00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070063000740080005001370090011001420100 00500153011001400158012002000172020001800192020001300210005001900223005001700242 006001000259039000700269013000700276019000500283020001400288#VN10.05705#VN10.057 04#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan bit chia s#Elizabeth Verdick ; Minh ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka# Thanh Vn#P.Dung#270183#Dch#Sch mu gio## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070063000760080005001390090011001440100 00500155011001400160012002000174020001800194020001300212005001900225005001700244 006001000261039000700271019000500278020001400283013000700297#VN10.05706#VN10.057 07#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan bit lng nghe#Elizabeth Verdick ; Min h ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K n ng sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Mariek a#Thanh Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270184## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070063000700080005001330090011001380100 00500149011001400154012002000168020001800188020001300206005001900219005001700238 006001000255039000700265019000500272020001400277013000700291#VN10.05708#VN10.057 09#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan gn gng#Elizabeth Verdick ; Minh ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K nng sn g cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka#Than h Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270185## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070063000690080005001320090011001370100 00500148011001400153012002000167020001800187020001300205005001900218005001700237 006001000254039000700264019000500271020001400276013000700290#VN10.05710#VN10.057 11#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan lch s#Elizabeth Verdick ; Minh ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka#Thanh Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270186## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070063000740080005001370090011001420100 00500153011001400158012002000172020001800192020001300210005001900223005001700242 006001000259039000700269019000500276020001400281013000700295#VN10.05712#VN10.057 13#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan cn ng tra#Elizabeth Verdick ; Minh ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka# Thanh Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270187## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070063000750080005001380090011001430100 00500154011001400159012002000173020001800193020001300211005001900224005001700243 006001000260039000700270019000500277020001400282013000700296#VN10.05714#VN10.057 15#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan cho tm bit#Elizabeth Verdick ; Minh ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K nn g sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka #Thanh Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270188## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070063000740080005001370090011001420100 00500153011001400158012002000172020001800192020001300210005001900223005001700242 006001000259039000700269019000500276020001400281013000700295#VN10.05716#VN10.057 17#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan ng ng gi#Elizabeth Verdick ; Minh ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K nng sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka# Thanh Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270189## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070063000760080005001390090011001440100 00500155011001400160012002000174020001800194020001300212005001900225005001700244 006001000261039000700271019000500278020001400283013000700297#VN10.05718#VN10.057 19#25000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan khng cu knh#Elizabeth Verdick ; Min h ho: Marieka Heinlen ; Thanh Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b15cm#K n ng sng cho b#Gio dc mu gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Mariek a#Thanh Vn#P.Dung#Dch#Sch mu gio#270190## 00787000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020015000630070032000780080005001100090 01100115010000500126011001500131021029600146020000900442020001000451005001400461 039000700475013000700482020002000489#VN10.05720#VN10.05721#36000#Vi?t#C460S#730 .01#^214#L Huy Vn#C s to hnh#B.s.: L Huy Vn, Trn T Thnh#^aH.#^aM thu t#2010#^a139tr.^b19cm#Trnh by cc gi tr v trt t ca nguyn l to hnh t rn mt phng v hng, nh hng, hng i lp, a hng v hng chuyn ng . H thng nhng kh nng ca b cc, yu t tng phn, nhn, tng phn ch nh ph, tng quan, hng li, cn i v kh nng b cc ca to hnh t do...#T o hnh#Nguyn l#Trn T Thnh#P.Dung#270191#Ngh thut to hnh## 00669000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020032000630070065000950080005001600090 05300165010000500218011001500223020001800238020000400256020001200260005001400272 005001600286006001800302039000700320013000700327019000900334012001200343#VN10.05 722#VN10.05723#46000#Vi?t#L108K#823#^214#Stanton, Andy#Lo Ko Gm v con Gu n hy ma#Andy Stanton ; Minh ho: David Tazzyman ; Nguyn Lin Hng dch#^aH.#^a M thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a226tr.^b19cm#Vn hc t hiu nhi#Anh#Truyn ngn#Stanton, Andy#Tazzyman, David#Nguyn Lin Hng#P.Dung# 270192#Dch Anh#Lo Ko Gm## 00703000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020023000650070039000880080005001270090 01100132010000500143011001400148020001800162020000800180005001100188039000700199 013000700206012001500213021019700228#VN10.05724#VN10.05725#20000#Vi?t#N455T#649 #^214#Nguyn Thu Anh#Nng thn v thnh th#Nguyn Thu Anh ; Minh ho: Thanh X inh#^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b18cm#Gio dc gia nh#Dy con#Thanh Xinh#P.Du ng#270193#B i, v sao?#Cung cp cho cc bc cha m tr cch gii p nhng cu hi ca tr v th gii, v bn thn, v nhng con ngi xung quanh b... nhm dy con cch cm nhn nhng iu tinh t m cuc sng em li## 00688000000000277000450002600110000002600110001101200150002201400070003704100050 00441810006000490820004000558080005000590010016000640020022000800070032001020080 00500134009001100139010000500150011001400155020001800169020000800187005000400195 039000700199013000700206021019700213#VN10.05726#VN10.05727#B i, v sao?#20000 #Vi?t#V300S#649#^214#Nguyn Thu Anh#V sao phi ung sa?#Nguyn Thu Anh ; Min h ho: Cm#^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b18cm#Gio dc gia nh#Dy con#Cm#P.Du ng#270194#Cung cp cho cc bc cha m tr cch gii p nhng cu hi ca tr v th gii, v bn thn, v nhng con ngi xung quanh b... nhm dy con cch c m nhn nhng iu tinh t m cuc sng em li## 00712000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020018000650070046000830080005001290090 01100134010000500145011001400150020001800164020000800182012001500190005001800205 039000700223013000700230021019700237#VN10.05728#VN10.05729#20000#Vi?t#B101S#649 #^214#Nguyn Thu Anh#Bc s l bn con#Nguyn Thu Anh ; Minh ho: Nguyn Phn g Hoa#^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b18cm#Gio dc gia nh#Dy con#B i, v sao ?#Nguyn Phng Anh#P.Dung#270195#Cung cp cho cc bc cha m tr cch gii p nhng cu hi ca tr v th gii, v bn thn, v nhng con ngi xung quanh b ... nhm dy con cch cm nhn nhng iu tinh t m cuc sng em li## 00704000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020016000650070043000810080005001240090 01100129010000500140011001400145020001800159020000800177012001500185005001500200 039000700215013000700222021019700229#VN10.05730#VN10.05731#20000#Vi?t#T312Y#649 #^214#Nguyn Thu Anh#Tnh yu l g?#Nguyn Thu Anh ; Minh ho: Phng Duy Tng #^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b18cm#Gio dc gia nh#Dy con#B i, v sao?#Ph ng Duy Tng#P.Dung#270196#Cung cp cho cc bc cha m tr cch gii p nhng c u hi ca tr v th gii, v bn thn, v nhng con ngi xung quanh b... nhm dy con cch cm nhn nhng iu tinh t m cuc sng em li## 00692000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020008000650070041000730080005001140090 01100119010000500130011001400135020001800149020000800167012001500175005001300190 039000700203013000700210021019700217#VN10.05732#VN10.05733#20000#Vi?t#T450Q#649 #^214#Nguyn Thu Anh#T quc#Nguyn Thu Anh ; Minh ho: H Dng Hip#^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b18cm#Gio dc gia nh#Dy tr#B i, v sao?#H Dng Hip# P.Dung#270197#Cung cp cho cc bc cha m tr cch gii p nhng cu hi ca tr v th gii, v bn thn, v nhng con ngi xung quanh b... nhm dy con cc h cm nhn nhng iu tinh t m cuc sng em li## 00727000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020033000650070046000980080005001440090 01100149010000500160011001400165020001800179020000800197005001800205039000700223 012001500230013000700245021019700252#VN10.05734#VN10.05735#20000#Vi?t#V300S#649 #^214#Nguyn Thu Anh#V sao phi i v sinh ng lc?#Nguyn Thu Anh ; Minh ho : Nguyn Phng Anh#^aH.#^aM thut#2010#^a42tr.^b18cm#Gio dc gia nh#Dy tr #Nguyn Phng Hoa#P.Dung#B i, v sao?#270198#Cung cp cho cc bc cha m tr cch gii p nhng cu hi ca tr v th gii, v bn thn, v nhng con ng i xung quanh b... nhm dy con cch cm nhn nhng iu tinh t m cuc sng e m li## 00517000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440010010000490020015000590030004000740070010000780220004000880080 00500092009001800097010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160 039000700164013000700171005001000178015003900188#VN10.05736#VN10.05737#Vi?t#GI-4 35T#895.9221#^214#c Thanh#Git thi gian#Th#c Thanh#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#270199#c Thanh#Tn tht ca tc gi: Nguyn c Thanh## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660070033000790080005001120090011001170100 00500128011001400133012002000147020001800167020000400185020001300189005001500202 006001200217039000700229013000700236019000900243#VV10.19974#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh thm him th gii#Truyn tranh#Max Velthuijs ; Thin Thanh dch #^aH.#^aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Tr uyn tranh#Velthuijs, Max#Thin Thanh#P.Dung#270200#Dch Anh## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030013000550070030000680080005000980090011001030100 00500114011001400119012002000133020001800153020000400171020001300175005001500188 006000900203039000700212019000900219013000700228#VV10.19975#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh tp bay#Truyn tranh#Max Velthuijs ; Hin Anh dch#^aH.#^aM thu t#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Vel thuijs, Max#Hin Anh#P.Dung#Dch Anh#270201## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070031000740080005001050090011001100100 00500121011001400126012002000140020001800160020000400178020001300182005001500195 006001000210039000700220019000900227013000700236#VV10.19976#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh l ngi hng#Truyn tranh#Max Velthuijs ; Phong Nhi dch#^aH.#^ aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tr anh#Velthuijs, Max#Phong Nhi#P.Dung#Dch Anh#270202## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030013000580070039000710080005001100090011001150100 00500126011001400131012002000145020001800165020000400183020001300187005001500200 006001800215039000700233019000900240013000700249#VV10.19977#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh c bn mi#Truyn tranh#Max Velthuijs ; H Phm Quang Anh dch#^ aH.#^aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truy n tranh#Velthuijs, Max#H Phm Quang Anh#P.Dung#Dch Anh#270203## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070029000690080005000980090011001030100 00500114011001400119012002000133020001800153020000400171020001300175005001500188 006000800203039000700211019000900218013000700227#VV10.19978#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh ang yu#Truyn tranh#Max Velthuijs ; H Linh dch#^aH.#^aM thu t#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Vel thuijs, Max#H Linh#P.Dung#Dch Anh#270204## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020026000380030013000640070031000770080005001080090011001130100 00500124011001400129012002000143020001800163020000400181020001300185005001500198 006001000213039000700223019000900230013000700239#VV10.19979#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh o c kho bu#Truyn tranh#Max Velthuijs ; H S Tn dch#^aH .#^aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Velthuijs, Max#H S Tn#P.Dung#Dch Anh#270205## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030013000600070034000730080005001070090011001120100 00500123011001400128012002000142020001800162020000400180020001300184005001500197 006001300212039000700225019000900232013000700241#VV10.19980#15000#Vi?t#252X#82 3#^214#ch Xanh v k l mt#Truyn tranh#Max Velthuijs ; Phm Kim Anh dch#^aH. #^aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Chuyn ca ch Xanh#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Velthuijs, Max#Phm Kim Anh#P.Dung#Dch Anh#270206## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070015000700080005000850090053000900100 00500143011001400148012001700162020001800179020000900197020001300206020001500219 006001000234039000700244019000500251013000700256020001700263#VV10.19981#23000#V i?t#C430C#398.2#^214#Con co ct ui#Truyn tranh#Minh Chu dch#^aH.#^aM thu t ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a45tr.^b21cm#C tch th gii# Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Minh Chu#P.Dung#Dch#270 207#Vn hc dn gian## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070015000690080005000840090053000890100 00500142011001400147012001700161020001800178020000900196020001300205020001500218 006001000233039000700243013000700250019000500257020001700262#VV10.19982#23000#V i?t#CH500B#398.2#^214#Ch b qu o#Truyn tranh#Minh Chu dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a45tr.^b21cm#C tch th gii#V n hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Minh Chu#P.Dung#270208#D ch#Vn hc dn gian## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070015000680080005000830090053000880100 00500141011001400146012001700160020001800177020000900195020001300204020001500217 006001000232039000700242019000500249013000700254020001700261#VV10.19983#19000#V i?t#V314C#398.2#^214#Vt con xu x#Truyn tranh#Minh Chu dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a39tr.^b21cm#C tch th gii#V n hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Minh Chu#P.Dung#Dch#27020 9#Vn hc dn gian## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070015000730080005000880090053000930100 00500146011001400151012001700165020001800182020000900200020001300209020001500222 006001000237039000700247019000500254013000700259020001700266#VV10.19984#21000#V i?t#N431N#398.2#^214#Nng nc con tm m#Truyn tranh#Minh Chu dch#^aH.#^aM t hut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a41tr.^b21cm#C tch th gi i#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Minh Chu#P.Dung#Dch# 270210#Vn hc dn gian## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070015000710080005000860090053000910100 00500144011001400149012001700163020001800180020000900198020001300207020001500220 006001000235039000700245019000500252013000700257020001700264#VV10.19985#21000#V i?t#C430H#398.2#^214#Con h khng rng#Truyn tranh#Minh Chu dch#^aH.#^aM thu t ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a43tr.^b21cm#C tch th gii #Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Minh Chu#P.Dung#Dch#27 0211#Vn hc dn gian## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070015000710080005000860090053000910100 00500144011001400149012001700163020001800180020000900198020001300207020001500220 006001000235039000700245019000500252013000700257020001700264#VV10.19986#23000#V i?t#C430H#398.2#^214#Con h khng rng#Truyn tranh#Minh Chu dch#^aH.#^aM thu t ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a47tr.^b21cm#C tch th gii #Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Minh Chu#P.Dung#Dch#27 0212#Vn hc dn gian## 00430000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030024000600080005000840090011000890100005001000110 01400105012002100119020001100140020000900151020001400160039000700174013000700181 #VV10.19987#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#ng vt sng di nc#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#Dnh cho tr mm non#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#P.Dung#270213## 00429000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030023000600080005000830090011000880100005000990110 01400104012002100118020001100139020000900150020001400159039000700173013000700180 #VV10.19988#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Phng tin giao th ng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#Dnh cho tr mm non#Tp t mu#Mu gio# Sch mu gio#P.Dung#270214## 00415000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030009000600080005000690090011000740100005000850110 01400090012002100104020001100125020000900136020001400145039000700159013000700166 #VV10.19989#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#ng vt#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#Dnh cho tr mm non#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio# P.Dung#270215## 00419000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030013000600080005000730090011000780100005000890110 01400094012002100108020001100129020000900140020001400149039000700163013000700170 #VV10.19990#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Cc loi qu#^aH.#^ aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#Dnh cho tr mm non#Tp t mu#Mu gio#Sch mu g io#P.Dung#270216## 00419000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030013000600080005000730090011000780100005000890110 01400094012002100108020001100129020000900140020001400149039000700163013000700170 #VV10.19991#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Cc loi hoa#^aH.#^ aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#Dnh cho tr mm non#Tp t mu#Mu gio#Sch mu g io#P.Dung#270217## 00417000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030011000600080005000710090011000760100005000870110 01400092012002100106020001100127020000900138020001400147039000700161013000700168 #VV10.19992#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu mu gio#Trang phc#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b24cm#Dnh cho tr mm non#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gi o#P.Dung#270218## 00478000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030028000650080005000930090011000980100005001090110 01400114012003900128020001100167020000900178020001400187039000700201013000700208 020000900215#VV10.19993#12500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni s t 1 - 20#D nh cho tr 2 tui tr ln#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#B Kho tay nhanh m t. Sch tp t mu#Tp t mu#Tr chi#Sch mu gio#P.Dung#270219#Mu gio## 00530000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020034000410030028000750080005001030090011001080100005001190110 01400124012003900138020001100177020000900188020001400197039000700211020000800218 020001000226013000700236020000900243#VV10.19994#12500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci ting Anh#Dnh cho tr 2 tui tr ln#^aH.#^aM thut#2010 #^a24tr.^b24cm#B Kho tay nhanh mt. Sch tp t mu#Tp t mu#Tr chi#Sch m u gio#P.Dung#Ch ci#Ting Anh#270220#Mu gio## 00478000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030028000650080005000930090011000980100005001090110 01400114012003900128020001100167020000900178020001400187039000700201013000700208 020000900215#VV10.19995#12500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ni s t 1 - 10#D nh cho tr 2 tui tr ln#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#B Kho tay nhanh m t. Sch tp t mu#Tp t mu#Tr chi#Sch mu gio#P.Dung#270221#Mu gio## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030028000760080005001040090011001090100005001200110 01400125012003900139020001100178020000900189020001400198039000700212020000800219 020001100227013000700238020000900245#VV10.19996#12500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci ting Vit#Dnh cho tr 2 tui tr ln#^aH.#^aM thut#201 0#^a24tr.^b24cm#B Kho tay nhanh mt. Sch tp t mu#Tp t mu#Tr chi#Sch mu gio#P.Dung#Ch ci#Ting Vit#270222#Mu gio## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510030013000910070092001040080005001960090 01100201010000500212011001500217012003300232020001800265020001100283020001300294 00500120030700500150031903900070033401300070034101900160034800500160036400500150 0380#VV10.19997#VV10.19998#54000#Vi?t#T454N#895.1#^214#Tn Ng Khng ba ln n h Bch Ct Tinh#Truyn tranh#Nguyn tc: Ng Tha n ; Ci bin: Vng Tinh Bc ; Tranh: Triu Honh Bn, Tin Tiu Ngai#^aH.#^aM thut#2010#^a118tr.^b26cm#Ki t tc tranh truyn Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Ng Tha n#Vng Tinh Bc#P.Dung#270223#Dch Trung Quc#Triu Honh Bn#Tin Tiu Ngai# # 00765000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500290028000770070053001050080005001580090 01100163010000500174011001400179021016000193020000900353020002100362020001500383 005001300398005001300411006000800424039000700432013000700439019000500446#VL10.02 395#VL10.02396#25000#Vi?t#KH104P#590#^214#Khm ph th gii ng vt#Discovery of animal kingdom#Tranh: Lan Jackson ; Li: Julia Bruce ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b27cm#Khm ph nhng iu k b v th gii ng vt xung qu anh ta thng qua c im hnh dng, cch thc sn mi, thc n, mi trng sng , phng thc sinh sn...#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Jackson, Lan#Bruce, Julia#Tu Vn#P.Dung#270224#Dch## 00745000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520290028000800070053001080080005001610090 01100166010000500177011001400182021015300196020001000349020002100359020001500380 005001300395005001300408006000800421039000700429013000700436#VL10.02397#VL10.023 98#25000#Vi?t#KH104P#595.7#^214#Khm ph th gii cn trng#Discovery of animal kingdom#Tranh: Lan Jackson ; Li: Julia Bruce ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#20 10#^a31tr.^b27cm#Khm ph nhng iu k b v th gii con trng t cch chng n gu trang, bt mi, hnh dng, thc n, mi trng sng... cng mt s c im khc bit#Cn trng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Jackson, Lan#Bruce, Juli a#Tu Vn#P.Dung#270225## 00733000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020043000500030034000930070040001270080005001670090011001720100 00500183011001500188015004300203020001700246020000900263020000400272020001200276 02000120028802000080030000500070030800500160031500500130033100500130034400500120 0357039000700369013000700376#VL10.02399#VL10.02400#Vi?t#GI-103T#895.92208#^214#G ii thng vn hc ngh thut sng Thng#Ln th 2 - giai on 2003 - 2007#Lu Th Hn, Anh V, Nguyn nh Cn...#^aH.#^aM thut#2010#^a215tr.^b28cm#TTS ghi : Hi Vn hc Ngh thut Bc Giang#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#Ti u thuyt#Bi ht#Anh V#Nguyn nh Cn#Phm S Cng# Nht Minh#Lu Th Hn#P. Dung#270226## 00948000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010017000490020039000660070053001050080005001580090011001630100 00500174011001500179021033100194020001800525020000800543020000900551005001700560 005001700577039000700594013000700601020005000608#VL10.02401#VL10.02402#Vi?t#D107 N#959.703092#^214#Dng Nghip Bo#Danh nhn vn ho Dng Lm v dng h#Dng Nghip Bo, Dng Nghip Ch, Dng Nghip c#^aH.#^aTh gii#2010#^a189tr.^b27 cm#Gii thiu ti liu v cc s kin ca Nh nc nh gi v xp hng di tch lch s - vn ho i vi danh nhn Dng Lm. Nghin cu v thn th, s nghip v nhng di sn vn ha ca nhn vt lch s Dng Lm li. Tm hiu v nh th h Dng (chi t h) v danh tnh con chu dng h Dng (chi c Dng Lm) thn Vn nh#Danh nhn vn ho#Dng h#Vit Nam#Dng Nghip Ch#Dng Nghip c#P.Dung#270227#Dng Lm, Danh nhn vn ha, 1851-1920, Vit Nam## 00942000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010012000640020046000760030017001220070 01200139008001800151009003500169010000500204011001500209015005200224021027600276 03900070055201300070055902000100056602000130057602000100058902000080059902000090 0607#VV10.20009#VV10.20010#VV10.20011#25000#Vi?t#H312P#345.597#^214#V Th Thu #Hnh pht t hnh trong lut hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#V Th Thu#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Lut thnh ph H Ch Minh#L lun chung v hnh pht t hnh. Hn h pht t hnh trong lut hnh s Vit Nam v lut hnh s th gii qua cc thi k lch s. Cc qui nh v hnh pht t hnh, thc tin p dng v mt s kin ngh nhm hn ch hnh pht t hnh trong B lut hnh s 1999 ca Vit Nam#P.D ung#270228#Php lut#Lut hnh s#Hnh pht#T hnh#Vit Nam## 00817000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530040019001120080005001310090021001360100 00500157011001500162021028800177020001000465020001200475020001100487020000900498 020001800507039000700525013000700532#VV10.20012#VV10.20013#70000#Vi?t#L504P#345 .597#^214#Lut phng, chng tham nhng v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a527tr.^b21cm#Gii thiu cc quy nh ch ung v c th ca lut phng, chng tham nhng v minh bch ti sn, thu nhp, c c qui nh v phng, chng tham nhng trong qun l kinh doanh, v tr cng tc , tin lng, thu nhp, gim st cn b v cc qui nh v x l trch nhim khi xy ra tham nhng...#Php lut#Phng chng#Tham nhng#Vit Nam#Vn bn php lu t#P.Dung#270229## 01222000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540020058000590030095001170070062002120040029002740080 00500303009002100308010000500329011001500334015003300349021031200382020002300694 02000100071702000100072702000090073700500130074600500180075900500180077700500130 0795005001500808039000700823013000700830020001100837#VV10.20014#VV10.20015#18500 #Vi?t#GI-108T#324.2597075#^214#Gio trnh ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Ln in, t tng H Ch Minh#inh Xun L, Nguyn ng Quang (ch.b.), Nguyn Vit Th ng...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a255tr.^b21c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nghin cu ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam theo cc thi k 1930-1954, 1955-1975, thi k i mi t nc; ng li cng nghip ho, xy dng nn kinh t th trng nh hng x hi ch n gha, xy dng h thng chnh tr, pht trin vn ho, gii quyt cc vn x hi v ng li i ngoi#ng Cng sn Vit Nam#ng li#Cch mng#Vit Nam# inh Xun L#Nguyn ng Quang#Nguyn Vit Thng#Ng ng Tri#Nguyn Vn Ho#P.Du ng#270230#Gio trnh## 01004000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600010016000650020061000810030017001420070 01600159008000500175009002100180010000500201011001500206015004500221021032900266 01300070059502000100060202000200061202000090063203900070064102000170064802000130 0665#VV10.20016#VV10.20017#VV10.20018#42000#Vi?t#CH250#345.597#^214#Trnh Tin Vit#Ch nh min trch nhim hnh s theo lut hnh s Vit Nam#Sch chuyn k ho#Trnh Tin Vit#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#H thng cc quy nh ca php lut hnh s Vit Nam hin hnh v min trch nhim hnh s v vn p dng nhng qui nh ny t rong thc tin iu tra, truy t, xt x. Phng hng hon thin php lut v n hng gii php nng cao hiu qu p dng cc qui nh ca b lut hnh s Vit N am nm 1999 v min trch nhim hnh s#270231#Php lut#Trch nhim hnh s#Vi t Nam#P.Dung#Sch chuyn kho#Lut hnh s## 00835000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020043000680070048001110080005001590090 02100164010000500185011001400190021025200204020001200456020002100468039000700489 013000700496005001700503005001200520005001300532#VV10.20019#VV10.20020#17000#Vi ?t#H419C#335.4346#^214#Phm Vn ng#Hc Ch tch H Ch Minh - Chng ta hc g# Phm Vn ng ; Tuyn chn: Nguyn Tin Nng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^ a99tr.^b21cm#Tuyn chn mt s bi ni v vit ca c Th tng Phm Vn ng v quan im nhn dn, quan im qun chng ca H Ch Tch, v con ngi, ch ngh a anh hng cch mng, tinh thn on kt v nhng o c cao thng ca Ngi m chng ta cn noi theo#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#P.Dung#270232#Nguyn T in Nng#Mai Phi Nga#Triu Th L## 00837000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020067000650070041001320080005001730090 02100178010000500199011001500204021020200219020002100421020001100442020000800453 020001000461020000900471005001500480005001400495039000700509013000700516#VV10.20 021#VV10.20022#30000#Vi?t#PH110T#335.4346#^214#Hong Anh#Pht trin vn ho v con ngi Vit Nam theo t tng H Ch Minh#Hong Anh, Nguyn Duy Bc, Phm Vn Thu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a203tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit, bi ng hin cu v vn pht trin vn ho v con ngi Vit Nam trong mi giai on pht trin theo t tng H Ch Minh nhm nh hng gio dc i vi cc th h tr Vit Nam#T tng H Ch Minh#Pht trin#Vn ho#Con ngi#Vit Nam#Nguyn Duy Bc#Phm Vn Thu#P.Dung#270233## 00824000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020078000660070013001440080005001570090 02100162010000500183011001500188021026900203020001300472020002200485020001600507 020000900523039000700532013000700539#VV10.20024#VV10.20023#27000#Vi?t#D112V#345 .597#^214#Phm Vn Beo#Dy v hc Lut hnh s Vit Nam theo phng php ly sin h vin lm trung tm#Phm Vn Beo#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a140tr.^b24cm# Gii thiu phng php dy v hc "ly sinh vin lm trung tm" v vic p dng phng php ny vo dy, hc phn chung trong lut hnh s Vit Nam. Nhng ni d ung c bn cn bo co, phn bin cho tng chuyn v lut hnh s cng mt s thi mu v gi tr li#Lut hnh s#Phng php ging dy#Phng php hc# Vit Nam#P.Dung#270234## 00863000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010013000380020052000510070013001030080010001160090015001260100 00500141011001500146012003100161021032000192020002200512020001800534020000900552 020001000561039000700571013000700578#VV10.20025#70000#Vi?t#556D#181#^214#Nguy n Nh #ng dng ng hnh ca tui nm sinh trong cuc sng#Nguyn Nh #^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a215tr.^b21cm#Tm hiu trit hc phng ng#Gii thiu khi qut v truyn thuyt H H - Lc Th, v ngun gc xut x ca ng hnh, l ch s can chi v trnh by vic xut hin ng hnh phi theo nm thng ngy gi c ng hnh c th ca con ngi ring bit. Cch tnh ton ng dng ng hnh theo tui nm sinh cho tng cng vic khc nhau trong cuc sng#Trit hc p hng ng#m dng ng hnh#ng dng#Cuc sng#P.Dung#270235## 00626000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310010011000360020019000470070011000660080010000770090015000870100005001020110 01500107021018500122020000800307020000500315020000600320020000900326020001100335 039000700346013000700353#VV10.20026#Vi?t#301C#915.9745#^214# Duy Vn#a ch lng L K# Duy Vn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a360tr.^b21cm#Gii thiu a l t nhin, lch s hnh thnh vng t, tnh hnh kinh t, vn ho, x hi, truyn thng cch mng v yu nc ca lng L K thuc thnh ph ng Hi, tnh Qung Bnh#a ch#Lng#L K#ng Hi#Qung Bnh#P.Dung#270236## 00717000000000349000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020020000400070049000600220005001090080010001140090015001240100005001390110 01500144015006700159039000700226013000700233020001700240020000900257020000400266 00500070027000500080027700500070028500500070029200500090029900500110030800500170 0319005001400336005001700350#VV10.20027#Vi?t#TH460#895.9221008#^214#Th ng Q unh Lu#Nh Am, Hoi An, Hu u... ; B.s.: V Vn Cn...#T.14#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a138tr.^b21cm#TTS ghi: CLB UNESCO Th ng Vit Nam. Chi nhnh h uyn Qunh Lu#P.Dung#270237#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nh Am#Hoi An#Hu u #Hi u#Hng Cn#V Vn Cn#Hong Nguyn Nm#Hong Vn Th#Nguyn Nha Trang## 01141000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350010018000400020068000580070023001260080010001490090015001590100005001740110 01500179015008900194021053100283039000700814013000700821020000800828020001900836 020001200855020000800867#VV10.20028#Vi?t#L302S#355.00959742#^214#Nguyn Khc Thu n#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn Hng Nguyn (1945 - 2010)#Nguyn Kh c Thun b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a376tr.^b21cm#TTS ghi: Huyn u, y ban nhn dn, ng u Qun s, Ban ch huy Qun s huyn Hng Yn#Gii thiu v truyn thng vn ho, truyn thng cch mng ca huyn Hng Nguyn tnh Ngh A n. Lch s lc lng v trang nhn dn huyn Hng Nguyn trong khng chin chng thc dn Php v tham gia hn gn vt thng chin tranh, khi phc, pht trin kinh t, cng c quc phng i ph vi m mu xm lc ca quc M; lc l ng v trang nhn dn Hng Nguyn trong khng chin chng M v thi k khc phc hu qu chin tranh, xy dng, bo v T quc, thc hin ng li i mi, cn g nghip ha, hin i ha v hi nhp#P.Dung#270238#Lch s#Lc lng v trang# Hng Nguyn#Ngh An## 00874000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550390007000600020037000670070036001040220 00400140008001800144009003500162010000500197011001500202015009300217021014600310 02000090045602000100046502000090047502000110048400500160049500100140051101300070 0525020000400532#VV10.20029#VV10.20030#VV10.20031#20000#Vi?t#T103L#796#^214#P.D ung#Ti liu ging dy gio dc th cht#B.s.:Phan Thanh M, Nguyn Minh Mn#T.2 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a258tr.^b21cm#TTS g hi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc x hi v Nh n vn#Gii thiu v lch s pht trin, cc k thut c bn, chin thut thi u v mt s bi tp thc hnh ca mn Teakwondo, cu lng v mn bi li#Th tha o#Taekwondo#Cu lng#Gio trnh#Nguyn Minh Mn#Phan Thanh M#270239#Bi## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020045000560030045001010070040001460080005001860090 01800191010000500209011001500214039000700229013000700236021034500243020001600588 02000200060402000110062402000070063500500100064200500130065200500120066500500140 0677005001500691020000900706#VV10.20033#VV10.20032#120000#Vi?t#V305P#300.95977# ^214#Vin pht trin bn vng vng Nam b tui 35#35 bi nghin cu t Tp ch K hoa hc x hi#Mc ng, Phan Vn Dp, V Vn Ngc...#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 10#^a553tr.^b24cm#P.Dung#270240#Gii thiu 35 bi vit ca cc nh nghin cu tr ong Vin trn nhiu lnh vc, lun gii nhng vn pht trin ca vng Nam b di gc khoa hc x hi nh vn kho c hc, lch s, khng chin, s lu n, vn ho, ngn ng, dn tc, tn gio, mi trng v bin i kh hu, dn c, cng nghip, nng nghip, chnh tr, phc li x hi...#Khoa hc x hi#Pht tr in bn vng#Nghin cu#Nam B#Mc ng#Phan Vn Dp#V Vn Ngc#Bi Ch Hong# ng Ngc Knh#Vit Nam## 00826000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010020000540020041000740030022001150070020001370080 00500157009002000162010000500182011001500187021021400202020001600416020000800432 020000900440020000800449039000700457013000700464015005300471#VV10.20034#VV10.200 35#60000#Vi?t#QU105H#959.704#^214#Nguyn Th Hng Vn#Quan h Vit Nam - Lin X (1917 - 1991)#Nhng s kin lch s#Nguyn Th Hng Vn#^aH.#^aT in Bch kh oa#2010#^a595tr.^b21cm# cp n tng th cc mi quan h gia hai nc Vit Na m v Lin X trn cc lnh vc: chnh tr, qun s, kinh t, vn ho, gio dc t khi cch mng thng 10 Nga thnh cng (1917) n khi Lin X tan r (1991)#S kin lch s#Quan h#Vit Nam#Lin X#P.Dung#270241#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. Vin S hc## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000700245019001400252013000700266#VN10.05738#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.2#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#P.Dung#Dch Nh t Bn#270242## 00586000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000700235013000700242012003500249#VN10.05739#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .31#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#270243#Truyn tra nh dnh cho tui mi ln## 00581000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000700265013000700272#VN10.05740#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .26#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a182tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#270244## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070055000620220004001170080018001210090 01100139010000500150011001500155012004000170020001700210020000900227020001300236 005001300249005001300262039000700275019001400282006001000296013000700306#VN10.05 741#14000#Vi?t#M100V#895.6#^214#Ma vng#Truyn tranh#Kotaro Isaka ; V tranh: Megumi Osuga ; D.N Angel dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18 cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Kotaro Isaka#Megumi Osuga#P.Dung#Dch Nht Bn#D.N Angel#270245## 00623000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000700281019001400288013000700302#VN10.05 742#G107X#895.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akurr#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a19 0tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#P.Dung#Dch Nht Bn#270246## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265013000700269019001400276#VN10.05743#16000#V i?t#V501B#895.6#^214#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Mai#270247#Dch Nht Bn## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020001100213020001300224 005001200237006001200249019001600261039000400277013000700281#VN10.05744#16000#V i?t#T312Y#895.1#^214#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; Tuyt Nhung d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a169tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#Tuyt Nhun g#Dch Trung Quc#Mai#270248## 00448000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020017000430030013000600070011000730080018000840090011001020100 00500113011001400118020001800132020000900150020001300159005001100172039000400183 013000700187#VN10.05745#7000#Vi?t#KH300C#895.9223#^214#Kh con ham chi#Truyn tranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#Mai#270249## 00447000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070011000720080018000830090011001010100 00500112011001400117020001800131020000900149020001300158005001100171039000400182 013000700186#VN10.05746#7000#Vi?t#R455C#895.9223#^214#Rng con lm ma#Truyn t ranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#Mai#270250## 00445000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070011000700080018000810090011000990100 00500110011001400115020001800129020000900147020001300156005001100169039000400180 013000700184#VN10.05747#7000#Vi?t#C512C#895.9223#^214#Cn con i sn#Truyn tra nh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#Mai#270251## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510070060000660080018001260090011001440100 00500155011001500160020001800175020000700193020001200200006001500212005001000227 039000400237019001200241001001700253012003700270013000700307#VN10.05748#VN10.057 49#38000#Vi?t#M102V#891.8#^214#Mch vi Lilka#Henrik Lothamer ; Phan Minh Chu dch ; Minh ho: Trn Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a233tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Ba Lan#Tiu thuyt#Phan Minh Chu#Trn Hin#Mai#Dch Ba Lan#Lotham er, Henrik#Danh tc th gii dnh cho thiu nhi#270252## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070066000700080018001360090011001540100 00500165011001500170020001800185020000500203020001200208006001500220005000900235 039000400244019001000248001002400258012003700282013000700319#VN10.05750#VN10.057 51#37000#Vi?t#D431S#843#^214#Dng sng chy ngc#Jean Claude Mourlevtat ; Phan Minh Chu dch ; Minh ho: L Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a221tr.^ b20cm#Vn hc thiu nhi#Php#Tiu thuyt#Phan Minh Chu#L Thng#Mai#Dch Php#M ourlevtat, Jean Claude#Danh tc th gii dnh cho thiu nhi#270253## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070033000770080018001100090011001280100 00500139011001500144020001800159020000400177020001200181006001500193039000400208 019000900212001001200221012003700233013000700270#VN10.05753#VN10.05752#55000#Vi ?t#H407T#823#^214#Hong t & thng nh n my#Mark Twain ; Phan Minh Chu dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a389tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuy t#Phan Minh Chu#Mai#Dch Anh#Twain, Mark#Danh tc th gii dnh cho thiu nhi#2 70254## 00583000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020017000610290008000780070037000860080 01800123009001100141010000500152011001500157020001800172020000400190020001500194 006001800209039000400227019000900231001001300240012000900253013000700262#VN10.05 754#VN10.05755#VN10.05756#69000#Vi?t#TH300T#823#^214#Th trn Slawter#Slawter#D arren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a388tr.^b 19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Nguyn Thnh Nhn#Mai#Dch Anh#Shan, D arren#Demonata#270255## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020015000650030011000800070012000910080 01800103009001100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001100179 039000400190001001300194013000700207#VV10.19999#VV10.20000#VV10.20001#45000#Vi? t#H407T#895.9223#^214#Hong t v em#Truyn di#Meggie Phm#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2011#^a257tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Mai#Phm, Meg gie#270256## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000400227019001600231012004000247013000700287#VV10.20002#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Mai#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#270257## 00497000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020013000660030016000790070013000950080 01800108009001100126010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000400195001001300199013000700212#VV10.20003#VV10.20004#VV10.20005#41000#Vi? t#Y606B#895.92234#^214#Yu bng tai#Tp truyn ngn#Nguyn Hng#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2011#^a157tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#Nguy n Hng#270258## 00558000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590020015000640030012000790070030000910080 01800121009001100139010000500150011001500155020001700170020000900187020001200196 039000400208019001400212001001300226006001000239013000700249#VV10.20006#VV10.200 08#VV10.20007#120000#Vi?t#CH462Q#895.7#^214#Chi Quiz show#Tiu thuyt#Kim Youn g Ha ; Vit Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a578tr.^b20cm#Vn hc h in i#Hn Quc#Tiu thuyt#Mai#Dch Hn Quc#Kim Young Ha#Vit Hin#270259## 00928000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650010018000700020016000880030022001040070 04000126008000500166009002000171010000500191011001500196015003900211021024000250 02000170049002000090050702000100051602000520052600500130057803900040059101300070 0595#VV10.20037#VV10.20036#VV10.20039#VV10.20038#Vi?t#L561V#959.70272#^214#Nguy n Vn Thng#Lng Vn Chnh#Thn th v s nghip#Nguyn Vn Thng (ch.b.), L Xun ng#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn d n tnh Ph Yn#Gii thiu v thn th Lng Vn Chnh cng vi s nghip v cng lao ca ng trong qu trnh tham gia m t, chiu tp lu dn, khai khn t h oang, to lp thn p, lng x, n nh i sng v nhng du n ca ng trn v ng t Ph Yn#Nhn vt lch s#Cuc i#S nghip#Lng Vn Chnh, (?-1611), V quan nh L, Vit Nam#L Xun ng#Mai#270260## 01092000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020063000740070044001370080 00500181009002000186010000500206011001500211021035700226020001600583020001900599 02000200061802000200063800600170065800600170067500600180069200500110071003900040 0721013000700725019001000732#VV10.20040#VV10.20043#VV10.20041#VV10.20042#80000# Vi?t#B450N#346.07#^214#B nguyn tc ca UNIDROIT v hp ng thng mi quc t 2004#Dch: Nguyn Minh Hng... ; Vn t h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010# ^a638tr.^b23cm#Gii thiu b nguyn tc ca UNIDROIT v hp ng thng mi quc t 2004 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v giao kt hp ng v th m quyn i din, hiu lc hp ng, gii thch hp ng, ni dung hp ng v q uyn ca ngi th ba, thc hin hp ng v khng thc hin hp ng, chuyn gi ao quyn, ngha v, chuyn giao hp ng, thi hiu#Lut thng mi#Thng mi q uc t#Hp ng thng mi#Nguyn tc UNIDROIT#Nguyn Minh Hng#o Th Thu Hin #Trn Th Thu Thu# Vn t#Mai#270261#Dch Php## 00847000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400050003304100050 00381810006000430820010000498080005000590020113000640080005001770090021001820100 00500203011001500208021020000223020001000423020001800433039000400451020000700455 015003200462020001600494020001700510013000700527020001100534#VV10.20045#VV10.200 46#VV10.20044#385b#Vi?t#S450T#344.59704#^214#S tay vn bn quy phm php lut v bo v mi trng trong pht trin kt cu h tng giao thng (2003 - 2010)#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a319tr.^b21cm#Gm cc ngh nh ca chnh ph, th ng t ca B Ti nguyn v Mi trng, B Giao thng Vn ti v cng tc bo v mi trng c lin quan n lnh vc xy dng pht trin kt cu h tng giao th ng#Php lut#Bo v mi trng#Mai#S tay#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Kt c u h tng#Vn bn php qui#270262#Giao thng## 00951000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400050003304100050 00381810006000430820006000498080005000550020102000600080005001620090021001670100 00500188011001500193021035600208020001800564020002000582039000400602020000900606 015003200615020001900647013000700666#VV10.20047#VV10.20049#VV10.20048#320b#Vi?t# T527T#363.7#^214#Tuyn tp cc quy chun k thut quc gia lin quan n cng t c bo v mi trng giao thng vn ti#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a256tr.^b 21cm#Gii thiu cc quy chun k thut quc gia v kh thi xe m t, xe gn my , xe t, kh thi l t cht thi rn y t, cht lng khng kh xung quanh, cht c hi trong khng kh xung quanh, kh thi cng nghip, cht lng nc, nc thi, gii hn cho php ca kim loi nng trong t, d lng ho cht bo v thc vt v ngng cht thi nguy hi#Bo v mi trng#Tiu chun k thut#M ai#Vit Nam#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Giao thng vn ti#270263## 01176000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400050003304100050 00381810006000430820010000498080005000590020087000640070078001510080005002290090 02100234010000500255011001500260021036600275020001000641020001800651039000400669 02000170067302000090069000500140069900500160071300500200072901300070074901500320 0756005001900788020001900807#VV10.20050#VV10.20052#VV10.20051#320b#Vi?t#T527T#34 4.59704#^214#Tuyn tp cc vn bn hng dn thc hin nhim v mi trng ngnh giao thng vn ti#B.s.: Chu Mnh Hng, Nguyn Hu Tin, Nguyn Th Thu Hng, N guyn Thanh Chnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a184tr.^b21cm#Gii thiu cc v n bn hng dn thc hin nhim v bo v mi trng; vn bn hng dn thc hi n Chng trnh mc tiu Quc gia v s dng nng lng tit kim, hiu qu, Ch ng trnh mc tiu quc gia ng ph vi bin i kh hu; hng dn cng tc xy dng vn bn php lut, tuyn truyn, ph bin php lut; vn bn hng dn t chc hi ngh v cng tc ph#Php lut#Bo v mi trng#Mai#Vn bn php qui#V it Nam#Chu Mnh Hng#Nguyn Hu Tin#Nguyn Th Thu Hng#270264#TTS ghi: B Gi ao thng Vn ti#Nguyn Thanh Chnh#Giao thng vn ti## 00950000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720010014000770020052000910070 03000143008000500173009002100178010000500199011001500204021021200219020001100431 02000080044203900040045002000090045402000200046302000080048302000070049102000090 0498005000900507013000700516015006500523#VV10.20053#VV10.20054#VV10.20056#VV10.2 0055#40000#Vi?t#CH300D#915.9731#^214#Nguyn Nguyn#Ch dn giao thng - du lch H Ni v vng ph cn#B.s.: Nguyn Nguyn, Minh Tm#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2010#^a124tr.^b20cm#Cung cp nhng thng tin v cc hng tuyn du lch H Ni v cc vng ph cn vi nhng ch dn giao thng ring v mt s hnh nh v c c im n thm quan, vui chi, gii tr, ngh ngi mua sm, m thc...#Giao th ng#Du lch#Mai#a danh#Danh lam thng cnh#n ung#H Ni#Vit Nam#Minh Tm#270 265#TSNB ghi: Ch dn giao thng - du lch H Ni & cc vng ph cn## 00849000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690010014000740020044000880070 04600132008000500178009002100183010000500204011001500209021020000224020000700424 03900040043102000050043502000080044002000180044800500140046600500160048001300070 0496020000800503#VV10.20057#VV10.20059#VV10.20060#VV10.20058#60000#Vi?t#K600N#6 29.28#^214#Phm Gia Nghi#K nng li xe an ton v bo v mi trng#Phm Gia Ng hi, Chu Mnh Hng, Phm Tun Thnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a140tr.^b24cm #Trnh by nhng kin thc nhn bit v cc loi hnh hot ng li xe. Cc t hao tc c bn khi li xe v ng ph vi cc tnh hung giao thng. Hng dn l i xe an ton v li xe bo v mi trng#Li xe#Mai# t#An ton#Bo v mi tr ng#Chu Mnh Hng#Phm Tun Thnh#270266#K nng## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020029000740030015001030080 00500118009002100123010000500144011001500149021034400164020000700508039000400515 020000500519020000900524013000700533020000800540#VV10.20061#VV10.20063#VV10.2006 4#VV10.20062#50000#Vi?t#C120N#629.28#^214#Cm nang li xe t an ton#Phin b n 2010#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a164tr.^b24cm#Cung cp cc qui nh lin quan n ch phng tin v ngi li xe, cc k nng li xe an ton v x l t nh hung khn cp bo m an ton trn ng, cng mt s a ch, in thoi cn thit v cc trung tm o to st hch, ng kim t, bnh vin, trung t m cu h, i l t, garage sa cha... khi gp cc trng hp bt thng#Li xe#Mai# t#Cm nang#270267#An ton## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620010016000670020045000830070021001280080 00500149009002100154010000500175011001400180021015500194039000400349020000700353 020000900360013000700369020000500376020000800381#VV10.20065#VV10.20068#VV10.2006 7#VV10.20066#Vi?t#C120N#629.28#^214#Nguyn Vn Nhn#Cm nang hiu v nhn bit r i ro khi li xe#Nguyn Vn Nhn b.s.#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a63tr.^b25 cm#Trnh by nhng kin thc nhn bit c cc ri ro, nguy him khi li xe. Mt s k nng li xe ton ton i ph vi nhng iu kin li xe khc nhau#Ma i#Li xe#Cm nang#270268# t#An ton## 00711000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010012000730020022000850070 01200107008000500119009002100124010000500145011001500150021018600165020000700351 020000900358039000400367012001800371013000700389020001300396#VV10.20070#VV10.200 71#VV10.20072#VV10.20069#40000#Vi?t#S551C#004.7#^214#V Vn Vnh#Sa cha my i n laser#V Vn Vnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a128tr.^b24cm#Gii thiu v s khi tng qut ca my in laser v nhim v ca cc thnh phn trn my in . Nguyn l hot ng ca my in laser, khi ngun my in v mt s b phn khc ca my in#My in#Sa cha#Mai#T sch Bch ngh#270269#My in laser## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010013000750020019000880070 01300107008000500120009002100125010000500146011001500151021018900166020000500355 020000900360039000400369013000700373020000900380#VV10.20073#VV10.20075#VV10.2007 6#VV10.20074#40000#Vi?t#S551C#621.388#^214#V Xun Vnh#Sa cha ti vi LCD#V X un Vnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a220tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc c bn v s khi tng qut ca ti vi LCD, mn hnh LCD, khi ngun, khi cao p, khi iu khin, khi x l tn hiu video v khi ng ting trong ti vi LCD#Tivi#Sa cha#Mai#270270#Tivi LCD## 00671000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450010012000500020016000620070012000780080005000900090 02100095010000500116011001400121021020900135020000800344020001700352020000900369 020000400378039000400382013000700386#VN10.05758#VN10.05757#5000#Vi?t#L302S#959. 7#^214#H Ch Minh#Lch s nc ta#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a 23tr.^b13cm#Gii thiu lch s Vit Nam c vit bng th, vit v lch s n c ta t khi bt u hnh thnh vi tn gi Vn Lang, tri qua cc thi k khng chin chng ngoi xm, n nm 1945 i tn nc l Vit Nam#Lch s#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Mai#270271## 00793000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010018000530020090000710070018001610080005001790090 02100184010000500205011001400210021023400224020001400458020001400472020000900486 039000400495013000700499020000900506#VN10.05759#VN10.05760#12000#Vi?t#GI-462T#3 35.4#^214#Nguyn Bng Tng#Gii thiu tc phm ngun gc ca gia nh, ca ch t hu v ca nh nc ca ngghen#Nguyn Bng Tng#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a51tr.^b19cm#Gii thiu bi cnh v qu trnh hnh thnh tc phm "Ngun gc ca gia nh ca ch t hu v ca nh nc" ca ngghen. Trnh by nhn g b sung v pht trin l lun ca ch ngha Mc v x hi cng x nguyn thy ca loi ngi#Ch ngha Mc#Ch t hu#Gia nh#Mai#270272#Nh nc## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530080005001270090021001320100005001530110 01500158021020100173020001000374020001200384020000900396020001800405039000400423 020001800427013000700445#VN10.05761#VN10.05762#16000#Vi?t#L504B#342.597#^214#Lu t bu c i biu Quc hi nm 1997, sa i, b sung nm 2001 v 2010#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2010#^a135tr.^b19cm#Gii thiu cc lnh ca Ch tch nc v c ng b v sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu quc hi v ton vn Lut bu c i biu quc hi nm 1997, sa i, b sung nm 2001 v 2010#P hp lut#Lut bu c#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#i biu quc hi#270273## 00811000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020110000530080005001630090021001680100005001890110 01500194021022800209020001000437020001200447020000900459020001800468039000400486 020001800490020001800508013000700526#VN10.05763#VN10.05764#14000#Vi?t#L504S#342 .597#^214#Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu Quc hi v Lut bu c i biu Hi ng nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a130tr.^ b19cm#Gii thiu lnh ca Ch tch nc v vic cng b Lut sa i, b sung m t s iu ca Lut bu c i biu Quc hi v Lut bu c i biu Hi ng nh n dn v ni dung cc iu khon c sa i, b sung trong cc Lut ny#Php l ut#Lut bu c#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#i biu quc hi#Hi ng nhn d n#270274## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530080005001270090021001320100005001530110 01500158021020100173020001000374020001200384020000900396020001800405039000400423 020001800427013000700445#VN10.05765#VN10.05766#16000#Vi?t#L504B#342.597#^214#Lu t bu c i biu Hi ng nhn dn nm 2003 sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2010#^a112tr.^b19cm#Gii thiu lnh cng b ca Ch tch nc v ton vn Lut bu c i biu Hi ng nhn dn nm 2003 v lut sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu Quc hi, Hi ng nhn dn nm 2010#P hp lut#Lut bu c#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Hi ng nhn dn#270275## 00794000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530080005001080090021001130100005001340110 01500139021027500154020001000429020001200439020000900451020001800460039000400478 013000700482001003900489#VN10.05767#VN10.05768#16000#Vi?t#L504S#346.597#^214#Lu t sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a142tr.^b19cm#Gii thiu lnh cng b ca Ch tch nc v ni dung lut s a i, b sung mt s iu ca lut chng khon. Ton vn cc quy nh v cho b n chng khon, cng ty i chng, th trng giao dch chng khon... trong lu t chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#Php lut#Chng khon#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#270276#Vit Nam (CHXHCN). Lut l v sc lnh## 00715000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020016000540080005000700090021000750100005000960110 01400101021028200115020001000397020001600407020000900423020001800432039000400450 013000700454#VN10.05769#VN10.05770#9000#Vi?t#L504K#346.59704#^214#Lut khong s n#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a78tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut khong sn vi nhng qui nh chung v qui nh c th v chin lc, qui hoch, bo v khong sn, iu tra c bn a cht v khong sn, khu vc, bo v mi trng, khai thc, s dng, ti chnh, trch nhim qun l khong sn v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut khong sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#270277## 00647000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020015000520080005000670090021000720100005000930110 01400098021021800112020001000330020001500340020000900355020001800364039000400382 013000700386#VN10.05771#VN10.05772#7000#Vi?t#L504V#342.597#^214#Lut vin chc# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a51tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut cng chc vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn, ngha v ca vin chc, tu yn dng, s dng qun l vin chc, khen thng, x pht vi phm vin chc v c c iu khon thi hnh#Php lut#Lut vin chc#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#2 70278## 00586000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020015000640080005000790090021000840100 00500105011001400110021013800124020001000262020001000272020000900282020001800291 039000400309013000700313#VN10.05773#VN10.05775#VN10.05774#10000#Vi?t#L504T#342. 597#^214#Lut thanh tra#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a78tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thanh tra vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc, nhim v, quyn hn v hot ng ca thanh tra#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#270279## 00674000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600020028000650080005000930090021000980100 00500119011001400124021018200138020001000320020001000330020000900340020001800349 039000400367020001800371013000700389#VN10.05776#VN10.05778#VN10.05777#4000#Vi?t #L504T#343.59705#^214#Lut thu bo v mi trng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010 #^a14tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thu bo v mi trng vi nhng qui n h chung v qui nh c th v cn c tnh thu, khai thu, tnh thu, np thu, hon thu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php l ut#Mai#Bo v mi trng#270280## 00826000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020057000640080005001210090021001260100 00500147011001500152021030400167020001000471020001200481020000900493020001800502 039000400520020001700524013000700541#VN10.05779#VN10.05781#VN10.05780#25000#Vi? t#L504T#346.597#^214#Lut chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a263tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca lut chng khon nm 2010 v ton vn cc quy nh v cho bn chng khon, cng ty i chng, th trng giao dch chng khon, ng k, lu tr, b tr v thanh ton chng khon... trong lut chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#Php lut#Chng khon#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai #Lut chng khon#270281## 00804000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020024000640080005000880090021000930100 00500114011001500119021033200134020001000466020000900476020001800485039000400503 013000700507020002400514#VN10.05783#VN10.05784#VN10.05782#16000#Vi?t#L504T#347. 597#^214#Lut t tng hnh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a182tr.^b19cm#G ii thiu ton vn lut t tng hnh chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn ca to n, c quan, ngi tin hnh t tng, tham gia t t ng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v chng c, cp, tng t, th ng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x, s thm v cc th tc gii quyt#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#270282#Lut t tng hnh ch nh## 00881000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400060003304100050 00391810006000440820010000508080005000600020038000650080005001030090021001080100 00500129011001400134021038100148020001000529020000900539020001800548039000400566 013000700570020001600577020001000593#VN10.05785#VN10.05787#VN10.05786#6000#Vi?t #L504B#343.59707#^214#Lut bo v quyn li ngi tiu dng#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut bo v ngi tiu dng vi nh ng qui nh chung v qui nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh do anh hng ho dch v vi ngi tiu dng, v trch nhim ca t chc x hi tham gia bo v quyn li ngi tiu dng, phng php gii quyt tranh chp gia ng i tiu dng t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#270283#Ngi tiu dng#Quyn li# # 00868000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020061000640080005001250090021001300100 00500151011001500156021035100171020001000522020000900532020000900541020001800550 039000400568020001100572013000700583#VN10.05788#VN10.05790#VN10.05789#17000#Vi? t#L504K#346.597#^214#Lut kinh doanh bo him 2000 c sa i, b sung nm 201 0#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a163tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh v cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh ngh ip bo him, i l bo him, doanh nghip mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch ton k ton, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen th ng, x l vi phm, cng cc iu khon thi hnh trong Lut kinh doanh bo him#P hp lut#Bo him#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Kinh doanh#270284## 00702000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020063000640080005001270090021001320100 00500153011001400158021018400172020001000356020000900366020000900375020001800384 039000400402020001100406013000700417#VN10.05791#VN10.05793#VN10.05792#11000#Vi? t#L504S#346.597#^214#Lut sa i, b sung mt s iu ca lut kinh doanh bo h im#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a91tr.^b19cm#Gii thiu lnh ca Ch tch n c v vic cng b Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut kinh doanh bo hi m v ton vn ni dung Lut kinh doanh bo him c sa i, b sung#Php lu t#Bo him#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Kinh doanh#270285## 00823000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020058000550040019001130080005001320090021001370100 00500158011001500163021031700178020001000495020001400505020000900519020001800528 039000400546013000700550#VN10.05794#VN10.05795#19000#Vi?t#L504B#344.59702#^214# Lut bo him y t nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2010#^a174tr.^b19cm#Gii thiu chi tit v hng dn thc hin mt s iu ca Lut bo him y t nh: Vic ban hnh m s ghi trn th b o him, trch nhim v phng thc ng k khm cha bnh ban u, chuyn tuyn khm cha bnh bo him y t, qui nh mc thu, ch thu, np, qun l v s dng ph cp li, i th bo him y t#Php lut#Bo him y t#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#270286## 00720000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680010012000730020019000850070 04600104008000500150009002000155010000500175039000400180011001500184020001700199 020001100216020000800227005001300235021013900248005001200387013000700399#VN10.05 796#VN10.05799#VN10.05797#VN10.05798#54000#Vi?t#T550#495.7#^214#L Huy Khoa#T in Hn - Vit#L Huy Khoa ; H..: Kim Hyun Jae, Lee Jee Sun#^aH.#^aT in B ch khoa#2010#Mai#^a822tr.^b18cm#Ting Triu Tin#Ting Vit#T in#Kim Hyun Jae #Gii thiu khong 80 ngn mc t l nhng t hin i, c gii ngha t ngha gc n tnh hung v c sp xp theo th t vn ch ci#Lee Jee Sun#270287## 00766000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010015000750020030000900030 03800120007002800158008000500186009002000191010000500211011001500216020001100231 020001100242020001800253005001200271039000400283013000700287021015800294#VN10.05 800#VN10.05801#VN10.05803#VN10.05802#40000#Vi?t#T550#333.703#^214#Nguyn Huy C n#T in ti nguyn mi trng#Cc thut ng c i chiu Anh - Vit#Nguyn Hu y Cn, V Kim Long#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a331tr.^b19cm#Ti nguyn#Mi t rng#T in thut ng#V Kim Long#Mai#270288#Gii thch cc thut ng v ti n guyn, mi trng, trang b cng trnh, k thut v sinh, c i chiu Anh - Vi t, c sp xp theo th t ch ci t A - Z## 00774000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400010008000450020025000530070032000780080005001100090018001150100 00500133011001300138015005400151021021800205020001100423020001300434020000800447 005001000455039000400465013000700469020000800476#VN10.05804#VN10.05805#Vi?t#C430 G#305.23#^214#Tho Ly#Con gi cng c i hc#Tho Ly b.s. ; Tranh: Phm Tun#^ aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a6tr.^b19cm#n phm phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Vit v nhng nguyn nhn, phong tc lc hu ca ng bo dn tc thiu s v min ni dn n cc b gi khng c i hc. Thng tin v quyn tr em c chm sc, bo v v gio dc, khng c s phn bit trai, gi#X hi h c#Quyn tr em#Con gi#Phm Tun#Mai#270289#Hc tp## 00477000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020011000480030004000590070011000630080005000740090018000790100 00500097011002500102020001700127020000900144020000400153039000400157001001100161 013000700172015003200179#VN10.05806#VN10.05807#Vi?t#N116C#895.92214#^214#Nng ch iu#Th#Thanh Bnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a151tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Thanh Bnh#270290#Tn tht tc gi: Nguyn c Tu## 00852000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020017000650030007000820070012000890080 00500101009001800106010000500124011001500129020001700144020000900161020000700170 039000400177013000700181021032200188020002300510020001700533#VN10.05809#VN10.058 08#32000#Vi?t#M458T#959.704#^214#Chu c Ho#Mt thi mu la#Hi k#Chu c Ho #^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a167tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Ma i#270291#Ghi li chng ng trong qun ng ca tc gi v ng i vi nhng cu c hnh qun gian kh, nhng trn nh c lit khi tham gia chin u ti chin trng Qung Tr - Tha Thin Hu (1972-1976) v chin trng Lo (1976-1982), ng thi khc ho nhng tm gng dng cm, kin cng v tnh ng i, tnh c m qun dn#Chin trng Qung Tr#Chin trng Lo## 00686000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020011000460030037000570070048000940220004001420080005001460090 01800151010000500169011001500174015004100189020001800230020000900248020001200257 02000040026900500150027300500180028800500100030600500100031600500110032601300070 0337039000400344#VN10.05810#VN10.05811#Vi?t#H561R#895.922#^214#Hng rng#Th - vn thiu nhi dn tc thiu s#M Th Vn Anh, Phm Ni Ngc nh, H'Ban Ml...#T .4#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a178tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut k Lk#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Th#M Th Vn Anh#Phm Ni Ngc nh#H'Ban Ml#H'Bip By#Y Da Kbur#270292#Mai## 00578000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020018000450030025000630290018000880070013001060080016001190090 05200135010000500187011001500192020001700207020000900224020000400233039000400237 001001300241020001400254013000700268020001300275#VN10.05812#VN10.05813#Vi?t#C107 C#895.91#^214#Cnh chim bay cao#Th song ng Nng - Vit#Pc nc bn slung#Hong Chong#^aH. ; Lng Sn#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut Lng Sn#2010 #^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Hong Chong#Sch song ng#270 293#Dn tc Nng## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010012000570020021000690030011000900070012001010080 00500113009001800118010000500136011001500141020001700156020000900173020000700182 039000400189013000700193#VN10.05815#VN10.05814#38000#Vi?t#B254B#895.9228403#^21 4#Phan Nguyt#Bn b sng Bc Vng#Tp bt k#Phan Nguyt#^aH.#^aVn ho dn tc #2010#^a255tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Mai#270294## 00658000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010024000550020020000790070024000990080005001230090 02000128010000500148011001500153039000400168013000700172021019800179020001800377 020000900395#VN10.05816#VN10.05817#35000#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Thu San Nguy n Th Hng#Vn ho c Vit Nam#Thu San Nguyn Th Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin #2010#^a124tr.^b19cm#Mai#270295#Gii thiu mt cch h thng cc gi tr vn ho phi vt th, nhn mnh truyn thng ca vn ho Vit c. ng thi trnh by nhng nguyn l tch tn v qu trnh pht trin vn ho c Vit Nam#Vn ho c truyn#Vit Nam## 00560000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020011000510070046000620220004001080080005001120090020001170100 00500137011001500142020001700157020000900174020000400183005001000187005001500197 005001600212005001800228005001700246013000700263#VN10.05818#VN10.05819#Vi?t#TH46 0#895.9221008#^214#Th n #Chin Anh, Nguyn c Anh, Hong Ngc Bnh...#T.8 #^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a195tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Chi n Anh#Nguyn c Anh#Hong Ngc Bnh#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Ngc Bnh#270296## 00744000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410010016000460020021000620030019000830070016001020040025001180080 00500143009002000148010000500168011001500173021016900188020001600357020001600373 020001000389020000900399020000700408020000400415039000400419013000700423#VN10.05 820#VN10.05821#Vi?t#T306V#959.727#^214#Nguyn c Thn#Ting vng ci ngun#n - Th & nh#Nguyn c Thn#In ln th 3, c b sung#^aH.#^aVn ho Thng tin #2010#^a100tr.^b19cm#Gii thiu bng th v nh n x nh Bng - huyn T S n - tnh Bc Ninh vi cc di tch n i, cha, thp, lng m thi L v cc l hi, phong tc, tp qun...#Di tch lch s#Di tch vn ho#nh Bng#Bc Ninh #n #Th#Mai#270297## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020029000660070029000950080005001240090 02000129010000500149011001400154021011900168020000800287020001600295020000900311 039000400320005001300324013000700337020001000344020000800354#VN10.05822#VN10.058 23#20000#Vi?t#455T#959.7#^214#Trng S Hng#ng Thin Thnh Mu linh t#Tr ng S Hng, Phan Th Bo#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a82tr.^b19cm#Gii thiu v ng Thin Thnh Mu linh t v nhng vn l lun, thc tin v o Mu m t tn gio bn a Vit Nam#Lch s#Di tch lch s#Vit Nam#Mai#Phan Th Bo#27 0298#Thnh mu#o Mu## 00653000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020017000500030037000670070039001040080005001430090020001480100 00500168011001500173020001700188020000900205020000400214005000900218005001000227 005001500237005001100252005000800263039000400271015005700275013000700332#VN10.05 824#VN10.05825#Vi?t#M300#895.9221008#^214#Mi ng Vn Hin#K nim 1000 nm Th ng Long - H Ni#Thu Anh, Trng Cm, Phm nh on...#^aH.#^aVn ho Thng tin #2010#^a144tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu Anh#Trng Cm#Phm nh on#Quang nh#V Kim#Mai#TTS ghi: Hi NCT Phng Hong Vn Th. CLB Th Lng Mai#270299## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020012000540030004000660070014000700080005000840090 02000089010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155039000400159 001001400163013000700177#VN10.05826#VN10.05827#35000#Vi?t#M501H#895.9221#^214#M a hoa go#Th#Phm Cao Thc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a144tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Mai#Phm Cao Thc#270300## 00600000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580030004000770070049000810080005001300090 01300135010000500148011001500153020001700168020000900185020000400194005001200198 00500100021000500090022000500200022903900040024901300070025300500080026000500060 0268#VN10.05828#VN10.05829#70000#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th tnh ng i#Th#Lu Vnh An, ng Uyn, Xun Qu ; c nh ch.b.#^aH.#^aThanh nin#2010#^a 223tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Lu Vnh An#ng Uyn#Xun Qu#Phan T h Thanh Nhn#Mai#270301#c nh#ch.b.## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020001100213020001300224 005001200237006001200249019001600261039000400277013000700281#VN10.05830#16000#V i?t#T312Y#895.1#^214#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; Tuyt Nhung d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a165tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#Tuyt Nhun g#Dch Trung Quc#Mai#270302## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000400289013000700293#VN10.05831#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.36#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Mai#270303## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000400247013000700251019001400258#VN10.05832#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#Mai#270304#D ch Nht Bn## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000400260019001400264013000700278#VN10.05833#14000#V i?t#CH300C#895.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #Mai#Dch Nht Bn#270305## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000400245013000700249019001400256#VN10.05834#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.3#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#Mai#270306#Dc h Nht Bn## 00628000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000400298041000500302013000700307#VV10.20 077#TH121#895.1#^214#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Mai#Vi?t#270307## 00639000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 022000500269006001000274008001800284009001100302010000500313013000700318#VV10.20 078#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Mai#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121 T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.68#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#270308## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020014000520030012000660070030000780080018001080090 01100126010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183039000400195 019001400199001000900213006001400222013000700236#VV10.20079#VV10.20080#45000#Vi ?t#NG558A#895.7#^214#Ngi n chay#Lin truyn#Han Kang ; Hong Hi Vn dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2010#^a203tr.^b20cm#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn n gn#Mai#Dch Hn Quc#Han Kang#Hong Hi Vn#270309## 00678000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010022000510020017000730030019000900070022001090080 00900131009001900140010000500159011001500164021020500179020000900384039000400393 013000700397020000800404#VV10.20081#VV10.20082#16000#Vi?t#T312T#294.3#^214#Thc h t Ma Ph Gic#Tnh tin t ti#Pht gio & x hi#Thch t Ma Ph Gic#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a136tr.^b21cm#Gm nhng gio l ca nh Pht v t nh yu thng chn thnh, s cm thng, chia s, tinh thn on kt gip ln nhau trong cuc sng, vt qua cm by cuc i lm cho con ngi c an vui, h nh phc#o Pht#Mai#270310#Gio l## 00743000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020011000700030038000810070014001190080 00900133009001900142010000500161011001500166021022400181039000400405013000700409 020000900416020001100425020001000436020000700446#VV10.20083#VV10.20084#82000#Vi ?t#NG558V#495.92201#^214#Hng Kim Linh#Ngi Vit#Tn dn, tn nc, ng nh, ng ngha#Hng Kim Linh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a467tr.^b21cm#Ghi li nh ng tng c trao i gia ngi Vit trong cc cuc gp g, m thoi v i nhng ngi bn mi khc phong tc, vn ho v tn nc, ng nh, ng ngha, x ng h, cho hi... trong ngn ng ca ngi Vit Nam#Mai#270311#Ngn ng#Ting Vit#Ng ngha#T ng## 00973000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020077000480070046001250080005001710090012001760100005001880110 01400193039000500207013000700212021042100219020000900640020001800649020001200667 005004000679#VV10.20086#VV10.20085#Vi?t#D125A#328.59714#^214#Du n nhim k o n i biu Quc hi tnh Thi Nguyn kho XII (2007-2011)#on i biu Quc hi tnh Thi Nguyn ch.b.#^aH.#^aThng tn#2011#^a99tr.^b25cm#H.H#270312#S lc v Thi Nguyn v chn dung cc i biu Quc hi kho XII ca tnh. Gii thiu nhng hot ng ni bt ca on i biu Quc hi tnh Thi Nguyn kho XII v cc mt tham gia xy dng php lut, ng gp kin pht trin kinh t - x hi t nc ni chung v ca tnh nh ni ring, i mi cng tc tip xc c tri, nng cao cht lng hot ng gim st v cng tc tip dn, x l n th khi u ni t co#Quc hi#i biu quc hi#Thi Nguyn#on i biu Quc hi tnh Thi Nguyn## 00648000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020030000620070013000920080009001050090 01900114010000500133011001500138039000500153013000700158021015400165020002200319 020000900341020000700350020001300357#VV10.20088#VV10.20087#93000#Vi?t#L108T#181 #^214#L Minh Tun#Lo t o c kinh gii lun#L Minh Tun#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a486tr.^b21cm#H.H#270313#Mt vi nt v Lo T, v tc phm " o c kinh" v nhng nh hng ca n. Lun gii v "o" v trit l "V vi" trong hc thuyt t tng Lo gio#Trit hc phng ng#Tc phm#Lo T#o c kinh## 00520000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010009000500020010000590070009000690080009000780090 01900087010000500106011001500111039000500126013000700131021010500138020001500243 020000800258#VV10.20089#VV10.20090#25000#Vi?t#H112-O#241#^214#Tm Giao#Hy l i#Tm Giao#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a183tr.^b21cm#H.H#270314#Nhng suy t ca tc gi v tnh thng yu gia con ngi vi con ngi theo gio l ca o Thin cha#o Thin cha#Gio l## 00696000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520030018000650070054000830080009001370090 01900146010000500165011002700170005001400197005001000211039000500221013000700226 02000170023302000090025002000040025902000090026300500170027200500150028900500140 0304020001500318020001300333#VV10.20091#VV10.20092#39000#Vi?t#S203G#232.91#^214 #Sen gia ly#Tuyn tp th vn#Trng Thp T (ch.b.), Nguyn Vn Sng, nh Ch n...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a337tr., 4tr. tranh^b20cm#Trng Thp T# nh Chn#H.H#270315#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Nguyn Vn Sng#Ng uyn Ct Thu#Lu Minh Gian#o Thin cha#c M Maria## 01099000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020027000600030021000870070085001080220 00400193008000900197009001900206010000500225011001500230012004100245021025500286 02000150054102000180055602000070057402000110058100500090059200500100060100500150 0611005001800626005001600644006001300660039000500673013000700678019001600685#VV1 0.20093#VV10.20095#VV10.20094#78000#Vi?t#M566L#951#^214#Mu lc c nhn Trung Hoa#Mu lc phng ng#Tuyn chn, b.s.: ng K (ch.b.), Vng ch, Vng Ho a Minh... ; ng Vn Tng dch#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a712tr.^b21c m#Th gii ng thin nin tr mu tng tp#Gii thiu nhng mu tr sng to ca ngi Trung Quc v nhiu lnh vc x hi theo trnh t lch s t thi Xun Th u, Chin Quc, thi nh Tn, nh Hn, thi Tam Quc, thi nh Tn, thi Nam Bc triu, nh Tu, nh ng, thi Ng i n thi nh Tng#Lch s c i#Lch s trung i#Mu k#Trung Quc#ng K#Vng ch#Vng Hoa Minh#Phng Phc Quang #Vn Nh Ct Lp#ng Vn Tng#H.H#270316#Dch Trung Quc## 01030000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020027000600030021000870070085001080220 00400193008000900197009001900206010000500225011001500230012004100245021018400286 02000180047002000170048802000070050502000110051200500090052300500100053200500150 0542005001800557005001600575006001300591039000500604019001600609013000700625#VV1 0.20096#VV10.20098#VV10.20097#68000#Vi?t#M566L#951#^214#Mu lc c nhn Trung Hoa#Mu lc phng ng#Tuyn chn, b.s.: ng K (ch.b.), Vng ch, Vng Ho a Minh... ; ng Vn Tng dch#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a568tr.^b21c m#Th gii ng thin nin tr mu tng tp#Gii thiu nhng mu tr sng to ca ngi Trung Quc v nhiu lnh vc x hi theo trnh t lch s t thi nh Kim , nh Nguyn, nh Minh n i nh Thanh v mt phn thi hin i#Lch s trung i#Lch s hin i#Mu k#Trung Quc#ng K#Vng ch#Vng Hoa Minh#Phng Phc Quang#Vn Nh Ct Lp#ng Vn Tng#H.H#Dch Trung Quc#270317## 00723000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020033000620070028000950080005001230090 02000128010000500148011001500153021021000168020001600378039000500394020001900399 005001100418013000700429020000900436#VV10.20099#VV10.20100#35000#Vi?t#NH556#15 5.5#^214#Hong Qu#Nhng iu con ci khng dm hi#B.s.: Hong Qu, Nguyn Anh# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a190tr.^b21cm#Trnh by nhng xu hng tm l hi n nay ca tr em v thanh thiu nin, km theo l nhng li t vn ca cc nh t m l hc ni ting nhm gip cha m v thy c gio dc tm sinh l lnh mnh c ho con em mnh#Tm l la tui#H.H#Tui v thnh nin#Nguyn Anh#270318#Gio d c## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020017000680070015000850080005001000090 02000105010000500125011001500130021026800145020000900413020000900422039000500431 020001800436013000700454020000800461#VV10.20101#VV10.20102#30000#Vi?t#GI-100#2 94.3#^214#V Th Xun H#Gia nh Pht t#V Th Xun H#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2010#^a176tr.^b21cm#Lch s hnh thnh v pht trin ca Hi on tn gio "Gi a nh Pht t" (GPT). Hin trng hi on v nh hng ca GPT n vic gio dc o c, vn ho cho thanh thiu nin Vit Nam hin nay. Nu ln xu hng v gii php i vi GPG trong bi cnh hin nay#o Pht#Vit Nam#H.H#Hi o n tn gio#270319#T chc## 00904000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020018000700030033000880070016001210080 00500137009002000142010000500162011002500167021036300192020001800555020000700573 020000900580039000500589013000700594020001300601#VV10.20104#VV10.20103#90000#Vi ?t#D125T#959.7023#^214#Nguyn Th Vinh#Du tch Thin #Nghin cu - Su tm - Bin kho#Nguyn Th Vinh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a368tr., 4tr. nh^b20cm #Cng b mt s nghin cu mi v cuc di t Hoa L (Ninh Bnh) ln Thng Lo ng (H Ni) nh cc thng tin v vai tr ca Thi s vng o Cam Mc (942-10 15) - v Thin tin phong tng qun, v hai con ng di t Hoa L ra Th ng Long...; ng thi gii thiu cc th tch - di co c lin quan v cc bi k v ph L Nhn - H Ni xa - H Nam nay#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#H. H#270320#C Hoa L## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010020000510020019000710070037000900220004001272210 03000131008000500161009002000166010000500186011001500191020001800206020000300224 020001200227006001100239039000500250013000700255019000800262005002000270#VV10.20 105#VV10.20106#65000#Vi?t#GI-100T#813#^214#De la Cruz, Melissa#Gia tc ma c r ng#Melissa de la Cruz ; Hong Long dch#T.2#V hi ho trang = Masquerade#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2010#^a358tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Hong Lo ng#H.H#270321#Dch M#De la Cruz, Melissa## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510010014000560020027000700070014000970220004001110080 00500115009001800120010000500138011001500143021013300158020000900291020000700300 020001000307013000700317005001400324#VV10.20107#VV10.20108#120000#Vi?t#CH527C#2 94.3092#^214#ng Qu ch#Chuyn c nh s Bnh nh#ng Qu ch#T.1#^aH.#^aV n ho dn tc#2010#^a595tr.^b21cm#Gii thiu hnh trng ca 48 v s ni ting danh c, c cng vi cc cha Bnh nh ni ring, vi dn tc v o php n i chung#o Pht#Nh s#Bnh nh#270322#ng Qu ch## 00926000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020071000640070010001350080005001450090 01800150010000500168011001500173015004000188021036700228020002100595020000900616 020001100625039000500636013000700641#VV10.20110#VV10.20109#58000#Vi?t#M458S#335 .4346#^214#Thnh Duy#Mt s vn c bn v trit l pht trin trong t tng H Ch Minh#Thnh Duy#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a365tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#H thng ho, pht trin v mt s vn l lun c b n mang tnh trit l su sc trong t tng H Ch Minh, c bit l nhng vn v ch ngha x hi v con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam; ng thi trnh by nhng quan im khc nhau trong qu trnh nhn thc v vn dng t t ng H Ch Minh i vi s nghip cch mng Vit Nam giai on hin nay#T tng H Ch Minh#Trit l#Pht trin#H.H#270323## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010009000560020014000650030012000790070009000910080 00500100009002000105010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 039000500183013000700188#VV10.20111#VV10.20112#44000#Vi?t#B455S#895.922334#^214 #Sn Tng#Bng sen vng#Tiu thuyt#Sn Tng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a359 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#270324## 00552000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070019000810080005001000090020001050100 00500125011001500130021013200145020000700277005001400284039000500298013000700303 #VV10.20113#VV10.20114#30000#Vi?t#C125#793.735#^214#Cu luyn tr thng min h#V Thanh Loan s.t.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a199tr.^b21cm#Tp hp mt s cu v on ch, vt, ng vt, cy ci, hoa-c-qu, hin tng t nhin, truyn thuyt lch s v v a danh#Cu #V Thanh Loan#H.H#270325## 00622000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010008000490020047000570070019001040080005001230090 02000128010000500148011001500153021014800168020001000316020000900326020000900335 039000500344013000700349#VV10.20115#VV10.20116#51000#Vi?t#M458T#608#^214#Tu V n#100 pht minh lm thay i cuc sng con ngi#Tu Vn s.t., b.s.#^aH.#^aVn h o Thng tin#2010#^a267tr.^b24cm#Gii thiu 100 pht minh khoa hc k thut c nh gi l gip ci thin v lm thay i cuc sng con ngi nh my nh, tu m kh, tu ho...#Pht minh#Khoa hc#Th gii#H.H#270326## 01063000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510010017000560020061000730070064001340080005001980090020002030100 00500223011002500228015004000253021038300293020000800676020001700684020000800701 020000900709005001500718005001600733039000500749013000700754#VV10.20117#VV10.201 18#Vi?t#L302S#324.2597070959711#^214#Trng Thanh Sn#Lch s cng tc dn vn c a ng b tnh Lng Sn 1930-2010#B.s.: Trng Thanh Sn (ch.b.), Dng Hu Ki m, Hong nh Dng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a268tr., 2tr. nh^b22cm#TTS g hi: Tnh u Lng Sn. Ban Dn vn#S lc v vng t, con ngi v truyn thng lch s tnh Lng Sn. Lch s cng tc dn vn ca ng b tnh Lng Sn qua c c thi k cch mng: giai on vn ng cch mng thng 8 v khng chin chng Php, giai on khng chin chng M, thi k c nc thng nht i ln ch ngh a x hi v thi k thc hin ng li i mi ca ng, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#Cng tc dn vn#ng b#Lng Sn#Dng Hu Kim#Hong nh Dng#H.H#270327## 00744000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460010018000510020026000690030011000950070069001060080005001750090 02000180010000500200011001500205020001700220020000900237020000900246039000500255 005001300260005001300273015010600286005001600392005001500408013000700423#VV10.20 120#VV10.20119#Vi?t#V115H#398.20959733#^214#Nguyn Thnh Tun#Vn hc dn gian H ng Yn#Tuyn chn#Nguyn Thnh Tun b.s. ; S.t.: L Ngc Cnh... ; Nguyn Hng V h..#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a395tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Tc phm#H ng Yn#H.H#L Ngc Cnh#L Hng ip#u ba sch ghi: Vin Khoa hc Pht tri n Nhn lc Kinh t v Vn ho. S Khoa hc v Cng ngh Hng Yn#Phm Minh Hong #Nguyn Hng V#270328## 00904000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010013000490020034000620030037000960290026001330070045001590080 00500204009002000209010000500229011001500234021019600249020001700445020001000462 03900050047202000120047702000110048900500160050000500140051601300070053001500410 0537#VV10.20121#VV10.20122#Vi?t#T101P#398.209597#^214#Trn Tr Di#Tc phm ng Hnh v Bn i Hi#Truyn th ca ngi Dao Thanh Ho#Tng s'h thnh pin t ui#Trn Tr Di, Triu Phc Xun, Triu Th Nga#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^ a189tr.^b21cm#S lc v ngi Dao Thanh Ho ni chung, v ngn ng Dao, tc p hm v vic phin m tc phm ni ring; ng thi gii thiu nguyn bn vn bn tc phm bng ting nm Dao c km theo phin m#Vn hc dn gian#Thanh Ho#H.H #Dn tc Dao#Truyn th#Triu Phc Xun#Triu Th Nga#270329#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020028000540030025000820070011001070080005001180090 02000123010000500143011001500148021021800163020000800381039000500389001001100394 020000800405020001100413013000700424020000900431#VV10.20123#VV10.20124#30000#Vi ?t#NH556P#959.729#^214#Nhng pho tng Yn T#Tp tiu lun - kho cu#Ung Triu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a178tr.^b20cm#Tp hp mt s bi vit v v n ho truyn thng Qung Ninh vi nhng ch c th, tiu biu nh v tng P ht cha Qunh Lm - nht An Nam t i kh, tnh cch c dn Qung Ninh truy n thng, Bch ng thi x...#Lch s#H.H#Ung Triu#Vn ho#Qung Ninh#270330# a danh## 00906000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010014000500020040000640070047001040040034001510080005001850090 02000190010000500210011001500215005001200230039000500242013000700247015006300254 01200150031702101830033202000170051502000110053202000070054302000160055002000140 0566#VV10.20125#VV10.20126#Vi?t#L106C#398.0959731#^214#V Ngc Khnh#Lng c Mai ng v c thnh Tam Trinh#S.t., b.s.: V Ngc Khnh (ch.b.), Trn Vn M#In l n th 3, c sa cha b sung#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a406tr.^b21cm#Trn Vn M#H.H#270331#Tn sch ngoi ba ghi: Lng c Mai ng (c thnh Tam Trinh )#Tm v qu kh#Mt s truyn thuyt v thn ph v Thnh Tam Trinh lng c M ai ng. Gii thiu i sng vn ho tinh thn ca ngi Mai ng. Chng tch v cc giai thoi trong v ngoi Mai ng#Vn ho dn gian#Tn ngng#H Ni#Thnh Tam Trinh#Lng Mai ng## 00941000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460070045000940080005001390090020001440100005001640110 02600169015007400195005001000269005001300279005001100292005001500303005001600318 03900050033401300070033902102110034602000080055702000150056502000110058002000070 0591020000500598#VV10.20130#VV10.20129#Vi?t#D300S#959.731#^214#Di sn vn ho qu n Thanh Xun thnh ph H Ni#B.s.: H Th T, Lu Minh Tr, L Hng L...#^aH. #^aVn ho Thng tin#2010#^a414tr., 48tr. nh^b23cm#TTS ghi: Qun u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn - Qun Thanh Xun#H Th T#Lu Minh tr#L Hng L# Nguyn Th Dn#Nguyn c Nhu#H.H#270332#Gii thiu s lc v lch s xy dn g v pht trin ca qun Thanh Xun thnh ph H Ni, c bit l v cc di tch lch s - vn ho, vn ho phi vt th v truyn thng khoa bng cng cc danh nhn ca qun#Lch s#Di sn vn ho#Thanh Xun#H Ni#Qun## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010023000500020023000730070039000960080005001350090 02000140010000500160011001500165013000700180020001700187020000300204020001200207 006001000219039000500229#VV10.20127#VV10.20128#105000#Vi?t#N550D#813#^214#Epste in, Jennifer Cody#N danh ho Thng Hi#Jennifer Cody Epstein ; Trn Cung dch# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a503tr.^b24cm#270333#Vn hc hin i#M#Tiu thu yt#Trn Cung#H.H## 00515000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020019000550070011000740080005000850090011000900100 00500101011001500106039000500121013000700126021012300133020000900256020000800265 #VV10.20131#VV10.20132#Vi?t#L462P#294.3#^214#Tnh Khng#Li Php vng ngc#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2010#^a239tr.^b20cm#H.H#270334#Phn tch nhng gio l c a o Pht rn dy con ngi sng sao cho tt p v xo b mi kh au bun phi n trn trn th#o Pht#Gio l## 00493000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020036000550070011000910080005001020090011001070100 00500118011001500123039000500138013000700143021008400150020000900234020000800243 #VV10.20133#VV10.20134#Vi?t#M458#294.3#^214#Tnh Khng#Mt i vng sanh chm d t lun hi#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2010#^a224tr.^b21cm#H.H#270335#Gii thi u cc bi ging v Pht php, v vn sinh t, lun hi v tm hc Pht#o P ht#Gio l## 00516000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020021000430030018000640080005000820090011000870100005000980110 01500103039000500118013000700123021013000130020001100260020001500271#VV10.20135# VV10.20136#Vi?t#TH107K#242#^214#Thnh kinh hng ngy#Thng 11.12, 2010#^aH.#^aT n gio#2010#^a159tr.^b20cm#H.H#270336#Hng dn thc hnh cch c hiu Kinh Th nh. Gii thiu ni dung cc phn on Kinh Thnh trong cc thng 11v thng 12 nm 2010#Kinh thnh#o Thin cha## 00636000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030009000910070025001000080005001250090 01100130010000500141011001500146006001500161013000700176021015200183020001500335 020001100350020000900361#VV10.20137#VV10.20138#20000#Vi?t#419T#242#^214#c ti n mng cha nht theo Lectio Divina#Mt thu#Trn Phc Nhn bin dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a176tr.^b20cm#Trn Phc Nhn#270337#Trnh by thng ip cu h ca Tin mng, gip nhng ngi theo o pht trin t duy, bit phng php suy ngh v vn con ng n vi Thin cha#o Thin cha#Kinh thnh#Tin mng## 00571000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020030000600070016000900080005001060090011001110100 00500122011001500127039000500142013000700147021013700154020000900291020001000300 020000700310#VV10.20139#VV10.20140#Vi?t#S455M#294.3#^214#Thch Thng Lc#Sng m t mnh nh con t ngu#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2010#^a190tr.^b21cm#H.H# 270338#Gii thiu 42 bi k con t ngu mt sng c rt ra t B Kinh Tp (Sut ta Nipata) ca o Pht v gii thch ngha ca cc bi k #o Pht#Kinh Ph t#Bi k## 00507000000000241000450002600110000002600110001100200190002200700080004100800050 00490090011000540100005000650110014000700200012000840390005000960410005001011810 00600106082000600112808000500118001000800123021011900131013000700250020000800257 #VV10.20141#VV10.20142#Danh thy danh o#n Tm#^aH.#^aTn gio#2010#^a95tr.^b 21cm#o Cao i#H.H#Vi?t#D107T#299.5#^214#n Tm#Gii thiu v ci ngun o Cao i v lun gii v cc vn nghip s, ti c, mnh tri... theo quan i m ca o#270339#Gio l## 00612000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370010015000420020031000570070030000880080005001180090011001230100 00500134011001500139021010700154020001500261020000800276020001800284020001200302 006000800314039000500322013000700327#VV10.20143#VV10.20144#Vi?t#T312T#230#^214#J ohn, P. M. St#Tnh thng mnh hn bo tuyt#P. M. St. John ; Gi tr dch#^aH.# ^aTn gio#2010#^a169tr.^b21cm#Thng qua cu chuyn, gio dc tnh yu thng gi a con ngi vi con ngi theo quan im Thin cha gio#o Thin cha#Gio l #Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Gi tr#H.H#270340## 00563000000000241000450002600110000002600110001100200360002200700090005800800050 00670090011000720100005000830110014000880200012001020390005001140410005001191810 00700124082000600131808000500137001000900142021015400151020000900305013000700314 #VV10.20145#VV10.20146#Trit l n Thnh Cao i Ty Ninh#Hu Khi#^aH.#^aTn g io#2010#^a88tr.^b21cm#o Cao i#H.H#Vi?t#TR308L#299.5#^214#Hu Khi#Cc suy nim trit l v ngi o Cao i trong thin nin k mi. Nghin cu Nho tng chuyn th v gii thiu tiu s cc bc tin bi ca o Cao i#Ty Ninh#27034 1## 00487000000000253000450002600110000002600110001100200380002200700090006000800050 00690090011000740100005000850110014000900200012001040390005001160410005001211810 00600126082000600132808000500138001000900143021005200152004001300204020000900217 013000700226#VV10.20147#VV10.20148#Tm hiu Ngc Hong thin tn bu co#Hu Kh i#^aH.#^aTn gio#2010#^a95tr.^b21cm#o Cao i#H.H#Vi?t#T310H#299.5#^214#Hu Khi#Gii thiu, gii thch cc bi kinh ca o Cao i#In ln th 2#Vit Nam#2 70342## 00678000000000265000450002600110000002600110001100200340002200700080005600800050 00640090011000690100005000800110014000850390005000990410005001041810008001090820 00400117808000500121001000800126021022500134020001200359020001300371020001000384 020001100394013000700405#VV10.20149#VV10.20150#Ngh thut thuyt trnh ging o #n Tm#^aH.#^aTn gio#2010#^a31tr.^b21cm#H.H#Vi?t#NGH250T#206#^214#n Tm#T rnh by mt s kin thc c bn v ngh thut thuyt trnh ging o trc cng chng nh nghin cu ti, cch nhp , ging ni v cch ni, s dng tr g ing c, iu b tc phong khi ni v cch kt thc din n...#Thuyt gio#Thuy t trnh#Ging o#Ngh thut#270343## 00342000000000205000450002600110000002600110001100200250002200800050004700900110 00520100005000630110015000680200009000830390005000920410005000971810006001020820 00600108808000500114020001000119013000700129#VV10.20152#VV10.20151#S pht nguy n nim Pht#^aH.#^aTn gio#2010#^a115tr.^b21cm#o Pht#H.H#Vi?t#S450P#294.3#^ 214#Nim pht#270344## 00354000000000217000450002600110000002600110001100200130002200800050003500900110 00400100005000510110014000560200009000700200010000790390005000890410005000941810 00600099082000600105808000500111020001300116013000700129#VV10.20153#VV10.20154#K inh Ph mn#^aH.#^aTn gio#2010#^a35tr.^b21cm#o Pht#Kinh Pht#H.H#Vi?t#K312 P#294.3#^214#Kinh Ph mn#270345## 00354000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440080005000570090011000620100005000730110014000780200 00900092020001300101020001000114039000500124013000700129#VV10.20155#VV10.20156#V i?t#K312D#294.3#^214#Kinh Dc s#^aH.#^aTn gio#2010#^a52tr.^b21cm#o Pht#Ki nh Dc s#Kinh Pht#H.H#270346## 00565000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020034000420030019000760080005000950090011001000100005001110110 01500116021012400131020001500255020000400270039000500274020001500279013000700294 020001000301#VV10.20157#VV10.20158#Vi?t#L302C#263#^214#Lch Cng gio tng gio phn Hu#Canh Dn - Tn Mo#^aH.#^aTn gio#2010#^a167tr.^b20cm#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2010 - 2011 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin cha#Hu#H.H#Lch cng gio#270347#Gio p hn## 00611000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020033000420030019000750080005000940090011000990100005001100110 01500115021012400130020001500254020000800269039000500277020001500282013000700297 015003100304020001000335#VV10.20159#VV10.20160#Vi?t#L302C#263#^214#Lch Cng gi o gio phn Nng#Canh Dn - Tn Mo#^aH.#^aTn gio#2010#^a168tr.^b20cm#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2010 - 2011 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin cha# Nng#H.H#Lch cng gi o#270348#TTS ghi: To Gim mc Nng#Gio phn## 00770000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020053000350080010000880090013000980100005001110110014001160210374001300200 01000504020000900514020001700523039000500540013000700545#VV10.17815#Vi?t#T103L#3 49.597#^214#Ti liu ph bin php lut thn, lng, khu dn c#^aGia Lai#^aS T php#2010#^a66tr.^b20cm#Tuyn truyn, ph bin php lut v: t tng i o n kt dn tc, quy nh mi v Bo co vin php lut, kt qu mt s cng tc T php trng tm nm 2010, i tng h ngho c h tr nh , cc vn v b o him tht nghip, php lut v t ai, th tc qun l i tng sau cai ngh in, quy nh cp bin s xe 05 ch s v mt s vn bn c hiu lc t nm 2010 #Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#270349## 00926000000000253000450002600110000004100050001118100080001608200100002480800050 00340020085000390080013001240090030001370100005001670110015001720210404001870200 01000591020001800601020000500619020001000624020000900634020001700643039000500660 013000700665#VV10.20161#Vi?t#NGH300#344.59704#^214#Ngh nh 117/2009/N-CP v x l vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng#^aBnh Dng#^aS Ti n guyn v Mi trng#2010#^a158tr.^b21cm#Quy nh nhng hnh vi b x l vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng, hnh thc x pht v bin php khc phc hu qu i vi cc hnh vi vi phm hnh chnh; hnh thc x l c s sn x ut, kinh doanh, dch v gy nhim mi trng; thi hiu x pht; cc bin ph p x l v cung ch thi hnh..., ng thi cn quy nh 5 mu bin bn v 14 m u quyt nh s dng trong qu trnh ny#Php lut#Bo v mi trng#Pht#Ph m php#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#270350## 00647000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020064000390070052001030080018001550090023001730100005001960110 01500201020000500216020000800221020001600229020001400245005001500259005001700274 005001500291005001500306005001200321039000500333013000700338#VV10.20162#32000#V i?t#CH527#512#^214#Chuyn bi dng hc sinh gii ton trung hc c s: a t hc#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong, Hong Duy Thu...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a174tr.^b24cm#Ton#a thc#Trung hc c s#Sch c thm# Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Hunh Duy Thu#Nguyn on V#V c on#H.H#2 70351## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030087000830070016001700080018001860090 02300204010000500227011001500232020000500247020000600252020000800258020001200266 020000700278020001400285005001600299039000500315013000700320#VV10.20164#VV10.201 63#22000#Vi?t#S111M#372.7#^214#60 kim tra v thi ton 1#Ti liu hc & n tp dnh cho hc sinh. Dng cho gio vin & ph huynh ra kim tra#V Th Ho i Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 1#B i tp# kim tra# thi#Sch c thm#V Th Hoi Tm#H.H#270352## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070016000890080018001050090023001230100 00500146011001500151020001100166020000600177020000800183020001200191020000700203 020001400210005001600224039000500240013000700245#VV10.20165#VV10.20166#20000#Vi ?t#S111M#372.6#^214#60 kim tra v thi ting Vit 1#V Th Hoi Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp# kim tra# thi#Sch c thm#V Th Hoi Tm#H.H#270353## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030022000850070016001070080018001230090 02300141010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001400203 005001600217039000500233013000700238#VV10.20167#VV10.20168#25000#Vi?t#N114T#372 .7#^214#500 bi ton c bn v nng cao 1#Gip em hc gii Ton#V Th Hoi Tm# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp# Sch c thm#V Th Hoi Tm#H.H#270354## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030022000850070016001070080018001230090 02300141010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001400203 005001600217039000500233013000700238#VV10.20169#VV10.20170#27000#Vi?t#N114T#372 .7#^214#500 bi ton c bn v nng cao 2#Gip em hc gii Ton#V Th Hoi Tm# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp# Sch c thm#V Th Hoi Tm#H.H#270355## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030059000810070035001400080018001750090 02300193010000500216011001500221020001100236020000600247020000800253020001400261 005001300275005002100288039000500309020000700314020000400321013000700325#VV10.20 172#VV10.20171#28000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp luyn t v cu 2#Bin s on theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L H Phng, Ngc Phn g Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a163tr.^b24cm#Ting Vit# Lp 2#Bi tp#Sch c thm#L H Phng# Ngc Phng Trinh#H.H#T ng#Cu#27 0356## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030087000830070016001700080018001860090 02300204010000500227011001500232020000500247020000600252020000800258020001200266 020000700278020001400285005001600299039000500315013000700320#VV10.20173#VV10.201 74#26000#Vi?t#S111M#372.7#^214#60 kim tra v thi ton 2#Ti liu hc & n tp dnh cho hc sinh. Dng cho gio vin & ph huynh ra kim tra#V Th Ho i Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a150tr.^b24cm#Ton#Lp 2#B i tp# kim tra# thi#Sch c thm#V Th Hoi Tm#H.H#270357## 00605000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030059000750070035001340080018001690090 02300187010000500210011001400215020001200229020000600241020000800247020001400255 005001300269005002100282039000500303013000700308#VV10.20175#VV10.20176#12000#Vi ?t#V460L#372.62#^214#V luyn tp lm vn 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L H Phng, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a67tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#L H Phng# Ngc Phng Trinh#H.H#270358## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030059000810070035001400080018001750090 02300193010000500216011001500221020001100236020000600247020000800253020001400261 005001300275005002100288039000500309020000700314020000400321013000700325#VV10.20 177#VV10.20178#32000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp luyn t v cu 3#Bin s on theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L H Phng, Ngc Phn g Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a189tr.^b24cm#Ting Vit# Lp 3#Bi tp#Sch c thm#L H Phng# Ngc Phng Trinh#H.H#T ng#Cu#27 0359## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030087000830070016001700080018001860090 02300204010000500227011001500232020000500247020000600252020000800258020001200266 020000700278020001400285005001600299039000500315013000700320#VV10.20179#VV10.201 80#27000#Vi?t#S111M#372.7#^214#60 kim tra v thi ton 3#Ti liu hc & n tp dnh cho hc sinh. Dng cho gio vin & ph huynh ra kim tra#V Th Ho i Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 3#B i tp# kim tra# thi#Sch c thm#V Th Hoi Tm#H.H#270360## 00605000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030059000750070035001340080018001690090 02300187010000500210011001400215020001200229020000600241020000800247020001400255 005001300269005002100282039000500303013000700308#VV10.20181#VV10.20182#32000#Vi ?t#V460L#372.62#^214#V luyn tp lm vn 4#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L H Phng, Ngc Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a67tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L H Phng# Ngc Phng Trinh#H.H#270361## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030059000810070035001400080018001750090 02300193010000500216011001500221020001100236020000600247020000800253020001400261 005001300275005002100288039000500309020000700314020000400321013000700325#VV10.20 183#VV10.20184#42000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp luyn t v cu 4#Bin s on theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L H Phng, Ngc Phn g Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a250tr.^b24cm#Ting Vit# Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L H Phng# Ngc Phng Trinh#H.H#T ng#Cu#27 0362## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030059000810070035001400080018001750090 02300193010000500216011001500221020001100236020000600247020000800253020001400261 005001300275005002100288039000500309020000700314020000400321013000700325#VV10.20 185#VV10.20186#43000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp luyn t v cu 5#Bin s on theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#L H Phng, Ngc Phn g Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a253tr.^b24cm#Ting Vit# Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L H Phng# Ngc Phng Trinh#H.H#T ng#Cu#27 0363## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070016000670220004000830080018000870090 02300105010000500128011001400133020000800147020000600155020000800161020001100169 020001200180020001400192005001600206013000700222039000500229#VV10.20187#VV10.201 88#18000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 6#Nguyn c Hng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a93tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Ting Vit #Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn c Hng#270364#H.H## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070039000800080018001190090023001370100 00500160011001500165020001200180020000600192020001200198020001400210005001600224 005001200240005000900252039000500261013000700266#VV10.20189#VV10.20190#21000#Vi ?t#PH561P#807#^214#Phng php lm vn miu t 6#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a120tr.^b24cm#Tp lm vn #Lp 6#Vn miu t#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#L Ly Na#H.H#27036 5## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020028000500070039000780080018001170090023001350100 00500158011001500163020001200178020000600190020001000196020001400206005001600220 005001200236005000900248039000500257013000700262#VV10.20192#VV10.20191#21000#Vi ?t#PH561P#807#^214#Phng php lm vn t s 6#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a120tr.^b24cm#Tp lm vn#L p 6#Vn t s#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#L Ly Na#H.H#270366## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500070039000880080018001270090023001450100 00500168011001500173020001200188020000600200020001000206020001400216005001600230 005001200246005000900258039000500267020001200272013000700284#VV10.20193#VV10.201 94#20000#Vi?t#PH561P#807#^214#Phng php lm vn t s & miu t 7#L Th M T rinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a104t r.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Vn t s#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#L Ly Na#H.H#Vn miu t#270367## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020043000500070039000930080018001320090023001500100 00500173011001500178020001200193020000600205020001400211020001400225005001600239 005001200255005000900267039000500276020001300281013000700294#VV10.20196#VV10.201 95#23000#Vi?t#PH561P#807#^214#Phng php lm vn biu cm & ngh lun 7#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^ a104tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Vn ngh lun#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#L Ly Na#H.H#Vn biu cm#270368## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020046000500070039000960080018001350090023001530100 00500176011001500181020001200196020000600208020001400214020001400228005001600242 005001200258005000900270039000500279020001600284013000700300#VV10.20197#VV10.201 98#25000#Vi?t#PH561P#807#^214#Phng php lm vn thuyt minh & ngh lun 8#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 0#^a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Vn ngh lun#Sch c thm#L Th M Trinh#T rn L Hn#L Ly Na#H.H#Vn thuyt minh#270369## 00555000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070016000670080018000830090023001010100 00500124011001500129015002200144020000800166020000600174020000800180020001100188 020001200199020001400211005001600225039000500241013000700246#VV10.20200#VV10.201 99#39000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 9#Nguyn c Hng#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a248tr.^b24cm#Sch gm 2 tp: T.1-2#Ng vn#Lp 9 #Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn c Hng#H.H#270370## 00540000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020034000420070032000760080018001080090023001260100005001490110 01500154020000800169020000600177020000800183020001400191020001400205005001300219 005001800232039000500250013000700255#VV10.20201#38000#Vi?t#L527K#546.076#^214#L uyn k nng gii ton ho hc 9#Hunh Vn t, Nguyn Diu Hng#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a215tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Gii bi to n#Sch c thm#Hunh Vn t#Nguyn Diu Hng#H.H#270371## 00544000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020032000390070039000710080018001100090023001280100005001510110 01500156020001200171020000600183020001400189020001400203005001600217005001200233 005000900245039000500254013000700259#VV10.20202#27000#Vi?t#PH561P#807#^214#Ph ng php lm vn ngh lun 9#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a152tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Vn ngh lun# Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#L Ly Na#H.H#270372## 00574000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020042000390070039000810080018001200090023001380100005001610110 01500166020001200181020000600193020001000199020001400209005001600223005001200239 005000900251039000500260020001200265013000700277#VV10.20203#24000#Vi?t#PH561P#8 07#^214#Phng php lm vn thuyt minh & t s 9#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a128tr.^b24cm#Tp lm v n#Lp 9#Vn t s#Sch c thm#L Th M Trinh#Trn L Hn#L Ly Na#H.H#Thuyt minh#270373## 00469000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020023000440070017000670080018000840090023001020100005001250110 01500130020000700145020000700152020001300159020001400172005001700186039000500203 013000700208#VV10.20204#22000#Vi?t#GI-103B#537.076#^214#Gii bi tp vt l 11# Nguyn nh on#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a119tr.^b24cm#V t l#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn nh on#H.H#270374## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070051000710220004001220080018001260090 02300144010000500167011001500172020000800187020000700195020000800202020001100210 02000120022102000140023300500150024700500140026200500120027603900050028801300070 0293#VV10.20205#VV10.20206#23000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 11#Phm Minh Diu (ch.b.), Phm Hong n, H Vn Lch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a142tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#S ch c thm#Phm Minh Diu#Phm Hong n#H Vn Lch#H.H#270375## 00517000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020025000450070024000700080018000940090023001120100005001350110 01500140020000900155020000700164020001300171020001400184005001300198039000500211 013000700216004002800223#VV10.20207#18000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi t p hnh hc 11#L Mu Thng, L B Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2010#^a119tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#L Mu Thng#H.H #270376#Ti bn sa cha v b sung## 00462000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020024000440070013000680080018000810090023000990100005001220110 01500127020000800142020000700150020001300157020001400170005001300184039000400197 013000700201#VV10.20208#24000#Vi?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 12 #L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a135tr.^b24cm#Ho h c#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#L Thanh Hi#Hoa#270377## 00470000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430010014000480020017000620030012000790070014000910080018001050090 02300123010000500146011001500151020001800166020001200184039000400196020000900200 013000700209#VV10.20209#VV10.20210#29000#Vi?t#895.9223#^214#Bch Ngc Hoa#Tr c on ph Hng#Truyn ngn#Bch Ngc Hoa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a131tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Hoa#Vit Nam#270378## 00861000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200110 00318080005000420020052000470070043000990080018001420090023001600100005001830110 02600188020002400214020000600238020000800244005001100252039000400263005001200267 00500150027900500110029400500100030501300070031502101680032202000140049002000100 0504020000900514#VV10.20211#65000#Vi?t#GI-108S#792.509597#^214#Gio s Hong Ch u K vi ngh thut tung Vit Nam#Hong Chu, L Tin Th, Nguyn nh An...#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a356tr., 22tr. nh^b21cm#Ngh thu t truyn thng#Tung#Tiu s#Hong Chu#Hoa#L Tin Th#Nguyn nh An#H S Vn h#Tt Thng#270379#Tp hp mt s tham lun, mt s bi bo v gio s - thy tu ng Hong Chu K - ngi c nhiu ng gp cho vn ho dn tc ni chung v ngh thut tung ni ring#Hong Chu K#S nghip#Vit Nam## 00561000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030017000600080018000770090023000950100005001180110 01400123020001500137020000900152039000400161021015900165013000700324#VV10.20212# VV10.20213#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Nh v ngun ci#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a64tr.^b21cm#o Thin cha#Tin mng#Hoa#Gii t hiu nhng bi vit chia s tin mng trong ma phc sinh, cu nguyn, tinh thn nh dng, cc chuyn thng hng v ci ngun... trong o Thin cha#270380# # 00756000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440010008000490020029000570070008000860080018000940090 05000112010000500162011001500167020000900182039000400191021023900195020001100434 020001700445013000700462020000900469#VV10.20214#VV10.20215#42000#Vi?t#H309B#613 #^214#L Hng#Hiu bnh phng, tr bnh#L Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Thi bo Kinh t Si Gn#2010#^a199tr.^b21cm#Bnh tt#Hoa#Cung cp nhng kin thc ph thng v cc loi bnh cng nh cch phng trnh, cha tr cc bnh thng gp, cc vn lin quan n sc kho ca ngi cao tui, chm sc da, phng php xoa bp, th gin... gi gn sc kho ni chung#Phng bn h#Sch thng thc#270381#Sc kho## 00909000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520010013000570020060000700070028001300080018001580090 02300176010000500199011001500204020000800219020000900227005001400236039000400250 012002100254020004600275020002100321013000700342021025800349#VV10.20216#VV10.202 17#55000#Vi?t#M118T#959.7043322#^214#H Minh Hng#Mt trn dn tc gii phng m in Nam Vit Nam (1960 - 1977)#H Minh Hng, Trn Nam Tin#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2010#^a263tr.^b21cm#Lch s#Vit Nam#Trn Nam Tin#Hoa#T s ch Truyn thng#Mt trn dn tc gii phng min Nam Vit Nam#Khng chin chng M#270382#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin ca Mt trn dn tc gii phng min Nam Vit Nam trong giai on 1960-1977. Mt trn gii phng ra i v i cng lnh lch s, cuc khng chin ca nhn dn min Nam v hot ng i ng oi ca mt trn gii phng## 00847000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530010014000580020039000720070014001110080018001250090 02300143010000500166011001500171020001700186020000900203039000400212012002100216 020002100237020001000258021025800268020001200526013000700538#VV10.20218#VV10.202 19#40000#Vi?t#NG558#959.7043322#^214#M Thin ng#Ngi nh chm tu chin M USNS CARD#M Thin ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a193tr. ^b21cm#Lch s hin i#Vit Nam#Hoa#T sch Truyn thng#Khng chin chng M#T rn nh#Ghi li s kin lch s c bit v trn nh anh hng ca chin s bi t ng Si Gn "Lm Sn No" - ngi trc tip nh chm con tu chin M USNS C ARD nh mt huyn thoi ca bit ng Si Gn, nim t ho ca qun v dn Vit Nam sng mi vi thi gian#Tu sn bay#270383## 01092000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020063000450070071001080080018001790090023001970100005002200110030002250150 09700255020000800352020001600360005001600376039000400392020000800396021030900404 020000500713005001300718005001800731005001500749013000700764020000700771#VV10.20 220#Vi?t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn thng ng b v nhn dn p hng 10 (1930-2010)#B.s.: Trng Vn Phn, on Th Mi, Nguyn Th Vn H, Ph m Ngc Bch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a221tr., 27tr. nh m u^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b Phng 10 qun 6 - Thnh ph H Ch Minh#Lch s#Tp. H Ch Minh#Trng Vn Phn#Hoa#ng b#Gi i thiu vi nt v v tr a l, con ngi v truyn thng yu nc ca Phng 10 qun 6 - thnh ph H Ch Minh. Lch s ng b phng 10 trong khng chin chng Php, chng M v trong s nghip xy dng pht trin kinh t, thc hin ng li i mi ca ng, thc hin cng nghip ho hin i ho#Qun#on Th Mi#Nguyn Th Vn H#Phm Ngc Bch#270384#Phng## 00960000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400010019000450020065000640070047001290080018001760090023001940100005002170110 03000222015010200252020000800354020000800362039000400370020000800374020000300382 021025800385020001100643013000700654020000900661#VV10.20221#Vi?t#L302S#324.25970 70959774#^214#Phm Th Ngc Dip#Lch s truyn thng ng b v nhn dn x Lai Hng (1945-2005)#S.t., b.s.: Phm Th Ngc Dip, Dng Ngc Hi#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a319tr., 15tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Lai Hng - huyn Bn Ct - tnh Bnh D ng#Lch s#Bn Ct#Hoa#ng b#X#Gii thiu khi qut v vng t v con ngi x Lai Hng huyn Bn Ct tnh Bnh Dng, lch s u tranh trong hai cuc khn g chin chng Thc dn Php (1945 - 1954), quc M (1954 - 1975) v cng cuc xy dng - pht trin kinh t x hi (1975 - 2005)#Bnh Dng#270385#Lai Hng## 00938000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020016000640030101000800290010001810070 05500191008001800246009002300264010000500287011001500292020000900307006001400316 039000400330021025100334020000900585020000800594005001500602013000700617#VV10.20 222#VV10.20223#98000#Vi?t#B557C#658.8#^214#David, Scott#Bc chuyn i#S chuy n i ca nhng ngi lm marketing hm nay thnh nhng nh lnh o s tng tr ng ngy mai#The shift#Scott David ; Thi Nh Hng dch ; Nguyn Nht An h..#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a291tr.^b24cm#Qun tr#Thi Nh H ng#Hoa#Cung cp nhng kin thc c bn cho ngi lm marketing c tm nhn hnh ng theo cch thc mi v tt hn ginh khch hng mi, ng thi to dng m i quan h gn b vi khch hng hin ti, trong khi vn gi cc i th cnh tr anh khc tm xa#Tip th#i mi#Nguyn Nht An#270386## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070016000800080018000960090023001140100 00500137011001400142020001000156020000700166020001400173006001100187039000400198 013000700202#VV10.20224#VV10.20225#62000#Vi?t#E202H#372.652#^214#Em hc ting A nh bng hnh#Quang Trn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a54t r.^b26cm#Ting Anh#Tr em#Sch c thm#Quang Trn#Hoa#270387## 00465000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070016000810080018000970090023001150100 00500138011001400143020001100157020000700168020001400175006001100189039000400200 013000700204#VV10.20226#VV10.20227#65000#Vi?t#E202H#372.654#^214#Em hc ting P hp bng hnh#Hoa Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a54 tr.^b26cm#Ting Php#Tr em#Sch c thm#Hoa Phng#Hoa#270388## 00950000000000289000450004100050000018100060000508200130001180800050002400200660 00290070059000950080018001540090023001720100005001950110026002000150067002260200 00800293020001100301005001100312039000400323020001900327021025200346005001300598 005001600611005001400627005001200641013000700653#Vi?t#L302S#355.00959774#^214#L ch s lc lng v trang nhn dn tnh Bnh Dng (1945 - 2005)#B.s.: H Sn i (ch.b.), H Vn Thng, Nguyn Vn Bnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2010#^a702tr., 32tr. nh^b24cm#TTS ghi: Qun khu 7. ng u - B ch huy Qu n s tnh Bnh Dng#Lch s#Bnh Dng#H Sn i#Hoa#Lc lng v trang#Gii thiu v tr a l, con ngi, truyn thng u tranh yu nc v lc lng v trang ca nhn dn tnh Bnh Dng trong khng chin chng Php (1945 - 1954), c hng M cu nc (1954 - 1975) v trong thi k xy dng, bo v t quc (1975 - 2005)#H Vn Thng#Nguyn Vn Bnh#inh Xun Thu#V Vit Ho#270389## 00531000000000241000450004100050000018100060000508200090001180800050002001400080 00250010016000330020020000490070016000690080018000850090023001030100005001260110 01600131020001100147020000800158039000400166020001100170021010100181013000700282 #Vi?t#T550#495.9223#^214#260000#Phm Quang Minh#T in Vit - Thi#Phm Quang Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1318tr.^b24cm#Ting Vit#T in#Hoa#Ting Thi#Gii thiu cc t, thut ng ting Vit, ting Thi c s p xp theo th t bng ch ci ting Vit#270390## 00848000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140008000500020020000580030043000780070034001210080018001550090 01100173010000500184011001500189020001700204020000900221020000900230005000900239 03900040024802102000025200500090045200500110046100500130047201300070048502000060 0492005001200498#VV10.20228#VV10.20229#Vi?t#C123C#895.9228403#^214#115000#Cp c u thi kt xe#25 phng s - k s chn lc (2006 - 2010)#Hoi Nam, Nh Lch, Ho ng Tun...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a543tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Phng s#Hoi Nam#Hoa#Gm nhiu phng s, k s vit v nhng cuc phiu lu nght th ca cc cascadeur, bng ra bin gii khm ph nhng sng bc la o hay n lc a en gp g nhng cng dn Vit sa mc Sahara...#Nh Lch#Ho ng Tun#Trng Huyn#270391#K s#Nguyn Long## 00510000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480010012000550020010000670030012000770070012000890080 01800101009001100119010000500130011001500135015003300150020001700183020000900200 020001200209039000400221013000700225#VV10.20230#VV10.20231#Vi?t#C464G#895.92234# ^214#53000#L Vn Tho#Cn ging#Tiu thuyt#L Vn Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a271tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Dng Ngc Huy#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt#Hoa#270392## 00639000000000313000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 022000500269006001000274008001800284009001100302010000500313013000700318#VV10.20 232#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121 T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.67#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#270393## 00628000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000400298041000500302013000700307#VV10.20 233#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#Hoa#Vi?t#270394## 00699000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310010017000380020017000550070017000720080018000890090042001070100 00500149011001500154020000600169039000400175020001000179021026100189013000700450 #VV10.20234#Vi?t#S125T#610#^214#99000#Nguyn Chn Hng#Su thm s sng#Nguyn Chn Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Si Gn Tip th#2010#^a373 tr.^b21cm#Y hc#Hoa#Thnh tu#Tp hp nhng bi vit ca bc s Nguyn Chn Hng trn bo Si Gn tip th v nhng pht minh khoa hc, y hc v sinh hc, ng d ng chung trong iu tr y hc nh: virut cm H5N1, A/H5N1, nghin cu t bo ng i, vc xin khng cu lao BCG, tia X cha bnh...#270395## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410010017000460020017000630070046000800220004001260040036001300080 01800166009002300184010000500207011001500212020001700227020000600244020001500250 006001100265039000400276013000700280019001100287005001700298#VV10.20236#89000#V i?t#NGH311L#398.20953#^214#Galland, Antoine#Nghn l mt m#Antoine Galland ; P han Quang dch, gii thiu#T.1#In ln th 12, c b sung, sa cha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a816tr.^b21cm#Vn hc dn gian#A rp#Truyn c tch#Phan Quang#Hoa#270396#Dch A rp#Galland, Antoine## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410010017000460020017000630070046000800220004001260040036001300080 01800166009002300184010000500207011001500212020001700227020000600244020001500250 006001100265039000400276019001100280013000700291005001700298#VV10.20237#99000#V i?t#NGH311L#398.20953#^214#Galland, Antoine#Nghn l mt m#Antoine Galland ; P han Quang dch, gii thiu#T.2#In ln th 12, c b sung, sa cha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a912tr.^b21cm#Vn hc dn gian#A rp#Truyn c tch#Phan Quang#Hoa#Dch A rp#270397#Galland, Antoine## 00741000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140008000480020048000560070016001040080018001200090042001380100 00500180011001500185020001700200020000900217020000700226005001100233039000400244 021017100248013000700419020001000426020001500436#VV10.20238#VV10.20239#Vi?t#QU10 2T#895.9226#^214#130000#Quch Tn - Nguyn Hin L nhng bc th m m#Quch G iao s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Si Gn Tip th#2010#^a558t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#Quch Giao#Hoa#Tp hp mt s bc th ca hai nh vn Quch Tn v Nguyn Hin L trao i vi nhau nh nhng ngi b n tri k v vn chng, cuc i v nhiu vn khc ca cuc sng#270398#Quch Tn#Nguyn Hin L## 00674000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440010013000510020019000640030025000830070046001080080 00500154009001100159010000500170011001500175020001000190020001100200005001700211 039000400228021015700232013000700389#VV10.20240#VV10.20241#Vi?t#STR200E#428#^214 #60000#Viney, Peter#Streamline English#Student's book. Workbook#Peter Viney ; N guyn Thnh Yn dch, ch gii#^aH.#^aThi i#2010#^a591tr.^b21cm#Ting Anh#Gi o trnh#Nguyn Thnh Yn#Hoa#Hng dn hc ting Anh theo chng trnh Streamlin e bao gm cc cu trc c bn v vn t vng ting Anh, c bit nhn mnh pht trin k nng nghe v ni#270399## 00783000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440010017000510020019000680030044000870070080001310080 00500211009001100216010000500227011001500232020001000247020001100257005001300268 039000400281021015700285005001500442013000700457005001700464#VV11.00002#VV11.000 01#Vi?t#STR200E#428#^214#40000#Hartley, Bernard#Streamline English#Student's bo ok. Workbook. Speechwork. Tests#Bernard Hartley, Peter Viney ; Dch, ch gii: T rn Vn Thnh, Nguyn Thnh Yn#^aH.#^aThi i#2010#^a563tr.^b21cm#Ting Anh#Gi o trnh#Viney, Peter#Hoa#Hng dn hc ting Anh theo chng trnh Streamline b ao gm cc cu trc c bn v vn t vng ting Anh, c bit nhn mnh pht tri n k nng nghe v ni#Trn Vn Thnh#270400#Nguyn Thnh Yn## 00739000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440010017000510020019000680030044000870070063001310080 00500194009001100199010000500210011001500215020001000230020001100240005001300251 039000400264021015700268005001700425013000700442#VV11.00003#VV11.00004#Vi?t#STR2 00E#428#^214#30000#Hartley, Bernard#Streamline English#Student's book. Workbook . Speechwork. Tests#Bernard Hartley, Peter Viney ; Nguyn Thnh Yn dch, ch gi i#^aH.#^aThi i#2010#^a391tr.^b21cm#Ting Anh#Gio trnh#Viney, Peter#Hoa#H ng dn hc ting Anh theo chng trnh Streamline bao gm cc cu trc c bn v vn t vng ting Anh, c bit nhn mnh pht trin k nng nghe v ni#Nguyn Thnh Yn#270401## 00642000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010012000490020028000610290042000890070012001310080 00500143009001100148010000500159011001500164020001000179020001500189039000400204 020000900208021014000217013000700357#VV11.00005#VV11.00006#Vi?t#N114V#428#^214#3 3000#Thanh Huyn#Nm vng ng php ting Anh#Thorough comprehension of English grammar#Thanh Huyn#^aH.#^aThi i#2010#^a247tr.^b21cm#Ting Anh#Sch tham kho #Hoa#Ng php#Cung cp cc kin thc v cc t loi ca ting Anh v cch s dn g cc th, cu b ng, cu iu kin, cch ni gin tip trong ting Anh#270402 ## 00555000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010017000490020025000660290037000910070037001280080 00500165009001100170010000500181011001500186019000800201020001700209020000300226 020001100229006001400240039000400254013000700258#VV11.00007#VV11.00008#Vi?t#B431 E#813#^214#40000#Celmer, Michelle#Bng em xa hn chn tri#Virgin princess, tyc oonis temptation#Michelle Celmer ; o Bch Lin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a227 tr.^b21cm#Dch M#Vn hc hin i#M#Truyn di#o Bch Lin#Hoa#270403## 00534000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140008000420010011000500020011000610030012000720070038000840080 00500122009001100127010000500138011001500143019001000158020001700168020000500185 020001200190006000900202039000400211006001000215013000700225#VV11.00009#VV11.000 10#Vi?t#462T#843#^214#126000#Rey, Piere#i t ph#Tiu thuyt#Piere Rey ; Dc h: Thit V, Phan Uyn#^aH.#^aThi i#2010#^a843tr.^b21cm#Dch Php#Vn hc hi n i#Php#Tiu thuyt#Thit V#Hoa#Phan Uyn#270404## 00574000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530010014000600020017000740030012000910070 03400103008000500137009001100142010000500153011001500158019000900173020001700182 020000400199020001200203006001400215039000400229012002000233013000700253#VV11.00 012#VV11.00011#VV11.00013#Vi?t#C125H#823#^214#96000#Wolff, Isabel#Cu hi tnh yu#Tiu thuyt#Isabel Wolff ; Lc Diu Linh dch#^aH.#^aThi i#2010#^a481tr.^ b21cm#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Lc Diu Linh#Hoa#T sch Vn h c Anh#270405## 00779000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010020000510020024000710070065000950220004001600080 00500164009001100169010000500180011001500185006001300200005001300213039000400226 013000700230020000900237020000900246020000900255021021300264#VV11.00014#VV11.000 15#55000#Vi?t#103T#294.3#^214#Nguyt Kh Tm Vin#i tha tuyt i lun#Nguy t Kh Tm Vin ; ng Hu Tr Vit dch ; L Vit Dng h..#T.1#^aH.#^aThi i #2011#^a319tr.^b21cm#ng Hu Tr#L Vit Dng#Hoa#270406#o Pht#Pht hc#i tha#Trnh by khi qut 8 tng phi ca i tha l Thin tng, Duy thc tng, Tnh tng..., cc phng php th nhn chn l tuyt i ca cc mn phi v hc thuyt nh trit hc phng Ty, Lo gio, Khng gio...## 00706000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010010000510020035000610070010000960080005001060090 01100111010000500122011001500127020000800142039000400150012003100154020000900185 021020100194020000700395020000700402013000700409#VV11.00016#VV11.00017#Vi?t#M430 A#616.8#^214#32000#Minh Vit#Mn n bi thuc cha bnh mt ng#Minh Vit#^aH.# ^aThi i#2010#^a194tr.^b21cm#Mt ng#Hoa#Mn n bi thuc tr bch bnh#iu t r#Tm hiu cc kin thc chung v gic ng v bnh mt ng. Cch la chn nguy n liu v phng php ch bin mt s mn n bi thuc va ngon ming, b dng, va c tc dng phng v cha bnh mt ng#Nu n#Mn n#270407## 00699000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460010010000510020035000610070010000960080005001060090 01100111010000500122011001500127020001300142039000400155012003100159020000900190 021018900199020000700388020000700395013000700402#VV11.00018#VV11.00019#M430A#616 .3#^214#32000#Vi?t#Minh Vit#Mn n bi thuc cha bnh to bn#Minh Vit#^aH.# ^aThi i#2010#^a199tr.^b21cm#Bnh to bn#Hoa#Mn n bi thuc tr bch bnh# iu tr#Tm hiu cc kin thc chung v bnh to bn. Cch la chn nguyn liu v phng php ch bin mt s mn n bi thuc va ngon ming, b dng, va c tc dng phng v cha bnh to bn#Nu n#Mn n#270408## 00713000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460010010000510020031000610070010000920080005001020090 01100107010000500118011001500123020000900138039000400147012003100151020000900182 021021100191020000700402020000700409013000700416#VV11.00021#VV11.00020#M430A#616 .3#^214#32000#Vi?t#Minh Vit#Mn n bi thuc cha bnh gan#Minh Vit#^aH.#^aTh i i#2010#^a199tr.^b21cm#Bnh gan#Hoa#Mn n bi thuc tr bch bnh#iu tr# Tm hiu cc kin thc chung v bnh gan v mt s bnh gan thng gp. Cch la chn nguyn liu v phng php ch bin mt s mn n bi thuc va ngon ming , b dng, va c tc dng phng v cha bnh gan#Nu n#Mn n#270409## 00694000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460010010000510020035000610070010000960080005001060090 01100111010000500122011001500127039000400142012003100146020000800177021018900185 020000900374020000700383013000700390020000700397#VV11.00022#VV11.00023#M430A#616 .8#^214#30000#Vi?t#Minh Vit#Mn n bi thuc cha bnh au u#Minh Vit#^aH.# ^aThi i#2010#^a191tr.^b21cm#Hoa#Mn n bi thuc tr bch bnh#au u#Tm hi u cc kin thc chung v bnh au u. Cch la chn nguyn liu v phng php ch bin mt s mn n bi thuc va ngon ming, b dng, va c tc dng phn g v cha bnh au u#iu tr#Nu n#270410#Mn n## 00706000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460010010000510020036000610070010000970080005001070090 01100112010000500123011001500128020001700143039000400160012003100164020000900195 021019100204020000700395020000700402013000700409#VV11.00024#VV11.00025#M430A#616 .1#^214#32000#Vi?t#Minh Vit#Mn n bi thuc cha bnh tim mch#Minh Vit#^aH. #^aThi i#2010#^a199tr.^b21cm#Bnh h tim mch#Hoa#Mn n bi thuc tr bch b nh#iu tr#Tm hiu cc kin thc chung v bnh tim mch. Cch la chn nguyn liu v phng php ch bin mt s mn n bi thuc va ngon ming, b dng, va c tc dng phng v cha bnh tim mch#Nu n#Mn n#270411## 00469000000000253000450002600110000002600110001118100070002208200060002980800050 00350140007000400410005000470020042000520070025000940080005001190090011001240100 00500135011001500140020001700155020000900172020001500181005000800196039000400204 013000700208#VV11.00026#VV11.00027#KH400T#398.2#^214#59000#Vi?t#Kho tng truyn c tch th gii hay nht#c Tr s.t., tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a319tr .^b21cm#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#c Tr#Hoa#270412## 00685000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200060002980800050 00350140007000400410005000470010011000520020044000630070011001070080005001180090 01100123010000500134011001500139020000900154039000400163021021900167020000800386 013000700394020001800401#VV11.00028#VV11.00029#NH556#618.2#^214#30000#Vi?t#Min h Trang#Nhng iu cn bit trong thi k mang thai#Minh Trang#^aH.#^aThi i#2 010#^a203tr.^b21cm#Thai sn#Hoa#Cung cp nhng kin thc c bn v thi k thai nghn: t s la chn ch n ung, sinh hot hp l, phng trnh nhng bt tr c c th ny sinh m v em b vt qua giai on mang thai mt cch an ton, kho mnh#Sn ph#270413#Chm sc sc kho## 00623000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010012000510020021000630290025000840070012001090080 00500121009001100126010000500137011001500142020001000157020001500167039000400182 020000800186021014400194013000700338#VV11.00030#VV11.00031#Vi?t#C125T#428.2#^214 #59000#Thanh Huyn#Cu to t ting Anh#English word composition#Thanh Huyn#^a H.#^aThi i#2010#^a475tr.^b21cm#Ting Anh#Sch tham kho#Hoa#T vng#Cung cp nhng khi nim c bn v tin t, hu t v nhng tin t, hu t c th i km vi tng loi t, ngha v phm vi ng dng ca chng#270414## 00459000000000253000450002600110000002600110001118100070002208200110002980800050 00400140007000450410005000520010008000570020030000650070025000950080005001200090 01100125010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182039000400194 013000700198#VV11.00032#VV11.00033#TR527C#398.209597#^214#59000#Vi?t#c Tr#Tr uyn ci dn gian Vit Nam#c Tr s.t., tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a319t r.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Hoa#270415## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550010016000620020013000780030063000910070 04500154008000500199009001100204010000500215011001500220020000700235006000900242 039000400251021019100255006001200446020000900458020000700467013000700474#VV11.00 034#VV11.00036#VV11.00035#Vi?t#455L#153.1#^214#59000#Pink, Daniel H.#ng lc 3.0#S tht kinh ngc v nhng ng c thc y chng ta hnh ng#Daniel H. Pin k ; Dch: Kim Ngc, Thu Nguyt#^aH.#^aThi i#2010#^a304tr.^b21cm#Tm l#Kim N gc#Hoa# xut mt li t duy mi v ng lc vi 3 yu t "t ch - thnh tho - l tng" nhm to ra mt ng lc phn u thc s nhm chng t bn thn, t hnh cng trong cuc sng v cng vic#Thu Nguyt#ng lc#T duy#270416## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200110002300300130 00340070032000470220005000790080018000840090011001020100005001130110015001180190 01400133020001800147020000900165020001300174005001700187006000800204039000400212 181000700216082000600223808000500229012003500234013000700269#VN11.00001#14000#V i?t#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; Hi Yn dch#T.24#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Yoshiki Nakamura#Hi Yn#Hoa#SK313B#895.6#^214#Truyn tranh dnh cho tu i mi ln#270417## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000400289013000700293#VN11.00002#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.35#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa#270418## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070033000690220004001020080018001060090 01100124010000500135011001500140012004000155020001700195020000900212020001300221 005001600234006001000250039000400260019001400264013000700278#VN11.00003#14000#V i?t#CH300C#895.6#^214#Ch cn c anh#Truyn tranh#Yoshimura Akemi ; Nghi Linh d ch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshimura Akemi#Nghi Linh #Hoa#Dch Nht Bn#270419## 00766000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440010019000510020029000700070050000990080005001490090 01800154010000500172011001500177020002000192006000800212039000400220021021200224 006001500436013000700451020001000458020000800468#VN11.00004#VN11.00005#Vi?t#GI-4 60L#158#^214#50000#Kjerulf, Alexander#Gi lm vic - gi hnh phc#Alexander Kj erulf ; Dch: Hin Vi, Vi Tho Nguyn#^aH.#^ai hc Hoa sen#2010#^a308tr.^b19cm #Tm l hc ng dng#Hin Vi#Hoa# cp cc tnh hung vn ho cng s thc t cc cng ty nhm gip bn c tm ra nhng phng thc gip bn thn, ng nghi p v nhn vin thay i to nn mt mi trng lm vic cng s hiu qu v tt hn#Vi Tho Nguyn#270420#Cng vic#Cng s## 00699000000000289000450002600110000002600110001102600110002218100060003308200040 00398080005000430140007000480410005000550020032000600030020000920290024001120080 01800136009002300154010000500177011001500182020000800197020001400205039000400219 012001800223020001000241021015100251013000700402#VN11.00007#VN11.00008#VN11.0000 6#C101K#330#^214#50000#Vi?t#Cc khi nim c bn v kinh t#Song ng Anh - Vit #Basic economic concepts#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a315tr.^ b19cm#Kinh t#Sch song ng#Hoa#T sch Kin thc#Khi nim#Gm mt lot bi vi t ngn gii thch mt cch khc trit cc khi nim c bn v kinh t hc v cun g cp cc kin thc nn tng v kinh t th trng#270421## 00821000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350010012000400020032000520030012000840070065000960080018001610090 02300179010000500202011001500207015004100222020001700263020000800280005001200288 039000400300020001100304021015300315005001900468005001300487013000700500#VN11.00 009#T550#495.7#^214#60000#Vi?t#L Huy Khoa#T in chuyn ngnh Hn - Vit#40 lnh vc#L Huy Khoa, L Hu Nhn, Phm Th Thanh Lan ; L Huy Khng h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a509tr.^b19cm#TTS ghi: Trng Hn ng Vit Hn Katana#Ting Triu Tin#T in#L Hu Nhn#Hoa#Ting Vit#Gii thiu c c thut ng chuyn ngnh ting Hn v ting Vit thuc 40 lnh vc: kinh t, lu t, ngn hng... c sp xp theo trt t ch ci ting Hn#Phm Th Thanh Lan# L Huy Khng#270422## 00770000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460010015000510020018000660030038000840070015001220080 01800137009002300155010000500178011001500183020001300198039000400211012001800215 020001900233021021100252020001000463013000700473#VN11.00010#VN11.00011#K600T#660 .6#^214#33000#Vi?t#Trang Quan Sen#K thut ghp gen#Mt cng ngh hng u ca th k XXI#Trang Quan Sen#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a200tr. ^b19cm#K thut gen#Hoa#T sch Kin thc#Cng ngh sinh hc#Trnh by cc qu t rnh c bn trong ngnh sinh hc lin quan trc tip n di truyn. Mt s k th ut ghp gen v ang dng hin nay trn th gii. ng dng ca cng ngh sinh hc trong y hc v nng nghip#Di truyn#270423## 00606000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430010005000500020035000550070029000900080005001190090 01100124010000500135011001400140020001500154006000800169039000400177021010200181 006000700283020000800290013000700298020001100305#VN11.00012#VN11.00013#Vi?t#CH11 6C#212#^214#12000#Ahae#Chng c s yu thng no ln hn#Ahae ; Dch: Vit H, Cm T#^aH.#^aTn gio#2010#^a87tr.^b19cm#o Thin cha#Vit H#Hoa#Gii thiu ni dung on kinh thnh vit v tnh yu thng rng ln, v i v cao c ca c Gi su#Cm T#Gio l#270424#Cha Gisu## 00815000000000313000450002600110000002600110001102600110002218100070003308200040 00408080005000440140008000490410005000570010013000620020027000750070038001020080 00500140009001100145010000500156011001500161015004000176020001100216020000700227 039000400234020001000238021022700248006001300475013000700488020000600495#VL11.00 001#VL11.00003#VL11.00002#PH431T#133#^214#159000#Vi?t#Thiu V Hoa#Phong thu a l ton th#Thiu V Hoa ; Chu Tc Nhi son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a399t r.^b27cm#Tn tc gi ngoi ba: Tng Thiu Quang#Phong thu#a l#Hoa#Kin trc #Trnh by tng quan v phong thu a l v mt s thuyt c bn ng dng trong phong thu. Phong thu a l nh , cch by tr khng gian nh . Phong thu nh vi nhn duyn, sc kho, tm l, ti vn v trong kinh doanh#Chu Tc Nhi #270425#Nh ## 00690000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020012000610070025000730040040000980080 00500138009002100143010000500164011001500169020001200184020001100196039000400207 021018000211005001400391013000700405#VL11.00004#VL11.00005#67000#Vi?t#V200K#604 .2#^214#H S Cu#V k thut#H S Cu, Phm Th Hnh#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a267tr.^b27cm#V k thut#Gio tr nh#Hoa#Nhng kin thc c bn v v k thut: vt liu v dng c v, nhng ti u chun c bn v trnh by bn v k thut, v hnh hc, hnh chiu thng gc.. ., v c kh, v cng trnh#Phm Th Hnh#270426## 00546000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020046000500030007000960080009001030090019001120100 00500131011001500136039000400151021008300155020000300238020001100241020000900252 013000700261020001200268#VL11.00006#VL11.00007#30000#Vi?t#PH561P#743#^214#Phn g php v n gin phong cnh & tnh vt#B yu#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010 #^a136tr.^b27cm#Hoa#Gii thiu khi qut cc bc v v phng php v phong cn h v tnh vt n gin#V#Phong cnh#Tnh vt#270427#Phng php## 00496000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030007000830080009000900090019000990100 00500118011001500123039000400138021006900142020000300211020000900214013000700223 020001200230#VL11.00008#VL11.00009#30000#Vi?t#PH561P#743#^214#Phng php v n gin ng vt#B yu#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a142tr.^b27cm#Hoa#Gii thiu khi qut cc bc v v phng php v ng vt n gin#V#ng vt#2704 28#Phng php## 00502000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520030007000850080009000920090019001010100 00500120011001500125039000400140021007300144020000300217020001200220013000700232 020000900239#VL11.00010#VL11.00011#30000#Vi?t#PH561P#743.4#^214#Phng php v n gin nhn vt#B yu#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a133tr.^b27cm#Hoa#Gi i thiu khi qut cc bc v v phng php v ngi v vt n gin#V#Phng php#270429#Nhn vt## 00911000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020059000460070036001050080005001410090012001460100005001580110 01400163015007000177020001000247039000400257021023100261005000900492020001200501 02000090051302000070052200500110052900500110054000500130055100500140056401300070 0578#VL11.00013#VL11.00012#Vi?t#PH431C#618.92#^214#Phng, chng tiu chy tr em: Nhng thng tin cn thit#Ngc Lan, Trng Tin, Thanh Loan...#^aH.#^aThng t n#2010#^a28tr.^b27cm#u ba sch ghi: Trung tm Truyn thng Gio dc Sc kho Trung ng#Tiu chy#Hoa#Cung cp nhng kin thc c bn trong vic phng chng , iu tr v chm sc tr em i vi bnh tiu chy nh nh gi tiu chy tr em, iu tr, ci thin sc kho cho tr bt u t vic ra tay bng x phng v nc sch...#Ngc Lan#Phng chng#iu tr#Tr em#Trng Tin#Thanh Loan#L T hanh Hi#Ph Nguyt L#270430## 00687000000000217000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200540 00240080005000780090007000830100005000900110015000950150061001100200009001710200 00900180020000700189039000400196021026200200013000700462#Vi?t#K600Y#328.597#^214 #K yu phin hp th 34 ca U ban Thng v Quc hi#^aH.#^aKnxb#2010#^a563tr. ^b27cm#Lu hnh ni b bo qun v s dng theo ch ti liu mt#Quc hi#Vi t Nam#K yu#Hoa#Gii thiu ni dung phin hp th 34 ca U ban Thng v Quc hi v nh mc phn b ngn sch Nh nc p dng cho thi k n nh ngn sch 2011 - 2015, d tho Ngh quyt ca Quc hi v vic min, gim thu s dng t nng nghip giai on 2011 - 2020...#270431## 00647000000000217000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200540 00240080005000780090007000830100005000900110015000950150061001100200009001710200 00900180020000700189039000400196021022200200013000700422#Vi?t#K600Y#328.597#^214 #K yu phin hp th 33 ca U ban Thng v Quc hi#^aH.#^aKnxb#2010#^a193tr. ^b27cm#Lu hnh ni b bo qun v s dng theo ch ti liu mt#Quc hi#Vi t Nam#K yu#Hoa#Gii thiu ni dung phin hp th 33 ca U ban Thng v Quc hi v d n lut bo v quyn li ngi tiu dng, v vic k v ph chun cng c Lahay v bo v tr em v hp tc trong lnh vc nui con nui quc t...#2 70432## 01003000000000361000450018100060000008200090000680800050001504100050002000200250 00250070124000500080005001740090021001790100005002000110016002050150040002210200 00800261020000900269020000800278039000400286021017800290005001600468005001800484 00500160050200500170051800500120053500500170054700500110056400500170057500500160 0592005001200608005001400620013000700634#T550#915.9797#^214#Vi?t#T in a ch Bc Liu#B.s.: Nguyn Quang n, Trng Minh Chin (ch.b.), Don oan Trinh... ; S.t.: Dng Minh Chin... ; H..: Bi Quang Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2010#^a1007tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bc Liu#a ch#Bc Liu#T in#Hoa#Cung cp mt ci nhn ton din v a l, lch s, kinh t - x hi, i sng vn ho v cc nhn vt lch s ca mnh t Bc Liu c sp xp the o trt t ch ci A, B, C...#Nguyn Quang n#Trng Minh Chin#Don oan Trinh#D ng Trung Quc#Hong Lng#Dng Minh Chin#o B Hc#ng Quang Thanh#Bi Qua ng Thng#Cao Anh Lc#Cao Vn Lng#270433## 00515000000000229000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360410005000410020059000460080005001050090012001100100005001220110014001270200 00900141020000900150039000400159020000800163021010700171013000700278#VL11.00014# VL11.00015#S111M#328.597#^214#Vi?t#65 nm Quc hi Vit Nam i mi, pht trin cng t nc#^aH.#^aThng tn#2011#^a31tr.^b41cm#Quc hi#Vit Nam#Hoa#Lch s# Trnh by chng ng lch s hnh thnh, pht trin v i mi 65 nm ca Quc hi Vit Nam (1946 - 2010)#270434## 00484000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450010011000500020033000610070011000940080005001050090011001100100 00500121011001600126020001200142020001000154020000700164039000500171039000500176 013000700181029003000188#NV11.00046#NV11.00047#Vi?t#ST400R#959.704092#^214#Hong Khanh#Stories Ho Chi Minh's daily life#Hong Khanh#^aH.#^aThe gioi#2010#^a159 p.^ b21 cm#H Ch Minh#Cuc sng#Hi k#Vanh#KNga#270435#Chuyn thng ngy ca Bc H## 00894000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020047000510070058000980080005001560090011001610100005001720110 01600177020001000193039000500203015006800208021015700276020001600433020000700449 02000080045602000110046400500150047500500160049000500190050601300070052502900360 0532#NV11.00048#NV11.00049#Vi?t#G312G#394.26959731#^214#The Giong festival of Ph ng and Sc temples#Nguyen Chi Ben (ed.), Bui Quang Thanh, Le Thi Hoai Phuong #^aH.#^aThe gioi#2010#^a370 p.^b21 cm#Hi Ging#Vanh#At head of the title: Vietn am institute of culture and arts studies#Gii thiu v truyn thuyt Thnh Ging , khu di tch n Sc v din trnh l hi Ging Sc Sn trong cc ngy mng 6 , mng 7, mng 8 thng ging hng nm#Di tch lch s#L hi#n Sc#B TK TVQG# Nguyen Chi Ben#Bui Quang Thanh#Le Thi Hoai Phuong#270436#Hi Ging n Ph n g v n Sc## 00777000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020032000480070051000800080005001310090007001360100005001430110 01600148039000500164013000700169015006300176005001500239005001300254005001300267 00500170028000500140029702800400031102100730035102000100042402000090043402000080 0443#NV11.00050#NV11.00051#Vi?t#V302N#382.09597#^214#Vietnam exporter directory 2010#Ed.: Hoang Van Dung, Nguyen Si Cu, Pham The Nam...#^aH.#^aTime#2010#^a331 p .^b21 cm#Vanh#270437#At head of the title: Vietnam chamber of commerce and indus try#Hoang Van Dung#Nguyen Si Cu#Pham The Nam#Nguyen Bich Loan#Bui Minh Long#Th mc xut khu ca Vit Nam nm 2010#Cung cp nhng thng tin v cc hng xut kh u v cc nh my Vit Nam#Xut khu#Vit Nam#Th mc## 00721000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020051000310030027000820070021001090080005001300090021001350100005001560110 01500161039000500176013000700181028010700188021014700295020000700442020000900449 020000900458#NV11.00052#Vi?t#90009#530#^214#The 9th Asia pacific workshop on mat erials physics#Hanoi, 12-15 december 2010#Institute of physics#^aH.#^aScience & Technics#2010#^a92 p.^b24 cm#Vanh#270438#Hi tho v vt liu vt l khu vc Ch u Thi Bnh Dng ln th 9: H Ni, ngy 12-15 thng 12 nm 2010#Tin trnh h i tho v vt liu vt l khu vc Chu Thi Bnh Dng ln th 9 cng 76 bi trnh by tm tt ca cc thnh vin tham gia hi tho#Vt l#Vt liu#Hi tho# # 01020000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020051000440070058000950080005001530090011001580100005001690110 02200174005001400196005001900210005001800229005002000247039000500267028004800272 02102460032002000070056602000180057302000220059100500250061301300070063800500280 0645020000900673#NV11.00053#NV11.00054#Vi?t#H103N#539.7#^214#2010 electroweak in teractions and unified theories#Ed.: Etienne Aug, Jacques Dumarchez, Jean-Marie Frre...#^aH.#^aTh gii#2010#^aviii, 558 p.^b25 cm#Aug, Etienne#Dumarchez, Ja cques#Frre, Jean-Marie#Jean Trn Thanh Vn#Thu#Tng tc in t yu v thuyt thng nht 2010#Tp hp cc nghin cu trnh by ti hi tho Rencontres de Mor iond ln th 45 ti Italia ngy 6-13/3/2010 v tng tc in yu v thuyt thn g nht. Cc nghin cu v cc vn nh: Ht Higgs, my gia tc ht ln, ht n trin, vt cht ti...#Vt l#Thuyt thng nht#Tng tc in t yu#Iconomidou -Fayard, Lydia#270439#XLVth Rencontres de Moriond#Hi tho## 00850000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440070058000590080005001170090011001220100005001330110 02200138005001400160005001900174005002000193039000500213013000700218028001600225 02102110024102000110045202000040046302000090046702000110047602000090048700500280 0496#NV11.00056#NV11.00055#Vi?t#H103N#523.1#^214#2010 Cosmology#Ed.: Etienne Aug , Jacques Dumarchez, Jean Trn Thanh Vn#^aH.#^aTh gii#2010#^aviii, 357 p.^b2 4 cm#Aug, Etienne#Dumarchez, Jacques#Jean Trn Thanh Vn#Thu#270440#V tr hc 2010#Tp hp cc nghin cu trnh by ti Rencontres de Moriond ln th 45 ti Italia vo 13-20/3/2010. Cc nghin cu v v tr hc nh: s phn cc, cc chm sao, vt cht ti, my d nng lng ti, s ion ho...#V tr hc#Sao#Vt cht #Nng lng#Hi tho#XLVth Rencontres de Moriond## 00986000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440070074000820080005001560090011001610100005001720110 02200177005001400199005001900213005001600232005002000248039000500268013000700273 02800700028002102220035002000070057202000110057902000330059000500280062302000090 0651#NV11.00057#NV11.00058#Vi?t#H103N#539.7#^214#2010 QCD and high energy intera ctions#Ed.: Etienne Aug, Jacques Dumarchez, Bolek Pietrzyk, Jean Trn Thanh Vn #^aH.#^aTh gii#2010#^aviii, 376 p.^b25 cm#Aug, Etienne#Dumarchez, Jacques#Pie trzyk, Bolek#Jean Trn Thanh Vn#Thu#270441#Thuyt sc ng lc hc lng t v cc tng tc nng lng cao 2010#Tp hp cc nghin cu trnh by ti hi tho Rencontres de Moriond ln th 45 ti Italia ngy 13-20/3/2010 v QCD v cc t ng tc nng lng cao nh: My gia tc ht ln, sc ng hc lng t, ht Higgs v ht quark...#Vt l#Nng lng#Thuyt sc ng lc hc lng t#XLVth Rencon tres de Moriond#Hi tho## 01044000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020072000440030015001160070062001310080005001930090038001980100 00500236011001900241039000500260013000700265028009900272021023400371020000400605 02000110060902000080062002000150062802000090064300500100065200500160066200500160 0678005001200694#NV11.00802#NV11.00803#Vi?t#R201A#354.3#^214#Recognizing and red ucing corruption risks in land management in Vietnam#Reference book#Ed.: Pham Vi et, Van Thanh Huong, Tran Quoc Thang, Ta Thu Thuy#^aH.#^aNational political publ ishing house#2011#^axv, 75 p.^b24 cm#Thu#270442#Nhn din v gim thiu ri ro dn n tham nhng trong qun l t ai Vit Nam: Sch tham kho#Phn tch v gii thch nhng nguyn nhn dn n tham nhng trong lnh vc qun l t ai Vit Nam. a ra nhng yu t ri ro pht sinh tham nhng trong qun l t. xut cc k hoch lm gim tham nhng trong qun l t ai#t#Tham nhng#Qu n l#Sch tham kho#Vit Nam#Pham Viet#Van Thanh Huong#Tran Quoc Thang#Ta Thu Th uy## 01085000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010017000430020068000600070079001280080005002070090011002120100 00500223011002100228005001700249005001700266005001700283039000500300013000700305 02800390031202103150035102000080066602000080067402000180068202000090070002000500 0709#NV11.00062#NV11.00061#Vi?t#TH200L#929#^214#Duong Nghiep Bao#The life and wo rks of Duong Lam and the genealogy of the Duong Clan#Duong Nghiep Bao, Duong Ngh iep Chi, Duong Nghiep Duc ; Trans: Nguyn Thnh Vn#^aH.#^aTh gii#2010#^avii, 173 p.^b27 cm#Duong Nghiep Chi#Duong Nghiep Duc#Nguyn Thnh Vn#Thu#270443#Dan h nhn vn ho Dng Lm v dng h#Gii thiu cc Quyt nh cng nhn lng m Dng Lm vo danh sch di tch vn ho cp tnh. Cuc i v s nghip ca danh nhn vn ho Dng Lm. Gii thiu v nh th dng h Dng chi t H. Lch s t tin dng h Dng, danh sch cc thnh vin trong gia nh Dng Lm v gia ph dng h Dng ti nm 2010#Dng h#Lch s#Danh nhn vn ho#H Dng#Dng Lm, danh nhn vn ho, 1851-1920, Vit Nam## 01194000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020061000420030020001030070039001230080005001620090043001670100 00500210011001600215005006100231039000500292013000700297028007100304021037900375 02000110075402000110076502000090077600500140078500500130079900500070081200500170 0819005002000836#NV11.00063#NV11.00064#Vi?t#U512D#915#^214#Understanding the cha nging space, place and cultures of Asia#Conference handbook#Philip Hirsch, Joan Pauline, Talubo...#^aH.#^aUniversity of education publishing house#2010#^a107 p. ^b29 cm#Understanding the changing space, place and cultures of Asia#Thu#270444 #S thay i khng gian, ni chn v vn ho chu : Tm tt hi tho#Gm nhn g bi nghin cu c trnh by ti hi tho a l ng Nam SEAGA 2010 t ch c ti Vit Nam t 23-26/11/2010. Cc nghin cu em n nhng gc nhn a chiu v s thay i khng gian, ni chn v vn ho chu gp phn nng cao vai tr ca a l hc trong cc hot ng thc tin ca cng ng, doanh nghip v chn h ph cng nh nng cao cht lng gio dc a l#a l hc#ng Nam #Hi th o#Philip Hirsch#Joan Pauline#Talubo#Luvie Paglinawan#Marco Rafael Espino## 00992000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020049000450030023000940070049001170080005001660090040001710100 00500211011001600216039000500232013000700237028007700244021018900321020000900510 02000090051902000090052802000070053702000090054400500040055300500110055700500130 0568005002000581005001400601005001500615#NV11.00065#NV11.00066#Vi?t#A109C#551.22 #^214#Mitigating seismic hazards and disasters in Asia#Programe and abstracts#A. K. Gupta, B.K. Rastogi, Girish CH. Kothyari...#^aH.#^aScience and technics publi shing house#2010#^a144 p.^b30 cm#Thu#270445#ASC2010 lm gim a chn mnh v t hm ho chu : Chng trnh v tm tt#Gm cc nghin cu trnh by ti ASC20 10 v cc vn nh: Quan st a chn v gii thch. Bn cht ca a chn v cc trn ng t. S di chuyn mnh trong lng t v a ng lc...#a chn# ng t#Thm ho#Chu #Hi tho#ASC#A.K. Gupta#B.K. Rastogi#Girish CH. Kothyar i#Rasmi Pradhan#Mukesh Chauhan## 01101000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020035000550030066000900070029001560080005001850090 03800190010000500228011002200233015005900255021030600314005001800620039000500638 013000700643028009700650020000800747020001300755020001100768020000800779#NV11.00 067#NV11.00068#NV11.00069#Vi?t#V302N#338.7#^214#Vietnam business anual report 20 09#Theme of the year enhancing the innovation capacity of businesses#Chief ed.: Pham Thi Thu Hang#^aH.#^aNational political publishing house#2010#^axvii, 108 p. ^b26 cm#At head of title: Vietnam Chamber of Commerce and Industry#Tng quan v mi trng kinh doanh ca Vit Nam nm 2009. Nng cao tnh cnh tranh cho cc do anh nghip sau khng hong kinh t ton cu. nh gi nng lc i mi ca cc d oanh nghip. i mi v nhng vn ng dng cng ngh trong mt s lnh vc. D bo, kt lun v nh gi v kinh t Vit Nam 2010#Pham Thi Thu Hang#Thu#2704 46#Bo co thng nin doanh nghip Vit Nam 2009: Nng cao nng lc i mi tro ng cc doanh nghip#Kinh t#Doanh nghip#Kinh doanh#Bo co## 01210000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020059000440070053001030080005001560090040001610100005002010110 01600206005001600222005001600238005001900254005001800273005001400291039000500305 01300070031002800730031702104230039002000090081302000080082202000080083000500250 0838020000900863#NV11.00070#NV11.00071#Vi?t#R400L#304.2#^214#The role of univers ity in smart response to climate change#Vicente Barros, Chris Field Co, Kazuhiko Takeuchi...#^aH.#^aVietnam national university publisher#2010#^a397 p.^b29 cm#V icente, Barros#Chris, Field Co#Kazuhiko, Takeuchi#Srikantha, Herath#Nobuo, Mimur a#Thu#270447#Vai tr ca trng i hc trong ng ph thng minh vi bin i k h hu#Tp hp cc nghin cu trnh by ti hi tho quc t v "Vai tr ca tr ng i hc trong ng ph thng minh vi bin i kh hu" t chc ti H Ni t ngy 11-13/12/2010. Cc nghin cu v cc ch nh: Cht lng pht trin ngu n nhn lc. Pht trin vn ho khoa hc. Trng i hc - hp tc cng ng. Tr ch nhim ca cng dn ton cu. Hp tc nghin cu v o to v ng ph thng minh i vi thay i kh hu#Bin i#Kh hu#i ph#International conference# Hi tho## 00789000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310280074000360020048001100030012001580070052001700080005002220090040002270100 00500267011002400272020000700296020000900303020000900312005001800321005001300339 00500160035200500110036800500150037900500480039403900050044201300070044702000090 0454#NV11.00072#Vi?t#A100S#668.9028#^214#Hi tho chu v gia cng vt liu po lyme Vit Nam: Bin bn hi tho#Asian workshop on polymer processing in Vietn am#Proceedings#Tran Thi Thuy Hoa, Akira Funaki, Toshitaka Kanai...#^aH.#^aScienc e and Technics publishing house#2010#^axxviii, 374 p.^b30 cm#Polime#Gia cng#Vt liu#Tran Thi Thuy Hoa#Akira Funaki#Toshitaka Kanai#Yuta Saito#Toshiro Yamada#A SIAN workshop on polymer processing in Vietnam#Thu#270448#Hi tho## 01200000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020063000440070088001070080005001950090018002000100005002180110 01500223015005700238005001600295005001500311005005200326005004900378005004200427 01300070046903900060047602102940048202000120077602000080078802000200079602000080 0816020001200824020001400836#VV11.00037#VV11.00038#Vi?t#M458S#338.1#^214#Mt s m hnh nng nghip bn vng cho h sn xut quy m nh#Trnh Vn Thnh, Nguyn Vn Mn, Trung tm Nghin cu Pht trin Cng ng Nng thn...#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: Mng An ninh Lng thc v Gim ngho (CIFP EN)#Trnh Vn Thnh#Nguyn Vn Mn#Trung tm Nghin cu Pht trin Cng ng Nn g thn#Trung tm Y t Cng cng v Pht trin Cng ng#Hi Lm vn v Trang tr i tnh Thanh Ho#270449#TDung#Gii thiu mt s m hnh nng nghip pht trin bn vng gip ngi nng dn nng cao iu kin kinh t trong h gia nh v bo v mi trng nh: m hnh biogas vacvina, sn xut v s dng phn bn hu c vi sinh, s dng bp un ci tin K, khai thc thu hi sn bng li r hn h p...#Nng nghip#Kinh t#Pht trin bn vng#M hnh#H gia nh#Sch song ng## 01046000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020072000560030035001280070056001630080005002190090 01800224010000500242011001500247005001600262005001400278005001300292005001500305 00500150032001300070033503900060034202103270034802000190067502000170069402000090 0711#VV11.00039#VV11.00040#75000#Vi?t#X126D#305.509597#^214#Xy dng v pht tr in i sng vn ho ca giai cp cng nhn Vit Nam#Mt s vn l lun v th c tin#Nguyn Vn Nht (ch.b.), Phm Xun Nam, V Kim Cng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a343tr.^b21cm#Nguyn Vn Nht#Phm Xun Nam#V Kim Cng#inh Quang Hi#Trn c Cng#270450#TDung#Trnh by c s l lun, phng php lun nghi n cu v vn ho v i sng vn ho ca giai cp cng nhn. Mt s nhn t c b n tc ng n i sng vn ho ca giai cp trong qu trnh i mi v hi nh p quc t. Nu ln thc trng i sng vn ho ca giai cp cng nhn Vit Nam v mt s nc trn th gii hin nay...#Giai cp cng nhn#i sng vn ho#Vit Nam## 00917000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020028000580030017000860070048001030080005001510090 01800156010000500174011002500179015008000204005001800284005001000302005001500312 00500080032700500190033501300070035402101350036102000170049602000200051302000180 0533020001000551039000600561#VV11.00041#VV11.00042#100000#Vi?t#V115N#390.095975 4#^214#Vn ngh dn gian Bnh nh#Tc gi tc phm#Nguyn Thanh Mng, Yang Danh , Trn Thanh m...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a747tr., 4tr. nh^b24cm#TTS gh i: Hi Vn hc ngh thut Bnh nh. Chi hi Vn ngh dn gian Bnh nh#Nguyn Thanh Mng#Yang Danh#Trn Thanh m#H Giao#Phm Cao Vit Hin#270451#Gii thiu nhng bi nghin cu v vn ho dn gian, phong tc tp qun, i sng tinh th n, vn ngh dn gian ca ngi dn Bnh nh#Vn ho dn gian#Phong tc c truy n#Vn ngh dn gian#Bnh nh#TDung## 00724000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010021000450020038000660070021001040080005001250090033001300100 00500163011001500168013000700183039000600190021021700196020000900413020000800422 020001200430020001600442#VV11.00043#VV11.00044#Vi?t#PR435V#571.2#^214#Trn Th P hng Lin#Protein v tnh chng chu thc vt#Trn Th Phng Lin#^aH.#^aKho a hc T nhin v Cng ngh#2010#^a346tr.^b24cm#270452#TDung#Trnh by cc khi nim lin quan n protein v tnh chng chu thc vt. Nghin cu v protein thc vt v tnh chu hn, chu nng, chu lnh, chu mn, chu ng, chng chu oxy ho, tnh khng bnh ca thc vt#Thc vt#Protein#Sinh l hc#Tnh chng ch u## 00792000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020114000450080005001590090033001640100005001970110015002020150 04000217021022300257020001100480020001100491020001200502020001100514013000700525 039000600532#VV11.00045#VV11.00046#Vi?t#NH556T#333.7#^214#Nhng thng tin chung v mi trng v nh hng chin lc cho khu vc kinh t hp tc, hp tc x n nm 2020#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a126tr.^b24cm#TTS ghi: Lin minh Hp tc x Vit Nam#Trnh by nhng thng tin chung v mi trng v b o v mi trng. ra nh hng chin lc bo v mi trng khu vc kinh t hp tc, hp tc x n nm 2020 v cc gii php thc hin nhng nh hng chi n lc trn#Mi trng#Chin lc#Nng nghip#Hp tc x#270453#TDung## 00895000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020104000490080005001530090033001580100005001910110014001960150 04000210021029400250020001000544020000900554020001000563020001100573020000900584 013000700593039000600600020001100606#VV11.00047#VV11.00048#Vi?t#312H#338.109537 #^214#nh hng chin lc pht trin khoa hc v cng ngh khu vc kinh t hp tc, hp tc x n nm 2020#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a48tr. ^b24cm#TTS ghi: Lin minh Hp tc x Vit Nam#Nu ln thc trng khoa hc v c ng ngh khu vc kinh t hp tc, hp tc x (HTX). Trnh by bi cnh, c hi, t hch thc, quan im, mc tiu v cc gii php pht trin khoa hc v cng ngh ca khu vc kinh t hp tc, HTX. Nhim v trng tm pht trin khoa hc v c ng ngh n nm 2020#Cng ngh#Khoa hc#Nng thn#Hp tc x#Vit Nam#270454#TDu ng#Pht trin## 01065000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020088000420030018001300070049001480080005001970090007002020100 00500209011001800214015017600232005001700408005001500425005001800440005001600458 01300070047402101980048102000070067902000100068602000090069602000090070502000070 0714039000600721#VV11.00049#VV11.00050#Vi?t#S450T#711#^214#S tay quy hoch v t hit k th Vit Nam: Pht trin nng ng trong thi i mi#Ti liu tp hun#Bruno De Meulder, Kelly Shannon, Ph c Tng...#^aH.#^aKnxb#2010#^a303tr.^ b24x27cm#TTS ghi: Vit Nam - an Mch. Chng trnh Hp tc Pht trin trong l nh vc mi trng 2005 - 2010. Hp tc "Pht trin bn vng mi trng trong cc khu th ngho" (SDU)#Meuler, Bruno De#Shannon, Kelly#Phm Th Hu Linh#Legra nd, Benoit#270455#Trnh by cc vn l thuyt v quy hoch, thit k v qun l th trong th k 21. a ra nhng v d trn th gii v Vit Nam v vi c ng dng thit k, quy hoch th theo cch i mi# th#Qui hoch#Thit k #Vit Nam#S tay#TDung## 00674000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010015000400020030000550070015000850080005001000090011001050100 00500116011001500121004000800136015003400144013000700178021016400185020002000349 020001000369020001100379039000600390#VV11.00051#42000#Vi?t#C455N#693.8#^214#Ngu yn Nh Qu#Cng ngh vt liu cch nhit#Nguyn Nh Qu#^aH.#^aXy dng#2010#^a 175tr.^b24cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#270456#Trnh by cc khi nim, tnh cht c bn ca vt liu cch nhit, nguyn vt liu ch to v cc c tnh k thut ca sn phm, cc dy chuyn cng ngh sn xut#Vt liu cch nhit#Cng ngh#Gio trnh#TDung## 00856000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010012000390020025000510070012000760080005000880090011000930100 00500104011001500109004000800124015003400132013000700166021032700173020000800500 020000900508020001100517039000600528020000400534020001600538#VV11.00052#48000#V i?t#TH300C#627#^214#V Thanh Te#Thi cng b tng m ln#V Thanh Te#^aH.#^aXy dng#2010#^a160tr.^b24cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Thu li#270457#Gii t hiu ton din v lnh vc cng ngh thi cng b tng m ln bao gm: yu cu v t liu, thit k cp phi, sn xut, vn chuyn v thi cng mt p, cng tc v n khun, qun l cht lng thi cng, lp t thit b quan trc... Ngoi ra c n cp n cng tc ci to, sa cha v nng cp cc p bng b tng m ln #B tng#Thi cng#Gio trnh#TDung#p#B tng m ln## 00715000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010012000380020026000500030036000760070012001120080005001240090 01100129010000500140011001500145004000800160013000700168021025300175020000600428 020000900434039000600443#VV11.00053#62000#Vi?t#C120N#690#^214#Ng Huy Nam#Cm n ang gip bn xy nh#Tp sch hng dn dnh cho ch nh#Ng Huy Nam#^aH.#^aXy dng#2010#^a296tr.^b21cm#Ti bn#270458#Trnh by nhng kin thc c bn v kin thc nh , cc th tc tin xy dng, quy trnh chun b xy dng, quy trnh t hi cng. Gii thiu nhng kin thc v qun l, phong thu trong quan nim hin i v nhng im cn ch trong qu trnh xy dng#Nh #Xy dng#TDung## 00842000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410070057000660080005001230090011001280100005001390110 01500144015004100159005001200200005001700212005001200229005001300241004000800254 01300070026202101840026902000090045302000090046202000070047102000090047802000110 0487039000600498#VV11.00054#79000#Vi?t#TH300C#624.2#^214#Thi cng mng tr m c u#Nguyn Trm, Nguyn Tin Oanh, L nh Tm, Phm Duy Ho#^aH.#^aXy dng#2010 #^a418tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng H Ni#Nguyn Trm#Nguyn Tin Oanh#L nh Tm#Phm Duy Ho#Ti bn#270459#Trnh by k thut xy dng mng n ng trn cn v ni c nc, k thut thi cng cc ch to sn, b tng ct th p c ti ch, xy dng b cc, mng ging chm v ging chm kh p#Xy dng#M ng tr#M cu#Thi cng#Gio trnh#TDung## 00997000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010017000380020030000550030097000850070060001820080005002420090 01100247010000500258011001500263005001800278005001500296004000800311013000700319 021031900326020002500645020000900670020001000679039000600689#VL11.00016#37000#V i?t#T312K#693#^214#Bi Quang Trng#Tnh kt cu b tng ct thp#Nguyn l ca U ban B tng chu u (CEB). Cc bi tp thc hnh tnh theo chun B v Vit N am#Bi Quang Trng (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, Bi Trung Dng#^aH.#^aXy dng#2 010#^a124tr.^b27cm#Nguyn Thanh Bnh#Bi Trung Dng#Ti bn#270460#Trnh by ngu yn l tnh ton b tng ct thp theo trng thi gii hn ca U ban B tng ch u u v tiu chun tnh ton ca B NBN 15 ly nguyn l CEB lm c s. ng th i gii thiu mt s bi tp thc hnh c tnh theo tiu chun ca B v so s nh kt qu bng cch tnh theo tiu chun Vit Nam TCVN 5574:1991#Kt cu b tn g ct thp#Xy dng#Tnh ton#TDung## 00858000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370010015000420020054000570070057001110080005001680090011001730100 00500184011001500189005001400204005002000218004000800238015002200246013000700268 02102060027502000090048102000080049002000090049802000110050703900060051802000080 0524#VL11.00017#35000#Vi?t#GI-108T#338.4#^214#Nguyn Vn Cc#Gio trnh nh m c - n gi d ton xy dng c bn#B.s.: Nguyn Vn Cc, Trn Hng Mai, Kiu Th Thanh Bnh#^aH.#^aXy dng#2010#^a111tr.^b27cm#Trn Hng Mai#Kiu Th Thanh B nh#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#270461#Trnh by nhng vn c bn v c s l lun nghin cu, phng php xy dng, cch s dng cc tp nh mc d ton x y dng, n gi xy dng c bn v phng php lp h s d ton xy dng cng trnh#Xy dng#n gi#nh mc#Gio trnh#TDung#D ton## 00941000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390010012000440020071000560070032001270080005001590090011001640100 00500175011001400180005001900194004000800213015003400221013000700255021032000262 020001700582020001500599020000800614020001100622039000600633#VL11.00018#30000#V i?t#250B#620.10076#^214#Lu Mc Lan# bi v hng dn gii bi tp ln sc b n vt liu - c hc kt cu#Lu Mc Lan, Nguyn V Vit Nga#^aH.#^aXy dng#2010 #^a91tr.^b27cm#Nguyn V Vit Nga#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Thu li#2704 62#Gm bi v hng dn gii bi tp ln sc bn vt liu v c hc kt cu: tnh c trng hnh hc ca hnh phng, tnh dm thp, tnh ct chu lc phc t p, tnh dm trn nn n hi, tnh h thanh phng tnh nh, tnh khung siu tn h theo phng php lc, phng php chuyn v v theo phng php phn phi m m en#Sc bn vt liu#C hc kt cu#Bi tp#Gio trnh#TDung## 00811000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010013000390020055000520070038001070080005001450090011001500100 00500161011001500166005001600181004000800197015006800205013000700273021015100280 020001600431020001300447020000900460020001100469020001100480039000600491#VL11.00 019#36000#Vi?t#TH308K#690#^214#Phm Minh H#Thit k khung thp nh cng nghip mt tng, mt nhp#Phm Minh H (ch.b.). on Tuyt Ngc#^aH.#^aXy dng#2010#^ a103tr.^b27cm#on Tuyt Ngc#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni. B mn Kt cu thp - g#270463#Trnh by cu to chung ca khung thp nh tron g nh cng nghip mt tng v mt nhp, thit k khung ngang v hng dn tnh t on thit k khung thp#Nh cng nghip#Kt cu thp#Thit k#Khung thp#Gio tr nh#TDung## 00862000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030033000560070048000890080005001370090011001420100 00500153011001500158015004200173005000900215005001400224005001200238005001400250 00500150026400400080027901300070028702101840029402000180047802000110049602000110 0507039000600518#VL11.00020#32000#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc ho hnh#Phng php hnh chiu thng gc#o Tip (ch.b.), Bi Xun Thn, T Ngc Hi...#^aH.#^ aXy dng#2010#^a104tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#o Tip #Bi Xun Thn#T Ngc Hi#o c Thin#L Hng Giang#Ti bn#270464#Trnh by cc kin thc c bn ca php chiu: biu din cc yu t hnh hc c bn, cc bi ton v v tr v cc bi ton v lng, cc php bin i hnh chiu, a di n v mt cong#Hnh hc ho hnh#Php chiu#Gio trnh#TDung## 00972000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020064000440070053001080080005001610090011001660100005001770110 01500182015006500197005001000262005001700272005001300289005001300302005001400315 00400080032901300070033702102300034402000100057402000110058402000170059502000160 0612039000600628#VL11.00021#52000#Vi?t#PH121M#627.0285#^214#Phn mm plaxis ng dng vo tnh ton cc cng trnh thu cng# Vn (ch.b.), Nguyn Ngc Hng , Tin Dng...#^aH.#^aXy dng#2010#^a168tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc X y dng. Vin Cng - K thut hng hi# Vn #Nguyn Ngc Hng# Tin Dng#V Minh Tun#Nguyn S Han#Ti bn#270465#Trnh by nhng nt chnh v c s l t huyt v hng dn s dng, xy dng cc v d mu in hnh trn nn ca phn m m Plaxis tnh ton bin dng, chuyn v, ni lc, ng sut cho mt s dng c ng trnh thu cng thng dng#Thu cng#Cng trnh#Tin hc ng dng#Phn mm Pl axis#TDung## 00843000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380010015000430020034000580070045000920080005001370090011001420100 00500153011001500158005001500173005001300188004000800201015002200209013000700231 021027500238020002300513020001100536039000600547#VL11.00022#50000#Vi?t#GI-108T# 658.15#^214#Nguyn Vn Cc#Gio trnh ti chnh doanh nghip#Nguyn Vn Cc, V ng Th Vinh, Trn Th Nh#^aH.#^aXy dng#2010#^a162tr.^b27cm#Vng Th Vinh#Tr n Th Nh#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#270466#Trnh by nhng vn c bn v thc tin ti chnh doanh nghip: t chc ti chnh doanh nghip, ti sn c n h v vn c nh, vn lu ng trong doanh nghip, chi ph sn xut kinh doanh, gi thnh sn phm, doanh thu v li nhun ca doanh nghip, th trng ti chn h#Ti chnh doanh nghip#Gio trnh#TDung## 00749000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350010017000400020024000570070017000810080005000980090011001030100 00500114011001500119004002000134013000700154021027300161020000400434020001100438 020000900449020000700458039000600465#VL11.00023#58000#Vi?t#X428L#624.2#^214#Tr n nh Nghin#Xi l cng trnh cu#Trn nh Nghin#^aH.#^aXy dng#2010#^a17 6tr.^b27cm#Ti bn c sa cha#270467#Gii thiu chung v ng lc hc dng sng v xi cng trnh cu; l thuyt dng chy trong sng c lp bin bin dng, dng sng c ti bn ct trong th thng nht; d on bin dng dng sng t nh in; thit k, nh gi xi l ti cng trnh cu ln, cu nh v cng#Cu#Cng trnh#Xy dng#St l#TDung## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340010016000390020025000550070016000800080005000960090011001010100 00500112011001400117004000800131015004200139013000700181021009900188020000400287 020000900291020000900300020000900309039000600318020000400324#VL11.00024#25000#V i?t#TH308K#690#^214#on Tuyt Ngc#Thit k h dm sn thp#on Tuyt Ngc#^aH .#^aXy dng#2010#^a56tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H N i#270468#Trnh by v h dm sn thp, h dm sn lin hp. Hng dn tnh ton bn sn, dm ph, dm chnh#Dm#Xy dng#Thit k#Sn thp#TDung#Nh## 00632000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010017000410020030000580070017000880080005001050090011001100100 00500121011001500126004000800141013000700149021015800156020000900314020001100323 020000600334020000800340039000600348#VL11.00025#58000#Vi?t#QU105L#338.4#^214#Tr nh Quc Thng#Qun l d n u t xy dng#Trnh Quc Thng#^aH.#^aXy dng#20 10#^a186tr.^b27cm#Ti bn#270469#Trnh by nhng kin thc chung v d n xy d ng, t chc v qun l d n xy dng, la chn nh thu, cht lng v qun l cht lng cng trnh xy dng#Xy dng#Cng trnh#D n#Qun l#TDung## 00768000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010013000410020042000540070028000960080005001240090011001290100 00500140011001500145005001400160004000800174013000700182021026700189020000900456 020000900465020001000474039000600484#VL11.00026#44000#Vi?t#TH308K#625.7#^214#B i Xun Cy#Thit k cnh quan, mi trng ng t#Bi Xun Cy, ng Minh Tn #^aH.#^aXy dng#2010#^a132tr.^b27cm#ng Minh Tn#Ti bn#270470#Trnh by s l c v thu nhn thng tin qua th gic ca ngi khi tham gia giao thng v cc vn c bn v m hc. Gii thiu tng quan v thit k cnh quan ng t, thit k bnh v trc dc, thit k trc ngang v thit k cnh quan mi tr ng bn ngoi#ng b#Thit k#Cnh quan#TDung## 00678000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020029000400080005000690090011000740100005000850110015000900150 02200105004000800127021024700135020000800382013000700390020001100397039000600408 020001000414#VL11.00027#34000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh nguyn l k to n#^aH.#^aXy dng#2010#^a104tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Ti bn#Trnh by c c phng php k ton: phng php chng t k ton v kim k ti sn, phng p hp ti khon k ton v cch ghi chp trn ti khon, h thng ti khon k to n, phn loi ti khon, phng php tnh gi v tnh gi thnh sn phm...#K to n#270471#Gio trnh#TDung#Nguyn l## 00671000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360010013000410020018000540070013000720080005000850090011000900100 00500101011001500106004000800121013000700129021025700136020000700393020001100400 039000600411#VL11.00028#59000#Vi?t#CH312S#307.1#^214#V Kim Cng#Chnh sch th#V Kim Cng#^aH.#^aXy dng#2010#^a180tr.^b27cm#Ti bn#270472#Trnh by v vn th, th ho, vai tr ca nh nc trong cc vn th v s tng trng th v quy hoch th. Gii thiu cc chnh sch v t ai th, nh , c s h tng v dch v th, ti chnh v xy dng chnh quyn th# th#Chnh sch#TDung## 00923000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020088000640070013001520080005001650090 01100170010000500181011001500186013000700201021038400208020001200592020001000604 020000900614020001600623039000600639#VL11.00029#VL11.00030#50000#Vi?t#C455N#624 .2#^214#ng Gia Ni#Cng ngh lp ghp phn on trn gio di ng trong xy dng cu b tng d ng lc#ng Gia Ni#^aH.#^aXy dng#2010#^a141tr.^b27cm#27 0473#Gii thiu v cng ngh lp ghp trn gio di ng (LG). Trnh by c im k thut v ni dung ch yu ca cng ngh LG, c im cu to v phn tch bn ca mi ni v kho chu ct trong cu b tng d ng lc lp ghp phn on. Phn tch nh hng ca mi ni n kh nng chu ct v chu xon ca kt cu. Gii thiu cng ngh ch to phn on dm v t chc sn xut#Cu b tng #Cng ngh#Lp ghp# gio di ng#TDung## 00870000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400010017000450020049000620070104001110080005002150090011002200100 00500231011001500236005002300251005001200274006001900286005001800305013000700323 021019700330020000700527020000700534020002100541039000600562#VL11.00031#VL11.000 32#Vi?t#KH455G#307.1#^214#Efroymson, Debra#Khng gian cng cng lm nn cuc sn g thnh ph#Debra Efroymson, Trn Th Kiu Thanh H, Phm Thu H ; Nguyn Phng Lin dch ; nh: Nguyn Quang Ninh#^aH.#^aXy dng#2010#^a144tr.^b28cm#Trn Th Kiu Thanh H#Phm Thu H#Nguyn Phng Lin#Nguyn Quang Ninh#270474#Trnh by vai tr ca khng gian cng cng cc th. Cc kiu khng gian cng cng th v cch thit k. i tng s dng khng gian ny v gi tr kinh t, gi tr x hi m n mang li# th#X hi#Khng gian cng cng#TDung## 01007000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020043000520070048000950220004001430080005001470090 01100152010000500163011001500168015005400183005001500237005001300252005001500265 00500130028000500140029301300070030702103020031402000070061602000030062303900060 0626020001600632020000900648#VL11.00033#VL11.00034#157000#Vi?t#M458S#620.1#^214 #Mt s vn c hc Vit Nam ng i#Nguyn S Ngc, Phm Vit An, Trn H u Thanh...#Q.1#^aH.#^aXy dng#2010#^a475tr.^b27cm#TTS ghi: Hi C hc Vit Na m. Hi C hc Vit Nam#Nguyn S Ngc#Phm Vit An#Trn Hu Thanh#L Huy Hon g#L Quang Vnh#270475#Trnh by nhng vn l thuyt, thc nghim ca c hc nh: vn v cng trnh ngm trong khai thc khong sn, xy dng, giao th ng, thu li, thu in; v trt l, n nh b dc cng trnh giao thng, thu li, khai khong; v mi trng nc, kh trong mt s lnh vc khai m v thu li#C hc##TDung#C hc k thut#ng dng## 00852000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360020045000410030096000860080005001820090011001870100005001980110 01500203015004300218004000800261021025700269020000900526020001100535020000800546 020000700554013000700561039000600568#VL11.00035#132000#Vi?t#464G#338.4#^214# n gi xy dng cng trnh thnh ph H Ni#Cng b theo quyt nh s 56/2008/Q -UBND ngy 22-12-2008 ca U ban Nhn dn thnh ph H Ni#^aH.#^aXy dng#2010# ^a352tr.^b31cm#TTS ghi: U ban Nhn dn thnh ph H Ni#Ti bn#Gii thiu tp n gi xy dng cng trnh - phn xy dng cng trnh thnh ph H Ni c tr nh by tm tt thnh phn cng vic, iu kin k thut, thi cng, bin php th i cng v c xc nh theo n v tnh ph hp thc hin cng tc xy dng #Xy dng#Cng trnh#n gi#H Ni#270476#TDung## 01131000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020089000440070059001330080005001920090033001970100005002300110 01500235015005400250005001400304005001400318005001800332005001600350005001800366 01300070038403900060039102103060039702000190070302000190072202000090074102000090 0750020000900759020001300768#VL11.00036#VL11.00037#Vi?t#C455N#639.8#^214#Cng ng h lc sinh hc phc v sn xut ging v nui trng hi sn ven b bin Vit Na m#Nguyn c C (ch.b.), L Quang Dng, Nguyn Mnh Cng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a324tr.^b27cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng n gh Vit Nam#Nguyn c C#L Quang Dng#Nguyn Mnh Cng#Nguyn c Ton#o T h nh Tuyt#270477#TDung#Gii thiu tng quan v phng php nghin cu p dng h thng hon lu lc sinh hc vo sn xut ging hi sn. Trnh by kt qu ng hin cu, c s khoa hc k thut, cng ngh ca h thng hon lu lc sinh hc v lc sinh hc khp kn p dng cho sn xut ging v nui trng hi sn ven bi n Vit Nam#Nui trng hi sn#Cng ngh sinh hc#Ven bin#ng dng#Vit Nam#Lc sinh hc## 01082000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020057000490070058001060080005001640090033001690100005002020110 01500207015005400222005001300276005001800289005001400307005001900321005001800340 01300070035802103260036502000100069102000090070102000100071002000090072002000090 0729039000600738#VL11.00038#VL11.00039#Vi?t#NG523H#551.09597#^214#Nguy him ng t v sng thn vng ven bin Vit Nam#Bi Cng Qu (ch.b.), Nguyn nh Xuy n, Phm Vn Thc...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a312tr.^b27cm# u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Bi Cng Qu#Nguyn nh Xu yn#Phm Vn Thc#Nguyn Hng Phng#Trn Th M Thnh#270478#Nghin cu tnh a chn khu vc bin ng v vng ng Nam , cc c trng kin to, a ng l c, trng ng sut c bn trn bin ng v nguyn nhn, c ch pht sinh v nh ng vng c kh nng pht sinh ng t, sng thn. nh gi nguy him v r i ro ng t v sng thn vng vin bin v hi o Vit Nam...#Thin tai# ng t#Sng thn#Ven bin#Vit Nam#TDung## 01014000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020052000450070067000970080005001640090033001690100005002020110 01500207015005400222005001500276005001400291005001400305005001300319013000700332 02102490033902000080058802000090059602000090060502000170061403900060063102000090 0637020001000646020000800656#VL11.00040#VL11.00041#Vi?t#T305H#551.48#^214#Tin h o v ng lc h m ph Tam Giang - Cu Hai#Trn c Thnh (ch.b.), Trn nh Ln, Nguyn Hu C, inh Vn Huy#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a21 5tr.^b27cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trn c Thnh# Trn nh Ln#Nguyn Hu C#inh Vn Huy#270479#Trnh by tng quan v m ph v en b min Trung Vit Nam ni chung v v m ph Tam Giang - Cu Hai (Tha Thi n Hu) ni ring: Qu trnh hnh thnh, tin ho, bin ng, bi t, xi l b b in. Nguyn nhn chuyn lp ca bin v gii php ng x#m ph#ng lc#Tin h o#Tha Thin - Hu#TDung#a cht#Tam Giang#Cu Hai## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020014000570070016000710080005000870090019000920100 00500111011001500116020001700131020000900148020000400157001001600161013000700177 039000600184#VN11.00014#VN11.00015#35000#Vi?t#NH124K#895.922134#^214#Nht k & th#Phm Hng ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Phm Hng ng#270480#TDung## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020012000550030004000670070016000710080005000870090 01900092010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157001001600161 013000700177039000600184#VN11.00016#VN11.00017#30000#Vi?t#NG112C#895.9221#^214# Ngy ca M#Th#Nguyn Duy Kin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Duy Kin#270481#TDung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030004000790070019000830080005001020090 01900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172001001900176 013000700195039000600202#VN11.00018#VN11.00019#25000#Vi?t#451T#895.9221#^214# c thoi trc ma xun#Th#L Th Minh Nghim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a10 3tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Th Minh Nghim#270482#TDung## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020008000550030004000630070013000670080005000800090 01900085010000500104011001500109015003900124020001700163020000900180020000400189 001001300193013000700206039000600213#VN11.00020#VN11.00021#25000#Vi?t#H401#895 .92214#^214#Hoa i#Th#Ngha Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a139tr.^b19cm #Tn tht ca tc gi: Nguyn Ngha Dn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ngha Ph ng#270483#TDung## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020015000550030004000700070010000740080005000840090 01900089010000500108011001500113015003900128020001700167020000900184020000400193 001001000197013000700207039000600214#VN11.00022#VN11.00023#40000#Vi?t#CH527C#89 5.9221#^214#Chuyn c tch#Th#Xun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a155tr.^b 19cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Xun Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Xun H ng#270484#TDung## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020024000550030012000790070008000910080005000990090 01900104010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169001000800181 013000700189039000600196#VN11.00024#VN11.00025#45000#Vi?t#TR513#895.9223#^214# Trung i ngi Bah nar#Tiu thuyt#Y ing#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a251tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Y ing#270485#TDung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020016000570030016000730070012000890080005001010090 01900106010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171001001200183 013000700195039000600202#VN11.00026#VN11.00027#45000#Vi?t#CH527-O#895.92234#^21 4#Chuyn ng Phn#Tp truyn ngn#L Thanh An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a247 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#L Thanh An#270486#TDung## 00710000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020021000700030026000910070015001170220 00400132008000500136009001900141010000500160011001500165013000700180005001500187 021014500202020001900347020000900366020000700375039000600382020000800388#VN11.00 028#VN11.00029#74000#Vi?t#C430C#895.92209#^214#Trn Th Thng#Con ch soi bng i#Bt k, chn dung vn hc#Trn Th Thng#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 418tr.^b19cm#270487#Trn Th Thng#Ghi li chn dung ca cc nh vn cng nh nh ng sng tc, nhng k nim, suy ngh ngh nghip trong mi lin h vi cuc i v tc phm ca h#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Bt k#TDung#Nh vn## 00710000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020021000700030026000910070015001170220 00400132008000500136009001900141010000500160011001500165013000700180005001500187 021014500202020001900347020000900366020000700375039000600382020000800388#VN11.00 030#VN11.00031#70000#Vi?t#C430C#895.92209#^214#Trn Th Thng#Con ch soi bng i#Bt k, chn dung vn hc#Trn Th Thng#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 378tr.^b19cm#270488#Trn Th Thng#Ghi li chn dung ca cc nh vn cng nh nh ng sng tc, nhng k nim, suy ngh ngh nghip trong mi lin h vi cuc i v tc phm ca h#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Bt k#TDung#Nh vn## 00724000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020019000590030044000780070040001220220004001620080 00500166009001900171010000500190011001500195015004900210020001700259020000900276 02000040028502000100028900500140029900500080031300500130032100500120033400500150 0346013000700361039000600368#VN11.00032#VN11.00033#100000#Vi?t#TH460#895.92210 08#^214#Th ng nh gio#Tc phm k nim 1000 nm Thng Long H Ni#Phm Than h An, Duy Anh, Phm Th Anh...#T.6#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a727tr.^b19cm# TTS ghi: Cu lc b th ng nh gio Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tu yn tp#Phm Thanh An#Duy Anh#Phm Th Anh#V Tun Anh#Trn Trng nh#270489#TDu ng## 00637000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020007000470030004000540070049000580080006001070090017001130100 00500130011001500135015003800150020001700188020000900205020000400214020001000218 00500170022800500150024500500120026000500180027200500080029001300070029803900060 0305#VN11.00034#70000#Vi?t#NG550H#895.9221008#^214#Ng H#Th#Hong Vn Chng, Trn Thanh c, L Vn Hinh...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a307tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th Ng H - Hu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#Hong V n Chng#Trn Thanh c#L Vn Hinh#L Th Phng Hoa#Ng Hoa#270490#TDung## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020018000450030012000630070014000750080006000890090017000950100 00500112011001500117020001700132020000900149020001200158001001400170013000700184 039000600191#VN11.00035#34000#Vi?t#CH429L#895.92234#^214#Chm l tinh khi#Truy n ngn#Phm Ngc Tu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a166tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phm Ngc Tu#270491#TDung## 00416000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020022000360030004000580070013000620080006000750090017000810100005000980110 01500103020001700118020000900135020000400144001001300148013000700161039000600168 #VN11.00036#Vi?t#T306C#895.9221#^214#Ting chung thnh c#Th#L Quang Bo#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Quang B o#270492#TDung## 00649000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510030020000980070041001180080009001590090 01900168010000500187011001500192020001500207020001100222005001500233001001400248 013000700262021007600269020000800345039000600353#VV11.00055#VV11.00056#19000#Vi ?t#M558L#248.3#^214#15 ngy cng vi Thnh Clara Assisi cu nguyn#Tn gio & i sng#Maria Backer ; inh Hunh Hoa chuyn ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010 #^a131tr.^b21cm#o Thin cha#Cu nguyn#inh Hunh Hoa#Backer, Maria#270493#Gi ng gii c th ngun gc v ngha nhng li cu nguyn ca Thnh Clara#Gio l #TDung## 00786000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510290026000770070036001030080009001390090 01900148010000500167011001500172020001000187020001900197006000800216001002100224 013000700245039000600252021025000258#VV11.00057#VV11.00058#40000#Vi?t#N557T#294 .5#^214#Nc thing ca s bt t#The nectar of immortality#Nisargadatta Maharaj ; V Ton dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a221tr.^b21cm#o n #i s ng tinh thn#V Ton#Nisargadatta Maharaj#270494#TDung#Gii thiu ni dung nhng li thuyt gio ca Nisargadatta Maharaj trit l v s hin hu ca thn - xc , v thn, v tm, tuyt i - thc... nhng t tng theo quan nim ca o H inu nhng c ging gii di con mt ca mt ngi nghin cu## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020010000550030004000650070008000690080005000770090 01900082010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147001000800151 013000700159039000600166#VV11.00059#VV11.00060#60000#Vi?t#B305V#895.92214#^214# Bin vng#Th#L Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Hnh#270495#TDung## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020022000570030004000790070013000830080005000960090 01900101010000500120011001400125015004000139020001700179020000900196020000400205 001001300209013000700222039000600229#VV11.00061#VV11.00062#35000#Vi?t#GI-435N#8 95.92214#^214#Git nc thinh khng#Th#Nguyn Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 1#^a91tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Trng Sng#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#Nguyn Trng#270496#TDung## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030016000630070009000790080005000880090 01900093010000500112011001500117015003800132020001700170020000900187020001200196 001000900208013000700217039000600224#VV11.00063#VV11.00064#50000#Vi?t#S123N#895 .9223#^214#Sp nga#Tp truyn ngn#Thu Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a277t r.^b20cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Thu Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu Hng#270497#TDung## 00890000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540020040000590030029000990070017001280080005001450090 01900150010000500169011001500174020001700189020000900206001001700215013000700232 021029900239020000400538020001900542020002100561039000600582#VV11.00067#VV11.000 68#95000#Vi?t#CH513T#895.92213409#^214#Chng ti lm th ghi ly cuc i mnh# Tiu lun - Ph bnh vn hc#L Th Bch Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a507 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#L Th Bch Hng#270499#Nghin cu c im th thi k khng chin chng M: cc ti tr tnh cng nhng bin th ca n, s a dng v ging iu v phong cch th, xu hng t do ho hnh thc th... N goi ra tc gi cn gii thiu nhng bi th c sc ca cc th h nh th vit v cuc khng chin chng M cu nc#Th#Nghin cu vn hc#Khng chin chng M#TDung## 00672000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020018000660030016000840070012001000220 00400112008001500116009006500131010000500196011002500201013000700226005001200233 021009500245020000800340020000800348020000800356039000600364#VV11.00069#VV11.000 70#50000#Vi?t#N430N#915.9743#^214#V Hng Huy#Non nc Hng Lam#a ch vn ho #V Hng Huy#T.2#^aH. ; H Tnh#^aNxb. Hi Nh vn ; Trung tm Qung b xc tin Vn ho Du lch#2010#^a310tr., 8tr. nh^b21cm#270500#V Hng Huy#Vit v nhng dng sng, ngn ni, nhng a danh xinh p v con ngi ti nng t H Tnh #Du hnh#a ch#H Tnh#TDung## 00437000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030004000640070015000680080006000830090017000890100 00500106011001400111020001700125020000900142020000400151001001500155013000700170 039000600177#VV11.00071#25000#Vi?t#B431C#895.9221#^214#Bng ca con Nhn s#Th #Trn Hong Ph#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a82tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Hong Ph#270501#TDung## 00990000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020024000440070076000680080006001440090017001500100005001670110 01500172020001700187020000900204005001700213005001600230005001500246013000700261 02102150026802000210048302000080050402000100051203900060052202000660052800500150 0594005001500609005001600624#VV11.00072#65000#Vi?t#NH107T#959.7043#^214#Nhnh t ng vn An Hin#o Th Xun Yn, Nguyn nh Chi, Hong Quc Hi... ; Nguyn c Xun b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a348tr.^b21cm#Lch s hin i#Vit Na m#o Th Xun Yn#Nguyn nh Chi#Hong Quc Hi#270502#Ghi li cuc i v s nghip cng nh nhn cch con ngi b Nguyn nh Chi (1909 - 1997), mt ngi hot ng rt hng hi trong cuc khng chin chng M v c nhiu ng gp tron g chin thng chung ca dn tc#Khng chin chng M#Tiu s#S nghip#TDung#Ngu yn nh Chi, Nh hot ng cch mng, (1909 - 1997), Vit Nam#Trn Huy Thanh#V Nguyn Gip#Nguyn c Xun## 00650000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020020000390030004000590070041000630220004001040080006001080090017001140100 00500131011002500136015004900161020001700210020000900227020000400236020001000240 00500120025000500110026200500130027300500100028600500150029601300070031103900060 0318#VV11.00073#Vi?t#H561T#895.9221008#^214#Hng th Qung Tr#Th#Trn Xun , L Cng i, L Quang Bo...#T.2#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a386tr., 4tr. nh^ b21cm#TTS ghi: Cu lc b th Vit Nam tnh Qung Tr#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Tuyn tp#Trn Xun #L Cng i#L Quang Bo#Trn Bnh#Hong Vn Cnh#2705 03#TDung## 00993000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590010013000640020115000770070013001920080 01800205009003500223010000500258011001500263015004600278013000700324039000600331 021027600337020001500613020001700628020000900645020000900654020001600663#VV11.00 074#VV11.00075#VV11.00076#25000#Vi?t#QU603B#305.42#^214#Trn Th Ri#Quyn bnh ng nam n trong hot ng lnh o, qun l nh nc Vit Nam qua tin trn h pht trin ca lch s#Trn Th Ri#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a184tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#270 504#TDung#Trnh by tnh hnh bnh ng nam n trong hot ng lnh o, qun l nh nc Vit Nam t thi Hng Vng n trc Cch mng thng Tm 1945 v t sau nm 1945 n nay. Mt s gii php thc hin bnh ng trong hot ng l nh o, qun l nh nc Vit Nam hin nay#Bnh ng gii#Qun l nh nc#L nh o#Vit Nam#Quyn bnh ng## 00841000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010016000630020010000790070016000890040 01800105008001800123009003500141010000500176011001500181015006800196013000700264 021025300271020001000524020001100534039000600545#VV11.00077#VV11.00078#VV11.0007 9#20000#Vi?t#TH106M#621.8#^214#Nguyn Danh Sn#Thang my#Nguyn Danh Sn#Ti b n ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a218tr.^b 24cm#TTS ghi: i hc Quc gia tp H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#270505# Gii thiu thang my mt cabin v thang my nhiu cabin, thang nng c lng, tha ng nng dng xe kp v thang nng dng trong xy dng. Trnh by chi tit v tha ng my, gii thch cch lm vic, tnh ton chng v xem xt cc loi thang nng chuyn dng#Thang my#Gio trnh#TDung## 00867000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020038000750070015001130040 01800128008001700146009003500163010000500198011001500203015006900218021021500287 020001000502020001200512020000900524020000800533039000500541013000700546#VV11.00 080#VV11.00081#VV11.00082#13000#Vi?t#C455N#669#^214#Nguyn Vn Dn#Cng ngh nh it luyn v x l b mt#Nguyn Vn Dn#Ti bn ln th 2#^aTp.H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a137tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Nguyn l c bn trong chuyn bin pha k im loi v hp kim trong cng ngh nhit luyn. K thut c bn cng ngh nhit luyn. Cng tc x l b mt kim loi, hp kim: ph chng mi mn, m bo v kim loi, hp kim#Cng ngh#Nhit luyn#Kim loi#Hp kim#oanh#270506## 00900000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010010000600020024000700030005000940070 01000099022000400109221001600113004001800129008001800147009003500165010000500200 01100150020501500690022002102050028902000080049402000170050202000090051903900050 0528013000700533005001000540#VV11.00083#VV11.00084#VV11.00085#16000#Vi?t#K258C# 691#^214#V B Tm#Kt cu btng ct thp#2005#V B Tm#T.1#Cu kin c bn#T i bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a190t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#T m tt l thuyt c bn v btng ct thp; Nguyn l tnh ton v cu to cu k in btng ct thp; Cc bi ton tnh ct thp cho tng loi cu kin bng s khi v theo trng thi gii hn th hai#Kt cu#B tng ct thp#Xy dng#oan h#270507#V B Tm## 00982000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020037000650070064001020040018001660080 01700184009003500201010000500236011001500241015006900256021018200325020001400507 02000090052102000110053003900050054100500160054600500180056200500170058000500160 0597005001200613013000700625#VL11.00042#VL11.00043#VL11.00044#16000#Vi?t#H561D# 621.3028#^214#Hng dn th nghim k thut in 2#Nguyn Kim nh (ch.b.), Nguy n Vn Thng, Nguyn Hu Trng...#Ti bn ln th 1#^aTp.H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a102tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H C h Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu kin thc k thut ca my in mt chiu, my bin p, my in ng b, ng c khng ng b, mi phn gm c b i l thuyt, hng dn th nghim v bo co th nghim#K thut in#My in#T h nghim#oanh#Nguyn Kim nh#Nguyn Vn Thng#Nguyn Hu Trng#Nguyn Th Ki t#L Duy Tng#270508## 00896000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020046000760070030001220040 01800152008001800170009003500188010000500223011001500228015006900243021019100312 02000120050302000100051502000060052503900050053102000120053600500150054801300070 0563#VL11.00045#VL11.00047#VL11.00046#24000#Vi?t#H561D#621.8#^214#L Trung Thc #Hng dn n mn hc cng ngh ch to my#L Trung Thc, ng Vn Nghn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a164tr .^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Nh ng quy nh chung thit k n cng ngh ch to my, hng dn thc hin tng phn n mn hc nh xc nh dng sn xut, phn tch chi tit gia cng, ch ct, g cng ngh...#Ch to my#Cng ngh# n#oanh#Gio trnh#ng V n Nghn#270509## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020018000780070017000960040 01800113008001800131009003500149010000500184011001400189015006900203021027300272 020000700545020001100552039000500563020001200568013000700580#VL11.00048#VL11.000 49#VL11.00050#13000#Vi?t#TH300N#541#^214#Nguyn Ngc Hnh#Th nghim ho l#Ngu yn Ngc Hnh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a76tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i h c Bch khoa#Gii thiu nhng kin thc c bn v thc hnh cc th nghim ho l nh: nhit phn ng, cn bng lng - lng, lng - hi, lng - rn, xc nh b c phn ng, ng hc phn ng nghch o dng, thu ngn ester bng kim, d n dung dch, s vn ti ion, sc in ng...#Ho l#Th nghim#oanh#Gio trnh #270510## 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560010012000610020019000730070033000920040 01800125008001800143009003500161010000500196011001400201015006900215021019900284 02000100048302000090049303900050050202000120050700500120051902000090053101300070 0540#VL11.00051#VL11.00053#VL11.00052#14000#Vi?t#TH552T#552#^214#V Vit Vn#Th c tp thch hc#V Vit Vn (ch.b.), Trn Anh T#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a90tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by mt s du hiu nhn bit bng mt thng; cc tnh cht quang hc ca khong vt di knh hin v i phn cc; phn loi cc nhm khong vt to v m t di knh hin vi p hn cc#Thch hc#a cht#oanh#Gio trnh#Trn Anh T#Thc tp#270511## 00774000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020109000500080013001590090007001720100005001790110015001840200 01900199020001100218039000400229021026700233013000700500020001800507020000700525 #VV11.00087#VV11.00086#Vi?t#K600Y#369.0959774#^214#K yu Hi Cu chin binh Vi t Nam tnh Bnh Dng 20 nm xy dng, pht trin v trng thnh (1990 - 2010)# ^aBnh Dng#^aKnxb#2010#^a168tr.^b21cm#Hi cu chin binh#Bnh Dng#Hoa#Gii t hiu qu trnh hnh thnh, pht trin v trng thnh ca Hi cu chin binh Vi t Nam tnh Bnh Dng, nhng thnh tu t c v lm r nhng hn ch, nguy n nhn, rt ra nhng bi hc kinh nghim nhm p ng yu cu, nhim v trong t nh hnh mi ca Hi#270512#T chc chnh tr#K yu## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010014000660020086000800070034001660080 01400200009002200214010000500236011001500241020001900256020000900275039000400284 021018600288005001100474013000700485020000900492020000800501020002000509#VV11.00 088#VV11.00090#VV11.00089#29000#Vi?t#V115H#895.92234#^214#Bi Huy Qung#Vn hc Vit Nam sau nm 1975 v cc tc phm mi c a vo chng trnh ph thng#B i Huy Qung (ch.b.), o Th L#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a128t r.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Khi qut nhng vn nghin cu v gi ng dy v nn vn hc Vit Nam sau 1975. Mt s hin tng vn hc v cc tc p hm vn hc sau 1975 c a vo chng trnh ph thng trung hc#o Th L#27 0513#Tc phm#Tc gi#Ph thng trung hc## 00941000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820014000518080005000650010020000700020043000900030040001330070 02000173004001800193008001400211009002200225010000500247011001500252015003700267 020001700304020000900321039000400330021026900334020001700603013000700620#VV11.00 091#VV11.00093#VV11.00092#45000#Vi?t#L302S#895.922090032#^214#Trn Th Vit Tru ng#Lch s ph bnh vn hc Vit Nam hin i#Giai on t u th k XX n nm 1945#Trn Th Vit Trung#Ti bn ln th 1#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn# 2010#^a183tr.^b21cm#Bt danh tc gi: Trn Th Vn Trung#Ph bnh vn hc#Vit N am#Hoa#Tm hiu khi qut cc tin v lch s x hi v vn ho, qu trnh h nh thnh, din mo v c im ca ph bnh vn hc Vit Nam t u th k XX n nm 1945. nh gi vai tr ca mt s cy bt ph bnh tiu biu i vi i s ng vn hc giai on lch s ny#Vn hc hin i#270514## 00912000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010020000470020068000670030026001350070026001610080014001870090 02200201010000500223011001500228015003700243020001900280020000900299039000400308 021022200312020001700534020001600551020001700567020000700584013000700591#VV11.00 094#VV11.00095#Vi?t#B105S#895.9221#^214#Trn Th Vit Trung#Bn sc dn tc tron g th ca cc dn tc thiu s Vit Nam hin i#Khu vc pha Bc Vit Nam#Trn T h Vit Trung ch.b.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a459tr.^b21cm#Bt danh tc gi: Trn Th Vn Trung#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Gii thiu bn sc dn tc trong vn hc ngh thut cc dn tc thiu s. Qu trnh vn ng v pht trin ca th ca cc dn tc thiu s Vit Nam thi k hin i khu vc pha Bc nh th ca dn tc Ty, Thi, Mng...#Vn hc hin i#Bn sc dn tc# Dn tc thiu s#Th ca#270515## 00719000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020029000540070070000830080014001530090022001670100 00500189011001500194020001800209020001100227039000400238021010400242005001000346 020000500356005001600361005001600377005001700393013000700410#VV11.00096#VV11.000 97#45000#Vi?t#GI-108T#621.37#^214#Gio trnh k thut o lng#Ng Cng (ch.b. ), Nguyn Hu Cng, Nguyn nh Mn, Ng Phng Thanh#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2010#^a156tr.^b24cm#K thut o lng#Gio trnh#Hoa#Cung cp kin th c c bn v thit b o lng v phng php o lng cc i lng in v khn g in#Ng Cng#in#Nguyn Hu Cng#Nguyn nh Mn#Ng Phng Thanh#270516## 01098000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020090000420070044001320080014001760090022001900100005002120110 03000217015005400247020000900301020000900310020000700319039000400326021022600330 00500150055602000080057102000080057900500120058700500120059900500140061102000440 0625020001100669020001800680005001900698013000700717#VV11.00098#VV11.00099#Vi?t# K600Y#370#^214#K yu hi tho khoa hc i mi cng tc qun l gio dc v nn g cao cht lng o to#Ng nh Thnh, Nng Th H, Ha Th Ho...#^aThi Nguy n#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a171tr., 12tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Vn ho Ngh thut Vit Bc#Gio dc#Vit Nam#K yu#Hoa#Gii thiu ni du ng mt s bi tham lun trnh by ti Hi tho khoa hc bn v cng cuc i mi cng tc qun l gio dc, phng php ging dy v nng cao cht lng o to ti trng cao ng Vn ho Ngh thut Vit Bc#Ng nh Thnh#o to#Qun l# Nng Th H#Ha Th Ho#Dng Th Lm#Trng cao ng Vn ho Ngh thut Vit B c#Cht lng#Hi tho khoa hc#Nguyn Th Thu Cc#270517## 00596000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010011000560020015000670070011000820080005000930090 01100098010000500109011001500114020001700129020000900146020000600155039000400161 021015800165013000700323#VV11.00100#VV11.00101#45000#Vi?t#B254M#895.922803#^214 #Phan Quang#Bn m vua Tn#Phan Quang#^aH.#^aKim ng#2010#^a206tr.^b23cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Du k#Hoa#Thng qua chuyn i thm m vua Tn ca nh bo - nh vn Phan Quang nhm gii thiu t nc, con ngi v c bit l lch s c i v hin i Trung Quc#270518## 00643000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010011000570020019000680070011000870080005000980090 01100103010000500114011001500119020001700134020000900151020000600160039000400166 021017300170013000700343020001500350#VV11.00103#VV11.00102#52000#Vi?t#CH301T#89 5.922803#^214#Phan Quang#Chia tay trn sng#Phan Quang#^aH.#^aKim ng#2010#^a23 4tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Du k#Hoa#Ghi chp v min t, con ngi, danh thng, thin nhin, vn ho ... ca cc quc gia nh M, Php, Peru, Cuba.. . trong nhng chuyn i xa ca nh bo - nh vn Phan Quang#270519#Sch thiu nh i## 00592000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010011000570020015000680070011000830080005000940090 01100099010000500110011001500115020001700130020000900147020000600156039000400162 021012600166013000700292020001500299#VV11.00104#VV11.00105#60000#Vi?t#TH460T#89 5.922803#^214#Phan Quang#Th thn Paris#Phan Quang#^aH.#^aKim ng#2010#^a271tr. ^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Du k#Hoa#Ghi chp li nhng cm xc ca nh b o - nh vn Phan Quang v con ngi, danh thng, thin nhin, vn ho ... Pari s - Php#270520#Sch thiu nhi## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020030000680070035000980080005001330090 01100138010000500149011001500154019001600169020001800185020001100203020001100214 039000400225012001600229006001100245013000700256#VV11.00106#VV11.00107#37000#Vi ?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v ch chut c xe hi#Trnh Uyn Kh it ; Hong Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a227tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Hoa#Pipilu ti danh#Hong Dng#270521## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020026000680070036000940080005001300090 01100135010000500146011001500151019001600166020001800182020001100200020001100211 039000400222012001600226006001200242013000700254#VV11.00108#VV11.00109#55000#Vi ?t#P313V#895.1#^214#Trnh Uyn Khit#Pipilu v i vng virus#Trnh Uyn Khit ; Phng Trm dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a339tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Hoa#Pipilu ti danh#Phng Trm#270522## 00572000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550010017000620020028000790070034001070080 00500141009001100146010000500157011001500162019001600177020001800193020001100211 020001100222006001000233039000400243012001600247013000700263#VV11.00111#VV11.001 12#VV11.00110#Vi?t#P313V#895.1#^214#37000#Trnh Uyn Khit#Pipilu v by ngy t rn i#Trnh Uyn Khit ; Xun Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b21cm#D ch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Xun Minh#Hoa#Pipilu ti d anh#270523## 00695000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020042000430080005000850090011000900100005001010110014001060200 03100120039000400151012002100155021022800176020000800404013000700412020001500419 020000700434#VV11.00113#24000#Vi?t#NGH250T#745.92#^214#Ngh thut cm & b hoa thay li mun ni#^aH.#^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Ngh thut trang tr thc h nh#Hoa#Cm nang sng 4teens#Trnh by ngh thut cm hoa v cc bc thc hin cch b hoa theo yu cu tng loi hoa tng bn b. Cm hoa trang tr ni chu ng v cch cm hoa c bit trong b c, trong bnh, hoa rau trong bp, hoa sen n t nh bp...#Cm hoa#270524#Sch thiu nhi#B hoa## 00612000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010010000530020042000630070015001050080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155039000400166012002100170021009700191 020000800288020000400296020001500300013000700315#VV11.00114#VV11.00115#24000#Vi ?t#NGH250T#646.7#^214#Trang Obi#Ngh thut lm tc - S quyn r ng yu#Trang Obi b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Ngh thut#Hoa#Cm nang sng 4teens# Gii thiu nhng mu tc dnh cho tui teen, cch phc hi tc v cc mo vt c mi tc p#Lm p#Tc#Sch thiu nhi#270525## 00690000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020043000540080005000970090011001020100005001130110 01400118020003100132039000400163012002100167021021700188020000900405013000700414 020001500421#VV11.00117#VV11.00116#24000#Vi?t#NGH250T#745.59#^214#Ngh thut l m qu tng gi vo yu thng#^aH.#^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Ngh thut tran g tr thc hnh#Hoa#Cm nang sng 4teens#Trnh by ngh thut t lm nhng mn q u tng nh gi sushi, hoa qu t vi d, hp bnh tri tim dnh cho Valetine... cng vi quy trnh thc hin v cch la chn nguyn vt liu lm tng loi qu tng nu trn#Qu tng#270526#Sch thiu nhi## 00636000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020044000530080005000970090011001020100005001130110 01400118039000400132012002100136021018500157020000900342013000700351020000900358 020001500367#VV11.00118#VV11.00119#24000#Vi?t#NGH250T#641.8#^214#Ngh thut lm bnh - Li t tnh d thng#^aH.#^aKim ng#2010#^a61tr.^b21cm#Hoa#Cm nang s ng 4teens#Hng dn cch lm cc loi bnh t n gin n phc tp cng cc lo i dng c dng lm tng loi bnh khc nhau nh bnh cookie, bnh tart trng, pi zza, bnh kem phomai, bnh gato...#Lm bnh#270527#Ch bin#Sch thiu nhi## 00759000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020045000560080005001010090011001060100005001170110 01400122039000400136012002100140021022200161020000700383020000900390020000800399 013000700407020000900414020003100423020001500454#VV11.00120#VV11.00121#24000#Vi ?t#NGH250T#641.5952#^214#Ngh thut lm Bento - S quan tm ngt ngo#^aH.#^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Hoa#Cm nang sng 4teens#Trnh by ngh thut nhum go vi nhng mu sc khc nhau, cch ch bin cc mn n km v ngh thut trang t r thc n trong hp cm (bento) theo cch ca ngi Nht ni ring v trang tr ni chung trong th gii Bento#Mn n#Ch bin#Hp cm#270528#Nht Bn#Ngh thu t trang tr thc hnh#Sch thiu nhi## 00585000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010010000530020048000630070015001110080005001260100 00500131011001400136039000400150012002100154021010300175020000800278020001100286 020001500297013000700312#VV11.00122#VV11.00123#24000#Vi?t#NGH250T#646.7#^214#Nh Trang#Ngh thut trang im - Nt duyn ca ring bn#Nh Trang b.s.#^aH.#2010 #^a63tr.^b21cm#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii thiu nhng sn phm make up v ph ng php make up ph hp vi tng khun mt dnh cho tui teen#Lm p#Trang i m#Sch thiu nhi#270529## 00609000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480010010000530020045000630070015001080080005001230090 01100128010000500139011001400144039000400158012002100162021010700183020000800290 020001100298020001500309013000700324#VV11.00124#VV11.00125#24000#Vi?t#NGH250T#6 46.7#^214#Nh Trang#Ngh thut mc p - Phong cch cho ngy mi#Nh Trang b.s.# ^aH.#^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii thiu cc mu q un o cng cc ph kin khn qung dng cho tui teen ph hp vi vc dng, th i tit#Qun o#Thi trang#Sch thiu nhi#270530## 00626000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020039000620070015001010080005001160090 01100121010000500132011001400137020001100151039000400162012002100166021013100187 020000800318020001500326013000700341#VV11.00126#VV11.00127#24000#Vi?t#PH500K#64 6.7#^214#Bch Thu#Ph kin handmade - C tnh v c o#Bch Thu b.s.#^aH.#^a Kim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Thi trang#Hoa#Cm nang sng 4teens#Hng dn cc b n gi tui teen lm ph kin handmade s dng ph hp vi trang phc nh khuyn tai, vng c, m, kp tc, ti,...#Lm p#Sch thiu nhi#270531## 00694000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020017000630070011000800080005000910090 01100096010000500107011001500112020001700127039000400144012002100148021019800169 020000700367020000800374013000700382020001500389#VV11.00128#VV11.00129#20000#Vi ?t#T450A#306.87#^214#Minh Hng#T m yu thng#Minh Hng#^aH.#^aKim ng#2011 #^a140tr.^b21cm#Quan h gia nh#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii thiu cho la tu i teen nhng tnh hung c th xy ra trong mi quan h gia nh gia cha m v con ci, gia anh ch em vi nhau, qua gip cc em nhn ra mt iu: gia nh lun l s mt#Cha m#Con ci#270532#Sch thiu nhi## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020016000620070011000780080005000890090 01100094010000500105011001500110020000700125039000400132012002100136021017300157 020000900330020000800339013000700347020001500354#VV11.00130#VV11.00131#21500#Vi ?t#300T#152.4#^214#Minh Hng#i tm tnh yu#Minh Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^ a148tr.^b21cm#Tm l#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii thiu tnh hung v cung bc cm xc khi la tui mi ln bc vo khu vn tnh yu, t gip cc em kim tm c tnh yu ch thc v mt na dnh ring cho mnh#Tnh yu#Cm xc#2705 33#Sch thiu nhi## 00700000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020027000630070037000900040013001270080 00500140009001100145010000500156011001500161020001200176039000400188012002100192 021011900213005000900332020001300341020001000354020001500364013000700379#VV11.00 132#VV11.00133#32000#Vi?t#KH104P#612.6#^214#L Th Nh#Khm ph b n khi dy t h#L Th Nh b.s. ; Minh ho: Bch Hp#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a215t r.^b21cm#Tm sinh l#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii p nhng thc mc ca tui m i ln v c th trong giai on dy th, b phn sinh dc v cc bnh vng k n...#Bch Hp#Tui dy th#Gii tnh#Sch thiu nhi#270534## 00739000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520010011000570020031000680070037000990040013001360080 00500149009001100154010000500165011001500170020001800185039000400203012002100207 021014500228005000900373020000800382020001300390013000700403020001500410#VV11.00 135#VV11.00134#40000#Vi?t#KH420H#646.700835#^214#L Th Nh#Kho hn, p hn, teen hn#L Th Nh b.s. ; Minh ho: Bch Hp#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#20 10#^a287tr.^b21cm#Chm sc sc kho#Hoa#Cm nang sng 4teens#Nhng b quyt c hm sc sc kho, chm sc da, thn hnh, cc dng cht, cc bi tp c thn hnh p, kho mnh cho cc bn tui mi ln#Bch Hp#Lm p#Tui mi ln#2705 35#Sch thiu nhi## 00732000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020029000620070037000910040013001280080 00500141009001100146010000500157011001500162020001200177039000400189012002100193 021015000214005000900364020001300373020001000386020001500396013000700411#VV11.00 136#VV11.00137#30000#Vi?t#X000X#612.6#^214#L Th Nh#XXX tng bng chm vi Te ens#L Th Nh b.s. ; Minh ho: Bch Hp#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a198 tr.^b21cm#Tm sinh l#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii p nhng thc mc ca tui mi ln v sinh l gii tnh, tnh dc, vn ng tnh v cch bo v bn thn trc nguy c ca cc bnh tnh dc#Bch Hp#Tui dy th#Gii tnh#Sch thiu nhi#270536## 00703000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020031000620070037000930040013001300080 00500143009001100148010000500159011001500164020001200179039000400191012002100195 021011900216005000900335020001300344020001000357013000700367020001500374#VV11.00 139#VV11.00138#36000#Vi?t#B124M#612.6#^214#L Th Nh#Bt m nhng b mt tui Teens#L Th Nh b.s. ; Minh ho: Bch Hp#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a2 39tr.^b21cm#Tm sinh l#Hoa#Cm nang sng 4teens#Gii p nhng thc mc ca tu i mi ln v c th trong giai on dy th, b phn sinh dc v cc bnh vng kn...#Bch Hp#Tui dy th#Gii tnh#270537#Sch thiu nhi## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030023000750070049000980040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001200223 03900040023501200130023900500100025200500180026200500170028000500160029700500090 0313013000700322#VV11.00140#VV11.00141#49500#Vi?t#M501X#895.9223#^214#Ma xun ngc nghch#Truyn ngn tuyn chn#Bch Khoa, Nguyn Thin Ngn, La Th nh Hn g..#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a333tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn ngn#Hoa#Vn hc teen#Bch Khoa#Nguyn Thin Ngn#La Th nh Hng#Trn V it Qunh#T Trinh#270538## 00664000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020023000680070017000910080005001080090 01100113010000500124011001500129020000700144039000400151012002100155021017500176 020001300351013000700364020001500371#VV11.00142#VV11.00143#28000#Vi?t#H112X#155 .5#^214#Trn Thanh Huyn#Hy xo trn cuc sng#Trn Thanh Huyn#^aH.#^aKim ng #2010#^a146tr.^b24cm#Tm l#Hoa#Cm nang sng 4teens#Trnh by nhng bin i t m l tui teen, nhng p lc v nhng rc ri ca tui mi ln. B quyt gi p cc em khc phc nhng trc trc lm cho cuc sng th v hn#Tui mi ln #270539#Sch thiu nhi## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390030013000550070051000680080005001190090011001240100 00500135011001400140019000800154020001800162020000300180020001300183039000400196 012001300200005001600213006000800229013000700237#VV11.00144#14000#Vi?t#O-404C#8 13#^214#Oi, cp bin!#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn t ranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ngn H#270540## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030013000560070052000690080005001210090011001260100 00500137011001400142019000800156020001800164020000300182020001300185039000400198 012001300202005001600215006000900231013000700240#VV11.00145#14000#Vi?t#S309Q#81 3#^214#Siu quy ph nh#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ky Minh#270541## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660070052000790080005001310090011001360100 00500147011001400152019000800166020001800174020000300192020001300195039000400208 012001300212005001600225006000900241013000700250#VV11.00146#14000#Vi?t#253N#81 3#^214#m nng trn sa mc Sahara#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Brick lin ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi #M#Truyn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ky Minh#270542## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030013000590070052000720080005001240090011001290100 00500140011001400145019000800159020001800167020000300185020001300188039000400201 012001300205005001600218006000900234013000700243#VV11.00147#14000#Vi?t#103C#81 3#^214#i chin bo tng#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; K y Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Tru yn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ky Minh#270543## 00545000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020026000380030013000640070052000770080005001290090011001340100 00500145011001400150019000800164020001800172020000300190020001300193039000400206 012001300210005001600223006000900239013000700248#VV11.00148#14000#Vi?t#107S#81 3#^214#nh sng, my quay, din!#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Brickli n ; Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M #Truyn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ky Minh#270544## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390030013000570070051000700080005001210090011001260100 00500137011001400142019000800156020001800164020000300182020001300185039000400198 012001300202005001600215006000800231013000700239#VV11.00149#14000#Vi?t#TR121#8 13#^214#Trn u kt thc#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Ng n H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ngn H#270545## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380030013000480070057000610080005001180090011001230100 00500134011001400139019000800153020001800161020000300179020001300182039000400195 012001300199005001600212006001400228013000700242#VV11.00150#14000#Vi?t#561#81 3#^214#ng ua#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Bi Thu Lin h dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tr anh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Bi Thu Linh#270546## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390030013000620070052000750080005001270090011001320100 00500143011001400148019000800162020001800170020000300188020001300191039000400204 012001300208005001600221006000900237013000700246#VV11.00151#14000#Vi?t#CH527T#8 13#^214#Chuyn tu phng ng#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M# Truyn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Vit Anh#270547## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390030013000690070052000820080005001340090011001390100 00500150011001400155019000800169020001800177020000300195020001300198039000400211 012001300215005001600228006000900244013000700253#VV11.00152#14000#Vi?t#CH527P#8 13#^214#Chuyn phiu lu ti rp xic#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Br icklin ; Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Vit Anh#270548## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380030013000530070052000660080005001180090011001230100 00500134011001400139019000800153020001800161020000300179020001300182039000400195 012001300199005001600212006000900228013000700237#VV11.00153#14000#Vi?t#C514D#81 3#^214#Cuc diu hnh#Truyn tranh#Thit k, trnh by: Kevin Bricklin ; Ky Min h dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b21cm#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tr anh#Hoa#Tom v Jerry#Bricklin, Kevin#Ky Minh#270549## 00474000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070014000680220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020000900121020001100130020001400141006000900155039000400164 013000700168019000800175012001300183#VV11.00154#13000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Hi Lin dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b25cm#M u gio#Tp t mu#Sch mu gio#Hi Lin#Hoa#270550#Dch M#Tom v Jerry## 00474000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070014000680220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020000900121020001100130020001400141006000900155039000400164 019000800168013000700176012001300183#VV11.00155#13000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Hi Lin dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b25cm#M u gio#Tp t mu#Sch mu gio#Hi Lin#Hoa#Dch M#270551#Tom v Jerry## 00474000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070014000680220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020000900121020001100130020001400141006000900155039000400164 019000800168013000700176012001300183#VV11.00156#13000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Hi Lin dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b25cm#M u gio#Tp t mu#Sch mu gio#Hi Lin#Hoa#Dch M#270552#Tom v Jerry## 00474000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070014000680220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020000900121020001100130020001400141006000900155039000400164 019000800168013000700176012001300183#VV11.00157#13000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Hi Lin dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b25cm#M u gio#Tp t mu#Sch mu gio#Hi Lin#Hoa#Dch M#270553#Tom v Jerry## 00472000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070014000680220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020001100121020000900132020001400141006000900155039000500164 019000500169012001300174013000700187#VV11.00158#13000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Hi Lin dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b25cm#T p t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hi Lin#H.H#Dch#Tom v Jerry#270554## 00472000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070014000680220004000820080005000860090011000910100 00500102011001400107020001100121020000900132020001400141006000900155039000500164 019000500169012001300174013000700187#VV11.00159#13000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Hi Lin dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b25cm#T p t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hi Lin#H.H#Dch#Tom v Jerry#270555## 00476000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070016000680220004000840080005000880090011000930100 00500104011001400109012001300123020001100136020000900147020001400156006001100170 039000500181013000700186019000500193#VV11.00160#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Qunh Lin dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b25cm# Tom v Jerry#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Qunh Lin#H.H#270556#Dch## 00476000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020027000340070016000610220004000770080005000810090011000860100005000970110 01400102012001300116020001100129020000900140020001400149006001100163039000500174 019000500179014000700184013000700191#VV11.00161#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Qunh Lin dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b25cm#Tom v Jerry#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Qunh Lin#H.H#Dch#11000#270557## 00459000000000265000450002600110000018100060001108200070001780800050002400200270 00290070016000560220004000720410005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102012001300116020001100129020000900140020001400149006001100163039000500174 014000700179013000700186#VV11.00162#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry #Qunh Lin dch#T.3#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b25cm#Tom v Jerry#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Qunh Lin#H.H#11000#270558## 00476000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002400200270 00290070016000560220004000720410005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102012001300116020001100129020000900140020001400149006001100163039000500174 019000500179014000700184013000700191#VV11.00163#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Qunh Lin dch#T.4#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b25cm#Tom v Jerry#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Qunh Lin#H.H#Dch#11000#270559## 00476000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002400200270 00290070016000560220004000720410005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102012001300116020001100129020000900140020001400149006001100163039000500174 019000500179014000700184013000700191#VV11.00164#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Qunh Lin dch#T.5#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b25cm#Tom v Jerry#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Qunh Lin#H.H#Dch#11000#270560## 00476000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002400200270 00290070016000560220004000720410005000760080005000810090011000860100005000970110 01400102012001300116020001100129020000900140020001400149006001100163039000500174 019000500179014000700184013000700191#VV11.00165#B200T#372.21#^214#B t mu vi Tom v Jerry#Qunh Lin dch#T.6#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b25cm#Tom v Jerry#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Qunh Lin#H.H#Dch#11000#270561## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030013000630070072000760080005001480090011001530100 00500164011001400169012001700183020001800200020000900218005001300227005001900240 005000800259006000900267039000500276013000700281019001000288020001600298#VV11.00 166#18000#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt thi tin s#Sch bc dn#Li: J. Bea umont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#201 0#^a16tr.^b25cm#Va hc va chi#Gio dc mu gio#ng vt#Beaumont, J.#Blinea u, Nathalie#Mlope#Ngc Hi#H.H#270562#Dch Php#Thi k tin s## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030013000600070072000730080005001450090011001500100 00500161011001400166012001700180020001800197020001400215005001300229005001900242 005000800261006000900269039000500278019001000283013000700293#VV11.00167#18000#V i?t#455V#372.21#^214#ng vt di bin#Sch bc dn#Li: J. Beaumont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b25cm #Va hc va chi#Gio dc mu gio#ng vt bin#Beaumont, J.#Blineau, Nathali e#Mlope#Ngc Hi#H.H#Dch Php#270563## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420030013000610070072000740080005001460090011001510100 00500162011001400167012001700181020001800198020001400216005001300230005001900243 005000800262006000900270039000500279019001000284013000700294#VV11.00168#18000#V i?t#NH556C#372.21#^214#Nhng con vt nui#Sch bc dn#Li: J. Beaumont, Nathali e Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b25c m#Va hc va chi#Gio dc mu gio#ng vt nui#Beaumont, J.#Blineau, Nathal ie#Mlope#Ngc Hi#H.H#Dch Php#270564## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020011000430030013000540070072000670080005001390090011001440100 00500155011001400160012001700174020001800191005001300209005001900222005000800241 006000900249039000500258019001000263020001100273013000700284#VV11.00169#18000#V i?t#GI-106S#372.21#^214#Ging sinh#Sch bc dn#Li: J. Beaumont, Nathalie Blin eau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b25cm#Va h c va chi#Gio dc mu gio#Beaumont, J.#Blineau, Nathalie#Mlope#Ngc Hi#H .H#Dch Php#Ging sinh#270565## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020011000420030013000530070072000660080005001380090011001430100 00500154011001400159012001700173020001800190020001100208005001300219005001900232 005000800251006000900259039000500268019001000273013000700283#VV11.00170#18000#V i?t#KH513L#372.21#^214#Khng long#Sch bc dn#Li: J. Beaumont, Nathalie Bline au ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b25cm#Va h c va chi#Gio dc mu gio#Khng long#Beaumont, J.#Blineau, Nathalie#Mlope# Ngc Hi#H.H#Dch Php#270566## 00610000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210047001150080 00500162009001100167010000500178011003100183020001800214020000900232020001300241 005001700254006001100271039000500282013000700287019001400294#VV11.00171#15000#V i?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.1#L ging sinh ca Nobita = Nobita no christmas#^aH.#^aKim ng#2 010#^a16tr.^bTrn b 6 tp. - 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujik o. F. Fujio#Hng Trang#H.H#270567#Dch Nht Bn## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210059001150080 00500174009001100179010000500190011003100195020001800226020000900244020001300253 005001700266006001100283039000500294019001400299013000700313#VV11.00172#15000#V i?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.2#Chin dch do thm ca Nobita = Nobita no supai daisakusen#^aH.# ^aKim ng#2010#^a16tr.^bTrn b 6 tp. - 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#H.H#Dch Nht Bn#270568## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030011000650070035000760220004001112210038001150080 00500153009001100158010000500169011003100174020001800205020000900223020001300232 005001700245006001100262039000500273019001400278013000700292#VV11.00173#15000#V i?t#D434T#895.6#^214#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.3#Khng long ni lon = Kyoryu oh abare#^aH.#^aKim ng#2010#^a16t r.^bTrn b 6 tp. - 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuj io#Hng Trang#H.H#Dch Nht Bn#270569## 00606000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030011000650070035000760220004001112210043001150080 00500158009001100163010000500174011003100179020001800210020000900228020001300237 005001700250006001100267039000500278019001400283013000700297#VV11.00174#Vi?t#D43 4T#895.6#^214#15000#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.4#No cng bin hnh! = Shiritori de henshin#^aH.#^aKim ng#2010# ^a16tr.^bTrn b 6 tp. - 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F . Fujio#Hng Trang#H.H#Dch Nht Bn#270570## 00600000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030011000650070035000760220004001112210037001150080 00500152009001100157010000500168011003100173020001800204020000900222020001300231 005001700244006001100261039000500272019001400277013000700291#VV11.00175#Vi?t#D43 4T#895.6#^214#15000#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.5#No cng nhp hi! = Nakamani irete!#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr .^bTrn b 6 tp. - 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fuji o#Hng Trang#H.H#Dch Nht Bn#270571## 00595000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030011000650070035000760220004001112210032001150080 00500147009001100152010000500163011003100168020001800199020000900217020001300226 005001700239006001100256039000500267019001400272013000700286#VV11.00176#Vi?t#D43 4T#895.6#^214#15000#Doraemon tr chi vui#4 - 5 tui#Fujiko. F. Fujio ; Hng Trang dch#T.6#Qun i Tarzan = Tarzan pantsu#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^bTr n b 6 tp. - 26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hn g Trang#H.H#Dch Nht Bn#270572## 00731000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530010014000580020020000720070034000920040036001260080 00500162009001100167010000500178011001400183005000900197005000900206039000500215 012003200220013000700252021012100259020001400380020000800394020001500402#VV11.00 177#VV11.00178#10000#Vi?t#V560Q#333.70959713#^214#Nng Th Din#Vn quc gia B a B#Nng Th Din, Bi Vit, Tn Linh#In ln th 3 c b sung v sa cha#^aH.# ^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm#Bi Vit#Tn Linh#H.H#T sch Thin nhin t n c ta#270573#Gii thiu nhng c im a l, iu kin t nhin v sinh thi, c c loi thc vt v ng vt ca vn quc gia Ba B#Vn quc gia#Bc Cn#Sch thiu nhi## 00756000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540010018000590020025000770070040001020040036001420080 00500178009001100183010000500194011001400199005001100213005000900224039000500233 013000700238012003200245021012600277020001400403020001000417020001500427#VV11.00 179#VV11.00180#10000#Vi?t#V560Q#333.750959739#^214#Trng Quang Bch#Vn quc gia Cc Phng#Trng Quang Bch, Vn Lp, Bi Vit#In ln th 3 c b sung v sa cha#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b21cm# Vn Lp#Bi Vit#H.H#270574#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu c im a l, iu kin t nhin v sinh thi, cc loi ng vt v thc vt ch yu vn quc gia Cc Phng#Vn quc gia#Ninh Bnh#Sch thiu nhi## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010017000500020037000670070037001040080005001410090 01100146010000500157011001500162006001400177039000500191013000700196019000900203 020001800212020000400230020001200234#VV11.00181#VV11.00182#150000#Vi?t#N309C#83 3#^214#Nuyen, Jenny Mai#Nijura con dao v vnh vng min#Jenny Mai Nuyen ; T Quang Hip dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a679tr.^b23cm#T Quang Hip#H.H#270575# Dch c#Vn hc thiu nhi#c#Tiu thuyt## 00897000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020017000760070082000930080 00500175009001100180010000500191011001500196039000500211019001000216020001000226 02000090023602000170024500500190026200600110028102101620029202000170045402000150 0471005001100486005001200497005000700509013000700516#VV11.00184#VV11.00185#VV11. 00186#98000#Vi?t#K300Q#720#^214#Simon, Philippe#K quan th gii#Li: Philippe Simon, Marie Laure Bouet ; V c Tm dch ; Minh ho: M. Cappon...#^aH.#^aKim ng#2010#^a124tr.^b24cm#H.H#Dch Php#Kin trc#Th gii#Sch thng thc#Bouet , Marie Laure#V c Tm#Gii thiu cc k quan kin trc trn th gii t thi c i nh i kim t thp Kheops, vn treo Babylon, n Artemis... n cc k quan t th k XIX ti nay#K quan th gii#Sch thiu nhi#Cappon, M.#Favilli, M .#Sbragi#270576## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020011000440030013000550070039000680080005001070090011001120100 00500123011001400128039000500142020001800147020000900165020001300174005001200187 005001300199013000700212#VV11.00183#80000#Vi?t#TH107R#895.9223#^214#Thnh Rng# Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: L Phng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a93tr. ^b25cm#H.H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Huy Long#L Phng Hi#270 577## 00430000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510010008000560020017000640070008000810080005000890090 01100094010000500105011001500110039000500125013000700130020001800137020000900155 020001200164#VV11.00187#VV11.00188#175000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#T Hoi#Chu yn c H Ni#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2010#^a575tr.^b25cm#H.H#270578#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00497000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020026000380030013000640070021000770080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133039000500151019000800156020000300164020001300167 012001600180006001600196013000700212#VN11.00037#Vi?t#N106B#813#^214#15000#Nng Bch Tuyt d thng#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10 tr.^b11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Nguyn Kim Diu#270579## 00495000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020024000380030013000620070021000750080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131039000500149019000800154020000300162020001300165 012001600178006001600194013000700210#VN11.00038#Vi?t#S312N#813#^214#15000#Sinh nht ca cng cha#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr .^b11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Nguyn Ki m Diu#270580## 00491000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020020000380030013000580070021000710080005000920090011000970100 00500108011001400113020001800127039000500145019000800150020000300158020001300161 012001600174006001600190013000700206#VN11.00039#Vi?t#N106T#813#^214#15000#Nng Tin C d mn#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b1 1cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Nguyn Kim Di u#270581## 00493000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020019000380030013000570070018000700080005000880090011000930100 00500104011001400109020001800123039000500141019000800146020000300154020001300157 012002500170006001300195013000700208#VN11.00040#Vi?t#H312K#813#^214#15000#Hnh khi vui nhn#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b11cm# Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Nhm bc hc nh#Thi Lm Anh#270582## 00487000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020016000380030013000540070021000670080005000880090011000930100 00500104011001400109020001800123039000500141019000800146020000300154020001300157 012001600170006001600186013000700202#VN11.00041#Vi?t#L400L#813#^214#15000#L Le m ng yu#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b11cm# Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Nguyn Kim Diu#2 70583## 00497000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020023000390030013000620070018000750080005000930090011000980100 00500109011001400114020001800128039000500146019000800151020000300159020001300162 012002400175006001300199013000700212#VN11.00042#Vi?t#TH107L#813#^214#15000#Thn h lp mt ban nhc#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b 11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Pixar. Toy story#Thi Lm Anh#270584## 00509000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020022000380030013000600070021000730080005000940090011000990100 00500110011001400115020001800129039000500147019000800152020000300160020001300163 012003200176006001600208013000700224#VN11.00043#Vi?t#C400B#813#^214#15000#C ba o nhiu con vt?#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^ b11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Cu lc b chut Mi ckey#Nguyn Kim Diu#270585## 00502000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020025000390030013000640070018000770080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130039000500148019000800153020000300161020001300164 012002700177006001300204013000700217#VN11.00044#Vi?t#NH556C#813#^214#15000#Nhn g chic t rc r!#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr. ^b11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Pixar. Th gii t #Thi Lm Anh#270586## 00502000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020023000380030013000610070021000740080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130039000500148019000800153020000300161020001300164 012002400177006001600201013000700217#VN11.00045#Vi?t#V510C#813#^214#15000#Vui c hi vi gu Pooh!#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr. ^b11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Winnie the Pooh#Ng uyn Kim Diu#270587## 00513000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020028000380030013000660070021000790080005001000090011001050100 00500116011001400121020001800135039000500153019000800158020000300166020001300169 012003000182006001600212013000700228#VN11.00046#Vi?t#H112T#813#^214#15000#Hy t in tng vo chng t!#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a 10tr.^b11cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. i bn Tigge r & Pooh#Nguyn Kim Diu#270588## 00497000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020016000380030013000540070021000670080005000880090011000930100 00500104011001400109020001800123039000500141019000800146020000300154020001300157 012002600170006001600196013000700212#VN11.00047#Vi?t#B105B#813#^214#15000#Bn b ca Nemo#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b11cm# Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Pixar. i tm Nemo#Nguyn Kim Diu#270589## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020014000380030013000520070021000650080005000860090011000910100 00500102011001400107020001800121039000500139019000800144020000300152020001300155 012001800168006001600186013000700202#VN11.00048#15000#Vi?t#V501S#813#^214#Vua s t nh#Truyn tranh#Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b11cm#V n hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Vua s t#Nguyn Kim Diu#2 70590## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020024000390030013000630070018000760080005000940090011000990100 00500110011001400115020001800129039000500147019000800152020000300160020001300163 012002700176006001300203013000700216#VN11.00049#18000#Vi?t#NH556C#813#^214#Nhn g chic t sc s#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^ b15cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Pixar. Th gii t# Thi Lm Anh#270591## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030013000580070018000710080005000890090011000940100 00500105011001400110020001800124039000500142019000800147020000300155020001300158 012001800171006001300189013000700202#VN11.00050#18000#Vi?t#V510C#813#^214#Vui c hi cng Simba#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm #Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Vua s t#Thi Lm Anh#2 70592## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030013000590070018000720080005000900090011000950100 00500106011001400111020001800125039000500143019000800148020000300156020001300159 012002400172006001300196013000700209#VN11.00051#18000#Vi?t#R100N#813#^214#Ra ng oi v vui chi#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15c m#Vn hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. 101 ch ch m#Thi L m Anh#270593## 00491000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030013000550070018000680080005000860090011000910100 00500102011001400107020001800121039000500139019000800144020000300152020001300155 012002500168006001300193013000700206#VN11.00052#18000#Vi?t#C513H#813#^214#Cng hc m no#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm#V n hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Pixar. Toy strory#Thi Lm A nh#270594## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030013000550070018000680080005000860090011000910100 00500102011001400107020001800121039000500139019000800144020000300152020001300155 012001600168006001300184013000700197#VN11.00053#18000#Vi?t#N108C#813#^214#No c ng din #Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm#V n hc thiu nhi#H.H#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Thi Lm Anh#270595 ## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020016000380030013000540070018000670080005000850090011000900100 00500101011001400106020001800120039000500138019000800143020000300151020001300154 012001800167006001300185013000700198#VN11.00054#18000#Vi?t#T550#813#^214#T u ti chn#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Pinocchio#Thi Lm Anh#27059 6## 00489000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070018000750080005000930090011000980100 00500109011001400114020001800128039000500146019000800151020000300159020001300162 012001600175006001300191013000700204#VN11.00055#18000#Vi?t#T458V#813#^214#Tt v xu, vui v bun#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b 15cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Thi Lm Anh #270597## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390030013000580070018000710080005000890090011000940100 00500105011001400110020001800124039000500142019000800147020000300155020001300158 012001600171006001300187013000700200#VN11.00056#18000#Vi?t#TH523C#813#^214#Thu cung si ng#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm #Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Thi Lm Anh#270 598## 00489000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020016000380030013000540070018000670080005000850090011000900100 00500101011001400106020001800120039000500138019000800143020000300151020001300154 012002400167006001300191013000700204#VN11.00057#18000#Vi?t#C430B#813#^214#Cn b n th sao#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Winnie the Pooh#Thi Lm Anh #270599## 00475000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070018000630080005000810090011000860100 00500097011001400102020001800116039000500134019000800139020000300147020001300150 012001400163006001300177013000700190#VN11.00058#18000#Vi?t#M551V#813#^214#Ma v nng#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Bambi#Thi Lm Anh#270600## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030013000550070018000680080005000860090011000910100 00500102011001400107020001800121039000500139019000800144020000300152020001300155 012001600168006001300184013000700197#VN11.00059#18000#Vi?t#M458N#813#^214#Mt n gy bn rn#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b15cm#V n hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney Princess#Thi Lm Anh#270601 ## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380030013000630070018000760080005000940090011000990100 00500110011001400115020001800129039000500147019000800152020000300160020001300163 012002400176006001300200013000700213#VN11.00060#18000#Vi?t#T460N#813#^214#T ng i thy mi mt ong#Truyn tranh#Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^ b15cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#M#Truyn tranh#Disney. Winnie the Pooh#Th i Lm Anh#270602## 00602000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010025000380020027000630070073000900080005001630090011001680100 00500179011001400184020001800198005001600216039000500232019001000237020000500247 020001200252012002600264006001500290013000700305#VN11.00061#16000#Vi?t#T103S#84 3#^214#Rosset, Florence Ductruc#Ti sao mnh lun b mng?#Florence Ductruc Ross et ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a43tr. ^b19cm#Vn hc thiu nhi#Morel, Marylise#oanh#Dch Php#Php#Truyn ngn#Lulu cu c sng l th !#Bi Th Thu H#270603## 00595000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010025000380020020000630070073000830080005001560090011001610100 00500172011001400177020001800191005001600209039000500225019001000230020000500240 020001200245012002600257006001500283013000700298#VN11.00062#16000#Vi?t#M312S#84 3#^214#Rosset, Florence Ductruc#Mnh s b im km#Florence Ductruc Rosset ; Mi nh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a43tr.^b19cm# Vn hc thiu nhi#Morel, Marylise#oanh#Dch Php#Php#Truyn ngn#Lulu cuc sng l th !#Bi Th Thu H#270604## 00605000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010025000380020030000630070073000930080005001660090011001710100 00500182011001400187020001800201005001600219039000500235019001000240020000500250 020001200255012002600267006001500293013000700308#VN11.00063#16000#Vi?t#M200#84 3#^214#Rosset, Florence Ductruc#M tit l b mt ca mnh#Florence Ductruc R osset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a43 tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Morel, Marylise#oanh#Dch Php#Php#Truyn ngn#Lulu cuc sng l th !#Bi Th Thu H#270605## 00598000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010025000380020023000630070073000860080005001590090011001640100 00500175011001400180020001800194005001600212039000500228019001000233020000500243 020001200248012002600260006001500286013000700301#VN11.00064#16000#Vi?t#S550N#84 3#^214#Rosset, Florence Ductruc#S nht nht ng ght#Florence Ductruc Rosset ; Minh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a42tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Morel, Marylise#oanh#Dch Php#Php#Truyn ngn#Lulu cuc s ng l th !#Bi Th Thu H#270606## 00596000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330010025000380020021000630070073000840080005001570090011001620100 00500173011001400178020001800192005001600210039000500226019001000231020000500241 020001200246012002600258006001500284013000700299#VN11.00065#16000#Vi?t#B100C#84 3#^214#Rosset, Florence Ductruc#B ch thch ra lnh#Florence Ductruc Rosset ; M inh ho: Marylise Morel ; Bi Th Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a43tr.^b19cm #Vn hc thiu nhi#Morel, Marylise#oanh#Dch Php#Php#Truyn ngn#Lulu cuc sn g l th !#Bi Th Thu H#270607## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820014000418080005000550010015000600020033000750070026001080080005001340090 01100139010000500150011001400155020001000169039000500179020000900184020001500193 020002000208020001500228013000700243#VN11.00066#VN11.00067#19000#Vi?t#CH500T#39 4.261409597#^214#L Phng Lin#Ch Tu k chuyn Tt nguyn n#L Phng Lin s.t., b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a45tr.^b19cm#Phong tc#oanh#Vit Nam#Sch thiu nhi#L hi truyn thng#Tt Nguyn n#270608## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020022000680070012000900080005001020090 01100107010000500118011001400123020001800137039000500155004001300160020000900173 020000700182013000700189#VN11.00068#VN11.00069#15000#Vi?t#C400C#895.922802#^214 #Mai Vn Lan#C c m chng c u#Mai Vn Lan#^aH.#^aKim ng#2010#^a35tr.^b19c m#Vn hc thiu nhi#oanh#In ln th 5#Vit Nam#Cu #270609## 00540000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070044000750080005001190090011001240100 00500135011001400140020001800154020001300172005002000185039000500205020000900210 005001000219012002600229013000700255#VN11.00070#12000#Vi?t#C450H#895.9223#^214# C ho s minh ho#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH. #^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Ng a#oanh#Vit Nam#C Bn L#Nhng ngi sng quanh em#270610## 00539000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070044000740080005001180090011001230100 00500134011001400139020001800153020001300171005002000184039000500204020000900209 005001000218012002600228013000700254#VN11.00071#12000#Vi?t#CH500B#895.9223#^214 #Ch bc s th y#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH.# ^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga #oanh#Vit Nam#C Bn L#Nhng ngi sng quanh em#270611## 00540000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070044000750080005001190090011001240100 00500135011001400140020001800154020001300172005002000185039000500205020000900210 005001000219012002600229013000700255#VN11.00072#12000#Vi?t#C450B#895.9223#^214# C bc s nha khoa#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH. #^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Ng a#oanh#Vit Nam#C Bn L#Nhng ngi sng quanh em#270612## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070044000720080005001160090011001210100 00500132011001400137020001800151020001300169005002000182039000500202020000900207 005001000216012002600226013000700252#VN11.00073#12000#Vi?t#455T#895.9223#^214# ng th ht tc#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH.#^a Kim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#o anh#Vit Nam#C Bn L#Nhng ngi sng quanh em#270613## 00539000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070044000740080005001180090011001230100 00500134011001400139020001800153020001300171005002000184039000500204020000900209 005001000218012002600228013000700254#VN11.00074#12000#Vi?t#A107T#895.9223#^214# Anh th photocopy#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH.# ^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga #oanh#Vit Nam#C Bn L#Nhng ngi sng quanh em#270614## 00484000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390030013000580070025000710080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131020001300149005001100162039000500173019000900178 020000400187006000800191013000700199#VN11.00075#25000#Vi?t#A103-O#823#^214#Ai th Spot ?#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr .^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh#Ngn H#2706 15## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390030013000570070025000700080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130020001300148005001100161039000500172019000900177 020000400186006000800190013000700198#VN11.00076#25000#Vi?t#SP435#823#^214#Spot n rp xic#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr. ^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh#Ngn H#27061 6## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020032000380030013000700070025000830080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020001300161005001100174039000500185019000900190 020000400199006000800203013000700211#VN11.00077#25000#Vi?t#C514D#823#^214#Cuc do chi u tin ca Spot#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng #2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh# Ngn H#270617## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020029000400030013000690070025000820080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020001300160005001100173039000500184019000900189 020000400198006000800202013000700210#VN11.00078#25000#Vi?t#GI-106S#823#^214#Gi ng sinh u tin ca Spot#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng# 2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh#N gn H#270618## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030013000590070025000720080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020001300150005001100163039000500174019000900179 020000400188006000800192013000700200#VN11.00079#25000#Vi?t#SP435#823#^214#Spot n trang tri#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh#Ngn H#270 619## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390030013000690070025000820080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020001300160005001100173039000500184019000900189 020000400198006000800202013000700210#VN11.00080#25000#Vi?t#NG112#823#^214#Ngy u tin i hc ca Spot#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng# 2010#^a24tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh#N gn H#270620## 00486000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390030013000600070025000730080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020001300151005001100164039000500175019000900180 020000400189006000800193013000700201#VN11.00081#25000#Vi?t#SP435T#823#^214#Spot trn u nh?#Truyn tranh#Eric Hill ; Ngn H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24 tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hill, Eric#oanh#Dch Anh#Anh#Ngn H#27 0621## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000500216019001400221013000700235#VN11.00082#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#oanh#Dch Nht Bn#270622## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000500216019001400221013000700235#VN11.00083#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a212tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#oanh#Dch Nht Bn#270623## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000500216019001400221013000700235#VN11.00084#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a210tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#oanh#Dch Nht Bn#270624## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000500216019001400221013000700235#VN11.00085#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#oanh#Dch Nht Bn#270625## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000500216019001400221013000700235#VN11.00086#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 7#^aH.#^aKim ng#2010#^a211tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#oanh#Dch Nht Bn#270626## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000500216019001400221013000700235#VN11.00087#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 8#^aH.#^aKim ng#2010#^a226tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#Oanh#Dch Nht Bn#270627## 00553000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000500225019001400230013000700244#VN11.00088#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.18#Mt triu cu vng (1)#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#oanh#Dch Nht Bn#270628## 00553000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000500225019001400230013000700244#VN11.00089#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.19#Mt triu cu vng (2)#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#oanh#Dch Nht Bn#270629## 00553000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000500225019001400230013000700244#VN11.00090#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.20#Mt triu cu vng (3)#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#oanh#Dch Nht Bn#270630## 00553000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000500225019001400230013000700244#VN11.00091#Vi?t#M11 8N#895.6#^214#14000#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.21#Mt triu cu vng (4)#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#oanh#Dch Nht Bn#270631## 00553000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210023001040080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006000900216039000500225019001400230013000700244#VN11.00092#M118N#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.22#Mt triu cu vng (5)#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#oanh#Dch Nht Bn#270632## 00552000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210022001040080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001300202006000900215039000500224019001400229013000700243#VN11.00093#M118N#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.23#Chm sao ma ng (1)#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#oanh#Dch Nht Bn#270633## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070039000710220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177005001600190 006001600206039000500222019001400227013000700241#VN11.00094#14000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch#T .4#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#M otomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#270634## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070039000710220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177005001600190 006001600206039000500222019001400227013000700241#VN11.00095#14000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch#T .5#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#M otomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#270635## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070039000710220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177005001600190 006001600206039000500222019001400227013000700241#VN11.00096#14000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; Trnh Thu Giang dch#T .6#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#M otomi Kyousuke#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#270636## 00542000000000301000450002600110000003900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210016000990410 00500115005001300120006001000133008000500143009001100148010000500159011001500164 020001800179020000900197020001300206019001400219013000700233#VN11.00097#oanh#135 00#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.49# Nightmare luffy#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a225tr.^b18cm# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#270637## 00534000000000301000450002600110000003900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210008000990410 00500107005001300112006001000125008000500135009001100140010000500151011001500156 020001800171020000900189020001300198019001400211013000700225#VN11.00098#KVn#135 00#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.50# Li ti#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#270638## 00548000000000301000450002600110000003900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210022000990410 00500121005001300126006001000139008000500149009001100154010000500165011001500170 020001800185020000900203020001300212019001400225013000700239#VN11.00099#KVn#135 00#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.51# Thp nht tn tinh t#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a222tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#270639## 00544000000000301000450002600110000003900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070030000640220005000942210018000990410 00500117005001300122006001000135008000500145009001100150010000500161011001500166 020001800181020000900199020001300208019001400221013000700235#VN11.00100#KVn#135 00#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.52# Roger v Rayleigh#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a205tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#270640## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127005001400142006001500156019001400171020001800185 020000900203020001300212039000500225013000700230#VN11.00101#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.11#^aH.# ^aKim ng#2010#^a173tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#270641## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080005001060090 01100111010000500122011001500127005001400142006001500156019001400171020001800185 020000900203020001300212039000500225013000700230#VN11.00102#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Nguyn Lan Anh dch#T.12#^aH.# ^aKim ng#2010#^a171tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Nguyn Lan Anh#Dch Hn Quc#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#270642## 00515000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000500213013000700218#VN11.00103#H452P#895.7#^214#140 00#Vi?t#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2010#^a174tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#KVn#270643## 00515000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000500213013000700218#VN11.00104#H452P#895.7#^214#140 00#Vi?t#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#KVn#270644## 00515000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000500213013000700218#VN11.00105#H452P#895.7#^214#140 00#Vi?t#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#KVn#270645## 00515000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000500213013000700218#VN11.00106#H452P#895.7#^214#140 00#Vi?t#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2011#^a170tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#KVn#270646## 00626000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070075000780220005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179020001800194020000900212020001300221005001300234 005001700247019001400264039000500278006001000283006001200293013000700305#VN11.00 107#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Yamagishi Eiichi ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.22#^aH.#^aKi m ng#2010#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho# Yamagishi Eiichi#Dch Nht Bn#KVn#Thanh Hoa#Hng Giang#270647## 00653000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900050028000500130028500600100029800600120030801300070 0320#VN11.00108#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.23#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#KVn#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng G iang#270648## 00661000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900050028500500160029000600100030600600120031601300070 0328#VN11.00109#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.24#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#KVn#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa #Hng Giang#270649## 00626000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070075000780220005001530080005001580090 01100163010000500174011001500179020001800194020000900212020001300221005001300234 005001700247019001400264039000500278006001000283006001200293013000700305#VN11.00 110#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Yamagishi Eiichi ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.25#^aH.#^aKi m ng#2010#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho# Yamagishi Eiichi#Dch Nht Bn#KVn#Thanh Hoa#Hng Giang#270650## 00653000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900050028000500130028500600100029800600120030801300070 0320#VN11.00111#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.26#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#KVn#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng G iang#270651## 00661000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900050028500500160029000600100030600600120031601300070 0328#VN11.00112#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.27#^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#KVn#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa #Hng Giang#270652## 00633000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070078000780220005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182020001800197020000900215020001300224005001300237 005001200250019001400262039000500276005001600281006001500297013000700312#VN11.00 113#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoya ma Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Nguyn H Thu dch#T.36#^aH.#^ aKim ng#2010#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gos ho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#KVn#Kubota Kazuhiro#Nguyn H Thu#270653## 00632000000000313000450002600110000004100050001103900050001601400070002118100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220005001502210 02400155008000500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000900233 020001300242005001100255005001400266019001400280006001700294013000700311#VN11.00 114#Vi?t#KVn#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.17#Gic m n c ha n ci#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#270654## 00621000000000313000450002600110000004100050001103900050001601400070002118100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220005001502210 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189020001800204020000900222 020001300231005001100244005001400255019001400269006001700283013000700300#VN11.00 115#Vi?t#KVn#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.18#Ngoi truyn #^aH.#^aKim ng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yum i Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#270655## 00624000000000313000450002600110000004100050001103900050001601400070002118100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220005001502210 01600155008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225 020001300234005001100247005001400258019001400272006001700286013000700303#VN11.00 116#Vi?t#KVn#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.19#S khi u mi#^aH.#^aKim ng#2011#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#270656## 00578000000000301000450002600110000004100050001101400070001600200160002300300130 00390070036000520220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140120 03500129019001400164005001300178006001600191181000600207082000600213808000500219 020001800224020000900242020001300251039000500264013000700269#VN11.00117#Vi?t#140 00#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Trnh Thu Giang dch#T.12#^aH.#^ aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#M atsuri Hino#Trnh Thu Giang#H307S#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#KVn#270657## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220004001232210026001270080 00500153009001100158010000500169011001500174020001800189020000900207020001300216 005001800229006001300247039000500260019001400265006000700279013000700286#VN11.00 118#Vi?t#H125D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shi ibashi ; Dch: Barbie Ayumi, Hirame#T.8#Mi lin kt vi hin ti#^aH.#^aKim n g#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi# Barbie Ayumi#KVn#Dch Nht Bn#Hirame#270658## 00603000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220004001232210022001270080 00500149009001100154010000500165011001500170020001800185020000900203020001300212 005001800225006001300243039000500256019001400261006000700275013000700282#VN11.00 119#Vi?t#H125D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shi ibashi ; Dch: Barbie Ayumi, Hirame#T.9#Cu chuyn min Tohno#^aH.#^aKim ng#20 10#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barb ie Ayumi#KVn#Dch Nht Bn#Hirame#270659## 00610000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220005001232210028001280080 00500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219 005001800232006001300250039000500263019001400268006000700282013000700289#VN11.00 120#Vi?t#H125D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shi ibashi ; Dch: Barbie Ayumi, Hirame#T.10#Bng ti vy hm kinh thnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibas hi#Barbie Ayumi#KVn#Dch Nht Bn#Hirame#270660## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210017001130080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001600206006002300222039000500245019001400250013000700264#VN11.00121#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.16#Feel the destiny#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#KVn#Dch Nht Bn#270661## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210009001130080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001600198006002300214039000500237019001400242013000700256#VN11.00122#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.17#Be alive#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#KVn#Dch Nht Bn#270 662## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070046000620220005001082210012001130080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001600201006002300217039000500240019001400245013000700259#VN11.00123#Vi?t#WH3 13#895.6#^214#14000#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.18#Change over#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#KVn#Dch Nht Bn# 270663## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590290010000720070044000820220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001200206006001200218006001100230039000500241013000700246019001400253#VN11.00 124#14000#Vi?t#G559B#895.6#^214#Gm bu ca Kunai#Truyn tranh#Kunai den#Iori Tabasa ; Dch: Huyn Trang, Ngc Huyn#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Iori Tabasa#Huyn Trang#Ngc Huyn#KVn#2 70664#Dch Nht Bn## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590290010000720070044000820220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001200206006001200218006001100230039000500241019001400246013000700260#VN11.00 125#14000#Vi?t#G559B#895.6#^214#Gm bu ca Kunai#Truyn tranh#Kunai den#Iori Tabasa ; Dch: Huyn Trang, Ngc Huyn#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Iori Tabasa#Huyn Trang#Ngc Huyn#KVn#D ch Nht Bn#270665## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590290010000720070044000820220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001200206006001200218006001100230039000500241019001400246013000700260#VN11.00 126#14000#Vi?t#G559B#895.6#^214#Gm bu ca Kunai#Truyn tranh#Kunai den#Iori Tabasa ; Dch: Huyn Trang, Ngc Huyn#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Iori Tabasa#Huyn Trang#Ngc Huyn#KVn#D ch Nht Bn#270666## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590290010000720070044000820220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001200206006001200218006001100230039000500241019001400246013000700260#VN11.00 127#14000#Vi?t#G559B#895.6#^214#Gm bu ca Kunai#Truyn tranh#Kunai den#Iori Tabasa ; Dch: Huyn Trang, Ngc Huyn#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Iori Tabasa#Huyn Trang#Ngc Huyn#KVn#D ch Nht Bn#270667## 00581000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020011000400030013000510290008000640070030000720220005001020050 01200107008000500119009001100124010000500135011001500140019001400155006001100169 020001800180020000900198020001300207039000500220012003500225013000700260#VN11.00 128#B112M#895.6#^214#14000#Vi?t#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; N hm Lesix dch#T.17#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Dch Nht B n#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#270668## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070078000680220004001460080 00500150009001100155010000500166011001500171012002700186020001800213020000900231 02000130024000500110025300500130026400600110027700600120028803900050030001900140 0305013000700319#VN11.00129#14000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#S hiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Dch: Ngc Huyn, Hng Gia ng#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a199tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Ngc Huyn#Hng Giang#KV n#Dch Nht Bn#270669## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000500238181000700243082000600250808000500256013000700261#VN11.00130#14000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.25#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#KVn#CH106Q#895.6#^21 4#270670## 00557000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560410005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002800109022000500137005001200142006000900154008000500163009001100168 010000500179011001500184012003500199019001400234013000700248#VN11.00131#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#KVn#15000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Ngc Anh dch#T.22#Park So Hee#Ngc Anh#^aH.#^aKim ng# 2010#^a171tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#270671## 00557000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560410005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002800109022000500137005001200142006000900154008000500163009001100168 010000500179011001500184012003500199019001400234013000700248#VN11.00132#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#KVn#15000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Ngc Anh dch#T.23#Park So Hee#Ngc Anh#^aH.#^aKim ng# 2010#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#270672## 00553000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210015001110050 01300126006001000139008000500149009001100154010000500165011001500170019001400185 020001800199020000900217020001300226039000500239013000700244#VN11.00133#I-314C#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.34#C vp nh i#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^ b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#270673## 00568000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210030001110050 01300141006001000154008000500164009001100169010000500180011001500185019001400200 020001800214020000900232020001300241039000500254013000700259#VN11.00134#I-314C#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.35#Tc dng ca vic khiu khch#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng #2010#^a195tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn# 270674## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070065000570220004001222210025001260080 00500151009001100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214 005001100227005001100238006001300249039000500262013000700267019001400274#VN11.00 135#14000#Vi?t#Y000#895.6#^214#Yuto#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s : Kei Kawano ; Dch: Barbie Ayumi#T.1#Cu b n t phng bc#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hotta#Kei Kawan o#Barbie Ayumi#KVn#270675#Dch Nht Bn## 00585000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070065000570220004001222210008001260080 00500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197 005001100210005001100221006001300232039000500245019001400250013000700264#VN11.00 136#14000#Vi?t#Y000#895.6#^214#Yuto#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s : Kei Kawano ; Dch: Barbie Ayumi#T.2#Bn mi#^aH.#^aKim ng#2010#^a175tr.^b18 cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hotta#Kei Kawano#Barbie Ayumi#KV n#Dch Nht Bn#270676## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070065000570220004001222210021001260080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210 005001100223005001100234006001300245039000500258019001400263013000700277#VN11.00 137#14000#Vi?t#Y000#895.6#^214#Yuto#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s : Kei Kawano ; Dch: Barbie Ayumi#T.3#Con ng pha trc#^aH.#^aKim ng#2010 #^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hotta#Kei Kawano#Ba rbie Ayumi#KVn#Dch Nht Bn#270677## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160012001200175020001800187020000900205020001300214 005001600227006001100243006001200254039000500266019001400271013000700285#VN11.00 138#14000#Vi?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - con quay truyn thuyt#Truyn tranh# Adachi Takafumi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr .^b18cm#B c bit#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#KVn#Dch Nht Bn#270678## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160012001200175020001800187020000900205020001300214 005001600227006001100243006001200254039000500266019001400271013000700285#VN11.00 139#14000#Vi?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - con quay truyn thuyt#Truyn tranh# Adachi Takafumi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr .^b18cm#B c bit#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#KVn#Dch Nht Bn#270679## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160012001200175020001800187020000900205020001300214 005001600227006001100243006001200254039000700266019001400273013000700287#VN11.00 140#14000#Vi?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - con quay truyn thuyt#Truyn tranh# Adachi Takafumi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr .^b18cm#B c bit#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#P.Dung#Dch Nht Bn#270680## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160012001200175020001800187020000900205020001300214 005001600227006001100243006001200254039000700266019001400273013000700287#VN11.00 141#14000#Vi?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - con quay truyn thuyt#Truyn tranh# Adachi Takafumi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr .^b18cm#B c bit#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#P.Dung#Dch Nht Bn#270681## 00442000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440010010000490020016000590030004000750070010000790080014000890090 02200103010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170039000700174 013000700181#VN11.00142#VN11.00143#15000#Vi?t#895.92214#^214#Xun Nng#Gi hn cho t#Th#Xun Nng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a68tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#p.Dung#270682## 00442000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430010008000480020020000560030004000760070008000800080014000880090 02200102010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170039000700174 013000700181#VN11.00144#VN11.00145#30000#Vi?t#895.9221#^214# Dng#Thi Nguyn ma thu#Th# Dng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.dung#270683## 00695000000000253000450004100050000018100060000508200070001180800050001800100150 00230020065000380070015001030080005001180090010001230100005001330110015001380150 05000153021017200203039000700375013000700382020001200389020001700401020001400418 020000900432#Vi?t#B108L#306.87#^214#Nguyn Th Hu#Bo lc trong gia nh ngi Mng ti vng ni pha bc Vit Nam#Nguyn Th Hu#^aH.#^aT php#2007#^a102tr.^ b19cm#TTS ghi: Vin nghin cu ngi cao tui Vit Nam#Gii thiu vi nt v c im ca ngi Mng Vit Nam v ti cc a bn nghin cu. Thc trng, nguy n nhn v gii php phng, chng bo lc trong gia nh ngi Mng#P.Dung#27068 4#Phng chng#Bo lc gia nh#Dn tc Hmng#Vit Nam## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020009000630030008000720070009000800080 00500089009001900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000700162013000700169#VN11.00146#VN11.00147#30000#Vi?t#R564H#895.9221#^214#X un am#Ru ht#Tp th#Xun am#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#p.Dung#270685## 00609000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020011000470030012000580070049000700080005001190090019001240100 00500143011001500148020001700163020000900180020000400189005001000193005001700203 005001700220005001800237005001800255039000700273013000700280020000800287#VN11.00 148#VN11.00149#Vi?t#L462C#895.9221#^214#Li ca #Th v nhc#Xun Diu, Nguyn Thanh Ci, Nguyn Hng Chu...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a186tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Xun Diu#Nguyn Thanh Ci#Nguyn Hng Chu#Nguyn Cn g Chun#Nguyn Ct Chuyn#p.Dung#270686#Bi ht## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020016000670030004000830070012000870080 00500099009001900104010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179#VN11.00150#VN11.00151#25000#Vi?t#NG520V#895.9221#^214# Nguyn Qun#Ngui v ph c#Th#Nguyn Qun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a80tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#p.Dung#270687## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020031000670030004000980070012001020080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000700187013000700194#VN11.00152#VN11.00153#50000#Vi?t#NH556V#895.9221#^214# V T Trang#Nhng vng trn khng ng tm#Th#V T Trang#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#p.Dung#270688## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020019000650030004000840070011000880080 00500099009001900104010000500123011001500128020001700143020000900160039000700169 013000700176020000400183#VN11.00155#VN11.00154#35000#Vi?t#H110T#895.9221#^214#T D Linh#Ht tng dng sng#Th#T D Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a128tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#p.Dung#270689#Th## 00572000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030004000720070035000760080005001110090 01900116010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181005001200185 005001200197005000600209005001400215005001500229039000700244013000700251#VN11.00 156#VN11.00157#35000#Vi?t#N114N#895.9221#^214#Nm nhnh lc bt#Th#T B Hng , on Th K, L Na...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a102tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T B Hng#on Th K#L Na#Cao Xun Thi#Thi Thnh Vn#p.d ung#270690## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020015000720030012000870070016000990080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185 039000700197013000700204#VN11.00158#VN11.00159#18000#Vi?t#NG558#895.92234#^214 #Nguyn Hng Lam#Ngi t than#Tiu thuyt#Nguyn Hng Lam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a145tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.dung#270691## 00478000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010015000490020022000640030012000860070015000980080005001130090 01900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183039000700195 013000700202020000300209#VN11.00160#VN11.00161#Vi?t#QU100T#895.92234#^214#Dng Ngc nh#Qu tng ca ma xun#Truyn & k#Dng Ngc nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a183tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#p.Dung#270692#K## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020011000630030022000740070009000960080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000700187013000700194020000800201#VN11.00162#VN11.00163#25000#Vi?t#M305K#895 .9223#^214#Sn Thu#Min k c#Tn vn - Truyn ngn#Sn Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#p.Dung#270693#T n vn## 00527000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460010017000510020022000680030033000900070017001230080005001400090 01900145010000500164011001500169020001700184020000900201020000700210039000700217 013000700224020000900231020000900240#VN11.00164#VN11.00165#Vi?t#NH556M#895.92284 08#^214#Nguyn Duy Chin#Nhng mnh i v li#Tp bt k - ghi chp - phng s# Nguyn Duy Chin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a182tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Bt k#p.Dung#270694#Ghi chp#Phng s## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020029000670030008000960070012001040080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020000400186 039000700190013000700197#VV11.00189#VV11.00190#55000#Vi?t#NG112X#895.9221#^214# L Tun Lc#Ngy xun i ving cnh cha#Tp th#L Tun Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a115tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#p.Dung#270695## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520010011000570020024000680030004000920070011000960080 00500107009001900112010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176 039000700180013000700187#VV11.00191#VV11.00192#45000#Vi?t#GI-551H#895.92214#^21 4#Quang Hoi#Gia hai b trng khut#Th#Quang Hoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#p.Dung#270696## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020035000680030012001030070012001150080 00500127009001900132010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197 039000400209013000700213#VV11.00193#VV11.00194#50000#Vi?t#NH556B#895.92234#^214 #Phong Doanh#Nhng bn tnh ca thi chin tranh#Tiu thuyt#Phong Doanh#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2011#^a331tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#27 0697## 00934000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570010012000620020036000740070084001100080005001940090 01100199010000500210011001500215005001900230005001600249006001600265006001600281 00600140029703900040031101300070031501500430032202000100036502000160037502000070 0391020000900398020000800407021015700415#VV11.00195#VV11.00196#VV11.00197#Vi?t#H 452G#394.26959731#^214#Bi Ch Bn#Hi Ging n Ph ng v n Sc#Bi Ch B n (ch.b.), L Th Hoi Phng, Bi Quang Thanh ; Dch: Nguyn Kim Mng...#^aH.# ^aTh gii#2010#^a710tr.^b21cm#L Th Hoi Phng#Bi Quang Thanh#Nguyn Kim Mn g#Trng Th Thu#Phm Minh c#Mai#270698#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vi t Nam#Hi Ging#Di tch lch s#L hi#Vit Nam#n Sc#Gii thiu v truyn thu yt Thnh Ging, khu di tch n Sc v din trnh l hi Ging Sc Sn trong cc ngy mng 6, mng 7, mng 8 thng ging hng nm## 00748000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020021000790070016001000080 00500116009002600121010000500147011001500152015003400167020000700201020001000208 020001100218020001100229039000400240021019500244013000700439#VV11.00198#VV11.001 99#VV11.00200#29000#Vi?t#L600T#530.14#^214#Phm Thc Tuyn#L thuyt ht c bn #Phm Thc Tuyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a240tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni#Vt l#L thuyt#Ht c bn#Gio trnh#Mai#Trnh by cc k in thc c bn v l thuyt ht c bn: i xng unitary ca hadron, c hc l ng t ca fermion, gii phng trnh Dirac, l thuyt trng chun c in v m hnh tiu chun...#270699## 01005000000000325000450002600110000002600110001100500140002200500190003604100050 00551810006000600820007000668080005000730020117000780070054001950080005002490090 02600254010000500280011001500285015007800300020001700378020002000395020000700415 03900040042202101790042600500160060500500180062100500170063901300070065602000160 0663#VV11.00201#VV11.00202#V Dng Ninh#Nguyn Phng Ngc#Vi?t#K600Y#025.17#^2 14#K yu hi tho khoa hc khai thc v pht huy gi tr ti liu lu tr trong nghin cu khoa hc x hi v nhn vn#V Dng Ninh, Nguyn Phng Ngc, Nguy n Vn Lanh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a359tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Ti liu lu tr# Nghin cu khoa hc#K yu#Mai#Gii thiu cc bo co khoa hc v tim nng, gi tr v nhu cu, hiu qu khai thc, gii php pht huy gi tr ca ti liu lu tr trong nghin cu khoa hc x hi v nhn vn#Nguyn Vn Lanh#V Th Minh H ng#Nguyn Xun Din#270700#Khoa hc x hi## 00844000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010011000540020041000650070011001060080005001170090 02600122010000500148011001500153015007800168020001100246020000900257020001000266 020001100276039000400287021023100291005001300522013000700535#VV11.00203#VV11.002 04#70000#Vi?t#GI-108T#495.91#^214#Vng Ton#Gio trnh ng php thc hnh tin g Nng#Vng Ton#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a331tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Ting Nng#Ng php#Thc hnh#Gio trnh#Mai#Trnh by cc kin thc v ng php thc hnh ti ng Nng vi cc cu to t, t loi, v t, cm t, tnh t v cu xt bnh d in cu trc, bao gm cu n v cu m rng cu, cu phn theo mc ch ni nn g v cc loi cu khc#Trn Tr Di#270701## 00991000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020029000520030058000810290037001390070078001760080 00500254009002600259010000500285011001500290015007800305005000700383005001100390 00500140040100500150041500500170043000600180044703900040046501300070046902101180 0476020000800594020001700602020001000619#VV11.00205#VV11.00206#125000#Vi?t#H105 H#495.1#^214#Hn hc Trung Quc th k XX#Vn t, ngn ng, vn hin, gio dc, t tng, trit hc#Chinese sinology in the 20th century#H an, Phng Kha, Chu Hu Quang... ; Nguyn Tun Cng tuyn chn, dch ch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a738tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#H an#Phng Kha#Chu Hu Quang#Chim Ngn Tn#Trnh Ch n Phong#Nguyn Tun Cng#Mai#270702#Gii thiu cc bi vit v vn t, ngn ng , vn hin, gio dc, t tng, trit hc ca Hn hc Trung Quc th k XX#Hn h c#Ting Trung Quc#Th k 20## 00926000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570010012000620020028000740070054001020080 00500156009002600161010000500187011001500192015009000207020000700297020001000304 020001100314039000400325005001900329005001300348013000700361021024400368#VV11.00 207#VV11.00209#VV11.00208#30000#Vi?t#GI-108T#910#^214#V Th Chn#Gio trnh a l i cng#V Th Chn (ch.b.), inh Th Thu Huyn, V Quc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a171tr.^b23cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trn g i hc Ngoi ng. Khoa Ngn ng v Vn ho Nga#a l#i cng#Gio trnh#Ma i#inh Th Thu Huyn#V Quc Thi#270703#Gm cc bi ging v a l i cng n h: tng quan v a l v h mt tri, tri t v h hnh tinh, cc vng kh h u, c im cc phn tri t Chu u, Chu , Chu Phi..., ngoi ra cn gii t hiu v a l v kh hu nc Nga, Vit Nam## 00908000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500010016000550020038000710070016001090080005001250090 02600130010000500156011001500161015005400176020001000230020000800240020001000248 020001100258039000400269013000700273021033800280#VV11.00210#VV11.00211#VV11.0021 2#Vi?t#GI-108T#540#^214#Nguyn ng c#Gio trnh ho hc i cng v v c#Ng uyn ng c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a203tr.^b23cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. i hc Thi Nguyn#Ho v c#Ho hc#i cng#Gio trnh#Ma i#270704#Gm cc vn chnh v cu to nguyn t v bng h thng tun hon c c nguyn t ho hc. Cu to phn t v lin kt ho hc. Nhit ng lc hc ca cc qu trnh ho hc, cn bng ho hc. Tc phn ng ho hc. Dung dch v cc qu trnh xy ra trong dung dch. Phn ng ho hc v dng in. Ho hc cc nguyn t h s v h p, d## 00710000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010015000470020057000620070015001190080005001340090026001390100 00500165011001500170015003400185020001700219020000800236039000400244021012700248 013000700375020001900382020000900401020001000410#VV11.00213#VV11.00214#Vi?t#452 M#378.9597#^214#Nguyn Vn o#i mi gio dc i hc v hot ng khoa hc c ng ngh#Nguyn Vn o#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a529tr.^b24cm#TTS g hi: i hc Quc gia H Ni#Gio dc i hc#i mi#Mai#Tp hp mt s bi vit phn nh mt t duy l lun ht sc su sc v y tm huyt v gio dc i h c v khoa hc cng ngh#270705#Khoa hc cng ngh#Vit Nam#Hot ng## 00892000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540010016000590020054000750030051001290070054001800080 00500234009002600239010000500265011001500270015005400285020000700339020000900346 02000090035502000110036403900040037502101310037900500170051000500110052701300070 0538020000900545#VV11.00215#VV11.00216#VV11.00217#Vi?t#GI-108T#915.972#^214#Trn Vit Khanh#Gio trnh a l trung du min ni pha Bc Vit Nam#Gio trnh dn g cho h cao hc chuyn ngnh a l#Trn Vit Khanh (ch.b.), Nguyn Vit Tin, V Nh Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#a l#Min ni#Trung du#Gio trnh#Mai#Gii thiu c im t nhin, dn c v cng ng cc dn tc, cng kinh t v pht trin vng trung du min ni pha Bc Vit Nam#Nguyn Vit Tin#V Nh Vn#27070 6#Vit Nam## 00849000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450010017000500020033000670070017001000080005001170090026001220100 00500148011001500153015004100168039000400209013000700213021024000220020001700460 020001600477020001000493020000800503020001600511020002000527#VV11.00218#VV11.002 19#Vi?t#V115H#398.0959755#^214#Nguyn nh Chc#Vn ho dn gian huyn ng Xun #Nguyn nh Chc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a547tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Mai#270707#Gii thiu khi qut chung v huyn n g Xun v cc di tch vn ho lch s, vn ho sinh tn, vn ho x hi, ngh ng hip, i sng tinh thn, vn ngh dn gian, tri thc dn gian v cc tr chi d n gian ca huyn ng Xun tnh Ph Yn#Vn ho dn gian#Vn ho lng x#ng X un#Ph Yn#Vn ho vt th#Vn ho phi vt th## 00813000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440010017000490020040000660070017001060080005001230090026001280100 00500154011001500159015004100174039000400215013000700219021027700226020000800503 020000800511020000700519020000900526#VV11.00221#VV11.00220#Vi?t#L302S#398.809597 #^214#Nguyn Ngha Dn#Lch s Vit Nam trong tc ng - ca dao#Nguyn Ngha Dn# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a249tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gi an Vit Nam#Mai#270708#Gii thiu khi qut tc ng ca dao v lch s. Nghin c u cc tiu ch xc nh tc ng ca dao v lch s, ni dung ca tc ng ca da o v lch s da theo tin trnh ca lch s dn tc qua cc thi k v nghin c u mt s c im ngh thut ca tc ng ca dao v lch s#Lch s#Tc ng#Ca d ao#Vit Nam## 00765000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440010012000490020041000610070029001020080005001310090026001360100 00500162011001500167015004100182039000400223013000700227021023200234020001700466 020000900483020000700492#VV11.00222#VV11.00223#Vi?t#TH305B#398.09597#^214#Bi V n Tam#Thin bn lc k huyn thoi t Sn Nam#Bi Vn Tam kho cu v b.s.#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Mai#270709#Gii thiu cc mu truyn k v 6 nhn vt k ti trn t V Bn: Tam Ranh i tng, Cng Bo i vng, Trng Lng Lng Th Vinh, B ch a Liu Hnh, B cha Thng Kh Trnh thi phi, Trn Th Ngc i, Qun cng Ng nh in#Vn ho dn gian#Nhn vt#V Bn## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030050000740070016001240220004001400040 01800144008000500162009001100167010000500178011001500183020001100198020000600209 020000800215020001400223005001600237039000400253013000700257#VV11.00224#VV11.002 25#21000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 2#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Mai#27 0710## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030050000740070016001240220004001400040 01800144008000500162009001100167010000500178011001500183020001100198020000600209 020000800215020001400223005001600237039000400253013000700257#VV11.00226#VV11.002 27#22500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a144tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Mai#27 0711## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030050000740070016001240220004001400040 01800144008000500162009001100167010000500178011001500183020001100198020000600209 020000800215020001400223005001600237039000400253013000700257#VV11.00228#VV11.002 29#29000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a176tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Mai#27 0712## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020051000490030011001000070066001110080005001770090 01100182010000500193011001400198020001000212020000600222020001400228005002300242 00500200026500500100028500500100029503900040030501200170030901300070032602000180 0333#VV11.00230#VV11.00231#40000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu b tr luyn tp k nng nghe ting Anh 6#Km a CD#Nguyn Th Thin Hng, Trn nh Nguyn L, Bch Ngc, Song Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Th Thin Hng#Trn nh Nguyn L#Bch Ngc#Song Phc#Mai#T sc h Bit ni#270713#K nng nghe hiu## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020051000490030011001000070066001110080005001770090 01100182010000500193011001400198020001000212020000600222020001400228005002300242 00500190026500500100028400500100029403900040030401200170030801300070032502000180 0332#VV11.00233#VV11.00232#40000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu b tr luyn tp k nng nghe ting Anh 7#Km a CD#Nguyn Th Thin Hng, Trn nh Nguyn L, Bch Ngc, Song Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Th Thin Hng#Trn Th Nguyn L#Bch Ngc#Song Phc#Mai#T sch Bit ni#270714#K nng nghe hiu## 00732000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070078000810040018001590080005001770090 01100182010000500193011001500198020000800213020000600221020000800227020001200235 02000080024702000110025502000120026602000140027800500140029200500150030600500180 0321005002000339039000400359013000700363#VV11.00234#VV11.00235#26000#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 7# Ngc Thng (ch.b.), Hong Th Hin, Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^ a183tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#S ch c thm# Ngc Thng#Hong Th Hin#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng Vn# Mai#270715## 00735000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070060000790220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001000201 02000140021100500200022500500190024500500160026400500170028000500220029703900040 0319013000700323020000800330020001200338020001100350#VV11.00236#VV11.00237#28000 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp thc hnh ng vn 7#Nguyn Thanh Chng, L Th Ging Hng, Trn Tin Thnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ng vn# Lp 7#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Thanh Chng#L Th Ging Hng#Tr n Tin Thnh#V Th Hng Thu#Nguyn Th Thanh Xun#Mai#270716#Vn hc#Tp lm v n#Ting Vit## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020051000490030011001000070066001110080005001770090 01100182010000500193011001400198020001000212020000600222020001400228005002300242 00500200026500500100028500500100029503900040030501300070030901200170031602000180 0333#VV11.00238#VV11.00239#37000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu b tr luyn tp k nng nghe ting Anh 8#Km a CD#Nguyn Th Thin Hng, Trn nh Nguyn L, Bch Ngc, Song Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a82tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Th Thin Hng#Trn nh Nguyn L#Bch Ngc#Song Phc#Mai#270717 #T sch Bit ni#K nng nghe hiu## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020051000490030011001000070066001110080005001770090 01100182010000500193011001400198020001000212020000600222020001400228005002300242 00500200026500500100028500500100029503900040030501300070030901200170031602000180 0333#VV11.00240#VV11.00241#34000#Vi?t#T103L#428#^214#Ti liu b tr luyn tp k nng nghe ting Anh 9#Km a CD#Nguyn Th Thin Hng, Trn nh Nguyn L, Bch Ngc, Song Phc#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Th Thin Hng#Trn nh Nguyn L#Bch Ngc#Song Phc#Mai#270718 #T sch Bit ni#K nng nghe hiu## 00643000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070044000790220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020000800163020000600171020000800177020001000185 02000080019502000110020302000120021402000140022600500130024000500130025300500160 0266039000400282013000700286#VV11.00242#VV11.00243#32000#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp thc hnh ng vn 9#Trn Th Hoa, V Th Hng, Trn Tin Thnh#T.1#^aH. #^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Thc hnh#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Th Hoa#V Th Hng#Trn Tin Thnh#Mai#27071 9## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070031001070080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174020000600182020000800188020001100196020001400207 005001400221005001600235039000400251013000700255#VV11.00244#VV11.00245#22000#Vi ?t#H561D#546.076#^214#Hng dn th nghim v bi tp thc nghim ho hc 9#Trn Quc c, Trn Trung Ninh#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Th nghim#Sch c thm#Trn Quc c#Trn Trung Ninh#Mai#270720## 00665000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070051000860220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020000800192020001100200 02000120021102000140022300500160023700500120025300500100026500500130027500500160 0288039000400304013000700308#VV11.00246#VV11.00247#43000#Vi?t#K305T#807#^214#Ki n thc b tr ng vn 11 nng cao#Nguyn Khc Phi (ch.b.), V Kim Bng, Trn Hi nh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a315tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vit# Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#V Kim Bng#Trn Hinh#Li Vn Hng#in h Thi Hng#Mai#270721## 00668000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070051000860220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020000800192020001100200 02000120021102000140022300500160023700500120025300500100026500500160027500500160 0291039000400307013000700311#VV11.00248#VV11.00249#38500#Vi?t#K305T#807#^214#Ki n thc b tr ng vn 11 nng cao#Nguyn Khc Phi (ch.b.), V Kim Bng, Trn Hi nh...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vit# Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#V Kim Bng#Trn Hinh#inh Thi Hng# Nguyn Xun Lc#Mai#270722## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520030069000860070058001550080005002130090 01100218010000500229011001500234005001600249005001400265005001400279005001100293 01300070030402000050031102000070031602000070032302000140033002000150034403900040 0359#VV11.00250#VV11.00251#38000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn 36 n luy n ton 12#n thi tt nghip trung hc ph thng. n thi vo i hc - cao ng# Don Minh Cng, Nguyn Sn H, Lu Xun Tnh, Li Vn T#^aH.#^aGio dc#2010#^ a275tr.^b24cm#Don Minh Cng#Nguyn Sn H#Lu Xun Tnh#Li Vn T#270723#Ton #Lp 12# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00764000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210043001480080 00500191009001100196010000500207011001500212020000700227020001300234020001200247 02000120025902000140027100500140028500500160029900500130031503900040032802000070 0332020001400339020001200353004001800365013000700383#VV11.00252#VV11.00253#50000 #Vi?t#GI-103T#530.076#^214#Gii ton v trc nghim vt l 12 nng cao#Bi Quan g Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.1#ng lc hc vt rn. Dao ng c. Sng c#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Vt l#ng lc hc#Dao ng c#Sng c hc#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#Mai#Lp 12#Gii bi ton#Trc nghim#Ti bn ln th 1#270724## 00647000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070054000790080005001330090011001380100 00500149011001500154020000800169020000700177020001200184020000800196020000900204 02000140021300500150022700500140024200500120025600500170026800500130028503900040 0298013000700302#VV11.00254#VV11.00255#32500#Vi?t#419H#807#^214#c - hiu vn bn ng vn 12#Nguyn L Hun (ch.b.), L Xun Giang, L Hng Mai...#^aH.#^aGi o dc#2010#^a235tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#K nng c#Vn bn#c hiu#Sch c t hm#Nguyn L Hun#L Xun Giang#L Hng Mai#Trng Vn Quang#Bi Xun Tn#Mai#2 70725## 00522000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070014000810220004000952210014000990080 00500113009001100118010000500129011001500134020000800149020001000157020000700167 020000700174020001400181005001400195039000400209013000700213#VV11.00256#VV11.002 57#39500#Vi?t#T103L#546#^214#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Nguyn Duy i#T.2# Ho hc v c#^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Lp 11#Lp 1 2#Sch c thm#Nguyn Duy i#Mai#270726## 00716000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020021000500030015000710070067000860040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192015003300207020000900240020000700249 02000060025602000150026200500150027700500120029200500120030400500170031603900040 0333020002200337013000700359#VV11.00259#VV11.00258#5100#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Sch gio vin#Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio vin#Bi Phng Nga #L Thu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Mai#Phng php ging dy#270727## 00682000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020007000500030015000570070049000720040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000220021902000150024100500130025600500110026900500120028000500140029200500150 0306039000400321013000700325#VV11.00260#VV11.00261#9900#Vi?t#T406M#372.7#^214#T on 1#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t # Trung Hiu#Phm Thanh Tm#Mai#270728## 00716000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070062000760040018001380080 00500156009001100161010000500172011001400177015003300191020000800224020000600232 02000220023802000150026000500130027500500190028800500170030700500170032400500140 0341039000400355013000700359#VV11.00262#VV11.00263#4600#Vi?t#108#372.83#^214# o c 1#Sch gio vin#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, L Th Tuyt Mai...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#o c#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lu Thu Thu#Ngu yn Th Vit H#L Th Tuyt Mai#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#Mai#270729## 00715000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020021000500030015000710070067000860040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192015003300206020000900239020000700248 02000060025502000150026100500150027600500120029100500120030300500170031503900040 0332013000700336020002200343#VV11.00264#VV11.00265#4600#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 2#Sch gio vin#Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio vin#Bi Phng Nga# L Thu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Mai#270730#Phng php ging dy## 00715000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070061000760040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176015003300191020000800224020000600232 02000220023802000150026000500130027500500150028800500200030300500170032300500140 0340039000400354013000700358#VV11.00266#VV11.00267#5200#Vi?t#108#372.83#^214# o c 2#Sch gio vin#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun H ng...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#o c#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lu Thu Thu#Ngu yn Hu Hp#Trn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#H Nht Thng#Mai#270731## 00693000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020013000530030015000660070050000810040018001310080 00500149009001100154010000500165011001500170015003300185020001100218020000600229 02000220023502000150025700500110027200500170028300500090030000500130030900500100 0322039000400332013000700336#VV11.00268#VV11.00269#11700#Vi?t#NGH250T#372.5#^21 4#Ngh thut 2#Sch gio vin#Hong Long, Nguyn Quc Ton, on Chi (ch.b.)...# Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a262tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ngh thut#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Long#Nguyn Q uc Ton#on Chi#L Minh Chu#Hong Ln#Mai#270732## 00724000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070075000790220004001540040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197015003300212020001100245 02000060025602000220026202000150028400500190029900500160031800500140033400500150 0348039000400363013000700367#VV11.00271#VV11.00270#14400#Vi?t#T306V#372.6#^214# Ting Vit 2#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.). Trn Mnh Hng, L Ph ng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a328tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#Mai#2707 33## 00719000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070072000790220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020001100242 02000060025302000220025902000150028100500190029600500160031500500120033100500150 0343039000400358013000700362#VV11.00272#VV11.00273#12700#Vi?t#T306V#372.6#^214# Ting Vit 2#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.) Nguyn Th Hnh, Nguyn T ri, Trn Hong Tu#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a296tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#Mai#270734## 00856000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070101001210220004002220080005002260090 01100231010000500242011001500247020000900262020000600271020001300277020001400290 00500150030400500110031900500090033000500150033900500130035400600150036700600180 0382039000400400013000700404015008300411#VV11.00275#VV11.00274#32000#Vi?t#H411 #373.18#^214#Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 8#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), H V Bnh, Trn Cc... ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Gio dc#Lp 8#K nng sng#Sch c thm#Trn Thi Kin#H V Bnh#Trn Cc#Hong Tn Ninh#L Kh i Minh#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#Mai#270735#Tn sch ngoi ba: Hot n g thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh## 00840000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070112001210220004002330080005002370090 01100242010000500253011001500258020000900273020000600282020001300288020001400301 00500150031500500090033000500110033900500130035000600150036303900040037801500830 0382013000700465006001800472#VV11.00276#VV11.00277#30000#Vi?t#H411#373.18#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 8#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Trn Cc, H V Bnh, L Khi Minh ; Bin dch: Dng Minh H o, Kiu ng T Linh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Gio dc#Lp 8#K nng sng#Sch c thm#Trn Thi Kin#Trn Cc#H V Bnh#L Khi Minh#Dng Mi nh Ho#Mai#Tn sch ngoi ba: Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh#270736#Kiu ng T Linh## 00640000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070014000950040018001090080005001270090 01100132010000500143011001500148021013300163020000900296039000400305020001800309 020001400327013000700341005001400348#VV11.00278#VV11.00279#17500#Vi?t#M458T#372 .21#^214#101 tr chi dn gian dnh cho tr mm non#L Bch Tuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Gii thiu cc tr chi dn gian thng t hng, tr chi dn gian vi li ng dao v tr chi dn gian bng tay dnh cho tr mm non#Mu gio#Mai#Tr chi dn gian#Sch mu gio#270737#L Bch Tuyt## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070040000960040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001000190020000900200020000700209020001400216 005001500230005000900245005001400254039000400268013000700272020000800279#VV11.00 281#VV11.00280#26000#Vi?t#H103M#372.652#^214#25 luyn thi Olympic ting Anh tiu hc#Phm Tr Thin, Kim Hng, Trn Thu Ngn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a199tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc# thi#Sch c thm#Phm Tr Thin#Ki m Hng#Trn Thu Ngn#Mai#270738#Olimpic## 00700000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460010013000510020046000640070013001100040018001230080 00500141009001100146010000500157011001400162021020600176020000900382020001300391 039000400404013000700408020000700415#VV11.00282#VV11.00283#10000#Vi?t#GI-108D#6 49#^214#L Bch Ngc#Gio dc k nng sng cho tr t 5 n 6 tui#L Bch Ngc# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Cung cp cho tr nhng tri thc v gio dc k nng sng, a ra nhng phng tin v hnh thc gio dc tr m cc bc ph huynh p dng s c th gio dc con tt v lm c cng vic hng ngy ca mnh#Gio dc#K nng sng#Mai#270739#Tr em## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430030013000650070019000780080005000970090011001020100 00500113011001400118012001700132020001800149020000900167020001300176005000900189 005000900198039000400207013000700211#VV11.00284#12000#Vi?t#T312B#895.9223#^214# Tnh bn u phi th#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a15t r.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi#Minh Thi#Mai#270740## 00492000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070019000740080005000930090011000980100 00500109011001400114012001700128020001800145020000900163020001300172005000900185 005000900194039000400203013000700207#VV11.00285#12000#Vi?t#KH500R#895.9223#^214 #Khu rng nhn i#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b 21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi#Minh Thi# Mai#270741## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020036000430030013000790070019000920080005001110090011001160100 00500127011001400132012001700146020001800163020000900181020001300190005000900203 005000900212039000400221013000700225#VV11.00286#12000#Vi?t#C514P#895.9223#^214# Cuc phiu lu ca nhng ch g nh#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Minh Hi#Minh Thi#Mai#270742## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070020000740080005000940090011000990100 00500110011001400115012001700129020001800146020000900164020001300173005000900186 005001000195039000400205013000700209#VV11.00287#12000#Vi?t#309#895.9223#^214# iu ng s nht#Truyn tranh#Minh Ch, Trung Hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^ b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Ch#Trung H i#Mai#270743## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430030013000720070018000850080005001030090011001080100 00500119011001400124012001700138020001800155020000900173020001300182005000900195 005000800204039000400212013000700216#VV11.00288#12000#Vi?t#B454N#895.9223#^214# Bn ngi bn chn rng xanh#Truyn tranh#Minh Hi, Ng Tn#^aH.#^aGio dc#2010 #^a16tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi #Ng Tn#Mai#270744## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070020000750080005000950090011001000100 00500111011001400116012001700130020001800147020000900165020001300174005000900187 005001000196039000400206013000700210#VV11.00289#12000#Vi?t#C430S#895.9223#^214# Con si b mc la#Truyn tranh#Minh Ch, Trung Hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr. ^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Ch#Trung H i#Mai#270745## 00487000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070019000690080005000880090011000930100 00500104011001400109012001700123020001800140020000900158020001300167005000900180 005000900189039000400198013000700202#VV11.00290#12000#Vi?t#C430T#895.9223#^214# Con tru m#Truyn tranh#Minh Ch, Minh Nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b21cm# T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Ch#Minh Nh#Mai#2 70746## 00489000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070019000710080005000900090011000950100 00500106011001400111012001700125020001800142020000900160020001300169005000900182 005000900191039000400200013000700204#VV11.00291#12000#Vi?t#252#895.9223#^214# ch i du lch#Truyn tranh#Minh Ch, Minh Nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b21c m#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Ch#Minh Nh#Mai #270747## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030013000540070019000670080005000860090011000910100 00500102011001400107012001700121020001800138020000900156020001300165005000900178 005000900187039000400196013000700200#VV11.00292#12000#Vi?t#L106G#895.9223#^214# Lng ging#Truyn tranh#Minh Hi, c Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi#c Minh#Mai#270 748## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020025000440030013000690070020000820080005001020090011001070100 00500118011001400123012001700137020001800154020000900172020001300181005000900194 005001000203039000400213013000700217#VV11.00293#12000#Vi?t#CH519N#895.9223#^214 #Chut nh v cy bt ch#Truyn tranh#Minh Ch, Trung Hi#^aH.#^aGio dc#2010# ^a15tr.^b21cm#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Ch# Trung Hi#Mai#270749## 00489000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070019000710080005000900090011000950100 00500106011001400111012001700125020001800142020000900160020001300169005000900182 005000900191039000400200013000700204#VV11.00294#12000#Vi?t#H103A#895.9223#^214# Hai anh em gu#Truyn tranh#Minh Hi, Minh Nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b21c m#T sch Tui th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Hi#Minh Nh#Mai #270750## 00809000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070102001210220004002230080005002270090 01100232010000500243011001500248020000900263020000600272020001300278020001400291 00500150030500500120032000500120033200600150034400600180035903900040037701300070 0381015008300388#VV11.00295#VV11.00296#30000#Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng t hc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 6#B.s.: Trn Thi Kin ( ch.b.), L Bch Yn, Du Bnh Lm ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh# T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Gio dc#Lp 6#K nng sng#Sch c th m#Trn Thi Kin#L Bch Yn#Du Bnh Lm#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh#Mai#27 0751#Tn sch ngoi ba: Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho h c sinh## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520030032000970070068001290080005001970090 01100202010000500213011001400218020001100232020000900243020002000252020001400272 005001300286005001300299005001500312005001600327039000400343013000700347#VV11.00 297#VV11.00298#7000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Ch nhng tm gng hiu hc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht# Trnh Trng Nam#Mai#270752## 00503000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490070017001220080005001390090011001440100 00500155011001500160020001200175020002000187020001400207005001700221039000400238 013000700242#VV11.00300#VV11.00299#25000#Vi?t#M458S#511#^214#Mt s chuyn t on t hp bi dng hc sinh gii trung hc ph thng#Phm Minh Phng#^aH.#^aG io dc#2010#^a179tr.^b24cm#Ton t hp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm M inh Phng#Mai#270753## 00685000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020027000570030016000840070046001000080005001460090 01100151010000500162011001500167020001000182020000800192020001400200005001200214 03900040022602000180023002000160024802000090026400500140027300500150028700500110 0302005001500313013000700328#VV11.00301#VV11.00302#72000#Vi?t#GI-106V#895.92209 #^214#Ging vn vn hc Vit Nam#Trung hc c s#Trn Th An, Phan Huy Dng, o n nh Dng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a535tr.^b24cm#Ging vn#Vn hc#Sch c th m#Trn Th An#Mai#Phn tch vn hc#Trung hc c s#Vit Nam#Phan Huy Dng#on nh Dng# Kim Hi#Nguyn Hu Sn#270754## 00578000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020048000530070013001010080005001140090011001190100 00500130011001400135015007900149020000500228020001600233020001400249020001300263 005001300276039000400289013000700293#VV11.00304#VV11.00305#13500#Vi?t#GI-103B#5 11.3#^214#Gii bi ton bng cch lp phng trnh THCS#Nguyn Thin#^aH.#^aGi o dc#2010#^a91tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Gii bi ton bng cch lp phng trnh trung hc c s#Ton#Trung hc c s#Gii bi ton#Phng trnh#Nguyn Thin#Mai#270755## 00536000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020081000520070013001330080005001460090011001510100 00500162011001500167020002000182020002000202020000800222020001400230013000700244 039000600251005001300257#VV11.00306#VV11.00307#29000#Vi?t#M458S#516.23#^214#Mt s chuyn hnh hc khng gian bi dng hc sinh gii trung hc ph thng# Thanh Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Ph thng tru ng hc#Bi tp#Sch c thm#270756#TDung# Thanh Sn## 00629000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020051000540030085001050070018001900080005002080090 01100213010000500224011001500229020000800244020001600252020000800268020001400276 004001800290013000700308039000600315005001800321#VV11.00308#VV11.00309#47000#Vi ?t#NH556C#546.076#^214#Nhng chuyn hay v kh ho hc trung hc c s#Sch t ham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#H ong Thnh Chung#^aH.#^aGio dc#2010#^a327tr.^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Ti bn ln th 1#270757#TDung#Hong Thnh Chung## 00772000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490010012000540020051000660070012001170080005001290090 01100134010000500145011001500150021025000165020002200415020001600437020001300453 020001500466013000700481039000600488#VV11.00310#VV11.00311#36000#Vi?t#GI-108D#3 73.18#^214#Lc Th Nga#Gio dc k nng sng cho hc sinh trung hc c s#Lc Th Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v gio dc k nng sng cho hc sinh trung hc c s, phng php dy hc tch hp k n ng sng vo hot ng gio dc ngoi gi ln lp v gii thiu mt s chuyn gio dc k nng sng cho hc sinh trung hc c s#Phng php ging dy#Trung hc c s#K nng sng#Sch gio vin#270758#TDung## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020037000810030067001180290 02600185007001600211022000400227008000500231009001100236010000500247011001500252 021018500267020001100452020001000463013000700473039000600480005001600486#VV11.00 312#VV11.00314#VV11.00313#85000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit dnh cho ngi nc ngoi#Sch s dng vi vit in t Smart-Talk v sch in t Easy-Talk#Vietnamese for foreigners#Phan Vn Ging#T.1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a141tr.^b24cm#Gii thiu s lc v ng php ting Vit, mt s on hi t hoi v mu cu ting Vit cn bn thng dng trong cuc sng nh khi cho hi, lm quen, hi gi, hi quc tch, i hc...#Ting Vit#Giao tip#270759#TDung#P han Vn Ging## 00788000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020037000700030067001070290026001740070 01600200022000400216008000500220009001100225010000500236011001500241021018000256 020001100436020001000447013000700457039000600464005001600470#VV11.00315#VV11.003 16#85000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit dnh cho ngi n c ngoi#Sch s dng vi vit in t Smart-Talk v sch in t Easy-Talk#Vietn amese for foreigners#Phan Vn Ging#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a165tr.^b24cm#Gi i thiu mt s on hi thoi v mu cu ting Vit cn bn thng dng trong cu c sng nh khi i thm bn, ch tri cy, ni v ngh nghip, ti phng khm, d tic ci...#Ting Vit#Giao tip#270760#TDung#Phan Vn Ging## 00805000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020037000700030067001070290026001740070 01600200022000400216008000500220009001100225010000500236011001500241021019700256 020001100453020001000464013000700474039000600481005001600487#VV11.00317#VV11.003 18#75000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit dnh cho ngi n c ngoi#Sch s dng vi vit in t Smart-Talk v sch in t Easy-Talk#Vietn amese for foreigners#Phan Vn Ging#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Gi i thiu mt s on hi thoi v mu cu ting Vit cn bn thng dng trong cu c sng nh ni v mn n Vit Nam, ngy Tt Nguyn n, cc thnh ph ln Vi t Nam, tn gio ca ngi Vit...#Ting Vit#Giao tip#270761#TDung#Phan Vn Gi ng## 00777000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020037000700030067001070290026001740070 01600200022000400216008000500220009001100225010000500236011001500241021016900256 020001100425020001000436013000700446039000600453005001600459#VV11.00319#VV11.003 20#75000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Phan Vn Ging#Ting Vit dnh cho ngi n c ngoi#Sch s dng vi vit in t Smart-Talk v sch in t Easy-Talk#Vietn amese for foreigners#Phan Vn Ging#T.4#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Gi i thiu mt s on hi thoi v mu cu ting Vit cn bn thng dng trong cu c sng nh hi v thi tit, vn ti, tn hiu giao thng, cc hot ng gii t r...#Ting Vit#Giao tip#270762#TDung#Phan Vn Ging## 00721000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020021000510030015000720070063000870040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189015003300204020000900237020000700246 02000150025300500100026800500110027800500160028900500130030502000220031800500180 0340013000700358039000600365#VV11.00321#VV11.00322#Vi?t#S312H#570.71#^214#9600# Sinh hc 10 nng cao#Sch gio vin#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a216tr.^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Sch gio vin#V Vn V#V c Lu#Ng uyn Nh Hin#Ng Vn Hng#Phng php ging dy#Nguyn nh Quyn#270763#TDung# # 00728000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020019000530030015000720070068000870040018001550080 00500173009001100178010000500189011001500194015003300209020000700242020000700249 02000150025600500160027100500120028700500140029900500130031302000220032600500170 0348013000700365039000600372#VV11.00323#VV11.00324#Vi?t#V124L#530.071#^214#12300 #Vt l 10 nng cao#Sch gio vin#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Phm Qu T (c h.b.), Lng Tt t...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 10#Sch gio vin#Nguyn Th Khi#Phm Qu T#Lng Tt t#L Chn Hng#Phng php ging dy#Nguyn Ngc Hng#270764 #TDung## 00706000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140006000470020021000530030015000740070075000890040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203015003300218020000900251020000700260 02000150026700500110028200500140029300500130030700500130032002000220033301300070 0355039000600362#VV11.00325#VV11.00326#Vi?t#H312H#516.0071#^214#7000#Hnh hc 1 0 nng cao#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Bi Vn Ngh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10#Sch gio vin#on Qunh#Vn Nh C ng#Phm V Khu#Bi Vn Ngh#Phng php ging dy#270765#TDung## 00735000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030015000730070071000880040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198015003300213020000700246020000700253 02000150026000500110027502000220028600500160030800500170032400500160034100500150 0357013000700372039000600379#VV11.00327#VV11.00328#13200#Vi?t#103S#512.0071#^2 14#i s 10 nng cao#Sch gio vin#on Qunh ( tng ch.b.), Nguyn Huy oan ( ch.b.), Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Lp 10#Sch gio vin#on Qunh#Phn g php ging dy#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#Trn Vn Vung #270766#TDung## 00806000000000397000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020020000510030015000710070065000860220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020000800242 02000070025002000220025702000150027900500130029400500090030700500170031600500140 0333005001700347013000700364039000600371020000800377020001200385020001100397#VV1 1.00329#VV11.00330#8600#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 10 nng cao#Sch gio vi n#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#N g vn#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Nguyn ng ip#270767#TDung#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit## 00776000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520030015000870070058001020040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199015003300214020002200247020001200269 02000070028102000150028800500140030300500140031700500170033100500130034800500180 0361020002200379013000700401039000600408#VV11.00331#VV11.00332#5000#Vi?t#H411# 373.246#^214#Hot ng gio dc hng nghip 11#Sch gio vin#Phm Tt Dong (ch .b.), ng Danh nh, Nguyn Dc Quang...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010# ^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Ngh nghi p#Lp 11#Sch gio vin#Phm Tt Dong#ng Danh nh#Nguyn Dc Quang#Trn Mai Th u#Nguyn Th Trng#Phng php ging dy#270768#TDung## 00721000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030015000730070061000880040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188015003300203020000800236020000700244 02000220025102000150027300500140028800500140030200500150031600500140033100500130 0345013000700358039000600365#VV11.00333#VV11.00334#14400#Vi?t#H401H#546.071#^21 4#Ho hc 11 nng cao#Sch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Trn Quc c, Phm Tun Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a328tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Xun Trng#Trn Quc c#Phm Tun Hng#on Vit Nga#L Trng Tn#270769#TDung# # 00721000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020021000520030015000730070063000880040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190015003300205020000900238020000700247 02000220025402000150027600500100029100500110030100500160031200500140032800500160 0342013000700358039000600365#VV11.00335#VV11.00336#9200#Vi?t#S312H#571.071#^214 #Sinh hc 11 nng cao#Sch gio vin#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu, Nguyn Nh Hin (ch.b.)...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a208tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin# V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh Hin#Trn Vn Kin#Nguyn Duy Minh#270770#TDung# # 00719000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030015000740070063000890040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000900239020000700248 02000220025502000150027700500100029200500160030200500110031800500150032900500120 0344013000700356039000600363#VV11.00337#VV11.00338#15500#Vi?t#S312H#576.071#^21 4#Sinh hc 12 nng cao#Sch gio vin#V Vn V (tng ch.b.), Nguyn Nh Hin, V c Lu (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a359tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin #V Vn V#Nguyn Nh Hin#V c Lu#Trnh nh t#Chu Vn Mn#270771#TDung## 00738000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030015000730070073000880040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200015003300215020000800248020000700256 02000220026302000150028500500140030000500190031400500140033300500140034700500140 0361013000700375039000600382#VV11.00339#VV11.00340#14900#Vi?t#H401H#546.071#^21 4#Ho hc 12 nng cao#Sch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), Trn Quc c...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a344tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 12#Phng php ging dy#Sch g io vin#L Xun Trng#Nguyn Xun Trng#Trn Quc c#on Vit Nga#Cao Th Th ng#270772#TDung## 00806000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030015000720070065000870220004001520040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000800243 02000070025102000220025802000150028000500130029500500090030800500170031700500140 0334005001600348013000700364039000600371020000800377020001200385020001100397#VV1 1.00341#VV11.00342#10600#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 12 nng cao#Sch gio v in#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Nguyn Th Bnh#270773#TDung#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit## 00767000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140006000470020010000530030015000630070071000780040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188015003300203020000700236020001200243 02000070025502000150026200500090027702000220028602000090030800500180031700500180 0335005001400353005001300367013000700380039000600387#VV11.00343#VV11.00344#Vi?t# 301L#330.9597#^214#8500#a l 10#Sch gio vin#L Thng (tng ch.b.), Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Nguyn Kim Chng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#a kinh t#Lp 12#Sch gio vin#L Thng#Phng php ging dy#Vit Nam#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Kim C hng#Phm Xun Hu#ng Duy Li#270774#TDung## 00900000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020022000510070034000730080005001070090011001120100 00500123011001500128020000800143020001000151020001800161005001600179001001700195 021035400212020000900566020001000575013000700585039000600592#VV11.00345#VV11.003 46#Vi?t#T311H#005.5#^214#40000#Tin hc cho gio vin#Nguyn Ch Trung, Nguyn T h Thm#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Tin hc#Gio vin#Phn mm my tnh# Nguyn Th Thm#Nguyn Ch Trung#Hng dn gio vin cch t chc v qun l cc tp ti liu trn my tnh, s dng cc ng dng trn Windows, son gio n tr n my tnh, thit k bi ging in t bng phn mm Power Point, xy dng ngn hng thi, to thi v p n, cch s dng mt s cng c v phn mm tin ch khc trong vic ging dy v khai thc thng tin trn Internet#ng dng#Gin g dy#270775#TDung## 00685000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070049000730040018001220080 00500140009001100145010000500156011001500161015003300176020000500209020000600214 02000220022002000150024200500130025700500110027000500120028100500140029300500150 0307013000700322039000600329#VV11.00347#VV11.00348#12700#Vi?t#T406B#372.7#^214# Ton 3#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a296tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#270776#TDung## 00732000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070059000790220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181015003300196020001100229 02000060024002000220024602000150026800500190028300500130030200500170031500500140 0332005001100346039000600357013000700363#VV11.00349#VV11.00350#12300#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 3#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip , L Th Tuyt Mai#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a288tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio v in#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc ip#L Thi Tuyt Mai#Bi Minh Ton#Nguyn Tr#TD ung#270777## 00696000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020013000530030015000660070050000810040018001310080 00500149009001100154010000500165011001500170015003300185020001100218020000600229 02000220023502000150025700500110027200500170028300500090030000500140030900500100 0323013000700333039000600340#VV11.00351#VV11.00352#11700#Vi?t#NGH250T#372.5#^21 4#Ngh thut 3#Sch gio vin#Hong Long, Nguyn Quc Ton, on Chi (ch.b.)...# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a264tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ngh thut#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Long#Nguyn Q uc Ton#on Chi#Hn Ngc Bch#Hong Ln#270778#TDung## 00706000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070076000760040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020000600247 02000220025302000150027500500130029000500150030300500200031800500170033801300070 0355039000600362#VV11.00353#VV11.00354#7000#Vi?t#108#372.83#^214#o c 3#S ch gio vin#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng, Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o c#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lu Thu Thu# Nguyn Hu Hp#Trn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#270779#TDung## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020010000520030015000620070066000770040018001430080 00500161010000500166011001500171015003300186020000800219020000600227020002200233 02000150025500500140027000500140028400500160029800500110031401300070032503900060 0332#VV11.00355#VV11.00356#7600#Vi?t#TH250D#372.86#^214#Th dc 4#Sch gio vi n#Trn ng Lm (ch.b.), ng c Thao, Trn nh Thun, V Th Th#Ti bn ln th 6#^aH.#2011#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Lp 4#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Trn ng Lm#ng c Thao#Trn nh Thun#V Th Th#270780#TDung## 00688000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070047000760040018001230080 00500141009001100146010000500157011001400162015003300176020000800209020000600217 02000220022302000150024500500110026000500130027100500100028400500120029400500190 0306013000700325039000600332#VV11.00357#VV11.00358#3700#Vi?t#120N#372.87#^214# m nhc 4#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Long#L Minh Chu#Hong L n#L c Sang#Nguyn Honh Thng#270781#TDung## 00708000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070057000760040018001330080 00500151009001100156010000500167011001400172015003300186020000800219020000600227 02000220023302000150025500500130027000500160028300500150029900500170031400500140 0331013000700345039000600352#VV11.00359#VV11.00360#3700#Vi?t#108#372.83#^214# o c 4#Sch gio vin#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp.. .#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a71tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o c#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lu Thu Thu#Nguyn V it Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#270782#TDung## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020011000530030015000640070040000790040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158015003300173020000900206020000600215 020002200221020001500243005001600258013000700274039000600281001001500287#VV11.00 361#VV11.00362#11700#Vi?t#KH401H#372.35#^214#Khoa hc 4#Sch gio vin#Bi Ph ng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khoa hc#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lng Vit Thi#270783#TDung#Bi Phng Nga## 00735000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510030015000710070076000860040018001620080 00500180009001100185010000500196011001500201015003300216020000800249020000700257 02000060026402000150027000500160028500500170030100500190031800500130033702000220 0350013000700372039000600379#VV11.00363#VV11.00364#6000#Vi?t#L302S#372.89#^214# Lch s v a l 4#Sch gio vin#Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Tuyt Nga, Ng uyn Minh Phng, Phm Th Sen#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 4#Sch gio vin#Nguyn Anh Dng#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng#Phm Th Sen#Phng php ging dy #270784#TDung## 00705000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500030015000610070056000760040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171015003300186020000900219020000600228 02000220023402000150025600500170027100500160028800500100030400500130031400500150 0327013000700342039000600349#VV11.00365#VV11.00366#8000#Vi?t#M300T#372.5#^214#M thut 4#Sch gio vin#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn... #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#M thut#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Quc Ton#Ngu yn Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#270785#TDung## 00741000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070061000790220004001400040 01800144008000500162009001100167010000500178011001500183015003300198020001100231 02000060024202000220024802000150027000500190028500500160030400500130032000500210 0333005001200354039000600366013000700372#VV11.00367#VV11.00368#13200#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 4#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Cao C ng, Vit Hng...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a304tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#L H u Tnh#TDung#270786## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500030015000610070058000760040018001340080 00500152009001100157010000500168011001400173015003300187020000900220020000600229 02000220023502000150025700500090027200500070028100500180028800500130030601300070 0319039000600326#VV11.00369#VV11.00370#3400#Vi?t#K300T#372.5#^214#K thut 4#S ch gio vin#on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#K thut#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#on Chi#V Hi#Nguyn Hunh Li u#Trn Th Thu#270787#TDung## 00686000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070051000730040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163015003300178020000500211020000600216 02000220022202000150024400500130025900500110027200500140028300500120029700500140 0309013000700323039000600330#VV11.00371#VV11.00372#14400#Vi?t#T406B#372.7#^214# Ton 4#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a328tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ton#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#270788#TDung## 00743000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070063000790220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001100233 02000060024402000220025002000150027200500190028700500150030600500160032100500200 0337005001100357013000700368039000600375#VV11.00373#VV11.00374#15600#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 5#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a352tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Ng uyn Tr#270789#TDung## 00742000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070063000790220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001100233 02000060024402000220025002000150027200500190028700500150030600500160032100500180 0337005001200355013000700367039000600374#VV11.00375#VV11.00376#13200#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 5#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Nguyn Th Hnh...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a304tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#L H u Tnh#270790#TDung## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070047000760040018001230080 00500141010000500146011001400151015003300165020000800198020000600206020002200212 02000150023400500110024900500130026000500100027300500120028300500120029501300070 0307039000600314#VV11.00377#VV11.00378#3700#Vi?t#120N#372.87#^214#m nhc 5#S ch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Ti bn ln th 5#^a H.#2010#^a79tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Long#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#L Anh T un#270791#TDung## 00685000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070057000760040018001330080 00500151010000500156011001400161015003300175020000800208020000600216020002200222 02000150024400500130025900500160027200500150028800500170030300500140032001300070 0334039000600341#VV11.00379#VV11.00380#4200#Vi?t#108#372.83#^214#o c 5#S ch gio vin#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#Ti bn l n th 5#^aH.#2010#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o c#Lp 5#P hng php ging dy#Sch gio vin#Lu Thu Thu#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp# Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#270792#TDung## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020011000530030015000640070040000790040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158015003300173020000900206020000600215 020002200221020001500243005001600258013000700274039000600281001001500287#VV11.00 382#VV11.00383#12300#Vi?t#KH401H#372.35#^214#Khoa hc 5#Sch gio vin#Bi Ph ng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a224tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khoa hc#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lng Vit Thi#270793#TDung#Bi Phng Nga## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020010000520030015000620070066000770040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000800230020000600238 02000220024402000150026600500140028100500140029500500160030900500110032501300070 0336039000600343#VV11.00384#VV11.00385#8000#Vi?t#TH250D#372.86#^214#Th dc 5#S ch gio vin#Trn ng Lm (ch.b.), ng c Thao, Trn nh Thun, V Th Th# Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn ng Lm#ng c Thao#Trn nh Thun#V Th Th#270794#TDung## 00705000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500030015000610070056000760040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171015003300186020000900219020000600228 02000220023402000150025600500170027100500160028800500100030400500130031400500150 0327013000700342039000600349#VV11.00386#VV11.00387#9900#Vi?t#M300T#372.5#^214#M thut 5#Sch gio vin#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn... #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#M thut#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Quc Ton#Ngu yn Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#270795#TDung## 00733000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470010015000520020029000670070015000960220004001110040 02900115008000500144009001400149010000500163011001400168021015700182020000800339 020000600347020002200353020001500375039000700390013000700397005001500404#VV11.00 388#VV11.00389#8000#Vi?t#TH308K#372.83#^214#Nguyn Hu Hp#Thit k bi ging o c 1#Nguyn Hu Hp#T.1#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a50tr.^b24cm#Gii thiu c th tng bc thit k bi ging o c lp 1 gm: mc tiu, ti liu v phng tin dy hc km theo cc hot ng dy - hc tng bi c th#o c#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#270796#Ngu yn Hu Hp## 00816000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010012000530020030000650070012000950220004001070040 09400111008000500205009001400210010000500224011001500229021015800244020000900402 02000060041102000100041702000220042702000150044903900070046401300070047100500120 0478#VV11.00390#VV11.00391#24000#Vi?t#TH308K#372.35#^214#Phm Thu H#Thit k b i ging khoa hc 4#Phm Thu H#T.2#Ti bn ln th 1 c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a183t r.^b24cm#Gii thiu mc tiu, dng dy hc v cc hot ng dy hc ch yu t rong mn khoa hc lp 4 vi nhng ch : Vt cht v nng lng, thc vt v ng vt#Khoa hc#Lp 4#Bi ging#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#2707 97#Phm Thu H## 00769000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010018000530020030000710030016001010070032001170040 02800149008000500177009001400182010000500196011001500201021016000216020000900376 020000600385020002200391020001500413005001300428039000700441013000700448#VV11.00 392#VV11.00393#27000#Vi?t#TH308K#580.71#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi gi ng sinh hc 6#Trung hc c s#Trn Khnh Phng, inh Mai Anh#Ti bn c sa ch a b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a211tr.^b24cm#Trnh by cc bc ging dy m n sinh hc lp 6 gm: mc tiu bi hc, dng dy hc, v phng php kim tra , nh gi ni dung bi hc theo ch thc vt#Sinh hc#Lp 6#Phng php gin g dy#Sch gio vin#inh Mai Anh#P.Dung#270798## 00825000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020029000690030016000980070036001140220 00400150004002900154008000500183009001400188010000500202011001500207021012600222 02000110034802000080035902000120036702000060037902000220038502000150040700500100 0422039000700432013000700439005001700446#VV11.00394#VV11.00395#42000#Vi?t#TH308 K#807.1#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 6#Trung hc c s#Nguy n Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a340tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chun b , hot ng dy hc cc bi c th trong chng trnh ng vn lp 6#Ting Vit# Vn hc#Tp lm vn#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Dn#P.Dung# 270799#Nguyn Vn ng## 00791000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020039000670030016001060070030001220080 00500152009001400157010000500171011001500176021020800191020001800399020000600417 020002200423020001500445005001500460039000700475013000700482#VV11.00396#VV11.003 97#20000#Vi?t#TH308K#170.71#^214#H Thanh Din#Thit k bi ging gio dc cng dn 7#Trung hc c s#H Thanh Din, H Thanh Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1 55tr.^b24cm#Hng dn c th tng bc thit k bi ging mn gio dc cng dn lp 7 bao gm: mc tiu bi hc, phng php ging dy, chun b ti liu, phn g tin dy hc cng cc hot ng dy v hc cc bi c th#Gio dc cng dn#L p 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#H Thanh Huyn#P.Dung#270800## 00859000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020029000560030016000850070085001010040028001860080 00500214009001400219010000500233011001500238021012900253020000800382020000600390 02000220039602000150041800500180043300500170045100500220046800500170049003900070 0507013000700514#VV11.00398#VV11.00399#34000#Vi?t#TH308K#959.70071#^214#Thit k bi ging lch s 7#Trung hc c s#Nguyn Th Phng (ch.b.), Nguyn Th Thc h, Nguyn Th Khi Trang, Nguyn Bch Trm#Ti bn c sa cha b sung#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a274tr.^b24cm#Gii thiu trnh t cc bc thit k bi ging l ch s lp 7 gm: mc tiu, phng tin v tin trnh dy - hc tng bi c th#L ch s#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Phng#Nguyn Th T hch#Nguyn Th Khi Trang#Nguyn Bch Trm#P.Dung#270801## 00841000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010012000540020029000660030016000950070032001110220 00400143005001100147008000500158009001400163010000500177011001500182021024100197 02000080043802000060044602000220045202000150047403900070048901300070049600500120 0503#VV11.00400#VV11.00401#36000#Vi?t#TH308K#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 9#Trung hc c s#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.2#V Minh H#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Hng dn gio vin son gio n ho h c lp 9 c th v: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, tin t rnh bi ging v phi kim, bng tun hon cc nguyn t ho hc, hirocacbon, nh in liu, dn xut ca hirocacbon, polime#Ho hc#Lp 9#Phng php ging dy#S ch gio vin#P.Dung#270802#Cao C Gic## 00793000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070053000950220004001480080 00500152009001400157010000500171011001500176021012100191020000500312020000600317 02000220032302000150034500500160036000500140037600500110039000500170040100500110 0418039000700429013000700436#VV11.00402#VV11.00403#49000#Vi?t#TH308K#510.71#^21 4#Thit k bi ging ton 9#Trung hc c s#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu H ng, L Th Hoa..#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a515tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh dy hc mn ton lp 9, c th v i s v hnh hc#Ton#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn Th Thnh# Th Ni#P.Dung#270803## 00478000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390070032000620220004000940080005000980090014001030100 00500117011001400122020001100136020000600147020001400153005001600167005001500183 039000700198013000700205#VV11.00404#8500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 1#Hong Vn Thung, Nguyn c Hu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a95tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Hong Vn Thung#Nguyn c Hu#P.Dung#270804## 00453000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240020023000290070030000520220004000820080005000860090014000910100005001050110 01500110020001100125020000600136020001400142005001600156005001300172039000700185 013000700192#11500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 2#Hong Vn Thung , Xun Tho#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Hong Vn Thung# Xun Tho#P.Dung#270805## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400070030000630220004000930080005000970090014001020100 00500116011001500121020001100136020000600147020001400153005001600167005001300183 039000700196013000700203#VV11.00406#12000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 3#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a136tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Hong Vn Thung# Xun Tho#P.Dung#270806## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400070032000630220004000950080005000990090014001040100 00500118011001500123020001100138020000600149020001400155005001600169005001500185 039000700200013000700207#VV11.00407#11500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Hong Vn Thung, Phan Hng Xun#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a132tr.^b24 cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Hong Vn Thung#Phan Hng Xun#P.Dung#270807## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400070047000630220004001100080005001140090014001190100 00500133011001500138020001100153020000600164020001400170005001600184005001300200 005001600213039000700229013000700236#VV11.00408#10000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit 5#Hong Vn Thung, Xun Tho, Nguyn Tr Dng#T.2#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a111tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Hong Vn Thung# Xun Tho#Nguyn Tr Dng#P.Dung#270808## 00477000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070029000530220004000820080005000860090014000910100 00500105011001400110020000500124020000600129020000800135020001400143005001800157 005001000175039000700185013000700192#VV11.00409#7000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 1#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a75tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#P.Dung#270809## 00477000000000277000450002600110000003900070001101400060001804100050002418100060 00290820006000358080005000410020014000460070029000600220004000890080005000930090 01400098010000500112011001400117020000500131020000600136020000800142020001400150 005001800164005001000182013000700192#VV11.00410#P.Dung#9000#Vi?t#E202H#372.7#^2 14#Em hc ton 2#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a99tr .^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#270810## 00492000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070036000530220004000890080005000930090014000980100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001800165 005001700183039000700200013000700207#VV11.00411#1000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 3#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a114t r.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#P.D ung#270811## 00493000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070036000540220004000900080005000940090014000990100 00500113011001500118020000500133020000600138020000800144020001400152039000700166 005001800173005001700191013000700208#VV11.00412#11000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 4#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a123 tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#P.Dung#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#270812## 00475000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070027000540220004000810080005000850090014000900100 00500104011001500109020000500124020000600129020000800135020001400143005001000157 005001600167039000700183013000700190#VV11.00413#11000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 5#Kiu Tun, Nguyn Ngc Hi#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a127tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Kiu Tun#Nguyn Ngc Hi#P.Dung#270813## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020001300178020000600191 020001400197005001400211039000700225013000700232#VV11.00414#VV11.00415#23500#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 6#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a136tr.^b24cm#Ton#Gii bi tp# Lp 6#Sch c thm#V Ninh Giang#P.Dung#270814## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020001300178020000600191 020001400197005001400211039000700225013000700232#VV11.00416#VV11.00417#22000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 6#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a123tr.^b24cm#Ton#Gii bi tp# Lp 6#Sch c thm#V Ninh Giang#P.Dung#270815## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020000600178020001300184 020001400197005001400211039000700225013000700232#VV11.00418#VV11.00419#32000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Gii b i tp#Sch c thm#V Ninh Giang#P.Dung#270816## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030042000740070014001160220004001300080 00500134009001400139010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184 020001400192005001400206039000700220013000700227#VV11.00420#VV11.00421#28000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 8#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#V Ninh Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a168tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp #Sch c thm#V Ninh Giang#P.Dung#270817## 00446000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400220005000542210017000590080005000760090014000810100 00500095011001400100012003000114020001100144020000900155020001400164039000700178 013000700185#VV11.00381#6500#Vi?t#H401S#372.21#^214#Ho s t hon#Q.10#Th gii gia cm#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a16tr.^b24cm#V tp t mu dnh cho tr em#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#270818## 00821000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020026000500070077000760220009001532210017001620080 00500179009001100184010000500195011001500200021015200215020000900367020000800376 02000170038402000120040103900070041300500150042000500130043500500120044801300070 0460005001600467#VV11.00422#VV11.00423#25000#Vi?t#TR527#173#^214#Truyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Vn Lu, Bi Ngc Sn, Cao Dng, Nguyn t Phong#T.6, Q.2#Quan h gia nh#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b21cm#Gm 86 m u chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia nh gia v v chng, gia cha m v con t thi c i cho n ngy nay#Gio dc#o c #Quan h gia nh#Truyn ngn#P.Dung#Nguyn Vn Lu#Bi Ngc Sn# Cao Dng#270 819#Nguyn t Phong## 00923000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380010015000430020041000580030022000990290050001210070015001710080 00500186009001100191010000500202011001500207020000900222020000900231039000700240 013000700247021035900254020001100613020000900624#VV11.00424#VV11.00425#Vi?t#PH11 0T#370#^214#Trn Khnh c#Pht trin gio dc Vit Nam v th gii#English - V ietnamese#The development of education VietNam and the worl#Trn Khnh c#^aH.# ^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Gio dc#Vit Nam#p.Dung#270820#Tm hiu cc chn h sch pht trin gio dc v ngun nhn lc Vit Nam trong qu trnh i mi v hi nhp quc t. H thng gio dc v cc m hnh pht trin nh trng Vi t Nam. Nh trng v s pht trin nh trng trong tng lai. o to gio vi n v pht trin chng trnh o to gio vin. Vn qun l v m bo cht l ng gio dc i hc#Pht trin#Th gii## 00845000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010011000630020024000740070033000980080 00500131009001100136010000500147011001500152021031500167005001300482039000700495 013000700502020000500509020001000514020000800524020001100532#VV11.00426#VV11.004 27#VV11.00428#65000#Vi?t#450T#629.22#^214#Bi Vn Ga# t khng truyn thng#B i Vn Ga (ch.b.), Trn Vn Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a331tr.^b24cm#Gii thiu c c ngun nng lng khng truyn thng nhm thay th xng du chy t, xe g n my. Tm tt nguyn l ng c ca t, xu th pht trin t, t chy b ng in, t hybrid in v tnh ton, thit k h thng ng lc t, xe gn my hybrid n gin c thng mi ho thnh cng hin nay#Trn Vn Nam#p.Du ng#270821# t#Nguyn l#ng c#Nng lng## 00627000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020020000700070016000900080005001060090 01100111010000500122011001500127021016700142020001000309039000700319013000700326 020001900333020000900352#VV11.00429#VV11.00430#45000#Vi?t#TH455T#621.382#^214#N guyn Vn Tun#Thng tin si quang#Nguyn Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr. ^b24cm#Gii thiu h thng thng tin lin quan ti si quang, my pht quang, m y thu quang, h thng ghp knh quang theo bc sng v thit k h thng thng tin si quang#Si quang#p.Dung#270822#H thng thng tin#Thit k## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020039000640070094001030080005001970090 01100202010000500213011001500218021025200233039000700485013000700492020001700499 020000900516005001500525005001600540005001600556005001200572#VV11.00431#VV11.004 33#VV11.00432#35000#Vi?t#CH527L#001.94#^214#Chuyn l th gii cha th gii th ch#S.t., b.s., gii thiu: Dng Minh Ho (ch.b.), Nguyn Thu Hin, Nguyn T T hnh, Cao Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#Thu thp v trnh by nhn g iu b n trn th gii t trc n nay m cha th gii thch, hoc gii th ch cn cha tho ng vi s lng phong ph, cp n nhiu mt nh: b n v tri t, bu tri, i dng, con ngi, ng vt, thc vt...#P.Dung#270823# Hin tng b n#Th gii#Dng Minh Ho#Nguyn Thu Hin#Nguyn T Thnh#Cao Hi Yn## 00768000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560010011000610020023000720070011000950080 00500106009001100111010000500122011001500127021025400142039000700396013000700403 020001900410020001700429020000800446020000900454020000300463#VV11.00434#VV11.004 35#VV11.00436#580000#Vi?t#L302S#813#^214#L Huy Bc#Lch s vn hc Hoa K#L H uy Bc#^aH.#^aGio dc#2010#^a983tr.^b24cm#Khi qut nn vn hc Hoa K t nm 1 607 cho n cui th k XXI. Mt s vn nghin cu, l lun, ph bnh v gii thiu nhng tc gi, tc phm tiu biu ca nn vn hc Hoa K nh: Wasington I rving, James Fenimore Cooper, Mark Twain, Jack London...#P.Dung#270824#Nghin c u vn hc#Ph bnh vn hc#Tc gi#Tc phm#M## 01023000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630020035000680070065001030220004001682210 01600172008000500188009001100193010000500204011001600209021031100225020000900536 02000090054502000090055400500100056300500150057300500210058800500150060900500150 0624039000700639013000700646020000800653#VV11.00437#VV11.00438#VV11.00439#240000 #Vi?t#T550#895.922808#^214#T in tc phm vn xui Vit Nam#B.s.: Mai Hng (ch.b.), Nguyn Kim Anh, Nguyn Th Trc Bch...#T.3#T sau nm 1975#^aH.#^aGio dc#2010#^a1231tr.^b24cm#Tuyn chn, gii thiu nhng tc phm tiu biu c gi tr thuc mi th vn xui tiu biu giai on sau nm 1975 nh: tiu thuyt, t ruyn ngn, truyn di, bt k, hi k, phng s... thuc cc khu vc ti, c c th h sng tc v cc khuynh hng phong cch c sp xp theo th t ch c i - tn tc phm#Tc phm#Vn xui#Vit Nam#Mai Hng#Nguyn Kim Anh#Nguyn Th Trc Bch#on nh Dng#Nguyn Kim Hoa#P.Dung#270825#T in## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020030000460070032000760080005001080090014001130100005001270110 01500132012005100147020001700198020000900215020001600224006001100240006000900251 039000700260013000700267019000500274020001400279#VV11.00440#VV11.00441#32000#Vi ?t#398.24#^214#Ng ngn v cc sinh vt nuc#Bin dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH .#^aNxb. H Ni#2010#^a231tr.^b20cm#T sch Truyn ng ngn. Tuyn tp truyn d n gian#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn ng ngn#Tin Thnh#Kin Vn#p.Dung#2708 26#Dch#Thu sinh vt## 00735000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020021000630070031000840080005001150090 01400120010000500134011001500139006001200154039000700166013000700173019000800180 012001700188021019000205020000800395020001000403020002000413#VV11.00442#VV11.004 43#24000#Vi?t#TR300T#158#^214#Stovall, Jim#Tr tu ca mun i#Jim Stovall ; C hng Ngc dch#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a143tr.^b20cm#Chng Ngc#p.Dung#270827 #Dch M#T sch Gio dc#Gm nhng tnh hung c o, cch dn chuyn hp dn, tc gi m ra cho chng ta mt ci nhn mi v cuc i v gip chng ta kh m ph ra th qu gi nht trn i l tr tu con ngi#Tr tu#Cuc sng#Tm l hc ng dng## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020038000520070033000900080005001230090014001280100 00500142011001500147020001700162006001100179006000900190039000700199013000700206 019000500213020001000218020001600228012003700244#VV11.00444#VV11.00445#25000#Vi ?t#NG500N#294.3#^214#Ng ngn v mun loi trong kinh Pht#Bin dch : Thanh Nh n, Kin Vn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a175tr.^b20cm#Vn hc hin i#Thanh Nhn#K in Vn#p.Dung#270828#dch#Kinh Pht#Truyn ng ngn#T sch Tn gio & Th gii tm linh## 00774000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020053000540030039001070070037001460080005001830090 01400188010000500202011001500207006001600222006000900238039000700247013000700254 021015200261019000500413012002600418020000700444020002100451#VV11.00446#VV11.004 47#30000#Vi?t#T103S#155.3082#^214#Ti sao n ng thch yu ph n c tnh v h p dn?#n ng thch yu ph n "h" mt cht#Bin dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a191tr.^b20cm#Thun Nghi Oanh#Kin Vn#p.Dung#27082 9#Trnh by nhng quan im, nh gi v ngi ph n trong x hi hin i v k hm ph nguyn nhn khin ngi n ng thch mu ph n c tnh, hp dn#dch#T sch Tm l - Gio dc#Ph n#Tm l hc gii tnh## 00771000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020031000430070025000740080005000990090014001040100005001180110 01500123021024200138020001100380006001500391039000700406013000700413020000900420 020001100429020001000440019000500450012002600455#VV11.00448#VV11.00449#38000#Vi ?t#158#^214#Hy to vn may cho chnh mnh#Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a223tr.^b20cm#Trnh by nhng k nng to nn thnh cng v may mn dnh cho mi con ngi trong cuc sng: kh nng t ch, kh nng chu ng, kh nng mo him, kh nng phn on, kh nng giao tip, kh nng nhn thc v k h nng nhn bit chnh mnh#Nguyn tc#Nguyn Kim Dn#p.Dung#270830#Kh nng#Th nh cng#Cuc sng#Dch#T sch Gio dc - Tm l## 00723000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020047000480220004000950080005000990090014001040100005001180110 01500123015007300138021014800211020001000359020000900369020000800378020000700386 020000900393020001700402039000700419013000700426#VV11.00450#VV11.00451#Vi?t#V115 B#346.59704#^214#Vn bn php quy v xy dng v qun l th#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a248tr.^b21cm#TTS ghi: U ban Nhn dn thnh ph H Ni. S Thng tin v Truyn thng#Gii thiu cc vn bn php quy v lnh vc xy dng chnh t rang th, v m bo trt t an ton giao thng c th trn a bn thnh ph H Ni#Php lut#Xy dng#Qun l# th#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Dung#27083 1## 00732000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200070 00338080005000400020032000450030056000770070020001330080005001530090014001580100 00500172011001400177021014300191020001800334039000700352013000700359020000800366 020000900374020001400383005001500397015003000412#VV11.00452#VV11.00453#9500#Vi? t#372.21#^214#B chun b hc c v hc vit#Dnh cho tr mu gio ln 5 - 6 tu i chun b vo lp 1#ng Thu Qunh b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a75tr.^b24cm# Cung cp cho tr mu gio 5 tui mt s k nng cn thit trc khi hc c v h c vit nhm gip gim bt kh khn cho tr khi buc vo lp 1#Gio dc mu gio #p.Dung#270832#Tp c#Tp vit#Sch mu gio#ng Thu Qunh#TTS ghi: V Gio d c mm non## 00432000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400220004000542210008000580080005000660090014000710100 00500085011001400090012003000104020000700134020000900141020001400150039000700164 013000700171#VV11.00454#6500#Vi?t#H401S#372.21#^214#Ho s t hon#Q.8#C bin#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a16tr.^b24cm#V tp t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gi o#Sch mu gio#P.Dung#270833## 00436000000000253000450002600110000002000070001102000090001802000140002703900060 00410080005000470090014000520100005000660110014000710120030000850140006001150410 00500121181000600126082000700132808000500139002001400144022000400158221001300162 013000700175#VV11.00455#T mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2 010#^a16tr.^b24cm#V tp t mu dnh cho tr em#6500#Vi?t#H401S#372.21#^214#Ho s t hon#Q.9#C nc ngt#270834## 00435000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400220004000542210015000580080005000730090014000780100 00500092011001400097012002600111020000700137020000900144020001400153039000700167 013000700174#VV11.00456#7000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.3# chi c a b#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#270835## 00764000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020059000670070016001260220004001420080 00500146009000800151010000500159011001500164021023700179020001400416020000900430 020000500439039000700444013000700451005001600458#VV11.00457#VV11.00458#38000#Vi ?t#V121D#615.8#^214#Nguyn c on#Vn dng ng y cha mt s bnh thng gp trong gia nh#Nguyn c on#T.1#^aH.#^aY hc#2010#^a155tr.^b21cm#Gii thiu m t s bnh hay gp trong gia nh v nguyn nhn, triu chng, php cha, cc ph ng thuc tiu biu iu tr ph hp vi mi th bnh nh: bnh cm mo, cm, s i, st xut huyt, au nhc, khp, ho, au d dy, tiu chy...#Y hc dn tc# iu tr#Bnh#P.Dung#270836#Nguyn c on## 00915000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020052000440070056000960080005001520090008001570100005001650110 01500170015006200185021018700247020001200434005000900446005001500455005001300470 03900070048301300070049000400180049702000100051502000090052502000100053400500170 0544005001600561#VV11.00459#VV11.00460#Vi?t#D302T#616.2#^214#Dch t hc - chn on, iu tr v phng bnh hen#B.s.: Trn Qu (ch.b.), Nguyn Nng An, Ng Qu Chu...#^aH.#^aY hc#2010#^a331tr.^b21cm#TTS ghi: B y t. Bnh vin Bch Mai - D n phng chng hen#Cung cp nhng kin thc v bnh hen suyn nh: c ch h en, nguyn nhn gy bnh, c im lm sng, chun on, phn loi hen, iu tr v d phng hen ph qun ngui ln v tr em...#Dch t hc#Trn Qu#Nguyn N ng An#Ng Qu Chu#p.Dung#270837#Ti bn ln th 1#Chn on#iu tr#Hen suyn #Nguyn Tin Dng#Phan Quang on## 00684000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020074000670070015001410080005001560090 00800161010000500169011001500174020001400189039000700203013000700210021020400217 020000900421#VV11.00461#VV11.00462#63000#Vi?t#CH120C#615.8#^214#Hong Bo Chu# Chm cu hc trong ni kinh, nn kinh v s tng ng vi y hc hin i#Hong Bo Chu#^aH.#^aY hc#2010#^a223tr.^b21cm#Y hc dn tc#p.Dung#270838#H thng l i nhng ni dung c bn v chm cu ca ni kinh, nn kinh, cu trc ca h kin h lc, h thng huyt v thn kh, chm cu cha bnh v s nhn thc c nhn v s tng ng vi y hc hin i#Chm cu## 00790000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020072000670030015001390070031001540080 00500185009000800190010000500198011001500203039000500218013000700223020000300230 02101550023302000100038802000100039802000090040802000170041700500150043402000150 0449#VV11.00463#VV11.00464#33000#Vi?t#CH121#616.2#^214#ng Khc Hng#Chn o n v u tr ho ra mu bng chp v gy tc ng mch ph qun#Sch tham kho# ng Khc Hng, Nguyn Huy Lc#^aH.#^aY hc#2010#^a103tr.^b21cm#H.H#270839#Ho#Tr nhh by mt s kin thc c bn v ho ra mu, gii phu ng mch ph qun, k thut chp v kt qu chp gy tc ng mch ph qun iu tr ho ra mu#Ho ra m u#Chn on#iu tr#Sch chuyn kho#Nguyn Huy Lc#Bnh h h hp## 00776000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010009000520020020000610070040000810080005001210090 00800126010000500134011001500139005001400154005001500168039000500183013000700188 021027300195020001000468020002000478#VV11.00465#VV11.00466#43000#Vi?t#TH121K#61 7.7#^214#Phan Dn#Thn kinh nhn khoa#Phan Dn, V Quc Lng, Nguyn Duy Anh#^a H.#^aY hc#2010#^a198tr.^b21cm#V Quc Lng#Nguyn Duy Anh#H.H#270840#Trnh b y mt s kin thc c bn v gii phu mt, cc bt thng trong s pht trin c a h thng th gic; cc bnh l nhn khoa v thn kinh, vim h thn kinh, kh i u, thoi ho v chn thng; vn iu tr v n ung ca bnh nhn c biu hin thn kinh nhn khoa#Nhn khoa#Thn kinh nhn khoa## 00708000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470010021000520020045000730070021001180080005001390090 00800144010000500152011001400157039000500171013000700176021024600183020000900429 020001600438#VV11.00467#VV11.00468#29000#Vi?t#CH112M#618.7#^214#ng Th Minh N guyt#Chy mu sau v cc thuc tng co t cung#ng Th Minh Nguyt#^aH.#^aY hc#2010#^a90tr.^b21cm#H.H#270841#Trnh by mt s kin thc c bn v cc ph ng php x tr v tai bin sn khoa chy mu sau . Gii thiu v gii phu v sinh l c t cung, gii phu, sinh l bnh rau v dy rn, qu trnh chuyn d ca sn ph v cc thuc tng co t cung#Sn khoa#Chy mu sau ## 00778000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580010012000630020038000750070030001130040 01300143008000500156009000800161010000500169011001500174005001700189039000500206 013000700211021022700218020001100445020001100456020000900467#VV11.00469#VV11.004 70#VV11.00471#36000#Vi?t#PH431V#616.4#^214#T Vn Bnh#Phng v iu tr bnh i tho ng#T Vn Bnh, Nguyn Huy Cng#In ln th 3#^aH.#^aY hc#2010#^a223 tr.^b21cm#Nguyn Huy Cng#H.H#270842#Gii thiu kin thc c bn v bnh i t ho ng v mt s yu t nguy c nh hng n kh nng mc bnh. Hng dn c ch phng nga v pht hin sm bnh. Trnh by cc triu chng, chn on v i u tr bnh i tho ng#Tiu ng#Phng bnh#iu tr## 00705000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020038000790070016001170080 00500133009000800138010000500146011001500151039000500166013000700171021024800178 020000700426020000600433#VV11.00472#VV11.00474#VV11.00473#47000#Vi?t#C101B#616. 97#^214#Phan Quang on#Cc bnh d ng v t min thng gp#Phan Quang on#^a H.#^aY hc#2010#^a163tr.^b21cm#H.H#270843#Gii thiu mt s kin thc c bn v tm bnh thng gp trong chuyn ngnh d ng - min dch lm sng, gm: hen ph qun, vim mi d ng, my ay ph Quincke, sc phn v, d ng thuc, vim ma o mch d ng, x cng b v lupus ban h thng#D ng#Y hc## 00666000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020016000610070017000770080005000940090008000990100 00500107011001400112015006400126039000500190013000700195021016400202020000500366 020001100371020001800382#VV11.00475#VV11.00476#Vi?t#Y609D#613.7#^214#Nguyn Th Tuyt#Yoga dinh dng#Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aY hc#2010#^a86tr.^b21cm#u ba s ch ghi: Trung tm Unesco Pht trin & Nhn vn H Ni#H.H#270844#Vi nt s l c v Yoga, mc ch tp luyn Yoga, phng php tp v cc chng trnh tp luy n t c bn n nng cao nhm rn luyncs kho v tm tr con ngi#Yga#Dn g sinh#Chm sc sc kho## 00721000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020025000660070021000910080005001120090 00800117010000500125011001400130039000500144013000700149021022700156020000900383 020001000392020001100402020003000413#VV11.00477#VV11.00478#55000#Vi?t#H528K#616 .1#^214#Nguyn Vn Tr#Huyt khi tnh mch su#Nguyn Vn Tr ch.b.#^aH.#^aY h c#2010#^a72tr.^b24cm#H.H#270845#Tng quan v dch t hc bnh huyt khi tnh m ch su. Yu t nguy c ca bnh v mi tng quan ca chng vi huyt khi tn h mch su. D phng v iu tr bnh. K thut siu m mu gip chn on huyt khi tnh mch su#Bnh mu#Tnh mch#Huyt khi#Bnh huyt khi tnh mch su# # 00785000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010016000500020080000660070033001460080005001790090 00800184010000500192011001500197005001600212039000500228013000700233021021300240 020000900453020000800462020001000470020001500480#VV11.00479#VV11.00480#100000#V i?t#T309P#615#^214#Nguyn Minh c#Tiu phn nano: K thut bo ch, phn tch t nh cht ng dng trong ngnh dc#Nguyn Minh c, Trng Cng Tr#^aH.#^aY hc #2010#^a249tr.^b24cm#Trng Cng Tr#H.H#270846#H thng ho nhng kin thc n n tng trong lnh vc cng ngh nano ng dng trong ngnh dc, tp trung vo ph n thit k cng thc, k thut bo ch v phn tch tnh cht l ho sinh hc c a cc tiu phn nano#Dc hc#Bo ch#Phn tch#Tiu phn nano## 00880000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020054000440070059000980080005001570090008001620100005001700110 01500175005001100190039000500201013000700206021027500213020001100488020001500499 020001200514005001200526005001700538005001100555005001200566#VV11.00481#VV11.004 82#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng v gia tng tng trng ca ngi Vit Nam#B .s.: L Th Hp, H Huy Khi (ch.b.), Nguyn Cng Khn...#^aH.#^aY hc#2010#^a27 2tr.^b24cm#L Th Hp#H.H#270847#Tp hp 20 cng trnh nghin cu v dinh dng v gia tng tng trng ca ngi Vit Nam giai on 1975-2005, v s pht tri n th lc v tnh trng dinh dng ca tr em t s sinh n 17 tui, khuynh h ng tng trng th tc v chiu cao, cn nng ca tr em Vit Nam...#Dinh dng# Ngi Vit Nam#Tng trng#H Huy Khi#Nguyn Cng Khn#L Nam Tr#L Gia Vinh## 00780000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020053000670070016001200080005001360090 00800141010000500149011001500154013000700169019000700176021029100183020001100474 020002000485020000900505#VV11.00483#VV11.00484#38000#Vi?t#H401H#616.1#^214#Trn h Xun Kim#Ho hp min dch hng cu trong truyn mu hin i#Trnh Xun Kim #^aH.#^aY hc#2010#^a179tr.^b21cm#270848#270848#Trnh by mt s kin thc c b n v c s di truyn v min dch ca cc h nhm mu, cc h nhm hng cu, th c hnh k thut an ton truyn mu, cc khng th bt thng v an ton truyn m u, nhng tai bin v s c trong truyn mu, ch to v bo qun sinh phm dn g trong truyn mu#Truyn mu#Min dch huyt hc#Hng cu## 00763000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020045000640030024001090070013001330080 00500146009000800151010000500159011001500164039000500179013000700184020000600191 02000130019702101770021002000100038702000110039702000100040802000110041802000080 0429#VV11.00485#VV11.00486#54000#Vi?t#T550#610.3#^214#inh Vn Ch#T in ch vit tt thng dng trong y hc#Anh - Php - c - Vit#inh Vn Ch#^aH.#^aY hc#2010#^a219tr.^b21cm#H.H#270849#Y hc#Ch vit tt#Bao gm nhng ch vit t t thng dng trong y hc c sp xp theo bng ch ci c km theo ch thch bng ting Anh, ting Php hoc ting c v gii thch bng ting Vit#Ting An h#Ting Php#Ting c#Ting Vit#T in## 00837000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440070065000720040018001370080005001550090008001600100 00500168011001500173015003800188005000900226005001300235005001700248005001700265 039000500282013000700287021019600294020001300490020001300503020000700516#VV11.00 487#VV11.00488#Vi?t#S450T#616.2#^214#S tay hi p hen ph qun#B.s.: Trn Qu, Ng Qu Chu, Nguyn Quc Tun, Nguyn Tin Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aY hc #2010#^a158tr.^b21cm#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Bch Mai#Trn Qu#Ng Qu Chu #Nguyn Quc Tun#Nguyn Tin Dng#H.H#270850#Gm 260 cu hi v gii p v b nh hen ph qun, nguyn nhn gy bnh, cc cht ho hc hoc cc cht kch thch c th gy khi pht cn hen, chn on, iu tr v phng php s dng thuc. ..#Hen ph qun#Sch hi p#S tay## 00875000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450010016000500020069000660070029001350080005001640090 00800169010000500177011001500182005001200197039000500209013000700214021035300221 020000900574020000600583020000800589#VV11.00489#VV11.00490#118000#Vi?t#M458S#61 5#^214#Hong Ngc Hng#Mt s vn c bn v hin i v cng ngh bo ch cc dng thuc#Hong Ngc Hng, V Chu Hng#^aH.#^aY hc#2010#^a423tr.^b24cm#V Chu Hng#H.H#270851#Trnh by mt s vn c bn v dc ng hc, sinh dc hc , vi khun hc trong bo ch thuc, bao b cho dc phm, t dc, thit k dng thuc v xy dng cng thc ch phm, n nh ca thuc, m bo cht lng thuc trong sn xut cng nghip, vn bo ch thuc cho tr em v ngi gi, cng ngh v cng nghip dc phm trong th k 21#Dc hc#Thuc#Bo ch## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480010018000530020048000710070024001190080005001430090 00800148010000500156011001500161015001800176039000500194013000700199021017900206 020000900385020001300394020001000407#VV11.00491#VV11.00492#152000#Vi?t#116V#61 0.92#^214#Nguyn Quc Triu#ng Vn Ng mt tr thc ln mt nhn cch ln#Nguy n Quc Triu ch.b.#^aH.#^aY hc#2010#^a518tr.^b21cm#TTS ghi: B Y t#H.H#2708 52#Gii thiu v cuc i v s nghip ca gio s ng Vn Ng, ngi tr thc yu nc v nhng ng gp ca ng cho cch mng Vit Nam ni chung v ngnh y h c nc nh ni ring#Cuc i#ng Vn Ng#S nghip## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020027000600030089000870040014001760080 00500190009005000195010000500245011001500250021019400265020000900459020000500468 020001100473020000900484039000500493013000700498020000900505020001800514#VV11.00 493#VV11.00495#VV11.00494#65000#Vi?t#C120N#610#^214#Cm nang sc kho gia nh# Cm nang v hn 130 bnh thng gp. 20 cch s cu. 57 b quyt cho ngi nh an ton...#Ti bn ln 1#^aH.#^aY hc ; Cng ty Vn ha v Truyn thng Nh Nam#20 10#^a220tr.^b25cm#Gii thiu mt s kin thc y hc thng thc c bn v cc b nh thng gp, cch s cu, cch phng bnh, b quyt b tr nh an ton, tm hi u v c th ngi, thm m, m thc, dinh dng...#Sc kho#Bnh#Phng bnh#Cm nang#H.H#270853#iu tr#Y hc thng thc## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020024000690070017000930080005001100090 00800115010000500123011001500128039000500143013000700148021023800155020000800393 020000600401020001300407#VV11.00496#VV11.00497#99000#Vi?t#U513T#616.99#^214#Ngu yn Thanh m#Ung th cn bnh th k#Nguyn Thanh m#^aH.#^aY hc#2010#^a987tr .^b24cm#H.H#270854#Gii thiu kin thc c bn v ung th v cc bnh ung th v ng u -mt-c, vng ngc, vng bng trn, vng bng di, cc vng ton thn. Phng php iu tr, min dch iu tr cc bnh ung th v mt s vn lin quan n bnh ny#Ung th#Y hc#Bnh ung th## 00865000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010012000440020043000560070026000990080005001250090008001300100 00500138011001500143015004200158005001100200005001700211005001300228039000500241 013000700246021029100253020001100544020002000555#VV11.00498#VV11.00499#Vi?t#H100 H#613.2#^214#H Huy Khi#H Huy Khi cng trnh khoa hc tuyn chn#Tuyn chn: L Th Hp...#^aH.#^aY hc#2010#^a503tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Dinh dng. Hi Di nh dng#L Th Hp#Nguyn Xun Ninh#L Th Hng#H.H#270855#Tp hp nhng cng trnh khoa hc tuyn chn ca GS. TSKH. H Huy Khi v kh nng ci thin gi t r dinh dng ca khu phn trung bnh Vit Nam, tnh trng dinh dng ca tr em sau khi thi b ti 5 tui nng thn, mt s ch tiu nh gi mc m bo nhu cu vitamin C ca c th...#Dinh dng#Cng trnh khoa hc## 00922000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020054000530070069001070080005001760090008001810100 00500189011001500194015001800209005001800227005001800245005001400263005001500277 00500140029201300070030602102140031302000050052702000080053202000100054002000090 0550039000600559020000700565#VV11.00500#VV11.00501#350000#Vi?t#452N#610.92#^21 4#i ng tr thc bc cao ngnh y t Vit Nam hin i#B.s.: Nguyn Quc Triu (ch.b.), Hong Trng Quang, Trn c Long...#^aH.#^aY hc#2010#^a829tr.^b24cm#T TS ghi: B Y t#Nguyn Quc Triu#Hong Trng Quang#Trn c Long#Phm c Nhun #Phm Kim Ngn#270856#Gii thiu tiu s, s nghip ca nhng v gio s, ph gi o s, vin s v tin s thuc ngnh y t cch mng Vit Nam v hin i cng n hng ng gp ca h cho s nghip pht trin chung ca ngnh Y t Vit Nam#Y t #Tiu s#S nghip#Vit Nam#TDung#Bc s## 00559000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020022000590070015000810080005000960090011001010100 00500112011001400117013000700131021015300138020001200291020000800303039000600311 #VV11.00502#VV11.00503#Vi?t#T312H#299.5#^214#Nguyn Vn Th#Tinh hoa Cao i gi o#Nguyn Vn Th#^aH.#^aTn gio#2010#^a40tr.^b21cm#270857#Gii thch c th v o Cao i nh: tn gi, biu tng, quan im v v v, ph , v tr quan, t huyt sng to v thuyt thin a vn vt nht th#o Cao i#Gio l#TDung## 00873000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020042000530290141000950070049002360040013002850080 00500298009001100303010000500314011001400319015003400333006001200367005001400379 01300070039302101000040002000120050002000090051202000080052103900060052902000120 0535#VV11.00504#VV11.00505#Vi?t#124N#299.5#^214#Hu Khi#t Nam k tin ph p l m o Cao i#Cochinchina as a legal precondition for the foundation of Ca odaism = La cochinchine - Le pralable juridique pour la foundation du Caodasme #Hu Khi ; L Anh Minh dch ; L Quang Minh h..#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2 010#^a79tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: L Anh Dng#L Anh Minh#L Quang Minh#27 0858#Gii thiu lch s o Cao i thi k tim n 1920-1926, cng lch s x N am K thi k Php thuc#o Cao i#Tn gio#Lch s#TDung#Sch a ng## 00621000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010021000440020023000650070039000880220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152006001100167013000700178021009200185020000900277 020000800286039000600294012001000300005002100310#VV11.00506#VV11.00507#Vi?t#103 N#294.3#^214#Pa Auk Tawya Sayadaw#i nim x tng gii#Pa Auk Tawya Sayadaw ; Php Thng dch#T.2#^aH.#^aTn gio#2010#^a479tr.^b21cm#Php Thng#270859#Gii t hch chi tit v bi i nim x, bi kinh c c Pht thuyt ging v vic tu hnh#o Pht#Gio l#TDung#Theravda#Pa Auk Tawya Sayadaw## 00643000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020020000620070014000820080005000960090011001010100 00500112011001500117013000700132021017400139020002000313020001700333020000900350 039000600359020001200365#VV11.00508#VV11.00509#Vi?t#T506T#398.09597#^214# Lan Phng#Tc th Ch ng T# Lan Phng#^aH.#^aTn gio#2010#^a444tr.^b21cm#270 860#Trnh by vn nghin cu tc th Ch ng T, ni dung tc th Ch ng T t truyn thuyt, thn tch n di tch, thng qua l hi v phong tc, khng gian v thi gian#Tn ngng dn gian#Vn ho dn gian#Th cng#TDung#Ch ng T ## 00600000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020017000530070009000700080005000790090011000840100 00500095011001400100015003400114013000700148021016800155020000900323020000800332 039000600340#VV11.00510#VV11.00511#Vi?t#M458D#294.3#^214#Hu Khi#Mt dng bt n h#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2010#^a71tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: L Anh Dng #270861#Gii thiu hai bi thnh gio ca c Thi thng o t v c Qun Th m b tt, km theo nhng li ging gii nhm lm r hn li dy trong hai bi thnh gio trn#o Pht#Gio l#TDung## 00705000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410010009000460020022000550070009000770040013000860080005000990090 01100104010000500115011001500120015003400135013000700169021017500176020001900351 020001800370020001100388039000600399020001000405#VV11.00512#VV11.00513#Vi?t#GI-1 03M#895.1#^214#Hu Khi#Gii m truyn Ty Du#Hu Khi#In ln th 7#^aH.#^aTn g io#2010#^a199tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: L Anh Dng#270862#Gii thch v m t s tch trong truyn Ty du k, nhng iu h cu v lch s nh: ng Tng l ai, tch ngn gi trong l, vn nm ch qu chn, t nguyt Tam tinh ng...# Nghin cu vn hc#Vn hc trung i#Trung Quc#TDung#Ty du k## 00718000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100070 00440820009000518080005000600140007000650410005000720020016000770030081000930070 02500174022000400199008000500203009002000208010000500228011001500233021010400248 020001000352020000600362020001500368006000800383039000600391013000700397#VV11.00 514#VV11.00515#VV11.00516#VV11.00517#C104-I#428.0076#^214#35000#Vi?t#Cambridge IELTS#Examination papers from the University of Cambridge local examinations syn dicate#Vn Ho dch, gii thiu#T.2#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a169tr.^b24cm #Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho#TDung#270863## 00718000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100070 00440820009000518080005000600140007000650410005000720020016000770030081000930070 02500174022000400199008000500203009002000208010000500228011001500233021010400248 020001000352020000600362020001500368006000800383039000600391013000700397#VV11.00 518#VV11.00519#VV11.00521#VV11.00520#C104-I#428.0076#^214#35000#Vi?t#Cambridge IELTS#Examination papers from the University of Cambridge local examinations syn dicate#Vn Ho dch, gii thiu#T.3#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a172tr.^b24cm #Gii thiu cc thi IELTS luyn bn k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Vn Ho#TDung#270864## 00969000000000325000450002600110000004100050001118100080001608200110002480800050 00350020060000400290070001000070046001700080005002160090020002210100005002410110 01500246005001200261005001100273005001000284005001500294005001400309013000700323 02102590033002000110058902000120060002000100061202000060062202000090062803900060 0637#VV11.00522#Vi?t#NGH305C#307.209597#^214#Nghin cu ti nh c thu in Vit Nam thi k i mi#Research on resettlement in hydropower projects in the Doi moi period#Trn Vn H (ch.b.), on Tranh, on Bng...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a314tr.^b24cm#Trn Vn H#on Tranh#on Bng#Nguyn c Anh#Hong Lan Anh#270865#Gii thiu cc bi nghin cu v vn ti nh c ca cc cng trnh thu in min ni pha Bc, Trung B v Ty Nguyn, vic gn kt khng gian x hi v sinh thi, sinh k ca cc tc ngi nhiu vng min di tc ng ca cc cng trnh thu in#X hi hc#Ti nh c#Thu in#D n#Vit Na m#TDung## 00702000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020041000740070030001150080 00500145009002100150010000500171011001500176005001700191001001200208013000700220 021014200227020000700369020000900376020000900385039000600394#VV11.00523#VV11.005 26#VV11.00525#VV11.00524#42000#Vi?t#K600T#629.28#^214#K thut tho lp v sa cha xe gn my# L Thun, V Duy Thanh Tm#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a1 88tr.^b24cm#V Duy Thanh Tm# L Thun#270866#Gii thiu nguyn l hot ng c hung ca ng c xe my. Hng dn chi tit cc thao tc k thut tho lp, kim tra, sa cha ng c xe my#Xe my#Sa cha#K thut#TDung## 00837000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020016000750030022000910070 04600113008000500159009002100164010000500185011001500190005001700205005001500222 00100120023701300070024902101510025602000100040702000090041702000180042602000090 0444020002800453039000600481#VV11.00527#VV11.00528#VV11.00530#VV11.00529#80000# Vi?t#H428#720.285#^214#Hi - p revit#Cc vn thng gp# L Thun, V Du y Thanh Tm, Phm Quang Huy#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a367tr.^b24cm#V Duy Thanh Tm#Phm Quang Huy# L Thun#270867#Hng dn s dng chng trnh revi t trong thit k kin trc - xy dng khi to m hnh gi lp tng nh, cu tha ng, sn, trn, vt liu, mi nh...#Kin trc#Thit k#Phn mm my tnh#ng dn g#Phn mm Revit Architecture#TDung## 01088000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020027000710030097000980070 04700195008000500242009002100247010000500268011001500273005001600288005001300304 00100160031701300070033302103660034002000080070602000090071402000080072302000130 0731039000600744#VV11.00531#VV11.00532#VV11.00534#VV11.00533#94000#Vi?t#V115H#6 58#^214#Vn ho t chc & lnh o#Dnh cho sinh vin i hc, cao hc ngnh Qu n tr - Kinh t, gim c nhn s, gim c PR, CEO#Nguyn Vn Dung, Phan nh Q uyn, L Vit Hng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a426tr.^b24cm#Phan nh Quyn #L Vit Hng#Nguyn Vn Dung#270868#Nu ln nh ngha vn ho t chc, lnh o qua thy c s lin quan vi vn ho t chc. Trnh by tng lc h thn g v mt s kha cnh m t vn ho m nh nghin cu v lnh o cn quan tm. M t b quyt gii m vn ho cho ngi bn trong v bn ngoi t chc. c p cch thc cc nh sng lp v cc nh lnh o to lp v pht trin vn ho. ..#Qun l#Lnh o#T chc#Doanh nghip#TDung## 00886000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020020000710070079000910080 00500170009002100175010000500196011001500201015008700216005001700303005001700320 00500200033700500140035701300070037102101300037802000100050802000110051803900060 0529004001300535#VV11.00535#VV11.00538#VV11.00537#VV11.00536#66000#Vi?t#K304T#6 57#^214#Kim ton i cng#Nguyn Phc Sinh (ch.b.), Nguyn Ph Cng, Nguyn T rng Nguyn, Chu Thanh An#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a298tr.^b24cm#TTS gh i: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Trng i hc Tn c Thng. Khoa K ton# Nguyn Phc Sinh#Nguyn Ph Cng#Nguyn Trng Nguyn#Chu Thanh An#270869#Trnh by tng quan v kim ton, h thng kim sot ni b, k hoch kim ton, bng chng, h s kim ton v bo co kim ton#Kim ton#Gio trnh#TDung#In ln t h 1## 01215000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020049000440030189000930070054002820080005003360090008003410100 00500349011001500354015006900369005001800438005001200456005001900468005001900487 00500170050601300070052302102510053002000180078102000050079902000050080402000090 0809039000600818020000700824020002200831#VL11.00054#VL11.00055#Vi?t#K600Y#362.1# ^214#K yu cng trnh nghin cu khoa hc y hc bin#Bo co ti Hi tho Quc gia v Y t bin - o ln th 3 v i hi Hi Y hc bin Vit Nam ln th 2. C h "An ton sc kho v sinh mng cho lao ng, qun v dn trn bin - o". ..#Nguyn Trng Sn, Ngc Tn, Nguyn Hong Luyn...#^aH.#^aY hc#2010#^a319 tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Vin Y hc bin Vit Nam. Hi Y hc bin Vit Nam#N guyn Trng Sn# Ngc Tn#Nguyn Hong Luyn#Phng Th Thanh T#Vin Chinh Ch in#270870#Gii thiu ni dung cc bo co ti Hi tho Quc gia v Y t bin - o ln th 3 v i hi Hi Y hc bin Vit Nam ln th 2 v cc t chc y t v mi trng bin o Vit Nam, phng v iu tr y hc cao p v bnh ngh nghi p lin quan n bin#Chm sc sc kho#Y t#Bin#Vit Nam#TDung#K yu#Cng tr nh nghin cu## 00964000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020058000440070066001020080005001680090008001730100005001810110 01500186015002800201005001800229005001500247005001400262005001400276005001700290 01300070030702102740031402000100058802000110059802000160060903900060062502000070 0631#VL11.00056#VL11.00057#Vi?t#K600Y#617.4#^214#K yu cng trnh ghp thn bn h vin Ch Ry 1992 - 2010#B.s.: Nguyn Trng Sn (ch.b.), Trn Ngc Sinh, Chu Vn Thun...#^aH.#^aY hc#2010#^a178tr.^b27cm#TTS ghi: Bnh vin Ch Ry#Nguyn Trng Sn#Trn Ngc Sinh#Chu Vn Thun#Thi Minh Sm#Hong Khc Chun#270871#T rnh by quy trnh thc hin mt ca ghp thn ti bnh vin Ch Ry (thnh ph H Ch Minh) t lc la chn ngi hin v nhn thn cho n qu trnh theo di b nh nhn khi ca m thnh cng. Gii thiu mt s cng trnh nghin cu v gh p thn c thc hin ti y#Ghp thn#Phu thut#Tp. H Ch Minh#TDung#K y u## 00852000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070056000720080005001280090008001330100 00500141011001500146015002800161005001800189005001500207005001800222005001700240 005001500257013000700272021023300279020000800512020001200520039000600532#VL11.00 058#VL11.00059#98000#Vi?t#C123C#616.02#^214#Cp cu chn thng#Tn Tht Qunh i, Dng Minh Mn, Phm Th Tun Anh...#^aH.#^aY hc#2010#^a252tr.^b27cm#TTS g hi: Bnh vin Ch Ry#Tn Tht Qunh i#Dng Minh Mn#Phm Th Tun Anh#Nguyn Tn Cng#Trn Ngc Sinh#270872#Gii thiu trnh t c bn x tr mt trng hp chn thng t cch tip cn ban u, phn loi chn thng n x tr chn th ng u - mt, chn thng ngc - bng, chn thng khung chu - tit niu, chn thng chi, phn mm...#Cp cu#Chn thng#TDung## 00903000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020052000450070057000970080005001540090008001590100005001670110 01500172015004200187005001600229005001300245005001500258005001300273005001300286 01300070029902101620030602000220046802000120049002000120050202000120051402000140 0526020000700540039000600547#VL11.00060#VL11.00061#Vi?t#K600Y#614.07#^214#K yu cng trnh nghin cu khoa hc (2005 - 2010)#Bi Trng Chin (ch.b.), inh S H in, Vin Quang Mai...#^aH.#^aY hc#2010#^a456tr.^b29cm#TTS ghi: B Y t. Vin Pasteur Nha Trang#Bi Trng Chin#inh S Hin#Vin Quang Mai# Mnh Hng# Th i Hng#270873#Gii thiu cc cng trnh nghin cu khoa hc c thc hin ti vin Pasteur Nha Trang v dch t hc, v sinh hc v vi sinh - min dch hc t nm 2005 - 2010#Cng trnh nghin cu#Dch t hc#V sinh hc#Vi sinh vt#Min dch hc#K yu#TDung## 00872000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020044000530070065000970080005001620090008001670100 00500175011001500180005001600195005001600211005001400227005001800241005001700259 013000700276021025800283020001900541020000400560039000600564#VL11.00062#VL11.000 63#110000#Vi?t#PH125T#617.5#^214#Phu thut to hnh thm m c bn vng mt#B. s.: Lm Hoi Phng (ch.b.), Nguyn Vn Tun, Lm Quc Vit...#^aH.#^aY hc#2010 #^a125tr.^b27cm#Lm Hoi Phng#Nguyn Vn Tun#Lm Quc Vit#Nguyn Thanh Tng# Nguyn Minh Hin#270874#Gii thiu s lc v gii phu sinh l da mt v cc v t da, nhng nguyn tc c bn trong phu thut to hnh vng mt. Hng dn chi tit phu thut thm m mi, vng m, sng mi v chn mi, vng trn, vt vi ph u, phu thut vi phu, sn sn v c da#Phu thut thm m#Mt#TDung## 00933000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020026000680030056000940070023001500080 00500173009000800178010000500186011001500191015006300206013000700269021030900276 020001000585020001600595020000900611020000500620039000600625#VL11.00064#VL11.000 65#80000#Vi?t#455D#615.8#^214#Trng Vit Bnh#ng dc y hc c truyn#Dnh cho hc vin sau i hc v bc s y hc c truyn#Trng Vit Bnh ch.b.#^aH.#^ aY hc#2010#^a187tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y dc c truyn Vit Nam. B mn ng dc#270875#Gii thiu i cng v thuc c truyn. Trnh by c th c t nh, cng dng v cch s dng thuc y hc c truyn dng gii biu, thanh nh it, li thu thm thp, trc thu, tr hn, bnh can tc phong, an thn, tr m, cha ho, c sp, tiu ho, t h, l kh, hot huyt, cm mu v dng lm thu c b#ng dc#Y hc c truyn#iu tr#Bnh#TDung## 00830000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020055000560070029001110080005001400090008001450100 00500153011001500158005001000173013000700183021027700190020001000467020001800477 020001200495020001700507039000600524020001000530#VL11.00066#VL11.00067#298000#V i?t#H561D#344.59704#^214#Hng dn thi hnh lut phng, chng bnh truyn nhim# Quc Bnh s.t., h thng ho#^aH.#^aY hc#2010#^a505tr.^b28cm#Quc Bnh#270876#G ii thiu nhng vn bn php quy quan trng v mi nht v Lut phng, chng bn h truyn nhim v cc vn bn hng dn thi hnh; quy nh v iu chnh vin ph v cc danh mc thuc s dng trong khm, cha bnh; quy nh v phng chng d ch bnh, cm A (H1N1), HIV/AIDS...#Php lut#Bnh truyn nhim#Phng chng#Vn bn php qui#TDung#Bnh dch## 00913000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070061000640080005001250090008001300100005001380110 01500143015003300158005002200191005001200213005001400225005002100239005001300260 01300070027302102600028002000120054002000100055202000100056202000090057203900060 0581#VL11.00068#VL11.00069#Vi?t#H561D#617.7#^214#Hng dn v glcm#Trn Th Ng uyt Thanh (ch.b.), Bi Vn Anh, o Lm Hng...#^aH.#^aY hc#2010#^a110tr.^b28 cm#TTS ghi: Hi Nhn khoa Vit Nam#Trn Th Nguyt Thanh#Bi Vn Anh#o Lm H ng#Nguyn Th Ngc Lin#Phan Vn Nam#270877#Trnh by nh ngha v phn loi g lcm, s tm tt phn loi quy trnh khm v iu tr glcm, cc bc nh gi bnh glcm, cc hnh thi glcm, cc phng php iu tr glcm, iu tr c th mi hnh thi, chn on sm v qun l bnh nhn glcm#Bnh Glcm#Nh n khoa#Chn on#iu tr#TDung## 00712000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010008000440020015000520080005000670090008000720100005000800110 01500085015006000100013000700160021025800167020001100425020000900436020000700445 039000600452#VL11.00070#VL11.00071#Vi?t#B101S#613.2#^214#T Giy#Bc s T Giy# ^aH.#^aY hc#2010#^a404tr.^b27cm#u ba sch ghi: Vin Dinh dng - Hi Dinh d ng Vit Nam#270878#Hng dn ci tin ba n, chin lc dinh dng, phong cch n m bo ch dinh dng trong ba n. Nu ln vai tr ca h sinh thi VAC, gio dc dinh dng - sc kho, sng vui v, v sinh thng thc v qun l cuc sng i vi sc kho con ngi#Dinh dng#Sc kho#Ba n#TDung## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500070064000690220004001330080005001370090 00800142010000500150011001500155015006800170005001400238005001300252005001800265 00500150028300500210029801300070031902102250032602000120055102000130056303900060 0576#VL11.00072#VL11.00073#100000#Vi?t#S312L#612#^214#Sinh l hc y khoa#B.s.: Phm nh Lu (ch.b.), Thi Hng H, L Th Hng Tuyt...#T.2#^aH.#^aY hc#2010# ^a376tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. B mn Sinh l h c#Phm nh Lu#Thi Hng H#L Th Hng Tuyt#Phan Ngc Tin#Trng Th Thanh Tm#270879#Trnh by v sinh l hc c th ngi: s chuyn ho nng lng v i u nhit, ni tit, sinh l sinh sn, sinh l gic quan, sinh l thn kinh trung ng, sinh l h thn kinh thc vt v sinh l hot ng thn kinh cao cp#Sinh l hc#C th ngi#TDung## 00951000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020129000560070038001850080005002230090008002280100 00500236011001500241005000900256005000800265013000700273021024800280020001000528 02000160053802000100055402000180056402000170058203900060059902000110060502000090 0616#VL11.00074#VL11.00075#298000#Vi?t#L504B#344.59704#^214#Lut bo v quyn l i ngi tiu dng - H thng quy chun k thut quc gia mi nht v cht lng v v sinh an ton thc phm#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aY hc #2010#^a534tr.^b28cm#Qu Long#Kim Th#270880#Gii thiu ni dung Lut bo v ng i tiu dng, Lut an ton thc phm v vn bn ch o thi hnh. Gii thiu H thng quy chun k thut quc gia i vi sa, sn phm t sa, ung, ph gia thc phm v v iu kin an ton v sinh thc phm#Php lut#Ngi tiu dng#Q uyn li#An ton thc phm#Vn bn php qui#TDung#Cht lng#Vit Nam## 00853000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470010010000520020064000620070010001260080005001360090 00800141010000500149011001500154013000700169021035000176020001700526020000900543 020001100552020000600563039000600569#VL11.00077#VL11.00078#298000#Vi?t#H561D#61 6.9#^214#Phm Song#Hng dn s dng thuc trong iu tr hc cc bnh nhim tr ng#Phm Song#^aH.#^aY hc#2010#^a538tr.^b26cm#270881#Gii thiu nguyn tc ch o iu tr v d phng v cc bnh nhim khun: vi sinh vt gy bnh, c ch g y bnh, k thut chn on, c ch khng bnh ca c th, khng sinh v vacxin. Trnh by v nhng bnh nhim trng cng cch phng v iu tr: cm H1N1, cm A H5N1, Sars-Cov, HIV/AIDS, vim gan virut, st rt, bnh t, st Dengue xut huy t#Bnh nhim trng#iu tr#Phng bnh#Thuc#TDung## 01138000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020033000560030097000890290044001860070070002300080 00500300009000800305010000500313011001500318015001800333005001500351005001800366 00500180038400500170040200500170041901300070043602102840044302000110072702000060 0738020001700744020000900761039000600770#VL11.00079#VL11.00080#350000#Vi?t#C120 N#344.59704#^214#Cm nang thc hnh tt nh thuc#Hng dn hnh ngh trong cc nh thuc : Cng trnh cho mng i hi ng ton quc ln th XI#Handbook of g ood pharmacy practices (G.P.P)#B.s.: Cao Minh Quang (ch.b.), Trng Quc Cng, Hong Trng Quang...#^aH.#^aY hc#2010#^a710tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Cao Minh Quang#Trng Quc Cng#Hong Trng Quang#Nguyn Vn Thanh#Nguyn Vit Hng#270 882#Hng dn thc hin ch trng ca ngnh y t v Thc hnh tt nh thuc (GP P), k nng v mt s m hnh GPP, nhng kin thc c bn trong hnh ngh dc, nhng ni dung c bn v thng tin thuc cho cng ng, m phm - thc phm chc nng v cc vn bn php quy lin quan n GPP#Hiu thuc#Thuc#Vn bn php qu i#Vit Nam#TDung## 00851000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020020000570070064000770080005001410090026001460100 00500172011001500177021021800192005000900410039000500419020001100424005001600435 020000900451015005400460005001600514005001200530013000700542#VL11.00082#VL11.000 83#VL11.00081#Vi?t#GI-108T#616.9#^214#Gio trnh bnh lao#Hong H (ch.b.), Nguy n Quang m, Phng Th Ngc, Chu Th Mo#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 130tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v bnh lao v cc thng tin cp nh t trong nc cng nh trn th gii v tnh hnh dch t lao. Cc chin lc ph ng chng bnh lao, bnh lao khng thuc v bnh lao ngi nhim HIV#Hong H# oanh#Gio trnh#Nguyn Quang m#Bnh lao#TTS ghi: B Gio dc v o to. i h c Thi Nguyn#Phng Th Ngc#Chu Th Mo#270883## 01046000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020027000570070062000840080005001460090026001510100 00500177011001500182021033100197020001400528005001600542039000500558020001100563 00500160057402000100059001500540060000500110065400500100066502000090067500500170 0684013000700701#VL11.00084#VL11.00086#VL11.00085#Vi?t#GI-108T#615.8#^214#Gio t rnh y hc c truyn#B.s.: Hong c Qunh, Nguyn Th Hnh (ch.b.), Th Qu. ..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a180tr.^b27cm#Gii thiu v trit hc ph ng ng ng dng trong y hc c truyn v cc phng php chn on v iu tr ca y hc c truyn. Cc v thuc c truyn s dng iu tr mt s bnh chng nh thuc gii tiu, thuc thanh nhit, thuc b, thuc hn kh..., 80 huyt th ng dng iu tr tm chng bnh thng gp v k thut xoa bp#Y hc dn tc#H ong c Qunh#oanh#Gio trnh#Nguyn Th Hnh#Dc liu#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn# Th Qu#Hong Sm#iu tr#Nguyn Minh Thu#27 0884## 00887000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690010014000740020017000880070 01400105008000500119009002100124010000500145011001500150021025700165020001200422 005001400434039000500448020001900453020001500472015007900487013000700566#VL11.00 087#VL11.00088#VL11.00090#VL11.00089#60000#Vi?t#309T#621.43#^214#Phan Vn Qun #iu tc ng c#Phan Vn Qun#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a244tr.^b27cm#Tr nh by c s l thuyt chung v iu tc. Gii thiu v nguyn l v k thut h ot ng ca mt s b iu tc nh b iu tc c thu lc, iu tc in t, c c thit b ph iu tc, cc b iu tc thng dng. K thut sa cha v bo t r b iu tc#B iu tc#Phan Vn Qun#oanh#Ti liu tham kho#ng c iezen# TTS ghi: Trng i hc Giao thng vn ti Tp. H Ch Minh. Khoa My tu thu#2 70885## 00753000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020019000720070012000910080 00500103009002100108010000500129011001500134021027200149020001300421020001800434 039000500452013000700457020001100464#VL11.00092#VL11.00093#VL11.00091#33000#Vi? t#301C#550#^214#V Nng Lc#a cht i cng#V Nng Lc#^aH.#^aGiao thng V n ti#2011#^a227tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc a cht c bn. Khi qut c c qu trnh a ng lc xy ra v tri t. Nghin cu mt s cc tc dng c a a cht nh tc dng phong ho, tc dng a cht ca gi, ca dng nc chy trn b mt, ca nc ni t, ca bin v i dng...#a cht hc#Khoa hc tri t#oanh#270886#Gio trnh## 00777000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020077000440080014001210090022001350100005001570110014001620150 08600176021016800262020000900430020001200439039000500451020001600456013000700472 020004400479#VL11.00094#VL11.00095#Vi?t#B454M#707.1#^214#45 nm khoa m thut tr ng cao ng Vn ho Ngh thut Vit Bc 1965 - 2010#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2011#^a71tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng Ca o ng Vn ho Ngh thut Vit Bc#Gii thiu mt s tc phm ngh thut tiu bi u cc th h thy c gio v ang cng tc, ging dy ti trng cao ng V n ho Ngh thut Vit Bc trong 45 nm qua#M thut#Thi Nguyn#oanh#Trng cao ng#270887#Trng cao ng Vn ho Ngh thut Vit Bc## 00844000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020028000380030075000660080013001410090041001540100005001950110015002000150 07600215021022800291020001000519039000500529013000700534020001800541020000900559 020002200568#VL11.00096#Vi?t#CH513S#344.59704#^214#Chung sc bo v mi trng#T i liu dnh cho cn b tuyn truyn ph bin php lut bo v mi trng#^aBnh Dng#^aS Ti nguyn v Mi trng Bnh Dng#2010#^a140tr.^b29cm#TTS ghi: S Ti nguyn v Mi trng Bnh Dng. Chi cc Bo v mi trng#Hng dn cc qu y nh php lut bo v mi trng khi thc hin cc hot ng sn xut, kinh do anh, dch v v khi thc hin cc hot ng sinh hot ti cng ng. Cc k nng tuyn truyn, ph bin php lut bo v mi trng#Php lut#oanh#270888#Bo v mi trng#Vit Nam#Ti liu tuyn truyn## 00535000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020038000600070014000980080005001120090 02000117010000500137011001400142020001000156020001100166020001700177001001400194 004001800208020000700226039000500233013000700238#VL11.00097#VL11.00098#VL11.0009 9#55000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh Vit bng hnh cho tr em#Phm Cao Hon #^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a64tr.^b27cm#Ting Anh#Ting Vit#T in hnh nh#Phm Cao Hon#Ti bn ln th 3#Tr em#oanh#270889## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820007000418080005000480020026000530070020000790220004000990080005001030090 01400108010000500122011001400127013000700141020001800148020001800166020001400184 005002000198039000500218#VL11.00100#VL11.00101#9500#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#Gi p b bo v mi trng#Hong Th Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a44tr.^ b27cm#270890#Bo v mi trng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hong Th Thu H ng#oanh## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820007000418080005000480020026000530070017000790220004000960080005001000090 01400105010000500119011001400124013000700138020001800145020001800163020001400181 005001700195039000500212#VL11.00102#VL11.00103#7500#Vi?t#GI-521B#372.21#^214#Gi p b bo v mi trng#Trn Th Thu Ho#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a36tr.^b27 cm#270891#Bo v mi trng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Th Thu Ho#oan h## 00891000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020078000450070064001230080005001870090014001920100005002060110 01400211021023500225020001800460020001500478020001500493020000800508039000500516 005001600521005001600537005001200553005001700565013000700582#VL11.00104#VL11.001 05#Vi?t#M458T#372.21#^214#100 hot ng pht trin k nng cho tr khuyt tt tu i mm non hc ho nhp#Nguyn Th Hnh, V Th Thu Hng, Bi Th Lm, Nguyn Th Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a95tr.^b27cm#Gii thiu phng php xy dng v thc hin k hoch gio dc cho tr khuyt tt la tui mm non qua 5 nhm k n ng hot ng theo cc lnh vc pht trin th cht, nhn thc, ngn ng, tnh c m v k nng x hi, pht trin thm m#Gio dc mu gio#Tr khuyt tt#Sch g io vin#K nng#oanh#Nguyn Th Hnh#V Th Thu Hng#Bi Th Lm#Nguyn Th Tha nh#270892## 00720000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020040000450030046000850070033001310080005001640090022001690100 00500191011001400196021016700210020001800377020001600395020001500411001001600426 039000500442013000700447#VL11.00107#VL11.00106#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn tr mm non thc hnh v sinh#Ti liu dnh cho gio vin mm non v cha m#Nguy n Hng Thu b.s., tuyn chn#^aH.#^aV Gio dc Mm non#2010#^a31tr.^b27cm#Gii thiu mt s kin thc v k nng hng dn tr thc hnh v sinh, gio dc hnh thnh tr thi quen v sinh, hnh vi vn minh v k nng sng n gin ban u#Gio dc mu gio#V sinh c nhn#Sch gio vin#Nguyn Hng Thu#oanh#270893## 00475000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020038000470290047000850070015001320080005001470090011001520100 00500163011001400168020001800182039000500200020000900205020001200214013000700226 #VL11.00108#VL11.00109#Vi?t#C513C#895.9223#^214#Cng chun b Tt, gn kt yu t hng#Preparing Tet together, enriching family bonds#Trn Dng Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#oanh#Vit Nam#Truyn ngn#270894## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070017000780080005000950090014001000100 00500114011001500119020000900134039000500143020000700148020000700155013000700162 020001400169#VN11.00166#VN11.00167#19000#Vi?t#S450T#571#^214#S tay kin thc s inh hc 11#Nguyn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a182tr.^b17cm#Sinh hc#oanh #S tay#Lp 11#270895#Sch c thm## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020028000430030013000710070021000840220004001052210020001090080 00500129009001100134010000500145011001400150020001800164020000900182020001300191 005002100204039000500225013000700230#VN11.00168#16000#Vi?t#T306R#895.9223#^214# Ting rn xit ca ch thn#Truyn tranh#Tun Nguyn Hoi c#T.1#Hnh trnh sn g to#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Tun Nguyn Hoi c#oanh#270896## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020028000430030013000710070021000840220004001052210017001090080 00500126009001100131010000500142011001400147020001800161020000900179020001300188 005002100201039000500222013000700227#VN11.00169#16000#Vi?t#T306R#895.9223#^214# Ting rn xit ca ch thn#Truyn tranh#Tun Nguyn Hoi c#T.2#Cnh tay che c h#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tu n Nguyn Hoi c#oanh#270897## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020028000430030013000710070021000840220004001052210017001090080 00500126009001100131010000500142011001400147020001800161020000900179020001300188 005002100201039000500222019000300227013000700230#VN11.00170#Vi?t#T306R#895.9223# ^214#16000#Ting rn xit ca ch thn#Truyn tranh#Tun Nguyn Hoi c#T.3#i m bo c mng#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Tun Nguyn Hoi c#oanh#TS#270898## 00434000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070015000610080005000760090011000810100005000920110 01700097020000900114039000500123020001400128005001500142020000600157020001000163 013000700173#VN11.00171#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn D ng Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b17x24cm#M thut#oanh#Sch c thm#Trn Dng Sn#Lp 3#Thc hnh#270899## 00450000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070015000610220004000760080005000800090011000850100 00500096011001700101020000900118020000600127020001000133020001400143005001500157 039000500172013000700177#VN11.00172#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m th ut 4#Trn Dng Sn#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Th c hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#oanh#270900## 00450000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070015000610220004000760080005000800090011000850100 00500096011001700101020000900118020000600127020001000133020001400143005001500157 039000500172013000700177#VN11.00173#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m th ut 4#Trn Dng Sn#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Th c hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#oanh#270901## 00450000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070015000610220004000760080005000800090011000850100 00500096011001700101020000900118020000600127020001000133020001400143005001500157 039000500172013000700177#VN11.00174#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m th ut 5#Trn Dng Sn#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Th c hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#KVn#270902## 00450000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070015000610220004000760080005000800090011000850100 00500096011001700101020000900118020000600127020001000133020001400143005001500157 039000500172013000700177#VN11.00175#8000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m th ut 5#Trn Dng Sn#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Th c hnh#Sch c thm#Trn Dng Sn#KVn#270903## 00479000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200040 00298080005000330020021000380070033000590080005000920090011000970100005001080110 01700113020000900130020000600139020001000145020001400155005001100169005002100180 039000500201013000700206#VN11.00176#8000#Vi?t#TH552H#741#^214#Thc hnh m thu t 9#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b17x24cm#M th ut#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#KVn#270904## 00666000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020012000580070014000700080005000840090011000890100 00500100011001500105015003300120021023000153020000900383020000800392039000500400 013000700405#VN11.00177#VN11.00178#Vi?t#C103H#294.3#^214#Thch Gic S#Ci hoa s en#Thch Gic S#^aH.#^aTn gio#2010#^a134tr.^b19cm#Bt hiu ca tc gi: Trn g Sn#Nhng tm t, tnh cm ca Thng to Gic S i vi cha m, vi ng bo rut tht, vi qu hng t nc, lng nhn i trung hiu tit ngha, tm hn v tha mang hoi bo cu chng sinh, v ho bnh cho dn tc v th gii#o Pht#Tu hnh#KVn#270905## 00818000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070014000890080005001030090008001080100 00500116011001400121021033100135020001000466020000900476020001800485020001100503 039000500514001001400519013000700533#VN11.00179#VN11.00180#24000#Vi?t#H561D#616 .6#^214#Hng dn chm sc ngi b bnh thn#Trn Vn Cht#^aH.#^aY hc#2010#^a 67tr.^b19cm#Gii thiu cu to v chc nng thn, biu hin ca bnh, chn on v iu tr bnh thn. Hng dn liu php dinh dng trong bnh thn, hot ng th lc v dng sinh trong bnh thn. Li khuyn v bnh thn i vi ph n c thai. Cc nguyn tc dng thuc cha bnh thn v hng dn nhng thuc c s dng trong bnh thn#Bnh thn#iu tr#Chm sc sc kho#Phng bnh#KVn#Trn Vn Cht#270906## 00946000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070052000780040030001300080005001600090 00800165010000500173011001500178021021000193020001100403020001300414039000500427 01500680043202000060050002000100050600500160051600500120053200500190054400500170 0563005000900580013000700589#VN11.00181#VN11.00182#50000#Vi?t#C120N#616.07#^214 #Cm nang xt nghim y hc#Trng Thanh Ba, V Ngc Lan, Nguyn Nghim Lut...#T i bn ln th 5, c b sung#^aH.#^aY hc#2010#^a156tr.^b19cm#Cung cp nhng th ng tin c bn v xt nghim y hc, bao gm mt s im ch trc khi xt nghi m, cch ly mu, ch nh xt nghim theo nhm bnh, gi tr bnh thng v ng ha lm sng ca cc xt nghim#Xt nghim#Sch tra cu#KVn#TTS ghi: Cng ty C ng ngh v xt nghim y hc. Bnh vin Medlatec#Y hc#Chn on#Trng Thanh Ba #V Ngc Lan#Nguyn Nghim Lut#Nguyn Xun Ninh#Thi Qu#270907## 00929000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070021000880080005001090090008001140100 00500122011001500127021036600142020001300508020001800521020001100539020000900550 020001800559006001100577039000500588013000700593019000500600020001000605#VN11.00 183#VN11.00184#40000#Vi?t#H105C#616.1#^214#Hn ch cao huyt p khng cn thuc #Lu Vn Hy bin dch#^aH.#^aY hc#2010#^a271tr.^b19cm#Gii thiu nhng kin th c c bn v bnh cao huyt p. Hng dn ch n ung, iu chnh li sng th gin gim cng thng, thng xuyn luyn tp th dc, chm sc sc kho mt cc h khoa hc chin thng bnh cao huyt p. Hng dn s dng hp l mt s lo i thuc chng tng huyt p v thc n cng cng thc ch bin mn n phng ch ng bnh cao huyt p#Cao huyt p#Chm sc sc kho#Phng bnh#iu tr#Liu ph p n ung#Lu Vn Hy#KVn#270908#Dch#Luyn tp## 00659000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020026000590070020000850040039001050080005001440090 00800149010000500157011001500162021018900177020001400366020001300380039000500393 013000700398#VN11.00185#VN11.00186#Vi?t#H428#618.1#^214#V Thu Phng#Hi p cc bnh ph khoa#V Thu Phng b.s.#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH .#^aY hc#2010#^a107tr.^b19cm#Gm 113 cu hi v p v nguyn nhn, cch iu t r cc bnh m h - m o; bnh t cung; bnh bung trng, vi trng; bn h v v cc bnh khc c lin quan; bnh tui mn kinh#Bnh ph khoa#Sch h i p#KVn#270909## 00694000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020034000590070020000930040039001130080005001520090 00800157010000500165011001400170021017700184020000900361020000900370020001200379 020001300391039000500404013000700409#VN11.00187#VN11.00188#Vi?t#H428#618.2#^214 #V Thu Phng#Hi p kinh nguyt v thai nghn#V Thu Phng b.s.#Ti bn l n th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2010#^a95tr.^b19cm#Gii thiu s lc v gii phu v sinh l c quan sinh dc. Hi p nhng nguyn nhn, triu chng , cch iu tr cc vn kinh nguyt, thai nghn, cha , tui mn kinh...#S n khoa#Thai sn#Kinh nguyt#Sch hi p#KVn#270910## 00802000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020046000710290054001170070 01900171008000500190009002000195010000500215011001500220021020900235020001000444 020000800454020001200462005001400474039000500488013000700493#VN11.00189#CDVN.013 05#VN11.00190#CDVN.01306#34000#Vi?t#M558N#428#^214#10 ngy c th ni 1000 cu ting Anh cng s#10 days can say 1000 English sentences for the office#Tri thc Vit b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a143tr.^b19cm#Hng dn hc 1000 cu t ing Anh thc dng trong cng s theo 10 ch khc nhau, cc mu cu ngn gn, r rng, sp xp theo hnh thc i chiu Anh - Vit, km theo a CD gip luy n tp cch pht m chun#Ting Anh#Cng s#K nng ni#Tri thc Vit#KVn#270911 ## 00859000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820004000848080005000880020 04900093029005600142007001900198008000500217009002000222010000500242011001500247 02102120026202000100047402000110048402000120049500500140050703900050052101300070 0526#CDVN.01307#CDVN.01309#CDVN.01308#VN11.00191#VN11.00193#VN11.00192#33000#Vi ?t#M558N#428#^214#10 ngy c th ni 1000 cu ting Anh kinh doanh#10 days can s ay 1000 English sentences for the business#Tri thc Vit b.s.#^aH.#^aT in Bc h khoa#2011#^a135tr.^b19cm#Hng dn hc 1000 cu ting Anh thc dng trong kinh doanh theo 10 ch khc nhau, cc mu cu ngn gn, r rng, sp xp theo hn h thc i chiu Anh - Vit, km theo a CD gip luyn tp cch pht m chun#T ing Anh#Kinh doanh#K nng ni#Tri thc Vit#KVn#270912## 00853000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660410005000731810006000780820004000848080005000880020 04600093029005400139007001900193008000500212009002000217010000500237011001500242 02102140025702000100047102000080048102000120048900500140050103900050051501300070 0520#VN11.00194#VN11.00195#CDVN.01310#CDVN.01312#CDVN.01311#VN11.00196#30000#Vi ?t#M558N#428#^214#10 ngy c th ni 1000 cu ting Anh du lch#10 days can say 1000 English sentences for the travel#Tri thc Vit b.s.#^aH.#^aT in Bch kho a#2011#^a119tr.^b19cm#Hng dn hc 1000 cu ting Anh thc dng dng trong du l ch theo 10 ch khc nhau, cc mu cu ngn gn, r rng, sp xp theo hnh t hc i chiu Anh - Vit, km theo a CD gip luyn tp cch pht m chun#Tin g Anh#Du lch#K nng ni#Tri thc Vit#KVn#270913## 00487000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610010015000660020016000810030012000970070 01500109008000500124009001000129010000500139011001500144020001700159020000900176 020001200185039000500197013000700202#VV11.00539#VV11.00540#VV11.00541#46000#Vi? t#H450S#895.92234#^214#Nguyn nh T#H s mt t t#Tiu thuyt#Nguyn nh T #^aH.#^aVn hc#2011#^a254tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#2 70914## 00602000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020019000750030023000940070 03200117008000500149009001000154010000500164011001500169020001700184020000500201 020001800206039000500224019001000229015003100239006001100270013000700281#VV11.00 542#VV11.00543#VV11.00544#60000#Vi?t#H312P#843#^214#Brac, Virginie#Hnh pht nh n i#Tiu thuyt trinh thm#Virginie Brac ; Phng Lc dch#^aH.#^aVn hc#201 0#^a295tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Truyn trinh thm#KVn#Dch Php#Gii th ng Vn hc trinh thm#Phng Lc#270915## 00649000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030004000710070056000750220004001312210 01400135008000500149009001000154010000500164011001500169020001700184020000900201 02000040021000500150021400500090022900500080023800500140024600500160026003900050 0276013000700281005001100288#VV11.00545#VV11.00546#97000#Vi?t#N452N#895.9221008 #^214#Ni nhp vng#Th#Dng Thu Anh, Minh Anh, Mai Anh... ; Nghim Ti ch.b.# T.2#Vng ng tm#^aH.#^aVn hc#2010#^a318tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Dng Thu Anh#Minh Anh#Mai Anh#Trn Thu Anh#Mai Quang Chung#KVn#270916#Ngh im Ti## 00419000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430010013000480020010000610030004000710070013000750080005000880090 01000093010000500103011001500108020001700123020000900140020000400149039000500153 013000700158#VV11.00547#VV11.00548#Vi?t#NG517C#895.9221#^214#Phm B Nhn#Ngun ci#Th#Phm B Nhn#^aH.#^aVn hc#2010#^a218tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#KVn#270917## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510010012000560020020000680030004000880070012000920080 00500104009001000109010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VV11.00549#VV11.00550#50000#Vi?t#GI-103#895.9221#^214 #V Vn Hin#Giai iu qu hng#Th#V Vn Hin#^aH.#^aVn hc#2011#^a78tr.^b20 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#270918## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020011000690030004000800070013000840080 00500097009001000102010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VV11.00552#VV11.00551#35000#Vi?t#H561B#895.922134#^214 #Hn Ngc San#Hng bi#Th#Hn Ngc San#^aH.#^aVn hc#2010#^a115tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#270919## 00464000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020010000660030004000760070012000800040 01800092008000500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162 020000400171039000400175013000700179#VV11.00553#VV11.00554#50000#Vi?t#C551#895 .9221#^214#Vit Phng#Ca m#Th#Vit Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn h c#2011#^a177tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#270920## 00711000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420010022000470020016000690070022000850080005001070090010001120100 00500122011002600127020000800153020000900161039000400170021025600174020002000430 013000700450#VV11.00555#VV11.00556#Vi?t#K600U#363.2092#^214#Nguyn Th Bch Thu n#K c thi gian#Nguyn Th Bch Thun#^aH.#^aVn hc#2010#^a275tr., 16tr. nh^ b21cm#Cng an#Vit Nam#Hoa#Gm nhiu bi vit ghi li nhng k nim su sc tron g cuc i hot ng cch mng v cng tc ca i t Nguyn Th Bch Thun, ngu yn Ph cc trng Cc Cnh v, nay l B T lnh cnh v - B Cng an, ngi c vinh d l n cnh v u tin ca Bc H#Hot ng cch mng#270921## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020016000670030004000830070042000870080 00500129009001000134010000500144011001500149015003200164020001700196020000900213 020000400222039000400226005001600230013000700246#VV11.00557#VV11.00558#45000#Vi ?t#K600U#895.9221#^214#V Hong Lu#K c thi gian#Th#V Hong Lu ; Nghim T Thip tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2010#^a170tr.^b21cm#Bt danh tc gi: Lin Sn Thu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#Nghim T Thin#270922## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020013000680030004000810070014000850080 00500099009001000104010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160 039000400164013000700168#VV11.00560#VV11.00559#53500#Vi?t#253T#895.9221#^214# ng Tin Huy#m trng v#Th#ng Tin Huy#^aH.#^aVn hc#2010#^a302tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#270923## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020010000710030012000810070015000930040 01300108008000500121009001000126010000500136011001500141020001700156020000900173 020001200182039000400194013000700198#VV11.00561#VV11.00562#68000#Vi?t#PH305B#89 5.92234#^214#Nguyn nh T#Phin bn#Tiu thuyt#Nguyn nh T#In ln th 2#^a H.#^aVn hc#2011#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#27092 4## 00746000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020035000680070021001030080010001240090 01800134010000500152011001500157020001900172020001100191039000400202021023900206 020000800445020000800453013000700461#VV11.00565#VV11.00564#63000#Vi?t#B256K#636 .08#^214#Nguyn Hu Hng#Bnh k sinh trng gia sc gia cm#Nguyn Hu Hng b.s. #^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a266tr.^b24cm#Bnh k sinh trng#Gio trnh#H oa#Cung cp cc kin thc c bn v k sinh trng hc, hnh thi ca cc loi k sinh trng v nhng thit hi do bnh k sinh trung gy ra. Cc triu chng c trng, phng php iu tr v cch phng bnh k sinh trng cho gia sc gia c m#Gia sc#Gia cm#270925## 01103000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020087000510030044001380070057001820040031002390080 00500270009001100275010000500286011001500291020001100306020000900317039000400326 02102930033000500160062302000090063902000160064800500130066400500150067700500110 0692005001600703013000700719020001500726#VV11.00566#VV11.00567#30000#Vi?t#T310H #378.1#^214#Tm hiu h cao ng trong cc trng i hc v cao ng qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2011#Nguyn Vn Thn ( ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Ti bn c b sung v sa cha#^aH.#^aTh ng k#2010#^a335tr.^b24cm#Tuyn sinh#Vit Nam#Hoa#Cung cp mt cch h thng c c thng tin cn thit phc v cho k thi tuyn sinh nm 2011 cng nh cc thng tin v h cao ng trong cc trng i hc, cc trng cao ng, trng cao n g ngh, bng thng k khi thi cc ngnh, cng mt s li khuyn trong vic chn trng, chn ngnh hc#Nguyn Vn Thn#Cao ng#Trng cao ng#Phm Th Yn#Th anh Tin Th#L Th Hu#Dng Tt Thng#270926#Trng i hc## 01063000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030044001080070057001520040042002090080 00500251009001100256010000500267011001500272020001100287020000900298039000400307 02103140031100500160062502000150064100500130065600500150066900500160068400500180 0700013000700718#VV11.00568#VV11.00569#35000#Vi?t#T310H#378.1#^214#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2011#Nguyn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Ti bn ln th 5, c b sung v sa cha#^aH.#^aThng k#2011#^a423tr.^b24cm#Tuyn sinh#Vit Nam#Hoa#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tu yn sinh nm 2011 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, cng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th sinh v p h huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho ph h p#Nguyn Vn Thn#Trng i hc#Phm Th Yn#Thanh Tin Th#Dng Tt Thng#Ngu yn Quang Dng#270927## 01053000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030044001080070074001520040042002260080 00500268009001100273010000500284011001500289020001100304020000900315039000400324 02103140032800500160064202000150065800500130067300500160068600500180070201300070 0720#VV11.00571#VV11.00570#52000#Vi?t#T310H#378.1#^214#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2011#Ngu yn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Dng Tt Thng, Nguyn Quang Dng#Ti bn l n th 5, c b sung v sa cha#^aH.#^aThng k#2011#^a407tr.^b24cm#Tuyn sinh# Vit Nam#Hoa#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k t hi tuyn sinh nm 2011 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, cng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th sinh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho p h hp#Nguyn Vn Thn#Trng i hc#Phm Th Yn#Dng Tt Thng#Nguyn Quang Dng#270928## 00806000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020036000660030027001020070014001290080 00500143009001100148010000500159011001500164020001700179020001100196039000400207 021028100211020000800492013000700500020000900507#VV11.00572#VV11.00573#68000#Vi ?t#B103T#658.15#^214#Phan c Dng#Bi tp & bi gii k ton qun tr#Tm tt l thuyt. Bi tp#Phan c Dng#^aH.#^aThng k#2010#^a527tr.^b24cm#K ton qun tr#Gio trnh#Hoa#Gm cc bi tp v k ton qun tr, chi ph v phn loi ch i ph, phn tch mi quan h chi ph - sn lng - li nhun, phn tch bo co b phn ca doanh nghip, k ton trch nhim, d ton ngn sch, nh gi bn s n phm, thng tin thch hp ra quyt nh u t di hn#Bi tp#270929#Bi gii## 00936000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020014000730070066000870040 01400153008000500167009001100172010000500183011001500188015004900203020001400252 02000110026603900040027702102550028100500110053600500130054700500190056000500120 0579013000700591#VV11.00577#VV11.00579#VV11.00578#VV11.00576#36000#Vi?t#K312T#3 38.5#^214#Kinh t vi m#L Bo Lm (ch.b.), Nguyn Nh , Trn Th Bch Dung, Tr n B Th#Ti bn ln 5#^aH.#^aThng k#2010#^a221tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh#Kinh t vi m#Gio trnh#Hoa#Tng quan v kinh t v i m, vn cung cu, gi c th trng, l thuyt la chn ca ngi tiu dng , l thuyt v sn xut v chi ph. Th trng cnh tranh hon ton, cnh tranh khng hon ton, th trng c quyn v th trng cc yu t sn xut#L Bo Lm#Nguyn Nh #Trn Th Bch Dung#Trn B Th#270930## 00801000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020037000780030052001150070 01400167022000500181221003000186008000500216009001100221010000500232011001500237 02101290025202000180038102000220039902000080042102000090042903900040043801300070 0442005001400449#VV11.00580#VV11.00581#VV11.00582#56000#Vi?t#B103T#657.076#^214 #Phan c Dng#Bi tp & bi gii k ton ti chnh#Tm tt l thuyt. Cu hi t rc nghim v p n...#Phan c Dng#Ph.1#K ton doanh nghip sn xut#^aH.#^a Thng k#2010#^a389tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v k ton ti ch nh v cc bi tp lin quan n lnh vc sn xut v tiu th doanh nghip#K ton ti chnh#Doanh nghip sn xut#Bi tp#Bi gii#Hoa#270931#Phan c Dng# # 00867000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010014000750020018000890030 02100107007001400128022000500142221005300147008000500200009001100205010000500216 01100150022102101980023602000180043402000220045202000100047402000080048403900040 0492013000700496005001400503#VV11.00583#VV11.00584#VV11.00586#VV11.00585#58000# Vi?t#K250T#657.076#^214#Phan c Dng#K ton ti chnh#L thuyt v bi tp#Pha n c Dng#Ph.1#K ton doanh nghip sn xut : L thuyt v bi tp#^aH.#^aThn g k#2010#^a373tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v mt s bi tp v k ton ti chnh doanh nghip sn xut nh k ton vn bng tin mt, k ton cc khon ng trc, k ton nguyn vt liu v cng c dng c...#K ton ti chnh #Doanh nghip sn xut#L thuyt#Bi tp#Hoa#270932#Phan c Dng## 00857000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010014000750020018000890030 02100107007001400128022000500142221005300147008000500200009001100205010000500216 01100150022102101790023602000180041502000110043302000080044402000100045203900040 0462020000800466013000700474005001400481#VV11.00587#VV11.00588#VV11.00590#VV11.0 0589#56000#Vi?t#K250T#657.076#^214#Phan c Dng#K ton ti chnh#L thuyt v bi tp#Phan c Dng#Ph.2#K ton thng mi v dch v : L thuyt v bi tp #^aH.#^aThng k#2010#^a365tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v mt s b i tp v k ton thng mi v dch v nh k ton cc khon phi thu, phi tr, k ton cc khon d phng, ti sn v n tim tng...#K ton ti chnh#Thng mi#Dch v#L thuyt#Hoa#Bi tp#270933#Phan c Dng## 00799000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700010014000750020018000890030 02100107007001400128022000500142221004800147008000500195009001100200010000500211 01100150021602101500023102000180038102000070039902000100040602000080041603900040 0424013000700428005001400435#VV11.00591#VV11.00592#VV11.00594#VV11.00593#54000# Vi?t#K250T#657.076#^214#Phan c Dng#K ton ti chnh#L thuyt v bi tp#Pha n c Dng#Ph.3#K ton u t ti chnh : L thuyt v bi tp#^aH.#^aThng k# 2010#^a353tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v mt s bi tp k ton ho t ng u t ti chnh ngn hn, di hn, k ton d phng cc khon u t ti chnh...#K ton ti chnh#u t#L thuyt#Bi tp#Hoa#270934#Phan c Dng## 01143000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020069000490290076001180070064001940080005002580090011002630100 00500274011001500279020001600294020000900310039000400319021035900323005001500682 02000100069702000200070702000100072700500170073700500130075400500150076700500160 0782013000700798#VV11.00595#VV11.00596#Vi?t#PH110T#336.09173#^214#Pht trin ti chnh vi m khu vc nng nghip, nng thn Vit Nam#Development of micro fina nce in the agricultural and rural areas of Vietnam#B.s.: Nguyn Kim Anh (ch.b.), Phm Th M Dung, L Thanh Tm...#^aH.#^aThng k#2010#^a322tr.^b24cm#Ti chnh vi m#Vit Nam#Hoa#Khi qut chung v kinh t nng nghip nng thn v th tr ng ti chnh. S pht trin ti chnh vi m khu vc nng nghip, nng thn Vi t Nam. Kinh nghim pht trin ti chnh vi m mt s nc trn th gii v bi hc kinh nghim cho Vit Nam. Tng quan, thc trng v cc gii php pht trin ti chnh vi m khu vc nng nghip, nng thn Vit Nam#Nguyn Kim Anh#Ti ch nh#Kinh t nng nghip#Nng thn#Phm Th M Dung#L Thanh Tm#Nguyn Thi H#T rng Ngc Anh#270935## 00852000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020043000740070072001170080 00500189009001100194010000500205011001500210020001000225020001100235039000400246 02101860025000500160043602000090045202000070046100500080046800500150047600500160 0491013000700507#VV11.00597#VV11.00598#VV11.00600#VV11.00599#92000#Vi?t#QU105T# 332.1#^214#Qun tr ri ro trong kinh doanh ngn hng#B.s.: Nguyn Vn Tin (ch. b.), H Diu, Nguyn Kim Thu, Nguyn Th Hin#^aH.#^aThng k#2010#^a703tr.^b21c m#Ngn hng#Gio trnh#Hoa#Trnh by nhng ri ro c th trong kinh doanh ngn hng, nguyn l qun tr, yu t li sut, ri ro li sut v phng php lng ho, cng c phi sinh phng nga ri ro li sut...#Nguyn Vn Tin#Qun tr#R i ro#H Diu#Nguyn Kim Thu#Nguyn Th Hin#270936## 00657000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700010016000750020053000910070 01600144008000500160009001100165010000500176011001500181020001900196020001100215 039000400226021011700230020001300347013000700360#VV11.00601#VV11.00602#VV11.0060 4#VV11.00603#86000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Nguyn Vn Tin#Gio trnh thanh to n quc t & ti tr ngoi thng#Nguyn Vn Tin#^aH.#^aThng k#2010#^a671tr.^b 21cm#Thanh ton quc t#Gio trnh#Hoa#Trnh by cc kin thc c bn v c s c a thanh ton quc t, nghip v thanh ton quc t v ti tr ngoi thng#Ngo i thng#270937## 01080000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580010019000630020023000820290025001050070 11100130008000500241009001100246010000500257011001600262015006000278020002300338 03900040036102101770036500500160054202000110055802000210056900500190059000600130 0609006001500622006002200637005000900659013000700668020001900675#VV11.00605#VV11 .00606#VV11.00607#115000#Vi?t#K312T#338.9#^214#Perkins, Dwight H.#Kinh t hc p ht trin#Economics of development#Dwight H.Perkins, Steven Radelet, David L. Li ndauer ; Bin dch: Phm Th Tu... ; H.: Phm Th Tu, V Cng#^aH.#^aThng k #2010#^a1039tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Thng m i#Kinh t hc pht trin#Hoa#Trnh by cc l thuyt v qu trnh pht trin ki nh t, nhng vn phi i mt ca cc quc gia ang pht trin cng nh cc g i chnh sch dnh cho cc c quan chnh ph#Radelet, Steven#Chnh sch#Nc ang pht trin#Lindauer, David L.#Phm Th Tu#Nguyn Duy t#Nguyn Th Lan Ph ng#V Cng#270938#Ti liu tham kho## 00660000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460220004000732210030000770080005001070090021001120100 00500133011001600138021016300154020000900317020000900326020000900335020000900344 020001800353039000400371013000700375#VV11.00608#VV11.00609#Vi?t#V115K#328.597#^2 14#Vn kin Quc hi ton tp#T.7#1987 - 1992, Q.1: 1987 - 1989#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1479tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin ca Quc hi, Hi ng Nh nc v mt s bo co chnh tr ca Hi ng B trng trnh ti 11 k hp c a Quc hi kho VIII (1987- 1992)#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Hoa#270939##