000000000265000450002600110000002600110001101200210002202000180004304100050 00611810006000660820007000728080005000790140007000840020012000910070030001030080 00500133009000900138010000500147011001400152005001800166039000500184020001000189 005001200199013000700211#VV11.04925#VV11.04926#B vui hc ting Anh#Gio dc mu gio#Vi?t#460N#372.21#^214#33000# nng tri# Trn Phc Anh, Anne Trng#^a H.#^aPh n#2011#^a63tr.^b21cm# Trn Phc Hnh#KVn#Ting Anh#Anne Trng#2747 68## 00668000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101700003302000180 02030410005002211810008002260820004002348080005002380140007002430020028002500070 01700278008000500295009000900300010000500309011001500314039000500329020000700334 005001200341020000800353020001000361013000700371#VV11.04927#VV11.04928#VV11.0492 9#Hng dn cc bc ph huynh gii thiu mt ngn ng khc cho tr, la chn ng n ng thch hp dy tr, cc phng php gip tr trong vic hc ngoi ng ti nh...#Gio dc gia nh#Vi?t#GI-521T#649#^214#30000#Gip tr hc gii ngo i ng#Hoi Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a135tr.^b21cm#KVn#Tr em#Hoi Phn g#Hc tp#Ngoi ng#274769## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020034000690070067001030080005001700090 00900175010000500184011001500189012002600204021015600230020001100386020001000397 020001900407005002300426006001500449039000500464013000700469019000800476#VV11.04 930#VV11.04931#64000#Vi?t#B100T#158.1#^214#Youngs, Bettie B.#365 li khuyn dn h cho tui teen#Bettie B. Youngs, Jennifer Leigh Youngs ; Nguyn Kim Dn bin d ch#^aH.#^aPh n#2011#^a382tr.^b21cm#T sch Gio dc - Tm l#Phn tch tm l dnh cho tui teen rn luyn nhn cch vi nhng cm nhn l th, b ch t gia nh, bn b, trng hc, cng ng v th gii xung quanh#Tm l hc#Nhn cch# Tui v thnh nin#Youngs, Jennifer Leigh#Nguyn Kim Dn#KVn#274770#Dch M## 00609000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050009000500020040000590070009000990080005001080090 00900113010000500122011001500127021015600142020001800298020000700316020000800323 039000500331013000700336#VV11.04932#VV11.04933#45000#Vi?t#KH462#649#^214#L Kh anh#Khi u thnh cng khi con vo lp mt#L Khanh#^aH.#^aPh n#2011#^a246tr. ^b21cm#Gii thiu nhng phng php cho cc bc cha m chun b tm l, th cht cho tr, gip con pht trin ngn ng, nhn thc v k nng chun b i hc. ..#Gio dc gia nh#Tr em#Hc tp#KVn#274771## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070027000670080005000940090009000990100 00500108011001500113021026900128020001800397005000800415039000500423005001200428 020000700440020000800447020000800455013000700463#VV11.04934#VV11.04935#43000#Vi ?t#N515D#649#^214#Nui dy con trai#B.s.: Vit Phng, Thi H#^aH.#^aPh n#201 1#^a230tr.^b21cm#Gio dc tr bit nhn thc ng n v tin bc, dy tr hc c ch s dng cc ng tin tit kim, bit quan nim v cuc sng hnh phc thc d ng, lm phong ph kin thc v tin t, bit chi tiu hp l mn tin tiu vt v sm bit dng ti tr chm sc cuc i...#Gio dc gia nh#Thi H#KVn#Vi t Phng#Tr em#Qun l#Tin t#274772## 00719000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070015000670080005000820090009000870100 00500096011001500101021030000116020001800416039000500434005001000439020000900449 013000700458#VV11.04936#VV11.04937#33000#Vi?t#N515D#649#^214#Nui dy con trai# Quc Dng b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a179tr.^b21cm#Gii thiu qu trnh pht trin mang c trng ring ca con trai v tm sinh l gip cc bc cha m cch chm sc, nui nng, gio dc v hnh x vi con trai mnh ph hp, khoa hc, gip co n trai pht trin lnh mnh, kho khon c v th cht ln tinh thn, tr thnh mt ngi n ng chn chnh#Gio dc gia nh#KVn#Quc Dng#Con trai#274773## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020072000620070021001340080005001550090 00900160010000500169011001500174021018600189020000800375039000500383005001600388 020000700404020001000411020001000421020002000431013000700451#VV11.04938#VV11.049 39#VV11.04940#30000#Vi?t#556X#302.2#^214#ng x vn phng phong cch lm vic chuyn nghip ca sp v nhn vin#Nguyn Hong L b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a151 tr.^b21cm#Gii thiu phong cch lm vic chuyn nghip ca nhn vin, ca lnh o v nhng ng x vi ng nghip ni cng s giao tip trong s tn trng, chia s v cng hp tc vi nhau...#Vn ho#KVn#Nguyn Hong L#ng x#Giao ti p#Vn phng#Phong cch lm vic#274774## 00687000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050010000600020043000700070027001130080 00500140009000900145010000500154011001500159021016500174020001800339020001000357 020000800367005001000375039000500385013000700390#VV11.04941#VV11.04942#VV11.0494 3#40000#Vi?t#L104T#649#^214#nh Dng#Lm th no giao tip vi tr hiu qu ?#B.s.: nh Dng, Tin Vin#^aH.#^aPh n#2011#^a175tr.^b24cm#Gm cc bi hc, bi tp, cc v d minh ho c th cc bc cha m xy dng mi quan h bnh t hng vi tr, dy tr bit vng li v bit cch giao tip vi tr#Gio dc gia nh#Giao tip#Con ci#Tin Vin#KVn#274775## 00839000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050010000610020032000710070015001030220 00400118221003600122008000500158009000900163010000500172011001500177021031600192 020000900508020002000517039000500537013000700542#VV11.04944#VV11.04946#VV11.0494 5#25000#Vi?t#NH556#550#^214#L Nguyn#Nhng iu c th bn cha bit#L Nguy n b.s.#T.1#Tri t v cc hin tng t nhin#^aH.#^aPh n#2011#^a105tr.^b21cm #Gii thiu s hnh thnh ca v tr, tri t - hnh tinh xanh trong v tr, m t trng, bu kh quyn, sao bng, thi tit. Nhng hin tng ni la, sng thn , t l, my v ma, ging t, bo, vi rng, cc a cc, i dng, s hnh t hnh cc hn o, sng, sui, ao h, hang ng t nhin, sa mc v o nh...#Tr i t#Hin tng t nhin#KVn#274776## 00777000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050010000610020032000710070015001030220 00400118221003100122008000500153009000900158010000500167011001500172021025200187 020000900439020000900448039000500457020000600462013000700468#VV11.04947#VV11.049 48#VV11.04949#25000#Vi?t#NH556#580#^214#L Nguyn#Nhng iu c th bn cha b it#L Nguyn b.s.#T.2#Thc vt v i sng con ngi#^aH.#^aPh n#2011#^a102tr .^b21cm#Gii thiu nhng kin thc v thc vt, i sng ca thc vt, c im v tc dng ca thc vt i vi i sng con ngi nh: cc loi tho mc, rng , cy nguyn sinh, cy thu sinh, cy c hoa, cy thc phm, cy c cc vng k h hu khc nhau...#Thc vt#i sng#KVn#Ngi#274777## 00923000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020026000620030037000880070020001250080 00500145009000900150010000500159011001500164021037900179020001000558039000500568 005002000573020001900593020001400612013000700626#VV11.04951#VV11.04950#VV11.0495 2#45000#Vi?t#T400M#361.3#^214#T m mt cch chn thnh#Tr chuyn vi nhng ng i ni ting#Nguyn Th Ngc Hi#^aH.#^aPh n#2011#^a224tr.^b21cm#Gii thiu n hng bi vit phng vn ca tc gi vi nhng ngi ni ting, nhng con ngi c chuyn i hoc t duy hay lin quan n nhng s kin gn gi vi h mang tn h thi s, khong cch a l, gn gi v mt ngh nghip hay vn ho - x hi n h cuc tr chuyn vi nh vn Nguyn Khi, ng ch Viet - studies Trn Hu Dng , chuyn dy hc ca gio s Phan nh Diu...#Phng vn#KVn#Nguyn Th Ngc H i#Nhn vt ni ting#Bi phng vn#274778## 00698000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020032000650070037000970080005001340090 00900139010000500148011001500153021014500168020000900313020001000322006000800332 039000500340019000800345020000900353020000700362006000800369013000700377#VV11.04 953#VV11.04954#68000#Vi?t#TH112#646.7#^214#Leman, Kevin#Thay i chng bn tro ng 5 ngy#Kevin Leman ; Dch: Gia Hn, Phi Yn#^aH.#^aPh n#2011#^a255tr.^b24cm #Phn tch v hng dn cc b v hiu nhng ngh, s thch, i sng tnh dc ca chng c cuc sng hn nhn gia nh ho hp v hnh phc#Hn nhn#Cuc sng#Gia Hn#KVn#Dch M#Gia nh#Tm l#Phi Yn#274779## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020033000660030018000990070017001170080 00500134009000900139010000500148011001500153021020200168020000900370020001200379 039000500391020001000396020001300406013000700419#VV11.04955#VV11.04956#48000#Vi ?t#C460T#612.0081#^214#Huyn Trang#C th ti c bnh thng khng?#Dnh cho con trai#Huyn Trang b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a211tr.^b24cm#Cung cp nhng kin th c v giai on tui dy th ca cc b trai, cc hin tng sinh hc - s thay i tm sinh l, cu to v pht trin ca c quan sinh dc, tnh yu v cm xc ca cc b trai...#Con trai#Tm sinh l#KVn#Gii tnh#Tui dy th#274780## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020033000660030022000990070017001210080 00500138009000900143010000500152011001500157021021400172020000800386020001200394 039000500406020001000411020001300421013000700434#VV11.04957#VV11.04958#48000#Vi ?t#C460T#612.0082#^214#Huyn Trang#C th ti c bnh thng khng?#Bn khon c a con gi#Huyn Trang b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a210tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc v giai on tui dy th, cc hin tng sinh hc - s thay i tm sinh l ca con gi, chu k kinh nguyt, chng bing n, k nng sng cn thit i ph vi nn lm dng tnh dc...#Con gi#Tm sinh l#KVn#Gii tnh#Tui dy t h#274781## 00952000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020010000520030046000620070097001080080005002050090 02200210010000500232011001500237021016800252020000900420020000800429020001800437 02000090045502000090046400500140047300500190048700500210050600500170052700500110 0544005002300555039000500578013000700583#VV11.04959#VV11.04960#72000#Vi?t#TH103 G#618.2#^214#Thai gio#Phng php khoa hc dy con t trong bng m#Phm Th Th u (ch.b.), Hunh Th Thu Thu, Nguyn Th Tuyt Nga... ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n ; First News#2011#^a150tr.^b26cm#Hng dn cc b m chm s c sc kho trong khi mang thai v qu trnh gio dc con t khi cn l bo thai. Gii thiu k nng thai gio trc tip, thai gio gin tip#Thai sn#Sn ph#Ch m sc sc kho#Gio dc#Bo thai#Phm Th Thu#Hunh Th Thu Thu#Nguyn Th Tu yt Nga#Nguyn Vit Hng#V Cm Vn#Nguyn Th Ngc Phng#KVn#274782## 00788000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070037000870080005001240090009001290100 00500138011001500143012002900158021020800187020001000395006001600405006000900421 039000500430019000500435020000900440020001000449020000800459013000700467#VV11.04 961#VV11.04962#45000#Vi?t#D107N#609#^214#Danh nhn v khoa hc 108 b no vng# Bin dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#^aH.#^aPh n#2011#^a287tr.^b21cm#T sch K hoa hc - Danh nhn#Gii thiu 108 th d thc t v vic dng " tng c tha i nghn" to ra pht minh khoa hc v i trn nhiu ngnh, nhiu lnh v ca c c nh khoa hc kit xut nh L Ban, Archimedes, Galileo, Pascal...#Danh nhn#Th un Nghi Oanh#Kin Vn#KVn#Dch#Khoa hc#Pht minh#Lch s#274783## 00977000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020062000540070032001160080005001480090009001530100 00500162011001500167021032300182020002000505005001000525039000500535020000700540 02000120054702000090055902000080056802000080057600500100058400500070059400500090 0601005001000610013000700620#VV11.04963#VV11.04964#69000#Vi?t#NH556N#302.082#^2 14#Nhng ngi c trao gii thng ph n Vit Nam 2003 - 2010#Lan Hng, Hon g Anh, Hi u...#^aH.#^aPh n#2011#^a379tr.^b21cm#Vit v nhng c nhn v tp th n c nhn gii thng t nm 2003 n nay c nhng ng gp ti nng, nhiu sng kin ci tin k thut, xo i gim ngho, xy dng gia nh hnh ph c, c thnh tch xut sc trong cc hot ng nghin cu khoa hc, th thao, v n ho, an ninh quc phng, thng mi, nng nghip...#in hnh tin tin#Lan H ng#KVn#Ph n#Khen thng#Vit Nam#C nhn#Tp th#Hong Anh#Hi u#Nht Nam#T hanh Ho#274784## 00840000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020057000460080005001030090009001080100005001170110015001220210 31400137020001000451039000500461020001200466020000900478020000900487020000600496 015004000502020001300542013000700555#VV11.04966#VV11.04965#Vi?t#S450T#345.597#^2 14#S tay hi - p php lut v phng, chng mua bn ngi#^aH.#^aPh n#2010#^ a127tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin c bn, cn thit v php lut phng, ch ng mua bn ngi; quy nh v cc ch ti p dng i vi hnh vi mua bn ngi; php lut quc t lin quan n bo v con ngi, bo v quyn ph n, tr em v chng mua bn ph n, tr em; chnh sch, ch h tr nn nhn b mua bn tr v...#Php lut#KVn#Phng chng#Bun bn#Vit Nam#Ngi#TTS ghi: Hi Lin hi p Ph n Vit Nam#Sch hi p#274785## 01034000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020080000450070053001250080005001780090009001830100005001920110 01500197021032700212020001100539005001800550039000500568020000800573020000900581 00500170059000500130060700500150062000500190063502000070065401300070066101500400 0668#VV11.04967#VV11.04968#Vi?t#V103T#305.42#^214#Vai tr ca ph n trong xy d ng gia nh no m, bnh ng, tin b, hnh phc#Phm Th Ngc Anh, Nguyn Hon g Anh, Phan Th Ho...#^aH.#^aPh n#2010#^a207tr.^b21cm#C s l lun v vai tr ca ph n trong xy dng gia nh no m, bnh ng, tin b, hnh phc. Thc trng vai tr, nhn thc v nhu cu ca ph n trong xy dng gia nh. Mt s h ot ng ca Hi Lin hip ph n cc cp h tr ph n xy dng gia nh no m, bnh ng, tin b, hnh phc cng mt s xut v gii php#X hi hc#Phm Th Ngc Anh#KVn#Vai tr#Gia nh#Nguyn Hong Anh#Phan Th Ho#Hong Thanh H# Nguyn Thanh Hng#Ph n#274786#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam## 00902000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020035000550070038000900080005001280090009001330100 00500142011002500147021025200172020000800424005001400432039000500446020001000451 02000130046102000070047402000080048102000090048900500080049800500110050600500180 0517005001000535013000700545#VV11.04969#VV11.04970#82000#Vi?t#NH556B#959.7082#^ 214#Nhng bng hoa ni ngc t Cn o#L Quang Vnh, Kim Chi, Trm Hng...#^aH .#^aPh n#2011#^a439tr., 8tr. nh^b21cm#Gm nhng bi vit ca nhiu tc gi v cuc sng chin u hy sinh cao c ca cc ch em t ni Cn o trong khng ch in chng M d b tra tn d man nhng khng chu khut phc m vn dng cm ki n trung vi l tng Cch mng, vi Bc H knh yu#Lch s#L Quang Vnh#KVn# Truyn k#T chnh tr#Ph n#Cn o#Vit Nam#Kim Chi#Trm Hng#Ng Ngc Ng L ong#Kim Quyn#274787## 00567000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020016000660070015000820080005000970090 00900102010000500111011001500116021009400131020000800225020000800233039000500241 020000800246004002800254013000700282#VL11.00730#VL11.00731#59000#Vi?t#C118M#646 .2#^214#Triu Th Chi#Ct may cn bn#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2011#^a239tr .^b27cm#Hng dn phng php chn vi, o, v, ct may y phc ph n, qun o t r em, u phc nam...#May mc#Ct may#KVn#Qun o#Ti bn c b sung sa cha#2 74788## 00814000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020020000670030068000870070045001550080 00500200009000900205010000500214011001500219021021400234020000900448020000700457 006001800464039000500482019000800487020001000495013000700505#VL11.00732#VL11.007 33#68000#Vi?t#N114T#790.1#^214#Silberg, Jackie#500 tr chi 5 pht#Tt c nhng g bn cn l 5 pht dy b nhng k nng thit yu#Jackie Silberg ; Nguyn Thi Ngha bin dch#^aH.#^aPh n#2011#^a255tr.^b30cm#Gm nhng tr chi, bi h t v cc tng vui hc - hc vui thch hp cho b t 3 - 6 tui c sp xp theo ch nh: cc tr chi vn ng, tr chi mu t, tr chi v ng vt, m u sc, tp m, ngn ng...#Tr chi#Tr em#Nguyn Thi Ngha#KVn#Dch M#Hot ng#274789## 00547000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020075000340030027001090070029001360080018001650090023001830100005002060110 01600211020001000227020001000237020000600247020000900253039000500262013000700267 005001900274#NV11.00915#Vi?t#GR104R#428.2#^214#Grammar review practice and gloss ary of English - Vietnamese medical terms#For M.S and M.I candidates#Compiler: L Th Minh Nguyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a189 p.^b21 cm# Ting Anh#Thut ng#Y hc#Ng php#Thu#274790#L Th Minh Nguyt## 00565000000000265000450002600110000001400040001104100050001518100070002008200090 00278080005000360050015000410020040000560030080000960070014001760080018001900090 02200208010000500230011001600235020000800251020000300259020001400262020001100276 039000500287013000700292#NV11.00916#25$#Vi?t#SK207S#917.9404#^214#Burke, Eleanor #Sketching San Francisco's neighborhoods#A visual journey through the well-known and not-so-well-known areas of the city#Eleanor Burke#^aTp. Ho Chi Minh#^aHo Ch i Minh general#2011#^a142 p.^b21 cm#Du lch#M#San Francisco#Califorlia#Thu#274 791## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050013000500020015000630030011000780070045000890080 01800134009004600152010000500198011001600203020001000219020001200229020000600241 020001500247005001100262039000500273013000700278#NV11.00918#NV11.00917#216000#V i?t#T421S#428#^214#Lee Se-yeong#TOEIC speaking#Asnwer key#Ch.b.: Lee So-yeong ; Chuyn ng: L Huy Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty Nhn Tr Vit#2011#^a101 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng ni#TOEIC#Sch luyn thi#L Huy T m#Thu#274792## 00598000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050013000720020015000850070 04500100008001800145009004600163010000500209011001600214020001000230020001200240 020000600252020001500258005001100273039000500284013000700289#NV11.00919#NV11.009 20#CDVN.01363#CDVN.01362#216000#Vi?t#T421S#428#^214#Lee Se-yeong#TOEIC speaking #Ch.b.: Lee So-yeong ; Chuyn ng: L Huy Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bCng ty Nhn Tr Vit#2011#^a289 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng ni#TOEIC#S ch luyn thi#L Huy Tm#Thu#274793## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200040 00358080005000390050009000440020024000530030011000770070008000880080018000960090 04600114010000500160011001500165020001000180020001300190020000600203020001500209 039000500224013000700229#NV11.00921#NV11.00922#148000#Vi?t#428#^214#Koo, Jay#Ne w TOEIC writing coach#Answer key#Jay Koo#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h^bCng ty Nhn Tr Vit#2011#^a65 p.^b28 cm#Ting Anh#K nng vit#TOEIC#Sch l uyn thi#Thu#274794## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050009000500020024000590070008000830080018000910090 04600109010000500155011001600160020001000176020001300186020000600199020001500205 039000500220013000700225#NV11.00923#NV11.00924#148000#Vi?t#N207T#428#^214#Koo, Jay#New TOEIC writing coach#Jay Koo#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh^bC ng ty Nhn Tr Vit#2011#^a140 p.^b28 cm#Ting Anh#K nng vit#TOEIC#Sch luyn thi#Thu#274795## 00850000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200060 00328080005000380020109000430070113001520080005002650090023002700100005002930110 02100298039000500319013000700324020001600331020001700347020002200364020000900386 00500130039500500170040800500130042500500190043800500130045700500130047000500150 0483005001400498#NV11.00925#190000#Vi?t#PR419-O#539.7#^214#Proceedings of the t opical conference on nuclear physics, high energy physics and astrophysics (NPHE AP-2010)#Ta Van Huong, Tran Hong Nguyen, Ha Van Thong... ; Ed.: Vo Van Thuan (ch ief-editor), Tran Duc Hiep, Le Hong Khiem#^aH.#^aScience and Technics#2011#^axiv , 329 p.^b30 cm#Thu#274796#Vt l ht nhn#Vt l thin vn#Vt l nng lng c ao#Hi tho#Ta Van Huong#Tran Hong Nguyen#Ha Van Thong#Do Thi Nguyet Minh#Phi Th i Hang#Vo Van Thuan#Tran Duc Thiep#Le Hong Khiem## 00875000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050018000660020019000840290032001030070 05800135008000500193009001800198010000500216011001600221021025900237020001100496 020001000507020000800517005001100525005001300536039000500549013000700554#VL11.00 734#VL11.00736#VL11.00735#595000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Nguyn Lng Ngc#T in Vit - Anh#Vietnamese - English dictionary#B.s.: Nguyn Lng Ngc (ch.b.), T Vn Sn, V nh Thn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a2598tr.^b27cm#Gm h th ng mc t s nhiu chuyn ngnh, nhiu lnh vc khc nhau, nhng ngn ng vn chng trong vn hc c, thnh ng, tc ng, phng ng; nhng thut ng khoa h c cng ngh thng tin, truyn thng...c gii thch d hiu, v d minh ho p hong ph#Ting Vit#Ting Anh#T in#T Vn Sn#V nh Thn#KVn#274797## 00774000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020022000670070016000890040014001050080 00500119009001400124010000500138011001400143012003700157021024500194020001100439 039000500450020001100455020001100466013000700477#VN11.01869#VN11.01870#12000#Vi ?t#NGH250T#634#^214#Nguyn Cng Tn#Ngh trng cy mc-ca#Nguyn Cng Tn#Ti b n ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a47tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng d n"#Khi qut gi tr s dng, ngun gc v trin vng pht trin cy mc-ca. c trng thc vt hc, c tnh sinh hc v yu cu ca cy mc-ca i vi mi tr ng sinh thi. K thut chn ging, sn xut ging, chm sc v thu hi ch bin mc-ca#Trng trt#KVn#Cy mc-ca#Cy n qu#274798## 00843000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020022000690070053000910080005001440090 01400149010000500163011001400168012003700182021027000219020001000489039000500499 005001500504005002000519013000700539020000700546#VN11.01871#VN11.01872#15000#Vi ?t#NGH250N#636.6#^214#Nguyn Duy iu#Ngh nui chim b cu#Nguyn Duy iu, Ph ng c Tin, Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a51tr.^b19cm#Chng tr nh "100 ngh cho nng dn"#Trnh by c tnh sinh hc ca cc ging chim cu; phn loi b cu nui tht, b cu a th, b cu cnh v b cu bay thi; ging b cu Php; k thut chm sc, nui dng; mt s nguyn nhn gy bnh v ph ng php iu tr mt s bnh quan trng b cu nhp ni#Chn nui#KVn#Phng c Tin#Nguyn Th Kim Oanh#274799#B cu## 00905000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070066000820080005001480090014001530100 00500167011001400172012003700186021025200223020000300475020001000478039000500488 02000100049302000060050300500150050900500160052400500160054000500160055601300070 0572#VN11.01873#VN11.01874#17000#Vi?t#NGH250N#636.5#^214#Ngh nui g H'Mng v g c#Phng c Tin, L Th Thu Hin, Nguyn Duy iu, Nguyn Th Mi#^aH.#^a Nng nghip#2010#^a59tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu m t s c im sinh hc v gi tr dinh dng ca g H'Mng v g c; iu kin chn nui m bo an ton sinh hc; k thut nui g c Vit Nam, g xng en T hi Ho v g H'Mng; chn on v iu tr mt s bnh thng gp g c sn# G#Chn nui#KVn#G H'Mng#G c#Phng c Tin#L Th Thu Hin#Nguyn Duy iu #Nguyn Th Mi#274800## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020028000660070013000940080005001070090 01400112010000500126011001400131012003700145021021600182020000300398020001000401 039000500411013000700416020001100423020001500434#VN11.01876#VN11.01875#21500#Vi ?t#NGH250P#636.2#^214#H Vn Chiu#Ngh phi ging nhn to b#H Vn Chiu#^aH. #^aNng nghip#2010#^a83tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thi u c im sinh sn b ci, k thut bo qun tinh ng lnh, phi ging nhn t o b ci, qun l v ghi chp trong phi ging nhn to b, bin php nng cao k h nng c cha b ci khi phi ging nhn to#B#Chn nui#KVn#274801#Phi gi ng#Ging nhn to## 00744000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020018000670070045000850040014001300080 00500144009001400149010000500163011001400168012003700182021016400219020000800383 020001000391039000500401013000700406005001400413005001500427#VN11.01877#VN11.018 78#21500#Vi?t#NGH250N#636.4#^214#Phng Th Vn#Ngh nui ln ni#Phng Th Vn, on Khc Hc, Nguyn Th Rt#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a88tr.^b19 cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu k thut chn nui, lm chun g tri, chn ging, phi ging, gy ging sinh sn, thc n nui ln ni v cng tc th y iu tr mt s bnh chnh ln#Ln ni#Chn nui#KVn#274802#on K hc Hc#Nguyn Th Rt## 00680000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020017000700070017000870040014001040080 00500118009001400123010000500137011001400142012003700156021013000193020000700323 020001000330039000500340013000700345020001100352020001500363#VN11.01879#VN11.018 80#20000#Vi?t#NGH250N#636.2#^214#Phng Quc Qung#Ngh nui b sa#Phng Quc Q ung#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a76tr.^b19cm#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Gii thiu cc ging b, phng php chn b nui ly sa. K thu t nui dng, khai thc sa v phng chng mt s bnh b sa#B sa#Chn nui #KVn#274803#Phi ging#Ging nhn to## 00742000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020033000670030043001000070016001430220 00400159004001400163008000500177009001400182010000500196011001500201021015200216 020001000368020001100378020001100389039000500400013000700405005001600412#VN11.01 882#VN11.01881#21600#Vi?t#C120N#631.5#^214#Nguyn Duy Minh#Cm nang k thut nh n ging cy#Gieo ht, chit cnh, gim cnh, ghp cnh#Nguyn Duy Minh#T.1#Ti bn ln 4#^aH.#^aNng nghip#2010#^a107tr.^b19cm#Gii thiu c th cc dng c, thit b, vt liu phc v cho vic nhn ging cy trng. Trnh by k thut nh n ging cy trng t ht ging v r cy#Cy trng#Nhn ging#Trng trt#KVn#27 4804#Nguyn Duy Minh## 00730000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020033000630070018000960040014001140080 00500128009001400133010000500147011001500152021023900167020000400406020001000410 020002000420039000500440013000700445#VN11.01883#VN11.01884#43000#Vi?t#K600T#633 .1#^214#Trng ch#K thut trng cc ging la mi#Trng ch ch.b.#Ti bn l n 3#^aH.#^aNng nghip#2010#^a213tr.^b19cm#Gii thiu s sinh trng, pht tri n v nhu cu sinh thi, dinh dng ca cy la. Ngun gc, c tnh, hng dn s dng v yu cu k thut ca cc ging la tt pha Bc v Nam. Phng php ci thin cht lng la go v ht ging#La#Ging cy#K thut trng trt#KV n#274805## 00733000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020033000670030043001000070016001430220 00400159004001400163008000500177009001400182010000500196011001500201021014300216 020001000359020001100369020001100380039000500391013000700396005001600403#VN11.01 885#VN11.01886#35200#Vi?t#C120N#631.5#^214#Nguyn Duy Minh#Cm nang k thut nh n ging cy#Gieo ht, chit cnh, gim cnh, ghp cnh#Nguyn Duy Minh#T.2#Ti bn ln 4#^aH.#^aNng nghip#2010#^a175tr.^b19cm#Gii thiu cc k thut nhn gi ng t thn cy, t l cy v bng cch ghp cy. M t c th k thut nhn gi ng mt s cy h lan v c chua#Cy trng#Nhn ging#Trng trt#KVn#274806#Nguy n Duy Minh## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020015000660070016000810040014000970080 00500111009001400116010000500130011001400135021015700149020001100306020000600317 020000600323039000500329013000700334#VN11.01887#VN11.01888#16000#Vi?t#CH515V#63 4#^214#Nguyn Vn Lut#Chui v u #Nguyn Vn Lut#Ti bn ln 4#^aH.#^aNng nghip#2010#^a79tr.^b19cm#Trnh by s lc tnh hnh sn xut v ngha kinh t - x hi ca chui v u . Gii thiu cc loi ging, k trng trt v cch s dng chui v u #Trng trt#Chui#u #KVn#274807## 00709000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020040000680070017001080040014001250080 00500139009001400144010000500158011001400163015005900177021012300236020001000359 020000400369020000900373020001300382039000500395013000700400#VN11.01890#VN11.018 89#18500#Vi?t#H428#631.8#^214#Nguyn Cng Vinh#Hi - p v t, phn bn v c y trng#Nguyn Cng Vinh#Ti bn ln 5#^aH.#^aNng nghip#2010#^a91tr.^b19cm#T TS ghi: Vin Th nhng - Nng ho. ACIAR - World Vision#Gm nhng cu hi p v c im, tnh cht ho hc, vai tr ca t, khi nim v phn bn, cht dinh dng trong t...#Cy trng#t#Phn bn#Sch hi p#KVn#274808## 00953000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050020000440020037000640070049001010220004001500080005001540090 01400159010000500173011001700178012004100195015008100236021020000317020002000517 02000080053702000090054502000100055402000110056400600230057503900050059801300070 0603019000500610#VN11.01891#VN11.01892#Vi?t#H309V#338.1#^214#Shepherd, Andrew W. #Hiu v s dng thng tin th trng#Andrew W. Shepherd ; Nguyn Th Thanh Huy n dch#T.2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a88tr.^b17x25cm#Sch hng dn marketing cho khuyn nng#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Hng dn nng dn s dng, thu thp thng tin th trng. Phn t ch s thay i ca gi c, gii thch bo gi bi dch v thng tin th trng, s dng thng tin th trng cho k hoch sn xut...#Kinh t nng nghip#S dn g#Tip th#Thng tin#Th trng#Nguyn Th Thanh Huyn#KVn#274809#Dch## 00827000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020066000610070016001270080005001430090014001480100 00500162011001500167021032400182020001100506020001000517039000500527005001300532 020000900545013000700554#VV11.04972#VV11.04971#Vi?t#PH110T#631.8#^214#Nguyn Vn Tnh#Pht thi m tan trn vng trng la nc v gii php gim thiu#Nguyn V n Tnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a135tr.^b21cm#Gii thiu phng php o c xc nh pht thi m tan trn vng trng la nc; c ch hnh thnh v pht thi m tan, cc yu t nh hng n s pht thi m tan trn vng trng la nc; q uan h gia pht thi m tan v bc - thot hi nc mt rung la; gii php gi m thiu pht thi m tan trn vng trng la nc#Trng trt#Kh mtan#KVn#Tr n Vn Con#La nc#274810## 00859000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020058000610070031001190080005001500090014001550100 00500169011001500174021029400189020000400483020000900487039000500496005001300501 020000800514020001100522020000900533020000800542013000700550#VV11.04974#VV11.049 73#Vi?t#X101#631.4#^214#Nguyn Ngc Bnh#Xc nh cc n v lp a trng rng ch yu Vit Nam#Nguyn Ngc Bnh, Trn Vn Con#^aH.#^aNng nghip#2010#^a128 tr.^b21cm#Khi qut v c im t, t rng, t lp a, tiu ch v ch tiu phn loi cc n v lp a trng rng ch yu Vit Nam, cc n v lp a trn t ngp mn ven bin Vit Nam, xc nh cc tiu ch v ch tiu phn chia cc iu kin lp a kh khn vng ven bin min Bc Vit Nam#t#a hnh#KV n#Trn Vn Con#Kh hu#Trng rng#Vit Nam#Lp a#274811## 00659000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050016000460020023000620070016000850080005001010090014001060100 00500120011001500125021024800140020000900388020000800397039000500405013000700410 #VV11.04975#VV11.04976#Vi?t#QU105L#333.75#^214#Dng Vit Tnh#Qun l t lm n ghip#Dng Vit Tnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a172tr.^b21cm#Trnh by thc trn g qun l t lm nghip Vit Nam. Vn quy hoch s dng t v giao t l m nghip cp x c s tham gia ca cng ng min Trung Vit Nam. nh gi hi u qu s dng t lm nghip sau khi c giao min Trung Vit Nam#t rng#Qu n l#KVn#274812## 00606000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020037000580070039000950080005001340090014001390100 00500153011001500158021012100173020001000294020002000304039000500324013000700329 005001600336#VV11.04977#VV11.04978#Vi?t#C126#633.3#^214#V nh Chnh#Cy u t ng v k thut trng trt#V nh Chnh (ch.b.), inh Thi Hong#^aH.#^aNng n ghip#2010#^a132tr.^b21cm#Gii thiu gi tr kinh t v tnh hnh sn xut u t ng, c im sinh vt hc, k thut trng trt ca cy u tng#u tng#K thut trng trt#KVn#274813#inh Thi Hong## 00612000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020018000600070016000780080005000940090014000990100 00500113011001500118021019000133020000400323020001000327039000500337020000900342 013000700351#VV11.04979#VV11.04980#Vi?t#C120N#636.7#^214#Phm Ngc Thch#Cm nan g nui ch#Phm Ngc Thch#^aH.#^aNng nghip#2010#^a240tr.^b21cm#Cung cp thng tin v cc ging ch, tp tnh sinh hc ca ch, cch chn ging, k thut nui dy ch, nhng b quyt chn on bnh cho ch v bin php iu tr cc bnh t hng gp ch#Ch#Chn nui#KVn#Cm nang#274814## 00724000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050011000420020045000530070011000980080005001090090014001140100 00500128011001500133021027300148020000900421020001800430039000500448020001000453 013000700463#VV11.04981#VV11.04982#Vi?t#S125H#634#^214#V Th Nga#Su hi mng c u xim v bin php phng tr#V Th Nga#^aH.#^aNng nghip#2010#^a108tr.^b21cm #Cung cp nhng thng tin v c im hnh dng, c im sinh vt hc ca su h i v thin ch ca chng trn cy mng cu xim. Nhng yu t lin quan n bi n ng tc hi ca su hi, n tn sut bt gp ca mt s loi thin ch v bin php phng tr su hi chnh#Mng cu#Phng tr su hi#KVn#Bin php#2748 15## 00710000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020040000610070016001010080005001170090014001220100 00500136011001500141021023500156020001900391020000800410020000900418020000500427 039000500432013000700437#VV11.04983#VV11.04984#Vi?t#PH121T#581.7#^214#Nguyn Vn Thm#Phn tch s liu qun x thc vt rng#Nguyn Vn Thm#^aH.#^aNng nghip #2010#^a399tr.^b21cm#Gii thiu mt s cch thc v phng php x l d liu tr ong sinh thi qun x thc vt rng bng thng k nh lng. Gii thiu cch th c v phng php x l nhng s liu v tng trng v kh hu bng phn tch t hng k a bin#Phn tch thng k#Qun x#Thc vt#Rng#KVn#274816## 01072000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050011000460020126000570070054001830080005002370090014002420100 00500256011002900261020000400290020001100294039000500305015004400310020000900354 005001700363005001600380013000700396021035300403020001400756#VV11.04985#VV11.049 86#Vi?t#NGH305C#634.9#^214#V i Hi#Nghin cu pht trin cy vi thuc (Schim a wallichii choisy v Schima superba gardn. et champ) phc v trng rng Vit Nam#V i Hi (ch.b.), ng Thnh Triu, Vng Vn Qunh#^aH.#^aNng nghip#201 0#^a208tr., 2tr. nh mu^b21cm#Vi#Trng rng#KVn#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm n ghip Vit Nam#Vit Nam#ng Thnh Triu#Vng Vn Qunh#274817#Tng quan cc c ng trnh nghhin cu v cy vi thuc. c im hnh thi, sinh l, sinh thi, v t hu v gi tr s dng ca cy vi thuc. c im cu trc, ti sinh rng v i thuc. K thut gy trng rng cy vi thuc. Cc bin php k thut khoanh nu i xc tin ti sinh cy vi thuc p dng Vit Nam v phn b c th ti m t s a phng#Cy vi thuc## 00705000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020016000570070013000730080005000860090014000910100 00500105011001500110020000400125020000900129020001600138039000500154013000700159 021028500166#VV11.04988#VV11.04987#Vi?t#C126V#338.1#^214#L Hng Phc#Cy v i sng#L Hng Phc#^aH.#^aNng nghip#2010#^a300tr.^b21cm#Cy#i sng#Gi tr k inh t#KVn#274818#Cung cp nhng kin thc c bn v cy v li ch ca cy i vi i sng x hi. Nu vai tr, gi tr kinh t ca nhng loi cy lng thc , cy nng nghip, cy cng nghip, cy ly g, cy c sn, cy ly ci, cy n qu, cy thuc,... c li ch thit thc trong i sng x hi## 00752000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020081000600070016001410080005001570090014001620100 00500176011001500181021026700196020001400463020002100477039000500498013000700503 #VV11.04989#VV11.04990#Vi?t#C460S#519.5#^214#Phan Thanh Kim#C s ton hc ca cc php x l thng k trong nghin cu khoa hc nng nghip#Phan Thanh Kim#^a H.#^aNng nghip#2010#^a367tr.^b21cm#Gm cc phng php ly mu, iu tra thu t hp v x l s liu, thng k m t, c lng cc tham s thng k, so snh v phn tch mi quan h gia cc tham s. Trnh by cc kiu b tr th nghim, c c phng php x l s liu v cch trnh by bo co khoa hc#Ton thng k#Kh oa hc nng nghip#KVn#274819## 00694000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020055000440070011000990080005001100090014001150100005001290110 01500134021022200149020001000371020000400381039000500385020001100390005001100401 020000900412013000700421#VV11.04991#VV11.04992#Vi?t#B256L#636.4#^214#Bnh ln Vit Nam - cc bin php phng tr hiu qu#L Vn Nm#^aH.#^aNng nghip#2010#^ a416tr.^b21cm#Gii thiu lch s bnh, nguyn nhn gy bnh, c im v c ch sinh bnh, triu chng bnh, cch phng v iu tr mt s bnh do virus, bnh d o vi khun, k sinh trng, bnh h sinh sn v mt s bnh thng gp ln#Chn nui#Ln#KVn#Phng bnh#L Vn Nm#iu tr#274820## 01003000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020110000490070048001590040014002070080005002210090 01400226010000500240011001500245015009300260021016300353020001100516020001100527 03900050053802000110054302000190055400500110057300500180058400500160060200500150 0618005001300633013000700646#VV11.04993#VV11.04994#35000#Vi?t#S550D#634#^214#S dng du khong lm vn v du khong nng nghip trong phng tr tng hp su bnh hi cy n qu c mi#D. J. Rae, G. A. C. Beattie, Nguyn Vn Tut...#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a133tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Lm vn v Trng trt (Trng i hc Ty Sydney). Vin Bo v thc vt#Nu phng php s dng v lch s du thc vt, du ng vt, cc sn phm du m s dng trong p hng tr nhng loi ng vt chn khp gy hi cy n qu c mi#Cy n qu#Cy c mi#KVn#Du khong#Phng tr su bnh#Rae, D. J.#Beattie, G. A. C.#Nguyn V n Tut#Nguyn Vn Cm#Phm Vn Lm#274821## 00742000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070016000830040014000990080005001130090 01400118010000500132011001500137021023300152020001100385020000900396039000500405 020001000410005001600420020000900436013000700445#VV11.04996#VV11.04995#62000#Vi ?t#S105X#631.5#^214#Sn xut cy trng hiu qu cao#Nguyn Vn Lut#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a267tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v sn xu t cy trng hiu qu cao Chu v Thi Bnh Dng. Nghin cu ngnh trng tr t v ci thin ging cy trng Vit Nam cng vi cng tc v nng sn hng ho v tip th ca ngnh trng trt#Trng trt#Sn xut#KVn#Cy trng#Nguyn Vn Lut#Hiu qu#274822## 00892000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440070065000610080005001260090014001310100005001450110 01500150021027400165020002000439020001200459039000500471020000400476020000900480 005001600489005002000505005001600525005001400541005001600555013000700571#VV11.04 998#VV11.04997#Vi?t#C126C#633.5#^214#Cy ci Vit Nam#Nguyn Tt Cnh (ch.b.), N guyn Th Ngc Hu, Nguyn Vn Hng...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a220tr.^b24cm#Tr nh by ngun gc v s phn b, gi tr kinh t v s dng, tnh hnh sn xut, tim nng pht trin, c tnh sinh vt hc, yu cu sinh thi, cc ngun gen c i trng, ci tin ging v nhn ging, mt s loi su bnh hi ci, k thut t rng v sn xut ci Vit Nam#K thut trng trt#Cy ly si#KVn#Ci#Vit Na m#Nguyn Tt Cnh#Nguyn Th Ngc Hu#Nguyn Vn Hng#V nh Chnh#Nguyn Vn H oan#274823## 01017000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020032000470070061000790080005001400090014001450100005001590110 02900164015004900193005000900242039000500251013000700256021030600263005000900569 00500160057800500150059400500140060900500150062302000120063802000100065002000090 0660020001000669#VV11.04999#VV11.05000#Vi?t#B101H#959.7043#^214#Bc H - Ngi t rng cy v i#Trn Lc, Sn Tng, Trnh Quang Ph... ; Nguyn Th Nu s.t.#^aH .#^aNng nghip#2010#^a276tr., 4tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin Nng thn#Trn Lc#KVn#274824#Tp hp nhng bi vit v bi ni ca B c v trng cy v nhng mu chuyn v trng cy ca Bc cng b trn sch bo . y l vic m Bc thng lm v cng l nhng di hun ca Bc v tm quan tr ng ca cng tc trng cy, trng rng, bo v rng... vi mc ch dn sinh kinh t thit thc v lu di#Sn Tng#Trnh Quang Ph#Nng Th Trng#Dng i Lm# Nguyn Th Nu#H Ch Minh#Trng cy#Bi vit#Truyn k## 00831000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020040000420070050000820080005001320090014001370100005001510110 01500156021024300171020000900414020001100423020000900434039000500443005001400448 005001800462005001200480005001900492005001100511013000700522#VV11.05001#VV11.050 02#Vi?t#K600T#633#^214#K thut gy trng mt s loi rau rng#Trn Minh c, L Th Din, V Th Minh Phng...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a128tr.^b21cm#Gii thi u nhng thng tin v c im nhn bit, k thut gieo m v gy trng mt s loi cy rau rng bn a c dng ph bin, c gi tr kinh t v c kh nng pht trin nh: bu t dy, rau cch, ci hoang, cng cua, chua me t...#K th ut#Trng trt#Rau rng#KVn#Trn Minh c#Nguyn Th Thng#L Th Din#V Th Minh Phng#Nguyn Hi#274825## 01015000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020056000510070043001070080005001500090014001550100 00500169011001500174015003800189021029900227020000900526020001100535020001400546 03900050056000400140056502000080057900500120058700500120059900500140061100500160 0625005001700641013000700658#VV11.05003#VV11.05004#28000#Vi?t#K600T#633.8#^214# K thut gy trng v bo tn mt s loi cy thuc nam#L Th Din, Xun Cm , Trn Minh c...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a106tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Nng lm Hu#Trnh by mc tiu, cc nguyn tc v bin php bo tn pht tri n cy dc liu. K thut trng mt s cy thuc nam. Mt s m hnh trng cy thuc nam theo phng thc nng lm kt hp vng ni Tha Thin Hu. Mt s b i thuc c ngi dn a phng s dng cha bnh cho ngi, cho gia sc#K th ut#Trng trt#Cy thuc nam#KVn#Ti bn ln 1#Bo tn#L Th Din# Xun Cm# Trn Minh c#Dng Vit Tnh#Nguyn Vit Tun#274826## 00951000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510030061001050040014001660080005001800090 01400185010000500199011001500204015006500219021030200284020002000586020000900606 020001900615039000500634013000700639020001500646#VV11.05005#VV11.05006#28000#Vi ?t#K600T#634.9#^214#K thut trng mt s cy lm nghip cy c sn rng#Ti li u tp hun k thut cho cn b khuyn lm x min ni#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a107tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. C c Lm nghip#Gii thiu iu kin gy trng, gi tr kinh t, k thut trng v chm sc mt s cy lm nghip v cy c sn rng ph hp vi cc khu vc trung du v min ni nc ta nh cy keo lai, trm trng, tre ly mng, trm en, d trm, cy ba kch, qu, trng cc loi tho qu v gng di tn rng...#K th ut trng trt#Cy rng#Ti liu tham kho#KVn#274827#Cy lm nghip## 00760000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020076000440070025001200080005001450090014001500100005001640110 01400169021017600183020000900359020001100368020001400379039000500393020000900398 005001200407005001200419020001300431020000700444013000700451#VV11.05007#VV11.050 08#Vi?t#K600T#633.8#^214#K thut trng ba loi cy thuc nam nhu, chc mu v c dm trn t rng#Bi Th i, L Th Din#^aH.#^aNng nghip#2010#^a72tr.^b2 1cm#Tng quan v ti nguyn cy thuc v s cn thit gy trng cy thuc nam tr n t rng. Mt s nghin cu v k thut gieo m, gy trng ba loi cy nhu, chc mu v c dm#K thut#Trng trt#Cy thuc nam#KVn#Cy nhu#L Th Din# Bi Th i#Cy chc mu#C dm#274828## 00744000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020058000420070014001000080005001140090014001190100005001330110 01400138015008100152021014700233020000900380020000900389020000600398039000500404 005001400409020002000423020000400443013000700447#VV11.05009#VV11.05010#Vi?t#K600 T#639#^214#K thut sn xut ging v nui tm cng xanh thng phm#Phm Vn T nh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a56tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Trnh by mt s c im sinh hc ca tm cng xanh, cch xy dng tri sn xut ging, k thut sn xut ging, ph ng php nui tm thng phm#K thut#Sn xut#Ging#KVn#Phm Vn Tnh#Nui tr ng thu sn#Tm#274829## 00613000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020031000440080005000750090014000800100005000940110014000990150 09400113021010700207020000900314020001000323020000500333020000900338039000500347 013000700352#VV11.05011#VV11.05012#Vi?t#K600T#639.3#^214#K thut nui ln v c chnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a36tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht t rin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#Trnh by k thut n ui, chm sc v qun l, tr bnh, thu hoch, vn chuyn thng phm ln v c chnh#K thut#Chn nui#Ln#C chnh#KVn#274830## 00838000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020061000440070030001050080005001350090014001400100005001540110 01400159015008100173021022000254020001000474020000900484020000600493039000500499 005001600504020000800520005001300528013000700541#VV11.05014#VV11.05013#Vi?t#K600 T#639.3#^214#K thut sn xut ging v nui thng phm c chim vy vng#Thi T hanh Bnh, L Ngc Qun#^aH.#^aNng nghip#2010#^a35tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu cc c im hnh thi v nhn dng, tp tnh sng, c im sinh sn, dinh dng v c chim vy vng. K thut sn xut ging c chim vy vng. K thut nui thng phm c chim vy vng trong ao, trong lng#Chn nui#Sn xut#Ging#KVn#Thi Th anh Bnh#C chim#L Ngc Qun#274831## 00759000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020053000340080005000870090014000920100005001060110014001110150094001250210 21200219020001100431020000900442020001400451020000900465020001900474039000500493 013000700498#VV11.05015#Vi?t#PH431V#639.3#^214#Phng v tr mt s bnh ng vt thu sn nc ngt#^aH.#^aNng nghip#2010#^a42tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghi p v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#Trnh b y khi nim chung v bnh v cc phng php phng v tr bnh cho ng vt thu sn. Mt s bnh do k sinh trng, nm, vi khun, vi rt thng gp nguy him ng vt thu sn nh c, ch, ln, ba ba#Phng bnh#iu tr#Bnh ng vt#Th u sn#ng vt nc ngt#KVn#274832## 00974000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020053000460070065000990080005001640090014001690100005001830110 02900188021034400217020001800561005001500579039000500594020000800599020000700607 020000600614005001500620005001600635005001400651013000700665#VL11.00737#VL11.007 38#Vi?t#C455N#636.089#^214#Cng ngh ch to v s dng vacxin th y Vit Nam# B.s.: Nguyn B Hin (ch.b.), Trn Xun Hnh, Phm Quang Thi...#^aH.#^aNng ngh ip#2010#^a300tr., 4tr. nh mu^b27cm#Gii thiu khi qut lch s nghin cu ch to v s dng vacxin th y. Trnh by nhng kin thc c bn v min dch hc ng vt v ng dng min dch trong ch to vacxin th y; cng ngh sn xut, k thut kim nghim v s dng vacxin th y. Mt s thnh tu v hiu qu ca v ic ch to vacxin th y phng bnh truyn nhim cho vt nui#Cng ngh ch to# Nguyn B Hin#KVn#S dng#Vacxin#Th y#Trn Xun Hnh#Phm Quang Thi#Hong V n Nm#274833## 00889000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020059000480070039001070080005001460090014001510100005001650110 01500170021034600185020000800531005001700539020001700556039000500573020001000578 020000700588020000900595013000700604#VL11.00739#VL11.00740#Vi?t#250B#627.09597# ^214# bin Vit Nam v gii php gia c bng vi a k thut#V nh Hng (ch .b.), Khng Trung Dun#^aH.#^aNng nghip#2010#^a207tr.^b27cm#Trnh by qu trn h hnh thnh, pht trin, hin trng, c im v a cht bin Vit Nam. Gi i thiu cc yu cu k thut gia c v thi cng t yu bin bng vi a k thut, bng ct vi a k thut. Cng tc qun l, duy tu v bo dng bin ma ma ma l. Mt s nghin cu c bn t c ct bng m hnh vt l, m hnh s ho# bin#Khng Trung Dun#Vi a k thut#KVn#Gii php#Gia c#Vit Nam #274834## 01146000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020041000450070055000860220004001412210051001450080005001960090 01400201010000500215011001500220015010500235021033200340020000900672020000900681 02000110069002000090070100500140071000500130072400500150073700500160075200500160 0768039000500784013000700789#VL11.00741#VL11.00742#Vi?t#TH308K#639.4#^214#Thit k v gim st cng trnh lm sinh#Phm Vn in (ch.b.), Ng nh Qu, Nguyn T h Nh...#Q.1#Nguyn l thit k v gim st cng trnh lm sinh#^aH.#^aNng ngh ip#2010#^a216tr.^b27cm#u ba ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Tru ng tm Khuyn nng quc gia. Tng cc Lm nghip#Gii thiu tng quan v thit k v gim st cng trnh lm sinh. Phn chia dng lp a v iu tra thit k t rng rng. Gim st cht lng ging cy trng lm nghip, cng trnh bo v th c vt rng, cng trnh phng chy, cha chy rng, quy hoch mi trng rng. Th it k, gim st cng trnh bo v nc v t trn sn dc#Thit k#Gim st#C ng trnh#Lm sinh#Phm Vn in#Ng nh Qu#Nguyn Th Nh#Hong Thanh Lc#D ng Thanh Hi#KVn#274835## 00737000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020031000550070036000860220004001220080005001260090 01400131010000500145011001500150021020300165020001400368020001100382020001900393 020000900412005001400421039000500435013000700440#VL11.00743#VL11.00744#Vi?t#B256 V#632#^214#V Triu Mn#Bnh virus thc vt Vit Nam#V Triu Mn (ch.b.), H Vit Cng#T.1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a252tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v bnh virus thc vt, phng php chn on v phng chng bnh virus thc vt. Tnh hnh nghin cu bnh virus hi thc vt Vit Nam cng mt s b nh virus hi la#Bnh thc vt#Bnh virut#Bnh hi cy trng#Vit Nam#H Vit C ng#KVn#274836## 00732000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020088000430070014001310080005001450090014001500100005001640110 01500169021016800184020000900352039000500361005001400366020001200380020001100392 020001000403020000900413020001300422013000700435#VL11.00745#VL11.00746#Vi?t#NG52 7L#630#^214#Nguyn l v ng dng m hnh ton trong nghin cu sinh hc, nng n ghip v mi trng#Ng Ngc Hng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a434tr.^b27cm#Trnh b y cc nguyn l ca m hnh ton, hng dn s dng stella v kt qu nghin c u trong sinh hc v mi trng, h thng h tr chuyn giao k thut nng nghip #Sinh hc#KVn#Ng Ngc Hng#Nng nghip#Mi trng#Nguyn l#ng dng#M hnh t on#274837## 00971000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020145000440070054001890080005002430090014002480100005002620110 01500267015010200282021017100384020000900555020000700564005001900571005001100590 039000500601020001100606020001100617020000800628020001400636013000700650#VL11.00 747#VL11.00748#Vi?t#S450T#634.9#^214#S tay hng dn k thut trng rng mt s loi cy ly g v lm sn ngoi g chnh phc v trng rng phng h v sn xu t cho 62 huyn ngho#Phm c Tun (ch.b.), Nguyn Quang Dng, Nh Vn K#^aH. #^aNng nghip#2010#^a256tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng t hn. Tng cc Lm nghip. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu c im sin h hc, cng dng, ging v hng dn cc k thut trng rng mt s loi cy lm nghip chnh, mt s loi cy ly g, mt s loi lm sn ngoi g#K thut#S tay#Nguyn Quang Dng#Nh Vn K#KVn#Trng rng#Cy ly g#Lm sn#Rng phng h#274838## 00898000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020026000570070057000830080005001400090014001450100 00500159011001500164015005500179021026800234020001100502020001100513005001700524 005001300541039000500554005001400559005001600573013000700589#VL11.00749#VL11.007 51#VL11.00750#Vi?t#GI-108T#633.6#^214#Gio trnh cy khoai lang#Nguyn Vit Hng (ch.b.), inh Th Lc, Dng Vn Sn...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a115tr.^b27cm# TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Gii thiu gi tr kinh t v tnh hnh pht trin khoai lang trn th gii v trong nc. Trnh by ngu n gc, phn loi khoai lang; c im thc vt hc v sinh trng; c tnh sinh l v yu cu sinh thi; k thut trng; thu hoch, bo qun, ch bin khoai la ng#Khoai lang#Gio trnh#Nguyn Vit Hng#inh Th Lc#KVn#Dng vn Sn#Nguyn Th Hng#274839## 00943000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020025000570030021000820070053001030080005001560090 01400161010000500175011001500180015005500195021026300250020001400513020001100527 00500130053800500140055103900050056500500130057000500140058300500130059701300070 0610#VL11.00752#VL11.00753#VL11.00754#Vi?t#GI-108T#576.5#^214#Gio trnh di truy n hc#Dng cho bc i hc#Lun Th p, Trn Vn in (ch.b.), Trn nh H... #^aH.#^aNng nghip#2010#^a155tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Trnh by c s t bo hc ca di truyn v qu trnh sinh sn, c c quy lut di truyn ca mendel, tng tc gen, di truyn nhim sc th v c c h xc nh gii tnh sinh vt, di truyn t bo cht, di truyn hc qun th, b in d, di truyn tnh trng s lng#Di truyn hc#Gio trnh#Lun Th p#Trn Vn in#KVn#Trn nh H#Lu Th Xuyn#H Huy Hong#274840## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500020019000550030021000740070056000950080005001510090 01400156010000500170011002500175015005500200021017700255020000400432020002000436 020001100456005001400467005001700481039000500498005001500503013000700518#VL11.00 755#VL11.00757#VL11.00756#Vi?t#GI-108T#635#^214#Gio trnh cy rau#Dng cho bc i hc#Nguyn Thu H (ch.b.), o Thanh Vn, Nguyn c Thnh#^aH.#^aNng nghi p#2010#^a151tr., 8tr. nh^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc N ng Lm#Cung cp nhng kin thc c bn v cy rau, c tnh sinh thi hc, sn xut rau an ton. K thut trng mt s loi rau h thp t, h c, h bu b, h u ph bin nc ta#Rau#K thut trng trt#Gio trnh#o Thanh Vn#Nguyn c Thnh#KVn#Nguyn Thu H#274841## 00972000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500020045000550030046001000070075001460080005002210090 01400226010000500240011001500245015005500260021022000315020001200535020001100547 02000110055800500140056900500210058300500130060400500170061703900050063401300070 0639#VL11.00758#VL11.00760#VL11.00759#Vi?t#GI-108T#630#^214#Gio trnh khuyn n ng nh hng th trng#Sch chuyn kho dng cho o to sau i hc#Dng Vn Sn (ch.b.), Tiago Wandschneider, Bi nh Ho, Nguyn Vn Cng#^aH.#^aNng ng hip#2010#^a135tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm# Trnh by cc ni dung khuyn nng v th trng; thng tin th trng trong khu yn nng; x l v phn tch thng tin th trng; ph bin, trao i thng tin th trng; h tr hnh ng tp th tip cn th trng#Khuyn nng#Th tr ng#Gio trnh#Dng Vn Sn#Wandschneider, Tiago#Bi nh Ho#Nguyn Vn Cng#K Vn#274842## 00879000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050013000640020038000770070013001150080 00500128009001400133010000500147011001500152015006800167021032600235020001700561 039000500578020001100583013000700594#VL11.00761#VL11.00762#VL11.00763#31000#Vi? t#GI-108T#572.8#^214#Phan Hu Tn#Gio trnh sinh hc phn t i cng#Phan Hu Tn#^aH.#^aNng nghip#2010#^a156tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Nng nghip H Ni# cp mt cch tng qut v h thng ho cc v n v cu trc, chc nng ca cc i phn t sinh hc nh: protein, enzyme, c c axit nucleic DNA v RNA. Lin kt ho hc trong h thng sng. Gen v genome ca sinh vt. Tnh n nh ca DNA. Cc c ch gy bin i DNA. Phin m, sinh tng hp RNA. M di truyn v dch m#Sinh hc phn t#KVn#Gio trnh#274843## 00986000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050014000510020059000650030055001240070014001790080 00500193009001400198010000500212011001500217015004700232021033100279020001000610 020000600620020001200626039000500638020001100643020001100654013000700665#VL11.00 765#VL11.00764#54500#Vi?t#GI-108T#636#^214#L nh Phng#Gio trnh phng php th nghim trong chn nui v th y#Dng cho hc vin v sinh vin ngnh Chn n ui - Th y#L nh Phng#^aH.#^aNng nghip#2010#^a244tr.^b27cm#TTS ghi: i h c Hu. Trng i hc Nng Lm#Trnh by mt s khi nim trong thng k v ph ng php th nghim; thng k m t; kim tra gi thuyt v lc thng k; m hn h thng k v phn tch phng sai; phn tch phng sai hai nhn t; thit k t h nghim mt nhn t; phn tch khi bnh phng; phn tch tng quan hi quy; nghin cu iu tra bng bn hi, bn kim#Chn nui#Th y#Phng php#KVn#Th nghim#Gio trnh#274844## 00842000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020034000550070018000890080005001070090014001120100 00500126011001500131021037800146020001000524020000900534020001200543039000500555 020000900560013000700569#VL11.00775#VL11.00776#Vi?t#C455N#668#^214#L Xun nh# Cng ngh sn xut phn bn v c#L Xun nh b.s.#^aH.#^aNng nghip#2010#^a11 5tr.^b27cm#Trnh by tnh hnh chung v cng nghip phn bn, nguyn liu phn b n th v ngun d tr. Cung cp nhng kin thc c bn v sn xut v s dng a moniac, axit nitric, nitrate v cc mui amoniac; sn xut phn urea; cc loi p hn lng v cc loi dung dch; axit sulfuric v phosphoric; cc loi phn bn s n xut t axit phosphoric; phn pht pht; phn kali; phn phc hp#Cng ngh#S n xut#Phn khong#KVn#Phn bn#274845## 00872000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020065000570030057001220070037001790080005002160090 01400221010000500235011001500240015008100255021017300336020001000509020000400519 020001100523039000500534005001500539020000900554013000700563#VL11.00777#VL11.007 78#Vi?t#T103L#636.4#^214#Phm S Lng#Ti liu tp hun k thut phng tr nhng bnh thng gp ln#Khuyn nng vin, th y c s v k thut vin chn nui# Phm S Lng (ch.b.), Nguyn Hu Nam#^aH.#^aNng nghip#2010#^a183tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Tr nh by k thut phng bnh tng hp, thc hnh chn on v iu tr gn 20 bnh truyn nhim, bnh k sinh trng, bnh ni v sn khoa thng xy ra trong chn nui ln#Chn nui#Ln#Phng bnh#KVn#Nguyn Hu Nam#iu tr#274846## 00742000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020048000530030028001010080005001290090014001340100 00500148011001400153015008100167021018300248020002000431020000900451020000400460 039000500464013000700469#VL11.00779#VL11.00780#VL11.00781#Vi?t#T103L#635#^214#T i liu tp hun k thut sn xut rau an ton#Dng cho cn b khuyn nng#^aH.#^ aNng nghip#2010#^a71tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn . Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu nhng nguyn tc chung trong sn xu t rau an ton. Ni dung cc quy trnh sn xut rau an ton t khu chun b t, mt trng, bn phn, chm sc v phng tr su bnh#K thut trng trt#Sn xut#Rau#KVn#274847## 00902000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020078000580030028001360070067001640080005002310090 01400236010000500250011001400255015008100269021011900350020002000469020001000489 02000090049902000070050803900050051502000120052000500170053200500200054901300070 0569#VL11.00782#VL11.00783#Vi?t#T103L#635.9#^214#ng Vn ng#Ti liu tp hun k thut trng, thu hoch v bo qun hoa lily, hoa loa kn#Dng cho cn b khu yn nng#B.s.: ng Vn ng (ch.b.), L Th Thu Hng, Nguyn Th Thu Hng#^aH. #^aNng nghip#2010#^a87tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng th n. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Trnh by k thut chun b t, chn ging, chm sc, phng tr su bnh, thu hoch v bo qun hoa lily, hoa loa kn#K thu t trng trt#Thu hoch#Bo qun#Hoa ly#KVn#Hoa loa kn#L Th Thu Hng#Nguyn Th Thu Hng#274848## 00958000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020084000470070075001310080005002060090014002110100005002250110 01500230015005500245021020300300020000800503020002200511020002400533039000500557 005002100562020001100583005001300594005001300607005001700620013000700637#VL11.00 784#VL11.00785#Vi?t#H561D#526.0285#^214#Hng dn s dng b phn mm microstati on v mapping office trong thnh lp bn #Phan Th Thanh Huyn (ch.b.), m Xu n Vn, H Vn Thun, Ng Th Hng Gm#^aH.#^aNng nghip#2010#^a107tr.^b27cm#T TS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Gii thiu v microstation, mapping office v quy trnh s ho, bin tp bn ; thit k chung; nn v s ho i tng bn ; hon thin v chun ho bn ; bin tp, trnh by, lu t r v in bn #Tin hc#Phn mm microstation#Phn mm mapping office#KVn#Phan Th Thanh Huyn#Lp bn #m Xun Vn#H Vn Thun#Ng Th Hng Gm#274849## 00797000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050011000470020065000580070011001230080005001340090014001390100 00500153011001500158015008100173021021400254020000800468020001000476020000800486 020001300494039000500507013000700512#VL11.00786#VL11.00787#Vi?t#PH561P#621.389#^ 214#L Vn Th#Phng php s dng my d ngang (Sonar) trong khai thc hi sn# L Vn Th#^aH.#^aNng nghip#2010#^a107tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu cc tnh nng, c tnh k thut, thng s k thut, hot ng, ch d ca my d ngang loi Fu runo (CH-250) v my JMC (CSL-1000). Hng dn bo dng, x l s c v cc ch dn an ton khi s dng#S dng#Khai thc#Hi sn#My d ngang#KVn#274850## 00692000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050014000420020028000560070030000840080005001140090014001190100 00500133011001500138021023000153020001000383039000500393020001800398005001500416 013000700431#VL11.00788#VL11.00789#Vi?t#D312D#630#^214#Nguyn Bo V#Dinh dng khong cy trng#Nguyn Bo V, Nguyn Huy Ti#^aH.#^aNng nghip#2010#^a204tr.^ b27cm#Cung cp kin thc, cc nguyn tc c bn v dinh dng khong cy trng b ao gm s cung cp, qu trnh hp thu, vn chuyn v bin dng, vai tr chc n ng ca cht dng khong trong cy, c bit l cy trng trong nng nghip#Cy trng#KVn#Dinh dng khong#Nguyn Huy Ti#274851## 01002000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020031000600070060000910080005001510090 01400156010000500170011001500175015006800190021030700258020001100565020001000576 00500160058600500140060200500170061600500160063300500150064903900050066401300070 0669#VL11.00766#VL11.00767#VL11.00768#32000#Vi?t#B103G#301#^214#Bi ging x h i hc i cng#Nguyn Th Din (ch.b.), Nguyn Thu H, Nguyn Minh Khu...#^aH. #^aNng nghip#2010#^a162tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by kin thc c bn v lch s hnh thnh v pht trin ca x hi hc, cc phm tr c cu x hi, hnh ng x hi v tng tc x hi, t chc x hi v thit ch x hi, vn ho v li sng, x hi ho, kh i nim bin i x hi. Mt s chuyn ngnh x hi hc, phng php nghin cu x hi hc#X hi hc#Bi ging#Nguyn Th Din#Nguyn Thu H#Nguyn Minh Khu#Ng Trung Thnh#Nguyn Lp Thu#KVn#274852## 00701000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620050016000670020027000830070016001100080 00500126009001400131010000500145011001500150015006800165021015100233020001600384 020001100400039000500411013000700416#VL11.00769#VL11.00770#VL11.00771#45000#Vi? t#GI-108T#621.8028#^214#Trn Nh Khuyn#Gio trnh my nng chuyn#Trn Nh Khuy n#^aH.#^aNng nghip#2010#^a280tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v cu to, nguy n l lm vic, l thuyt tnh ton v cc chi tit, cm my ch yu trong cc m y nng v my chuyn#My nng chuyn#Gio trnh#KVn#274853## 00800000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480050013000530020044000660070013001100220004001230080 00500127009001400132010000500146011001500151021029900166020001000465020002200475 039000500497013000700502005001300509#VL11.00772#VL11.00773#VL11.00774#Vi?t#C455T #632#^214#Phm Vn Lm#Cng trnh nghin cu khoa hc v cn trng#Phm Vn Lm# Q.2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a420tr.^b27cm#Gii thiu 40 bi bo khoa hc vit v kt qu nghin cu a dng sinh hc cp loi trong cc h sinh thi nng nghip, c im sinh vt hc ca loi, sinh thi hc qun th, bin php phng chng loi cn trng hi; 24 bi vit tng hp, tng quan, quan im lin quan n lnh vc cn trng#Cn trng#Cng trnh nghin cu#KVn#274854#Phm Vn Lm## 00936000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020049000610070053001100080005001630090014001680100 00500182011001500187021033000202020000900532020001800541005001500559005001300574 005001600587039000500603013000700608020000800615020001100623#VL11.00790#VL11.007 91#Vi?t#QU105L#641.3#^214#Nguyn T Cng#Qun l cht lng v an ton thc ph m thu sn#Nguyn T Cng ; Phn bin, h..: Trn ng Ninh...#^aH.#^aNng nghi p#2010#^a400tr.^b27cm#Gii thiu nhng thng tin hng dn cp nht v c h th ng v cch thc v iu kin tip cn th trng thng mi th gii, th tr ng xut khu thu sn, xu hng tiu th, knh phn phi, cc phng php kim tra v qun l an ton thc phm thu sn, phn tch nguy c an ton thc phm, an ton bnh dch ng thc vt#Thu sn#An ton thc phm#Trn ng Ninh#L nh Hng#Nguyn Hu Dng#KVn#274855#Qun l#Cht lng## 01275000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020052000440030154000960290043002500070049002930080005003420090 01400347010000500361011002900366015004500395021031600440020002100756020001000777 02000190078702000180080602000070082400500140083100500140084500500160085900500150 0875005001100890039000500901013000700906#VL11.00792#VL11.00793#Vi?t#K258Q#630.2# ^214#Kt qu nghin cu khoa hc & cng ngh 2006 - 2010#K yu Hi ngh Khoa h c & Cng ngh ngy 5 - 6 thng 11 nm 2011 ti H Ni : Proceedings of science a nd technology confernc. Hanoi, 5- 6 November 2010#Results of science and techno logy research#Nguyn Vn B, Ng Vnh Vin, Nguyn Tr Hon...#^aH.#^aNng nghi p#2010#^a878tr., 6tr. nh mu^b30cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam #Gm 151 bo co kt qu nghin cu cy lng thc, cy c c v qu gen cy tr ng; cy rau, cy n qu v cy cng nghip; bo v thc vt; cng ngh sinh hc v vi sinh vt nng nghip; bo qun, ch bin nng sn v thc hnh sn xut n ng nghip ttt; t, phn bn v mi trng; chn nui; h thng nng nghip#Kho a hc nng nghip#Cng ngh#Kt qu nghin cu#Hi ngh khoa hc#K yu#Nguyn V n B#Ng Vnh Vin#Nguyn Tr Hon#Phm nh Phc#L Huy Hm#KVn#274856## 00952000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020090000480080005001380090014001430100005001570110015001620150 02500177021037200202020000800574020000800582020001200590020001100602020001000613 020000900623020001800632039000500650013000700655#VL11.00795#VL11.00794#Vi?t#S460 L#338.09597#^214#S lc lch s ngnh Cng Thng Vit Nam t Cch mng thng t m n nay (8/1945 - 2011)#^aH.#^aCng thng#2011#^a433tr.^b27cm#TTS ghi: B C ng Thng#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin v thnh tu ca ngnh C ng Thng qua 65 nm. H thng nhng s kin lch s, nhng din bin quan trng ca ngnh Cng Thng gn lin vi s nghip dng nc, gi nc, s pht trin t nc, cng cuc i mi ca dn tc qua mi thi k... Mt s thng tin v hnh nh gii thiu v doanh nghip ngnh cng thng Vit Nam#Lch s#Kinh t#C ng nghip#Thng mi#Thnh tu#Vit Nam#Ngnh cng thng#KVn#274857## 00871000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050012000750020055000870070 03900142008000500181009002000186010000500206011001500211021019900226020000800425 02000080043300600100044100600090045103900050046001900080046500400180047302000120 0491020001100503013000700514#VN11.01893#VN11.01895#VN11.01896#VN11.01894#96000# Vi?t#M458T#355.009#^214#Beyer, Rich#100 cu chuyn v chin tranh th v nht ch a tng k#Rich Beyer ; Dch: Bo Thnh, Tn Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011# ^a217tr.^b19cm#Gii thiu nhng cu chuyn th v v lch s chin tranh trn th gii t c i n hin i vi nhng trn chin lng danh, nhng tng lnh, chin binh, pht minh v kh, thuc sng, tnh bo...#Lch s#Qun s#Bo Thnh# Tn Vit#KVn#Dch M#Ti bn ln th 1#Chin tranh#Giai thoi#274858## 00843000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050012000710020048000830070 07600131008000500207009002000212010000500232011001500237021015200252020000800404 02000160041202000090042800600170043700500130045400500180046703900050048501900080 0490013000700498#VN11.01897#VN11.01900#VN11.01898#VN11.01899#96000#Vi?t#M458T#9 04#^214#Beyer, Rich#100 cu chuyn lch s th v nht cha tng k#Rich Beyer ; Dch: Trnh Thanh Thu ; H..: Bi Thu Anh, Mu Th Mai Hng#^aH.#^aT in B ch khoa#2011#^a217tr.^b19cm#Gii thiu nhng cu chuyn lch s v chin tranh, s kin chnh tr, nhng pht minh khoa hc v i, cng trnh kin trc, th t hao... trn th gii#Lch s#S kin lch s#Th gii#Trnh Thanh Thu#Bi Thu Anh#Mu Th Mai Hng#KVn#Dch M#274859## 00882000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050012000750020054000870070 08700141008000500228009002000233010000500253011001500258021013600273020001100409 02000080042002000110042802000030043900600170044200600100045900500180046900500130 0487039000500500013000700505019000800512#VN11.01902#VN11.01903#VN11.01904#VN11.0 1901#96000#Vi?t#M458T#973.092#^214#Beyer, Rich#100 cu chuyn v tng thng th v nht cha tng k#Rich Beyer ; Dch: Trnh Thanh Xun, Hong Mai ; H..: Mu Th Mai Hng, Bi Thu Anh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a217tr.^b19cm#Gii t hiu nhng giai thoi, chuyn k v nhng bit ti chnh tr, nhng s kin, nh ng c may thay i vn mnh ca cc Tng thng M#Tng thng#Tiu s#Giai thoi# M#Trnh Thanh Xun#Hong Mai#Mu Th Mai Hng#Bi Thu Anh#KVn#274860#Dch M ## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500070013000830220004000960080005001000090 02600105010000500131011001400136020001100150020000600161020000800167020001400175 005001300189039000400202013000700206#VV11.05016#VV11.05017#8000#Vi?t#L462G#372. 6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a54tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#M ai#274861## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189 005000800203005001500211039000400226020001300230013000700243#VV11.05018#VV11.050 19#18000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 2#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a124tr.^b24cm#T on#Lp 2#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#Mai#Gii bi tp#274862## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030029000890070016001180080005001340090 02600139010000500165011001500170020001100185020000600196020001400202005001600216 039000400232013000700236#VV11.05020#VV11.05021#35000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Tin g Vit 2 - Pht trin v nng cao#Bi dng hc sinh kh, gii#Phm Thnh Cng#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a172tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm #Phm Thnh Cng#Mai#274863## 00434000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020027000400070009000670220004000760080005000800090026000850100 00500111011001400116020001000130020000600140020001400146005000900160039000400169 013000700173#VV11.05022#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3# Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#S ch c thm#Thin n#Mai#274864## 00434000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020027000400070009000670220004000760080005000800090026000850100 00500111011001400116020001000130020000600140020001400146005000900160039000400169 013000700173#VV11.05023#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3# Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#S ch c thm#Thin n#Mai#274865## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030029000890070016001180080005001340090 02600139010000500165011001500170020001100185020000600196020001400202005001600216 039000400232013000700236#VV11.05024#VV11.05025#36000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Tin g Vit 3 - Pht trin v nng cao#Bi dng hc sinh kh, gii#Phm Thnh Cng#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a172tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm #Phm Thnh Cng#Mai#274866## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070040000900080005001300090026001350100 00500161011001400166020001000180020000600190020001400196005001500210005001600225 039000400241020000700245020000900252013000700261#VV11.05026#VV11.05027#12000#Vi ?t#454L#372.652#^214#n luyn v kim tra ting Anh lp 3#Nguyn Th Chi (ch.b. ), Dng Qunh Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a65tr.^b24cm#Ting Anh#L p 3#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Dng Qunh Hoa#Mai#n tp#Kim tra#274867## 00434000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020027000400070009000670220004000760080005000800090026000850100 00500111011001400116020001000130020000600140020001400146005000900160039000400169 013000700173#VV11.05028#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4# Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a26tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#S ch c thm#Thin n#Mai#274868## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070040000900080005001300090026001350100 00500161011001400166020001000180020000600190020001400196005001500210005001600225 039000400241020000700245020000900252013000700261#VV11.05029#VV11.05030#12000#Vi ?t#454L#372.652#^214#n luyn v kim tra ting Anh lp 4#Nguyn Th Chi (ch.b. ), Dng Qunh Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a66tr.^b24cm#Ting Anh#L p 4#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Dng Qunh Hoa#Mai#n tp#Kim tra#274869## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030029000890070016001180080005001340090 02600139010000500165011001500170020001100185020000600196020001400202005001600216 039000400232013000700236#VV11.05031#VV11.05032#36000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Tin g Vit 4 - Pht trin v nng cao#Bi dng hc sinh kh, gii#Phm Thnh Cng#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm #Phm Thnh Cng#Mai#274870## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070040000900080005001300090026001350100 00500161011001400166020001000180020000600190020001400196005001500210005001600225 039000400241020000700245020000900252013000700261#VV11.05033#VV11.05034#12000#Vi ?t#454L#372.652#^214#n luyn v kim tra ting Anh lp 5#Nguyn Th Chi (ch.b. ), Dng Qunh Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a63tr.^b24cm#Ting Anh#L p 5#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Dng Qunh Hoa#Mai#n tp#Kim tra#274871## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070013000840220004000970080005001010090 02600106010000500132011001500137020001100152020000600163020000800169020001400177 005001300191039000400204013000700208#VV11.05035#VV11.05036#16000#Vi?t#L462G#372 .6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 5#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a109tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun #Mai#274872## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020024000530070035000770080005001120090026001170100 00500143011001500148020000500163020000600168020001400174005001500188005001900203 039000400222013000700226#VV11.05037#VV11.05038#19000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gi p em hc gii ton 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#Mai#274873## 00852000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020062000340030022000960080005001180090018001230100005001410110014001460150 17300160021019200333020001700525020000900542020000900551020000800560020000700568 039000400575013000700579#VV11.05039#Vi?t#S450T#331.25#^214#S tay hng dn khai bo, thng k, bo co tai nn lao ng#Dnh cho doanh nghip#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a21tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: S tay hng dn khai bo, thng k , bo co tai nn lao ng dnh cho doanh nghip. - TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#Cung cp nhng kin thc c bn v tai nn lao ng, phn loi tai nn lao ng. Trnh by ni dung, yu cu php lut, l do, cch thc thc hin khai bo, thng k, bo co tai nn lao ng#Tai nn la o dng#Khai bo#Thng k#Bo co#S tay#Mai#274874## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020080000520070041001320080005001730090026001780100 00500204011001500209020000800224020000600232020000600238020001500244005001600259 005002400275039000400299020000800303020000800311013000700319#VV11.05040#VV11.050 41#19500#Vi?t#H561D#372.89#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp thng gp trong dy hc lch s lp 4 - 5#Trnh nh Tng, Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a111tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Lp 5#Sch tham kho# Trnh nh Tng#Nguyn Th Phng Thanh#Mai#Cu hi#Bi tp#274875## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070057000840080005001410090026001460100 00500172011001500177020000700192020000600199020001400205005001500219005001500234 005001400249005001100263039000400274005001600278013000700294#VV11.05042#VV11.050 43#24500#Vi?t#B452D#530#^214#Bi dng nng lc t hc vt l 6#ng c Trng, Nguyn c Tn, V Minh Ngha (ch.b.)...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 161tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#ng c Trng#Nguyn c Tn#V Minh Ng ha#V Hu Tr#Mai#Hunh Cao Trung#274876## 00596000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020030000450070040000750220004001150040018001190080005001370090 02600142010000500168011001500173020000500188020000600193020001300199020001400212 005001500226005000800241005001500249039000400264014000700268013000700275#VV11.05 045#VV11.05044#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 6#Nguyn c T n, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th p#Nguyn c Ho#Mai#20000#274877## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070066000770040040001430080005001830090 02600188010000500214011001500219020000700234020000600241020001300247020001400260 005001700274005001300291005001300304005002000317039000400337013000700341#VV11.05 046#VV11.05047#25000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 6#V Th Ph t Minh, Chu Vn To, L Khc Bnh, L Thu Thanh Giang#Ti bn ln th 1 c ch nh sa, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a172tr.^b24cm#Vt l#Lp 6# Gii bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#L Khc Bnh#L Thu Th anh Giang#Mai#274878## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020001300206 020001400219005001500233005000800248005001500256039000400271013000700275#VV11.05 048#VV11.05049#21000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 6#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn #T Thp#Nguyn c Ho#Mai#274879## 00636000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070045000670220004001120040018001160080 00500134009002600139010000500165011001500170020000800185020000600193020001100199 02000120021002000080022202000140023000500140024400500110025800500180026903900040 0287013000700291#VV11.05051#VV11.05050#23000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 6#Phm Tun Anh, Thi Giang, Nguyn Trng Hon#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a140tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#V n hc#Sch c thm#Phm Tun Anh#Thi Giang#Nguyn Trng Hon#Mai#274880## 00453000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070016000740080005000900090026000950100 00500121011001500126039000500141020001000146020001400156020000600170005001600176 013000700192#VV11.05052#VV11.05053#20000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 7#Nguyn Xun Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a144tr.^b24cm#Oanh#T ing Anh#Sch c thm#Lp 7#Nguyn Xun Hi#274881## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520030093000930070063001860220004002490080 00500253009002600258010000500284011001500289020001200304020000800316020000600324 02000140033000500120034400500170035600500210037300500150039400500140040903900050 0423013000700428#VV11.05054#VV11.05055#23500#Vi?t#R203K#810.76#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 7#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c t rong ng vn 7. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng , Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a128tr.^b24cm #Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#oanh#274882## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 020001400214005001500228005000800243005001500251039000500266013000700271#VV11.05 056#VV11.05057#21000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 7#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T T hp#Nguyn c Ho#oanh#274883## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 020001400214005001500228005000800243005001500251039000500266013000700271#VV11.05 059#VV11.05058#28000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a181tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T T hp#Nguyn c Ho#oanh#274884## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030022000740070016000960080005001120090 02600117010000500143011001500148039000500163020001000168020001400178004001800192 020000600210005001600216013000700232#VV11.05060#VV11.05061#23000#Vi?t#H419T#428 .0076#^214#Hc tt ting Anh 8#Theo chng trnh mi#Nguyn Xun Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a154tr.^b24cm#Oanh#Ting Anh#Sch c thm#Ti bn ln th 2#Lp 8#Nguyn Xun Hi#274885## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070039001030080005001420090026001470100 00500173011001500178039000500193020001000198020001400208020000600222005001600228 005002200244020001100266020001300277013000700290#VV11.05062#VV11.05063#30000#Vi ?t#H428#607#^214#Hi p v cch lm mt s th nghim cng ngh lp 8#Phm n h Cng, Nguyn Th Hunh Liu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a172tr.^b24c m#Oanh#Cng ngh#Sch c thm#Lp 8#Phm nh Cng#Nguyn Th Hunh Liu#Th n ghim#Sch hi p#274886## 00652000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070062000670220004001290080005001330090 02600138010000500164011001500169020000800184020001100192020001200203020000800215 02000060022302000140022900500140024300500120025700500200026900500130028903900050 0302013000700307#VV11.05064#VV11.05065#23000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 8#Phm Tun Anh, Nguyn Hun, Bi Th Thanh Lng, Ng Vn Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a145tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc# Lp 8#Sch c thm#Phm Tun Anh#Nguyn Hun#Bi Th Thanh Lng#Ng Vn Tun#o anh#274887## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030022000930070021001150080005001360090 02600141010000500167011001500172039000500187020001000192020001400202020000600216 005001600222020000800238013000700246#VV11.05066#VV11.05067#20000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp c bn v nng cao ting Anh 8#Theo chng trnh mi#Nguyn X un Hi b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a126tr.^b24cm#Oanh#Ting Anh#S ch c thm#Lp 8#Nguyn Xun Hi#Bi tp#274888## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220080005001260090 02600131010000500157011001500162020000500177020000600182020001300188020001400201 005001500215005000800230005001500238039000500253013000700258#VV11.05068#VV11.050 69#18000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 9#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a116tr.^b24cm#To n#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#oanh#2 74889## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220080005001260090 02600131010000500157011001500162020000500177020000600182020001300188020001400201 005001500215005000800230005001500238039000500253013000700258#VV11.05070#VV11.050 71#25000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 9#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a180tr.^b24cm#To n#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#oanh#2 74890## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030019000750070052000940080005001460090 02600151010000500177011001500182039000500197020001000202020001400212020000700226 005001300233005001000246005001600256005001300272005001600285013000700301#VV11.05 073#VV11.05072#25000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 10#Chng trnh chun#V Th Thun (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2010#^a184tr.^b24cm#Oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 10#V Th Thun#H ong Anh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin#Trn Thanh Phc#274891## 00598000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020026000540030031000800070058001110080005001690090 02600174010000500200011001500205039000500220020000700225020001400232020000700246 005001600253005001500269005001700284013000700301#VV11.05075#VV11.05074#32000#Vi ?t#GI-521E#910.76#^214#Gip em hc tt a l 10#Chng trnh chun v nng cao# Nguyn Minh Tu (ch.b.), V Th Kim Cc, L Th Thanh Tr#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a212tr.^b24cm#Oanh#a l#Sch c thm#Lp 10#Nguyn Minh Tu#V Th Kim Cc#L Th Thanh Tr#274892## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030009000750070081000840080005001650090 02600170010000500196011001500201039000500216020001000221020001400231020000700245 005001500252005002000267005001900287005001600306013000700322#VV11.05076#VV11.050 77#33000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 10#Nng cao#Nguyn Th Chi (ch.b.), Ng Th Thanh Hng, ng Th Yn Trang, Thi Quang Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a229tr.^b24cm#Oanh#Ting Anh#Sch c thm#Lp 10#Nguyn Th Chi#Ng Th Thanh Hng#ng Th Yn Trang#Thi Quang Tun#274893## 00591000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070030000700220004001000040018001040080 00500122009002600127010000500153011001500158020000800173020000700181020001100188 02000120019902000140021100500120022500500080023700500080024503900050025301300070 0258#VV11.05078#VV11.05079#28000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 11#L An h Xun, L Hun, Tr Sn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 10#^a186tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L Anh Xu n#L Hun#Tr Sn#oanh#274894## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530030009000720070042000810080005001230090 02600128010000500154011001500159039000500174020000800179020001400187020000700201 005001500208005001800223013000700241#VV11.05080#VV11.05081#20500#Vi?t#H419T#005 .076#^214#Hc tt tin hc 11#Nng cao#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Oanh#Tin hc#Sch c thm#L p 11#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#274895## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070055000830080005001380090026001430100 00500169011001500174039000500189020000800194020001400202020000700216005002000223 005001200243020000800255005001300263013000700276#VV11.05083#VV11.05082#28000#Vi ?t#H561D#909#^214#Hng dn gii bi tp lch s 11#Nguyn Th Th Bnh (ch.b.), H Th Lch, Bi c Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a161tr.^b24cm#Oa nh#Lch s#Sch c thm#Lp 11#Nguyn Th Th Bnh#H Th Lch#Bi tp#Bi c Dng#274896## 00763000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030054000990070057001530080005002100090 02600215010000500241011001500246039000500261020000700266020001400273004001800287 02000100030500500150031500500150033002000070034500500140035202000130036600500120 0379005001500391013000700406#VV11.05084#VV11.05085#24000#Vi?t#H561D#512.0076#^2 14#Hng dn gii bi tp i s & gii tch 11#Tm tt cn bn. Bi tp cn bn . Cu hi trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a160tr.^b24cm#Oanh#i s#Sch c thm#Ti bn ln th 2#Gii tch#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Lp 11#Mai Xun ng#Gii bi tp#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#274897## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070051000870080005001380090026001430100 00500169011001500174039000500189020000800194020001400202005001600216005001300232 020000700245005002000252020001300272013000700285#VV11.05087#VV11.05086#19500#Vi ?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 11#Trn Trung Ninh, inh Th Nga, inh Th Hng Nhung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a130tr.^b24cm#Oa nh#Ho hc#Sch c thm#Trn Trung Ninh#inh Th Nga#Lp 11#inh Th Hng Nhung #Gii bi tp#274898## 00687000000000361000450002600110000002600110001100400180002201400070004004100050 00471810006000520820006000588080005000640020019000690030019000880070047001070220 00400154008000500158009002600163010000500189011001500194020000800209020000700217 02000080022402000120023202000140024400500120025800500140027000500080028400500080 0292005001300300039000500313013000700318#VV11.05088#VV11.05089#Ti bn ln th 1 #22500#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L Huy, L Hun...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a150 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn L Huy#L Hun#Tr Sn#Ng Vn Tun#oanh#274899## 00514000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200080001880800050 00260020031000310070044000620220004001060080005001100090026001150100005001410110 01500146020001000161020000900171020001400180005001900194005000900213005001400222 039000500236013000700241#30000#Vi?t#250H#372.652#^214# hc tt Let's learn E nglish#ng Th Yn Trang, Hong H, Nguyn Phng#T.3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a174tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#ng Th Yn Trang#Ho ng H#Nguyn Phng#oanh#274900## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020040000550070011000950220004001062210014001100080 00500124009002600129010000500155011001500160020000900175020001400184020001300198 020002000211020001400231020001500245005001100260039000500271013000700276#VV11.05 092#VV11.05093#50000#Vi?t#PH561P#576.5076#^214#Phng php luyn gii bi tp s inh hc#V c Lu#T.1#Di truyn hc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a268tr .^b24cm#Sinh hc#Di truyn hc#Gii bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#S ch luyn thi#V c Lu#oanh#274901## 00612000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020070000540070039001240080005001630090026001680100 00500194011001500199039000500214020001000219020001400229005001500243005001500258 020002000273020000700293020001500300013000700315#VV11.05094#VV11.05095#40000#Vi ?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu luyn thi hc sinh gii a phng v quc gia m n ting Anh#Nguyn Th Chi (ch.b.), Phan Ch Ngha#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a223tr.^b24cm#Oanh#Ting Anh#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Phan Ch Ngh a#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#274902## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070042000950220004001370080005001410090 02600146010000500172011001500177020000800192020000900200020001400209005001500223 005001800238039000500256013000700261#VV11.05096#VV11.05097#30500#Vi?t#H419T#372 .34#^214#Hc tt tin hc dnh cho hc sinh tiu hc#Trn Don Vinh (ch.b.), Tr ng Th Thu H#Q.3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a179tr.^b24cm#Tin hc#Ti u hc#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#oanh#274903## 00680000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030042000850070057001270080005001840090 01100189010000500200011001500205039000500220020000900225020001400234005001500248 00500130026302000070027602000130028300500160029600500180031200500170033001300070 0347#VV11.05098#VV11.05099#38000#Vi?t#L527G#516.0076#^214#Luyn gii bi tp h nh hc 11#Chun v nng cao. T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), H in Bin, Hong Ngc Cnh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Oanh#Hnh hc#S ch c thm#Nguyn Vn Lc#H in Bin#Lp 11#Gii bi tp#Hong Ngc Cnh#Ngu yn Ngc Giang#Nguyn Ngc Thu#274904## 00553000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520050013000570020033000700070013001030080005001160090 02600121010000500147011001500152039000500167020000900172020001100181020001300192 015005400205020000900259013000700268#VV11.05100#VV11.05101#VV11.05102#Vi?t#GI-10 8T#591.5#^214#Hu Vn Ninh#Gio trnh tp tnh hc ng vt#Hu Vn Ninh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a244tr.^b23cm#Oanh#Sinh hc#Gio trnh#Tp tnh h c#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#ng vt#274905## 00742000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050012000680020041000800030063001210070 01200184008000500196009002600201010000500227011002500232039000500257020000800262 020000900270020001900279013000700298021011900305020001600424#VV11.05103#VV11.051 04#VV11.05105#65000#Vi?t#NG527#895.922834#^214#H Minh c#Nguyn nh Thi - C him phng bay t ni#Chuyn lun. Tr chuyn v ghi chp v vn th Nguyn nh Thi#H Minh c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a402tr., 3tr. nh^b21cm#Oa nh#Nh vn#Vit Nam#Nghin cu vn hc#274906#Gii thiu s lc tiu s v danh mc tc phm ca Nguyn nh Thi v chuyn lun nghin cu v vn th, kch ca ng#Nguyn nh Thi## 00792000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020041000690030017001100070056001270080 00500183009002600188010000500214011001500219039000500234020001100239020001700250 020001000267005001600277005001300293013000700306021009700313020006800410#VV11.05 106#VV11.05107#35000#Vi?t#M458S#301.01#^214#Nguyn Qu Thanh#Mt s quan im x hi hc ca Durkheim#Sch chuyn kho#Nguyn Qu Thanh (ch.b.), Nguyn Qu Ngh , L Ngc Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a246tr.^b21cm#Oanh#X hi h c#Sch chuyn kho#Quan im#Nguyn Qu Ngh#L Ngc Hng#274907#Gii thiu v thn th v s nghip ca Emile Durkheim v mt s quan im ca ng v x hi h c#Durkheim, Emile David, Nh nghin cu x hi hc, (1858-1917), Php## 01000000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020048000660030070001140070015001840080 00500199009002600204010000500230011001500235015005900250021033800309020000900647 020001000656020000900666020001100675039000500686013000700691#VV11.05108#VV11.051 09#30000#Vi?t#GI-108T#370#^214#Trn Khnh c#Gio trnh s pht trin cc quan im gio dc#Dng cho cc kho o to sau i hc v gio dc v qun l gio dc#Trn Khnh c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a164tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Gio dc#Trnh by mt s khi nim c bn v cc cch tip cn nghin cu x hi v gio dc. Nn vn minh v s pht trin ca cc quan im gio dc phng ng v phng Ty. S pht trin ca c c quan im gio dc Vit Nam thi cn i v t tng gio dc H Ch Minh. C c quan im gio dc trong x hi hin i v nh trng tng lai#Gio dc#Qua n im#T tng#Gio trnh#Thu#274908## 00801000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020100000680070032001680040008002000080 00500208009002100213010000500234011001400239021020100253020001000454020001300464 020000900477020001300486039000500499013000700504#VV11.05110#VV11.05111#16000#Vi ?t#H428#342.597#^214#inh Cng Tun#Hi - p v quy trnh bu, min nhim, bi nhim v hot ng ca trng thn t trng t dn ph#inh Cng Tun, Dng B ch Long#Ti bn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a92tr.^b21cm#Tm hiu nhng ni dung c bn ca qui nh php lut v qui trnh bu, bi min trng thn, t t rng t dn ph v nhng quyn hn, trch nhim, chnh sch i vi trng thn , t trng t dn ph#Php lut#Cn b c s#Vit Nam#Sch hi p#Thu#274909# # 00921000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020077000510070076001280040020002040080005002240090 02100229010000500250011001400255021014100269020000900410020001100419020001000430 02000070044002000190044702000030046602000130046900500180048200500120050000500140 0512005002100526039000500547013000700552#VV11.05113#VV11.05112#15000#Vi?t#H428 #352.3#^214#Hi - p v tip dn v gii quyt khiu ni, t co ca chnh quy n cp x#Nguyn ng Thnh (ch.b.), L Hng Yn, Nguyn Th La, Dng Th Huyn Minh#Ti bn c sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a67tr.^b21cm#Cung cp k in thc v chuyn mn nghip v cho i ng cn b cp x: k nng trong vic t ip dn, gii quyt khiu ni, t co ca cng dn#Tip dn#Gii quyt#Khiu ni #T co#Qun l hnh chnh#X#Sch hi p#Nguyn ng Thnh#L Hng Yn#Nguyn Th La#Dng Th Huyn Minh#Thu#274910## 01098000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020094000540070067001480080005002150090021002200100 00500241011001500246021035700261005001100618005002200629005001700651005001400668 03900050068201300070068702000090069402000110070302000080071402000070072202000030 0729020000900732020000700741#VV11.05114#VV11.05115#50000#Vi?t#K600N#338.9597#^2 14#K nng lp v ch o thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi cp x, phng th trn#L Vn Ho, Nguyn Th Phng Lan, Nguyn Hong Quy, L Ton Th ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a326tr.^b21cm#Gii thiu v k nng lp v c h o thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi cp x, phng, th trn. Ni dung, phng php tnh cc ch tiu kinh t - x hi v h thng biu mu ph c v lp k hoch pht trin kinh t - x hi hng nm cp x. Mt s hi p v k nng lp v ch o thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi a phng#L Vn Ho#Nguyn Th Phng Lan#Nguyn Hong Quy#L Ton Thng#Thu#2749 11#K hoch#Pht trin#Kinh t#X hi#X#Th trn#Phng## 00834000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020064000680070026001320040029001580080 00500187009002100192010000500213011001500218021018200233020001000415020001000425 02000040043502000080043902000030044702000090045002000130045900500120047203900050 0484013000700489#VV11.05116#VV11.05117#44000#Vi?t#H428#346.59704#^214#Trn Th Cc#Hi - p v qun l a chnh - t ai ca chnh quyn cp x#Trn Th C c, L Th Tho#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a291 tr.^b21cm#Tm hiu, gii p nhng ni dung lin quan n chnh sch, php lut hin hnh ca Nh nc v a chnh - t ai, v cc k nng cn thit trong c ng tc qun l t ai cp x#Php lut#a chnh#t#Qun l#X#Vit Nam#Sch hi p#L Th Tho#Thu#274912## 00904000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020097000570070072001540080005002260090021002310100 00500252011001500257015006000272021018900332020002100521020001400542005001400556 005001700570005001500587039000500602013000700607#VV11.05119#VV11.05118#48000#Vi ?t#X126D#324.2597071#^214#Xy dng ng ta tht s trong sch, vng mnh l o c, l vn minh theo t tng H Ch Minh#S.t., tuyn chn, b.s.: Hong Linh , Nguyn Vn Dng, V Th Kim Yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a291tr.^b21cm #TTS ghi: Khu di tch Ch tch H Ch Minh ti Ph Ch tch#Trch dn mt s b i ni v vit ca ch tch H Ch Minh v xy dng ng trong sch, vng mnh. G ii thiu nhng bi vit v xy dng ng trong sch, vng mnh theo t tng H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Xy dng ng# Hong Linh#Nguyn Vn Dng#V T h Kim Yn#Thu#274913## 00904000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020084000560080005001400090021001450100005001660110015001710150 04800186021032400234020001700558020001400575020001000589020001000599020001700609 039000500626013000700631#VV11.05120#VV11.05121#Vi?t#V115K#324.2597070959747#^214 #Vn kin i hi i biu ln th XVII ng b huyn Vnh Linh nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a127tr.^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Vnh Linh#Gii thiu Vn kin i hi i biu ln th XVII ng b huy n Vnh Linh nhim k 2010 - 2015 bao gm: Din vn khai mc, bo co, bo co k im im, cc bi pht biu, ngh quyt, din vn b mc, phn cng trch nhim v danh sch ch nhim, ph ch nhim, u vin U ban kim tra huyn u Vnh Lin h nhim k 2010 - 2015#i hi i biu#ng b huyn#Vnh Linh#Qung Tr#Vn ki n i hi#Thu#274914## 00771000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050014000540020061000680070014001290080005001430090 02100148010000500169011001500174021022100189020001000410020001500420020000700435 020001800442020000900460039000500469013000700474#VV11.05122#VV11.05123#45000#Vi ?t#PH305T#347.597#^214#Bi Th Huyn#Phin to s thm dn s - Nhng vn l lun v thc tin#Bi Th Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a278tr.^b21cm#Tr nh by nhng vn l lun c bn v phin to s thm dn s. Php lut Vit Nam hin hnh v phin to s thm dn s v thc tin thc hin. Hon thin v thc hin php lut v phin to s thm dn s Vit Nam#Php lut#To n s t hm#Dn s#Phin to s thm#Vit Nam#Thu#274915## 00940000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020014000640030007000780070017000850080005001020090 02100107010000500128011001500133021040700148020000900555020001000564020000800574 020004900582020000700631039000500638013000700643#VV11.05124#VV11.05125#Vi?t#K600 U#355.0092#^214#Nguyn Vn Lng#K c i ti#Hi k#Nguyn Vn Lng#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a312tr.^b21cm#Hi k ca thiu tng Nguyn Vn Lng v 46 nm binh nghip ca mt ngi lnh, tham gia qun i t tui u th, lc mi 13 tui ti khi trng thnh, tr thnh mt v tng ca Qun i nhn dn Vit Nam anh hng vi bit bao thng trm trong cuc sng kh au, do bn phong kin , quc v tay sai gy ra; vi bit bao oai hng, thng mn bi tnh qun dn , tnh ng ch ng i m m v cm ng#Cuc i#S nghip#Qun s#Nguyn V n Lng, Thiu tng, (1949-), Vit Nam#Hi k#Thu#274916## 00747000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020025000710030017000960070034001130080 00500147009002100152010000500173011001500178021017100193020001000364020000900374 020001500383020001700398005001800415039000500433013000700438#VV11.05126#VV11.051 27#59000#Vi?t#PH109L#344.59702#^214#Trn Hong Hi#Php lut an sinh x hi#Sc h chuyn kho#Trn Hong Hi, L Th Thu Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a400tr.^b21cm#Tng quan v an sinh x hi. Gii thiu v php lut an sinh x h i ca mt s nc nh: Hoa K, c, Nga. Trnh by nhng vn php lut v an sinh x hi ca Vit Nam#Php lut#Vit Nam#An sinh x hi#Sch chuyn kho#L T h Thu Hng#Thu#274917## 00820000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020069000660040019001350080005001540090 02100159010000500180011001500185021026300200020001000463020000900473020000900482 020000900491020001800500039000500518013000700523#VV11.05128#VV11.05130#VV11.0512 9#60000#Vi?t#L504H#346.59701#^214#Lut hn nhn v gia nh nm 2000 v cc vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a390t r.^b21cm#Gii thiu Lut hn nhn v gia nh nm 2000 v cc vn bn hng dn thi hnh. Ni dung bao gm nhng quy nh v ng k kt hn. Quy nh i vi c c dn tc thiu s. Quy nh v hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi v m t s quy nh khc c lin quan#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thu#274918## 01154000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020053000560070075001090080005001840090021001890100005002100110 02600215015004300241021036800284020000800652020000800660020000300668020000800671 02000100067902000100068900500160069900500130071500500130072800500130074100500120 0754005001400766039000500780013000700785#VV11.05131#VV11.05132#Vi?t#L302S#324.25 97070959736#^214#Lch s ng b v nhn dn x Thu An (1930 - 2010)#B.s.: L Q uang Khonh, L Hi Thanh, Phm Huy St ; S.t.: Mai Cng Thu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a275tr., 15tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Thu An#Gii thiu v Thu An trc Cch mng Thng Tm nm 1945. Thu An trong Cc h mng Thng Tm 1945, trong khng chin chng thc dn Php xm lc, trong s nghip xy dng ch ngha x hi, cng c nc tin hnh cuc khng chin chng M cu nc. ng b Thu An lnh o pht trin kinh t x hi, thc hin s ng hip i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho#Lch s#ng b#X#Thu An# Thi Thu#Thi Bnh#L Quang Khonh#L Hi Thanh#Phm Huy St#Mai Ngc Tc#Phm Vn #Mai Cng Thu#Thu#274919## 01240000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050017000560020055000730070088001280080005002160090021002210100 00500242011002600247015004500273021039400318020000800712020000800720020000300728 02000100073102000100074102000100075100500170076100500150077800500160079300500130 0809005001800822005001400840039000500854013000700859#VV11.05133#VV11.05134#Vi?t# L302S#324.2597070959736#^214#Nguyn Duy Chin#Lch s ng b v nhn dn x Thu Lin (1930 - 2010)#B.s.: Nguyn Duy Chin (ch.b.), Phm Mnh Hng, Nguyn H L ng ; S.t.: Phm Vn Th...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a399tr., 23tr. nh^ b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Thu Lin#Gii thiu v mnh t, con n gi Thu Lin trong qu trnh hnh thnh v pht trin t s k n cch mng t hng Tm nm 1945. Phong tro cch mng ca ng b v nhn dn Thu Lin trong khng chin chng Php, xy dng ch ngha x hi, trong khng chin chng M, k hi phc pht trin kinh t x hi sau chin tranh cng c nc i ln ch ngha x hi thc hin cng cuc i mi ca ng#Lch s#ng b#X#Thu Lin#Thi T hu#Thi Bnh#Nguyn Duy Chin#Phm Mnh Hng#Nguyn H Lng#Phm Vn Th#Nguy n Ngc Phch#Phm Thanh An#Thu#274920## 00663000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020026000690070016000950080005001110090 02100116010000500137011001500142021017800157020001000335020001000345020000900355 020000900364039000500373013000700378#VV11.05135#VV11.05136#47000#Vi?t#GI-103T#2 94.3#^214#Nguyn Th Toan#Gii thot lun pht gio#Nguyn Th Toan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a310tr.^b21cm#Trnh by quan nim v gii thot trong pht g io. Quan nim v gii thot trong pht gio Vit Nam v nh hng ca n i v i i sng ngi Vit Nam trong lch s v hin nay#Pht gio#Quan nim#i sng #Vit Nam#Thu#274921## 01169000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820014000448080005000580020062000630030016001250070051001410080005001920090 02100197010000500218011001500223015003800238021041300276020002300689020000900712 02000080072102000140072900500140074300500180075700500080077500500100078300500140 0793039000500807013000700812#VV11.05137#VV11.05138#VV11.05139#Vi?t#106C#324.209 597071#^214#ng Cng sn Vit Nam - Trch nhim trc dn tc v lch s#Lu h nh ni b#B.s.: Phng Hu Ph, Nguyn Vit Thng, Hng H...#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng L lun Trung ng#Gm cc bi vi t khng nh quan im: ng Cng sn Vit Nam l ng duy nht cm quyn trong iu kin chnh tr - x hi Vit Nam. Nu ln vai tr lnh o ca ng trong thi k u tranh ginh c lp dn tc, bo v T quc cng nh trong thi k i mi hin nay. Phn bc li lun im sai tri ca th lc th ch v vai tr cm quyn ca ng Cng sn Vit Nam. Nu ra nhng xut v xy dng ng# ng Cng sn Vit Nam#Lnh o#Vai tr#Xy dng ng#Phng Hu Ph#Nguyn Vit TH ng#Hng H#c Lng#Phm Vn Chc#Thu#274922## 01075000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020056000440070070001000080005001700090021001750100005001960110 02600201015006200227021038000289020000800669020001000677020002100687005000900708 005001500717005001600732005001300748039000500761013000700766#VV11.05140#VV11.051 41#Vi?t#L302S#355.4#^214#Lch s Tiu on 440 B Ra - Long Khnh (1967 - 1979) #B.s.: L Chnh (ch.b.), Lu Thnh Lun, Nguyn Xun Sn, Phm c Lc#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a278tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - B ch huy q un s tnh B Ra - Vng Tu#Gii thiu v chin trng B Ra - Long Khnh sau chin dch Bnh Gi (1965 - 1967). Lch s thnh lp Tiu on 440 chin u t i mt trn Long Khnh trong Tt Mu Thn 1968. S chin u kin cng, bt khu t ca Tiu on gp phn gii phng min Nam thng nht t nc (1969 - 1975) v thc hin nhim v qun qun v tham gia bo v bin gii Ty Nam t quc (197 5 - 1979)#Lch s#Tiu on#Khng chin chng M#L Chnh#Lu Thnh Lun#Nguyn Xun Sn#Phm c Lc#Thu#274923## 00929000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020032000520070072000840080005001560090021001610100005001820110 01500187021032300202020002100525020001400546005001600560005001000576005001500586 005001200601005001400613039000500627013000700632#VV11.05142#VV11.05143#Vi?t#106 T#324.209597071#^214#ng ta l o c, l vn minh#B.s., tuyn chn: Trng Ng c Nam, Hong Anh (ch.b.), Nguyn Duy Bc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a42 0tr.^b21cm#Gm nhng bi ni, bi vit ca ch tch H Ch Minh v t tng xy dng ng ta l o c, l vn minh. Gii thiu mt s bi vit ca cc nh kho a hc, nghin cu phn tch ni dung xy dng ng l o c, l vn minh trong t tng H Ch Minh. Vic vn dng t tng ca ngi trong cng tc xy dng ng hin nay#T tng H Ch Minh#Xy dng ng#Trng Ngc Nam#Hong Anh#Nguy n Duy Bc#L Th Tho#Don Th Chn#Thu#274924## 01127000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050010000530020075000630070010001380040019001480080 00500167009002100172010000500193011001500198021055900213020002200772020001100794 020001100805020000900816039000500825013000700830#VV11.05144#VV11.05145#80000#Vi ?t#CH500N#335.43#^214#Trn Nhm#Ch ngha Mc - Lnin, hc thuyt v s pht tri n v sng to khng ngng#Trn Nhm#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2011#^a545tr.^b21cm#Trnh by nhng lun chng ch ngha Mc - Lnin l nh c ao ca tr tu loi ngi. Chng minh mt cch logic s pht trin t ch ngha Mc n ch ngha Lnin - hnh thnh ch ngha Mc - Lnin. Lun chng ch ngha Mc - Lnin l hc thuyt v s pht trin, hc thuyt ca s pht trin. Phn tch logic mi quan h ca ch ngha Mc - Lnin vi s nghip i mi Vit Na m, lm r bin chng ca s pht trin t ch ngha Mc - Lnin n t tng H Ch Minh nhm nng cao nhn thc, vn dng v pht trin ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Ch ngha Mc - Lnin#Hc thuyt#Pht trin#Sng to#Thu#2 74925## 00828000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020056000500080005001060090021001110100005001320110014001370150 08600151021025600237020001100493020001000504020001000514020002300524020000300547 039000500550013000700555#VV11.05146#VV11.05147#Vi?t#M458S#352.1409597#^214#Mt s k nng nghip v hnh chnh vn phng cp c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 0#^a55tr.^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ho Bnh. D n PS-ARD - Hp phn II. Trng Chnh tr#Gii thiu cng tc vn phng v vn th lu tr cp x. Cng tc thng k, t chc cuc hp, hi ngh, son tho vn bn ca chnh quy n cp x. K nng giao tip ca cn b, cng chc cp x. Vai tr ca chnh quy n c s trong cng tc bnh ng gii#Hnh chnh#Vn phng#Nghip v#Chnh quyn a phng#X#Thu#274926## 00834000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450080005000990090021001040100005001250110014001300150 08600144021029500230020000800525020001000533020001300543020001200556039000500568 013000700573#VV11.05148#VV11.05149#Vi?t#M458S#352.14#^214#Mt s k nng c bn trong hot ng ca trng thn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a71tr.^b24cm#TT S ghi: U ban nhn dn tnh Ho Bnh. D n PS-ARD - Hp phn II. Trng Chnh t r#Gii thiu vai tr, nhim v v phng php hot ng ca trng thn. Trnh by nhng k nng c bn trong hot ng ca trng thn nh: Lp k hoch, t c hc thc hin dn ch v cng tc lng ghp gii thn, t chc cuc hp, iu hnh tho lun trong cuc hp v k nng ho gii c s#K nng#Hot ng#Cn b c s#Trng thn#Thu#274927## 00874000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440080005000860090021000910100005001120110014001170150 08600131021035300217020000900570020000800579020000800587020001300595039000500608 013000700613#VV11.05150#VV11.05151#Vi?t#M458S#352.3#^214#Mt s k nng lnh o qun l cp c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a71tr.^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ho Bnh. D n PS-ARD - Hp phn II. Trng Chnh tr#Mt s vn c bn v lnh o, qun l. Gii thiu nhng k nng c bn cn thit trong hot ng lnh o, qun l nh: K nng lm vic vi cc nhm tnh cch, k n ng lp k hoch cng tc, k nng giao nhim v, t chc, iu hnh cuc hp, k nng khen, lng nghe, thuyt trnh, vn ng qun chng. Lnh o qun l vi c ng tc bnh ng gii#Lnh o#Qun l#K nng#Cn b c s#Thu#274928## 00778000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640020081000690080005001500090021001550100 00500176011001500181021021000196020002300406020001700429020001600446020000900462 020001700471013000700488039000500495#VV11.05152#VV11.05153#VV11.05154#119000#Vi ?t#V115K#324.2597071#^214#Vn kin i hi ng thi k i mi v hi nhp (i hi VI, VII, VIII, IX, X)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a735tr.^b22cm#Gii th iu cc vn kin i hi ng thi k i mi v hi nhp bao gm: cc bo co c hnh tr, cng lnh, chin lc v phng hng, nhim v c thng qua ti cc i hi VI, VII, VIII, IX, X ca ng#ng Cng sn Vit Nam#i hi i bi u#Thi k i mi#Hi nhp#Vn kin i hi#274929#Thu## 01031000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020078000510070047001290080005001760090021001810100005002020110 02600207015004500233021030800278020001400586020001900600020000800619020001200627 00500110063900500090065000500080065900500160066700500100068303900050069301300070 0698#VV11.05155#VV11.05156#Vi?t#L302S#324.25970709#^214#Lch s cng tc ng c ng tc chnh tr Cc Hu cn Qun khu 7 (1945 - 2010)#B.s.: H Sn i (ch.b.), L Chnh, L Bnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a516tr., 16tr. nh^b24cm#T TS ghi: B T lnh Qun khu 7. Cc Hu cn#Vi nt v a l v truyn thng u tranh cch mng ca qun v dn min ng Nam B - Cc Nam Trung B. Cng tc ng, cng tc chnh tr Cc Hu cn Qun khu 7 trong khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954), chng M, cu nc (1954 - 1975) v trong thi k xy dng v bo v T quc (1975 - 2010)#Cng tc ng#Cng tc chnh tr#Lch s#Cc Hu cn#H Sn i#L Chnh#L Bnh#Nguyn Sanh Dn#Trn Tnh#Thu#274930## 01050000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600050013000650020022000780070013001000220 00400113221001800117004002900135008000500164009002100169010000500190011001500195 02104360021002000100064602000090065602000130066502000090067803900050068701300070 0692005001300699#VV11.05157#VV11.05158#VV11.05159#112000#Vi?t#L504H#345.597#^21 4#Phm Vn Beo#Lut hnh s Vit Nam#Phm Vn Beo#Q.2#Phn cc ti phm#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a716tr.^b24cm#Mt s vn l lun v xc nh ti danh v phng php xc nh ti danh, khung hnh pht trong lut hnh s Vit Nam. Cc ti xm phm an ninh quc gia, xm phm tnh m ng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi, xm phm quyn t do, dn ch c a cng dn, xm phm s hu, xm phm ch hn nhn v gia nh, xm phm trt t qun l kinh t. Cc ti v mi trng, ma tu, xm phm an ton cng cng v trt t cng cng...#Php lut#Ti phm#Lut hnh s#Vit Nam#Thu#274931#Phm Vn Beo## 01077000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020078000550080005001330090021001380100005001590110 01500164015008500179021043300264020002200697020001800719020001000737020000700747 020001100754020001000765039000500775013000700780#VN11.01905#VN11.01906#14000#Vi ?t#CH561T#324.2597#^214#Chng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr dnh cho cn b on c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a151tr.^b19cm#TTS ghi: Ba n Tuyn gio Trung ng. Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#Gii th iu cc chuyn bi dng l lun chnh tr v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay; v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v vai tr ca thanh nin trong pht trin kinh t - x hi, b o v T quc v trong thi k y mnh cng nghip nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t#on TNCS H Ch Minh#L lun chnh tr#Bi dng#Cn b#on c s#Chuyn #Thu#274932## 00769000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020008000680030048000760070087001240080 00500211009001000216010000500226011001500231020001700246020000900263020001200272 00500170028400500150030100500180031600500090033400500110034300500150035400500160 0369005001000385039000500395013000700400#VN11.01907#VN11.01908#VN11.01909#56000 #Vi?t#L106T#895.9223008#^214#Lng t#Truyn ngn chn lc bo Ngi H Ni cui tun#Nguyn Mnh Tun, Trn Huy Quang, Nguyn Thin Vit... ; Tuyn chn: o Qu ang Thp...#^aH.#^aVn hc#2011#^a278tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Mnh Tun#Trn Huy Quang#Nguyn Thin Vit#Hu Ninh#Qunh Linh#o Q uang Thp#Phm Ngc Chiu#Trn Dng#KVn#274933## 00756000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020091000540080005001450090021001500100005001710110 01400176021017300190020001000363020001000373020000900383039000500392020001800397 004001900415020000900434020001600443013000700459#VN11.01911#VN11.01910#10000#Vi ?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh sa i, b sung mt s iu ca php lnh thm phn v hi thm to n nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a52tr.^b19cm#G ii thiu ni dung v cc iu khon thi hnh ca php lnh sa i, b sung mt s iu ca Php lnh Thm phn v Hi thm To n nhn dn c sa i, b su ng nm 2011#Php lnh#Thm phn#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Ti bn c b su ng#Hi thm#To n nhn dn#274934## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030008000700070015000780080005000930090 01000098010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000500158 005001500163013000700178#VN11.01912#VN11.01913#30000#Vi?t#M551T#895.9221#^214#M a thng ging#Tp th#Nguyn Vn c#^aH.#^aVn hc#2011#^a124tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Nguyn Vn c#274935## 00790000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020090000540080005001440090021001490100005001700110 01400175021024900189020001000438020001400448020000900462039000500471020001800476 020002300494013000700517#VN11.01914#VN11.01915#10000#Vi?t#PH109L#347.597#^214#P hp lnh sa i, b sung mt s iu ca php lnh kim st vin vin kim st nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a47tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Php l nh sa i, b sung mt s iu ca Php lnh Kim st vin vin Kim st nhn dn. Lnh ca Ch tch nc v vic cng b php lnh, cng b Ngh quyt ca U ban thng v Quc hi. Ngh quyt v vic thi hnh php lnh#Php lnh#Kim s t vin#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Vin kim st nhn dn#274936## 00900000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020059000660030034001250080005001590090 02100164010000500185011001500190021038000205020001000585020000900595039000500604 020001800609013000700627#VN11.01917#VN11.01916#VN11.01918#10000#Vi?t#H305P#342. 59702#^214#Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992# c s a i, b sung nm 2001#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a105tr.^b19cm#Trnh by ni dung hin php nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992, c b sung sa i nm 2001 v ch chnh tr, ch kinh t, vn ho, gio dc, kh oa hc, cng ngh, bo v t quc, quyn v ngha v c bn ca cng dn, quc h i, ch tch nc, chnh ph, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, to n, vin k im sot nhn dn, quc k, quc hiu, quc ca...#Hin php#Vit Nam#KVn#Vn b n php lut#274937## 00685000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020070000550080005001250090021001300100005001510110 01400156021019000170020001000360020000900370039000500379020001800384020002200402 013000700424#VN11.01919#VN11.01920#10000#Vi?t#L504H#344.59703#^214#Lut hot ng ch thp nm 2008 v cc vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a43tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh chung v lut hot ng ch th p , biu tng trong hot ng ch thp , vn ng quyn gp, tip nhn, qu n l, s dng ngun lc cho hot ng ch thp ...#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Hot ng ch thp #274938## 00713000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530080005001140090021001190100005001400110 01400145021021100159020001000370020000900380039000500389020001800394020000800412 020002000420013000700440#VN11.01921#VN11.01922#12000#Vi?t#L504S#347.597#^214#Lu t sa i, b sung mt s iu ca b lut t tng dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a74tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut sa i mt s iu ca b lut t tng dn s. Ngh quyt ca Quc hi v Lnh ca Ch tch nc cng b Ngh quyt v vic thi hnh Lut sa i mt s iu ca b lut t tng dn s#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#B lut#Lut t tng dn s#274939## 00834000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090021000810100005001020110 01400107021035700121020001000478020000900488039000500497020001800502020002300520 013000700543020001800550#VN11.01923#VN11.01924#11000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t kim ton c lp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a67tr.^b19cm#Gm 64 iu qu y nh kim ton vin v kim ton vin hnh ngh, doanh nghip kim ton, hot ng kim ton c lp, hot ng ca doanh nghip kim ton, bo co kim ton, h s kim ton, kim sot cht lng dch v kim ton, kim ton bo co ti chnh ca n v c li ch cng chng, x l vi phm v gii quyt tranh chp, iu khon thi hnh...#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Lut kim ton c lp#274940#Kim ton c lp## 00736000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020027000540080005000810090021000860100005001070110 01400112021028500126020001000411020000900421039000500430020001800435020002200453 013000700475#VN11.01925#VN11.01926#7000#Vi?t#L504H#344.59703#^214#Lut hot n g ch thp #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a27tr.^b19cm#Gm 34 iu quy nh hot ng ch thp ; biu tng trong hot ng ch thp ; vn ng, quyn g p, tip nhn, qun l, s dng ngun lc cho hot ng ch thp ; trch nhim ca c quan nh nc, c quan thng tin i chng trong hot ng ch thp ; cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Hot ng ch thp #274941## 00749000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020033000520080005000850090021000900100005001110110 01400116021028100130020001000411020000900421039000500430020001800435020001200453 020001100465013000700476#VN11.01927#VN11.01928#8000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng bun bn ngi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a43tr.^b19cm#Gii thiu cc quy nh php lut hin hnh ca Vit Nam v phng chng bun bn ng i gm 58 iu: nhng quy nh chung phng nga bun bn ngi; pht hin, x l hnh vi vi phm php lut v phng, chng mua bn ngi; tip nhn, xc minh v bo v nn nhn; h tr nn nhn...#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Ph ng chng#Bun ngi#274942## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020072000570030041001290080005001700090021001750100 00500196011001500201021017100216020001000387020000900397039000500406020001800411 020001200429020001800441020001800459013000700477#VN11.01929#VN11.01930#VN11.0193 1#Vi?t#L504B#342.597#^214#Lut bu c i biu quc hi v lut bu c i biu hi ng nhn dn#Ti liu phc v cng tc t chc bu c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a147tr.^b19cm#Gii thiu ni dung cc iu khon trong lut bu c i biu Quc hi, bn hp nht nm 1997 - 2010; lut bu c i biu Hi ng nh n dn, bn hp nht nm 2003 - 2010#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Lu t bu c#i biu quc hi#Hi ng nhn dn#274943## 00875000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530080005001110090021001160100005001370110 01500142021039200157020001000549020000900559039000500568020001800573020002300591 013000700614#VN11.01932#VN11.01933#48000#Vi?t#B450L#347.597#^214#B lut t tn g dn s nm 2004 sa i, b sung nm 2011#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a375 tr.^b19cm#Quy nh php lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t n c ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; th tc gii quy t cc v vic dn s c yu t nc ngoi, tng tr t php trong t tng dn s #Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#B lut t tng dn s#274944## 00802000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020072000570080005001290090021001340100005001550110 01500160015003600175021023200211020001400443039000500457020001900462004000800481 020001400489013000700503020001400510#VN11.01934#VN11.01935#23000#Vi?t#T103L#324 .2597071#^214#Ti liu bi dng cng tc ng cho b th chi b v cp u vin c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a203tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tru ng ng#Trnh by nhng vn c bn ca cng tc xy dng ng, nhng ch tr ng, ng li ca ng v xy dng ng trong sch, vng mnh, hng dn thc hi n mt s nguyn tc, nghip v cng tc cho b th chi b v cp u vin c s# Cng tc ng#KVn#Ti liu hng dn#Ti bn#Xy dng ng#274945#ng b c s ## 00823000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020054000640080005001180090021001230100 00500144011001500149021033000164020001000494020000900504039000500513020001800518 020001400536013000700550#VN11.01936#VN11.01937#VN11.01938#16000#Vi?t#L504G#344. 597#^214#Lut gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a100tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v h thng gi o dc quc dn; nh trng v cc c s gio dc khc, nh gio; ngi hc; nh trng, gia nh v x hi; qun l nh nc v gio dc; khen thng v x l vi phm; nhng quy nh chung cng cc iu khon thi hnh trong Lut Gio dc n m 2005 c sa i, b sung nm 2009#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut #Lut gio dc#274946## 00767000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530080005000730090021000780100005000990110 01400104021033100118020001000449020000900459039000500468020001800473020001500491 013000700506#VN11.01941#VN11.01942#10000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a60tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh ph p lut v t chc, bin ch, v kh, trang b, o to, bi dng, tp hun c n b, hun luyn, hot ng ca dn qun t v nng ct; cc vn ch , chn h sch, m bo kinh ph, qun l nh nc v dn qun t v; khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut dn qun t v#Php lut#Vit Nam #KVn#Vn bn php lut#Dn qun t v#274947## 00755000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530080005001130090021001180100005001390110 01400144021027400158020001000432020000900442039000500451020001800456020002000474 013000700494#VN11.01943#VN11.01944#12000#Vi?t#L504D#344.597#^214#Lut di sn v n ho nm 2001 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a7 6tr.^b19cm#Trnh by ton vn lut di sn vn ho, lut sa i, b sung nm 200 9 gm 74 iu vi cc phn qui nh v bo v pht huy gi tr di sn vn ho ph i vt th, vn ho vt th, qun l nh nc v di sn vn ho, vn khen th ng v x l vi phm cng iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn ph p lut#Lut di sn vn ho#274948## 00710000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090021000740100005000950110 01400100021027700114020001000391020000900401039000500410020001800415020001600433 013000700449#VN11.01939#VN11.01940#10000#Vi?t#L504H#346.597#^214#Lut hp tc x #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a60tr.^b19cm#Trnh by ni dung cc phn qui nh chung v qui nh c th v thnh lp, ng k kinh doanh hp tc x, x vi n, t chc qun l hp tc x, x vin, ti sn, t chc li, gii th, ph sn hp tc x, lin hip hp tc x, khen thng v x l vi phm, iu khon thi h nh#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Lut hp tc x#274949## 00842000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530080005000940090021000990100005001200110 01400125021032600139020001000465020000900475039000500484020001800489020002000507 020002100527020000900548013000700557#VN11.01945#VN11.01946#12000#Vi?t#L504T#347 .597#^214#Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 1#^a60tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v trch nhim bi thng c a Nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, trong hot ng t tng v hot ng thi hnh n; v thit hi c bi thng; kinh ph bi thng v th tc ch i tr; trch nhim hon tr v cc iu khon thi hnh trong Lut trch nhim b i thng ca Nh nc#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh nc#274950## 00820000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530080005001110090021001160100005001370110 01500142021034200157020001000499020000900509039000500518020001800523020001800541 013000700559#VN11.01947#VN11.01948#26000#Vi?t#L504D#346.597#^214#Lut doanh ngh ip nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a203 tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut doanh nghip xut bn nm 2005, bao gm 172 i u vi cc ni dung: qui nh chung, thnh lp doanh nghip v ng k kinh doan h, cng ti trch nhim hu hn, cng ti c phn, cng ti hp doanh, nhm cng ti , t chc li, gii th v ph sn doanh nghip, qun l nh nc i vi doanh nghip, cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Lut d oanh nghip#274951## 00982000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020124000570030062001810070033002430080005002760090 02100281010000500302011001500307021023100322020001100553020000900564039000500573 020001900578020001500597020001700612005001400629005001800643013000700661#VN11.01 949#VN11.01950#20000#Vi?t#V250N#324.2597071#^214#V nhng im mi ca cng l nh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi (b sung, pht tr in nm 2011)#Ti liu tham kho phc v nghin cu cc vn kin i hi XI#Phm Vn Linh, Nguyn Tin Hong#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a167tr.^b19cm#Mt s nhn nh chung v nhng im mi ca cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi; nhng nh hng ln trn cc lnh vc kinh t - x hi; cc nh hng xy dng v hon thin h thng chnh tr#Cng lnh#Vi t Nam#KVn#Ti liu tham kho#Thi k qu #Ch ngha x hi#Phm Vn Linh#Nguy n Tin Hong#274952## 00820000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020110000650080005001750090021001800100 00500201011001500206015005900221021014800280020001300428020000900441039000500450 020001000455004001800465020001800483020001000501013000700511#VN11.01951#VN11.019 53#VN11.01952#16000#Vi?t#CH561T#305.506#^214#Chng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Hi Nng dn Vit Nam c s#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2011#^a167tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. H i Nng dn Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v chuyn v nghip v cng tc ca Hi nng d n c s#Hi Nng dn#Vit Nam#KVn#Chuyn #Ti bn ln th 1#L lun chnh tr #Nghip v#274953## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070013000760040018000890080005001070090 01100112010000500123011001500128020000800143020000900151020000700160005001300167 039000500180013000700185#VN11.01954#VN11.01955#17000#Vi?t#S450T#372.83#^214#S tay o c tiu hc#V Xun Vinh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a134tr .^b18cm#o c#Tiu hc#S tay#V Xun Vinh#KVn#274954## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050011000570020020000680030008000880070011000960080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000900159020000800168 039000500176013000700181#VN11.01956#VN11.01957#48000#Vi?t#CH517C#895.922808#^21 4#V Vn Lu#Chun chun cn rn#Tn vn#V Vn Lu#^aH.#^aVn hc#2011#^a199tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#KVn#274955## 00834000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020085000550080005001400090021001450100005001660110 01400171021031300185020001000498020001100508020000900519039000500528020001800533 020001000551013000700561#VN11.01958#VN11.01959#14000#Vi?t#L504S#343.59709#^214# Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a78tr.^b19cm#Gm nhng quy nh v thng k v s dng nng lng; c s s dng nng lng trng im; s dng nng lng tit kim v hiu qu trong c quan, n v s dng nng lng tit kim v hiu qu trong c quan, n v s dng ngn sch nh nc; dn nhn nng lng cho p hng tin, thit b s dng nng lng...#Php lut#Nng lng#Vit Nam#KVn#V n bn php lut#Tit kim#274956## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020077000540080005001310090021001360100005001570110 01400162021016700176020001000343020000900353020000900362039000500371020001800376 020001600394013000700410020001000417#VN11.01960#VN11.01961#10000#Vi?t#QU600#34 2.597#^214#Quy nh v vic p dng hnh thc x pht trc xut theo th tc hn h chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a38tr.^b19cm#Gii thiu cc ngh nh, t hng t ca Chnh ph v B Cng an nm 2006, 2009 quy nh cc iu khon vic p dng hnh thc x pht trc xut theo th tc hnh chnh#Php lut#Qui nh#V it Nam#KVn#Vn bn php lut#Pht hnh chnh#274957#Trc xut## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020026000700030004000960070015001000080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000500180013000700185#VN11.01963#VN11.01962#30000#Vi?t#B254K#895.92214#^214# V Th Nh Mai#Bn kia tt tp i dng#Th#V Th Nh Mai#^aH.#^aVn hc#2011# ^a129tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#274958## 00972000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530080005001130090021001180100005001390110 01400144021045500158020001000613020000800623020000900631039000500640020001800645 020000800663013000700671020001600678#VN11.01964#VN11.01965#13000#Vi?t#L504L#347 .597#^214#Lut l lch t php nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a65tr.^b19cm#Gii thiu nhng ni dung c bn ca lut l lch t php v trnh by ni dung lut l lch t php bao gm 57 iu vi cc phn: qui nh chung, t chc, qun l c s d liu l lch t php, cung cp, tip nhn, cp nht, x l thng tin l lch t php v lp l lch t php, cun g cp, tip nhn thng tin l lch t php v n tch, cp phiu l lch t php , x l vi phm v gii quyt khiu ni, t co v l lch t php v iu khon thi hnh#Php lut#L lch#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#T php#274959#L l ch t php## 00800000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020051000560080005001070090021001120100005001330110 01400138021029100152020001000443020000800453020000900461039000500470020001800475 004001900493020000300512013000700515#VN11.01966#VN11.01967#16000#Vi?t#PH109L#34 4.59705#^214#Php lnh cng an x v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a90tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v nhim v, q uyn hn, t chc, hot ng, ch , chnh sch trch nhim qun l nh nc i vi i tng cng an x v nhng quy nh chung cng nh cc iu khon thi hnh trong Php lnh cng an x cng ngh nh hng dn thi hnh Php lnh ny# Php lnh#Cng an#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#Ti bn c b sung#X#274960## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050021000550020009000760030012000850070021000970080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000500191013000700196#VN11.01968#VN11.01969#50000#Vi?t#B108R#895.92234#^214# Phm c Thi Nguyn#Bo rng#Tiu thuyt#Phm c Thi Nguyn#^aH.#^aVn hc#20 11#^a259tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#274961## 01073000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020061000680070068001290080005001970090 02100202010000500223011001500228021036600243020001700609020002300626039000500649 02000100065401300070066400500160067100500180068700500150070500500130072000500140 0733#VN11.01970#VN11.01972#VN11.01971#36000#Vi?t#T310H#324.2597071#^214#Tm hi u mt s thut ng trong vn kin i hi XI ca ng#B.s.: Nguyn Vn Tho, Ngu yn Vit Thng (ch.b.), Trn Quc Ton...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a315tr .^b19cm#Gii thiu 87 thut ng trong Vn kin i hi XI ca ng theo cc ch : Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi; chi n lc pht trin kinh t - x hi nm 2011 - 2020; bo co chnh tr ca ban Ch p hnh Trung ng ng khoa X ti i hi i biu ton quc ln th XI... Cc thut ng c sp xp theo th t ch ci a, b, c...#Vn kin i hi#ng Cng sn Vit Nam#KVn#Thut ng#274962#Nguyn Vn Tho#Nguyn Vit Thng#Trn Quc Ton#Nguyn B n#inh Quang Ty## 00771000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020070000660030042001360080005001780090 02100183010000500204011001500209021020600224020001000430020001400440020000900454 039000500463020001800468013000700486#VN11.01973#VN11.01975#VN11.01974#34000#Vi? t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1994#Sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a286tr.^b19cm#Gii thiu B lut lao ng ca Vit Nam nm 1994. Lut sa i v b sung mt s iu ca B lut lao ng nm 2002, 2006, 2007. Gii thi u vn bn hp nht B lut lao ng qua cc ln sa i v b sung#Php lut#Lu t lao ng#Vit Nam#KVn#Vn bn php lut#274963## 00748000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090021000740100005000950110 01500100021031400115020001000429020001600439020000900455039000500464013000700469 020001800476#VN11.01976#VN11.01977#23000#Vi?t#L504T#343.597#^214#Lut thng m i#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a192tr.^b19cm#Gii thiu nhng ni dung v i u lut c lin quan n hot ng ch ti trong thng mi nh qui nh v mua b n hng ho, cung ng dch v, xc tin thng mi, cc hot ng trung gian th ng mi, mt s hot ng thng mi c th, gii quyt tranh chp trong thng mi, x l vi phm v iu khon thi hnh#Php lut#Lut thng mi#Vit Nam#KV n#274964#Vn bn php lut## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020019000680030004000870070012000910080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.01978#VN11.01979#48000#Vi?t#TH300T#895.92214#^214 #V Tun Anh#Th thm ng qu#Th#V Tun Anh#^aH.#^aVn hc#2011#^a148tr.^b18 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#274965## 00501000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050014000660020018000800030011000980070 01400109008000500123009001000128010000500138011001500143020001700158020000900175 020001200184039000500196020000300201013000700204#VN11.01980#VN11.01982#VN11.0198 1#45000#Vi?t#L103L#895.92234#^214#L Thun Tho#Lai lng tnh qu#Truyn, k#L Thun Tho#^aH.#^aVn hc#2011#^a191tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#K#274966## 00861000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020098000680080005001660090021001710100 00500192011001500197015003600212021027800248020001700526020001700543020002300560 039000500583013000700588#VN11.01983#VN11.01985#VN11.01984#21000#Vi?t#T103L#324. 2597071#^214#Ti liu tham kho phc v nghin cu cc vn kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a371tr.^b19cm#TT S ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#nh gi tng qut 20 nm thc hin cng lnh nm 1991 v 10 nm thc hin chin lc pht trin kinh t - x hi 2001 - 2010. Mt s kt qu 5 nm thc hin ngh quyt i hi X (2006 - 2010). Kinh nghim ca mt s quc gia v vng lnh th v qun l v pht trin t nc#Vn kin i hi#i hi i biu#ng Cng sn Vit Nam#KVn#274967## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030027000800070074001070220004001810040 01800185008000500203009001100208010000500219011001500224020000800239020000900247 02000140025600500140027000500190028400500230030300500150032603900050034101300070 0346#VV11.05160#VV11.05161#17000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Phm Th Thanh Nam, Nguyn Th Ng uyn Thu, ng Bch Vit#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b2 4cm#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Phm Th Thanh Nam#Nguyn Th N guyn Thu#ng Bch Vit#KVn#274968## 00511000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070024001090040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000800186020000600194020001400200005001900214 039000500233013000700238#VV11.05162#9500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m n hc 1#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 1#V Th Xun Phng b.s.#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 1#Sch c thm#V Th Xun Phng#KVn#274969## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070036001130220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226 020001400232005001600246005001900262039000500281013000700286#VV11.05163#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Xun Th Nguyt H#KVn#274970## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070036001130220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226 020001400232005001600246005001900262039000500281013000700286#VV11.05164#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Xun Th Nguyt H#KVn#274971## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020019000530070031000720080005001030090011001080100 00500119011001500124020001100139020000500150020000600155020001400161005001200175 039000500187005001800192013000700210#VV11.05165#VV11.05166#35000#Vi?t#GI-521C#3 72.6#^214#Gip con hc lp 1#Nguyn Hnh, Trn Th Hng Ng#^aH.#^aGio dc#2011 #^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Hnh#KVn#Trn Th H ng Ng#274972## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070039001130220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001400195020001100209020000900220020000600229 020001400235005001600249005001600265039000500281013000700286#VV11.05167#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 2#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#KVn#274973## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070039001130220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001400195020001100209020000900220020000600229 020001400235005001600249005001600265039000500281013000700286#VV11.05168#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 2#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#KVn#274974## 00517000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070030001090040018001390080005001570090 01100162010000500173011001400178020000800192020000600200020001400206005001900220 039000500239013000700244#VV11.05169#9500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m n hc 2#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 2#B.s.: V Th Xun Phng b .s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Sch c thm#V Th Xun Phng#KVn#274975## 00511000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070024001090040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000800186020000600194020001400200005001900214 039000500233013000700238#VV11.05170#9500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m n hc 3#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 3#V Th Xun Phng b.s.#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Sch c thm#V Th Xun Phng#KVn#274976## 00502000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070016001100040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020000900179020000600188020001400194005001600208 039000500224013000700229#VV11.05171#7000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh th c ng 3#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 3#Trng Bu Sinh#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 3#Sch c thm#Trng Bu Sinh#KVn#274977## 00665000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030027000800070067001070220004001740040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217020000800232020000900240 02000140024900500140026300500210027700500140029800500150031203900050032701300070 0332#VV11.05173#VV11.05172#19000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Dng V Khnh Thun, Ng nh Tuy t, ng Bch Vit#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Dng V Khnh Thun#Ng nh Tuyt#n g Bch Vit#KVn#274978## 00581000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070032001130220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001400188020001100202020000900213020000600222 020001400228005000900242039000500251013000700256005001600263#VV11.05174#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 3#B.s.: Trn Mnh Hng, o Ngc#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#o Ngc#KVn#274 979#Trn Mnh Hng## 00581000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070032001130220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001400188020001100202020000900213020000600222 020001400228005001600242005000900258039000500267013000700272#VV11.05175#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 3#B.s.: Trn Mnh Hng, o Ngc#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng# o Ngc#KVn#274980## 00565000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070039001130220004001520080005001560090 01100161010000500172011001400177020001100191020000900202020000600211020001400217 005001600231005001600247039000500263013000700268#VV11.05176#7000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 4#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm# Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#KVn#274 981## 00565000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070039001130220004001520080005001560090 01100161010000500172011001400177020001100191020000900202020000600211020001400217 005001600231005001600247039000500263013000700268#VV11.05177#7000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 4#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm# Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#KVn#274 982## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070073000850220005001580040018001630080 00500181009001100186010000500197011001500202020001100217020000600228020001400234 005001200248005001700260005002000277005001300297039000500310013000700315#VV11.05 178#VV11.05179#18000#Vi?t#107G#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 4#Ng uyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oanh, o Tin Thi#T. 2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm #Nguyn Tri#L Th Thu Huyn#Nguyn Th Kim Oanh#o Tin Thi#KVn#274983## 00608000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184020001400192 00500130020603900050021900500110022400500130023500500140024800500130026201300070 0275#VV11.05180#VV11.05181#19000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 4# n h Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#20 11#^a139tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#KVn#Nguyn ng# V Vn Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#274984## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030031000890070029001200040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020001100203020000600214020000800220 020001400228005001600242039000500258005001200263013000700275020000900282#VV11.05 182#VV11.05183#21000#Vi?t#B103T#372.61#^214#Bi tp luyn t v cu ting Vit 4#Theo chng trnh tiu hc mi#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#KVn#L Hu Tnh#274985#Ng php## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030031000950070036001260040018001620080 00500180009001100185010000500196011001500201020001200216020000600228020001400234 005001200248039000500260005001500265013000700280#VV11.05184#VV11.05185#20000#Vi ?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 4#Theo chng trn h tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Anh Xun#KVn#L Th Vn Anh#274986## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070015000800040018000950080005001130090 01100118010000500129011001500134020000500149020000600154020001000160020001400170 005001500184039000500199013000700204#VV11.05186#VV11.05187#22000#Vi?t#R203K#372 .7#^214#Rn k nng luyn tp ton 4#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#KVn #274987## 00601000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070042001130220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001400198020001100212020000900223020000600232 020001400238005001600252005001900268039000500287013000700292#VV11.05188#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 5#B.s.: Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn M nh Hng#Xun Th Nguyt H#KVn#274988## 00601000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070042001130220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001400198020001100212020000900223020000600232 020001400238005001600252005001900268039000500287013000700292#VV11.05189#7000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 5#B.s.: Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn M nh Hng#Xun Th Nguyt H#KVn#274989## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001400199 005001900213039000500232013000700237#VV11.05190#5500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Th c hnh m nhc 5#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 5#V Th Xun Ph ng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 5#Sch c thm#V Th Xun Phng#KVn#274990## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001400199 005001900213039000500232013000700237#VV11.05191#5500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Th c hnh m nhc 5#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 5#V Th Xun Ph ng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 5#Sch c thm#V Th Xun Phng#KVn#274991## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070016000840040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020001100154020000600165020001400171005001600185 039000500201020000800206020001200214013000700226#VV11.05192#VV11.05193#37000#Vi ?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 5#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#KVn#Bi tp#Trc nghim#274992## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070059000850220004001440040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187020001100202020000600213020001400219 005001200233005001700245005002000262039000500282013000700287#VV11.05194#VV11.051 95#18000#Vi?t#107G#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 5#Nguyn Tri (c h.b.), L Th Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2011#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tri#L Th Thu Huy n#Nguyn Th Kim Oanh#KVn#274993## 00608000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184020001400192 00500130020600500110021900500130023000500140024300500130025703900050027001300070 0275#VV11.05196#VV11.05197#21000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 5# n h Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 11#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V V n Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#Thu#274994## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001200190020000600202020001400208005000700222 005001700229005001300246005001500259039000500274013000700279#VV11.05198#VV11.051 99#28000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 6#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a19 5tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga# Trn Th Thnh#Thu#274995## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070040000630040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000900157020000600166020000800172020001500180005001300195 005001800208039000500226013000700231#VV11.05200#16000#Vi?t#V460B#580.76#^214#V bi tp sinh hc 6#Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Phng Nga#Ti bn ln th 9#^a H.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Ng Vn Hng#Nguyn Phng Nga#Thu#274996## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020076000520070054001280040018001820080005002000090 01100205010000500216011001500221020000900236020000600245020000900251020000700260 020001400267005001600281005001300297005001500310039000500325013000700330#VV11.05 201#VV11.05202#28000#Vi?t#L527T#580.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 6#Trn Th Phng (ch.b.), Trn Th Mai, Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Sinh hc#L p 6#Kim tra#n tp#Sch c thm#Trn Th Phng#Trn Th Mai#Nguyn Thu Ho#Th u#274997## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020040000540070054000940040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187020000700202020000600209020000800215020001400223 005001600237005001400253005001400267039000500281013000700286#VV11.05203#VV11.052 04#20000#Vi?t#TR431T#530.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp vt l 6#Trn Cng Phong (ch.b.), L Th Thu H, L Phng Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a115tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng Phong#L Th Thu H#L Phng Sn#Thu#274998## 00497000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280080005001320090 01100137010000500148011001400153020000800167020000600175020001000181020001400191 005001900205013000700224#VV11.05205#6500#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m n hc 6#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#T.1#^aH .#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xu n Phng#274999## 00503000000000265000450001400060000004100050000608200070001180800050001800200200 00230030048000430070019000910220004001100040018001140080005001320090011001370100 00500148011001400153020000800167020000600175020001000181020001400191005001900205 013000700224014000600231#5500#Vi?t#780.76#^214#Thc hnh m nhc 6#Theo chun k in thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH .#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xu n Phng#275000#5500## 00497000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280080005001320090 01100137010000500148011001400153020000800167020000600175020001000181020001400191 005001900205013000700224#VV11.05206#6500#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m n hc 6#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#T.2#^aH .#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xu n Phng#275000## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530070049001270040018001760080005001940090 01100199010000500210011001500215020000700230020000600237020000700243020000900250 020001400259005001400273005001100287005001400298039000500312013000700317#VV11.05 207#VV11.05208#20000#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Th La, Ng M ai Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a138tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#n t p#Kim tra#Sch c thm#Bi Gia Thnh#L Th La#Ng Mai Thanh#Thu#275001## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070029000890040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000700171020000600178020000800184020001400192 005001600206005001200222039000500234013000700239#VV11.05209#VV11.05210#15000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 6#Nguyn c Hip, L Ca o Phan#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp #Sch c thm#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Thu#275002## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020043000550070027000980040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020001000179020000600189020000800195020001400203 005001100217005001500228039000500243013000700248#VV11.05211#VV11.05212#37000#Vi ?t#TR431T#428.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 6# Bch H, L Th i Lin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Ting Anh#L p 6#Bi tp#Sch c thm# Bch H#L Th i Lin#Thu#275003## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070058000790040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176020001800190020000600208020000800214020000800222 020001500230005001500245005001600260005001700276039000500293013000700298#VV11.05 213#VV11.05214#7900#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#Trn Vn Thng (ch.b.), Trn Quang Tun, Nguyn Thu Ngn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#o c#Bi tp#Sch gio khoa#Tr n Vn Thng#Trn Quang Tun#Nguyn Thu Ngn#Thu#275004## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070021001040040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020001900193 020001400212005001300226005000700239039000500246013000700251#VV11.05215#VV11.052 16#17500#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 6#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm# Vn hc#Lp 6#Bnh ging vn hc#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#Thu#275005## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020075000550070039001300040018001690080005001870090 01100192010000500203011001500208020000800223020000600231020000700237020000900244 020000900253020001400262005001400276005001600290039000500306013000700311#VV11.05 217#VV11.05218#15000#Vi?t#L527T#959.70076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh g i theo chun kin thc, k nng lch s 6#inh Ngc Bo (ch.b.), Bi Tuyt Hn g#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#n tp#Ki m tra#Vit Nam#Sch c thm#inh Ngc bo#Bi Tuyt Hng#Thu#275006## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020001400232 005000900246005001300255005001800268013000700286#VV11.05219#VV11.05220#21000#Vi ?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Thu Thu#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Sch c thm#Tn Thn#Phm c Ti#n g Th Thu Thu#275007## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070018000780040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000800150020000600158020001100164020001200175 020001400187005001800201039000500219013000700224#VV11.05221#VV11.05222#28000#Vi ?t#419H#807#^214#c - hiu vn bn ng vn 6#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#Thu#275008## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070059000790040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177020000700191020000600198020000800204020001400212 005001300226005001800239005001800257039000500275013000700280#VV11.05223#VV11.052 24#14000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l nng cao 7# Hng Tr (ch.b.) , Nguyn Xun Thnh, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a 91tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm# Hng Tr#Nguyn Xun Thnh#Tr nh Th Hi Yn#Thu#275009## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070055000790040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020001800187020000600205020000800211020000800219 020001500227005001500242005001400257039000500271013000700276#VV11.05226#VV11.052 25#8300#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 7#Trn Vn Thng (ch.b .), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr .^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#o c#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Thng# ng Thu Anh#Thu#275010## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530070058001270040018001850080005002030090 01100208010000500219011001500224020000700239020000600246020000800252020000700260 02000090026702000140027600500190029000500140030900500150032303900050033801300070 0343#VV11.05227#VV11.05228#20000#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim t ra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 7#Nguyn Phng Hng (ch.b.), Bi Hng Ngc, Trn Vn Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b2 4cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#n tp#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Phng Hng#Bi H ng Ngc#Trn Vn Thnh#Thu#275011## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070049000960040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000800199020001100207020001200218020000600230 02000080023602000140024400500070025800500170026500500150028203900050029701300070 0302#VV11.05229#VV11.05230#31000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp rn luyn k nn g tch hp ng vn 7#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Thnh#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7 #Bi tp#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#Thu#275012## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020041000560070054000970080005001510090011001560100 00500167011001500172020000800187020000600195020000800201020001400209005001200223 005001600235005001600251039000500267013000700272#VV11.05231#VV11.05232#28500#Vi ?t#TR431T#959.70076#^214#Trng tm kin thc v bi tp lch s 7#Phm Vn H (c h.b.), Trng c Gip, Lng Vn Trc#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn H#Trng c Gip#Lng Vn Trc#Thu #275013## 00493000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030046000590070019001050220004001240080005001280090 01100133010000500144011001400149020000800163020000600171020001000177020001400187 005001900201013000700220#VV11.05233#7000#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m n hc#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp#V Th Xun Phng#T.1#^aH.#^a Gio dc#2011#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Ph ng#275014## 00493000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030046000590070019001050220004001240080005001280090 01100133010000500144011001400149020000800163020000600171020001000177020001400187 005001900201013000700220#VV11.05234#7000#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m n hc#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp#V Th Xun Phng#T.2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Ph ng#275015## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020040000540070053000940040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186020000700201020000600208020000800214020001400222 005001600236005001400252005001300266039000500279013000700284#VV11.05235#VV11.052 36#23000#Vi?t#TR431T#530.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp vt l 7#Trn Cng Phong (ch.b.), L Th Thu H, V Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a119tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng Phong#L Th Thu H#V Thu Hng#Thu#275016## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790040018000910080005001090090 01100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156005001200170 039000500182013000700187#VV11.05237#VV11.05238#31000#Vi?t#N122C#510#^214#Nng c ao v pht trin ton 8#V Hu Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a239 tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Thu#275017## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070055000790040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020001800187020000600205020000800211020000800219 020001500227005001500242005001400257005001600271039000500287013000700292#VV11.05 239#VV11.05240#9200#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#ng Thu Anh#Trn Quang Tun#Thu#275018## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070007000920080005000990090011001040100 00500115011001500120020000800135020000600143020001400149039000400163013000700167 005000700174020001700181#VV11.05241#VV11.05242#16000#Vi?t#T310H#807#^214#Tm hi u v p tc phm vn hc ng vn 8#L Bo#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm# Ng vn#Lp 8#Sch c thm#THa#275019#L Bo#Tc phm vn hc## 00450000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020041000540070013000950080005001080090011001130100 00500124011001500129020000800144020000600152020001400158039000400172013000700176 005001300183#VV11.05243#VV11.05244#24000#Vi?t#TR431T#546.076#^214#Trng tm ki n thc v bi tp ho hc 8#T Vng Nghi#^aH.#^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#THa#275020#T Vng Nghi## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020075000540070014001290080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178020000600186020001400192039000400206013000700210 005001400217020001200231020001300243#VV11.05245#VV11.05246#17500#Vi?t#PH561P#54 6.076#^214#Phng php gii cc dng bi tp t lun v cu hi trc nghim ho hc 8#L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c th m#THa#275021#L Thanh Xun#Trc nghim#Gii bi tp## 00552000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001400199 039000400213013000700217005001900224005001900243#VV11.05247#6000#Vi?t#TH552H#78 0.76#^214#Thc hnh m nhc 8#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 8#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#m nh c#Lp 8#Sch c thm#THa#275022#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng## 00552000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001400199 039000400213013000700217005001900224005001900243#VV11.05248#7000#Vi?t#TH552H#78 0.76#^214#Thc hnh m nhc 8#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 8#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#m nh c#Lp 8#Sch c thm#THa#275023#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng## 00569000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070030000760220004001060040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149020000800164020001100172020001200183 020000600195020001400201005001600215005001300231039000400244013000700248#VV11.05 249#VV11.05250#29000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn t hc ng vn 8#Nguyn Xun Lc, Bi Tt Tm#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Xun Lc#Bi Tt Tm#THa #275024## 00683000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070066001280040018001940080005002120090 01100217010000500228011001500233020000800248020001400256005001300270005001600283 03900040029902000060030302000080030902000070031700500140032400500120033801300070 0350#VV11.05251#VV11.05252#26000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn tp v t kim t ra, nh gi theo chun kin thc, k nng ho hc 9#Nguyn Cng (ch.b.), Phm Kiu Duyn, Trn Ngc Huy, Trn Cm T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a 183tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn Cng#Phm Kiu Duyn#THa#Lp 9#Bi t p#n tp#Trn Ngc Huy#Trn Cm T#275025## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070055000790080005001340090011001390100 00500150011001400155020001800169020000600187020001500193039000400208004001800212 020001500230005001500245005001400260005001600274013000700290#VV11.05253#VV11.052 54#9000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#Trn Vn Thng (ch.b .), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Lp 9#Sch gio khoa#THa#Ti bn ln th 2#Sch gio khoa#Trn Vn Thng #ng Thu Anh#Trn Quang Tun#275026## 00557000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020023000440030023000670070027000900040018001170080005001350090 01100140010000500151011001400156020001000170020001000180020000600190020000800196 020001400204005001300218005001300231039000400244013000700248#VV11.05255#9500#Vi ?t#V460B#621.319076#^214#V bi tp cng ngh 9#Lp t in trong nh#ng Vn o, Trn Mai Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Cng ngh #Mng in#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#ng Vn o#Trn Mai Thu#Tha#275027## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020076000540070011001300040018001410080005001590090 01100164010000500175011001500180020000900195020000600204020000700210020000800217 020001400225005001100239039000400250013000700254#VV11.05256#VV11.05257#29000#Vi ?t#L527T#576.5076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 9#V c Lu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b2 4cm#Sinh hc#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#V c Lu#Tha#275028## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070007000920040040000990080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000600183020001400189005000700203 039000400210013000700214020001700221#VV11.05258#VV11.05259#24000#Vi?t#T310H#807 #^214#Tm hiu v p tc phm vn hc ng vn 9#L Bo#Ti bn ln th 1, c b sung, sa cha#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm# L Bo#Tha#275029#Tc phm vn hc## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020043000550070022000980040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020001000174020000600184020000800190020001400198 005002200212039000400234013000700238#VV11.05260#VV11.05261#25000#Vi?t#TR431T#42 8.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 9#Nguyn Th Thu Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Thu Trang#Tha#275030## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540030062000910070028001530080005001810090 01100186010000500197011001500202020001000217020000600227020000700233020001400240 005001500254039000400269013000700273020001500280#VV11.05262#VV11.05263#19000#Vi ?t#454T#428.0076#^214#n tp cng c kin thc ting Anh 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Trng Vn nh, Phng Tho#^aH.#^aGi o dc#2011#^a140tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#n tp#Sch c thm#Trng Vn nh#Th a#275031#Sch luyn thi## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520030062000840070013001460080005001590090 01100164010000500175011001500180020000500195020000600200020000700206020001400213 005001300227039000400240013000700244020001500251#VV11.05264#VV11.05265#19000#Vi ?t#454T#510.76#^214#n tp cng c kin thc ton 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Hunh B Lc#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b2 4cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch c thm#Hunh B Lc#Tha#275032#Sch luyn thi## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070022000950040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020001000171020000700181020000700188020001400195 005002200209039000400231020001500235013000700250#VV11.05267#VV11.05266#16000#Vi ?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Xun#Tha#Sch luyn thi#275033## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070023000900040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000800167020001100175020001200186020000700198 02000140020500500170021903900040023602000070024002000150024701300070026202000080 0269#VV11.05268#VV11.05269#23000#Vi?t#T103L#807.6#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ng vn# Th Minh Dung ch.b.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 67tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm# Th Minh Dung #Tha#n tp#Sch luyn thi#275034#Vn hc## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070057000880040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000500199020000600204020000700210020001400217 005001500231039000400246020001500250013000700265#VV11.05270#VV11.05271#22000#Vi ?t#T103L#510.76#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ton#Trn Lu Thnh (ch.b.), Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr .^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch c thm#Trn Lu Thnh#Tha#Sch luyn thi#275035 ## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070052000900080005001420090011001470100 00500158011001400163020001800177020000700195020001400202039000400216004001800220 020000800238005001500246005001100261005001600272013000700288#VV11.05272#VV11.052 73#12000#Vi?t#B103T#107.6#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 10#Trn Vn Thng (ch.b.), Phm Qunh, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b24cm#Gi o dc cng dn#Lp 10#Sch c thm#THa#Ti bn ln th 2#Bi tp#Trn Vn Thn g#Phm Qunh#Trn Quang Tun#275036## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070015001070040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000700176020000700183020000800190020001400198 005001500212039000400227013000700231#VV11.05274#VV11.05275#29500#Vi?t#T527C#530 .076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn vt l#Phm Huy Thng#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Phm Huy Thng#Tha#275037## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070033000990040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000500185020000700190020000700197020000700204 020001500211020001400226005001500240005001700255039000400272013000700276#VV11.05 276#VV11.05277#14000#Vi?t#T103L#510.76#^214#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ton#Phan on Thi, Nguyn Vn Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 10#n tp# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#Phan o n Thi#Nguyn Vn Thnh#THa#275038## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510070011001010040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020000800165020000800173020001100181020001200192 020001500204020001400219005001100233039000400244020000700248013000700255#VV11.05 278#VV11.05279#14000#Vi?t#T103L#807.6#^214#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 1 0 mn ng vn#V Vn Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch luyn thi#Sch c thm#V Vn Tm#THa # thi#275039## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070058000920040018001500080005001680090 01100173010000500184011001400189020001800203020000700221020000800228020001400236 005001500250039000400265013000700269#VV11.05280#VV11.05281#17000#Vi?t#B103T#320 .076#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 11#Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Thu Hoi, Nguyn Thu Ngn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm# Gio dc cng dn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Thng#THa#275040## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070063000820040018001450080005001630090 01100168010000500179011001400184020001800198020000700216020000800223020001400231 005001500245039000400260013000700264#VV11.05283#VV11.05282#15000#Vi?t#B103T#340 .076#^214#Bi tp gio dc cng dn 12#Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Mai, Nguyn Thu Ngn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Thng#THa#275041## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020038000510030021000890040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020001100163020000500174020000600179020001400185 039000400199020001200203013000700215015003300222#VV11.05284#VV11.05285#9500#Vi? t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 1#Mn ting Vit, ton#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Sch c thm#THa# kim tra#275042#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030021000900040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150020001100164020000500175020000600180020001400186 039000400200020001200204015003300216013000700249#VV11.05286#VV11.05287#12500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 2#Mn ting Vit, ton# Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Sch c thm#THa# kim tra#TTS ghi: B Gio dc v o to#275043## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030021000900040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150015003300164020001100197020000500208020000600213 020001400219039000500233013000700238020001200245#VV11.05289#VV11.05288#12500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 3#Mn ting Vit, ton# Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Ton#Lp 1#Sch c thm#KVn#275044# kim tra## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030050000900220004001400080005001440090 01100149010000500160011001400165015003300179020001200212020001400224039000500238 013000700243004001800250020000600268020000800274#VV11.05290#VV11.05291#13500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Sch c thm#KVn#275045#Ti bn ln th 3#Lp 4#Mn hc## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030050000900220004001400080005001440090 01100149010000500160011001400165015003300179020001200212020001400224039000500238 013000700243004001800250020000600268020000800274#VV11.05292#VV11.05293#14500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Sch c thm#KVn#275046#Ti bn ln th 3#Lp 4#Mn hc## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030050000900220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001400183015003300197020001200230020001400242 039000500256013000700261020000600268020000800274#VV11.05294#VV11.05295#14500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Sch c thm#KVn#275047#Lp 5#Mn hc## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030050000900220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001400183015003300197020001200230020001400242 039000500256013000700261020000600268020000800274#VV11.05297#VV11.05296#14500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Sch c thm#KVn#275048#Lp 5#Mn hc## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070052001160080005001680090011001730100 00500184011001400189020001800203020000600221020001400227005001200241005001500253 005001500268039000500283013000700288#VV11.05298#VV11.05299#12800#Vi?t#H419V#170 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 6#V nh By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a90tr.^b24cm# Gio dc cng dn#Lp 6#Sch c thm#V nh By#Trn Quc Cnh#ng Xun iu# KVn#275049## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070052001160080005001680090011001730100 00500184011001400189020001800203020000600221020001400227005001200241005001500253 005001500268039000500283013000700288#VV11.05300#VV11.05301#12800#Vi?t#H419V#170 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 7#V nh By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm# Gio dc cng dn#Lp 7#Sch c thm#V nh By#Trn Quc Cnh#ng Xun iu# KVn#275050## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070052001160080005001680090011001730100 00500184011001500189020001800204020000600222020001400228005001200242005001500254 005001500269039000500284013000700289#VV11.05302#VV11.05303#15100#Vi?t#H419V#170 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 9#V nh By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm #Gio dc cng dn#Lp 9#Sch c thm#V nh By#Trn Quc Cnh#ng Xun iu #KVn#275051## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05304#VV11.05305#22700#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 1#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Nguyn Th M Thi#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ting V it#Lp 1#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Nguyn Th M Thi#KVn#275052## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05307#VV11.05306#23300#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 1#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Nguyn Th M Thi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ting V it#Lp 1#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Nguyn Th M Thi#KVn#275053## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070037001110220004001480080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205005001700219 005001100236039000500247013000700252#VV11.05308#VV11.05309#22200#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 2#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Nguyn Hi#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Nguyn Hi#KVn#275054## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070037001110220004001480080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205005001700219 005001100236039000500247013000700252#VV11.05310#VV11.05311#21700#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 2#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Nguyn Hi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Nguyn Hi#KVn#275055## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05312#VV11.05313#18200#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 3#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Nguyn Th M Thi#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Ting V it#Lp 3#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Nguyn Th M Thi#KVn#275056## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05314#VV11.05315#21200#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 3#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Nguyn Th M Thi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ting V it#Lp 3#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Nguyn Th M Thi#KVn#275057## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05316#VV11.05317#23300#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 4#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Trn Th Qunh Nga#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a158tr.^b24cm#Ting V it#Lp 4#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Trn Th Qunh Nga#KVn#275058## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05318#VV11.05319#22700#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 4#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Trn Th Qunh Nga#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ting V it#Lp 4#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Trn Th Qunh Nga#KVn#275059## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05320#VV11.05321#22700#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 5#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Trn Th Qunh Nga#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ting V it#Lp 5#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Trn Th Qunh Nga#KVn#275060## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070045001110220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001100196020000600207020001400213005001700227 005001900244039000500263013000700268#VV11.05323#VV11.05322#23300#Vi?t#H419V#372 .6#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Vit 5#Bi Thanh Tr uyn (ch.b.), Trn Th Qunh Nga#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ting V it#Lp 5#Sch c thm#Bi Thanh Truyn#Trn Th Qunh Nga#KVn#275061## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070063001050080005001680090011001730100 00500184011001500189020000500204020000600209020001400215005001500229005001800244 005002000262039000500282013000700287#VV11.05324#VV11.05325#23800#Vi?t#H419V#372 .7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 1#Nguyn Vn Nho (ch .b.), Nguyn Th Thu H, Phng Th Kim Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Nguyn Th Thu H#Phng Th Kim Hng#K Vn#275062## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070063001050080005001680090011001730100 00500184011001500189020000500204020000600209020001400215005001500229005001800244 005002000262039000500282013000700287#VV11.05326#VV11.05327#23800#Vi?t#H419V#372 .7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 2#Nguyn Vn Nho (ch .b.), Nguyn Th Thu H, Phng Th Kim Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm #Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Nguyn Th Thu H#Phng Th Kim Hng#K Vn#275063## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070063001050080005001680090011001730100 00500184011001500189020000500204020000600209020001400215005001500229005001800244 005002000262039000500282013000700287#VV11.05328#VV11.05329#25500#Vi?t#H419V#372 .7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 3#Nguyn Vn Nho (ch .b.), Nguyn Th Thu H, Phng Th Kim Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm #Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Nguyn Th Thu H#Phng Th Kim Hng#K Vn#275064## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070063001050080005001680090011001730100 00500184011001500189020000500204020000600209020001400215005001500229005001800244 005002000262039000500282013000700287#VV11.05330#VV11.05331#23200#Vi?t#H419V#372 .7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 4#Nguyn Vn Nho (ch .b.), Nguyn Th Thu H, Phng Th Kim Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm #Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Nguyn Th Thu H#Phng Th Kim Hng#K Vn#275065## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070063001050080005001680090011001730100 00500184011001500189020000500204020000600209020001400215005001500229005001800244 005002000262039000500282013000700287#VV11.05332#VV11.05333#27800#Vi?t#H419V#372 .7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ton 5#Nguyn Vn Nho (ch .b.), Nguyn Th Thu H, Phng Th Kim Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a190tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Nguyn Th Thu H#Phng Th Kim Hng#K Vn#275066## 00870000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030028000870070062001150040018001770080 00500195009001100200010000500211011001500216021014300231020000900374020001700383 03900050040002000090040500500040041400500030041802000130042100500040043400500030 0438013000700441020001800448006001500466006001500481#VV11.05335#VV11.05334#20000 #Vi?t#R203L#363.7#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Sng ho hp vi mi trng#B.s.: S, , ?%N, N ; Dch: Phm Qunh Hoa, Dng Minh Ho#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b21cm#Kin thc c bn v mi trng, vai tr ca mi trng trong cuc sng. Vn bo v mi trng. S ho hp gia co n ngi v mi trng sng#Gio dc#Sch thng thc#KVn#Hc sinh#S# #K nn g sng#?%N#N#275067#Bo v mi trng#Dng Minh Ho#Phm Qunh Hoa## 00985000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030067000880070052001550040018002070080 00500225009001100230010000500241011001500246021027300261020000900534020000900543 02000170055203900050056900500030057400500030057700500040058002000130058401300070 0597006001500604006001600619#VV11.05336#VV11.05337#20000#Vi?t#R203L#363.11#^214 #Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Trnh xa nhng cm d nguy him Internet, m a tu, tnh dc, c bc#h, h, s ; Dch: C Th Thu Lan, Dng Minh Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b21cm#Gii thiu ni dung cc bi h c cho hc sinh bit tng cng kh nng t kim ch bn thn, ri xa nhng cm d t mng Internet; kin thc c bn v ma tu v cch cai nghin; nhn bit v tnh dc pht trin mt cch lnh mnh; nhn bit v c bc v cch phng tr nh#Gio dc#Hc sinh#Sch thng thc#KVn#h#h# s#K nng sng#275068#Dng M inh Ho#C Th Thu Lan## 00791000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030013000850070069000980040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206021008200221020000900303020001700312 00500040032903900050033300500030033800500040034100500030034500600150034800600170 0363013000700380020000800387020000900395020001300404#VV11.05338#VV11.05339#20000 #Vi?t#R203L#170#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Hc l ngha#=, ; Minh ho: 4s, ; Dch: Dng Minh Ho, Dng Thu Trang#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc v l ngha trong n h trng, gia nh v ngoi x hi#Gio dc#Sch thng thc#=#KVn##4s# #Dng Minh Ho#Dng Thu Trang#275069#o c#Hc sinh#K nng sng## 00796000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020069000490070085001180040039002030080005002420090 01100247010000500258011001500263020000800278020002000286020001400306005001900320 03900050033900500170034402000070036102000150036800500180038300500200040101300070 0421020000900428020000900437#VV11.05340#VV11.05341#Vi?t#H561D#909#^214#18000#H ng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2010 - 2011 mn lch s#Nguyn Xun T rng (ch.b.), Nguyn Quc Hng, Ng Th Hin Thu, Nguyn Kim Tng Vy#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Lch s#Ph t hng trung hc#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#KVn#Nguyn Quc Hng#n tp#Sc h luyn thi#Ng Th Hin Thu#Nguyn Kim Tng Vy#275070#Vit Nam#Th gii## 00872000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070049000730220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147021023500162020000800397020001500405020001500420 00500100043500500120044500500140045700500130047100500180048403900050050201300070 0507020002000514#VV11.05342#VV11.05343#30000#Vi?t#T103L#005#^214#Ti liu chuy n tin hc#H S m (ch.b.), c ng, L Minh Hong...#Q.3#^aH.#^aGio dc#2 011#^a169tr.^b24cm#Gii thiu cc bi tp, li gii v hnh hc tnh ton, l th uyt tr chi, thut ton m phng t nhin, gii bi ton ti u t hp phc v cho hc sinh, sinh vin lm ti liu tham kho tham gia cc k thi tin hc quc gia, quc t#Tin hc#Sch tham kho#Sch luyn thi#H S m# c ng#L Min h HOng#Trn Hng#Nguyn Thanh Hng#KVn#275071#Ph thng trung hc## 00694000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020077000510070049001280040018001770080005001950090 01100200010000500211011001500216020000800231020002000239020001400259005000500273 03900050027802000140028300500200029700500110031700500160032800500170034401300070 0361#VV11.05344#VV11.05345#Vi?t#C101D#807.6#^214#28000#Cc dng v hng dn lm bi ngh lun x hi mn ng vn lp 10, 11, 12#L A, Nguyn Th Ngn Hoa ( ch.b.), Th Ho...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#L A#KVn#Vn ngh lun#Nguyn Th Ngn Ho a# Th Ho#Trn Th Hoa L#Nguyn Th Nng#275072## 00478000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020044000510070014000950080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000900156020001400165005001400179039000500193 020000700198013000700205#VV11.05346#VV11.05347#Vi?t#B100M#372.6#^214#27000#36 n luyn ting Vit cui cp tiu hc#L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a185 tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#Sch c thm#L Phng Nga#KVn#n tp#275073## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020009000540030070000630070019001330040018001520080 00500170009001100175010000500186011001400191020001000205020000900215020001400224 005001900238039000500257013000700262#VV11.05349#VV11.05348#20000#Vi?t#TH200H#37 2.652#^214#The hole#Sch dng km vi vit in t Kid - talk v sch in t Ea sy - talk#Nguyn H Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24c m#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn H Thu Anh#KVn#275074## 00739000000000325000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340140007000390020042000460030087000880070057001750080005002320090011002370100 00500248011001500253020000500268020001600273020001400289005001300303039000500316 02000070032102000150032800500160034300500150035900500150037400500170038901300070 0406#VV11.05350#VV11.05351#Vi?t#510.76#^214#35000#Tuyn chn 65 thi ton tru ng hc c s# thi chn hc sinh gii lp 9. thi vo lp 10 THPT. thi vo Lp 10 THPT chuyn#Bi Ch Hiu (ch.b.), ng Hong Dng, Cao Minh Quang...#^aH .#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Bi Ch Hiu #KVn# thi#Sch luyn thi#ng Hong Dng#Cao Minh Quang#Hunh Bu Tnh#Nguyn Hu Ngha#275075## 00744000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020031000630070014000940080005001080090 01100113010000500124011001500129021027000144020001600414039000500430005001400435 020002200449013000700471#VV11.05352#VV11.05353#VV11.05354#30000#Vi?t#NH123M#155 .4#^214#Nhp mn tm l hc pht trin#Hunh Vn Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a103t r.^b24cm#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin ca tm l hc pht trin. Cc vn l lun v s pht trin tm l tr em, tm l la tui. L lun v q uan h gia dy hc v s pht trin tm l la tui. L lun v s phn nh c c giai on pht trin tm l la tui#Tm l la tui#KVn#Hunh Vn Sn#Tm l hc pht trin#275076## 00851000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530030064000810070039001450040018001840080 00500202009001100207010000500218011001400223021009700237020000800334020001100342 02000160035302000200036902000090038902000140039800500140041200500160042603900050 0442013000700447015004700454#VV11.05355#VV11.05356#18500#Vi?t#L302S#959.791#^21 4#Lch s a phng An Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng trung hc thuc tnh An Giang#Phan Vn Kin (ch.b.), V Thnh Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a95tr.^b24cm#Gii thiu v lch s a phng An Giang vi gn 15 bi dng ging dy t lp 6 n lp 12#Lch s#a phng#Trung hc c s#Ph thng trung hc#An Giang#Sch c thm#Phan Vn Kin#V Thnh Phng#KVn#2750 77#TTS ghi: B Gio dc v o to tnh An Giang## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070017001000080005001170090011001220100 00500133011001500138021026800153020001100421020000900432020001600441020002000457 020001400477039000500491005001700496013000700513#VV11.05357#VV11.05358#43000#Vi ?t#H250T#495.922#^214#H thng kin thc ting Vit trong nh trng#Nguyn Vn Khang#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#H thng ton b kin thc ting Vit theo chng trnh sch gio khoa t lp 1 n lp 12 gm: khi qut v ting Vi t; ng m, ch vit v chnh t ting Vit; t ng ting Vit; ng php ting Vi t; phong cch hc v tu t ting Vit; giao tip ngn ng ting Vit#Ting Vit #Tiu hc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch c thm#KVn#Nguyn Vn Khan g#275078## 00619000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020066000550070030001210040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020001000205020002000215020001200235020001400247 020001500261005001000276005001900286039000500305013000700310#VV11.05359#VV11.053 60#Vi?t#PH121L#428.0076#^214#35500#Phn loi v hng dn gii thi i hc c ao ng mn ting Anh#V M Lan, L Th Hng Giang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a224tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c th m#Sch luyn thi#V M Lan#L Th Hng Giang#KVn#275079## 00668000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020064000500070038001140040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020000800206020002000214020001200234020000900246 02000090025502000140026402000150027800500220029300500150031503900050033001300070 0335#VV11.05361#VV11.05362#18000#Vi?t#PH121L#909#^214#Phn loi v hng dn gi i thi i hc cao ng mn lch s#Nguyn Th Thin Minh, Trn Cng Phn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#G ii thi#Th gii#Vit Nam#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Th Thin Minh# Trn Cng Phn#KVn#275080## 00574000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020065000530070015001180040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000900187020002000196020001200216020001400228 020001500242005001500257039000500272013000700277#VV11.05363#VV11.05364#Vi?t#PH12 1L#570.76#^214#45500#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn si nh hc#Trn Ngc Danh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a319tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Ngc Danh #KVn#275081## 00579000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020063000540070019001170040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000700190020002000197020001200217020001400229 020001500243005001900258039000500277013000700282#VV11.05365#VV11.05366#Vi?t#PH12 1L#530.076#^214#44000#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn v t l#Nguyn Thnh Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a311tr.^b24cm#V t l#Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Thnh Tng#KVn#275082## 00566000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020064000530070012001170040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020000800183020002000191020001200211020001400223 020001500237005001200252039000500264013000700269#VV11.05367#VV11.05368#Vi?t#PH12 1L#540.76#^214#50000#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn ho hc#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a352tr.^b24cm#Ho hc# Ph thng trung hc#Gii thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Ng Ngc An#KVn#27 5083## 00647000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020043000530030077000960070013001730040018001860080 00500204009001100209010000500220011001500225020000800240020000600248020000800254 020001400262020001500276005001300291039000500304020001700309013000700326#VV11.05 369#VV11.05370#Vi?t#B103T#541.076#^214#32000#Bi tp v chui phn ng v lp c ng thc#Dng cho hc sinh gii ho hc 9 v tuyn sinh vo lp 10 chuyn, nng khiu#Hunh Vn t#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ho hc #Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Hunh Vn t#KVn#Phn ng ho hc#2 75084## 00550000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020051000500070034001010040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174020000800189020001600197020001400213005001600227 039000500243005001700248013000700265#VV11.05371#VV11.05372#Vi?t#CH527#546#^214# 33000#Chuyn bi dng hc sinh gii THCS mn ho hc#Phm Quc Trung, Nguy n Ngc Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a242tr.^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Sch c thm#Phm Quc Trung#KVn#Nguyn Ngc Tun#275085## 00754000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050014000730020028000870070 01400115004001800129008000500147009001100152010000500163011001500168021021500183 020001400398020001100412039000500423013000700428020001700435#VV11.05373#VV11.053 74#VV11.05376#VV11.05375#24000#Vi?t#GI-108T#519#^214#L Thi Thanh#Gio trnh p hng php tnh#L Thi Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b2 1cm#Cung cp mt s thut ton c bn v s gn ng v sai s, phng trnh phi tuyn, h phng trnh i s tuyn tnh, ni suy v xp x hm, o hm v tc h phn, phng trnh vi phn... ng dng trong k thut#Ton ng dng#Gio tr nh#KVn#275086#Phng php tnh## 00731000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020028000630070029000910040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159021014800174020001700322020000700339 02000070034602000090035302000070036200500120036903900050038101300070038600500120 0393#VV11.05377#VV11.05378#VV11.05379#15500#Vi?t#NH556C#398.6#^214#Nhng cu vui cho tr em#Nguyn Ngc tuyn chn, b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a139tr.^b21cm#Gm 777 cu v nh trng, dng hc tp, v con ngi, s nghip, cc hin tng thin nhin, x hi, v ch ngha con s... v phn g ii #Vn hc dn gian# vui#Tr em#Vit Nam#Cu #Nguyn Ngc#KVn#275087#Ng uyn Ngc## 00908000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590050013000640020046000770070022001230080 00500145009001100150010000500161011001500166021035000181020001800531020002000549 020000900569020000800578005000800586039000500594013000700599#VV11.05380#VV11.053 82#VV11.05381#120000#Vi?t#T550#390.03#^214#Nguyn Nh #T in vn ho, phong tc c truyn Vit Nam#Nguyn Nh , Chu Huy#^aH.#^aGio dc#2011#^a439tr.^b21c m#Kho cu v miu t ngn gn hn 2000 mc t phn nh cc phm tr, cc khi n im, cc s vt, hin tng gn lin vi hot ng sn xut vt cht v sn xut tinh thn ca con ngi Vit Nam trong tin trnh hnh thnh v pht trin v: cng c sn xut, cc li thc ring trong n mc, c tr, cc phong tc, l ngh i, tp qun gn vi vng i...#Vn ho c truyn#Phong tc c truyn#Vit Nam#T in#Chu Huy#KVn#275088## 00702000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050017000610020019000780030030000970070 03100127008000500158009001100163010000500174011001500179021015200194020001000346 020001100356020000800367005001300375039000500388013000700393#VV11.05384#VV11.053 83#VV11.05385#130000#Vi?t#T550#423#^214#Nguyn Vn Phng#T in Anh - Vit#D ng cho hc sinh - sinh vin#Nguyn Vn Phng, Nguyn Nh #^aH.#^aGio dc#2011# ^a683tr.^b21cm#Gm khong 12500 t ting Anh c bn, c dng ph bin trn sc h bo, trong cc ti liu hc tp ca hc sinh, sinh vin v trong giao tip hn g ngy#Ting Anh#Ting Vit#T in#Nguyn Nh #KVn#275089## 00857000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020015000660030030000810070043001110080 00500154009001100159010000500170011001500175021032300190020000700513020000800520 005001600528039000500544005001100549013000700560#VV11.05386#VV11.05387#170000#V i?t#T550#910.3#^214#Lm Quang Dc#T in a l#Dng cho hc sinh - sinh vin# Lm Quang Dc, Nguyn nh Tm, V Nh Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a776tr.^b21cm#C ung cp nhng thng tin c bn, khi qut, cp nht mt s thut ng a l ch yu thng gp trong cuc sng cng nh trong cc phng tin thng tin i chn g. Gii thiu tm tt mt s a danh cc tnh, thnh ph trong nc, cc quc g ia v lnh th c quan h hp tc v kinh t, chnh tr v x hi i vi nc t a#a l#T in#Nguyn nh Tm#KVn#V Nh Vn#275090## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020030000530070046000830040018001290080005001470090 01100152010000500163011001700168012003900185020000900224020000800233020000900241 020001400250005001600264005001200280005001600292039000500308013000700313#VN11.01 986#VN11.01987#15500#Vi?t#TH250G#372.83#^214#Th gii trong qu trng hng#Nguy n Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a64tr.^b19x21cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#Gio dc#o c#Tiu h c#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#Thu#275091## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070046000750040018001210080005001390090 01100144010000500155011001700160012003900177020000900216020000800225020000900233 020001400242005001600256005001200272005001600284039000500300013000700305#VN11.01 988#VN11.01989#15500#Vi?t#460T#372.83#^214# trng c dy em th#Nguyn Thu H ng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr. ^b19x21cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#Gio dc#o c#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#Thu#275092## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070046000740040018001200080005001380090 01100143010000500154011001700159012003900176020000900215020000800224020000900232 020001400241005001600255005001200271005001600283039000500299013000700304#VN11.01 990#VN11.01991#15500#Vi?t#C107C#372.83#^214#Cnh c bay l bay la#Nguyn Thu H ng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^ b19x21cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#Gio dc#o c#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#Thu#275093## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070046000710040018001170080005001350090 01100140010000500151011001700156012003900173020000900212020000800221020000900229 020001400238005001600252005001200268005001600280039000500296013000700301#VN11.01 992#VN11.01993#15500#Vi?t#T120L#372.83#^214#Tm lng thm tho#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b19 x21cm#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#Gio dc#o c#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#Thu#275094## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070046000670040018001130080005001310090 01100136010000500147011001700152012003900169020000900208020000800217020000900225 020001400234005001600248005001200264005001600276039000500292013000700297#VN11.01 994#VN11.01995#15500#Vi?t#C430X#372.83#^214#Con xin li m#Nguyn Thu Hng, L Hng Mai, Thn Phng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b19x21c m#Gio dc o c cho hc sinh tiu hc#Gio dc#o c#Tiu hc#Sch c thm #Nguyn Thu Hng#L Hng Mai#Thn Phng Thu#Thu#275095## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100040018001250080005001430090 01100148010000500159011001700164020000900181020000600190020001000196020001400206 005001500220039000500235013000700240#VN11.01996#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 1#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 1#Trn Dng S n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 1#Thc h nh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275096## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100040018001250080005001430090 01100148010000500159011001700164020000900181020000600190020001000196020001400206 005001500220039000500235013000700240#VN11.01997#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 2#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 2#Trn Dng S n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b17x24cm#M thut#Lp 2#Thc h nh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275097## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100040018001250080005001430090 01100148010000500159011001700164020000900181020000600190020001000196020001400206 005001500220039000500235013000700240#VN11.01998#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh m thut 3#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 3#Trn Dng S n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 3#Thc h nh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275098## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001700168020000900185020000600194020001000200 020001400210005001500224039000500239013000700244#VN11.01999#8000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 4#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 4#T rn Dng Sn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b17x24cm#M thu t#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275099## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001700168020000900185020000600194020001000200 020001400210005001500224039000500239013000700244#VN11.02000#8000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 4#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 4#T rn Dng Sn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b17x24cm#M thu t#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275100## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001700168020000900185020000600194020001000200 020001400210005001500224039000500239013000700244#VN11.02001#8000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 5#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 5#T rn Dng Sn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b17x24cm#M thu t#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275101## 00541000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030049000610070015001100220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001700168020000900185020000600194020001000200 020001400210005001500224039000500239013000700244#VN11.02002#8000#Vi?t#TH552H#37 2.5#^214#Thc hnh m thut 5#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 5#T rn Dng Sn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24cm#M thu t#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Thu#275102## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001700188020000900205020000600214020001000220 020001400230005001100244005002100255039000500276013000700281#VN11.02003#8000#Vi ?t#TH552H#741.076#^214#Thc hnh m thut 6#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 6#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b17x24cm#M thut#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguy n Th Cm Nhung#Thu#275103## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001700188020000900205020000600214020001000220 020001400230005001100244005002100255039000500276013000700281#VN11.02004#8000#Vi ?t#TH552H#741.076#^214#Thc hnh m thut 6#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 6#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b17x24cm#M thut#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguy n Th Cm Nhung#Thu#275104## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001700188020000900205020000600214020001000220 020001400230005001100244005002100255039000500276013000700281#VN11.02005#8000#Vi ?t#TH552H#741.076#^214#Thc hnh m thut 7#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 7#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguy n Th Cm Nhung#Thu#275105## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001700188020000900205020000600214020001000220 020001400230005001100244005002100255039000500276013000700281#VN11.02006#8000#Vi ?t#TH552H#741.076#^214#Thc hnh m thut 7#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 7#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguy n Th Cm Nhung#Thu#275106## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001700188020000900205020000600214020001000220 020001400230005001100244005002100255039000500276013000700281#VN11.02007#8000#Vi ?t#TH552H#741.076#^214#Thc hnh m thut 8#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 8#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b17x24cm#M thut#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguy n Th Cm Nhung#Thu#275107## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001700188020000900205020000600214020001000220 020001400230005001100244005002100255039000500276013000700281#VN11.02008#8000#Vi ?t#TH552H#741.076#^214#Thc hnh m thut 8#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 8#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b17x24cm#M thut#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguy n Th Cm Nhung#Thu#275108## 00574000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020021000420030049000630070033001120040018001450080005001630090 01100168010000500179011001700184020000900201020000600210020001000216020001400226 005001100240005002100251039000500272013000700277#VN11.02009#8000#Vi?t#TH552H#74 1.076#^214#Thc hnh m thut 9#Theo chun kin thc k nng, mn m thut lp 9 #V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr. ^b17x24cm#M thut#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung #Thu#275109## 00429000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020019000630070008000820080005000900090 01000095010000500105011001500110020001700125020000900142020001200151039000500163 013000700168#VV11.05388#VV11.05389#58000#Vi?t#Y606K#895.92234#^214#Hn Nh#Yu khng hi tic#Hn Nh#^aH.#^aVn hc#2011#^a318tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#275110## 00682000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020038000560070012000940080005001060090019001110100 00500130011001500135021021200150020001500362020000900377020001000386020000800396 039000500404013000700409#VV11.05390#VV11.05391#Vi?t#R203L#613.7#^214#Nguyn Ton #Rn luyn thn th ca ngi cao tui#Nguyn Ton#^aH.#^aTh dc Th thao#2011# ^a279tr.^b21cm#Trnh by quan nim, tc dng, yu cu, ni dung, cch thc rn l uyn thn th c bn ca ngi cao tui. Gii thiu 100 cu hi p cc vn t hc t v rn luyn sc kho gip bn c t tm hiu v tp luyn#Ngi cao tu i#Sc kho#Rn luyn#Th dc#Thu#275111## 00611000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020022000620030031000840070023001150080 00500138009001000143010000500153011001500158021010100173020000400274020000900278 020000800287005001400295039000500309013000700314#VV11.05392#VV11.05393#60000#Vi ?t#C120N#895.9221#^214#V Gip#Cm nang ho th lut#Tham kho t p vn - Vn b ng#V Gip, Ng c Chin#^aH.#^aVn hc#2011#^a265tr.^b21cm#Gii thiu hn 119 00 cp t p vn - Vn bng gip cc bn chi th xng ho trong khi ho th lu t#Th#Sng tc#Ho th#Ng c Chin#Thu#275112## 00746000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530050012000580020018000700030008000880070079000960220 00400175221000900179008000500188009001000193010000500203011001500208020001700223 02000090024002000090024900500140025800500180027203900050029001300070029502100940 0302005001200396#VV11.05394#VV11.05395#VV11.05396#Vi?t#T527T#895.9228#^214#H Ch Minh#Tuyn tp vn hc#Hai tp#H Ch Minh ; L Huy Nguyn s.t., tuyn chn ; Nguyn Tun Thnh sp xp, b.s.#T.1#Vn xui#^aH.#^aVn hc#2010#^a786tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Vn xui#L Huy Nguyn#Nguyn Tun Thnh#Thu#275113#T uyn tp cc tc phm truyn, k v cc tc phm vn ho ngh thut ca ch tch H Ch Minh#H Ch Minh## 00745000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050012000550020018000670030008000850070079000930220 00400172221000700176008000500183009001000188010000500198011001500203020001700218 02000090023502000040024400500140024800500180026203900050028002101030028501300070 0388005001200395#VV11.05397#VV11.05399#VV11.05398#Vi?t#T527T#895.1#^214#H Ch M inh#Tuyn tp vn hc#Hai tp#H Ch Minh ; L Huy Nguyn s.t., tuyn chn ; Ngu yn Tun Thnh sp xp, b.s.#T.2#Th ca#^aH.#^aVn hc#2010#^a539tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#L Huy Nguyn#Nguyn Tun Thnh#Thu#Tuyn tp cc bi th ca ch Vit, th ch Hn v nhng bi th trong Nht k trong t ca H Ch Minh#275114#H Ch Minh## 00645000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050023000470020035000700070023001050220004001280080005001320090 01000137010000500147011002600152021012100178020000900299020000800308039000500316 020001600321013000700337005002300344#VV11.05401#VV11.05402#Vi?t#M458C#294.3092#^ 214#Minh c Triu Tm nh#Mt cuc i, mt vng nht nguyt#Minh c Triu Tm nh#T.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a415tr., 14tr. nh^b21cm#K v cuc i tu hnh c a c Pht mt cch chi tit v trung thc, ng thi lm r bi cnh ca nhng s kin lch s#o Pht#Tiu s#Thu#Thch Ca Mu Ni#275115#Minh c Triu Tm nh## 00634000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050023000470020035000700070023001050220004001280080005001320090 01000137010000500147011001500152021012100167020000900288020000800297039000500305 013000700310020001600317005002300333#VV11.05403#VV11.05404#Vi?t#M458C#294.3092#^ 214#Minh c Triu Tm nh#Mt cuc i, mt vng nht nguyt#Minh c Triu Tm nh#T.2#^aH.#^aVn hc#2011#^a418tr.^b21cm#K v cuc i tu hnh ca c Pht mt cch chi tit v trung thc, ng thi lm r bi cnh ca nhng s kin lc h s#o Pht#Tiu s#oanh#275116#Thch Ca Mu Ni#Minh c Triu Tm nh## 00634000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050023000470020035000700070023001050220004001280080005001320090 01000137010000500147011001500152021012100167020000900288020000800297039000500305 013000700310020001600317005002300333#VV11.05405#VV11.05406#Vi?t#M458C#294.3092#^ 214#Minh c Triu Tm nh#Mt cuc i, mt vng nht nguyt#Minh c Triu Tm nh#T.3#^aH.#^aVn hc#2011#^a548tr.^b21cm#K v cuc i tu hnh ca c Pht mt cch chi tit v trung thc, ng thi lm r bi cnh ca nhng s kin lc h s#o Pht#Tiu s#oanh#275117#Thch Ca Mu Ni#Minh c Triu Tm nh## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001002210 01900104008000500123009001900128010000500147011001500152020001700167020000900184 020001300193039000500206013000700211005001600218#VV11.05407#VV11.05408#60000#Vi ?t#TH460N#895.9221#^214#Nguyn B Trinh#Th ng ngn#Nguyn B Trinh#T.2#C s v in tch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a351tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th ng ngn#oanh#275118#Nguyn B Trinh## 01100000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020103000770030017001800070 06100197008000500258009001800263010000500281011001500286021018200301020001800483 02000080050102000170050903900050052601500650053102000160059600500190061200500150 0631005001400646005001400660005001500674013000700689020001800696#VV11.05409#VV11 .05412#VV11.05411#VV11.05410#67000#Vi?t#M450H#303.44094#^214#M hnh pht trin x hi ca mt s nc pht trin Chu u - Kinh nghim v ngha i vi Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Quang Thun, Bi Nht Quang (ch.b.), Bi Huy Khot. ..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a411tr.^b21cm#Cc vn l thuyt v m hnh ph t trin x hi Chu u v nhng m hnh pht trin x hi c trng. nh gi v cc m hnh pht trin x hi Chu u v ngha i vi Vit Nam#Pht trin x hi#Chu u#Sch chuyn kho#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vi n Nghin cu Chu u#Nc pht trin#Nguyn Quang Thun#Bi Nht Quang#Bi Huy K hot#Phm Xun Nam#inh Cng Tun#275119#Pht trin x hi## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050015000670020023000820070015001050080 00500120009001100125010000500136011002600141020001700167020000900184020000700193 039000500200013000700205#VV11.05413#VV11.05414#VV11.05415#95000#Vi?t#T312Y#895. 922803#^214#V Ging Hng#Tnh yu v ngh thut#V Ging Hng#^aH.#^aTh gii #2011#^a383tr., 16tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#oanh#275120## 00961000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050016000650020037000810070062001180080 00500180009001100185010000500196011001500201021026600216020001600482020000700498 03900050050501900050051002000200051502000090053500600130054400600170055700600150 0574005001500589013000700604#VV11.05416#VV11.05417#VV11.05418#70000#Vi?t#V513# 959.7029#^214#Choi Buyng Wook#Vng t Nam B di triu Minh Mng#Choi Buyng Wo ok ; Dch: L Thu Linh... ; Nguyn Tha H h..#^aH.#^aTh gii#2011#^a332tr.^b 21cm#Ghi li ton cnh vng t Nam B di thi vua Minh Mng. a ra hai mu t hun trong lch s thi k ny l mu thun gia triu nh trung ng vi thc t di sn truyn thng a phng v mu thun gia cc cng ng dn c trong mu thun dn tc v sc tc#Lch s cn i#Nam B#oanh#Dch#Triu i Minh M nh#Vit Nam#L Thu Linh#Trn Thin Thanh#Hong Anh Tun#Nguyn Tha H#275121# # 00876000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020015000430030031000580070083000890220004001722210049001760080 00500225009001100230010000500241011001500246013000700261021011700268020001500385 02000110040000500180041100500110042900500170044000500190045700500220047603900050 0498020000800503005001500511#VV11.05420#VV11.05419#Vi?t#CH125T#264#^214#Chu Th nh th#43 cch c hnh chu Thnh th#Ghislain Cosstte, Guy Morin, Yvon Daigneau lt... ; Bo Tnh Trn Vn Bo chuyn ng#T.1#Cng cu nguyn : 12 cch c hnh c hu Thnh th#^aH.#^aTn gio#2010#^a119tr.^b21cm#275122#Gii thiu mi hai l c hng dn cu nguyn tp th c trnh by quanh mt kha cnh ca mu nh im Thnh th#o Thin cha#Cu nguyn#Cosstte, Ghislain#Morin, Guy#Daigneault, Yvon#Garneau, Jean Yves#Bo Tnh Trn Vn Bo#oanh#Nghi l#Busque, Gerard## 00399000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020034000560070012000900080005001020090011001070100 00500118011001500123020000900138039000500147020001000152013000700162#VV11.05421# VV11.05422#Vi?t#T104T#294.3#^214#Trung Phong#Tam thi h nim php s ton tp#T rung Phong#^aH.#^aTn gio#2010#^a137tr.^b21cm#o Pht#oanh#Kinh Pht#275123## 00570000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020047000450070023000920080005001150090011001200100005001310110 01400136020000900150039000500159020001100164021010800175020000800283005001800291 013000700309#VV11.05423#VV11.05424#Vi?t#QU600T#294.3#^214#Quy tc tr nim lm c hung & php ng khai th#Tnh Tng Hc hi b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a43tr.^b20 cm#o Pht#oanh#Cu nguyn#Gii thiu nhng nguyn tc lm l cu nguyn (tr n im) trong Pht gio cho ngi bnh trc lc lm chung#Nghi l#Tnh Tng Hc h i#275124## 00518000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050011000380020041000490070011000900080005001010090011001060100005001170110 01500122020000900137039000500146020000800151021007900159013000700238020001100245 020000800256#VV11.05425#VV11.05426#Vi?t#294.3#^214#Tnh Khng#Vn pht nguyn s m hi & quy tc tu hc#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2011#^a137tr.^b21cm#o Pht#o anh#Nghi l#Gii thiu v nghi thc c tng v gii thch ngha vn pht nguy n sm hi#275125#Cu nguyn#Sm hi## 00553000000000265000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050011000530020024000640070011000880080005000990090 01100104010000500115011001400120020001100134039000500145020001000150021011200160 020000800272013000700280#VV11.05427#VV11.05428#o Pht#Vi?t#V115P#294.3#^214#T nh Khng#Vn pht nguyn sm hi#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2011#^a31tr.^b20cm#C u nguyn#oanh#Kinh Pht#Gii thiu ni dung vn pht nguyn sm hi lm cho con ngi hng thin v sm hi vi nhng ti li ca mnh#Sm hi#275126## 00612000000000277000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050012000530020019000650070048000840080005001320090 01100137010000500148011001400153020001100167039000500178006001100183006001600194 020000800210021010900218013000700327#VV11.05429#VV11.05430#o Pht#Vi?t#N304P#2 94.3#^214#Thng Nhn#Nim Pht tng yu#Thng Nhn ; Dch: Vin Thng, Nguyn Vn Nhn#^aH.#^aTn gio#2011#^a52tr.^b20cm#Cu nguyn#oanh#Vin Thng#Nguyn V n Nhn#Gio l#Gii thiu 95 iu rn dy ca Php Nhin Tng Nhn khuyn con n gi tu hnh nim pht hng ti iu thin#275127## 00479000000000253000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480020013000530070023000660080005000890090011000940100 00500105011001400110020001000124039000500134006001300139020001300152013000700165 015005300172#VV11.05432#VV11.05431#o Pht#Vi?t#K312D#294.3#^214#Kinh dc s#H i Triu m son dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a71tr.^b20cm#Kinh pht#oanh#Hi Tri u m#Kinh Dc s#275128#TTS ghi: Cha Dc s - Ph An, c Trng, Lm ng## 00889000000000277000450002600110000002600110001102000150002204100050003708200040 00428080005000460020196000510070032002470080005002790090011002840100005002950110 01500300039000500315021016800320015004900488005002700537013000700564020001000571 020001000581020001000591020001000601#VV11.05433#VV11.05434#o Thin cha#Vi?t#2 30#^214#Verbum Domini ca c Gio hong Bnit XVI gi cc gim mc, hng gi o s, cc ngi nam n sng i thnh hin v cc tn hu gio dn v li Thin cha trong i sng v s mng ca gio hi#U ban Kinh thnh Vit Nam dch#^aH. #^aTn gio#2011#^a243tr.^b20cm#oanh#Gii thiu ni dung bn tng hun Verbum Do mini ca c Gio hong Bnit XVI. Vic gii thch kinh thnh trong gio hi v li trong gio hi, li cha cho th gii#TTS ghi: Tng hun hu thng hi ng Gim mc#U ban Kinh thnh Vit Nam#275129#Gio hun#Gio hun#Gio hun#Gi o hun## 00545000000000265000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050016000530020024000690070016000930080005001090090 01100114010000500125011001500130020000800145039000500153020000800158021006800166 015003800234013000700272#VV11.05435#VV11.05436#o Pht#Vi?t#T312#294.3#^214#Th ch Thin Tm#Tnh quyt nghi lun#Thch Thin Tm#^aH.#^aTn gio#2010#^a118 tr.^b21cm#Gio l#oanh#Tu hnh#Gm nhng cu hi p ni v gio l v vic tu h nh trong o Pht#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#275130## 00583000000000253000450002600110000002600110001102000080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050010000520020010000620070015000720080005000870090 01100092010000500103011001400108020000800122039000500130021017700135013000700312 020001000319#VV11.05437#VV11.05438#o c#Vi?t#250T#299.5#^214#L Dc T# t quy#L Dc T b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a51tr.^b20cm#Gio l#oanh#Da theo li dy ca thnh Khng t bin tp thnh nguyn tc sinh hot hng ngy dy con ng i phi hiu thun cha m, yu thng anh ch em, lun tu dng phm cht o c#275131#o Khng## 00619000000000265000450002600110000002600110001102000150002204100050003718100060 00420820006000488080005000540020027000590030018000860070040001040080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180039000500188006001700193021012500210 020001100335013000700346#VV11.05439#VV11.05440#o Thin Cha#Vi?t#S455D#248.2#^ 214#Sng di con mt ca Cha#Suy nim li Cha#Nguyn Hng Gio tuyn chn, ph in dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a249tr.^b20cm#Gio l#oanh#Nguyn Hng Gio#Phn nh mt quan nim tch cc, ci m, vui ti v lc quan v i sng o, gp ph n thit thc vo vic gio dc c tin#Cu nguyn#275132## 00596000000000265000450002600110000002600110001102000150002204100050003718100080 00420820007000508080005000570050018000620020043000800070041001230080005001640090 01100169010000500180011001500185020000900200039000500209006001700214021008400231 020000800315013000700323#VV11.05441#VV11.05442#o Thin Cha#Vi?t#GI-108D#270.0 8#^214#Faivre, Alexandre#Gio dn vo nhng th k u ca gio hi#Alexandre Fa ivre ; Nguyn ng Trc dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a343tr.^b21cm#Gio dn#oanh#N guyn ng Trc#Ni v lch s ra i ca gio dn v s hnh thnh pht trin m nh m qua 5 th k#Lch s#275133## 00608000000000277000450002600110000002600110001102000080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050014000530020010000670030019000770070013000960080 00500109009001100114010000500125011001500130020000800145039000500153021014100158 020000900299020001500308013000700323#VV11.05443#VV11.05444#m nhc#Vi?t#C513T#78 2.25#^214#Nguyn, Giuse#Cung tin#Tuyn tp thnh ca#Giuse Nguyn#^aH.#^aTn gi o#2010#^a403tr.^b21cm#Bi ht#oanh#Tuyn tp cc bi ht thnh ca ht cu ngu yn trong cc dp l nh nhp l, dng l, ca nguyn, ma chay, thnh tm, suy t n thnh gi...#Thnh ca#o Thin cha#275134## 00594000000000277000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050008000530020022000610290026000830070008001090080 00500117009001100122010000500133011001500138020000800153039000500161012003400166 021010000200013000700300020000900307#VV11.05445#VV11.05446#o Pht#Vi?t#L504X#2 94.3#^214#H Tng#Lut xut gia tm tt#Pabbajita vinaya sankhepa#H Tng#^aH.#^ aTn gio#2011#^a638tr.^b20cm#Gio l#oanh#Pht gio nguyn thu = Theravada#Ni v gio l o Pht khuyn con ngi sng hng thin, lun tu tm tch c, tr nh phm iu c#275135#Xut gia## 00645000000000265000450002600110000002600110001102000150002204100050003718100070 00420820006000498080005000550050019000600020026000790070040001050080005001450090 01100150010000500161011001400166020000800180039000500188021015900193020001100352 005000900363013000700372#VV11.05447#VV11.05448#o thin cha#Vi?t#TH455#248.8# ^214#White, Ellen Gould#Thng ip cho thanh nin#Ellen Gould White ; Ban dch t hut HHES#^aH.#^aTn gio#2011#^a572tr.^b21m#Gio l#oanh#Ni v gio l ca o Thin cha dy thanh nin sng c c tin hng n nhng iu tt p, pht hu y v cng hin sc lc tui tr cho thin cha v x hi#Thanh nin#Ban HHES#275 136## 00518000000000241000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050013000530020041000660070013001070080005001200090 01100125010000500136011001400141020000800155039000500163021010100168013000700269 #VV11.05449#VV11.05450#o Pht#Vi?t#H112T#294.3#^214#Hong Nghim#Hy tr v n p sng an bnh ca o Pht#Hong Nghim#^aH.#^aTn gio#2011#^a38tr.^b20cm#Gio l#oanh#Ni v gio l o Pht khuyn rn con ngi sng hng thin, trnh l m iu c v st sinh con vt#275137## 00733000000000277000450002600110000002600110001102000150002204100050003718100060 00420820004000488080005000520050013000570020047000700030037001170070043001540080 00500197009001100202010000500213011001400218020000800232039000500240005001800245 021017000263013000700433020001500440#VV11.05451#VV11.05452#o Thin cha#Vi?t#M 125N#231#^214#Forte, Bruno#Mu nhim Thin cha - ba ngi nh mt lch s#Kho l un v Thin cha ca c Kit#Bruno Forte ; Nguyn Thin Cung chuyn ng#^aH.#^ aTn gio#2010#^a327tr.^b21m#Lch s#oanh#Nguyn Thin Cung#Ni v Mu nhim Thi n cha ba ngi (cha cha, cha con v cha thnh thn) v lch s l lch s ca bin c phc sinh, s cht v s phc sinh c Gisu Nazareth...#275138#c cha Gisu## 00568000000000265000450002600110000002600110001102000150002204100050003718100060 00420820007000488080005000550050016000600020038000760070016001140080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020000900174039000500183021008200188 020002500270013000700295#VV11.05453#VV11.05454#o Thin cha#Vi?t#D125A#275.97# ^214#Nguyn nh u#Du n 50 nm hng Gio phm Vit Nam#Nguyn nh u#^aH.# ^aTn gio#2010#^a171tr.^b20cm#Lch s#Vit Nam#oanh#Gii thiu v lch s hnh thnh v pht trin qua 50 ca hng Gio phm Vit Nam#Gio hi Thin cha gio# 275139## 00707000000000265000450002600110000002600110001102000150002204100050003718100070 00420820004000498080005000530050009000580020024000670030055000910070009001460080 00500155009001100160010000500171011001500176020001300191039000500204021021300209 020001200422013000700434#VV11.05455#VV11.05456#o Thin cha#Vi?t#PH513V#232#^2 14#H Thng#Phng v li cha nm A#Cha nht ma vng - ging sinh - ma chay - phc sinh#H Thng#^aH.#^aTn gio#2010#^a392tr.^b21cm#Li tin tri#oanh#Gm c c bi c cho cha nht ma vng, ging sinh, ma chay, phc sinh v l thng i p ca thin cha i vi nhn loi v cc con chin v vin cnh thi tn th v m ra triu i thin cha vnh vin ng tr#Cha Gi su#275140## 00754000000000301000450002600110000002600110001102101050002202000150012702000110 01420050022001530390005001750200008001800410005001881810007001930820004002008080 00500204002001500209003003100224007005300255022000400308221007800312008000500390 009001100395010000500406011001500411013000700426005001900433#VV11.05457#VV11.054 58#Hng dn cch cu nguyn trc Thnh nhan cha v cch c hnh chu thnh th theo tin mng Thnh Gioan#o Thin cha#Cu nguyn#Bo Tnh Trn Vn Bo#oanh #Nghi l#Vi?t#CH125T#264#^214#Chu Thnh th#43 cch c hnh chu Thnh th#Jean Yves Garneau ; Bo Tnh Trn Vn Bo chuyn ng#T.3#Trc Thnh nhan cha : Cc h c hnh chu Thnh th theo tin mng Thnh Gioan#^aH.#^aTn gio#2010#^a211tr. ^b21cm#275141#Garneau, Jean Yves## 00903000000000349000450002600110000002600110001102101170002202000150013902000110 01540050019001650050016001840050017002000050015002170050023002320390005002550200 00800260041000500268181000700273082000400280808000500284002001500289003003100304 00700890033502200040042422100600042800800050048800900110049301000050050401100150 0509005002200524013000700546#VV11.05459#VV11.05460#Gii thiu mi bn lc h ng dn cu nguyn tp th c trnh by quanh mt kha cnh ca mu nhim Th nh th#o Thin cha#Cu nguyn#Garneau, Jean Yves#Gagnon, Camille#Daigneault, Yvon#Busque, Grard#Grard, Yvane Fournier#oanh#Nghi l#Vi?t#CH125T#264#^214#Ch u Thnh th#43 cch c hnh chu Thnh th#Jean Yves Garneau, Camille Gagnon, Y von Daigneault... ; Bo Tnh Trn Vn Bo chuyn ng#T.2#Cu nguyn trc Thnh th : 14 cch c hnh chu Thnh th#^aH.#^aTn gio#2010#^a174tr.^b21cm#Bo Tn h Trn Vn Bo#275142## 00571000000000253000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050014000530020024000670070019000910080005001100090 01100115010000500126011001500131039000500146021010200151020001900253015003800272 013000700310#VV11.05461#VV11.05462#o Pht#Vi?t#L502P#294.3#^214#Thch Tr Hi# Lun pht tha tng yu#Thch Tr Hi b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a222tr.^b21cm#o anh#Tng quan v Pht tha tng yu v thun chnh Pht php. ng dng Pht php trong i sng hng ngy#Pht tha tng yu#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit N am#275143## 00404000000000217000450002600110000002600110001104100050002202000090002718100060 00360820006000428080005000480020015000530080005000680090011000730100005000840110 01500089039000500104015005500109020001500164013000700179#VV11.05463#VV11.05464#V i?t#o Pht#K312N#294.3#^214#Kinh nht tng#^aH.#^aTn gio#2011#^a135tr.^b21cm #oanh#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Cha Hong Php#Kinh Nht tng#2751 44## 00633000000000265000450002600110000002600110001104100050002202000090002718100060 00360820006000428080005000480050011000530020018000640070027000820080005001090090 01100114010000500125011001500130039000500145006000900150021017700159020000800336 020001600344013000700360#VV11.05465#VV11.05466#Vi?t#o Pht#T312H#294.3#^214#T nh Khng#Tinh hoa khai th#Tnh Khng ; Vng Ty dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a189 tr.^b21cm#oanh#Vng Ty#Ni v nhng gio l, o c ca pht php tu hnh tron g i sng x hi: ho gii lng on hn su nng, chng sanh v bin th nguyn , v sao nim Pht khng vng sanh...#Gio l#i sng x hi#275145## 00568000000000253000450002600110000002600110001103900050002204100050002718100060 00320820006000388080005000440050011000490020040000600070011001000080005001110090 01100116010000500127011001400132021013300146020000900279020001000288020000900298 013000700307#VV11.05467#VV11.05468#oanh#Vi?t#S550K#294.3#^214#Tnh Khng#S kin quan trng nht trong i ngi#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2011#^a68tr.^b21cm#G ii thch s cht ca con ngi theo quan nim ca o Pht v nhng iu nn l m vi ngi cht linh hn h sm c siu thot#o Pht#Con ngi#Ci cht# 275146## 00746000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020031000680070034000990220004001330040 01800137008000500155009001900160010000500179011001500184021016600199020000900365 020001200374020000700386006001000393039000500403013000700408005001700415#VV11.05 470#VV11.05469#31000#Vi?t#T312H#794.1#^214#Hong Thiu Long#Tinh hoa chin thu t trung cc#Hong Thiu Long ; ng Bnh dch#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh d c Th thao#2011#^a183tr.^b21cm#Trnh by c h thng v yu cu chin lc, ngu yn tc chin thut v k xo cch nh, gip bn c nm vng mt s quy lut, nng cao kh nng nh c trung cc#C tng#Chin thut#Th c#ng Bnh#oanh #275147#Hong Thiu Long## 00678000000000253000450002600110000002600110001104100050002202000150002718100060 00420820007000488080005000550050024000600020054000840070057001380080005001950090 01100200010000500211011001500216039000500231005002100236021014700257020001300404 013000700417#VV11.05471#VV11.05472#Vi?t#o Thin cha#M200M#232.91#^214#Menthi re, Guillaume De#M Maria trung tm cng trnh ca c Gioan Phaol II#Guillaume De Menthire ; Nguyn c Vit Chu chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a115tr.^b2 1cm#oanh#Nguyn c Vit Chu#V Gio hong ca c M. Nc Ba Lan chin thng nh c Maria. Kho lun v sng knh chn thc, cng ng Vatican II - tnh m thing ling...#c M Maria#275148## 00684000000000265000450002600110000002600110001104100050002202000090002718100060 00360820006000428080005000480050009000530020046000620070009001080080005001170090 01100122010000500133011001500138039000500153012002200158021021400180020000800394 013000700402020000900409#VV11.05473#VV11.05474#Vi?t#o Pht#T550T#294.3#^214#B u Chn#T thanh tnh gii & phn s ca bc xut gia#Bu Chn#^aH.#^aTn gio#20 11#^a194tr.^b21cm#oanh#Pht gio Nguyn thu#Gii thiu v t thanh tnh gii th eo quan im ca Pht gio l gii ba mc xoa, gii thu cc lc cn, gii nui mng chn chnh, gii quan tng thanh tnh v nhng phn s ca bc xut g ia cn phi nm r#Tu hnh#275149#Xut gia## 00781000000000277000450002600110000002600110001104100050002202000150002718100070 00420820006000498080005000550050009000600020047000690030065001160290039001810070 00900220008000500229009001100234010000500245011001500250039000500265021020200270 020001500472020000900487013000700496#VV11.05475#VV11.05476#Vi?t#o Thin cha#N H556N#232.9#^214#Anh Nhu#Nhng ngi lm cha v m trong i cha Gisu#Vietnam ese translation, exgesis and meditation on gospel stories#Father and mother in t he life of Jesus#Anh Nhu#^aH.#^aTn gio#2011#^a188tr.^b21cm#oanh#Hng dn cc h suy nim phc m, phn tch v suy ngm cc on kinh thnh ni v nhng dp c Gisu tip xc vi nhng ngi cha, ngi m tm n gp ngi vi ni lo u v hon cnh o le ca h#c cha Gisu#Gia nh#275150## 00718000000000265000450002600110000002600110001104100050002202000150002718100060 00420820006000488080005000540050012000590020018000710070012000890080005001010090 01100106010000500117011001500122039000500137012002200142021026200164020000900426 020001000435013000700445#VV11.05477#VV11.05478#Vi?t#o thin cha#M458#248.4#^ 214#Song Nguyn#Mt i dng hin#Song Nguyn#^aH.#^aTn gio#2009#^a233tr.^b21c m#oanh#T sch i dng hin#K li cuc i ca n tu Antony Nhn - ngi duy n ht li tri phong Quy Ho chm sc hng trm bnh nhn bt hnh trong nhn g hon cnh ngt ngho n cng cc, chnh ngi thp sng nim tin hy vng c ho bao con ngi bn b tuyt vng ca cuc sng#N tu s#Cuc sng#275151## 00568000000000253000450002600110000002600110001104100050002202000090002718100070 00360820006000438080005000490050009000540020014000630070026000770080005001030090 01100108010000500119011001500124039000500139005001000144021014500154020000800299 013000700307#VV11.05479#VV11.05480#Vi?t#o Pht#PH109N#294.3#^214#Phc T#Php nh Pht#B.s.: Phc T, c Huyn#^aH.#^aTn gio#2011#^a327tr.^b21cm#oanh#c Huyn#Ni v nhng gio l, o c ca pht php tu hnh trong i sng x hi : quy y tam bo, v thng, thu l nhn duyn sinh, nghip, qu bo...#Gio l# 275152## 00626000000000277000450002600110000002600110001104100050002202000090002718100060 00360820006000428080005000480050017000530020015000700070063000850080005001480090 01100153010000500164011001500169039000500184006001300189005001400202021010600216 020000900322020001000331013000700341#VV11.05481#VV11.05482#Vi?t#o Pht#301N#2 94.3#^214#Thnh Hin ng#a ngc du k#Thnh Hin ng ; o Mng Nam dch ; Lng S Hng minh gii#^aH.#^aTn gio#2010#^a592tr.^b20cm#oanh#o Mng Nam#L ng S Hng#Ni v cuc sng con ngi sau khi mt i phi xung di trn gian a ngc theo quan im ca Pht gio#a ngc#Cuc sng#275153## 00603000000000253000450002600110000001400080001104100050001902000100002418100060 00340820004000408080005000440050010000490020033000590070010000920080019001020090 02300121010000500144011001500149039000500164021015400169020001000323020000900333 013000700342#VV11.05483#105000#Vi?t#Dc liu#H103T#615#^214#Thin Kim#200 loi cy c ch cho sc kho#Thin Kim#^aTp. H Ch Minhn#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 1#^a208tr.^b22cm#oanh#Gii thiu 200 loi cy c ch lin quan mt thit n cu c sng c th lm thuc cha bnh nh sen, sim, cy l lt, b ng cnh, mp ng, ng qu...#Cy thuc#Sc kho#275154## 00619000000000241000450002600110000001400080001104100050001902000090002418100060 00330820006000398080005000450020025000500030047000750080018001220090047001400100 00500187011001500192039000500207021014200212020000900354020000700363013000700370 #VV11.05484#198000#Vi?t#Sc kho#C101B#613.7#^214#Cc bc chm sc c th#B q uyt gip bn gi s hu thn hnh hon m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a157tr.^b23cm#oanh#Tm hiu v mt c th hon m. Cc cch chm sc c th c vc dng hon ho v mt ln da p. K thu t tp luyn c c th kho mnh#Chm sc#C th#275155## 01089000000000325000450002600110000004100050001102000080001618100060002408200180 00308080005000480020086000530070053001390080018001920090023002100100005002330110 02600238020000700264039000500271005001600276005001400292005001200306005001300318 00500130033102102810034401501060062502000080073101300070073902000140074602000030 0760#VV11.05485#Vi?t#Lch s#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn thng c ch mng ca ng b v nhn dn x Tn Thng Ni (1930 - 2010)#B.s.: Dng Vn Duyn, Dng Vn Bo, V Vn Minh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a245tr., 22tr. nh^b21cm#C Chi#oanh#Dng Vn Duyn#Dng Vn Bo#V Vn Mi nh#Trn Vn Ch#Trn Th Li#Khi qut v vng t, con ngi v truyn thng y u nc ca nhn dn x Tn Thng Hi trc khi ng ra ri. ng ra i lnh o nhn dn Tn Thng khng chin chng Php v M. ng b x lnh o nhn nhn dn xy dng v pht trin qu hng theo con ng x hi ch ngha#TTS ghi: ng Cng Sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x Tn Thng Hi - Huyn C Chi - Tp. H Ch Minh#ng b#275156#Tn Thng Hi#X## 00651000000000265000450002600110000004100050001102000090001618100070002508200060 00328080005000380050019000430020012000620070019000740080018000930090023001110100 00500134011001400139039000500153021016500158020000800323015003000331020000800361 020000900369013000700378#VV11.05486#Vi?t#o Pht#CH258S#294.3#^214#Thch Thng Phng#Cht - Sng#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a73tr.^b21cm#oanh#Gii thch s sng v ci cht ca con ngi theo quan ni m ca o Pht v nhng iu khuyn rn ca o Pht i vi con ngi nn sng v cht sao cho c ngha#S sng#TTS ghi: Thin vin Trc Lm#Gio l#Ci ch t#275157## 00721000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020019000640070013000830080018000960090 02300114010000500137011001500142021015800157020001700315039000400332020001800336 012005000354020001100404020000900415013000700424#VV11.05488#VV11.05487#50000#Vi ?t#C125C#616.1#^214#Ng Bo Khoa#Cu chuyn tri tm#Ng Bo Khoa#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a245tr.^b21cm#Gii thch, hng dn, t vn, dn d v cch phng nga bnh tim mch, la chn phng thc iu tr, lu trc v sau phu thut... i vi bnh tim mch#Bnh h tim mch#Mai#Chm sc sc kh o#T sch Sc kho v Nng cao cht lng cuc sng#Phng bnh#iu tr#275158# # 00637000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200070 00318080005000380020057000430070069001000080018001690090023001870100005002100110 01500215020001200230020000800242020000900250020001400259005001400273005001100287 005002200298039000400320013000700324019001600331#VV11.05489#128000#Vi?t#NH556B# 372.62#^214#Nhng bi vn ot gii ca hc sinh tiu hc Trung Quc#B.s.: Qu T iu Binh (ch.b.), Xa Lan Lan ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a277tr.^b22cm#Tp lm vn#Bi vn#Tiu hc#Sch c th m#Qu Tiu Binh#Xa Lan Lan#Cng ty Nhn Tr Vit#Mai#275159#Dch Trung Quc## 00806000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020027000670030032000940070016001260080 01800142009002300160010000500183011001500188021022400203020000800427039000400435 020000900439012005000448020001100498013000700509#VV11.05490#VV11.05491#60000#Vi ?t#B256B#617.5#^214#Nguyn Khnh D#Bnh Bad vi phu thut#iu tr phu thu t bnh bad#Nguyn Khnh D#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a2 55tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v lch s bnh Bad, v phi thai, gii phu v sinh l hc ca tuyn gip. Trnh by nguyn nhn, triu chng, chn on bnh v cc phng php x l, chun b trc v sau khi phu thut bnh Bad#Bu c#Mai#iu tr#T sch Sc kho v Nng cao cht lng cuc sng#Phu thut#27 5160## 00775000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020041000440030026000850080018001110090023001290100005001520110 01500157021028100172020001000453039000400463020002000467020000900487020001800496 013000700514#VV11.05492#34500#Vi?t#T310H#346.59704#^214#Tm hiu php lut - Lu t s hu tr tu#Vn bn cp nht mi nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b21cm#Gii thiu lut s hu tr tu c Quc hi sa i , b sung v thng qua nm 2009, vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng, bo v quyn s hu tr tu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Mai# Lut s hu tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#275161## 00816000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020070000550030026001250080018001510090023001690100 00500192011001400197021027700211020001000488039000400498020001400502020000900516 020001800525013000700543#VV11.05493#VV11.05494#12500#Vi?t#T310H#344.59702#^214# Tm hiu php lut - Lut bo him y t v vn bn hng dn thi hnh#Vn bn c p nht mi nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a70tr.^b21cm#Gii thiu ni dung Lut bo him y t vi cc quy nh chung v qui nh c th v i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t, th bo him y t, phm vi c hng bo him, t chc khm bnh, cha bnh, thanh ton cho ngi tham gia bo him y t...#Php lut#Mai#Bo him y t#Vit Nam#Vn bn ph p lut#275162## 00783000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020056000620070045001180080018001630090023001810100 00500204011001400209021019900223020000900422006001600431039000400447015005100451 013000700502020000800509#VV11.05495#VV11.05496#Vi?t#PH561P#294.3#^214#Liu ch Nguyn#Phng php liu sinh thot t hay cu trung m thn#Liu ch Nguyn b.s. ; Thch Quang Ph dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a79tr .^b21cm#Tp sch din t v mi hnh vi v ngh l lng ca con ngi trong kh i sp cht, hay cht. ng thi vch r mt con ng vi xu hng l p dng phng php nim Pht cu h thn trung m#o Pht#Thch Quang Ph#Mai#Tn sch ngoi ba: Phng php liu sinh thot t#275163#Tu hnh## 00673000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030020000600080018000800090023000980100005001210110 01400126021020900140020001500349039000400364015004700368020000900415013000700424 #VV11.05497#VV11.05498#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Mng Cha phc sinh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a72tr.^b21cm#Gii thiu nhng b i chia s tin mng v Cha nht ma chay, Cha nht l l, cc tun thnh, l ph c sinh v nhng bi vit v tnh hnh x hi, i sng, vn sinh hot thng ngy... trong o Thin cha#o Thin cha#Mai#TTS ghi: Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#Tin mng#275164## 00808000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050018000380020042000560030064000980070041001620080018002030090 02300221010000500244011001500249021014900264020001000413020000900423020001100432 005001800443005002200461039000400483013000700487020001200494#VV11.05499#36000#V i?t#H419T#428#^214#Nguyn Thnh Danh#Hc ting lng Anh - M mt cch hiu qu#C ch nhanh nht hc v s dng ting Anh mt cch thnh tho#Nguyn Thnh Danh , Trn Nguyn Thanh Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a240tr.^b 21cm#Gii thiu cch hc v s dng cc mc t ting lng Anh - M c sp xp theo th t ch ci t a - z, vi cc v d v cc t ng ngha km theo#Ting Anh#Ting M#Ting lng#Nguyn Thnh Danh#Trn Nguyn Thanh Vn#Mai#275165#Sch t hc## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030055000810070030001360080018001660090 02300184010000500207011001400212020001100226020001400237005001500251039000400266 020000600270020001200276013000700288#VV11.05500#VV11.05501#18000#Vi?t#K304T#372 .6#^214#Kim tra nh k ting Vit 2#Bin son theo chng trnh ca B Gio d c v o to#Phm Nh Qunh, Phm Nh Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2010#^a94tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#Phm Nh Qunh#Mai#Lp 2# kim tra#275166## 00579000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030055000870070030001420080018001720090 02300190010000500213011001400218020001100232020001400243005001500257039000400272 020000600276020001200282013000700294#VV11.05502#VV11.05503#18000#Vi?t#250K#372 .6#^214# kim tra hc k mn ting Vit 3#Bin son theo chng trnh ca B G io dc v o to#Phm Nh Qunh, Phm Nh Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a103r.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#Phm Nh Qunh#Mai#Lp 3# kim tra#275167## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030030000810070015001110080018001260090 02300144010000500167011001500172020001100187020000500198020001400203005001500217 039000400232020000600236020001200242013000700254#VV11.05505#VV11.05504#33000#Vi ?t#M458T#372.6#^214#100 b ton - ting Vit 3#Bi dng hc sinh kh - gii# Phm Huy Hong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a195tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Sch c thm#Phm Huy Hong#Mai#Lp 3# kim tra#275168## 00576000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030021000760070043000970080018001400090023001580100 00500181011001400186020001200200020000600212020001400218005001600232039000400248 015005100252013000700303#VV11.05506#20000#Vi?t#M458T#372.62#^214#100 dn bi ch i tit tp lm vn 4#Gip em vit vn hay#L Th M Trinh, Nguyn Ly Na, L M T rang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a96tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Th M Trinh#Mai#Tn sch ngoi ba: 100 dn bi chi tit l m vn 4#275169## 00584000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030059000620070040001210080018001610090023001790100 00500202011001500207020001200222020000600234020001400240005001500254005001800269 039000400287020000800291013000700299#VV11.05507#48000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#N hng bi vn tt 4#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#B. s.: Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a284tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#Mai#Bi vn#275170## 00479000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030022000740070016000960080018001120090023001300100 00500153011001500158020000500173020000600178020001400184005001600198039000400214 013000700218#VV11.05508#28000#Vi?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton c bn v nng cao 4#Gip em hc gii ton#V Th Hoi Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#V Th Hoi Tm#Mai#275171## 00554000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250020035000300030021000650070043000860080018001290090023001470100005001700110 01500175020001200190020000600202020001400208005001600222039000400238013000700242 015005100249#20000#Vi?t#M458T#372.62#^214#100 dn bi chi tit tp lm vn 5#Gi p em vit vn hay#L Th M Trinh, Nguyn Ly Na, L M Trang#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a104tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Th M Trinh#Mai#275172#Tn sch ngoi ba: 100 dn bi chi tit lm vn 5## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520030027000910070013001180080018001310090 02300149010000500172011001500177020000900192020000600201020001400207005001300221 039000400234020001000238013000700248#VV11.05510#VV11.05509#33000#Vi?t#R203L#590 .76#^214#Rn luyn k nng thc hnh sinh hc 7#Son theo chng trnh mi#V V n Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a185tr.^b24cm#Sinh hc#L p 7#Sch c thm#V Vn Chin#Mai#Thc hnh#275173## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070047000670220004001140080018001180090 02300136010000500159011001500164020000800179020000600187020001100193020000800204 02000120021202000140022403900040023801300070024200500170024900500170026600500110 0283#VV11.05511#VV11.05512#22000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 8#Nguyn T hu Hng, Nguyn Hng Lan, Kim Ho#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a126tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c th m#Mai#275174#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hng Lan# Kim Ho## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070047000670220004001140080018001180090 02300136010000500159011001500164020000800179020000600187020001100193020000800204 02000120021202000140022403900040023800500170024200500170025900500110027601300070 0287#VV11.05513#VV11.05514#22000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 8#Nguyn T hu Hng, Nguyn Hng Lan, Kim Ho#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a117tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c th m#Mai#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hng Lan# Kim Ho#275175## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070014000690080018000830090023001010100 00500124011001500129020000800144020000600152020001400158005001400172039000400186 013000700190#VV11.05515#VV11.05516#31000#Vi?t#B452D#546#^214#Bi dng ho hc 8#Phm Th Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a167tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Phm Th Ti#Mai#275176## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030055000750070015001300220004001450080 01800149009002300167010000500190011001600195020001100211020000600222020001400228 005001500242039000400257013000700261#VV11.05517#VV11.05518#39000#Vi?t#H419G#495 .922#^214#Hc gii ting Vit 8#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a232tr. ^b232cm#Ting Vit#Lp 8#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Mai#275177## 00451000000000229000450001400070000004100050000718100070001208200040001980800050 00230020052000280070028000800080018001080090023001260100005001490110015001540200 00800169020000600177020001400183005001300197039000400210013000700214#41000#Vi?t #PH121L#546#^214#Phn loi v hng dn gii cc chuyn ho hc 9#Hunh Vn t, Phm Th Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a224tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Hunh Vn t#Mai#275178## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070014000690080018000830090023001010100 00500124011001500129020000800144020000600152020001400158005001400172039000400186 013000700190#VV11.05519#VV11.05520#36000#Vi?t#B452D#546#^214#Bi dng ho hc 9#Phm Th Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Phm Th Ti#Mai#275179## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030027000930070013001200080018001330090 02300151010000500174011001500179020000900194020000600203020001400209005001300223 039000400236020001000240013000700250#VV11.05521#VV11.05522#28000#Vi?t#R203L#576 .5076#^214#Rn luyn k nng thc hnh sinh hc 9#Son theo chng trnh mi#V Vn Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a166tr.^b24cm#Sinh hc# Lp 9#Sch c thm#V Vn Chin#Mai#Thc hnh#275180## 00527000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020069000540070014001230080018001370090023001550100 00500178011001500183020001000198020000600208020001400214005001400228039000400242 020000800246013000700254#VV11.05523#VV11.05524#22000#Vi?t#K305T#428.0076#^214#K in thc c bn bi tp trc nghim - bi tp t lun mn ting Anh#Phm Hin Nh i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a127tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#S ch c thm#Phm Hin Nhi#Mai#Bi tp#275181## 00609000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520030068001030070014001710080018001850090 02300203010000500226011001500231020000500246020000700251020000700258020001400265 005001400279039000400293020001500297013000700312#VV11.05525#VV11.05526#59000#Vi ?t#T527T#510.76#^214#Tuyn tp 90 thi tuyn sinh vo lp 10 mn ton# thi v o lp 10 THPT. thi vo lp 10 trng chuyn, nng khiu#H Vn Chng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a137tr.^b24cm#Ton# thi#Lp 10#Sch c thm#H Vn Chng#Mai#Sch luyn thi#275182## 00533000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020026000420030036000680070012001040080018001160090023001340100 00500157011001500162020001000177020000700187020000900194020001400203005001200217 039000400229020001500233013000700248#VV11.05527#45000#Vi?t#B112T#515.076#^214#7 79 bi ton gii tch 12#Luyn thi t ti, cao ng, i hc#L Vn Hot#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a268tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi ton# Sch c thm#L Vn Hot#Mai#Sch luyn thi#275183## 00558000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220020021000270030054000480070034001020080018001360090023001540100005001770110 01500182020001000197020000700207020001400214005001700228039000400245013000700249 015004800256#31000#Vi?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 12#Bin son theo ch ng trnh ca B Gio dc & o to#V Th Huyn nh, Trn Th Thu H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a176tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm #V Th Huyn nh#Mai#275184#Tn sch ngoi ba: Hc tt ting Anh 12 c bn## 00547000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020042000420030039000840070012001230080018001350090023001530100 00500176011001500181020000700196020000700203020000700210020001400217005001200231 039000400243020001500247013000700262#VV11.05528#26000#Vi?t#B450#530.076#^214#B thi t lun - trc nghim vt l 12#Luyn thi tt nghip cao ng, i hc# L Th Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a137tr.^b24cm#Vt l# Lp 12# thi#Sch c thm#L Th Tho#Mai#Sch luyn thi#275185## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020083000490070025001320080018001570090023001750100 00500198011001500203020000800218020000800226020000700234020002000241020000700261 020001400268005001300282005001100295039000400306013000700310#VV11.05529#VV11.055 30#27000#Vi?t#T527T#300#^214#Tuyn tp thi cc mn Olympic ng bng sng C u Long ln th 16 vn - s - a#L Xun Minh, L Kim Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2011#^a147tr.^b24cm#Vn hc#Lch s#a l#Ph thng trung h c# thi#Sch c thm#L Xun Minh#L Kim Hi#Mai#275186## 00548000000000241000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200140 00220070015000360080018000510090023000690100005000920110015000970200009001120200 01000121006001000131039000400141019000500145020001400150013000700164021013500171 #Vi?t#K312K#294.3#^214#Kinh Kim cang#Tr Quang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a358tr.^b22cm#o Pht#Kinh Pht#Tr Quang#Mai#Dch#Kinh Kim cang#275187#Gii thiu ni dung ca Kinh Kim cang v ghi ch 52 on ca Kim can g gii thch cc giai on ca s tu tp, gio l v Php ca Pht## 00922000000000289000450001400080000004100050000818100060001308200120001980800050 00310050020000360020018000560030063000740070020001370220004001572210076001610080 01800237009002300255010000500278011001600283039000400299013000700303021026500310 020000900575020000900584012001900593005002000612#250000#Vi?t#305A#791.4309597# ^214#Trn Trng ng n#in nh Vit Nam#Lch s - Tc phm - Ngh s - L lu n - Ph bnh - Nghin cu#Trn Trng ng n#T.1#Lch s - tc phm - ngh s in nh Vit Nam t u th k XX n 1975...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1038tr.^b21cm#Mai#275188#Gii thiu s ra i v pht trin ca n n in nh Vit Nam qua cc giai on: 1946-1954, giai on pht trin khng ng ng trong khng chin chng M v thng M (1954-1975) v nhng nghin cu phim t ruyn nha Vit Nam qua h thng tng phim mc tra cu khoa hc#in nh#Vit Na m#T sch Nghin cu#Trn Trng ng n## 01014000000000289000450001400080000004100050000818100060001308200120001980800050 00310050020000360020018000560030063000740070020001370220004001572210094001610080 01800255009002300273010000500296011001600301039000400317021033900321020000900660 020000900669013000700678012001900685005002000704#250000#Vi?t#305A#791.4309597# ^214#Trn Trng ng n#in nh Vit Nam#Lch s - Tc phm - Ngh s - L lu n - Ph bnh - Nghin cu#Trn Trng ng n#T.2#Lch s - tc phm - ngh s in nh Vit Nam 10 nm sau khng chin chng M (1976-1985)...#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1014tr.^b21cm#Mai#Gii thiu lch s - tc phm - ngh s in nh Vit Nam trong mi nm t nc vn ton mng i thng tron g thi hu chin (1976-1985) v in nh Vit Nam trong l lun ph bnh. Nghin cu phim truyn truyn hnh v phim truyn video Vit Nam qua h thng tng phi m mc tra cu khoa hc, km theo ph lc lut in nh Vit Nam 2006#in nh#Vi t Nam#275189#T sch Nghin cu#Trn Trng ng n## 01042000000000289000450001400080000004100050000818100060001308200120001980800050 00310050020000360020018000560030063000740070020001370220004001572210105001610080 01800266009002300284010000500307011001600312039000400328021035600332020000900688 020000900697013000700706012001900713005002000732#250000#Vi?t#305A#791.4309597# ^214#Trn Trng ng n#in nh Vit Nam#Lch s - Tc phm - Ngh s - L lu n - Ph bnh - Nghin cu#Trn Trng ng n#T.3#Lch s - tc phm - ngh s in nh Vit Nam trong pht trin, i mi (t 1986 n u th k XXI)...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1014tr.^b21cm#Mai#Gii thiu lch s - tc phm - ngh s in nh Vit Nam trong thi k pht trin, i mi t 1986 n u th k XXI v in nh Vit Nam trong l lun ph bnh. Nghin cu phim truyn truyn hnh v phim truyn video Vit Nam qua h thng tng phim mc tra cu khoa hc, km theo ph lc sa i, b sung mt s iu ca Lut in nh V it Nam nm 2009#in nh#Vit Nam#275190#T sch Nghin cu#Trn Trng ng n ## 00947000000000289000450001400080000004100050000818100060001308200120001980800050 00310050020000360020018000560030063000740070020001370220004001572210095001610080 01800256009002300274010000500297011001600302039000400318021027100322020000900593 020000900602012001900611013000700630005002000637#250000#Vi?t#305A#791.4309597# ^214#Trn Trng ng n#in nh Vit Nam#Lch s - Tc phm - Ngh s - L lu n - Ph bnh - Nghin cu#Trn Trng ng n#T.4#Lch s - tc phm - ngh s in nh phim truyn truyn hnh v phim truyn video Vit Nam...#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1014tr.^b21cm#Mai#Gii thiu lch s - tc phm - ngh s phim truyn truyn hnh, phim truyn video Vit Nam v in nh Vit Nam trong l lun ph bnh. Nghin cu phim ti liu Vit Nam qua h thng tng phim mc tra cu khoa hc, cng vi nt tng lun v mt th k in nh Vit Na m#in nh#Vit Nam#T sch Nghin cu#275191#Trn Trng ng n## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050014000570020013000710030004000840070024000880080 01800112009002300130010000500153011001400158020001700172020000900189020000400198 005000900202039000400211013000700215#VN11.02010#VN11.02011#20000#Vi?t#C430H#895 .9221408#^214#Hn Quc Sinh#Con hc giy#Th#Hn Quc Sinh, Lam Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a75tr.^b15cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L am Ngc#Mai#275192## 00532000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440070019000650080018000840090023001020100005001250110 01500130020000900145020001000154005001000164039000400174013000700178021010500185 #VN11.02012#VN11.02013#Vi?t#T454K#294.3#^214#Tn knh c Quan m#Tr Quang bin tp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a132tr.^b19cm#o Pht#Nghi thc#Tr Quang#Mai#275193#Gii thiu hai nghi thc l bi v tng nim i v i Quan m i s, l phm Ph mn v ch i bi## 00497000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440080018000650090023000830100005001060110014001110200 00900125020001000134020001100144039000400155013000700159021010100166#VN11.02015# VN11.02014#Vi?t#H107P#294.3#^214#Hnh php kinh Di #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a67tr.^b19cm#o Pht#Kinh Pht#Kinh Adi#Mai#275194#Gii thiu tng quan v kinh Di . Hng dn tng kinh, l bi theo kinh Di v tr ch vng sinh## 00725000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050019000430020018000620290016000800070041000960080005001370090 01100142010000500153011001400158021022000172020001500392039000400407019000500411 006001600416013000700432020000800439#VN11.02016#VN11.02017#Vi?t#CH501G#231#^214# Deffner, Donald L.#Khng cn phi s#No need to fear#Donald L. Deffner ; on Th nh Trc dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a30tr.^b19cm# cp n mt nan rt tht trong x hi l s lo lng, v tc ng ca n n chng ta, t a ra hng gii quyt mt cch hiu qu bng s nhn thc c Cha Tri cung cp nhng nng lc cn c hu vic Ngi#o Thin cha#Mai#Dch#on Thnh Trc#275195#c tin## 00720000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050024000430020023000670290021000900070046001110080005001570090 01100162010000500173011001400178021019500192020001500387020000800402039000400410 019000500414006001600419013000700435#VN11.02018#VN11.02019#Vi?t#NH556L#231#^214# Minister, Lutheran Hour#Nhng li ha vng bn#The lasting promises#Lutheran Hou r Minister ; on Thnh Trc dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a23tr.^b19cm#Tp hp nh ng li ha c c Cha Tri thit lp v thc thi xuyn sut c lch s, nh t l s ban Con ca Ngi n lm Cu Cha, m bo cho chng ta c v nim h y vng ln s cu chuc#o Thin cha#c tin#Mai#Dch#on Thnh Trc#275196## 00730000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050024000430020021000670290014000880070046001020080005001480090 01100153010000500164011001400169021020700183020001500390020001500405039000400420 013000700424019000500431006001600436#VN11.02020#VN11.02021#Vi?t#CH501G#232#^214# Minister, Lutheran Hour#Cha Gi - Xu l ai?#Who is Jesus?#Lutheran Hour Ministe r ; on Thnh Trc dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a70tr.^b19cm#Ghi li i sng v chc v ca Cha Gi xu qua vic phn tch sch Tin Lnh Mathi trong kinh thnh Tn c, vi nhng g ngi ng thi vi Cha Gi xu ni v Ngi v nhng g Cha Gi xu t ni v mnh#o Thin cha#c cha Gisu#Mai#275197#Dch#on Th nh Trc## 00558000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050024000430020028000670290032000950070046001270080005001730090 01100178010000500189011001400194020001500208020001000223006001600233039000500249 013000700254019000800261020001100269#VN11.02022#VN11.02023#Vi?t#QU100T#234#^214# Minister, Lutheran Hour#Qu tng tha th l ca bn#The gift forgiveness is for you#Lutheran Hour Minister ; on Thnh Trc dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a30tr.^b 19cm#o Thin cha#Truyn k#on Thnh Trc#KVn#275198#Dch M#S tha th## 00439000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410080005000670090011000720100005000830110014000880120 06500102020000700167020000900174020001400183039000500197013000700202#VL11.00796# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu nhn vt hot hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a1 8tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T m u#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275199## 00442000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410080005000700090011000750100005000860110014000910120 06500105020000700170020000900177020001400186039000500200013000700205#VL11.00797# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng cha v hong t#^aH.#^aM thut#2011# ^a18tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275200## 00440000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410080005000680090011000730100005000840110014000890120 06500103020000700168020000900175020001400184039000500198013000700203#VL11.00798# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu ng vt quen thuc#^aH.#^aM thut#2011#^a 18tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275201## 00451000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410080005000790090011000840100005000950110014001000120 06500114020000700179020000900186020001400195039000500209013000700214#VL11.00799# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu ng vt rng rm v nng tri#^aH.#^aM th ut#2011#^a18tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275202## 00438000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410080005000660090011000710100005000820110014000870120 06500101020000700166020000900173020001400182039000500196013000700201#VL11.00800# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu vt quen thuc#^aH.#^aM thut#2011#^a18 tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T m u#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275203## 00446000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410080005000740090011000790100005000900110014000950120 06500109020000700174020000900181020001400190039000500204013000700209#VL11.00801# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu phng tin v khung cnh#^aH.#^aM thut#2 011#^a18tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp m t#T mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275204## 00433000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410080005000610090011000660100005000770110014000820120 06500096020000700161020000900168020001400177039000500191013000700196#VL11.00802# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cy, hoa, l#^aH.#^aM thut#2011#^a18tr.^b 27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#275205## 00427000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410080005000550090011000600100005000710110014000760120 06500090020000700155020000900162020001400171039000500185013000700190#VL11.00803# 14000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu c qu#^aH.#^aM thut#2011#^a18tr.^b27cm#T mu ton tp dnh cho cc b mu gio v chun b vo lp mt#T mu#Mu gio# Sch mu gio#KVn#275206## 00519000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030029000610080005000900090011000950100005001060110 01400111012006900125020001700194020001800211020000900229020001500238039000500253 013000700258#VL11.00804#45000#Vi?t#C455C#398.2#^214#Cng cha Bch Tuyt#Va c truyn, va dn hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a13tr.^b29cm#T sch Cng cha. B truyn th cng Nhng nng cng cha ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nh i#Th gii#Truyn c tch#KVn#275207## 00533000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020035000400030029000750080005001040090011001090100005001200110 01400125012006900139020001700208020001800225020000900243020001500252039000500267 013000700272#VL11.00805#45000#Vi?t#C455C#398.2#^214#Cng cha Jasmine v chng Aladdin#Va c truyn, va dn hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b29cm#T sch Cng cha. B truyn th cng Nhng nng cng cha ni ting#Vn hc dn gian#V n hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#KVn#275208## 00511000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030029000530080005000820090011000870100005000980110 01400103012006900117020001700186020001800203020000900221020001500230039000500245 013000700250#VL11.00806#45000#Vi?t#N106T#398.2#^214#Nng tin c#Va c truyn , va dn hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a28tr.^b29cm#T sch Cng cha. B truyn t h cng Nhng nng cng cha ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gi i#Truyn c tch#KVn#275209## 00524000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030029000660080005000950090011001000100005001110110 01400116012006900130020001700199020001800216020000900234020001500243039000500258 013000700263#VL11.00807#45000#Vi?t#C455C#398.2#^214#Cng cha v hong t ch#V a c truyn, va dn hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a28tr.^b29cm#T sch Cng cha . B truyn th cng Nhng nng cng cha ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Th gii#Truyn c tch#KVn#275210## 00518000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030029000600080005000890090011000940100005001050110 01400110012006900124020001700193020001800210020000900228020001500237039000500252 013000700257#VL11.00808#45000#Vi?t#C455C#398.2#^214#Cng cha chim cng#Va c truyn, va dn hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a28tr.^b29cm#T sch Cng cha. B t ruyn th cng Nhng nng cng cha ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi #Th gii#Truyn c tch#KVn#275211## 00631000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020071000510080005001220090011001270100005001380110015001430210 16300158020001500321020000700336039000500343020000800348020002600356013000700382 #VL11.00809#VL11.00810#Vi?t#105V#262.00959779#^214#an vin Ct Minh Si Gn 15 0 nm hnh thnh v pht trin 1861 - 2011#^aH.#^aTn gio#2011#^a174tr.^b27cm#G ii thiu lch s dng tu an Vin Ct Minh qua 150 nm qu trnh hnh thnh v pht trin vi nhng tm tnh ca mc t, nim knh Cha, np sng ti dng tu.. .#o Thin cha#K yu#KVn#Lch s#an vin Ct Minh Si Gn#275212## 00878000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020026000610070060000870040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186021022500201020000800426039000500434 02000090043900500150044802000090046300500200047200500130049200500140050500500140 0519013000700533#VL11.00811#VL11.00812#VL11.00813#750000#Vi?t#L302S#909#^214#L ch s vn minh th gii#L Phng Hong (ch.b.), Nguyn Th Kim Dung, H Bch Li n..#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b27cm#Gii thiu lch s cc nn vn minh th gii thi c i, trung i. Nn mng ca vn minh chu u, ch u M thi cn i, hin i. Cuc cch mng tri thc trong th k XVII v XVIII . Vn minh cng nghip, vn minh th k XX#Lch s#KVn#Vn minh#L Phng Hong# Th gii#Nguyn Th Kim Dung#H Bch Lin#Tng Phi Ng#Ng Minh Oanh#275213## 00990000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700020026000750070085001010080 00500186009001100191010000500202011001500207021023200222020000900454005001400463 03900050047702000200048200500180050200500220052000500150054200500150055700500140 0572005001600586005001900602013000700621#VL11.00814#VL11.00815#VL11.00817#VL11.0 0816#420000#Vi?t#TH500T#618.1#^214#Th tinh trong ng nghim#Hunh Gia Bo, Ngu yn Thanh Bnh, Trng Th Thanh Bnh... ; Ch.b.: H Mnh Tng...#^aH.#^aGio d c#2011#^a631tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn v s th tinh. Cc k thut k ho st v x l tinh trng, th tinh trong ng nghim, k thut tr lnh trong h tr sinh sn, qun l labo h tr sinh sn, th tinh trong ng nghim trn m hnh ng vt#Sn khoa#Hunh Gia Bo#KVn#Th tinh ng nghim#Nguyn Thanh Bnh #Trng Th Thanh Bnh#Chung Anh Dng#Nguyn Hu Duy#H Mnh Tng#ng Quang Vi nh#Vng Th Ngc Lan#275214## 00878000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020015000670070028000820040028001100080 00500138009002600143010000500169011001500174021036300189020001500552020001100567 005001000578039000500588013000700593#VL11.00818#VL11.00819#62000#Vi?t#KH407V#54 9#^214# Th Vn Thanh#Khong vt hc# Th Vn Thanh, Trnh Hn#Ti bn c s a cha b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a386tr.^b27cm#Trnh by c s l thuyt khong vt hc gm nhng khi nim v khong vt, trng thi, mi li n kt, cu trc, cc c tnh ho hc, hnh thi, cc tnh cht vt l v cc p hng php nghin cu khong vt. Gii thiu cc lp khong vt t cc nguyn t t sinh, sulfua, halogienua, oxit, silicat, hp cht cc mui axit kiu HnXO3, HnXO4, cc khong vt hu c#Khong vt hc#Gio trnh#Trnh Hn#KVn#275215## 00754000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020033000660080005000990090023001040100 00500127011001500132021023000147020002200377015007800399039000500477020001100482 013000700493#VL11.00820#VL11.00823#VL11.00821#VL11.00822#Vi?t#GI-108T#658#^214#G io trnh qun tr doanh nghip#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a147tr.^b27cm# Trnh by nhng kin thc c bn v doanh nghip v mi trng hot ng ca doa nh nghip, nhng vn c bn ca qun l doanh nghip, qun l sn xut, qun l nhn lc, ti chnh doanh nghip, d n u t, qun l cht lng#Qun tr d oanh nghip#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Lu h nh ni b#KVn#Gio trnh#275216## 00945000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020014000690070060000830080005001430090 02300148010000500171011001400176021028000190020000900470005001300479005001700492 015007800509039000500587020001100592005001600603013000700619020000500626#VL11.00 824#VL11.00826#VL11.00827#VL11.00825#Vi?t#V124L#621.3028#^214#Vt liu in#Nguy n Tun Hon b.s. ; H..: Trn Vn Tp, Nguyn Vn ip#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a98tr.^b27cm#Tng quan cc loi vt liu bn dn, vt liu cch in, vt liu bn dn v vt liu t. Trnh by nhng l thuyt c s tin hnh ng hin cu hoc th nghim cc vt liu dng trong k thut in. Phn loi vt li u in theo thnh phn cu to, cng dng, c tnh ca chng#Vt liu#Trn Vn Tp#Nguyn Tun Hon#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng . - Lu hnh ni b#KVn#Gio trnh#Nguyn Vn ip#275217#in## 00795000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020044000660030025001100080005001350090 02300140010000500163011001500168021023500183020000900418020000900427015003400436 039000500470020001100475020001200486013000700498#VL11.00828#VL11.00829#VL11.0083 0#VL11.00831#Vi?t#GI-108T#669#^214#Gio trnh kim loi v k thut nhit luyn#T i liu lu hnh ni b#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a167tr.^b27cm#Trnh b y cc l thuyt c s v kim loi v hp kim, bn cht v cch tin hnh cc ph ng php nhit luyn thp v gang, cc loi vt liu kim loi thng dng (thp, gang, cc hp kim mu thng dng) cng nh cch nhit luyn chng#Kim loi#K t hut#TTS ghi: Trng i hc in lc#KVn#Gio trnh#Nhit luyn#275218## 01049000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020058000530070058001110080005001690090023001740100 00500197011001500202021034400217020001000561020002000571005001700591015002500608 03900050063302000220063800500110066000500170067100500130068800500150070101300070 0716#VL11.00832#VL11.00834#VL11.00833#Vi?t#C455T#615#^214#Cng trnh nghin cu khoa hc vin Dc liu 2006 - 2011#Nguyn Minh Khi (ch.b.), Nguyn Tp, Phm T hanh Huyn...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a466tr.^b27cm#Khi lc mt s k t qu hot ng khoa hc cng ngh ca vin Dc liu giai on 2006 - 2011 v nh hng hot ng n 2015. Gii thiu cc bi nghin cu sp xp theo ch : iu tra, bo tn v pht trin ngun ti nguyn cy thuc, nghin cu to ngu n nguyn liu lm thuc, nghin cu to thuc mi, nghin cu pht trin chuyn khoa#Dc liu#Nghin cu khoa hc#Nguyn Minh Khi#TTS ghi: Vin Dc liu#KV n#Cng trnh nghin cu#Nguyn Tp#Phm Thanh Huyn#L Thanh Sn#Ng c Phng #275219## 00761000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020045000750070014001200080 00500134009002300139010000500162011001500167021022500182020001000407020001700417 005001400434039000500448020001100453013000700464#VV11.05531#VV11.05533#VV11.0553 4#VV11.05532#56000#Vi?t#GI-108T#005.2#^214#Gio trnh lp trnh trn mi trng windows#Trn Nht Ho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a207tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn nht v h iu hnh Windows nh mi trng Windows, lp trnh C/Windows v lp trnh MFC, v trn ca s, lp trnh Menu v Toolbar, n g dng dng hp thoi (Dialog), kin trc Document/View#Lp trnh#Phn mm Windo ws#Trn Nht Ho#KVn#Gio trnh#275220## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020031000710070010001020080 00500112009002300117010000500140011001500145021029000160020001800450020001200468 005001000480039000500490020001400495013000700509#VV11.05535#VV11.05537#VV11.0553 8#VV11.05536#39000#Vi?t#B250T#691#^214#B tng nh bng ct liu rng#L B Cn #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a206tr.^b24cm#Gii thiu cch phn loi b t ng nh, nu cc c tnh c bn ca hn hp b tng v b tng nh; t hp cc t hnh tu khoa hc trong nghin cu v sn xut b tng nh trn cc lnh vc vt liu lm b tng, thit k thnh phn phi hp cc loi b tng v cng ngh s n xut b tng nh#Vt liu xy dng#B tng nh#L B Cn#KVn#Ct liu rng#27 5221## 01107000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700020046000750030062001210070 01000183008000500193009002300198010000500221011001500226021036700241020001400608 02000110062202000130063303900050064600500100065100400260066101500420068702000100 0729020001100739013000700750#VV11.05539#VV11.05542#VV11.05541#VV11.05540#65000# Vi?t#PH121T#621.31#^214#Phn tch v iu khin n nh h thng in#Sch c dng lm gio trnh cho cc trng i hc k thut#L Vn t#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a243tr.^b24cm#Trnh by khi nim v tnh n nh ca h thng in, phng php ton nghin cu n nh h thng in, c s tnh ton ch xc lp ca h thng in v cc c tnh cng sut, phng php phn tch n nh h thng in theo m hnh chi tit, cu trc cc b t ng iu chnh iu khin, phng php iu khin ti u qu trnh qu m bo n nh ...#H thng in#iu khin#Tnh n nh#KVn#L Vn t#In ln th 3, c sa cha#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Phn tch#Gio trnh#275222## 01124000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020074000770030017001510070 06100168008000500229009002300234010000500257011001500262021032100277020000900598 02000090060702000130061602000100062902000090063900500150064800500180066300500150 0681005002100696005002100717039000500738013000700743#VV11.05543#VV11.05545#VV11. 05546#VV11.05544#48000#Vi?t#L104P#382.09597#^214#Lm pht v tc ng ca lm p ht ti doanh nghip xut khu ca Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Th Quy (ch. b.), o Th Thu Giang, Nguyn Th Lan...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a251 tr.^b21cm#Nhng vn c bn v lm pht, nh hng ca lm pht n hot ng xut khu. Phn tch nh hng ca lm pht ti hot ng kinh doanh xut khu c a cc doanh nghip giy da v dt may ca Vit Nam. Cc gii php kim ch lm pht nhm thc y hot ng kinh doanh xut khu mt hng giy da v dt may c a Vit Nam#Lm pht#Tc ng#Doanh nghip#Xut khu#Vit Nam#Nguyn Th Quy#o Th Thu Giang#Nguyn Th Lan#Phan Trn Trung Dng#Nguyn Th Tuyt Mai#KVn#2752 23## 01060000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020019000910070 05900110022000500169221001800174008000500192009002300197010000500220011001500225 02103850024002000080062502000110063302000050064402000100064900500170065900500220 0676039000500698013000700703#VV11.05547#VV11.05548#VV11.05549#VV11.05550#45000# Vi?t#H401H#628.1#^214#Nguyn Trung Vit#Ho hc mi trng#Nguyn Trung Vit, Tr n Th M Diu, Hunh Ngc Phng Mai#Ph.1#Nc v nc thi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a268tr.^b21cm#Trnh by mt s vn c bn lin quan n ho h c mi trng. Gii thiu c, mu, dung dch chun, pH, axit, kim, cng, clo d v nhu cu clo, clorua, oxy ho tan, nhu cu oxy sinh ho, nhu cu oxy ho hc, nit, cht rn, st v mangan, florua, sunphat, phtpho v phtphat , du v m, axit (bo) bay hi, cc nguyn t vi lng... trong mi trng nc v nc thi#Ho hc#Mi trng#Nc#Nc thi#Trn Th M Diu#Hunh Ngc Ph ng Mai#KVn#275224## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020020000700070036000900080005001260090 06100131010000500192011001500197020001800212020000700230020001200237006000900249 039000500258013000700263019001000270#VN11.02024#VN11.02025#38000#Vi?t#G117L#843 #^214#Davidts, Jean-Pierre#Gp li hong t b#Jean-Pierre Davidts ; Huy Minh d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a117t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Canaa#Tiu thuyt#Huy Minh#KVn#275225#Dch Php## 00586000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020017000600070031000770080018001080090 07700126010000500203011002500208020001700233020000900250020000800259006001500267 039000500282019001400287013000700301#VN11.02026#VN11.02027#56000#Vi?t#M458L#895 .6#^214#Kito Aya#Mt lt nc mt#Kito Aya ; Trn Trng c dch#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2011#^a289tr., 4tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Nht k#Trn Trng c#K Vn#Dch Nht Bn#275226## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550030004000680070042000720080005001140090 01800119010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181020000400190 005001400194005001500208039000500223#VN11.02028#VN11.02029#25000#Vi?t#H103M#895 .92214#^214#Hai mi nm#Th#Tuyn chn: Nguyn Th C, Phm Quang i#^aH.#^aV n ho dn tc#2011#^a135tr.^b19cm#275227#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Th C#Phm Quang i#Thu## 00545000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020013000640030012000770070031000890080 00500120009001000125010000500135011001500140020001700155020001100172020001200183 006001100195013000700206019001600213012000900229039000500238#VV11.05551#VV11.055 52#72000#Vi?t#M000H#895.1#^214#H Bng Ngc#M 2 tnh yu#Tiu thuyt#H Bng Ng c ; Tho Giang dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a424tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Q uc#Tiu thuyt#Tho Giang#275228#dch Trung Quc#Ajarbook#Thu## 00468000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030098000620080005001600090010001650100005001750110 01500180020001700195020000900212020000500221039000500226013000700231#VV11.05554# VV11.05553#Vi?t#T306S#895.9222#^214#Ting so trc#Tp kch bn vn hc tham d cuc thi "Nng nghip, nng dn, nng thn Vit Nam thi k i mi"#^aH.#^aDn tr#2011#^a261tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch#Thu#275229## 00549000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020035000640070040000990080005001390090 05200144010000500196011001500201020001700216020000700233020001200240006001900252 039000500271013000700276#VV11.05555#VV11.05556#75000#Vi?t#N259M#853#^214#Calvin o, Italo#Nu mt m ng c ngi l khch#Italo Calvino ; Trn Tin Cao ng d ch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a404tr.^b21cm #Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt#Trn Tin Cao ng#Thu#275230## 00533000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050017000500020022000670070040000890080005001290090 05200134010000500186011001500191020001700206020000300223020001200226006001700238 039000500255013000700260#VV11.05557#VV11.05558#110000#Vi?t#B105T#813#^214#Spark s, Nicholas#Bn tnh ca cui cng#Nicholas Sparks ; Trn Thanh Hng dch#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a580tr.^b21cm#Vn hc h in i#M#Tiu thuyt#Trn Thanh Hng#Thu#275231## 00479000000000241000450001400070000004100050000718100070001208200040001980800050 00230050018000280020021000460070036000670080005001030090053001080100005001610110 01500166020001700181020000300198020001200201006001200213039000500225013000700230 #78000#Vi?t#CH258T#813#^214#Harris, Charlaine#Cht trc hong hn#Charlaine Ha rris ; Thin Hong dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2011#^a418tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thin Hong#Thu#275232## 00461000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050010000550020004000650070010000690080005000790090 06100084010000500145011001500150020001700165020000900182020000400191013000700195 039000500202#VV11.05561#VV11.05562#115000#Vi?t#TH460#895.9221#^214#Hong Cm#Th #Hong Cm#^aH.#^aNxb. Hi nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#20 11#^a541tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#275233#Thu## 00760000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020019000860030 01100105007001300116008000500129009002000134010000500154011001500159013000700174 021019200181020000800373020000900381020001100390039000500401015004000406#VV11.05 563#VV11.05564#VV11.05566#VV11.05565#70000#Vi?t#D107T#895.1#^214#L nh Khn#D anh tc Trung hoa#Xa v nay#L nh Khn#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a406tr. ^b21cm#275234#Gii thiu tiu s tc gi v cc tc phm ni ting ca cc danh nhn Trung Quc trong cc lnh vc khc nhau nh: Trit hc, vn hc, l lun v n hc, lch s, khoa hc k thut v gio dc#Tc gi#Tc phm#Trung Quc#Thu#T n sch ngoi ba: Danh tc Trung Quc## 00734000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020033000670070015001000080005001150090 02100120010000500141011001500146005001500161013000700176021022000183020000800403 020001000411020001100421020000700432039000500439#VL11.00836#VL11.00837#VL11.0083 9#VL11.00838#Vi?t#L302S#328.09#^214#Lch s U ban Dn tc 1946-2011#U ban Dn tc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a507tr.^b27cm#U ban Dn tc#275235#Gii thi u lch s hnh thnh, pht trin, t chc v hot ng ca U ban Dn tc qua c c giai on t nm 1946 n 2011. c kt cc bi hc kinh nghim v vic t ch c, ch o chnh sch dn tc ca ng v Nh nc#Lch s#Hot ng#Pht trin #U ban#Thu## 00762000000000229000450004100050000018100060000508200040001180800050001500200750 00200080013000950090043001080100005001510110015001560150068001710390005002390130 00700244021024100251020000900492020000900501020001000510020001200520#Vi?t#K600Y# 602#^214#K yu hi ngh giao ban khoa hc v cng ngh vng ng Nam B ln th XI#^aBnh Thun#^aS Khoa hc v Cng ngh tnh Bnh Thun#2011#^a237tr.^b27cm# TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bnh Thun. B Khoa hc v Cng ngh#Thu#275236# Tp hp cc bo co tng hp kt qu hot ng khoa hc v cng ngh cc tnh, thnh ph vng ng Nam B giai on 2009-2010 v bo co nh gi kt qu thc hin thng bo sau Hi ngh giao ban khoa hc v cngngh ln th X ca cc tnh #Hi ngh#Khoa hc#Cng ngh#ng Nam B## 00767000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050018000430020023000610030064000840070038001480080005001860090 01100191010000500202011001500207006001400222013000700236021016000243020001500403 020001000418020000900428020001000437020001300447039000500460#VV11.05567#VV11.055 68#Vi?t#TH305C#240#^214#Ratzinger, Joseph#Thin Cha v trn th#Tin v Sng tro ng thi i ngy nay. Trao i vi Peter Seewald#Joseph Ratzinger ; Phm Hng La m dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a471tr.^b21cm#Phm Hng Lam#275237#Nhng cu hi p v o thin Cha, c Gisu Kit v Gio hi trong mi lin quan vi cc quan nim v ngha i vi tng vn trong cuc sng i thng#o Thin Cha# c Gisu#Gio hi#Cuc sng#Sch hi p#Thu## 00831000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020035000600070015000950080005001100090011001150100 00500126011001500131012003400146039000500180019000500185013000700190021031100197 020000900508020000800517020000800525020000800533#VV11.05569#VV11.05570#Vi?t#NG55 8P#294.3#^214#Phm Kim Khnh#Ngi Pht t v con ng tu pht#Phm Kim Khnh#^ aH.#^aTn gio#2011#^a193tr.^b21cm#Pht Gio nguyn thu = Theravda#Thu#dch#2 75238#Vi nhng kin thc cn bn v Pht - Php- Tng v nhng kinh nghim thc t trong sut thi gian hnh o Thi Lan, Min in v M tc gi gii thiu v phn tch nn tng o c c nhn trong bi cnh gia nh v x hi v gii thiu s pht trin tr tu qua nhng php mn thc hnh v gio l cao cp#o Pht#Gio l#o c#Tr Tu## 00536000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020023000600070016000830080005000990090011001040100 00500115011001500120039000500135013000700140021012400147020000900271020001400280 #VV11.05571#VV11.05572#Vi?t#D309C#294.3#^214#t Ma Kh nh#Diu ch Pht Tm T ng#t Ma Kh nh#^aH.#^aTn gio#2011#^a118tr.^b21cm#Thu#275239#Gii thiu c c vn cn bn v Pht Tm Tng: Mc ch, tr dng, ch ch th, ng hng , lc dng... ca Pht Tm Tng#o Pht#Pht Tm Tng## 00767000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450050016000500020020000660290009000860070037000950080 00500132009001100137010000500148011001500153012003400168006001500202039000500217 013000700222019000500229021019200234020000800426020000900434020001000443#VV11.05 573#VV11.05574#1000#Vi?t#S455T#294.3#^214#Pereira, Ananda#Sng trong hin ti#L ive now#Ananda Pereira ; Phm Kim Khnh dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a110tr.^b21cm #Pht Gio nguyn thu = Theravda#Phm Kim Khnh#Thu#275240#dch#Tp hp cc b i x thuyt ca tc gi v cch nhn ca Pht Gio i vi cc vn trong cu c sng hin ti: tinh thn bt khut, nghip, l tng v ch ngha, b th cao thng, tm lc...#Gio l#o Pht#Cuc sng## 00883000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050013000570020040000700070013001100080005001230090 01100128010000500139011002200144039000500166013000700171021033500178020000800513 020002200521020000800543020000500551020000900556020001600565#VV11.05575#VV11.055 77#VV11.05576#Vi?t#L106T#959.727#^214#Ng Hu Xut#Lng Trang Lit truyn thng xa v nay#Ng Hu Xut#^aH.#^aTn gio#2011#^a287, 8tr. nh^b21cm#Thu#275241#G ii thiu lch s cui ngun truyn thng ca lng Trang Lit. Truyn thng yu nc, lch s truyn thng vn ho ca lng trc khi ngha nm 1945 v thi k cng c chnh quyn cch mng, thi khng chin chng M. Nhng thnh tch ca nhn dn Trang Lit trong s nghip xy dng v bo v t quc t sau ho bnh n nay (2010)#Lch s#Truyn thng yu nc#Vn ho#Lng#Bc Ninh#Lng Trang Li t## 00695000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020026000570070015000830080005000980090011001030100 00500114011001500119039000500134013000700139021023900146020001600385020001000401 020000900411020000900420#VV11.05579#VV11.05578#Vi?t#K314H#233#^214#Khng Vn Gi m#Kit hu Cng gio l ai?#Khng Vn Gim#^aH.#^aTn gio#2011#^a120tr.^b21cm#T hu#275242#Nhng trit l v cc tnh cch, bn cht, nhn phm, thc v con n gi Kit Hu Cng Gio nh cc trit l v: hin hu khim nhng, c c v ki u cng, cm thc v ti, cc quan nim ng sai v Thnh thin, nhn sinh, thn h ninh...#Thin Cha Gio#Con ngi#Bn tnh#Trit l## 00750000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050019000430020049000620070065001110080005001760090011001810100 00500192011001500197005002200212006001800234039000500252013000700257021017600264 020000900440020001500449020000800464#VV11.05580#VV11.05581#Vi?t#QU100T#238#^214# Moingt S.J, Joseph#Qu trnh pht trin tn iu Thin Cha ba ngi#Joseph Moing t S.J, Bernard Sesboues S.J ; Nguyn Thin Cung dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a319t r.^b21cm#Sesboues S.J, Bernard#Nguyn Thin Cung#Thu#275243#Trnh by qu trnh pht trin tn iu Thin Cha Ba ngi. Phn tch nhng chng mc pht trin ma ng du n lch s v l lun nhm tr li cho nhng vn Thn hc hin i#Tn iu#o Thin Cha#Gio l## 00623000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020017000570030006000740070015000800080005000950090 01100100010000500111011001500116015007200131039000500203013000700208021012500215 020000900340020000800349#VV11.05582#VV11.05583#Vi?t#T120B#264#^214#Ng Quang Ki t#Tm bnh cho i#Nm A#Ng Quang Kit#^aH.#^aTn gio#2011#^a335tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Tm bnh cho i : Chia s tin mng Cha nht Nm A#Thu#275244# Gii thiu ngha, cch thc thc hin cc bi L Cha nht, l m Ging sinh , l Rng ng, l Ban ngy, l Thnh gia...#L Thnh#Nghi l## 00410000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020011000590070012000700080005000820090011000870100 00500098011001500103039000500118013000700123020001700130020000900147020001200156 #VV11.05584#VV11.05585#Vi?t#312H#895.9223#^214#Song Nguyn#nh hng#Song Nguy n#^aH.#^aTn gio#2011#^a286tr.^b21cm#Thu#275245#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt## 00659000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020055000580070026001130080005001390090011001440100 00500155011001500160039000500175013000700180005001100187021013800198020000900336 020001100345020001000356006001500366#VV11.05586#VV11.05587#Vi?t#H107T#264#^214#G ioan Phaol II#Hnh trnh Ma Chay vi c gio hong Gioan Phaol II#Ed. : Nguy n Vn Ch dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a129tr.^b21cm#Thu#275246#Polax, Max#Gii thiu cc bi c trong l Thnh Ma Chay theo trnh t t u n cui Ma Chay . Gii thch ngha ca tng bi c trong l Thnh#L Thnh#Cu nguyn#Nghi th c#Nguyn Vn Ch## 00538000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020012000580030027000700070016000970080005001130090 01100118010000500129011001500134039000500149013000700154021004400161020001100205 020001300216020000400229012002700233#VN11.02030#VN11.02031#Vi?t#T121K#225#^214#T rn Lu Nguyn#Tn Kinh ca#Thi ho Kinh thnh Tn c#Trn Lu Nguyn#^aH.#^aTn gio#2011#^a159tr.^b20cm#Thu#275247#Gii thiu Kinh Thnh Tn c di dng th #Kinh Thnh#Kinh Tn c#Th#T sch Tn gio kinh in## 00621000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020029000610070010000900040018001000080 00500118009001900123010000500142011001500147020001900162020000500181020000900186 039000500195013000700200021013600207#VN11.02032#VN11.02033#34000#Vi?t#Y609Q#613 .7#^214#Tinh Tin#Yoga quyn nng & gii thot#Tinh Tin#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aTh dc Th thao#2011#^a191tr.^b19cm#Th dc dng sinh#Yoga#Sc kho#Thu#275 248#Ngun gc, khi nim v nhng l thuyt c bn v Yoga. Gii thiu l thuyt v hng dn thc hnh cc bi tp Hatha Yoga v Raja Yoga## 00711000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050013000460020060000590070013001190080005001320090019001370100 00500156011001500161039000500176013000700181021017400188020001700362020001000379 020001700389020001800406020000900424#VN11.02034#VN11.02035#Vi?t#T310H#344.597#^2 14#V Trng Li#Tm hiu mt s vn qun l nh nc v th dc th thao#V T rng Li#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a215tr.^b19cm#Thu#275249#Gii thiu mt s vn bn php lut, qui nh ni dung qun l nh v th dc th thao. Lut th dc th thao v chin lc pht trin th dc th thao Vit Nam n nm 2020#T h dc th thao#Lut php#Qun l nh nc#Vn bn php lut#Vit Nam## 00855000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050020000640080005000840090021000890100 00500110011001500115039000500130013000700135002006600142007002000208021030000228 020001000528020000900538020000900547020000900556#VV11.05588#VV11.05590#VV11.0558 9#87000#Vi?t#H406T#328.597#^214#Trng Th Hng Nga#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a438tr.^b21cm#Thu#275250#Hon thin c ch php l m bo chc nng gim st ca quc hi#Trng Th Hng Nga#Phn nh hot ng gim st ca Quc hi Vi t Nam trong nhng nm qua, nht l thi k i mi, i chiu so snh vi hot ng gim st ca quc hi mt s nc trn th gii. a ra mt s gii php nh m hon thin c ch php l m bo chc nng gim st ca Quc hi Vit Nam tr ong bi cnh mi#Php lut#Gim st#Quc hi#Vit Nam## 00861000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020062000310030020000930070065001130080012001780090037001900100005002270110 01500232005001400247005001300261005001500274005001300289005002100302039000500323 01300070032802101580033502000090049302000100050202000070051202000060051902000100 0525#VL11.00840#Vi?t#K600Y#602#^214#K yu cc ti, d n khoa hc v cng ng h tnh ng Thp#Giai on 2003-2007#Ch nhim ti: Lu Vn Qunh, Phm Th Mi, Nguyn Vn Lp...#^ang Thp#^aS Khoa hc v Cng ngh ng Thp#2011#^a1 65tr.^b26cm#Lu Vn Qunh#Phm Th Mi#Nguyn Vn Lp#Ng c Chn#Mai Vn Thanh Nguyn#Thu#275251#Tp hp cc ti, d n khoa hc v cng ngh tnh ng Th p giai on 2003-2007 v cc lnh vc: trng trt, ti nguyn mi trng, cng ngh sinh hc...#Khoa hc#Cng ngh# ti#D n#ng Thp## 00660000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020032000540070032000860080005001180090011001230100 00500134011001500139021020300154020000900357020000600366006001600372013000700388 020001100395#VL11.00841#VL11.00842#Vi?t#TR107M#294.3#^214#Tinh Vn#Tranh minh ho giai thoi thin#Tinh Vn ; Thch Tu Thng dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a205tr. ^b30cm#Gm nhng li khai th ca cc ch v Thin s c trch t Thin s. Nh ng bi hc kinh nghim b ch i vi hnh gi hng n chn l thc ti ti h u hay tm li con ngi chn tht ni chnh mnh#o Pht#Thin#Thch Tu Thng #275252#Giai thoi## 00810000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600070047000990080018001460090 03500164010000500199011001500204015006900219021011900288020000800407005001100415 005001500426039000400441005001900445020001700464020000800481013000700489#VV11.05 591#VV11.05593#VV11.05592#18000#Vi?t#A105T#542#^214#An ton trong phng th ngh im ho hc#Hunh K Phng H, Ng Vn C, Nguyn L Trc#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia T p. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn cc k thut an ton, nguyn tc lm vic trong cc phng th nghim ho hc, cch s cu khi xy ra tai nn# An ton#Ng Vn C#Nguyn L Trc#Tha#Hunh K Phng H#Phng th nghim#Ho h c#275253## 00787000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020022000610070016000830040018000990080 01800117009003500135010000500170011001500175015006900190021017400259020001500433 039000400448005001600452020002200468013000700490#VV11.05594#VV11.05595#VV11.0559 6#16000#Vi?t#PH206B#515#^214#Php bin i Laplace#Nguyn Kim nh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a142tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu n hng kin thc c bn v php bin i Laplace, php bin i Laplace ngc v ng dng php bin i Laplace vo phng trnh vi phn v vo gii tch mch i n#Ton gii tch#Tha#Nguyn Kim nh#Php bin i Laplax#275254## 00844000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020021000630070012000840040018000960080 01800114009003500132010000500167011001500172015006900187021024500256020002100501 039000400522005001200526013000700538020000900545#VV11.05598#VV11.05599#VV11.0559 7#14000#Vi?t#QU600H#519.7#^214#Quy hoch tuyn tnh#Nguyn Cnh#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by l th uyt v nhng phng php c bn gii bi ton qui hoch tuyn tnh, ngha hn h hc v phng php th gii ton, phng php n hnh, thut ton, bi to n quy hoch tuyn tnh i ngu, bi ton vn ti, thut ton a thc#Qui hoch tuyn tnh#Tha#Nguyn Cnh#275255#Bi ton## 01052000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020022000600070030000820040018001120080 01800130009003500148010000500183011001500188015006900203021036100272020001000633 02000030064302000110064600500130065703900040067002000080067402000090068201300070 0691005001600698#VV11.05600#VV11.05601#VV11.05602#20000#Vi?t#C455N#622#^214#Cn g ngh m ng dng#Hunh Thanh Sn, L Phc Ho#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by s lc cc tnh cht ca v cht lu trong va. Cc thng s ch yu ca va v cch thit lp ph ng trnh cn bng vt cht tng qut. Cc c s l thuyt v d liu cn thit v cc dng va khc nhau: Va kh mt pha, va du cha bo ho, va du bo h o, va kh ngng t. ng dng m hnh ng thit lp v tnh ton dng chy trong va#Cng ngh#M#Gio trnh#L Phc Ho#Tha#Du kh#ng dng#275256#Hunh Thanh Sn## 00905000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020028000630070039000910040018001300080 01800148009003500166010000500201011001500206015006900221021022100290020001800511 020001000529020001100539005001700550039000400567013000700571005001300578#VV11.05 603#VV11.05605#VV11.05604#22000#Vi?t#L600T#621.43#^214#L thuyt ng c t tr ong#Vn Th Bng (ch.b.), Hunh Thanh Cng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a209tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu khi qut v ng c t t rong, cu to tng qut v l thuyt c s cng mi cht cng tc trong ng c t trong; Nhin liu ng c t trong; Chu trnh cng tc v tnh nng k thu t ca ng c t trong#ng c t trong#L thuyt#Gio trnh#Hunh Thanh Cng# Tha#275257#Vn Th Bng## 00888000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020025000640030019000890070037001080040 01800145008001800163009003500181010000500216011001500221015006900236021012300305 02000070042802000070043502000080044202000110045000500180046103900040047901300070 0483005001800490020001000508020000800518#VV11.05606#VV11.05607#VV11.05608#21000 #Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l i cng#C nhit - in t#Nguyn Th B By, Nguyn Dng Hng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a240tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Cc bi tp v ng hc cht im, ng lc hc cht im - vt rn, thuyt ng hc phn t, cc nguyn l nhit ng hc#Vt l#C h c#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Dng Hng#Tha#275258#Nguyn Th B By#Nhit hc# in t## 00848000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020041000640040018001050080018001230090 03500141010000500176011001400181015010400195021021900299020001200518039000400530 020001800534020001100552013000700563#VL11.00843#VL11.00844#VL11.00845#14000#Vi? t#H561D#621.381#^214#Hng dn th nghim in t cng sut 1#Ti bn ln th 2# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a70tr.^b27cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa. Phng th nghim in cng nghip#Hng dn mt s th nghim m phng b bin i cng sut bn d n bng phn mm PSIM, mch kch thyristor, b chnh lu ba pha iu khin, b b in i in p xoay chiu ba pha, in p mt chiu, b bin tn ngun p#in t hc#Tha#in t cng sut#Th nghim#275259## 00959000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020075000600070016001350040018001510080 01800169009003500187010000500222011001500227015006900242021025700311020001700568 039000400585005001600589020000800605020000400613020002100617013000700638#VL11.00 846#VL11.00847#VL11.00848#18000#Vi?t#H561D#693#^214#Hng dn n mn hc b tng ct thp 1 - Sn sn ton khi c bn dm#Nguyn Vn Hip#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a107tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu ni d ung thit k mt mt bng kt cu gm sn, sn (dm) ton khi, c bn lm vic kiu dm theo tiu chun TCXD 41.70. Hng dn thit k bn, tnh dm ph, tnh ton dm chnh, cu to ct thp, v biu vt liu v phn m rng ca n #B tng ct thp#Tha#Nguyn Vn Hip#Kt cu#Dm#Sn b tng ct thp#275260## 00597000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.02036#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.44#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#THa#275261## 01003000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020061000630070065001240080018001890090 01100207010000500218011001500223021025500238020002000493020001000513020001700523 02000190054002000130055900500190057200500160059100500110060700500110061800500130 0629039000400642013000700646#VN11.02037#VN11.02038#VN11.02039#50000#Vi?t#H428&# 335.43#^214#Hi & p mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin#B.s.: N guyn Cng Nhip, Nguyn Ngc Kh (ch.b.), L c Sn...#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2011#^a286tr.^b19cm#Gm cc cu hi, km phn gii p v th gii quan v phng php lun trit hc ca ch ngha Mc-Lnin, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc-Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngh a Mc-Lnin v ch ngha x hi khoa hc#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Ch ngh a x hi#Hc thuyt kinh t#Sch hi p#Nguyn Cng Nhip#Nguyn Ngc Kh#L c Sn#L Vn Duy#L Thu Liu#THa#275262## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200100002300300130 00330070030000460220006000760080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000400251181000700255082000600262808000500268013000700273#VV11.05609#17000#V i?t#Phong vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.125#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#THa#PH43 1V#895.1#^214#275263## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200100002300300130 00330070030000460220006000760080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000400251181000700255082000600262808000500268013000700273#VV11.05610#17000#V i?t#Phong vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.126#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a143tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#THa#PH43 1V#895.1#^214#275264## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200100002300300130 00330070030000460220006000760080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000400251181000700255082000600262808000500268013000700273#VV11.05611#17000#V i?t#Phong vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.127#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a143tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#THa#PH43 1V#895.1#^214#275265## 00674000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100230027400600100029700800180030700900110032501000050033601300070 0341#VV11.05612#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#THa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.76#Chin thn nguyn thu#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#275266## 00469000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050008000650020004000730070008000770080 01800085009001100103010000500114011001500119020001700134020000900151020001200160 039000400172020000800176013000700184#VV11.05613#VV11.05614#VV11.05615#47000#Vi? t#NH460#895.9223#^214#Mc Can#Nh#Mc Can#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 3tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#THa#Tn vn#275267## 00536000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020012000750070040000870080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020000300193020001200196 006001900208039000400227013000700231019000800238#VV11.05616#VV11.05618#VV11.0561 7#46000#Vi?t#H112T#813#^214#Dokey, Cameron#Hy tin anh#Cameron Dokey ; Phan Ho ng L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phan Hong L Thu#THa#275268#Dch M## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050007000660020025000730070007000980080 01800105009003000123010000500153011001500158021030800173020001900481020000800500 020001000508020000900518039000400527013000700531020003900538020000800577#VV11.05 619#VV11.05621#VV11.05620#148000#Vi?t#452T#895.9221#^214#L t#i thoi vi i v th#L t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Tp ch Tia sng#2011#^a312tr.^ b23cm#Gii thiu v cuc i v s nghip ca nh th L t. ng dnh c cuc i chin u a th, rng ra l vn chng ngh thut, t thn phn mt cng c tr thnh mt th t lp, c gi tr t thn, t ci t hu ny m c quyn bnh ng i thoi cc lnh vc nh x hi, vn ho, kinh t, gio dc#Nghin cu vn hc#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Tha#275269#L t, Nh th, (1929-2008), Vit Nam#Nh th## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640020029000690070036000980080018001340090 03100152010000500183011001500188021026800203020002100471020000800492005001000500 005001100510005001000521005000800531005001200539039000400551013000700555#VV11.05 622#VV11.05623#VV11.05624#100000#Vi?t#452T#324.2597009#^214#i ta ln ln cn g t nc#Vng Lc, Vng Knh, Hoi Nhn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; B o Khn qung #2011#^a291tr.^b24cm#Khi qut v hot ng i v phong tro thi u nhi 70 nm qua (1941-2011) ca thnh ph anh hng mang tn Bc H knh yu. N hng hnh nh, t liu lch s ca phong tro i thiu nin tin phong H Ch M inh ghi du nhng ct mc ng nh, ng t ho ca t chc i#i TNTP H Ch Minh#Lch s#Vng Lc#Vng Knh#Hoi Nhn#Hi Nh#Thin Thanh#THa#275270## 00893000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020021000630070067000840080018001510090 01100169010000500180011001500185020000800200020000900208005001300217039000400230 00500090023400500120024300600170025500600110027201300070028302101520029002000130 0442020000800455020000900463005001600472005001100488006000800499#VV11.05625#VV11 .05626#VV11.05627#190000#Vi?t#254V#781.6#^214#n vi nhc c in#Trn Minh T , Ngc Anh, V Nht Tn... ; Dch: Nguyn Cnh Bnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a492tr.^b23cm#m nhc#Th gii#Trn Minh T#THa#Ngc Anh#V Nht Tn# Nguyn Cnh Bnh#Thanh Nhn#275271#Gii thiu nhng tc gi, tc phm ca dng n hc c in th gii. Chn dung nhng ngh s ni ting: Evgeny Mravinsky, Valer y Gergiev, Pablo Casals...#Nhc c in#Tc gi#Tc phm#Trn Trung Dng#Thu H ng#L Long## 00835000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020082000650030031001470080005001780090 01000183010000500193011001400198021024800212020001000460020001800470039000400488 020001400492020002300506020000900529013000700538#VN11.02040#VN11.02041#VN11.0204 2#10000#Vi?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh kim st vin vin kim st nhn dn nm 2002 sa i, b sung nm 2011#c sa i, b sung nm 2011#^aH.#^aT ph p#2011#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Php lnh sa i, b sung mt s iu ca Php lnh Kim st vin vin Kim st nhn dn. Lnh ca Ch tch nc v vi c cng b php lnh, cng b Nh quyt ca U ban thng v Quc hi. Ngh quy t v vic thi hnh php lnh#Php lnh#Vn bn php lut#Tha#Kim st vin#Vin kim st nhn dn#Vit Nam#275272## 00713000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050013000640020065000770070013001420080 00500155009001000160010000500170011001400175012001800189021015000207020001000357 020001300367039000400380013000700384020001000391020001000401#VN11.02044#VN11.020 43#VN11.02045#19000#Vi?t#T312H#347.597#^214#L Quang Hu#Tnh hung php lut v trnh t, th tc khi kin v n dn s#L Quang Hu#^aH.#^aT php#2011#^a97 tr.^b19cm#T sch Php lut#Nhng cu hi p v trnh t, th tc khi kin v n dn s: Quyn v ngha v, thi hiu khi kin, n khi kin, php lut quy nh khi kin...#Php lut#Sch hi p#Tha#275273#n dn s#Khi kin## 00784000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050015000640020044000790070031001230080 00500154009001000159010000500169011001400174021019200188020001000380020001300390 039000400403005001500407015001600422020001600438013000700454020000900461#VN11.02 046#VN11.02047#VN11.02048#17000#Vi?t#T312H#345.597#^214# c Hng H#Tnh hu ng php lut cc ti phm v ma tu# c Hng H, Nguyn Kim Chi#^aH.#^aT ph p#2011#^a75tr.^b19cm#Nhng cu hi p cc ti phm v ma tu: Trng cy thuc p hin, trng cc loi cy c cha cht ma tu, sn xut tri php cht ma tu, t ng tr, vn chuyn, mua bn tri php cht ma tu...#Php lut#Sch hi p#Tha# Nguyn Kim Chi#Th mc: tr. 74#Ti phm ma tu#275274#Vit Nam## 00870000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020133000770070052002100080 00500262009001000267010000500277011001400282021014000296020000900436020001300445 03900040045800500150046200500200047701300070049702000090050402000210051302000100 0534#VN11.02049#VN11.02051#VN11.02050#15000#Vi?t#H428#364.1#^214#Nguyn V Ti n#Hi p v cc ti xm phm ngha v, trch nhim ca qun nhn, cc ti ph h oi ho bnh, chng loi ngi v ti phm chin tranh#Nguyn V Tin, c H ng H, Nguyn Th Ngc Hoa#^aH.#^aT php#2011#^a63tr.^b19cm#Nhng cu hi p c c ti xm phm ngha v, trch nhim ca qun nhn, cc ti ph hoi ho bnh, chng loi ngi v ti phm chin tranh#Ti phm#Sch hi p#Tha# c Hng H #Nguyn Th Ngc Hoa#275275#Vit Nam#Ti phm chin tranh#Qun nhn## 00795000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050011000660020152000770070011002290080 00500240009001000245010000500255011001400260012001800274021015000292020001000442 020000800452020001300460039000400473013000700477020000900484#VN11.02052#VN11.020 53#VN11.02054#19000#Vi?t#T312H#346.59704#^214#Nguyn Anh#Tnh hung php lut v trnh t, th tc hnh chnh trong vic giao t, cho thu t, chuyn mc c h s dng t, thu hi t v cp giy chng nhn#Nguyn Anh#^aH.#^aT php#2011 #^a79tr.^b19cm#T sch Php lut#Nhng cu hi p v trnh t, th thc hnh ch nh trong vic giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t, thu hi t v cp giy chng nhn#Php lut#t ai#Sch hi p#Tha#275276#Vit Nam## 00769000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020095000680070013001630080005001760090 01000181010000500191011001400196020001000210020000900220020001300229039000500242 021017100247005001300418020001100431012001800442013000700460#VN11.02056#VN11.020 57#VN11.02055#19000#Vi?t#T312H#364.1509597#^214#Tnh hung php lut v cc ti xm phm tnh mng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi#L Quang Hu#^aH .#^aT php#2011#^a95tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Vanh#Gm nhng c u hi p v cc ti xm phm tnh mng, sc kho, danh d, nhn phm ca con ng i v cc quy nh c th ca php lut hnh s v cc ti xm phm con ngi#L Quang Hu#Nhn quyn#T sch Php lut#275277## 00804000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020071000750070008001460080 00500154009001000159010000500169011001500174020001000189020001200199020001800211 020000900229020001300238039000500251021021900256005000800475013000700483#VN11.02 058#VN11.02060#VN11.02061#VN11.02059#19000#Vi?t#T310H#342.597#^214#Tm hiu nh ng quy nh hin hnh v bu c i biu Hi ng nhn dn#Song H#^aH.#^aT ph p#2011#^a111tr.^b19cm#Php lut#Lut bu c#Hi ng nhn dn#Vit Nam#Sch hi p#Vanh#Gm nhng cu hi p tm hiu cc quy nh bu c Hi ng nhn dn v s i biu Hi ng nhn dn, n v bu c v khu b phiu, c tri, ng c v hip thng, gii thiu ngi ng c i biu Hi ng nhn dn...#Song H#2752 78## 00668000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020032000640070013000960080005001090090 01000114010000500124011001400129020001000143020000900153020001300162039000500175 021014000180005001300320020000800333013000700341012001800348#VN11.02062#VN11.020 64#VN11.02063#15000#Vi?t#T312H#342.597#^214#Tnh hung php lut v h khu#Bi Hong H#^aH.#^aT php#2011#^a55tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Vanh #Gm nhng cu hi p v quyn t do c tr ca cng dn, quy nh v th tc ng k thng tr, tm tr, s h khu, khai bo tm vng...#Bi Hong H#H kh u#275279#T sch Php lut## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020048000650030031001130080005001440090 01000149010000500159011001400164020001000178020000900188020001800197039000500215 021031400220020001000534020000900544020001600553013000700569#VN11.02065#VN11.020 67#VN11.02066#10000#Vi?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh thm phn v hi thm to n nhn dn#c sa i, b sung nm 2011#^aH.#^aT php#2011#^a39tr.^b19cm#P hp lnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Gii thiu nhng quy nh chung v nhn g qui nh c th v nhim v, quyn hn, tiu chun thm phn, Hi thm To n nhn dn v th tc tuyn chn, b nhim, min nhim, cch thc kim tra, ch vi thm phn, hi thm...; nhng sa i b sung mt s iu ca Php lnh th m phn v Hi thm To n nhn dn#Thm phn#Hi thm#To n nhn dn#275280## 00643000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020032000660070013000980080005001110090 01000116010000500126011001400131020001000145020000900155020001300164039000500177 021011300182005001300295013000700308012001800315020000800333#VN11.02068#VN11.020 70#VN11.02069#19000#Vi?t#T312H#346.59705#^214#Tnh hung php lut v tha k#L Quang Hu#^aH.#^aT php#2011#^a97tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Va nh#Gm cc cu hi p tm hiu nhng quy nh php lut v tha k, tha k the o di chc v tha k theo php lut#L Quang Hu#275281#T sch Php lut#Tha k ## 00822000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020042000750070015001170080 00500132009001000137010000500147011001500152020001000167020001100177020000900188 020001300197039000500210021028300215005001500498013000700513#VV11.05628#VV11.056 29#VV11.05630#VV11.05631#32000#Vi?t#H428#347.597#^214#Hi p v th tc cng chng, chng thc#Nguyn B Dng#^aH.#^aT php#2011#^a159tr.^b21cm#Php lut#C ng chng#Vit Nam#Sch hi p#Vanh#Gm cc cu hi p tm hiu nhng quy nh chung v chng thc, cng chng, th tc, h s cng chng mt s hp ng, giao dch c th. Ngoi ra cn gii thiu mt s vn bn php lut hng dn thi hn h lut ny cng mt s mu giy t dng trong hot ng cng chng, chng thc#N guyn B Dng#275282## 01063000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020041000770070057001180080 00500175009001000180010000500190011001500195015002700210020002100237020000900258 02000110026700500170027800500160029500500110031100500160032200500140033803900050 0352021032000357005001700677013000700694#VV11.05636#VV11.05638#VV11.05637#VV11.0 5635#77000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh lut t tng hnh s Vit Nam#N guyn Vn Huyn (ch.b.), Nguyn Ngc Anh, L Lan Chi...#^aH.#^aT php#2011#^a52 9tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Gio trnh#N guyn Vn Huyn#Nguyn Ngc Anh#L Lan Chi#Nguyn Vn ip#Phm Hng Hi#Vanh#Cu ng cp cc kin thc l lun v nhim v v cc nguyn tc c bn ca lut t t ng hnh s; c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng, ngi tham gia t tng; nh gi v s dng chng c trong t tng hnh s; cc bin php ngn c hn, bin bn, thi hn, n ph; khi t, iu tra v xt x v n hnh s...#Ng uyn Vn Huyn#275284## 00901000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020033000530030043000860070050001290080005001790090 01000184010000500194011001500199015002700214020000800241020000700249020000700256 00500110026300500140027400500120028800500180030000500150031803900050033302101760 0338013000700514020000900521020000900530#VV11.05639#VV11.05640#VV11.05641#Vi?t#S 450T#347#^214#S tay cng c nh gi hc vin#Dnh cho cc kho o to nghip v xt x#L Mai Anh (ch.b.), Phm Nh Hng, L Thu Nga...#^aH.#^aT php#2011# ^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin T php#T php#Xt x#S tay#L Mai Anh#Phm Nh Hng#L Thu Nga#ng Th Kim Thoa#Trn Minh Tin#Vanh#Cung cp nhng kin t hc v k nng nh gi trong hot ng lng ha mc tiu, kt qu v cht ln g dy v hc cho cc di tng tham gia hot ng o to nghip v xt x#27528 5#nh gi#Hc vin## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020086000670070032001530080005001850090 01000190010000500200011001500205020001000220020000900230020000900239020000900248 005001600257039000500273021028400278005001500562013000700577#VV11.05642#VV11.056 44#VV11.05643#55000#Vi?t#QU105H#346.59701#^214#Quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi - Nhng vn l lun v thc tin#Nng Quc Bnh, Nguyn Hn g Bc#^aH.#^aT php#2011#^a318tr.^b21cm#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Ng uyn Hng Bc#Vanh#Gii thiu nhng vn chung v quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi. Mt s qui nh ca php lut hin hnh iu chnh cc qu an h kt hn, quan h v chng, ly hn, quan h gia cha m v con, quan h nu i con nui, gim h, cp dng c yu t nc ngoi Vit Nam#Nng Quc Bnh#27 5286## 00820000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020062000750070008001370080 00500145009001000150010000500160011001500165020001000180020001200190020001800202 020000900220020001300229039000500242021024400247005000800491013000700499#VV11.05 645#VV11.05646#VV11.05648#VV11.05647#37000#Vi?t#T310H#342.597#^214#Tm hiu nh ng quy nh hin hnh v bu c i biu quc hi#Mai Anh#^aH.#^aT php#2011#^a 206tr.^b21cm#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi#Vit Nam#Sch hi p#Vanh# Gm cc cu hi p tm hiu nhng quy nh chung v Quc hi, i biu Quc hi , bu c i biu Quc hi v nhng quy nh c th v bu c i biu Quc hi cng mt s vn bn php lut hng dn cng tc bu c i biu Quc hi kho X III#Mai Anh#275287## 01051000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820008000578080005000650020061000700030028001310070053001590080 00500212009001000217010000500227011001500232015009900247020001000346020000700356 02000100036302000090037300500140038200500120039600500160040800500140042400500160 0438039000500454013000700459021022300466#VV11.05649#VV11.05650#VV11.05651#VV11.0 5652#Vi?t#GI-462T#342.597#^214#Gii thiu quy nh php lut mi dnh cho cn b , cng chc#Ti liu ph bin php lut#B.s.: Trn Anh Tun, V Vn Thi, Nguyn Ngc Vn...#^aH.#^aT php#2011#^a177tr.^b21cm#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B Ni v#Php lut#Cn b#Cng chc#Vit Nam#Trn Anh Tun#V Vn Thi#Nguyn Ngc Vn#L Trng Vinh#H ong Quc Long#Vanh#275288#Gii thiu mt s vn c bn v Lut cn b, cng chc v cc quy nh mi, vn bn hng dn thi hnh Lut. Nghin cu xut gi i php hon thin hot ng o to, bi dng cn b, cng chc nh hng n nm 2020## 01053000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020030000750070075001050080 00500180009002700185010000500212011001500217015009500232021022300327020000800550 02000110055802000110056903900050058002000130058500500150059800500210061300500200 0634005001600654005001400670013000700684#VV11.05654#VV11.05656#VV11.05655#VV11.0 5653#99000#Vi?t#GI-108T#306.4#^214#Gio trnh vn ho kinh doanh#B.s.: Dng Th Liu (ch.b.), Trng Th Nam Thng, Nguyn Th Ngc Anh...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a557tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh. B mn Vn ho Kinh doanh#Cung cp kin thc tng quan v vn ho kinh doanh v cc yu t cu thnh vn ho kinh doanh. Phn tch s a d ng, phong ph ca vn ho kinh doanh Vit Nam v quc t. Gii thiu mt s tn h hung ca vn ho kinh doanh#Vn ho#Kinh doanh#Gio trnh#vanh#Doanh nghip#D ng Th Liu#Trng Th Nam Thng#Nguyn Th Ngc Anh#Phm Hng Tho#Trn c Dng#275289## 00989000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050013000750020031000880070 02500119008000500144009002700149010000500176011001500181015010800196021034000304 020001100644020000900655020001100664039000500675013000700680#VV11.05657#VV11.056 58#VV11.05660#VV11.05659#69000#Vi?t#GI-108T#158.7#^214#Lng Vn c#Gio trnh tm l hc lao ng#Lng Vn c ch.b., b.s.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#201 1#^a391tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t v Qun l ngun nhn lc. B mn Tm l x hi hc#Cung cp kin thc tng quan v tm l hc lao ng v cc kin thc v c s tm l ca ca t chc qu trnh lao ng, s thch ng ca k thut v cng vic i vi con ngi, ca con ngi v i k thut v cng vic, giao tip nhn s, ngh thut m phn nhn s, tm l ca qun tr nhm, ca lao ng qun l v tm l ngi lao ng#Tm l hc#Lao ng#Gio trnh#vanh#275290## 00797000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050013000670020020000800070013001000080 00500113009001800118010000500136011001500141015008000156021025100236020001100487 020000900498039000500507013000700512#VV11.05662#VV11.05663#VV11.05664#VV11.05661 #Vi?t#X100H#306.85#^214#Mai Huy Bch#X hi hc gia nh#Mai Huy Bch#^aH.#^aKho a hc x hi#2011#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: Chng trnh Hp tc Nghin cu Vit Nam - Thu in. D n VS-RDE-05#Gii thiu nhng quan im x hi hc v gia nh, s a dng ca cc hnh thi gia nh, hn nhn v gia nh theo quan im g ii v s pht trin, bin i ca gia nh theo thi gian, ng i. Trnh by mt s cch tip cn l thuyt v gia nh#X hi hc#Gia nh#vanh#275291## 01152000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820014000578080005000710020053000760030038001290070077001670080 00500244009001800249010000500267011001500272015008000287021024100367020001100608 02000090061902000100062802000110063802000090064900500130065800500170067100500190 0688005001800707039000500725013000700730005001400737005001500751#VV11.05665#VV11 .05666#VV11.05668#VV11.05667#Vi?t#GI-100#306.850959737#^214#Gia nh nng thn ng bng bc b trong chuyn i#Nghin cu trng hp ti tnh H Nam#Phan c Nam, Nguyn c Chin, Bi Th Hng Trm... ; Trnh Duy Lun ch.b.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: Chng trnh Hp tc Nghin cu Vit N am - Thu in. D n VS-RDE-05#Gm cc bi vit nghin cu v m hnh ci hi, quan nim v tnh yu, tnh dc trc hn nhn, m hnh chung sng ca con ci v cha m gi... trong gia nh nng thn ti x Trnh X, huyn Bnh Lc tnh H Nam trong qu trnh chuyn i#X hi hc#Gia nh#Nng thn#Chuyn i#Vit N am#Phan c Nam#Nguyn c Chin#Bi th Hng Trm#Phng Th Kim Anh#vanh#27529 2#Trnh Th Lan#Trnh Duy Lun## 01125000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020098000680070062001660080005002280090 02300233010000500256011001500261015002900276020001000305020001200315020001800327 02000090034502000070035400500140036100500150037500500220039000500160041200500120 0428039000500440021028100445020001800726013000700744#VV11.05669#VV11.05670#VV11. 05672#VV11.05671#Vi?t#S450T#342.597#^214#S tay bu c i biu Quc hi kho XI II & i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2011-2016#B.s.: Phan Th Ton, Nguyn Hu c, Nguyn Th Mai Phng...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a159t r.^b21cm#TTS ghi: Vn phng Quc hi#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi#Vi t Nam#S tay#Phan Th Ton#Nguyn Hu c#Nguyn Th Mai Phng#Hong Lan Nhung #o Th Thu#Vanh#Gii thiu v t chc v hot ng ca Quc hi, Hi ng nhn dn cc cp. Mt s quy nh php lut v vn bn hng dn lin quan n cng tc bu c; nhng quy nh thit yu m c tri cn bit thc hin quyn v ng ha v bu c, cc quy trnh, cch thc tham gia bu c...#Hi ng nhn dn#275 293## 01040000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820012000628080005000740020112000790070060001910080 00500251009002300256010000500279011001500284021028500299020002700584020001100611 00500130062200500160063500500120065100500160066303900050067901300070068402000230 0691#VV11.05673#VV11.05674#VV11.05676#VV11.05675#37000#Vi?t#H561D#324.2597071#^ 214#Hng dn hc tp, qun trit v trin khai thc hin Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th XI ca ng#Ng Huy Tip, inh Ngc Giang, Cm Th Lai, Trnh Thanh Tm#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a220tr.^b21cm#Cung cp cc vn kin ti i hi v ton vn Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th XI c a ng Cng sn Vit Nam nhm gip cn b, ng vin nm vng nhng lun im c bn trong cc vn kin v hc tp, qun trit Ngh quyt i hi XI, gp phn a Ngh quyt vo cuc sng#i hi i biu ton quc#Ngh quyt#Ng Huy Tip# inh Ngc Giang#Cm Th Lai#Trnh Thanh Tm#Vanh#275294#ng Cng sn vit Nam## 01222000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820007000638080005000700020029000750030035001040070 05500139008000500194009002300199010000500222011001500227015004300242021043400285 02000100071902000100072902000090073900500140074800500100076200500180077200500150 0790005002100805039000500826013000700831020001000838#VV11.05677#VV11.05680#VV11. 05679#VV11.05678#35000#Vi?t#TH455T#320.01#^214#Thng tin i ngoi Vit Nam#Mt s vn l lun v thc tin#Phm Minh Sn (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Hong G ip...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a216tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Trnh by c s l lun v nhng im c bn v thng tin i ngoi. Nghin cu v phn tch cc thng tin i ngoi v nhng gi tr vt cht , tinh thn ca dn tc, v ng li, ch trng, chnh sch v thnh tu i m i ca Vit Nam v thng tin v tnh hnh th gii hin nay cho ba i tng: th ng tin i ngoi cho chnh ph v cc nc trn th gii, cho cng ng ngi V it Nam nc ngoi v ngi nc ngoi Vit Nam#Thng tin#Chnh tr#Vit Nam #Phm Minh Sn#Hong Anh#Nguyn Hong Gip#Phan Thanh Hi#Trn Th Thanh Hng#V anh#275295#i ngoi## 00842000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020020000720030032000920070036001240080 00500160009002300165010000500188011001500193015004100208021018100249020001500430 02000140044502000090045900500160046803900050048400500130048902000070050201300070 0509#VV11.05681#VV11.05684#VV11.05683#VV11.05682#Vi?t#S450S#324.2597071#^214#S sinh hot chi b#Dnh cho b th v cp u c s#B.s.: Ng Huy Tip, inh Ngc G iang#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a223tr.^b24cm#u ba sch ghi: ng Cng sn Vit Nam#Cung cp nhng thng tin v cng tc sinh hot chi b, khen thng , kim tra, k lut, ph bnh trong ng, cng tc kt np ng vin v mt s v n bn, mu biu bo co lin quan#Sinh hot ng#Cng tc ng#Vit Nam#inh Ng c Giang#Vanh#Ng Huy Tip#S tay#275296## 01066000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020054000560070049001100080005001590090056001640100005002200110 02600225015004600251021034600297020001400643020000800657020000800665020000700673 005001600680005001800696039000500714013000700719005000700726012001900733#VV11.05 685#VV11.05686#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s ng b v nhn dn huy n Sc Sn (1930-2010)#B.s.: V Lu, Lng Cao Khot, Nguyn Vn Phng#^aH.#^aC hnh tr Hnh chnh ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2011#^a407tr., 20tr. nh^b2 4cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Sc Sn#Gii thiu v tr a l, truy n thng lch s v cc c im ca huyn Sc Sn. Tm hiu cc thi k lch s t thi k u tranh ginh chnh quyn cch mng tng tm; gi vng chnh quyn , khng chin chng thc dn Php; khi phc kinh t, ci to x hi ch ngha.. .cho n nhng nm u xy dng v bo v t quc v trn con ng i mi#ng b huyn#Lch s#Sc Sn#H Ni#Lng Cao Khot#Nguyn Vn Phng#Vanh#275297#V Lu#T sch Thng Long## 01245000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020042000560070067000980040029001650080005001940090056001990100 00500255011002600260015007200286021039200358020001400750020000800764020000800772 02000070078000500140078700500160080100500140081700500180083100500150084903900050 0864013000700869012001900876#VV11.05687#VV11.05688#Vi?t#L302S#324.2597070959731# ^214#Lch s ng b huyn T Lim (1930-2010)#B.s., chnh l: : V Tin Tuynh, Nguyn Vn Vit, Hong Mnh An...#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2011#^a583tr., 40tr. nh^b24cm#TTS ghi: ng b thnh ph H Ni. Ban chp hnh ng b huyn T Lim#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin ca phong tro cch mng a phng di s lnh o ca ng b huyn T Lim qua cc thi k u tranh ginh chnh quyn v kh ng chin chng thc dn Php, thi k xy dng min Bc XHCN, u tranh gii ph ng min Nam thng nht t nc, thc hin xy dng v bo v T quc, tin hnh cng cuc i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho#ng b huyn#Lch s #T lim#H Ni#V Tin Tuynh#Nguyn Vn Vit#Hong Mnh An#Nguyn Mng Tng#Ng uyn Th Hi#Vanh#275298#T sch Thng Long## 00473000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020007000670030012000740070010000860080 00500096009001400101010000500115011001500120020001700135039000500152020000900157 005001000166020001200176013000700188#VN11.02072#VN11.02073#VN11.02071#44000#Vi? t#X429R#895.922334#^214#Xm R#Tiu thuyt#Ngc Giao#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a2 14tr.^b19cm#Vn hc hin i#vanh#Vit Nam#Ngc Giao#Tiu thuyt#275299## 00501000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020016000660030016000820070018000980080 00500116009001400121010000500135011001500140020001700155039000500172020000900177 005001800186020001200204013000700216#VN11.02074#VN11.02075#VN11.02076#36000#Vi? t#N551#895.92234#^214#Na m gi la#Tp truyn ngn#Lu Th Bch Liu#^aH.#^a Nxb. H Ni#2011#^a179tr.^b19cm#Vn hc hin i#vanh#Vit Nam#Lu Th Bch Liu #Truyn ngn#275300## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020085000650080005001500090014001550100 00500169011001500174021026000189020001100449020000700460039000500467020002000472 015004000492013000700532#VN11.02077#VN11.02079#VN11.02078#10500#Vi?t#NH556#373 .126#^214#Nhng iu cn bit v tuyn sinh vo lp 10 trung hc ph thng nm h c 2011 - 2012#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a147tr.^b19cm#Cung cp mt s thng tin v ch tiu, m trng, i tng d tuyn, khu vc tuyn, xt tuyn, im cng thm, nhp hc... khi tuyn sinh vo Lp 10 Ph thng trung hc nm hc 2011-201 2 cho cc trng khng chuyn v mt s trng chuyn trung hc ph thng#Tuyn sinh#Lp 10#vanh#Ph thng trung hc#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#275 301## 00470000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020044000440070017000880080005001050090014001100100005001240110 01500129020000900144020000700153005001700160039000500177020001300182020001400195 013000700209#VV11.05689#26500#Vi?t#GI-103B#571.076#^214#Gii bi tp sinh hc 1 1 c bn v nng cao#Nguyn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a143tr.^b24cm#Sin h hc#Lp 11#Nguyn Th Giang#vanh#Gii bi tp#Sch c thm#275302## 00465000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020044000450070014000890080005001030090014001080100005001220110 01500127020000900142020000700151005001400158039000500172020001300177020001400190 013000700204#VV11.05690#32000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 11 c bn v nng cao#V Ninh Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a172tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#V Ninh Giang#vanh#Gii bi tp#Sch c thm#275303## 00479000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020042000440070032000860080005001180090014001230100005001370110 01500142020000700157020000700164005001500171039000500186020001300191020001400204 013000700218#VV11.05691#32000#Vi?t#GI-103B#537.076#^214#Gii bi tp vt l 11 c bn v nng cao#Phm Vn Quang, Nguyn Hoi Thu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a171 tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Phm Vn Quang#vanh#Gii bi tp#Sch c thm#275304## 00466000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020045000440070014000890080005001030090014001080100005001220110 01500127020001000142020000700152005001400159039000500173020001300178020001400191 013000700205#VV11.05692#29500#Vi?t#GI-103B#515.076#^214#Gii bi tp gii tch 11 c bn v nng cao#V Ninh Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a160tr.^b24cm#Gii tch#Lp 11#V Ninh Giang#vanh#Gii bi tp#Sch c thm#275305## 00503000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020043000440070029000870080005001160090014001210100005001350110 01500140020000800155020000700163005001600170005001200186039000500198020001300203 020001400216013000700230#VV11.05693#36000#Vi?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi t p ho hc 11 c bn v nng cao#Nguyn Hu Thc, V Anh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni# 2011#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Nguyn Hu Thc#V Anh Tun#vanh#Gii bi tp #Sch c thm#275306## 00793000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030154001060070045002600080005003050090 01400310010000500324011001500329020000900344005001200353005001200365039000500377 02000090038200500160039100500160040700500150042302000140043801300070045202000080 0459#VV11.05694#VV11.05695#28500#Vi?t#C104T#372.64#^214#Cm th vn hc tiu hc qua nhng bi vn chn lc#Dng cho hc sinh cc lp 2, 3, 4, 5 t c v t hc vn ln hc gii mn ting Vit. Ti liu tham kho cho gio vin tiu hc v cc bc ph huynh#T c Hin, Ng Thu Yn, Thi Thanh Hng...#^aH.#^aNxb . H Ni#2011#^a156tr.^b24cm#Vn hc#T c Hin#Ng Thu Yn#vanh#Tiu hc#Thi Thanh Hng#Thi Thnh Vinh#Nguyn Ngc H#Sch c thm#275307#Cm th## 01061000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020118000550070063001730080005002360090014002410100 00500255011001500260021025300275020000500528020002200533005001200555005001700567 03900050058402000090058901500520059800500150065000500150066500500160068001300070 0696020002000703#VV11.05696#VV11.05697#VV11.05698#Vi?t#107G#362.1#^214#nh gi kt qu hot ng cc chng trnh y t 5 nm 2006 - 2010 v k hoch pht tri n 5 nm giai on 2011 - 2015#B.s.: L Anh Tun (ch.b.), Nguyn Khc Hin, Hong c Hnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a268tr.^b24cm#Gii thiu kt qu hot ng cc chng trnh y t 5 nm giai on 2006- 2010; kt qu iu tra, nh gi c lp v hot ng cc chng trnh y t ca H Ni giai on 2006-2010 v k ho ch pht trin cc chng trnh y t 5 nm giai on 2011 - 2015#Y t#Chng tr nh quc gia#L Anh Tun#Nguyn Khc Hin#vanh#Vit Nam#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni. S Y t#Hong c Hnh#Nguyn Vn Yn#Nguyn Vn Dung#275308# K hoch pht trin## 00917000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020051000770070056001280080 00500184009001400189010000500203011001500208021021800223020000900441020000800450 00500130045800500150047103900050048601200280049102000070051900500120052602000110 0538020001100549013000700560#VV11.05700#VV11.05699#VV11.05701#VV11.05702#150000 #Vi?t#H100N#555.9731#^214#H Ni - a cht, a mo v ti nguyn lin quan#B.s .: V Vn Phi (ch.b.), o nh Bc, Ng Quang Ton#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a2 79tr.^b24cm#Khi qut v iu kin t nhin, kinh t - x hi H Ni. Tin trnh hnh thnh v pht trin a cht, phn b cc thnh to a hnh, cnh quan, h nh thi, ti nguyn thin nhin v nh hng s dng t ca H Ni#a cht# a mo#o nh Bc#Ng Quang Ton#vanh#T sch Thng Long 1000 nm#H Ni#V V n Phi#Ti nguyn#Khong sn#275309## 00989000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020037000760030027001130070 08800140008000500228009001400233010000500247011001500252021022500267020000800492 02000090050000500180050900500120052700500130053900500140055200500140056603900050 0580012002800585020000700613013000700620#VV11.05703#VV11.05704#VV11.05705#VV11.0 5706#280000#Vi?t#T550L#959.731#^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp vn kin lch s#S.t., tuyn chn, gii thiu: Nguyn Quang Ngc (ch tr), V Vn Qun, Phm c Anh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a978tr.^b24cm#Gii thiu n hng vn kin tiu biu quan trng nht gn lin vi qu trnh hnh thnh v ph t trin ca Th , gip chng ta c th hnh dung v nhng s kin, ni dung ch nh yu trong tin trnh lch s Thng Long - H Ni#Lch s#Vn kin#Nguyn Qua ng Ngc#V Vn Qun#Phm c Anh#V Minh Thng#Trn Minh c#vanh#T sch Thng Long 1000 nm#H Ni#275310## 00788000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820009000638080005000720020015000770070061000920040 02700153008000500180009001400185010000500199011001500204021013500219020000800354 02000070036200500120036900500140038100500160039500500110041100500160042203900050 0438013000700443#VV11.05707#VV11.05710#VV11.05709#VV11.05708#290000#Vi?t#301C# 915.9732#^214#a ch H Ty#B.s.: ng Vn Tu, Nguyn T Nh (ch.b.), inh Khc Thun...#Ti bn, sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a955tr.^b24cm#gii thiu v iu kin t nhin, dn c v dn s, lch s truyn thng, kinh t, v n ho x hi, danh lam thng cnh ca tnh H Ty#a ch#H Ty#ng Vn Tu#Ng uyn T Nh#inh Khc Thun#V Duy Mn#Nguyn c Nhu#vanh#275311## 01133000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630140008000680020029000760070060001050220 00400165008000500169009001400174010000500188011002700193012002800220021037700248 02000160062502000160064102000200065702000070067700500130068400500130069700500150 0710005001000725005001200735039000500747013000700752#VV11.05711#VV11.05712#VV11. 05713#VV11.05714#Vi?t#H100N#959.731#^214#360000#H Ni danh thng v di tch#B. s.: Lu Minh Tr (ch.b.), o nh Bc, Nguyn Th Dn...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a1255tr., 16tr. nh^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Khi qut chung v a l, lch s v vn ho H Ni. Gii thiu khong 1000 n v danh thng v d i tch tiu biu l cc danh lam thng cnh in hnh trn a bn H Ni nh: ni, sng, h, cu, cng vin, vn hoa, qung trng, cc cng trnh vn ho c kin trc p..., cc di tch lch s vn ho tiu biu khp cc qun huyn, th x... trong ton thnh ph H Ni#Di tch lch s#Di tch vn ho#Danh lam t hng cnh#H Ni#Lu Minh Tr#o nh Bc#Nguyn Th Dn#ng Bng#V Quang Du# vanh#275312## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070008000670080012000750090 01700087010000500104011001400109020001700123020000900140039000500149005000800154 020000400162015003700166013000700203#VN11.02081#VN11.02080#40000#Vi?t#D431#895 .9221#^214#Dng i#Th#T Lch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a90tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Vanh#T Lch#Th#Tn tht ca tc gi: Nguyn Ho Nh# 275313## 00426000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020019000370030004000560070017000600080012000770090017000890100005001060110 01400111020001700125020000900142039000500151005001700156020000400173013000700177 #VN11.02082#Vi?t#T306S#895.92214#^214#Ting so min qu#Th#Nguyn Vn Hng#^a Hi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vanh#Ngu yn Vn Hng#Th#275314## 00373000000000217000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020016000370080012000530090017000650100005000820110014000870200017001010200 00900118039000500127005001200132020000400144013000700148#VN11.02083#Vi?t#TH460N# 895.9221#^214#Th Nguyn Khi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a95tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Vanh#Nguyn Khi#Th#275315## 00458000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070016000610220010000770080012000870090017000990100 00500116011001500121020001800136020000900154020001300163005001600176039000500192 013000700197#VN11.02084#16000#Vi?t#T528T#895.9223#^214#Tuyt th v song#Hong Ngc Lang#Ph.3, T.3#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Vanh#275316## 00458000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070016000610220010000770080012000870090017000990100 00500116011001500121020001800136020000900154020001300163005001600176039000500192 013000700197#VN11.02085#16000#Vi?t#T528T#895.9223#^214#Tuyt th v song#Hong Ngc Lang#Ph.3, T.4#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Vanh#275317## 00458000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070016000610220010000770080012000870090017000990100 00500116011001500121020001800136020000900154020001300163005001600176039000500192 013000700197#VN11.02086#16000#Vi?t#T528T#895.9223#^214#Tuyt th v song#Hong Ngc Lang#Ph.3, T.5#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Vanh#275318## 00834000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630020025000680030034000930070029001270080 01200156009001700168010000500185011002600190021019300216020001700409020000900426 03900050043500500180044002000080045802000100046602000150047601300070049102000100 0498#VV11.05715#VV11.05716#VV11.05717#115000#Vi?t#103T#959.704092#^214#i t ng V Nguyn Gip#Ngi hc tr xut sc ca Bc H#Nguyn Khc Phng s.t., b.s. #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a300tr., 10tr. nh^b21cm#Ghi li nhng du n ca i tng V Nguyn Gip qua cc thi k lch s: cch mng thng tm, ch ng Php. M v thi k i mi pht trin hi nhp quc t v mt s bi vit, b i th v ng#Lch s hin i#Vit Nam#Vanh#Nguyn Khc Phng#Tiu s#S nghip #V Nguyn Gip#275319#i tng## 00713000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530020022000580070012000800080012000920090017001040100 00500121011002600126021023300152020000900385039000500394005001200399020001100411 013000700422020001800429#VV11.05719#VV11.05720#VV11.05718#Vi?t#KH300N#338.092#^2 14#Khi ngi lnh tr v#o B Phc#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a300tr., 12tr. nh^b21cm#Vit v cu chuyn i ngi lnh ngy hm qua v nhng n lc khng mt mi vt qua mi kh khn tr ngi trn thng trng ngy hm nay, v n ln lm kinh t gii ca doanh nhn, Anh hng Lao ng thi k i mi Trn H ng Qung#Vit Nam#Vanh#o B Phc#Doanh nhn#275320#Anh hng lao ng## 00734000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020029000590070015000880080012001030090017001150100 00500132011001500137021021300152020001900365020000900384039000500393005001500398 020001800413020001800431013000700449#VV11.05721#VV11.05722#VV11.05723#Vi?t#V115C #895.92211#^214#Vn chng Nguyn Bnh Khim#Bi Vn Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. H i Phng#2011#^a204tr.^b21cm#Vi nt s qua v thi i v cuc i Nguyn Bnh Khim. Gii thiu v s nghip sng tc vn th ca nh th o l, nh th tr tnh Nguyn Bnh Khim, cng nhng l tng thm m mang m tnh dn tc ca n g#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Vanh#Bi Vn Nguyn#Nguyn Bnh Khim#Vn hc trun g i#275321## 00493000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540020031000590030010000900070016001000080012001160090 01700128010000500145011001500150020001700165020000900182039000500191005001600196 020000800212013000700220#VV11.05724#VV11.05726#VV11.05725#Vi?t#CH124V#895.9228#^ 214#Cht vn trong lng ngi lnh#Tuyn tp#Trnh Trng Gi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a471tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vanh#Trnh Trng Gi#Tp vn#275322## 00891000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820014000448080005000580020068000630070056001310080012001870090017001990100 00500216011001500221021017900236020001800415020001800433020001000451005001500461 00500160047600500140049200500150050600500160052103900050053701300070054202000160 0549#VV11.05728#VV11.05729#VV11.05727#Vi?t#H452#352.130959735#^214#Hi ng nh n dn thnh ph Hi Phng kho XIII, nhim k 2004-2011#B.s.: Nng Quc Tun, o n Trng Sn, Phm Tun Bn...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a191tr.^b24cm #Gii thiu t chc b my ca Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, cc Ban ca H i ng nhn dn, i biu hi ng nhn dn v hot ng ca Hi ng nhn dn thnh ph Hi Phng#Hi ng nhn dn#i biu nhn dn#Hi Phng#Nng Quc Tun #on Trng Sn#Phm Tun Bn#Phm Mnh Hng#Nguyn Vn c#Vanh#275323#U ban nhn dn## 00733000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050019000420020061000610070019001220040008001410080005001490090 01100154010000500165011001500170021021000185020000900395020001000404039000500414 020001100419020001800430013000700448#VV11.05730#44000#Vi?t#C101T#625.703#^214#N guyn Quang Chiu#Cc thut ng k thut Vit - Anh, Anh - Vit cu ng t#N guyn Quang Chiu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a177tr.^b21cm#Cung cp cc thut ng k thut Vit Anh v ng t, giao thng trn khng, kho st, thit k ng t, cng trnh nn ng, cng trnh mt ng, cu cng v cc thut ng k thut Anh Vit cu ng t#ng b#Ting Anh#vanh#Ting Vit#T in thut ng#275324## 00808000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020072000540070016001260040008001420080005001500090 01100155010000500166011001500171021031200186020001000498020001300508020000900521 039000500530013000700535#VV11.05731#76000#Vi?t#K305T#720#^214#Phm c Nguyn#K in trc sinh kh hu - Thit k sinh kh hu trong kin trc Vit Nam#Phm c Nguyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a264tr.^b24cm#Phn tch, nh gi kh hu t heo cch nhn ca ngi thit k kin trc. C s khoa hc ca sinh kh hu v p hng php phn tch kh hu theo sinh hc Vit Nam. Cc chin lc thit k k in trc theo sinh kh hu i vi kin trc Vit Nam. Mt s cng trnh tiu bi u v kin trc sinh kh hu trn th gii#Kin trc#Sinh kh hu#Vit Nam#vanh# 275325## 00781000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050014000380020060000520070055001120040008001670080005001750090 01100180010000500191011001500196020002500211020001300236020001100249005001600260 005001500276039000500291013000700296021015200303020002400455#VV11.05732#45000#V i?t#K258C#693#^214#L Thanh Hun#Kt cu b tng ng lc trc cng sau trong nh nhiu tng#L Thanh Hun (ch.b.), Nguyn Hu Vit, Nguyn Tt Tm#Ti bn#^aH. #^aXy dng#2011#^a165tr.^b24cm#Kt cu b tng ct thp#Nh cao tng#Gio trnh #Nguyn Hu Vit#Nguyn Tt Tm#Vanh#275326#Nghin cu nhng vn v tnh ton , thit k, cu to v thi cng cc kt cu dm, sn nh nhiu tng theo cng ng h cng sau trn b tng ti ch#Kt cu b tng ng lc## 01016000000000349000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020059000380070055000970040008001520080005001600090011001650100005001760110 01500181021025300196020001700449020001100466014000700477005001000484005001600494 00500160051000500160052600500140054203900060055601500650056202000130062702000100 0640020000900650013000700659#VL11.00849#Vi?t#PH121M#624.10285#^214#Phn mm SAP2 000 ng dng vo tnh ton kt cu cng trnh# Vn (ch.b.), Nguyn Quc Ti , Nguyn Khc Nam...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a242tr.^b27cm#Trnh by c s l thuyt ca phn mm SAP2000 v mt s tnh nng nng cao trong SAP2000. Gii thiu mt s bi ton thng dng tnh ton kt cu trong xy dng v mt s bi ton in hnh tnh ton kt cu trong cng trnh thu bng phn mm SAP2000#K t cu xy dng#Cng trnh#78000# Vn #Nguyn Quc Ti#Nguyn Khc Nam#Hong Vn Thng#Hong Th Ho#TDung#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Vin Cng - K thut hng hi#Phn mm SAP#Tnh ton#ng dng#275327## 00636000000000241000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280020031000330040008000640080005000720090011000770100005000880110015000930210 22400108014000700332039000600339015002200345020001100367020000900378013000700387 #VL11.00850#Vi?t#GI-108T#624#^214#Gio trnh tin lng xy dng#Ti bn#^aH.#^a Xy dng#2011#^a170tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v trnh by bn v , c, hiu bn v thit k k thut xy dng. Trnh by cu to cc b phn c a nh t mng n mi, cch lin kt gia cc b phn vi nhau v quy cch vt l iu xy dng#53000#TDung#TTS ghi: B Xy dng#Gio trnh#Xy dng#275328## 00832000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020039000330070013000720040008000850080005000930090011000980100005001090110 01500114021029700129020000900426020000600435014000700441039000600448005001300454 015005100467020000700518020001000525013000700535#VL11.00851#Vi?t#L123V#338.4#^21 4#Lp v thm nh d n u t xy dng#Nguyn Thng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#20 11#^a267tr.^b27cm#Trnh by tng quan v d n u t, d bo v hoch nh d n, ch tiu nh gi hiu qu v la chn d n, d n a mc tiu. Phn tch ki nh t - x hi, ti chnh v ri ro. Lp d n u t xy dng cng trnh. Gii thiu quy trnh lp, thm nh, ph duyt d n u t xy dng cng trnh#Xy d ng#D n#86000#TDung#Nguyn Thng#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#u t#Thm nh#275329## 00892000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020038000310070041000690040041001100080005001510090011001560100005001670110 01500172021032100187020000800508020001000516014000700526005001300533005001300546 039000600559005001300565020001700578013000700595#VL11.00852#Vi?t#C455N#693#^214# Cng ngh b tng v b tng c bit#Phm Duy Hu, o Vn ng, Phm Duy Anh#T i bn ln th 1 c b sung v sa cha#^aH.#^aXy dng#2011#^a234tr.^b27cm#Nu ln nhng yu cu v cht lng v cng ngh b tng. Trnh by v cng thc th nh phn b tng, b tng ti, cng ngh ch to b tng, ph gia b tng, cng ca b tng, bin dng n hi, co ngt v t bin ca b tng, b tng c bit v cc phng php sn xut, cng ngh b tng cht lng cao v t m#B tng#Cng ngh#75000#o Vn ng#Phm Duy Anh#TDung#Phm Duy Hu#Kt cu xy d ng#275330## 00840000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020038000330070012000710040008000830080005000910090011000960100005001070110 01500112021037000127020000900497020000800506014000700514039000600521005001200527 020000700539020000900546013000700555#VL11.00853#Vi?t#H550H#624.1#^214#H hng, s a cha, gia cng nn mng#L Vn Kim#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a220tr.^b2 7cm#Gii thiu nhng dng bin dng nn mng v bin php khc phc: kim tra, t m nguyn nhn, gim ti, d ti cho nn mng, gia cng nn mng, thit k gia cng mng nng, h hng v sa cha mng cc, sa thng cng trnh ln nghing. Trnh by kinh nghim xy dng nn mng trn nhng nn c bit, ci thin t nn bng: rung xi, thm kh, m nn, in, ho cht#Nn mng#H hng#75000#TD ung#L Vn Kim#Gia c#Xy dng#275331## 01134000000000289000450002600110000004100050001118100080001608200100002480800050 00340020038000390070029000770040008001060080005001140090011001190100005001300110 01500135021052900150020001800679014000700697005001300704039000600717005001500723 015008000738020001100818020000800829013000700837#VL11.00854#Vi?t#GI-108T#363.720 68#^214#Gio trnh qun l cht thi nguy hi#Lm Minh Trit, L Thanh Hi#Ti b n#^aH.#^aXy dng#2011#^a283tr.^b27cm#Gii thiu tng quan cc vn lin quan n cht thi nguy hi. Trnh by thc t lin quan n qun l cht thi nguy hi nh: hin trng v c im h thng qun l cht thi nguy hi Vit Nam v th gii, cc ch lin quan n cc khu trong quy trnh qun l cht thi nguy hi..., kim sot v x l cht thi nguy hi nh kim ton cht thi, ngn nga nhim cht thi nguy hi v cc k thut c bn x l cht thi nguy hi. xut mt s gii php qun l cht thi nguy hi trong cc mi trng kh c nhau#Cht thi c hi#82000#L Thanh Hi#TDung#Lm Minh Trit#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Vin Mi trng v Ti nguyn - IER#Gio trnh#Qu n l#275332## 00782000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020039000310070017000700040008000870080005000950090011001000100005001110110 01500116021027100131020001000402020000800412014000800420039000600428005001700434 012003800451020000800489013000700497#VL11.00855#Vi?t#C125T#721#^214#Cu to kin trc v chn hnh kt cu#Nguyn c Thim#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a411tr .^b27cm#Gii thiu s lc chc nng cc b phn ca nh v s kt cu chu l c ca nh dn dng. Trnh by v: nn, mng, tng, cu to khung v vch nh, sn v mt sn, cu thang, mi nh, ca s, ca i, cu to mi nhp ln v cc kt cu c bit, cu to nh n gin#Kin trc#Kt cu#128000#TDung#Nguyn c Thim#Nguyn l thit k kin trc dn dng#Nh ca#275333## 00847000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020047000340070028000810040008001090080005001170090011001220100005001330110 01500138021029600153020001200449020001100461014000700472020000900479005001200488 039000600500005001500506013000700521020000900528020000800537#VL11.00857#Vi?t#PH4 31C#624.1#^214#Phng chng trt l t b dc - mi dc#Trnh Minh Th, Ng uyn Uyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a288tr.^b27cm#Nghin cu hin tng tr t l xy ra do tc nhn t nhin hay ca con ngi: hin tng, din bin, tc h i, nguyn nhn pht sinh do s tc ng ca nc mt v ca trng lc, ng lc pht trin, phng php d bo v cc bin php cng trnh v phi cng trnh phng chng cc thin tai #Phng chng#Cng trnh#92000#Trt l#Nguyn Uyn #TDung#Trnh Minh Th#275334#Xy dng#Mi dc## 00710000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020038000330070015000710040008000860080005000940090011000990100005001100110 01500115021022500130020000900355020000400364014000700368020000900375039000600384 005001500390020002000405013000700425#VL11.00858#Vi?t#C455N#624.1#^214#Cng ngh mi nh gi cht lng cc#Nguyn Hu u#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a249tr. ^b27cm# cp n cc cng ngh mi nh gi cht lng mng cc sau khi thi cn g xong: siu m truyn qua ng, th ng bin dng ln v nh, th tnh ng Sta tnamic, th tnh bng hp Osterberg v mt s phng php kim tra khc#Mng cc #Cc#80000#Xy dng#TDung#Nguyn Hu u#Kim tra cht lng#275335## 01027000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020062000380030099001000070056001990040008002550080005002630090 01100268010000500279011001500284021025100299020001600550020000900566020001000575 02000170058500500120060200500140061400500170062800500160064500500150066103900060 0676013000700682#VL11.00859#40000#Vi?t#H561D#711#^214#Hng dn thit k quy ho ch h tng k thut khu cng nghip#Ti liu dng lm sch gio khoa cho sinh v in cc trng i hc, cao ng xy dng, kin trc...#V Vn Hiu (ch.b.), Ho ng Vn Hu, Nguyn Xun Hinh...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a112tr.^b27cm#Trn h by v quy hoch tng mt bng khu cng nghip, giao thng, chun b k thut, quy hoch cy xanh, bo v mi trng, vn cp nc, in, thot nc v x l nc thi, thu gom, x l cht thi rn trong khu cng nghip trn phm vi c nc#Khu cng nghip#Thit k#Qui hoch#H tng k thut#V Vn Hiu#Hong Vn Hu#Nguyn Xun Hinh#Phm Trng Mnh#Nguyn Vn Nam#TDung#275336## 00819000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020019000330070015000520040008000670080005000750090011000800100005000910110 01500096021035300111020001000464020000900474014000800483039000600491005001500497 015003400512013000700546#VL11.00860#Vi?t#K300T#697.9#^214#K thut thng gi#Tr n Ngc Chn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a432tr.^b27cm#Trnh by nhng khi ni m chung v thng gi, t chc thng gi, tn tht nhit, to nhit v hi nc, cu to ca nhng b phn ring bit trong cc h thng thng gi, chuyn ng c a khng kh trong h thng ng dn, sy nng v lm lnh khng kh, thng gi c c b kh kh c hi v chng nng, thng gi t nhin, lc sch bi trong khn g kh...#Thng gi#K thut#132000#TDung#Trn Ngc Chn#TTS ghi: Trng i h c Xy dng#275337## 00825000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020038000420070019000800040008000990080005001070090011001120100 00500123011001500128021027900143020000900422020000900431020000900440039000600449 005001900455015004300474020001100517013000700528#VL11.00861#36000#Vi?t#GI-108T# 338.4#^214#Gio trnh nh gi sn phm xy dng#Trn Th Bch Dip#Ti bn#^aH. #^aXy dng#2011#^a103tr.^b27cm#Khi qut v gi sn phm xy dng. Nu ln cc phng php xy dng n gi, xc nh tng mc u t, tng d ton, xc nh g i gi thu, gi d thu, gi hp ng trong nc v quc t. Trnh by nhng v n v tm ng, thanh ton, quyt ton vn u t xy dng cng trnh#nh gi# Xy dng#Sn phm#TDung#Trn Th Bch Dip#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa Nng#Gio trnh#275338## 00763000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070016000570040008000730080005000810090011000860100 00500097011001500102021034400117020001000461020000900471039000600480005001600486 013000700502#VL11.00862#53000#Vi?t#S106T#720#^214#Sng tc kin trc#ng Thi Hong#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a155tr.^b27cm#Nu ln nh ngha kin trc, cc yu t to thnh kin trc v hnh thc. Phn tch ngha x hi ca kin trc v yu cu i vi kin trc. Trnh by v ngn ng kin trc v mt s kh i nim lin quan n thm m kin trc, nguyn l t hp kin trc. Lc trnh p ht trin hnh thc khng gian kin trc v ngh thut cu trc kin trc#Kin t rc#Sng tc#TDung#ng Thi Hong#275339## 00631000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340020021000390070014000600040008000740080005000820090011000870100 00500098011001500103021019000118020001000308020001100318039000600329005001400335 020000900349013000700358#VL11.00863#115000#Vi?t#K305T#720#^214#Kin trc cng t rnh#Nguyn Ti My#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a368tr.^b27cm#Gii thiu tng q uan v kin trc. Phn tch v khi qut nhng vn c bn ca kin trc nh c s thit k, khng gian kin trc, nguyn tc thit k kin trc v yu t vt l k thut#Kin trc#Cng trnh#TDung#Nguyn Ti My#Xy dng#275340## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020039000660070011001050080005001160090 01100121010000500132011001500137021028500152020001500437020001000452014000700462 020000900469039000600478005001100484013000700495020002000502#VL11.00864#VL11.008 65#VL11.00867#VL11.00866#Vi?t#T312H#620.1#^214#Tnh h thanh theo phng php ma trn#V Nh Cu#^aH.#^aXy dng#2011#^a216tr.^b27cm#Trnh by khi nim v h s cng v ma trn cng, nguyn l bo ton nng lng suy ra ma trn cng tng th, nguyn l cng o suy ra cng thc cc h s cng, nguyn l m hnh l xo gii bi ton c gi ta ln, nguyn l phn khi ma trn tnh phn lc...#C hc kt cu#Tnh ton#82000#H thanh#TDung#V Nh Cu#2753 41#Phng php ma trn## 00927000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020046000710070065001170080005001820090 01100187010000500198011001500203021025100218020001000469020001000479014000700489 02000190049600500140051500500160052900500170054500500070056203900060056902000070 0575013000700582#VL11.00868#VL11.00869#VL11.00870#VL11.00871#Vi?t#K305T#720.9597 31#^214#Kin trc v quy hoch H Ni thi Php thuc#Trn Quc Bo, Nguyn Vn nh (ch.b.), Nguyn Thanh Mai, H Nam#^aH.#^aXy dng#2011#^a131tr.^b27cm#Gii thiu khi qut tnh hnh kinh t - x hi H Ni thi k Php thuc. Trnh by nhng c im c bn ca th v quy hoch H Ni thi k Php thuc. Gii th iu nhng phong cch kin trc ph bin H Ni giai on 1888 - 1920 v 1920 - 1945#Kin trc#Qui hoch#60000#Thi k thuc Php#Trn Quc Bo#Nguyn Vn n h#Nguyn Thanh Mai#H Nam#TDung#H Ni#275342## 00789000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600020014000650070015000790080005000940090 01100099010000500110011001500115021032300130020000500453020001800458014000700476 039000600483005001500489013000700504#VL11.00872#VL11.00874#VL11.00875#VL11.00873 #Vi?t#TH206X#691#^214#Thp xy dng#Phm Huy Chnh#^aH.#^aXy dng#2011#^a165tr. ^b27cm#Trnh by mt cch h thng cc vn t cng ngh sn xut thp, cu tr c kim loi, cc thnh phn ho hc, nhng tnh cht c l, cc trng thi lm v ic v s ph hoi chng cho n cc dng n mn kim loi v bin php bo v ch ng n mn..., gip cc nh xy dng chn la thp dng cho kt cu hp l v c hiu qu#Thp#Vt liu xy dng#55000#TDung#Phm Huy Chnh#275343## 01012000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020064000750070030001390080 00500169009001100174010000500185011001500190021038700205020001000592020000800602 02000090061000500150061903900060063400500140064002000090065401300070066302000160 0670#VL11.00876#VL11.00878#VL11.00879#VL11.00877#72000#Vi?t#C455N#624.028#^214# Cng ngh - My v thit b thi cng cng trnh ngm dng tuyn#Bi Mnh Hng, on nh ip#^aH.#^aXy dng#2011#^a224tr.^b27cm#Trnh by ni dung v mi lin quan gia cng ngh v my mc, thit b thi cng xy dng cng trnh ngm dng tuyn vi nhng vn chnh sau: tng quan v cng ngh, my v thit b thi c ng tuyn ngm; cng ngh, my v thit b thi cng tuyn ngm bng cng ngh o h, o kn, bng khoan n mn, bng khin v t hp khin, cng ngh lm b t ng v mt s cng ngh khc ph tr#Cng ngh#My mc#Thit b#on nh ip#T Dung#Bi Mnh Hng#Thi cng#275344#Cng trnh ngm## 00465000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520070014000880080005001020090026001070100 00500133011001500138020001100153020000600164020001400170005001400184039000600198 013000700204#VV11.05733#VV11.05734#30000#Vi?t#PH110T#372.6#^214#Pht trin v n ng cao ting Vit 1#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a175tr.^ b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Phm Vn Cng#TDung#275345## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020001200184020000600196020000800202020001400210005001200224 005002000236005001500256005001900271005001700290039000600307013000700313#VV11.05 735#VV11.05736#18000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 2#L An h Xun, Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a83tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Thu Hng#TDung#275346## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070040000900080005001300090026001350100 00500161011001400166020001000180020000600190020000700196020001400203005001500217 039000600232005001600238020000900254013000700263#VV11.05737#VV11.05738#12000#Vi ?t#454L#372.652#^214#n luyn v kim tra ting Anh lp 3#Nguyn Th Chi (ch.b. ), Dng Qunh Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a55tr.^b24cm#Ting Anh#L p 3#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#TDung#Dng Qunh Hoa#Kim tra#275347## 00659000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070054000850080005001390090026001440100 00500170011001500175020000500190020000600195020000900201020001400210005001500224 03900060023900400180024500500190026300500150028200500110029700500180030801300070 0326#VV11.05739#VV11.05740#34000#Vi?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton c bn v n ng cao 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Nguyn c Ho...#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi ton#Sch c thm#Nguyn c Tn#TDung#Ti bn ln th 2#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Ho#T Th Yn#L Th Kim Phng#275348## 00803000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030040000860070074001260080005002000090 02600205010000500231011001500236020000700251020000600258020000800264020001400272 00500170028603900060030300500210030900500180033000500150034801500830036302000120 0446013000700458#VV11.05741#VV11.05742#30000#Vi?t#B100T#530.076#^214#360 cu h i trc nghim vt l 6#Kin thc c bn vt l trung hc c s#V Th Pht Minh, Trng Th Hng Loan, Nguyn Hong Hng, V Trng Ngha#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a128tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh# TDung#Trng Th Hng Loan#Nguyn Hong Hng#V Trng Ngha#TTS ghi: Khoa Vt l - Trng i hc Khoa hc T nhin. i hc Quc gia Tp. HCM#Trc nghim#27534 9## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070055000810080005001360090026001410100 00500167011001500172020001200187020000600199020000800205020001400213005001200227 005001700239005002100256005001500277005001400292039000600306013000700312#VV11.05 743#VV11.05744#40000#Vi?t#M458T#807.6#^214#199 bi v on vn hay lp 6#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2011#^a199tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn T hu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#TDung#275350## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030093000920070063001850220004002480080 00500252009002600257010000500283011001500288020001200303020000600315020000800321 02000140032900500120034300500170035500500210037200500150039300500140040803900060 0422013000700428#VV11.05745#VV11.05746#36500#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 6#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c tr ong ng vn 6. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a183tr.^b24cm# Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#TDung#275351## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530070057000880080005001450090026001500100 00500176011001500181020000700196020000600203020000800209020001400217005001500231 039000600246005001500252005001400267005001600281005001900297013000700316#VV11.05 748#VV11.05747#30000#Vi?t#B452D#530.076#^214#Bi dng nng lc t hc vt l 7 #ng c Trng, Nguyn c Tn, V Minh Ngha (ch.b.)...#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2011#^a183tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#ng c Trng#T Dung#Nguyn c Tn#V Minh Ngha#Hunh Cao Trung#V Nguyn Hong n#275352## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030093000920070063001850220004002480080 00500252009002600257010000500283011001500288020001200303020000600315020000800321 02000140032900500120034300500170035500500210037200500150039300500140040803900060 0422013000700428#VV11.05749#VV11.05750#37000#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 7#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c tr ong ng vn 7. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a187tr.^b24cm# Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#TDung#275353## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020050000520070020001020080005001220090026001270100 00500153011001500158020000800173020001200181020000800193020001400201005001500215 039000600230004001800236020001800254020000600272013000700278#VV11.05751#VV11.057 52#20000#Vi?t#PH121T#807.6#^214#Phn tch 37 bi vn trong chng trnh ng vn 7#Bi Thc Phc b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a111tr.^b24cm#Ng v n#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Bi Thc Phc#TDung#Ti bn ln th 1#Phn tch vn hc#Lp 7#275354## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020050000520070020001020080005001220090026001270100 00500153011001500158020000800173020001200181020000800193020001400201005001500215 039000600230004001800236020001800254020000600272013000700278#VV11.05753#VV11.057 54#20000#Vi?t#PH121T#807.6#^214#Phn tch 29 bi vn trong chng trnh ng vn 8#Bi Thc Phc b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a112tr.^b24cm#Ng v n#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Bi Thc Phc#TDung#Ti bn ln th 1#Phn tch vn hc#Lp 8#275355## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520070075000720080005001470090026001520100 00500178011001500183020001200198020000600210020000800216020001400224005000900238 005000900247005001200256005001200268039000600280013000700286#VV11.05755#VV11.057 56#28500#Vi?t#NH556B#807.6#^214#Nhng bi vn mu 8#B.s., tuyn chn, gii thi u: Huy Hun, Ng Tun, Tho Nguyn, Thanh Huyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a175tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#Huy Hun#Ng Tun#Th o Nguyn#Thanh Huyn#TDung#275356## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070055000810080005001360090026001410100 00500167011001500172020001200187020000600199020000800205020001400213005001200227 005001700239005002100256005001500277005001400292039000600306013000700312#VV11.05 757#VV11.05758#50000#Vi?t#M458T#807.6#^214#199 bi v on vn hay lp 8#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2011#^a261tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn T hu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#TDung#275357## 00664000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070049000710080005001200090026001250100 00500151011001500156020001200171020000600183020000700189020001400196005001300210 00500150022300500160023803900060025400400180026002000080027800500140028600500190 0300013000700319#VV11.05759#VV11.05760#36000#Vi?t#H103T#807.6#^214#207 v b i vn 8#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a239tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8# thi#Sch c thm#T Thanh Sn# Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#TDung#Ti bn ln th 1#Bi vn#Phm c Minh#Ph m Th Minh Vit#275358## 00638000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030051000880070055001390080005001940090 02600199010000500225011001500230020000500245020000600250020000800256020001400264 005001500278005001500293005001500308039000600323013000700329#VV11.05761#VV11.057 62#40000#Vi?t#B454M#510.76#^214#45 b bi tp trc nghim ton 9#765 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn (ch.b.), Nguyn c Ho, Quang Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a235tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Nguyn c Ho# Quang Thanh#TDung#275359## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020036000540030069000900070014001590080005001730090 02600178010000500204011001500209020000900224020000700233020000800240020001400248 005001400262039000600276004001300282013000700295#VV11.05763#VV11.05764#42000#Vi ?t#T527C#516.0076#^214#Tuyn chn 400 bi ton hnh hc 10#Cc kin thc c bn v nng cao. Phng php gii tng loi ton...#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a263tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#H Vn Ch ng#TDung#In ln th 3#275360## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030045000890070012001340080005001460090 02600151010000500177011001500182020000500197020000700202020000700209020001400216 005001200230039000600242020001400248013000700262#VV11.05765#VV11.05766#40000#Vi ?t#T310C#510.76#^214#Tm cha kho vng gii bi ton hay#Dnh cho cc bn c tr nh lp 10 - lp 11#L Hi Chu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a230tr.^ b24cm#Ton#Lp 10#Lp 11#Sch c thm#L Hi Chu#TDung#Gii bi ton#275361## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070042000820080005001240090026001290100 00500155011001500160020001200175020000700187020000800194020001400202005001200216 005001300228005001200241005001700253005001700270039000600287013000700293#VV11.05 767#VV11.05768#62000#Vi?t#M458T#807.6#^214#199 bi v on vn hay lp 10#L An h Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a328tr .^b24cm#Tp lm vn#Lp 10#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#L Qunh Anh#V Th Dung#Nguyn Th Giang#Nguyn Thy Hng#TDung#275362## 00528000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070022000970080005001190090026001240100 00500150011001500155020001000170020001600180020001400196005002200210039000400232 020001900236013000700255#VV11.05769#VV11.05770#28000#Vi?t#N114M#428.0076#^214#5 4 trc nghim ting Anh thi vo lp 10#Nguyn B Tho Nguyn#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm#Nguy n B Tho Nguyn#Mai# thi trc nghim#275363## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030062000690070012001310080005001430090 02600148010000500174011001500179020000800194020000700202020001400209005001200223 039000400235004001800239013000700257#VV11.05771#VV11.05772#38000#Vi?t#H401H#546 #^214#Ho hc nng cao 10#Bi dng hc sinh gii. n luyn thi vo i hc v C ao ng#Ng Ngc An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a230tr.^b24cm#Ho hc#L p 10#Sch c thm#Ng Ngc An#Mai#Ti bn ln th 2#275364## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490030019000970070017001160080005001330090 02600138010000500164011001500169020000800184020000700192020001400199005001700213 039000400230004001800234020000800252020000800260013000700268#VV11.05773#VV11.057 74#29000#Vi?t#H561D#909#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 11#Ch ng trnh chun#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a175tr.^b 24cm#Lch s#Lp 11#Sch c thm#Trng Ngc Thi#Mai#Ti bn ln th 1#Cu hi #Bi tp#275365## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030032000700070014001020080005001160090 02600121010000500147011001500152020000700167020000700174020001400181005001400195 039000400209004001800213020001200231013000700243#VV11.05775#VV11.05776#20000#Vi ?t#H419T#330.91#^214#Hc tt a l 11#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn c V#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a111tr.^b24cm#a l#Lp 11#Sch c t hm#Nguyn c V#Mai#Ti bn ln th 1#a kinh t#275366## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030045000850070034001300080005001640090 02600169010000500195011001500200020000900215020000700224020001400231005001300245 039000400258004001300262020000700275020001500282005001200297013000700309#VV11.05 777#VV11.05778#38000#Vi?t#H419V#516.0076#^214#Hc v n tp ton hnh hc 11#D ng cho hc sinh ban A v luyn thi i hc#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a221tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#L Bch Ngc#Mai#In ln th 3#n tp#Sch luyn thi#L Hng c#275367## 00543000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030064000920070015001560080005001710090 02600176010000500202011001500207020000800222020000700230020001400237005001500251 039000400266013000700270#VV11.05779#VV11.05780#50000#Vi?t#C101C#546.076#^214#C c chuyn quan trng trong ho hc#Phng php trc nghim. Ch thng gp trong k thi i hc#Nguyn nh #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a296tr. ^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Nguyn nh #Mai#275368## 00765000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020059000510030036001100070052001460080005001980090 02600203010000500229011001500234020000800249020000700257020000700264020001400271 00500130028500500150029803900040031300400300031702000150034700500160036200500180 0378005001200396013000700408#VV11.05781#VV11.05782#60000#Vi?t#B450#807.6#^214# B thi tuyn sinh i hc v cao ng mn vn khi C, D#Theo cu trc thi ca B GD & T#T Thanh Sn, Thi Thanh Hng, Nguyn Thanh Vit...#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a360tr.^b24cm#Vn hc#Lp 12# thi#Sch c thm#T Tha nh Sn#Hong Ngc c#Mai#Ti bn ln 3 c sa, b sung#Sch luyn thi#Thi Than h Hng#Nguyn Thanh Vit#L Bo Chu#275369## 00759000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030064000830070070001470080005002170090 02600222010000500248011001500253020001200268020000800280020001400288020001400302 00500120031600500120032803900040034002000150034400500140035900500210037301300070 0394020002000401#VV11.05783#VV11.05784#70000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi vn ng h lun x hi ngn#Dnh cho hc sinh thi tt nghip THPT v thi tuyn sinh i hc#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, Bi Thu Linh, Nguyn Th nh Tuyt#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a391tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Vn ngh lun#S ch c thm#L Anh Xun#V Th Dung#Mai#Sch luyn thi#Bi Thu Linh#Nguyn Th nh Tuyt#275370#Ph thng trung hc## 00949000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050017000660020032000830030017001150070 01700132008000500149009002600154010000500180011001500185021024100200013000700441 01200170044801500860046502000090055102000100056002000090057002000170057903900040 0596020001100600#VV11.05785#VV11.05787#VV11.05786#35000#Vi?t#I-312S#302.2308#^2 14#Nguyn Qu Thanh#Internet - sinh vin - li sng#Sch chuyn kho#Nguyn Qu Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a249tr.^b21cm#Gii thiu v Internet nh mt phng tin truyn thng kiu mi v nhng tip cn l thuyt. ng thi l gii v mi lin h gia Internet vi li sng ca sinh vin, bao gm cc ho t ng hc tp gii tr v cc nh hng gi tr ca h#275371#T sch Khoa h c#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v N hn vn#Internet#Sinh vin#Li sng#Sch chuyn kho#Mai#X hi hc## 00912000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020039000690030042001080070022001500080 00500172009002600177010000500203011001500208015009400223021025300317020002000570 020001000590020001100600039000400611013000700615#VV11.05788#VV11.05789#66000#Vi ?t#M458S#335.411#^214#Dng Vn Thnh#Mt s chuyn trit hc Mc - Lnin#Dn g cho sinh vin chuyn ngnh trit hc#Dng Vn Thnh ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a383tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i h c Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Trit hc#Cung cp nhng kin thc chuyn s u v c h thng v: i tng, vai tr ca trit hc Mc-Lnin trong i sng x hi. Ch ngha duy vt bin chng, php bin chng, quan nim v vt cht th c, cc nguyn tc thng nht gia l lun v thc tin...#Trit hc Mc-Lnin#C huyn #Gio trnh#Mai#275372## 00914000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050015000560020048000710070067001190080005001860090 02600191010000500217011001500222015006900237021016500306020001800471020001000489 03900040049901900050050302000110050800500130051900600180053202000110055000500080 0561013000700569#VL11.00880#VL11.00881#VL11.00882#Vi?t#PH121T#333.7#^214#Faure, Michael#Phn tch kinh t lut v chnh sch mi trng#Michael Faure, Goran Sko gh ; Ng Th Thanh Vn dch ; Mai Hoa h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a282tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Kinh t. - Lu hnh ni b#Gii thiu tng qut v php lut v kinh t ni chung vi cc nguyn tc kin h t, quyn s hu, chi ph giao dch, qui nh, sai phm php l, bo him v t i phm#Phn tch kinh t#Php lut#Mai#Dch#Chnh sch#Skogh, Goran#Ng Th Tha nh Vn#Mi trng#Mai Hoa#275373## 00833000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050019000550020030000740070069001040080005001730090 02600178010000500204011001500209015007400224021011600298020000900414020000900423 03900040043201900050043600400190044102000090046000600200046900500110048901300070 0500#VL11.00883#VL11.00884#VL11.00885#Vi?t#K600T#621.2#^214#Espostito, Anthony#K thut thu kh v ng dng#Anthony Espostito ; Bin dch: Nguyn Th Vit nh ; Ng S Lc h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a571tr.^b27cm#TTS ghi: T rng i hc Thu li. B mn My Xy dng. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc v n v thit k, phn tch, vn hnh, bo dng v ng dng ca cc h thng tr uyn ng thu kh#Thu kh#K thut#Mai#Dch#Xut bn ln th 6#ng dng#Nguyn Th Vit nh#Ng S Lc#275374## 00834000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020079000460080005001250090018001300100005001480110015001530150 09500168021023800263020001700501020000900518039000400527013000700531020002500538 020001700563#VV11.00645#VV11.00646#Vi?t#NH556C#344.01#^214#Nhng cng c v khu yn ngh ca t chc lao ng quc t v quan h lao ng#^aH.#^aLao ng X hi #2010#^a147tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm H tr pht trin quan h lao ng ; D n Quan h lao ng Vit Nam - ILO#Gii thiu nhng cng c ca t chc lao ng quc t v quan h lao ng v nhng khuyn ngh ca t chc lao ng quc t v quan h lao ng. Ni dung lin quan n quan h lao ng trong mt s cng c, khuyn ngh v tuyn b khc#Cng c quc t#Lao ng#Mai#275375#T chc l ao ng quc t#Quan h lao ng## 00768000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020047000450080005000920090018000970100005001150110014001200150 09500134021023500229020001700464020000900481039000400490013000700494020002500501 #VV11.00651#VV11.00652#Vi?t#T104C#344.01#^214#8 cng c c bn ca t chc lao ng quc t#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a82tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm H tr pht trin quan h lao ng ; D n Quan h lao ng Vit Nam - ILO#Gii thiu 8 cng c ca t chc lao ng quc t v quyn t do hip hi, nguyn tc ca quyn t chc v thng lng tp th, v lao ng cng bc hoc bt buc, v xo b lao ng cng bc, tr cng bnh ng lao ng nam n...#Cng c quc t #Lao ng#Mai#275376#T chc lao ng quc t## 00915000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050011000630020068000740070011001420080 01800153009003500171010000500206011001500211039000400226021021000230020000800440 020001000448020000900458020001700467020002400484015008600508013000700594#VV11.05 790#VV11.05792#VV11.05791#25000#Vi?t#V121#959.78#^214#V Vn Sen#Vn rung t ng bng sng Cu Long ca Vit Nam (1954 - 1975)#V Vn Sen#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a281tr.^b21cm#Mai#Gii thiu tng q uan v c im t nhin v kinh t x hi vng ng bng sng Cu Long. S chuy n bin ca ch s hu rung t ng bng sng Cu Long qua cc thi k: 1 955-1960, 1960-1970 v 1970-1975#Lch s#Rung t#Vit Nam#Sch chuyn kho#n g bng sng Cu Long#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc K hoa hc X hi v Nhn vn#275377## 00956000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050013000760020027000890030 03700116007001300153008001800166009003500184010000500219011001500224015009600239 02102150033502000080055002000080055802000140056602000160058002000110059603900040 0607013000700611#VV11.05793#VV11.05794#VV11.05796#VV11.05795#35000#Vi?t#GI-108T #005.74#^214#T Minh Chu#Gio trnh tin hc qun l#Dnh cho sinh vin cc ngn h Kinh t#T Minh Chu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011 #^a323tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa Tin hc qun l#Gii thiu tng quan v c s d liu, phn mm MS Access v cc ng dng vo thit k c s d liu, bng, to mi c s d li u, bng d liu, to biu bng, kim tra d liu, ngn ng SQL, t ng ho vi VBA...#Tin hc#Qun l#C s d liu#Phn mm Access#Gio trnh#Mai#275378## 01040000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020021000710030017000920070 06600109008001800175009003500193010000500228011001500233039000400248021021100252 02000100046302000170047300500160049000500210050601501080052700500160063500500160 0651005001600667013000700683#VV11.05797#VV11.05799#VV11.05800#VV11.05798#35000# Vi?t#T103C#332#^214#Ti chnh pht trin#Sch chuyn kho#Nguyn Th Cnh (ch.b. ), Hong Cng Gia Khnh, Nguyn Nh Minh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a338tr.^b24cm#Mai#Gii thiu tng quan v th trng ti chnh v h thng ti chnh. Cc ngn hng trung ng, thng mi; cc ch tiu nh gi mc lnh mnh ca h thng ti chnh; bo him tin gi; khng hong tin t...#Ti chnh#Sch chuyn kho#Nguyn Th Cnh#Hong Cng Gia Khnh#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Kho a Ti chnh - Ngn hng#Nguyn Nh Minh#L Th Kim Xun#Vng c Hong#275379## 01059000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710050017000760020042000930070 06000135008001800195009003500213010000500248011001500253039000400268021028300272 02000080055502000190056302000110058202000080059300500170060100500160061801300070 0634015008000641#VV11.05801#VV11.05803#VV11.05802#VV11.05804#30000#Vi?t#GI-108T #330.15#^214#Nguyn Vn Trnh#Gio trnh lch s cc hc thuyt kinh t#Nguyn V n Trnh (ch.b.), Nguyn Tin Dng, Nguyn Tn Pht#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a242tr.^b24cm#Mai#Trnh by i tng v phng p hp nghin cu ca lch s cc hc thuyt kinh t; t tng kinh t thi k c i, trung c; ch ngha trng thng. Gii thiu cc hc thuyt kinh t t sn, tiu t sn, hc thuyt kinh t x hi ch ngha khng tng Ty u, ch ngha M c Lnin...#Kinh t#Hc thuyt kinh t#Gio trnh#Lch s#Nguyn Tin Dng#Nguy n Tn Pht#275380#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i h c Kinh t - Lut## 00655000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050014000640020040000780070014001180080 01800132009003500150010000500185011001500190039000400205021011100209020000900320 020000800329020001200337013000700349020000900356#VV11.05806#VV11.05805#VV11.0580 7#30000#Vi?t#H419T#495.922#^214#Bi Khnh Th#Hc tp di sn ngn ng ca H Ch Minh#Bi Khnh Th#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^ a198tr.^b21cm#Mai#Gm cc bi nghin cu v ngn ng ca Bc H, t li ni, di n t cho n mt s vn bn, tc phm cng b#Ngn ng#Vn bn#H Ch Minh#27 5381#Tc phm## 00834000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050017000670020037000840030015001210070 01700136008001800153009003500171010000500206011001500211039000400226013000700230 021025200237020000900489020001000498020000900508020001500517#VV11.05808#VV11.058 10#VV11.05809#55000#Vi?t#126M#338.309597#^214#Nguyn Xun Minh#y mnh xut k hu thu sn Vit Nam#Sch tham kho#Nguyn Xun Minh#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a189tr.^b21cm#Mai#275382#Nghin cu v xut kh u thu sn Vit Nam trong iu kin hi nhp kinh t quc t v tnh hnh xut k hu Vit Nam trong giai on 1995-2010; ng thi a ra mt s quan im lm c s y mnh cng tc xut khu thu sn Vit Nam t nay n nm 2020#Thu sn#X ut khu#Vit Nam#Sch tham kho## 00555000000000301000450002600110000001400050001104100050001618100060002108200120 00278080005000390020016000440030004000600070040000640080006001040090017001100100 00500127011001400132020001700146020000900163020000400172039000400176005000800180 005001400188005001300202005001300215005001800228013000700246#VV11.05811#999#Vi? t#N114M#895.9221008#^214#Nm mt t tn#Th#ng H, ng Nh Phn, L Tn Qun h...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a87tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai #ng H#ng Nh Phn#L Tn Qunh#L Vnh Thi#Phm Nguyn Tng#275383## 00624000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050015000350020027000500070015000770080006000920090017000980100005001150110 01500120020001700135020000900152020001000161039000400171021013200175013000700307 020002300314020002100337#VV11.05812#Vi?t#B100M#959.704#^214#Nguyn Vn Nh#Ba m i nm lm lnh c H#Nguyn Vn Nh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a201tr.^b21cm# Lch s hin i#Vit Nam#Truyn k#Mai#Gii thiu v chng ng 30 nm tham gi a khng chin chng thc dn Php, quc M, xy dng t nc ca tc gi Ngu yn Vn Nh#275384#Khng chin chng Php#Khng chin chng M## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020016000720030025000880070018001130080 00600131009001700137010000500154011001500159020001700174020000900191020001200200 039000400212020000700216020000400223013000700227#VV11.05813#VV11.05814#99000#Vi ?t#C428T#895.9228#^214#Nguyn Xun Hong#Ci tm ph hoa#Truyn ngn, bt k, th #Nguyn Xun Hong#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a338tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Bt k#Th#275385## 00950000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020077000490070047001260080006001730090017001790100005001960110 02600201021024500227020000800472020000800480020000900488020001000497005001500507 039000400522013000700526015011300533005001400646#VV11.05815#VV11.05816#Vi?t#121 C#929.909597#^214#n chng Vit Nam t th k XVI n cui th k XIX trong dn gian vng Hu#Bin kho: L Nguyn Lu ; Hunh nh Kt s.t.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a418tr., 65tr. nh^b24cm#Cung cp hnh nh du n chng cc triu i trn vn bn Hn Nm cn lu tr c ti mt s lng x v gia nh h tc tr n a bn tnh Tha Thin Hu, ch yu ba thi k: cc cha Nguyn, Ty Sn v Nh Nguyn (thi k Hu L tr v trc)#Lch s#Con du#Vit Nam#n chng#Hun h nh Kt#Mai#275386#TTS ghi: Bo tng Hu Vit Nam ; Trung tm Nghin cu v Gio dc v tng tc Vn ho i hc Kansai, Nht Bn#L Nguyn Lu## 00635000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020009000390030004000480070048000520080006001000090017001060100005001230110 02600128020001700154020000900171020000400180039000400184015006100188005001600249 005001500265005001200280005001400292005002000306013000700326#VV11.05817#Vi?t#D43 1#895.9221008#^214#Dng i#Th#Nguyn ng Dn, Trn c Vng, Phm Vn T... #^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a391tr., 12tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Mai#TTS ghi: Cu lc b th Hu tnh Lin Hng tnh Qung Bnh#Nguyn n g Dn#Trn c Vng#Phm Vn T#Bi Quang o#Phm Th Bch Thun#275387## 00433000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340050016000390020021000550030004000760070016000800080006000960090017001020100 00500119011002600124020001700150020000900167020000400176039000400180013000700184 #VV11.05818#Vi?t#QU250H#895.922134#^214#Dng Quang c#Qu hng & tnh yu#Th #Dng Quang c#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a383tr., 10tr. nh^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Mai#275388## 00398000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050011000360020010000470030004000570070011000610080006000720090017000780100 00500095011001500100020001700115020000900132020000400141039000400145013000700149 #VN11.02087#Vi?t#H561#895.9221#^214#Giang ng#Hng i#Th#Giang ng#^aHu#^ aNxb. Thun Ho#2010#^a122tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#275389## 00618000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450030085000650070014001500080006001640090017001700100 00500187011001400192021011600206020000900322020001300331039000400344013000700348 005000900355#VN11.02088#VN11.02089#Vi?t#PH124G#294.3#^214#Pht gio hi - p#Ph ng theo nguyn tc Good Question, Good Answer ca T kheo Sheo Shravasti Dhammi ka#Yn Minh s.t.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a41tr.^b19cm#Gm cc cu hi v tr li cp n Pht gio, tr tu v t bi, n chay, ng gii, ti sinh v tr thnh pht t#o Pht#Sch hi p#Mai#275390#Yn Minh## 00433000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320050014000370020022000510030004000730220004000770080006000810090017000870100 00500104011001500109020001700124020000900141020000400150039000400154013000700158 005001400165#VN11.02090#Vi?t#NG527T#895.9221#^214#Nguyn Thng#Nguyn Thng th i tp#Th#T.3#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a124tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Mai#275391#Nguyn Thng## 00916000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020019000370030054000560070049001100080006001590090017001650100005001820110 01400187021024600201020004400447020000800491020001100499020000900510005001300519 005001300532005001800545005001700563005001100580039000400591013000700595#VL11.00 856#Vi?t#M103T#373.59749#^214#Mi trng tui 20#K nim 20 nm thnh lp trng THPT Nguyn Trng T#Nguyn Hng, L Vit Hng, Trn Th Kim Oanh...#^aHu#^a Nxb. Thun Ho#2011#^a82tr.^b27cm#Tp hp mt s bi vit v qu trnh 20 nm x y dng, pht trin v nhng thnh tch t c ca trng THPT Nguyn Trng T , tnh Tha Thin Hu (1991-2011), km theo mt s bi th, hi k, k nim p v o ngha thy tr... mi trng ny#Trng ph thng trung hc Nguyn Trng T#Lch s#Pht trin#Bi vit#Nguyn Hng#L Vit Hng#Trn Th Kim Oanh#Nguy n Xun Gip#L Vn Cn#Mai#275392## 00764000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050020000660020029000860070040001150080 00500155009001000160010000500170011001500175021021600190020001100406020000800417 006001400425013000700439039000400446019000500450020000700455#VN11.02091#VN11.020 92#VN11.02093#52000#Vi?t#TH250G#152.4083#^214#Filliozat, Isabelle#Th gii cm sc ca tr th#Isabelle Filliozat ; Nguyn Vn S dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a30 3tr.^b19cm#a ra nhng li khuyn gip gio dc v dy d con tr ph hp vi t ng giai on pht trin nh: gii m c ngn ng ca tr, thu hiu tr, khai thc cm xc ca tr, gim s hi trong tr, thng cm vi tr...#Tm l hc#C m xc#Nguyn Vn S#275393#Mai#Dch#Tr em## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700030016000830070016000990080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000400188013000700192#VN11.02094#VN11.02095#33000#Vi?t#M305#895.9223#^214#T rn Quang Ton#Min t ha#Tp truyn ngn#Trn Quang Ton#^aH.#^aDn tr#2011# ^a167tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#275394## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050013000570020020000700030008000900070013000980080 00500111009001000116010000500126011001500131020001700146020000900163020000800172 039000400180013000700184#VN11.02096#VN11.02097#30000#Vi?t#KH428B#895.922808#^21 4#Bi Nht Lai#Khi bic chiu qu#Tn vn#Bi Nht Lai#^aH.#^aDn tr#2011#^a11 4tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Mai#275395## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020025000730030004000980070019001020080 00500121009001000126010000500136011001500141020001700156020000900173020000400182 039000400186013000700190#VN11.02099#VN11.02098#50000#Vi?t#H100N#895.9221#^214#P hm Th Minh Nhn#H Ni tri tim Vit Nam#Th#Phm Th Minh Nhn#^aH.#^aDn tr #2010#^a114tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#275396## 00509000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050015000680020012000830070026000950080 00500121009001000126010000500136011001500141012002800156020001700184020000900201 020001000210039000400220013000700224#VN11.02100#VN11.02102#VN11.02101#40000#Vi? t#NG558K#398.209597#^214#Trn Minh Long#Ngi k d#Trn Minh Long s.t., b.s.#^a H.#^aDn tr#2011#^a199tr.^b19cm#Kho tng Truyn c dn gian#Vn hc dn gian#Vi t Nam#Truyn c#Mai#275397## 00639000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020011000650070020000760080005000960090 01000101010000500111011001500116021013800131020001600269020001700285020000900302 005000900311039000400320013000700324012001800331#VN11.02103#VN11.02105#VN11.0210 4#35000#Vi?t#TH205D#959.703#^214#Bc ngot#Nam Ninh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr# 2011#^a214tr.^b19cm#Gm cc bi vit v tin trnh lch s t thi nh Nguyn, t hi Php thuc, n cuc cch mng gii phng dn tc (nm 1802 n nm 1945)#L ch s cn i#Lch s hin i#Vit Nam#Nam Ninh#Mai#275398#Theo dng lch s## 00588000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020008000650070020000730080005000930090 01000098010000500108011001500113021011700128020001800245020000900263005000900272 039000400281013000700285012001800292#VN11.02106#VN11.02107#VN11.02108#35000#Vi? t#TH205D#959.702#^214#nh #Nam Ninh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a201tr.^b 19cm#Gm cc bi vit v tin trnh lch s t thi L - Trn, n cui nh H v thi thuc Minh (nm 1010 n nm 1418)#Lch s trung i#Vit Nam#Nam Ninh#Ma i#275399#Theo dng lch s## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000180 00380140007000561810007000630820006000708080005000760050009000810020018000900070 02000108008000500128009001000133010000500143011001500148020000900163039000500172 012001800177021017100195020001600366013000700382#VN11.02109#VN11.02110#VN11.0211 1#Vi?t#Lch s trung i#39500#TH250T#959.7#^214#Nam Ninh#Th thi phi th#Nam Ninh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a229tr.^b19cm#Vit Nam#oanh#Theo dng lch s#Tp hp cc bi vit v lch s ca nc ta t thi L Cng Un nh Th ng Long H Ni (1010) n thi Php thuc v cuc cch mng gii phng dn tc (1802 -1945)#Lch s cn i#275400## 00702000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810007000620820006000698080005000750050012000800020017000920290 01900109007003200128008000500160009001000165010000500175011001500180020000900195 02000120020403900050021601200390022100600090026000600080026900600100027702000150 0287013000700302020001700309020001400326#VN11.02112#VN11.02114#VN11.02113#Vi?t#V n hc hin i#23000#NH124K#895.1#^214#H Ch Minh#Nht k trong t#Ngc trung nht k#H Ch Minh ; Dch: Nam Trn...#^aH.#^aDn tr#2011#^a219tr.^b19cm#Vit Nam#Th ch Hn#oanh#T sch Hiu hc dng trong nh trng#Nam Trn#Hu Chi#Xu n Thu#Sch tham kho#275401#Trng ph thng#Sch c thm## 00549000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810007000620820010000698080005000790050007000840020011000910080 00500102009001000107010000500117011001500122020000900137020000400146039000500150 012003900155020001500194013000700209020001700216020001400233#VN11.02116#VN11.021 17#VN11.02115#Vi?t#Vn hc hin i#19000#TH460T#895.92213#^214#T Hu#Th T H u#^aH.#^aDn tr#2011#^a106tr.^b19cm#Vit Nam#Th#oanh#T sch Hiu hc dng tr ong nh trng#Sch tham kho#275402#Trng ph thng#Sch c thm## 00517000000000277000450002600110000002600110001104100050002202000180002701400070 00451810006000520820009000588080005000670050008000720020020000800070008001000080 00500108009001000113010000500123011001500128020000900143020001200152039000500164 012004800169020001500217013000700232#VN11.02118#VN11.02119#Vi?t#Vn hc thiu nh i#22000#D250M#895.9223#^214#T Hoi#D mn phiu lu k#T Hoi#^aH.#^aDn tr# 2011#^a124tr.^b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng tro ng nh trng#Sch tham kho#275403## 00536000000000289000450002600110000002600110001104100050002202000170002701400070 00441810007000510820010000588080005000680050010000730020019000830080005001020090 01000107010000500117011001400122020000900136020000400145039000500149012003900154 020001500193013000700208020001700215020001400232#VN11.02121#VN11.02120#Vi?t#Vn hc hin i#16000#TH460T#895.92213#^214#Xun Diu#Th tnh Xun Diu#^aH.#^aD n tr#2011#^a72tr.^b19cm#Vit Nam#Th#oanh#T sch Hiu hc dng trong nh trn g#Sch tham kho#275404#Trng ph thng#Sch c thm## 00596000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790050015000840020006000990070 01500105008000500120009001000125010000500135011001500140020000900155020001200164 039000500176012004800181020001500229013000700244020001700251020001400268#VN11.02 122#VN11.02123#VN11.02124#Vi?t#Vn hc hin i#39000#S450#895.922332#^214#V Trng Phng#S #V Trng Phng#^aH.#^aDn tr#2011#^a232tr.^b19cm#Vit Nam#Ti u thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#Sch tham kho#275 405#Trng ph thng#Sch c thm## 00529000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790020016000840080005001000090 01000105010000500115011001500120020000900135020000700144039000500151012003900156 020000800195013000700203020001400210020001500224#VN11.02125#VN11.02127#VN11.0212 6#Vi?t#Vn hc dn gian#29000#C100D#398.809597#^214#Ca dao Vit Nam#^aH.#^aDn tr#2011#^a179tr.^b19cm#Vit Nam#Ca dao#oanh#T sch Hiu hc dng trong nh tr ng#Tc ng#275406#Sch c thm#Sch tham kho## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790020017000840080005001010090 01000106010000500116011001500121020000900136020000800145039000500153012003900158 020001500197013000700212020001400219#VN11.02128#VN11.02130#VN11.02129#Vi?t#Vn h c dn gian#27000#T506N#398.909597#^214#Tc ng Vit Nam#^aH.#^aDn tr#2011#^a 159tr.^b19cm#Vit Nam#Tc ng#oanh#T sch Hiu hc dng trong nh trng#Sch t ham kho#275407#Sch c thm## 00591000000000313000450002600110000002600110001104100050002202000170002701400070 00441810006000510820011000578080005000680050012000730020006000850030012000910070 01200103008000500115009001000120010000500130011001500135020000900150020001200159 039000500171012004800176020001500224013000700239020001700246020001400263#VN11.02 131#VN11.02132#Vi?t#Vn hc hin i#31000#B300V#895.922332#^214#Nguyn Hng#B v#Tiu thuyt#Nguyn Hng#^aH.#^aDn tr#2011#^a180tr.^b19cm#Vit Nam#Tiu thu yt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#Sch tham kho#275408#T rng ph thng#Sch c thm## 00619000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790050010000840020015000940030 01200109007001000121008000500131009001000136010000500146011001500151020000900166 02000120017503900050018701200480019202000150024001300070025502000170026202000140 0279#VN11.02133#VN11.02135#VN11.02134#Vi?t#Vn hc hin i#42000#N551C#895.922 332#^214#Khi Hng#Na chng xun#Tiu thuyt#Khi Hng#^aH.#^aDn tr#2011#^a25 2tr.^b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh tr ng#Sch tham kho#275409#Trng ph thng#Sch c thm## 00634000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790050017000840020016001010030 01200117007001700129008000500146009001000151010000500161011001500166020000900181 02000120019003900050020201200480020702000150025501300070027002000170027702000140 0294#VN11.02136#VN11.02137#VN11.02138#Vi?t#Vn hc hin i#31000#B557#895.922 332#^214#Nguyn Cng Hoan#Bc ng cng#Tiu thuyt#Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aD n tr#2011#^a180tr.^b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc d ng trong nh trng#Sch tham kho#275410#Trng ph thng#Sch c thm## 00615000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790050010000840020011000940030 01200105007001000117008000500127009001000132010000500142011001500147020000900162 02000120017103900050018301200480018802000150023601300070025102000170025802000140 0275#VN11.02139#VN11.02140#VN11.02141#Vi?t#Vn hc hin i#31000#406T#895.922 332#^214#Nht Linh#on tuyt#Tiu thuyt#Nht Linh#^aH.#^aDn tr#2011#^a180tr. ^b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng #Sch tham kho#275411#Trng ph thng#Sch c thm## 00558000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810007000620820011000698080005000800050011000850020015000960080 00500111009001000116010000500126011001500131020000900146020000400155039000500159 012003900164020001500203013000700218020001700225020001400242#VN11.02142#VN11.021 43#VN11.02144#Vi?t#Vn hc hin i#19000#TH460H#895.922132#^214#Hn Mc T#Th Hn Mc T#^aH.#^aDn tr#2011#^a104tr.^b19cm#Vit Nam#Th#oanh#T sch hiu h c dng trong nh trng#Sch tham kho#275412#Trng ph thng#Sch c thm## 00616000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820009000688080005000770050017000820020024000990070 01700123008000500140009001000145010000500155011001500160020000900175020001200184 039000500196012004800201020001500249013000700264020001700271020001400288#VN11.02 145#VN11.02146#VN11.02147#Vi?t#Vn hc hin i#19000#L100C#895.9223#^214#Nguy n Huy Tng#L c thu su ch vng#Nguyn Huy Tng#^aH.#^aDn tr#2011#^a108tr .^b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trn g#Sch tham kho#275413#Trng ph thng#Sch c thm## 00566000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000160 00380140007000541810007000610820010000688080005000780050014000830020023000970080 00500120009001000125010000500135011001400140020000900154020000400163039000500167 012003900172020001500211013000700226020001700233020001400250#VN11.02148#VN11.021 50#VN11.02149#Vi?t#Vn hc cn i#15000#TH460T#895.92212#^214#H Xun Hng#Th tnh H Xun Hng#^aH.#^aDn tr#2011#^a69tr.^b19cm#Vit Nam#Th#oanh#T sch hiu hc dng trong nh trng#Sch tham kho#275414#Trng ph thng#Sch c thm## 00614000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000170 00380140007000551810006000620820011000688080005000790050011000840020008000950030 01200103007001100115008000500126009001000131010000500141011001500146020000900161 02000120017003900050018201200480018702000150023501300070025002000170025702000140 0274#VN11.02151#VN11.02152#VN11.02153#Vi?t#Vn hc hin i#26000#T118#895.922 332#^214#Ng Tt T#Tt n#Tiu thuyt#Ng Tt T#^aH.#^aDn tr#2011#^a144tr.^ b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng# Sch tham kho#275415#Trng ph thng#Sch c thm## 00590000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000160 00380140007000541810007000610820010000688080005000780050010000830020012000930070 01000105008000500115009001000120010000500130011001500135020000900150020001100159 039000500170012004800175020001500223013000700238020001700245020001400262#VN11.02 154#VN11.02156#VN11.02155#Vi?t#Vn hc cn i#31000#TR527K#895.92212#^214#Nguy n Du#Truyn Kiu#Nguyn Du#^aH.#^aDn tr#2011#^a180tr.^b19cm#Vit Nam#Truyn t h#oanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#Sch tham kho#275416#Tr ng ph thng#Sch c thm## 00454000000000265000450002600110000002600110001104100050002202000170002701400070 00441810007000510820010000588080005000680050018000730020015000910030004001060070 01800110008000500128009001000133010000500143011001500148020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN11.02157#VN11.02158#Vi?t#Vn hc hin i#45000#NG55 8#895.92214#^214#Nguyn Thin Lun#Ngi i nc#Th#Nguyn Thin Lun#^aH.#^a Dn tr#2011#^a139tr.^b19cm#Vit Nam#Th#oanh#275417## 00765000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000070 00380140007000451810006000520820007000588080005000650050020000700020061000900070 02000151008000500171009001000176010000500186011001500191039000500206021024100211 020001600452013000700468020001200475#VN11.02160#VN11.02161#VN11.02159#Vi?t#Ph n #26000#H450C#305.42#^214#Nguyn Th Kim Dung#H Ch Minh vi cuc u tranh v quyn bnh ng ca ph n#Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aDn tr#2011#^a150tr.^b19 cm#oanh#H Ch Minh vi cuc u tranh v quyn bnh ng v s tin b ca ph n. Cng vic o to bi dng cn b n, tng cng bnh ng gii v nng cao v th nng lc cho ph n. Gii thiu nhng bi vit ca Bc v quyn bnh n g ph n#Quyn bnh ng#275418#H Ch Minh## 00639000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003302000090 00380140007000471810007000540820004000618080005000650050012000700020025000820070 02300107008000500130009001000135010000500145011001500150039000500165021017500170 013000700345020002100352#VN11.02162#VN11.02164#VN11.02163#Vi?t#Sinh hc#28000#N H556K#570#^214#o L Hng#Nhng k th ca to ho#o L Hng tuyn son#^aH.# ^aDn tr#2011#^a159tr.^b19cm#oanh#Gii thiu nhng kin thc v th gii sinh v t t nhin a dng v phong ph. Nhng k tch c sc ca to ho nh cy 1 l , con nghn chn, nn th sng, cy bit i...#275419#Khoa hc thng thc## 00611000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450050012000500020021000620070023000830080005001060090 01000111010000500121011001500126039000500141021017400146020000900320020002100329 013000700350#VN11.02165#VN11.02166#Vi?t#28500#NH556#591#^214#o L Hng#Nhng ng vt k l#o L Hng tuyn son#^aH.#^aDn tr#2011#^a167tr.^b19cm#oanh#K hm ph nhng b n ca thin nhin v ca ring th gii ng vt y sinh n g vi nhng ng vt khng l, nhng con vt l lng v nhng con vt c kh nn g phi thng#ng vt#Khoa hc thng thc#275420## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810006000450820004000518080005000550020033000600070048000930080005001410090 01000146010000500156011002500161039000500186005000900191021022200200020002100422 020000900443005001200452005001300464013000700477020001000484#VN11.02167#VN11.021 68#VN11.02169#Vi?t#57000#B101H#370#^214#Bc H vi s nghip trng ngi#S.t., b.s.: Trn Sm, Cnh Nguyn, o Tam Tnh#^aH.#^aDn tr#2011#^a335tr., 5tr. nh ^b19cm#oanh#Trn Sm#Tp hp nhng hi c v Bc H, nhng li dy ca Bc v m t s tm gng cn b lm theo t tng, o c H Ch Minh; Cc bi pht biu ca Bc v ng v cc tng lp nhn dn trong cc phong tro "Ngi tt vic t t"#T tng H Ch Minh#Gio dc#Cnh Nguyn#o Tam Tnh#275421#Con ngi## 00704000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440140007000491810006000560820006000628080005000680020021000730030055000940070 01200149008000500161009001000166010000500176011001500181039000500196012001600201 00600070021702100970022402000130032102000080033400400180034201300070036002000110 0367#VN11.02170#VN11.02171#VN11.02172#VN11.02173#Vi?t#24000#K600N#658.4#^214#K nng thuyt trnh#Gii php chuyn nghip cho cc thch thc thng nht#L Anh dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a115tr.^b19cm#oanh#Cm nang b ti#L Anh#Cung cp nh ng k nng c bn v thit thc t hiu qu cao nht cho bi din thuyt c a bn#Thuyt trnh#K nng#Ti bn ln th 2#275422#Kinh doanh## 00615000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450020015000500070024000650080005000890090010000940100 00500104011001600109039000500125005001300130021013000143015004900273020001000322 020001000332013000700342#VV11.05819#VV11.05820#Vi?t#48000#TH514V#615#^214#Thuc vn nh#Phng Nguyn tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2011#^a2863tr.^b20cm#oanh#Phng Nguyn#Gii thiu cc loi tho dc qu c sn trong dn gian lm thuc cha b nh nh c kiu, hoa cc, ngn hnh, bch qu, rau sam...#TTS ghi: Bo Tin Pho ng. Chuyn Tri thc tr#Dc liu#Cy thuc#275423## 00781000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050008000650020040000730070008001130220 00400121221001900125008000500144009001000149010000500159011001500164021021600179 02000100039502000080040502000080041302000140042103900050043501300070044000500080 0447#VV11.05822#VV11.05823#VV11.05821#60000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Xun B#B i tp t vng ting Anh theo ch im#Xun B#T.2#Pre - Intermediate#^aH.#^aDn tr#2011#^a418tr.^b21cm#Trnh by v t vng cn thit di dng cc bi tp a dng nh bi tp in t vo ch trng, ghp t vi ngha hoc hnh, nhn dng t , thnh lp t... th hin qua cc ch thng dng trong cuc sng hng ngy# Ting Anh#T vng#Bi tp#Sch c thm#oanh#275424#Xun B## 00666000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810007000450820004000528080005000560050016000610020029000770030030001060290 02400136007003400160008000500194009001000199010000500209011001500214039000500229 006001200234021006600246020001000312020000900322004001400331013000700345#VV11.05 824#VV11.05826#VV11.05825#Vi?t#48000#NG550P#428#^214#Murphy, Raymond#Ng php t ing Anh thc hnh#136 mc ng php ting Anh#English grammar in user#Raymond Murphy ; Nguyn Hnh dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a495tr.^b21cm#oanh#Nguyn Hnh#G m 136 mc ng php ting Anh v cc bi tp cng c ng php#Ting Anh#Ng p hp#Ti bn ln 5#275425## 00749000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810007000450820004000528080005000560050014000610020029000750290028001040070 05800132008000500190009001000195010000500205011001500210039000500225006001500230 021016800245020001000413020000900423005000800432013000700440#VV11.05827#VV11.058 28#VV11.05829#Vi?t#65000#NG550P#428#^214#Thomson, A.J.#Ng php ting Anh thc hnh#A Practical English grammar#A.J. Thomson, A.V. Martinet ; Xun B bin dch , ch gii#^aH.#^aDn tr#2011#^a595tr.^b21cm#oanh#Martinet, A.V.#Trnh by cc ch ca vn phm c dng trong ting Anh. Gii thiu cc phn mo t, danh t, ng t, tnh t, cc i t quan h, gii t v cch s dng cc th#Ting Anh#Ng php#Xun B#275426## 00587000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810007000450820009000528080005000610020039000660070020001050080005001250090 01000130010000500140011001500145020000900160039000500169021009100174020002000265 013000700285020000800292005000900300#VV11.05830#VV11.05831#VV11.05832#Vi?t#32000 #O-434N#736.0952#^214#Origami - Ngh thut gp giy nng cao#L Trang s.t., b.s .#^aH.#^aDn tr#2011#^a224tr.^b21cm#Nht Bn#oanh#Gii thiu cc k hiu v cc h s dng v cc mu xp hnh nng cao ca ngh thut Origami#Ngh thut gp gi y#275427#Origami#L Trang## 00605000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810007000450820009000528080005000610020039000660070020001050080005001250090 01000130010000500140011001500145020000900160039000500169021010900174020002000283 013000700303020000800310005000900318#VV11.05834#VV11.05833#VV11.05835#Vi?t#28000 #O-434N#736.0952#^214#Origami - ngh thut gp giy Nht Bn#L Trang s.t., b.s .#^aH.#^aDn tr#2011#^a196tr.^b21cm#Nht Bn#oanh#Gii thiu v lch s ca ngh thut gp giy Origami. Cc k hiu v cch s dng, cc mu xp hnh su tm# Ngh thut gp giy#275428#Origami#L Trang## 00461000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820010000418080005000510050017000560020024000730030004000970070017001010080 00500118009001000123010000500133011001500138020000900153020000400162039000500166 020001700171013000700188#VV11.05836#VV11.05837#Vi?t#75000#NH556N#895.92214#^214 #Nguyn Phan Hch#Nhng ngi sao tui th#Th#Nguyn Phan Hch#^aH.#^aDn tr#20 11#^a359tr.^b21cm#Vit Nam#Th#oanh#Vn hc hin i#275429## 00524000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400080 00381810007000460820006000538080005000590050009000640020024000730030012000970070 02700109008000500136009001000141010000500151011001500156020001100171020001200182 039000500194006001100199020001700210013000700227#VV11.05838#VV11.05839#VV11.0584 0#Vi?t#102000#T312-O#895.1#^214#Lo Khc#Tnh i c quay tr li#Tiu thuyt#L o Khc ; Hng Thanh dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a559tr.^b21cm#Trung quc#Tiu thuy t#oanh#Hng Thanh#Vn hc hin i#275430## 00459000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820009000418080005000500050009000550020019000640030016000830070009000990080 00500108009001000113010000500123011001500128020000900143020001200152039000500164 020001700169013000700186#VV11.05841#VV11.05842#Vi?t#38000#NG558C#895.9223#^214# Tho Tr#Ngi ca cuc i#Tp truyn ngn#Tho Tr#^aH.#^aDn tr#2011#^a198tr .^b21cm#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#Vn hc hin i#275431## 00538000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050014000510020024000650030012000890070030001010080 00500131009004300136010000500179011001500184020001100199020001200210039000500222 006000900227020001700236013000700253#VV11.05844#VV11.05843#Vi?t#56000#A102B#895 .1#^214#Thang V nh#Adeline bn si dy n#Tiu thuyt#Thang V nh ; Thu Tr n dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2011#^a279tr.^b21cm#Trun g quc#Tiu thuyt#oanh#Thu Trn#Vn hc hin i#275432## 00953000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003301400070 00381810007000450820007000528080005000590020029000640030021000930070050001140080 00500164009001000169010000500179011001500184039000500199005001100204005001400215 00500120022900500140024100500130025502102000026801500870046802000090055502000170 0564013000700581020001500588#VV11.05845#VV11.05847#VV11.05846#Vi?t#70000#QU105L #353.53#^214#Qun l nh nc v gia nh#L lun v thc tin#L Th Qu (ch.b. ), ng Th Linh, Hoa Hu Vn...#^aH.#^aDn tr#2010#^a371tr.^b21cm#oanh#L Th Qu#ng Th Linh#Hoa Hu Vn#L Trung Trn#ng Vn Bi#Gii thiu mt s bi v it ca cc nh khoa hc, cc nh qun l v gia nh v qun l gia nh. c p n cc kha cnh a dng ca gia nh v cng tc qun l gia nh c v l l un v thc tin#TTS ghi: i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Trung tm Nghin cu gii v pht trin#Gia nh#Qun l nh nc#275433#Sch tham kho## 00632000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050011000510020017000620030009000790070011000880080 00500099009001000104010000500114011001400119039000500133021018400138020000700322 020000900329020000900338013000700347#VV11.05848#VV11.05849#Vi?t#45000#M430C#641 .8#^214#Ngc Khnh#Mn canh bn ma#Ma xun#Ngc Khnh#^aH.#^aDn tr#2011#^a91 tr.^b25cm#oanh#Gii thiu k thut nu mt s mn canh b dng cho sc kho tro ng ma xun: canh g c hm to bch hp, canh sch b hm ht sen ng tm t ho, canh tht th hm to h th ...#Nu n#Ch bin#Mn canh#275434## 00610000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050011000510020017000620030007000790070011000860080 00500097009001000102010000500112011001400117039000500131021016400136020000700300 020000900307020000900316013000700325#VV11.05850#VV11.05851#Vi?t#45000#M430C#641 .8#^214#Ngc Khnh#Mn canh bn ma#Ma h#Ngc Khnh#^aH.#^aDn tr#2011#^a95tr .^b25cm#oanh#Gii thiu k thut ch bin mt s mn canh b dng cho sc kho trong ma h: canh u c trm nu u ph, canh mng gi hm linh chi, canh ph i ln hm ma...#Nu n#Ch bin#Mn canh#275435## 00599000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050011000510020017000620030008000790070011000870080 00500098009001000103010000500113011001400118039000500132021015200137020000700289 020000900296020000900305013000700314#VV11.05852#VV11.05853#Vi?t#45000#M430C#641 .8#^214#Ngc Khnh#Mn canh bn ma#Ma thu#Ngc Khnh#^aH.#^aDn tr#2011#^a95t r.^b25cm#oanh#Gii thiu k thut ch bin mt s mn canh b dng cho sc kho trong ma thu: canh d dy hm b ao, canh gh hm bu, canh phi ln hm c r t...#Nu n#Ch bin#Mn canh#275436## 00728000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020017000620030009000790070011000880080 00500099009005800104010000500162011001400167021021100181020000700392020000900399 020000900408039000500417013000700422020000900429#VV11.05855#VV11.05854#45000#Vi ?t#M430C#641.8#^214#Ngc Khnh#Mn canh bn ma#Ma ng#Ngc Khnh#^aH.#^aDn t r ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a91tr.^b25cm#Hng dn chn nguyn liu, cch ch bin v cng dng ca mt s mn n b dng trong m a ng nh: canh b cu hm long nhn, hoa tam tht; canh ba ba hm ru sm; can h chim ct hm tht trai kh, to tu...#Nu n#Ch bin#Mn canh#Thu#275437#M a ng## 00723000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020034000620070011000960080005001070090 05800112010000500170011001500175012001600190021016600206020000700372020000900379 020000700388039000500395020000900400013000700409020000500416#VV11.05857#VV11.058 56#55000#Vi?t#B112T#641.8#^214#Ngc Khnh#777 mn n b dng tr bch bnh#Ng c Khnh#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a20 4tr.^b25cm#Mn n gia nh#Hng dn chn nguyn liu v cc cch ch bin: xo, chin, hm, luc, hp 777 mn n b dng tr bch bnh nh: c tm xo tht, c hch xo t, ci tho hp tm...#Nu n#Ch bin#Mn n#Thu#iu tr#275438#Bn h## 00661000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020053000620070011001150080005001260090 05800131010000500189011001500194012001600209021012300225020000700348020000900355 020000700364039000500371013000700376#VV11.05858#VV11.05859#55000#Vi?t#B112T#641 .8#^214#Ngc Khnh#777 mn n b dng tng cng sc kho cho gia nh#Ngc Kh nh#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a224tr.^ b25cm#Mn n gia nh#Hng dn chn nguyn liu v cch ch bin 777 mn n b dng tng cng sc kho bao gm cc mn cho, canh, xo hm...#Nu n#Ch bin #Mn n#Thu#275439## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020033000620070011000950080005001060090 05800111010000500169011001500174012001600189021016900205020000700374020000900381 020000900390039000500399013000700404020000800411#VV11.05860#VV11.05861#55000#Vi ?t#B112T#641.8#^214#Ngc Khnh#777 mn canh, thc ung b dng#Ngc Khnh#^aH.# ^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a208tr.^b25cm#M n n gia nh#Hng dn chn nguyn liu v cch ch bin 777 mn canh, thc un g b dng bao gm cc mn canh truyn thng, ch bin tr tho dc, sinh t v cc mn bnh im tm#Nu n#Ch bin#Mn canh#Thu#275440# ung## 00580000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020048000530290020001010070016001210080005001370090 05800142010000500200011001500205020001700220020000900237020001500246039000500261 013000700266020001800273005001100291#VV11.05862#VV11.05863#100000#Vi?t#TR527C#3 98.2#^214#Truyn c tch th gii hay nht m k con nghe#World's fairy tales#Ng c Khnh s.t.#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#201 1#^a271tr.^b25cm#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Thu#275441#Vn hc th iu nhi#Ngc Khnh## 00551000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030028000730080005001010090058001060100005001640110 01400169012003900183020001100222020000900233020000800242020000900250020001400259 039000500273013000700278#VV11.05864#12500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni ch t A - Y & A - Z#Dnh cho tr 2 tui tr ln#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng m i v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b25cm#B kho tay nhanh mt. Sch tp t mu#Tp t mu#Tr chi#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275442## 00543000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030028000660080005000940090058000990100005001570110 01400162012003900176020001100215020000900226020000700235020000900242020001400251 039000500265013000700270#VV11.05865#12500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni s t 1 - 100#Dnh cho tr 2 tui tr ln#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v D ch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b25cm#B kho tay nhanh mt. Sch tp t mu# Tp t mu#Tr chi#Ch s#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275443## 00373000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400220004000590080005000630090010000680100005000780110 01400083020001100097020000900108020001400117039000500131013000700136#VV11.05866# 7500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu Pokmon#T.1#^aH.#^aDn tr#2010#^a16tr.^ b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275444## 00373000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400220004000590080005000630090010000680100005000780110 01400083020001100097020000900108020001400117039000500131013000700136#VV11.05867# 7500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu Pokmon#T.2#^aH.#^aDn tr#2010#^a16tr.^ b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275445## 00373000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400220004000590080005000630090010000680100005000780110 01400083020001100097020000900108020001400117039000500131013000700136#VV11.05868# 7500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu Pokmon#T.3#^aH.#^aDn tr#2010#^a16tr.^ b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275446## 00373000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400220004000590080005000630090010000680100005000780110 01400083020001100097020000900108020001400117039000500131013000700136#VV11.05869# 7500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu Pokmon#T.4#^aH.#^aDn tr#2010#^a16tr.^ b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275447## 00373000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400220004000590080005000630090010000680100005000780110 01400083020001100097020000900108020001400117039000500131013000700136#VV11.05870# 7500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu Pokmon#T.5#^aH.#^aDn tr#2010#^a16tr.^ b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275448## 00373000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400220004000590080005000630090010000680100005000780110 01400083020001100097020000900108020001400117039000500131013000700136#VV11.05871# 7500#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu Pokmon#T.6#^aH.#^aDn tr#2010#^a16tr.^ b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Thu#275449## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090058000800100 00500138011001400143012001600157020000700173020001100180020000900191020001400200 005001000214039000500224013000700229#VV11.05872#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v v t mu#Ngc Linh#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Ngc Linh#Thu#275450## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090058000800100 00500138011001400143012001600157020000700173020001100180020000900191020001400200 005001000214039000500224013000700229#VV11.05873#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v v t mu#Ngc Linh#T.2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Ngc Linh#Thu#275451## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090058000800100 00500138011001400143012001600157020000700173020001100180020000900191020001400200 005001000214039000500224013000700229#VV11.05874#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v v t mu#Ngc Linh#T.3#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Ngc Linh#Thu#275452## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090058000800100 00500138011001400143012001600157020000700173020001100180020000900191020001400200 005001000214039000500224013000700229#VV11.05875#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v v t mu#Ngc Linh#T.4#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Ngc Linh#Thu#275453## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090058000800100 00500138011001400143012001600157020000700173020001100180020000900191020001400200 005001000214039000500224013000700229#VV11.05876#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v v t mu#Ngc Linh#T.5#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Ngc Linh#Thu#275454## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090058000800100 00500138011001400143012001600157020000700173020001100180020000900191020001400200 005001000214039000500224013000700229#VV11.05877#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v v t mu#Ngc Linh#T.6#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sc h mu gio#Ngc Linh#Thu#275455## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070010000510220004000610080005000650090058000700100 00500128011001400133012001600147020001100163020000900174020001400183005001000197 039000500207013000700212#VV11.05878#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ngc Linh#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a 24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Linh#Thu#275 456## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070010000510220004000610080005000650090058000700100 00500128011001400133012001600147020001100163020000900174020001400183005001000197 039000500207013000700212#VV11.05879#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ngc Linh#T.2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a 24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Linh#Thu#275 457## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070010000510220004000610080005000650090058000700100 00500128011001400133012001600147020001100163020000900174020001400183005001000197 039000500207013000700212#VV11.05880#13500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ngc Linh#T.3#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a 24tr.^b27cm#Sch tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Linh#Thu#275 458## 00727000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020016000340030071000500070074001210080005001950090035002000100005002350110 01400240012004100254005002000295005001800315006001200333039000500345013000700350 019000500357020001800362020001500380020001300395020001700408#VV11.05881#32000#V i?t#398.2#^214#Ph thu hc m#Truyn c tch ng nghnh gip b lm quen vi tr chi "hnh v bng"#Li: Patcharii Miisukhon ; Minh ho: Koson Thoongduong ; T rn Cm T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a28tr.^b20cm#Th t i khm ph : Dnh cho tr 3-8 tui#Patcharii Miisukhon#Koson Thoongduong#Trn C m T#Thu#275459#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Vn hc dn gian## 00834000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020022000420030096000640290016001600070087001760080005002630090 01000268010000500278011001400283012004200297021008000339020000900419020001500428 005002800443006001200471039000500483013000700488019000500495005002000500#VV11.05 882#35000#Vi?t#NH556A#793.93#^214#Nhng o gic diu k#20 tr chi thch thc kh nng ca tr no v nhn quan luyn n tinh nhy v tuyt vi#Magic i llusions#Truyn: Patcharii Miisukhon ; Minh ho: Pridi Thinakorn Na Ayuthaya ; T rn Cm T dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a48tr.^b20cm#Th ti khm ph : Dnh cho tr 8-13 tui#Gii thiu 20 tr chi rn luyn tr no v nhn quan dnh cho tr t 8-13 tui#Tr chi#Sch thiu nhi#Pridi Thinakorn Na Ayuthaya#Trn Cm T#Thu #275460#Dch#Patcharii Miisukhon## 00803000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020032000390070071000710080005001420090035001470100005001820110 01400187012004200201021015200243020002100395020000900416020001500425005001400440 006001200454039000500466013000700471019000500478005001800483#VV11.05883#30000#V i?t#NH556L#590#^214#Nhng loi vt v ch th gii#Truyn: Ratana Khotchanat ; Minh ho: Winit Yisaman ; Trn Cm T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a31tr.^b20cm#Th ti khm ph : Dnh cho tr 5-10 tui#Gii thiu cho t r nhng kin thc v cc loi vt t k lc nht nh: loi vt chy nhanh n ht, ng vt trn cn nng nht, ging ch nh nht...#Khoa hc thng thc#n g vt#Sch thiu nhi#Winit Yisaman#Trn Cm T#Thu#275461#Dch#Ratana Khotchana t## 00802000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380070073000580080005001310090035001360100005001710110 01400176012004200190021015700232020002100389020000900410020001500419005001400434 006001200448005002300460039000500483013000700488019000500495#VV11.05884#24000#V i?t#B300M#550#^214#B mt ca tri t#Class Publishing House b.s. ; Minh ho: W init Yisaman ; Trn Cm T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a2 3tr.^b20cm#Th ti khm ph : Dnh cho tr 5-10 tui#Cung cp kin thc v bn c ht cc hin tng thin nhin ca tri t nh: nc bin, s xut hin ca cu vng, nh sng v ni la, gi, sm st, chp...#Khoa hc thng thc#Tri t# Sch thiu nhi#Winit Yisaman#Trn Cm T#Class Publishing House#Thu#275462#Dch ## 00719000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020032000580070057000900220004001470080005001510090 01000156010000500166011001500171012003100186020001800217020001700235020000900252 02000130026100500110027400500100028500500070029500500100030200500090031200500090 0321039000500330013000700335020001500342#VL11.00886#VL11.00887#150000#Vi?t#TR52 7C#398.209597#^214#Truyn c tch Vit Nam c sc#Li: Thanh Hng, Thanh Vn, A n Nam ; Tranh: Quang Anh...#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a196tr.^b27cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Hng#Thanh Vn#An Nam#Quang Anh#Ph Hng#Minh c#Thu#275463#Truyn c tch## 00734000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020032000580070065000900220004001550080005001590090 01000164010000500174011001500179012003100194020001800225020001700243020000900260 02000130026900500130028200500090029500500110030400500100031500500100032500500100 0335039000500345013000700350020001500357#VL11.00888#VL11.00889#150000#Vi?t#TR52 7C#398.209597#^214#Truyn c tch Vit Nam c sc#Li: Thanh Phng, Hng Vn, Thanh Hng... ; Tranh: Hnh Linh...#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a196tr.^b27cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tra nh#Thanh Phng#Hng Vn#Thanh Hng#Hnh Linh#Tun Long#Minh Kin#Thu#275464#Tr uyn c tch## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030034000720070016001060080005001220090 01100127010000500138011001500143012001500158020001800173020001400191006001100205 039000500216013000700221#VV11.05885#VV11.05886#55000#Vi?t#TH550H#372.21#^214#Th hai thng minh#Nhng cu chuyn c ngy th hai#Minh Hong dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Minh Hong #Thu#275465## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530030033000690070016001020080005001180090 01100123010000500134011001500139012001500154020001800169020001400187006001100201 039000500212013000700217#VV11.05887#VV11.05888#55000#Vi?t#TH550B#372.21#^214#Th ba sng to#Nhng cu chuyn c ngy th ba#Minh Hong dch#^aH.#^aKim ng#2 011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Minh Hong#Thu #275466## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030033000710070014001040080005001180090 01100123010000500134011001500139012001500154020001800169020001400187006000900201 039000500210019000500215013000700220#VV11.05889#VV11.05890#55000#Vi?t#TH550T#37 2.21#^214#Th t yu thng#Nhng cu chuyn c ngy th t#Nhin H dch#^aH.# ^aKim ng#2011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nh in H#Thu#Dch#275467## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530030034000690070014001030080005001170090 01100122010000500133011001500138012001500153020001800168020001400186006000900200 039000500209019000500214013000700219#VV11.05891#VV11.05892#55000#Vi?t#TH550N#37 2.21#^214#Th nm chia s#Nhng cu chuyn c ngy th nm#Nhin H dch#^aH.#^ aKim ng#2011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nhi n H#Thu#Dch#275468## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030034000700070011001040080005001150090 01100120010000500131011001500136012001500151020001800166020001400184006000600198 039000500204019000500209013000700214#VV11.05893#VV11.05894#55000#Vi?t#TH550S#37 2.21#^214#Th su hm hnh#Nhng cu chuyn c ngy th su#V H dch#^aH.#^aK im ng#2011#^a131tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gio#V H #Thu#Dch#275469## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030034000700070011001040080005001150090 01100120010000500131011001500136012001500151020001800166020001400184006000600198 039000500204019000500209013000700214#VV11.05895#VV11.05896#55000#Vi?t#TH550B#37 2.21#^214#Th by vui nhn#Nhng cu chuyn c ngy th by#V H dch#^aH.#^aK im ng#2011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gio#V H #Thu#Dch#275470## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030035000710070017001060080005001230090 01100128010000500139011001500144012001500159020001800174020001400192006001200206 039000500218019000500223013000700228#VV11.05897#VV11.05898#55000#Vi?t#CH500N#37 2.21#^214#Ch nht hi hc#Nhng cu chuyn c ngy ch nht#L Thu Hnh dch# ^aH.#^aKim ng#2011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#L Thu Hnh#Thu#Dch#275471## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030034000710070017001050080005001220090 01100127010000500138011001500143012001500158020001800173020001400191006001200205 039000500217019000500222013000700227#VV11.05899#VV11.05900#55000#Vi?t#C100T#372 .21#^214#C tun chm ngoan#Nhng cu chuyn c cho b ngoan#L Thu Hnh dch#^ aH.#^aKim ng#2011#^a132tr.^b21cm#Tun l vui v#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#L Thu Hnh#Thu#Dch#275472## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020019000640030010000830070010000930080 00500103009001100108010000500119011001400124020001700138020000900155020001000164 039000500174013000700179#VV11.05901#VV11.05902#22000#Vi?t#561T#895.9223#^214# ng Kinh#ng ti ngy mai#T truyn#ng Kinh#^aH.#^aKim ng#2011#^a97tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T truyn#Thu#275473## 00774000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020015000580070047000730080005001200090011001250100 00500136011001500141012001900156021013200175020001700307020000900324020000700333 00500110034000500190035100500120037000500090038200500110039103900050040201300070 0407020002200414#VV11.05903#VV11.05904#44000#Vi?t#TH550G#895.9226008#^214#Th g i m cha#V Th Ho, on Th Hng Hon, Tran Anh Vu...#^aH.#^aKim ng#2011#^a 228tr.^b21cm#Teen cm nang sng#Tp hp nhng bc th trn mng Internet ca nh ng ngi con nhn nh tm s v by t tnh cm chn thnh, su sc i vi cha m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#V Th Ho#on Th Hng Hon#Tran Anh Vu#T hu Hang#Minh Thnh#Thu#275474#Sch thanh thiu nin## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020021000650030023000860070011001090040 01300120008000500133009001100138010000500149011001500154012001300169020001700182 020000900199020001200208039000500220013000700225020002200232#VV11.05905#VV11.059 06#45000#Vi?t#H200C#895.9223#^214#Dng Thu#H ca c b mt gc#Truyn ngn t uyn chn#Dng Thu#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a230tr.^b21cm#Teen vn h c#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#275475#Sch thanh thiu nin## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020010000700030027000800070015001070040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156012001300171020001700184 020000900201020001200210039000500222013000700227020002200234#VV11.05907#VV11.059 08#45500#Vi?t#NG558M#895.9223#^214#Phan Hn Nhin#Ngi ma#Tuyn truyn ngn m i nht#Phan Hn Nhin#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a230tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#275476#Sch thanh thiu nin## 00551000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020018000640030023000820070010001050040 01300115008000500128009001100133010000500144011001500149012001300164020001700177 020000900194020001200203039000500215013000700220020002200227#VV11.05909#VV11.059 10#43000#Vi?t#M458C#895.9223#^214#Minh Nht#Mt cht mi ngy#Truyn ngn tuyn chn#Minh Nht#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a214tr.^b21cm#Teen vn hc#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#275477#Sch thanh thiu nin## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020019000730070019000920080005001110090 01100116010000500127011001500132012001300147020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203020002200210#VV11.05911#VV11.05912#30000#Vi?t#S312N#895 .9223#^214#Trn Th Thu Hng#Sinh nht ma ng#Trn Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a140tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu# 275478#Sch thanh thiu nin## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050008000570020025000650070008000900080005000980090 01100103010000500114011001500119012001300134021008700147020001700234020000900251 020001000260013000700270039000500277020002200282#VV11.05913#VV11.05914#34000#Vi ?t#NH556K#895.922803#^214#Mc Anh#Nhng khc blues ca ti#Mc Anh#^aH.#^aKim ng#2011#^a164tr.^b21cm#Teen vn hc#Ghi li nhng cm xc ca tc gi v tui th , qu hng, H Ni v nhng chuyn i xa#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#2 75479#Thu#Sch thanh thiu nin## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020011000720030023000830070018001060080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203012001300210020002200223#VV11.05915#VV11.05916#48000#Vi ?t#K200H#895.9223#^214#on Phng Huyn#K hiu k#Truyn ngn tuyn chn#on Phng Huyn#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#Thu#275480#Teen vn hc#Sch thanh thiu nin## 00446000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020029000660070011000950080005001060090 01100111010000500122011001400127020001800141020000900159020001200168039000500180 013000700185#VV11.05917#VV11.05918#20000#Vi?t#NH124K#895.9223#^214#Phong ip#N ht k s ng: Cho em b!#Phong ip#^aH.#^aKim ng#2011#^a99tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#275481## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070048000670220004001152210021001190040 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179020001800194020000900212 020001300221005001300234006001600247013000700263019001400270#VV11.05919#45000#V i?t#CH501S#895.7#^214#Cha sn lm#Truyn tranh#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguy n Ngc Anh dch#T.1#Tui th khc nghit#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011# ^a147tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc Anh#275482#Dch Hn Quc## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070048000670220004001152210019001190040 01800138008000500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210 020001300219005001300232006001600245019001400261013000700275#VV11.05920#45000#V i?t#CH501S#895.7#^214#Cha sn lm#Truyn tranh#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguy n Ngc Anh dch#T.2#Nhng ngy lu lc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a 147tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc An h#Dch Hn Quc#275483## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070048000670220004001152210008001190040 01800127008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199 020001300208005001300221006001600234019001400250013000700264#VV11.05921#45000#V i?t#CH501S#895.7#^214#Cha sn lm#Truyn tranh#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguy n Ngc Anh dch#T.3#Chia li#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a147tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc Anh#Dch Hn Quc#275484## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197013000700205#VV11.05922#30000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214# T quy#Truyn tranh#o Hi#T.1#In ln th 18#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21 cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o H i#275485## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197013000700205#VV11.05923#30000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214# T quy#Truyn tranh#o Hi#T.2#In ln th 18#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21 cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o H i#275486## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197013000700205#VV11.05924#30000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214# T quy#Truyn tranh#o Hi#T.3#In ln th 18#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21 cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o H i#275487## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197013000700205#VV11.05925#30000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214# T quy#Truyn tranh#o Hi#T.4#In ln th 18#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21 cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o H i#275488## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197013000700205#VV11.05926#30000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214# T quy#Truyn tranh#o Hi#T.5#In ln th 18#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21 cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o H i#275489## 00679000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030013000590070085000720080005001570090011001620100 00500173011001400178012001600192020001800208020000300226020001300229020001500242 00500230025700500250028000600150030503900050032001900080032500400130033301300070 0346#VV11.05927#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca ngi p#Truyn tranh#Li : Andrea Posner-sanchez ; Minh Ho: Atelier Philippe Harchy ; Trn Ngc Dip dc h#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b31cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#Posner-sanchez, Andrea#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#Thu#dch M#In ln th 3#275490## 00658000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070076000690080005001450090011001500100 00500161011001400166012001600180020001800196020000300214020001300217020001500230 00500140024500500250025900600150028403900050029901900080030400400130031201300070 0325#VV11.05928#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca L Lem#Truyn tranh#Li: A lexis Barad ; Minh Ho: Atelier Philippe Harchy ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b31cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truy n c tch#Barad, Alexis#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#Thu#dch M#In ln th 3#275491## 00674000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070081000750080005001560090011001610100 00500172011001400177012001600191020001800207020000300225020001300228020001500241 00500190025600500250027500600150030003900050031501900080032000400130032801300070 0341#VV11.05929#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca nng tin c#Truyn tranh# Li: Melissa Lagonegro ; Minh Ho: Atelier Philippe Harchy ; Trn Ngc Dip dch #^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b31cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#Lagonegro, Melissa#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip# Thu#dch M#In ln th 3#275492## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380030013000650070073000780080005001510090011001560100 00500167011001400172012001600186020001800202020000300220020001300223020001500236 00500190025100500170027000600150028703900050030201300070030701900080031400400130 0322#VV11.05930#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca nng Bch Tuyt#Truyn tra nh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Artful Doodlers ; Trn Ngc Dip dch#^aH. #^aKim ng#2011#^a30tr.^b31cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh #Truyn c tch#Lagonegro, Melissa#Doodlers, Artful#Trn Ngc Dip#Thu#275493#d ch M#In ln th 3## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020031000680070060000990080005001590090 01100164010000500175011001500180020001800195020001100213020001100224006001600235 039000500251019001600256012001600272006001200288013000700300#VV11.05931#VV11.059 32#37000#Vi?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v gh s pha pht nhc# Trnh Uyn Khit ; Ngi dch: Nguyn Th Dung, Thanh Khim#^aH.#^aKim ng#2011 #^a179tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Nguyn Th Dung#Thu#Dc h Trung Quc#Pipilu ti danh#Thanh Khim#275494## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020032000680070035001000080005001350090 01100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001100200006001100211 039000500222019001600227012001600243013000700259#VV11.05933#VV11.05934#37000#Vi ?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v my p ghim x phng#Trnh Uyn Khit ; Hng Nhung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tr ung Quc#Truyn di#Hng Nhung#Thu#Dch Trung Quc#Pipilu ti danh#275495## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020026000680070038000940080005001320090 01100137010000500148011001500153020001800168020001100186020001100197006001400208 039000500222019001600227012001600243013000700259#VV11.05935#VV11.05936#37000#Vi ?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v tu ngm sa mc#Trnh Uyn Khit ; Nguyn L Chi dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Nguyn L Chi#Thu#Dch Trung Quc#Pipilu ti danh#275496## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020024000690070036000930080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020001100183020001100194006001200205 039000500217019001600222012001600238013000700254#VV11.05937#VV11.05938#37000#Vi ?t#NH121B#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Nhn bn v tnh Pipilu#Trnh Uyn Khit ; Thanh Khim dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn di#Thanh Khim#Thu#Dch Trung Quc#Pipilu ti danh#275497## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020028000680070055000960080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020001100205020001100216006001200227 039000500239019001600244012001600260006001100276013000700287#VV11.05940#VV11.059 39#75000#Vi?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v ngn tay ci vng#Tr nh Uyn Khit ; Ngi dch: Thanh Khim, Hong Dng#^aH.#^aKim ng#2011#^a395tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Thanh Khim#Thu#Dch Trung Quc #Pipilu ti danh#Hong Dng#275498## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001100215006000800226039000500234019001600239013000700255005001000262#VV11.05 941#VV11.05942#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.4#^aH.#^aKim ng# 2011#^a214tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Thu#Dch Tru ng Quc#275499#Girlne Ya## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001100215006000800226039000500234019001600239013000700255005001000262#VV11.05 943#VV11.05944#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.5#^aH.#^aKim ng# 2011#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Thu#Dch Tru ng Quc#275500#Girlne Ya## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030018000570070083000750080005001580090011001630100 00500174011001400179020001800193039000500211019000900216012003900225020000700264 005002700271005001800298006000800316013000700324#VV11.05945#20000#Vi?t#B522M#37 2.21#^214#Bt mu k diu#Dnh cho tui 3 +#Tranh, li: Ho s truyn tranh Disn ey ; Minh ho: Elizabeth Runyen ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b25c m#Gio dc mu gio#Thu#dch Anh#T v gii n: Cu lc b chut Mickey#Tp v# Ho s truyn tranh Disney#Runyen, Elizabeth#Ngn H#275501## 00607000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030018000580070079000760080005001550090011001600100 00500171011001400176020001800190039000500208019000900213012003200222020000700254 005002700261005001400288006000800302013000700310#VV11.05946#20000#Vi?t#NH304V#3 72.21#^214#Nhim v th v#Dnh cho tui 3 +#Tranh, li: Ho s truyn tranh Dis ney ; Minh ho: Diana Fisher ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b25cm#G io dc mu gio#Thu#dch Anh#T v gii n: Nhm bc hc nh#Tp v#Ho s tru yn tranh Disney#Fisher, Diana#Ngn H#275502## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030018000580070054000760080005001300090011001350100 00500146011001400151020001800165039000500183019000900188012003700197020000700234 006000800241005002700249013000700276#VV11.05947#20000#Vi?t#TH550T#372.21#^214#T h ti gii #Dnh cho tui 3 +#Tranh, li: Ho s truyn tranh Disney ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Thu#dch Anh#T v gii n: i bn Tigger & Pool#Tp v#Ngn H#Ho s truyn tranh Disney#275503# # 00679000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020021000420030018000630070104000810080005001850090011001900100 00500201011001400206020001800220039000500238019000900243012003700252020000700289 005001700296005002700313005002200340006000800362013000700370#VV11.05948#20000#V i?t#NH556M#372.21#^214#Nhng mu chuyn vui#Dnh cho tui 3 +#Tranh, li: Rebecc a J. Razo, Ho s truyn tranh Disney ; Minh ho: Elizabeth T. Gilbert ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Thu#dch Anh#T v g ii n: i bn Tigger & Pool#Tp v#Razo, Rebecca J.#Ho s truyn tranh Disney #Gilbert, Elizabeth T.#Ngn H#275504## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030018000610070054000790080005001330090011001380100 00500149011001400154020001800168039000500186019000900191012003700200020000700237 020000800244020001000252006000800262005002700270013000700297#VV11.05949#23500#V i?t#M111S#372.21#^214#Mu sc & hnh dng#Dnh cho tui 3 +#Tranh, li: Ho s t ruyn tranh Disney ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b25cm#Gio dc m u gio#Thu#dch Anh#T v gii n: i bn Tigger & Pool#Tp v#Mu sc#Hnh d ng#Ngn H#Ho s truyn tranh Disney#275505## 00661000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400040013000620080005000750090011000800100005000910110 01400096015006900110020001300179039000500192021017300197020000900370020002100379 013000700400#VV11.05950#16000#Vi?t#S450T#371.8#^214#S tng ph trch i#In l n th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a45tr.^b26cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Cng tc i#Thu#Cung cp thng tin v tiu chu n cc danh hiu thi ua v phn ghi cc chng trnh cng tc, phong tro thiu nhi, k hoch hot ng thng, nm... trong cng tc on i#Nhi ng#i TNTP H Ch Minh#275506## 00439000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400040013000510080005000640090011000690100005000800110 01400085015006900099020002100168039000500189013000700194020000800201#VV11.05951# 12500#Vi?t#S450C#371.8#^214#S chi i#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a47tr .^b26cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#i TNTP H Ch Minh#Thu#275507#Chi i## 00611000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400040013000520080005000650090011000700100005000810110 01400086015006900100020001300169039000500182013000700187021016600194020000900360 #VV11.05952#12500#Vi?t#S450N#371.8#^214#S nhi ng#In ln th 2#^aH.#^aKim n g#2011#^a47tr.^b26cm#TTS ghi: i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Hi ng T rung ng#Cng tc i#Thu#275508#Cung cp thng tin v tiu chun cc danh hi u thi ua ca nhi ng v phn ghi chng trnh cng tc, hot ng, sinh hot, nghi l, th tc c bn ca sao nhi ng#Nhi ng## 00797000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020039000500070131000890080005002200090011002250100 00500236011001400241020001800255020000500273020001200278005001700290005001900307 00500220032600500180034800500180036600600120038403900050039601300070040101900100 0408005001400418005001500432#VV11.05953#VV11.05954#99000#Vi?t#NH556C#843#^214#N hng cu chuyn cc vui cho ngy ngh#Truyn: Fabienne Onfroy, Marie Petitcunot , Charlotte Grossette, lonore Cannone ; Tranh: Anais Goldemberg... ; Lan H nh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a75tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn ngn#O nfroy, Fabienne#Petitcunot, Marie#Grossette, Charlotte#Cannone, lonore#Golde mberg, Anais# Lan Hnh#Thu#275509#dch Php#Robert, Bruno#Sanson, Carine## 00786000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020015000500070073000650080005001380090011001430100 00500154011001500159021017100174020001800345020000900363020001500372005001500387 005001300402006001600415006001600431013000700447004001300454039000500467#VV11.05 955#VV11.05956#165000#Vi?t#T313H#590#^214#Tippi hoang d#nh: Sylvie Robert, Al ain Degr ; Dch: Nguyn Quc Tn, Nguyn Ngc Lan#^aH.#^aKim ng#2011#^a142tr. ^b26cm#M t v k li tp tnh, c im, i sng ca mt s loi ng vt hoa ng d rng rm Chu Phi qua qung i ca c b Tippi trong thi gian sng v lm bn vi chng#ng vt hoang d#Chu Phi#Sch thiu nhi#Robert, Sylvie#Degr , Alain#Nguyn Quc Tn#Nguyn Ngc Lan#275510#In ln th 3#Thu## 00935000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020022000520030032000740070066001060080005001720090 01100177010000500188011001500193012002800208015002300236021021400259020000800473 02000070048102000090048800500170049700500150051400500160052900500150054501300070 0560004001300567039000500580#VL11.00890#VL11.00891#200000#Vi?t#T550K#959.7#^214 #T kinh n th #Dm di t nc theo nm thng#Nguyn Huy Thng, Nguyn Nh Mai, Nguyn Quc Tn, on c Thnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a220tr.^b27cm#T sch Thng Long - H Ni#Th mc cui chnh vn#Gii thiu v kinh , th c a nc ta t xa ti nay v phn nh mt phn lch s t nc k t thi vua H ng dng nc va c t v cc a danh, danh nhn lm nn hn ct ca cc ki nh , th nc ta#Lch s#Th #Vit Nam#Nguyn Huy Thng#Nguyn Nh Mai#Ng uyn Quc Tn#on c Thnh#275511#In ln th 2#Thu## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050011000570020020000680070016000880080005001040090 01100109010000500120011001400125020000900139020001500148013000700163020002100170 020001700191039000500208#VN11.02174#VN11.02175#11000#Vi?t#G561S#324.2597009#^21 4#Nam Phng#Gng sng i vin#Nam Phng b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b1 9cm#i vin#Sch thiu nhi#275512#i TNTP H Ch Minh#Nhn vt lch s#Thu## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020033000640070010000970080005001070090 01100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001100170013000700181 039000500188#VN11.02176#VN11.02177#40000#Vi?t#452T#895.9223#^214#Xun Sch#i thiu nin du kch nh Bng#Xun Sch#^aH.#^aKim ng#2011#^a299tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#275513#Thu## 00448000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020032000650070011000970080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001100171013000700182 039000500189#VN11.02179#VN11.02178#25000#Vi?t#452T#895.9223#^214#Phm Thng# i thiu nin tnh bo Bt St#Phm Thng#^aH.#^aKim ng#2011#^a163tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#275514#Thu## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020033000630070009000960080005001050090 01100110010000500121011001500126020001800141020000900159020001100168013000700179 039000500186#VN11.02180#VN11.02181#32000#Vi?t#452T#895.9223#^214#Vn Tng#i thiu nin du kch thnh Hu#Vn Tng#^aH.#^aKim ng#2011#^a207tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#275515#Thu## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020017000680070014000850080005000990090 01100104010000500115011001500120020001800135020000900153020001200162013000700174 039000500181#VN11.02182#VN11.02183#30000#Vi?t#M501H#895.9223#^214#Lu Th Lng #Ma h lnh tot#Lu Th Lng#^aH.#^aKim ng#2011#^a139tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#275516#Thu## 00452000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020027000700070015000970080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001100175013000700186 039000500193#VN11.02184#VN11.02185#29000#Vi?t#CH527D#895.9223#^214#Bng Hng V ng#Chuyn du hnh vo gic m#Bng Hng Vng#^aH.#^aKim ng#2011#^a139tr.^b19cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#275517#Thu## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020015000720070017000870080005001040090 01100109010000500120011001500125020001800140020000900158020001100167013000700178 039000500185#VN11.02186#VN11.02187#30000#Vi?t#CH310M#895.9223#^214#Nguyn Khoa ng#Chim mt ngi#Nguyn Khoa ng#^aH.#^aKim ng#2011#^a139tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#275518#Thu## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070043000940080005001370090011001420100 00500153011001500158020001800173020000400191020001200195006001300207019000900220 039000500229005002400234013000700258#VN11.02188#VN11.02189#22000#Vi?t#M112L#823 #^214#My luyn c bp v b mt mn tin s c la#Alexander McCall Smith ; Nguy n Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a231tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn n gn#Nguyn Hng#dch Anh#Thu#McCall Smith, Alexander#275519## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070043000960080005001390090011001440100 00500155011001500160020001800175020000400193020001200197006001300209019000900222 039000500231005002400236013000700260#VN11.02190#VN11.02191#38000#Vi?t#B116C#823 #^214#Bng cp bin bng ng v chic my nn chui#Alexander McCall Smith ; Ng uyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a231tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#Nguyn Hng#dch Anh#Thu#McCall Smith, Alexander#275520## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070044000760080005001200090011001250100 00500136011001500141020001800156020000400174020001200178006002100190019000900211 039000500220005001300225006001800238013000700256006001700263#VN11.02192#VN11.021 93#42000#Vi?t#C101H#823#^214#Cc hong t x Pantouflia#Andrew Lang ; Dch: Hu nh Phan Thanh Yn...#^aH.#^aKim ng#2011#^a211tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#T ruyn ngn#Hunh Phan Thanh Yn#dch Anh#Thu#Lang, Andrew#Nguyn Hong Lin#275 521#Nguyn Hong Anh## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630080005000780090011000830100 00500094011001700099020001800116020001100134020001300145006001000158019001600168 039000500184004001300189013000700202#VN11.02194#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b14x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Dch Trung Quc#Thu#In ln th 3#2 75522## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630080005000780090011000830100 00500094011001700099020001800116020001100134020001300145006001000158019001600168 039000500184004001300189013000700202#VN11.02195#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b14x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Dch Trung Quc#Thu#In ln th 3#2 75523## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630080005000780090011000830100 00500094011001700099020001800116020001100134020001300145006001000158019001600168 039000500184013000700189004001300196#VN11.02196#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b14x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Dch Trung Quc#Thu#275524#In ln th 3## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630080005000780090011000830100 00500094011001700099020001800116020001100134020001300145006001000158019001600168 039000500184013000700189004001300196#VN11.02197#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b14x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Dch Trung Quc#Thu#275525#In ln th 3## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630080005000780090011000830100 00500094011001700099020001800116020001100134020001300145006001000158013000700168 019001600175039000500191004001300196#VN11.02198#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b14x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#275526#Dch Trung Quc#Thu#In ln th 3## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630040013000780080005000910090 01100096010000500107011001700112020001800129020001100147020001300158006001000171 039000500181019001600186013000700202#VN11.02199#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a25tr.^b14 x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Vanh#Dch Trung Quc#2 75527## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630040013000780080005000910090 01100096010000500107011001700112020001800129020001100147020001300158006001000171 039000500181019001600186013000700202#VN11.02200#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a25tr.^b14 x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Vanh#Dch Trung Quc#2 75528## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630040013000780080005000910090 01100096010000500107011001700112020001800129020001100147020001300158006001000171 039000500181019001600186013000700202#VN11.02201#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a25tr.^b14 x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Vanh#Dch Trung Quc#2 75529## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630040013000780080005000910090 01100096010000500107011001700112020001800129020001100147020001300158006001000171 039000500181019001600186013000700202#VN11.02202#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a25tr.^b14 x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Vanh#Dch Trung Quc#2 75530## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070015000630040013000780080005000910090 01100096010000500107011001700112020001800129020001100147020001300158006001000171 039000500181013000700186019001600193#VN11.02203#10000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a25tr.^b14 x17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Thu Loan#Vanh#275531#Dch Trung Quc## 00751000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030015000570070042000720040013001140080005001270090 01100132010000500143011001400148012007800162021010000240020000800340020001000348 02000070035802000090036500500120037400600110038603900050039701900160040201300070 0418#VN11.02204#25000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#o Khng Long#Li , tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a47tr. ^b18cm#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn, pht trin tr thng minh v nng khiu#Tr tu#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Wang Zhenbo#Hong Dn g#Vanh#Dch Trung Quc#275532## 00761000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030025000570070042000820040013001240080005001370090 01100142010000500153011001400158012007800172021010000250020000800350020001000358 02000070036802000090037500500120038400600110039603900050040701900160041201300070 0428#VN11.02205#25000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#Nhng chin binh N gn H#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#20 11#^a47tr.^b18cm#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng m inh cho tr em#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn, pht trin tr thng minh v nng khiu#Tr tu#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Wang Zhenbo #Hong Dng#Vanh#Dch Trung Quc#275533## 00755000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030019000570070042000760040013001180080005001310090 01100136010000500147011001400152012007800166021010000244020000800344020001000352 02000070036202000090036900500120037800600110039003900050040101900160040601300070 0422#VN11.02206#25000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#Vng quc c tch #Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a4 7tr.^b18cm#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh ch o tr em#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn, pht trin tr thng minh v nng khiu#Tr tu#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Wang Zhenbo#Hong Dng#Vanh#Dch Trung Quc#275534## 00761000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030025000570070042000820040013001240080005001370090 01100142010000500153011001400158012007800172021010000250020000800350020001000358 02000070036802000090037500500120038400600110039603900050040701300070041201900160 0419#VN11.02207#25000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#Chuyn du hnh tr n bin#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#20 11#^a47tr.^b18cm#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng m inh cho tr em#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn, pht trin tr thng minh v nng khiu#Tr tu#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Wang Zhenbo #Hong Dng#Vanh#275535#Dch Trung Quc## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070034000570080005000910090011000960100005001070110 01400112012002000126020001800146020001400164005001000178005001000188039000500198 013000700203020001300210020001100223#VN11.02208#16000#Vi?t#203#372.21#^214# n n xanh#Li: Ho Nhin ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19 cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#Vanh# 275536#K nng sng#Giao thng## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070034000580080005000920090011000970100005001080110 01400113012002000127020001800147020001400165005001000179005001000189039000500199 013000700204020001300211#VN11.02209#16000#Vi?t#B400R#372.21#^214#B rc vo th ng#Li: Ho Nhin ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#Vanh#275537#K n ng sng## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410070034000500080005000840090011000890100005001000110 01400105012002000119020001800139020001400157005001000171005001000181039000500191 013000700196020001300203#VN11.02210#16000#Vi?t#Y603L#372.21#^214#Yn lng#Li: Ho Nhin ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#Vanh#275538#K nng sng ## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410070034000500080005000840090011000890100005001000110 01400105012002000119020001800139020001400157005001000171005001000181039000500191 013000700196020001300203#VN11.02211#16000#Vi?t#X257H#372.21#^214#Xp hng#Li: Ho Nhin ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#Vanh#275539#K nng sng ## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020009000420070034000510080005000850090011000900100005001010110 01400106012002000120020001800140020001400158005001000172005001000182039000500192 013000700197020001300204#VN11.02212#16000#Vi?t#NG115N#372.21#^214#Ngn np#Li: Ho Nhin ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#K nng sng ch o b#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ho Nhin#C bn l#Vanh#275540#K nng sn g## 00479000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030008000610070034000690080005001030090011001080100 00500119011001700124020001800141020000900159020001300168005001000181005001000191 039000500201013000700206#VN11.02213#11000#Vi?t#522B#895.9223#^214#t bng & c c bn#Tp bi#Li: Diu Thu ; Tranh: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b19 x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Diu Thu#Thin Nh#Vanh#275541## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030018000610070034000790080005001130090011001180100 00500129011001700134020001800151020000900169020001300178005001000191005001000201 039000500211013000700216#VN11.02214#11000#Vi?t#522B#895.9223#^214#t bng & c c bn#Kt bn vi G M#Li: Diu Thu ; Tranh: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^ a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Diu Thu#Thin Nh#Vanh #275542## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030018000610070034000790080005001130090011001180100 00500129011001700134020001800151020000900169020001300178005001000191005001000201 039000500211013000700216#VN11.02215#11000#Vi?t#522B#895.9223#^214#t bng & c c bn#Mt ngy ham chi#Li: Diu Thu ; Tranh: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^ a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Diu Thu#Thin Nh#Vanh #275543## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030009000610070034000700080005001040090011001090100 00500120011001700125020001800142020000900160020001300169005001000182005001000192 039000500202013000700207#VN11.02216#11000#Vi?t#522B#895.9223#^214#t bng & c c bn#Li hc#Li: Diu Thu ; Tranh: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b1 9x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Diu Thu#Thin Nh#Vanh#275544## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030014000610070034000750080005001090090011001140100 00500125011001700130020001800147020000900165020001300174005001000187005001000197 039000500207013000700212#VN11.02217#11000#Vi?t#522B#895.9223#^214#t bng & c c bn#Tp lm ca s#Li: Diu Thu ; Tranh: Thin Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a12t r.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Diu Thu#Thin Nh#Vanh#275 545## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070034000730040013001070080005001200090 01100125010000500136011001700141012001700158020001800175005000900193005001000202 039000500212020000900217020001300226013000700239#VN11.02218#25000#Vi?t#450T#89 5.9223#^214# t con hc bi#Truyn tranh#Li : Hoi Thu ; Tranh: L Phng#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nh i#Hoi Thu#L Phng#Vanh#Vit Nam#Truyn tranh#275546## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070049000690040013001180080005001310090 01100136010000500147011001600152012001700168020001800185005000900203005000900212 039000500221020000900226020001300235005001500248013000700263#VN11.02219#25000#V i?t#T460L#895.9223#^214#T l xe ti#Truyn tranh#Li : Tm Hng, Vit Hi ; Tra nh: Phng Duy Tng#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Tm Hng#Vit Hi#Vanh#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Duy T ng#275547## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440030013000770070046000900040013001360080005001490090 01100154010000500165011001700170012001700187020001800204005000900222005001100231 039000500242020000900247020001300256005001000269013000700279#VN11.02220#40000#V i?t#NH556#895.9223#^214#Nhng iu tri ngc ng nghnh#Truyn tranh#Li : Vi t Hi, Qunh Lin ; Tranh: Cao Hong#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a18tr.^b 18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Vit Hi#Qunh Lin#Vanh#Vit Nam#Tru yn tranh#Cao Hong#275548## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070046000740040013001200080005001330090 01100138010000500149011001700154012001700171020001800188005000900206005001000215 039000500225020000900230020001300239005001100252013000700263#VN11.02221#25000#V i?t#450T#895.9223#^214# t con v xe lu#Truyn tranh#Li : Hoi Thu ; Tranh: L Phng, Don Thnh#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Hoi Thu#L Phng#Vanh#Vit Nam#Truyn tranh#Don Th nh#275549## 00613000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030061000690070032001300080005001620090011001670100 00500178011001500183012003400198020001800232020000900250020001300259005001300272 006001200285039000500297013000700302019001400309#VN11.02222#18000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan 10+#Gii thiu tng qut t tp 1 n tp 10 c a b truyn tranh#Aoyama Gosho ; Hng Giang dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a231tr. ^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Aoyama Gosho#Hng Giang#vanh#275550#Dch Nht Bn## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020023000440030004000670070044000710080005001150090011001200100 00500131011001400136012001700150020001800167020000900185020000400194005000900198 005001000207005000900217039000500226013000700231#VN11.02223#18000#Vi?t#CH303#8 95.9221#^214#Chic ng h u tin#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Th#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Vanh#275551## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430030004000650070044000690080005001130090011001180100 00500129011001400134012001700148020001800165020000900183020000400192005000900196 005001000205005000900215039000500224013000700229#VN11.02224#18000#Vi?t#T123T#89 5.9221#^214#Tp th dc bui sng#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc An h#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Th#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Vanh#275552## 00515000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030004000540070044000580080005001020090011001070100 00500118011001400123012001700137020001800154020000900172020000400181005000900185 005001000194005000900204039000500213013000700218#VN11.02225#18000#Vi?t#L462C#89 5.9221#^214#Li cm n#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^aH.#^aKi m ng#2011#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Tm H ng#Thanh Nga#Ngc Anh#Vanh#275553## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030004000620070044000660080005001100090011001150100 00500126011001400131012001700145020001800162020000900180020000400189005000900193 005001000202005000900212039000500221013000700226#VN11.02226#18000#Vi?t#L462C#89 5.9221#^214#Li cho bui sng#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Vanh#275554## 00522000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030004000610070044000650080005001090090011001140100 00500125011001400130012001700144020001800161020000900179020000400188005000900192 005001000201005000900211039000500220013000700225#VN11.02227#18000#Vi?t#L462C#89 5.9221#^214#Li cho bui ti#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^a H.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Vanh#275555## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210015000870080005001020090 01100107010000500118011003500123012002600158020001800184006001400202039000500216 013000700221019001600228020000400244#VN11.02228#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.1#Hoa n bn ma#^aH.#^aKim ng#2011# ^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T rn Hi Chu#Vanh#275556#Dch Trung Quc#Hoa## 00535000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210019000870080005001060090 01100111010000500122011003500127012002600162020001800188006001400206039000500220 019001600225013000700241020000900248#VN11.02229#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.2#Ai l nh v ch?#^aH.#^aKim ng#2 011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275557#ng vt## 00570000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210021000870080005001080090 01100113010000500124011003500129012002600164020001800190006001400208039000500222 019001600227013000700243020002100250020000900271#VN11.02230#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.3#Bc nh ca ch xanh#^aH .#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#G io dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275558#Khoa hc thng thc# ng vt## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210023000870080005001100090 01100115010000500126011003500131012002600166020001800192006001400210039000500224 019001600229013000700245020000900252#VN11.02231#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.4#Chic n lng nh xu#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc m u gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275559#ng vt## 00535000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210019000870080005001060090 01100111010000500122011003500127012002600162020001800188006001400206039000500220 019001600225013000700241020000900248#VN11.02232#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.5#Chuyn hai bn my#^aH.#^aKim ng#2 011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275560#Khoa hc## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210020000870080005001070090 01100112010000500123011003500128012002600163020001800189006001400207039000500221 019001600226013000700242020000900249#VN11.02233#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.6#Nhng cy d t hon#^aH.#^aKim ng# 2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu g io#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275561#Sinh hc## 00543000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210031000870080005001180090 01100123010000500134011003500139012002600174020001800200006001400218039000500232 019001600237013000700253020000500260#VN11.02234#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.7#Chuyn phiu lu ca git nc#^aH.# ^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gi o dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275562#Nc## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210011000870080005000980090 01100103010000500114011003500119012002600154020001800180006001400198039000500212 019001600217013000700233020002100240#VN11.02235#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.8#Chic bng#^aH.#^aKim ng#2011#^a8t r.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275563#Khoa hc thng thc## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210016000870080005001030090 01100108010000500119011003500124012002600159020001800185006001400203039000500217 019001600222013000700238020000500245#VN11.02236#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.9#Gu con xy nh#^aH.#^aKim ng#2011 #^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio# Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275564#Ton## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220005000832210020000880080005001080090 01100113010000500124011003500129012002600164020001800190006001400208039000500222 019001600227013000700243020000900250#VN11.02237#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.10#Chuyn hai ch bm#^aH.#^aKim ng #2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14x14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275565#ng vt## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210022000870080005001090090 01100114010000500125011003200130012002600162020001800188020000800206006001400214 039000500228019001600233013000700249#VN11.02238#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.1#m nhc trn ng c#^aH.#^aKim n g#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#m nhc#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275566## 00525000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070019000640220004000832210010000870080005000970090 01100102010000500113011003200118012002600150020001800176020001100194006001400205 039000500219019001600224013000700240#VN11.02239#Vi?t#I-313H#372.21#^214#6600#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.2#Reng reng#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr .^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#in tho i#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275567## 00551000000000289000450002600110000018100070001108200070001880800050002501400060 00300410005000360020023000410070019000640220004000832210019000870080005001060090 01100111010000500122011003200127012002600159020001800185020000900203006001400212 039000500226019001600231020000700247013000700254#VN11.02240#I-313H#372.21#^214#6 600#Vi?t#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.3#Kh con hiu khch#^aH.# ^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio d c mu gio#Ngn ng#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#ng x#275568## 00549000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210016000870080005001030090 01100108010000500119011003200124012002600156020001800182020000900200006001400209 039000500223019001600228020000800244013000700252#VN11.02241#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.4#Ai dy sm nht#^aH.#^aK im ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Ngn ng#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#ng t#275569## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210014000870080005001010090 01100106010000500117011003200122012002600154020001800180020000800198006001400206 039000500220019001600225013000700241#VN11.02242#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.5#Khc nhc ma#^aH.#^aKim ng#2011#^ a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Mu s c#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275570## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210018000870080005001050090 01100110010000500121011003200126012002600158020001800184020001200202006001400214 039000500228019001600233013000700249#VN11.02243#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.6#Chic hp diu k#^aH.#^aKim ng#20 11#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio# gia dng#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#275571## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210022000870080005001090090 01100114010000500125011003200130012002600162020001800188020000700206006001400213 039000400227013000700231019001600238#VN11.02244#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.7#Sinh nht ca gu con#^aH.#^aKim n g#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#Mi v#Trn Hi Chu#Hoa#275572#Dch Trung Quc## 00552000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210021000870080005001080090 01100113010000500124011003200129012002600161020001800187020000700205020000900212 006001400221039000400235019001600239013000700255#VN11.02245#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.8#Gu con bit lau nh#^aH .#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T duy#Ngn ng#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275573## 00564000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210026000870080005001130090 01100118010000500129011003200134012002600166020001800192020001200210020001100222 006001400233039000400247019001600251013000700267#VN11.02246#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.9#Chic khu trang c bi t#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui #Gio dc mu gio#Thin nhin#Mi trng#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#2755 74## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220005000832210020000880080005001080090 01100113010000500124011003200129012002600161020001800187020000900205006001400214 039000400228019001600232013000700248#VN11.02247#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.10#V hi trn ng c#^aH.#^aKim ng #2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#ng vt#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275575## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210023000870080005001100090 01100115010000500126011003200131012002600163020001800189020000700207006001400214 039000400228013000700232019001600239#VN11.02248#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.1#Chut ti con t i b#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu g io#T lp#Trn Hi Chu#Hoa#275576#Dch Trung Quc## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210015000870080005001020090 01100107010000500118011003200123012002600155020001800181020000700199006001400206 039000400220019001600224013000700240#VN11.02249#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.2#Kh con ln#^aH.#^aKim ng#2011# ^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T l p#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275577## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210024000870080005001110090 01100116010000500127011003200132012002600164020001800190020000700208006001400215 039000400229019001600233013000700249#VN11.02250#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.3#Nhng ht ng nghnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T duy#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275578## 00534000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220004000832210022000870080005001090090 01100114010000500125011003200130012002600162020001800188020000900206006001400215 039000400229019001600233013000700249#VN11.02251#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.4#Chic ca th trng#^aH.#^aKim n g#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#Sng to#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275579## 00537000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220004000832210025000870080005001120090 01100117010000500128011003200133012002600165020001800191020000900209006001400218 039000400232019001600236013000700252#VN11.02252#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.5#Ngi nh mi ca gu nu#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Nim tin#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275580## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220004000832210023000870080005001100090 01100115010000500126011003200131012002600163020001800189020000900207006001400216 039000400230019001600234013000700250#VN11.02253#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.6#Bnh sinh nht tng m#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu g io#on kt#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275581## 00543000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220004000832210024000870080005001110090 01100116010000500127011003200132012002600164020001800190020001600208006001400224 039000400238019001600242013000700258#VN11.02254#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.7#Chic gng ca gu con#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Lng yu thng#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275582## 00530000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220004000832210019000870080005001060090 01100111010000500122011003200127012002600159020001800185020000800203006001400211 039000400225019001600229013000700245#VN11.02255#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.8#Chuyn ca bn gi#^aH.#^aKim ng#2 011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio# Gip d#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275583## 00529000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220004000832210017000870080005001040090 01100109010000500120011003200125012002600157020001800183020000900201006001400210 039000400224019001600228013000700244#VN11.02256#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.9#Thu hoch b ng#^aH.#^aKim ng#201 1#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#N p sng#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275584## 00530000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400070019000640220005000832210016000880080005001040090 01100109010000500120011003200125012002600157020001800183020001000201006001400211 039000400225019001600229013000700245#VN11.02257#Vi?t#E206R#372.21#^214#6600#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.10#Kh con hp tp#^aH.#^aKim ng#201 1#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Nh n thc#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275585## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210016000880080005001040090 01100109010000500120011003200125012002600157020001800183020001300201006001400214 039000400228013000700232019001600239#VN11.02258#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.1# xanh tng bn#^aH.#^aKim ng#201 1#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#L ng nhn i#Trn Hi Chu#Hoa#275586#Dch Trung Quc## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210020000880080005001080090 01100113010000500124011003200129012002600161020001800187020001000205006001400215 039000400229019001600233013000700249#VN11.02259#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.2#Mt ong ca ai nh?#^aH.#^aKim ng #2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#Thi quen#Trn Hi Chu#Hoa#Dch Trung Quc#275587## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210018000880080005001060090 01100111010000500122011003200127012002600159020001800185020001000203006001400213 039000400227019001600231013000700247#VN11.02260#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.3#Nhm con dng cm#^aH.#^aKim ng#2 011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio# Thi quen#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275588## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210018000880080005001060090 01100111010000500122011003200127012002600159020001800185020001000203006001400213 039000400227019001600231013000700247#VN11.02261#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.4#Cng ung mt ong#^aH.#^aKim ng#2 011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio# Thi quen#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275589## 00556000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030013000650070019000780220004000972210017001010080 00500118009001100123010000500134011003200139012002600171020001800197020001000215 006001400225039000400239019001600243013000700259#VN11.02262#6600#Vi?t#E206R#372 .21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Truyn tranh#Trn Hi Chu dch#T.5#Ch ng y mai!#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Thi quen#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275590## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210019000880080005001070090 01100112010000500123011003200128012002600160020001800186020001000204006001400214 039000400228019001600232013000700248#VN11.02263#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.6#Tm cng lng cong#^aH.#^aKim ng# 2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio #Thi quen#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275591## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210022000880080005001100090 01100115010000500126011003200131012002600163020001800189020001100207006001400218 039000400232019001600236013000700252#VN11.02264#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.7#Si con vo thnh ph#^aH.#^aKim ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu g io#Giao thng#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275592## 00541000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210027000880080005001150090 01100120010000500131011003200136012002600168020001800194020001000212006001400222 039000400236019001600240013000700256#VN11.02265#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.8#Ai ginh c phn thng?#^aH.#^aK im ng#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Thi quen#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275593## 00538000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210021000880080005001090090 01100114010000500125011003200130012002600162020001800188020001300206006001400219 039000400233019001600237013000700253#VN11.02266#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.9#Mo mp mun lm h#^aH.#^aKim n g#2011#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gi o#Tnh c lp#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275594## 00530000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220005000842210016000890080005001050090 01100110010000500121011003200126012002600158020001800184020000900202006001400211 039000400225019001600229013000700245#VN11.02267#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.10#S t hng hch#^aH.#^aKim ng#20 11#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Q uan st#Trn Hi Chu#THa#Dch Trung Quc#275595## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100050 00270820006000328080005000380020008000430030013000510070038000640220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169 005001800182006001300200019001400213013000700227#VN11.02268#16000#Vi?t#Tha#H109 #895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.2#^aH.# ^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro K indaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#275596## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100050 00270820006000328080005000380020008000430030013000510070038000640220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169 005001800182006001300200019001400213013000700227#VN11.02269#16000#Vi?t#Tha#H109 #895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.3#^aH.# ^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro K indaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#275597## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100050 00270820006000328080005000380020008000430030013000510070038000640220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169 005001800182006001300200019001400213013000700227#VN11.02270#16000#Vi?t#Tha#H109 #895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.4#^aH.# ^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro K indaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#275598## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001803900040002318100050 00270820006000328080005000380020008000430030013000510070038000640220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169 005001800182006001300200019001400213013000700227#VN11.02271#16000#Vi?t#Tha#H109 #895.6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.5#^aH.# ^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro K indaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#275599## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220004001170080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184005001300197 006001300210006001500223039000400238013000700242#VN11.02272#22000#Vi?t#N312R#89 5.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H, Nguyn V n Anh#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#THa#275600## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070030000820220005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138012003500153020001700188020000900205020001300214 005001300227006001000240039000400250019001400254013000700268#VN11.02273#16000#V i?t#S111C#895.6#^214#Su chng trai v mt c gi#Truyn tranh#Bisco Hatori ; V n Quyn dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Bisco Hatori#Vn Quyn#Tha#Dch Nht Bn#275601## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001600215 006001100231006001200242039000400254019001400258013000700272#VN11.02274#16000#V i?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - Con quay truyn thuyt#Truyn tranh#Adachi Takaf umi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#THa#D ch Nht Bn#275602## 00537000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900040 00510140007000550410005000621810007000670820006000748080005000800020026000850030 01300111007003400124022000500158005001200163006001500175008000500190009001100195 010000500206011001500211019001400226013000700240#VN11.02275#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#THa#16000#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei# Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.13#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn#^ aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#Dch Nht Bn#275603## 00579000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290008000640070030000720220005001020050 01200107008000500119009001100124010000500135011001500140019001400155006001100169 020001700180020000900197020001300206039000400219012003500223013000700258#VN11.02 276#16000#Vi?t#B112M#895.6#^214#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; N hm Lesix dch#T.18#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Dch Nht B n#Nhm Lesix#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#THa#Tranh truyn dnh cho l a tui 16+#275604## 00673000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030013000780070080000910220004001712210022001750080 00500197009001100202010000500213011001500218020001800233020000900251020001300260 00500130027300500140028600600120030000600100031203900040032201900140032601300070 0340#VN11.02277#16000#Vi?t#B103G#895.6#^214#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.4#in thoi v m ti#^aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh Hng#Thu Tin#THa#Dch Nht Bn#275605## 00673000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030013000780070080000910220004001712210022001750080 00500197009001100202010000500213011001500218020001800233020000900251020001300260 00500130027300500140028600600120030000600100031203900040032201900140032601300070 0340#VN11.02278#16000#Vi?t#B103G#895.6#^214#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.5#Hp tuyn v sch nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Thanh Hng#Thu Tin#THa#Dch Nht Bn#275606## 00553000000000301000450002600110000003900050001104100050001618100060002108200060 00278080005000330140007000380020014000450030013000590070031000720220004001032210 02300107008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184 020001300193005001600206006000800222019001400230013000700244#VN11.02279#KVn#Vi? t#D000G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu d ch#T.7#Ngi ph v thi gian#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#275607## 00541000000000301000450002600110000003900050001104100050001618100060002108200060 00278080005000330140007000380020014000450030013000590070031000720220004001032210 01100107008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001300181005001600194006000800210019001400218013000700232#VN11.02280#KVn#Vi? t#D000G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu d ch#T.8#Thng ip#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#275608## 00549000000000301000450002600110000003900050001104100050001618100060002108200060 00278080005000330140007000380020014000450030013000590070031000720220004001032210 01900107008000500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180 020001300189005001600202006000800218019001400226013000700240#VN11.02281#KVn#Vi? t#D000G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu d ch#T.9#Hy vng ca tt c#^aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#275609## 00567000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210029001110050 01300140006001000153008000500163009001100168010000500179011001500184019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253013000700258#VN11.02282#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.42# ginh c vinh quang...!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng# 2011#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#2 75610## 00558000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210020001110050 01300131006001000144008000500154009001100159010000500170011001500175019001400190 020001800204020000900222020001300231039000500244013000700249#VN11.02283#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.43#B kp ca Jahana!!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a18 7tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#275611## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215039000500226013000700231019001400238#VN11.02284#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#KVn#275612#Dch Hn Quc## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215039000500226019001400231013000700245#VN11.02285#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a158tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#KVn#Dch Hn Quc#275613## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215039000500226019001400231013000700245#VN11.02286#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#KVn#Dch Hn Quc#275614## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005000900194 005001200203006001100215039000500226019001400231013000700245#VN11.02287#15000#V i?t#K300S#895.7#^214#K s chin binh Tyr#Truyn tranh#Ra Insoo, Son Changho ; T hanh Tng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Ra Insoo#Son Changho#Thanh Tng#KVn#Dch Hn Quc#275615## 00552000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210026000990410 00500125005001300130006001000143008000500153009001100158010000500169011001500174 020001800189020000900207020001300216019001400229013000700243#VN11.02288#16000#O -430P#895.6#^214#KVn#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.59# Vnh bit Portgas .D. ACE#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a201 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#275616## 00534000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210008000990410 00500107005001300112006001000125008000500135009001100140010000500151011001500156 020001800171020000900189020001300198019001400211013000700225#VN11.02289#16000#O -430P#895.6#^214#KVn#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.60# Em trai#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#275617## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02290#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.35#Hng Thin N (2)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#KVn#Dch Nht Bn#275618## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02291#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.36#Hng Thin N (3)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#KVn#Dch Nht Bn#275619## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000500220019001400225013000700239#VN11.02292#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.37#Hng Thin N (4)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#KVn#Dch Nht Bn#275620## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410030013000640070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001600188 006000800204039000500212013000700217019001400224#VN11.02293#16000#Vi?t#TH305T#8 95.6#^214#Thin thn cui th k#Truyn tranh#Erika Kurahashi ; H Thu dch#T.1 #^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Eri ka Kurahashi#H Thu#KVn#275621#Dch Nht Bn## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410030013000640070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001600188 006000800204039000500212019001400217013000700231#VN11.02294#16000#Vi?t#TH305T#8 95.6#^214#Thin thn cui th k#Truyn tranh#Erika Kurahashi ; H Thu dch#T.2 #^aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Eri ka Kurahashi#H Thu#KVn#Dch Nht Bn#275622## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410030013000640070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001600188 006000800204039000500212019001400217013000700231#VN11.02295#16000#Vi?t#TH305T#8 95.6#^214#Thin thn cui th k#Truyn tranh#Erika Kurahashi ; H Thu dch#T.3 #^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Eri ka Kurahashi#H Thu#KVn#Dch Nht Bn#275623## 00539000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070036000780220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001600194 006001300210039000500223019001400228013000700242#VN11.02296#Vi?t#CH303N#895.6#^2 14#20000#Chic n k o ca Hime#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Barbie Ayumi d ch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a302tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Megumi Mizusawa#Barbie Ayumi#Loan#Dch Nht Bn#275624## 00539000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070036000780220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001600194 006001300210039000500223019001400228013000700242#VN11.02297#Vi?t#CH303N#895.6#^2 14#20000#Chic n k o ca Hime#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Barbie Ayumi d ch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a289tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Megumi Mizusawa#Barbie Ayumi#Loan#Dch Nht Bn#275625## 00539000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070036000780220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001600194 006001300210039000500223019001400228013000700242#VN11.02298#Vi?t#CH303N#895.6#^2 14#20000#Chic n k o ca Hime#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Barbie Ayumi d ch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a270tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Megumi Mizusawa#Barbie Ayumi#Loan#Dch Nht Bn#275626## 00539000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070036000780220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001600194 006001300210039000500223019001400228013000700242#VN11.02299#Vi?t#CH303N#895.6#^2 14#20000#Chic n k o ca Hime#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Barbie Ayumi d ch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a297tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Megumi Mizusawa#Barbie Ayumi#Loan#Dch Nht Bn#275627## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020020000670030004000870070012000910080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.02300#VN11.02301#50000#Vi?t#TH305M#895.9221#^214# Vit Phng#Ct di chn ngi#Th#Vit Phng#^aH.#^aVn hc#2011#^a130tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#275628## 00471000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050008000670020013000750030012000880070 00800100008000500108009001000113010000500123011001500128020001700143020000900160 020001200169039000500181013000700186#VN11.02302#VN11.02303#VN11.02304#63000#Vi? t#TH305M#895.92234#^214#Qu Hi#T ph rc#Tiu thuyt#Qu Hi#^aH.#^aVn hc# 2011#^a339tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Loan#275629## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020015000670030012000820070011000940080 00500105009001000110010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166 039000500178013000700183#VN11.02305#VN11.02306#39000#Vi?t#TH305M#895.92234#^214 #Hong Lun#Bc tng xanh#Tiu thuyt#Hong Lun#^aH.#^aVn hc#2011#^a183tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Loan#275630## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020020000700030016000900070015001060080 00500121009001000126010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000500194013000700199#VN11.02307#VN11.02308#32000#Vi?t#TH305M#895.9223#^214# Nguyn Anh o#Git ma xun m p#Tp truyn ngn#Nguyn Anh o#^aH.#^aVn hc #2011#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Loan#275631## 00625000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020022000710070070000930080005001630090 05200168010000500220011001500225020001800240020000900258020001000267039000500277 019001400282013000700296005001600303006001600319#VN11.02309#VN11.02310#70000#Vi ?t#TH305M#895.6#^214#Kuroyanagi Tetsuko#Totto-chan bn ca s#Kuroyanagi Tetsuko ; Minh ho: Iwasaki Chihiro ; Trng Thu Lan dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a355tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T t ruyn#Loan#Dch Nht Bn#275632#Iwasaki Chihiro#Trng Thu Lan## 00555000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050014000680020014000820070014000960080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162020001000171 039000500181015004000186013000700226020000800233020001200241#VV11.05957#VV11.059 59#VV11.05958#75000#Vi?t#TH305M#398.909597#^214#Nhn Vn nh#Cu ca ming#Nh n Vn nh#^aH.#^aVn hc#2011#^a346tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Thnh ng #Loan#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#275633#Tc ng#Phng ngn## 00596000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050013000610020018000740030016000920070 03800108008000500146009005200151010000500203011001500208020001700223020000300240 020001200243039000500255019000800260006001900268013000700287#VV11.05960#VV11.059 62#VV11.05961#64000#Vi?t#TH305M#813#^214#O'Brien, Tim#Nhng th h mang#Tp tru yn ngn#Tim O'Brien ; Trn Tin Cao ng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a322tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Loan #Dch M#Trn Tin Cao ng#275634## 00498000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050010000670020032000770030016001090070 01000125008000500135009001000140010000500150011001500155020001700170020000900187 020001200196039000500208013000700213#VV11.05963#VV11.05965#VV11.05964#56000#Vi? t#TH305M#895.92234#^214#Ton Dng#Nhng chuyn k gia i thng#Tp truyn ng n#Ton Dng#^aH.#^aVn hc#2011#^a221tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Loan#275635## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020017000700030021000870070015001080080 00500123009001000128010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000500196013000700201#VV11.05966#VV11.05967#70000#Vi?t#TH305M#895.9223#^214# H Trung Ngha#Chn my mu tm#Truyn ngn chn lc#H Trung Ngha#^aH.#^aVn h c#2011#^a345tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Loan#275636## 00585000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050020000610020021000810070043001020080 00500145009005200150010000500202011001500207020001700222020000500239020001200244 039000500256019001000261006001700271013000700288#VV11.05968#VV11.05969#VV11.0597 0#58000#Vi?t#TH305M#843#^214#Beigbeder, Frderic#Mt tiu thuyt Php#Frderic Beigbeder ; Nguyn Trn Kin dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2011#^a288tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Loan#Dch Php# Nguyn Trn Kin#275637## 00752000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050008000680020014000760030022000900070 00800112008000500120009001000125010000500135011001500140020001700155020000900172 020000300181039000500184021024200189020001200431013000700443#VV11.05972#VV11.059 71#VV11.05973#35000#Vi?t#TH305M#895.922803#^214#L Cng#Min t lnh#Tp k v truyn ngn#L Cng#^aH.#^aVn hc#2011#^a193tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#K#Loan#Gm nhng ghi chp, nhng bt k, truyn k lu li nhng t liu lch s ca vng t Lm ng ho hng ang tng ngy thay da i tht, ang pht tr in v hi nhp; nhng ni au eo ng, nhng thnh tch anh hng khng th b xo nho i#Truyn ngn#275638## 00420000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050011000490020015000600030004000750070011000790080005000900090 01000095010000500105011001400110020001700124020000900141020000400150039000500154 013000700159#VV11.05974#VV11.05975#Vi?t#TH305M#895.92214#^214#L Thu Yn#Gi th ng mi#Th#L Thu Yn#^aH.#^aVn hc#2011#^a99tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Loan#275639## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020020000640030009000840070048000930080 00500141009001000146010000500156011002500161020000800186020000900194039000500203 019001000208015004000218006001400258020001700272013000700289#VV11.05976#VV11.059 77#69000#Vi?t#TH305M#842#^214#Yacine, Kateb#Ngi i dp cao su#Kch th#Kateb Yacine ; Phng Vn Tu dch v gii thiu#^aH.#^aVn hc#2011#^a335tr., 2tr. nh ^b21cm#Angiri#Kch th#Loan#Dch Php#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#P hng Vn Tu#Vn hc hin i#275640## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020018000710030013000890070016001020080 00500118009001000123010000500133011001500138020000900153039000500162020001700167 020000400184013000700188#VV11.05978#VV11.05979#50000#Vi?t#TH305M#895.9221#^214# inh ng Lng#Bng cy chu ng#Th chn lc#inh ng Lng#^aH.#^aVn hc#20 11#^a239tr.^b21cm#Vit Nam#Loan#Vn hc hin i#Th#275641## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020009000680030004000770070012000810080 00500093009001000098010000500108011001500113020000900128039000500137020001700142 020000400159013000700163#VV11.05980#VV11.05981#50000#Vi?t#TH305M#895.92214#^214 #L Cao Nhum#Ru ni#Th#L Cao Nhum#^aH.#^aVn hc#2011#^a201tr.^b21cm#Vit Na m#Loan#Vn hc hin i#Th#275642## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020011000700030004000810070015000850080 00500100009001000105010000500115011001400120020000900134039000500143020001700148 020000400165013000700169#VV11.05982#VV11.05983#30000#Vi?t#TH305M#895.9221#^214# Nguyn S ng#Ti v gi#Th#Nguyn S ng#^aH.#^aVn hc#2011#^a77tr.^b21cm#V it Nam#Loan#Vn hc hin i#Th#275643## 00465000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050008000560020021000640030004000850070008000890080 00500097009001000102010000500112011001500117020000900132039000500141020001700146 020000400163004001300167013000700180#VV11.05984#VV11.05985#60000#Vi?t#TH305M#89 5.92214#^214#L Hnh#Nh th - Gin khoan#Th#L Hnh#^aH.#^aVn hc#2011#^a101t r.^b21cm#Vit Nam#Loan#Vn hc hin i#Th#In ln th 2#275644## 01031000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050013000760020059000890030 05000148007004200198008000500240009002300245010000500268011001500273039000500288 01500300029300500140032302102890033701300070062602000190063302000120065202000200 0664020000900684#VV11.05986#VV11.05989#VV11.05988#VV11.05987#25000#Vi?t#TH305M# 351.597#^214#inh Vn Mu#10 cng vic chuyn vin trong qun l hnh chnh nh nc#Sch phc v o to, bi dng cn b, cng chc#B.s.: inh Vn Mu (ch.b. ), ng Ngc Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a144tr.^b21cm#Loan#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#ng Ngc Lm#Cung cp cho chuyn vin nhng kin thc c b n v qun l nh nc v k nng hnh chnh nh tip nhn v t chc thi hnh qu yt nh ca c quan cp trn, tip nhn v x l kin ngh ca c quan qun l cp di, ra quyt nh qun l nh nc, gip lnh o lm vic ngoi nhim s. ..#275645#Qun l hnh chnh#Chuyn vin#Hnh chnh nh nc#Vit Nam## 00851000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050018000780020033000960070 04500129008000500174009002300179010000500202011001500207039000500222005001500227 02101700024202000120041200400260042402000170045000500100046701300070047702000160 0484020001300500#VV11.05990#VV11.05991#VV11.05993#VV11.05992#49000#Vi?t#TH305M# 629.80285#^214#Nguyn Don Phc#T ng ho vi Simatic S7 - 300#Nguyn Don Ph c, Phan Xun Minh, V Vn H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a226tr.^b24cm#L oan#Phan Xun Minh#L thuyt c bn v t ng ho. S dng ngn ng lp trnh S TL trong t ng ho. K thut lp trnh. Hng dn s dng phn mm STED 7, Mod ule PID trong iu khin hc#T ng ho#In ln th 6, c sa cha#Tin hc ng d ng#V Vn H#275646#Phn mm Step 7#Ngn ng STL## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050015000680020014000830070043000970080 00500140009002300145010000500168011001500173020001100188039000500199015005400204 005001600258021022700274020001400501013000700515#VL11.00892#VL11.00895#VL11.0089 4#VL11.00893#Vi?t#TH305M#621.31#^214#Nguyn Vn Mn#Cung cp in#Nguyn Vn Mn b.s. ; Trn Vn Thng h..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a208tr.^b27cm#Gi o trnh#Loan#TTS ghi: Trng cao ng in lc. - Lu hnh ni b#Trn Vn Th ng#Cung cp nhng kin thc c bn v h thng cung cp in, xc nh nhu cu v in, chn phng n cung cp in, tnh ton v in, tnh ton ngn mch tro ng cung cp in v la chn thit b trong h thng cung cp in...#Cung cp in#275647## 00920000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050014000680020027000820070014001090080 00500123009002300128010000500151011001400156020001100170039000500181015005300186 021031600239020001300555020000700568013000700575020001100582020001300593#VL11.00 896#VL11.00899#VL11.00898#VL11.00897#Vi?t#TH305M#621.31#^214#Nguyn S Mo#X l nc v lm sch hi#Nguyn S Mo#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a85tr.^b27 cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh b y nhng kin thc c bn nht v cng ngh v thit b x l nc v lm sch h i cho cc nh my in; vai tr quan trng ca ch nc cp cho l hi; phn tch cc nguyn nhn hnh thnh cu cn nc v nhim bn hi; cc phng php k h cu cn nc trn b mt kim loi b mt hp th nhit l hi...#Nh my in #L hi#275648#X l nc#Lm sch hi## 00779000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640050017000690020021000860030016001070070 01700123008000500140009002300145010000500168011001500173020001100188039000500199 015007800204021014700282020000700429020000600436013000700442020001600449#VL11.00 900#VL11.00903#VL11.00902#VL11.00901#Vi?t#TH305M#621.406#^214#Nguyn c Quyn# n mn hc Tuabin#Cho h cao ng#Nguyn c Quyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2011#^a184tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qu n l Nng lng. - Lu hnh ni b#Trnh by c s l thuyt ca qu trnh tnh nhit v phng php tnh nhit tuc bin hi nc; tnh ton nhit cho mt tuc bin ngng hi K-25-90#Tuabin# n#275649#Tuabin hi nc## 00902000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640050014000690020030000830070059001130080 00500172009002300177010000500200011001400205020001100219039000500230015007800235 00500160031302101910032902000100052000500150053002000100054502000140055501300070 0569#VL11.00904#VL11.00905#VL11.00907#VL11.00906#Vi?t#TH305M#621.319#^214#Kiu T un Anh#Ngn mch trong h thng in#Kiu Tun Anh b.s. ; H..: o Quang Thch , Nguyn Vn t#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a92tr.^b27cm#Gio trnh#Loan# TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Lu hnh ni b# o Quang Thch#Trnh by khi nim chung v ngn mch. Qu trnh qu trong mc h in ba pha n gin. Phng php tnh ton thc dng ca qu trnh qu ng n mch ba pha; tnh ngn mch khng i xng#Mch in#Nguyn Vn t#Ngn mch# H thng in#275650## 00808000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600020009000650030025000740080005000990090 02300104010000500127011001500132020001100147039000500158015005900163021023000222 020000900452020001400461020001400475013000700489020001000496#VL11.00908#VL11.009 11#VL11.00910#VL11.00909#Vi?t#TH305M#532#^214#Thu lc#Ti liu lu hnh ni b# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a124tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Cung cp kin thc c bn v cht ln g trong thu lc v c tnh vt l c bn ca cht lng, thu tnh, thu ng l c hc, hin tng nc va, dng chy u khng p trong knh, dng chy n nh khng u trong knh, nc nhy#Thu lc#Thu tnh hc#Thu ng lc#275651#Dn g chy## 00932000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020019000680030025000870070049001120080 00500161009002300166010000500189011001500194020001100209039000500220015006100225 00500120028602101990029802000080049702000110050500500160051601300070053200500160 0539005001300555005001400568#VL11.00913#VL11.00912#VL11.00915#VL11.00914#Vi?t#TH 305M#333.79#^214#Kinh t nng lng#Ti liu lu hnh ni b#Phm Thu H, Phan D iu Hng, Nguyn Minh Du...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a216tr.^b27cm#Gi o trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. B mn Kinh t Nng lng#Phm Thu H#Gii thiu mt s vn c bn v kinh t nng lng, ngun nng lng, nng lng v tng trng kinh t, gi nng lng, ti chnh trong doanh nghip nng lng, u t v d n u t nng lng#Kinh t#Nng lng#Phan Diu Hng #275652#Nguyn Minh Du#V Vit Hng#Phm Cnh Huy## 00869000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050012000680020016000800070054000960080 00500150009002300155010000500178011001500183020001100198039000500209015007800214 00500160029202101880030802000120049602000080050800500120051601300070052802000080 0535#VL11.00916#VL11.00918#VL11.00919#VL11.00917#Vi?t#TH305M#621.31#^214#Phm Th M#K thut cao p#Phm Th M b.s. ; H..: Nguyn Vn ip, L Vn Tim#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a152tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Lu hnh ni b#Nguyn Vn ip#Cung c p mt s vn c bn v cc hin tng qu in p kh quyn, qu in p ni b v cc thit b bo v cng nh cc bin php hn ch cc loi qu in p trong h thng in#in cao p#An ton#L Vn Tim#275653#in p## 00739000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050018000670020013000850030025000980070 01800123008000500141009002300146010000500169011001500174020001100189039000500200 015005900205021014400264020001300408020000900421013000700430#VL11.00920#VL11.009 23#VL11.00922#VL11.00921#Vi?t#TH305M#005.4#^214#Nguyn Vit Cng#H iu hnh#T i liu lu hnh ni b#Nguyn Vit Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a120 tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng l ng#Gii thiu tng quan v h iu hnh, qun l b nh, qun l tin trnh, q un l processor, qun l thit b v mt s h iu hnh thng dng#H iu hn h#My tnh#275654## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820009000568080005000650050015000700020031000850030021001160070 03200137008000500169009002300174010000500197011001500202020001100217039000500228 015005900233005001600292021023900308020001200547020001900559013000700578#VL11.00 925#VL11.00924#VL11.00926#VL11.00927#Vi?t#TH305M#620.0028#^214#Bi ng Thnh#H thng thng tin cng nghip#Dng cho h cao ng#Bi ng Thnh, Hong Ngc Nh n#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a149tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Tr ng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Hong Ngc Nhn#Trnh by v c s ca h thng thng tin cng nghip. Gii thiu cc c trng v cc giao thc c ng nghip in hnh hin nay; cc h thng thng tin cng nghip tiu biu nh h Centum CS3000 ca Yokogawa, PCS7 ca Siemens, IIT ca ABB#Cng nghip#H thng thng tin#275655## 00833000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050013000680020033000810030025001140070 01300139008000500152009002300157010000500180011001500185020001100200039000500211 015005900216021022400275020001900499020000600518013000700524#VL11.00928#VL11.009 29#VL11.00930#VL11.00931#Vi?t#TH305M#621.31#^214#Phm Vn Tn# n mn hc nh my nhit in#Ti liu lu hnh ni b#Phm Vn Tn#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2011#^a136tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qu n l Nng lng#Trnh by cc bc tnh ton v la chn cc thng s nhit ng ca qu trnh sn xut in nng trong nh my nhit in v xc nh cc ch t iu kinh t - k thut ca nh my. S nhit chi tit v b tr ton nh my# Nh my nhit in# n#275656## 01024000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050012000680020032000800070057001120080 00500169009002300174010000500197011001500202020001100217039000500228015007800233 00500150031102103040032602000140063002000120064400500160065602000190067201300070 0691#VL11.00932#VL11.00933#VL11.00935#VL11.00934#Vi?t#TH305M#621.31#^214#T Minh Tn#T ng ho trong h thng in#T Minh Tn b.s. ; H..: Nguyn Vn t, Ng uyn Vn ip#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a100tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#T TS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Lu hnh ni b#Nguy n Vn t#Trnh by mt s vn c bn v t ng ho trong h thng in; t ng ng ngun d phng; t ng ng tr li ngun in; t ng ho ng b; t ng iu chnh in p my pht in v cng sut phn khng trong h thng in; t ng iu chnh tn s v cng sut tc dng trong h thng in#H th ng in#T ng ho#Nguyn Vn ip#iu chnh t ng#275657## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640050014000690020021000830030025001040070 01400129008000500143009002300148010000500171011001500176020001100191039000500202 015005900207021026500266020000700531020000900538013000700547020000600554#VL11.00 936#VL11.00937#VL11.00939#VL11.00938#Vi?t#TH305M#621.402#^214#Nguyn S Mo# n mn hc l hi#Ti liu lu hnh ni b#Nguyn S Mo#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a146tr.^b27cm#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Trnh by phng php tnh v nhim v thit k ch to mt l hi. Cc tnh ton v c tnh nhin liu, tnh cn bng nhit l hi, thit k bung la, tnh trao i nhit trong cc b mt i lu v na bc x v mt s v d v tnh ton thit k c th l hi#L hi#Thit k#275658# n## 00738000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020016000680080005000840090023000890100 00500112011001400117039000500131015008600136021021700222020000500439020001000444 020001100454013000700465#VL11.00940#VL11.00941#VL11.00943#VL11.00942#Vi?t#TH305M #621.31#^214#Th nghim rle#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a56tr.^b27cm#Loan #u ba sch ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Lu hnh ni b#Gii thiu mc ch, yu cu, cc thit b th nghim v hng dn trnh t th nghim rle dng in, rle in p, rle dng in cm ng, rle thi gi an, rle trung gian, rle dng in k thut s, rle cng sut#Rle#Dng in#T h nghim#275659## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600050014000650020015000790030025000940070 01400119008000500133009002300138010000500161011001500166020001100181039000500192 015005900197021023500256020000500491020001000496013000700506#VL11.00944#VL11.009 47#VL11.00946#VL11.00945#Vi?t#TH305M#541#^214#Nguyn S Mo#L thuyt chy#Ti l iu lu hnh ni b#Nguyn S Mo#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a137tr.^b27c m#Gio trnh#Loan#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Tr nh by c s nhit ng ho hc ca qu trnh chy. L thuyt v thit b chy n hin liu kh, nhin liu lng v nhin liu rn. Cng ngh chy than sch v ph ng hng pht trin cng ngh chy hin i trn th gii v Vit Nam#Chy#L thuyt#275660## 00766000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600050020000650020028000850030025001130070 03600138008000500174009002300179010000500202011001500207039000500222015005900227 005001500286021014100301020001000442020000500452013000700457#VL11.00948#VL11.009 51#VL11.00949#VL11.00950#Vi?t#TH305M#428#^214#Nguyn Trng Giang#Ting Anh chuy n ngnh in#Ti liu lu hnh ni b#Nguyn Trng Giang, Nguyn Vit H#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a137tr.^b27cm#Loan#TTS ghi: Trng i hc in l c. Khoa Qun l Nng lng#Nguyn Vit H#Cung cp cc kin thc c bn v cch s dng cc mu cu ting Anh thng dng trong ngn ng khoa hc k thut, chuy n ngnh k thut in#Ting Anh#in#275661## 00789000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050015000660020024000810030025001050070 03600130008000500166009002300171010000500194011001500199015005900214021016300273 020001400436020001100450005001400461039000500475013000700480#VL11.00952#VL11.009 53#VL11.00955#VL11.00954#Vi?t#K600T#621.3#^214#Hong Minh Su#K thut in i cng#Ti liu lu hnh ni b#B.s.: Hong Minh Su, Nguyn Vn #^aH.#^aKhoa h c v K thut#2011#^a177tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Cung cp nhng kin thc c bn v l thuyt v mch in, o ln g in, k thut in t, my in, truyn ng in, khng ch truyn ng in v an ton in#K thut in#Gio trnh#Nguyn Vn #Thu#275662## 01022000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050017000670020023000840070035001070080 00500142009002300147010000500170011001500175015013200190021033500322020001400657 020000900671020001100680005001700691039000500708013000700713#VL11.00956#VL11.009 59#VL11.00958#VL11.00957#Vi?t#V121H#621.31#^214#Trn Quang Khnh#Vn hnh h th ng in#Trn Quang Khnh, Ma Th Thu Huyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a27 9tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Tn sc h ngoi ba: Vn hnh kinh t h thng in. - Lu hnh ni b#Gii thiu nhng vn chung v c im kt cu ca cc phn t h thng in. Nhng vn v vn hnh ci thin ch h thng in nh cht lng in tin cy cung cp in v ch lm vic kinh t ca h thng in. Cc thao tc vn hnh c th trong nh my in, trm bin p, ng dy truyn ti v phn phi in nng#H thng in#Vn hnh#Gio trnh#Ma Th Thu Huyn#Thu#275663## 00845000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050015000660020019000810070015001000080 00500115009002300120010000500143011001500148015005300163021028300216020000800499 020000500507020000800512020001100520039000500531013000700536#VL11.00960#VL11.009 61#VL11.00962#VL11.00963#Vi?t#B463Q#621.6#^214#Phm Lng Tu#Bm, qut, my nn #Phm Lng Tu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a175tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Trnh by nguyn l hot ng, phn loi v ng dng ca bm, qut, my nn. C s l thuyt chung v cc my c cnh ly t m. c im lm vic ca bm ly tm, bm dc trc, qut, my nn ly tm, my nn dc trc, my nn pittng, bm qut v my ht - thi trong nh my nhit in# My bm#Qut#My nn#Gio trnh#Thu#275664## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050015000670020044000820070030001260080 00500156009002300161010000500184011001400189015005300203021026400256020000500520 020000900525020001100534020001900545005001400564039000500578013000700583#VL11.00 964#VL11.00967#VL11.00966#VL11.00965#Vi?t#T103L#621.37#^214#Hong Minh Su#Ti l iu hng dn th nghim o lng in#Hong Minh Su, Phm Th Loan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a31tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hn h ni b#Gm cc bi th nghim hng dn dn s dng ampemt, vnmt, otmt, h cmt, cc ng h vn nng tng t, s, ng thi thc nghim phng php m r ng gii hn cho ampemt, vnmt. Thc hnh o in tr trung bnh bng cu n, o in tr nh bng cu kp...#in#o lng#Th nghim#Ti liu hng dn#Ph m Th Loan#Thu#275665## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630050013000680020010000810070040000910220 00400131008000500135009002300140010000500163011001500168015007800183021026800261 020001000529020001100539005001500550039000500565013000700570005001300577#VL11.00 968#VL11.00971#VL11.00970#VL11.00969#Vi?t#L558#621.319#^214#Hong Thu H#Li in#Hong Thu H b.s. ; o Tuyt Minh h..#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011 #^a106tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - L u hnh ni b#Trnh by nhng vn v gim tn tht in nng trong mng in; ch lm vic ca h thng in; cc bc qui hoch mng in v tin cy c ung cp in; ng dy ti in siu cao; tnh bn c gii ca ng dy tr n khng trong ch vn hnh bnh thng#Li in#Gio trnh#o Tuyt Minh#Th u#275666#Hong Thu H## 00910000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050016000670020014000830030030000970070 01600127008000500143009002300148010000500171011001500176015005300191021029600244 020000500540020000900545020001100554039000500565013000700570020001900577#VL11.00 972#VL11.00973#VL11.00975#VL11.00974#Vi?t#400L#621.37#^214#Trn Vn Thng#o l ng in#Dng cho h trung hc mt nm#Trn Vn Thng#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a112tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Tr nh by nhng khi nim c bn v k thut o lng in, nguyn l cu to v c u to nhng dng c o lng c in truyn thng. ng thi trnh by khi qut nguyn l lm vic v cu to ca mt vi loi dng c o k thut s, dng c o in t ghi cc i lng bin i theo thi gian#in#o lng#Gio trnh#Th u#275667#Trung hc k thut## 00728000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630050015000680020025000830070015001080080 00500123009002300128010000500151011001400156015007800170021016500248020001400413 020001100427039000500438013000700443#VL11.00976#VL11.00977#VL11.00978#VL11.00979 #Vi?t#GI-108T#004.6#^214#Hong Hi Xanh#Gio trnh mng my tnh#Hong Hi Xanh# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a84tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc . Khoa Qun l Nng lng. - Lu hnh ni b#Gii thiu tng quan v mng my t nh v m hnh lin kt cc h thng m. Trnh by cc kin thc v mng cc b v mng din rng; h giao thc TCP/IP v Internet#Mng my tnh#Gio trnh#Thu# 275668## 00871000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050020000660020035000860030025001210070 04200146008000500188009002300193010000500216011001500221015005900236021019500295 020001900490020001000509020001100519005001500530039000500545013000700550#VL11.00 980#VL11.00981#VL11.00983#VL11.00982#Vi?t#C460S#629.8#^214#Nguyn Th Thu Hin#C s l thuyt iu khin t ng#Ti liu lu hnh ni b#B.s.: Nguyn Th Thu Hin, Trnh Khnh Ly#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a112tr.^b27cm#TTS ghi: T rng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Khi qut chung v iu khin t ng. C s ton hc ca l thuyt iu khin t ng. M t ng hc h tuyn tnh lin tc. Kho st tnh n nh v cht lng ca h thng iu chnh t ng#iu khin t ng#L thuyt#Gio trnh#Trnh Khnh Ly#Thu#275669## 00814000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820010000578080005000670050018000720020047000900030025001370070 04200162008000500204009002300209010000500232011001500237015005900252021011200311 020002000423020001700443020001100460005001700471039000500488013000700493#VL11.00 984#VL11.00985#VL11.00986#VL11.00987#Vi?t#GI-108T#629.80285#^214#Nguyn Trung Hi u#Gio trnh ng dng tin hc chuyn ngnh nhit#Ti liu lu hnh ni b#B.s.: Nguyn Trung Hiu, Nguyn Hu Qunh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a155tr.^b 27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#Trnh by cc ki n thc c bn v h thng iu khin. Gii thiu h thng iu khin phn tn P CS7 ca Siemens#H thng iu khin#Tin hc ng dng#Gio trnh#Nguyn Hu Qunh #Thu#275670## 00741000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630020031000680030025000990080005001240090 02300129010000500152011001400157015005900171021018300230020001800413020000900431 020001100440039000500451013000700456#VL11.00988#VL11.00991#VL11.00990#VL11.00989 #Vi?t#TH308B#621.31#^214#Thit b ph nh my thu in#Ti liu lu hnh ni b #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a78tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in l c. Khoa Qun l nng lng#Gii thiu cu to, s nguyn l tc ng v qun l vn hnh cc h thng du, kh nn, cp nc, thot nc, ca van v thit b nng thng c p dng cc nh my thu in#Nh my thu in#Thit b#Gi o trnh#Thu#275671## 00936000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050015000690020025000840030021001090070 03000130008000500160009002300165010000500188011001500193015005900208021030400267 020000500571020000900576020001100585005001400596039000500610013000700615#VL11.00 992#VL11.00995#VL11.00994#VL11.00993#Vi?t#GI-108T#621.37#^214#Hong Minh Su#Gi o trnh o lng in#Dng cho h cao ng#Hong Minh Su, Phm Th Loan#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2011#^a124tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng#L lun chung v o lng v thit b o lng. Gii thiu c u to, nguyn l lm vic ca cc dng c o c in, dng c o in t, dng c o ch th s. Cc dng c o v cc cu o thng s ca mch in; dng c o v phng php o cng sut v nng lng mch 3 pha; o cc i lng khng in#in#o lng#Gio trnh#Phm Th Loan#Thu#275672## 00867000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820008000578080005000650020026000700030025000960080005001210090 02300126010000500149011001500154015005900169021027400228020001500502020002400517 020001300541020001100554039000500565013000700570#VL11.00996#VL11.00997#VL11.0099 9#VL11.00998#Vi?t#GI-108T#621.402#^214#Gio trnh k thut nhit#Ti liu lu h nh ni b#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i h c in lc. Khoa Qun l Nng lng#Cung cp cc kin thc c bn v khi nim v phng trnh trng thi ca mi cht th kh; nh lut nhit th nht v t h hai; cc qu trnh nhit v chu trnh nhit ng; dn nhit; trao i nhit i lu; trao i nhit bc x; truyn nhit v thit b trao i nhit#K thut nhit#Nhit ng hc k thut#Truyn nhit#Gio trnh#Thu#275673## 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820008000578080005000650050015000700020024000850030025001090070 01500134008000500149009002300154010000500177011001500182015005900197021028500256 020001100541020001600552020001100568039000500579013000700584020001300591#VL11.01 000#VL11.01001#VL11.01002#VL11.01003#Vi?t#GI-108T#621.406#^214#Phm Lng Tu#Gi o trnh tuabin nhit#Ti liu lu hnh ni b#Phm Lng Tu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a239tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l n ng lng#Mt s vn l thuyt c bn v qu trnh nhit v phng php tnh t on cc chu trnh nhit mt s b phn quan trng ca thit b tuc bin hi, tu c bin kh, bung t, b trao i nhit, cng nh cc phng php lm mt nhng b phn lm vic vi mi trng cht c nhit cao.#Tuabin kh#Tuabin hi nc #Gio trnh#Thu#275674#Tuabin nhit## 00696000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050011000640020018000750070011000930080 00500104009002300109010000500132011001500137015007800152021015700230020000800387 020001100395039000500406013000700411#VL11.01005#VL11.01007#VL11.01006#VL11.01004 #Vi?t#K250T#657#^214#V Th Nam#K ton i cng#V Th Nam#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a134tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l nn g lng. - Lu hnh ni b#Cung cp cc kin thc c bn v chng t k ton v ti khon k ton, k ton cc hot ng ch yu ca doanh nghip, s sch k to n v bo co ti chnh#K ton#Gio trnh#Thu#275675## 00724000000000265000450004100050000018100080000508200060001380800050001900500180 00240020040000420070041000820080005001230090023001280100005001510110015001560150 07800171021013500249020000900384020000800393020001800401005001600419039000500435 013000700440020001100447#Vi?t#GI-108T#005.3#^214#Nguyn Vit Cng#Gio trnh th it k v ci t phn mm#Nguyn Vit Cng ; Nguyn Hu Mng h..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a108tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l Nng lng. - Lu hnh ni b#Tng quan v cng ngh phn mm. Gii thiu v lp trnh cu trc. Thit k giao din ngi dng. Kim tra, chy th, bo tr phn mm#Thit k#Ci t#Phn mm my tnh#Nguyn Hu Mng#Thu#275676#Gio tr nh## 00631000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640020024000690080005000930090023000980100 00500121011001500126015007800141021012200219020001300341020001100354039000500365 013000700370#VL11.01013#VL11.01015#VL11.01014#VL11.01012#Vi?t#GI-108T#330.01#^21 4#Gio trnh ton kinh t#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a115tr.^b27cm#TTS g hi: Trng i hc in lc. Khoa Qun l nng lng. - Lu hnh ni b#Trnh b y nhng kin thc c bn v i s, quy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, quy hoch ng v quy hoch phi tuyn#Ton kinh t#Gio trnh#Thu#275677## 00870000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610050020000660020042000860070020001280080 00500148009002300153010000500176011001500181015005300196021026800249020001000517 020000900527020000900536020001100545039000500556013000700561#VL11.01016#VL11.010 17#VL11.01019#VL11.01018#Vi?t#GI-108T#003#^214#Hong Thanh Tng#Gio trnh ph n tch v thit k h thng#Hong Thanh Tng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#201 1#^a111tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#Gii thiu khi qut v cng ngh phn mm v pht trin hng i tng. Kho st v phn tch yu cu - Tc v, m hnh khi nim. Cc hot ng ca h thng cc hn h tun t v cc hnh ng. Giai on thit k cc hnh cng tc. M hnh ho ci t h thng#Phn tch#Thit k#H thng#Gio trnh#Thu#275678## 01022000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050015000710020025000860290019001110070 07000130008000500200009004300205010000500248011001400253015004600267021025700313 02000090057002000110057902000170059002000080060700500150061500600210063003900050 0651013000700656020000900663#VL11.01021#VL11.01023#VL11.01022#VL11.01020#Vi?t#B1 08C#354.409597#^214#ng Ngc Trn#Bo co thng nin 2010#2010 annual report#B .s.: ng Ngc Trn, Hong Vn Khoa ; Nguyn Th Minh Ngc bin dch#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2011#^a37tr.^b30cm#TTS ghi: Cc a cht v Khong sn Vit Nam#Gii thiu bo co nm 2010 ca Cc a cht v Khong sn Vit Nam v qun l nh nc v hot ng khong sn, qun l nh nc v hot ng iu tra c bn a cht v khong sn. Cc kt qu iu tra c bn a ch t v khong sn, thm d khong sn...#a cht#Khong sn#Qun l nh nc#Bo co#Hong Vn Khoa#Nguyn Th Minh Ngc#Thu#275679#Vit Nam## 00831000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020087000460080005001330090043001380100005001810110018001860150 05700204021023700261020000800498020000900506020000900515020001000524020001900534 039000500553013000700558#VL11.01024#VL11.01025#Vi?t#T103L#363.738#^214#Ti liu hng dn "nh gi ca bin i kh hu v xc nh cc gii php thch ng"#^a H.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2011#^aXI, 72tr.^b30cm#TTS ghi: V in Khoa hc Kh tng Thu vn v Mi trng#Tng quan v tc ng ca bin i kh hu. Phng php nh gi tc ng ca bin i kh hu. Cc gii php thc h ng vi bin i kh hu cho mt s ngnh ti nguyn nc, nng nghip, y t s c kho, giao thng v h tng k thut...#Kh hu#Bin i#Tc ng#Gii php#T i liu hng dn#Thu#275680## 00781000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020015000650030018000800070060000980080 00500158009002000163010000500183011001500188005001800203005001700221005001200238 00500100025003900050026001300070026502101570027202000110042902000070044002000080 0447#VN11.02311#VN11.02312#VN11.02313#29800#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in t ly#Dnh cho hc sinh#Nguyn Quc Khnh, Nguyn nh Phc, Vit Phng, Minh Ch u#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a259tr.^b18cm#Nguyn Quc Khnh#Nguyn nh Ph c#Vit Phng#Minh Chu#Thu#275681#Gii thch nhng t ly ting Vit thng d ng, thng gp trong i sng hng ngy, trong bo ch, vn hc nh trng. Mi mc t c km theo v d minh ho#Ting Vit#T ly#T in## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050010000650020019000750030018000940070 02100112004003900133008000500172009002000177010000500197011001500202020001100217 020000800228005001000236039000500246013000700251021021600258#VN11.02314#VN11.023 15#VN11.02316#54000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Trn Hng#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh#Trn Hng, Bnh Minh#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^a T in Bch khoa#2011#^a636tr.^b18cm#Ting Vit#T in#Bnh Minh#Thu#275682#C ung cp cc t loi ca t tra cu, c cp nht nhng t thng dng nht, gii thch r rng, c bit l nhng t trong sch gio khoa ci cch ca B Gio d c v o to. Mi mc t u c v d minh ho c th## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050009000710020072000800070009001520080 00500161009002000166010000500186011001500191021029900206020001900505020001300524 020001000537020000900547020000800556039000500564013000700569#VV11.05994#VV11.059 95#VV11.05996#VV11.05997#Vi?t#T310H#615.095957#^214#Trnh C#Tm hiu doanh nghi p sn xut v kinh doanh linh chi ln nht th gii#Trnh C#^aH.#^aT in Bc h khoa#2011#^a310tr.^b21cm#Gii thiu v doanh nghip sn xut v kinh doanh sn phm linh chi ln nht th gii. Trnh by dc cht v cng hiu ca nm linh chi trong iu tr mt s bnh. Hiu qu ca dc cht linh chi i vi bnh gan . Phng php s dng dc cht linh chi. Nhng sn phm linh chi c hiu qu k diu#Cng ti Shuang Hor#Nm linh chi#Dc cht#Sn phm#Xingapo#Thu#275683## 00951000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030127000740070070002010080005002710090 02600276010000500302011001500307012003100322021016500353020001000518020000400528 02000140053200500170054600500090056303900050057201300070057702000090058400500100 0593005001000603#VV11.05998#VV11.05999#38000#Vi?t#C125T#428.2#^214#Cu trc cu ting Anh#Dng cho hc sinh THCS, THPT v n luyn thi i hc. Dnh cho sinh v in cc trng. Dnh cho ngi hc thm ting Anh cc cp#B.s.: Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a254tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Cung cp kin thc c bn v c u trc cu ting Anh. Trnh by mt s cu trc cu ting Anh thng dng. Gii thiu mt s thnh ng i vi mt s ng t ting Anh#Ting Anh#Cu#Sch c th m#Nguyn Thu Huyn#M Hng#Thu#275684#Cu trc#Thanh Hi#The Windy## 00895000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030127000840070051002110080005002620090 02600267010000500293011001500298012003100313021014900344020001000493020000800503 02000080051100500100051903900050052901300070053402000090054100500090055000500100 0559#VV11.06000#VV11.06001#56000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang s dng gii t t ing Anh#Dng cho hc sinh THCS, THPT v n luyn thi i hc. Dnh cho sinh vi n cc trng. Dnh cho ngi hc thm ting Anh cc cp#B.s.: Phan Thoa (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a383tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Trnh by nhng kin thc c bn v gii t. Hng dn cch s dng gii t sau danh t, ng t, tnh t v phn t. C km theo c c bi tp b tr#Ting Anh#Gii t#S dng#Phan Thoa#Thu#275685#Cm nang#M H ng#The Windy## 00906000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030127000860290022002130070052002350080 00500287009002600292010000500318011001500323012003100338021014100369020001000510 02000090052002000090052900500110053800500090054900500100055803900050056801300070 0573#VV11.06002#VV11.06003#48000#Vi?t#C120N#428.2#^214#Cm nang s dng cc th ting Anh#Dng cho hc sinh THCS, THPT v n luyn thi i hc. Dnh cho sinh v in cc trng. Dnh cho ngi hc thm ting Anh cc cp#English tenses manual# B.s.: Vit Hong (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a318tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu cc vn vn phm ting Anh v hng dn cch s dng cc th, cc cu... hp l v chnh xc , c km theo cc bi tp minh ho#Ting Anh#Ng php#Cm nang#Vit Hong#M H ng#The Windy#Thu#275686## 00965000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030121000870070063002080080005002710090 02600276010000500302011001500307012003100322021018200353020001000535020000900545 02000080055402000140056200500100057600500090058600500100059500500100060503900050 0615013000700620#VV11.06004#VV11.06005#37000#Vi?t#C101D#428.6#^214#Cc dng bi tp c hiu ting Anh#Dng cho hc sinh THCS, THPT v n thi i hc. Dnh cho sinh vin cc trng. Dnh cho ngi hc thm ting Anh cc cp#B.s.: Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a246tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu cc bi tp c hi u ting Anh nh c hiu ngha ca t theo ng cnh, c hiu cu, c hiu in v chn t thch hp... theo mc kh tng dn c km theo p n#Ting An h#c hiu#Bi tp#Sch c thm#Qunh Nh#M Hng#Thanh Hi#The Windy#Thu#275 687## 01019000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490030111000800070058001910080005002490090 02600254010000500280011001500285012003100300021026500331020001000596020001100606 02000190061702000090063600500170064500500090066200500100067103900050068101300070 0686#VV11.06006#VV11.06007#54000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang luyn dch Vit - Anh#Dng cho dch thut. Dng cho hc sinh THCS, THPT v n thi i hc. Dnh c ho ngi hc thm ting Anh cc cp#B.s.: Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a356tr.^b21cm#T sch Gip h c tt ting Anh#Trnh by nhng c im cn lu khi dch ting Vit sang tin g Anh. Mt s t ting Vit kh dch sang ting Anh v mt s bi luyn dch ti ng Anh theo cc lnh vc. Gii thiu t v cu trc thng dng trong cc lnh v c. Mt s thnh ng v tc ng ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#K nng dch thut #Cm nang#Nguyn Thu Huyn#M Hng#The Windy#Thu#275688## 01086000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490030127000960290047002230070070002700080 00500340009002600345010000500371011001500376012003100391020001000422020000800432 02000090044002000090044900500170045800500100047500500090048503900050049400400080 0499021018000507020000800687005001000695013000700705#VV11.06008#VV11.06009#32000 #Vi?t#C120N#428#^214#Cm nang s dng tnh t v trng t ting Anh#Dng cho h c sinh THCS, THPT v n luyn thi i hc. Dnh cho sinh vin cc trng. Dnh c ho ngi hc thm ting Anh cc cp#Handbook of English adjective and adverb usa ge#B.s.: Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: Thanh Hi, M Hng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a202tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Tnh t#Trng t#Cm nang#Nguyn Thu Huyn#Thanh Hi#M Hng#Thu#Ti bn# Tm hiu mt cch h thng v chi tit cc tnh t v trng t ting Anh; cch h nh thnh tnh t, trng t, c bit gii thch k cch s dng, c km theo c c bi tp thc hnh#S dng#The Windy#275689## 00721000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020023000780030039001010070 04100140008000500181009002600186010000500212011001500217021015900232020001000391 020000900401005000900410039000500419013000700424#VV11.06011#VV11.06012#VV11.0601 0#60000#Vi?t#E204G#428.2#^214#Murphy, Raymond#English grammar in use#Cm nang c ho cc th sinh chun b thi#Raymond Murphy ; Hng c dch, ch gii#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a435tr.^b21cm#Gii thiu 130 mc vi nhng kin th c ng php tng Anh cn bn nh: th ca ng t, ng t c bit, cu iu ki n, cu b ng, li ni tng thut...#Ting Anh#Ng php#Hng c#Thu#275690# # 00794000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540030061001060070071001670080005002380090 02600243010000500269011001500274012005600289020001000345020000700355020000800362 02000140037002000150038400500140039900500090041300500120042203900050043401300070 0439005001000446#VV11.06013#VV11.06014#45000#Vi?t#T527T#428.0076#^214#Tuyn tp cc dng bi tp ting Anh n thi i hc#Bin son theo ni dung v nh hng a thi ca B GD & T#Tng hp, b.s.: Bi Qunh Nh, The Windy ; H..: M Hn g, Nguyn Xoan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a227tr.^b24cm#T sch Gip h c tt ting Anh) (T sch n thi i hc#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm #Sch luyn thi#Bi Qunh Nh#M Hng#Nguyn Xoan#Thu#275691#The Windy## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030014000780070028000920080005001200090 02600125010000500151011001500156012003100171020001000202020000900212020002000221 020000800241020001400249013000700263005000900270005001000279039000500289#VV11.06 016#VV11.06015#45000#Vi?t#B103T#428.2#^214#Bi tp ng php ting Anh#Dnh cho THPT#M Hng (ch.b.), The Windy#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a227tr.^b2 4cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Ng php#Ph thng trung hc#Bi t p#Sch c thm#275692#M Hng#The Windy#Thu## 00819000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020034000650030063000990070074001620080 00500236009002600241010000500267011001500272012005600287020001000343020000700353 02000200036002000140038002000150039400500170040900500090042600500120043500500100 0447039000500457013000700462#VV11.06017#VV11.06019#VV11.06018#50000#Vi?t#B450# 428.0076#^214#B thi - Thi th mn ting Anh#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Tng hp, b.s.: Nguyn Thu Huyn, The Windy ; H. .: M Hng, Nguyn Xoan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a270tr.^b24cm#T s ch Gip hc tt ting Anh) (T sch n thi i hc#Ting Anh# thi#Ph thng t rung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Thu Huyn#M Hng#Nguyn Xoan#The Windy#Thu#275693## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030041000830070028001240080005001520090 02600157010000500183011001500188012003100203005000900234005001000243039000500253 01300070025802000100026502000110027502000080028602000200029402000150031402000140 0329#VV11.06020#VV11.06021#36000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp cu to t ti ng Anh#Bao gm nhiu dng bi tp t d n kh#M Hng (ch.b.), The Windy#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a175tr.^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#M Hng#The Windy#Thu#275694#Ting Anh#Cu to t#Bi tp#Ph thng trung hc#S ch luyn thi#Sch c thm## 00977000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030127000860070060002130080005002730090 02600278010000500304011001500309012003100324021020100355020001000556020000800566 02000080057402000090058200500100059100500090060100500070061000500100061703900050 0627013000700632#VV11.06022#VV11.06023#58000#Vi?t#C120N#428.2#^214#Cm nang s dng ng t ting Anh#Dng cho hc sinh THCS, THPT v n luyn thi i hc. Dn h cho sinh vin cc trng. Dnh cho ngi hc thm ting Anh cc cp#B.s.: Phan Thoa (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a404tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu 10 bi hc v s dng ng t ting Anh nh: cc th ca ng t, ng t "have" v "do", ng t khuyt thiu, th b ng, cu iu kin... c km theo cc bi tp p dng v bi kim tra#Ting Anh#ng t#S dng#Cm nang#Phan Thoa#M Hng#Thu H#The Wi ndy#Thu#275695## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020037000520070064000890080005001530090026001580100 00500184011001500189012003100204020001000235020000700245005001700252005000900269 005001000278039000500288020001500293021015700308005001000465013000700475#VV11.06 024#VV11.06025#50000#Vi?t#NH556T#428.2#^214#Nhng t d nhm ln trong ting An h#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a330tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#T ng#Nguyn Thu Huyn#M Hng#The Windy#Vanh#Sch tham kho#Cung cp nhng t d nhm ln c v d i km, gip cc bn khi phn vn khng bit nn dng t no thch hp, cho ng tnh hung c sp xp theo vn abc#Thanh Hi#275696## 00781000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540030050000840070058001340080005001920090 02600197010000500223011001500228012003100243020001000274020000800284005001100292 00500090030300500100031203900050032202000150032702100720034200500100041402000120 0424013000700436#VV11.06026#VV11.06027#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp c m ng t ting Anh#Dng cho hc sinh THCS, PTTH v n thi i hc...#Vit Hon g (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2011#^a171tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Bi tp#Vit Hong# M Hng#The Windy#Vanh#Sch tham kho#Gii thiu cc dng bi tp v cm ng t ting Anh c km theo p n#Thanh Hi#Cm ng t#275697## 00931000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490030092000920070061001840080005002450090 02600250010000500276011001500281012005600296020001000352020000900362020000800371 00500140037900500090039300500120040200500100041403900050042402000150042902101420 0444013000700586#VV11.06028#VV11.06029#46000#Vi?t#M558M#428#^214#11 dng bi t p ng php ting Anh cn bn#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT. Dnh cho hc sinh n thi vo cao ng, i hc...#B.s.: The Windy, Bi Qunh Nh ; H..: M Hng, Nguyn Xoan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a292tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh) (T sch n thi i hc#Ting Anh#Ng php#Bi tp#Bi Qunh Nh#M Hng#Nguyn Xoan#The Windy#Vanh#Sch tham kho#Gm nhng bi tp t ing Anh nhm rn luyn ng php v chia ng t, cu trc tip gin tip, cu b ng, cu iu kin, mnh quan h,...#275698## 00920000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030090000750070057001650080005002220090 02600227010000500253011001500258012003100273020001000304020002000314005001000334 00500100034400500100035403900050036402000150036902101940038400500090057801300070 0587#VV11.06030#VV11.06031#26000#Vi?t#S111T#428.2#^214#600 ng t bt quy tc# Dng cho hc sinh PTTH, n luyn thi i hc, sinh vin, ngi hc thm ting An h cc cp#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: Thanh Hi, M Hng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a160tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh# ng t bt qui tc#Qunh Nh#Thanh Hi#The Windy#Vanh#Sch tham kho#Gii thiu khong 600 ng t bt qui tc ting Anh c sp xp theo th t ch ci v tr nh by qua 4 dng: nguyn th, qu kh, qu kh phn t v ngha ting Vit km theo bi tp v p n#M Hng#275699## 00965000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020039000710030056001100070 05800166008000500224009002600229010000500255011001500260012003100275020001000306 02000100031600500110032600500090033700500100034603900050035602000150036102102010 0376020000900577005001000586013000700596#CDVN.01406#VV11.06033#CDVN.01405#VV11.0 6032#50000#Vi?t#T550H#428#^214#T hc giao tip ting Anh theo ch #Dng cho hc sinh THCS, PTTH v n luyn thi i hc...#Hng Nhung (ch.b.), The Windy ; H ..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a231tr.^b21cm#T s ch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Giao tip#Hng Nhung#M Hng#The Windy#Van h#Sch tham kho#Gii thiu nhiu ch giao tip ting Anh quen thuc trong cu c sng vi nhng cu ni thng dng gip ngi hc c th t n luyn v nng cao kin thc nh cho hi, xin li, cm n, thi tit...#Trng m#Thanh Hi#275 700## 00916000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020058000730030075001310070 05700206008000500263009002600268010000500294011001500299012003100314020001000345 02000080035500500100036300500090037300500100038203900050039202000150039702101160 0412020000900528005001000537013000700547#VV11.06034#VV11.06035#CDVN.01408#CDVN.0 1407#50000#Vi?t#H406T#428.1#^214#Hon thin k nng pht m v nh du trng m ting Anh#Dng cho hc sinh PTTH v n thi i hc. Dnh cho sinh vin cc tr ng...#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a254tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Pht m#Qunh Nh#M Hng#The Windy#Vanh#Sch tham kho#Hng dn phng php pht m v nh du trng m ting Anh chnh xc qua cc danh t, tnh t v ng t n gin#Trng m#Thanh Hi#275701## 01053000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020042000730030053001150290 02900168007004600197008000500243009002600248010000500274011001500279012003100294 02000100032502000100033502000090034500500110035400500090036500500100037403900050 0384020001500389021028000404013000700684#VV11.06037#CDVN.01410#CDVN.01409#VV11.0 6036#48000#Vi?t#T306A#428.1#^214#Ting Anh cho ngi d phng vn xin vic#Dnh cho sinh vin cc trng. Dnh cho ngi i lm#English for job interviewees#H ng Nhung (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a201tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Phng vn#Vic lm#Hng Nhung#M Hng#The Windy#Vanh#Sch tham kho#Tm hiu mt s iu cn bit trong cuc phng vn xin vic bng ting Anh. Gii thiu cc cuc hi thoi in hnh trong phng vn xin vic. Mt s cu hi gip bn chun b cho cuc phng vn. Cch vit th xin vic km theo nhng cu v cm t thng dng vit th xin vic#275702## 00869000000000373000450002600110000002600100001102600100002102600110003101400070 00420410005000491810006000540820004000608080005000640020046000690290040001150070 06300155008000500218009002600223010000500249011001500254012003100269020001000300 02000180031002000130032802000090034100500140035000500120036400500090037600500100 0385039000500395013000700400020001500407021007300422#VV11.06038#CDVN01412#CDVN01 411#VV11.06039#55000#Vi?t#L527K#428#^214#Luyn k nng nghe v vit chnh t ti ng Anh#Practise listening and dictating skills#Bi Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: Nguyn Xoan, Kim Dung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a215tr.^b21c m#T sch gip hc tt ting Anh#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng vit#Chnh t#Bi Qunh Nh#Nguyn Xoan#Kim Dung#The Windy#Vanh#275703#Sch tham kho#Gm n hng bi tp ting Anh nhm rn luyn k nng nghe v vit chnh t## 00892000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020031000420030031000730290021001040070080001250080010002050090 01800215010000500233011001400238020001000252020000800262020001100270005001300281 00500150029400500250030900500150033403900050034901300070035402101550036100500260 0516005001200542#VV11.06040#VV11.06041#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh chuyn ngn h thm m#Gio trnh m thoi giao tip#Beauty salon English#Hunh Vn B, Hun h Vn Tng, Elizabeth Hollingsworth... ; Hunh Thu Lan ch.b.#^aCn Th#^ai h c Cn Th#2011#^a65tr.^b21cm#Ting Anh#Thm m#Gio trnh#Hunh Vn B#Hunh Vn Tng#Hollingsworth, Elizabeth#Hunh Thu Lan#Vanh#275704#Gii thiu mt s thu t ng v bi hc v chuyn ngnh thm m bng ting Anh theo cc ch : vin ch m sc da, salon mng v tc, cc dch v mt xa,...#Nyquist, Rebecca Lee Anne#R ome, Erica## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020032000470070014000790080005000930090011000980100005001090110 01600114020001900130020000900149039000500158005001400163020000800177020000400185 013000700189#FV11.00027#FV11.00028#Vi?t#L206G#895.9221#^214#Les grandes poteses du Vietnam#Trn Cu Chn#^aH.#^aThe gioi#2010#^a191 p.^b21 cm#Nghin cu vn h c#Vit Nam#Vanh#Trn Cu Chn#Nh th#Th#275705## 00577000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020020000510070065000710080005001360090011001410100005001520110 01600157020001700173020000900190020001200199005001700211005000600228005001500234 005001800249005000800267039000500275013000700280#NV11.00911#NV11.00912#Vi?t#I-31 1P#895.9223408#^214#In pursuit of smile#Trung Trung Dinh, Y Ban, Nguyen Ngoc Tu. .. ; Le Thi Vuon transl.#^aH.#^aThe gioi#2011#^a172 p.^b21 cm#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#Trung Trung Dinh#Y Ban#Nguyen Ngoc Tu#Suong Nguyet Minh#Doan Le#Vanh#275706## 00697000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020053000490070049001020080005001510090019001560100005001750110 01600180015006800196020002000264020000400284020001000288020000900298005001200307 005001400319005001200333005001300345005001300358039000500371013000700376#NV11.00 913#NV11.00914#Vi?t#V302N#338.109597#^214#Vietnam fifty years of rice research a nd development#Bui Ba Bong, Nguyen Van Bo, Bui Chi Buu (ed.)...#^aH.#^aAgricultu re pub.#2010#^a414 p.^b24 cm#At head of the title: Ministry of agriculture and r ural development#Kinh t nng nghip#Go#Xut khu#Vit Nam#Bui Ba Bong#Nguyen V an Bo#Bui Chi Buu#Vo Tong Xuan#Dang Kim Son#Vanh#275707## 00631000000000313000450002600110000000500110001102000060002201400070002804100050 00351810006000400820004000468080005000500020013000550030018000680070038000860080 01800124009004700142010000500189011001600194020001000210020001800220020001500238 039000500253005001000258005001200268005001100280005001900291013000700310#NV11.00 926#Kim Jiyeon#TOEIC#96000#Vi?t#T429T#428#^214#Tomato TOEIC#Compact listening#K im Jiyeon, Kim Hakin, Lee Miyeong...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a155 p.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#Sch luy n thi#vanh#Kim Hakin#Lee Miyeong#Lee Eungyu#Bennett, Andrew W.#275708## 00654000000000325000450002600110000002600100001101400080002104100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030018000620070038000800080018001180090 04700136010000500183011001600188020001000204020001800214020001500232039000500247 00500110025200500100026300500120027300500110028500500190029601300070031502000060 0322#NV11.00927#CDVN.1413#112000#Vi?t#T429T#428#^214#Tomato TOEIC#Compact liste ning#Kim Jiyeon, Kim Hakin, Lee Miyeong...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a151 p.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#Sc h luyn thi#vanh#Kim Jiyeon#Kim Hakin#Lee Miyeong#Lee Eungyu#Bennett, Andrew W.# 275709#TOEIC## 00511000000000265000450002600110000002600100001101400080002104100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530030043000690070008001120080018001200090 04700138010000500185011001600190020000800206020000400214020000700218039000500225 013000700230005000800237#NV11.00928#CDVN.1414#236000#Vi?t#T435E#914.204#^214#To urism English#A hand-on course for tourism professionals#LiveABC#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a165 p.^b28 cm#Du lch#A nh#S tay#vanh#275710#LiveABC## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001400156020000500170020000600175020000800181020001400189 005001400203005001400217039000500231013000700236#VV11.06042#20000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 1# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#275711## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001400156020000500170020000600175020000800181020001400189 005001400203005001400217039000500231013000700236#VV11.06043#20000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 1# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a85tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#S ch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#275712## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 005001400204005001400218039000500232013000700237#VV11.06044#22000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 2# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#S ch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#275713## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 005001400204005001400218039000500232013000700237#VV11.06045#22000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 2# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#S ch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#275714## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020001400182005001400196 005001400210039000500224013000700229020000800236#VV11.06046#22000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 3# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#275715#Bi tp## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040039000890080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 005001400204005001400218039000500232013000700237#VV11.06047#23000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 4# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 2, c chnh l b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a118tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#S ch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#275716## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.06048#23000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 4#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#Vanh#275717## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000820040040000860080005001260090 01800131010000500149011001500154020000500169020000600174020000800180020001400188 005001500202039000500217013000700222#VV11.06049#28000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 5#Phm nh Thc#T.1#Ti bn ln th 2, c sa cha, b su ng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#P hm nh Thc#Vanh#275718## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000820040040000860080005001260090 01800131010000500149011001500154020000500169020000600174020000800180020001400188 005001500202039000500217013000700222#VV11.06050#28000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 5#Phm nh Thc#T.2#Ti bn ln th 2, c sa cha, b su ng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#P hm nh Thc#Vanh#275719## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020023000450070037000680220004001050040018001090080005001270090 01800132010000500150011001500155020001100170020000600181020001400187005001600201 005002000217039000500237013000700242#VV11.06051#VV11.06052#32000#Vi?t#372.6#^21 4#Bi dng ting Vit 1#Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Dung#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a194tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Ng uyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Dung#Vanh#275720## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070037000740220004001110040018001150080 00500133009001800138010000500156011001500161020001100176020000600187020001400193 005001600207005002000223039000500243013000700248#VV11.06053#VV11.06054#32000#Vi ?t#B452D#372.6#^214#Bi dng ting Vit 1#Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Dung# T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Dung#Vanh#275721## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510030048000940070017001420040018001590080 00500177009001800182010000500200011001500205020001100220020000500231020000600236 020001200242020001400254005001700268039000500285013000700290#VV11.06055#VV11.060 56#25000#Vi?t#250K#372.6#^214# kim tra hc k ting Vit - Ton lp 2#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn Phng#Ti bn ln th 1#^a H.#^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 2# kim tra#Sch c thm#Hunh Tn Phng#Vanh#275722## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510030048000940070017001420040018001590080 00500177009001800182010000500200011001500205020001100220020000500231020000600236 020001200242020001400254005001700268039000500285013000700290#VV11.06057#VV11.060 58#23000#Vi?t#250K#372.6#^214# kim tra hc k ting Vit - ton lp 3#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn Phng#Ti bn ln th 1#^a H.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#Hunh Tn Phng#Vanh#275723## 00630000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030033000710070044001040220004001480040 01800152008000500170009001800175010000500193011001500198020000500213020000600218 02000120022402000140023600500150025000500110026500500160027603900050029201300070 0297#VV11.06059#VV11.06060#18000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 7#Kim tra 15 pht, 1 tit, hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 7# Kim tra #Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn#Vanh#275724## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030033000750070016001080040018001240080 00500142009001800147010000500165011001500170020000900185020000600194020001200200 020001400212005001600226039000500242013000700247#VV11.06061#VV11.06062#29000#Vi ?t#250K#590.76#^214# kim tra sinh hc 7#Kim tra 15 pht, 1 tit, hc k#Ho ng Th Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a175tr.^b24cm#Sinh h c#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Hong Th Tuyn#Vanh#275725## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030024000710070016000950040040001110080 00500151009001800156010000500174011001500179020000800194020001200202020001100214 020001400225005001600239039000500255020000600260020001200266013000700278#VV11.06 064#VV11.06063#22000#Vi?t#250K#807#^214# kim tra ng vn 7#15 pht, 1 tit, hc k#Hunh Vn Thng#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hunh V n Thng#Vanh#Lp 7# kim tra#275726## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540030033000770070016001100040018001260080 00500144009001800149010000500167011001500172020000900187020000600196020001200202 020001400214005001600228039000500244013000700249#VV11.06065#VV11.06066#27000#Vi ?t#250K#612.0076#^214# kim tra sinh hc 8#Kim tra 15 pht, 1 tit, hc k#H ong Th Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Hong Th Tuyn#Vanh#275727## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030024000740070012000980040018001100080 00500128009001800133010000500151011001500156020000700171020000600178020001200184 020001400196005001200210013000700222039000500229#VV11.06067#VV11.06068#21000#Vi ?t#250K#530.076#^214# kim tra vt l 8#15 pht, 1 tit, hc k#Mai Trng #T i bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a126tr.^b24cm#Vt l#Lp 8# kim tra#Sch c thm#Mai Trng #275728#Vanh## 00630000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030033000710070044001040220004001480040 01800152008000500170009001800175010000500193011001500198020000500213020000600218 02000120022402000140023600500150025000500110026500500160027603900050029201300070 0297#VV11.06069#VV11.06070#29000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 8#Kim tra 15 pht, 1 tit, hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a176tr.^b24cm#Ton#Lp 8# kim tra #Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn#Vanh#275729## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030035000740070016001090080005001250090 01800130010000500148011001500153020000900168020000600177020001400183039000600197 004001800203020001200221005001600233013000700249#VV11.06071#VV11.06072#27000#Vi ?t#250K#576.5#^214# kim tra sinh hc 9#Kim tra 15 pht - 1 tit - Hc k#Ho ng Th Tuyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1# kim tra#Hong Th Tuyn#275730## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030035000710070044001060220004001500040 04200154008000500196009001800201010000500219011001500224020000500239020000600244 02000120025002000140026200500150027600500110029100500160030203900060031801300070 0324#VV11.06073#VV11.06074#28000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 9#Kim tra 15 pht - 1 tit - Hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.1#T i bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a176tr.^b2 4cm#Ton#Lp 9# kim tra#Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ng n#TDung#275731## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030035000760070013001110080005001240090 01800129010000500147011001500152020000800167020000700175020001400182039000600196 004001800202020001200220005001300232013000700245#VV11.06075#VV11.06076#27000#Vi ?t#250K#546.076#^214# kim tra ho hc 10#Kim tra 15 pht - 1 tit - Hc k# Hunh Vn t#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1# kim tra#Hunh Vn t#275732## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070015000740080005000890090018000940100005001120110 01500117020000500132020000600137020001400143039000600157004001800163020000800181 005001500189013000700204#VV11.06077#22000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp c bn v nng cao ton 3#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#To n#Lp 3#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 2#Bi tp#Phm nh Thc#275733## 00443000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070022000590080005000810090018000860100005001040110 01400109020000800123020000600131020001400137039000600151020000800157005001700165 013000700182#VV11.06078#28000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp tin hc 3#L Th H ng Loan b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a95tr.^b24cm#Tin hc#Lp 3#Sch c t hm#TDung#Bi tp#L Th Hng Loan#275734## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070015000780080005000930090018000980100 00500116011001400121020000500135020000600140020001400146039000600160004001800166 020000900184005001500193020001200208013000700220#VV11.06079#VV11.06080#17000#Vi ?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton trc nghim 3#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 3#Bi to n#Phm nh Thc#Trc nghim#275735## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030020000640070037000840220004001210080005001250090 01800130010000500148011001500153020000500168020000600173020000800179020001400187 005001400201005001400215039000600229013000700235#VV11.06081#28000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp chn lc ton 4#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a151tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#TDung#275736## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030020000640070037000840220004001210080005001250090 01800130010000500148011001500153020000500168020000600173020000800179020001400187 005001400201005001400215039000600229013000700235#VV11.06082#28000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp chn lc ton 4#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#TDung#275737## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020080005001180090018001230100 00500141011001500146020000800161020000600169020001400175039000600189004001800195 020000800213005001600221013000700237#VV11.06083#VV11.06084#22000#Vi?t#H561D#959 .70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 6#T Th Thu Anh#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a118tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1#Bi tp#T Th Thu Anh#275738## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020048000540070015001020080005001170090018001220100 00500140011001500145020000900160020000600169020001400175039000600189004001800195 020000800213005001500221020001200236013000700248#VV11.06085#VV11.06086#27000#Vi ?t#T406N#516.0076#^214#Ton nng cao t lun v trc nghim hnh hc 6#Nguyn V n Lc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a167tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 6#Sch c thm#TD ung#Ti bn ln th 1#Bi tp#Nguyn Vn Lc#Trc nghim#275739## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020027000550070016000820080005000980090018001030100 00500121011001500126020000800141020000600149020001400155039000600169004001800175 005001600193020000700209013000700216#VV11.06087#VV11.06088#22000#Vi?t#K305T#959 .70076#^214#Kin thc c bn lch s 6#T Th Thu Anh#^aH.#^ai hc S phm#20 11#^a126tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1#T Th Thu Anh#n tp#275740## 00560000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070010000690220004000790040018000830080 00500101009001800106010000500124011001500129020000800144020000600152020000800158 02000120016602000110017802000080018902000140019700500100021103900060022101300070 0227#VV11.06089#VV11.06090#20000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 7#Hong Vn#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch c thm#Hong Vn#TDung#275741## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020080005001180090018001230100 00500141011001500146020000800161020000600169020001400175039000600189004001800195 020000800213005001600221013000700237#VV11.06091#VV11.06092#25000#Vi?t#H561D#959 .70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 7#T Th Thu Anh#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1#Bi tp#T Th Thu Anh#275742## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070056000890080005001450090018001500100 00500168011001500173020000500188020000600193020001400199005001400213005001200227 039000600239004001800245005001100263005001600274020000800290013000700298#VV11.06 093#VV11.06094#28000#Vi?t#B454T#510.76#^214#400 bi ton c bn v m rng lp 7#Dng c Kim, Duy ng, V Th Hu, Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng#TDung#T i bn ln th 1#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Bi tp#275743## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020080005001180090018001230100 00500141011001500146020000800161020000600169020001400175039000600189004001800195 020000800213005001600221013000700237#VV11.06095#VV11.06096#29000#Vi?t#H561D#959 .70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 9#T Th Thu Anh#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a175tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1#Bi tp#T Th Thu Anh#275744## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030098000790070013001770080005001900090 01800195010000500213011001500218020000900233020000600242020001400248039000600262 004001800268020000800286005001300294013000700307#VV11.06097#VV11.06098#20000#Vi ?t#K305T#576.5#^214#Kin thc c bn sinh hc 9#Gip n l thuyt v bi tp. C u hi t lun v trc nghim. Bi tp p dng st cho tng chng#V Vn Chin#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a110tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 1#Bi tp#V Vn Chin#275745## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070022000970080005001190090018001240100 00500142011001500147020001000162020000600172020001400178039000600192004001800198 020000800216005002200224020001200246013000700258#VV11.06099#VV11.06100#24000#Vi ?t#C125H#428.0076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ting Anh 9#Nguyn Th Min h Hng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm #TDung#Ti bn ln th 1#Bi tp#Nguyn Th Minh Hng#Trc nghim#275746## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020067000520070030001190080005001490090018001540100 00500172011001500177020000500192020001600197020001400213005001500227005001400242 039000600256020000800262020000700270013000700277#VV11.06101#VV11.06102#18000#Vi ?t#454K#510.76#^214#n kin thc luyn k nng mn ton trung hc c s thi vo lp 10#on Th Phit, H Ngc Trung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a120tr.^b24cm #Ton#Trung hc c s#Sch c thm#on Th Phit#H Ngc Lng#TDung#Bi tp# n tp#275747## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020066000510070015001170080005001320090018001370100 00500155011001500160020000800175020000600183020001400189005001500203039000600218 020000800224020000700232013000700239#VV11.06103#VV11.06104#25000#Vi?t#H561D#807 .6#^214#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn ng vn#Nguyn Cng L#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a120tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm# Nguyn Cng L#TDung#Bi tp#n tp#275748## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070015001150080005001300090018001350100 00500153011001500158020000500173020000600178020001400184005001500198039000600213 020000800219020000700227013000700234#VV11.06105#VV11.06106#25000#Vi?t#H561D#510 .76#^214#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn ton#on Th Phit#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a141tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#on Th Phit#TDung#Bi tp#n tp#275749## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020068000540070027001220080005001490090018001540100 00500172011001500177020001000192020000600202020001400208005001400222005001200236 039000600248020000800254020000700262013000700269#VV11.06107#VV11.06108#25000#Vi ?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn ting Anh#Bi Vn Khit, Bi Th Thu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a119tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Bi Vn Khit#Bi Th Thu#TDung#Bi tp#n tp#27 5750## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540030022000840070034001060080005001400090 01800145010000500163011001500168020000800183020000600191020001400197005001600211 005001700227039000600244004001300250020000800263013000700271#VV11.06109#VV11.061 10#25000#Vi?t#CH527#546.076#^214#Chuyn bi dng ho hc 9#Theo chng tr nh mi#Nguyn nh Chi, Nguyn Vn Thoi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a151tr.^b2 4cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Nguyn nh Chi#Nguyn Vn Thoi#TDung#In ln th 2#Bi tp#275751## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530030051001160070012001670080005001790090 01800184010000500202011001500207020000800222020000700230020001400237005001200251 039000600263004001800269020001000287020000800297013000700305#VV11.06111#VV11.061 12#48000#Vi?t#T527C#546.076#^214#Tuyn chn - phn loi cc dng l thuyt & b i tp ho hc 11#Bi dng hc sinh gii. Luyn thi t ti, i hc#Ng Ngc An# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a278tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Ng Ngc An#TDung#Ti bn ln th 2#L thuyt#Bi tp#275752## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070014000850080005000990090018001040100 00500122011001500127020001000142020000700152020001400159039000600173004001800179 020000800197005001400205013000700219#VV11.06113#VV11.06114#40000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 11#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc S phm#2 011#^a239tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#TDung#Ti bn ln th 2#Bi t p#Lu Hong Tr#275753## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030010000750070050000850080005001350090 01800140010000500158011001500163020001000178020000700188020001400195005001600209 039000600225004001800231020000800249005001800257005001400275013000700289#VV11.06 115#VV11.06116#28000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi, Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a16 7tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#V Th Thu Anh#TDung#Ti bn ln th 2#Bi tp#Tn N Phng Chi#Lu Hong Tr#275754## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020036000510030038000870070012001250080005001370090 01800142010000500160011001500165020000800180020002000188020001400208005001200222 039000600234004003100240020000900271013000700280#VV11.06117#VV11.06118#20000#Vi ?t#GI-521T#541#^214#Gip tr nh chui phn ng ho hc#Dng cho hc sinh lp 10 - 11 - 12...#Ng Ngc An#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a187tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Ng Ngc An#TDung#Ti bn ln th 6, c sa cha# Phn ng#275755## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030027000890070037001160080005001530090 01800158010000500176011001500181020001000196020000700206020001400213005001100227 039000600238004001800244020000800262005001700270013000700287#VV11.06119#VV11.061 20#48000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton gii tch 12#Theo chn g trnh mi nht#Nguyn Cam (ch.b.), Nguyn Vn Phc#^aH.#^ai hc S phm#201 1#^a303tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Cam#TDung#Ti bn ln th 1#Bi tp#Nguyn Vn Phc#275756## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530030026000890070017001150080005001320090 01800137010000500155011001500160020000900175020000700184020001400191005001700205 039000600222020000700228013000700235#VV11.06121#VV11.06122#40000#Vi?t#H561D#576 .076#^214#Hng dn hc v n tp sinh hc 12#Ban c bn v nng cao...#Hunh Qu c Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a271tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch c th m#Hunh Quc Thnh#TDung#n tp#275757## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070017000880220004001052210049001090080 00500158009001800163010000500181011001500186020001000201020001400211020000700225 020001400232005001700246039000600263013000700269#VV11.06123#VV11.06124#54000#Vi ?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton trng tm gii tch 12#Nguyn Vn Phc#T.2#H m s m - Hm s logarit, tch phn v s phc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a294 tr.^b24cm#Gii tch#Gii bi ton#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Vn Phc#TDung#27 5758## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020066000530030083001190070013002020080005002150090 01800220010000500238011001500243020000800258020002000266020001400286005001300300 039000600313004002900319020000700348020001500355013000700370#VV11.06125#VV11.061 26#55000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn thi cp tc cc dng bi tp t cc t hi quc gia ho hc#Cc chnh thc v luyn tp. p n v thang im ca B Gio dc v o to#L Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a302tr.^b24cm#H o hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Thanh Hi#TDung#Ti bn, sa cha v b sung# thi#Sch luyn thi#275759## 00649000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020066000540030083001200070017002030080005002200090 01800225010000500243011001500248020001000263020002000273020001400293005001700307 039000600324020000700330020001500337013000700352#VV11.06127#VV11.06128#47000#Vi ?t#L527T#428.0076#^214#Luyn thi cp tc cc dng bi tp t cc thi quc gia Anh vn#Cc chnh thc v luyn tp. p n v thang im ca B Gio dc v o to#Hong Thi Dng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a254tr.^b24cm#Ting An h#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hong Thi Dng#TDung# thi#Sch luyn thi #275760## 00682000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820008000438080005000510020029000560030059000850070053001440080005001970090 01800202010000500220011001500225020000800240020002000248020001400268005001700282 039000600299020000700305020001500312005001700327005001700344013000700361#VV11.06 129#VV11.06130#110000#Vi?t#GI-103N#546.076#^214#Gii nhanh 27 thi ho hc#D nh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Nguyn Nam Khnh, Nguy n Thin c, Nguyn Quc Vit#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a550tr.^b24cm#Ho hc #Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#TDung# thi#Sch luyn thi# Nguyn Thin c#Nguyn Quc Vit#275761## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030056000670070017001230080005001400090 01800145010000500163011001500168020000800183020002000191020001400211005001700225 039000600242020000700248020001500255013000700270#VV11.06131#VV11.06132#62000#Vi ?t#B450#909#^214#B thi lch s#Dnh cho hc sinh lp 12 v n thi i hc, Cao ng...#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a302tr.^b24cm#Lch s# Ph thng trung hc#Sch c thm#Trng Ngc Thi#TDung# thi#Sch luyn thi#2 75762## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030056000710070052001270080005001790090 01800184010000500202011001500207020000700222020000700229020001400236005001200250 03900060026200400290026802000120029702000070030902000150031600500150033101300070 0346#VV11.06134#VV11.06133#49000#Vi?t#B450#330.9597#^214#B thi a l#Dnh cho hc sinh lp 12 v n thi i hc, Cao ng...#Tuyn chn, gii thiu: A nh Dng, Trn Ngc ip#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a270tr.^b24cm#a l#Lp 12 #Sch c thm# Anh Dng#TDung#Ti bn, sa cha v b sung#a kinh t# thi #Sch luyn thi#Trn Ngc ip#275763## 00676000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020078000500030060001280070037001880080005002250090 01800230010000500248011001500253020001000268020002000278020001400298005001400312 039000600326005001100332005001000343020001400353013000700367#VV11.06135#VV11.061 36#47000#Vi?t#PH121D#546#^214#Phn dng v phng php gii thi tuyn sinh i hc v cao ng ho v c#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v thi i hc, cao ng...#Phm c Bnh, L Th Tam, H Vn #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a254t r.^b24cm#Ho v c#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm c Bnh#TDung#L Th Tam#H Vn #Gii bi ton#275764## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020079000500030060001290070037001890080005002260090 01800231010000500249011001500254020001100269020002000280020001400300005001400314 039000600328005001100334005001000345013000700355020001400362#VV11.06137#VV11.061 38#41000#Vi?t#PH121D#547#^214#Phn dng v phng php gii thi tuyn sinh i hc v cao ng ho hu c#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v thi i hc, ca o ng...#Phm c Bnh, L Th Tam, H Vn #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a222 tr.^b24cm#Ho hu c#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm c Bnh#TDung#L Th Tam#H Vn #275765#Gii bi ton## 00665000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500070062000820080005001440090018001490100 00500167011001500172020001000187020002000197020001400217005001200231039000600243 004004200249005001500291005001300306005001100319013000700330020001400337#VV11.06 139#VV11.06140#60000#Vi?t#PH561P#515#^214#Phng php gii ton tch phn#L H ng c (ch.b.), o Thin Khi, L Ngc Bch, L Hu Tr#^aH.#^ai hc S phm# 2011#^a407tr.^b24cm#Tch phn#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Hng c#TDun g#Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu T r#275766#Gii bi ton## 00663000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020029000540070062000830080005001450090018001500100 00500168011001500173020000700188020002000195020001400215005001200229039000600241 004004200247005001500289005001300304005001100317013000700328020001400335#VV11.06 142#VV11.06141#63000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton hm s#L H ng c (ch.b.), o Thin Khi, L Ngc Bch, L Hu Tr#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a381tr.^b24cm#Hm s#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Hng c#TDung# Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr #275767#Gii bi ton## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020090000490070035001390080005001740090018001790100 00500197011001500202020000800217020002000225020001500245020001400260005001600274 039000600290020000700296005001800303013000700321#VV11.06143#VV11.06144#51000#Vi ?t#H561D#909#^214#Hng dn n kin thc - luyn k nng thi tt nghip THPT, i hc, cao ng mn lch s#ng Thanh Ton, Nguyn Mnh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a251tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c th m#ng Thanh Ton#TDung#n tp#Nguyn Mnh Hng#275768## 00675000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020036000540030082000900070017001720080005001890090 01800194010000500212011001500217020000700232020002000239020001500259020001400274 005001700288039000600305004002900311020000700340013000700347020000700354#VV11.06 145#VV11.06146#44000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n thi theo ch a l#Dng cho hc tp a l lp 12, n thi tt nghip THPT, n thi i hc - Cao ng#Nguyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a237tr.^b24cm#a l#Ph thn g trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#TDung#Ti bn, sa ch a v b sung#n tp#275769# thi## 00561000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020040000540030060000940070012001540080005001660090 01800171010000500189011001500194020000700209020002000216020000800236020001400244 005001200258039000600270013000700276#VV11.06147#VV11.06148#62000#Vi?t#PH561P#53 0.076#^214#Phng php gii nhanh vt l trng tm#Dnh cho hc sinh lp 12 n t p v thi i hc, Cao ng...#L Nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a302tr.^ b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#L Nh Thc#TDung#275770# # 00720000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030032000830070065001150080005001800090 01800185010000500203011001500208020000700223020002000230020001500250020001400265 00500090027903900060028800400290029400500120032300500150033500500180035001300070 0368020000700375#VV11.06149#VV11.06150#38000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn lm bi thi a l#Luyn thi 12, i hc, cao ng#L Thng (ch.b.), Anh Dn g, Trn Ngc ip, Bi Th Bch Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a206tr.^b24cm# a l#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#L Thng#TDung#Ti bn, sa cha v b sung# Anh Dng#Trn Ngc ip#Bi Th Bch Ngc#275771# thi## 00809000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020089000510030060001400070058002000080005002580090 01800263010000500281011001500286020000800301020000800309020001500317020001400332 00500200034603900060036602000120037202000070038400500150039100500180040600500140 0424005001400438013000700452#VV11.06152#VV11.06151#48000#Vi?t#H561D#807.6#^214# Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ng vn ca B Gio dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, Cao ng...#Phm Vn a n Trng, Phm Vn Thnh, Phm Th Thu Hng...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a261 tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Phm Vn an Trng#TDung #Tp lm vn# thi#Phm Vn Thnh#Phm Th Thu Hng#Phm Kim Ngn#Phm M Duyn #275772## 00620000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020090000530030060001430070019002030080005002220090 01800227010000500245011001500250020000900265020000700274020001500281020001400296 005001900310039000600329013000700335#VV11.06153#VV11.06154#42000#Vi?t#H561D#576 .076#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia sinh hc ca B Gio dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, Cao ng...# Nguyn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a222tr.^b24cm#Sinh hc# thi#S ch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Th Vn Anh#TDung#275773## 00764000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020089000530030060001420070055002020080005002570090 01800262010000500280011001500285020000800300020000700308020001500315020001400330 00500170034400500160036103900060037700500170038300500160040000500150041601300070 0431#VV11.06155#VV11.06156#55000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii cc dn g bi tp t cc thi quc gia ho hc ca B Gio dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, Cao ng...#Nguyn Nam Khnh, Nguyn Khc Ho , Trn Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a295tr.^b24cm#Ho hc# thi# Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#Nguyn Khc Ho#TDung#Trn Th Vn Anh#Nguyn Quc Huy#L Th Hi Yn#275774## 00737000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020038000540030060000920070073001520080005002250090 01800230010000500248011001500253020000500268020000700273020000700280020001400287 00500170030100500210031803900060033900400270034500500180037200500140039001300070 0404#VV11.06157#VV11.06158#39000#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu gii nhanh thi ton hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Ngu yn c Hong, Nguyn Vn Thi Bnh, Nguyn Tin Trung, m Th Phong#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a214tr.^b24cm#Ton#Lp 12# thi#Sch c thm#Nguyn c Ho ng#Nguyn Vn Thi Bnh#TDung#Ti bn, sa cha, b sung#Nguyn Tin Trung#m T h Phong#275775## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020036000550030060000910070023001510080005001740090 01800179010000500197011001500202020000700217020000700224020000700231020001400238 005001200252039000600264004002700270013000700297#VV11.06159#VV11.06160#81000#Vi ?t#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu gii nhanh thi vt l#Dnh cho hc sinh l p 12 chng trnh c bn v nng cao...#L Nh Thc, L S c#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a239tr.^b24cm#Vt l#Lp 12# thi#Sch c thm#L Nh Thc#TDung#T i bn, sa cha, b sung#275776## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020047000550030043001020070012001450080005001570090 01800162010000500180011001500185020000700200020000700207020000700214020001400221 005001200235039000600247013000700253#VV11.06161#VV11.06162#81000#Vi?t#GI-462T#5 30.076#^214#Gii thiu gii nhanh thi tuyn sinh vt l#Km theo li gii v hng dn chi tit...#Mai Trng #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a446tr.^b24cm#Vt l#Lp 12# thi#Sch c thm#Mai Trng #TDung#275777## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020038000550030060000930070028001530080005001810090 01800186010000500204011001500209020000900224020000700233020000700240020001400247 005001200261005001500273039000400288013000700292#VV11.06164#VV11.06163#42000#Vi ?t#GI-462T#576.076#^214#Gii thiu gii nhanh thi sinh hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#T Th Thu, Ng Thanh Xun#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a230tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12# thi#Sch c thm#T Th Thu #Ng Thanh Xun#Mai#275778## 00897000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000090003300500130 00420140007000550410005000621810006000670820013000738080005000860050011000910020 04500102007002500147008000500172009001800177010000500195011001500200021032800215 020000800543020001000551039000400561020002300565013000700588#VV11.06165#VV11.061 67#VV11.06166#Vit Nam#Ng ng Tri#29000#Vi?t#T123B#324.25970709#^214#L Mu H n#Tp bi ging lch s ng Cng sn Vit Nam#L Mu Hn, Ng ng Tri#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a250tr.^b24cm#Gm cc bi ging v s ra i v lnh o c a ng Cng sn Vit Nam qua cc giai on (1920-1945); khng chin chng thc dn Php v quc M, xy dng ch mi (1945-1975); qu ln ch ngha x hi v bo v t quc (1975-2004), ng thi trnh by tng kt lch s u tra nh cch mng ca ng, thng li v bi hc#Lch s#Bi ging#Mai#ng Cng sn Vit Nam#275779## 00770000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050014000630020020000770290022000970070 01400119008000500133009001800138010000500156011001500161021028500176020001100461 039000400472020000900476013000700485#VV11.06168#VV11.06169#VV11.06170#27000#Vi? t#X100H#306.43#^214#Mc Vn Trang#X hi hc gio dc#Educational sociology#Mc Vn Trang#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a123tr.^b24cm#Trnh by nhng l lun c bn v x hi hc v x hi hc gio dc. Gio dc v h thng x hi. H thng gio dc v nh trng. X hi ho c nhn. X hi ho s nghip gio dc. Nhm hc sinh v sinh vin. Ngh gio vin v nh gio cng phng php nghin cu x hi hc gio dc#X hi hc#Mai#Gio dc#275780## 00694000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050014000610020011000750070014000860040 01300100008000500113009001800118010000500136011001500141015007100156021012500227 020000900352020001100361039000400372020000900376013000700385#VV11.06171#VV11.061 73#VV11.06172#109000#Vi?t#H312H#743#^214#Triu Khc L#Hnh ho 1#Triu Khc L #In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a422tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gi o dc v o to. D n o to gio vin THCS#Gii thiu nhng kin thc chung v v khi c bn, vt v hoa qu. V m hnh, u tng v u tng ngi. V tnh vt#M thut#Gio trnh#Mai#Hnh ho#275781## 00722000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500170 00440140007000610410005000681810007000730820006000808080005000860050012000910020 03900103007003000142008000500172009001800177010000500195011001500200021018800215 020000900403039000400412020000900416013000700425#VV11.06174#VV11.06177#VV11.0617 6#VV11.06175#Nguyn Tin Dng#42000#Vi?t#NH123M#519.2#^214# c Thi#Nhp mn hin i xc sut v thng k# c Thi, Nguyn Tin Dng#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a216tr.^b24cm#Trnh by nhng khi nim v phng php c bn nht ca l thuyt xc sut, bin ngu nhin, vector ngu nhin, cc nh l gii hn, t hng k ton hc, km theo cc bi tp v cch gii#Xc sut#Mai#Thng k#275782 ## 00792000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500130003301400070 00460410005000531810006000580820006000648080005000700050017000750020054000920070 03100146004001300177008000500190009001800195010000500213011001500218021015500233 02000150038803900040040302000090040702000100041602000220042601300070044802000110 0455#VV11.06178#VV11.06179#VV11.06180#ng Kim Nga#13500#Vi?t#H411#372.6#^214# Phan Phng Dung#Hot ng giao tip vi dy hc ting Vit tiu hc#Phan Ph ng Dung, ng Kim Nga#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a154tr.^b24cm#T m hiu giao tip v hot ng giao tip. T v cu trong hot ng giao tip. C c phng php dy hc ting Vit theo quan im giao tip bc tiu hc#Sch gi o vin#Mai#Tiu hc#Giao tip#Phng php ging dy#275783#Ting Vit## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050012000630020057000750070012001320040 01300144008000500157009001800162010000500180011001500185021022700200020000800427 020001500435039000400450020000900454020002200463013000700485#VV11.06181#VV11.061 82#VV11.06183#12500#Vi?t#D112H#372.01#^214#Ph c Ho#Dy hc tch cc v cch tip cn trong dy hc tiu hc#Ph c Ho#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a148tr.^b24cm#L gii v phn tch h thng l thuyt khc nhau v phng php dy hc tch cc. Trnh by nhng l lun c bn v l lun v dy hc tc h cc v cch tip cn dy hc tch cc trong cc mn hc tiu hc c minh ho k m theo#Dy hc#Sch gio vin#Mai#Tiu hc#Phng php ging dy#275784## 00727000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050005000640020036000690070005001050040 01300110008000500123009001800128010000500146011001500151021017000166020001100336 020001500347039000400362020000900366020000900375020002200384013000700406#VV11.06 184#VV11.06185#VV11.06186#18000#Vi?t#CH550V#372.63#^214#L A#Ch vit v dy ch vit tiu hc#L A#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a162tr.^b21cm#G ii thiu khi qut s ra i, pht trin ca ch vit ni chung v ch ting Vi t ni ring. Trnh by yu cu, ni dung, nhim v v cch thc dy ch vit tiu hc#Ting Vit#Sch gio vin#Mai#Ch vit#Tiu hc#Phng php ging dy#2 75785## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020084000680070015001520040013001670080 00500180009001800185010000500203011001500208021020600223020001800429039000400447 020000900451020001000460013000700470020001400477#VV11.06187#VV11.06188#19500#Vi ?t#PH110H#372.21#^214#Nguyn Th Ho#Pht huy tnh tch cc nhn thc ca tr m u gio 5 - 6 tui trong tr chi hc tp#Nguyn Th Ho#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a140tr.^b21cm# cp n tnh tch cc nhn thc ca tr mu g io, s cn thit pht huy tnh tch cc nhn thc ca tr mu gio 5 - 6 tui t rong tr chi hc tp v tin trnh t chc tr chi hc tp cho tr mu gio#Gi o dc mu gio#Mai#Tr chi#Nhn thc#275786#Tnh tch cc## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020055000670070014001220040013001360080 00500149009001800154010000500172011001500177021023000192020001800422020001100440 039000400451020000900455020002200464013000700486#VV11.06190#VV11.06189#33000#Vi ?t#PH561P#372.21#^214#L Thanh Thu#Phng php t chc hot ng to hnh cho t r mm non#L Thanh Thu#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a277tr.^b21cm #Trnh by c im hnh thnh pht trin hot ng to hnh ca tr la tui m m non. Vai tr, mc ch, nhim v, phng php, hnh thc t chc v cch t ch c hot ng v, nn, xp dn tranh, chp ghp... trong trng mm non#Gio dc mu gio#Gio trnh#Mai#To hnh#Phng php ging dy#275787## 01032000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020027000620070068000890220004001572210 02900161004001300190008000500203009001800208010000500226011001500231015003600246 02102630028202000160054502000090056102000090057002000110057900500130059000500120 0603005001600615005001600631039000400647013000700651#VV11.06191#VV11.06193#VV11. 06192#60000#Vi?t#GI-108T#801#^214#Gio trnh l lun vn hc#Trn nh S (ch.b .), La Khc Ho, Phng Ngc Kim, Nguyn Xun Nam#T.2#Tc phm v th loi vn h c#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a440tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: L lun vn hc#Trnh by cc kin thc c bn v vn bn, tc phm vn hc, ngn t vn hc, s kin, ct truyn, nhn vt vn hc, kt cu vn bn vn hc, ni dung ngha tc phm vn hc, th loi vn hc th ca, tiu thuyt, k vn hc v mt s th loi vn hc trung i#L lun vn hc#Tc phm#Th loi#Gio tr nh#Trn nh S#La Khc Ho#Phng Ngc Kim#Nguyn Xun Nam#Mai#275788## 00888000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020016000710070048000870220 00400135221001900139004001300158008000500171009001800176010000500194011001500199 02102700021402000160048402000190050002000110051903900040053001300070053402000210 0541#VV11.06195#VV11.06194#VV11.06196#43000#Vi?t#L300L#801#^214#Phng Lu#L l un vn hc#Phng Lu (ch.b.), La Khc Ho, Trn Mnh Tin#T.3#Tin trnh vn h c#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a334tr.^b21cm#Nghin cu tin trnh vn hc v thi i, tro lu, phng php sng tc, phong cch vn hc. Gii t hiu mt s phng php sng tc trong vn hc cn i phng Ty, vn hc c ph ng ng, cng khuynh hng vn hc ch ngha hin thc th k XX v ch ngha hin i#L lun vn hc#Nghin cu vn hc#Gio trnh#Mai#275789#Phng php s ng tc## 00739000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020046000760070014001220040 01300136008000500149009001800154010000500172011001500177021018100192020001100373 020001100384039000400395020000900399020002200408013000700430#VV11.06197#VV11.061 98#VV11.06199#34000#Vi?t#B452D#372.6#^214#L Phng Nga#Bi dng hc sinh gii ting Vit tiu hc#L Phng Nga#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 200tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v bi dng hc sinh gii ting Vit tiu h c. Phng php bi dng hng th hc tp, vn sng, cc kin thc k nng tin g Vit cho hc sinh gii tiu hc#Ting Vit#Gio trnh#Mai#Tiu hc#Phng php ging dy#275790## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050014000630020045000770030057001220070 01400179004001300193008000500206009001800211010000500229011001500234021015600249 020001100405020001100416039000400427020002200431020000900453013000700462#VV11.06 201#VV11.06200#VV11.06202#34000#Vi?t#PH561P#372.6#^214#L Phng Nga#Phng ph p dy hc ting Vit tiu hc II#Gio trnh dnh cho h o to c nhn Gio d c Tiu hc#L Phng Nga#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a203tr.^b24c m#Gii thiu phng php dy hc tp c, luyn t v cu, tp lm vn, phng p hp dy hc k chuyn v hng dn hot ng ngoi kho ting Vit tiu hc#Ti ng Vit#Gio trnh#Mai#Phng php ging dy#Tiu hc#275791## 00955000000000361000450002600110000002600110001102600110002200500230003301400070 00560410005000631810007000680820006000758080005000810020077000860070065001630080 00500228009001800233010000500251011001500256021015400271020001700425020001500442 03900040045700500160046100500130047700500120049000500160050202000170051802000220 0535013000700557020001900564020001000583#VV11.06203#VV11.06205#VV11.06204#Nguyn Th Thanh Hng#55000#Vi?t#TH308K#807.1#^214#Thit k bi ging v li bnh m t s tc phm vn chng trng ph thng#Nguyn Th Thanh Hng (ch.b.), Trn ng Suyn, L Nhm Thn...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a247tr.^b24cm#Trnh b y v nh hng dy hc tc phm vn chng theo loi th v phng php thit k bi hc, li bnh mt s tc phm vn chng trng ph thng#Tc phm vn h c#Sch gio vin#Mai#Trn ng Suyn#L Nhm Thn#Chu Vn Sn#Nguyn Mai Lin#T rng ph thng#Phng php ging dy#275792#Bnh ging vn hc#Bi ging## 00892000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500150003301400070 00480410005000551810007000600820004000678080005000710020024000760070057001000040 01300157008000500170009001800175010000500193011001500198021023400213020000700447 02000110045403900040046502000170046900500140048600500150050000500150051500500170 0530013000700547#VV11.06206#VV11.06208#VV11.06207#Phan Ngc Lin#49000#Vi?t#PH5 61P#907#^214#Phng php lun s hc#Phan Ngc Lin (ch.b.), inh Ngc Bo, Nguy n Th Ci...#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a267tr.^b24cm#Trnh by i cng v phng php lun s hc, tnh cht c trng ca vic nhn thc lc h s, khoa hc lch s, quan im phng php lun Mcxt Lninnt v nhn thc lch s v mt s chuyn nng cao v phng php lun s hc#S hc#Gio trn h#Mai#Phng php lun#inh Ngc Bo#Nguyn Th Ci#Nguyn nh L#Trng Hu Qu nh#275793## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020014000760070016000900220 00400106004004000110008000500150009001800155010000500173011001500178015007100193 021021700264020001000481020001100491039000400502013000700506005001600513#VV11.06 209#VV11.06210#VV11.06211#56000#Vi?t#H401H#546#^214#Nguyn Th Ngn#Ho hc v c#Nguyn Th Ngn#T.1#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a287tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o t o gio vin THCS#Gii thiu cc kin thc c bn v bng tun hon cc nguyn t ho hc, s phn chia phi kim v kim loi; cc cht hir-oxi-nc; cc nguyn t nhm VIIIA, VII A, VI A v cc nguyn t phi kim nhm V A, IV A, III A#Ho v c#Gio trnh#Mai#275794#Nguyn Th Ngn## 00819000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020007000770030075000840070 01700159004001300176008000500189009001800194010000500212011001500217015007100232 021018500303020000700488020001100495039000400506013000700510#VV11.06212#VV11.062 13#VV11.06214#39000#Vi?t#K300H#743#^214#Nguyn Lng Bnh#K ho#Gio trnh o to gio vin trung hc c s h cao ng s phm nm th I#Nguyn Lng Bnh#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio d c v o to. D n o to gio vin THCS#Gii thiu khi nim, mc ch, yu cu, vai tr, th loi, cht liu v mt s tranh v ca ho s Vit Nam v th gii. Hng dn phng php v k ho cnh v k ho ng vt, ngi#K ho#Gio trnh#Mai#275795## 00815000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050016000630020033000790070016001120080 00500128009001800133010000500151011001500156021031600171020001100487020001900498 039000400517020000900521013000700530#VV11.06215#VV11.06216#VV11.06217#45000#Vi? t#NH556V#153.3#^214#Phm Thnh Ngh#Nhng vn tm l hc sng to#Phm Thnh Ngh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a216tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v sng to v phng php nghin cu trong tm l hc sng to. Phn tch bn cht ca sng to, c s sinh hc v x hi ca sng to, mi quan h gia sng to v cc hin tng tm l khc, ng thi nu ng dng sng to trong t chc v vic gio dc, pht trin nng lc sng to#Tm l hc#Ti liu tham kho#Mai#S ng to#275796## 00764000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500150003301400070 00480410005000551810008000600820007000688080005000750050013000800020025000930030 04300118007002900161004001300190008000500203009001800208010000500226011001500231 021016000246020001300406020001100419039000400430020000900434013000700443#VV11.06 219#VV11.06218#VV11.06220#Nguyn Hu Hp#17000#Vi?t#GI-108D#372.01#^214#ng V Hot#Gio dc hc tiu hc II#Sch dng cho h c nhn gio dc tiu hc#ng V Hot, Nguyn Hu Hp#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a215tr.^b24cm#G ii thiu qu trnh, nguyn tc, nhim v, ni dung, phng php gio dc tiu h c v hnh thc t chc hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng tiu hc#G io dc hc#Gio trnh#Mai#Tiu hc#275797## 00844000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820010000628080005000720050014000770020026000910070 01400117004003500131008000500166009001800171010000500189011001500194021027400209 020001800483020001100501039000400512020001900516013000700535#VV11.06221#VV11.062 23#VV11.06222#Vit Nam#26500#Vi?t#GI-108T#895.92209#^214#L Th Bc L#Gio tr nh vn hc tr em#L Th Bc L#In ln th 7, c chnh l, b sung#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a197tr.^b24cm#Trnh by khi qut tnh hnh sng tc vn hc cho tr em v th do tr em vit Vit Nam v nc ngoi. Gii thiu mt s tc gi vit vn, th cho tr em nh: V Qung, T Hoi, Phm H, Trn ng Khoa, Ra nbinranat Tago, Lep Niclaevits Tnxtooi, Ancxen, Hecto Mal#Vn hc thiu nh i#Gio trnh#Mai#Nghin cu vn hc#275798## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050017000650020026000820030046001080070 01700154004001300171008000500184009001800189010000500207011001500212021033400227 020000800561020001100569039000400580020000700584013000700591020000900598#VV11.06 225#VV11.06224#VV11.06226#26500#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Hong Th Phng#Gio trnh v sinh tr em#Dng cho sinh vin cc trng S phm mm non#Hong Th Ph ng#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu v sinh tr em. Nhng kin thc c bn v v sinh hc. Cc giai on la tui sc kho, th cht ca tr em. V sinh cc c quan v h c quan. T chc v sinh trong gio dc th cht. T chc v sinh qu n o. Gio dc thi quen v sinh cho tr em v t chc v sinh mi trng#V sin h#Gio trnh#Mai#Tr em#275799#Mu gio## 00782000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050015000650020065000800070015001450040 01300160008000500173009001800178010000500196011001500201021020300216020000800419 020001100427039000400438020002200442020000900464013000700473#VV11.06227#VV11.062 28#VV11.06229#20500#Vi?t#GI-108T#372.83#^214#Nguyn Hu Hp#Gio trnh o c v phng php dy hc mn o c tiu hc#Nguyn Hu Hp#In ln th 3#^aH.#^ ai hc S phm#2011#^a261tr.^b24cm#Mt s vn c bn v o c v o c hc. Trnh by i tng, nhim v, mc tiu, ni dung, phng tin, hnh thc t chc phng php dy hc v kim tra, nh gi kt qu mn o c tiu hc# o c#Gio trnh#Mai#Phng php ging dy#Tiu hc#275800## 01040000000000373000450002600110000002600110001102600110002200500160003301400070 00490410005000561810008000610820006000698080005000750020065000800030071001450070 06100216004001300277008000500290009001800295010000500313011001500318021019800333 02000110053103900040054202000090054600500190055502000070057402000220058102000090 0603005001300612005001700625005001700642013000700659#VV11.06230#VV11.06231#VV11. 06232#Nguyn Th Thn#21500#Vi?t#GI-108T#372.3#^214#Gio trnh phng php dy hc cc mn hc v t nhin v x hi#Dnh cho sinh vin ngnh Gio dc tiu hc h o to c nhn h t xa#Nguyn Th Thn (ch.b.), Nguyn Thng Giao, o Th Hng...#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a271tr.^b24cm#Trnh by nhn g vn chung v l lun dy hc cc mn hc v t nhin v x hi. Hng dn d y hc cc ch v cc phn trong cc mn hc v t nhin x hi, mn khoa hc , mn lch s v a l#Gio trnh#Mai#T nhin#Nguyn Thng Giao#X hi#Phng php ging dy#Tiu hc#o Th Hng#Nguyn Th Hng#Nguyn Tuyt Nga#275801## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050008000640020030000720070008001020040 01300110008000500123009001800128010000500146011001500151021019600166020001100362 020001100373039000400384020000800388013000700396#VV11.06234#VV11.06233#VV11.0623 5#49000#Vi?t#GI-108T#158.7#^214#V Dng#Gio trnh tm l hc qun l#V Dng#I n ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a351tr.^b24cm#Trnh by i tng, ph ng php nghin cu, lch s hnh thnh v pht trin ca tm l hc qun l. Gi i thiu nhng vn ct yu trong tm l ngi lnh o; tm l ngi lao ng v t chc#Tm l hc#Gio trnh#Mai#Qun l#275802## 00938000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020024000640030035000880070066001230220 00400189004001300193008000500206009001800211010000500229011001500234021022100249 02000130047002000110048303900040049400500200049800500170051800500160053500500140 0551005001600565013000700581#VV11.06236#VV11.06237#VV11.06238#38000#Vi?t#GI-108 T#370.1#^214#Gio trnh gio dc hc#Dnh cho sinh vin i hc S phm#Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Phm Vit Vng...#T.1#In ln th 6#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a295tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung ca gio dc hc. S pht trin x hi v nhn cch. Mc ch v nguyn l gio dc. H thng gio dc quc dn, l lun dy hc, phng php v phng tin dy hc, hnh th c t chc dy hc#Gio dc hc#Gio trnh#Mai#Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Ch ng#Phm Vit Vng#Bi Minh Hin#Nguyn Ngc Bo#275803## 01044000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020024000640030035000880070066001230220 00400189004001300193008000500206009001800211010000500229011001500234021032700249 02000130057602000110058903900040060001300070060400500200061100500170063100500160 0648005001400664005001600678#VV11.06239#VV11.06241#VV11.06240#24000#Vi?t#GI-108 T#370.1#^214#Gio trnh gio dc hc#Dnh cho sinh vin i hc S phm#Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Nguyn Vn Din...#T.2#In ln th 6#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a206tr.^b21cm# cp n cc vn v l lun gio dc v qun l gio dc trong nh trng nh: qu trnh gio dc, nguyn tc, ni du ng, phng php, mi trng gio dc, mt s vn c bn v qun l nh trng , lao ng s phm ca gio vin v hot ng ca hi ng gio dc, cng tc c a gio vin ch nhim lp trng ph thng#Gio dc hc#Gio trnh#Mai#275804# Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Chng#Nguyn Vn Din#L Trng nh#Phm Vit V ng## 00992000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500180003301400070 00510410005000581810008000630820007000718080005000780050012000830020031000950030 07900126007004900205004001300254008000500267009001800272010000500290011001500295 02102970031002000110060702000110061803900040062902000090063300500170064201300070 0659#VV11.06242#VV11.06243#VV11.06244#Phan Th Hnh Mai#21000#Vi?t#GI-108T#372. 01#^214#Bi Vn Hu#Gio trnh tm l hc tiu hc#Dng cho cc trng i hc S phm o to c nhn gio dc tiu hc h t xa#Bi Vn Hu, Phan Th Hnh Mai , Nguyn Xun Thc#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a266tr.^b24cm#Trnh by kin thc c bn v khoa hc tm l v hot ng - giao tip - nhn cch. L lun v s pht trin tm l hc tiu hc. c im nhn thc, nhn cch v c c hot ng c bn ca hc sinh tiu hc. Mt s vn tm l hc dy hc, gio dc tiu hc v nhn cch ngi gio vin tiu hc#Tm l hc#Gio trnh#Mai#Ti u hc#Nguyn Xun Thc#275805## 00786000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500190003301400070 00520410005000591810008000640820009000728080005000810050015000860020032001010070 03500133004001300168008000500181009001800186010000500204011001500209015004700224 02101130027102000110038402000110039503900040040602000100041002000140042002000070 0434013000700441#VV11.06245#VV11.06247#VV11.06246#Trn Th Tuyt Hoa#16000#Vi?t #GI-108T#153.6083#^214#Nguyn Vn Lu#Gio trnh giao tip vi tr em#Nguyn Vn Lu, Trn Th Tuyt Hoa#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a138tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn chung v giao tip. Nghin cu s pht trin giao tip cho tr la tui t 0 n 6 tui #Tm l hc#Gio trnh#Mai#Giao tip#Tui mu gio#Tr em#275806## 00833000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050015000650020023000800070015001030040 01300118008000500131009001800136010000500154011001500159015004700174021028800221 020001200509020001100521039000400532013000700536#VV11.06248#VV11.06249#VV11.0625 0#19000#Vi?t#GI-108T#618.92#^214#L Th Mai Hoa#Gio trnh bnh tr em#L Th M ai Hoa#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a158tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Cung cp nhng kin thc c bn v mt s bnh th ng gp tr em: cc bnh chuyn khoa, bnh truyn nhim, cng mt s tai nn v cp cu thng gp tr. ng thi gii thiu v thuc, cch s dng thuc v hng dn thc hnh pha dung dch Oresol, nu cho mui v cp cu ngng th#B nh tr em#Gio trnh#Mai#275807## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550050017000620020042000790070041001210080 00500162009001800167010000500185011001500190020000900205020002200214020001100236 039000400247021022100251004001300472020001600485005001500501013000700516#VV11.06 251#VV11.06252#VV11.06253#Vi?t#GI-108T#707#^214#49500#Nguyn Quc Ton#Gio tr nh phng php dy - hc m thut#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Hong Kim Tin#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a207tr.^b24cm#M thut#Phng php ging dy#Gio trnh# Mai#Cung cp nhng thng tin v cc phng php ging dy - hc m thut chung v phng php dy - hc cc phn mn; cch thit k bi dy, lm dng dy - h c, cch dy v cch hng dn hc sinh v trn lp, v nh...#In ln th 4#Tr ung hc c s#Hong Kim Tin#275808## 00677000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530140007000580050017000650020047000820070017001290080 00500146009001800151010000500169011001500174020001800189020001100207020001100218 039000400229021015900233013000700392#VV11.06254#VV11.06255#VV11.06256#Vi?t#GI-10 8T#372.21#^214#23000#Hong Th Phng#Gio trnh gio dc mi trng cho tr m m non#Hong Th Phng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a104tr.^b24cm#Gio dc mu g io#Mi trng#Gio trnh#Mai#Trnh by mt s vn chung v gio dc mi tr ng, c s khoa hc ca gio dc mi trng cho tr mm non v qu trnh gio dc mi trng trng mm non#275809## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530140007000580050015000650020043000800030055001230070 01500178008000500193009001800198010000500216011001500221020001800236020002200254 020001100276039000400287021016900291004001300460020001800473013000700491#VV11.06 258#VV11.06260#VV11.06259#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#29000#Nguyn Th Ho#Gio tr nh gio dc tch hp bc mm non#Sch dng cho h c nhn chuyn ngnh Gio d c Mm non#Nguyn Th Ho#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a157tr.^b24cm#Gio dc m u gio#Phng php ging dy#Gio trnh#Mai#Trnh by cc kin thc c bn v gi o dc tch hp v gio dc tch hp bc hc mm non. Phng php chc cc ho t ng tch hp theo ch cho tr trng mm non#In ln th 2#Gio dc tch hp#275810## 00833000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050015000750020021000900070 01500111008000500126009001800131010000500149011001500154015007100169020001000240 020003100250020001100281039000400292013000700296021022800303#VV11.06261#VV11.062 62#VV11.06264#VV11.06263#50000#Vi?t#GI-108T#745.4#^214#T Phng Tho#Gio trn h trang tr#T Phng Tho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b24cm#u ba s ch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Trang tr#Ngh thu t trang tr thc hnh#Gio trnh#Mai#275811#Trnh by nhng kin thc chung v n gh thut trang tr, cc nt, mng v mu sc trong sng to ngh thut. Hng d n trang tr cc hnh thc c bn, n gin v cch iu hoa l, trang tr vi h oa v nghin cu vn c dn tc## 00901000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020070000640030043001340070071001770040 01300248008000500261009001800266010000500284011001500289021012200304020001300426 02000090043902000210044802000110046900500120048000500170049200500160050900500150 0525039000400540013000700544#VV11.06266#VV11.06267#VV11.06265#16500#Vi?t#GI-108 T#371.8#^214#Gio trnh cng tc i thiu nin tin phong v nhi ng H Ch Mi nh#Dnh cho sinh vin ngnh Gio dc tiu hc#Bi S Tng (ch.b.), Nguyn Vn H ng, Trn Quc Thnh, Phm Vn Thanh#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 207tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l lun, k nng nghip v cng tc i Thiu nin Tin phong v Nhi ng H Ch Minh#Cng tc i#Nhi ng#i TNTP H Ch Minh#Gio trnh#Bi S Tng#Nguyn Vn Hng#Trn Quc Thnh#Phm V n Thanh#Mai#275812## 00912000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050015000620020020000770070030000970220 00400127221004200131004001300173008000500186009001800191010000500209011001500214 01500470022902102330027602000090050902000200051802000110053800500140054903900040 0563013000700567#VV11.06268#VV11.06269#VV11.06270#26000#Vi?t#GI-108T#730#^214#P hm Th Chnh#Gio trnh m thut#Phm Th Chnh, Trn Tiu Lm#T.1#Nhng vn chung v ngh thut to hnh#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a191tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Mt s vn chung v ngh thut to hnh, ngun gc v vai tr ca n trong i sng x hi. Lch s m t hut Vit Nam. Khi nim v cc th loi hi ho, ho. Lut xa gn. Cch pha mu, phi mu trong tranh, trang tr tranh...#M thut#Ngh thut to hnh#Gio trnh#Trn Tiu Lm#Mai#275813## 00829000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050017000640020020000810070017001010220 00400118221002200122004001300144008000500157009001800162010000500180011001400185 01500510019902101630025002000090041302000220042202000090044402000040045302000110 0457039000400468013000700472#VV11.06271#VV11.06272#VV11.06273#22000#Vi?t#GI-108 T#745.5#^214#Nguyn Quc Ton#Gio trnh m thut#Nguyn Quc Ton#T.2#Tp nn v ct x dn#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa Hu#Cung cp mt s kin thc c bn v k n ng thc hnh v iu khc nn, ct, x dn. Gii thiu cc yu cu v phng ph p nn, ct, x dn giy trng mu gio#M thut#Phng php ging dy#Th cn g#Nn#Gio trnh#Mai#275814## 00849000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050010000640020018000740070010000920040 01300102008000500115009001800120010000500138011001500143015006300158021028700221 020000700508020000800515020000600523020001100529013000700540#VV11.06274#VV11.062 76#VV11.06275#39000#Vi?t#GI-108T#750.1#^214#m Luyn#Gio trnh b cc#m Luy n#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Gii thiu mt s kin thc chung v b cc. Trnh by mc tiu, ni dung c th v v tranh: bi tp v tranh trong S GK m thut 6, bi tp ng dng v tranh b cc, hng dn thc hin, danh mc p hin m tn ngi, a danh vit bng ting nc ngoi, cc thut ng m thut p h thng#B cc#Hi ho#Tranh#Gio trnh#275815## 00779000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630050011000680020034000790070022001130040 01300135008000500148009001800153010000500171011001500176015004700191021017800238 020000800416020001100424020000900435005001000444013000700454039000400461#VV11.06 277#VV11.06278#VV11.06279#29000#Vi?t#GI-108T#306.09597#^214#Nguyn San#Gio tr nh c s vn ho Vit Nam#Nguyn San, Phan ng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a264tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn chung v vn ho v vn minh, nhng iu kin hnh thnh v pht t rin vn ho Vit Nam, vn ho nhn thc, vn ho t chc cng ng v sinh hot vn ho#Vn ho#Gio trnh#Vit Nam#Phan ng#275816#Mai## 00867000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050016000650020031000810030031001120070 03400143004001800177008000500195009001800200010000500218011001500223015004700238 02101860028502000110047102000200048202000110050201300070051300500170052003900040 0537#VV11.06281#VV11.06282#VV11.06280#23000#Vi?t#GI-108T#333.72#^214#Nguyn Kho a Ln#Gio trnh khoa hc mi trng#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Khoa Ln, L Th Nam Thun#Ti bn ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a192tr.^b24 cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii thiu nhng vn c bn v khoa hc mi trng, sinh thi hc vi khoa hc mi trng, dn s v nhu c u i sng, ti nguyn thin nhin, nhim mi trng v bo v mi trng#Mi trng#Khoa hc mi trng#Gio trnh#275817#L Th Nam Thun#Mai## 00577000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000400264013000700268#VN11.02317#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .33#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#Mai#275818## 00577000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000400264013000700268#VN11.02318#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .34#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#Mai#275819## 00577000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000400264013000700268#VN11.02319#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .35#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#Mai#275820## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000400259019001400263013000700277#VN11.02320#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# Mai#Dch Nht Bn#275821## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000400259019001400263013000700277#VN11.02321#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# Mai#Dch Nht Bn#275822## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 02300133010000500156011001500161012003500176020001700211020000900228020001300237 005001600250006001600266019001400282039000400296013000700300#VN11.02322#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a186tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Ka zuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#Mai#275823## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 02300133010000500156011001500161012003500176020001700211020000900228020001300237 005001600250006001600266019001400282039000400296013000700300#VN11.02323#16000#V i?t#S113L#895.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trn g Phc dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a187tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Ka zuhiro#Phan Trng Phc#Dch Nht Bn#Mai#275824## 00591000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001700194020000900211020001300220 005001900233006001200252039000400264019001400268013000700282#VN11.02324#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt N hung#Mai#Dch Nht Bn#275825## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.02325#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#oanh#Dch Nht Bn#275826## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.02326#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#oanh#Dch Nht Bn#275827## 00594000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000500254019001400259013000700273#VN11.02 327#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#oanh#Dch Nht Bn#275828## 00594000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000500254019001400259013000700273#VN11.02 328#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#oanh#Dch Nht Bn#275829## 00594000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000500254019001400259013000700273#VN11.02 329#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#oanh#Dch Nht Bn#275830## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.02330#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .38#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#275831## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.02331#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .39#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#275832## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.02332#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .40#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#275833## 00601000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001700202020000900219020001300228 005001900241006001300260019001400273039000500287013000700292#VN11.02333#Vi?t#25 4Q#895.6#^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki #Phng Quyn#Dch Nht Bn#oanh#275834## 00601000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001700202020000900219020001300228 005001900241006001300260019001400273039000500287013000700292#VN11.02334#Vi?t#25 4Q#895.6#^214#16000#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki #Phng Quyn#Dch Nht Bn#oanh#275835## 00598000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.02335#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.43#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#oanh#275836## 00575000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000500247019001400252013000700266#VN11.02336#Vi?t#S45 5C#895.6#^214#16000#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.8#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a224tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#oanh#Dch Nh t Bn#275837## 00575000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000500247019001400252013000700266#VN11.02337#Vi?t#S45 5C#895.6#^214#16000#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.9#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a208tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#oanh#Dch Nh t Bn#275838## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220005000940080018000990090 01100117010000500128011001500133012003500148020001700183020000900200020001300209 005001500222006000800237039000500245019001400250013000700264#VN11.02338#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.10# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#oanh#Dch Nht Bn#275839## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220005000940080018000990090 01100117010000500128011001500133012003500148020001700183020000900200020001300209 005001500222006000800237039000500245019001400250013000700264#VN11.02339#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.11# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#oanh#Dch Nht Bn#275840## 00536000000000289000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020019000540030013000730070031000860220004001170080 01800121009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006000900225039000500234013000700239#VN11.02340#Dch Nht Bn#16000 #Vi?t#N119T#895.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Sakura Tsukuba#An Nhin#oanh#275841## 00536000000000289000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020019000540030013000730070031000860220004001170080 01800121009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006000900225039000500234013000700239#VN11.02341#Dch Nht Bn#16000 #Vi?t#N119T#895.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Sakura Tsukuba#An Nhin#oanh#275842## 00536000000000289000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020019000540030013000730070031000860220004001170080 01800121009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001500210006000900225039000500234013000700239#VN11.02342#Dch Nht Bn#16000 #Vi?t#N119T#895.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Sakura Tsukuba#An Nhin#oanh#275843## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070049000690220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156020001700171020000900188020001300197005001900210 006001100229039000500240019001400245012003500259006001000294013000700304#VN11.02 343#16000#Vi?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Dch: Nguyt Anh, Dung Nghi#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a199tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#oanh#D ch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dung Nghi#275844## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220004001060080018001100090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001300185005001900198 006001100217039000500228019001400233012003500247013000700282#VN11.02344#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a198tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#oanh#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#275845## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070037000690220004001060080018001100090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001300185005001900198 006001100217039000500228019001400233012003500247013000700282#VN11.02345#16000#V i?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Nguyt An h dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nh t Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#oanh#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#275846## 00629000000000313000450002600110000001400070001100200180001800300130003600700440 00490220005000931810007000980820006001058080005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.06 283#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.21#TH121#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#oanh#Vi?t#275847## 00629000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700440004202200050 00861810007000910820006000988080005001040140007001090080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.06 284#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T .22#TH121#895.1#^214#17000#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#oanh#Vi?t#275848## 00688000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100360027500600100031100800180032100900110033901000050035001300070 0355#VV11.06285#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.75#Kh tuyt cu bi - V ch cn yu#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#275849## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.06286#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#oanh#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#275850## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.06287#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#oanh#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#275851## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.06288#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#oanh#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#275852## 00633000000000313000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050014000490020024000630030012000870290028000990070 02800127008000500155009001100160010000500171011001500176020001800191020000300209 039000500212019000800217006000800225020001200233012006700245013000700312#VV11.06 289#VV11.06290#Vi?t#83000#C514C#813#^214#Riordan, Rich#Cuc chin chn m cung# Tiu thuyt#The battle of the labyrinth#Rich Riordan ; Cm Chi dch#^aH.#^aThi i#2011#^a431tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#M#oanh#Dch M#Cm Chi#Tiu thuyt#T sch Vn hc M. Percy Jackson v cc v thn trn nh Olympus#275853## 00499000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820006000418080005000470050013000520020014000650030012000790070031000910080 00500122009001100127010000500138011001500143020001700158020001100175039000500186 006001100191020001200202013000700214#VV11.06291#VV11.06292#Vi?t#98000#KH455T#89 5.1#^214#Giang V Hm#Khng th yu#Tiu thuyt#Giang V Hm ; Hng T T dch#^ aH.#^aThi i#2011#^a515tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#oanh#Hng T T#T iu thuyt#275854## 00606000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050014000490020021000630030012000840290017000960070 04100113008000500154009001100159010000500170011001500175020001700190020000300207 03900050021001900080021500600100022302000120023301200190024500600090026401300070 0273#VV11.06293#VV11.06294#Vi?t#95000#S108M#813#^214#Tuccillo, Liz#Sao mi cn c thn#Tiu thuyt#How to be single#Liz Tuccillo ; Dch: c Cng, Thin T#^ aH.#^aThi i#2011#^a533tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#oanh#Dch M#c Cng#Ti u thuyt#T sch Vn hc M#Thin T#275855## 00683000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050008000490020030000570070029000870080005001160090 01100121010000500132011001500137021011100152020001500263020001100278039000500289 020004800294006001400342020000800356020001000364013000700374#VV11.06295#VV11.062 96#Vi?t#70000#L566B#931#^214#H Qun#Lu B chiu lit Thc Hn#H Qun ; L Quy Nguyn dch#^aH.#^aThi i#2011#^a405tr.^b21cm#Gii thiu tiu s cuc i cng nhng mu tr sch lc, chin lc cm qun, dng ngi, tr quc ca Lu B#Lch s c i#Trung Quc#oanh#Lu B, Nhn vt lch s, (161-223), Trung Qu c#L Quy Nguyn#Tiu s#S nghip#275856## 00515000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450050011000500020013000610030018000740070028000920080 00500120009001100125010000500136011001500141020001700156020000300173039000500176 019000800181006001100189020001800200013000700218#VV11.06297#VV11.06298#Vi?t#9800 0#KH506C#813#^214#Hart, John#Khc cu hn#Truyn trinh thm#John Hart ; Phan Th in dch#^aH.#^aThi i#2011#^a547tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#oanh#Dch M#Ph an Thin#Truyn trinh thm#275857## 00512000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050014000490020023000630030012000860070028000980080 00500126009001100131010000500142011001500147020001700162020000300179039000500182 019000800187006000800195020001200203013000700215#VV11.06300#VV11.06299#Vi?t#7900 0#L462N#813#^214#Morris, Paula#Li nguyn truyn kip#Tiu thuyt#Paula Morris ; Ngc V dch#^aH.#^aThi i#2010#^a383tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#oanh#Dch M#Ngc V#Tiu thuyt#275858## 00579000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020021000680030012000890290014001010070 01300115022000400128008000500132009001100137010000500148011001500153015003400168 020001700202020000900219020001200228039000500240013000700245005001300252#VV11.06 301#VV11.06302#59000#Vi?t#H107T#895.92234#^214#Max Lionhart#Hnh trnh cht ch c#Tiu thuyt#The dead ways#Max Lionhart#T.1#^aH.#^aThi i#2011#^a295tr.^b21cm #Tn tht tc gi: Trn Hng Dng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#27 5859#Max Lionhart## 00504000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020033000590070025000920220004001170080 00500121009001100126010000500137011001500142020000800157020000900165020001000174 006000800184039000500192013000700197005001000204#VV11.06303#VV11.06304#48000#Vi ?t#K312#080#^214#o Ni Nh#Kinh in v danh ngn cuc sng#o Ni Nh ; Th Anh dch#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a302tr.^b20cm#Vn hc#Th gii#Danh ngn#Th Anh #oanh#275860#o Ni Nh## 00504000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020033000590070025000920220004001170080 00500121009001100126010000500137011001500142020000800157020000900165020001000174 006000800184039000500192013000700197005001000204#VV11.06305#VV11.06306#46000#Vi ?t#K312#080#^214#o Ni Nh#Kinh in v danh ngn cuc sng#o Ni Nh ; Th Anh dch#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a286tr.^b20cm#Vn hc#Th gii#Danh ngn#Th Anh #oanh#275861#o Ni Nh## 00586000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200060 00348080005000400050013000450020048000580070013001060080005001190090011001240100 00500135011001400140021008700154020000800241039000500249020001900254020000900273 013000700282020001100289020000800300#VV11.06307#VV11.06308#Vi?t#16000#613.2#^21 4#Hunh Vn Ba#Nhp mn n cm go lt theo phng php Ohsawa#Hunh Vn Ba#^aH. #^aThi i#2011#^a91tr.^b21cm#Gii thiu phng php thc dng n cm go lt m sc kho v chng li bnh tt#n ung#oanh#Phng php Ohsawa#Sc kho#2 75862#Dinh dng#Go lt## 00636000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000100003304100050 00430140007000481810007000550820006000628080005000680050007000730020036000800070 02600116008000500142009001100147010000500158011001500163021014500178020001100323 039000500334006001200339013000700351#VV11.06309#VV11.06310#VV11.06311#Thi min# Vi?t#35000#TH452M#154.7#^214#L ng#Thi min nhn t gc tm l hc#L ng ; T Thanh T dch#^aH.#^aThi i#2011#^a174tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc v thut thi min v nhng nh hng ca n ln khoa hc, y hc, c bit l t rong lnh vc iu tr bnh bng tm l#Tm l hc#oanh#T Thanh T#275863## 00539000000000301000450002600110000002600110001102000170002204100050003901400070 00441810006000510820004000578080005000610050019000660020014000850030012000990290 01000111007003500121008000500156009001100161010000500172011001500177020000300192 039000500195019000800200006001000208020001200218013000700230#VV11.06312#VV11.063 13#Vn hc hin i#Vi?t#89000#M250C#813#^214#Fitzpatrick, Becca#M cung k c# Tiu thuyt#Crescendo#Becca Fitzpatrick ; Khnh Vn dch#^aH.#^aThi i#2011#^a 475tr.^b21cm#M#oanh#Dch M#Khnh Vn#Tiu thuyt#275864## 00431000000000253000450002600110000002600110001102000170002204100050003901400070 00441810006000510820011000578080005000680020010000730070020000830080005001030090 01100108010000500119011001500124020000900139039000500148020000800153005000900161 013000700170#VV11.06314#VV11.06315#Vn hc hin i#Vi?t#54000#N114M#895.922808 #^214#5 ma yu#Blogviet tuyn chn#^aH.#^aThi i#2011#^a206tr.^b21cm#Vit Nam #oanh#Tn vn#Blogviet#275865## 00713000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000090003304100050 00420140008000470820006000558080005000610050016000660020027000820070054001090080 00500163009001100168010000500179011001500184021016300199020000800362020000900370 039000500379005001800384006001400402013000700416#VV11.06316#VV11.06317#VV11.0631 8#Tn gio#Vi?t#108000#200.9#^214#Hopfe, Lewis M.#Cc tn gio trn th gii#Le wis M. Hopfe, Mark R. Woodward ; Phm Vn Lin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a599tr .^b21cm#Gii thiu v lch s ca cc dng tn gio trn th gii vi 4 im ch nh l nn vn ho sn sinh, ngi sng lp, kinh sch thing ling v qu trnh pht trin#Lch s#Th gii#oanh#Woodward, Mark R.#Phm Vn Lin#275866## 00881000000000313000450002600110000002600110001102000090002204100050003101400070 00361810006000430820006000498080005000550050016000600020013000760030048000890070 04100137008000500178009001100183010000500194011001500199021026900214020000800483 039000500491006000800496012003700504020001000541006000900551013000700560#VV11.06 319#VV11.06320#o Pht#Vi?t#46000#T120G#294.3#^214#Thurman, Robert#Tm gic ng #i sng. T do. Theo ui hnh phc chn chnh#Robert Thurman ; Dch: Thi An , Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a174tr.^b21cm#Phn tch kha cnh t tng ca Pht gio rng lm chnh tr cng c th l cch thc hnh gio php Pht v hn h ng x hi nhn o v ti gii c th tr thnh con ng n gic ng v kh uyn chng ta khng nn lng m hy gnh vc trch nhim trc th gii ny#Gio l#oanh#Thi An#T sch Tn gio - Th gii tm linh#Cuc sng#Kin Vn#275867# # 00946000000000337000450002600110000002600110001102000220002204100050004401400080 00491810007000570820004000648080005000680050016000730020014000890030037001030290 02000140007004300160008000500203009001100208010000500219011001500224021027400239 02000170051303900050053000600110053501200180054600600080056402000130057201300070 0585020001600592#VV11.06321#VV11.06322#Khng hong ti chnh#Vi?t#120000#TH250G #337#^214#Smick, David M.#Th gii cong#Hidden dangers to the global economy#The world is curved#David M. Smick ; Dch: Nguyn Li, Bi Lan#^aH.#^aThi i#2011 #^a467tr.^b21cm#a ra bc tranh ton cnh v nn kinh t th gii ton cu: v khng hong ti chnh trong bi cnh ton cu ho, s mt cn i v nhng tai h o tim n i vi nn kinh t, vn chnh tr - kinh t ca Trung Quc, M v nh hng ca n ti quan h kinh t ton cu...#Kinh t th gii#oanh#Nguyn L i#T sch Doanh tr#Bi Lan#Ton cu ho#275868#Quan h kinh t## 00550000000000301000450002600110000002600110001102000170002204100050003901400070 00441810006000510820004000578080005000610050019000660020024000850030012001090290 01100121007003500132008000500167009001100172010000500183011001500188020000300203 039000500206019000800211006001000219020001200229013000700241#VV11.06323#VV11.063 24#Vn hc hin i#Vi?t#89000#V258S#813#^214#Fitzpatrick, Becca#Vt so cnh t hin thn#Tiu thuyt#Hush, hush#Becca Fitzpatrick ; Khnh Vn dch#^aH.#^aThi i#2011#^a403tr.^b21cm#M#oanh#Dch M#Khnh Vn#Tiu thuyt#275869## 00621000000000253000450002600110000002600110001102000050002204100050002718100060 00320820007000388080005000450020038000500030029000880080005001170090007001220100 00500129011001400134021018400148020000400332039000500336020001000341020000900351 013000700360#VN11.02347#VN11.02346#AIDS#Vi?t#309T#616.97#^214#iu tr thuc kh ng Vi-rt HIV (ARV)#Hiu bit v phc ca bn#^aH.#^aKnxb#2011#^a21tr.^b15cm #Gip nhng ngi b bnh AISD ang v s iu tr thuc ARV hiu r v s dng chnh xc cc thuc iu tr ca mnh v cp n nhng tc dng ph c th g p khi ung cc thuc ARV#HIV#oanh#Thuc ARV#iu tr#275870## 00711000000000289000450002600110000002600110001102000110002204100050003301400070 00381810006000450820006000518080005000570050010000620020035000720070015001070040 01800122008000500140009001100145010000500156011001500161021020000176020000900376 039000500385020001300390020001100403013000700414#VN11.02348#VN11.02349#Tiu n g#Vi?t#58000#N114T#616.4#^214#V Mai L#500 cu hi p v bnh tiu ng#V M ai L b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThi i#2011#^a319tr.^b19cm#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh tiu ng. Nguyn nhn gy bnh, triu chng v chn on bnh tiu ng. Liu php ty y, ng y, vn ng, n ung, phng nga v iu tr bnh tiu ng#iu tr#oanh#Sch hi p#Phng bnh#275871## 00565000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000200003304100050 00530140007000581810006000650820004000718080005000750050009000800020033000890070 01400122008000500136009001100141010000500152011001500157021010500172020001000277 039000500287013000700292#VN11.02350#VN11.02351#VN11.02352#Tm l hc ng dng#Vi ?t#18000#113N#158#^214#Vit Anh#c nhn tm - B quyt sng p#Vit Anh b.s. #^aH.#^aThi i#2011#^a108tr.^b19cm#a ra nhng li kuyn b ch gip bn tm c nhng iu th v, v nim vui trong cuc sng hng ngy#Cuc sng#oanh#275 872## 00459000000000265000450002600110000002600110001102000180002204100050004001400070 00451810006000520820009000588080005000670050013000720020017000850030018001020070 01300120008000500133009001100138010000500149011001400154020000900168039000500177 020000400182013000700186#VN11.02353#VN11.02354#Vn hc thiu nhi#Vi?t#20000#45 3T#895.9221#^214#o c Tun#m trn tri t#Tp th thiu nhi#o c Tun#^a H.#^aThi i#2010#^a67tr.^b19cm#Vit Nam#oanh#Th#275873## 00675000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020036000630030022000990070030001210080 00500151009001100156010000500167011001400172005001700186039000500203004001800208 021011600226020001100342020000900353020000400362013000700366#VN11.02355#VN11.023 56#22000#Vi?t#K600T#635.9#^214#Vit Chng#K thut trng v chm sc cy cnh# Phng php trng hoa#Vit Chng, Lm Th M Hng#^aH.#^aThi i#2011#^a97tr. ^b19cm#Lm Th M Hng#Thu#Ti bn ln th 4#Trnh by t vic chn ging n k thut trng mt s ging hoa nh: hoa Mai, hoa Anh o, hoa Cc, hoa Vn Th. ..#Trng trt#Cy cnh#Hoa#275874## 00649000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020017000680030009000850070030000940080 00500124009001100129010000500140011001500145006000800160039000500168004001800173 021014300191020000900334020000900343013000700352#VN11.02357#VN11.02358#22000#Vi ?t#T452Y#796.345#^214#Chu Kin Bnh#Ti yu th thao#Cu lng#Chu Kin Bnh ; Th Anh dch#^aH.#^aThi i#2011#^a117tr.^b19cm#Th Anh#Thu#Ti bn ln th 1# Cm nang t hc cch chi cu lng vi nhng gii thch ton din v k thut, p hng php nh cu lng, chin thut nh cu v lut thi u#Th thao#Cu lng #275875## 00656000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020034000580070013000920220004001050040 01400109008000500123009001100128010000500139011001400144021012200158020000900280 020000900289020001500298013000700313005000800320020000900328039000500337#VN11.02 359#VN11.02360#35000#Vi?t#TR400C#736#^214#Kim Dn#Tr chi gp giy dnh cho tr em#Kim Dn b.s.#T.1#Ti bn ln 2#^aH.#^aThi i#2011#^a72tr.^b19cm#Hng dn cch gp giy hnh cc con vt v vt: Chu chu, iu, co, u b, c v oi, ho tin, ng h eo tay...#Th cng#Gp hnh#Sch thiu nhi#275876#Kim Dn #Gp giy#Thu## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020034000580070013000920220004001050040 01800109008000500127009001100132010000500143011001400148021017800162020000900340 020000900349013000700358005000800365020000900373020001500382039000500397#VN11.02 361#VN11.02362#35000#Vi?t#TR400C#736#^214#Kim Dn#Tr chi gp giy dnh cho tr em#Kim Dn b.s.#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThi i#2011#^a72tr.^b19cm#Hng dn cch gp giy thnh nhng con vt nh: co, ch con, hu cao c, con cp, con heo, con mo..., gp vt nh my bay, my chp hnh, thuyn bum, v tinh nhn to...#Th cng#Gp hnh#275877#Kim Dn#Gp giy#Sch thiu nhi#Thu## 00984000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820010000648080005000740050011000790020037000900070 01100127008000500138009001100143010000500154011002300159015008700182039000500269 004003700274021032600311020000700637020001000644013000700654020000900661#VL11.01 026#VL11.01027#VL11.01029#VL11.01028#325000#Vi?t#NH556C#615.09597#^214# Tt L i#Nhng cy thuc v v thuc Vit Nam# Tt Li#^aH.#^aThi i#2011#^aXVIII, 1274tr.^b27cm#Gii thng H Ch Minh v khoa hc k thut ln th nht hun ch ng c lp hng nh#Thu#In ln th 1, c sa cha v b sung#Mt s vn ch khi s dng thuc Nam. Bo ch thuc theo ng y. C s xem xt tc dng ca thuc theo khoa hc hin i. Nhng cy thuc v v thuc iu tr bnh c xp theo cng dng cha tng loi bnh. Mi cy thuc c miu t k cng, ph n b v ch bin, thnh phn ho hc, cng dng v liu dng tr bnh#ng y#Cy thuc#275878#Vit Nam## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050011000610020009000720030041000810070 03900122008000500161009001100166010000500177011001500182006001000197039000500207 00600090021201200160022102102740023702000110051102000080052201300070053002000090 0537#VL11.01031#VL11.01030#VL11.01032#299000#Vi?t#T106T#133#^214#Quch Phc#Tn g th#B sch kinh in v Tm long im huyt#Quch Phc ; Dch: Xun Long, Chu Tc#^aH.#^aThi i#2011#^a743tr.^b27cm#Xun Long#Thu#Chu Tc#T kh ton th #Tm hiu v vn ho phong thu thi c i. Ngun gc phng php v l lun c s ca phong thu. Dng phi cn bn v lch s pht trin phong thu. Gii th iu nhng kin thc l lun v phong thu v vn dng ca phong thu nh: m d ng, ng hnh, Bt qui, Cu tinh...#Phong thu#L lun#275879#ng dng## 00735000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050012000630020021000750030045000960070 03200141008000500173009001100178010000500189011001500194006001300209039000500222 012001600227021013800243020001700381020000800398013000700406020000800413#VL11.01 033#VL11.01034#VL11.01035#189000#Vi?t#L600H#133.5#^214#L H Trung#L H Trung mnh th#Trc tc nn tng ca b mn d on t tr#L H Trung ; Chu Tc Nhi dch#^aH.#^aThi i#2011#^a454tr.^b27cm#Chu Tc Nhi#Thu#T kh ton th#Phn tch, gii, gii thch km theo nhng hnh v minh ho v 60 gip t, khi n im v bt t lun mnh, yu t nh hng n mnh l#Khoa hc thn b#D on#2 75880#S mnh## 00694000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020030000630070012000930080005001050090 01900110010000500129011001500134015003200149005000700181039000500188004001800193 012002400211021013100235020000700366020001200373013000700385#VN11.02363#VN11.023 64#VN11.02365#43000#Vi?t#NH556#794.1#^214#Nhng n chin thut c sc#V Tn h..#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Tp ch ngi chi c #V Tn#Thu#Ti bn ln th 1#Bi tp c vua tng hp#Hng dn c th (c hn h minh ho) nhng n chin thut c vua tng hp, n nng cao v n phi hp xut sc ca Bobby Fischer#C vua#Chin thut#275881## 00736000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050014000640020041000780070044001190080 00500163009001900168010000500187011001500192006000900207039000500216006000800221 013000700229021017200236020000900408020000700417020001000424#VV11.06325#VV11.063 27#VV11.06326#27000#Vi?t#H561D#796.815#^214#Smit, Sanette#Hng dn tp luyn K arate bng hnh nh#Sanette Smit ; Bin dch: Kin Vn, Gia Huy#^aH.#^aTh dc T