00597000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200210001500300130 00360050014000490060012000630070033000750080018001080090011001260100005001370110 01500142012004000157022000400197082000600201013000700207014000700214026001100221 181000600232019001600238020001700254020001100271020001300282#Vi?t#^214#KVn#V t hn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Wan Yat Leung ; Tuyt Nh ung dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a127tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#T.6#895.1#270940#15000#VV11.00610#V400T#Dch Trung Quc#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh## 00846000000000313000450004100050000080800050000503900050001000100150001500200290 00300050008000590060012000670070042000790080018001210090011001390100005001500110 01500155082000400170013000700174014000700181026001100188026001100199026001100210 181000700221019000800228020002000236020002000256020001400276021024200290#Vi?t#^2 14#KVn#Greene, Robert#Nguyn tc 50 - Khng s hi#50 Cent#L nh Chi#Robert G reene, 50 Cent ; L nh Chi dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a334tr.^b21 cm#158#270941#72000#VV11.00611#VV11.00613#VV11.00612#NG527T#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Trit l sng#Trnh by nhng chin lc hnh ng khc nhau, nhng bi hc thc t nh con ng vn ln ca cc ca s ni ting gip mi ngi vt qua ni s hi - chng ngi ln nht trn con ng dn ti thnh cng, ti mt cuc sng c ngha## 01173000000000361000450004100050000080800050000503900050001000100150001500200220 00300290016000520030063000680050015001310050017001460060018001630070071001810080 01800252009001100270010000500281011001500286082000600301013000700307014000700314 02600110032102600110033202600110034318100060035401900090036002000090036902000080 0378020001100386020001000397021040400407#Vi?t#^214#KVn#Kotler, Philip#Bc chuy n marketing#Marketing moves#Cch tip cn mi tm kim li nhun, pht trin v i mi#Jain, Dipak C.#Maesingee, Suvit#Nguyn Hin Trang#Philip Kotler, Dip ak C. Jain, Suvit Maesingee ; Nguyn Hin Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a259tr.^b21cm#658.8#270942#55000#VV11.00614#VV11.00616#VV11.00615#B557C #Dch Anh#Tip th#Qun l#Kinh doanh#Li nhun#Trnh by mt khun mu mi c s kt hp ca 3 dng qun l: qun l nhu cu, qun l ngun lc v qun l mng li trin khai chin lc v cc hot ng marketing, nhm gip cc doanh n ghip c th trin khai hot ng marketing trn bn nn tng: sn phm hay dch v cho bn, hot ng marketing, cu trc hot ng kinh doanh v nhng h th ng vn hnh, gp phn to ra li nhun v doanh thu## 01054000000000361000450004100050000080800050000503900050001000100110001500200280 00260030032000540060012000860070029000980080018001270090011001450100005001560110 01500161012002800176082001200204013000700216014000700223026001100230026001100241 02600110025218100060026301900080026902000140027702000200029102000170031102000100 0328020001100338020000800349021033500357#Vi?t#^214#KVn#Plate, Tom#i thoi vi L Quang Diu#Cch thc xy dng mt quc gia#Nguyn Hng#Tom Plate ; Nguyn H ng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a266tr.^b21cm#Nhng ngi khng l ch u #959.5705092#270943#59000#VV11.00617#VV11.00619#VV11.00618#452T#Dch M#L Quang Diu#Quan im chnh tr#Quan im x hi#Phng vn#Tng thng#Xingapo#Gi i thiu ni dung cuc i thoi gia Tng thng L Quang Diu v nh bo Tom Pl ate v quan im ca L Quang Diu i vi nhiu vn i ni, i ngoi cng nh cuc sng ring ca ng, v chnh tr, ngh thut lnh o, cch thc qun l v nhng chnh sch hiu qu, cch nhn nhn v cc vn lch s, tn gio, chng tc...## 00479000000000265000450004100050000080800050000503900050001000100110001500200210 00260030016000470070011000630080018000740090011000920100005001030110015001080820 01000123013000700133014000700140026001100147026001100158181000600169020001700175 020000900192020001200201#Vi?t#^214#KVn#Dng Thy#B cu chung mi vm#Tp truy n ngn#Dng Thy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a299tr.^b20cm#895.92234#27 0944#64000#VV11.00620#VV11.00621#B450C#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00859000000000313000450004100050000080800050000503900050001000100140001500200390 00290030010000680070044000780080009001220090019001310100005001500110015001550120 02600170082000600196013000700202014000700209026001100216026001100227181000600238 020000900244020000900253020000900262020000900271020001000280021025500290#Vi?t#^2 14#KVn#Thch Nht T#i dp trit l v hnh phc hn nhn#o & i#Thch Nh t T ; Hiu chnh: Gic Minh Duyn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a177tr.^b20 cm#T sch o Pht ngy nay#294.3#270945#32000#VV11.00622#VV11.00623#452D#o Pht#Trit l#Gia nh#Hn nhn#Hnh phc#Trnh by trit l chung thu gia v v chng trong o Pht nh vn thm v bt trong ng x v chng, hn nhn v hnh phc, nguyn nhn v gii php chng bo lc gia nh...ng dng hnh tr Pht php vt qua s c n v trng vng trong tm## 00604000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200300001500800090 00450090019000540100005000730110015000780120022000930820006001150130007001210140 00700128026001100135026001100146181000600157020001200163020001100175020000900186 021015500195#Vi?t#^214#KVn#au bao t bnh ca mi ngi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a127tr.^b21cm#Sc kho qu hn vng#616.3#270946#24000#VV11.00624#V V11.00625#111B#Bnh d dy#Phng bnh#iu tr#Gii thiu nhng nguyn nhn v triu chng ca bnh au d dy. Hng dn cch phng nga v cha bnh nh: n ung hp l, ch sinh hot hng ngy...## 00798000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200430001500800100 00580090039000680100005001070110015001120820018001270130007001450260011001520260 01100163181000600174020000800180020000800188020000800196020000800204020000700212 021032500219#Vi?t#^214#KVn#Lch s ng b phng An Thi 1975 - 2005#^aCn Th #^aBan chp hnh ng b phng An Thi#2010#^a291tr.^b20cm#324.2597070959793#27 0947#VV11.00626#VV11.00627#L302S#Lch s#ng b#An Thi#Cn Th#Phng#Khi qu t v c im a l, dn c v nhng thnh tch t c ca ng b v nhn d n phng An Thi (thuc thnh ph Cn Th) trong chng ng u tranh, xy dng v bo v t nc, tin hnh ci to v xy dng ch ngha x hi, thc hin ng li i mi ca ng, y mnh cng nghip ho v hin i ho t nc## 00734000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200400001500800090 00550090019000640100005000830110015000880120022001030820006001250130007001310140 00700138026001100145026001100156181000600167020001800173020001800191020001100209 020000900220021023900229#Vi?t#^214#KVn#Dng thc phng php phng - tr bnh# ^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a197tr.^b21cm#Sc kho qu hn vng#613.2#2709 48#36000#VV11.00628#VV11.00629#D561T#Chm sc sc kho#Liu php n ung#Phng bnh#iu tr#Gii thiu cc nguyn tc n ung gi gn sc kho. Hng dn c h n ung v cc mn n phng v tr cho mt s bnh nh x va ng mch, t ai bin mch mu no, i tho ng, ung th, bnh phi... nhm m bo sng kh o, sng tt## 00637000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200390001500800090 00540090019000630100005000820110015000870120022001020820006001240130007001300140 00700137026001100144026001100155181000600166020001100172020001100183020000900194 021018000203#Vi?t#^214#KVn#i tho ng k git ngi thm lng#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2010#^a127tr.^b21cm#Sc kho qu hn vng#616.4#270949#24000#VV1 1.00630#VV11.00631#103T#Tiu ng#Phng bnh#iu tr#Cung cp kin thc v ng uyn nhn v triu chng ca bnh i tho ng. Hng dn cch phng v cha b nh bng ch n ung, luyn tp th dc th thao, gi tm tr n nh...## 00583000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510080009000730090019000820100005001010110 01500106012002200121021014500143020000900288020001100297039000500308020000900313 013000700322#VV11.00632#VV11.00633#25000#Vi?t#B108V#616.3#^214#Bo v l gan c a bn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a135tr.^b21cm#Sc kho qu hn vng#Cung cp kin thc v nguyn nhn v triu chng ca cc bnh v gan. Hng dn cch phng trnh v cha bnh bng ch dinh dng, n ung...#Bnh gan#Phng bnh #KVn#iu tr#270950## 00615000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530080009000800090019000890100005001080110 01500113012002200128021017000150020000900320020001100329039000500340020000900345 013000700354#VV11.00634#VV11.00635#24000#Vi?t#TR120C#616.85#^214#Trm cm st t h thm lng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a127tr.^b21cm#Sc kho qu hn v ng#Cung cp kin thc v nguyn nhn v triu chng ca bnh trm cm. Hng dn ch n ung, th dc th thao, gi tm tr n nh... phng trnh, cha b nh trm cm#Trm cm#Phng bnh#KVn#iu tr#270951## 00648000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490080009000770090019000860100005001050110 01500110012002200125021019700147020001800344020001100362039000500373020000900378 013000700387#VV11.00636#VV11.00637#40000#Vi?t#S455V#613#^214#Sng vui, sng kho bn ma#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a222tr.^b21cm#Sc kho qu hn vng# Cung cp mt s bin php nhm nng cao sc kho, phng trnh cc bnh do thi t it thay i v hng dn cch n ung, ch luyn tp th dc th thao hp l ... phng nga bnh trong bn ma#Chm sc sc kho#Phng bnh#KVn#iu tr# 270952## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010016000520020021000680030020000890070035001090220 00400144008000900148009001900157010000500176011001500181020001600196020001100212 020002000223006001200243039000500255013000700260019001600267#VV11.00638#VV11.006 39#220000#Vi?t#T523D#895.1#^214#T ng D Nhn#Tu Dng dim s#Tiu thuy t lch s#T ng D Nhn ; Nguyn Khu dch#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#201 0#^a517tr.^b21cm#Vn hc c in#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#Nguyn Khu#KVn #270953#Dch Trung Quc## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010016000520020021000680030020000890070035001090220 00400144008000900148009001900157010000500176011001500181020001600196020001100212 020002000223006001200243039000500255019001600260013000700276#VV11.00640#VV11.006 41#220000#Vi?t#T523D#895.1#^214#T ng D Nhn#Tu Dng dim s#Tiu thuy t lch s#T ng D Nhn ; Nguyn Khu dch#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#201 0#^a495tr.^b21cm#Vn hc c in#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#Nguyn Khu#KVn #Dch Trung Quc#270954## 00983000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020055000560070066001110080005001770090043001820100 00500225011001500230015007700245021023500322020001900557020001100576039000500587 013000700592005001600599005001300615005001600628005001200644020001300656#VV11.00 643#VV11.00644#VV11.00642#Vi?t#M458T#551.57#^214#100 cu hi - p v cc hin t ng kh tng thu vn#B.s.: Nguyn Vit Thi, Bi c Long, Lng Tun Minh, V Anh Tun#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2010#^a117tr.^b21cm#T TS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Trung tm Kh tng Thu vn Quc gia#Gm 1 00 cu hi v gii p nhng khi nim v kin thc c bn v cc hin tng kh tng thu vn nh: bo, lc, dng, hn hn, l qut...v cc bin php phng trnh, ch ng ng ph nhm gim thiu thit hi do thin tai gy ra#Kh tng thu vn#Hin tng#KVn#270955#Nguyn Vit Thi#Bi c Long#Lng Tun Minh#V Anh Tun#Sch hi p## 00981000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020041000650290058001060070066001640080 00500230009004300235010000500278011001500283021023300298020000800531020001000539 03900050054900500120055400500170056600500130058300500180059602000070061400500150 0621013000700636#VV11.00645#VV11.00647#VV11.00646#58000#Vi?t#L106N#915.9731#^21 4#Lng ngh du lch H Ni v vng ph cn#The tourism craft villages Hanoi and the surrounding area#B.s.: Lu Duy Dn (trng ban), Nguyn Hu Chnh, Bch Hng n...#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2010#^a163tr.^b21cm#Gii thiu cc tuyn du lch lng ngh v i nt v s hnh thnh, pht trin, cc s n phm c trng ca cc lng ngh du lch H Ni v vng ln cn nh: lng n gh tin Nh Kh, thu Qut ng, la Vn Phc, gm s Bt Trng...#Du lch#Lng ngh#KVn#Lu Duy Dn#Nguyn Hu Chnh#Bch Hng n#Giang Nguyn Thi#H Ni#L u Xun Chng#270956## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.00197#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#KVn#Dch Nht Bn#270957## 00579000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN11.00198#14000#C 117B#895.6#^214#Vi?t#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .27#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a179tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#270958## 00545000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070035000700080018001050090011001230100 00500134011001500139012003500154020001800189020001100207020001300218006000800231 039000500239013000700244019001600251#VN11.00199#16000#Vi?t#B112S#895.1#^214#By sc cu vng#Truyn tranh#Tsen Shiau Jing ; Ngc Phng dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hi Th#KVn#270959#Dch Trung Quc## 00584000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000500235012003500240013000700275#VN11.00200#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .32#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#270960## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000500254013000700259019001400266#VN11.00 201#16000#Vi?t#NG419T#895.6#^214#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a182tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#KVn#270961#Dch Nht Bn## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070055000620220004001170080018001210090 01100139010000500150011001500155012004000170020001700210020000900227020001300236 005001300249005001300262039000500275019001400280006001000294013000700304#VN11.00 202#14000#Vi?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N Angel dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#KVn#Dch Nht Bn#D.N Angel#270962## 00955000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020044000710070057001150080 00500172009001100177010000500188011001500193015003200208021027000240020000900510 02000190051900500160053800500150055400500070056900500160057600500130059203900050 0605013000700610#VN11.00203#VN11.00206#VN11.00205#VN11.00204#58000#Vi?t#K305T#3 10#^214#Kin thc thng k dnh cho cn b lnh o#B.s.: Nguyn Vn Tin (ch.b. ), Tng Vn Khin, L Th...#^aH.#^aThng k#2010#^a244tr.^b19cm#TTS ghi: Hi T hng k Vit Nam#Gii thiu khi qut v vai tr ca thng tin thng k v nhng kin thc c bn v thng k. Mt s thut ng chung v thng k, thut ng kin h t - x hi ch yu c lin quan; mt s ch tiu thng k kinh t - x hi, p hc v cng tc lnh o, qun l v iu hnh#Thng k#Ph bin kin thc#Nguy n Vn Tin#Tng Vn Khin#L Th#Nguyn Th Lin#o Ngc Lm#KVn#270963## 00414000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010009000470020006000560030012000620070009000740080005000830090 01000088010000500098011001500103020001700118020000900135020000400144039000500148 013000700153#VN11.00207#VN11.00208#Vi?t#TR116#895.9221#^214#Ngc Cn#Trng#Th b n cu#Ngc Cn#^aH.#^aVn hc#2010#^a124tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #KVn#270964## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010014000550020019000690030004000880070014000920080 00500106009001000111010000500121011002900126020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190#VN11.00209#VN11.00210#45000#Vi?t#NH550C#895.9221#^214# Hong Khc B#Nh cnh chim tri#Th#Hong Khc B#^aH.#^aVn hc#2010#^a127tr., 8tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#270965## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020019000730030004000920070017000960080 00500113009001000118010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000500177013000700182#VN11.00211#VN11.00212#35000#Vi?t#TH108T#895.92214#^214 #Nguyn Hng Vinh#Thao thc dng i#Th#Nguyn Hng Vinh#^aH.#^aVn hc#2010#^a 87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#270966## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020010000650030012000750070010000870080 00500097009001000102010000500112011001500117020001700132020000900149020001200158 039000500170013000700175#VN11.00213#VN11.00214#65000#Vi?t#KH110V#895.9223#^214# Xun Hng#Kht vng#Tiu thuyt#Xun Hng#^aH.#^aVn hc#2010#^a328tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#270967## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020014000580030004000720070039000760080005001150090 01000120010000500130011001500135015009200150020001700242020000900259020000400268 01300070027200500130027900500060029200500150029800500130031300500120032603900050 0338#VN11.00215#VN11.00216#50000#Vi?t#TH460K#895.9221008#^214#Th Krng Pc#Th # Ton Din, V Dy, Nguyn Hu Hp...#^aH.#^aVn hc#2010#^a176tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut k Lk. Chi hi Vn hc Ngh thut Krng Pc ng k Lk#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#270968# Ton Din#V Dy#Nguyn Hu Hp#L nh Liu#V Bnh Lc#KVn## 00973000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020013000460070055000590080005001140090010001190100005001290110 02900134021034000163020000800503020002300511020000800534020000500542020000800547 02000070055500500100056200500160057200500130058800500130060103900050061401300070 0619020000900626#VN11.00217#VN11.00218#Vi?t#L106T#959.733#^214#Lng Th Lo#B V n T, Bi Quang Chiu, Bi nh Khu, V Danh Ton#^aH.#^aVn hc#2011#^a175tr., 8tr. nh mu^b19cm#Gii thiu lch s ca lng Th Lo (huyn Ph C, tnh Hng Yn) qua cc thi k t thi Nh Nguyn, trong khng chin chng Php, 10 nm h o bnh (1954-1964), thi chng M, nhng nm bao cp v thi k i mi t 1987 n nay. ng thi ghi li truyn thng cch mng, truyn thng vn ho v tm t, hoi bo ca ngi dn lng Th Lo#Lch s#Truyn thng cch mng#Vn ho#L ng#Th Lo#Ph C#B Vn T#Bi Quang Chiu#Bi nh Khu#V Danh Ton#KVn#2709 69#Hng Yn## 00783000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570030004000730070096000770220004001730050 01500177005001600192005001400208005001600222005001600238005001400254005001700268 00800050028500900180029001000050030801100150031301500510032802000170037902000090 0396020000400405039000500409013000700414#VN11.00219#VN11.00220#30000#Vi?t#H401T #895.9221008#^214#Hoa tm Tr Sn#Th#Dng Ngc Bu, Nguyn Don Cn, on T D uyn... ; Tuyn chn: on T Duyn, Nguyn Vn Thinh#T.3#Dng Ngc Bu#Nguyn Don Cn#on T Duyn#Nguyn Vn Dip#Ung Ngc Dng#on T Duyn#Nguyn Vn Thinh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a146tr.^b19cm#TTS ghi: Lin Cu lc b Th t ruyn thng H Tnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#270970## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020018000700030004000880070016000920080 00500108009001000113010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN11.00221#VN11.00222#36000#Vi?t#G100T#895.9221#^214#V ng Trng Chi#G trng nui con#Th#Vng Trng Chi#^aH.#^aVn hc#2010#^a98tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#270971## 00770000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460010015000510020091000660070015001570080005001720090019001770100 00500196011001500201020001900216020000900235039000500244013000700249021020500256 020001000461020001100471020001000482#VN11.00223#VN11.00224#Vi?t#T103N#363.120095 97#^214#Hong nh Ban#Tai nn giao thng ng st gy hu qu nghim trng V it Nam - Thc trng v gii php#Hong nh Ban#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a 254tr.^b19cm#Tai nn giao thng#Vit Nam#KVn#270972#Nhng vn c bn v iu tra v thc trng iu tra cc v tai nn giao thng ng st gy hu qu nghi m trng Vit Nam. Mt s kin ngh v gii php gp phn lm gim tai nn gia o thng ng st#ng st#Thc trng#Gii php## 00772000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020038000660070019001040080005001230090 00900128010000500137011001500142021030800157020000900465020000700474020001300481 039000500494013000700499#VV11.00648#VV11.00649#39000#Vi?t#C101P#613.7#^214#Nguy n Mai Lan#Cc phng php gim bo sau khi sinh#Nguyn Mai Lan b.s#^aH.#^aPh n #2011#^a205tr.^b21cm#Gii thiu phng php gim bo sau khi sinh. Cung cp nh ng kin thc v nguyn nhn ca hin tng bo ph n sau khi sinh, hu qu c a bo cng nh nhng cch gim bo sai lm m ch em thng mc phi. Gii thiu nhng gii php gim bo n gin m hiu qu nh tp th dc, n ung v luyn tp yoga#Gim bo#Ph n#Sau khi sinh#KVn#270973## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020035000650070041001000080005001410090 00900146010000500155011001500160012002800175021017100203020000900374005002000383 039000500403013000700408020000800415020001800423#VV11.00650#VV11.00651#37000#Vi ?t#250S#618.2#^214#L Tuyt Minh# sinh con kho mnh & thng minh#B.s.: L Tu yt Minh, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aPh n#2010#^a191tr.^b21cm#Bch khoa tri th c thai sn#Gii thiu nhng kin thc c bn v vic mang thai, sc kho sinh l thi k mang thai, nhng tri thc v sinh tt, nui dng tt sinh con k ho mnh v thng minh#Thai sn#Nguyn Th Thu Hng#KVn#270974#Sn ph#Chm sc sc kho## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020032000660070041000980080005001390090 00900144010000500153011001500158012002800173021022500201020000900426020000800435 020001800443005002000461039000500481013000700486#VV11.00652#VV11.00653#40000#Vi ?t#CH114S#618.2#^214#L Tuyt Minh#Chm sc sc kho khi mang thai#B.s.: L Tuy t Minh, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aPh n#2010#^a219tr.^b21cm#Bch khoa tri thc thai sn#Hng dn cch tng cng dinh dng v chm sc sc kho trong thi k mang thai. Cch phng cha bnh v cch dng thuc an ton trong thi k mang thai thai ph c nhng kin thc tt nht chm sc bn thn v thai nhi#Thai sn#Sn ph#Chm sc sc kho#Nguyn Th Thu Hng#KVn#270975## 00756000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020031000660070041000970080005001380090 00900143010000500152011001500157012002800172021015100200020000900351020000800360 020001200368005002000380039000500400020001200405013000700417020001800424#VV11.00 654#VV11.00655#42000#Vi?t#CH114S#618.2#^214#L Tuyt Minh#Chm sc sn ph & tr s sinh#B.s.: L Tuyt Minh, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aPh n#2010#^a247tr.^b 21cm#Bch khoa tri thc thai sn#Hng dn qu trnh sinh v nhng kin thc v sinh bt thng, cch chm sc sc kho, phng trnh bnh cho sn ph sau khi sinh v tr s sinh#Thai sn#Sn ph#Tr s sinh#Nguyn Th Thu Hng#KVn#Tr s sinh#270976#Chm sc sc kho## 00733000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020029000650030026000940070016001200080 00500136009000900141010000500150011001500155021025500170020000800425020002200433 039000500455013000700460#VV11.00656#VV11.00657#45000#Vi?t#K600N#658#^214#Nguyn Th Sinh#K nng qun l doanh nghip#B quyt qun l hiu qu#Nguyn Th Sinh #^aH.#^aPh n#2011#^a206tr.^b21cm#Gii thiu nhng k nng qun l doanh nghip , chc nng ca qun l, mc ch v i tng ca kinh doanh, qun l nhn s, qun l thng tin k thut, qun l dy chuyn sn xut, qun l chin lc, qu n l th trung doanh nghip v qun l ti chnh#Qun l#Qun tr doanh nghip# KVn#270977## 00907000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020033000680070063001010080005001640090 00900169010000500178011001500183021034400198020000700542020000900549006002100558 006001800579039000500597013000700602019000800609#VV11.00658#VV11.00659#69000#Vi ?t#C430M#155.43#^214#Gurian, Michael#Con mun mnh l ai h con trai?#Michael Gu rian ; Dch: Nguyn Ngc Duy Trm, Trng Th Mai H#^aH.#^aPh n#2011#^a273tr. ^b24cm#Cung cp s hiu bit v nhng g ang xy ra bn trong no ca mt cu c on trai, t s sinh n tui trng thnh; nhng s khc bit gia no b nam v n, cng nhng im yu v th mnh ca mt cu con trai; vai tr ca cha m, g ia nh cng cng ng trong vic gip cc cu con trai tm c mc ch sng v thnh cng cho cuc i mnh#Tm l#Con trai#Nguyn Ngc Duy Trm#Trng Th M ai H#KVn#270978#Dch M## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420220004000710040018000750080005000930090009000980100 00500107011001400112012001400126020001100140020000900151020001400160039000500174 013000700179#VV11.00660#10000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii ca nhng nng t in#T.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aPh n#2010#^a16tr.^b26cm#B tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#270979## 00426000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020015000420220004000570080005000610090009000660100005000750110 01400080012001400094020001100108020000900119020001400128039000500142013000700147 004001800154#VV11.00661#10000#Vi?t#TH305T#372.21#^214#Thin thn nh#T.2#^aH.#^ aPh n#2010#^a16tr.^b26cm#B tp t mu#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn# 270980#Ti bn ln th 2## 00430000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420220004000610040018000650080005000830090009000880100 00500097011001400102012001400116020001100130020000900141020001400150039000500164 013000700169#VV11.00662#10000#Vi?t#TH523T#372.21#^214#Thu th mt trng#T.1#T i bn ln th 2#^aH.#^aPh n#2010#^a16tr.^b26cm#B tp t mu#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#KVn#270981## 00426000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410220004000570040018000610080005000790090009000840100 00500093011001400098012001400112020001100126020000900137020001400146039000500160 013000700165#VV11.00663#10000#Vi?t#X550S#372.21#^214#X s thn tin#T.1#Ti b n ln th 2#^aH.#^aPh n#2010#^a16tr.^b26cm#B tp t mu#Tp t mu#Mu gio#S ch mu gio#KVn#270982## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030043000660290018001090070036001270080 00500163009001900168010000500187011001500192020001700207006001700224039000500241 013000700246019000900253001001300262020000400275020001200279#VV11.00664#VV11.006 65#28000#Vi?t#S110T#823#^214#St th lu tnh#Ton tp truyn ngn v siu ip vin 007#Quantum of solace#Ian Fleming ; Nguyn Vn Quang dch#^aH.#^aCng an n hn dn#2010#^a261tr.^b23cm#Vn hc hin i#Nguyn Vn Quang#KVn#270983#Dch A nh#Fleming, Ian#Anh#Truyn ngn## 00909000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020031000620030032000930070027001250080 00500152009000900157010000500166011001500171021038800186020000700574020000700581 020001000588005000900598039000500607013000700612#VV11.00666#VV11.00667#35000#Vi ?t#H112S#155.6#^214#Thanh Thu#Hy sng vi mc tiu i mnh#40 li th thm d nh cho ph n#B.s.: Thanh Thu, Duy Tho#^aH.#^aPh n#2011#^a161tr.^b21cm#Thng qua nhng cu chuyn gi suy ngm hay gi li cm xc trong cuc i ca m t ngi ph n gip h tm ra iu g l quan trng nht i vi mnh v qun l c la chn ca mnh; qua xy dng cuc sng vi cht lng tt hn, bit quan tm n chnh bn thn mnh, tm s t tin v sc sng, tm s cn bng, n im khao kht tr thnh ngi ph n sinh ng v tuyt vi#Tm l#Ph n#Cu c sng#Duy Tho#KVn#270984## 00849000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020050000640070036001140080005001500090 00900155010000500164011001500169021029800184020001100482020001800493020001100511 020000900522005001600531039000500547013000700552#VV11.00668#VV11.00669#54000#Vi ?t#D561S#613.7#^214#Dng Thu i#Dng sinh tng cng sc kho v phng cha b nh#B.s.: Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^aH.#^aPh n#2011#^a291tr.^b21cm#Cung c p cc kin thc thung thc v dng sinh. Phng php dng sinh bng thuc ng y vi nhng mn n b dng; dng sinh bng vn ng v rn luyn th dc t h thao. Gii thiu cc triu chng sinh bnh, mt s bnh thng gp ngi tr ung cao tui sm pht hin v cha tr kp thi#Dng sinh#Chm sc sc kho# Phng bnh#iu tr#Nguyn Kim Hanh#KVn#270985## 00624000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010021000510020016000720070021000880080005001090090 00900114010000500123011001400128021018100142020000700323020000900330039000500339 013000700344020000700351#VV11.00670#VV11.00671#33000#Vi?t#M430N#641.8#^214#Nguy n Dzon Cm Vn#Mn ngon dn d#Nguyn Dzon Cm Vn#^aH.#^aPh n#2010#^a63tr. ^b21cm#Hng dn phng php chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn ngon d n d dng trong ba n hng ngy ca ba min Bc - Trung - Nam nh: mn mn, m n canh, mn xo, cm gh...#Nu n#Ch bin#KVn#270986#Mn n## 00577000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340010021000390140007000600410005000670020017000720070021000890080005001100090 00900115010000500124011001400129021013300143020000700276020000900283039000500292 013000700297020000700304#VV11.00672#VV11.00673#M430A#641.8#^214#Nguyn Dzon Cm Vn#33000#Vi?t#Mn n hng ngy#Nguyn Dzon Cm Vn#^aH.#^aPh n#2010#^a63tr .^b21cm#Hng dn phng php chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn n h ng ngy nh: mn canh, mn hp, mn xo, mn mn, mn gi...#Nu n#Ch bin#KV n#270987#Mn n## 00592000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340010021000390140007000600410005000670020018000720070021000900080005001110090 00900116010000500125011001400130021014700144020000700291020000900298039000500307 013000700312020000700319#VV11.00674#VV11.00675#M430N#641.8#^214#Nguyn Dzon Cm Vn#33000#Vi?t#Mn ngon i tic#Nguyn Dzon Cm Vn#^aH.#^aPh n#2010#^a63t r.^b21cm#Hng dn phng php chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn ngon i tic nh: cc mn khai v, cc mn t tht gia cm, cc mn hi sn...#Nu n#Ch bin#KVn#270988#Mn n## 00582000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340010010000390140007000490410005000560020007000610070010000680080005000780090 00900083010000500092011001400097021012200111020000700233020000900240039000500249 013000700254012003600261020000700297#VV11.00676#VV11.00677#M430B#641.8#^214#Qun h Chi#33000#Vi?t#Mn b#Qunh Chi#^aH.#^aPh n#2010#^a63tr.^b21cm#Hng dn ph ng php chn nguyn liu v cch ch bin mn n ngon t tht b nh: b nng , gi b, b hm, b chin...#Nu n#Ch bin#KVn#270989#60 mn n c nhiu n gi a thch#Mn n## 00775000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020026000600070009000860080005000950090 00900100010000500109011001500114021031700129020001700446020001400463039000500477 013000700482020002000489#VV11.00678#VV11.00679#26000#Vi?t#N428K#363.6#^214#L K hanh#Ni khng vi game online#L Khanh#^aH.#^aPh n#2011#^a126tr.^b21cm#Trnh by mt s nhn nh xoay quanh n vn nn nghin tr chi game online ang tc ng n cc tng lp thuc cc la tui khc nhau trong x hi, c bit l gi i tr. a ra mt s li khuyn v phng hng gip tip cn game online mt c ch lnh mnh, xc nh liu lng chi mt cch hp l v khoa hc...#Tr chi in t#Vn x hi#KVn#270990#Tr chi trc tuyn## 00818000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020049000490070026000980080005001240090009001290100 00500138011001500143021030800158020002000466006001600486039000500502013000700507 019000500514020001100519020001000530#VV11.00680#VV11.00681#28000#Vi?t#126L#158 #^214#y l cuc i bn ch khng phi cuc sng th#Hunh Vn Thanh bin dch #^aH.#^aPh n#2011#^a175tr.^b20cm#Gii thiu nhng phng cch n gin m thc t vt qua nhng chng gai, th thch, gip chng ta c thm nim tin vo c uc sng, tin v pha trc v t c thnh cng. ng thi truyn ti thng ip nh mt li cnh tnh v cng l mt li khuyn chn tnh: hy nghim tc v i chnh cuc i mnh#Tm l hc ng dng#Hunh Vn Thanh#KVn#270991#Dch#Thn h cng#Cuc sng## 00886000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020029000610030104000900070026001940080 00500220009000900225010000500234011001500239021027600254020000700530020001000537 005000900547039000500556013000700561020001000568020000600578#VV11.00682#VV11.006 83#33000#Vi?t#H309N#153.6#^214#Tiu Hng#Hiu ngi khc qua tip xc#7 b quy t nhn bit ngi qua ngoi hnh, trang phc, ngn t, thi quen, giao tip, s thch, hnh vi#B.s.: Tiu Hng, Kin Vn#^aH.#^aPh n#2011#^a191tr.^b21cm#Gii thiu 7 b quyt nhn bit ngi khc qua c im b ngoi, ngn t biu t t m l, tnh cch; hng dn tm hiu tnh cch qua trang phc, cch nhn xt con ngi qua hnh vi c ch, thu hiu ngi khc qua thi quen, s thch, hng th v phng thc x giao ca h#Tm l#Giao tip#Kin Vn#KVn#270992#Nhn bit#N gi## 00669000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020035000610070015000960080005001110090 00900116010000500125011001500130021022300145020000700368039000500375020000900380 020000700389013000700396#VV11.00684#VV11.00685#44000#Vi?t#H454N#155.9#^214#Thi Nhung#Hn nhn c vn ...Phi lm sao?#Thi Nhung b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a250 tr.^b21cm#Gii thiu nhng vn gp phi trong hn nhn, tm trng sau li hn v cch bt u cuc sng mi ca ph n. a ra nhng gii php thng minh v t qua nhng thi im th thch, kh khn nht trong i sng hn nhn#Tm l# KVn#Hn nhn#Li hn#270993## 00792000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020038000630070036001010080005001370090 00900142010000500151011001500156021027700171020001800448020000800466005001600474 039000500490013000700495020001200502#VV11.00686#VV11.00687#38000#Vi?t#CH114S#61 3#^214#Dng Thu i#Chm sc sc kho phng chng lo ho#B.s.: Dng Thu i, Ng uyn Kim Hanh#^aH.#^aPh n#2010#^a206tr.^b21cm#Gii thiu nhng nguyn nhn v biu hin ca s lo ho. Hng dn cch t chm sc sc kho, lm p ngi t rung cao tui; cc bin php cn bng tm sinh l lm chm s lo ho; phng th c gi gn b c kho mnh ko di tui th v cch dng thuc bo v sc kho ...#Chm sc sc kho#Lo ho#Nguyn Kim Hanh#KVn#270994#Phng chng## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020024000670030012000910070030001030080 00500133009000900138010000500147011001500152020001700167020001000184020001200194 039000500206013000700211019001500218006001000233#VV11.00689#VV11.00688#98000#Vi ?t#C450G#839.73#^214#Larsson, Stieg#C gi c hnh xm rng#Tiu thuyt#Stieg La rsson; Trn nh dch#^aH.#^aPh n#2010#^a550tr.^b24cm#Vn hc hin i#Thu i n#Tiu thuyt#KVn#270995#Dch Thu in#Trn nh## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010007000550020030000620030012000920070007001040080 00500111009000900116010000500125011001500130020001700145039000400162020001200166 020000900178013000700187#VV11.00690#VV11.00691#66000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214# V Tm#Chuyn tnh con gi qun cha#Tiu thuyt#V Tm#^aH.#^aPh n#2011#^a358 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Mai#Tiu thuyt#Vit Nam#270996## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020020000670030016000870070012001030080 00500115009000900120010000500129011001500134020001700149039000400166020001200170 020000900182013000700191#VV11.00692#VV11.00693#36000#Vi?t#450X#895.92234#^214# Bi Anh Tn# xc xc nhiu mu#Tp truyn ngn#Bi Anh Tn#^aH.#^aPh n#2011#^ a185tr.^b21cm#Vn hc hin i#Mai#Truyn ngn#Vit Nam#270997## 00666000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020018000520030016000700070068000860080005001540090 00900159010000500168011001500173020001700188039000400205019001600209020001200225 02000110023700500080024800500120025600500110026800500160027900500130029500600130 0308013000700321#VV11.00694#VV11.00695#48000#Vi?t#NG558L#895.1#^214#Ngi l t ng hoa#Tp truyn ngn#Tam Mao, L Vn Phn, Tuyt Tnh... ; Phm T Chu tuyn chn, dch#^aH.#^aPh n#2011#^a262tr.^b21cm#Vn hc hin i#Mai#Dch Trung Qu c#Truyn ngn#Trung Quc#Tam Mao#L Vn Phn#Tuyt Tnh#Vng Tng Phu#Trn K Minh#Phm T Chu#270998## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020009000690030016000780070014000940080 00500108009000900113010000500122011001500127020001700142039000400159020001200163 020000900175013000700184#VV11.00696#VV11.00697#32000#Vi?t#M126V#895.92234#^214# Kiu Bch Hu#My vng#Tp truyn ngn#Kiu Bch Hu#^aH.#^aPh n#2010#^a178tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Mai#Truyn ngn#Vit Nam#270999## 00894000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020034000480070040000820080005001220090019001270100005001460110 01500151006001100166005001700177021026000194039000400454019000900458020001000467 020000900477015006700486020001800553020001400571013000700585#VV11.00698#VV11.006 99#Vi?t#H305P#342.59302#^214#Hin php ca Vng quc Thi Lan#T Vn Ho dch ; Nguyn Vn Quang h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a387tr.^b21cm#T Vn Ho#Ng uyn Vn Quang#Gii thiu ni dung hin php ca Vng quc Thi Lan vi nhng q ui nh chung v qui nh c th v nh vua, quyn, quyn t do ca ngi Thi, ngha v, nguyn tc nh hng, quc hi, cc hot ng, hi ng b trng, c c thit ch hin php, gim st...#Mai#Dch Anh#Hin php#Thi Lan#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi SIDA#Vn bn php lut#Sch son g ng#271000## 00782000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020035000470030040000820070019001220080005001410090019001460100 00500165011001500170021029600185039000400481020000700485020001000492001001900502 013000700521#VV11.00700#VV11.00701#Vi?t#GI-104#362.29#^214#Gim nh cc cht m a tu bt c#Ti liu dng cho gim nh vin ma tu#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ aCng an nhn dn#2010#^a159tr.^b21cm#Trnh by cc khi nim c bn v c s ph p l ca cng tc gim nh cc cht ma tu v tin cht. Cc phng php gim nh v ang c ng dng rng ri trong quy trnh gim nh cc cht ma tu , tin cht trn th gii v Vit Nam nh phn ng mu, sc k lp mng, sc k kh, khi ph#Mai#Ma tu#Gim nh#Nguyn Xun Trng#271001## 00961000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020046000550070062001010080005001630090019001680100 00500187011002600192005001400218005001800232005001700250005002000267005001700287 01300070030402102810031103900040059202000100059602000090060602000090061502000110 0624#VV11.00702#VV11.00704#VV11.00703#Vi?t#B305G#320.1#^214#Bin gii trn t l in Vit Nam - Trung Quc#V Dng Ninh (ch.b.), Nguyn Minh Tng, Nguyn Hng Thao...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a422tr., 38tr. nh^b24cm#V Dng Ninh#Ngu yn Minh Tng#Nguyn Hng Thao#Nguyn Trng Giang#Nguyn Th Hng#271002#Gii thiu khi qut vng bin gii trn t lin Vit Nam - Trung Quc qua cc tri u i cho n khi Vit Nam b thc dn Php xm lc. Tin trnh m phn ti n ti bn hip c bin gii trn t lin k cui nm 1999 v qu trnh phn gi i cm mc trn ton tuyn bin gii#Mai#Bin gii#t lin#Vit Nam#Trung Quc# # 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030029000690070014000980220004001120080 00500116009000900121010000500130011001400135020001800149020000500167020001400172 039000400186013000700190005001400197#VL11.00110#VL11.00111#35000#Vi?t#C513B#372 .21#^214#Cng b hc ton#Dnh cho tr t 4 n 6 tui#L Thu Hng#T.1#^aH.#^a Ph n#2011#^a38tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Mai#271003#L Thu Hng## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030029000690070014000980220004001120080 00500116009000900121010000500130011001400135020001800149020000500167020001400172 039000400186013000700190005001400197#VL11.00112#VL11.00113#32000#Vi?t#C513B#372 .21#^214#Cng b hc ton#Dnh cho tr t 4 n 6 tui#L Thu Hng#T.2#^aH.#^a Ph n#2011#^a36tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Mai#271004#L Thu Hng## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030029000690070014000980220004001120080 00500116009000900121010000500130011001400135020001800149020000500167020001400172 039000400186013000700190005001400197#VL11.00115#VL11.00114#32000#Vi?t#C513B#372 .21#^214#Cng b hc ton#Dnh cho tr t 4 n 6 tui#L Thu Hng#T.3#^aH.#^a Ph n#2011#^a35tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Mai#271005#L Thu Hng## 00489000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020017000520030029000690070014000980220004001120080 00500116009000900121010000500130011001400135020001800149020000500167020001400172 039000400186013000700190005001400197#VL11.00116#VL11.00117#Vi?t#C513B#372.21#^21 4#32000#Cng b hc ton#Dnh cho tr t 4 n 6 tui#L Thu Hng#T.4#^aH.#^a Ph n#2011#^a35tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Mai#271006#L Thu Hng## 00674000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020040000660030017001060070015001230080 00500138009000900143010000500152011001500157021016200172020000800334020000800342 020000800350039000400358020001500362013000700377#VL11.00118#VL11.00119#78000#Vi ?t#H561D#646.4#^214#Triu Th Chi#Hng dn ct may trang phc thng dng#May m c gia nh#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2010#^a268tr.^b27cm#Gii thiu cch o, cch tnh vi, v mu, ct vi, may qun o cho tr em, ph n, nam gii, km t heo mt s kin thc cn thit gi gn qun o c bn lu#May mc#Ct may#Q un o#Mai#Sch hng dn#271007## 00630000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010016000530020035000690030009001040070016001130080 00500129009000900134010000500143011001500148021014500163020001200308020001200320 020000900332039000400341013000700345#VL11.00120#VL11.00121#72000#Vi?t#TR309C#61 8.92#^214#Nguyn Ln nh#Triu chng & iu tr bnh tr em#Ton tp#Nguyn Ln nh#^aH.#^aPh n#2010#^a215tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v c t h ca tr, biu triu chng, bnh v cc ri lon, cng cch s cu, chm s c, iu tr bnh cho tr#Bnh tr em#Triu chng#iu tr#Mai#271008## 00869000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500010013000550020027000680070032000950080005001270090 04300132010000500175011001500180012003000195021023200225020002100457005001800478 013000700496020002300503020001900526020001800545039000400563#VL11.00122#VL11.001 23#VL11.00124#Vi?t#C460S#333.7#^214#Bi Vn Trn#C s mi trng sinh thi#Bi Vn Trn, Bi Th Tr Giang#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2010 #^a219tr.^b27cm#T sch Ti nguyn Mi trng#Trnh by khi nim c bn v c s mi trng sinh thi. Con ngi v mi trng thin nhin. nh gi tc ng m i trng, ng thi gii thiu s lc v cc dng cht thi v cc bin php x l cht thi lm nhim mi trng#Mi trng sinh thi#Bi Th Tr Giang#271 009#Ti nguyn thin nhin# nhim mi trng#Bo v mi trng#Mai## 00754000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010015000630020015000780070015000930080 00500108009001100113010000500124011001500129015005000144021025600194020000900450 020000600459039000400465013000700469#VL11.00125#VL11.00127#VL11.00126#58000#Vi? t#QU105T#658.4#^214#Trnh Thu Anh#Qun tr d n#Trnh Thu Anh#^aH.#^aThng k #2010#^a283tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc M thnh ph H Ch Minh#Gii thi u tng quan v d n v qun tr d n. Hng dn la chn, thit k t chc, x y dng i ng, c cu t chc, lp k hoch, ngn sch cho d n, ng thi ph n b ngun lc, kim sot, qun tr ri ro d n v hp ng, nh gi, kt thc d n#Qun tr#D n#Mai#271010## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020017000630070052000800220004001320040 02900136008000500165009002100170010000500191011001500196021026100211020001700472 020001100489005001600500005001400516039000400530013000700534#VL11.00129#VL11.001 28#75000#Vi?t#S552B#620.1#^214#V nh Lai#Sc bn vt liu#V nh Lai (ch.b.) , Nguyn Xun Lu, Bi nh Nghi#T.1#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2010#^a300tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc, khi nim c bn v sc bn vt liu: ko, nn ng tm thanh thng, l thuyt ng sut v bin dng, nh lut Hooke, l thuyt bn, tnh cc mi ni ghp, c trng hnh hc ca hn h phng, xon, un thanh thng, chuyn v ca dm...#Sc bn vt liu#Gio trnh #Nguyn Xun Lu#Bi nh Nghi#Mai#271011## 00901000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020018000710070051000890080 00500140009002100145010000500166011001500171039000400186001001300190004004000203 02102590024302000090050202000180051102000110052900500150054000500130055501300070 0568#VL11.00130#VL11.00131#VL11.00133#VL11.00132#65000#Vi?t#V124L#691#^214#Vt liu xy dng#Phm Duy Hu (ch.b.), Ng Xun Qung, Mai nh Lc#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2011#^a271tr.^b27cm#Mai#Phm Duy Hu#Ti bn ln th 2, c b sung, s a cha#Trnh by nhng vn chung, nhng c s khoa hc v thnh phn, cu tr c, tnh cht, phng php thit k, cc gii php cng ngh. Cc vt liu chnh cho ngnh xy dng: , xi mng, b tng, bi tum, b tng asphalt, polime, sn, thp v cc vt liu khc#Xy dng#Vt liu xy dng#Gio trnh#Ng Xun Qung# Mai nh Lc#271012## 00866000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020044000740070017001180080 00500135009002100140010000500161011001500166039000400181001001700185021029900202 020000900501020001100510020001100521020000400532020000900536013000700545#VL11.00 134#VL11.00135#VL11.00136#VL11.00137#95000#Vi?t#TH308K#624.2#^214#Thit k thu lc cho cng trnh giao thng#Trn nh Nghin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^ a316tr.^b27cm#Mai#Trn nh Nghin#Cung cp nhng kin thc khoa hc c bn v t hc hnh trong cc khu thit k thu lc cho cc cng trnh giao thng, c bi t l ngnh cu ng c th nh: thu lc cho quy hoch v nh tuyn ng, thu vn, xi mn v kim sot bn t trong xy dng, phn tch thu lc v thit k knh h...#Thu lc#Cng trnh#Giao thng#Cu#ng b#271013## 00884000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020027000730070012001000080 00500112009002100117010000500138011001500143039000400158001001200162021036500174 020001100539020000900550020000700559020000900566013000700575#VL11.00139#VL11.001 38#VL11.00141#VL11.00140#95000#Vi?t#561V#625.7#^214#ng v giao thng th #Nguyn Khi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a379tr.^b27cm#Mai#Nguyn Khi#Trnh by khi nim chung v ng th v tnh hnh ng v giao thng th V it Nam. Cc phng php qui hoch mng li ng th v thit k, ci to ng th. Thit k nt giao thng cng mc, khc mc. Thit k qung trng v cc cng trnh trn ng; thit k thot nc ma trn ng ph; t chc vn ti hnh khch v giao thng cng cng#Giao thng#ng b# th#Thit k#2710 14## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010013000710020022000840070 02700106004004000133008000500173009002100178010000500199011001500204021024500219 020001800464020001600482005001300498013000700511039000400518#VL11.00142#VL11.001 45#VL11.00143#VL11.00144#45000#Vi?t#V124L#691#^214#Phm Duy Hu#Vt liu xy d ng mi#Phm Duy Hu, o Vn ng#Ti bn ln th 2, c b sung, sa cha#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2011#^a171tr.^b27cm#Trnh by cc yu cu chung i vi b t ng xi mng Portland, cu trc v cng ca b tng xi mng, b tng cng cao siu do (khng dng mui silic), b tng cng cao v cht lng cao. T hit k thnh phn b tng xi mng v HPC...#Vt liu xy dng#B tng xi mng# o Vn ng#271015#Mai## 00871000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020026000730070019000990080 00500118009002100123010000500144011001500149039000400164001001900168004002900187 021032400216020001800540020001600558013000700574#VL11.00146#VL11.00149#VL11.0014 7#VL11.00148#52000#Vi?t#M118#625.8#^214#Mt ng b tng xi mng#Nguyn Quang Chiu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a208tr.^b27cm#Mai#Nguyn Quang Chiu#Ti bn c sa cha, b sung#Khi qut chung v tnh hnh xy dng v pht trin mt ng b tng xi mng trn th gii v Vit Nam. Trnh by kt cu mt ng b tng xi mng ti ch v cc phng php tnh mt ng b tng xi mng, b t ng lm ng, ch to hn hp b tng, xy dng mt ng b tng ti ch, m t ng b tng lp ghp...#Mt ng b tng#B tng xi mng#271016## 00920000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020084000480030034001320080005001660090021001710100005001920110 01400197015005900211039000400270013000700274021032600281020001100607020000900618 020000800627020001900635#VV11.07705#VV11.07706#Vi?t#H561D#363.12007#^214#Hng d n t chc gio dc an ton giao thng trong trung tm gio dc thng xuyn#Dn h cho gio vin trung tm GDTX#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a96tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Thng xuyn#Mai#271017#Gm cc bi gi i thiu ti liu gio dc an ton giao thng. Phng php, hnh thc, thit k gio n gio dc an ton giao thng cho hc vin cc c s gio dc thng xuyn , km theo mt s gio n tham kho v ph lc v lut giao thng, chuyn tnh h ung v an ton giao thng, hnh nh vi phm trt t an ton giao thng#Giao th ng#Gio dc#An ton#An ton giao thng## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820011000638080005000740020029000790030019001080080 00500127009002100132010000500153011001500158015003400173039000400207013000700211 021020900218020002000427020000800447020000800455020000900463020000900472#VV11.07 707#VV11.07709#VV11.07710#VV11.07708#250000#Vi?t#H106K#387.709597#^214#Hng kh ng dn dng Vit Nam#i mi & hi nhp#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a199tr.^ b26cm#TTS ghi: Cc Hng khng Vit Nam#Mai#271018#Gii thiu qu trnh hnh th nh v pht trin ca Hng khng Dn dng Vit Nam qua cc giai on t 1945-1985 , giai on i mi hi nhp quc t t 1986-2000 v giai on tin vo th k XXI t 2001n nay#Hng khng dn dng#Lch s#i mi#Hi nhp#Vit Nam## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020000800242 02000090025002000140025903900040027301300070027700500160028400500120030000500140 0312005001700326005001400343#VV11.00712#VV11.00711#10500#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Mai#271019#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209005001600242 00500120025800500140027000500170028400500140030102000080031502000090032302000140 0332039000400346013000700350#VV11.00713#VV11.00714#11500#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong T rng Thi#Bi Vn Thanh#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Mai#271020## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020000800242 02000090025002000140025900500160027300500120028900500140030100500170031500500140 0332039000400346013000700350#VV11.00715#VV11.00716#19400#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#B i Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Mai#271021## 00670000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070066000820220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020001600247 02000150026300500140027800500120029200500150030400500140031903900040033301300070 0337#VV11.00717#VV11.00718#10500#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt K in#Bi Vn Thanh#Mai#271022## 00670000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070066000820220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020001600247 02000150026300500140027800500120029200500150030400500140031903900040033301300070 0337#VV11.00719#VV11.00720#14300#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt K in#Bi Vn Thanh#Mai#271023## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070050000930220004001430040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186020000800201020000800209020001600217 020001500233005001400248005001200262005001400274039000400288013000700292#VV11.00 721#VV11.00722#7400#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bi Vit H, Phm Th Long#Q.1#Ti bn ln th 4#^a H.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa #Bi Vn Thanh#Bi Vit H#Phm Th Long#Mai#271024## 00533000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070034000720220004001060040031001100080 00500141010000500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191 005001200205039000400217005001500221013000700236#VV11.00723#3600#Vi?t#E202T#372 .63#^214#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: V Thanh H, Ng Hin Tuyn#T.1#T i bn ln th 1, c chnh l#^aH.#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1# Sch c thm#V Thanh H#Mai#Ng Hin Tuyn#271025## 00511000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070039000570220004000960040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139020000500153020000600158020000800164020001400172 005001300186005001100199039000400210013000700214#VV11.00724#4000#Vi?t#V460B#372 .7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Mai#271026## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020021000400070068000610040018001290080005001470090011001520100 00500163011001400168020000800182020000600190020000800196020001400204005001300218 039000400231005001900235005001700254005001700271013000700288#VV11.00725#Vi?t#V46 0B#372.83#^214#2900#V bi tp o c 1#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, L Th Tuyt Mai...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24 cm#o c#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Mai#Nguyn Th Vit H#L Th Tuyt Mai#Trn Th T Oanh#271027## 00594000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070080000540040018001340080005001520090011001570100 00500168011001400173020000800187020000800195020000600203020001500209005001100224 039000400235005001400239005001300253005001900266013000700285#VV11.00726#2300#Vi ?t#T123B#372.87#^214#Tp bi ht 1#Hong Long (ch.b.), Hn Ngc Bch, L Minh Ch u ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr .^b24cm#m nhc#Bi ht#Lp 1#Sch gio khoa#Hong Long#Mai#Hn Ngc Bch#L Min h Chu#Nguyn Honh Thng#271028## 00581000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070058000630220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001400164020001100178020000600189020000800195020001400203 005001400217005001600231005002100247039000400268013000700272#VV11.00727#4200#Vi ?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng , Trn Th Minh Hng#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#T ing Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Min h Phng#Mai#271029## 00538000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020032000390070038000710040018001090080005001270090011001320100 00500143011001400148020000900162020000700171020000600178020001400184005001500198 039000400213020000800217005001600225013000700241#VV11.00728#2000#Vi?t#V460B#372 .3#^214#V bi tp t nhin v x hi 2#B.s.: Bi Phng Nga, Nguyn Qu Thao#T i bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 2#Sch c thm#Bi Phng Nga#Mai#Bi tp#Nguyn Qu Thao#271030## 00586000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070076000540040018001300080005001480090011001530100 00500164011001400169020000800183020000800191020000600199020001500205005001100220 039000400231005001300235005001000248005001900258013000700277#VV11.00729#2300#Vi ?t#T123B#372.87#^214#Tp bi ht 2#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b2 4cm#m nhc#Bi ht#Lp 2#Sch gio khoa#Hong Long#Mai#L Minh Chu#Hong Ln#N guyn Honh Thng#271031## 00604000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070076000610040018001370080005001550090011001600100 00500171011001400176020000800190020000600198020000800204020001400212005001300226 039000400239005001500243005002000258005001700278013000700295#VV11.00730#2900#Vi ?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 2#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng, Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a4 8tr.^b24cm#o c#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Mai#Nguyn Hu Hp#T rn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#271032## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030062000830070016001450220004001610040 01800165008000500183009001100188010000500199011001500204020001100219020000600230 020001400236005001600250039000400266013000700270#VV11.00731#VV11.00732#19000#Vi ?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp nng cao ting Vit 3#Sch bi dng hc sinh kh, gii theo hng gio dc t chn#Nguyn Th Hnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2011#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Mai#2 71033## 00608000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070081000610040018001420080005001600090011001650100 00500176011001400181020000800195020000600203020000800209020001400217005001300231 039000400244005001900248005001500267005001700282013000700299#VV11.00733#2900#Vi ?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 3#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Nguyn Hu Hp, Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#201 1#^a48tr.^b24cm#o c#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Mai#Nguyn Th Vit H#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#271034## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510070070000650040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000800188020000800196020000600204020001500210 005001100225039000400236005001000240005001400250005001200264013000700276#VV11.00 734#VV11.00735#2300#Vi?t#T123B#372.87#^214#Tp bi ht 3#Hong Long (ch.b.), Ho ng Ln, Hn Ngc Bch ; L c Sang tuyn chn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2011#^a36tr.^b24cm#m nhc#Bi ht#Lp 3#Sch gio khoa#Hong Long#Mai#Hong L n#Hn Ngc Bch#L c Sang#271035## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020032000390070064000710040018001350080005001530090011001580100 00500169011001400174020000900188020000700197020000600204020001400210005001500224 039000400239020000800243005001700251005001600268013000700284#VV11.00736#5000#Vi ?t#V460B#372.3#^214#V bi tp t nhin v x hi 3#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.) , Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Qu Thao#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a96t r.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 3#Sch c thm#Bi Phng Nga#Mai#Bi tp#Nguyn T uyt Nga#Nguyn Qu Thao#271036## 00580000000000313000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020018000280070055000460220004001010040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000500159020000600164020000800170020001400178005001300192 005001100205005001200216005001400228005001300242039000400255013000700259#5200#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o T hi Lai#Mai#271037## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070047001050040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020001100206020000600217020000700223020001400230 005001800244039000400262005001400266013000700280#VV11.00737#VV11.00738#20500#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 4 theo chun kin thc v k nng#Nguyn Th Ly Kha, L Phng Nga, o Tin Thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011# ^a168tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#Mai#L Ph ng Nga#271038## 00559000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070062000610040018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162020000800176020000600184020000800190020001400198005001300212 039000400225005001900229005001400248013000700262#VV11.00739#2400#Vi?t#V460B#372 .83#^214#V bi tp o c 4#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Ng Quang Qu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#o c#Lp 4#B i tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Mai#Nguyn Th Vit H#Ng Quang Qu#271039## 00497000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020015000500030014000650070015000790040018000940080 00500112009001100117010000500128011001400133020000500147020000900152020000600161 020001400167005001500181039000400196013000700200#VV11.00741#VV11.00740#8000#Vi? t#V510H#372.7#^214#Vui hc ton 4#Phn hnh hc#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Tn#Mai#271040## 00575000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070063000610040018001240080005001420090011001470100 00500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202005000900216 039000400225005000700229005001700236005001300253013000700266#VV11.00742#2500#Vi ?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh k thut 4#B.s.: on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Thu Hng, Trn Th Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#K thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#on Chi#Mai#V Hi#Nguyn Thu Hng#Trn T h Thu#271041## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030028000950070039001230040018001620080 00500180009001100185010000500196011001500201020001100216020000600227020000600233 02000140023900500140025303900040026700500120027102000070028301300070029002000090 0297#VV11.00743#VV11.00744#21500#Vi?t#B454M#372.6#^214#40 n luyn ting Vi t cui cp tiu hc#Dnh cho hc sinh lp 4 - 5#L Phng Nga, L Hu Tnh, Nguy n Tr#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#L p 5#Sch c thm#L Phng Nga#Mai#L Hu Tnh# thi#271042#Tiu hc## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030031000950070012001260040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020001200192020000600204020001400210 005001200224039000400236013000700240#VV11.00745#VV11.00746#22000#Vi?t#R203K#372 .62#^214#Rn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc m i#L Anh Xun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Tp lm vn #Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#Mai#271043## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070029000880040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020001100171020000600182020001400188005001600202 039000400218005001200222013000700234#VV11.00747#VV11.00748#18000#Vi?t#B452D#372 .6#^214#Bi dng hc sinh gii ting Vit 5#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#T rn Mnh Hng#Mai#L Hu Tnh#271044## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070040000590040018000990080005001170090011001220100 00500133011001500138020000900153020000600162020000800168020001500176005001800191 039000400209005001300213013000700226#VV11.00749#7800#Vi?t#B103T#580.76#^214#Bi tp sinh hc 6#Nguyn Phng Nga (ch.b.), Mai Th Tnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Phn g Nga#Mai#Mai Th Tnh#271045## 00614000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070078000630040018001410080005001590090011001640100 00500175011001500180020001000195020000600205020000800211020001500219005001500234 039000400249005001700253005001400270005002100284013000700305#VV11.00750#12400#V i?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Nguyn Vn Li (ch.b.), Nguyn Hnh Dung, ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011 #^a187tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Vn Li#Mai#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#271046## 00542000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070052000580040018001100080005001280090011001330100 00500144011001400149020000700163020000600170020000800176020001500184005001400199 039000400213005001900217005000900236013000700245#VV11.00751#6300#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng, V Quang#T i bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch gi o khoa#Bi Gia Thnh#Mai#Nguyn Phng Hng#V Quang#271047## 00591000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070047000560220004001030040018001070080005001250090 01100130010000500141011001500146020000500161020000600166020000800172020001500180 00500090019500500120020400500130021600500100022900500150023903900040025401300070 0258#VV11.00752#10800#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c...#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^ b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn L un#Phm c Quang#Mai#271048## 00513000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070041000590040018001000080005001180090011001230100 00500134011001500139020000900154020000600163020000800169020001500177005001700192 039000400209005001500213013000700228#VV11.00753#7900#Vi?t#B103T#590.76#^214#Bi tp sinh hc 7#Nguyn Vn Khang (ch.b.), Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khang#Mai#Nguyn Thu Ho#271049## 00555000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070054000630040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020001000171020000600181020000800187020001500195005001600210 039000400226005001100230005001700241013000700258#VV11.00754#14700#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp ting Anh 7#ng Hip Giang (ch.b.), V Th Li, Nguyn Mai Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#ng Hip Giang#Mai#V Th Li#Nguyn Mai Hng#271050## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540030085001080070015001930040018002080080 00500226009001100231010000500242011001500247020000900262020000600271020001400277 020000800291020001400299005001500313039000400328013000700332#VV11.00755#VV11.007 56#19000#Vi?t#V200T#516.0076#^214#V thm yu t ph gii mt s bi ton h nh hc 7#Sch tham d Cuc thi Vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio d c v o to#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24 cm#Hnh hc#Lp 7#Gii bi ton#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Mai#271051# # 00573000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070062000630080005001250090011001300100005001410110 01500146005001700161005001400178004001800192005002100210020001000231020000600241 020000800247020001500255013000700270039000600277#VV11.00757#10500#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp ting Anh 7#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, Thn Tr ng Lin Nhn#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng #Ti bn ln th 8#Thn Trng Lin Nhn#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#2 71052#TDung## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070059000580080005001170090011001220100005001330110 01400138005001600152005001400168004001800182005001900200020000700219020000600226 020000800232020001500240013000700255039000600262#VV11.00758#6100#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Ti bn l n th 8#Nguyn Phng Hng#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#271053#TDung## 00547000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020018000370070054000550080005001090090011001140100005001250110 01500130005001500145005001700160004001800177005001200195020000800207020000600215 020000800221020001500229013000700244039000600251#VV11.00759#9500#Vi?t#B103T#909 #^214#Bi tp lch s 8#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Hng Lin, L Hng Sn#^a H.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Phan Ngc Lin#Nguyn Hng Lin#Ti bn ln th 2#L Hng Sn#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#271054#TDung## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420070059000610080005001200090011001250100005001360110 01500141005001800156005001400174004001800188005001700206020000900223020000600232 020000800238020001500246020001300261013000700274039000600281#VV11.00760#9800#Vi ?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), L Th Ph ng, Nguyn Thu Huyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Nguyn Quang Vinh#L Th Phng#Ti bn ln th 2#Nguyn Thu Huyn#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch gio kho a#C th ngi#271055#TDung## 00596000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070072000580080005001300090011001350100005001460110 01500151005001400166005001700180004001800197005001200215020000700227020000600234 020000800240020001500248005001800263013000700281039000600288#VV11.00761#6500#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Bi Gia Thnh #Dng Tin Khang#Ti bn ln th 7#V Trng R#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch gio k hoa#Trnh Th Hi Yn#271056#TDung## 00460000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020048000430070014000910080005001050090011001100100005001210110 01500126005001400141020001000155020000600165020000800171020001400179013000700193 039000600200#VV11.00762#27000#Vi?t#C101D#428.0076#^214#Cc dng bi tp c bn v nng cao ting Anh 8#Lu Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Lu V n Thin#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#271057#TDung## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070050000560220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001500183 00500090019800500160020700500120022300500130023500500180024801300070026603900060 0273#VV11.00764#12600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), N guyn Huy oan, L Vn Hng...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a191t r.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn Hng# Trn Hu Nam#Trng Cng Thnh#271058#TDung## 00604000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070051000560220004001070040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000800176020001500184 00500090019900500120020800500170022000500120023700500160024901300070026503900060 0272#VV11.00765#13900#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng Dung...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a215 tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dun g#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#271059#TDung## 00639000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070051000580080005001090090011001140100005001250110 01500130005001400145005001500159004001800174005000900192020000700201020000600208 02000080021402000150022200500140023700500160025101500330026701300070030003900060 0307#VV11.00766#8200#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 9#on Duy Hinh (ch .b.), Nguyn Vn Ho, V Quang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#on Duy H inh#Nguyn Vn Ho#Ti bn ln th 6#V Quang#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch gio kho a#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#TTS ghi: B Gio dc v o to#271060#TDung## 00720000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030014000580070059000720220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020000800189020000600197020001200203 02000110021502000080022602000150023400500160024900500140026500500160027900500170 0295005001300312039000600325020000800331013000700339#VV11.00767#17100#Vi?t#B103 T#807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh H ng, Nguyn Vn Long...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24c m#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#B i Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng#L Nhm Thn#TDung#Bi tp#271061## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620080005001190090011001240100005001350110 01500140005001700155005001400172004001800186005001300204020001000217020000600227 020000800233020001500241005002100256005001600277013000700293039000600300#VV11.00 768#9600#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc...#^aH.#^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Ti bn ln th 6#o Ngc Lc#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch g io khoa#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#271062#TDung## 00658000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030014000630070066000770080005001430090011001480100 00500159011001500164005001600179005002100195004001800216005001600234020001000250 02000060026002000080026602000150027400500130028900500170030201300070031903900060 0326#VV11.00769#15700#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#Bin son m i#ng Hip Giang (ch.b.), Phm Hong Long Bin, H Th Thanh H...#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#ng Hip Giang#Phm Hong Long Bin#Ti bn ln th 1#H Th Thanh H#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#ng Th Ho#Nguyn Thanh Lan#271063#TDung## 00662000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203 02000150021100500160022600500160024200500190025800500170027700500170029401300070 0311039000600318#VV11.00770#29100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Kh c Tun#271064#TDung## 00662000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030014000560070064000700220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203 02000150021100500160022600500160024200500190025800500170027700500170029401300070 0311039000600318#VV11.00771#27700#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Bin so n mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Kh c Tun#271065#TDung## 00539000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070047000600080005001070090011001120100005001230110 01500128005001000143005001300153004001800166005001400184013000700198020000800205 020000700213020000800220020001500228039000600243#VV11.00772#7500#Vi?t#B103T#004 .076#^214#Bi tp tin hc 10#H S m (ch.b.), Trn Hng, Ng nh Tuyt#^aH. #^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#H S m#Trn Hng#Ti bn ln th 3#Ng nh Tuyt#271066#Tin hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00624000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070059000630080005001220090011001270100005001380110 01500143005001400158005001900172005001300191005001800204004001800222005001700240 013000700257020001000264020000700274020000800281020001500289039000600304#VV11.00 773#5800#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting anh 10#Hong Vn Vn (ch.b.), H ong Th Xun Hoa, Tun Minh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Ti bn ln th 5#Nguyn Quc Tun#271067#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00597000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020018000410070055000590080005001140090011001190100005001300110 01500135005001700150005001600167005000900183005000900192004001800201005001400219 013000700233020000700240020000700247020000800254020001500262039000600277#VV11.00 774#8800#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng uyn Xun Chi, T Giang...#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Lng Duyn Bnh# Nguyn Xun Chi#T Giang#V Quang#Ti bn ln th 5#Bi Gia Thnh#271068#Vt l# Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00674000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070048000580220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000700172020000800179020001200187 02000110019902000080021002000150021800500160023300500050024900500140025400500200 0268005001100288013000700299039000600306#VV11.00775#5100#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.1#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn# Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch Hi# Kim Hi#271069#TDung## 00670000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070048000580220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000700172020000800179020001200187 02000110019902000080021002000150021800500160023300500050024900500140025400500110 0268005001600279013000700295039000600302#VV11.00776#4800#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.2#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn# Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn# Kim Hi# Nguyn Xun Nam#271070#TDung## 00549000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020028000410070048000690080005001170090011001220100005001330110 01500138005001400153005001200167005001200179004001800191013000700209020000800216 020000700224020000800231020001400239039000600253#VV11.00777#7200#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, L Kim Long#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#L Xun Trng#T Ngc nh#L Kim Long# Ti bn ln th 5#271071#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540070059000810080005001400090011001450100 00500156011001500161005001600176005001900192005001100211004001800222005001600240 00500140025601300070027002000070027702000070028402000080029102000140029903900060 0313#VV11.00778#VV11.00779#11300#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10 nn g cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Phm Th Bch Ngc, on Qunh...#^aH.#^aGio dc #2011#^a264tr.^b24cm#Nguyn Huy oan#Phm Th Bch Ngc#on Qunh#Ti bn ln t h 5#ng Hng Thng#Lu Xun Tnh#271072#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TD ung## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070067000600080005001270090011001320100005001430110 01500148005001900163005001200182005001200194005001300206013000700219004001800226 020000800244020000700252020000800259020001500267039000600282#VV11.00780#9200#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh , L Ch Kin, L Mu Quyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Nguyn Xun Tr ng#T Ngc nh#L Ch Kin#L Mu Quyn#271073#Ti bn ln th 4#Ho hc#Lp 11# Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070059000630080005001220090011001270100005001380110 01500143005001400158005001900172005001300191005001100204004001800215005001300233 013000700246020001000253020000700263020000800270020001500278039000600293#VV11.00 781#6600#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11#Hong Vn Vn (ch.b.), H ong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li#Ti bn ln th 4# Tun Minh#2 71074#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00500000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070029000600080005000890090011000940100005001050110 01500110005001000125005001800135004001800153013000700171020000800178020000700186 020000800193020001500201039000600216#VV11.00782#5600#Vi?t#B103T#005.076#^214#B i tp tin hc 11#H S m, Nguyn Thanh Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24c m#H S m#Nguyn Thanh Tng#Ti bn ln th 4#271075#Tin hc#Lp 11#Bi tp#S ch gio khoa#TDung## 00500000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020020000410070028000610080005000890090011000940100005001050110 01500110005001300125005001400138004001800152013000700170020000900177020000700186 020000800193020001500201039000600216#VV11.00783#5200#Vi?t#B103T#571.076#^214#B i tp sinh hc 11#Ng Vn Hng, Trn Vn Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24c m#Ng Vn Hng#Trn Vn Kin#Ti bn ln th 4#271076#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#S ch gio khoa#TDung## 00686000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070053000580220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020000700177020000800184020001200192 02000110020402000080021502000150022300500160023800500140025400500110026800500160 0279005001600295013000700311039000600318#VV11.00784#4900#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.) L Nguyn Cn, Kim Hi...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nguyn Cn# Kim Hi# on c Phng#Trn ng Suyn#271077#TDung## 00549000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020020000410070051000610080005001120090011001170100005001280110 01500133005001400148005001500162005001200177004001800189013000700207020000900214 020000700223020000800230020001500238039000600253#VV11.00785#8900#Vi?t#B103T#576 .076#^214#Bi tp sinh hc 12#ng Hu Lanh (ch.b.), Trn Ngc Danh, Mai S Tun #^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#ng Hu Lanh#Trn Ngc Danh#Mai S Tun#T i bn ln th 3#271078#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070053000620080005001150090011001200100005001310110 01500136005001500151005001300166005001500179004001800194013000700212020000900219 020000700228020000800235020001500243039000600258#VV11.00786#8900#Vi?t#B103T#516 .0076#^214#Bi tp hnh hc 12#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Hu yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huy n#Ti bn ln th 3#271079#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070059000630080005001220090011001270100005001380110 01500143005001400158005001900172005001300191005001100204004001800215005001300233 013000700246020001000253020000700263020000800270020001500278039000600293#VV11.00 787#8400#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 12#Hong Vn Vn (ch.b.), H ong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b24cm#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li#Ti bn ln th 3# Tun Minh#2 71080#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00572000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020019000430070048000620080005001100090011001150100005001260110 01500131005001400146005001500160005001700175004001800192013000700210020000800217 020000700225020000800232020000900240020001500249039000600264#VV11.00788#9700#Vi ?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 12#Nguyn S Qu, Nguyn Mai Anh, V Th nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Nguyn S Qu#Nguyn Mai Anh#V T h nh Tuyt#Ti bn ln th 3#271081#Lch s#Lp 12#Bi tp#Vit Nam#Sch gio khoa#TDung## 00733000000000361000450002600110000002600110001103900060002201400060002804100050 00341810007000390820006000468080005000520020020000570030015000770070065000920220 00400157004001800161008000500179009001100184010000500195011001500200015003300215 02000080024802000070025602000220026302000150028500500130030000500090031300500170 0322005001400339005001100353013000700364#VV11.00789#VV11.00790#TDung#8500#Vi?t# NG550V#807.1#^214#Ng vn 12 nng cao#Sch gio vin#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 12#Phng php gin g dy#Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#L Huy Bc#271082## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030031000880070045001190040039001640080 00500203009001100208010000500219011001500224020000700239020000700246020000700253 020001400260005001400274005001700288005001200305013000700317039000600324#VV11.00 791#VV11.00792#18000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn n tp mn vt l lp 12 #Dng cho gio dc thng xuyn#Kiu Th Bnh, Nguyn Trng Su, V nh Tu#Ti bn ln th 1, c chnh l b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Vt l#L p 12#n tp#Sch c thm#Kiu Th Bnh#Nguyn Trng Su#V nh Tu#271083#TDu ng## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070020001210040018001410080005001590090 01100164010000500175011001500180020001100195020000900206020000800215020000800223 020001400231005002000245020000900265013000700274039000600281#VV11.00794#VV11.007 93#19000#Vi?t#B103T#372.61#^214#Bi tp rn k nng s dng du cu ting Vit cho hc sinh tiu hc#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#Bi tp#Du cu#Sch c thm#Trn Th Hin Lng#Ng php#271084#TDung## 00687000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020042000660030051001080070013001590080 00500172009001100177010000500188011001500193021011500208020001800323020002000341 013000700361020001500368039000600383020000800389#VV11.00795#VV11.00796#35000#Vi ?t#N114T#339.076#^214#T c Khnh#500 cu hi trc nghim kinh t hc v m#Dn h cho cc trng i hc, cao ng khi kinh t#T c Khnh#^aH.#^aGio dc#201 0#^a235tr.^b24cm#Gm 500 cu hi di dng trc nghim v cc bi tp c trnh by th t theo ni dung mn hc kinh t hc v m#Kinh t hc v m#Cu hi tr c nghim#271085#Sch tham kho#TDung#Bi tp## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020062000510070013001130220004001262210030001300040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199020000500214020001000219 020000900229020000900238020001400247005001300261013000700274039000600281#VV11.00 797#VV11.00798#26500#Vi?t#R203L#372.7#^214#Rn luyn v nng cao k nng gii t on cho hc sinh tiu hc# Nh Thin#T.2#Cc bi ton v cc php tnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a198tr.^b24cm#Ton#Php tnh#Tiu hc#Bi ton# Sch c thm# Nh Thin#271086#TDung## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020062000510070013001130220004001262210043001300040 01800173008000500191009001100196010000500207011001500212020000500227020000900232 020000900241020001400250005001300264013000700277039000600284#VV11.00799#VV11.008 00#33500#Vi?t#R203L#372.7#^214#Rn luyn v nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc# Nh Thin#T.3#Cc bi ton c phng php gii in hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Bi ton#Sch c thm# Nh Thin#271087#TDung## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020062000510070013001130220004001262210022001300040 01800152008000500170009001100175010000500186011001500191020000500206020000900211 020000900220020000900229020001400238005001300252013000700265039000600272#VV11.00 802#VV11.00801#25000#Vi?t#R203L#372.7#^214#Rn luyn v nng cao k nng gii t on cho hc sinh tiu hc# Nh Thin#T.4#Cc bi ton hnh hc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Tiu hc#Bi ton#Sch c thm# Nh Thin#271088#TDung## 01150000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020059000540030028001130070047001410040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227015003300242021033700275020001800612 02000060063002000220063602000130065802000150067100500150068600500130070100500140 0714005001900728005001600747013000700763039000600770#VV11.00803#VV11.00804#24000 #Vi?t#GI-108D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 1#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng c ho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 1: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s b i son gio n tham kho#Gio dc tiu hc#Lp 1#Phng php ging dy#K nng s ng#Sch gio vin#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Vit H# Trn Hin Lng#271089#TDung## 01150000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020059000540030028001130070047001410040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227015003300242021033700275020001800612 02000060063002000220063602000130065802000150067100500150068600500130070100500140 0714005001900728005001600747013000700763039000600770#VV11.00805#VV11.00806#27000 #Vi?t#GI-108D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 2#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng c ho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 2: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s b i son gio n tham kho#Gio dc tiu hc#Lp 2#Phng php ging dy#K nng s ng#Sch gio vin#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Vit H# Nguyn Th Hnh#271090#TDung## 01151000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020059000540030028001130070047001410040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227015003300242021033700275020001800612 02000060063002000220063602000130065802000150067100500150068600500130070100500140 0714005001600728005002000744013000700764039000600771#VV11.00807#VV11.00808#25000 #Vi?t#GI-108D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 3#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng c ho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 3: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s b i son gio n tham kho#Gio dc tiu hc#Lp 3#Phng php ging dy#K nng s ng#Sch gio vin#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Nguyn Th Hnh#Tr n Th Hin Lng#271091#TDung## 01146000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020059000540030028001130070047001410040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227015003300242021033700275020001800612 02000060063002000220063602000130065802000150067100500150068600500130070100500140 0714005001600728005001500744013000700759039000600766#VV11.00809#VV11.00810#25000 #Vi?t#GI-108D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 4#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng c ho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 4: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s b i son gio n tham kho#Gio dc tiu hc#Lp 4#Phng php ging dy#K nng s ng#Sch gio vin#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Trn Hin Lng#Bi Phng Nga#271092#TDung## 01146000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020059000540030028001130070047001410040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227015003300242021033700275020001800612 02000060063002000220063602000130065802000150067100500150068600500130070100500140 0714005001600728005001500744013000700759039000600766#VV11.00811#VV11.00812#24000 #Vi?t#GI-108D#372.82#^214#Gio dc k nng sng trong cc mn hc tiu hc - Lp 5#Ti liu dnh cho gio vin#Hong Ho Bnh, L Minh Chu, Phan Thanh H... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng c ho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong cc mn hc lp 5: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng, mt s b i son gio n tham kho#Gio dc tiu hc#Lp 5#Phng php ging dy#K nng s ng#Sch gio vin#Hong Ho Bnh#L Minh Chu#Phan Thanh H#Trn Hin Lng#Bi Phng Nga#271093#TDung## 00782000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460070097001210220004002180040030002220080005002520090 01100257010000500268011001500273015003300288020001100321020000600332020001500338 02000170035300500120037000500180038200500230040000500200042303900060044301300070 0449#VV11.00813#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Q uang Ninh, Nguyn Th Phng Tho (ch.b.), Trn Th Hin Lng#T.2#Ti bn ln t h 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Th Phng Tho#Trn Th Hin Lng#TDung#271094## 00677000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030005000460070077000510220004001280080005001320090011001370100 00500148011001500153015003300168020001100201020000600212020001500218020001700233 00500120025000500230026200500160028500500200030100500170032103900060033801300070 0344#VV11.00814#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Mng#Vi Vn iu (tng ch.b.) , Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a 167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#S ch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin Lng#Nguyn Thu Hng#TDung#271095## 00678000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030006000460070077000520220004001290080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020001100202020000600213020001500219020001700234 00500120025100500230026300500160028600500200030200500170032203900060033901300070 0345#VV11.00815#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Khmer#Vi Vn iu (tng ch.b. ), Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a163tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#S ch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin Lng#Nguyn Thu Hng#TDung#271096## 00677000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030005000460070077000510220004001280080005001320090011001370100 00500148011001500153015003300168020001100201020000600212020001500218020001700233 00500120025000500230026200500160028500500200030100500170032103900060033801300070 0344#VV11.00816#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Jrai#Vi Vn iu (tng ch.b.) , Nguyn Th Phng Tho, Nguyn Th Hnh (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a 163tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#S ch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin Lng#Nguyn Thu Hng#TDung#271097## 00659000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020012000440030015000560070055000710220004001260050007001300050 01200137005001000149005001200159005001000171008000500181009001100186010000500197 01100150020201500330021702000120025002000090026202000150027103900060028602000220 0292013000700314#VV11.00817#VV11.00818#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Sch gi o vin#Lm ES (tng ch.b.), Thch Sing (ch.b.), Thch i...#Q.6#Lm ES#Thch Sing#Thch i#Thch Saron#Thch Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio vin#TDung#Phng php ging dy#271098## 00779000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070062001340220004001960040030002000080 00500230009001100235010000500246011001500251015003300266020001300299020000600312 02000150031802000170033300500120035000500150036200500090037700500160038600500130 0402039000700415013000700422#VV11.00819#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 1#Chn g trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Hu Yn, Ksor Yin (ch.b.)...#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Nguyn Th Hnh#Trn Th Yn#T.Dung#271099## 00747000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070071001340220004002050080005002090090 01100214010000500225011001500230015003300245020001300278020000600291020001500297 02000170031200500120032900500180034100500150035900500090037400500130038303900060 0396013000700402#VV11.00820#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 2#Vi Vn i u (tng ch.b.), Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Yn (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio d c#2010#^a111tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 2#Sch g io khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin# Trn Th Yn#TDung#271100## 00560000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020011000330030015000440290011000590070022000700220004000920050009000960050 01200105008000500117009001100122010000500133011001500138015003300153020001300186 020000900199020001500208039000600223013000700229020002200236#VV11.00821#Vi?t#T30 6J#372.6#^214#Ting Jrai#Hdrm hr nai#Tli Jrai#Ksor Yin, o Nam Sn#Q.3#Kso r Yin#o Nam Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tiu hc#Sch gio vin#TDung#271101#Phng php ging dy## 00836000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020022000340030075000560290032001310070062001630220004002250040039002290080 00500268009001100273010000500284011001400289015003300303020001300336020000900349 02000060035802000150036402000170037900500120039600500150040800500090042300500160 0432005001300448013000700461039000600468#VV11.00822#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp v it ting Jrai 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chih bh hr Tli Jrai 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Hu Yn, Ksor Yin (ch.b.)...#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a66tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Tp vit#L p 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Nguyn Th Hnh#Trn Th Yn#271102#TDung## 00750000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290032001340070071001660220004002370080005002410090 01100246010000500257011001400262020001300276020000900289020000600298020001500304 02000170031900500120033600500180034800500150036600500090038100500090039003900060 0399013000700405#VV11.00823#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai 2#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chi h bh hr Tli Jrai 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Y n (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a34tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Lp 2 #Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Hu Yn#Ks or Yin#Kp Pual#TDung#271103## 00769000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290025001290070059001540220004002130040030002170080 00500247009001100252010000500263011001400268015003300282020000900315020000700324 02000060033102000150033702000170035200500160036900500190038503900060040400500140 0410013000700424#VV11.00824#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Chng tr nh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khu l mnuih 1#Lng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tri#Q.2#Ti b n ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Th i#Kiu Th Bch Thu#TDung#Quch Th Tri#271104## 00727000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290025001290070059001540220004002130080005002170090 01100222010000500233011001400238015003300252020000900285020000700294020000600301 02000150030702000170032200500160033900500190035503900060037400500140038001300070 0394#VV11.00825#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khul mnuih 2#L ng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tri#Q.2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gi o khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#TDung#Quch Th Tri#2 71105## 00719000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070059001270220004001860040030001900080 00500220009001100225010000500236011001400241015003300255020000500288020000600293 02000150029902000170031400500120033100500210034300500160036403900060038001300070 0386#VV11.00826#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 1# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc #2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#S ch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#TDung#271106## 00733000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070060001270220004001870080005001910090 01100196010000500207011001500212015003300227020000500260020000600265020001500271 02000170028600500120030300500210031500500140033603900060035000500160035600500160 0372013000700388#VV11.00827#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 2# Tin t, Ngu yn Th Kiu Oanh (ch.b.), Trn Thu Ng...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#Trn Thu Ng#TDung#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#271107## 00773000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340030075000600070062001350220004001970040030002010080005002310090 01100236010000500247011001400252015003300266020001200299020000900311020000600320 02000140032602000170034000500120035700500120036900500120038100500060039300500130 0399039000400412013000700416#VV11.00828#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Khmer 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q.2#Ti bn l n th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu# o Nam Sn#Thch Saron#L B#o Th Bnh#Hoa#271108## 00693000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400070059001150220004001740040030001780080005002080090 01100213010000500224011001400229015003300243020000500276020000600281020001500287 020001700302005001200319005002100331005001600352039000400368013000700372#VV11.00 829#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Hoa#271109## 00730000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070059001290220004001880040030001920080005002220090 01100227010000500238011001400243015003300257020000900290020000700299020000600306 02000150031202000170032700500160034400500190036003900040037900500140038301300070 0397#VV11.00830#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lng Vit Thi (ch.b.), K iu Th Bch Thu, Quch Th Tr#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio d c#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sc h gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#Hoa#Quch Th Tr #271110## 00741000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030075000470070062001220220004001840040030001880080005002180090 01100223010000500234011001500239015003300254020001200287020000600299020001500305 02000170032000500120033700500120034900500120036100500060037300500130037903900040 0392013000700396#VV11.00831#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer 1#Chng trnh ngh in cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch. b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.# ^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#L B#o Th Bnh#Hoa#271111## 00688000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070059001290220004001880080005001920090011001970100 00500208011001400213015003300227020000900260020000700269020000600276020001500282 020001700297005001600314005001900330039000400349005001400353013000700367#VV11.00 832#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tri#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Th i#Kiu Th Bch Thu#Hoa#Quch Th Tri#271112## 00747000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340030075000600070062001350220004001970080005002010090011002060100 00500217011001400222015003300236020001200269020000900281020000600290020001400296 02000170031000500120032700500120033900500120035100500170036303900040038000500180 0384013000700402#VV11.00833#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Khmer 2#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a27tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#Thch Ngc Hng#Hoa #o Th Hng Minh#271113## 00707000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400070060001150220004001750080005001790090011001840100 00500195011001500200015003300215020000500248020000600253020001500259020001700274 00500120029100500210030300500140032403900040033800500160034200500160035801300070 0374#VV11.00834#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b. ), Trn Thu Ng...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th K iu Oanh#Trn Thu Ng#Hoa#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#271114## 00609000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330070062000470220004001090080005001130090011001180100005001290110 01500134015003300149020001200182020000600194020001500200005001200215005001200227 005001200239005000600251005001000257039000400267020001700271013000700288#VV11.00 835#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, T hch Saron (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 2#Sch gio khoa#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Sa ron#L B#Thch i#Hoa#Sch thc nghim#271115## 00608000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330070061000450220004001060050007001100050012001170050010001290050 01200139005001000151008000500161009001100166010000500177011001500182020001200197 020000900209020001500218039000400233015003300237013000700270020001700277#VV11.00 836#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#B.s.: Lm ES (tng ch.b.), Thch Sing (ch .b.), Thch i...#Q.6#Lm ES#Thch Sing#Thch i#Thch Saron#Thch Sn#^aH.#^ aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#271116#Sch thc nghim## 00544000000000289000450002600110000002000170001104100050002818100060003308200060 00398080005000450020019000500290023000690070018000920220004001100080005001140090 01100119010000500130011001400135015003300149020001200182020000800194020000900202 020001400211005001800225039000400243013000700247#VV11.00837#Sch thc nghim#Vi? t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Mng#Jngx shuv Hmng ntr#Nguyn Thanh Thu#Q .1#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mn ng#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Thanh Thu#Hoa#271117## 00769000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290027001290070059001560220004002150040030002190080 00500249009001100254010000500265011001400270015003300284020000900317020000700326 02000060033302000150033902000170035400500160037100500190038703900040040600500140 0410013000700424#VV11.00838#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Chng tr nh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhz haz sv phv 1#Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu (ch.b.), Quch Th Tr#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Lng Vit T hi#Kiu Th Bch Thu#Hoa#Quch Th Tr#271118## 00828000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290022001340070083001560220004002390040039002430080 00500282009001100287010000500298011001400303015003300317020001200350020000900362 02000060037102000140037702000170039100500120040800500110042000500180043100500180 0449039000400467013000700471#VV11.00839#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Mng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.), o Th Hng Minh#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aGi o dc#2010#^a43tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Tp vit# Lp 1#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh# o Th Hng Minh#Hoa#271119## 00727000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540290027001290070059001560220004002150080005002190090 01100224010000500235011001400240015003300254020000900287020000700296020000600303 02000150030902000170032400500160034100500190035703900040037601300070038000500140 0387#VV11.00840#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Chng trnh nghin c u thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhz haz sv phv 2 #Lng Vit Thi (ch.b.), Kiu Th Bch Thu, Quch Th Tr#Q.2#^aH.#^aGio dc# 2010#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch g io khoa#Sch thc nghim#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#Hoa#271120#Quch Th Tr## 00774000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020025000340030075000590290022001340070067001560220004002230080005002270090 01100232010000500243011001400248015003300262020001200295020000900307020000600316 02000140032202000170033600500120035300500110036500500180037600500050039400500130 0399039000500412013000700417#VV11.00841#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Mng 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 2#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a18tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#L A#o Th Bnh#oanh#271121## 00761000000000325000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400290013001150070083001280220004002110050012002150050011002270050 01800238005001800256008000500274009001100279010000500290011001500295020001200310 02000060032202000150032803900050034301300070034800400300035501500330038502000170 0418#VV11.00842#Vi?t#372.6#^214#Ting Mng 1#Chng trnh Nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Lul Hmngz 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), N guyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.), o Th Hng Minh#T.2#Vi Vn iu#Nguyn T r#Nguyn Ngc Thanh#o Th Hng Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a114tr.^b24cm#Ting Hmng#Lp 1#Sch gio khoa#oanh#271122#Ti bn ln th 1 c sa cha#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch thc nghim## 00733000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070067001340220004002010080005002050090 01100210010000500221011001500226015003300241020001200274020000600286020001500292 02000170030700500120032400500110033600500180034700500130036500500050037803900050 0383013000700388#VV11.00843#Vi?t#T306M#372.6#^214#Ting Mng 2#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmngz 2#Vi Vn i u (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Lp 2#Sch gio k hoa#Sch thc nghim#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#o Th Bnh#L A# oanh#271123## 00720000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070059001290220004001880040030001920080 00500222009001100227010000500238011001400243015003300257020000500290020000600295 02000150030102000170031600500120033300500210034500500160036603900050038201300070 0387#VV11.00844#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 1# Tin t, Nguyn Th Ki u Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang#Q.2#Ti bn ln th 1 c chnh l#^aH.#^aGio d c#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa #Sch thc nghim# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#oanh#271124## 00734000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070060001290220004001890080005001930090 01100198010000500209011001500214015003300229020000500262020000600267020001500273 02000170028800500120030500500210031700500140033803900050035200500160035700500160 0373013000700389#VV11.00845#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 2# Tin t, N guyn Th Kiu Oanh (ch.b.), Trn Thu Ng...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#Sch thc nghi m# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#Trn Thu Ng#Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#271125## 00596000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030013000460290018000590070035000770220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137015003300152020001100185020000900196020001500205 020001700220005000400237005002000241005000900261039000500270013000700275#VV11.00 846#Vi?t#T306B#372.6#^214#Ting Bahnar#Sch bi tp#Pjut nr Bahnar#Yil, Nguy n Th Kim Oanh, Brn Bun#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Bana#Tiu hc#Sch gio khoa#Sch thc nghim#Yil#Nguyn Th Kim Oanh#Brn Bun#oanh#271126## 00803000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010012000530020040000650070034001050220004001390050 01200143005000800155008000500163009001100168010000500179011001500184021016700199 02000090036602000080037502000100038302000090039302000090040203900050041101300070 0416004001800423005001200441#VV11.00847#VV11.00848#22000#Vi?t#TR527K#759.91#^21 4#Ngc Phng#Truyn k v cc danh ho trn th gii#Ngc Phng, Nguyt Minh, Ngn H#T.1#Nguyt Minh#Ngn H#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b21cm#Gii thiu v cc ho s ni ting th gii, c nhiu ng gp trong nn hi ho, m thut t h gii c bit l nhng danh ho c nhng tc phm tr thnh kit tc#Danh ho#Tiu s#S nghip#Tc phm#Th gii#oanh#271127#Ti bn ln th 1#Ngc Phn g## 00813000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820013000398080005000520020048000570070045001050080005001500090011001550100 00500166011001500171005001500186005001300201005001200214005001600226005001400242 03900050025601300070026102101630026802000180043102000190044902000090046802000100 0477#VV11.00849#VV11.00850#2700#Vi?t#V250C#895.92209001#^214#V con ngi c n hn trong vn hc c Vit Nam#Nguyn Hu Sn, Trn nh S, Huyn Giang...#^aH.# ^aGio dc#2010#^a251tr.^b21cm#Nguyn Hu Sn#Trn nh S#Huyn Giang#Trn Ngc Vng#Trn Nho Thn#oanh#271128#Nhng vn l lun chung v con ngi c nhn trong vn hc c, trong quan nim phng ng. Yu t con ngi c nhn trong t hc tin vn hc trung i Vit Nam#Vn hc trung i#Nghin cu vn hc#Vit Na m#Con ngi## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010017000570020033000740030031001070070028001380040 01800166008000500184009001100189010000500200011001500205020001700220020000900237 039000500246020001000251013000700261#VV11.00851#VV11.00852#17000#Vi?t#TR527C#39 8.209597#^214#Nguyn Quc Hng#Truyn c thng ngun sng Thao#Truyn c cc d n tc Vit Nam#Nguyn Quc Hng s.t., b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a175tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#oanh#Truyn c#271129## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020031000580070010000890080005000990090011001040100 00500115011001500120039000500135004001800140020001700158020001000175020000800185 020000900193020001400202005001000216013000700226#VV11.00853#VV11.00854#17000#Vi ?t#GI-521E#398.909597#^214#Gip em hc thnh ng, tc ng#ng Thm#^aH.#^aGio dc#2010#^a238tr.^b21cm#oanh#Ti bn ln th 2#Vn hc dn gian#Thnh ng#Tc ng #Vit Nam#Sch c thm#ng Thm#271130## 00730000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020037000650070056001020080005001580090 01100163010000500174011001500179039000500194021013100199020001700330020001100347 020001900358005001700377005001600394013000700410020001100417#VV11.00855#VV11.008 56#95000#Vi?t#T550#495.17#^214#Nguyn Nh #T in gii thch thnh ng gc H n#Nguyn Nh (ch.b.), Nguyn Vn Khang, Phan Xun Thnh#^aH.#^aGio dc#2010# ^a395tr.^b21cm#oanh#Gm hn 2500 thnh ng gc Hn c gii ngha bao gm nhng thnh ng mn nguyn dng v cc thnh ng dch tng ch, hoc dch #Ting Tru ng Quc#Ting Vit#T in gii ngha#Nguyn Vn Khang#Phan Xun Thnh#271131#T gc Hn## 00732000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760080005001250090011001300100 00500141011001500146039000500161021013000166020000700296020000800303020001100311 00500090032200500160033102000090034700500110035600500150036700500170038201300070 0399#VV11.00857#VV11.00858#65000#Vi?t#301L#915.97#^214#a l du lch Vit Nam #L Thng, Nguyn Minh Tu (ch.b.), L M Dung...#^aH.#^aGio dc#2010#^a359tr.^ b24cm#oanh#Tng quan c s l lun v a l du lch. Gii thiu v a l du l ch ca Vit Nam vi nhng tim nng v thc trng pht trin#a l#Du lch#Gio trnh#L Thng#Nguyn Minh Tu#Vit Nam#L M Dung#Trn Ngc ip#Nguyn Trng c#271132## 00619000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010019000520020031000710070019001020080005001210090 01100126010000500137011001500142039000500157013000700162021016300169020001800332 020001500350#VV11.00859#VV11.00860#39000#Vi?t#C125C#372.21#^214#Nguyn Kim N H nh#Cu chuyn ca ngi trng tr#Nguyn Kim N Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a199 tr.^b24cm#oanh#271133#Trnh by nhng bi hc tm l v gio dc tr em, nhng k inh nghim t chnh cc cu chuyn c th sinh ng thit thc cho cc bc ph h uynh v cc thy c gio#Gio dc mu gio#Tm l s phm## 00793000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020032000690070017001010220004001180040 01800122008000500140009001100145010000500156011001500161021023000176020000800406 020001700414020000900431020001000440039000500450013000700455005001700462#VV11.00 862#VV11.00861#28000#Vi?t#TR527K#959.7#^214#Nguyn Ngc Lin#Truyn k v danh nhn t Vit#Nguyn Ngc Lin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a135t r.^b20cm#K v mi su v vua, quan i thn v hong thi hu trong cc triu i Vit Nam trc y nh Hai B Trng, L Nam , Triu Vit Vng, B Ci i Vng, Phng Hng, Thi s Trn Th ... lu danh trong lch s Vit Nam#L ch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn k#oanh#271134#Nguyn Ngc Lin## 00804000000000313000450002600110000002600110001102000150002202000200003703900050 00570410005000621810006000670820007000738080005000800140008000850020028000930070 04100121022000400162221004400166005001400210005001800224008000500242009001100247 010000500258011001500263012002700278021016800305013000700473020001000480#VV11.00 864#VV11.00863#Sch thiu nhi#Cn trng cnh mng#oanh#Vi?t#462S#595.76#^214#33 0000#i sng cn trng quanh ta#V Quang Mnh (ch.b.), Nguyn Thanh Thu#T.3#C n trng cnh mng, cnh na v khng cnh#V Quang Mnh#Nguyn Thanh Thu#^aH.# ^aGio dc#2010#^a143tr.^b21cm#T sch Kin thc tui th#Cung cp cc kin thc khoa hc b ch v cc loi cn trng cnh mng, cnh na v khng cnh: cu t o, mu sc, c im sinh hc, qu trnh sinh sn, sinh trng...#271135#Cn tr ng## 00635000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020033000520030039000850080005001240090011001290100005001400110 01500145013000700160021013800167020000800305020001100313020001100324020000700335 020002200342039000500364#VV11.00866#VV11.00865#Vi?t#NH100X#070.50959731#^214#Nh xut bn Gio dc ti H Ni#5 nm thnh lp v 53 nm truyn thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b25cm#271136#Gii thiu qu trnh xy dng, trng thnh v p ht trin qua 5 nm thnh lp v 53 nm truyn thng ca nh xut bn Gio dc t i H Ni#Lch s#Pht trin#Thnh tch#H Ni#Nh xut bn Gio dc#oanh## 00692000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000090003903900050 00480410005000531810007000580820013000658080005000780020033000830070108001160080 00500224009001100229010000500240011001500245020001200260005001700272005000900289 005001500298005001100313005001000324013000700334005001900341004001800360#VV11.00 867#VV11.00868#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Vi?t#TR527N#895.92233208#^214#Truy n ngn Vit Nam 1930 - 1945#Nguyn Cng Hoan, Tm Lang, V Trng Phng... ; S.t ., tuyn chn, gii thiu: Nguyn Honh Khung (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2010#^a 869tr.^b24cm#Truyn ngn#Nguyn Cng Hoan#Tam Lang#V Trng Phng#Ng Tt T#Nh t Linh#271137#Nguyn Honh Khung#Ti bn ln th 3## 00796000000000337000450002600110000002600110001102600110002202101210003302000080 01540200008001620200009001700200009001790390005001880140008001930410005002011810 00600206082000900212808000500221002004200226029004200268007005300310008000500363 00900110036801000050037901100160038400100130040002000080041300500200042100500100 0441013000700451#VV11.00869#VV11.00871#VV11.00870#Gii thiu 5000 a danh di t ch lch s vn ho, di ch kho c, cc thng cnh ni ting v cc lng ngh c a Vit Nam#Lch s#Vn ho#a danh#Vit Nam#oanh#380000#Vi?t#T550#959.7003#^2 14#T in a danh vn ho lch s Vit Nam#Vietnam's dictionary cultural place names#Nguyn Nh (ch.b.), Nguyn Thnh Chng, Bi Thit#^aH.#^aGio dc#2011 #^a1455tr.^b25cm#Nguyn Nh #T in#Nguyn Thnh Chng#Bi Thit#271138## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020029000550030008000840070013000920080005001050090 01800110010000500128011001400133020001700147039000500164020000400169001001300173 013000700186#VV11.00872#VV11.00873#40000#Vi?t#TH460S#895.9221#^214#Th s v nh ng bi th khc#Tp th#Trn Xun An#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a95tr.^b21cm# Vn hc hin i#oanh#Th#Trn Xun An#271139## 00682000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020016000480070046000640080005001100090011001150100005001260110 01500131021012200146020000900268005001400277005001400291005001300305005001700318 039000500335005001500340013000700355020000800362020001000370#VV11.00874#VV11.008 75#Vi?t#M458T#709.59731#^214#Mt thi H Ni#Nguyn Bo, Trn Th Bin, L Ho i Linh...#^aH.#^aM thut#2010#^a411tr.^b21cm#Tng quan v m thut H Ni th k XX. Gii thiu mt s tc gi tiu biu c nhiu ng gp cho nn m thut c a H Ni#M thut#Nguyn Bo#Trn Th Bin#L Hoi Linh#Nguyn Thanh Mai#oanh #Trn Qunh Nh#271140#Tc gi#Th k 20## 00671000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020016000490070038000650080005001030090019001080100005001270110 01500132021012000147020001700267005001200284005001200296005000900308005001300317 039000500330005001000335013000700345020000800352020000900360#VV11.00876#VV11.008 77#Vi?t#NH100V#895.92208#^214#Nh vn cng an#Phm Vn Ba, Phm Vn K, Nh Bnh ...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a527tr.^b22cm#Gii thiu mt s nh vn Vit N am hin ang sinh hot trong chi hi Nh vn cng an v nhng tc phm tiu biu ca h#Vn hc hin i#Phm Vn Ba#Phm Vn K#Nh Bnh#Lng S Cm#oanh#Trn Din#271141#Nh vn#Tc phm## 00655000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020026000620070018000880080005001060090 01900111010000500130011001500135021017400150020000700324039000500331001001300336 020001000349020001100359013000700370#VV11.00878#VV11.00879#VV11.00880#99000#Vi? t#B300Q#153.6#^214#B quyt x th v mu s#ng Vn Tng b.s.#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a527tr.^b24cm#Gii thiu mt s cu chuyn qua a ra cc kin t hc, kinh nghim trong giao tip, ng x, i nhn x th gip bn tr thnh ng i c u th, thnh cng trong cuc sng#ng x#oanh#ng Vn Tng#Giao tip#Tm l hc#271142## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600070023000990080005001220090 01900127010000500146011001500151021021400166020002000380039000500400001001800405 020002000423020001000443013000700453020001300460#VV11.00881#VV11.00882#VV11.0088 3#57000#Vi?t#B105B#158#^214#Bn bt c th g cho bt c ngi no#Nguyn Phn g Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a335tr.^b21cm#Phn tch tm quan trng cng nh nhng k xo thng lng trong cuc sng hin i, a ra nhng chin thut, phng thc thng lng trong mt s trng hp in hnh gip bn c th thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dng#oanh#Nguyn Phng Ho#B quyt thnh cng#Cuc sng#271143#Thng lng## 00950000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020044000510030032000950070060001270080005001870090019001920100 00500211011002600216015006100242021013100303020000800434005001300442005001800455 00500180047300500190049103900050051000500140051502000070052902000080053602000180 0544013000700562020000800569020001100577#VV11.00884#VV11.00885#Vi?t#L552L#363.20 959731#^214#Lc lng vin thng tin hc cng an Th #Lch s bin nin (1981 - 2010)#B.s.: Tin Chm, Nguyn Thanh Bnh, o Th Thu Trang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a319tr., 18tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cng an thnh ph H Ni. P hng Vin thng tin hc#Phn nh lch s qu trnh xy dng v pht trin ca l c lng lm cng tc thng tin lin lc cng an Th t nm 1981n 2010#Cng an# Tin Chm#Nguyn Thanh Bnh#o Th Thu Trang#L Th Tuyt Nhung#oanh#L Q uang Bnh#H Ni#Lch s#Bin nin s kin#271144#Tin hc#Vin thng## 00627000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020034000640070023000980080005001210090 01900126010000500145011001500150021012300165020000900288039000500297001001800302 020001100320020001100331013000700342#VV11.00886#VV11.00888#VV11.00887#44000#Vi? t#NH556T#658.85#^214#Nhng tuyt chiu ca thng nhn#Nguyn Phng Ho b.s.#^a H.#^aCng an nhn dn#2011#^a255tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ng h thut bn hng ca cc thng nhn c rt ra t chnh nhng tri nghim th c t#Bn hng#oanh#Nguyn Phng Ho#Ngh thut#Kinh doanh#271145## 00972000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630020081000680030037001490070056001860080 00500242009001900247010000500266011001500271021016600286020002200452005001700474 00500170049100500170050800500120052503900050053700500170054202000090055902000110 0568020000900579013000700588020001500595#VV11.00889#VV11.00891#VV11.00890#60000 #Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#Gio trnh s hu tr tu, chuyn giao cng ngh v khai thc thng tin sng ch#Dng cho cc trng i hc k thut#Phan Quc Ngu yn, Nguyn Tun Hng, Nguyn c Thun...#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a227tr. ^b24cm#Nhng kin thc c bn v quyn s hu tr tu; Cc vn xc lp, bo v v chuyn giao quyn s hu tr tu; Chuyn giao cng ngh v khai thc thng tin sng ch#Chuyn giao cng ngh#Phan Quc Nguyn#Nguyn Tun Hng#Nguyn c Thun#Vn nh #oanh#Nguyn Trng c#Vit Nam#Gio trnh#Sng ch#271146#S h u tr tu## 00639000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020051000620070009001130080005001220090 01900127010000500146011001500151021013600166020001700302039000500319001000900324 020001000333020001100343013000700354#VV11.00893#VV11.00894#VV11.00892#20000#Vi? t#H419T#495.1#^214#Hc ting Hoa giao tip cp tc trc khi m phn#Thanh H#^ aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a127tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v m thoi thng mi v bi dng nng lc din t khu ng trong giao dch, mua bn bng ting Hoa#Ting Trung Quc#oanh#Thanh H#Giao tip#Thng mi#271147## 00597000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020062000640290048001260070007001740080 00500181009001900186010000500205011001500210020001000225005000700235039000500242 020001400247020000900261020000900270020000900279013000700288#VV11.00895#VV11.008 97#VV11.00896#25000#Vi?t#M452N#372.652#^214#Mi ngy mt bi hc t vng ting Anh - c hiu nng vn t#Vocabulary development in comprehensive reading#L V n#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a162tr.^b21cm#Ting Anh#L Vn#oanh#Sch c th m#T vng#c hiu#Tiu hc#271148## 00705000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820006000848080005000900020 03600095007001400131008000500145009001900150010000500169011001500174021016700189 020001100356039000500367001001400372020001000386013000700396#VV11.00898#VV11.008 99#VV11.00900#CDVN.01314#CDVN.01315#CDVN.01313#68000#Vi?t#B454T#495.6#^214#400 cu giao tip ting Nht c bn#Toshihiro Lto#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a403 tr.^b21cm#Gm 400 cu ting Nht c s dng nhiu trong giao tip v hn 1000 tnh hung gn gi trong cuc sng hng ngy gip ngi hc c th t nm bt k in thc d dng#Ting Nht#oanh#Toshihiro Lto#Giao tip#271149## 00993000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020067000550070056001220220004001782210009001820080 00500191009001100196010000500207011001500212015004800227021016000275020001000435 02000150044502000090046002000180046902000170048700500170050400500140052100500120 0535005001500547005001500562039000500577013000700582004001800589#VL11.00150#VL11 .00151#65000#Vi?t#S552N#342.59708#^214#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu. ..#Q.1#Dn sinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b28cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tru ng ng. B T php#Trnh by cc iu lut v dn sinh thng qua cc tnh hung , cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi mi ngi, gip iu chnh cuc sng ngi dn#Php lut#Quyn cng dn#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch th ng thc#Trng Minh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Qu t#oanh#271150#Ti bn ln th 1## 01103000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530070056001200220004001762210024001800080 00500204009001100209010000500220011001500225015004800240021022600288020001000514 02000050052402000090052902000180053802000170055600500170057300500140059000500120 06040050015006160050015006310390005006460040018006510200009006690200008006780130 00700686#VL11.00152#VL11.00153#65000#Vi?t#S552N#344.597#^214#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu...#Q.2#Y t, gio dc, vn ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a255t r.^b28cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Trnh by cc iu lut v y t, gio dc, vn ho thng qua cc tnh hung, cu hi trc nghim n gi n, d hiu, gn gi vi mi ngi, gip iu chnh cuc sng ngi dn vi mi ngi, gip iu chnh cuc sng ngi dn#Php lut#Y t#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch thng thc#Trng Minh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph# Phm Hng Qut#oanh#Ti bn ln th 1#Gio dc#Vn ho#271151## 00991000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530070056001200220004001762210017001800080 00500197009001100202010000500213011001500218015004800233021013200281020001000413 02000080042302000090043102000180044002000170045800500170047500500140049200500120 0506005001500518005001500533039000500548004001800553020001500571013000700586#VL1 1.00154#VL11.00155#65000#Vi?t#S552N#343.597#^214#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu...#Q.3#An ninh, trt t#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b28cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Trnh by cc iu lut v an ninh - trt t thng qua cc tnh hung, cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi mi ngi#Php lut#An ninh#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch thng thc#Trng M inh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Qut#oanh#Ti bn l n th 1#Trt t tr an#271152## 01013000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530070056001200220004001762210027001800080 00500207009001100212010000500223011001500228015004800243021014100291020001000432 02000080044202000090045002000180045902000170047700500170049400500140051100500120 0525005001500537005001500552039000500567004001800572020001800590013000700608#VL1 1.00156#VL11.00157#65000#Vi?t#S552N#346.597#^214#Sc nc ngn nm - tnh hung php lut trong cuc sng hng ngy#Trng Minh Tun, Trnh Vn Sn (ch.b.), L Vn Kiu...#Q.4#T php, chnh sch x hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a327tr.^b28cm# TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. B T php#Trnh by cc iu lut v t ph p, chnh sch x hi thng qua cc tnh hung, cu hi trc nghim n gin, d hiu, gn gi vi mi ngi#Php lut#T php#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch t hng thc#Trng Minh Tun#Trnh Vn Sn#L Vn Kiu#Nguyn Vn Ph#Phm Hng Q ut#oanh#Ti bn ln th 1#Chnh sch x hi#271153## 00812000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020011000660030072000770070035001490080 00500184009001100189010000500200011001500205015001800220021019400238020000600432 020001100438039000500449020001100454005001200465013000700477020001400484#VL11.00 159#VL11.00158#27000#Vi?t#M112L#610.28#^214#Nguyn Hi H#My ly tm#Dng trong o to trung cp ngh, cao ng ngh k thut thit b y t#Nguyn Hi H (ch. b.), L Vn Giao#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Cc vn lin quan n nguyn l ly tm, nguyn l cu to chung v quy trnh sa cha, bo dng ca my. Gii thiu mt s my ly tm tc thp v tc cao c phn chia theo chc nng#Y hc#Gio trnh#oanh#My li tm#L Vn Giao#271154#Thi t b y t## 00894000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020017000690030072000860070044001580080 00500202009001100207010000500218011001500223015001800238021024700256020000600503 020001100509039000500520005001700525020001700542013000700559020001400566#VL11.00 161#VL11.00160#29000#Vi?t#M112P#616.10028#^214#Nguyn Hi H#My ph rung tim#D ng trong o to trung cp ngh, cao ng ngh k thut thit b y t#Nguyn H i H ch.b. ; Nguyn Mnh Phan h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu cc vn lin quan ti ph rung tim v nguyn l cu to, quy trnh vn hnh, bo dng, sa cha chung ca my; Trnh by v phn tch ng uyn l cu to ca mt s my ph rung tim c s dng ph bin ti cc c s y t trong nc#Y hc#Gio trnh#oanh#Nguyn Mnh Phan#My ph rung tim#271155#T hit b y t## 00941000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020049000540030042001030070068001450080005002130090 01100218010000500229011001500234015001800249021018600267020000600453020001100459 03900050047000500160047502000090049102000200050000500160052000500170053600500150 0553005001600568013000700584#VL11.00162#VL11.00163#32000#Vi?t#TH552H#610.285#^2 14#Thc hnh tin hc v ng dng trong y - sinh hc#Dng trong o to bc s y hc c truyn#B.s.: Hong Minh Hng (ch.b.), Ng Bch Nguyt, L Th Lan Hng.. .#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Cung cp kin thc c b n v cng ngh thng tin v cc phn mm x l thng k. Gii thiu mt s bi t hc hnh gn gi v thit thc v ng dng cng ngh thng tin trong y - sinh h c#Y hc#Gio trnh#oanh#Hong Minh Hng#ng dng#Cng ngh thng tin#Ng Bch Ng uyt#L Th Lan Hng#Nguyn Th Nga#Phm Ngc Thch#271156## 00813000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010013000610020011000740030040000850070 05900125008000500184009001100189010000500200011001500205015001800220021018300238 02000060042102000110042703900050043800500180044302000070046100500120046801300070 0480#VL11.00164#VL11.00165#VL11.00166#123000#Vi?t#Y600P#614#^214#inh Gia c#Y php hc#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: inh Gia c (ch.b.), Ng uyn Phc Cng, Lu S Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a506tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by v h thng iu tra y php v quyn con ngi; mt s ch ca g ii phu bnh - y php; vai tr v k thut ca nha khoa y php; y hc vi ngi iu khin giao thng...#Y hc#Gio trnh#oanh#Nguyn Phc Cng#Php y#Lu S Hng#271157## 00838000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400050003304100050 00381810006000430820004000498080005000530020019000580030040000770070064001170220 00400181008000500185009001100190010000500201011001500206015001800221021010700239 02000060034602000110035202000080036302000110037100500130038200500170039500500150 0412005001200427005001300439039000500452013000700457#VL11.00168#VL11.00167#VL11. 00169#137#Vi?t#C123C#617#^214#Cp cu ngoi khoa#Dng cho bc s v hc vin sa u i hc#B.s.: ng Hanh (ch.b.), Nguyn Ngc Bch, Trn Ngc Bch...#T.1#^a H.#^aGio dc#2010#^a567tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin c bn tr ong cp cu ngoi khoa vi cc chuyn khoa thn kinh, lng ngc, tim mch, nhi#Y hc#Ngoi khoa#Cp cu#Gio trnh#ng Hanh #Nguyn Ngc Bch#Trn Ngc Bch# ng Vn H#Dng i H#oanh#271158## 00838000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020019000610030040000800070064001200220 00400184008000500188009001100193010000500204011001500209015001800224021010400242 02000060034602000110035202000080036302000110037100500130038200500170039500500150 0412005001200427005001300439039000500452013000700457#VL11.00170#VL11.00171#VL11. 00172#144000#Vi?t#C123C#617#^214#Cp cu ngoi khoa#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: ng Hanh (ch.b.), Nguyn Ngc Bch, Trn Ngc Bch...#T.2 #^aH.#^aGio dc#2010#^a595tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin c bn trong cp cu ngoi khoa vi cc chuyn khoa tiu ho, tit niu, chn thng#Y hc#Ngoi khoa#Cp cu#Gio trnh#ng Hanh #Nguyn Ngc Bch#Trn Ngc Bch# ng Vn H#Dng i H#oanh#271159## 00704000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020012000680030024000800070065001040220 00400169008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020001000242 02000060025202000150025800500140027300500080028700500170029500500170031200500130 0329039000500342013000700347#VL11.00173#VL11.00174#CDVN.01316#CDVN.01317#Vi?t#T3 06A#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch gio khoa th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b29cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#oanh#271160## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520070019000920080005001110090011001160100 00500127011001400132021014400146020001800290020000900308020001500317039000500332 001001900337004001800356013000700374020000800381#VL11.00175#VL11.00176#12500#Vi ?t#450C#372.21#^214# chi v tr chi cho tr di 6 tui#Nguyn Th Mai Chi# ^aH.#^aGio dc#2010#^a66tr.^b27cm#Tm quan trng ca hot ng vui chi i vi s pht trin ton din ca tr di 6 tui. Hng dn t to chi v chi v i tr di 6 tui#Gio dc mu gio#Tr chi#Sch gio vin#oanh#Nguyn Th Mai Chi#Ti bn ln th 1#271161# chi## 00522000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020013000430030013000560070042000690080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020000900164020001300173039000500186004001800191 005001200209005001600221013000700237#VL11.00177#Vi?t#QU100B#895.9223#^214#9000# Qu bu tin#Truyn tranh#Li: H Th Minh ; Tranh: Nguyn V Quyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Ti bn ln th 6#H Th Minh#Nguyn V Quyn#271162## 00444000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020034000490030029000830080005001120090020001170100 00500137011001400142020001000156020001700166039000500183020000700188013000700195 #VL11.00178#VL11.00179#Vi?t#T550#428#^214#65000#1000 t ting Anh u tin cho b#T in Anh - Vit bng hnh#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a90tr.^b27cm#Ti ng Anh#T in hnh nh#oanh#Tr em#271163## 00581000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020012000390070060000510080005001110090011001160100005001270110 01700132020000700149020001500156039000500171004001800176005001700194005001600211 020000600227005001400233005001000247005001500257013000700272#VN11.00225#Vi?t#V46 0T#372.5#^214#3700#V tp v 3#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Triu Khc L...#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b17x24cm#Tp v#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 7#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Lp 3#Triu Khc L#m Luyn#Tr nh c Minh#271164## 00566000000000289000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400060 00270020012000330070061000450080005001060090011001110100005001220110017001270200 00700144020001500151039000500166004001800171005001700189005001600206020000600222 005001500228005001000243005001600253013000700269#VN11.00226#Vi?t#372.5#^214#4800 #V tp v 5#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip...#^aH.# ^aGio dc#2011#^a63tr.^b17x24cm#Tp v#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 5#Ng uyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Lp 5#Bch Ngc Dip#m Luyn#Ng Thanh Hng#27 1165## 00563000000000289000450002600110000004100050001108200080001680800050002401400060 00290020019000350070058000540080005001120090011001170100005001280110017001330200 00900150020001500159039000500174004001800179005001400197005001400211020000600225 005001600231005001100247020000800258013000700266#VN11.00227#Vi?t#741.076#^214#38 00#Bi tp m thut 9#Phm Ngc Ti, Triu Khc L, Nguyn c Ton, Nguyn Nam #^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b17x24cm#M thut#Sch gio khoa#oanh#Ti bn ln th 2#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Lp 9#Nguyn c Ton#Nguyn Nam#Bi tp#27116 6## 00543000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030034000510070049000850080005001340090011001390100 00500150011001700155005001600172005001500188005001600203013000700219020001100226 020000900237020001400246039000500260#VN11.00228#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch cc phng tin giao thng#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguy n Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La# Nguyn Kim Dung#271167#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00539000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030030000510070049000810080005001300090011001350100 00500146011001700151005001600168005001500184005001600199013000700215020001100222 020000900233020001400242039000500256#VN11.00229#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch cc vt nui yu thch#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Ki m Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguy n Kim Dung#271168#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030028000510070049000790080005001280090011001330100 00500144011001700149005001600166005001500182005001600197013000700213020001100220 020000900231020001400240039000500254#VN11.00230#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch vt xung quanh b#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#271169#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030026000510070049000770080005001260090011001310100 00500142011001700147005001600164005001500180005001600195013000700211020001100218 020000900229020001400238039000500252#VN11.00231#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch cy qu trong vn#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim Du ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn K im Dung#271170#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030022000510070049000730080005001220090011001270100 00500138011001700143005001600160005001500176005001600191013000700207020001100214 020000900225020001400234039000500248#VN11.00232#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch b i siu th#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dung#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Kim D ung#271171#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030027000510070049000780080005001270090011001320100 00500143011001700148005001600165005001500181005001600196013000700212020001100219 020000900230020001400239039000400253#VN11.00233#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch cc sinh vt nh b#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim D ung#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#271172#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#nga## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030028000510070049000790080005001280090011001330100 00500144011001700149005001600166005001500182005001600197013000700213020001100220 020000900231020001400240039000500254#VN11.00234#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch phong cnh qu hng#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Kim Dung#271173#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00543000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030034000510070049000850080005001340090011001390100 00500150011001700155005001600172005001500188005001600203013000700219020001100226 020000900237020001400246039000500260#VN11.00235#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch cc con vt trong vn th#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguy n Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La# Nguyn Kim Dung#271174#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00534000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030025000510070049000760080005001250090011001300100 00500141011001700146005001600163005001500179005001600194013000700210020001100217 020000900228020001400237039000500251#VN11.00236#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch thi trang ca b#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dun g#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Bch La#Nguyn Ki m Dung#271175#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030022000510070049000730080005001220090011001270100 00500138011001700143005001600160005001600176005001500192013000700207020001100214 020000900225020001400234039000500248#VN11.00237#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu#Ch chi ca b#Trnh nh Dng, Nguyn Bch La, Nguyn Kim Dung#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b17x24cm#Trnh nh Dng#Nguyn Kim Dung#Nguyn Bch La#271176#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh## 00736000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410010014000460020030000600070046000900080005001360090011001410100 00500152011001500157021024400172020001500416020001400431005002300445039000700468 013000700475#VN11.00238#VN11.00239#75000#Vi?t#599.03#^214#L Quang Long#T in tranh v cc loi th#L Quang Long (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a383tr.^b18cm#Gii thiu gn 400 loi th, bao gm cc loi ph bin Vit Nam v cc loi c bit trn th gii vi nhng m t ngn gn bng cc kin thc sinh hc nh c im hnh dng, tp tnh, ma sinh sn, ni phn b.. . c minh ho bng nh mu#ng vt c v#T in tranh#Nguyn Th Thanh Huyn #P.Dung#271177## 00746000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020031000660070046000970080005001430090 01100148010000500159011001500164021024500179020000500424020001400429005002300443 039000700466013000700473#VN11.00240#VN11.00241#85000#Vi?t#T550#598.03#^214#L Quang Long#T in tranh v cc loi chim#L Quang Long (ch.b.), Nguyn Th Than h Huyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a463tr.^b18cm#Gii thiu gn 500 loi chim, bao g m cc loi ph bin Vit Nam v cc loi c bit trn th gii vi nhng m t ngn gn bng cc kin thc sinh hc nh c im hnh dng, tp tnh, ma sin h sn, ni phn b... c minh ho bng nh mu#Chim#T in tranh#Nguyn Th T hanh Huyn#P.Dung#271178## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020034000690070022001030080005001250090 00900130010000500139011001200144021020500156020001800361020000800379020000900387 039000700396013000700403020000800410#VN11.00242#VN11.00243#31000#Vi?t#QU600T#61 3.2#^214#Nguyn Hu Thng#Quy tc vng sng kho tr lu#Nguyn Hu Thng b.s .#^aH.#^aPh n#2011#^a175^b19cm#Gii thiu mt s quy tc vng sng kho, tr lu c trnh by qua: cch nhn thc nguy c nhim c, vn thi c ang c trong c th, thi c trong sinh hot hng ngy, qua n ung khoa hc...#Ch m sc sc kho#Qui tc#Thi c#P.Dung#271179#n ung## 00863000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020033000650070023000980040025001210080 00500146009000900151010000500160011001500165021028400180020001700464020000900481 020001400490020000900504020001000513005001200523039000700535013000700542#VN11.00 244#VN11.00245#50000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214#Nguyt T#Chuyn tnh chnh khc h Vit Nam#Nguyt T, Nguyt Tnh#In ln th 4, c b sung#^aH.#^aPh n#2011#^a 279tr.^b19cm#Gii thiu nhng mi tnh p, vi ni nim ring t c chnh ng i trong cuc k li ca cc chnh khch ni ting Vit Nam nh: i tng V Ng uyn Gip, Nguyn Ch Thanh, tng b th Nguyn Vn Linh, nh th T Hu, th t ng V Vn Kit, b trng ngoi giao Nguyn C Thch...#Vn hc hin i#Tnh y u#Chnh tr gia#Vit Nam#Truyn k#Nguyt Tnh#P.Dung#271180## 00761000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820007000468080005000530010014000580020012000720030046000840070042001300040 04000172008000500212009002300217010000500240011001500245021013300260020001400393 020001200407005001300419005001300432039000700445013000700452#VV11.00902#VV11.009 03#VV11.00901#128000#Vi?t#621.31#^214#Phm Vn Bnh#My bin p#L thuyt - vn hnh - bo dng - th nghim#Phm Vn Bnh, L Vn Doanh, Tn Long Ng#Ti bn ln th 2 c b sung, chnh sa#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a626tr.^b24cm #Trnh by cu to, nguyn l lm vic, kinh nghim vn hnh, bo dng v th n ghim my bin p ca cc nc cng nghip pht trin#Thit b in#My bin p# L Vn Doanh#Tn Long Ng#P.Dung#271181## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820009000458080005000540010014000590020023000730070031000960220004001272210 01300131004001800144008000500162009002300167010000500190011001500195021029300210 020001500503020001300518039000700531013000700538005001400545020000800559#VV11.00 904#VV11.00905#VV11.00906#48000#Vi?t#624.1076#^214#Lu Th Trnh#Bi tp c hc kt cu#Lu Th Trnh, Nguyn Mnh Yn#T.1#H tnh nh#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a208tr.^b24cm#Gii thiu cc bi tp v bi gii v c hc kt cu, c th lin quan ti phn tch cu to hnh hc ca cc h phn g, xc nh ni lc trong h phng tnh nh chu ti trng bt ng v trng t i di ng, tnh h ghp tnh nh v xc nh chuyn v trong h thanh phng n hi tuyn tnh#C hc kt cu#H tnh in#P.Dung#271182#Lu Th Trnh#Bi tp# # 01024000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820006000458080005000510010014000560020047000700030044001170070014001610040 01800175008000500193009002300198010000500221011001500226021042100241020001300662 020001300675020000900688020001100697039000700708013000700715#VV11.00907#VV11.009 08#VV11.00909#53000#Vi?t#621.8#^214#Trn Vn ch#Cc phng php xc nh c hnh xc gia cng#Gio trnh dng cho hc vin cc h o to#Trn Vn ch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a202tr.^b24cm#Nghin cu chn h xc gia cng chi tit my theo bi ton i lng ngu nhin. Qui lut phn b ca chnh xc gia cng. Xc nh c tnh ca cc qui lut phn b. Phng p hp chn sai s, kim tra gi thuyt sai s. Mi quan h gia cc thng s c c a chnh xc gia cng. ng dng ton thng k trong cng ngh ch to my, i u chnh chnh xc gia cng, iu chnh my v phng php qui hoch thc nghi m#Chi tit my# chnh xc#Gia cng#Gio trnh#P.Dung#271183## 00916000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010013000500020080000630070044001430080005001870090023001920100 00500215011001500220021030500235020001400540020001000554020001000564020000900574 005001400583005001500597039000700612013000700619#VV11.00910#VV11.00911#Vi?t#T309 C#333.7509597#^214#Ng nh Qu#Tiu ch phn chia rng phng h u ngun b su y thoi nghim trng Vit Nam#Ng nh Qu, V Tn Phng, Hong Vit Anh#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2010#^a142tr.^b24cm#Khi qut v rng phng h u ngun Vit Nam. C s khoa hc v phng php xc nh rng phng h u ngun b s uy thoi nghim trng. Kt qu phn chia rng phng h u ngun b suy thoi ng him trng mt s lu vc v xut hng dn phn chia rng phng h u ngu n b suy thoi nghim trng#Rng phng h#Suy thoi#Gii php#Vit Nam#V Tn P hng#Hong Vit Anh#P.Dung#271184## 00951000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820007000458080005000520010013000570020041000700030067001110070013001780040 02600191008000500217009002300222010000500245011001500250021030300265020001400568 020001000582020001000592020001100602039000700613013000700620020001000627#VV11.00 912#VV11.00913#VV11.00914#80000#Vi?t#621.31#^214#Phm Vn Ho#Ngn mch v t dy trong h thng in#Gio trnh dng cho sinh vin khi k thut ca cc tr ng i hc#Phm Vn Ho#In ln th 3, c sa cha#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 11#^a274tr.^b24cm#Trnh by khi nim chung v ngn mch, s thay th ca h thng in trong tnh ton ngn mch, xc nh bin thin dng ngn mch bng h phng trnh vi phn, tnh ton ngn mch ba pha bng phng php thc dng, t nh ton ngn mch khng i xng v tnh ton ngn mch bng my tnh in t... #H thng in#Mch in#Tnh ton#Gio trnh#P.Dung#271185#Ngn mch## 00972000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020065000540070056001190080005001750090023001800100 00500203011001500208021026300223020001100486020000800497020000700505020001100512 02000100052302000080053300500150054103900070055601300070056300500170057000500110 0587005001400598005001000612#VV11.00916#VV11.00915#43000#Vi?t#C460C#338.9597#^2 14#C ch chnh sch c th pht trin cc tnh thuc vng Ty Bc#Hong Vn Ho an, Nguyn Ch Thnh (ch.b.), Nguyn Cc...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a2 47tr.^b21cm#Phn tch thc trng c ch chnh sch kinh t - x hi nh hng n s pht trin cc tnh thuc vng Ty Bc Vit Nam thi gian qua, t xu t quan im, gii php i mi c ch chnh sch kinh t - x hi cc tnh thu c vng Ty Bc trong thi gian ti#Chnh sch#Kinh t#X hi#Pht trin#Gii ph p#Ty Bc#Hong Vn Hoan#P.Dung#271186#Nguyn Ch Thnh#Nguyn Cc#Kiu Th Vit #Nguyn T## 00683000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020034000810070029001150080 00500144009002300149010000500172011001500177021015100192020000800343020000900351 005001200360039000700372013000700379020000700386#VV11.00917#VV11.00918#VV11.0091 9#68000#Vi?t#S450T#915.9704#^214#Mai Chnh Cng#S tay du lch Vit Nam xa v gn#Mai Chnh Cng, V nh Ho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a328tr.^b21cm #Gii thiu cho du khch cc l trnh khm ph Vit Nam, c bit v cc danh la m thng cnh p, ni ting min Bc, min Trung v min Nam Vit Nam#Du lch# Vit Nam#V nh Ho#P.Dung#271187#S tay## 00900000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020049000310070069000800080006001490090014001550100005001690110015001740150 03500189021026900224020001600493020001000509005001700519005001400536005001900550 005001700569005001000586039000700596013000700603#VV11.00920#Vi?t#H561D#616#^214# Hng dn pht hin cc d tt bm sinh ph bin#B.s.: Nguyn Vit Nhn (ch.b.), L nh Khnh, L Nghi Thnh Nhn...#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a138tr.^b20cm#T TS ghi: D n khc bit bm sinh#Cung cp nhng thng tin c bn v vic pht hi n d tt bm sinh v cng tc iu tr, phc hi chc nng cng nh tin hnh n hng bin php h tr v y t cc bnh nh: Bnh kho, trt khp, h mi - hm, no ng thu, bi no, thot v bn, ao, tt tim bm sinh...#D tt bm sinh#Ch n on#Nguyn Vit Nhn#L nh Khnh#L Nghi Thnh Nhn#Nguyn Vit Nhn#ng Nhn#P.Dung#271188## 00907000000000301000450002600110000004100050001108200100001680800050002600100180 00310020035000490070042000840220005001260080006001310090014001370100005001510110 01500156021029100171020001000462020001000472020000900482020001500491020001100506 005001500517039000700532013000700539005001800546015004100564#VV11.00921#Vi?t#342 .59702#^214#Nguyn Duy Phng#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Nguyn Duy Ph ng (ch.b.), Trn Vit Dng#Ph.1#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a147tr.^b24cm#Gii thi u nhng vn c bn v lut hin php v s ra i, pht trin ca nn lp hi n Vit Nam. Cc nh ch c bn lut hin php bao gm: ch chnh tr, kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh, i ngoi, quc phng, an ninh quc gia v quyn, ngha v c bn ca cng dn#Php lut#Hin php#Vit Nam#Lut hi n php#Gio trnh#Trn Vit Dng#P.Dung#271189#Nguyn Duy Phng#u ba sch gh i: i hc Hu. Khoa Lut## 00691000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200100002480800050 00340010018000390020034000570070041000910220005001320080006001370090014001430100 00500157011001500162021015600177020001400333020000900347020001100356005001400367 039000700381013000700388005001800395#VV11.00922#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Nguy n Duy Phng#Gio trnh lut lao ng Vit Nam#Nguyn Duy Phng (ch.b.), o M ng ip#Ph.1#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a128tr.^b24cm#Khi qut v lut lao ng , quan h php lut lao ng, a v php l ca cng on, tho c lao ng t p th, vic lm v hc ngh, hp ng lao ng...#Lut lao ng#Vit Nam#Gio tr nh#o Mng ip#P.Dung#271190#Nguyn Duy Phng## 00798000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200100002480800050 00340010018000390020034000570070041000910220005001320080006001370090014001430100 00500157011001500162021026300177020001400440020000900454020001100463005001400474 039000700488013000700495005001800502#VV11.00923#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Nguy n Duy Phng#Gio trnh lut lao ng Vit Nam#Nguyn Duy Phng (ch.b.), o M ng ip#Ph.2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a127tr.^b24cm#Tm hiu mt s vn li n quan ti lut lao ng, c th gm: thi gian lm vic, thi gian ngh ngi, t in lng, bo h lao ng, k lut lao ng, trch nhim vt cht, bo him x hi, tranh chp lao ng v gii quyt tranh chp lao ng, qun l lao ng#Lu t lao ng#Vit Nam#Gio trnh#o Mng ip#P.Dung#271191#Nguyn Duy Phng## 00801000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290010013000340020066000470070035001130080006001480090014001540100005001680110 01500173020002000188020001100208020001800219020000900237020000900246005001300255 039000700268013000700275021024100282#VV11.00924#Vi?t#PH121T#338.1#^214#Mai Vn X un#Phn tch kinh t v lp k hoch sn xut kinh doanh cho nng h#Mai Vn Xu n (ch.b.), Bi Dng Th#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a180tr.^b24cm#Kinh t nng ng hip#Kinh t h#Phn tch kinh t#K hoch#Sn xut#Bi Dng Th#P.Dung#271192#T m hiu v kinh t h v trang tri. Phn tch ngun lc, hot ng sn xut kin h doanh, s ri ro, th trng, gi c th trng, phng php nh gi sn phm , chi ph marketing v phng php lp k hoch sn xut kinh doanh cho nng h# # 00723000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300010013000350020037000480070049000850080006001340090014001400100005001540110 01500159021017000174020002000344020001800364020001200382020001100394005001300405 005001300418039000700431013000700438#VV11.00925#Vi?t#GI-108T#338.1#^214#Mai Vn Xun#Gio trnh phn tch kinh t nng h#Mai Vn Xun (ch.b.), Bi Dng Th, B i c Tnh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a102tr.^b24cm#Tm hiu v kinh t nng h v trang tri. Phn tch ngun lc, hot ng sn xut kinh doanh, s ri ro ca nng h cng nhng bin php phng chng v khc phc ri ro#Kinh t nng nghip #Phn tch kinh t#H nng dn#Gio trnh#Bi Dng Th#Bi c Tnh#P.Dung#27119 3## 00769000000000241000450004100050000018100080000508200090001380800050002200100160 00270020069000430070032001120080006001440090014001500100005001640110015001690150 04700184021022700231020002100458020001900479005001500498039000700513013000700520 #Vi?t#GI-108T#335.4346#^214#Hong Ngc Vnh#Gio trnh gii thiu mt s tc ph m kinh in t tng H Ch Minh#Hong Ngc Vnh, Thi Ngc Tng#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a332tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Khoa hc#i nt v bi cnh ra i ca t tng H Ch Minh, v gii thiu mt s tc phm kinh in tiu biu t tng H Ch Minh nh: Yu sch ca nhn dn An Nam, Bn n ch thc dn Php, ng Kch mnh, tuyn ngn c lp...#T tng H Ch Minh# Tc phm kinh in#Thi Ngc Tng#P.Dung#271194## 00799000000000289000450004100050000008200110000580800050001600200620002100300800 00830290013001630070058001760080006002340090014002400100005002540110015002590200 01000274020000900284020001900293005002100312005002000333005001300353005001400366 005001300380039000700393013000700400021010200407#Vi?t#338.109597#^214#Nng thn ngy nay: i sng, th ch v chin lc thch ng#Research on livelihoods, rur al institutions and household adaptation strategies#Rural change#Hunh Th Anh P hng, Ranjula Bali Swain, L c Ngoan...#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a444tr.^b24 cm#Nng thn#Vit Nam#Kt qu nghin cu#Hunh Th Anh Phng#Swain, Ranjula Bal i#L c Ngoan#Phanith, Chou#Jirstrom, M.#P.Dung#271195#Gm 16 bo co nghin c u khoa hc lin quan n sinh k, th ch v chin lc thch ng ca nng h## 00949000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010019000460020068000650070049001330080005001820090014001870100 00500201011001500206015003800221021029400259020001800553020001800571020000900589 020000700598039000700605013000700612005001500619005001300634#VV11.00926#VV11.009 27#Vi?t#S450T#342.597#^214#Trn Th Mai Hng#S tay hng dn xy dng vn bn quy phm php lut B Cng thng#Trn Th Mai Hng, o Thanh Dung, L Thanh H i#^aH.#^aCng thng#2010#^a347tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng thng. V Php ch# cp n qui trnh xy dng mt vn bn qui phm php lut, k thut v ngn n g son tho. Mt s vn cn lu trong cng tc xy dng vn bn quy phm p hp lut t nm 2009. Thc trng t chc thc hin cng tc xy dng vn bn v cc mu vn bn quy phm php lut ca B Cng thng#Son tho vn bn#Vn bn php lut#Vit Nam#S tay#P.Dung#271196#o Thanh Dung#L Thanh Hi## 00961000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020045000560070055001010080010001560090018001660100 00500184011001500189015008300204021019300287020002100480020001000501020000800511 02000240051900500130054300500170055600500120057300500140058500500100059903900070 0609013000700616#VV11.00928#VV11.00929#40000#Vi?t#PH431T#392.09597#^214#Phong t c ngi Vit ng bng sng Cu Long#Trn Vn Nam (ch.b.), Nguyn Thanh Hi, Ho i Phng...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a176tr.^b21cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Vn hc ngh thut Cn Th. Phn hi Vn ngh dn gian#Khi qut lch s hnh thnh v pht trin phong tc vng i ca c dn ng bng sng Cu Long nh: sanh l, hn l, chng cui ca vng i... v mt s phong tc ca ngi Hoa, Khmer, Chm#Vn ho truyn thng#Phong tc#Nghi l#ng bng sng Cu Long# Trn Vn Nam#Nguyn Thanh Hi#Hoi Phng#Tn Tht Lang#T c T#P.Dung#271197# # 00796000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010014000420020064000560070019001200080010001390090018001490100 00500167011001500172021025200187020000900439020000900448020000900457020000900466 020001000475020000700485039000700492013000700499#VV11.00930#VV11.00931#Vi?t#S450 T#664#^214#Phan Vn Thm#S tay thit k thit b ho cht v ch bin thc phm a dng#Phan Vn Thm b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a262tr.^b26cm#Gii thiu tt cc vn c bn cho vic thit k, tnh ton cc qu trnh, thit b ca ngnh ho cht v thc phm da trn thng s: n v o lng, bng tra s liu, tnh ton qu trnh c c, hp th, chng luyn, sy ng hm, sy th ng quay#Thit k#Thit b#Ho cht#Ch bin#Thc phm#S tay#P.Dung#271198## 00643000000000229000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200330 00220070014000550080006000690090014000750100005000890110015000940210254001090200 00800363020000400371001001400375020001000389039000700399013000700406#Vi?t#S309A# 616.1#^214#Siu m tim - Cp nht chn on#Nguyn Anh V#^aHu#^ai hc Hu#20 10#^a336tr.^b30cm#i cng v siu m tim, k thut ghi siu m, Doppler tim. S iu m bnh van tim, bnh c tim, bnh mch vnh, bnh ngoi mng tim. nh gi chc nng tht v huyt ng bng siu m Doppler. Siu m tim qua thc qun v cc vn khc ca siu m tim#Siu m#Tim#Nguyn Anh V#Chn on#P.Dung#27119 9## 00815000000000301000450004100050000018100070000508200070001280800050001900200090 00240070061000330080006000940090014001000100005001140110015001190120041001340210 20600175020000600381020000900387020001100396005001300407005001500420020001200435 005001400447039000700461005001800468005002000486013000700506#Vi?t#NH300K#618.92# ^214#Nhi khoa#B.s.: H Vit Hiu, Phan Hng Vit (ch.b.), Nguyn Th C...#^aHu #^ai hc Hu#2010#^a262tr.^b27cm#Sch o to chuyn ngnh y hc gia nh#Gii thiu mt s bnh thng thng chuyn v nhi khoa trn nhiu phng din nh: k hm v chn on bnh, x tr cc bnh cp cu thng gp, phng bnh hoc c k hoch gip cho tr pht trin tt hn...#Y hc#Nhi khoa#Gio trnh#H Vit Hiu #Phan Hng Vit#Bnh tr em#Nguyn Th C#P.Dung#Nguyn Thanh Long#Nguyn Th Ki u Nhi#271200## 00918000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020013000310070071000440080006001150090014001210100005001350110015001400120 04100155021028000196020000600476020000900482020001100491005001500502005001800517 020000900535039000700544005001900551005001600570005001100586013000700597#VL11.00 180#Vi?t#S105P#618#^214#Sn ph khoa#B.s.: Cao Ngc Thnh (ch.b.), Trng Quang Vinh, Nguyn V Quc Huy...#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a210tr.^b27cm#Sch o to chuyn ngnh y hc gia nh#Tm hiu v cng tc qun l lm m an ton, pht h in v x l ban u cc cp cu sn khoa, cc bnh l ph khoa cng mt s dch v k hoch ho gia nh, t vn cho bnh nhn v d phng cc bnh l sn ph khoa thng thng v chuyn bnh nhn n tuyn chuyn khoa kp thi#Y hc#Sn k hoa#Gio trnh#Cao Ngc Thnh#Trng Quang Vinh#Ph khoa#P.Dung#Nguyn V Quc H uy#Vn Th Kim Hu#V Vn c#271201## 00778000000000325000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200340 00270070052000610080006001130090014001190100005001330110015001380120041001530210 12600194020000600320020000400326020001100330005001300341005001200354039000700366 02000130037302000130038602000050039901300070040400500140041100500150042500500120 0440#VL11.00181#Vi?t#617.5#^214#Mt - Rng hm mt - Tai mi hng#Phan Vn Nm, Nguyn Toi, Nguyn T Th (ch.b.)...#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a316tr.^b27cm#S ch o to chuyn ngnh y hc gia nh#Tm hiu v cc bnh lin quan ti mt, r ng hm mt v tai mi hng cng nhng phng hng chn on, iu tr cc bnh ny#Y hc#Mt#Gio trnh#Phan Vn Nm#Nguyn Toi#P.Dung#Rng hm mt#Tai mi h ng#Bnh#271202#Nguyn T Th#Nguyn Th Thu#L Vit Mn## 00836000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020031000330070046000640080006001100090014001160100005001300110015001350120 04100150021022600191020000600417020001800423020001100441005001000452005001000462 005001300472005001800485005001700503039000700520013000700527#VL11.00182#Vi?t#C10 1B#616.9#^214#Cc bnh truyn nhim ph bin#Nguyn L (ch.b.), Phan Qun, ng Th Nga...#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a235tr.^b27cm#Sch o to chuyn ngnh y h c gia nh#Khi nim v bnh nhim khun, dch t, cc bnh nhim khun thng gp nc ta v phng php t vn, x l ban u vi nhng trng hp cp tnh v t vn theo di cc bnh mn tnh nh nhim HIV, vim gan siu vi B, C...#Y hc#Bnh truyn nhim#Gio trnh#Nguyn L#Phan Qun#ng Th Nga#H Th Thu V ng#Trn Xun Chng#P.Dung#271203## 00717000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020083000360080005001190090014001240100005001380110014001430150072001570210 17500229020000900404020000700413020000900420020001000429020001000439039000700449 013000700456#VL11.00183#VL11.00184#Vi?t#381#^214#Ti liu hng dn quy trnh th u thp gi hng ho xut khu, nhp khu thng mi#^aH.#^aCng thng#2010#^a56 tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm thng tin Cng nghip v Thng m i#Trnh by phng php tnh ch s gi hng ho xut nhp khu, cch thc t ch c thu thp thng tin, cch cp nhp thng tin vo mu biu thu thp gi hng ho xut nhp khu#Thu thp#Gi c#Hng ho#Xut khu#Nhp khu#P.Dung#271204## 00827000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020037000590080005000960090014001010100005001150110 01500120015007200135021032300207020000900530020001100539020000900550039000700559 013000700566#VL11.00186#VL11.00187#VL11.00185#Vi?t#H106V#338.09597#^214#Hng Vi t Nam v th trng Vit Nam#^aH.#^aCng thng#2010#^a335tr.^b29cm#TTS ghi: B Cng thng. Trung tm Thng tin Cng nghip v Thng mi#Tng qut v th tr ng ni a v ghi nhn nhng kt qu ng khch l cng mt s kin nh gi ca cc c quan qun l, nghin cu, doanh nghip. Nhng bi hc rt ra t thnh cng v c nhng hn ch tn ti cn khc phc. Gii thiu nhng sn phm, th ng hiu, a ch sn xut uy tn c ngi Vit Nam a chung#Hng ho#Th tr ng#Vit Nam#P.Dung#271205## 00915000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200110 00318080005000420020070000470070066001170080005001830090014001880100005002020110 01500207012004600222021019600268020000700464020002000471020000900491005002100500 005002000521005002000541005001300561005001300574039000700587013000700594#VL11.00 188#200000#Vi?t#PH500N#305.409597#^214#Ph n Vit Nam trong s nghip cng ngh ip ho hin i ho t nc#Nguyn Th Thanh Ho, Nguyn Th Kim Ngn, Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aCng Thng#2010#^a276tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng thng. Tp ch Cng nghip#Phn nh sinh ng nhng tp th v c nhn ph n Vit Nam v ngnh Cng Thng tiu biu, c nhiu ng gp cho s pht trin ngnh v t nc. Mt s vn bn php lut lin quan ti ph n#Ph n#in hnh tin t in#Vit Nam#Nguyn Th Thanh Ho#Nguyn Th Kim Ngn#Nguyn Th Thu Hng#L Dan h Vnh# ng Hiu#P.Dung#271206## 00767000000000229000450004100050000008200110000580800050001600200410002100300430 00620080005001050090028001100100005001380110014001430210318001570200007004750200 01100482020001100493020001000504020000900514039000700523013000700530#Vi?t#304.60 9597#^214#Tn dng c hi dn s "vng" Vit Nam#C hi, thch thc v cc gi chnh sch#^aH.#^aQu Dn s Lin Hip Quc#2010#^a68tr.^b30cm#Tm lc kinh nghim mt s nc ng v ng Nam trong vic lng ghp cc yu t dn s v o chnh sch tng trng kinh t. Nhng c im c cu tui ca dn s v giai on c hi dn s "vng" Vit Nam. Nhng thun li, thch thc v xut ch nh sch lng ghp yu t dn s Vit Nam trong thi gian ti#Dn s#Chnh sc h#Thch thc#Lng ghp#Vit Nam#P.Dung#271207## 01071000000000337000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020094000380070069001320080005002010090023002060100005002290110015002340150 07100249021024900320020000900569020001300578020000900591020000700600005002000607 00500180062700500180064500500130066300500150067603900070069101300070069802000180 0705020001000723#VL11.00189#VL11.00190#Vi?t#362.1#^214#K yu cc ti nghin cu khoa hc v truyn thng gio dc sc kho giai on 2001 - 2010#Nguyn Th Kim Lin (ch.b.), V Th Minh Hnh, Hong Th M Hnh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a310tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Trung tm Truyn thng gio dc sc kho Trung ng#Nghin cu, nh gi thc trng v cng tc nghin cu cc vn lin quan ti sc kho trn phm vi c nc, v xut, gim st t chc th c hin phc v cho vic nng cao cht lng cng tc truyn thng gio dc sc k ho giai on 2001 - 2010#Sc kho#Truyn thng#Gio dc#K yu#Nguyn Th Kim L in#V Th Minh Hnh#Hong Th M Hnh#Trn V Hip#V Th Mai Anh#P.Dung#27120 8#Chm sc sc kho#Cng ng## 00689000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020061000480080005001090090023001140100005001370110015001420150 02200157021017000179020001000349020000800359020000700367039000700374013000700381 020001700388020001800405#VL11.00191#VL11.00192#Vi?t#T527T#346.59704#^214#Tuyn t p cc vn bn quy phm php lut v h tng k thut#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2011#^a293tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Bao gm cc ngh nh v chnh sch c lin quan trong lnh vc pht trin th ti Vit Nam, c th v cp nc, xy dng, chiu sng th, qun l cht thi rn...#Php lut#Qun l# th#P .Dung#271209#H tng k thut#Vn bn php lut## 00841000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020041000660070062001070080005001690090 02300174010000500197011001500202021016900217020001700386020000900403020000900412 00500140042100500190043500500160045400500170047000500140048703900070050101300070 0508#VL11.00193#VL11.00195#VL11.00194#105000#Vi?t#556D#624.0285#^214#ng dng tin hc trong thit k xy dng#o Tng Kim (ch.b.), Nguyn Th Hi Nh, Phan Thi Trung...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a318tr.^b27cm#Tng quan v cc p hn mm Stabs, phn mm Microsoft Project 2007 v ng dng ca chng trong xy d ng, qui hoch, thit k ni tht, tnh ton kt cu, qun l d n...#Tin hc ng dng#Xy dng#Thit k#o Tng Kim#Nguyn Th Hi Nh#Phan Thi Trung#Nguy n Ph Qung# Quc Hong#P.Dung#271210## 00921000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020099000440030031001430070049001740080005002230090023002280100 00500251011001500256021016300271020000800434020001200442020000900454020000900463 02000090047202000070048100500140048800500160050200500140051800500120053200500130 0544039000700557013000700564#VL11.00196#VL11.00197#Vi?t#K600Y#631.3#^214#K yu hi ngh khoa hc ton quc v c in nng nghip v bo qun ch bin nng sn , thc phm#20-21/1/2011, H Ni, Vit Nam#on Xun Ho, Phan Thanh Tnh, Chu V n Thin...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a390tr.^b30cm#Tp hp 53 bi bo c o nghin cu khoa hc - cng ngh mi nht trong phm vi c nc v cc lnh v c c in nng nghip, s ch v bo qun nng sn - thc phm#C in#Nng nghi p#Bo qun#Ch bin#Nng sn#K yu#on Xun Ho#Phan Thanh Tnh#Chu Vn Thin #u Th Nhu#Trnh Duy #P.Dung#271211## 00830000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020051000770070015001280080 00500143009002300148010000500171011001500176021029700191020001100488020000800499 020001000507020000900517039000700526013000700533#VL11.00198#VL11.00199#VL11.0020 0#80000#Vi?t#C460S#624.1#^214#Nguyn L Ninh#C s l thuyt tnh ton cng tr nh chu ng t#Nguyn L Ninh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a242tr.^b27cm# ng t v c s ca ng t hc cng trnh. Nhng phng php tnh ton cc h kt cu n hi chu ng t, kt cu khng n hi chu ng t v kt cu chu tc ng ng t. Ni dung ca qui trnh thit k theo kh nng v tnh to n cc cng trnh chu ng t theo tiu chun Vit Nam#Cng trnh#Kt cu#Tnh ton#ng t#P.Dung#271212## 00921000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590010016000640020014000800070059000940080 00500153009002300158010000500181011001500186021036400201020000500565020001400570 005001700584005001600601039000700617013000700624#VL11.00201#VL11.00203#VL11.0020 2#190000#Vi?t#C513C#621.31#^214#Nguyn Xun Ph#Cung cp in#Nguyn Xun Ph ( ch.b.), Nguyn Cng Hin, Nguyn Bi Khu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a807 tr.^b27cm#Khi qut v h thng cung cp in v phng php tnh ton kinh t k thut trong thit k cung cp in, xc nh nhu cu in, chn phng n cung cp in, tnh ton ngn mch v la chn cc phn t trong h thng cung cp in, k thut chiu sng, bo v rle v t ng ho h thng cung cp in, ch ng st, nng cao cht lng v tit kim in nng...#in#Cung cp in#Nguyn Cng Hin#Nguyn Bi Khu#P.Dung#271213## 00842000000000229000450004100050000008200090000580800050001400200460001900300590 00650080005001240090028001290100005001570110014001620210376001760130007005520200 00700559020001000566020001300576020000900589020000700598039000700605#Vi?t#304.60 95#^214#T s gii tnh khi sinh chu v Vit Nam#Tng quan ti liu nhm h ng dn nghin cu v chnh sch#^aH.#^aQu Dn s Lin Hip Quc#2010#^a92tr.^b 30cm#Cung cp ton cnh v tnh trng mt cn bng v gii tnh khi sinh ang di n ra Vit Nam v mt s nc chu , da trn cc phn tch nh lng s li u t cc cuc iu tra bin ng dn s trong nhng nm gn y. Cch thc gi i quyt c hiu qu tnh trng mt cn bng gii tnh cng nh cc yu t x h i, vn ho nh hng n t s gii tnh khi sinh Vit Nam#271214#Dn s#Gii tnh#Mt cn bng#Vit Nam#Chu #P.Dung## 00678000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010021000440020018000650290021000830070045001040080018001490090 02300167010000500190011001500195021013100210020000900341020001000350006001700360 039000700377019000900384013000700393#VV11.00932#VV11.00933#Vi?t#T312Y#294.3#^214 #Geshe Kelsang Gyatso#Tnh yu ph qut#Universal compassion#Geshe Kelsang Gyats o ; Thch n Tr Hi dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a224tr. ^b20cm#Trnh by mt s cch thc hay gii php luyn tm, gip chng ta nhn bi t v thc hnh con ng thc s a n gic ng an lc#o Pht#Thc hnh#Th ch n Tr Hi#P.Dung#Dch Anh#271215## 00885000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330010021000380020032000590290034000910070045001250080018001700090023001880100 00500211011001500216021032900231020000900560020001000569006001700579039000700596 013000700603019000900610#VV11.00934#VV11.00935#Vi?t#294.3#^214#Geshe Kelsang Gya tso#Pht gio truyn thng i tha#Buddhism in the Tibetan tradition#Geshe Kels ang Gyatso ; Thch n Tr Hi dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010 #^a281tr.^b20cm#Bao gm cc ch dn cn bn cho s nhn hiu v thc hnh Pht p hp, thng qua kinh nghim mang tnh truyn thng Pht gio Ty Tng (Trung Quc ), c bit l gii v ngha v mc tiu cuc sng, v cch thc khin cho cu c sng tr nn c ngha, t gi tr ln lao thng qua s hc hi, chim nghi m v thc hnh Pht php#o Pht#Thc hnh#Thch n Tr Hi#P.Dung#271216#Dch Anh## 00403000000000217000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330010018000380020012000560070023000680080018000910090023001090100005001320110 01500137020001000152020000900162039000700171013000700178#VV11.00936#VV11.00937#V i?t#294.3#^214#Thch Hng Trng#Qun m Sm#Thch Hng Trng b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a106tr.^b20cm#Kinh Pht#o Pht#P.Dung#27121 7## 00620000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020049000590070015001080080018001230090023001410100 00500164011001500169021016300184020000900347020000800356039000700364013000700371 #VV11.00938#VV11.00939#Vi?t#N304P#294.3#^214#Thch Minh Tu#Nim Pht t bt ni m t nim bo m vng sanh#Thch Minh Tu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a124tr.^b20cm#Gm nhng kinh nghim tu tp, hnh tr dnh cho hnh gi tnh , ng thi gip mi lin hu c duyn hu cng nhau vng sanh Cc L c thnh Pht chng sanh#o Pht#Tu hnh#P.Dung#271218## 00600000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390020045000440070040000890080018001290090023001470100005001700110015001750200 01700190020000900207020001200216020000400228005000800232005001600240005001100256 005001400267005001500281039000700296013000700303#VV11.00940#VV11.00941#Vi?t#895. 9223008#^214#Vn th Pht gio 1000 nm Thng Long H Ni#Nh Lc, Trng Ngc nh, Khnh Bnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a366tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Th#Nh Lc#Trng Ngc nh#Khnh Bnh#Nguy n Tn On#Nguyn Phi Tn#P.Dung#271219## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490030019000820070026001010080018001270090 02300145010000500168011001500173020000500188020000700193020001000200020001400210 005001200224005001200236039000700248013000700255004002800262#VV11.00942#VV11.009 43#43000#Vi?t#250H#512#^214# hc tt i s & gii tch 11#C bn v nng ca o#L Hng c ; Nhm C Mn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a236t r.^b24cm#Ton#i s#Gii tch#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#P.Dung#2712 20#Ti bn sa cha v b sung## 00923000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020081000720070018001530080018001710090 02300189010000500212011001500217012002100232021030100253020000800554020001000562 020002600572039000700598013000700605020002100612#VV11.00944#VV11.00945#60000#Vi ?t#B105T#959.7043#^214#Phan Th Xun Yn#Ban thng nht Trung ng trong cuc kh ng chin chng M cu nc (1954 - 1975)#Phan Th Xun Yn#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a271tr.^b21cm#T sch Truyn thng#Gii thiu qu tr nh hnh thnh, pht trin, chc nng, nhim v cng nhng hot ng, ng gp to ln ca Ban thng nht Trung ng trong cuc khng chin chng M cu nc nh: tip n, b tr, gio dc, o to, bi dng, v iu ng cn b, chin s, hc sinh, sinh vin cho cch mng min Nam#T chc#Hot ng#Ban Thng nht Trun g ng#P.Dung#271221#Khng chin chng M## 00653000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030023000600080018000830090023001010100005001240110 01400129015004700143021018300190020001500373020000900388039000700397013000700404 #VV11.00946#VV11.00947#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Hy vng nghe li c ha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#Gii thiu nhng bi vit chia s tin mng trong ma phc sinh, cu nguyn, trong cc trang hc tp, sn chi gii tr, v nhng vn sinh hot thng ngy ... trong o Thin cha#o Thin cha#Tin mng#P. Dung#271222## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020011000660070015000770080018000920090 02300110010000500133011001400138021009900152020000700251020000700258020000500265 020000400270039000700274013000700281#VV11.00948#VV11.00949#22000#Vi?t#C463ʁ .8#^214#Hunh Hng Anh#Cm & cho#Hunh Hng Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a63tr.^b21cm#Gii thiu cch la chn nguyn liu v k thut ch bin cc mn cm, cho thng dng, ngon ming#Nu n#Mn n#Cho#Cm#P.Dung#27 1223## 00633000000000229000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290010016000340020013000500070016000630080018000790090023000970100005001200110 01500125021023200140020000900372020000800381039000700389013000700396#VV11.00950# Vi?t#TH121L#294.3#^214#Thch Thng Bu#Thn lc th#Thch Thng Bu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a382tr.^b21cm#Gm nhng bi thuyt ging ca Ho thng Thch Thng Bu nhm gip hng t xut gia, ti gia hiu r gio l truyn tha ca Bn s v nh trong kinh Php Hoa phm, v duy tr l tng o Pht, pht huy hong ho chn t ng#o Pht#Gio l#P.Dung#271224## 00876000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480010016000530020020000690030036000890290010001250070 03300135008001800168009002300186010000500209011001500214021026200229020001500491 020001100506020001100517006001100528039000700539013000700546019000900553#VV11.00 951#VV11.00952#114000#Vi?t#PH110T#158.1#^214#Bounds, Deirdre#Pht trin ton v n#Cuc cch mng c nhn trong 7 bc#Fulfilled#Deirdre Bounds ; L Huy Lm dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a258tr.^b22cm#Bn lun v s tha y i v quy trnh gii quyt vn , hng n gii php nhm mang li nhng ng uyn tc sng tt p, ng thi hng dn cch x l mi tnh hung, bit c s tht bn thn c th khm ph con ng ring dn n thnh cng v thnh tu#Tm l c nhn#Pht trin#Thnh cng#L Huy Lm#P.Dung#271225#Dch Anh## 00808000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020020000330070062000530080018001150090023001330100005001560110015001610210 24500176020001500421020000800436020001300444005001500457005001500472005001300487 005001600500039000700516013000700523#VV11.00953#Vi?t#B105C#658.3#^214#Bn chuyn nhn lc#Phm Th M L, Trn S Chng, Ng nh c, Trng Ch Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a130tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit, bi p hng vn v qun l ngun nhn lc v chia s nhng kinh nghim qun l trong t ng tnh hung c th, nhm tm c phng thc qun l hiu qu, gp phn vo s pht trin khng ngng ca doanh nghip trong tng lai#Ngun nhn lc#Qun l #Doanh nghip#Phm Th M L#Trn S Chng#Ng nh c#Trng Ch Dng#P.Dung# 271226## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010017000500020028000670030034000950290015001290070 05600144008001800200009002300218010000500241011001500246020001700261020000300278 020001200281006001100293006001500304039000700319013000700326019000800333#VV11.00 954#VV11.00955#34000#Vi?t#CH303L#813#^214#Wright, Jason F.#Chic l ging sinh diu k#Hnh trnh ca nhng iu k diu#Christmas jars#Jason F. Wright ; Bin dch: Giang Thu, Vi Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^ a167tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Giang Thu#Vi Tho Nguyn#P.Dung#2 71227#Dch M## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020016000710030021000870070016001080080 01800124009002300142010000500165011001500170020001700185020000900202020000700211 039000700218013000700225#VV11.00956#VV11.00957#35000#Vi?t#CH513T#895.9226#^214# Phm Quang Vinh#Chng ta l bn#B vit cho con trai#Phm Quang Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a170tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#P.Dung#271228## 00856000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020018000630070057000810040014001380080 01800152009002300170010000500193011001500198021020000213020000900413020002000422 02000100044200500150045200600180046703900070048501300070049201900050049901200260 0504#VV11.00958#VV11.00959#35000#Vi?t#T120H#153.8#^214#Zukav, Gary#Tm hn tnh thc#Gary Zukav, Linda Francis ; Bin dch: Nguyn Hong Long#Ti bn ln 1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a222tr.^b20cm# cp n tm quan tr ng ca vic la chn v cch vn chng mt cch khn ngoan, sng sut nhm a ra nhng chn la, quyt nh y trch nhim v cuc i mnh, mang n mt kt qu nht nh#La chn#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Francis, Linda#Nguyn H ong Long#P.Dung#271229#Dch#T sch Gio dc - Tm l## 00659000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020038000680070020001060080010001260090 01800136010000500154011001500159021017600174020001000350020000800360020001100368 039000700379013000700386#VV11.00960#VV11.00961#31000#Vi?t#GI-108T#636.2#^214#Ng uyn Vn Thu#Gio trnh chn nui gia sc nhai li#Nguyn Vn Thu b.s.#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2011#^a132tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc v k nng thc hnh c bn v sinh l, ging, chung tri, dinh dng - thc n, k thut nui. .. ca mt s gia sc nhai li nh tru, b, d v cu#Chn nui#Gia sc#Gio tr nh#P.Dung#271230## 00546000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020024000460070017000700080010000870090018000970100005001150110 01500120021014300135020001300278020001100291039000700302013000700309#VV11.00962# VV11.00963#Vi?t#GI-108T#370.1#^214#Gio trnh gio dc hc#Bi Th Mi b.s.#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2011#^a156tr.^b24cm#Nhng quan im chung v vn gio dc v phn tch qu trnh, nguyn tc, mc ch, ni dung, phng php l lun dy hc, l lun gio dc#Gio dc hc#Gio trnh#P.Dung#271231## 00901000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020104000470080010001510090018001610100005001790110015001840150 04800199021028800247020001100535020001000546020002200556020000800578020000900586 020001400595039000700609013000700616#VV11.00964#VV11.00965#Vi?t#T455K#338.3071#^ 214#Tng kt hot ng o to, nghin cu v chuyn giao cng ngh ca khoa thu sn giai on 2006 - 2010#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a162tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Khoa thu sn#Tng kt, nh gi ton din nhng t hnh qu v hot ng nghin cu khoa hc ca Khoa Thu sn giai on 2006 - 201 0. S hnh thnh v pht trin ca khoa, cc ngnh o to, cc ti nghin c u, cng tc tp hun, chuyn giao cng ngh, cc n phm xut bn v vn hp tc quc t#Nghin cu#Hot ng#Chuyn giao cng ngh#o to#Thu sn#Khoa Thu sn#P.Dung#271232## 00965000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020046000420030015000880070034001030220004001370080010001410090 01800151010000500169011001500174015004400189039000500233013000700238021027700245 02000040052202000100052602000110053602000150054700600190056200600150058100600220 0596019000900618#VV11.00966#VV11.00967#Vi?t#T429T#382#^214#Tm tt nhng v tran h chp in hnh ca WTO#Sch tham kho#Dch, h..: L Th Nguyt Chu...#T.1#^a Cn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a436tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa Lut. Trng i h c Cn Th#H.H#271233#Gii thiu 18 phn quyt quan trng ca Ban Hi thm v C quan Phc thm ca T chc Thng mi Th gii, bao qut nhng vn trng yu nh s hu tr tu, thng mi dch v, chng bn ph gi, nng nghip v i x quc gia v thu v nhng quy nh ca lut php ni a#WTO#Php lut#Tranh c hp#Sch tham kho#L Th Nguyt Chu#Nguyn Vn Hu#L Hunh Phng Chinh#Dch Anh## 00777000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610010011000660020029000770030110001060070 01100216008001800227009003500245010000500280011001500285021014600300020000800446 020001000454039000500464013000700469020001100476#VV11.00968#VV11.00970#VV11.0096 9#36000#Vi?t#GI-108T#621.381#^214# c Tr#Gio trnh in t thc hnh#Dng c v thit b o. Linh kin in t th ng. Linh kin in t tch cc. Ngun cung cp in mt chiu# c Tr#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a175tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v dng c v thi t b o, linh kin in t th ng - tch cc, ngun cp in mt chiu cho th it b in t#in t#Thc hnh#H.H#271234#Gio trnh## 00701000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010014000620020028000760030055001040070 03000159008001800189009003500207010000500242011001500247021009400262020001700356 005001500373039000500388013000700393020001100400#VV11.00971#VV11.00973#VV11.0097 2#35000#Vi?t#GI-108T#531#^214#Trn Trng H#Gio trnh c hc l thuyt#Dng ch o cc trng i hc v cao ng khi cng ngh#Trn Trng H, ng Thanh Tn#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a171tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v tnh hc, ng hc, ng lc hc v cc nguyn l c hc#C hc l thuyt#ng Thanh Tn#H.H#271235#Gio trnh## 00828000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020055000780070016001330080 01800149009003500167010000500202011001500207021024400222020001700466039000500483 013000700488020001700495020000900512020001700521#VV11.00974#VV11.00976#VV11.0097 5#30000#Vi?t#D408N#338.7#^214#Phan Ngc Trung#Doanh nghip nh v va trong hi nhp kinh t quc t#Phan Ngc Trung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a132tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v doanh nghip nh v va (DNNVV) trong qu trnh hi nhp kinh t quc t. Thc trng pht trin c a DNNVV ca Vit Nam. T nu ln nh hng v nhng gii php pht trin DN NVV trong hi nhp kinh t quc t#Doanh nghip nh#H.H#271236#Doanh nghip va #Hi nhp#Kinh t th gii## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020014000790070015000930040 01800108008001800126009003500144010000500179011001500184015006900199021014400268 020001200412039000500424013000700429020001100436#VV11.00977#VV11.00979#VV11.0097 8#15000#Vi?t#K600T#621.381#^214#Nguyn Nh Anh#K thut s 1#Nguyn Nh Anh#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a157tr .^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tr nh by mt s kin thc c bn v h thng s m, i s Boole, h t hp, h d y, cc mch logic lp trnh, vi mch s v vn giao tip#K thut s#H.H#27 1237#Gio trnh## 00844000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020018000790070015000970040 01800112008001800130009003500148010000500183011001500188015006900203021019400272 020000800466020001000474039000600484013000700490020002200497020001100519#VV11.00 980#VV11.00982#VV11.00981#21000#Vi?t#305T#621.382#^214#Phm Hng Lin#in t thng tin#Phm Hng Lin#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a234tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Trnh by mt s kin thc c bn v mch lc v n p, khuych i cng sut cao tn, cc mch to dao ng, iu ch tng t, vng g i pha PLL v cc thit b thng tin nh my pht, my thu#in t#Thng tin#H. H#271238#K thut truyn thng#Gio trnh## 00843000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810007000440820008000518080005000590010018000640020028000820070052001100040 01800162008001800180009003500198010000500233011001400238015006900252021011300321 02000170043400500150045100500170046603900050048301300070048802000110049502000110 0506#VV11.00983#VV11.00984#VV11.00985#9000#Vi?t#TH300N#530.078#^214#Nguyn Dn g Hng#Th nghim vt l i cng#Nguyn Dng Hng, inh Sn Thch, Nguyn Min h Chu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 10#^a94tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn phng php tnh sai s v gii thiu 12 bi th nghim v c h c, nhit hc, in t hc v quang hc#Vt l i cng#inh Sn Thch#Nguyn Mi nh Chu#H.H#271239#Th nghim#Gio trnh## 00902000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810007000440820006000518080005000570010015000620020021000770070015000980040 01800113008001800131009003500149010000500184011001400189015007000203021026300273 020000800536020001100544020001000555039000500565013000700570020001100577#VV11.00 986#VV11.00988#VV11.00987#6000#Vi?t#TH552H#005.1#^214#ng Thnh Tn#Thc hnh tin hc II#ng Thnh Tn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a56tr.^b21cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm cc bi thc tp hon chnh cc k nng thit k v gii quyt cc thut ton v gii phng trnh bc hai tng qut, gii phng trnh f(x)=0, tnh tch phn xc nh bng phng php hnh thang, phng php p arabol v gii h phng trnh i s tuyn tnh#Tin hc#Thut ton#Lp trnh#H. H#271240#Gio trnh## 01030000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020055000640030017001190070063001360080 01800199009003500217010000500252011001500257015005200272021018600324020001100510 02000080052102000090052900500160053800500180055400500160057200500110058800500200 0599039000500619013000700624020000800631020001700639#VV11.00989#VV11.00990#VV11. 00991#60000#Vi?t#B108#345.597#^214#Bo m quyn con ngi trong t php hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#V Th Kim Oanh (ch.b.), Hunh Th Kim nh, Trn Th anh Bnh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a281tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut thnh ph H Ch Minh#H thng ho cc c s l lun v thc tin, xut cc gii php mang tnh khoa hc, t i n ho n thin php lut v vn bo m quyn con ngi trong lnh vc t php hnh s#Nhn quyn#T php#Vit Nam#V Th Kim Oanh#Hunh Th Kim nh#Trn Thanh Bnh #L Vn Cm#Thi Th Tuyt Dung#H.H#271241#Hnh s#Sch chuyn kho## 01419000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020026000640030058000900070070001480080 01800218009003500236010000500271011001500276015009800291021058900389020001800978 02000080099600500160100400500060102000500140102600500130104000500160105303900050 1069013000701074#VV11.00992#VV11.00994#VV11.00993#45000#Vi?t#B103T#657.076#^214 #Bi tp k ton ti chnh#Cp nht nhng quy nh mi nht v cc chun mc k ton#Nguyn Th Khoa (ch.b.), Phan c Dng, H Xun Thu, Phm Quc Thun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a485tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa K ton Kim ton#Bao gm cc bi tp v bi gii k ton v nguyn vt liu v cng c - d ng c, ti sn c nh, tin lng v cc khon trch theo lng, chi ph sn xu t v tnh gi thnh sn phm sn xut cng nghip, thnh phm, tiu th thnh p hm v xc nh kt qu kinh doanh, hot ng ti chnh v cc hot ng khc, v n bng tin v cc khon ng trc, cc khon phi thu phi tr, vn ch s h u v phn phi kt qu kinh doanh, lu chuyn hng ho trong doanh nghip thng mi, hot ng kinh doanh xut nhp khu, trong cc n v nng nghip, trong c c doanh nghip dch v v xy lp#K ton ti chnh#Bi tp#Nguyn Th Khoa#ch. b.#Phan c Dng#H Xun Thu#Phm Quc Thun#H.H#271242## 00864000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010012000640020013000760070012000890040 03100101008001800132009003500150010000500185011001500190015006900205021026400274 020001300538039000500551013000700556020001100563#VV11.00995#VV11.00996#VV11.0099 7#13000#Vi?t#M112X#624.028#^214#L Vn Kim#My xy dng#L Vn Kim#Ti bn l n th 2, c sa cha#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^ a150tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch kh oa#Trnh by nhng khi nim c bn, cng dng, cu to, vn hnh, phn loi v phm vi ng dng ca mt s thit b my mc ph bin nht hin nay trong ngnh xy dng nc ta nh my vn chuyn, my nng, my lm t, my m ln t, my ng cc, my lm b tng#My xy dng#H.H#271243#Gio trnh## 00958000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010020000620020018000820070035001000080 01800135009003500153010000500188011001500193015006900208021024800277020000900525 02000080053402000100054200500140055203900050056601300070057100400180057802000130 0596020001100609#VV11.00998#VV11.00999#VV11.01000#18000#Vi?t#H250T#658.5#^214#N guyn Th Thu Hng#H thng sn xut#Nguyn Th Thu Hng, ng V Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tm hiu v h thng sn x ut t khu t chc v lp k hoch sn xut, thit k cc quy trnh sn xut. G ii thiu mt s h thng sn xut ca cc x nghip, doanh nghip hin nay. Ki m sot chi ph sn xut v vai tr ca qun l trong sn xut#Sn xut#Qun l#X nghip#ng V Hng#H.H#271244#Ti bn ln th 2#Doanh nghip#Gio trnh## 00902000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020018000490070033000670220004001002210045001040080009001490090 01900158010000500177011001400182015008000196021017600276020001000452039000500462 01300070046702000210047402000090049500500100050400500090051400500090052300500150 0532005001700547#VV11.01001#VV11.01002#Vi?t#NH313C#173.09597#^214#Nhp cu tm g iao#Mai Thnh, Tm Giao, Hu Khi...#T.3#Ch hiu trong truyn thng vn ho Vi t Nam#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a65tr.^b20cm#u ba sch ghi: Tng Gio phn Tp. H Ch Minh. Ban Mc v i thoi Lin tn#Gii thiu nhng nt p c a ch hiu c th hin trong vn ho, qua th vn, kinh nguyn, gng sng v kinh nghim ca cc tn thuc cc truyn thng tn gio khc nhau#Hiu tho#H .H#271245#o c truyn thng#Vit Nam#Mai Thnh#Tm Giao#Hu Khi#Nguyn Hu Ph#Nguyn Xun Dinh## 00718000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010018000380020055000560070018001110080018001290090038001470100 00500185011001500190039000600205013000700211015007600218021017000294020001200464 #VV11.01003#56500#Vi?t#V115H#306#^214#Nguyn Tri Nguyn#Vn ho hc - nhng ph ng din lin ngnh v ng dng#Nguyn Tri Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc C ng nghip Tp. H Ch Minh#2010#^a291tr.^b21cm#H. H#271246#Tn nh xut bn ngo i ba sch ghi: Trng i hc Vn ho Tp. H Ch Minh#Tm hiu v vn ho hc t rn cc phng din l lun, lch s, trit hc, phn tm hc, ng vn hc, k c vn ho, ngh thut hc, qun l vn ho v chnh sch vn ho#Vn ho hc## 01271000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020063000460070053001090080018001620090023001800100005002030110 02600208015010000234039000600334013000700340021043200347020000800779020000300787 02000230079002000080081302000110082102000160083200500150084800500150086300500120 0878005001700890005001400907#VV11.01004#VV11.01005#Vi?t#L302S#959.779#^214#Lch s truyn thng cch mng x Qui c anh hng (1930-2010)#B.s.: Nguyn Vn Mt, Nguyn Th Nga, Ng Vn Tm...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a2 03tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x Qui c huyn Bnh Chnh Tp. H Ch Minh#H. H#271247#S lc v v tr, c im t nhin v x hi x Qui c huyn Bnh Chnh thnh ph H Ch Minh. Lch s truyn thng yu nc v cc phong tro cchh mng ca x qua cc giai on: t khi c s lnh o ca ng n Cch mng thng Tm, trong khng chin chng P hp, khng chin chng M, thi k hu chin 10 nm sau gii phng, thng nht t nc v giai on thc hin ng li i mi, cng nghip ho hin i ho t nc#Lch s#X#Truyn thng cch mng#Qui c#Bnh Chnh#Tp. H Ch Minh#Ngu yn Vn Mt#Nguyn Th Nga#Ng Vn Tm#Hunh Pht Trin#Cao Long Tun## 01228000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020078000450070084001230080018002070090023002250100005002480110026002530150 10300279039000600382013000700388021031500395020000800710020000800718020000300726 02000080072902000080073700500140074500500140075900500150077300500170078800500130 0805005001900818005001300837020001600850#VV11.01006#Vi?t#L302S#324.2597070959779 #^214#Lch s truyn thng cch mng ca ng b v nhn dn x B im (1930-20 05)#B.s.: Trn Tun Anh, Phan Gia Hoi, Trn Mnh Tin... ; S.t.: Nguyn Trung C hnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a308tr., 24tr. nh^b21cm# TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x B im huyn Hc Mn thnh ph H Ch Minh#H. H#271248#Lch s hnh thnh v truyn thng yu nc ca nhn dn x Tn Thi Nht - B im trc khi c ng, phong tro u tranh ca nhn dn x t khi c ng n ngy min Nam hon ton gii phng (1930-30/4 /1975) v qu trnh ng b x lnh o nhn dn xy dng v pht trin kinh t - x hi giai on 1975 - 2005#Lch s#ng b#X#B im#Hc Mn#Trn Tun Anh# Phan Gia Hoi#Trn Mnh Tin#Trng Thanh Tm#Phan Vn Tt#Nguyn Trung Chnh#L Minh Trc#Tp. H Ch Minh## 00734000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010015000390020022000540030011000760070048000870080018001350090 03800153010000500191011001500196015008100211021011400292020001200406039000600418 013000700424020001100431005001400442#VV11.01007#49000#Vi?t#TH550M#010#^214#Nguy n Th Th#Th mc hc i cng#Gio trnh#B.s.: Nguyn Th Th (ch.b.), Trnh Th Kim Chi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng Nghip Tp. H Ch Minh#2010#^a284tr .^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Vn ho Tp. H Ch Minh#Trnh by mt s kin thc c bn v c s l lun th mc hc v phn g php t chc hot ng thng tin th mc#Th mc hc#H. H#271249#Gio trnh#T rnh Kim Chi## 00914000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020037000310030020000680070057000880080018001450090038001630100005002010110 01500206015008100221020001500302020001000317005001800327005001200345005001400357 005001300371005001500384039000500399013000700404021020100411#VV11.01008#Vi?t#D30 0S#720#^214#Di sn vn ho bo tn v pht trin#Chuyn kin trc#Nguyn nh Thanh (ch.b.), V Xun n, Trnh Th Ho...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng n ghip Tp. H Ch Minh#2011#^a210tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du l ch. Trng i hc Vn ho Tp. H Ch Minh#Di sn vn ho#Kin trc#Nguyn nh Thanh#V Xun n#Trnh Th Ho#Nguyn Thnh#Phan Thanh Hi#H.H#271250#Tp hp cc bi nghin cu v di sn kin trc, hot ng bo tn v pht huy gi tr v n ho ca cc di sn ny. Tip cn mt s kinh nghim bo tn di sn kin trc c a mt s quc gia trn th gii## 00918000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010013000400020018000530030011000710070054000820080018001360090 03800154010000500192011001500197015008100212020001100293013000700304021025500311 020000900566020000500575005001400580005001700594039000500611#VV11.01009#55000#V i?t#C101M#070.5#^214#Trn Th Thu#Cc mt hng sch#Gio trnh#Trn Th Thu (ch. b.), Thi Thu Hoi, Nguyn Kim Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2010#^a304tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trn g i hc Vn ho Tp. H Ch Minh#Gio trnh#271251#Phn loi cc mt hng sch. Gii thiu v mt hng sch chnh tr v php lut, mt hng sch khoa hc t n hin v cng ngh, mt hng sch vn hc, mt hng sch vn ho - x hi, mt h ng sch kinh t, mt hng sch gio dc v mt hng sch thiu nhi#Xut bn#Sch #Thi Thu Hoi#Nguyn Kim Hng#H.H## 00894000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020090000380070046001280080018001740090035001920100005002270110015002320210 17400247020000900421020001200430039000500442013000700447020003200454020000800486 020001600494005001500510005001500525005001100540005001500551005001400566#VV11.01 010#Vi?t#TH455T#959.70075#^214#Thng tin khoa hc - k nim 35 nm thnh lp Bo tng Chng tch Chin tranh (1975-2010)#Hunh Ngc Vn, L Th Minh L, V Kim Anh...#^aTp. H Ch Minh#^aS Vn ho - Th thao v Du lch#2010#^a200tr.^b25cm# Lch s hnh thnh v pht trin ca Bo tng Chng tch Chin tranh, c bit l nhng ng gp v thnh qu t c ca c nhn, tp th i vi Bo tng tro ng 35 nm qua#Bo tng#Chin tranh#H.H#271252#Bo tng Chng tch Chin tranh#L ch s#Tp. H Ch Minh#Hunh Ngc Vn#L Th Minh L#V Kim Anh#Nguyn Kh Ln#T rnh Th Ho## 00629000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.01 011#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#H.H#Vi?t#271253## 00841000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020021000650030007000860070055000930220 00400148008001800152009001100170010000500181011001500186020001700201020000900218 02000070022703900050023401300070023900500120024602101860025802000080044402000100 0452005001500462005001400477#VV11.01012#VV11.01013#45000#Vi?t#T306S#959.704#^21 4#Ng Th Hu#Ting sng ba ghnh#Hi c#Ng Th Hu ; Thc hin: Hn Song Than h, Ng Phng nh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a215tr.^b20cm#Lch s hi n i#Vit Nam#Hi c#H.H#271254#Ng Th Hu#Gii thiu v cuc i v s nghi p cch mng, c bit l qu trnh hot ng trong phong tro Ph n Nam b ca ng ch Ng Th Hu - ngi bn i ca c tng b th Nguyn Vn Linh#Tiu s #S nghip#Hn Song Thanh#Ng Phng nh## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020025000660070037000910080018001280090 01100146010000500157011001500162020001800177006001500195039000500210013000700215 019001000222020000500232020001100237012003700248#VV11.01014#VV11.01015#47000#Vi ?t#CH500B#843#^214#Montel, Aurlia#Ch b Jos ngi Brazil#Aurlia Montel ; Pha n Minh Chu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a276tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Phan Minh Chu#H.H#271255#Dch Php#Php#Truyn di#Danh tc th gii dnh cho thiu nhi## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020029000610070033000900080018001230090 01100141010000500152011001500157020001800172006001500190039000500205013000700210 019000900217012003700226020000400263020001200267#VV11.01016#VV11.01017#29000#Vi ?t#M102C#823#^214#Smith, King#Magnus chng siu chut nht#King Smith ; Phan Min h Chu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a169tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#P han Minh Chu#H.H#271256#Dch Anh#Danh tc th gii dnh cho thiu nhi#Anh#Truy n ngn## 00770000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020020000680070022000880080018001100090 01100128010000500139011001500144012002000159020001000179039000500189013000700194 021025300201020002100454020001700475#VV11.01018#VV11.01019#23000#Vi?t#C454T#595 .7#^214#Nguyn ng Khoa#Cn trng l th #Nguyn ng Khoa b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a140tr.^b24cm#Gn gi thin nhin#Cn trng#H.H#271257#Tr nh by mt s kin thc c bn v phn loi sinh vt, qu trnh tin ho ca si nh vt ni chung, cn trng ni ring, cc vn v gii phu hc, mi trng s ng v nhng c im ni bt ca mt s loi cn trng nh gin, d, chu chu, bm, mi#Khoa hc thng thc#Sch thng thc## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020025000690070022000940080018001160090 01100134010000500145011001500150012002000165020001000185039000500195021008800200 013000700288020002100295020001700316020000500333020000700338020002000345#VV11.01 020#VV11.01021#22000#Vi?t#NH556C#595.7#^214#Nguyn ng Khoa#Nhng con vt nhi u chn#Nguyn ng Khoa b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a132tr.^b24cm#G n gi thin nhin#Cn trng#H.H#Gii thiu mt s c im ni bt ca ng vt lp nhn, b cp v ng vt nhiu chn#271258#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Nhn#B cp#ng vt nhiu chn## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010017000530020015000700070022000850080018001070090 01100125010000500136011001500141012002000156020000500176039000500181021007300186 013000700259020001000266020002100276020000300297020001700300#VV11.01023#VV11.010 22#23000#Vi?t#CH527R#595.77#^214#Nguyn ng Khoa#Chuyn rui b#Nguyn ng Kh oa b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a136tr.^b24cm#Gn gi thin nhin#Ru i#H.H#Gii thiu mt s c im ni bt ca rui, b v mt s cn trng khc# 271259#Cn trng#Khoa hc thng thc#B#Sch thng thc## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010017000530020017000700070022000870080018001090090 01100127010000500138011001500143012002000158020000500178039000500183021007200188 020000400260013000700264020000500271020001000276020002100286020001700307#VV11.01 024#VV11.01025#22000#Vi?t#C430-O#595.79#^214#Nguyn ng Khoa#Con ong ci kin# Nguyn ng Khoa b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a132tr.^b24cm#Gn gi t hin nhin#Kin#H.H#Gii thiu mt s c im ni bt ca loi kin, loi ong v loi giun#Ong#271260#Giun#Cn trng#Khoa hc thng thc#Sch thng thc## 00640000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 022000500270006001000275008001800285009001100303010000500314013000700319#VV11.01 026#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T12 1T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.69#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#271261## 00551000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610010016000660020039000820080005001210090 01000126010000500136011001500141021008700156020001700243039000500260013000700265 020000900272020000400281#VN11.00246#VN11.00248#VN11.00247#300000#Vi?t#116H#895 .9221#^214#ng Hng Thip#ng Hng Thip - tc phm & cng lun#^aH.#^aVn hc #2010#^a595tr.^b18cm#Gii thiu cc tc phm th v mt s bi bnh lun v th ca tc gi ng Hng Thip#Vn hc hin i#H.H#271262#Vit Nam#Th## 00563000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010017000550020024000720070017000960080018001130090 02300131010000500154011001500159020001700174039000500191013000700196012002100203 015004000224020000900264020001200273#VN11.00249#VN11.00250#35000#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Thu Hng Dng#Chuyn ca lnh Ty Nam#Thu Hng Dng#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a152tr.^b19cm#Vn hc hin i#H.H#271263# T sch Truyn thng#Tn tht ca tc gi: V Th Thanh Thu#Vit Nam#Tiu thuy t## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030013000880070013001010080018001140090 02300132010000500155011001400160020001800174020000900192020001300201005001300214 039000500227013000700232#VN11.00251#VN11.00252#15000#Vi?t#H556#895.9223#^214#H ng o i vng Trn Quc Tun#Truyn tranh#Phan c Nam#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2010#^a31tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P han c Nam#H.H#271264## 00532000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020048000660080018001140090023001320100 00500155011001400160020001700174039000500191013000700196015003800203020000900241 020000400250007001200254#VN11.00253#VN11.00254#45000#Vi?t#T105M#895.9221#^214#H ng Thin#Tn mn vn th - Lc kho v Bt nh tm kinh#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2010#^a59tr.^b19cm#Vn hc hin i#H.H#271265#Tn tht ca tc gi: Phan Thin Gii#Vit Nam#Th#Hng Thin## 00826000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020065000560080018001210090023001390100005001620110026001670390 00500193013000700198021030200205020001700507020000800524020000700532020001700539 020001600556#VN11.00255#VN11.00256#Vi?t#V115K#324.2597070959779#^214#Vn kin i hi i biu ng b qun 6 ln th X (2010 - 2015)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2010#^a108tr., 25tr. nh^b19cm#H.H#271266#Gii thiu cc vn ki n i hi i biu ng b qun 6 ln th X nhim k 2010-2015 gm: din vn kha i mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b qun kho X, ngh quyt i hi, din vn b mc v quyt nh chun y ban Chp hnh, ba n Thng v, B th, Ph B th Qun u#i hi i biu#ng b#Qun 6#Vn kin i hi#Tp. H Ch Minh## 01104000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010021000510020047000720070078001190080018001970090 02300215010000500238011001500243015011500258039000500373013000700378021030900385 020001100694020001000705020001900715020001500734005002000749005002100769#VN11.00 257#VN11.00258#35000#Vi?t#H561D#613.2#^214#Nguyn Th Minh Kiu#Hng dn s d ng gi tr dinh dng thc phm#B.s.: Nguyn Th Minh Kiu (ch.b.), L Ngc Thi n Trang, Phm Ngc Lin Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a14 9tr.^b15cm#TTS ghi: Trung tm Khoa hc Thc phm v Dinh dng ng dng ( ANFOS ). - Hi Dinh dng Thc phm Tp. H Ch Minh#H.H#271267#Trnh by mt s kin thc c s v cc gi tr dinh dng c bn ca thc phm nh nng lng, bt ng, m, bo, x v ngha ng dng nhng thng tin ny vo cuc sng; ng th i a ra bng thnh phn gi tr dinh dng ca thc phm c sp xp theo cc nhm thc phm mang tnh c trng dinh dng#Dinh dng#Thc phm#Gi tr dinh dng#Sch hng dn#L Ngc Thin Trang#Phm Ngc Lin Dng## 01063000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010021000510020040000720070078001120080018001900090 02300208010000500231011001400236015011300250039000500363013000700368021029800375 020001100673020002100684020001500705005002000720005002100740#VN11.00259#VN11.002 60#25000#Vi?t#H561D#613.2#^214#Nguyn Th Minh Kiu#Hng dn xy dng khu ph n dinh dng#B.s.: Nguyn Th Minh Kiu (ch.b.), L Ngc Thin Trang, Phm Ngc Lin Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a87tr.^b15cm#TTS ghi: Trung tm Khoa hc Thc phm v Dinh dng ng dng ( ANFOS). Hi Dinh dng Th c phm Tp. H Ch Minh#H.H#271268#Gii thiu 3 tnh cht quan trng ca mt kh u phn dinh dng hp l, gm: tnh cn i, tnh a dng v tnh va phi. Mi tnh cht c trnh by t nguyn tc cho n phn minh ho bng thc n n hm gip ngi c xy dng v iu chnh khu phn khoa hc, hp l cho bn th n v gia nh#Dinh dng#Khu phn dinh dng#Sch hng dn#L Ngc Thin Trang #Phm Ngc Lin Dng## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020001100213020001300224 005001200237006001200249019001600261039000500277013000700282#VN11.00261#16000#V i?t#T312Y#895.1#^214#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; Tuyt Nhung d ch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a174tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#Tuyt Nhun g#Dch Trung Quc#H.H#271269## 00584000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000500235012003500240013000700275#VN11.00262#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .33#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#Truyn tranh dnh c ho tui mi ln#271270## 00587000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000500259019001400264013000700278#VN11.00263#G107X#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# H.H#Dch Nht Bn#271271## 00579000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN11.00264#14000#C 117B#895.6#^214#Vi?t#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .28#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#271272## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000500260019001400265013000700279#VN11.00265#14000#V i?t#CH300C#895.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #H.H#Dch Nht Bn#271273## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN11.00266#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.37#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#271274## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000500247019001400252013000700266#VN11.00267#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.2#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#H.H#Dch Nh t Bn#271275## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.00268#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#H.H#Dch Nht Bn#271276## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000500254019001400259013000700273#VN11.00 269#16000#Vi?t#NG419T#895.6#^214#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#H.H#Dch Nht Bn#271277## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070056000620220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012004000171020001700211020000900228020001300237 005001300250005001300263039000500276019001400281006001100295013000700306#VN11.00 270#14000#Vi?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D. N Angel dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#H.H#Dch Nht Bn#D. N Angel#271278## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000400245019001400249013000700263#VN11.00271#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.4#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#Mai#Dch Nht Bn#271279## 00641000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020039000540080005000930090021000980100005001190110 01500124039000500139013000700144004001900151021015200170020001000322020001700332 020000900349020001700358#VN11.00272#VN11.00273#28000#Vi?t#QU600#344.597#^214#Q uy nh v xy dng np sng vn minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a211tr.^b1 9cm#H.H#271280#Ti bn c b sung#Gii thiu mt s vn bn ca Chnh ph v c c B, ngnh c lin quan quy nh thc hin np sng vn minh trong vic ci h i, vic tang ma, l hi...#Php lut#Np sng vn ho#Vit Nam#Vn bn php qui# # 00856000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020063000550040019001180080005001370090021001420100 00500163011001500168039000600183013000700189021034200196020001000538020001500548 020000900563020001800572#VN11.00274#VN11.00275#27000#Vi?t#L504Q#342.59708#^214# Lut quc tch Vit Nam nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sun g#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a191tr.^b19cm#H. H#271281#Gii thiu ni dung lut quc tch Vit Nam nm 2008 vi 44 iu khon v qui nh chung, ngi c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha th nh nin v ca con nui, trch nhim ca c quan nh nc v quc tch v cc iu khon thi hnh. Mt s vn bn ca Chnh ph v cc B hng dn thi hnh Lu t#Php lut#Lut quc tch#Vit Nam#Vn bn php lut## 00627000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020021000540080005000750090021000800100005001010110 01400106039000600120013000700126021018700133020001000320020001600330020000900346 020001800355#VN11.00276#VN11.00277#5000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu ti nguyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a19tr.^b19cm#H. H#271282#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim th u, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut thu ti nguyn#Php lut#Thu ti nguyn#Vit Nam#Vn bn php lut## 01284000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020061000550030048001160290052001640080005002160090 02100221010000500242011001500247039000600262013000700268021063400275020001000909 020001400919020000800933020000900941020001800950020001400968#VN11.00278#VN11.002 79#39000#Vi?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam#Amended and supplemented in 2002, 2006 and 2007#The labor code of the socialist republic of Vietnam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a291tr.^b19 cm#H. H#271283#Trnh by ton vn ni dung B lut lao ng c sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007, bao gm 198 iu vi cc mc qui nh v vic l m, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic v ngh ngi, k lut lao ng v trch nhim vt cht, an ton v v s inh lao ng, nhng qui nh ring i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc, bo him x hi, cng on, gii quyt tranh chp lao ng, qun l nh nc v lao ng, thanh tra nh nc v lao ng v x ph t vi phm php lut v lao ng, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh B lut ny#Php lut#Lut lao ng#B lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Sch song n g## 00693000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020033000650080005000980090021001030100 00500124011001500129039000600144013000700150021022300157020001000380020001100390 020000900401020001700410#VN11.00280#VN11.00281#VN11.00282#47000#Vi?t#QU600#344 .597#^214#Quy nh php lut v tin lng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a435t r.^b19cm#H. H#271284#Gii thiu nhng quy nh v tin lng trong B lut lao ng, Lut cn b, cng chc; cc ngh nh, quyt nh, thng t ca Chnh ph, Th tng Chnh ph, B, ngnh lin quan v tin lng v mt s quy nh lin quan#Php lut#Tin lng#Vit Nam#Vn bn php qui## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020080000520070062001320080005001940090021001990100 00500220011001500225005001500240005001400255005001400269005001800283005001700301 03900060031801300070032402102160033102000120054702000030055902000090056202000110 0571#VN11.00283#VN11.00284#27000#Vi?t#X101#352.14#^214#Xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh quyn x trong sch vng mnh#B.s.: Nguyn Hu c, P han Vn Hng (ch.b.), L Trng Vinh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a175tr.^b 19cm#Nguyn Hu c#Phan Vn Hng#L Trng Vinh#Nguyn Quang Mnh#Phm Quang Tuy n#H. H#271285#C s l lun xc nh tiu chun v phng php nh gi chnh quyn x trong sch, vng mnh. Thc trng cng tc nh gi chnh quyn x hin nay. Phng hng xc nh h thng tiu chun v phng php nh gi#Chnh qu yn#X#nh gi#Tiu chun## 01135000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020054000560070063001100080005001730090021001780100005001990110 02600204015006600230039000500296013000700301001001800308021040400326020000800730 02000080073802000030074602000110074902000100076002000100077000500140078000500150 0794#VV11.01027#VV11.01028#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b v nhn dn x Vnh Thch (1930-2009)#B.s.: Nguyn Tri Phng (ch.b.), Nguyn Thi S , Thi Vn Tuyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a283tr., 11tr. nh^b21cm#TTS ghi: Huyn u Vnh Linh. Ban Chp hnh ng b x Vnh Thch#H.H#271286#Nguyn Tri Phng#S lc vi nt v mnh t v con ngi x Vnh Thch huyn Vnh Lin h tnh Qung Tr. Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x qua c c giai on: t khi c s lnh o ca ng n Cch mng thng Tm, trong khng chin chng Php, khng chin chng M, thi k hu chin sau gii phng, thng nht t nc v giai on thc hin ng li i mi, cng nghip ho hin i ho t nc#Lch s#ng b#X#Vnh Thch#Vnh Linh#Qung Tr#Nguyn Thi S#T hi Vn Tuyn## 00792000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020031000470070050000780080005001280090021001330100005001540110 02600159021017600185020001700361005001000378039000500388013000700393020001200400 020000900412020000900421005001600430005001100446005001000457005001100467#VV11.01 029#VV11.01030#Vi?t#M305T#895.9228#^214#Min Ty Nam B nh mi Bc H#Trn Bnh , Lng Minh Hinh (ch.b.), Trng Sn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a186tr. , 12tr. nh^b21cm#Gm cc bi vit v vic th phng Bc H ca ca ngi dn mi n Ty Nam B, phn nh chn thc tnh cm ca ngi dn i vi lnh t knh y u qua cc giai on ca cch mng#Vn hc hin i#Trn Bnh#H.H#271287#H Ch Minh#Vit Nam#Bi vit#Lng Minh Hinh#Trng Sn#inh ng#Trung Thc## 01036000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020080000660030017001460070011001630080 00500174009002100179010000500200011001500205015004600220039000500266013000700271 021041100278020001000689020000900699020001700708020000900725#VV11.01031#VV11.010 32#68000#Vi?t#C101B#346.59702#^214# Vn i#Cc bin php x l vic khng th c hin ng hp ng trong php lut Vit Nam#Sch chuyn kho# Vn i#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2010#^a443tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#H.H#271288#Trnh by nhng vn php l c bn v x l vic khng th c hin ng hp ng. Phn tch cc quy phm php lut, trch dn, bnh lun cc bn n lin quan ca to n cc cp, i chiu, so snh vi cc quy nh tng ng trong php lut quc t v php lut ca nhiu quc gia khc i vi tng bi n php php l c th. Trn c s , xut mt s gii php hon thin php lut Vit Nam v lnh vc ny#Php lut#Hp ng#Sch chuyn kho#Vit Nam## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730010018000780020112000960070 01800208008000500226009002100231010000500252011001500257039000500272013000700277 021026100284020001700545020000800562020001100570020000300581#VV11.01033#VV11.010 34#VV11.01036#VV11.01035#30000#Vi?t#QU100T#027.70973#^214#Nguyn Huy Chng#Qu trnh hnh thnh pht trin th vin i hc M v mt s bi hc kinh nghim c ho th vin i hc Vit Nam#Nguyn Huy Chng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a 235tr.^b21cm#H.H#271289#Trnh by lch s gio dc i hc M, c bit l s r a i v cc giai on pht trin ca th vin i hc M t nm 1876 n nay. T vn dng mt s kinh nghim ca th vin i hc M vo vic pht trin v hon thin h thng th vin i hc Vit Nam#Th vin i hc#Lch s#Pht tri n#M## 01098000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030036000980070054001340080005001880090 02100193010000500214011001500219015013100234020002100365005001700386005001500403 00500170041800500150043500500190045003900050046901300070047402000190048102102720 0500#VV11.01038#VV11.01037#79000#Vi?t#T527N#335.4346#^214#Tuyn ngn c lp c a Ch tch H Ch Minh#Gi tr l lun v ngha thi i#Nguyn Tin Dng, L ng Th Cnh, Nguyn Thanh Tn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a407tr.^b24cm# TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Tha Thin Hu. Bo tng H Ch Minh; Tr ng i hc Khoa hc Hu. Khoa L lun Chnh tr#T tng H Ch Minh#Nguyn Ti n Dng#Lng Th Cnh#Nguyn Thanh Tn#inh Th Phng#Trn Th Hng Minh#H.H#2 71290#Tuyn ngn c lp#Gii thiu cc nghin cu ca cc nh khoa hc bn v n hng t tng trit hc, chnh tr c sc v quyn con ngi v quyn dn tc t h hin trong bn Tuyn ngn v gi tr l lun, ngha thi i, c bit l ngha ca Tuyn ngn c lp i vi cch mng Vit Nam## 00981000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020068000550070078001230080005002010090021002060100 00500227011001500232020001000247020001900257020000400276005001600280005001600296 00500160031200500180032803900050034601300070035101900030035802102460036102000090 0607020000800616020000700624#VV11.01039#VV11.01040#71000#Vi?t#S450T#346.59704#^ 214#S tay cng tc thc hin th tc hnh chnh trong lnh vc t ai#L Thanh Khuyn (ch.b.) , Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh, Nguyn Thanh Tng#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a509tr.^b21cm#Php lut#Th tc hnh chnh#t#L Thanh Kh uyn#Dng Bch Long#Nguyn Xun Anh#Nguyn Thanh Tng#H.H#271291#XH#Tng hp, h thng cc quy nh php lut v th tc hnh chnh trong lnh vc t ai. Gi i thiu chi tit cch thc thc hin cc th tc hnh chnh v t ai, nh v ti sn khc gn lin vi t v cc biu mu cn p dng cho mi th tc#Vit Nam#t ai#S tay## 00960000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020069000570070056001260080005001820090021001870100 00500208011001500213005001700228005001200245013000700257021031100264020002300575 020000900598020000900607005001400616005001300630005001500643#VV11.01041#VV11.010 42#61000#Vi?t#106C#324.2597071#^214#ng Cng sn cm quyn - Ni dung v ph ng thc cm quyn ca ng#Nguyn Vn Huyn (ch.b.), Ng Huy c, Lu Vn Qung. ..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a419tr.^b21cm#Nguyn Vn Huyn#Ng Huy c#27 1292#Trnh by nhng vn l lun khi qut v ng cm quyn ni chung v n g Cng sn cm quyn ni ring. Thc trng v nhng vn t ra v ni dung v phng thc cm quyn ca ng; cc iu kin, yu cu m bo s cm quyn ca ng v nhng gii php i mi ni dung v phng thc cm quyn ca ng#ng Cng sn Vit Nam#Lnh o#Vit Nam#Lu Vn Qung#ng Xun K#Trn Ngc Hin## 00698000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030042000910080005001330090021001380100 00500159011001500164039000500179013000700184021018500191020001000376020002000386 020000900406020001700415#VV11.01043#VV11.01044#67000#Vi?t#M458S#342.597#^214#M t s vn bn v ci cch hnh chnh#Ban hnh t thng 6-2007 n thng 3-2008#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a487tr.^b21cm#H.H#271293#Gii thiu mt s quy nh php lut c ban hnh t thng 6-2007 n thng 3-2008 v ci cch b my - quy ch lm vic, i mi i ng cn b - cng chc v ci cch ti chnh cng #Php lut#Ci cch hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php qui## 00971000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020042000660070025001080080005001330090 02100138010000500159011002500164020001000189020001100199020000900210039000500219 013000700224001000900231021036700240012002800607020000900635020001300644#VV11.01 045#VV11.01046#VV11.01047#53000#Vi?t#T310H#343.59709#^214#Tm hiu php lut v giao thng ng b#Trn Sn, Hong Xun Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a3 06tr., 8tr. nh^b21cm#Php lt#Giao thng#ng b#H.H#271294#Trn Sn#Gm 197 cu hi v tr li v cc vn chung ca php lut giao thng ng b, v c c quy tc giao thng ng b, quy nh ca php lut c lin quan n trt t, an ton giao thng ng b; vn x l vi phm hnh chnh trong giao thng ng b v x l hnh s i vi cc ti xm phm an ton cng cng, trt t cng cng lin quan n giao thng ng b#T sch Php lut ph thng#Vit Nam#Sc h hi p## 01063000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510010013000560020032000690070049001010040029001500080 00500179009002100184010000500205011001500210021048400225020002100709020001100730 005000900741005001100750039000500761013000700766#VV11.01048#VV11.01049#66000#Vi ?t#GI-108T#335.4346#^214#ng Xun K#Gio trnh t tng H Ch Minh#B.s.: ng Xun K (ch.b.), V Khiu, Song Thnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a490tr.^b21cm#Khi nim, ngun gc qu trnh hnh thnh t t ng H Ch Minh. Trnh by cc ni dung ch yu trong t tng ca Bc v cc v n dn tc, cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam, v CSVN, i on kt dn tc, qun s, xy dng nh nc, v kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, cc vn o c, nhn vn, vn ho v vn vn dng, pht trin t tng H Ch Minh tron g cng cuc i mi t nc hin nay#T tng H Ch Minh#Gio trnh#V Khiu#S ong Thnh#H.H#271295## 00834000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590010017000640020044000810070017001250080 00500142009002100147010000500168011001500173039000500188013000700193015003700200 021025700237020000900494020001000503020000800513020001100521#VV11.01050#VV11.010 51#VV11.01052#67000#Vi?t#GI-108T#320.1#^214#Nguyn Minh oan#Gio trnh l lun v nh nc v php lut#Nguyn Minh oan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a511t r.^b21cm#H.H#271296#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Tng quan v nh nc v php lut. Trnh by chi tit v cc kiu nh nc v php lut trong lch s nh nh nc ch n, nh nc phong kin, nh nc t sn, nh nc XHCN. Nh n c v php lut XHCN Vit Nam. Cc yu t ca c ch iu chnh php lut#Nh n c#Php lut#L lun#Gio trnh## 00847000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020021000590220004000802210012000840040019000960080 00500115009002100120010000500141011001500146021030900161020001200470020002100482 020000900503020000900512039000500521013000700526005001200533#VV11.01053#VV11.010 54#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.1#1919 - 1924#Xu t bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a576tr.^b24cm#Tp hp nhng tc phm, bi ni, bi vit quan trng ca Ch tch H Ch Minh t nm 1919 n nm 1924, phn nh qu trnh chuyn bin trong t tng ca Bc t mt ngi yu n c n vi ch ngha Mc - Lnin, tr thnh ngi cng sn, hnh thnh t tng c u nc v gii phng dn tc cho dn tc Vit Nam#H Ch Minh#T tng H Ch M inh#Vit Nam#Ton tp#H.H#271297#H Ch Minh## 00730000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020021000590220004000802210012000840040019000960080 00500115009002100120010000500141011001500146021019200161020001200353020002100365 020000900386020000900395039000500404013000700409005001200416#VV11.01055#VV11.010 56#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.2#1924 - 1929#Xu t bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a647tr.^b24cm#Gm nhng tc phm do Ch tch H Ch Minh vit t thng 11/1924 n nm 1929 th hin t tng c a Bc v cng lao to ln ca Ngi i vi dn tc, giai cp v phong tro cch mng th gii#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Vit Nam#Ton tp#H.H#271298#H Ch Minh## 00743000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020021000590220004000802210012000840040019000960080 00500115009002100120010000500141011001500146021020500161020001200366020002100378 020000900399020000900408039000500417013000700422005001200429#VV11.01058#VV11.010 57#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch Minh#H Ch Minh ton tp#T.3#1930 - 1945#Xu t bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a700tr.^b24cm#Gm nhng tc phm ca Ch tch H Ch Minh vit t u nm 1930 n ht thng 8-1945, th hin n hng cng hin sng to v l lun v thc tin ca Ngi i vi cch mng Vit Nam v cch mng th gii#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Vit Nam#Ton tp#H. H#271299#H Ch Minh## 00923000000000289000450004100050000018100070000508200060001280800050001800100200 00230020024000430290026000670070066000930080029001590090048001880100005002360110 01500241020001700256039000500273013000700278019000800285012002600293021025800319 006001800577005001400595020000900609020001500618#Vi?t#QU105T#658.3#^214#Ivancevi ch, John M.#Qun tr ngun nhn lc#Human resource management#John M. Ivancevich ; V Th Phng Oanh dch ; L Minh Chiu h..#^aTp. H Ch Minh ; New York#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Mc Graw Hill Education#2010#^a729tr.^b27cm#Qun l nhn l c#H.H#271300#Dch M#T sch Tri thc hin i#Tng quan v qun tr ngun nhn lc v mi trng. Hng dn phng php tip cn ngun nhn lc, vn khen t hng, pht trin ngun nhn lc v cc mi lin h gia ngi lao ng vi ban qun l v vic nng cao s an ton - sc kho cho ngi lao ng#V Th Phng Anh#L Minh Chiu#Qun tr#Ngun nhn lc## 01038000000000361000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240020043000290070083000720080005001550090014001600100005001740110015001790200 00400194020000400198020001000202005001600212005001500228005001500243005001300258 00500170027100500150028800500140030303900050031701300070032202103100032902000090 0639020000900648020001000657020000900667#65000#Vi?t#C455N#633.1#^214#Cng ngh sau thu hoch la go Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Xun, Trn Vn Khanh, Phan Hi u Hin... ; H..: Phan Hiu Hin...#^aH.#^aNng nghip#2010#^a241tr.^b27cm#La#G o#Thu hoch#Nguyn Vn Xun#Trn Vn Khanh#Phan Hiu Hin#Phm Vn Tn# Th B ch Thu#Nguyn L Hng#Bi Ngc Hng#H.H#271301#Tng quan tnh hnh sau thu ho ch la go trn th gii v Vit Nam. Cc vn trong thu hoch - sy - bo qun la, ch bin la go, cht lng la go v ht ging, san phng rung i u khin bng laser, tnh ton kinh t khi p dng thit b sau thu hoch, m hn h kinh doanh v lp k hoch kinh doanh#Bo qun#Ch bin#Cng ngh#Vit Nam## 00847000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020016000480070065000640080018001290090023001470100005001700110 01400175020000800189020000900197005001600206005001500222005001600237005001400253 00500140026703900050028101300070028601500450029302101670033802000080050502000080 0513#VL11.00204#VL11.00205#Vi?t#V115H#929.09597#^214#Vn ho h Trn#B.s.: Trn Mnh Qung (ch.b.),Trn Th Tuyn, Trn Quang Tun...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2010#^a98tr.^b30cm#Vn ho#Vit Nam#Trn Mnh Qung#Trn Th Tuy n#Trn Quang Tun#Trn Ngc Bo#Trn Anh Vinh#H.H#271302#u ba sch ghi: Hi ng Trn tc Vit Nam#Lch s ra i v qu trnh pht trin dng h Trn Vi t Nam. Nhng nhn vt ni ting, vai tr v nhng ng gp ca dng h Trn tron g tin trnh lch s nc nh#Dng h#H Trn## 00839000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010020000630020047000830070055001300040 01800185008001800203009002300221010000500244011001400249021015700263020001400420 02000090043402000060044302000190044900500160046800500170048403900050050101300070 0506#VL11.00206#VL11.00207#VL11.00208#11000#Vi?t#H561D#621.31#^214#Phan Th Tha nh Bnh#Hng dn n mn hc thit k cung cp in#Phan Th Thanh Bnh, Dn g Lan Hng, Phan Th Thu Vn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a65tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v n cp in, km theo hng dn chi tit v thit k cung cp in, tnh ton v an ton i n v k thut chiu sng#Cung cp in#Thit k# n#Ti liu tham kho#Dng L an Hng#Phan Th Thu Vn#H.H#271303## 00987000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810007000440820004000518080005000550020021000600030035000810040018001160080 01800134009003500152010000500187011001400192021034400206020001000550020001100560 039000500571013000700576015009700583020001700680#VL11.00209#VL11.00211#VL11.0021 0#7000#Vi?t#TH300N#546#^214#Th nghim ho v c#Th nghim ho i cng - v c 2#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010 #^a34tr.^b27cm#Hng dn ni quy v cc quy nh an ton trong phng th nghim. Gii thiu 13 th nghim v ho v c, bao gm: kim loi kim, kim loi kim th , nguyn t nhm IIIA, cacbon v silic, nit v cc hp cht nhm VA, hydro - o xy - lu hunh, halogen, kim loi nhm IB, IIB, VIB, VIIB, kim loi chuyn tip nhm VIIIB v iu ch phn nhm amoni#Ho v c#Th nghim#H.H#271304#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa. B mn Cng ngh H o v c#Ti liu hc tp## 00976000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010016000610020037000770070039001140040 01800153008001800171009003500189010000500224011001500229021023100244020002000475 02000110049500500140050603900050052001300070052501500690053202000160060102000100 0617020001100627#VL11.00212#VL11.00213#VL11.00214#23000#Vi?t#TH300N#664#^214#L Vn Vit Mn#Th nghim vi sinh vt hc thc phm#L Vn Vit Mn (ch.b.), Li Mai Hng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2010#^a152tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc v k thut c bn ca vi sinh vt hc, phng php nh lng vi sinh vt, hnh thi v tnh cht sinh l ni bt ca vi sinh vt, xc nh cc ch tiu vi sinh ca thc phm v vn v sinh cng nghip#Cng ngh thc phm#Th nghim#Li Mai Hng#H.H#271305#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Vi sinh vt hc#Thc p hm#Gio trnh## 00707000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020027000630030021000900070041001110040 01800152008000500170009003600175010000500211011001500216020001700231020001100248 02000120025900500160027100500120028700500080029900500120030700500100031903900050 0329013000700334019001600341#VV11.01059#VV11.01061#VV11.01060#35000#Vi?t#TR527C #895.1#^214#Truyn cc ngn Trung Quc#Mi tnh ch n cm#Dng Hn Quang, Lu Ch Hc, Hm Li...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit# 2010#^a187tr.^b20cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Hn Quang#Lu Ch Hc#Hm Li#Thng Lang#Liu Qun#H.H#271306#Dch Trung Quc## 00831000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020024000730070011000970080 00500108009001100113010000500124011001500129020001100144020000900155039000500164 013000700169012001800176021031000194020001800504020000700522#VV11.01062#VV11.010 64#VV11.01063#29000#Vi?t#S450T#635.9#^214#Thanh Loan#S tay ngh nhn bonsai#Th anh Loan#^aH.#^aThi i#2010#^a190tr.^b19cm#Trng trt#Cy cnh#H.H#271307#Ngh thut Bonsai#Gii thiu s hnh thnh, qu trnh pht trin v tiu ch nh g i cy cnh trong ngh thut bonsai, ng thi hng dn v chu cy v vai tr to hnh ca chu cy. K thut trng v chm sc bonsai ni chung, mt s cy v hoa cnh c trng ni ring, v hn non b v cch thng thc ngh thut bon sai#Ngh thut bonsai#S tay## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010011000630020024000740070011000980080 00500109009001100114010000500125011001500130021018900145020001100334020000900345 039000500354013000700359012001800366020001800384#VV11.01065#VV11.01066#VV11.0106 7#27000#Vi?t#NH556T#635.9#^214#Thanh Loan#Nhng th bonsai c bn#Thanh Loan#^a H.#^aThi i#2010#^a207tr.^b19cm#Gii thiu v ngh thut bonsai; k thut trn g v chm sc bonsai ni chung v mt s cy bonsai ph bin ni ring; cc th v phong cch bonsai v vn bonsai trong thit k cnh quan#Trng trt#Cy c nh#H.H#271308#Ngh thut Bonsai#Ngh thut bonsai## 00734000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020022000730070011000950080 00500106009001100111010000500122011001500127021020200142020001100344020000900355 039000500364013000700369012001800376020002000394020001800414#VV11.01068#VV11.010 70#VV11.01069#31000#Vi?t#K600T#635.9#^214#Thanh Loan#K thut trng bonsai#Than h Loan#^aH.#^aThi i#2010#^a206tr.^b19cm#Gii thiu v th chi bonsai. Mt s nguyn tc c bn khi chm sc cc loi cy cnh v khi chm sc bonsai. Phng php chm sc bonsai theo iu kin kh hu. K thut nhn ging v to dng bo nsai#Trng trt#Cy cnh#H.H#271309#Ngh thut Bonsai#K thut trng trt#Ngh thut bonsai## 00725000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590010011000640020030000750070011001050080 00500116009001100121010000500132011001500137021021500152020001100367020000900378 039000500387013000700392012001800399020001800417#VV11.01071#VV11.01073#VV11.0107 2#27000#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#Thanh Loan#Ngh thut thng thc bonsai#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2010#^a182tr.^b19cm#Gii thiu v ngh thut bonsai, cc tr ng phi bonsai, tiu cnh bonsai, hng dn t xy dng b su tp v thng t hc bonsai. K thut chm sc mt s loi bonsai ph bin v gii thiu mt s g ing cy bonsai#Trng trt#Cy cnh#H.H#271310#Ngh thut Bonsai#Ngh thut bon sai## 00677000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020016000730070011000890080 00500100009001100105010000500116011001500121021018300136020001100319020000900330 039000500339013000700344012001800351020001800369#VV11.01074#VV11.01076#VV11.0107 5#31000#Vi?t#B430S#635.9#^214#Thanh Loan#Bonsai cy cnh#Thanh Loan#^aH.#^aThi i#2010#^a183tr.^b19cm#Gii thiu v ngh thut bn cnh. K thut trng, ct, ghp to hnh r v thn cy cnh to bn cnh. Hng dn cch to bn tiu cnh sn thu c s kt hp gia v cy#Trng trt#Cy cnh#H.H#271311# Ngh thut Bonsai#Ngh thut bonsai## 01034000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670010016000720020021000880030 11300109007003600222008000500258009001100263010000500274011001500279020001100294 03900050030501300070031002103040031702000120062101900160063300600130064902000060 0662020000900668020000700677#VL11.00215#VL11.00216#VL11.00218#VL11.00217#159000 #Vi?t#D520T#728#^214#Vng Qun Vinh#Dng trch bo in#Dn nhp phong thu, l un phc nguyn ho phc, ct hung. Bn v trch ct, lun v ba trn, lun pho ng thu...#Vung Qun Vinh ; Chu Tc Nhi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a335tr.^b27 cm#Phong thu#H.H#271312#Ghi chp v phong thu dng trch, tng bc trnh b y cc phng din t xy dng n b cc nh lun phc nguyn, lun i du nin, lun xuyn cung cu tinh, lun nguyn khng by b qui, lun v tu sa m ca, lun v phng thu, bn v trch ct, lun v ba trn, ni hnh v ngoi hnh ca nh #Dng trch#Dch Trung Quc#Chu Tc Nhi#Nh #Xy dng#B cc## 01145000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700020022000750030188000970070 03400285008000500319009001100324010000500335011001500340020000900355006001300364 03900050037701300070038200100140038902103710040302000180077402000110079201900160 0803#VL11.00219#VL11.00221#VL11.00220#VL11.00222#159000#Vi?t#CH500D#613.7#^214# Chu dch tam ng kh#Tr tu dng sinh thn mt. Vn c an kinh vng thin n hn hp nht. Dung hp l ho cng, kinh dch, hong lo thnh nht th. 300 hn h v miu t nguyn l huyn diu l lun kim an#Ngu B Dng ; Chu Tc Nhi d ch#^aH.#^aThi i#2010#^a343tr.^b27cm#Chu dch#Chu Tc Nhi#H.H#271313#Ngu B Dng#Trnh by v l lun ca thut luyn an vi s kt hp gia ho qu ca thut tng s trong Dch lm ph hiu vi s vn hnh ca thin th - nht ngu yt lm l lun c s v o Hong Lo lm t tng. T nguyn l v qu trnh l uyn an lun thut phng php luyn ni an c th ngi gip cho thn th kho mnh, tinh thn an nh, minh mn, ko di tui th#Chm sc sc kho#D ng sinh#Dch Trung Quc## 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020013000740070031000870080 00500118009001100123010000500134011001500139006001000154039000500164013000700169 019001600176001001400192021036700206020001100573020000700584020001300591#VL11.00 223#VL11.00226#VL11.00225#VL11.00224#120000#Vi?t#B522T#745.6#^214#Bt tnh hc# Thi Lun Thi ; Xun Long dch#^aH.#^aThi i#2010#^a311tr.^b27cm#Xun Long#H.H #271314#Dch Trung Quc#Thi Lun Thi#Tng hp cc tri thc v ngh thut k t n. Mt s loi hnh ch k v phn tch ch k ca mt s ngi ni ting trong cc lnh vc nh ch k ca nh th php ni ting Nhan Chn Khanh, Liu cng Qu yn, cc chnh tr gia nh Mao trch ng, Lnin, nhng ngi sng tc vn hc, m nhc, hi ho... Gii thiu mt s chc nng, lnh vc ng dng ca ch k i n t#Ngh thut#Ch k#Bt tnh hc## 01005000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020036000720030189001080070 03300297008000500330009001100335010000500346011001500351006001300366039000500379 013000700384019001600391001001300407021025400420020001100674020000600685#VL11.00 227#VL11.00228#VL11.00230#VL11.00229#189000#Vi?t#L101T#728#^214#Lc th Cu tin h - Phong thu nh #Tm hiu dch l huyn khng hc. Phng php sp xp sao t rong huyn khng phong thu. Mt s quy tc v huyn khng phong thu, to sn l p hng. Nghim chng ca huyn khng phong thu#H Kinh Quc ; Chu Tc Nhi d ch#^aH.#^aThi i#2010#^a487tr.^b27cm#Chu Tc Nhi#H.H#271315#Dch Trung Quc# H Kinh Quc#Trnh by mt s kin thc c bn v dch l huyn khng, huyn kh ng cu tinh vn hnh, tinh bn c dch huyn khng, mnh l c dch, huyn khng hc, phng php sp xp sao, cc quy tc, to sn lp hng v nghim chng tr ong huyn khng phong thu#Phong thu#Nh ## 00890000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700010011000750020026000860070 03100112008000500143009001100148010000500159011001500164012001600179039000400195 01300070019901900160020602102470022202000160046902000060048502000100049102000150 0501020001100516006001300527#VL11.00231#VL11.00234#VL11.00232#VL11.00233#209000 #Vi?t#NG419C#133.5#^214#Quch Phc#Ngc chiu nh chn kinh#Quch Phc ; Chu T c Nhi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a519tr.^b27cm#T kh ton th#Mai#271316#Dch Trung Quc#Gii thiu cc phng php d on c bn nht ca t tr mnh: Tui th ngn hay di, hon nn c mt, chc v sang hn, tt xu, tn thng, bnh tt, ct hung, quan h v chng, con ci... ng thi a ra nguyn tc v ph ng php on mnh#Thuyt m dng#T vi#Kinh dch#Chim tinh hc#Trung Quc#Chu Tc Nhi## 00425000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010014000470020009000610030004000700070014000740080005000880090 01800093010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000400160 013000700164#VN11.00285#VN11.00286#Vi?t#C104H#895.9221#^214#Li Minh Hng#Cm ho i#Th#Li Minh Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Mai#271317## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010011000480020020000590030004000790070011000830080005000940090 01800099010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162039000400166 013000700170#VN11.00287#VN11.00288#Vi?t#T310D#895.92214#^214#L nh T#Tm di nng chiu#Th#L nh T#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a50tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Mai#271318## 00684000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020020000500030004000700070077000740080005001510090018001560100 00500174011001500179020001700194020000900211020000400220039000400224005001400228 00500090024200500160025100500150026700500160028200500160029800500130031400500120 0327013000700339#VN11.00290#VN11.00289#Vi?t#B431N#895.9221008#^214#Bng nc Kin h Thy#Th#ng nh Ban, Thanh D, Nguyn Vn Dip... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Lim...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Mai#ng nh Ban#Thanh D#Nguyn Vn Dip#Nguyn Hi Ho#Nguyn c Hin#Nguy n Vn Lim#Trn Th Mn#T Anh Ngi#271319## 00728000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020022000510070010000730080005000830090018000880100005001060110 01500111039000400126001001000130021024500140020002100385020000700406020001300413 020000900426020000800435013000700443#VN11.00292#VN11.00291#Vi?t#NGH300L#394.2695 97#^214#Nghi l - l hi #Trng Bi#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a263tr.^b20 cm#Mai#Trng Bi#Gii thiu nhng ni dung c bn ca nghi l - l hi gm hai h thng: Nghi l - l hi vng i ngi v nghi l - l hi vng cy la, ng thi phn nh mt s gii php bo tn, pht huy cc gi tr vn ho trong nghi l - l hi #Vn ho truyn thng#L hi#Dn tc #Vit Nam#Nghi l# 271320## 00689000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020028000490070015000770080005000920090018000970100005001150110 01400120015005100134039000400185001001500189021014600204020002100350020000700371 020001700378020000900395013000700404#VN11.00294#VN11.00293#Vi?t#V510H#394.269597 #^214#Vui hi nhng iu cn bit#Ng Quang Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a4 3tr.^b20cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Mai#Ng Quang Hng #Ghi li cc cu chuyn bun khi vui hi v nhng vic nn lm, nn trnh khi th am gia l hi; cng mt s iu cn bit v quy ch t chc l hi#Vn ho truy n thng#L hi#Dn tc thiu s#Vit Nam#271321## 00959000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020048000450070062000930080005001550090018001600100005001780110 01400183012005100197005001500248005001500263005002100278039000400299021023400303 02000080053702000100054502000100055502000090056502000090057400500140058300500170 0597013000700614#VN11.00295#VN11.00296#Vi?t#KH103T#634.9#^214#Khai thc, ch bi n bo qun mt s cy lm sn#B.s.: Triu Vn Hng, L Thanh Chin, Nguyn Th M inh Xun...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a55tr.^b20cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Triu Vn Hng#L Thanh Chin#Nguyn Th Minh Xun#Mai# Trnh by cc kin thc c bn v khai thc, ch bin, bo qun mt s cy lm s n: Sa nhn tm, ba kch, tho qu, hng bi, s chanh, b khai, trm trng, tr m en, qu, trm hng, tai chua, thanh mai, mng tre, lung v song my#Lm s n#Cy trng#Khai thc#Ch bin#Bo qun#V nh Thnh#Nguyn Xun Hin#271322## 00685000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020027000480070082000750080005001570090018001620100005001800110 01400185012005100199005001500250005001000265039000400275020002000279020001700299 020000900316005001100325005000700336005001200343005000900355013000700364#VN11.00 298#VN11.00297#Vi?t#G561S#302.09597#^214#Gng sng trong cng ng#Trn Hong A nh, Thu Hng, Thu Phng... ; Tuyn chn, b.s.: Minh Anh, Hng Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a75tr.^b20cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min n i#Trn Hong Anh#Thu Hng#Mai#in hnh tin tin#Dn tc thiu s#Vit Nam#Th u Phng#L San#Trng Ngha#Minh Anh#271323## 00731000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020016000420070009000580080005000670090018000720100005000900110 01400095012005100109039000400160001000900164013000700173021018500180020000800365 020000900373020000800382020001700390020001500407020000700422#VN11.00299#VN11.003 00#Vi?t#L462V#173#^214#Li vng ngc#Vi Hong#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a43 tr.^b20cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Mai#Vi Hong#271324 #Gii thiu mt s li rn dy v cc mi quan h gia b m v con ci, anh em h hng, bn b, lng xm, ngi ln tui vi ngi nh tui ca cha ng i vi th h con chu ngy nay#o c#Vit Nam#Tc ng#Quan h gia nh#Quan h x h i#Ca dao## 00777000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020015000510030054000660070072001200080005001920090018001970100 00500215011001500220020001700235020000900252020001200261039000400273015005100277 00500150032800500160034300500140035900500150037300500180038800500090040601300070 0415020001700422#VN11.00301#VN11.00302#Vi?t#PH431L#895.9223008#^214#Phong lan r ng#Tuyn tp truyn ngn cc tc gi n dn tc thiu s#H Th Cm Anh, Vi Th Kim Bnh, Hong Th Cp... ; Minh Anh tuyn chn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a3 39tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Tn sch ngoi ba: Tp tr uyn ngn phong lan rng#H Th Cm Anh#Vi Th Kim Bnh#Hong Th Cp#Vi Th Thu m#Hong Thanh Hng#Minh Anh#271325#Dn tc thiu s## 00428000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010011000480020016000590030004000750070011000790080005000900090 01800095010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000400163 013000700167#VN11.00303#VN11.00304#Vi?t#CH309B#895.9221#^214#Ngc Thanh#Chiu bi n lng#Th#Ngc Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271326## 00440000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450010014000500020021000640030004000850070014000890080005001030090 01800108010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000400175 013000700179#VN11.00306#VN11.00305#Vi?t#GI-400Q#895.92214#^214#Nguyn Duy T#Gi qua o Khau Ph#Th#Nguyn Duy T#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a51tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271327## 00427000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010014000470020018000610070014000790080005000930090018000980100 00500116011001500121020001700136020000900153020001200162039000400174013000700178 #VN11.00307#VN11.00308#Vi?t#B106B#895.9223#^214#H Mnh Phong#Bng bc ma rng# H Mnh Phong#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a367tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Mai#271328## 00727000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030021000650070033000860080005001190090 01800124010000500142011001800147021017000165020001200335020001800347020001700365 006000900382006000900391013000700400020001400407039000400421#VN11.00309#VN11.003 10#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng Chm - Vit#H L ; Dch: Inrasara, Tr Chn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a135tr.^b19x20cm#Gm nhng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v on kt, gip nhau v mi mt, ra sc hc hnh, sn xut, thc hnh tit kim...#H C h Minh#o c cch mng#Dn tc thiu s#Inrasara#Tr Chn#271329#Sch song ng #Mai## 00806000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030021000650290024000860070034001100080 00500144009001800149010000500167011001800172021017000190020001200360020001800372 02000170039000600170040702000140042403900040043800600150044200600160045701300070 0473#VN11.00311#VN11.00312#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng - Vit#Hlu ng si asp Awa H#H L ; Dch: H'Juaih Ni Kdm...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19x20cm#Gm nhng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v on kt, gip nhau v mi mt, ra s c hc hnh, sn xut, thc hnh tit kim...#H Ch Minh#o c cch mng#Dn t c thiu s#H'Juaih Ni Kdm#Sch song ng#Mai#Y'Jek Ni Kdm#H'Nun Ni Kdm#27 1330## 00727000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030023000650290020000880070021001080080 00500129009001800134010000500152011001800157021017000175020001200345020001800357 020001700375006000800392020001400400039000400414013000700418#VN11.00313#VN11.003 14#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng Giarai - Vit#Ng tui tl i Wa H#H L ; Nay Jet dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19x20cm#Gm nhng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v on kt, gip nhau v mi mt, ra sc hc hnh, sn xut, thc hnh tit ki m...#H Ch Minh#o c cch mng#Dn tc thiu s#Nay Jet#Sch song ng#Mai#2 71331## 00738000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030021000650290019000860070028001050080 00500133009001800138010000500156011001800161021017000179020001200349020001800361 020001700379006001500396020001400411039000400425013000700429#VN11.00315#VN11.003 16#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng Thi - Vit#Dt toi quam P H#H L ; Nguyn Vn Ho dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19x20cm# Gm nhng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v on kt, gip nhau v mi mt, ra sc hc hnh, sn xut, thc hnh ti t kim...#H Ch Minh#o c cch mng#Dn tc thiu s#Nguyn Vn Ho#Sch son g ng#Mai#271332## 00743000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030023000650290024000880070027001120080 00500139009001800144010000500162011001800167021017000185020001200355020001800367 020001700385006001400402020001400416039000400430013000700434#VN11.00317#VN11.003 18#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng HMngz - Vit#U lr lu l Hx l lul#H L ; Tho Seo Snh dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19 x20cm#Gm nhng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v on kt, gip nhau v mi mt, ra sc hc hnh, sn xut, thc h nh tit kim...#H Ch Minh#o c cch mng#Dn tc thiu s#Tho Seo Snh#Sc h song ng#Mai#271333## 00741000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030020000650290025000850070027001100080 00500137009001800142010000500160011001800165021017000183020001200353020001800365 020001700383006001400400020001400414039000400428013000700432#VN11.00319#VN11.003 20#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng Dao - Vit#Chu cn peqv H ny vac#H L ; Triu Mi Say dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19x2 0cm#Gm nhng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca B c H v on kt, gip nhau v mi mt, ra sc hc hnh, sn xut, thc hnh tit kim...#H Ch Minh#o c cch mng#Dn tc thiu s#Triu Mi Say#Sch song ng#Mai#271334## 00724000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010006000420020017000480030023000650290019000880070020001070080 00500127009001800132010000500150011001800155021017000173020001200343020001800355 020001700373006000700390020001400397039000400411013000700415#VN11.00321#VN11.003 22#Vi?t#L104T#172#^214#H L#Lm theo li Bc#Song ng Bahnar - Vit#Pm ki nr Bok H#H L ; Amazt dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19x20cm#Gm nh ng cu chuyn v t tng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v on kt, gip nhau v mi mt, ra sc hc hnh, sn xut, thc hnh tit kim ...#H Ch Minh#o c cch mng#Dn tc thiu s#Amazt#Sch song ng#Mai#2713 35## 00688000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020030000420070009000720080005000810090018000860100005001040110 01700109012005100126039000400177001000900181013000700190021020700197020001800404 020001200422#VN11.00323#VN11.00324#Vi?t#M452C#172#^214#Mi cu chuyn l mt bi hc#Sn Tng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a55tr.^b19x20cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Mai#Sn Tng#271336#Gm nhng cu chuyn v t t ng v tm gng o c cch mng cao c ca Bc H v li sng, tinh thn on kt gip nhau, v mi quan h cao c gia ng bo cc dn tc vi Bc v Bc vi ng bo...#o c cch mng#H Ch Minh## 00712000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020041000440070048000850080005001330090018001380100005001560110 01400161012005100175005000900226005001100235005001000246039000400256013000700260 021013200267020001800399020001700417#VN11.00325#VN11.00326#Vi?t#H112L#363.7#^214 #Hy lm t vic nh bo v mi trng#Truyn: Minh Anh, Hng Thanh ; Tranh: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a31tr.^b18cm#Sch phc v ng bo dn t c thiu s v min ni#Minh Anh#Hng Thanh#Phm Tun#Mai#271337#Gm nhng cu ch uyn v vic bo v mi trng ca ng bo dn tc thiu s t nhng vic nh t hng gp trong cuc sng hng ngy#Bo v mi trng#Dn tc thiu s## 00729000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400080003204100050 00401810006000450820008000518080005000590020073000640070035001370080005001720090 01200177010000500189011001500194021012100209020000800330020001000338039000400348 020002300352013000700375020000900382020001800391005001800409#VV11.01077#VV11.010 78#Php lut#125000#Vi?t#C101Q#343.597#^214#Cc qui nh php lut v ngn sch k ton cp chnh quyn a phng#Nguyn Mnh Thiu s.t., tuyn chn#^aH.#^a Ti chnh#2011#^a402tr.^b21cm#Gii thiu lut k ton v cc ngh nh, thng t hng dn thi hnh v ngn sch, k ton cp chnh quyn a phng#K ton#N gn sch#Mai#Chnh quyn a phng#271338#Vit Nam#Vn bn php lut#Nguyn Mn h Thiu## 00637000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020050000490080005000990090012001040100005001160110015001210150 04200136021018000178020000900358020000800367039000400375020000900379013000700388 #VV11.01079#VV11.01080#Vi?t#H103Q#352.809597#^214#Hi quan Vit Nam nhng s ki n (9/2005 - 8/2010)#^aH.#^aTi chnh#2010#^a118tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Gii thiu nhng s kin ra sc lnh, hp bn, t chc qun l hng ho, th tc thu, nhng chin cng v nhng mc pht trin ca ngnh Hi quan Vit Nam giai on 9/2005-8/2010#Hi quan#S kin#Mai#Vit Nam#271339## 01029000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750020052000800070048001320080 00500180009001200185010000500197011001500202021032200217020001200539020002000551 00500120057100500120058300500110059500500150060603900040062102000090062500500150 0634013000700649020002300656#VV11.01081#VV11.01082#VV11.01084#VV11.01083#52000# Vi?t#PH110T#332.6409597#^214#Pht trin bn vng th trng chng khon Vit Nam # c Minh (ch.b.), o L Minh, Nguyn Sn...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a391tr.^ b21cm#Gii thiu nhng vn l lun c bn v pht trin bn vng th trng c hng khon (TTCK). nh gi tc ng ca cc nhn t nh hng v thc trng ch nh sch pht trin bn vng ca TTCK Vit Nam 2001-2010, t ra chnh sch v gii php m bo cho s pht trin an ton, bn vng ca TTCK Vit Nam n n m 2020#Chng khon#Pht trin bn vng# c Minh#o L Minh#Nguyn Sn#Nguy n Th Mi#Mai#Vit Nam#Nguyn i Lai#271340#Th trng chng khon## 01018000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020046000740070073001200080 00500193009001200198010000500210011001500215015002900230021029600259020001400555 02000080056902000080057702000100058500500150059500500170061000500170062700500130 0644039000400657013000700661#VV11.01086#VV11.01087#VV11.01089#VV11.01088#25000# Vi?t#K312T#330.01#^214#Kinh t lng - cu hi, bi tp v thc hnh#Phm Th Th ng (ch.b.), Nguyn Trng Ho, Nguyn Vn Luyn, Li Th Ngn#^aH.#^aTi chnh#2 010#^a232tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gii thiu nhng vn c bn, km theo cu hi v bi tp thc hnh v m hnh hi quy n, c lng v kim nh gi thuyt trong m hnh hi qui n, hi qui bi, hi qui vi bin gi, a cng tuyn, phng sai sai s thay i, t tng quan, chn m hnh v kim n h vic ch nh m hnh#Kinh t lng#Cu hi#Bi tp#Thc hnh#Phm Th Thng#N guyn Trng Ho#Nguyn Vn Luyn#Li Th Ngn#Mai#271341## 00951000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020037000640070062001010080005001630090 01200168010000500180011001500185005001900200015005700219021016600276020001800442 02000130046000500170047300500150049000500210050503900060052602000080053200400380 0540005001600578013000700594#VV11.01090#VV11.01093#VV11.01092#VV11.01091#Vi?t#C1 25H#657#^214#Cu hi v bi tp k ton ti chnh#B.s.: on Th Qunh Anh, Trn Th Kim Chi, Trn Th Hng...#^aH.#^aTi chnh#2011#^a143tr.^b21cm#on Th Qu nh Anh#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi. Khoa K ton#Gm nhng cu h i v bi tp v k ton ti chnh doanh nghip nh: k ton tin lng, bo hi m x hi, chi ph sn xut, gi thnh sn phm, phn phi li nhun...#K ton t i chnh#Doanh nghip#Trn Th Kim Chi#Trn Th Hng#Nguyn Th Thanh Ng#TDung #Bi tp#Ti bn ln th 1 c sa i, b sung#T Th Ngc Lan#271342## 00927000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020051000670070066001180080005001840090 01200189010000500201011001500206005001000221015005500231021020300286020001000489 02000130049902000090051200500180052100500150053900500140055403900060056802000080 0574013000700582#VV11.01094#VV11.01095#VV11.01096#VV11.01097#Vi?t#C125H#658.15#^ 214#Cu hi v bi tp qun tr ti chnh doanh nghip#B.s.: Phm Long, V Th T hanh Thu, Phm Vn Ngha, Phm Ngc Lan#^aH.#^aTi chnh#2011#^a188tr.^b21cm#Ph m Long#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton#Gm nhng cu hi v bi tp v qun tr ti chnh doanh nghip nh: qun tr ti sn ngn hn, t i sn di hn, nh gi hiu qu s dng ti sn, c cu vn, chi ph vn, h t hng n by ti chnh...#Ti chnh#Doanh nghip#Qun tr#V Th Thanh Thu#Phm Vn Ngha#Phm Ngc Lan#TDung#Bi tp#271343## 01048000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020048000730030017001210070 06500138008000500203009001200208010000500220011001500225005001600240015002900256 02102480028502000130053302000170054600500150056300500150057800500170059300500130 0610039000600623013000700629020001800636020002000654#VV11.01098#VV11.01101#VV11. 01100#VV11.01099#55000#Vi?t#419V#658.1#^214#c v phn tch bo co ti chnh doanh nghip#Sch chuyn kho#B.s.: Nguyn Trng C, Nghim Th Th (ch.b.), Ph m Th Quyn...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a306tr.^b24cm#Nguyn Trng C#TTS ghi: H c vin Ti chnh#Trnh by tng quan v bo co ti chnh v phn tch bo co ti chnh doanh nghip. Phn tch bng cn i k ton, bo co kt qu hot n g kinh doanh, bo co lu chuyn tin t, thuyt minh bo co ti chnh v tng hp cc bo co ti chnh#Doanh nghip#Sch chuyn kho#Nghim Th Th#Phm Th Quyn#Nguyn Th Thanh#V Vit Thu#TDung#271344#Bo co ti chnh#Phn tch ti chnh## 01041000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020068000750030111001430080 00500254009001200259010000500271011001500276015002300291021030400314020001000618 02000080062802000100063602000170064603900060066302000090066902000090067801300070 0687020000900694#VV11.01104#VV11.01105#VV11.01102#VV11.01103#45000#Vi?t#H561D#3 43.597#^214#Hng dn thc hin in, pht hnh, qun l s dng ho n chng t# Ngh nh s 51/2010/N-CP ngy 14/05/2010 ca Chnh ph quy nh v ho n bn hng ho, cung ng dch v...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu ni dung Ngh nh s 51/2010/N-CP ngy 14/05/2010 ca Ch nh ph quy nh v ho n bn hng ho, cung ng dch v v ni dung Thng t s 153/2010/TT-CP ngy 28/09/2010 ca B Ti chnh hng dn thi hnh Ngh nh 51 v ho n bn hng ho, cung ng dch v cng mt s vn bn lin quan#Php lut#Ho n#Ti chnh#Vn bn php qui#TDung#Qui nh#Vit Nam#271345#Chng t# # 00920000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020053000730070060001260080 00500186009001200191010000500203011001500208005001500223015002900238021016900267 02000130043602000090044902000110045800500110046900500150048000500140049500500160 0509039000600525013000700531020002000538#VV11.01106#VV11.01109#VV11.01108#VV11.0 1107#35000#Vi?t#GI-108T#368#^214#Gio trnh phn tch ti chnh doanh nghip b o him#B.s.: Hong Trn Hu, V Th Pha (ch.b.), Quang Cng...#^aH.#^aTi ch nh#2010#^a287tr.^b21cm#Hong Trn Hu#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by t ng quan v phn tch ti chnh doanh nghip bo him. Phn tch h thng bo co ti chnh, nng lc ti chnh v d bo ti chnh ca doanh nghip bo him#Doa nh nghip#Bo him#Gio trnh#V Th Pha# Quang Cng#Hong Mnh C#on Minh Phng#TDung#271346#Phn tch ti chnh## 00779000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010015000750020033000900070 05000123008000500173009001200178010000500190011001500195015002900210021011600239 02000170035502000100037202000110038200500170039303900060041002000080041600500100 0424013000700434#VV11.01110#VV11.01111#VV11.01112#VV11.01113#20000#Vi?t#GI-108T #495.1#^214# Thnh Trung#Gio trnh ting Trung ti chnh#B.s.: Thnh Trung , Nguyn Thu Giang, V L Anh#^aH.#^aTi chnh#2010#^a174tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gii thiu 24 bi hc ting Trung v lnh vc: kinh t, ti chn h, k ton, ngn hng, thu. bo him. marketing...#Ting Trung Quc#Ti chnh#G io trnh#Nguyn Thu Giang#TDung#Kinh t#V L Anh#271347## 00820000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710010014000760020050000900070 04000140008000500180009001200185010000500197011001500202013000700217015002900224 02101680025302000090042102000100043002000200044002000110046000500170047103900060 0488#VV11.01114#VV11.01117#VV11.01116#VV11.01115#35000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214 #Phan Duy Minh#Gio trnh qun tr ti chnh cng ty a quc gia#Phan Duy Minh ( ch.b.), inh Trng Thnh#^aH.#^aTi chnh#2010#^a290tr.^b21cm#271348#TTS ghi: H c vin Ti chnh#Trnh by tng quan v qun tr ti chnh cng ty a quc gia. Phn tch qun tr huy ng v s dng vn, qun tr kt qu ti chnh v ri r o ca cng ty a quc gia#Qun tr#Ti chnh#Cng ti a quc gia#Gio trnh#inh Trng Thnh#TDung## 00965000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020044000760030036001200070 06300156008000500219009001200224010000500236011001500241005001600256013000700272 01500290027902101850030802000130049302000110050600500150051700500130053200500150 0545005001700560039000600577020002000583#VV11.01118#VV11.01120#VV11.01121#VV11.0 1119#45000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Gio trnh phn tch ti chnh doanh nghip #Dng cho cc lp khng chuyn ngnh#B.s.: Nguyn Trng C, Nghim Th Th (ch.b .), L Thanh Hi...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a362tr.^b24cm#Nguyn Trng C#271349# TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by tng quan v phn tch ti chnh doanh ng hip. Phn tch tnh hnh ti chnh, chnh sch ti chnh, tim lc ti chnh, t nh hnh tng trng v d bo ti chnh doanh nghip#Doanh nghip#Gio trnh#Ng him Th Th#L Thanh Hi#Phm Th Quyn#Nguyn Th Thanh#TDung#Phn tch ti ch nh## 01074000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820011000648080005000750020034000800030076001140070 06200190004001800252008000500270009001200275010000500287011001500292013000700307 01500290031402102060034302000170054902000090056602000110057500500150058600500140 0601005001200615005002200627005001800649039000600667020001500673#VV11.01122#VV11 .01125#VV11.01124#VV11.01123#45000#Vi?t#GI-108T#352.409597#^214#Gio trnh qun l ti chnh cng#Dng cho sinh vin cc khi khng thuc chuyn ngnh Qun l ti chnh cng#B.s.: Phm Vn Khoan (ch.b.), Bi Tin Hanh, ng Vn Du.....#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTi chnh#2010#^a346tr.^b24cm#271350#TTS ghi: Hc vin T i chnh#Trnh by nhng vn c bn v ti chnh cng v qun l ti chnh cn g: qun l thu, chi thng xuyn v chi u t pht trin ca NSNN, t chc cn i NSNN v qun l cc qu ti chnh cng ngoi NSNN#Qun l nh nc#Vit Nam# Gio trnh#Phm Vn Khoan#Bi Tin Hanh#ng Vn Du#Hong Th Thu Nguyt#Nguyn Trng Thn#TDung#Ti chnh cng## 01091000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680010015000730020040000880070 06100128008000500189009001200194010000500206011001500211005001500226005001200241 00500180025301300070027100400410027801500290031902103470034802000080069502000210 0703020001100724039000600735#VV11.01127#VV11.01126#VV11.01128#VV11.01129#55000# Vi?t#GI-108T#657#^214#Nguyn Vn Lc#Gio trnh k ton ngn hng thng mi#B.s .: Nguyn Vn Lc, H Minh Sn (ch.b.), V Th Thu Hng#^aH.#^aTi chnh#2010# ^a442tr.^b24cm#Nguyn Vn Lc#H Minh Sn#V Th Thu Hng#271351#Ti bn ln t h 1, c chnh sa, b sung#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by v t chc c ng tc k ton trong h thng ngn hng thng mi nh: k ton ngun vn ca ng n hng thng mi, ti sn phc v kinh doanh, nghip v kinh doanh, nghip v thanh ton qua ngn hng ca khch hng, thanh ton lin ngn hng, thu nhp - c hi ph v xc nh kt qu kinh doanh, bo co ti chnh trong ngn hng thng mi#K ton#Ngn hng thng mi#Gio trnh#TDung## 01117000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020029000660070064000950040038001590080 00500197009001200202010000500214011001500219020000800234020001000242005001500252 03900060026702000130027302000110028601500550029702103310035200500140068300500160 0697005001600713005001900729013000700748#VV11.01130#VV11.01133#VV11.01132#VV11.0 1131#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton ti chnh#B.s.: Nghim Vn Li (ch .b.), Bi Th Chanh, Trng c nh...#Ti bn ln th 2 c sa i, b sung#^a H.#^aTi chnh#2011#^a543tr.^b24cm#K ton#Ti chnh#Nghim Vn Li#TDung#Doanh nghip#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. Khoa K ton#Trnh b y mt s vn c bn ca k ton ti chnh trong cc doanh nghip nh: k to n tin lng v cc khon trch theo lng, nguyn vt liu, cng c v dng c, ti sn c nh, chi ph sn xut, tnh gi thnh sn phm, thnh phm, tiu th v xc nh kt qu kinh doanh, phn phi li nhun, xut - nhp khu hng ho ...#Bi Th Chanh#Trng c nh#Khc Minh Hong#L Th Thanh Hng#271352## 01035000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820007000648080005000710020034000760070062001100040 01800172008000500190009001200195010000500207011001500212020002300227005001700250 03900060026702000110027301500290028402103170031300500140063000500120064400500110 0656005001100667013000700678#VV11.01135#VV11.01136#VV11.01134#VV11.01137#55000# Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Gio trnh ti chnh doanh nghip#B.s.: Nguyn nh Ki m, Bch c Hin (ch.b.), Bi Vn Vn...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTi chnh#2010 #^a451tr.^b24cm#Ti chnh doanh nghip#Nguyn nh Kim#TDung#Gio trnh#TTS gh i: Hc vin Ti chnh#Trnh by tng quan v ti chnh doanh nghip, chi ph, do anh thu v li nhun doanh nghip, vn kinh doanh ca doanh nghip. Phn tch gi tr theo thi gian ca tin ri ro v t sut sinh li, u t di hn ca doa nh nghip, chi ph s dng vn v c cu ngun vn ca doanh nghip, c tc ca cng ty c phn...#Bch c Hin#Bi Vn Vn#V Th Yn#V Th Hoa#271353## 00801000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020035000750070016001100080 00500126009002300131010000500154011001500159020001800174020001100192039000600203 020001000209001001600219015008700235021017000322013000700492#VV11.01138#VV11.011 41#VV11.01140#VV11.01139#48000#Vi?t#GI-108D#005.3#^214#Gio dc nhp mn k ngh phn mm#Trn Khnh Dung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a184tr.^b24cm#Phn mm my tnh#Gio trnh#TDung#Cng ngh#Trn Khnh Dung#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Cng ngh Thng tin. B mn Cng ngh Phn mm#Gii thiu khi q ut v phn mm v k ngh phn mm. Phn tch yu cu v c t phn mm. Hng dn thit k, m bo, kim th, bo tr phn mm v lp trnh hiu qu#271354# # 00856000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020048000870070 01600135022000400151008000500155009002300160010000500183011001500188015007400203 02101530027702000100043002000110044002000070045102000100045802000090046803900060 0477013000700483005001600490#VV11.01142#VV11.01143#VV11.01144#VV11.01145#67000# Vi?t#M450H#332#^214#Hong nh Tun#M hnh phn tch v nh gi ti sn ti ch nh#Hong nh Tun#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a252tr.^b24cm#TTS ghi : Trng H Kinh t quc dn. Khoa Ton kinh t. B mn Ti chnh#Phn tch v nh gi tri phiu, c phiu v chng khon phi sinh (quyn chn). Gii thiu m t s qu trnh ngu nhin c bn ng dng trong ti chnh#Ti chnh#Gio trnh# u t#Phn tch#nh gi#TDung#271355#Hong nh Tun## 00674000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820012000638080005000750020043000800070015001230080 00500138009001300143010000500156011001500161020000800176039000600184020001100190 001001500201021012000216020002000336020000900356013000700365#VV11.01146#VV11.011 47#VV11.01148#VV11.01149#125000#Vi?t#V308N#338.9009597#^214#Vit Nam - Trin v ng ca con rng kinh t#Trn Xun Kin#^aH.#^aThanh nin#2011#^a563tr.^b21cm#Kin h t#TDung#Pht trin#Trn Xun Kin# xut mt s gii php nhm xy dng chi n lc to ngun vn v pht trin nn kinh t - x hi Vit Nam v th gii#Tn g trng kinh t#Vit Nam#271356## 01213000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020054000630030033001170290055001500070 05200205008000500257009001800262010000500280011001500285020001900300005001300319 03900060033202000070033801500560034502103640040100500130076500500140077800500160 0792013000700808005001700815020001900832#VV11.01150#VV11.01151#VV11.01152#68000 #Vi?t#TR102N#303.3#^214#Trch nhim x hi trong iu kin kinh t th trng#K yu Hi tho khoa hc quc t#Social responsibility in the context of market ec onomy#Phm Vn c, Josef Sayer, ng Hu Ton (ch.b.)...#^aH.#^aKhoa hc x hi #2010#^a373tr.^b24cm#Kinh t th trng#Phm Vn c#TDung#K yu#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Trit hc#Gii thiu ni dung nhng tham lun c trnh by ti Hi tho khoa hc quc t "Trch nhim x hi trong iu kin k inh t th trng" v nhng vn l lun chung, trch nhim x hi ca nh n c, doanh nghip, doanh nhn v cc t chc chnh tr - x hi trong iu kin ki nh t th trng v trch nhim x hi trong mt s lnh vc kinh t, x hi, v n ho#Sayer, Josef#ng Hu Ton#Nguyn nh Ho#271357#Dornberg, Ulrich#Trch n him x hi## 00638000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020035000440030017000790070011000960080005001070090018001120100 00500130011001400135020001300149039000600162020000300168001001100171021009000182 020000700272020001100279013000700290012005100297#VV11.01153#VV11.01154#Vi?t#H428 #636.5#^214#Hi - p v bnh gia sc, gia cm#Bnh ca gia cm#L Vn Nm#^aH. #^aVn ho dn tc#2010#^a67tr.^b20cm#Bnh gia cm#TDung#G#L Vn Nm#Gii thi u chng trnh phng bnh cho gia cm bng vacxin v cch iu tr cc bnh g #Vacxin#Phng bnh#271358#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni## 00660000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020032000580070065000900080005001550090018001600100 00500178011001500183020001700198020000400215005000900219039000600228020000900234 02000100024300500120025300500080026500500110027300500150028400500070029901300070 0306005000900313#VV11.01155#VV11.01156#200000#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp th nh gio Vit Nam#Triu An, Bi Hc Anh, Mai Anh... ; Tuyn chn: L L m, Qu Thp#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a999tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Tri u An#TDung#Vit Nam#Tuyn tp#Bi Hc Anh#Mai Anh#L Mai Anh#Phan Thiu Anh#L L m#271359#Qu Thp## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030023000700070032000930040018001250080005001430090 02600148010000500174011001500179020000700194020000600201020000800207020000700215 020001400222005001700236005001400253039000600267013000700273#VV11.01085#25000#V i?t#454T#530.076#^214#n tp v kim tra vt l 9#T lun v trc nghim#Nguyn Thanh Hi, L Th Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a143tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#n tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#L Th Thu H#TDung#271360## 00387000000000217000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380020021000430030018000640080005000820090011000870100005000980110016001030200 01700119020000900136020001200145039000500157013000700162#NN11.00006#NN11.00007#V i?t#398.209597#^214#Vietnam folk - tales#Satire and humour#^aH.#^aThe gioi#2011# ^a156 p.^b15 cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Vanh#271361## 00460000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200130002780800050 00400020043000450030022000880280031001100080005001410090011001460100005001570110 01600162020002300178020000800201020000900209039000500218013000700223#NN11.00008# NN11.00009#Vi?t#324.25970709#^214#History of the Communist Party of Vit Nam#Que stions and answers#Lch s ng Cng sn Vit Nam#^aH.#^aThe gioi#2010#^a200 p.^ b18 cm#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Vit Nam#Vanh#271362## 00809000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360020031000410070064000720280040001360080018001760090032001940100005002260110 01800231039000500249013000700254005001700261005002200278005001300300021013700313 020000900450020002000459020000800479020001000487020001000497#NN11.00010#NN11.000 11#Vi?t#915.9756#^214#Welcome to Nha Trang Khanh Hoa#compiler: Nguyen Van Thanh, Nguyen Viet Nhat Ngan, Vu Hong Phuc#Nha Trang Khnh Ho knh cho qu khch#^aT p. H Ch Minh#^aVNA publishing house^bDAVICOM#2010#^a61 p.^b19x20 cm#Vanh#27136 3#Nguyen Van Thanh#Nguyen Viet Nhat Ngan#Vu Hong Phuc#Gii thiu v t nc, co n ngi v thin nhin ca Nha Trang tnh Khnh Ho cng nhng thng tin du lch b ch cho du khch thm quan#t nc#Danh lam thng cnh#Du lch#Nha Trang#Kh nh Ho## 00694000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350010012000400020034000520070012000860080005000980090011001030100005001140110 02700119020000800146020000700154039000500161013000700166028004000173021017000213 020000800383020000800391020001700399#NV11.00106#NV11.00107#Vi?t#959.731#^214#V Vn Lun#Stories about Thng Long - H Ni#V Vn Lun#^aH.#^aThe gioi#2010#^a12 0 p., 8p. phot.^b20 cm#Lch s#H Ni#Vanh#271364#Nhng cu chuyn v Thng Long - H Ni#Gii thiu v Thng Long - H Ni mt vng t thin nhin giu p, c c danh tch v a danh, cc nhn vt lch s v danh nhn qua hng nhn nm l ch s v pht trin#Vn ho#Di tch#Nhn vt lch s## 00649000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360010013000410020027000540070013000810080005000940090011000990100005001100110 02800115020000800143020002000151020000900171039000500180013000700185028002900192 021017400221#NV11.00108#NV11.00109#Vi?t#959.7032#^214#Trng Trinh#The august 19 45 revolution#Trng Trinh#^aH.#^aThe gioi#2010#^a107 p., 4 p. phot.^b21 cm#Lch s#Cch mng thng Tm#Vit Nam#Vanh#271365#Cch mng thng tm nm 1945#Bao g m cc bi vit ca Trng Chinh v Cch mng thng 8 nm 1945, v tnh cht x h i Vit Nam, cch mng Vit Nam v qu trnh chun b cho khi ngha thng Tm n m 1945## 00801000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350010016000400280032000560020029000880030032001170070040001490040008001890080 00500197009001100202010000500213011002900218021018000247020001200427020001700439 020000900456005001300465005000900478039000500487013000700492#NV11.00110#NV11.001 11#Vi?t#305.895#^214#ng Nghim Vn#Cc dn tc t ngi Vit Nam#Ethnic mino rities in Vietnam#Suplemented and revised edition#ng Nghim Vn, Chu Thi Sn, Lu Hng#4th ed.#^aH.#^aThe gioi#2010#^a302 p., 30 p. phot.^b20 cm#Gii thiu c im nhn chng hc, s khc bit v vn ho, l li sinh hot, phong tc tp qun ca cc dn tc t ngi hin ang sinh sng ti Vit Nam chia theo nhm n gn ng#Dn tc hc#Dn tc thiu s#Vit Nam#Chu Thi Sn#Lu Hng#Vanh#271366# # 00771000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330010015000380020022000530070015000750080005000900090019000950100005001140110 01600119021033000135020001700465020001800482039000500500013000700505028001700512 #NV11.00112#NV11.00113#Vi?t#620.1#^214#Nhu Phuong Mai#Strength of materials#Nhu Phuong Mai#^aH.#^aBach khoa Ha Noi#2010#^a244 p.^b24 cm#Trnh by nhng kin th c c bn v ni lc, ng sut, bin dng, chuyn v; cc hnh thc chu lc c b n: thanh chu ko, nn, un, xon, thanh chu lc phc tp; tnh ton n n; t nh chuyn v bng phng php nng lng; gii h siu tnh bng phng php l c; tnh ng sut v bin dng ca kt cu khi chu ti trng ng#Sc bn vt li u#Khoa hc vt liu#Vanh#271367#Sc bn vt liu## 00837000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020022000430030013000650070102000780220007001800080010001870090 01800197010000500215011001500220015003700235005001400272005002300286005001900309 00500170032800500150034500500190036003900050037901300070038402100890039102000100 0480020000900490#NV11.00114#NV11.00115#20000#Vi?t#428#^214#Learning breakthroug h#Student book#Bi Minh Chu, Nguyn Th Phng Hng, L Th Bch Phng, Trng Kh Trinh ; Ed.: Trnh Quc Lp,...#Vol. 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a1 08 p.^b26cm#At head of title: Can Tho university#Bi Minh Chu#Nguyn Th Phng Hng#L Th Bch Phng#Trng Kh Trinh#Trnh Quc Lp#Dng Th Phi Oanh#Vanh #271368#Gm nhng bi hc rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit v ng php trong ting Anh#Ting Anh#Ng php## 00781000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020022000430030009000650070070000740220007001440080010001510090 01800161010000500179011001400184015003700198005001400235005001300249005001500262 00500190027703900050029602101200030102000100042102000090043102000080044001300070 0448#NV11.00116#NV11.00117#10000#Vi?t#428#^214#Learning breakthrough#Workbook#B i Minh Chu, Trn Th Su ; Ed.: Trnh Quc Lp, Dng Th Phi Oanh#Vol. 1#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2010#^a61 p.^b26cm#At head of title: Can Tho university# Bi Minh Chu#Trn Th Su#Trnh Quc Lp#Dng Th Phi Oanh#Vanh#Gm cc bi t p rn luyn cc k nng nghe, ni, c, vit v ng php trong ting Anh theo ch ng trnh hc trn lp#Ting Anh#Ng php#Bi tp#271369## 00531000000000253000450002600110000002600100001101400080002104100050002908200040 00348080005000380020019000430030008000620080005000700090047000750100005001220110 01600127021007900143020001000222020000600232020001500238020001200253039000500265 013000700270#NV11.00118#CDVN.1319#156000#Vi?t#428#^214#Hooked on TOEFTiBT#Readi ng#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a197 p.^b28 cm#Gm cc bi hc rn luyn k nng c ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng c#vanh#271370## 00534000000000253000450002600100000002600110001001400080002104100050002908200040 00348080005000380020019000430030009000620080005000710090047000760100005001230110 01600128021008100144020001000225020000600235020001500241020001200256039000500268 013000700273#CDVN.1318#NV11.00119#238000#Vi?t#428#^214#Hooked on TOEFTiBT#Speak ing#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a253 p.^b28 cm#Gm nhng bi hc rn luyn k nng ni ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ti ng Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng ni#vanh#271371## 00535000000000253000450002600110000002600100001104100050002108200040002680800050 00300140008000350020019000430030008000620080005000700090047000750100005001220110 01600127021008200143020001000225020000600235020001500241020001300256039000500269 013000700274#NV11.00120#CDVN.1320#Vi?t#428#^214#238000#Hooked on TOEFTiBT#Writi ng#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a273 p.^b28 cm#Gm nhng bi hc rn luyn k nng vit ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ti ng Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng vit#vanh#271372## 00547000000000253000450002600110000002600100001104100050002108200040002680800050 00300140008000350020019000430030010000620080005000720090047000770100005001240110 01600129021008700145020001000232020000600242020001500248020001800263039000500281 013000700286#NV11.00121#CDVN.1321#Vi?t#428#^214#198000#Hooked on TOEFTiBT#Liste ning#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a175 p.^b28 cm#G m nhng bi hc rn luyn k nng nghe hiu ting anh chun b cho cc bi thi T OEFL#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng nghe hiu#Vanh#271373## 00740000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410280114000460020010001600030061001700080005002310090021002360100 00500257011001500262021016800277020000600445020001100451020000800462020000900470 013000700479#NV11.00122#NV11.00123#Vi?t#PR427R#616.07#^214#Chng trnh: Phin h p ln th 10 ca cc bc s phu thut ni soi v ni soi bng ca Chu Th i Bnh Dng#Programme#10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of A SIA#^aH.#^aMedical pub. house#2010#^a52 p.^b29 cm#Gii thio chng trnh Phin hp ln th 10 ca cc bc s phu thut ni soi v ni soi bng ca Chu T hi Bnh Dng t chc ti H Ni t ngy 25 - 27/12/2010#Y hc#Phu thut#Ni s oi#Hi ngh#271374## 00769000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020010000450030061000550080005001160090021001210100005001420110 01600147015003100163039000500194013000700199028010900206021014400315020000600459 020001100465020000800476020000700484#NV11.00125#NV11.00124#Vi?t#A100R#616.07#^21 4#Abstracts#10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of ASIA#^aH.#^a Medical pub. house#2010#^a299 p.^b29 cm#At head of title: ELSA Vietnam#Vanh#2713 75#Tm tt: Phin hp ln th 10 ca cc bc s phu thut ni soi v ni soi bng ca Chu Thi Bnh Dng#Gii thiu tm tt bi pht biu ca cc bc s phu thut ni soi khu vc Chu v mc ch, phng php, kt qu ... trong ng hin cu ca h#Y hc#Phu thut#Ni soi#Chu ## 00664000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010013000470280029000600020035000890070013001240080005001370090 01100142010000500153011001700158021017400175020000800349020002000357020000900377 039000500386013000700391#FV11.00197#FV11.00198#Vi?t#R200V#959.7032#^214#Trng T rinh#Cch mng thng tm nm 1945#Revolution d' Aout 1945 au Vietnam#Trng Trin h#^aH.#^aThe gioi#2010#^a207 tr.^b21 cm#Bao gm cc bi vit ca Trng Chinh v Cch mng thng 8 nm 1945, v tnh cht x hi Vit Nam, cch mng Vit Nam v qu trnh chun b cho khi ngha thng Tm nm 1945#Lch s#Cch mng thng T m#Vit Nam#VAnh#271376## 00565000000000241000450001400070000004100050000708200040001280800050001600100180 00210280035000390020034000740070018001080080005001260090011001310100005001420110 01600147021011600163020000900279020001100288020001300299039000400312013000700316 #55000#Vi?t#445#^214#Hunh Thanh Triu#Cc dng cu phc trong ting Php#Les p hrases complexes en franais#Hunh Thanh Triu#^aH.#^aGio dc#2010#^a153 p.^b27 cm#Sch hc ting Php: Gii thiu v ng php ting Php v nhng ng dng ng php trong cu phc, cc dng cu phc#Ng php#Ting Php#Cu phc hp#Chi#271 377## 01142000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020104000570030017001610070064001780080005002420090 01800247010000500265011001500270021033700285020001000622020002000632020000900652 02000170066100500160067800500220069400500130071600500180072900500130074701300070 0760015003700767#VV11.01157#VV11.01158#VV11.01159#Vi?t#T103P#342.597#^214#Ti ph n hnh chnh trong bi cnh xy dng nh nc php quyn v hi nhp quc t Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn Nh Pht, Nguyn Th Vit Hng (ch.b. ), inh Vn Mu...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a563tr.^b24cm#Trnh by c s l lun v kinh nghim xy dng nn ti phn hnh chnh Vit Nam, thc trng v cc gii php i mi nn ti phn hnh chnh p ng yu cu xy dng nh nc php quyn v hi nhp quc t Vit Nam hin nay. Gii thiu ni dung mt s v n bn php lut hin hnh iu chnh hot ng ti phn hnh chnh Vit Nam#P hp lut#Ti phn hnh chnh#Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Nh Pht#Nguyn Th Vit Hng#inh Vn Mu#Lng Thanh Cng#Trn Vn Sn#271378#TTS ghi: Vin N h nc v Php lut## 00692000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030020000840070049001040080005001530090 02600158010000500184011001500189020000800204020000600212020000800218020001400226 00500130024000500150025300500160026800400180028402000120030200500140031400500190 0328013000700347#VV11.01160#VV11.01161#28000#Vi?t#M458T#807.6#^214#162 v b i lm vn chn lc 6#T c v t hc...#T Thanh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thn h Vinh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi t p#Sch c thm#T Thanh Sn#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Ti bn ln th 1#T p lm vn#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#271379## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070014000930080005001070090026001120100 00500138011001500143020001000158020000600168020001900174020000800193020001400201 005001400215004001800229013000700247#VV11.01162#VV11.01163#22000#Vi?t#B450#428 .0076#^214#B kim tra trc nghim ting Anh 6#Tn N Cm T#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6# thi trc nghim#Bi tp#S ch c thm#Tn N Cm T#Ti bn ln th 1#271380## 00666000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020047000550030027001020070047001290080005001760090 02600181010000500207011001500212020000700227020001600234020001400250020001400264 020001400278005001600292005001500308005001400323020000800337013000700345#VV11.01 164#VV11.01165#45000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton bt ng t hc v cc tr#Dnh cho hc sinh lp 8, 9#Nguyn Vn Dng, V Quc B Cn, Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a280tr.^b24cm#i s#Trung hc c s#Bt ng thc#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Vn Dng#V Quc B Cn#Trn Quc Anh#Cc tr#271381## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030024000800070015001040080005001190090 02600124010000500150011001500155020000800170020000700178020000800185020001400193 005001500207020001100222020000800233020001200241020000700253013000700260#VV11.01 166#VV11.01167#29000#Vi?t#B450#807.6#^214#B thi ng vn vo lp 10#Dng ch o hc sinh lp 9#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b24 cm#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Phng Lin#Ting Vit#Vn hc#Tp l m vn# thi#271382## 00530000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020051000540030034001050070014001390080005001530090 02600158010000500184011001500189020001000204020000700214020000800221020001400229 005001400243013000700257#VV11.01168#VV11.01169#34000#Vi?t#H561D#428.0076#^214#H ng dn hc & gii chi tit bi tp ting Anh 10#Bin son theo chng trnh ch un#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a206tr.^b24cm#Ting Anh#L p 10#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr#271383## 00686000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530030066000840070050001500080005002000090 02600205010000500231011001500236020000700251020000700258020001200265020000800277 020001400285005001700299005001600316005001500332004001800347013000700365#VV11.01 170#VV11.01171#30000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp nng cao vt l lp 12#Dn g cho khi chuyn l, hc sinh kh - gii v luyn thi i hc#Nguyn Quang Bu, Nguyn Cnh Ho, Phm Huy Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a183tr.^b2 4cm#Vt l#Lp 12#Trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quang Bu#Nguyn Cnh Ho#Phm Huy Thng#Ti bn ln th 1#271384## 00694000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020066000540030044001200070051001640080005002150090 02600220010000500246011001500251020000800266020002000274020002000294020000800314 020001400322005001600336005001700352005001600369013000700385#VV11.01172#VV11.011 73#30000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh cc bi ton trc nghi m ho hc trng tm#Dng cho hc sinh 12 n thi tt nghip THPT#Nguyn Vn Hnh , Nguyn Vn Thoi, Trn Ngc Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a183tr. ^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Vn Hnh#Nguyn Vn Thoi#Trn Ngc Thng#271385## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020093000530030024001460070017001700080005001870090 02600192010000500218011001500223020000800238020002000246020000700266020001400273 02000150028700500170030203900050031900400390032402000130036302000120037601300070 0388#VV11.01174#VV11.01175#38000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii chi ti t bi tp trong cu trc thi mn ho hc ca B Gio dc v o to#Phng ph p trc nghim#Nguyn Tn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a231tr.^b24 cm#Ho hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Tn Tr ung#KVn#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#Gii bi tp#Trc nghim#271386# # 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030047000790070017001260080005001430090 02600148010000500174011001500179020000500194020002000199020000700219020001400226 020001500240005001700255039000500272013000700277#VV11.01176#VV11.01177#47000#Vi ?t#L527T#510.76#^214#Luyn thi cp tc mn ton#Theo cu trc thi ca B Gio dc - o to#Nguyn Ph Khnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a287tr.^b24 cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Ph Khnh #KVn#271387## 00646000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020042000540030076000960070017001720080005001890090 02600194010000500220011001500225020000700240020002000247020001200267020000700279 020001400286020001500300005001700315039000500332013000700337#VV11.01178#VV11.011 79#50000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii nhanh trc nghim vt l#Thi tt nghip THPT. Tuyn sinh i hc v cao ng. n thi t ti, i hc#Nguyn Quang Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a310tr.^b24cm#Vt l#Ph thng tr ung hc#Trc nghim# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Quang Hu#KVn#27 1388## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020051000540030014001050070014001190080005001330090 02600138010000500164011001500169020001500184020002000199020000800219020001400227 005001400241039000500255020001700260020000900277013000700286#VV11.01180#VV11.011 81#40000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton gii tch t hp v xc sut#Gii chi tit#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a245tr.^b 24cm#Ton gii tch#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#H Vn Chng#KVn #Gii tch t hp#Xc sut#271389## 00609000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030066000860070015001520080005001670090 02600172010000500198011001500203020001100218020002000229020001400249020001400263 020001500277005001500292039000500307013000700312#VV11.01183#VV11.01182#54000#Vi ?t#PH561P#516.24#^214#Phng php gii ton lng gic#Dng cho hc sinh 10, 11, 12 luyn thi tt nghip THPT v i hc#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a335tr.^b24cm#Lng gic#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vn Nho#KVn#271390## 01005000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010016000460020028000620070049000900080005001390090026001440100 00500170011001500175015005400190021040800244020002100652020001100673039000500684 013000700689005001600696005001500712#VV11.01185#VV11.01184#Vi?t#GI-108T#551.7#^2 14#Trn Vit Khanh#Gio trnh a cht lch s#Trn Vit Khanh, Phng Ngc nh, Nguyn Th My#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a109tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Trnh by cc dng di tch chnh v ph n loi c sinh vt, c im cu to, mi trng sng ca sinh vt c. Mt s ki n thc c bn v a tng hc, tui a cht v cc phng php xc nh, phn g php nghin cu v phn chia a tng. Gii thiu lch s pht trin v tri t qua cc thi k Kriptozoi, giai on khi thu, Arkei, Proterozoi, thi k ti n Cambri, Phanezoi, Paleozoi, Mezozoi, Kainozoi#a cht hc lch s#Gio trnh #KVn#271391#Phng Ngc nh#Nguyn Th My## 00845000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020027000510070055000780080005001330090026001380100005001640110 01500169015004100184021013000225020001700355020001700372020001000389005001200399 03900050041101300070041602000160042302000070043900500160044600500140046200500140 0476005001700490#VV11.01186#VV11.01187#Vi?t#D121C#398.80959725#^214#Dn ca Cao L an Bc Giang#Ng Vn Tr (ch.b.), Nguyn Thu Minh, Trn Vn Lng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a436tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Gii thiu hot ng sn xut kinh t v vn ho ca ngi Cao Lan Bc Giang . Su tm v gii thiu cc ln iu dn ca Cao Lan#Vn hc dn gian#Dn tc thi u s#Bc Giang#Ng Vn Tr#KVn#271392#Dn tc Cao Lan#Dn ca#Nguyn Thu Minh#T rn Vn Lng#Nguyn Hu T#Nguyn Vn Phong## 00836000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020024000500080005000740090026000790100005001050110015001100150 07500125021028400200020001700484020000700501020001000508020000700518020001000525 039000500535013000700540020001100547#VV11.01188#VV11.01189#Vi?t#L250L#390.095795 2#^214#L l - l hi Hi An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a323tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam. Chi hi Vn ngh dn gian Hi An#Tn g quan v vng t, con ngi v tn ngng dn gian, l hi c truyn Hi An. Gii thiu nghi l v phong tc th cng ca mt s l hi, l l, l tit tiu biu ca Hi An nh: l Cu Bng, l cng T ngh mc, l cng T ngh gm, l cng T ngh rn, l cng t ngh may...#Vn ho dn gian#L hi#Phong tc#Hi A n#Qung Nam#KVn#271393#Tn ngng## 00949000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530020039000580070063000970080005001600090026001650100 00500191011001500196021019100211020001700402020001800419020000900437020001000446 00500090045600500130046500500110047800500150048900500160050400500150052003900050 0535013000700540020005200547#VV11.01190#VV11.01192#VV11.01191#Vi?t#NG527#378.59 7#^214#Nguyn nh Ch: tim n thp sng mi#Kim Dung, V Dng Qu, Minh Khanh ... ; Nguyn Cng L (ch.b.)#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a373tr.^b21cm# Tp hp nhng bi vit, bi th ca nhiu tc gi v cuc i v s nghip, tm hn v nhn cch ca GS. NGND Nguyn nh Ch trong cc mi quan h gia nh, b n b, ng nghip, thy tr...#Gio dc i hc#Nh gio nhn dn#Cuc i#S ng hip#Kim Dung#V Dng Qu#Minh Khanh#Ninh Vit Giao#Phan Trng Lun#Nguyn Cng L#KVn#271394#Nguyn nh Ch, Nh gio nhn dn, 1929-, Vit Nam## 01165000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500020024000550070065000790080005001440090026001490100 00500175011001500180015005400195021048500249020001300734020001100747005001300758 005002200771005001100793005001600804005001900820039000500839013000700844#VL11.00 239#VL11.00240#VL11.00241#Vi?t#GI-108T#616#^214#Gio trnh sinh l bnh#B.s.: L m Vn Tin (ch.b.), Phng Th Qunh Hng, L Vn Duy...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a159tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguy n#Trnh by nhng kin thc c bn v sinh l bnh, v phng php lun, cc ngu yn l chung nht v bnh, cc qu trnh bnh l in hnh v s thay i chc p hn cc c quan trong c th khi b bnh. Nghin cu nhng thay i sinh l bnh ri lon chuyn ho nc v in gii, ri lon cn bng acid - base, glucid, p rotid, qu trnh vim, iu ho thn nhit - st; sinh l bnh cc gic quan nh : sinh l bnh to mu, h hp, bnh tun hon, tiu ho, gan mt, tit niu, n i tit#Sinh l bnh#Gio trnh#Lm Vn Tin#Phng Th Qunh Hng#L Vn Duy#T Th THi Sn#Nguyn Th Ngc H#KVn#271396## 00886000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010018000600020021000780030086000990070 01800185008000500203009002600208010000500234011001500239015007100254021023700325 020001100562020001100573039000500584013000700589#VL11.00242#VL11.00244#VL11.0024 3#75000#Vi?t#C460S#547#^214#Nguyn nh Thnh#C s ho hc hu c#Dng cho sin h vin cc ngnh khng chuyn v ho hc cc trng i hc v cao ng#Nguyn nh Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a459tr.^b27cm#u ba ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by khi nim, cu t rc v lin kt trong phn t hp cht hu c, tnh cht ha hc, vic iu ch v phn ng ho hc ca cc hp cht hu c nh: hydrocarbon no, hydrocarbon kh ng no, bezen, cc alkyl halide, acid carboxylic...#Ho hu c#Gio trnh#KVn#27 1397## 01091000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020039000610070065001000080005001650090033001700100 00500203011001500208015004900223021035200272020000800624020000900632020001000641 02000090065103900050066001300070066500500170067200500210068900500140071000500160 0724005001300740#VL11.00245#VL11.00247#VL11.00246#Vi?t#B305#551.4609597#^214#Bi n ng b bin v ca sng Vit Nam#Nguyn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Th Vit L in, inh Vn Mnh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a243tr.^b27cm# u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Gii thiu tng quan v nghin cu b bin, ca sng. Trnh by c s l thuyt cc qu trnh bin ng b bin , ca sng; nh hng ca dng vn chuyn bn ct ven b v cc qu trnh bin ng b bin, ca sng; c im a l, kh tng thu vn v a cht, a mo vng ven bin, ca sng; kt qu nghin cu bin ng b bin, ca sng Vit Nam #B bin#Ca sng#Bin ng#Vit Nam#KVn#271398#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Vi t Lin#inh Vn Mnh#Dng Cng in#L Xun Hng## 01052000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020065000580070055001230080005001780090033001830100 00500216011001500221015004900236021025800285020001000543020001800553020002200571 02000090059300500150060203900050061701300070062200500180062900500170064700500150 0664005001000679020001300689#VL11.00248#VL11.00249#VL11.00250#Vi?t#C101H#338.959 7#^214#Cc huyn o ven b Vit Nam tim nng v nh hng pht trin#Phm Ho ng Hi, Nguyn Ngc Khnh, Nguyn Khanh Vn...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a355tr.^b27cm#u ba ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trnh by c s l lun, phng php lun nh gi iu kin t nhin, ti nguyn cho mc ch pht trin kinh t - x hi, c s khoa hc v cc gii php pht trin kinh t - x hi bn vng, m bo an ninh quc phng cc o v huyn o ven b Vit Nam#Huyn o#Tim nng kinh t#nh hng pht trin#Vit Nam#Phm Hon g Hi#KVn#271399#Nguyn Ngc Khnh#Nguyn Khanh Vn#Nguyn Mnh H#Hong Bc#Ki nh t vng## 00994000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020018000710070063000890080 00500152009001200157010000500169011001500174015006100189021027500250020001800525 00500150054303900050055802000110056300500140057400500210058800500200060900500200 0629013000700649#VL11.00251#VL11.00253#VL11.00254#VL11.00252#60000#Vi?t#T311H#0 05#^214#Tin hc i cng#Trn Minh Tng (ch.b.), inh Xun Th, Trng nh Hi Thu...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a245tr.^b29cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng i hc Ti chnh - Marketing#Gii thiu kin thc c bn tin hc v my tnh v h m; h iu hnh Windows XP, Windows 7 v phn mm tin ch; x l vn bn vi microsoft word; s dng bng tnh excel; trnh din vi microsoft powerpoint; m ng internet; biu din thng tin trn my tnh; h iu hnh#Tin hc i cng# Trn Minh Tng#KVn#Gio trnh#inh Xun Th#Trng nh Hi Thu#Nguyn Thanh T rng#Nguyn Th Trn Lc#271400## 01152000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020018000710070081000890080 01800170009001200188010000500200011001500205015003800220021043700258020001800695 00500110071303900050072401300070072900500200073600500150075600500170077100500170 0788005000900805#VL11.00256#VL11.00258#VL11.00257#VL11.00255#80000#Vi?t#K250T#6 57#^214#K ton ti chnh#B.s: V Hu c (ch.b. ), Nguyn Phc Bo n, ng Xu n Cnh... ; Trn Xoa h..#^aTp. H Ch Minh#^aTi chnh#2010#^a311tr.^b29cm#TT S ghi: Hi K ton Tp. H Ch Minh#Tng quan v h thng k ton doanh nghip hi n hnh, thu vi s liu k ton. Trnh by cc nghip v bo co ti chnh; k ton ti sn ngn hn; ti sn c nh v bt ng sn u t; cc khon u t di hn; n phi tr v vn ch s hu; doanh thu, thu nhp khc, chi ph v k t qu kinh doanh; k ton hot ng xut nhp khu v chnh lch t gi; chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm; k ton trong mi trng my tnh#K ton ti chnh#V Hu c#KVn#271401#Nguyn Phc Bo n#ng Xun Cnh#L Th Minh Chu#Nguyn Xun Hng#Trn Xoa## 00725000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010013000520020050000650290024001150070054001390220 00400193008001800197009004700215010000500262011001500267021005600282020001000338 020001200348006001100360006001500371039000500386013000700391005001300398#CDVN.01 322#VV11.01193#110000#Vi?t#L527K#428.3#^214#Jolley, Paul#Luyn k nng ni tin g Anh cho ngi bt u hc#Speak out for beginners#Paul Jolley ch.b. ; Dch : L Huy Lm, Phm Vn Thun#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a261tr.^b23cm#Gm cc bi luyn k nng ni ting Anh trnh s cp#Ting Anh#K nng ni#L Huy Lm#Phm Vn Thun#KVn#271402#Jolley, P aul## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820004000848080005000880020 02900093007002700122022000400149008001800153009002300171010000500194011001500199 021014100214020001000355020000700365006001700372039000500389013000700394#CDVN.01 323#VV11.01194#VV11.01196#CDVN.01324#CDVN.01325#VV11.01195#58000#Vi?t#T306A#428 #^214#Ting Anh dnh cho thiu nhi#Nguyn Thnh Yn bin dch#T.1#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a136tr.^b26cm#Gm 15 cu trc ng php c bn, 180 thc t v mt s t ng thng dng thng m thoi c tranh minh ho c c em d tip thu v nh bi#Ting Anh#Tr em#Nguyn Thnh Yn#KVn#271403## 00926000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020042000620070049001040080005001530090 01100158010000500169011001500174021031600189020002000505020001000525020000800535 006001200543006001700555039000500572013000700577019000800584020002000592#VV11.01 213#VV11.01214#72000#Vi?t#N114M#158.2#^214#Yager, Jan#57 chin lc i nhn x th ti cng s#Jan Yanger ; Dch: H Vn Hip, Phm Qunh Trung#^aH.#^aThi i#2010#^a399tr.^b21cm#Gii thiu 57 chin lc i nhn x th, giao tip ni c ng s v a ra nhng li khuyn vt qua nhng cn bo tp trong quan h ni cng s, bit cch i ph vi nhng loi tnh xu, bit cch lng nghe mt cc h cn thn, to c n tng ban u, pht trin nhng k nng giao tip i nh n tt p hn...#Tm l hc ng dng#Giao tip#Cng s#H Vn Hip#Phm Qunh T rung#KVn#271404#Dch M#B quyt thnh cng## 00738000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020026000640070015000900220004001050080 00500109009002900114010000500143011001500148021023800163020000600401020000900407 020000900416020001100425039000500436013000700441#VV11.01215#VV11.01216#85000#Vi ?t#V308V#610#^214#Lng L Hong#Vit v sc kho nh nng#Lng L Hong#T.2#^a H.#^aThi i ; i hc Hoa Sen#2010#^a554tr.^b21cm#Trnh by nhng nguyn nhn v hng dn cch phng trnh, iu tr bnh ca ngi vng kh hu nhit i gi ma, c bit cho ngi nng dn nh bnh hen suyn, vim xoang, xng khp, vim hng, cm mo, bnh ni tit, tiu ng...#Y hc#Sc kho#iu tr#Phng bnh#KVn#271405## 01161000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010021000650020057000860070054001430080 00500197009001100202010000500213011001500218021053800233020001200771020000900783 006000900792006001100801039000500812013000700817019000500824012001800829#VV11.01 217#VV11.01219#VV11.01218#83000#Vi?t#M458T#355.0092#^214#Lanning, Michael Lee#1 00 nh qun s c nh hng nht trong lch s th gii#Michael Lee Lanning ; Bi n dch: Kin Vn, Vnh Khang#^aH.#^aThi i#2010#^a511tr.^b21cm#Gii thiu ti u s cuc i, nhng chin thut, mu lc dng binh, ngh thut qun s, tnh c ch, nhn cch, nhng thnh cng cng nh nhng tht bi ca 100 nh qun s c nh hng ln n th gii t th k th 5 TCN n nhng nm 90 ca th k 20, g m cc thng soi trong nhng cuc i chin, cc nh cch tn qun s, nhng t c gi vit v ngh thut chin tranh, nh gii phng v nhng ngi chinh phc n h: Cyrus i (Vua Ba T), Hernando Cortes, George Washington, Napoleon Bonap arte, Alexander i , Thnh Ct T Hn...#Nh qun s#Th gii#Kin Vn#Vnh K hang#KVn#271406#Dch#T sch Danh nhn## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020027000670070035000940080005001290090 01100134010000500145011001500150021018600165020000800351020000700359006001500366 039000500381019000500386013000700391012001700398#VV11.01220#VV11.01221#98000#Vi ?t#B557V#297.095#^214#Naipaul, V. S#Bc vo th gii Hi gio#V. S Naipaul ; Ng uyn Vn Lm dch#^aH.#^aThi i#2010#^a637tr.^b22cm#Nhng nghin cu, ghi chp ca tc gi v s ci sang o Hi nhng quc gia Iran, Pakistan, Malaysia v Indonesia trong cuc hnh trnh ko di by thng vo nm 1979 v 1980 ca ng# o Hi#Chu #Nguyn Vn Lm#KVn#Dch#271407#T sch Tn gio## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020030000650070037000950080005001320090 01100137010000500148011001500153021034600168020000900514020000800523020000900531 006000900540006001600549039000500565013000700570019000500577012002500582#VV11.01 223#VV11.01222#VV11.01224#190000#Vi?t#H105Q#915.195#^214#Hn Quc t nc & co n ngi#Bin dch: Kin Vn, Nguyn Anh Dng#^aH.#^aThi i#2010#^a775tr.^b24cm #Gii thiu tng quan t nc Hn Quc v t ai; dn tc v ngn ng; lch s ; tn ngng, t tng v tn gio; phong tc v truyn thng; vn ho - ngh th ut; hin php v chnh quyn; quan h i ngoi; chnh sch ti thng nht; kin h t cng nng lm ng nghip; giao thng; khoa hc k thut; y t; gio dc; x hi; th thao; du lch...#t nc#a ch#Hn Quc#Kin Vn#Nguyn Anh Dng#KV n#271408#Dch#T sch Nhn ra th gii## 00571000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010015000610020023000760030012000990070 03000111008000500141009001100146010000500157011001500162012001900177020001700196 020000300213020001200216006000900228039000500237013000700242019000800249#VV11.01 225#VV11.01227#VV11.01226#79000#Vi?t#KH455G#813#^214#Gibson, Rachel#Khng g ng oi rc ri#Tiu thuyt#Rachel Gibson ; Thin T dch#^aH.#^aThi i#2011#^a394 tr.^b21cm#T sch Vn hc M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thin T#KVn#27140 9#Dch M## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020021000570030016000780070047000940080005001410090 01100146010000500157011001500162015028600177020001700463020000900480020000800489 00500120049700500160050900500140052500500150053900500090055403900050056301300070 0568#VV11.01229#VV11.01228#47000#Vi?t#KH455G#895.922808#^214#Khng gian tim n c#Si Gn tp vn#on T Anh, Nguyn Nht nh, Trn Huin n...#^aH.#^aThi i#2011#^a237tr.^b20cm#Tp hp nhng bi vit, nhng cu chuyn ca nhiu tc gi v mnh t v con ngi Si Gn nhing chiu khng gian v thi gian khc nh au, di nhiu gc nhn v tm trng cm nhn khc nhau nh khng gian trong ti m nc, v p ca nhng thiu n, nhng ngi nh th, ng ph...#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#on T Anh#Nguyn Nht nh#Trn Huin n#L Thit Cng#B i Dip#KVn#271410## 00532000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440070023000680080005000910090011000960100005001070110 01500112021008700127020000900214020001000223039000500233013000700238020001500245 006001800260#VV11.01230#VV11.01231#Vi?t#K312D#294.3#^214#Kinh Diu Php Lin Hoa #Thch N Th Qun dch#^aH.#^aThi i#2010#^a620tr.^b21cm#Gii thiu ni dung kinh Diu Php Lin Hoa cng nghi thc sm hi, nghi thc tr tng#o Pht#Kinh Pht#KVn#271411#Kinh Diu php#Thch N Th Qun## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020027000610070022000880080005001100090 01100115010000500126011001500131012004200146021019400188020000900382020001000391 020000500401005000900406039000500415013000700420#VV11.01232#VV11.01233#50000#Vi ?t#N557S#113#^214#Phng Lin#Nc sui ngun minh trit#Phng Lin, Minh c#^ aH.#^aThi i#2011#^a287tr.^b21cm#Thin v ngh thut i din vi cuc i#Nh ng trit l v nc, nc trong mi lnh vc ca cuc sng, phn tch vai tr c a nc nh mt phn thit yu cuc sng n s hin hin ca n trong tn gio, trit hc, vn ho, lch s...#Trit l#Cuc sng#Nc#Minh c#KVn#271412## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020030000630070011000930080005001040090 01100109010000500120011001500125021013500140020000800275020002000283020000900303 013000700312039000700319#VV11.01234#VV11.01235#88000#Vi?t#D500L#910.91#^214#Kh nh Linh#Du lch th gii qua hnh nh#Khnh Linh#^aH.#^aThi i#2010#^a541tr.^b 21cm#Cung cp nhng thng tin cn thit v cc danh lam thng cnh p, ni tin g ca cc nc thuc nhiu chu lc khc nhau trn th gii#Du lch#Danh lam th ng cnh#Th gii#271413#P.Dung## 00570000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010018000610020012000790030012000910070 03400103008000500137009001100142010000500153011001500158020001700173020000300190 020001200193006001000205013000700215019000800222012001900230039000700249#VV11.01 236#VV11.01238#VV11.01237#110000#Vi?t#M455P#813#^214#Bushnell, Candace#Mng ph du#Tiu thuyt#Candace Bushnell ; Phan Uyn dch#^aH.#^aThi i#2011#^a646tr.^ b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phan Uyn#271414#Dch M#T sch Vn hc M #P.Dung## 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020008000510030050000590070053001090080005001620090 01100167010000500178011001500183021023900198020000900437020000900446006001300455 006001100468039000700479013000700486#VV11.01239#VV11.01240#50000#Vi?t#T120#294 .3#^214#Tm o#Hnh trnh tm linh - Nhng nguy c v trin vng#Jack Kornfield ; Bin dch: Vn Thun, Lu Vn Hy#^aH.#^aThi i#2010#^a327tr.^b21cm#Tm h iu qu trnh thc hnh ni tm km theo nhng bi tp thc hnh theo phng ph p truyn thng v hin i, nhm tm thy con ng tm linh ng n nh o Ph t gic ng, thch hp nht vi bn cht v kht vng sng ca chnh mnh#o Ph t#Tm linh# Vn Thun#Lu Vn Hy#P.Dung#271415## 00669000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020040000630030033001030070017001360080 00500153009001100158010000500169011001500174021016200189013000700351020000800358 020000900366020000900375039000700384#VV11.01241#VV11.01242#30000#Vi?t#L302S#133 .3#^214#V Hi ng#Lch sch vn s ct tng Tn Mo 2011#Nhng ngi sao th g ii tui Mo#V Hi ng b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a170tr.^b21cm#Gii thiu v lch m dng i chiu, vi cc thng tin v d on v s ct hung ca cc tu i, km theo cc cu chuyn v nhng ngi sao tui Mo trn th gii#271416#D o n#Vn mnh#Tui Mo#P.Dung## 00723000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010012000640020019000760030046000950070 01200141008000500153009003700158010000500195011001500200039000700215013000700222 021019800229020000800427020001000435#VV11.01243#VV11.01244#VV11.01245#49000#Vi? t#C400N#959.752#^214#H Trung T#C 500 nm nh th#Bn sc Qung Nam t gc nh n phn k lch s#H Trung T#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a2 60tr.^b21cm#P.Dung#271417#Gii thiu v vng t Qung Nam vi cc vn a gi i, th h, kho st cc giai on lch s din ra trong qu trnh Nam tin v nhng du n bn sc, ngi Chm v ging ni ngi Qung Nam#Lch s#Qung Na m## 00646000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010011000600020049000710070011001200080 00500131009001100136010000500147011001500152021016100167020000800328020000900336 020000900345013000700354039000700361#VV11.01247#VV11.01246#VV11.01248#49000#Vi? t#B105N#750#^214#Khnh Linh#Bn nn bit v 100 bc tranh ni ting th gii#Kh nh Linh#^aH.#^aThi i#2011#^a302tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v nn hi ho i n hnh thi phc hng v tm hiu mt s trng phi ngh thut c sc trong h i ho, cng 100 ho phm ni ting th gii#Hi ho#Tc phm#Th gii#271418#P. Dung## 00707000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020076000520070039001280080005001670090011001720100005001830110 01500188021012600203020001600329020001100345020000700356013000700363020000900370 020000800379020001000387020001300397039000700410#VV11.01198#VV11.01199#Vi?t#K600 Y#352.230959795#^214#K yu Ch tch v Ph ch tch U ban Nhn dn tnh Kin G iang 1945 - 2010#Trung tm Lu tr tnh Kin Giang b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a1 29tr.^b21cm#Gii thiu tiu s, qu trnh cng tc ca cc ng ch Ch tch v Ph Ch tch U ban Nhn dn tnh Kin Giang t 1945-2010#U ban nhn dn#Kin G iang#K yu#271419#Ch tch#Tiu s#Hot ng#Ph ch tch#P.Dung## 00351000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084020000700098020001400105039000700119013000700126#VV11.01200#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu ging sinh#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b25cm#T m u#Sch mu gio#P.Dung#271420## 00351000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084020000700098020001400105039000700119013000700126#VV11.01201#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu ging sinh#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b25cm#T m u#Sch mu gio#P.Dung#271421## 00351000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084020000700098020001400105039000700119013000700126#VV11.01202#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu ging sinh#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b25cm#T m u#Sch mu gio#P.Dung#271422## 00351000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084020000700098020001400105039000700119013000700126#VV11.01203#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu ging sinh#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b25cm#T m u#Sch mu gio#P.Dung#271423## 00351000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084020000700098020001400105039000700119013000700126#VV11.01204#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu ging sinh#T.5#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b25cm#T m u#Sch mu gio#P.Dung#271424## 00476000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020021000460030009000670220007000760080005000830090011000880100 00500099011001400104012001300118020001000131020000900141020000900150020000800159 039000700167013000700174020001700181#VL11.00259#VL11.00260#Vi?t#U510E#372.652#^2 14#UK English programme#Starters#Book 1#^aH.#^aThi i#2011#^a55tr.^b29cm#Learn ing box#Ting Anh#Tiu hc#Tp vit#Tp c#P.Dung#271425#Ti liu hc tp## 00350000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410220004000580080005000620090011000670100005000780110 01400083020000700097020001400104039000700118013000700125#VL11.00261#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu cng cha#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b29cm#T mu #Sch mu gio#P.Dung#271426## 00350000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410220004000580080005000620090011000670100005000780110 01400083020000700097020001400104039000700118013000700125#VL11.00262#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu cng cha#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b29cm#T mu #Sch mu gio#P.Dung#271427## 00350000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410220004000580080005000620090011000670100005000780110 01400083020000700097020001400104039000700118013000700125#VL11.00263#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu cng cha#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b29cm#T mu #Sch mu gio#P.Dung#271428## 00350000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410220004000580080005000620090011000670100005000780110 01400083020000700097020001400104039000700118013000700125#VL11.00264#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu cng cha#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b29cm#T mu #Sch mu gio#P.Dung#271429## 00350000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410220004000580080005000620090011000670100005000780110 01400083020000700097020001400104039000700118013000700125#VL11.00265#15000#Vi?t# T450M#372.21#^214#T mu cng cha#T.5#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b29cm#T mu #Sch mu gio#P.Dung#271430## 00887000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680010017000730020031000900070 05400121008000500175009002700180010000500207011001500212015005700227021020500284 02000090048900500150049800500120051301300070052502000110053202000110054303900070 0554#VV11.01209#VV11.01210#VV11.01212#VV11.01211#39000#Vi?t#GI-108T#301#^214#Tr n Th Kim Thu#Gio trnh iu tra x hi hc#Trn Th Kim Thu (ch.b.), Cao Quc Quang, Vn Hun#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a255tr.^b21cm#TTS ghi : Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Thng k#Trnh by nhng vn c bn c a iu tra x hi hc, o lng v xy dng thang o, k thut t cu hi v t hit k bng hi, phng php thu thp thng tin, x l d liu v phn tch kt qu iu tra#iu tra#Cao Quc Quang# Vn Hun#271432#Gio trnh#X hi hc#P .Dung## 01062000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690010015000740020028000890030 01500117007002000132004001800152008000500170009002700175010000500202011001500207 01500350022202104200025702000090067702000190068601300070070502000170071203900070 0729#VV11.01249#VV11.01251#VV11.01252#VV11.01250#75000#Vi?t#QU105T#659.2#^214#L u Vn Nghim#Qun tr quan h cng chng#Sch tham kho#Lu Vn Nghim b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a479tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn#Trnh by bn cht ca quan h cng chng, c s l thuyt v cc vn v nghin cu quan h cng chng, cng chng v cng lun; quan h cng chng v php lut; qung co, thng bo, xut bn, t chc s kin v c ng ngh trong thc hin quan h cng chng; knh truyn thng v cc phng tin thng tin i chng. Gii thiu v chin dch quan h cng chng, o c trch nhim v cc tro lu quan h cng chng#Qun tr#Quan h cng chng#271433#Sc h chuyn kho#P.Dung## 01097000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020031000720030047001030070 06700150004003000217008000500247009002700252010000500279011001500284015007900299 02102150037802000090059302000110060202000110061300500160062400500180064000500140 0658005001500672005002200687013000700709039000700716#VV11.01253#VV11.01256#VV11. 01255#VV11.01254#69000#Vi?t#QU105T#658#^214#Gio trnh qun tr kinh doanh#Nguy n l chung cho cc loi hnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Thnh , Nguyn Ngc Hu yn (ch.b.), Trn Vit Lm...#Ti bn ln th 6, c sa i#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a535tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B m n Qun tr kinh doanh tng hp#Trnh by cc kin thc c bn v qun tr kinh d oanh, nh qun tr, to lp doanh nghip, cng nh cc vn qun tr v sn xu t, nhn lc, cht lng, cng ngh, cung ng nguyn vt liu, tiu th, ti ch nh...#Qun tr#Kinh doanh#Gio trnh#Nguyn Thnh #Nguyn Ngc Huyn#Trn Vit Lm#Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thanh Thu#271434#P.Dung## 00829000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010022000530020029000750070022001040040018001260080 00500144009002700149010000500176011001500181015007400196021022600270020000800496 020001000504020001100514013000700525039000700532#VV11.01257#VV11.01258#35000#Vi ?t#GI-108T#658.4#^214#Nguyn Th Phng Hoa#Gio trnh kim sot qun l#Nguyn Th Phng Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a207tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa K ton. B mn Kim ton#G ii thiu v bn cht kim sot qun l, gn kt v kim sot hnh vi ca cc th nh vin, qu trnh kim sot qun l. Kim sot qun l trong cc n v c th nh n v s dng ngn sch nh nc v t chc phi li nhun#Qun l#Kim so t#Gio trnh#271435#P.Dung## 00983000000000301000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200640 00240030010000880070056000980080005001540090014001590100005001730110015001780210 35600193020001100549020001200560020001000572005001300582005001500595005001500610 005001600625005001700641013000700658039000700665020000900672#Vi?t#V103S#630.597# ^214#Vi suy ngh v pht trin nng nghip Vit Nam trong th k 21#Tuyn tp#T rn Vn t (ch.b.), Tn Tht Trnh, Thi Cng Tng...#^aH.#^aNng nghip#2010#^ a476tr.^b21cm# cp n cc vn pht trin nng nghip trong bi cnh bin i kh hu, thi k hi nhp quc t, ton cu ho. Phn tch cc quan im, tm nhn v hng pht trin cho sn xut nng nghip, lm nghip, chn nui, th y , thu sn; nhng thch thc v c hi cho vic ng dng khoa hc k thut mi l in quan n cng ngh sinh hc trong nng nghip#Pht trin#Nng nghip#Tuyn t p#Trn Vn t#Tn Tht Trnh#Thi Cng Tng#Nguyn Vn Ngu#Nguyn B Khng#2 71436#P.Dung#Vit Nam## 00497000000000217000450004100050000018100050000508200040001080800050001400200060 00190030020000250080005000450090021000500100005000710110014000760210146000900200 00900236020000500245039000700250013000700257020001500264#Vi?t#B431#015#^214#Book s#2010 - 2011 catalog#^aH.#^aCng ty Sch Alpha#2010#^a63tr.^b21cm#Gii thiu da nh mc sch thuc cc mng sch kinh doanh, gio dc, vn hc v sch thiu nhi xut bn ca nh sch Alpha trong nm 2010 - 2011#Danh mc#Sch#P.Dung#271437 #Nh sch Alpha## 00777000000000253000450004100050000018100070000508200120001280800050002400100150 00290020053000440070015000970080005001120090020001170100005001370110015001420150 07900157021022900236020001500465020000900480020001100489013000700500039000700507 020000900514#Vi?t#TH552T#305.2609597#^214#Nguyn Th Hu#Thc trng i sng ca ngi cao tui t 80 tr ln#Nguyn Th Hu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a136 tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Ngi cao tui Vit Nam. Vin Nghin cu Ngi cao tui Vit Nam#Gii thiu tng quan v i sng ca ngi cao tui Vit Nam. Thc trn g iu kin sng, vn chm sc sc kho, i sng vt cht v tinh thn ca n gi cao tui t 80 tr ln ti cc a phng v mt s kt lun, kin ngh#Ng i cao tui#i sng#Thc trng#271438#P.Dung#Vit Nam## 00869000000000277000450004100050000018100060000508200090001180800050002000100120 00250020080000370070028001170080005001450090020001500100005001700110015001750150 03800190021027000228020001500498020001000513020001100523020000900534005001500543 013000700558039000700565020001900572#Vi?t#N122C#305.2606#^214#inh Vn T#Nng c ao cht lng hot ng ca Hi Ngi cao tui Vit Nam trong thi k mi#inh V n T, Nguyn Th Hu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a160tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Ngi cao tui Vit Nam#Gii thiu v hot ng ca Hi Ngi cao tui. Thc tr ng hot ng chm sc ngi cao tui. Hot ng pht huy vai tr ca ngi cao tui. Mt s hn ch, nguyn nhn, bi hc v hot ng v t chc ca Hi Ngi cao tui, ng thi a ra cc gii php v kin ngh#Ngi cao tui#Hot ng# Cht lng#Vit Nam#Nguyn Th Hu#271439#P.Dung#Hi ngi cao tui## 00786000000000265000450004100050000018100070000508200130001280800050002500100150 00300020072000450070015001170080005001320090012001370100005001490110015001540150 05000169021022600219020001500445020000800460020002000468020001100488013000700499 039000500506020000900511#Vi?t#NG558C#305.26095976#^214#Nguyn Th Hu#Ngi cao tui dn tc v gi lng trong pht trin bn vng Ty Nguyn#Nguyn Th Hu#^aH .#^aThng tn#2008#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Ngi cao tui Vit Nam#Gii thiu v iu kin t nhin, dn c, dn s vng Ty Nguyn. Thc trng i sng ca ngi cao tui dn tc v gi lng vng Ty Nguyn, cng vn ng i cao tui dn tc v gi lng trong pht trin bn vng Ty Nguyn#Ngi cao tui#Dn tc#Pht trin bn vng#Ty Nguyn#271440#oanh#Gi lng## 00702000000000229000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200510 00260080005000770090011000820100005000930110015000980150068001130210240001810200 00900421020001100430020001100441020000800452013000700460039000500467#Vi?t#B312D# 015.59774#^214#Th mc ton vn Bnh Dng hi nhp v pht trin#^aH.#^aNxb. Tr #2010#^a529tr.^b24cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch. Th vin tnh B nh Dng#Gii thiu th mc bi trch ton vn v a l - hnh chnh, chnh tr - x hi, kinh t - ti chnh, gio dc, y t, vn ho - th thao - du lch v cc hot ng x hi, lch s ca tnh Bnh Dng trong giai on pht trin v hi nhp#Hi nhp#Pht trin#Bnh Dng#Th mc#271441#oanh## 00997000000000289000450004100050000018100070000508200070001280800050001900200590 00240070066000830080005001490090037001540100005001910110014001960210362002100200 00500572020000800577020000700585005001600592005001900608005002700627005001700654 005001500671039000500686013000700691019000900698#Vi?t#CH527#333.75#^214#Chuyn ng cng Redd khi nim v la chn cch thc hin#Arild Angelsen, Stibniati At madja, Sheila Wertz - Kanounnikoff...#^aH.#^aTrung tm Con ngi v Thin nhin# 2008#^a76tr.^b25cm#Gii thiu cc khi nim v vn c bn v thit k v thc hin REDD (gim pht thi kh gy hiu ng nh knh t mt rng v suy thoi r ng); Ni dung chnh ca REDD v nhng tiu ch nh gi la chn; Gim st, bo co v thm nh lng pht thi kh ccbon t rng; o c v gim st suy tho i rng; Nhng li ch t REDD v bin php trnh gy tn hi#Rng#Qun l#Bo v #Angelsen, Arild#Atmadja, Stibniati#Kanounnikoff, Sheila Wertz#Verchot, Louis V# Kannien, Makku#oanh#271442#Dch Anh## 00848000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070034000780080005001120090011001170100005001280110 01500133021029000148020000900438020000800447020000700455005001700462039000500479 001001600484015003800500020001300538013000700551#VV11.01259#VV11.01260#Vi?t#H428 #294.3#^214#Hi p v lch s thp i t#Thch Minh Gio, Khnh Phc Dung #^aH.#^aTn gio#2011#^a249tr.^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn di dng hi p tiu s cuc i v cng c tu hnh chnh qu ca 10 v i t u tin c a c Pht t Nh Lai l: Trng lo X Li Pht, Mc Kin Lin, Tn gi Ph L u Na, Tu B , Ca Chin Din, Ma Ha Ca Dip, A Na Lut, u Ba Ly, A Nan , La Hu La#o Pht#Tu hnh#Nh s#Khnh Phc Dung#KVn#Thch Minh Gio#TTS ghi: G io hi Pht gio Vit Nam#Sch hi p#271443## 01041000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450070055000640220004001190080005001230090011001280100 00500139011001500144012002800159015004400187021038900231020000900620020000900629 00500150063800500160065300500110066900500160068000500070069603900050070301300070 0708#VV11.01261#VV11.01262#Vi?t#PH124G#294.3#^214#Pht gio i Trn#Thch ng Bn (ch.b.), Thch Phc t, Thu Dng...#T.3#^aH.#^aTn gio#2011#^a469tr.^b2 1cm#T sch Pht gio & dn tc#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#Tp hp nhng bi vit ca cc nh nghin cu v cc cu Tng ni chuyn ngnh Pht g io Vit Nam kho VI nhng t duy su sc v o Pht, v s nh hng ca o P ht thi nh Trn ho nhp mnh m vo dng chy vn ho dn tc, kt tinh thnh sc mnh chin thng qun Nguyn Mng, pht huy gi tr bn a, th hin tnh c lp, t ch, khng b l thuc bi cc h t tng ngoi lai#o Pht#Nh Tr n#Thch ng Bn#Thch Phc t#Thu Dng#Nguyn i ng#Vu Gia#KVn#271444# # 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010009000520020021000610070042000820080005001240090 01100129010000500140011001500145021019800160020000900358020000900367039000500376 006001100381006000800392013000700400#VV11.01263#VV11.01264#67000#Vi?t#NH556B#29 4.3#^214#Tinh Vn#Nhng b mt ca tm#Tinh Vn ; Son dch: Thun Hng, Ph Hu #^aH.#^aTn gio#2011#^a223tr.^b21cm#Phn tch v hng dn phng php nghin c u Pht hc, hiu r v thm nhun Pht php, tm hiu mc ch ca s gic ng, nhn qu, lun v khng v c, lun v m v ng, nhng b mt ca tm...#o P ht#Pht hc#KVn#Thun Hng#Ph Hu#271445## 00681000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010013000460020047000590070018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145015003800160021015400198020000900352020001000361020001000371 039000500381020001000386013000700396#VV11.01265#VV11.01266#Vi?t#NGH300T#294.3#^2 14#Bn Tm Tng#Nghi thc tr tng Chn ngn tn kinh php bo#Bn Tm Tng son #^aH.#^aTn gio#2011#^a178tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu nghi thc tng kinh v ni dung kinh Chn ngn tn kinh php bo, gm nhn g li rn dy ca o Pht hiu knh vi cha m, cu an, cu siu...#o Pht#Ki nh Pht#Nghi thc#KVn#Tng kinh#271446## 00779000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020061000530070009001140080005001230090011001280100 00500139011002900144012001500173015003800188021023700226020000900463020000900472 020000800481039000500489013000700494#VV11.01267#VV11.01268#Vi?t#C458T#294.3#^214 #Tm Tnh#Ct tu gio l Pht - Bn tin trnh i ti h th cng phu#Tm Tnh# ^aH.#^aTn gio#2010#^a140tr., 7tr. nh mu^b21cm#T sch Tu hc#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gm nhng gio hun ca o Pht v vn Chn tm bn t nh; php mn Tnh nim Pht; t tng ch o ca kinh Hoa Nghim, kinh Php Hoa, kinh Bt Nh; mi iu thit yu cho ngi nim Pht v iu cn bit khi chun b nhp tht#o Pht#Pht hc#Gio l#KVn#271447## 00664000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030021000590070015000800080005000950090011001000100 00500111011001500116021022800131020000900359039000500368001001500373013000700388 020001500395#VV11.01269#VV11.01270#Vi?t#K312H#294.3#^214#Kinh Hin Nhn#Phc B nh tuyn tp#Thch Hnh Tr#^aH.#^aTn gio#2010#^a101tr.^b21cm#Gii thiu ni d ung kinh Hin Nhn gm nhng li Pht dy phng php x th cho ngi tu hnh p hi sing nng tinh tn tch lu cng c, hiu l o, chu kh, dt tr c t ham lam, gin d, lm cc iu lnh th ng gii...#o Pht#KVn#Thch Hnh Tr #271448#Kinh Hin Nhn## 00580000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070010000660080005000760090011000810100005000920110 01500097021016600112020000900278020000800287020000900295039000500304001001000309 013000700319#VV11.01271#VV11.01272#Vi?t#103B#294.3#^214#i Bi ch ging gii#T uyn Ho#^aH.#^aTn gio#2010#^a198tr.^b21cm#Gii thiu tiu s cuc i tu hnh ca Ho thng Thch Tuyn Ho v ni dung ging gii kinh vn thn ch i Bi c cng nng thng c thin ng, thu c a ph#o Pht#Gio l#Pht hc#KV n#Tuyn Ho#271449## 00728000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020039000540070046000930080005001390090011001440100 00500155011001500160021008700175020000900262020000800271006001200279039000500291 01900160029600100140031200400300032602000080035602000200036400600110038401300070 0395#VV11.01273#VV11.01274#Vi?t#H527T#294.3092#^214#120000#Huyn Trang hnh trn h sang Thin Trc#Ng Trng c ; Dch: Thng Thin, Thun Hng#^aH.#^aTn gio# 2010#^a463tr.^b21cm#Gii thiu tiu s v lch s hnh trnh sang n thnh ki nh ca Php s Huyn Trang#o Pht#Tiu s#Thng Thin#KVn#Dch Trung Quc#Ng Trng c#Ti bn c sa cha & b sung#Tu hnh#Huyn Trang, Nh s#Thun Hng# 271450## 00834000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020039000440070033000830080005001160090011001210100005001320110 01500137021026100152020000900413020000700422006000900429039000500438019001500443 001001700458020000800475020000800483013000700491012003400498#VV11.01275#VV11.012 76#Vi?t#H527T#294.3#^214#Huyn Trang hnh trnh sang Thin Trc#Sayadaw U Jotika ; Tm Php dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a323tr.^b20cm#Tuyn tp nhng bc th ca thin s gi bn b v cc hc tr, cha ng nhng li dy v li khuyn chn tnh, tr tu v y t bi v hu ht mi ch thit thc trong cuc sng v t h hin mt cuc i tu tp vi hnh php cao qu v nhn cch cao thng#o Ph t#Nh s#Tm Php#KVn#Dch Min in#Sayadaw U Jotika#Tu hnh#Gio l#271451#P ht gio nguyn thu = Theravada## 00682000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020038000550070016000930220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149021017200183020000900355020001200364 039000500376013000700381020001600388#VV11.01277#VV11.01278#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.5#^aH.#^aTn gio#2011#^a352tr.^b21cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#Trnh by qu trnh c Th Tn lm l hong php sinh v thuyt php ti thnh Vng X. Nhng c u chuyn v nhng mnh i ring ca cc bc t ca c X Li Pht#o Pht #Truyn gio#KVn#271452#Thch Ca Mu Ni## 00607000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020039000450070012000840080005000960090011001010100005001120110 01500117021009800132020001200230020000800242020000800250039000500258001001200263 020000700275020004000282013000700322#VV11.01280#VV11.01279#Vi?t#NG103M#299.5#^21 4#Ngi Minh Thin cuc i v o nghip#i C Hun#^aH.#^aTn gio#2010#^a255t r.^b21cm#Gii thiu tiu s v nhng cu chuyn ghi li o nghip tu hnh v c ng c ca ngi Minh Thin#o Minh L#Tiu s#Tu hnh#KVn#i C Hun#Nh s#M inh Thin, Nh s, 1897-1972, Vit Nam#271453## 00638000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030026000590070038000850080005001230090011001280100 00500139011001500144020001200159020001700171005000900188039000500197020000400202 02000070020602000090021300500100022200500140023200500120024600500130025801300070 0271012002200278#VV11.01281#VV11.01282#Vi?t#X502C#299.5#^214#Xun chung tm#Hip tuyn th vn o l#t Tnh, Thanh Cn, Phm Vn Lim...#^aH.#^aTn gio#2011 #^a151tr.^b21cm#o Cao i#Vn hc hin i#t Tnh#KVn#Th#o l#Vn xui#T hanh Cn#Phm Vn Lim#L i Tin#L Gio tng#271454#i o Tam K ph ## 00684000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450030026000640070028000900080005001180090011001230100 00500134011001500139021018200154020001200336020000800348039000500356019001600361 020001000377006001200387013000700399#VV11.01283#VV11.01284#Vi?t#TH124C#299.5#^21 4#Tht chn nhn qu#C vn o hc Trung Quc#L Anh Minh dch, ch thch#^aH.# ^aTn gio#2011#^a267tr.^b21cm#Truyn k v nhng li dy gio l tu o Cao i ca c Gio Tng v gio php cao siu tu n, tnh luyn, phng php i tr nhng chng ngi trn ][ngf cng phu ca hnh gi#o Cao i#Gio l#KVn#D ch Trung Quc#Truyn k#L Anh Minh#271455## 00631000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010013000450020027000580070045000850080005001300090011001350100 00500146011001500151021016700166020000900333020000800342006001500350039000500365 013000700370#VV11.01285#VV11.01286#Vi?t#CH556C#294.3#^214#L Vin Tnh#Chng c cc loi tr phm#L Vin Tnh b.s. ; Dch ch: Thch Gic Qu#^aH.#^aTn gio#2 011#^a135tr.^b21cm#Nhng iu rn dy ca c Th Tn v phng din gi gii, p hng din phm gii cn phi sm hi khi phm gii v nghip bo ca phm gii. ..cho nhng ngi tu hnh#o Pht#Tu hnh#Thch Gic Qu#KVn#271456## 00687000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070033000710080005001040090011001090100 00500120011001500125021024100140020000900381020000800390006002300398039000500421 013000700426#VV11.01287#VV11.01288#60000#Vi?t#M458T#294.3#^214#Mt tm lng v tha#Thch t Ma Kh Trit son dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a198tr.^b21cm#Trnh b y gio l o Pht, gio dc thanh nin xc nh c tm c, c tm lng v t ha, nhn bit i ngi, yn tnh trong thn tm, thc hnh iu thin, c ngh lc v kin tr tu hnh c o... thnh cng trn con ng lp nghip#o Ph t#Gio l#Thch t Ma Kh Trit#KVn#271457## 00694000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020012000460070040000580080005000980090011001030100005001140110 01500119021018500134020000900319020000800328006001700336039000500353019000500358 015005800363013000700421#VV11.01289#VV11.01290#Vi?t#NGH300B#294.3#^214#Nghi B t t#Phin dch, tp thnh: Thch Gic Thin#^aH.#^aTn gio#2011#^a419tr.^b21cm#G ii thiu ni dung b gii lut cng lnh ca Tht chng b tt, nghi thc tng gii v li Pht dy cho cc t phi qun chiu ni tm thin nh t c thnh qu gii thot#o Pht#Tu hnh#Thch Gic Thin#KVn#Dch#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. Tu vin Phc Long#271458## 00585000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020014000510030011000650070073000760080005001490090 01100154010000500165011001400170020000900184020001000193039000500203019000500208 020001400213005001500227005001700242005001700259013000700276#VV11.01291#VV11.012 92#Vi?t#K312K#294.3#^214#17000#Kinh Kim Cang#m - ngha#Dch, ch gii: on Tr ung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a87tr.^b 24cm#o Pht#Kinh Pht#KVn#Dch#Kinh Kim Cang#on Trung Cn#Nguyn Minh Tin# Nguyn Minh Hin#271459## 00601000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020029000510030011000800070073000910080005001640090 01100169010000500180011001500185020000900200020001000209039000500219019000500224 005001500229005001700244005001700261020001400278013000700292#VV11.01293#VV11.012 94#Vi?t#K312#294.3#^214#23000#Kinh i Tha v lng ngha#m - ngha#Dch, ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn gio #2011#^a119tr.^b24cm#o Pht#Kinh Pht#KVn#Dch#on Trung Cn#Nguyn Minh Ti n#Nguyn Minh Hin#Kinh i tha#271460## 00602000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020013000510030030000640070073000940080005001670090 01100172010000500183011001400188020000900202020001000211039000500221019000500226 020001300231005001500244005001700259005001700276013000700293#VV11.01295#VV11.012 96#Vi?t#D300G#294.3#^214#10000#Di gio kinh#Pht di gio kinh: m - ngha#Dch, ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn g io#2011#^a51tr.^b24cm#o Pht#Kinh Pht#KVn#Dch#Di gio kinh#on Trung Cn# Nguyn Minh Tin#Nguyn Minh Hin#271461## 00583000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020013000510030011000640070073000750080005001480090 01100153010000500164011001400169020000900183020001000192039000500202019000500207 005001500212005001700227005001700244020001300261013000700274#VV11.01298#VV11.012 97#Vi?t#K312D#294.3#^214#18000#Kinh Dc s#m - ngha#Dch, ch gii: on Tru ng Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a91tr.^b2 4cm#o Pht#Kinh Pht#KVn#Dch#on Trung Cn#Nguyn Minh Tin#Nguyn Minh Hi n#Kinh Dc s#271462## 00585000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020017000510030011000680070073000790080005001520090 01100157010000500168011001400173020000900187020001000196039000500206019000500211 005001500216005001700231005001700248020001100265013000700276#VV11.01299#VV11.013 00#Vi?t#K312A#294.3#^214#10000#Kinh A - di - #m - ngha#Dch, ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a51tr .^b24cm#o Pht#Kinh Pht#KVn#Dch#on Trung Cn#Nguyn Minh Tin#Nguyn Minh Hin#Kinh Adi#271463## 00583000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020013000510030011000640070073000750080005001480090 01100153010000500164011001400169020000900183020001000192039000500202019000500207 020001300212005001500225005001700240005001700257013000700274#VV11.01301#VV11.013 02#Vi?t#K312P#294.3#^214#10000#Kinh Ph mn#m - ngha#Dch, ch gii: on Tru ng Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a51tr.^b2 4cm#o Pht#Kinh Pht#KVn#Dch#Kinh Ph mn#on Trung Cn#Nguyn Minh Tin#Ng uyn Minh Hin#271464## 00805000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020039000510030030000900070063001200080005001830090 01100188010000500199011001500204021017500219020000900394020000800403006000900411 039000500420019000500425001002300430005001700453013000700470020001400477#VV11.01 303#VV11.01304#Vi?t#B100#294.3#^214#39000#Ba im tinh yu trn con ng tu t p#Trnh by song ng Anh - Vit#c t Lai Lt Ma XIV ; Tiu Nh dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a211tr.^b21cm#Trnh by v lun gii tinh yu ca gio php tm thc v gic ng, gip ngi tu hnh tinh tn Pht php, g ii thot phin no, pht tm B mau thnh chnh qu v c o#o Pht#Tu h nh#Tiu Nh#KVn#Dch#c t Lai Lt Ma XIV#Nguyn Minh Tin#271465#Sch song ng## 00585000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010010000460020018000560070032000740080005001060090011001110100 00500122011001400127021010700141020000900248020001000257020000800267006001500275 039000500290019000500295013000700300#VV11.01306#VV11.01305#Vi?t#NGH300T#294.3#^2 14#Hong Tn#Nghi thc l Pht#Hong Tn ; Thch ng Bn dch#^aH.#^aTn gio#2 010#^a80tr.^b21cm#Gii thiu nghi thc l tng c Pht bng m ch Vit v ch Hn cng phn ch gii v nguyn tc ch Hn#o Pht#Nghi thc#L pht#Thch ng Bn#KVn#Dch#271466## 00552000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020035000450080005000800090011000850100005000960110014001010210 16700115020000900282020001000291020000900301039000500310013000700315#VV11.01307# VV11.01308#Vi?t#CH500M#294.3#^214#Ch Mn nguyn i Bi tm Ra Ni#^aH.#^aTn gio#2011#^a82tr.^b21cm#Gii thiu 42 cu thn ch i Bi Tm Ra Ni, mi cu l mt ng hin ca mi thn bin hoc hnh Pht, hnh B Tt, cc Thnh nh th a...lm li ch cho chng sinh#o Pht#Nghi thc#Thn ch#KVn#271467## 00536000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020050000440080005000940090011000990100005001100110014001150210 05700129020000900186020001000195039000500205020001400210020001000224013000700234 015004100241#VV11.01309#VV11.01310#Vi?t#K310C#294.3#^214#Kim Cang th mng Ra Ni v Thin a bt dng#^aH.#^aTn gio#2011#^a59tr.^b21cm#Gii thiu nghi th c tng kinh v ni dung kinh Kim Cang#o Pht#Nghi thc#KVn#Kinh Kim Cang#Tn g kinh#271468#u ba ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam## 00557000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010013000460020030000590070034000890080005001230090011001280100 00500139011002800144021008800172020000900260005001400269039000500283020000800288 013000700296#VV11.01311#VV11.01312#Vi?t#GI-108L#294.3#^214#L nh Thm#Gio l bc u vo ca Pht#L nh Thm ; Thch Ph Tu h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a4 4tr., 6tr. nh mu^b21cm#Gio l Pht dy v quy y Tam Bo, ng gii, t n, t , nhn qu, php mn nim Pht#o Pht#Thch Ph Tu#KVn#Gio l#271469## 00587000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010018000440020027000620070018000890080005001070090011001120100 00500123011001400128021013700142020000900279039000500288004000800293020000400301 020000900305013000700314#VV11.01313#VV11.01314#Vi?t#561#294.3#^214#Thch N Di u Qu#ng i n chn thin m#Thch N Diu Qu#^aH.#^aTn gio#2011#^a88tr. ^b20cm#Gii thiu mt s sng tc vn xui v vn vn ca tc gi v ch hon g dng chnh php ca Nh Lai gip gii thot sinh t lun hi#o Pht#KVn#T i bn#Th#Vn xui#271470## 00756000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020052000600070068001120080005001800090011001850100 00500196011001400201015007100215021007700286020000900363020001000372020000900382 005001500391006001800406039000500424013000700429020001800436#VV11.01315#VV11.013 16#Vi?t#K312P#294.3#^214#Lc t Hu Nng#Kinh Php Bo n bng ngn ng Thin - Bit - Vng#Lc t Hu Nng ; Thch ng Bn h.. ; Thch N Hu Ngc bin dch #^aH.#^aTn gio#2010#^a75tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Kinh Php Bo n qua ng n ng Thin - Bit - Vng#Gii thiu ni dung kinh Php Bo n gm 6 phm v s hnh tr tu Pht php#o Pht#Kinh Pht#Pht hc#Thch ng Bn#Thch N Hu Ngc#KVn#271471#Kinh Php Bo n## 00821000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450030048000640070021001120220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158021027100173020000900444020000900453006001100462 039000500473013000700478019001200485012003400497#VV11.01317#VV11.01318#Vi?t#CH12 5N#294.3#^214#Chu ngc trong ta#Cm nang Pht php. ng dng dnh cho mi ngi #Thin Minh son dch#T.1#^aH.#^aTn gio#2011#^a200tr.^b20cm#Ph cp tinh hoa P ht hc cn bn n cho mi la tui bng nhng phng php thc hnh n gin q ua nhng li Pht dy t Tam Tng kinh p dng vo cuc sng, trong mi mi q uan h t gia nh cha m, con ci, chng v...n cc quan h doanh thng bn ngoi x hi#o Pht#Cm nang#Thin Minh#KVn#271472#Dch Mianma#Pht gio nguy n thu = Theravda## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020010000700030004000800070014000840080 00500098009001100103010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000500163013000700168#VV11.01319#VV11.01320#30000#Vi?t#TR431#895.92214#^214 #Ngu Phc Yn#Trng c#Th#Ngu Phc Yn#^aH.#^aTn gio#2011#^a78tr.^b20cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271473## 00590000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020039000590030021000980070015001190080005001340090 01100139010000500150011001400155021009200169020000900261020000800270039000500278 020001400283020000800297013000700305#VV11.01321#VV11.01322#Vi?t#T309S#294.3#^214 #Thch Hnh Tr#Tiu s v cng hnh ca B Tt Di Lc#Phc Bnh tuyn tp#Thc h Hnh Tr#^aH.#^aTn gio#2011#^a31tr.^b21cm#Gii thiu cuc i, s tu hnh ch nh qu v cng c ca B Tt Di Lc thuyt php sinh#o Pht#Tiu s#KVn# B Tt Di Lc#Tu hnh#271474## 00687000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440070015000580080005000730090011000780100005000890110 02400094021028300118020000900401020000800410039000500418001001500423013000700438 #VV11.01323#VV11.01324#Vi?t#S455V#294.3#^214#Sng v ngun#Thch ng Hu#^aH.#^ aTn gio#2010#^a81tr., 2tr. nh^b21cm#Ging gii v hng dn hnh php khai ki nh k, nim Pht, tr tr, tng kinh, sm hi, php sng thng, b th, tr gii , nhn nhc, tinh tn, thin nh, tr tu, t v lng tm, tham sn si, n cha y, pht B tm, thc thi cng qu, hc kinh Ma Ha Bt Nh... tu hnh c o#o Pht#Gio l#KVn#Thch ng Hu#271475## 00739000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020027000450070016000720080005000880090011000930100005001040110 01500109021032800124020000900452039000500461001001600466013000700482020000800489 #VV11.01325#VV11.01326#Vi?t#TH107Q#294.3#^214#Thanh Qui tu vin Chn Nh#Thch T hng Lc#^aH.#^aTn gio#2010#^a124tr.^b21cm#Gii thiu ni dung ging dy tu h nh tu vin Chn Nh theo Su s ho hp gm: thn, khu, , gii, kin, li v Mi gii cn bn gm: khng st sinh, ly ca khng cho, t dm, ni di, ung ru, trang im, ca ht, nm ging cao, n ung phi thi, ct gi tin bc... v mt s iu cn bit gii lut tu theo chnh o#o Pht#KVn#Thch Thng L c#271476#Tu hnh## 00735000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020036000620070011000980220004001090080 00500113009001100118010000500129011001500134021022300149020000900372020000900381 039000500390013000700395005001100402020000800413020001200421#VV11.01327#VV11.013 28#30000#Vi?t#L462P#294.3#^214#Qung Tnh#Li Pht dy trong Kinh tng Nikya#Q ung Tnh#T.3#^aH.#^aTn gio#2010#^a231tr.^b21cm#Gii thiu nhng li dy ca T h Tn, gii thch s lc mt s t ng v ngha kinh vn. Ging gii ni dun g kinh tng Nikaya bao hm nn tng cn bn gio l Pht , thn thit, gn gi , d hiu v ng dng thc hnh#o Pht#Pht hc#KVn#271477#Qung Tnh#Gio l #Kinh Nikya## 00617000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020020000750030012000950070 04100107022000400148221002300152008000500175009001900180010000500199011001500204 02000170021902000030023602000120023900600200025103900050027101900080027601300070 0284#VV11.01329#VV11.01331#VV11.01330#85000#Vi?t#H419V#813#^214#Mead, Richelle# Hc vin Ma c rng#Tiu thuyt#Richelle Mead ; Nguyn V Thu Tin dch#T.3#Hn bng = Shadow kiss#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a478tr.^b21cm#Vn hc hin i #M#Tiu thuyt#Nguyn V Thu Tin#KVn#Dch M#271478## 00618000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020020000750030012000950070 04100107022000400148221002400152008000500176009001900181010000500200011001500205 02000170022002000030023702000120024000600200025203900050027201300070027701900080 0284#VV11.01332#VV11.01334#VV11.01333#95000#Vi?t#H419V#813#^214#Mead, Richelle# Hc vin Ma c rng#Tiu thuyt#Richelle Mead ; Nguyn V Thu Tin dch#T.4#Hn mu = Blood promise#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a526tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn V Thu Tin#KVn#271479#Dch M## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020021000680030004000890070012000930080 00500105009001900110010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VV11.01335#VV11.01336#25000#Vi?t#KH300N#895.92214#^214 #Nhu Nguyn#Khi ngi ta ci mt#Th#Nhu Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a60tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271480## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020023000670030004000900070012000940080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VV11.01337#VV11.01338#30000#Vi?t#L431T#895.92214#^214# Minh Khng#Lng ti vn qu nh#Th#Minh Khng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a81tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271481## 00524000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620010008000670020018000750030051000930070 00800144008000500152009001900157010000500176011001500181020001700196020000900213 020001200222039000500234013000700239#VV11.01340#VV11.01339#VV11.01341#59000#Vi? t#CH300C#895.92234#^214#Hn Nh#Ch c th l yu#Tc phm Vn hc mng thu ht gn 500.000 lt c#Hn Nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a351tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#271482## 00670000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390005000670140007000720410005000791810007000840820006000918080005000970010 01000102002002100112003001500133007004500148022000400193221002200197008000500219 00900450022401000050026901100150027400600220028901900160031101300070032700500100 0334#VV11.01342#VV11.01343#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#KVn#850 00#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.7#Co bit thnh Ty K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a416tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#271483#Long Nhn## 00431000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010006000470020016000530080005000690090019000740100005000930110 01500098020001700113020000900130020000400139039000500143020001200148020001000160 013000700170#VV11.01344#VV11.01345#Vi?t#Y600N#895.9221#^214# Nhi# Nhi tuyn t p#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a515tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn #Truyn ngn#Tuyn tp#271484## 00747000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440030039000600070052000990080005001510090011001560100 00500167011001400172021014100186020000900327005000900336039000500345020000900350 02000040035900500090036300500110037200500110038300500110039401300070040500500090 0412#VL11.00266#VL11.00267#Vi?t#X502H#294.3#^214#Xun hong php#n phm chc m ng nm mi Tn mo 2011#Lin Mai, Lin Hoa, Tnh Khnh... ; Lin Hng b.s.#^aH. #^aTn gio#2011#^a38tr.^b27cm#Gm nhng bi vit, bi th ca t Pht gio m iu t cm xc, k nim v nhng cnh p ca xun n cng nhng ngha cuc s ng tu hnh#o Pht#Lin Mai#KVn#Bi vit#Th#Lin Hoa#Lin Hng#Tnh Khnh#L in Khnh#271485#Tnh Hi## 00788000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070039000660080005001050090011001100100005001210110 01500126021016900141020000900310039000500319020000600324020001100330013000700341 02000080034802000080035600500130036400500120037700500090038900500110039800500090 0409015003200418#VL11.00268#VL11.00269#Vi?t#121#294.3#^214#n Trung Hoa du k#Thng Phng, Thng Thin, Linh Bu...#^aH.#^aTn gio#2011#^a175tr.^b26cm#T p hp nhng bi vit, bi th y cm xc du n ni thnh tch t Pht ca nh ng ngi c du hnh t nc v i sng tn ngng o Pht ti n v Trun g Quc#o Pht#KVn#n #Trung Quc#271486#Du hnh#Di tch#Thng Phng#Thng Thin#Linh Bu#Thun Tnh#Hnh Hu#TTS ghi: Thin vin Vin Chiu## 00823000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020017000450070036000620080005000980090011001030100005001140110 01500119021031400134020000900448020001000457039000500467006001400472006001500486 015004900501013000700550#VL11.00271#VL11.00270#Vi?t#PH124T#294.3#^214#Pht t Ta m kinh#Dch: Cu Ma La Thp, Thch Ph Tu#^aH.#^aTn gio#2010#^a303tr.^b29cm#G ii thiu ni dung b Pht t Tam kinh gm Kinh Bn mi hai chng Thnh gio l u truyn v ci Phng ng, kinh Di gio nhng li thit yu cui cng ca Nh Lai khi Pht vo Nit Bn, bi Cnh Sch ca T Quy Sn ni v dng mch sng t p th lc ho phi lun duy tr trong s tu hnh c o ca ho thng#o Ph t#Kinh Pht#KVn#Thch Ph Tu#Cu Ma La Thp#TTS ghi: Phn vin Nghin cu Ph t hc Vit Nam#271487## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070029001010080005001300090019001350100 00500154011001500159020001200174020000900186020001400195005000900209005000700218 039000500225013000700230#VV11.01346#VV11.01347#35000#Vi?t#H561D#372.62#^214#H ng dn hc tt mn tp lm vn lp 2, 3, 4, 5#S.t., b.s.: Anh Qun, Duy An#^aH.# ^aBch khoa H Ni#2011#^a159tr.^b21cm#Tp lm vn#Tiu hc#Sch c thm#Anh Qu n#Duy An#KVn#271488## 00721000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020033000880070 01500121004004200136008000500178009001900183010000500202011001500207021016700222 020000800389020002200397039000500419013000700424#VV11.01348#VV11.01349#VV11.0135 0#VV11.01351#39000#Vi?t#T500L#621.5#^214#Nguyn c Li#T lnh v my iu ho gia dng#Nguyn c Li#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aH.#^aBch k hoa H Ni#2011#^a164tr.^b21cm#Gii thiu nguyn l lm vic, cu to, vn hnh iu chnh, bo dng nh k, sa cha h hng, cch lp t t lnh c my nn hi, my iu ho khng kh gia dng#T lnh#My iu ho nhit #KVn#271489# # 00843000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020025000770070021001020080 00500123009001900128010000500147011001500152021036100167020000800528039000500536 020001000541013000700551020000700558#VV11.01352#VV11.01353#VV11.01354#79000#Vi? t#S450T#671.7#^214#Nguyn Vn Lc#S tay cng ngh m in#Nguyn Vn Lc ch.b.# ^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a255tr.^b24cm#Gii thiu cng ngh m in bao gm cc ni dung: x l b mt, m km, m ng, m niken, m crm, m bc, m vng , m thic, m ho hc, m trn phi kim loi, xi ho nhm v hp kim nhm, xi ho, phtphat ho st thp, kim tra tnh nng dung dch m, cht lng m, phn tch dung dch m, x l nc thi, bi v kh c hi, an ton v sinh cng ng hip#M in#KVn#Cng ngh#271490#S tay## 00987000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690010013000740020039000870070 03000126008000500156009001900161010000500180011001500185021028800200020001400488 03900050050200400180050700500160052502000110054101500620055201300070061402000090 0621020001900630#VV11.01355#VV11.01356#VV11.01358#VV11.01357#65000#Vi?t#H250T#6 21.31#^214#Phm Vn Ho#H thng thng tin trong h thng in#Phm Vn Ho, n g Tin Trung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a139tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn cc tn hiu, h thng thng tin, bin i tn hiu, cc nguyn l ghp knh, c c h thng thng tin (nh h thng tin vi ba, h thng tin si quang, h thng t in ti ba, h thng HTC tng hp), mt s h thng tin o lng v iu khin tr ong cng nghip hin nay#H thng in#KVn#Ti bn ln th 1#ng Tin Trung#Gi o trnh#TTS ghi: Tp on in lc Vit Nam. Trng i hc in lc#271491#T n hiu#H thng thng tin## 00745000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690010013000740020013000870070 01300100008000500113009001900118010000500137011001500142021024400157020001300401 039000500414004001800419020001100437013000700448#VV11.01359#VV11.01360#VV11.0136 1#VV11.01362#68000#Vi?t#T406K#330.01#^214#Bi Minh Tr#Ton kinh t#Bi Minh Tr #^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a271tr.^b24cm#Trnh by bi ton ti u ho tng qut v cc vn c s, quy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, quy hoch n g, quy hoch phi tuyn. Trnh by cc bc xy dng m hnh kinh t v cc m h nh kinh t ln, kinh t nh v kinh t pht trin#Ton kinh t#KVn#Ti bn ln th 2#Gio trnh#271492## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001400138021012200152020000900274020000600283020002200289 020001500311039000500326013000700331#VV11.01363#VV11.01364#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 1#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m t hut vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thut# Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#271493## 00623000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001500138021012800153020000900281020000600290020002200296 020001500318039000500333013000700338#VV11.01365#VV11.01366#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 2#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a103tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m thut lp 2 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thut#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#271494## 00594000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001400138021010000152020000900252020000600261020002200267 020001500289039000500304013000700309#VV11.01367#VV11.01368#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 3#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a99tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh hc, mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy m thut lp 3#M thut#Lp 3#Phng php gin g dy#Sch gio vin#KVn#271495## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001500138021012400153020000900277020000600286020002200292 020001500314039000500329013000700334#VV11.01369#VV11.01370#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 4#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a108tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m thut 4 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thu t#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#271496## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010019000520020032000710070044001030220004001470040 08400151008000500235009001400240010000500254011001500259021010700274020001100381 02000060039202000220039802000150042000500160043503900050045101300070045600500190 0463#VV11.01371#VV11.01372#49000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Huyn Trang#Thi t k bi ging ting Vit 4#Nguyn Huyn Trang (ch.b.), Phm Th Thu H#T.1#Ti bn c chnh l theo Hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc# ^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a524tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu ging dy, cc hot ng dy v hc ch yu trn lp ca chng trnh ting Vit lp 4#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Th Thu H#KVn#271497#Nguyn Huyn Trang## 00704000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070066000780220004001440080005001480090 01400153010000500167011001500172021007600187020000500263020000600268020002200274 02000150029600500120031100500130032300500170033600500130035303900050036601300070 0371#VV11.01373#VV11.01374#43000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Thit k bi ging ton 4#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng, on Th Lan#T.2#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a371tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu, ni dung chng trnh, hot ng dy v hc ton lp 4#Ton#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguy n Tun#L Thu Huyn#Nguyn Th Hng#on Th Lan#KVn#271498## 00830000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500070072000810220004001530040031001570080 00500188009001400193010000500207011001500212021013100227020001000358020000600368 02000220037402000150039600500170041100500150042800500170044300500200046003900050 0480013000700485#VV11.01375#VV11.01376#28000#Vi?t#TH308K#428#^214#Thit k bi ging ting Anh 6#Nguyn Minh Hoi, Nguyn Th Lc, Phm Th Ho Anh, Nguyn Th Ngc Anh#T.1#Ti bn c sa cha v b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a228tr.^b2 4cm#Gii thiu mc tiu, cu trc ni dung bi ging, phng tin tr ging v p hng php i mi ging dy ph hp vi tng tit hc#Ting Anh#Lp 6#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh Hoi#Nguyn Th Lc#Phm Th Ho Anh#Ngu yn Th Ngc Anh#KVn#271499## 00666000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020030000700070039001000080005001390090 01400144010000500158011001500163021012000178020000900298020000600307020002200313 020001500335005001400350039000500364013000700369#VV11.01377#VV11.01378#17000#Vi ?t#TH308K#741.071#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 6#Nguyn Hu Hnh (ch.b.), V Th Thu H#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a127tr.^b24cm#Gii thiu ch ng trnh thit k bi ging mn m thut 6 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi phng php ging dy#M thut#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Th Thu H#KVn#271500## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020030000700070039001000080005001390090 01400144010000500158011001500163021019300178020000900371020000600380020002200386 020001500408005001400423039000500437013000700442#VV11.01379#VV11.01380#17000#Vi ?t#TH308K#741.071#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 7#Nguyn Hu Hnh (ch.b.), V Th Thu H#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a116tr.^b24cm#Gii thiu ch ng trnh thit k bi ging mn m thut vi cc ti khc nhau: v l hoa, v tranh phong cnh, tranh mi trng, an ton giao thng, cc ti v gi gn v sinh mi trng#M thut#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Th T hu H#KVn#271501## 00660000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020030000700070039001000080005001390090 01400144010000500158011001500163021011400178020000900292020000600301020002200307 020001500329005001400344039000500358013000700363#VV11.01382#VV11.01381#17000#Vi ?t#TH308K#741.071#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 8#Nguyn Hu Hnh (ch.b.), V Th Thu H#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a131tr.^b24cm#Gii thiu ch ng trnh thit k bi ging mn m thut vi nhng mc tiu, ni dung v cc p hng php ging dy#M thut#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Th Thu H#KVn#271502## 00655000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020030000700070039001000080005001390090 01400144010000500158011001400163021011000177020000900287020000600296020002200302 020001500324005001400339039000500353013000700358#VV11.01383#VV11.01384#10000#Vi ?t#TH308K#741.071#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 9#Nguyn Hu Hnh (ch.b.), V Th Thu H#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a68tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, ni dung chng trnh v phng php dy mn m thut 9 theo tng bi hc c th#M thut#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Th Thu H #KVn#271503## 00621000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010014000610020020000750030050000950070 03000145008000500175009005600180010000500236011001500241020001800256020000300274 020001200277006001000289039000500299019000800304013000700312#VV11.01385#VV11.013 86#VV11.01387#48000#Vi?t#NG551C#813#^214#Hinton, S. E.#Nga chng u xanh#Tiu thuyt kinh in v tui thiu nin ni lon#S. E. Hinton ; Thin Nga dch#^aH. #^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a263tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Thin Nga#KVn#Dch M#271504## 00578000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020017000720030012000890070 02900101008000500130009005600135010000500191011001500196020001700211020000400228 020001200232006001100244039000500255013000700260019000900267#VV11.01388#VV11.013 90#VV11.01389#86000#Vi?t#125C#823#^214#Green, Jane#u ch mnh anh#Tiu thuy t#Jane Green ; Khnh Thu dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2010#^a477tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Khnh Thu#KVn #271505#Dch Anh## 00838000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020032000680070015001000080005001150090 01400120010000500134011001500139021033800154020000800492020000900500039000500509 020001100514013000700525012002800532#VV11.01391#VV11.01392#46000#Vi?t#T306V#495 .922#^214#Phan Hng Lin#Ting Vit nhng du n vn ho#Phan Hng Lin#^aH.#^aN xb. H Ni#2010#^a254tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc phong ph v ting Vit. cp cc vn gi gn s trong sng ca ting Vit, gio dc vn ho ngn t trong giao tip cng ng, gi tr vn ho xng h, th chi ch, chi ngha, cch ni ngoa, ni ma... L gii ng n, c c s khoa hc nhng cch dng sa i, cc hin tng lm vn c ting Vit vn ho#Vn ho#Ngn ng#KVn#Ting Vi t#271506#T sch Thng Long 1000 nm## 00820000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010011000640020026000750070011001010080 00500112009001400117010000500131011001500136021034700151020000800498020001500506 020000900521039000500530013000700535#VV11.01393#VV11.01394#VV11.01395#85000#Vi? t#T310H#306.091#^214#Khnh Linh#Tm hiu vn ho th gii#Khnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a521tr.^b21cm#H thng nhng thng tin bao qut v tin trnh lch s, c trng c bn nhng gi tr vt cht ln tinh thn thuc v vn ho nh dn tc, chng tc, ngn ng, ch vit, tn ngng, tn gio, cc hot ng kinh t, k thut, cc sinh hot ngh thut, cch n mc, c x, phong tc, l nghi. ..ca mt s quc gia, khu vc tiu biu trn th gii#Vn ho#a l vn ho#Th gii#KVn#271507## 00652000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010007000650020038000720070007001100080 00500117009001400122010000500136011001500141021017300156020000800329020001600337 020000900353039000500362013000700367#VV11.01396#VV11.01397#VV11.01398#65000#Vi? t#V115H#394.1091#^214#H Sn#Vn ho m thc th gii qua hnh nh#H Sn#^aH.#^ aNxb. H Ni#2011#^a406tr.^b21cm#Cung cp kin thc v mn n, dng hp dn t rong lch s, phng php ch bin mn n, nhng nt c sc trong s giao thoa vn ho m thc ca phng ng v phng Ty#m thc#Vn ho m thc#Th gii#K Vn#271508## 00805000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010009000640020040000730070009001130080 00500122009001400127010000500141011001500146021027100161020002100432020001000453 039000500463020000900468020001000477013000700487020000900494#VV11.01399#VV11.014 01#VV11.01400#61000#Vi?t#V115H#390.091#^214#Nam Vit#Vn ho phong tc th gii qua hnh nh#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a381tr.^b21cm#Trnh by nhng n t c sc v phong tc tp qun ca mt s dn tc trn th gii, gii thch v ngun gc ra i ca mt s ngy l trng i. Gii thiu v vn ho m thc, ng hi thc x giao, tp tc hn nhn, sinh , mai tng, trang phc truyn thng v hin i...#Vn ho truyn thng#Phong tc#KVn#Tp qun#Nghi thc#271509#Th g ii## 00636000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010009000390020035000480070009000830040008000920080005001000090 01100105010000500116011001500121021017800136020001000314039000500324020000900329 020000600338020000700344013000700351#VV11.01402#69000#Vi?t#TR113#711#^214#V T hng#Trc a quy hoch ng v th#V Thng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a 272tr.^b24cm#Trnh by cng tc trc a trong thit k v nh tuyn cng trnh , quy hoch mt bng khu th, kho st v quy hoch cao theo tuyn, quy ho ch cao mt bng khu th#Qui hoch#KVn#Trc a#ng# th#271510## 00745000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010018000380020021000560070058000770040008001350080005001430090 01100148010000500159011001500164021017800179020001700357020001800374020002100392 005001700413005001300430039000500443013000700448#VV11.01403#29000#Vi?t#B250T#69 1#^214#Nguyn Vit Trung#B tng ct si thp#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Ngc Long, Phm Duy Anh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a102tr.^b24cm#Gii thiu v cu to chung ca b tng ct si, tnh cht ca b tng ct si thp, nghin cu thc nghim v b tng ct si thp, c s tnh ton kt cu b tng ct si thp#B tng ct thp#Vt liu xy dng#B tng ct li thp#Nguyn Ngc Long#P hm Duy Anh#KVn#271511## 00781000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010017000380020073000550070017001280080005001450090011001500100 00500161011001400166021023100180020000700411020000800418039000500426004000800431 020001700439020001800456020001000474013000700484#VV11.01404#29000#Vi?t#L600T#69 1#^214#Nguyn Mnh Pht#L thuyt n mn v chng n mn btng - btng ct th p trong xy dng#Nguyn Mnh Pht#^aH.#^aXy dng#2010#^a96tr.^b24cm#Tng quan v nghin cu n mn v bin php chng n mn cho b tng v b tng ct thp, n mn vt liu xy dng v b tng ct thp trong mi trng bin. Mt s bin p hp bo v kt cu b tng v b tng ct thp chng n mn#n mn#B tng#KVn# Ti bn#B tng ct thp#Vt liu xy dng#Chng mn#271512## 00724000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010015000440020025000590070033000840080005001170090011001220100 00500133011001400138021024400152020001700396020000800413039000500421004000800426 005001700434013000700451#VV11.01405#22000#Vi?t#B103T#620.10076#^214#Trn c Tr ung#Bi tp sc bn vt liu#Trn c Trung, Nguyn Vit Hng#^aH.#^aXy dng#20 10#^a70tr.^b24cm#Hng dn gii cc bi tp v sc bn vt liu: gii bi ton c hun ca c hc vt rn bin dng, ko ng tm, trng thi ng sut, ct v dp , xon thanh thng mt ct ngang trn, un thanh thng, bin dng phc tp ca t hanh, ti trng ng#Sc bn vt liu#Bi tp#KVn#Ti bn#Nguyn Vit Hng#2715 13## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010015000750020042000900070 01500132008000500147009001100152010000500163011001500168021023300183020000900416 020002000425020000900445020000400454039000500458013000700463#VV11.01406#VV11.014 07#VV11.01409#VV11.01408#85000#Vi?t#GI-104S#624.2#^214#Phm Huy Chnh#Gim st kim tra cht lng thi cng cu#Phm Huy Chnh#^aH.#^aXy dng#2010#^a304tr.^b2 4cm#Trnh by cc phng php theo di, gim st v kim tra cht lng thi cng phn mng, phn kt cu nhp v mt s hng mc sn cu thp v kt cu thp, c ng tc b tng, cht lng thi cng ch to dm b tng ct thp d ng lc#Gi m st#Kim tra cht lng#Thi cng#Cu#KVn#271514## 00778000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020012000730070058000850080 00500143009001100148010000500159011001500164021017300179020000400352020000500356 03900050036100500120036602000090037802000110038700500110039800500110040900500130 0420013000700433#VL11.00272#VL11.00275#VL11.00274#VL11.00273#79000#Vi?t#N254V#6 24.1#^214#Nn v mng#L Xun Mai (ch.b.), Hu o, Nguyn Tn, on Vit L# ^aH.#^aXy dng#2010#^a267tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c bn trong thit k nn v mng, mng nng trn nn thin nhin, mng cc, xy dng cng trnh trn nn t yu, tnh ton cc chu ti trng ngang#Nn#Mng#KVn#L Xun Mai#Xy d ng#Gio trnh# Hu o#Nguyn Tn#on Vit L#271515## 00923000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720010014000770020049000910070 03700140008000500177009001100182010000500193011001500198015004200213021025800255 02000160051302000120052902000050054102000030054602000100054900500140055903900050 0573013000700578#VL11.00276#VL11.00279#VL11.00278#VL11.00277#57000#Vi?t#PH431C# 624.1028#^214#Bi Mnh Hng#Phng chng chy n v nhim c cng trnh ngm#Bi Mnh Hng (ch.b.), ng Th Hin#^aH.#^aXy dng#2010#^a148tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v chy, n v nhim c cng trnh ngm. Gii thiu cc c im, nguyn nhn gy ra cc m c hy, nguyn nhn v cc dng nhim c. a ra mt s cc gii php phng chng chy n v nhim c khi xy dng cng trnh ngm#Cng trnh ngm#Phng chng#Ch y#N#Nhim c#ng Th Hin#KVn#271516## 00845000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670010015000720020029000870030 04000116007001500156008000500171009001100176010000500187011001500192015006600207 021020900273020001700482020001100499039000500510020000900515013000700524#VL11.00 281#VL11.00283#VL11.00282#VL11.00280#51000#Vi?t#TH300C#691#^214#ng nh Minh# Thi cng ct thp d ng lc#Gia cng v lp t ct thp d ng lc#ng nh M inh#^aH.#^aXy dng#2010#^a133tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc Tp. H Ch Minh. Khoa Xy dng#Gii thiu vt liu lm ct thp d ng lc v cch ne o gi; cc thit b ko ct thp d ng lc; Phng php tnh ton thi cng lp t ct thp d ng lc v thi cng to d ng lc cng trc, cng sau...#B t ng ct thp#Gio trnh#oanh#Thi cng#271517## 00927000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020061000400070053001010080005001540090011001590100005001700110 01500175015002200190021021600212020001700428020001100445005001000456039000500466 00500150047102000180048602000090050400400080051302000090052100500090053000500130 0539013000700552005001800559#VL11.00284#55000#Vi?t#GI-108T#691#^214#Gio trnh k thut ct thp bit hn theo phng php mun#B.s.: Hong Mc (ch.b.), Phm Trng Khu, Ng Toan...#^aH.#^aXy dng#2010#^a177tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng #Gii thiu phng php thi cng mt s loi vt liu xy dng nh trn b tng, thi cng b tng mt s cu kin, vt liu thp xy dng, sn xut v lp t c t thp bng phng php th cng, hn in h quang tay#B tng ct thp#Gio t rnh#Hong Mc#oanh#Phm Trng Khu#Vt liu xy dng#Thi cng#Ti bn#K thut#N g Toan# Qu Trung#271518#Nguyn Tin Thnh## 00846000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020040000400070065000800080005001450090011001500100005001610110 01400166021024200180020001100422005001500433039000500448005001700453020001800470 020001100488004000800499005001600507005001400523013000700537#VL11.00285#32000#V i?t#GI-108T#691#^214#Gio trnh th nghim vt liu xy dng#Nguyn Cao c, Ngu yn Mnh Pht, Trnh Hng Tng, Phm Hu Hanh#^aH.#^aXy dng#2010#^a98tr.^b27cm #Trnh by cc ch tiu vt l c bn. nh gi ngoi hnh cc loi vt liu gc h ngi t st nung, xc nh cc ch tiu vt l, c hc, kh nng chng thm n c ca cc vt liu vi can xi, xi mng pooclng, ct liu cho b tng xi mng. ..#Gio trnh#Nguyn Cao c#oanh#Nguyn Mnh Pht#Vt liu xy dng#Th nghim# Ti bn#Trnh Hng Tng#Phm Hu Hanh#271519## 00736000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020054000380080005000920090011000970100005001080110015001130210 20300128020001300331020001100344039000500355020001800360020000900378004000800387 020002000395012003600415013000700451#VL11.00286#63000#Vi?t#H561D#693#^214#Hng dn thit k kt cu thp theo TCXDVN 38 : 2005#^aH.#^aXy dng#2010#^a215tr.^b 27cm#C s l thuyt thit k kt cu thp theo trng thi gii hn; vt liu th p dng cho kt cu v lin kt; phng php tnh ton cc cu kin, tnh ton l in kt, tnh ton kt cu thp theo bn mi#Kt cu thp#Gio trnh#oanh#Vt liu xy dng#Thit k#Ti bn#Tiu chun k thut#T sch Khoa hc Cng ngh x y dng#271520## 00716000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010017000430020026000600070032000860080005001180090011001230100 00500134011001500139021022200154020000900376005001400385039000500399020000800404 020001100412004000800423013000700431#VL11.00287#53000#Vi?t#B103T#532.0076#^214# Phng Vn Khng#Bi tp thu lc chn lc#Phng Vn Khng, Phm Vn Vnh#^aH.# ^aXy dng#2010#^a172tr.^b27cm#Tm tt l thuyt v a ra cc dng bi tp v t hu lc hc nh tnh hc cht lng, ng hc cht lng v chuyn ng c th, ng lc hc cht lng - tn tht nng lng, phng trnh ng lng, dng chy q ua l v vi#Thu lc#Phm Vn Vnh#oanh#Bi tp#Gio trnh#Ti bn#271521## 00687000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010013000400020011000530030055000640070013001190080005001320090 01100137010000500148011001500153021017800168020000700346020001100353039000500364 020000400369004002900373013000700402#VL11.00288#93000#Vi?t#C460H#624.1#^214#Bi Anh nh#C hc t#Gio trnh dng cho sinh vin ngnh xy dng cu ng#Bi Anh nh#^aH.#^aXy dng#2010#^a313tr.^b27cm#Cc tnh cht vt l v c hc ca t; vic phn b ng sut trong t; k thut tnh ton ln, sc chu ti c a t, p lc ca t ln tng chn v n nh ca mi t#C hc#Gio trnh #oanh#t#Ti bn c sa cha, b sung#271522## 00965000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020038000400070061000780220004001392210040001430040008001830080 00500191009001100196010000500207011001500212015006600227005001600293005001600309 00500160032500500160034100500180035703900050037501300070038002101780038702000080 0565020001000573020000900583020001100592#VL11.00289#82000#Vi?t#GI-108T#722#^214 #Gio trnh lch s kin trc th gii#ng Thi Hong, Nguyn Vn nh (ch.b.), Nguyn nh Thi...#T.1#T x hi nguyn thu n th k XVIII#Ti bn#^aH.#^aX y dng#2010#^a307tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin trc v Quy hoch...#ng Thi Hong#Nguyn Vn nh#Nguyn nh Thi#V Th Ngc Anh#Ng uyn Trung Dng#oanh#271523#Gii thiu lch s pht trin ca cc nn kin trc t x hi nguyn thu n th k 18 nh kin trc x hi nguyn thu, kin trc Ai Cp c i, kin trc Lng H v Ba T...#Lch s#Kin trc#Th gii#Gio tr nh## 01025000000000385000450002600110000002102040001102000080021502000100022302000090 02330140007002420410005002491810008002540820004002628080005002660020038002710070 06100309022000400370221002300374004000800397008000500405009001100410010000500421 01100150042601500660044100500160050700500160052300500160053900500160055500500180 0571039000500589020001100594013000700605020001300612020001400625#VL11.00290#Gii thiu lch s pht trin ca cc nn kin trc t th k 19 n th k 20 nh k in trc phng Ty th k 19, kin trc th gii u th k 20, cao tro kin t rc hin i gia hai cuc i chin...#Lch s#Kin trc#Th gii#98000#Vi?t#G I-108T#724#^214#Gio trnh lch s kin trc th gii#ng Thi Hong, Nguyn V n nh (ch.b.), Nguyn nh Thi...#T.2#Th k XIX - th k XX#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a343tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin trc v Q uy hoch...#ng Thi Hong#Nguyn Vn nh#Nguyn nh Thi#V Th Ngc Anh#Nguy n Trung Dng#oanh#Gio trnh#271524#Thi cn i#Thi hin i## 00773000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010017000400020047000570070035001040080005001390090011001440100 00500155011001500160021018500175020001600360020001100376005001700387039000500404 020002000409004000800429020001000437020001700447013000700464#VL11.00291#72000#V i?t#C455N#693.8#^214#Nguyn Vn Phiu#Cng ngh vt liu khong cch m - cch n hit#Nguyn Vn Phiu, Nguyn Vn Chnh#^aH.#^aXy dng#2010#^a239tr.^b27cm#Gii thiu v cng ngh vt liu khong nh c s cng ngh bng khong v thu tinh , cc cu kin trn c s ca chng; perlit, verniculit n phng v cc cu kin cch nhit t chng#Vt liu khong#Gio trnh#Nguyn Vn Chnh#oanh#Vt liu c ch nhit#Ti bn#Cng ngh#Vt liu cch m#271525## 00748000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010016000410020033000570070048000900080005001380090011001430100 00500154011001400159021018300173020000900356020001100365005001300376039000500389 005001700394020001300411004000800424020000700432013000700439#VL11.00292#34000#V i?t#NH556V#624.2#^214#Nguyn Nh Khi#Nhng vn chung v m tr cu#Nguyn Nh Khi, Phm Duy Ho, Nguyn Minh Hng#^aH.#^aXy dng#2010#^a99tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim v cng trnh nhn to trn ng. Nhng vn c bn trong thit k v thi cng cu. K thut mt cu v cu to chung. M tr cu v tnh ton m tr cu#Xy dng#Gio trnh#Phm Duy Ho#oanh#Nguyn Minh Hng#Cu n g b#Ti bn#M cu#271526## 00764000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010017000400020052000570070040001090080005001490090011001540100 00500165011001500170021020000185020000800385020001100393005001400404039000500418 020001600423004000800439020002000447013000700467#VL11.00293#59000#Vi?t#H561D#00 6.6#^214#Nguyn Vit Hng#Hng dn s dng Solidworks trong thit k 3 chiu#Ng uyn Vit Hng (ch.b.), o Hng Bch#^aH.#^aXy dng#2010#^a182tr.^b27cm#Gii t hiu phn mm Solidworks ng dng trong thit k ba chiu: mi trng lm vic, thanh cng c Sketch tools, chc nng cc cng c tin ch trong thit k 3D, c ng c Extrude, Mirror, Pattern...#Tin hc#Gio trnh#o Hng Bch#oanh# ho b a chiu#Ti bn#Phn mm Solidworks#271527## 00836000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010013000380020055000510070013001060080005001190090011001240100 00500135011001500140021030400155020000900459020001100468039000500479020000900484 004000800493020000800501020000800509020001000517013000700527#VL11.00294#36000#V i?t#C125H#624#^214#L Hng Thi#Cu hi v bi tp thc hnh t chc thi cng x y dng#L Hng Thi#^aH.#^aXy dng#2010#^a109tr.^b27cm#Gii thiu qu trnh sn xut xy dng v phng n thit k t chc thi cng; k thut t chc thi cng theo phng php dy chuyn; k hoch tin trong xy dng; lp v qun tr t in thi cng bng s mng li; t chc c s vt cht k thut cho cng trng; thit k tng mt bng thi cng#Xy dng#Gio trnh#oanh#Thi cng#Ti b n#T chc#Bi tp#Thc hnh#271528## 00880000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020027000780070095001050080 00500200009001100205010000500216011001500221015005300236021013100289020001800420 02000110043800600160044903900050046500600220047002000090049200400200050100500140 0521013000700535#VL11.00295#VL11.00297#VL11.00296#60000#Vi?t#L117#621.8#^214#N guyn B Thng#Lp t ng ng gang do#Nguyn B Thng ch.b. ; Bin dch: Ph m Khnh Thu, Nguyn Th Thi Thanh ; V Minh Giang h..#^aH.#^aXy dng#2010#^a 132tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng Xy dng cng trnh th#Gii thiu v ng v cc ph kin gang do ca Pont A Mousson. K thut lp t, sa cha v b o qun ng gang do v cc ph kin#Lp t ng ng#Gio trnh#Phm Khnh Thu #oanh#Nguyn Th Thi Thanh#Gang do#Ti bn c sa cha#V Minh Giang#271529## 00718000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020086000520080005001380090011001430100005001540110 01500159021020700174020001400381039000500395020002000400020000900420013000700429 012002800436#VL11.00298#VL11.00299#320000#Vi?t#T455T#621.3#^214#Tng tp quy ch un k thut quc gia v k thut in v thi cng cc cng trnh in#^aH.#^aX y dng#2010#^a682tr.^b31cm#Gii thiu b quy chun k thut quc gia v k thut in v thi cng cc cng trnh in bao gm nhng quy nh chung, h thng ng dn in, trang b phn phi v trm bin p, bo v v t ng ho...#K thu t in#oanh#Tiu chun k thut#Thi cng#271530#Quy chun k thut Quc gia## 00804000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020072000520080005001240090011001290100005001400110 01600145021028800161020001000449039000500459020001000464020000900474020002000483 013000700503012002800510#VL11.00300#VL11.00301#550000#Vi?t#T455T#720.2#^214#Tn g tp quy chun k thut quc gia v quy hoch kin trc v xy dng#^aH.#^aXy dng#2010#^a1259tr.^b31cm#Gii thiu b quy chun k thut quc gia v quy hoch kin trc v xy dng bao gm quy chun k thut quc gia v quy hoch xy dng nng thn, v s liu iu kin t nhin dng trong xy dng, v phn loi, ph n cp cng trnh xy dng dng, cng nghip v h tng k thut th...#Qui ho ch#oanh#Kin trc#Xy dng#Tiu chun k thut#271531#Quy chun k thut Quc g ia## 00750000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020022000580030010000800070103000900220004001930080 00500197009001100202010000500213011001500218020001700233020000900250020000400259 00500150026300500120027800500130029000500060030300500120030900500120032100500070 0333039000500340013000700345005001400352005001000366#VV11.01410#VV11.01411#26500 0#Vi?t#C430M#895.9221008#^214#Cn mi vi thi gian#Tuyn th#Nguyn Ngc Am, C hu nh An, Trn c Anh... ; B.s.: Bi B Tun... ; T Thu H tuyn chn, gii thiu#T.1#^aH.#^aLao ng#2010#^a651tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguy n Ngc Am#Chu nh An#Trn c Anh#T n#Nguyn Bnh#Bi B Tun#T Bo#oanh#27 1532#o Vn Cng#T Thu H## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520010010000570020012000670030015000790070021000940080 00500115009001100120010000500131011001500136020001700151039000500168020000900173 012003500182020000800217013000700225020001700232020001400249020001100263#VV11.01 412#VV11.01413#118000#Vi?t#H454S#398.209597#^214#Minh Chu#Hn s vit#Sch tha m kho#Minh Chu s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a671tr.^b21cm#Vn hc dn gian #oanh#Vit Nam#Khm ph lch s qua truyn thuyt#Lch s#271533#Nhn vt lch s #Truyn thuyt#Giai thoi## 00793000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010013000520020025000650030047000900290021001370070 04500158008000500203009001100208010000500219011001500224021018200239020000700421 039000500428019000500433020000900438006001300447006001200460013000700472#VV11.01 414#VV11.01415#39000#Vi?t#QU100T#155.6#^214#Wood, Eve A.#Qu tng ca s phn b i#How to heal your life when your world explodes#The gift of betrayal#Eve A Woo d : Dch: Trn Th Yn, Khi Nguyn#^aH.#^aLao ng#2011#^a215tr.^b21cm#Phn tc h nhng yu t tm l, trng thi tnh cm ca con ngi khi b au kh v a r a nhng li khuyn gip con ngi vt qua nhng pht giy v c nim tin vo cuc sng#Tm l#oanh#Dch#Tnh cm#Trn Th Yn#Khi Nguyn#271534## 00589000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020034000630070016000970080005001130090 01100118010000500129011001500134021015700149020001000306039000500316020000700321 013000700328#VV11.01416#VV11.01417#18000#Vi?t#PH206X#153.6#^214#Lu Vn Hy#Php x giao trong mi tnh hung#Lu Vn Hy b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a103tr.^b20c m#Gii thiu nhng php x giao c bn nh cch ng x, ni nng, n ung, p l ... gip bn ch dng, linh hot v t tin hn trong mi tnh hung giao tip#G iao tip#oanh#ng x#271535## 00703000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010020000490020043000690070045001120080005001570090 01100162010000500173011001500178021012000193020002000313039000500333019000500338 020001000343006000800353006000900361012002400370013000700394#VV11.01418#VV11.014 19#20000#Vi?t#H103M#158#^214#Taylor, Sandra Anne#28 ngy chun b cho cuc sng tt p hn#Sandra Anne Taylor : Dch: Nh Lan, Kiu Vn#^aH.#^aLao ng#2011#^ a111tr.^b21cm#a ra nhng ch dn gip bn c c tm trng thoi mi, vui v v lm cho cuc sng ca bn thay i tr nn tt hn#Tm l hc ng dng#oanh#D ch#Cuc sng#Nh Lan#Kiu Vn#T sch Gio dc tm l#271536## 00631000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020038000680070044001060080005001500090 01100155010000500166011001500171021011500186020000900301039000500310019000500315 020001000320006001600330013000700346#VV11.01421#VV11.01420#25000#Vi?t#N114M#305 .31#^214#Vng Tinh Phm#50 vic n ng cn lm trc tui 35#Vng Tinh Phm ; Nguyn Xun Qu bin dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a158tr.^b20cm#Phn tch v ch r 50 vic ngi n ng cn lm trc tui 35 gip h thnh cng trong s ng hip v cuc sng#Nam gii#oanh#Dch#S nghip#Nguyn Xun Qu#271537## 00760000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010017000410020016000580070056000740080005001300090036001350100 00500171011001500176021020300191020001000394039000500404019000500409020000700414 005001700421020000900438006001600447013000700463#VV11.01422#72000#Vi?t#NG454N#1 53.6#^214#Hartley, Gregory#Ngn ng c ch#Gregory Hartley, Maryann Karinch ; Ng uyn Th Linh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a386tr.^b21cm# Gii thiu mt cng c hu ch - h thng R.E.A.D (xem xt, nh gi, phn tch, quyt nh) nhn din ngn ng, c ch ca bt k ai gip bn hiu r nhng iu h ni v nm bt c cm xc ca h#Giao tip#oanh#Dch#C ch#Karinch, M aryann#Ngn ng#Nguyn Th Linh#271538## 01034000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020045000540070051000990040028001500080005001780090 04900183010000500232011002500237021017300262020001000435020000700445020004500452 03900050049702000080050200500120051001500840052202000080060600500130061400500130 0627005001200640005001300652013000700665#VV11.01423#VV11.01424#105000#Vi?t#V500 T#959.731#^214#V Tng Phan vi vn ho Thng Long - H Ni#V Th Khi (ch.b.), Phan Vn Cc, L Thu Giang...#Ti bn c sa i, b sung#^aH.#^aLao ng ; Tru ng tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a448tr., 8tr. nh^b24cm#Gm nhng bi vi t c tnh cht kho cu v cuc i, s nghip ca tin s V Tng Phan (1800-18 51) v nhng nh hng ca ng trong cng cuc chn hng vn ho Thng Long#Danh nhn#H Ni#V Tng Phan, Quan nh Nguyn, (1800 - 1851)#oanh#Lch s#V Th Kh i#TTS ghi: K nim 1000 nm Thng Long - H Ni v 210 nm sinh tin s V Tn g Phan#Vn ho#Phan Vn Cc#L Thu Giang#V nh Ho#Li Vn Hng#271539## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020013000580070069000710080005001400090 04900145010000500194011001500199021014300214020001700357020001100374039000500385 019000500390006001200395013000700407005001400414#VV11.01425#VV11.01426#60000#Vi ?t#N104H#181#^214#Trang T#Nam Hoa kinh#Trang T ; Nhng Tng dch ; Lm Ty Tr ng ta, tng lun, li gii#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng t y#2011#^a349tr.^b21cm#Phn tch bnh lun cc bi vit trong cc tp Kinh "Ni thin, Ngoi thin, Tp thin". Cc hc thuyt, t tng trit hc trong cc bi kinh#Trit hc c i#Trung Quc#oanh#Dch#Nhng Tng#271540#Lm Ty Trng## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020020000660030012000860070039000980080 00500137009003600142010000500178011001500183020001700198020001100215039000500226 019000500231006001700236020001200253013000700265#VV11.01427#VV11.01428#72000#Vi ?t#L566B#895.1#^214#Nhn Hi Trung#Lu Bch anh yu em#Tiu thuyt#Nhn Hi Trun g ; Trn Qunh Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a387tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#oanh#Dch#Trn Qunh Hng#Tiu thuyt#271541 ## 00638000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020041000620070014001030080005001170090011001220100 00500133011001500138021014200153020001000295020000900305039000500314015004100319 020000500360013000700365#VV11.01429#VV11.01430#Vi?t#K305T#726.09597#^214#Chu Qua ng Tr#Kin trc cha vi bia v chung ng#Chu Quang Tr#^aH.#^aLao ng#20 10#^a147tr.^b21cm#Trnh by v kin trc cha Vit Nam; cch bi tr bia v vn bia trong cha; gii thiu v chung ng v vn chung cc thi ca cha Vit# Kin trc#Vit Nam#oanh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Cha#271542## 00770000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020028000550070047000830080018001300090011001480100 00500159011001500164021017700179020000900356039000500365020002200370005001500392 005001000407005001700417005001500434005001200449013000700461#VV11.01432#VV11.014 31#46000#Vi?t#TH107N#324.2597#^214#Thanh nin phi l ngn la#Trn Bch ng, Tng Lai, Dng Trung Quc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a155tr.^b20cm# on thanh nin Cng sn H Ch Minh qua ci nhn t nhiu gc cnh ca nhiu t c gi thuc mi tng lp ca x hi hc gi, gio s, cn b chnh quyn, nh bo, lut s...#Vit Nam#oanh#on TNCS H Ch Minh#Trn Bch ng#Tng Lai#D ng Trung Quc#Nguyn Vn ua#L Vn Nui#271543## 00590000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310140007000360020042000430030059000850290019001440070029001630080005001920090 01100197010000500208011001500213020001700228020000300245020001200248039000500260 019000500265006001100270001001200281013000700293#VV11.01433#VV11.01434#Vi?t#813# ^214#53000#ng cng ni khi u cho cuc sng mi#the point of no return is just the beginning : Tiu thuyt#Lindens last life#Alan Cohen ; Lu Vn Hy dch #^aH.#^aLao ng#2011#^a311tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#oanh#Dch#L u Vn Hy#Cohen, Alan#271544## 00755000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020012000500030046000620290014001080070031001220080 00500153009001100158010000500169011001500174021015700189020002000346039000500366 019000500371006001100376001001400387020002000401020001300421013000700434#VV11.01 435#VV11.01436#Vi?t#NG120ž#^214#30000#Ngm & sng#the "one" secret to a tot ally fulfilling life#The won thing#Peggy McColl ; Lu Vn Hy dch#^aH.#^aLao n g#2011#^a127tr.^b21cm#Phn tch nhng k nng, trit l sng cn thit v hu c h nh hng cho mi ngi, gip h vn ln vng bc trong cuc sng, hng n s thnh cng#Tm l hc ng dng#oanh#Dch#Lu Vn Hy#McColl, Peggy#B quy t thnh cng#K nng sng#271545## 00717000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020044000510070017000950080005001120090011001170100 00500128011001400133021020700147020000800354020001300362039000500375020001500380 001001200395020000600407013000700413020000700420#VV11.01437#VV11.01438#Vi?t#H428 #363.3#^214#14900#Hi - p v bo v an ninh trt t c s#Thanh Phong b.s. #^aH.#^aLao ng#2010#^a88tr.^b21cm#Gm 71 cu hi p nhng vn chung v bo v an ninh, trt t c s; vai tr, trch nhim ca cng an, dn qun t v, bo v c quan, doanh nghip, bo v dn ph trong bo v an ninh, trt t c s#An ninh#Sch hi p#oanh#Trt t tr an#Thanh Phong#C s#271546#Bo v## 00729000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020080000530070015001330080005001480090011001530100 00500164011001400169021020100183020001000384020000900394020001300403039000500416 020001300421001001000434013000700444#VV11.01439#VV11.01440#Vi?t#H428#342.597#^2 14#15800#Hi - p v quy trnh bu, min nhim bi nhim trng thn, t trn g dn ph#Xun Dng b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a80tr.^b21cm#Tm hiu nhng ni d ung c bn ca qui nh php lut v qui trnh bu, bi min trng thn, t tr ng t dn ph v nhng quyn hn, trch nhim, chnh sch i vi trng thn, t trng t dn ph#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#oanh#Cn b c s#Xun Dng #271547## 00733000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020061000550070016001160080005001320090011001370100 00500148011001500153021018100168020001000349020000900359020001300368039000500381 020000700386001001100393020000900404020001100413013000700424#VV11.01441#VV11.014 42#Vi?t#H428#346.59701#^214#23800#Hi - p v chnh sch dn s v xy dng g ia nh Vit Nam#Thanh Ngc b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a160tr.^b21cm#Trnh by d i dng hi p mt s vn lin quan n chnh sch dn s v xy dng gia nh Vit Nam nh: Kt hn, quan h gia v v chng, cha m v con, cp dng, l i hn,...#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#oanh#Dn s#Thanh Ngc#Gia nh#Chnh sch#271548## 00674000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020045000530070017000980080005001150090011001200100 00500131011001400136021015400150020001000304020000900314020001300323039000500336 020001500341001001200356020000900368013000700377#VV11.01443#VV11.01444#Vi?t#H428 #342.597#^214#13900#Hi - p v chng minh nhn dn v h chiu#Thanh Phong b .s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a68tr.^b21cm#Gm 54 cu hi - p nhng quy nh ca p hp lut v thm quyn, ch qun l, trnh t, th tc cp, i tng cp ch ng minh th nhn dn v h chiu#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#oanh#Chng minh th#Thanh Phong#H chiu#271549## 00661000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020029000530070013000820080005000950090011001000100 00500111011001500116021017400131020001000305020000900315020001300324039000500337 020000800342001000800350020000600358013000700364#VV11.01445#VV11.01446#Vi?t#H428 #342.597#^214#20800#Hi - p v dn ch c s#Yn Chi b.s.#^aH.#^aLao ng# 2010#^a132tr.^b21cm#Gm 86 cu hi v p v cc quy nh ca php lut trong vi c thc hin dn ch x, phng, th trn, trong c quan nh nc, cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#oanh#Dn ch#Y n Chi#C s#271550## 00644000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140007000500020018000570030008000750070047000830080005001300090 01100135010000500146011001500151015003900166020001700205020000900222020000400231 03900050023500500140024000500140025400500140026800500150028200500140029701300070 0311#VV11.01447#VV11.01448#Vi?t#T120T#895.9221008#^214#35000#Tm tnh nh gio# Tp th#Lng Gia Ban, Phm Vn Biu, Cao Ngc Chu...#^aH.#^aLao ng#2010#^a18 7tr.^b21cm#TTS ghi: T 4 cu lc b th nh gio#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# oanh#Lng Gia Ban#Phm Vn Biu#Cao Ngc Chu#Nguyn Vn Ch#Hong Bch D#2715 51## 00576000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140008000460020020000540030012000740070039000860080005001250090 03600130010000500166011001500171020001700186020001100203020001200214039000500226 019001600231006000800247001002400255013000700279#VV11.01449#VV11.01450#Vi?t#NGH2 00N#895.1#^214#118000#Nghe ni anh yu em#Tiu thuyt#Thun Gian Khuynh Thnh ; Vit H dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a683tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#oanh#Dch Trung Quc#Vit H#Thun Gian Khuyn h Thnh#271552## 00723000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070021000840080005001050090011001100100 00500121011001500126020001100141020002000152021019700172012002700369005001000396 005000400406039000500410013000700415020001100422#VV11.01451#VV11.01452#88000#Vi ?t#H125H#650.1#^214#Hu hc hc & doanh nhn Do Thi#B.s.: Nguyn L, DSC#^aH.#^ aLao ng#2010#^a463tr.^b21cm#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Khai thc trit l v "Hu Hc Hc" (hnh thc v tm a con ngi) ca ngi Trung Quc xa kt h p vi tr tu lm giu ca ngi Do Thi c th to ra cha kho vng trong t duy kinh doanh#Tr tu kinh doanh Do Thi#Nguyn L#DSC#oanh#271553#Doanh nh n## 00746000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020066000690070046001350080005001810090 05300186010000500239011001500244020000800259020000400267019000900271021012000280 020001100400006001100411006001000422039000500432013000700437#VV11.01453#VV11.014 54#68000#Vi?t#S550T#947.08#^214#Abramov, Aleksei#S tht v ba t v lng Len in v khu m bn tng thnh Kremli#Aleksei Abramov ; Dch: Trung Hiu, Tun Kho a#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a343tr.^b21cm# Lch s#Nga#Dch Nga#Gii thiu v lch s lng Lenin v khu m danh d bn tn g thnh Kremli v nhng bc thng trm ca t nc Lin X#Lng Lnin#Trung Hi u#Tun Khoa#oanh#271554## 00551000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020043000620070016001050080005001210090 01100126010000500137011001500142020001500157020000900172021010400181039000500285 013000700290#VV11.01455#VV11.01456#52000#Vi?t#N114T#641.8#^214#L Anh Sn#555 c ch pha ch sinh t v nc gii kht#L Anh Sn b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a383 tr.^b21cm#Nc gii kht#Ch bin#Gii thiu vt liu v hng dn thc hin cc h pha ch 555 loi nc gii kht sinh t t cc loi qu#oanh#271555## 00717000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520070043001010080005001440090011001490100 00500160011001500165020001900180020001900199021010900218039000500327006000900332 006001600341013000700357012002400364020001800388020000900406#VV11.01458#VV11.014 57#35000#Vi?t#M458T#808.06#^214#100 danh tc kinh in c nh hng n tui th #S.t., bin dch: Kin Vn, Thun Nghi Oanh#^aH.#^aLao ng#2010#^a222tr.^b21cm #Tc phm kinh in#Nghin cu vn hc#Gii thiu 100 danh tc vn hc kinh in c nh hng bao lp th h tr v c thanh thiu nin yu thch#oanh#Kin V n#Thun Nghi Oanh#271556#T sch Tm l gio dc#Vn hc thiu nhi#Th gii## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020034000650070037000990080005001360090 01100141010000500152011001500157020001100172020000900183021019200192039000500384 012002800389006001100417013000700428#VV11.01459#VV11.01460#48000#Vi?t#V115H#613 .7#^214#Th i Phong#Vn ho dng sinh trong o gio#Th i Phong ; Thanh Mi nh bin dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a302tr.^b21cm#Dng sinh#Sc kho# cao vic n ung iu v gii thiu phng php tp luyn dng sinh n gin, hiu q u nh iu ho hi th, tnh tm ngi thin... duy tr sc kho, phng nga v iu tr bnh tt#oanh#T sch Sc kho & i sng#Thanh Minh#271557## 00738000000000289000450002600110000002600110001100600100002201400070003204100050 00391810006000440820004000508080005000540010018000590020024000770030037001010290 01800138007003400156008000500190009001100195010000500206011001500211020002200226 021017800248039000500426020001000431013000700441#VV11.01461#VV11.01462#Vnh Khi #66000#Vi?t#H107T#155#^214#Armstrong, Thomas#Hnh trnh ca cuc i#navigating the twelve stages of life#The human odyssey#Thomas Armstrong ; Vnh Khi dch#^ aH.#^aLao ng#2011#^a302tr.^b21cm#Tm l hc pht trin#Phn tch s pht trin tm l theo tng giai on trng thnh trong cuc i ca mi con ngi gip c ho bn c th nm bt v vn dng thay i cuc sng lm cho n tt hn#oanh# Con ngi#271558## 00871000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020024000540070043000780080005001210090011001260100 00500137011001500142021022900157020000800386005001100394039000500405015004600410 02000070045602000180046300500130048100500140049400500140050800500160052201300070 0538#VV11.01463#VV11.01464#20000#Vi?t#NG419K#959.731#^214#Ngc Khnh t v ng i#L Ngc , Dip T Phc, Cao Ngc Chu...#^aH.#^aLao ng#2010#^a171tr.^b21c m#Gii thiu s lc v lch s, a l, hnh chnh, vn ho v tn cc ng ph ti phng Ngc Khnh. Tp hp cc bi vn th ca ngi truyn thng lch s, h o hng, nhng phong cnh p, cuc sng i mi ca phng Ngc Khnh#Lch s#L Ngc #oanh#Tc phm k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#H Ni#Phng Ngc Khnh#Dip T Phc#Cao Ngc Chu#L Quang Hinh#Trn Th T Tm#271559## 00556000000000289000450002600110000002600110001102000170002200600160003901400080 00550410005000631810005000680820006000738080005000790010011000840020005000950030 02000100007003400120008000500154009003600159010000500195011001500200020001100215 020001200226019001600238039000500254013000700259#VV11.01465#VV11.01466#Vn hc h in i#Nguyn Thanh An#125000#Vi?t#T107#895.1#^214#L Ty Mn#Tanh#Tiu thuyt kinh d#L Ty Mn ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch V it#2011#^a540tr.^b24cm#Trung Quc#Tiu thuyt#Dch Trung Quc#oanh#271560## 00660000000000265000450002600110000002600110001102000080002201400070003004100050 00371810006000420820010000488080005000580020026000630080005000890090011000940100 00500105011001500110020000800125020000900133015003900142020000700181021019400188 039000500382013000700387#VV11.01467#VV11.01468#Lch s#50000#Vi?t#H400N#929.095 97#^214#H Ng Vit Nam xa & nay#^aH.#^aLao ng#2011#^a163tr.^b24cm#Dng h#Vi t Nam#TTS ghi: Ban Lin lc h Ng Vit Nam#H Ng#Trnh by cc hot ng dn g tc ca dng h Ng v ph h ca h Ng. S lc v mt s danh nhn h Ng t ng lu tn trong s sch v cc c nhn tiu biu trn nhiu lnh vc ca dng h ny#oanh#271561## 00684000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500010017000550020023000720030019000950070017001140080 00500131009004900136010000500185011001500190020000900205020000900214021018300223 039000500406013000700411#VV11.01469#VV11.01470#155000#Vi?t#H419#370.9597#^214# Nguyn Cnh Ton#Hc ui kp & vt#Tuyn tp tc phm#Nguyn Cnh Ton#^aH. #^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a787tr.^b24cm#Gio dc#V it Nam#Nhng vn chung v ch trng, ng li gio dc ca Vit Nam. Trnh by nhng gii php c th v dy, hc, thi v sng to, nghin cu trong khoa hc; nh gio v ngnh s phm#oanh#271562## 00685000000000265000450002600110000002000080001101400080001904100050002718100070 00320820010000398080005000490020023000540080005000770090011000820100005000930110 02500098020000800123020000900131015003900140020000700179021018200186039000500368 004003900373013000700412#VV11.01471#Lch s#160000#Vi?t#PH100H#929.09597#^214#P h h h Ng Vit Nam#^aH.#^aLao ng#2011#^a603tr., 3tr. nh^b24cm#Dng h#Vit Nam#TTS ghi: Ban Lin lc h Ng Vit Nam#H Ng#Gii thiu ph h nhng dng h Ng Vit Nam c chp ni t khi t n cc i sau v ph h nhng dng h Ng cn cha chp ni c v dng gc th th nhng c ti ngy nay#oanh#T i bn ln th 1 c sa cha, b sung#271563## 00665000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020046000670070016001130080005001290090 03300134010000500167011001500172020001000187021015200197039000500349020000800354 013000700362020000600369020001200375#VN11.00327#VN11.00328#28000#Vi?t#K600T#636 .5#^214#Nguyn Minh Tr#K thut nui g tht, g trng h gia nh#Nguyn Min h Tr#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a144tr.^b19cm#Chn nui#Trnh by k thut chn nui g tht v g trng bao gm cch chn ging, nhu cu dinh dng, k thut chn nui; Phng php chm sc v bo v n g#oanh#G tht#2 71564#G #H gia nh## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020027000660070017000930080005001100090 03300115010000500148011001500153020001100168021011100179039000500290020000300295 012003400298020000300332020000400335013000700339#VN11.00329#VN11.00330#25000#Vi ?t#K600T#634#^214#Nguyn c Cng#K thut trng i, kh, na#Nguyn c Cng#^ aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a120tr.^b19cm#Trng trt#Trnh by c im, c tnh sinh hc, iu kin sinh thi v phng php trng trt, chm s c cy na, i, kh#oanh#Na#Ngi nng dn lm giu khng kh#i#Kh#271565## 00636000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020032000660070014000980080005001120090 03300117010000500150011001500155020001300170021014100183039000500324020000300329 020000900332020001000341013000700351#VN11.00331#VN11.00332#25000#Vi?t#CH121#63 6.5#^214#Trn Vn Bnh#Chn on v iu tr bnh g#Trn Vn Bnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a120tr.^b19cm#Bnh gia cm#Gii thiu chn on mt s bnh g nh bnh Niu ct xn, gumboro, bnh vim thanh kh qun truyn nhim... v phng php phng, iu tr#oanh#G#iu tr#Chn on#271566## 00773000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020065000660070017001310220004001482210 09300152008000500245009003300250010000500283011001500288021013100303020001100434 020000900445039000500454013000700459005001700466#VN11.00333#VN11.00334#25000#Vi ?t#K600T#635#^214#Nguyn Xun Giao#K thut sn xut rau sch - rau an ton theo tiu chun Vietgap#Nguyn Xun Giao#T.2#Da chut, b xanh, b , c chua, m p ng, t ngt, u cve, u a, su ho, ci c...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a120tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn v k thut canh tc, chm sc bo qun v phn phi sn phm rau an ton n tay ngi tiu d ng#Trng trt#Rau sch#oanh#271567#Nguyn Xun Giao## 00763000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020065000660070017001310220004001482210 08500152008000500237009003300242010000500275011001400280021013000294020001100424 020000900435039000500444013000700449005001700456#VN11.00335#VN11.00336#25000#Vi ?t#K600T#635#^214#Nguyn Xun Giao#K thut sn xut rau sch - rau an ton theo tiu chun Vietgap#Nguyn Xun Giao#T.1#Bp ci, ci tho, ci ngt, ci xanh, sp l, rau mung, rau n sng, rau gia v...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng n gh#2010#^a120r.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn v k thut canh tc, ch m sc bo qun v phn phi sn phm rau an ton n tay ngi tiu dng#Trng t rt#Rau sch#oanh#271568#Nguyn Xun Giao## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020036000650070016001010080005001170090 03300122010000500155011001500160020001000175020001300185021020200198039000500400 020000800405013000700413#VN11.00337#VN11.00338#28000#Vi?t#M458T#638#^214#Phan c Nghim#100 cu hi p v nui ong ly mt#Phan c Nghim#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a139tr.^b19cm#Chn nui#Sch hi p#Gii thiu nhng c im c bn v cu to ca con ong v n ong. Trnh by nhng k thut c b n trong chn nui ong ly mt nh dng c nui ong, b tr cu ong v thng ong , phng php bt ong...#oanh#Ong mt#271569## 00675000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020031000660070017000970080005001140090 03300119010000500152011001500157020001100172021011900183039000500302020001100307 012003400318020000400352020000500356020000500361013000700366#VN11.00339#VN11.003 40#28000#Vi?t#K600T#634#^214#Nguyn c Cng#K thut trng cam, qut, bi#Ng uyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a156tr.^b19cm#Trng t rt#Gii thiu cc ging cam, qut v bi Vit Nam. Hng dn k thut trng v phng tr su bnh cho cam, qut, bi#oanh#Cy n qu#Ngi nng dn lm gi u khng kh#Cam#Qut#Bi#271570## 00663000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020061000680070017001290080005001460090 03300151010000500184011001500189020001100204021014900215039000500364020001100369 020001000380013000700390#VN11.00341#VN11.00342#28000#Vi?t#C120N#631.5#^214#Nguy n c Cng#Cm nang k thut nhn ging cy v sn xut ging cy trng#Nguyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a160tr.^b19cm#Trng trt# Trnh by k thut xy dng vn m v cc phng php nhn ging cy; Gii th iu cch nhn ging hoa, cy cnh v mt s loi cy thng dng khc#oanh#Nhn g ing#Cy trng#271571## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020009000680030004000770070014000810080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VN11.00343#VN11.00344#37000#Vi?t#B305M#895.9221#^214#C ao Xun Thi#Bin mn#Th#Cao Xun Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a114tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271572## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020009000660030004000750070012000790080 00500091009001900096010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160 039000500164013000700169#VN11.00345#VN11.00346#32000#Vi?t#B305C#895.9221#^214#N guyn Khu#Bin cn#Th#Nguyn Khu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271573## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020010000640030004000740070010000780080 00500088009001900093010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VN11.00347#VN11.00348#28000#Vi?t#N116X#895.9221#^214#P han Thc#Nng xanh#Th#Phan Thc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271574## 00647000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020015000680030017000830070013001000080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174021015500183 039000500338020001900343013000700362#VN11.00349#VN11.00350#35000#Vi?t#419Ϳ .92209#^214#V Cnh Ton#c & suy ngm#Ph bnh vn hc#V Cnh Ton#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2011#^a140tr.^b19cm#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Ghi li nhng cm nh n, nhn xt ca tc gi v vn chng qua c nhng bi th, bi vn nh gi v o thng nh, trng v ph, truyn ngn Thi Nguyn...#oanh#Nghin cu vn hc#2 71575## 00600000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020010000680030022000780070012001000080 00500112009001900117010000500136011001500141020001200156021011500168039000500283 020001900288013000700307020000800314#VN11.00351#VN11.00352#40000#Vi?t#NG125L#89 5.92209#^214#Phm Vn V#Ngu lun#Tr chuyn vn chng#Phm Vn V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a164tr.^b19cm#Thi Nguyn#Gii thiu cc cuc tr chuyn, tra o i v vn chng ngh thut vi mt s nh vn, nh th ca tnh Thi Nguyn# oanh#Nghin cu vn hc#271576#Nh vn## 00576000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010010000530020031000630070010000940080005001040090 01100109010000500120011001400125020000800139020001000147021013200157020000900289 039000500298013000700303#VN11.00353#VN11.00354#30000#Vi?t#L106L#959.741#^214#L Th H#Lng Lai lch s & huyn thoi#L Th H#^aH.#^aLao ng#2010#^a83tr.^b1 9cm#Lch s#Thanh Ho#Gii thiu v lch s Lng Lai cng nhng truyn thuyt v nhng di tch lch s ni ting nh Ngh Lai, M Oc. sng Lng Giang...#Lng L ai#oanh#271577## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010019000550020009000740030004000830070019000870080 00500106009001100111010000500122011001400127020000900141020000400150039000500154 020001700159013000700176#VN11.00355#VN11.00356#20000#Vi?t#NG430R#895.9221#^214# Nguyn Th Hng H#Ngn roi#Th#Nguyn Th Hng H#^aH.#^aLao ng#2010#^a69tr.^ b19cm#Vit Nam#Th#oanh#Vn hc hin i#271578## 00740000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020077000500030007001270080005001340090011001390100005001500110 01400155020000900169015004300178021021200221039000500433020000800438020003300446 013000700479#VN11.00357#VN11.00358#Vi?t#V115K#331.8709597#^214#Vn kin hi ngh ln th nm ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Kho X#^aH.#^aLao ng#2010#^a92tr.^b19cm#Vn kin#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii t hiu bi pht biu khai mc Hi ngh, bo co tng kt cng tc cng on 6 thn g u nm v nhim v 6 thng cui nm 2010; ngh quyt hi ngh ln th 5 ca B an chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam#oanh#i hi#Tng lin on Lao ng Vit Nam#271579## 00741000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020084000510080005001350090011001400100005001510110015001560200 00900171015004300180021017900223039000500402020000900407020001900416020002300435 020001000458013000700468#VN11.00359#VN11.00360#Vi?t#PH110H#324.2597071#^214#Pht huy vai tr lnh o ca ng i vi giai cp cng nhn v Cng on Vit Nam# ^aH.#^aLao ng#2010#^a420tr.^b19cm#Vit Nam#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng V it Nam#Vai tr lnh o ca ng i vi giai cp cng nhn v Cng on Vit N am. Gii thiu cc vn bn mi ca Tng lin on v xy dng giai cp cng nhn , i ng cn b cng on#oanh#Lnh o#Giai cp cng nhn#ng Cng sn Vit N am#Cng on#271580## 01002000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020158000490030017002070070058002240080005002820090011002870100 00500298011001500303020000900318020001700327021021900344039000500563020001900568 00500140058700500180060100500130061900500130063200500160064501300070066102000080 0668#VN11.00361#VN11.00362#Vi?t#M458S#305.509597#^214#Mt s vn pht trin l lun v giai cp cng nhn Vit Nam trong iu kin kinh t th trng y mn h cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t#Sch chuyn kho#Hong Ch B o, Nguyn Vit Thng, Bi nh Bn (ch.b.)...#^aH.#^aLao ng#2010#^a251tr.^b19 cm#Vit Nam#Sch chuyn kho#Khi nim giai cp cng nhn Vit Nam v xu hng p ht trin trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t; Mi quan h gia giai cp cng nhn vi cc giai cp, tng lp khc trong x hi...#oanh#Giai cp cng nhn#Hong Ch Bo#Nguyn Vit Thng#Bi nh Bn#Ph m Vn c#Nguyn Ti ng#271581#L lun## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020017000710030011000880070017000990080 00500116009001100121010000500132011001500137020001700152020000900169020001100178 039000500189013000700194#VN11.00363#VN11.00364#46000#Vi?t#C450T#895.9221#^214#H ong Quang Vinh#C tch Lng Sen#Truyn th#Hong Quang Vinh#^aH.#^aLao ng#201 1#^a303tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#oanh#271582## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020007000710030017000780070017000950080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190020001000197#VN11.00365#VN11.00366#25000#Vi?t#M460N#895 .9221#^214#Ma Trng Nguyn#M ni#Th v trng ca#Ma Trng Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a61tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271583#Trng ca## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020027000650030004000920070010000960080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VN11.00367#VN11.00368#25000#Vi?t#KH300#895.9221#^214# Ngc Tun#Khi m khng c nh trng#Th#Ngc Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a65tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271584## 00434000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020009000620030004000710070008000750080 00500083009001900088010000500107011001400112020001700126020000900143020000400152 039000500156013000700161#VN11.00369#VN11.00370#25000#Vi?t#X502S#895.9221#^214#L Hng#Xun sm#Th#L Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a60tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#oanh#271585## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020008000680030004000760070014000800080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN11.00371#VN11.00372#40000#Vi?t#C400X#895.9221#^214#L Quang Vnh#C xanh#Th#L Quang Vnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a136tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271586## 00441000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010018000490020009000670030008000760070018000840080005001020090 01900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000500175 013000700180#VN11.00373#VN11.00374#Vi?t#TH108D#895.92214#^214#V Hng Gia Thanh# Tho dn#Tp th#V Hng Gia Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a94tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271587## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020008000680030004000760070013000800080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN11.00375#VN11.00376#35000#Vi?t#N452N#895.92214#^214# Hong Kim K#Ni nh#Th#Hong Kim K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a86tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271588## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020011000700030004000810070016000850080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VN11.00377#VN11.00378#30000#Vi?t#X502C#895.9221#^214#N guyn Tin Lp#Xun chiu#Th#Nguyn Tin Lp#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a131 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271589## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010017000550020021000720030004000930070017000970080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000500187013000700192#VN11.00379#VN11.00380#30000#Vi?t#CH309V#895.9221#^214# Vng nh Khnh#Chiu vn bng em#Th#Vng nh Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#271590## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020010000670030004000770070013000810080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VN11.00381#VN11.00382#41000#Vi?t#H561L#895.9221#^214#B i Minh Tn#Hng la#Th#Bi Minh Tn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a107tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271591## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020010000720030004000820070018000860080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000400177013000700181012002200188#VN11.00383#VN11.00384#32000#Vi?t#N452N#895 .9221#^214#Vng Hng Trng#Ni ngi#Th#Vng Hng Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271592#T sch Ngi y u th## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010009000550020016000640030004000800070009000840080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000400166015002600170013000700196012002200203#VN11.00385#VN11.00386#25000#Vi ?t#KH300V#895.9221#^214#Min Tr#Khi vt ra ng#Th#Min Tr#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a76tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Tn tht tc gi: Tr Nha#271593#T sch Ngi yu th## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020020000660030004000860070012000900080 00500102009001900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000400175013000700179012002200186#VN11.00387#VN11.00388#30000#Vi?t#L101N#895 .9221#^214#Chu nh An#Lc no ng trng#Th#Chu nh An#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271594#T sch Ngi yu th## 00665000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010007000450020022000520070029000740080005001030090011001080100 00500119011001400124012003400138021018300172020000900355006001500364039000400379 013000700383020000900390#VN11.00389#VN11.00390#Vi?t#NH556B#294.3#^214#Narada#Nh ng bc thng trm#Narada ; Phm Kim Khnh dch#^aH.#^aTn Gio#2011#^a48tr.^b20 cm#Pht gio nguyn thu = Theravda# cp n nhng bc thng trm trong i sng ca con ngi nh: c v thua, danh thm v ting xu, ca tng v khin t rch, hnh phc v kh au rn dy ta hy gi tm bnh thn#o Pht#Phm Kim Kh nh#Mai#271595#Trit l## 00546000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010015000450020018000600070015000780080005000930090011000980100 00500109011001400114020000900128020000800137020000800145039000400153013000700157 021012800164#VN11.00391#VN11.00392#Vi?t#TH305N#294.3#^214#Thch Thanh T#Thin n in k mi#Thch Thanh T#^aH.#^aTn Gio#2011#^a48tr.^b19cm#o Pht#Gio l#Tu hnh#Mai#271596# cp ti mi lin quan gia Pht gio v khoa hc, ch ra cc phng php tu v thin gip con ngi tnh tm trong cuc sng## 00687000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010016000470020031000630070027000940080005001210090011001260100 00500137011001400142021014600156020001600302020001600318020002000334020000900354 020001500363039000400378013000700382020000800389#VN11.00393#VN11.00394#Vi?t#455 C#959.7157#^214#Hong Thanh Thi#ng Cung t thing t lnh#Hong Thanh Thi b .s., s.t.#^aH.#^aTn Gio#2011#^a12tr.^b18cm#Gii thiu cnh quan thin nhin, in tch lch s, truyn tch truyn danh, l thc v tn ngng ngi n c n g Cung ni ting t th k 14#Di tch lch s#Di tch vn ho#Danh lam thng c nh#Vit Nam#n ng Cung#Mai#271597#Yn Bi## 00413000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010008000480020015000560030004000710070008000750080005000830090 01100088010000500099011001400104020001700118020000900135020000400144039000400148 013000700152#VN11.00395#VN11.00396#Vi?t#CH454#895.9221#^214#H Giao#Chn tm v#Th#H Giao#^aH.#^aThi i#2011#^a78tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Mai#271598## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020017000620030012000790070008000910080 00500099009001100104010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161 039000400173013000700177#VN11.00397#VN11.00398#40000#Vi?t#H103N#895.9223#^214#H i Sn#Hai ngi n b#Truyn ngn#Hi Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a152tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#271599## 00715000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020013000450220004000580080005000620090012000670100005000790110 01500084015005700099021029200156020000500448039000400453013000700457020000900464 #VN11.00399#VN11.00400#Vi?t#TH507Q#336.2#^214#Thu quc t#Q.4#^aH.#^aTi chnh# 2010#^a102tr.^b19cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu. - Lu hnh ni b#Bao gm cc bi vit lin quan n thu quc t nh: cc im mi trong nguyn tc chung v chng li dng v tc ng i vi lp k hoch trnh thu quc t, tr n thu, sn ui ngi trn thu, cng vi cc tin tc v thu trong nc v cc v n c th mt s to n nc ngoi v thu#Thu#Mai#271600#Th gii## 00690000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020014000480030034000620290012000960080005001080090012001130100 00500125011001500130021019100145020001000336020001400346020000900360020001800369 039000400387013000700391020001400398#VN11.00402#VN11.00401#Vi?t#L504H#343.59709# ^214#Lut hi quan#Bilingualism Vietnamese - English#Law customs#^aH.#^aTi chn h#2010#^a150tr.^b15cm#Gii thiu lut hi quan vi nhng qui nh chung v qui nh c th v nhim v, t chc, th tc hi quan, ch kim tra, gim st, qu n l, x l, khen thng v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut hi quan#Vi t Nam#Vn bn php lut#Mai#271601#Sch song ng## 01046000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020089000460070076001350080005002110090014002160100005002300110 01400235015003700249021026600286020001000552020000700562039000400569005002100573 00500110059400500170060500500180062201300070064002000100064702000070065702000110 0664020001200675020000900687#VN11.00403#VN11.00404#Vi?t#C101V#347.597#^214#Cc v n bn ca U ban nhn dn thnh ph v khiu ni, t co v phng chng tham nh ng#B.s.: Nguyn Vn Tun Dng, L Gia nh, Nguyn Thanh Hi, Tm Diu Qunh# ^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a67tr.^b19cm#TTS ghi: Thanh tra thnh ph H Ni#Gii thiu nhng qui nh chung v qui nh c th v khiu ni, t co v phng chn g tham nhng: T chc tip dn; khiu ni, gii quyt quyt nh hnh chnh, hn h vi hnh chnh, k lut cn b, cng chc, qun l, trch nhim, gim st v vi c t chc thc hin#Php lut#H Ni#Mai#Nguyn Vn Tun Dng#L Gia nh#Nguyn Thanh Hi# Tm Diu Qunh#271602#Khiu ni#T co#Tham nhng#Phng chng#Qui nh## 00891000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020062000560080005001180090014001230100005001370110025001420150 07300167021033700240020001700577020000700594020001700601039000400618013000700622 020000800629#VN11.00405#VN11.00406#Vi?t#V115K#324.2597070959731#^214#Vn kin i hi i biu ln th XV ng b thnh ph H Ni#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a172 tr., 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b thn h ph H Ni#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b ln th XV ng b thnh ph H Ni k 2010-2015 gm: din vn khai mc, bi pht biu, bo co ch nh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b thnh ph kho XIV, ngh quyt i hi, din vn b mc v danh sch Ban chp hnh, Ban thng v, thng trc Thnh u H Ni kho XV#i hi i biu#H Ni#Vn kin i hi#Mai#27160 3#ng b## 00715000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020100000370080013001370090034001500100005001840110015001890210198002040200 01000402020001100412020001500423020001100438020001300449039000400462013000700466 #VN11.00407#Vi?t#C120N#342.59708#^214#Cm nang v chnh sch, php lut lin qua n n lnh vc bnh ng gii v v s tin b ca ph n#^aBnh Dng#^aU ban nhn dn tnh Bnh Dng#2010#^a284tr.^b19cm#Gii thiu cc vn bn ca ng, qu c hi, chnh ph, cc b ngnh ca tnh Bnh Dng v cc vn bn khc v chnh sch, php lut lin quan n lnh vc bnh ng gii v v s tin b ca ph n#Php lut#Chnh sch#Bnh ng gii#Bnh Dng#Sch tra cu#Mai#271604## 00828000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030072000940080005001660090018001710100005001890110 01400194015004400208021026100252020000800513020000800521039000400529020001500533 020000700548013000700555#VV11.01472#VV11.01473#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin Cao ng, Kho 10 h c hnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a99tr.^b21cm#TTS gh i: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II n m hc 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Mai#Tr ng i hc#S tay#271605## 00829000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030072000940080005001660090018001710100005001890110 01400194015004400208021026200252020000800514020000800522039000400530020001500534 020000700549013000700556#VV11.01474#VV11.01475#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin Cao ng, Kho 11 h c hnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a99tr.^b21cm#TTS gh i: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II n m hc 2010 - 2011, qui trnh ng k hc phn, thi kho biu, hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Mai#T rng i hc#S tay#271606## 00825000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030069000940080005001630090018001680100005001860110 01500191015004400206021026000250020000800510020000800518039000400526020001500530 020000700545013000700552#VV11.01476#VV11.01477#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin i hc Kho 3, h ch nh quy theo hc ch tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a115tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o t o ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k I nm h c 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k kh i lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Mai#Trn g i hc#S tay#271607## 00825000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030069000940080005001630090018001680100005001860110 01400191015004400205021026100249020000800510020000800518039000400526020001500530 020000700545013000700552#VV11.01478#VV11.01479#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin i hc Kho 4, h ch nh quy theo hc ch tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o t o ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II nm h c 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k kh i lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Mai#Trn g i hc#S tay#271608## 00543000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070015000620080005000770090018000820100 00500100011001500105021014200120020001300262039000400275001001500279013000700294 #VV11.01480#VV11.01481#17000#Vi?t#T406R#511#^214#Ton ri rc#Nguyn Hu Anh#^a H.#^aLao ng X hi#2010#^a201tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc cn bn v ton ri rc: C s logic, phng php m, quan h, i s Bool v hm Bool, km th eo bi tp v li gii#Ton ri rc#Mai#Nguyn Hu Anh#271609## 00668000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020030000560080005000860090018000910100005001090110 01500114021020700129020001000336020000400346039000400350020000900354020001400363 020001800377013000700395#VV11.01482#VV11.01483#60000#Vi?t#QU600#346.59704#^214 #Quy nh v quyn s dng t#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a425tr.^b21cm#Gii t hiu cc qui nh v quyn s dng t ca c nhn, php nhn, h gia nh, ch th khc do nh nc giao t v cc quyn chuyn i, chuyn nhng, tha k, t ng cho, cho thu, th chp, bo lnh...#Php lut#t#Mai#Vit Nam#Quyn s dn g#Vn bn php lut#271610## 00874000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020057000470030058001040080005001620090018001670100005001850110 01500190015007900205021027000284020000400554020001400558039000400572020001700576 020000800593013000700601#VV11.01484#VV11.01485#Vi?t#T103L#671.5028#^214#Ti liu an ton v sinh lao ng ngh hn cng ngh cao#Dnh cho ngi lao ng Vit Na m i lm vic nc ngoi#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a106tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Qun l lao ng ngoi nc#Gii thiu nhng vn chung v khoa hc bo h lao ng. Lut php, ch chnh sch bo b lao ng Vit Nam. Cc nguy c gy tai nn lao ng, bin php an ton trong qu trnh tc nghip, nhm ngn nga cc nguy c gy tai nn v s c k thut trong lnh vc hn#Hn#Cng ngh cao#Mai#V sinh lao ng#An ton#271611## 00818000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450080005000990090018001040100005001220110015001270150 06800142021031700210020001600527020001200543039000400555020001000559013000700569 #VV11.01486#VV11.01487#Vi?t#C455T#630.28#^214#Cng tc bo h lao ng trong nn g nghip, nng thn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a238tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#Gii thiu nhng chnh sch c a ng v Nh nc v cng tc bo h lao ng, ng thi hng dn ngi nng dn bit nhng nguy c v bin php ch yu nhm loi tr nguy c mt an ton, v sinh lao ng, t ci thin iu kin lao ng, trnh ri ro cho bn thn, bo v mi trng v nng cao cht lng cuc sng#Bo h lao ng#Nng nghip#Mai# Nng thn#271612## 00908000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020080000460070086001260080005002120090018002170100005002350110 01500240015004400255021016000299020002300459020000800482005001800490005001800508 005001500526005001800541039000400559020001500563020000900578013000700587#VV11.01 488#VV11.01489#Vi?t#312H#680.071#^214#nh hng o to ngh cho lc lng lao ng trong cc lng ngh truyn thng#B.s.: Nguyn Quang Vit (ch.b.), Nguyn Q uang Hng, ng Th Huyn, Dng Thnh Trung#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a238tr .^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ngh#Gii thiu tng qut v lng ngh v lng ngh truyn thng. Thc trng, nh hng v mt s gii php thc hin o to ngh trong cc lng ngh truyn thng#Lng ngh truyn thng#o t o#Nguyn Quang Vit#Nguyn Quang Hng#ng Th Huyn#Dng Thnh Trung#Mai#Ngu n nhn lc#Vit Nam#271613## 00710000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020041000460070019000870080005001060090018001110100005001290110 01500134015004400149021013900193020000900332020001700341039000400358020001200362 020001700374013000700391001001300398020000900411#VV11.01490#VV11.01491#Vi?t#GI-1 08D#331.5#^214#Gio dc ngh cho nhm i tng yu th#Mc Vn Tin ch.b.#^aH.# ^aLao ng X hi#2010#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Khoa hc Dy ngh # cp n mt s nhm yu th trn th trng lao ng gm: Ngi khuyt tt, nng dn ngho, ngi dn tc thiu s v nhm ph n ngho#Dy ngh#Ngi khuy t tt#Mai#Ngi ngho#Dn tc thiu s#271614#Mc Vn Tin#Lao ng## 00811000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030058000940080005001520090018001570100005001750110 01500180015007900195021021700274020000900491020001700500039000400517020000800521 020000900529013000700538#VV11.01492#VV11.01493#Vi?t#T103L#624.028#^214#Ti liu an ton v sinh lao ng ngh xy dng#Dnh cho ngi lao ng Vit Nam i lm v ic nc ngoi#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a158tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao n g - Thng binh v X hi. Cc Qun l lao ng ngoi nc# cp n cc nguy c gy tai nn lao ng v bin php an ton trong thi cng, phng nga tai nn l ao ng do ng cao, an ton lao ng khi s dng my, thit b thi cng xy dng , v sinh trn cng trng xy dng#Lao ng#V sinh lao ng#Mai#An ton#Xy d ng#271615## 00991000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020027000480070066000750080005001410090018001460100005001640110 01500169015004300184021033800227020002300565020000800588005001700596005001400613 005001600627005001600643039000400659005001900663013000700682#VV11.01494#VV11.014 95#Vi?t#B103T#338.90076#^214#Bi tp kinh t pht trin#B.s.: Lng Xun Dng ( ch.b.), T Th Phng, Th M Trang...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a206tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu tm tt l thuyt, c u hi trc nghim v bi tp v tng trng v pht trin kinh t, cc l thuyt tng trng kinh t. Cc m hnh chuyn dch c cu ngnh kinh t, phc li cho con ngi, phc li, lao ng, ti nguyn thin nhin, mi trng, vn, khoa h c cng ngh, chnh sch ngoi thng vi pht trin ngnh kinh t#Kinh t hc ph t trin#Bi tp#Lng Xun Dng#T Th Phng# Th M Trang#Mai Th Anh o# Mai#Nguyn Th Vn Anh#271616## 00875000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020022000470070069000690080005001380090018001430100005001610110 01500166015004300181021022800224020001400452020000800466005001700474005001900491 005001400510005002200524005001600546039000400562013000700566#VV11.01496#VV11.014 97#Vi?t#B103T#338.5076#^214#Bi tp kinh t vi m#B.s.: Lng Xun Dng (ch.b.) , Nguyn Th Vn Anh, T Th Phng...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a175tr.^b21c m#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu tm tt l thuyt, cu h i trc nghim v bi tp v kinh t hc vi m, l thuyt cung cu, l thuyt h nh vi ngi tiu dng, hnh vi ca doanh nghip, cu trc th trng, th trng lao ng v tht bi th trng#Kinh t vi m#Bi tp#Lng Xun Dng#Nguyn T h Vn Anh#T Th Phng#Nguyn Th Phng Lan# Th M Trang#Mai#271617## 00849000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020022000460070071000680080005001390090018001440100005001620110 01500167015004300182021020500225020001400430020000800444005001700452005001900469 005001600488005001600504005001600520039000400536013000700540#VV11.01499#VV11.014 98#Vi?t#B103T#339.076#^214#Bi tp kinh t v m#B.s.: Lng Xun Dng (ch.b.), Nguyn Th Vn Anh, Mai Th Anh o...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a159tr.^b21 cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu tm tt l thuyt, cu hi trc nghim v bi tp v kinh t hc v m, o lng cc bin s kinh t v m, tht nghip, tng cung cu, tin t, lm pht v kinh t hc v m ca nn kinh t m#Kinh t v m#Bi tp#Lng Xun Dng#Nguyn Th Vn Anh#Mai Th Anh o#inh Quc Tuyn# Th M Trang#Mai#271618## 00856000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070064000800080005001440090018001490100 00500167011001500172015007100187021016300258020001800421020001100439005001800450 005001600468005001700484005001400501005001600515039000400531013000700535#VV11.01 500#VV11.01501#35000#Vi?t#GI-108T#005#^214#Gio trnh tin hc i cng#V Th Lin Hng (ch.b.), Nguyn ng Cao, V H Quang nh...#^aH.#^aLao ng X hi# 2010#^a294tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa Tin h c Qun l#Gii thiu chung v cng ngh thng tin, h iu hnh v mt s cng c trong Microsoft Offices 2003, Microsoft Excel, mng my tnh v hng dn s dng Internet#Tin hc i cng#Gio trnh#V Th Lin Hng#Nguyn ng Cao#V H Quang nh#L Ngc Thnh#Nguyn Tin t#Mai#271619## 00818000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420010012000470020031000590070012000900080005001020090018001070100 00500125011001500130015004300145021031300188020001100501039000400512020000900516 013000700525020002000532#VV11.01503#VV11.01502#Vi?t#GI-108T#331.12#^214#Nguyn T ip#Gio trnh th trng lao ng#Nguyn Tip#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a607 tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by khi nim, c i m, phn loi ca th trng lao ng; cc yu t ca th trng lao ng v ph n tch th trng lao ng; thng tin th trng lao ng, cng tnh hnh th t rng lao ng Vit Nam, quc t v xut khu lao ng; mt s vn v dch v vic lm ni chung v ca Vit Nam ni ring#Gio trnh#Mai#Vic lm#271620#Th trng lao ng## 00745000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010012000460020029000580070012000870080005000990090018001040100 00500122011001500127015004300142021025400185020000900439020001100448039000400459 020000900463013000700472#VV11.01504#VV11.01505#Vi?t#GI-108T#658.3#^214#Nguyn Ti p#Gio trnh k hoch nhn lc#Nguyn Tip#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a338tr. ^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu i tng, phm vi, ni dung k hoch nhn lc. C s l lun v thc tin lp k hoch nhn lc ch o doanh nghip v cc k hoch s lng, nng sut lao ng, o to, pht trin , qu tin lng cng cc yu t thc hin k hoch nhn lc#Nhn lc#Gio tr nh#Mai#K hoch#271621## 00902000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010012000460020034000580070033000920080005001250090018001300100 00500148011001500153015004300168021035800211020001100569020001100580039000400591 020001000595005001200605013000700617#VV11.01506#VV11.01507#Vi?t#GI-108T#331.2#^2 14#Nguyn Tip#Gio trnh tin lng - tin cng#Nguyn Tip (ch.b.), L Thanh H #^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a422tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu i tng, chc nng, nguyn tc t chc v phng php nghi n cu tin lng. Nhng c im ca tin lng trong nn kinh t th trng, ti n lng ti thiu, cc ch tin lng, ph cp lng, hnh thc tr lng, t in thng, quy ch v qun l nh nc v tin lng, chnh sch tin lng tro ng nn kinh t th trng v hi nhp quc t#Tin lng#Gio trnh#Mai#Tin cn g#L Thanh H#271622## 00918000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020027000470070059000740080005001330090018001380100005001560110 01500161015004300176021023000219020001600449020001100465039000400476005001600480 00500170049600500130051300500140052600500110054001300070055102000170055802000170 0575#VV11.01508#VV11.01509#Vi?t#GI-108T#331.25#^214#Gio trnh bo h lao ng#T rnh Khc Thm (ch.b.), Nguyn c Trng, V Mnh Hng...#^aH.#^aLao ng X hi #2010#^a395tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu nhng kin thc chung v bo h lao ng, k thut an ton, v sinh v ch , chnh sch, qun l ca nh nc v bo h lao ng. ng thi hng dn t chc trin khai cng tc bo h lao ng trong cc doanh nghip#Bo h lao ng#Gio trnh #Mai#Trnh Khc Thm#Nguyn c Trng#V Mnh Hng#on Minh Ho#Ng Kim T#2716 23#An ton lao ng#V sinh lao ng## 00752000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420010012000470020026000590070012000850040018000970080005001150090 01800120010000500138011001500143015004300158021024800201013000700449020001500456 020001100471039000400482#VV11.01510#VV11.01511#Vi?t#GI-108T#331.25#^214#Nguyn T ip#Gio trnh ngun nhn lc#Nguyn Tip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a422tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by mt s vn c bn v ngun nhn lc. Nhng c im ch yu ca ngun nhn lc Vi t Nam v ngun nhn lc nng thn trong qu trnh cng nghip ho, hin i h o. Cc gii php o to, pht trin, qun l nh nc v ngun nhn lc#271624 #Ngun nhn lc#Gio trnh#Mai## 00788000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010012000460020029000580070012000870220004000990080005001030090 01800108010000500126011001500131015004300146021025700189020000900446020000900455 020001100464039000400475013000700479005001200486#VV11.01512#VV11.01513#Vi?t#GI-1 08T#331.2#^214#Nguyn Tip#Gio trnh nh mc lao ng#Nguyn Tip#T.1#^aH.#^aL ao ng X hi#2010#^a294tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Tr nh by nhng kin thc c bn v i tng, ni dung v v tr ca mn nh mc lao ng. Cc vn chung v phng php nh mc lao ng, kho st thi gian lao ng, lp d tho mc lao ng, tiu chun, t chc v qun l cng tc n h mc lao ng#nh mc#Lao ng#Gio trnh#Mai#271625#Nguyn Tip## 00920000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020024000480070068000720080005001400090018001450100005001630110 01500168015004300183021025600226020001000482005002100492005001400513005001600527 005001400543039000400557013000700561005001500568020001000583020001300593#VV11.01 515#VV11.01514#Vi?t#L504T#343.59704#^214#Lut thu, lut k ton#Nguyn Th Tuy t Vn (ch.b.), Trn Th Thu Thu, Trn Kiu Trang...#^aH.#^aLao ng X hi#2010 #^a462tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by cc bi gi ng v lut thu: lut thu thu nhp c nhn, lut thu thu nhp doanh nghip, lu t thu gi tr gia tng, lut thu ti nguyn... v lut k ton: cng tc k t on v ngh nghip k ton, x l vi phm php lut trong lnh vc k ton#Lut thu#Nguyn Th Tuyt Vn#Trn Thu Thu#Trn Kiu Trang#Phm Kim Thoa#Mai#271626 #Hong Th Minh#Bi ging#Lut k ton## 00977000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070073000770040036001500080005001860090 01800191010000500209011001500214015005100229021019000280020000900470020001100479 02000110049000500160050103900040051701300070052102000270052800500200055500500180 0575005001600593005001800609#VV11.01516#VV11.01517#60000#Vi?t#H250T#658#^214#H thng thng tin qun tr#B.s.: Nguyn Ngc c, Nguyn Hunh Anh V (ch.b.), Ng uyn Hong Minh...#Ti bn ln 1, c chnh sa b sung#^aH.#^aLao ng X hi#20 10#^a300tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng Tp. H Ch Minh#Gii thiu cc khi nim c bn v thng tin, h thng thng tin kinh doanh, thng tin doan h nghip, thng tin theo chc nng v quy trnh pht trin, qun tr h thng th ng tin kinh doanh#Qun tr#Kinh doanh#Gio trnh#Nguyn Ngc c#Mai#271627#H thng thng tin qun l#Nguyn Hunh Anh V#Nguyn Hong Minh#Nguyn Hong n#Hu nh Bo Chu## 00815000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020023000650070037000880080005001250090 01800130010000500148011001500153015005700168021025300225020002300478020001100501 005001400512039000400526013000700530#VV11.01518#VV11.01519#42000#Vi?t#K312T#338 .9#^214#Phm Vn Dng#Kinh t hc pht trin#Phm Vn Dng (ch.b.), Ng Thng L i#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V in i hc M H Ni#Trnh by nhng vn c bn v kinh t hc pht trin: l thuyt v m hnh tng trng pht trin kinh t, vn, lao ng, ti nguyn th in nhin, khoa hc cng ngh, c cu kinh t vi tng trng pht trin kinh t v chin lc tng trng kinh t#Kinh t hc pht trin#Gio trnh#Ng Thng L i#Mai#271628## 00953000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010015000420020013000570030040000700070062001100080005001720090 01800177010000500195011001500200015004300215021028800258020001300546020001000559 020001000569005001800579005001300597039000400610013000700614020001800621#VV11.01 521#VV11.01520#Vi?t#T406C#515#^214#Nguyn Th Sn#Ton cao cp#Bi ging dng ch o sinh vin h i hc#B.s.: Nguyn Th Sn (ch.b.), L Th Thu Chinh, o Huy Toan#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a259tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao n g - X hi#Bao gm cc khi nim v ni dung c bn nht ca gii tch ton hc v i s tuyn tnh nh: hm mt bin, o hm v vi phn ca hm mt bin, ph p tnh phn tch, hm s hai bin s, phng trnh vi phn v sai phn, ma trn v nh thc, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vct#Ton cao cp#Gii tc h#Bi ging#L Th Thu Chinh#o Huy Toan#Mai#271629#i s tuyn tnh## 00627000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010023000420020018000650030012000830070029000950080005001240090 01800129010000500147011001500152015004100167021012400208020000800332020001000340 039000400350013000700354#VV11.01522#VV11.01523#Vi?t#B103G#540#^214#Dng ng Ki n Phng#Bi ging ho hc#H cao ng#Dng ng Kin Phng ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a346tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Y t Ninh Bnh#Gii th iu cc bi ging l thuyt c bn v cc cu hi lng gi v ho hc i cng , ho hc v c, hu c - phn tch#Ho hc#Bi ging#Mai#271630## 00821000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400010018000450020020000630030012000830070024000950080005001190090 01800124010000500142011001500147015009400162021026700256020001100523020001000534 039000400544013000700548#VV11.01524#VV11.01525#Vi?t#309D#610.73#^214#Cao Th H ng Lin#iu dng c bn 1#H cao ng#Cao Th Hng Lin ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a358tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Y t Ninh Bnh. - Tn sch ngoi ba: Bi ging iu dng c bn 1#Gii thiu cc bi ging v: lch s ng nh iu dng, chc nng, nh hng pht trin, o c, qui trnh iu dng. .. v mt s kin thc, k nng c bn trong qu trnh thc hnh chm sc iu d ng, chm sc ngi bnh, km theo cu hi trc nghim sau mi bi#iu dng#B i ging#Mai#271631## 01029000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020068000460070057001140080005001710090033001760100005002090110 01500214015006400229021018100293020001000474020001000484020000900494020001800503 00500150052100500130053600500170054900500180056600500150058403900040059901300070 0603020000800610020001700618020000600635020001400641#VL11.00302#VL11.00303#Vi?t# C101V#343.597#^214#Cc vn bn qun l nh nc v ging vt nui v thc n ch n nui#Ch.b.: Hong Kim Giao, Kim Tuyn, Nguyn Thanh Sn...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a824tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Chn nui#Cung cp cc vn bn nh nc nh Lut ca Quc hi Vi t Nam, Php lnh, Ngh nh, Thng t ca chnh ph, cc B, Ban, Ngnh lin qu an n lnh vc chn nui v thc n chn nui#Php lut#Chn nui#Vit Nam#Vn bn php lut#Hong Kim Giao# Kim Tuyn#Nguyn Thanh Sn#Nguyn Xun Dng#Tr n Th Xng#Mai#271632#Thc n#Qun l nh nc#Ging#ng vt nui## 00904000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480010015000530020019000680070063000870080005001500090 01800155010000500173011001500178015006500193021020400258020001000462020000900472 00500150048100500160049600500200051200500190053200500160055103900040056701300070 0571#VL11.00304#VL11.00305#110000#Vi?t#QU105T#332.1#^214#Trn Huy Hong#Qun tr ngn hng#Trn Huy Hong (ch.b), Nguyn ng Dn, Trm Th Xun Hng...#^aH.# ^aLao ng X hi#2010#^a518tr.^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa Ngn hng#Gii thiu tng quan v qun tr ngn hng cc lnh vc nh qun tr chin lc kinh doanh, qun tr vn, n, ti sn, ri ro, kt qu ti chnh, cng tc t chc, ngun nhn lc v marketing ngn hng#Ngn hng#Qu n tr#Trn Huy Hong#Nguyn ng Dn#Trm Th Xun Hng#Trng Quang Thng#Nguy n Quc Anh#Mai#271633## 00716000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020033000540030051000870070038001380080005001760090 01800181010000500199011001500204021011800219020001100337020000900348005000900357 039000400366013000700370005000800377020000900385020002000394#VL11.00306#VL11.003 07#298000#Vi?t#M458T#338.092#^214#100 chn dung doanh nhn ni bt#Hnh trnh n nhng c m v b quyt thnh cng#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH .#^aLao ng X hi#2010#^a579tr.^b27cm#Gii thiu cc cu chuyn v cuc i, s nghip v nhng b quyt thnh cng ca 100 doanh nhn Vit Nam v th gii#Do anh nhn#Vit Nam#Qu Long#Mai#271634#Kim Th#Th gii#B quyt thnh cng## 01068000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020122000580070050001800080005002300090018002350100 00500253011001500258021030600273020000800579020002100587020000900608005001700617 03900040063401300070063800500140064502000230065902000210068202000160070302000230 0719#VL11.00308#VL11.00309#295000#Vi?t#106C#324.2597071#^214#ng cng sn Vi t Nam vn dng t tng H Ch Minh v dn vn trong cuc khng chin chng Php - M v thi k i mi#S.t., tuyn chn: Nguyn Quang Th, L Trung Kin#^aH.# ^aLao ng X hi#2010#^a497tr.^b27cm#Gii thiu cng tc dn vn trong t tng H Ch Minh v s vn dng ca ng ta trong cuc khng chin chng Php - M, thi k i mi. Mt s bi vit v m hnh thc hin tt cng tc "dn vn kho " a phng; km theo cc vn bn ca ng, nh nc, cc b ban ngnh lin q uan v cng tc dn vn#Dn vn#T tng H Ch Minh#Vit Nam#Nguyn Quang Th#M ai#271635#L Trung Kin#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Thi k i mi#ng Cng sn Vit Nam## 00665000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020074000480080005001220090018001270100005001450110015001500150 04600165021010600211020001000317020001700327020000900344020001700353020001800370 039000400388013000700392#VL11.00310#VL11.00311#Vi?t#T123H#344.59704#^214#Tp hp vn bn php lut hin hnh v an ton lao ng, v sinh lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a359tr.^b27cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gii thiu cc vn bn ca chnh ph, cc b, ban ngnh lin quan v an ton lao n g v v sinh lao ng#Php lut#V sinh lao ng#Vit Nam#An ton lao ng#Vn b n php lut#Mai#271636## 00825000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010014000460020048000600070066001080080005001740090018001790100 00500197011001500202015005400217021016200271020001800433020000800451020000900459 005001900468005001700487039000400504013000700508020000800515#VL11.00312#VL11.003 13#Vi?t#B450V#351.597#^214#Phm Hi Hng#B vn bn mu v bi tp mn son tho vn bn#B.s.: Phm Hi Hng (ch.b.), V Th Thanh Huyn, V Th Lan Hng#^aH.# ^aLao ng X hi#2010#^a157tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi. B mn Lut#Gii thiu nhng kin thc c bn v th thc vn bn v vn phong h nh chnh - cng v cng cc quyt nh hnh chnh c bit v vn bn hnh chnh thng thng#Son tho vn bn#Vn bn#Vit Nam#V Th Thanh Huyn#V Th Lan H ng#Mai#271637#Bi tp## 00836000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010020000420020024000620030012000860070064000980080005001620090 01800167010000500185011001500190015004100205021021200246020001400458020001300472 020001000485039000400495013000700499005001400506005001400520#VL11.00319#VL11.003 18#Vi?t#B103G#611#^214#Phm Th Lng Bng#Bi ging gii phu hc#H cao ng#B .s.: Phm Th Lng Bng (ch.b.), Phm nh Yn, m Ph Trng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a379tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng Y t Ninh Bnh#Trnh by nh ng kin thc c bn v gii phu hc h xng, h c, h tun hon, h thn kinh , h h hp, h tiu ho, h tit niu, h sinh dc, h ni tit, tu sng v gi i phu cc gic quan ca c th ngi#Gii phu hc#C th ngi#Bi ging#Mai# 271638#Phm nh Yn#m Ph Trng## 01012000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020113000570030110001700070032002800080005003120090 01800317010000500335011001500340021025300355020001000608020001000618020000900628 020001700637005001500654039000400669013000700673020000500680020001300685#VL11.00 316#VL11.00317#298000#Vi?t#QU600#343.59706#^214#Quy nh mi v u i h tr doanh nghip, qun l thu, k khai thu: Nghip v qun l ti chnh doanh nghi p#Hng dn mi v qun l s dng ho n, ch hon thu, gia hn np thu, gii p cc tnh hung thc t#Thu Ngn Trc s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a482tr.^b28cm#Bao gm nhng kin thc v nghip v qun l ti ch nh doanh nghip nh: quy nh mi v u i h tr doanh nghip, qun l thu, k khai thu, th tc thu, hng dn mi nht v s dng ho n, h tr u t vay vn, gii p cc tnh hung thc t#Php lut#Ti chnh#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Thu Ngn Trc#Mai#271639#Thu#Doanh nghip## 00933000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020108000540070038001620080005002000090018002050100 00500223011001500228021032500243020000900568020001300577005000900590005000800599 039000400607013000700611020000800618020001700626#VL11.00314#VL11.00315#298000#V i?t#B100T#373.246#^214#375 tnh hung gii p trong lnh vc o to dy ngh - Quy nh mi hng dn cng tc dy ngh nm 2010#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a645tr.^b28cm#Hng dn x l 375 tnh hu ng trong lnh vc o to dy ngh: cng tc o to, thnh lp, chia, tch, sp nhp, gii th, ng k hot ng dy ngh, qui ch t chc hot ng, qui tc, qui trnh xy dng, qun l, cng tc hc sinh, sinh vin v cc qui nh mi n ht ca nh nc lin quan n cng tc o to dy ngh#Dy ngh#Sch hi p#Q u Long#Kim Th#Mai#271640#o to#Vn bn php qui## 00684000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020073000490080005001220090011001270100005001380110014001430210 23900157020000800396020001700404020002200421039000400443013000700447#VL11.00320# VL11.00321#Vi?t#C455T#338.709597#^214#Cng ty TNHH MTV Than Khe Chm - Vinacomin 25 nm xy dng v pht trin#^aH.#^aLao ng#2010#^a52tr.^b29cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca cng ty TNHH mt thnh vin Than Khe Chm - Vinacomic trong chng ng 25 nm (1986-2011), km theo nhng bi vit, hnh n h, lnh o, cc ca khc v cng ty v cc hot ng ca cng ty#Lch s#Cng ng hip than#Cng ti Than Khe Chm#Mai#271641## 00766000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020055000540080005001090090018001140100005001320110 01500137015002100152021025700173020001000430020002200440020000900462020001800471 039000400489013000700493#VN11.00460#VN11.00461#30000#Vi?t#TR312T#347.597#^214#T rnh t khiu ni, t co theo lut khiu ni, t co#^aH.#^aLao ng X hi#201 0#^a140tr.^b19cm#Ph lc: tr. 136-138#Gii thiu nhng qui nh chung v qui n h c th v khiu ni v gii quyt khiu ni; t co, gii quyt t co; vic t chc tip cng dn; qun l, gim st, khen thng, gii quyt, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong lut khiu ni t co#Php lut#Lut khiu ni t co#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271642## 00945000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020061000550030046001160080005001620090018001670100 00500185011001500190015003700205021034300242020001000585020001400595020000900609 020001800618039000400636013000700640020000800647#VN11.00458#VN11.00459#18000#Vi ?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam# c sa i, b sung nm 2002, 2006, 2007#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^ a128tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: B lut lao ng#Trnh by ton vn ni dung B lut lao ng c sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007, bao gm 198 iu vi cc mc qui nh v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, tin lng, thi gi lm vic, ngh ngi, k lut lao ng, trch nhim vt cht, an ton v v sinh lao ng... v cc iu khon thi hnh#Php l ut#Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271643#B lut## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530030030000990080005001290090018001340100 00500152011001500157021027900172020001000451020000900461020001500470039000400485 013000700489020000900496020000600505#VN11.00456#VN11.00457#50000#Vi?t#H561D#347 .597#^214#Hng dn nghip v cng tc ho gii c s#Tnh hung ho gii in hnh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a296tr.^b19cm#Gii thiu m hnh t chc, cc h thc thnh lp t ho gii c s v vai tr ca Mt trn t quc Vit Nam, c c t chc thnh vin trong cng tc ho gii. Trch mt s iu trong lut hn nhn v gia nh, hnh s, dn s, t ai... cng mt s tnh hung ho gii i n hnh#Php lut#Vit Nam#Sch hng dn#Mai#271644#Ho gii#C s## 00744000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020044000560080005001000090018001050100005001230110 01500128021021100143020001000354020001000364020000900374020001800383039000400401 013000700405015002100412020001200433020000900445#VN11.00454#VN11.00455#16000#Vi ?t#QU600C#344.59704#^214#Quy ch v cnh bo, phng, chng thin tai#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a110tr.^b19cm#Gii thiu 4 quyt nh ca Th tng Chnh ph ban hnh quy ch bo p thp nhit i, bo, l; tin ng t, cnh bo sng th n; phng chng ng t, sng thn; thng tin cnh bo, d bo thin tai trn bi n#Php lut#Thin tai#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271645#Ph lc: tr. 105-10 9#Phng chng#Cnh bo## 00626000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030028001010080005001290090018001340100 00500152011001500157021012400172020001000296020000900306020001500315039000400330 013000700334020001900341#VN11.00452#VN11.00453#30000#Vi?t#H561D#351.597#^214#H ng dn nghip v qun l hnh chnh nh nc#X l tnh hung hnh chnh#^aH.#^ aLao ng X hi#2010#^a151tr.^b19cm#Gii thiu mt s tnh hung v t ai, h tch h khu, tranh chp dn s ... trong nghip v qun l hnh chnh nh nc #Nghip v#Vit Nam#Sch hng dn#Mai#271646#Qun l hnh chnh## 00678000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020031000550080005000860090018000910100005001090110 01400114020001000128020001700138020000900155020001800164039000400182013000700186 021019700193020002200390#VN11.00451#VN11.00450#10000#Vi?t#T310H#344.59704#^214# Tm hiu lut ngi khuyt tt#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a39tr.^b19cm#Php lu t#Ngi khuyt tt#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271647#Cung cp cc ni dung y v lut ngi khuyt tt gm 10 chng, 53 iu, quy nh quyn v ngha v ca ngi khuyt tt, trch nhim ca nh nc, gia nh v x hi i vi ng i khuyt tt#Lut ngi khuyt tt## 00794000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020063000550080005001180090018001230100005001410110 01500146021028100161020001000442020000900452020000900461020000800470020000900478 020001800487039000400505013000700509#VN11.00448#VN11.00449#28000#Vi?t#L504H#346 .59701#^214#Lut hn nhn v gia nh v cc quy nh hng dn v kt hn#^aH.# ^aLao ng X hi#2010#^a150tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut gia nh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v kt hn, quan h gia v v chng, cha m v con ci, ng b ni, ng b ngoi v chu, li hn, quan h hn nhn c yu t nc ngoi, x l nhng vi phm... km theo mt s qui nh khc c lin quan#P hp lut#Hn nhn#Gia nh#Kt hn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271648## 00785000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090018000600100005000780110014000830210 28000097020001000377020001700387020001200404020000900416020001800425039000400443 013000700447002006500454#VN11.00446#VN11.00447#18000#Vi?t#L504P#346.59701#^214# ^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a85tr.^b19cm#Cung cp ni dung y v Lut phng chng bo lc gia nh vi nhng qui nh chung v quy nh c th v phng ng a bo lc gia nh, bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, c quan, t chc cng mt s bin php ngn chn, x l bo lc gia n h#Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271649#L ut phng, chng bo lc gia nh v mt s bin php ngn chn## 00716000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550080005000870090018000920100005001100110 01400115021026200129020001000391020002300401020000900424020001800433039000400451 013000700455#VN11.00445#VN11.00444#15000#Vi?t#T310H#344.59704#^214#Tm hiu lu t an ton thc phm#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a66tr.^b19cm#Cung cp y n i dung Lut an ton thc phm gm 11 chng vi 72 iu quy nh quyn v ngha v ca t chc c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin sn xut, ch bin, kinh doanh thc phm v trch nhim ca qun l nh nc v an ton thc p hm#Php lut#Lut an ton thc phm#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271650## 00722000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020020000540080005000740090018000790100005000970110 01400102021028900116020001000405020001500415020000900430039000400439013000700443 020001800450#VN11.00442#VN11.00443#6500#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi ca o tui#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a27tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ngi cao tui, Hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lu t ngi cao tui#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#Mai#271651#Vn bn php lut ## 00808000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020035000550080005000900090018000950100005001130110 01500118021026300133020001000396020001700406020000900423020001800432039000400450 013000700454015006000461020000900521#VN11.00441#VN11.00440#26000#Vi?t#T310H#346 .59707#^214#Tm hiu lut cc t chc tn dng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a135 tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut cc t chc tn dng v giy php, t chc, qun tr, iu hnh ca t chc tn dng; hot ng ca t chc t n dng; vn phng i din ca t chc tn dng nc ngoi v t chc nc ngo i khc c hot ng ngn hng...#Php lut#T chc tn dng#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Mai#271652#Tn sch ngoi ba: Tm hiu lut cc t chc tn dng 2010#T n dng## 00727000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020024000550080005000790090018000840100005001020110 01400107021026700121020001000388020001000398020000900408020001800417039000400435 013000700439020001500446#VN11.00438#VN11.00439#10000#Vi?t#T310H#343.59709#^214# Tm hiu lut bu chnh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut bu chnh v cung ng v s dng dch v bu chnh; u t kinh doanh dch v bu chnh; cht lng gi cc dch v bu chnh; quyn v ngha v ca doanh nghip cung ng dch v bu chnh, ngi s dng dch v bu chnh...#Php lut#Bu chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271653#Lut bu chnh## 00788000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020047000540080005001010090018001060100005001240110 01400129021017500143020001000318020001000328020000900338020000900347020001800356 039000500374013000700379020000800386020002000394015007200414#VN11.00436#VN11.004 37#7000#Vi?t#T310H#343.59705#^214#Tm hiu lut thu s dng t phi nng nghi p#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a18tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v c n c tnh thu, ng k, khai, tnh v np thu, min thu, gim thu v mt s iu khon thi hnh Lut thu s dng t phi nng nghip#Php lut#Lut thu#T hu t#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng#271654#S dng#t phi nng nghip#Tn s ch ngoi ba: Tm hiu Lut thu s dng t phi nng nghip 2010## 00775000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550030034000680080005001020090018001070100 00500125011001500130021030300145020001000448020001300458020000900471020001800480 039000400498013000700502#VN11.00434#VN11.00435#28000#Vi?t#L504#346.59704#^214# Lut t ai# c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a152 tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh trong Lut t ai v quyn ca nh nc vi t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh chp khiu n i, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi hnh#Php lu t#Lut t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271655## 00817000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020035000550080005000900090018000950100005001130110 01400118021023600132020001000368020001000378020001100388020000900399020001800408 039000400426013000700430020002600437015006400463#VN11.00432#VN11.00433#15000#Vi ?t#T310H#346.59707#^214#Tm hiu lut trng ti thng mi#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a63tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh ca Lut trng ti thng mi v tho thun trng ti, trng ti vin, trung tm trng ti, khi kin, hi ng trng ti, bin php khn cp tm thi, phin hp gii quyt tranh chp, phn qu yt trng ti...#Php lut#Trng ti#Thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#2 71656#Lut trng ti thng mi#Tn sch ngoi ba: Tm hiu Lut trng ti th ng mi nm 2010## 00615000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530080005000730090018000780100005000960110 01400101021018300115020001000298020001500308020000900323020001800332039000400350 013000700354#VN11.00430#VN11.00431#12000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a51tr.^b19cm#Cung cp nhng vn bn php lut qui nh chung v c th v ngha v tham gia dn qun t v, t chc hot ng , ch , chnh sch v trch nhim qun l nh nc v dn qun t v#Php lut #Dn qun t v#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271657## 00785000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530080005000870090018000920100005001100110 01500115021024700130020001000377020001200387020001100399020000900410020001800419 039000400437013000700441015005900448#VN11.00428#VN11.00429#30000#Vi?t#T310H#345 .597#^214#Tm hiu lut thi hnh n hnh s#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a159tr. ^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht cnh co, ci to khn g giam gi...#Php lut#Thi hnh n#n hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#27 1658#Tn sch ngoi ba: Tm hiu Lut thi hnh n hnh s 2010## 00732000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530080005000950090018001000100005001180110 01400123021018600137020001000323020002400333020000900357020001800366039000400384 013000700388015007100395#VN11.00426#VN11.00427#10000#Vi?t#T310H#346.597#^214#T m hiu lut ngn hng nh nc Vit Nam#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a38tr.^b19c m#Gii thiu mt s iu quy nh v t chc v hot ng ca ngn hng nh n c, cc vn v ti chnh k ton, thanh tra gim st ngn hng, kim ton ni b, cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut ngn hng nh nc#Vit Nam#Vn bn p hp lut#Mai#271659#Tn sch ngoi ba: Tm hiu Lut ngn hng nh nc Vit Na m nm 2010## 00792000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550080005000830090018000880100005001060110 01400111021025600125020001000381020000900391020000900400020001800409039000400427 013000700431020001900438015005700457#VN11.00424#VN11.00425#10000#Vi?t#T310H#346 .59701#^214#Tm hiu lut nui con nui#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a38tr.^b19c m#Gii thiu ni dung lut nui con nui vi cc nguyn tc, iu kin nui con nui, thm quyn, trnh t, th tc, quyn, ngha v ca cha m nui, con nui v cha m , trch nhim ca c quan, t chc trong vic nui con nui v cc i u khon thi hnh#Php lut#Con nui#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#271660#Lut nui con nui#Tn sch ngoi ba: Tm hiu Lut nui con nui nm 2010## 00750000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020051000460080005000970090018001020100005001200110014001250150 06400139021020900203013000700412020000700419020001700426020001300443020001700456 020000700473039000400480#VN11.00423#VN11.00422#Vi?t#S450T#622.028#^214#S tay an ton dng cho cng nhn khai thc hm l#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a53tr.^b1 2cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip than khong sn Vit Nam#Gii thiu c c s c nguy him, c hi c th xy ra ni lm vic v cch phng, x l t h tiu s c. c bit a ra cc bin php an ton lao ng v v sinh lao n g i vi cng nhn khai thc hm l#271661#Hm l#V sinh lao ng#Khai thc m #An ton lao ng#S tay#Mai## 00749000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020050000460080005000960090018001010100005001190110014001240150 06400138021021300202020000700415020001700422020000900439020001700448020000700465 039000400472013000700476#VN11.00420#VN11.00421#Vi?t#S450T#624.028#^214#S tay an ton dng cho cng nhn vn hnh my i#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a35tr.^b12 cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip than khong sn Vit Nam#Gii thiu c c s c nguy him, c hi c th xy ra ni lm vic v cch phng, x l th tiu s c. c bit a ra cc bin php an ton lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn khai vn hnh my i#My i#V sinh lao ng#Vn hnh#An ton lao ng#S tay#Mai#271662## 00779000000000277000450002600110000002600110001102000130002202000170003502000090 00520200017000610200007000780390007000850410005000921810006000970820004001038080 00500107002005100112008000500163009001800168010000500186011001400191015006400205 021021700269020000800486013000700494#VN11.00418#VN11.00419#Khai thc m#V sinh lao ng#Vn hnh#An ton lao ng#S tay#P.Dung#Vi?t#S450T#622#^214#S tay an t on dng cho cng nhn vn hnh my xc#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a57tr.^b12c m#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip Than Khong sn Vit Nam#Gii thiu cc s c nguy him, c hi c th xy ra ti cc m khai thc v cch phng, x l th tiu s c. c bit a ra cc bin php an ton lao ng v v sinh l ao ng i vi cng nhn vn hnh my xc#My xc#271663## 00801000000000289000450002600110000002600110001102000130002202000170003502000080 00520200017000600200007000770390007000840410005000911810006000960820004001028080 00500106002004300111008000500154009001800159010000500177011001400182015006400196 021022900260020000800489013000700497020000700504#VN11.00416#VN11.00417#Khai thc m#V sinh lao ng#An ton#An ton lao ng#S tay#P.Dung#Vi?t#S450T#622#^214# S tay an ton dng cho th bn mn hm l#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a53tr.^b 12cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip Than Khong sn Vit Nam#Gii thiu cc s c nguy him, c hi c th xy ra vi nhng ngi ang lm vic trong l v cch phng, x l th tiu s c. c bit a ra cc bin php an to n lao ng v v sinh lao ng i vi th bn mn hm l#Bn mn#271664#Hm l# # 00817000000000289000450002600110000002600110001102000130002202000170003502000170 00520200007000690390007000760410005000831810006000880820004000948080005000980020 05600103008000500159009001800164010000500182011001400187015006400201021022900265 020000800494020000900502013000700511020000900518#VN11.00414#VN11.00415#Khai thc m#V sinh lao ng#An ton lao ng#S tay#P.Dung#Vi?t#S450T#622#^214#S tay a n ton dng cho cng nhn vn hnh t vn ti#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a49 tr.^b12cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip Than Khong sn Vit Nam#Gii t hiu cc s c nguy him, c hi c th xy ra ti cc m khai thc v cch phng, x l th tiu s c. c bit a ra cc bin php an ton lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn vn hnh t vn ti ti m#An ton#Vn hnh# 271665# t ti## 00837000000000301000450002600110000002600110001102000130002202000120003502000170 00470200017000640200007000810390007000880410005000951810006001000820004001068080 00500110002006000115008000500175009001800180010000500198011001400203015006400217 021022600281020000800507020000600515013000700521020000700528#VN11.00412#VN11.004 13#Khai thc m#M l thin#V sinh lao ng#An ton lao ng#S tay#P.Dung#Vi?t #S450T#622#^214#S tay an ton dng cho cng nhn khoan, n mn m l thin#^aH. #^aLao ng X hi#2010#^a41tr.^b12cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip Tha n Khong sn Vit Nam#Gii thiu cc s c nguy him, c hi c th xy ra ti cc m khai thc v cch phng, x l th tiu s c. c bit a ra cc bi n php an ton lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn khoan, n mn m l thin#An ton#Khoan#271666#N mn## 00810000000000277000450002600110000002600110001102000130002202000120003502000170 00470200008000640200017000720200007000890390007000960410005001031810006001080820 00400114808000500118002006500123008000500188009001800193010000500211011001400216 015006400230021023100294013000700525#VN11.00410#VN11.00411#Khai thc m#M l th in#V sinh lao ng#An ton#An ton lao ng#S tay#P.Dung#Vi?t#S450T#622#^214# S tay an ton dng cho cng nhn khai thc, c in m l thin#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a41tr.^b12cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip Than Khong s n Vit Nam#Gii thiu cc s c nguy him, c hi c th xy ra ti cc m khai thc v cch phng, x l th tiu s c. c bit a ra cc bin php an t on lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn khai thc, c in m l thi n#271667## 00788000000000289000450002600110000002600110001102000130002202000070003502000170 00420200017000590200007000760390007000830410005000901810006000950820004001018080 00500105002004500110008000500155009001800160010000500178011001400183015006400197 021021400261020000800475020000800483013000700491#VN11.00408#VN11.00409#Khai thc m#Hm l#V sinh lao ng#An ton lao ng#S tay#P.Dung#Vi?t#S450T#622#^214#S tay an ton dng cho cng nhn c in l#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a53tr.^ b12cm#u ba sch ghi: Tp on Cng nghip Than Khong sn Vit Nam#Gii thiu cc s c nguy him, c hi c th xy ra vi nhng ngi ang lm vic tron g l v cch phng, x l th tiu s c. Cc quy inh an ton lao ng v v sinh lao ng i vi cng nhn c in l#An ton#C in#271668## 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020025000680070040000930080018001330090 01100151010000500162011001500167021023800182039000700420013000700427019000500434 020001200439020001100451020000900462006001700471#VV11.01539#VV11.01540#39000#Vi ?t#107L#658.8#^214#Cahill, Jonathan#nh la cho thng hiu#Jonathan Cahill ; Phan V Ngc Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a185tr.^b21cm#Tp hp y nhng chin lc c hiu qu trong vic a n tip th thnh cng, pht trin chin lc t thng hiu v bi cnh ca thng hiu, hiu bit su sc t h trng, cng nh s tng tc gia thng hiu v ngi tiu dng#P.Dung#2716 69#Dch#Thng hiu#Chin lc#Tip th#Phan V Ngc Lan## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020022000650070031000870080018001180090 01100136010000500147011001500152012001500167020001800182020000400200020001200204 006001000216039000700226013000700233019000900240#VV11.01537#VV11.01538#45000#Vi ?t#NH556S#823#^214#Hopkins, Cathy#Nhng sai lm in r#Cathy Hopkins ; Thu Huy n dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a245tr.^b20cm#Cp b cp bn#Vn hc t hiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Thu Huyn#P.Dung#271670#Dch Anh## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020024000640070031000880080018001190090 01100137010000500148011001500153012001500168020001800183020000400201020001200205 006001000217039000700227019000900234013000700243#VV11.01535#VV11.01536#39000#Vi ?t#C514#823#^214#Hopkins, Cathy#Cuc o thot lng mn#Cathy Hopkins ; Hong Y n dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a198tr.^b20cm#Cp b cp bn#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hong Yn#P.Dung#Dch Anh#271671## 00631000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000700298041000500305013000700310#VV11.01 534#TH121#895.1#^214#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#P.Dung#Vi?t#271672## 00642000000000313000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 022000500272006001000277008001800287009001100305010000500316013000700321#VV11.01 533#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trun g Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T 121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Ph c Long ; Trn Vnh dch#T.70#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#271673 ## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000700227019001600234012004000250013000700290#VV11.01532#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a125tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#P.Dung#Dch Trung Quc#Truyn tr anh dnh cho tui trng thnh#271674## 00479000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010016000430020016000590030017000750070016000920080006001080090 01700114010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177020001000189 039000700199013000700206#VV11.01531#60000#Vi?t#T310V#895.9223#^214#Nguyn Vn H ip#Tm v hng c#Tp truyn v k#Nguyn Vn Hip#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010 #^a173tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Truyn k#P.Dung#271675## 00807000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200140002280800050 00360020044000410070040000850080006001250090017001310100005001480110015001530210 18300168020000800351020002000359020004300379020001100422005001600433005001000449 005000900459005001400468005000900482039000700491013000700498#VV11.01530#Vi?t#B30 0T#324.259707092#^214#B th tnh u Qung Bnh thi thi t la#Phan Vn Khuy n, Quc Vinh, Phan Ho...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a177tr.^b21cm#Gm mt s bi vit, li th ca cc ng ch, bn b ghi li nhng ng gp to ln ca B th tnh u Nguyn T Thoan trong qu trnh hot ng cch mng, v trong lao ng sn xut#Tiu s#Hot ng cch mng#Nguyn T Thoan, B th tnh u, 1920-19 89#Qung Bnh#Phan Vn Khuyn#Quc Vinh#Phan Ho#L Vn Khuyn#Th Linh#P.Dung#2 71676## 00778000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020049000730070017001220080005001390090 01800144010000500162011001500167021027200182020001900454020001600473020000900489 039000700498013000700505#VV11.01528#VV11.01529#70000#Vi?t#QU105N#895.92209#^214 #Phm Quang Trung#Quan nim vn chng c Vit Nam t mt gc nhn#Phm Quang Tr ung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a443tr.^b21cm#Nghin cu, tm hiu v quan nim vn chng c Vit Nam, c bit nghin cu vn truyn thng v hin i, vi c su tm tuyn chn vn th v vai tr ca vn nhn trong quan nim ca ngi xa, quan nim vn chng Cao B Qut, L Qu n v quan nim th c Vit Nam#N ghin cu vn hc#Vn hc c in#Vit Nam#P.Dung#271677## 00666000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010016000420020026000580030016000840290045001000070016001450080 00600161009001700167010000500184011001600189021011700205020001100322020001000333 020001100343020000800354039000700362013000700369#VV11.01526#VV11.01527#Vi?t#T550 #491#^214#Thch Kin nh#T in Phn - Anh - Vit#Khong 14000 t#A Sanskrit - English - Vietnamese dictionary#Thch Kin nh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a 1353tr.^b21cm#Chn lc, din gii khong 14000 t thng dng Phn - Anh - Vit t nhiu th tch khc nhau lin quan ti Pht gio#Ting Phn#Ting Anh#Ting Vi t#T in#P.Dung#271678## 00424000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320010017000370020020000540030004000740070017000780080006000950090017001010100 00500118011001500123020001700138020000900155020000400164039000700168013000700175 #VN11.00489#Vi?t#TR116M#895.9221#^214#Nguyn Thanh Dn#Trng my cui tri#Th#N guyn Thanh Dn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a151tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#271679## 00464000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020027000330030011000600070014000710040018000850080006001030090017001090100 00500126011001400131020001700145020000900162020001100171039000700182013000700189 001001400196#VN11.00487#Vi?t#C514#294.3#^214#Cuc i c Pht Thch Ca#Truyn th#Ng Tng Giao#Ti bn ln th 1#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a68tr.^b19cm#V n hc hin i#o Pht#Truyn th#P.Dung#271680#Ng Tng Giao## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020021000620030004000830070008000870080 00600095009001700101010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000700167015003700174013000700211#VN11.00485#VN11.00486#50000#Vi?t#S431B#895 .9221#^214#Vn Lc#Sng bc cng trng#Th#Vn Lc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010# ^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht ca tc gi: Nguyn Vn Lc#271681## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020049000730070028001220080006001500090 01700156010000500173011001400178020001700192020000900209020000800218020000700226 039000700233013000700240#VN11.00483#VN11.00484#15000#Vi?t#T506N#398.909597#^214 #Nguyn Quc Tng#Tc ng ca dao Vit Nam v qun dn ta nh gic#Nguyn Quc T ng s.t., b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a56tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit N am#Tc ng#Ca dao#P.Dung#271682## 00437000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010015000480020015000630030004000780070015000820080006000970090 01700103010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165039000700169 013000700176#VN11.00481#VN11.00482#Vi?t#TH462G#895.9221#^214#Phan nh Ngn#Thi gian xanh#Th#Phan nh Ngn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a67tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#271683## 00436000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010017000430020015000600030004000750070017000790080006000960090 01700102010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164039000700168 013000700175#VN11.00480#27000#Vi?t#C464M#895.9221#^214#Nguyn Nguyn An#Cn m ca gi#Th#Nguyn Nguyn An#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a64tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#P.Dung#271684## 00667000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390010016000440020041000600070016001010080005001170090017001220100 00500139011001500144021016000159020001600319020001000335020001000345020001100355 020000900366013000700375039000700382#VN11.00479#27000#Vi?t#CH527C#959.7029#^214 #Lng Kim Thnh#Chuyn cc b hong b cha triu Nguyn#Lng Kim Thnh#^aH.#^ aNxb. Thun Ho#2011#^a163tr.^b19cm#Gm nhng chuyn thm cung, b s xy ra tro ng cung nh Nguyn, c bit l chuyn v cc vng phi, hong hu, cng cha v nhng thng trm trong cuc i h#Lch s cn i#Hong hu#Cng cha#Nh Nguy n#Vit Nam#271685#P.Dung## 00427000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010011000440020017000550030004000720070011000760080006000870090 01700093010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155039000700159 013000700166#VN11.00478#35000#Vi?t#D105D#895.92214#^214#Thanh Vinh#Dan du nng th#Th#Thanh Vinh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#P.Dung#271686## 00613000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020011000390030004000500070046000540080006001000090017001060100005001230110 01500128015005600143020001700199020000900216020000400225005001700229005001500246 005000900261005001000270005001700280039000700297013000700304#VN11.00477#Vi?t#H56 1X#895.9221008#^214#Hng xun#Th#Tn N Xun Tho, on Xun Hiu, Xun Lc... #^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a247tr.^b19cm#TTS ghi: Phng Thun Thnh. Cu l c b Th Hng Xun#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn N Xun Tho#on Xun Hi u#Xun Lc#Minh Tun#C Cao ng Tng#P.Dung#271687## 00392000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010015000360020009000510070015000600080006000750090017000810100005000980110 01500103020001700118020000900135020000400144039000700148013000700155#VN11.00476# Vi?t#124N#895.9221#^214#Trn Vit Tun#t nc#Trn Vit Tun#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2011#^a177tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#271688## 00818000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010023000510020036000740070037001100080018001470090 01100165010000500176011001500181012009800196021020000294020000900494020001000503 039000700513013000700520005001300527#VN11.00474#VN11.00475#31000#Vi?t#C101H#790 .1#^214#Nguyn Dng Hng Tin#Cc hot ng vui dnh cho i nhm#Nguyn Dng Hng Tin, Nguyn Hong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b19cm#T sch K nng hot ng thanh thiu nin. B sch Teambuilding. Tr chi xy dng tn h ng i#Hng dn hn 80 tr chi v hot ng rn luyn tinh thn ng i c ng nh tc dng tch cc ca chng v mc ph bin hin nay nc ta, nh t r chi mang ch khi ng, xy dng v cng c#Tr chi#Hot ng#P.Dung#271 689#Nguyn Hong## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010006000550020039000610030016001000070006001160080 00600122009001700128010000500145011001500150015004000165020001700205020000900222 020001200231039000700243013000700250#VN11.00472#VN11.00473#35000#Vi?t#N112H#895 .92234#^214#Y Ban#Ny hi tht nhn thy g cha y?#Tp truyn mini#Y Ban#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a217tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Phm Th Xun Ba n#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#271690## 00629000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070055000620220005001170080018001220090 01100140010000500151011001500156012004000171020001700211020000900228020001300237 005001300250005001300263039000700276019001400283006001100297013000700308#VN11.00 471#Vi?t#M100V#895.6#^214#14000#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N Angel dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#P.Dung#Dch Nht Bn#D. N Angel#271691## 00581000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000700265013000700272#VN11.00470#14000#C 117B#895.6#^214#Vi?t#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .29#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#271692## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000700245019001400252013000700266#VN11.00469#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.5#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#P.Dung#Dch Nh t Bn#271693## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000700247019001400254013000700268#VN11.00468#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.3#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#P.Dung#Dch Nht Bn#271694## 00587000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020001100210020001300221 005001200234006000900246019001600255039000700271013000700278#VN11.00467#Vi?t#T31 2Y#895.1#^214#16000#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; L Hng dch #T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#L Hng#Dch Trung Quc#P.Dung#271695## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000700260019001400267013000700281#VN11.00466#14000#V i?t#CH300C#895.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #P.Dung#Dch Nht Bn#271696## 00605000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN11.00465#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.38#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung#271697## 00595000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001900234006001200253039000700265019001400272013000700286#VN11.00464#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#P.Dung#Dch Nht Bn#271698## 00596000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000700254019001400261013000700275#VN11.00 463#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#P.Dung#Dch Nht Bn#271699## 00586000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000700235012003500242013000700277#VN11.00462#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .34#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#271700## 00952000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090010000830100005000930110 01500098021051100113020001000624020002300634020000900657020001800666039000700684 013000700691#VN11.00538#VN11.00539#14500#Vi?t#L504B#344.59704#^214#Lut bo v mi trng#^aH.#^aT php#2010#^a122tr.^b19cm#Gii thiu ni dung 136 iu ca L ut bo v mi trng, vi cc mc qui nh v tiu chun mi trng, nh gi m i trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng, bo tn v s dng hp l ti nguyn thin nhin, bo v mi trng trong hot ng sn xut, kinh doanh, khu th, dn c, dch v, ngun nc, bo v mi t rng bin, qun l cht thi, hp tc quc t v bo v mi trng, x l vi ph m v bi thng thit hi v mi trng... km theo cc iu khon thi hnh#Ph p lut#Lut bo v mi trng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271701## 00789000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020041000550080005000960090010001010100005001110110 01400116021028600130020001000416020000900426020000900435020001800444039000700462 013000700469020000700476020000900483020000700492#VN11.00536#VN11.00537#75000#Vi ?t#L504B#342.59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aT php# 2010#^a31tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v cc quyn c bn v b n phn ca tr em, trch nhim bo v chm sc v gio dc tr em ni chung v tr em c hon cnh c bit ni ring, nhng quy nh chung v iu khon thi h nh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Php lut#Chm sc#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271702#Bo v#Gio dc#Tr em## 00851000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530080005000890090010000940100005001040110 01400109021040900123020001000532020001400542020000900556020001800565039000700583 013000700590#VN11.00534#VN11.00535#65000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t chc V in kim st nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a31tr.^b19cm#Trnh by ni dung 50 i u ca Lut t chc Vin kim st nhn dn qui nh v thc hnh quyn cng t v kim tra, xt x cc v n hnh s, dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng, kim st vic thi hnh n, tm gi, tm giam, qun l v gi o dc ngi chp hnh n pht t, h thng t chc v hot ng ca vin kim s t nhn dn, kim st qun s... km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Vin kim st#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271703## 00555000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090010000730100005000830110 01400088021013800102020001000240020001000250020000900260020001800269039000700287 013000700294#VN11.00532#VN11.00533#12000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lut thanh tra #^aH.#^aT php#2011#^a71tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thanh tra vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc, nhim v, quyn hn v hot ng c a thanh tra#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271704## 00646000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020055000460080005001010090010001060100005001160110014001210210 20600135020001000341020001200351020000900363020001800372039000700390013000700397 #VN11.00530#VN11.00531#Vi?t#L504S#346.597#^214#Lut sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon#^aH.#^aT php#2011#^a19tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon v ton vn cc quy nh v c ho bn chng khon, cng ty i chng trong lut chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#Php lut#Chng khon#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#27 1705## 00885000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020038000550080005000930090010000980100005001080110 01400113021041500127020001000542020001600552020000900568020001800577039000700595 020001000602013000700612#VN11.00528#VN11.00529#11500#Vi?t#L504B#343.59707#^214# Lut bo v quyn li ngi tiu dng#^aH.#^aT php#2011#^a38tr.^b19cm#Gii thi u ton vn lut bo v ngi tiu dng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v vi ngi ti u dng, v trch nhim ca t chc x hi tham gia bo v quyn li ngi tiu dng, phng php gii quyt tranh chp gia ngi tiu dng t chc, c nhn ki nh doanh hng ho dch v, gii quyt tranh chp ti to... v cc iu khon th i hnh#Php lut#Ngi tiu dng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#Quyn li#271 706## 00708000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550080005000710090010000760100005000860110 01400091021028200105020001000387020001600397020000900413020001800422039000700440 013000700447#VN11.00527#VN11.00526#16000#Vi?t#L504K#346.59704#^214#Lut khong sn#^aH.#^aT php#2011#^a75tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut khong sn vi nh ng qui nh chung v qui nh c th v chin lc, qui hoch, bo v khong s n, iu tra c bn a cht v khong sn, khu vc, bo v mi trng, khai thc , s dng, ti chnh, trch nhim qun l khong sn v cc iu khon thi hnh# Php lut#Lut khong sn#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271707## 00639000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020015000520080005000670090010000720100005000820110 01400087021021800101020001000319020001500329020000900344020001800353039000700371 013000700378#VN11.00524#VN11.00525#9500#Vi?t#L504V#342.597#^214#Lut vin chc# ^aH.#^aT php#2011#^a45tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut cng chc vi nhng q ui nh chung v qui nh c th v quyn, ngha v ca vin chc, tuyn dng, s dng qun l vin chc, khen thng, x pht vi phm vin chc v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Lut vin chc#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271708## 00740000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020025000550080005000800090010000850100005000950110 01400100021029600114020001000410020002500420020000900445020001800454039000700472 013000700479#VN11.00522#VN11.00523#15000#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao th ng ng b#^aH.#^aT php#2010#^a82tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut giao th ng ng b gm 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi iu khin phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b , iu khon thi hnh#Php lut#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271709## 00717000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070031000920080005001230090010001280100 00500138011001400143021020100157020001000358020001200368020000900380020001800389 039000700407020001800414013000700432#VN11.00520#VN11.00521#13000#Vi?t#L504B#342 .597#^214#Lut bu c i biu Hi ng nhn dn#c sa i, b sung nm 2010# ^aH.#^aT php#2011#^a74tr.^b19cm#Gii thiu lnh cng b ca Ch tch nc v t on vn Lut bu c i biu Hi ng nhn dn nm 2003 v lut sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu Quc hi, Hi ng nhn dn nm 2010#Php lut#Lut bu c#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#Hi ng nhn dn#271710## 00845000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030034000780080005001120090010001170100 00500127011001400132021035000146020001000496020000900506020000900515020001800524 039000700542020001100549013000700560#VN11.00518#VN11.00519#18000#Vi?t#L504K#346 .597#^214#Lut kinh doanh bo him# c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aT p hp#2011#^a83tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh v cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him, i l bo him, doanh nghip mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch ton k t on, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen thng, x l vi phm cng c c iu khon thi hnh trong Lut kinh doanh bo him#Php lut#Bo him#Vit Nam #Vn bn php lut#P.Dung#Kinh doanh#271711## 00863000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020059000540070031001130080005001440090010001490100 00500159011001400164021038000178020001000558020000900568020001800577039000700595 013000700602#VN11.00516#VN11.00517#9000#Vi?t#H305P#342.59702#^214#Hin php n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992#c sa i, b sung nm 2001#^aH .#^aT php#2010#^a71tr.^b19cm#Trnh by ni dung hin php nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992, c b sung sa i nm 2001 v ch chnh t r, ch kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh, bo v t quc, quy n v ngha v c bn ca cng dn, quc hi, ch tch nc, chnh ph, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, to n, vin kim sot nhn dn, quc k, quc hiu, quc ca...#Hin php#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271712## 00631000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550080005000740090010000790100005000890110 01400094021017800108020001000286020000900296020000900305020001900314020001800333 039000700351013000700358#VN11.00514#VN11.00515#13000#Vi?t#L504N#346.59701#^214# Lut nui con nui#^aH.#^aT php#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, trch nhi m ca cc c quan nh nc v nui con nui v cc iu khon thi hnh#Php lut #Con nui#Vit Nam#Lut nui con nui#Vn bn php lut#P.Dung#271713## 00773000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090010000820100005000920110 01500097021033200112020001000444020002400454020000900478020001800487039000700505 013000700512#VN11.00513#VN11.00512#22000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t tng h nh chnh#^aH.#^aT php#2011#^a170tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut t tng h nh chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn ca to n, c quan, ngi tin hnh t tng, tham gia t tng, cc bin php khn cp tm th i, chng minh v chng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x, s thm v cc th tc gii quyt#Php lut#Lut t tng hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271714## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030043000830080005001260090010001310100 00500141011001400146021020100160020001000361020001200371020000900383020001800392 039000700410020001800417013000700435#VN11.00510#VN11.00511#13000#Vi?t#L504B#342 .597#^214#Lut bu c i biu Quc hi#c sa i, b sung nm 2001 v nm 20 10#^aH.#^aT php#2011#^a82tr.^b19cm#Gii thiu cc lnh ca Ch tch nc v c ng b v sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu quc hi v ton vn Lut bu c i biu quc hi nm 1997, sa i, b sung nm 2001 v 2010#Ph p lut#Lut bu c#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#i biu quc hi#271715## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020028000540080005000820090010000870100005000970110 01400102021018200116020001000298020001000308020000900318020001800327039000700345 020001800352013000700370#VN11.00508#VN11.00509#7000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#L ut thu bo v mi trng#^aH.#^aT php#2011#^a14tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut thu bo v mi trng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v cn c tnh thu, khai thu, tnh thu, np thu, hon thu v cc iu khon thi h nh#Php lut#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#Bo v mi trng#27171 6## 00759000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020023000520080005000750090010000800100005000900110 01400095021032800109020001000437020001700447020000900464020001800473039000700491 013000700498#VN11.00507#VN11.00506#8000#Vi?t#L504T#344.597#^214#Lut th dc, t h thao#^aH.#^aT php#2010#^a46tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v vic tp luyn th dc th thao cho mi ngi, th thao thnh tch cao, c s th thao, ngun lc pht trin th dc th thao, U ban -lim-pch Vit Nam v t chc x hi - ngh nghip v th thao, hp tc quc t v th thao, khen thn g v x pht vi phm trong lut th dc, th thao#Php lut#Th dc th thao#Vi t Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271717## 00757000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090010000720100005000820110 01400087021033700101020001000438020001400448020000900462020001800471039000700489 013000700496#VN11.00505#VN11.00504#13000#Vi?t#L504X#343.597#^214#Lut xy dng# ^aH.#^aT php#2010#^a98tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut xy dng c quc hi thng qua nm 2003, bao gm 123 iu vi cc mc quy nh v quy hoch xy dng , d n u t xy dng cng trnh, kho st, thit k xy dng, xy dng cng trnh, la chn nh thu v hp ng xy dng, qun l nh nc v xy dng, khe n thng v x l vi phm cng iu khon thi hnh#Php lut#Lut xy dng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271718## 00733000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020013000520080005000650090010000700100005000800110 01400085021029600099020001000395020000800405020000900413020001300422020001800435 039000700453013000700460#VN11.00502#VN11.00503#8000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t k ton#^aH.#^aT php#2010#^a46tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lut K ton gm 64 iu vi cc phn quy nh chung v quy nh c th v cng tc k ton, chng t k ton, ti khon k ton, bo co ti chnh, kim tra k ton, t ch c b my k ton v ngi lm k ton, vn khen thng v x l vi phm cng iu khon thi hnh#Php lut#K ton#Vit Nam#Lut k ton#Vn bn php lut#P. Dung#271719## 00773000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550070031000750080005001060090010001110100 00500121011001500126021029500141020001000436020002000446020000900466020001800475 039000700493013000700500#VN11.00501#VN11.00500#21000#Vi?t#L504S#346.59704#^214# Lut s hu tr tu#c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aT php#2010#^a209tr.^ b19cm#Gii thiu lut s hu tr tu c Quc hi sa i, b sung v thng qua nm 2009 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn tc gi v quy n lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng, bo v qu yn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut s h u tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271720## 00780000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020029000520080005000810090010000860100005000960110 01400101021033300115020001000448020000800458020000900466020001800475039000700493 020000700500013000700507#VN11.00498#VN11.00499#6000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lu t t chc to n nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a27tr.^b19cm#Trnh by ni dung c a lut T chc to n nhn dn gm 48 iu vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v c cu t chc to n nhn dn ti cao, to n nhn dn a phng, to n nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh, to n qun s, thm phn v hi thm, m bo hot ng ca to n cng iu khon thi hnh#Php lu t#T chc#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#To n#271721## 00685000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090010000740100005000840110 01400089021023800103020001000341020001100351020000900362020001800371039000700389 013000700396020001600403#VN11.00496#VN11.00497#10000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lu t cnh tranh#^aH.#^aT php#2010#^a73tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut Cnh tra nh gm 123 iu khon vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v kim sot hnh vi hn ch cnh tranh, hnh vi cnh tranh khng lnh mnh, iu tra, x l v vic cnh tranh... v iu khon thi hnh#Php lut#Cnh tranh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271722#Lut cnh tranh## 00733000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020022000540080005000760090010000810100005000910110 01400096021027600110020001000386020000800396020000900404020001800413039000700431 013000700438020002200445#VN11.00495#VN11.00494#6000#Vi?t#L504C#344.59705#^214#L ut cng an nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a35tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lu t Cng an nhn dn gm 43 iu vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v nhim v v quyn hn ca cng an nhn dn, t chc ca cng an nhn dn, s qu an, h s quan, v ch , chnh sch, khen thng, x l vi phm cng iu kho n thi hnh#Php lut#Cng an#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#271723#Lut cng an nhn dn## 00699000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020029000550080005000840090010000890100005000990110 01400104021024000118020001000358020001100368020000900379020001800388039000700406 020001300413013000700426#VN11.00492#VN11.00493#10000#Vi?t#L504K#346.59704#^214# Lut kinh doanh bt ng sn#^aH.#^aT php#2010#^a67tr.^b19cm#Trnh by ni dun g lut Kinh doanh bt ng sn gm 81 iu khon vi cc mc qui nh chung v q ui nh c th v kinh doanh nh, cng trnh xy dng, kinh doanh quyn s dng t, kinh doanh dch v bt ng sn... v iu khon thi hnh#Php lut#Kinh do anh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#Bt ng sn#271724## 00747000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020029000540080005000830090010000880100005000980110 01400103021029200117020001000409020001100419020000900430020001800439039000700457 020001000464013000700474#VN11.00490#VN11.00491#7500#Vi?t#L504P#344.59705#^214#L ut phng chy v cha chy#^aH.#^aT php#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ton v n lut phng chy cha chy gm nhng quy nh chung v cc quy inh c th v b in php phng chy cha chy, t chc lc lng v phng tin phng chy cha chy, u t v qun l nh nc v phng chy cha chy, khen thng v k lut km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Phng chy#Vit Nam#Vn bn php lu t#P.Dung#Cha chy#271725## 01087000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020086000530030017001390070062001560080005002180090 01000223010000500233011001500238021034300253020001000596020001700606020002000623 02000090064300500160065200500160066800500170068400500150070100500190071603900070 0735013000700742#VV11.01541#VV11.01542#98000#Vi?t#X126D#349.597#^214#Xy dng v hon thin php lut nhm bo m pht trin bn vng Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn Vn ng (ch.b.), Thi Vnh Thng, Nguyn Th Thun...#^aH.# ^aT php#2010#^a430tr.^b21cm#Phn tch, nh gi thc trng xy dng v hon th in php lut theo hng m bo pht trin bn vng ca nc ta trong cc lnh vc khc nhau ca i sng kinh t, ti chnh - ngn hng, t ai, mi trng, lao ng - vic lm, an sinh x h, chm sc sc kho, bnh ng gii, vn ho, gio dc, khoa hc, an ninh - quc phng, i ngoi#Php lut#Sch chuyn kho# Pht trin bn vng#Vit Nam#Nguyn Vn ng#Thi Vnh Thng#Nguyn Th Thun#Tr n Ngc Dng#Phm Th Giang Thu#P.Dung#271726## 01000000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020090000460030025001360070048001610080005002090090010002140100 00500224011001500229015004400244021023200288020001600520020001000536020000800546 02000070055402000070056100500180056800500140058600500110060000500130061100500120 0624039000700636013000700643#VV11.01543#VV11.01544#Vi?t#M458N#959.731#^214#1000 nm Thng Long - H Ni vi nhng s kin chnh tr - php l trng i ca t nc#K yu hi tho khoa hc#Nguyn Minh Tng, Bi Xun nh, T Th Tm...#^a H.#^aT php#2010#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. Vin Khoa hc Php l#Gi i thiu mt s tham lun ti Hi tho khoa hc tho lun v nhng gi tr v bi hc v tr quc an dn, v cc chnh sch, cc s kin chnh tr, php l trng i lin quan ti Thng Long - H Ni (khong t nm 1010 n 2009)#S kin lc h s#Chnh tr#Php l#H Ni#K yu#Nguyn Minh Tng#Bi Xun nh#T Th Tm# V Th Phng#L c Tit#P.Dung#271727## 01151000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020105000460070056001510220004002070080005002110090010002160100 00500226011001500231015005400246021039600300020001000696020001900706005001400725 00500120073900500190075100500160077000500160078603900070080201300070080902000090 0816#VV11.01545#VV11.01546#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu hng dn bi dng kin thc php lut cho gio vin mn gio dc cng dn cp trung hc c s#B.s. : Phm Kim Dung, Bi Anh Th, Nguyn Phng Tho...#T.1#^aH.#^aT php#2010#^a42 9tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Gm 10 chuyn , cung cp cc kin thc php lut mi v bo v, chm sc gio dc tr em, ph p lut hnh s v ngi cha thnh nin phm ti, x l vi phm hnh chnh, thc hin trt t an ton giao thng, bo v mi trng, hn nhn, gia nh, phng c hng ma tu, HIV/AIDS, v hng dn thc hin chng trnh, bi dng tng chuy n cho gio vin mn Gio dc cng dn cp trung hc c s#Php lut#Ti liu hng dn#Phm Kim Dung#Bi Anh Th#Nguyn Phng Tho#Ung Ngc Thun#Quch Vn Dng#P.Dung#271728#Vit Nam## 00888000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020058000460070084001040080005001880090010001930100005002030110 01500208021026600223020001000489020000900499020000900508005001600517005001600533 005001900549005001600568039000700584013000700591#VV11.01547#VV11.01548#Vi?t#H401 G#347.597#^214#Ho gii c s - Nt vn ho php l ca ngi Vit Nam#B.s.: N guyn Tt Vin (ch.b.), Quch Vn Dng, Nguyn Phng Tho, Nguyn Kim Thoa#^aH .#^aT php#2010#^a137tr.^b21cm#Tm hiu nhng ni dung ch yu v t chc v ho t ng ho gii c s. Phng thc gii quyt tranh chp v xch mch trong x hi, ni dung ca php lnh v ho gii c s cng nh nhng kh khn, vng mc v cng tc hon thin php lut v ho gii c s#Php lut#Ho gii#Vi t Nam#Nguyn Tt Vin#Quch Vn Dng#Nguyn Phng Tho#Nguyn Kim Thoa#P.Dung# 271729## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020030000550070054000850080005001390090010001440100 00500154011001500159015002700174021026600201020001100467020000800478020001100486 00500100049700500170050700500140052400500120053800500180055003900070056801300070 0575#VV11.01549#VV11.01550#65000#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Gio trnh k nng c ng chng#L Thu H (ch.b.), Nguyn Xun Bang, Trn Vn Hnh...#^aH.#^aT php#2 010#^a475tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php#Gii thiu nhng vn c bn v cng chng vin v ngh cng chng. K nng, nghip v ca cng chng vin khi g ii quyt yu cu cng chng t khi tip nhn h s n khi hon tt th tc v a vo lu tr. Qui trnh cng chng mt s hp ng, giao dch c th#Cng ch ng#K nng#Gio trnh#L Thu H#Nguyn Xun Bang#Trn Vn Hnh# c Hin#Nguy n Phng Hoa#P.Dung#271730## 00924000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020089000460070063001350080005001980090010002030100005002130110 01500218021022200233020001000455020001200465020001000477020000900487005001800496 00500160051400500100053000500140054000500120055403900070056601300070057302000180 0580#VV11.01551#VV11.01552#Vi?t#X550L#347.597#^214#X l tnh hung trong thi h nh n dn s v cc vn bn php lut v thi hnh n dn s#B.s.: Nguyn Thanh T hu, L Th Kim Dung (ch.b.), L Thu H...#^aH.#^aT php#2010#^a399tr.^b21cm#Gi i thiu cch x l nhng tnh hung v thi hiu v vic ra quyt nh thi hnh n, v k bin x l ti sn, bn u gi ti sn... trong t chc thi hnh n , v gii thiu cc vn bn php lut v thi hnh n dn s#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Nguyn Thanh Thu#L Th Kim Dung#L Thu H#Phan Huy Hiu#L Th Hng#P.Dung#271731#Vn bn php lut## 00885000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020074000690070045001430080005001880090 01000193010000500203011001500208005001700223039000600240013000700246021024000253 020001000493020001300503020001400516020000900530020002100539020001100560#VV11.01 553#VV11.01554#28000#Vi?t#QU603S#346.59704#^214#Trn Th Hu#Quyn s dng hn ch bt ng sn lin k v vn tranh chp ranh gii#B.s.: Trn Th Hu (ch.b .), Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aT php#2010#^a123tr.^b21cm#Nguyn Th Tuyt#TDung#2 71732#Gii thiu nhng khi nim lin quan n bt ng sn v quyn s dng hn ch bt ng sn lin k. Trnh by quy nh ca B Lut dn s v quyn s dn g hn ch bt ng sn lin k v thc tin p dng v ranh gii bt ng sn li n k#Php lut#Bt ng sn#Quyn s dng#Vit Nam#Bt ng sn lin k#Tranh c hp## 00784000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010007000530020083000600030019001430070007001620080 00500169009001000174010000500184011001500189039000600204013000700210021017700217 020001000394020001500404020001600419020000800435020000900443020001800452#VV11.01 555#VV11.01556#63000#Vi?t#C101V#347.597#^214#L Anh#Cc vn bn quy phm php l ut hng dn p dng php lut trong hot ng t tng#T nm 2007 - 2010#L An h#^aH.#^aT php#2010#^a451tr.^b21cm#TDung#271733#Gii thiu ni dung cc vn b n quy phm php lut hng dn p dng php lut v hnh s v t tng hnh s, v dn s v t tng dn s, v cc hot ng t tng c lin quan#Php lut#T tng dn s#T tng hnh s#T tng#Vit Nam#Vn bn php lut## 00955000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020053000480070057001010080005001580090010001630100005001730110 01500178015005000193005001200243039000600255005001700261005001500278005001200293 00500140030501300070031902102610032602000090058702000060059602000180060202000090 0620#VV11.01558#VV11.01557#Vi?t#NGH307V#342.597#^214#Nghip v kim tra, x l v n bn quy phm php lut#L Hng Sn (ch.b.), Nguyn Tt Thng, Trn Thu Giang. ..#^aH.#^aT php#2010#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Cc Kim tra Vn bn quy phm ph p lut#L Hng Sn#TDung#Nguyn Tt Thng#Trn Thu Giang#Mc Th Hoa#Phm Vn D ng#271734#Gii thiu mt s ni dung c bn ca Ngh nh s 40/2010/N-CP ngy 12/4/2010 ca Chnh ph v kim tra v x l vn bn quy phm php lut. Trnh by v tnh hnh kim tra, x l vn bn quy phm php lut v v nghip v kim tra vn bn quy phm php lut#Kim tra#X l#Vn bn php lut#Vit Nam## 00938000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020147000480070059001950080005002540090010002590100005002690110 01500274021020000289020001000489020001800499020000800517020000900525005001200534 005001500546005001300561005002000574005001600594039000700610013000700617#VV11.01 559#VV11.01560#Vi?t#GI-462T#346.597#^214#Gii thiu ngh nh s 83/2010/N-CP v ng k giao dch bo m v mt s k nng cn lu trong qun l nh nc v ng k giao dch bo m#B.s.: V c Long (ch.b.), Trn ng Tng, H Quang Huy...#^aH.#^aT php#2010#^a279tr.^b21cm#Gm cc chuyn gii thiu ni dung ngh nh s 83/2010/N-CP v ng k giao dch bo m, v cc vn bn qui phm php lut v giao dch bo m, ng k bo m v cc vn bn khc c lin qua n#Php lut#Giao dch bo m#ng k#Vit Nam#V c Long#Trn ng Tng#H Qua ng Huy#Nguyn Th Thu Hng#Phm Ngc Thng#T.Dung#271735## 00929000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020033000700070040001030080005001430090 01000148010000500158011001500163005001500178039000600193012004400199013000700243 00400200025002102650027002000100053502000090054502000100055402000100056402000080 0574020000900582#VV11.01561#VV11.01562#50000#Vi?t#TH500T#343.597#^214#Nguyn H ng Bc#Th tc hi quan xut, nhp khu#Nguyn Hng Bc (ch.b.), Nguyn B Bnh# ^aH.#^aT php#2010#^a397tr.^b21cm#Nguyn B Bnh#TDung#T sch Cm nang php lu t ca doanh nghip#271736#Ti bn, c b sung#Nu ln nhng khi nim chung v th tc hi quan v ch kim tra, gim st hi quan. Trnh by ni dung th t c hi quan, kim tra, gim st hi quan i vi cc loi hnh hng ho xut nh p khu v phng tin vn ti xut cnh, nhp cnh v qu cnh Vit Nam#Php lu t#Hi quan#Xut khu#Nhp khu#Th tc#Vit Nam## 00821000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020042000480080005000900090010000950100005001050110014001100150 05400124039000600178013000700184021032900191020001000520020001500530020000900545 020001300554#VV11.01563#VV11.01564#Vi?t#T310H#342.59708#^214#Tm hiu lut quc tch Vit Nam nm 2008#^aH.#^aT php#2008#^a89tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#TDung#271737#Gm nhng cu hi p v Lut quc t ch Vit Nam nm 2008 nh: c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha thnh nin v con nui, ng k gi quc tch Vit N am, thng bo c quc tch nc ngoi, ghi vo s h tch cc vic v quc tch v trch nhim ca cc c quan nh nc v quc tch#Php lut#Lut quc tch#Vi t Nam#Sch hi p## 00903000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020044000460070060000900080005001500090010001550100005001650110 01500170015005100185005001700236039000600253005001600259005001600275005001500291 00500170030601300070032302101860033002000100051602000070052602000100053302000090 0543020001300552#VV11.01565#VV11.01566#Vi?t#S450T#342.597#^214#S tay php lut dnh cho cn b, cng chc#B.s.: Phm Th Lan Anh, Quch Vn Dng, Nguyn Vn D ng...#^aH.#^aT php#2010#^a195tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. Cng on Vin c hc Vit Nam#Phm Th Lan Anh#TDung#Quch Vn Dng#Nguyn Vn Dng#inh Qunh M y#Phan Hng Nguyn#271738#Gm nhng cu hi tnh hung c th lin quan n quy nh ca php lut i vi cn b, cng chc c quy nh trong Lut cn b, c ng chc v Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#Php lut#Cn b#Cng chc# Vit Nam#Sch hi p## 01026000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020051000460070064000970080005001610090010001660100005001760110 01500181015010000196005001700296039000600313005001600319005002000335005001200355 005001200367013000700379021030000386020001000686020000900696020000700705#VV11.01 567#VV11.01568#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay php lut dnh cho cn b t php cp huyn#B.s.: Nguyn Cng Khn, Nguyn Ngc Anh, Dng Th Thanh Mai...#^aH.#^ aT php#2010#^a475tr.^b24cm#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php#Nguyn Cng Khn#TDung#Nguyn N gc Anh#Dng Th Thanh Mai# Thu Vn#L Anh Tun#271739#Cung cp cho cn b t php cp huyn nhng quy nh ca php lut v Lut quc tch; Lut nui con n ui; bi thng, ti nh c v trnh t, th tc thu hi t, giao t, cho thu t; cc quy nh php lut mi v nh ; l ph trc b; bo him x hi; b o him y t; Lut an ton thc phm...#Php lut#Vit Nam#S tay## 00915000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020126000460080005001720090010001770100005001870110015001920150 10000207039000600307013000700313021030500320020001000625020000900635020000700644 020001000651#VV11.01569#VV11.01570#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay kin thc php lut v nghip v dnh cho cn b thc hin cng tc ph bin, gio dc php lu t ti cc tnh min ni#^aH.#^aT php#2010#^a325tr.^b24cm#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php# TDung#271740#Cung cp nhng quy nh php lut v h tch, bo v mi trng, b o v v pht trin rng, bo v, chm sc v gio dc tr em, phng chng bo l c gia nh v php lut v xo i, gim ngho. Gii thiu mt s hnh thc ph bin, gio dc php lut ph hp vi cc tnh min ni, vng dn tc thiu s#Ph p lut#Vit Nam#S tay#Nghip v## 00737000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020055000460080005001010090010001060100005001160110015001210150 10000136039000600236013000700242021019800249020001000447020000900457020000700466 020001000473#VV11.01571#VV11.01572#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay php lut v n ghip v dnh cho cn b php ch#^aH.#^aT php#2010#^a491tr.^b24cm#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php#TDung#271741#Cung cp cho cn b php ch nhng quy nh php lut v t i chnh, tn dng, kinh doanh, nng lm nghip v cc k nng thm nh, kim t ra vn bn quy phm php lut, ph bin, gio dc php lut#Php lut#Vit Nam#S tay#Nghip v## 00759000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010014000500020049000640070014001130080005001270090010001320100 00500142011001500147039000600162013000700168021030200175020000900477020001000486 020000900496#VV11.01573#VV11.01574#Vi?t#L504T#305.8009597#^214#Ng c Thnh#Lu t tc trong i sng cc tc ngi Vit Nam#Ng c Thnh#^aH.#^aT php#2010# ^a337tr.^b24cm#TDung#271742#Kho st cc kha cnh khc nhau ca lut tc ni ch ung nh gc tip cn, ngun gc v bn cht, cc hnh thc pht trin, ni du ng lut tc, vic thc thi lut tc, gi tr ca lut tc, lut tc v php lut . Gii thiu lut tc ca mt s tc ngi: , M'nng, Thi v hng c ca n gi Vit#Lut tc#Tc ngi#Vit Nam## 00839000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020073000460080005001190090010001240100005001340110015001390150 05400154039000600208013000700214021032100221020001000542020000800552020000900560 020001600569#VV11.01575#VV11.01576#Vi?t#L504L#347.597#^214#Sch chuyn lut l lch t php v nhng quy nh hng dn thi hnh#^aH.#^aT php#2010#^a107tr. ^b24cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#TDung#271743#Trnh by v bi cnh xy dng v ban hnh Lut l lch t php. Gii thiu cc quy nh php lut, mi quan h gia cc c quan to n, kim st, cng an, quc phng , t php trong cng tc qun l l lch t php v php lut trong lnh vc hn h s, t tng, thi hnh n hnh s lin quan n thng tin l lch t php#Php lut#T php#Vit Nam#L lch t php## 00955000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010015000460020056000610070051001170080005001680090010001730100 00500183011001500188015005400203005001500257039000600272005001300278013000700291 021027400298020001000572020000900582020002000591020002100611020000900632#VV11.01 577#VV11.01578#Vi?t#L504T#347.597#^214#Dng ng Hu#Sch chuyn lut trch nhim bi thng ca nh nc#B.s.: Dng ng Hu, Nguyn Duy Lm, Phm Th Ho #^aH.#^aT php#2010#^a178tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Nguyn Duy Lm#TDung#Phm Th Ho#271744#Gii thiu chung v Lut trc h nhim bi thng ca Nh nc. Trnh by quy nh c th v bi thng trong l nh vc qun l hnh chnh Nh nc, t tng hnh s, t tng dn s, t tng h nh chnh, thi hnh n, chi tr bi thng v qun l Nh nc v cng tc bi th ng#Php lut#Nh nc#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Vit Nam## 00901000000000325000450002600110000002600110001102102150002202000100023702000090 02470200007002560390006002630410005002691810006002740820008002808080005002880020 04800293007005800341022000400399005001700403005001400420005001600434005001600450 00500180046600800050048400900100048901000050049901100150050401500490051901300070 0568#VV11.01579#VV11.01580#Cung cp cho cn b t php - h tch nhng quy nh hin hnh v mi nht v mt s lnh vc php lut gn vi cp x, gip cn b t php - h tch thc hin ph bin php lut cho nhn dn x, phng, th tr n#Php lut#Vit Nam#S tay#TDung#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay php lut dnh cho cn b t php cp x#B.s.: Phm Th Lan Anh, Phm Kim Dung, Quch Vn Dng ...#T.3#Phm Th Lan Anh#Phm Kim Dung#Quch Vn Dng#Nguyn Vn Dng#inh Th nh Hng#^aH.#^aT php#2010#^a395tr.^b24cm#TTS ghi: n 4 - Chng trnh 212 . B T php#271745## 01051000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020097000480030017001450070058001620080005002200090010002250100 00500235011001500240015006400255005001300319039000600332005001300338005001300351 00500120036400500170037601300070039302102400040002000100064002000180065002000090 0668020001700677020000700694#VV11.01581#VV11.01582#Vi?t#M458S#344.59704#^214#Mt s vn v c ch bo m thc thi iu cm ca php lut trong lnh vc bo v mi trng#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Vn Li (ch.b.), Nam Thng, Bi Ho i Nam...#^aH.#^aT php#2010#^a277tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Mi trng. Vin Khoa hc Qun l Mi trng#Phm Vn Li#TDung# Nam Thng#Bi Hoi Nam#L Tun Sn#T Th Thu Linh#271746#Trnh by v c ch bo m thc thi iu cm ca p hp lut trong lnh vc bo v mi trng. Nu ln thc trng v mt s gii ph p nhm nng cao hiu qu ca c ch bo m thc thi iu cm ca php lut tron g lnh vc bo v mi trng#Php lut#Bo v mi trng#Vit Nam#Sch chuyn kh o#C ch## 00898000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020085000460080005001310090010001360100005001460110015001510150 10000166039000600266013000700272021027700279020001000556020000900566020001900575 020001000594020000900604020000700613#VV11.01583#VV11.01584#Vi?t#S450T#349.573#^2 14#S tay nghip v ph bin, gio dc php lut thng qua hot ng thc thi ph p lut#^aH.#^aT php#2010#^a233tr.^b24cm#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php#TDung#271747#Nu ln thc trng cng tc ph bin, gio dc php lut hin nay v cc bin php n ng cao hiu qu cng tc ny. Gii thiu chi tit nghip v ph bin, gio dc php lut thng qua hot ng tr gip php l, t vn php lut v hot ng c a cc c quan thc thi php lut#Php lut#Gio dc#Ph bin kin thc#Nghip v #Vit Nam#S tay## 00740000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020065000460080005001110090010001160100005001260110015001310150 10000146039000600246013000700252021018800259020001000447020001300457020000900470 020000700479#VV11.01585#VV11.01586#Vi?t#S450T#346.597#^214#S tay kin thc php lut dnh cho cn b php ch doanh nghip#^aH.#^aT php#2010#^a443tr.^b24cm# TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php#TDung#271748#Trnh by v php lut hp ng Vit Nam, cc quy nh php lut v trnh t, th tc thnh lp, chuyn i cc loi hnh doan h nghip v php lut v t ai, thu i vi doanh nghip#Php lut#Doanh nghi p#Vit Nam#S tay## 00901000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020122000460080005001680090010001730100005001830110015001880150 10000203039000600303013000700309021025300316020001000569020000900579020000900588 020001000597020000700607020000900614#VV11.01587#VV11.01588#Vi?t#S450T#349.597#^2 14#S tay nghip v ph bin, gio dc php lut dnh cho bo co vin, cn b p hp ch, phng vin, bin tp vin php lut#^aH.#^aT php#2010#^a265tr.^b24cm# TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut ca Chnh ph 2008 - 2012. B T php#TDung#271749#Cung cp cho bo co vin, cn b php ch, ph ng vin, bin tp vin php lut mt s k nng nghip v ph bin, gio dc ph p lut c bn v trong mt s lnh vc c th nh ti chnh, ngn hng, cng th ng, giao thng vn ti v gio dc - o to#Php lut#Gio dc#Ph bin#Nghip v#S tay#Vit Nam## 00836000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020059000460080005001050090010001100100005001200110015001250150 10000140039000600240013000700246021025100253020001000504020000900514020000900523 020001000532020000900542020000700551#VV11.01589#VV11.01590#Vi?t#S450T#349.597#^2 14#S tay php lut v nghip v ph bin, gio dc php lut#^aH.#^aT php#201 0#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: n 2 - Chng trnh ph bin, gio dc php lut c a Chnh ph 2008 - 2012. B T php#TDung#271750#Cung cp nhng quy nh php l ut mi trong mt s lnh vc t ai, kinh t, thng mi v gii thiu cc k nng ph bin, gio dc php lut cn thit, gip bo co vin php lut lm ti liu h tr thc hin cng tc ph bin, gio dc php lut#Php lut#Gio dc# Ph bin#Nghip v#Vit Nam#S tay## 00657000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460220004000732210030000770080005001070090021001120100 00500133011001600138021015800154020000900312020000900321020000900330020000900339 020001800348039000600366013000700372#VV11.01591#VV11.01592#Vi?t#V115K#328.597#^2 14#Vn kin Quc hi ton tp#T.7#1987 - 1992, Q.2: 1989 - 1990#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1772tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin ca Quc hi, U ban th ng v Quc hi v mt s bo co quan trng ca Chnh ph ti cc k hp ca Qu c hi kho VIII (1987- 1992)#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn php lu t#TDung#271751## 00970000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020050000490030008000990070076001070220004001832210012001870080 00500199009001000204010000500214011002500219015004400244005002000288005001600308 00500210032400500130034500500160035803900060037401300070038002101380038702000110 0525020000800536020000800544020001000552020000900562020001300571#VL11.00322#VL11 .00323#Vi?t#B305N#353.409597#^214#Bin nin lch s b T php Vit Nam 1945 - 2 009#S tho#B.s.: Dng Th Thanh Mai (ch.b.), Nguyn Vn Hin, Nguyn Th Thu H ng...#T.1#1945 - 2002#^aH.#^aT php#2010#^a567tr., 2tr. nh^b27cm#TTS ghi: B T php. Vin Khoa hc Php l#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Vn Hin#Nguyn Th Thu Hng#Trn Thu Anh#Nguyn Xun Anh#TDung#271752#Tp hp cc s kin lin qua n n t chc v hot ng ca B T php trong giai on 1945 - 2002 v c s p xp theo trnh t thi gian#B T php#Lch s#T chc#Hot ng#Vit Nam#Bin nin s## 00960000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020050000490030008000990070076001070220004001832210012001870080 00500199009001000204010000500214011001500219015004400234005002000278005001600298 00500210031400500130033500500160034803900060036401300070037002101380037702000110 0515020000800526020000800534020001000542020001300552020000900565#VL11.00324#VL11 .00325#Vi?t#B305N#353.409597#^214#Bin nin lch s b T php Vit Nam 1945 - 2 009#S tho#B.s.: Dng Th Thanh Mai (ch.b.), Nguyn Vn Hin, Nguyn Th Thu H ng...#T.2#2003 - 2009#^aH.#^aT php#2010#^a546tr.^b27cm#TTS ghi: B T php. Vin Khoa hc Php l#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Vn Hin#Nguyn Th Thu Hng# Trn Thu Anh#Nguyn Xun Anh#TDung#271753#Tp hp cc s kin lin quan n t c hc v hot ng ca B T php trong giai on 2003 - 2009 v c sp xp theo trnh t thi gian#B T php#Lch s#T chc#Hot ng#Bin nin s#Vit Nam## 00908000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020058000460080005001040090010001090100005001190110015001240150 04000139039000600179013000700185021041000192020001000602020000800612020000300620 020000900623020001000632#VL11.00327#VL11.00326#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu hng dn nghip v t php x, phng, th trn#^aH.#^aT php#2010#^a431tr.^b2 7cm#TTS ghi: B T php. V T chc Cn b#TDung#271754#Trnh by nhng kin th c c bn v v tr, chc nng, nhim v, quyn hn ca chnh quyn v cng tc t php c s, ng thi gii thiu mt cch c h thng cc kin thc v chuyn mn nghip v ca cng chc t php - h tch x, phng, th trn nh: ng k , qun l h tch; chng thc; thi hnh n; xy dng, t kim tra, r sot v h thng ho vn bn quy phm php lut; x l vi phm hnh chnh...#Php lut#T php#X#Vit Nam#Nghip v## 00950000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020039000490030142000880070054002300080005002840090010002890100 00500299011001500304015002100319039000600340005001200346005001500358005001600373 00500130038900500150040201300070041702101760042402000080060002000090060802000070 0617#VL11.00328#VL11.00329#Vi?t#NG107T#340.09597#^214#Ngnh t php Vit Nam - D u n 65 nm#K yu i hi Thi ua yu nc ngnh T php ln th III. L k ni m 65 nm ngy truyn thng ngnh T php v n nhn hun chng sao vng#B.s.: L Hng Sn, Trn Vn Qung, Nguyn Tt Vin...#^aH.#^aT php#2010#^a179tr.^b2 9cm#TTS ghi: B T php#TDung#L Hng Sn#Trn Vn Qung#Nguyn Tt Vin#L Hn g Hnh#Nguyn Duy Lm#271755#Gii thiu cc bo co trong i hi Thi ua yu n c ngnh T php ln th III cng cc hot ng cho mng v l K nim 65 nm n gy truyn thng ngnh T php (1945 - 2010)#T php#Vit Nam#K yu## 01157000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020013000460030069000590070058001280080005001860090010001910100 00500201011001500206015012900221039000600350005001600356013000700372021033500379 02000130071402000170072702000100074400500140075400500150076800500150078300500120 0798020000900810#VL11.00330#VL11.00331#Vi?t#QU603T#342.08#^214#Quyn tr em#Ti liu tp hun cho ging vin trng chnh tr tnh, thnh ph...#Nguyn c Thu (ch.b.), ng Dng Ch, Hong Hng Hi...#^aH.#^aT php#2010#^a233tr.^b27cm#T TS ghi: Vin nghin cu Quyn con ngi thuc Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Qu c gia H Ch Minh. Qu Nhi ng Lin hp quc#TDung#Nguyn c Thu#271756#Trn h by nhng kin thc c bn v quyn con ngi, nhng n lc ca Lin hp quc i vi vic bo v tr em, mi lin h gia quyn con ngi v quyn tr em. Gi i thiu s lc ni dung Cng c quc t v quyn tr em, hai Ngh nh th b sung nm 2000 ca Lin hp quc v quyn tr em c quy nh trong php lut V it Nam...#Quyn tr em#Cng c quc t#Php lut#ng Dng Ch#Hong Hng Hi# Nguyn Th Bo# Th Thm#Vit Nam## 00833000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020080000470080005001270090010001320100005001420110015001470150 05600162039000600218013000700224021025100231020001000482020000700492020001200499 020000900511020001800520020001700538#VL11.00332#VL11.00333#Vi?t#PH109L#345.597#^ 214#Php lut hin hnh ca Vit Nam v cc cng c quc t v phng, chng ma tu#^aH.#^aT php#2010#^a550tr.^b27cm#TTS ghi: B T php. V Php lut Hnh s - Hnh chnh#TDung#271757#Gii thiu ni dung cc vn bn quy phm php lut c a Quc hi, U ban thng v Quc hi, Chnh ph, Th tng Chnh ph, cc B, ban ngnh ban hnh lin quan n phng, chng ma tu v cc Cng c quc t v kim sot ma tu m Vit Nam k kt#Php lut#Ma tu#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Cng c quc t## 00734000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010014000430020019000570030011000760290032000870070034001190040 01800153008000500171009002000176010000500196011001500201021015500216020001100371 020001000382020000800392005001900400039000600419013000700425#VN11.00540#60000#V i?t#T550#495.9223#^214#Hong V Lun#T in Vit - Anh#150.000 t#Vietnamese - English dictionary#Hong V Lun, Nguyn Thu An Vn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a957tr.^b18cm#Gii thiu khong 150000 mc t thng dng trong i sng hng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Anh#T in#Nguyn Thu An Vn# TDung#271758## 00697000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010011000430020019000540290042000730070021001150040018001360080 00500154009002000159010000500179011001600184021015100200020001100351020001500362 020000800377005000900385039000600394013000700400#VN11.00541#63000#Vi?t#T550#49 5.9223#^214#Ngn Giang#T in Vit - Hn#New little Korean - Vietnamese diction ary#Ngn Giang, Tn Tha#Ti bn ln th 6#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a1150t r.^b15cm#Gii thiu cc t c bn v thng dng trong i sng hng ngy v tron g mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit# Ting Vit#Ting Hn Quc#T in#Tn Tha#TDung#271759## 00720000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010017000380020019000550030010000740290032000840070017001160040 01800133008000500151009002000156010000500176011001500181021015300196020001000349 020001100359020000800370039000600378012002700384013000700411#VN11.00542#42000#V i?t#T550#423#^214#Nguyn Hong Sn#T in Anh - Vit#65.000 t#English - Vietn amese dictionary#Nguyn Hong Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT in Bch khoa#201 0#^a672tr.^b18cm#Gii thiu khong 65000 mc t thng dng trong i sng hng n gy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#TDung#Mordern English dictionary#271760## 00736000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380010016000430020019000590030011000780290032000890070016001210040 01800137008000500155009002000160010000500180011001500185021015500200020001100355 020001000366020000800376039000600384015003700390013000700427#VN11.00543#55000#V i?t#T550#495.9223#^214#Nguyn Xun Huy#T in Vit - Anh#115.000 t#Vietnamese - English dictionary#Nguyn Xun Huy#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT in Bch khoa #2010#^a911tr.^b18cm#Gii thiu khong 115000 mc t thng dng trong i sng h ng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Anh#T in#TDung#TTS ghi: Ban bin son sch t in#271761## 00715000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010013000380020019000510030011000700290032000810070013001130040 01800126008000500144009002000149010000500169011001600174021015400190020001000344 020001100354020000800365039000600373012002700379013000700406#VN11.00544#74000#V i?t#T550#423#^214#Nguyn Hong#T in Anh - Vit#188.000 t#English - Vietname se dictionary#Nguyn Hong#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a122 3tr.^b18cm#Gii thiu khong 188000 mc t thng dng trong i sng hng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#TDung#Mordern English dictionary#271762## 00633000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010008000380020019000460030010000650290032000750070008001070080 00500115009002000120010000500140011001500145021015300160020001000313020001100323 020000800334039000600342013000700348#VN11.00545#40000#Vi?t#T550#423#^214#Vnh B#T in Anh - Vit#95.000 t#English - Vietnamese dictionary#Vnh B#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a608tr.^b16cm#Gii thiu khong 95000 mc t thng dng t rong i sng hng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#TDung#271763## 00662000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030010000570290032000670040018000990080005001170090 02000122010000500142011001500147021015300162020001000315020001100325020000800336 039000600344013000700350012002700357#VN11.00546#36000#Vi?t#T550#423#^214#T i n Anh - Vit#60.000 t#English - Vietnamese dictionary#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aT in Bch khoa#2010#^a576tr.^b18cm#Gii thiu khong 60000 mc t thng dng trong i sng hng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp the o th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#TDung#271764#Morder n English dictionary## 00813000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200140002280800050 00360020047000410070045000880080005001330090020001380100005001580110015001630200 02500178020000500203020000700208005001200215005001300227005001500240005001500255 005001300270039000600283013000700289021022700296#VV11.01593#Vi?t#B256V#362.11095 9731#^214#Bnh vin Nam Thng Long trn ng pht trin#o c Ti, Trn Vn c, Nguyn Thu Nga...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a171tr.^b21cm#Bnh vin Nam Thng Long#Y t#H Ni#o c Ti#Trn Vn c#Nguyn Thu Nga#Hunh Th Dung#V c Thng#TDung#271765#Gii thiu s lc v cc t chc tin thn ca bnh vi n Nam Thng Long (H Ni). Trnh by chc nng, nhim v, b my t chc, cc p hng chc nng, cc khoa chuyn mn, h tng c s... ca bnh vin Nam Thng Lo ng hin nay## 00713000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390010018000440020019000620290031000810070030001120040018001420080 00500160009002000165010000500185011001500190021016000205020001100365020001500376 020000800391005001100399039000600410013000700416#VV11.01594#150000#Vi?t#T550#4 95.9223#^214#Nguyn Th T Tm#T in Vit - Hn#Vietnamese - Korean dictionary #Nguyn Th T Tm, Ryu Ji Eun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^ a990tr.^b21cm#Gii thiu khong 20000 t c bn v thng dng trong i sng hn g ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch c i ting Vit#Ting Vit#Ting Hn Quc#T in#Ryu Ji Eun#TDung#271766## 00715000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360010011000410020019000520290031000710070030001020040018001320080 00500150009002000155010000500175011001600180021016400196020001500360020001100375 020000800386005001800394039000600412013000700418#VV11.01595#160000#Vi?t#T550#4 95.7#^214#Ryu Ji Eun#T in Hn - Vit#Korean - Vietnamese dictionary#Ryu Ji Eu n, Nguyn Th T Tm#Ti bn ln th 5#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a1280tr.^b 21cm#Gii thiu khong 70000 mc t thng dng trong i sng hng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t ca 14 mu t chnh ca t ing Hn#Ting Hn Quc#Ting Vit#T in#Nguyn Th T Tm#TDung#271767## 00602000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020014000580030019000720070043000910220004001340080 00500138009001800143010000500161011001500166020001700181020000900198020000400207 00500090021103900060022001300070022600500140023300500070024700500080025400500140 0262#VV11.01596#VV11.01597#160000#Vi?t#H561C#895.9221008#^214#Hng c in#Tao phng thi uyn#Hoi Yn (ch.b.), Nguyn Th Am, H Anh...#T.4#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a739tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoi Yn#TDung#271768#Ng uyn Th Am#H Anh#Mai Anh#on Xun Anh## 00649000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020020000520070041000720080005001130090018001180100005001360110 02500141039000600166020000800172020000900180013000700189021015300196020000700349 020001400356001001300370#VV11.01598#VV11.01599#Vi?t#L250C#392.509597173#^214#L ci ngi Pu N#L Vn Chin s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc #2010#^a163tr., 4tr. nh^b21cm#TDung#Nghi l#Lai Chu#271769#Gii thiu v tc n gi Pu N Lai Chu. Trnh by v nghi l ci ca ngi Pu N v mt s thnh t vn ho ngh thut trong m ci ca ngi Pu N#Hn l#Dn tc Pu N#L V n Chin## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020017000640030004000810290026000850070 05900111008000500170009001800175010000500193011001500198020001700213020000400230 006000900234039000600243020000900249013000700258#VV11.01600#VV11.01601#60000b#Vi ?t#NH124K#895.1#^214#H Ch Minh#Nht k chang t#Th#Ngc trung nht k = -# H Ch Minh ; Hong An phin m Hn - Vit, dch ting Ty#^aH.#^aVn ho dn t c#2010#^a291tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Hong An#TDung#Vit Nam#271770## 00706000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020011000500290008000610070012000690080005000810090018000860100 00500104011001500109039000600124020002000130020000800150001001200158021020800170 020001200378020000800390013000700398020001100405#VV11.01602#VV11.01603#Vi?t#L250 C#398.0959713#^214#L cp sc#Pt Ty#Cao Th Hi#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a 447tr.^b21cm#TDung#Tn ngng dn gian#Bc Cn#Cao Th Hi#Gii thiu s lc v ngi Ty Ba B - Bc Kn. Trnh by ni dung, vai tr x hi, bn cht, ng ha v gi tr ca l cp sc pt Ty trong i sng vn ho ca ngi Ty ni r ing v Vit Nam ni chung#Dn tc Ty#Nghi l#271771#L cp sc## 00601000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010016000500020032000660030021000980070041001190080005001600090 01800165010000500183011001500188020001700203020001000220039000600230020000900236 020001300245020000800258006001200266013000700278020001400285#VV11.01604#VV11.016 05#Vi?t#TH107N#398.209597#^214#Phan Kin Giang#Thnh ng, tc ng dn tc Thi#S ong ng Thi - Vit#S.t., dch: Phan Kin Giang, L Vn Pnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a327tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Thnh ng#TDung#Vit Nam#Dn tc Thi#T c ng#L Vn Pnh#271772#Sch song ng## 00866000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070025001110080005001360090018001410100 00500159011003000164039000600194020001600200020000900216001001400225004003500239 02102200027402000040049402000050049802000050050302000090050802000160051701300070 0533#VV11.01606#VV11.01607#35000#Vi?t#D300T#959.7#^214#Di tch lch s - vn ho n Trn, cha Thp tnh Nam nh#Trnh Th Nga s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a202tr., 10tr. nh mu^b21cm#TDung#Di tch lch s#Nam nh#Trnh Th Nga#In ln th 3, c sa cha, b sung#Gii thiu lch s di tch n Trn, cha Thp Nam nh. S bi tr th ti cc cha, n, ph, Nam nh nh: hnh cung Thin Trng (n Thin Trng, C Trch, cha Ph Minh, Cha T,..) nh Bi, nh C...#n#Thp#Cha#Nh Trn#Di tch vn ho#271773## 00656000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010012000500020043000620070025001050080005001300090018001350100 00500153011001500158039000600173005001200179013000700191021015900198020001200357 020001200369020000900381#VV11.01608#VV11.01609#Vi?t#NG558D#305.895978#^214# Qu ang T#Ngi Dao trong cng ng dn tc Vit Nam# Quang T, Nguyn Lin#^aH.# ^aVn ho dn tc#2010#^a335tr.^b24cm#TDung#Nguyn Lin#271774#Trnh by v lch s tc ngi, bn sc vn ho, tp tc, np sng... v nhng ng gp quan trn g ca cng ng ngi Dao trong lch s cch mng ca dn tc#Dn tc hc#Dn t c Dao#Vit Nam## 00632000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020053000470030013001000070049001130080016001620090052001780100 00500230011001700235005001900252039000600271020000900277020001300286005001600299 013000700315020001700322020001500339#VN11.00547#VN11.00548#Vi?t#H407V#895.9223#^ 214#Hong Vn Th - Ngi cng sn trung kin, bt khut#Truyn tranh#Li: Nguy n Quang Huynh ; Tranh: Nng Vnh Quang#^aH. ; Lng Sn#^aVn ho dn tc ; Hi V n hc Ngh thut Lng Sn#2010#^a63tr.^b15x21cm#Nguyn Quang Huynh#TDung#Vit N am#Truyn tranh#Nng Vnh Quang#271775#Vn hc hin i#Truyn lch s## 00732000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070082000750220004001570080005001610090 01800166010000500184011001500189020001700204020000900221020000400230020001000234 00500100024400500180025400500170027200500090028900500130029800500150031100500160 0326005001500342039000600357013000700363#VN11.00549#VN11.00550#60000#Vi?t#TH460 #895.9221008#^214#Th ng H Ni#Chin Anh, Nguyn Thanh Bnh, Nguyn Th Ch nh... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Th...#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a399tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#Chin Anh#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Th Chnh#Phm Hi#Lu Vn Hng#Nguyn Vn Th#Nguyn Duy Hng#Nguyn c Th#TD ung#271776## 00715000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470010016000520020038000680070016001060080005001220090018001270100 00500145011001500150039000600165013000700171021023900178020000800417020001200425 020002400437#VN11.00551#VN11.00552#Vi?t#TR106P#391.00959765#^214#Lng Thanh Sn #Trang phc truyn thng ca ngi Bih#Lng Thanh Sn#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a159tr.^b19cm#TDung#271777#Gii thiu v tc ngi Bih trong cng ng cc d n tc tnh k Lk. Trnh by v trang phc truyn thng ca ngi Bih, nhng c trng trong trang phc thy c cch ng x vi mi trng t nhin v m i trng x hi ca ngi Bih#k Lk#Dn tc Bih#Trang phc truyn thng## 01035000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020023000560070055000790080005001340090018001390100 00500157011001500162015005500177005001300232005001300245005001600258005001600274 00500140029003900060030401300070031002103390031702000170065602000070067302000080 0680020000900688#VN11.00553#VN11.00554#30000#Vi?t#B108T#398.809597#^214#Bo tn dn ca x Lng#Vi Hng Nhn (ch.b.), Hong Huy m, Triu Thu Tin...#^aH.#^aV n ho dn tc#2011#^a159tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Bo tn Dn ca cc dn tc tnh Lng Sn#Vi Hng Nhn#Hong Huy m#Triu Thu Tin#Nng Th Phng#Lm Bch Lim #TDung#271778#Gii thiu cc quyt nh ca Ch tch U ban nhn dn tnh Lng S n lin quan n vic bo tn dn ca x Lng, cc vn bn ca i hi thnh lp Hi Bn tn Dn ca cc dn tc tnh Lng Sn, cc bi vit v Hi v ni dung ho t ng ca Hi. Gii thiu mt s bi dn ca c hoc t li, sng tc mi da theo dn ca Ty, Nng Lng Sn#Vn ho dn gian#Dn ca#Bo tn#Lng Sn## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020015000700030004000850070016000890080 00500105009001800110010000500128011001400133020001700147020000400164039000600168 020000900174013000700183#VN11.00555#VN11.00556#20000#Vi?t#D431S#895.9221#^214#N guyn Duy ng#Dng sng xanh#Th#Nguyn Duy ng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a 91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271779## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020018000670030004000850070013000890080 00500102009001800107010000500125011001400130020001700144020000400161039000600165 020000900171013000700180#VN11.00557#VN11.00558#20000#Vi?t#T120B#895.9221#^214#P han Vn By#Tm bt ng thi#Th#Phan Vn By#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a83t r.^b19cm#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271780## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030004000650070054000690220004001230080 00500127009001800132010000500150011001500155020001700170020000900187020000400196 005001500200005001800215005001600233005001800249005001600267013000700283#VN11.00 559#VN11.00560#25000#Vi?t#L462Q#895.9221008#^214#Li qu#Th#Nguyn Duy Anh, Ng uyn Tin Chun, Trn Vn Chng...#T.3#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a103tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Duy Anh#Nguyn Tin Chun#Trn Vn Chn g#Nguyn ng Chiu#Nguyn Vn Dng#271781## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020020000660030004000860070011000900080 00500101009001800106010000500124011001400129020001700143020000400160039000600164 020000900170013000700179#VN11.00561#VN11.00562#20000b#Vi?t#T310D#895.92214#^214# L nh T#Tm di nng chiu#Th#L nh T#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a50tr .^b19cm#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271782## 00487000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020019000630030004000820070015000860080005001010090 01800106010000500124011001400129015003500143020001700178020000400195039000600199 020000900205013000700214#VN11.00563#VN11.00564#Vi?t#Y606T#895.92214#^214#Mai Ho ng Hanh#Yu thm trong mt#Th#Mai Hong Hanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a31tr .^b18cm#Tn tht ca tc gi: Danh Hanh#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#2 71783## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020030000680030004000980070014001020080 00500116009001800121010000500139011001500144020001700159020000400176039000600180 020000900186013000700195#VN11.00565#VN11.00566#25000#Vi?t#L460B#895.9221#^214#N guyn Hu K#L bc thi gian m v ngy#Th#Nguyn Hu K#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271784## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020017000670030012000840070052000960080 00500148009006100153010000500214011001500219020001700234020001200251039000600263 019001400269020000900283006001100292006001600303013000700319#VV11.01610#VV11.016 11#85000#Vi?t#B300M#895.6#^214#Higashino Keigo#B mt ca Naoko#Tiu thuyt#Hig ashino Keigo ; Dch: Uyn Thim, Trng Thu Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a464tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thu yt#TDung#Dch Nht Bn#Nht Bn#Uyn Thim#Trng Thu Lan#271785## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020018000650030012000830290014000950070 03200109008000500141009001100146010000500157011001500162020001700177020001200194 039000600206019000800212020000300220006001000223013000700233#VV11.01612#VV11.016 13#85000#Vi?t#B450S#813#^214#Baldacci, David#B su tp ti c#Tiu thuyt#The collector#David Baldacci ; Hng Ngc dch#^aH.#^aThi i#2011#^a495tr.^b21cm#V n hc hin i#Tiu thuyt#TDung#Dch M#M#Hng Ngc#271786## 00571000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020031000570030012000880070029001000080005001290090 01100134010000500145011001500150020001700165020001200182005000500194039000600199 020000900205005001400214005000500228005000800233005000900241013000700250#VV11.01 614#VV11.01615#52000#Vi?t#H454A#895.9223408#^214#Hn anh, thm mt ln na nh! #Truyn ngn#Nng, o Thu Trang, Nhm...#^aH.#^aThi i#2011#^a295tr.^b21cm#V n hc hin i#Truyn ngn#Nng#TDung#Vit Nam#o Thu Trang#Nhm#Ct Ct#Mai Mi nh#271787## 00544000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010016000500020020000660030012000860290015000980070 03100113008000500144009001100149010000500160011001500165020001700180020001200197 039000600209019000800215020000300223006000900226013000700235#VV11.01616#VV11.016 17#110000#Vi?t#B300M#813#^214#Baldacci, David#B mt ni st nhn#Tiu thuyt#T he camel club#David Baldacci ; Tun Anh dch#^aH.#^aThi i#2011#^a674tr.^b21cm #Vn hc hin i#Tiu thuyt#TDung#Dch M#M#Tun Anh#271788## 00633000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010019000520020015000710070019000860080005001050090 03500110010000500145011001500150039000600165013000700171021013000178020001500308 020001500323020000900338020000800347#VV11.01618#VV11.01619#192000#Vi?t#552G#23 2.9#^214#Nguyn Thnh Thng#c Gisu Kit#Nguyn Thnh Thng#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2011#^a678tr.^b24cm#TDung#271789#Nghin cu thin tnh v nhn tnh ca c Gisu Kit. Trnh by v lch s cuc i c Gisu Kit v nh ng thuyt gio ca Ngi#o Thin cha#c cha Gisu#Cuc i#Gio l## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020021000710290005000920070015000970080 00500112009001100117010000500128011001500133039000600148013000700154020000900161 020001100170020001000181021010400191020000900295#VL11.00334#VL11.00335#75000#Vi ?t#KH401C#390.09597#^214#Quang Hng T#Khoa cng thng dng#(#Quang Hng T #^aH.#^aThi i#2011#^a316tr.^b27cm#TDung#271790#Vn khn#Tn ngng#Phong tc# Gii thiu cc bi vn khn dng cng ti nh, khn cha, nh, n... v c c dp l c bit khc#Vit Nam## 00733000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020088000520080012001400090007001520100005001590110014001640390 00600178013000700184021017600191020001800367020001600385020001200401020000900413 020001000422020000700432020001600439#VV11.01620#VV11.01621#Vi?t#K600Y#352.140959 789#^214#K yu Hi ng nhn dn v U ban nhn dn huyn Cao Lnh kho IX nhi m k 2004 - 2011#^ang Thp#^aKnxb#2011#^a79tr.^b21cm#TDung#271791#Gii thiu n hng hot ng v tiu s cc ng ch nm gi cng v ch cht trong Hi ng nhn dn v U ban nhn dn huyn Cao Lnh (ng Thp) kho IX nhim k 2004 - 2 011#Hi ng nhn dn#U ban nhn dn#Chnh quyn#Cao Lnh#ng Thp#K yu#Cn b lnh o## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010015000510020029000660030012000950070052001070080 00500159009006100164010000500225011001500230020001800245020001200263005002000275 039000600295019001000301020000500311006001100316012001300327013000700340#VV11.01 622#VV11.01623#32000#Vi?t#GI-460R#843#^214#Goscinny, Ren#Gi ra chi ca nhc Nicolas#Truyn ngn#Ren Goscinny, Jean-Jacques Semp ; Trc Phong dch#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a152tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn ngn#Semp, Jean-Jacques#TDung#Dch Php#Php#Trc Phong# Nhc Nicolas#271792## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020024000650030012000890070052001010080 00500153009006100158010000500219011001500224020001800239020001200257005002000269 039000600289019001000295020000500305006001100310013000700321012001300328#VV11.01 624#VV11.01625#34000#Vi?t#NH419N#843#^214#Goscinny, Ren#Nhc Nicolas phin mu n#Truyn ngn#Ren Goscinny, Jean-Jacques Semp ; Trc Phong dch#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Semp, Jean-Jacques#TDung#Dch Php#Php#Trc Phong#271793 #Nhc Nicolas## 00683000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020017000620030024000790070011001030080 00500114009001900119010000500138011001500143039000600158012002300164013000700187 021016800194020001100362020001100373020000900384#VV11.01626#VV11.01627#50000#Vi ?t#V563Q#650.1#^214#L Duy Ho#Vt qua vn hn#T c m n hin thc#L Duy H o#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a256tr.^b21cm#TDung#T sch Chuyn i ti#2717 94#K li qu trnh tc gi t chim nghim thc t, vn dng kin thc Pht hc vt qua nhng gian nan, vt v trong cuc i v t c thnh cng trong kinh doanh#Thnh cng#Kinh doanh#o Pht## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020008000650030012000730070010000850080 00500095009001900100010000500119011001500124015004000139020001700179020001200196 039000600208020000900214013000700223#VV11.01628#VV11.01629#40000#Vi?t#D100K#895 .92234#^214#Ngc Bch#D khc#Tiu thuyt#Ngc Bch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011 #^a214tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Trn L Ngc Bch#Vn hc hin i#Tiu th uyt#TDung#Vit Nam#271795## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020011000650030004000760070010000800080 00500090009001900095010000500114011001400119020001700133020000400150039000600154 020000900160013000700169#VN11.00567#VN11.00568#35000#Vi?t#TR116T#895.9221#^214# Thanh Nh#Trng thc#Th#Thanh Nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a94tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271796## 00713000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030004000660070048000700080005001180090 01900123010000500142011001500147015006000162020001700222020000400239005001600243 03900060025902000090026500500130027400500140028700500100030100500130031101300070 0324020001000331012002200341#VN11.00569#VN11.00570#35000#Vi?t#T312Q#895.9221008 #^214#Tnh qu#Th#Trn Xun Cng, Trn Ngc Du, Trn Xun i...#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a209tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Qu hng. Hi Ngi cao tu i x M H#Vn hc hin i#Th#Trn Xun Cng#TDung#Vit Nam#Trn Ngc Du#Trn Xun i#Hoi ip#Trn Th p#271797#Tuyn tp#T sch Ngi yu th## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020008000620030004000700070008000740080 00500082009001900087010000500106011001500111015003400126020001700160020000400177 039000600181020000900187013000700196#VN11.00571#VN11.00572#50000#Vi?t#100M#895 .9221#^214#i Nhn#a mang#Th#i Nhn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a119tr.^b18 cm#Tn tht ca tc gi: Bi Cao Th#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271798# # 00601000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020015000680030004000830070014000870080 00500101009001900106010000500125011001500130039000600145013000700151021013300158 020001900291020000900310020000400319#VN11.00573#VN11.00574#35000#Vi?t#406K#895 .9221#^214#Bi Vn Khang#on khc xun#Th#Bi Vn Khang#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a120tr.^b19cm#TDung#271799#Tc gi phn tch, ph bnh chnh nhng tc p hm th ca mnh v nhng cm nhn ca cc vn ngh s khc v cc tc phm th ca ng#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Th## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020009000690030004000780070015000820080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140020000400157039000600161 020000900167013000700176#VN11.00575#VN11.00576#25000#Vi?t#T550T#895.9221#^214#T rng Hng T#T thoi#Th#Trng Hng T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a38tr.^b 18cm#Vn hc hin i#Th#TDung#Vit Nam#271800## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530010008000580020018000660030007000840070008000910080 00500099009001900104010000500123011001500128039000600143013000700149021016600156 020001700322020000400339020000800343020000900351#VN11.00577#VN11.00578#55000#Vi ?t#TH300#895.9221009#^214#Duy Phi#Thi n ngu lun#Tp k#Duy Phi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a287tr.^b19cm#TDung#271801#Bn lun, phn tch v th v cc t hi nhn kim c nh: Nguyn Tri, Nguyn Du, Bng B Ln, Tng Ph, Xun Diu... , k li cc giai thoi v cc nh th hin nay...#Vn hc hin i#Th#Tc gi# Vit Nam## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020020000690030012000890070014001010080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020001200176039000600188 020000900194013000700203#VN11.00580#VN11.00579#30000#Vi?t#C400M#895.92234#^214# on Hng Hi#C mt thi nh th#Truyn ngn#on Hng Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a121tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#TDung#Vit Nam#271802## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020012000650030012000770070011000890080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020001200161039000600173 020000900179013000700188#VN11.00581#VN11.00582#35000#Vi?t#C501T#895.9223#^214#T rn Thng#Ca tha k#Truyn mini#Trn Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a152t r.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#TDung#Vit Nam#271803## 00426000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010018000470020036000650080005001010090019001060100005001250110 01500130020001700145020001200162039000600174020000900180013000700189#VN11.00583# VN11.00584#Vi?t#T527T#895.9223#^214#Nguyn Thnh Long#Tuyn truyn ngn Nguyn T hnh Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a471tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#TDung#Vit Nam#271804## 00548000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010009000470020031000560070031000870080005001180090019001230100 00500142011001500147015003900162020001700201020001200218005001400230039000600244 020000900250020000400259013000700263#VN11.00586#VN11.00585#Vi?t#D523K#895.9223#^ 214#Duy Khn#Duy Khn tuyn vn xui v th#Ng Vnh Bnh chn, gii thiu#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a259tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Duy Khn tuyn tp#V n hc hin i#Truyn ngn#Ng Vnh Bnh#TDung#Vit Nam#Th#271805##