00692000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200190001400500120 00330070012000450040018000570080005000750090023000800100005001030110015001080820 01200123013000700135014000700142026001100149026001100160181000700171020001700178 020000900195020000900204021020100213#Vi?t#^214#Mai#Pha sau cng lng#V Vn Ti n#V Vn Tin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a161tr.^b21cm# 895.9228403#273205#31000#VV11.03133#VV11.03134#PH301S#Vn hc hin i#Vit Nam #Bi vit#Tp hp tuyn chn nhng bi vit cp n li sng, np sng ca ng i nng dn Vit Namang trong giai on trn tr lt xc, thng qua phong tc, tp qun v cch ng x trong mi quan h lng x## 01166000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200660001400500120 00800050015000920050016001070050014001230050015001370070062001520080005002140090 02300219010000500242011001500247015005100262082000900313013000700322014000700329 026001100336181000800347020001300355020000800368020000900376021046700385#Vi?t#^2 14#Mai#Gio dc hc qun s vi s nghip xy dng qun i v chnh tr#Mai Vn Ho#Trn nh Tun#Nguyn B Dng#Phm Minh Th#Nguyn Hu Cc#B.s.: Mai Vn H o, Trn nh Tun (ch.b.), Nguyn B Dng...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011# ^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr. Khoa S phm Qun s#355.0071#27320 6#40000#VV11.03135#GI-108D#Gio dc hc#Qun s#Qun i#Gii thiu bi cnh l ch s ca s ra i, pht trin; bn cht, truyn thng ca gio dc hc qun s v Khoa S phm qun s - Hc vin Chnh tr. V tr, vai tr v ngha ca gi o dc hc qun s v ca Khoa S phm qun s trong i mi ni dung, chng tr nh, phng php, hnh thc dy hc xa v nay. Phn tch nhn t tc ng, xu h ng vn ng, nh hng v gii php i mi, pht trin ca gio dc hc v g io dc hc qun s trong iu kin hin nay## 00722000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200470001400500160 00610070016000770080005000930090023000980100005001210110015001260820010001410130 00700151014000700158026001100165181000600176020002200182020001100204020001200215 020001100227020001000238020000800248020000700256021015700263#Vi?t#^214#Mai#Min Trung v Ty Nguyn trong thi k i mi#Trng Minh Dc#Trng Minh Dc#^aH.#^ aChnh tr Hnh chnh#2010#^a346tr.^b21cm#338.95976#273207#50000#VV11.03136#M30 5T#Chnh sch pht trin#Min Trung#Nng nghip#Ty Nguyn#Nng thn#Kinh t#X hi#Gm cc bi vit v chnh sch i mi v pht trin nng nghip, nng thn, pht trin kinh t x hi v xy dng i ng cn b min Trung v Ty Nguyn ## 00578000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200200001400500130 00340060011000470060012000580070044000700080005001140090061001190100005001800110 01500185082000400200013000700204014000700211026001100218026001100229181000600240 019001000246020001700256020000500273020001000278#Vi?t#^214#Mai#C gi lai da tr ng#Lefvre, Kim#Dng Linh#Hong Phong#Kim Lefvre ; Dch: Dng Linh, Hong Pho ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a408t r.^b21cm#843#273208#74000#VV11.03137#VV11.03138#C450G#Dch Php#Vn hc hin i#Php#T truyn## 01013000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200180001400500150 00320050016000470050016000630050012000790070070000910040018001610080005001790090 02300184010000500207011001500212015006200227082000600289013000700295014000700302 026001100309026001100320181000700331020001800338020001700356021032600373#Vi?t#^2 14#Mai#Thng tin c ng#Hong Quc Bo#Lng Khc Hiu#Nguyn Th Thoa#L Hu C nh#Hong Quc Bo (ch.b.), Lng Khc Hiu, Nguyn Th Thoa, L Hu Cnh#Ti b n ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a239tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin B o ch v Tuyn truyn. Khoa Tuyn truyn#070.1#273209#36000#VV11.03139#VV11.03 140#TH455T#Thng tin c ng#Ti liu hc tp#Trnh by cc vn v thng tin c ng trong hot ng t tng ca ng; chc nng, nhim v, nguyn tc, ph ng chm ca cng tc thng tin c ng; cc hnh thc tin hnh c ng nh c ng ming, c ng trc quan, tin c ng chnh tr; t chc v hot ng ca i thng tin lu ng v trung tm vn ho thng tin## 01007000000000337000450004100050000080800050000503900040001000200420001400500110 00560050017000670050014000840050016000980050018001140070055001320040018001870080 00500205009002300210010000500233011001500238015012400253082000400377013000700381 01400070038802600110039502600110040618100060041702000170042302000100044002000080 0450021021100458#Vi?t#^214#Mai#Tp bi ging qun l nh nc v kinh t#Nguyn Cc#Nguyn Cnh Hoan#o Vit Hin#Nguyn Vn Thu#Nguyn Hng Phong#Nguyn Cc (ch.b.), Nguyn Cnh Hoan, o Vit Hin...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr H nh chnh#2011#^a278tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc I. Khoa Qun l Kinh t#354#27 3210#35000#VV11.03141#VV11.03142#T123B#Qun l nh nc#Bi ging#Kinh t#Trnh by mt s vn c bn ca qun l nh nc v kinh t; c ch qun l kinh t ; cc chnh sch, chin lc, cng c qun l ca nh nc v kinh t v qun l nh nc i vi cc loi hnh doanh nghip## 00460000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200090001400500150 00230070041000380080005000790090011000840100005000950110015001000820009001150130 00700124014000700131026001100138026001100149181000700160020001800167020000900185 020001200194#Vi?t#^214#Mai#Thin m#H Thu Nguyn#H Thu Nguyn ; Minh ho: Thi Thanh#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b23cm#895.9223#273211#48000#VV11.0314 3#VV11.03144#TH305M#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt## 01155000000000349000450004100050000080800050000503900040001000200420001400500120 00560050014000680050014000820050016000960050016001120070053001280040018001810080 00500199009002300204010000500227011001500232015012800247082000600375013000700381 01400070038802600110039502600110040602600110041718100060042802000230043402000100 0457020000900467021032900476#Vi?t#^214#Mai# cng bi ging kinh t hc pht t rin#L Anh Dng#Trn Minh Tm#Bi Th Thun#Ng Quang Thnh#Nguyn Tn Vinh#L Anh Dng (ch.b.), Trn Minh Tm, Bi Th Thun...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a264tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Kinh t pht tr in#338.9#273212#35000#VV11.03145#VV11.03147#VV11.03146#250C#Kinh t hc pht trin#Bi ging# cng#Trnh by nhng vn c bn ca kinh t hc pht tri n nh tng trng v pht trin kinh t trong nn kinh t th trng; lao ng, vn u t, khoa hc cng ngh, ti nguyn thin nhin vi pht trin kinh t; c cu kinh t, nng nghip, cng nghip, thng mi - dch v, kinh t th, n ng thn trong pht trin kinh t## 00992000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200140001400300110 00280050017000390050021000560050017000770050008000940050011001020070068001130040 01800181008000500199009002300204010000500227011001500232015012300247082000400370 01300070037401400070038102600110038818100070039902000140040602000130042002102330 0433#Vi?t#^214#Mai#Chnh tr hc#Hi v p#Nguyn Quc Tun#Nguyn Th Hin Oan h#Nguyn Khnh Mu#L Tng#L Vn Anh#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Nguyn Th Hin Oanh, Nguyn Khnh Mu...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a2 55tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vi n Chnh tr Hnh chnh khu vc II. Khoa Chnh tr hc#320#273213#38000#VV11.03 148#CH312T#Chnh tr hc#Sch hi p#Gii thiu 49 cu hi v tr li h thng nhng ni dung v chnh tr hc v lch s t tng chnh tr, quyn lc chnh t r v cm quyn, cc qu trnh chnh tr, chnh tr hc trong th gii ng i v x l tnh hung chnh tr## 00829000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200190001400300670 00330050013001000050015001130070029001280080005001570090023001620100005001850110 01500190082000400205013000700209014000700216026001100223026001100234181000600245 020002000251020000800271020001000279020000800289020001200297021020600309#Vi?t#^2 14#Mai#Tm l hc t php#Dng cho cn b hc vin, sinh vin cc trng i hc v cao ng#Chu Lin Anh#Dng Th Loan#Chu Lin Anh, Dng Th Loan#^aH.#^aCh nh tr Hnh chnh#2010#^a179tr.^b21cm#347#273214#28000#VV11.03149#VV11.03150#T1 20L#Tm l hc ng dng#T php#L thuyt#Bi tp#Trc nghim#Gii thiu 75 cu hi trc nghim, 35 cu hi t lun v 21 bi tp tinh hung v tm l hc t p hp, nhng quy lut tm l lm sng t tnh tit v n v phm cht tm l vi n hng ngi tham gia t tng## 00692000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200440001400300670 00580050014001250070014001390080005001530090023001580100005001810110015001860820 00400201013000700205014000700212026001100219026001100230181000600241020001100247 020001300258021015500271#Vi?t#^214#Mai#Hi & p x hi hc i cng (X hi h c)#Dng cho cn b hc vin, sinh vin cc trng i hc v cao ng#Lu Hng M inh#Lu Hng Minh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a223tr.^b21cm#301#273215#380 00#VV11.03151#VV11.03152#H428&#X hi hc#Sch hi p#Gm 97 cu hi p v x hi hc ni chung, c cu x hi, t chc x hi, thit ch x hi, vn ho, x hi ho, i sng x hi v s bin i x hi...## 00973000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200310001400300660 00450050016001110050018001270070035001450080005001800090023001850100005002080110 01500213082000400228013000700232014000700239026001100246026001100257181000600268 020001100274020001300285020000800298020002400306021034100330#Vi?t#^214#Mai#Hi & p quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng trung hc chuyn nghip v dy ngh#Dng Vn Lng#Nguyn Mnh Hng#Dng Vn Lng, Nguyn Mnh Hng #^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a151tr.^b21cm#355#273216#24500#VV11.03153#VV 11.03154#H428V#Quc phng#Sch hi p#An ninh#Trung hc chuyn nghip#Trnh by 65 cu hi p v ngha tm quan trng ca cc vn quc phng an ninh t l ch s n hin ti, t quan im Mc - Lnin, t tng H Ch Minh n quan i m ca ng v nh nc ta hin nay; vn xy dng lc lng v trang, qun nh n d b, dn qun t v v vn xy dng v bo v ch quyn lnh th bin gi i, quc gia## 00717000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200340001400500150 00480070015000630080005000780090023000830100005001060110015001110820012001260130 00700138014000700145026001100152181000600163020001000169020000700179020000900186 021026800195#Vi?t#^214#Mai#S tay ng vin lm theo li Bc#Phm Tt Thng#Phm Tt Thng#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a199tr.^b21cm#324.2597071#273217#31 000#VV11.03155#S450T#ng vin#S tay#Vit Nam#Cung cp cho ng vin thng tin v vai tr cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh", c ng mt s bi trch ni, vit ca Ngi, cc vn bn hng dn trin khai cuc vn ng v mc tiu, gii php, nhng iu ng vin cn bit thc hin## 00786000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200200001400300320 00340050013000660050016000790070036000950080005001310090023001360100005001590110 01500164015004500179082001200224013000700236014000700243026001100250181000600261 020001500267020000700282020001400289020000900303021017200312#Vi?t#^214#Mai#S si nh hot chi b#Dnh cho b th v cp u c s#Ng Huy Tip#inh Ngc Giang#B.s. : Ng Huy Tip, inh Ngc Giang#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a212tr.^b24cm# u ba tn sch ghi: ng Cng sn Vit Nam#324.2597071#273218#55000#VV11.0315 6#S450S#Sinh hot ng#S tay#Cng tc ng#Vit Nam#Cung cp nhng thng tin v cng tc sinh hot chi b, khen thng, kim tra, k lut, ph bnh trong ng, kt np ng vin v mt s vn bn, mu biu bo co lin quan## 00862000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200340001400300370 00480050011000850050015000960050016001110070050001270080005001770090023001820100 00500205011001500210082001200225013000700237014000800244026001100252181000600263 020001400269020000900283020002000292021026000312#Vi?t#^214#Mai#Hng dn nghip v cng tc ng#Dnh cho cc chi b, ng b cc cp#L Vn Yn#Phm Tt Thng# inh Ngc Giang#B.s.: L Vn Yn, Phm Tt Thng, inh Ngc Giang#^aH.#^aChnh t r Hnh chnh#2010#^a435tr.^b27cm#324.2597071#273219#295000#VL11.00516#H561D#C ng tc ng#Vit Nam#Hng dn nghip v#Hng dn nghip v cng tc cp u v hng dn t chc i hi cp c s. H thng cc quy nh, quy trnh ca cng tc kt np ng vin. Mt s vn bn hng dn ca Trung ng v nghip v cn g tc ng, km theo mt s biu mu lin quan v vn ny## 00628000000000229000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200120 00308080005000420020075000470080005001220090023001270100005001500110026001550210 14500181020002700326039000400353020002300357013000700380020001100387#VL11.00517# 310000#Vi?t#T406C#324.2597071#^214#Ton cnh i hi i biu ton quc ln th XI ca ng Cng sn Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a431tr., 16tr. nh^b27cm#Gii thiu din bin v kt qu i hi i biu ton quc ln th XI ca ng Cng sn Vit Nam v cc bi tham lun c trnh by ti i hi#i h i i biu ton quc#Mai#ng Cng sn Vit Nam#273220#i hi 11## 00945000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410020051000460080005000970090023001020100005001250110015001300210 43800145020000900583020000900592039000400601015008300605013000700688020000800695 #VL11.00518#310000#Vi?t#S111M#320.109597#^214#65 nm nh nc Cng ho x hi c h ngha Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a568tr.^b27cm# cp n cc vn v xy dng Nh nc ca dn, do dn, v dn; chng ng lch s ca d n tc; xy dng Nh nc di nh sng cc i hi ng; hin php ca nh nc; cc lut t chc quc hi, t chc Chnh ph, to n nhn dn, Vin Kim st nh n dn v chng trnh ci cch hnh chnh Nh nc giai on 2001-2010, ng th i gii thiu cc c quan lnh o Nh nc do Quc hi bu v i biu Quc hi t Quc hi kho I-XII#Nh nc#Vit Nam#Mai#Tn sch ngoi ba ghi: 65 nm n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam 1945 - 2010#273221#Lch s## 01107000000000313000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220020033000270070046000600040018001060080005001240090023001290100005001520110 01500157021039800172020001400570020001000584039000400594015012200598020000900720 005001000729005000800739005001700747005001500764005000700779013000700786#40000# Vi?t#250C#320#^214# cng bi ging chnh tr hc#B.s.: Lng Tm, L Tng, N guyn Quc Tun...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2009#^a340tr.^b 21cm#Trnh by v i tng, phng php nghin cu ca chnh tr hc; lch s c c t tng chnh tr; quyn lc chnh tr v c ch thc hin; ngi lnh o c hnh tr v ngh thut hot ng chnh tr; chnh tr vi kinh t, vn ho, ng chnh tr, quyt sch chnh tr; cc t chc chnh tr x hi ngoi nh nc; h thng chnh tr ng i v s pht trin ca chnh tr trong thi i ngy n ay#Chnh tr hc#Bi ging#Mai#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc I. Khoa Chnh tr hc# cn g#Lng Tm#L Tng#Nguyn Quc Tun#Dng c Hng#L Anh#273222## 00769000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020024000520080005000760090010000810100005000910110 01500096021033200111020001000443020000900453020001800462039000400480020002400484 013000700508#VN11.01101#VN11.01102#2800#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t tng h nh chnh#^aH.#^aT php#2010#^a170tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut t tng hn h chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn ca to n, c quan, ngi tin hnh t tng, tham gia t tng, cc bin php khn cp tm th i, chng minh v chng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x, s thm v cc th tc gii quyt#Php lut#Vit Nam#Vn b n php lut#Mai#Lut t tng hnh chnh#273223## 00636000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020015000520080005000670090010000720100005000820110 01400087021021800101020001000319020000900329020001800338039000400356020001500360 013000700375#VN11.01103#VN11.01104#9000#Vi?t#L504V#342.597#^214#Lut vin chc# ^aH.#^aT php#2011#^a45tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut cng chc vi nhng q ui nh chung v qui nh c th v quyn, ngha v ca vin chc, tuyn dng, s dng qun l vin chc, khen thng, x pht vi phm vin chc v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut vin chc#273224## 00858000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020018000420070055000600080005001150090010001200100005001300110 01500135015002700150021026900177020002000446020001000466005001400476005001700490 005001100507005001100518005001600529039000400545013000700549#VV11.03157#VV11.031 58#Vi?t#108#174#^214#o c ngh lut#Phan Ch Hiu, Nguyn Vn Huyn (ch.b.) , L Mai Anh...#^aH.#^aT php#2011#^a363tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php#Gi i thiu khi qut v ngh lut v o c, vn ho ngh lut. Trnh by c i m v ni dung o c ngh nghip ca thm phn, kim st vin, lut s, chp h nh vin, cng chng vin. Qui tc o c v ng x trong hnh ngh lut ti mt s quc gia trn th gii#o c ngh nghip#Ngh lut#Phan Ch Hiu#Nguyn V n Huyn#L Mai Anh#L Lan Chi#Nguyn Vn ip#Mai#273225## 00968000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020041000460070053000870080005001400090011001450100005001560110 01500161021036400176020000800540020001000548005001200558005001500570005001300585 005001100598005001400609039000400623013000700627020001100634020000900645#VV11.03 159#VV11.03160#Vi?t#L250N#338.092#^214#L Ngc Hng mt thi nh, thng# Ng Gia Sn (ch.b.), Dng Thanh H, L Ngc Hnh...#^aH.#^aThi i#2011#^a431t r.^b24cm#Tp hp nhng bi vit ca bn b, ng ch, ng i, ng nghip, n g hng v cuc i ng L Ngc Hng, Ch tch HQT kim Tng gim c Cng ty Thng mi Quc t t thi nin thiu, khi tham gia i qun tnh nguyn i lm ngha v quc t Campuchia v thi k khi nghip kinh doanh, thnh t trn t hng trng v nhng ng gp ca ng cho cng ng#Tiu s#S nghip#Ng Gia S n#Dng Thanh H#L Ngc Hnh#Ng Tt T#V Vn Chuyn#Mai#273226#Doanh nhn#Vi t Nam## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050019000500020017000690030012000860070035000980080 00500133009001100138010000500149011001500154020001700169020000500186020001200191 039000400203019001000207006001000217013000700227#VV11.03162#VV11.03161#49000#Vi ?t#NH556K#843#^214#Chapsal, Madeleine#Nhng k si tnh#Tiu thuyt#Madeleine Cha psal ; V Thu H dch#^aH.#^aThi i#2011#^a279tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php# Tiu thuyt#Mai#Dch Php#V Thu H#273227## 00589000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020019000630070031000820220004001132210 01700117008000500134009003700139010000500176011001500181020001700196020000300213 020001500216006001200231039000400243019000800247013000700255005001300262#VV11.03 163#VV11.03164#60000#Vi?t#NH124K#813#^214#Smith, L. J.#Nht k ma c rng#L. J. Smith ; Thin Thanh dch#T.4#Hi ng bng ti#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Ph ng Nam#2011#^a260tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn kinh d#Thin Thanh#Mai# Dch M#273228#Smith, L. J.## 00950000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020060000350070053000950080013001480090034001610100005001950110015002000210 32700215020001600542020001600558039000400574020001100578005001200589005001100601 005000800612020002000620005001300640013000700653#VV11.03165#Vi?t#D300T#959.795#^ 214#Di tch lch s - vn ho v danh lam thng cnh Kin Giang#B.s.: Trn Vn B a, Thanh Loan, Cng Ba, H Th Sng#^aKin Giang#^aS Vn ho, Th thao v Du l ch#2011#^a166tr.^b20cm#Gii thiu cc di tch lch s, vn ho, danh lam thng cnh v truyn thng vn ho ca Kin Giang nh di tch lch s nh Nguyn Trun g Trc, cha Tam Bo, nh Vnh Ho, di tch kin trc ngh thut cha Quan , di tch thng cnh ni dng, di tch chng tch chin tranh cha X Xa, di t ch lch s nh t Ph Quc...#Di tch lch s#Di tch vn ho#Mai#Kin Giang#Tr n Vn Ba#Thanh Loan#Cng Ba#Danh lam thng cnh#H Th Sng#273229## 01296000000000373000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020067000450070103001120080012002150090017002270100005002440110026002490210 39100275020000800666020000800674039000400682020001000686020001000696005001300706 00500190071900500140073801500760075202000030082802000100083100500160084100500130 0857005001600870005001800886013000700904020001100911#VV11.03166#Vi?t#L302S#324.2 597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro cch mng x Tng Vn (1930 - 2 010)#B.s.: Lu Minh Tu (ch.b.), Nguyn Quang Thng, L Ngc Chinh, Phm ng Qu ng ; S.t.: Bi Hu Minh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a300tr., 16tr. n h^b21cm#Gii thiu vi nt v vng t, con ngi v truyn thng lch s ca x Tng Vn, huyn Nng Cng, tnh Thanh Ho. Hot ng ca ng b v nhn dn x Tng Vn giai on tin hnh tng khi ngha trong cch mng thng Tm, nh thng thc dn Php, chng quc M, trong xy dng CNXH, thc hin ng li i mi ca ng, y mnh cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn#L ch s#ng b#Mai#Tng Vn#Nng Cng#Lu Minh Tu#Nguyn Quang Thng#L Ngc C hinh#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Tng Vn huyn Nng Cng tnh Thanh Ho #X#Thanh Ho#Phm ng Qung#Bi Hu Minh#Nguyn Vn Lim#Nguyn Quang Khi#273 230#ng b x## 01286000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050014000450020045000590070076001040080012001800090017001920100005002090110 02600214021045600240020000800696020000800704039000400712020001200716020001200728 00500130074000500170075300500130077001500800078302000030086302000100086600500150 0876005001500891013000700906020001100913#VV11.03167#Vi?t#L302S#324.2597070959741 #^214#o Minh Chu#Lch s ng b x Qung Phong (1949 - 2010)#B.s.: o Minh Chu, Phm Th ng, Trng Ngc Phan ; S.t.: Bi S Tng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a352tr., 19tr. nh^b21cm#Vi nt v iu kin t nhin v truyn thng lch s x Qung Phong, huyn Qung Xng, tnh Thanh Ho. Qu trnh lnh o phong tro cch mng ca ng b x Qung Phong trong phong tro u tranh gp phn nh thng thc dn Php, cng c nc thc hin hai nhim v cch mng ; trong thi k va chin u va chi vin tin tuyn gp phn gii phng min N am thng nht t nc v thi k xy dng, bo v t quc, thc hin ng li i mi ca ng#Lch s#ng b#Mai#Qung Phong#Qung Xng#Phm Th ng#Trng Ngc Phan#Bi S Tng#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Qung Phong huyn Qu ng Xng tnh Thanh Ho#X#Thanh Ho#Bi Thanh Nng#Mai nh Thnh#273231#ng b x## 01043000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050012000350020021000470070039000680080012001070090017001190100005001360110 02600141021038900167020000800556020000300564039000400567005001100571005001500582 005001200597015008400609020001000693013000700703020000900710020001000719#VV11.03 168#Vi?t#L302S#959.741#^214#L Khc Tu#Lch s x Vnh Ninh#L Khc Tu b.s. ; S.t.: L Vn Lai...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a280tr., 11tr. nh^b21cm# Khi qut v tr a l, qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s, vn ho x Vnh Ninh, huyn Vnh Lc, tnh Thanh Ho. Gii thiu lch s x Vnh Linh tro ng cc thi k chng quc phong kin, khi ngha ginh chnh quyn, khng chi n chng thc dn Php, khng chin chng M v trong giai on khc phc hu qu chin tranh, pht trin kinh t x hi, xy dng v bo v t quc#Lch s#X# Mai#L Vn Lai#Trnh Vn Khm#V Th Tho#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT TQ x Vnh Ninh huyn Vnh Lc tnh Thanh Ho#Vnh Ninh#273232#Vnh Lc#Thanh Ho ## 00794000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050013000360020022000490070044000710080012001150090017001270100005001440110 02600149021016600175020000800341039000400349020000900353020001100362005001500373 005001800388005001600406013000700422015003600429020000500465020001000470#VV11.03 169#Vi?t#301C#915.9741#^214#m Vn Thm#a ch lng i Khi#m Vn Thm b.s . ; S.t.: Nguyn Huy Li...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a208tr., 27tr. n h^b21cm#Gii thiu a l dn c, truyn thng lch s, qu trnh pht trin kin h t, vn ho v x hi ca lng i Khi, x ng Cng, thnh ph Thanh Ho qu a cc thi k#a ch#Mai#i Khi#ng Cng#Nguyn Huy Li#Nguyn Xun Khanh#N guyn Hu Minh#273233#TTS ghi: Ban Vn ho lng i Khi#Lng#Thanh Ho## 00868000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300080012000350090017000470100005000640110026000690150090000950130007001850020 04000192007005100232022000400283021016500287020001600452020002000468020001200488 020001000500005001300510005001500523005001500538005001300553#VV11.03170#Vi?t#D30 0T#959.741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a228tr., 11tr. nh^b24cm#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn huyn Qung Xng tnh Than h Ho#273234#Di tch v danh thng huyn Qung Xng#B.s.: L Minh Chu, Dng X un Tn, inh Trng Anh#T.1#Gii thiu 48 di tch, danh thng tiu biu v danh nhn lch s, thn nhn lch s, di tch nh t ng, nh, n, cha... ca h uyn Qung Xng, tnh Thanh Ho#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#Qung Xng #Thanh Ho#L Minh Chu#Dng Xun Tn#inh Trng Anh#L Minh Chu## 00663000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320050013000370020034000500070040000840080012001240090017001360100005001530110 01500158021018300173020000800356039000400364020000900368020001000377006001500387 013000700402#VV11.03171#Vi?t#TH107H#915.9741#^214#Lu Cng o#Thanh Ho tnh V nh Lc huyn ch#Lu Cng o ; Nguyn Vn Hi bin dch#^aThanh Ho#^aNxb. Than h Ho#2010#^a208tr.^b21cm#Gii thiu v c im a l, a ch, nhn vt, tn cc v khoa gip, vn thn, c tch linh t, danh thng, th sn phong tc, sn vt, huyn tr ca huyn Vnh Lc tnh Thanh Ho#a ch#Mai#Vnh Lc#Thanh Ho# Nguyn Vn Hi#273235## 00678000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050010000380020015000480030020000630070015000830080012000980090 01700110010000500127011001500132021016500147020001700312020000900329039000400338 012002600342005000400368020000900372013000700381#VV11.03172#64000#Vi?t#B300S#90 9#^214#Minh Chu#B s hu cung#Vit Nam & th gii#Minh Chu, DSC#^aThanh Ho#^ aNxb. Thanh Ho#2010#^a332tr.^b21cm# cp n nhng b n lin quan n s phn cc bc vua cha, hong hu, cng cha... trong cc vng triu phong kin ni ting trong lch s Vit Nam v th gii#Nhn vt lch s#Vit Nam#Mai#Nhng b mt xuyn th k#DSC#Th gii#273236## 00720000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020017000400030004000570070074000610080012001350090017001470100005001640110 01500169020001700184020000900201020000400210039000400214005001600218005000900234 00500140024300500170025700500170027400500130029101300070030401500420031100500140 0353005001500367#VV11.03173#Vi?t#TH460X#895.9221408#^214#Th xun Tn Mo#Th#L Nguyn Xng, V Qung, V Thanh Tun... ; Tuyn chn: L Vn Thuc...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a144tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#L Ng uyn Xng#V Qung#V Thanh Tun#Nguyn Ngc Khi#Hong Cng Khnh#L Vn Thuc #273237#TTS ghi: Cu lc b Hm Rng - Thanh Ho#L Xun Giang#Phm Huy Thanh## 00428000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050014000430020009000570030004000660070014000700080012000840090 01700096010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000400163 013000700167#VV11.03174#70000#Vi?t#T312#895.9221#^214#L Trng Gic#Tnh i#T h#L Trng Gic#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a144tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273238## 00428000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390050013000440020010000570030004000670070013000710080012000840090 01700096010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000400163 013000700167#VV11.03175#100000#Vi?t#T312X#895.9221#^214#Mai Th Tiu#Tnh xun# Th#Mai Th Tiu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a168tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273239## 00642000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020010000440030004000540070049000580220004001070080012001110090 01700123010000500140011001500145015004500160020001700205020000900222020000400231 03900040023501300070023900500170024600500150026300500120027800500140029000500120 0304#VV11.03176#100000#Vi?t#H561Q#895.9221#^214#Hng qu#Th#Nguyn Vn Cng, Hong Minh nh, Vn Bnh...#T.3#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a232tr.^b 21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Xun Lm - Tnh Gia#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Mai#273240#Nguyn Vn Cng#Hong Minh nh# Vn Bnh#L Thanh Bnh# Vn Chu ## 01115000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050017000730020049000900070 01700139008000500156009002700161010000500188011001500193015006800208021044500276 02000190072100500110074003900040075102000110075502000080076601300070077402000080 0781#VV11.03177#VV11.03180#VV11.03179#VV11.03178#68000#Vi?t#GI-108T#174#^214#Ng uyn Mnh Qun#Gio trnh o c kinh doanh v vn ho cng ty#Nguyn Mnh Qun #^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a395tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ki nh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#Trnh by nhng vn l lun v o c kinh doanh v o c trong kinh doanh. Cc trit l o c trong kinh doanh v cc ngha v trong trch nhim x hi ca cng ty. Phng php v cng c ph n tch hnh vi o c trong kinh doanh v vn dng trong qun l, xy dng ph t trin vn ho cng ty, ng thi gii thiu mt s tnh hung in hnh v o c kinh doanh. Biu trng, cc m hnh v cc nhn t nh hng ca vn ho c ng ty#o c kinh doanh#V Duy Ho#Mai#Gio trnh#Vn ho#273241#Cng ti## 01007000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020031000750070058001060080 00500164009002700169010000500196011001500201015007200216021021100288020000900499 00500140050803900040052202000110052602000110053702000110054802000130055900500110 0572005001500583005001600598005001200614013000700626#VV11.03182#VV11.03181#VV11. 03183#VV11.03184#75000#Vi?t#GI-108T#658.4#^214#Gio trnh qun tr chin lc#B .s: Ng Kim Thanh (ch.b.), L Vn Tm, Trng c Lc...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a463tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Q un tr Doanh nghip#Gii thiu chung v chin lc v qun tr chin lc, xy dng chin lc, thc hin v nh gi chin lc, chin lc ton cu ca doanh nghip v ng dng ca qun tr chin lc vo doanh nghip va v nh#Qun tr #Ng Kim Thanh#Mai#Gio trnh#Chin lc#Kinh doanh#Doanh nghip#L Vn Tm#Tr ng c Lc#Nguyn Thnh #V Tr Dng#273242## 00934000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050014000740020023000880030 02100111007003300132004003800165008000500203009002700208010000500235011001500240 01500680025502102090032302000080053200500110054003900040055102000110055501300070 0566020002300573#VV11.03185#VV11.03186#VV11.03188#VV11.03187#35000#Vi?t#T103C#6 58.15#^214#Lu Th Hng#Ti chnh doanh nghip#Dng cho ngoi ngnh#Ch.b.: Lu Th Hng, V Duy Ho#Ti bn ln th 4 c sa i, b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Ngn hng Ti chnh#Trnh by nhng kin thc c bn v qun l ti chnh doanh nghip nh qun l thu chi, phn tch ti chnh, chi ph vn, c cu vn, ngun vn, ti sn trong doanh nghip v u t di hn trong doanh nghip#Qun l#V Duy Ho#Mai#Gio trnh#273243#Ti chnh doanh nghip## 00855000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050022000750020033000970070 02200130008000500152009002700157010000500184011001500189015007400204021023500278 020001000513039000400523020001100527020000800538013000700546#VV11.03190#VV11.031 89#VV11.03192#VV11.03191#25000#Vi?t#S102B#657.076#^214#Nguyn Th Phng Hoa#S ch bi tp kim ton hot ng#Nguyn Th Phng Hoa#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa K ton . B mn Kim ton#Gm cc cu hi t lun, cu hi tr li ng sai, cu hi l a chn v bi tp tnh hung v kim ton hot ng, kim ton hot ng trong d oanh nghip, c im kim ton cc hot ng c bn trong khu vc s dng ngn sch nh nc#Kim ton#Mai#Gio trnh#Bi tp#273244## 01135000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020037000730070067001100220 00400177004001800181008000500199009002700204010000500231011001500236039000400251 01300070025500500170026200500160027900500150029500500160031001500780032602103140 0404020002200718020001100740005002200751#VV11.03193#VV11.03196#VV11.03195#VV11.0 3194#69000#Vi?t#GI-108T#658#^214#Gio trnh qun tr doanh nghip FDI#B.s.: Ngu yn Th Hng (ch.b.), Nguyn Thnh , Bi Huy Nhng...#T.1#Ti bn ln th 2# ^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a431tr.^b21cm#Mai#273245#Nguyn Th Hng# Nguyn Thnh #Bi Huy Nhng#Nguyn Anh Tun#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Thng mi v Kinh t Quc t#Trnh by nhng vn l lun c b n v qun tr d n FDI v qun tr doanh nghip FDI. Mt s vn v chuyn g iao cng ngh qua cc d n FDI v qun tr ri ro trong cc d n FDI. Phng p hp qun tr cc giai on ca d n FDI nh qun tr son tho d n, qun tr thm nh v qun tr trin khai d n#Qun tr doanh nghip#Gio trnh#Nguyn T h Lin Hng## 00655000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460220004000732210030000770080005001070090021001120100 00500133011001600138021015800154020000900312020000900321020000900330020000900339 020001800348039000400366013000700370#VV11.03197#VV11.03198#Vi?t#V115K#328.597#^2 14#Vn kin Quc hi ton tp#T.7#1987 - 1992, Q.3: 1991 - 1992#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a1676tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin ca Quc hi, U ban th ng v Quc hi v mt s bo co quan trng ca Chnh ph ti cc k hp ca Qu c hi kho VIII (1991- 1992)#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn php lu t#Mai#273246## 00838000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020048000650030081001130070040001940080 01800234009003500252010000500287011001500292021019600307020002100503039000400524 020001700528020000800545013000700553#VV11.03199#VV11.03200#35000#Vi?t#T550L#335 .4346#^214#V Vn Lc#T liu nghin cu hc tp t tng H Ch Minh#Tng hp 7 3 t liu t 30 nh nghin cu trong nc 16 nh nghin cu nc ngoi#V Vn L c b.s., tuyn chn, gii thiu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2011#^a181tr.^b21cm#Gii thiu cc t liu nghin cu trong nc v nc ngo i v cc quan im, t tng ca H Ch Minh v nhng vn , kha cnh khc nh au ca cuc sng v s nghip hot ng cch mng ca Ngi#T tng H Ch Minh #Mai#Ti liu hc tp#T liu#273247## 00896000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020046000710070017001170040018001340080 01800152009003500170010000500205011001500210015006900225021023100294020000900525 039000400534020000700538020001000545020000800555020001200563013000700575#VV11.03 201#VV11.03202#13000#Vi?t#B103T#664.0076#^214#ng Th Anh o#Bi tp trc ngh im k thut bao b thc phm#ng Th Anh o#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a105tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gm cc bi tp trc nghim v k thut bao b thc phm nh trc nghim v chc nng, phn loi bao b; nhn hi u thc phm, m s m vch, bao b vn chuyn hng ho, bao b thu tinh, kim lo i, plastic, bao b ghp nhiu lp...#K thut#Mai#Bao b#Thc phm#Bi tp#Trc nghim#273248## 00914000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020030000640070029000940040039001230080 01800162009003500180010000500215011001500220015006900235021023500304020000900539 005001600548039000400564020000800568020000600576020001100582013000700593#VV11.03 203#VV11.03204#20000#Vi?t#QU105L#338.4#^214#L Vn Kim#Qun l d n bng s mng#L Vn Kim, Ng Quang Tng#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a186tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Khi nim v d n, cn g vic, qun l s mng. Phn tch d n xy dng bng s mng xc nh, s mng xc sut v s mng song lp, ng thi hng dn phn phi kinh ph v nhn lc cho d n, c km theo mt s bi tp#Xy dng#Ng Quang Tng#Mai #Qun l#D n#S mng#273249## 00746000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470050011000520020026000630070011000890040018001000080 01800118009003500136010000500171011001400176015006900190021015200259020000900411 039000400420020001700424020000800441013000700449#VV11.03205#VV11.03206#7000#Vi? t#B103T#660.076#^214#V B Minh#Bi tp k thut phn ng#V B Minh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a53tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gii thiu c ch gii mt s bi tp k thut phn ng v nhit phn ng, vn tc phn ng, n ng lng hot ho, xc nh phng trnh vn tc, phn ng#K thut#Mai#Phn n g ho hc#Bi tp#273250## 00758000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020027000680070033000950080018001280090 03500146010000500181011001500186021022400201020001000425005001700435039000400452 020000900456020000800465013000700473#VV11.03207#VV11.03208#32000#Vi?t#NG527L#33 0.02#^214#Phan Thnh Tm#Nguyn l thng k kinh t#Phan Thnh Tm, Nguyn Thanh Lm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a165tr.^b21cm#Cu ng cp nhng kin thc c bn v thng k hc, phn t thng k, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, tng quan v hi qui tuyn tnh, dy s thi gian v phng php ch s, km theo mt s bi tp sau mi chng#Nguyn l#Nguyn T hanh Lm#Mai#Thng k#Kinh t#273251## 00962000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020030000690070036000990220004001352210 02400139004001800163008001800181009003500199010000500234011001500239015007500254 02000190032902000130034802000110036102000110037203900040038301300070038702102420 0394#VV11.03209#VV11.03210#20000#Vi?t#TH300N#660.6#^214#Nguyn c Lng#Th ng him cng ngh sinh hc#Nguyn c Lng (ch.b.), Cao Cng#T.1#Th nghim ho s inh hc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 011#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Cng ngh sinh hc#Ho sinh hc#Th nghim#Gio trnh#Mai#273252#T rnh by cc nguyn tc trong th nghim ho sinh hc. Phng php xc nh Carb ohydrate, Amino acid v protein, Nucleic acid, hot tnh Enzyme, Lipid, Vitamin. Mt s phng php ho sinh trong y hc v phng php xc nh cc cht khong ## 00835000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020020000690070034000890040041001230080 01800164009003500182010000500217011001500222021024900237020001000486005001800496 039000400514020000900518020001100527013000700538#VV11.03211#VV11.03212#20000#Vi ?t#PH109L#349.597#^214#on Cng Thc#Php lut i cng#on Cng Thc, Nguyn Th B Hai#Ti bn ln th 7, c chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a123tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut, vn bn qui phm php lut, quan h php lut, thc hin ph p lut v p dng php lut, vi phm php lut v trch nhim php l. Gii thi u mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Nguyn Th B H ai#Mai#Vit Nam#Gio trnh#273253## 00917000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020087000690030017001560070017001730080 01800190009003500208010000500243011001500248021024700263020001900510020001900529 039000400548020000800552020001000560020000900570020001700579013000700596#VV11.03 214#VV11.03213#60000#Vi?t#H466#346.07#^214#Nguyn Xun Minh#Hp ng xut nhp khu tip cn t kha cnh php l, nghip v, ngn ng - ting Anh#Sch chuyn kho#Nguyn Xun Minh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011 #^a352tr.^b21cm#Trnh by nhng vn php l lin quan n hp ng kinh doanh xut nhp khu; cc iu khon thng gp trong hp ng xut nhp khu v mt s lu khi son tho hp ng; nhng vn ngn ng ting Anh lin quan n h p ng xut nhp khu#Hp ng nhp khu#Hp ng xut khu#Mai#Php l#Nghip v#Ngn ng#Sch chuyn kho#273254## 00924000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020030000640070062000940040018001560080 01800174009003500192010000500227011001400232015005100246021023400297020001100531 020001000542020000900552005001900561005001900580039000400599013000700603#VV11.03 215#VV11.03216#16000#Vi?t#TH300N#664#^214#Trn Bch Lam#Th nghim ho sinh th c phm#Trn Bch Lam (ch.b.), Tn N Minh Nguyt, inh Trn Nht Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a83tr.^b27cm# TTS ghi: Trng i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Gii thiu 10 bi thc hnh h ng dn cch lm quen vi cc phng tin v qui tc an ton th nghim, s dng dng c, thit b v thc hnh th nghim ho sinh thc phm v tnh cht glux t, nh lng gluxt, lipit, protein, enzym#Th nghim#Thc phm#Ho sinh#Tn N Minh Nguyt#inh Trn Nht Thu#Mai#273255## 00895000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020025000500030035000750040018001100080018001280090 03500146010000500181011001400186021027100200020001000471020001700481039000400498 015009700502020001100599013000700610#VV11.03218#VV11.03217#14000#Vi?t#TH300N#54 6#^214#Th nghim ho i cng#Th nghim ho i cng - v c 1#Ti bn ln t h 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a49tr.^b27cm#H ng dn ni quy v cc quy nh an ton trong phng th nghim. Gii thiu cc th nghim v nhit phn ng, xc nh khi lng ring - ng lng nhm, xc nh bc phn ng, dung dch m, in ho hc - phn ng oxy ho kh, cht ch th mu v phn tch th tch#Ho v c#Ti liu hc tp#Mai#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa. B mn Cng ngh Ho v c#Th nghim#273256## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020020000680030008000880070013000960080 00500109009001300114010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000400176013000700180#VV11.03219#VV11.03220#40000#Vi?t#TH460N#895.9221#^214# Trn Xun An#Th nhng ma hng#Tp th#Trn Xun An#^aH.#^aThanh nin#2011#^a9 5tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273257## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020024000590070032000830080005001150090019001200100 00500139011001600144020001700160020000900177020000400186039000400190005000900194 005001000203005000800213005001500221005000900236013000700245015004000252#VV11.03 221#VV11.03222#260000#Vi?t#TH460#895.9221008#^214#Th ng lut Vit Nam#Cng nh, Hong Ho, nh K...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a1341tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Cng nh#Hong Ho#nh K#Phm Hng Phc#Minh Sn#27 3258#TTS ghi: CLB UNESCO Th ng Vit Nam## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020018000680030004000860070013000900080 00500103009001900108010000500127011002500132020001700157020000900174020000400183 039000400187013000700191#VV11.03223#VV11.03224#52000#Vi?t#TH460T#895.9221#^214# L Nguyn B#Th tnh ca lnh#Th#L Nguyn B#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a1 79tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273259## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020026000620030012000880070028001000080 00500128009006100133010000500194011001500199006001000214039000400224019000800228 020001700236020000300253020001200256013000700268#VV11.03225#VV11.03226#78000#Vi ?t#NH124K#813#^214#Quan, Tracy#Nht k gi gi Manhattan#Tiu thuyt#Tracy Quan ; Uyn Danh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh N am#2011#^a417tr.^b21cm#Uyn Danh#Mai#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#273 260## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630030012000830290017000950070 03000112008000500142009001900147010000500166011001500171006001000186039000400196 019000800200020001700208020000300225020001200228013000700240#VV11.03228#VV11.032 27#84000#Vi?t#V312H#813#^214#Marr, Melissa#Vnh hng mong manh#Tiu thuyt#Frag ile eternity#Melissa Marr ; V Gia An dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a463tr. ^b21cm#V Gia An#Mai#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#273261## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020020000650290034000850070032001190080 00500151009001900156010000500175011001500180006001000195039000400205013000700209 019001000216020001800226020000500244020001200249#VV11.03229#VV11.03230#38000#Vi ?t#108A#843#^214#Sperling, Sacha#o nh tui hc tr#Mes Illusions donnent sur la cour#Sperling Sacha ; Thu Liu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a224tr.^b2 1cm#Thu Liu#Mai#273262#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Php#Tiu thuyt## 00666000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390004000670140007000710410005000781810007000830820006000908080005000960050 01000101002002100111003001500132007004500147022000400192221001900196008000500215 00900450022001000050026501100150027000600220028501900160030701300070032300500100 0330#VV11.03231#VV11.03232#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Mai#9500 0#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.8#Gii nn cho ngi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a439tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Tru ng Quc#273263#Long Nhn## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050006000520020016000580030054000740070023001280220 00400151008000500155009006100160010000500221011001500226020001700241020001100258 020001200269006001000281039000400291019001600295013000700311005000600318#VV11.03 233#VV11.03234#105000#Vi?t#M124M#895.1#^214#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hng dch#T.5#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a616tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lc Hng#Mai#Dch Trung Quc#273264#H M## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020015000700030012000850070050000970080 00500147009006100152010000500213011001500218020001700233020000700250020001200257 039000400269019001200273006000800285006001300293013000700306#VV11.03235#VV11.032 36#44000#Vi?t#L105D#863#^214#Snchez, Alberto Ruy#Ln da ca t#Tiu thuyt#Al berto Ruy Snchez ; Dch: Thi Hoa, Thanh Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a248tr.^b20cm#Vn hc hin i#Mhic#Ti u thuyt#Mai#Dch Mhic#Thi Hoa#Thanh Phng#273265## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020014000690030004000830070014000870080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000400175013000700179#VV11.03238#VV11.03237#36000#Vi?t#L462R#895.92214#^214# V Quang Dim#Li ru cho em#Th#V Quang Dim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a107 tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273266## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020012000660030011000780070012000890080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 039000400183013000700187#VV11.03239#VV11.03240#46000#Vi?t#H103V#895.9223#^214#M Th Vinh#Hai vt so#Tp truyn#M Th Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a211 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#273267## 00677000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020035000670070013001020080005001150090 01900120010000500139011001500144020001700159020000900176039000400185021014000189 020001900329020000400348013000700352020000800359020000800367#VV11.03241#VV11.032 42#50000#Vi?t#C558V#895.9221#^214#Nguyn Giang#Ci vi th Bt Tre - Hu Bt T re#Nguyn Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a162tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Mai#Tm hiu mt s nt v cuc i, s nghip nh th Bt Tre. Tp hp nh ng bi lun, su tm, nghin cu v "Th Bt Tre", "Th hu Bt Tre"#Nghin cu vn hc#Th#273268#Bt Tre#Nh th## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020025000640030004000890070010000930080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 039000400177013000700181012002200188#VN11.01106#VN11.01105#65000#Vi?t#L462Q#895 .9221#^214#Trnh Bu#Li qu gi li chu con#Th#Trnh Bu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a315tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273269#T sch Ngi y u th## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020009000690030012000780070015000900080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000400187013000700191#VN11.01107#VN11.01108#45000#Vi?t#S561M#895.9223#^214#M ai Ngc Tuyn#Sng m#Tiu thuyt#Mai Ngc Tuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a317tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#273270## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020009000690030004000780070015000820080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000400171013000700175#VN11.01109#VN11.01110#50000#Vi?t#T312#895.9221#^214#T rn Kim Thanh#Tnh i#Th#Trn Kim Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a114tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273271## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020014000620030004000760070015000800080005000950090 01900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164039000400168 013000700172#VN11.01111#VN11.01112#Vi?t#C107B#895.9221#^214#Trnh Cng Lc#Cnh bum nu#Th#Trnh Cng Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92tr.^b20cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Mai#273272## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020013000700030004000830070015000870080 00500102009001900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000400175013000700179#VN11.01113#VN11.01114#40000#Vi?t#TH460S#895.9221#^214# Trnh Chu Sch#Th say nng#Th#Trnh Chu Sch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a94 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273273## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020010000700030004000800070016000840080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000400173013000700177#VN11.01115#VN11.01116#40000#Vi?t#T312B#895.9221#^214#N guyn Tch Lan#Tnh bin#Th#Nguyn Tch Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a97tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273274## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020015000630030004000780070008000820080 00500090009001900095010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000400163013000700167015003800174#VN11.01117#VN11.01118#25000#Vi?t#TR120T#89 5.9221#^214#Tu Tm#Trm tch rng#Th#Tu Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a77 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273275#Tn tht ca tc gi: Hunh T hanh Tm## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020016000720030004000880070017000920080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000400183013000700187012002200194#VN11.01119#VN11.01120#40000#Vi?t#NH556T#89 5.9221#^214#Nguyn Don ng#Nhng trang i#Th#Nguyn Don ng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a243tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273276#T sch N gi yu th## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020018000580070050000760080005001260090019001310100 00500150011002500155020001700180020000900197020000400206005000900210005001900219 005001700238005000700255005001500262039000400277013000700281012002200288#VN11.01 121#VN11.01122#30000#Vi?t#KH506T#895.9221008#^214#Khc thng reo II#Kiu Ch, N guyn Trng Cng, Nguyn Xun im...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a178tr., 6t r. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Kiu Ch#Nguyn Trng Cng#Nguyn Xu n im#Thu H#Nguyn Vn Ho#Mai#273277#T sch Ngi yu th## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020010000680030004000780070013000820080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000400169013000700173#VN11.01123#VN11.01124#30000#Vi?t#TR116C#895.9221#^214# Trn Th Mn#Trng ch#Th#Trn Th Mn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a132tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273278## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020018000620030004000800070015000840080005000990090 01300104010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000500167 013000700172#VV11.03492#VV11.03493#Vi?t#M126T#895.9221#^214#L Phng Chu#My t rng u non#Th#L Phng Chu#^aH.#^aThanh nin#2008#^a108tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#H.H#273279## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020051000590070027001100080005001370090 01300142010000500155011001500160020001100175020000700186039000500193012001700198 021013700215005001200352013000700364020000900371#VV11.03494#VV11.03495#30000#Vi ?t#H103T#616.4#^214#Vn c#252 mn n bi thuc cho ngi mc bnh tiu ng#B .s.: Vn c, Phng Minh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a176tr.^b21cm#Tiu ng#Mn n#H.H#T sch Gia nh#Trnh by mt s kin thc c bn v bnh tiu ng v gii thiu cc mn n cha bnh cng ch dinh dng cho bnh nhn tiu ng #Phng Minh#273280#iu tr## 00642000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020074000700070033001440080005001770090 01300182010000500195011001500200021012500215020000900340020000600349039000500355 020000900360013000700369#VV11.03496#VV11.03497#41000#Vi?t#C101T#355.0092#^214#N guyn Sng Lam#Cc tng lnh Vit Nam c Ch tch H Ch Minh k sc lnh pho ng tng#Nguyn Sng Lam s.t., tuyn chn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a214tr.^b21cm# Gii thiu cc sc lnh phong hm cp tng do Ch tch H Ch Minh k v s l c v cuc i, s nghip ca cc v tng #Qun i#Tng#H.H#Vit Nam#273281 ## 00653000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020028000650070030000930080005001230090 01300128010000500141011001500146021018100161020001100342020001200353005001000365 039000500375013000700380#VV11.03500#VV11.03501#51000#Vi?t#NG558N#305.5#^214#Ho ng Nguyn#Ngi ngho thiu nhng g?#B.s.: Hong Nguyn, Thanh Tm#^aH.#^aThanh nin#2010#^a306tr.^b21cm#Phn tch mt s c im, tiu ch ngi ngho cng nh nhng kh khn trong cuc sng m h thng gp phi, nhng c hi v ci ch m ngi ngho vn ti thot ngho i#X hi hc#Ngi ngho#Thanh Tm# H.H#273283## 00678000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020057000770070020001340080 00500154009001300159010000500172011001500177021014700192020001000339020000700349 020001000356039000400366013000700370020001100377#VV11.03505#VV11.03506#VV11.0350 7#48000#Vi?t#M458T#153.6#^214#Nguyn Hi Yn#100 cu chuyn gip tr giao tip ng x trong cuc sng#Nguyn Hi Yn b.s.#^aH.#^aThanh nin#2011#^a290tr.^b21cm #Thng qua nhng cu chuyn v nhng li khuyn c kt t nhng cu chuyn , gip tr rn luyn nhng k nng giao tip, ng x trong cuc sng#Giao tip#n g x#Cuc sng#Mai#273285#Tm l hc## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020030000570070032000870080005001190090013001240100 00500137011001500142021009600157020001000253005001100263039000500274005000800279 020000700287013000700294020001700301#VV11.03508#VV11.03509#28000#Vi?t#NH121K#92 0.059731#^214#Nhn kit Thng Long - H Ni#S.t., b.s.: Lam Kh, Khnh Minh#^aH. #^aThanh nin#2010#^a163tr.^b21cm#Gii thiu s lc v tiu s, cuc i v s nghip ca mt s danh nhn t Thng Long H Ni#Danh nhn#Khnh Minh#H.H#Lam Kh#H Ni#273286#Nhn vt lch s## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520070042000970080005001390090013001440100 00500157011001500162020001000177020000900187005001600196039000500212013000700217 005001300224012001500237020000900252020000900261020000800270#VV11.03510#VV11.035 11#35000#Vi?t#B300A#920.02#^214#B n v tnh yu hn nhn ca cc danh nhn#S. t., b.s.: Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a231tr.^b21cm#Da nh nhn#Th gii#Nguyn Kim Hanh#H.H#273287#Dng Thu i#Sch danh nhn#Tnh y u#Hn nhn#Lch s## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020017000680030012000850070012000970080 00500109009001300114010000500127011001500132020001700147020000900164020001200173 039000500185013000700190#VV11.03513#VV11.03512#27000#Vi?t#TH100M#895.92234#^214 #V Vn Trc#Th mi bt bng#Tiu thuyt#V Vn Trc#^aH.#^aThanh nin#2010#^a1 55tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#273288## 00744000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020026000480070033000740080005001070090013001120100005001250110 01500130021017300145020002000318005001200338005000700350005000900357005001100366 005001000377039000500387013000700392012003400399020000900433#VV11.03514#VV11.035 15#Vi?t#M558G#302.09597#^214#10 gng mt tr nm 2009#L Hoi Nam, L Thu, Hon g ...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a175tr.^b20cm#Gii thiu nhng in hnh tin ti n trong c nc trn tt c cc lnh vc kinh t, vn ho, th thao... c tr ao gii thng "Gng mt tr Vit Nam tiu biu nm 2009"#in hnh tin tin#L Hoi Nam#L Thu#Hong #Phan Thng#ng Tin#H.H#273289#T sch Nhng gng mt tiu biu#Vit Nam## 00561000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070013000800080005000930090013000980100 00500111011001500116021007800131020000900209020001000218039000500228005001300233 013000700246012001500253020001500268#VV11.03516#VV11.03517#36000#Vi?t#M458T#500 #^214#108 truyn khoa hc vui l th#V Bi Tuyn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a251tr .^b21cm#Gii thiu mt s truyn k v cc vn khoa hc thng gp trong cuc sng#Khoa hc#Truyn k#H.H#V Bi Tuyn#273290#Sch thiu nhi#Sch thiu nhi# # 00586000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490070013000890080005001020090013001070100 00500120011001500125021008600140020000900226020001800235039000500253005001300258 013000700271012001500278020001500293#VV11.03518#VV11.03519#32000#Vi?t#M458T#500 #^214#108 truyn ng thoi khoa hc hay nht#V Bi Tuyn#^aH.#^aThanh nin#201 0#^a223tr.^b21cm#Gii thiu mt s truyn ng thoi v cc vn khoa hc th ng gp trong cuc sng#Khoa hc#Truyn ng thoi#H.H#V Bi Tuyn#273291#Sch thiu nhi#Sch thiu nhi## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510070013000910080005001040090013001090100 00500122011001500127020001800142020001800160039000500178005001300183020000900196 012001500205013000700220#VV11.03520#VV11.03521#58000#Vi?t#M458T#398.2#^214#108 truyn ng thoi hay nht th gii#V Bi Tuyn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a411tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#H.H#V Bi Tuyn#Th gii#Sch thiu nhi#273292## 00716000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050010000600020032000700070015001020080 00500117009001300122010000500135011001500140021023600155020001000391020001300401 039000500414020001200419013000700431#VV11.03522#VV11.03524#VV11.03523#38000#Vi? t#C102V#428#^214#Kin Hng#Cch vit e-mail bng ting Anh#Kin Hng b.s.#^aH.#^ aThanh nin#2009#^a246tr.^b21cm#Hng dn vit e-mail bng ting Anh vi nhng t h mu v cc tnh hung xy ra trong cng vic, trong lc i du lch, t v xe m phim... ng thi gii thiu mt s kin thc c bn v phng tin giao dch v chuyn tr trn mng ny#Ting Anh#K nng vit#H.H#Th in t#273293## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020019000730030013000920070018001050080 00500123009001300128010000500141011001500146020001700161020000900178039000500187 020001200192013000700204020000300211#VV11.03525#VV11.03526#48000#Vi?t#H112Y#895 .92234#^214#Nguyn Hng Nhung#Hy yu ni c n#Truyn v k#Nguyn Hng Nhung# ^aH.#^aThanh nin#2010#^a262tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H#Truyn ngn #273294#K## 00656000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020056000660070020001220080005001420090 01300147010000500160011001500165021020500180020000900385013000700394020001300401 #VV11.03527#VV11.03528#37000#Vi?t#M458T#646.7#^214#Nguyn Hi Yn#100 cu chuy n gip hc sinh tiu hc hc hi cuc sng#Nguyn Hi Yn b.s.#^aH.#^aThanh nin #2010#^a215tr.^b21cm#Thng qua nhng cu chuyn v nhng li khuyn c kt t n hng cu chuyn , gip hc sinh tiu hc rn luyn cc k nng sng cn thit c th thnh cng trong s nghip v hnh phc trong cuc sng#Gio dc#27329 5#K nng sng## 00671000000000289000450002600110000002600110001100500100002201400070003204100050 00391810006000440820008000508080005000580020031000630030022000940070010001160080 00500126009001300131010000500144011001500149020000800164020001400172039000500186 021014700191013000700338020001600345020002000361#VV11.03529#VV11.03530#Hong Dn #86000#Vi?t#B103T#495.922#^214#Bi tp ting Vit THCS & THPT#T ng, cu, on vn#Hong Dn#^aH.#^aThanh nin#2011#^a479tr.^b21cm#Bi tp#Sch c thm#H.H# Gii thiu cc bi tp v cu to t, ngha ca t, t loi, cc bin php tu t v t, t ng a phng, bit ng, chnh t, cu cp trung hc#273296#Trung hc c s#Ph thng trung hc## 00500000000000277000450002600110000002600110001100500100002201400070003204100050 00391810006000440820004000508080005000540020033000590070010000920080005001020090 01300107010000500120011001500125020001200140020000800152039000500160020001400165 013000700179020001600186020002000202#VV11.03531#VV11.03532#Hong Dn#72000#Vi?t #T550L#807#^214#T lun tc phm vn THCS & THPT#Hong Dn#^aH.#^aThanh nin#201 1#^a383tr.^b21cm#Tp lm vn#Bi tp#H.H#Sch c thm#273297#Trung hc c s#P h thng trung hc## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050009000560020021000650030011000860070009000970080 00500106009001300111010000500124011001500129020001700144020000900161020001100170 020001000181039000500191013000700196#VV11.03533#VV11.03534#50500#Vi?t#T120C#895 .922334#^214#Sn Tng#Tm chn dung Bc H#Tp truyn#Sn Tng#^aH.#^aThanh nin #2011#^a279tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#B TK TVQG#Truyn k#H.H#273298# # 00708000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020070000640070018001340080005001520090 01300157010000500170011001500175021021400190020000900404020000700413020001000420 013000700430039000500437#VV11.03535#VV11.03536#69000#Vi?t#H103M#305.3#^214#H T in Hun#27 mu ngi n ng v 23 mu ngi n b nn trnh trong cuc sng#H Tin Hun b.s.#^aH.#^aThanh nin#2011#^a419tr.^b21cm#Gii thiu nhng mu ng i n ng cn trnh trong cuc sng nh cng t trng hoa, bo hnh, li dng t nh yu... v cc mu ngi n b khng nn "kt thn" nh m tin, tiu xi hoa ng ph, yu thch h vinh...#Nam gii#Ph n#Cuc sng#273299#H.H## 00567000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020026000660070019000920080005001110090 01300116010000500129011001500134021015700149020000700306013000700313039000500320 #VV11.03537#VV11.03538#58500#Vi?t#CH311M#305.4#^214#Trn Hi Linh#9 mu ph n hp dn nht#Trn Hi Linh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a351tr.^b21cm#Gii thiu 9 mu ph n hp dn: c tri thc, c tnh, bit tnh ton, gii giao tip, bi t da vo u th, linh hot, gii sng to v hnh ng quyt on#Ph n#273300 #H.H## 00734000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020035000670070019001020080005001210090 01300126010000500139011001500144021031200159020000900471013000700480039000500487 #VV11.03539#VV11.03540#60000#Vi?t#CH311M#305.31#^214#Trn Hi Linh#9 mu n n g c tm nhn c bit#Trn Hi Linh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a359tr.^b21cm# Gii thiu 9 mu ngi n ng c tm nhn c bit: dm mo him nm bt c hi, gii to lp mi quan h nhn t, coi trng ch tn, c u c bit tnh to n, khng ngng nng cao mnh, c kh nng thuyt phc bng l l, gii sng to , bit ngi bit ta hiu r i th cnh tranh v c qu nhn ph tr.#Nam gii #273301#H.H## 00605000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020019000600070015000790080005000940090 01300099010000500112011001500117020000900132039000500141005001500146021015900161 013000700320020001200327#VV11.03542#VV11.03543#VV11.03541#20000#Vi?t#K600T#028# ^214#K thut c nhanh#Nguyn Huy Cn#^aH.#^aThanh nin#2011#^a118tr.^b21cm#c sch#H.H#Nguyn Huy Cn#Trnh by mt s kin thc v phng php cn thit c a k thut c nhanh - cch thc ti u trong vic rt ra t ti liu nhng thn g tin hay vi tc cao#273302#K nng c## 00518000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020031000640070020000950080005001150090 01300120010000500133011001500138021008000153020001000233020000900243013000700252 039000500259#VV11.03544#VV11.03545#71000#Vi?t#T312H#100#^214#Trn Giang Sn#Tin h hoa t tng mi thi i#Trn Giang Sn b.s.#^aH.#^aThanh nin#2011#^a442tr.^ b21cm#Gii thiu v cuc i, t tng trit hc ca cc trit gia ni ting th gii#Trit hc#T tng#273303#H.H## 00658000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020023000690070030000920080005001220090 01300127010000500140011001500145021014100160020001700301005001000318013000700328 020002000335039000500355020002000360#VV11.03546#VV11.03547#67000#Vi?t#TR557M#15 8.10835#^214#Hong Nguyn#Trc 18 tui nn bit#B.s.: Hong Nguyn, Thanh Tm#^ aH.#^aThanh nin#2010#^a406tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi hc hon thin nh n cch, v cch thc i nhn x th, cch t ra mc tiu v hon thnh mc ti u trong cuc sng#Thanh thiu nin#Thanh Tm#273304#B quyt thnh cng#H.H#Tm l hc ng dng## 00762000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023100179020001700410020001600427 020000900443005000800452039000500460013000700465#VV11.03243#VV11.03244#43500#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 1#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a255tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 1 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S k in lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273305## 00762000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023100179020001700410020001600427 020000900443005000800452039000500460013000700465#VV11.03245#VV11.03246#38000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 2#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a223tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 2 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S k in lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273306## 00762000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023100179020001700410020001600427 020000900443005000800452039000500460013000700465#VV11.03248#VV11.03247#41500#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 3#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a223tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 3 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S k in lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273307## 00762000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023100179020001700410020001600427 020000900443005000800452039000500460013000700465#VV11.03249#VV11.03250#41500#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 4#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a223tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 4 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S k in lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273308## 00762000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023100179020001700410020001600427 020000900443005000800452039000500460013000700465#VV11.03251#VV11.03252#43000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 5#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a247tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 5 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S k in lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273309## 00763000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023200179020001700411020001600428 020000900444005000800453039000500461013000700466#VV11.03253#VV11.03254#40000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 6#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a247tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 6 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273310## 00763000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023200179020001700411020001600428 020000900444005000800453039000500461013000700466#VV11.03255#VV11.03256#40000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 7#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a235tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 7 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273311## 00763000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023200179020001700411020001600428 020000900444005000800453039000500461013000700466#VV11.03257#VV11.03258#39500#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 8#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a231tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 8 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273312## 00763000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030008001100070023001180080 00500141009001300146010000500159011001500164021023200179020001700411020001600428 020000900444005000800453039000500461013000700466#VV11.03259#VV11.03260#40000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 9#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a235tr.^b21cm#Gii thiu c c s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn h o, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 9 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273313## 00765000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030009001100070023001190080 00500142009001300147010000500160011001500165021023300180020001700413020001600430 020000900446005000800455039000500463013000700468#VV11.03261#VV11.03262#42000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 10#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a247tr.^b21cm#Gii thiu cc s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 10 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273314## 00764000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030009001100070023001190080 00500142009001300147010000500160011001500165021023200180020001700412020001600429 020000900445005000800454039000500462013000700467#VV11.03263#VV11.03264#42000#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 11#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a247tr.^b21cm#Gii thiu cc s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 11 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273315## 00764000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020048000620030009001100070023001190080 00500142009001300147010000500160011001500165021023200180020001700412020001600429 020000900445005000800454039000500462013000700467#VV11.03265#VV11.03266#39500#Vi ?t#NH556S#959.704#^214#Minh An#Nhng s kin lch s Vit Nam (t 1945 - 2010)#T hng 12#B.s.: Minh An, Bnh An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a231tr.^b21cm#Gii thiu cc s kin lch s quan trng trn tt c cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao... ca Vit Nam din ra trong thng 12 giai on t nm 1946 n nm 2010#Lch s hin i#S kin lch s#Vit Nam#Bnh An#H.H#273316## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050013000540020047000670030046001140070018001600080 00500178009001300183010000500196011001500201012003800216021018800254020000800442 020000700450039000500457013000700462#VV11.03267#VV11.03268#26000#Vi?t#NH556T#95 9.731#^214#Cao Vn Lin#Nhng thm ho xy ra Thng Long - H Ni#Thng Lon g - H Ni, nhng bin c thng trm#Cao Vn Lin b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a 159tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Tng quan v v tr a l, iu kin t nhin v iu kin x hi ca Thng Long - H Ni. Lch s vng t qua cc thi k: thi k tin Thng Long, thi k Thng Long v thi k H Ni#L ch s#H Ni#H.H#273317## 00742000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020054000660070013001200080005001330090 01300138010000500151011001500156012003800171021021200209020000800421020000700429 039000500436013000700441020001600448#VV11.03269#VV11.03270#26000#Vi?t#B100M#959 .731#^214#Cao Vn Lin#36 s kin lch s tiu biu ca Thng Long - H Ni#Cao Vn Lin#^aH.#^aThanh nin#2010#^a149tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Khi qut v lch s Thng Long - H Ni thng qua 36 s kin tiu biu di n ra t khi bt u c nh nc u Lc ti khi L Cng Un di t Hoa L v Thng Long nh lu di v nhng bin c thi hin i#Lch s#H Ni#H.H#27 3318#S kin lch s## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020031000630070022000940080005001160090 01300121010000500134011001500139012003800154021015700192020000700349039000500356 005001300361013000700374020000800381020001900389#VV11.03271#VV11.03272#58000#Vi ?t#B100M#895.92209#^214#Anh Chi#36 tc gia Thng Long - H Ni#Anh Chi, T Ngc Lin#^aH.#^aThanh nin#2010#^a351tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin #Gii thiu s lc v thn th, s nghip v mt s trc tc vn chng ca 3 6 tc gia Thng Long - H Ni tiu biu giai on t th k 11n th k 20#H Ni#H.H#T Ngc Lin#273319#Tc gi#Nghin cu vn hc## 00620000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020037000610070019000980080005001170090 01300122010000500135011001500140012003800155021010800193020000800301020000700309 039000500316020001400321013000700335#VV11.03273#VV11.03274#28000#Vi?t#B100M#959 .731#^214#Bch H#36 truyn thuyt Thng Long - H Ni#Bch H s.t., b.s.#^aH.#^ aThanh nin#2010#^a166tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Gii thiu nhng truyn thuyt dn gian v nhn vt lch s, a danh v t ngh c gc Th ng Long - H Ni#Lch s#H Ni#H.H#Truyn thuyt#273320## 00716000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020031000690070022001000080005001220090 01300127010000500140011001500145012003800160021020600198020000700404020000700411 039000500418020000800423013000700431#VV11.03275#VV11.03276#45000#Vi?t#B100M#920 .72#^214#Nguyn Ngc Bch#36 m nhn Thng Long - H Ni#Nguyn Ngc Bch b.s.#^ aH.#^aThanh nin#2010#^a267tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Gii thiu s lc v thn th, cuc i v s nghip ca mt s ph n c nh hng n lch s ca vng t Thng Long - H Ni nh b hong Lan, b cha ma hay cc ph n ni danh trong ngh thut...#Ph n#H Ni#H.H#Lch s#273321## 00765000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050008000560020059000640070038001230080005001610090 01300166010000500179011001500184012003800199021017100237020000900408020000700417 039000500424005001100429020000800440020000800448013000700456#VV11.03277#VV11.032 78#18500#Vi?t#B100M#920.059731#^214#Lam Kh#36 nhn vt lch s, vn ho ni ti ng Thng Long - H Ni#S.t., tuyn chn: Lam Kh, Khnh Minh#^aH.#^aThanh nin# 2010#^a111tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Cung cp thng tin v 36 nhn vt sinh trng, lp nghip v c nhiu ng gp cho Thng Long - H Ni trong tin trnh lch s v hot ng trong cc lnh vc vn ho#Nhn vt#H Ni#H.H#Khnh Minh#Lch s#Vn ho#273322## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050020000570020030000770070020001070080005001270090 01300132010000500145011001500150012003800165021020600203020001000409020000700419 039000500426020001700431013000700448#VV11.03283#VV11.03284#28000#Vi?t#TH121#92 0.059731#^214#Nguyn Nh Huy Quc#Thn ng Thng Long - H Ni#Nguyn Nh Huy Q uc#^aH.#^aThanh nin#2010#^a167tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin# Gii thiu i nt tiu biu v tnh cch, ti nng v c bit l nhn cch ca cc thn ng sinh trng hoc thnh danh v c nhiu ng gp cho Thng Lo ng - H Ni trong tin trnh lch s t nc#Thn ng#H Ni#H.H#Nhn vt lc h s#273325## 00730000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020045000690070021001140080005001350090 01300140010000500153011001500158012003800173021020600211020000800417020000700425 039000500432013000700437020000800444#VV11.03285#VV11.03286#32000#Vi?t#M458T#959 .731#^214#Nguyn Thi Anh#100 s kin trng i v Thng Long - H Ni#Nguyn Th i Anh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a191tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm v n hin#Khi qut v lch s Thng Long - H Ni thng qua 100 s kin trng i din ra t thu An Dng Vng xy Loa Thnh ti khi L Cng Un nh v Th ng Long v ko di n giai on H Ni thi hin i#Lch s#H Ni#H.H#273326 #S kin## 00918000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020052000710070014001230080005001370090 01300142010000500155011001500160012003300175021019400208020002700402020000900429 03900050043802000150044302000130045802000150047101500860048602000130057201300070 0585#VV11.03293#VV11.03294#35000#Vi?t#NGH250C#736.09597#^214#Bi Vn Vng#Ngh chm khc , chm khc g, lm trng Vit Nam#Bi Vn Vng#^aH.#^aThanh nin# 2010#^a206tr.^b21cm#Bn sc vn ho dn tc Vit Nam#Gii thiu v ci ngun ngh , m , ngh v lng ngh chm khc c truyn. Lch s, lng ngh, t ngh v k thut chm khc g. ngha lch s, ngha x hi ca trng v lng ngh trng#Ngh th cng truyn thng#Vit Nam#H.H#Ngh chm khc#Chm khc #Ngh lm trng#Tn sch ngoi ba ghi: Ngh chm khc , ngh chm khc g, ngh l m trng Vit Nam#Chm khc g#273330## 00932000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530050014000580020075000720070014001470080005001610090 01300166010000500179011001500184012003300199021032800232020002700560020000900587 039000500596020001400601020002000615013000700635#VV11.03295#VV11.03296#36000#Vi ?t#NGH250K#739.209597#^214#Bi Vn Vng#Ngh kim hon, ngc, sn xut vng truy n thng, kinh doanh c Vit Nam#Bi Vn Vng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a211tr .^b21cm#Bn sc vn ho dn tc Vit Nam#S lc lch s, ngh thut, k ngh, l ng ngh, t ngh ca ngh kim hon. Mt s kin thc c bn v hng ngc, qu , ngc trai, vng, m vng, sng tuyn vng sa khong, luyn vng - phn kim b ng l nung th cng. Gii thiu v th chi c, ngh bun c, vic lm gi c, th trng c v vic gim nh c#Ngh th cng truyn thng#Vit Nam#H.H#Ngh kim hon#Ngh bun bn c#273331## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020028000710070014000990080005001130090 01300118010000500131011001500136012003300151021010800184020002700292020000900319 039000500328020000900333013000700342#VV11.03297#VV11.03298#36000#Vi?t#NGH250G#7 38.09597#^214#Bi Vn Vng#Ngh gm c truyn Vit Nam#Bi Vn Vng#^aH.#^aTha nh nin#2010#^a211tr.^b21cm#Bn sc vn ho dn tc Vit Nam#Gii thiu v ci n gun gm c, gm thi L - Trn, L - Mc, cc lng ngh gm v k thut sn xu t gm s#Ngh th cng truyn thng#Vit Nam#H.H#Ngh gm#273332## 00828000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020038000710070014001090080005001230090 01300128010000500141011001500146012003300161021027300194020002700467020000900494 039000500503020000800508020001500516013000700531#VV11.03299#VV11.03300#36000#Vi ?t#NGH250G#676.09597#^214#Bi Vn Vng#Ngh giy d, tranh dn gian Vit Nam#B i Vn Vng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a211tr.^b21cm#Bn sc vn ho dn tc Vit N am#Ngh, lng ngh th cng truyn thng trong tin trnh lch s vn ho vn mi nh Vit Nam. Gii thiu v lch s, c tnh, ng dng, cng ngh c truyn, ln g ngh, t ngh ca ngh giy d v ngun gc, cc dng tranh, lng tranh, k th ut sn xut tranh dn gian nc ta#Ngh th cng truyn thng#Vit Nam#H.H#Gi y d#Tranh dn gian#273333## 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020012000670070015000790040018000940080 00500112009001300117010000500130011001500135021024200150020001100392020002000403 039000500423013000700428020001100435012004200446#VV11.03301#VV11.03302#39000#Vi ?t#KH462N#650.1#^214#ng c Thnh#Khi nghip#ng c Thnh#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aThanh nin#2010#^a109tr.^b23cm#Gii thiu nhng b quyt kinh doanh thn h cng ca ng ng c Thnh - Gim c tp on "Ngi nh m c" - trong vic xc nh mc tiu, cng tc chun b khi nghip, lp v thc hin k hoch kin h doanh, rn luyn t cht doanh nhn...#Kinh doanh#B quyt thnh cng#H.H#273 334#Doanh nhn#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni## 00774000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020049000520070015001010080005001160090013001210100 00500134011001500139021022800154020000900382039000500391005001500396004001800411 020001800429013000700447012004200454#VV11.03305#VV11.03306#39000#Vi?t#CH527#36 3.7#^214#Chuyn cy xanh & gi tr cuc sng ch thc#ng c Thnh#^aH.#^a Thanh nin#2010#^a146tr.^b23cm# cp n tm quan trng ca thm cy xanh, cc bin php hng ng li ku gi trng cy ca Ch tch H Ch Minh v sng kin gn cy xanh vi i sng thng ngy ca ngi dn, trang tr ni tht v khun vin ca gia nh#Cy xanh#H.H#ng c Thnh#Ti bn ln th 1#Bo v mi tr ng#273336#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni## 00887000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020063000510070058001140080005001720100005001770110 01500182021015100197020001300348005001500361039000500376015005000381020001100431 00500160044200500140045800500170047200500140048901300070050301200420051002000090 0552#VV11.03307#VV11.03308#49000#Vi?t#N122C#338.7#^214#Nng cao nng lc cnh t ranh ca doanh nghip thi k hi nhp#ng c Thnh (ch.b.), on Duy Khng, L ng Doanh...#^aH.#2010#^a112tr.^b23cm#Tp hp cc bi vit v nng cao nng lc cnh tranh cho cc doanh nghip thi k hi nhp c ba cp: cp nh nc, cp doanh nghip v cc sn phm#Doanh nghip#ng c Thnh#H.H#TTS ghi: Trun g tm Tri thc Doanh nghip Quc t#Cnh tranh#on Duy Khng#L ng Doanh#Tr n Phng Loan#on Hng Nam#273337#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Hi nhp## 00904000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520070052001020080005001540090013001590100 00500172011001500177021018500192020000700377005001500384039000500399020001200404 01500560041600500120047200500120048400500170049600500160051301300070052901200420 0536#VV11.03309#VV11.03310#39000#Vi?t#125T#332.63#^214#u t chng khon cn bn n k thut lt sng#ng c Thnh (ch.b.), Phm Ch, T Minh Anh...#^ aH.#^aThanh nin#2010#^a147tr.^b23cm#Phn tch th trng chng khon Vit Nam, t ra cc phng hng u t, cch chi chng khon "khn ngoan" v phn g php u t hn ch ti a ri ro bng k thut "lt sng"#u t#ng c Th nh#H.H#Chng khon#TTS ghi: Cng ty C phn Tri thc Doanh nghip Quc t#Ph m Ch#T Minh Anh#Nguyn Quc Vit#Nguyn Vn in#273338#Sch k nim 1000 n m Thng Long - H Ni## 00928000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510070059000910040018001500080005001680090 01300173010000500186011001500191021023200206020001300438020002300451039000500474 01300070047901200420048600500150052800500180054300500130056100500120057400500160 0586#VV11.03311#VV11.03312#39000#Vi?t#D408N#338.7#^214#Doanh nghip vi th tr ng chng khon#ng c Thnh (ch.b.), Nguyn Vn Thng, Lng Vn T...#Ti b n ln th 1#^aH.#^aThanh nin#2010#^a125tr.^b23cm#Tng quan v th trng chng khon. Vai tr ca doanh nghip vi th trng chng khon v nhng li ch m th trng chng khon em n cho doanh nghip v nhng quy lut ca th trn g chng khon m doanh nghip cn nm vng#Doanh nghip#Th trng chng khon#H .H#273339#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#ng c Thnh#Nguyn Vn T hng#Lng Vn T#Phm Ch#Nguyn H Qung## 00914000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070061000910080005001520090013001570100 00500170011001500175021018000190020000700370020000800377039000500385015005000390 00500150044000500160045500500170047100500140048800500140050201300070051602000110 0523012004200534#VV11.03313#VV11.03314#42000#Vi?t#M458N#959.731#^214#1000 nm v n hin Thng Long - H Ni#ng c Thnh (ch.b.), on Duy Khng, Quch Thu N guyt...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a127tr.^b23cm#Tp hp cc bi vit nghin cu v cc lnh vc lch s, kinh t, x hi ca th H Ni v mi quan h gia H Ni vi thnh ph H Ch Minh, hai thnh ph ln nht ca c nc#H Ni#Lch s #H.H#TTS ghi: Trung tm Tri thc Doanh nghip Quc t#ng c Thnh#on Duy Khng#Quch Thu Nguyt#Phng Vn Nam#on Hng Nam#273340#Pht trin#Sch k n im 1000 nm Thng Long - H Ni## 00860000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070060000950080005001550090013001600100 00500173011001500178021012900193020000800322039000500330015005000335005001500385 00500180040000500140041800500090043200500130044101300070045402000090046101200420 0470020001000512#VV11.03315#VV11.03316#49000#Vi?t#T550D#338.9597#^214#T duy ki nh t Vit Nam pht huy ni lc#ng c Thnh (ch.b.), Nguyn Vn Thng, V Vi t Ngon...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a185tr.^b23cm#Trnh by nhng vn v kinh t Vit Nam v a ra nhng gii php nhm khc phc nhng kh khn m Vit Nam ang gp hin nay#Kinh t#H.H#TTS ghi: Trung tm Tri thc Doanh nghip Quc t #ng c Thnh#Nguyn Vn Thng#V Vit Ngon#V Khoan#Lng Vn T#273341#Vi t Nam#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Gii php## 00511000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020010000650030004000750070010000790080 00500089009001300094010000500107011001500112020001700127020000900144020001100153 020000400164039000500168013000700173015004100180#VV11.03317#VV11.03318#25000#Vi ?t#H561X#895.92214#^214#Qung Hoa#Hng xa#Th#Qung Hoa#^aH.#^aThanh nin#2010 #^a117tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#B TK TVQG#Th#H.H#273342#Tn tht c a tc gi: Phan Th Hng Lin## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580070041000780080005001190090013001240100 00500137011001500142020000900157020000400166005001600170039000500186013000700191 005001100198005000900209005000900218005000900227#VV11.03319#VV11.03320#95500#Vi ?t#TH460N#895.9221008#^214#Th nhng chuyn i#Nguyn Th Vinh, nh Nguyt, Bch Cc...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a391tr.^b21cm#Vit Nam#Th#Nguyn Th Vinh#H.H# 273343#nh Nguyt#Bch Cc#Bch Bu#Bch Yn## 00749000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440080005000490090013000540100005000670110015000720210142000870200 00800229005001600237005001300253005002000266005001500286013000700301039000500308 002002800313003002400341007007300365020002100438#VV11.03321#VV11.03322#Vi?t#B454 M#959.704075#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a163tr.^b24cm#Qu trnh xy dng v ph t trin ca bo tng H Ch Minh. Hot ng ca bo tng qua mt s cng tc ch nh nh su tm, kim k, bo qun...#Lch s#Nguyn Thu c#Phm Th Lai#Chu T h Minh Phng#Phm Th Thng#273344#H.H#40 nm bo tng H Ch Minh#25.11.1970 - 25.11.2010#B.s.: Nguyn Thu c, Phm Th Lai, Chu Th Minh Phng, Phm Th Thng#Bo tng H Ch Minh## 00625000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020018000480070036000660080005001020090013001070100005001200110 01500125020000900140020000900149005000800158039000500166015004200171013000700213 00500150022000500080023500500130024300500080025602000040026402000060026802000040 0274020000900278#VV11.03323#VV11.03324#Vi?t#T101P#895.92208#^214#Tc phm mi 20 09#Thi Bi, Ung Thi Biu, L Cng...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a391tr.^b21cm#Vi t Nam#Vn xui#Thi Bi#H.H#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Lm ng#273345#Un g Thi Biu#L Cng#V Anh Cng#o c#Th#Tranh#nh#Bn nhc## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020022000690070013000910040030001040080 00500134009001300139010000500152011001500157020001700172020000900189020001000198 039000500208013000700213021013500220020004000355#VV11.03325#VV11.03326#50000#Vi ?t#CH511H#895.92234#^214#H Th Trang#Chm hoa trang vn n#H Th Trang#Ti bn ln th 6, c b sung#^aH.#^aThanh nin#2010#^a332tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#T truyn#H.H#273346#Nhng tm s v cuc i, v ngh nghip, v nhng trn tr ca tc gi H Th Trang - mt bc s sn khoa tm huyt vi ngh, vi i#H Th Trang, Bc s, (1958-), Vit Nam## 00663000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020024000520070012000760080005000880090013000930100 00500106011001500111020001500126039000500141021024000146013000700386020000900393 020000700402#VV11.03327#59000#Vi?t#C125C#327.2#^214#V Vn Sung#Cu chuyn "Tr i ngh "#V Vn Sung#^aH.#^aThanh nin#2010#^a299tr.^b21cm#Nh ngoi giao#H.H#G hi li qu trnh hot ng ca tc gi khi thc thi cng tc ngoi giao ti Php , trong nc giai on 1981-1988, Nht thi k 1988-1993 v nhng suy ngm ca ng sau hn 60 nm hot ng trn cc lnh vc chnh tr, ngoi giao, kinh t#2 73347#Vit Nam#Hi k## 00694000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020029000450290042000740220004001162210034001200040013001540080 00500167009001300172010000500185011001500190021016000205020000700365020000800372 020000300380039000500383013000700388019000900395#VV11.03328#VV11.03329#Vi?t#N259 B#378.73#^214#Nu bn mun du hc Hoa K#If you want to study in the United St ates#T.1#Hc i hc = Undergraduate study#In ln th 3#^aH.#^aThanh nin#2010#^ a123tr.^b20cm#Gii thiu cch thc chn la v np n vo cc chng trnh ly bng c nhn v bng i cng, cc thng tin v cc c hi hc ngh v hc k t hut Hoa K#Du hc#i hc#M#H.H#273348#Dch Anh## 00892000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020029000450290042000740220004001162210086001200040013002060080 00500219009001300224010000500237011001500242021027800257020000700535020000800542 020000300550039000500553019000900558020001600567013000700583#VV11.03330#VV11.033 31#Vi?t#N259B#378.73#^214#Nu bn mun du hc Hoa K#If you want to study in t he United States#T.2#Hc cao hc v nghin cu chuyn ngnh = Graduate and profe ssional study and research#In ln th 3#^aH.#^aThanh nin#2010#^a166tr.^b20cm#Gi i thiu gio dc bc cao hc v nghin cu chuyn ngnh ti Hoa K: cch thc n ghin cu v np n vo cc chng trnh thc s, tin s v sau tin s M, cc thng tin v quy trnh chng ch v bng cp cho nhng ngi chuyn nghip m un hc ln cao hoc hnh ngh M#Du hc#Cao hc#M#H.H#Dch Anh#Nghin cu s inh#273349## 00918000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020029000480290042000770220004001192210153001230040013002760080 00500289009001300294010000500307011001400312021026200326020000700588020000300595 039000500598019000900603013000700612020000900619#VV11.03332#VV11.03333#Vi?t#N259 B#371.00973#^214#Nu bn mun du hc Hoa K#If you want to study in the United States#T.3#Du hc ngn hn, chng trnh hc ting Anh, hc t xa v kim nh = Short-term study, English language programs, distance education, and accredita tion#In ln th 3#^aH.#^aThanh nin#2010#^a87tr.^b20cm#Thng tin v cc c hi h c Hoa K trong vng mt nm v khi qut v vic hc ly bng cp hay chn g ch t bn ngoi nc M thng qua cc chng trnh gio dc t xa. Thng tin chi tit v kim nh cht lng ca cc c s gio dc sau i hc Hoa K#Du hc#M#H.H#Dch Anh#273350#Gio dc## 00993000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020029000480290042000770220004001192210159001230040013002820080 00500295009001300300010000500313011001500318021030900333020000700642020000300649 039000500652019000900657020000800666020001000674013000700684#VV11.03334#VV11.033 35#Vi?t#N259B#371.00973#^214#Nu bn mun du hc Hoa K#If you want to study i n the United States#T.4#Sn sng ln ng: Thng tin cn thit khi sng v hc tp Hoa K = Getting ready to go: Practical information for living and studyin g in the United States#In ln th 3#^aH.#^aThanh nin#2010#^a171tr.^b20cm#Cung c p cc thng tin v tr gip trc lc khi hnh; cc giy t, ti chnh, bo hi m y t, chun b cho qu trnh hc tp; xin cp th thc du hc, cc li khuyn khi ng gi hnh l, cng nh cc th tc nhp cnh v hi quan; tm kim nh , thng tin hu ch cho cuc sng hng ngy v mi trng mi#Du hc#M#H.H#D ch Anh#Hc tp#Cuc sng#273351## 00451000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020033000610070013000940080005001070090013001120100 00500125011001400130020001700144020000900161020001100170020000400181039000500185 013000700190#VV11.03336#VV11.03337#Vi?t#T306H#895.92214#^214#Cn ng Phi#Ting ht tnh yu gia bin la#Cn ng Phi#^aH.#^aThanh nin#2010#^a99tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#B TK TVQG#Th#H.H#273352## 00769000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020024000520070058000760080005001340090013001390100 00500152011001500157021020100172020000500373005000900378005001100387005000900398 005000700407005001100414005001100425039000500436013000700441020000700448#VV11.03 339#VV11.03338#37000#Vi?t#GH203V#152.4#^214#Ghen v ngh thut ghen#ng Hi, K iu Chinh, Hng Lam... ; Khnh Minh tuyn chn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a211tr.^b 21cm#Gii thiu nhng bi vit v trng thi ghen v ngh thut ghen, mc ghe n ca con ngi theo cc cung bc tnh cm, c c mt tch cc v tiu cc tu t huc vo mc ghen ca cc cung bc cm xc#Ghen#ng Hi#Kiu Chinh#Hng Lam# H Thi#oan Khnh#Khnh Minh#KVn#273353#Tm l## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020033000620030010000950070016001050080 00500121009001300126010000500139011001500144020000800159020000900167020001300176 039000500189021021900194020000800413013000700421#VV11.03340#VV11.03341#28000#Vi ?t#T310H#959.7#^214#Minh Khnh#Tm hiu v nc CHXHCN Vit Nam#Hi - p#Minh K hnh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a163tr.^b21cm#S kin#Vit Nam#Sch hi p#KV n#Gii thiu di dng hi p nhng s kin lch s quan trng ca t nc tr ong thi k t nm 1945 n 2010 trn cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, quc phng, i ngoi, gio dc, du lch, th thao...#Lch s#273354## 00729000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020022000520070052000740080005001260090013001310100 00500144011001500149021017200164020000900336020000700345039000500352013000700357 005001000364005000800374005000700382005000800389005000900397005000900406#VV11.03 343#VV11.03342#37000#Vi?t#CH106N#152.4#^214#Chng nng & tnh yu#on Hnh, Hng, Hoa H... ; Thi Sn tuyn chn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a215tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit v cm xc tnh yu, cch lng nghe, hn h, nui dng tnh yu, giao tip trong tnh yu... c c mt tnh yu bn vng v tn trng ln nhau#Tnh yu#Tm l#KVn#273355#on Hnh# Hng#Hoa H#Hoa Anh#Thu Thu#T hi Sn## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020008000620030004000700070007000740080 00500081009001300086010000500099011002600104020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VV11.03344#VV11.03345#54000#Vi?t#X107X#895.92214#^214# V Mo#Xanh xa#Th#V Mo#^aH.#^aThanh Nin#2010#^a143tr., 16tr. nh^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#273356## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020007000690030004000760070015000800080 00500095009001300100010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VV11.03346#VV11.03347#30000#Vi?t#KH528#895.9221#^214#P han Qunh Dao#Khuyt#Th#Phan Qunh Dao#^aH.#^aThanh Nin#2010#^a88tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#273357## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050009000560020015000650070009000800080005000890090 01300094010000500107011001500112021022500127020001700352020000900369020000300378 020000900381039000500390013000700395#VV11.03348#VV11.03349#85000#Vi?t#H100N#895 .922803#^214#Hu Ngc#H Ni ca ti#Hu Ngc#^aH.#^aThanh nin#2010#^a466tr.^b2 1cm#Nhng bi k v mt hnh trnh trong d vng v hin ti, mt chuyn i tnh cm tm con ngi v vn ho, tm hn, i tm truyn thng H Thnh qua khu ph c v cc lng ven , khm ph nhng ci mi trong Th hin i#Vn hc hi n i#Vit Nam#K#Bi vit#KVn#273358## 00818000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020018000640030029000820070011001110080 00500122009001300127010000500140011001500145021027900160020001000439020000900449 039000500458012003000463020001200493020000400505013000700509#VV11.03350#VV11.033 51#25000#Vi?t#B101V#959.704#^214#Trn ng#Bc v Moritzburg#K nim nhng ln gp Bc H#Trn ng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a163tr.^b21cm#Tc gi ghi li k nim nhng dp cng cc bn hc c gp Bc H ti Ph Ch tch nm 1955 v ti Moritzburg nm 1957; nhng s kin Bc thm v lm vic vi cc tng lp nhn d n c ti Moritzburg lm tng thm tnh on kt anh em gia Cng ho Dn ch c i vi Vit Nam#Hot ng#Vit Nam#KVn#T sch Danh nhn H Ch Minh#H Ch Minh#c#273359## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020015000670030012000820070036000940080 00500130009001300135010000500148011001500153020001700168020000800185020001200193 006001200205039000500217013000700222019001300229#VV11.03352#VV11.03353#25000#Vi ?t#D100T#894#^214#Frigyes, Karinthy#Da, tha thy!#Truyn ci#Karinthy Frigyes ; V Ngc Cn dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a111tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hungar i#Truyn ci#V Ngc Cn#KVn#273360#Dch Hungari## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050010000490020010000590070010000690080005000790090013000840100 00500097011001500102020001700117020000900134020000400143039000500147015003100152 013000700183#VV11.03354#VV11.03355#30000#Vi?t#895.92214#^214#L D Sn#Th tuy n#L D Sn#^aH.#^aThanh Nin#2010#^a102tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# KVn#Tn tht tc gi: o Duy Sang#273361## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020017000620030004000790070008000830080 00500091009001300096010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 039000500159015003500164013000700199#VV11.03356#VV11.03357#50000#Vi?t#T120S#895 .9221#^214#Sn Thu#Tm s dng sng#Th#Sn Thu#^aH.#^aThanh Nin#2010#^a272tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Tn tht tc gi: Lng Thanh Lim#2733 62## 00738000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020019000490030068000680070051001360080018001870090052002050100 00500257011001500262020001700277020000900294020001200303020000400315005001500319 00500160033400500150035000500130036500500130037803900050039101300070039602000090 0403#VV11.03358#VV11.03359#60000#Vi?t#895.92208#^214#Vn ngh Tuy Phong#Cho m ng i hi ng b huyn Tuy Phong ln th VII (2010 - 2015)#Hunh Vn in, Nh t Lin Hng, Dng Hng Lm...#^aH. ; Bnh Thun#^aThanh nin ; Chi hi Vn hc Ngh thut Tuy Phong#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# Th#Hunh Vn in#Nht Lin Hng#Dng Hng Lm#Hunh Hu V#Trn Yn Th#KVn #273363#Bi vit## 00714000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050014000580020025000720030019000970070014001160080 00500130009001300135010000500148011001500153020001700168020000900185020001000194 039000500204021020400209020000400413013000700417#VV11.03360#VV11.03361#63000#Vi ?t#TH460Q#895.9221009#^214#Trn Hoi Anh#Th quan nim & cm nhn#Tiu lun ph bnh#Trn Hoi Anh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a296tr.^b21cm#Ph bnh vn hc#Vit N am#Tiu lun#KVn#Gm nhng bi tiu lun ph bnh ca tc gi v quan nim v c m nhn v th, phng php ngh thut s dng ngn t v ni dung th ca nhiu nh th Vit Nam qua nhiu giai on cng vi nhiu th loi#Th#273364## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020015000590070008000740080005000820090 01300087010000500100011001500105021024600120020000700366039000500373013000700378 020001000385020001000395020000900405020000500414#VV11.03362#VV11.03363#50000#Vi ?t#Y600H#615.8#^214#Trn S#Y hc tinh hoa#Trn S#^aH.#^aThanh nin#2010#^a320t r.^b21cm#Gii thiu cc hc phi ng y ca Vit Nam v Trung Quc. Kinh nghim cha bnh phong thp, vim xoang, mt ng, sn hu, vim h hp... Mt s cy th uc qu cha bnh nh nhn sm, ngh vng, c gng, qu,... v nhng bi thuc h ay thng dng#ng y#KVn#273365#Bi thuc#Cy thuc#iu tr#Bnh## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020027000710030026000980070015001240080 00500139009001300144010000500157011001500162021020500177020001700382020000900399 020000800408039000500416013000700421020000700428#VV11.03364#VV11.03365#50000#Vi ?t#M107M#895.922803#^214#ng Ngc Khoa#Mnh mai si ch lng tri#Tuyn tp bo ch, bt k#ng Ngc Khoa#^aH.#^aThanh nin#2010#^a493tr.^b20cm#Gii thiu nh ng bi vit v nhiu lnh vc vn ho - x hi, kinh t, du lch, phong cnh t nc, v ng vt hay nhng phng s ng rng m cht d dm, sng to ca n h bo, nh th ng Ngc Khoa#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi bo#KVn#273366#Bt k## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020019000690030029000880070015001170080 00500132009001300137010000500150011001500155020001700170020000700187020000900194 020000400203039000500207013000700212020000700219#VV11.03366#VV11.03367#45000#Vi ?t#H110R#895.9221#^214#Phm Thin Th#Ht ru Vit s thi#Ngn nm Thng Long - H Ni#Phm Thin Th#^aH.#^aThanh nin#2010#^a253tr.^b21cm#Vn hc hin i#S t hi#Vit Nam#Th#KVn#273367#Ht ru## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020008000700030015000780070015000930080 00500108009001300113010000500126011001500131020001700146020000900163020001500172 039000500187013000700192#VV11.03368#VV11.03369#25000#Vi?t#S104H#895.92234#^214# Diu Nh Trang#Sm hi#Truyn kinh d#Diu Nh Trang#^aH.#^aThanh nin#2010#^a13 9tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn kinh d#KVn#273368## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020022000720030004000940070015000980080 00500113009001300118010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VV11.03370#VV11.03371#30000#Vi?t#NH556V#895.922134#^21 4#Nguyn c Tn#Nhng vn th k nim#Th#Nguyn c Tn#^aH.#^aThanh Nin#2010 #^a192tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#273369## 00930000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020028000690030084000970070036001810080 00500217009001300222010000500235011001500240021031200255020001100567020000900578 006001200587039000500599013000700604019000900611020000800620#VV11.03372#VV11.033 73#59000#Vi?t#H502L#658.8#^214#Richardson, Linda#Hun luyn k nng bn hng#T o bc nhy vt t gim c bn hng thnh chuyn gia hun luyn k nng bn hn g#Linda Richardson ; L Minh Cn dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a227tr.^b21cm#Gii thiu vic hun luyn k nng bn hng, cch thc to ra vn ho hun luyn bn hng c c mt lc lng bn hng xut sc. Ch cch gim c bn hng c th bin i chnh bn thn mnh thnh chuyn gia hun luyn k nng bn hng , sau gip ngi khc bin i to c kt qu tt qua bn hng#Hun luyn#B n hng#L Minh Cn#KVn#273370#Dch Anh#K nng## 00803000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460290004000580080005000620090011000670100005000780110 01500083021036400098020001000462020000900472020001200481020001800493039000500511 013000700516020001400523#VV11.03375#VV11.03374#Vi?t#L504D#349.597#^214#Lut dn s#x#^aH.#^aTh gii#2010#^a568tr.^b21cm#Trnh by ni dung b lut Dn s c Quc hi thng qua 2005, c hiu lc 2006, bao gm 777 iu, vi cc mc: qui nh chung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t hp tc, giao dch dn s, i din, thi hn, quyn s hu, bo v quyn s hu, hp ng dn s, trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, quyn s hu tr tu, cng ngh ip...#Php lut#Vit Nam#Lut dn s#Vn bn php lut#KVn#273371#Sch song ng ## 00846000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020036000650070042001010080005001430090 01300148010000500161011001500166021030500181020000800486020001000494020000900504 005001600513039000500529013000700534012001500541#VV11.03376#VV11.03377#28000#Vi ?t#B300A#920.02#^214#Dng Thu i#B n v thn th ca cc danh nhn#S.t., b.s. : Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a183tr.^b21cm#Gii thiu cc danh nhn th gii, nhng b n v thn th ca cc danh nhn lch s nh T n Thu Hong c phi l con trai ca L Bt Vi?, V Tc Thin sinh ra u?, t c gi thc s ca Kim Bnh Mai l ai?... kch thch s tm hiu ca mi ngi n hm mc ch truy tm chn tng ca lch s nhn loi#Lch s#Danh nhn#Th gi i#Nguyn Kim Hanh#KVn#273372#Sch Danh nhn## 00854000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020036000650070042001010080005001430090 01300148010000500161011001500166021031200181020000800493020001000501020000900511 005001600520039000600536013000700542012001500549#VV11.03378#VV11.03379#25000#Vi ?t#B300A#920.02#^214#Dng Thu i#B n v cng ti ca cc danh nhn#S.t., b.s. : Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a159tr.^b21cm#Gii thiu nhng danh nhn th gii, nhng b n v cng ti ca cc danh nhn lch s nh v sao Tn Thu Hong li phi chn nho, Vng Chiu Qun ti sao li xut ti, ti sao V Tc Thin li phi lp bia khng ch... kch thch s tm hiu ca m i ngi nhm mc ch truy tm s tht ca lch s nhn loi#Lch s#Danh nhn# Th gii#Nguyn Kim Hanh#K.Vn#273373#Sch Danh nhn## 00873000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020049000650070042001140080005001560090 01300161010000500174011001500179021031800194020000800512020001000520020000900530 005001600539039000600555013000700561012001500568#VV11.03380#VV11.03381#25000#Vi ?t#B300A#920.02#^214#Dng Thu i#B n v truyn thuyt h thc ca cc danh nh n#S.t., b.s.: Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a155tr.^b21 cm#Gii thiu nhng bi vit v cc danh nhn th gii, nhng b n v truyn th uyt h thc ca cc danh nhn lch s nh Ty Vng Mu l ngi nh th no, B t Tin l nhng ai, c ng N thn t do l ngi da en khng... kch thch s tm hiu ca mi ngi nhm mc ch truy tm chn tng ca lch s nhn loi #Lch s#Danh nhn#Th gii#Nguyn Kim Hanh#K.Vn#273374#Sch Danh nhn## 00633000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020037000610070014000980080005001120090 01300117010000500130011001500135021016300150020000700313020000700320020000800327 020000800335039000500343013000700348#VV11.03382#VV11.03383#36000#Vi?t#PH500N#61 3.2#^214#Lam Chu#Ph n vi mn n v ung lm p#Lam Chu b.s.#^aH.#^aThan h nin#2010#^a219tr.^b21cm#Gii thiu cng dng v cch lm mt s mn n, sinh t tri cy, rau qu lm trng da, chng nm, ti to da, tr mn, da d hng h o v sinh t rau qu gim cn#Ph n#Mn n# ung#Lm p#KVn#273375## 00846000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020026000640070031000900080005001210090 01300126010000500139011001500144012003000159021029000189020001700479005000900496 005000900505039000500514013000700519020000800526020001000534#VV11.03384#VV11.033 85#20000#Vi?t#K250C#959.704#^214#Hng Khanh#K chuyn xy lng Bc H#Hng Khan h, Th Long, Dn Hng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a119tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#Gm hai bi vit v tm lng knh yu bit n Bc, tinh thn si ni t hi ua ca cc tng lp nhn dn, qun i, cn b gp cng sc v vt liu q u xy dng lng Bc kp n ngy khnh thnh Lng ( 29 - 8 -1975) - mt cng trnh kin trc dn tc, hin i, gin d v trang nghim#Lng H Ch Minh#Th Long#Dn Hng#KVn#273376#Lch s#Truyn k## 00727000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050008000580020016000660070031000820080005001130090 01300118010000500131011001500136021025300151020000800404020000700412020000700419 005001100426039000500437013000700442#VV11.03386#VV11.03387#25000#Vi?t#M430N#394 .10959731#^214#Lam Kh#Mn ngon H Ni#S.t, b.s.: Lam Kh, Khnh Minh#^aH.#^aTha nh nin#2010#^a143tr.^b21cm#Gii thiu cc bi vit v nhng mn n ngon H Ni nh cm lng Vng, bnh cun Thanh Tr, mai Hng ng, bnh tm H Ty... lm tng thm nhng hng v thanh m, ngt ngo v m to nn nhng nt c t rng ring bit m thc ca t H Thnh#m thc#Mn n#H Ni#Khnh Minh#KVn#2 73377## 01093000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020014000690030057000830070074001400080 00500214009001300219010000500232011001500237021037400252020000700626020000900633 02000110064202000110065300500200066400500140068400600180069803900050071601300070 0721019000900728020000600737#VV11.03388#VV11.03389#64000#Vi?t#T550D#338.0959#^2 14#Kotler, Philip#T duy ASEAN!#Thay i t duy marketing hng ti Cng ng AS EAN 2015#Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan ; Lm ng Cam Tho d ch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a286tr.^b21cm#Gii thiu, phn tch v th trng ASE AN gip gii kinh doanh v cc chuyn gia marketing hiu r nhng ng lc thay i cng tc ng ca qu trnh ton cu ho v khu vc ho i vi th trng t ng lai. Nu bt nhng c hi ti ASEAN hin nay v chia s nhng m hnh cng ty sng to, dm ngh dm lm - nhng cng ty t mnh t c thnh cng tro ng khu vc ny#T duy#Tip th#Kinh doanh#ng Nam #Kartajaya, Hermawan#Hooi De n Huan#Lm ng Cam Tho#KVn#273378#Dch Anh#ASEAN## 00434000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050009000360020019000450030004000640070021000680080005000890090013000940100 00500107011001500112020001700127020000900144020000400153005001100157039000500168 013000700173#VV11.03390#Vi?t#L101B#895.9221#^214#Th Minh#Lc bc ng thi#Th #Th Minh, Hng Trm#^aH.#^aThanh Nin#2010#^a151tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hng Trm#KVn#273379## 00831000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020024000680070017000920220004001092210 01800113008000500131009001300136010000500149011001500154021025000169020001900419 02000080043802000090044602000120045502000090046703900050047601300070048102000170 0488#VV11.03391#VV11.03392#50000#Vi?t#300T#895.1#^214#Hong Qung Uyn#i tm Nht k trong t#Hong Qung Uyn#T.1#S phn & lch s#^aH.#^aThanh nin#2010#^ a279tr.^b21cm#Gm nhng bi vit v qu trnh tm kim nguyn tc v bn dch, n gi dch u tin t ch Hn sang ch quc ng tc phm "Nht k trong t" ca Ch tch H Ch Minh vit khi Ngi b giam qua 18 nh lao ca 13 huyn trn t Qung Ty - Trung Quc#Nghin cu vn hc#Lch s#Tc phm#Th ch Hn#Vit Nam #KVn#273380#Nht k trong t## 00857000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020024000680070017000920220004001092210 02100113008000500134009001300139010000500152011001500157021027300172020001900445 02000080046402000090047202000120048102000090049303900050050201300070050702000170 0514#VV11.03393#VV11.03394#35000#Vi?t#300T#895.1#^214#Hong Qung Uyn#i tm Nht k trong t#Hong Qung Uyn#T.2#Nhng cu chuyn nh#^aH.#^aThanh nin#201 0#^a183tr.^b21cm#Gm nhng bi vit v qu trnh tm kim nguyn tc v bn dch , ngi dch u tin t ch Hn sang ch quc ng tc phm "Nht k trong t" c a Ch tch H Ch Minh. Gii thiu, phn tch nhng s kin, hon cnh ra i v ni dung nhng bi th trong "Nht k trong t"#Nghin cu vn hc#Lch s#Tc phm#Th ch Hn#Vit Nam#KVn#273381#Nht k trong t## 00668000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020027000580070078000850080005001630090013001680100 00500181011001500186020001700201020000900218020001200227039000500239005001400244 00500090025800500100026700500110027700500220028800500140031000500110032401300070 0335#VV11.03395#VV11.03396#88000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn 50 t c gi tr# Hong Diu, Nh Bnh, ng Chi... ; Tuyn chn: o Bnh Minh, V Thu An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a503tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#KVn# Hong Diu#Nh Bnh#ng Chi#Phong ip#Nguyn Th Chu Giang#o B nh Minh#V Thu An#273382## 00675000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020026000590070088000850080005001730090013001780100 00500191011001500196020001700211020000900228020001200237039000500249005001100254 00500180026500500140028300500140029700500060031100500140031700500110033101300070 0342#VV11.03397#VV11.03398#100000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn 50 t c gi n#Nguyn Ho, Phan Th Vng Anh, Nguyn Th m... ; Tuyn chn: o Bnh Minh, V Thu An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a588tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#KVn#Nguyn Ho#Phan Th Vng Anh#Nguyn Th m#H Th Hi u#Y Ba n#o Bnh Minh#V Thu An#273383## 00665000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020027000590070083000860080005001690090013001740100 00500187011001500192020001700207020000900224020001200233039000500245005001100250 00500110026100500160027200500080028800500110029600500140030700500110032101300070 0332#VV11.03399#VV11.03400#120000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn 50 c y bt nam#Nguyn Ho, T Duy Anh, Nguyn Nht nh... ; Tuyn chn: o Bnh Min h, V Thu An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a711tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#KVn#Nguyn Ho#T Duy Anh#Nguyn Nht nh#c Ban#Nguyn Bn#o Bnh Minh#V Thu An#273384## 00911000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050014000560020027000700070067000970040013001640080 00500177009001300182010000500195011001500200021023100215020001900446020001800465 02000170048302000090050000500110050900500150052003900050053501300070054001900090 0547020001700556#VV11.03401#VV11.03402#110000#Vi?t#D431C#895.92209#^214#Niculin , N.I.#Dng chy vn ho Vit Nam#N. I. Niculin ; Tuyn chn, gii thiu: H S Vnh, Nguyn Hu Sn#In ln th 2#^aH.#^aThanh nin#2010#^a655tr.^b21cm#Gii thi u nhng bi vit ca Gio s - Vin s Nicolai Ivanovich Niculin v vn ho v vn hc dn gian Vit Nam; bng mu vn hc trung i Vit Nam; vn hc hin i - nhng du n thi i; vn hc Vit Nam v giao lu quc t#Nghin cu vn h c#Vn hc trung i#Vn hc hin i#Vit Nam#H S Vnh#Nguyn Hu Sn#KVn#273 385#Dch Nga#Vn hc dn gian## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020020000590030039000790070081001180080005001990090 01300204010000500217011001500222020001700237020000900254020000400263005000900267 00500090027600500110028500500110029600500110030700500090031803900050032701300070 0332005000800339005001000347#VV11.03403#VV11.03404#168000#Vi?t#PH305T#895.92210 08#^214#Phin tnh lu nim#Git ng thi & hng lng Qung Ngi#Minh Anh, Nh n nh, Hng Bnh... ; Tuyn chn, gii thiu: Bu L Chi, Hoi Chi#^aH.#^aThanh nin#2010#^a814tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Minh Anh#Nhn nh#Hng Bnh#Hunh Chu#Bu L Chi#Hoi Chi#KVn#273386#T Dim#Diu Diu## 00640000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000140003000500150 00440050015000590050015000740050015000890050018001040140007001220410005001291810 00600134082000600140808000500146002002000151003002200171007005000193008000500243 00900130024801000050026101100150026602000060028102000150028703900050030201300070 0307#VV11.03405#VV11.03406#Lch s#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Nguyn nh L#B i Th Thu H#L Hin Chng#Nguyn Kiu Trang#25000#Vi?t#K305T#959.7#^214#Kin thc lch s 6#Dng trong nh trng#Phan Ngc Lin, Nguyn nh L, Bi Th Th u H...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a159tr.^b21cm#Lp 6#Sch tham kho#KVn#273387## 00631000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000140003000500150 00440050015000590050012000740050012000860050018000980140007001160410005001231810 00600128082000600134808000500140002002000145003002200165007004700187008000500234 00900130023901000050025201100150025702000060027202000150027803900050029301300070 0298#VV11.03407#VV11.03408#Lch s#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Nguyn Ngc C#L Minh Hu#o Thu Vn#Nguyn Quc Vng#40000#Vi?t#K305T#959.7#^214#Kin thc lch s 7#Dng trong nh trng#Phan Ngc Lin, Nguyn Ngc C, L Minh Hu...#^ aH.#^aThanh nin#2010#^a271tr.^b21cm#Lp 7#Sch tham kho#KVn#273388## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030022000690070056000910080005001470090 01300152010000500165011001500170020000800185020001500193039000500208020000600213 02000140021900500150023300500160024800500200026400500180028400500160030201300070 0318#VV11.03410#VV11.03409#46000#Vi?t#K305T#909#^214#Kin thc lch s 8#Dng t rong nh trng#Phan Ngc Lin, Trnh nh Tng, Nguyn Th Th Bnh...#^aH.#^aT hanh nin#2010#^a307tr.^b21cm#Lch s#Sch tham kho#KVn#Lp 8#Sch c thm#Ph an Ngc Lin#Trnh nh Tng#Nguyn Th Th Bnh#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn Ni nh#273389## 00640000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000140003000500150 00440050015000590050015000740050015000890050018001040140007001220410005001291810 00600134082000600140808000500146002002000151003002200171007005000193008000500243 00900130024801000050026101100150026602000060028102000150028703900050030201300070 0307#VV11.03411#VV11.03412#Lch s#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Nguyn nh L#B i Th Thu H#L Hin Chng#Nguyn Kiu Trang#48000#Vi?t#K305T#959.7#^214#Kin thc lch s 9#Dng trong nh trng#Phan Ngc Lin, Nguyn nh L, Bi Th Th u H...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a311tr.^b21cm#Lp 9#Sch tham kho#KVn#273390## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050017000510020021000680030010000890070038000990080 00500137009001300142010000500155011001500160020001600175020000500191020001000196 006001500206039000500221013000700226019001000233012003000243#VV11.03413#VV11.034 14#52000#Vi?t#NGH311L#843#^214#Dumas, Alexandre#Nghn l mt bng ma#Truyn ma# Alexandre Dumas ; on Don Hng dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a302tr.^b21cm#Vn hc cn i#Php#Truyn ma#on Don Hng#KVn#273391#Dch Php#Truyn ma ca Al exandre Dumas## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020021000660030010000870070038000970080 00500135009001300140010000500153011001500158020001600173020000500189020001000194 006001500204039000500219019001000224013000700234012003000241#VV11.03416#VV11.034 15#50000#Vi?t#H454L#843#^214#Dumas, Alexandre#Hn l ca b Olifus#Truyn ma#Al exandre Dumas ; on Don Hng dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a283tr.^b21cm#Vn h c cn i#Php#Truyn ma#on Don Hng#KVn#Dch Php#273392#Truyn ma ca Alex andre Dumas## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020007000660030010000730070038000830080 00500121009001300126010000500139011001500144020001600159020000500175020001000180 006001500190039000500205019001000210013000700220012003000227#VV11.03417#VV11.034 18#50000#Vi?t#M100S#843#^214#Dumas, Alexandre#Ma si#Truyn ma#Alexandre Dumas ; on Don Hng dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a286tr.^b21cm#Vn hc cn i#Php #Truyn ma#on Don Hng#KVn#Dch Php#273393#Truyn ma ca Alexandre Dumas## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020021000660030010000870070038000970080 00500135009001300140010000500153011001500158020001600173020000500189020001000194 006001500204039000500219019001000224013000700234012003000241#VV11.03419#VV11.034 20#45000#Vi?t#L125#843#^214#Dumas, Alexandre#Lu i c d'epptein#Truyn ma#Al exandre Dumas ; on Don Hng dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a262tr.^b21cm#Vn h c cn i#Php#Truyn ma#on Don Hng#KVn#Dch Php#273394#Truyn ma ca Alex andre Dumas## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020034000670030010001010070038001110080 00500149009001300154010000500167011001500172020001600187020000500203020001000208 006001500218039000500233019001000238013000700248012003000255#VV11.03421#VV11.034 22#58000#Vi?t#NG558#843#^214#Dumas, Alexandre#Ngi n b eo dy chuyn nhun g#Truyn ma#Alexandre Dumas ; on Don Hng dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a332tr .^b21cm#Vn hc cn i#Php#Truyn ma#on Don Hng#KVn#Dch Php#273395#Truy n ma ca Alexandre Dumas## 00616000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050025000500020018000750030040000930070044001330080 00500177009005500182010000500237011001500242020001700257020000500274020001200279 006001300291039000500304019001000309013000700319#VV11.03423#VV11.03424#81000#Vi ?t#TR121#843#^214#Mourlevat, Jean - Claude#Trn u ma ng#Tc phm ot gii Saint - Exupry 2007#Jean - Claude Mourlevat ; Ng Hu Long dch#^aH.#^aThanh n in ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a451tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Ng Hu Long#KVn#Dch Php#273396## 00801000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050010000510020024000610070032000850080005001170090 05500122010000500177011001500182021022700197020000900424020000900433020001000442 020000900452006001600461039000500477013000700482019001000489#VV11.03425#VV11.034 26#40000#Vi?t#GI-105T#381#^214#Sam, Anna#Gian trun i thu ngn#Anna Sam ; Ph ng Hng Minh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#20 11#^a212tr.^b21cm#Tp hp nhng kinh nghim thc t ca Anna Sam chia s cng vi c ca mt nhn vin thu ngn ti siu th v nhng tip xc vi cng vic, vi ng nghip, vi khch hng, s nhn nhn th gii thng mi di lng knh kh c...#Bn hng#Siu th#Nhn vin#Thu ngn#Phng Hng Minh#KVn#273397#Dch Php# # 00604000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020022000640070020000860080005001060090 01300111010000500124011001500129020002000144039000500164021011300169020002000282 020001000302020000700312013000700319#VV11.03427#VV11.03428#57000#Vi?t#T103S#158 #^214#Trn Mnh Mng#Ti sao h thnh cng#Trn Mnh Mng b.s.#^aH.#^aThanh nin #2010#^a346tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#KVn# cp n mi vn ca cuc sn g xut pht t t tin, tn nhim em li cho con ngi thnh cng hay tht bi#B quyt thnh cng#Cuc sng#Uy tn#273398## 00897000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020093000540030010001470080005001570090013001620100 00500175011001500180021033800195020000800533020002200541020002200563020000900585 020001300594039000500607013000700612#VV11.03429#VV11.03430#26500#Vi?t#L302S#324 .2597#^214#Lch s on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v phong tro Thanh nin Vit Nam (1925 - 2006)#Hi - p#^aH.#^aThanh nin#2010#^a151tr.^b21cm#Gii thi u di dng hi - p nhng s kin c ngha din ra trong 75 nm pht trin ca on v phong tro thanh thiu nhi qua cc thi k t chc on mi ra i; giai on hot ng b mt; trong hai cuc khng chin chng thc dn Php v quc M; thi gian thc hin i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc...#Lch s#on TNCS H Ch Minh#Phong tro thanh nin#Vit Nam#Sch hi p#KVn#273399## 00891000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020036000650070042001010080005001430090 01300148010000500161011001500166021032800181020000800509020001000517020000900527 020000900536005001600545039000600561013000700567012001500574#VV11.03431#VV11.034 32#25000#Vi?t#B300A#920.02#^214#Dng Thu i#B n v vn mnh ca cc danh nh n#S.t., b.s.: Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a131tr.^b21c m#Gii thiu nhng bi vit v cc danh nhn th gii, nhng b n v vn mnh c a cc danh nhn lch s nh v sao To Tho li phi git Khng Dung, Thun Tr k tha ngi hong nh th no, Qunh Dao ni ting nh th no... kc h thch s tm hiu ca mi ngi nhm mc ch truy tm chn tng ca lch s nhn loi#Lch s#Danh nhn#Vn mnh#Th gii#Nguyn Kim Hanh#K.Vn#273400#Sch Danh nhn## 00909000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020047000670070011001140080005001250090 01300130010000500143011001500148020000800163020000900171039000500180021036300185 020001700548020001500565020001000580020001000590013000700600#VV11.03433#VV11.034 34#50000#Vi?t#V400N#959.704092#^214#T Hu Yn#V Nguyn Gip - V i tng v n v song ton#T Hu Yn#^aH.#^aThanh nin#2011#^a246tr.^b21cm#Lch s#Vit Nam #KVn#Nhng bi vit k v v i tng vn v song ton V Nguyn Gip - ngi hc tr u t xut sc ca H Ch Minh lun sng mt cuc sng rt p, trung th nh, tn tu, cn kim lim chnh, ch cng v t, cm qun nh gic lng danh nhng cng l ngi cm bt ti nng li nhng tc phm ln v chnh tr, s hc, vn hc cho kho tng vn ho Vit Nam...#Nhn vt lch s#V Nguyn Gip #Cuc sng#S nghip#273401## 00868000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050009000570020020000660070026000860080005001120090 01300117010000500130011001500135012003700150021034700187020001000534020002700544 020000700571039000500578013000700583#VV11.03435#VV11.03436#25000#Vi?t#B100M#680 .0959731#^214#Quc Vn#36 lng ngh H Ni#Quc Vn tuyn chn, b.s.#^aH.#^aThan h nin#2010#^a139tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni#Gii thiu 36 l ng ngh ni ting ca t Thng Long - H Ni nh: bnh ch lam Thch X, bnh d y Qun Gnh, cm lng Vng, u lng Mai, bnh a lng Si, c ng Ng X, gi y d Yn Thi, khm trai Ph Xuyn, sm Bt Trng, lng hng Yn Ph, rn a S , my tre Ninh S, thu ren Qut ng, la Vn Phc, ru np gy lng T, tn g C ...#Lng ngh#Ngh th cng truyn thng#H Ni#KVn#273402## 00917000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003318100060 00400820008000468080005000540050009000590410005000680020019000730070026000920080 00500118009001300123010000500136011001500141012003700156021036400193020000700557 020001600564020000700580039000500587020001600592013000700608#VV11.03437#VV11.034 38#VV11.03439#28000#B100M#959.731#^214#Quc Vn#Vi?t#36 ngi nh H Ni#Quc V n tuyn chn, b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a167tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni#Gii thiu nhng ngi nh mang du n lch s vn ho, kin trc, di tch lch s cch mng ca H Ni. Nhng bt cp ni hn c kin trc H Ni v vic bo tn, gi gn di sn lm cho ngha cc cn nh c c gi tr su s c hn, phong ph hn qua nhng mi nh, cn nh cht hp xung cp nghim trng. .. Gii thiu kin trc v lch s ca Nh ht Ln H Ni#Nh c#Di tch lch s #H Ni#KVn#Di tch vn ho#273403## 01007000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003318100060 00400820008000468080005000540050009000590410005000680020033000730070026001060080 00500132009001300137010000500150011001500155012003700170021041900207020000800626 020001600634020000700650039000500657020001600662020000800678013000700686#VV11.03 440#VV11.03441#VV11.03442#48000#B100M#959.731#^214#Quc Vn#Vi?t#36 du n lch s vn ho H Ni#Quc Vn tuyn chn, b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a283tr.^b21 cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni#Gii thiu mt s chng tch lch s gn vi cc s tch, chin cng qua hng ngn nm vn vt ca t Thng Long di t hi Phc Hng ca i Vit, di s kin trc ca L Cng Un, cc s kin lch s qua khng chin chng Php... Nhng du n ca vn ho Thng Long - H Ni qu a trang phc, Tt, i Nghin, ch vit, tc n tru, phong tc truyn thng v hin i, thn tch, thn sc, th n chi ngi H Ni...#Lch s#Di tch lch s#H Ni#KVn#Di tch vn ho#Vn ho#273404## 00957000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003318100060 00400820008000468080005000540410005000590020033000640070072000970080005001690090 01300174010000500187011001500192012003700207021027700244020000700521039000500528 02000080053300500130054100500090055400500170056300500120058000500120059201300070 0604020000800611#VV11.03443#VV11.03444#VV11.03445#36000#B100M#959.731#^214#Vi?t #36 du n lch s vn ho H Ni#Ng Huy Giao, Minh Anh, Nguyn Ngc Tin... ; Quc Vn tuyn chn, b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a211tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni#Gm nhiu bi vit lng ghp cm nhn s thay i t ci c n ci mi hin i v vn ho H Ni qua gc nhn kin trc, m nhc, trang p hc, m thc, cch lm c ci, du tch vn ho Thng Long ch ng Xun, nh ng con ph mang tn "Hng", ngh th cng truyn thng...#H Ni#KVn#Vn ho#Ng Huy Giao#Minh Anh#Nguyn Ngc Tin#Hng Dng#Trn Vn M#273405#Lch s## 00963000000000361000450002600110000002600110001101400070002218100060002908200090 00358080005000440410005000490020043000540070090000970080005001870090013001920100 00500205011001500210012003700225021019200262020000800454020001700462020000700479 03900050048602000040049100500100049500500160050500500160052100500200053700500120 0557005001600569005000900585013000700594#VV11.03446#VV11.03447#36000#B100M#895. 9221#^214#Vi?t#36 bi th Thng Long - H Ni v li bnh#Nguyn Du, Nguyn Vn Siu, Nguyn Cng Tr... ; Tuyn v bnh: Nghim Huyn V, Phm c#^aH.#^aThanh nin#2010#^a215tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni#Gii thiu 36 bi th ca nhiu tc gi qua nhiu giai on t phong kin n hin i v H Ni vi ti phong ph, km theo mt s li bnh v nhn vt, ngh thut v ni du ng ca bi th#Vn hc#Ph bnh vn hc#H Ni#KVn#Th#Nguyn Du#Nguyn Vn Si u#Nguyn Cng Tr#B Huyn Thanh Quan#Cao B Qut#Nghim Huyn V#Phm c#27340 6## 00910000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020064000700070015001340040036001490080 00500185009001800190010000500208011001500213021033700228020000800565020001000573 020001600583020000900599039000500608013000700613#VV11.03448#VV11.03449#65000#Vi ?t#C430N#306.09597#^214#Nguyn Vn Dn#Con ngi v vn ho Vit Nam trong thi k i mi v hi nhp#Nguyn Vn Dn#In ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2011#^a393tr.^b21cm#C s l lun nghin cu con ngi v vn h o Vit Nam trong tnh hnh mi v sau 20 nm i mi. Nhng nhn t c bn tc ng n s bin i ca con ngi v vn ho Vit Nam trong thi k i mi v hi nhp. D bo mt s xu hng tc ng ca cc nhn t. Mt s gii php pht huy mt tch cc v hn ch tiu cc ca cc nhn t#Vn ho#Con ngi#Thi k i mi#Vit Nam#KVn#273407## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020022000670030012000890070031001010080 00500132009001300137010000500150011001500155020001700170020000400187020001200191 006000800203039000500211019000900216013000700225#VV11.03450#VV11.03451#62000#Vi ?t#CH258C#823#^214#Christie, Agatha#Cht cha phi l ht#Tiu thuyt#Agatha Chr istie ; L Tun dch#^aH.#^aThanh nin#2011#^a311tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh# Tiu thuyt#L Tun#KVn#Dch Anh#273408## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020021000660030012000870070010000990080 00500109009001300114010000500127011001500132020001700147020000900164020000800173 039000500181013000700186#VV11.03452#VV11.03453#68000#Vi?t#L502V#895.922803#^214 #c Trung#Lun v sng v cht#Tp tu bt#c Trung#^aH.#^aThanh nin#2010#^a3 50tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#KVn#273409## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050026000490020030000750030012001050070040001170080 00500157009005500162010000500217011001500222020001700237020000300254020001200257 006000800269039000500277019000800282013000700290#VV11.03454#VV11.03455#92000#Vi ?t#M103M#813#^214#Phillips, Susan Elizabeth#Mai mi cho ti nu em c th#Tiu t huyt#Susan Elizabeth Phillips ; Thi H dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a515tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Th i H#KVn#Dch M#273410## 01055000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050022000490020080000710030017001510070022001680080 00500190009001800195010000500213011001500218021032200233020001600555020000800571 02000230057903900050060201500760060702000100068302000120069302000170070501300070 0722#VV11.03456#VV11.03457#38000#Vi?t#V103T#337#^214#Nguyn Th Hng Nhung#Vai tr ca chnh quyn a phng trong hp tc tiu vng sng M Cng m rng#Sch chuyn kho#Nguyn Th Hng Nhung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a219tr.^b21cm#X c nh vai tr ca chnh quyn a phng trong qu trnh thc hin cc cam kt hp tc tiu vng sng M Cng m rng. Hot ng, nh gi hot ng v gii ph p pht huy vai tr ca chnh quyn a phng trong vic thc hin cc cam kt quc gia trong khung kh hp tc tiu vng sng M Cng m rng trong tng lai# Kinh t quc t#Hp tc#Chnh quyn a phng#KVn#TTS ghi: Vin Khoa hc X h i Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr th gii#Tiu vng#Sng Mkng#Sch chuy n kho#273411## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050017000570020009000740030009000830070017000920080 00500109009001300114010000500127011001500132020001700147020000900164020000900173 039000500182013000700187#VV11.03458#VV11.03459#40000#Vi?t#NH100-O#895.92224#^21 4#Nguyn Huy Thip#Nh sin#Tp kch#Nguyn Huy Thip#^aH.#^aThanh Nin#2010#^a2 43tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#KVn#273412## 00807000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020019000680030032000870070014001190040 01400133008000500147009001300152010000500165011001500170021025300185020000800438 020000900446020001500455039000500470013000700475020002300482#VV11.03460#VV11.034 61#32000#Vi?t#561S#959.7041#^214#ng Vn Vit#ng s 4 rc la#Sch tham kh o trong nh trng#ng Vn Vit#In ln th 10#^aH.#^aThanh nin#2010#^a195tr.^ b21cm#Gii thiu mt s s kin, tn ngi v a danh tng c ghi vo s s ch cng trang s ho hng ca ng s 4 vi tinh thn chin u anh dng tuyt vi ca cc lc lng v trang cng s ng gp tn tnh, tn ngha ca ng b o Cao - Bc - Lng#Lch s#Vit Nam#Sch tham kho#KVn#273413#Khng chin chng Php## 00415000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050008000470020014000550070008000690220004000770080005000810090 01300086010000500099011001500104020001700119020000900136020000400145039000500149 013000700154#VV11.03462#VV11.03463#Vi?t#T312C#895.9221#^214#Bch Ty#Tnh ca u C #Bch Ty#T.1#^aH.#^aThanh nin#2010#^a184tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #KVn#273414## 00480000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020010000660030004000760070011000800080 00500091009001300096010000500109011001500114015003100129020001700160020000900177 020000400186039000500190013000700195#VV11.03464#VV11.03465#30000#Vi?t#V121V#895 .92214#^214#Vit Thng#Vn vng#Th#Vit Thng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a102tr.^ b20cm#Tn tht tc gi: V c Thng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#273415## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020010000690030004000790070015000830080 00500098009001300103010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VV11.03466#VV11.03467#40000#Vi?t#H561Q#895.9221#^214#V nh Nguyt#Hng qu#Th#V nh Nguyt#^aH.#^aThanh nin#2010#^a167tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#273416## 00480000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020008000640030004000720070010000760080 00500086009001300091010000500104011001400109015003700123020001700160020000900177 020000400186039000500190013000700195#VV11.03468#VV11.03469#25000#Vi?t#T550T#895 .9221#^214#Qung Hoa#T tnh#Th#Qung Hoa#^aH.#^aThanh nin#2010#^a97tr.^b20cm# Tn tht tc gi: Phan Th Hng Lin#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#273417## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020013000620030016000750070008000910080 00500099009001300104010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000500175013000700180#VV11.03470#VV11.03471#50000#Vi?t#253N#895.9223#^214#T Hoi#m ngi ng#Tp truyn ngn#T Hoi#^aH.#^aThanh nin#2010#^a191tr.^b20c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#273418## 00798000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050014000450020038000590030081000970070045001780080005002230090 01300228010000500241011001500246021016400261020000900425005001600434006000900450 039000500459013000700464019000900471020000700480020000900487#VV11.03472#VV11.034 73#58000#Vi?t#306.7#^214#Steve, Harvey#C x nh n b suy ngh nh n ng#Nh ng iu n ng thc s ngh v tnh yu, mi quan h, s gn gi, v cam kt#S teve Harvey, Denene Millner ; Trn Hoa dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a312tr.^b21c m#Gii thiu nhng quy tc, nguyn tc, nhng iu cn bit v t duy n ng v cc mi quan h nhng suy ngh, hnh ng, nhng khm ph mi m vo tm hn n ng#Nam gii#Millner, Denene#Trn Hoa#KVn#273419#Dch Anh#T duy#Tnh yu## 00773000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020025000640030015000890070015001040080 00500119009001300124010000500137011001500142021025500157020001000412020000700422 020000600429020001500435039000500450013000700455020000900462#VV11.03474#VV11.034 75#35000#Vi?t#C430N#113#^214#on Xun Mu#Con ngi l tiu v tr#Sch tham kho#on Xun Mu#^aH.#^aThanh nin#2010#^a193tr.^b21cm#Nhng khm ph v th c v tr, ngun gc v tr, v con ngi vi khm ph b n, l s tng ho th xc v tinh thn t duy. Lm r mi quan h gia con ngi v v tr, pht huy tim nng con ngi qua v thc nng cao gi tr cuc sng ca con ngi#Con ng i#V tr#B n#Sch tham kho#KVn#273420#Tm linh## 00692000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020027000660070009000930080005001020090 01300107010000500120011001500125021026300140020001500403020000800418039000500426 013000700431#VV11.03476#VV11.03477#40000#Vi?t#NG558V#305.895922#^214#Bng Sn#N gi Vit t nh ra ng#Bng Sn#^aH.#^aThanh nin#2011#^a251tr.^b21cm#Gii th iu 110 bi vit v nhng vn thuc lnh vc vn ho i thng, nhng bn s c vn ho Vit Nam c gi tr nh vng v ct, chuyn ch ngha ng v sai, tm thin... nhm nng cao vn ho ng x trong giao tip ca x hi chng ta mi n gy tt p hn#Ngi Vit Nam#Vn ho#KVn#273421## 00761000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020030000690070034000990080005001330090 01300138010000500151011001500156021018000171020000900351020000700360020001500367 005001600382039000500398013000700403004003100410012001800441#VV11.03478#VV11.034 79#44000#Vi?t#V115H#306.85#^214#Phm Khc Chng#Vn ho ng x trong gia nh# Phm Khc Chng, Nguyn Th Hng#^aH.#^aThanh nin#2011#^a274tr.^b21cm#Gii thi u vn ho ng x, php lch s hng ngy, nhng k nng giao tip trong gia n h, gio dc np sng vn ho gia nh, nhng li khuyn v rn luyn hnh vi vn ho ng x#Gia nh#ng x#Vn ho ng x#Nguyn Th Hng#KVn#273422#Ti bn c sa cha v b sung#Kin thc Vn ho## 00989000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050011000580020035000690030010001040070016001140080 00500130009001300135010000500148011001500153021046600168020002300634020000800657 020000900665020001300674039000500687013000700692#VV11.03480#VV11.03481#31500#Vi ?t#T310H#324.25970709#^214#Minh Khnh#Tm hiu v ng Cng sn Vit Nam#Hi - p#Minh Khnh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2011#^a195tr.^b21cm#Gii thiu nhng s ki n trng i qua cc giai on lch s ca ng Cng sn Vit Nam: Lnh o nhn dn ni dy trong cuc Tng khi ngha thng Tm 1945, lp nn Nh nc dn ch nhn dn u tin ng Nam ; lnh o ton dn tin hnh cc cuc chin tranh Cch mng gii phng dn tc, bo v T Quc sut 3 thp k t 23 - 9 - 1945 n 30 - 4 -1975; xng v lnh o cng cuc i mi chn hng t nc trong 20 nm qua - k t i hi VI nm 1986...#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Vit N am#Sch hi p#KVn#273423## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020030000640070059000940080005001530090 01300158010000500171011001500176020001700191020000800208020000400216005001100220 006001200231039000500243013000700248019001300255005001500268#VV11.03482#VV11.034 83#40000#Vi?t#B100N#894#^214#Sndor, Petofi#Ba nh th v i ca Hungary#Petof i Sndor, Ady Endre, Jzsef Attila ; V Ngc Cn dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a1 82tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hungari#Th#Endre, Ady#V Ngc Cn#KVn#273424#Dch Hungary#Attila, Jozsef## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020021000640030012000850070037000970040 01300134008000500147009001300152010000500165011001500170020001700185020000800202 020001200210006001700222039000500239013000700244019001300251#VV11.03484#VV11.034 85#35000#Vi?t#TH116#894#^214#Imre, Sarkadi#Thng in v qu s#Tiu thuyt#Sa rkadi Imre ; Trng ng Dung dch#In ln th 2#^aH.#^aThanh nin#2010#^a159tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Hungari#Tiu thuyt#Trng ng Dung#KVn#273425#Dch Hun gary## 00839000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020016000650030015000810070015000960080 00500111009001300116010000500129011001500134021029400149020001000443020001700453 020000900470020000900479020001500488039000500503013000700508020001000515#VV11.03 486#VV11.03487#57000#Vi?t#CH513T#301#^214#on Xun Mu#Chng ta l ai?#Sch t ham kho#on Xun Mu#^aH.#^aThanh nin#2010#^a311tr.^b21cm#H thng nhng ki n thc, nhng hin tng t nhin v x hi quan trng hin hin trong lch s p ht trin loi ngi m chng ta nhn thc c; ng thi cng nu nhng vn mi l m loi ngi ang trong tin trnh khm ph nh phng din th cht , tr tu v tm linh ca con ngi#Nhn loi#Tin b khoa hc#Vn minh#Tm linh #Sch tham kho#KVn#273426#Ngun gc## 00455000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020022000730070017000950080005001120090 01300117010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176013000700188 039000600195#VV11.03488#VV11.03489#55000#Vi?t#T527T#895.922334#^214#Nguyn Quan g Lp#Tuyn tp truyn ngn#Nguyn Quang Lp#^aH.#^aThanh nin#2010#^a303tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#273427#TDung## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050020000550020017000750030015000920070020001070080 00500127009001300132010000500145011001500150020001700165020000900182020001500191 013000700206039000600213#VV11.03490#VV11.03491#48000#Vi?t#PH400M#895.9223#^214# Nguyn Trng Thanh#Ph m ng Gip#Truyn lch s#Nguyn Trng Thanh#^aH.#^aT hanh nin#2010#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn lch s#273428#TD ung## 00773000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020014000560030023000700070079000930220004001720080 00500176009001300181010000500194011001500199012002200214005001200236005000700248 00500150025500500130027000500150028300500150029801300070031302000170032002000090 0337020001000346039000600356020000400362020001200366020000900378#VV11.03548#VV11 .03549#120000#Vi?t#T306T#895.92208#^214#Ting t lng#Th - Vn - Nhc - Ho#Tr n Vn Ba, V Ban, Nguyn Th Bu... ; Trn Th Phit tuyn chn, gii thiu#T.2 #^aH.#^aThanh nin#2009#^a455tr.^b21cm#T sch Ting t lng#Trn Vn Ba#V Ban# Nguyn Th Bu# ng Bnh#Nguyn Vn Bi#Trn Th Phit#273429#Vn hc hin i#Vit Nam#Tuyn tp#TDung#Th#Truyn ngn#Bn nhc## 00791000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020014000560030023000700070086000930220004001790080 00500183009001300188010000500201011001500206012002200221005001400243005001200257 00500150026900500160028400500160030000500150031601300070033102000170033802000090 0355020001000364039000600374020000400380020001200384020000900396#VV11.03550#VV11 .03551#130000#Vi?t#T306T#895.92208#^214#Ting t lng#Th - Vn - Nhc - Ho#Ph m Kim Long, Trn Vn Ba, Nguyn Th Bu... ; Trn Th Phit tuyn chn, gii th iu#T.3#^aH.#^aThanh nin#2010#^a514tr.^b21cm#T sch Ting t lng#Phm Kim Lon g#Trn Vn Ba#Nguyn Th Bu#Nguyn nh Bt#Nguyn Vn Bim#Trn Th Phit#2734 30#Vn hc hin i#Vit Nam#Tuyn tp#TDung#Th#Truyn ngn#Bn nhc## 00768000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020014000560030023000700070081000930220004001740080 00500178009001300183010000500196011001500201012002200216005001200238005000900250 00500150025900500130027400500060028700500150029301300070030802000170031502000090 0332020001000341039000600351020000400357020001200361020000900373#VV11.03552#VV11 .03553#140000#Vi?t#T306T#895.92208#^214#Ting t lng#Th - Vn - Nhc - Ho#L Cng Un, Vn Hnh, L Thng Kit... ; Trn Th Phit tuyn chn, gii thiu#T .4#^aH.#^aThanh nin#2010#^a544tr.^b21cm#T sch Ting t lng#L Cng Un#Vn H nh#L Thng Kit#L Ngc Kiu#T L#Trn Th Phit#273431#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tuyn tp#TDung#Th#Truyn ngn#Bn nhc## 00767000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020022000590030044000810070015001250080 00500140009006000145010000500205011001500210020002100225020001500246012001800261 013000700279021012200286020001000408020000900418020002000427039000600447#VV11.03 554#VV11.03555#26000#Vi?t#M558V#500#^214#ng Hng#10 vn cu hi v sao#Th gi i xung quanh nhng iu em cha bit#ng Hng b.s.#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Thng mi & Dch v Vn ho inh T#2010#^a168tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#S ch thiu nhi#T sch Thiu nhi#273432#Gm nhng cu hi v gii p cc kin th c khoa hc v con ngi, cc hin tng t nhin, th gii ng vt v thc vt #Con ngi#Sinh vt#Hin tng t nhin#TDung## 00509000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020014000700030011000840070016000950220 00400111008000500115009001300120010000500133011001500138020001700153020000900170 020001100179013000700190005001600197039000600213#VV11.03556#VV11.03557#37000#Vi ?t#K600U#895.9223#^214#Phng Ch Cng#K c vo i#Truyn di#Phng Ch Cng# T.1#^aH.#^aThanh nin#2010#^a192tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#2 73433#Phng Ch Cng#TDung## 00936000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410050015000460020047000610070050001080080005001580090013001630100 00500176011001500181005001000196005001700206013000700223021038800230020000900618 020001100627020001400638039000600652#VV11.03558#105000#Vi?t#B309ύ.929092#^2 14#Dng Minh Ho#Bill & Hillary Clinton - Gia nh v quyn lc#B.s.: Dng Min h Ho, V Th M, Dng Thu Trang#^aH.#^aThanh nin#2010#^a567tr.^b21cm#V Th M#Dng Thu Trang#273434#Gii thiu cuc i ca Bill Clinton - Hillary vi nh iu kha cnh khc nhau trong nhng nm thng gian nan, vt v t thi th u c hn, au kh n khi Bill Clinton ri ngi v Tng thng nc M tr v lm mt ngi dn bnh thng, mt ngi n ng ng sau ngi v thnh cng. ng th i cung cp nhng s kin quan trng trong mi quan h Vit Nam - Hoa K di th i Bill Clinton#Gia nh#Quuyn lc#Clinton, Bill#TDung## 00677000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020056000600070020001160080005001360090 01300141010000500154011001500159020000800174020000900182013000700191021019600198 020001100394039000600405#VV11.03559#VV11.03560#52000#Vi?t#T310H#959.7#^214#Cao Minh#Tm hiu lch s Vit Nam v tuyn ngn ca cc v nhn#Cao Minh s.t., b.s. #^aH.#^aThanh nin#2010#^a319tr.^b21cm#Lch s#Vit Nam#273435#Gii thiu v a d v lch s dn tc Vit Nam, nhng din bin v s kin quan trng trong th i i H Ch Minh cng tuyn ngn ca cc v nhn khng nh quyn t ch v quy n c lp dn tc#Tuyn ngn#TDung## 00840000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020023000670070037000900080005001270090 01300132010000500145011001500150020000700165020000900172006001500181013000700196 021032200203020000900525020001000534039000600544#VV11.03561#VV11.03562#42000#Vi ?t#B105#153.4#^214#De Bono, Edward#Bn t duy qun tr#Edward De Bono ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a213tr.^b21cm#T duy#Qun tr#Trn Ngc Dip#273436#Nghin cu v hot ng ca t duy no phi- bn cu no iu khin trc gic. Cung cp vn hnh tng phi ngn ng cho no phi thng qua cc bc v gip nng cao bn tri gic ca cc nh qun tr, cho php h gp thm t du y no phi vo qu trnh t duy no tri thng thng nhanh chng nhn bit c c tnh hung#No phi#Trc gic#TDung## 00892000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020059000710070016001300080005001460090 01300151010000500164011001500169020000800184020000900192013000700201021025200208 020001200460020002300472020002200495020003400517020002100551039000600572#VV11.03 563#VV11.03564#20000#Vi?t#NH556S#324.2597#^214#Nguyn Lam Chu#Nhng s kin tr ng i ca ng, Bc H v on, Hi, i#Nguyn Lam Chu#^aH.#^aThanh nin#201 0#^a151tr.^b21cm#Lch s#Vit Nam#273437#Gii thiu chi tit thi gian, a im cc s kin quan trng trong lch s ng Cng sn Vit Nam, trong cuc i, s nghip ca Bc H, on Thanh nin Cng sn H Ch Minh, Hi Lin hip Thanh ni n Vit Nam v i Thiu nin Tin phong H Ch Minh#H Ch Minh#ng Cng sn V it Nam#on TNCS H Ch Minh#Hi Lin hip Thanh nin Vit Nam#i TNTP H Ch Minh#TDung## 00637000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450050012000500020028000620030055000900070012001450080 00500157009001300162010000500175011001400180020001000194013000700204021014400211 020001000355039000600365#VV11.03565#VV11.03566#5000#Vi?t#125L#152.4#^214#L Qu Long#u l hnh phc ch thc?#Bi ni chuyn vi sinh vin ti mt s trn g i hc#L Qu Long#^aH.#^aThanh nin#2010#^a12tr.^b21cm#Hnh phc#273438#Nu ln nhng suy ngh, tri nghim v phn bin v hnh phc, gip ngi c c th nhn thc ng n v hnh phc ch thc t trong tm hn#Cuc sng#TDung## 00821000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050011000480020065000590070026001240080005001500090013001550100 00500168011001500173020002000188020000900208015004100217005001400258013000700272 021020900279020000800488020000900496039000600505020000800511#VV11.03567#VV11.035 68#Vi?t#H125B#394.09597#^214#H c Th#Hu bng l thc dn gian trong th Mu - Thn t ph min Bc#H c Th, Phm Vn Giao#^aH.#^aThanh nin#2010#^a332t r.^b21cm#Tn ngng dn gian#Vit Nam#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#P hm Vn Giao#273439#Gii thiu s lc tc th Mu, Thn t ph min Bc. Phn tch nghi l hu bng di gc l thc dn gian truyn thng, l mt loi h nh ngh thut tm linh c sc trong i sng ca ngi dn Vit Nam#Nghi l#Hu bng#TDung#Th Mu## 00887000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050014000500020064000640070014001280080005001420090013001470100 00500160011001500165020001700180020000700197015004100204013000700245021032600252 020001600578020000900594039000600603#VV11.03569#VV11.03570#Vi?t#TR400D#394.26959 7#^214#ng Hoi Thu#Tr din trong l hi dn gian ca ngi Vit chu th B c B#ng Hoi Thu#^aH.#^aThanh nin#2010#^a291tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Bc B #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#273440#Phn tch mt s ni dung c b n c phn nh trong tr din, qua ch ra nhng c trng ni bt ca tr di n, ng thi tm mi quan h ca tr din vi sn khu dn gian. Tm hiu nhng gi tr cu kt cng ng, sng to v hng th vn ho, gi tr bo tn, lm giu v pht huy bn sc vn ho dn gian ca tr din#L hi dn gian#Tr din# TDung## 00758000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050012000500020027000620070012000890080005001010090013001060100 00500119011001500124020001700139020000700156015004100163013000700204021014400211 02000100035502000080036503900060037302000070037902000170038602000100040302000190 0413#VV11.03571#VV11.03572#Vi?t#V115H#390.0959742#^214#Phan B Hm#Vn ho dn g ian x Vn T#Phan B Hm#^aH.#^aThanh nin#2010#^a182tr.^b21cm#Vn ho dn gian #Vn T#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#273441#Gii thiu v i sng v t cht, phong tc tp qun, cc l hi, nn vn hc dn gian, cc ngh v lng ngh ca x Vn T (Yn Thnh, Ngh An)#Yn Thnh#Ngh An#TDung#L hi#Vn hc d n gian#Lng ngh#Phong tc tp qun## 00725000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050017000510020037000680070017001050080005001220090013001270100 00500140011001500145020000800160020001100168015004100179013000700220039000600227 021016300233020001700396020001400413020000800427#VV11.03573#VV11.03574#Vi?t#T106 M#393.09597157#^214#Nguyn Mnh Hng#Tang ma ca ngi Hmng Sui Ging#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a199tr.^b21cm#Tang l#Sui Ging#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#273442#TDung#Gii thiu khi qut v ngi Hmng Sui Ging (Vn Chn, Yn Bi). Trnh by v tc l l tang v mt s bi cng t rong l tang ca ngi Hmng Si Sui Ging#Vn ho dn gian#Dn tc Hmng#Yn Bi## 00663000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020033000600070014000930080005001070090 01300112010000500125011001400130020000800144013000700152021015500159020000800314 020000800322020000900330020000800339020000800347039000600355#VV11.03575#VV11.035 76#58000#Vi?t#S312T#613.2#^214#Dc Lan#Sinh t tri cy rau qu lm p#Dc L an b.s.#^aH.#^aThanh nin#2009#^a84tr.^b24cm#Rau qu#273443#Gii thiu cng dng v cch lm mt s sinh t tri cy, rau qu lm trng da, chng nm, ti to d a, tr mn, da d hng ho v sinh t rau qu gim cn#Hoa qu#n ung#Sc kho# Lm p#Sinh t#TDung## 01028000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020065000560070071001210080005001920090013001970100 00500210011001500215020001700230020000900247020000700256005000800263005001200271 00500180028301200540030100500160035501300070037102102770037802000210065503900060 0676020000800682#VV11.03577#VV11.03578#105000#Vi?t#NH124K#959.7043#^214#Nht k bng tranh ca ho s L c Tun tr v t pha bn kia#B.s.: B Kin (ch.b.), L c Tun, Nguyn i Phng, Trn Thanh Hng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a157tr. ^b22cm#Lch s hin i#Vit Nam#K ho#B Kin#L c Tun#Nguyn i Phng#T sch Tip la truyn thng - Mi mi tui hai mi#Trn Thanh Hng#273444#Vit v hnh trnh i tm tc gi cun "Nht k bng tranh". Gii thiu 109 bc k ho trong "Nht k bng tranh" ca ho s L c Tun vi ni dung v nhng chng ng hnh qun, tr qun, nhng hot ng v sinh hot ca ngi lnh trong cu c khng chin chng M cu nc#Khng chin chng M#TDung#Nht k## 00773000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020030000650030018000950070021001130080 00500134009001300139010000500152011001500157020000700172015005500179013000700234 021019900241020000900440020000700449039000600456020000900462#VN11.01125#VN11.011 26#15000#Vi?t#H561D#641.59597#^214#Kim Hng#Hng dn nu mn n Vit Nam#Thn g dng d lm#Kim Hng s.t., b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a106tr.^b19cm#Nu n# Tn sch ngoi ba: Hng dn nu n mn ngon Vit Nam#273445#Hng dn cch chu n b vt liu v ch bin 90 mn n ngon thng dng trong ba n hng ngy ca ngi Vit Nam nh: kh qua xo trng, mm chng trng, c tm bung, c cm kho tiu, gi c sng...#Ch bin#Mn n#TDung#Vit Nam## 00764000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020030000650030026000950070021001210080 00500142009001300147010000500160011001500165020000700180015005500187013000700242 021018200249020000900431020000700440039000600447020000900453#VN11.01127#VN11.011 28#15000#Vi?t#H561D#641.59597#^214#Kim Hng#Hng dn nu mn n Vit Nam#Ngon - B dng - Hp dn#Kim Hng s.t., b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a107tr.^b19cm #Nu n#Tn sch ngoi ba: Hng dn nu n mn ngon Vit Nam#273446#Hng dn cch chun b vt liu v ch bin 90 mn n ngon giu cht dinh dng ca ngi Vit Nam nh: tht b chin, vt kho mng, c linh kho lt, c lc kho t, tht kho tu...#Ch bin#Mn n#TDung#Vit Nam## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030012000750070040000870080005001270090 01300132010000500145011001500150020001700165020000900182020000400191015004400195 00500080023900500080024700500190025500500200027400500130029401300070030703900060 0314#VN11.01129#VN11.01130#40000#Vi?t#L506B#895.9221008#^214#Lc bt long lanh# Duyn th 6#Lan Anh, Tn Anh, Nguyn Th Thu nh...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a193 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam - Si Gn#Lan Anh#Tn Anh#Nguyn Th Thu nh#Nguyn Th Xun nh#L Tt Thng#273447#T Dung## 00629000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050007000530020049000600070023001090080005001320090 01300137010000500150011001500155020000900170020001000179020001000189005000900199 013000700208021013000215039000600345#VN11.01131#VN11.01132#18000#Vi?t#T550L#796 .815#^214#K Anh#T luyn tuyt chiu Taekwondo chin u & t v#B.s.: K Anh, Phong V#^aH.#^aThanh nin#2010#^a159tr.^b19cm#V thut#Teakwondo#Tp luyn#Phon g V#273448#Hng dn phng php tp luyn taekwondo t nhng ng tc c bn b an u n nhng n tn cng v phng th, thi u i khng#TDung## 00561000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020028000670070013000950080005001080090 01300113010000500126011001400131020001800145020000900163013000700172021009900179 020001100278039000600289#VN11.01133#VN11.01134#25000#Vi?t#L600C#959.7023#^214#M ai Nht Thu#L Cng Un v Chiu di #Mai Nht Thu#^aH.#^aThanh nin#2010#^a85 tr.^b19cm#Lch s trung i#Vit Nam#273449#Gii thiu cuc i, thn th, s ng hip L Cng Un v ngha lch s trng i ca Chiu di #L Thi T#TDung# # 00650000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050007000530020039000600070025000990080005001240090 01300129010000500142011001500147020000900162020001300171020001000184005001100194 013000700205021015400212039000600366#VN11.01135#VN11.01136#18000#Vi?t#T528K#796 .815#^214#K Anh#Tuyt k quyn php cng phu thiu lm#B.s.: K Anh, Hng Khnh #^aH.#^aThanh nin#2010#^a159tr.^b19cm#V thut#Thiu lm t#Tp luyn#Hng Khn h#273450#Gii thiu phng php tp luyn v gii thch mt s cng phu tuyt k ca mn v thiu lm nh thit t cng, cng, thit to cng, thch x cng. ..#TDung## 00591000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070050000710080005001210090 01300126010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185005001400189 005001500203005001600218005001700234005001300251013000700264039000600271#VN11.01 138#VN11.01137#50000#Vi?t#H561Q#895.9221008#^214#Hng qu#Th#Trn Xun Bo, N guyn ch Bn, Nguyn Tn Chc...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a191tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Xun Bo#Nguyn ch Bn#Nguyn Tn Chc#Nguyn Vit C ung# Ton Din#273451#TDung## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020048000660070049001140080005001630090 01300168010000500181011001500186020000700201005002200208013000700230021017800237 020001200415020000900427039000600436#VN11.01139#VN11.01140#23000#Vi?t#K600T#641 .5#^214#on Trung Cn#K thut nu 134 mn n chay ngon v tinh khit#on Trun g Cn b.s. ; Ban Tu th Quang Minh h..#^aH.#^aThanh nin#2010#^a144tr.^b19cm#N u n#Ban Tu th Quang Minh#273452#Hng dn cch chun b vt liu v ch bin 1 34 mn n chay nh: cc mn xp, mn canh, mn xo, mn chin, mn mn, mn kho, mn gi v nng, cc mn n u, mn bnh, mn ch#Mn n chay#Ch bin#TDung## 00517000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020016000620030018000780070015000960080005001110090 01300116010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174015003600178 020001200214013000700226039000600233#VN11.01141#VN11.01142#Vi?t#L551S#895.9221#^ 214#Lm Tuyn Tnh#La sng Sr-g#Tuyn tp th vn#Lm Tuyn Tnh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Ng Quc Tnh#Truyn ngn#273453#TDung## 00579000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050013000390020027000520070018000790080005000970090013001020100 00500115011001500120020000800135020000900143013000700152021017200159039000600331 #VN11.01143#40000#Vi?t#PH101T#909#^214#Cao Vn Lin#Phc tho lch s th gii# Cao Vn Lin b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a219tr.^b19cm#Lch s#Th gii#273454# Khi qut lch s th gii theo s phn k lch s tri qua 5 thi k: thi k x hi nguyn thu, thi k c i, trung i, cn i v thi k hin i (t 19 17 n nay)#TDung## 00656000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020016000630030014000790070009000930080 00500102009001300107010000500120011001500125020001700140020000900157020001000166 013000700176021016000183020001700343039000600360#VN11.01144#VN11.01145#40000#Vi ?t#T120C#895.9224#^214# Hong#Tm cm cho i#Tp tiu lun# Hong#^aH.#^aTh anh nin#2011#^a215tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun#273455#Phn tc h, bnh lun nhng tc phm c gi tr vn hc ca mt s tc gi ni ting Vit Nam nh Bng Vit, Trn ng Khoa, Phm Tin Dut, V Cao, Lan Khai...#Ph bnh vn hc#TDung## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020012000710030012000830070017000950080 00500112009001300117010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 013000700188039000600195#VN11.01146#VN11.01147#55000#Vi?t#H401C#895.9223#^214# ng Huy Hi Lm#Hoa cc nu#Tiu thuyt#ng Huy Hi Lm#^aH.#^aThanh nin#2010# ^a318tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273456#TDung## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020031000690030012001000070013001120080 00500125009001300130010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189 013000700201039000600208#VN11.01148#VN11.01149#56000#Vi?t#TH106N#895.92234#^214 #T c Chiu#Thng ngy ng ng chn tri#Tiu thuyt#T c Chiu#^aH.#^aTha nh nin#2010#^a327tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273457#TDung## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020030000670030016000970070010001130080 00500123009001300128010000500141011001500146020001700161020000900178013000700187 021016400194039000600358020000300364020001200367#VN11.01150#VN11.01151#45000#Vi ?t#NG558T#895.922803#^214#Khnh Vn#Ngi t binh c bc th tnh#Tp truyn - K #Khnh Vn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a250tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#2734 58#Ghi li nhng nm thng chin u gian kh ca qun dn Campuchia v cc chi n s Qun tnh nguyn Vit Nam chng li ch ngha dit chng Pnpt trn t n c bn#TDung#K#Truyn ngn## 00518000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050020000560020021000760030046000970070020001430080 00500163009001300168010000500181011001500186020001700201020000900218020001200227 013000700239039000600246#VN11.01153#VN11.01152#66000#Vi?t#TR100H#895.92234#^214 #Nguyn Th Dip Mai#Tr hoa hng cho t#Gii B cuc thi Sng tc vn hc cho t ui tr#Nguyn Th Dip Mai#^aH.#^aThanh nin#2010#^a327tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273459#TDung## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020017000680030012000850070013000970080 00500110009001300115010000500128011001500133020001700148020000900165020001200174 013000700186039000600193#VN11.01154#VN11.01155#25000#Vi?t#M458T#895.92234#^214# Chu Vn Mi#Mt thi c tch#Tiu thuyt#Chu Vn Mi#^aH.#^aThanh nin#2010#^a 139tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273460#TDung## 00674000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070067000660220004001330080 00500137009001300142010000500155011001500160012002200175005001600197005001000213 00500130022300500160023600500140025200500150026601300070028102000170028802000090 0305020000400314039000600318#VN11.01156#VN11.01157#40000#Vi?t#D125X#895.9221#^2 14#Du xa#Th#Ph Trung Hng, Phm Snh, Bi Th Ti... ; Trn Th Phit ch.b .#T.1#^aH.#^aThanh nin#2010#^a117tr.^b20cm#T sch Ting t lng#Ph Trung Hn g#Phm Snh#Bi Th Ti#Nguyn Tn Hng#Bi Tun Ngc#Trn Th Phit#273461#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020021000690030010000900070014001000080 00500114009001300119010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177 015003700181013000700218039000600225#VN11.01158#VN11.01159#27000b#Vi?t#NG558#89 5.9221#^214#Phng Nguyn#Ngi n b lm th#Tuyn tp#Phng Nguyn#^aH.#^aTh anh nin#2010#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Ti#273462#TDung## 00713000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020040000460070032000860080005001180090013001230100005001360110 01500141020001100156012004500167005000900212013000700221021019000228020001100418 020001200429039000600441#VN11.01160#VN11.01161#Vi?t#NH556L#305.24#^214#Nhng li dy ca Bc H vi thanh nin#Quc Vn tuyn chn, gii thiu#^aH.#^aThanh nin #2010#^a119tr.^b19cm#Thanh nin#T sch Tui tr hc tp v lm theo li Bc#Qu c Vn#273463#Tuyn chn 365 li dy ca Bc H i vi thanh nin, l kim ch na m soi ng cho thanh nin c nc phn u trong cuc sng v trn mi chng ng cng tc, hc tp v i ti thnh cng#Li khuyn#H Ch Minh#TDung## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020023000630030012000860070008000980080 00500106009001300111010000500124011001500129020001700144020000900161020001200170 013000700182039000600189#VN11.01162#VN11.01163#45000#Vi?t#300T#895.92234#^214# Hc Phi#i tm mi m gia nh#Tiu thuyt#Hc Phi#^aH.#^aThanh nin#2010#^a227t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273464#TDung## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020019000700030023000890070016001120080 00500128009001300133010000500146011001400151020001800165020000900183020000400192 013000700196039000600203#VN11.01164#VN11.01165#18000#Vi?t#S419N#895.9221#^214#P han Ngc Quang#Sc nh n trng#Th vit cho thiu nhi#Phan Ngc Quang#^aH.#^a Thanh nin#2010#^a52tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#273465#TDung## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020017000660030012000830070011000950080 00500106009001300111010000500124011001500129020001700144020000900161020001200170 013000700182039000600189#VN11.01166#VN11.01167#39000#Vi?t#N114T#895.92234#^214# Thanh Phc#Nm thng qua#Tiu thuyt#Thanh Phc#^aH.#^aThanh nin#2010#^a191t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273466#TDung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020028000650030016000930070010001090080 00500119009001300124010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 013000700195039000600202#VN11.01168#VN11.01169#35000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214# Khnh Vn#Chuyn tnh ca trung tng#Tp truyn ngn#Khnh Vn#^aH.#^aThanh ni n#2010#^a191tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#273467#TDung## 00454000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020021000630030020000840070016001040080005001200090 01300125010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183013000700187 039000600194#VN11.01170#VN11.01171#Vi?t#T306V#895.9221#^214#Nguyn c Thn#Tin g vng ci ngun#n - Th v nh#Nguyn c Thn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a88 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273468#TDung## 00708000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020018000640290015000820070015000970080 00500112009001300117010000500130011001500135020001000150015004800160013000700208 021017500215020001000390020001200400039000600412#VN11.01172#VN11.01173#28000#Vi ?t#104T#428#^214#Trng Vn nh#m thoi cp tc#Spoken English#Trng Vn nh #^aH.#^aThanh nin#2010#^a194tr.^b18cm#Ting Anh#Tn sch ngoi ba: m thoi t ing Anh cp tc#273469#Gm cc mu cu m thoi theo tnh hung tip xc gn g i trong i sng hng ngy gip ngi s dng bc u c th ni v nghe ting Anh trong khong thi gian nhanh nht#m thoi#Sch t hc#TDung## 01030000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070071000700220004001410080005001450090 01300150010000500163011001500168005001600183005001600199005001400215005001400229 01300070024302104060025002000090065602000090066502000140067403900060068802000100 0694#VN11.01174#VN11.01175#43000#Vi?t#G419K#361.1#^214#Gc khut cuc i#Phng Huy Thnh (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Ninh Hng Nga, Trn Thu in#T.1#^aH.#^aTha nh nin#2011#^a239tr.^b19cm#Phng Huy Thnh#Nguyn Thu Hng#Ninh Hng Nga#Trn T hu in#273470#Chn lc mt s cu chuyn c ng trn mc "Gc khut cuc i" ca bo H Ni mi, v i sng ring t c nhn, nhng hon cnh tht c bit, nhng trng hp o le nhng mang tnh x hi ph qut theo c im nn k inh t x hi ang chuyn mnh, cng nhng kin t vn gii quyt hu l hp t nh nhm gip nng cao thm ngh lc vt ln kh khn ca hon cnh, tng nim vui sng v lao ng#Cuc i#Vit Nam#Vn x hi#TDung#Con ngi## 01030000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070071000700220004001410080005001450090 01300150010000500163011001500168005001600183005001600199005001400215005001400229 01300070024302104060025002000090065602000090066502000140067403900060068802000100 0694#VN11.01176#VN11.01177#41000#Vi?t#G419K#361.1#^214#Gc khut cuc i#Phng Huy Thnh (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Ninh Hng Nga, Trn Thu in#T.2#^aH.#^aTha nh nin#2011#^a230tr.^b19cm#Phng Huy Thnh#Nguyn Thu Hng#Ninh Hng Nga#Trn T hu in#273471#Chn lc mt s cu chuyn c ng trn mc "Gc khut cuc i" ca bo H Ni mi, v i sng ring t c nhn, nhng hon cnh tht c bit, nhng trng hp o le nhng mang tnh x hi ph qut theo c im nn k inh t x hi ang chuyn mnh, cng nhng kin t vn gii quyt hu l hp t nh nhm gip nng cao thm ngh lc vt ln kh khn ca hon cnh, tng nim vui sng v lao ng#Cuc i#Vit Nam#Vn x hi#TDung#Con ngi## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020016000700030012000860070015000980080 00500113009001300118010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 004001300189013000700202039000600209#VN11.01178#VN11.01179#50000#Vi?t#C428#895 .92234#^214#Bi Thanh Minh#Ci i h thc#Tiu thuyt#Bi Thanh Minh#^aH.#^aTha nh nin#2011#^a279tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#In ln th 2#2 73472#TDung## 00785000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070023000790080005001020090013001070100 00500120011001500125020000900140020000800149005001200157012004500169013000700214 021024600221020001000467039000600477020001200483#VN11.01180#VN11.01181#48000#Vi ?t#T550#089#^214#T in danh ngn H Ch Minh#H Lam Danh tuyn son#^aH.#^aTh anh nin#2011#^a275tr.^b19cm#Vit Nam#T in#H Lam Danh#T sch Tui tr hc t p v lm theo li Bc#273473#Tp hp 1055 danh ngn H Ch Minh chia lm 252 ch thuc mi lnh vc x hi, ngnh ngh v c xp theo vn ch ci ABC. y l nhng li hay p, tr thnh nhng li dy, bi hc hu ch cho nhiu th h, c bit l th h tr ngy nay#Danh ngn#TDung#H Ch Minh## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020015000700030019000850070015001040080 00500119009001300124010000500137011001400142020001700156020000900173020001500182 013000700197020001500204039000600219#VN11.01188#VN11.01189#25000#Vi?t#CH527N#89 5.9227#^214#Vng Vn Kim#Chuyn nm qua#Th vn tro phng#Vng Vn Kim#^aH. #^aThanh nin#2010#^a52tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tro phng#273474 #Vn tro phng#TDung## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050011000570020022000680030012000900070011001020080 00500113009001300118010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 015004000189013000700229039000600236#VN11.01190#VN11.01191#46000#Vi?t#TH305#89 5.922334#^214#Lng Hin#Thin ng ngt ngo#Tiu thuyt#Lng Hin#^aH.#^aTha nh nin#2010#^a255tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Tn tht ca t c gi: Nguyn Lng Hin#273475#TDung## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020009000620030004000710070008000750080 00500083009001300088010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147 015003700151013000700188039000600195#VN11.01192#VN11.01193#15000b#Vi?t#B254S#895 .9221#^214#Nht H#Bn sng#Th#Nht H#^aH.#^aThanh nin#2010#^a116tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Nguyn Vn t#273476#TDung## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020016000690030004000850070014000890080 00500103009001300108010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 013000700170039000600177#VN11.01186#VN11.01187#20000#Vi?t#T310V#895.92214#^214# Trn Duy Hin#Tm v sng qu#Th#Trn Duy Hin#^aH.#^aThanh nin#2010#^a79tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273477#TDung## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020022000720030010000940070016001040080 00500120009001300125010000500138011001400143020001700157020000900174020001000183 013000700193039000600200#VN11.01184#VN11.01185#21000#Vi?t#H110D#895.922134#^214 #Nguyn Vit Ch#Ht dc cnh rng gi#Trng ca#Nguyn Vit Ch#^aH.#^aThanh ni n#2010#^a52tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#273478#TDung## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020030000630070009000930080005001020090 01300107010000500120011001500125020001500140020000900155013000700164021015100171 020001800322020001000340039000600350#VN11.01182#VN11.01183#52000#Vi?t#V115H#394 .2614#^214#Bng Sn#Vn ho l tt ca ngi Vit#Bng Sn#^aH.#^aThanh nin#201 0#^a291tr.^b19cm#Tt Nguyn n#Vit Nam#273479#Gm nhng bi vit v phong tc tt c truyn Vit Nam, tt nguyn n xa v nay, v nhng mn n, thi quen v th chi hoa, chi tt ca ngi Vit#Vn ho c truyn#Phong tc#TDung## 00680000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020016000670070020000830080005001030090 01300108010000500121011001500126020000800141020000400149013000700153021023800160 020001000398039000600408#VN11.01216#VN11.01217#50000#Vi?t#TH504L#153.1#^214#Tn g Vn Thanh#Thut luyn tr#Tng Vn Thanh b.s.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a342tr.^ b19cm#Tr nh#No#273480#Phn tch v k thut rn luyn 7 bc c bn lm tng cng tr no gm: tin tng vo tr c ca mnh, gii phng i no, ng nhp vi i no, bi dng cho i no, vn ng i no, nng cao nhc iu cho n o v rn luyn i no#Rn luyn#TDung## 00583000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030012000650070037000770080005001140090 01300119010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177005001500181 00500080019600500090020400500090021300500130022201300070023502000090024203900060 0251#VN11.01224#VN11.01225#30000#Vi?t#T121Q#895.9221008#^214#Tn quy#Th v nh c#Nguyn Th Su, Tm Nh, Quc Hoa...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a69tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Th Su#Tm Nh#Quc Hoa#Chn Nh#Nguyn S T# 273481#Bn nhc#TDung## 00464000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050012000480020013000600070012000730080005000850090013000900100 00500103011002500108020001700133020000900150020000400159015003400163013000700197 039000600204#VN11.01222#VN11.01223#Vi?t#TH460T#895.9221#^214# Tm Linh#Th Tm Linh# Tm Linh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a150tr., 1tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Vn Cung#273482#TDung## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020008000710030004000790070017000830080 00500100009001300105010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 013000700168039000600175#VN11.01220#VN11.01221#30000#Vi?t#D125X#895.9221#^214#T rang Thanh Lim#Du xa#Th#Trang Thanh Lim#^aH.#^aThanh nin#2010#^a106tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273483#TDung## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020018000580030012000760070041000880080005001290090 01300134010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193005001400205 005000900219005001300228005001400241005002100255013000700276039000600283#VN11.01 218#VN11.01219#55000#Vi?t#CH301N#895.9223008#^214#Chia na nim au#Truyn ngn #Hong Ngc M, Kim Loan, Trn Mnh H...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a299tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hong Ngc M#Kim Loan#Trn Mnh H#Trn H oi Nam#Trng Trn Kim Thu#273484#TDung## 00789000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020091000470080005001380090013001430100005001560110015001610200 01400176020000900190015003200199013000700231021022900238020001100467020001700478 020002200495039000600517#VN11.01230#VN11.01231#Vi?t#M458S#324.2597#^214#Mt s m hnh gii php cng tc on v phong tro thanh thiu nhi giai on 2007 - 20 10#^aH.#^aThanh nin#2010#^a423tr.^b19cm#Cng tc on#Vit Nam#TTS ghi: on T NCS H Ch Minh#273485#Gii thiu cc m hnh, gii php hiu qu trong cng tc gio dc thanh thiu nhi, trong phong tro "nm xung kch pht trin kinh t - x hi v bo v T quc" v phong tro "bn ng hnh vi thanh nin lp thn, lp nghip"#Phong tro#Thanh thiu nin#on TNCS H Ch Minh#TDung## 00500000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020018000600030035000780070012001130220004001250080 00500129009001300134010000500147011001500152013000700167005001200174020001700186 020000900203020000400212039000600216#VN11.01228#VN11.01229#Vi?t#B454M#895.92214# ^214#Vng Phong#Bn ma hng sc#K nim 1000 nm Thng Long H Ni#Vng Phon g#T.7#^aH.#^aThanh nin#2010#^a248tr.^b19cm#273486#Vng Phong#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#TDung## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050011000570020021000680030004000890070011000930080 00500104009001300109010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 013000700172039000600179#VN11.01226#VN11.01227#50000b#Vi?t#TR561C#895.922134#^21 4#Lng Hin#Trng ca thng nh#Th#Lng Hin#^aH.#^aThanh nin#2010#^a171tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273487#TDung## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020030000660030004000960070011001000080 00500111009001300116010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 013000700179039000600186#VN11.01214#VN11.01215#30000b#Vi?t#TH116L#895.9221#^214# Trng Tn#Thng Long - H Ni trong ti#Th#Trng Tn#^aH.#^aThanh nin#2010#^ a134tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273488#TDung## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020009000670030011000760070012000870080 00500099009001300104010000500117011001500122020001700137020000900154020001100163 013000700174039000600181#VN11.01212#VN11.01213#50000b#Vi?t#TH523L#895.9221#^214# L Hu Bnh#Thu Lan#Truyn th#L Hu Bnh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a231tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#273489#TDung## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020027000560070061000830080005001440090013001490100 00500162011003100167005000900198005001600207005001700223005001000240013000700250 021024900257020001200506020000900518020001600527039000600543012003600549#VN11.01 210#VN11.01211#68000#Vi?t#S103G#920.059779#^214#Si Gn ngy y... by gi#B.s. : Thin H, Trng m Thu, Lng Trng Th, L Thu #^aH.#^aThanh nin#2010# ^a338tr., 16tr. tranh v^b19cm#Thin H#Trng m Thu#Lng Trng Th#L Thu #273490#Gii thiu tiu s, s nghip ca 26 gng mt vn ngh s tiu biu h ot ng trn cc lnh vc: th vn, m nhc v hi ho t nhng thp nin 40-70 ca Si Gn nh Bnh Nguyn Lc, Nguyn Bnh, L Thng, V Hong Chng, inh Hng, Thanh Nam...#Vn ngh s#Nhn vt#Tp. H Ch Minh#TDung#Bn Tm hn. Hp t uyn th-nhc-ho## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020020000690030012000890070015001010080 00500116009001300121010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 004001900192013000700211039000600218#VN11.01208#VN11.01209#46000#Vi?t#R107G#895 .9223#^214#Bi Thanh Minh#Ranh gii mong manh#Truyn ngn#Bi Thanh Minh#^aH.#^a Thanh nin#2010#^a254tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Ti bn c b sung#273491#TDung## 00814000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020032000700070018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020001800156020000900174013000700183021028400190 020000400474020005200478039000600530#VN11.01206#VN11.01207#29000#Vi?t#C514#959 .7023092#^214#L Thi Dng#Cuc i N cha L Chiu Hong#L Thi Dng b.s.#^aH .#^aLao ng#2011#^a139tr.^b19cm#Lch s trung i#Vit Nam#273492#Gii thiu v cuc i y sng gi ca L Chiu Hong v Hong cui cng ca nh L, v n hong duy nht ca ch phong kin Vit Nam. Cung cp nhng thng tin c b n v cuc i b vi nhng khc quanh, nhng thng trm v bi kch bi nhng mu chnh tr m b b y vo#Vua#L Chiu Hong, Vua nh L, (1218 - 1278), Vi t Nam#TDung## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020017000700030004000870070016000910080 00500107009001300112010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 013000700175039000600182#VN11.01204#VN11.01205#40000#Vi?t#R556T#895.9221#^214#N guyn Anh Dng#Rng ti sc n#Th#Nguyn Anh Dng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a119 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273493#TDung## 01117000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020080000480070065001280080005001930090013001980100005002110110 01400216020001500230020000900245020001300254015011600267005001700383005001800400 00500110041800500140042900500170044301300070046002102680046702000110073502000270 0746039000600773#VN11.01203#VN11.01202#Vi?t#H428#324.09597#^214#Hi - p v Ng h quyt i hi i biu ton quc Hi LHTN Vit Nam ln th VI#B.s.: Nguyn Ph c Lc (ch.b.), Nguyn Mnh Cng, L Vn Cu...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a54tr. ^b19cm#Hi Thanh nin#Vit Nam#Sch hi p#Tn sch ngoi ba: Hi - p v Ngh quyt i hi i biu ton quc Hi Lin hip Thanh nin Vit Nam ln th VI# Nguyn Phc Lc#Nguyn Mnh Cng#L Vn Cu#Trn Thu Thu#Nguyn Khc Ton#273 494#Gm nhng cu hi - p v kt qu t c ca cng tc Hi nhim k 2005-2 010; bi hc kinh nghim, nhng thi c v thch thc ca cng tc Hi v phong tro thanh nin Vit Nam; mc tiu v phng hng ca cng tc Hi v phong tr o thanh nin nhim k 2010-2015#Ngh quyt#i hi i biu ton quc#TDung## 00711000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020037000670030014001040070010001180080 00500128009001300133010000500146011001500151020001700166020000900183020001000192 013000700202021021800209039000600427#VN11.01200#VN11.01201#50000#Vi?t#NG558A#89 5.922803#^214#T Phng#Ngi anh hng vng t kin trung#Tp truyn k#T Ph ng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a207tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#2 73495#Vit v lng yu nc, ch kin cng, sn sng hy sinh v nn c lp d n tc ca qun v dn ta trong cuc khng chin chng quc M, a cuc chi n tranh gii phng ginh thng li trn vn, thng nht T quc#TDung## 00941000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020036000700030054001060070013001600080 00500173009001300178010000500191011002500196020001500221020000900236013000700245 021033300252020001700585020004300602039000600645#VN11.01198#VN11.01199#35000#Vi ?t#450H#959.7013092#^214#Phm Hng V# H i Vng Phm Tu (476 - 545)#Cng thn khai quc ca nh nc Vn Xun (544 - 602)#Phm Hng V#^aH.#^aThanh nin# 2010#^a155tr., 5tr. nh^b19cm#Lch s c i#Vit Nam#273496#Khi qut phong tr o u tranh ca nhn dn ta t sau cuc khi ngha ca Hai B Trng nm 43 sau c ng nguyn n cuc dy binh i qun Lng ca L Bn lp nn nh nc Vn Xun nm 544. Gii thiu thn th v s nghip ca H i Vng Phm Tu (476 - 54 5), mt trong nhng cng thn khai quc ca nh nc Vn Xun (544 - 602)#Nhn v t lch s#Phm Tu, danh tng, (476 - 545), Vit Nam#TDung## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020021000670030004000880070016000920080 00500108009001800113010000500131011001500136015003600151020001700187020000900204 020000900213020000400222013000700226039000600233#VN11.01196#VN11.01197#36000#Vi ?t#H561#294.3#^214#Thch Thanh Vn#Hng o gii thot#Th#Thch Thanh Vn#^aH .#^aVn ho dn tc#2011#^a231tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Vng Vn Th#Vn hc hin i#o Pht#Vit Nam#Th#273497#TDung## 00959000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020049000500070046000990080005001450090013001500100 00500163011001500168020000900183020001000192004001300202012004500215005001100260 00500160027100500140028700500100030100500140031101300070032502102510033202000080 0583020001200591039000600603#VN11.01194#VN11.01195#30000#Vi?t#NH556M#170#^214#N hng mu chuyn v o c tc phong ca Bc H#Li Th S, Lu Quang Huyn, Lu Nam Huyn...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a162tr.^b19cm#Vit Nam#Truyn k#In ln th 4#T sch Tui tr hc tp v lm theo li Bc#Li Th S#Lu Quang Huyn#Lu Nam Huyn#Tr Giang#Phan nh Mu#273498#Gm nhiu mu chuyn sinh ng v su s c v o c, tc phong, tnh thng yu con ngi, lng v tha, s gn gi vi nhn dn, ng x vn ho ca Bc H trn nhiu lnh vc x hi, th hin bng T m ch vng: cn, kim, lim, chnh, ch cng v t#o c#H Ch Minh#TDung## 00608000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030045000770290034001220220004001560080005001600090 01800165010000500183011001600188015006500204020001700269020001300286020001100299 020000700310013000700317039000600324#VV11.03581#VV11.03582#Vi?t#KH400T#398.20959 7#^214#Kho tng s thi Ty Nguyn#Y Gung Dng v Hbia Kmrk pang = Y Gung Dn#Y Gung Dng hong Hbia Kmrk pang#Q.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a2137tr.^b24cm #TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gi an#Dn tc #Ty Nguyn#S thi#273499#TDung## 00797000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030045000770290034001220070082001560220004002380080 00500242009001800247010000500265011001600270015006500286020001700351020001300368 02000110038102000070039200500100039900500110040900500100042000600160043001300070 0446039000600453#VV11.03580#VV11.03579#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s t hi Ty Nguyn#Y Gung Dng v Hbia Kmrk pang = Y Gung Dn#Y Gung Dng hong Hbia Kmrk pang#Ht k: Y Nuh Ni ; S.t.: Hng K, Y Wn Kna ; Phin m, dch: Y Jek Niee Kdm#Q.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a1107tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Kh oa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc #T y Nguyn#S thi#Y Nuh Ni# Hng K#Y Wn Kna#Y Jek Niee Kdm#273500#TDung## 00871000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020065000660070015001310080005001460090 01800151010000500169011001500174020001400189020000900203015007200212013000700284 021025100291020001100542020002200553039000600575#VV11.03591#VV11.03592#47000#Vi ?t#301C#320.1#^214#Nguyn Vn Dn#a chnh tr trong chin lc v chnh sch pht trin quc gia#Nguyn Vn Dn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a270tr.^b21cm# a chnh tr#Th gii#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin Kho a hc x hi#273501#Trnh by mt s xu hng l thuyt v thc hnh a chnh t r trn th gii. Quan im a chnh tr trong chin lc v chnh sch pht tr in quc gia ca mt s nc v khu vc ch cht trn th gii. xut mt s k inh nghim gi m cho Vit Nam#Chin lc#Chnh sch pht trin#TDung## 01184000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020081000530070062001340080005001960090018002010100 00500219011001500224015007900239020001000318020000800328020000900336020001600345 02000110036100500150037200500190038700500150040600500170042100500150043803900050 0453013000700458021036900465#VV11.03589#VV11.03590#50000#Vi?t#M458S#320.956#^21 4#Mt s vn kinh t, chnh tr ni bt ca Trung ng v xu hng n nm 20 20#Bi Nht Quang (ch.b.), Trn Th Lan Hng, Kiu Thanh Nga...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a310tr.^b21cm#TS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng#Chnh tr#Kinh t#Tn gio#Quan h quc t#Trung ng #Bi Nht Quang#Trn Th Lan Hng#Kiu Thanh Nga#Trn Thu Phng#L Quang Thn g#oanh#273502#Thc trng kinh t, chnh tr ca khu vc Trung ng v nhng vn pht trin ni bt. nh gi, d bo v cc vn du m, vn tng quan nh hng gia cc nhm tn gio, tng quan nh hng ca cc nc ln ti Trun g ng. nh gi, phn tch v nhn nh v cc tc ng v quan h ngoi giao, chnh tr, quan h kinh t ca Vit Nam vi khu vc Trung ng## 01180000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020068000650070058001330080005001910090 01800196010000500214011001500219015003900234020001000273020000800283020000700291 02000170029802000090031500500180032400500090034200500180035100500110036900500130 0380039000500393013000700398021041300405#VV11.03586#VV11.03588#VV11.03587#54000 #Vi?t#451L#320.9597#^214#c lp, t ch v hi nhp quc t ca Vit Nam trong bi cnh mi#Nguyn Xun Thng (ch.b.), V Khoan, Trng nh Tuyn...#^aH.#^aK hoa hc x hi#2011#^a294tr.^b21cm#TS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Chnh tr#c lp#T ch#Hi nhp quc t#Vit Nam#Nguyn Xun Thng#V Khoan#Trng nh Tuyn#Nguyn Mi#Lng Vn K#oanh#273503#Trnh by c s l lun v thc ti n; cc gc xem xt; kinh nghim x l ca mt s nc v s tin trin trong nhn thc ca ng ta v c lp t ch v hi nhp quc t. Nhn din bi cnh quc t, khu vc v trong nc giai on 2011-2020 vi tm nhn n 2030. H qu an im, cc nh hng v gii php v x l mi quan h gia c lp t ch v hi nhp quc t ca Vit Nam trong giai on 2011 - 2020## 01046000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630020066000680030017001340290063001510070 02300214008000500237009001800242010000500260011001500265015004000280020001600320 02000110033602000130034702000090036003900050036900500170037402102790039102000030 0670013000700673020001600680#VV11.03584#VV11.03583#VV11.03585#97000#Vi?t#QU105H #337.597073#^214#Quan h kinh t Vit Nam - Hoa K: Vn , chnh sch v xu h ng#Sch chuyn kho#Vietnam - U.S. economic relations, issues, policies and tren ds#Nguyn Thit Sn ch.b.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a527tr.^b21cm#TTS ghi: V in khoa hc x hi Vit Nam#Quan h kinh t#Chnh sch#Khuynh hng#Vit Nam#oa nh#Nguyn Thit Sn#Trnh by nhng tin kinh t Vit Nam v Hoa K v thc t rng quan h kinh t song phng t u nhng nm 90 n nay. Trin vng quan h kinh t Vit Nam - Hoa K v mt s xut nh hng quan im, chnh sch, k ch bn pht trin quan h kinh t ca Vit Nam vi Hoa K#M#273504#Sch chuyn ho## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020024000570030004000810290034000850070013001190080 00500132009001300137010000500150011001700155020001700172020000900189039000500198 005001300203020000400216013000700220#VV11.03593#VV11.03594#300000#Vi?t#PH310#8 95.92214#^214#Phim i - Tnh t chm#Th#Movie in couple - Love in andance#Vi T hu Linh#^aH.#^aThanh nin#2010#^a90tr.^b20x28cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh# Vi Thu Linh#Th#273505## 01030000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020070000560030029001260070057001550080005002120090 01300217010000500230011001800235020002200253020000900275005000900284005001600293 00500130030900500100032200500130033203900050034502000090035002103180035902000080 0677013000700685#VV11.03595#VV11.03596#320000#Vi?t#L302S#369.09597#^214#Lch s thanh nin xung phong Vit Nam - Hnh nh v nhng trang vng#T liu v hnh nh chn lc#B.s.: Giang H, Nguyn Thi Anh (ch.b.), Kiu ng H...#^aH.#^aThan h nin#2010#^a248tr.^b25x26cm#Thanh nin xung phong#Vit Nam#Giang H#Nguyn Th i Anh#Kiu ng H#T Vn H#V Huy Dng#oanh#Sch nh#Gii thiu qu trnh hn h thnh, ra i v pht trin ca lc lng thanh nin xung phong Vit Nam. Chn lc nhng hnh nh hot ng ca lc lng thanh nin xung phong Vit Nam trong sut hnh trnh cch mng ca dn tc; t khng chin chng thc dn Php, q uc M n thi k xy dng pht trin kinh t x hi#Lch s#273506## 00629000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020023000470030036000700070012001060080005001180090013001230100 00500136011001500141020001100156039000500167005001200172021017500184013000700359 020000900366#VV11.03597#VV11.03598#Vi?t#TH105H#338.092#^214#Than hng nhen nn l a#K chuyn doanh nhn L Thanh Thnh#Hong Chnh#^aH.#^aThanh nin#2011#^a251t r.^b26cm#Doanh nhn#oanh#Hong Chnh#Vit v cuc i v qu trnh phn u, ngh lc t c nhng thnh cng trong kinh doanh ca doanh nhn L Thanh Th n v nhng ng gp ca ng cho qu hng, t nc#273507#Vit Nam## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020017000500030012000670290033000790070035001120080 00500147009005800152010000500210011001500215020001700230020000300247006001400250 039000500264019000800269005001500277020001200292012002100304013000700325#VV11.03 599#VV11.03600#40000#Vi?t#NH550#813#^214#Nh iu em mun#Tiu thuyt#The mill ionaire meets his mathch#Kate Carlisle ; o Bch Lin dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i# M#o Bch Lin#oanh#Dch M#Carlisle, Kate#Tiu thuyt#Li tri tim. am m#27 3508## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030012000670290029000790070036001080080 00500144009005800149010000500207011001500212020001700227020000300244006001400247 039000500261019000800266005001600274020001200290012002100302013000700323#VV11.03 602#VV11.03601#40000#Vi?t#M203R#813#^214#Men ru men tnh#Tiu thuyt#Seductio n on the ceo's terms#Charlene Sands ; o Bch Lin dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#M# o Bch Lin#oanh#Dch M#Sands, Charlene#Tiu thuyt#Li tri tim. am m#2735 09## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030012000690290032000810070031001130080 00500144009005800149010000500207011001500212020001700227020000300244006001200247 039000500259019000800264005001300272020001200285012002100297013000700318#VV11.03 604#VV11.03603#40000#Vi?t#H561V#813#^214#Hng v ca cm d#Tiu thuyt#The se cretary's bossman bargain#Red Garnier ; Tun Anh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#M# Tun Anh#oanh#Dch M#Garnier, Red#Tiu thuyt#Li tri tim. am m#273510## 00803000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020075000420080011001170090027001280100005001550110015001600200 01900175020000900194020000700203039000500210021028300215020001900498020000700517 013000700524020000600531#VL11.00519#VL11.00520#Vi?t#K600Y#600#^214#K yu cc ti, d n khoa hc v cng ngh tnh Hng Yn (1997 - 2008)#^aHng Yn#^aS Kh oa hc v Cng ngh#2010#^a269tr.^b27cm#Khoa hc cng ngh#Hng Yn#K yu#oanh# Gii thiu kt qu nghin cu cc ti, d n khoa hc v cng ngh ca tnh H ng Yn (1997 - 2008) v cc lnh vc iu tra c bn, nng nghip v pht trin nng thn, cng nghip, tiu th cng nghip, dch v, y t, mi trng, khoa h c x hi v nhn vn, cng ngh thng tin#Kt qu nghin cu# ti#273511#D n## 01001000000000313000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200690 00220030030000910070046001210080018001670090014001850100005001990110015002040200 02000219020001000239039000500249015008900254021022100343020002200564020001900586 005001500605005001200620005001400632005001800646005001600664013000700680#Vi?t#T5 27T#639.8#^214#Tuyn tp cc cng trnh nghin cu khoa hc cng ngh (2005 - 20 09)#K nim 25 nm thnh lp Vin#Phan inh Phc, L Vn Diu, L Ngc Tuyn...# ^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a863tr.^b27cm#Nui trng thu sn#Tuyn t p#oanh#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Nghin cu Nui tr ng Thu snIII#Gii thiu cc cng trnh nghin cu khoa hc v cng ngh v nu i trng thu sn (2005 - 2009) thuc cc lnh vc a dng sinh hc, cng nh s n xut ging, dinh dng, thc n, bnh - mi trng, di truyn - chn ging#Cn g trnh nghin cu#Khoa hc cng ngh#Phan inh Phc#L Vn Diu#L Ngc Tuyn#D ng Tun Phng#Thi Ngc Chin#273512## 00695000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050011000420020016000530070034000690080005001030090020001080100 00500128011001500133020001700148020001100165039000500176021020300181020002200384 006001600406013000700422#VL11.00521#VL11.00522#Vi?t#T550T#181#^214#L Qu n#T th c gii#L Qu n ; Nguyn Bch Ng dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a 300tr.^b27cm#Trit hc c i#Trung Quc#oanh#Din gii mt s chng trong "T th", bn tc phm kinh in ca Nho hc Trung Hoa gm i hc, trung dung, lun ng tp thuyt, Mnh T gii quc m ngha. B sch gii ngha T th theo li cc ch#Trit hc phng ng#Nguyn Bch Ng#273513## 00751000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020046000350030034000810220004001152210088001190080005002070090021002120100 00500233011001500238015001600253021015000269020000900419020000900428020001700437 039000500454020000700459013000700466#VL11.00523#Vi?t#K600Y#328.597#^214#K yu c a Quc hi kho XII - K hp th tm#T ngy 20-10 n ngy 26-11-2010#T.2#Tp hp cc vn bn v cc d n lut, ngh quyt c Quc hi cho kin v thng qua#^aH.#^aVn phng Quc hi#2010#^a681tr.^b27cm#Lu hnh ni b#Gii thiu ni dung cc d n lut trnh Quc hi thng qua v cho kin; cc ngh quyt v l ut c thng qua ti k hp th 8 Quc hi kho 12#Quc hi#Vit Nam#Vn ki n i hi#oanh#K yu#273514## 01040000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020094000580030057001520070057002090080005002660090 01300271010000500284011001500289020002100304039000500325021027400330020001400604 02000230061800500160064100500130065700500090067000500170067900500110069601300070 0707#VL11.00525#VL11.00524#298000#Vi?t#X126D#324.2597071#^214#Xy dng chnh n, cng c t chc ng di nh sng t tng H Ch Minh trong thi k mi#Ch o mng i hi i biu ton quc ln th XI ca ng#B.s.: Nguyn Thi Anh (ch. b.), Phm Th Lai, m Xun...#^aH.#^aThanh nin#2010#^a567tr.^b27cm#T tng H Ch Minh#oanh#Gii thiu t tng H Ch Minh v cng tc xy dng ng tin ph ong ca giai cp cng nhn Vit Nam v trng trch ca ng Cng sn vit Nam g nh vc s mnh ca lch s giao ph. Vn dng sng to t tng H Ch Minh vo cng tc xy dng ng trong thc tin cuc sng#Xy dng ng#ng Cng sn Vi t Nam#Nguyn Thi Anh#Phm Th Lai#m Xun#Nguyn Thanh Hi#Nguyn c#273515## 01051000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020112000530070070001650080005002350090013002400100 00500253011001500258021036300273020001100636020001600647039000500663013000700668 020002100675005001600696005001700712005001100729005000900740#VL11.00526#VL11.005 27#298000#Vi?t#V121D#305.24#^214#Vn dng sng to t tng H Ch Minh vo cn g tc bi dng, gio dc v t chc thanh nin trong thi k mi#B.s.: Nguyn T hi Anh (ch.b.), Nguyn Thanh Hi, Nguyn c, Phm Vn#^aH.#^aThanh nin#2010#^ a559tr.^b27cm#Gii thiu t tng H Ch Minh v cng tc gio dc, t chc than h nin gn vi vic bi dng th h cch mng cho i sau. ng, nh nc vi t rng trch chm lo, bi dng i ng k tc. Vn dng sng to t tng H Ch Minh vo cng tc bi dng gio dc v t chc thanh nin trong thi k mi. Tu i tr hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Thanh nin#Thi k i mi#oanh#273516#T tng H Ch Minh#Nguyn Thi Anh#Nguyn Thanh Hi#Nguyn c #Phm Vn## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020016000620030004000780070015000820080005000970090 01800102010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165039000500169 013000700174#VN11.01232#VN11.01233#Vi?t#K600U#895.9221#^214#Trn Vn Hng#K c thi gian#Th#Trn Vn Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273517## 00614000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020024000500070027000740220004001012210065001050080016001700090 05700186010000500243011001500248020001700263020000900280020001100289039000500300 013000700305006001100312020001300323#VN11.01234#VN11.01235#Vi?t#TR527T#398.20959 7#^214#Truyn th dn tc Thi# Th Tc s.t., bin dch#Q.1#Chng ng Vinh v nng Tin t. To Hong Tiu v nng cng cha#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a363tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vi t Nam#Truyn th#oanh#273518# Th Tc#Dn tc Thi## 00621000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020024000500070053000740220004001272210018001310080016001490090 05700165010000500222011001500227020001700242020000900259020001100268039000500279 005001100284013000700295006001600302020001300318#VN11.01237#VN11.01236#Vi?t#TR52 7T#398.209597#^214#Truyn th dn tc Thi#S.t., bin dch: Th Tc (ch.b.), iu Vn Thuyn#Q.2#Lang Chang Nguyn#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi V n hc Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a362tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn th#oanh# Th Tc#273519#iu Vn Thuyn#Dn tc Thi## 00709000000000301000450002600110000002600110001100500110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560020024000610070073000850220004001582210055001620080 01600217009005700233010000500290011001500295020001700310020000900327020001100336 039000500347006002100352006001400373013000700387020001300394#VN11.01239#VN11.012 38# Th Tc#Vi?t#TR527T#398.209597#^214#Truyn th dn tc Thi#S.t., bin dc h: Th Tc (ch.b.), Nguyn Th Thanh Vn, H Mnh Phong#Q.3#To An c nng C hiu Cng. To Xam Lng nng Anh i#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi V n hc Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a362tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn th#oanh#Nguyn Th Thanh Vn#H Mnh Phong#273520#Dn tc Thi## 00806000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020053000490080005001020090013001070100005001200110014001250200 01000139039000500149015008000154021025700234020001200491020000800503013000700511 020000900518020001300527#VN11.01240#VN11.01241#Vi?t#NH556#344.59705#^214#Nhng iu cn bit v php lnh phng chng mi dm#^aH.#^aThanh nin#2010#^a68tr.^b1 6cm#Php lnh#oanh#TTS ghi: Trung ng on TNCS H Ch Minh. Trung tm Thanh t hiu nin min Bc#Gm cc cu hi v gii p nhng quy nh c bn ca php l nh phng, chng mi dm v bin php v trch nhim ca c quan, t chc c nhn v gia nh trong phng chng mi dm, x l vi phm php lut v qun l nh n c v cng tc phng chng mi dm#Phng chng#Mi dm#273521#Vit Nam#Sch hi p## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050017000570020007000740030008000810070017000890080 00500106009001300111010000500124011001700129020001700146020000900163020000800172 039000500180021008000185013000700265#VN11.01242#VN11.01243#24000#Vi?t#M200-O#89 5.922803#^214#Dip Hng Phng#M i!#Tu bt#Dip Hng Phng#^aH.#^aThanh nin #2010#^a67tr.^b13x14cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#oanh#Gm nhng bi vit ni ln nhng tnh cm, yu thng ca ngi con dnh cho m#273522## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020019000710030010000900070016001000080 00500116009001300121010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000500184013000700189#VN11.01244#VN11.01245#60000#Vi?t#TH120T#895.9221#^214# Th Hng Cc#Thm th hng sen#Th Haiku# Th Hng Cc#^aH.#^aThanh nin#2 011#^a127tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273523## 00637000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020032000450070064000770220004001410080005001450090013001500100 00500163011001400168020001800182020001100200020000900211020001200220005001200232 00500100024400500140025400500140026800500100028200600070029203900050029901300070 0304#VN11.01246#VN11.01247#Vi?t#NH556A#895.1#^214#Nhng ng th Hn vn tuyt t c#Nguyn Tri, Nguyn Du, Lc Tn Vng... ; Tr V dch, th bt#T.1#^aH.#^aTha nh nin#2010#^a97tr.^b17cm#Vn hc trung i#Trung Quc#Vit Nam#Th ch Hn#Ngu yn Tri#Nguyn Du#Lc Tn Vng#Trn T Ngang#Vng Hn#Tr V#oanh#273524## 00748000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020027000510070046000780080016001240090057001400100005001970110 01500202020000900217039000500226021014300231020001100374020001600385020001300401 006001400414006001400428013000700442020000900449#VN11.01248#VN11.01249#Vi?t#T311 N#390.09597173#^214#Tn ngng ca dn tc Thi#S.t., bin dch: Vng Th Mn, V ng Th May#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a187tr.^b21cm#Vn khn#oanh#Gii thiu cc bi khn, nim ch ca ng i Thi sng vng Lai Chu; ni dung th hin tn ngng a thn, vn vt hu linh ca dn tc Thi#Tn ngng#Vn ho dn tc#Dn tc Thi#Vng Th Mn#V ng Th May#273525#Lai Chu## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050019000520020006000710030012000770070036000890080 00500125009003600130010000500166011001500171020001700186020001100203020001200214 039000500226019001600231006001000247013000700257#VV11.03606#VV11.03605#120000#V i?t#M460A#895.1#^214#Ht Nhin Chi Gian#M m#Tiu thuyt#Ht Nhin Chi Gian ; M ai Quyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a668tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#oanh#Dch Trung Quc#Mai Quyn#273526## 00567000000000289000450002600110000002600110001100600210002201400080004304100050 00511810006000560820006000628080005000680050009000730020017000820030012000990070 03700111008000500148009003600153010000500189011001500194020001700209020001100226 020001200237039000500249019001600254013000700270#VV11.03607#VV11.03608#Nguyn Th Thu Ngc#105000#Vi?t#107S#895.1#^214#Mc Phn#nh sao ban ngy#Tiu thuyt# Mc Phn ; Nguyn Th Thu Ngc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#20 11#^a596tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#oanh#Dch Trung Quc#2 73527## 00835000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020044000450080005000890090011000940100005001050110026001100200008001360200 00800144039000500152004001800157015002700175021035100202020001400553020000700567 013000700574#VV11.03609#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s ng b huyn ng Ho (1930 - 2010)#^aH.#^aLao ng#2010#^a560tr., 20tr. nh^b21cm#Lch s#ng Ho#oanh#Ti bn ln th 1#TTS ghi: Huyn u ng Ho#Phn nh qu trnh hnh t hnh, pht trin, nhng ng gp to ln ca ng b v nhn dn huyn ng Ho tr ong thi k u tranh gii phng dn tc v khng chin chng thc dn Php; th i k xy dng ch ngha x hi min Bc, u tranh gii phng min Nam thng n ht T quc v thc hin cng cuc i mi, xy dng, bo v T quc x hi ch ngha#ng b huyn#H Ni#273528## 00776000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050011000460020060000570070028001170080005001450090011001500100 00500161011001500166020000800181039000500189021025400194005001600448013000700464 020001000471020001000481020000700491#VV11.03611#VV11.03610#Vi?t#T250T#959.731#^2 14#Hong Gip#T tng Nguyn Cng Thi v h Nguyn lng Kim L - H Ni#Hong Gip, Nguyn c Thi#^aH.#^aLao ng#2010#^a283tr.^b24cm#Lch s#oanh#Gii thi u nhng danh nhn thng Long - H Ni nh T tng Nguyn Cng Thi, n st Ph ng nh nguyn Vn Siu, Ph chnh i thn Nguyn Trng Hp, danh nhn Tn N guyn Khc Hiu... nhng danh nhn tiu biu cho dng h Nguyn lng Kim L - H Ni#Nguyn c Thi#273529#Danh nhn#H Nguyn#H Ni## 00700000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020059000500080005001090090011001140100005001250110015001300200 01000145039000500155021026400160020000800424020001000432013000700442020000900449 #VV11.03612#VV11.03613#Vi?t#452M#331.8709597#^214#i mi t chc v hot ng cng on trong tnh hnh mi#^aH.#^aLao ng#2010#^a419tr.^b21cm#Cng on#oanh #Trnh by mt s vn v i mi t chc v hot ng chm lo, bo v li ch ca on vin lao ng, tuyn truyn gio dc, vn ng qun chng... ca cng on Vit Nam trong tnh hnh mi. Gii thiu cc vn bn mi ban hnh v t ch c v hot ng cng on#T chc#Hot ng#273530#Vit Nam## 00594000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050014000490020038000630030012001010070035001130080 00500148009005300153010000500206011001500211020001700226020000900243020001200252 039000500264019001300269006001500282013000700297#VV11.03614#VV11.03615#Vi?t#K312 C#894#^214#36000#Imre, Kertsz#Kinh cu cho mt a tr khng ra i#Tiu thuy t#Kertsz Imre ; Gip Vn Chung dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a193tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hunggary#Tiu thuyt#oanh#D ch Hungary#Gip Vn Chung#273531## 00589000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050018000510020026000690030012000950070044001070080 00500151009003600156010000500192011001500197020001700212020001100229020001200240 039000500252019001600257006001900273013000700292#VV11.03616#VV11.03617#Vi?t#S550 C#895.1#^214#36000#Tnh Khng Lam H#S ch i ca Lng Thn#Tiu thuyt#Tnh Khng Lam H ; Nguyn Thnh Phc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit #2011#^a435tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#oanh#Dch Trung Qu c#Nguyn Thnh Phc#273532## 00826000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020148000630070020002110080005002310090011002360100 00500247011001500252020001000267039000500277021024300282020000900525020001000534 013000700544020000900551#VV11.03618#VV11.03619#Vi?t#N122C#344.59701#^214#Trn M nh Dng#Nng cao vai tr ca cng on trong vic xy dng chnh sch, php lut bo v quyn li ch hp php ca on vin, cng nhn vin chc, lao ng#Trn Mnh Dng b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a539tr.^b21cm#Php lut#oanh#Gii thiu m t s kinh nghim v k nng trong hot ng v t chc cng on. Mt s tnh hu ng php lut lin quan n li ch ca on vin, cng nhn vin chc, lao ng v gi hng gii quyt. Gii thiu cc vn bn php lut lao ng#Lao ng#C ng on#273533#Vit Nam## 00676000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490050013000560020028000690030016000970070013001130080 00500126009004900131010000500180011001500185020001700200020000900217020000700226 039000500233021013300238013000700371020000800378#VV11.03620#VV11.03621#Vi?t#T120 X#895.922803#^214#75000#ng Anh o#Tm xun & nhng k c mun#Hi c, tn v n#ng Anh o#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a363t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi c#oanh#Gm nhng hi c v nhng ngy th ng qu kh ca chnh tc gi vi s tr trung, sng ng, bun vui nhng khng cm lng, cht chc#273534#Tn vn## 00846000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020029000510030007000800070073000870080005001600090 04900165010000500214011001500219020001800234020000900252020001200261039000500273 021021900278006001400497005001000511005001600521013000700537#VV11.03622#VV11.036 23#Vi?t#T527D#895.1#^214#60000#Tuyn dch th i L - Trn#Di co#inh Vn Ch p tuyn dch ; Su tp, ch gii: ng Tng, Nguyn Quang T#^aH.#^aLao ng ; T rung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a363tr.^b21cm#Vn hc trung i#Vit Na m#Th ch Hn#oanh#Gii thiu nguyn tc cc bi th ch Hn triu i L-Trn v cc phn hiu chnh, dch th, kho d i chiu vi cc d bn, ch thch cc in c, t kh, tm lc ngn gn v cc tc gi v hnh trng, tc phm...#i nh Vn Chp#ng Tng#Nguyn Quang T#273535## 00800000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460050016000530020025000690030050000940290009001440070 03400153008000500187009001100192010000500203011001500208020000700223039000500230 019000900235021019800244006001200442020001600454020000900470013000700479#VV11.03 624#VV11.03625#Vi?t#NGH250T#158.1#^214#75000#Mackler, Lauren#Ngh thut sng c thn#master the art of aloneness & transform your life#Solemate#Lauren Mackler ; Chng Ngc dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a351tr.^b21cm#Tm l#oanh#Dch Anh#Ph n tch nhng yu t tm l ca nhng ngi sng c thn v ngh thut sng c thn, ng thi hng dn 3 bc t ph gip h lm ch cuc sng, c th t c cm gic an ton v hnh phc#Chng Ngc#Ngh thut sng#c thn#273536## 00510000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140008000480050015000560020009000710030063000800070015001430080 00500158009001100163010000500174011001500179020001700194020000900211020001200220 039000500232013000700237#VV11.03626#VV11.03627#Vi?t#L551#895.92234#^214#110000 #Nguyn Bc Sn#La ng#Gii C cuc thi tiu thuyt ln III (2006-2010) Hi Nh vn VN#Nguyn Bc Sn#^aH.#^aLao ng#2011#^a619tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#273537## 00716000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020019000510030063000700070022001330080005001550090 01100160010000500171011001500176020001100191039000500202019000500207021016500212 006001200377020002000389013000700409020001000416#VV11.03628#VV11.03629#Vi?t#T108 D#650.1#^214#25000#To dng s nghip#10 nguyn tc xy dng tn tui cho doanh nhn v doanh nghip#Thanh Hng bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a150tr.^b21cm# Kinh doanh#oanh#Dch#a ra nhng bi hc v s thnh cng v tht bi cng nh 10 nguyn tc vng cho nhng doanh nhn v doanh nghip mun thnh t trn con ng kinh doanh ca mnh#Thanh Hng#B quyt thnh cng#273538#S nghip## 00677000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050012000510020018000630070038000810080005001190090 01100124010000500135011001500140020002000155039000500175019000500180021015200185 006001500337020001000352004001800362013000700380#VV11.03630#VV11.03631#Vi?t#S455 V#158.1#^214#35000#Dunn, David#Sng v mi ngi#David Dunn ; Nguyn Kim Dn bi n dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a143tr.^b20cm#Tm l hc ng dng#oanh#Dch#a ra nhng b quyt gip con ngi sng tt hn v hon thin nhn cch ca mnh, bi t sng v mi ngi, t lm cho bn thn mnh c hnh phc hn#Nguyn Kim Dn #Cuc sng#Ti bn ln th 1#273539## 00739000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050019000510020039000700070054001090080005001630090 01100168010000500179011001500184020001200199039000500211019000500216021019100221 006001300412020000800425006000900433013000700442#VV11.03632#VV11.03633#Vi?t#T103 S#296.3#^214#35000#Kushner, Harold S.#Ti sao iu xu li n vi ngi tt#Ha rold S. Kushner ; Bin dch: Phm Nh Lan, Kin Vn#^aH.#^aLao ng#2011#^a207tr .^b20cm#o Do Thi#oanh#Dch#a ra mt thng ip su sc v c tin ca Do Th i gio l yu thng v tha th chnh l cng c gip chng ta sng mt cch trn vn, dng cm vt qua kh khn v sng c ngha hn#Phm Nh Lan#c ti n#Kin Vn#273540## 00822000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020035000700070043001050080005001480090 01100153010000500164011001500169020002000184039000500204019000500209021024300214 006001500457020002000472004001400492020000700506013000700513#VV11.03634#VV11.036 35#Vi?t#B112B#158.1082#^214#23000#Trng Gia Snh#7 b quyt gip n gii thnh cng#Trng Gia Snh ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a143tr.^b 20cm#B quyt thnh cng#oanh#Dch#Gii thiu 7 b quyt gip ph n thnh cng trong cuc sng v cng vic nh m rng quan h giao thip, nng cao tm nhn c a bn thn, cn bng gia vic lm v vic nh, thng thuc chnh sch vn phn g, tip xc tr chuyn c hiu qu...#Nguyn Kim Dn#Tm l hc ng dng#Ti bn ln 1#Ph n#273541## 00786000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490050015000560020015000710070035000860080005001210090 01100126010000500137011001500142020000900157020000400166039000500170021023300175 005001300408020001000421020001100431020003500442013000700477#VV11.03636#VV11.036 37#Vi?t#B105L#947.086092#^214#55000#Dng Minh Ho#Bn lnh Putin#B.s.: Dng M inh Ho, Triu Anh Ba#^aH.#^aLao ng#2011#^a383tr.^b21cm#Cuc i#Nga#oanh#Gii thiu cuc i v con ng vn n nm quyn iu khin nc Nga ca Vladimir Putin. Vai tr ca Putin trong lch s nc Nga. Bn lnh, tnh cch ca Putin v s thay i hon ton hnh nh nc Nga trn chnh trng quc t#Triu Anh B a#S nghip#Tng thng#Putin, V., Tng thng, 1952- , Nga#273542## 00837000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050012000510020021000630070032000840080005001160090 03600121010000500157011001500162020000800177039000500185019000500190021033000195 006001400525020001300539013000700552#VV11.03638#VV11.03639#Vi?t#M107#658.4#^214 #78000#Tatum, Doug#Mnh t khng ngi#Doug Tatum ; ng Thu Hng dch#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a410tr.^b21cm#Qun l#oanh#Dch# cp n nhng vn then cht trong qun l, iu hnh doanh nghip hng ti s thnh cng l hiu c s chuyn i din ra trong th trng cng ty, x l nhng thay i cn thc hin trong cng tc qun l, nghin cu m hnh kinh t m bo li nhun lin tc, hiu nhng yu cu thc t thu ht ngun ti n#ng Thu Hng#Doanh nghip#273543## 00760000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140007000510020016000580030004000740070084000780080005001620090 01100167010000500178011001500183020001700198020000900215020000400224039000500228 00500150023301500460024800500120029400500150030600500140032100500140033500500140 0349005001400363005001400377013000700391#VV11.03640#VV11.03641#Vi?t#CH561D#895.9 221008#^214#40000#Chng dng XI#Th#Phm Quang Bi, Nguyn Bng, Lc Thanh B nh... ; Tuyn chn, b.s.: Nguyn Vn C...#^aH.#^aLao ng#2011#^a237tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Phm Quang Bi#u ba sch ghi: Cu lc b Th Chng Dng#Nguyn Bng#Lc Thanh Bnh#Hong Vn Bn#Phm Thc Cu#Nguyn Vn C#Trn Thn Mc#Phm Vn Nhn#273544## 00871000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020052000650030015001170070033001320080 00500165009001100170010000500181011001500186021025400201020000700455020001500462 03900050047701900160048202000080049802000090050600600140051501300070052902000090 0536#VV11.03642#VV11.03643#55000#Vi?t#T104T#153.081#^214#M Vn Ngn#8 t cht tr tu quyt nh cuc i ngi n ng#Sch tham kho#M Vn Ngn ; Phan Quc Bo dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a450tr.^b21cm#Gii thiu v phn tch 8 t cht tr tu ngi n ng xy dng cuc i v s nghip thnh cng, l cc n ng lc kim sot tm trng, nng lc hc hi, pht huy sng to, nng lc tip t h, giao tip, nm bt c hi, nng lc hnh ng, lnh o#Tm l#Sch tham kh o#oanh#Dch Trung Quc#Tr tu#Nng lc#Phan Quc Bo#273545#Nam gii## 00887000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020088000440290050001320080005001820090011001870100005001980110 01400203021035100217020002000568039000500588020001100593013000700604020001100611 020001100622#VV11.03644#VV11.03645#Vi?t#H561D#338.8#^214#Hng dn ca T chc h p tc pht trin kinh t (OECD) i vi cc cng ty a quc gia#The OECD guidel ines for multinational enterprises#^aH.#^aLao ng#2011#^a58tr.^b21cm#Trnh by ni dung hng dn ca T chc hp tc pht trin kinh t i vi cc cng ty a quc gia khuyn ngh cc nguyn tc v tiu chun mang tnh t nguyn v trch nhim thc hin quy tc ng x trong kinh doanh nh cng khai thng tin, vic l m v quan h lao ng, mi trng, quyn li khch hng, cnh tranh bnh ng, n gha v ng thu...#Cng ti a quc gia#oanh#Kinh doanh#273546#Nguyn tc#Tiu chun## 00653000000000337000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390005000520140007000570410005000641810006000690820012000758080005000870020 01500092003000400107007005000111022000500161005001200166005001500178005001800193 00500120021100500150022300800050023800900110024301000050025401100150025901500340 0274013000700308#VV11.03646#VV11.03647#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#50000 #Vi?t#H561#895.9221008#^214#Hng t Vit#Th#L Th Kin, Phan Quang Nh, Ngu yn Tin Trin...#T.19#L Th Kin#Phan Quang Nh#Nguyn Tin Trin#Nguyn Tng# V Phng Tho#^aH.#^aLao ng#2011#^a250tr.^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#273547## 00762000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020018000680070013000860080005000990090 01100104010000500115011001500120021027500135020001900410020000900429039000500438 020001700443020001700460013000700477#VV11.03649#VV11.03648#82000#Vi?t#B312V#895 .92209#^214# Vn Khang#Bnh vn hin i# Vn Khang#^aH.#^aLao ng#2010#^a3 99tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit ph bnh, nh gi ca tc gi i vi mt s tc gi, tc phm thi thng c mt s cy bt trong v ngoi nc cao m t chiu; a ra ngh nghin cu vn hc bng phng php tip cn lin ngnh, xut nhiu vn l lun v vn chng...#Nghin cu vn hc#Vit Nam#oanh# Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#273548## 00470000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020020000700030012000900070016001020080 00500118009001100123010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VV11.03651#VV11.03650#Vi?t#N550H#895.9223#^214#70000#T rn Trung Sng#N hong nhc Twist#Tiu thuyt#Trn Trung Sng#^aH.#^aLao ng#2 011#^a261tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#273549## 00652000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050015000510020008000660030013000740070080000870080 00500167009004900172010000500221011001500226020001800241020001100259020000500270 039000500275019001600280006001200296005001100308005001200319013000700331#VV11.03 652#VV11.03653#Vi?t#M103T#895.1#^214#69000#Vng Thc Ph#Mi Ty#Ty sng k# Vng Thc Ph ; Nhng Tng dch ; Li bnh: Thnh Thn ; Li bt: Phm Lu V# ^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a314tr.^b21cm#Vn h c trung i#Trung Quc#Kch#oanh#Dch Trung Quc#Nhng Tng#Thnh Thn#Phm Lu V#273550## 00479000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020010000670030004000770070013000810220 00400094008000500098009001100103010000500114011001500119020001700134020000900151 020000400160039000500164013000700169005001300176#VV11.03654#VV11.03655#25000#Vi ?t#H561C#895.9221#^214#Chu Th Dung#Hng cau#Th#Chu Th Dung#T.2#^aH.#^aLao ng#2011#^a147tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273551#Chu Th Dung## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050013000530020017000660030012000830070037000950080 00500132009003600137010000500173011001500178020001700193020001100210020001200221 039000500233019001600238006001600254013000700270#VV11.03656#VV11.03657#118000#V i?t#NG558P#895.1#^214#K Vin Vin#Ngi phin dch#Tiu thuyt#K Vin Vin ; N guyn Thanh Anh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a645tr.^b21c m#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#oanh#Dch Trung Quc#Nguyn Thanh An#2 73552## 00911000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820010000438080005000530050022000580020056000800290026001360070046001620080 00500208009001100213010000500224011002700229021026100256039000500517020000800522 020001000530006001300540020001600553013000700569020001000576020001100586#VV11.03 658#VV11.03659#120000#Vi?t#GI-106T#951.05092#^214#Kuhn, Robert Lawrence#Giang T rch Dn - Ngi thay i t nc Trung Quc#The man who changed China#Rober t Lawrence Kuhn ; L Duyn Hi bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a754tr., 32 tr. nh^b21cm#Gii thiu cuc i v s nghip ca Giang Trch Dn qua tng giai on lch s; vai tr, s mnh ca ng trong cng cuc lnh o t nc Trung Hoa t rc nhng bin ng chnh tr, x hi khng n nh a Trung Quc thay i v ng dy trn trng quc t#oanh#Tiu s#S nghip#L Duyn Hi#Giang Trch D n#273553#Chnh tr#Trung Quc## 00790000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020034000640070071000980080005001690090 01100174010000500185011001500190021016000205020001900365020000900384039000500393 020001000398005001700408005001800425006001600443013000700459020001000466#VV11.03 660#VV11.03661#130000#Vi?t#M458T#190#^214#Stuart, Brown#100 trit gia tiu biu th k 20#Brown Stuart, Dian Collinson, Robert Wilkinson ; Phan Quang nh dc h#^aH.#^aLao ng#2011#^a478tr.^b24cm#Gii thiu s lc tiu s v t tng ca 100 trit gia tiu biu th k 20, cng vi nhng m t ngn gn v th mc li n quan n cc trng phi trit hc#Trit hc hin i#Th gii#oanh#Trit gia #Collinson, Dian#Wilkinson, Robert#Phan Quang nh#273554#Th k 20## 00961000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020048000730070073001210080 00500194009002300199010000500222011001500227021020300242020001700445020001100462 03900050047302000130047800500160049101500630050700500200057000500120059000500140 0602013000700616#VV11.03662#VV11.03665#VV11.03664#VV11.03663#75500#Vi?t#GI-108T #388#^214#Gio trnh vn ti giao nhn trong ngoi thng#Nguyn Nh Tin (ch.b. ), Trnh Th Thu Hng, Trn S Lm, Phm Thanh H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2 011#^a387tr.^b24cm#Trnh by kin thc c bn v vn ti, mua bn quc t v t chc vn chuyn hng ho xut nhp khu bng ng bin, ng st, hng khng, ng t, bng container; giao nhn hng ho xut nhp khu#Vn ti hng ho#G io trnh#oanh#Ngoi thng#Nguyn Nh Tin#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thn g. B mn Vn ti Bo him#Trnh Th Thu Hng#Trn S Lm#Phm Thanh H#273555# # 00777000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020030000890070 01400119008000500133009002300138010000500161011001500166021024300181020000800424 020001100432039000500443020001100448020000900459013000700468#VV11.03666#VV11.036 68#VV11.03669#VV11.03667#82000#Vi?t#GI-108T#658.5#^214#Ng Phc Hnh#Gio trnh qun l cht lng#Ng Phc Hnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a319tr.^b24c m#Trnh by cc ni dung v cht lng sn phm v dch v, khch hng v th tr ng sn phm, chi ph cht lng v nng sut, qun l cht lng trong cc t chc v h thng qun l cht lng, cc phng php, k thut qun l cht ln g...#Qun l#Gio trnh#oanh#Cht lng#Sn phm#273556## 00817000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050014000720020037000860070 03200123008000500155009002300160010000500183011001500188021024100203020000900444 039000500453020001100458020002200469005001700491013000700508#VV11.03670#VV11.036 72#VV11.03673#VV11.03671#90000#Vi?t#QU600H#607#^214#Nguyn Vn D#Quy hoch th c nghim trong k thut#Nguyn Vn D, Nguyn ng Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a228tr.^b24cm#Cc khi nim v nguyn tc c bn ca nghin cu thc n ghim v lp k hoch th nghim trong k thut nh tin trnh thit k, thu th p d liu v x l s liu thc nghim, lp k hoch v phn tch s liu thi ng him bng my vi tnh...#K thut#oanh#Nghin cu#Qui hoch thc nghim#Nguyn ng Bnh#273557## 00814000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050017000720020037000890070 01700126008000500143009002300148010000500171011001500176021028700191020001000478 039000500488020000700493020001700500013000700517#VV11.03675#VV11.03674#VV11.0367 6#VV11.03677#65000#Vi?t#QU600H#711#^214#Nguyn Hng Tin#Quy hoch v h tng k thut th#Nguyn Hng Tin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a231tr.^b24cm# Trnh by nhng vn , ni dung c bn v nh quy hoch xy dng v pht trin cc hnh lang kinh t, quy hoch xy dng th trong chnh sch pht trin v ng, a cht vi quy hoch pht trin, qung trng trong quy hoch xy dng th, quy hoch v s tham gia ca cng ng...#Qui hoch#oanh# th#H tng k thut#273558## 01017000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020016000720070064000880080 00500152009002300157010000500180011001400185021028000199020000700479039000500486 01500670049102000070055802000090056500500160057400500170059000500180060700500180 0625005001700643013000700660#VV11.03678#VV11.03679#VV11.03680#VV11.03681#30000# Vi?t#TH552T#611#^214#Thc tp m hc#Nguyn Tr Dng, Phan Chin Thng (ch.b.), Nguyn Thanh Hng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a41tr.^b24cm#Cung cp cc thng tin chuyn mn v hng dn hc vin v k nng quan st v kh nng t duy hnh nh qua nhng bi thc tp v m hc ca cc t bo, mch mu, dy thn kinh, c quan lymph, ng tiu ho, tuyn tiu ha, da, phi, thn, bung trng , tinh hon, tuyn ni tit#M hc#oanh#TTS ghi: i hc Y Dc Tp. H Ch Minh . B mn M phi di truyn#T bo#Thc tp#Nguyn Tr Dng#Phan Chin Thng#Nguy n Thanh Hng#Bi V Minh Hong#Hunh Thanh Hng#273559## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020018000690030004000870070030000910080 00500121009001100126010000500137011001400142020001700156020000900173020000400182 039000500186013000700191#VN11.01250#VN11.01251#25000#Vi?t#M558H#895.9221#^214#P hm Thanh Sc#Mi hai con gip#Th#Phm Thanh Sc s.t., sng tc#^aH.#^aLao n g#2011#^a30tr.^b13cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273560## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020011000700030004000810070016000850080 00500101009001100106010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163 039000500167013000700172#VN11.01253#VN11.01252#30000#Vi?t#S515N#895.9221#^214#T rn Trung Tun#Sui ngun#Th#Trn Trung Tun#^aH.#^aLao ng#2011#^a119tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273561## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020010000660030012000760070011000880080 00500099009001100104010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161 039000500173013000700178#VN11.01254#VN11.01255#42000#Vi?t#M431M#895.92234#^214# Trn Hong#Mong manh#Tiu thuyt#Trn Hong#^aH.#^aLao ng#2011#^a220tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#273562## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020008000640030004000720070009000760080 00500085009001100090010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147 039000500151013000700156015003500163#VN11.01256#VN11.01257#30000#Vi?t#QU250T#89 5.9221#^214#Xun Lm#Qu ti#Th#Xun Lm#^aH.#^aLao ng#2011#^a119tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273563#Tn tht ca tc gi: Nguyn Huynh## 00707000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020086000500080005001360090011001410100005001520110015001570210 18700172020000900359020000900368039000500377015004300382020003300425013000700458 #VN11.01258#VN11.01259#Vi?t#V115K#331.8709597#^214#Vn kin hi ngh ln th su Ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam (Kho X)#^aH.#^aLao ng#2011#^a 128tr.^b19cm#Tp hp cc vn kin, ngh quyt ca Hi ngh ln th 6 Ban chp h nh Tng lin on Lao ng Vit Nam, cc bo co tng kt cng tc cng on nm 2010 v phng hng nhim v nm 2011#Hi ngh#Vn kin#oanh#TTS ghi: Tng Li n on Lao ng Vit Nam#Tng lin on Lao ng Vit Nam#273564## 00975000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820012000538080005000650050014000700020130000840070051002140040 02000265008000500285009001100290010000500301011001500306021026600321020001600587 020000900603039000500612020001000617005001400627005001300641013000700654#VN11.01 261#VN11.01262#VN11.01260#45000#Vi?t#NGH307V#331.8709597#^214#Dng Vn Sao#Ngh ip v cng tc ca Ban chp hnh cng on, ch tch cng on c s, cng on c s, cng on b phn, t trng cng on#Dng Vn Sao (ch.b.), Ch Vn Th nh, Phan Vn Sn#Ti bn c sa cha#^aH.#^aLao ng#2011#^a288tr.^b19cm#Gii t hiu ni dung, phng php cng tc ca ch tch cng on c s, t trng cng on trong giai on hin nay. Hot ng ca ban chp hnh, ban thng v cng on c s v mt s ban ca cng on c s. Mt s tnh hung ch tch cng o n c s thng gp#Cng on c s#Vit Nam#oanh#Nghip v#Ch Vn Thnh#Phan V n Sn#273565## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020014000690030004000830070015000870080 00500102009001100107010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.01263#VN11.01264#34000#Vi?t#V431N#895.9221#^214#P hm Thanh Sc#Vng ngn sau#Th#Phm Thanh Sc#^aH.#^aLao ng#2011#^a127tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#273566## 00912000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020027000730070069001000080 00500169009001200174010000500186011001500191015002900206021022300235020000900458 02000110046703900050047800500150048301300070049800500240050500500110052900500140 0540005002000554#VV11.03682#VV11.03683#VV11.03685#VV11.03684#35000#Vi?t#GI-108T #382#^214#Gio trnh hi quan c bn#B.s.: Hong Trn Hu, Nguyn Th Thng Huy n (ch.b.), L Vn Ti...#^aH.#^aTi chnh#2011#^a355tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Ti chnh#Trnh by mt s kin thc c bn mang tnh cht l lun v th tc hi quan, kim tra hi quan, gim st hi quan, kim sot hi quan, qun l nh nc trong lnh vc hi quan v qun l ri ro trong hot ng hi quan...#Hi q uan#Gio trnh#H.H#Hong Trn Hu#273567#Nguyn Th Thng Huyn#L Vn Ti#Ng Minh Tun#Nguyn Th An Giang## 00984000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050014000690020043000830070020001260040 03800146008000500184009001200189010000500201011001500206021035100221020000900572 039000500581020002300586015005500609020001100664013000700675#VV11.03690#VV11.036 92#VV11.03693#VV11.03691#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Dng c Ln#Gio trnh qun tr ti chnh doanh nghip#Dng c Ln ch.b.#Ti bn ln th 1 c sa i, b sung#^aH.#^aTi chnh#2011#^a323tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v q un tr ti chnh doanh nghip, qun tr ti sn ngn hn, qun tr ngun ti tr ngn hn, qun tr vn c nh trong doanh nghip, ngun vn ca doanh nghip, ch ph s dng vn v c cu ngun vn trong doanh nghip, doanh li v ri ro trong hot ng u t, phn tch bo co ti chnh v d bo ti chnh#Qun tr #H.H#Ti chnh doanh nghip#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton#Gio trnh#273569## 00974000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020030000770070061001070040 04100168008000500209009001200214010000500226011001500231021022400246005001100470 03900050048101500290048602000110051502000100052602000090053601300070054500500150 0552005001600567005001400583005001500597#VV11.03694#VV11.03697#VV11.03696#VV11.0 3695#35000#Vi?t#GI-108T#368.001#^214#Gio trnh l thuyt bo him#B.s.: V Th Pha (ch.b.), Hong Trn Hu, on Minh Phng...#Ti bn ln th 1, c chnh sa , b sung#^aH.#^aTi chnh#2010#^a323tr.^b21cm#Cung cp mt s kin thc c bn v bo him; hp ng bo him; c s k thut ca bo him; th trng bo him v phn phi sn phm bo him; php lut v qun l, gim st nh nc i vi hot ng kinh doanh bo him#V Th Pha#H.H#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gio trnh#L thuyt#Bo him#273570#Hong Trn Hu#on Minh Phng#Hong Mnh C#o n Thu Hng## 00995000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020031000660070077000970040038001740080 00500212009001200217010000500229011001500234015005500249021025200304020001000556 02000080056602000110057403900050058501300070059000500160059700500160061300500180 0629005001000647#VV11.03698#VV11.03699#VV11.03701#VV11.03700#Vi?t#GI-108T#332#^2 14#Gio trnh ti chnh - tin t#B.s.: Nguyn Vn nh (ch.b.), Nguyn Minh c , V Th Thanh Thu, Phm Long#Ti bn ln th 1 c sa i, b sung#^aH.#^aTi chnh#2011#^a466tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton #Trnh by mt s kin thc c bn v ti chnh, tin t, li sut, t gi hi oi, ngn hng thng mi, ngn hng trung ng... v nhng vn chung v th trng chng khon, hng ho trn th trng chng khon, pht hnh v giao dch chng khon#Ti chnh#Tin t#Gio trnh#H.H#273571#Nguyn Vn nh#Nguyn Min h c#V Th Thanh Thu#Phm Long## 01093000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720020064000770070070001410080 00500211009001200216010000500228011001500233015002900248021028600277039000500563 02000230056800500160059102000070060702000120061401300070062602000080063302000080 0641005001900649005001600668005001800684005001700702#VV11.03702#VV11.03705#VV11. 03704#VV11.03703#25000#Vi?t#C125H#332.64076#^214#Cu hi v bi tp th trng chng khon v u t chng khon#B.s.: Hong Vn Qunh (ch.b.), Nguyn Th Hoi L, Nguyn L Cng...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a172tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#H thng cu hi n tp, bi tp v p n v cc ni dung: chng kho n, th trng chng khon s cp v th cp, phn tch chng khon, vn sinh li v ri ro trong u t v chin lc u t chng khon, xy dng - qun l - nh gi hiu qu qun l danh mc u t chng khon#H.H#Th trng chng kh on#Hong Vn Qunh#u t#Chng khon#273572#Cu hi#Bi tp#Nguyn Th Hoi L #Nguyn L Cng#Hong Th Bch H#L Th Hng Ngn## 01031000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020035000750070065001100080 00500175009001200180010000500192011001500197015002900212021031900241020000800560 03900050056802000100057300500130058300500180059601300070061402000070062100500150 0628005002000643005001800663#VV11.03706#VV11.03709#VV11.03708#VV11.03707#35000# Vi?t#H561D#657.076#^214#Hng dn n tp nguyn l k ton#B.s.: Mai Ngc Anh, B i Th Minh Thu (ch.b.), Nguyn V Vit...#^aH.#^aTi chnh#2011#^a175tr.^b21cm #TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cung cp ni dung l thuyt v bn cht v i t ng ca hch ton k ton; cc phng php chng t k ton, ti khon k ton, t nh gi v hch ton k ton cc qu trnh kinh doanh, tng hp - cn i k to n; s k ton v hnh thc k ton; t chc cng tc k ton. Mt s bi tp v thi mn nguyn l k ton#K ton#H.H#Nguyn l#Mai Ngc Anh#Bi Th Minh Th u#273573#n tp#Nguyn V Vit#Nguyn Th Hng Vn#Trn Th c Hnh## 00923000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020065000690080005001340090012001390100 00500151011001500156015010900171021028800280020000800568020001400576039000500590 020002100595020002200616013000700638#VV11.03710#VV11.03713#VV11.03712#VV11.03711 #Vi?t#H561D#657.0285#^214#Hng dn s dng chng trnh k ton hnh chnh s n ghip IMAS#^aH.#^aTi chnh#2011#^a180tr.^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh. Trung tm Chuyn giao Cng ngh & H tr K thut#H ng dn ci t chng trnh v gii thiu giao din chung ca chng trnh k to n hnh chnh s nghip IMAS; s dng cc chc nng chung v cc phm tt; s d ng cc chng trnh h thng, m hiu, k ton, vt t hng ho, ti sn c nh , s sch, bo co ti chnh v cc tin ch#K ton#Phn mm IMAS#H.H#Hnh ch nh s nghip#Chng trnh my tnh#273574## 00801000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050011000380020040000490070011000890040008001000080005001080090 01100113010000500124011001500129015003400144021029300178020001000471020000700481 020002300488039000500511013000700516#VV11.03714#38000#Vi?t#B450C#725#^214#Nguy n Nam#B cc kin trc cng trnh cng nghip#Nguyn Nam#Ti bn#^aH.#^aXy dng #2011#^a117tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Qu trnh hnh thnh, ph t trin v c im thm m cc cng trnh kin trc cng nghip. Gii thiu mt s c im b cc trong t chc mt bng hnh khi khng gian, mt bng kin t rc cng trnh, b cc hnh khi kin trc v phn v b mt nh sn xut... ca cc cng trnh cng nghip#Kin trc#B cc#Cng trnh cng nghip#H.H#273575# # 00705000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020028000540070016000820040008000980080005001060090 01100111010000500122011000700127021025600134039000500390020001000395020000900405 013000700414020001800421#VV11.03715#24000#Vi?t#K305T#725#^214#ng Thi Hong#K in trc bnh vin a khoa#ng Thi Hong#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^b24cm#H ng dn thit k khi phng khm a khoa, b phn nhp vin v b phn cp cu; khi cn lm sng, cc khoa v n nguyn h l trong khi iu tr ni tr, th it k phng bnh nhn. Gii thiu mt s kiu bnh vin v cc hnh khi c bn ca bnh vin#H.H#Kin trc#Thit k#273576#Bnh vin a khoa## 00686000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050010000390020029000490070056000780040008001340080005001420090 01100147010000500158011001400163021015000177020001000327020000900337005001700346 006001600363039000500379019000500384013000700389#VV11.03716#52000#Vi?t#NG454N#7 20#^214#La Vn i#Ngn ng hnh thc kin trc#La Vn i, Triu Quang Diu ; n g Thi Hong bin dch#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a161tr^b24cm#Trnh by kin thc v cc hnh thc c bn ca kin trc nh im, tuyn, din, khi v cc y u t c bn v hnh dng, mu sc, cht cm v hoa vn#Kin trc#Cu trc#Triu Quang Diu#ng Thi Hong#H.H#Dch#273577## 00760000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020016000540070016000700040008000860080005000940090 01100099010000500110011001500115021034800130020001000478020000600488039000500494 013000700499#VV11.03717#72000#Vi?t#K305T#728#^214#ng Thi Hong#Kin trc nh #ng Thi Hong#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a249tr.^b24cm#Qu trnh pht tr in kin trc nh . Phn loi v yu cu i vi nh . Cc thnh phn ca cn h v yu cu v thit k ni tht. Thit k cc loi nh thng dng, nh ki u k tc x, kiu khch sn, nh khch v qun th nh ln c cng trnh phc v cng cng. Nhng vn thm m v cc ch tiu kinh t k thut trong kin trc nh #Kin trc#Nh #H.H#273578## 00965000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200040 00328080005000360020052000410030014000930070046001070040008001530080005001610090 01100166010000500177011001500182021029300197020000900490020000900499020002000508 03900050052802000110053300500140054400500140055800500130057200500190058500500160 0604013000700620#VV11.03718#158000#Vi?t#GI-104S#690#^214#Gim st thi cng v n ghim thu cng trnh xy dng#Phn xy dng#Bi Mnh Hng, L Thanh Hun, Nguyn B K...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a559tr.^b24cm#Tng quan v gim st thi cng v nghim thu cng trnh xy dng. K thut gim st thi cng v nghim thu nn v mng cng trnh, kt cu thp, kt cu btng, btng ct thp v kt c u xy, cng tc hon thin cng trnh xy dng v vn kim tra cht lng vt liu v cu kin xy dng#Xy dng#Gim st#Cng trnh xy dng#H.H#Nghim thu #Bi Mnh Hng#L Thanh Hun#Nguyn B K#Nguyn Tin Chng#Nguyn Hu Nhn#273 579## 01019000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050016000440020017000600030044000770070056001210040008001770080 00500185009001100190010000500201011001500206015011800221021029200339020001700631 005001700648005001300665039000500678013000700683020000700690020000800697#VV11.03 719#85000#Vi?t#S552B#620.10076#^214#Phm Ngc Khnh#Sc bn vt liu# thi - p n 1989-2008. Bi tp chn lc#Phm Ngc Khnh (ch.b.), Hong Xun Lng, L Ngc Hng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a355tr.^b24cm#TTS ghi: Hi C hc Vit Nam. - Tn sch ngoi ba ghi: 20 nm Olympic c hc ton quc 1989 - 2008 Sc b n vt liu#Gii thiu cc thi v p n Olympic c hc ton quc giai on 1 989 - 2008 v mt s bi tp chn lc v ko ng tm, trng thi ng sut, c trng hnh hc, xon thanh thng, un phng, chuyn v ca dm chu un, chu l c phc tp, n nh ca thanh chu nn ng tm, ti trng ng#Sc bn vt liu #Hong Xun Lng#L Ngc Hng#H.H#273580# thi#Bi tp## 00712000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050008000400020011000480070030000590040008000890080005000970090 01100102010000500113011001500118015004400133021018200177020000700359020000400366 005002100370039000500391013000700396020001900403#VL11.00528#74000#Vi?t#C460H#62 4.1#^214#V Phn#C hc t#V Phn, Phan Lu Minh Phng#Ti bn#^aH.#^aXy dn g#2011#^a232tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Bch khoa Tp. H Ch Minh#Trnh by mt s kin thc c bn v bn cht vt l ca t, phn b ng sut trong t, bin dng ca t nn, sc chu ti ca t v p lc ngang ca t tc dng ln t ng chn#C hc#t#Phan Lu Minh Phng#H.H#273581#Ti liu tham kho## 00775000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070042000550220004000972210022001010040008001230080 00500131009001100136010000500147011001500152015005100167021014200218020001000360 02000070037002000120037703900050038901300070039400500150040100500150041600500180 0431#VL11.00529#68000#Vi?t#450H#720#^214# ho kin trc#Nguyn Hu Tr (ch.b .), Nguyn Th Kim T#T.1#V k thut kin trc#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a2 05tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc Tp. H Ch Minh#Trnh by v k n ng thc hin th loi bn v k thut kin trc nh bn v thit k k thut, b n v thit k thi cng, v ghi kin trc...#Kin trc# ho#V k thut#H.H#2 73582#Nguyn Hu Tr#Nguyn Hu Tr#Nguyn Th Kim T## 00640000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050014000380020048000520070014001000040008001140080005001220090 01100127010000500138011001500143021017500158020001000333020001000343039000500353 020000900358013000700367#VL11.00530#97000#Vi?t#C455N#690#^214#Bi Mnh Hng#Cn g ngh vn khun v gin gio trong xy dng#Bi Mnh Hng#Ti bn#^aH.#^aXy d ng#2011#^a305tr.^b27cm#Gii thiu tng hp v k thut vn khun, gin gio v c ng ngh ch to, lp t thi cng vn khun gin gio, k thut an ton lao n g trong cng tc vn khun, gin gio#Vn khun#Gin gio#H.H#Xy dng#273583## 00834000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050018000450020083000630070043001460040008001890080005001970090 01100202010000500213011001500218021020300233020000400436020001800440005001600458 039000500474013000700479020001800486020001300504020001500517#VL11.00531#56000#V i?t#PH121T#624.20285#^214#Nguyn Vit Trung#Phn tch kt cu cu dy vng theo cc giai on bng cc chng trnh MIDAS 2006#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Hu Hng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a169tr.^b27cm#ng dng chng trnh Mida s phn tch cu dy vng dm cng bng BTCT-DL v bng thp, cu dy vng m t mt phng dy c dm cng BTCT-DL, cu dy vng trong phn tch kt qu l th uyt th ti cu#Cu#Phn tch kt cu#Nguyn Hu Hng#H.H#273584#Phn mm ng dng#Cu dy vng#Phn mm Midas## 00796000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050017000400020036000570070057000930040008001500080005001580090 01100163010000500174011001500179015002200194021024100216020002500457005001300482 039000500495013000700500020001100507#VL11.00532#72000#Vi?t#GI-108T#693#^214#Ngu yn nh Cng#Gio trnh kt cu b tng ct thp#Nguyn nh Cng (ch.b.), T T hanh Vn, Nguyn Ngc Thc#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a242tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by mt s vn c bn v l thuyt tnh ton v hng dn thc hnh cc loi kt cu b tng ct thp thng gp nh kt cu bn v dm, c u kin chu un, nn, ko v chu xon trong cc cng trnh xy dng dn dng v cng nghip#Kt cu b tng ct thp#T Thanh Vn#H.H#273585#Gio trnh## 00855000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200060 00328080005000380050017000430020042000600070017001020040008001190080005001270090 01100132010000500143011001500148021037600163020001600539020000800555039000500563 013000700568020001400575#VL11.00533#118000#Vi?t#GI-108T#628.4#^214#Nguyn Vn P hc#Gio trnh qun l v x l cht thi rn#Nguyn Vn Phc#Ti bn#^aH.#^aX y dng#2011#^a242tr.^b27cm#Trnh by cc khi nim v cht thi rn th v c ng nghip; thnh phn, tnh cht c bn ca cht thi rn th. Gii thiu h thng thu gom, trung chuyn, vn chuyn cht thi rn v cc phng phng php x l cht thi rn nh phng php c hc , phng php bin i cht thi rn thnh cc sn phm c ch, phng php tiu hu bng nhit v chn lp hp v s inh#X l cht thi#Qun l#H.H#273586#Cht thi rn## 01247000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200060 00328080005000380050017000430020041000600030166001010070036002670040008003030080 00500311009001100316010000500327011001500332021055000347020000800897020001100905 005001800916039000500934020001100939013000700950#VL11.00534#120000#Vi?t#GI-108T #333.7#^214#Nguyn Vn Phc#Gio trnh qun l cht lng mi trng#Phc v o to k s chuyn ngnh Qun l Mi trng v cc ngnh khc thuc n "a c c ni dung BVMT vo h thng Gio dc quc dn ca B Gio dc v o to"#Nguy n Vn Phc, Nguyn Th Vn H#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a374tr.^b27cm#Gii thiu cc khi nim v qun l mi trng v qun l cht lng mi trng, cc cng c qun l mi trng hng n pht trin bn vng v mt s ni dung ch nh ca cng tc qun l mi trng gm: ch s cht lng, phng php thit lp tiu chun cht lng, la chn trong cng tc qun l cht lng, nh gi tc ng mi trng, quan trc mi trng, h thng qun l nh nc v bo v mi trng; ng thi a ra phng hng v chng trnh hnh ng cho chin lc q un l mi trng trn th gii v Vit Nam giai on 2001-2010#Qun l#Gio t rnh#Nguyn Th Vn H#H.H#Mi trng#273587## 00832000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390050019000440020033000630070039000960040008001350080005001430090 01100148010000500159011001500164015002200179021028300201020000900484020001300493 020001100506005001300517039000500530013000700535#VL11.00535#40000#Vi?t#GI-108T# 338.702#^214#Nguyn Thin Chnh#Gio trnh thng k doanh nghip#B.s.: Nguyn Th in Chnh, Trn Th Nh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a114tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by mt s kin thc c bn v iu tra, tng hp, phn tch v d on thng k, cc vn v thng k trong doanh nghip nh thng k kt qu sn xut kinh doanh, thng k lao ng v thu nhp ca ngi lao ng, thng k my mc thit b sn xut, thng k nguyn vt liu#Thng k#Doanh nghip#Gio trnh#Trn Th Nh#H.H#273588## 00714000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050013000400020029000530070042000820040008001240080005001320090 01100137010000500148011001500153015002200168021017800190020000900368020000900377 020001100386039000500397005001500402013000700417#VL11.00536#38000#Vi?t#GI-108T# 624#^214#T Thanh Vn#Gio trnh k thut thi cng#B.s: T Thanh Vn (ch.b.), Ng uyn Th Ha#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a231tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#T rnh by mt s kin thc c bn v k thut thi cng ch yu trong xy dng nh cng tc t, thi cng b tng v b tng ct thp ton khi, thi cng lp ghp v cng tc xy#Xy dng#Thi cng#Gio trnh#H.H#Nguyn Th Ho#273589## 00736000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050010000380020052000480070010001000040008001100080005001180090 01100123010000500134011001500139021025900154020001000413020002100423020001400444 039000500458013000700463#VL11.00537#77000#Vi?t#T450C#725#^214#V Duy C#T chc khng gian kin trc cc loi nh cng cng#V Duy C#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2 011#^a235tr.^b27cm#Gii thiu v kin trc nh cng cng trong x hi cng nghi p hin i. Nhng nhn t nh hng n vic to lp khng gian kin trc nh c ng cng. T chc khng gian kin trc cc loi nh cng cng tiu biu nh nh t r, mu gio, trng hc ph thng...#Kin trc#Khng gian kin trc#Nh cng c ng#H.H#273590## 00702000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200090 00318080005000400050012000450020040000570070012000970040008001090080005001170090 01100122010000500133011001500138021023400153020002000387039000500407013000700412 020000900419020000800428#VL11.00538#120000#Vi?t#TH552T#624.1076#^214#Nguyn Uy n#Thc tp v bi tp a cht cng trnh#Nguyn Uyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#20 11#^a379tr.^b27cm#Gii thiu v thc tp mn hc a cht cng trnh trong phng , ngoi tri v mt s bi tp a cht cng trnh nh bi tp tnh cht vt l, c hc ca t, bi tp cc hin tng a cht ng lc cng trnh, bi tp n c di t#a cht cng trnh#H.H#273591#Thc tp#Bi tp## 00872000000000253000450002600100000001400070001004100050001718100060002208200100 00288080005000380050015000430020025000580070015000830040008000980080005001060090 01100111010000500122011001500127021043900142020001700581020000800598039000500606 013000700611#VV11.0539#96000#Vi?t#B103T#620.10076#^214#Phm c Phung#Bi tp s c bn vt liu#Phm c Phung#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a355tr.^b27cm#Gii thiu cc cng thc cn thit, mt s bi tp v p n v l thuyt ni - ngoi lc, ko - nn ng tm, trng thi ng sut v thuyt bn, c trng hnh hc ca mt ct ngang, xon thanh thng, un ngang phng, chuyn v dm chu un, th anh chu lc phc tp, n nh ca thanh chu nn ng tm, un ngang v un dc ng thi, ti trng ng, tnh bn theo trng thi gii hn, thanh cong ph ng, dm trn nn n hi, dy mm#Sc bn vt liu#Bi tp#H.H#273592## 00790000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050017000380020016000550030032000710070017001030040008001200080 00500128009001100133010000500144011001500149021030900164020001000473020000600483 020001100489039000500500013000700505#VL11.00540#97000#Vi?t#K305T#728#^214#Nguy n c Thim#Kin trc nh #Gio trnh o to kin trc s#Nguyn c Thim#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a304tr.^b27cm#cung cp nhng kin thc c bn v cc loi hnh kin trc nh , t c im loi hnh, lc s qu trnh pht trin, phn loi... n cc nguyn tc tiu chun thit k tng phn to nn cc loi c ng trnh c th vi cc v d minh ho, cng cc trin vng v xu hng pht tr in ca chng trong tng lai#Kin trc#Nh #Gio trnh#H.H#273593## 00861000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050015000410020013000560030031000690070015001000040008001150080 00500123009001100128010000500139011001500144015006600159021030300225020001800528 020000900546020000400555039000500559013000700564#VL11.00541#88000#Vi?t#TH300C#6 24.1#^214#ng nh Minh#Thi cng t#o - p - x l nn - n mn#ng nh M inh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a273tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin tr c Tp. H Ch Minh. Khoa Xy dng#Hng dn cng tc chun b trc khi thi cng . Nhng c tnh c l ca t nh hng n cng tc thi cng o p t. Trn h by mt s kin thc c bn v o t, tnh ton khi lng t khi thi cng cn bng t o p, mi dc h o, thot nc thi cng, p t, x l nn c ng trnh, n mn#K thut xy dng#Thi cng#t#H.H#273594## 00617000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020026000520070012000780040008000900080005000980090 01100103010000500114011001500119021019000134020001800324020000900342039000500351 013000700356#VL11.00542#69000#Vi?t#M431T#624.1#^214#Nguyn Uyn#Mng trn cc l oi t #Nguyn Uyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a214tr.^b27cm#Trnh by cc yu t quyt nh loi mng v cc loi mng trn nn t st, t bi do, t ct, t bi khng do, trn cc loi t c bit, trn nn t khng ng nh t v trn nn #K thut xy dng#Nn mng#H.H#273595## 00922000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020044000540070051000980040008001490080005001570090 01100162010000500173011001500178021037400193005001600567005001100583039000500594 013000700599020002100606020001700627#VL11.00543#91000#Vi?t#C455T#623.8#^214#Ph m Vn Gip#Cng trnh thu cng trong nh my ng tu#Phm Vn Gip (ch.b.), Ng uyn Ngc Hu, Bch Dng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a282tr.^b27cm#Gii thiu v lch s ng tu th gii v tim nng ca Vit Nam. Cng ngh ng tu th gii v nc ta. Cc nguyn tc chung quy hoch cc nh my v khi nim v cng trnh thu cng ng mi v sa cha tu thu. Cc vn v tu, trin tu, xe trin, cng trnh nng tu, tu, kh, ca , nc, ni, cng trnh b n trong nh my v tnh ton kt cu kh#Nguyn Ngc Hu#Bch Dng#H.H#2735 96#Thu cng cng trnh#Nh my ng tu## 00713000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020028000570070035000850040008001200080005001280090 01100133010000500144011001500149015004200164021015500206020001800361020000900379 039000500388020000600393005001700399013000700416#VL11.00544#56000#Vi?t#H561D#62 4.1#^214#Nguyn Vn Qung#Hng dn n nn v mng#Nguyn Vn Qung, Nguyn H u Khng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a181tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Ki n trc H Ni#Hng dn chung v n nn v mng. Thit k cc loi nn mng thng dng nh mng nng trn nn thin nhin, tnh ton mng mm, nn nhn to, mng cc#K thut xy dng#Nn mng#H.H# n#Nguyn Hu Khng#273597## 00723000000000277000450002600100000001400080001004100050001818100060002308200040 00298080005000330050024000380020036000620030050000980070044001480040008001920080 00500200009001100205010000500216011001500221021016400236020001000400005001300410 039000500423020001000428013000700438#VV11.0545#120000#Vi?t#T527H#720#^214#Vit H Nguyn Ngc Gi#Tuyn ho thc hnh c s kin trc#Ti liu phc v o to kin trc s giai on 1#B.s.: Vit H Nguyn Ngc Gi, V nh Dip#Ti bn#^aH .#^aXy dng#2011#^a386tr.^b27cm#Hng dn luyn cc k nng v thc hnh thit k khng gian kin trc, thit k mt bng, kin trc c in v truyn thng, bng kin trc v din ho kin trc#Kin trc#V nh Dip#H.H#Thc hnh#27359 8## 00866000000000265000450002600100000001400070001004100050001718100060002208200040 00288080005000320050016000370020019000530070051000720040008001230080005001310090 01100136010000500147011001500152015010200167021029100269020001900560039000500579 013000700584020000900591#VV11.0546#67000#Vi?t#K305T#724#^214#ng Thi Hong#Ki n trc hin i#ng Thi Hong. Nguyn Vn nh, ng Lin Phng#Ti bn#^aH. #^aXy dng#2011#^a204tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin tr c v Quy hoch. B mn L thuyt v Lch s Kin trc#Gm cc bi vit gii thi u v kin trc hin i v ng i nh: Art Nouveau, ch ngha biu hin v Ar t Deco; hc phi Bauhaus v Walter Gropius; Le Corbusier...; nn kin trc Lin X v ch ngha kt cu Nga nhng nm 1920-1930; kin trc th gii 1950-1960, 1 960-1970 v 1970-1980...#Kin trc hin i#H.H#273599#Th gii## 01296000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720020076000770070055001530080 00500208009001100213010000500224011001500229015006500244021043900309020000900748 02000100075703900050076702000090077200500100078102000160079102000180080702000160 0825005001600841005001600857005001600873005001400889013000700903#VL11.00547#VL11 .00548#VL11.00549#VL11.00550#72000#Vi?t#PH121M#624.1028#^214#Phn mm Plaxis 3D Foundation ng dng vo tnh ton mng - cng trnh ngm# Vn (ch.b.), Ngu yn Quc Ti, Nguyn Khc Nam...#^aH.#^aXy dng#2011#^a188tr.^b27cm#TTS ghi: T rng i hc Xy dng. Vin Cng - K thut Hng hi#Trnh by nhng nt chnh v c s l thuyt, hng dn s dng v cc bc gii mt s bi ton in hnh trong cng trnh xy dng nh xc nh kh nng chu ti ca cc khoan nhi, t nh ln mng cng trnh, gia c nn bng cc ct, tnh mng n trn nn cc, mn g bng giao thoa trn nn t, mng b, kt cu h o, kt cu ng thp ng k nh ln v bi ton bn cng s dng kt cu tng c kp bng phn mm Plaxis 3 D Foundation#Xy dng#Tnh ton#H.H#Nn mng# Vn #Cng trnh ngm#Phn mm ng dng#Phn mm Plaxis#Nguyn Quc Ti#Nguyn Khc Nam#Hong Vn Thng#Hong Th Ho#273600## 00877000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020053000740290050001270040 01500177008000500192009001100197010000500208011001500213021023400228020001000462 039000500472020001900477020002000496012002000516020002000536013000700556#VL11.00 552#VL11.00554#VL11.00553#VL11.00551#46000#Vi?t#TH455G#697.9#^214#Thng gi - iu ho khng kh - Tiu chun thit k#Ventilation - air conditioning - Design standards#Xut bn ln 1#^aH.#^aXy dng#2011#^a102tr.^b31cm#Gii thiu v phm vi ng dng, cc quy nh v tiu chun v iu kin tnh ton, cc h thng v thit b thng gi - iu ho khng kh, cch bo v chng khi khi c chy, cp lnh, cc gii php cu to kin trc c lin quan...#Thng gi#H.H#iu ho k hng kh#Tiu chun nh nc#Tiu chun Quc gia#Tiu chun thit k#273601## 00928000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400030073000770040008001500080005001580090011001630100 00500174011001400179015002200193021030900215020001700524039000500541020000900546 020001100555020001800566020001800584020001700602013000700619#VL11.00555#38000#V i?t#312M#338.4#^214#nh mc d ton xy dng cng trnh#Cng b km theo vn b n s 1780/BXD - VP ngy 16-8-2007 ca B Xy dng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011# ^a90tr.^b31cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by nh mc d ton xy dng cng tr nh thng qua thuyt minh v hng dn p dng th nghim vt liu xy dng nh x i mng, thch cao, ct,.. v th nghim cu kin v kt cu xy dng nh kim tr a mi hn bng sng siu m, phn tch cht lng kim loi bng quang ph, siu m chiu dy kim loi...#nh mc d ton#H.H#Xy dng#Th nghim#Vt liu xy dng#Cu kin xy dng#Kt cu xy dng#273602## 00712000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390040008000650080005000730090011000780100005000890110 01400094015002200108021022800130020001800358039000500376013000700381020001700388 020000900405020001100414020000900425#VL11.00556#15000#Vi?t#CH300D#624#^214#Ch dn k thut xy dng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a29tr.^b31cm#TTS ghi: B X y dng#Trnh by cc ch dn k thut thi cng v nghim thu b tng phun kh; c h dn k thut thi cng x l cc vt nt, r thm nc bng cng ngh bm p h , va xi mng; ch dn thit k v thi cng sa cha khe co dn chn nc#K th ut xy dng#H.H#273603#Ch dn k thut#Thit k#Nghim thu#Thi cng## 00687000000000229000450004100050000018100060000508200120001180800050002300200520 00280030029000800080006001090090007001150100005001220110014001270210257001410200 00700398039000500405020000800410020001100418013000700429020002100436#Vi?t#K600Y# 334.0959795#^214#K yu i hi Lin minh Hp tc x tnh Kin Giang#Kho IV nhi m k 2011 - 2015#^aK.#^aKnxb#2010#^a80tr.^b27cm#Gii thiu Bo co tng kt nh im k III (2006 - 2010) ca Ban chp hnh Lin minh Hp tc x tnh Kin Giang v phng hng nhim v nhim k IV (2011-2015); iu l Lin minh Hp tc x, cc pht biu, bo co tham lun ti i hi v Ngh quyt i hi#K yu#H.H# i hi#Kin Giang#273604#Lin minh Hp tc x## 01008000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020073000310030010001040070053001140080005001670090023001720100005001950110 01500200015002100215021029000236020002000526020002200546039000500568020001300573 00500160058600500190060200500130062100500170063401300070065100500140065802000100 0672#VL11.00557#Vi?t#T527T#004#^214#Tuyn tp cng trinh nghin cu cng ngh th ng tin v truyn thng 2010#ICTFIT'10#Bch Hng Khang, ng Th Bch Thu, Trn an Th...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a119tr.^b21cm#Th mc cui mi bi #Gii thiu mt s kt qu nghin cu cng ngh thng tin v truyn thng nm 20 10 v p dng mu thit k hng i tng trong pht trin phn mm hng dch v, c t ng ngha cng dng cho dch v web da trn m rng OWL-S, mt s gi i php ti u cho bi ton truy vn theo tuyn...#Cng ngh thng tin#Cng trn h nghin cu#H.H#Truyn thng#Bch Hng Khang#ng Th Bch Thu#Trn an Th#N guyn nh Thc#273605#Dng Anh c#Tuyn tp## 01042000000000301000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280020050000330030041000830070051001240080005001750090023001800100005002030110 01500208021039100223020002000614020000700634039000500641020000900646005001300655 005001500668005001800683005001700701005001500718013000700733#VL11.00558#Vi?t#NGH 305C#004#^214#Nghin cu c bn v ng dng cng ngh thng tin#H Ni, Vit Nam 25-26 thng 12 nm 2009#H Ngc Vinh, Phan Trung Huy, Nguyn Thanh Tng...#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2010#^a227tr.^b29cm#Gii thiu mt s bo co tiu biu trong Hi tho Khoa hc Cng ngh Quc gia ln th 4 v cc ch cng ngh mn g v truyn thng, tr tu nhn to, x l ngn ng t nhin v ting ni, cng ngh phn mm, cc h thng tnh ton di ng, c s d liu v h thng thng t in, cng ngh a phng tin, c s ton hc ca CNTT, khoa hc h thng v qun l, cc phng php tnh ton mm#Cng ngh thng tin#K yu#H.H#Hi tho#H N gc Vinh#Phan Trung Huy#Nguyn Thanh Tng#Nguyn Ch Trung#Phan Huy Phong#273606 ## 00987000000000349000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200500 00220030021000720070047000930220004001402210102001440080005002460090026002510100 00500277011001900282015006500301021013400366020001300500020000800513020000700521 00500120052800500160054000500140055600500090057000500120057903900050059101300070 0596020001700603020001700620#Vi?t#V308N#959.7#^214#Vit Nam hc - K yu hi th o quc t ln th ba#H Ni 5-7.12.2008 # Hoi Nam, Nguyn Th Doan, V Minh Giang...#T.1#Pht biu v bo co ti phin hp ton th. Lch s Vit Nam truy n thng. Lch s Vit Nam hin i#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^aXV, 647 tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni; Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm c c bi pht biu, bo co khoa hc trong cc phin hp Ton th v bo co khoa hc v lch s Vit Nam truyn thng v hin i#Vit Nam hc#Lch s#K yu# Hoi Nam#Nguyn Th Doan#V Minh Giang#V Khoan#Phan Huy L#H.H#273607#Hi tho Quc t#Bo co khoa hc## 01090000000000361000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200500 00260030021000760070044000970220004001412210067001450080005002120090026002170100 00500243011001900248015006500267021025000332020001300582020000700595005001600602 00500080061800500150062600500160064100500150065703900050067202000080067702000080 0685020001100693013000700704020001700711#Vi?t#V308N#306.09597#^214#Vit Nam hc - K yu hi tho quc t ln th ba#H Ni 5-7.12.2008 #Anatoly Sokolov, Phan An, Nguyn Vn Dn...#T.2#Vn ho Vit Nam. Giao lu vn ho. Vn hc v ngh th ut Vit Nam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^aXV, 722tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni; Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm cc bo co khoa hc v i sng vn ho ca ngi Vit Nam sau hai mi nm i mi, mi quan h vn h o giai on hu k mi gia Bc Vit Nam v Nam Trung Quc, ton cu ho, ch ngha dn tc v tin trnh pht trin vn ho Vit Nam...#Vit Nam hc#K y u#Anatoly Sokolov#Phan An#Nguyn Vn Dn#Trn Th Qu H#Phan Thanh Hi#H.H#V n ho#Vn hc#Ngh thut#273608#Hi tho Quc t## 01104000000000361000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200500 00250030021000750070047000960220004001432210054001470080005002010090026002060100 00500232011002000237015006500257021027600322020001300598020000700611005001700618 00500130063500500120064800500170066000500110067703900050068802000080069302000070 0701020001000708013000700718020001700725#Vi?t#V308N#330.9597#^214#Vit Nam hc - K yu hi tho quc t ln th ba#H Ni 5-7.12.2008 #Nguyn Hong nh, L Xu n nh, c nh...#T.3#Kinh t Vit Nam. X hi Vit Nam. Php lut Vit Na m#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^aXVI, 758tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni; Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm cc bo co khoa hc v kinh t h nng dn trc vn pht trin bn vng v hi nhp kinh t quc t, ch tr ng hi nhp kinh t quc t ca ng v Nh nc, bin i x hi Vit Nam qu a hn 20 nm i mi, nhng c hi thch thc trong i mi t duy lp php...#V it Nam hc#K yu#Nguyn Hong nh#L Xun nh# c nh#Nguyn Xun Dng#H Vn Hi#H.H#Kinh t#X hi#Php lut#273609#Hi tho Quc t## 01383000000000409000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200500 00230030021000730070055000940220004001492210168001530080005003210090026003260100 00500352011002000357015006500377021030900442020001300751020000700764005002200771 00500150079300500130080800500130082100500160083403900050085002000100085502000120 08650200007008770200011008840200023008950200011009180130007009290200020009360200 01700956#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam hc - K yu hi tho quc t ln th b a#H Ni 5-7.12.2008 #Nguyn Th Phng Chi, Ninh Vit Giao, Han, Do Hyun...#T. 4#Nng thn, nng nghip Vit Nam truyn thng. Nng thn, nng nghip Vit Nam hin i. th v th ho. Ti nguyn thin nhin, mi trng v pht trin bn vng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^aXVI, 764tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni; Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm cc bo co khoa hc v t nh hnh sn xut nng nghip v i sng nhn dn thi Trn (th k XII-XIV), n ng nghip, nng thn Vit Nam sau 20 nm vo WTO, tc ng ca th ho n h nh thc c kt cng ng nng dn hin nay, thch thc v bn vng mi trng t rong qu trnh th ho Vit Nam...#Vit Nam hc#K yu#Nguyn Th Phng Ch i#Ninh Vit Giao#Han, Do Hyun# Danh Hun#Lm Quang Huyn#H.H#Nng thn#Nng n ghip# th# th ho#Ti nguyn thin nhin#Mi trng#273610#Pht trin bn vng#Hi tho Quc t## 01338000000000373000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200500 00230030021000730070047000940220004001412210175001450080005003200090026003250100 00500351011002000356015006500376021034700441020001300788020000700801005001400808 00500130082200500150083500500150085000500130086503900050087802000090088302000110 0892020001500903020002200918013000700940020001700947#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam hc - K yu hi tho quc t ln th ba#H Ni 5-7.12.2008 #Adachi Mayumi , Thi Duy Bo, Nguyn Ti Cn...#T.5#Ngn ng v ting Vit. Cc ngun t liu phc v nghin cu Vit Nam v phng php khai thc, x l thng tin. Nhng vn v l thuyt v phng php o to Vit Nam hc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^aXVI, 705tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni; Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm cc bo co khoa hc v php hi m trong cu to ch Nm Vit , gio dc ngn ng Vit Nam trong bi cnh ton cu ho, ngun t liu gia ph trong nghin cu dn s hc lch s nc ta, t liu lu tr phc v i sng x hi, x l v khai thc ti nguyn thng tin v Vit Nam hc, cng tc o to ngnh Vit Nam hc nc ta hin nay...#Vit Nam hc#K yu#Adachi Mayumi#Thi Duy Bo#Nguyn Ti Cn#Nguyn c Dn#inh Vn c#H.H#Ngn ng#Ting Vit#Ngu n ti liu#Phng php ging dy#273611#Hi tho Quc t## 01378000000000397000450018100060000008200070000680800050001304100050001800200500 00230030019000730070050000920220004001422210129001460080005002750090026002800100 00500306011002000311015006500331021039100396020001300787020000700800005001400807 00500140082100500170083500500140085200500180086603900050088402000090088902000080 0898020001500906020000800921013000700929020000800936020001900944020001700963#V30 8N#915.97#^214#Vi?t#Vit Nam hc - K yu hi tho quc t ln th ba#H Ni 5-7 .12.2008#ng Danh nh, ng Quc Bo, Nguyn c Chnh...#T.6#Gio dc v o t o ngun nhn lc. Nhng nghin cu tng hp theo khu vc. Quan h quc t ca V it Nam vi cc nc v khu vc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^aXVI, 816tr .^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni; Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm cc bo co khoa hc v ci cch c cu h thng gio dc quc dn p ng nhu cu nhn lc trong bi cnh ton cu ho, chnh sch quc gia v gio dc v pht tr in ngun nhn lc, v tr v phm vi cm thnh Thng Long qua cc thi k lch s, chnh sch khu cng nghip v s pht trin vng ti Vit Nam, nhn t vn h o trong quan h a phng ca nc ta trong thi k i mi...#Vit Nam hc#K yu#ng Danh nh#ng Quc Bo#Nguyn c Chnh#Phm Tt Dong#Nguyn Minh ng #H.H#Gio dc#o to#Ngun nhn lc#Lch s#273612#Vn ho#Quan h ngoi giao# Hi tho Quc t## 01015000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020037000460030040000830070049001230080005001720090026001770100 00500203011001500208015007100223021023400294020001300528020000700541039000500548 02000110055302000090056402000090057300500150058200500120059700500170060900500170 0626005001500643013000700658#VL11.00559#VL11.00560#Vi?t#H452T#495.922#^214#Hi t ho ngn ng hc ton quc 2010#Ngn ng hc v cc ngn ng Vit Nan#L Th L an Anh, Chim Vn B, Hong Trng Canh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a4 58tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn; Hi Ngn ng h c#Gii thiu mt s bo co tiu biu trong Hi tho Ngn ng hc ton quc 201 0 v cc ch ngn ng hc v Vit ng hc, bn ng v ngoi ng, H Ni hc v ngn ng cc dn tc thiu s, ngn ng v vn ho, vn chng Vit Nam#Ng n ng hc#K yu#H.H#Ting Vit#Hi tho#Vit Nam#L Th Lan Anh#Chim Vn B#Ho ng Trng Canh#Ng Th Bo Chu#inh Kiu Chu#273613## 00876000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020021000630030059000840070013001430080 00500156009002600161010000500187011001500192015007800207021027800285020001200563 020001100575039000500586013000700591#VV11.03720#VV11.03721#65000#Vi?t#NH123M#91 0#^214#Lng Vn K#Nhp mn khu vc hc#Gio trnh i hc cho cc ngnh khu v c hc & quc t hc#Lng Vn K#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a312tr.^b2 4cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn v n#Gii thiu i tng, nhim v, phng php v lc s ngnh khu vc hc, cc kha cnh cu trc ca quc gia, khng gian vn ho v vn ho dn tc. c im chnh tr - x hi cc khu vc ng , ng Nam , Ty u, ng u, Trung ng, chu Phi, Bc M v khu vc M La tinh#Khu vc hc#Gio trnh#H.H#273614## 00653000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610050016000660020024000820070016001060080 00500122009002600127010000500153011001500158021011200173020001300285039000500298 015005400303020001100357013000700368#VV11.03722#VV11.03723#VV11.03725#VV11.03724 #Vi?t#GI-108T#511#^214#Nguyn Th Vinh#Gio trnh ton ri rc#Nguyn Th Vinh#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a198tr.^b23cm#Cung cp cc kin thc c s v ton ri rc, bi ton v thut ton, bi ton m, th, cy v i s Bool e#Ton ri rc#H.H#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Gio t rnh#273615## 00933000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020029000680030056000970070015001530080 00500168009002600173010000500199011001500204021026500219020001000484020001100494 039000500505020000800510013000700518020002000525015008600545#VV11.03726#VV11.037 27#58000#Vi?t#GI-108T#335.4#^214#Phm Vn Chung#Gio trnh lch s trit hc#D nh cho sinh vin, hc vin cc chuyn ngnh trit hc#Phm Vn Chung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a386tr.^b24cm#Gii thiu i tng, mc ch, phng p hp nghin cu lch s trit hc Mc. Qu trnh hnh thnh trit hc Mc t 1839 n 1848, s pht trin trit hc Mc giai on t 1848 n 1895 v qu trnh L nin bo v, pht trin trit hc Mc giai on t 1893 n 1924#Trit hc#Gio trnh#H.H#Lch s#273616#Trit hc Mc-Lnin#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn## 00717000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020030000730070013001030080 00500116009002600121010000500147011001500152021023700167020002400404039000500428 013000700433020001100440#VV11.03728#VV11.03730#VV11.03729#25500#Vi?t#C460S#003# ^214#Don Tam Ho#C s iu khin hc k thut#Don Tam Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a168tr.^b24cm#Gii thiu v h iu khin v phn loi cc h iu khin, php bin i Laplace v bin i Z. Trnh by nhng vn c bn c a l thuyt iu khin gm l thuyt iu khin tuyn tnh lin tc v ri rc, l thuytt iu khin logic#iu khin hc k thut#H.H#273617#Gio trnh## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050012000620020030000740070012001040080 00500116009002600121010000500147011001500152021028700167020001900454020000800473 039000500481013000700486020001200493020000800505020001700513#VV11.03731#VV11.037 32#VV11.03733#56000#Vi?t#GI-103M#895#^214#Trn L Bo#Gii m vn hc t m vn ho#Trn L Bo#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a370tr.^b21cm#Nghin cu m t s biu tng vn ho v cch gii m cc biu tng vn ho trong cc tc phm vn hc, nhng hnh thi nguyn thu ca t duy thm m v biu hin ngh thut phng ng, c bit l mt s m kho ca vn hc qua mt s tc phm v n hc in hnh ca phng ng...#Nghin cu vn hc#Gii m#H.H#273618#Phng ng#Vn ho#Tc phm vn hc## 00751000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020020000590030017000790070015000960080005001110090 02600116010000500142011001500147021018400162020001100346020000900357039000500366 013000700371015007800378020001700456#VV11.03734#VV11.03735#Vi?t#X100H#306.4#^214 #Hong B Thnh#X hi hc sc kho#Sch chuyn kho#Hong B Thnh#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a331tr.^b24cm#Trnh by nhng vn l lun v thc ti n trn th gii v Vit Nam v mi quan h gia cc chiu cnh kinh t, x hi, vn ho, gii, tui vi sc kho v bnh tt ca con ngi#X hi hc#Sc kh o#H.H#273619#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Sch chuyn kho## 00821000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050015000350020035000500030009000850070015000940080010001090090015001190100 00500134011002500139021030400164020000800468039000500476020001000481020001000491 020000800501013000700509020000800516020000700524#VV11.03736#Vi?t#L106Q#959.742#^ 214#Phan Hu Thnh#Lng Qunh xa hc hnh v khoa c#Kho cu#Phan Hu Thnh#^a Ngh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a146tr., 5tr. nh^b21cm#Khi qut v hc hnh khoa c ca Vit Nam. Tng hp v thnh tu, ngha, c im ca khoa c lng Qunh (x Qunh i, huyn Qunh Lu, tnh Ngh An), ng thi gii thiu danh sch t ti, c nhn, cc v thi Hi trng tam trng thi L v tiu s ca 10 v ti n s cc hng v 4 ph bng ca lng#Lch s#H.H#Qunh i#Qunh Lu#Ngh An#27 3620#Khoa c#Thi c## 00740000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020009000390030068000480070051001160220004001670080010001710090015001810100 00500196011002800201015007600229020001700305020000900322020000400331005001200335 005001800347005001600365005001600381005001700397039000500414013000700419#VV11.03 739#Vi?t#L451X#895.9221008#^214#Lc xun#Cho mng 65 nm ngy thnh lp x Nghi Thi (06/4/1946 - 6/4/2011)#V Vn Vinh, Nguyn nh Thanh, Nguyn Xun Anh...# T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a95tr., 4tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: U ban n hn dn x Nghi Thi. Cu lc b Th Vn Xun - Nghi Thi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V Vn Vinh#Nguyn nh Thanh#Nguyn Xun Anh#Nguyn Th Hng#Nguyn Vn Cng#KVn#273621## 00413000000000241000450002600110000004100050001118100080001608200090002480800050 00330050011000380020021000490030004000700070011000740080010000850090015000950100 00500110011001400115020001700129020000900146020000400155039000500159013000700164 #VV11.03738#Vi?t#NGH301G#895.9221#^214#V Vn Cn#Ngha gc - tnh nh#Th#V V n Cn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a99tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# KVn#273622## 00778000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050013000440020027000570030031000840070013001150080010001280090 01500138010000500153011001500158020001700173020000900190020001000199039000500209 021025000214020000800464020000900472013000700481#VV11.03737#45000#Vi?t#NH556G#8 95.9224#^214#L Thanh Nga#Nhng gng mt quen v l#Tp tiu lun ph bnh vn hc#L Thanh Nga#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a251tr.^b21cm#Ph bnh vn hc#V it Nam#Tiu lun#KVn#Gm nhng bi tiu lun ph bnh v ni dung, hnh tng ngh thut, t duy vn hc trong cc tc phm th, truyn... ca H Ch Minh, Ng Th Nhm, Nguyn Thip, Nguyn Hu Chnh, Nguyn Cng Tr, Nguyn Huy Thip, M a Vn Khng, Nguyn ng Vit...#Tc gi#Tc phm#273623## 00888000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020023000650070040000880080011001280090 01600139010000500155011001500160021032400175020002000499020000800519020000900527 006001500536039000500551013000700556019001600563020000700579#VV11.03740#VV11.037 41#32000#Vi?t#TH112#158.1#^214#Tng Tiu Ca#Thay i mi c c hi#Tng Tiu C a ; on c Thanh bin dch#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a197tr.^b21cm#Hn g dn bn thay i cch nhn nhn v cuc sng t tin hn vo bn thn, ng thi a ra nhng phn tch v minh ho gip bn xc nh yu t tiu cc v tha y i n, nng cao lng tin v nhn bit cc phng thc kim sot tm l v cm xc, a ra nhng li khuyn, bi hc b ch p dng trong cuc sng hng ngy# Tm l hc ng dng#C nhn#Thay i#on c Thanh#KVn#273624#Dch Trung Quc# C hi## 00915000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020033000630070043000960080011001390090 01600150010000500166011001500171021034400186020002000530020002000550020001000570 006001700580039000500597019001600602013000700618#VV11.03743#VV11.03742#44000#Vi ?t#V518T#158#^214#inh Vin Tr#Vung trn - B quyt thnh cng#inh Vin Tr ; Hong Ngc Cng bin dch#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a278tr.^b21cm#Hng dn bn t tin hn vo bn thn, dng cm, nhit tnh, gii to tm l khi mi s b buc, khc phc c ch; a ra nhng phn tch v minh ho gip bn xc nh v nhn bit cc phng thc kim sot tm l v cm xc, a ra nhng li k huyn, bi hc b ch p dng trong cuc sng hng ngy thnh cng trong cuc sng v cng vic#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Hong Ngc Cng#KVn#Dch Trung Quc#273625## 01027000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470020056000520070068001080080011001760090016001870100005002030110 03000208021031100238020002700549005002200576039000500598015003200603020001000635 020000900645020000900654005001200663005001400675005001700689013000700706#VV11.03 744#VV11.03745#Vi?t#NGH250T#680.0959775#^214#Ngh th cng truyn thng Thnh Ph (huyn Vnh Cu)#Nguyn Th Tuyt Hng, L Xun Hu, Trn Minh Tr, Nguyn T rn Kit#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a193tr., 16tr. nh mu^b21cm#Gii thi u tng quan v ngh th cng truyn thng ni chung v vng t Nam b ni ri ng. c im, lch s hnh thnh, qu trnh pht trin lng ngh c gang, ngh chm nn, ngh trng bnh th cng truyn thng Thnh Ph. Mt s thc trng v gii php pht trin ngh th cng truyn thng Thnh Ph#Ngh th cng truy n thng#Nguyn Th Tuyt Hng#KVn#TTS ghi: Nh Bo tng ng Nai#Thnh Ph#V nh Cu#ng Nai#L Xun Hu#Trn Minh Tr#Nguyn Trn Kit#273626## 01021000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050011000560020048000670070050001150080011001650090016001760100 00500192011003000197021030900227020000800536020000800544039000500552015005500557 02000090061202000090062100500150063000500160064502000090066102000180067001300070 0688#VV11.03746#VV11.03747#Vi?t#L302S#324.2597070959777#^214#L Vn Ma#Lch s ng b th trn Long Hi (1930 - 2010)#B.s.: L Vn Ma, Phm Trn Ninh, Trn Q uang Toi#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a294tr., 12tr. nh mu^b21cm#Gii thi u vi nt v v tr a l, con ngi v truyn thng th trn Long Hi, huyn Long t, tnh B Ra - Vng Tu. Lch s ng b th trn Long Hi trong cch m ng thng Tm, khng chin chng Php, chng M, thi k khc phc hu qu chin tranh, xy dng pht trin kinh t v trong thi k i mi#Lch s#ng b#KV n#TTS ghi: Huyn u Long t. ng b th trn Long Hi#Long Hi#Long t#Phm Trn Ninh#Trn Quang Toi#Th trn#B Ra - Vng Tu#273627## 01024000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050015000560020057000710070042001280080011001700090016001810100 00500197011003000202021033200232020000800564020000800572039000500580015004700585 02000030063202000120063502000080064700500140065502000110066901300070068002000110 0687#VV11.03748#VV11.03749#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214#Dng Ngc Hi#Lch s ng b v nhn dn x Long Nguyn (1975 - 2005)#S.t., b.s.: Dng Ngc Hi, H Th Thu H#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a197tr., 16tr. nh mu^b21cm#Gi i thiu vi nt v v tr a l, con ngi v truyn thng x Long Nguyn, huy n Bn Ct, tnh Bnh Dng. Lch s ng b x Long Nguyn trong thi k xy dn g t chc ng v cng c chnh quyn, khi phc sn xut, xy dng pht trin k inh t, thc hin ng li i mi, cng nghip ho, hin i ho nng nghip n ng thn#Lch s#ng b#KVn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Long Nguyn#X# Long Nguyn#Bn Ct#H Th Thu H#Bnh Dng#273628#ng b x## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020018000660030020000840070035001040220 00400139008001100143009001600154010000500170011001500175020001700190020001100207 020002000218006001300238039000500251013000700256019001600263#VV11.03750#VV11.037 51#45000#Vi?t#B312T#895.1#^214#Vng Phi Chn#Binh thnh Tn V#Tiu thuyt lc h s#Vng Phi Chn ; ng Vn Tng dch#T.1#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a30 2tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#ng Vn Tng#KVn#273 629#Dch Trung Quc## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020018000660030020000840070035001040220 00400139008001100143009001600154010000500170011001500175020001700190020001100207 020002000218006001300238039000500251019001600256013000700272#VV11.03752#VV11.037 53#44000#Vi?t#B312T#895.1#^214#Vng Phi Chn#Binh thnh Tn V#Tiu thuyt lc h s#Vng Phi Chn ; ng Vn Tng dch#T.2#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a29 4tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#ng Vn Tng#KVn#Dc h Trung Quc#273630## 00581000000000301000450002600110000002600110001102000200002200600130004203900050 00550190016000600410005000761810006000810820006000878080005000930140007000980050 01500105002001800120003002000138007003500158022000400193008001100197009001600208 010000500224011001500229020001700244020001100261013000700272#VV11.03754#VV11.037 55#Tiu thuyt lch s#ng Vn Tng#KVn#Dch Trung Quc#Vi?t#B312T#895.1#^214#3 9000#Vng Phi Chn#Binh thnh Tn V#Tiu thuyt lch s#Vng Phi Chn ; ng Vn Tng dch#T.3#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a263tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#273631## 00709000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050013000380020026000510070013000770040008000900080005000980090 01100103010000500114011001800119021028000137020001700417020000900434039000500443 013000700448#VN11.01265#72000#Vi?t#C120N#690#^214#Bi c Tin#Cm nang kt cu xy dng#Bi c Tin#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a257tr.^b16x24cm#Trnh by nhng phng php tnh, lp v gii bi ton kt cu; phng php tnh kt cu m i, sn, tng, mng qua kt cu g, kt cu thp, b tng ct thp, gch , n n t v cc bin php gia c; thit k ti u trong bi ton kt cu; tnh t in cy ca cng trnh kt cu#Kt cu xy dng#Cm nang#KVn#273632## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020030000460070020000760220004000960080011001000090016001110100 00500127011002700132020001700159020000900176020001200185005000900197039000500206 013000700211#VN11.01266#16000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci Ba Giai - T Xut#Kiu vn tuyn son#T.1#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a115tr.^bB 4 tp. - 18cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Kiu Vn#KVn#273633## 00471000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020030000460070020000760220004000960080011001000090016001110100 00500127011002600132020001700158020000900175020001200184005000900196039000500205 013000700210#VN11.01267#13000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci Ba Giai - T Xut#Kiu vn tuyn son#T.2#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a95tr.^bB 4 t p. - 18cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Kiu Vn#KVn#273634## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020030000460070020000760220004000960080011001000090016001110100 00500127011002700132020001700159020000900176020001200185005000900197039000500206 013000700211#VN11.01268#15000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci Ba Giai - T Xut#Kiu vn tuyn son#T.3#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a107tr.^bB 4 tp. - 18cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Kiu Vn#KVn#273635## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020030000460070020000760220004000960080011001000090016001110100 00500127011002700132020001700159020000900176020001200185005000900197039000500206 013000700211#VN11.01269#15000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn ci Ba Giai - T Xut#Kiu vn tuyn son#T.4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a112tr.^bB 4 tp. - 18cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Kiu Vn#KVn#273636## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030013000720070037000850080011001220090016001330100 00500149011001400154020001800168020000900186020001300195005001100208005001200219 039000500231013000700236#VN11.01270#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Gic m c tht#Truyn tranh#Li: Nam Phng ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^a Nxb. ng Nai#2011#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nam Ph ng#Nguyt Minh#KVn#273637## 00497000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030013000680070033000810080011001140090016001250100 00500141011001400146020001800160020000900178020001300187005001000200039000500210 005000900215013000700224#VN11.01271#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: C gio mi#Truyn tranh#Li: Thu Hin ; Tranh: Kim Khnh#^ang Nai#^aNxb. n g Nai#2011#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn# Thu Hin#273638## 00506000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070036000840080011001200090016001310100 00500147011001400152020001800166020000900184020001300193005001000206005001200216 039000500228013000700233#VN11.01272#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Ngy h k th#Truyn tranh#Li: L Trng ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^aNx b. ng Nai#2011#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Trng #Nguyt Minh#KVn#273639## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020032000420030013000740070036000870080011001230090016001340100 00500150011001400155020001800169020000900187020001300196005001200209005001000221 039000500231013000700236#VN11.01273#5000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Ngi nh bit bay#Truyn tranh#Li: Qung Trch ; Tranh: Kim Khnh#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2011#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Qung Trch#Kim Khnh#KVn#273640## 00502000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210019000960080 01100115009001600126010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001000202039000500212013000700217#VN11.01274#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.177#Gi danh bng nhn#^ang N ai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K im Khnh#KVn#273641## 00496000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210013000960080 01100109009001600120010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001000196039000500206013000700211#VN11.01275#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.178#o thut gia#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Kh nh#KVn#273642## 00501000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN11.01276#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.179#Mt pht hai quan#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#KVn#273643## 00500000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210017000960080 01100113009001600124010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001000200039000500210013000700215#VN11.01277#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.180#Bt cc nhn ti#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#273644## 00504000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210021000960080 01100117009001600128010000500144011001500149020001800164020000900182020001300191 005001000204039000500214013000700219#VN11.01278#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.181#Bt ma ra thy thuc#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Kim Khnh#KVn#273645## 00501000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN11.01279#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.182#N sanh ngoi tc#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#KVn#273646## 00502000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210019000960080 01100115009001600126010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001000202039000500212013000700217#VN11.01280#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.183#Ma giu quan huyn#^ang N ai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#K im Khnh#KVn#273647## 00501000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN11.01281#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.184#Nh hai git nc#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#KVn#273648## 00500000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210017000960080 01100113009001600124010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001000200039000500210013000700215#VN11.01282#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.185#Nh s na thng#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#273649## 00500000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210017000960080 01100113009001600124010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001000200039000500210013000700215#VN11.01283#Vi?t#8000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.186#Cc cn ca quan#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#273650## 00671000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050018000420020041000600070039001010080005001400090011001450100 00500156011001500161021013900176020000800315039000500323020000900328020000400337 020001100341020001000352005001200362013000700374#VN11.01284#32000#Vi?t#T550#62 4.203#^214#Nguyn Vit Trung#T in k thut xy dng cu Vit - Anh#Nguyn Vi t Trung (ch.b.), o Duy Lm#^aH.#^aXy dng#2011#^a280tr.^b15cm#Gm cc mc t chn lc ting Vit - Anh, trnh by ngn gn v chuyn ngnh k thut xy dng cu ng, c sp xp theo th t ch ci#T in#KVn#Xy dng#Cu#Ting Vit #Ting Anh#o Duy Lm#273651## 01011000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630050013000680020061000810030095001420070 05200237004002800289008000500317009002600322010000500348011001500353021020800368 02000230057602000130059903900050061202000100061702000100062700500150063700500140 0652013000700666#VN11.01285#VN11.01287#VN11.01286#24000#Vi?t#H428#324.2597075# ^214#Bi Kim nh#Hi - p mn ng li cch mng ca ng cng sn Vit Nam#D nh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, T tn g H Ch Minh#Bi Kim nh (ch.b.), Phng Th Hin, V Ngc Lng#Ti bn c sa cha b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a182tr.^b19cm#Gm 45 cu hi - p v ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam trong cc giai on lch s 1930 - 1954; giai on 1955 - 1975; thi k i mi t nc, cng nghip ho , hin i ho, ton cu ho...#ng Cng sn Vit Nam#Sch hi p#KVn#ng li#Cch mng#Phng Th Hin#V Ngc Lng#273652## 00985000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020035000780030095001130070 01300208004002800221008000500249009002600254010000500280011001500285021034900300 020002100649020001300670039000500683013000700688#VN11.01289#VN11.01290#VN11.0128 8#20000#Vi?t#H428#335.4346#^214#Cao Vn Lin#Hi - p mn t tng H Ch Min h#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, T t ng H Ch Minh#Cao Vn Lin#Ti bn c sa cha b sung#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2011#^a124tr.^b19cm#Gm 52 cu hi - p v khi nim t tng H Ch M inh, ngun gc v qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh, v cc vn dn t c, ch ngha x hi v con ngi, v ng cng sn Vit Nam, i on kt dn t c, qun s, o c v vn ho, mi quan h gia dn tc vi giai cp, thi k qu ln ch ngha x hi, tnh cht ca nn vn ho...#T tng H Ch Minh#S ch hi p#KVn#273653## 00429000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020012000580030004000700070015000740080010000890090 01500099010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159039000500163 013000700168#VN11.01291#30000#Vi?t#561C#895.9221#^214#Thi Vnh Linh#ng chi u#Th#Thi Vnh Linh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#273654## 00679000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020019000550030023000740070015000970080010001120090 01500122010000500137011001500142020001300157039000500170021021100175020001100386 020000900397013000700406#VN11.01292#16000#Vi?t#B256T#616.1#^214#Bi Quang Kinh# Bnh tng huyt p#Cch phng v iu tr#Bi Quang Kinh#^aNgh An#^aNxb. Ngh A n#2011#^a107tr.^b19cm#Cao huyt p#KVn#Trnh by nhng kin thc chung v bnh tng huyt p. Nguyn nhn tng huyt p v nhng yu t nguy c e do tng huy t p. Triu chng v nhng bin chng ca bnh. Cch phng v cc bin php i u tr bnh#Phng bnh#iu tr#273655## 00591000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020025000480070047000730080010001200090018001300100005001480110 01500153020001700168020000900185020000400194020000900198005001300207005001300220 005001600233005001300249005001500262039000500277013000700282#VV11.03756#VV11.037 57#Vi?t#T527T#895.92208#^214#Tuyn tp th - vn xui#Trn Lam Phi, L nh Bch , Nguyn Lm in...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a112tr.^b24cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Vn xui#Trn Lam Phi#L nh Bch#Nguyn Lm in#H Quc D ng#Phm Vn Trung#KVn#273656## 00429000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070011000530040013000640080005000770090018000820100 00500100011001400105020000900119020001000128020001400138005001100152039000500163 013000700168#VV11.03758#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t s#Ngc Sng#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a23tr.^b24cm#Mu gio#Tp t s#Sch mu gio#Ngc Sng#KVn#273657## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020051000520070055001030080005001580090018001630100 00500181011001400186020000500200020000600205020000700211020001400218005001400232 005001800246005001300264039000500277012001100282013000700293#VV11.03759#VV11.037 60#12500#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 2 mn t on#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a55tr.^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Q uang#Bi Th Vin#KVn#Vui hc h#273658## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020057000520070021001090080005001300090018001350100 00500153011001400158020001100172020000600183020000700189020001400196005000500210 005001500215039000500230012001100235013000700246#VV11.03761#VV11.03762#12500#Vi ?t#V460-O#372.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 3 mn ting Vit#L A, Trn Bch Thu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#L A#Trn Bch Thu#KVn#Vui hc h#273659## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020051000520070055001030080005001580090018001630100 00500181011001400186020000500200020000600205020000700211020001400218005001400232 005001800246039000500264012001100269005001300280013000700293#VV11.03763#VV11.037 64#12500#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 3 mn t on#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a62tr.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Q uang#KVn#Vui hc h#Bi Th Vin#273660## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020051000520070055001030080005001580090018001630100 00500181011001400186020000500200020000600205020000700211020001400218005001400232 005001800246039000500264012001100269005001300280013000700293#VV11.03765#VV11.037 66#12500#Vi?t#V460-O#372.7#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 4 mn t on#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a63tr.^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Q uang#KVn#Vui hc h#Bi Th Vin#273661## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020057000520070041001090080005001500090018001550100 00500173011001400178020001100192020000600203020000700209020001400216005000500230 005001500235039000500250012001100255005001900266013000700285#VV11.03768#VV11.037 67#12500#Vi?t#V460-O#372.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 4 mn t ing Vit#L A, Nguyn Th Bch H, Trn Bch Thu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^ a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#L A#Trn Bch Thu#KVn#Vui hc h#Nguyn Th Bch H#273662## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020057000520070020001090080005001290090018001340100 00500152011001400157020001100171020000600182020000700188020001400195005000500209 005001400214039000500228012001100233013000700244#VV11.03769#VV11.03770#12500#Vi ?t#V460-O#372.6#^214#V n tp h chun b kin thc vo lp 5 mn ting Vit#L A, Phm Th Phc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#L A#Phm Th Phc#KVn#Vui hc h#273663## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.03771#23000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 2#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#KVn#273664## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.03772#23000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 2#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#KVn#273665## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.03773#25000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 3#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a155tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#KVn#273666## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.03774#25000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 3#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#KVn#273667## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070015000840220004000990040040001030080 00500143009001800148010000500166011001500171020001100186020000600197020000800203 020001400211005001500225039000500240013000700245#VV11.03775#VV11.03776#23000#Vi ?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 4#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a118tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Phng Lin#KVn#273668## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.03777#26000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 5#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#KVn#273669## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV11.03778#24000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 5#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#KVn#273670## 00863000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020044000520030057000960070056001530040013002090080 00500222009001800227010000500245011001500250021015000265020001100415020000900426 02000220043502000110045700500140046800500050048200500130048700500130050003900050 0513013000700518#VV11.03779#VV11.03780#39000#Vi?t#PH561P#372.6#^214#Phng php dy hc ting Vit tiu hc 1#Gio trnh dnh cho h o to c nhn Gio dc Tiu hc#L Phng Nga (ch.b.), L A, ng Kim Nga, Xun Tho#In ln th 4#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a235tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung ca phn g php dy hc ting Vit tiu hc. Phng php dy hc vn, tp vit, chnh t , tp c, luyn t v cu,...#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio t rnh#L Phng Nga#L A#ng Kim Nga# Xun Tho#KVn#273671## 00890000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020024000560030044000800070040001240080005001640090 01800169010000500187011001500192021026400207020001100471020001100482020000800493 02000110050100500130051203900050052500500050053002000100053500500120054501300070 0557#VV11.03781#VV11.03782#39000#Vi?t#GI-108T#495.9221#^214#Gio trnh ting Vi t 2#Gio trnh o to c nhn S phm Tiu hc#L A (ch.b.), Xun Tho, L Hu Tnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a192tr.^b24cm#Cung cp kin thc v ng m hc ting Vit, cc n v ng m, m tit ting Vit, h thng m v ting Vi t hin i v mt s vn lin quan n ng m hc trong nh trng, ni dung chnh ca t vng, n v t vng, h thng t vng v ng ngha ting Vit#Tin g Vit#Ng m hc#T vng#Gio trnh# Xun Tho#KVn#L A#Ng ngha#L Hu Tn h#273672## 00743000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020079000540030069001330070036002020040029002380080 00500267009001800272010000500290011001500295020000700310020000700317020001400324 00500150033803900050035302000130035802000120037102000150038300500120039801300070 0410#VV11.03783#VV11.03784#90000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii cc dng bi tp trc nghim vt l ca B Gio dc & o to#Bin son theo ni dun g v cu trc thi ca B Gio dc - o to#Phm c Cng (ch.b.), Trn B T n#Ti bn, sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a479tr.^b24cm#Vt l #Lp 12#Sch c thm#Phm c Cng#KVn#Gii bi tp#Trc nghim#Sch luyn t hi#Trn B Tn#273673## 00859000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020081000540030128001350070046002630040018003090080 00500327009001800332010000500350011001500355020000700370020000700377020001400384 00500090039803900050040702000120041202000080042402000070043202000150043900500120 0454005001500466013000700481020000900488#VV11.03785#VV11.03786#36000#Vi?t#H561D #330.9597#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gi o dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, cao ng : Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc - o to#L Thng (ch.b.) , Anh Dng, Trn Ngc ip#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a36 3tr.^b24cm#a l#Lp 12#Sch c thm#L Thng#KVn#a kinh t#Bi tp# thi# Sch luyn thi# Anh Dng#Trn Ngc Dip#273674#Vit Nam## 01009000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020018000700030048000880070038001360040 03100174008000500205009001800210010000500228011001500233015007100248021027800319 02000140059702000130061102000080062402000190063200500200065103900050067101300070 0676#VV11.03787#VV11.03788#59000#Vi?t#H401H#543.076#^214#Nguyn Tinh Dung#Ho h c phn tch#Cu hi v bi tp cn bng ion trong dung dch#Nguyn Tinh Dung, o Th Phng Dip#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 363tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin T HCS#Trnh by cc nh lut c bn ca ho hc p dng cho cc h trong dung dc h cht in li, cn bng axit-baz, cn bng to phc trong dung dch, cn bng xi ho - kh, cn bng trong dung dch cha hp cht t tan, cn bng phn b cht tan gia hai dung mi khng trn ln#Ho phn tch#Cn bng ion#Bi tp#Ti liu tham kho#o Th Phng Dip#KVn#273675## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480080005000530090018000580100005000760110015000810200 01000096020002000106020000700126020001400133039000500147002004900152003003700201 007001500238005001500253013000700268#VV11.03789#VV11.03790#40000#Vi?t#454T#546 .076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a239tr.^b24cm#Ho v c#Ph thng trung h c#n tp#Sch c thm#oanh#n tp v h thng ho nhanh gio khoa ho v c#Bi n son theo chng trnh mi nht#Quan Hn Thnh#Quan Hn Thnh#273676## 00740000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090018000560100005000740110015000790200 00800094020000800102020001200110020001400122039000500136002001800141003006400159 00700530022300400270027600500150030302000070031802000070032502000150033200500160 0347005002000363013000700383#VV11.03791#VV11.03792#70000#Vi?t#B450#807.6#^214# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a389tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#oanh#B thi ng vn#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v n thi i hc - cao ng...#Phm Minh Diu, Trn Quang Dng, Nguyn Th Yn Linh#Ti bn, sa ch a, b sung#Phm Minh Diu#Lp 12# thi#Sch luyn thi#Trn Quang Dng#Nguyn T h Yn Linh#273677## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470080005000520090018000570100005000750110015000800200 00500095020002000100020000700120020001400127039000500141002003300146003002000179 007002900199004002900228005001100257020001500268005001700283013000700300#VV11.03 793#VV11.03794#40000#Vi?t#B450#510.76#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a240tr .^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#oanh#B luyn thi i h c mn ton#Phng php t lun#Nguyn Cam, Nguyn Vn Phc#Ti bn ln th 2 c b sung#Nguyn Cam#Sch luyn thi#Nguyn Vn Phc#273678## 00939000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480080005000530090018000580100005000760110015000810200 00900096020001100105020001700116039000500133002018600138007004700324005001500371 021025500386005001300641013000700654#VV11.03796#VV11.03795#220000#Vi?t#T527T#37 0.11#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a488tr.^b24cm#Gio dc#Trng hc#Kin th c x hi#oanh#Tuyn truyn gio dc o c H Ch Minh v php lut phng trn h bo lc hc ng; ma tu, mi dm; v sinh an ton thc phm; phng chng dc h bnh truyn nhim trong c s gio dc#S.t., gii thiu: ng Hunh Mai, Phm Vn Ty#ng Hunh Mai#Tuyn truyn gio dc o c v nhng tm gng ca H C h Minh. Gio dc k nng phng trnh bo lc hc ng v k nng sng cho hc sinh v sinh vin. Nhng quy nh ch o v xy dng trng hc an ton v phn g chng dch bnh trong trng hc...#Phm Vn Ty#273679## 00761000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090018000560100005000740110015000790200 01400094020001100108020001000119039000500129002004700134003002000181007003800201 005001500239005001400254021019600268013000700464#VV11.03797#VV11.03798#53000#Vi ?t#M452T#304.2#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a267tr.^b24cm#Sinh thi hc#Mi trng#Con ngi#oanh#Mi trng v con ngi sinh thi hc nhn vn#Phng ph p t lun#V Quang Mnh (ch.b.), Hong Duy Chc#Hong Duy Chc#V Quang Mnh#Gi i thiu cc khi nim sinh thi hc c bn. Cc yu t sinh thi ca mi trng. Loi ngi sinh hc trong h sinh thi t nhin v h sinh thi nhn vn. Quyn tr tu v nn kinh t tr thc#273680## 00788000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480080005000530090018000580100005000760110015000810200 01000096020003100106020001100137039000500148002002100153007001500174005001500189 021022800204013000700432015007100439#VV11.03799#VV11.03800#50000#Vi?t#GI-108T#7 45.4#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a203tr.^b24cm#Trang tr#Ngh thut trang tr thc hnh#Gio trnh#oanh#Gio trnh trang tr#T Phng Tho#T Phng Tho #Trnh by nhng kin thc chung v ngh thut trang tr, cc nt, mng v mu s c trong sng to ngh thut. Hng dn trang tr cc hnh thc c bn, n gin v cch iu hoa l, trang tr vi hoa v nghin cu vn c dn tc#273681#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS## 00946000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490080005000540090018000590100005000770110015000820200 01100097020001100108039000500119002003100124003007000155007004900225004001300274 005001800287005001200305021028200317020000900599005001700608013000700625#VV11.03 801#VV11.03802#21000#Vi?t#GI-108T#372.01#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a266 tr.^b24cm#Tm l hc#Gio trnh#oanh#Gio trnh tm l hc tiu hc#Dng cho cc trng i hc S phm o to c nhn gio dc tiu hc#Bi Vn Hu, Phan Th Hnh Mai, Nguyn Xun Thc#In ln th 3#Phan Th Hnh Mai#Bi Vn Hu#Nhng kin thc tm l hc i cng. L lun v s pht trin tm l hc tiu hc. c i m nhn thc ca hc sinh tiu hc. c im nhn cch v cc hot ng c bn c a hc sinh tiu hc. Mt s vn tm l hc dy hc, gio dc tiu hc v nh n cch ngi gio vin tiu hc#Tiu hc#Nguyn Xun Thc#273682## 00748000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460080005000510090018000560100005000740110015000790200 01100094020001100105039000500116002003200121007005600153004001400209005001500223 005001400238005001700252021018200269013000700451#VV11.03804#VV11.03803#27500#Vi ?t#GI-108T#150#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a172tr.^b24cm#Tm l hc#Gio t rnh#oanh#Gio trnh tm l hc i cng#Nguyn Quang Un (ch.b.), Nguyn Vn L u, inh Vn Vang#In ln th 11#Nguyn Vn Lu#inh Vn Vang#Nguyn Quang Un#Tr nh by nhng vn chung ca tm l hc. C s x hi ca tm l, nhn thc v s hc. Kiu loi nhn cch v hnh thnh nhn cch. S sai lch hnh vi c nh n v hnh vi x hi#273683## 00794000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340050009000390020032000480030048000800070014001280080005001420090018001470100 00500165011001400170015010200184039000500286013000700291021019700298020000700495 020001400502020001200516#VV11.03805#VV11.03806#Vi?t#363.45#^214#Hi Linh#Hy ni khng vi t nn ma tu#n phm truyn thng phng, chng t nn ma tu#Hi Lin h b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a99tr.^b20cm#n phm truyn thng phng chn g t nn ma tu. - TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Cc Bo ch#Oanh#2736 84#Cung cp nhng thng tin nhn bit v ma tu, nghin ma tu. Cai nghin ma tu v bin php phng chng ti nghin. Gii thiu v phng chng t nn ma tu v cc hi p php lut c lin quan#Ma tu#T nn x hi#Phng chng## 00649000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020063000480080005001110090021001160100005001370110015001420150 03200157039000500189013000700194021011700201020001000318020001900328020001000347 020001700357020000900374#VV11.03807#VV11.03808#Vi?t#C101Q#343.59709#^214#Cc quy nh v gii quyt s c, tai nn giao thng ng st#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2010#^a195tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Oanh#273685#Tp hp cc th ng t, ngh nh ca b Giao thng Vn ti quy nh v gii quyt s c, tai n n giao thng ng st#Php lut#Tai nn giao thng#ng st#Vn bn php qui#V it Nam## 00917000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020070000450030033001150070063001480080005002110090021002160100 00500237011001400242015004900256005001500305005001200320005001700332005001600349 00500140036503900050037901300070038402101680039102000070055902000120056602000130 0578#VV11.03809#VV11.03810#Vi?t#S450T#362.29#^214#S tay thc hnh truyn thng gio dc sc kho v phng chng ma tu#Dnh cho truyn thng vin c s#B.s.: ng Quc Vit (ch.b.), L Phi it, Trn Quang Trung...#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2010#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Truyn thng DGSK Trung ng#ng Quc Vit#L Phi it#Trn Quang Trung#Nguyn Th Bnh#Ph Nguyt L#Oanh#273686#Nhn g ni dung chnh trong truyn thng gio dc sc khe v phng chng ma tu ti cng ng. Hng dn thc hnh truyn thng gio dc sc kho v phng chng ma tu#Ma tu#Phng chng#Truyn thng## 00911000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020044000440030029000880070047001170080005001640090021001690100 00500190011001500195015003200210005001600242005001200258005001400270005001600284 00500130030003900050031301300070031800400080032502101840033302000170051702000100 0534020001000544020000700554#VV11.03812#VV11.03811#Vi?t#S450T#625.7#^214#S tay bo dng ng giao thng nng thn#Dng cho cp tnh, cp huyn#Nguyn Vn Nh n, H Khc Ho, on Th Phin...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a231tr.^b24cm# TTS ghi: B Giao Thng Vn Ti#Nguyn Vn Nhn#H Khc Ho#on Th Phin#Trn Qu c Tuyn#Mai Vn Hng#Oanh#273687#Ti bn#T chc qun l bo dng v sa cha ng giao thng nng thn. Ch dn k thut bo dng v sa cha ng giao th ng nng thn v sa cha cu cngtrn ng giao thng nng thn#ng giao th ng#Nng thn#Bo dng#S tay## 00735000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470080005000520090018000570100005000750110015000800200 02200095039000500117002004000122003001400162007001600176004001300192005001600205 021018300221020001700404013000700421020001700428#VV11.03813#VV11.03814#25000#Vi ?t#PH561P#807.1#^214#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a208tr.^b21cm#Phng php gin g dy#oanh#Phng php dy hc tc phm vn chng#Theo loi th#Nguyn Vit Ch #In ln th 5#Nguyn Vit Ch#Gii thiu phng php lun trong ging dy tc ph m vn chng trong nh trng. Phn tch mt s tc phm vn hc tiu biu theo cc th loi: t s, tr tnh v vn hc nc ngoi#Trng ph thng#273688#Tc phm vn hc## 00766000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440080005000490090018000540100005000720110015000770200 00800092020002200100039000500122002003500127007001600162005001600178021026200194 020000800456020001700464013000700481#VV11.03815#VV11.03816#51000#Vi?t#V115H#807 #^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a363tr.^b21cm#Vn hc#Phng php ging dy#o anh#Vn hc nh trng nhng im nhn#Phan Trng Lun#Phan Trng Lun#Nhng cc h tip cn, nhn din vn hc nh trng gip hc sinh t nhn thc v t pht t rin. Cc phng php i mi dy hc tc phm vn chng trong nh trng, i mi thit k gi hc tc phm vn chng, nng cao cht lng cc bi hc v l lun vn hc#Hc tp#Trng ph thng#273689## 00905000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090018000600100005000780110015000830200 00700098020000800105020000900113039000500122002002400127007006000151004001300211 00500150022400500150023900500170025400500110027102102750028200500150055701300070 0572#VV11.03817#VV11.03818#39000#Vi?t#L302S#959.70072#^214#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a392tr.^b24cm#S hc#Lch s#Vit Nam#oanh#Lch s s hc Vit Nam#Phan Ngc Lin, Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Cnh Minh...#In ln th 3#Phan Ngc L in#Nguyn Ngc C#Nguyn Cnh Minh#Trn B #Bi cnh lch s nn s hc nc ta t th k 10 n nay. Nhng thnh tu t c v nhng hn ch ca s hc m i thi i. Nhng khi qut l lun v s hc qua mi thi i, nh gi v s h c, rt ra cc bi hc, kinh nghim cho vic pht trin s hc nc ta hin na y#Nguyn Th Ci#273690## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090018000560100005000740110015000790200 01100094020000600105020000800111020001400119039000500133002003300138007001500171 020001200186004001800198005001500216013000700231#VV11.03819#VV11.03820#23000#Vi ?t#B103T#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1# Bi tp#Sch c thm#oanh#Bi tp trc nghim ting Vit 1#L Phng Lin#Trc nghim#Ti bn ln th 1#L Phng Lin#273691## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020073000520030048001250070017001730220004001900040 01800194008000500212009001800217010000500235011001500240020001200255020000600267 020000800273020001400281005001700295039000500312013000700317#VV11.03821#VV11.038 22#22000#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k ting Vit - ton - khoa hc - lch s - a l lp 4#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc...#Hunh Tn Phng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a136tr.^b24cm# k im tra#Lp 4#Mn hc#Sch c thm#Hunh Tn Phng#oanh#273692## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080005000510090018000560100005000740110015000790200 01100094020001200105020000600117020001400123039000500137002003900142007003400181 020000800215004001800223005001800241005001500259013000700274#VV11.03823#VV11.038 24#34000#Vi?t#M458T#372.6#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a207tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#oanh#150 bi tp ting Vit - lm vn lp 5#Nguyn Quang Ninh, L Minh Nguyt#Bi tp#Ti bn ln th 2#Nguyn Quang Ninh# L Minh Nguyt#273693## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090018000590100005000770110015000820200 01000097020000600107020001200113020001400125039000500139002002400144003003200168 007001400200004001800214005001400232013000700246#VV11.03825#VV11.03826#23000#Vi ?t#250K#428.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6# kim tra#Sch c thm#oanh# kim tra ting Anh 6#Bin son theo chng t rnh mi#Tn N Cm T#Ti bn ln th 1#Tn N Cm T#273694## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490080005000540090018000590100005000770110015000820200 01000097020000700107020000700114020001400121039000500135002003200140007007100172 005002100243005001800264005001900282005002100301005001800322013000700340#VV11.03 827#VV11.03828#29500#Vi?t#454T#428.0076#^214#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a151 tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#n tp#Sch c thm#oanh#n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Mai Hng (ch.b.), Lu Th Kim Nhung, Thi Th Cm Trang...#Nguy n Th Mai Hng#Lu Th Kim Nhung#Thi Th Cm Trang#Nguyn Th Hng Lan#Nguy n Thu Dng#273695## 00821000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410050011000460020044000570070025001010220005001260080005001310090 01900136010000500155011001500160020000900175020000900184020001700193020001900210 02000110022900500130024003900050025301300070025801500800026500500110034502101390 0356#VV11.03829#46000#Vi?t#S550D#623.8200285#^214#Ng Vn H#S dng Auto - shi p trong thit k tu thu#Ng Vn H, Ng Vn Hin#Ph.1#^aH.#^aBch khoa H Ni# 2011#^a135tr.^b24cm#Tu thu#Thit k#Tin hc ng dng#Phn mm Auto ship#Gio t rnh#Ng Vn Hin#oanh#273696#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. B mn K thut thu kh v tu thu#Ng Vn H#Gii thiu chung b phn mm Auto ship, cc cu lnh v cng c s dng chnh. Hng dn thc hnh thit k tu vi ch ng trnh Auto ship## 01012000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020049000740030104001230070 03400227008000500261009001900266010000500285011002700290005001700317005001600334 03900050035001300070035502102540036202000170061602000090063302000100064202000110 0652020001100663#VV11.03830#VV11.03831#VV11.03833#VV11.03832#92000#Vi?t#TH552H# 006.6#^214#Thc hnh thit k bn v kin trc Autocad 2011#Hng dn xy dng m hnh 2D&3D bng hnh nh minh ho ph hp vi gio trnh ging dy ti cc tr ng#Nguyn Khi Hon, Nhm Tin hc IE#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a464tr.^bTo n tp. - 24cm#Nguyn Khi Hon#Nhm Tin hc IE#Oanh#273697#Hng dn cch s dn g cc cng c ca AutoCAD 2011 to cc bn v k thut trong khng gian 2D. T rnh by cc bn v c th 3D v cch kt xut bn v cho p. M t cc cng c Internetca AutoCAD 2011 v v tr ca AutoCAD trong quy trnh thit k#Phn m m Autocad#Thit k#Thc hnh#M hnh 2D#M hnh 3D## 00656000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030018000770070034000950080005001290090 01900134010000500153011001500158005001100173039000500184013000700189021013700196 020002000333020001500353005001000368#VV11.03834#VV11.03835#30000#Vi?t#C120N#001 #^214#Cm nang tri thc ph thng#Dnh cho hc sinh#S.t., b.s.: Duy Chin, Trn g Anh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a139tr.^b21cm#Trng Anh#Oanh#273698#Gii th iu cc tri thc tng hp lin quan n cuc sng i thng trn nhiu lnh vc nh lch s vn ho x hi, khoa hc t nhin...#Kin thc ph thng#Sch thiu nhi#Duy Chin## 00994000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050016000540020083000700030017001530070052001700080 00500222009001900227010000500246011001500251005001800266005001200284039000500296 01300070030102102850030802000200059302000130061302000160062602000090064202000170 0651#VV11.03837#VV11.03836#36000#Vi?t#TR102N#345.597#^214#Nguyn Ngc Anh#Trch nhim hnh s i vi cc ti phm v ma tu theo php lut hnh s Vit Nam#S ch chuyn kho#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), Khc Hng, o Anh Ti#^aH.#^aCng a n nhn dn#2011#^a191tr.^b21cm#Nguyn Khc Hng#o Anh Ti#Oanh#273699#Lch s hnh thnh, pht trin ca php lut hnh s Vit Nam v ti phm ma tu v kt qu u tranh phng chng loi ti phm ny. Trch nhim hnh s i vi cc t i phm v ma tu theo quy nh ca b lut hnh s nm 1999 v lut sa i, b sung mt s iu ca b lut hnh s#Trch nhim hnh s#Lut hnh s#Ti phm ma tu#Vit Nam#Sch chuyn kho## 00966000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050014000480020124000620070036001860080005002220090019002270100 00500246011001500251015010400266005001500370039000500385013000700390021018600397 020001000583020000900593020000800602020000900610020001400619020001900633#VV11.03 838#VV11.03839#Vi?t#M458S#344.59705#^214#o Vn Cng#Mt s vn lin quan n cng tc qun l, gio dc tr em v ngi cha thnh nin lm tri php lut ti a bn c s#B.s.: o Vn Cng, Nguyn Th Ho#^aH.#^aCng an nhn dn#2 011#^a383tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Cnh st qun l hnh chnh v trt t an ton x hi. - Lu hnh ni b#Nguyn Th Ho#Oanh#273700#H thng c c vn bn quy phm php lut, ni dung vn bn hng dn v mt s ti liu v cng tc qun l, gio dc tr em v ngi cha thnh nin lm tri php lut t i a bn c s#Php lut#Gio dc#Qun l#Vit Nam#Tr phm php#Tui v thnh nin## 00845000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020083000600030017001430070033001600080005001930090 01900198010000500217011001500222005001600237039000500253013000700258021023900265 020000900504020001200513020001300525020001700538#VV11.03840#VV11.03841#Vi?t#M458 S#364.4#^214#Nguyn Xun Ym#Mt s vn l lun v thc tin phng nga ti p hm trong bi cnh ton cu ho#Sch chuyn kho#Nguyn Xun Ym, Nguyn Minh c#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a352tr.^b21cm#Nguyn Minh c#Oanh#273701#L lu n v ti phm v phng nga ti phm trong bi cnh ton cu ho v quan im u tranh phng chng ti phm ca mt s nc trn th gii. Quan im v gii ph p u tranh phng chng ti phm trong bi cnh ton cu ho Vit Nam#Ti ph m#Phng chng#Ton cu ho#Sch chuyn kho## 00793000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050015000560020099000710030017001700070015001870080 00500202009001900207010000500226011001500231039000500246013000700251021020300258 020001700461020002000478020001700498#VV11.03842#VV11.03844#VV11.03843#Vi?t#L600L #363.25#^214#Dng Vn Minh#L lun v thc tin v cng tc nghin cu du vt thng tch trn t thi trong iu tra hnh s#Sch chuyn kho#Dng Vn Minh#^ aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a311tr.^b21cm#Oanh#273702#L lun c bn v thc ti n v nghin cu du vt thng tch trn t thi trong iu tra hnh s. D bo v gii php nng cao hiu qu cng tc nghin cu du vt thng tch trn t t hi trong iu tra#iu tra hnh s#Du vt thng tch#Sch chuyn kho## 00970000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020082000620030017001440070066001610080005002270090 01900232010000500251011001500256005002000271005002000291039000500311013000700316 021029700323020001000620020001200630020000900642020001700651#VV11.03845#VV11.038 46#Vi?t#H406T#343.597#^214#Nguyn Ngc Anh#Hon thin php lut v phng, chng khng b - Nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Anh (c h.b.), Phm Th Chung Thu, Nguyn Th Thu Thu#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a2 14tr.^b21cm#Phm Th Chung Thu#Nguyn Th Thu Thu#Oanh#273703#Nhng vn l lun v php lut v khng b v phng chng khng b. Thc trng php lut v phng, chng khng b v cng tc phng chng khng b Vit Nam. Mt s gii p hp gp phn hon thin php lut v nng cao hiu qu cng tc phng chng khn g b Vit Nam trong tnh hnh hin nay#Php lut#Phng chng#Khng b#Sch chu yn kho## 00902000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020075000610030017001360070055001530080005002080090 01900213010000500232011001500237015004500252005001500297005001400312039000500326 013000700331021020500338020001400543020000600557020000800563020001700571#VV11.03 847#VV11.03848#Vi?t#N122C#363.25#^214#Nguyn Ngc Anh#Nng cao hiu qu hot n g ca iu tra vin trong iu tra v n hnh s#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc An h (ch.b.), Nguyn Vit H, Phm Vn Cng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a271tr.^b 21cm#Ph lc: tr. 163-263. - Th mc: tr. 264-270#Nguyn Vit H#Phm Vn Cng#O anh#273704#Trnh by c s l lun v thc tin nhim v, quyn hn ca iu tra vin. xut cc gii php kin ton v nng cao cht lng iu tra vin, b sung quyn hn v trch nhim php l cho iu tra vin#iu tra vin#V n#Hnh s#Sch chuyn kho## 01018000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050019000450020109000640030017001730070038001900080005002280090 01900233010000500252011001500257015001600272005001800288039000500306013000700311 021032600318020000900644020000900653020001900662020000600681020001700687#VV11.03 850#VV11.03849#Vi?t#C101V#363.25#^214#Nguyn Quang Ngha#Cc v n cp ti sn do ngi cha thnh nin thc hin - Thc trng v gii php trong tnh hnh hi n nay#Sch chuyn kho#Nguyn Quang Ngha, Nguyn Ngc Cng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a175tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Nguyn Ngc Cng#Oanh#273705#Trnh by nhng nhn thc chung v ngi cha thnh nin phm ti v cng tc iu tra v n cp ti sn do ngi cha thnh nin gy ra. Thc trng v gii php cng t c iu tra cc v n cp ti sn do ngi cha thnh nin gy ra ca lc lng cnh st iu tra thnh ph v trt t x hi trn a bn thnh ph H Ni#i u tra#Ti phm#Tui v thnh nin#V n#Sch chuyn kho## 00906000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020056000380070061000940080005001550090019001600100005001790110015001840150 04000199005001400239005001900253005001700272005001500289005001900304039000500323 013000700328021026300335020001000598020000800608#VV11.03851#Vi?t#C455T#363.20959 7#^214#Cng tc ti chnh cng an nhn dn trong tnh hnh mi#B.s.: Ng Xun Li u, Trnh Th Kiu Anh, Nguyn Xun Hip...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a622tr .^b22cm#TTS ghi: B Cng an. - Lu hnh ni b#Ng Xun Liu#Trnh Th Kiu Anh #Nguyn Xun Hip#Trnh Hu Cng#Nguyn Thanh Huyn#oanh#273706#Trnh by nhng quan im, t tng ch o cng tc ti chnh trong cng an nhn dn ca ng u cng an trung ng, lnh o b cng an, n thc hin nhim v ti chnh phc v cc mt cng tc nghip v chuyn mn, nhng vn m bo ngun lc ti ch nh...#Ti chnh#Cng an## 00713000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020021000430070060000640040029001240080005001530090019001580100 00500177011001500182021010700197020001000304020001100314039000500325005001700330 005001500347005001500362005001300377005001400390013000700404#VL11.00562#60000#V i?t#GI-108T#491.78#^214#Gio trnh ting Nga#Nguyn Khnh Vn, Nguyn T Ngn (c h.b.), Trn Th Tuyt...#Ti bn ln th 1 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#20 11#^a151tr.^b27cm#Gm 24 bi hc nhm gip hc sinh luyn tp cch s dng cc c u trc ng php, v mu cu trong ting Nga#Ting Nga#Gio trnh#oanh#Nguyn Kh nh Vn#Nguyn T Ngn#Trn Th Tuyt#Mc Th Thy#Trnh T Dung#273708## 00685000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050012000510020035000630030026000980070012001240080 00500136009001800141010000500159011001500164021020500179020000800384020001500392 039000500407013000700412#VL11.00563#VL11.00564#300000#Vi?t#NH556V#540#^214#Cao C Gic#Nhng vin kim cng trong ho hc#T l thuyt n ng dng#Cao C Gic #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a989tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ho hc ph thng, khai thc di mi gc t l thuyt n ng dng, t c b n n nng cao, kt hp kinh nghim thc tin dy hc vi cc kin thc ho hc hin i#Ho hc#Sch tham kho#oanh#273709## 00825000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440030039000640070074001030080005001770090018001820100 00500200011001500205015005000220039000500270013000700275021014800282020002200430 020000800452005001700460005001300477005001900490005001400509#VL11.00565#VL11.005 66#Vi?t#D112V#371.3#^214#Dy v hc tch cc#Mt s phng php v k thut dy hc#Nguyn Lng Bnh (ch.b.), Hng Tr, Nguyn Phng Hng, Cao Th Thng#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a296tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Vit - B#Oanh#273710#Mt s vn l lun c bn v dy v hc tch cc. Gii thiu cc k thut v phng php dy v hc tch cc. nh gi trong dy v h c tch cc#Phng php ging dy#Hc tp#Nguyn Lng Bnh# Hng Tr#Nguyn Ph ng Hng#Cao Th Thng## 00766000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570020048000620030091001100070062002010080 00500263009001800268010000500286011001500291005001200306005001500318005001700333 00500150035003900050036501300070037002000140037702000200039102000140041102000150 0425#VL11.00567#VL11.00568#VL11.00569#200000#Vi?t#NH556C#512#^214#Nhng con ng khm ph li gii bt ng thc#Dnh cho hc sinh THCS, THPT. Hc sinh n luy n thi i hc. Hc sinh n luyn thi Olympic#Trn Phng, Nguyn c Tn, Nguy n Anh Hong, T Hong Thng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a461tr.^b27cm#Trn Ph ng#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#T Hong Thng#Oanh#273711#Bt ng thc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi## 00639000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020037000570080005000940090018000990100005001170110 01500122015004700137039000500184013000700189021015200196020000800348020002000356 020000900376#VL11.00570#VL11.00571#VL11.00572#Vi?t#NGH305C#370.7#^214#Nghin cu khoa hc s phm ng dng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a146tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc o to. D n Vit - B#Oanh#273712#L thuyt v phng php nghin cu c bn v khoa hc s phm. Hng dn p dng nghin cu khoa hc s phm ng dng trong iu kin thc t Vit Nam#S phm#Nghin cu khoa hc#ng dng## 00844000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050014000440020040000580030015000980070047001130080005001600090 02100165010000500186011001500191015004400206005001400250005001700264039000500281 013000700286021021400293020001100507020000900518020001500527#VV10.18238#49000#V i?t#H466T#334.09597#^214#Bi Vn Huyn#Hp tc x nhn t thc tin ng Nai#S ch tham kho#Bi Vn Huyn, Phm Vn Sng, Nguyn Quc Thi#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a299tr.^b21cm#TTS ghi: S Khoa hc v Cng ngh ng Nai#Phm Vn Sng#Nguyn Quc Thi#Oanh#273713#Phn tch thc trng, nh gi nhng thun li kh khn cng nh xu hng pht trin hp tc x thi gian ti. a ra nhng gi i php v xut thit thc nhm m rng s lng hot ng ca loi hnh kinh t ny#Hp tc x#ng Nai#Sch tham kho## 00925000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020083000510070081001340080005002150090021002200100 00500241011001500246005002100261005002300282005001300305005001400318039000500332 013000700337021020700344020001700551020000900568020001000577015002400587#VV11.03 852#VV11.03853#81000#Vi?t#N305G#341.3#^214#Nin gim cc iu c quc t nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam k nm 2006#B.s.: Nguyn Th Hong Anh, Nguy n Th Minh Nguyt, Bnh Yn Th, Phm Hng Lan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^ a271tr.^b22cm#Nguyn Th Hong Anh#Nguyn Th Minh Nguyt#Bnh Yn Th#Phm Hng Lan#Oanh#273714#Gii thiu ton vn cc iu c quc t nc Cng ho x hi c h ngha Vit Nam k vi bn nc ngoi nm 2006 v cc lnh vc: chnh tr, kin h t, thng mi, vn ho, khoa hc k thut, gio dc, y t...#iu c quc t #Vit Nam#Nin gim#TTS ghi: B Ngoi giao## 00925000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020083000520070080001350080005002150090021002200100 00500241011001500246005002100261005002300282005001300305005001400318039000500332 013000700337021020700344020001700551020000900568020001000577015002400587#VV11.03 854#VV11.03855#134000#Vi?t#N305G#341.3#^214#Nin gim cc iu c quc t nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam k nm 1996#B.s.: Nguyn Th Hong Anh, Nguy n Th Minh Nguyt, Bnh Yn Th, Phm Hng Lan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a619tr.^b22cm#Nguyn Th Hong Anh#Nguyn Th Minh Nguyt#Bnh Yn Th#Phm Hng Lan#Oanh#273715#Gii thiu ton vn cc iu c quc t nc Cng ho x hi c h ngha Vit Nam k vi bn nc ngoi nm 1996 v cc lnh vc: chnh tr, kin h t, thng mi, vn ho, khoa hc k thut, gio dc, y t...#iu c quc t #Vit Nam#Nin gim#TTS ghi: B Ngoi giao## 00734000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050016000520020078000680070016001460080005001620090 02100167010000500188011001500193039000500208013000700213021018600220020001700406 020001600423020000900439020000800448#VV11.03857#VV11.03856#91.000#Vi?t#451L#95 9.7#^214#inh Trn Dng#c lp dn tc v ch ngha x hi mc tiu chin lc v con ng tip cn#inh Trn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a455tr.^b 24cm#Oanh#273716#Phn tch thc t lch s qua cc thi k, nu r nhng c i m, din bin ca cch mng Vit Nam. Trnh by nhng quan im v ng li c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi#Ch ngha x hi#c lp dn tc#Vit Nam#Lch s## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020048000530070045001010080005001460090021001510100 00500172011001500177005001200192005001100204005001700215005001200232039000500244 013000700249021013200256020000800388020001000396020006100406005001500467#VV11.03 858#VV11.03859#160000#Vi?t#NG527Q#959.7#^214#Nguyn Quang Lm - Cuc i trn v n ngha tnh#V Tr Cng, L Mu Hn, Nguyn Khnh Anh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a386tr.^b21cm#V Tr Cng#L Mu Hn#Nguyn Khnh Anh#Phm Vn X#Oan h#273717#Tp hp mt s bi vit ca cc ng ch lnh o ng, nh nc, qun i ... v cuc i, s nghip ca ng ch Nguyn Quang Lm#Tiu s#S nghip#N guyn Quang Lm, Lo thnh cch mng, (1919-1990), Vit Nam# Quang Thng## 00817000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050014000540020101000680030019001690070030001880080 00500218009002100223010000500244011001500249039000500264013000700269021011200276 020003400388020001700422020001500439005001500454020001900469020001500488#VV11.03 860#VV11.03861#40000#Vi?t#QU105#335.412#^214#Ng Vn Lng#Quan im kinh t t rong mt s tc phm kinh in Mc - Lnin v thi k qu ln ch ngha x h i#Ti liu tham kho#Ng Vn Lng, Phm Ngc Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 1#^a281tr.^b21cm#Oanh#273718#Gii thiu quan im kinh t trong mt s tc phm kinh in Mc - Lnin v thi k qu ln ch ngha x hi#Kinh t chnh tr h c Mc - Lnin#Ch ngha x hi#Sch tham kho#Phm Ngc Dng#Tc phm kinh in #Thi k qu ## 01267000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020072000500030022001220070054001440080005001980090021002030100 00500224011001500229021043100244020001200675020002200687020000900709020000900718 03900050072702000140073201500610074602000230080700500150083000500140084500500120 0859005001400871005001300885013000700898#VV11.03862#VV11.03863#Vi?t#V121D#335.43 09597#^214#Vn dng v pht trin ch ngha Mc - Lnin ca H Ch Minh v ng ta#Thi k trc i mi#Bi nh Phong, Phm Ngc Anh (ch.b.), Th Tng...#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a567tr.^b22cm#Phn tch lm sng t quan im ca ng thi k ci to v xy dng ch ngha x hi nc ta di nh sng ca c h ngha Mc - Lnin, s thnh cng v cha thnh cng trong vic vn dng ch n gha Mc - Lnin trong s nghip ci to v xy dng ch ngha x hi thi k tr c i mi. Rt ra nhng bi hc t vic vn dng ch ngha Mc - Lnin trong s nghip ci to v xy dng ch ngha x hi nc ta trong giai on ny#H C h Minh#Ch ngha Mc - Lnin#Vn dng#Vit Nam#oanh#Xy dng CNXH#TTS ghi: Hc vin Chnh tr hnh chnh Quc gia H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam#Bi nh Phong#Phm Ngc Anh# Th Tng#Hong Ch Bo#Phm Duy c#273719## 00946000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020057000580070056001150080005001710090021001760100 00500197011001500202005001200217005001500229005001600244005001100260005001600271 03900050028701300070029202102770029902000130057602000110058902000110060002000090 0611#VV11.03865#VV11.03864#65000#Vi?t#CH312S#333.3309597#^214#Chnh sch pht t rin th trng bt ng sn Vit Nam#inh Vn n (ch.b.), Trn Kim Chung, Ho ng Vn Cng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a463tr.^b21cm#inh Vn n#Trn K im Chung#Hong Vn Cng#L Xun B#Nguyn nh Ti#Oanh#273720#C s l lun v th trng bt ng sn v kinh nghim quc t v chnh sch pht trin th tr ng bt ng sn. Kinh nghim quc t v bi hc cho Vit Nam v chnh sch pht trin th trng bt ng sn. Thc trng chnh sch pht trin th trng bt ng sn Vit Nam...#Bt ng sn#Th trng#Chnh sch#Vit Nam## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020043000670030052001100070014001620080 00500176009002100181010000500202011001500207015004400222039000500266013000700271 021017200278020002000450020001200470020001100482#VV11.03866#VV11.03867#35000#Vi ?t#GI-108T#001.4#^214#Ng Don Vnh#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc#T i liu hng dn nghin cu v ng dng thc tin#Ng Don Vnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht trin#Oanh# 273721#Trnh by cc vn c bn ca phng php nghin cu khoa hc nh xc nh ch nghin cu, cc ni dung nghin cu cng nh cc bc tin hnh nghi n cu khoa hc...#Nghin cu khoa hc#Phng php#Gio trnh## 01024000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020115000530070052001680080005002200090021002250100 00500246011001500251005001300266039000500279013000700284012002800291021018800319 00500170050700500090052400500080053300500150054102000100055602000160056602000090 0582020000900591020001600600020001300616020002100629#VV11.03868#VV11.03869#50000 #Vi?t#H428#344.597#^214#Hi - p v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc lao ng, dy ngh, bo him x hi v bo him tht nghip#L Thanh Nga, Nguy n Th Huyn (ch.b.), L Khang...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a327tr.^b21cm#L Thanh Nga#Oanh#273722#T sch Php lut ph thng#Gm cc cu hi - p v x pht vi phm hnh chnh trong cc lnh vc: lao ng, hot ng a ngi Vit Nam i lao ng nc ngoi, dy ngh, bo him x hi v bo him tht nghip# Nguyn Th Huyn#L Khang#Yn Nhi#L Thanh Duyn#Php lut#Pht hnh chnh#Dy n gh#Lao ng#Bo him x hi#Sch hi p#Bo him tht nghip## 00572000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020010000560070012000660080005000780090011000830100 00500094011001500099039000500114013000700119012002200126021010500148020001500253 020000800268020001000276020000800286#VV11.03870#VV11.03871#Vi?t#455H#248.4#^214 #Song Nguyn#ng hnh#Song Nguyn#^aH.#^aTn gio#2010#^a274tr.^b21cm#Oanh#2737 23#T sch i dng hin#Gm nhng suy nghim su sc ca tc gi v cuc sng, v i tu, ngha cuc sng v gi tr lm ngi#o Thin cha#Gio l#Cuc s ng#Tu hnh## 00580000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020017000680070014000850080005000990090 02100104010000500125011001500130039000500145013000700150021015100157020000900308 020000900317#VV11.03872#VV11.03873#56000#Vi?t#H419H#370.9597#^214#Trn Kim ng #Hc hay cy gii#Trn Kim ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a171tr.^b21cm#Oa nh#273724#Tp hp nhng bi nghin cu, cm nhn ca tc gi ng ti trn cc b o, tp ch v t tng H Ch Minh trong gio dc, v mt s vn v gio dc #Gio dc#Vit Nam## 00887000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020017000690030015000860070056001010080 00500157009002100162010000500183011001500188020000700203020000900210020001500219 00600100023400600090024400600100025300500120026303900050027501300070028002102050 0287019000500492004001800497020001000515#VV11.03874#VV11.03875#54000#Vi?t#M458T #303.49#^214#Friedman, George#Mt trm nm ti#Sch tham kho#Goerge Friedman ; Dch: Hng Hnh... ; L c Hnh h..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a307tr.^b2 4cm#D bo#Th gii#Sch tham kho#Hng Hnh#Kiu Anh#Thu Qunh#L c Hnh#Oanh #273725#Gm nhng nh gi, lun chng v v tr, vai tr, sc mnh ca M, kh nng v xu hng pht trin ca Trung Quc, Nga...trong mt vi thp k ti, cn g c nhng nh kin ch quan v cch nhn mt chiu#Dch#Ti bn ln th 1#Th k 21## 00692000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530080005001270090021001320100005001530110 01500158039000500173013000700178021014900185020001000334020000700344020001800351 020001800369020000900387020001800396#VV11.03876#VV11.03877#43000#Vi?t#V115B#342 .597#^214#Vn bn v bu c i biu Quc hi v i biu hi ng nhn dn cc cp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a438tr.^b21cm#Oanh#273726#Tp hp nhng vn bn ch yu ca ng, nh nc v mt trn t quc v bu c Quc hi kho XIII v Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2011 - 2016#Php lut#Bu c#i biu qu c hi#Hi ng nhn dn#Vit Nam#Vn bn php lut## 00703000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020028000420070052000700080005001220090021001270100005001480110 01500153039000500168013000700173021013700180020002000317005001400337005001600351 005000900367005001300376005001600389020000800405#VV11.03878#VV11.03879#Vi?t#G561 S#170#^214#Gng sng lm theo li Bc#L Minh Ngha (ch.b.), Hong Vit Dung, T ng Lm...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a238tr.^b21cm#Oanh#273727#Gii thiu nhng vic lm c th ca c nhn, tp th c bnh chn t c s qua vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#in hnh tin tin#L Minh Ngha# Hong Vit Dung#Tng Lm#Ng Th Thu#Nguyn Vit Anh#o c## 00983000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020088000520070055001400080005001950090021002000100 00500221011001500226015004800241005001700289005001400306005001800320005001300338 00500140035103900050036501300070037002102320037702000220060902000150063102000110 0646#VV11.03880#VV11.03881#59000#Vi?t#H419T#335.43#^214#Hc thuyt bo v t qu c x hi ch ngha ca V. I. Lnin gi tr lch s v hin thc#Nguyn Tin Bn h, L Hng Quang, Nguyn Vnh Thng,...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a395tr.^ b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Nhn vn Qun s#Nguyn Tin Bnh#L Hng Q uang#Nguyn Vnh Thng#H Kim Vit#Cao Tin Hinh#Oanh#273728#Tp hp cc bi ng hin cu ca cc nh khoa hc qun s v ni dung c bn ca hc thuyt bo v T quc x hi ca V.I. Lnin v vic vn dng, pht trin hc thuyt vo s n ghip bo v T quc Vit Nam trong thi i ngy nay#Ch ngha Mc - Lnin#Bo v T quc#Hc thuyt## 01103000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070060000880040029001480080005001770090 02100182010000500203011001500208015007100223005001500294005001500309005001900324 00500160034300500090035903900050036801300070037302000200038002000110040002103660 0411#VV11.03883#VV11.03882#90000#Vi?t#GI-108T#335.411#^214#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#B.s.: Nguyn Duy Qu, Dng Ph Hip, Nguyn Trng Chun...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a671tr.^b21cm#TTS ghi: H i ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc gia...#Nguyn Duy Qu#Dng Ph Hip#Nguyn Trng Chun#Ng Thnh Dng#V Khiu#Oanh#273729#Trit hc Mc-L nin#Gio trnh#Gii thiu v trit hc v vai tr ca n trong i sng x hi, lch s trit hc trc Mc, s ra i v pht trin ca trit hc Mc - Lnin, quan nim v vt cht v thc. Trnh by cc nguyn l, cp phm tr, quy lu t c bn ca ch ngha duy vt bin chng: l lun v nhn thc, x hi t nhin , hnh thi kinh t x hi, giai cp v u tranh giai cp...## 00853000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020068000570070061001250080005001860090021001910100 00500212011001500217005001500232039000500247013000700252020001500259020001500274 02000090028900500190029800500140031700500160033100500160034702101460036302000180 0509#VV11.03884#VV11.03885#83000#Vi?t#V103T#303.4409597#^214#Vai tr ca cc t chc x hi i vi pht trin v qun l x hi#Thang Vn Phc, Nguyn Minh Ph ng (ch.b.), Phan Xun Sn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a590tr.^b21cm#Tha ng Vn Phc#Oanh#273730#T chc x hi#Qun l x hi#Vit Nam#Nguyn Minh Phn g#Phan Xun Sn#Trnh Xun Gii#Nguyn Hu Dng#Mt s vn l lun v thc ti n v vai tr ca cc t chc x hi i vi pht trin x hi. Vai tr ca cc t chc x hi nc ta hin nay#Pht trin x hi## 00965000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020096000680070014001640080005001780090 02100183010000500204011001500209021039600224020001800620020001600638020000900654 039000400663020001300667013000700680#VV11.03887#VV11.03886#51000#Vi?t#V103T#338 .9597#^214#Trn Hng Lu#Vai tr ca tri thc khoa hc trong s nghip cng nghi p ho, hin i ho Vit Nam hin nay#Trn Hng Lu#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a259tr.^b21cm#Phn tch, h thng ho khi nim, kt cu, phn loi tri t hc khoa hc v lm r vai tr quan trng ca tri thc khoa hc trong s nghip cng nghip ho, hin i ho, trong bi cnh tc ng ca ton cu ho, kinh t th trng v kinh t tri thc; ng thi xut mt s gii php nhm pht hu y vai tr ca tri thc khoa hc trong s nghip cng nghip ho, hin i ho nc ta hin nay#Tri thc khoa hc#Cng nghip ho#Vit Nam#Mai#Hin i ho#273 731## 00838000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020056000690070015001250080005001400090 02100145010000500166011001500171013000700186021030100193020001200494020002100506 020002000527020000900547039000400556#VV11.03889#VV11.03888#24000#Vi?t#M458S#335 .4346#^214#on Duy Thnh#Mt s cm nhn v t tng - hnh ng ca H Ch Min h#on Duy Thnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a153tr.^b21cm#273732#Gii thiu v cuc i, t tng v hnh ng ca Ch tch H Ch Minh: t thi th u, kh i xut dng bn ba khp nm Chu tm ng cu nc, nhng hot ng cch mng ca Ngi sng lp, rn luyn v lnh o nhn dn ta u tranh nh ui k th xm lc, gii phng dn tc khi ch n l...#H Ch Minh#T tng H Ch M inh#Hot ng cch mng#Vit Nam#Mai## 00448000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050010000500020026000600030009000860070010000950080006001050090 01700111010000500128011001500133020001700148020000900165020000900174039000400183 013000700187#VN11.01293#VN11.01294#Vi?t#NG558T#895.922803#^214#Tiu Kiu#Ngi t hn i! Bn b i!#Ghi chp#Tiu Kiu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a115tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Ghi chp#Mai#273733## 00419000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050013000430020009000560030004000650070013000690080006000820090 01700088010000500105011001400110020001700124020000900141020000400150039000400154 013000700158#VN11.01295#25000#Vi?t#S108C#895.9221#^214#Nguyn Phiu#So cui#Th #Nguyn Phiu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a74tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#Mai#273734## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030018000750070064000930080006001570090 01700163010000500180011001500185020001700200020000900217020000900226039000400235 00500120023900500070025100500160025800500080027400500100028200500110029201300070 0303#VN11.01296#VN11.01297#18000#Vi?t#H507G#895.9221008#^214#Hu gia dng th# Th tnh chn lc#Nguyn Bnh, Th L, V Hong Chng... ; Khc Dng tuyn ch n#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh# Mai#Nguyn Bnh#Th L#V Hong Chng#Thc T#Quch Tn#Khc Dng#273735## 00411000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050014000360020017000500030004000670070014000710080006000850090017000910100 00500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000400158013000700162 #VN11.01298#Vi?t#H454#895.9221#^214#V Xun Khnh#Hn t thnh c#Th#V Xun Khnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a163tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#M ai#273736## 00585000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020015000720030010000870070015000970080 00600112009001700118010000500135011001500140020001700155020000900172020001000181 039000400191021010500195013000700300#VV11.03890#VV11.03891#59000#Vi?t#TH462V#89 5.922803#^214#Nguyn Tn Dn#Thi vang vng#Truyn k#Nguyn Tn Dn#^aHu#^aNxb . Thun Ho#2011#^a198tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Mai#Vit v cuc i hot ng cch mng ca Nguyn Tn Dn v ng i trong nhng ngy rc la chin tranh#273737## 00985000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020068000500070058001180080006001760090017001820100005001990110 01500204015004500219021018500264020002700449005001700476005002100493005001900514 00500200053301300070055300500150056003900040057502000090057902000110058802000100 0599020001100609020001500620#VV11.03892#VV11.03893#Vi?t#T550K#738.0959749#^214#T k c n Phc Tch chn dung ngi lng gm c bn dng Lu#Nguyn Hu Th ng, Trn nh Hng, Nguyn Phc Bo n...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a215tr .^b24cm#Th mc: tr. 197-204. - Ph lc: tr. 205-214#Gii thiu v v tr a l , iu kin t nhin, lch s ca lng Phc Tch tnh Tha Thin Hu v nhng g i tr vn ho tinh thn v truyn thng lu i ca lng ngh gm Phc Tch#Ng h th cng truyn thng#Nguyn Hu Thng#Nguyn Phc Bo n#Tn N Khnh Tran g#Nguyn Th Tm Hnh#273738#Trn nh Hng#Mai#Ngh gm#Phc Tch#Phong Ho#Ph ong in#Tha Thin Hu## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020024000720030016000960070017001120080 00500129009001900134010000500153011001500158020001700173020000900190020001200199 039000400211013000700215#VN11.01299#VN11.01300#39000#Vi?t#NG452N#895.9223#^214# Nguyn Hng Thi#Ngi nh bn trin sng#Tp truyn ngn#Nguyn Hng Thi#^aH.#^ aCng an nhn dn#2010#^a216tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai# 273739## 00882000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090021000600100005000810110015000860200 01000101020001500111020000900126020001800135039000400153002005000157021038300207 004001900590013000700609#VN11.01302#VN11.01301#20000#Vi?t#L504B#342.59708#^214# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a147tr.^b19cm#Php lut#Bnh ng gii#Vit Nam# Vn bn php lut#Mai#Lut bnh ng gii v vn bn hng dn thi hnh#Gii thi u cc iu khon trong Lut bnh ng gii, quy nh v bnh ng gii trong c c lnh vc ca i sng x hi v gia nh; cc bin php bo m bnh ng gii ; trch nhim ca c quan, t chc, gia nh v c nhn trong vic thc hin v bo m bnh ng gii; thanh tra, gim st v x l vi phm php lut v bnh ng gii... km theo mt s vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#273740 ## 00680000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490080005000540090021000590100005000800110014000850200 01000099020001400109020000900123020001800132039000400150002001900154021024600173 013000700419#VN11.01303#VN11.01304#9000#Vi?t#L504B#344.59702#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a48tr.^b19cm#Php lut#Bo him y t#Vit Nam#Vn bn php lu t#Mai#Lut bo him y t#Gii thiu ni dung Lut bo him y t, gm 52 iu v i cc phn: quy nh chung, i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t, th bo him y t, phm vi c hng bo him, thanh ton... v cc vn bn hng dn thi hnh#273741## 00790000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090021000600100005000810110014000860200 01000100020001600110020000900126020001800135039000400153002002100157021035100178 013000700529#VN11.01305#VN11.01306#13000#Vi?t#L504B#344.59702#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a88tr.^b19cm#Php lut#Bo him x hi#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut bo him x hi#Trnh by ton vn ni dung Lut bo him x hi c quc hi thng qua 2006, bao gm 141 iu vi cc mc: qui nh chung, quy n li, trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, t chc bo him x hi, bo him x hi bt buc, bo him t nguyn, bo him tht nghip, qu bo him x hi, t chc thc hin v cc iu khon thi hnh#273742## 00726000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530080005001200090021001250100005001460110 01500151021025600166020001100422020001000433020000900443020000900452039000400461 013000700465#VN11.01307#VN11.01308#25000#Vi?t#C101N#328.597#^214#Cc ngh quyt c thng qua ti k hp th tm Quc hi kha XII#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a198tr.^b19cm#Gm cc bo co, ngh quyt ca Quc hi, UBTVQH v k hoch pht trin kinh t - x hi, d ton ngn sch nh nc, phn b ngn sch trun g ng, gim st vic thc hin ci cch th tc hnh chnh... c thng qua t i k hp th tm Quc hi kha XII#Ngh quyt#Ph chun#Quc hi#Vit Nam#Mai#27 3743## 00642000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470080005000520090021000570100005000780110014000830200 01000097020002400107020000900131020001800140039000400158002003300162021018600195 013000700381#VN11.01309#VN11.01310#8000#Vi?t#L504N#346.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a43tr.^b19cm#Php lut#Lut ngn hng nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut ngn hng nh nc Vit Nam#Gii thiu mt s iu quy nh v t chc v hot ng ca ngn hng nh nc, cc vn v ti chnh k ton , thanh tra gim st ngn hng, kim ton ni b, cc iu khon thi hnh#273744 ## 00827000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490080005000540090021000590100005000800110014000850200 01000099020001100109020000900120020001800129039000400147002004600151021034700197 020001000544013000700554#VN11.01311#VN11.01312#8000#Vi?t#L504S#343.59709#^214#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a46tr.^b19cm#Php lut#Nng lng#Vit Nam#Vn b n php lut#Mai#Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu#Gii thiu Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu, vi 48 iu quy nh v s dng nng l ng tit kim v hiu qu trong sn xut cng nghip, xy dng, chiu sng cng c ng, giao thng vn ti, sn xut nng nghip, hot ng dch v v h gia nh , d n u t, c quan, n v s dng ngn sch nh nc, cng cc iu khon thi hnh#Tit kim#273745## 00737000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470080005000520090021000570100005000780110014000830200 01000097020000700107020000900114020001800123039000400141002002300145021028600168 020001000454013000700464#VN11.01313#VN11.01314#9500#Vi?t#L504C#342.597#^214#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a59tr.^b19cm#Php lut#Cn b#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut cn b, cng chc#Gii thiu nhng quy nh php lut v ngha v ; quyn ca cn b, cng chc; cn b, cng chc trung ng, cp tnh, cp huy n, cp x; vn qun l cn b, cng chc, cc iu kin m bo thi hnh cn g v, thanh tra cng v, khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh#C ng chc#273746## 00764000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480080005000530090021000580100005000790110015000840200 01000099020001000109020000900119020001800128039000400146002002400150021030500174 020001200479013000700491#VN11.01315#VN11.01316#20000#Vi?t#L504T#347.597#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a163tr.^b19cm#Php lut#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut thi hnh n dn s#Gii thiu ni dung 183 iu ca Lut thi hnh n dn s, vi cc qui nh chung v qui nh c th v h thng t chc t hi hnh n dn s v chp hnh vin, th tc thi hnh n, bin php bo m v c ng ch, khiu ni, t co v khng ngh v thi hnh n, x l vi phm... cng cc iu khon thi hnh#Thi hnh n#273747## 00939000000000313000450002600110000002600110001102102890002201400070031104100050 03181810006003230820010003298080005003390080005003440090021003490100005003700110 01500375020001000390020001700400020000900417020001300426039000400439002010000443 007002400543005001200567020001200579005001100591020001600602013000700618#VN11.01 317#VN11.01318#Gii thiu 75 cu hi v tr li v cc quy nh lin quan ti c c hnh vi bo lc gia nh v nguyn tc phng chng, bo v, h tr nn nhn b bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc v cc qu i nh x l vi phm php lut v phng, chng bo lc gia nh#19000#Vi?t#T310 H#346.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a115tr.^b19cm#Php lut#Bo lc gia nh#Vit Nam#Sch hi p#Mai#Tm hiu php lut v x pht vi phm hnh c hnh trong lnh vc phng chng, chng bo lc gia nh#V Ngc Anh, V Vn Anh# V Ngc Anh#Phng chng#V Vn Anh#Pht hnh chnh#273748## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020017000630070009000800080005000890090 01100094010000500105011001500110020001800125020000900143020001200152039000400164 004001300168013000700181012001300188#VN11.01320#VN11.01319#39000#Vi?t#T515T#895 .9223#^214#Duy Khn#Tui th im lng#Duy Khn#^aH.#^aKim ng#2011#^a227tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#In ln th 4#273749#T sch Vng## 01091000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020072000570070055001290040008001840080005001920090 02100197010000500218011001500223015003600238021029800274020002300572020001000595 02000130060502000090061802000170062700500130064400500180065700500110067500500170 0686005001500703039000400718013000700722#VN11.01321#VN11.01322#15500#Vi?t#T103L #324.2597071#^214#Ti liu hc tp chnh tr dnh cho hc vin lp bi dng kt np ng#Ng Vn Tho (ch.b.), Nguyn Vit Thng, V Ngc Am...#Ti bn#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2011#^a191tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by khi qut lch s ng Cng sn Vit Nam, cng lnh xy dng t nc tron g thi k qu ln ch ngha x hi, mt s ni dung c bn ca iu l ng C ng sn Vit Nam, hc tp v lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh v phn u tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Chn h tr#iu l ng#Vit Nam#Ti liu hc tp#Ng Vn Tho#Nguyn Vit Thng#V N gc Am#Nguyn Thc Lanh#T Trung Thnh#Mai#273750## 01113000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090021000600100005000810110015000860200 01000101020001400111020000900125020001800134039000400152002006100156003010600217 021046700323004001800790020000800808013000700816#VN11.01323#VN11.01324#17000#Vi ?t#B450L#344.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a127tr.^b19cm#Php lut# Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#B lut lao ng ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007. Vn bn hp nht B lut lao ng qua cc ln sa i, b sung#Gii thiu ton vn ni dung B lut lao ng v lut sa i b sung mt s iu ca B lut lao ng nm 2 002, 2006, 2007, bao gm 198 iu vi cc mc qui nh v vic lm, hc ngh, h p ng lao ng, tho c lao ng tp th, thi gi lm vic v ngh ngi, an t on, v sinh lao ng, qui nh i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc, gii quyt tranh chp lao ng, qun l nh nc v lao ng... v cc iu khon thi hnh#Ti bn ln th 5#B lut#273751## 00846000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090021000600100005000810110015000860200 01000101020002300111020000900134020001800143039000400161002002300165021039700188 013000700585#VN11.01325#VN11.01326#19000#Vi?t#L504B#344.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a147tr.^b19cm#Php lut#Lut bo v mi trng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut bo v mi trng#Gii thiu ni dung 136 iu ca Lut b o v mi trng, vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v: tiu chun m i trng, nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam k t bo v mi trng, bo tn v s dng hp l ti nguyn thin nhin, bo v m i trng, qun l cht thi, x l vi phm v bi thng thit hi v mi trn g... km theo cc iu khon thi hnh#273752## 00965000000000349000450002600110000002600110001102102490002201400070027104100050 02781810006002830820008002898080005002970080005003020090021003070100005003280110 01500333020001000348020000700358020000900365020001300374039000400387002004700391 00700610043801500200049902000180051900500140053700500140055100500140056500500150 0579005001400594013000700608#VN11.01327#VN11.01328#Gii thiu 102 cu hi, tr l i v nhng qui nh chung v qui nh c th ca bu c i biu hi ng nhn dn: s i biu, n v bu c, khu vc b phiu, cc t chc ph trch, danh s ch c tri, ng c i biu, trnh t bu c, kim phiu...#10000#Vi?t#H428#34 2.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a142tr.^b19cm#Php lut#Bu c#Vit N am#Sch hi p#Mai#Hi - p v bu c i biu Hi ng nhn dn#B.s.: Trn V n Tun (ch.b.), L Trng Vinh, Phan Vn Hng...#TTS ghi: B Ni v#Hi ng nh n dn#Trn Vn Tun#L Trng Vinh#Phan Vn Hng#Nguyn Vn o#Phm c Ton#273 753## 00756000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480080005000530090021000580100005000790110015000840200 01000099020002200109020000900131020001800140039000400158002002200162003004600184 021025300230013000700483#VN11.01329#VN11.01330#19000#Vi?t#L504K#347.597#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a135tr.^b19cm#Php lut#Lut khiu ni t co#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut khiu ni t co# c sa i, b sung nm 20 04 v nm 2005#Gii thiu lut khiu ni, t co, c sa i, b sung nm 2 004 v nm 2005. Tm hiu cc qui nh mi ca php lut v khiu ni, t co. Q uyn v ngha v ca ngi khiu ni, t co. Thm quyn gii quyt v th tc g ii quyt khiu ni, t co#273754## 01002000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090021000600100005000810110014000860200 01000100020001700110020000900127020001800136039000400154002004800158007000800206 021040600214020001200620005000800632012002800640020001300668013000700681#VN11.01 331#VN11.01332#17000#Vi?t#H428#346.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a115r.^b19cm#Php lut#Bo lc gia nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Hi - p v lut phng, chng bo lc gia nh#Lan Anh#Gii thiu 63 cu hi, p v lu t phng, chng bo lc gia nh v ton vn ni dung Lut phng, chng bo lc g ia nh nm 2007 vi nhng qui nh chung v qui nh c th: phng nga bo lc gia nh, ho gii mu thun tranh tranh chp, bo v v h tr nn nhn bo l c gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc v vic x l vi phm, khiu ni t co cng cc iu khon thi hnh#Phng chng#Lan Anh#T sch Php lut ph thng#Sch hi p#273755## 00991000000000289000450002600110000002600110001102103080002201400070033004100050 03371810006003420820012003488080005003600080005003650090021003700100005003910110 01500396020001700411020001700428020001700445039000400462002007900466003009200545 015003600637020000800673020001300681013000700694#VN11.01333#VN11.01334#Gii thi u 62 cu hi v p v cc vn kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng: ngha, tm quan trng, cng lnh xy dng t nc trong thi k qu l n ch ngha x hi, chin lc pht trin kinh t - x hi 2011-2020, bo co c hnh tr v v b sung sa i iu l ng ca i hi XI#12000#Vi?t#T103L#324 .2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a183tr.^b19cm#Vn kin i hi#i hi i biu#Ti liu hc tp#Mai#Ti liu hi - p cc vn kin i hi i b iu ton quc ln th XI ca ng#Dng cho on vin, hi vin cc on th chn h tr - x hi v tuyn truyn trong nhn dn#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung n g#ng b#Sch hi p#273756## 00951000000000361000450002600110000002600110001102101640002201400070018604100050 01931810006001980820012002048080005002160080005002210090021002260100005002470110 01500252020001800267020001000285020001700295039000400312002006000316007006000376 01500360043600400080047202000230048002000100050300500130051300500110052600500170 0537005001500554005001300569013000700582#VN11.01335#VN11.01336#Trnh by nhng k in thc c bn v ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh, nhng vn c b n ca ng li cch mng Vit Nam v nhim v ca ngi ng vin#24000#Vi?t#T 103L#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a223tr.^b19cm#L lun chn h tr#ng vin#Ti liu hc tp#Mai#Ti liu bi dng l lun chnh tr dnh c ho ng vin mi#B.s.: Ng Vn Tho (ch.b.), V Ngc Am, Nguyn Thc Lanh...#TT S ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Ti bn#ng Cng sn Vit Nam#Bi dng#Ng V n Tho#V Ngc Am#Nguyn Thc Lanh#T Trung Thnh#Trn Th Tm#273757## 00810000000000301000450002600110000002600110001102101880002201400070021004100050 02171810006002220820008002288080005002360080005002410090021002460100005002670110 01500272020001000287020001200297020000900309020001300318039000400331002007900335 007003500414005001600449020001800465005001800483013000700501#VN11.01337#VN11.013 38#Gii thiu 82 cu hi v tr li v quyn bu c, khu vc b phiu, hi ng bu c, danh sch c tri, ng c, trnh t bu c, x l vi phm bu c... trong lut bu c i biu quc hi#18000#Vi?t#H428#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a151tr.^b19cm#Php lut#Lut bu c#Vit Nam#Sch hi p#Mai#Hi p lut bu c i biu Quc hi nm 1997 sa i, b sung nm 2001, 2010#Dng Bch Long, Trng Hng Quang#Dng Bch Long#i biu quc hi#Trng Hng Quan g#273758## 00878000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490080005000540090021000590100005000800110014000850200 01000099020001700109020000900126020001800135039000400153002003500157021040100192 020001200593013000700605#VN11.01339#VN11.01340#7000#Vi?t#L504P#346.59701#^214#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a39tr.^b19cm#Php lut#Bo lc gia nh#Vit Nam# Vn bn php lut#Mai#Lut phng, chng bo lc gia nh#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng nga bo lc gia nh, ho gii mu thun tranh chp gia cc thnh vin trong gia nh, bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh, trc h nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phng chng bo lc gia nh, x l vi phm v khiu ni t co, nhng quy nh chung v iu khon thi h nh c quy nh trong Lut phng, chng bo lc gia nh#Phng chng#273759## 01112000000000301000450002600110000002600110001102104390002201400070046104100050 04681810007004730820009004808080005004890080005004940090021004990100005005200110 01500525020001800540020001000558020001000568039000400578002007800582015008500660 004001800745020000700763020001100770020002200781013000700803#VN11.01341#VN11.013 42#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v ph ng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay; v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v vai tr ca thanh nin trong pht trin kinh t - x hi, bo v T quc v trong thi k y mnh cng nghip nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t#14000#Vi?t#CH561T#324.2597#^214#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2011#^a151tr.^b19cm#L lun chnh tr#Bi dng#Chuyn #M ai#Chng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr dnh cho cn b on c s #TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#Ti bn ln th 1#Cn b#on c s#on TNCS H Ch Minh#273760## 00844000000000313000450002600110000002600110001102101550002201400070017704100050 01841810007001890820008001968080005002040080005002090090021002140100005002350110 01500240020001300255020001000268020000900278020001000287039000400297002011000301 015005900411004001800470020001800488020001000506020000700516013000700523#VN11.01 343#VN11.01344#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun v ch ngha Mc - Ln in, t tng H Ch Minh v chuyn v nghip v cng tc cho cn b Hi Nng dn c s#16000#Vi?t#CH561T#305.506#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a167tr .^b19cm#Hi Nng dn#Bi dng#Vit Nam#Chuyn #Mai#Chng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Hi Nng dn Vit Nam c s#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Hi Nng dn Vit Nam#Ti bn ln th 1 #L lun chnh tr#Nghip v#Cn b#273761## 00755000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090021000600100005000810110014000860200 01000100020002500110020000900135020001800144039000400162002002500166021030300191 013000700494#VN11.01345#VN11.01346#13000#Vi?t#L504G#343.59709#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a90tr.^b19cm#Php lut#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Lut giao thng ng b#Gii thiu ni dung Lut giao thng ng b, gm 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt c u h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi i u khin phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b v cc iu khon thi hnh#273762## 00873000000000289000450002600110000002600110001102102550002201400070027704100050 02841810006002890820012002958080005003070080005003120090021003170100005003380110 01500343020001700358020001700375020000900392020000800401039000400409002007700413 003003300490015003600523020001700559013000700576#VN11.01347#VN11.01348#Gii thi u nhng ni dung c bn ca cng lnh xy dng t nc trong thi k qu l n ch ngha x hi, chin lc pht trin kinh t - x hi 2011-2020, bo co ch nh tr ti i hi XI ca ng v nhng b sung, sa i iu l ng ca i h i XI#10000#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a162tr. ^b19cm#Vn kin i hi#i hi i biu#Vit Nam#ng b#Mai#Ti liu hc tp c c vn kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng#Dng cho cn b, ng vin c s#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Ti liu hc tp#273763## 00896000000000277000450002600110000002600110001102102960002201400070031804100050 03251810006003300820012003368080005003480080005003530090021003580100005003790110 01500384020001700399020001700416020000900433039000400442002008000446003004100526 015003600567013000700603020000800610#VN11.01349#VN11.01350#Gii thiu nhng ni dung c bn ca cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi, chin lc pht trin kinh t - x hi 2011-2020, bo co chnh tr ti i hi XI ca ng v kt qu thi hnh iu l ng kho X vi nhng b sung, s a i iu l ng ca i hi XI#12000#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a199tr.^b19cm#Vn kin i hi#i hi i biu#Vit Nam#M ai#Ti liu nghin cu cc vn kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng#Dng cho cn b ch cht v bo co vin#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng# 273764#ng b## 00829000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490080005000540090021000590100005000800110014000850200 01000099020001000109020000900119020000900128020001800137039000400155002008300159 020001600242013000700258021028600265#VN11.01351#VN11.01352#12000#Vi?t#PH109L#34 7.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a79tr.^b19cm#Php lnh#Thm phn#Hi thm#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Php lnh thm phn v hi thm to n nhn dn nm 2002 sa i, b sung nm 2011#To n nhn dn#273765#Gii thiu nhng q uy nh chung v nhng qui nh c th v nhim v, quyn hn, tiu chun thm p hn, Hi Thm to n nhn dn v th tc tuyn chn, b nhim, min nhim, cch thc kim tra, ch vi thm phn, hi thm, km theo cc iu khon thi hnh v mt s vn bn lin quan## 00788000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490080005000540090021000590100005000800110014000850200 01000099020001400109020002300123020000900146020001800155039000400173013000700177 002008200184021025600266#VN11.01353#VN11.01354#12000#Vi?t#PH109L#347.597#^214#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a75tr.^b19cm#Php lnh#Kim st vin#Vin kim s t nhn dn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#273766#Php lnh kim st vin vin ki m st nhn dn nm 2002 sa i, b sung nm 2011#Gii thiu nhng quy nh chu ng v nhng qui nh c th v nhim v, quyn hn, tiu chun kim st vin, th tc tuyn chn, b nhim, min nhim, cch thc kim tra, ch vi kim st vin, km theo cc iu khon thi hnh v mt s vn bn lin quan## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103100 00440410005003541810006003590820010003658080005003750080005003800090021003850100 00500406011001400411020001000425020001500435020000900450020001300459039000400472 002004300476007001300519005001300532013000700545#VV11.03894#VV11.03897#VV11.0389 6#VV11.03895#Gii thiu 46 cu hi v tr li php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui; pht huy vai tr ca ngi cao tui; xy dng, pht trin qu c hm sc, pht huy ngi cao tui; trch nhim ca cc c quan Nh nc vi vic thc hin Lut ngi cao tui v t chc, nhim v ca hi Ngi cao tui Vit N am#Vi?t#H428Ś.59701#^214#^aH.#^aBo Ngi cao tui#2011#^a61tr.^b19cm#Php l ut#Ngi cao tui#Vit Nam#Sch hi p#Mai#Hi & p v thc hin Lut ngi c ao tui#Phm Huy Th#Phm Huy Th#273767## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070042000690220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166039000400181013000700185019001400192020001800206 020000900224020001300233005001400246006000700260006001200267012002200279#VN11.01 355#17000#Vi?t#452T#895.6#^214#i tay k diu#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; D ch: H Kim, Minh Nguyt#T.1#^aH. ; Hi phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^ a201tr.^b18cm#Mai#273768#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#I zumi Tsubaki#H Kim#Minh Nguyt#Dnh cho tui mi ln## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070042000690220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166039000400181019001400185020001800199020000900217 020001300226005001400239006000700253006001200260013000700272012002200279#VN11.01 356#17000#Vi?t#452T#895.6#^214#i tay k diu#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; D ch: H Kim, Minh Nguyt#T.2#^aH. ; Hi phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^ a201tr.^b18cm#Mai#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Izumi Ts ubaki#H Kim#Minh Nguyt#273769#Dnh cho tui mi ln## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070042000690220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166039000400181019001400185020001800199020000900217 020001300226005001400239006000700253006001200260013000700272#VN11.01357#17000#V i?t#452T#895.6#^214#i tay k diu#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.3#^aH. ; Hi phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a193tr.^b18c m#Mai#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Izumi Tsubaki#H Kim #Minh Nguyt#273770## 00615000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070042000690220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166039000400181019001400185020001800199020000900217 020001300226005001400239006000700253006001200260013000700272012002200279#VN11.01 358#Vi?t#452T#895.6#^214#17000#i tay k diu#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; D ch: H Kim, Minh Nguyt#T.4#^aH. ; Hi phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^ a193tr.^b18cm#Mai#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Izumi Ts ubaki#H Kim#Minh Nguyt#273771#Dnh cho tui mi ln## 00615000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070042000690220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166039000400181019001400185020001800199020000900217 020001300226005001400239006000700253006001200260013000700272012002200279#VN11.01 359#Vi?t#452T#895.6#^214#17000#i tay k diu#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; D ch: H Kim, Minh Nguyt#T.5#^aH. ; Hi phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^ a181tr.^b18cm#Mai#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Izumi Ts ubaki#H Kim#Minh Nguyt#273772#Dnh cho tui mi ln## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070040000730220004001130080017001170090 02900134010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210005001200223 006000700235006001200242039000400254013000700258019001400265012002200279#VN11.01 360#17000#Vi?t#S100L#895.6#^214#S.A - Lp hc u t#Truyn tranh#Maki Minami ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011 #^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Maki Minami#H Kim#Minh Nguyt#Mai#273773#Dch Nht Bn#Dnh cho tui mi ln## 00603000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020020000400030013000600070034000730220004001070080017001110090 02900128010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204005001200217 006000700229006000600236039000400242019001400246013000700260012002200267#VN11.01 361#Vi?t#S100L#895.6#^214#17000#S.A - Lp hc u t#Truyn tranh#Maki Minami ; Dch: H Kim, Zelda#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a189 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Maki Minami#H Kim#Zelda#Mai#D ch Nht Bn#273774#Dnh cho tui mi ln## 00569000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020020000400030013000600070034000730220004001070080017001110090 02900128010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204005001200217 006000700229006000600236039000400242019001400246013000700260#VN11.01362#S100L#89 5.6#^214#17000#Vi?t#S.A - Lp hc u t#Truyn tranh#Maki Minami ; Dch: H Kim , Zelda#T.5#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a189tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Maki Minami#H Kim#Zelda#Mai#Dch Nht Bn #273775## 00603000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020020000400030013000600070034000730220004001070080017001110090 02900128010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204005001200217 006000700229006000600236039000400242019001400246013000700260012002200267#VN11.01 363#S100L#895.6#^214#17000#Vi?t#S.A - Lp hc u t#Truyn tranh#Maki Minami ; Dch: H Kim, Zelda#T.6#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a189 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Maki Minami#H Kim#Zelda#Mai#D ch Nht Bn#273776#Dnh cho tui mi ln## 00603000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020020000400030013000600070034000730220004001070080017001110090 02900128010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204005001200217 006000700229006000600236039000400242019001400246013000700260012002200267#VN11.01 364#S100L#895.6#^214#17000#Vi?t#S.A - Lp hc u t#Truyn tranh#Maki Minami ; Dch: H Kim, Zelda#T.7#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a198 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Maki Minami#H Kim#Zelda#Mai#D ch Nht Bn#273777#Dnh cho tui mi ln## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070034000730220004001070080017001110090 02900128010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204005001200217 006000700229006000600236039000400242019001400246013000700260012002200267#VN11.01 365#17000#Vi?t#S100L#895.6#^214#S.A - Lp hc u t#Truyn tranh#Maki Minami ; Dch: H Kim, Zelda#T.8#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a194 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Maki Minami#H Kim#Zelda#Mai#D ch Nht Bn#273778#Dnh cho tui mi ln## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080017001080090 02900125010000500154011001500159020001700174020000900191020001300200005001200213 006000800225006000800233039000400241019001400245013000700259012002200266#VN11.01 366#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Nht Vy#T.8#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a193tr. ^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Nht Vy#Mai#D ch Nht Bn#273779#Dnh cho tui mi ln## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070041000670220004001080080017001120090 02900129010000500158011001500163020001700178020000900195020001300204005001200217 006000800229006001200237039000400249019001400253013000700267012002200274#VN11.01 367#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.9#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a19 3tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Minh Nguy t#Mai#Dch Nht Bn#273780#Dnh cho tui mi ln## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070041000670220005001080080017001130090 02900130010000500159011001500164020001700179020000900196020001300205005001200218 006000800230006001200238039000600250019001400256013000700270012002200277#VN11.01 368#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.10#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a1 98tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Minh Nguy t#TDung#Dch Nht Bn#273781#Dnh cho tui mi ln## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070041000670220005001080080017001130090 02900130010000500159011001500164020001700179020000900196020001300205005001200218 006000800230006001200238039000600250019001400256012002200270013000700292#VN11.01 369#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.11#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a1 98tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Minh Nguy t#TDung#Dch Nht Bn#Dnh cho tui mi ln#273782## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070035000670220005001020080017001070090 02900124010000500153011001500158020001700173020000900190020001300199005001200212 006000800224006000600232039000600238019001400244012002200258013000700280#VN11.01 370#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Zelda#T.12#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a190tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Zelda#TDung#Dc h Nht Bn#Dnh cho tui mi ln#273783## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070035000670220005001020080017001070090 02900124010000500153011001500158020001700173020000900190020001300199005001200212 006000800224006000600232039000600238019001400244012002200258013000700280#VN11.01 371#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Zelda#T.13#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a188tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Zelda#TDung#Dc h Nht Bn#Dnh cho tui mi ln#273784## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070035000670220005001020080017001070090 02900124010000500153011001500158020001700173020000900190020001300199005001200212 006000800224006000600232039000600238019001400244012002200258013000700280#VN11.01 372#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Zelda#T.14#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a196tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Zelda#TDung#Dc h Nht Bn#Dnh cho tui mi ln#273785## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070041000670220005001080080017001130090 02900130010000500159011001500164020001700179020000900196020001300205005001200218 006000800230006001200238039000600250019001400256012002200270013000700292#VN11.01 373#17000#Vi?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.15#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a1 96tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Minh Nguy t#TDung#Dch Nht Bn#Dnh cho tui mi ln#273786## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070042000610220004001030080017001070090 02900124010000500153011001500158012002200173020001700195020000900212020001300221 005001200234006001000246006001100256039000600267019001400273013000700287#VN11.01 374#17000#Vi?t#Z309Z#895.6#^214#Zig zag#Truyn tranh#Yuki Nakaji ; Dch: Phng Mi, Anh Phng#T.5#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a184tr.^ b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yuki Nakaji#P hng Mi#Anh Phng#TDung#Dch Nht Bn#273787## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070043000610220004001040080017001080090 02900125010000500154011001500159012002200174020001700196020000900213020001300222 005001200235006001000247006001200257039000600269019001400275013000700289#VN11.01 375#17000#Vi?t#Z309Z#895.6#^214#Zig zag#Truyn tranh#Yuki Nakaji ; Dch: Phng Mi, Minh Nguyt#T.6#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a186tr. ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yuki Nakaji# Phng Mi#Minh Nguyt#TDung#Dch Nht Bn#273788## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070043000610220004001040080017001080090 02900125010000500154011001500159012002200174020001700196020000900213020001300222 005001200235006001000247006001200257039000600269019001400275013000700289#VN11.01 376#17000#Vi?t#Z309Z#895.6#^214#Zig zag#Truyn tranh#Yuki Nakaji ; Dch: Phng Mi, Minh Nguyt#T.7#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a182tr. ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yuki Nakaji# Phng Mi#Minh Nguyt#TDung#Dch Nht Bn#273789## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070043000610220004001040080017001080090 02900125010000500154011001500159012002200174020001700196020000900213020001300222 005001200235006001000247006001200257039000600269019001400275013000700289#VN11.01 377#17000#Vi?t#Z309Z#895.6#^214#Zig zag#Truyn tranh#Yuki Nakaji ; Dch: Phng Mi, Minh Nguyt#T.8#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a182tr. ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yuki Nakaji# Phng Mi#Minh Nguyt#TDung#Dch Nht Bn#273790## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070043000610220004001040080017001080090 02900125010000500154011001500159012002200174020001700196020000900213020001300222 005001200235006001000247006001200257039000600269013000700275019001400282#VN11.01 378#17000#Vi?t#Z309Z#895.6#^214#Zig zag#Truyn tranh#Yuki Nakaji ; Dch: Phng Mi, Minh Nguyt#T.9#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a194tr. ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yuki Nakaji# Phng Mi#Minh Nguyt#TDung#273791#Dch Nht Bn## 00440000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020019000590030004000780070012000820080012000940090 01700106010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169039000600173 013000700179#VN11.01379#VN11.01380#Vi?t#M305N#895.9221#^214#V Tin By#Min nn g min gi#Th#V Tin By#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#273792## 00639000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020018000600030004000780070024000820080 01200106009001700118010000500135011001500140020000900155020001000164020001800174 039000600192019000500198021011800203013000700321006000900328#VN11.01382#VN11.013 81#38000#Vi?t#KH300C#613.7#^214#L nh#Kh cng kinh lc#Th#L nh ; L Thn h dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a222tr.^b19cm#Kh cng#Luyn tp#Chm sc sc kho#TDung#Dch#Trnh by khi qut v kh cng kinh lc v m t chi ti t, gii thch v nhng con ng v kt ni ca cc kinh lc#273793#L Thnh## 00666000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220004001222210028001260080 01700154009002900171010000500200011001500205012002200220020001700242020000900259 02000130026800500100028100600100029100600120030103900060031301900140031901300070 0333#VN11.01383#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.7#Gin on = The broken coda#^ aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a194tr.^b18cm#Dnh cho tui m i ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Kim Trang#Minh Nguyt#TD ung#Dch Nht Bn#273794## 00673000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220004001222210036001260080 01700162009002900179010000500208011001500213012002200228020001700250020000900267 02000130027600500100028900600100029900600120030903900050032101300070032601900140 0333#VN11.01384#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.8#Thanh ao v ti = The blade and me#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh ch o tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Kim Trang#Minh N guyt#H.H#273795#Dch Nht Bn## 00689000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220004001222210052001260080 01700178009002900195010000500224011001500229012002200244020001700266020000900283 02000130029200500100030500600100031500600120032503900050033701900140034201300070 0356#VN11.01385#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.9#m mu trong 14 ngy = Fourte en days for conspiracy#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo# Kim Trang#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273796## 00676000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220005001222210038001270080 01700165009002900182010000500211011001500216012002200231020001700253020000900270 02000130027900500100029200600100030200600120031203900050032401900140032901300070 0343#VN11.01386#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.10#Vt xm trn tri = Tattoo o n the sky#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Kim Trang#Min h Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273797## 00685000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220005001222210047001270080 01700174009002900191010000500220011001500225012002200240020001700262020000900279 02000130028800500100030100600100031100600120032103900050033301900140033801300070 0352#VN11.01387#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.11#Ngi sao v ch hoang = A st ar and a stray dog#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b 18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Kim Trang#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273798## 00681000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220005001222210043001270080 01700170009002900187010000500216011001500221012002200236020001700258020000900275 02000130028400500100029700600100030700600120031703900050032901900140033401300070 0348#VN11.01388#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.12#Hoa trn vch = Flower on the precipice#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b18cm #Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Kim Tran g#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273799## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220005001222210023001270080 01700150009002900167010000500196011001500201012002200216020001700238020000900255 02000130026400500100027700600100028700600120029703900050030901900140031401300070 0328#VN11.01389#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.13#K bt t = The undead#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi l n#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Kim Trang#Minh Nguyt#H.H#D ch Nht Bn#273800## 00687000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070041000810220005001222210049001270080 01700176009002900193010000500222011001500227012002200242020001700264020000900281 02000130029000500100030300600100031300600120032303900050033501900140034001300070 0354#VN11.01390#17000#Vi?t#BL200S#895.6#^214#Bleach - S mng thn cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.14#Rung chuyn - to thp trng = White tower rocks#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr. ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tite Kubo#Ki m Trang#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273801## 00660000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070038000600220004000980050010001020060 00700112008001700119009002900136010000500165011001500170012002200185019001400207 02000170022102000090023802000130024701500490026003900060030900600120031501300070 0327#VN11.01391#Vi?t#O-435#895.6#^214#17000#Otomen#Truyn tranh#Aya Kanno ; Dc h: H Kim, Minh Nguyt#Q.9#Aya Kanno#H Kim#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a190tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Tn sch ngoi ba: Otomen (Chng trai hon ho)#H. H# Minh Nguyt#273802## 00687000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020031000410030013000720070071000850220004001560080017001600090 02900177010000500206011001500211012002200226020001700248020000900265020001300274 00500110028700500130029800600120031100600120032303900050033501300070034001900140 0347#VN11.01392#17000#Vi?t#TH550V#895.6#^214#Th vin i chin: Love & war#Tru yn tranh#Kiiro Yumi ; Nguyn tc: Hiro Arikawa ; Dch: Hnh Nguyn, Minh Nguyt #T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kiiro Yumi#Hiro Arikawa#Hnh Nguyn#Minh Nguyt#H.H#273803#Dch Nht Bn## 00687000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020031000410030013000720070071000850220004001560080017001600090 02900177010000500206011001500211012002200226020001700248020000900265020001300274 00500110028700500130029800600120031100600120032303900050033501900140034001300070 0354#VN11.01393#17000#Vi?t#TH550V#895.6#^214#Th vin i chin: Love & war#Tru yn tranh#Kiiro Yumi ; Nguyn tc: Hiro Arikawa ; Dch: Hnh Nguyn, Minh Nguyt #T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kiiro Yumi#Hiro Arikawa#Hnh Nguyn#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273804## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030013000700070036000830220004001190080017001230090 02900140010000500169011001500174012002200189020001700211020000900228020001300237 005001100250006001000261006000600271039000500277013000700282019001400289#VN11.01 394#17000#Vi?t#T435T#895.6#^214#Toto! the wonderful adventure#Truyn tranh#Yuko Osada ; Dch: Kim Trang, Zelda#T.2#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phn g#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Yuko Osada#Kim Trang#Zelda#H.H#273805#Dch Nht Bn## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030013000700070036000830220004001190080017001230090 02900140010000500169011001500174012002200189020001700211020000900228020001300237 005001100250006001000261006000600271039000500277019001400282013000700296#VN11.01 395#17000#Vi?t#T435T#895.6#^214#Toto! the wonderful adventure#Truyn tranh#Yuko Osada ; Dch: Kim Trang, Zelda#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phn g#2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Yuko Osada#Kim Trang#Zelda#H.H#Dch Nht Bn#273806## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070047000690220004001160080017001200090 02900137010000500166011001500171012002200186020001700208020000900225020001300234 005001600247006001000263006001200273039000500285019001400290013000700304#VN11.01 396#17000#Vi?t#CH527C#895.6#^214#Chuyn cp III#Truyn tranh#Kazune Kawahara ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.2#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2 011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh# Kazune Kawahara#Kim Trang#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273807## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020015000410030013000560070047000690220004001160080017001200090 02900137010000500166011001500171012002200186020001700208020000900225020001300234 005001600247006001000263006001200273039000500285019001400290013000700304#VN11.01 397#Vi?t#CH527C#895.6#^214#17000#Chuyn cp III#Truyn tranh#Kazune Kawahara ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2 011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh# Kazune Kawahara#Kim Trang#Minh Nguyt#H.H#Dch Nht Bn#273808## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070049000690220004001180080017001220090 02900139010000500168011001500173012002200188020001700210020000900227020001300236 005001600249006001200265006001200277039000500289013000700294019001400301#VN11.01 398#17000#Vi?t#CH527C#895.6#^214#Chuyn cp III#Truyn tranh#Kazune Kawahara ; Dch: Hnh Nguyn, Minh Nguyt#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng #2011#^a171tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kazune Kawahara#Hnh Nguyn#Minh Nguyt#KVn#273809#Dch Nht Bn## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070049000690220004001180080017001220090 02900139010000500168011001500173012002200188020001700210020000900227020001300236 005001600249006001200265006000600277039000500283019001400288013000700302#VN11.01 399#17000#Vi?t#CH527C#895.6#^214#Chuyn cp III#Truyn tranh#Kazune Kawahara ; Dch: Hnh Nguyn, Minh Nguyt#T.5#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng #2011#^a179tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kazune Kawahara#Hnh Nguyn#Zelda#KVn#Dch Nht Bn#273810## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070038000650220004001030080017001070090 02900124010000500153011001500158020001700173020000900190020001300199005001100212 006001200223006000600235039000500241013000700246019001400253012002200267#VN11.01 400#17000#Vi?t#H401Ϳ.6#^214#Hoa & c ma#Truyn tranh#Hisamu Oto ; Dch: Ho i Phng, Zelda#T.2#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a190tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hisamu Oto#Hoi Phng#Zelda#KVn#2 73811#Dch Nht Bn#Dnh cho tui mi ln## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070038000650220004001030080017001070090 02900124010000500153011001500158020001700173020000900190020001300199005001100212 006001200223006000600235039000500241019001400246013000700260012002200267#VN11.01 401#17000#Vi?t#H401Ϳ.6#^214#Hoa & c ma#Truyn tranh#Hisamu Oto ; Dch: Ho i Phng, Zelda#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a190tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hisamu Oto#Hoi Phng#Zelda#KVn#D ch Nht Bn#273812#Dnh cho tui mi ln## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070049000640220004001130080017001170090 02900134010000500163011001500168012002200183020001700205020000900222020001300231 005001600244006001200260006001200272039000500284013000700289019001400296#VN11.01 402#17000#Vi?t#D000L#895.6#^214#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.6#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011 #^a205tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Min agawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#273813#Dch Nht Bn## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070049000640220004001130080017001170090 02900134010000500163011001500168012002200183020001700205020000900222020001300231 005001600244006001200260006001200272039000500284019001400289013000700303#VN11.01 403#17000#Vi?t#D000L#895.6#^214#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.7#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011 #^a203tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Min agawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#273814## 00624000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070049000640220004001130080017001170090 02900134010000500163011001500168012002200183020001700205020000900222020001300231 005001600244006001200260006001200272039000500284019001400289013000700303#VN11.01 404#Vi?t#D000L#895.6#^214#17000#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.8#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011 #^a203tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Min agawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#273815## 00624000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070049000640220004001130080017001170090 02900134010000500163011001500168012002200183020001700205020000900222020001300231 005001600244006001200260006001200272039000500284019001400289013000700303#VN11.01 405#Vi?t#D000L#895.6#^214#17000#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.9#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011 #^a221tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Min agawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#273816## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070049000640220005001130080017001180090 02900135010000500164011001500169012002200184020001700206020000900223020001300232 005001600245006001200261006001200273039000500285019001400290013000700304#VN11.01 406#Vi?t#D000L#895.6#^214#17000#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.10#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#201 1#^a221tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mi nagawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#273817## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070049000640220005001130080017001180090 02900135010000500164011001500169012002200184020001700206020000900223020001300232 005001600245006001200261006001200273039000500285019001400290013000700304#VN11.01 407#Vi?t#D000L#895.6#^214#17000#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.11#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#201 1#^a241tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mi nagawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#273818## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510070049000640220005001130080017001180090 02900135010000500164011001500169012002200184020001700206020000900223020001300232 005001600245006001200261006001200273039000500285019001400290013000700304#VN11.01 408#Vi?t#D000L#895.6#^214#17000#D - Live!!#Truyn tranh#Minagawa Ryouji ; Dch: Quc Phng, Minh Nguyt#T.12#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#201 1#^a205tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mi nagawa Ryouji#Quc Phng#Minh Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#273819## 00664000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590290020000720070047000920220004001390080 01700143009002900160010000500189011001500194012002600209020001700235020000900252 02000130026100500150027400600110028900600120030003900050031201900140031701300070 0331#VN11.01409#17000#Vi?t#GI-100K#895.6#^214#Gi kim thut s#Truyn tranh#Ful lmetal alchemist#Hiromu Arakawa ; Dch: Nga Phng, Minh nguyt#T.2#^aH. ; Hi P hng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a185tr.^b18cm#Dnh cho thanh thiu nin# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiromu Arakawa#Nga Phng#Minh Nguyt#KV n#Dch Nht Bn#273820## 00664000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590290020000720070047000920220004001390080 01700143009002900160010000500189011001500194012002600209020001700235020000900252 02000130026100500150027400600110028900600120030003900050031201900140031701300070 0331#VN11.01410#17000#Vi?t#GI-100K#895.6#^214#Gi kim thut s#Truyn tranh#Ful lmetal alchemist#Hiromu Arakawa ; Dch: Nga Phng, Minh nguyt#T.3#^aH. ; Hi P hng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a186tr.^b18cm#Dnh cho thanh thiu nin# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiromu Arakawa#Nga Phng#Minh Nguyt#KV n#Dch Nht Bn#273821## 00666000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590290020000720070048000920220004001400080 01700144009002900161010000500190011001500195012002600210020001700236020000900253 02000130026200500150027500600120029000600120030203900050031401300070031901900140 0326#VN11.01411#17000#Vi?t#GI-100K#895.6#^214#Gi kim thut s#Truyn tranh#Ful lmetal alchemist#Hiromu Arakawa ; Dch: Quc Phng, Minh nguyt#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a185tr.^b18cm#Dnh cho thanh thiu nin #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiromu Arakawa#Quc Phng#Minh Nguyt#o anh#273822#Dch Nht Bn## 00654000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590290020000720070042000920220004001340080 01700138009002900155010000500184011001500189012002600204020001700230020000900247 02000130025600500150026900600120028400600060029603900050030201900140030701300070 0321#VN11.01412#17000#Vi?t#GI-100K#895.6#^214#Gi kim thut s#Truyn tranh#Ful lmetal alchemist#Hiromu Arakawa ; Dch: Quc Phng, Zelda#T.5#^aH. ; Hi Phng# ^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a188tr.^b18cm#Dnh cho thanh thiu nin#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiromu Arakawa#Quc Phng#Zelda#oanh#Dch Nh t Bn#273823## 00654000000000325000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300140007000350020017000420030013000590290020000720070042000920220004001340080 01700138009002900155010000500184011001500189012002600204020001700230020000900247 02000130025600500150026900600120028400600060029603900050030201900140030701300070 0321#VN11.01413#Vi?t#GI-100K#895.6#^214#17000#Gi kim thut s#Truyn tranh#Ful lmetal alchemist#Hiromu Arakawa ; Dch: Quc Phng, Zelda#T.6#^aH. ; Hi Phng# ^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a188tr.^b18cm#Dnh cho thanh thiu nin#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiromu Arakawa#Quc Phng#Zelda#oanh#Dch Nh t Bn#273824## 00654000000000325000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300140007000350020017000420030013000590290020000720070042000920220004001340080 01700138009002900155010000500184011001500189012002600204020001700230020000900247 02000130025600500150026900600120028400600060029603900050030201900140030701300070 0321#VN11.01414#Vi?t#GI-100K#895.6#^214#17000#Gi kim thut s#Truyn tranh#Ful lmetal alchemist#Hiromu Arakawa ; Dch: Quc Phng, Zelda#T.7#^aH. ; Hi Phng# ^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a187tr.^b18cm#Dnh cho thanh thiu nin#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiromu Arakawa#Quc Phng#Zelda#oanh#Dch Nh t Bn#273825## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220005001050080017001100090 02900127010000500156011001500161012002200176020001700198020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000500268019001400273013000700287#VN11.01 415#17000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.10#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a162t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#oanh#Dch Nht Bn#273826## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220005001050080017001100090 02900127010000500156011001500161012002200176020001700198020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000500268019001400273013000700287#VN11.01 416#17000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.11#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a161t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#oanh#Dch Nht Bn#273827## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220005001050080017001100090 02900127010000500156011001500161012002200176020001700198020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000500268019001400273013000700287#VN11.01 417#17000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.12#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a160t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#oanh#Dch Nht Bn#273828## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220005001050080017001100090 02900127010000500156011001500161012002200176020001700198020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000500268019001400273013000700287#VN11.01 418#17000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.13#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a160t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#oanh#Dch Nht Bn#273829## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220005001050080017001100090 02900127010000500156011001500161012002200176020001700198020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000500268019001400273013000700287#VN11.01 419#17000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.14#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a181t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#oanh#Dch Nht Bn#273830## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070039000720220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166020001700181020000900198020001300207005001000220 006000600230039000500236013000700241019001400248012002200262#VN11.01420#17000#V i?t#TH126G#895.6#^214#Thy gio ca ti#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Dch: Kim T rang, Zelda#T.1#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a177tr.^b18c m#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kim Trang#Zelda#oanh#273831#Dch Nht B n#Dnh cho tui mi ln## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070039000720220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166020001700181020000900198020001300207005001000220 006000600230039000500236019001400241013000700255012002200262#VN11.01421#17000#V i?t#TH126G#895.6#^214#Thy gio ca ti#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Dch: Kim T rang, Zelda#T.2#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a185tr.^b18c m#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kim Trang#Zelda#oanh#Dch Nht Bn#2738 32#Dnh cho tui mi ln## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070039000720220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166020001700181020000900198020001300207005001000220 006000600230039000500236019001400241013000700255012002200262#VN11.01422#17000#V i?t#TH126G#895.6#^214#Thy gio ca ti#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Dch: Kim T rang, Zelda#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a189tr.^b18c m#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kim Trang#Zelda#oanh#Dch Nht Bn#2738 33#Dnh cho tui mi ln## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070039000720220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166020001700181020000900198020001300207005001000220 006000600230039000500236019001400241013000700255012002200262#VN11.01423#17000#V i?t#TH126G#895.6#^214#Thy gio ca ti#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Dch: Kim T rang, Zelda#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a180tr.^b18c m#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kim Trang#Zelda#oanh#Dch Nht Bn#2738 34#Dnh cho tui mi ln## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070039000720220004001110080017001150090 02900132010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208005001000221 006000600231039000400237019001400241012002200255013000700277#VN11.01424#17000#V i?t#TH126G#895.6#^214#Thy gio ca ti#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Dch: Kim T rang, Zelda#T.5#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2011#^a183tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kim Trang#Zelda#Mai#Dch Nht Bn#Dnh cho tui mi ln#273835## 00892000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020065000560070064001210040040001850080012002250090 01700237010000500254011001500259020001200274020000900286020001000295020000700305 00500150031200500150032700500150034200500150035700500110037201300070038301500310 0390021013300421#VN11.01425#VN11.01426#44000#Vi?t#S450T#959.704092#^214#S tay tra cu v cuc i v s nghip ca Ch tch H Ch Minh#B.s.: Phan Ngc Lin ( ch.b.), Nghim nh V, Nguyn Th Ci...#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sun g#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a259tr.^b19cm#H Ch Minh#Cuc i#S nghi p#S tay#Phan Ngc Lin#Nghim nh V#Nguyn Th Ci#Nguyn nh L#Trnh Tng# 273836#TTS ghi: Hi Gio dc Lch s#Gii thch cc mc t c sp xp theo v n ch ci lin quan n cuc i v s nghip hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020019000700030004000890070015000930040 01800108008001200126009001700138010000500155011001500160020001700175020000900192 020000400201039000400205013000700209#VN11.01427#VN11.01428#54000#Vi?t#QU250H#89 5.9221#^214#Phm Minh Tin#Qu hng ng i#Th#Phm Minh Tin#Ti bn ln th 1#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a239tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Mai#273837## 00843000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050007000490020075000560070022001310080012001530090 01700165010000500182011001400187020001100201039000400212021024200216005001400458 015007700472020000900549013000700558#VN11.01430#VN11.01429#Vi?t#C120N#635#^214#1 2000#L Cm#Cm nang thc hnh k thut trng & chm sc cy mng ty xanh (Asp aragus)#L Cm, L Hng Triu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a64tr.^b19cm#Tr ng trt#Mai#Trnh by c im sinh trng, pht trin v cc loi ging cy m ng ty xanh. Hng dn k thut trng, bn phn, chm sc, ti tiu nc, lm c , kch thch tr mng, phng tr su bnh, thu hoch, phn loi sn phm... cy mng ty xanh#L Hng Triu#Tn sch ngoi ba: K thut trng v chm sc cy mng ty xanh (Asparagus)#Mng ty#273838## 00706000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050012000510020032000630070030000950080012001250090 01700137010000500154011001500159020001000174039000400184004001400188021019900202 020000300401005001700404013000700421#VN11.01431#VN11.01432#Vi?t#K312N#636.3#^214 #20000#Vit Chng#Kinh nghim nui d tht d sa#Vit Chng, Nguyn Vit Th i#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a101tr.^b19cm#Chn nui#Mai#Ti bn ln 1#T rnh by u th ca vic nui d tht v d sa. Hng dn k thut nui d sa, d tht v phng php chn ging, nui d mang thai, cch lm v sinh chung t ri, chm sc, phng cha bnh cho d#D#Nguyn Vit Thi#273839## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020020000670030004000870070013000910080 01200104009001700116010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000400183013000700187#VN11.01434#VN11.01433#20000#Vi?t#T550N#895.9221#^214#C hu Vn Minh#T nh ra i dng#Th#Chu Vn Minh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#20 11#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273840## 01148000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020040000560070052000960220004001482210022001520080012001740090 01700186010000500203011002500208039000400233013000700237015007700244021033900321 02000080066002000080066802000030067602000090067902000090068802000100069700500130 0707005001600720005001200736005001300748005001300761#VV11.03898#VV11.03899#Vi?t# L302S#324.2597070959734#^214#Lch s ng b v nhn dn x ng Lc#B.s.: Mc V n Tun, Nguyn Th Trm, L Vn Phn...#T.2#Giai on 1955 - 2010#^aHi Phng#^ aNxb. Hi Phng#2011#^a171tr., 8tr. nh^b21cm#Mai#273841#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x ng Lc, huyn Nam Sch - tnh Hi Dng#Gii thiu lch s ng b v nhn dn x ng Lc, huyn Nam Sch, tnh Hi Dng qua cc thi k: khi p hc kinh t, ci to x hi ch ngha v bc u xy dng ch ngha x hi (195 5-1965); xy dng hu phng vng mnh v tham gia khng chin chng M cu nc (1965-1975); thc hin cng cuc i mi ton din ca ng (1986-2010)#Lch s #ng b#X#ng Lc#Nam Sch#Hi Dng#Mc Vn Tun#Nguyn Th Trm#L Vn Phn #Phm Vn Su#Mc Vn Hin## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020038000690070016001070080012001230090 01700135010000500152011002500157021014400182020000800326020001000334020002000344 020000900364020005100373013000700424039000400431#VV11.03900#VV11.03901#50000#Vi ?t#H407K#959.704#^214#Hong Lin Thi#Hong Kim Giao chn dung mt cuc i#Hon g Lin Thi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a262tr., 4tr. nh^b21cm#Gm cc b i vit v tiu s, qu trnh hot ng cch mng v nhng ng gp to ln ca l it s Hong Kim Giao cho s nghip cch mng Vit Nam#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#Vit Nam#Hong Kim Giao, K s vt l, (1941-1968, Vit Nam#273842# Mai## 00753000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020028000640070014000920080012001060090 01700118010000500135011001500140012002500155021024400180020002100424039000400445 013000700449020001000456020000900466#VV11.03902#VV11.03903#60000#Vi?t#CH311T#64 0#^214#Phm Vn Lin#999 mo hay trong cuc sng#Phm Vn Lin#^aHi Phng#^aNxb . Hi Phng#2011#^a335tr.^b21cm#T sch Mo vt gia nh#Cung cp nhng thng ti n cn thit v gio dc, ngh nghip, lm vn, ni tr, tnh yu, hn nhn, gia nh, chm sc sc kho... cng nh nhng b quyt thit thc gip bn t tin g ii quyt mi kh khn, vng mc thng gp trong cuc sng#Khoa hc thng th c#Mai#273843#Cuc sng#Gia nh## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020039000660070037001050080012001420090 01700154010000500171011001500176021029100191020001400482020002000496006001200516 039000400528013000700532019000500539020001000544#VV11.03904#VV11.03905#39000#Vi ?t#NH556C#158.1#^214#Tn Khi Thi#Nhng cu chuyn nh mang trit l ln#Tn Kh i Thi, inh Thu H bin dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a290tr.^b20cm# Tp hp hng lot cu chuyn hay hp dn, t su xa, mang tnh gio dc su s c, chuyn ti nhng thng ip trit l, gi m nhng quy tc trong giao tip, g ip bn i nhn x th v c ci nhn lc quan, tinh t v cuc sng, t m ra mt i sng tinh thn ti lnh v ngha hn#Trit l sng#B quyt thnh cng#inh Thu H#Mai#273844#Dch#Cuc sng## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020026000570070065000830080012001480090017001600100 00500177011001500182039000400197020001700201020000900218020000800227005000700235 013000700242005001600249005001400265005001300279005001400292005001000306#VV11.03 906#VV11.03907#147000#Vi?t#T105V#895.922808#^214#Tn vn hin i Vit Nam#Tn , Nguyn Vn Vnh, Nguyn B Hc... ; L Tr My tuyn chn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a427tr.^b24cm#Mai#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Tn #27384 5#Nguyn Vn Vnh#Nguyn B Hc#Phan K Bnh#Phng Tt c#L Tr My## 01226000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200170 00338080005000500020099000550070065001540080012002190090017002310100005002480110 02600253020002200279020000900301039000400310015008200314021036800396020002200764 02000100078600500160079600500140081200500180082600500150084400500140085901300070 0873020000800880#VV11.03908#VV11.03909#Vi?t#L302S#324.259700959735#^214#Lch s on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v phong tro thanh nin huyn An Dng (19 31 - 2011)#S.t., b.s.: Nguyn Th Bnh, H Mnh Cng, Nguyn nh Nguyt...#^aH i Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a168tr., 15tr. nh^b19cm#on TNCS H Ch Minh#An Dng#Mai#TTS ghi: on Thanh nin Cng sn H Ch Minh. Ban chp hnh huyn on An Dng#Gii thiu vi nt v tui tr An Dng v qu trnh hnh thnh ph t trin ca phong tro thanh nin huyn An Dng trong cc giai on: u tranh cch mng v khng chin chng thc dn Php, xung kch trong cng cuc xy dng CNXH v u tranh thng nht nc nh, xy dng v bo v t quc, gp phn vo s nghip cng nghip ho, hin i ho qu hng, t nc#Phong tro thanh ni n#Hi Phng#Nguyn Th Bnh#H Mnh Cng#Nguyn nh Nguyt#L Quang Ngon#Ln g Th Qu#273846#Lch s## 00679000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070021000710080012000920090017001040100 00500121011001500126039000400141013000700145021022200152020000900374020001000383 020000900393006001100402#VV11.03911#VV11.03910#43000#Vi?t#T500S#133.5#^214#T s ch 12 con gip#Thanh Thu bin dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a286tr.^ b21cm#Mai#273847#Gii thiu s lc v c tnh 12 con gip. ng thi phn tch c tnh, quan h gio t, thi vn cuc i, ngh nghip, tnh yu, hn nhn c a ngi thuc tui T, Su, Dn, Mo, Thn, T, Ng, Mi, Thn, Du, Tut, Hi#V n mnh#Con ngi#Xem tui#Thanh Thu## 00819000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020010000530070040000630080005001030090032001080100 00500140011002600145021018800171020001300359020000900372020005100381005000900432 005001200441005001400453005001500467005000800482013000700490020000800497#VV11.03 912#VV11.03913#80000#Vi?t#TH126G#300.92#^214#Thy Giu#V Khiu, Phan Huy L, inh Xun Lm...#^aH.#^aThi i ; Tp ch Xa v Nay#2011#^a203tr., 24tr. nh^b2 4cm#Tp hp nhng bi vit v suy ngh, cm nhn v tnh cm dnh cho gio s Tr n Vn Giu - mt ngi thy ca nhiu th h s gia Vit Nam, mt hc gi uyn bc, mt cy c th ca dn tc#Nh khoa hc#Vit Nam#Trn Vn Giu, (1910-2010) , Nh khoa hc, Vit Nam#V Khiu#Phan Huy L#inh Xun Lm#Phm Hng Tung#Vn T o#273848#Gio s## 00793000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020034000620070041000960080005001370090 01100142010000500153011001500158021029300173020000700466020001000473006002100483 013000700504019001600511#VV11.03914#VV11.03915#75000#Vi?t#108L#170#^214#ng D Qun#o lm ngi ca Tng Quc Phin#ng D Qun ; Nguyn Th Mai Thanh dc h#^aH.#^aThi i#2011#^a407tr.^b21cm#Gii thiu cc kinh nghim v ch nhn tro ng o l lm ngi ca Trung Hoa c i, vi bn phng chm tm nhn, dc nhn , danh nhn v hnh nhn ca Tng Quc Phin th hin t vic hc tp lp thn, i nhn x th, cm qun chnh tr... gip ho gii nhng nguy c t bin tron g i sng#o l#Cuc sng#Nguyn Th Mai Thanh#273849#Dch Trung Quc## 00818000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050012000640020044000760070041001200080 00500161009001100166010000500177011001500182021019000197020001900387006001100406 00600090041701300070042601900050043302000180043802000080045602000100046401200180 0474#VV11.03916#VV11.03918#VV11.03917#54000#Vi?t#M458T#001.092#^214#L Hn Nhn #100 gng phn u ca ngi t gii Nobel#L Hn Nhn ; Dch: Phc Quyn, Ki n Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a286tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i, s nghip v q u trnh phn u ca 100 nh th, nh vn, trit gia, khoa hc gia, chnh tr g ia t gii Nobel Vn hc, Vt l, Ton hc, Kinh t hc v Ho bnh#Danh nh n th gii#Phc Quyn#Kin Vn#273850#Dch#Gii thng Nobel#Tiu s#S nghip#T sch Danh nhn## 00691000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070013000670080005000800090011000850100 00500096011001500101021022700116020001400343020000700357006000800364013000700372 020002000379020001000399039000400409#VV11.03920#VV11.03919#28000#Vi?t#108L#158 .1#^214#o l sng p#Th Anh dch#^aH.#^aThi i#2011#^a167tr.^b20cm#Tp hp nhng cu chuyn cha ng trit l nhn sinh su sc v hc cch dung ho, nm bt c hi, khng than thn trch phn, i nhn x th, ri xa cc tham vng v t cht, khi dy nim tin v hy vng vo cuc sng tt p#Trit l sng#o l #Th Anh#273851#B quyt thnh cng#Cuc sng#Mai## 00762000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020027000650070014000920080005001060090 04900111010000500160011001500165021024400180020001200424020000800436013000700444 039000400451020004100455#VV11.03921#VV11.03922#48000#Vi?t#108C#299.5#^214#Trn Thu Dung#o cao i v Victor Hugo#Trn Thu Dung#^aH.#^aThi i ; Trung tm V n ho Ngn ng ng Ty#2011#^a260tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v lch s vn h o Vit Nam u th k XX v qu trnh s hnh thnh o Cao i. Truyn thuyt v ng thn linh Victor Huygo, cng nhng ng gp ca Victor Huygo i vi o Cao i v nguyn nhn phong thnh Victor Huygo#o Cao i#Lch s#273852#Mai# Hugo, Victor, Nh vn, (1802-1885), Php## 00755000000000265000450002600110000002600110001102000080002202000090003003900060 00390410005000451810006000500820006000568080005000620050009000670020042000760070 00900118008000500127009001900132010000500151011001500156021029000171020001000461 020001100471013000700482#VV11.03923#VV11.03924#Th dc#Th hnh#TDung#Vi?t#T123L #613.7#^214#Minh Qu#Tp luyn th hnh v phng nga bnh tt#Minh Qu#^aH.#^aT h dc Th thao#2011#^a271tr.^b21cm#Gii thiu cc bi tp m t s hot ng c a h thng c bp trong tng ng tc ring bit nh: cc bi tp cho i, cng chn v mng; cc bi tp cho dng lng, ngc, b vai, i tay, bng v eo gip cho con ngi c c th hi ho, cn i, iu tr nhng tnh trng bnh l khc nhau#Tp luyn#Phng bnh#273853## 01060000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020121000530290079001740070049002530080005003020090 01900307010000500326011001500331021017800346020001700524020001700541039000600558 00500150056400500160057900500130059500500090060800500170061701500930063401300070 0727#VL11.00573#VL11.00574#VL11.00575#Vi?t#H452T#796#^214#Hi tho Khoa hc quc t k nim 35 nm thnh lp trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh (1976 - 2011)#International scientific conference, Ho Chi Minh city, Vietna m, March 23, 2011#Bi Trng Toi, Trng Anh Tun, Trn Vn Lam...#^aH.#^aTh d c Th thao#2011#^a318tr.^b27cm#Gii thiu kt qu nghin cu thuc lnh vc qun l - l lun th dc th thao, gio dc th cht, hun luyn th thao, tm l - y sinh hc v vn ho - x hi th dc th thao#Th dc th thao#Hi tho Quc t#TDung#Bi Trng Toi#Trng Anh Tun#Trn Vn Lam#Li Tch#Hunh Trng Khi# TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh...#273854## 00943000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020051000460070050000970080005001470090019001520100005001710110 01400176021014000190020001700330020002300347020000800370020001100378039000600389 00500170039500500130041200500150042500500080044000500110044801501040045901300070 0563020001600570020000700586#VL11.00576#VL11.00577#Vi?t#K600Y#796.071#^214#K y u 35 nm xy dng v pht trin (1976 - 2011)#Trnh Trung Hiu, Phm Th Vn, Ng uyn Vn Anh...#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a64tr.^b27cm#Gii thiu lch s h nh thnh, pht trin ca trng i hc S phm Th dc th thao thnh ph H Ch Minh v cc n v trc thuc trng#Th dc th thao#Trng i hc S phm#L ch s#Pht trin#TDung#Trnh Trung Hiu#Phm Th Vn#Nguyn Vn Anh#C Hng#L Th Lam#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao thnh ph H Ch Minh#273855#Tp. H Ch Minh#K yu## 01075000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050018000520020104000700030017001740070065001910080 00500256009002800261010000500289011001500294005001600309005001500325039000600340 01300070034602103330035302000100068602000080069602000100070402000180071402000170 0732#VV11.03925#VV11.03926#50000#Vi?t#A105T#363.19#^214#Phm Th Hng Yn#An to n thc phm v vic thc thi hip nh SPS/WTO: Kinh nghim quc t v gii ph p i vi Vit Nam#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Th Hng Yn (ch.b.), Phng Mnh Hng, inh Hong Anh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a267tr.^b21cm#Phng Mnh Hng#inh Hong Anh#TDung#273856#Trnh by tng quan cc quy nh v an to n thc phm v Hip nh v v sinh an ton thc phm v kim dch ng thc vt (SPS) ca WTO. Gii thiu cc quy nh an ton thc phm, kinh nghim thc thi Hip nh SPS ca mt s nc trn th gii. Nu ln thc trng cc quy nh v an ton thc phm ca Vit Nam v hng gii quyt#Thc phm#V sinh#Hip nh#A n ton thc phm#Sch chuyn kho## 00875000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020056000700070035001260080005001610090 01800166010000500184011001500189021022600204020001900430020001700449020000800466 020000900474020000900483039000600492013000700498015006800505#VV11.03927#VV11.039 28#67000#Vi?t#NH556C#895.6#^214#Nguyn Tun Khanh#Nhng cy bt kit xut trong vn hc Nht Bn hin i#Nguyn Tun Khanh b.s., gii thiu#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a473tr.^b21cm#Gii thiu tiu s, s nghip, c im sng tc vn h c v ni dung mt s tc phm tiu biu ca mt s tc gi kit xut trong nn v n hc Nht Bn nh: Mori Ogai, Natsume Soseki, Tanizaki Junichiro, Akutagawa Ry unosuke...#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Nh vn#Vn xui#Nht Bn#TDung#2 73857#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin nghin cu ng Bc ## 01083000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020084000420030032001260070049001580080014002070090022002210100 00500243011001500248021026700263020001600530020000700546020001800553020002200571 03900060059300500160059900500160061500500120063100500190064300500160066201500600 0678013000700738#VL11.00578#VL11.00579#Vi?t#T527T#531#^214#Tuyn tp cng trnh Hi ngh Khoa hc ton quc C hc vt rn bin dng ln th X#Thi Nguyn, ngy 12-13/11/2010#Nguyn ng Anh, Nguyn Xun Anh, Vn ip...#^aThi Nguyn#^a i hc Thi Nguyn#2011#^a906tr.^b27cm#Trnh by kt qu nghin cu v ng dng c hc vt rn bin dng tp trung vo cc hng: cc bi ton c hc vi cc y u t phi tuyn v phc tp, cc phng php tnh ton trong c hc vt rn bin dng, c hc vt liu, kt cu composite v c hc trong k thut#C hc cht r n#Vt l#Hi ngh khoa hc#Cng trnh nghin cu#TDung#Nguyn ng Anh#Nguyn X un Anh# Vn ip#Nguyn Xun Nguyn#Nguyn Hu Bng#TTS ghi: Hi C hc vt rn bin dng. i hc Thi Nguyn#273858## 00812000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590020044000640070046001080080005001540090 01800159010000500177011001500182021008900197020001200286020000700298020000700305 03900060031200500150031800500130033300500130034600500140035901500580037300500150 0431013000700446020000900453#VL11.00580#VL11.00581#VL11.00582#200000#Vi?t#NH556 P#959.7#^214#Nhng pht hin mi v kho c hc nm 2009#Tng Trung Tn, Bi Vn Lim, V Quc Hin...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a750tr.^b27cm#Gii thiu nh ng thnh qu t c, nhng pht hin kho c mi trn ton quc nm 2009#Kho c hc#Di ch#Di vt#TDung#Tng Trung Tn#Bi Vn Lim#V Quc Hin#Bi Ch Hon g#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#Phm Quang Sn#27385 9#Vit Nam## 00616000000000241000450002600110000002600110001102000090002203900060003104100050 00371810007000420820006000498080005000550050016000600020031000760070016001070080 00500123009002300128010000500151011001500156021018700171013000700358020000900365 #VV11.03929#VV11.03930#Qun tr#TDung#Vi?t#QU105T#658.3#^214#Nguyn Vn Long#Qu n tr vn nhn lc hin i#Nguyn Vn Long#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a1 52tr.^b19cm#Gii thiu l thuyt v phng php qun tr vn nhn lc hin i nh gi nhn vin nh s dng bn phn tch SWOT, xy dng s chin lc, to phiu ghi im cn bng nhn s...#273860#Nhn lc## 01128000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540030025001040070064001290220005001932210 02200198008000500220009002300225010000500248011001500253015003000268021026900298 02000200056702000190058702000090060602000170061500500130063200500150064500500170 0660005001000677005001100687039000600698020001000704020000900714013000700723#VV1 1.03931#VV11.03932#41000#Vi?t#T103L#320.4597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi , Nguyn Hu Khin (ch.b.)...#Ph.1#Nh nc v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2011#^a244tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by tng quan v h thng chnh tr, nhng vn c bn v Nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, php lut v php ch x hi ch ngha Vit Nam, nhng ngnh lut ch yu ca h thng php lut Vit Nam v quy ch lm vic ca c quan hnh chnh Nh n c#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Qun l nh nc#inh Vn M u#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#Phm Bnh#V c n#TDung#Php lut#Nh nc# 273861## 00995000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030025000990070059001240220005001832210 04400188008000500232009002300237010000500260011001500265015003000280021016200310 02000190047202000200049102000090051102000170052000500130053700500160055000500110 0566005001600577005001500593039000600608013000700614#VV11.03933#VV11.03934#59500 #Vi?t#T103L#352#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng t rnh chuyn vin#B.s.: inh Vn Mu, Nguyn Vn Thm, V Kim Sn (ch.b.)...#Ph.2 #Hnh chnh Nh nc v cng ngh hnh chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a 351tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#L lun chung v qun l hnh chnh N h nc. Quyt nh v cng ch trong qun l hnh chnh Nh nc. T chc b m y hnh chnh Nh nc. Cng v cng chc...#Qun l hnh chnh#Hnh chnh nh n c#Vit Nam#Qun l nh nc#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#L Th Vn Hnh#Lu Kim Thanh#TDung#273862## 01115000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030025000990070062001240220005001862210 04100191008000500232009002300237010000500260011001500265015003000280021029700310 02000200060702000060062702000090063302000170064200500130065900500120067200500180 0684005001300702005001300715039000600728013000700734#VV11.03935#VV11.03936#99500 #Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng t rnh chuyn vin#B.s.: inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim (ch.b.)...#P h.3#Qun l Nh nc i vi ngnh, lnh vc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a 591tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Nhng vn qun l Nh nc v: kin h t, ti chnh, tin t, th v nng thn, lao ng vic lm, tin lng v bo tr x hi, dn s v k hoch gia nh, vn ho, gio dc v y t, khoa hc cng ngh v ti nguyn mi trng, dn tc v tn gio, quc phng, an ninh v hnh chnh t php#Hnh chnh nh nc#Ngnh#Vit Nam#Qun l nh nc#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Trnh Kim#Bi Tin Qu#Trn nh T#TDung#273863## 01027000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540030031001040070064001350220005001992210 02200204008000500226009002300231010000500254011001500259015003000274021024200304 02000090054602000100055502000090056500500130057400500150058700500170060200500140 0619039000600633020001900639013000700658#VV11.03937#VV11.03938#30000#Vi?t#T103L #320.4597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh ch uyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi, Nguyn Hu Khin (ch.b.)...# Ph.1#Nh nc v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a176tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Mt s chuyn v t chc thc hin quyn lc chnh t r nc ta hin nay, h thng c quan Nh nc, quy ch lm vic ca Chnh ph v U ban Nhn dn, php lut v php ch x hi ch ngha Vit Nam, lut Hnh chnh v xt x hnh chnh#Nh nc#Php lut#Vit Nam#inh Vn Mu#Phm Hng Th i#Nguyn Hu Khin#V Trng Hch#TDung#Qun l hnh chnh#273864## 01023000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030031000990070059001300220005001892210 04400194008000500238009002300243010000500266011001500271015003000286021021300316 02000200052902000190054902000090056800500130057700500160059000500110060600500160 0617005001500633039000600648013000700654#VV11.03939#VV11.03940#81500#Vi?t#T103L #352#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu, Nguyn Vn Thm, V Kim Sn (ch.b.)...#Ph.2#Hnh chnh Nh nc v cng ngh hnh chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a483tr. ^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Nhng vn chung v hnh chnh Nh nc v t chc hnh chnh Nh nc, qun l cng v - cng chc, quyt nh qun l h nh chnh Nh nc, ci cch hnh chnh Nh nc, xy dng v thc thi chnh sc h cng...#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#inh Vn Mu#Nguyn V n Thm#V Kim Sn#L Th Vn Hnh#Chu Xun Khnh#TDung#273865## 01097000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030031000990070062001300220005001922210 04100197008000500238009002300243010000500266011001500271015003000286021027300316 02000190058902000060060802000090061402000170062300500130064000500120065300500180 0665005001100683005001600694039000600710013000700716#VV11.03941#VV11.03942#93000 #Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng t rnh chuyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim (ch.b. )...#Ph.3#Qun l Nh nc i vi ngnh, lnh vc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2 011#^a552tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Nhng kin thc tng quan v qu n l Nh nc i vi cc ngnh, lnh vc c th nh: qun l Nh nc v kinh t, qun l ti chnh cng v dch v cng, qun l th, nng nghip v nng thn, cc vn x hi v dch v x hi, lao ng, y t, vn ho v khoa hc.. .#Qun l hnh chnh#Ngnh#Vit Nam#Qun l nh nc#inh Vn Mu#L S Thip#Ng uyn Trnh Kim#L Chi Mai#Trang Th Tuyt#TDung#273866## 00589000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050016000530020013000690070016000820080005000980090 00800103010000500111011001500116021016000131020000700291020000600298020000600304 039000600310013000700316#VV11.03943#VV11.03944#150000#Vi?t#D300U#616.97#^214#Ng uyn Vn on#D ng thuc#Nguyn Vn on#^aH.#^aY hc#2011#^a219tr.^b24cm#Gii thiu vi nt v lch s nghin cu d ng thuc. Phn loi tai bin thuc v d ng thuc. Tnh hnh d ng thuc trn th gii v c ch d ng thuc...#D ng#Thuc#Y hc#TDung#273867## 00943000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030025001060070063001310080005001940090 00800199010000500207011001500212021016200227020000900389020000900398039000600407 00500130041300500200042600500110044600500110045700500210046801500590048901300070 0548020001900555004001900574#VV11.03945#VV11.03946#60000#Vi?t#T103L#618.92#^214 #Ti liu hng dn thc hnh lm sng chuyn khoa nhi#Dnh cho sinh vin Y4-Y6# B.s.: V Minh Phc (ch.b.), Hunh Th Duy Hng, Lm Th M...#^aH.#^aY hc#2011 #^a395tr.^b24cm#Hng dn thc hnh lm sng nhi khoa gm: khm tr em lnh mnh , cp cu nhi, nhim - thn kinh, h hp, tim mch, thn niu, huyt hc, tiu h o v tr s sinh#Nhi khoa#Lm sng#TDung#V Minh Phc#Hunh Th Duy Hng#Lm T h M#V Huy Tr#Nguyn Th Thanh Lan#TTS ghi: i hc Y Dc thnh ph H Ch Minh. B mn Nhi#273868#Ti liu hng dn#Xut bn ln th 1## 01423000000000457000450002600110000002600110001100500210002204100050004318100060 00480820004000548080005000580020043000630070149001060080005002550090008002600100 00500268011001500273021034000288020001500628020000900643039000600652019000500658 00500190066300500180068200500180070000500200071800500270073800500120076501300070 07770200011007840200016007950040013008110050023008240060018008470060021008650060 02100886005001100907005001700918005001700935020001300952#VV11.03947#VV11.03948#A essopos, Athanasios#Vi?t#H561D#616#^214#Hng dn x tr lm sng bnh Thalassem ia#Athanasios Aessopos, Emanuel Angelucci, Michael Antoniou... ; Ch.b.: Maria-Do menica Cappellini... ; Dch: Trn Ngc Kim Anh... ; H..: Lm Th M...#^aH.#^aY hc#2011#^a200tr.^b23cm#Cung cp cc thng tin cp nht tip cn hin i v bi n php iu tr hiu qu, an ton, t phc tp v cch nhn ton din v iu t r truyn mu, thi st v phng php tr liu gen v ghp t bo gc, chin l c chm sc sc kho ton din, h tr tm l, gip cho bnh nhn mc bnh Thala ssemia c cuc sng bnh thng trong x hi#Bnh di truyn#Lm sng#TDung#Dch# Angelucci, Emanuel#Antoniou, Michael#Chatterjee, Ratna#Farmakis, Demetrios#Cappe llini, Maria-Domenica#Cohen, Alan#273869#Hemoglobin#Bnh Thalasemia#n bn ln 2 #Eleftheriou, Androulla#Trn Ngc Kim Anh#Phan Nguyn Lin Anh#Nguyn Hong Mai Anh#Lm Th M#Nguyn Minh Tun#Lng Xun Khnh#Ri lon gen## 00925000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020057000490070055001060080005001610090008001660100005001740110 01500179021025900194020001000453020000800463020000800471039000600479005001500485 00500150050000500140051500500130052900500140054201300070055602000090056302000270 0572#VV11.03949#VV11.03950#Vi?t#T455C#338.409597#^214#Tng Cng ty Dc Vit Nam 40 nm xy dng v pht trin#B.s.: Nguyn Qu Sn, Nguyn c Sn, Trn Ngc N ga...#^aH.#^aY hc#2011#^a336tr.^b24cm#Gii thiu vi nt v qu trnh xy dng v pht trin ngnh Dc Kinh t - K thut, cc chng ng xy dng v pht tr in ca Tng cng ty Dc Vit Nam v hot ng ca cc doanh nghip thnh vin v doanh nghip c gp vn ca Tng cng ty Dc Vit Nam#Dc phm#Cng ti#Lch s#TDung#Nguyn Qu Sn#Nguyn c Sn#Trn Ngc Nga#Ng Mnh Tr#Hong V Tnh #273870#Vit Nam#Tng cng ti Dc Vit Nam## 00841000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050022000510020080000730070022001530080005001750090 00800180010000500188011001500193021030800208020000800516020000500524020000900529 020001200538039000600550013000700556#VV11.03951#VV11.03952#30000#Vi?t#G107N#362 .1#^214#Nguyn Th Bch Thun#Gnh nng chi tr y t c nh hng ti thu nhp v chi tiu h gia nh khng?#Nguyn Th Bch Thun#^aH.#^aY hc#2011#^a100tr.^b 21cm#Xc nh mc nh hng ca chi ph ln cho y t (chi ph y t thm ho) ti tng thu nhp cng nh tng chi tiu ca h gia nh. Xc nh s nh hng ca chi ph y t thm ho bng cch c tnh nguy c ri vo by i ngho v kh nng thot ngho gia h gia nh c v khng c chi ph y t thm ho#Chi ph #Y t#Thu nhp#H gia nh#TDung#273871## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070059000850080005001440090008001490100 00500157011001500162021023400177020000900411020000900420020001000429039000600439 005001300445005001400458005001300472005001700485005001700502013000700519#VV11.03 953#VV11.03954#36000#Vi?t#H561D#617#^214#Hng dn chm sc bnh nhu sau m#B. s.: L Trung Hi (ch.b.), Hong Gia Bo, V Nht nh...#^aH.#^aY hc#2011#^a143 tr.^b21cm#Hng dn chm sc bnh nhn sau m ng tiu ho, m c quan vn n g, m tit niu, m vng hm mt, m vng tai mi hng, m lng ngc, m mt, m sn - ph khoa, m s no, m chn thng ct sng v m thot v a m ct s ng#Chm sc#Hu phu#Bnh nhn#TDung#L Trung Hi#Hong Gia Bo#V Nht nh#Ng uyn nh Ngn#Nghim c Thun#273872## 00808000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050014000450020051000590070057001100080005001670090008001720100 00500180011001500185021018000200020001400380020001000394039000600404019000500410 006001600415006001400431013000700445004001400452020001900466020000900485#VV11.03 955#VV11.03956#Vi?t#X550T#616.89#^214#Vieta, Eduard#X tr ri lon lng cc tr ong thc hnh lm sng#Eduard Vieta ; Bin dch: Nguyn Kim Vit, Ng Tch Linh# ^aH.#^aY hc#2011#^a127tr.^b21cm#Trnh by tng quan v ri lon lng cc v h u qu v mt tm l x hi. Nghin cu nguyn nhn, din tin bnh, nh gi, ch n on v cc cch iu tr bnh ri lon lng cc#Bnh tm thn#Chn on#TDu ng#Dch#Nguyn Kim Vit#Ng Tch Linh#273873#Ti bn ln 2#Ri lon lng cc#i u tr## 00692000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020045000670030017001120070034001290080 00500163009000800168010000500176011001500181021011800196020001200314020001100326 039000600337005001600343013000700359020000700366020001700373#VV11.03957#VV11.039 58#32000#Vi?t#NH304K#617#^214#Nguyn Ngc Bch#Nhim khun vt m v cc bin p hp d phng#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quc Anh#^aH.#^aY hc#201 1#^a107tr.^b21cm#Hng dn chn on v iu tr nhim khun vt m, cc phng php gim st v bin php d phng nhim khun vt m#Nhim khun#Phu thut#TD ung#Nguyn Quc Anh#273874#Vt m#Sch chuyn kho## 00775000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050017000460020055000630070017001180080005001350090008001400100 00500148011002500153021021800178020001700396020000700413020000800420039000600428 013000700434004004300441020001300484#VV11.03959#VV11.03960#Vi?t#C101C#615.083#^2 14#Nguyn Tin Dng#Cc ch s PK/PD v s dng khng sinh hp l tr em#Nguy n Tin Dng#^aH.#^aY hc#2011#^a255tr., 2tr. nh^b21cm#Nhng kin thc chung v dc lm sng v s dng thuc tr em. Trnh by cc ch s PK/PD ng dng tro ng iu tr v mt s ng dng trong mt s bnh c th thng gp tr em cn phi s dng khng sinh iu tr#Thuc khng sinh#Tr em#S dng#TDung#273875#Xu t bn ln th 2, c sa cha v b sung#Ch s PK/PD## 00599000000000265000450002600110000002600110001102000100002203900060003201400070 00380410005000451810006000500820006000568080005000620050015000670020028000820030 03300110007001500143008000500158009000800163010000500171011001400176021010900190 013000700299020002700306#VV11.03961#VV11.03962#Huyt hc#TDung#55000#Vi?t#H452C #616.1#^214#Nguyn Anh Tr#Hi chng anti-phospholipid#Anti-phospholipid syndrom e (APS)#Nguyn Anh Tr#^aH.#^aY hc#2011#^a78tr.^b21cm#Trnh by v bnh nguyn, bnh sinh, lm sng, xt nghim, chn on v iu tr hi chng anti-phospholi pid#273876#Hi chng antiphospholipid## 00968000000000313000450002600110000002600110001102000140002202000180003603900060 00540050013000600140007000730410005000801810006000850820011000918080005001020050 01600107002009600123007003000219008000500249009000800254010000500262011001500267 021031500282020001700597020000700614013000700621020001200628020001400640#VV11.03 963#VV11.03964#Bnh tm thn#Ri lon tm thn#TDung#Cao Tin c#65000#Vi?t#D5 57L#616.890083#^214#Nguyn Vn Sim#Dc l hc tm thn, ho liu php trong m t s ri lon tm thn tr em v thanh thiu nin#Nguyn Vn Sim, Cao Tin c#^aH.#^aY hc#2011#^a335tr.^b21cm#Trnh by i cng v s pht trin cc thu c cha bnh tm thn v s ra i mn dc l hc tm thn v phn loi cc thu c hng thn. Ni dung c th cc ho liu php dng trong iu tr mt s ri l on tm thn v hnh vi ca tr em v thanh thiu nin cng kt qu p dng chn g vo thc tin iu tr bnh#Thanh thiu nin#Tr em#273877#Dc l hc#Ho li u php## 00856000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000120003103900060 00430140007000490410005000561810006000610820006000678080005000730050017000780020 06500095007001700160008000500177009000800182010000500190011001500195021031700210 020000900527020001500536020000800551013000700559#VV11.03965#VV11.03966#Ph khoa# Kinh nguyt#TDung#31000#Vi?t#S312L#618.1#^214#L Th Thanh Vn#Sinh l ph khoa v cc tuyn ni tit nh hng n kinh nguyt#L Th Thanh Vn#^aH.#^aY hc#2 011#^a140tr.^b21cm#Trnh by cu trc b my sinh dc n v c ch hot ng ca trc di i, tuyn yn, bung trng, cc tuyn ni tit c lin quan n hot ng ca c quan sinh hc, chu k kinh nguyt v chu k sinh dc ph n. Phn tch nguyn nhn v cch iu tr nhng thay i bt thng v ri lon ca chu k kinh nguyt#Ri lon#Tuyn ni tit#Sinh l#273878## 00919000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020104000490070064001530080005002170090008002220100005002300110 01500235021016100250020001800411020001900429039000600448005001300454005001500467 00500170048200500190049900500180051801500180053601300070055402000080056102000240 0569#VV11.03967#VV11.03968#Vi?t#N114M#353.609597#^214#50 nm V K hoch - Ti c hnh vi s nghip bo v, chm sc v nng cao sc kho nhn dn 1961 - 2011#B. s.: Phm L Tun (ch.b.), Dng Huy Liu, Nguyn Duy Cng...#^aH.#^aY hc#2011# ^a181tr.^b24cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca V k hoch - T i chnh qua cc thi k t 1961 n 2011 v hi k ca cc ng ch lnh o ti n nhim ca V#Chm sc sc kho#Sc kho cng ng#TDung#Phm L Tun#Dng Hu y Liu#Nguyn Duy Cng#Nguyn nh Thng#Nguyn Hong Long#TTS ghi: B Y t#2 73879#B Y t#V K hoch - Ti chnh## 00770000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003303900060 00430140007000490410005000561810006000610820006000678080005000730050015000780020 03700093007001500130008000500145009000800150010000500158011001500163021025000178 020000900428013000700437020001000444020002600454#VV11.03969#VV11.03971#VV11.0397 0#Tnh mch#TDung#80000#Vi?t#B256T#616.1#^214#Nguyn Vn Tr#Bnh thuyn tc hu yt khi tnh mch#Nguyn Vn Tr#^aH.#^aY hc#2011#^a141tr.^b24cm#Thc hin ngh in cu bnh huyt khi tnh mch su cha c triu chng trn bnh nhn ni kho a cp tnh c ci nhn tng qut v bnh l ny Vit Nam, ng thi lm c s ngh nhng phc d phng v iu tr cho nhm bnh nhn nguy c ny#i u tr#273880#Chn on#Bnh huyt khi tnh mch## 00794000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020060000650070013001250080005001380090 00800143010000500151011001500156021029100171020001400462020000900476020001000485 039000600495013000700501020000800508#VV11.03972#VV11.03973#117000#Vi?t#C120N#61 5.8#^214#Hong Vn S#Cm nang v l lun v chn tr y hc c truyn phng n g#Hong Vn S#^aH.#^aY hc#2010#^a271tr.^b21cm#Cung cp nhng l lun v chn t r y hc c truyn phng ng: Vn dng hc thuyt thu ho v mt l lun v p hng php chn tr, thuc cha thu ho v nhng v thuc cn thit s dng tro ng hc thuyt thu ho. Mt s bnh n vn dng hc thuyt thu ho chn on v iu tr...#Y hc dn tc#iu tr#Bi thuc#TDung#273881#L lun## 00829000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020052000580030017001100070060001270080005001870090 00800192010000500200011001500205021020600220020000500426020000400431020001500435 020000700450039000600457005001600463005001200479013000700491020001700498#VV11.03 974#VV11.03975#Vi?t#113#614#^214#Hong Vn Lng#c im lng, tc ngi Vit ng dng trong php y#Sch chuyn kho#B.s.: Hong Vn Lng (ch.b.), Nguyn Qu c Hi, L Gia Vinh#^aH.#^aY hc#2010#^a190tr.^b21cm#Trnh by i cng v lng , tc ngi, c im hnh thi i th v vi th ca lng, tc ngi. Phn tch phng php ng dng c im hnh thi, ghen ty th v DNA nhn lng, tc tron g gim nh php y#Lng#Tc#Ngi Vit Nam#Php y#TDung#Nguyn Quc Hi#L Gia V inh#273882#Sch chuyn kho## 00942000000000373000450002600110000002600110001100500130002204100050003518100060 00400820007000468080005000530020046000580070078001040080005001820090008001870100 00500195011001500200021012400215020000500339020001000344020000800354039000600362 01900050036800500140037300500120038700500130039900500210041200600150043301500750 0448013000700523006001600530006001500546020000700561#VV11.03976#VV11.03977#Bingh am, Bob#Vi?t#S450T#616.02#^214#S tay ging dy dnh cho hng dn vin y t#B.s .: Bob Bingham, Breege Byrne, Mike Davis... ; Bin dch: V Th Kim Hu...#^aH.# ^aY hc#2011#^a107tr.^b21cm#Gii thiu cc nguyn tc c bn lin quan n ging dy y t, mt s phng php ging dy cho cc kho hc cp cu c bn#Y t#Gi ng dy#Cp cu#TDung#Dch#Byrne, Breege#Davis, Mike#Hariss, Sara#Mackway-Jones, Kevin#V Th Kim Hu#TTS ghi: Nhm Cp cu nng cao phi hp vi U ban Hi sc Vng quc Anh#273883#Nguyn ch Vn#Nguyn Vn Chi#S tay## 00902000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600140 00440140008000580410005000661810006000710820009000778080005000860050015000910020 02100106007005900127008000500186009000800191010000500199011001500204021028800219 02000140050702000100052103900060053101900050053700500160054201300070055802000110 0565#VV11.03978#VV11.03979#VV11.03981#VV11.03980#Ng Triu Anh#225000#Vi?t#Y600 D#615.0951#^214#Chung Cn Sinh#Y dc hc Trung Hoa#Chung Cn Sinh ; Ng Triu A nh dch ; Hong Bo Khnh h..#^aH.#^aY hc#2011#^a582tr.^b21cm#Trnh by tng q ut v y dc Trung Hoa, phng php thu hi, bo ch, tnh nng ca cc v thu c, liu lng v king k trong s dng Trung dc. Gii thiu c th 200 v thu c s dng iu tr trong y hc c truyn ph hp vi phng php cha bnh v iu kin hon cnh ca Vit Nam#Y hc dn tc#Bi thuc#TDung#Dch#Hong Bo Kh nh#273884#Trung Quc## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050015000560020021000710070057000920080005001490090 00800154010000500162011001500167021025900182020001100441020001200452020000400464 039000600468005001400474005001900488015002600507013000700533020000900540#VL11.00 583#VL11.00584#VL11.00585#Vi?t#GH206T#617.4#^214#ng Ngc Hng#Ghp tim thc ng him#Ch.b.: ng Ngc Hng, Hong Mnh An, Ng Vn Hong Linh#^aH.#^aY hc#2011# ^a270tr.^b27cm#Gii thiu tng quan mt s vn nghin cu ghp tim v ghp ti m thc nghim. Trnh by kt qu nghin cu c bn v h thng cc c im gii phu, sinh l, sinh l bnh, gii phu bnh... ca loi ln dng trong qu trn h nghin cu thc nghim ghp tim#Phu thut#Thc nghim#Ln#TDung#Hong Mnh An #Ng Vn Hong Linh#TTS ghi: Hc vin Qun y#273885#Ghp tim## 01017000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020079000570030092001360070038002280080005002660090 00800271010000500279011001500284021025400299020001800553020001100571020002000582 02000110060203900060061300500090061900500080062801300070063602000090064302000170 0652020001000669#VL11.00586#VL11.00587#298000#Vi?t#QU600C#344.59703#^214#Quy ch un quc gia v v sinh phng bnh truyn nhim trong cc c s gio dc#Hng d n tm hiu phng chng, chn on, iu tr mt s bnh dch, bnh tt hc n g...#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aY hc#2011#^a465tr.^b27cm#Gii thiu nhng quy chun k thut quc gia v v sinh phng bnh truyn nhim, cc chng trnh phng, chng bnh tt, hng dn cng tc bo m v sinh an ton thc phm, gio dc th cht... trong cc c s gio dc thuc h thng gio dc quc dn#Bnh truyn nhim#Phng bnh#Tiu chun nh nc#Trng hc#TDung#Qu Long#Kim Th#273886#Vit Nam#Vn bn php qui#Php lut## 00897000000000313000450004100050000018100070000508200070001280800050001900500150 00240020070000390070050001090080005001590090008001640100005001720110015001770060 02000192006002100212006001300233039000600246013000700252019000500259021026800264 020000700532020001000539020000900549020000800558020000900566020000800575#Vi?t#CH 121#618.92#^214#Chatoor, Irene#Chn on v iu tr cc ri lon nui - n t r nh nhi v tr nh#Irene Chatoor ; Bin dch: Hunh Th Duy Dng...#^aH.#^aY hc#2011#^a141tr.^b28cm#Hunh Th Duy Dng#Phm Dip Thu Dng#ng Vn Qu#T Dung#273887#Dch#Trnh by v s pht trin ca qu trnh iu chnh nui n v cm xc. Phn tch hin tng ri lon nui n do: s iu chnh trng thi, thi u ng cm gia ngi chm sc v tr, sau chn thng v lin quan n mt bn h ni khoa, hin tng bing n nh nhi...#Tr em#Chn on#iu tr#n ung#R i lon#Li n## 00903000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050019000610020019000800030036000990070 01900135008000500154009000800159010000500167011001500172021035300187020001000540 020000900550039000600559015001800565013000700583020001100590#VL11.00590#VL11.005 91#VL11.00592#34000#Vi?t#CH250B#615#^214#Nguyn Phng Dung#Ch bin dc liu# Sch o to bc s y hc c truyn#Nguyn Phng Dung#^aH.#^aY hc#2011#^a142tr .^b27cm#Trnh by khi qut mc ch ch bin dc liu v tiu chun cn thit ca dc liu sau khi ch bin. Nguyn tc c bn trong ch bin v bo qun d c liu, thuc phin v ch phm ng dc. Gii thiu k thut bo ch thuc tha ng, mt s dng ch phm ng dc phn chia theo th cht v cch s dng: dng thuc rn, thuc lng, thuc dng ngoi#Dc liu#Ch bin#TDung#TTS ghi: B Y t#273888#Gio trnh## 00843000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020014000620070067000760080005001430090 00800148010000500156011001500161021019900176020000800375020000600383039000600389 00500180039500500160041300500140042900500180044300500150046101500340047601300070 0510#VL11.00593#VL11.00595#VL11.00594#50000#Vi?t#108#174.2#^214#o c y hc #B.s.: Nguyn Quc Triu, Nguyn c Hinh (ch.b.), Phm Huy Dng...#^aH.#^aY hc #2011#^a126tr.^b27cm#Gii thiu lch s o c y hc, l tng o c ngh y t hng qua cc li th y hc, nguyn l c bn ca o c y hc, quan h gia bc s vi bnh nhn, vi ng nghip, vi x hi v cng ng#o c#Y hc#TDung# Nguyn Quc Triu#Nguyn c Hinh#Phm Huy Dng#Phm Th Minh c#Phm Mnh Hng #TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#273889## 00833000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020037000550070056000920080005001480090008001530100 00500161011001500166021023800181020000900419039000600428005001400434005000900448 005001400457005001300471005001500484013000700499020000700506020000600513#VL11.00 596#VL11.00597#VL11.00598#Vi?t#M458S#615.8#^214#Mt s hiu bit c bn v x tr xa#B.s.: Bi Cng Ton, Bi Diu (ch.b.), Nguyn B c...#^aH.#^aY hc#2010#^ a170tr.^b27cm#Gii thiu cc loi bc x s dng trong x tr t xa, my gia tc in t. Phn tch tnh cht ca chm proton, chm in t v cc ht khc tron g c th. Hiu chnh v phi hp cc chm tia, k thut tia v tm tt cch tnh liu lng#iu tr#TDung#Bi Cng Ton#Bi Diu#Nguyn B c#ng Th Cn#Tr n Vn Thun#273890#X tr#Y hc## 00922000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020025000610030014000860070063001000080 00500163009000800168010000500176011001500181021019200196020000900388039000600397 00500160040300500130041900500150043200500160044700500200046301500570048301300070 0540020001000547020001500557#VL11.00599#VL11.00601#VL11.00600#145000#Vi?t#B103G #616#^214#Bi ging y hc gia nh#Phn Ni khoa#B.s.: Nguyn Ln Vit (ch.b.), Ng Qu Chu, Phm Mnh Hng...#^aH.#^aY hc#2011#^a359tr.^b27cm#Hng dn cch pht hin sm cc bnh ni khoa, x tr ban u cc cp cu, chm sc tt cc b nh mn tnh, nng cao hiu bit ca ngi dn v sc kho, gim chi ph cho chm sc sc kho...#Ni khoa#TDung#Nguyn Ln Vit#Ng Qu Chu#Phm Mnh Hng# T h Khnh H#Nguyn Th Ngc Lan#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Y hc gia nh#273891#Bi ging#Y hc gia nh## 01104000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030039000740070066001130080005001790090 00800184010000500192011001500197021031800212020000900530020000900539020001800548 03900060056600500170057200500150058900500150060400500160061900500180063501500570 0653013000700710020001000717020001500727#VL11.00602#VL11.00603#90000#Vi?t#B103G #618#^214#Bi ging y hc gia nh#Phn sn ph khoa v sc kho sinh sn#B.s.: Nguyn Vit Tin, Vng Tin Ho (ch.b.), Nguyn Hu Cc...#^aH.#^aY hc#2011#^a 207tr.^b27cm#Hng dn pht hin sm v chm sc, iu tr ti cng ng mt s bnh v trng hp cp cu hay gp trong sn ph khoa nh chy mu trong thi k mang thai, trong chuyn d v sau , cc bnh l trong thi k thai nghn nh tin sn git, rau tin o, rau bong non, cc cch chm sc trong khi chuyn d v sau #Sn khoa#Ph khoa#Chm sc sc kho#TDung#Nguyn Vit Tin#Vng Tin Ho#Nguyn Hu Cc#Trn Danh Cng#Phm Huy Hin Ho#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Y hc gia nh#273892#Bi ging#Y hc gia nh## 01011000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020025000610030016000860070062001020080 00500164009000800169010000500177011001500182021028500197020001100482039000600493 00500130049900500150051200500150052700500140054200500160055601500570057201300070 0629020001000636020001500646#VL11.00604#VL11.00605#VL11.00606#139000#Vi?t#B103G #617#^214#Bi ging y hc gia nh#Phn ngoi khoa#B.s.: H Vn Quyt (ch.b.), P hng Ngc Ho, Hong Vn Hng...#^aH.#^aY hc#2011#^a242tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc chung nht trong thc hnh thuc chuyn ngnh ngoi khoa trong cng ng, m bo tnh chm sc ton din, lin tc, c phi hp kin thc chung ca cc chuyn ngnh cho bnh nhn cng nh kin thc phng bnh v phng trnh t ai nn, tai bin c th xy ra#Ngoi khoa#TDung#H Vn Quyt#Phng Ngc Ho#Hon g Vn Hng#Trn Bo Long# Trng Thnh#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B m n Y hc gia nh#273893#Bi ging#Y hc gia nh## 00912000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020025000640030014000890070063001030080 00500166009000800171010000500179011001500184021018000199020000900379039000600388 00500130039400500160040700500150042300500180043800500170045601500570047301300070 0530020001500537020001000552#VL11.00607#VL11.00608#VL11.00609#116000#Vi?t#B103G #618.92#^214#Bi ging y hc gia nh#Phn nhi khoa#B.s.: Phm Nht An (ch.b.), Nguyn Vn Bng, Nguyn Ph t...#^aH.#^aY hc#2011#^a255tr.^b27cm#Hng dn c ch chm sc sc kho tr em v tr v thnh nin, pht hin sm v iu tr ti cng ng mt s bnh v cp cu hay gp tr em nh st, ho, kh th, hen ph qun...#Nhi khoa#TDung#Phm Nht An#Nguyn Vn Bng#Nguyn Ph t#Nguyn Phng Hoa#Nguyn Gia Khnh#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Y hc gia nh#2 73894#Y hc gia nh#Bi ging## 00730000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590050011000640020029000750070011001040080 00500115009000800120010000500128011001500133021026100148020001000409020001100419 020000900430039000600439013000700445#VL11.00610#VL11.00611#VL11.00612#115000#Vi ?t#CH527#617.7#^214# Nh Hn#Chuyn dch knh vng mc# Nh Hn#^aH.#^aY hc#2011#^a331tr.^b27cm#Trnh by nhng vn ct li, cc phng php x l l m sng v k thut phu thut dch knh vng mc, vng mc ni khoa, vng mc n goi khoa, cc bnh l bm sinh di truyn, chn thng ca bn phn sau v cp n ht nhng tin b khoa hc k thut ng i#Nhn khoa#Phu thut#Vng mc#TDun g#273895## 00971000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020017000620030039000790070057001180220 01100175008000500186009000800191010000500199011001400204015006800218021020800286 02000130049402000090050700500150051603900060053101300070053702000100054400500150 0554005001400569005001400583005001200597#VL11.00613#VL11.00614#VL11.00615#40000 #Vi?t#C123N#616.5#^214#Cp nht da liu#Ti liu tham kho v o to lin tc#H ong Vn Minh (ch.b.), Phm Th Ting, Trn Th Vin...#T.10, S 1#^aH.#^aY hc# 2011#^a66tr.^b30cm#u ba sch ghi: B mn Da liu. i hc Y dc tp. H Ch M inh...#Nu ln mt s vn v da liu nh: x l nga mn tnh ngi ln tu i, iu tr so bng laser, cc bin chng ca laser liu php, so trng c, n g dng ca Pulsed Dye Laser trong iu tr dn mch...#Bnh da liu#iu tr#Ho ng Vn Minh#TDung#273896#Chn on#Phm Th Ting#Trn Th Vin#Anderson, Rox#B i Vn c## 01188000000000361000450002600110000002600110001100500150002202000190003704100050 00561810006000610820006000678080005000730020018000780030039000960070066001350220 00500201008000500206009000800211010000500219011001500224015006300239021041900302 02000090072102000130073002000070074303900060075000500140075600500120077000500140 0782005001100796005001200807013000700819#VL11.00616#VL11.00617#ng Khc Thm#T i liu tham kho#Vi?t#C123N#617.6#^214#Cp nht nha khoa#Ti liu tham kho v o to lin tc#ng Khc Thm, Hong T Hng, Thu Hng... ; L c Lnh ch.b .#T.16#^aH.#^aY hc#2011#^a108tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh . Khoa Rng hm mt...#Cung cp nhng nghin cu c s v hnh thi hc trong qu trnh tng trng ca h thng s - mt tr t 3 n 13 tui: nhng vn k hi iu tr trt nu v hiu qu ca cc loi vt, cc nghin cu v sc kho c ng ng. Gii thiu tng quan v cha rng - ni nha nh: s dng siu m trong ni nha, nh gi nguy c su rng v can thip lm sng, cc mi lin h bnh l gia bnh nha chu v bnh ton thn...#Nha khoa#Rng hm mt#Tr em#TDung#Ho ng T Hng# Thu Hng#Trn Giao Ho#H Vn Dzi#L c Lnh#273897## 00688000000000277000450002600110000002600110001102000110002202000110003303900060 00440050015000500140007000650410005000721810008000770820004000858080005000890050 01400094002002300108007004400131008001000175009001800185010000500203011001500208 021016900223013000700392020001100399#VV11.03982#VV11.03983#Trng trt#Cy n qu #TDung#L Thanh Phong#54000#Vi?t#GI-108T#634#^214#Nguyn Bo V#Gio trnh cy n tri#B.s.: Nguyn Bo V (ch.b.), L Thanh Phong#^aCn Th#^ai hc Cn Th# 2011#^a205tr.^b24cm#Gii thiu cc phng php k thut ph bin c p dng tr n cy n qu. Hng dn c th k thut canh tc tng loi cy n qu c th nh cam qut, chui, da, xoi#273898#Gio trnh## 00854000000000325000450002600110000002600110001102000110002202000160003303900060 00490050014000550050016000690050020000850050013001050050018001180140007001360410 00500143181000800148082000600156808000500162002003700167007006900204008001000273 00900180028301000050030101100150030602101780032102000110049901300070051002000110 0517#VV11.03984#VV11.03985#Trng trt#Cy cng nghip#TDung#Nguyn Bo V#Trn T h Kim Ba#Nguyn Th Xun Thu#L Vnh Phc#Bi Th Cm Hng#54000#Vi?t#GI-108T #633.8#^214#Gio trnh cy cng nghip ngn ngy#B.s.: Nguyn Bo V (ch.b.), Tr n Th Kim Ba, Nguyn Th Xun Thu...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a205tr.^ b24cm#Gii thiu v tnh hnh sn xut trong v ngoi nc, gi tr s dng, c im thc vt v sinh trng cng nh k thut canh tc ca cy u nnh, cy m a, cy lc v cy vng#Cy c du#273899#Gio trnh## 00779000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270050009000320020060000410070032001010080010001330090014001430100005001570110 01500162020000800177020000900185028003300194021020200227020001100429020000400440 020001700444005001500461013000700476039000600483#12000#Vi?t#L100D#959.7029#^214 #Thi Long#La dynastie des Nguyen. Les neuf seigneurs. Les treize rois#Thi Long ; Than Trong Son trad.#^aDa Nang#^ad. Da Nang#2010#^a245p.^b18 cm#Lch s#Vit N am#Nh Nguyn chn cha mi ba vua#K v cuc i ca nhng nhn vt lch s v mt s chuyn trong cung ca cc vua, cha nh Nguyn - mt dng h vi 9 i c ha v 13 i vua, t cha Nguyn Hong n vua Bo i, ko di gn 4 th k#Nh Nguyn#Vua#Nhn vt lch s#Than Trong Son#273900#TDung## 00502000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200110001980800050 00300050010000350020009000450030012000540070010000660080010000760090015000860100 00500101011001500106012002700121015003700148020001700185020000900202020001200211 013000700223039000600230#24000#Vi?t#TH411L#895.922332#^214#Khi Hng#Thot ly#T iu thuyt#Khi Hng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn chng T lc vn on#Tn tht ca tc gi: Trn Khnh Gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273901#TDung## 00502000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050010000340020008000440030012000520070010000640080010000740090015000840100 00500099011001500104012002700119015003900146020001700185020000900202020001200211 013000700223039000600230#22000#Vi?t#452B#895.922332#^214#Nht Linh#i bn#Ti u thuyt#Nht Linh#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a176tr.^b18cm#Vn chng T l c vn on#Tn tht ca tc gi: Nguyn Tng Tam#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#273902#TDung## 00688000000000241000450001400070000004100050000718100060001208200100001880800050 00280050018000330020017000510070018000680080010000860090015000960100005001110110 02500116020000700141020001000148013000700158021026300165020001200428039000600440 #50000#Vi?t#S113B#782.42162#^214#Phm Hu ng t#Sc ba x Qung#Phm Hu ng t#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a216tr., 6tr. nh^b19cm#Dn ca#Qung Nam#2 73903#Gii thiu c im t nhin v vn ho ca vng t Qung Nam. Trnh by ngun gc, c im ht sc ba, mt loi hnh sinh hot vn ho vn ngh dn gi an truyn thng trong nhng ngy Tt c truyn ca ngi dn x Qung v gii th iu mt s bi ht tiu biu#Ht sc ba#TDung## 00399000000000229000450001400070000004100050000718100060001208200100001880800050 00280050008000330020023000410070008000640080010000720090015000820100005000970110 01500102020001800117020000900135020001200144013000700156039000600163#15000#Vi?t #T515T#895.92234#^214#Cao Kim#Tui th trong n la#Cao Kim#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a120tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#273904#TDung## 00782000000000277000450004100050000018100060000508200110001180800050002200200220 00270070049000490080010000980090015001080100005001230110026001280200017001540200 00900171020000300180005000900183005001800192005001700210005001400227005001000241 013000700251021024000258039000600498#Vi?t#551C#895.922803#^214#a con lng Vi m Ty#Ng Hnh, Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Th Hng...#^a Nng#^aNxb. Nng# 2010#^a197tr., 12tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Ng Hnh#Nguyn Thn h Nhn#Nguyn Th Hng#ng Minh Huy#H Duy L#273905#Ghi li nhng nm thng c hin u anh dng, kin cng ca tc gi Ng Hnh v ng i trong khng chin chng M v nhng hy sinh, mt mt ca ngi dn trong chin tranh. Bn cnh l nhng tnh cm, k c ca ng i vit v tc gi#TDung## 00577000000000301000450001400080000004100050000818100060001308200120001980800050 00310020013000360070031000490220005000800080010000850090015000950100005001100110 01500115015005500130005000800185005001000193005000800203013000700211020001700218 020000900235020000400244005001000248005001100258039000600269#100000#Vi?t#H404P# 895.9221008#^214#Hoi ph th#V Minh, Giang Nam, Hoi An...#T.12#^a Nng#^aNx b. Nng#2011#^a416tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Hoi ph, thnh ph H i An#V Minh#Giang Nam#Hoi An#273906#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Mi#V Hng An#TDung## 00424000000000241000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270050015000320020014000470030004000610070015000650080010000800090015000900100 00500105011002900110020001700139020000900156020000400165013000700169039000600176 #25000#Vi?t#304N#895.9221#^214#Hong Cng Ho#im nhin c#Th#Hong Cng Ho #^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a87tr., 1tr. tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#273907#TDung## 00753000000000265000450001400070000004100050000718100080001208200090002080800050 00290050008000340020021000420030020000630070008000830080010000910090015001010100 00500116011001500121020001700136020000900153020001000162013000700172020000800179 039000600187015029400193#30000#Vi?t#NGH200V#895.9224#^214#L Trm#Nghe vng ti ng ng#Tiu lun & tp vn#L Trm#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a191tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun#273908#Tp vn#TDung#Gm cc bi tiu lun nhn nh mt thnh cng cng nh hn ch ca mt s anh em vn ngh Qung Nam, mt s chuyn "bp nc" trong lng vn chng v cc bi vit tc gi gi gm t m s, th l cch nhn nhn, nh gi v cc vn v bn sc, cc gi tr vn ha, v ci p, v tnh yu...## 00732000000000241000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250050016000300020027000460070016000730080010000890090015000990100005001140110 01500119020000700134013000700141021031000148020001700458020000900475039000600484 #24000#Vi?t#NH556B#615.8#^214#Nguyn Tn Xun#Nhng bi thuc hay ng y#Nguyn Tn Xun#^a Nng#^aNxb. Nng#2009#^a151tr.^b19cm#ng y#273909#Gii thiu nguyn tc xy dng mt bi thuc ng y; thnh phn, cng dng ca 200 bi thu c thng thng; nhng v thuc cha triu chng ra m hi, ph, au u... v b ng hng dn tm bi thuc. Hng dn cch thnh lp mt phng huyt, 60 phng huyt cha bnh thng gp v v tr ca cc huyt c th#Bi thuc ng y#Chm cu#TDung## 00747000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050014000290020019000430030039000620070014001010080010001150090015001250100 00500140011001500145013000700160021029000167020000800457020001100465039000600476 020001100482#14000#Vi?t#120T#613.2#^214#Bi Quc Chu#m thc dng sinh#Phng bnh bng cch n ung ng php#Bi Quc Chu#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a 107tr.^b19cm#273910#Nu ln tc hi ca mt s loi nc ung ph bin nh nc lnh, tr , nc ngt, c ph sa... Trnh by s phn loi theo tiu chun m dng ca mt s thc n, thc ung thng thng. Gii thiu toa thuc m d ng thang v toa thuc ngh + trng g + mt ong dng tr cc bnh#n ung#Ph ng bnh#TDung#Dng sinh## 00595000000000229000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050014000290020018000430070014000610080010000750090015000850100005001000110 01500105020000900120013000700129021020500136020001800341039000600359#17000#Vi?t #120D#613.7#^214#Bi Quc Chu#m dng kh cng#Bi Quc Chu#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a142tr.^b19cm#Kh cng#273911#Nu ln nhng li ch thit thc c a phng php m dng kh cng. Gii thiu i nt v phng php th m dng kh cng gp phn nng cao sc kho, ci thin tinh thn, th cht, tr tu cho mi ngi#Chm sc sc kho#TDung## 00853000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050014000290020071000430030046001140290094001600070014002540080010002680090 01500278010000500293011001400298013000700312021022000319020000800539020000900547 039000600556020000800562020000500570#18000#Vi?t#T527T#615.8#^214#Bi Quc Chu# Tuyn tp hnh din chun - iu khin liu php & xoa bp Vit Nam#Phn x h c Vit Nam = Vietnamese reflexology#Selected diagrams of face diagnosis - cyber netic therapy and Vietnamese massage (Vinamassage)#Bi Quc Chu#^a Nng#^aNxb . Nng#2011#^a36tr.^b19cm#273912#Trnh by mt s hnh phn chiu mt c ng nh mt phn nhng huyt khm ph v nhng l thuyt cn bn ca phng ph p xoa bp Vit Nam cha mt s bnh khng nguy him, nht l cc bnh v ri lon chc nng#Xoa bp#iu tr#TDung# hnh#Bnh## 00729000000000277000450001400070000004100050000718100070001208200040001980800050 00230050010000280020077000380070010001150080010001250090015001350100005001500110 01500155020001100170013000700181021021300188020001000401020000900411039000600420 020000600426020001000432020000900442#15000#Vi?t#PH431T#728#^214#Trc Vin#Phong thu ng dng trong xy dng - nh - ni tht - khch sn - nh hng#Trc Vi n#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a107tr.^b19cm#Phong thu#273913#Trnh by nhng kin thc v phong thu: thu ho, m dng, thut phong thu, sinh kh, vn kh ... v ng dng vo vic xem v th, v tr, hng cn nh v b cc nh , kh ch sn, nh hng, qun n, vn phng#Hng nh#Ni tht#TDung#Nh #Khch sn#N h hng## 00456000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200100001880800050 00280050014000330020016000470030004000630070014000670080010000810090015000910100 00500106011001500111015003300126020001700159020000900176020000400185013000700189 039000600196#30000#Vi?t#H561T#895.92214#^214#V nh Phng#Hng thi gian#Th# V nh Phng#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a112tr.^b19cm#Bt danh ca tc gi: Thanh Chu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273914#TDung## 00763000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050009000340020046000430070047000890080010001360090015001460100005001610110 01500166020000900181005001000190005000800200013000700208021022100215020000600436 020001200442004002500454039000600479#25000#Vi?t#T312C#959.704092#^214#Kim Dung# Tnh cm Bc H vi 18 v tng lnh Vit Nam#Tuyn chn, b.s.: Kim Dung, Ch Th ng, Hi Anh#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a131tr.^b19cm#Vit Nam#Ch Thng#Hi Anh#273915#Khc ho mt s nt v cuc i v s nghip ca 18 v tng Vit Na m c Bc H bi dng o to, trng thnh. ng thi th hin tnh cm ch n thnh v lng bit n su sc ca cc tng lnh Vit Nam i vi Bc#Tng#H Ch Minh#In ln th 4 c sa cha#TDung## 00500000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050010000340020009000440030011000530070010000640080010000740090015000840100 00500099011001400104012002700118015003900145020001700184020000900201020001100210 013000700221039000600228#12000#Vi?t#N116T#895.922332#^214#Nht Linh#Nng thu#Tr uyn di#Nht Linh#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a79tr.^b18cm#Vn chng T lc vn on#Tn tht ca tc gi: Nguyn Tng Tam#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n di#273916#TDung## 00507000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050010000340020015000440030012000590070010000710080010000810090015000910100 00500106011001500111012002700126015003700153020001700190020000900207020001200216 013000700228039000600235#32000#Vi?t#N551C#895.922332#^214#Khi Hng#Na chng x un#Tiu thuyt#Khi Hng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a264tr.^b18cm#Vn chn g T lc vn on#Tn tht ca tc gi: Trn Khnh Gi#Vn hc hin i#Vit Nam #Tiu thuyt#273917#TDung## 00505000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050010000340020011000440030012000550070010000670080010000770090015000870100 00500102011001500107012002700122015003900149020001700188020000900205020001200214 013000700226039000600233#25000#Vi?t#B559T#895.922332#^214#Nht Linh#Bm trng# Tiu thuyt#Nht Linh#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a199tr.^b18cm#Vn chng T lc vn on#Tn tht ca tc gi: Nguyn Tng Tam#Vn hc hin i#Vit Nam#T iu thuyt#273918#TDung## 00634000000000277000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050011000340020036000450070011000810080010000920090015001020100005001170110 01500122020001700137020000900154020000700163013000700170021013900177020001100316 020001100327020001200338039000600350#35000#Vi?t#B101H#895.922803#^214#Trn n g#Bc H vi thanh thiu nhi th gii#Trn ng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^ a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#273919#Ghi li mt s cu chuyn ni ln tnh cm qu mn ca Bc H i vi tui tr 5 Chu v tnh cm ca than h thiu nhi th gii i vi Bc#Thanh nin#Thiu nin#H Ch Minh#TDung## 00587000000000253000450001400070000004100050000718100070001208200110001980800050 00300050011000350020024000460070011000700080010000810090015000910100005001060110 01500111020001700126020000900143020000700152013000700159021014900166020001200315 039000600327#29000#Vi?t#NH556T#895.922803#^214#Trn ng#Nhng thng nm bn B c#Trn ng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a175tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#273920#Ghi li cu chuyn ca nhng nhip nh gia nh Nguyn Nng An , V An Ninh, Lm Hng Long... k li nhng giy pht thing ling c chp nh Bc H#H Ch Minh#TDung## 00955000000000265000450004100050000018100060000508200080001180800050001900500110 00240020081000350070016001160080010001320090015001420100005001570110026001620150 08800188021034200276020000800618020001000626039000500636020002000641020001300661 013000700674020000800681#Vi?t#L302S#959.752#^214#Ha Vn T#Lch s phong tro n ng dn v hi nng dn Vit Nam huyn i Lc (1975 - 2007)#Ha Vn T b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a159tr., 15tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Nng dn Vit Nam tnh Qung Nam. BCH Hi Nng dn Vit Nam huyn i Lc#Ghi li chng ng u tranh cch mng y kh khn, th thch ca nng dn i Lc di s lnh o ca ng v cc cp hi. Nhng s kin tiu biu, tinh thn hng say lao ng , on kt trong mi mt ca Hi nng dn huyn i Lc trong cng cuc xy dng , pht trin, thc hin ng li i mi nng thn, cng nghip ho, hin i h o#Lch s#Qung Nam#KVn#Phong tro nng dn#Hi nng dn#273921#i Lc## 00719000000000277000450001400070000004100050000718100070001208200090001980800050 00280050010000330020017000430030028000600070010000880080010000980090015001080100 00500123011001500128021022000143020000900363020001000372039000500382020002300387 020002100410020000300431013000700434#60000#Vi?t#KH500V#959.7043#^214#H Duy L# Khu vn k nim#Truyn, k thi khng chin#H Duy L#^a Nng#^aNxb. Nng# 2010#^a337tr.^b19cm#Nhng hi c, nhng cu chuyn, nhng k nim khng th no qun ca mt s ngi con u t c duyn n vi sng Hn mt thi khng chin, v i nhn dn Nng anh dng trung kin, tt c lm nn mt Nng anh hng# Vit Nam#Truyn k#KVn#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#K#273922## 00619000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200110001980800050 00300050011000350020042000460070011000880080010000990090015001090100005001240110 01500129021014000144020001700284020000900301020001000310039000500320020001200325 020000900337013000700346#32000#Vi?t#CH527K#895.922803#^214#Trn ng#Chuyn k v Bc H vi tui tr Vit Nam#Trn ng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a186t r.^b19cm#Ghi li mt s cu chuyn ni ln tnh cm qu mn ca Bc H i vi t ui tr Vit Nam v nhng tnh cm ca tui tr Vit Nam i vi Bc#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn k#KVn#H Ch Minh#Tui tr#273923## 00944000000000289000450004100050000018100060000508200180001180800050002900500120 00340020043000460070030000890080010001190090015001290100005001440110030001490150 03100179021037400210020000800584020000800592020000300600020001000603020000800613 020001000621039000500631005001100636013000700647#Vi?t#L302S#324.2597070959752#^2 14#Ha Vn By#Lch s ng b x i Phong (1930 - 2005)#B.s.: Ha Vn By, Ha Vn T#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a264tr., 11tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: ng b x i Phong#Gii thiu vi nt v v tr a l, con ngi v truyn thn g x i Phong, huyn i Lc, tnh Qung Nam. Lch s ng b x i Phong qua hai cuc khng chin chng Php, chng M, trong thi k xy dng t chc ng v cng c chnh quyn, khi phc sn xut, xy dng pht trin kinh t, thc hi n cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn#Lch s #ng b#X#i Phong#i Lc#Qung Nam#KVn#Ha Vn T#273924## 00548000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300200220 00280070028000500080010000780090015000880100005001030110015001080150061001230200 00900184039000500193005000600198020000400204020001700208005000800225005000900233 005001100242005001000253013000700263#Vi?t#H561T#895.9221008#^214#Hng th Bnh nh 2#La An, Hng n, Chu nh...#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a234tr.^b19cm# TTS ghi: CLB UNESCO th ng Vit Nam. Chi nhnh Bnh nh#Vit Nam#KVn#La An #Th#Vn hc hin i#Hng n#Chu nh#Thanh Bnh#Tn Chnh#273925## 00497000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050010000340020010000440030012000540070010000660080010000760090015000860100 00500101011001500106015003300121020000900154039000500163020001200168020001700180 012002700197013000700224#25000#Vi?t#B115K#895.922332#^214#Khi Hng#Bn khon#T iu thuyt#Khi Hng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a200tr.^b18cm#Tn tht tc g i: Trn Khnh Gi#Vit Nam#KVn#Tiu thuyt#Vn hc hin i#Vn chng T lc vn on#273926## 00437000000000241000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050011000340020035000450030010000800070011000900080010001010090015001110100 00500126011001500131020001500146039000500161020001000166013000700176020001200183 #21000#Vi?t#B101H#895.922803#^214#T Hu Yn#Bc H vi cu chin binh Vit Nam #Truyn k#T Hu Yn#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a114tr.^b19cm#Cu chin bin h#KVn#Truyn k#273927#H Ch Minh## 00634000000000229000450004100050000018100070000508200100001280800050002200500110 00270020016000380070011000540080010000650090015000750100005000900110029000950210 24000124020000900364039000500373020000900378020001000387013000700397#Vi?t#NH460L #385.09597#^214#Trn Dng#Nh li ngy y#Trn Dng#^a Nng#^aNxb. Nng#2 010#^a128tr., 8tr. nh mu^b19cm#Tp hp nhng bi vit ca tc gi v tnh t, tnh ngi, tnh con tu, tnh nh ga, tnh cung ng, tnh ng ch, tnh n g nghip, ...ca ngi nhng con ngi trong ngnh ng st vt qua kh khn th thch hon thnh nhim v#Vit Nam#KVn#Bi vit#ng st#273928## 00579000000000229000450004100050000018100070000508200040001280800050001600500140 00210020014000350030014000490070014000630080010000770090015000870100005001020110 01500107021018400122039000500306020001400311013000700325020001700332#Vi?t#TH305V #520#^214#Bi Trng Cn#Thin vn hc#Sch kho cu#Bi Trng Cn#^a Nng#^aNx b. Nng#2010#^a413tr.^b21cm#Gii thiu mt s khi nim tng qut v khoa thi n vn thng qua nhng mu chuyn ngn xa v nay qua nhng ti khc nhau tr nh by cc tin b v thin vn, khng gian, v tr...#KVn#Thin vn hc#273929 #Sch chuyn kho## 00595000000000229000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500120 00280020042000400070012000820080010000940090015001040100005001190110015001240210 17800139020000900317039000500326020001700331020001000348013000700358#Vi?t#N312H# 390.0959756#^214# Cng Qu#Ninh Ho nhng mnh ghp vn ho dn gian# Cng Q u#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a247tr.^b21cm#Gii thiu din mo vn ho dn gian vng t Ninh Ho qua np sng phong ph, a dng, di tch xa, ngh truyn thng, vn ho m thc, th tiu khin v chi thi th u...#Ninh Ho#KVn# Vn ho dn gian#Khnh Ho#273930## 00446000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270050018000320020018000500030010000680070018000780080010000960090015001060100 00500121011001500126020001700141020000900158020000400167039000500171020000900176 013000700185#28000#Vi?t#M458N#895.9221#^214#Trng Quang Sinh#Mt ngn Thi Sn #Th & vn#Trng Quang Sinh#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a131tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#Bi vit#273931## 00590000000000241000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500110 00270020007000380030007000450070011000520080010000630090015000730100005000880110 01500093021019500108020001700303020000900320020000700329039000500336013000700341 #Vi?t#C110#895.922803#^214#Phm Thng#Ct #Bt k#Phm Thng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a211tr.^b21cm#Nhng bi bt k ghi li hnh nh ca nhng ngi c n b, chin s, du kch v cc tng lp nhn dn tham gia chin u chin tr ng Qung Nam trong hai cuc khng chin chng Php v chng M#Vn hc hin i #Vit Nam#Bt k#KVn#273932## 00699000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250050011000300020034000410070011000750080010000860090015000960100005001110110 01500116021020300131020000800334039000500342020001000347020000500357020000800362 020000800370020000700378020001700385013000700402#60000#Vi?t#100N#957.51#^214#L u Anh R# nng - Chuyn ph, chuyn lng#Lu Anh R#^a Nng#^aNxb. Nng# 2010#^a359tr.^b21cm#Gii thiu nhng ghi chp ca tc gi vit v s tch ph ph ng Nng, nhng cng trnh vn ho - x hi, kinh t, lch s, ca dao h v, tri thc dn gian ca ngi Qung, cc lng ngh c truyn...# nng#KVn#n g ph#Lng#Lch s#Vn ho#X hi#Vn hc dn gian#273933## 00858000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270020024000320030121000560070031001770080010002080090015002180100005002330110 02500238021021200263020000900475039000500484005001400489020001200503020001700515 020000500532020001800537020000600555013000700561#65000#Vi?t#N550S#895.9228#^214 #N s Hunh Th Bo Ho#Ngi ph n Vit Nam u tin vit bng ch Quc ng v xut bn Tiu thuyt - Kch ht bi - Bin kho lch s - K s#Trng Duy Hy s.t., gii thiu#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a359tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thi u cc tc phm ca Hunh Th Bo Ho vit bng cc th loi tiu thuyt, kch h t bi, bin kho lch s, k s. Mt s bi vit ca cc nh vn nhn xt v t c gi, tc phm ca n s Hunh Th Bo Ho#Vit Nam#KVn#Trng Duy Hy#Tiu thu yt#Vn hc hin i#Kch#Bin kho lch s#K s#273934## 00653000000000241000450004100050000018100070000508200130001280800050002500500150 00300020029000450070015000740080010000890090015000990100005001140110015001190210 21900134020001700353020000900370020001000379020001000389039000500399013000700404 #Vi?t#NG558N#398.20959756#^214#V Triu Dng#Ngi Ninh Ho k chuyn xa#V Tr iu Dng#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a240tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn k d n gian ca ngi Ninh Ho c truyn ming t i ny sang i khc v nhng c huyn c tht nhng mang yu t hoang ng, chuyn c tch, chuyn thin nhin khc nghit, o c con ngi...#Vn hc dn gian#Ninh Ho#Khnh Ho#Truyn k# KVn#273935## 00872000000000277000450004100050000018100060000508200180001180800050002900500120 00340020043000460070017000890080010001060090015001160100005001310110029001360150 03100165021033900196020000800535020000800543020000300551020001000554020000800564 020001000572039000500582013000700587#Vi?t#L302S#324.2597070959752#^214#Ha Vn B y#Lch s ng b x i Quang (1975 - 2005)#Ha Vn By b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a178tr., 7tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng b x i Quang#Gii th iu vi nt v v tr a l, con ngi v truyn thng x i Nguyn, huyn i Lc, tnh Qung Nam. Lch s ng b x i Nguyn trong thi k xy dng t ch c ng v cng c chnh quyn, khi phc sn xut, xy dng pht trin kinh t, thc hin cng cuc i mi, thc hin cng nghip ho, hin i ho nng nghi p nng thn#Lch s#ng b#X#i Quang#i Lc#Qung Nam#KVn#273936## 00857000000000277000450004100050000018100060000508200180001180800050002900500180 00340020041000520070023000930080010001160090015001260100005001410110030001460150 06900176021027800245020000800523020000800531020000300539020000800542020000700550 020001000557039000500567013000700572#Vi?t#L302S#324.2597070959752#^214#Trng Ho ng Vinh#Lch s ng b x Cm Kim (1930 - 1975)#Trng Hong Vinh b.s.#^a N ng#^aNxb. Nng#2010#^a207tr., 13tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng b Thnh ph Hi An. Ban Chp hnh ng b x Cm Kim#Gii thiu vi nt v v tr a l, c on ngi v truyn thng x Cm Kim, Tp. Hi An, tnh Qung Nam. Lch s ng b x Cm Kim ra i v lnh o nhn dn khi ngha ginh chnh quyn trong Cch mng thng Tm, vt qua hai cuc khng chin chng Php v chng M thnh cng# Lch s#ng b#X#Cm Kim#Hi An#Qung Nam#KVn#273937## 00871000000000277000450004100050000018100060000508200180001180800050002900500120 00340020077000460070017001230080010001400090015001500100005001650110030001700150 05300200021028200253020000800535020000800543020000300551020000800554020000900562 020001000571039000500581013000700586#Vi?t#L302S#324.2597070959752#^214#L Duy Mi nh#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x in An (1930 - 1975)# L Duy Minh b.s.#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a239tr., 20tr. nh mu^b21cm#TT S ghi: ng b huyn in Bn. ng b x in An#Gii thiu vi nt v v tr a l, con ngi v truyn thng x in An, huyn in Bn, tnh Qung Nam. Lc h s ng b x in An ra i v lnh o nhn dn u tranh ginh chnh quyn, cng c nc tin hnh hai cuc khng chin thng li nh bi thc dn Php v quc M#Lch s#ng b#X#in An#in Bn#Qung Nam#KVn#273938## 00698000000000337000450001400070000004100050000718100060001208200120001880800050 00300020027000350030004000620070067000660080010001330090015001430100005001580110 01500163020001700178020000900195020000400204039000500208005001500213005000800228 00500140023600500120025000500150026201300070027701500300028400500140031400500170 0328005001500345#30000#Vi?t#H100N#895.9221008#^214#H Ni ngn nm thng nh#T h#Nguyn Hng n, Thu Bn, Phm Th Cht... ; B.s.: Bi Cng Minh...#^a Nng# ^aNxb. Nng#2010#^a168tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Nguyn Hn g n#Thu Bn#Phm Th Cht#T Nh Chu#Cao Hu Chuyn#273939#TTS ghi: Hi Nh v n Nng#Bi Cng Minh#Nguyn Nho Khim#Nguyn Kim Huy## 00801000000000313000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290020015000340070076000490080010001250090015001350100005001500110015001550150 04000170021015300210020001700363020000800380039000500388020000700393005001500400 005001500415005001400430005001200444005000700456005001700463013000700480#60000# Vi?t#B522K#895.922803#^214#Bt k Nng#Nguyn nh An, inh Tun Cu, inh V n Dng... ; B.s.: Nguyn Nho Khim...#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a319tr.^b21 cm#TTS ghi: Hi nh vn thnh ph Nng#Gm nhng bi bt k ca nhiu tc gi vit v mnh t, con ngi, ngh truyn thng,... v nhng s i thay pht t rin mnh m v mi mt ca Nng#Vn hc hin i# Nng#KVn#Bt k#Nguyn nh An#inhh Tun Cu#inh Vn Dng#L Anh Dng#V Duy#Nguyn Nho Khim#273940# # 00891000000000301000450001400070000004100050000718100060001208200120001880800050 00300050011000350020039000460030070000850070011001550080010001660090015001760100 00500191011001500196015005300211021024800264020001700512020000800529020001400537 020000900551020000800560039000500568020000900573013000700582#95000#Vi?t#301C#3 90.0959751#^214#V Vn Ho#a ch vn ho dn gian lng Phong L#Nay l thn Ph ong Nam, x Ho Chu, huyn Ho Vang, thnh ph Nng#V Vn Ho#^a Nng#^aN xb. Nng#2010#^a463tr.^b21cm#TTS ghi: ng b huyn in Bn. ng b x i n An#Gii thiu nhng nghin cu vn ho dn gian a phng lng Phong L v t nc v con ngi, pht trin kinh t nng - ng nghip, lng ngh truyn thn g, phong tc, tp qun, l hi, tn ngng, tn gio, vn hc dn gian, tri thc dn gian...#Vn ho dn gian#a ch#Lng Phong L#Ho Chu# Nng#KVn#Ho Va ng#273941## 00996000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200120001880800050 00300050013000350020099000480070013001470080010001600090015001700100005001850110 01500190039000500205013000700210021047900217020001000696020001000706020001700716 020000900733#65000#Vi?t#452M#354.7409597#^214#on Hng L#i mi qun l nh nc i vi xut nhp khu nc ta trong iu kin hi nhp kinh t quc t# on Hng L#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a316tr.^b21cm#Oanh#273942#Trnh by, l gii nhng ni dung mi v xut nhp khu v qun l nh nc v xut nhp k hu; h thng ho cc cng c chnh sch qun l i vi xut nhp khu; tm hi u kinh nghim i mi qun l nh nc i vi hot ng xut nhp khu ca mt s nc; phn tch, nh gi thc trng qun l nh nc i vi hot ng xut nhp khu trong tin trnh m ca nc ta, ng thi ra phng hng, gii php hon thin qun l nh nc v xut nhp khu trc yu cu mi#Xut khu#N hp khu#Qun l nh nc#Vit Nam## 00754000000000325000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200360 00230070043000590080010001020090015001120100005001270110015001320050009001470050 01000156005001300166005001500179005001500194039000500209013000700214021014500221 02000100036602000080037602000070038402000100039102000080040102000070040902000120 0416#Vi?t#K600Y#332.06#^214#K yu Ban Ti Mu c khu Qung #B.s.: Hong T, Phm Thm, Trn c Th...#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a307tr.^b21cm#Hong T #Phm Thm#Trn c Th#Nguyn Ngc L#Nguyn Tin L#Oanh#273943#Gii thiu s lc i ng lnh o, cn b, nhn vin lm vic ban Ti mu c khu Qun g trong nhng nm khng chin chng M cu nc#Ti chnh#Lch s#Cn b#Qun g Nam# Nng#K yu#Ban Ti Mu## 00769000000000241000450004100050000018100060000508200080001180800050001900500170 00240020036000410070017000770080010000940090015001040100005001190110015001240390 00500139013000700144021034400151020000800495020000700503020000700510020001000517 #Vi?t#C550D#959.752#^214#Nguyn Ch Trung#C dn Faifo - Hi An trong lch s#Ng uyn Ch Trung#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a371tr.^b21cm#Oanh#273944#Khi qu t v c im a l, t nhin ca Hi An. Gii thiu v lch s hnh thnh cng ng dn c thi tin, s s v trong k nguyn i Vit - i Nam. i sng si nh hot kinh t, vn ho v c cu t chc x hi ca c dn Hi An. Vi c t nh ca c dn Faifo - Hi An trong lch s qua nhn xt ca cc gio s, thng nhn nc ngoi#Lch s#C dn#Hi An#Qung Nam## 00717000000000241000450001400070000004100050000708200110001280800050002300500140 00280020042000420070014000840080010000980090015001080100005001230110015001280390 00500143013000700148020001700155020001800172020000300190021027300193020000900466 #30000#Vi?t#398.809597#^214#L Quang Thi#Ch gii v phn tch v tht th Kin h #L Quang Thi#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a142tr.^b21cm#Oanh#273945#Vn hc dn gian#Phn tch vn hc#V#Gii thiu d bn v V tht th Kinh , nhn g ch gii V tht th Thun An nm 1883 v V tht th Kinh nm 1885. Phn t ch ni dung v ngh thut hai bi v lch s c lu hnh truyn khu trong d n gian, c su tm, chnh l, hp nht thnh V tht th Kinh #Vit Nam## 00733000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200080001880800050 00260050013000310020033000440070013000770040042000900080010001320090015001420100 00500157011001500162039000500177013000700182021025900189020001100448020001200459 020000800471#70000#Vi?t#T550V#495.922#^214#L nh Khn#T vng gc Hn trong t ing Vit#L nh Khn#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^a Nng#^aNxb . Nng#2010#^a430tr.^b20cm#Oanh#273946#Trnh by khi qut v vn tip xc ngn ng Vit Hn v cch thc nhn din cc n v gc Hn trong ting Vit. K ho st bn loi n v gc Hn gm ting v t n gc Hn, t ghp gc Hn, ng c nh gc Hn, h t gc Hn v cch thc Vit ho chng#Ting Vit#T Hn V it#T vng## 00568000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200120001880800050 00300050016000350020012000510070015000630080010000780090015000880100005001030110 01500108015003000123039000500153013000700158021011100165020001500276020001200291 020001100303#49000#Vi?t#D121L#266.0095976#^214#Dourisboure, P.#Dn Lng H#P. D ourisboure#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a323tr.^b20cm#TTS ghi: To Gim mc K ontum#Oanh#273947#Gii thiu lch s cng cuc truyn gio trong nhng bui ban u ca cc v tha sai ti gio phn Ty Nguyn#o Thin cha#Truyn gio#Ty Nguyn## 00799000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300200470 00280070057000750080010001320090015001420100005001570110015001620050011001770050 01200188005001400200005001300214005001300227039000500240013000700245015004000252 021020400292020001700496020000800513#Vi?t#V115H#398.0959751#^214#Vn ho dn gia n Nng c truyn & ng i#B.s.: V Vn Ho ( ch.b.), H Tn Tun, L Hong Vinh...#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a679tr.^b21cm#V Vn Ho#H Tn Tun#L Hong Vinh#Phm Hu Bn#inh Th Hu#Oanh#273948#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Nng#Tp hp nhng nghin cu, su tm v gi tr lch s v vn ho Nng , c trng ngn ng ca dao v Bc H, ni v ht dn gian Nng, tnh ngh th ut trong ca dao ngi Qung v ngh truyn thng...#Vn ho dn gian# Nng## 00408000000000229000450001400080000004100050000818100060001308200080001980800050 00270050016000320020034000480080010000820090015000920100005001070110015001120390 00500127013000700132020001700139020000900156020000400165020000900169#130000#Vi? t#T527T#895.922#^214#Hong Minh Nhn#Tuyn tp th vn Hong Minh Nhn#^a Nng #^aNxb. Nng#2011#^a616tr.^b21cm#Oanh#273949#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V n xui## 01007000000000313000450001400080000004100050000818100060001308200120001980800050 00310020046000360070061000820220004001432210040001470080010001870090015001970100 00500212011001500217015005000232021027000282020002300552020001000575005001100585 005001700596005001400613005001300627005001900640013000700659020002700666#130000 #Vi?t#T455T#680.0959752#^214#Tng tp vn ho, vn ngh dn gian t Qung#B.s.: V Vn Ho, Hong Hng Vit, Bi Vn Ting (ch.b.)...#T.4#Ngh & lng ngh tru yn thng t Qung#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a611tr.^b24cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian thnh ph Nng#Tng quan v ngh v lng ngh truyn thng t Qung. Gii thiu mt s ngh v lng ngh truyn thng t Qung nh nhm ng h lin quan n nng nghip, lm nghip, g, my, tre, dt, vi, giy...; lng ngh chm nn l, lng ngh dt vi, dt chiu, lng ngh gm...#Lng ngh truy n thng#Qung Nam#V Vn Ho#Hong Hng Vit#Bi Vn Ting#Phm Hu Bn#Nguyn Phc Tng#273950#Ngh th cng truyn thng## 00645000000000241000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050016000290020022000450070016000670080010000830090015000930100005001080110 01500113039000500128013000700133021022900140020001300369020001000382020001100392 #50000#Vi?t#C455N#621.8#^214#Phm ng Phc#Cng ngh ch to my#Phm ng Ph c#^a Nng#^aNxb. Nng#2010#^a255tr.^b24cm#Oanh#273951#Trnh by nhng kh i nim v nh ngha c bn v ch to my, cht lng sn phm c kh. Gii thi u k thut g t chi tit trn my ct kim loi v gia cng cc b mt in h nh, cc chi tit in hnh, gia cng bnh rng...#Ch to my#Cng ngh#Gio tr nh## 00894000000000325000450001400080000004100050000818100060001308200130001980800050 00320020046000370070061000830220004001442210018001480080010001660090015001760100 00500191011001500196015005000211021018600261020000800447020001000455005001100465 00500170047600500140049300500130050700500190052003900050053901300070054402000170 0551#100000#Vi?t#T455T#394.10959731#^214#Tng tp vn ho, vn ngh dn gian t Qung#B.s.: V Vn Ho, Hong Hng Vit, Bi Vn Ting (ch.b.)...#T.5#m thc t Qung#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a396tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian thnh ph Nng#Tng quan v m thc dn gian t Qung. V tr a l , iu kin t nhin v x hi trong vn ho m thc t Qung. Gii thiu c c u, thnh phn v cch t chc m thc ca t Qung#m thc#Qung Nam#V Vn Ho #Hong Hng Vit#Bi Vn Ting#Phm Hu Bn#Nguyn Phc Tng#oanh#273952#Vn ho dn gian## 01021000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070057000970080005001540090020001590100 00500179011001500184015009800199005001600297005001800313005001800331005001300349 00500120036203900050037401300070037902000090038602000110039502000090040602000110 0415021025700426#VV11.03986#VV11.03987#90000#Vi?t#462S#200.9597#^214#i sng tn gio Vit Nam v Trung Quc#Vng Vit Bnh, Nguyn Mnh Cng, Nguyn Hn g Dng...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a811tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Tn gio; i hc Trung Sn - Trung Quc#Vng Vit Bnh#Nguyn Mnh Cng#Nguyn Hng Dng#ng Th i#L c Hnh#Oanh#2739 53#Tn gio#Tn ngng#Vit Nam#Trung Quc#Gm cc bo co khoa hc ca cc nh nghin cu Vit Nam v Trung Quc v vn tn gio, tn ngng Vit Nam v T rung Quc vi nhiu kha cnh khc nhau nh nghi l, hng c, bin i i t ng th cng, hn nhn, vai tr ca tn gio vi i sng...## 01110000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020128000530070060001810080005002410090020002460100 00500266011001500271020001300286020001500299020000800314020001000322020000900332 00500180034100500150035900500140037400500110038800500170039903900050041601300070 0421015003500428020002300463021026200486#VV11.03988#VV11.03989#40000#Vi?t#L312M #270.092#^214#Linh mc Phm B Trc v ng hng cng gio ng hnh cng dn tc trong thi k khng chin chng thc dn Php (1946-1954)#Nguyn Hng Dng (ch.b.), Nguyn Ph Li, Ng Quc ng...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a395tr. ^b21cm#Phm B Trc#o Thin cha#Tiu s#S nghip#Linh mc#Nguyn Hng Dng# Nguyn Ph Li#Ng Quc ng#L Mu Hn#Chu Th Ngc Lan#Oanh#273954#TTS ghi: V in Nghin cu Tn gio#Khng chin chng Php#Gm cc bi nghin cu v cuc i, thn th, s nghip linh mc Phm B Trc. ng hng ngi Cng gio v pho ng tro yu nc ca ngi Cng gio giai on 1945-1954. V tr ca linh mc Ph m B Trc trong phong tro chng Php ginh c lp ca Vit Nam...## 01080000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020086000470070057001330080014001900090022002040100005002260110 01500231005001500246005001300261005001600274005001600290005001300306039000500319 01300070032402103490033102000090068002000080068902000080069702000110070502000170 0716020000900733#VV11.03990#VV11.03991#Vi?t#NGH305C#306.44#^214#Nghin cu bo t n v pht trin ngn ng, vn ho mt s dn tc thiu s Vit Bc#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Tr Di, Phm Hng Quang...#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguy n#2010#^a768tr.^b21cm#Nguyn Vn Lc#Trn Tr Di#Phm Hng Quang#Bi Quang Tha nh#Mng K Slay#Oanh#273955#Trnh by c s l lun ca vic bo tn v pht tri n vn ho, ngn ng mt s dn tc thiu s Vit Bc. nh gi thc trng vn ho, ngn ng ca mt s dn tc thiu s vng Vit Bc trong giai on hin na y v cng tc bo tn, pht trin cc a phng. Phng hng v iu kin b o tn, pht trin vn ho, ngn ng cc dn tc thiu s#Ngn ng#Vn ho#Bo t n#Pht trin#Dn tc thiu s#Vit Nam## 00996000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020068000500030026001180070057001440080014002010090022002150100 00500237011001500242005002000257005001500277005000900292005001600301005001800317 03900050033501300070034002102450034702000190059202000170061102000040062802000170 0632020000900649#VV11.03993#VV11.03992#Vi?t#B105S#895.9221009#^214#Bn sc dn t c trong th ca cc dn tc thiu s Vit Nam hin i#Khu vc pha Bc Vit Nam #Trn Th Vit Trung (ch.b.), Nguyn Duy Bc, Lm Tin...#^aThi Nguyn#^ai H c Thi Nguyn#2010#^a459tr.^b21cm#Trn Th Vit Trung#Nguyn Duy Bc#Lm Tin#Ng uyn Kin Th#Nguyn Thu Qunh#Oanh#273956#Gii thiu bn sc dn tc trong vn hc ngh thut cc dn tc thiu s. Qu trnh vn ng v pht trin ca th c a cc dn tc thiu s Vit Nam hin i. Gii thiu th ca thi k hin i ca mt s dn tc nh dn tc Ty, Thi, Mng, Dao#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#Dn tc thiu s#Vit Nam## 00776000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050017000330020030000500290063000800070017001430080005001600090048001650100 00500213011001500218020001100233020000800244039000500252015010200257021010400359 020001700463020001100480013000700491#VL11.00618#Vi?t#K107T#495.6#^214#Nguyn Mn h Hng#Kanji t in Hn - Nht Vit#Chinese - Japanese dictionnary with Vietnam ese in terpretation#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aT in Bch khoa ; i hc Quc t Hng Bng#2010#^a871tr.^b28cm#Ting Nht#T in#oanh#Ni dung: Q.1: T in Hn - Nht Vit. Q.2: T in th php Hn Nht. Q.3: T in gii m Hn Nht#Gii thiu b t in Hn - Nht Vit vi khong 1945 t v t in th php, t i n gii m Hn Nht#Ting Trung Quc#Ting Vit#273957## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020023000680030016000910070014001070080 00500121009001400126010000500140011001500145039000500160013000700165020001700172 020000900189020001200198#VN11.01435#VN11.01436#40000#Vi?t#H401B#895.9223#^214#T Nguyn Th#Hoa bin ma ging bo#Tp truyn ngn#T Nguyn Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a199tr.^b19cm#Oanh#273958#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020008000670030012000750070010000870080 00500097009001400102010000500116011001500121020001700136020000900153039000500162 013000700167020001200174#VN11.01437#VN11.01438#40000#Vi?t#NH100Q#895.922332#^21 4#Ngc Giao#Nh qu#Tiu thuyt#Ngc Giao#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a190tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Oanh#273959#Tiu thuyt## 00502000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630070014000830220004000970080 00500101009001400106010000500120011001500125020001700140020000900157020001000166 039000500176013000700181005001400188020001000202#VN11.01439#VN11.01440#33000#Vi ?t#V308T#080#^214#Trang Nam Anh#Vit tip tin nhn#Trang Nam Anh#T.2#^aH.#^aNxb . H Ni#2011#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Danh ngn#oanh#273960#Tra ng Nam Anh#Cch ngn## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020023000710030012000940070016001060080 00500122009001400127010000500141011001500146039000500161013000700166020001700173 020000900190020001200199#VN11.01441#VN11.01442#55000#Vi?t#NG112M#895.9223#^214# Khiu Quang Bo#Ngy mai ri s ra sao#Truyn ngn#Khiu Quang Bo#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a282tr.^b19cm#Oanh#273961#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020022000530070032000750080005001070090014001120100 00500126011001500131006001100146039000500157013000700162012002600169020001700195 020000900212020001600221006000900237019000500246#VV11.03994#VV11.03995#32000#Vi ?t#NG500N#398.24#^214#Ng ngn v mung th#Bin dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH. #^aNxb. H Ni#2010#^a231tr.^b20cm#Tin Thnh#Oanh#273962#Tuyn tp truyn dn g ian#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn ng ngn#Kin Vn#Dch## 00710000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020027000700070052000970080005001490090 01400154010000500168011001500173021015300188020001500341020001400356005001800370 006000900388006001100397013000700408019000500415#VV11.03996#VV11.03997#20000#Vi ?t#S552M#155.2#^214#Branden, Nathaniel#Sc mnh ca lng t trng#Nathaniel Bran den ; Bin dch: Kin Vn, Yn Nguyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a118tr.^b20cm#n h ngha v lng t trng, tc ng ca phm cht ny n cuc sng v vic p d ng nhng quy tc v lng t trng vo liu php cha bnh bng tm l#Tm l c nhn#Lng t trng#Nathaniel Branden#Kin Vn#Yn Nguyn#273963#Dch## 00934000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020061000520070054001130080005001670090014001720100 00500186011001500191021027100206005001300477039000500490020001400495020001100509 02000110052002000100053100500150054100500130055600500170056900500150058601300070 0601#VV11.03998#VV11.03999#44000#Vi?t#H561D#636.08#^214#Hng dn thc hnh ch n ging nhn ging to ging vt nui#Nguyn Thin (ch.b.), Trn nh Min, V T rng Ht...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a191tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v chn lc, bo v, khai thc, pht trin ngun gene vt nui. Gi tr gi ng v cc tnh trng sn xut ca vt nui. Cng ngh sinh hc hin i ng dng trong chn nui v hng dn thc hnh chn ging, nhn ging, to dng vt nu i#Nguyn Thin#H.H#ng vt nui#Chn ging#Nhn ging#Thc hnh#Trn nh Min #V Trng Ht#Nguyn c Trng#Phng c Tin#273964## 00839000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020045000570030015001020070013001170080005001300090 01400135010000500149011001500154021033900169020000800508020001700516039000500533 020000800538020000800546013000700554#VV11.04000#VV11.04001#Vi?t#M458S#338.4#^214 #Trn Hu Nam#Mt s vn l lun v kinh t hc du lch#Sch tham kho#Trn H u Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a191tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v du lch v hot ng kinh doanh du lch, pht trin du lch thnh ngnh kinh t mi nhn, vn lao ng trong kinh doanh du lch, th trng du lch, vic khai thc tim nng du lch ni chung, khai thc im, tuyn, tour du lch ni r ing v vn qun l nh nc v du lch trn a bn cp tnh#Kinh t#Sch ch uyn kho#H.H#Du lch#L lun#273965## 00774000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020026000690030007000950070016001020080 00500118009001400123010000500137011001500142021016000157020001700317020000900334 020000700343039000500350020002300355020002100378013000700399020005400406#VV11.04 002#VV11.04003#50000#Vi?t#C102M#959.704#^214#Nguyn Vn Trn#Cch mng v cuc i ti#Hi k#Nguyn Vn Trn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a538tr.^b21cm#Gii thiu v tiu s, cuc i, s nghip v nhng hi c, k nim trong qu trnh hot ng cch mng ca ng Nguyn Vn Trn - nguyn B th Thnh u H Ni#Lch s hi n i#Vit Nam#Hi k#H.H#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#273966#N guyn Vn Trn, Lo thnh cch mng, 1916-, Vit Nam## 00896000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440030040000910070056001310080005001870090014001920100 00500206011001500211021016600226020001300392020001100405005001500416039000500431 02000210043600500160045700500140047300500160048700500160050301300070051901500440 0526#VV11.04004#VV11.04005#Vi?t#C455T#371.8#^214#Cng tc i Thiu nin Tin ph ong H Ch Minh#Gio trnh bi dng cn b ch huy i#B.s.: Nguyn Thu Mai, ng Quang Thi, Trn Th Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a451tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v i Thiu nin Tin phong H Ch Minh, cng tc ch yu c a Ban Chp hnh i, k nng v nghip v cng tc i v cng tc nhi ng#Cn g tc i#Gio trnh#Nguyn Thu Mai#H.H#i TNTP H Ch Minh#ng Quang Thi#Tr n Th Hng#Nguyn Th Hng#Ng Ngc Phng#273967#TTS ghi: Thnh on H Ni. Trng L Dun## 00765000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020099000530080005001520090014001570100005001710110 01500176021022600191020001400417039000500431020001300436015004700449020000800496 013000700504#VV11.04007#VV11.04006#100000#Vi?t#H561D#336.24#^214#Hng dn k k hai giao dch lin kt khi quyt ton thu thu nhp doanh nghip v chng chuyn gi#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a233tr.^b24cm#Trnh by mt s ni dung c bn v chuyn gi. Hng dn k khai thng tin giao dch lin kt khi quyt ton thu t hu nhp doanh nghip. Cc c im c bn ca doanh nghip b thanh tra chuyn g i v hnh thc x l vi phm#Thu thu nhp#H.H#Doanh nghip#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#K khai#273968## 00684000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020069000500080005001190090014001240100005001380110015001430210 14400158020001700302020000900319020001700328039000500345015005000350013000700400 020002300407#VV11.04008#VV11.04009#Vi?t#M458S#324.2597071#^214#Mt s vn bn c a Trung ng v Thnh u H Ni v cng tc dn vn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a50 9tr.^b24cm#Gii thiu cc vn bn ca Trung ng v ca Thnh u H Ni th hin quan im, ch trng, ng li, chnh sch ca ng v cng tc dn vn#Cng tc dn vn#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Th nh u H Ni#273969#ng Cng sn Vit Nam## 00870000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700020074000750080005001490090 01400154010000500168011001500173021029800188020001400486039000500500020002200505 015004700527020001100574013000700585#VV11.04010#VV11.04011#VV11.04013#VV11.04012 #150000#Vi?t#H561D#336.24#^214#Hng dn quyt ton thu thu nhp c nhn 2010 & 300 tnh hung gii p#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a620tr.^b24cm#Hng dn quyt ton thu thu nhp c nhn (TNCN) nm 2010 v quy trnh ng k thu, quy trnh x l k khai v k ton thu, quy trnh qun l thu n thu trong qun l thu TNCN. Gii thiu mt s vn bn v thu TNCN v cc tnh hung gii p vng m c v thu TNCN i vi tng loi thu nhp#Thu thu nhp#H.H#Thu thu nhp c n hn#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#Quyt ton#273970## 00743000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020035000470290026000820080005001080090014001130100005001270110 03100132021023300163020001300396020000900409020000800418020000900426020001000435 020000800445039000500453013000700458#VL11.00619#VL11.00620#Vi?t#N305G#338.7025#^ 214#Nin gim trang vng Vit Nam 2011#Vietnam yellow pages 2011#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a948tr., 8tr. qung co^b27cm#Cp nht v cung cp s in thoi, a ch cng cc thng tin hu dng khc v sn phm, dch v ca cc doanh nghip t rn khp cc tnh thnh trong c nc, c phn chia theo phn vng a l v sp xp theo th t bng ch ci#Doanh nghip#Sn phm#Dch v#Vit Nam#Nin gi m#Danh b#H.H#273971## 00684000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020046000720070066001180220004001840080 00500188009001400193010000500207011001500212012002800227020001600255020000900271 02000090028000600130028900600140030200600140031603900050033001300070033500500160 0342#VV11.04014#VV11.04016#VV11.04017#VV11.04015#Vi?t#T527T#895.9228208#^214#Tuy n tp vn th Phng nh Nguyn Vn Siu#Nguyn Vn Siu ; Tuyn dch, gii th iu: Trn L Sng ch tr...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a898tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc cn i#Vit Nam#Vn xui#Trn L Sng#Phm c Dut #Phm Vn Dung#H.H#273972#Nguyn Vn Siu## 00703000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020046000720070066001180220004001840080 00500188009001400193010000500207011001500212012002800227020001600255020000900271 02000080028000600130028800600140030100600140031503900050032902000080033401300070 0342005001600349#VV11.04018#VV11.04021#VV11.04020#VV11.04019#Vi?t#T527T#895.9228 203#^214#Tuyn tp vn th Phng nh Nguyn Vn Siu#Nguyn Vn Siu ; Tuyn d ch, gii thiu: Trn L Sng ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a853tr.^b2 4cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc cn i#Vit Nam#Tu bt#Trn L Sng#Ph m c Dut#Phm Vn Dung#H.H#a ch#273973#Nguyn Vn Siu## 00677000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020046000700070066001160220004001820080 00500186009001400191010000500205011001500210012002800225020001600253020000900269 02000040027800600130028200600140029500600140030903900050032301300070032800500160 0335#VV11.04022#VV11.04023#VV11.04025#VV11.04024#Vi?t#T527T#895.92212#^214#Tuyn tp vn th Phng nh Nguyn Vn Siu#Nguyn Vn Siu ; Tuyn dch, gii thi u: Trn L Sng ch tr...#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a795tr.^b24cm#T sch Th ng Long 1000 nm#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#Trn L Sng#Phm c Dut#Phm V n Dung#H.H#273974#Nguyn Vn Siu## 00677000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820010000508080005000600410005000650020046000700070066001160220004001820080 00500186009001400191010000500205011001500210012002800225020001600253020000900269 02000040027800600130028200600140029500600140030903900050032301300070032800500160 0335#VV11.04026#VV11.04029#VV11.04028#VV11.04027#T527T#895.92212#^214#Vi?t#Tuyn tp vn th Phng nh Nguyn Vn Siu#Nguyn Vn Siu ; Tuyn dch, gii thi u: Trn L Sng ch tr...#T.4#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a821tr.^b24cm#T sch Th ng Long 1000 nm#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#Trn L Sng#Phm c Dut#Phm V n Dung#H.H#273975#Nguyn Vn Siu## 00681000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020038000680070062001060080005001680090 01400173010000500187011001600192020000800208020001800216020000700234039000500241 01200280024600500150027400500170028900500110030600500130031700500180033001300070 0348#VV11.04030#VV11.04031#VV11.04033#VV11.04032#Vi?t#B305N#959.731#^214#Bin ni n lch s Thng Long - H Ni#B.s.: Phm Xun Hng, Phan Phng Tho (ch.b.), H ong Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1255tr.^b24cm#Lch s#Bin nin s kin#H Ni#H.H#T sch Thng Long 1000 nm#Phm Xun Hng#Phan Phng Tho#Hong Hn g#o Th Din# Th Hng Tho#273976## 00990000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020029000760070060001050220 00400165008000500169009001400174010000500188011001600193012002800209021022700237 02000160046402000160048002000050049602000050050102000040050602000070051000500130 0517005001300530005001500543005001000558005001200568039000500580013000700585#VV1 1.04034#VV11.04036#VV11.04037#VV11.04035#340000#Vi?t#H100N#959.731#^214#H Ni danh thng v di tch#B.s.: Lu Minh Tr (ch.b.), o nh Bc, Nguyn Th Dn.. .#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a1147tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii t hiu v cc di tch lch s - vn ho nh nh, n, miu, thnh quch, ph, qu n, lng m, nh th h, lng c, cha v cc di tch cch mng - khng chin, di tch lu nim Ch tch H Ch Minh v cc bo tng H Ni#Di tch lch s#Di tch vn ho#Cha#nh#n#H Ni#Lu Minh Tr#o nh Bc#Nguyn Th Dn#ng Bng#V Quang Du#H.H#273977## 00654000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020042000660070048001080080005001560090 01400161010000500175011001600180020001600196020001700212020000700229039000500236 012002800241006001300269006001600282006001300298020002200311013000700333#VV11.04 038#VV11.04039#VV11.04041#VV11.04040#Vi?t#D300S#895.1#^214#Di sn vn chng Vn Miu - Quc T Gim#Tuyn dch, gii thiu: Phan Vn Cc ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1163tr.^b24cm#Vn hc Hn Nm#Tc phm vn hc#H Ni#H.H#T sc h Thng Long 1000 nm#Phan Vn Cc#Trn Ngc Vng#Phm Vn nh#Vn miu Quc t gim#273978## 00912000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020030000710070092001010080005001930090 01400198010000500212011001600217021012600233020001000359020001700369020000700386 00500130039303900050040601200280041100500120043900500160045100500160046700500110 0483005000900494005001300503005001500516013000700531#VV11.04042#VV11.04043#VV11. 04044#VV11.04045#Vi?t#D107N#920.059731#^214#Danh nhn Thng Long - H Ni#V Tha nh Sn, V Tun Sn, Nguyn Duy Hinh... ; Tuyn chn, gii thiu: V Khiu ch t r...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1007tr.^b24cm#Tng quan v thn th, s nghip c c th h danh nhn Thng Long - H Ni t thi Tin Thng Long n nhng nm u th k XX#Danh nhn#Nhn vt lch s#H Ni#V Thanh Sn#H.H#T sch Thng Lo ng 1000 nm#V Tun Sn#Nguyn Duy Hinh#Nguyn Khc m#L Vn Lan#V Khiu#T N gc Lin#Nguyn Hu Sn#273979## 00779000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820013000648080005000770020061000820070026001430080 00500169009001400174010000500188011001500193021011600208020001100324020000800335 02000070034300500110035003900050036101200280036600500140039402000110040802000150 0419013000700434#VV11.04046#VV11.04047#VV11.04049#VV11.04048#230000#Vi?t#TH250G #704.90959731#^214#Th gii biu tng trong di sn vn ho Thng Long - H Ni# Trn Lm Bin, Trnh Sinh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a571tr.^b24cm#Trnh by v bi u tng vn ho ngh thut ca c dn H Ni thi tin s, thi s s v di t hi qun ch dn tc#Biu tng#Vn ho#H Ni#Trnh Sinh#H.H#T sch Thng Lon g 1000 nm#Trn Lm Bin#Ngh thut#Di sn vn ho#273980## 00802000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820011000658080005000760020049000810070057001300080 00500187009001400192010000500206011001500211021009800226020000400324020000800328 02000070033600500130034300500140035600500110037000500150038100500160039603900050 0412013000700417012002800424#VV11.04051#VV11.04050#VV11.04052#VV11.04053#120000 #Vi?t#NGH250T#793.309597#^214#Ngh thut ma H Ni - Truyn thng v hin i#B .s.: L Ngc Canh (ch.b.), L Hng Thng, Lm T Lc...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a371tr.^b24cm#Tng quan ngh thut ma H Ni. Gii thiu v ngh thut ma tru yn thng v hin i ca H Ni#Ma#Lch s#H Ni#L Ngc Canh#L Hng Thng#L m T Lc#Bi nh Phin#Phm Hng Thoan#H.H#273981#T sch Thng Long 1000 nm ## 00887000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020054000420070061000960220004001570080005001610090008001660100 00500174011001500179012002100194021020100215020001400416020001000430020000900440 02000070044900500150045600500180047100500170048900500140050600500170052003900050 0537013000700542#VN11.01443#VN11.01444#Vi?t#S450T#616#^214#S tay chn on v iu tr bnh ni khoa thng gp#B.s.: ng Vn Phc, Trng Quang Bnh, Phm N guyn Vinh...#T.1#^aH.#^aY hc#2011#^a128tr.^b18cm#Th mc cui mi bi#Trnh b y mt s kin thc c bn v chn on v iu tr cc bnh ni khoa thng gp nh tng huyt p, suy tim, cn au tht ngc n nh, nhi mu c tim cp, i tho ng v bnh thn mn tnh#Bnh ni khoa#Chn on#iu tr#S tay#ng V n Phc#Trng Quang Bnh#Phm Nguyn Vinh#V Thnh Nhn#Trn Quang Khnh#H.H#2 73982## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020022000690030012000910070014001030080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 039000500199013000700204#VN11.01445#VN11.01446#50000#Vi?t#124N#895.92214#^214# V Thin Kiu#t, nc v tnh th#Gi tn anh#V Thin Kiu#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a154tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#H.H#273983## 00484000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020018000630030004000810070015000850080005001000090 01900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170039000400174 013000700178015003300185#VN11.01447#VN11.01448#Vi?t#QU100T#895.9221#^214#Trng Nam Chi#Qu tng tnh yu#Th#Trng Nam Chi#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a148t r.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273984#Tn tht tc gi: Trng Th C hi## 00441000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020019000690030004000880070014000920080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 013000700180#VN11.01449#VN11.01450#50000#Vi?t#458M#895.92214#^214#V Thin Ki u#t min tnh lng#Th#V Thin Kiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a155tr.^b18 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#273985## 00797000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070033000670220006001000050010001060050 00800116005001000124005001800134005001000152008000500162009001900167010000500186 01100140019101200180020502101640022302000170038702000140040402000090041802000090 0427039000400436013000700440#VV11.04054#VV11.04055#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#Hng Lnh, B Dng, Long Vnh...#T.224#Hng Lnh#B Dng#Long V nh#Phan Th Hu Ton#Hng Qun#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sc h Chuyn #Gm cc phng s cp n nhng hnh vi phm php lut nh tng ti n, git ngi, ma tu, cp ca, c bc... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Mai#273986## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490050012000540020013000660030023000790070012001020080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000900175020001800184 039000400202013000700206#VV11.04056#VV11.04057#6800#Vi?t#450B#895.92234#^214#G in T Hi# bun ngi#Tiu thuyt trinh thm#Gin T Hi#^aH.#^aCng an nhn d n#2011#^a383tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh thm#Mai#273987## 00810000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020035000670070034001020080005001360090 01200141010000500153011001500158021024600173020000900419020001000428020000900438 005000800447005001100455005001000466005000900476039000400485013000700489#VV11.04 058#VV11.04059#VV11.04060#40000#Vi?t#S309#551.220952#^214#Siu ng t sng t hn Nht Bn#Gia Bo, Bch Dng, Minh Long...#^aH.#^aThng tn#2011#^a207tr.^ b21cm#Tp hp mt s bi vit v trn ng t v sng thn xy ra ti vng ng Bc Nht Bn ngy 16/3/2011, vi nhng thng tin y v thm ho, nhng con s thit hi gy sng st v nhng cu chuyn cm ng vt qua kh khn ca ng i Nht Bn#ng t#Sng thn#Nht Bn#Gia Bo#Bch Dng#Minh Long#Phan Anh#Ma i#273988## 00970000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020048000510070047000990080005001460090012001510100005001630110 01400168013000700182021027300189020001100462020000900473020001100482020000800493 03900040050100500160050500500090052100500170053000500150054700500130056201500690 0575#VL11.00621#VL11.00622#Vi?t#NG107C#381.0959785#^214#Ngnh cng thng Bn Tr e hi nhp & pht trin#Nguyn Vn Hiu, V Khoan, Dng Ngc Duyn...#^aH.#^aTh ng tn#2010#^a76tr.^b29cm#273989#Gii thiu nhng thnh tu t c ca ngnh Cng Thng tnh Bn Tre qua 10 nm hi nhp v pht trin, ng thi a ra n h hng hot ng Ngnh Cng thng giai on 2011-2015 v qung b thng hiu, sn phm ca cc doanh nghip tiu biu trn a bn tnh Bn Tre#Thng mi#H i nhp#Pht trin#Bn Tre#Mai#Nguyn Vn Hiu#V Khoan#Dng Ngc Duyn#Nguyn V n Hai#Trn Vn u#TTS ghi: S Cng Thng tnh Bn Tre. Trung tm Xc tin Th ng mi## 01036000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020049000510290045001000070074001450080005002190090012002240100 00500236011001400241021021800255020002000473020000700493020001400500005001400514 00500160052800500120054400500160055600500160057200500170058800500150060500500160 0620039000400636013000700640020000800647020000700655#VL11.00624#VL11.00623#Vi?t# L250H#338.10959765#^214#L hi c ph Bun Ma Thut ln th 3 - nm 2011#The 3rd Buon Ma Thuot Coffee Festival - 2011#L Thanh Tng, on Triu Nhn, L Ngc B u... ; B.s: Dng Trung Quc...#^aH.#^aThng tn#2011#^a94tr.^b29cm#Gii thiu t im nng, th mnh ca c ph Bun Ma Thut - k Lk, cc hot ng l hi qun g b thng hiu c ph Bun Ma Thut. Bc tranh ton cnh v c ph Vit Nam v i cc sn phm, thng hiu v vn ho c ph#Kinh t nng nghip#C ph#Bun Ma Thut#L Thanh Tng#on Triu Nhn#L Ngc Bu#on nh Thim#Trn nh Thin #Dng Trung Quc#Trnh c Minh#on nh Thim#Mai#273990#k Lk#L hi## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020018000700030004000880070015000920080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000400181013000700185#VN11.01451#VN11.01452#30000#Vi?t#KH455T#895.9221#^214# Trn Tr Thng#Khng th bt n#Th#Trn Tr Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011 #^a86 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273991## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020013000640030004000770070010000810080 00500091009001900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000400165013000700169012002200176#VN11.01453#VN11.01454#40000#Vi?t#M458T#895 .9221#^214#Phm Tin#Mt tm lng#Th#Phm Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a1 36tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273992#T sch Ngi yu th## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050011000490020015000600030004000750070011000790080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160039000400164 013000700168#VN11.01455#VN11.01456#Vi?t#NG400N#895.92214#^214#Nguyn Mt#Ng nh con v#Th#Nguyn Mt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a132tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273993## 00457000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020009000590030004000680070012000720080005000840090 01900089010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000400158 013000700162012002200169#VN11.01458#VN11.01457#Vi?t#L451B#895.9221#^214#V Vn T hi#Lc bic#Th#V Vn Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a106tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273994#T sch Ngi yu th## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050017000570020012000740030004000860070034000900080 00500124009001900129010000500148011001500153020001700168020000900185020000400194 005001600198039000400214013000700218#VN11.01459#VN11.01460#50000#Vi?t#L116L#895 .9221008#^214#Trng Cng Hnh#Lng l thu#Th#Trng Cng Hnh, Nguyn c Tin #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a144tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguy n c Tin#Mai#273995## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020010000670030004000770070013000810080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VN11.01461#VN11.01462#50000#Vi?t#450C#895.9221#^214#H Thin Sn# ca nh#Th#H Thin Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a223tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273996## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020019000640030011000830070010000940080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020001100174 039000400185013000700189015003100196#VN11.01463#VN11.01464#45000#Vi?t#C506B#895 .9221#^214#Vit Long#Cc B khng chin#Truyn th#Vit Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#Mai#273997#Tn th t tc gi: Bi Ch Ngm## 00424000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020008000600030004000680070013000720080005000850090 01900090010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155039000400159 013000700163#VV11.04061#VV11.04062#Vi?t#V121T#895.9221#^214#L Vit Hnh#Vn th #Th#L Vit Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a119tr.^b20cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Mai#273998## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020008000660030004000740070012000780080 00500090009001900095010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000400163013000700167#VV11.04063#VV11.04064#25000#Vi?t#M125T#895.9221#^214#T rang Nhung#Mu thu#Th#Trang Nhung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a92tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#273999## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020029000620290028000910070031001190080 00500150009005800155010000500213011001500218020001700233020000300250020001200253 006001200265039000400277013000700281019000800288012002100296#VV11.04065#VV11.040 66#45000#Vi?t#A107C#813#^214#Rose, Emilie#Anh ch mun nm tay em thi#Wedding his takeover target#Emilie Rose ; Tho Nguyn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cn g ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu t huyt#Tho Nguyn#Mai#274000#Dch M#Li tri tim. am m## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020023000650290027000880070032001150080 00500147009005800152010000500210011001500215020001700230020000300247020001200250 006001000262039000400272013000700276019000800283012002100291#VV11.04068#VV11.040 67#45000#Vi?t#Y606E#813#^214#Dunlop, Barbara#Yu em k t ngy ci#The CEO's a ccidental bride#Barbara Dunlop ; Mai Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuy t#Mai Hng#Mai#274001#Dch M#Li tri tim. am m## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020023000680290024000910070033001150080 00500148009005800153010000500211011001500216020001700231020000300248020001200251 006000900263039000400272013000700276019000800283012002300291#VV11.04069#VV11.040 70#45000#Vi?t#NG126T#813#^214#Hollis, Christina#Ngy th v phng ng#The coun t of castelfino#Christina Hollis ; Thu Ton dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2011#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thu yt#Thu Ton#Mai#274002#Dch M#Li tri tim. Quyn r## 00660000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390004000670140008000710410005000791810007000840820006000918080005000970050 01000102002002100112003001500133007004500148022000400193221001300197008000500210 00900450021501000050026001100140026500600220027901900160030101300070031700500100 0324#VV11.04071#VV11.04072#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Mai#1050 00#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.9#Tic bn o#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a452tr^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Qu c#274003#Long Nhn## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050006000520020016000580030054000740070023001280220 00400151008000500155009006100160010000500221011001500226020001700241020001100258 020001200269006001000281039000400291019001600295013000700311005000600318#VV11.04 073#VV11.04074#105000#Vi?t#M124M#895.1#^214#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hng dch#T.6#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a609tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lc Hng#Mai#Dch Trung Quc#274004#H M## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020016000640290011000800070028000910080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000300180020001200183 006000900195039000500204013000700209019000800216#VV11.04075#VV11.04076#96000#Vi ?t#GI-108L#813#^214#Koontz, Dean#Giao l sinh t#Odd Thomas#Dean Koontz ; Xun C c dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a471tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thu yt#Xun Cc#Thu#274005#Dch M## 00529000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050009000520020030000610290005000910070009000960080 00500105009002000110010000500130011001500135021007000150020001700220020001100237 020000800248013000700256#VN11.01465#VN11.01466#32000#Vi?t#T550#495.17#^214#Min h Tm#T in Hoa - Vit thng dng#Nx#Minh Tm#^aH.#^aT in Bch khoa#2009# ^a575tr.^b14cm#Gii thiu t in Hoa - Vit. Gii thch cc t ting Hoa thng dng#Ting Trung Quc#Ting Vit#T in#274006## 00553000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030018000730070026000910080005001170090 02000122010000500142011001500147021004700162020001100209020000800220020001400228 005002100242039000500263013000700268#VN11.01467#VN11.01468#22000#Vi?t#T550#495 .9223#^214#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nhm Ngc Xun Qunh b.s.#^aH.#^ aT in Bch khoa#2011#^a598tr.^b15cm#Gii thch cc t ting Vit dnh cho hc sinh#Ting Vit#T in#Sch c thm#Nhm Ngc Xun Qunh#Thu#274007## 00552000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020019000650030027000840070011001110080 00500122009002000127010000500147011001600152021006600168020001100234020000800245 020000900253039000500262013000700267#VN11.01469#VN11.01470#52000#Vi?t#T550#495 .9223#^214#Khang Vit#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh tiu hc#Khang Vit#^ aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1289tr.^b14cm#Gii thch khong 150000 t ting V it dnh cho hc sinh tiu hc#Ting Vit#T in#Tiu hc#Thu#274008## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020020000650290002000850070011000870080 00500098009002000103010000500123011001500128020001100143020001100154020000800165 039000500173013000700178021008700185#VN11.01471#VN11.01472#63000#Vi?t#T550#895 .9223#^214#Khang Vit#T in Vit - Nht##Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa# 2011#^a735tr.^b18cm#Ting Vit#Ting Nht#T in#Thu#274009#Gii thiu t in ting Vit - Nht. Cc t c sp xp theo bng ch ci ting Vit## 00597000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020032000600070011000920080005001030090 02000108010000500128011001500133021011300148020001000261020001400271020001400285 020000800299039000500307013000700312#VN11.01473#VN11.01474#62000#Vi?t#T550#423 #^214#Khang Vit#T in ng ngha - Phn ngha#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a800tr.^b18cm#Gii thch cc t ting Anh. Gii thiu cc t ng ngh a v phn ngha ting Anh dnh cho hc sinh v sinh vin#Ting Anh#T ng ngh a#T tri ngha#T in#Thu#274010## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520030027000930070046001200080005001660090 02000171010000500191011001500196020001100211020000900222020000900231020001400240 020000700254005001500261039000500276013000700281005001600288#VN11.01475#VN11.014 76#15000#Vi?t#H561D#372.63#^214#Hng dn hc tt chnh t v ting Vit#Dnh c ho hc sinh tiu hc#B.s.: Trn Xun Bch (ch.b.), Ngc Xun Qunh#^aH.#^aT i n Bch khoa#2011#^a119tr.^b19cm#Ting Vit#Chnh t#Tiu hc#Sch c thm#S ta y#Trn Xun Bch#Thu#274011#Ngc Xun Qunh## 00537000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030007000610080005000680090011000730100005000840110 01400089012003200103021008500135020000900220020000700229020000900236020001400245 039000500259013000700264#VV11.04077#19000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh thng minh#1 - 10#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b25cm#To . Hc m chi chi m hc# Hng dn cc b tr chi ni hnh gip b nhn bit v hc thuc cc ch s t 1-10#Tr chi#Ch s#Ni hnh#Sch mu gio#Thu#274012## 00546000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030006000610080005000670090011000720100005000830110 01400088012003200102021009400134020000900228020000800237020000900245020001400254 039000500268013000700273#VV11.04078#19000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh thng minh#A - Z#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b25cm#To . Hc m chi chi m hc#H ng dn cc b tr chi ni hnh gip b nhn bit v hc thuc cc ch ci vi t hoa t A-Z#Tr chi#Ch ci#Ni hnh#Sch mu gio#Thu#274013## 00553000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030006000610080005000670090011000720100005000830110 01400088012003200102021010100134020000900235020000800244020000900252020001400261 039000500275013000700280#VV11.04079#19000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh thng minh#A - Y#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b25cm#To . Hc m chi chi m hc#H ng dn cc b tr chi ni hnh gip b nhn bit v hc thuc cc ch ci vi t thng t a n y#Tr chi#Ch ci#Ni hnh#Sch mu gio#Thu#274014## 00537000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030007000610080005000680090011000730100005000840110 01400089012003200103021008500135020000900220020000700229020000900236020001400245 039000500259013000700264#VV11.04080#19000#Vi?t#N452H#372.21#^214#Ni hnh thng minh#1 - 20#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b25cm#To . Hc m chi chi m hc# Hng dn cc b tr chi ni hnh gip b nhn bit v hc thuc cc ch s t 1-20#Tr chi#Ch s#Ni hnh#Sch mu gio#Thu#274015## 00676000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020028000350070016000630220004000790080005000830090011000880100005000990110 01400104012003200118021020500150020000900355020000900364020001400373006001100387 039000500398013000700403#VV11.04081#20000#Vi?t#372.21#^214#B sch dn hnh th ng minh#Thanh Tng dch#T.4#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b25cm#T sch Tr tu d nh cho cc b#Hng dn cc b tr chi dn hnh gip b hc nhng con s n g in, mu sc, hnh dng. Gip cc b nhn thc nhng mn dng hng ngy, nhn g loi vt b nh v tm hiu kin thc c bn v cuc sng#Tr chi#Dn hnh#S ch mu gio#Thanh Tng#Thu#274016## 00694000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070016000690220004000850080005000890090011000940100 00500105011001400110012003200124021020500156020000900361020000900370020001400379 006001100393039000500404013000700409#VV11.04082#20000#Vi?t#B450S#372.21#^214#B sch dn hnh thng minh#Thanh Tng dch#T.2#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b25cm #T sch Tr tu dnh cho cc b#Hng dn cc b tr chi dn hnh gip b hc nhng con s n gin, mu sc, hnh dng. Gip cc b nhn thc nhng mn d ng hng ngy, nhng loi vt b nh v tm hiu kin thc c bn v cuc sng#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thanh Tng#Thu#274017## 00694000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070016000690220004000850080005000890090011000940100 00500105011001400110012003200124021020500156020000900361020000900370020001400379 006001100393039000500404013000700409#VV11.04083#20000#Vi?t#B450S#372.21#^214#B sch dn hnh thng minh#Thanh Tng dch#T.3#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b25cm #T sch Tr tu dnh cho cc b#Hng dn cc b tr chi dn hnh gip b hc nhng con s n gin, mu sc, hnh dng. Gip cc b nhn thc nhng mn d ng hng ngy, nhng loi vt b nh v tm hiu kin thc c bn v cuc sng#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thanh Tng#Thu#274018## 00694000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070016000690220004000850080005000890090011000940100 00500105011001400110012003200124021020500156020000900361020000900370020001400379 006001100393039000500404013000700409#VV11.04084#20000#Vi?t#B450S#372.21#^214#B sch dn hnh thng minh#Thanh Tng dch#T.1#^aH.#^aM thut#2011#^a12tr.^b25cm #T sch Tr tu dnh cho cc b#Hng dn cc b tr chi dn hnh gip b hc nhng con s n gin, mu sc, hnh dng. Gip cc b nhn thc nhng mn d ng hng ngy, nhng loi vt b nh v tm hiu kin thc c bn v cuc sng#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thanh Tng#Thu#274019## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050013000570020018000700070013000880080005001010090 05200106010000500158011001500163021018000178020001500358020000700373020000900380 039000500389013000700394#VV11.04085#VV11.04086#215000#Vi?t#B304H#741.509597#^21 4#L Trc Dng#Bim ho Vit Nam#L Trc Dng#^aH.#^aM thut^bCng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a193tr.^b24cm#Lc s tranh bim ho ca Vit Nam. Gii thiu cc tc phm tranh bim ho ca cc ho s Vit Nam nh: Nguyn i Qu c, L Tot - X X, Nguyn Gia Tr, T Ngc Vn, Phan Kch...#Tranh bim ho#Ho s#Vit Nam#Thu#274020## 00808000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020037000700070023001070080005001300090 01900135010000500154011001500159021029900174020001100473020001100484020000900495 020001400504039000500518013000700523#VV11.04088#VV11.04087#55000#Vi?t#NH556L#65 0.1#^214#Nguyn Phng Ho#Nhng l do ngi Do Thi giu c#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a319tr.^b21cm#Gii thch nhng l do ng i Do Thi giu c v thnh cng trong kinh doanh nh: Tinh thn kin cng, tr tu, tm nhn xa trng rng, mu lc. Tinh thn hc hi v tr tin th. Tnh kin tr v nhn ni. Tinh thn bnh ng, rng lng v bao dung. Tu nhn tch c v tn trng php lut...#Thnh cng#Kinh doanh#B quyt#Ngi Do Thi#Thu# 274021## 00446000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020014000600030012000740070012000860080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168039000500180 013000700185#VV11.04089#VV11.04090#Vi?t#M118L#895.92234#^214#Nguyn Hiu#Mt l i#Tiu thuyt#Nguyn Hiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a288tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#274022## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050018000630020032000810070023001130080 00500136009001900141010000500160011001500165021027500180020000900455020001100464 020000900475039000500484013000700489#VV11.04091#VV11.04093#VV11.04092#50000#Vi? t#M566L#658.85#^214#Nguyn Phng Ho#Mu lc v ngh thut m phn#Nguyn Ph ng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a287tr.^b21cm#Trnh by mu lc v n gh thut trong bn hng nh: K nng tm hiu v khch hng. Cch trao i vi khch hng. K nng bn c hng. Hng dn cch gi mi quan h vi khch h ng. Chin lc v tuyt chiu thnh cng. Xy dng hnh tng p i vi kh ch hng...#Bn hng#Ngh thut#m phn#Thu#274023## 01033000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050016000570020020000730290017000930070032001100080 00500142009001900147010000500166011001500171006001000186039000500196013000700201 01900090020802104030021702000100062002000100063002000140064002000040065402000490 0658#VV11.04094#VV11.04095#68000#Vi?t#NH556N#943.087092#^214#Honecker, Erich#Nh ng ngy cui i#Moabiter Notizen#Erich Honecker ; Giang Nam dch#^aH.#^aCng a n nhn dn#2011#^a390tr.^b21cm#Giang Nam#Thu#274024#Dch c#Cun sch vit v lp trng chnh tr ca chnh tr gia ngi c Erich Honecker. Tnh hnh chnh tr v chnh ph ca Cng ho Dn ch c v Cng ho Lin bang c t nhng n m 1980 cho n 1992. Nhng ghi chp v bin bn v nhng cuc trao i ming ca ng vi cc chnh khch v cc nh iu hnh nn kinh t Cng ho lin bang c trong chuyn ving thm Cng ho Lin bang c ca ng nm 1987#Chnh tr#Chnh ph#Chnh tr gia#c#Honecker, Erich, Chnh tr gia, (1912-1994), c## 01083000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020039000670070022001060040026001280080 00500154009001900159010000500178011001500183015005700198021047600255020000900731 020001000740020000800750020001100758013000700769039000500776#VV11.04096#VV11.040 97#52000#Vi?t#L600L#320.1#^214#Nguyn Vn Lut#L lun chung v nh nc v ph p lut#Nguyn Vn Lut ch.b.#Ti bn ln 1 c chnh l#^aH.#^aCng an nhn dn#2 011#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc m H Ni#i tng v phng php hc l lun chung v nh nc v php lut. Trnh by ngun gc, bn cht, c im v chc nng c bn ca nh nc. Kiu, hnh thc v t chc b my nh nc. Nh nc v h thng chnh tr nh nc dn ch - Nh n c php quyn. Gii thiu khi nim, ngun gc, c trng v vai tr ca php lu t. Ngun lut v cu trc h thng php lut. Quan h v thc php lut. Xy d ng v iu chnh php lut. Vi phm php lut v trch nhim php lut#Nh nc #Php lut#L lun#Gio trnh#274025#Thu## 00755000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020050000680070023001180080005001410090 01900146010000500165011001500170013000700185021025400192020001800446020000800464 020001200472039000500484#VV11.04098#VV11.04099#77000#Vi?t#NH556P#649#^214#Nguy n Phng Ho#Nhng phng php dy con kinh in trn th gii#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a447tr.^b21cm#274026#Gii thiu nhng nguyn tc, phng php c th v thc t hng dn cc bc cha m cch gio dc co n ci pht trin nhng tim nng vn c ca chng trn cc phng din nh n l c hc tp, nng cao nng lc, hon thin bn thn, tu dng o c...#Gio dc gia nh#Dy con#Phng php#Thu## 00791000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050017000460020038000630030024001010070038001250080005001630090 01900168010000500187011001500192006001500207013000700222021027500229020000700504 020000900511039000500520#VV11.04100#VV11.04101#Vi?t#TH250G#303.49#^214#Adler, Al exandre#Th gii s nh th no vo nm 2020?#Bn bo co mt ca CIA#Alexandre Adler ; Bi Quang Lung dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a287tr.^b21cm#Bi Quan g Lung#274027#Gm nhng bn bo co mt ca CIA v tnh hnh th gii nm vo 20 20 vi mt nn ton cu ho bt hnh, vi nhng mu thun chnh tr, pht trin kinh t, cch mng cng ngh v mt kch bn vin tng: th gii theo DAVOS, ho bnh kiu M, mt Califat mi v chu k s hi#D bo#Th gii#Thu## 00504000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020018000420030042000600070014001020220004001160080018001200090 02300138010000500161011001500166005001400181013000700195020001100202020000600213 039000500219020001400224#VV11.04102#20000#Vi?t#GI-103T#372.6#^214#Gii ting Vi t 3#Bin son theo chng trnh SGK lp 3 mi#V Tin Qunh#T.1#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a110tr.^b24cm#V Tin Qunh#274028#Ting Vit#L p 3#Thu#Sch c thm## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070025000620220004000870080018000910090023001090100 00500132011001500137005001200152005001200164013000700176020000500183020001300188 020000600201020001400207039000500221#VV11.04103#21000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton 4#L Mu Tho, Thanh Quang#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a116tr.^b24cm#L Mu Tho#Thanh Quang#274029#Ton#Gii bi tp#L p 4#Sch c thm#Thu## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070025000620220004000870080018000910090023001090100 00500132011001500137005001200152005001200164013000700176020000500183020001300188 020000600201020001400207039000500221#VV11.04104#25000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton 4#L Mu Tho, Thanh Quang#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a140tr.^b24cm#L Mu Tho#Thanh Quang#274030#Ton#Gii bi tp#L p 4#Sch c thm#Thu## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070013000620220004000750080018000790090023000970100 00500120011001500125013000700140020000500147020001300152020000600165020001400171 039000500185#VV11.04105#20000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 5#L M u Thng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a108tr.^b24cm#274031# Ton#Gii bi tp#Lp 5#Sch c thm#Thu## 00509000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020050000520070014001020110015001160080018001310090 02300149010000500172005001400177039000500191013000700196020000700203020000700210 020001200217020001400229#VV11.04106#VV11.04107#Vi?t#B450#910.76#^214#29000#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 10#Phm Vn ng#^a157tr.^b24cm#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#Phm Vn ng#Thu#274032#a l#Lp 1 0# kim tra#Sch c thm## 00509000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020050000520070014001020110015001160080018001310090 02300149010000500172005001400177039000500191013000700196020000700203020000700210 020001200217020001400229#VV11.04108#VV11.04109#Vi?t#B450#910.76#^214#22000#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 11#Phm Vn ng#^a117tr.^b24cm#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#Phm Vn ng#Thu#274033#a l#Lp 1 1# kim tra#Sch c thm## 00488000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020050000430070014000930110015001070080018001220090023001400100 00500163005001400168039000500182013000700187020000700194020000700201020001200208 020001400220#VV11.04110#Vi?t#B450#330.9597#^214#34000#B kim tra 15 pht, 45 pht, hc k a l 12#Phm Vn ng#^a181tr.^b24cm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#Phm Vn ng#Thu#274034#a l#Lp 12# kim tra#Sch c thm## 00553000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020054000540070052001080110015001600080018001750090 02300193010000500216005001700221039000500238013000700243020000800250020000700258 020000800265020001400273#VV11.04111#VV11.04112#Vi?t#PH121D#546.076#^214#28000#P hn dng & phng php gii nhanh bi tp ho hc 10#Nguyn Nam Khnh, L Cnh H on, Nguyn Quc Vit...#^a191tr.^b24cm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2011#Nguyn Nam Khnh#Thu#274035#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm## 00553000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020054000540070052001080110015001600080018001750090 02300193010000500216005001700221039000500238013000700243020000800250020000700258 020000800265020001400273#VV11.04113#VV11.04114#Vi?t#PH121D#546.076#^214#35000#P hn dng & phng php gii nhanh bi tp ho hc 11#Nguyn Nam Khnh, L Cnh H on, Nguyn Quc Vit...#^a191tr.^b24cm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2011#Nguyn Nam Khnh#Thu#274036#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm## 00530000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310140007000360020054000430070052000970110015001490080018001640090023001820100 00500205005001700210039000500227013000700232020000800239020000700247020000800254 020001400262#VV11.04115#Vi?t#PH121D#546.076#^214#29000#Phn dng & phng php gii nhanh bi tp ho hc 12#Nguyn Nam Khnh, L Cnh Hon, Nguyn Quc Vit.. .#^a159tr.^b24cm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#Nguyn Nam Khnh# Thu#274037#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm## 00607000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280140007000330020051000400030055000910070047001460110015001930080018002080090 02300226010000500249005001700254039000500271013000700276020000500283020000300288 020000400291020002000295020001400315#VV11.04116#Vi?t#GI-521T#500#^214#32000#Gi p tr nh cng thc ton - l - ho 11 - 11- 12#Son theo sch gio khoa ph th ng trung hc hin hnh#Phan Thanh Quang, V Thanh Lim, Phm c Bnh#^a167tr.^b 24cm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#Phan Thanh Quang#Thu#274038# Ton#L#Ho#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00660000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320140007000370020042000440030074000860070064001600080018002240090023002420100 00500265011001500270005001500285039000500300013000700305020000800312020000700320 020001200327020001400339004002900353#VV11.04117#Vi?t#GI-103N#546.076#^214#47000 #Gii nhanh trc nghim khch quan ho hc#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B Gio dc & o to#Nguyn nh (ch.b.), Nguyn Ng Ho, Ngu yn Phc Ho Tn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a255tr.^b24c m#Nguyn nh #Thu#274039#Ho hc#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#Ti bn, s a cha v b sung## 00659000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020020000420030062000620070056001240080018001800090023001980100 00500221011001500226005001600241039000500257004002800262005001300290005001700303 013000700320020000700327020002000334020001500354#VV11.04118#Vi?t#C101M#530.076#^ 214#45000#Cc mo gii vt l#Luyn thi i hc - cao ng - tt nghip cc k thi quc gia#Nguyn Trung n (ch.b.), Trn Hu Ho, Nguyn Quang Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a238tr.^b24cm#Nguyn Trung n#Thu#Ti bn, sa cha & b sung#Trn Hu Ho#Nguyn Quang Hu#274040#Vt l#Ph thng trung h c#Sch luyn thi## 00538000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020027000410030069000680070014001370080018001510090023001690100 00500192011001500197005001400212039000500226013000700231020000500238020000700243 020000700250020001500257#VV11.04119#Vi?t#B450#510.76#^214#59000#B thi t l un ton hc#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc & o t o#Trn Vn Ton#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a327tr.^b24cm#Tr n Vn Ton#Thu#274041#Ton# thi#Lp 12#Sch luyn thi## 00488000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020020000400030013000600070040000730080018001130090023001310100 00500154011001500159006000800174006002000182039000500202013000700207020001100214 020000900225#VV11.04120#Vi?t#T123V#495.6#^214#49000#Tp vit ting Nht#Phn c n bn#Bin dch: Hon V, Nguyn Th Kim Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a286tr.^b21cm#Hon V#Nguyn Th Kim Lin#Thu#274042#Ting Nht#T p vit## 00489000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020020000400030014000600070040000740080018001140090023001320100 00500155011001500160006000800175006002000183039000500203013000700208020001100215 020000900226#VV11.04121#Vi?t#T123V#495.6#^214#77000#Tp vit ting Nht#Phn n ng cao#Bin dch: Hon V, Nguyn Th Kim Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a456tr.^b21cm#Hon V#Nguyn Th Kim Lin#Thu#274043#Ting Nht#T p vit## 00669000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140008000420020037000500290029000870070015001160080018001310090 05000149010000500199011001500204039000500219005001500224013000700239021009200246 020001000338020001000348012003300358#VV11.04122#VV11.04123#Vi?t#T306A#428#^214#1 25000#Ting Anh cng s & giao tip x hi#Workplace & Social occasions#Nhn V n group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011 #^a187tr.^b25cm#Thu#Nhn Vn group#274044#Gii thiu cc bi hi thoi v cc c h thng dng trong cuc sng giao tip ni cng s#Ting Anh#Giao tip#T s ch bit ni. Bt thng minh## 00711000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370020064000420070105001060080018002110090047002290100005002760110 01500281005001400296005001400310005001400324005001700338039000500355013000700360 005002200367020001200389020000900401020001100410#VV11.04124#128000#Vi?t#NH556B# 372.6#^214#Nhng bi vn vit theo ch ca hc sinh tiu hc Trung Quc#B.s.: Qu Tiu Binh (ch.b.), Tn nh inh, Chu Vn Chiu, Don Nghnh Qun ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a270tr.^b22cm#Qu Tiu Binh#Tn nh inh#Chu Vn Chiu#Don Nghnh Q un#Thu#274045#Cng ty Nhn Tr Vit#Tp lm vn#Tiu hc#Trung Quc## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020021000710030008000920070017001000080 00500117009001100122010000500133011001500138039000500153013000700158020001700165 020000900182020000400191#VV11.04125#VV11.04126#18000#Vi?t#T312N#895.9221#^214#T hch Phc Ngc#Tnh ngi mun thu#Tp th#Thch Phc Ngc#^aH.#^aTn gio#20 10#^a116tr.^b21cm#Thu#274046#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020016000640030011000800070010000910080 01800101009002300119010000500142011001500147020000900162039000400171020001700175 020001100192013000700203#VV11.04127#VV11.04128#40000#Vi?t#K307P#895.9221#^214#D in Minh#Kip phong trn#Truyn th#Din Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a198tr.^b21cm#Vit Nam#THa#Vn hc hin i#Truyn th#274047## 00677000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050018000540020022000720030020000940070018001140080 01800132009002300150010000500173011001400178021007700192020000900269039000400278 020000800282020005800290020001000348020001000358013000700368#VV11.04130#VV11.041 29#25000#Vi?t#GI-108S#300.92#^214#Nguyn Phan Quang#Gio s Trn Vn Giu#Nghe thy k chuyn#Nguyn Phan Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^ a87tr.^b21cm#Nhng cu chuyn v tiu s, cuc i v s nghip ca gio s Trn Vn Giu#Vit Nam#THa#Tiu s#Trn Vn Giu, Gio s, Nh khoa hc, 1911-2010, Vit Nam#S nghip#Truyn k#274048## 00753000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020042000670070078001090080018001870090 02300205010000500228011001500233021010600248005001400354039000400368019000500372 020000900377020001000386005001500396006001200411006000900423013000700432#VV11.04 131#VV11.04132#53000#Vi?t#L309N#294.3#^214#Phm Hiu Thanh#Liu ng Pht php q ua thnh ng Pht hc#Phm Hiu Thanh, Nhm Ngc Mai, Trng Hng V ; Dch : Ng uyn Lin, Hu Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a311tr.^b21cm #Nhng thnh ng Pht gio gip chng ta hiu c nguyn tc lm ngi, nhng t rit l v i nhn x th#Nhm Ngc Mai#THa#Dch#o Pht#Thnh ng#Trng Hng V#Nguyn Lin#Hu Lin#274049## 00711000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020030000660070044000960080018001400090 02300158010000500181011001500186021011100201006000900312039000400321019000500325 020002000330020000900350020001000359020000900369005001200378013000700390#VV11.04 133#VV11.04134#38000#Vi?t#S111B#158.2#^214#Richer, Audrey#6 bc gi hnh phc gia nh#Audrey Richer ; Dch: Kit Anh, Khi Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a223tr.^b21cm#S kt hp 6 cch c x to ra nim vui sng, th v v cm gic tuyt vi c cuc sng gia nh hnh phc#Kit Anh#THa#D ch#Tm l hc ng dng#Gia nh#Hnh phc#B quyt#Khi Nguyn#274050## 00697000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050011000500020023000610070027000840080018001110090 02300129010000500152011001500157021020300172006000900375039000400384019000500388 020001100393020000800404013000700412#VV11.04135#VV11.04136#71000#Vi?t#TR300T#22 0#^214#Triu Tng#Tr tu ca kinh thnh#Triu Tng ; Hi ng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a446tr.^b21cm#Nhng trit l chm ngn nhm g ii thch tr tu ca Kinh Thnh: Tr tu thnh cng, tr tu c v ch, tr t u tn ngng, tr tu cuc sng, tr tu tu dng, tr tu x th v tr tu c a hnh phc#Hi ng#THa#Dch#Kinh thnh#Tr tu#274051## 00629000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020033000650070021000980080018001190090 02300137010000500160011001500165021016500180039000400345020001000349020000900359 013000700368#VV11.04138#VV11.04137#50000#Vi?t#M458S#210#^214#Trn Quang Thi#M t s vn trit hc tn gio#Trn Quang Thi b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a199tr.^b21cm#Cc vn ca trit hc tn gio: Thng v nim tin vo thng . Ci c, mc khi v nim tin. Ngn ng, kim chng v t ranh lun tn gio. S phn con ngi#THa#Trit hc#Tn gio#274052## 00642000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020049000660070016001150080018001310090 02300149010000500172011001500177021014700192039000400339020001500343020002300358 013000700381#VV11.04139#VV11.04140#55000#Vi?t#CH500N#149#^214#Trn Quang Thi#C h ngha hu hin i cc vn nhn thc lun#Trn Quang Thi#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a222tr.^b21cm#Trnh by s ra i ca ch ngha h u hin i v nhn thc lun ca n. Cc vn nhn thc lun. Ch ngha hu h in i trong khoa hc i sng#THa#Nhn thc lun#Ch ngha hu hin i#274053 ## 01067000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510030076000970290037001730070099002100080 01800309009002300327010000500350011001500355021021000370020001100580005002000591 03900040061101900050061502000080062002000100062800500170063800500130065500500200 0668006002200688013000700710#VV11.04141#VV11.04142#82000#Vi?t#N114M#155.2#^214# 50 ng nhn ph bin ca tm l hc ph thng#Gip mi ngi t b nhng nhn th c sai lm v hnh vi c x ca con ngi#50 great myths of popular psychology#S cott O.Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein ; Nguyn Ho ng Thanh Ly dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a518tr.^b21cm#G m 50 iu ng nhn v tm l hc ph bin: Ng nhn v b no v nhn thc. Ng nhn v s pht trin v s gi nua. Ng nhn v tr nh. Ng nhn v tr thng minh v kh nng hc hi. Ng nhn v thc...#Tm l hc#Lilienfeld, Scott O# THa#Dch#Hnh vi#Con ngi#Lynn, Steven Jay#Ruscio, John#Beyerstein, Barry L#Ngu yn Hong Thanh Ly#274054## 00735000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020045000630070030001080080018001380090 02300156010000500179011001500184021016300199020000900362006000900371039000400380 020001100384020000800395013000700403020000800410020001500418#VV11.04143#VV11.041 44#60000#Vi?t#M458T#909#^214#K Giang Hng#100 cng trnh v i trong lch s th gii#K Giang Hng ; Ngc Hn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2011#^a376tr.^b21cm#Gii thiu nhng cng trnh v i trong lch s th gii: C ung in v thnh tr, thnh a tn gio, nhng thnh ph ni ting, nhng cng trnh kin trc k v#Th gii#Ngc Hn#THa#Cng trnh#Lch s#274055#Vn ho#S ch thiu nhi## 00717000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020048000630070030001110080018001410090 02300159010000500182011001500187021019300202020001000395020000900405006000900414 039000400423013000700427019000500434#VV11.04145#VV11.04146#55000#Vi?t#M458T#608 #^214#K Giang Hng#100 pht minh v pht hin v i trn th gii#K Giang Hn g ; Ngc Hn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a326tr.^b21cm#G ii thiu nhng pht minh v pht hin c tnh tiu biu v c sc nh hng nh t trn cc lnh vc: Khoa hc k thut, a l t nhin, y hc, giao thng, nng lng, qun s v sinh vt hc#Pht minh#Th gii#Ngc Hn#THa#274056#Dch## 00951000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020096000560080018001520090023001700100005001930110029001980150 11400227021026100341020000800602020000800610020000300618039000400621020000800625 020001600633020001700649013000700666#VV11.04147#VV11.04148#Vi?t#L302S#324.259707 0959779#^214#Lch s truyn thng cch mng ca ng b v nhn dn x Xun Thi Thng anh hng (1930-2005)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a224 tr., 6tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng Sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x Xun Thi Thng, huyn Hc Mn, thnh ph H Ch Minh#Qu trnh hnh thnh v pht trin x Xun Thi Thng. Chi b v nhn dn x Xun Thi Thng trong h ai cuc khng chin chng Php v chng M (1930-1975). ng b v nhn dn x X un Thi Thng trong s nghip xy dng pht trin kinh t-x hi (1975-2005)#L ch s#ng b#X#THa#Hc Mn#Tp. H Ch Minh#Xun Thi Thng#274057## 00821000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020051000350080018000860090023001040100005001270110030001320150093001620210 18000255020000800435020002100443039000400464020000800468020001600476020001400492 020002300506020000700529013000700536#VV11.04149#Vi?t#L557S#959.751#^214#Lc s truyn thng i bit ng phn khu G Mn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a102tr., 24tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng Sn Vit Nam. Ban Ch p hnh ng b huyn Hc Mn, thnh ph H Ch Minh#S ra i i bit ng 67A. Nhng s kin hot ng, chin u v nhng con ngi tht, vic tht. Nhng ch in cng, nhng hy sinh, cng hin to ln ca cn b chin s bit ng#Lch s# Khng chin chng M#THa#Hc Mn#Tp. H Ch Minh#i bit ng#Khng chin chng Php#G Mn#274058## 01328000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020065000450070079001100080018001890090023002070100005002300110029002350150 10000264021051600364020000800880020000800888020000300896005001800899039000400917 02000080092102000110092902000090094000500160094900500150096500500150098001300070 0995#VV11.04150#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214#Lch s truyn thng ng b v nhn dn x Tn Hng (1975-2005)#S.t., b.s.: Nguyn Khoa Trung, Nguyn Vn Thu , Dng Ngc Hi, Nguyn Th Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011# ^a172tr., 6tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng Sn Vit Nam. Ban Chp hnh n g b x Tn Hng, huyn Bn Ct, tnh Bnh Dng#Lch s truyn thng ng b x Tn Hng thi k xy dng v cng c chnh quyn cch mng n nh i sng nh n dn, khai hoang pht trin (1975-1980). Vt qua kh khn, pht trin sn xut , tng bc n dnh i sng nhn dn (1981-1985). Thc hin ng li ca ng , pht trin kinh t-x hi, tng bc ci thin i sng nhn dn (1986-1995). Nng cao vai tr ca ng, pht huy th mnh nng nghip, nng cao i sng tinh thn cho nhn dn, thc hin cng nghip ho, nng nghip ha nng thn (1996-2 005)#Lch s#ng b#X#Nguyn Khoa Trung#THa#Bn Ct#Bnh Dng#Tn Hng#Nguyn Vn Thu#Dng Ngc Hi#Nguyn Th Lan#274059## 01068000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200170002280800050 00390020063000440070069001070080018001760090023001940100005002170110029002220150 06000251021032600311020002200637020000800659005001300667005001400680005001500694 005001600709039000400725013000700729020002200736020000800758#VV11.04151#Vi?t#L30 2S#324.259700959781#^214#Lch s on v phong tro thanh nin tnh Long An (192 5-2007)#L Hu Phc (ch.b.), Trn Nam Tin, Phm Vn Thnh, Hunh c Thin#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a331tr., 8tr. nh mu^b24cm#TTS ghi : on thanh nin cng sn H Ch Minh tnh Long An#Gii thiu vi nt v tui t r Long An v qu trnh hnh thnh pht trin ca phong tro thanh nin Long An trong cc giai on: u tranh gii phng dn tc, trong khng chin chng Php, khng chin chng M v trong s nghip xy dng v bo v t quc, thc hin ng li i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho.#Phong tro thanh nin# Lch s#L Hu Phc#Trn Nam Tin#Phm Vn Thnh#Hunh c Thin#THa#274060#o n TNCS H Ch Minh#Long An## 00758000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020025000530070050000780080018001280090047001460100 00500193011001500198021017200213020000800385020001300393005001500406039000400421 019000500425020000900430013000700439005002200446#VV11.04152#VV11.04153#158000#V i?t#TR106#646.7#^214#Trang im mng theo ma#Tp ch Hn Vi ch.b. ; Cng ty Nh n Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vi t#2011#^a127tr.^b23cm#Hng dn cch chm sc bn tay, lm p mng tay, chm s c bn chn v mng chn. Lm p mng theo ma. Mng p kiu 12 chm sao. Trang im mng vo nhng dp c bit#Lm p#V trang tr#Tp ch Hn Vi#THa#Dch#M ng tay#274061#Cng ty Nhn Tr Vit## 00847000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360020030000410030100000710070050001710080018002210090047002390100 00500286011001500291021016100306020000800467020000400475020000400479020000900483 005001500492039000400507013000700511019000500518005002200523#VV11.04154#198000# Vi?t#M458T#646.7#^214#100 kiu tc dnh cho bn gi#Nhng kiu tc c a chun g trn th gii. Nhng kiu tc gip bn gi tr nn cc k xinh p...#Tp ch Hn Vi ch.b. ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a157tr.^b23cm#Gii thiu cch lm p mi tc c ho cc bn gi. Cc kiu tc v mu tc. Kiu tc v khun mt. Tc bi, buc v ph kin trang tr tc. Chm sc tc v da u#Lm p#Tc#Mt#Kiu tc#Tp ch Hn Vi#THa#274062#Dch#Cng ty Nhn Tr Vit## 00630000000000265000450001400080000004100050000818100060001308200090001980800050 00280020019000330290030000520070056000820080018001380090023001560100005001790110 01600184015007500200020001100275020001000286020000800296005003700304039000400341 013000700345005001200352#342000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in Vit - Anh#Vie tnamese-Enghish dictionary#B.s.: Trung tm Bin son T in Ngi Sao, H Hi Th u#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a1929tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin T in hc v Bch khoa th#Ting Vit#Ting Anh #T in#Trung tm Bin son T in Ngi Sao#THa#274063#H Hi Thu## 00679000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020012000600030013000720070016000850080018001010090 02300119010000500142011002400147020000900171020001200180039000400192013000700196 021020200203020000800405#VN11.01477#VN11.01478#Vi?t#V400T#294.3#^214#Minh ng Q uang#V tr quan#Chn l s 1#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a20tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Thuyt php#Tha#274064#Nhng bi th uyt php ca T s Minh ng Quang v v tr quan: Th ca v tr, nhn duyn c a qu a cu, hnh th qu a cu, nh sng ca qu a cu, s tin ho ca nhn loi trn qu a cu...#Gio l## 00584000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020008000610030013000690070016000820080018000980090 02300116010000500139011002400144020000900168020001200177039000400189013000700193 021011000200020000800310#VN11.01479#VN11.01480#Vi?t#NG500U#294.3#^214#Minh ng Quang#Ng un#Chn l s 2#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Thuyt php#Tha#274065#Nhng bi thuy t php ca T s Minh ng Quang v ng un: Sc un, th un, tng un, hnh u n v thc un#Gio l## 00649000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020008000600030013000680070016000810080018000970090 02300115010000500138011002400143020000900167020001200176039000400188013000700192 021017600199020000800375#VN11.01481#VN11.01482#Vi?t#L506C#294.3#^214#Minh ng Q uang#Lc cn#Chn l s 3#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Thuyt php#Tha#274066#Nhng bi thuyt php ca T s Minh ng Quang v lc cn: Mt, tai, mi, li, thn, . Nguyn nhn sanh khi lc cn. Gii hn ca trn thc cn. Thun theo cn tin ho...# Gio l## 00647000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020020000610030013000810070016000940080018001100090 02300128010000500151011002400156020000900180020001200189039000400201013000700205 021016100212020000800373#VN11.01483#VN11.01484#Vi?t#TH123N#294.3#^214#Minh ng Quang#Thp nh nhn duyn#Chn l s 4#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a20tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Thuyt php#Tha#274067#Nh ng bi thuyt php ca T s Minh ng Quang v thp nh nhn duyn ca chng si nh: Hnh, thc, danh sc, lc nhp, xc, th, th, sanh, v minh, i, hu, t#Gi o l## 00621000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020012000600030013000720070016000850080018001010090 02300119010000500142011002400147020000900171039000500180013000700185021014300192 020001200335020000800347#VN11.01485#VN11.01486#Vi?t#C400V#294.3#^214#Minh ng Q uang#C v khng#Chn l s 6#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Vanh#274068#Gii thiu bi thuyt p hp ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 6 "c v khng" ging v gii lu t cho hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php#Gio l## 00619000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020011000600030013000710070016000840080018001000090 02300118010000500141011002400146020000900170039000500179013000700184021014200191 020001200333020000800345#VN11.01487#VN11.01488#Vi?t#S107V#294.3#^214#Minh ng Q uang#Sanh v t#Chn l s 7#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Vanh#274069#Gii thiu bi thuyt ph p ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 7 "Sanh v t" ging v gii lut cho hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php#Gio l## 00617000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020010000600030013000700070016000830080018000990090 02300117010000500140011002400145020000900169039000500178013000700183021014100190 020001200331020000800343#VN11.01489#VN11.01490#Vi?t#N104V#294.3#^214#Minh ng Q uang#Nam v n#Chn l s 8#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Vanh#274070#Gii thiu bi thuyt ph p ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 8 "Nam v n" ging v gii lut ch o hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php#Gio l## 00642000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020022000610030013000830070016000960080018001120090 02300130010000500153011002400158020000900182039000500191013000700196021015300203 020001200356020000800368#VN11.01491#VN11.01492#Vi?t#CH107#294.3#^214#Minh ng Quang#Chnh ng chnh gic#Chn l s 9#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Vanh#274071#Gii thiu b i thuyt php ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 9 "chnh ng chnh gi c" ging v gii lut cho hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php#Gio l ## 00650000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020015000600030014000750070016000890080018001050090 02300123010000500146011002400151020000900175020000900184039000500193013000700198 021014700205020001200352020000800364#VN11.01493#VN11.01494#Vi?t#C455L#294.3#^214 #Minh ng Quang#Cng l v tr#Chn l s 10#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Pht hc#Vanh#27407 2#Gii thiu bi thuyt php ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 10 "cng l v tr" ging v gii lut cho hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php #Gio l## 00636000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020008000610030014000690070016000830080018000990090 02300117010000500140011002400145020000900169020000900178039000500187013000700192 021013900199020001200338020000800350#VN11.01495#VN11.01496#Vi?t#KH124S#294.3#^21 4#Minh ng Quang#Kht s#Chn l s 11#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Pht hc#Vanh#274073#Gii thiu bi thuyt php ca T s ng Minh Quang thuc chn l s11 "kht s" gi ng v gii lut cho hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php#Gio l## 00635000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020018000600030014000780070016000920080018001080090 02300126010000500149011002400154020000900178039000500187013000700192021015000199 020001200349020000800361#VN11.01498#VN11.01497#Vi?t#Y600B#294.3#^214#Minh ng Q uang#Y bt chn truyn#Chn l s 12#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a28tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Vanh#274074#Gii thiu bi t huyt php ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 12 "y bt chn truyn" gi ng v gii lut cho hng xut gia v gio l php bo#Thuyt php#Gio l## 00627000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020014000600030014000740070016000880080018001040090 02300122010000500145011002400150020000900174020001200183039000500195013000700200 021014600207020000800353#VN11.01499#VN11.01500#Vi?t#B103H#294.3#^214#Minh ng Q uang#Bi hc c s#Chn l s 15#Minh ng Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr., 2tr. nh^b19cm#o Pht#Thuyt php#Vanh#274075#Gii thi u bi thuyt php ca T s ng Minh Quang thuc chn l s 15 "bi hc c s" ging v gii lut cho hng xut gia v gio l php bo#Gio l## 00558000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020041000510030055000920070017001470080018001640090 02300182010000500205011001400210020000500224039000500229020001400234020002000248 013000700268005001700275#VN11.01501#VN11.01502#14000#Vi?t#GI-521T#510#^214#Gip tr nh cng thc ton 10 - 11 - 12#Son theo sch gio khoa ph thng trung h c hin hnh#Phan Thanh Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a54t r.^b19cm#Ton#Vanh#Sch c thm#Ph thng trung hc#274076#Phan Thanh Quang## 00554000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020040000510030055000910070014001460080018001600090 02300178010000500201011001400206020000800220039000500228020001400233020002000247 013000700267005001400274#VN11.01504#VN11.01503#18000#Vi?t#GI-521T#546#^214#Gip tr nh cng thc ho 10 - 11 - 12#Son theo sch gio khoa ph thng trung hc hin hnh#Phm c Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a90tr.^b 19cm#Ho hc#Vanh#Sch c thm#Ph thng trung hc#274077#Phm c Bnh## 00552000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020039000510030055000900070014001450080018001590090 02300177010000500200011001400205020000700219039000500226020001400231020002000245 013000700265005001400272#VN11.01506#VN11.01505#16000#Vi?t#GI-521T#530#^214#Gip tr nh cng thc l 10 - 11 - 12#Son theo sch gio khoa ph thng trung hc hin hnh#V Thanh Lim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a71tr.^b1 9cm#Vt l#Vanh#Sch c thm#Ph thng trung hc#274078#V Thanh Lim## 00424000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070010000590080018000690090023000870100005001100110 01500115020001700130039000500147005001000152020000900162020000400171013000700175 #VN11.01507#30000#Vi?t#T312N#895.9221#^214#Tnh ngi lnh#Nguyn C#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vanh#Nguyn C#Vit Nam#Th#274079## 00633000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070014000740040018000880080018001060090 05000124010000500174011001500179021011300194020000800307020000500315020000900320 005001400329039000500343013000700348#VN11.01508#VN11.01509#20000#Vi?t#Y609#613 .7#^214#Yoga p da gim tress#Tri Thc Vit#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn lang#2011#^a109tr.^b19cm#Gii thi u cc bi yoga v hng dn cch luyn tp ly li ln da kho p, tinh thn phn chn, gim stress#Th dc#Yga#Sc kho#Tri Thc Vit#Vanh#274080## 00632000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410050010000460020016000560070010000720220004000822210032000860080 01800118009002300136010000500159011002600164039000500190021009600195020001700291 020000900308020000800317013000700325005001000332#VN11.01510#90000#Vi?t#NH124K#8 95.922803#^214#Kim Chung#Nht k i ti#Kim Chung#T.3#Nhng ngy bun vui trn t M#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a272tr., 88tr. nh^b19cm#V anh#Ghi li nhng cm xc, nhng k nim vui bun ca tc gi trong nhng ngy s ang M thm cc con#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k#274081#Kim Chung## 00476000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020058000560070012001140080005001260090011001310100 00500142011001500147020000900162020001500171039000500186013000700191020001500198 020000900213#VL11.00625#VL11.00626#Vi?t#S102T#743.4#^214#Phm H Gia#Sch tham k ho luyn thi hnh ho vo cc trng M thut#Phm H Gia#^aH.#^aM thut#2011# ^a148tr.^b27cm#Hnh ho#Sch tham kho#vanh#274082#Sch luyn thi#M thut## 00621000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020016000660030036000820070020001180080 01800138009005000156010000500206011001400211021005800225020000700283020001100290 020000900301020000900310039000500319013000700324#VL11.00627#VL11.00628#60000#Vi ?t#108D#746.909597#^214#Vit Hng#o di Vit Nam#Truyn thng, i thng, cc h iu#Thit k: Vit Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Vn lang#2011#^a48tr.^b27cm#Gii thiu mt s b su tp o di truyn th ng Vit Nam#o di#Thi trang#Vit Nam#Sch nh#vanh#274083## 00623000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050010000410020039000510070010000900040018001000080018001180090 05000136010000500186011001400191021013300205020000800338020001100346039000500357 013000700362#VL11.00629#80000#Vi?t#K309D#745.92#^214#Thin Kim#Kiu dng mi tr ong ngh thut cm hoa#Thin Kim#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn lang#2011#^a79tr.^b27cm#Hng dn cch to dn g, to hnh cho cc bnh hoa, lng hoa c o mang nhng ngha khc nhau dnh cho nhng ngi yu thch hoa#Cm hoa#Ngh thut#Vanh#274084## 00626000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070032000960080018001280090 05000146010000500196011001400201021007500215020000800290020000400298020000900302 006000800311039000500319013000700324019000500331#VL11.00630#VL11.00631#60000#Vi ?t#NH556K#646.7#^214#Trng Dng#Nhng kiu tc d hi ni ting#Trng Dng ; K im Dn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn lang#2011#^a63tr.^b27cm#Gii thiu v hng dn cc bc chi, tt v to mu t c theo kiu d hi#Lm p#Tc#Kiu tc#Kim Dn#vanh#274085#Dch## 00632000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050008000530020025000610070008000860040018000940080 01800112009005000130010000500180011001500185021010800200020000900308020000400317 020000500321020000400326039000500330013000700335#VL11.00632#VL11.00633#115000#V i?t#H561D#746.43#^214#Kim Yn#Hng dn an, thu, mc#Kim Yn#Ti bn ln th 5 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Vn lang#2011#^a189t r.^b27cm#Gii thiu, hng dn cc phng php k thut vi nhng vt liu dng an, an mc v thu trn vi bt#K thut#an#Thu#Mc#vanh#274086## 00722000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020022000380290022000600070037000820080018001190090023001370100005001600110 01500165020000900180005001000189005000800199013000700207021021500214020001100429 039000500440005001100445#VL11.00634#Vi?t#D408N#338.709597#^214#Doanh nhn ng thi#Contemporary business#B.s.: Hong Dng, Khc Kiu, Vn i#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a222tr.^b28cm#Vit Nam#Khc Kiu#Vn i#274087#C ung cp kin thc c bn cc thng tin v kinh t, ti chnh, nhng tng, k hoch kinh doanh, cc nh doanh nghip tr,... gp phn xy dng v pht trin n n kinh t tri thc, hi nhp v nn kinh t th gii#Doanh nhn#Vanh#Hong Dng ## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070036000780220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001600194 006001300210039000700223013000700230019001400237#VN11.01511#20000#Vi?t#CH303N#8 95.6#^214#Chic n k o ca Hime#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Barbie Ayumi d ch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a286tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Megumi Mizusawa#Barbie Ayumi#P.Dung#274088#Dch Nht Bn## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070036000780220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001600194 006001300210039000700223019001400230013000700244#VN11.01512#20000#Vi?t#CH303N#8 95.6#^214#Chic n k o ca Hime#Truyn tranh#Megumi Mizusawa ; Barbie Ayumi d ch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a283tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Megumi Mizusawa#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#274089## 00677000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030013000780070080000910220004001712210021001750080 00500196009001100201010000500212011001500217020001800232020000900250020001300259 00500160027200500140028800600120030200600100031403900060032401900140033001300070 0344#VN11.01513#16000#Vi?t#B103G#895.6#^214#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.2#Gic m v hin thc#^aH.#^aKim ng#2011#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Takeshi#Takeshi Obata#Thanh Hng#T hu Tin#PDung#Dch Nht Bn#274090## 00687000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030013000780070080000910220004001712210031001750080 00500206009001100211010000500222011001500227020001800242020000900260020001300269 00500160028200500140029800600120031200600100032403900060033401900140034001300070 0354#VN11.01514#16000#Vi?t#B103G#895.6#^214#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.3#S khi u v thiu kin nhn#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr. ^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Takeshi#Takeshi Obata#Tha nh Hng#Thu Tin#PDung#Dch Nht Bn#274091## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001700182020000900199020001300208 005001500221006001000236039000700246019001400253013000700267#VN11.01515#16000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#P.Dung#Dch N ht Bn#274092## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133012003500148020001700183020000900200020001300209 005001500222006001000237039000700247019001400254013000700268#VN11.01516#16000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a209tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#274093## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233019001400240013000700254#VN11.01517#14000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#274094## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233019001400240013000700254#VN11.01518#14000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#274095## 00551000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233019001400240013000700254#VN11.01519#Vi?t#TR527T#895.6#^2 14#14000#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#274096## 00547000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070030000710220004001012210013001050080 00500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181 005001500194006000800209039000700217013000700224019001400231#VN11.01520#14000#V i?t#TH121Y#895.6#^214#Thn y Asklepios#Truyn tranh#Tohru Uchimizu ; H Thu dc h#T.1#Con ma m x#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Tohru Uchimizu#H Thu#P.Dung#274097#Dch Nht Bn## 00885000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540020043000590030012001020070017001140080005001310090 01900136010000500155011001500160020001700175020000900192005001700201013000700218 021030800225020000400533020001900537020002100556039000600577#VV11.00065#VV11.000 66#72000#Vi?t#TH460V#895.92213409#^214#Th vi cuc khng chin chng M cu n c#Chuyn lun#L Th Bch Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a357tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#L Th Bch Hng#274098#Gii thiu s lc tnh hnh lch s - x hi v sng tc th Vit Nam thi k khng chin chng M. Phn tch c im th Vit Nam thi k ny: cc ti tr tnh v nhng hnh tng th tiu bi u, nhng khuynh hng chnh ca th khng chin, xu hng t do ho hnh thc v s a dng trong ging iu th#Th#Nghin cu vn hc#Khng chin chng M#TD ung## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070030000710220004001012210020001050080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001500201006000800216039000700224019001400231013000700245#VN11.01521#14000#V i?t#TH121Y#895.6#^214#Thn y Asklepios#Truyn tranh#Tohru Uchimizu ; H Thu dc h#T.2#Xin li v tm bit#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Tohru Uchimizu#H Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#274098## 00546000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070030000710220004001012210012001050080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001500193006000800208039000700216019001400223013000700237#VN11.01522#14000#V i?t#TH121Y#895.6#^214#Thn y Asklepios#Truyn tranh#Tohru Uchimizu ; H Thu dc h#T.3#Li ni di#^aH.#^aKim ng#2011#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Tohru Uchimizu#H Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#274099## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012002700139020001700166020000900183020001300192 005001400205006000800219039000700227013000700234019001400241#VN11.01523#18000#V i?t#B521B#895.7#^214#Bp b hng ngc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah ; Thu Cc dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah#Thu Cc#P.Dung#274100#Dch Hn Quc## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012002700139020001700166020000900183020001300192 005001400205006000800219039000700227019001400234013000700248#VN11.01524#18000#V i?t#B521B#895.7#^214#Bp b hng ngc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah ; Thu Cc dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah#Thu Cc#P.Dung#Dch Hn Quc#274101## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012002700139020001700166020000900183020001300192 005001400205006000800219039000700227019001400234013000700248#VN11.01525#18000#V i?t#B521B#895.7#^214#Bp b hng ngc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah ; Thu Cc dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a169tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah#Thu Cc#P.Dung#Dch Hn Quc#274102## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012002700139020001700166020000900183020001300192 005001400205006000800219039000700227019001400234013000700248#VN11.01526#18000#V i?t#B521B#895.7#^214#Bp b hng ngc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah ; Thu Cc dch# T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a173tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Choi Kyung Ah#Thu Cc#P.Dung#Dch Hn Quc#274103## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070039000710220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177005001600190 006001600206039000700222019001400229013000700243#VN11.01527#16000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch#T .7#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#M otomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#274104## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070039000710220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177005001600190 006001600206039000700222019001400229013000700243#VN11.01528#16000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch#T .8#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#M otomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#274105## 00535000000000301000450002600110000003900070001101400070001818100070002508200060 00328080005000380020010000430030013000530070030000660220005000962210007001010410 00500108005001300113006001000126008000500136009001100141010000500152011001500157 020001800172020000900190020001300199019001400212013000700226#VN11.01529#P.Dung#1 3500#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.5 6#Cm n#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#274106## 00548000000000301000450002600110000003900070001101400070001818100070002508200060 00328080005000380020010000430030013000530070030000660220005000962210020001010410 00500121005001300126006001000139008000500149009001100154010000500165011001500170 020001800185020000900203020001300212019001400225013000700239#VN11.01530#P.Dung#1 6000#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.5 7#i u thng nh#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#274107## 00561000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390006000360020010000420030013000520070030000650220005000952210034001000410 00500134005001300139006001000152008000500162009001100167010000500178011001500183 020001800198020000900216020001300225019001400238013000700252#VN11.01531#16000#O -430P#895.6#^214#TDung#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.58 #Thi i ny mang tn "Ru trng"#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2 011#^a199tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#274108# # 00538000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220004000982210007001020080 00500109009001100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172 005001600185006000800201013000700209019001400216039000600230#VN11.01532#16000#V i?t#D000G#895.6#^214#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T .1#M u#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#274109#Dch Nht Bn#TDung## 00549000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220004000982210018001020080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001600196006000800212019001400220013000700234039000600241#VN11.01533#16000#V i?t#D000G#895.6#^214#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T .3#Thnh ph m cung#^aH.#^aKim ng#2011#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#274110#TDung## 00538000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220004000982210007001020080 00500109009001100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172 005001600185006000800201019001400209013000700223039000600230#VN11.01534#16000#V i?t#D000G#895.6#^214#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T .5#D cm#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#274111#TDung## 00565000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220004000982210034001020080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 005001600212006000800228019001400236013000700250039000600257#VN11.01535#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T .2#Th a v Aria trn bu tri m#^aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#274112#TD ung## 00552000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220004000982210021001020080 00500123009001100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186 005001600199006000800215019001400223013000700237039000600244#VN11.01536#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T .4#Nguyn soi gp nguy#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#274113#TDung## 00539000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220004000982210008001020080 00500110009001100115010000500126011001500131020001800146020000900164020001300173 005001600186006000800202019001400210013000700224039000600231#VN11.01537#Vi?t#D00 0G#895.6#^214#16000#D. Gray - man#Truyn tranh#Katsura Hoshino ; H Thu dch#T .6#Loi b#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Katsura Hoshino#H Thu#Dch Nht Bn#274114#TDung## 00563000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210024001110050 01300135006001000148008000500158009001100163010000500174011001500179019001400194 020001800208020000900226020001300235039000600248013000700254#VN11.01538#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.40#Tnh bn nhiu duyn n#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011# ^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#27411 5## 00558000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210019001110050 01300130006001000143008000500153009001100158010000500169011001500174019001400189 020001800203020000900221020001300230039000600243013000700249#VN11.01539#I-314C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.41#V iu ca Jahana#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a187 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#274116## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001300201006000900214039000600223019001400229013000700243#VN11.01540#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.30#Bng rm mu tm (3)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#TDung#Dch Nht Bn#274117## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001300201006000900214039000600223019001400229013000700243#VN11.01541#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.31#Bng rm mu tm (4)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#TDung#Dch Nht Bn#274118## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001300201006000900214039000600223019001400229013000700243#VN11.01542#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.32#Bng rm mu tm (5)#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#TDung#Dch Nht Bn#274119## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001300201006000900214039000600223019001400229013000700243#VN11.01543#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.33#Bng rm mu tm (6)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#TDung#Dch Nht Bn#274120## 00549000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001300198006000900211039000600220019001400226013000700240#VN11.01544#16000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.34#Hng Thin N (1)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#TDung#Dch Nht Bn#274121## 00509000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000600192019001400198013000700212#VN11.01545#14000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.4#^aH.#^aKim ng#201 1#^a168tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #TDung#Dch Nht Bn#274122## 00509000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000600192019001400198013000700212#VN11.01546#14000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.5#^aH.#^aKim ng#201 1#^a166tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #TDung#Dch Nht Bn#274123## 00568000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200006002300216039000600239019001400245013000700259#VN11.01547#WH313#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.22#Ultra soul#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#TDung#Dch Nht Bn# 274124## 00570000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210013001130080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001600202006002300218039000600241019001400247013000700261#VN11.01548#WH313#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.23#Soldier blue#^aH.#^aKim ng#2011#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#TDung#Dch Nht B n#274125## 00581000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210024001130080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001600213006002300229039000600252019001400258013000700272#VN11.01549#WH313#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.24#You'll never walk alone#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#TDung#D ch Nht Bn#274126## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070038000600220004000980080005001020090 01100107010000500118011001500123020001800138020000900156020001300165005001800178 006001300196013000700209019001400216039000600230#VN11.01550#16000#Vi?t#H109#895 .6#^214#Hareguu#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.1#^aH.#^aKi m ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kinda ichi#Barbie Ayumi#274127#Dch Nht Bn#TDung## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000600238181000700244082000600251808000500257013000700262#VN11.01551#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.26#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#TDung#CH106Q#895.6#^2 14#274128## 00617000000000313000450002600110000004100050001103900060001601400070002218100060 00290820006000358080005000410020021000460030013000670070071000800220005001512210 00800156008000500164009001100169010000500180011001500185020001800200020000900218 020001300227005001100240005001400251019001400265006001700279013000700296#VN11.01 552#Vi?t#TDung#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.23#Hi kt#^aH .#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Ho tta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#274129## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 553#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.16#^ aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274130## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 554#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.17#^ aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274131## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 555#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.18#^ aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274132## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 556#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.19#^ aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274133## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 557#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.20#^ aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274134## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 558#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.21#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274135## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 559#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.22#^ aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274136## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 560#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.23#^ aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274137## 00607000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000600266019001400272013000700286#VN11.01 561#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.24#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#TDung#Dch Nht Bn#274138## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 562#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.25#^ aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274139## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 563#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.26#^ aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274140## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 564#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.27#^ aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274141## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 565#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.28#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274142## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 566#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.29#^ aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274143## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 567#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.30#^ aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274144## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 568#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.31#^ aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274145## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 569#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.32#^ aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274146## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 570#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.33#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274147## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 571#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.34#^ aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274148## 00606000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 572#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.35#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274149## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 573#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.36#^ aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274150## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 574#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.37#^ aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274151## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 575#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.38#^ aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274152## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 576#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.39#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274153## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 577#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.40#^ aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274154## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 578#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.41#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274155## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 579#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.42#^ aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274156## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 580#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.43#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274157## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 581#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.44#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274158## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 582#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.45#^ aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274159## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 583#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.46#^ aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274160## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 584#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.47#^ aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274161## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 585#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.48#^ aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274162## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 586#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.49#^ aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274163## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 587#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.50#^ aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274164## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 588#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.51#^ aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274165## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 589#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.52#^ aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274166## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 590#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.53#^ aH.#^aKim ng#2011#^a166tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274167## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 591#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.54#^ aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274168## 00606000000000313000450002600110000001400070001100400180001804100050003618100070 00410820006000488080005000540120034000590020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242006001100255039000500266019001400271013000700285#VN11.01 592#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Sch dnh cho la tui thiu nin#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.55#^ aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#KVn#Dch Nht Bn#274169## 00653000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900050028000500130028500600100029800600120030801300070 0320#VN11.01593#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.33#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#oanh#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng G iang#274170## 00661000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900050028500500160029000600100030600600120031601300070 0328#VN11.01594#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.34#^aH.#^aKim ng#2011#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#oanh#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa #Hng Giang#274171## 00653000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900050028000500130028500600100029800600120030801300070 0320#VN11.01595#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.35#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#oanh#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng G iang#274172## 00927000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020056000540070041001100080005001510090011001560100 00500167011001400172015003400186021030400220005001200524039000500536013000700541 005002200548020002100570020001300591020000800604020001300612#VN11.01596#VN11.015 97#16000#Vi?t#B112M#324.2597#^214#70 cu hi p v i Thiu nin Tin phong H Ch Minh#B.s.: Nguyn Th Thanh Thu, L Anh Qun#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr. ^b15cm#TTS ghi: Hi ng i Trung ng#Gm nhng cu hi v p n ngn gn v lch s ra i, t chc, xy dng v pht trin trng thnh, nhng phong tro hot ng si ni, nhng tm gng i vin thiu nin tiu biu, nhng cng tr nh ghi du tui th... trong sut chng ng lch s v vang ca i Thiu nin Tin phong H Ch Minh.#L Anh Qun#Oanh#274173#Nguyn Th Thanh Thu#i TNTP H Ch Minh#Sch hi p#Lch s#Cng tc i## 00555000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070063000640080005001270090011001320100 00500143011001400148012001100162005001600173005001600189006001200205039000500217 013000700222020001800229020000500247020001300252#VN11.01598#10000#Vi?t#K301M#84 3#^214#Ka mt tri#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Claire Delvaux ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellier, Sophie#De lvaux, Claire# Lan Hnh#Oanh#274174#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380030013000490070065000620080005001270090011001320100 00500143011001400148012001100162005001600173005001800189006001200207039000500219 013000700224020001800231020000500249020001300254019001000267#VN11.01599#10000#V i?t#N108#843#^214#No i hc#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellie r, Sophie#Hoffmann, Ginette# Lan Hnh#Oanh#274175#Vn hc thiu nhi#Php#Truy n tranh#Dch Php## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020012000390030013000510070065000640080005001290090011001340100 00500145011001400150012001100164005001600175005001800191006001200209039000500221 013000700226020001800233020000500251020001300256019001000269#VN11.01600#10000#V i?t#CH111Y#843#^214#Chu yu b#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Ginett e Hoffmann ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bell ier, Sophie#Hoffmann, Ginette# Lan Hnh#Oanh#274176#Vn hc thiu nhi#Php#Tru yn tranh#Dch Php## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070063000630080005001260090011001310100 00500142011001400147012001100161005001600172005001600188006001200204039000500216 013000700221020001800228020000500246020001300251019001000264#VN11.01601#10000#V i?t#C103B#843#^214#Ci b xinh#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Marie Q uentrec ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellier , Sophie#Quentrec, Marie# Lan Hnh#Oanh#274177#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn t ranh#Dch Php## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020013000390030013000520070065000650080005001300090011001350100 00500146011001400151012001100165005001600176005001800192006001200210039000500222 013000700227020001800234020000500252020001300257019001000270#VN11.01602#10000#V i?t#CH111Y#843#^214#Chu yu ng#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Ginet te Hoffmann ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bel lier, Sophie#Hoffmann, Ginette# Lan Hnh#Oanh#274178#Vn hc thiu nhi#Php#Tr uyn tranh#Dch Php## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070064000630080005001270090011001320100 00500143011001400148012001100162005001600173005001700189006001200206039000500218 013000700223020001300230020000500243020001300248019001000261#VN11.01603#10000#V i?t#B450K#843#^214#B knh yu#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellie r, Sophie#Droure, velyne# Lan Hnh#Oanh#274179#Truyn tranh#Php#Truyn tran h#Dch Php## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070062000630080005001250090011001300100 00500141011001400146012001100160005001600171005001500187006001200202039000500214 013000700219020001800226020000500244020001300249019001000262#VN11.01604#10000#V i?t#B551A#843#^214#Ba n ngon#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Nadia B erkane ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellier, Sophie#Berkane, Nadia# Lan Hnh#Oanh#274180#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tra nh#Dch Php## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020014000380030013000520070064000650080005001290090011001340100 00500145011001400150012001100164005001600175005001700191006001200208039000500220 020001800225020000500243020001300248013000700261019001000268#VN11.01605#10000#V i?t#M200Y#843#^214#M yu thng#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: vely ne Droure ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bell ier, Sophie#Droure, velyne# Lan Hnh#Oanh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tran h#274181#Dch Php## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070064000630080005001270090011001320100 00500143011001400148012001100162005001600173005001700189006001200206039000500218 013000700223020001800230020000500248020001300253019001000266#VN11.01606#10000#V i?t#M551R#843#^214#Ma ro ro#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellie r, Sophie#Droure, velyne# Lan Hnh#Oanh#274182#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Dch Php## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070063000640080005001270090011001320100 00500143011001400148012001100162005001600173005001600189006001200205039000500217 013000700222020001800229020000500247020001300252019001000265#VN11.01607#10000#V i?t#T114R#843#^214#Tm ra sch#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Marie Quentrec ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellie r, Sophie#Quentrec, Marie# Lan Hnh#Oanh#274183#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Dch Php## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380030013000480070062000610080005001230090011001280100 00500139011001400144012001100158005001600169005001500185006001200200039000500212 013000700217020001800224020000500242020001300247019001000260#VN11.01608#10000#V i?t#N500H#843#^214#N hn m#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Nadia Ber kane ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellier, S ophie#Berkane, Nadia# Lan Hnh#Oanh#274184#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh #Dch Php## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070063000640080005001270090011001320100 00500143011001400148012001100162005001600173005001600189006001200205039000500217 013000700222020001800229020000500247020001300252019001000265#VN11.01609#10000#V i?t#253Y#843#^214#m yn bnh#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Sophie Ledesma ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellie r, Sophie#Ledesma, Sophie# Lan Hnh#Oanh#274185#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Dch Php## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070063000630080005001260090011001310100 00500142011001400147012001100161005001600172005001600188006001200204039000500216 013000700221020001800228020000500246020001300251019001000264#VN11.01610#10000#V i?t#T310B#843#^214#Tm bn tt#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Claire Delvaux ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bellier , Sophie#Delvaux, Claire# Lan Hnh#Oanh#274186#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn t ranh#Dch Php## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070065000640080005001290090011001340100 00500145011001400150012001100164005001600175005001800191006001200209039000500221 013000700226020001800233020000500251020001300256019001000269#VN11.01611#10000#V i?t#L104B#843#^214#Lm b ngoan#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Ginett e Hoffmann ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a21tr.^b17cm#T m qu!#Bell ier, Sophie#Hoffmann, Ginette# Lan Hnh#Oanh#274187#Vn hc thiu nhi#Php#Tru yn tranh#Dch Php## 00626000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020016000470030014000630070067000770080005001440090011001490100 00500160011001400165005001200179005001300191005001300204005001100217039000500228 01300070023302000180024002000090025802000040026700500080027100500100027900500110 0289#VN11.01612#15000#Vi?t#NG112E#895.9221008#^214#Ngy em vo i#Th thiu nh i#H Ch Minh, Dng K Anh, Phm nh n... ; Tuyn chn: c Quang#^aH.#^aKim ng#2011#^a63tr.^b18cm#H Ch Minh#Dng K Anh#Phm nh n#Nguyn Bao#Oanh#27 4188#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#L Bnh#c Quang#tuyn chn## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430050014000480020020000620070075000820080005001570090 01100162010000500173011001400178012002900192006001300221006001600234005001200250 039000500262013000700267020001800274020001000292020001200302019001500314#VN11.01 613#VN11.01614#8000#Vi?t#V500D#823#^214#Spillman, Ken#V dn phng b bi#Ken S pillman ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai ; Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b19cm#Jake khng ngi yn mt pht#Phm Mai Chi#Hong Tuyt M ai#T Lan Hnh#Oanh#274189#Vn hc thiu nhi#xtrylia#Truyn ngn#Dch xtryli a## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430050014000480020028000620070073000900080005001630090 01100168010000500179011001400184012002900198006001300227006001400240005001200254 039000500266013000700271020001800278020001000296020001200306019001500318#VN11.01 615#VN11.01616#8000#Vi?t#Q501S#823#^214#Spillman, Ken#Qa sinh nht " hng khn g"#Ken Spillman ; Dch: Phm Mai Chi, Trn Minh Anh ; Minh ho: T Lan Hnh#^aH. #^aKim ng#2011#^a31tr.^b19cm#Jake khng ngi yn mt pht#Phm Mai Chi#Trn Mi nh Anh#T Lan Hnh#Oanh#274190#Vn hc thiu nhi#xtrylia#Truyn ngn#Dch xtr ylia## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440050014000490020021000630070075000840080005001590090 01100164010000500175011001400180012002900194006001300223006001600236005001200252 039000500264013000700269020001800276020001000294020001200304019001500316#VN11.01 618#VN11.01617#8000#Vi?t#CH527B#823#^214#Spillman, Ken#Chuyn bay bong bng#Ken Spillman ; Dch: Phm Mai Chi, Hong Tuyt Mai ; Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aK im ng#2011#^a38tr.^b19cm#Jake khng ngi yn mt pht#Phm Mai Chi#Hong Tuyt Mai#T Lan Hnh#Oanh#274191#Vn hc thiu nhi#xtrylia#Truyn ngn#Dch xtry lia## 00573000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020024000450030051000690070025001200080005001450090011001500100 00500161011001500166012002700181006002000208039000500228013000700233020001800240 020001100258020001000269019001600279#VN11.01619#VN11.01620#46000#Vi?t#895.1#^21 4#Hm nay con ng cng m#Nhng truyn k v tnh yu thng v lng nhn i#Ph m Dng c Tng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a142tr.^b19cm#Truyn k trc gi i ng#Phm Dng c Tng#Oanh#274192#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k#Dch Trung Quc## 00579000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020024000450030057000690070025001260080005001510090011001560100 00500167011001500172012002700187006002000214039000500234013000700239020001800246 020001100264020001000275019001600285#VN11.01621#VN11.01622#46000#Vi?t#895.1#^21 4#Hm nay con ng cng b#Nhng truyn k rn luyn tr thng minh v lng can m#Phm Dng c Tng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a142tr.^b19cm#Truyn k trc gi i ng#Phm Dng c Tng#Oanh#274193#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k #Dch Trung Quc## 00591000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020025000450030068000700070025001380080005001630090011001680100 00500179011001500184012002700199006002000226039000500246013000700251020001800258 020001100276020001000287019001600297#VN11.01623#VN11.01624#46000#Vi?t#895.1#^21 4#Hm nay con ng mt mnh#Nhng truyn k v nim tin, cch sng t lp v vt qua th thch#Phm Dng c Tng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a142tr.^b19cm#Truy n k trc gi i ng#Phm Dng c Tng#Oanh#274194#Vn hc thiu nhi#Trung Q uc#Truyn k#Dch Trung Quc## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410030013000570070076000700080005001460090011001510100 00500162011001500167005001900182005001400201039000500215020001800220020000900238 020001300247019001400260012002800274006001000302013000700312#VN11.01625#40000#V i?t#CH527L#895.7#^214#Chuyn loi vt#Truyn tranh#Nguyn tc: nt Thmsn St n ; Li, tranh: Chang The San ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a216tr.^b17 cm#nt Thmsn Stn#Chang The San#Oanh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh #Dch Hn Quc#Tuyn tp Danh tc th gii#Ngc Linh#274195## 00654000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070085000740080005001590090011001640100 00500175011001500180005001300195005001400208005001400222039000500236020001800241 020000900259020001300268019001400281012002800295006001000323013000700333#VN11.01 626#40000#Vi?t#R453V#895.7#^214#R-m- v Giu-li-t#Truyn tranh#Nguyn tc: W . Schxpia ; Li: Pc Chin Hoan ; Tranh: Kim Ming Cha ; Ngc Linh dch#^aH.#^aK im ng#2011#^a216tr.^b17cm#Schxpia, W.#Pc Chin Hoan#Kim Ming Cha#Oanh#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch Hn Quc#Tuyn tp Danh tc th gii#Ngc Linh#274196## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070087000670080005001540090011001590100 00500170011001500175005001700190005001000207006001000217039000500227020001800232 020000900250020001300259019001400272012002800286005001200314013000700326#VN11.01 627#40000#Vi?t#108G#895.7#^214#o giu vng#Truyn tranh#Nguyn tc: Rbt Lu i Xtivenxn ; Li: Na Gm Mi ; Tranh: S Chng Hi ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a216tr.^b17cm#Xtivnxn, R. L.#Na Gm Mi#Ngc Linh#Oanh#Vn hc thiu n hi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch Hn Quc#Tuyn tp Danh tc th gii#S Chng Hi#2 74197## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070069000790080005001480090011001530100 00500164011001500169005001300184005001400197006001000211039000500221020001800226 020000900244020001300253019001400266013000700280012002800287#VN11.01628#40000#V i?t#H103V#895.7#^214#Hai vn dm di y bin#Truyn tranh#Nguyn tc: Giuyn V cn ; Li, tranh: Yun Chong Mun ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a215tr.^b 17cm#Verne, Jules#Yun Chong Mun#Ngc Linh#Oanh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch Hn Quc#274198#Tuyn tp Danh tc th gii## 00628000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410030013000570070079000700080005001490090011001540100 00500165011001500170005002300185005001400208006001000222039000500232020001800237 020000900255020001300264019001400277012002800291013000700319#VN11.01629#40000#V i?t#KH500V#895.7#^214#Khu vn b mt#Truyn tranh#Nguyn tc: Frngxt Htxn B nt ; Li, tranh: Kim Ming Cha ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a216tr.^ b17cm#Bnt, Frngxt Htxn#Kim Ming Cha#Ngc Linh#Oanh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch Hn Quc#Tuyn tp Danh tc th gii#274199## 00587000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070074000820080005001560090011001610100 00500172011001500177005001600192005001300208006001000221039000500231013000700236 020001800243020000900261020001300270019001400283#VN11.01630#40000#Vi?t#B100T#89 5.7#^214#B tc Mng - t Crit - xt#Truyn tranh#Nguyn tc: Alchxanr uyma ; Li, tranh: Ch Chi Hin ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a231tr.^b17cm #Dumas Alexandre#Ch Chi Hin#Ngc Linh#Oanh#274200#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Dch Hn Quc## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070075000660080005001410090011001460100 00500157011001500162012002800177020001800205020000900223020001300232039000500245 019001400250005002000264005001300284006001000297013000700307#VN11.01631#40000#V i?t#C450B#895.7#^214#C b tc #Truyn tranh#Nguyn tc: Luxi M Mnggmri ; Li, tranh: Hoang Yn Li ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a216tr.^b16cm#Tu yn tp danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Dch Hn Quc#Mnggmri, Luxi M#Hoang Yn Li#Ngc Linh#274201## 00613000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070070000730080005001430090011001480100 00500159011001500164012002800179020001800207020000900225020001300234039000500247 019001400252005001400266005001400280006001000294013000700304#VN11.01632#40000#V i?t#R450B#895.7#^214#R-bin-xn C-ru-x#Truyn tranh#Nguyn tc: anien ph ; Li, tranh: Pc Chin Hoan ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a213tr.^b16cm# Tuyn tp danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Dch H n Quc#ph, anien#Pc Chin Hoan#Ngc Linh#274202## 00693000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070097000750080005001720090011001770100 00500188011001500193012002800208020001800236020000900254020001300263039000500276 01900140028100500170029500500160031200500100032801300070033800500120034500600100 0357#VN11.01633#40000#Vi?t#TR527N#895.7#^214#Truyn ngn chn lc#Truyn tranh# Nguyn tc: Guy Mptxng, Anphngx , . Henri ; Li, tranh: Kang Di Tn ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a213tr.^b16cm#Tuyn tp danh tc th gii #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Dch Hn Quc#Mptxng, Guy# , Anphngx#Henri, .#274203#Kang Di Tn#Ngc Linh## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070067000650080005001320090011001370100 00500148011001500153012002800168020001800196020000900214020001300223039000500236 019001400241005001400255005001100269006001000280013000700290#VN11.01634#40000#V i?t#H407T#895.7#^214#Hong t b#Truyn tranh#Nguyn tc: Xanh xupri ; Li, tr anh: Mun K Chu ; Ngc Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a213tr.^b16cm#Tuyn tp d anh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Dch Hn Quc#xup ri, Xanh#Mun K Chu#Ngc Linh#274204## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070032000810220004001132210035001170080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020001100206020001300217 005001300230006001200243039000500255013000700260019001600267#VN11.01635#21500#V i?t#P313T#895.1#^214# Long vin truyn nhi ng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.1#Pipi tai vnh - Cc bn qui chiu#^aH.#^aKim ng#2011#^a123t r.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H #274205#Dch Trung Quc## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070032000810220004001132210033001170080 00500150009001100155010000500166011001500171020001800186020001100204020001300215 005001300228006001200241039000500253019001600258013000700274#VN11.01636#21500#V i?t#P313T#895.1#^214# Long vin truyn nhi ng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.2#Pipi tai vnh - By tr trng#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr. ^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#D ch Trung Quc#274206## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070032000810220004001132210035001170080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020001100206020001300217 005001300230006001200243039000500255019001600260013000700276#VN11.01637#21500#V i?t#P313T#895.1#^214# Long vin truyn nhi ng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.3#Pipi tai vnh - Tinh thn th thao#^aH.#^aKim ng#2011#^a123t r.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H #Dch Trung Quc#274207## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070032000810220004001132210035001170080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020001100206020001300217 005001300230006001200243039000500255019001600260013000700276#VN11.01638#21500#V i?t#P313T#895.1#^214# Long vin truyn nhi ng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.4#Pipi tai vnh - Phiu lu mo him#^aH.#^aKim ng#2011#^a123t r.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H #Dch Trung Quc#274208## 00565000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070032000700220004001022210038001060080005001440090 01100149010000500160011001500165020001800180020001100198020001300209005001300222 006001200235039000500247013000700252019001600259#VN11.01639#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long vin i chin trng#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#i v ng ng trc, lc cc tin qun#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b17cm#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#274209#Dch Trung Q uc## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400070032000690220004001012210037001050080005001420090 01100147010000500158011001500163020001800178020001100196020001300207005001300220 006001200233039000500245019001600250013000700266#VN11.01640#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long vin i chin trng#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Bao t ng qun gi, nhn g ho cuc#^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#Dch Trung Quc#27421 0## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400070032000690220004001012210037001050080005001420090 01100147010000500158011001500163020001800178020001100196020001300207005001300220 006001200233039000500245019001600250013000700266#VN11.01641#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long vin i chin trng#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3# long tinh binh, kinh hn khip va#^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#Dch Trung Quc#27421 1## 00562000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400070032000690220004001012210036001050080005001410090 01100146010000500157011001500162020001800177020001100195020001300206005001300219 006001200232039000500244019001600249013000700265#VN11.01642#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long vin i chin trng#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Lo t ng ra tay, gng gi cng cay#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#Dch Trung Quc#274212 ## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210016001140080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184020001300195 005001300208006001200221039000500233013000700238019001600245#VN11.01643#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin gia nh vui#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#Hu du V Tng#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#274213#Dch Trung Qu c## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210024001140080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020001100192020001300203 005001300216006001200229039000500241019001600246013000700262#VN11.01644#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin gia nh vui#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Tim c 7 v : Phn u#^aH.#^aKim ng#2011#^a127tr.^b17cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#Dch Trung Qu c#274214## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210025001140080 00500139009001100144010000500155011001500160020001800175020001100193020001300204 005001300217006001200230039000500242019001600247013000700263#VN11.01645#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin gia nh vui#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Tim c 7 v : Phn cui#^aH.#^aKim ng#2011#^a127tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#H.H#Dch Trung Q uc#274215## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900050024701300070025201900160 0259005001000275#VV11.04156#VV11.04155#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.1#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn d i#Nguyt Sng#Nht M#H.H#274216#Dch Trung Quc#Girlne Ya## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900050024701900160025201300070 0268005001000275#VV11.04157#VV11.04158#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.2#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn d i#Nguyt Sng#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#274217#Girlne Ya## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900050024701900160025201300070 0268005001000275#VV11.04159#VV11.04160#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.3#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn d i#Nguyt Sng#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#274218#Girlne Ya## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900050024701900160025201300070 0268005001000275#VV11.04161#VV11.04162#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.4#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn d i#Nguyt Sng#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#274219#Girlne Ya## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900050024701900160025201300070 0268005001000275#VV11.04163#VV11.04164#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.5#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a265tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn d i#Nguyt Sng#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#274220#Girlne Ya## 00623000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020016000610290017000770070040000940220 00400134004001300138008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187 02000110020402000110021500600130022600600080023903900050024701900160025201300070 0268005001000275#VV11.04165#VV11.04166#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#Girlne Ya#C nng xui xo#Wall flower girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.6#In l n th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn d i#Nguyt Sng#Nht M#H.H#Dch Trung Quc#274221#Girlne Ya## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001200215006000800227039000500235019001600240013000700256005001000263#VV11.04 167#VV11.04168#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.2#^aH.#^aKim ng# 2011#^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nht M#H.H#Dch Tr ung Quc#274222#Girlne Ya## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001200215006000800227039000500235019001600240013000700256005001000263#VV11.04 169#VV11.04170#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.3#^aH.#^aKim ng# 2011#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nht M#H.H#Dch Tr ung Quc#274223#Girlne Ya## 00437000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070011000730080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020000900138020001300147005001100160039000500171 013000700176#VV11.04173#25000#Vi?t#B300B#895.9223#^214#Bi Bo v Kim Quy#Truyn tranh#Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2011#^a107tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Quang Ton#H.H#274225## 00437000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070011000730080005000840090011000890100 00500100011001500105020001800120020000900138020001300147005001100160039000500171 013000700176#VV11.04174#25000#Vi?t#B300B#895.9223#^214#Bi Bo v Kim Quy#Truyn tranh#Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2011#^a107tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Quang Ton#H.H#274226## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020030000680070014000980080005001120090 01100117010000500128011001500133012001300148020001700161020000900178020001200187 039000500199013000700204#VV11.04175#VV11.04176#31000#Vi?t#C400G#895.9223#^214#T rn Minh Hp#C g trai p xe run ly by#Trn Minh Hp#^aH.#^aKim ng#2011#^a 136tr.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#274227## 00705000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540050009000590020022000680070025000900080005001150090 01100120010000500131011001400136012003200150021014000182020000800322020000900330 020001500339005001500354039000500369013000700374020002200381#VV11.04177#VV11.041 78#12000#Vi?t#V560Q#333.750959765#^214#Bi Vit#Vn quc gia Yok n#Bi Vit, Nguyn Ho Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l, iu kin t nhin, cc loi ng vt, thc vt c h yu v pht trin du lch sinh thi vn quc gia Yok n#c Lc#c Nng# Sch thiu nhi#Nguyn Ho Hoa#H.H#274228#Vn quc gia Yok n## 00652000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540050009000590020026000680070009000940080005001030090 01100108010000500119011001400124012003200138021014300170020000800313020001500321 039000500336013000700341020002600348#VV11.04179#VV11.04180#12000#Vi?t#V560Q#333 .750959762#^214#Bi Vit#Vn quc gia Kon Ka Kinh#Bi Vit#^aH.#^aKim ng#2011 #^a32tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l, iu kin t nhin, cc loi ng vt, thc vt ch yu v tim nng du lch sinh th i vn quc gia Kon Ka Kinh#Gia Lai#Sch thiu nhi#H.H#274229#Vn quc gia K on Ka Kinh## 00471000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020037000700070016001070080005001230090 01100128010000500139011002500144020001700169020000900186020001000195039000500205 013000700210#VV11.04181#VV11.04182#22000#Vi?t#L312T#895.9223#^214#Phm Thnh Lo ng#Lnh Trng Sn k chuyn Trng Sn#Phm Thnh Long#^aH.#^aKim ng#2011#^a1 01tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#H.H#274230## 00837000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050019000550020047000740070024001210040035001450080 00500180009001100185010000500196011001400201012001500215021017700230020001200407 02000150041903900040043401300070043802000190044502000080046402000080047202000090 0480020001000489#VV11.04183#VV11.04184#16000#Vi?t#NG527H#895.9223#^214#Nguyn T h Nh Nam#Nguyn Hng - Nh vn ca nhng ngi cng kh#Nguyn Th Nh Nam b.s .#In ln th 2, c chnh l, b sung#^aH.#^aKim ng#2011#^a51tr.^b21cm#Nh vn ca em#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v thn th s nghip ca nh v n Nguyn Hng, cng mt s t liu hnh nh qu gi v nhng thi khc sng ng trong cuc i nh vn#Nguyn Hng#Sch thiu nhi#Mai#274231#Nghin cu vn hc #Nh vn#Tiu s#Vit Nam#S nghip## 00770000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020047000640070014001110080005001250090 01100130010000500141011001400146012001500160021017700175020001200352020001500364 03900040037901300070038302000190039002000080040902000080041702000090042502000100 0434#VV11.04186#VV11.04185#16000#Vi?t#NG527T#895.9223#^214#Huy Ton#Nguyn Tun - Tm v n vi ci p, ci tht#Huy Ton b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b 21cm#Nh vn ca em#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v thn th s nghi p ca nh vn Nguyn Tun, cng mt s t liu hnh nh qu gi v nhng thi k hc sng ng trong cuc i nh vn#Nguyn Tun#Sch thiu nhi#Mai#274232#Nghi n cu vn hc#Nh vn#Tiu s#Vit Nam#S nghip## 00845000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020049000720070022001210040035001430080 00500178009001100183010000500194011001400199012001500213021018200228020001700410 02000150042703900040044201300070044602000190045302000080047202000080048002000090 0488020001000497#VV11.04187#VV11.04188#16000#Vi?t#NG527H#895.9223#^214#Nguyn H uy Thng#Nguyn Huy Tng - Ngi vit s bng vn chng#Nguyn Huy Thng b.s.# In ln th 2, c chnh l, b sung#^aH.#^aKim ng#2011#^a58tr.^b21cm#Nh vn c a em#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v thn th s nghip ca nh vn Nguyn Huy Tng, cng mt s t liu hnh nh qu gi v nhng thi khc sng ng trong cuc i nh vn#Nguyn Huy Tng#Sch thiu nhi#Mai#274233#Nghin cu vn hc#Nh vn#Tiu s#Vit Nam#S nghip## 00658000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070087000640220004001510080005001550090011001600100 00500171011001400176012004400190020001800234020001400252005001900266019000800285 006001600293039000400309013000700313005002700320020000900347#VV11.04189#14000#V i?t#C455C#372.21#^214#Cng cha ti quan st#Tranh, li: Jamie Diaz Studios, Ho s tranh truyn Disney ; Nguyn Kim Diu bin dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a2 0tr.^b23cm#Disney Princess. Nhanh tay nhanh mt rn IQ#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Jamie Diaz Studios#Dch M#Nguyn Kim Diu#Mai#274234#Ho s tranh truyn Disney#Quan st## 00607000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070067000640220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156012004400170020001800214020001400232006001600246005002700262 013000700289019000800296039000400304020000900308#VV11.04190#14000#Vi?t#C455C#37 2.21#^214#Cng cha ti quan st#Tranh, li: Ho s tranh truyn Disney ; Nguyn Kim Diu bin dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b23cm#Disney Princess. Nhan h tay nhanh mt rn IQ#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Diu#Ho s tr anh truyn Disney#274235#Dch M#Mai#Quan st## 00648000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070082000640220004001460080005001500090011001550100 00500166011001400171012004400185020001800229020001400247005001400261005002700275 019000800302006001600310039000400326013000700330020000900337#VV11.04191#14000#V i?t#C455C#372.21#^214#Cng cha ti quan st#Tranh, li: Art Mawhinney, Ho s t ranh truyn Disney ; Nguyn Kim Diu bin dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^ b23cm#Disney Princess. Nhanh tay nhanh mt rn IQ#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Art Mawhinney#Ho s tranh truyn Disney#Dch M#Nguyn Kim Diu#Mai#274236#Qu an st## 00404000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146013000700150019000500157 #VV11.04192#11000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#274237#D ch## 00404000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04193#11000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 38## 00404000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04194#11000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 39## 00404000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04195#11000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 40## 00404000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04196#Vi?t#T429V#372.21#^214#11000#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 41## 00404000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04197#Vi?t#T429V#372.21#^214#11000#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 6#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 42## 00404000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04198#Vi?t#T429V#372.21#^214#11000#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 7#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 43## 00404000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04199#Vi?t#T429V#372.21#^214#11000#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 8#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 44## 00404000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102020000700116020000900123020001400132039000400146019000500150013000700155 #VV11.04200#Vi?t#T429V#372.21#^214#11000#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 9#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#2742 45## 00405000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020036000410220005000770080005000820090011000870100005000980110 01400103020000700117020000900124020001400133039000400147019000500151013000700156 #VV11.04201#Vi?t#T429V#372.21#^214#11000#Tom v Jerry - B t mu cp va#T. 10#^aH.#^aKim ng#2011#^a12tr.^b24cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Mai#Dch#274 246## 00497000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390070013000610040013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012003600122020001800158020000300176020001300179006000800192 013000700200039000400207019000800211#VV11.04202#18000#Vi?t#NG558#813#^214#Ng i p v qui th#Vit H dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#D isney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Vit H#274 247#Mai#Dch M## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390070014000600040013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012003600122020001800158020000300176020001300179006000900192 039000400201013000700205019000800212#VV11.04203#12500#Vi?t#NH556B#813#^214#Nhn g bt ng th v#Tu Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#D isney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#Ma i#274248#Dch M## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390070014000620040013000760080005000890090011000940100 00500105011001400110012003600124020001800160020000300178020001300181006000900194 039000400203013000700207019000800214#VV11.04204#20000#Vi?t#NH556C#813#^214#Nhn g chic vy d hi#Tu Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b26cm #Disney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh# Mai#274249#Dch M## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390070014000590080005000730090011000780100005000890110 01400094012003600108020001800144020000300162020001300165006000900178039000400187 013000700191019000800198#VV11.04205#18000#Vi?t#TH250G#813#^214#Th gii ca L Lem#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b26cm#Disney Princess. Vui cng c ng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#Mai#274250#Dch M## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390070013000620040013000750080005000880090011000930100 00500104011001400109012003600123020001800159020000300177020001300180006000800193 039000400201013000700205019000800212#VV11.04206#18000#Vi?t#CH527N#813#^214#Chuy n nng Bch Tuyt#Vit H dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm# Disney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Vit H#Ma i#274251#Dch M## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070014000570040013000710080005000840090011000890100 00500100011001400105012003600119020001800155020000300173020001300176006000900189 039000400198013000700202019000800209#VV11.04207#18000#Vi?t#N304V#813#^214#Nim vui ngt ngo#Tu Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b26cm#Disn ey Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#Mai#2 74252#Dch M## 00492000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020016000380070014000540040013000680080005000810090011000860100 00500097011001400102012003600116020001800152020000300170020001300173006000900186 039000400195013000700199019000800206#VV11.04208#18000#Vi?t#M430Q#813#^214#Mn q u ngha#Tu Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Disney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#Mai#2742 53#Dch M## 00493000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070013000570040013000700080005000830090011000880100 00500099011001400104012003600118020001800154020000300172020001300175039000400188 013000700192019000800199006000800207#VV11.04209#20000#Vi?t#C517S#813#^214#Cun sch mu hng#Vit H dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b26cm#Disne y Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Mai#274254#Dch M#Vit H## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390070014000600040013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012003600122020001800158020000300176020001300179039000400192 013000700196019000800203006000900211#VV11.04210#18000#Vi?t#KH408K#813#^214#Kho nh khc ng nh#Tu Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#D isney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Mai#274255# Dch M#Tu Linh## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020020000620070032000820040013001140080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001200190 005001200202039000400214013000700218#VV11.04212#VV11.04211#90000#Vi?t#D250M#895 .9223#^214#T Hoi#D mn phiu lu k#T Hoi ; Minh ho: T Huy Long#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2011#^a143tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T Huy Long#Mai#274256## 00885000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050016000570020031000730070077001040080005001810090 01100186010000500197011001500202021021000217020000800427005001500435005001700450 00500120046700500090047900500070048803900040049501300070049902000170050602000090 0523020001500532#VV11.04213#VV11.04214#180000#Vi?t#NH556N#959.70092#^214#Nguyn Quc Tn#Nhng nhn vt tn cn tr mi#Nguyn Quc Tn, Nguyn Nh Mai, Nguyn Huy Thng ; Minh ho: Nguyn Bch...#^aH.#^aKim ng#2011#^a154tr.^b26cm#Gii t hiu 35 tm gng cn tr mi trong lch s v truyn thuyt ca Vit Nam, vi k h phch phi thng v nhng chin cng hin hch nh Thnh Ging, Ch ng T, inh B Lnh, L Thi T, Trn Quc Ton...#Lch s#Nguyn Nh Mai#Nguyn Huy Th ng#Nguyn Bch#Mai Long#L Lam#Mai#274257#Nhn vt lch s#Vit Nam#Sch thiu nhi## 00720000000000349000450002600100000001400070001004100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070077000530080005001300090011001350100005001460110 01400151012005800165020001800223020001400241005001200255005001700267005001100284 00500150029503900040031001300070031401900080032100600080032902000080033702000090 0345020000900354020000700363#VL11.0635#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerr y#Ed Caruana ; Tranh: Bambos Georgiou, Lee Carey, Abigail Ryder ; Ngn H dch#^ aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Vui a trong nng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Caruana, Ed#Georgiou, Bambos#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Mai#274258#Dch M#Ngn H#Ch ci#Sng to#Quan st#T mu## 00720000000000349000450002600100000001400070001004100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070077000530080005001300090011001350100005001460110 01400151012005800165020001800223020000900241020001400250005001200264005001700276 00500110029300500150030403900040031901300070032301900080033002000080033802000090 0346020000700355006000800362#VL11.0636#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerr y#Ed Caruana ; Tranh: Bambos Georgiou, Lee Carey, Abigail Ryder ; Ngn H dch#^ aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Trn ch in thc n#Gio dc mu gio#Quan st#Sch mu gio#Caruana, Ed#Georgiou, Bambo s#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Mai#274259#Dch M#Ch ci#Sng to#T mu#Ngn H## 00722000000000349000450002600100000001400070001004100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070078000530080005001310090011001360100005001470110 01400152012005900166020001800225020001400243005001200257005001700269005001100286 00500150029703900040031201300070031601900080032302000090033102000090034002000070 0349020000700356006000900363#VL11.0637#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerr y#Ed Caruana ; Tranh: Bambos Georgiou, Lee Carey, Abigail Ryder ; Vit Anh dch# ^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Nhng tn cp bin#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Caruana, Ed#Georgiou, Bambos#Carey , Lee#Ryder, Abigail#Mai#274260#Dch M#Quan st#Sng to#Ch s#T mu#Vit Anh ## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070019000540080005000730090011000780100005000890110 01400094012006100108020001800169020000900187020000900196020000700205020000800212 020001400220006001400234039000500248019000800253013000700261#VL11.00638#16000#V i?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry#Bi Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22t r.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Nhng tr nghch ngm#Gio dc m u gio#Quan st#Sng to#T mu#T vng#Sch mu gio#Bi Thu Linh#Thu#Dch M #274261## 00725000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070078000540080005001320090011001370100005001480110 01400153012005900167020001800226020000900244020000900253020000700262020000800269 02000140027700500120029100500110030300500150031400500170032900600090034603900050 0355019000800360013000700368#VL11.00639#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jer ry#Ed Caruana ; Tranh: Lee Carey, Abigail Ryder, Bambos Georgiou ; Ky Minh dch #^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch ng ua khc lit#Gio dc mu gio#Quan st#Sng to#T mu#T vng#Sch mu gio# Caruana, Ed#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Georgiou, Bambos#Ky Minh#Thu#Dch M#274 262## 00721000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070077000540080005001310090011001360100005001470110 01400152012005700166020001800223020000900241020000900250020000700259020000800266 02000140027400500120028800500110030000500150031100500170032600600080034303900050 0351013000700356019000800363#VL11.00640#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jer ry#Ed Caruana ; Tranh: Lee Carey, Abigail Ryder, Bambos Georgiou ; Ngn H dch# ^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Bong b ng rc ri#Gio dc mu gio#Quan st#Sng to#T mu#T vng#Sch mu gio#Car uana, Ed#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Georgiou, Bambos#Ngn H#Thu#274263#Dch M# # 00748000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020055000410070011000960220004001072210049001110080018001600090 01100178010000500189011001400194015003000208021010000238020001800338020000900356 02000040036502000090036902000070037802000140038500500110039903900050041001300070 0415#VV11.04215#26000#Vi?t#E202#372.21#^214#Em c th - Tp vit - Tp v v tm hiu 12 con gip#Hng Bnh#T.2#12 con gip: Ng - Mi - Thn - Du - Tut - Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a47tr.^b23cm#Th vui cho b c hay d n h#Gip b tm hiu v 12 con gip: Ng, Mi, Thn, Du, Tut, Hi qua cc bi t h, tp vit v tp v#Gio dc mu gio#ng vt#Th#Tp vit#Tp v#Sch mu g io#Hng Bnh#Thu#274264## 00742000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020055000410070011000960220004001072210046001110080018001570090 01100175010000500186011001400191015003000205021009700235020001800332020000900350 02000040035902000090036302000070037202000140037900500110039303900050040401300070 0409#VV11.04216#26000#Vi?t#E202#372.21#^214#Em c th - Tp vit - Tp v v tm hiu 12 con gip#Hng Bnh#T.1#12 con gip: T - Su - Dn - Mo - Thn - T #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a47tr.^b23cm#Th vui cho b c hay d nh# Gip b tm hiu v 12 con gip: T, su, dn, mo, thn, t qua cc bi th, t p vit v tp v#Gio dc mu gio#ng vt#Th#Tp vit#Tp v#Sch mu gio#H ng Bnh#Thu#274265## 00475000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050021000500020028000710030007000990070021001060080018001270090 01100145010000500156011001500161020001700176020000900193020000700202039000500209 013000700214#VV11.04217#VV11.04218#40000#Vi?t#895.922803#^214#Hong Ph Ngc T ng#Li t t gi mt dng sng#Bt k#Hong Ph Ngc Tng#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2011#^a181tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Thu#274266## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030023000990070044001220080018001660090 01100184010000500195011001500200012001400215020001000229020000800239020001200247 02000070025902000140026600500150028000500110029500500130030600500170031900500240 0336039000500360013000700365#VV11.04219#VV11.04220#42000#Vi?t#S550D#428.0076#^2 14#S dng hiu qu sch gio khoa ting Anh 12#Trc nghim v t lun#Phan Vn Tuyn, Nguyn Tn, V Mai Hng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a218tr.^b2 4cm#Bn ng hnh#Ting Anh#Bi tp#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#Phan Vn Tu yn#Nguyn Tn#V Mai Hng#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Quch Phng Anh#Thu#274267 ## 00963000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020017000660030084000830290012001670070 07300179008001800252009001100270010000500281011001500286021021100301020000900512 02000110052102000080053202000150054000500150055500600100057000600120058003900050 0592013000700597019000900604#VV11.04221#VV11.04222#39000#Vi?t#KH462#649#^214#S ass, Margaret#Khi u tr tu#Nhng cch thc n gin gip pht trin tr th ng minh con tr trong 5 nm u i#Smart start#Margaret Sass ; Minh ho: Georg es McKail ; Dch: Tnh Thu, Ngc Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a158 tr.^b23cm#Gii thiu nhng cch thc n gin v nui dy con gip pht trin tr thng minh con tr trong 5 nm u i. Hng dn cc ng tc c bn v cc b i tp gip tr t s sinh cho n 5 tui pht trin tr no#Nui con#Pht trin #Tr tu#Tr thng minh#Georges McKail#Tnh Thu#Ngc Phng#Thu#274268#Dch An h## 00838000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200070 00318080005000380020034000430070043000770080018001200090011001380100005001490110 01500154021017700169020000800346020001000354020000800364020000900372020004500381 00500150042600500120044100500110045300500180046400500180048203900050050001300070 0505#VV11.04223#150000#Vi?t#TR312C#780.92#^214#Trnh Cng Sn ti l ai l ai.. .#Trnh Cng Sn, T Thu Yn, Nguyn Duy...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^ a575tr.^b24cm#Gm nhng bi vit ca nhc s Trnh Cng Sn v cc tc gi l nh vn, nh th, nh bo, nhc s, ho s... vit v cuc i, s nghip v tc p hm ca nhc s Trnh Cng Sn#Tiu s#S nghip#Nhc s#Vit Nam#Trnh Cng Sn , nhc s, 1939-2001, Vit Nam#Trnh Cng Sn#T Thu Yn#Nguyn Duy#Nguyn Trun g Qun#Nguyn Quang Sng#Thu#274269## 00662000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020036000590070015000950080005001100090011001150100 00500126011002700131015003800158039000500196013000700201021015500208020001400363 020000900377020001000386#VV11.04224#VV11.04225#Vi?t#L502G#294.3#^214#Thch Hu ng#Lun ging: Diu php Lin Hoa Kinh#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2010#^a52 7tr.^bTon tp. - 21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Thu#274270#Gm nh ng li lun ging ca Sa mn Thch Hu ng v Diu Php Lin Hoa Kinh. Gii th ch v lch s, nghi thc, chn l v nhng li rn dy ca c Pht#Kinh Php ho a#o pht#Kinh pht## 00713000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020029000590070015000880080005001030090011001080100 00500119011001500124015003800139021022500177020000900402020001400411020001000425 039000500435013000700440#VV11.04226#VV11.04227#Vi?t#L502G#294.3#^214#Thch Hu ng#Lun ging i tha khi tn#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2010#^a447tr.^b2 1cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gm nhng li lun gii ca Sa mn Th ch Hu ng v i tha khi tn. Gii thch v tn b lun, phn th, Minh nh tng ch, c dng v gio tng. Gii thch v th vn b lun nh: nhn duyn , lp ngha, gii thch...#o pht#Kinh i tha#Kinh pht#Thu#274271## 00666000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050015000380020023000530070015000760080005000910090011000960100005001070110 01500112021020300127020000900330020001400339020000900353039000500362013000700367 015003800374#VV11.04228#VV11.04229#Vi?t#294.3#^214#Thch Hu ng#i tha t t ng lun#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2010#^a590tr.^b21cm#Gii thiu ni dung H thng Kinh i tha v trit l ca cc b Kinh. Trnh by t tng ca cc b Kinh nh: T tng i tha Khi tn lun, Kinh Duy ma ct, Kinh Hoa nghim, K inh Th lng nghim...#o Pht#Kinh i tha#T tng#Thu#274272#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam## 00634000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020025000590030043000840070015001270080005001420090 01100147010000500158011001500163015003800178021009500216020000900311020001000320 020001400330013000700344039000500351#VV11.04230#VV11.04231#Vi?t#L502G#294.3#^214 #Thch Hu ng#Lun ging Kinh Lng gi#Tnh khng duyn khi. A li da duyn k hi#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2010#^a624tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht g io Vit Nam#Gii thiu ngun gc v trit l ca Kinh Lng gi. Trnh by nhng lun gii v Kinh Lng gi#o Pht#Kinh Pht#Kinh Lng gi#274273#Thu## 00742000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020030000690070022000990080005001210090 01100126010000500137011001500142015003800157021022800195020000900423020001000432 020001000442039000500452013000700457#VV11.04232#VV11.04233#40000#Vi?t#NH556B#29 4.3#^214#Thch Chn Quang#Nhng bi kinh tng hng ngy#Thch Chn Quang b.s.#^a H.#^aTn gio#2010#^a339tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thi u ba bi kinh tng hng ngy: Kinh sng ho hp, Kinh t tm v Kinh hnh ngi xut gia. Trnh by nhng nghi thc ca ba bi kinh ny: Nghi thc An v, Tang l, Cng th thc, Sm cu siu chng sinh ni a ngc....#o Pht#Kinh Pht#N ghi thc#Thu#274274## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020021000670070039000880080005001270090 01100132010000500143011001500148020001600163020000900179020000900188005001700197 039000500214013000700219#VV11.04234#VV11.04235#35000#Vi?t#TR527P#294.3#^214#o n Trung Cn#Truyn Pht Thch Ca#on Trung Cn ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aT n gio#2010#^a220tr.^b21cm#Thch Ca Mu Ni#o Pht#c Pht#Nguyn Minh Tin#T hu#274275## 00682000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020042000650070037001070080005001440090 01100149010000500160011001500165021019000180020000900370020000800379005001700387 039000500404013000700409#VV11.04236#VV11.04237#28000#Vi?t#PH109L#294.3#^214#Ngu yn Thnh#Php l cuc sng theo quan kin Mt gio#Nguyn Thnh ; Nguyn Minh T in h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a143tr.^b21cm#Gm nhng li rn dy ca c Pht. Gii thch nhng vn m ngi Pht t s c thng gp phi trong cuc sng hng ngy. Nu ra cch gii quyt nhng vn ny theo quan kin Mt gio#o P ht#Gio l#Nguyn Minh Tin#Thu#274276## 00795000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030025000830070051001080080005001590090 01100164010000500175011001500180021023900195020000900434005001500443005001700458 039000500475013000700480019001000487020000800497#VV11.04238#VV11.04239#70000#Vi ?t#M458T#294.3#^214#Mt trm truyn tch nhn duyn#Son tp bch duyn kinh#Dc h v ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2011#^a367tr.^b2 1cm#Gm nhng truyn tch nhn duyn v c Pht nh: Thnh Pht t phng xa, n gi con du knh Pht, a con li bing, ngi khch thng... gip ngi c rt ra nhng iu cn chim nghim, suy ngm trong cch ng x hng ngy ca m nh#o Pht#on Trung Cn#Nguyn Minh Tin#Thu#274277#Dch Php#Gio l## 00716000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020038000550070016000930220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134015003400149021020600183020001600389020000900405 020001200414039000500426013000700431#VV11.04240#VV11.04241#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.6#^aH.#^aTn gio#2011#^a450tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#Trnh by qu trnh c Th Tn lm l hong php sinh v thuyt php ti thnh Vng X. Nhng c u chuyn v thn tc ca c X Li Pht, kinh in t c X Li Pht, hnh l nh ca c X Li Pht...#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Truyn gio#Thu#274278## 00978000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020035000660030090001010070063001910080 00500254009001100259010000500270011001500275006001500290006001400305006001100319 00500170033003900050034701300070035201900090035902102660036802000090063402000090 0643#VV11.04243#VV11.04242#37000#Vi?t#M400P#133.3#^214#Mipham, Jamgon#Mo - Ph ng php tin tri Ty Tng#S kho st v nhng g nn c chp nhn v nhng g cn loi b, v iu tt v xu...#Jamgon Mipham ; Dch: Lobsang Dagpa... ; Ngu yn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a183tr.^b21cm#Dagpa, Lobsang#Goldberg, Jay#Thanh Lin#Nguyn Minh Tin#Thu#274279#Dch Anh#Gii thch v phng php t in tri Mo ca ngi Ty Tng. Hng dn s dng phng php tin tri Mo: cu h i, ti liu gii thch b sung, sc sc dng cho Mo, ch dn s dng Mo, cc mc ct yu tin tri. Gii thiu ni dung chnh ca phng php tin tri Mo#T in tri#Ty Tng## 00573000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020023000590030011000820070015000930040018001080080 00500126009001100131010000500142011001500147039000500162013000700167021008900174 020000900263020001000272020001300282#VV11.04244#VV11.04245#Vi?t#K312B#294.3#^214 #Thch Thanh T#Kinh Bt i nhn gic#Ging gii#Thch Thanh T#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTn gio#2011#^a111tr.^b21cm#Thu#274280#Ging dy tm iu gic ng c a Pht v B tt gio ho chng sanh hiu tin nhn tu hnh#o Pht#Kinh pht#K inh Bt i## 00643000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020032000680070022001000080005001220090 01100127010000500138011001500143039000500158013000700163021016100170020000900331 020000700340020000900347020000900356#VV11.04246#VV11.04247#35000#Vi?t#C101V#294 .3#^214#Nguyn Minh Tin#Cc v i s ti sinh Ty Tng#Nguyn Minh Tin b.s.#^ aH.#^aTn gio#2011#^a214tr.^b21cm#Thu#274281#Gm nhng cu chuyn v cuc i cc v i s ti sinh thuc dng Karma Kagyu (Ct m Ca nh c) ca tng phi M t tng v s tu tp hnh tr ca tng phi ny#o Pht#Nh s#Mt tng#Ty Tn g## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020029000620070034000910080005001250090 01100130010000500141011001500146039000500161005001700166013000700183021017900190 020000900369020000800378#VV11.04249#VV11.04248#52000#Vi?t#NG105N#294.3#^214#Tr Khng#Ngn nm bng nc sng Hng#Tr Khng ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a291tr.^b21cm#Thu#Nguyn Minh Tin#274282#Gm nhng bi vit v sn g Hng gn lin vi nhng gio php, chng php ging gii, khuyn rn con ngi sng, tu lp, tnh gic, khm ph ci hay ci tuyt duyt trong o Pht#o Ph t#Gio l## 00588000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020019000590070015000780040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132039000500147013000700152021010800159020001600267 020000900283020000800292020001000300#VV11.04250#VV11.04251#Vi?t#C430N#294.3#^214 #Thch Phc T#Con ngi gic ng#Thch Phc T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTn g io#2011#^a186tr.^b21cm#Thu#274283#Gii thiu lc s thn th, s nghip, gia ph ca c Pht Thch Ca Mu Ni v cc truyn tch v c Pht#Thch Ca Mu Ni# o Pht#Tiu s#S nghip## 00544000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020016000600070016000760220004000920080005000960090 01100101010000500112011001500117013000700132021012100139020000900260020001600269 039000500285#VV11.04252#VV11.04253#Vi?t#L431Y#294.3#^214#Thch Thng Lc#Lng y u thng#Thch Thng Lc#T.2#^aH.#^aTn gio#2011#^a202tr.^b21cm#274284#Gm nhn g cu chuyn nh cao lng yu thng con ngi ca nhng c nhn sn sng hy sinh bn thn mnh v ngi khc#o Pht#Lng yu thng#Thu## 00733000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050018000450020022000630070040000850080005001250090011001300100 00500141011001400146012003400160039000500194013000700199006001500206021022800221 020000900449020000900458#VV11.04255#VV11.04254#Vi?t#NH556B#294.3#^214#Nrada Mah Thera#Nhng bc thng trm#Nrada Mah Thera ; Phm Kim Khnh dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a40tr.^b20cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#Thu#274285#Phm Kim Khnh#L gii bn phc lnh v bn iu bt hnh trong i sng m tt c mi ng i phi ng u, khng ai trnh khi theo thuyt gio nh Pht gm: c v t hua, danh thm v ting xu, ca tng v khin trch, hnh phc v au kh#o Ph t#Trit l## 00639000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580290015000710070040000860220004001262210 02800130008000500158009001100163010000500174011001400179012005700193020000900250 020001300259005001700272005000800289039000500297020001600302013000700318#VV11.04 256#30000#Vi?t#312N#294.3092#^214#nh ni tuyt#Truyn tranh#The white peak#T hch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.4#Thn ng = Excellent child#^aH.#^aT n gio#2010#^a96tr.^b20cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh v cuc i c Ph t#o Pht#Truyn tranh#Thch Chn Quang#Hu Tm#Thu#Thch Ca Mu Ni#274286## 00646000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580290015000710070040000860220004001262210 03400130008000500164009001100169010000500180011001500185012005700200020000900257 020001300266005001700279005000800296039000500304020001600309013000700325#VV11.04 257#30000#Vi?t#312N#294.3092#^214#nh ni tuyt#Truyn tranh#The white peak#T hch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.5#Tm lng bao la = Boundless heart#^aH .#^aTn gio#2010#^a107tr.^b20cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh v cuc i c Pht#o Pht#Truyn tranh#Thch Chn Quang#Hu Tm#Thu#Thch Ca Mu Ni#27 4287## 00721000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050013000630020029000760030030001050070 01300135008000500148009002000153010000500173011001500178020001500193020000900208 020001200217039000500229020001800234020001600252013000700268021013200275#VV11.04 258#VV11.04260#VV11.04259#25000#Vi?t#TR113N#959.7#^214#Trn nh Ba#Trc nghim lch s Vit Nam#Thi nguyn thu n nm 1858#Trn nh Ba#^aH.#^aQun i nh n dn#2011#^a154tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Trc nghim#Thu#Lch s trung i#Lch s cn i#274288#Trnh by nhng vn c bn v lch s Vit Nam t thi nguyn thu cho ti nm 1858 - khi thc dn Php n sng xm lc nc ta# # 00709000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050013000650020029000780030022001070070 01300129008000500142009002000147010000500167011001500172020001600187020000900203 020001200212039000500224013000700229021015400236020001700390#VV11.04261#VV11.042 63#VV11.04262#17000#Vi?t#TR113N#959.703#^214#Trn nh Ba#Trc nghim lch s V it Nam#Thi k 1858 n 1945#Trn nh Ba#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a102tr .^b21cm#Lch s cn i#Vit Nam#Trc nghim#Thu#274289#Trnh by nhng vn c bn v lch s Vit Nam t nm 1858 - khi thc dn Php n sng xm lc n c ta n nm 1945 - cch mng thng Tm thnh cng#Lch s hin i## 00602000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050013000650020029000780030022001070070 01300129008000500142009002000147010000500167011001500172020001700187020000900204 020001200213039000500225013000700230021007500237#VV11.04264#VV11.04265#VV11.0426 6#23000#Vi?t#TR113N#959.704#^214#Trn nh Ba#Trc nghim lch s Vit Nam#Thi k 1945 n 2006#Trn nh Ba#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a142tr.^b21cm#Lch s hin i#Vit Nam#Trc nghim#Thu#274290#Trnh by nhng vn c bn v l ch s Vit Nam t nm 1945 n nm 2006## 00660000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050013000660020049000790070013001280080 00500141009002000146010000500166011001500171020000800186020001200194020000900206 039000500215013000700220021015500227#VV11.04267#VV11.04269#VV11.04268#32000#Vi? t#TR113N#915.9704#^214#Trn nh Ba#Trc nghim kin thc du lch 63 tnh, thnh ph#Trn nh Ba#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a197tr.^b21cm#Du lch#Trc nghi m#Vit Nam#Thu#274291#Gii thiu nhng thng tin c bn v du lch nh: L hi , m thc, danh lam thng cnh ca 63 tnh, thnh ph trong cc nc di dng c u hi trc nghim## 00814000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070042000850220004001270080005001310090 02000136010000500156011001500161012005600176005001000232005001200242005001500254 00500090026900500150027801300070029302101200030002000090042002000190042902000200 0448020000800468#VV11.04270#VV11.04271#39000#Vi?t#NH556T#170#^214#Nhng tm g ng bnh d m cao qu#Mnh Hng, Hong Thnh, ng Trung Hi...#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a247tr.^b21cm#T sch "Hc tp v lm theo gng o c H C h Minh"#Mnh Hng#Hong Thnh#ng Trung Hi#Yn Thu#Trn Th Luyn#274292#Gi i thiu mt s tm gng ngi tt vic tt vi nhng hnh ng, cng hin hi si nh ca h v x hi, v cng ng...#Vit Nam#Ngi tt vic tt#in hnh tin tin#o c## 00790000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020035000430070042000780220004001200080005001240090020001290100 00500149011001500154012005600169005001700225005001000242005001000252005000800262 00500110027001300070028102101200028802000090040802000190041702000200043602000080 0456#VV11.04272#VV11.04273#Vi?t#NH556T#170#^214#Nhng tm gng bnh d m cao q u#Dng Quang Lun, nh Hin, Hng Hnh...#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^ a252tr.^b21cm#T sch "Hc tp v lm theo gng o c H Ch Minh"#Dng Quan g Lun#nh Hin#Hng Hnh#Sn Hi#Nguyn Hi#274293#Gii thiu mt s tm gng ngi tt vic tt vi nhng hnh ng, cng hin hi sinh ca h v x hi, v cng ng...#Vit Nam#Ngi tt vic tt#in hnh tin tin#o c## 00801000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020035000430070048000780220004001260080005001300090020001350100 00500155011001500160012005600175005001500231005001400246005001400260005001000274 00500080028401300070029202101200029902000090041902000190042802000200044702000080 0467#VV11.04274#VV11.04275#Vi?t#NH556T#170#^214#Nhng tm gng bnh d m cao q u#Phan Tin Dng, Phan Th Hin, Trn Huy Bnh...#T.3#^aH.#^aQun i nhn dn# 2010#^a246tr.^b21cm#T sch "Hc tp v lm theo gng o c H Ch Minh"#Phan Tin Dng#Phan Th Hin#Trn Huy Bnh# Lm H#Vn Hc#274294#Gii thiu mt s tm gng ngi tt vic tt vi nhng hnh ng, cng hin hi sinh ca h v x hi, v cng ng...#Vit Nam#Ngi tt vic tt#in hnh tin tin#o c# # 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020017000670030010000840070012000940040 01800106008000500124009002000129010000500149011001500154039000500169013000700174 020001700181020000900198020001000207#VV11.04276#VV11.04277#64000#Vi?t#D431S#895 .92214#^214#L Anh Dng#Dng sng di sn#Trng ca#L Anh Dng#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a127tr.^b21cm#Thu#274295#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca## 00793000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020054000650030027001190080005001460090 02000151010000500171011002500176039000500201013000700206021021100213020001000424 020000800434020000900442020000700451020004500458#VV11.04278#VV11.04280#VV11.0427 9#48000#Vi?t#103T#355.0092#^214#i tng L Trng Tn - Nh qun s ti gii, c #Hi c trong lng ng i#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a239tr., 6tr. nh^b21cm#Thu#274296#Tp hp cc bi vit ca cc tng lnh v ng i vit v i tng L Trng Tn - mt v tng ti ba gn b c cuc i vi cc cuc c hin tranh gii phng v bo v t quc vi mun vn gian kh v hy sinh#i t ng#Tiu s#Bi vit#Hi c#L Trng Tn, i tng, 1914-1986, Vit Nam## 00716000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050010000640020045000740030014001190070 01000133008000500143009002000148010000500168011002500173039000500198013000700203 021018500210020000800395020001700403020000600420#VV11.04281#VV11.04283#VV11.0428 2#40000#Vi?t#L116C#959.704#^214#H Phng#Lng Ch tch H Ch Minh - i hoa v nh cu#K s vn hc#H Phng#^aH.#^aQun i Nhn dn#2010#^a237tr., 8tr. nh ^b21cm#Thu#274297#Cc bi k s, mu chuyn, bi vit v nhng k nim ca Bc vi cc cn b, chin s. Gii thiu v qu trnh xy dng, qun l, vn hnh v bo v Lng Bc ca B T lnh bo v Lng#Lch s#Lng H Ch Minh#K s## 01020000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020064000640030040001280070062001680080 00500230009002300235010000500258011001500263015006800278005001500346005001300361 00500150037400500180038900500170040703900050042401300070042902101780043602000080 0614020000800622020001700630020001100647#VV11.04285#VV11.04284#VV11.04286#28500 #Vi?t#GI-108T#352.7#^214#Gio trnh vn phng, vn th v lu tr trong c quan nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), V Vn Thnh, Nguyn Vn Hu...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a167tr.^b21cm# TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh hnh chnh#Lu Kim Than h#V Vn Thnh#Nguyn Vn Hu#Nguyn Trng Bin#Hong Xun Tuyn#Thu#274298#Tr nh by nhng kin thc c bn v hnh chnh vn phng, vn th v lu tr trong c quan nh nc. Nhng k thut iu hnh hot ng ca vn phng v cng tc v n th lu tr#Vn th#Lu tr#C quan nh nc#Gio trnh## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020036000660030040001020070021001420080 00500163009002300168010000500191011001500196015005800211021025300269020001600522 039000400538020000900542020001100551005001500562013000700577#VV11.04287#VV11.042 88#VV11.04289#28000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh lut hnh chnh Vit N am#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#Phm Hng Thi ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a163tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#Khi qut chung v lut hnh chnh Vit Nam. Lut v qun l nh nc. C quan hnh chnh nh nc. Cng v, cng chc. Hnh thc v phng php hot ng ca c quan hnh chnh nh nc. Kim tra, thanh tra, gim st trong qun l hnh chnh nh nc.#Lut hnh chnh#THa#Vit Nam#Gio trnh#Phm Hng Thi#27 4299## 01050000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020045000650030040001100070064001500080 00500214009002300219010000500242011001500247015005100262021025300313020001100566 02000170057700500130059400500210060700500190062803900040064702000110065100500110 0662005002000673013000700693#VV11.04293#VV11.04295#VV11.04294#30000#Vi?t#GI-108 T#351.01#^214#Gio trnh tm l hc trong qun l nh nc#Gio trnh o to Tr ung cp Hnh chnh#B.s.: V Duy Yn (ch.b.), V Vn Tuyn, Nguyn Th Vn Hng. ..#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a173tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh . Khoa Hnh chnh hc#Nhng kin thc c bn v khoa hc tm l trong qun l: c im hot ng qun l ni chung v c im hot ng ca ngi lnh o, ng i qun l ni ring. c im tm l ca c nhn, cc t chc, c quan Nh n c. Tm l giao tip trong cng v.#Tm l hc#Qun l nh nc#V Vn Tuyn#Nguy n Th Vn Hng#Nguyn Th Hi Yn#THa#Gio trnh#V Duy Yn#Dng Th Minh Hi n#274301## 00967000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020050000620030040001120070021001520080 00500173009002300178010000500201011001500206015005800221021033000279020000900609 020001000618039000400628020001100632005001500643013000700658#VV11.04296#VV11.042 98#VV11.04297#28500#Vi?t#GI-108T#353#^214#Gio trnh l lun chung v nh nc v php lut#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#L Thin Hng ch.b.#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2011#^a166tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#L lun chung v nh nc v php lut. Ngun gc, bn cht, hnh thc, chc nng ca nh nc v b my ca nh nc. Cc kiu nh nc. Kh i qut v php lut. Vn bn quy phm php lut v h thng php lut. Thc hi n php lut v p dng php lut. Vi phm php lut v trch nhim php l. th c php lut v php ch XHCN#Nh nc#Php lut#THa#Gio trnh#L Thin Hng#2 74302## 01046000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020086000620030040001480070051001880080 00500239009002300244010000500267011001500272015006300287021013100350020001900481 02000080050000500120050800500100052003900040053002000110053400500180054500500130 0563005001500576020000900591020000500600020001900605020001700624013000700641#VV1 1.04299#VV11.04301#VV11.04300#31000#Vi?t#GI-108T#353#^214#Gio trnh qun l nh nc v vn ho - x hi, gio dc, y t, an ninh - quc phng#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Nguyn Trnh Kim, L Vn Sng, H Hoa L...#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2011#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#Nhng vn qun l hnh chnh nh nc trn cc ln h vc x hi: Vn ho, gio dc, y t, tn gio dn tc v an ninh quc phng#Qu n l hnh chnh#Vn ho#L Vn Sng#H Hoa L#THa#Gio trnh#Nguyn Trnh Kim# V Tin Bnh#Nguyn Tt t#Gio dc#Y t#An ninh quc phng#Qun l nh nc#27 4303## 00893000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020039000640030040001030070058001430080 00500201009002300206010000500229011001500234015006300249021015200312020001900464 02000200048300500180050300500130052103900040053402000110053800500110054901300070 0560#VV11.04302#VV11.04303#VV11.04304#34500#Vi?t#GI-108T#352.2#^214#Gio trnh t chc hnh chnh nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: V Kim Sn (ch.b.), Nguyn Quang Minh, Phan Vn Nh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^ a203tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa T chc v Qun l nhn s#Nh ng vn c bn v l thuyt t chc, t chc hnh chnh nh nc, t chc hnh chnh nh nc trung ng v t chc hnh chnh nh nc a phng#T chc hn h chnh#Hnh chnh nh nc#Nguyn Quang Minh#Phan Vn Nh#THa#Gio trnh#V Kim Sn#274304## 01050000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020053000660030040001190070039001590080 00500198009002300203010000500226011001500231015005800246021031000304020001000614 02000160062400500110064003900040065102000170065502000090067202000110068101300070 0692005001300699#VV11.04306#VV11.04305#VV11.04307#27000#Vi?t#GI-108T#342.597#^2 14#Gio trnh hin php v lut t chc b my nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), V c n#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2011#^a158tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut #Nhng ni dung c bn ca hin php v t chc b my nh nc. T chc v hot ng ca c quan trong b my nh nc Vit Nam trn c s cc quy nh ca ph p lut hin hnh v vn ci cch t chc, hot ng ca b my nh nc hng ti t chc nh nc theo hng xy dng nh nc php quyn Vit Nam#Hin php #B my nh nc#V c n#THa#T chc nh nc#Vit Nam#Gio trnh#274305#inh Vn Mu## 00947000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620020053000670030040001200070058001600080 00500218009002300223010000500246011001500251015006000266021019500326020001700521 02000190053800500110055700500140056803900040058201300070058602000110059300500170 0604#VV11.04308#VV11.04309#VV11.04310#85000#Vi?t#GI-108T#351.0285#^214#Gio tr nh ng dng tin hc trong qun l hnh chnh#Gio trnh o to Trung cp Hnh c hnh#B.s.: Nguyn ng Khoa (ch.b.), V Th Tm, Hong Kim Chi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a503tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Trung tm tin hc Hnh chnh#Nhng kin thc v k nng c bn v ng dng tin hc v cng ngh th ng tin trong ngnh hnh chnh: Tin hc c bn, tin hc ho qun l hnh chnh n h nc, h iu hnh Windows, Winword, Excel#Tin hc ng dng#Qun l hnh chn h#V Th Tm#Hong Kim Chi#THa#274306#Gio trnh#Nguyn ng Khoa## 00665000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020035000650070049001000080005001490090 02000154010000500174011001500179021014200194020000900336020000800345006001100353 005001200364039000400376013000700380#VV11.04312#VV11.04311#110000#Vi?t#T550#20 0.3#^214#Bowker, John#T in tn gio th gii gin yu#John Bowker ; Lu Vn H y dch ; Chng Ngc h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a606tr.^b21cm#Gii thi u v cc tn gio ln trn th gii c sp xp theo tun t bng ch ci: nguy n l, ngun gc, nim tin, biu tng, kinh sch...#Tn gio#T in#Lu Vn Hy #Chng Ngc#THa#274307## 00710000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030017000710070032000880080005001200090 01100125010000500136011001400141021011600155020000900271020001000280020000800290 02000100029800500070030800500090031500500110032400500150033500500110035003900040 0361013000700365#VL11.00641#VL11.00642#20000#Vi?t#TR300T#294.3#^214#Tri thc Ph t gio#Mng xun an lc#L Th, Tnh Du, Diu Hng...#^aH.#^aTn gio#2011#^a 92tr.^b27cm#Gm nhng bi vit v ma xun, th ca, cuc sng, vn ho, o c, tr o, con ngi di gc nhn ca Pht gio#o pht#Cuc sng#Vn ho#Con n gi#L Th#Tnh Du#Diu Hng#Bi Quang Dng#Phng Sn#THa#274308## 01158000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020029000440070055000730080005001280090014001330100005001470110 01500152021040100167013000700568015011600575020000800691020000700699020000900706 02000100071500500120072500500150073700500170075200500130076900500130078203900040 0795020002100799#VL11.00643#500000#Vi?t#N305G#338.9597#^214#Nin gim 63 tnh t hnh 2010#B.s.: H Hi Long, Phm Vit Dng, Nguyn Vit Hng...#^aH.#^aCng Th ng#2011#^a790tr.^b28cm#Cung cp nhng thng tin c bn v iu kin t n hin, x hi, v nhng tim nng, th mnh ca tng tnh, thnh ph trong pht trin k inh t trn a bn v nhng ng gp cho nn kinh t. Tnh hnh pht trin kinh t ca tnh, thnh ph trong giai on 2005-2010. Cc c ch u i u t ca Nh nc v ca tnh, thnh ph i vi cc d n u t pht trin sn xut, ki nh doanh trn a bn...#274309#TTS ghi: Bo i ngoi Vit Nam Economic news - B Cng Thng. Cng ty C phn pht trin Khoa hc Cng ngh ViNa#Kinh t#X h i#Vit Nam#Nin gim#H Hi Long#Phm Vit Dng#Nguyn Vit Hng#Phm Th Mai#V n Th Ngc#THa#Tim nng pht trin## 00519000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200090 00318080005000400050015000450020023000600070015000830080018000980090011001160100 00500127011001500132021007200147020001700219020000900236020000900245039000400254 013000700258#VL11.00644#600000#Vi?t#TH550T#895.9226#^214#Trnh Cng Sn#Th tn h gi mt ngi#Trnh Cng Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a334tr.^b29cm# Gm nhng bc th ca c nhc s Trnh Cng Sn gi cho bn gi ca ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#THa#274310## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020021000640070067000850220004001522210 01700156008001800173009001100191010000500202011001500207020001800222020000300240 020001200243006001200255005002300267039000400290013000700294019000300301#VN11.01 647#VN11.01646#68000#Vi?t#C125B#813#^214#Prineas, Sarah#Cu b trm ma thut#Sa rah Prineas ; Thanh Tuyn dch ; Minh ho: Antonio Javier Caparo#Q.2#nh mt b o bi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a352tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Caparo, Antonio Javier#THa#274311#VH## 00581000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070043000600080018001030090011001210100005001320110 01400137012008200151020001800233020000900251020000400260005000900264039000400273 005001100277005000800288013000700296#VN11.01648#12000#Vi?t#B112S#895.9223#^214# By sc cu vng#Th: Bch Nga ; Tranh: Hng Bnh, T Uyn#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2011#^a24tr.^b19cm#Nhng bi th gip tr pht trin cm xc v tr tu ca tr. K diu thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Bch Nga#THa#Hng Bnh#T Uyn#274312## 00453000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070011000630080018000740090011000920100005001030110 01400108012001500122020001800137020000900155020001300164005001100177039000400188 013000700192#VN11.01649#8000#Vi?t#B505#895.9223#^214#BuBu i m bo him#Ngn Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#B hc l gio#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ngn Phng#THa#274313## 00445000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420070011000550080018000660090011000840100005000950110 01400100012001500114020001800129020000900147020001300156005001100169039000400180 013000700184#VN11.01650#8000#Vi?t#B505#895.9223#^214#BuBu bng#Ngn Phng#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Ngn Phng#THa#274314## 00572000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430070043000510080018000940090011001120100005001230110 01400128012008200142020001800224020000900242020000400251005000900255039000400264 005001100268005000800279013000700287#VN11.01651#12000#Vi?t#B454M#895.9223#^214# Bn ma#Th: Bch Nga ; Tranh: Hng Bnh, T Uyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2011#^a24tr.^b19cm#Nhng bi th gip tr pht trin cm xc v tr tu ca tr. K diu thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Bch Nga#THa#Hng Bnh#T U yn#274315## 00460000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440070022000620080005000840090011000890100005001000110 01400105012002600119020001800145020000900163020001300172005001000185039000400195 013000700199#VN11.01652#15000#Vi?t#CH500T#895.9223#^214#Ch thuyn trng#Tranh , li: C Bn L#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C Bn L#THa#274316## 00512000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070044000600080005001040090011001090100005001200110 01400125012002600139020001800165020000900183020001300192005002000205005001000225 039000400235013000700239#VN11.01653#15000#Vi?t#B101C#895.9223#^214#Bc ch tim kem#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b1 9cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C Bn L#THa#274317## 00459000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070022000600080005000820090011000870100005000980110 01400103012002600117020001800143020000900161020001300170005001000183013000700193 039000500200#VN11.01654#15000#Vi?t#A107K#895.9223#^214#Anh kin trc s#Tranh, li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C bn l#274318#vanh## 00469000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020027000430070022000700080005000920090011000970100005001080110 01400113012002600127020001800153020000900171020001300180005001000193039000500203 013000700208#VN11.01655#15000#Vi?t#H103C#895.9223#^214#Hai c thit k thi tra ng#Tranh, li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng qua nh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C bn l#Vanh#274319## 00457000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430070022000580080005000800090011000850100005000960110 01400101012002600115020001800141020000900159020001300168005001000181039000500191 013000700196#VN11.01656#15000#Vi?t#C450G#895.9223#^214#C gio lp em#Tranh, l i: C bn l#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C bn l#Vanh#274320## 00732000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490290032000680070055001000040014001550080 00500169009002000174010000500194011001500199021013200214020001000346020001100356 020000800367005001000375005003300385039000500418013000700423#VN11.01657#VN11.016 58#50000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#English - Vietnamese dictionary #Vit Fame b.s. ; Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh h..#Ti bn ln 2#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a737tr.^b16cm#Gm hn 75000 mc t ting Anh bao gm nhiu lnh vc, cng ngh thng tin, khoa hc k thut, vn ho x hi, gio dc, y h c,....#Ting Anh#Ting Vit#T in#Vit Fame#Hi Ngn ng hc Tp. H Ch Minh#v anh#274321## 00718000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050017000480020021000650030016000860070049001020080005001510090 01100156010000500167011001500172020000900187020000900196039000500205021017200210 020000900382013000700391005001600398005001400414#VN11.01659#VN11.01660#Vi?t#TH30 5T#294.3092#^214#Thch Thanh Ninh#Thin tng truyn k#Truyn chn lc#Thch Tha nh Ninh, Nguyn Th Vinh, inh Th Hinh#^aH.#^aTn gio#2011#^a323tr.^b19cm#o Pht#Thin s#vanh#Tp hp nhng cu chuyn v tiu s, cuc i v s nghip c a cc thin tng Vit Nam c sp xp theo cc triu i t Tin inh L - L n i thng ma xun nm 1975#Vit Nam#274322#Nguyn Th Vinh#inh Th Hinh## 00583000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020020000550070034000750080005001090090011001140100 00500125011001500130020000900145020000800154039000500162021011500167020001100282 013000700293005001700300#VN11.01661#VN11.01662#20300#Vi?t#294.3#^214#Vin Nhn# Cng c phng sinh#Vin Nhn ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a141 tr.^b19cm#o Pht#Gio l#vanh#Ging d t nhng ngha cn bn nht cho n s u xa, thm thu nht v vic phng sinh ca Lo Php s Vin Nhn#Phng sinh#27 4323#Nguyn Minh Tin## 00519000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020016000630070012000790080005000910090 01100096010000500107011001500112020000900127020000900136039000500145021007200150 012002400222013000700246#VN11.01663#VN11.01664#20000#Vi?t#A103V#294.3#^214#Nguy n Minh#Ai vo a ngc#Nguyn Minh#^aH.#^aTn gio#2011#^a143tr.^b19cm#o Pht #a ngc#vanh# cp ti khi nim v thin ng v a ngc di quan im ph t hc#T sch Rng m tm hn#274324## 00562000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020019000610070022000800080005001020090011001070100 00500118011001500123020000900138020000800147020001000155039000500165013000700170 021013100177#VN11.01665#VN11.01666#Vi?t#C107C#294.3#^214#Thch Thin Pht#Cnh c a hnh phc#Thch Thin Pht b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a145tr.^b19cm#o Pht# Gio l#Hnh phc#vanh#274325#Gm nhng bi gio l v hnh trnh Ba Quy v gi gn Nm Gii t gip cho con ngi t c nhng c m v c c hnh phc ## 00500000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020019000520070008000710080005000790090011000840100 00500095011001500100020000900115020000800124020000900132039000500141013000700146 021009300153#VN11.01667#VN11.01668#Vi?t#M111#294.3#^214#H Giao#Mu i v nh o#H Giao#^aH.#^aTn gio#2011#^a121tr.^b19cm#o Pht#Gio l#Cuc i#vanh#2 74326#Gm nhng bi gio l vit v cuc i v nhng ci nhn v cuc i i quan im o Pht## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020021000680030010000890070012000990040 01800111008000500129009002000134010000500154011001500159020001700174020000900191 020001000200039000500210013000700215#VN11.01669#VN11.01670#62000#Vi?t#NG558L#89 5.92214#^214#Trn Nhng#Ngi lm ra c tch#Trng ca#Trn Nhng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr ng ca#vanh#274327## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020015000670030016000820070013000980080 00500111009002000116010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000500194013000700199#VN11.01671#VN11.01672#31000#Vi?t#B400L#895.9223#^214#T rn Xun H#B li cy n#Tp truyn ngn#Trn Xun H#^aH.#^aQun i nhn dn #2011#^a240tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#vanh#274328## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020019000700030010000890070015000990040 01800114008000500132009002000137010000500157011001500162020001700177020000900194 020001000203039000500213013000700218#VN11.01674#VN11.01673#67000#Vi?t#M460B#895 .92214#^214#Nguyn c Mu#M bn tay gp ni#Trng ca#Nguyn c Mu#Ti bn l n th 1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a140tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Trng ca#vanh#274329## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020018000710030010000890070015000990040 01800114008000500132009002000137010000500157011001500162020001700177020000900194 020001000203039000500213013000700218#VN11.01675#VN11.01676#62000#Vi?t#V105L#895 .922134#^214#Nguyn Hu Qu#Vn l Trng Sn#Trng ca#Nguyn Hu Qu#Ti bn l n th 1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Trng ca#vanh#274330## 00845000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020023000570070051000800080005001310090020001360100 00500156011001500161020001500176020000900191020001000200039000500210013000700215 00500150022200500140023700500170025100500090026800500140027702000070029102102210 0298#VN11.01677#VN11.01678#22000#Vi?t#NG558C#895.922803#^214#Ngi con gi in Th#Trn Th Chnh, Bi Kiu Hng, Th Ngc Dip...#^aH.#^aQun i nhn dn #2010#^a128tr.^b19cm#Cu chin binh#Vit Nam#Truyn k#vanh#274331#Trn Th Chn h#Bi Kiu Hng# Th Ngc Dip#Hng Vn#Bi Minh Quc#Ph n#Gm nhng bi vi t ca n thanh nin xung phong Nguyn Th Chnh trong khng chin chng M v n hng ngi ng i tng lm vic vi ch k v nhng k nim trong chin tra nh v con ng hot ng cch mng ca ch## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050016000560020018000720030012000900070016001020040 01800118008000500136009002000141010000500161011001500166020001700181020000900198 020001200207039000500219013000700224#VN11.01679#VN11.01680#115000#Vi?t#M102M#89 5.92234#^214#Nguyn Tin Hi#Mch mu ca rng#Tiu thuyt#Nguyn Tin Hi#Ti b n ln th 1#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a272tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#vanh#274332## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020001100210020001300221 005001200234006000900246019001600255039000500271013000700276#VN11.01681#Vi?t#T31 2Y#895.1#^214#16000#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; L Hng dch #T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#L Hng#Dch Trung Quc#Vanh#274333## 00594000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000500254019001400259013000700273#VN11.01 682#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#vanh#Dch Nht Bn#274334## 00592000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001700194020000900211020001300220 005001900233006001200252039000500264019001400269013000700283#VN11.01683#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt N hung#Vanh#Dch Nht Bn#274335## 00581000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070039000720220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216020001300225 005001600238006001600254013000700270019001400277#VN11.01684#16000#Vi?t#S113L#89 5.6#^214#Sc lnh nh trng#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Phan Trng Phc dch# T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Phan Trng Phc#2 74336#Dch Nht Bn## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070049000690220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156020001700171020000900188020001300197005001900210 006001100229039000500240019001400245012003500259006001000294013000700304#VN11.01 685#16000#Vi?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Dch: Nguyt Anh, Dung Nghi#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a207tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#Vanh#D ch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dung Nghi#274337## 00580000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280140007000330020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001700225020000900242020001300251039000700264013000700271#VN11.01686#C117B#89 5.6#^214#Vi?t#14000#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .32#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn t ranh#Y. Vn#274338## 00585000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000700234012003500241013000700276#VN11.01687#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .37#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Y. Vn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#274339## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141020001700156020000900173020001300182005001500195 006000900210039000700219013000700226019001400233#VN11.01688#16000#Vi?t#N119T#89 5.6#^214#Nc thang c vng#Truyn tranh#Sakura Tsukuba ; An Nhin dch#T.1#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tr anh#Sakura Tsukuba#An Nhin#Y. Vn#274340#Dch Nht Bn## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000700244019001400251013000700265#VN11.01689#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.8#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#Y. Vn#Dch Nh t Bn#274341## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000700244019001400251013000700265#VN11.01690#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.9#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#Y. Vn#Dch Nh t Bn#274342## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001700202020000900219020001300228 005001900241006001300260019001400273039000700287013000700294#VN11.01691#16000#V i?t#254Q#895.6#^214#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki #Phng Quyn#Dch Nht Bn#Y. Vn#274343## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001700202020000900219020001300228 005001900241006001300260019001400273039000700287013000700294#VN11.01692#16000#V i?t#254Q#895.6#^214#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki #Phng Quyn#Dch Nht Bn#Y. Vn#274344## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000700247019001400254013000700268#VN11.01693#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.6#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#Y. Vn#Dch Nht Bn#274345## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000700247019001400254013000700268#VN11.01694#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.7#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#Y. Vn#Dch Nht Bn#274346## 00600000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000700284013000700291#VN11.01695#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.41#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y. Vn#274347## 00600000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000700284013000700291#VN11.01696#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.42#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y. Vn#274348## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000700259019001400266013000700280#VN11.01697#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# Y. Vn#Dch Nht Bn#274349## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000700259019001400266013000700280#VN11.01698#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# Y. Vn#Dch Nht Bn#274350## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000700227019001600234012004000250013000700290#VN11.04313#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Y. Vn#Dch Trung Quc#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#274351## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200100002300300130 00330070030000460220006000760080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000700251181000700258082000600265808000500271013000700276#VV11.04314#17000#V i?t#Phong vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.124#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#Y. Vn#P H431V#895.1#^214#274352## 00631000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000700298041000500305013000700310#VV11.04 315#TH121#895.1#^214#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Y. Vn#Vi?t#274353## 00631000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000700298041000500305013000700310#VV11.04 316#TH121#895.1#^214#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Y. Vn#Vi?t#274354## 00680000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200050027222100260027700600100030300800180031300900110033101000050034201300070 0347#VV11.04317#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Y. Vn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.73#Kh phng tr nh ln#Trn Vnh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#274355## 00676000000000325000450002600110000002000170001101100150002801200400004302000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200050027222100220027700600100029900800180030900900110032701000050033801300070 0343#VV11.04318#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Trung Quc#Truyn tranh#Y. Vn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.74#Rng danh long h mn#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#274356## 00733000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020038000720080010001100090030001200100 00500150011001400155021023500169020001600404020001100420020000900431020001300440 039000700453013000700460#VV11.04319#VV11.04320#VV11.04321#VV11.04322#Vi?t#H428# 368.4009597#^214#Hi p v chnh sch bo him x hi#^aCn Th#^aBo him x h i Tp. Cn Th#2011#^a62tr.^b21cm#Bao gm cc quy nh c bn v chnh sch bo him x hi, t chc qun l v th tc thc hin thu np bo him x hi. Nm c h bo him x hi bt buc: m au, thai sn, tai nn lao ng, hu tr, t tut v bo him tht nghip#Bo him x hi#Chnh sch#Vit Nam#Sch hi p#Y. Vn#274357##