00641000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200110001400300130 00250050010000380070010000480080018000580090062000760100005001380110014001430120 05500157082001100212013000700223014000700230026001100237026001100248181000700259 020000900266020001300275020001700288020001800305020001600323#Vi?t#^214#Hoa#Chia ngng#Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Truyn vui dn gian#398.209597#282715#15000#VL11.02610#VL11.02611# CH301N#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian# # 00768000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200710001400300130 00850050010000980070010001080080018001180090062001360100005001980110014002030120 06600217082000900283013000700292014000700299026001100306026001100317181000600328 02000090033402000130034302000160035602000170037202000210038902000170041002000150 0427#Vi?t#^214#Hoa#Anh hng Vit Nam: Nguyn Vn Tri (1940 - 1964) - Hy nh l y li ti#Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( T sch Cc anh hng Vit Nam#959.7043#282716#15000#VL11.0261 2#VL11.02613#A107H#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Vn Tri#Lch s hin i#Khng chin chng M#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi## 00825000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200680001400300130 00820050010000950070010001050080018001150090062001330100005001950110014002000120 06600214082000900280013000700289014000700296026001100303026001100314181000600325 02000090033102000130034002000170035302000740037002000230044402000170046702000150 0484#Vi?t#^214#Hoa#Anh hng Vit Nam: Mc Th Bi (1927 - 1951) - N chin s d u kch#Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( T sch Cc anh hng Vit Nam#959.7041#282717#15000#VL11.02614#V L11.02615#A107H#Vit Nam#Truyn tranh#Lch s hin i#Mc Th Bi, Anh hng l c lng v trang nhn dn, 1927 - 1951, Vit Nam#Khng chin chng Php#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi## 00654000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200250001400300130 00390050010000520070010000620080018000720090062000900100005001520110014001570120 05500171082001100226013000700237014000700244026001100251026001100262181000600273 020000900279020001300288020001700301020001800318020001600336#Vi?t#^214#Hoa#Mn q u ca ngi t hon#Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) (Truyn vui dn gian#398.209597#282718#15000#VL11.026 16#VL11.02617#M430Q#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Tru yn dn gian## 00837000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200800001400300130 00940050010001070070010001170080018001270090062001450100005002070110014002120120 06600226082000900292013000700301014000700308026001100315026001100326181000600337 02000090034302000130035202000170036502000740038202000230045602000170047902000150 0496#Vi?t#^214#Hoa#Anh hng Vit Nam: Phan nh Git (1922 - 1954) - Ly thn m nh lp l chu mai#Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch B it ni. Bt thng minh) ( T sch Cc anh hng Vit Nam#959.7041#282719#15000# VL11.02618#VL11.02619#A107H#Vit Nam#Truyn tranh#Lch s hin i#Phan nh Gi t, Anh hng lc lng v trang nhn dn, 1922-1954, Vit Nam#Khng chin chng P hp#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi## 00798000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200610001400300130 00750050010000880070010000980080018001080090062001260100005001880110014001930120 06600207082000900273013000700282014000700289026001100296026001100307181000600318 02000090032402000130033302000170034602000540036302000230041702000170044002000150 0457#Vi?t#^214#Hoa#Anh hng Vit Nam: Kim ng (1928 - 1943) - Hn cm pht xt# Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( T sch Cc anh hng Vit Nam#959.7032#282720#15000#VL11.02620#VL11.026 21#A107H#Vit Nam#Truyn tranh#Lch s hin i#Nng Vn Dn, Anh hng thiu nhi , 1928-1943, Vit Nam#Khng chin chng Php#Nhn vt lch s#Sch thiu nhi## 00643000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200140001400300130 00280050010000410070010000510080018000610090062000790100005001410110014001460120 05500160082001100215013000700226014000700233026001100240026001100251181000600262 020000900268020001300277020001700290020001800307020001600325#Vi?t#^214#Hoa#Ba b ko si#Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. B t thng minh) (Truyn vui dn gian#398.209597#282721#15000#VL11.02622#VL11.026 23#B100B#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gia n## 00821000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200680001400300130 00820050010000950070010001050080018001150090062001330100005001950110014002000120 06600214082000900280013000700289014000700296026001100303026001100314181000600325 02000090033102000130034002000170035302000700037002000230044002000170046302000150 0480#Vi?t#^214#Hoa#Anh hng Vit Nam: V Th Su (1935 - 1952) - Ngi anh hng t #Truyn tranh#Tiu Giu#Tiu Giu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a16tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh) ( T sch Cc anh hng Vit Nam#959.7041#282722#15000#VL11.02625#V L11.02624#A107H#Vit Nam#Truyn tranh#Lch s hin i#V Th Su, Anh hng lc lng v trang nhn dn, 1935-1952, Vit Nam#Khng chin chng Php#Nhn vt lc h s#Sch thiu nhi## 01026000000000361000450004100050000080800050000503900040001000200380001400500140 00520050016000660050014000820050018000960050015001140070056001290080005001850090 02300190010000500213011001500218015010200233082000400335013000700339014000700346 02600110035302600110036402600110037502600110038618100080039702000090040502000110 0414020001000425020000800435021022100443#Vi?t#^214#Hoa#Gio trnh lch s kin t rc th gii#Nguyn S Qu#Nguyn Vn nh#Trn Vn Khi#Nguyn Hng Hng# Tr ng Chung#Ch.b.: Nguyn S Qu, Nguyn Vn nh, Trn Vn Khi...#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2011#^a220tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin t rc v Quy hoch. B mn L thuyt v Lch s Kin trc#720#282723#67000#VL11.0 2626#VL11.02628#VL11.02629#VL11.02627#GI-108T#Th gii#Gio trnh#Kin trc#Lch s#Gii thiu lch s pht trin ca cc nn kin trc trn th gii t thi x hi nguyn thu n th k XX nh kin trc thi tin s, kin trc c i Ai C p, kin trc Ty - Lng H c i, kin trc c i Ba T...## 00723000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200250001400500130 00390050011000520070033000630080005000960090019001010100005001200110015001250150 03700140082000400177013000700181014000700188026001100195026001100206026001100217 026001100228181000600239020001100245020001100256021015400267#Vi?t#^214#Hoa#Tp b i ging x hi hc#Ng Vn Nhn# Nh Kim#Ng Vn Nhn (ch.b.), Nh Kim#^aH .#^aCng an nhn dn#2011#^a363tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#30 1#282724#36000#VV11.17551#VV11.17553#VV11.17554#VV11.17552#T123B#Gio trnh#X hi hc#Gm cc bi ging v c cu x hi, phng php iu tra x hi, x hi hc ti phm, d lun x hi, x hi hc th, nng thn v x hi hc gia n h## 01066000000000361000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820010000628080005000720020035000770070054001120080 00500166009001900171010000500190011001500195015003700210021032000247005001600567 02000110058303900040059400500120059800500130061000400190062300500170064200500130 0659020001000672020001500682013000700697#VV11.17555#VV11.17557#VV11.17556#Vit N am#62000#Vi?t#GI-108T#342.59702#^214#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Thi V nh Thng, V Hng Anh (ch.b.), Phm c Bo...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a56 0tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut nhng vn c bn v lut hin php v s ra i, pht trin ca nn lp hin Vit Nam. P hn tch cc nh ch c bn ca lut hin php bao gm: ch chnh tr, kinh t, chnh sch x hi, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc phng, an ninh quc gia, quc tch Vit Nam...#Thi Vnh Thng#Gio trnh#Hoa#V Hng Anh#Phm c Bo#Ti bn ln th 10#Nguyn ng Dung#Bi Xun c#Hin ph p#Lut hin php#282725## 00977000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820010000628080005000720020034000770070057001110080 00500168009001900173010000500192011001500197015003700212021025500249005001600504 02000110052003900040053100500130053500500150054800400180056300500120058100500130 0593020001400606013000700620#VV11.17558#VV11.17560#VV11.17559#Vit Nam#62000#Vi ?t#GI-108T#344.59701#^214#Gio trnh lut lao ng Vit Nam#Lu Bnh Nhng (ch. b.), Ngn Bnh, Nguyn Hu Ch...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a567tr.^b22cm #TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut chung v lut lao n g Vit Nam v nhng vn lin quan n lao ng nh: quan h php lut, c ch ba bn, vai tr ca nh nc, cng on, vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, ch tin lng, thi gian lm vic, ngh ngi...#Lu Bnh Nhng#Gio trnh# Hoa# Ngn Bnh#Nguyn Hu Ch#Ti bn ln th 4# Th Dung#o Th Hng#Lut lao ng#282726## 01101000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820010000628080005000720020024000770070069001010080 00500170009001900175010000500194011001500199015003700214021036700251005001500618 02000110063303900040064400500190064800500160066700400190068300500140070200500150 0716020001300731013000700744#VV11.17561#VV11.17563#VV11.17562#Vit Nam#50000#Vi ?t#GI-108T#346.59704#^214#Gio trnh lut t ai#B.s.: Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Quang Tuyn, Nguyn Th Dung...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a496tr.^b21 cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by cc vn l lun c bn v n gnh lut t ai. Ch s hu ton dn v qun l nh nc v t ai. a v php l ca ngi s dng t. Th tc hnh chnh trong qun l, s dng t a i. Ch php l nhm t nng nghip v phi nng nghip. Thanh tra, kim tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v t ai v x l vi phm php lut t ai#Trn Quang Huy#Gio trnh#Hoa#Nguyn Quang Tuyn#Nguyn Th Dung#Ti bn ln th 10#Phm Thu Thu#Nguyn Th Nga#Lut t ai#282727## 00948000000000361000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820008000628080005000700020041000750070059001160080 00500175009001900180010000500199011001500204015003700219021017200256005001900428 02000110044703900040045800500120046200500150047400400310048902000100052000500170 0530005001100547020002100558013000700579#VV11.17564#VV11.17565#VV11.17566#Vit N am#65000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh lut t tng hnh s Vit Nam#Ho ng Th Minh Sn (ch.b.), Trn Vn , Hong Vn Hnh...#^aH.#^aCng an nhn dn# 2011#^a587tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn chung ca lut t tng hnh s Vit Nam. Trnh t v cc th tc gii quyt v n hnh s. Th tc c bit v hp tc quc t trong t tng hnh s#Hong Th M inh Sn#Gio trnh#Hoa#Trn Vn #Hong Vn Hnh#Ti bn ln th 9, c sa cha #Php lut#Nguyn Vn Huyn#V Gia Lm#Lut t tng hnh s#282728## 00876000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020032000730070055001050080 00500160009001900165010000500184011001500189015003700204021019700241005001500438 02000110045303900040046400500150046800500120048300500120049500500130050702000110 0520013000700531#VV11.17567#VV11.17570#VV11.17568#VV11.17569#24000#Vi?t#GI-108T #150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#ng Thanh Nga (ch.b.), Phan Kiu Hnh , Bi Kim Chi...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng quy lut chung ca s hnh thnh, pht trin v hot ng ca tm l con ngi nh thc v v thc, ch , hot ng, hot ng nhn thc, xc cm v tnh cm, ch v nhn cch#ng Thanh Nga#Gio trnh #Hoa#Phan Kiu Hnh#Bi Kim Chi#Chu Vn c#Chu Lin Anh#Tm l hc#282729## 00874000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440140007000530410005000601810008000650820006000738080005000790020050000840070 05700134008000500191009001900196010000500215011001500220015003700235021014400272 00500100041602000110042603900040043700500110044100500130045202000090046500500130 0474020001000487013000700497020000800504#VV11.17571#VV11.17574#VV11.17572#VV11.1 7573#Th gii#44000#Vi?t#GI-108T#320.1#^214#Gio trnh lch s nh nc v php lut th gii#Phm im, V Th Nga (ch.b), Phm Vit H, Phm Th Qu#^aH.#^aC ng an nhn dn#2011#^a439tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh b y nhng vn c bn v lch s nh nc v php lut th gii qua cc thi k chim hu n l, phong kin, t sn v x hi ch ngha#Phm im#Gio trnh#Ho a#V Th Nga#Phm Vit H#Nh nc#Phm Th Qu#Php lut#282730#Lch s## 00978000000000361000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820008000628080005000700020040000750070059001150080 00500174009001900179010000500198011001500203015003700218021019000255005001700445 02000110046203900040047300500190047700500100049600400410050602000100054700500180 0557005001400575020002000589013000700609#VV11.17575#VV11.17576#VV11.17577#Vit N am#51000#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Gio trnh lut t tng dn s Vit Nam#Nguy n Cng Bnh (ch.b.), Nguyn Triu Dng, L Thu H...#^aH.#^aCng an nhn dn#2 011#^a511tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn c hung v lut t tng dn s. Th tc gii quyt cc v vic dn s. Gii thiu p hp lut t tng dn s mt s nc nh Php, Nga, Anh, M, Trung Quc, Nht B n...#Nguyn Cng Bnh#Gio trnh#Hoa#Nguyn Triu Dng#L Thu H#Ti bn ln t h 11, c sa cha, b sung#Php lut#Nguyn Th Thu H#Bi Th Huyn#Lut t t ng dn s#282731## 00984000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810008000540820008000628080005000700020038000750070074001130080 00500187009001900192010000500211011001500216015003700231021020500268005001700473 02000110049003900040050100500140050500500150051900400400053402000180057400500170 0592020001800609013000700627#VV11.17578#VV11.17579#VV11.17580#Vit Nam#30000#Vi ?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh xy dng vn bn php lut#Nguyn Th Quyn ( ch.b.), Hong Minh H, Trn Th Vng, on Th T Uyn#^aH.#^aCng an nhn dn# 2011#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut v vn bn php lut. Trnh by quy nh v k thut php l xy dng vn bn q ui phm php lut, vn bn p dng php lut, vn bn hnh chnh, kim tra v x l vn bn php lut#Nguyn Th Quyn#Gio trnh#Hoa#Hong Minh H#Trn Th V ng#Ti bn ln th 7, c sa cha, b sung#Vn bn php lut#on Th T Uyn#So n tho vn bn#282732## 00715000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050016000770020054000930070 01600147008000500163009001800168010000500186011001500191021013900206020001000345 020001900355020001200374020001600386039000400402013000700406#VV11.17581#VV11.175 82#VV11.17584#VV11.17583#30000#Vi?t#PH121T#895.9223#^214#L Th Thu Bnh#Phn t ch din ngn on vn m u trong truyn ngn#L Th Thu Bnh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a180tr.^b21cm#Nghin cu c im hnh thc, cu to, ni dung, ch c nng v quan h vi cc b phn khc ca on vn m u trong truyn ngn Vi t Nam#Din ngn#Nghin cu vn hc#Truyn ngn#on vn m u#Hoa#282733## 01006000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730050015000780020077000930030 01200170007001500182008001800197009003500215010000500250011001500255021015800270 02000090042802000080043702000070044503900040045202000100045602000190046602000190 0485020000900504020001700513013000700530015009500537#VV11.17585#VV11.17586#VV11. 17587#VV11.17588#80000#Vi?t#GI-108D#370.9597#^214#Nguyn Cng L#Gio dc - kho a c v quan ch Vit Nam thi phong kin v thi Php thuc#Chuyn kho#Nguy n Cng L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a351tr.^b21 cm#Trnh by nhng nt in hnh trong ch gio dc - khoa c, cch t chc n h nc v h thng quan ch Vit Nam thi k phong kin v thi k Php thuc #Gio dc#o to#Thi c#Hoa#Quan chc#Thi k phong kin#Thi k thuc Php#Vi t Nam#Sch chuyn kho#282734#u ba sch ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn## 00802000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720050015000770020046000920070 01500138008001800153009003500171010000500206011001500211021012700226020001100353 020000900364020001000373039000400383020000700387015008700394013000700481#VV11.17 590#VV11.17592#VV11.17591#VV11.17589#38000#Vi?t#NG550P#495.9225#^214#Nguyn Vn Ph#Ng php, ng ngha v t ni nng ting Vit#Nguyn Vn Ph#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a349tr.^b21cm#Tm hiu v xc nh cc khung cu trc ng php - ng ngha ca cc nhm v t ni nng ting Vit d a trn c s v t "ni"#Ting Vit#Ng php#Ng ngha#Hoa#T ng#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#282735 ## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050017000740020050000910030 02500141007001700166008001800183009003500201010000500236011001500241021018000256 020001000436020001900446020000900465039000400474013000700478#VV11.17593#VV11.175 96#VV11.17594#VV11.17595#30000#Vi?t#TH308K#697.9#^214#Nguyn Thanh Ho#Thit k h thng thng gi v iu ho khng kh#Theo tiu chun Nht Bn#Nguyn Thanh Ho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a279tr.^b24cm#Cun g cp l thuyt tnh ton v cc thng s thc nghim theo tiu chun Nht Bn c ho cc qu trnh thit k h thng thng gi v iu ho khng kh trong cc cn g trnh xy dng#Thng gi#iu ho khng kh#Thit k#Hoa#282736## 01107000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020038000740030017001120070 05300129008001800182009003500200010000500235011001500240021028400255020000800539 02000200054703900040056702000090057102000170058001500570059700500140065400500180 0668005000800686005001600694005001600710013000700726#VV11.17597#VV11.17600#VV11. 17599#VV11.17598#30000#Vi?t#CH500K#338.5#^214#Chu k kinh t v khng hong kin h t#Sch chuyn kho#on Thanh H, Nguyn Ngc Thch (ch.b.), L Hng...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a141tr.^b24cm#Nghin cu c c l thuyt v c s l lun v chu k kinh t, khng hong kinh t. Phn tch cc c ch lan truyn ca cc cuc khng hong kinh t trn th gii. xut c c gii php ng ph v khc phc khng hong kinh t mt s quc gia, cng nh rt ra bi hc cho Vit Nam#Kinh t#Khng hong kinh t#Hoa#Th gii#Sch ch uyn kho#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng thnh ph H Ch Minh#on Thanh H #Nguyn Ngc Thch#L Hng#Nguyn vn Phc#Hong c Thnh#282737## 01029000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020025000870030 03400112007003600146008001800182009003500200010000500235011001500240021036400255 02000070061902000070062603900040063302000090063702000090064602000080065500500210 0663013000700684#VV11.17601#VV11.17603#VV11.17604#VV11.17602#40000#Vi?t#C460C#3 32.4#^214#Phm Vn Nng#C ch t gi Vit Nam#Chng ng hai thp nin i m i#Phm Vn Nng, Hong Cng Gia Khnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a148tr.^b24cm# cp nhng vn pht sinh trong qu trnh ch uyn i c ch t gi Vit Nam t giai on trc thng 3/1999 n nay. nh gi nhng thnh tu t c cng nh phn tch cc mt hn ch trong qu trnh chuyn i c ch t gi, nhm xc nh mc tiu thch hp cho vic nh hng c ch t gi trong bi cnh hi nhp kinh t Vit Nam trong thi gian ti#T g i#C ch#Hoa#Vit Nam#Ngoi t#Tin t#Hong Cng Gia Khnh#282738## 01030000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530050016000580020052000740030008001260070022001340080 00500156009001900161010000500180011002500185021038900210020000800599020000800607 020004400615039000400659015004900663020000900712013000700721#VN11.04846#VN11.048 47#VN11.04848#Vi?t#L302S#363.2071#^214#Nguyn Minh Tm#Lch s trng Bi dng nghip v Cng an nhn dn#S tho#Nguyn Minh Tm ch.b.#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a222tr., 8tr. nh^b19cm#Gii thiu s ra i ca trng Bi dng nghip v Cng an nhn dn, tin thn l trng o to cn b An ninh min Nam E1171. Ghi li nhng thnh tch ca trng trong cng tc o to, bi dng cn b an ninh chi vin cho min Nam p ng yu cu ca cuc khng chin chng M cu n c (1971-1975) v phc v s nghip xy dng t nc thng nht i ln ch ngha x hi (1976-1978)#Lch s#Cng an#Trng Bi dng nghip v Cng an nhn dn# Hoa#TTS ghi: B Cng an. Trng Bi dng nghip v#Vit Nam#282739## 00825000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070032000670220006000990050007001050050 01000112005001000122005001000132005000900142008000500151009001900156010000500175 01100140018001200180019402102320021202000140044402000090045802000090046703900040 0476013000700480#VV11.17606#VV11.17605#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#Qu H, Hong Lm, Song Ngn...#T.238#Qu H#Hong Lm#Song Ngn#Minh Ngn#T hi Ho#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng p hng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi d m v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti p hm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Hoa#282740## 01023000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020059000640070064001230080005001870090 01900192010000500211011001500216021018900231020001200420020000900432039000400441 01500950044502000100054002000090055002000170055900500160057600500150059200500200 0607005001600627005001100643013000700654#VV11.17607#VV11.17609#VV11.17608#32000 #Vi?t#PH431C#364.36#^214#Phng, chng vi phm php lut v ti phm trong hc ng#Nguyn Minh c (ch.b.), Trn Cnh Hng, Nguyn Trng Giang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a143tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc chung v vi phm php lut trong cc trng ph thng. Gii thiu cc dng vi phm php lut thng g p trong cc trng ph thng v mt s bin php phng trnh#Phng chng#Vit Na m#Hoa#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn. Trung tm Nghin cu Ti phm hc v Phng nga ti phm#Phm php#Ti phm#Trng ph thng#Nguyn Minh c#Trn C nh Hng#Nguyn Trng Giang#Nguyn Ngc Hi# Hi Yn#282741## 01129000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020036000640070060001000080005001600090 01900165010000500184011001500189021032300204020001400527020000700541020000900548 03900040055701500950056102000120065600500160066800500150068400500160069900500170 0715005001700732013000700749020001100756#VV11.17610#VV11.17611#VV11.17612#29000 #Vi?t#PH431C#362.29#^214#Phng, chng ma tu trong hc ng#Nguyn Vn Nht (ch .b.), Bi Minh Trung, Nguyn Minh c...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a127tr.^b 21cm#Trnh by nhng kin thc chung v nhn thc cc cht ma tu v mt s vn v nghin ma tu. Nguyn nhn hc sinh nghin ma tu v trch nhim ca hc s inh trong phng chng ma tu. Gii thiu mt s vn bn php lut v quy ch ca B Gio dc v o to i vi cng tc phng chng t nn ma tu trong cc tr ng hc#T nn x hi#Ma tu#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn. Trung tm Nghin cu Ti phm hc v Phng nga ti phm#Phng chng#Nguyn Vn Nht#Bi Minh Trung#Nguyn Minh c#Nguyn Minh Hin#Hong Minh Thnh#282742#Tr ng hc## 01021000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020048000670070061001150080005001760090 01900181010000500200011001500205021020200220020001200422020000800434020000900442 03900040045101500950045502000110055000500160056100500160057700500160059300500150 0609005001700624020001100641013000700652#VV11.17613#VV11.17615#VV11.17614#29000 #Vi?t#PH431C#343.59709#^214#Phng, chng vi phm giao thng trong hc ng#Khi u Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh c, Nguyn Minh o...#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a111tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc chung v an ton giao thng trong hc ng. Gii thiu cc dng hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc trt t an ton giao thng ng b, ng thu ni a v ng st#Phng chng#Vi ph m#Vit Nam#Hoa#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn. Trung tm Nghin cu Ti p hm hc v Phng nga ti phm#Giao thng#Khiu Mnh Hng#Nguyn Minh c#Nguyn Minh o#Nguyn vn Mn#Nguyn Th M L#Trng hc#282743## 00993000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020056000680070057001240220004001810080 00500185009001900190010000500209011001500214015006200229020001000291020001200301 02000090031302000090032202000180033100500140034900500170036300500150038000500150 0395005001700410039000400427021018100431013000700612#VV11.17616#VV11.17617#VV11. 17619#VV11.17618#Vi?t#H250T#345.597#^214#H thng cc vn bn php lut v phng , chng ti phm#B.s.: ng Th Ton, Nguyn Hu Qung, Phm Vn Lng...#T.2#^a H.#^aCng an nhn dn#2011#^a431tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Cnh s t phng, chng ti phm#Php lut#Phng chng#Ti phm#Vit Nam#Vn bn php lu t#ng Th Ton#Nguyn Hu Qung#Phm Vn Lng#ng Minh Tun#Phm Phng Tho# Hoa#Trnh by cc vn bn quy phm php lut chung. Cc vn bn quy phm php lu t v phng chng ti phm, hng dn p dng b lut hnh s, b lut t tng h nh s v h tr t php#282744## 00864000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670020022000720070047000940080 00500141009001900146010000500165011001500170021022400185020002200409020001000431 02000110044103900040045201900160045600600130047200600160048502000090050102000090 0510013000700519#VV11.17620#VV11.17621#VV11.17623#VV11.17622#90000#Vi?t#KH455T# 181#^214#Khng T vi lun ng#S.t., bin dch: Dng Thu i, Nguyn Kim Hanh#^a H.#^aCng an nhn dn#2011#^a447tr.^b21cm#Gii thiu ni dung ca cun "Lun ng " gm 20 thin vit v cc quan im chnh tr, o c, lun l, tu dng, cc nguyn tc v gio dc ging dy... ca Khng T - nh t tng, nh trit hc n i ting Trung Hoa c i#Trit hc phng ng#o Khng#Trung Quc#Hoa#Dch Tr ung Quc#Dng Thu i#Nguyn Kim Hanh#Khng T#T tng#282745## 00855000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050013000510020052000640070056001160080005001720090 01100177010000500188011001500193021017100208020000900379020001800388039000400406 01900100041002000130042000600150043300500150044802000160046302000160047901300070 0495020001500502#VN11.04849#VN11.04850#Vi?t#D109V#576.8#^214#20000#Picq, Pascal #Darwin v hc thuyt tin ho - Gii thch cho chu#Pascal Picq ; Phm Vit Hn g dch ; Phm Vn Thiu h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a138tr.^b18cm#Gm cc cu hi - p c lin quan v thuyt tin ho ca Darwin v ngun gc s sng, chn lc t nhin, tin ho ngy nay... nhm gii thch cc thc mc ca cc em nh#Sinh hc#Hc thuyt acuyn#Hoa#Dch Php#Sch hi p#Phm Vit Hng#Phm Vn Thiu# Darwin, Charles#Thuyt tin ho#282746#Sch thiu nhi## 00755000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020009000680030019000770070062000960080 00500158009001100163010000500174011001400179021014500193020001100338020000900349 005002000358039000500378013000700383019001000390020002200400006001900422#VN11.04 851#VN11.04852#16000#Vi?t#T312Y#152.4#^214#Bacharan, Nicole#Tnh yu#Gii thch cho con#Nicole Bacharan, Dominique Simonnet ; Th Minh Nguyt dch#^aH.#^aGi o dc#2011#^a95tr.^b18cm#Gii thch nhng cu hi thch thc ca cc em tui v thnh nin v ch tnh yu nh: Nhu cu yu, vui th yu ng, au kh tron g tnh yu#Tm l hc#Tnh yu#Simonnet, Dominique#Thu#282747#Dch Php#Sch th anh thiu nin# Th Minh Nguyt## 00768000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020007000660030025000730070054000980080 00500152009001100157010000500168011001400173021018300187020000700370020000900377 006001100386039000500397013000700402019001000409005001300419020002200432#VN11.04 853#VN11.04854#15000#Vi?t#108L#170#^214#Droit, Roger-Pol#o l#Gii thch cho mi ngi#Roger-Pol Droit ; L Thu Lam dch ; ng Anh o h..#^aH.#^aGio dc #2011#^a86tr.^b18cm#Gii thch nhng vn v o l. Lm sng t lch s ca t hut ng o l. a ra nh sng nhng thch thc ca c tin tn ngng v phn tch trit hc mt cch d hiu v o l#o l#Trit l#L Thu Lam#Thu#28274 8#Dch Php#ng Anh o#Sch thanh thiu nin## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050027000510020009000780030019000870070052001060080 00500158009001100163010000500174011001400179021025700193020001100450020000900461 039000500470013000700475019001000482020002200492006001900514#VN11.04855#VN11.048 56#13000#Vi?t#C103C#155.9#^214#Huisman-Perrin, Emmanuelle#Ci cht#Gii thch c ho con#Emmanuelle Huisman-Perrin ; Th Minh Nguyt dch#^aH.#^aGio dc#2011# ^a74tr.^b18cm#Gii thch v ci cht gip cc bn tr c cch tip cn st nht vi cuc sng. Trnh by i li an i v ci cht thy khng ch l nguy n nhn ca s mt mt gh gm, ca ni au khn ngui, m cn thy l mt hi n tng t nhin nn chp nhn#Tm l hc#Ci cht#Thu#282749#Dch Php#Sch th anh thiu nin# Th Minh Nguyt## 00853000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050019000500020019000690030018000880070086001060080 00500192009001100197010000500208011001400213021016200227020000900389020000700398 02000140040503900050041901300070042401900100043102000220044100600170046300600190 0480005001600499#VN11.04857#VN11.04858#16000#Vi?t#TR431N#305#^214#Autain, Clme ntine#Trng nam khinh n#Gii thch cho em#Clmentine Autain ; Dch: Phm Th Ki u Ly, Nguyn Ging Hng ; Phm Xun Thch h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a93tr.^b1 8cm#Gii thch nhng vn v trng nam khinh n nh: Tnh gia trng, phn bi t gii tnh, nhng bt bnh ng nam n, u tranh cho s nghip gii phng ph n...#Nam gii#Ph n#Bt bnh ng#Thu#282750#Dch Php#Sch thanh thiu nin# Phm Th Kiu Ly#Nguyn Ging Hng#Phm Xun Thch## 00706000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020009000620030019000710070054000900080 00500144009001100149010000500160011001500165021014700180020000500327039000500332 013000700337019001000344020002200354006001400376005001400390#VN11.04859#VN11.048 60#20000#Vi?t#T406H#510#^214#Guedj, Denis#Ton hc#Gii thch cho con#Denis Gue dj ; L Quang Long dch ; Ng nh Tuyt h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a146tr.^b18cm #Gii thch nhng vn v ton hc nh: Ton hc ni v g, nhng con s, hnh hc, i s, cc im v cc mi lin h, cc bi ton v lp lun#Ton#Thu#28 2751#Dch Php#Sch thanh thiu nin#L Quang Long#Ng nh Tuyt## 00785000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020007000680030019000750070077000940080 00500171009001100176010000500187011001400192020000700206020001900213039000500232 01300070023701900100024402101350025400500160038900600190040500500130042402000220 0437#VN11.04861#VN11.04862#16000#Vi?t#L300H#306.89#^214#Lucas, Patricia#Li hn# Gii thch cho con#Patricia Lucas, Stphane Leroy ; Phm Th Thanh Vn dch ; ng Anh o h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a94tr.^b18cm#Li hn#Cuc sng gia nh#Thu #282752#Dch Php#Gii thch nhng vn v li hn nh: Cuc sng gia nh khi li hn, giai on v hn nhn, to n, xy dng nhng gia nh mi...#Leroy, Stphane#Phm Th Thanh Vn#ng Anh o#Sch thanh thiu nin## 00785000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020009000650030019000740070056000930080 00500149009001100154010000500165011001400170021017400184020000900358020001000367 02000080037703900050038501300070039001900100039700600170040700500130042402000220 0437#VN11.04863#VN11.04864#13000#Vi?t#NH121#361.7#^214#Mamou, Jacky#Nhn o#G ii thch cho con#Jacky Mamou ; Phm Th Kiu Ly dch ; ng Anh o h..#^aH.#^ aGio dc#2011#^a77tr.^b18cm#Gii thch nhng vn v nhn o nh: Hot ng nhn o l g. T chc nhn o lm g. Mc ch ca hot ng nhn o. Cng t c nhn o c tin hnh nh th no?...#Nhn o#Hot ng#T chc#Thu#28275 3#Dch Php#Phm Th Kiu Ly#ng Anh o#Sch thanh thiu nin## 00793000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020008000650030019000730070038000920080 00500130009001100135010000500146011001500151021026900166020000800435039000500443 013000700448019001000455020002200465006001600487#VN11.04865#VN11.04866#20000#Vi ?t#V115H#306#^214#Clment, Jrme#Vn ho#Gii thch cho con#Jrme Clment ; Ng uyn Th Cng dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b18cm#Gii thch nhng vn v vn ho, t vic trng ti ty cho n ngh thut ng i, t truyn tranh c ho n nhng tc phm c in. Vn ho bc hc, vn ho qun chng, sch, truyn hnh, internet. Nhng tc ng ca vn ho ton cu ti bn sc vn ho dn tc ...#Vn ho#Thu#282754#Dch Php#Sch thanh thiu nin#Nguyn Th Cng## 00803000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050021000510020017000720030019000890070064001080080 00500172009001100177010000500188011001400193021018300207020000800390020001700398 039000500415013000700420019001000427020002200437006001500459005001500474#VN11.04 867#VN11.04868#16000#Vi?t#B305#304.2#^214#Jancovici, Jean-Marc#Bin i kh h u#Gii thch cho con#Jean-Marc Jancovici ; Phm Vit Hng dch ; Phm Vn Thiu h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a93tr.^b18cm#Gii thch nhng vn v bin i kh hu nh: Hin trng ca hnh tinh chng ta, s thiu ht du m, s nng dn ln ca kh hu, nc bin dng, nhng tc ng i vi x hi...#Kh hu#Bin i kh hu#Thu#282755#Dch Php#Sch thanh thiu nin#Phm Vit Hng#Phm Vn Thi u## 00733000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020018000670030020000850070057001050080 00500162009001100167010000500178011001500183021015200198020000800350020001800358 039000500376013000700381019001000388006001700398005001600415#VN11.04869#VN11.048 70#19000#Vi?t#T312T#929.7#^214#Demurger, Alain#Tinh thn hip s#Gii thch cho chu#Alain Demurger ; Phm Th Kiu Ly ; Nguyn Quc Tn h..#^aH.#^aGio dc#2 011#^a118tr.^b18cm#Gii thch v nhng nt chnh ca tinh thn hip s. Cc chi n binh, chin tranh v u trng. Lnh cha, qu tc v hip s. L phong tc hip s...#Hip s#Tinh thn hip s#Thu#282756#Dch Php#Phm Th Kiu Ly#Nguy n Quc Tn## 00782000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530070051000690220004001200080005001240090 01100129010000500140011001500145021019700160020001700357020001500374020001600389 020000900405020001000414005001500424005001700439039000500456013000700461#VN11.04 871#VN11.04872#28000#Vi?t#M103A#306.874#^214#Mi m gia nh#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a204tr.^b19cm#Gm 80 mu chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia cha m v con ci c tuyn chn t cc ngun t liu c ng ti trn bo ch, in ternet v mt s n phm khc#Quan h gia nh#Quan h m con#Quan h cha con#B i vit#Truyn k#V Th Lan Anh#Nguyn Bch Ngn#KVn#282757## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070027000590040018000860080005001040090011001090100 00500120011001700125020001800142020001600160020001400176005001200190039000500202 019001600207012002800223006000800251013000700259#VN11.04873#10000#Vi?t#V250S#37 2.21#^214#V sinh ng cch# Bo ng ; Th Bo dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2011#^a35tr.^b19x21cm#Gio dc mu gio#V sinh c nhn#Sch mu gio# Bo ng#KVn#Dch Trung Quc#T sch Gip tr vui - kho#Th Bo#282758## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070027000540040018000810080005000990090011001040100 00500115011001700120020001800137020000700155020001400162005001200176039000500188 019001600193012002800209006000800237013000700245#VN11.04874#10000#Vi?t#B308L#37 2.21#^214#Bit l php# Bo ng ; Th Bo dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b19x21cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio# Bo ng#KV n#Dch Trung Quc#T sch Gip tr vui - kho#Th Bo#282759## 00627000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070083000630040018001460080005001640090011001690100 00500180011001700185020000900202020000600211020001000217020001400227005001500241 005002100256005001500277005002100292039000500313013000700318#VN11.04875#7500#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Tm (ch.b.), Nguyn Th N gc Hin, Nguyn Vn Nm, Trn Th Ngc Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2011#^a40tr.^b17x24cm#M thut#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Tm#Ngu yn Th Ngc Hin#Nguyn Vn Nm#Trn Th Ngc Phng#KVn#282760## 00874000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490070069001220040018001910080005002090090 01100214010000500225011001700230015003300247021015500280020000800435020001600443 02000190045900500120047800500160049000500130050600500170051903900050053601300070 0541#VV11.17624#VV11.17625#15600#Vi?t#H561D#540#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ho hc trung hc c s#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi C hu, Nguyn Cng, Nguyn Hng Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a79t r.^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc , k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn ho hc trung hc c s#Ho hc#Trung hc c s#Ti liu hng d n#V Anh Tun#Nguyn Hi Chu#Nguyn Cng#Nguyn Hng Thu#KVn#282761## 00901000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490070063001220040018001850080005002030090 01100208010000500219011001800224015003300242021015500275020000800430020001600438 02000190045400500150047300500160048800500140050400500140051803900050053200500190 0537013000700556#VV11.17626#VV11.17627#27600#Vi?t#H561D#907#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s trung hc c s#Phan Ngc Lin, Nguy n Xun Trng (ch.b.), Nguyn Hi Chu...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a171tr.^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun ki n thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s trung hc c s#Lch s#Trung hc c s#Ti liu hng dn#Phan Ngc Lin#Nguyn Hi Chu#inh Ngc Bo#Nguyn S Qu#KVn#Nguyn Xun Trng#282762## 00861000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070077001120040018001890080005002070090 01100212010000500223011001800228015003300246021014500279020000700424020000700431 02000190043800500170045700500160047400500160049000500170050603900050052301300070 0528#VV11.17628#VV11.17629#24600#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 10#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr .^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn vt l lp 10#Vt l#Lp 10#Ti liu hng dn#Nguyn Trng Su#N guyn Hi Chu#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#KVn#282763## 00874000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070061001130040018001740080005001920090 01100197010000500208011001800213015003300231021014600264020000800410020000700418 02000190042500500150044400500190045900500140047800500160049200500160050803900050 0524013000700529#VV11.17630#VV11.17631#20400#Vi?t#H561D#909#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 10#Phan Ngc Lin, Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), inh Ngc Bo...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b 21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn lch s lp 10#Lch s#Lp 10#Ti liu hng dn#Phan Ngc Lin#Nguy n Xun Trng#inh Ngc Bo#Nguyn Hi Chu#Trnh nh Tng#KVn#282764## 00854000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070049001130040018001620080005001800090 01100185010000500196011001800201015003300219021014600252020000800398020000700406 02000190041300500120043200500160044400500160046000500130047600500150048903900050 0504013000700509#VV11.17632#VV11.17633#32400#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 10#V Quc Anh, Nguyn Hi Chu, Nguyn Khc m...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca ch ng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 10#Ng vn#Lp 10#Ti liu hng dn#V Quc Anh#Nguyn Hi Chu#Ngu yn Khc m#Bi Minh c#Nguyn Duy Kha#KVn#282765## 00861000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070077001120040018001890080005002070090 01100212010000500223011001800228015003300246021014500279020000700424020000700431 02000190043800500170045700500160047400500160049000500170050603900050052301300070 0528#VV11.16940#VV11.16941#24600#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 11#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr .^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn vt l lp 11#Vt l#Lp 11#Ti liu hng dn#Nguyn Trng Su#N guyn Hi Chu#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#KVn#282766## 00867000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070062001100040018001720080005001900090 01100195010000500206011001700211015003300228021014300261020000500404020000700409 02000190041600500170043500500160045200500160046800500180048400500150050203900050 0517013000700522#VV11.16942#VV11.16943#15600#Vi?t#H561D#510#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 12#Nguyn Th Thch (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Quch T Chng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b21x 29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k n ng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton lp 12#Ton#Lp 12#Ti liu hng dn#Nguyn Th Thch#Nguyn Hi Chu#Quch T Chng#Nguyn Trung Hiu#on Th Phit#KVn#282767## 00861000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070077001120040018001890080005002070090 01100212010000500223011001800228015003300246021014500279020000700424020000700431 02000190043800500170045700500160047400500160049000500170050603900050052301300070 0528#VV11.16944#VV11.16945#27000#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn vt l lp 12#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr .^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu chung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn thc hin chun kin th c, k nng mn vt l lp 12#Vt l#Lp 12#Ti liu hng dn#Nguyn Trng Su#N guyn Hi Chu#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#KVn#282768## 00602000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020000500184020000600189020000800195020001400203 005001500217005001600232005001600248005001200264039000500276013000700281#VV11.16 946#7000#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 11#^a47tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H #Trn Tun Phc#L Thu Thu#KVn#282769## 00602000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020000500184020000600189020000800195020001400203 005001500217005001600232005001600248005001200264039000500276013000700281#VV11.16 947#7000#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 11#^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H #Trn Tun Phc#L Thu Thu#KVn#282770## 00602000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020017000400070070000570220004001270040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020000500184020000600189020000800195020001400203 005001500217005001600232005001600248005001200264039000500276013000700281#VV11.16 948#6500#Vi?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 11#^a44tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H #Trn Tun Phc#L Thu Thu#KVn#282771## 00612000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020026000390070068000650220004001330040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000600201020000800207020001400215 005001300229005001100242005001800253005001500271039000500286013000700291#VV11.16 949#6000#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 1#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh, Dip Quc Vit#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#L Ngc ip#Nguy n t#Phm Th Kim Oanh#Dip Quc Vit#KVn#282772## 00622000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159020000500173020000600178020000800184020001400192 00500150020600500120022100500170023300500180025000500160026803900050028401300070 0289#VV11.16950#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 011#^a36tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Ng uyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh#Trn Tun Phc#KVn#282773## 00622000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159020000500173020000600178020000800184020001400192 00500150020600500120022100500170023300500180025000500160026803900050028401300070 0289#VV11.16951#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 011#^a36tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Ng uyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh#Trn Tun Phc#KVn#282774## 00622000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159020000500173020000600178020000800184020001400192 00500150020600500120022100500170023300500180025000500160026803900050028401300070 0289#VV11.16952#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.3#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 011#^a36tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Ng uyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh#Trn Tun Phc#KVn#282775## 00622000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159020000500173020000600178020000800184020001400192 00500150020600500120022100500170023300500180025000500160026803900050028401300070 0289#VV11.16953#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.4#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 011#^a36tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Ng uyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh#Trn Tun Phc#KVn#282776## 00649000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030023000840070066001070080005001730090011001780100 00500189011001400194020001100208020000900219020000900228020001400237005001800251 005000700269005001100276005001900287039000400306004001800310013000700328#VV11.16 954#8000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch Bc H knh yu#Nguyn Th Thu H (ch.b.), L Ng, Nguyn Hi, Nguyn Th M Thi#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c t hm#Nguyn Th Thu H#L Ng#Nguyn Hi#Nguyn Th M Thi#Mai#Ti bn ln th 1 #282777## 00651000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030025000840070066001090080005001750090011001800100 00500191011001400196020001100210020000900221020000900230020001400239005001800253 005000700271005001100278005001900289039000400308004001800312013000700330#VV11.16 955#8000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch th gii quanh em#Nguyn Th Thu H (ch.b.), L Ng, Nguyn Hi, Nguyn Th M Thi#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Th Thu H#L Ng#Nguyn Hi#Nguyn Th M Thi#Mai#Ti bn ln th 1#282778## 00657000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030031000840070066001150080005001810090011001860100 00500197011001400202020001100216020000900227020000900236020001400245005001800259 005000700277005001100284005001900295039000400314004001800318013000700336#VV11.16 956#8000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch chng em vi di sn Hu#Nguyn Th Thu H (ch.b.), L Ng, Nguyn Hi, Nguy n Th M Thi#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#S ch c thm#Nguyn Th Thu H#L Ng#Nguyn Hi#Nguyn Th M Thi#Mai#Ti bn l n th 1#282779## 00681000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020051000410030024000920070054001160080005001700090011001750100 00500186011001400191020001100205020000900216020001600225020001400241005001300255 00500130026800500150028100500140029603900040031000400180031400500160033201300070 0348#VV11.16957#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Ch k chuyn Bc H#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Mai#T i bn ln th 3#Trnh Trng Nam#282780## 00680000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030029000860070054001150080005001690090011001740100 00500185011001400190020001100204020000900215020001600224020001400240005001300254 00500130026700500150028000500140029503900040030900400180031300500160033101300070 0347#VV11.16958#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Ch gio dc hng nghip#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L T rng Nht...#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Mai#T i bn ln th 2#Trnh Trng Nam#282781## 00677000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030038000860070068001240080005001920090011001970100 00500208011001400213020001100227020000900238020001600247020001400263005001300277 005001300290005001500303005001600318039000400334004001800338013000700356#VV11.16 959#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h t tng - o c H Ch Minh#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Tr ng Nht, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit# Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trnh Tr ng Nam#Mai#Ti bn ln th 2#282782## 00678000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030039000860070068001250080005001930090011001980100 00500209011001400214020001100228020000900239020001600248020001400264005001300278 005001300291005001500304005001600319039000400335004001800339013000700357#VV11.16 960#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h nh trng - gia nh v x hi#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Tr ng Nht, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit #Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trnh Tr ng Nam#Mai#Ti bn ln th 2#282783## 00665000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030026000860070068001120080005001800090011001850100 00500196011001400201020001100215020000900226020001600235020001400251005001300265 005001300278005001600291005001500307039000400322004001800326013000700344#VV11.16 961#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h an ton giao thng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam, L Trng Nht#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#Trnh Trng Nam#L Trng Nht#Mai#T i bn ln th 2#282784## 00664000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030025000860070068001110080005001790090011001840100 00500195011001400200020001100214020000900225020001600234020001400250005001300264 005001300277005001600290005001500306039000400321013000700325004001800332#VV11.16 962#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h bo v mi trng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam, L Trng Nht#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#Trnh Trng Nam#L Trng Nht#Mai#28 2785#Ti bn ln th 2## 00677000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020051000410030020000920070054001120080005001660090011001710100 00500182011001400187020001100201020000900212020001600221020001400237005001300251 00500130026400500150027700500140029200500160030603900040032201300070032600400180 0333#VV11.16963#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Ch k nng sng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Tr ng Nht...#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s #Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Tr ng Nam#Mai#282786#Ti bn ln th 3## 00689000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030049000860070068001350080005002030090011002080100 00500219011001400224020001100238020001400249005001300263039000500276020000900281 005001300290005001500303020001600318005001600334013000700350004001800357#VV11.16 964#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h trng hc thn thin - hc sinh tch cc#L Xun ng (ch.b.), Lu c H nh, L Trng Nht, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Vi t#Sch c thm#L Xun ng#oanh#Tp vit#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trung hc c s#Trnh Trng Nam#282787#Ti bn ln th 1## 00672000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030032000860070068001180080005001860090011001910100 00500202011001400207020001100221020001400232005001300246039000500259004001800264 020000900282005001300291005001500304020001600319005001600335013000700351#VV11.16 965#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#C h nhng tm gng hiu hc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nh t, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#L Xun ng#oanh#Ti bn ln th 1#Tp vit#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trung h c c s#Trnh Trng Nam#282788## 00684000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020051000410030026000920070054001180080005001720090011001770100 00500188011001400193020001100207020001400218005001300232039000500245004001800250 02000090026800500130027700500150029002000160030500500140032100500160033501300070 0351#VV11.16966#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Ch qu hng t nc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#L Xun ng#oanh#Ti bn ln th 3#Tp vit#Lu c Hnh#L Trng Nht#Trung hc c s#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#282789## 00568000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070046000700080005001160090011001210100005001320110 01400137020001400151005001400165039000500179004001800184020001100202005001500213 012002700228020000700255013000700262020000900269#VV11.16967#7300#Vi?t#B200N#372 .21#^214#B nhn bit v tp t ch s#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm#Sch mu gio#V Duy Phng#oanh#Ti bn ln th 3#Tp t ch#Bi Quang Tun#Gip b chun b vo lp 1#Ch s#282790#M u gio## 00570000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020044000510070056000950080005001510090011001560100 00500167011001400172020001800186020001400204005001600218039000500234020000800239 005002100247005001700268013000700285#VV11.16968#VV11.16969#8600#Vi?t#B200T#372. 21#^214#B tp lm chi t qu, ht, rau, c, l#Phng Th Tng, Nguyn Th Sinh Tho, V Th Ngc Minh#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio #Sch c thm#Phng Th Tng#oanh# chi#Nguyn Th Sinh Tho#V Th Ngc Min h#282791## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020046000510070010000970080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020001400160005001000174039000500184020000900189 013000700198#VV11.16971#VV11.16970#8000#Vi?t#M458S#372.21#^214#Mt s tr chi dn gian dnh cho tr mm non#Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm#Tr c hi dn gian#Sch c thm#Thu Trang#oanh#Mu gio#282792## 00603000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020059000510070064001100080005001740090011001790100 00500190011001400195020000800209020001400217005001600231039000500247020000900252 005001700261005001600278005001200294013000700306#VV11.16972#VV11.16973#8600#Vi? t#B200T#372.21#^214#B tp lm chi t vi vn, giy mu v cc loi v hp#P hng Th Tng, V Th Ngc Minh, Hong Thu Hng, L Thu Hin#^aH.#^aGio dc#2 011#^a31tr.^b24cm# chi#Sch c thm#Phng Th Tng#oanh#Mu gio#V Th Ng c Minh#Hong Thu Hng#L Thu Hin#282793## 00692000000000289000450002600110000002600110001102101410002201400070016304100050 01701810006001750820007001818080005001880020055001930070028002480080005002760090 01100281010000500292011001500297020000900312020001500321005000900336039000500345 004001800350005000900368020001800377013000700395#VV11.16974#VV11.16975#Trnh by cc vn c bn, cn thit trong lnh vc chm sc dinh dng, v sinh, chm sc sc kho v m bo an ton cho tr em mm non#25300#Vi?t#C120N#372.21#^21 4#Cm nang chm sc sc kho tr em trong trng mm non#Thu Hin, Hng Thu, Anh Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Mu gio#Sch gio vin#Hng Thu#oanh#T i bn ln th 1#Thu Hin#Chm sc sc kho#282794## 00584000000000265000450002600110000002600110001102101410002201400070016304100050 01701810006001750820004001818080005001850020023001900070014002130080005002270090 01100232010000500243011001500248020001000263020001100273039000500284005001400289 020000800303013000700311#VV11.16976#VV11.16977#Gm cc bi hc ting Anh dnh ch o chuyn ngnh k ton vi cc ch : bo co ti chnh, ti sn, trch nhim p hp l, c phn ca c ng#30000#Vi?t#E204F#428#^214#English for accounting#Tr n Tn Ngh#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Ting Anh#Gio trnh#oanh#Trn T n Ngh#K ton#282795## 00655000000000253000450002600110000002600110001102102120002201400070023404100050 02411810007002460820004002538080005002570020039002620070015003010080005003160090 01100321010000500332011001500337020000700352039000500359005001500364020001500379 013000700394#VV11.16978#VV11.16979# cp cc vn v hng s vt l c b n, tc nh sng v thuyt tng i Anhxtanh, hng s hp dn v thuyt hp dn, hng s plng v thuyt lng t, in tch nguyn t v khi lng ca l ectron#21000#Vi?t#TR527K#530#^214#Truyn k v cc hng s vt l c bn#V Tha nh Khit#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Vt l#oanh#V Thanh Khit#Hng s vt l#282796## 01029000000000349000450002600110000002600110001102102210002201400070024304100050 02501810008002550820007002638080005002700020045002750030032003200070088003520080 00500440009001100445010000500456011001400461020001800475020001500493005001700508 03900050052500400180053000500170054801500540056502000080061900500200062700500140 0647020001100661013000700672#VV11.16980#VV11.16981#Gii thiu mt s kin thc v an ton giao thng. Trnh by ni dung, phng php gio dc lut an ton giao thng cho tr mu gio v hng dn thc hin ch phng tin, quy nh an t on giao thng cho tr mu gio#16000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Gio dc an ton giao thng cho tr mu gio#Sch dnh cho gio vin mm non#B.s.: ng Th Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng ; Minh ho: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Trn Th Thu Ho#oanh#T i bn ln th 2#ng Th Lan Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#An ton#Hong Th Thu Hng#ng Hong V#Giao thng#282797## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070032001070220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000700187020000800194020001200202 020001100214020001400225005001300239005001800252039000500270013000700275#VV11.16 982#VV11.16983#26000#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 10#Nguyn Chin, Tng L Th Tuyt#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 75tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn C hin#Tng L Th Tuyt#oanh#282798## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070035001070220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000700190020000800197020001200205 020001100217020001400228005001700242005001700259039000500276013000700281#VV11.16 984#VV11.16985#24500#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 11#Nguyn Minh Hng, Trng Vn Quang#T.1#^aH.#^aGio dc#2011# ^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting vit#Sch c thm#Nguy n Minh Hng#Trng Vn Quang#oanh#282799## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070035001070220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000700190020000800197020001200205 020001100217020001400228005001700242005001700259039000500276013000700281#VV11.16 986#VV11.16987#25500#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 11#Nguyn Minh Hng, Trng Vn Quang#T.2#^aH.#^aGio dc#2011# ^a171tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting vit#Sch c thm#Nguy n Minh Hng#Trng Vn Quang#oanh#282800## 00578000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070023001070220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000700178020000800185020001200193 020001100205020001400216005001000230005001200240039000500252013000700257#VV11.16 988#VV11.16989#24500#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 12#Hong Dc, Trn Vn V#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24 cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hong Dc#Trn v n V#oanh#282801## 00578000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070023001070220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000700178020000800185020001200193 020001100205020001400216005001000230005001200240039000500252013000700257#VV11.16 990#VV11.16991#23500#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 12#Hong Dc, Trn Vn V#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24 cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Hong Dc#Trn v n V#oanh#282802## 00478000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070020001070080005001270090011001320100 00500143011001500148020000800163020001400171005002000185039000500205020000700210 013000700217#VV11.16992#VV11.16993#25000#Vi?t#H419V#909#^214#Hc v thc hnh t heo chun kin thc, k nng lch s 10#Nguyn Th Bch o#^aH.#^aGio dc#2011 #^a172tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Nguyn Th Bch o#oanh#Lp 10#282803## 00562000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070051001070080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020001400202005001800216005001600234039000500250 020000700255005001500262013000700277#VV11.16994#VV11.16995#20500#Vi?t#H419V#909 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng lch s 11#Nguyn Mnh Hn g, Hong Vn Khnh, Vn Ngc Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Lch s#S ch c thm#Nguyn Mnh Hng#Hong Vn Khnh#oanh#Lp 11#Vn Ngc Thnh#282804 ## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020058000510070031001090080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020001400184005001400198005001600212039000500228 020000700233013000700240#VV11.16996#VV11.16997#28000#Vi?t#H419V#959.7#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng lch s 12#V Quang Hin, Hong Vn K hnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#V Quang Hin#Ho ng Vn Khnh#oanh#Lp 12#282805## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070041001060080005001470090011001520100 00500163011001500168020000700183020001400190005001400204005001800218039000500236 020000700241013000700248#VV11.16998#VV11.16999#25500#Vi?t#H419V#910#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng a l 10#Nguyn c V (ch.b.), Trn T h Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Nguyn c V#Trn Th Kim Oanh#oanh#Lp 10#282806## 00563000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070055001090080005001640090011001690100 00500180011001500185020000700200020001400207005001400221005001500235039000500250 020000700255005001600262013000700278#VV11.17000#VV11.17001#20000#Vi?t#H419V#330 .91#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng a l 11#Nguyn c V (ch.b.), Phm Nht Minh, Nguyn Vn Mnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Nguyn c V#Phm Nht Minh#oanh#Lp 11#Nguyn Vn Mnh#28280 7## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540070057001110080005001680090011001730100 00500184011001500189020000700204020001400211005001400225005001400239039000500253 020000700258005001900265013000700284#VV11.17002#VV11.17003#26500#Vi?t#H419V#330 .9597#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng a l 12#Nguyn c V (ch.b.), Mai Trng Lm, Dng Th Hoi Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm #a l#Sch c thm#Nguyn c V#Mai Trng Lm#oanh#Lp 12#Dng Th Hoi Thu #282808## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070024001060080005001300090011001350100 00500146011001500151020000700166020001400173005001000187005001300197039000500210 020000700215013000700222#VV11.17005#VV11.17004#32000#Vi?t#H419V#530#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 10#L Th An, L Thanh Sn#^aH.# ^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Th An#L Thanh Sn#oanh# Lp 10#282809## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070024001060080005001300090011001350100 00500146011001500151020000700166020001400173005001000187005001300197039000500210 020000700215013000700222#VV11.17006#VV11.17007#27500#Vi?t#H419V#537#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 11#L Th An, L Thanh Sn#^aH.# ^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#L Th An#L Thanh Sn#oanh# Lp 11#282810## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070033001060080005001390090011001440100 00500155011001500160020000700175020001400182005001500196005001600211039000500227 020000700232013000700239#VV11.17008#VV11.17009#34500#Vi?t#H419V#530#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng vt l 12#Nguyn Danh Sn, Nguyn Vn H nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn Danh B#Nguy n Vn Hnh#oanh#Lp 12#282811## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070026001060080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020001400175005000900189005001600198039000500214 020000700219013000700226#VV11.17010#VV11.17011#28000#Vi?t#H419V#512#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng i s 10#Phan Dn, Trng Vn Hun#^aH .#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Phan Dn#Trng Vn Hun#o anh#Lp 10#282812## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020070000490070029001190080005001480090011001530100 00500164011001500169020000700184020001400191005001400205005001400219039000500233 020001000238020000700248013000700255#VV11.17012#VV11.17013#28500#Vi?t#H419V#512 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng i s v gii tch 11#V T hanh Hiu, T Duy Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#i s#Sch c th m#V Thanh Hiu#T Duy Phng#oanh#Gii tch#Lp 11#282813## 00556000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070046001090080005001550090011001600100 00500171011001500176020001400191005001700205005001600222039000500238020001000243 005001100253020000700264013000700271#VV11.17014#VV11.17015#33000#Vi?t#H419V#515 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gii tch 12#Nguyn Ti Chu ng, ng Phc Thanh, Nguyn Tu#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Sch c th m#Nguyn Ti Chung#ng Phc Thanh#oanh#Gii tch#Nguyn Tu#Lp 12#282814## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070026001080080005001340090011001390100 00500150011001500155020001400170005000900184005001600193039000500209020000900214 020000700223013000700230#VV11.17017#VV11.17016#20500#Vi?t#H419V#516#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng hnh hc 10#Phan Dn, Trng Vn Hun#^ aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Sch c thm#Phan Dn#Trng Vn Hun#oanh#H nh hc#Lp 10#282815## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070029001080080005001370090011001420100 00500153011001500158020001400173005001400187005001400201039000500215020000900220 020000700229013000700236#VV11.17018#VV11.17019#22500#Vi?t#H419V#516#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng hnh hc 11#Trn Ninh Hoa, T Duy Phn g#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Sch c thm#Trn Ninh Hoa#T Duy Phng# oanh#Hnh hc#Lp 11#282816## 00517000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070033001080080005001410090011001460100 00500157011001500162020001400177005001600191005001600207039000500223020000900228 020000700237013000700244#VV11.17020#VV11.17021#26000#Vi?t#H419V#516#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng hnh hc 12#Trnh o Chin, ng Phc Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Sch c thm#Trnh o Chin#ng Ph c Thanh#oanh#Hnh hc#Lp 12#282817## 00560000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070048001090080005001570090011001620100 00500173011001500178020001400193005001300207005001100220039000500231020001000236 020000700246005002200253013000700275#VV11.17022#VV11.17023#29000#Vi?t#H419V#428 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Anh 10#ng Kim Anh, Bch H, Trng Phm Tho Ngn#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Sch c t hm#ng Kim Anh# Bch H#oanh#Ting Anh#Lp 10#Trng Phm Tho Ngn#282818## 00560000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070048001090080005001570090011001620100 00500173011001500178020001400193005001300207005001100220039000500231020001000236 020000700246005002200253013000700275#VV11.17024#VV11.17025#31500#Vi?t#H419V#428 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Anh 12#ng Kim Anh, Bch H, Trng Phm Tho Ngn#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Sch c t hm#ng Kim Anh# Bch H#oanh#Ting Anh#Lp 12#Trng Phm Tho Ngn#282819## 00562000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070055001070080005001620090011001670100 00500178011001500183020000800198020001400206005001400220005001200234039000500246 020000700251005001900258013000700277#VV11.17026#VV11.17027#28500#Vi?t#H419V#546 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ho hc 10#L Thanh Xun (c h.b.), Phm S Lu, ng Cng Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Ho h c#Sch c thm#L Thanh Xun#Phm S Lu#oanh#Lp 10#ng Cng Anh Tun#282820 ## 00562000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070055001070080005001620090011001670100 00500178011001500183020000800198020001400206005001400220005001200234039000500246 020000700251005001900258013000700277#VV11.17028#VV11.17029#29500#Vi?t#H419V#546 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ho hc 11#L Thanh Xun (c h.b.), Phm S Lu, ng Cng Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Ho h c#Sch c thm#L Thanh Xun#Phm S Lu#oanh#Lp 11#ng Cng Anh Tun#282821 ## 00562000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070055001070080005001620090011001670100 00500178011001500183020000800198020001400206005001400220005001200234039000500246 020000700251005001900258013000700277#VV11.17030#VV11.17031#40500#Vi?t#H419V#546 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ho hc 12#L Thanh Xun (c h.b.), Phm S Lu, ng Cng Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm#Ho h c#Sch c thm#L Thanh Xun#Phm S Lu#oanh#Lp 12#ng Cng Anh Tun#282822 ## 00562000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070050001080080005001580090011001630100 00500174011001500179020000900194020001400203005001800217005001600235039000500251 020000700256005001400263013000700277#VV11.17032#VV11.17033#21500#Vi?t#H419V#570 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 10#Trnh Nguyn Gi ao, Phm Th Phng, L nh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Sinh hc# Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#Phm Th Phng#oanh#Lp 10#L nh Trung#282823 ## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070048001080080005001560090011001610100 00500172011001500177020000900192020001400201005002000215005000900235039000500244 020000700249005001700256013000700273#VV11.17034#VV11.17035#29000#Vi?t#H419V#571 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 11#Hunh Th Thu Hng, Tn Ngc, Trn Th V Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Sinh hc#S ch c thm#Hunh Th Thu Hng#Tn Ngc#oanh#Lp 11#Trn Th V Thu#282824## 00527000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070038001080080005001460090011001510100 00500162011001500167020000900182020001400191005002000205039000500225020000700230 005001700237013000700254#VV11.17036#VV11.17037#38500#Vi?t#H419V#576#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng sinh hc 12#Hunh Th Diu Hin, Hunh Quc Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Hunh Th Diu Hin#oanh#Lp 12#Hunh Quc Thnh#282825## 00576000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020068000490070052001170080005001690090011001740100 00500185011001500190020001800205020001400223005001200237039000500249020000700254 005001500261005001500276013000700291#VV11.17038#VV11.17039#16000#Vi?t#H419V#107 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 10#V n h By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24c m#Gio dc cng dn#Sch c thm#V nh By#oanh#Lp 10#Trn Quc Cnh#ng Xu n iu#282826## 00576000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020068000490070052001170080005001690090011001740100 00500185011001500190020001800205020001400223005001200237039000500249020000700254 005001500261005001500276013000700291#VV11.17040#VV11.17041#18500#Vi?t#H419V#320 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 11#V n h By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24c m#Gio dc cng dn#Sch c thm#V nh By#oanh#Lp 11#Trn Quc Cnh#ng Xu n iu#282827## 00576000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020068000490070052001170080005001690090011001740100 00500185011001500190020001800205020001400223005001200237039000500249020000700254 005001500261005001500276013000700291#VV11.17042#VV11.17043#18500#Vi?t#H419V#340 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 12#V n h By (ch.b.), Trn Quc Cnh, ng Xun iu#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24c m#Gio dc cng dn#Sch c thm#V nh By#oanh#Lp 12#Trn Quc Cnh#ng Xu n iu#282828## 00687000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030042000730070062001150220004001770040 01800181008001700199009003000216010000500246011001500251020001000266020000900276 02000150028500500170030000500080031700500180032503900050034301300070034802000060 0355#VV11.17044#VV11.17045#25000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#S ch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Miche lle Wee Ling cng tc#Q.1#Ti bn ln th 3#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a160tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tu n#Phan H#Michelle Wee Ling#oanh#282829#Lp 3## 00687000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030042000730070062001150220004001770040 01800181008001700199009003000216010000500246011001500251020001000266020000900276 02000150028500500170030000500080031700500180032503900050034301300070034802000060 0355#VV11.17047#VV11.17046#22600#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#S ch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Miche lle Wee Ling cng tc#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tu n#Phan H#Michelle Wee Ling#oanh#282830#Lp 4## 00446000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070017000800080005000970090011001020100 00500113011001500118020001000133020000600143005001700149039000500166020001400171 013000700185#VV11.17048#VV11.17049#32000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh cho tr em lp 2#Nguyn Quc Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 2#Nguyn Quc Hng#oanh#Sch c thm#282831## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020027000700030015000970070017001120080 00500129009001100134010000500145011001400150020001000164020000600174039000500180 020001500185013000700200#VV11.17050#VV11.17051#18000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ng uyn Quc Hng#Ting Anh cho tr em lp 2#Sch gio vin#Nguyn Quc Hng#^aH.#^ aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 2#oanh#Sch gio vin#282832## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030041000870070080001280220004002080080 00500212009001100217010000500228011001500233020001000248020000600258020000800264 02000140027200500170028600500140030300500210031700500170033803900050035501300070 0360#VV11.17052#VV11.17053#25000#Vi?t#B103T#372.652#^214#Bi tp cui tun tin g Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Song Hng (ch.b.), A n Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Bch Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a 108tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#An Th Thu H #Trng Th Ngc Minh#Nguyn Bch Thu#oanh#282833## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001100179020000600190020001000196020001400206 005001500220005001500235005001900250039000500269013000700274#VV11.17054#8000#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm# Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Ho ng Phong#oanh#282834## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001100179020000600190020001000196020001400206 005001500220005001500235005001900250039000500269013000700274#VV11.17055#8000#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm# Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Ho ng Phong#oanh#282835## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001100179020000600190020001000196020001400206 005001500220005001500235005001900250039000500269013000700274#VV11.17056#8500#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24cm# Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Ho ng Phong#oanh#282836## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020023000400070059000630220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001100179020000600190020001000196020001400206 005001500220005001500235005001900250039000700269013000700276#VV11.17057#7500#Vi ?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Trn Hong Tu (ch.b.), Nguyn Th H u, Nguyn Hong Phong#T.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b24cm# Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Hong Tu#Nguyn Th Hu#Nguyn Ho ng Phong#T.Dung#282837## 00606000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140006000340020017000400070070000570220004001270040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020000500184020000600189020001000195020001400205 005001500219005001600234005001600250005001200266039000700278013000700285#VV11.17 058#Vi?t#TH552H#372.7#^214#7000#Thc hnh ton 3#Nguyn Duy Ha (ch.b.), Nguyn Thanh H, Trn Tun Phc, L Thu Thu#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 11#^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Thanh H#Trn Tun Phc#L Thu Thu#T.Dung#282838## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410070045000760040018001210080005001390090011001440100 00500155011001400160005001200174013000700186005001600193005001500209020000900224 020000600233020000800239020001400247039000700261#VV11.17059#13000#Vi?t#B103T#37 2.35#^214#Bi tp t nh gi mn khoa hc 4#Nguyn Tri, Lng Vit Thi, Kiu Bch Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Nguyn Tri#28283 9#Lng Vit Thi#Kiu Bch Thu#Khoa hc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#T.Dung## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030056000700070034001260040018001600080 00500178009001100183010000500194011001400199013000700213005001600220005001700236 020000900253020001100262020000600273020001500279039000700294#VV11.17060#VV11.170 61#15000#Vi?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#282840#Nguyn Th Hnh#ng Mnh Thng#Ng ph p#Ting Vit#Lp 3#Sch tham kho#T.Dung## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030056000700070017001260040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182013000700197005001700204020000900221 020001100230020000600241020001500247039000700262#VV11.17062#VV11.17063#22500#Vi ?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu 4#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^ b24cm#282841#ng Mnh Thng#Ng php#Ting Vit#Lp 4#Sch tham kho#T.Dung## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030056000700070017001260040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182013000700197005001700204020000900221 020001100230020000600241020001500247039000700262#VV11.17064#VV11.17065#24500#Vi ?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu 5#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^ b24cm#282842#ng Mnh Thng#Ng php#Ting Vit#Lp 5#Sch tham kho#T.Dung## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030056000720070017001280040018001450080 00500163009001100168010000500179011001400184013000700198005001700205020001200222 020000600234020001500240039000700255#VV11.17066#VV11.17067#15000#Vi?t#L527T#372 .62#^214#Luyn tp lm vn 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#28284 3#ng Mnh Thng#Tp lm vn#Lp 3#Sch tham kho#T.Dung## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030066000720070017001380040018001550080 00500173009001100178010000500189011001500194013000700209020001200216020000600228 020001500234039000700249005001700256#VV11.17068#VV11.17069#22000#Vi?t#L527T#372 .62#^214#Luyn tp lm vn 4#Sch tham kho dng cho gio vin, ph huynh hc si nh v hc sinh#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^ b24cm#282844#Tp lm vn#Lp 4#Sch tham kho#T.Dung#ng Mnh Thng## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030066000720070017001380040018001550080 00500173009001100178010000500189011001500194013000700209005001700216020001200233 020000600245020001500251039000700266#VV11.17070#VV11.17071#25500#Vi?t#L527T#372 .62#^214#Luyn tp lm vn 5#Sch tham kho dng cho gio vin, ph huynh hc si nh v hc sinh#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^ b24cm#282845#ng Mnh Thng#Tp lm vn#Lp 5#Sch tham kho#T.Dung## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030059000840070015001430080005001580090 01100163010000500174011001500179005001500194013000700209020000500216020000600221 020000900227020001400236039000700250#VV11.17072#VV11.17073#28000#Vi?t#B452D#372 .7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Ton hc qua cc cu chuyn vui v nhn g bi ton dn gian#Nguyn Vn Nho#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Nguyn V n Nho#282846#Ton#Lp 5#Bi ton#Sch c thm#T.Dung## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030042000840070015001260080005001410090 01100146010000500157011001500162005001500177013000700192020000500199020000600204 020000900210020001400219039000700233#VV11.17074#VV11.17075#23500#Vi?t#B452D#372 .7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Ma phng, sudoku v cc bi ton v s#Nguyn Vn Nho#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Nguyn Vn Nho#282847#Ton #Lp 5#Bi ton#Sch c thm#T.Dung## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070032000710220004001030040018001070080 00500125009001100130010000500141011001500146020000500161020000600166020001400172 005001400186005001700200013000700217039000700224#VV11.17076#VV11.17077#22500#Vi ?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#V D ng Thu#Nguyn Danh Ninh#282848#T.Dung## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070032000710220004001030040018001070080 00500125009001100130010000500141011001500146020000500161020000600166020001400172 005001400186005001700200013000700217039000700224#VV11.17078#VV11.17079#20500#Vi ?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#V D ng Thu#Nguyn Danh Ninh#282849#T.Dung## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070076000800080005001560090011001610100 00500172011001500177005000500192005002100197005002000218005001900238013000700257 020001200264020000600276020001000282020001400292039000700306#VN11.17080#VN11.170 81#27000#Vi?t#TH552H#807.6#^214#Thc hng tp lm vn lp 6#L A (ch.b.), Nguy n Th Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan, Bi Th Hoi Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a 175tr.^b24cm#L A#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#Bi Th Hoi Thanh#28 2850#Tp lm vn#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#T.Dung## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070048000800080005001280090011001330100 00500144011001500149005000500164005001900169005001400188013000700202020001200209 020000600221020001000227020001400237039000700251#VN11.17082#VN11.17083#29000#Vi ?t#TH552H#807.6#^214#Thc hnh tp lm vn lp 7#L A (ch.b.), Nguyn Th Mai Ho a, Trnh Th Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#L A#Nguyn Th Mai Hoa#Tr nh Th Lan#282851#Tp lm vn#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#T.Dung## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070071000800080005001510090011001560100 00500167011001500172005000500187005001900192005001500211005002100226013000700247 020001200254020000600266020001000272020001400282039000700296#VN11.17084#VN11.170 85#28000#Vi?t#TH552H#807.6#^214#Thc hnh tp lm vn lp 8#L A (ch.b.), Nguy n Th Anh o, Nguyn Th Hoa, Nguyn Th Thanh Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr .^b24cm#L A#Nguyn Th Anh o#Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Thanh Mai#282852#Tp l m vn#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#T.Dung## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070065000800080005001450090011001500100 00500161011001500166005000500181005001500186005001500201005001900216013000700235 020001200242020000600254020001000260020001400270039000700284#VN11.17086#VN11.170 87#27000#Vi?t#TH552H#807.6#^214#Thc hnh tp lm vn lp 9#L A (ch.b.), L Th Tm Ho, Nguyn Th Hoa, Nguyn Th Mai Hoa#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24c m#L A#L Th Tm Ho#Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Mai Hoa#282853#Tp lm vn#Lp 9 #Thc hnh#Sch c thm#T.Dung## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070062000980220004001600080005001640090 01100169010000500180011001500185020000500200020000600205020000700211020000800218 02000140022600500150024000500150025500500170027000500120028701300070029903900070 0306#VV11.17088#VV11.17089#23000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 6#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn Anh Hong, V c on#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguyn Anh Hong#V c on#282854#T.Dung## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070068000980220004001660080005001700090 01100175010000500186011001500191020000500206020000600211020000700217020000800224 02000140023200500150024600500180026100500170027900500150029601300070031103900070 0318#VV11.17090#VV11.17091#20000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 6#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguyn Anh Hong, Nguy n on V#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Bi tp#Sc h c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn Anh Hong#Nguyn on V#2828 55#T.Dung## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020046000410070062000870220004001490080005001530090011001580100 00500169011001500174020000500189020000600194020000700200020000800207020001400215 005001500229005001500244005001700259005001200276013000700288039000700295#VV11.17 092#27000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng ton 7# Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn Anh Hong, V c on#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a155tr.^b24cm#Ton#Lp 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Tr n nh Chu#Nguyn Anh Hong#V c on#282856#T.Dung## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070063000980220004001610080005001650090 01100170010000500181011001500186020000500201020000600206020000700212020000800219 02000140022700500150024100500180025600500150027400500120028901300070030103900070 0308#VV11.17093#VV11.17094#20000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 7#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguyn on V, V c on#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn on V#V c on#282857#T.Dung# # 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070065000980220004001630080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020000600208020000700214020000800221 02000140022900500150024300500150025800500170027300500150029001300070030503900070 0312#VV11.17095#VV11.17096#32000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 8#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn Anh Hong, Nguyn on V#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Ton#Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguyn Anh Hong#Nguyn on V#282858#T.D ung## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070063000980220004001610080005001650090 01100170010000500181011001500186020000500201020000600206020000700212020000800219 02000140022700500150024100500180025600500150027400500120028901300070030103900070 0308#VV11.17097#VV11.17098#32000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 8#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguyn on V, V c on#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Ton#Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn on V#V c on#282859#T.Dung# # 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070060000980220004001580080005001620090 01100167010000500178011001500183020000500198020000600203020000700209020000800216 02000140022400500150023800500150025300500150026800500120028301300070029503900070 0302#VV11.17099#VV11.17100#30000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 9#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn on V, V c o n#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c th m#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguyn on V#V c on#282860#T.Dung## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070065000980220004001630080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020000600208020000700214020000800221 02000140022900500150024300500180025800500170027600500120029301300070030503900070 0312#VV11.17101#VV11.17102#28000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn theo chun ki n thc, k nng ton 9#Nguyn c Tn, ng Th Thu Thu, Nguyn Anh Hong, V c on#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#ng Th Thu Thu#Nguyn Anh Hong#V c on#282861#T.D ung## 00641000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070073001010080005001740090011001790100 00500190011001400195005001300209020000700222020000600229020000700235020001400242 005001800256039000700274020000800281005001400289005001700303013000700320#VV11.17 103#VV11.17104#14000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 6#Nguyn Tuyn (ch.b.), Nguyn Hng Chin, Bi Quang Hn, Nguyn H Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm#Nguyn Tuyn#Vt l#Lp 6#n tp#Sch c thm#Nguyn Hng Chin#T.Dung#Bi tp#Bi Quang Hn#Nguyn H Phng#282862# # 00641000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070073001010080005001740090011001790100 00500190011001400195005001300209020000700222020000600229020000700235020001400242 005001800256039000700274020000800281005001400289005001700303013000700320#VV11.17 105#VV11.17106#15000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 7#Nguyn Tuyn (ch.b.), Nguyn Hng Chin, Bi Quang Hn, Nguyn H Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a83tr.^b24cm#Nguyn Tuyn#Vt l#Lp 7#n tp#Sch c thm#Nguyn Hng Chin#T.Dung#Bi tp#Bi Quang Hn#Nguyn H Phng#282863# # 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070054001010080005001550090011001600100 00500171011001400176005001300190020000700203020000600210020000700216020001400223 005001400237039000700251020000800258005001700266013000700283#VV11.17107#VV11.171 08#17000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 8#Nguyn Tuyn (ch.b.), Bi Quang Hn, Nguyn H Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a9 5tr.^b24cm#Nguyn Tuyn#Vt l#Lp 8#n tp#Sch c thm#Bi Quang Hn#T.Dung#B i tp#Nguyn H Phng#282864## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530030019001020070054001210080005001750090 01100180010000500191011001500196005001400211020000700225020000700232020000700239 020001400246005001300260039000700273020000800280005001700288013000700305#VV11.17 109#VV11.17110#37000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 10#C bn v nng cao#Bi Quang Hn (ch.b.), Nguyn Tuyn, Nguyn H Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Bi Quang Hn#Vt l#Lp 12#n tp#S ch c thm#Nguyn Tuyn#T.Dung#Bi tp#Nguyn H Phng#282865## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530030019001020070054001210080005001750090 01100180010000500191011001500196005001400211020000700225020000700232020000700239 020001400246005001300260039000700273020000800280005001700288013000700305#VV11.17 111#VV11.17112#42000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng vt l 12#C bn v nng cao#Bi Quang Hn (ch.b.), Nguyn Tuyn, Nguyn H Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#Bi Quang Hn#Vt l#Lp 10#n tp#S ch c thm#Nguyn Tuyn#T.Dung#Bi tp#Nguyn H Phng#282866## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070048001010080005001490090011001540100 00500165011001500170005001300185020000800198020000600206020000700212020001400219 005001400233039000700247020000800254005001900262013000700281#VV11.17113#VV11.171 14#27000#Vi?t#454L#546.076#^214#n luyn theo chun kin thc k nng ho hc 8#Hunh Vn t, Phm Th Ti, Phm Th Hng Thm#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^ b24cm#Hunh Vn t#Ho hc#Lp 8#n tp#Sch c thm#Phm Th Ti#T.Dung#Bi t p#Phm Th Hng Thm#282867## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070048001010080005001490090011001540100 00500165011001500170005001300185020000800198020000600206020000700212020001400219 005001400233039000700247020000800254005001900262013000700281#VV11.17115#VV11.171 16#32000#Vi?t#454L#546.076#^214#n luyn theo chun kin thc k nng ho hc 9#Hunh Vn t, Phm Th Ti, Phm Th Hng Thm#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^ b24cm#Hunh Vn t#Ho hc#Lp 9#n tp#Sch c thm#Phm Th Ti#T.Dung#Bi t p#Phm Th Hng Thm#282868## 00665000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070083001020080005001850090011001900100 00500201011001500206005001500221020000800236020000700244020000700251020001400258 005001900272039000700291020000800298005001800306005002000324013000700344#VV11.17 117#VV11.17118#35000#Vi?t#454L#546.076#^214#n luyn theo chun kin thc k n ng ho hc 10#Phan Trng Qu (ch.b.), Nguyn Th Nht L, Trn Th Hng Anh, V n Th Hng Nguyt#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Phan Trng Qu#Ho hc#Lp 10#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Nht L#T.Dung#Bi tp#Trn Th Hng Anh#Vn Th Hng Nguyt#282869## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540070035001060080005001410090011001460100 00500157011001500162005002000177020001000197020000700207020000700214020001400221 005001400235039000700249013000700256#VV11.17119#VV11.17120#32000#Vi?t#454L#428 .0076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng ting Anh 10#Trn nh Nguyn L, Trn Hong V#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Trn nh Nguyn L#Ting Anh#Lp 10#n tp#Sch c thm#Trn Hong V#T.Dung#282870## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070031000660040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136005001600151005001400167013000700181020000500188 020000600193020000700199020001400206039000700220#VV11.17122#VV11.17121#24500#Vi ?t#454T#510.76#^214#n tp ton 6#Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Nguyn Ngc m#V Dng Thy#282871#To n#Lp 6#n tp#Sch c thm#T.Dung## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540070031000700040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140005001600155005001400171013000700185020000700192 020000600199020000700205020001400212039000700226#VV11.17123#VV11.17124#22000#Vi ?t#454T#512.0076#^214#n tp i s 7#Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a138tr.^b24cm#Nguyn Ngc m#V Dng Thy#282872 #i s#Lp 7#n tp#Sch c thm#T.Dung## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540070031000700040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140005001600155005001400171013000700185020000700192 020000600199020000700205020001400212039000700226#VV11.17125#VV11.17126#28000#Vi ?t#454T#512.0076#^214#n tp i s 8#Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Nguyn Ngc m#V Dng Thy#282873 #i s#Lp 8#n tp#Sch c thm#T.Dung## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540070031000720040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142005001600157005001400173013000700187020000900194 020000600203020000700209020001400216039000700230#VV11.17127#VV11.17128#26000#Vi ?t#454T#516.0076#^214#n tp hnh hc 8#Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Nguyn Ngc m#V Dng Thy#2828 74#Hnh hc#Lp 8#n tp#Sch c thm#T.Dung## 00590000000000301000450002600110000018100070001108200070001880800050002501400070 00300410005000370020020000420070062000620080005001240090011001290100005001400110 01400145020000800159020000600167039000700173020001400180005001200194005001700206 004001800223020001000241005002000251005001000271013000700281#VV11.17129#TH552H#7 80.76#^214#10500#Vi?t#Thc hnh m nhc 6#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Nguyn Th i Chiu, Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#T.Dung #Sch c thm#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#Ti bn ln th 1#Thc hnh#Nguyn T h i Chiu#Hong Lan#282875## 00574000000000301000450002600110000018100070001108200070001880800050002501400070 00300410005000370020020000420070054000620080005001160090011001210100005001320110 01400137020000800151020000600159039000700165020001400172005001200186005001700198 004001800215020001000233005001200243005001000255013000700265#VV11.17130#TH552H#7 80.76#^214#10000#Vi?t#Thc hnh m nhc 7#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Trn A nh V, Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24cm#m nhc#Lp 7#T.Dung#Sch c thm#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#Ti bn ln th 1#Thc hnh#Trn Anh V#Hon g Lan#282876## 00573000000000301000450002600110000018100070001108200070001880800050002501400060 00300410005000360020020000410070054000610080005001150090011001200100005001310110 01400136020000800150020000600158039000700164020001400171005001200185005001700197 004001800214020001000232005001200242005001000254013000700264#VV11.17131#TH552H#7 80.76#^214#9500#Vi?t#Thc hnh m nhc 8#Bi Anh Tn, Nguyn Hng Tun, Ng Th Lc, Hong Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#T.Dung#Sch c thm#Bi Anh Tn#Nguyn Hng Tun#Ti bn ln th 1#Thc hnh#Ng Th Lc#Hong Lan#282877## 00683000000000337000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020038000410070052000790080005001310090011001360100005001470110 01400152020001800166020000600184039000700190020001400197005001500211005001800226 00400180024402000080026202000080027002000100027800500140028800500200030200500160 0322013000700338#VV11.17132#B103T#170.76#^214#14000#Vi?t#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 6#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Trn Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#T.Dung#Sch c thm#Thi Quc Tu n#Nguyn Hunh Long#Ti bn ln th 1#o c#Bi tp#Thc hnh#Trn Bo Ngc#P hng Th Thu Trang#Trn Hong Oanh#282878## 00598000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020038000410070038000790080005001170090011001220100005001330110 01400138020001800152020000600170039000700176020001400183005001500197004001800212 020000800230020000800238020001000246005000900256005001200265013000700277#VV11.17 133#B103T#170.76#^214#13000#Vi?t#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 7#Thi Qu c Tun, Bo Ngc, V Xun Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Gio dc cng d n#Lp 7#T.Dung#Sch c thm#Thi Quc Tun#Ti bn ln th 1#o c#Bi tp#T hc hnh#Bo Ngc#V Xun Ho#282879## 00669000000000337000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020038000410070047000790080005001260090011001310100005001420110 01500147020001800162020000600180039000700186020001400193005001500207005001800222 00400180024002000080025802000080026602000100027400500090028400500110029300500200 0304013000700324#VV11.17134#B103T#170.76#^214#16500#Vi?t#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 8#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2 011#^a108tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#T.Dung#Sch c thm#Thi Quc Tun#N guyn Hunh Long#Ti bn ln th 1#o c#Bi tp#Thc hnh#Bo Ngc#Hong Oanh #Hunh Th Qunh Hoa#282880## 00527000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020038000490070039000870080005001260090011001310100 00500142011001500147020000500162020000600167039000700173020001400180005001400194 005001600208004001800224013000700242#VV11.17135#VV11.17136#T406N#510#^214#34000 #Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn ton 6#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ton#Lp 6#T.Dung#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 9#282881## 00535000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490070039000910080005001300090011001350100 00500146011001500151020000900166020000600175039000700181020001400188005001400202 005001600216004001800232013000700250#VV11.17137#VV11.17138#T406N#516#^214#23000 #Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ng c m#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7#T.Dung#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 8#282882## 00531000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020040000490070039000890080005001280090011001330100 00500144011001500149020000700164020000600171039000700177020001400184005001400198 005001600212004001800228013000700246#VV11.17139#VV11.17140#T406N#512#^214#32000 #Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn i s 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#i s#Lp 8#T.Dung#Sch c thm#V D ng Thu#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 7#282883## 00473000000000253000450002600110000002600110001100500150002202000070003702000060 00440200015000500390007000650140007000720410005000791810006000840820008000908080 00500098002005800103007001500161008000500176009001100181010000500192011001500197 013000700212#VV11.17141#VV11.17142#Phm Ngc Tin#Vt l#Lp 6#Sch tham kho#T. Dung#30000#Vi?t#T103L#530.071#^214#Ti liu dy - hc vt l 6 theo chun kin thc, k nng#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#282884## 00621000000000301000450002600110000002600110001102000050002201400070002704100050 00341810006000390820004000458080005000490020036000540030069000900070044001590220 00400203008000500207009001100212010000500223011001500228020000600243020001400249 005001600263005001300279039000700292005001300299013000700312#VV11.17143#VV11.171 44#Ton#22500#Vi?t#K305T#510#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 6#Chnh l v b sung phn trc nghim, i mi phng php dy v hc#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Lp 6#Sch c t hm#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#T.Dung#Ng Long Hu#282885## 00526000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020021000490070055000700080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020000600169039000700175020001400182005001500196 005001600211005001400227013000700241#VV11.17145#VV11.17146#250H#909#^214#23000 #Vi?t# hc tt lch s 8#Nguyn Ngc C (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Trn Xun Tr #^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#T.Dung#Sch c thm#Nguyn Ngc C#Bi Tuyt Hng#Trn Xun Tr#282886## 00525000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020021000490070056000700080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020000600170039000400176020001400180005001300194 005001600207005001700223013000700240#VV11.17147#VV11.17148#250H#546#^214#23000 #Vi?t# hc tt ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Vng Minh Chu, Hong Kiu Tra ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Hoa#Sch c thm#Nguyn C ng#Vng Minh Chu#Hong Kiu Trang#282887## 00482000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020022000490070035000710080005001060090011001110100 00500122011001500127020000900142020000600151039000400157020001400161005001600175 005001800191013000700209#VV11.17149#VV11.17150#250H#612#^214#27000#Vi?t# hc tt sinh hc 8#Phm Thanh Hin, Nguyn Quang Vinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr. ^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Hoa#Sch c thm#Phm Thanh Hin#Nguyn Quang Vinh#282888 ## 00476000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020020000490070038000690080005001070090011001120100 00500123011001500128020000700143039000400150020001400154005000900168020000600177 005002000183013000700203#VV11.17151#VV11.17152#250H#530#^214#19000#Vi?t# hc tt vt l 8#V Quang (ch.b.), inh Th Thi Qunh#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr .^b24cm#Vt l#Hoa#Sch c thm#V Quang#Lp 8#inh Th Thi Qunh#282889## 00465000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020031000530070015000840080005000990090011001040100 00500115011001400120020000700134039000400141020001400145005001500159020000600174 020001200180013000700192#VV11.17153#VV11.17154#250K#530.076#^214#18000#Vi?t# kim tra kin thc vt l 8#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b24cm#V t l#Hoa#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Lp 8# kim tra#282890## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070077000710080005001480090011001530100 00500164011001500169020001200184039000400196020001400200005001200214005001900226 004001800245020000600263005002100269005001400290013000700304#VV11.17156#VV11.171 55#21000#Vi?t#D105B#807#^214#Dn bi tp lm vn 8#L Anh Xun (ch.b.), Phm Th Ngc Bch, Nguyn Th Hng Lan, Ng Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b 24cm#Tp lm vn#Hoa#Sch c thm#L Anh Xun#Phm Th Ngc Bch#Ti bn ln th 1#Lp 8#Nguyn Th Hng Lan#Ng Th Thanh#282891## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070043000790080005001220090011001270100 00500138011001500143020000800158005001700166039000400183020001400187020000600201 020001800207005001700225013000700242#VV11.17157#VV11.17158#22500#Vi?t#PH121T#80 7#^214#Phn tch tc phm ng vn 8#Nguyn Kim Phong (ch.b.), Nguyn Cm Thanh#^ aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b24cm#Ng vn#Nguyn Kim Phong#Hoa#Sch c thm#L p 8#Phn tch vn hc#Nguyn Cm Thanh#282892## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990080005001130090011001180100 00500129011001500134020001200149020000800161039000400169020001400173005001400187 004001800201020000600219013000700225#VV11.17159#VV11.17160#36000#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 7#Cao Bch Xun#^aH.#^aGi o dc#2011#^a251tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa#Sch c thm#Cao Bch Xun#T i bn ln th 7#Lp 7#282893## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070033000790080005001120090011001170100 00500128011001500133020001200148020000800160039000400168020001400172005001600186 005001600202020000600218013000700224#VV11.17161#VV11.17162#17500#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn chn lc lp 6#Nguyn Vit Ch, H Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa#Sch c thm#Nguyn Vit Ch#H Th Thu Thu#Lp 6#282894## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070048000790080005001270090011001320100 00500143011001500148020001200163020000800175039000400183020001400187005001600201 005001400217020000600231005001600237013000700253#VV11.17163#VV11.17164#19500#Vi ?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn chn lc lp 8#Nguyn Vit Ch, Nguyn i Hc, H Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa#Sch c thm#Nguyn Vit Ch#Nguyn i Hc#Lp 8#H Th Thu Thu#282895## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070049000790080005001280090011001330100 00500144011001500149020001200164020000800176039000400184020001400188005001600202 005001600218020000600234005001500240013000700255#VV11.17165#VV11.17166#22500#Vi ?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn chn lc lp 9#Nguyn Vit Ch, H Th Thu Thu , Trnh Th Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa#Sc h c thm#Nguyn Vit Ch#H Th Thu Thu#Lp 9#Trnh Th Thu#282896## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070064000800080005001440090011001490100 00500160011001500165020001200180020000800192039000400200020001400204005002100218 005001800239020000700257013000700264#VV11.17167#VV11.17168#25500#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn chn lc lp 10#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Bch Hn h, Nguyn Phng Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa #Sch c thm#Nguyn Th Bch Hnh#Nguyn Phng Lan#Lp 10#282897## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070064000800080005001440090011001490100 00500160011001500165020001200180020000800192039000400200020001400204005002100218 005001800239020000700257013000700264#VV11.17169#VV11.17170#25000#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn chn lc lp 11#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Bch Hn h, Nguyn Phng Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa #Sch c thm#Nguyn Th Bch Hnh#Nguyn Phng Lan#Lp 11#282898## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070064000800080005001440090011001490100 00500160011001500165020001200180020000800192039000400200020001400204005002100218 005001800239020000700257013000700264#VV11.17171#VV11.17172#26000#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn chn lc lp 12#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Bch Hn h, Nguyn Phng Lan#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Hoa #Sch c thm#Nguyn Th Bch Hnh#Nguyn Phng Lan#Lp 12#282899## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070036000820080005001180090011001230100 00500134011001500139020000800154020000600162039000400168020001400172005001600186 005001100202020000800213020001200221020001100233013000700244#VV11.17173#VV11.171 74#32000#Vi?t#N122C#807#^214#Nng cao v pht trin ng vn 6#Trn ng Ngha ( ch.b.), L Kim Anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Hoa#Sch c thm#Trn ng Ngha#L Kim Anh#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#282900## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070063000820080005001450090011001500100 00500161011001500166020000800181020000600189039000400195020001400199005001600213 005002000229005001700249020000800266020001200274020001100286013000700297#VV11.17 176#VV11.17175#37000#Vi?t#N122C#807#^214#Nng cao v pht trin ng vn 7#Trn ng Ngha (ch.b.), Nguyn Th Bch Nga, Nguyn Th Thun#^aH.#^aGio dc#2011#^ a244tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Hoa#Sch c thm#Trn ng Ngha#Nguyn Th Bch Ng a#Nguyn Th Thun#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#282901## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070071000820080005001530090011001580100 00500169011001500174020000800189020000600197039000400203020001400207005001600221 00500180023700500150025502000080027002000120027802000110029000500110030101300070 0312#VV11.17177#VV11.17178#33000#Vi?t#N122C#807#^214#Nng cao v pht trin ng vn 8#Nguyn Thnh K (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Trn Th Thnh, V Bng T#^a H.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Hoa#Sch c thm#Nguyn Thnh K #Nguyn Th Thu H#Trn Th Thnh#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#V Bng T#282 902## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070071000820080005001530090011001580100 00500169011001500174020000800189020000600197039000400203020001400207005001600221 00500180023700500150025502000080027002000120027802000110029000500110030101300070 0312#VV11.17179#VV11.17180#38000#Vi?t#N122C#807#^214#Nng cao v pht trin ng vn 9#Nguyn Thnh K (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Trn Th Thnh, V Bng T#^a H.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Hoa#Sch c thm#Nguyn Thnh K #Nguyn Th Thu H#Trn Th Thnh#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#V Bng T#282 903## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070067000830080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186020000700194039000400201020001400205005001900219 005001600238005002200254020000800276020001200284020001100296013000700307#VV11.17 181#VV11.17182#35500#Vi?t#N122C#807#^214#Nng cao v pht trin ng vn 10#Phm Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Vn Bnh, Nguyn Ngc Hng Minh#^aH.#^aGio dc#2 011#^a235tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Hoa#Sch c thm#Phm Th Ngc Trm#Nguyn V n Bnh#Nguyn Ngc Hng Minh#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#282904## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070056000830080005001390090011001440100 00500155011001500160020000800175020000700183039000400190020001400194005001900208 005001600227005001100243020000800254020001200262020001100274013000700285#VV11.17 183#VV11.17184#38000#Vi?t#N122C#807#^214#Nng cao v pht trin ng vn 11#Phm Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Vn Bnh, V Kim Vn#^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr .^b24cm#Ng vn#Lp 11#Hoa#Sch c thm#Phm Th Ngc Trm#Nguyn Vn Bnh#V K im Vn#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#282905## 00618000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020034000490070062000830080005001450090011001500100 00500161011001500166020000800181020000700189039000400196020001400200005001900214 005001600233005001700249020000800266020001200274020001100286013000700297#VV11.17 185#VV11.17186#N122C#807#^214#37500#Vi?t#Nng cao v pht trin ng vn 12#Phm Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Vn Bnh, Nguyn Th Nng#^aH.#^aGio dc#2011#^ a247tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Hoa#Sch c thm#Phm Th Ngc Trm#Nguyn Vn Bn h#Nguyn Th Nng#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#282906## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070040000700220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001700197039000400214013000700218#VV11.17187#VV11.17188#29000#Vi ?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 9#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun#T .2#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn Duy Thun#Hoa#282907## 00521000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020022000510070052000730080005001250090011001300100 00500141011001500146020000900161020000600170039000400176020001400180005001400194 005001200208005001600220013000700236#VV11.17189#VV11.17190#250H#576.5#^214#2100 0#Vi?t# hc tt sinh hc 9#ng Hu Lanh (ch.b.), L Th Dung, Trng Thu Thu #^aH.#^aGio dc#2011#^a151tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Hoa#Sch c thm#ng Hu Lanh#L Th Dung#Trng Thu Thu#282908## 00557000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020042000540070039000960080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020000600180039000400186020001400190005001400204 020000800218004001800226005001600244013000700260#VV11.17191#VV11.17192#T406N#516 .0076#^214#34000#Vi?t#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 9#V Dng Thu ( ch.b.), Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#2011#^a209tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Hoa#S ch c thm#V Dng Thu#Bi tp#Ti bn ln th 6#Nguyn Ngc m#282909## 00524000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020018000540070031000720080005001030090011001080100 00500119011001500124020000900139020000600148039000400154020001400158005001600172 020000700188004001800195005001400213013000700227#VV11.17193#VV11.17194#454T#516 .0076#^214#28500#Vi?t#n tp hnh hc 9#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#^aH.#^aG io dc#2011#^a179tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Hoa#Sch c thm#Nguyn Ngc m#n tp#Ti bn ln th 6#V Dng Thu#282910## 00444000000000253000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020040000490070011000890080005001000090011001050100 00500116011001500121020001200136020000600148039000400154020001400158005001100172 013000700183#VV11.17195#VV11.17196#H561D#807#^214#30500#Vi?t#Hng dn lp dn bi tp lm vn lp 9#V Bng T#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Tp lm vn #Lp 9#Hoa#Sch c thm#V Bng T#282911## 00621000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020038000410070056000790080005001350090011001400100005001510110 01500156020001800171020000600189039000400195020001400199005001500213005000900228 020000800237004001800245020000800263005001100271005001800282013000700300#VV11.17 197#B103T#170.76#^214#16000#Vi?t#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 9#Thi Qu c Tun, Bo Ngc, Hong Oanh, Nguyn Hunh Long#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b2 4cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Hoa#Sch c thm#Thi Quc Tun#Bo Ngc#o c#T i bn ln th 1#Bi tp#Hong Oanh#Nguyn Hunh Long#282912## 00528000000000277000450002600110000002600110001118100070002208200080002980800050 00370140007000420410005000490020034000540070040000880080005001280090011001330100 00500144011001500149020000800164020000600172039000400178020001400182005001800196 005002100214020000800235013000700243#VV11.17198#VV11.17199#PH561P#546.076#^214#3 7000#Vi?t#Phng php lm bi tp ho hc 9#Nguyn Hin Hong, Nguyn Th Minh Nhn#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Hoa#Sch c thm#Nguyn Hin Hong#Nguyn Th Minh Nhn#Bi tp#282913## 00466000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020031000530070015000840080005000990090011001040100 00500115011001500120020000700135039000400142020001400146005001500160020000600175 020001200181013000700193#VV11.17200#VV11.17201#250K#530.076#^214#21000#Vi?t# kim tra kin thc vt l 9#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm# Vt l#Hoa#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Lp 9# kim tra#282914## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500070038000790080005001170090011001220100 00500133011001500138020000800153005001400161039000400175020001400179020000600193 020001800199005001500217013000700232#VV11.17202#VV11.17203#27500#Vi?t#PH121T#80 7#^214#Phn tch tc phm ng vn 9#Trn Nho Thn (ch.b.), Trn Ngc Trm#^aH.#^ aGio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ng vn#Trn Nho Thn#Hoa#Sch c thm#Lp 9#Phn tch vn hc#Trn Ngc Trm#282915## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020010000630030004000730070009000770080 01000086009001800096010000500114011001400119020001700133039000400150015003200154 020000900186020000400195013000700199#VV11.17204#VV11.17205#10000#Vi?t#L254#895 .9221#^214#Th Hng#Ln ng#Th#Th Hng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a76 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hoa#Tn tht tc gi: Phm Th Hng#Vit Nam#Th#2829 16## 00721000000000349000450002600110000002600110001118100080002208200090003080800050 00390140007000440410005000510020022000560030029000780070069001070080005001760090 01100181010000500192011001500197020000900212020000700221039000400228020001400232 00500120024600500150025800500060027302000140027900400180029300500160031100500180 0327005001900345013000700364#VV11.17206#VV11.17207#GI-103T#516.0076#^214#32000# Vi?t#Gii ton hnh hc 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.) , Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm #Hnh hc#Lp 10#Hoa#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huyn#ch.b.#Gii bi to n#Ti bn ln th 4#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#282917# # 00726000000000349000450002600110000002600110001118100080002208200100003080800050 00400140007000450410005000520020024000570030029000810070069001100080005001790090 01100184010000500195011001500200020001100215020000700226039000400233020001400237 00500120025100500150026300500060027802000140028400400180029800500160031600500180 0332005001900350013000700369#VV11.17208#VV11.17209#GI-103T#516.24076#^214#25000 #Vi?t#Gii ton lng gic 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch. b.), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b2 4cm#Lng gic#Lp 10#Hoa#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huyn#ch.b.#Gii b i ton#Ti bn ln th 4#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#28 2918## 00630000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400410005000470020030000520070086000820080005001680090011001730100 00500184011001500189020000900204020000700213039000400220020001400224005001700238 005002000255020000800275005001800283005002000301013000700321#VV11.17210#VV11.172 11#B103T#570.76#^214#25000#Vi?t#Bi tp thc hnh sinh hc 10#Phm Phng Bnh (ch.b.), Trn Hong Bo Chu, L Th Bch Nhung, Nguyn Th M Nhung#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Hoa#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Trn Hong Bo Chu#Bi tp#L Th Bch Nhung#Nguyn Th M Nhung#282919## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000700179020001200186020001400198 00500160021200500220022800500090025000500130025900500140027203900040028601300070 0290#VV11.17212#VV11.17213#25000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc t on 10#Quch T Chng, Hunh Khng Anh Dng, Trn Ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Quch T Chng#Hunh K hng Anh Dng#Trn Ng#L Vn Phc#Trng T Hi#Hoa#282920## 00562000000000289000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430410005000500020057000550070030001120080005001420090011001470100 00500158011001500163020000700178020000700185039000400192020001400196005001600210 005001300226020000800239004001800247013000700265#VV11.17214#VV11.17215#PH561P#51 2.0076#^214#45000#Vi?t#Phng php gii ton i s v gii tch 10 theo ch #Phan Don Thoi, Trn Hu Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a268tr.^b24cm#i s#Lp 10 #Hoa#Sch c thm#Phan Don Thoi#Trn Hu Nam#Bi tp#Ti bn ln th 5#282921 ## 00714000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020034000510030019000850070059001040080005001630090 01100168010000500179011001500184020002200199020000700221039000400228020001500232 01500330024700500180028000500150029802000110031300400180032400500160034202000110 0358013000700369#VV11.17216#VV11.17217#H411#634.9#^214#16000#Vi?t#Hot ng gi o dc ngh ph thng#Ngh trng rng 11#Nguyn Vit Cng (ch.b.), Phm Quang T hu, Nguyn Hu Vnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#L p 11#Hoa#Sch gio khoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vit Cng#Phm Quang Thu#Lm nghip#Ti bn ln th 4#Nguyn Hu Vnh#Trng rng#282922## 00671000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020034000510030016000850070052001010080005001530090 01100158010000500169011001500174020002200189020000800211039000400219020001500223 01500330023800500160027100500110028702000070029800400180030500500150032301300070 0338#VV11.17218#VV11.17219#H411#646.4#^214#26000#Vi?t#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh ct may 11#Nguyn Kim Dung (ch.b.), L Mai Hoa, on Hng Sinh#^a H.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#May mc#Hoa#Sch gio kh oa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Kim Dung#L Mai Hoa#Lp 11#Ti bn l n th 3#on Hng Sinh#282923## 00682000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400410005000470020034000520030017000860070058001030080005001610090 01100166010000500177011001500182020002200197020000500219039000400224020001500228 01500330024300500160027600500130029202000070030500400180031200500190033001300070 0349#VV11.17221#VV11.17220#H411#746.44#^214#22000#Vi?t#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh thu tay 11#Nguyn Th Hnh (ch.b.), Thi Vn Bn, Th Nguyn Bnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#Thu#Hoa#Sch gi o khoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Hnh#Thi Vn Bn#Lp 11#Ti bn ln th 3# Th Nguyn Bnh#282924## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540070012001040220004001162210015001200080 00500135009001100140010000500151011001500156020000700171020001500178020000700193 020001300200020001200213020001400225005001200239039000400251013000700255#VV11.17 222#VV11.17223#53000#Vi?t#PH561P#535.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 11# Xun Hi#T.3#Quang hnh hc#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b2 4cm#Vt l#Quang hnh hc#Lp 11#Gii bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Xun Hi#Hoa#282925## 00513000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020051000540070018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000700159020001000166039000400176020001400180005001800194 020000700212020000900219013000700228#VV11.17224#VV11.17225#T527C#512.0076#^214#3 3500#Vi?t#Tuyn chn cc bi ton i s v gii tch lp 11#Nguyn Tin Quang# ^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#i s#Gii tch#Hoa#Sch c thm#Nguyn Ti n Quang#Lp 11#Bi ton#282926## 00570000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540070012001040220004001162210012001200080 00500132009001100137010000500148011001500153020000700168020001200175020000700187 020001300194020001200207020001400219005001200233039000400245013000700249#VV11.17 226#VV11.17227#38000#Vi?t#PH561P#537.076#^214#Phng php gii bi tp v trc nghim vt l 11# Xun Hi#T.2#in t hc#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm #Vt l#in t hc#Lp 11#Gii bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Xun Hi#Ho a#282927## 00510000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020049000540070013001030080005001160090011001210100 00500132011001500137020000900152020000700161039000400168020001400172005001300186 020000800199004001800207013000700225#VV11.17228#VV11.17229#B103T#516.0076#^214#3 7500#Vi?t#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 11#Trn Vn Tn#^aH.#^a Gio dc#2011#^a248tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Hoa#Sch c thm#Trn Vn Tn#Bi tp#Ti bn ln th 4#282928## 00482000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020040000540070018000940080005001120090011001170100 00500128011001500133020000900148020000700157039000400164020001400168005001800182 020000900200013000700209#VV11.17230#VV11.17231#T527C#516.0076#^214#27500#Vi?t#T uyn chn cc bi ton hnh hc lp 11#Nguyn Quang Tin#^aH.#^aGio dc#2011#^a 180tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Hoa#Sch c thm#Nguyn Quang Tin#Bi ton#282929 ## 00620000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020034000540070068000880080005001560090011001610100 00500172011001500177020000700192020001000199039000400209020001400213005001600227 005001300243020000700256005001700263005001100280013000700291020000800298#VV11.17 232#VV11.17233#250H#512.0076#^214#32000#Vi?t# hc tt i s v gii tch 11 #Don Minh Cng (ch.b.), Mnh Hng, Hong c Nguyn, Hong Vit#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#i s#Gii tch#Hoa#Sch c thm#Don Minh Cng# M nh Hng#Lp 12#Hong c Nguyn#Hong Vit#282930#Bi tp## 00634000000000289000450002600110000018100060001108200090001780800050002601400070 00310410005000380020039000430030085000820070041001670080005002080090011002130100 00500224011001500229020001000244020000700254039000400261020001400265005001500279 005001700294004001800311020000800329013000700337#VV11.17234#B103T#428.0076#^214# 31000#Vi?t#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 12#Sch tham kho d thi vit s ch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 3#Bi tp#282931## 00623000000000313000450002600110000002600110001118100070002208200080002980800050 00370140007000420410005000490020023000540070060000770080005001370090011001420100 00500153011001500158020000800173020000700181039000400188020001400192005001500206 005001800221020001200239005001400251005002000265005001700285013000700302#VV11.17 236#VV11.17235#TR113N#546.076#^214#58000#Vi?t#Trc nghim ho hc 12#Phan Trng Qu (ch.b.), Trn Th Hng Anh, Trn Th Hin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a311tr.^ b24cm#Ho hc#Lp 12#Hoa#Sch c thm#Phan Trng Qu#Trn Th Hng Anh#Trc ngh im#Trn Th Hin#Vn Th Hng Nguyt#Nguyn Hong Ht#282932## 00746000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210098001480080 00500246009001100251010000500262011001500267013000700282004001800289020000700307 02000070031402000140032102000120033502000140034700500140036100500160037500500130 0391039000400404#VV11.17237#VV11.17238#65000#Vi?t#GI-103T#530.076#^214#Gii to n v trc nghim vt l 12 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn #T.3#Sng v nh sng. Lng t nh sng. Thuyt tng i hp. Ht nhn nguyn t. T vi m n v m#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b24cm#282933#Ti bn ln th 1#Vt l#Lp 12#Gii bi ton#Trc nghim#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn D uy Hin#Nguyn Tuyn#Hoa## 00546000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490020021000540070048000750080005001230090011001280100 00500139011001500144020000700159020001200166039000400178020001400182005001700196 005001500213020000700228005001400235013000700249#VV11.17239#VV11.17240#250H#330 .9597#^214#26000#Vi?t# hc tt a l 12#Nguyn Trng c, Trn Ngc ip, Ph m Minh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a188tr.^b24cm#a l#a kinh t#Hoa#Sch c thm#Nguyn Trng c#Trn Ngc ip#Lp 12#Phm Minh Tm#282934## 00681000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480020045000530030083000980070014001810080005001950090 01100200010000500211011001500216020000800231020000700239039000400246020001400250 00500140026402000100027800400180028802000080030602000200031402000140033401300070 0348#VV11.17241#VV11.17242#C101D#546.076#^214#35500#Vi?t#Cc dng ton v phn g php gii ho hc 12#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 12 c bn v nng cao#L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Hoa#Sch c thm#L Thanh Xun#Ho v c#Ti bn ln th 3#Bi tp#C u hi trc nghim#Gii bi ton#282935## 00709000000000337000450002600110000002600110001118100070002208200040002980800050 00330140007000380410005000450020052000500070060001020080005001620090011001670100 00500178011001500183020001800198020001900216039000400235020001400239005001700253 00500160027002000090028600400180029502000070031300500140032000500140033400500160 0348013000700364#VV11.17243#VV11.17244#PH121T#807#^214#33000#Vi?t#Phn tch - b nh ging tc phm vn hc 12 nng cao#Nguyn ng Mnh (ch.b.), Nguyn Th Bnh , Phan Huy Dng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Bnh gi ng vn hc#Hoa#Sch c thm#Nguyn ng Mnh#Nguyn Th Bnh#Tc phm#Ti bn ln th 2#Lp 12#Phan Huy Dng#L Quang Hng#Nguyn Vn Long#282936## 00555000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070014000810220004000952210015000990040 01800114008000500132009001100137010000500148011001500153020000800168020001100176 020000700187020001400194005001400208039000500222013000700227020000700234#VV11.17 245#VV11.17246#64000#Vi?t#T103L#547#^214#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Trn Q uc Sn#T.1#Ho hc hu c#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a431tr.^b24cm #Ho hc#Ho hu c#Lp 11#Sch c thm#Trn Quc Sn#Thu#282937#Lp 12## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020075000540070069001290080005001980090011002030100 00500214011001500219020000700234020000700241020000700248020001400255005001600269 005001500285039000500300005001300305020000800318005001400326013000700340#VV11.17 247#VV11.17248#37000#Vi?t#L527T#512.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng i s 10#ng Hng Thng (ch.b.), Phan Th Luy n, Trn Hu Nam, Hong Vn Ph#^aH.#^aGio dc#2011#^a244tr.^b24cm#i s#Lp 10 #n tp#Sch c thm#ng Hng Thng#Phan Th Luyn#Thu#Trn Hu Nam#Bi tp#H ong Vn Ph#282938## 00696000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020088000540070069001420080005002110090011002160100 00500227011001500232020000700247020001000254020000700264020001400271005001600285 00500150030103900050031600500130032102000080033402000070034200500140034901300070 0363#VV11.17249#VV11.17250#28000#Vi?t#L527T#512.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng i s v gii tch 11#ng Hng Th ng (ch.b.), Phan Th Luyn, Trn Hu Nam, Hong Vn Ph#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 83tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#ng Hng Thng#Phan Th Luyn #Thu#Trn Hu Nam#Bi tp#n tp#Hong Vn Ph#282939## 00625000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020078000530070054001310080005001850090011001900100 00500201011001500206020001000221020000700231020000700238020001400245005001600259 005001500275039000500290005001300295020000800308013000700316#VV11.17251#VV11.172 52#28000#Vi?t#L527T#515.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gii tch 12#ng Hng Thng (ch.b.), Phan Th Luyn, Trn H u Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#n tp#Sch c thm# ng Hng Thng#Phan Th Luyn#Thu#Trn Hu Nam#Bi tp#282940## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020077000540070036001310080005001670090011001720100 00500183011001500188020000900203020000700212020000700219020001400226005001400240 005001300254039000500267020000800272013000700280#VV11.17253#VV11.17254#19000#Vi ?t#L527T#516.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng hnh hc 10#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 20tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#n tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Thu #Bi tp#282941## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020077000540070037001310080005001680090011001730100 00500184011001500189020000900204020000700213020000700220020001400227005001400241 005001400255039000500269020000800274013000700282#VV11.17255#VV11.17256#22500#Vi ?t#L527T#516.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng hnh hc 11#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban#^aH.#^aGio dc#2011#^a 144tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#n tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#Th u#Bi tp#282942## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020077000540070050001310080005001810090011001860100 00500197011001500202020000900217020000700226020000700233020001400240005001400254 005001400268039000500282005001200287020000800299013000700307#VV11.17257#VV11.172 58#27500#Vi?t#L527T#516.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng hnh hc 12#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, L Huy Hn g#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#Vn N h Cng#Phm Khc Ban#Thu#L Huy Hng#Bi tp#282943## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020086000540070036001400080005001760090011001810100 00500192011001500197020000900212020000700221020000700228020001400235005001400249 005001300263039000500276020000800281013000700289#VV11.17259#VV11.17260#22500#Vi ?t#L527T#516.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng hnh hc 10 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu#^aH.#^aGio dc #2011#^a144tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#n tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Thu#Bi tp#282944## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020086000540070037001400080005001770090011001820100 00500193011001500198020000900213020000700222020000700229020001400236005001400250 005001400264039000500278020000800283013000700291#VV11.17261#VV11.17262#27000#Vi ?t#L527T#516.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng hnh hc 11 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban#^aH.#^aGio d c#2011#^a175tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#n tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm Kh c Ban#Thu#Bi tp#282945## 00625000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020086000540070050001400080005001900090011001950100 00500206011001500211020000900226020000700235020000700242020001400249005001400263 005001400277039000500291005001200296020000800308013000700316#VV11.17263#VV11.172 64#27000#Vi?t#L527T#516.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng hnh hc 12 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, L Huy Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#n tp#Sch c t hm#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#Thu#L Huy Hng#Bi tp#282946## 00670000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020084000540070069001380080005002070090011002120100 00500223011001500228020000700243020000700250020000700257020001400264005001600278 005001500294039000500309005001300314020000800327005001400335013000700349#VV11.17 265#VV11.17266#39000#Vi?t#L527T#512.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng i s 10 nng cao#ng Hng Thng (ch.b.), Phan Th Luyn, Trn Hu Nam, Hong Vn Ph#^aH.#^aGio dc#2011#^a260tr.^b24cm#i s#Lp 10#n tp#Sch c thm#ng Hng Thng#Phan Th Luyn#Thu#Trn Hu Nam# Bi tp#Hong Vn Ph#282947## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020097000540070069001510080005002200090011002250100 00500236011001500241020000700256020001000263020000700273020001400280005001600294 00500150031003900050032500500130033002000070034302000080035000500140035801300070 0372#VV11.17267#VV11.17268#37500#Vi?t#L527T#512.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng i s v gii tch 11 nng cao#ng Hng Thng (ch.b.), Phan Th Luyn, Trn Hu Nam, Hong Vn Ph#^aH.#^aGio dc #2011#^a248tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#ng Hng Thng#Phan Th Luyn#Thu#Trn Hu Nam#n tp#Bi tp#Hong Vn Ph#282948## 00634000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020087000530070054001400080005001940090011001990100 00500210011001500215020001000230020000700240020000700247020001400254005001600268 005001500284039000500299005001300304020000800317013000700325#VV11.17269#VV11.172 70#37000#Vi?t#L527T#515.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gii tch 12 nng cao#ng Hng Thng (ch.b.), Phan Th Luyn , Trn Hu Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#n tp#Sch c thm#ng Hng Thng#Phan Th Luyn#Thu#Trn Hu Nam#Bi tp#282949## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030022000980070055001200080005001750090 01100180010000500191011001500196020000900211020001400220020000800234020001400242 00500120025600500150026803900050028300400180028800500180030601300070032402000200 0331#VV11.17271#VV11.17272#19000#Vi?t#T103L#577.076#^214#Ti liu chuyn sinh h c trung hc ph thng#Bi tp sinh thi hc#Mai S Tun (ch.b.), Trn Ngc Danh , Phan Thanh Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh thi hc#B i tp#Sch c thm#Mai S Tun#Trn Ngc Danh#Thu#Ti bn ln th 1#Phan Than h Phng#282950#Ph thng trung hc## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030030000980070041001280080005001690090 01100174010000500185011001500190020000900205020001000214020000900224020001400233 00500150024700500170026203900050027902000200028400400180030401300070032202000080 0329#VV11.17273#VV11.17274#28000#Vi?t#T103L#576.076#^214#Ti liu chuyn sinh h c trung hc ph thng#Bi tp di truyn v tin ho#Trn Ngc Danh (ch.b.), Ph m Phng Bnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn#Tin ho#S ch c thm#Trn Ngc Danh#Phm Phng Bnh#Thu#Ph thng trung hc#Ti bn ln th 1#282951#Bi tp## 00657000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030024000990070048001230080005001710090 01100176010000500187011001500192020000900207020001600216020000800232020001400240 005001600254005002300270039000500293004001800298013000700316020002000323#VV11.17 275#VV11.17276#27000#Vi?t#T103L#571.6076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung h c ph thng#Bi tp sinh hc t bo#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Nguyn Th Minh Ngu yt#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh hc t bo#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Nh Hin#Nguyn Th Minh Nguyt#Thu#Ti bn ln th 1#282952#Ph thng trung hc## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070042001280080005001700090 01100175010000500186011001500191020000900206020001200215020000900227020001400236 00500180025000500150026803900050028302000200028801300070030800400180031502000080 0333#VV11.17277#VV11.17278#33000#Vi?t#T103L#571.1076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp sinh l hc ng vt#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Trn Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh l hc#ng vt #Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#Trn Thu Hng#Thu#Ph thng trung hc#282953# Ti bn ln th 1#Bi tp## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030024000980070036001220080005001580090 01100163010000500174011001500179020000900194020001200203020002000215020001400235 005001200249005001500261039000500276013000700281004001800288020000800306#VV11.17 279#VV11.17280#23000#Vi?t#T103L#579.076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp vi sinh vt hc#Phm Vn Ty (ch.b.), Nguyn Vnh H#^aH.#^aGi o dc#2011#^a132tr.^b24cm#Sinh hc#Vi sinh vt#Ph thng trung hc#Sch c th m#Phm Vn Ty#Nguyn Vnh H#Thu#282954#Ti bn ln th 1#Bi tp## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030021001040070041001250080005001660090 01100171010000500182011001500187020000900202020001200211020000900223020001400232 005001800246005001400264039000500278013000700283020002000290#VV11.17282#VV11.172 81#42000#Vi?t#B452D#571.1#^214#Bi dng hc sinh gii sinh hc trung hc ph t hng#Sinh l hc ng vt#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Trn Vn Kin#^aH.#^aGio d c#2011#^a235tr.^b24cm#Sinh hc#Sinh l hc#ng vt#Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#Trn Vn Kin#Thu#282955#Ph thng trung hc## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020052000490070030001010220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020002000179020001400199039000500213 005001100218005001800229013000700247#VV11.17283#VV11.17284#42000#Vi?t#B452D#546 #^214#Bi dng hc sinh gii ho hc trung hc ph thng# Qu Sn, Nguyn Tr Nguyn#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Thu# Qu Sn#Nguyn Tr Nguyn#282956## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550030051000960070015001470080005001620090 01100167010000500178011001500183020000900198020001000207020001400217005001500231 039000500246004001800251020001300269020001500282013000700297#VV11.17286#VV11.172 85#28000#Vi?t#PH561P#576.5076#^214#Phng php gii nhanh bi tp di truyn#Dn g cho n thi i hc v bi dng hc sinh gii#Phan Khc Ngh#^aH.#^aGio dc#2 011#^a199tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn#Sch c thm#Phan Khc Ngh#Loan#Ti bn ln th 1#Gii bi tp#Sch luyn thi#282957## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020042000540070041000960220004001370080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020001300185020002000198020001400218 005001600232005001600248039000500264013000700269#VV11.17288#VV11.17287#43000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii cc dng bi tp ho hc#Nguyn Hu nh (ch.b.), Hong nh Xun#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#Ho hc#Gii b i tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Hu nh#Hong nh Xun#Loan#28 2958## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020042000540070069000960220004001650080005001690090 01100174010000500185011001500190020000800205020001300213020002000226020001400246 005001600260005001500276005001600291005001100307039000500318013000700323#VV11.17 289#VV11.17290#40000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii cc dng bi tp ho hc#Nguyn Hu nh (ch.b.), Hong Cng Ch, L Th Hng Hi, L Vn Khu#T. 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Ho hc#Gii bi tp#Ph thng trung hc#S ch c thm#Nguyn Hu nh#Hong Cng Ch#L Th Hng Hi#L Vn Khu#Loan#2829 59## 00546000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020083000520070030001350080005001650090011001700100 00500181011001500186020000900201020002000210020001400230005001700244039000500261 020000700266013000700273#VV11.17291#VV11.17292#56000#Vi?t#T527T#570.76#^214#Tuy n tp thi hc sinh gii bc trung hc ph thng, cp thnh ph mn sinh hc# Phm Phng Bnh, L Ngc Lp#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Sinh hc#Ph t hng trung hc#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Loan# thi#282960## 00811000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102650003301400070 02980410005003051810008003100820004003188080005003220020039003270070017003660080 00500383009001100388010000500399011001500404020000800419020001100427039000500438 005001700443015004400460013000700504020001000511#VV11.17293#VV11.17294#VV11.1729 5#Trnh by nhng kin thc v hot ng hng dn du lch v hng dn vin du lch, c im lao ng v yu cu ngh nghip, nhng yu t tc ng n hot ng hng dn du lch, quy trnh v rn luyn k nng hng dn, t chc hng d n cho cc i tng khch#27000#Vi?t#GI-108T#910#^214#Gio trnh nghip v h ng dn du lch#Dng Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Du lch#Gio trnh#Loan#Dng Th Thu H#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282961# Nghip v## 00776000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102150003301400070 02480410005002551810008002600820008002688080005002760020029002810070028003100080 00500338009001100343010000500354011001500359020001800374020001100392039000500403 005001200408015004400420020001500464013000700479#VV11.17296#VV11.17297#VV11.1729 8#Trnh by tng quan v mng thng tin di ng v cc cng ngh k thut c bn ca h thng thng tin di ng, h thng GSM, h thng CDMA, mng thng tin di ng th h 3, mng cc b khng dy WLAN - WiFi - WiMAX#36000#Vi?t#GI-108T#621 .382#^214#Gio trnh thng tin di ng#B Quc Bo, H Quang Thanh#^aH.#^aGio d c#2011#^a230tr.^b24cm#Thng tin di ng#Gio trnh#Loan#B Quc Bo#TTS ghi: T rng i hc Cng nghip H Ni#Mng thng tin#282962## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102350003301400070 02680410005002751810008002800820004002888080005002920020035002970030061003320070 01600393008000500409009001100414010000500425011001500430020001400445020001100459 039000500470005001600475015005400491013000700545#VV11.17299#VV11.17300#VV11.1730 1#Cung cp cc kin thc c bn v sinh thi hc v cc yu t mi trng; qun th sinh vt; qun x sinh vt; h sinh thi; h a - sinh thi v phn h ca khng gian a l; vn bo v v pht trin bn vng mi trng sinh thi#280 00#Vi?t#GI-108T#577#^214#Gio trnh sinh thi hc i cng#Dng cho sinh vin chuyn ngnh a l - i hc Thi Nguyn#Nguyn Th Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^ a111tr.^b24cm#Sinh thi hc#Gio trnh#Loan#Nguyn Th Hng#TTS ghi: i hc Th i Nguyn. Trng i hc S phm#282963## 00903000000000301000450002600110000002600110001102600110002202102830003301400070 03160410005003231810008003280820006003368080005003420020040003470070042003870080 00500429009001100434010000500445011001500450020001100465005001700476039000500493 005001600498015004400514020001900558020001700577013000700594#VV11.17302#VV11.173 03#VV11.17304#Trnh by cc khi nim c bn v ngn ng hnh thc v cch xc nh loi vn phm cng vi cc tmt tng ng v mi lin h gia chng. Gii thiu v tmt hu hn v biu thc chnh quy; vn phm phi ng cnh; tmt y xung; tnh cht v ngn ng phi ng cnh; my turning#19000#Vi?t#GI-108T#511 .3#^214#Gio trnh ngn ng hnh thc v tmt#Trn Hng Cng (ch.b.), Nguyn Vn Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^a118tr.^b24cm#Gio trnh#Nguyn Vn Thng#Loan#T rn Hng Cng#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Ngn ng hnh thc#L thuyt tmat#282964## 00902000000000301000450002600110000002600110001102600110002202103020003301400070 03350410005003421810008003470820007003558080005003620020025003670070042003920080 00500434009001100439010000500450011001500455020000800470020001100478005001800489 039000500507005002300512015004400535020001400579013000700593#VV11.17306#VV11.173 07#VV11.17305#Trnh by tng quan v c s d liu; m hnh c s d liu quan h ; cc php ton i s quan h, cch s dng cc php ton truy vn d liu, ti u ho cu hi i s quan h; cch s dng ngn ng SQL truy vn d li u trong mt c s d liu quan h; l thuyt thit k c s d liu quan h#2000 0#Vi?t#GI-108T#005.74#^214#Gio trnh c s d liu#Nguyn Th Thanh Huyn, Ng Th Bch Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a122tr.^b24cm#Tin hc#Gio trnh#Ng Th B ch Thu#Loan#Nguyn Th Thanh Huyn#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni# C s d liu#282965## 01255000000000313000450002600110000002600110001102600110002202105760003301400070 06090410005006161810008006210820006006298080005006350020039006400070072006790080 00500751009001100756010000500767011001500772020000800787020001100795005002300806 039000500829015004400834020001900878013000700897020001800904020001900922#VV11.17 308#VV11.17310#VV11.17309#Trnh by cc khi nim c bn v h thng, h thng t hng tin, cc thnh phn ca h thng thng tin, cc phng php phn tch thit k h thng; cc bc v phng php thc hin trong giai on kho st h thn g nh tm hiu hin trng, xc nh mc tiu, phm vi, cc gii php. Gii thiu cc m hnh nh m hnh phn r chc nng, m hnh lung d liu, m hnh lin kt thc th, m hnh quan h; thit k giao din gia ngi v my; thit k ki m sot v chng trnh; cch la chn ngn ng, h qun tr c s d liu l p trnh v vit cc ti liu cho h thng#25000#Vi?t#GI-108T#004.2#^214#Gio tr nh phn tch thit k h thng#Nguyn Th Thanh Huyn, Phm Kim Phng, Ng Th Bch Thy, V Minh Yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a154tr.^b24cm#Tin hc#Gio trnh#N guyn Th Thanh Huyn#Loan#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Phn tch h thng#282966#Thit k h thng#H thng thng tin## 00735000000000301000450002600110000002600110001102600110002202101740003301400070 02070410005002141810008002190820007002278080005002340020030002390070016002690080 00500285009001100290010000500301011001500306020000800321020001100329039000500340 005001600345015004400361020001200405020000900417013000700426#VV11.17311#VV11.173 13#VV11.17312#Gii thiu tng quan v kin trc my tnh v cu trc my tnh; k in trc tp lnh; CPU, ng truyn v h thng vo/ra; kin trc h thng nh; k thut ng ng v RISC#28000#Vi?t#GI-108T#004.16#^214#Gio trnh kin trc my tnh#Vng Quc Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a182tr.^b24cm#Tin hc#Gio trnh #Loan#Vng Quc Dng#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#My vi tnh#C u trc#282967## 00858000000000277000450002600110000002600110001102600110002202103460003301400070 03790410005003861810008003910820004003998080005004030020029004080070011004370080 00500448009001100453010000500464011001500469020001800484020001100502039000500513 005001100518015004400529013000700573#VV11.17314#VV11.17315#VV11.17316#Gii thiu khi qut v k thut vi x l ni chung v k thut vi iu khin ni ring. M t s kin thc c bn v i s logic, cc phng php tng hp mch logic c b n; h vi iu khin 8051 do Intel thit k v mt s vi mch thng dng hin na y. a ra nhng ng dng rt c bn ca vi iu khin trong cc bi ton o ln g v iu khin#25000#Vi?t#GI-108T#004#^214#Gio trnh k thut vi x l# Duy Ph#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#K thut vi x l#Gio trnh#Loan# Du y Ph#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282968## 00917000000000301000450002600110000002600110001102600110002202103370003301400070 03700410005003771810008003820820006003908080005003960020025004010070032004260080 00500458009001100463010000500474011001500479020001300494020001100507005001200518 039000500530005001100535015004400546020001800590013000700608#VV11.17317#VV11.173 18#VV11.17319#Trnh by cc khi nim c bn trong ti liu XML; kiu t liu (D TD), cc phn t ca mt ti liu DTD v cch s dng DTD kim tra tnh hp l ca mt ti liu XML; cch nh dng d liu trong ti liu XML s dng CSS v XSL; m hnh i tng vn bn; lc XML v tnh nng ca n trong vic xy dng cu trc ca ti liu XML#28000#Vi?t#GI-108T#006.7#^214#Gio trnh cng ng h XML# Th Tm (ch.b.), Ngc Son#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Ngn ng XML#Gio trnh# Ngc Son#Loan# Th Tm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh ip H Ni#Ngn ng nh du#282969## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102840003301400070 03170410005003241810008003290820006003378080005003430020041003480070018003890080 00500407009001100412010000500423011001400428020000800442020001100450039000500461 005001800466015004400484020001300528020000800541013000700549020001100556#VV11.17 320#VV11.17321#VV11.17322#Gii thiu nhng vn c bn ca qu trnh qun l c ht lng trong cc doanh nghip may nh cc phng php qun l cht lng sn phm; k thut thng k trong kho st cht lng; qun l cht lng qua cc c ng on ca qu trnh may cng nghip v qun l cht lng ton din#14000#Vi? t#GI-108T#338.6#^214#Gio trnh qun l cht lng trang phc#Nguyn Thanh Tng# ^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#May mc#Gio trnh#Loan#Nguyn Thanh Tng#TT S ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Doanh nghip#Qun l#282970#Cht lng# # 00689000000000289000450002600110000002600110001102101410002201400070016304100050 01701810008001750820006001838080005001890020034001940070014002280080005002420090 01100247010000500258011001500263020000800278020001100286039000500297004001800302 005001400320015004400334020001400378013000700392#VV11.17323#VV11.17324#Cung cp nhng kin thc c bn v mng truyn thng v cng ngh mng, cc tng ng dng , tng giao vn, tng mng v tng lin kt d liu#42000#Vi?t#GI-108T#004.6#^2 14#Gio trnh nhp mn mng my tnh#H c Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a274tr. ^b24cm#Tin hc#Gio trnh#Loan#Ti bn ln th 1#H c Phng#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Mng my tnh#282971## 00759000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101830003301400070 02160410005002231810008002280820004002368080005002400020033002450070037002780080 00500315009001100320010000500331011001500336020001300351020001100364005001500375 039000500390005001300395015005400408013000700462#VV11.17325#VV11.17326#VV11.1732 7#Trnh by i cng v bn cht x hi, chc nng, ngun gc v s pht trin ca ngn ng. H thng tn hiu ca ngn ng v cc quan h ca ngn ng. Gii t hiu s lc v ch vit#20000#Vi?t#GI-108T#410#^214#Gio trnh dn lun ngn n g hc# Vit Hng (ch.b.), inh Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a102tr.^b24cm# Ngn ng hc#Gio trnh#inh Vn Thin#Loan# Vit Hng#TTS ghi: Trng i h c S phm H Ni. Khoa Ng vn#282972## 00877000000000289000450002600110000002600110001102102940002201400070031604100050 03231810008003280820007003368080005003430020087003480070014004350080005004490090 01100454010000500465011001500470020000500485020001100490039000500501004001800506 005001400524020002200538020002000560013000700580#VV11.17328#VV11.17329#Trnh by khoa hc phng php dy hc ton v ni dung, chng trnh mn ton trung h c ph thng. Hot ng nghin cu khoa hc, phng php dy hc ton, t chc d y hc mn ton theo hng tch cc. Tm quan trng ca vic bi dng nng lc h c mn ton cho hc sinh trung hc ph thng#30000#Vi?t#GI-108T#510.71#^214#Gi o trnh phng php dy hc mn ton trung hc ph thng theo nh hng tch cc#Bi Th Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Ton#Gio trnh#Loan#Ti b n ln th 1#Bi Th Hng#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#282973## 00690000000000265000450002600110000002600110001102600110002202102150003301400070 02480410005002551810008002600820004002688080005002720020036002770070018003130080 00500331009001100336010000500347011001500352020001100367039000500378005001800383 020001600401013000700417#VV11.17330#VV11.17332#VV11.17331#Gii thiu tng quan v cng tc x hi; chc nng, nhim v ca cng tc x hi; nn tng khoa hc, c c quan im gi tr, nguyn tc o c, phng php, k nng p dng v i t ng chnh ca cng tc x hi...#25000#Vi?t#GI-108T#361#^214#Gio trnh nhp m n cng tc x hi#Mai Th Kim Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Gio tr nh#Loan#Mai Th Kim Thanh#Cng tc x hi#282974## 00992000000000349000450002600110000002600110001102600110002202102770003301400070 03100410005003171810008003220820006003308080005003360020036003410070056003770080 00500433009001100438010000500449011001500454020000800469020001600477020001100493 00500080050400500160051203900050052801500470053302000090058000500190058900500140 0608005001300622013000700635#VV11.17333#VV11.17335#VV11.17334#Gii thiu cc vn bn tiu biu thuc cc th loi Hn vn Vit Nam nh vn bn th ca, vn bn b in vn v vn bn tn vn. Trong mi vn bn gii thiu phn nguyn vn ch Hn km phin m, phn gii ngha, phn dch ngha v phn gi dn, gii thiu v t c gi v tc phm#40000#Vi?t#GI-108T#895.1#^214#Gio trnh vn bn Hn vn Vi t Nam#H Minh (ch.b.), Nguyn Ngc San, Nguyn Thanh Chung...#^aH.#^aGio dc#20 11#^a203tr.^b24cm#Vn hc#Vn hc ch Hn#Gio trnh#H Minh#Nguyn Ngc San#Loa n#TTS ghi: Trng i hc S phm. Khoa Ng vn#Vit Nam#Nguyn Thanh Chung#Ngu yn T Mai#H ng Vit#282975## 00985000000000289000450002600110000002600110001102600110002202104670003301400070 05000410005005071810008005120820010005208080005005300020040005350070014005750080 00500589009001100594010000500605011001500610020001300625020001100638039000500649 005001400654020000900668013000700677020001100684#VV11.17336#VV11.17338#VV11.1733 7#Trnh by tng qut v t nc v con ngi Nht Bn. Gii thiu mt s khi nim c bn m ngi hc v nghin cu v Nht Bn cn nm vng v cc phng ph p c ng dng khi nghin cu v Nht Bn. Phn tch, nh gi mt s tc phm tiu biu nghin cu v Nht Bn, ng thi im li nhng thnh tu c bn, c im, phng php nghin cu Nht Bn trong tng giai on pht trin ca ngn h. Qu trnh hnh thnh v hin trng nghin cu Nht Bn Vit Nam#23000#Vi?t #GI-108T#915.20072#^214#Gio trnh nhp mn nghin cu Nht Bn#Phan Hi Linh#^a H.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#t nc hc#Gio trnh#Loan#Phan Hi Linh#Nh t Bn#282976#Nghin cu## 00931000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820013000538080005000660050013000710020038000840070047001220220 00400169008000500173009001100178010000500189011001500194015004000209020001800249 02000090026700500150027600500090029103900040030001300070030400500130031102102500 0324020001900574#VV11.17339#VV11.17340#VV11.17341#46000#Vi?t#GI-108T#895.922090 01#^214#L Nhm Thn#Gio trnh vn hc trung i Vit Nam#L Nhm Thn (ch.b.), inh Th Khang, V Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc S phm H Ni#Vn hc trung i#Vit Nam#inh Th Khang#V Thanh#TH #282977#L Nhm Thn#Khi qut v vn hc trung i Vit Nam. Nhng c im v khuynh hng vn hc Vit Nam th k X - XVII. Nghin cu th Nm ng lut v Hng c Quc m thi tp, truyn k v truyn k mn lc, vn chng Nguyn Tri , vn chng Nguyn Bnh Khim#Nghin cu vn hc## 00810000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530140007000580020055000650070016001200080005001360090 01100141010000500152011001500157020001100172039000400183021025200187005001600439 013000700455020001900462020001300481020002600494#VV11.17342#VV11.17344#VV11.1734 3#Vi?t#GI-108T#005.13#^214#45000#Gio trnh k thut lp trnh hng i tng bng C++#Nguyn Tun Anh#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b24cm#Gio trnh#Th#Trn h by cc khi nim c bn v k thut lp trnh hng i tng, lp trnh C v C++, lp v i tng, np chng ton t trn lp, tham chiu v con tr n i tng, k thut k tha, tnh a hnh, khun mu v x l ngoi t, tp tin tr ong C++#Nguyn Tun Anh#282978#Ngn ng lp trnh#Ngn ng C++#Lp trnh hng i tng## 00900000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540140007000590020044000660070047001100080005001570090 01100162010000500173011001500178020002000193020001100213005001600224039000400240 021031100244005001600555020000900571013000700580020001100587#VV11.17345#VV11.173 47#VV11.17346#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#42000#Gio trnh lut t tng hnh chn h Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Thu (ch.b.), Hong Quc Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^ a159tr.^b24cm#Lut t tng dn s#Gio trnh#Hong Quc Hng#Th#Trnh by cc k hi nim v nguyn tc ca lut t tng hnh chnh Vit Nam, thm quyn xt x h nh chnh ca ta n nhn dn, ngi tin hnh t tng hnh chnh, tham gia t t ng hnh chnh, khi kin v th l v n hnh chnh, chng c v chng minh tro ng v n hnh chnh, xt x s thm v n hnh chnh...#Nguyn Th Thu#Vit Nam #282979#Hnh chnh## 00891000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020052000640070026001160080005001420090 01100147010000500158011001500163020001000178020001100188039000400199021026100203 005002000464015004400484020000800528020001300536013000700549020002100556#VV11.17 348#VV11.17349#VV11.17350#Vi?t#GI-108T#338.7#^214#25000#Gio trnh phn tch ho t ng kinh t doanh nghip#Nguyn Th Hng Nga ch.b.#^aH.#^aGio dc#2011#^a15 9tr.^b24cm#Phn tch#Gio trnh#Th#Nhng vn chung v phn tch hot ng ki nh t doanh nghip sn xut. Phn tch cc yu t u vo ca qu trnh sn xut , cht lng sn phm, chi ph sn xut v gi thnh sn phm, li nhun t hot ng kinh doanh v tnh hnh ti chnh ca doanh nghip#Nguyn Th Hng Nga#TT S ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Kinh t#Doanh nghip#282980#Hot ng k inh doanh## 00754000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540140007000590020031000660070028000970080005001250090 01100130010000500141011001500146020001100161005001500172039000400187021019000191 005001200381015004400393013000700437020002000444#VV11.17351#VV11.17353#VV11.1735 2#Vi?t#GI-108T#621.382#^214#16000#Gio trnh h thng vin thng#B Quc Bo, H Quang Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Gio trnh#H Quang Thanh#TH# Tng quan v h thng vin thng, mng tch hp s a dch v ISDN, mng tch h p s a dch v bng rng B-ISDN, mng thng tin quang, mng thng tin di ng G SM, CDMA, mng th h sau NGN#B Quc Bo#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282981#H thng vin thng## 00775000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020035000640070017000990080005001160090 01100121010000500132011001500137020001200152020001100164039000400175021020700179 005001700386015004400403013000700447020001000454020000900464#VV11.17354#VV11.173 55#VV11.17356#Vi?t#GI-108T#621.8#^214#22000#Gio trnh cng ngh ch to my 1# Nguyn Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ch to my#Gio trnh#Th# Trnh by cc khi nim c bn v qu trnh sn xut v quy trnh cng ngh ch to my. K thut gia cng, chnh xc gia cng, cc phng php gia cng chu n b phi, cc phng php gia cng ct gt...#Nguyn Vn Thin#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282982#Cng ngh#Gia cng## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020028000640070021000920080005001130090 01100118010000500129011001500134020001700149020001100166039000400177021024300181 005002100424015004400445013000700489#VV11.17357#VV11.17359#VV11.17358#Vi?t#GI-10 8T#620.1#^214#34000#Gio trnh sc bn vt liu#Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aGi o dc#2011#^a218tr.^b24cm#Sc bn vt liu#Gio trnh#Th#Nhng khi nim c bn v sc bn vt liu; thanh chu ko - nn ng tm; c trng hnh hc ca mt ct ngang; xon thun tu thanh thng; un ngang phng thanh thng; thanh chu p lc phc tp; n nh ca thanh thng chu nn ng tm...#Nguyn Th Thu Hn g#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282983## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540140007000590020034000660070015001000080005001150090 01100120010000500131011001500136020001700151020001100168039000400179021022500183 005001500408015004400423013000700467020000600474020000600480#VV11.17360#VV11.173 61#VV11.17362#Vi?t#GI-108T#621.381#^214#29000#Gio trnh k thut Audio - Video #H Quang Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a185tr.^b24cm#K thut in t#Gio trnh# Th#Gii thiu tng qut v VCR v CD. Tn hiu v x l tn hiu trong VCR. H thng servo trong VCR. Khi laser pickup. Khuch i v x l tn hiu trong CD. iu khin v hin th. Nhng kin thc chuyn su v VCD v DVD...#H Quang Th anh#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282984#Audio#Video## 00939000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550020036000620070051000980080005001490090 01100154010000500165011001400170020001500184020001100199005001500210005001800225 03900040024302102650024700500160051201500440052801300070057202000190057902000150 0598#VV11.17363#VV11.17364#VV11.17365#Vi?t#GI-108T#004#^214#16000#Gio trnh ng n ng m t phn cng#Nguyn Anh Dng, Tng Vn Luyn, Nguyn Vit Tuyn#^aH.#^ aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Ngn ng m t#Gio trnh#Tng Vn Luyn#Nguyn Vi t Tuyn#TH#Gii thiu chung v ngn ng m t phn cng VHDL. Cc phng php t hit k tin VHDL. M t h thng bng VHDL, cc thnh phn c bn ca mt h th ng, tn hiu, giao tip h thng. Kin trc ca chng trnh VHDL, cc loi d liu, ton t, ton hng, hng s...#Nguyn Anh Dng#TTS ghi: Trng i hc C ng nghip H Ni#282985#Phn cng my tnh#Phn cng VHDL## 00942000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020048000640070017001120080005001290090 01100134010000500145011001500150020000800165020001100173039000400184021034000188 005001700528015004400545020001200589013000700601020000900608020001100617#VV11.17 366#VV11.17367#VV11.17368#Vi?t#GI-108T#004.2#^214#18000#Gio trnh o lng v iu khin bng my tnh#V Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a110tr.^b24cm#Ti n hc#Gio trnh#Th#Cc khi nim v cu trc c bn ca my tnh, cc dng th ng tin trc khi a vo my tnh, cu trc chung ca mt khi ghp ni. Phng thc truyn tin song song s dng cng song song v khe cm m rng. Phng thc truyn tin ni tip. Qu trnh thit k ng dng cc mun ghp ni vi my tn h v cc ng dng o lng v iu khin#V Th Thu Hng#TTS ghi: Trng i h c Cng nghip H Ni#My vi tnh#282986#o lng#iu khin## 00951000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550020029000620070037000910080005001280090 01100133010000500144011001500149020000900164020001100173005001400184039000400198 021039400202005001400596015004400610013000700654#VV11.17369#VV11.17371#VV11.1737 0#Vi?t#GI-108T#381#^214#21000#Gio trnh marketing cn bn#Cao Th Thanh (ch.b. ), Ng Vn Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a134tr.^b24cm#Tip th#Gio trnh#Ng Vn Quang#Th#Trnh by tng quan v marketing, chin lc v k hoch marketing c a cng ty. Nghin cu h thng thng tin v marketing, mi trng marketing, hn h vi khch hng. La chn th trng mc tiu v nh v th trng. Gii thiu cc cng c marketing ch yu c s dng thit lp, duy tr v pht trin m i quan h vi khch hng l: sn phm, gi bn, phn phi v truyn thng marke ting#Cao Th Thanh#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282987## 00859000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540140007000590020032000660070051000980080005001490090 01100154010000500165011001500170020001200185020001100197005001500208005001600223 039000400239021022400243005001800467015004400485013000700529020000900536#VV11.17 372#VV11.17373#VV11.17374#Vi?t#GI-108T#621.381#^214#21000#Gio trnh thit k h thng s#Nguyn Vit Tuyn, Tng Vn Luyn, Nguyn Anh Dng#^aH.#^aGio dc#20 11#^a122tr.^b24cm#H thng s#Gio trnh#Tng Vn Luyn#Nguyn Anh Dng#Th#Gii thiu chung v mch logic lp trnh c, cu trc chung ca thit b logic lp trnh c PLA, cc h vi mch lp trnh c. Kin trc FPGA, khi logic, khi I/O. Cu trc ca CPLD. Thit k ng dng vi FPGA v CPLD#Nguyn Vit Tuyn#T TS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282988#Thit k## 00783000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550020022000620070013000840080005000970090 01100102010000500113011001400118020001100132020001100143039000400154021028300158 005001300441015004400454013000700498#VV11.17375#VV11.17376#VV11.17377#Vi?t#GI-10 8T#301#^214#14000#Gio trnh x hi hc#inh Th Du#^aH.#^aGio dc#2011#^a83t r.^b24cm#X hi hc#Gio trnh#Th#Trnh by tng quan v x hi hc v phng p hp nghin cu x hi hc. Nhng kin thc c bn v c cu x hi, cu trc x hi ca x hi ch ngha, bt bnh ng v phn tng x hi Vit Nam, x hi h c gia nh, x hi hc nng thn v th, x hi ho v hnh vi lch chun#i nh Th Du#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#282989## 00817000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020032000640070013000960080005001090090 01100114010000500125011001500130020000800145020001100153039000400164021028700168 005001300455015004400468013000700512020000800519#VV11.17378#VV11.17379#VV11.1738 0#Vi?t#GI-108T#338.4#^214#21000#Gio trnh nhp mn du lch hc#L Thu Hng#^a H.#^aGio dc#2011#^a134tr.^b24cm#Kinh t#Gio trnh#Th#Trnh by khi qut cc vn v du lch hc, s hnh thnh v pht trin du lch hc, nhu cu ng c v cc loi hnh du lch, iu kin pht trin du lch, sn phm v cht lng sn phm du lch, thi v du lch, lao ng trong du lch v tc ng ca du lc h n cc lnh vc khc#L Thu Hng#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni #282990#Du lch## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020037000640070027001010040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167020001100182020001800193020001100211 039000400222021014900226005001400375005001200389013000700401#VV11.17381#VV11.173 82#VV11.17383#Vi?t#GI-108T#363.7#^214#28000#Gio trnh c s k thut mi trn g#Tng Vn on, Trn c H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24 cm#Mi trng#Bo v mi trng#Gio trnh#Th#Khi nim c bn v sinh thi hc v bo v mi trng. nhim khng kh v bo v mi trng khng kh. nhim nc, t v cc loi nhim khc#Tng Vn on#Trn c H#282991## 01042000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540140007000590020036000660070073001020080005001750090 01100180010000500191011001500196020001000211020001500221020001100236005001700247 03900040026402103700026800500170063800500190065500500200067400500150069401300070 0709#VV11.17384#VV11.17385#VV11.17386#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#49000#Gio trn h php lut ti chnh cng#B.s.: Nguyn Minh Hng (ch.b.), Nguyn Vn Tuyn, Ph m Th Giang Thu....#^aH.#^aGio dc#2011#^a307tr.^b24cm#Php lut#Ti chnh cng #Gio trnh#Nguyn Minh Hng#TH#Trnh by l thuyt chung v ti chnh cng v php lut ti chnh cng; php lut ngn sch nh nc; php lut v qu trnh l p, chp hnh, quyt ton ngn sch nh nc; php lut v qun l qu ngn sch nh nc; nhng vn c bn v php lut thu; php lut v thu tiu dng; t hu thu nhp; thu i vi t ai; qun l nh nc trong lnh vc ti chnh c ng#Nguyn Vn Tuyn#Phm Th Giang Thu#Nguyn Th Thanh T#Nguyn Hi Yn#282992 ## 00753000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440020034000510070030000850080005001150090011001200100 00500131011001500136020001800151020000500169020001100174005001800185039000400203 021025000207005001100457013000700468#VV11.17387#VV11.17388#Vi?t#GI-108T#672#^214 #64000#Gio trnh cng ngh ch to phi#Hong Tng, Nguyn Ngc Thnh#^aH.#^aG io dc#2011#^a359tr.^b24cm#Cng ngh ch to#Phi#Gio trnh#Nguyn Ngc Thnh# Th#Gm nhng kin thc c bn v cng ngh ch to cc loi phi, thit k cng ngh khi ch to cc loi phi c, phi rn v dp, phi hn v ct kim loi, cc ch tiu kinh t k thut khi chn phi v chn phng n cng ngh ch to cc loi phi#Hong Tng#282993## 00840000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020021000510030066000720290020001380070051001580040 01800209008000500227009001100232010000500243011001500248020001000263020001000273 02000110028300500120029400500160030603900040032202101680032601300070049400500130 0501#VV11.17391#VV11.17390#35000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Gio trnh ting Anh#Dn g cho sinh vin cc trng Trung hc chuyn nghip v Dy ngh#Let's Study Engli sh# Tun Minh (ch.b.), Phm Thu H, Nguyn L Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aG io dc#2011#^a235tr.^b24cm#Ting Anh#Trung cp#Gio trnh#Phm Thu H#Nguyn L Hng#Th#Gm nhng bi hc v ng php v bi tp v cc k nng nghe, ni, c, vit thng qua cc ch im v nhng tnh hung giao tip sinh ng di dng cc on vn ngn#282994# Tun Minh## 01032000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020031000550030054000860070054001400220004001940040 01800198008000500216009001100221010000500232011001500237020001700252020001100269 02000080028002000110028800500160029900500140031500500180032900500150034700500120 0362039000400374013000700378021026300385020001000648#VV11.17392#VV11.17393#19000 #Vi?t#GI-108T#335.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng#Dng cho sinh vin c c trng trung cp chuyn nghip#Nguyn Hu Tho, Phan Tn Hng, Nguyn Thanh Ng h....#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Gio dc qun s #Quc phng#An ninh#Gio trnh#Nguyn Hu Tho#Phan Tn Hng#Nguyn Thanh Ngh# Nguyn Vn Qu#L nh Thi#Th#282995#Gii thiu cch t chc, phng php hun luyn i ng ngi khng c sng, i ng n v. K thut s dng sng tiu li n AK, sng trng CKC, lu n. Cc t th ng tc vn ng trn chin trng, a hnh, a vt, chin u tin cng, chin u phng ng#Trung cp## 00963000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050012000550020031000670030064000980070012001620040 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213015004400228021032500272 020001000597020001000607020001100617039000400628013000700632020001000639#VV11.17 395#VV11.17394#45000#Vi?t#GI-108T#621.319#^214#L Vn Bng#Gio trnh l thuyt mch in#Sch dng cho cc trng Cao ng v h Trung cp chuyn nghip#L V n Bng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a295tr.^b24cm#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Gii thiu cc khi nim v nh lut c bn v in m ch, dng in hnh sin trong cc mch in n gin nht, cc phng php gii m ch in tuyn tnh phc tp, in mch c h cm, mng mt ca tuyn tnh, mng hai ca tuyn tnh khng ngun, mch in ba pha v qu trnh qu trong cc mch in tuyn tnh n gin#Mch in#L thuyt#Gio trnh#TH#282996#Trung c p## 00855000000000337000450002600110000002600110001103900050002202000170002702000050 00440200008000490200010000570200011000670140007000780410005000851810008000900820 00400098808000500102005001700107002002800124003003900152007001700191022000400208 00400180021200800050023000900110023501000050024601100150025102102270026601300070 0493005001700500#VV11.17396#VV11.17397#Thu#Vt l i cng#in#in t#Quang hc#Gio trnh#35000#Vi?t#GI-108T#537#^214#Lng Duyn Bnh#Gio trnh vt l i cng#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Lng Duyn Bnh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a240tr.^b24cm#Trnh by l thuyt c bn v in tr ng tnh, vt dn, t in, in mi, dng in, t trng, cm ng in t, i n t trng, thuyt Macxoen v in t trng, sng in t, sng nh sng, thu yt tng i v ht nh sng#282997#Lng Duyn Bnh## 00914000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050018000530020042000710030061001130070018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213021032100228020002100549020001300570 020001800583020001100601039000500612013000700617#VV11.17398#VV11.17399#40000#Vi ?t#GI-108T#338.7#^214#Nguyn Ngc Quang#Gio trnh phn tch hot ng kinh doan h#Dnh cho sinh vin cc trng i hc, cao ng khi kinh t#Nguyn Ngc Quang #^aH.#^aGio dc#2011#^a248tr.^b24cm#Tng quan v phn tch hot ng kinh doanh trong cc doanh nghip. Phn tch mi trng, chin lc kinh doanh, yu t sn xut, chi ph kinh doanh v gi thnh sn phm trong doanh nghip. Phn tch t nh hnh kt qu sn xut, tiu th, li nhun, kt qu u t v tnh hnh ti c hnh ca doanh nghipca doanh nghip#Hot ng kinh doanh#Doanh nghip#Phn tc h kinh t#Gio trnh#Thu#282998## 00897000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020028000530030047000810070079001280080005002070090 01100212010000500223011001500228021020300243020000700446020000900453020001800462 02000110048000500150049100500180050600500170052400500180054103900050055901300070 0564#VV11.17400#VV11.17401#52000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214#Gio trnh c kh i cng#Dnh cho sinh vin cc trng i hc k thut#Nguyn Vn Ho (ch.b.), Ngu yn Ngc Thnh, Nguyn c Thng, Nguyn Tin Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a327tr .^b24cm#Trnh by mt s khi nim c bn v sn xut c kh. Gii thiu v vt liu v vai tr ca vt liu trong sn xut c kh. Cc phng php gia cng c kh. C kh ho, t ng ho trong sn xut c kh#C kh#Vt liu#Gia cng kim loi#Gio trnh#Nguyn Vn Ho#Nguyn Ngc Thnh#Nguyn c Thng#Nguyn Tin D ng#Thu#282999## 00982000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020029000620030042000910070065001330080 00500198009001100203010000500214011001500219021028700234020000800521020001000529 02000110053900500170055000500190056700500160058600500130060200500170061503900050 0632013000700637#VV11.17402#VV11.17403#VV11.17404#46000#Vi?t#GI-108T#657#^214#G io trnh nguyn l k ton#Dnh cho khi kinh t cc trng k thut#Nghim S Thng (ch.b.), Nguyn Th Mai Chi, Nguyn Minh c...#^aH.#^aGio dc#2011#^a29 1tr.^b24cm#Gii thiu nhp mn nguyn l k ton. i tng k ton, ti khon, chng t v s k ton. K ton qu trnh cung cp, sn xut, tiu th v xc nh kt qu kinh doanh. Hnh thnh bo co ti chnh. T chc cng tc k ton tr ong doanh nghip. ng dng tin hc trong cng tc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Nghim s Thng#Nguyn Th Mai Chi#Nguyn Minh c#Dng Vn H#Nguyn T h L H#Thu#283000## 01093000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020029000660030061000950070067001560080 00500223009001100228010000500239011001500244021035900259020001000618020000800628 02000090063602000110064500500220065600500120067800500140069000500110070400500160 0715039000500731013000700736#VV11.17405#VV11.17406#VV11.17407#49000#Vi?t#GI-108 T#343.597#^214#Gio trnh php lut kinh t#Dnh cho sinh vin cc trng i h c, cao ng khi kinh t#B.s.: Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), L Hng Anh, Nguy n Thu Ba...#^aH.#^aGio dc#2011#^a308tr.^b24cm#Trnh by nhng vn v ch th kinh doanh v ngun lut iu chnh hot ng kinh doanh. Php lut v thnh l p, t chc qun l doanh nghip. Php lut hp ng kinh doanh, thng mi. Qua n h php lut lao ng trong doanh nghip. Php lut v cnh tranh, gii quyt cc v vic cnh tranh v gii quyt tranh chp trong kinh doanh. Php lut v p h sn#Php lut#Kinh t#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Thanh Thu#L Hng Anh#N guyn Thu Ba#o Thu H#Nguyn V Hong#Thu#283001## 01056000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020037000620030080000990070066001790080 00500245009001100250010000500261011001500266021033400281020001700615020001100632 00500130064300500170065600500170067300500170069000500110070703900050071801300070 0723#VV11.17408#VV11.17409#VV11.17410#49000#Vi?t#GI-108T#364#^214#Gio trnh kh oa hc iu tra hnh s#Dng cho cc trng i hc, cao ng lut, an ninh, cn h st, hc vin t php#B.s.: L Minh Hng (ch.b.), Nguyn Th Thanh, Phm Vit Trng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b24cm#L lun chung v khoa hc iu tra hnh s. Trnh by nhng vn v du vt hnh s. iu tra ti hin trng. T chc iu tra v n hnh s. Bt ngi, khm xt, thu thp, bo qun v x l vt chng trong iu tra hnh s. Hi cung b can, ly li khai ngi lm chng, i cht, nhn dng, thc nghim iu tra v n hnh s...#iu tra hnh s#Gi o trnh#L Minh Hng#Nguyn Th Thanh#Phm Vit Trng#Nguyn Qu Khot#L Ngc An#Thu#283002## 00731000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050015000650020062000800030053001420070 01500195008000500210009001100215010000500226011001500231021012800246020000900374 020000800383020001700391020000900408039000500417013000700422#VV11.17411#VV11.174 13#VV11.17412#47000#Vi?t#TH308K#621.381#^214#Trn Vn Thnh#Thit k cun dy v bin p trong thit b in t cng sut#Dng cho cc trng o to h i h c k thut in#Trn Vn Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#Trnh by c s l thuyt v vt liu dng ch to, nguyn tc thit k cun dy v bin p trong thit b in t cng sut#Thit k#Bin p#Thit b in t#Cun dy#Th u#283003## 00839000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050016000640020018000800030061000980070 01600159008000500175009001100180010000500191011001500196021032000211020001000531 020000800541039000500549013000700554#VV11.17414#VV11.17416#VV11.17415#36000#Vi? t#B103T#657.076#^214#Phan Trung Kin#Bi tp kim ton#Dnh cho sinh vin cc tr ng i hc, cao ng khi kinh t#Phan Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a220tr .^b24cm#Gii thiu tm tt chng, cc cu hi n tp, bi tp, cu hi tho lu n, tnh hung v kim ton ti chnh v t chc kim ton c lp. Quy trnh ki m ton bo co ti chnh v bng chng kim ton. Tm hiu ri ro kinh doanh tro ng quy trnh kim ton. nh gi h thng kim ton ni b trong kim ton ti c hnh...#Kim ton#Bi tp#Thu#283004## 00781000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020026000630070036000890040042001250080 00500167009001100172010000500183011001500188021024900203020001600452020001000468 005001300478039000500491013000700496#VV11.17417#VV11.17418#46000#Vi?t#D107P#547 #^214#Trn Quc Sn#Danh php hp cht hu c#Trn Quc Sn (ch.b.), Trn Th T u#Ti bn ln th 8, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm# i cng v danh php hu c. Danh php hirocacbon, cc ion v gc t do, cc d vng. Danh php hu c n chc v a chc ng nht. Danh php hp cht tp chc v hp cht thin nhin. Cc tn gi c lu dng v trnh t u tin ca cc nhm#Hp cht hu c#Danh php#Trn Th Tu#Thu#283005## 00760000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070050000760040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165021013000180020000700310020000800317020000900325 02000110033400500160034500500090036100500120037000500110038200500170039303900050 0410013000700415#VV11.17419#VV11.17420#65000#Vi?t#301L#915.97#^214#a l du l ch Vit Nam#Nguyn Minh Tu (ch.b.), L Thng, V nh Ho...#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a359tr.^b24cm#Tng quan c s l lun v a l du lch. Gii thiu v a l du lch ca Vit Nam vi nhng tim nng v thc trng pht trin#a l#Du lch#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Minh Tu#L Thng#V nh Ho#L M Dung#Nguyn Trng c#Thu#283006## 00893000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020019000680070040000870040018001270080 00500145009001100150010000500161011001500166021034800181020000800529020001100537 005001500548039000500563013000700568014000700575020000900582#VV11.17421#VV11.174 22#58000#Vi?t#T103N#915.97#^214#Bi Th Hi Yn#Ti nguyn du lch#Bi Th Hi Yn (ch.b.), Phm Hng Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a399tr.^b24c m#Nhng vn l lun v bc tranh chung v ti nguyn du lch; iu tra, nh gi: dn lun ti nguyn du lch. iu tra, nh gi ti nguyn du lch. nh gi tc ng ca cc hot ng du lch n ti nguyn v mi trng. Qun l, s d ng, bo v v tn to ti nguyn mi trng du lch. Ti nguyn du lch Vit Na m. Cc vn quc gia Vit Nam#Du lch#Ti nguyn#Phm Hng Long#Thu#283007#5800 0#Vit Nam## 00967000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050019000510020016000700070054000860220004001402210 04900144004001800193008000500211009001100216010000500227011001500232020000900247 02000080025602000110026400600110027500500110028603900050029701300070030201900050 0309005001900314021028400333#VV11.17423#VV11.17424#80000#Vi?t#GI-108T#516#^214# Monier, Jean-Marie#Gio trnh ton#Jean-Marie Monier ; Nguyn Chi dch ; on Qu nh h..#T.7#Hnh hc : Gio trnh v 400 bi tp c li gii#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2011#^a506tr.^b24cm#Hnh hc#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Chi#on Qunh#Thu#283008#Dch#Monier, Jean-Marie#Gii thiu l thuyt v bi tp v hn h hc afin v afin Euclide trong mt phng v khng gian ba chiu. Hnh hc afin thc. ng cong trn mt phng. Cc tnh cht mtric ca ng cong trn mt p hng. ng cong trong khng gian v mt cong. C km theo hng dn gii cc b i tp## 00870000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020027000680070058000950220004001532210 03300157004001900190008000500209009001100214010000500225011001500230020000800245 020000900253005001400262005001700276039000500293013000700298021025100305#VV11.17 425#VV11.17426#70000#Vi?t#103C#959.7#^214#Trng Hu Qunh#i cng lch s V it Nam#Trng Hu Qunh (ch.b.), Phan i Don, Nguyn Cnh Minh#T.1#T thi ng uyn thu n nm 1858#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a487tr.^b24cm#L ch s#Vit Nam#Phan i Don#Nguyn Cnh Minh#Thu#283009#Gii thiu bc tranh t on cnh v tin trnh pht trin ca lch s dn tc Vit Nam t thi nguyn th u n 1858 vi cc thi k tiu biu nh thi nguyn thu, thi i dng nc, thi k Bc thuc v chng Bc thuc, thi i phong kin dn tc...## 00933000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070062000800220004001422210012001460080 00500158009001100163010000500174011001500179020001600194020000900210005001700219 00500150023603900050025101300070025600500140026302102570027702000230053402000190 0557004001900576#VV11.17427#VV11.17428#58000#Vi?t#103C#959.703#^214#i cng lch s Vit Nam#B.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Nguyn Vn Khnh, Nguyn nh L#T .2#1858 - 1945#^aH.#^aGio dc#2011#^a383tr.^b24cm#Lch s cn i#Vit Nam#Nguy n Vn Khnh#Nguyn nh L#Thu#283010#inh Xun Lm#Trnh by mt cch h thn g lch s cuc u tranh yu nc cch mng ca nhn dn chng li s h ca thc dn Php t nm 1858 n nm 1945. Phn nh ton din tnh hnh t nc ta trong thi gian c v chnh tr, qun s, kinh t, vn ho, x hi#Khng chi n chng Php#Thi k thuc Php#Ti bn ln th 13## 00924000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020027000640070047000910220004001382210 01200142004001900154008000500173009001100178010000500189011001500194020001700209 02000090022600500110023503900050024602102430025100500150049401300070050902000230 0516020002100539020001400560#VV11.17430#VV11.17429#58000#Vi?t#103C#959.704#^21 4#L Mu Hn#i cng lch s Vit Nam#L Mu Hn (ch.b.), Trn B , Nguyn V n Th#T.3#1945 - 2006#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a355tr.^b24cm#L ch s hin i#Vit Nam#Trn B #Thu#Trnh by tng quan lch s Vit Nam tro ng giai on t 1945 n 2006: thi k khng chin chng Php v xy dng nn d n ch, thi k xy dng min Bc v u tranh thng nht t nc, thi k Vit Nam xy dng t nc theo nh hng XHCN#Nguyn Vn Th#283011#Khng chin ch ng Php#Khng chin chng M#Xy dng XHCN## 00799000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070058000790040041001370080005001780090 01100183010000500194011001500199021018900214020001800403020000900421005001500430 005001500445005001300460005001200473039000500485013000700490#VV11.17431#VV11.174 32#60000#Vi?t#L302S#909.07#^214#Lch s th gii trung i#Nguyn Gia Phu, Nguy n Vn nh, nh Hng, Trn Vn La#Ti bn ln th 15, c sa cha, b sung#^ aH.#^aGio dc#2011#^a423tr.^b24cm#Tm tt lch s th gii trung i. S hnh t hnh ch phong kin, s pht trin ca th, nhng vn v tn gio, vn ho, chnh tr, a l, x hi cc nc Ty u v phng ng#Lch s trung i#Th gii#Nguyn Gia Phu#Nguyn Vn nh# nh Hng#Trn Vn La#Thu#283012## 00980000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070060000900040019001500080005001690090 01100174010000500185011001500190021034700205020001700552020000900569005001600578 005001400594005001700608005001300625005001600638039000500654013000700659#VV11.17 433#VV11.17434#80000#Vi?t#L302S#909.82#^214#Lch s th gii hin i 1917 - 19 95#Nguyn Anh Thi (ch.b.), Thanh Bnh, Nguyn Quc Hng...#Ti bn ln th 1 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a543tr.^b24cm#Khi qut chung v lch s th gii hin i t 1917-1995. S ra i, tn ti v pht trin cc nc XHCN. Cuc chin tran h th gii ln th 2 v phong tro gii phng dn tc trn th gii, s pht tri n ca CNTB, cc quan h quc t thi k hin i, cuc cch mng khoa hc k th ut sau chin tranh th gii th hai vi nhng thnh tu k diu#Lch s hin i#Th gii#Nguyn Anh Thi# Thanh Bnh#Nguyn Quc Hng#V Ngc Oanh#ng Than h Ton#Thu#283013## 00830000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020025000650070031000900040019001210080 00500140009001100145010000500156011001500161021030000176020001600476020000900492 020001100501005001600512039000500528013000700533#VV11.17435#VV11.17436#80000#Vi ?t#L302S#909.8#^214#V Dng Ninh#Lch s th gii cn i#V Dng Ninh, Nguyn Vn Hng#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2011#^a563tr.^b24cm#Gii thiu lch s th gii cn i phng Ty t cuc cch mng t sn Anh gia th k XVII, kt thc bi cuc cch mng x hi ch ngha thng mi Nga v chin tranh th g ii ln th nht u th k XX. Lch s th gii cn i phng ng gm mt s nc nh Nht Bn, Trung Quc, Triu Tin...#Lch s cn i#Th gii#Gio trnh #Nguyn Vn Hng#Thu#283014## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020007000530030058000600070014001180040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171012003900186020000500225020000700230 02000070023702000200024402000140026402000150027800500140029303900050030701300070 0312#VV11.17437#VV11.17438#35000#Vi?t#H104S#515.076#^214#Hm s#n thi tt nghi p THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2011#^a263tr.^b24cm#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Ton#Hm s #n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Phan Huy Khi#Thu#283 015## 00892000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020025000690030044000940070054001380220 00400192004001800196008000500214009001100219010000500230011001500235021012400250 02000130037402000080038702000110039500500140040600500140042003900050043401300070 0439020000700446020001000453020000600463020002100469005001600490#VV11.17440#VV11 .17439#30000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton hc cao cp#S ch dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vin h, Dng Thu V#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Gii thiu tm tt l thuyt v bi tp v hm s nhiu bin, tch phn kp, tch ph n ng, chui v phng trnh vi phn#Ton cao cp#Bi tp#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#Thu#283016#Hm s#Tch phn#Chui#Phng trnh vi phn#Nguy n nh Tr## 00900000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050017000610020055000780030089001330070 02200222008000500244009001100249010000500260011001500265021024600280020001000526 020000900536020000800545020001400553020000700567039000500574013000700579#VV11.17 441#VV11.17443#VV11.17442#59000#Vi?t#QU105L#711#^214#Nguyn Ngc Chu#Qun l q uy hoch xy dng v kt cu h tng th#Dng cho cc trng o to h i hc v Cao ng ngnh Xy dng, Giao thng v Vn ti#Nguyn Ngc Chu b.s.#^aH .#^aGio dc#2011#^a331tr.^b24cm#Khi qut lch s pht trin th trn th gi i. Qun l quy hoch xy dng th. Qun l cc dch v cng cng th. Qun l giao thng vn ti, mi trng v cht thi, bt ng sn v nh t, c c lnh vc kt cu h tng x hi,...#Qui hoch#Xy dng#Qun l#C s h tng# th#Vanh#283017## 00756000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020029000660030041000950070023001360080 00500159009001100164010000500175011001500180015001800195021016000213020001700373 020001100390020000900401020001100410039000500421013000700426020000900433#VV11.17 444#VV11.17445#44000#Vi?t#A103N#547#^214#Phm ng Phng#Alcaloid naphthylisoq uinolin#Dng cho dc s v hc vin sau i hc#Phm ng Phng ch.b.#^aH.#^aG io dc#2011#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t#Tm hiu v cu trc ho hc v ph n loi. Chit xut, phn lp, xc nh cu trc bng ph cng hng t ht nhn . Phn b trong t nhin v tc dng sinh hc#Cu trc ho hc#Chit xut#Alcalo id#Gio trnh#Vanh#283018#Sinh hc## 00874000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020038000600030067000980070011001650040 01900176008000500195009001100200010000500211011001500216021024500231020000800476 020001900484020001100503039000500514020001700519020001700536013000700553#VV11.17 446#VV11.17447#39000#Vi?t#C460S#541#^214#V ng #C s l thuyt cc qu tr nh ho hc#Dng cho sinh vin khoa Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#V ng #Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^a248tr.^b24cm#Trnh by mt s vn c s ca ho hc. Chiu hng v mc din bin ca cc qu trnh ho hc. C s ca nhit ng ho hc. Cn bng ho hc. Tc v c ch ca phn ng ho hc. Dung dch. Phn ng oxi ho - kh, ho hc v dng in#Ho hc#Nhi t ng ho hc#Gio trnh#vanh#Cn bng ho hc#Phn ng ho hc#283019## 00623000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020026000650070013000910040018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143021017100158020000800329020000800337 039000500345013000700350#VV11.17448#VV11.17449#45000#Vi?t#B103T#540.76#^214#L Mu Quyn#Bi tp ho hc i cng#L Mu Quyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a307tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v bi tp ho hc v nguyn t, bng t un hon, lin kt ho hc v cu to phn t, cu to tinh th, cn bng ho h c... cng nhng bi tp thc hnh#Ho hc#Bi tp#vanh#283020## 01098000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530030067001150070056001820080005002380090 01100243010000500254011001500259015012200274020002000396020001000416005001200426 00500200043800500110045800500140046900500080048303900050049101300070049602102690 0503#VV11.17450#VV11.17451#40000#Vi?t#H561D#335.411#^214#Hng dn hc tp, ngh in cu chuyn Trit hc Mc - Lnin#Dng cho hc vin cao cp l lun chnh tr - hnh chnh khu vc I#L Th Thu, Nguyn Th Minh Tm, V Vn Hu (ch.b.). ..#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I. Khoa Trit hc #Trit hc Mc-Lnin#Chuyn #L Th Thu#Nguyn Th Minh Tm#V Vn Hu#V Tr ng Dung#L Bnh#Vanh#283021#Gm 8 chuyn nghin cu v Trit hc Mc - Lnin: Ch ngha Duy vt mc-xt vi vic xy dng th gii quan khoa hc, chng ch n gha duy tm v ch ngha duy vt tm thng. Php bin chng duy vt - phng p hp lun khoa hc nhn thc v hot ng thc tn...## 00742000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020018000610070076000790080005001550090 01100160010000500171011001500176021015400191020000800345020001000353039000500363 005001400368005001700382005001700399005001700416013000700433#VV11.17452#VV11.174 54#VV11.17453#30000#Vi?t#NG527L#657#^214#Nguyn l k ton#Nguyn T Tm (ch.b. ), Nguyn Ngc Hin, L Th Mai Hng, Nguyn c Quang#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 54tr.^b24cm#Tng quan v k ton. i tng ca k ton, cc phng php k ton . K ton cc qu trnh kinh doanh ch yu. S k ton v cc hnh thc s k to n...#K ton#Nguyn l#Vanh#Nguyn T Tm#Nguyn Ngc Hin#L Th Mai Hng#Ngu yn c Quang#283022## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050015000630020028000780030021001060070 03400127008000500161009001100166010000500177011001500182021024900197020001200446 020001600458039000500474020000800479020001000487005001800497013000700515#VV11.17 455#VV11.17456#VV11.17457#35000#Vi?t#PH561P#624.1#^214#Trn ch Thnh#Phng ph p phn t hu hn#L thuyt v bi tp#Trn ch Thnh, Nguyn Mnh Cng#^aH.#^ aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Khi nim chung v phng php phn t hu hn. C c bi ton p dng phng php phn t hu hn: tnh ton h thanh phng, tnh t on kt cu dm v khung, phn t t gic, phn t hu hn trong bi ton i x ng trc v trong bi ton mch in...#Phng php#Phn t hu hn#Vanh#Kt cu# Tnh ton#Nguyn Mnh Cng#283023## 00665000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050018000660020029000840070018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152021020200167020001100369020000700380 039000500387013000700392#VV11.17458#VV11.17460#VV11.17459#41000#Vi?t#V121#495. 92201#^214#Nguyn Thin Gip#Vn "t" trong ting Vit#Nguyn Thin Gip#^aH. #^aGio dc#2011#^a254tr.^b24cm#Nhng vn l lun trong vic xc lp khi ni m "t". Lch s nghin cu vn "t" trong ting Vit. T trong h thng t v ng ting Vit v ng - n v t vng tng ng vi t trong ting Vit#Ting Vit#T ng#Vanh#283024## 00777000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020034000630070014000970080005001110090 01100116010000500127011001500132021029200147020000800439020002000447020001700467 039000500484013000700489019000300496#VV11.17461#VV11.17462#40000#Vi?t#C120N#542 #^214#Trn Quc c#Cm nang phng th nghim ho hc#Trn Quc c#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Vai tr ca th nghim ho hc trong trng ph thng. H ng dn bo qun, s dng v t lm dng c th nghim. Mt s k thut lm vi c, k thut an ton v v sinh hc ng trong th nghim ho hc. Phng php n hn bit ho cht mt nhn, cng mt s dng bi tp thc nghim ho hc...#Ho hc#Ph thng trung hc#Phng th nghim#Vanh#283025#TN## 00632000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050019000420020017000610070019000780080005000970090011001020100 00500113011001500118021017800133020000900311020001000320020000700330020001700337 039000500354013000700359#VV11.17463#35000#Vi?t#S450T#344.597#^214#Phm Th Hng Din#S tay gio vin#Phm Th Hng Din#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#G m mt s qui nh ca Nh nc, ch o ca b Gio dc v o to i vi gio dc tiu hc, trung hc c s v trung hc ph thng, km theo phn ghi chp dn h cho gio vin#Gio dc#Gio vin#S tay#Vn bn php qui#Vanh#283026## 00848000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020032000640030043000960070089001390080 00500228009001100233010000500244011001500249021012200264020000900386020000300395 00500220039800500130042000500170043300500200045001300070047001500300047702000150 0507#VV11.17464#VV11.17466#VV11.17465#140000#Vi?t#C101V#973.07#^214#Cc vn nghin cu v Hoa K#Sch tham kho dng cho cc trng i hc#B.s.: Nguyn Th i Yn Hng, T Minh Tun (ch.b.), Nguyn Minh Ngc, Trnh Th Thu Huyn#^aH.#^a Gio dc#2011#^a699tr.^b24cm#Tm hiu lch s, vn ho v x hi Hoa K. H thn g chnh tr, php lut, kinh t v cc chnh sch i ngoi ca Hoa K#t nc# M#Nguyn Thi Yn Hng#T Minh Tun#Nguyn Minh Ngc#Trnh Th Thu Huyn#28302 7#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao#Sch tham kho## 00868000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020018000660070017000840220005001012210 03500106004001800141008000500159009001100164010000500175011001500180021030700195 020002100502020001400523039000500537013000700542005001700549#VV11.17467#VV11.174 68#34000#Vi?t#H401H#543#^214#Nguyn Tinh Dung#Ho hc phn tch#Nguyn Tinh Dun g#Ph.3#Cc phng php nh lng ho hc#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011 #^a303tr.^b21cm#i tng, nhim v ca phn tch nh lng. Biu din v nh gi kt qu phn tch nh lng. Cc php o chnh xc trong phn tch nh l ng ho hc. i cng v phn tch th tch. Phng php phn tch khi lng, c hun axt - baz, chun to phc, chun kt ta v chun xi ho - k h#Phn tch nh lng#Ho phn tch#Vanh#283028#Nguyn Tinh Dung## 00894000000000337000450002600110000002600110001102102250002202000080024702000130 02550200019002680390005002870140007002920410005002991810006003040820008003108080 00500318005001600323002002100339007005400360022000400414221003200418005001200450 00500160046200400190047800800050049700900110050201000050051301100150051801300070 0533005001600540#VV11.17469#VV11.17470#Gii thiu mt s bi tp ton cao cp v s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bin s , o hm v vi phn ca hm s mt bin s, cc nh l v gi tr trung bnh. .. c km theo li gii#Bi tp#Ton cao cp#Gii tch mt bin#Vanh#23000#Vi?t #B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.) , T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#Php tnh gii tch mt bin s#T Vn nh#N guyn H Qunh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b21cm#283029#Ngu yn nh Tr## 00962000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020017000660030054000830070045001370220 00400182221002300186004001900209008000500228009001100233010000500244011001500249 02102220026402000170048602000050050302000090050802000110051703900050052802000050 0533005001200538005001400550013000700564005001700571#VV11.17471#VV11.17472#28000 #Vi?t#V124L#537#^214#Lng Duyn Bnh#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip#Lng Duyn Bnh, D Tr Cng, Nguyn Hu H#T.2# in - dao ng - sng#Ti bn ln th 19#^aH.#^aGio dc#2011#^a342tr.^b21cm#Cun g cp cc kin thc c bn v trng tnh in, vt dn, in mi, nh lut c bn ca dng in khng i, t trng khng i, hin tng cm ng in t, v t liu t, trng in t, dao ng, sng c, sng in t#Vt l i cng#in #Dao ng#Gio trnh#Vanh#Sng#D Tr Cng#Nguyn Hu H#283030#Lng Duyn Bnh ## 00867000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020007000570030093000640070008001570220 00400165221001300169004001900182008000500201009001100206010000500217011001500222 02102530023702000070049002000130049702000110051003900050052101300070052600500080 0533#VV11.17473#VV11.17474#20000#Vi?t#C460H#531#^214# Sanh#C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy.. .# Sanh#T.2#ng lc hc#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b21c m#Trnh by nhng kin thc c bn bn v ng lc hc: phng trnh vi phn ca chuyn ng, cc nh l tng qut ca ng lc hc, nguyn l di chuyn kh d , nguyn l almbe, phng trnh vi phn chuyn ng ca c h khng t do, l thuyt va chm#C hc#ng lc hc#Gio trnh#Vanh#283031# Sanh## 00933000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550070058000780080005001360090011001410100 00500152011002600157020000800183020000900191039000500200021029000205004001900495 02000110051400500160052500500140054100500150055500500160057000500140058601300070 0600#VV11.17475#VV11.17476#40000#Vi?t#C460S#306.09597#^214#C s vn ho Vit N am#Trn Quc Vng (ch.b.), T Ngc Thanh, Nguyn Ch Bn...#^aH.#^aGio dc#201 1#^a303tr., 16tr. nh^b21cm#Vn ho#Vit Nam#Vanh#Trnh by cc khi nim c bn v vn ho - vn ho hc, cng nh cu trc, thit k, chc nng ca nn vn ho . Din trnh lch s vn ho Vit Nam t thi tin s cho n thi nay, cng v i cc khng gian vn ho Vng Ty Bc, Vit Bc, chu th Bc B, Trung B, Ty Nguyn v Nam B...#Ti bn ln th 13#Gio trnh#Trn Quc Vng#T Ngc Thanh# Nguyn Ch Bn#Lm Th M Dung#Trn Thu Anh#283032## 00691000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020047000740070012001210080 00500133009001100138010000500149011001500154020001900169020001700188020001200205 020001100217039000500228013000700233021016100240#VV11.17477#VV11.17478#VV11.1747 9#52000#Vi?t#T309T#895.1#^214#L Huy Tiu#Tiu thuyt Trung Quc thi k ci c ch m ca#L Huy Tiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a383tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Trung Quc#Vanh#283033#Mt s vn khi qut v tiu thuyt Trung Quc thi k ci cch m ca. Phn tch mt s tiu thuyt tiu bi u ca vn hc Trung Quc thi k ci cch m ca## 00721000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030040000710070016001110040019001270080 00500146009001100151010000500162011001500167021021600182020000900398020000800407 005001600415039000500431013000700436#VV11.17484#VV11.17485#18000#Vi?t#B103T#519 .2076#^214#Bi tp xc sut#Dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Th ng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b21cm#Gm cc bi tp, li gii v hng dn gii bi tp v bin c v xc sut, i lng ngu nhin ri rc, i lng ngu nhin lin tc, i lng ngu nhin lin tc nhiu chiu, l ut s ln v cc nh l gii hn#Xc sut#Bi tp#ng Hng Thng#Vanh#283036# # 00724000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070034000800040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153021020700168020001800375020000800393005001700401 005001600418039000500434013000700439#VV11.17486#VV11.17487#24000#Vi?t#B103T#512 .0076#^214#Bi tp i s tuyn tnh#Hong Xun Snh, Trn Phng Dung#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b21cm#Trnh by l thuyt tm tt v bi tp v i s tuyn tnh: nhm, vnh, trng, nh thc, khng gian vect, h ph ng trnh tuyn tnh, nh x tuyn tnh, ma trn, dng song tuyn tnh v dng ton phng#i s tuyn tnh#Bi tp#Trn Phng Dung#Hong Xun Snh#Vanh#2830 37## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530070062000680040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169021010600184020000700290020000800297005001500305 005001400320005001500334005001500349013000700364020001100371#VV11.17488#VV11.174 89#57000#Vi?t#B103T#541.076#^214#Bi tp ho l#Nguyn Vn Du, Trn Hip Hi, Lm Ngc Thim, Nguyn Th Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a524tr.^b 21cm#Trnh by l thuyt v bi tp v: nhit ng lc ho hc, in ho hc, ng ho hc v cu trc ho hc#Ho l#Bi tp#Nguyn Vn Du#Trn Hip Hi#Lm N gc Thim#Nguyn Th Thu#283038#Gio trnh## 00793000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020031000740030047001050070 04000152004003100192008000500223009001100228010000500239011001500244021013800259 02000150039702000090041200600210042103900050044201300070044701900050045402000080 0459#VV11.17492#VV11.17491#VV11.17490#36000#Vi?t#M458T#495.7#^214#Lee Yun Jin#1 00 mu cu ng php ting Hn#Dnh cho nhng ngi dy v hc ting Hn Quc#Lee Yun Jin ; Nghim Th Thu Hng dch#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^aGio dc#2011#^a263tr.^b21cm#Hng dn hc ting Hn theo 100 mu cu ng php. Cu t rc ca tng cu n gin c km thuyt minh. Mu cu c chuyn sang ting Vi t#Ting Hn Quc#Ng php#Nghim Th Thu Hng#Vanh#283039#Dch#Mu cu## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070062000530080005001150090011001200100005001310110 01400136020000900150020000700159020000300166039000500169012002900174020001400203 005001300217005001200230005001500242013000700257#VV11.17493#8000#Vi?t#V200N#372 .21#^214#V ni ngc#Tuyn chn: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh: Pencil Grap hic#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b21cm#Mu gio#T mu#V#Vanh#B lm quen th c a v t mu#Sch mu gio#Khnh Phng#V Hng i#Pencil Graphic#283040## 00568000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410070062000660080005001280090011001330100005001440110 01400149020000900163020000700172020000400179039000500183012002900188020001400217 005001300231005001200244005001500256013000700271#VV11.17494#8000#Vi?t#CH500C#37 2.21#^214#Ch Cui ngi gc cy a#Tuyn chn: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh : Pencil Graphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b21cm#Mu gio#T mu#Th#Vanh#B lm quen th ca v t mu#Sch mu gio#Khnh Phng#V Hng i#Pencil Graphic# 283041## 00570000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070062000680080005001300090011001350100005001460110 01400151020000900165020000700174020000400181039000500185012002900190020001400219 005001300233005001200246005001500258013000700273#VV11.17495#8000#Vi?t#C430G#372 .21#^214#Con g cc tc : "l chanh"#Tuyn chn: Khnh Phng, V Hng i ; Tra nh: Pencil Graphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b21cm#Mu gio#T mu#Th#Vanh#B lm quen th ca v t mu#Sch mu gio#Khnh Phng#V Hng i#Pencil Graphi c#283042## 00568000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070062000660080005001280090011001330100005001440110 01400149020000900163020000700172020000400179039000500183012002900188020001400217 005001300231005001200244005001500256013000700271#VV11.17496#8000#Vi?t#C103B#372 .21#^214#Ci bng l ci bng bang#Tuyn chn: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh : Pencil Graphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b21cm#Mu gio#T mu#Th#Vanh#B lm quen th ca v t mu#Sch mu gio#Khnh Phng#V Hng i#Pencil Graphic# 283043## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070062000560080005001180090011001230100005001340110 01400139020000900153020000700162020000400169039000500173012002900178020001400207 005001300221005001200234005001500246013000700261#VV11.17497#8000#Vi?t#C430V#372 .21#^214#Con vi con voi#Tuyn chn: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh: Pencil G raphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b21cm#Mu gio#T mu#Th#Vanh#B lm quen t h ca v t mu#Sch mu gio#Khnh Phng#V Hng i#Pencil Graphic#283044## 00562000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070062000600080005001220090011001270100005001380110 01400143020000900157020000700166020000400173039000500177012002900182020001400211 005001300225005001200238005001500250013000700265#VV11.17498#8000#Vi?t#R256R#372 .21#^214#Rnh rnh rng rng#Tuyn chn: Khnh Phng, V Hng i ; Tranh: Penc il Graphic#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b21cm#Mu gio#T mu#Th#Vanh#B lm qu en th ca v t mu#Sch mu gio#Khnh Phng#V Hng i#Pencil Graphic#283045 ## 00614000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020073000510080005001240090011001290100005001400110 01400145015003100159021010800190020000800298020000900306020001100315020001000326 039000500336013000700341#VV11.17499#VV11.17500#8700#Vi?t#H561D#372.19#^214#Hn g dn thc hin iu chnh ni dung dy hc cc mn hc cp tiu hc#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio dc tiu hc#Tp hp ton b vn bn h ng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc ca tt c cc mn hc cp tiu h c#Mn hc#Tiu hc#iu chnh#Ging dy#Vanh#283046## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020027000630030010000900070008001000080 01400108009002200122010000500144011001400149020001700163020000900180020000400189 039000500193013000700198#VV11.17501#VV11.17502#15000#Vi?t#L108C#895.92214#^214# Dng#Lo Cai thnh ph qu mnh#Trng ca# Dng#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2011#^a39tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#283047## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020009000610030015000700070008000850080 01400093009002200107010000500129011001500134021021100149020001700360020000900377 020001000386039000500396013000700401#VV11.17503#VV11.17504#35000#Vi?t#N510P#959 .704#^214# Dng#Ni pho#Tp truyn, k# Dng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi N guyn#2011#^a127tr.^b21cm#Nhng mu chuyn ghi li mt chng ng lch s ho h ng ca qun v dn ta trn t Lo, c bit l v nhng ngi lnh i i 9, s on 312 trong qun tnh nguyn Vit Nam sang chin u gip nc bn Lo#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Thu#283048## 00931000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020102000570070073001590080014002320090022002460100 00500268011001500273021017300288020001800461020001900479020001600498020000800514 02000090052203900050053101300070053600500140054300500130055700500170057000500180 0587#VV11.17505#VV11.17506#60000#Vi?t#PH110T#338.409597#^214#Pht trin du lch sinh thi bn vng Ty Bc Vit Nam trn phng din nh gi iu kin t nh in# Trng Dng (ch.b.), ng Duy Li, Phm Trung Lng, Nguyn Ngc Khnh#^aT hi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a240tr.^b21cm#Nhng khi nim c bn v l lun pht trin du lch sinh thi v vic nh gi iu kin t nhin tiu v ng du lch min ni Ty Bc phc v pht trin du lch sinh thi#Du lch sinh t hi#iu kin t nhin#Kinh t du lch#Ty Bc#Vit Nam#Thu#283049# Trng Dn g#ng Duy Li#Phm Trung Lng#Nguyn Ngc Khnh## 00788000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020055000670070016001220080014001380090 02200152010000500174011001500179021025800194020001900452020002200471020001700493 039000500510013000700515#VV11.17507#VV11.17508#50000#Vi?t#NGH305C#807#^214#Nguy n Huy Qut#Nghin cu vn hc & i mi phng php dy - hc vn#Nguyn Huy Qu t#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a369tr.^b21cm#Gm nhng bi vit v vn hc dn gian, vn hc trung i v hin i lin quan n ni dung chng t rnh sch gio khoa thuc phn mn vn hc ph thng. Cc phng php i mi trong dy v hc vn theo hng tch cc ho hot ng hc tp ca ngi hc#Ngh in cu vn hc#Phng php ging dy#Trng ph thng#Thu#283050## 00743000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030013000640070066000770040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182012005300196020001800249020001300267005001300280 03900050029301500540029802000130035202000140036500500160037900500150039501300070 0410#VV11.17509#8600#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao b Bin nn khc?#Truyn tran h#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Tranh: o Xun Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a11tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. B v ui n trng#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Phan Lan Anh#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng# o Xun Thnh#283051## 00782000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030013000620070086000750040018001610080005001790090 01100184010000500195011001400200012004900214020001800263020001300281005000900294 03900050030301500540030802000130036202000140037500500160038900500130040500500190 0418013000700437#VV11.17510#8600#Vi?t#B101V#372.21#^214#Bc Vt xm lch bch#T ruyn tranh#S.t., b.s.: Hng Thu, Nguyn Thu Hng ; Th: Trn Th Bch Thu ; Tr anh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a11tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Bit vng li#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng Thu# KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Trn Xun Du#Trn Th Bch Thu#283052## 00679000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030013000620070042000750040018001170080005001350090 01100140010000500151011001400156012005000170020001800220020001300238005000900251 039000500260015005400265020001300319020001400332005001200346013000700358#VV11.17 511#8600#Vi?t#CH303M#372.21#^214#Chic m v li cho#Truyn tranh#S.t., b.s.: Hng Thu ; Tranh: V Th Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b26 cm#T sch B rn luyn k nng sng. B l b ngoan#Gio dc mu gio#Truyn tr anh#Hng Thu#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch mu gio#V Th Ngc#283053## 00846000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030013000590070112000720040018001840080005002020090 01100207010000500218011001400223012005300237020001800290020001300308005001300321 03900050033401500540033902000130039302000140040600500160042000500180043600500170 0454005001800471013000700489#VV11.17512#8600#Vi?t#KH300M#372.21#^214#Khi m sin h em b#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Li: Dng Trun g Kin ; Tranh: Nguyn Tin Thnh, Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2011#^a15tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Tnh cm gia nh#G io dc mu gio#Truyn tranh#Phan Lan Anh#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to . V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Nguyn Thanh H ng#Dng Trung Kin#Nguyn Tin Thnh#283054## 00735000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030013000610070065000740040018001390080005001570090 01100162010000500173011001400178012005000192020001800242020001300260005000900273 03900050028201500540028702000130034102000140035400500160036800500180038401300070 0402#VV11.17513#8600#Vi?t#M462B#372.21#^214#Mi bn n chi nh#Truyn tranh#S .t., b.s.: Hng Thu, Nguyn Thu Hng ; Tranh: Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Yu qu bn b#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng Thu#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Nguyn Than h Hng#283055## 00782000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070088000690040018001570080005001750090 01100180010000500191011001400196012005100210020001800261020001300279005001300292 03900050030501500540031002000130036402000140037700500160039100500130040700500170 0420013000700437#VV11.17514#8600#Vi?t#V314C#372.21#^214#Vt con ni di#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Th: Trng Quang Th ; Tranh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a11tr.^b26cm#T sch B r n luyn k nng sng. Tnh trung thc#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Phan Lan An h#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch m u gio#Nguyn Thu Hng#Trn Xun Du#Trng Quang Th#283056## 00707000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070051000690040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159012004800173020001800221020001300239005001400252 03900050026601500540027102000130032502000140033800500090035200500130036101300070 0374#VV11.17515#8600#Vi?t#B105G#372.21#^214#Bn G chm ch#Truyn tranh#Li: N guyn S Tu, Hng Thu ; Tranh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a15tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. Yu lao ng#Gio dc mu g io#Truyn tranh#Nguyn S Tu#KVn#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Mm non#K nng sng#Sch mu gio#Hng Thu#Trn Xun Du#283057## 00747000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070072000690040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180012005300194020001800247020001300265005001300278 03900050029101500540029602000130035002000140036300500160037700500210039301300070 0414#VV11.17516#8600#Vi?t#C430Y#372.21#^214#Con yu m lm!#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Tranh: Phm Th Minh Nguyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a11tr.^b26cm#T sch B rn luyn k nng sng. B kh ng khc nh#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Phan Lan Anh#KVn#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Mm non#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Ph m Th Minh Nguyt#283058## 00604000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070041000820040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162012005800176020001800234020000900252020001300261 005001000274039000500284005001800289013000700307#VL11.02630#9500#Vi?t#H401M#895 .9223#^214#Ho mi i! Hy ht na i!#Truyn tranh#Li: Hng Mai ; Tranh: Nhm H andpictures#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng chuyn ha y dnh cho tr mm non. Ch Ngh nghip#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Thu Hng#KVn#Nhm Handpictures#283059## 00594000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070040000660040018001060080005001240090 01100129010000500140011001400145012006700159020001800226020000900244020001300253 005001000266005001600276039000500292013000700297#VL11.02631#9500#Vi?t#H401C#895 .9223#^214#Hoa Cc o#Truyn tranh#Li: Thu Hng ; Tranh: Nguyn Kim Dun#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng chuyn hay dnh cho tr m m non. Ch Qu hng - t nc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu H ng#Nguyn Kim Dun#KVn#283060## 00609000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020031000430030013000740070042000870040018001290080005001470090 01100152010000500163011001400168012006400182020001800246020000900264020001300273 005000900286039000400295005001300299013000700312#VL11.02632#9500#Vi?t#CH527#89 5.9223#^214#Chuyn i xa ca ch chut nh#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s. ; Tr anh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng tru yn hay dnh cho tr mn non. Ch th gii ng vt#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Hng Mai#Mai#Trn Xun Du#283061## 00673000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070051000750040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165012006700179020001800246020000900264020001300273 005000900286039000400295005001900299005001500318005001900333013000700352#VL11.02 633#9500#Vi?t#NG452N#895.9223#^214#Ngi nh ngt ngo#Truyn tranh#Minh Th s.t ., b.s. ; Tranh: Handpictures Group...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a 15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non: Ch v sinh - dinh dng#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Th#Mai#Handpictures Group#Lng Cn g nh#Nguyn Trung Thnh#283062## 00590000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070039000740040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152012006400166020001800230020000900248020001300257 005001000270039000400280005000900284013000700293#VL11.02634#9500#Vi?t#A100M#895 .9223#^214#A! ma thu n!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Nhm Zu m#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch l hi v bn ma#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P hng H#Mai#Nhm Zum#283063## 00670000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070038000820040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159012008200173020001800255020000900273020001300282 005001000295039000400305015003800309005001400347013000700361#VL11.02635#9500#Vi ?t#C450C#895.9223#^214#C con t ca ng mt tri#Truyn tranh#Li: Thu Hng ; Tranh: Trn Anh Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch t nc v cc hin tng t nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Hng#Mai#Da theo truyn cng tn ca T hu Hng#Trn Anh Tun#283064## 00638000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070061000760040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176012005500190020001800245020000900263020001300272 005001000285039000400295005001600299005001400315013000700329#VL11.02636#9500#Vi ?t#452M#895.9223#^214#i mt ni iu g?#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun, ng Hong V#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 5tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch bn thn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng H#Mai#Nguyn Kim Dun#ng Hong V#283065## 00650000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070068000730040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180012005700194020001800251020000900269020001300278 005002000291005001200311005001400323039000400337013000700341#VL11.02637#9500#Vi ?t#T120S#895.9223#^214#Tm s ca v hp#Truyn tranh#S.t., b.s.: Hong Th Thu Hng, Phng Tho ; Tranh: Trn Anh Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Th Thu Hng#Phng Tho#Trn Anh Tun#Ma i#283066## 00598000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070046000750040018001210080005001390090 01100144010000500155011001400160012005700174020001800231020000900249020001300258 005001300271039000400284005001300288013000700301#VL11.02638#9500#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Chuyn ca th con#Truyn tranh#V Yn Khanh s.t., b.s. ; Tranh: Tr n Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# V Yn Khanh#Mai#Trn Xun Du#283067## 00631000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070032000720040018001040080005001220090 01100127010000500138011001400143012006400157020001800221020000900239020001300248 005000900261039000400270005000900274015003900283013000700322#VL11.02639#9500#Vi ?t#S550T#895.9223#^214#S tch ma xun#Truyn tranh#Li: Minh Th ; Tranh: Nhm Zum#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch l hi v bn ma#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Minh Th#Mai#Nhm Zum#Da theo truyn cng tn ca Kim Tuyn#283068## 00620000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070027000670040018000940080005001120090 01100117010000500128011001400133012006700147020001800214020000900232020001300241 005000900254039000400263005000400267015004000271013000700311#VL11.02640#9500#Vi ?t#H401B#895.9223#^214#Hoa bm bm#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh: Zum#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr m m non. Ch qu hng - t nc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Thu#Mai#Zum#Da theo truyn cng tn ca Xun Qunh#283069## 00586000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070038000720040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149012006400163020001800227020000900245020001300254 005000900267039000400276005000900280013000700289#VL11.02641#9500#Vi?t#S419N#895 .9223#^214#Sc nh n noel#Truyn tranh#Minh Th s.t., b.s. ; Tranh: Nhm Zum#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch l hi v bn ma#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Minh TH#Mai#Nhm Zum#283070## 00642000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070067000670040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173012005700187020001800244020000900262020001300271 005001600284005001200300005001700312039000400329013000700333#VL11.02642#9500#Vi ?t#H401D#895.9223#^214#Hoa dm bt#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phng Th Tng, Ph ng Tho ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr .^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch mi trng#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Th Tng#Phng Tho#Nguyn Mnh Thi#Mai#283071 ## 00760000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020020000620030032000820070043001140080 00500157009001100162010000500173011001500178015001800193021017200211020002000383 020001100403039000400414013000700418004001800425005001500443#VL11.02643#VL11.026 44#45000#Vi?t#B256H#617#^214#ng Hnh #Bnh hc ngoi khoa#Dng cho o to y s trung cp#B.s.: ng Hanh (ch.b.), Phng Ngc Ho#^aH.#^aGio dc#2011#^ a183tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Hng dn cch khm, chn on v phng php i u tr mt s bnh ngoi khoa: Vim rut tha, chn thng s no, ngc, mch m u, thn, i trng, tit niu, gy xng...#Bnh hc ngoi khoa#Gio trnh#Mai#2 83072#Ti bn ln th 2#Phng Ngc Ho## 00932000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030046000710070074001170040018001910080 00500209009001100214010000500225011001500230015001800245021023000263020001100493 02000110050402000110051500500150052603900040054101300070054500500150055200500150 0567005001200582#VL11.02645#VL11.02646#67000#Vi?t#309D#617#^214#iu dng ngo i khoa#Dng cho o to trung cp iu dng a khoa#B.s.: Trn Vit Tin (ch.b .), Phm Thanh Sn, Trn Ngc Tun, V Vit Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a271tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin thc c bn v phng m v nhng vn lin quan n ngi iu dng, bo qun dng c phng phu t hut. Gii thiu cc phng php chm sc ngi bnh ng rut, ung th, chn t hng, gy xng, bong gn...#iu dng#Ngoi khoa#Gio trnh#Trn Vit Tin#Ma i#283073#Phm Thanh Sn#Trn Ngc Tun#V Vit Tn## 00967000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030046000750070067001210040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227015001800242021021300260020000900473 02000090048202000110049103900040050201300070050600500140051300500180052700500160 0545005001500561005001800576020001100594#VL11.02647#VL11.02648#78000#Vi?t#309D #618.2#^214#iu dng sn ph khoa#Dng cho o to trung cp iu dng a kho a#B.s.: L Thanh Tng (ch.b.), Dng Th M Nhn, Trn Quang Tun...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a311tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Cung cp cc kin t hc v gii phu sinh l ca b phn sinh dc n, cc qu trnh sinh sn, mang t hai, chuyn d...; Phng php chm sc sc kho cho b m, tr s sinh, ph n trong v ngoi thi k thai nghn#Sn khoa#Ph khoa#iu dng#Mai#283074#L Tha nh Tng#Dng Th M Nhn#Trn Quang Tun#Trn nh Hip#Nguyn Cng Trnh#Gio trnh## 00849000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020011000510030035000620070024000970080005001210090 01100126010000500137011001500142015001800157021031500175020001100490020001100501 039000400512013000700516005001800523004001800541#VL11.02649#VL11.02650#28000#Vi ?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng#Dng cho cc trng trung cp y t#Phm Th Thu Ho ch.b.#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#i cng v din h dng v cc thnh phn dinh dng ca thc phm. Trnh by cc vn v nhu cu nng lng v khu phn n hp l, thc phm ngun gc ng vt - thc vt, v sinh an ton thc phm, phng chng ng c thc n, ch n bnh l, chn g trnh dinh dng v thc hnh kim tra v sinh thc phm#Dinh dng#Gio trnh #Mai#283075#Phm Th Thu Ho#Ti bn ln th 2## 00948000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020014000490030033000630070070000960220004001660040 01800170008000500188009001100193010000500204011001500209015001800224021023300242 02000140047502000110048900500160050000500150051600500200053100500160055100500200 0567039000400587013000700591#VL11.02651#VL11.02652#68000#Vi?t#H401P#543#^214#Ho phn tch#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: V Th Bch Hu (ch.b.), Phn g Th ng, Trn Th Trc Thanh...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a 274tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by i cng v ho phn tch, cn bng ho hc, s dng thng k trong phn tch s liu, nng dung dch, cc phng p hp phn tch khi lng, phn tch th tch, phng php acid-base, oxy ho - k h, kt ta v to phc#Ho phn tch#Gio trnh#V Th Bch Hu#Phng Th ng# Trn Th Trc Thanh#Phan Thanh Dng#Nguyn Hu Lc thu#Mai#283076## 00883000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020014000500030033000640070088000970040018001850080 00500203009001100208010000500219011001500224015001800239021015300257020000900410 02000100041900500150042900500200044400500200046400500170048403900040050101300070 0505020001100512020001000523#VL11.02653#VL11.02654#79000#Vi?t#TH552V#580#^214#T hc vt dc#Dng cho o to dc s i hc#B.s: Trng Th p (ch.b.), Nguy n Th Thu Hng, Nguyn Th Thu Ngn, Liu H M Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2011#^a323tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu v hnh thi - gii ph u thc vt, c bit phn loi thc vt vi 9 ngnh thc vt bc cao: c trng ngnh, phn lp, b, tn, cng dng...#Thc vt#Hnh thi#Trng Th p#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Thu Ngn#Liu H M Trang#Mai#283077#Gio trnh#Phn lo i## 00707000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020024000680030052000920070064001440080 00500208009001100213010000500224011001500229015001800244020001600262020000800278 02000100028600500150029600500160031103900040032701300070033102000110033802000090 0349020001100358#VL11.02655#VL11.02656#44000#Vi?t#L600L#615.8#^214#Nguyn Nhc Kim#L lun y hc c truyn#Dng cho o to bc s chuyn khoa y hc c truyn #B.s.: Nguyn Nhc Kim (ch.b.), Phm Vn Trnh, Nguyn Vn Toi#^aH.#^aGio dc #2011#^a179tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Y hc c truyn#L lun#Chn on#Phm V n Trnh#Nguyn Vn Toi#Mai#283078#Gio trnh#iu tr#Phng bnh## 00802000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020027000660030062000930070015001550040 01800170008000500188009001100193010000500204011001500209020001000224020000900234 020001100243020000900254020001100263039000400274013000700278021020300285#VL11.02 657#VL11.02658#45000#Vi?t#S125R#617.6#^214#Nguyn Mnh H#Su rng v cc bin chng#Gio trnh ging dy cho sinh vin chuyn khoa v sau i hc#Nguyn Mnh H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b27cm#Bnh rng#Su rng#Bin chng#iu tr#Gio trnh#Mai#283079#Gii thiu v bnh su rng, lon dng h rng, tn thng t chc cng khng do su rng v cc bnh l, phng php i u tr tu rng, cung rng, cc thuc v vt liu trong iu tr tu v hn rng ## 01002000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500030036000690070064001050040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208015001800223021026000241020001900501 00500140052000500170053400500140055100500120056500500230057703900040060001300070 0604020000900611020000900620020001100629#VL11.02659#VL11.02660#49000#Vi?t#PH506 H#617#^214#Phc hi chc nng#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Cao Minh Chu (ch.b.), V Th Bch Hnh, Phm Vn Minh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by l thuyt v cc quy trnh k thut thc hnh phc hi chc nng i vi mt s dng bnh: lit na ngi do tai bin mch mu no, chm sc ng rut, chm sc lot v iu dng phc h i chc nng ng tit niu cho bnh nhn tn thng tu sng#Phc hi chc nng #Cao Minh Chu#V Th Bch Hnh#Phm Vn Minh#L Th Bnh#Nguyn Th Thanh Huyn #Mai#283080#iu tr#Chm sc#Gio trnh## 00930000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030036001020070064001380220004002020040 01800206008000500224009001100229010000500240011001500245015001800260021016400278 02000110044202000100045302000110046300500130047400500150048700500170050200500160 0519005002100535039000500556013000700561#VL11.02661#VL11.02662#82000#Vi?t#H561D #610.73#^214#Hng dn thc hnh 55 k thut iu dng c bn#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: nh Xun, Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Sng. ..#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a338tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#H ng dn cc k thut lm ging v chm sc bnh nhn ti ging, k thut v s inh c nhn, theo di v thm khm, k thut v khun, cho n v chm sc bi ti t#iu dng#Thc hnh#Gio trnh# nh Xun#Trn Th Thun#Nguyn Th Sng# on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#oanh#283081## 00909000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030036001020070064001380220004002020040 01800206008000500224009001100229010000500240011001500245015001800260021014300278 02000110042102000100043202000110044200500130045300500150046600500170048100500160 0498005002100514039000500535013000700540#VL11.02663#VL11.02664#92000#Vi?t#H561D #610.73#^214#Hng dn thc hnh 55 k thut iu dng c bn#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: nh Xun, Trn Th Thun (ch.b.), Nguyn Th Sng. ..#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a379tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#H ng dn cc k thut v a thuc vo c th, k thut truyn dch, thay bng v t thng v mt s k thut khc, cng nhng cp cu ban u#iu dng#Thc h nh#Gio trnh# nh Xun#Trn Th Thun#Nguyn Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#oanh#283082## 00916000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020011000500030033000610070067000940080005001610090 01100166010000500177011001500182021019300197020000900390015001800399039000500417 02000110042200400180043302000080045102000060045900500140046500500150047900500190 0494005001200513005002200525013000700547#VL11.02665#VL11.02666#130000#Vi?t#H401 D#615#^214#Ho dc 2#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Trng Phng, Trn Thnh o (ch.b.), L Th Thin Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a539tr.^b27cm#Cu ng cp nhng kin thc c bn v chuyn mn ho - dc vi cc nhm thuc tc ng ti cc c quan: h tim mch, h to mu, h tiu ho, h thn kinh trung n g, h min dch, h h hp,...#Ho dc#TTS ghi: B Y t#oanh#Gio trnh#Ti b n ln th 2#Dc l#Thuc#Trng Phng#Trn Thnh o#L Th Thin Hng#L Min h Tr#Hunh Th Ngc Phng#283083## 00989000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020013000650070106000780220004001842210 02900188005001600217005001400233005001400247006001500261006001500276004001800291 00800050030900900110031401000050032501100150033001900050034502101920035002000070 0542020001000549020001600559039000500575013000700580005001600587#VL11.02667#VL11 .02668#94000#Vi?t#C460S#535#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, R obert Resnick, Jearl Walker ; Hong Hu Th ch.b. ; Dch: Phan Vn Thch, Phm V n Thiu#T.6#Quang hc v vt l lng t#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Hong H u Th#Phan Vn Thch#Phm Vn Thiu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a504 tr.^b27cm#Dch#Trnh by nhng kin thc c bn v quang hnh hc, giao thoa, nh iu x, thuyt tng i, vt l lng t, nguyn t, ht nhn, nng lng ht n hn... km theo cc bi ton mu cui mi phn#Vt l#Quang hc#Vt l lng t# oanh#283084#Halliday, David## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102800003302000110 03130200011003240390005003350140008003400410005003481810006003530820004003598080 00500363005001300368002001500381007002800396022000400424008000500428009001100433 010000500444011002000449005001400469013000700483#VL11.02670#VL11.02669#VL11.0267 1#Trnh by nhng kin thc c bn v Anehit v xeton, Axit cacboxylic v dn x ut, hp cht hu c cha nit, ho hc enol v ion enolat, hp cht d vng, ca cbohirat, amino axit, peptit v protein, phn tch tng hp li, Steroit v anc aloit, thuc cha bnh t hp cht hu c#Ho hu c#Gio trnh#oanh#160000#Vi? t#H401H#547#^214#ng Nh Ti#Ho hc hu c#ng Nh Ti, Ng Th Thun#T.2#^aH .#^aGio dc#2010#^aXVI, 713tr.^b27cm#Ng Th Thun#283085## 00908000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820006000658080005000710050015000760020016000910070 04200107022000400149221002200153008000500175009001100180010000500191011001500196 01500180021102102410022902000160047002000110048600500120049703900050050901300070 0514005001500521020000500536020000500541#VL11.02672#VL11.02675#VL11.02674#VL11.0 2673#196000#Vi?t#GI-103P#617.5#^214#Trnh Vn Minh#Gii phu ngi#B.s.: Trnh Vn Minh (ch.b.), L Hu Hng#T.2#Gii phu ngc - bng#^aH.#^aGio dc#2011#^a6 59tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin thc c bn v gii phu thnh ngc - bng (xng, khp, c ca thn mnh); cc c quan trong lng ngc (phi v h h hp, tim v h tun hon, trung tht); cc c quan trong bng (h tiu ho, h tit niu - sinh dc)#Gii phu ngi#Gio trnh#L Hu Hng#oanh#28308 6#Trnh Vn Minh#Ngc#Bng## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070058000710220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001200186020000600198020001400204005001300218 005001800231005001400249005001600263005001900279039000500298013000700303#VL11.02 676#19000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 4#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Phm Vnh Lc...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2011#^a87tr.^b27cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Phm Vnh Lc#Nguyn Th Hin#Lng Th Thanh L#oanh#283087## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070058000710220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001200186020000600198020001400204005001300218 005001800231005001400249005001600263005001900279039000500298013000700303#VL11.02 677#20000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 4#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Phm Vnh Lc...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2011#^a91tr.^b27cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Phm Vnh Lc#Nguyn Th Hin#Lng Th Thanh L#oanh#283088## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070056000710220004001270080005001310090011001360100 00500147011001400152020001200166020000600178020001400184005001300198005001800211 005001200229005001400241005001900255039000500274013000700279#VL11.02678#22000#V i?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm T h Kim Oanh, Trn Th H...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b27cm#Tp lm vn#L p 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Trn Th H#Phm Vnh Lc#Ln g Th Thanh L#oanh#283089## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540030039000750070052001140080005001660090 01100171010000500182011001500187020001000202005001600212039000500228020001500233 00400180024802000060026600500110027200500200028300500100030300500150031301300070 0328#VL11.02679#VL11.02680#37000#Vi?t#ST109W#372.652#^214#Start with English 2# Sch ting Anh dng cho hc sinh lp 2#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tn g Khanh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b27cm#Ting Anh#ng Ngc Chiu#oanh#S ch gio khoa#Ti bn ln th 3#Lp 2#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#Ph m Tr Thin#283090## 00564000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020022000540070043000760220004001190080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020001000174020001400184 005001000198005001000208005001000218005001000228039000500238013000700243#VL11.02 681#VL11.02682#25000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#Thc hnh ting Anh 3#Song Hng, Thu Lin, Bch Ngc, Kim Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b29cm#Ting Anh #Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Song Hng#Thu Lin#Bch Ngc#Kim Thanh#oanh#2830 91## 00564000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020022000540070043000760220004001190080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020001000174020001400184 005001000198005001000208005001000218005001000228039000500238013000700243#VL11.02 683#VL11.02684#25000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#Thc hnh ting Anh 3#Song Hng, Thu Lin, Bch Ngc, Kim Thanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b29cm#Ting Anh #Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Song Hng#Thu Lin#Bch Ngc#Kim Thanh#oanh#2830 92## 00671000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460030014000580070065000720220004001370080005001410090 01100146010000500157011001400162015003300176020001000209020000600219020000800225 02000150023300500140024800500170026200500080027900500170028700500170030403900050 0321013000700326#VL11.02685#VL11.02686#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.1#^a H.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b29cm#TTS ghi: B gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin #Nguyn Song Hng#oanh#283093## 00651000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460030014000580070065000720220004001370080005001410090 01100146010000500157011001400162015003300176020001000209020000600219020001500225 00500140024000500170025400500080027100500170027900500170029603900050031301300070 0318#VL11.02687#VL11.02688#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch th im#Ho ng Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.1#^aH.#^aGio d c#2011#^a96tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#oa nh#283094## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030010000900070090001000080005001900090 01100195010000500206011001300211020001100224020001500235005001600250005002500266 005001300291005001800304039000500322020000600327013000700333012003600340#FV12.00 009#FV12.00010#13000#Vi?t#I-309#372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 1#Activits#Jacky Girardet, Jolle Schelle-Mervelay ; Ill.: Doris Lauer ; Graph ique: Pascale Mac Avoy#^aH.#^aGio dc#2011#^a47p.^b28cm#Ting Php#Sch gio kh oa#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Lauer, Doris#Mac Avoy, Pascale#Thu# Lp 1#283095#Mthode de Francais pour les petits## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030010000900070090001000080005001900090 01100195010000500206011001300211020001100224020001500235005001600250005002500266 005001300291005001800304039000500322020000600327013000700333012003600340#FV12.00 012#FV12.00011#13000#Vi?t#I-309#372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 2#Activits#Jacky Girardet, Jolle Schelle-Mervelay ; Ill.: Doris Lauer ; Graph ique: Pascale Mac Avoy#^aH.#^aGio dc#2011#^a47p.^b28cm#Ting Php#Sch gio kh oa#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Lauer, Doris#Mac Avoy, Pascale#Thu# Lp 2#283096#Mthode de Francais pour les petits## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030009000900070090000990080005001890090 01100194010000500205011001300210020001100223020001500234005001600249005002500265 005001300290005001800303039000500321020000600326013000700332012003600339#FV12.00 013#FV12.00014#13000#Vi?t#I-309#372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 1#criture#Jacky Girardet, Jolle Schelle-Mervelay ; Ill.: Doris Lauer ; Graphi que: Pascale Mac Avoy#^aH.#^aGio dc#2011#^a47p.^b28cm#Ting Php#Sch gio kho a#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Lauer, Doris#Mac Avoy, Pascale#Thu#L p 1#283097#Mthode de Francais pour les petits## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030009000900070090000990080005001890090 01100194010000500205011001300210020001100223020001500234005001600249005002500265 005001300290005001800303039000500321020000600326013000700332012003600339#FV12.00 016#FV12.00015#13000#Vi?t#I-309#372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 2#criture#Jacky Girardet, Jolle Schelle-Mervelay ; Ill.: Doris Lauer ; Graphi que: Pascale Mac Avoy#^aH.#^aGio dc#2011#^a47p.^b28cm#Ting Php#Sch gio kho a#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Lauer, Doris#Mac Avoy, Pascale#Thu#L p 2#283098#Mthode de Francais pour les petits## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030008000900070094000980080005001920090 01100197010000500208011001300213020001100226020001500237005001600252005002500268 005001700293005001800310039000500328020000600333013000700339012003600346#FV12.00 017#FV12.00018#18000#Vi?t#I-309#372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 1#Lecture#Jacky Girardet, Jolle Schelle-Mervelay ; Ill.: Mlanie Erhardy ; Gra phique: Pascale Mac Avoy#^aH.#^aGio dc#2011#^a47p.^b28cm#Ting Php#Sch gio khoa#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Erhardy, Mlanie#Mac Avoy, Pascale #Thu#Lp 1#283099#Mthode de Francais pour les petits## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030008000900070094000980080005001920090 01100197010000500208011001300213020001100226020001500237005001600252005002500268 005001700293005001800310039000500328020000600333013000700339012003600346#FV12.00 019#FV12.00020#21000#Vi?t#I-309#372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 2#Lecture#Jacky Girardet, Jolle Schelle-Mervelay ; Ill.: Mlanie Erhardy ; Gra phique: Pascale Mac Avoy#^aH.#^aGio dc#2011#^a45p.^b28cm#Ting Php#Sch gio khoa#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Erhardy, Mlanie#Mac Avoy, Pascale #Thu#Lp 2#283100#Mthode de Francais pour les petits## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030020000790070056000990080005001550090 01100160010000500171011001300176020001100189020001100200005002000211005001000231 005001300241005001300254039000500267013000700272020000800279#FV12.00021#FV12.000 22#21000#Vi?t#M207H#440.076#^214#Mthode de Francais ADO 1#Cahier d' exercices# A. Monnnerie Goarin, Y. Dayez, . Sirjols, V. Le Dreff#^aH.#^aGio dc#2011#^a9 5p.^b28cm#Ting Php#Gio trnh#Monnerie Goarin, A.#Dayez, Y.#Sirjols, E.#Le Dr eff, V.#Thu#283101#Bi tp## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070056000750080005001310090011001360100 00500147011001400152020001100166020001100177005002000188005001000208005001300218 005001300231039000500244013000700249#FV12.00023#FV12.00024#44000#Vi?t#M207H#440 #^214#Mthode de Francais ADO 1#A. Monnnerie Goarin, Y. Dayez, . Sirjols, V. L e Dreff#^aH.#^aGio dc#2011#^a118p.^b28cm#Ting Php#Gio trnh#Monnerie Goarin , A.#Dayez, Y.#Sirjols, E.#Le Dreff, V.#Thu#283102## 00710000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610050011000660020026000770070011001030080 00500114009001100119010000500130011001500135021023400150020001000384039000500394 020001100399020001500410013000700425#VL11.02705#VL11.02706#VL11.02707#73000#Vi? t#GI-108T#621.319#^214#H Anh Tu#Gio trnh l thuyt mch#H Anh Tu#^aH.#^aGi o dc#2011#^a339tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim c bn v mch in v cc phng php phn tch mch in. Mch rLC di tc ng mt chiu v iu ho, th Bode, bn cc tng h v khng tng h, mch khng tuyn tnh v ng d y, mch in ba pha#Mch in#oanh#Gio trnh#L thuyt mch#283103## 00858000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030021000790070047001000080005001470090 01100152010000500163011001500168021018100183020001100364020001300375006001100388 03900050039901900050040402000110040900400180042001500540043800500120049201300070 0504020000900511#VL11.02708#VL11.02709#68000#Vi?t#C460S#621.381#^214#C s k t hut in t s#Gio trnh tinh gin#V c Th dch ; Xun Th gii thiu, h ..#^aH.#^aGio dc#2011#^a359tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cu kin bn dn, mch in cng, c s i s logic, mch logic t hp, cc mch Fl ip - Flop, mch dy, pht xung v to dng xung, bin i s#in t s#Mch i n t#V c Th#oanh#Dch#Gio trnh#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B mn in t - i hc Thanh Hoa Bc Kinh# Xun Th#283104#K thut## 00786000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020022000700070034000920080005001260090 01100131010000500142011001500147021025500162020001300417020000900430005001500439 039000500454020001100459004001900470013000700489#VL11.02711#VL11.02710#72000#Vi ?t#TH308K#621.8#^214#Nguyn Trng Hip#Thit k chi tit my#Nguyn Trng Hip, Nguyn Vn Lm#^aH.#^aGio dc#2011#^a379tr.^b27cm#Trnh by khi nim chung v thit k my v chi tit my, tnh ton ng hc v chn ng c in, truyn ng bnh rng, trc vt, truyn ng ai, truyn ng xch, thit k gi trc, khp ni, cu to cc chi tit my, bi trn v lp hp gim tc#Chi tit my#T hit k#Nguyn Vn Lm#oanh#Gio trnh#Ti bn ln th 14#283105## 00889000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020013000650070078000780220004001562210 00900160004001900169008000500188009001100193010000500204011001500209021017100224 02000070039502000090040200500160041100500140042700600140044100600140045500600130 0469039000500482013000700487019000500494005001600499#VL11.02712#VL11.02713#57000 #Vi?t#C460S#537#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnic k, Jearl Walker ; Dch: m Trung n (ch.b.)...#T.4#in hc#Ti bn ln th 11 #^aH.#^aGio dc#2011#^a295tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn v in tch, i n trng, nh lut Gauss, in th, in dung, dng in v in tr, mch i n km theo bi tp, bi ton mu sau mi chng#Vt l#in hc#Resnick, Robert# Walker, Jearl#m Trung n#Hong Hu Th#L Khc Bnh#oanh#283106#Dch#Halliday , David## 00747000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020029000690070043000980220004001410040 01800145008000500163009001100168010000500179011001500184021011700199020001200316 02000090032802000080033702000110034500500120035600500130036803900050038101300070 0386005001600393#VL11.02714#VL11.02715#23000#Vi?t#B103T#624.076#^214#Nguyn Qua ng C#Bi tp v k thut xy dng#Nguyn Quang C, ng Vn C, on Nh Kim#T. 2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b27cm#Bao gm cc bi tp v b n v nh, bn v kt cu thp, kt cu b tng ct thp v bn v kt cu g tr ong xy dng#V k thut#Xy dng#Bi tp#Gio trnh#ng Vn C#on Nh Kim#oa nh#283107#Nguyn Quang C## 00870000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020045000630070048001080080005001560090 01100161010000500172011001500177021021500192020001100407020000900418005001300427 03900050044002000110044502000090045600500150046500500150048000500160049500500140 0511013000700525#VL11.02717#VL11.02716#VL11.02718#60000#Vi?t#PH125T#617.4#^214# Phu thut mch mu - nguyn tc v k thut#ng Hanh , on Quc Hng, Nguy n Duy Hu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b27cm#Gii thiu lch s phu thut m ch mu; cc dng c, trang thit b v cc nguyn tc, k thut m mch mu; c c phng php thm khm lm sng v chn on hnh nh, ng vo cc mch mu v bnh l cc mch mu#Phu thut#Mch mu#ng Hanh #oanh#Nguyn tc#K thu t#on Quc Hng#Nguyn Duy Hu#Hong Vit Dng#Bi Quang Huy#283108## 00652000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020013000700070018000830220004001010040 01900105008000500124009001100129010000500140011001500145021014800160020001300308 020001100321039000500332013000700337005001800344#VL11.02719#VL11.02720#30000#Vi ?t#CH300T#621.8#^214#Nguyn Trng Hip#Chi tit my#Nguyn Trng Hip#T.2#Ti b n ln th 11#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim v ki n thc c bn v truyn ng xch, truyn ng ai, truyn ng vt - ai c, t rc, trt, ln, khp ni, l xo#Chi tit my#Gio trnh#oanh#283109#Nguyn Trng Hip## 00909000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020064000520070029001160080005001450090011001500100 00500161011001500166021035400181020000900535020002000544005001800564039000500582 020000700587020000900594013000700603020000900610#VL11.02721#VL11.02722#55000#Vi ?t#S450C#372.11#^214#S cng tc gio vin ch nhim khi tiu hc (nm 2011 - 2 012)#Nguyn Thanh Hng s.t., b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b27cm#Trnh by ni dung mt s thng t, ngh nh quy nh v: iu l trng tiu hc, chun ngh nghip gio vin tiu hc, gio dc ho nhp dnh cho ngi tn tt, khuyt tt, nh gi v xp loi hc sinh tiu hc, hng dn xc nhn hon thnh ch ng trnh tiu hc,... cng cc hng dn phc v cho cng tc ch nhim v phn ghi chp ca gio vin#Gio dc#Gio vin ch nhim#Nguyn Thanh Hng#oanh#S t ay#Cng tc#283110#Tiu hc## 00986000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020094000520070029001460080005001750090011001800100 00500191011001500196021036200211020000900573020002000582005001800602039000500620 020000700625020000900632020001600641013000700657020002000664#VL11.02723#VL11.027 24#60000#Vi?t#S450C#373.11#^214#S cng tc gio vin ch nhim khi trung hc c s v trung hc ph thng (nm 2011 - 2012)#Nguyn Thanh Minh s.t., b.s.#^aH. #^aGio dc#2011#^a199tr.^b27cm#Trnh by ni dung mt s thng t, ngh nh qu y nh v: iu l trng trung hc ph thng, trung hc c s v trng ph th ng c nhiu cp hc, qui nh chun ngh nghip gio vin trung hc c s, trung hc ph thng, qui nh ch lm vic i vi gio vin ph thng... cng cc hng dn phc v cho cng tc ch nhim v phn ghi chp ca gio vin#Gio d c#Gio vin ch nhim#Nguyn Thanh Minh#oanh#S tay#Cng tc#Trung hc c s#28 3111#Ph thng trung hc## 00442000000000241000450001400060000004100050000618100060001108200070001780800050 00240020038000290070020000670080005000870090011000920100005001030110013001080200 01100121020000900132005001500141039000500156020001400161004001800175013000700193 #6000#Vi?t#T429T#372.61#^214#Tm tt kin thc ting Vit tiu hc#Hong Ho B nh b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a4tr.^b30cm#Ting Vit#Tiu hc#Hong Ho Bnh#oan h#Sch c thm#Ti bn ln th 1#283112## 00469000000000253000450001400060000004100050000618100060001108200060001780800050 00230020032000280070035000600080005000950090011001000100005001110110013001160200 00500129020000900134005001300143039000500156020001400161004001800175005001500193 013000700208#6000#Vi?t#T429T#372.7#^214#Tm tt kin thc ton tiu hc#B.s.: o Thi Lai, Phm Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a4tr.^b30cm#Ton#Tiu hc#o Thi Lai#oanh#Sch c thm#Ti bn ln th 1#Phm Thanh Tm#283113## 00445000000000241000450001400060000004100050000618100060001108200040001780800050 00210020043000260070018000690080005000870090011000920100005001030110013001080200 00500121020002000126005001300146039000500159020001400164004001800178013000700196 #6000#Vi?t#T429T#510#^214#Tm tt kin thc ton trung hc ph thng#Trn Hu N am b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a4tr.^b30cm#Ton#Ph thng trung hc#Trn Hu Nam# oanh#Sch c thm#Ti bn ln th 3#283114## 00632000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820009000538080005000620050018000670020015000850030004001000290 05700104007005300161008000500214009001100219010000500230011001500235020001700250 020000900267006001200276039000500288020000400293006001400297013000700311#VL11.02 727#VL11.02725#VL11.02726#280000#Vi?t#TH300V#895.9221#^214#Hong Quang Thun#Th i vn Yn T#Th#Poetic clouds of Yen Tu = Les nuages potiques de Yn T#Hong Quang Thun ; Dch: Thi B Tn, Hong Hu n#^aH.#^aGio dc#2011#^a359tr.^b28 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Thi B Tn#oanh#Th#Hong Hu n#283115## 00538000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070028000670220004000950040018000990080005001170090 01100122010000500133011001400138020000500152020000600157020000800163020001200171 020001400183005001500197005001200212039000500224013000700229#VV11.17517#12000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 1#Nguyn Duy Ha, L Thu Thu#T.1# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Thu#oanh#283116## 00538000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070028000670220004000950040018000990080005001170090 01100122010000500133011001400138020000500152020000600157020000800163020001200171 020001400183005001500197005001200212039000500224013000700229#VV11.17518#12000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 1#Nguyn Duy Ha, L Thu Thu#T.2# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a74tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Thu#oanh#283117## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030039000670070015001060220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001400164020000500178020000600183020000800189 020001200197020001400209005001500223039000500238013000700243#VV11.17519#14000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 2#Son theo sch gio khoa mi hi n hnh#Nguyn Duy Ha#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#T on#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#oanh#283118## 00504000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070023000670220004000900040018000940080005001120090 01100117010000500128011001400133020000500147020000600152020000800158020001400166 005001100180005001100191039000500202013000700207#VV11.17520#14000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp trc nghim ton 3#Nguyn Duy, L Thu Tm#T.1#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy# L Thu Tm#oanh#283119## 00454000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020054000500030010001040080005001140090011001190100005001300110 01600135020000900151020000800160020000900168039000500177013000700182020002300189 #FV11.00133#FV11.00134#Vi?t#C430G#324.2597071#^214#Le XI congrs national du Par ti communiste du Vietnam#Documents#^aH.#^aTh gii#2011#^a207 p.^b20 cm#Vn kin #i hi#Vit Nam#Thu#283120#ng Cng sn Vit Nam## 00526000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020030000490070080000790080005001590090011001640100005001750110 01600180020001700196020000900213020001500222005000900237005001400246039000500260 013000700265#FV11.00135#FV11.00136#Vi?t#L200G#398.209597#^214#Lgendes et Contes du Vietnam#Traduction de Hu Ngc et Trng c V avec la participation de pas cal Le port#^aH.#^aTh gii#2011#^a284 p.^b20 cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n c tch#Hu Ngc#Trng c V#Thu#283121## 00468000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020056000510080008001070090043001150100005001580110014001630200 00900177020000800186039000500194020000900199020002300208013000700231#XN11.00011# XN11.00012#Vi?t#PH104Q#324.2597071#^214#>:C<5=BK XI-3> AJ5740 ><9 ?0@B88 L5B=0<0#^a%0=>9#^a>AC40AB25==>5 ?>;8B8G5A:>5 8740B5;LAB2>#2011#^a244A.^ b19cm#Vn kin#i hi#Thu#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#283122## 00445000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020053000510080008001040090023001120100005001350110014001400200 00900154020000800163039000500171020000900176020002300185013000700208#XV11.00180# XV11.00181#Vi?t#PH104Q#324.2597071#^214#>:C<5=BK XI AJ5740 ><9 ?0@ B88 L5B=0<0#^a%0=>9#^a740B5;LAB2> BE57L>9#2011#^a244A.^b20cm#Vn kin#i hi# Thu#Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#283123## 00456000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020007000450070046000520080005000980090005001030100005001080110 01500113020001600128005001200144005001200156039000500168020000900173005001300182 013000700195#HV11.01479#HV11.01480#Vi?t#000W#915.97#^214#WLW#Ng T Knh  ; !: D Tng C, Ng Thi Tn#^a#^aL#2011#^a152 u^b21 cm#Di sn th gii#Ng T Knh#D Tng C#Thu#Vit Nam#Ng Thi Tn#283124## 00475000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020037000500080005000870090027000920100005001190110016001240150 05300140020000800193020000900201039000500210013000700215020002300222#NN11.00162# NN11.00163#Vi?t#D419U#324.2597071#^214#Documents of the 11th party congress#^aH. #^aNational political publ.#2011#^a204 p.^b19 cm#At the head of the title: Commu nist party of Vietnam#i hi#Vn kin#Thu#283125#ng Cng sn Vit Nam## 00457000000000229000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820012000478080005000590020074000640080005001380090011001430100005001540110 01600159020000800175020000900183039000500192013000700197020002300204#NV11.02114# NV11.02115#9786047703227#Vi?t#D419U#324.2597071#^214#Documents of the 11th Natio nal Congress of the Communist party of Vietnam#^aH.#^aTh gii#2011#^a177 p.^b20 cm#i hi#Vn kin#Thu#283126#ng Cng sn Vit Nam## 00466000000000253000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820004000478080005000510050014000560020012000700030029000820070014001110080 00500125009001700130010000500147011001600152020002100168020001100189039000500200 013000700205#NV11.02116#NV11.02117#9786047703159#Vi?t#H000#323#^214#Pham Ngoc A nh#H Ch Minh#His thoughts on human rights#Pham Ngoc Anh#^aH.#^aTh Gii publ.# 2011#^a167 p.^b20 cm#T tng H Ch Minh#Nhn quyn#Thu#283127## 00375000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020012000470080018000590090023000770100005001000110016001050200 00800121020000800129020000800137039000500145013000700150#NV11.02118#NV11.02119#V i?t#L300V#915.9752#^214#Live Hi An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 1#^a160 p.^b20 cm#Du lch#a ch# Nng#Thu#283128## 00468000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020031000450070046000760080005001220090011001270100005001380110 01600143020001600159020000900175005001700184005001300201039000500214013000700219 #NV11.02120#NV11.02121#Vi?t#W434L#915.97#^214#The world heritages in Vietnam#Pha n Thanh Luyn transl. ; Jim Goodman revise#^aH.#^aThe gioi#2011#^a229 p.^b21 cm# Di sn th gii#Vit Nam#Phan Thanh Luyen#Goodman, Jim#Thu#283129## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020015000660070035000810080005001160090 01200121010000500133011001600138020001700154020000900171020001200180005001400192 039000500206013000700211#NV11.02122#NV11.02123#98000#Vi?t#B200L#895.92234#^214# Duong Thu#Beloved oxford#Duong Thu ; transl.: Elbert Bloom#^aH.#^aTre publ.#20 11#^a347 p.^b20 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Bloom, Elbert#Thu#2831 30## 00431000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090011000520100005000630110018000680200009000860200 00700095020000400102039000500106013000700111002003000118003005300148#NV11.02124# NV11.02125#Vi?t#H201P#362.1083#^214#^aH.#^aThi i#2011#^a84 p.^b22x27 cm#Sc k ho#Tr em#HIV#Thu#283131#Helping my child stay healthy#For carers of HIV infec ted and HIV affected children## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530050015000580020045000730030069001180070043001870080 00500230009002900235010000500264011001600269020000700285020000700292020000800299 005001300307005001300320039000500333013000700338020000900345#NV11.02126#NV11.021 27#108000#Vi?t#I-311D#332.609597#^214#Nguyen Van Nam#Indexes and securities inv estment in Vietnam#An effcient and low-risk method for professional funds and in vestors#Nguyen Van Nam, To Ngoc Hung, Vu Duc Nghia#^aH.#^aScience and technics p ubl.#2011#^a104 p.^b24 cm#u t#Ch s#An ton#To Ngoc Hung#Vu Duc Nghia#Thu#2 83132#Vit Nam## 00771000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020059000340070097000930080005001900090033001950100005002280110016002330390 00500249013000700254020000700261020001000268005001300278005001500291005001400306 00500190032000500230033900500210036200500140038300500140039700500170041100500170 0428#NV11.02128#Vi?t#I-311T#535.8#^214#International workshop on spectroscopy an d its application#Ed.: Dang Vu Minh (ed. chief), Nguyen Quy Dao, Vu Xuan Quang ; Wolfgang Hofmeister, Tobias Hager#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a 355 p.^b24 cm#Thu#283133#Vt l#Quang ph#Dang Vu Minh#Nguyen Quy Dao#Vu Xuan Q uang#Tomokatsu Hayakawa#Khaidukov, Nicholas M.#Hofmeister, Wolfgang#Hager, Tobia s#Michel, Jouan#Nguyen Quang Huy#Kyoung Hyuk Jang## 00443000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020023000580030031000810070014001120080005001260090 01800131010000500149011001600154020000900170020001000179039000500189013000700194 #NV11.02129#NV11.02130#Vi?t#A109T#302.2#^214#Trn Minh c#The art of negotiatio n#Negotiating ways by the Asians#Trn Minh c#^aH.#^aKnowledge publ.#2011#^a369 p.^b24 cm#m phm#Giao tip#Thu#283134## 00553000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020038000720070021001100080 01800131009004700149010000500196011001600201020001800217020001000235039000500245 029001200250020000600262013000700268#NV11.02131#CDVN.01527#NV11.02132#CDVN.01528 #136000#Vi?t#M558L#428#^214#15 days' practice for IELTS listening#Xia Li Ping, He Ting#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn tr Vit#2011#^a 172 p.^b26 cm#K nng nghe hiu#Ting Anh#Thu#Xia Li Ping#IELTS#283135## 00495000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020037000720080018001090090 04700127010000500174011001600179020001800195020001000213039000500223020000600228 013000700234#NV11.02135#NV11.02136#CDVN.01530#CDVN.01529#148000#Vi?t#H101K#428# ^214#Hackers TOEIC listening actual tests#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh ; Cng ty Nhn tr Vit#2011#^a185 p.^b30 cm#K nng nghe hiu#Ting Anh#Thu #TOEIC#283136## 00441000000000229000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020035000500080018000850090047001030100005001500110 01600155020001200171020001000183039000500193013000700198020000600205#NV11.02133# NV11.02134#148000#Vi?t#H101K#428#^214#Hackers TOEIC reading actual tests#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn tr Vit#2011#^a211 p.^b30 cm# K nng c#Ting Anh#Thu#283137#TOEIC## 00494000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020058000470080005001050090011001100100005001210110015001260150 05300141020001000194020000800204020001900212020000900231039000500240013000700245 #NV11.02137#NV11.02138#Vi?t#P400V#338.9597#^214#Poverty reduction in Vietnam: Ac hievements and challenges#^aH.#^aTh gii#2011#^a64 p.^b30 cm#At head of title: Vietnnam academy of social siences#Ngho i#Kinh t#Xo i gim ngho#Vit Nam #Thu#283138## 00664000000000277000450004100050000018100070000508200070001280800050001900200930 00240030034001170070056001510080005002070090027002120100005002390110016002440200 00900260020001100269020000900280039000500289013000700294005001700301005001400318 005002200332005001700354005001500371#Vi?t#PR419E#621.39#^214#Proceedings of the 2011 international conference on advanced technologies for communications#2-4 au gust, 2011, Danang, Vietnam#Saracco Roberto, Nguyen Huu Le, Matthias Uwe Patzold ...#^aH.#^aScience & Technics publ.#2011#^a335 p.^b30 cm#K thut#Vin thng#Hi ngh#Thu#283139#Roberto, Saracco#Nguyen Huu Le#Patzold, Matthias Uwe#Hwang, Je nq-Neng#Nguyen H. Minh## 00600000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020016000530070036000690080005001050090045001100100 00500155014000700160011001500167020001700182020000700199006001500206039000700221 019001200228005001500240020001100255012002500266013000700291#VN11.04876#VN11.048 77#VN11.04878#Vi?t#M501H#853#^214#Ma h ti p#Cesare Pavese ; Trng Vn Dn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#41000#^a160tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Italia#Trng Vn Dn#T.Dung#Dch Italia#Pavese, Cesare#Truy n di#T sch Tinh hoa vn hc#283140## 00446000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020008000470030004000550070013000590080005000720090019000770100 00500096014000700101011001500108020001700123020000900140039000700149005001300156 020000400169013000700173#VN11.04879#VN11.04880#Vi?t#M551B#895.9221#^214#Ma bi# Th#H Triu Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#72000#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#H Triu Sn#Th#283141## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030004000620070013000660080005000790090019000840100 00500103014000700108011001500115020001700130020000900147039000700156005001300163 020000400176013000700180#VN11.04881#VN11.04882#Vi?t#K600U#895.9221#^214#K c mi n Ty#Th#Bi Minh Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#35000#^a111tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#T.Dung#Bi Minh Th#Th#283142## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020016000480030004000640070012000680080005000800090019000850100 00500104014000700109011001500116020001700131020000900148039000700157005001200164 020000400176013000700180#VN11.04883#VN11.04884#Vi?t#M458T#895.92214#^214#Mt th i nh#Th#Nguyn Uyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#35000#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Nguyn Uyn#Th#283143## 00534000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020018000490030004000670070010000710080005000810090019000860100 00500105014000700110011001400117015003700131020001700168020000900185039000700194 005001000201020000400211012002200215013000700237#VN11.04885#VN11.04886#Vi?t#NH55 0C#895.92214#^214#Nh ci ngm hoa#Th#Tun Chc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#5 0000#^a96tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Phm nh Chc#Vn hc hin i#Vit N am#T.Dung#Tun Chc#Th#T sch Ngi yu th#283144## 00535000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030004000620070011000660080005000770090019000820100 00500101014000700106011001500113015004000128020001700168020000900185039000700194 005001100201020000400212012002200216013000700238#VN11.04887#VN11.04888#Vi?t#305 B#895.9221#^214#in Bin xanh#Th#Hng Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#50000 #^a107tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Hng Thanh#Vn hc hin i#Vit N am#T.Dung#Hng Thanh#Th#T sch Ngi yu th#283145## 00493000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020009000470030004000560070013000600080005000730090019000780100 00500097014000800102011002600110020001700136020000900153039000700162005001300169 020000400182012002200186013000700208#VN11.04889#VN11.04890#Vi?t#T312#895.9221#^ 214#Tnh i#Th#inh Vn Nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#135000#^a240tr., 12t r. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#inh Vn Nh#Th#T sch Ngi yu th#283146## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020014000470030004000610070014000650080005000790090019000840100 00500103014000700108011001400115020001700129020000900146039000700155005001400162 020000400176013000700180#VN11.04891#VN11.04892#Vi?t#455L#895.9221#^214#ng la vng#Th#Bi Minh Thao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#30000#^a57tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#T.Dung#Bi Minh Thao#Th#283147## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020014000480030004000620070013000660080005000790090019000840100 00500103014000700108011001500115020001700130020000900147039000700156005001300163 020000400176013000700180#VN11.04893#VN11.04894#Vi?t#KH506T#895.9221#^214#Khc t m tnh#Th#V Thanh Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#30000#^a113tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#T.Dung#V Thanh Tm#Th#283148## 00691000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020009000550030012000640070056000760080023001320090 04500155010000500200014000700205011001500212020001700227020000900244006001400253 03900070026701900140027400500150028802000120030301200250031500600180034001300070 0358#VN11.04895#VN11.04896#VN11.04897#Vi?t#N452L#895.6#^214#Ni lng#Tiu thuyt #Natsume Soseki ; Dch: Khnh Hoan, Nguyn Tng Minh#^aH. ; Tp. H Ch Minh# ^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#98000#^a428tr.^b19cm#Vn hc hin i#Nht Bn# Khnh Hoan#T.Dung#Dch Nht Bn#Natsume Soseki#Tiu thuyt# T sch Tinh hoa vn hc#Nguyn Tng Minh#283149## 00656000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020013000660030026000790070012001050080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000900178020000800187 020000700195039000700202013000700209021015000216#VN11.04898#VN11.04899#85000#Vi ?t#T306V#895.9228#^214#L Hoi Nam#Ting v cm#Tp bt, bt k chn dung#L Ho i Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a439tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Bt k#T.Dung#283150#Phn nh, m lun nhiu lnh vc ca i sng vn ho, vn hc ngh thut, lch s& ca cc thi i (t thi nh L n nay), trong n c v quc t## 00872000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020039000650030003001040070044001070080 00500151009001900156010000500175011002500180013000700205005000900212005001100221 00500190023200500090025100500110026002101800027102000170045102000210046802000230 0489020000300512039000700515#VN11.04900#VN11.04902#VN11.04901#72000#Vi?t#H404N# 959.7043#^214#Hoi nim chin trng xa v ng i#K#Nh Bnh, Minh Thanh, Ng uyn Bnh Phng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a335tr., 8tr. nh^b19cm#283151 #Nh Bnh#Minh Thanh#Nguyn Bnh Phng#Vng H#L c Dc#Tp hp nhng bi vi t v Thng tng Nguyn Huy Hiu - mt ngi gn b mt thit vi mnh t Qu ng Tr v v cuc khng chng M ca qun v dn ta trn chin trng Qung Tr# Lch s hin i#Khng chin chng M#Chin trng Qung Tr#K#T.Dung## 00473000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020008000480030022000560070013000780080005000910090019000960100 00500115014000700120011001500127020001700142020000900159039000700168005001300175 020001200188013000700200#VN11.04903#VN11.04904#Vi?t#L431M#895.92234#^214#Lng m #Tuyn tp truyn ngn#T nh Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#50000#^a278tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#T nh Tun#Truyn ngn#283152## 00841000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050016000670020017000830030021001000070 01600121008000500137009001900142010000500161011001500166039000700181013000700188 021028200195020001900477020000900496020001700505020001700522#VN11.04905#VN11.049 06#VN11.04907#100000#Vi?t#B105H#895.92209#^214#Hong Vit Qun#Bn hu non ngn #Nghin cu, ph bnh#Hong Vit Qun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a539tr.^b19c m#T.Dung#283153#Gii thiu s lc v mt s nh vn, nh th v vn ngh s Vi t Nam ni ting nh: Nguyn nh Thi, Nguyn Tun, Trn ng, T Hoi, T Hu, L ng Hin...; ng thi nghin cu c im sng tc, nhng cng hin v ng g p ca cc tc gi i vi nn vn hc ngh thut nc nh#Nghin cu vn hc#Vi t Nam#Ph bnh vn hc#Vn hc hin i## 00490000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020026000470030004000730070021000770080005000980090019001030100 00500122014000700127011002500134020001700159020000900176039000700185005002100192 020000400213013000700217#VV11.17521#VV11.17522#Vi?t#X506C#895.9221#^214#Xc cm trc thin nhin#Th#Nguyn Khoa Diu Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#35000#^ a103tr., 8tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Nguyn Khoa Diu Thu#Th #283154## 00459000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020011000480030004000590070018000630080005000810090019000860100 00500105014000700110011001400117020001700131020000900148039000700157005001800164 020000400182013000700186#VV11.17523#VV11.17524#Vi?t#M501V#895.92214#^214#Ma Vu lan#Th#Nguyn Quang Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#50000#^a99tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Nguyn Quang Hng#Th#283155## 00444000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020013000470030008000600070008000680080005000760090019000810100 00500100014000700105011001400112020001700126020000900143039000700152005000800159 020000400167013000700171#VV11.17525#VV11.17526#Vi?t#B254T#895.9221#^214#Bn tnh xa#Th ho#Vn Bc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#45000#^a67tr.^b20cm#Vn hc h in i#Vit Nam#T.Dung#Vn Bc#Th#283156## 00515000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020023000480030004000710070015000750080005000900090019000950100 00500114014000700119011001500126015003700141020001700178020000900195039000700204 005001500211020000400226013000700230#VV11.17527#VV11.17528#Vi?t#S431#895.92214# ^214#Sng v trng vung#Th#Kiu Anh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#3500 0#^a103tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Kiu nh Kim#Vn hc hin i#Vit Nam #T.Dung#Kiu Anh Hng#Th#283157## 00476000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020020000480030004000680070022000720080005000940090019000990100 00500118014000700123011001400130020001700144020000900161039000700170005002200177 020000400199013000700203#VV11.17529#VV11.17530#Vi?t#NH500N#895.9221#^214#Nh ng c... ti hoa#Th#Nguyn Hong Kim Oanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#39000#^a87t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Nguyn Hong Kim Oanh#Th#283158## 00491000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020011000490030022000600070015000820080005000970090019001020100 00500121014000700126011001500133020001700148020000900165039000700174005001500181 020002200196013000700218#VV11.17531#VV11.17532#Vi?t#CH106T#895.92234#^214#Chng Toxu#Tiu thuyt gi tng#Nguyn nh L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#35000#^a 115tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Nguyn nh L#Tiu thuyt gi t ng#283159## 00461000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020020000480030008000680070012000760080005000880090019000930100 00500112014000700117011001500124020001700139020000900156039000700165005001200172 020000400184013000700188#VV11.17533#VV11.17534#Vi?t#TR103T#895.9221#^214#Tri ti m trc bin#Tp th#inh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#45000#^a119tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#inh Thng#Th#283160## 00440000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020008000470030004000550070010000590080005000690090019000740100 00500093014000700098011001500105020001700120020000900137039000700146005001000153 020000400163013000700167#VV11.17535#VV11.17536#Vi?t#V510#895.9221#^214#Vui i# Th#Trc Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#30000#^a130tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Trc Bnh#Th#283161## 00706000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020016000500030004000660070083000700080005001530090019001580100 00500177011001500182020001700197020000900214005001700223039000700240005001600247 00500150026300500150027800500130029302000040030601200220031000500130033200500160 0345013000700361#VV11.17537#VV11.17538#Vi?t#B254H#895.9221008#^214#Bn h V Xuy n#Th#Nguyn Gia Thnh, Nguyn Ngc t, Vng Vn Kim... ; Tuyn chn: Ph Nhun...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a106tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Nguyn Gia Thnh#T.Dung#Nguyn Ngc t#Vng Vn Kim#Ng Xun Thanh#Phm Vn B y#Th#T sch Ngi yu th# Ph Nhun#Nguyn Th Hng#283162## 00565000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020033000580030011000910070019001020080023001210090 04500144010000500189014000700194011001500201020001700216020000900233039000700242 005001900249020001200268013000700280#VV11.17539#VV11.17540#VV11.17541#Vi?t#460L #895.9223#^214# lng chng nhn xung m ng#Tp truyn#Nguyn Vnh Nguyn#^a H. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#72000#^a 283tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Nguyn Vnh Nguyn#Truyn ngn#283 163## 00532000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020019000470030004000660070011000700080005000810090019000860100 00500105011002500110015004200135020001700177020000900194039000700203005001100210 020000400221012002200225013000700247#VV11.17543#VV11.17542#Vi?t#T310C#895.9221#^ 214#Tm cht g nh#Th#Minh Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a139tr., 2tr . mu^b21cm#Tn tht ca tc gi: Trn Th Minh Lng#Vn hc hin i#Vit Nam# T.Dung#Minh Lng#Th#T sch Ngi yu th#283164## 00610000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020015000560030012000710070036000830080005001190090 06100124010000500185014000800190011001500198020001700213020000900230006001300239 039000700252019001400259005001600273020001200289013000700301#VV11.17544#VV11.175 45#VV11.17546#Vi?t#NH112N#895.6#^214#Nhy nhy nhy#Tiu thuyt#Haruki Marakami ; Trn Vn Anh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#105000#^a565tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Trn Vn Anh#T.Dung# Dch Nht Bn#Haruki Marakami#Tiu thuyt#283165## 00467000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020008000470030004000550070013000590080005000720090019000770100 00500096011002500101020001700126020000900143039000700152004001800159005001300177 020000400190013000700194#VV11.17547#VV11.17548#Vi?t#M501S#895.9221#^214#Ma sau# Th# Vit Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a263tr., 5tr. nh^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#T.Dung#Ti bn ln th 1# Vit Dng#Th#283166## 00751000000000229000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200280 00270030150000550080005002050090034002100100005002440110013002490210198002620200 01000460020000900470039000700479020001300486020001500499013000700514#Vi?t#PH109L #342.59708#^214#Php lut v bnh ng gii#Lut bnh ng gii nm 2006. Ngh nh s 55/2009/N-CP ngy 10 thng 6 nm 2009 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v bnh ng gii#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a 6tr.^b21cm#Gm cc cu hi v gii p quy nh v bnh ng gii trong cc lnh vc: lao ng, gio dc - o to, y t v trong gia nh, x pht vi phm hnh chnh khi vi phm bnh ng gii trong gia nh#Php lut#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#Bnh ng gii#283167## 00863000000000229000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200270 00270030157000540080005002110090034002160100005002500110013002550210310002680200 01000578020000900588039000700597020001300604020000900617013000700626#Vi?t#PH109L #346.59701#^214#Php lut v nui con nui#Lut nui con nui nm 2010. Ngh n h s 19/2011/N-CP ngy 21 thng 3 nm 2011 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut nui con nui#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2 011#^a6tr.^b21cm#Gm cc cu hi v gii p quy nh ca php lut v th tc g ii quyt vic cng dn Vit Nam thng tr khu vc bin gii nhn tr em ca nc lng ging c tr khu vc bin gii lm con nui, mc thu l ph v ni t hu l ph ng k nui con nui, i tng c min gim l ph ng k nui co n nui#Php lut#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#Con nui#283168## 01130000000000253000450004100050000018100070000508200100001280800050002200201020 00270030228001290080005003570090034003620100005003960110013004010210381004140200 00900795020000900804039000700813020001300820020001500833013000700848020000400855 020001700859#Vi?t#CH312S#344.59704#^214#Chnh sch tr cp go cho ng bo dn tc thiu s ti ch min ni trng rng thay th nng ry#Thng t lin tch s 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngy 14 thng 4 nm 2008 ca B Nng nghip v Pht tri n Nng thn v B Ti chnh hng dn tr cp go cho ng bo dn tc thiu s ti ch min ni trng rng thay th nng ry#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc P hp lut#2011#^a6tr.^b21cm#Gm cc cu hi v gii p nhng quy nh v nhng i tng c hng tr cp go v thi hn hng tr cp, mc tr cp v phng thc tr cp go, trch nhim ca U ban nhn dn cp x v ca trng thn tro ng vic gim st, hng dn vic thc hin s dng go tr cp v trng rng tha y th nng ry, trch nhim ca ch h gia nh tham gia trng rng thay th n ng ry#Thng t#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#Tr cp x hi#283169#Go#Dn tc thiu s## 00894000000000253000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200600 00260030169000860080005002550090034002600100005002940110013002990210240003120200 01000552020000900562039000700571020001300578020001700591020001600608020000900624 013000700633#Vi?t#M458S#346.59701#^214#Mt s ch , chnh sch i vi ng b o dn tc thiu s#Quyt nh s 85/2010/Q-TTg ngy 21 thng 12 nm 2010 ca Th tng Chnh ph ban hnh mt s chnh sch h tr hc sinh bn tr v trng p h thng dn tc bn tr...#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b 21cm#Gm cc cu hi v gii p quy nh v i tng v mc h tr cho hc sin h bn tr v trng ph thng dn tc bn tr; v cc iu kin ngi c uy t n trong ng bo dn tc thiu s c hng chnh sch theo quy nh ca php lut#Php lut#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#Dn tc thiu s#Ngi c uy tn#Hc sinh#283170## 00837000000000241000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200510 00270030112000780080005001900090034001950100005002290110013002340210277002470200 01000524020000900534039000700543020001300550020000900563020001600572013000700588 #Vi?t#CH312S#343.59705#^214#Chnh sch min, gim thu s dng t nng nghip#N gh quyt s 55/2010/QH12 ngy 24 thng 11 nm 2010 ca Quc hi v min, gim t hu s dng t nng nghip...#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr .^b21cm#Gm cc cu hi v gii p quy nh ca php lut v cc i tng c min thu s dng t nng nghip i vi din tch t nng nghip trong hn m c giao t nng nghip, cc i tng c gim thu s dng t nng nghip, h ng t tnh thu v thi hn min gim thu#Php lut#Vit Nam#T.Dung#Sch hi p#Thu t#t nng nghip#283171## 00837000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020022000460080005000680090007000730100005000800110014000850150 06700099021033000166020001600496039000700512020000700519020001200526020001000538 013000700548020001600555#VV11.17549#VV11.17550#Vi?t#S450T#338.106#^214#S tay 12 iu c bn#^aK#^aKnxb#2011#^a28tr.^b26cm#u ba sch ghi: Heifer Internation al Viet Nam. - Lu hnh ni b#Gii thiu s lc v T chc Heifer hot ng tr ong lnh vc pht trin nng nghip v nng thn. Trnh by 12 iu c bn trong hot ng ca d n Heifer trn ton th gii nh: chuyn giao tng phm, trch nhim vi ngi qun l, cc hnh thc san s, chm lo v tr gip cng tc ph t trin kinh t nng nghip v nng thn#T chc quc t#T.Dung#S tay#Nng nghi p#Nng thn#283172#Heifer Vit Nam## 00946000000000301000450002600110000002600110001102102990002204100050032118100060 03260820012003328080005003440020070003490070058004190080005004770090020004820100 00500502011001500507020000900522005001400531005001500545039000500560020000900565 020001900574005001600593005001300609005001500622013000700637#VV11.17634#VV11.176 35#C s l lun ca vic a lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi. Tnh h nh hot ng xut khu lao ng ca mt s nc ng Nam v kinh nghim i v i Vit Nam. Thc trng hot ng xut khu lao ng ca Vit Nam trn 30 nm qu a v mt s nh hng, gii php nhm y mnh hot ng ny#Vi?t#L108#331.120 9597#^214#Lao ng Vit Nam nc ngoi - Thc trng v gii php n nm 2020# on Minh Du (ch.b.), Lng nh Hi, Nguyn Duy Dng...#^aH.#^aT in Bch kh oa#2011#^a312tr.^b21cm#Lao ng#on Minh Du#Lng nh Hi#oanh#Vit Nam#Xut khu lao ng#Nguyn Duy Dng#Phm Vn Li#Hong Kim Ngc#283173## 00758000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050008000540020067000620070008001290080005001370090 02000142010000500162011001500167020001300182039000500195021024400200020001100444 020001000455020000800465013000700473#VV11.17636#VV11.17637#60000#Vi?t#TR300N#49 5.922#^214#Hu t#Tri nhn khng gian, thi gian trong thnh ng, tc ng ting Vit#Hu t#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a167tr.^b21cm#Ngn ng hc#oanh#Tn h hnh nghin cu ngn ng hc tri nhn, ngn ng hc tri nhn vi vic nghin c u khng gian, thi gian, mt s quan nim v thnh ng, tc ng. Cc hnh khng gian trong cc thnh ng, tc ng c cha cc t biu th ngha khng gian... #Ting Vit#Thnh ng#Tc ng#283174## 00852000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050012000720020029000840070046001130080 00500159009001800164010000500182011001500187015004100202020000800243020001000251 03900050026102102030026602000170046902000070048602000090049300500170050201300070 0519#VV11.17638#VV11.17641#VV11.17639#VV11.17640#Vi?t#301C#390.0959738#^214#Bi Vn Tam#a ch vn ho x Nam Thng#Kho cu, b.s.: Bi Vn Tam, Nguyn Vn Nh in#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a293tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#a ch#i Thng#oanh#Khi qut chung v x i Thng (huyn V Bn, t nh Nam nh) cng nhng c im a l, x hi, vn ho, cc ngnh ngh, lng x , phong tc tp qun, tn gio, tn ngng, kin trc, l tit trong nm#Vn ho dn gian#V Bn#Nam nh#Nguyn Vn Nhin#283175## 00506000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050008000660020022000740070008000960080 00500104009001800109010000500127011001600132015003400148020001700182020000900199 020000800208039000500216013000700221#VV11.17642#VV11.17644#VV11.17643#180000#Vi ?t#N114T#895.9228#^214#Ng t#Nm thng v cuc i#Ng t#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a1639tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Minh c#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#oanh#283176## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050022000500020013000720290011000850070039000960040 01800135008001000153009001800163010000500181011001500186020001300201020001100214 039000500225021019600230005001600426013000700442#VV11.17645#VV11.17646#25000#Vi ?t#QU105T#658#^214#Nguyn Phm Thanh Nam#Qun tr hc#Management#Nguyn Phm Tha nh Nam, Trng Ch Tin#Ti bn ln th 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a274 tr.^b24cm#Qun tr hc#Gio trnh#oanh#Gii thiu tng quan v qun tr hc. Lc h s pht trin cc l thuyt qun tr. Mi trng hot ng ca t chc. Thng tin qun tr. Quyt nh qun tr. Hoch nh, t chc, lnh o, kim tra#Trn g Tr Tin#283177## 00930000000000337000450002600110000002600110001102600110002202102120003304100050 02451810007002500820010002578080005002670020026002720030042002980070061003400080 00600401009001700407010000500424011001500429020000900444020000900453005002200462 00500180048403900050050200500160050700500210052300500130054401300070055702000200 0564020000800584#VV11.17647#VV11.17649#VV11.17648#Tp hp cc bi vit ca cc t hy c gio, hc sinh v ang hc tp, lm vic ti trng ghi li nhng cm xc, nhng k nim thn thng v ngi trng Quc hc Hu nhn k nim 115 nm ngy thnh lp trng#Vi?t#QU451H#373.59749#^214#Quc hc hin ti hi ng#K ni m 115 nm thnh lp trng Quc hc#Nguyn Phc Bu Tun, Lm Th Hng Lin, N guyn nh Th...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a110tr.^b24cm#Gio dc#Bi vit#N guyn Phc Bu Tun#Lm Th Hng Lin#oanh#Nguyn nh Th#Nguyn Th Minh Hin #L Vn Quang#283178#Trng Quc hc Hu#Lch s## 00805000000000301000450002600110000002600110001102101860002201400070020804100050 02151810006002200820007002268080005002330020033002380070070002710080010003410090 01800351010000500369011001500374020001300389020000800402020001000410020001100420 005001700431005002100448039000500469005002200474013000700496#VV11.17650#VV11.176 51#Trnh by mt s dng bi ton quy hoch tuyn tnh v phng php gii bng th, phn tch nhy cm, phng php n hnh. Bi ton vn ti v phng ph p s mng li Pert - CPM#20000#Vi?t#L600T#330.01#^214#L thuyt & bi tp t on kinh t#Nguyn Phm Thanh Nam (ch.b.), Nguyn Vn Duyt, Phan Th Ngc Khuy n#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a224tr.^b24cm#Ton kinh t#Bi tp#L thuyt #Gio trnh#Nguyn Vn Duyt#Phan Th Ngc Khuyn#oanh#Nguyn Phm Thanh Nam#283 179## 00815000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050015000710020062000860070 01500148022000400163221003900167008000500206009002300211010000500234011001500239 02101380025402000100039202000090040202000100041102000130042102000090043403900050 0443013000700448020001000455#VV11.17652#VV11.17653#VV11.17655#VV11.17654#72000# Vi?t#C101Q#661#^214#Phm Xun Ton#Cc qu trnh, thit b trong cng ngh ho c ht v thc phm#Phm Xun Ton#T.3#Cc qu trnh v thit b truyn nhit#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a262tr.^b24cm#Trnh by ni dung, trnh t cc khu k thut trong qu trnh nhit: truyn nhit, un nng, lm ngui, ngng t, c c, qu trnh lnh#Cng ngh#Ho cht#Thc phm#Truyn nhit#Thit b#oanh#283 180#Qa trnh## 00952000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050011000710020062000820070 01100144022000400155221009100159008000500250009002300255010000500278011001500283 02102380029802000100053602000090054602000100055502000060056502000090057102000100 0580039000500590013000700595#VV11.17656#VV11.17657#VV11.17659#VV11.17658#99000# Vi?t#C101Q#661#^214#Nguyn Bin#Cc qu trnh, thit b trong cng ngh ho cht v thc phm#Nguyn Bin#T.4#Phn ring di tc dng ca nhit: chng luyn, hp th, hp ph, trch ly, kt tinh, sy#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a395tr. ^b24cm#Trnh by ni dung, trnh t cc khu k thut trong qu trnh phn ring di tc dng ca nhit: chng luyn, hp th, trch ly, hp ph, kt tinh, sy . M t cu to, nguyn tc lm vic ca mt s thit b c trng cho cc qu t rnh#Cng ngh#Ho cht#Thc phm#Nhit#Thit b#Qu trnh#oanh#283181## 00863000000000301000450002600110000002600110001102600110002202103300003301400070 03630410005003701810007003750820004003828080005003860020043003910070013004340080 00500447009002100452010000500473011001500478020000900493020000600502039000500508 005001300513020000900526020001100535013000700546020000800553#VV11.17660#VV11.176 61#VV11.17662#Phn tch cc chng c v cc phm tr chng minh trong v n hnh s. C s khoa hc, phng php lun v php l ca thu thp, nh gi chng c trong v n hnh s. Mt s sai lm trong thu thp, nh gi chng c hnh s. Trnh by khi nim, nguyn tc, phng php thu thp, nh gi v s dng chng c trong v n hnh s#30000#Vi?t#CH556C#364#^214#Chng c v chng minh trong v n hnh s# Vn ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a163tr.^b19cm#iu t ra#V n#oanh# Vn ng#Chng c#Chng minh#283182#Hnh s## 00920000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102530003301400070 02860410005002931810006002980820010003048080005003140020112003190030017004310070 01700448008000500465009002100470010000500491011001500496020001000511020001700521 039000500538005001700543020000900560020001100569020001900580013000700599#VV11.17 663#VV11.17665#VV11.17664#Khi qut chung v xy dng php lut v tnh h thng ca php lut. Gii thiu v h thng php x hi ch ngha ca Vit Nam. Cc v n bn quy phm php lut v nhng nh gi v tc ng ca n. Mt s yu cu i vi hot ng xy dng php lut...#48000#Vi?t#X126D#340.09597#^214#Xy dng v hon thin h thng php lut Vit Nam trong bi cnh xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha#Sch chuyn kho#Nguyn Minh oan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a286tr.^b21cm#Php lut#Sch chuyn kho#oanh#Nguyn Minh oan#Vit Na m#Hon thin#H thng php lut#283183## 01060000000000361000450002600110000002600110001102600110002202102880003301400070 03210410005003281810006003330820012003398080005003510020084003560070052004400080 00500492009002100497010000500518011001500523020000900538020001700547005001300564 00500110057703900050058802000090059302000120060202000230061402000110063700500150 0648005001400663005001400677013000700691#VV11.17666#VV11.17668#VV11.17667#C s l lun v phng chng tham nhng v cng tc kim tra, gim st. Thc trng cn g tc kim tra gim st ca ng i vi vic phng chng tham nhng v mt s n hng gii php c bn tng cng cng tc kim tra, gim st nhm phng, chng t ham nhng c hiu qu t nay cho n 2020#41000#Vi?t#C455T#324.2597071#^214#Cn g tc kim tra, gim st ca ng vi phng, chng tham nhng nc ta hin nay #L Hng Lim (ch.b.), H Hu c, Trng Kim Sn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a236tr.^b21cm#Gim st#Sch chuyn kho#L Hng Lim#H Hu c#oanh#Kim t ra#Phng chng#ng Cng sn Vit Nam#Tham nhng#Trng Kim Sn#Ng Quc Thi#Ng uyn Vn H#283184## 00924000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101970 00440140007002410410005002481810006002530820011002598080005002700020113002750030 01700388007001700405008000500422009002100427010000500448011001500453020002500468 02000080049302000170050103900050051800500170052302000090054002000100054902000200 0559013000700579#VV11.17669#VV11.17670#VV11.17672#VV11.17671#C s l lun v t chc v hot ng ca B, c quan ngang B, thc trng t chc v hot ng V it Nam hin nay, mt s yu cu, phng hng v gii php tip tc hon thin t chc hot ng#56000#Vi?t#H406T#352.209597#^214#Hon thin t chc v hot ng ca B, c quan ngang B trong qu trnh ci cch hnh chnh Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#ng Xun Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a339tr.^b 21cm#C quan qun l nh nc#T chc#Sch chuyn kho#oanh#ng Xun Phng#Vi t Nam#Hot ng#Ci cch hnh chnh#283185## 00865000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102450003301400070 02780410005002851810008002900820010002988080005003080020051003130030015003640070 01800379008000500397009002100402010000500423011001500428020000800443020001500451 020001500466039000500481005001800486020002400504013000700528020001600535#VV11.17 673#VV11.17674#VV11.17675#Nghin cu mt s gi tr c bn ca vn ho Khmer n g bng sng Cu Long v thc trng vic pht huy gi tr vn ho thi gian qua. xut phng hng v mt s gii php nhm pht huy cc gi tr vn ho Khme r vng ng bng sng Cu Long#42000#Vi?t#GI-100T#305.89593#^214#Gi tr vn ho Khmer vng ng bng sng Cu Long#Sch tham kho#Hunh Thanh Quang#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a242tr.^b21cm#Vn ho#Dn tc Kh Me#Sch tham kho#oanh#H unh Thanh Quang#ng bng sng Cu Long#283186#Gi tr vn ho## 01028000000000313000450002600110000002600110001102600110002202102760003301400070 03090410005003161810007003210820007003288080005003350020096003400070078004360080 00500514009002100519010000500540011001500545020000800560020001000568005001200578 005001300590039000500603015006300608013000700671005002300678005001300701#VV11.17 676#VV11.17677#VV11.17678#Trnh by cc quan im, cch nhn nhn v vai tr, ch c nng, nhim v ca bo ch, tnh nhn dn dn, tnh t do, t chc t bo, ph ng php lm bo, bo ch vi s nghip xy dng ch ngha x hi ca C. Mc, P h. ngghen, V.I. Lnin, H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam#72000#Vi?t#QU105 #070.01#^214#Quan im ca C. Mc, Ph. ngghen, V.I. Lnin, H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam v bo ch#B.s.: L Vn Toan, Ng Kim Ngn, Nguyn Th Phng Tho (ch.b.), L Th Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a103tr.^b24cm#Bo ch #Quan im#L Vn Toan#Ng Kim Ngn#oanh#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh ch nh quc gia H Ch Minh#283187#Nguyn Th Phng Tho#L Th Hng## 00933000000000301000450002600110000002600110001102103140002201400070033604100050 03431810006003480820006003548080005003600020026003650070016003910080005004070090 02100412010000500433011001500438020001800453020001400471020001500485039000500500 004003000505005001600535015005300551020002000604013000700624#VV11.17679#VV11.176 80#Gii thiu nhng vn c bn v k nng s dng mt s phn mm tin hc vn phng nh: khai thc my tnh vi h iu hnh Windows XP, son tho vn bn b ng phn mm Microsoft Word, tnh ton trn bng tnh Excel, trnh by bo co b ng phn mm Powerpoint, cch s dng Internet km theo cc bi tp thc hnh#380 00#Vi?t#T311H#005.5#^214#Tin hc qun l vn phng#Hunh Thanh Nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a192tr.^b24cm#Tin hc vn phng#Phn mm Word#Phn mm Excel #oanh#Ti bn ln th 1 c sa cha#Hunh Thanh Nh#TTS ghi: Trng cao ng Ki nh t - K thut Cn Th#Phn mm Powerpoint#283188## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630020062000680030007001300070039001370080 00500176009002100181010000500202011002600207021023000233020000800463020001000471 02000070048103900050048801300070049302000110050000500080051100500120051900500140 0531005001100545005001200556#VV11.17681#VV11.17682#VV11.17683#223000#Vi?t#L250 #959.704092#^214#L c Th - Ngi cng sn kin cng, nh lnh o ti nng#H i k# Mi, V Ch Cng, Vn Tin Dng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a77 6tr., 50tr. nh^b24cm#Tp hp gn 100 bi vit hi k ca cc ng ch lnh o cp cao ca ng, nh nc v nhng ngi ng i tng sng v chin u cn g ng ch L c Th ni v cuc i, s nghip v chng ng hot ng cch m ng ca ng#Tiu s#S nghip#Hi k#oanh#283189#L c Th# Mi#V Ch Cng# Vn Tin Dng#L c Anh#V Vn Kit## 00942000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020052000750040029001270080 00500156009002100161010000500182011001500187021038400202020001000586020000900596 020001700605020001800622039000500640013000700645#VV11.17684#VV11.17687#VV11.1768 5#VV11.17686#78000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut tr gip php l v vn bn h ng dn thi hnh#Ti bn ln th 3 c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a52 3tr.^b20cm#Trnh by ni dung quy nh ca php lut trong lut tr gip php l : nhng quy nh chung, ngi c tr gip php l, t chc thc hin tr gip php l, ngi thc hin tr gip php l, phm vi, hnh thc v hot ng tr g ip php l, qun l nh nc v tr gip php l, x l vi phm, gii quyt khi u ni, t co v tranh chp. Gii thiu mt s vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vit Nam#Tr gip php l#Vn bn php lut#oanh#283190## 00668000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020041000640080005001050090021001100100 00500131011001500136021021300151020001000364020001900374020000900393039000500402 013000700407#VV11.17688#VV11.17689#VV11.17690#41000#Vi?t#T310H#342.597#^214#Tm hiu php lut v t tng hnh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a239tr.^b2 1cm#Gii p nhng thc mc v php lut trong t tng hnh chnh; nhim v, quy n hn v trch nhim c quan tin hnh t tng; quyn v ngha v ca ngi tha m gia t tng, c nhn, c quan, t chc c lin quan...#Php lut#T tng hnh chnh#Vit Nam#oanh#283191## 00922000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020031000600030073000910080005001640090021001690100 00500190011001400195021038000209020001300589039000500602013000700607012003100614 020002300645#VV11.17691#VV11.17693#VV11.17692#Vi?t#309L#324.259707#^214#iu l ng cng sn Vit Nam#i hi i biu ton quc ln th XI thng qua ngy 19 thng 1 nm 2011#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a46tr.^b21cm#Gii thiu s lc v ng v nhng vn c bn v xy dng ng. Ni dung 48 iu trong iu l ng vin quy nh v ng vin, nguyn tc t chc v c cu t chc ca ng, c quan lnh o ca ng t c s n Trung ng, t chc ng trong qun i, cng an, cng tc kim tra, gim st ca ng v u ban kim tra cc cp, khen thng v k lut, chp hnh iu l ng#iu l ng#oanh#283192#T sch X - Phng - Th trn#ng Cng sn Vit Nam## 00982000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020079000610030092001400080005002320090021002370100 00500258011001500263015003600278021025500314020001700569020002700586020001300613 039000500626013000700631012003100638020002300669#VV11.17694#VV11.17696#VV11.1769 5#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu hi - p cc vn kin i hi i biu t on quc ln th XI ca ng#Dng cho on vin, hi vin cc on th chnh tr - x hi v tuyn truyn trong nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a187tr. ^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu nhng ni dung c bn ca cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi, chin l c pht trin kinh t - x hi 2011-2020, bo co chnh tr ti i hi XI ca ng v nhng b sung, sa i iu l ng ca i hi XI#Vn kin i hi#i h i i biu ton quc#Sch hi p#oanh#283193#T sch X - Phng - Th trn# ng Cng sn Vit Nam## 00875000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020047000610080005001080090021001130100005001340110 01500139021036500154020002700519020000900546039000500555013000700560012003100567 020002300598#VV11.17697#VV11.17698#VV11.17699#Vi?t#V115K#324.2597071#^214#Vn ki n i hi i biu ton quc ln th XI#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a303tr. ^b21cm#Gii thiu cc bo co ca Ban chp hnh Trung ng ng kho X ti i h i i biu ton quc ln th XI ca ng v cc vn nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng, pht huy sc mnh ton dn tc, y mnh ton din cng cuc i mi. Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln CNXH v chin lc pht trin kinh t x hi 2011-2020...#i hi i biu ton quc#V n kin#oanh#283194#T sch X - Phng - Th trn#ng Cng sn Vit Nam## 00940000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020056000560070061001120080005001730090021001780100 00500199011001400204015006200218021020400280020001100484020001000495039000500505 01300070051000500140051701200310053102000100056202000110057200500150058300500160 0598#VV11.17700#VV11.17702#VV11.17701#Vi?t#M458S#352.14#^214#Mt s k nng nghi p v hnh chnh vn phng cp c s#B.s.: ng c Sinh (ch.b.), Nguyn Vn Vn , Ngu Nguyn Ch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a59tr.^b20cm#TTS ghi: Hi n g ch o xut bn sch x, phng, th trn#Trnh by cc k nng c bn trong hot ng hnh chnh vn phng cp c s nh: cng tc thng k, k nng t chc cuc hp, hi ngh; cng tc son tho vn bn; k nng giao tip ca cn b, c ng chc#Hnh chnh#Vn phng#oanh#283195#ng c Sinh#T sch X - Phng - Th trn#Nghip v#a phng#Nguyn Vn Vn#Ngu Nguyn Ch## 00730000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050022000550020016000770070037000930080005001300090 03200135010000500167011001500172021019300187020001300380020000900393039000500402 013000700407012003100414020000700445#VV11.17703#VV11.17704#VV11.17705#Vi?t#S450T #371.8#^214#Nguyn Th Thanh Thu#S tay i vin#B.s., su tm: Nguyn Th Than h Thu#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Kim ng#2011#^a107tr.^b20cm#Trnh by nhng iu i vin i thiu nin tin phong H Ch Minh cn bit v cc s kin quan trng trong lch s ca on, ca i, ca phong tro thiu nhi, phong tro tha nh nin Vit Nam#Cng tc i#i vin#oanh#283196#T sch X - Phng - Th tr n#S tay## 00885000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560050017000610020089000780070017001670040042001840080 00500226009002100231010000500252011001400257021027100271020002100542020000900563 039000500572013000700577020002300584#VV11.17706#VV11.17707#VV11.17708#Vi?t#C561L #324.2597071#^214#Nguyn Ph Trng#Cng lnh chnh tr - ngn c t tng l lu n ch o s nghip cch mng ca chng ta#Nguyn Ph Trng#Xut bn ln th 2 c b sung, iu chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a95tr.^b20cm#H thng nh ng quan im l lun chnh tr c bn ca ng c th hin trong cc bn cng lnh Chnh tr t nm 1930 n nay. S pht trin nhn thc ca ng qua cc gi ai on cch mng. Nhng ni dung b sung, pht trin cng lnh nm 1991 ti i hi XI ca ng#Cng lnh chnh tr#Vit Nam#oanh#283197#ng Cng sn Vit Nam## 00821000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490050016000540020018000700070016000880080005001040090 02900109010000500138011001500143015006200158021026600220020000600486039000500492 013000700497012003100504020000800535#VV11.17709#VV11.17711#VV11.17710#Vi?t#TH514 T#615#^214#Quch Tun Vinh#Thuc thng dng#Quch Tun Vinh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia ; Y hc#2011#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thiu v t thuc gia nh v vic bo v, chm sc sc kh o con ngi. Mt s kin thc v dng thuc cho ph n c thai v trong thi k nui con bng sa m, dng thuc ngi cao tui. Phng php s dng khng si nh ng cch v cc tai bin do dng thuc#Thuc#oanh#283198#T sch X - Phng - Th trn#S dng## 00688000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050015000650020041000800070015001210080 00500136009002100141010000500162011001500167021017400182020001100356020000900367 039000500376013000700381020002200388#VV11.17712#VV11.17714#VV11.17713#49000#Vi? t#C120N#324.2597#^214#Trn Vn Trung#Cm nang hot ng ca cn b on c s#Tr n Vn Trung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a294tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc chung v c bn v cng tc on vin, t chc c s on, k nng - nghip v cn b on c s, km theo cc biu mu s dng trong cng tc on#on c s#Cm nang#oanh#283199#on TNCS H Ch Minh## 01102000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020038000600070077000980080005001750090021001800100 00500201011001500206021029400221020001700515020001300532039000500545013000700550 00400290055701200310058601500700061702000090068700500190069600500160071500500170 0731005001600748#VV11.17715#VV11.17716#VV11.17717#Vi?t#H428#306.409597#^214#Hi p v xy dng np sng vn minh#B.s.: Trn Th Tuyt Mai, Nguyn Quc Huy, Ng uyn Thu Trang, Nguyn Duy Kin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a199tr.^b21cm#Gi i p nhng ni dung c th ca vic xy dng np sng vn minh: vic ci, vi c tang, t chc l hi, phong tro ton dn on kt xy dng i sng vn ho, hnh vi vi phm np sng vn minh, hnh thc mc pht v thm quyn x pht. Gi i tiu mt s vn bn v thc hin np sng vn ho#Np sng vn ho#Sch hi p#oanh#283200#Ti bn c sa cha, b sung#T sch X - Phng - Th Trn#u b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Vit Nam#Trn Th Tuyt Mai#Nguyn Quc Huy#Nguyn Thu Trang#Nguyn Duy Kin## 01062000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020086000640070063001500080005002130090 02100218010000500239011001400244021032600258020000800584020001300592039000500605 01300070061002000160061700500160063300500200064900500140066900500140068300500100 0697020001700707#VV11.17718#VV11.17719#VV11.17720#20000#Vi?t#H428#344.597#^214 #Hi p v thc hin quy ch vn ho cng s ti u ban nhn dn x, phng, th trn#Nguyn Th Vnh, Nguyn Th Ngc Anh (ch.b.), Phm c Ton...#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a91tr.^b19cm#Gii p mt s quy nh v o c, vn ho giao tip ca cn b cng chc x, phng, th trn theo quy nh ca lut cn b cng chc; mt s quy nh v thc hin quy ch v vn bn thc hin quy ch v n ho cng s ti c quan hnh chnh nh nc. Gii thiu mt s vn bn quy nh v thc hin quy ch vn ho cng s#Qui ch#Sch hi p#oanh#283201#Vn ho cng s#Nguyn Th Vnh#Nguyn Th Ngc Anh#Phm c Ton#Phan Vn Hng#L Th L#Vn bn php qui## 00918000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050016000590020060000750070016001350080005001510090 02100156010000500177011001500182015007000197021018600267020001000453020000500463 02000080046802000090047602000090048503900050049401300070049900400290050601200320 0535020001300567#VV11.17721#VV11.17722#VV11.17723#Vi?t#H428#343.59704#^214#ng Minh Huyn#Hi - p v ci cch th tc trong hot ng thu, np thu#ng Min h Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a223tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Cung cp nhng kin thc php lut t rong hot ng thu np thu: quy nh chung v khai thu, tnh thu, thu mn b i, thu thu nhp c nhn, thu tiu thu c bit, tin s dng t...#Php lut# Thu#Th tc#Ci cch#Vit Nam#oanh#283202#Ti bn c sa cha, b sung#T sch: X - Phng - Th trn#Sch hi p## 00875000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050009000590020053000680070009001210080005001300090 02100135010000500156011001500161015006200176021021800238020001000456020001100466 020001900477020000900496020001300505039000500518013000700523012003100530#VV11.17 724#VV11.17726#VV11.17725#Vi?t#H428#343.59709#^214#Trn Sn#Hi - p v php l ut giao thng ng thu ni a#Trn Sn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a253t r.^b21cm#TTS ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Cung cp nhng kin thc php lut v giao thng ng thu ni a v bo m trt t an ton giao thng. Trnh by nhng quy nh v x pht vi phm hnh chnh v hnh s trong lnh vc giao thng ng thu ni a#Php lut#Giao thng#ng thu ni a#Vit Nam#Sch hi p#oanh#283203#T sch X - Phng - Th trn## 00755000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020048000750070026001230080 00500149009002100154010000500175011001500180021022700195020001800422039000500440 013000700445020001300452005001200465#VV11.17727#VV11.17729#VV11.17728#47000#Vi? t#H428#363.7#^214#Nguyn Quang#Hi - p v cng tc bo v mi trng c s# Nguyn Quang, L Th Ngn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a278tr.^b21cm#Gii thi u nhng kin thc chung v mi trng v ti nguyn, a dng sinh hc. Trnh b y nhng vn v nhim mi trng, bin i kh hu, sc kho mi trng, o c mi trng, pht trin bn vng, bo v mi trng...#Bo v mi trng#oan h#283204#Sch hi p#L Th Ngn## 01080000000000385000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020041000550070054000960040029001500080005001790090 02100184010000500205011001500210015006200225013000700287020001300294020000600307 02102300031300500160054300500190055900500140057800500140059200500180060603900050 0624012003200629020000700661020000900668020000300677020001400680#VV11.17730#VV11 .17732#VV11.17731#Vi?t#H428#658.4#^214#Hi - p v qun l d n u t cp x #Nguyn Xun Thu, Phm Th Thanh Vn, L Ton Thng...#Ti bn c sa cha, b s ung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a318tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng ch o xu t bn sch x, phng, th trn#283205#Sch hi p#D n#Gii p cc vn c bn lin quan n d n u t cp x gm: qun l d n, lp k hoch, thm nh bo co kinh t, k thut xy dng cng trnh d n u t, u thu, gim s t thi cng, thanh ton v quyt ton vn u t#Nguyn Xun Thu#Phm Th Thanh V n#L Ton Thng#Hong Ngc u#Nguyn Trng Thu#oanh#T sch: X - Phng - Th trn#u t#Xy dng#X#Qun l d n## 00951000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050020000660020053000860070057001390080 00500196009002100201010000500222011001500227020001000242020001600252020001000268 039000500278013000700283020001300290021029900303005001800602005001700620#VV11.17 733#VV11.17735#VV11.17734#32000#Vi?t#H428#343.59707#^214#Trn Th Quang Hng#H i - p php lut bo v quyn li ngi tiu dng#Trn Th Quang Hng, Trng Quang Hng, Nguyn Mai Trang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a170tr.^b21cm#Php lut#Ngi tiu dng#Quyn li#oanh#283206#Sch hi p#Gm cc cu hi p tm hiu nhng quy nh php lut v bo v quyn li ngi tiu dng: bo v quyn li ngi tiu dng rong mt s lnh vc c th, gii quyt tranh chp gia ng i tiu dng v t chc, c nhn kinh doanh hng ho, dch v, trch nhim qun l nh nc v cc thit ch bo v#Trng Hng Quang#Nguyn Mai Trang## 00727000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820010000648080005000740020076000790080005001550090 02100160010000500181011001500186021018300201020001000384039000500394013000700399 020001600406020001800422020000900440#VN11.04908#VN11.04911#VN11.04909#VN11.04910 #18000#Vi?t#NGH300#343.59704#^214#Ngh nh s 45/2011/N-CP v l ph trc b v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a111tr.^b19cm#Tr nh by nhng ni dung c bn ca ngh nh 45/2011/N-CP v l ph trc b: nh ng quy nh chung, cn c tnh l ph trc b, ghi n, min l ph trc b, t chc thc hin....#Php lut#oanh#283207#L ph trc b#Vn bn php lut#Vi t Nam## 00695000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020064000500080005001140090021001190100005001400110015001450210 19900160020001400359039000500373013000700378015001600385020001700401020003500418 #VN11.04912#VN11.04913#Vi?t#106B#324.2597071#^214#ng b cng ty li in cao th Min Bc nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a195tr.^b19cm #Tp hp cc bi bo co din vn, tng kt c ti hi ngh ng b cng ty L i in cao th min Bc trong nhim k 2010 - 2015. Gii thiu mt s ch th, n gh quyt c thng qua trc i hi#ng b c s#oanh#283208#Lu hnh ni b #i hi i biu#Cng ti Li in cao th min Bc## 00879000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020060000710070060001310080005001910090 02100196010000500217011001500222015008200237021010700319020000800426020000900434 00500220044300500150046500500130048000500160049300500110050903900050052001300070 0525020000900532#VN11.04914#VN11.04915#VN11.04916#VN11.04917#Vi?t#V115P#363.2095 97#^214#Vn phng interpol Vit Nam - Lch s bin nin (1991-2011)#B.s: Lng T h Tuyt Nhung, Nguyn Hoa Chi, L c Tuyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^ a338tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an - Tng cc cnh st phng, chng ti phm. - Lu hnh ni b#Gii thiu chng ng lch s 20 nm xy dng v trng thnh c a Vn phng Interpol Vit Nam (1911-2011)#Lch s#Vit Nam#Lng Th Tuyt Nhun g#Nguyn Hoa Chi#L c Tuyn#Nguyn Hu Ngc#Chu Th K#oanh#283209#INTERPOL## 00743000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020065000660080005001310090021001360100 00500157011001500162021026300177020001000440039000500450013000700455020000900462 020001800471#VN11.04918#VN11.04919#VN11.04920#33000#Vi?t#L504T#343.59709#^214#L ut tn s v tuyn in nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a247tr.^b19cm#Trnh by nhng ni dung quy nh ca lut tn s v tuyn in: nhng quy nh chung, quy hoch tn s v tuyn in, qun l ch t lng pht x v tuyn in, an ton bc x v tuyn in v tng thch in t, cp giy php v s dng tn s v tuyn in...#Php lut#oanh#283210#Vit Nam#Vn bn php lut## 00939000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020057000660070060001230080005001830090 02100188010000500209011001500214021025900229020001300488020001000501020000900511 00500170052000500170053700500130055400500190056700500150058603900050060101300070 0606#VN11.04922#VN11.04923#VN11.04921#35000#Vi?t#116K#346.59704#^214#ng k b t ng sn - nhng vn l lun v thc tin#Nguyn Minh Tun (ch.b.), Vng Thanh Thu, Trn Th Hu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a243tr.^b19cm#Khi q ut chung v ng k bt ng sn v mt s quan nim v bt ng sn trong php lut ca mt s nc. Thc trng php lut v ng k bt ng sn ca mt s n c v ca Vit Nam. Th trng bt ng sn v vn kinh doanh bt ng sn Vit Nam...#Bt ng sn#Php lut#Vit Nam#Nguyn Minh Tun#Vng Thanh Thu#T rn Th Hu#Kiu Th Thu Linh#Hong Th Loan#oanh#283211## 00803000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050017000650020059000820070036001410080 00500177009002100182010000500203011001500208021020400223020001000427020001500437 039000500452013000700457020000900464020001000473005001800483#VN11.04924#VN11.049 25#VN11.04926#20000#Vi?t#NH556N#347.597#^214#Nguyn Vn Ngha#Nhng ni dung c bn v t chc cn b thi hnh n dn s#Nguyn Vn Ngha, Nguyn Quang Minh#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a123tr.^b19cm#Nhng quy nh mi v t chc, nhim v, quyn hn ca h thng t chc thi hnh n dn s. Trch nhim ca u ban n hn dn cc cp, tiu chun b nhim thnh vin trong cc c quan thi hnh n d n s...#Php lut#T chc cn b#oanh#283212#Thi hnh#n dn s#Nguyn Quang Min h## 00802000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020060000680030052001280080005001800090 02100185010000500206011001500211015003600226021017000262020001800432020001000450 020001700460039000500477013000700482020002300489#VN11.04927#VN11.04928#VN11.0492 9#27000#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu bi dng l lun chnh tr dnh c ho ng vin mi#Sa cha, b sung theo Vn kin i hi XI ca ng#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2011#^a212tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thi u nhng ni dung c bn v ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh. Trnh by nhng phng hng, ng li cch mng Vit Nam v nhim v ca ngi ng vin #L lun chnh tr#ng vin#Ti liu hc tp#oanh#283213#ng Cng sn Vit Nam ## 00496000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020008000640030016000720070016000880080016001040090 05200120010000500172011001500177020001700192020000900209020001200218039000500230 013000700235#VN11.04931#VN11.04930#Vi?t#D112D#895.92234#^214#Nguyn Mnh Hi#Day dt#Tp truyn ngn#Nguyn Mnh Hi#^aH. ; Lng Sn#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc ngh thut Lng Sn#2011#^a347tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#oanh#283214## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020019000690030004000880070015000920080 00500107009001800112010000500130011001400135020001700149039000500166013000700171 020000900178020000400187#VN11.04932#VN11.04933#40000#Vi?t#H561S#895.9221#^214#N guyn Duy Hn#Hng sc lng qu#Th#Nguyn Duy Hn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011# ^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#oanh#283215#Vit Nam#Th## 00650000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070050000710220004001210080 00500125009001800130010000500148011001500153015002600168020001700194020000900211 02000040022000500110022400500220023500500120025700500150026900500170028403900040 0301013000700305#VN11.04934#VN11.04935#55000#Vi?t#V560X#895.9221008#^214#Vn x un#Th#Giang Bin, Nguyn Th Tuyt Bnh, Hong Chung...#T.6#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a199tr.^b19cm#TTS ghi: CLB Th Mo Kh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Giang Bin#Nguyn Th Tuyt Bnh#Hong Chung#Nguyn c Duy#Nguyn Ton Din#Ho a#283216## 00458000000000265000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820009000578080005000660050014000710020020000850030004001050070 01400109008000600123009001700129010000500146011001700151020000900168039000400177 020000400181013000700185#VN11.04937#VN11.04936#Vn hc hin i#50000#Vi?t#S428 M#895.9221#^214#Nguyn Vn V#Soi mt lc na m#Th#Nguyn Vn V#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a89tr.^b18x19cm#Vit Nam#Hoa#Th#283217## 00550000000000277000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100060 00440820009000508080005000590050017000640020018000810030004000990070054001030080 00600157009001700163010000500180011002800185020000900213039000400222020000400226 005002200230005001300252013000700265#VN11.04938#VN11.04939#Vn hc hin i#Vi?t #T310L#895.9221#^214#Nguyn Thin Sn#Tm li bng mnh#Th#Nguyn Thin Sn, Ng uyn Thanh Song Cm, Phng Khnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a71tr., 3tr. nh mu^b19cm#Vit Nam#Hoa#Th#Nguyn Thanh Song Cm#Phng Khnh#283218## 00795000000000289000450002600110000002000090001104100050002018100060002508200070 00318080005000380020046000430070085000890080006001740090017001800100005001970110 01400202021016800216039000400384020001300388020001500401020000800416005001500424 005002200439005001800461005001900479013000700498#VN11.04940#Gio dc#Vi?t#B100M# 371.91#^214#30 cu hi v gio dc tr khuyt tt hc tp#Phan Minh Tin (ch.b.) , Nguyn Ngc Qunh Anh, Phm Th Qunh Ni, Mai Th Thanh Thu#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2011#^a32tr.^b19cm#Cung cp cc kin thc c bn v khuyt tt hc tp v nhng gi c tnh nh hng cn thit v cch gii quyt cc tnh hung trong gio dc tr khuyt tt hc tp#Hoa#Sch hi p#Tr khuyt tt#Hc tp#Phan Mi nh Tin#Nguyn Ngc Qunh Anh#Phm Th Qunh Ni#Mai Th Thanh Thu#283219## 00406000000000241000450002600110000002000170001104100050002818100070003308200100 00408080005000500050012000550020015000670030004000820070012000860080006000980090 01700104010000500121011001400126020000900140039000400149020000400153013000700157 #VN11.04941#Vn hc hin i#Vi?t#NG558H#895.92214#^214# Qu Dng#Ngi ht do ng#Th# Qu Dng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a72tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#Th#28 3220## 00411000000000241000450002600110000002000170001104100050002818100060003308200090 00398080005000480050015000530020016000680030004000840070015000880080006001030090 01700109010000500126011001400131020000900145039000400154020000400158013000700162 #VN11.04942#Vn hc hin i#Vi?t#H561T#895.9221#^214#Phan Vn Thun#Hng thi gian#Th#Phan Vn Thun#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a78tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#T h#283221## 00456000000000253000450002600110000002000170001104100050002818100060003308200090 00398080005000480050017000530020010000700030004000800070017000840080006001010090 01700107010000500124011001400129015003500143020000900178039000400187020000400191 013000700195#VN11.04943#Vn hc hin i#Vi?t#V431T#895.9221#^214#Vn Trng Nguy n#Vng thc#Th#Vn Trng Nguyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a80tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Trng Tn#Vit Nam#Hoa#Th#283222## 00460000000000265000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810006000510820009000578080005000660050017000710020019000880030004001070070 01700111008000600128009001700134010000500151011001400156020000900170039000400179 020000400183013000700187#VN11.04944#VN11.04945#Vn hc hin i#50000#Vi?t#M126 T#895.9221#^214#Nguyn Vn Trnh#My trng bn tri#Th#Nguyn Vn Trnh#^aHu#^ aNxb. Thun Ho#2011#^a99tr.^b19cm#Vit Nam#Hoa#Th#283223## 00727000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820004000508080005000540050011000590020017000700030018000870290 03200105007001100137008000500148009002000153010000500173011001600178021016400194 020001100358039000400369020000800373012003700381013000700418#VN11.04946#VN11.049 47#Ting Anh#58000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh Vit#Khong 320.0 00 t#English - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^ a1007tr.^b18cm#Gii thiu khong 320000 t thng dng trong ting Anh c dch sang ting Vit, c km ch thch, v d minh ho c th v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Vit#Hoa#T in#The Oxford modern English dictionary#2 83224## 00901000000000313000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820004000508080005000540050011000590020017000700030083000870290 03200170007002300202008000500225009002000230010000500250011001500255021018700270 020001100457015008900468039000400557020000800561013000700569005001100576#VN11.04 948#VN11.04949#Ting Anh#54000#Vi?t#T550#423#^214#Vnh Tng#T in Anh Vit# Khong 277.000 t : Gii thch r rng. Cp nht nhiu t mi. Tin li d tra c u#English - Vietnamese dictionary#Vnh Tng, Thanh Long#^aH.#^aT in Bch kh oa#2011#^a911tr.^b18cm#Gii thiu khong 277000 t thng dng trong ting Anh c dch sang ting Vit, c km theo ch thch, minh ho v cc thnh ng thng dng, c sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Vit#Tn sch ngoi ba: T in Anh - Anh - Vit = English - English - Vietnamese dictionary#Hoa#T i n#283225#Thanh Long## 00689000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820004000508080005000540050011000590020017000700030017000870290 03200104007001100136008000500147009002000152010000500172011001500177021012800192 020001100320039000400331020000800335012003700343013000700380#VN11.04950#VN11.049 51#Ting Anh#30000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh Vit#Khong 35.00 0 t#English - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a 600tr.^b14cm#Gii thiu khong 35000 t ting Anh - ting Vit c ch thch, v d minh ho c th v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#Ting Vit#Hoa#T in#The Oxford modern English dictionary#283226## 00699000000000313000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820004000508080005000540050011000590020017000700030017000870290 03200104007001100136008000500147009002000152010000500172011001500177021009300192 020001100285039000400296020000800300012003700308013000700345004003300352#VN11.04 953#VN11.04952#Ting Anh#30000#Vi?t#T550#423#^214#Khang Vit#T in Anh Vit# Khong 30.000 t#English - Vietnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a600tr.^b14cm#Gii thiu khong 30000 t ting Anh - ting Vit sp x p theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Vit#Hoa#T in#The Oxford modern E nglish dictionary#283227#Ti bn, c chnh sa v b sung## 00612000000000277000450002600110000002600110001102000110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050018000650020019000830030027001020070 02300129008000500152009002000157010000500177011001500182021010900197020000900306 039000400315020000800319013000700327#VN11.04954#VN11.04955#Ting Vit#40000#Vi? t#T550#495.9223#^214#Nguyn Minh Hong#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh ti u hc#Nguyn Minh Hong b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a600tr.^b14cm#Gii t hch cc t, cm t ting Vit c km theo v d minh ho v c sp xp theo b ng ch ci ting Vit#Tiu hc#Hoa#T in#283228## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020019000650030027000840070011001110080 00500122009002000127010000500147011001500152021010900167020001100276015004000287 039000400327020000800331013000700339020000900346#VN11.04956#VN11.04957#25000#Vi ?t#T550#495.9223#^214#Khang Vit#T in ting Vit#Dnh cho hc sinh tiu hc# Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a759tr.^b13cm#Gii thch cc t, cm t ting Vit c km theo v d minh ho v c sp xp theo bng ch ci ting Vit#Ting Vit#u ba sch ghi: Ngn ng hc Vit Nam#Hoa#T in#283229#Tiu hc## 01103000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610050016000660020074000820030015001560070 07400171008000500245009002100250010000500271011001400276021028400290020001000574 01500370058402000080062102000130062903900040064201900090064602000150065502000070 0670005001300677006002000690013000700710005001200717#VL11.02728#VL11.02729#VL11. 02730#VL11.02731#Vi?t#GI-103P#347#^214#Osterhaus, Anja#Gii php thay th s im lng - Bo v ngi t co 10 quc gia chu u#Sch tham kho#Anja Osterhaus, Craig Fagan ; Hong Th Thu Hng dch ; o Th Nga h..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a51tr.^b30cm#Thng qua cuc kho st ti 10 quc gia chu u: Bungary, Cng ho Sc, Extnia... nhm cung cp cho cc nh hoch nh chnh sch c c nhng thng tin thc t trong vn tm ra nhng gii php bo m an ton ch o ngi t co v c ch thc thi php lut bo v ngi t co#Php lut#TT S ghi: Transparency international#Chu u#Ngi t co#Hoa#Dch Anh#Sch tham kh o#Bo v#Fagan, Craig#Hong Th Thu Hng#283230#o Th Nga## 00789000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020008000640070009000720080005000810090 01800086010000500104011001400109021028600123020001800409020000900427039000400436 004001400440020001000454020000800464020000800472013000700480#VL11.02732#VL11.027 33#22000#Vi?t#V303H#390.09597#^214#Tn Vit#Vic h#Tn Vit#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a74tr.^b27cm#Gii thiu kinh nghim trong vic chm lo vic H, th p hng t tin, gn b h hng. Mt s nt v vn ho dng h Vit Nam vn i u hnh vic H, vn dng l nghi, xy dng sa sang nh th h v phn m t ti n, kho cu, dch, tc bin, lp s , bo qun v ph bin gia ph#Vn ho c truyn#Vit Nam#Hoa#In ln th 12#Phong tc#Dng h#Gia ph#283231## 00677000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050009000600020047000690070014001160080 00500130009001800135010000500153011001500158021022500173020001400398039000400412 013000700416#VL11.02734#VL11.02735#VL11.02736#45000#Vi?t#L302V#529#^214#Tn Vi t#Lch vn nin Nhm Thn (2012) - Qu T (2013)#Tn Vit b.s.#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a196tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v lch vn nin nh cch chn ngy - gi tt, m dng ng hnh, h s can chi v lc thp hoa gip. .. Gii thiu chi tit c th ni dung lch vn nin nm Nhm Thn (2012) v Qu T (2013)#Lch vn nin#Hoa#283232## 00753000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020040000660070030001060080005001360090 02000141010000500161011001500166021023000181020000800411020000900419039000400428 019000500432020000600437006001300443013000700456#VV11.17736#VV11.17737#VV11.1773 8#44000#Vi?t#NH556B#355.0091#^214#Nhng b n qun s cha th gii thch#Vi T n Cng s.t., tuyn dch#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a259tr.^b21cm#Trnh by nhng b n v chin tranh, qun i, gin ip, v nhng ci cht huyn b v s mt tch k l... trong lch s qun s th gii m cc nh khoa hc vn cha th tm ra nguyn nhn gii thch cho cc iu b mt #Qun s#Th gii#Hoa #Dch#B n#Vi Tn Cng#283233## 01038000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050011000650020042000760070044001180220 00400162008000500166009002000171010000500191011001500196021039500211020001800606 02000100062402000270063402000090066100500160067000500150068603900040070101300070 0705#VV11.17739#VV11.17740#VV11.17741#26000#Vi?t#NH556T#959.702#^214#L nh S #Nhng trn nh hay trong lch s dn tc#L nh S, Nguyn Minh c, Hong Th Tho#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a154tr.^b21cm#Trnh by din bin cc trn nh tiu biu vi cch nh hay ca qun v dn ta din ra trn chin tr ng sng nc, ven bin ng Bc ca T quc trong tin trnh lch s t th k X n th k XVIII nh trn Bch ng (938, 981, 1288), trn thu chin ng Knh (1077), trn Vn n (1288)... v s lc i nt v cc v tng lnh, ch huy ni ting gn lin vi cc trn nh oanh lit #Lch s trung i#Trn nh#K hng chin chng xm lc#Vit Nam#Nguyn Minh c#Hong Th Tho#Hoa#283234## 00994000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050016000650020042000810070044001230220 00400167008000500171009002000176010000500196011001500201021035100216020001800567 02000100058502000270059502000090062200500150063100500110064603900040065701300070 0661#VV11.17742#VV11.17743#VV11.17744#19000#Vi?t#NH556T#959.702#^214#Nguyn Min h c#Nhng trn nh hay trong lch s dn tc#Nguyn Minh c, Hong Th Tho, L Qu Thi#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a109tr.^b21cm#Trnh by din bin cc trn nh tiu biu vi cch nh hay ca qun v dn ta trong tin trnh lch s t th k XI n th k XIII nh trn nh trn chin trng sng nc N h Nguyt (1077), trn Bnh L Nguyn (1258), trn ng B u (1258)... v s l c i nt v cc v tng lnh, ch huy ni ting gn lin vi cc trn nh o anh lit #Lch s trung i#Trn nh#Khng chin chng xm lc#Vit Nam#Hon g Th Tho#L Qu Thi#Hoa#283235## 01010000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020042000650070056001070220004001630080 00500167009002000172010000500192011001500197021033200212020001800544020001000562 02000270057202000090059900500110060800500160061903900040063500500150063900500110 0654013000700665#VV11.17745#VV11.17747#VV11.17746#22000#Vi?t#NH556T#959.702#^21 4#Nhng trn nh hay trong lch s dn tc#L nh S, Nguyn Minh c, Hong T h Tho, L Qu Thi#T.3#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a130tr.^b21cm#Trnh by d in bin cc trn nh tiu biu vi cch nh hay ca qun v dn ta trong tin trnh lch s t th k XV n th k XVIII nh: trn Tt ng - Chc ng (142 6), trn h thnh Xng Giang (1427), trn Chi Lng (1427)... v s lc i nt v cc v tng lnh, ch huy ni ting gn lin vi cc trn nh oanh lit #Lch s trung i#Trn nh#Khng chin chng xm lc#Vit Nam#L nh S#Nguy n Minh c#Hoa#Hong Th Tho#L Qu Thi#283236## 00791000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050010000680020031000780030014001090070 01000123008000500133009002000138010000500158011001500163021027600178020001700454 020000900471039000400480020001000484013000700494#VV11.17748#VV11.17749#VV11.1775 0#41000#Vi?t#NG558M#895.922803#^214#T Phng#Ngi m anh hng lng Ph Hi#T p truyn k#T Phng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a237tr.^b21cm#Gm nhiu tru yn k xoay quanh ti chin tranh v hu chin tranh, nhm phn nh cuc sng chin u v ca ngi nhng phm cht cao p ca con ngi trong nhng th thc h khc lit nht; c bit ghi li s mt mt, nhng hy sinh thm lng ca cc b m Vit Nam anh hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn k#283237## 01107000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580020035000650070066001000080005001660090 02000171010000500191011001500196021033500211020001700546020000900563039000400572 02000130057601200250058902000230061402000190063700500150065600500150067100500170 0686005001700703005001800720013000700738#VV11.17751#VV11.17753#VV11.17752#Vi?t#H 428#959.7032#^214#31000#Hi p v cuc khi ngha Bc Sn#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), Phan Ngc Don, Giang Tuyt Minh...#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a1 66tr.^b21cm#Trnh by di dng hi - p v hon cnh lch s, din bin cuc k hi ngha Bc Sn bt dit ngy 27/9/1940 di s lnh o ti ba ca ng b ng Cng sn ng Dng chu Bc Sn - tnh Lng Sn tr thnh im son trong lch s dn tc v cch mng nc ta v ngha lch s, bi hc kinh nghim rt ra t cuc khi ngha ny#Lch s hin i#Vit Nam#Hoa#Sch hi p#T sch L ch s Vit Nam#Khng chin chng Php#Khi ngha Bc Sn#ng Vit Thu#Phan Ng c Don#Giang Tuyt Minh#Nguyn Minh Thu#Nguyn Trung Minh#283238## 00922000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580020033000650070081000980080005001790090 02000184010000500204011001500209021016900224020001700393020000900410039000400419 02000130042301200250043602000230046102000170048400500150050100500150051600500170 0531005001700548013000700565#VV11.17754#VV11.17755#VV11.17756#Vi?t#H428#959.703 2#^214#42000#Hi p v cuc khi ngha Ba T#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), Pha n Ngc Don, Nguyn Minh Thu, Giang Tuyt Minh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a 219tr.^b21cm#Trnh by di dng hi - p v hon cnh lch s, din bin cuc khi ngha Ba T ngy 11/3/1945 v ngha lch s, bi hc kinh nghim rt ra t cuc khi ngha ny#Lch s hin i#Vit Nam#Hoa#Sch hi p#T sch Lch s Vit Nam#Khng chin chng Php#Khi ngha Ba T#ng Vit Thu#Phan Ngc Don# Nguyn Minh Thu#Giang Tuyt Minh#283239## 00961000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580020036000650070081001010080005001820090 02000187010000500207011001500212021020400227020001700431020000900448020002000457 03900040047702000130048101200250049402000210051900500150054000500150055500500170 0570005001700587013000700604#VV11.17757#VV11.17759#VV11.17758#Vi?t#H428#959.704 2#^214#37000#Hi p v cuc khi ngha Tr Bng#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), Phan Ngc Don, Nguyn Minh Thu, Giang Tuyt Minh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011 #^a203tr.^b21cm#Trnh by di dng hi - p v hon cnh lch s, din bin cu c khi ngha Tr Bng - Qung Ngi ngy 28/08/1959, nguyn nhn, ngha lch s v bi hc kinh nghim rt ra t cuc khi ngha Tr Bng#Lch s hin i#Vi t Nam#Khi ngha Tr Bng#Hoa#Sch hi p#T sch Lch s Vit Nam#Khng chin chng M#ng Vit Thu#Phan Ngc Don#Nguyn Minh Thu#Giang Tuyt Minh#283240# # 00984000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580020034000650070081000990080005001800090 02000185010000500205011001500210021022900225020001700454020000900471039000400480 02000130048401200250049702000230052202000180054500500150056300500150057800500170 0593005001700610013000700627#VV11.17760#VV11.17762#VV11.17761#Vi?t#H428#959.703 2#^214#55000#Hi p v cuc khi ngha Nam K#B.s.: ng Vit Thu (ch.b.), Ph an Ngc Don, Giang Tuyt Minh, Nguyn Minh Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^ a254tr.^b21cm#Trnh by di dng hi - p v hon cnh lch s, din bin cuc khi ngha Nam K bt dit ngy 23/11/1940, cng vi s lnh o ti ba ca n g, ngha lch s, bi hc kinh nghim trong lch s dn tc v cch mng nc ta#Lch s hin i#Vit Nam#Hoa#Sch hi p#T sch Lch s Vit Nam#Khng chi n chng Php#Khi ngha Nam k#ng Vit Thu#Phan Ngc Don#Giang Tuyt Minh#N guyn Minh Thu#283241## 00629000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560140007000610050009000680020024000770030008001010070 00900109008000500118009002000123010000500143011001500148021013100163020001700294 020000900311039000400320020000800324013000700332#VV11.17763#VV11.17765#VV11.1776 4#Vi?t#TR400C#895.922803#^214#39000#Anh Ngc#Tr chuyn vi ma xun#Tu bt#An h Ngc#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a229tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vit ghi li nhng cm xc ca tc gi v cuc sng, x hi, con ngi, cnh vt, cy c, thi gian, m nhc...#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Tu bt#283242## 00491000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550140007000600050012000670020012000790030016000910070 01200107008000500119009002000124010000500144011001500149020001700164020000900181 039000400190020001200194013000700206#VV11.17767#VV11.17766#VV11.17768#Vi?t#NH460 N#895.92234#^214#30000#Thi Vn n#Nh ngy y#Tp truyn ngn#Thi Vn n#^aH. #^aQun i nhn dn#2011#^a165tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn ng n#283243## 00502000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580050016000650020017000810030016000980070 01600114008000500130009002000135010000500155011001500160020001700175020000900192 039000400201020001200205013000700217#VV11.17769#VV11.17771#VV11.17770#Vi?t#X107 #895.9223#^214#34000#Nguyn Thu Trn#Xanh du dng#Tp truyn ngn#Nguyn Th u Trn#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a198tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Ho a#Truyn ngn#283244## 00752000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020018000780030010000960070 01300106008000500119009002000124010000500144011001500149021021600164020001700380 020000900397039000400406020001000410020002300420013000700443#VV11.17772#VV11.177 74#VV11.17773#44000#Vi?t#T306S#959.7041#^214#L Hoi Thao#Ting sm ng 5#Tru yn k#L Hoi Thao#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a262tr.^b21cm#Ghi chp li nh ng dng hi c v cc trn nh in hnh, nhng chin cng hin hch ca cc c hin s nh mn trn ng 5 v cc vng ph cn, nhm nh ph giao thng, ch n ng tin qun hoc cn qut ca ch#Lch s hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn k #Khng chin chng Php#283245## 00721000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020027000770070015001040080 00500119009002000124010000500144011001500149021018500164020000800349020000900357 039000400366020001700370020000900387020001600396013000700412#VV11.17775#VV11.177 77#VV11.17776#48000#Vi?t#V308N#959.7#^214#ng Vit Thu#Vit Nam t c, ngi xa#ng Vit Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a286tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vit v con ngi, a danh v cc s kin lch s ca Vit Nam qua nhiu gi ai on thng trm ca lch s t nh nc Vn Xun n nc Vit Nam c lp, t hng nht#Lch s#Vit Nam#Hoa#Nhn vt lch s#a danh#S kin lch s#283246# # 00849000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020047000860070 01300133008000500146009002000151010000500171011001500176021027900191020000800470 02000090047803900040048702000080049102000060049902000070050502000040051201300070 0516#VV11.17778#VV11.17779#VV11.17781#VV11.17780#46000#Vi?t#T310H#959.7#^214#L Thi Dng#Tm hiu mt s chiu ch cc i vua Vit Nam#L Thi Dng#^aH.#^aQu n i nhn dn#2011#^a255tr.^b21cm#Gii thiu mt s chiu ch do cc v hong , qun vng trong lch s Vit Nam ban b v cc din bin xy ra xung quanh vic ban b cc chiu ch nh: chiu di ca L Thi T, chiu nh dp h Nng ca L Thi Tng, chiu lnh gia n cho t nhn ca L Thnh Tng...#Lch s#Vit Nam#Hoa#Vn bn#Chiu#Ch d#Vua#283247## 00730000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020058000780070016001360080 00500152009002000157010000500177011001500182021017500197020001300372039000400385 020000900389020001800398020001700416013000700433#VV11.17783#VV11.17784#VV11.1778 2#31000#Vi?t#Y600H#616.1#^214#Quch Tun Vinh#Y hc thng thc iu tr v ch m sc bnh tng huyt p#Quch Tun Vinh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a183tr.^ b21cm#Trnh by mt s kin thc cn thit v bnh tng huyt p. Hng dn cch iu tr tng huyt p ti gia nh v phng php luyn tp, phng chng tng huyt p bng ng y#Cao huyt p#Hoa#iu tr#Chm sc sc kho#Sch thng th c#283248## 00789000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020059000780070016001370080 00500153009002000158010000500178011001500183021023500198020001100433039000400444 020000900448020001800457020001700475013000700492#VV11.17785#VV11.17787#VV11.1778 6#40000#Vi?t#Y600H#616.4#^214#Quch Tun Vinh#Y hc thng thc iu tr v ch m sc bnh i tho ng#Quch Tun Vinh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a227tr. ^b21cm#Trnh by mt s kin thc cn thit v bnh tiu ng di gc y hc hin i v y hc c truyn. Bnh i tho ng v ph n. Cc triu chng, ng uyn nhn v phng php iu tr, chm sc ... i vi ngi mc bnh tiu n g#Tiu ng#Hoa#iu tr#Chm sc sc kho#Sch thng thc#283249## 00839000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020026000610070032000870080005001190090 02000124010000500144011001500149021030800164020000800472039000400480019000500484 020000900489006001100498006001000509006001100519013000700530#VV11.17789#VV11.177 88#VV11.17790#42000#Vi?t#NH556C#355#^214#Nhng ci nht v qun s#S.t., tuyn dch: Ngc Khanh...#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a250tr.^b21cm#Gii thiu nhn g loi v kh trang b ni ting trn th gii, t nhng loi s khai, n gin nht cho n nhng loi ti tn, hin i nht v nht v nhng phng tin tc chin, nht v ng dng trong lnh vc qun s, qun nhn, qun chng, binh chn g, bin ch, qun hm v nht v tc phm qun s...#Qun s#Hoa#Dch#Tri thc#N gc Khanh#Tn Cng#Thu Trang#283250## 01265000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020122000640070066001860080005002520090 02000257010000500277011001500282021042200297020000900719015002900728020000900757 03900040076602000080077002000080077802000080078602000160079400500190081000500150 0829005001300844005001400857005001300871013000700884#VV11.17791#VV11.17793#VV11. 17792#26000#Vi?t#N122C#355.007#^214#Nng cao cht lng to ngun o to thc s, tin s cc ngnh khoa hc x hi nhn vn qun s trong qun i hin nay#B .s.: Nguyn Phng ng (ch.b.), Bi Ngc Qunh, Li Ngc Hi...#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a150tr.^b21cm#Trnh by c s l lun v thc tin v vic nng cao cht lng to ngun o to thc s, tin s cc ngnh khoa hc x hi nhn vn qun s trong qun i hin nay. D bo nhng yu t tc ng v xc nh c c yu cu c bn cng nh xut mt s gii php ch yu nhm nng cao cht l ng, hiu qu cng tc to ngun o to thc s, tin s cc ngnh khoa hc x hi nhn vn qun s p ng nhu cu tnh hnh mi#Qun i#TTS ghi: Hc vin Chnh tr#Vit Nam#Hoa#o to#Thc s#Tin s#Khoa hc x hi#Nguyn Phng n g#Bi Ngc Qunh#Li Ngc Hi#Trn Ngc Tu#Phm Vn Sn#283251## 00828000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050017000780020041000950070 04600136008000500182009002000187010000500207011001500212021019700227020001600424 02000090044003900040044902000090045302000110046200500160047301300070048902000060 0496#VV11.17794#VV11.17797#VV11.17796#VV11.17795#44000#Vi?t#V308N#327.597059#^2 14#Nguyn Vn Thin#Vit Nam trong tin trnh hi nhp ASEAN#S.t., b.s.: Nguyn Vn Thin, Nguyn Cng Hi#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a263tr.^b21cm#Trnh b y qu trnh hnh thnh v pht trin ca ASEAN. Khi qut chng ng hn 15 nm Vit Nam gia nhp t chc ASEAN t nm 1995 n nay v s lc mi quan h ASEA N vi cc nc trn th gii#Quan h quc t#Vit Nam#Hoa#Hi nhp#Pht trin#Ng uyn Cng Hi#283252#ASEAN## 01032000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020079000690030017001480070013001650080 00500178009002000183010000500203011001500208021038800223020000900611039000400620 02000170062402000170064102000130065802000100067101300070068102000090068802000090 0697#VV11.17798#VV11.17799#40000#Vi?t#B452D#355.309597#^214#Phm nh #Bi d ng nng lc cng tc ca i ng cn b chnh tr cp phn i hin nay#Sch ch uyn kho#Phm nh #^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a234tr.^b21cm#Trnh by nh ng vn c bn v nng lc cng tc v bi dng nng lc cng tc ca i ng cn b chnh tr cp phn i. nh gi ng thc trng, ch r nguyn nhn, r t ra mt s kinh nghim cng nh xc nh cc phng hng, yu cu v xut mt s gii php c bn bi dng nng lc cng tc ca i ng cn b chnh tr cp phn i trong qun i nhn dn Vit Nam hin nay#Vit Nam#Hoa#Sch chuyn kho#Cn b chnh tr#Cp phn i#Bi dng#283253#Cng tc#Nng lc## 00917000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020059000670070060001260080005001860090 02000191010000500211011001500216021016500231020001500396015004800411020000900459 03900040046802000070047202000090047900500120048800500150050000500140051500500160 0529005001500545013000700560#VV11.17800#VV11.17802#VV11.17801#28000#Vi?t#U523T# 355.109597#^214#Uy tn ca chnh tr vin trong qun i nhn dn Vit Nam#B.s.: Mnh Tn (ch.b.), inh Hng Tun, Phm Xun Ho...#^aH.#^aQun i nhn dn# 2011#^a166tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v thc tin v uy tn ca ch nh tr vin. Mt s yu cu v cc gii php nng cao uy tn ca chnh tr vin trong qun i hin nay#Chnh tr vin#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Nhn vn Qun s#Vit Nam#Hoa#Uy tn#Qun i# Mnh Tn#inh Hng Tun#Phm Xun Ho#Ho ng Vn Thanh#Hong Th Hoi#283254## 00860000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020035000610070040000960220004001360080 00500140009002000145010000500165011001500170012006000185005001300245005001200258 00500100027000500160028000500150029602101200031102000090043102000190044002000200 0459020000800479039000400487013000700491#VV11.17803#VV11.17805#VV11.17804#40000 #Vi?t#NH556T#170#^214#Nhng tm gng bnh d m cao qu#L Quang Hi, L Phi H ng, Ngc Hun...#T.4#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a238tr.^b21cm#T sch "Hc t p v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#L Quang Hi#L Phi Hng#Ngc Hun #Trng Vn nh#M Quang Thng#Gii thiu mt s tm gng ngi tt vic tt v i nhng hnh ng, cng hin hy sinh ca h v x hi, v cng ng...#Vit Nam #Ngi tt vic tt#in hnh tin tin#o c#Hoa#283255## 00858000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020035000610070041000960220004001370080 00500141009002000146010000500166011001500171012006000186005000800246005001700254 00500110027100500140028200500130029602101200030902000090042902000190043802000200 0457020000800477039000400485013000700489#VV11.17806#VV11.17807#VV11.17808#37000 #Vi?t#NH556T#170#^214#Nhng tm gng bnh d m cao qu#Lan Anh, Hong nh Th nh, L ng H...#T.5#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a217tr.^b21cm#T sch "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#Lan Anh#Hong nh Thnh#L ng H#H Kin Giang#Hong Nghip#Gii thiu mt s tm gng ngi tt vic tt vi nhng hnh ng, cng hin hy sinh ca h v x hi, v cng ng...#Vit Nam#N gi tt vic tt#in hnh tin tin#o c#Hoa#283256## 00491000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050014000650020010000790030016000890070 01400105008000500119009002000124010000500144011001500149020001700164020000900181 039000400190020001200194013000700206#VN11.04959#VN11.04958#VN11.04960#46000#Vi? t#451C#895.9223#^214#Dng Duy Ng#c chiu#Tp truyn ngn#Dng Duy Ng#^aH. #^aQun i nhn dn#2011#^a327tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn ng n#283257## 00518000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050016000660020027000820030021001090070 01600130008000500146009002000151010000500171011001500176020001700191020000900208 039000400217020001200221013000700233#VN11.04961#VN11.04963#VN11.04962#21000#Vi? t#QU100T#895.9223#^214#Nguyn Th Hng#Qu ti cha thy bao gi!#Tp truyn ng n ngn#Nguyn Th Hng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a150tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#283258## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020018000680030013000860070012000990080 00500111009002000116010000500136011001500141021022900156020001700385020000900402 039000400411020001200415020000300427013000700430#VN11.04965#VN11.04964#34000#Vi ?t#K600U#895.922803#^214#Thun Thng#K c v nim tin#Truyn v k#Thun Thng# ^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a238tr.^b19cm#Gm cc truyn ngn v k ghi li k c v nhng ngi lnh trong 2 cuc khng chin u tranh anh dng v hy si nh, cng nhng tm gng qun mnh v t quc v nhn dn trong thi k hin nay ca cc n v b i v c nhn#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#K#2 83259## 00469000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050010000660020011000760030016000870070 01000103008000500113009002000118010000500138011001500143013000700158020001700165 020000900182020001200191#VN11.04966#VN11.04967#VN11.04968#32000#Vi?t#K200#895. 92234#^214#Thanh Qu#K o ng#Tp truyn ngn#Thanh Qu#^aH.#^aQun i nhn d n#2011#^a229tr.^b19cm#283260#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00802000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020017000650030011000820070047000930080 00500140009002000145010000500165011001500170005001600185005000900201005001700210 00500170022700500150024401300070025902000170026602000090028302000120029202000030 0304021013800307039000700445#VN11.04969#VN11.04970#VN11.04971#42000#Vi?t#N557M# 895.9223#^214#Nc mt ngy v#Truyn, k#Nguyn Tin Hi, Thu Trn, Nguyn Quc Vit...#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a297tr.^b19cm#Nguyn Tin Hi#Thu Trn#N guyn Quc Vit#Nguyn Xun nh#Bi Giang Long#283261#Vn hc hin i#Vit Nam #Truyn ngn#K#Ghi li nhng cm xc, suy ngh v nhng cu chuyn bnh d tron g cuc sng, nhng con ngi trng thnh t trong bom n chin tranh#T.Dung ## 00697000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030011000720070036000830080005001190090 02000124010000500144011001500149005001300164005000700177005001100184005001700195 00500160021201300070022802000170023502000090025202000120026102000030027302100760 0276039000700352#VN11.04972#VN11.04973#35000#Vi?t#B305V#895.9223#^214#Bin vn bnh yn#Truyn, k#Cao Duy Tho, Vn H, Phng Tr...#^aH.#^aQun i nhn dn #2011#^a249tr.^b19cm#Cao Duy Tho#Vn H#Phng Tr#Hunh Thch Tho#Nguyn Tin Hi#283262#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#Ghi li nhng cm xc, suy ngh v nhng cu chuyn bnh d trong cuc sng#T.Dung## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050008000560020013000640030007000770070008000840080 00500092009002000097010000500117011001500122013000700137021018900144020001700333 020000900350020000700359039000700366#VN11.04974#VN11.04975#32000#Vi?t#B254C#895 .922803#^214#Cao Nm#Bn ca sng#Bt k#Cao Nm#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^ a229tr.^b19cm#283263#Ghi li nhng cm xc, suy ngh v nhng chuyn tc gi gp trong cuc sng nhiu vng t khc nhau, c bit l thnh ph Hi Phng v mt s thnh ph khc nh Thi Bnh, Bc Cn...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#T.Dung## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020009000700030016000790070015000950080 00500110009002000115010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179 020001200188039000700200#VN11.04976#VN11.04977#31000#Vi?t#G419L#895.92234#^214# Nguyn Lm Cc#Gc lch#Tp truyn ngn#Nguyn Lm Cc#^aH.#^aQun i nhn dn# 2011#^a217tr.^b19cm#283264#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Dung## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020017000730030004000900070017000940080 00500111009002000116010000500136011001500141013000700156020001700163020000900180 020000400189039000700193#VN11.04978#VN11.04979#16000#Vi?t#KH455#895.92214#^214 #Nguyn nh Vinh#Khng vi thu#Th#Nguyn nh Vinh#^aH.#^aQun i nhn dn #2011#^a114tr.^b19cm#283265#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung## 01000000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020041000670070039001080220004001470080 00500151009002000156010000500176011001500181012002800196006001100224006000900235 013000700244019000500251021041100256020000900667020000300676039000700679#VN11.04 980#VN11.04982#VN11.04981#39000#Vi?t#QU121#335.00973#^214#Qun i M - Nhng b mt bn cha bit#S.t., tuyn dch: Ngc Khanh, Thanh H#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a250tr.^b19cm#Tm hiu qun s nc ngoi#Ngc Khanh#Thanh H#283 266#Dch#Gii thiu v nn qun s ca M, v Lu Nm gc, trung tm ch huy qu n s, s Ch huy ngm trong lng ni Cheyenne, cn c Guam - Trung tm qun s c a M chu , trung tm v tr M... Nghin cu nhng vn trong qun i M nh quyn ch huy qun i ca Tng thng M, phng thc truyn t mnh lnh tc chin, v sao lc qun M khng c Tng t lnh, ai l ch huy cao nht tron g cc qun chng...#Qun i#M#T.Dung## 00936000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020028000600070031000880220004001190080 00500123009002000128010000500148011001500153012002800168006001400196013000700210 019000500217021039200222020000800614020000500622039000700627#VN11.04983#VN11.049 85#VN11.04984#47000#Vi?t#N110N#355#^214#NATO - Nhng b mt qun s#Trn Bch H u s.t., tuyn dch#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a255tr.^b19cm#Tm hiu qu n s nc ngoi#Trn Bch Hu#283267#Dch#Gii thiu v nn qun s ca NATO, h c vin Qun s NATO, trng hu cn c, n v c chng NATO, xe tng hin i nht ca cc nc thnh vin NATO, my bay chin u Mirage-2000 ca Php... N ghin cu nhng vn trong NATO nh NATO gm nhng c quan iu hnh chnh no , hng pht trin ca NATO trong tng lai, t chc v hot ng ca B t lnh lin hp NATO trong thi chin...#Qun s#NATO#T.Dung## 00998000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020042000670070036001090220004001450080 00500149009002000154010000500174011001500179012002800194006000700222006001000229 013000700239019000500246021041300251020000900664020000400673039000700677#VN11.04 986#VN11.04987#VN11.04988#41000#Vi?t#QU121#355.00947#^214#Qun i Nga - Nhng b mt bn cha bit#S.t., tuyn dch: L Huy, Mai Hng#T.1#^aH.#^aQun i nh n dn#2011#^a262tr.^b19cm#Tm hiu qun s nc ngoi#L Huy#Mai Hng#283268#D ch#Gii thiu v nn qun s ca Nga: B Quc phng, hc vin Qun s cao cp, trng gin ip c bit, trung tm o to phi hnh gia Gagarin, cn c phng tu v tr Baikonur... Nghin cu nhng vn trong qun i Nga nh quyn ca Tng thng Nga trong qun i v chin tranh, quyn lc ca B trng Quc phng Nga, phng thc truyn t mnh lnh tc chin, h thng phng th tn la qu c gia ca Nga...#Qun i#Nga#T.Dung## 00908000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380050009000430020043000520070026000950080005001210090023001260100 00500149011001500154005001600169013000700185020001800192020000500210020000900215 020000900224039000700233015004200240021033600282#VL11.02741#126000#Vi?t#K600T#6 29.222#^214#V Ngha#K thut o trong ng c t trong v t#V Ngha, Trn Q uang Vinh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a278tr.^b27cm#Trn Quang Vinh#283269 #ng c t trong# t#K thut#o lng#T.Dung#TTS ghi: Trng i hc Bch k hoa H Ni#Gii thiu qu trnh o lng trong k thut sn xut t ng ho v ng c t trong. Trnh by v k thut o p sut, o nhit , o s vng qua y, mmen v cng sut, o khi lng, o lu lng ca dng chy, xc nh cc t nh cht ca nhin liu, phn tch kh, thit b ch th v k thut o quang h c ng c t trong v t## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050014000750020036000890070 04200125008000500167009002300172010000500195011001500200005001200215005001400227 01300070024102102960024802000070054402000070055102000090055803900070056702000130 0574#VL11.02737#VL11.02738#VL11.02739#VL11.02740#126000#Vi?t#TH308B#671.3#^214# Phm Vn Ngh#Thit b dp to hnh my p c kh#Phm Vn Ngh, Vn Phc, L Trung Kin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a275tr.^b27cm# Vn Phc#L Trung Kin#283270#Trnh by v cc chng loi thit b chnh thc hin cc nguyn cn g cng ngh ca qu trnh gia cng p lc nh: cc my p trc khuu vi lc dan h ngha n 4000 tn, cc my chuyn dng dp tm v dp khi trng thi ngui v nng, cc my kiu vt, cc my kiu quay v cc my dp t ng#C kh#My p#Thit b#T.Dung#Dp to hnh## 00779000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020028000520070012000800220004000920080005000960090 02300101010000500124011001500129020001900144020000900163013000700172005001200179 021031500191039000700506#VV11.17809#12600#Vi?t#K600T#629.8#^214#Bi Qu Lc#K thut iu khin t ng#Bi Qu Lc#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a323t r.^b24cm#iu khin t ng#K thut#283271#Bi Qu Lc#Gii thiu v k thut iu khin t ng, cc phn t h c hc, cc phn t in - cht lng - nhit. Phn tch qu trnh bin i nng lng, bin i chuyn ng, truyn nng lng , biu din h v tuyn tnh ho hm phi tuyn. Trnh by v m hnh ton hc v biu din h bng phng trnh vi phn trng thi#T.Dung## 00756000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020028000520070012000800220004000920080005000960090 02300101010000500124011001500129013000700144020001900151020000900170005001200179 021029200191039000700483#VV11.17810#12600#Vi?t#K600T#629.8#^214#Bi Qu Lc#K thut iu khin t ng#Bi Qu Lc#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a336t r.^b24cm#283272#iu khin t ng#K thut#Bi Qu Lc#Phn tch phng php nh gi n nh ca h iu kin t ng. Trnh by phng php phc ho qu o nghim v nh gi n nh ca h thng qua qu o nghim. Gii thiu cc phn g php thit k h iu khin phn hi, phng php b tch cc v th ng, i u khin s v vi iu khin#T.Dung## 00749000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050013000720020018000850070 01300103008000500116009002300121010000500144011001500149013000700164021026800171 020001800439020000700457039000700464#VV11.17811#VV11.17812#VV11.17814#VV11.17813 #145000#Vi?t#V124L#665#^214#inh Vn Kha#Vt liu bi trn#inh Vn Kha#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2011#^a382tr.^b24cm#283273#Gii thiu khi qut v ma st h c, k thut ma st v qu trnh sn xut du bi trn gc du m. Trnh by v cc loi vt liu bi trn: du, cht lng thu lc, cht lng gia cng kim loi , m bi trn, bi trn rn, bi trn kh, ph gia v du bi trn tng hp#Vt liu bi trn#Ma st#T.Dung## 00717000000000253000450004100050000018100060000508200040001180800050001500500140 00200020028000340290026000620070014000880080018001020090023001200100005001430110 01500148015005700163013000700220021019900227020001100426020000800437020001100445 039000700456#Vi?t#T550V#499#^214#on Vn Phc#T vng cc phng ng #Lexiq ue des dialectes d#on Vn Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011 #^a167tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Vin Vin ng Bc C#283274# Trnh by khi qut v cc phng ng , cc vng ting ni, c im ng m cc phng ng v nhng khc bit v t vng ca cc vng. So snh s ging v khc nhau gia cc phng ng #Ting #T vng#Phng ng#T.Dung## 01000000000000313000450004100050000018100070000508200080001280800050002000500180 00250020045000430030020000880290041001080070018001490080005001670090049001720100 00500221011001500226012004400241013000700285021031300292020000800605020000900613 020001000622020000900632020000900641020001700650020001200667039000700679#Vi?t#KH 108S#959.702#^214#Nguyn Vn Nguyn#Kho st gim nh nin i thc bn vn bia #Question de mthode#La datation des inscriptions du Vit-Nam#Nguyn Vn Nguyn# ^aH.#^aVin Cao hc thc hnh ; Vin Vin ng Bc C#2007#^a378tr.^b24cm#T sc h Vit Nam - X. Vin Vin ng Bc C#283275#Nu thc trng vn thc bn ngu to nin i v nhng th thut ngu to nin i trong thc vn bia. Gii thi u v hai ngun sn sinh v cc mu ch nin hiu ngu to cng vic gim nh ni n i i vi thc bn ngu to nin i. Thao tc x l, kt qu gim nh v thc hnh gim nh nin i thc bn#Vn bia#Nin i#Gim nh#Kho st#Vit N am#Thc bn vn bia#Ch Hn Nm#T.Dung## 00986000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050019000360020061000550030028001160290055001440070019001990080005002180090 09400223010000500317011001500322012004700337013000700384021022300391020000800614 020000700622020001000629020000900639020000900648020000800657039000700665#VV11.17 815#Vi?t#V115B#959.7026#^214#Phm Th Thu Vinh#Vn bia thi L x Kinh Bc v s phn nh sinh hot lng x#Reflections of village life#The Stelae of the Kinh Bc region during the L period#Phm Th Thu Vinh#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vi n Cao hc thc hnh; Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc C#2003#^a695 tr.^b24cm#T sch Vit Nam - XIII. Vin Vin ng Bc C#283276#Nghin cu s ph n b vn bia thi L x Kinh Bc, qu trnh to tc vn bn v trang tr hoa v n trn vn bia, mt s vn sinh hot lng x c phn nh qua vn bia thi n y. Gii thiu hnh nh mt s vn bia thi L#Vn bia#Nh L#Sinh hot#Min Bc #Vit Nam#Lng x#T.Dung## 00685000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220004001610080005001650090007001700100005001770110020001820150 08100202020000800283020000900291020000900300039000700309021012000316013000700436 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.5#^aH.#^aKnxb#2005#^aIII, 995tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm. Vi n Vin ng Bc c. Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#T.Dung#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 4001 n bn th 50 00 km theo cc thng tin quan trng#283277## 00686000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220004001610080005001650090007001700100005001770110021001820150 08100203020000800284020000900292020000900301039000700310021012000317013000700437 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.6#^aH.#^aKnxb#2005#^aIII, 1011tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm. V in Vin ng Bc c. Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#T.Dung#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 5001 n bn th 6 000 km theo cc thng tin quan trng#283278## 00685000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220004001610080005001650090007001700100005001770110020001820150 08100202020000800283020000900291020000900300039000700309021012000316013000700436 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.7#^aH.#^aKnxb#2005#^aIII, 998tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm. Vi n Vin ng Bc c. Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#T.Dung#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 6001 n bn th 70 00 km theo cc thng tin quan trng#283279## 00685000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220004001610080005001650090007001700100005001770110020001820150 08100202020000800283020000900291020000900300039000700309021012000316013000700436 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.8#^aH.#^aKnxb#2005#^aIII, 996tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm. Vi n Vin ng Bc c. Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#T.Dung#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 7001 n bn th 80 00 km theo cc thng tin quan trng#283280## 00686000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220004001610080005001650090007001700100005001770110021001820150 08100203020000800284020000900292020000900301039000700310021012000317013000700437 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.9#^aH.#^aKnxb#2005#^aIII, 1000tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm. V in Vin ng Bc c. Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#T.Dung#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 9001 n bn th 9 000 km theo cc thng tin quan trng#283281## 00687000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220005001610080005001660090007001710100005001780110020001830150 08100203020000800284020000900292020000900301039000700310013000700317021012100324 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.10#^aH.#^aKnxb#2005#^aIII, 992tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm. V in Vin ng Bc c. Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#T.Dung#28 3282#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 9001 n b n th 10000 km theo cc thng tin quan trng## 00849000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050013000720020016000850070 01300101008000500114009001900119010000500138011001500143013000700158021034400165 020001400509020001300523020001600536039000700552#VL11.02742#VL11.02743#VL11.0274 5#VL11.02744#105000#Vi?t#C460H#532#^214#Hong B Ch#C hc cht lu#Hong B C h#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a383tr.^b27cm#283283#Trnh by v thu tnh v ng lc hc dng cht lu nh: nhng tnh cht c bn ca cht lu, cc phng trnh c bn dng mt chiu, chuyn ng tng i ca cht lu, dng chy lu t hc qua ng v knh, ng dng cc phng trnh c bn cho cht lng v cho tnh ton dng cht kh, dng cht lu hon thin trong mt phng v khng gian...#Th u tnh hc#ng lc hc#C hc cht lu#T.Dung## 00657000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050008000710020024000790070 00800103008000500111009001900116010000500135011001500140013000700155021014200162 020001400304020001000318020000900328020001100337039000700348#VL11.02747#VL11.027 46#VL11.02748#VL11.02749#68500#Vi?t#C455N#661#^214# Bnh#Cng ngh axit sunfu ric# Bnh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a187tr.^b27cm#283284#Gii thiu khi q ut v axit sunfuric. Trnh by quy trnh ch to kh anhydrit sunfur SO2, sn xut axit sunfuric theo phng php tip xc#Axit sunfuric#Cng ngh#Sn xut#Gi o trnh#T.Dung## 00920000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050016000710020040000870070 03200127008000500159009001900164010000500183011001500188005001500203013000700218 02103020022502000180052702000110054502000090055602000110056502000110057603900070 0587#VV11.17816#VV11.17817#VV11.17819#VV11.17818#68500#Vi?t#K304T#005#^214#Thc Bnh Cng#Kim th v m bo cht lng phn mm#Thc Bnh Cng, Nguyn c Mn#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a229tr.^b24cm#Nguyn c Mn#283285#Gii thiu nhng kin thc v k nng v vic kim th phn mm, cc cng on, cc loi, cng c, xy dng ti liu, d liu kim th. Hng dn cch xy quy trnh m b o cht lng phn mm. Gii thiu tng qut v h thng qun l cht lng, ngu yn tc, k thut... m bo cht lng phn mm#Phn mm my tnh#Th nghim #Kim tra#Cht lng#Gio trnh#T.Dung## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020027000650030017000920290020001090070 01900129004002900148008001000177009001800187010000500205011001500210013000700225 021022700232020000900459020000900468020001800477020001700495039000700512#VL11.02 750#VL11.02751#58000#Vi?t#V300K#579.3#^214#Cao Ngc Dip#Vi khun ni sinh thc vt#Sch chuyn kho#Endophytic bacteria#Cao Ngc Dip b.s.#Ti bn ln th 1 c b sung#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a192tr.^b27cm#283286#Trnh by khi qut v cc nhm vi khun ni sinh, s xm nhp v ni sinh trong m thc vt c a vi khun ni sinh. Gii thiu mt s c tnh ca vi khun ni sinh. Phng ph p v kt qu nghin cu vi khun ni sinh thc vt#Vi khun#Thc vt#Vi khun n i sinh#Sch chuyn kho#T.Dung## 00611000000000205000450004100050000018100080000508200060001380800050001900200600 00240080005000840090007000890100005000960110014001010150052001150130007001670210 20300174020001100377020001000388039000700398#Vi?t#GI-462T#634.9#^214#Gii thiu ging cy trng lm nghip giai on 2000 - 2010#^aH.#^aKnxb#2011#^a52tr.^b30cm# u ba sch ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#283287#Gii thiu cc ging cy rng mi c nghin cu ci thin thuc cc loi keo, bch n, trm, thng , Macca nh: keo l trm, keo lai, keo tai tng, bch n trng, bch n Brass iana, bch n lai...#Lm nghip#Ging cy#T.Dung## 00973000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050017000560020041000730070039001140080010001530090 01800163010000500181011001500186005001500201013000700216021043500223020001100658 020000800669020001100677039000700688#VV11.17820#VV11.17821#21000#Vi?t#GI-108T#3 33.7068#^214#Trng Hong an#Gio trnh qun l cht lng mi trng#B.s.: Tr ng Hong an, Bi Trng Th#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a120tr.^b24cm#B i Trng Th#283288#Trnh by khi nim v qun l cht lng mi trng. Gii t hiu cc cng c trong qun l cht lng mi trng. Phn tch cc yu t tc ng n mi trng. Cc gii php ng dng cng nghip gp phn bo v mi trn g. Trnh by c im t nhin v iu kin kinh t x hi lin quan n cht l ng mi trng mt s nc v Vit Nam. Ni dung cc bin php qun l cht ln g mi trng ca Vit Nam v mt s nc trn th gii#Mi trng#Qun l#Gio t rnh#T.Dung## 00899000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020055000700070039001250080010001640090 01800174010000500192011001500197005001500212013000700227021030400234020001200538 020001000550020000800560020001100568039000700579020001100586#VV11.17822#VV11.178 23#21000#Vi?t#GI-108T#333.7#^214#Trng Hong an#Gio trnh qun l mi trng nng nghip v nng thn#B.s.: Trng Hong an, Bi Trng Th#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a119tr.^b24cm#Bi Trng Th#283289#Gii thiu lch s pht t rin ngnh nng nghip v c im cc nn sn xut nng nghip. Phn tch cc h ot ng sn xut nng nghip nng thn Vit Nam v vn mi trng lin qua n. Trnh by cc chnh sch v thch thc cng nh xu hng trong lnh vc qun l mi trng nng nghip v nng thn#Nng nghip#Nng thn#Qun l#Gio trnh# T.Dung#Mi trng## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660050010000730020017000830030 05500100007002200155008001000177009001700187010000500204011001500209021013300224 020001700357039000400374020001200378005001100390013000700401#VN11.04989#VN11.049 90#VN11.04992#VN11.04991#Vi?t#T550H#495.1#^214#15000#Hong Anh#T hc ting Hoa #Dng cho x giao, du lch, ngi i xut khu lao ng#Hong Anh, L Duy Anh#^a Gia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a119tr.^b18cm#Gii thiu cc mu m thoi ting Hoa dng trong cc bi cnh giao tip thng dng nh lm quen, hi thm, khm b nh, tr chuyn...#Ting Trung Quc#Hoa#Sch t hc#L Duy Anh#283290## 00653000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630140007000680050009000750020020000840030 02700104007000900131008001000140009001700150010000500167011001500172021014000187 020001500327039000400342020001000346013000700356#VN11.04993#VN11.04995#VN11.0499 6#VN11.04994#Vi?t#GI-108T#495.7#^214#24000#Thi Qu#Giao tip ting Hn#Dnh ch o ngi mi bt u#Thi Qu#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a171tr.^b18cm#Gii thiu hn 300 mu m thoi ting Hn Quc dng trong cc bi cnh giao tip th ng dng nh lm quen, tr chuyn, du lch, bun bn...#Ting Hn Quc#Hoa#Giao tip#283291## 00810000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340140007000390050020000460020041000660070020001070080010001270090017001370100 00500154011001500159021024400174020001900418020005200437039000400489020002100493 013000700514020002300521#VV11.17824#Vi?t#TR121Q#959.704092#^214#62000#Nguyn Th Ngc Hi#Trn Quc Hng - Ngi ch huy tnh bo#Nguyn Th Ngc Hi#^aGia La i#^aNxb. Hng Bng#2011#^a231tr.^b20cm#Tm hiu v cuc i v s nghip ca Tr n Quc Hng - mt nh tnh bo huyn thoi tham d vo nhiu s kin lch s ln lao ca t nc v c nhng hot ng tnh bo c bit trong hai cuc kh ng chin chng thc dn Php v quc M#Hot ng tnh bo#Trn Quc Hng, N h tnh bo, ( 1924 - ), Vit Nam#Hoa#Chin tranh Vit Nam#283292#Chin tranh ng dng## 00495000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330140007000380050012000450020018000570030012000750070012000870080010000990090 01700109010000500126011001500131020001700146015003400163020000900197039000400206 020001200210013000700222#VV11.17825#Vi?t#124N#895.922334#^214#66000#Nguyn Ng c#t nc ng ln#Tiu thuyt#Nguyn Ngc#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a24 4tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn tht tc gi: Nguyn Ngc Bu#Vit Nam#Hoa#Tiu thuyt#283293## 00706000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350140007000400050020000470020038000670070020001050080010001250090017001350100 00500152011001500157021017700172020001900349020005200368039000400420020002100424 013000700445#VV11.17826#Vi?t#PH104X#959.7043092#^214#80000#Nguyn Th Ngc Hi# Phm Xun n - Tn ngi nh cuc i#Nguyn Th Ngc Hi#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a320tr.^b20cm#Gii thiu v s nghip v nhng nm thng hot ng b mt Si Gn trong sut cuc chin tranh chng quc M ca nh tnh bo cn g sn ti ba - Phm Xun n (1927 - 2006)#Hot ng tnh bo#Phm Xun n, Nh t nh bo, (1927 - 2006), Vit Nam#Hoa#Chin tranh Vit Nam#283294## 00530000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420410005000491810006000540820006000608080005000660020040000710070025001110080 01000136009001700146010000500163011001500168005000800183039000400191020001700195 020001800212020001500230013000700245#VV11.17827#VV11.17828#VV11.17829#Th gii#3 2000#Vi?t#M458T#398.2#^214#101 truyn c tch hay nht v loi vt#Ngc H s.t. , tuyn chn#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a210tr.^b21cm#Ngc H#Hoa#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#283295## 00862000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640050009000710020027000800290 02600107007000900133008001000142009001700152010000500169011001500174021027700189 02000100046603900040047602000090048002000130048902000070050201300070050901200200 0516#VV11.17830#VV11.17831#VV11.17833#VV11.17832#Vi?t#T306A#428#^214#25000#Than h H#Cm nang vit th xin vic#Handbook for cover letter#Thanh H#^aGia Lai#^aN xb. Hng Bng#2011#^a163tr.^b21cm#Gii thiu cc mu cu thng c s dng tro ng phn u v phn cui ca bc th. Cc mu th xin vic trong nhiu lnh vc ngnh ngh v nhiu trng hp khc nhau nh th gii thiu, th ngh vic lm, th hi m by t kin chp nhn hoc t chi li ngh ...#Ting Anh #Hoa#Cm nang#K nng vit#Th t#283296#Ting Anh thc dng## 00785000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660410005000771810008000820820006000908080005000960140 00700101005001500108002003200123003002600155007003600181008001000217009001700227 01000050024401100150024902101380026402000150040203900040041702000100042100600090 0431013000700440#CDVN.01536#VV11.17836#VV11.17837#VV11.17835#CDVN.01537#CDVN.015 35#VV11.17834#Vi?t#GI-108T#495.7#^214#65000#Kim Seon Yeong#Giao tip ting Hn theo ch #CD-MP3 tng km theo sch#Kim Seon Yeong ; H Group bin dch#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a283tr.^b21cm#Gii thiu khong 400 mu cu m thoi ting Hn Quc thng dng c dng trong hn 1000 bi cnh giao tip gn vi c uc sng hng ngy#Ting Hn Quc#Hoa#Giao tip#H Group#283297## 00836000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770410005000881810008000930820004001018080 00500105014000700110005001500117002004400132003002600176029002600202007001400228 00800100024200900170025201000050026901100150027402101440028902000100043303900040 0443020001000447020001000457013000700467#CDVN.01539#CDVN.01538#CDVN.01540#CDVN.0 1541#VV11.17839#VV11.17841#VV11.17840#VV11.17838#Vi?t#GI-108T#428#^214#46000#Th omas, Andrew#Giao tip ting Anh cho nhn vin khch sn#CD-MP3 tng km theo s ch#English for hotel workers#Andrew Thomas#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a186 tr.^b21cm#Gii thiu mt s mu cu giao tip ting Anh dnh cho nhn vin khch sn quy l tn, phc v phng, thc n v ung v cc dch v khc#Ting Anh#Hoa#Giao tip#Khch sn#283298## 00744000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770410005000881810006000930820006000998080 00500105014000700110005001000117002002200127003002600149007001000175008001000185 00900170019501000050021201100150021702101340023202000170036603900040038302000120 0387013000700399#VV11.17842#VV11.17844#VV11.17845#CDVN.01543#CDVN.01545#CDVN.015 44#CDVN.01542#VV11.17843#Vi?t#H419T#495.1#^214#35000#Hong Anh#Hc ting Hoa c p tc#CD-MP3 tng km theo sch#Hong Anh#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a126t r.^b21cm#Gii thiu mt s mu m thoi ting Hoa n gin, ngn gn thng gp trong lnh vc vn ho m thc v hot ng vui chi gii tr#Ting Trung Quc# Hoa#Sch t hc#283299## 00830000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770410005000881810008000930820006001018080 00500107014000700112005001500119002005000134003002600184007003600210008001000246 00900170025601000050027301100150027802101420029302000150043503900040045002000100 0454006000900464013000700473#VV11.17847#CDVN.01548#CDVN.01549#CDVN.01547#CDVN.01 546#VV11.17846#VV11.17849#VV11.17848#Vi?t#GI-108T#495.7#^214#65000#Kim Seon Yeo ng#Giao tip ting Hn t nhin trong mi tnh hung#CD-MP3 tng km theo sch#K im Seon Yeong ; H Group bin dch#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2011#^a287tr.^b21c m#Gii thiu khong 400 mu cu m thoi ting Hn Quc thng dng c dng tr ong hn 1000 tnh hung giao tip gn vi cuc sng thng ngy#Ting Hn Quc#H oa#Giao tip#H Group#283300## 00946000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050010000690020044000790030044001230070 04200167008000500209009001900214010000500233011001500238021021200253020001700465 01500830048203900040056502000110056900500170058002000080059701300070060502000080 0612#VV11.17850#VV11.17851#VV11.17852#VV11.17853#Vi?t#GI-108T#796.44#^214#Trn H iu#Gio trnh tin tc bo ch th dc th thao#Dnh cho sinh vin i hc Th d c Th thao#B.s.: Trn Hiu (ch.b.), Trng Xun Hng#^aH.#^aTh dc Th thao#20 11#^a439tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v tin tc bo ch th dc th t hao v cc hot ng ngh nghip ca mt phng vin, nh bo th thao nh phng vn, chun b phng vn, vit bi v vit tin tc v th dc th thao#Th dc th thao#TTS ghi: B Vn ho, Th dc v Du lch. Trng i hc Th dc th thao Bc Ninh#Hoa#Gio trnh#Trng Xun Hng#Tin tc#283301#Bo ch## 00730000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020031000750030022001060070 04500128022000400173008000500177009001800182010000500200011001500205021012400220 020001700344020001100361006001600372006001700388039000400405013000700409#VV11.17 854#VV11.17856#VV11.17857#VV11.17855#50000#Vi?t#GI-108T#495.1#^214#Gio trnh t ing Hoa trung cp#Dng km vi 2 a CD#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Ki u Lc#T.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a399tr.^b21cm#Gii thiu 15 bi hc ting Trung Quc, km theo cc bi c thm c gii thch t vng, t mi, ng php v mt s bi tp#Ting Trung Quc#Gio trnh#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#Ho a#283302## 00633000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600140007000650050011000720020020000830030 03200103029002600135007002700161008001800188009001100206010000500217011001500222 02000080023703900040024501900090024900600110025801200170026901300070028602000140 0293#VV11.17858#VV11.17859#VV11.17860#VV11.17861#Vi?t#TH460C#510#^214#79000#Lev i, Mark#Th c kh ton hc#Gii ton bng trc quan vt l#The mathematical mec hanic#Mark Levi, Huy Nguyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a238tr.^b20c m#Ton l#Hoa#Dch Anh#Huy Nguyn#Cnh ca m rng#283303#Gii bi ton## 00730000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620140007000670020023000740030010000970070 04500107022000400152008000500156009001800161010000500179011001500184021014500199 020001700344020001100361006001600372006001700388039000400405013000700409#VV11.17 862#VV11.17863#VV11.17864#VV11.17865#Vi?t#T121G#495.17#^214#36000#Tn gio trn h Hn ng#C a CD#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#T.3#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a287tr.^b21cm#Gii thiu 20 bi hc ting Trung Quc, km theo cc bi hi thoi, bi c c gii thch t vng, t mi, ng php, cng phn b i tp v p n#Ting Trung Quc#Gio trnh#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#Ho a#283304## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660020028000730030135001010070 04500236008000500281009001800286010000500304011001500309021013000324020001700454 015003700471039000400508006001600512020001000528006001700538013000700555#VV11.17 866#VV11.17869#VV11.17867#VV11.17868#Vi?t#B100T#495.1#^214#52000#301 cu m th oi ting Hoa#Bi gii thiu v ng m v ch vit ting Hoa. Tp vit ch theo b th. Bi tp luyn dch Vit - Hoa. Cc ph lc v p n bi tp#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a383tr.^b24cm#Gi i thiu 40 bi hc ting Hoa vi hn 300 cu m thoi thng dng, c gii thch t vng, ng php, km theo bi tp v p n#Ting Trung Quc#TTS ghi: Hc vi n Ngn ng Bc Kinh#Hoa#Trng Vn Gii#m thoi#L Khc Kiu Lc#283305## 01016000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020042000870030 09300129007005100222022000400273008000500277009001800282010000500300011001500305 02101430032002000170046302000110048000600160049100600170050700600160052403900040 0540013000700544015008900551005001400640#VV11.17870#VV11.17871#VV11.17872#VV11.1 7873#60000#Vi?t#D204P#495.1#^214#Dng K Chu#Deng Pan - Gio trnh ting Hoa trung cp#c bin son dng tip ni b "Gio trnh Hn ng" v "Gio trnh Hn ng" bn ci tin#Dng K Chu b.s. ; Bin dch: Trng Vn Gii...#T.1#^a H.#^aKhoa hc x hi#2011#^a357tr.^b24cm#Gii thiu 18 bi hc ting Hoa theo ch , c gii thch t mi, cch dng v so snh cch dng t ng, ng php v km theo mt s bi tp#Ting Trung Quc#Gio trnh#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#Nguyn Th Hnh#Hoa#283306#TTS ghi: Hc vin Ngn ng Bc Kinh. - Tn sch ngoi ba: Gio trnh Hn ng trung cp#Dng K Chu## 00908000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050011000510020022000620070011000840080005000950090 03300100010000500133011001500138021031400153020000900467015005400476020001300530 039000400543020000700547013000700554012005700561#VV11.17874#VV11.17875#Vi?t#V124 L#668.9#^214#96000#Thi Hong#Vt liu polyme blend#Thi Hong#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a245tr.^b24cm#Trnh by cc vn lin quan ti vt liu polyme blend nh nhit ng hc cc qu trnh ho tan cc polyme, s ho t rn v tng hp ca cc polyme, cc phng php nh gi kh nng ho trn - t ng hp polyme, cc phng php ch to polyme blend v cc gii php nng cao k h nng ho trn - tng hp polyme#Vt liu#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Polime blend#Hoa#Polime#283307#B sch Chuyn kho ng dng v pht trin cng ngh cao## 00609000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490070049000780080005001270090026001320100 00500158011001500163020000800178039000400186020001400190005001700204020000600221 020000800227020001100235020001200246005001400258005001600272013000700288#VV11.17 876#VV11.17877#Vi?t#B450T#807#^214#38000#B tr v nng cao ng vn 6#Nguyn Th Thnh, Hong Th Th, Nguyn Thnh L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a20 0tr.^b24cm#Ng vn#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Thnh#Lp 6#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#Hong Th Th#Nguyn Thnh L#283308## 00609000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490070049000780080005001270090026001320100 00500158011001500163020000800178039000400186020001400190005001700204020000600221 020000800227020001100235020001200246005001400258005001600272013000700288#VV11.17 879#VV11.17878#Vi?t#B450T#807#^214#28000#B tr v nng cao ng vn 7#Nguyn Th Thnh, Hong Th Th, Nguyn Thnh L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a15 2tr.^b24cm#Ng vn#Hoa#Sch c thm#Nguyn Th Thnh#Lp 7#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#Hong Th Th#Nguyn Thnh L#283309## 00477000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020019000490070017000680080005000850090026000900100 00500116011001500121020000800136039000400144020001400148005001700162020000700179 004001800186013000700204#VV11.17880#VV11.17881#Vi?t#H419T#909#^214#36000#Hc t t lch s 10#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a199tr.^b24cm #Lch s#Hoa#Sch c thm#Trng Ngc Thi#Lp 10#Ti bn ln th 1#283310## 00580000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020041000550030031000960070015001270080005001420090 02600147010000500173011001500178020000500193039000400198020001400202005001500216 020000700231004001800238020000700256013000700263020000800270#VV11.17882#VV11.178 83#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#32000#Phng php gii cc dng ton i s 10#Nh ng vn c bn v m rng#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a183tr.^b24cm#Ton#Hoa#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#i s#Ti bn ln th 1#Lp 10#283311#Bi tp## 00514000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020068000490070014001170080005001310090026001360100 00500162011001500167020000500182039000400187020001400191005001400205020000700219 013000700226020001500233#VV11.17884#VV11.17885#Vi?t#K305T#510#^214#46000#Kin t hc v kinh nghim lm bi qua cc k thi vo lp 10 mn ton#Trn Quc Anh#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a256tr.^b24cm#Ton#Hoa#Sch c thm#Trn Quc Anh#Lp 10#283312#Sch luyn thi## 00562000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020018000530030066000710070012001370080005001490090 02600154010000500180011001500185020000700200039000400207020001400211005001200225 020000700237004001300244013000700257020000800264#VV11.17887#VV11.17886#Vi?t#H419 T#530.076#^214#42000#Hc tt vt l 10#Kin thc c bn. Cu hi v bi tp gi o khoa. Bi tp rn luyn#Mai Trng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a231t r.^b24cm#Vt l#Hoa#Sch c thm#Mai Trng #Lp 10#In ln th 3#283313#Bi tp ## 00695000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020033000550030083000880070034001710080005002050090 02600210010000500236011001500241020000500256039000400261020001400265005001300279 02000110029200400180030302000070032102000070032800500120033501300070034702000150 0354#VV11.17888#VV11.17889#Vi?t#H419V#516.24076#^214#40000#Hc v n tp ton l ng gic 11#Bin son theo SGK mi ca B GD & T dng cho hc sinh ban A v lu yn thi i hc#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a223tr.^b24cm#Ton#Hoa#Sch c thm#L Bch Ngc#Lng gic#Ti bn ln th 1#Lp 11#n tp#L Hng c#283314#Sch luyn thi## 00657000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020054000550030060001090070023001690080005001920090 02600197010000500223011001500228039000400243020001400247005001500261020000700276 020001000283020000700293005000700300020001400307020001500321013000700336#VV11.17 890#VV11.17891#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#68000#Phng php gii ton chuyn i s & gii tch 11#Dnh cho hc sinh lp 11 & luyn thi vo cao ng - i h c#Nguyn Vn Nho, L By#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a375tr.^b24cm#Hoa# Sch c thm#Nguyn Vn Nho#i s#Gii tch#Lp 11#L By#Gii bi ton#Sch l uyn thi#283315## 00646000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020070000530030105001230070018002280080005002460090 02600251010000500277011001500282039000400297020001400301005001800315020000800333 020000700341020001300348013000700361#VV11.17892#VV11.17893#Vi?t#H450T#546.076#^2 14#62000#H tr kin thc, phng php chung gii nhanh bi tp ho hc lp 12# Bin son theo chng trnh v sch gio khoa mi. Dng cho hc sinh ban C bn v ban Khoa hc T nhin#Dng Hong Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a343tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Dng Hong Giang#Ho hc#Lp 12#Gii bi tp#28 3316## 00589000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020047000530030047001000070013001470080005001600090 02600165010000500191011001500196039000400211020001400215005001300229020000800242 020002000250020000700270020001500277013000700292#VV11.17894#VV11.17895#Vi?t#C120 N#546.076#^214#74000#Cm nang n luyn cc ch trng tm ho hc#Luyn thi t t nghip THPT, i hc v Cao ng# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2011#^a404tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm# Xun Hng#Ho hc#Ph thng trung hc# n tp#Sch luyn thi#283317## 00606000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020043000530030042000960070012001380080005001500090 02600155010000500181011001500186039000400201020001400205005001200219004001800231 020000700249020000700256020001900263020001500282013000700297#VV11.17896#VV11.178 97#Vi?t#M558L#530.076#^214#39000#15 b thi trc nghim khch quan vt l#Luy n thi tt nghip - i hc - cao ng#Mai Trng #^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a215tr.^b24cm#Hoa#Sch c thm#Mai Trng #Ti bn ln th 2#Vt l#Lp 12# thi trc nghim#Sch luyn thi#283318## 00726000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320140008000370050017000450020041000620070017001030080005001200090026001250100 00500151011001500156021017600171020001900347020000900366039000400375020001500379 020001800394020000900412020000800421013000700429#VV11.17898#Vi?t#V115H#895.92209 #^214#124000#Nguyn Phm Hng#Vn hc c Vit Nam, tm ti v suy ngh#Nguyn P hm Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a620tr.^b24cm#Tp hp cc nghin c u v l thuyt v lch s vn hc, cc tc gi - tc phm vn hc c th v mt s tc phm vn hc c mi c a vo ging dy trong nh trng gn y#Nghi n cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Vn hc c i#Vn hc trung i#Tc phm#Tc gi#28 3319## 01213000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140008000470020060000550070062001150080005001770090026001820100 00500208011001500213021037900228020000800607015009500615039000400710005001400714 02000110072802000160073900500190075500500180077400500180079200500150081001300070 0825020004300832#VV11.17899#VV11.17900#Vi?t#KH401X#301.071#^214#100000#Khoa X hi hc - 20 nm xy dng v pht trin (1991-2011)#B.s.: Phm Tt Dong, Nguyn Th Kim Hoa, Nguyn Th Thu H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a324tr.^b 24cm#Gii thiu lch s 20 nm xy dng v pht trin ca Khoa X hi hc - Tr ng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn, danh sch chn dung cc cn b, vin ch c v ang cng tc ti khoa, c cu t chc, chng trnh o to, danh sch cc nghin cu sinh - hc vin cao hc - sinh vin tt nghip cng mt s hn h nh v hot ng ca khoa trong sut 20 nm qua (1991 - 2011)#Lch s#TTS ghi : i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa X h i hc#Hoa#Phm Tt Dong#Pht trin#Khoa X hi hc#Nguyn Th Kim Hoa#Nguyn Th Thu H#Mai Th Kim Thanh#Phm Th Huyn#283320#Trng i hc khoa hc X hi v Nhn vn## 00954000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490020045000540070046000990080005001450090026001500100 00500176011001500181021018900196020001900385015009200404039000400496005001600500 02000160051600500120053200500130054400500150055700500210057201300070059302000080 0600020000800608#VV11.17901#VV11.17902#VV11.17903#Vi?t#NG558#801#^214#Ngi c v cng chng ngh thut ng i#Phm Thnh Hng, Lai Thu, Trn nh S.. .#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a351tr.^b24cm#Tp hp mt s bi vit ngh in cu l thuyt vn hc v s tc ng ca vn hc di gc ngi c v s tip nhn vn hc ngh thut t pha cng chng qua cc tc gi, tc phm c th #Nghin cu vn hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Vn hc#Hoa#Phm Thnh Hng#L lun vn hc# Lai Thu #Trn nh S#Nguyn Vn Dn#Nguyn Th Nm Hong#283321#Bn c#Vn hc## 00826000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050015000510020034000660070015001000080005001150090 02600120010000500146011001500151021020500166015004200371020000900413039000400422 02000110042600400130043702000080045002000080045802000100046601300070047601200170 0483#VV11.17904#VV11.17905#Vi?t#T450C#070.4#^214#24000#inh Vn Hng#T chc v hot ng ca to son#inh Vn Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a16 0tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v ta son bo ch, c cu t chc b my ta son, c im lao ng bo ch, cng tc phng vin, cng tc k hoch, cng tc bn c, s bo v cng tc pht hnh bo ch#u ba sch ghi: i h c Quc gia H Ni#Ta son#Hoa#Gio trnh#In ln th 4#Bo ch#T chc#Hot ng #283322#T sch Khoa hc## 00962000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140008000450020046000530070050000990080005001490090026001540100 00500180011001500185021022800200020001100428015009500439039000400534005001600538 02000090055400500150056300500150057800500140059300500150060702000070062201300070 0629#VV11.17907#VV11.17906#Vi?t#NH556V#303.4#^214#130000#Nhng vn x hi h c trong bin i x hi#Nguyn Tun Anh, Tng Vn Chung, Annuska Derks...#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2011#^a543tr.^b24cm#Tp hp mt s bi nghin cu v c c vn x hi hc trong s bin i x hi hin nay nh vn bin i x hi v qun l x hi, vn i ngho - vic lm v cng tc x hi, dn s v gi a nh, vn ho v x hi ho...#X hi hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. T rng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa X hi hc#Hoa#Nguyn Tun Anh#B in i#Tng Vn Chung#Derks, Annuska#Phm Tt Dong#Bi Quang Dng#X hi#283323 ## 01040000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820014000558080005000690050014000740020057000880070014001450220 00400159221006500163008000500228009002600233010000500259011001500264015004100279 02102220032002000170054202000100055902000090056902000100057802000070058802000140 0595020000800609039000400617013000700621005001400628020001200642#VV11.17908#VV11 .17909#VV11.17911#VV11.17910#Vi?t#H110Q#398.809597163#^214#Ma Ngc Hng#Ht qua n lng trong m ci ca ngi Ty Khao H Giang#Ma Ngc Hng#T.1#Ht quan ln g ca ngi Ty Khao Bc Quang, Quang Bnh, Bc M#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v ng i Ty Khao v phong tc ht quan lng trong m ci ca ngi Ty Khao. Gii thiu 80 li bi ht quan lng ca ngi Ty Khao cc huyn Bc Quang, Quang B nh, Bc M tnh H Giang c km dch li Vit#Vn ho dn gian#Phong tc#H Gia ng#Bc Quang#Bc M#Ht quan lng#Bi ht#Hoa#283324#Ma Ngc Hng#Dn tc Ty## 00821000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050016000730020031000890070016001200080 00500136009002600141010000500167011001500172021025600187015004100443039000400484 020001800488020000800506013000700514020001000521#VV11.17912#VV11.17913#VV11.1791 4#VV11.17915#Vi?t#V115N#398.20959725#^214#Nguyn Xun Cn#Vn ngh dn gian min Yn Th#Nguyn Xun Cn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a529tr.^b21cm#Gii thiu cc hnh thc vn ngh dn gian nh truyn thuyt dn gian, v, tc ng, ca dao, dn ca... phn nh v vng t, con ngi Yn Th v v th lnh Hong H oa Thm cng cc tng lnh ngha qun trong phong tro khi ngha Yn Th tn h Bc Giang#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Hoa#Vn ngh dn gian#Yn T h#283325#Bc Giang## 00751000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050014000730020026000870070014001130080 00500127009002600132010000500158011001500163021017500178015004100353020000900394 039000400403020001700407020000900424020000900433013000700442#VV11.17916#VV11.179 19#VV11.17918#VV11.17917#Vi?t#V115H#398.20959797#^214#Chu Xun Din#Vn hc dn gian Bc Liu#Chu Xun Din#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a962tr.^b21cm#G ii thiu cc tc phm tiu biu trong kho tng vn hc dn gian Bc Liu vi c c th loi truyn thng nh truyn k dn gian, cu , thnh ng, tc ng, ca d ao, dn ca...#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Bc Liu#Hoa#Vn hc dn gian#Tc phm#Vit Nam#283326## 00824000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020111000550030012001660080005001780090026001830100 00500209011001500214021024200229020000800471039000400479020001100483020003300494 020002400527013000700551#VL11.02752#VL11.02754#VL11.02753#Vi?t#N114M#507.1#^214# 55 nm truyn thng trng i hc Tng hp H Ni - Trng i hc Khoa hc T nhin, i hc Quc gia H Ni#1956 - 2011#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a187tr.^b27cm#Gii thiu lch s ra i, qu trnh xy dng, trng thnh v ho t ng trong 55 nm qua ca trng i hc Khoa hc T nhin - i hc Quc gia H Ni (tin thn l trng i hc Tng hp H Ni) t khi c thnh lp nm 1 956 cho n nay#Lch s#Hoa#Pht trin#Trng i hc Khoa hc T nhin#i hc Quc gia H Ni#283327## 01077000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050012000560020105000680070012001730080005001850090 03300190010000500223011001500228021030500243020000900548015013600557020001300693 039000400706020001600710020001200726020000800738020001000746013000700756#VL11.02 755#VL11.02756#VL11.02757#Vi?t#H309T#373.12#^214#Lc Th Nga#Hiu trng trng THCS vi vn gio dc gi tr sng, k nng sng v giao tip ng x trong qu n l#Lc Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; VVOB#2011#^a119tr.^b30cm#Cung cp mt s kin thc c bn cho cn b qun l trng trung hc c s nhm nng cao k nng qun l dy hc thng qua gio dc gi tr sng v k nng sng cho hc sinh, ng thi pht trin gi tr sng v k nng sng bn thn thng qua k nng giao tip - ng x tnh hung trong qun l gio dc#Gio dc#Tn sch n goi ba: Hiu trng trng trung hc c s vi vn gio dc gi tr sng, k nng sng v giao tip ng x trong qun l#K nng sng#Hoa#Trung hc c s#H iu trng#Qun l#Giao tip#283328## 00866000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020029000460070029000750080005001040090033001090100005001420110 01500147021024200162020000900404015006000413020002000473039000400493019000900497 020001100506006001500517013000700532006001200539006001300551#VL11.02758#VL11.027 59#Vi?t#NH123M#004.01#^214#Nhp mn l thuyt tnh ton#Bin dch: Nguyn ng T ...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a235tr.^b29cm#Cung cp cc kin thc c bn v l thuyt tnh ton; t mt v ngn ng chnh quy; ngn ng phi ng cnh; l thuyt v s tnh ton c nh lun church-turning, tnh quyt nh, quy dn v cc ti tin tin trong l thuyt tnh ton#Ton tin#TTS g hi: Trng i hc Thu li. Khoa Cng ngh Thng tin#L thuyt tnh ton#Hoa#D ch Anh#Gio trnh#Nguyn ng T#283329#V Anh Dng#V Tin Thi## 00633000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020018000420080005000600090033000650100005000980110015001030210 15900118015007900277039000400356020001800360013000700378020001800385#VL11.02760# VL11.02761#Vi?t#V124L#691#^214#Vt liu xy dng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cn g ngh#2011#^a350tr.^b29cm#Gii thiu mt s vt liu c bn s dng trong ngnh cng nghip xy dng nh ct liu, asphalt, b tng xi mng pooclng, st, thp , g v vt liu xy trt#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Vt liu Xy dng. - Lu hnh ni b#Hoa#Vt liu xy dng#283330#Ti liu ham kho## 00964000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350050020000400020032000600070089000920410005001810080005001860090033001910100 00500224011001500229021021800244020001400462015008200476039000400558019000900562 005001700571020000900588006002100597005001300618013000700631020001200638#VL11.02 763#VL11.02762#H250T#005.74#^214#Ramakrishnan, Raghu#H thng qun tr c s d liu#Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke ; Phm Th Hong Nhung bin dch ; L nh Tng h..#Vi?t#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a387tr.^b29cm#Gi i thiu tng quan v cc h thng qun tr c s d liu v kin thc c bn v thit k c s d liu, m hnh quan h, i s quan h v cc php ton logic, cc truy vn SQL, pht trin ng dng c s d liu...#C s d liu#TTS ghi: T rng i hc Thu li. B mn Khoa hc My tnh v Cng ngh phn mm#Hoa#Dch Anh#Gehrke, Johannes#Qun tr#Phm Th Hong Nhung#L nh Tng#283331#H qun t r## 01022000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050013000430020013000560070102000690080005001710090033001760100 00500209011001500214021027100229020000400500005001200504039000500516019000500521 02000110052601500710053702000090060800600150061700600170063200500140064901300070 0663005001400670#VL11.02764#VL11.02765#Vi?t#TH523L#627#^214#Vicher, D.L.#Thu l c p#D.L. Vicher, W.H. Hager ; Dch: Nguyn Vn Mo, Nguyn Lan Hng ; H..: P hm Ngc Qu, Phm Vn Quc#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a320tr.^ b29cm#Trnh by nhng kin thc chuyn su v c s tnh ton thit k v nghin cu cc vn thu lc p v h cha nh: dng chy trn p trn, cng tr nh x nc di su, cng trnh ly nc, tiu nng, bn ct h cha, sng xung kch do st l b h, sng v p...#p#Hager, W.H.#Oanh#Dch#Gio trnh#TTS g hi: Trng i hc Thu li. B mn Thu cng. - Lu hnh ni b#Thu lc#Nguyn Vn Mo#Nguyn Lan Hng#Phm Ngc Qu#283332#Phm Vn Quc## 00975000000000325000450002600110000002600110001102102450002204100050026718100070 02720820006002798080005002850020038002900070082003280080005004100090033004150100 00500448011001500453020001000468020000900478020000900487020001100496005001700507 00600120052403900050053601900090054100500200055001500570057000500150062701300070 0642#VL11.02766#VL11.02767#Trnh by nhng kin thc chung v mng li cp nc ; mt s nguyn tc c bn v dng chy trong ng dn; phn tch mng li ng ng; cc nguyn tc khi phn tch mng; phng php tnh ton chi ph, ng n g dn nc v phn phi nc...#Vi?t#TH308K#628.1#^214#Thit k mng li ng ng cp nc#Prabhata K. Swamee, Ashok K. Sharma ; on Thu H bin dch ; Trnh Xun Lai h..#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a349tr.^b29cm#ng ng#Cp nc#Thit k#Gio trnh#Sharma, Ashok K.#on Thu H#oanh#Dch Anh#Swame e, Prabhata K.#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Cp thot nc#Trnh Xu n Lai#283333## 01005000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020056000390030018000950070052001130220004001652210010001690080005001790090 03300184010000500217011001500222015004600237021027000283020001700553005001500570 00500160058500500160060100500100061700500140062703900050064101300070064602000050 0653020000900658#VL11.02768#Vi?t#H452N#551.4609597#^214#Hi ngh khoa hc v cn g ngh bin ton quc ln th V#Tuyn tp bo co#Dng Ngc Hi, Nguyn ng An h, ng Ngc Thanh...#Q.1#Tng qut#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^ a131tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc bi bo co c ti hi ngh khoa hc v tnh hnh nghin cu khoa hc cng ngh bin hi n nay v nh hng nghin cu trong giai on mi. Mt s vn v hot ng khoa hc, cng ngh phc v qun l nh nc tng hp v thng nht v bin v h i o...#Bo co khoa hc#Dng Ngc Hi#Nguyn ng Anh#ng Ngc Thanh#L c T#Phm Huy Tin#oanh#283334#Bin#Vit Nam## 01117000000000373000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020056000390030018000950070049001130220004001622210041001660080005002070090 03300212010000500245011001500250015004600265021027400311020000500585005001400590 00500110060400500190061500500160063400500140065003900050066402000170066902000140 0686020001300700020001400713013000700727020000900734#VL11.02769#Vi?t#H452N#551.4 609597#^214#Hi ngh khoa hc v cng ngh bin ton quc ln th V#Tuyn tp b o co#Trn Tn Tin, Cng Thanh, Nguyn Minh Trng...#Q.2#Kh tng, thu vn v ng lc hc bin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a277tr.^b27cm#T TS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu v d bo thi tit, bo, sng v nc dng trn bin ng, xy dng m hnh d bo ng t rng khai thc hi sn xa b, h thng nghip v d bo hn ngn cc yu t kh tng thu vn bin trn bin ng v xy dng phn mm d bo thu triu...#Bi n#Trn Tn Tin#Cng Thanh#Nguyn Minh Trng#L Th Hng Vn#Phm Th Minh#oan h#Bo co khoa hc#Thu vn bin#ng lc hc#Kh tng hc#283335#Vit Nam## 01076000000000385000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020056000610030018001170070042001350220004001772210 03600181008000500217009003300222010000500255011001500260015004600275021023100321 02000050055202000090055700500140056600500130058000500100059300500160060300500170 0619039000500636020001700641020001400658020001100672013000700683#VL11.02770#VL11 .02772#VL11.02771#Vi?t#H452N#551.4609597#^214#Hi ngh khoa hc v cng ngh bi n ton quc ln th V#Tuyn tp bo co#Phm Huy Tin, Trn Vn Tr, Trn Nghi.. .#Q.3#a l, a cht v a vt l bin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh# 2011#^a730tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc b i nghin cu v cu trc - kin to bin ng Vit Nam, phn tch mi quan h gi a a tng phn tp, tng v chu k Kainozoi bn trng sng Hng, cu trc v tri t khu vc bin ng Vit Nam, v th bin ng...#Bin#Vit Nam#Phm Huy Tin#Trn Vn Tr#Trn Nghi#Phng Vn Phch#Nguyn Trng Tn#oanh#Bo co khoa h c#a cht bin#a vt l#283336## 01060000000000361000450002600110000018100060001108200070001780800050002404100050 00290020056000340030018000900070042001080220004001502210036001540080005001900090 03300195010000500228011001500233015004600248021026800294020000500562005001400567 00500130058100500100059400500160060400500170062003900050063702000170064202000140 0659020000900673013000700682020000900689#VL11.02773#H452N#578.77#^214#Vi?t#Hi n gh khoa hc v cng ngh bin ton quc ln th V#Tuyn tp bo co#Phm Huy Ti n, Trn Vn Tr, Trn Nghi...#Q.4#Sinh hc v ngun li sinh vt bin#^aH.#^aKh oa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a730tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu, bo co v a dng sinh hc v xu t mt s khu bo tn vng bin qun o Trng Sa, ngun li thu sn trong h s inh thi rng ngp mn ven bin Vit Nam, bin ng a dng sinh hc rn san h vnh Nha Trang v cc gii php qun l...#Bin#Phm Huy Tin#Trn Vn Tr#Trn Nghi#Phng Vn Phch#Nguyn Trng Tn#oanh#Bo co khoa hc#Sinh vt bin#Sinh h c#283337#Vit Nam## 01094000000000373000450002600110000018100060001108200060001780800050002304100050 00280020056000330030018000890070051001070220004001582210038001620080005002000090 03300205010000500238011001500243015004600258021026100304020000500565020000900570 00500130057900500190059200500140061100500220062500500150064703900050066202000170 0667020001000684020001100694013000700705020000800712#VL11.02774#H452N#577.7#^214 #Vi?t#Hi ngh khoa hc v cng ngh bin ton quc ln th V#Tuyn tp bo co# L Th Hng, Phm Th Minh Hnh, Trn nh Ln...#Q.5#Sinh thi, mi trng v qun l bin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a508tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu, bo co v hin trng nc bin ven b Vit Nam qua s liu quan trc mi trng bin quc gia, nh gi ngun thi lc a tc ng n mi trng bin, nhim mi trng bi n - thch thc i vi s pht trin kinh t Vit Nam...#Bin#Vit Nam#L Th H ng#Phm Th Minh Hnh#Trn nh Ln#Nguyn Th Phng Hoa#Nguyn Chu Hi#oanh# Bo co khoa hc#Sinh thi#Mi trng#283338#Qun l## 01177000000000373000450002600110000018100060001108200120001780800050002904100050 00340020056000390030018000950070052001130220004001652210059001690080005002280090 03300233010000500266011001500271015004600286021030000332020000500632020002000637 02000170065700500140067400500150068800500180070300500170072100500140073803900050 0752020001500757020001100772020001300783013000700796#VL11.02775#H452N#551.460959 7#^214#Vi?t#Hi ngh khoa hc v cng ngh bin ton quc ln th V#Tuyn tp b o co#L Quang Sng, Dng Duy Hot, Nguyn Bnh Khnh...#Q.6#Nng lng, k thu t cng trnh, vn ti v cng ngh bin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2 011#^a508tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu, bo co v trin vng khai thc nng lng gi trn bin Vit Nam, tim nng kh Hydrate trn bin ng, bn tim nng nng lng gi v sng v ng bin Vit Nam v ln cn, cng ngh sn xut nc ngt kt hp cp in bng nng lng mt tri cho hi o Vit Nam...#Bin#K thut cng trnh#Bo co kh oa hc#L Quang Sng#Dng Duy Hot#Nguyn Bnh Khnh#Nguyn c Thng#V Trng Sn#oanh#Cng ngh bin#Nng lng#Vn ti bin#283339## 01082000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020070000340290077001040070030001810080005002110090033002160100005002490110 01500254039000500269021031200274020001100586020002000597015007200617020001700689 005001400706005000700720005000500727005001400732005001500746013000700761#VL11.02 776#Vi?t#H452N#333.79#^214#Hi ngh khoa hc quc t v pht trin nng lng b n vng ln th 2#The second international science conference on sustainable eneg y development#N.I. Voropai, Fellow, IEEE...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh #2011#^a534tr.^b27cm#Oanh#Tp hp nhng bi nghin cu, bo co khoa hc c t i hi ngh v pht trin bn vng h thng Vit Nam v nhng vn khoa hc cn g ngh cp thit hin nay, nghin cu la chn u tin cng ngh thn thin mi trng trong lnh vc nng lng, an ninh nng lng c tnh n iu kin c t h ca Vit Nam...#Nng lng#Pht trin bn vng#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cn g ngh Vit Nam. Vin Khoa hc Nng lng#Bo co khoa hc#Voropai, N.I.#Fellow# IEEE#Ng Tun Kit#Dng Duy Hot#283340## 00861000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050015000350020035000500030028000850070015001130080010001280090015001380100 00500153011001500158039000500173013000700178021033700185020000800522020000800530 020001000538020000800548020000500556020001000561#VV11.17920#Vi?t#L106V#959.742#^ 214#Phan Hu Thnh#Lng vn ha x anh hng Qunh i#Qua cc bi bo ca tc gi #Phan Hu Thnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a227tr.^b21cm#Oanh#283341#Gii t hiu v lng Qunh vi truyn thng lch s v nhng nt c trng vn ho ring nh truyn thng hiu hc, truyn thng yu nc tham gia cch mng, giai thoi vn hc... cng mt s nhn vt ni ting ca lng Qunh nh Bng nhn Du qun cng H S Dng, Hong gip Qunh qun cng H Phi Tch, tin s lit s Vn c Giai...#Lch s#Vn ho#Qunh Lu#Ngh An#Lng#Qunh i## 00729000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200140002280800050 00360050015000410020047000560070024001030080010001270090015001370100005001520110 01500157039000500172013000700177020001700184020000800201020001000209020004700219 021018900266020000800455#VV11.17921#Vi?t#B106N#959.702720092#^214#Phan Hu Thnh #Bng nhn, tham tng Du qun cng H S Dng#Phan Hu Thnh kho cu#^aNgh A n#^aNxb. Ngh An#2011#^a109tr.^b21cm#Oanh#283342#Nhn vt lch s#Lch s#S ngh ip#H S Dng, Quan nh L, (1622-1682), Ngh An#Gii thiu nhng t liu chn h s, d s v nhng giai thoi v thn th v s nghip ca Bng nhn, Tham tn g Du qun cng H S Dng lm quan thi nh L, ngi lng Qunh i, Ngh An# Tiu s## 00848000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020045000400070063000850080010001480090015001580100005001730110015001780390 00500193013000700198021021100205020000700416020000800423020001000431005001500441 005001500456005001400471005001600485005001400501020000800515020001100523#VV11.17 922#Vi?t#NH556G#959.7420082#^214#Nhng gng mt ph n lng Qunh xa v nay#B. s.: Phan Hu Thnh (ch.b.), Nguyn Kim Chi, Phan Th Ngt...#^aNgh An#^aNxb. Ng h An#2011#^a150tr.^b21cm#Oanh#283343#Gii thiu nhng tm gng ph n tiu bi u ca lng Qunh (Qunh Lu, Ngh An) t xa n nay trong mi lnh vc ca i sng lun bt khut, kin trung trong u tranh yu nc v gii vic nc, m vic nh#Ph n#Ngh An#Qunh Lu#Phan Hu Thnh#Nguyn Kim Chi#Phan Th Ngt#Ng uyn Nh Hn#H Th Thng#Lch s#Lng Qunh## 00692000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020010000390030081000490070085001300080010002150090015002250100005002400110 01500245005001800260005001400278005001300292005001500305005001300320039000500333 013000700338020001700345020000900362020000400371005001500375#VV11.17923#Vi?t#G56 1#895.9221008#^214#Gng i#Tp th ca tc gi hi cu gio chc x Thnh, huyn Yn Thnh, tnh Ngh An#Nguyn Xun Qunh, Ng Xun Din, H c Quyn... ; B.s., tuyn chn: V Hong Trung#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a107tr.^b21cm #Nguyn Xun Qunh#Ng Xun Din#H c Quyn#Hong Ngc Cm#V Vn Trin#Oanh#2 83344#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V Hong Trung## 00427000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050016000440020007000600030004000670070016000710080010000870090 01500097010000500112011001400117039000500131013000700136020001700143020000900160 020000400169#VV11.17924#40000#Vi?t#PH500S#895.9221#^214#Nguyn Xun Lam#Ph sa# Th#Nguyn Xun Lam#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a95tr.^b21cm#Oanh#283345#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050015000450020010000600030012000700070015000820040018000970080 01000115009001500125010000500140011001500145013000700160039000500167020001700172 020000900189020001200198#VV11.17925#55000#Vi?t#TH108T#895.92234#^214#Trn Hu T hnh#Thao thc#Tiu thuyt#Trn Hu Thnh#Ti bn ln th 2#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a219tr.^b21cm#283346#Oanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00812000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020046000650070010001110080005001210090 01900126010000500145011001500150039000500165013000700170021033100177020001900508 020001000527020000900537#VN11.04997#VN11.04998#79000#Vi?t#V115C#895.92209#^214# ng Hin#Vn chng cm nhn & bnh lun (2009 - 2011)#ng Hin#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a422tr.^b19cm#Oanh#283347#Tp hp nhng bi ph bnh v cm nh n mt s cc tc phm vn chng ca tc gi v cc vn trit hc con ngi, thnh ng, th th lc bt, quan im sng tc vn hc, th T Hanh, Ch Lan Vi n, quan nim v th ca cc nh th, cc biu tng trong th... v mt s bnh lun v tc gi, tc phm trong nn vn hc Vit Nam#Nghin cu vn hc#Bnh lu n#Vit Nam## 00409000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020014000570070010000710080005000810090019000860100 00500105011001500110039000500125013000700130020001700137020000900154020000400163 #VN11.04999#VN11.05000#Vi?t#T101P#895.9221#^214#Xun Tng#Tc phm chn#Xun Tn g#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a518tr.^b19cm#Oanh#283348#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020026000710030004000970070015001010080 00500116009001900121010000500140011001500145039000500160013000700165020001700172 020000900189020000400198#VN11.05001#VN11.05002#40000#Vi?t#S561H#895.922134#^214 #Nguyn V Tim#Sng H Ty my Thp Bt#Th#Nguyn V Tim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a107tr.^b19cm#Oanh#283349#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00449000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020020000640030009000840070016000930080005001090090 01900114010000500133011001500138039000500153013000700158020001700165020000900182 020000400191#VN11.05003#VN11.05004#Vi?t#L452H#895.92214#^214#ng Tun Phong#Li hn mt li yu#Th tnh#ng Tun Phong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a122tr.^ b19cm#Oanh#283350#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020009000670030004000760070012000800080 00500092009001900097010000500116011001400121039000500135013000700140020001700147 020000900164020000400173#VN11.05005#VN11.05006#50000#Vi?t#D126M#895.92214#^214# V Mnh Ho#Dy mun#Th#V Mnh Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a87tr.^b19cm# Oanh#283351#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050018000560020020000740070018000940080005001120090 01900117010000500136011001500141039000500156013000700161015002300168020001700191 020000900208020001200217#VV11.17926#VV11.17927#50000#Vi?t#PH301S#895.92234#^214 #Trn L Ngc Bch#Pha sau mt c gi#Trn L Ngc Bch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a243tr.^b20cm#Oanh#283352#Bt danh tc gi: Ploy#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050020000550020008000750030015000830070020000980040 02100118008000500139009001900144010000500163011001500168039000500183013000700188 020001700195020000900212020000400221#VV11.17928#VV11.17929#39000#Vi?t#C462G#895 .92214#^214#Nguyn Phan Qu Mai#Ci gi#Th v d lun#Nguyn Phan Qu Mai#Ti b n ln th nht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a141tr.^b21cm#Oanh#283353#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020022000630030004000850070080000890080 00500169009001900174010000500193011001500198006001300213039000500226013000700231 020001700238020000300255020000400258005001800262005001500280019000800295#VV11.17 930#VV11.17931#90000#Vi?t#KH506H#811#^214#Bowen, Kevin#Khc ht thnh C Loa#Th #Kevin Bowen ; Chuyn ng: Nng Th Ngc Hn, Ngn Phng ; Nguyn Quyn dc h#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a121tr.^b21cm#Nguyn Quyn#Oanh#283354#Vn hc h in i#M#Th#Nng Th Ngc Hn# Ngn Phng#Dch M## 00684000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020019000560030033000750070043001080080005001510090 01900156010000500175011002500180005001600205005001000221005001200231005001400243 00500160025703900050027301300070027802000170028502000090030202000040031102000050 0315020000900320020000500329#VV11.17932#VV11.17933#75000#Vi?t#CH460C#895.92208# ^214#Ch Ct ng xun#Tp th - Vn xui - Nhc - Kch#Trn Minh Tng, Hong Huy, V Th Tng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a206tr., 1tr. nh^b21cm#Trn M inh Tng#Hong Huy#V Th Tng#T Thanh Tho#Nguyn Mnh Dc#Oanh#283355#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Nhc#Vn xui#Kch## 00845000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390020013000440030097000570070043001540080005001970090019002020100 00500221011002600226005001700252013000700269005001300276005000800289005001200297 00500160030903900050032502101480033002000170047802000090049502000080050402000070 0512#VV11.17934#135000#Vi?t#M103A#895.9228#^214#Mi m Vn 3#K yu lp ng vn kho 3 trng i hc Tng hp H Ni (1958 - 1961). K nim 50 nm ra trng#N guyn Thnh i, Phm Ngc Hy, L Khm...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a375tr., 14tr. nh^b21cm#Nguyn Thnh t#283356#Phm Ngc Hy#L Khm#Nguyn Lin#Phan T hanh Long#Oanh#Tp hp nhng bi vit, nhng trang vn, th ca cu sinh vin l p Ng vn kho 3 trng i hc Tng hp H Ni nhn k nim 50 nm ngy ra tr ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#K yu## 00519000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020030000660030012000960070009001080080 00500117009006100122010000500183011001500188039000500203013000700208020001700215 020000900232020001200241#VV11.17935#VV11.17936#58000#Vi?t#NH556N#895.922334#^21 4#Trn Dn#Nhng ng t v nhng ct n#Tiu thuyt#Trn Dn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ha v Truyn thng Nh Nam#2011#^a341tr.^b21cm#Oanh#283357# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020026000650030011000910070010001020080 00500112009004400117010000500161011001500166039000500181013000700186015003700193 020001700230020000900247020001100256#VV11.17938#VV11.17937#48000#Vi?t#300T#895 .92234#^214#Giang Hn#i tm phn thn nh mt#Truyn di#Giang Hn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a152tr.^b21cm#Oanh#283358#Tn tht t c gi: Phm Th Thanh Tm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020015000680070037000830080005001200090 06100125010000500186011001500191006001200206039000500218013000700223020001700230 020000300247020001200250019000800262#VV11.17939#VV11.17940#65000#Vi?t#B254B#813 #^214#Guin, Ursula K. Le#Bn b xa nht#Ursula K. Le Guin ; L Minh c dch#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ha v Truyn thng Nh Nam#2010#^a355tr.^b21 cm#L Minh c#Oanh#283359#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dch M## 00556000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050011000600020019000710070028000900080 00500118009006100123010000500184011001500189006001000204039000500214013000700219 020001700226020000300243020001200246019000800258#VV11.17941#VV11.17942#VV11.1794 3#80000#Vi?t#C103C#813#^214#Robb, J. D#Ci cht trn tri#J. D. Robb ; Khc Vin h dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ha v Truyn thng Nh Nam#2010#^a 443tr.^b21cm#Khc Vinh#Oanh#283360#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dch M## 00449000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050017000480020017000650070017000820080005000990090019001040100 00500123011001500128039000500143013000700148020001700155020000900172020000400181 020001000185#VV11.17944#VV11.17945#Vi?t#TH460V#895.9221#^214#Nguyn Trng To#Th v trng ca#Nguyn Trng To#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a554tr.^b21cm#Oanh #283361#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng ca## 00929000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020060000520070054001120080005001660090014001710100 00500185011002900190005001300219005001500232005001300247005001600260005001700276 03900050029301300070029802102570030502000080056202000130057002000110058302000090 0594#VV11.17947#VV11.17946#45000#Vi?t#CH121#636.5#^214#Chn on v phng tr mt s bnh mi quan trng gia cm#Phm S Lng (ch.b.), Nguyn B Hin, Ng c Thy...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a135tr., 4tr. nh mu^b19cm#Phm S Lng#Ngu yn B Hin# Ngc Thy#Hunh Th M L#Hong ng Huyn#Oanh#283362#Gii thiu mt s bnh do vi rt gy ra gia cm v cc loi vacxin, thuc iu tr bnh cho gia cm nh bnh do vi rt; bnh do vi khun v nm; bnh vim thanh kh qu n truyn nhim; bnh vim khp g; bnh Derszy ngan, ngng; bnh vim gan vt...#Gia cm#Bnh gia cm#Phng bnh#iu tr## 00896000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020065000520070060001170080005001770090014001820100 00500196011001500201005001300216005001800229005001600247013000700263005001600270 00500130028603900050029902102240030402000040052802000190053202000100055102000090 0561#VV11.17948#VV11.17949#38000#Vi?t#CH121#636.4#^214#Chn on v iu tr m t s bnh k sinh trng quan trng ln#Phm S Lng (ch.b.), Nguyn Quc Doan h, Nguyn Hu Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a111tr.^b19cm#Phm S Lng#Nguyn Quc Doanh#Nguyn Hu Hng#283363#Nguyn Vn Din#H Thy Hnh#Oanh#Gii thiu mt s loi bnh do k sinh trng gy ra ln: bnh giun trn, bnh sn l, u trng sn l, sn dy, bnh n bo v ngoi k sinh. Mt s k thut c bn ch n on bnh k sinh trng v cc loi thuc iu tr#Ln#Bnh k sinh trng#Chn on#iu tr## 00896000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020056000510070056001070080005001630090014001680100 00500182011001500187013000700202005001300209005001500222005001600237005001300253 005001600266039000500282021027100287020000400558020000900562020001100571#VV11.17 950#VV11.17951#43000#Vi?t#M458S#636.4#^214#Mt s bnh mi quan trng ln v bin php phng tr#Phm S Lng (ch.b), Nguyn B Hin, Hunh Th M L...#^aH. #^aNxb. H Ni#2011#^a151tr.^b19cm#283364#Phm S Lng#Nguyn B Hin#Hunh Th M L# Ngc Thy#Bch Quc Thng#Oanh#Gii thiu mt s bnh mi do virus, vi khun v k sinh trng ln: hi chng ri lon h hp v sinh sn, bnh cm A/ H1N1, bnh Circovirus, bnh a chy do Rotavirus ln, bnh vim no do virus N ipah ln Malaysia... Mt s loi thuc v vacxin thng dng cho ln#Ln#iu tr#Phng bnh## 00902000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020056000560030017001120070062001290080005001910090 01400196010000500210011001500215039000500230013000700235005001600242005001800258 021028300276020000800559020000600567020001000573020001700583#VV11.17952#VV11.179 53#Vi?t#107G#614.4#^214#L Anh Tun#nh gi tnh sn sng p ng vi s bng pht dch t#Sch chuyn kho#B.s.: L Anh Tun (ch.b.), Nguyn Nht Cm, Phm T h Kim Loan#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a115tr.^b21cm#Oanh#283365#Nguyn Nht Cm#P hm Th Kim Loan#Gii thiu tng quan v dch t. nh gi tnh sn sng p ng vi s bng pht dch t bng cc bin php pht hin bng pht dch, t chc p ng chng dch, qun l thng tin, qun l tnh hung cha tr, gim t l t vong, cc bin php v sinh ti cc c s chm sc y t...#Dch t#X l#Kim s ot#Sch chuyn kho## 00631000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540030116001000070015002160080005002310090 01400236010000500250011001500255005001500270039000500285013000700290020000900297 020000600306020000800312020001400320020000700334#VV11.17954#VV11.17955#35000#Vi ?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii bi tp v n luyn hnh hc 8#Bao gm ph n li gii cc bi tp hnh hc theo chng trnh sch gio khoa lp 8 v cc k nng n luyn, nng cao#Phm c Quang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a207tr.^b24cm#P hm c Quang#Oanh#283366#Hnh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#n tp## 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030114000980070015002120220004002270080 00500231009001400236010000500250011001500255020000700270020000600277020000800283 020001400291005001500305013000700320020000700327039000500334#VV11.17957#VV11.179 56#30000#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp v n luyn i s 8#B ao gm phn li gii cc bi tp i s theo chng trnh sch gio khoa lp 8 v cc k nng n luyn, nng cao#Phm c Quang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a18 3tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phm c Quang#283367#n tp#Oanh# # 00641000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030114000980070015002120220004002270080 00500231009001400236010000500250011001500255020000700270020000600277020000800283 020001400291005001500305039000500320013000700325020000700332#VV11.17958#VV11.179 59#20000#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp v n luyn i s 8#B ao gm phn li gii cc bi tp i s theo chng trnh sch gio khoa lp 8 v cc k nng n luyn, nng cao#Phm c Quang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a10 9tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phm c Quang#oanh#283368#n tp# # 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020024000560030042000800070017001220080005001390090 01400144010000500158011001500163005001700178039000500195013000700200020000900207 020000600216020000800222020001400230020001300244#VV11.17960#VV11.17961#32000#Vi ?t#GI-103B#612.0076#^214#Gii bi tp sinh hc 8#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#Nguyn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a160tr.^b24cm#Nguyn Th Gi ang#Oanh#283369#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#C th ngi## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020024000560030042000800070017001220080005001390090 01400144010000500158011001500163039000500178013000700183005001700190020000900207 020000600216020000800222020001400230020001400244#VV11.17963#VV11.17962#40500#Vi ?t#GI-103B#576.5076#^214#Gii bi tp sinh hc 9#Sch c nhiu bi tp m rng v nng cao#Nguyn Th Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a203tr.^b24cm#Oanh#283370#N guyn Th Giang#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Di truyn hc## 00768000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020030000660070014000960080005001100090 01100115010000500126011001500131039000500146013000700151021031400158020000800472 020001400480020000800494#VV11.17965#VV11.17964#61000#Vi?t#105-O#070.4#^214#Ngu yn L Chi#n ng, n b, v chuyn...#Nguyn L Chi#^aH.#^aThi i#2011#^a33 7tr.^b21cm#Oanh#283371#Gii thiu nhng bi vit, bi phng vn ca tc gi v c c nhn vt l nh vn, nh bo, o din, din vin, ca s, ho s. Nhng cm n hn hin ti ca tc gi v tng nhn vt sau mt qu trnh phng vn, cng mt s nhn xt ca nhn vt v tc gi to nn s tng tc gia hai bn theo ph ong cch bo ch#Bo ch#Bi phng vn#Bi bo## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020022000730030016000950070018001110080 00500129009001100134010000500145011001500150039000500165013000700170020001700177 020000900194020001200203#VV11.17966#VV11.17967#55000#Vi?t#K600N#895.92234#^214# Nguyn Thin Ngn#K ngh ca mi ngi#Tp truyn ngn#Nguyn Thin Ngn#^aH.#^ aThi i#2011#^a191tr.^b20cm#Oanh#283372#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# # 00566000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050009000620020027000710070024000980080 00500122009005300127010000500180011001500185006000800200013000700208039000500215 020001700220020001100237020001200248019001600260#VV11.17968#VV11.17970#VV11.1796 9#96000#Vi?t#A107S#895.1#^214#Tn Di #Anh s i em trong hi c#Tn Di ; T Hinh dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ha v Truyn thng Nh Nam#2011#^a472t r.^b24cm#T Hinh#283373#Oanh#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Dch Trung Quc## 00926000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880410005000951810006001000820 00600106808000500112002007300117003001200190007002300202008000500225009001100230 01000050024101100150024600500080026103900050026901300070027402102230028102000080 0504020000900512020001000521020003300531#VV11.17971#CDVN.01553#CDVN.01552#VV11.1 7972#VV11.17974#CDVN.01550#CDVN.01551#VV11.17973#60000#Vi?t#T550H#006.7#^214#T hc thit k trang Web vi Adobe Dreamweaver CS5.5 bng hnh minh ha#Sch km CD#VL-COMP tng hp, b.s.#^aH.#^aThi i#2011#^a231tr.^b21cm#VL-COMP#Oanh#28337 4#Gii thiu cc s kin thc chung v Adobe Dreamweaver CS5.5. Hng dn ln k hoch thit k Website, to Text, k nng lm vic vi nh, bng, lin kt cc trang Web, to cc xp t trang s dng CSS-P, to cc Frame...#Tin hc#Thit k #Trang Web#Phn mm Adobe Dreamweaver CS5.5## 00677000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050017000430020018000600070022000780080018001000090038001180100 00500156011001500161039000500176013000700181021019800188020000800386020001800394 020001100412#VV11.17975#31500#Vi?t#L312K#621.3815#^214#L Th Hng Thm#Linh ki n in t#L Th Hng Thm b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a189tr.^b24cm#Oanh#283375#Trnh by cc kin thc v c s in h c, linh kin th ng, cht bn dn - diode, transistor mi ni lng cc, tran sistor hiu ng trng, linh kin c vng in tr m, linh kin quang in t# in t#Linh kin in t#Gio trnh## 00739000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390050014000440020029000580030032000870070019001190080018001380090 03800156010000500194011001500199015006600214021013200280020000800412020001800420 020001100438039000500449013000700454#VV11.17976#53000#Vi?t#GI-108T#621.381#^214 #Trn Vn Hng#Gio trnh in t cng sut#Dng cho bc cao ng & i hc#Trn Vn Hng b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a31 4tr.^b24cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh th#Tr nh by mt s kin thc c bn v in t cng sut, chnh lu, bin i in p mt chiu v xoay chiu, nghch lu v bin tn#in t#in t cng sut#Gio trnh#H.H#283376## 00637000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050018000710020016000890030 04300105007003200148008000500180009001900185010000500204011001400209021004700223 020001000270020001000280039000500290004000800295005001300303013000700316#VL11.02 778#VL11.02777#VL11.02780#VL11.02779#35000#Vi?t#G203E#428#^214#Le Thi Tuyet Ngo c#General English#For Hanoi Vocational College of Technology#Le Thi Tuyet Ngoc, Pham Thai Ha#^aH.#^aBach khoa Ha Noi#2011#^a158p.^b27cm#Trnh by 15 bi hc ti ng Anh trnh c bn#Ting Anh#Bi ging#H.H#1st ed.#Pham Thai Ha#283377## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 0001 n bn th 11000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.11#^aH.#^aKnxb#2008# ^aXI, 1002tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283378## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 1001 n bn th 12000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.12#^aH.#^aKnxb#2008# ^aXI, 1014tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283379## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 2001 n bn th 13000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.13#^aH.#^aKnxb#2008# ^aXI, 1013tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283380## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 3001 n bn th 14000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.14#^aH.#^aKnxb#2008# ^aXI, 1047tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283381## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 4001 n bn th 15000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.15#^aH.#^aKnxb#2008# ^aXI, 1166tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283382## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 5001 n bn th 16000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.16#^aH.#^aKnxb#2009# ^aXI, 1058tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283383## 00688000000000241000450002000090000003900050000902101220001404100050013618100060 01410820007001478080005001540020035001590290103001940220005002970080005003020090 00700307010000500314011002000319015008300339020000800422020000900430013000700439 #Tng tp#H.H#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 1 6001 n bn th 17000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214# Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.17#^aH.#^aKnxb#2009# ^aXI, 1041tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283384## 00687000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220005001610080005001660090007001710100005001780110020001830150 08300203020000800286020000900294020000900303039000400312021012200316013000700438 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.18#^aH.#^aKnxb#2009#^aXI, 1007tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#Mai#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 17001 n bn th 1 8000 km theo cc thng tin quan trng#283385## 00687000000000241000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200350 00230290103000580220005001610080005001660090007001710100005001780110020001830150 08300203020000800286020000900294020000900303039000400312021012200316013000700438 #Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptio ns anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G= #T.19#^aH.#^aKnxb#2009#^aXI, 1004tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#Tng tp#Mai#Gi i thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 18001 n bn th 1 9000 km theo cc thng tin quan trng#283386## 00687000000000241000450002000090000003900040000902101220001304100050013518100060 01400820007001468080005001530020035001580290103001930220005002960080005003010090 00700306010000500313011002000318015008300338020000800421020000900429013000700438 #Tng tp#Mai#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 19 001 n bn th 20000 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214#T ng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.20#^aH.#^aKnxb#2009#^ aXI, 1001tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; V in Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283387## 00686000000000241000450002000090000003900040000902101220001304100050013518100060 01400820007001468080005001530020035001580290103001930220005002960080005003010090 00700306010000500313011001900318015008300337020000800420020000900428013000700437 #Tng tp#Mai#Gii thiu ni dung ca nhng thc bn vn khc Hn Nm, t bn 20 001 n bn th 20980 km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214#T ng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = Corpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.21#^aH.#^aKnxb#2009#^ aXI, 984tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vi n Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283388## 00684000000000241000450002000090000003900040000902101190001304100050013218100060 01370820007001438080005001500020035001550290103001900220005002930080005002980090 00700303010000500310011002000315015008300335020000800418020000900426013000700435 #Tng tp#Mai#Gii thiu 1000 s thc bn chung khnh t bn 20996 n bn th 39872 (a, b ,c ,d) km theo cc thng tin quan trng#Vi?t#T455T#495.17#^214#Tng tp thc bn vn khc Hn Nm#Corpus des inscriptions anciennes du Viet Nam = C orpus of ancient Vietnamese inscriptions = W"G=#T.22#^aH.#^aKnxb#2009#^aXI , 1006tr.^b32cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm ; Vin Vin ng Bc c ; Vin Cao hc thc hnh#Hn Nm#Vn khc#283389## 00942000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050020000740020022000940070 02000116022000400136221001900140008000500159009002300164010000500187011001500192 01300070020700500200021402103090023402000140054302000160055702000080057302000190 0581039000400600#VL11.02781#VL11.02783#VL11.02784#VL11.02782#88000#Vi?t#QU105L# 628.4#^214#Nguyn Th Kim Thi#Qun l cht thi rn#Nguyn Th Kim Thi#T.2#Ch t thi nguy hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a215tr.^b27cm#283390#Nguyn Th Kim Thi#Trnh by cc khi nim v h thng qun l cht thi nguy hi. Ngun pht sinh, c tnh, phn loi v cc tc ng ca cht thi nguy hi. Gii thi u h thng thu gom, trung chuyn, vn chuyn cht thi rn v cc phng php x l, tiu hu cht thi nguy hi, qun l cht thi nguy hi t hot ng y t# Cht thi rn#X l cht thi#Qun l#Cht thi nguy hi#Mai## 00810000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820006000468080005000520050015000570020033000720070015001050040036001200080 00500156009002300161010000500184011001500189013000700204021027900211020001800490 020000900508020001100517039000400528#VV11.17977#VV11.17979#VV11.17978#128000#Vi ?t#621.5#^214#Nguyn c Li#Hng dn thit k h thng lnh#Nguyn c Li#In ln th 7 c b sung v sa cha#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a411tr.^b24cm #283391#Trnh by cc phng php xc nh s liu ban u v cch thit k, xy dng, tnh nhit kho lnh; s h thng lnh c bn, cng mt s h thng lm lnh c th v cch tnh ton chu trnh lnh, tnh chn my nn, thit b, chn my lnh mt cp v chn ng ng, bm, qut#H thng lm lnh#Thit k#Gio t rnh#Mai## 00888000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820007000568080005000630050013000680020046000810030030001270070 03300157008000500190009002300195010000500218011001500223012001100238005001700249 013000700266021025600273020002000529020000900549039000700558020000900565#VV11.17 980#VV11.17983#VV11.17982#VV11.17981#35000#Vi?t#621.47#^214#Trn Th San#T thi t k - lp rp 49 mch in thng minh#Chuyn v nng lng mt tri#Trn Th S an, Nguyn Khnh Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a174tr.^b24cm#C in t #Trn Khnh Thnh#283392#Trnh by u th, tim nng, nh v thit b thu nng lng mt tri v vic s dng, ng dng ngun nng lng ny vo sinh hot, s n xut trong cuc sng: lm lnh, nu n, chng ct nc, bm nc, t ch to p in mt tri, cc d n in, quang hp...#Nng lng mt tri#Thit k#T.Dung#n g dng## 00926000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020046000890030 02900135007003000164008000500194009002300199010000500222011001500227012001100242 00500160025301300070026902102220027602000080049802000100050602000080051603900040 0524020001900528020000900547020000800556#VV11.17984#VV11.17985#VV11.17986#VV11.1 7987#35000#Vi?t#T550T#621.3815#^214#Trn Th San#T thit k - lp rp 23 mch in thng minh#Chuyn iu khin t ng#Trn Th San, Chu Ngc Thch#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2011#^a167tr.^b24cm#C in t#Chu Ngc Thch#283393#Gi i thiu cc chuyn v cc cng c cn thit, tng thit k v k thut lp rp 23 mch in t thng minh: xe ua, robcom, cc mch iu khin dng m-un PWM, ng c ion, in k th nghim, chit p in t...#in t#Mch in#C in#Mai#iu khin t ng#Thit k#Lp rp## 00896000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690050013000740020050000870070 03300137008000500170009002300175010000500198011001500203005001900218013000700237 02102390024402000140048302000100049702000190050703900040052602000110053002000090 0541020000800550#VV11.17988#VV11.17991#VV11.17990#VV11.17989#42000#Vi?t#H561D#6 21.19#^214#Trn Th San#Hng dn thit k - lp t mng in khu dn c#Trn T h San, Nguyn Trng Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a256tr.^b24cm#Nguy n Trng Thng#283394#Trnh by v cc c s nng lng in, l thuyt mch in , cc linh kin, dng c in, cc c s v an ton v ni mt, cc h thng i n, lp t hp in v dy dn, mc dy, qui hoch, c bn v, trm cp in... cho cc khu dn c#K thut in#Mng in#Ti liu tham kho#Mai#Khu dn c#Th it k#Lp t## 00972000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050018000610020035000790290037001140070 01800151004003000169008000500199009002300204010000500227011001500232012002100247 01300070026802102930027502000160056802000130058402000100059703900040060702000140 0611020000900625#VV11.17992#VV11.17993#VV11.17994#110000#Vi?t#C429S#666#^214#Ng uyn ng Cng#Compozit si thu tinh v ng dng#Fiberglass composite and appl ication#Nguyn ng Cng#Xut bn ln th 2 c b sung#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2011#^a444tr.^b24cm#Th mc: tr. 438-439#283395#Trnh by nhng khi nim c bn v vt liu compozit. Gii thiu v c tnh vt liu v cng ngh compozit ; cc sn phm ca compozit; cch tnh ton v thit k kt cu compozit FRT, ng thi a ra nhng phng php th nghim sn phm, an ton lao ng trong sn xut sn phm compozite#Vt liu t hp#Si tng hp#Cng ngh#Mai#Si thu tin h#ng dng## 00954000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050013000740020032000870070 03000119008000500149009002300154010000500177011001500182005001600197013000700213 02103180022002000080053802000100054603900040055602000180056002000140057802000140 0592020001000606#VV11.17995#VV11.17996#VV11.17998#VV11.17997#75000#Vi?t#TH552H# 621.5#^214#Trn Th San#Thc hnh k thut c in lnh#Trn Th San, Nguyn c Phn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a424tr.^b24cm#Nguyn c Phn#283396#Tr nh by cc vn c bn v h thng lnh v iu ho khng kh, cc phng php bo tr sa cha, lp t h thng lnh, t t lnh gia dng, t lnh v cp ng dng trong siu th, nh hng,... cho n iu ho khng kh dng trong cc t o nh ln, vn phng v nh , trn cc phng tin giao tgng vn ti...#C i n#in lnh#Mai#H thng lm lnh#Thit b lnh#K thut lnh#Thc hnh## 00774000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050017000740020049000910070 01700140008000500157009002300162010000500185011001500190013000700205021019900212 020001700411020002000428039000400448020001100452020000900463#VV11.17999#VV11.180 00#VV11.18001#VV11.18002#43000#Vi?t#PH561P#001.4#^214#Nguyn nh Cng#Phng p hp lun nghin cu khoa hc v sng to#Nguyn nh Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a172tr.^b24cm#283397#Trnh by i cng v nghin cu khoa hc. Gi i thiu cc phng php chun b nghin cu, phng php nghin cu, kim tra, c ng b, nh gi v phng php lun sng to trong nghin cu khoa hc#Phng p hp lun#Nghin cu khoa hc#Mai#Gio trnh#Sng to## 00711000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050013000760020030000890070 02700119008000500146009002300151010000500174011001500179021021200194020001000406 020000600416039000400422013000700426#VV11.18003#VV11.18004#VV11.18006#VV11.18005 #25000#Vi?t#H561D#621.3815#^214#Trn Th San#Hng dn c s mch in#Trn Th San, Tng Vn Mi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a135tr.^b21cm#Gii thi u kin thc c bn v cc dng s mch in t, s khi, k hiu trn s mch, cc mch in t n gin, t hp cc mch in, lc , km theo ph l c k hiu in, m mu linh kin in tr#Mch in#S #Mai#283398## 00627000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200060 00338080005000390050012000440020016000560070012000720080005000840090023000890100 00500112011001400117013000700131021018100138020000800319020001700327020000900344 020000400353039000400357#VN11.05007#VN11.05008#5000#Vi?t#959.7#^214#H Ch Minh #Lch s nc ta#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a23tr.^b13cm#2833 99#Gii thiu bi th vit v lch s nc ta t khi bt u hnh thnh vi tn gi Vn Lang v tri qua cc thi k khng chin chng ngoi xm, n nm 1945 i tn nc l Vit Nam#Lch s#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00410000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320050011000370020020000480030004000680070011000720080010000830090015000930100 00500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160039000400164 #VN11.05009#30000#Vi?t#895.9221#^214#H Huy Tr#Mt thi thng nh#Th#H Huy Tr#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a59tr.^b19cm#283400#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Mai## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050017000480020015000650030004000800070017000840080005001010090 01800106010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168020000400177 039000400181#VN11.05010#VN11.05011#32000#Vi?t#895.9221#^214#Nguyn Duy Trng#N ng khng ma#Th#Nguyn Duy Trng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a104tr.^b19cm#283 401#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050016000760020045000920070 03200137008000500169009002300174010000500197011001800202005001500220013000700235 021016400242020000800406020001000414020000800424039000400432#VN11.05012#VN11.050 13#VN11.05014#VN11.05015#30000#Vi?t#H561D#621.3815#^214#Chu Ngc Thch#Hng d n t lp rp 100 mch in - in t#Chu Ngc Thch, Trnh Xun Thu#^aH.#^aKho a hc v K thut#2011#^a211tr.^b14x20cm#Trnh Xun Thu#283402#Trnh by nhng v n lin quan n mch in, in t t n gin n phc tp. Nu chc nng, tr s cc linh kin v nguyn l hot ng ca mch in, in t#in t#Mch in#Lp rp#Mai## 00869000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050011000490020067000600070016001270080010001430090018001530100 00500171011001400176015007700190013000700267021024800274020000900522020001000531 020001700541039000400558020000800562020000900570#VV11.18007#VV11.18008#Vi?t#T103 L#320.109597#^214#V Duy Nam#Ti liu hng dn hc tp: Lch s nh nc v ph p lut Vit Nam#V Duy Nam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a47tr.^b22cm# TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa. - Lu hnh ni b#2834 03#Trnh by khi qut qu trnh hnh thnh v pht trin ca nh nc Vit Nam t thi i Hng Vng, qua thi Bc thuc, thi Ng-inh-Tin L, L -Trn-H, hu L, thi i phong kin n thi Php thuc v t sau Cch mng thng Tm 19 45 n nay#Nh nc#Php lut#Ti liu hc tp#Mai#Lch s#Vit Nam## 00815000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020048000620070021001100080010001310090018001410100 00500159011001300164015001600177013000700193021030600200020001000506020001700516 039000700533020000900540#VV11.18009#VV11.18010#Vi?t#T103L#349.597#^214#Phan Trun g Hin#Ti liu hng dn hc tp: Php lut i cng#Phan Trung Hin b.s.#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2011#^a20tr^b22cm#Lu hnh ni b#283404#Trnh by v ng un gc ca nh nc v php lut. Gii thiu khi qut v nh nc v php lut . Gii thiu b my nh nc Cng ho XHCN Vit Nam, hnh thc php lut, quy ph m php lut, quan h php lut, vi phm php lut, trch nhim php l v cc n gnh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Ti liu hc tp#T. Dung#Vit Nam## 00692000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020046000590070020001050080010001250090018001350100 00500153011001400158015001600172013000700188021020100195020001800396020001700414 039000700431#VV11.18011#VV11.18012#Vi?t#T103L#338.5#^214#L Khng Ninh#Ti liu hng dn hc tp: Kinh t hc vi m#L Khng Ninh b.s.#^aCn Th#^ai hc C n Th#2010#^a116tr^b22cm#Lu hnh ni b#283405#Gii thiu cc khi nim c bn ca kinh t hc vi m. Trnh by l thuyt v cung cu, hnh vi tiu dng, sn x ut, ti a ho li dng, m hnh th trng cnh tranh hon ho v th trng c quyn#Kinh t hc vi m#Ti liu hc tp#T.Dung## 00665000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020041000610070016001020080010001180090018001280100 00500146011001400151015001600165013000700181039000700188021018600195020001300381 020001700394#VV11.18013#VV11.18014#Vi?t#T103L#330.01#^214#Nguyn Ngc Lam#Ti li u hng dn hc tp: Ton kinh t#Nguyn ngc Lam#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2 011#^a140tr^b22cm#Lu hnh ni b#283406#T.Dung#Trnh by nhng kin thc c bn v ma trn, nh thc, h phng trnh tuyn tnh, hm s, o hm, vi phn, vi phn hm s mt bin, hm s mt bin, tch phn v phng trnh vi phn#Ton k inh t#Ti liu hc tp## 00907000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020055000610070016001160080010001320090018001420100 00500160011001500165015001600180013000700196021037500203020000900578020000800587 020001000595020001700605039000700622#VV11.18015#VV11.18016#Vi?t#T103L#330.02#^21 4#Nguyn Ngc Lam#Ti liu hng dn hc tp: Nguyn l thng k kinh t#Nguyn Ngc Lam#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a222tr.^b22cm#Lu hnh ni b#283407# Gii thiu khi qut v thng k, thang o, thu thp thng tin, tng hp v trn h by d liu. Trnh by v phng php tng hp v trnh by d liu, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, phn phi chun v phn phi mu, c lng k hong tin cy, kim nh tham s gi thuyt thng k, kim nh phi tham s, ph n tch phng sai, tng quan v hi quy tuyn tnh...#Thng k#Kinh t#Nguyn l #Ti liu hc tp#T.Dung## 01214000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050011000450020077000560070048001330220005001810080010001860090 01800196010000500214011001400219015001600233005001300249005001400262013000700276 02104920028302000200077502000100079502000170080502000190082202000170084103900070 0858005001100865#VV11.18017#VV11.18018#Vi?t#T103L#335.43#^214#L Duy Sn#Ti li u hng dn hc tp: Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#L Duy Sn (ch.b.), Ng c Hng, Phan Vn Phc#Ph.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a96 tr.^b22cm#Lu hnh ni b#Ng c Hng#Phan Vn Phc#283408#Trnh by ni dung h c thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin v phng thc sn xut t bn ch n gha: gi tr thng d, hc thuyt kinh t v ch ngha t bn c quyn v ch ngha t bn c quyn nh nc. Trnh by ni dung l lun ch ngha Mc - Lni n v ch ngha x hi: s mnh lch s ca giai cp cng nhn v cch mng x h i ch ngha, nhng vn chnh tr - x hi c tnh quy lut trong tin trnh c ch mng x hi ch ngha, hin thc v trin vng ca ch ngha x hi#Ch ngh a Mc-Lnin#Nguyn l#Ch ngha x hi#Hc thuyt kinh t#Ti liu hc tp#T.Dun g#L Duy Sn## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050014000610020017000750070035000920080 00500127009001200132010000500144011001300149020001700162020000400179020001200183 006001500195013000700210019000900217#VV11.18019#VV11.18021#VV11.18020#110000#Vi ?t#C450D#823#^214#Mansell, Jill#C du chy trn#Jill Mansell ; Trn Phng H d ch#^aH.#^aThng Tn#2011#^a558tr.^b21#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Trn Ph ng H#283409#Dch Anh## 00535000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020030000740070034001040080 00500138009001200143010000500155011001500160020001700175020000400192020001200196 013000700208019000900215006001400224039000700238#VV11.18022#VV11.18023#VV11.1802 4#85000#Vi?t#L462#823#^214#Mansell, Jill#Li ngh khng th chi t#Jill Ma nsell ; Nguyn Thu H dch#^aH.#^aThng Tn#2011#^a430tr.^b21cm#Vn hc hin i #Anh#Tiu thuyt#283410#Dch Anh#Nguyn Thu H#T.Dung## 00940000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050013000770020031000900070 06200121008000500183009001100188010000500199011001500204015006300219005001400282 00500190029601300070031502102550032202000100057702000090058702000110059603900070 0607#VV11.18025#VV11.18026#VV11.18028#VV11.18027#35000#Vi?t#GI-108T#349.597#^21 4# Th Hng#Gio trnh php lut i cng#B.s.: Th Hng (ch.b.), Nguyn Th H, L Th Thanh Huyn#^aH.#^aXy dng#2011#^a171tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Bch khoa Hng Yn. B mn Php lut#Nguyn Th H#L Th Thanh Huyn# 283411#Trnh by nhng kin thc c bn v nh nc v php lut; nhng vn q uy phm, quan h, hnh thc, thc hin v vi phm php lut, trch nhim php l . Gii thiu v lut dn s, lut t tng dn s, lut hnh s, lut t tng hn h s v lut lao ng#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#T.Dung## 00661000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050018000400020017000580070060000750040008001350080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179006001500186005001300201021014500214 020000700359020001000366039000700376#VV11.18029#68000#Vi?t#M600H#704.9#^214#Un g Chnh Chng#M hc kin trc#Ung Chnh Chng ; Nguyn Vn Nam dch ; Trn K im Bo h..#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a296tr.^b21cm#283412#Nguyn Vn Nam#Tr m Kim Bo#Nghin cu v s ra i v pht trin ca m hc kin trc. Trnh by v ngha, c tnh, nguyn tc, hnh thi v c ch ca m hc kin trc#M h c#Kin trc#T.Dung## 00828000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050017000740020042000910070 01700133008000500150009001100155010000500166011001500171013000700186021028400193 020001000477020000900487020001600496020000700512039000700519#VV11.18030#VV11.180 31#VV11.18033#VV11.18032#65000#Vi?t#QU600H#624.1#^214#Nguyn Hng Tin#Quy hoc h xy dng cng trnh ngm th#Nguyn Hng Tin#^aH.#^aXy dng#2011#^a101tr. ^b24cm#283413#Gii thiu khi qut v th, quy hoch th, khng gian ngm v cng trnh ngm th. Hng dn b tr cc cng trnh ng dy, ng ng k thut, quy hoch giao thng v xy dng cng trnh ngm th. Nhng yu cu c bn v kho st, thit k v thi cng cng trnh ngm#Qui hoch#Xy dng#Cn g trnh ngm# th#T.Dung## 00821000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020033000540070016000870040008001030080005001110090 01100116010000500127011001500132013000700147021032800154020001000482020000700492 020000700499020000900506020000900515039000700524#VV11.18034#96000#Vi?t#120H#72 9#^214#Phm c Nguyn#m hc kin trc - m hc th#Phm c Nguyn#Ti bn# ^aH.#^aXy dng#2011#^a362tr.^b24cm#283414#Gii thiu khi qut v m thanh. Tr nh by c im trng m trong cc phng thnh gi, vt liu v kt cu ht m. Hng dn thit k m hc, s dng h thng in thanh trong cc phng thnh gi . Trnh by v m hc th, cch m cho cc kt cu phn cch nh ca, chng ting n ca cc thit b v trong nh cng nghip#Kin trc# th#m hc#Thit k#Xy dng#T.Dung## 00863000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410020066000460070016001120040008001280080005001360090011001410100 00500152011001500157015002200172013000700194005001600201021030600217020001300523 020000900536020001000545020001100555039000700566#VV11.18035#37000#Vi?t#GI-108T# 621.43028#^214#Gio trnh sa cha v bo dng h thng nhin liu ng c xng #Nguyn Xun Li#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Xy d ng#283415#Nguyn Xun Li#Gii thiu cc kin thc, k nng lin quan lin quan n sa cha v bo dng h thng nhin liu ng c xng gm: bm xng c kh, bm xng bng in, b ch ho kh, cc h thng ca b ch ho kh hin i nh phun chnh, h thng khng ti, c cu hn ch tc , c cu lm m, c cu tng tc...#ng c xng#Sa cha#Bo dng#Gio trnh#T.Dung## 00787000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020057000730070037001300080005001670090 02300172010000500195011001500200005001300215013000700228021021200235020001800447 020000900465020000900474020000700483039000700490#VV11.18036#VV11.18037#60000#Vi ?t#S450T#352.209597#^214#Nguyn Vn Cng#S tay i biu Hi ng nhn dn (nhi m k 2011 - 2016)#B.s.: Nguyn Vn Cng, ng B Hng#^aH.#^aChnh tr Hnh ch nh#2011#^a263tr.^b24cm#ng B Hng#283416#Gii thiu cc tiu chun v quy n h i biu Hi ng nhn dn. Trnh by v nhng iu i biu dn c nn bit v hng dn thc hin ch trng "th im khng t chc Hi ng nhn dn huyn , qun, phng"#Hi ng nhn dn#i biu#Vit Nam#S tay#T.Dung## 00779000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020057000620070018001190080005001370090 02300142010000500165011001500170013000700185021027800192020002100470020000800491 020000700499039000700506#VV11.18038#VV11.18039#45000#Vi?t#S450T#174#^214#L Th Chinh#S tay hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#L Th Chinh b.s .#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a132tr.^b21cm#283417#Gii thiu ni dung hc tp v lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh. Trnh by v con ng gii phng dn tc ca H Ch Minh. Gii thiu mt s vn bn mi nht ca ng Cng sn Vit Nam v tip tc y mng vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c#S tay#T.Dung## 00853000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050013000500020093000630070030001560080005001860090023001910100 00500214011001500219005001600234013000700250021028500257020001400542020001400556 020001000570039000700580#VV11.18040#VV11.18041#Vi?t#N122C#324.2597071#^214# Ng c Ninh#Nng cao cht lng sinh hot ca chi b thn (p, bn), t dn ph tron g giai on hin nay# Ngc Ninh, inh Ngc Giang#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2 011#^a208tr.^b24cm#inh Ngc Giang#283418#Trnh by vn l lun, thc tin, t hc trng, nguyn nhn v kinh nghim xy dng sinh hot ca chi b ng thn (p, bn), t dn ph. Nu ln phng hng v nhng gii php ch yu nng cao cht lng sinh hot chi b ng thn (p, bn), t dn ph trong giai on hi n nay#Xy dng ng#ng b c s#Hot ng#T.Dung## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050013000740020071000870070 01300158008000500171009002300176010000500199011001500204013000700219021024500226 020000800471020000800479020000800487020001100495020000900506039000700515#VV11.18 042#VV11.18043#VV11.18045#VV11.18044#50000#Vi?t#QU105H#306.3#^214#Mai Hi Oanh# Quan h gia xy dng vn ho v pht trin kinh t nc ta hin nay#Mai Hi O anh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a362tr.^b21cm#283419#Nghin cu mi quan h gia vn ho v kinh t trong pht trin. Trnh by thc trng mi quan h gi a xy dng vn ho v pht trin kinh t Vit Nam trong 10 nm gn y. a ra mt s gii php pht trin hi ho gia vn ho v kinh t#Vn ho#Kinh t# Quan h#Pht trin#Vit Nam#T.Dung## 00965000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050024000620020039000860030017001250070 02400142004002900166008000500195009002300200010000500223011001500228015004800243 013000700291021030400298020000800602020001700610020001700627039000700644#VV11.18 046#VV11.18048#VV11.18047#60000#Vi?t#B108M#070.4#^214#Nguyn Th Trng Giang#B o mng in t - Nhng vn c bn#Sch chuyn kho#Nguyn Th Trng Giang#T i bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a360tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hc vin Bo ch Tuyn truyn#283420#Gii thiu qu trnh hnh th nh v pht trin ca Interet v bo mng in t. Trnh by c trng c bn ca mng in t, m hnh to son v qui trnh sn xut thng tin ca bo mng i n t. Hng dn cch vit v trnh by ni dung bo mng, km theo mt s t bo mng in t tiu biu Vit Nam#Bo ch#Bo mng in t#Sch chuyn kho#T.D ung## 00840000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020028000790030081001070070 03500188008000500223009002300228010000500251011001500256005002100271013000700292 021020000299020001000499020001300509039000700522020000900529#VV11.18049#VV11.180 50#VV11.18051#22000#Vi?t#H428Ŕ.09597#^214#Trn Th Cc#Hi & p mn hc ph p lut#Dng cho hc vin, sinh vin cc trng trung hc chuyn nghip v cao ng ngh#Trn Th Cc, Nguyn Th Kim Chung#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a1 59tr.^b21cm#Nguyn Th Kim Chung#283421#Gm nhng cu hi v p mn hc php lu t Vit Nam nh: nhng l lun c bn v nh nc v php lut, mt s kin thc php lut lin quan n i sng lao ng, sn sut, sinh hot... ca nhn dn# Php lut#Sch hi p#T.Dung#Vit Nam## 01137000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020057000570030050001140070061001640040018002250080 00500243009002300248010000500271011001500276005001700291013000700308005001400315 00500170032900500120034600500180035802103290037602000100070502000080071502000090 0723020001300732020002300745039000700768#VV11.18052#VV11.18053#24000#Vi?t#H428& #324.2597075#^214#Hi & p ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin cc trng i hc v cao ng#Nguyn Th Thanh, Phm c Kin (ch .b.), L Th Minh Hnh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a1 63tr.^b21cm#Nguyn Th Thanh#283422#Phm c Kin#L Th Minh Hnh#L Th Tnh#T rn Th M Hng#Gm nhng cu hi p v i tng, nhim v v phng php ngh in cu mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, s ra i ca ng C ng sn Vit Nam v Cng lnh chnh tr u tin ca ng, ng li u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945), ng li khng chin chng thc dn Php v quc M (1945 - 1975)...#Cch mng#Lch s#Vit Nam#Sch hi p#ng Cng sn Vit Nam#T.Dung## 00608000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020031000770030012001080070 03500120008000500155009005600160010000500216011001500221013000700236019001000243 020001700253020000500270020001200275006001200287039000700299#VV11.18054#VV11.180 55#VV11.18056#61000#Vi?t#B102M#843#^214#Hochberg, Agathe#Bch m hong t, chn g u?#Tiu thuyt#Agathe Hochberg ; Ong Ong Ong dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cn g ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a307tr.^b21cm#283423#Dch Php#Vn h c hin i#Php#Tiu thuyt#Ong Ong Ong#T.Dung## 01068000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520030050001110070049001610040018002100080 00500228009002300233010000500256011001500261005001600276005001300292005001500305 00500200032000500120034001300070035202102610035902000200062002000100064002000170 0650020001900667020001300686039000700699#VV11.18058#VV11.18057#36000#Vi?t#H428& #335.43#^214#Hi & p nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vin cc trng i hc v cao ng#Nguyn Th Kit, Th Thch, Nguyn Th Nga...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a250tr.^b21cm#Ngu yn Th Kit# Th Thch#Nguyn Th Nga#Hong th Bch Loan#V Th Thoa#283424# Gm cc cu hi, km phn gii p v th gii quan v phng php lun trit h c ca ch ngha Mc - Lnin, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin v ph ng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc - Lnin v ch n gha x hi khoa hc#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Ch ngha x hi#Hc thuyt k inh t#Sch hi p#T.Dung## 01181000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020030000770030198001070070 05100305022000400356008000500360009002300365010000500388011001500393005001900408 01300070042700500170043402103440045102000200079502000200081502000130083503900070 0848#VV11.18059#VV11.18060#VV11.18061#26000#Vi?t#H428ş#^214#Nguyn Hu Khi n#Hi & p khoa hc hnh chnh#Dng cho hc vin h o to trung cp l lun c hnh tr - hnh chnh, hc vin cc h o to chuyn ngnh ca Hc vin Hnh ch nh v cc kha bi dng cng chc tng ng vi ngch chuyn vin#B.s.: Nguy n Hu Khin (ch.b.), Nguyn Th Hi Vn#T.1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a 159tr.^b21cm#Nguyn Th Hi Vn#283425#Nguyn Hu Khin#Cung cp mt s kin th c v qun l t ai, a gii hnh chnh v xy dng, qun l kinh t, vn ho, gio dc, y t, hnh chnh - t php ca chnh quyn c s. K nng son tho v n bn; k nng iu hnh cng s ca U ban nhn dn cp c s; vai tr ca th n, bn, p trong qun l hnh chnh nh nc c s; ci cch hnh chnh c s# Hnh chnh nh nc#Khoa hc hnh chnh#Sch hi p#T.Dung## 01069000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020030000770030198001070070 05100305022000400356008000500360009002300365010000500388011001500393005001900408 01300070042700500170043402102320045102000200068302000200070302000130072303900070 0736#VV11.18063#VV11.18062#VV11.18064#32500#Vi?t#H428ş#^214#Nguyn Hu Khi n#Hi & p khoa hc hnh chnh#Dng cho hc vin h o to trung cp l lun c hnh tr - hnh chnh, hc vin cc h o to chuyn ngnh ca Hc vin Hnh ch nh v cc kha bi dng cng chc tng ng vi ngch chuyn vin#B.s.: Nguy n Hu Khin (ch.b.), Nguyn Th Hi Vn#T.2#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a 206tr.^b21cm#Nguyn Th Hi Vn#283426#Nguyn Hu Khin#Trnh by cch qun l n h nc ca chnh quyn c s, qun l cn b, cng chc, tip cng dn, gii qu yt khiu ni, t co ca cng dn, cng tc thng k, vn th lu tr, ngn sc h, kim tra, x pht v cng ch hnh chnh...#Hnh chnh nh nc#Khoa hc hn h chnh#Sch hi p#T.Dung## 00769000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690020033000740070043001070220004001502210 01900154008000500173009001800178010000500196011001500201015004100216020001700257 02000070027402000090028102000100029000500100030000500160031000500120032600500150 0338005001400353039000500367013000700372020001600379#VV11.18065#VV11.18066#VV11. 18068#VV11.18067#Vi?t#KH400T#398.20959732#^214#Kho tng vn hc dn gian H Ty# Yn Giang, Dng Kiu Minh, Minh Nhng...#Q.2#Truyn k dn gian#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a495tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc d n gian#H Ty#Vit Nam#Truyn k#Yn Giang#Dng Kiu Minh#Minh Nhng#on Cng Hot#V Quang Dng#H.H#283427#Truyn dn gian## 00903000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820012000568080005000680050021000730020035000940070038001290080 00500167009001800172010000500190011001500195015004100210021019400251020001700445 02000090046202000090047102000100048002000090049000500160049903900050051501300070 0520020001000527020001600537#VV11.18069#VV11.18071#VV11.18072#VV11.18070#Vi?t#TR 300T#390.0959756#^214#Chamaliaq Riya Tinq#Tri thc dn gian ca ngi Raglai#Ch amaliaq Riya Tinq, Trn Kim Hong#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a174tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v vn ho ng x vi mi tr ng t nhin ca ngi Raglai Khnh Ho vi cc biu tng nh nh di truyn thng, cy cau, vn ho bin, biu tng thuyn Ahq v l n u la mi#Vn ho dn gian#Tri thc#Tp qun#Khnh Ho#Vit Nam#Trn Kim Hong#H.H#283428#Phon g tc#Dn tc Gia Rai## 00668000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050014000710020029000850070042001140080 00500156009001800161010000500179011001500184015004100199021009700240020001200337 020000900349039000500358020000800363013000700371#VV11.18073#VV11.18074#VV11.1807 6#VV11.18075#Vi?t#T550#398.909597#^214#Trn Gia Linh#T in phng ngn Vit N am#Trn Gia Linh s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a335tr .^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu 10000 cu phng ng n c sp xp theo trt t bng ch ci v cc a danh Vit Nam#Phng ngn#Vi t Nam#H.H#T in#283429## 00919000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050014000710020039000850070037001240080 00500161009001800166010000500184011001500189015004100204021033800245020001700583 020000900600039000500609020000800614013000700622#VV11.18078#VV11.18079#VV11.1808 0#VV11.18077#Vi?t#C125#398.209597#^214#Trn Gia Linh#Cu i dn gian truyn th ng Vit Nam#Trn Gia Linh s.t., b.s., gii thiu#^aH.#^aVn ha dn tc#2011#^a 255tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v cu i dn g ian, cc th loi cu i dn gian truyn thng dng trong nhng dp mng xun, phng ving, khao vng v cu i dn gian v cnh p, con ngi, lng ngh tru yn thng, c sn qu hng Vit Nam. ng thi thng k, su tm, ch gii mt s cu i dn gian truyn thng c sp xp theo th t bng ch ci#Vn hc dn gian#Vit Nam#H.H#Cu i#283430## 00611000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820013000568080005000690050015000740020049000890070038001380080 00500176009001800181010000500199011001500204015004100219020001700260039000500277 020001300282013000700295020001000302020000900312#VV11.18081#VV11.18082#VV11.1808 3#VV11.18084#Vi?t#TH460C#398.20959756#^214#Trn Vit Knh#Th ca dn gian tr t nh trn vng t Khnh Ho#Trn Vit Knh s.t., b.s., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a173tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#H.H#Th tr tnh#283431#Khnh Ho#Vit Nam## 00842000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630050016000680020055000840070016001390080 00500155009001800160010000500178011001500183015004100198021028800239020000900527 039000500536020001600541013000700557#VV11.18085#VV11.18088#VV11.18087#VV11.18086 #Vi?t#L504T#305.899#^214#Nguyn Th Sang#Lut tc v cng cuc pht trin kinh t x hi Raglai#Nguyn Th Sang#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a446tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v vn ho x hi v lut tc Ragl ai, c bit l cc lut tc trong quan h v chng, gia nh, x hi, ci hi, ca ci, s hu rung ry ni rng, bo v ngun nc, mi trng sinh thi, th rng v cc lut tc trong x l cc ti phm v tnh dc, lon lun, trm cp ...#Lut tc#H.H#Dn tc Gia Rai#283432## 00881000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020025000720070056000970080005001530090 01800158010000500176011001500181015004100196021015800237020001700395020000700412 02000090041900500160042800500150044403900050045902000180046402000200048200500100 0502005001200512013000700524#VV11.18090#VV11.18091#VV11.18089#VV11.18092#Vi?t#V1 15N#390.0959732#^214#Vn ngh dn gian H Ty#Dng Kiu Minh, Yn Giang, Minh N hng, on Cng Hot#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a847tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng bi nghin cu v lch s, danh nhn, l hi c truyn, din xng dn gian, di tch lch s vn ho v m thc dn g ian ca vng t H Ty#Vn ho dn gian#H Ty#Vit Nam#Dng Kiu Minh#on C ng Hot#H.H#Vn ngh dn gian#Phong tc c truyn#Yn Giang#Minh Nhng#283433# # 00798000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820014000558080005000690050011000740020013000850070011000980080 00500109009001000114010000500124011001500129015004100144021018600185020001800371 02000100038902000080039903900050040702000150041202000070042702000090043401300070 0443020001000450#VV11.18093#VV11.18094#VV11.18096#VV11.18095#Vi?t#T258X#394.2614 09597#^214#V Vn Ho#Tt x Qung#V Vn Ho#^aH.#^aDn tr#2011#^a281tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu cc phong tc chun b tt, ch tt, bnh tri ngy tt, trang tr trong nh, cc l v tc trong nhng ng y tt, cc tr chi tt v tt ca cc dn tc min ni t Qung#Vn ho c t ruyn#Qung Nam# Nng#H.H#Tt Nguyn n#L hi#Vit Nam#283434#Phong tc## 00813000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050011000730020039000840070011001230080 00500134009001000139010000500149011001500154015004100169021020800210020001700418 02000110043503900050044602000110045102000090046201300070047102000030047802000060 0481#VV11.18097#VV11.18099#VV11.18100#VV11.18098#Vi?t#D305X#398.20959745#^214# Duy Vn#Din xng vn hc dn gian Qung Bnh# Duy Vn#^aH.#^aDn tr#2011#^ a284tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v vng t v iu h khoan ph Qung Ninh cng mt s mi h ph bin ph Qung Ninh: h m i khoan, h mi ba, mi di, mi nn, mi nh... v cc bi nghin cu v tung bi dn gian B Trch#Vn hc dn gian#Qung Bnh#H.H#Din xng#Vit Nam#2834 35#H#Tung## 00741000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440200008000610410005000691810006000740820010000808080005000900050014000950020 01100109007001400120008000500134009001000139010000500149011001500154015004100169 021017200210020001300382039000500395020000900400020001100409013000700420#VV11.18 102#VV11.18103#VV11.18104#VV11.18101#Vn ho dn gian#Nghi l#Vi?t#L250V#392.095 97#^214#Triu Th Mai#L vun hoa#Triu Th Mai#^aH.#^aDn tr#2011#^a242tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng quan nim ca ng b o dn tc Nng v con ci v cc vn hn ca i ngi, t gii thiu ni du ng l vun hoa bng ting Vit v nguyn bn ting Nng#Dn tc Nng#H.H#Vit Na m#L vun hoa#283436## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050012000730020014000850070031000990080 00500130009001000135010000500145011001500150015004100165021030700206020001700513 039000500530020000700535020001300542020000900555013000700564020001400571#VV11.18 105#VV11.18106#VV11.18108#VV11.18107#Vi?t#M501T#395.30959752#^214#Trn Vn An#M a thin cu#Trn Vn An, Trng Hong Vinh#^aH.#^aDn tr#2010#^a146tr.^b21cm#T TS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu ma thin cu - mt loi hnh ma dn gian lu i Hi An. Trnh by cch t chc hot ng, ngh v cch th c ch to, k thut biu din, mn biu din, s dng nhc kh trong ma thin cu; ma thin cu vi ma ln, ma s t v nhng vn vn ho, tn ngng li n quan vi ma thin cu#Vn ho dn gian#H.H#Hi An#Ma dn gian#Vit Nam#283 437#Ma thin cu## 00898000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820013000558080005000680050011000730020050000840070011001340080 00500145009001000150010000500160011001500165015004100180021028900221039000500510 020001100515020001800526020000900544020000800553013000700561020001600568#VV11.18 109#VV11.18112#VV11.18111#VV11.18110#Vi?t#120T#394.10959745#^214#Trn Hong#m thc vng ven bin Qung Bnh (trc nm 1945)#Trn Hong#^aH.#^aDn tr#2011#^a 155tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu tng quan v v ng bin Qung Bnh, i sng v sinh hot vn ho ca c dn cc lng bin, cc ngnh ngh trong cng vic lm n vng bin, vn ha m thc cc lng bin q ua cch t chc v c cu ba n hng ngy, cc mn n v cch ch bin, cc lo i nc ung, thuc ht#H.H#Qung Bnh#Vn ho c truyn#Vit Nam#m thc#283438 #Vn ho m thc## 00688000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050014000690020018000830070014001010080 00500115009001000120010000500130011001500135015004100150021016800191039000500359 020000900364020000900373020000900382013000700391#VV11.18113#VV11.18116#VV11.1811 5#VV11.18114#Vi?t#301D#915.9797#^214#H Xun Tuyn#a danh Bc Liu#H Xun Tu yn#^aH.#^aDn tr#2011#^a196tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam# Gii thiu tng quan v a danh v vi nt khi qut v tnh Bc Liu. Phng t hc nh danh ca a danh Bc Liu v ngha, c trng vn ho ca a danh B c Liu#H.H#Bc Liu#Vit Nam#a danh#283439## 00915000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050016000700020039000860070016001250080 00500141009001000146010000500156011001500161015004100176021036200217039000500579 020000700584020001800591020000900609013000700618#VV11.18117#VV11.18120#VV11.1811 9#VV11.18118#Vi?t#S113T#390.09597#^214#Nguyn Dip Mai#Sc thi vn ho sng n c vng U Minh#Nguyn Dip Mai#^aH.#^aDn tr#2011#^a257tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Trnh by tng quan v c im a hnh - a l, lc h s hnh thnh, c im cng ng dn c vng U Minh v s lc v vic khai t hc ngun li t nhin rng U Minh Thng. Khi qut v sc thi vn ho sng n c th hin trong sinh hot i sng, sinh hot tm linh v cch ng x vi mi trng qua cc vic khai thc ti nguyn thin nhin vng U Minh#H.H#U Minh# Vn ho c truyn#Vit Nam#283440## 00886000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820012000568080005000680050012000730020051000850070012001360080 00500148009001000153010000500163011001500168015004100183021023400224039000500458 02000070046302000080047002000100047802000170048802000090050501300070051402000170 0521020001000538#VV11.18121#VV11.18124#VV11.18123#VV11.18122#Vi?t#GH200B#390.095 9752#^214#Trn Vn An#Ghe bu trong i sng vn ho Hi An, Qung Nam#Trn V n An#^aH.#^aDn tr#2011#^a170tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam #Gii thiu ngun gc v tn gi ghe bu di gc nhn dn gian. Trnh by c im, hnh dng, cu trc ghe bu v ngh bun ghe bu, ng ghe bu Hi An. Va i tr ca ghe bu v tc l, tn ngng lin quan n ghe bu a phng#H.H# Hi An#Ghe bu#Qung Nam#Vn ho dn gian#Vit Nam#283441#i sng vn ho#Phong tc## 00885000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640050014000690020083000830070029001660080 00500195009001000200010000500210011001500215015004100230021016600271039000500437 02000100044202000100045202000170046202000100047902000180048902000050050702000070 0512013000700519020000900526#VV11.18125#VV11.18126#VV11.18127#VV11.18128#Vi?t#V1 15N#895.9222#^214#V Quang Lin#Vn ngh dn gian lng Trung Lp (x Tri Trung, huyn Ph Xuyn, thnh ph H Ni)#V Quang Lin, V Quang Dng#^aH.#^aDn tr#2 011#^a488tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu tng quan v lng Trung Lp (x Tri Trung, huyn Ph Xuyn, thnh ph H Ni) cng ngh t hut biu din cho Trung Lp v mt s kch bn cho ni ting#H.H#Trung lp #Tri Trung#Vn hc hin i#Ph Xuyn#Vn ngh dn gian#Cho#H Ni#283442#Kch bn## 00674000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020017000670070078000840080005001620090 01000167010000500177011001500182005001700197005001400214039000500228020001000233 00500150024300500080025802000170026602000090028302000120029200500110030401300070 0315005001400322#VV11.18130#VV11.18131#VV11.18129#25000#Vi?t#K250C#959.704092#^ 214#K chuyn Bc H#Nguyn Phan Hch, Trn Dn Tin, o Trinh Nht... ; Thi K im nh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a131tr.^b21cm#Nguyn Phan Hch#Trn Dn Tin#H.H#Truyn k#o Trinh Nht#Hng H#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh #Saplin, G.#283443#Thi Kim nh## 01036000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020080000560030038001360070055001740080005002290090 01000234010000500244011001500249021023200264020000800496020001100504020004100515 02000060055602000090056202000090057100500150058000500180059500500170061300500160 0630005001600646039000500662013000700667#VV11.18133#VV11.18132#80000#Vi?t#TR561 T#373.59738#^214#Trng trung hc ph thng Tng Vn Trn - 50 nm mt chng ng (1961 - 2011)#Trng chng ta ln ln cng t nc#Trn Cng Hon, Dng Pho ng Quang, Nguyn Khc Hng...#^aH.#^aDn tr#2011#^a231tr.^b24cm#Gii thiu nhn g bi vit, nh, s liu v cc thnh tch trong dy v hc ca trng trung hc ph thng Tng Vn Trn (huyn Yn, tnh Nam nh) trong 50 nm qua v mt s suy ngh, cm tng ca nhiu th h hc tr ca trng#Lch s#Pht trin#Tr ng ph thng trung hc Tng Vn Trn# Yn#Nam nh#Bi vit#Trn Cng Hon#Dn g Phong Quang#Nguyn Khc Hng#Nguyn Vn Tun#inh Ngc Chin#H.H#283444## 00678000000000265000450002600110000002600110001102000180002218100060004008200070 00468080005000530020039000580070028000970080005001250090010001300100005001400110 01500145021019400160006001000354006001100364039000500375020001300380014000700393 041000500400013000700405#VV11.18134#VV11.18135#Gio dc tiu hc#B100M#372.82#^2 14#30 vic hc sinh tiu hc cn phi lm#Dch: Thu Dung, Thanh Thu#^aH.#^aDn tr#2011#^a143tr.^b23cm#Gm nhiu mu chuyn nh gio dc hc sinh tiu hc ph t huy tr tng tng, xy dng l tng tt p, rn kh nng t lp, bit gip mi ngi, dng cm i mt vi kh khn, th thch...#Thy Dung#Thanh Thy# H.H#K nng sng#45000#Vi?t#283445## 00622000000000301000450002600110000002600110001102600110002218100060003308200090 00398080005000480050008000530020026000610030062000870070008001490080005001570090 01000162010000500172011001500177021005000192039000500242020001000247014000800257 041000500265020000800270013000700278004002800285020000700313#VV11.18136#VV11.181 38#VV11.18137#B103T#428.0076#^214#Xun B#Bi tp in t ting Anh#25 tests tr nh A, 25 tests trnh B, 25 tests trnh C#Xun B#^aH.#^aDn tr#2011#^a 530tr.^b21cm#Gm 75 bi tp in t ting Anh trnh A, B, C#H.H#Ting Anh#10 0000#Vi?t#Bi tp#283446#Ti bn, sa i v b sung#T ng## 00730000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100070 00440820010000518080005000610050015000660020045000810030032001260070015001580080 00500173009001000178010000500188011001500193021016100208039000500369020001800374 020000900392014000700401041000500408020000800413013000700421#VV11.18139#VV11.181 40#VV11.18142#VV11.18141#NH100M#959.70271#^214#Phan ng Nht#Nh Mc v h Mc ch, mc tiu chin lc#Gi m mt hng nghin cu mi#Phan ng Nht#^aH.#^ aDn tr#2011#^a234tr.^b21cm#Nghin cu cc giai on lch s nh Mc Thng Lo ng, nh Mc Cao Bng v mt s danh nhn nh Mc nh Hong Cng Cht (Ty Bc) , nh cch mng Phan ng Lu#H.H#Lch s trung i#Vit Nam#52000#Vi?t#Nh M c#283447## 01182000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820007000508080005000570020072000620070059001340080005001930090018001980100 00500216011001500221021041900236005001800655005001700673039000500690005001100695 00500120070602000100071802000070072800500110073501400070074604100050075302000080 0758020001600766020001000782020000900792013000700801#VV11.18143#VV11.18146#VV11. 18145#VV11.18144#M458S#320.91#^214#Mt s c im ni bt ca th gii v khu v c nhng nm u th k 21#Nguyn Xun Thng, Nguyn Mnh Hng (ch.b.), L B L nh...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a227tr.^b21cm#Gm cc vn v ton cu ho v nhng ng thi mi trong quan h quc t. S pht trin ca kinh t tri thc , kinh t dch v v mng sn xut ton cu. Tng quan sc mnh gia cc cng quc trn th gii. S ni ln ca cc nc ang pht trin. Xu th ho bnh, h p tc v pht trin. Nhng nguy c phi truyn thng ni bt. Cc xu th pht tri n ng . Trung Quc tng cng m rng nh hng xung pha Nam#Nguyn Xun Thng#Nguyn Mnh Hng#H.H#L B Lnh# Tin Sm#Chnh tr#Chu #C Ch Li#5 4000#Vi?t#Kinh t#Quan h quc t#Th k 21#Th gii#283448## 01209000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820012000628080005000740020102000790070049001810080 00500230009001800235010000500253011001400258015003500272021041500307005001300722 00500120073503900050074700500110075200500120076302000110077502000090078602000200 0795005001700815013000700832020000800839#VV11.18147#VV11.18148#VV11.18150#VV11.1 8149#85000#Vi?t#V121#363.7009597#^214#Vn mi trng trong pht trin x h i v qun l pht trin x hi theo hng bn vng Vit Nam#H Huy Thnh, L C ao on (ch.b.), T Duy Hp...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a474r.^b21cm#TTS gh i: B Khoa hc v Cng ngh#Gii thiu mt s vn l lun c bn v mi quan h tng tc gia mi trng t nhin v s pht trin x hi v qun l s pht trin x hi trong qu trnh pht trin. Trnh by thc trng cng cc d bo, qun im v gii php gii quyt mi quan h gia mi trng v pht trin x h i v qun l pht trin x hi nhm bo v mi trng, hnh thnh s pht trin hi ha, bn vng Vit Nam n nm 2020#H Huy Thnh#L Cao on#H.H#T Duy Hp#L Vn Khoa#Mi trng#Vit Nam#Pht trin bn vng#Nguyn Th Chinh#283449# Qun l## 00845000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700020025000750080005001000090 01800105010000500123011001500128015005300143021031400196039000500510020000900515 020000700524020000900531020000800540013000700548#VV11.18151#VV11.18154#VV11.1815 3#VV11.18152#175000#Vi?t#TR121H#959.7#^214#Trn Huy Liu vi s hc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a779tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin S hc#Gm cc bi vit ca tc gi Trn Huy Liu v ch ngha Mc - Lnin, ng C ng sn v Ch tch H Ch Minh. c bit l cc bi nghin cu v khoa hc lch s v phng php lun s hc, lch s Vit Nam c i, trung i, cn i v h in i, lch s th gii v quan h quc t, th t cng mt s trang nht k#H .H#Bi vit#S hc#Vit Nam#Lch s#283450## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410030022000800070009001020080005001110090010001160100 00500126011001400131020001100145020000900156020001400165039000500179013000700184 005000900191#VL11.02785#12000#Vi?t#H419C#372.21#^214#Hc ch theo phng php m i - "A.B.C"#Dnh cho tr mu gio#Vit Hoa#^aH.#^aDn tr#2011#^a40tr.^b27cm#T p t ch#Mu gio#Sch mu gio#H.H#283451#Vit Hoa## 01048000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020086000450070080001310080005002110090010002160100005002260110 01500231020000900246020001500255039000500270021031000275005001800585005001500603 00500150061800500150063300500150064800600130066300600190067600600200069501300070 0715#VL11.02786#VL11.02787#Vi?t#T108C#371.91#^214#To c hi hc tp - Tng bc hng dn dy tr khim th a tt bao gm tr m ic#Usha Ramakrisnan, Nandin i Rawal, Vimal Thawani... ; Dch, h..: H Th M L...#^aH.#^aDn tr#2011#^a41 7tr.^b29cm#Gio dc#Tr khuyt tt#H.H#Gii thiu cc vn v khuyt tt, ph t hin v can thip sm, nh gi gic quan, giao tip, pht trin chng trnh, cng cc chin lc can thip, chng trnh cho ngi v thnh nin, hng ng s quan tm ca nhng ngi chm sc, php lut v qun l i tng tr khim t h a tt bao gm tr m ic#Ramakrisnan, Usha#Rawal, Nandini#Thawani, Vimal#Lo ganathan, G.#Ajay Kumar Rai#H Th M L#Trnh Th Kim Ngc#Nguyn Th Thy Anh# 283452## 00753000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050018000710020041000890070 05600130008000500186009002300191010000500214011001500219021010500234020001300339 02000080035202000110036003900050037100500120037600500160038801300070040402000160 0411#VL11.02788#VL11.02791#VL11.02790#VL11.02789#88000#Vi?t#K258C#693#^214#Nguy n Quang Vin#Kt cu thp nh dn dng v cng nghip#Nguyn Quang Vin (ch.b.) , Phm Vn T, Hong Vn Quang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a238tr.^b27cm#T rnh by mt s kin thc c bn v kt cu thp nh cng nghip mt tng, nh n hp ln v nh cao tng#Kt cu thp#Nh ca#Gio trnh#H.H#Phm Vn T#Hong V n Quang#283453#Nh cng nghip## 00655000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050016000720020017000880070 01600105008000500121009002300126010000500149011001500154021013100169020001000300 020000900310020000900319020001300328039000500341013000700346#VL11.02792#VL11.027 93#VL11.02795#VL11.02794#45000#Vi?t#PH121B#668#^214#Nguyn Hoa Ton#Phn bn ho hc#Nguyn Hoa Ton#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a143tr.^b27cm#Trnh by tnh cht vt l, ho hc ca phn bn v cng ngh ch to phn ln, phn m, phn Kali, phn bn dng lng, phn trn#Cng ngh#Sn xut#Phn bn#Phn ho h c#H.H#283454## 00995000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020157000510070039002080080005002470090023002520100005002750110 01500280020001300295020001300308039000500321021030400326005001000630020002300640 020001400663013000700677005001100684020001000695#VL11.02796#VL11.02797#Vi?t#QU60 0#324.2597071#^214#Quy nh thi hnh iu l ng kho XI, hng dn thc hin cc quy nh v cng tc kim tra, gim st, k lut ng v nhng iu ng vi n khng c lm#Thu Linh, Vit Trinh s.t., tuyn chn#^aH.#^aChnh tr Hnh ch nh#2011#^a479tr.^b27cm#iu l ng#K lut ng#H.H#Gii thiu vn kin i h i i biu ton quc ln th XI v tm hiu nhng ni dung c bn ca vn kin ny. Trnh by nhng vn nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng t rong tnh hnh mi v hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng (kho XI), k m theo cc vn bn php lut lin quan#Thu Linh#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#283455#Vit Trinh#ng vin## 00994000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020077000460070039001230080005001620090023001670100005001900110 01500195020001700210020000900227039000500236021036400241005001000605020001000615 020000900625013000700634020001000641020000900651020000900660005001100669#VL11.02 798#VL11.02799#Vi?t#T527C#959.704#^214#Tuyn chn nhng bi ni v vit ca lnh o ng, Nh nc qua cc thi k#Thu Linh, Vit Trinh s.t., tuyn chn#^aH.# ^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a490tr.^b27cm#Lch s hin i#Ch tch#H.H# cp n cc vn v xy dng v bo v chnh quyn cch mng, khng chin chng t hc dn Php, quc M xm lc, thng nht t nc v xy dng ch ngha x hi. Gii thiu nhim v, quyn hn v tiu s tm tt ca Ch tch nc, Th t ng Chnh ph nc CHXHCN Vit Nam, cng mt s bi ni v vit tiu biu ca l nh o ng, Nh nc qua cc thi k#Thu Linh#Th tng#Nhim v#283456#Quyn hn#Vit Nam#Bi vit#Vit Trinh## 01057000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020094000540070069001480080005002170090023002220100 00500245011001500250021031900265020001700584020002300601020002100624020000900645 00500140065400500140066800500180068200500100070000500090071001300070071903900050 0726#VL11.02800#VL11.02801#298000#Vi?t#D305B#959.704#^214#Din bin lch s 30 nm khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc (1945 - 1975)#Tuyn c hn, b.s.: Lu Ngc Long, L Trung Kin, V Th Qunh Lin...#^aH.#^aChnh tr H nh chnh#2011#^a442tr.^b27cm#Trnh by din bin lch s 30 nm khng chin ch ng thc dn Php v quc M xm lc (1945-1975), trong nu r ng li l nh o ca ng, cc phong tro v nhng chin dch tiu biu, a ra cc s li u lch s v s khc lit ca cuc chin tranh m thc dn Php v quc M g y ra trn t nc Vit Nam#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Lu Ngc Long#L Trung Kin#V Th Qunh Lin#i Phng#Thu H in#283457#H.H## 00801000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020022000750080005000970090 01100102010000500113011001400118015006600132021032300198020000800521020001100529 013000700540#VL11.02802#VL11.02805#VL11.02804#VL11.02803#43000#Vi?t#GI-108T#671 .5#^214#Gio trnh hn ng 6G#^aH.#^aXy dng#2011#^a96tr.^b27cm#TTS ghi: B X y dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh th#Trnh by khi nim, v tr, ngha v tm quan trng ca hn ng 6G; Gii thiu v vt liu v tiu chun m i hn ng 6G; thng s hn TIG; chun b kch thc mi hn ng 6G, cc k thu t hn ng; cc dng khuyt tt mi hn v nguyn nhn, bin php khc phc, cng cc phng php kim tra nh gi cht lng mi hn#Hn ng#Gio trnh#283458# # 00754000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050016000430020041000590070042001000040008001420080005001500090 01100155010000500166011001500171021024200186020001800428005001700446013000700463 020001300470039000500483#VL11.02806#79000#Vi?t#H561D#516.0076#^214#Nguyn Quang C#Hng dn gii bi tp hnh hc ho hnh#Nguyn Quang C, Nguyn Mnh Dng ( ch.b.)#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a264tr.^b27cm#Tm tt l thuyt v hng d n gii cc bi tp v php chiu, biu din im, ng thng, mt phng, v v tr, v lng v cc php bin i hnh chiu, biu din ng cong v cc mt, giao ca ng thng vi cc mt v giao ca hai mt#Hnh hc ho hnh#Nguyn M nh Dng#283459#Gii bi tp#H.H## 01066000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050016000440020078000600070041001380040008001790080005001870090 01100192010000500203011001500208015003500223021035600258020001700614020001800631 02000100064900500160065901300070067502000090068202000070069102000140069802000110 0712039000500723#VL11.02807#48000#Vi?t#NH556K#690.0285#^214#Nguyn B Qung#Nh ng kin thc c bn v GIS v ng dng GIS trong quy hoch xy dng th#Nguy n B Qung (ch.b.), Phm Khnh Ton#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a152tr.^b27cm# TTS ghi: i hc Kin trc H Ni#Trnh by nhng khi nim, thnh phn, cu tr c d liu, m hnh s cao, cc phng php phn tch d liu v m hnh khn g gian... ca GIS. ng thi gii thiu cc ng dng ca GIS - MAPINFO khi quy h och xy dng th nh: lm vic vi Table v Workspace, v hnh v hiu chnh i tng, lp v chng lp bn , la chn v tm kim thng tin...#Tin hc ng dng#Phn mm my tnh#Qui hoch#Phm Khnh Ton#283460#Xy dng# th#Cng ngh GIS#Gio trnh#H.H## 00893000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050016000390020056000550070016001110040008001270080005001350090 01100140010000500151011001500156015006300171021029500234020000700529020001000536 020000800546020001600554013000700570020000900577039000500586#VL11.02808#59000#V i?t#PH561P#711#^214#Nguyn ng Sn#Phng php tip cn mi v quy hoch v qu n l th#Nguyn ng Sn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a180tr.^b27cm#TTS ghi : Vin Nghin cu th v Pht trin H tng (IUSID)#Gii thiu tng quan ph ng php tip cn mi v quy hoch t tng th n quy hoch chin lc cc th Vit Nam, c bit l Tp. H Ch Minh, ng thi tng cng qun l th t heo chin lc, h thng thng tin v t ai, qun l mi trng, hng ti th nh ph pht trin bn vng...# th#Qui hoch#Qun l#Tp. H Ch Minh#283461#Vi t Nam#H.H## 00860000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020018000890070 05400107008000500161009001100166010000500177011001500182015006600197021019500263 02000030045802000110046100500200047200500180049201300070051002000120051703900050 0529#VL11.02810#VL11.02809#VL11.02812#VL11.02811#48000#Vi?t#GI-108T#526.9#^214# Trn Th Sinh#Gio trnh o c#Trn Th Sinh, Nguyn Cnh Anh Tr, o Ngc Hn g Vn#^aH.#^aXy dng#2011#^a108tr.^b27cm#TTS ghi: B xy dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh th#Trnh by nhng kin thc c bn v o c. Phn tc h cc vn v tnh ton trc a, o c c bn, li khng ch trc a, o v bn a hnh, o v mt ct a hnh, trc a cng trnh#o#Gio trnh#Ngu yn Cnh Anh Tr#o Ngc Hng Vn#283462#o a hnh#H.H## 00730000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020044000890070 02700133008000500160009001100165010000500176011001500181021014300196020000700339 02000060034602000090035202000090036100500120037001300070038203900050038902000100 0394#VL11.02813#VL11.02816#VL11.02815#VL11.02814#56000#Vi?t#NGH307V#332.6#^214# Bi Mnh Hng#Nghip v gim st v nh gi d n u t#Bi Mnh Hng, Cao Vn Bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a146tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v d n u t. N ghip v gim st, nh gi d n u t v trnh t thc hin gim st, nh gi , qun l d n u t#u t#D n#Gim st#nh gi#Cao Vn Bn#283463#H.H#N ghip v## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020031000860070 03100117008000500148009001100153010000500164011001500169015006600184021020900250 020002000459020001400479005001700493013000700510020001900517039000500536#VL11.02 817#VL11.02818#VL11.02820#VL11.02819#45000#Vi?t#H561D#629.8#^214#Bi Hng Hu#H ng dn thc hnh PLC S7-200#Bi Hng Hu, Nguyn Vn Doanh#^aH.#^aXy dng#201 1#^a100tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh t h#Trnh by tng quan v b lp trnh PLC S7-200. Tm hiu b iu khin logic lp trnh v ngn ng lp trnh S7-200. Gii thiu cc module thc hnh, hng d n thc hnh v thc hnh trn cc panen th nghim#H thng iu khin#Lp trn h PLC#Nguyn Vn Doanh#283464#iu khin t ng#H.H## 00851000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630140007000680020040000750080005001150090 01100120010000500131011001400136015006600150021031700216020000400533020001100537 039000500548013000700553020001300560#VL11.02821#VL11.02823#VL11.02824#VL11.02822 #Vi?t#GI-108T#671.5#^214#40000#Gio trnh hn kt cu thp chu lc 3G#^aH.#^aX y dng#2011#^a84tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh th#Trnh by khi nim, v tr, ngha v tm quan trng ca hn kt cu thp chu lc 3G. Vt liu v tiu chun mi hn 3G. Thng s hn MAG, chun b kch thc mi hn 3G. Cc k thut hn v cc dng khuyt tt mi hn, nguy n nhn v bin php khc phc, cng cc phng php kim tra nh gi cht ln g mi hn#Hn#Gio trnh#H.H#283465#Kt cu thp## 00820000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440390005000610140007000660410005000731810008000780820009000868080005000950050 01500100002005200115007001500167008000500182009001100187010000500198011001500203 015006600218021017700284020001700461020001000478013000700488020001100495#VL11.02 825#VL11.02827#VL11.02828#VL11.02826#Tin hc ng dng#H.H#55000#Vi?t#GI-108T#6 24.0285#^214#Trn Tun Long#Gio trnh tin hc ng dng trong tnh ton kt cu# Trn Tun Long#^aH.#^aXy dng#2011#^a130tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng Cng trnh th#Gii thiu phn mm SAP2000 v nhng ng d ng ca SAP2000 trong kt cu dm, kt cu khung phng, kt cu cu thang - dn p hng, kt cu tm sn v kt cu khung sn khng gian#Kt cu xy dng#Tnh ton #283466#Gio trnh## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020042000840070 01300126008000500139009001100144010000500155011001500160021024900175039000400424 013000700428020001300435020000800448020001100456020000700467#VL11.02829#VL11.028 30#VL11.02832#VL11.02831#64000#Vi?t#C455T#627#^214#o Vn Tun#Cng trnh c hn sng v bo v b bin#o Vn Tun#^aH.#^aXy dng#2011#^a184tr.^b27cm#Trn h by vai tr ca chn sng vi b cng v xc nh tham s sng, mc nc. ng thi gii thiu cc kin thc c bn v tnh ton, bo v bng cc cng trn h chn sng trng lc tng ng, mi nghing, cc loi khc v gia c b bin#Mai#283467# chn sng#B bin#Cng trnh#Bo v## 00777000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050011000710020023000820290 02700105007001100132008000500143009001100148010000500159011001500164021021300179 02000070039202000070039902000090040602000140041502000110042903900040044001300070 0444#VL11.02833#VL11.02836#VL11.02835#VL11.02834#60000#Vi?t#301C#531#^214#L N h Lai#a cht c hc vt l#Physico mechanical geology#L Nh Lai#^aH.#^aXy d ng#2011#^a154tr.^b27cm#Gii thiu v a cht c hc vt l, nhng dng chuyn ng c bn v nhng nh lut c bn v chuyn ng c hc, chuyn ng ca cc hnh tinh v mt s hin tng v tr, cng nhng vn chung v bin dng#Vt l#C hc#a cht#C hc vt l#Gio trnh#Mai#283468## 00815000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050013000740020078000870070 04800165008000500213009001100218010000500229011001500234021015700249020001800406 02000120042402000060043602000110044200500110045300500140046403900040047801300070 0482#VL11.02837#VL11.02840#VL11.02839#VL11.02838#38000#Vi?t#PH561P#624.1#^214#N guyn Chin#Phng php c kt ht chn khng x l nn t yu trong xy dng c ng trnh#Nguyn Chin (ch.b.), T Hu c, Phm Huy Dng#^aH.#^aXy dng#2011#^ a100tr.^b27cm#Gii thiu cc phng php x l nn t yu. Trnh by nguyn l tnh ton, hng dn thit k v quy trnh cng ngh x l nn t yu bng ht chn khng#K thut xy dng#Nn t yu#X l#Cng trnh#T Hu c#Phm Huy D ng#Mai#283469## 00764000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050011000710020024000820070 03200106008000500138009001100143010000500154011001400159015006600173021018000239 020001000419020000800429039000400437013000700441005001400448#VL11.02841#VL11.028 44#VL11.02843#VL11.02842#32000#Vi?t#E204F#428#^214#V Th Nga#= English for com puting#B.s.: V Th Nga, Hong Hi Tr#^aH.#^aXy dng#2011#^a68tr.^b27cm#TTS g hi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng cng trnh th#Gii thiu ting Anh chuyn ngnh tin hc xoay quanh cc kin thc v ng dng ca my tnh, cc b phn ca my tnh, thit b u vo, thit b u ra, thit b lu tr, mng...# Ting Anh#Tin hc#Mai#283470#Hong Hi Tr## 00848000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020101000540070019001550080005001740090011001790100 00500190011001400195021029500209020000900504020001400513020000900527039000400536 013000700540004000800547020001500555#VL11.02845#31000#Vi?t#H561D#625.7#^214#Tr n nh Bu#Hng dn thit k mt ng mm (B tng Atphan) theo tiu chun 22 - TCN274-01(Phng php AASHTO)#Trn nh Bu b.s.#^aH.#^aXy dng#2011#^a88tr.^ b27cm#Mt s vn chung v phn thit k kt cu mt ng. Gii thiu phng php thit k mt ng mm ca AASHTO (1993) v trnh t thit k xc nh chi u dy cc lp ca mt ng mm theo tiu chun 22TCN-274-01. Hng dn thit k tng cng mt ng c v cc v d thit k mt ng mm#ng b#Mt ng mm#Thit k#Mai#283471#Ti bn#B tng atphan## 00741000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310050016000360020025000520070016000770080005000930090011000980100005001090110 01500114021030800129020001300437020000900450039000400459013000700463004000800470 020000900478#VL11.02846#85000#Vi?t#624.028#^214#Nguyn Vn Hng#My v thit b xy dng#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aXy dng#2011#^a284tr.^b27cm#Cung cp nhng kh i nim chung v my xy dng. Gii thiu chc nng, kt cu nguyn l lm vic c a my nng, my lm t, thit b gia c nn mng, my v thit b gia cng , lm ng, my phc v cng tc b tng. ng thi cp n mt s ni dung l a chn v khi nim v khai thc k thut xe my#My xy dng#Thit b#Mai#2834 72#Ti bn#Xy dng## 00731000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050016000400020032000560070016000880080005001040090011001090100 00500120011001500125015004300140021021900183020000900402020001200411020001100423 039000400434013000700438004000800445#VL11.02847#63000#Vi?t#GI-108T#681#^214#Ho ng Minh Cng#Gio trnh cm bin cng nghip#Hong Minh Cng#^aH.#^aXy dng#201 1#^a191tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa Nng#Gii thiu cc khi nim v c trng c bn ca cm bin. Trnh by cc dng cm bin quang, cm bi n o nhit , o v tr v dch chuyn, o bin dng, o lc, o vn tc, gia tc v rung, o cht lu, lu lng...#Cm bin#Cng nghip#Gio trnh#Mai#28347 3#Ti bn## 00865000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520820008000578080005000650050011000700020061000810030030001420070 01100172008000500183009001100188010000500199011001500204021028100219020000900500 020001700509020000900526039000400535013000700539020001700546#VL11.02849#VL11.028 48#VL11.02851#VL11.02850#135000#Vi?t#624.028#^214#H S Minh#Cm nang k thut an ton v v sinh lao ng trong xy dng#Thit k, thi cng v qun l#H S M inh#^aH.#^aXy dng#2011#^a361tr.^b27cm#Gii thiu nhng vn chung v bo h lao ng v cc k thut an ton khi s dng my, thit b thi cng xy dng, k thut an ton in, an ton khi thi cng, i li, an ton i vi chi tit c k h cc b phn chuyn ng, tai nn bnh kh nn v an ton xe, my di chuyn... #Xy dng#K thut an ton#Cm nang#Mai#283474#V sinh lao ng## 00990000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050018000740020036000920030 03900128007004500167008000500212009001100217010000500228011001500233021032400248 02000090057202000110058103900040059201300070059600500180060302000120062102000100 0633020000900643#VL11.02852#VL11.02853#VL11.02855#VL11.02854#155000#Vi?t#T312T# 624.1#^214#Phan Trng Phit#Tnh ton phn tch trt l t #Gii php ph ng v gim nh tc hi#Phan Trng Phit (ch.b.), Phan Trng Giang#^aH.#^aXy dng#2011#^a394tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn v ng sut v ng bin ti mt im trong mi trng t , ch trng n vng Mohr ng bin gii hn, l thuyt Sokolopsi ci tin, l thuyt hin i ca phng php phn mnh theo ngu yn l cc tr v l thuyt Cam Clay; c ch trt t tai ho, tnh ton phn t ch, x l gim nh tn tht#Xy dng#Cng trnh#Mai#283475#Phan Trng Giang#Ph ng chng#Tnh ton#Trt l## 01056000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020069000780070055001470080 00500202009001100207010000500218011001500223021029200238020000800530020000600538 02000090054402000110055300500150056400500160057900500190059500500140061403900040 0628013000700632020000900639020001700648005001700665#VL11.02856#VL11.02857#VL11. 02858#VL11.02859#125000#Vi?t#556D#338.40285#^214#ng dng Ms Project 2007 tron g lp tin v qun l d n xy dng#Lng c Long, Trn Trung Kin, Nguyn Thnh Trung...#^aH.#^aXy dng#2011#^a248tr.^b27cm#Gii thiu giao din v thit lp mc nh MS Project 2007. Hng dn cch thit lp lch, nhp d liu cho d n; phn phi lch trnh v ng gng, s mng, cc vn chi ph trong d n, theo di, kim sot v nhng lu cho ngi lm cng tc qun l d n u t xy dng cn bit#Qun l#D n#Xy dng#Gio trnh#Lng c Long#Trn Tru ng Kin#Nguyn Thnh Trung#Mai Xun Vit#Mai#283476#ng dng#Phn mm Project#Tr ng nh Nht## 00723000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020052000890070 03700141008000500178009001100183010000500194011001500199021014200214020002100356 020000800377039000400385013000700389020001100396005001400407#VL11.02860#VL11.028 63#VL11.02862#VL11.02861#88000#Vi?t#GI-108T#621.2#^214#Trn Ngc Hi#Gio trnh h thng truyn ng thu lc v kh nn#Trn Ngc Hi (ch.b.), Trn Xun Tu#^ aH.#^aXy dng#2011#^a260tr.^b27cm#Trnh by v cu trc, nguyn l hot ng, s kt cu v cc tnh ton c bn v truyn ng thu lc v truyn ng - i u khin kh nn#Truyn ng thu lc#Kh nn#Mai#283477#Gio trnh#Trn Xun Tu ## 00668000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200100 00308080005000400050012000450020025000570070018000820080005001000090011001050100 00500116011001500121021023400136020001700370020000800387039000400395013000700399 004000800406#VL11.02864#143000#Vi?t#B103T#620.10076#^214#V nh Lai#Bi tp s c bn vt liu#V nh Lai ch.b.#^aH.#^aXy dng#2011#^a492tr.^b27cm#Gm cc dn g bi tp v li gii v ni lc v v biu ni lc; ko, nn ng tm; tnh cc mi ni ghp, trng thi ng sut, l thuyt bn, c trng hnh hc ca hn h hc phng, xon thanh phng, un ngang phng thanh thng,...#Sc bn vt liu# Bi tp#Mai#283478#Ti bn## 00713000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050016000390020029000550070016000840080005001000090011001050100 00500116011001500121021024200136020001000378020000900388020001000397039000400407 013000700411004000800418020000900426#VL11.02865#250000#Vi?t#C455N#666#^214#Bch nh Thin#Cng ngh thu tinh xy dng#Bch nh Thin#^aH.#^aXy dng#2011#^a 555tr.^b27cm#Gii thiu thnh phn ho hc; cu ttrc cc tnh cht tnh cht c a thy tinh, nguyn liu, nhin liu s dng; phng php thit k cp phi, ph i liu thy tinh; l nu v cc phng php sn xut, cc thit b dy truyn c ng ngh c bn#Thy tinh#Sn xut#Cng ngh#Mai#283479#Ti bn#Xy dng## 00643000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050017000390020048000560070017001040080005001210090011001260100 00500137011001500142021015000157020001000307020000900317020000900326039000400335 013000700339020001100346004000800357#VL11.02866#110000#Vi?t#K305T#729#^214#Nguy n c Thim#Kin trc c s phc v thit k ni ngoi tht#Nguyn c Thim#^a H.#^aXy dng#2011#^a344tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim chung v kin trc v nhng kin thc c bn trong thit k ni ngoi tht nh , nh cng cng, cn h quan v khng gian m#Kin trc#Thit k#Ni tht#Mai#283480#Ngoi tht#Ti b n## 00878000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050017000410020074000580030022001320070059001540080005002130090 01100218010000500229011001500234021019000249020000900439020001100448005001800459 00500140047703900040049101300070049500400080050202000090051002000090051902000080 0528020000400536#VL11.02867#120000#Vi?t#124X#624.1#^214#Nguyn Ngc Bch#t x y dng - a cht cng trnh v k thut ci to t trong xy dng#Chng trn h nng cao#Nguyn Ngc Bch (ch.b.), L Th Thanh Bnh, V nh Phng#^aH.#^aXy dng#2011#^a412tr.^b27cm#Trnh by khi nim, cu trc, thnh phn, hin tng, tnh cht, phn loi t xy dng v a cht cng trnh nng cao. Cc qun i m, k thut, phng php, ci to... t trong xy dng#a cht#Cng trnh#L T h Thanh Bnh#V nh Phng#Mai#283481#Ti bn#Xy dng#K thut#Ci to#t## 00788000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390070050000700080005001200090011001250100005001360110 01500141021015800156020001000314020001100324005001500335005001500350005001500365 005001800380005001500398039000400413013000700417015004200424004000800466#VL11.02 868#60000#Vi?t#PH561P#720#^214#Phng php th hin kin trc#ng c Quang, N guyn Hu Hn, Quang Trinh...#^aH.#^aXy dng#2011#^a159tr.^b27cm#Trnh by n hng khi nim chung v quy c c bn v th hin h s kin trc. Cc phng p hp th hin h s, bn v thit k cng trnh v v ghi kin trc#Kin trc#Gi o trnh#ng c Quang#Trng Hu Hn# Quang Trinh#Nguyn Xun Quang#Cao Xun Hong#Mai#283482#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Ti bn## 00672000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050012000400020011000520070024000630080005000870090011000920100 00500103011001500108021023100123020001100354039000400365013000700369005001100376 020001100387004000800398#VL11.02869#95000#Vi?t#C460H#624.1#^214#L Xun Mai#C hc t#L Xun Mai, Hu o#^aH.#^aXy dng#2011#^a319tr.^b27cm#Trnh by b n cht vt l ca t v phn loi t. Xc nh ng sut trong nn t, bin d ng v ln ca nn t, cng v n nh ca nn t; tnh ton p lc t ln lng tng chn v mt s th nghim t hin trng#C hc t#Mai#283483 # Hu o#Gio trnh#Ti bn## 00690000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050015000390020029000540070015000830080005000980090011001030100 00500114011001500119021018500134020001000319020000900329020001000338039000400348 013000700352015004200359020001100401#VL11.02870#84000#Vi?t#NG527L#729#^214#T T rng Xun#Nguyn l thit k kin trc#T Trng Xun#^aH.#^aXy dng#2011#^a24 3tr.^b30cm#Gii thiu nhng khi nim chung v kin trc. Trnh by h s thit k, phng php lun, nguyn l b cc mt bng cng trnh, hnh khi khng gian , cc h kt cu... trong kin trc#Kin trc#Thit k#Nguyn l#Mai#283484#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H ni#Gio trnh## 00856000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050017000380020031000550070035000860220004001210040008001250080 00500133009001100138010000500149011001500154015005500169021025400224020001000478 020002100488005001700509039000400526013000700530005001700537#VL11.02871#98000#V i?t#K305T#725#^214#Nguyn Vit Chu#Kin trc cng trnh cng cng#Nguyn Vit C hu, Nguyn Hng Thc#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a304tr.^b30cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng i hc Kin trc H Ni#Gii thiu tin trnh lch s v nh ng xu hng hin nay trong thit k kin trc xy dng trng hc tiu hc, ph thng v trung hc c s; trng i hc, kin trc nh ht, rp chiu phim v phng ho nhc, th vin, vin bo tng v phng trin lm#Kin trc#Cng trnh cng cng#Nguyn Hng Thc#Mai#283485#Nguyn Vit Chu## 00591000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020038000370290027000750080005001020090038001070100005001450110015001500210 11300165020000800278020000900286020000900295039000400304013000700308020000900315 020001300324#VL11.02872#Vi?t#NH100T#338.4025#^214#Nh thu xy dng danh b 2011 - 2012#The contractor's directory#^aH.#^aHip hi Nh thu Xy dng Vit Nam#20 11#^a692tr.^b30cm#Gii thiu nhng thng tin v a ch, s in thoi, email c a cc nh thu xy dng Vit Nam nm 2011 - 2012#Danh b#Xy dng#Vit Nam#Mai #283486#Nh thu#Doanh nghip## 00663000000000253000450002600110000002600110001101400070002202101610002904100050 01901810006001950820006002018080005002070020039002120080018002510090011002690100 00500280011001400285020001300299039000500312015006800317020000800385013000700393 020000900400#VN11.05017#VN11.05016#11000#Gii thiu tng quan v truyn tin v ng dng cc k nng truyn tin cn thit vo vic t chc cc hot ng, sinh h ot giao lu, vui chi cho thanh thiu nhi#Vi?t#C120N#302.2#^214#Cm nang hun l uyn k nng truyn tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a40tr.^b16cm#Truyn t hng#Loan#TTS ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh. Trng on L T Trng#K nng#283487#Cm nang## 00733000000000265000450002600110000002600110001101400070002202101940002904100050 02231810006002280820006002348080005002400020047002450080018002920090011003100100 00500321011001400326039000500340015006800345020000900413020000800422013000700430 020000900437020002100446#VN11.05019#VN11.05018#15000#Hng dn cc hot ng du thm, c c, tm phng hng trong cc bui cm tri i chi ni hoc rng, du kho... gip trang b nhng kin thc b ch v thit thc cho nhng chuyn d ngoi#Vi?t#C120N#796.5#^214#Cm nang hun luyn k nng hot ng d ngoi#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a81tr.^b16cm#Loan#TTS ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh. Trng on L T Trng#D ngoi#K nng#283488#Cm nang#Sinh hot ngoi tri## 00930000000000289000450002600110000002600110001101400070002202104080002904100050 04371810006004420820008004488080005004560020032004610070021004930080005005140090 01000519010000500529011001400534020001000548020001800558005001000576039000500586 020000900591020002300600020001000623013000700633#VN11.05020#VN11.05021#15000#Gi i thiu ni dung 64 iu trong Lut Kim ton c lp quy nh v kim ton vi n v kim ton vin hnh ngh, doanh nghip kim ton, hot ng kim ton c l p, hot ng ca doanh nghip kim ton, bo co kim ton, h s kim ton, ki m sot cht lng dch v kim ton, kim ton bo co ti chnh ca n v c li ch cng chng, x l vi phm v gii quyt tranh chp v cc iu khon thi hnh#Vi?t#T310H#343.597#^214#Tm hiu lut kim ton c lp#Ngc Linh tuyn ch n#^aH.#^aDn Tr#2011#^a58tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Ngc Linh#Loan# Vit Nam#Lut kim ton c lp#Kim ton#283489## 00771000000000301000450002600110000002600110001101400070002202102280002904100050 02571810006002620820010002688080005002780020041002830070021003240080005003450090 01000350010000500360011001400365020001000379020001800389005001000407039000500417 020000900422020001200431020000900443020001000452013000700462#VN11.05022#VN11.050 23#10000#Tm hiu nhng quy nh ca php lut v phng nga mua bn ngi; ph t hin v x l hnh vi vi phm php lut v phng chng mua bn ngi; tip nh n, xc minh, bo v, h tr nn nhn... trong Lut phng, chng mua bn ngi#Vi ?t#T310H#344.59705#^214#Tm hiu lut phng, chng mua bn ngi#Ngc Linh tuyn chn#^aH.#^aDn Tr#2011#^a38tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Ngc Linh#Lo an#Vit Nam#Phng chng#Bun bn#Con ngi#283490## 00834000000000277000450002600110000002600110001101400070002202102960002904100050 03251810006003300820008003368080005003440020070003490070021004190080005004400090 01000445010000500455011001400460020001000474020001800484005001000502039000500512 020000900517020002300526013000700549#VN11.05024#VN11.05025#15000#Tm hiu mt s iu ca B lut t tng dn s c sa i b sung c lin quan n trch nh im cung cp ti liu, chng c ca c nhn, c quan t chc c thm quyn; bo m s v t ca nhng ngi tin hnh tham gia t tng dn s; kim st vic tu n thoe php lut trong t tng dn s...#Vi?t#T310H#347.597#^214#Tm hiu lut sa i, b sung mt s iu ca b lut t tng dn s#Ngc Linh tuyn chn#^aH .#^aDn Tr#2011#^a59tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Ngc Linh#Loan#Vit N am#B lut t tng dn s#283491## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070034000870080018001210090011001390100 00500150011001400155020001200169005000900181039000500190005001300195020000900208 020001800217013000700235#VN11.05026#VN11.05027#19000#Vi?t#455M#895.9223#^214# ng mt tri v mi hng ca m#Vn Thnh L ; Minh ho: Kim Ngn#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2011#^a90tr.^b18cm#Truyn ngn#Kim Ngn#Loan#Vn Thnh L#Vit Na m#Vn hc thiu nhi#283492## 00825000000000313000450002600110000002600110001102600110002202101800003301400070 02130410005002201810006002250820004002318080005002350020013002400030109002530070 01500362008001800377009001100395010000500406011001500411020001100426039000500437 005001500442012001800457020000900475013000700484020001200491020000800503#VN11.05 028#VN11.05029#VN11.05030#Trnh by phng php rn luyn cc k nng nh quan s t, tp trung tinh thn, tng tng, t chc t tng v nh lu gip con ngi c mt khi c sng sut, tinh thn minh mn#36000#Vi?t#419S#153#^214#c sng sut#Phng php t rn luyn cho mnh mt khi c sng sut c th t lp v nh ot ly cuc sng ca mnh#Nguyn Duy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 011#^a179tr.^b19cm#Tm l hc#Loan#Nguyn Duy Cn#T sch Thu Giang#Quan st#283 493#Tng tng#Tr nh## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070029000750080018001040090011001220100 00500133011001400138020001800152020001300170005000700183039000500190012003900195 005000800234013000700242020000900249#VN11.05031#10500#Vi?t#G125#895.9223#^214# Gu m lm ton#Truyn tranh#Li: H Yn ; Tranh: T Uyn#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#H Yn#Loan#Chuyn k theo ch . Ch ng vt#T Uyn#283494#Vit Nam## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070030000690080018000990090011001170100 00500128011001400133020001800147020001300165005001600178039000500194020000900199 012001500208013000700223#VN11.05032#10500#Vi?t#B200M#895.9223#^214#B Mi v Mun #Truyn tranh#Tranh v li: ng Qu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a 14tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#ng Qu Phng#Loan#Vit Nam#B hc l gio#283495## 00504000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070030000770080018001070090011001250100 00500136011001400141020001800155020001300173005001600186039000500202020000900207 012001500216013000700231#VN11.05033#10500#Vi?t#V258M#895.9223#^214#Vt mc trn t giy#Truyn tranh#Tranh v li: ng Qu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a14tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#ng Qu Phng#Loan#Vit Nam #B hc l gio#283496## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070030000690080018000990090011001170100 00500128011001400133020001800147020001300165005001600178039000500194020000900199 012001500208013000700223#VN11.05034#10500#Vi?t#300C#895.9223#^214#i cng vin #Truyn tranh#Tranh v li: ng Qu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a 14tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#ng Qu Phng#Loan#Vit Nam#B hc l gio#283497## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070030000710080018001010090011001190100 00500130011001400135020001800149020001300167005001600180039000500196020000900201 012001500210013000700225#VN11.05035#10500#Vi?t#M430Q#895.9223#^214#Mn qu ca b#Truyn tranh#Tranh v li: ng Qu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011# ^a14tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#ng Qu Phng#Loan#Vit Nam#B h c l gio#283498## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020013000450030013000580070030000710080018001010090011001190100 00500130011001400135020001800149020001300167005001600180039000500196020000900201 012001500210013000700225#VN11.05036#10500#Vi?t#CH527-O#895.9223#^214#Chuyn l p#Truyn tranh#Tranh v li: ng Qu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011# ^a14tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#ng Qu Phng#Loan#Vit Nam#B h c l gio#283499## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.05037#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.56#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Loan#283500## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN11.05038#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.57#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a156tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Loan#283501## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000400284013000700288#VN11.05039#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.58#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#TH#283502## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210017000960080 01800113009001100131010000500142011001500147020001800162020001100180020001300191 005001200204006000800216013000700224039000400231019001600235012003300251#VN11.05 040#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.1#Qu tng bt ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#283503#Th#Dch Trung Q uc#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00597000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210016000960080 01800112009001100130010000500141011001500146020001800161020001100179020001300190 005001200203006000800215039000400223019001600227013000700243012003300250#VN11.05 041#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.2#Nh c gp nc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Quc#2835 04#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210024000960080 01800120009001100138010000500149011001500154020001800169020001100187020001300198 005001200211006000800223039000400231019001600235013000700251012003300258#VN11.05 042#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.3#Chuyn c tch thi nay#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Q uc#283505#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210017000960080 01800113009001100131010000500142011001500147020001800162020001100180020001300191 005001200204006000800216039000400224019001600228013000700244012003300251#VN11.05 043#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.4#Thay lng i d#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Quc#283 506#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210017000960080 01800113009001100131010000500142011001500147020001800162020001100180020001300191 005001200204006000800216039000400224019001600228013000700244012003300251#VN11.05 044#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.5#Nh rng kiu c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Quc#283 507#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210017000960080 01800113009001100131010000500142011001500147020001800162020001100180020001300191 005001200204006000800216039000400224019001600228013000700244012003300251#VN11.05 045#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.6#Mt mt mi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Quc#283 508#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210019000960080 01800115009001100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193 005001200206006000800218039000400226019001600230013000700246012003300253#VN11.05 046#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.7#Nhn tnh th thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Quc#2 83509#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210018000960080 01800114009001100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192 005001200205006000800217039000400225019001600229013000700245012003300252#VN11.05 047#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.8#Chim tri c nc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Th#Dch Trung Quc#28 3510#Truyn tranh hin i Trung Quc## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000400245013000700249019001400256#VN11.05048#18000#V i?t#B312M#895.6#^214#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.1# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#TH#283511#Dc h Nht Bn## 00575000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070030000620220005000920080018000970090 01100115010000500126011001500131012004000146020001700186020000900203020001300212 005001300225006001000238039000400248019001400252013000700266#VN11.05049#Vi?t#S45 5C#895.6#^214#16000#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.11#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a223tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#TH#Dch Nh t Bn#283512## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070029000730220004001020050010001060060 01200116008001800128009001100146010000500157011001500162012004000177019001600217 020001800233020001100251020001300262039000400275029000800279013000700287#VN11.05 050#18000#Vi?t#TH250G#895.1#^214#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tu yt Nhung dch#T.9#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a177 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TH#The one#283513## 00609000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020019000410030013000600070029000730220005001020050010001070060 01200117008001800129009001100147010000500158011001500163012004000178019001600218 020001800234020001100252020001300263039000400276029000800280013000700288#VN11.05 051#Vi?t#TH250G#895.1#^214#18000#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tu yt Nhung dch#T.10#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a17 7tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#TH#The one#283514## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.05 052#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.35#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 0tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Th#Dch Nht Bn#283515## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.05 053#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.36#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Th#Dch Nht Bn#283516## 00620000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000400281019001400285013000700299#VN11.05 054#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.37#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#Th#Dch Nht Bn#283517## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209020001300218 005001200231006000900243039000400252019001400256013000700270#VN11.05055#18000#V i?t#300T#895.6#^214#i tm yu thng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Ngc Yn dch# T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Ngc Yn#TH#Dc h Nht Bn#283518## 00579000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580070028000710220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209020001300218 005001200231006000900243039000400252019001400256013000700270#VN11.05056#Vi?t#30 0T#895.6#^214#18000#i tm yu thng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Ngc Yn dch# T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Ngc Yn#TH#Dc h Nht Bn#283519## 00579000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580070028000710220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209020001300218 005001200231006000900243039000400252019001400256013000700270#VN11.05057#300T#89 5.6#^214#18000#Vi?t#i tm yu thng#Truyn tranh#Aihara Miki ; Ngc Yn dch# T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Aihara Miki#Ngc Yn#TH#Dc h Nht Bn#283520## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070029000630220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001200219006001000231039000400241019001400245013000700259#VN11.05058#18000#V i?t#H455N#895.6#^214#Hng Ngc#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Hong Mai dch#T.2#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a201tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Meca Tanaka#Hong Mai#TH#Dch Nht Bn# 283521## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070029000630220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001200219006001000231039000500241019001400246013000700260#VN11.05059#18000#V i?t#H455N#895.6#^214#Hng ngc#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Hong Mai dch#T.3#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Meca Tanaka#Hong Mai#H.H#Dch Nht Bn #283522## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070029000630220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001200219006001000231039000500241019001400246013000700260#VN11.05060#18000#V i?t#H455N#895.6#^214#Hng ngc#Truyn tranh#Meca Tanaka ; Hong Mai dch#T.4#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Meca Tanaka#Hong Mai#H.H#Dch Nht Bn #283523## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.05061#14000#V i?t#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .51#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#283524## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.05062#14000#V i?t#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .52#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#283525## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001700195 020000900212020001300221039000500234012003500239013000700274#VN11.05063#14000#V i?t#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .53#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#283526## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070036000780220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012004000167020001700207020000900224020001300233 005001700246006001200263039000500275013000700280019001400287#VN11.05064#18000#V i?t#R312C#895.6#^214#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tu yt Nhung dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rum iko#Tuyt Nhung#H.H#283527#Dch Nht Bn## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070036000780220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012004000167020001700207020000900224020001300233 005001700246006001200263039000500275019001400280013000700294#VN11.05065#18000#V i?t#R312C#895.6#^214#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tu yt Nhung dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rum iko#Tuyt Nhung#H.H#Dch Nht Bn#283528## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070036000780220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012004000167020001700207020000900224020001300233 005001700246006001200263039000500275019001400280013000700294#VN11.05066#18000#V i?t#R312C#895.6#^214#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tu yt Nhung dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rum iko#Tuyt Nhung#H.H#Dch Nht Bn#283529## 00593000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.05067#V501B#89 5.6#^214#16000#Vi?t#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#H.H#Dch Nht Bn#283530## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.05068#16000#V i?t#V501B#895.6#^214#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#H.H#Dch Nht Bn#283531## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070038000650220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012003800157020001700195020000900212020001300221 005001900234006001200253039000500265019001400270013000700284#VN11.05069#16000#V i?t#V501B#895.6#^214#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#H.H#Dch Nht Bn#283532## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070033000680220005001010050018001060060 00800124008001800132009001100150010000500161011001500166012003500181019001400216 020001700230020000900247020001300256039000500269013000700274#VN11.05070#Vi?t#180 00#H419V#895.6#^214#Hc vin Alice#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Hi Th dc h#T.23#Tachibana Higuchi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18c m#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#H.H#283533## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000500244013000700249019001400256#VN11.05071#50000#V i?t#M315#895.6#^214#Miyuki#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a441tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#H.H#283534#Dc h Nht Bn## 00680000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020021000730070013000940220 00400107221002400111008001800135009001100153010000500164011001500169021011900184 020001800303020000700321020001300328039000500341013000700346005001300353#VN11.05 072#VN11.05074#VN11.05073#38000#Vi?t#K600N#649#^214#Dng Duy An#K nng sng c ho tr#Dng Duy An#T.1#Dy con t thu cn th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a198tr.^b19cm#Gii thiu nhng k nng sng cn thit m cc bc cha m cn g io dc cho con v phng php o to nhng k nng #Gio dc gia nh#Tr em #K nng sng#H.H#283535#Dng Duy An## 00681000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020021000730070013000940220 00400107221002500111008001800136009001100154010000500165011001500170021011900185 020001800304020000700322020001300329039000500342013000700347005001300354#VN11.05 075#VN11.05077#VN11.05076#33000#Vi?t#K600N#649#^214#Dng Duy An#K nng sng c ho tr#Dng Duy An#T.2#Trang b cho con vo i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 11#^a173tr.^b19cm#Gii thiu nhng k nng sng cn thit m cc bc cha m cn gio dc cho con v phng php o to nhng k nng #Gio dc gia nh#Tr e m#K nng sng#H.H#283536#Dng Duy An## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050015000660020011000810030098000920070 01500190008001800205009001100223010000500234011001500239021013000254020000800384 020000800392039000500400012003500405013000700440#VN11.05078#VN11.05079#VN11.0508 0#50000#Vi?t#T452T#371.30281#^214#Nguyn Duy Cn#Ti t hc#Phng php t hc, t o luyn cho mnh mt nn tng vn ho vng chc c v b su ln b rng#N guyn Duy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a262tr.^b21cm#Bn v nhng vn cn bn trong vic t hc ca mi c nhn nh phng php hc tp, rn luyn t duy v bi dng tinh thn...#K nng#Hc tp#H.H#T sch Thu Giang - Nguyn Duy Cn#283537## 00555000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020030000730070037001030080 01800140009001100158010000500169011001500174012000900189020001800198020000400216 020001500220006001800235039000500253013000700258#VN11.05082#VN11.05083#VN11.0508 4#88000#Vi?t#B201T#823#^214#Shan, Darren#BEC ting tht trong bng ti#Darren S han ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a388tr.^b19cm#De monata#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn kinh d#Nguyn Thnh Nhn#H.H#283538## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.18155#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#H.H#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#283539## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.18156#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#H.H#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#283540## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV11.18157#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#H.H#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#283541## 00673000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100210027500600100029600800180030600900110032401000050033501300070 0340#VV11.18158#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.88#B s Bch Lin gio#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#283542## 00677000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100250027500600100030000800180031000900110032801000050033901300070 0344#VV11.18159#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.89#i chin ng Thnh lo#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#283543## 00670000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100180027500600100029300800180030300900110032101000050033201300070 0337#VV11.18160#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.90#Thit ct k cng#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#283544## 00583000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700300003402200060 00640140007000700410005000770080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000500251181000700256082000600263808000500269013000700274#VV11.18161#Phong V n#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.138#17000#Vi?t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a111tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#H.H#PH4 31V#895.1#^214#283545## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410220004000572210018000610080018000790090011000970100 00500108011001400113012002700127020001700154020001900171020001500190020001300205 039000500218013000700223#VV11.18162#10500#Vi?t#NG105L#398.2#^214#Ngn l mt m#T.1#Nng Scheherazade#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b20cm#Kho tng c tch nhn loi#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Truyn c tch#Truyn tra nh#H.H#283546## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410220004000572210032000610080018000930090011001110100 00500122011001400127012002700141020001700168020001900185020001500204020001300219 039000500232013000700237#VV11.18163#10500#Vi?t#NG105L#398.2#^214#Ngn l mt m#T.2#ng lo nh c v g hung thn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^ b20cm#Kho tng c tch nhn loi#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Truyn c t ch#Truyn tranh#H.H#283547## 00514000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410220004000572210036000610080018000970090011001150100 00500126011001400131012002700145020001700172020001900189020001500208020001300223 039000500236013000700241#VV11.18164#10500#Vi?t#NG105L#398.2#^214#Ngn l mt m#T.3#Nh vua Hi Lp v thy thuc Douban#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16 tr.^b20cm#Kho tng c tch nhn loi#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Truyn c tch#Truyn tranh#H.H#283548## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410220004000572210023000610080018000840090011001020100 00500113011001400118012002700132020001700159020001900176020001500195020001300210 039000500223013000700228#VV11.18165#10500#Vi?t#NG105L#398.2#^214#Ngn l mt m#T.4#Ngi chng v con vt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b20cm#Kho tng c tch nhn loi#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Truyn c tch#Truy n tranh#H.H#283549## 00506000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020016000410220004000572210028000610080018000890090011001070100 00500118011001400123012002700137020001700164020001900181020001500200020001300215 039000500228013000700233#VV11.18166#Vi?t#NG105L#398.2#^214#10500#Ngn l mt m#T.5#Vin t tng b trng pht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b20c m#Kho tng c tch nhn loi#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Truyn c tch# Truyn tranh#H.H#283550## 00521000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020016000410220004000572210043000610080018001040090011001220100 00500133011001400138012002700152020001700179020001900196020001500215020001300230 039000500243013000700248#VV11.18167#Vi?t#NG105L#398.2#^214#10500#Ngn l mt m#T.6#ng vua tr ca t nc nhng hn o en#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 11#^a16tr.^b20cm#Kho tng c tch nhn loi#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi# Truyn c tch#Truyn tranh#H.H#283551## 00496000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020032000670070012000990080018001110090 02800129010000500157011001500162020001700177020000900194020002700203039000500230 013000700235#VV11.18168#VV11.18169#45000#Vi?t#C514C#895.92234#^214#Nguyn Bnh# Cuc chin vi hnh tinh Fantom#Nguyn Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Nxb. Hng Bng#2011#^a173tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin t ng#KVn#283552## 00614000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000170003300600220 00500140007000720410005000791810006000840820004000908080005000940050014000990020 02700113029002000140007004200160008001800202009001100220010000500231011001500236 039000500251019000900256012001300265020000400278020001100282013000700293#VV11.18 170#VV11.18171#VV11.18172#Vn hc hin i#Nguyn Dng Nh Ngc#43000#Vi?t#K25 0H#823#^214#Lamb, Kathryn#K hoch "ngp trong tin"#Love, mates & money#Kathryn Lamb ; Nguyn Dng Nh Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a182tr.^b2 0cm#KVn#Dch Anh#Blog con gi#Anh#Truyn di#283553## 00626000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000170003300600220 00500140007000720410005000791810006000840820004000908080005000940050014000990020 02300113029003600136007004200172008001800214009001100232010000500243011001500248 039000500263019000900268012001300277020000400290020001100294013000700305#VV11.18 173#VV11.18174#VV11.18175#Vn hc hin i#Nguyn Dng Nh Ngc#46000#Vi?t#T52 8H#823#^214#Lamb, Kathryn#Tuyt hn c "hot boy"#Brothers, boyfriends & babe mag nets#Kathryn Lamb ; Nguyn Dng Nh Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011 #^a192tr.^b20cm#KVn#Dch Anh#Blog con gi#Anh#Truyn di#283554## 00579000000000301000450002600110000002600110001102000170002200600220003901400070 00610410005000681810007000730820004000808080005000840050014000890020018001030290 01600121007004200137008001800179009001100197010000500208011001500213039000500228 019000900233012001300242020000400255020001100259013000700270#VV11.18176#VV11.181 77#Vn hc hin i#Nguyn Dng Nh Ngc#43000#Vi?t#PH305T#823#^214#Lamb, Kath ryn#Phin toi hn h#Vices & virtues#Kathryn Lamb ; Nguyn Dng Nh Ngc dch# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a183tr.^b20cm#KVn#Dch Anh#Blog con gi#Anh# Truyn di#283555## 00762000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020014000630030066000770070061001430080 01800204009001100222010000500233011001500238021006900253020000500322020000700327 02000170033400500140035100600160036503900050038101900050038602000150039100500110 0406013000700417#VV11.18178#VV11.18179#34000#Vi?t#S450H#513#^214#Atkinson, Liz# S hc b ti#Nhng cch tnh nhm siu nhanh m bn cha c hc nh trng# Liz Atkinson, Sue Atkinson, Tim Scott ; Trnh Huy Triu dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2011#^a123tr.^b23cm#Hng dn cch tnh nhanh s hc cc php tnh cn g, tr, nhn, chia#Ton#S hc#Sch thng thc#Atkinson, Sue#Trnh Huy Triu#KV n#Dch#Sch thiu nhi#Scott, Tim#283556## 00893000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050015000610020023000760030076000990070 05500175008001800230009001100248010000500259011001500264021013700279020000900416 02000070042502000080043202000090044002000170044900500170046600600160048303900050 0499013000700504019000500511020001500516#VV11.18180#VV11.18181#VV11.18182#34000 #Vi?t#KH401H#500#^214#Angliss, Sarah#Khoa hc d nh n ko#Vt l, ho hc, sin h vt c trnh by d hiu v vui nhn cha tng thy#Sarah Angliss ; William Vandyck ; Trnh Huy Triu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a125tr.^b23cm# Gm nhng kin thc v vt l, ho hc, sinh vt c trnh by d hiu, vui nh n qua tng v d minh ho thc t gn lin vi cuc sng#Khoa hc#Vt l#Ho hc #Sinh hc#Sch thng thc#Vandyck, William#Trnh Huy Triu#KVn#283557#Dch#Sc h thiu nhi## 00582000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050010000670020018000770070040000950080 01800135009002800153010000500181011001500186012001900201020001800220020000900238 020001000247006002300257039000500280013000700285#VV11.18183#VV11.18184#VV11.1818 5#80000#Vi?t#TR527K#895.92231#^214#Nguyn D#Truyn k mn lc#Nguyn D ; Trc Kh Ng Vn Trin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Nxb. Hng Bng#2011#^a291 tr.^b20cm#Co thm trc n#Vn hc trung i#Vit Nam#Truyn k#Trc Kh Ng V n Trin#KVn#283558## 00915000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050014000670020020000810070099001010080 01800200009002800218010000500246011001500251012001900266021018900285020001700474 02000090049102000160050000500090051603900050052500500090053000600150053900600160 0554013000700570#VV11.18187#VV11.18188#VV11.18186#49000#Vi?t#L312N#398.209597#^ 214#Trn Th Php#Lnh Nam chch qui#Trn Th Php b.s. ; Nhun chnh: V Qunh , Kiu Ph ; Phin dch: inh Gia Khnh, Nguyn Ngc San#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr ; Nxb. Hng Bng#2011#^a179tr.^b20cm#Co thm trc n#Tp hp cc truyn thuyt v c tch dn gian, nhng chuyn xa tch c c lin quan n lch s d n tc, n triu i, dng h, thn tch, a linh, n miu, anh ti, nhn ki t Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian#V Qunh#KVn#Kiu Ph#inh Gia Khnh#Nguyn Ngc San#283559## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050013000650020028000780070032001060080 01800138009002800156010000500184011001500189012001900204021019800223020000800421 020001700429020000900446020001500455005001200470039000500482013000700487#VV11.18 189#VV11.18190#VV11.18191#65000#Vi?t#N104H#959.7092#^214#Phan K Bnh#Nam hi d nhn lit truyn#Phan K Bnh ; L Vn Phc h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Nxb. Hng Bng#2011#^a255tr.^b20cm#Co thm trc n#Tp hp mt s s tch k v cc nhn vt lch s anh ti ca Vit Nam c nhiu cng lao i vi t n c nh: Trng Vng, inh Tin Hong, L Thi T, L Thi T, L thng Kit, T Hin Thnh...#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn lch s#L Vn Phc#KVn# 283560## 00938000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050014000730020028000870290 02100115007002800136008001800164009001100182010000500193011001500198021033300213 02000200054602000100056602000080057600600080058403900050059201300070059701900080 0604#VV11.18192#VV11.18193#VV11.18194#VV11.18195#66000#Vi?t#L104C#158.1#^214#Si nger, Blair#Lm ch ging ni trong u#Little voice mastery#Blair Singer ; Trn L dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a250tr.^b20cm#Gii thch ging ni t rong u bn thc s l g v cch thc kim sot n c c mt cuc sng tu yt vi. Hng dn 21 k thut thc t c th p dng trong khong thi gian 30 giy thay i quan im ca mnh, kim sot cm xc ca mnh hoc n gin l kim sot ging ni ang tranh ginh s kim sot chnh con ngi bn#Tm l h c ng dng#Nhn cch#Cm xc#Trn L#KVn#283561#Dch M## 00806000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050016000620020019000780030030000970290 00800127007003600135008001800171009001100189010000500200011001500205021017100220 02000080039100600140039903900050041301900080041801200170042602000100044302000080 0453013000700461#VV11.18196#VV11.18197#VV11.18198#125000#Vi?t#PH103T#172#^214#S andel, Michael#Phi tri ng sai#what's the right thing to do?#Justice#Michael Sandel ; H c Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a401tr.^b20cm#Nh ng trit l o c chnh tr thng qua vic nh gi nhng vn cng l gy n hiu tranh ci nht ca thi i chng ta v con ngi, chin tranh, phc li x hi...#o c#H c Phng#KVn#Dch M#Cnh ca m rng#Chnh tr#Cng l#28 3562## 00776000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050015000570020018000720070015000900080018001050090 01100123010000500134011001500139021024200154020001000396039000500406020000900411 012001800420020001000438020001100448020000800459013000700467#VV11.18199#VV11.182 00#51000#Vi?t#B305#551.4609597#^214#Trn Ngc Ton#Bin ng yu du#Trn Ngc Ton#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a215tr.^b20cm#Gii thiu tng quan nhn g kin thc v khoa hc bin, v ti nguyn phong ph ca bin ng, lch s ho hng ca dn tc ta, v cc thch thc trong s nghip lm ch, khai thc v b o v phn lnh th thing ling ny ca T quc Vit Nam#Bin ng#KVn#Vit Nam #Bin o Vit Nam#Kin thc#Ti nguyn#Lch s#283563## 00936000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050012000770020054000890070 06800143008001800211009001100229010000500240011001500245021016100260020002000421 02000080044102000100044900500170045903900050047601900080048102000060048902000420 0495013000700537006001300544006001700557#VV11.18201#VV11.18202#VV11.18203#VV11.1 8204#67000#Vi?t#C430#621.39092#^214#Elliot, Jay#Con ng Steve Jobs lnh o cch tn cho th h mi#Jay Elliot, William L. Simon ; Dch: Li Hong H, Trn Th Kim Cc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a339tr.^b21cm#Gii thiu phong c ch lnh o c o ca Steve Jobs cng nhng thch thc v vinh quang m ng tri qua trong s nghip v cuc sng ca chnh mnh Apple#Cng ngh thng ti n#Tiu s#S nghip#Simo, William L.#KVn#Dch M#K s#Steve Jobs, K s my t nh, 1955-2011, M#283564#Li Hong H#Trn Th Kim Cc## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050016000530020032000690030017001010070038001180080 01800156009001100174010000500185011001500190020001800205020001200223006001600235 039000500251019001500256020001000271013000700281012001700288#VV11.18205#VV11.182 06#110000#Vi?t#C514P#839.73#^214#Lagerlf, Selma#Cuc phiu lu k diu ca Nil s#Truyn thiu nhi#Selma Lagerlf ; Hong Thiu Sn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2011#^a548tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#Hong Thiu Sn#KVn#Dc h Thu in#Thu in#283565#Cnh ca m rng## 01044000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050012000760020036000880030 00600124007001200130008001800142009001100160010000500171011001500176021041300191 02000080060402000060061203900050061802000090062301200180063201300070065002000210 0657020002800678#VV11.18208#VV11.18207#VV11.18210#VV11.18209#57000#Vi?t#C400M#9 59.7043#^214#Nguyn Ngc#C mt con ng mn trn bin ng#K s#Nguyn Ngc#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a221tr.^b20cm#Thin k s v vic hnh thnh v pht trin on tu khng s, nhng con tu b mt vn chuyn v kh t min B c vo chi vin cho chin trng min Nam trong nhng nm khng chin chng M c lit nht. Vit v s phn nhng con ngi v danh, v s, khng s sch no g hi li, nhc n n nhng chnh h l ci nn tng mnh mng v tn v v ch l m nn sc mnh thn k a n thng li v i ca dn tc#Lch s#K s#KVn# Vit Nam#Bin o Vit Nam#283566#Khng chin chng M#ng H Ch Minh trn bi n## 00608000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020046000760030012001220070 03000134008001800164009001100182010000500193011001500198020001700213020001200230 006000800242039000500250019001000255020000500265012001700270013000700287#VV11.18 212#VV11.18211#VV11.18213#80000#Vi?t#R203L#843#^214#Segalen, Victor#Ren Leys - Ngi tnh tr trong T Cm Thnh#Tiu thuyt#Victor Segalen ; Qu Sn dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a302tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Qu S n#KVn#Dch Php#Php#Cnh ca m rng#283567## 00886000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440200013000550060013000680140007000810410005000881810006000930820006000998080 00500105005001200110002002400122003003100146007003100177008001800208009001100226 01000050023701100150024202102320025702000100048902000060049903900050050501900080 0510020001100518013000700529#VV11.18214#VV11.18216#VV11.18215#VV11.18217#Tm l hc#K nng sng#V Cng Hng#70000#Vi?t#M558P#153.8#^214#Welch, Suzy#10 pht 1 0 thng 10 nm# tng lm thay i cuc sng#Suzy Welch ; V Cng Hng dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a274tr.^b21cm#Phn tch mt chin lc mi mnh m a ra nhng quyt nh kh khn v lm r s la chn cuc sng khi phi i mt vi mt quyt nh, xc nh nhng hu qu v kt qu la chn khc nhau ca bn 10 pht, 10 thng, v 10 nm#Nhn thc# ch#KVn#Dch M#Thnh cng#28 3568## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020006000640030021000700070058000910080 01800149009001100167010000500178011001500183020001700198020000400215039000500219 019000900224020002700233006001200260005001400272013000700286020001300293#VV11.18 218#VV11.18219#96000#Vi?t#S550H#823#^214#Wooding, Chris#Havoc#Mt i khng tr li#Chris Wooding ; Thanh Tuyn dch ; Minh ho: Dan Chernett#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2011#^a426tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#KVn#Dch Anh#Truyn khoa h c vin tng#Thanh Tuyn#Chernett, Dan#283569#Truyn tranh## 00522000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050020000540020018000740030044000920070020001360080 01800156009001100174010000500185011001500190020001800205020000900223039000500232 020001200237013000700249#VV11.18220#VV11.18221#30000#Vi?t#S550H#895.9223#^214#N guyn Th Bch Nga#Ni khng c bm#Tuyn tp truyn ngn dnh cho tui hc tr #Nguyn Th Bch Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a136tr.^b20cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#KVn#Truyn ngn#283570## 00640000000000313000450002600110000002600110001103900050002201400070002704100050 00341810006000390820010000458080005000550020028000600070063000880220005001512210 02900156008001800185009001100203010000500214011001400219020001800233020000900251 020001100260005001500271005001100286005001200297020001000309013000700319#VV11.18 223#VV11.18222#KVn#20000#Vi?t#L302S#959.70272#^214#Lch s Vit Nam bng tranh #B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: T Hoi t#T.47#H Trnh tr n ng suy vong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a82tr.^b20cm#Lch s trung i#Vit Nam#Sch tranh#Trn Bch ng#L Vn Nm#T Hoi t#Nh Trnh#283571## 00638000000000313000450002600110000002600110001103900050002201400070002704100050 00341810006000390820013000458080005000580020028000630070063000910220005001542210 02300159008001800182009001100200010000500211011001400216020001800230020000900248 020001100257005001500268005001100283005001200294020001100306013000700317#VV11.18 224#VV11.18225#KVn#20000#Vi?t#L302S#959.70272092#^214#Lch s Vit Nam bng tr anh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: T Hoi t#T.48#Nh bc hc L Qu n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a83tr.^b20cm#Lch s trung i #Vit Nam#Sch tranh#Trn Bch ng#L Vn Nm#T Hoi t#L Qu n#283572## 00730000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000090003300600150 00420140007000570410005000641810006000690820006000758080005000810050016000860020 00900102003003000111029000500141007003700146008001800183009001100201010000500212 01100150021702101240023202000080035602000200036403900050038401900080038901300070 0397#VV11.18227#VV11.18226#VV11.18228#Tip th#Phan Triu Anh#93000#Vi?t#M305P# 658.8#^214#Anderson, Chris#Min ph#The future of a radical price#Free#Chris And erson ; Phan Triu Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a371tr.^b21cm#Gi i thiu cch qun l tip th v kinh doanh min ph thnh cng trn phng din l lun v qua mt s cng ty ni ting#Qun l#B quyt thnh cng#KVn#Dch M #283573## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050019000610020025000800070019001050220 00400124221004800128008001800176009001100194010000500205011001500210021022200225 020001000447020001700457039000500474013000700479005001900486#VV11.18229#VV11.182 31#VV11.18230#37000#Vi?t#TR431T#128#^214#Nguyn Th Kim Anh#Trong thm su ca b n#Nguyn Th Kim Anh#T.1#Cc hin tng siu linh v k b ca nhn loi#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a164tr.^b20cm#Gii thiu nhng hin tng k b t ngn xa ca nhn loi, nhng kho tng b mt, ni s hi v hoi vng ca co n ngi, qui vt ni bin rng non cao, chuyn hn ma, hin tng u thai, li nguyn ca cc chc sc...#Nhn loi#Hin tng b n#KVn#283574#Nguyn Th Ki m Anh## 00855000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050019000610020025000800070019001050220 00400124221004700128008001800175009001100193010000500204011001500209021027100224 020001000495020001700505039000500522013000700527005001900534#VV11.18232#VV11.182 33#VV11.18234#37000#Vi?t#TR431T#128#^214#Nguyn Th Kim Anh#Trong thm su ca b n#Nguyn Th Kim Anh#T.2#B n cc nn vn ho trong lch s loi ngi#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a166tr.^b20cm#Gii thiu nhng hin tng b n t ngn xa ca nhn loi xung quanh cc dn tc, ngn ng v nn vn minh, nhng kho tng b mt, ni s hi v hoi vng ca con ngi, qui vt ni bin rng non cao, chuyn hn ma, hin tng u thai, li nguyn ca cc chc sc...#Nhn loi#Hin tng b n#KVn#283575#Nguyn Th Kim Anh## 00880000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050020000650020037000850030018001220070 02000140008001800160009001100178010000500189011001500194021034100209020000800550 020001100558020000900569039000500578013000700583#VV11.18235#VV11.18236#VV11.1823 7#75000#Vi?t#D125X#959.7029#^214#Mathilde Tuyt Trn#Du xa - Tn mn lch s nh Nguyn#Bin kho lch s#Mathilde Tuyt Trn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 11#^a334tr.^b20cm#Gii thiu mt s kha cnh c ngha nht nh, t trch nhi m mt ch quyn quc gia di thi vua T c n cuc khi ngha v trang c sc chin u bn b vo cui th k X - u th k XX, chuyn hai nh vua y u nc Hm Nghi v Duy Tn b lu y xa T quc... n sau khi nh Nguyn kt t hc v nhng hu du ca vua Minh Mng#Lch s#Nh Nguyn#Vit Nam#KVn#283576## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020020000640290017000840070033001010080 01800134009001100152010000500163011001500168020001700183020001000200039000500210 019001500215020001200230006001200242013000700254#VV11.18238#VV11.18239#90000#Vi ?t#S550H#823#^214#James, Rebecca#S him c xinh p#Beautiful malice#Rebecca Ja mes ; Thanh Tuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a362tr.^b20cm#Vn hc hin i#xtrylia#KVn#Dch xtrylia#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#283577## 00728000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030057000720070058001290220004001870080 01800191009001100209010000500220011001500225012001700240020001700257020000900274 02000090028300500150029200500190030700500190032600500190034500500150036403900040 0379013000700383#VV11.18241#VV11.18240#57000#Vi?t#N207B#895.9223408#^214#Nt b t tri n#Tuyn tp t cuc thi nt bt tri n ln 2 (2010 - 2011)#Nguyn Bo Anh , Nguyn Th Lan Anh, Nguyn Song M Anh...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a205tr.^b20cm#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#Nguyn Bo Anh#Nguyn Th Lan Anh#Nguyn Song M Anh#Lng Ngc Dim...#Hong Th Dip#Mai# 283578## 00878000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020024000760030034001000070 01600134008001800150009001100168010000500179011001500184021034500199020001000544 020001100554020001200565039000400577013000700581#VV11.18242#VV11.18244#VV11.1824 3#36000#Vi?t#H561#101#^214#V c Sao Bin#Hng n chn thin m#Trit l d nh cho tui thanh nin#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a183tr .^b20cm#Gii thiu phng php nghin cu tm l ni quan, ngoi quan, bnh l, am m, khuynh hng, khoi lc, cm xc... trong tm l hc v cc nguyn tc c n bn ca lun l nh l tr, cc phng php t duy, phn tch, tng hp, tri t l ton hc, khoa hc thc nghim... o c hc v hnh vi o c, cng bng , bc i, bn phn, quyn li...#Trit hc#Tm l hc#o c hc#Mai#283579## 00771000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050009000670020031000760070009001070080 01800116009001100134010000500145011001500150021023200165020001700397020000900414 020004000423020000700463039000400470013000700474#VV11.18245#VV11.18246#VV11.1824 7#50000#Vi?t#M558N#895.922803#^214#o Tng#Mi nm i & sng vi Sn Nam#o Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a209tr.^b20cm#Gm cc bi bt k ca nh vn o Tng vit v nh vn Sn Nam, km theo ph lc mt s bi tr li phng vn ca nh vn Sn Nam trn tp ch Vn Si Gn nm 1968 v li gii thiu 2 0 tp sch trong B sch Sn Nam ca Nxb. Tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Sn Nam, Nh vn, (1926-2008), Vit Nam#Bt k#Mai#283580## 00622000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050014000620020024000760030022001000290 01700122007003000139008001800169009001100187010000500198011001500203012001700218 02000170023502000030025202000120025500600100026703900040027701300070028101900080 0288#VV11.18248#VV11.18249#VV11.18250#120000#Vi?t#CH527C#813#^214#Wolff, Tobias #Chuyn chng ta bt u#Tuyn tp truyn ngn#Our story begins#Tobias Wolff ; P han Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a391tr.^b20cm#Cnh ca m rng# Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Phan Vit#Mai#283581#Dch M## 00925000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050014000780020021000920030 01100113007001400124008001800138009001100156010000500167011001500172021035100187 02000090053802000090054702000100055602000090056603900040057501300070057902000130 0586#VV11.18251#VV11.18254#VV11.18253#VV11.18252#82000#Vi?t#H407S#320.109597#^2 14#Trn Nam Tin#Hong Sa - Trng Sa#Hi v p#Trn Nam Tin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a358tr.^b20cm#Trnh by di dng cu hi v tr li nhng th ng tin v v tr a l, iu kin t nhin, lch s hnh thnh, pht trin, ti m nng kinh t v vn ch quyn... ca Hong Sa v Trng Sa. c bit cng b mt s bn ca chu u v Trung Quc t th k XVII cho thy ch quyn ca i Vit i vi hai "Bi Ct Vng" nm "Giao Ch dng" ny#Qun o#Hong Sa #Trng Sa#Vit Nam#Mai#283582#Sch hi p## 00557000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050019000610020029000800070043001090080 01800152009001100170010000500181011001500186020001700201020000300218020000900221 006001800230039000400248019000800252013000700260#VV11.18255#VV11.18256#VV11.1825 7#90000#Vi?t#CH527T#812#^214#Williams, Tennesse#Chuyn tu mang tn Dc vng#Te nnesse Williams ; Nguyn Trng Qu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a233 tr.^b23cm#Vn hc hin i#M#Kch bn#Nguyn Trng Qu#Mai#Dch M#283583## 00582000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050013000640020023000770030035001000070 02900135008001800164009001100182010000500193011001500198020000900213020000500222 020000300227020000900230006001000239039000400249013000700253019000800260#VV11.18 258#VV11.18259#VV11.18260#65000#Vi?t#KH300H#791.43#^214#Ephron, Nora#Khi Harry gp Sally...#Liu h vn yu nhau khi thc dy?#Nora Ephron ; Trang Hi dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a157tr.^b23cm#in nh#Phim#M#Kch bn#Trang H i#Mai#283584#Dch M## 00757000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020020000670070014000870040018001010080 01800119009003500137010000500172011001500177015006900192021017600261020001100437 039000400448020002000452013000700472#VV11.18261#VV11.18262#21000#Vi?t#H250T#621 .382#^214#V nh Thnh#H thng vin thng#V nh Thnh#Ti bn ln th 3#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a173tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu tng quan v cc h thng truyn s, truyn tng t, cc mi trng truyn dy dn kim lo i, si quang hoc v tuyn... v cc vn v mng thng tin chuyn mch#Gio t rnh#Mai#H thng vin thng#283585## 01020000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070049000870040018001360080018001540090 03500172010000500207011001400212015006900226021024500295020000700540020001100547 03900040055802000110056202000120057300500150058500500150060000500140061500500160 0629005001800645013000700663#VV11.18263#VV11.18264#10000#Vi?t#H561D#532.0078#^2 14#Hng dn th nghim c lu cht#Nguyn Ngc n, Nguyn Th By, L Song Gian g...#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011 #^a96tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch k hoa#Tm tt l thuyt, m t thit b th nghim, trnh t th nghim v hng d n lm cc phc trnh th nghim v c lu cht nh thu tnh, th nghim Reynol ds, phng trnh nng lng, dng chy qua l, mt nng trong ng dn, chy qua b trn#C hc#Gio trnh#Mai#Th nghim#C lu cht#Nguyn Ngc n#Nguyn Th By#L Song Giang#Hunh Cng Hoi#Nguyn Th Phng#283586## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020014000680070015000820040018000970080 01800115009003500133010000500168011001500173015006900188021015000257020000800407 020001100415039000400426013000700430020001200437#VV11.18265#VV11.18266#19000#Vi ?t#K600T#621.381#^214#Nguyn Nh Anh#K thut s 1#Nguyn Nh Anh#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a157tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by mt s kin thc c bn v h thng s m, i s Boole, h t hp, h dy, cc mc h logic lp trnh, vi mch s v vn giao tip trong#in t#Gio trnh#Mai#2 83587#K thut s## 00775000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020038000670070014001050040018001190080 01800137009003500155010000500190011001500195015006900210021012900279020001100408 020001100419039000400430020002200434020001000456013000700466#VV11.18267#VV11.182 68#21000#Vi?t#L600T#621.382#^214#V nh Thnh#L thuyt c s k thut siu ca o tn#V nh Thnh#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trn g i hc Bch khoa#Gii thiu l thuyt c s k thut siu cao tn, ng dy truyn sng, th Smith v ma trn tn x trong in t vin thng#Vin thng# Gio trnh#Mai#K thut siu cao tn#L thuyt#283588## 00756000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020019000660070013000850040018000980080 01800116009003500134010000500169011001500174015006900189021014700258020000800405 020001100413039000400424020001200428013000700440020000700447#VV11.18270#VV11.182 69#15000#Vi?t#K600T#621.381#^214#L Ch Thng#K thut s c kh#L Ch Thng#T i bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a121 tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#T rnh by khi nim v k thut s, cc h thng s m, i s Boole v cc cng logic, h t hp, h tun t v giao tip gia cc h vi mch s#in t#Gio t rnh#Mai#K thut s#283589#C kh## 00780000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020013000650070012000780040018000900080 01800108009003500126010000500161011001500166015006900181021021700250020001300467 020001100480039000400491013000700495#VV11.18271#VV11.18272#18000#Vi?t#M112X#624 .028#^214#L Vn Kim#My xy dng#L Vn Kim#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a150tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng khi nim c bn v cng dng, cu to, vn hnh, phn loi v phm vi ng dng ca mt s thit b my vn chuyn, my nng, my lm t, my m ln t, my ng cc, my lm b tng trong xy dng#My xy dng#Gio trnh#Mai#283590## 00633000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490030041001070070033001480080018001810090 03500199010000500234011001500239020001000254020000700264020001400271020001500285 005001700300005001500317039000400332013000700336#VV11.18273#VV11.18274#64500#Vi ?t#C101D#515#^214#Cc dng in hnh v phng php gii nhanh gii tch 12#n l uyn thi t ti, i hc v cao ng#Nguyn Ph Khnh, Nguyn Tt Thu#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a406tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12# Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Ph Khnh#Nguyn Tt Thu#Mai#283591## 01178000000000409000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570020030000620030012000920070098001040080 01400202009002200216010000500238011001500243015006200258021026700320020000800587 02000080059502000110060302000100061403900040062401300070062800500130063500500090 06480050012006570050015006690050007006840050015006910050020007060200022007260200 02000748#VV11.18275#VV11.18276#VV11.18277#150000#Vi?t#NH556V#807#^214#Nhng vn khoa hc ng vn#1966 - 2011#V Chu Qun, Lm Tin, Nguyn Long... ; Tp h p, gii thiu: Nguyn Vn Lc, Trn Th Vit Trung#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a657tr.^b21cm#TTS ghi: i hc S phm - i hc Thi Nguyn. Khoa Ng vn#Gm 44 bi nghin cu khoa hc v tc phm vn hc Vit Nam t dn gian n hin i v vn hc nc ngoi; nghin cu v c cu, c im ca ting Vi t v ngn ng ting Vit, ngn ng cc dn tc thiu s Vit Nam v phng ph p dy hc ng vn trong nh trng#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tuyn tp#Mai#283 592#V Chu Qun#Lm Tin#Nguyn Long#Trn Th Phit#V Nho#Nguyn Vn Lc#Trn Th Vit Trung#Phng php ging dy#Nghin cu khoa hc## 01047000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020081000420070055001230080005001780090014001830100005001970110 01500202015010000217021023300317020001000550020000600560020000900566020000800575 02000120058302000120059500500160060700500160062300500180063900500150065700500140 0672039000400686013000700690#VL11.02689#VL11.02690#Vi?t#K258Q#633#^214#Kt qu k ho nghim & kim nghim ging, sn phm cy trng v phn bn nm 2010#Nguyn V n Tnh, o Th Lan Anh, Nguyn Tin Phong...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a360tr.^ b27cm#TTS ghi: Cc Trng trt. Trung tm Kho kim nghim ging, sn phm cy t rng v phn bn Quc gia#Gii thiu kt qu kho, kim nghim ging cy trng, sn phm cy trng v phn bn mi nm 2010 trong mng li c nc, km danh m c ging cy trng c cng nhn v cc vn bn quy phm php lut c lin quan trong lnh vc ny#Cy trng#Ging#Phn bn#Kt qu#Kho nghim#Kim nghim#Nguy n Vn Tnh#o Th Lan Anh#Nguyn Tin Phong#Nguyn Nh Hi#H Quang Dng#Mai#2 83593## 00936000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530070049000800040018001290080018001470090 03500165010000500200011001500205015007500220021021700295006002200512006001500534 01300070054902000050055602000140056102000100057502000100058502000110059503900040 0606#VL11.02691#VL11.02692#22000#Vi?t#TH552H#631.31#^214#Thc hnh cng ngh i n 1#Bin dch: Nguyn Ngc Phc Dim, Phan Nht Uyn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a118tr.^b27cm#TTS ghi: i h c Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu 31 bi h ng dn thc hnh v cng tc lp t iu khin, x l s c, bo tr, thay th ,... cc trang thit b in trong chiu sng dn dng theo tiu chun quc t m bo an ton cho ngi v thit b#Nguyn Ngc Phc Dim#Phan Nht Uyn#283594 #in#K thut in#Cng ngh#Thc hnh#Gio trnh#Mai## 00909000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020038000670030056001050070029001610040 01800190008001800208009003500226010000500261011001500266015006900281021018500350 020001500535020001100550039000400561020000800565005001500573013000700588#VL11.02 693#VL11.02694#24000#Vi?t#H561D#624.1076#^214#L nh Tun#Hng dn gii bi t p c hc kt cu#Ti liu hc tp dng cho sinh vin k thut giao thng#L n h Tun, Trn Cng Ngh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2011#^a130tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Tr ng i hc Bch khoa#Gm cc dng bi tp v l thuyt n hi, ng sut bin dng v quan h ng sut bin dng. Cc nguyn l th nng v nguyn l cng o, un dm, xon dm, phng php phn t hu hn#C hc kt cu#Gio trnh#Mai#B i tp#Trn Cng Ngh#283595## 00929000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020054000600030044001140070018001580080005001760090 01400181010000500195011001400200015008100214021024100295020001100536039000400547 020000500551012001800556020000400574020001100578013000700589020001900596#VL11.02 695#VL11.02696#Vi?t#M458S#634#^214#Nguyn Xun Thnh#Mt s loi su hi v thi n ch chnh trn nhn vi#Ti liu dng cho tp hun vin khuyn nng#Nguyn Xu n Thnh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a40tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia# cp n 8 loi su hi v 7 l oi thin ch trn nhn vi. Vi mi loi u c hnh nh v nu ngn gn v h thng phn loi, s phn b v gy hi, sinh hc sinh thi, c im hnh thi, tp tnh, thin ch v cc bin php phng tr#Cy n qu#Mai#Nhn#Ti liu t p hun#Vi#Thin ch#283596#Phng tr su bnh## 00962000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020082000520070054001340080005001880090014001930100005002070110 01500212021020000227020001400427020000800441020002000449020001800469020001400487 02000110050102000070051200500160051900500140053500500190054900500170056800500160 0585039000400601013000700605#VL11.02697#VL11.02698#Vi?t#K600Y#333.750959792#^214 #K yu hi tho quc gia bo tn v pht trin bn vng vn quc gia Minh Th ng#Lng Thanh Hi, Chu Vn Cng, Lng Trng Giang...#^aH.#^aNng nghip#2011 #^a157tr.^b27cm#Gm cc bi nghin cu khoa hc v vn a dng sinh hc vn quc gia U Minh Thng; qun l nc v phnh chng chy, cng vic xy dng c ch ng qun l ti nguyn vn quc gia U Minh Thng#Vn quc gia#Bo tn#Ph t trin bn vng#Hi tho khoa hc#U Minh Thng#Kin Giang#K yu#Lng Thanh Hi#Chu Vn Cng#Lng Trng Giang#Phm Trng Thnh#Thi Thnh Lm#Mai#283597 ## 00680000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020035000460080005000810090014000860100005001000110014001050150 04300119021014800162020000700310020001000317020000600327020001300333020001300346 020001100359020000900370039000400379013000700383#VL11.02699#VL11.02700#Vi?t#D107 M#636.089#^214#Danh mc vacxin v dc phm th y#^aH.#^aNng nghip#2011#^a47tr .^b30cm#TTS ghi: X nghip Thuc th y Trung ng#Gii thiu danh mc dc phm th y v hng dn s dng vacxin, dc phm th y. Mt s bnh thng gp gi a sc, gia cm v bin php phng bnh#Vacxin#Dc phm#Th y#Bnh gia sc#Bnh gia cm#Phng bnh#Danh mc#Mai#283598## 00839000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020112000440080005001560090014001610100005001750110015001800150 04900195021023400244020001200478020001000490020001100500020002000511020000800531 039000400539013000700543020001100550#VL11.02701#VL11.02702#Vi?t#K258Q#630.7#^214 #Kt qu nghin cu khoa hc, cng ngh v mi trng giai on 2006 - 2010 v nh hng nghin cu 2011 - 2015#^aH.#^aNng nghip#2011#^a235tr.^b27cm#TTS ghi : B Nng nghip v Pht trin Nng thn#Gii thiu kt qu nghin cu khoa hc nng nghip nm 2006-2010 v nh hng giai on 2011-2015 v cc lnh vc: tr ng trt, chn nui, thu sn, mi trng... km theo ph lc danh mc ging v t in b khoa hc k thut 2006-2010#Nng nghip#Cng ngh#Mi trng#Nghin cu k hoa hc#Kt qu#Mai#283599#nh hng## 01041000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020041000440070064000850080014001490090022001630100005001850110 01400190015006200204013000700266021022400273020004500497020001300542020000800555 00500190056300500160058200500180059800500160061600500130063203900040064502000230 0649020001200672020000700684#VL11.02703#VL11.02704#Vi?t#K600Y#807.1#^214#K yu 45 nm - Khoa Ng vn 1966 - 2011#B.s.: Nguyn Hng Phng, o Thu Nguyn, Ng Th Thanh Qu...#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a30tr.^b29cm#u ba sch ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#283600#Gii thiu nhng t hng tin bng s liu v hnh nh v qu trnh pht trin 45 nm ca khoa Ng v n trng i hc S phm - i hc Thi nguyn, cng nhng bi vit ghi li nhn g cm xc, k nim, hi c v ngi trng ny#Trng i hc S phm - i hc T hi Nguyn#Khoa Ng vn#Lch s#Nguyn Hng Phng#o Thu Nguyn#Ng Th Thanh Qu#ng Quyt Tin#Ng Thu Nga#Mai#Trng i hc S phm#Thi Nguyn#K yu# # 01062000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020045000420030006000870070055000930080005001480090014001530100 00500167011001500172015007500187021028900262020000900551020000900560020000900569 02000100057802000200058802000100060800500180061800500160063600500160065200500070 0668005001400675039000400689013000700693#VL11.02873#VL11.02874#Vi?t#T527T#627#^2 14#Tuyn tp kt qu khoa hc v cng ngh 2010#S 13#Nguyn nh Vng, inh Qu ang Ton, Thi Thnh Lm...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a514tr.^b27cm#TTS ghi: Vi n Khoa hc Thu li Vit Nam. Vin Khoa hc Thu li min Nam#Gm cc bi nghi n cu khoa hc v cc lnh vc thu nng ci to t - mi trng; chnh tr - b o v b sng, b bin - phng chng thin tai; xy dng cng trnh - m hnh to n ti nguyn nc; a cht nn mng - vt liu xy dng - cng ngh mi, vt l iu mi trong xy dng thu li#Thu li#Xy dng#Vt liu#Cng ngh#Nghin cu khoa hc#Tuyn tp#Nguyn nh Vng#inh Quang Ton#Thi Thnh Lm#L Sm#T Q uang Ton#Mai#283601## 00958000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020043000420070049000850080005001340090014001390100005001530110 01500158021033000173020002400503020000900527020000800536020002000544005001300564 005001500577005001600592005001200608005001300620039000400633013000700637#VL11.02 875#VL11.02876#Vi?t#N114M#627#^214#50 nm Vin Quy hoch Thu li 1961 - 2011#B i Nam Sch, inh Gia Khnh, Nguyn Duy Thu...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a276tr.^ b30cm#Gii thiu khi qut v lnh o v b my t chc qua cc thi k, cng c c bi vit v thnh tu quy hoch pht trin thu li; t vn thit k; kho s t nh gi ngun nc v cht lng; v khoa hc cng ngh; hp tc quc t; cn g tc qun l quy hoch v o to... ca Vin quy hoch Thu li 50 nm pht tr in (1961-2011)#Vin Qui hoch Thu li#Thu li#Lch s#Nghin cu khoa hc#Bi Nam Sch#inh Gia Khnh#Nguyn Duy Thu#Lu Ph Ho#L Song Ton#Mai#283602## 01005000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020016000460070064000620080005001260090014001310100005001450110 01500150015015800165021024800323020000600571020000700577039000400584020002000588 005001500608005001500623005001500638005001500653005001600668013000700684#VL11.02 877#VL11.02878#Vi?t#K600Y#636.089#^214#K yu khoa hc#B.s.: Nguyn Hu Nam (ch. b.), Nguyn Th Lan, Nguyn B Tip...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a128tr.^b27cm#T n sch ngoi ba ghi: 55 nm 1956 - 2011 Khoa Th y i hc Nng nghip H Ni - K yu khoa hc. - TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni. Khoa Th y#Gii thiu chung v hot ng khoa hc ca khoa Th y. Trnh by nhng thnh tu ngh in cu khoa hc ca cc b mn v mt s cng trnh nghin cu khoa hc tiu bi u trong 10 nm gn y, cng nhng hp tc nghin cu khoa th y - Biomin Vit Nam#Th y#K yu#Mai#Nghin cu khoa hc#Nguyn Hu Nam#Nguyn Th Lan#Nguyn B Tip#Phm Hng Ngn#Trnh nh Thu#283603## 01044000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020041000500070064000910080005001550090014001600100005001740110 01500179015016300194021019200357020000600549039000400555020000800559020001100567 01300070057802000340058502000110061900500150063000500150064500500150066000500150 0675005001600690#VL11.02879#VL11.02880#Vi?t#KH401T#636.089071#^214#Khoa Th y 55 nm xy dng v pht trin#B.s.: Nguyn Hu Nam (ch.b.), Nguyn Th Lan, Nguyn B Tip...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a136tr.^b27cm#Tn sch ngoi ba ghi: 55 n m 1956 - 2011 Khoa Th y i hc Nng nghip H Ni xy dng v pht trin. - T TS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni. Khoa Th y#Ghi li nhng s kin tiu biu v mt s hnh nh v lch s pht trin ca khoa; cm ngh ca cu sinh v in v ging vin v nhng nm thng hc tp, cng tc ti trng i hc Nng n ghip#Th y#Mai#Lch s#Pht trin#283604#Trng i hc Nng nghip H Ni#Khoa Th y#Nguyn Hu Nam#Nguyn Th Lan#Nguyn B Tip#Phm Hng Ngn#Trnh nh Th u## 01018000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050017000460020140000630290118002030070023003210080005003440090 01400349010000500363011001400368015005900382021024300441020001000684020000600694 039000400700013000700704020000800711020000900719#VL11.02881#VL11.02882#Vi?t#GI-4 62T#639.9#^214#Nguyn Tin Hng#Gii thiu mt s ging cy trng trin vng an g lu gi ti cc c quan mng li bo tn ti nguyn di truyn thc vt Quc g ia Vit Nam#Elite and promising crop varieties maintained by the national plant genetic resources conservation network of Vietnam#Nguyn Tin Hng ch.b.#^aH.#^a Nng nghip#2011#^a64tr.^b30cm#TTS ghi: Trung tm Ti nguyn Thc vt. - Lu h nh ni b#Gii thiu v ngun gc, c im, cch trng v s dng mt s loi c y trng: ru mi, lc l, rau ci cc, du d cha, tm tiu, tm thm... ang c lu gi ti cc c quan thuc mng li bo tn ti nguyn di truyn thc vt quc gia#Cy trng#Ging#Mai#283605#Bo tn#Vit Nam## 00818000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050014000640020022000780070045001000080 00500145009001400150010000500164011001500169015006800184021022900252020000900481 020001100490005001600501039000400517013000700521#VL11.02883#VL11.02885#VL11.0288 4#34000#Vi?t#GI-108T#631.8#^214#Nguyn Nh H#Gio trnh phn bn I#B.s.: Nguy n Nh H (ch.b.), L Th Bch o#^aH.#^aNng nghip#2011#^a167tr.^b27cm#TTS gh i: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by cc kin thc cn thit v nhu cu s dng phn bn trong sn xut nng nghip. Gii thi u cc loi phn bn v c, cc phn bn khc v k thut s dng, cng phng ph p qun l ph nhiu t trong cc h canh tc#Phn bn#Gio trnh#L Th Bc h o#Mai#283606## 00961000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050013000620020035000750030121001100070 01300231008000500244009001400249010000500263011001500268015006500283021028900348 020001200637020001100649039000400660013000700664#VL11.02886#VL11.02888#VL11.0288 7#30000#Vi?t#GI-108T#630#^214# Kim Chung#Gio trnh phng php khuyn nng#C ng trnh k nim 50 nm thnh lp khoa Kinh t nng nghip v PTNT. 55 nm thn h lp trng i hc Nng nghip H Ni# Kim Chung#^aH.#^aNng nghip#2011#^a1 48tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Tr nh by khi nim, chc nng, vai tr, yu cu v phng php tip cn khuyn nn g. Gii thiu nhng vn c bn ca phng php khuyn nng, phng php c nh n, phng php nhm, phng php khuyn nng qua phng tin thng tin i chn g v khuyn nng c s tham gia ca ngi dn#Khuyn nng#Gio trnh#Mai#283607# # 00959000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020037000790070013001160080 00500129009001400134010000500148011001500153015006800168021034600236020000900582 020001000591020000400601020001800605020001000623039000500633013000700638#VL11.02 889#VL11.02890#VL11.02891#40000#Vi?t#B103G#333.00285#^214#Phm Vn Vn#Bi gin g h thng thng tin t ai#Phm Vn Vn#^aH.#^aNng nghip#2011#^a240tr.^b27cm #TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by k hi nim c bn v thng tin, h thng v h thng thng tin. H thng thng tin t ai. Qun l thng tin t ai. Phn tch thit k v tnh kinh t ca h t hng thng tin t ai. Gii thiu v hng dn s dng phn mm Mapinfo. Xy d ng c s d liu khng gian v c s d liu thuc tnh. Qun l v cung cp th ng tin t ai#H thng#Thng tin#t#Phn mm my tnh#Bi ging#Thu#283608## 00769000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020078000480080005001260090014001310100005001450110015001500150 09800165021017200263020001000435020000900445020001000454020000900464020001800473 039000500491013000700496#VL11.02892#VL11.02893#Vi?t#GI-462T#631.502#^214#Gii th iu mt quy trnh, tin b k thut mi trong lnh vc ging cy trng#^aH.#^aN ng nghip#2011#^a447tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Trng trt - Trung tm Khuyn nng quc gia#Gii thiu cc quyt nh, thng t, quy chun k thut ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v mt s quy trnh, tin b k thut mi trong lnh vc ging cy trng#Qui trnh#K thut#G ing cy#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#283609## 01147000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020034000420070052000760220004001282210047001320080005001790090 01400184010000500198011001500203015007400218021036100292020002000653020000900673 02000110068202000090069300500170070200500180071900500120073700500170074900500190 0766039000500785013000700790#VL11.02894#VL11.02895#Vi?t#T527T#639#^214#Tuyn tp nghin cu ngh c bin#Nguyn Tin Cnh, Nguyn Hong Minh, V Minh Ho...#T.6 #K nim 50 nm ngy thnh lp Vin (1961-2011)#^aH.#^aNng nghip#2011#^a543tr. ^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Nghin cu Hi sn #Gii thiu cc cng trnh nghin cu khoa hc v cng ngh tiu biu thuc lnh vc thu sn giai on 2008-2010 nh: Sinh vt ph du vng bin vnh Bc B, v ng bin ng - Ty Nam B Vit Nam. c im kh tng - hi vn vng bin ven b ng Ty Nam B. Cht lng mi trng mt s khu vc nui c bng lng b ven bin Qung Ninh, Hi Phng, Thanh Ho...#Nghin cu khoa hc#Thu sn#Ng nghi p#Vit Nam#Nguyn Tin Cnh#Nguyn Hong Minh#V Minh Ho#Nguyn Vn Qung#Thi Th Kim Thanh#Thu#283610## 00831000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020039000440070058000830080005001410090014001460100005001600110 01600165015004400181021016900225020001200394020000900406020001800415005001500433 005001100448005001300459005001800472005001500490039000500505013000700510#VL11.02 896#VL11.02897#Vi?t#T550#630.3#^214#T in bch khoa nng nghip Vit Nam#B.s. : ng Hng Dt (ch.b.), L Hu nh, ng V Bnh...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a 1398tr.^b31cm#TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu gn 10000 m c t thuc lnh vc nng nghip nng thn thng gp, nhm nng cao hiu bit v cung cp thm kin thc cho nhng ngi quan tm n nng nghip#Nng nghip#V it Nam#T in bch khoa#ng Hng Dt#L Hu nh#ng V Bnh#H Th Thanh B nh#Trn Vn Chnh#Thu#283611## 00992000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020042000580070056001000080005001560090014001610100 00500175011001400180015011800194021029800312020000700610005001600617005001700633 039000500650013000700655020000900662020000800671020001100679#VV11.18278#VV11.182 79#Vi?t#S450T#354.3#^214#Trn c Vin#S tay lp k hoch v qun l mi trng #Ch.b.: Trn c Vin, Nguyn Vn Song, Nguyn Thanh Lm#^aH.#^aNng nghip#2011 #^a91tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni. D n trnh din o to v lp k hoch v qun l mi trng (TOTEPAM)#Mt s khi nim c bn, m c tiu, nguyn tc v ngha ca lp k hoch v qun l mi trng cng ng. Trnh by i tng, quy trnh, cc bc v phng php tip cn trong lp k ho ch mi trng c s tham gia. Hng dn xy dng cng d n v o to lp k hoch v qun l mi trng#S tay#Nguyn Vn Song#Nguyn Thanh Lm#Thu#2836 12#K hoch#Qun l#Mi trng## 00661000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020037000650070044001020080005001460090 01400151010000500165011001500170021015300185020002000338020000400358005002100362 039000500383013000700388#VV11.18280#VV11.18281#45000#Vi?t#K600T#633.3#^214#V nh Chnh#K thut mi trng lc nng sut cao#V nh Chnh (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hi#^aH.#^aNng nghip#2011#^a138tr.^b21cm#Gii thiu gi tr kinh t v tnh hnh sn xut lc trn th gii v Vit Nam. Trnh by c im sinh vt h c ca cy lc. K thut trng trt cy lc#K thut trng trt#Lc#Nguyn Th Th anh Hi#Thu#283613## 00761000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020021000650070014000860080005001000090 01400105010000500119011001400124021030100138020000700439020000900446020000500455 020001100460039000500471013000700476#VV11.18282#VV11.18283#23500#Vi?t#K600T#639 .3#^214#Phm Vn Nui#K thut nui c su#Phm Vn Nui#^aH.#^aNng nghip#2011 #^a60tr.^b21cm#Gii thiu nhng c im sinh hc ca c su v tnh hnh nui c su trn th gii v trong nc. Trnh by k thut nui c su con v c su sinh sn. K thut nui v git m c su thng phm. Mt s bnh thng gp c su v cch phng tr bnh. Th trng tiu th sn phm c su hin nay#C s u#K thut#Nui#Phng bnh#Thu#283614## 00710000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020049000600070028001090080005001370090014001420100 00500156011001500161021019300176020001100369020000900380020000900389020001100398 005001100409039000500420013000700425#VV11.18284#VV11.18285#Vi?t#K600T#634.9#^214 #ng Thi Dng#K thut trng rng vng ct ven bin min Trung#ng Thi Dn g, Nguyn Hi#^aH.#^aNng nghip#2011#^a116tr.^b21cm#Gii thiu v c im t ct. Trnh by c im, tnh hnh s dng v ci to t ct min Trung. K thu t xy dng mt s m hnh nng lm nghip v trng rng thun loi trn vng t ct#Trng rng#K thut#Vng ct#Min Trung#Nguyn Hi#Thu#283615## 01033000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020034000490030019000830070056001020080005001580090014001630100 00500177011001500182015004400197021031600241020001300557020000800570020000900578 02000190058700500140060600500140062000500150063400500170064900500170066603900050 0683013000700688#VV11.18286#VV11.18287#Vi?t#TH108L#346.59704#^214#Tho lun v s a i lut t ai#Ti liu tham kho#Tn Gia Huyn (ch.b.), Phm Bch San, Ph ng Vn Ngh...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a158tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi Khoa hc t Vit Nam#Gm nhng bi nghin cu tho lun v sa i Lut t ai nh : Nhng gi ban u sa i Lut t ai nm 2003. Ch s hu v ch s dng t ai Vit Nam hin nay. Chnh sch t ai. Lut t ai nm 2003 thn h tu v tn ti. Quy hoch s dng t Vit Nam trong thi k cng nghip ho v hi nhp...#Lut t ai#Sa i#Vit Nam#Ti liu tham kho#Tn Gia Huyn#Ph m Bch San#Phng Vn Ngh#Nguyn Vn Chinh#Nguyn Hng Thc#Thu#283616## 00859000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050016000540020048000700070016001180080005001340090 01400139010000500153011001600158021035600174020001000530020000800540020000900548 020001200557039000500569013000700574#VV11.18288#VV11.18289#39000#Vi?t#TR527D#63 6.089#^214#Phm Ngc Thch#Truyn dch trong hi chng tiu chy gia sc#Phm Ngc Thch#^aH.#^aNng nghip#2011#^a128tr.^b21 cm#Trnh by vai tr ca nc v cht in gii trong c th gia sc. Ri lon chuyn ho nc v in gii tron g c th. Ri lon thng bng a xt - Baz. Gii thiu v hi chng tiu chy gia sc. Ri lon nc, cht in gii, ri lon cn bng kim toan trong hi ch ng tiu chy gia sc v bin php khc phc. Dch truyn v truyn dch cho g ia sc#Tiu chy#Gia sc#iu tr#Truyn dch#Thu#283617## 00828000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020052000650070012001170080005001290090 01400134010000500148011001500153021032700168020001300495020001000508020000900518 020001100527039000500538013000700543#VV11.18290#VV11.18291#36000#Vi?t#B256L#636 .089#^214#Vn ng K#Bnh l mm long mng v cc bin php phng, chng#Vn ng K#^aH.#^aNng nghip#2011#^a100tr.^b21cm#Gii thiu c im chung, lch s, bnh sinh, triu chng, bnh tch, phng php chn on, iu tr v khng ch bnh l mm long mng gia sc. Quy nh v phng chng bnh l mm long mng. Nhng kinh nghim phng chng bnh l mm long mng trn th gii. Gii php ph ng chng dch l mm long mng trong thi gian ti#Bnh gia sc#Chn on#iu tr#Phng bnh#Thu#283618## 00885000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050020000450020023000650290043000880070038001310080005001690090 01400174010000500188011002100193020000500214020000900219005001700228039000500245 013000700250021034000257020001000597#VV11.18292#VV11.18293#Vi?t#D107L#598.01#^21 4#Nguyn Ln Hng Sn#Danh lc chim Vit Nam#Complete checklist of the birds of Vietnam#Nguyn Ln Hng Sn, Nguyn Thanh Vn#^aH.#^aNng nghip#2011#^aviii, 19 2tr.^b21cm#Chim#Vit Nam#Nguyn Thanh Vn#Thu#283619#Trnh by mt s khi nim c bn v phn loi hc chim. Cc th hng v tiu chun ca IUCN version 2.3, 1994 cho danh lc v sch . Gii thiu th t loi, tn ph thng, tn tin g Anh, tn khoa hc ca loi v phn loi ca cc loi chim Vit Nam. Cc th h ng mc e do theo sch Vit Nam 2007 v theo Danh lc IUCN 2009#Phn l oi## 00810000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460050014000530020020000670070027000870080018001140090 01400132010000500146011001500151021031900166039000400485005001200489020000700501 020001100508020000600519013000700525#VV11.18294#VV11.18295#Vi?t#V113X#636.089#^2 14#45000#V Th Tr An#Vc xin trong th y#V Th Tr An, V Ngc Bo#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a105tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v vc xin dng trong th y, khi nim v vc xin, kh nng p ng min dch, phn lo i, cc thnh phn ph trong vc xin, phng php nh gi v cc yu t lin qua n n hiu qu dng vc xin. Gii thiu mt s loi bnh v vc xin phng bnh c ho cc vt nui: heo, gia cm, tru b...#Hoa#V Ngc Bo#Vacxin#Phng bnh#Th y#283620## 00791000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050012000420020043000540070037000970080018001340090014001520100 00500166011002800171021020700199015006500406039000400471020001300475005001800488 020001200506013000700518#VV11.18297#VV11.18296#Vi?t#H428#630#^214#Phm Vn D#H i - p v thc hnh nng nghip tt GAP#B.s.: Phm Vn D, Nguyn Mnh Chinh#^ aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a94tr., 2tr. nh mu^b21cm#Gm mt s cu h i - p v thc hnh nng nghip tt (tiu chun GAP) nhm nng cao hiu bit c ho nng dn hc hi nhng kinh nghim thc t p dng GAP thnh cng trong s n xut, trng trt nng nghip#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Trng trt#Hoa#Sch hi p#Nguyn Mnh Chinh#Nng nghip#283621## 01042000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450140007000500050015000570020093000720070015001650080018001800090 01400198010000500212011001500217021033000232015006200562039000400624020000700628 020001900635020001800654013000700672020002000679020002000699020000900719#VV11.18 298#VV11.18299#Vi?t#NH556N#338.109597#^214#34000#Phan Quc Sng#Nhng ni dung khoa hc k thut c quan h n sn xut c ph t hiu qu cao v bn vng#Ph an Quc Sng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a183tr.^b21cm#Trnh by mt s bi vit, chuyn khoa hc v vn p dng khoa hc k thut trong sn xu t c ph v a ra cc gii php, xut nhm nng cao hiu qu nng sut cy c ph. Gii thiu lch s c ph Vit Nam v c Lc, cc thng tin, bi th li n quan n c ph cng mt s cu hi - p trong sn xut c ph hin nay#u b a sch ghi: Lin hip cc hi Khoa hc K thut c Lc#Hoa#C ph#Khoa hc cn g ngh#Hiu qu sn xut#283622#Kinh t nng nghip#Pht trin bn vng#Vit Nam ## 01071000000000325000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380410005000430020067000480070072001150080005001870090014001920100005002060110 01500211021031200226015006400538039000400602005001700606020001700623020001000640 02000110065000500170066100500140067800500170069200500180070900500110072701300070 0738#VV11.18300#VV11.18301#PH561P#338.3072#^214#Vi?t#Phng php lun nghin cu xy dng quy hoch pht trin thu sn#Nguyn Tin Hng, Nguyn Thanh Hi, H C ng Hng... ; L Tiu La ch.b.#^aH.#^aNng nghip#2011#^a431tr.^b21cm#Gii thi u mt s bi vit nghin cu v vn quy hoch, pht trin ngnh thu sn nh nui trng, khai thc, ch bin thu sn... trn c s phn tch, nh gi tnh hnh, thc trng nhm a ra cc nh hng, gii php ph hp vi s pht trin ngnh thu sn Vit Nam ni chung v cc a phng ni ring#TTS ghi: Tng c c Thu sn. Vin Kinh t v Quy hoch Thu sn#Hoa#Nguyn Tin Hng#Kinh t thu sn#Qui hoch#Pht trin#Nguyn Thanh Hi#H Cng Hng#Nguyn Qu Dng#Nguyn Mnh Cng#L Tiu La#283623## 00783000000000289000450002600110000002600110001118100080002208200060003080800050 00360410005000410050016000460020044000620070033001060080005001390090014001440100 00500158011001400163021015000177015010200327039000400429020001100433005001600444 020000500460020001000465020001100475013000700486#VV11.18302#VV11.18303#GI-108T#6 34.9#^214#Vi?t#H Th Minh Thu#Gio trnh thit k trng v khai thc rng#H Th Minh Thu, Trn Quang Minh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a72tr.^b24cm#Cung cp cc k in thc c bn v ni dung thit k trng rng v khai thc rng trong hot n g ca ngnh lm nghip, c km phn hng dn thc hnh#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Ngh Cng ngh v Nng lm ng Bc#Ho a#Gio trnh#Trn Quang Minh#Rng#Khai thc#Trng rng#283624## 00728000000000277000450002600110000002600110001118100080002208200060003080800050 00360410005000410050016000460020031000620070016000930080005001090090014001140100 00500128011001500133021015800148015010200306039000400408020001100412020000500423 020000800428020000700436013000700443#VV11.18304#VV11.18305#GI-108T#634.9#^214#Vi ?t#Trn Quang Minh#Gio trnh qun l bo v rng#Trn Quang Minh#^aH.#^aNng ng hip#2011#^a132tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v qun l bo v rng, k thut bo v rng v cc phng php bo v rng nhm nng cao nng sut v ch t lng rng hin nay#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Ngh Cng ngh v Nng lm ng Bc#Hoa#Gio trnh#Rng#Qun l#Bo v# 283625## 00996000000000313000450002600110000002600110001118100080002208200110003080800050 00410410005000460050016000510020064000670030035001310070016001660080005001820090 01400187010000500201011001500206021027600221015010200497020001800599039000400617 020001100621020001900632020000900651020001000660020000500670013000700675#VV11.18 306#VV11.18307#GI-108T#629.250028#^214#Vi?t#Nguyn Vn Tip#Gio trnh sa cha v bo dng h thng khi ng v nh la#Cao ng ngh. Ngh: Cng ngh t#N guyn Vn Tip#^aH.#^aNng nghip#2011#^a112tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v sa cha v bo dng cc loi h thng khi ng v h thng nh la t nh sa cha v bo dng my khi ng, r le my khi ng, c quy a xt, h thng nh la bng c quy, h thng nh la in t c tip im v khng ti p im...#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Ngh Cng ngh v Nng lm ng Bc#H thng nh la#Hoa#Gio trnh#H thng khi ng#Sa cha#Bo dng# t#283626## 00750000000000265000450002600110000002600110001118100080002208200040003080800050 00340410005000390050016000440020029000600070016000890080005001050090014001100100 00500124011001500129021019800144015010200342039000400444020001100448020000900459 013000700468020000900475#VV11.18309#VV11.18308#GI-108T#681#^214#Vi?t#Nguyn Vn on#Gio trnh k thut cm bin#Nguyn Vn on#^aH.#^aNng nghip#2011#^a108t r.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v cc b cm bin. Cm bin nhit , c m bin tim cn v cc loi cm bin xc nh v tr, khong cch. Phng php o lu lng, o vn tc vng quay v gc quay#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Ngh Cng ngh v Nng lm ng Bc#Hoa#Gio tr nh#Cm bin#283627#K thut## 00814000000000277000450002600110000002600110001118100080002208200060003080800050 00360410005000410050013000460020024000590070029000830080005001120090014001170100 00500131011001400136021023400150015010200384039000400486020001100490005001500501 020000900516020000400525013000700529#VV11.18310#VV11.18311#GI-108T#684.1#^214#Vi ?t#Trn Vn Hn#Gio trnh gia cng gh#Trn Vn Hn, inh Ngc Tip#^aH.#^aNng nghip#2011#^a76tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v quy trnh gia cng c c sn phm gh ni chung bng phng php th cng kt hp vi my mc thit b nh cch xc nh s lng, quy cch cc chi tit gh, pha phi, gia cng mt p hng chi tit gh...#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng ca o ng Ngh Cng ngh v Nng lm ng Bc#Hoa#Gio trnh#inh Ngc Tip#Gia cn g#Gh#283628## 00915000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340410005000390050016000440020088000600070045001480080018001930090014002110100 00500225011001500230021027400245039000400519005001400523020000900537020001200546 020001300558020001200571020001000583005001300593013000700606#VV11.18313#VV11.183 12#500P#631.8#^214#Vi?t#Dng Minh Vin# phn hu c vi sinh v hiu qu trong ci thin nng sut cy trng v cht lng t#Dng Minh Vin, Trn Kim Tnh, V Th Gng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a136tr.^b24cm#Trnh by vai tr ca cht hu c trong duy tr cht lng t v phng php phn hu c vi sinh t b bn ma. Hiu qu ca vic s dng phn hu c vi sinh trong vic c i thin c tnh, cht lng t v tng nng sut la, bp, rau mu cc vng sinh thi khc nhau#Hoa#Trn Kim Tnh#Phn bn#Phn hu c#Phn vi sinh#Ci to t#Cy trng#V Th Gng#283629## 00748000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320410005000370140007000420050017000490020028000660070029000940080018001230090 01400141010000500155011001500160021025800175039000400433005001100437020001700448 020001000465013000700475#VV11.18314#VV11.18315#C454T#632#^214#Vi?t#62000#Nguyn Vn Hunh#Cn trng gy hi cy trng#Nguyn Vn Hunh, L Th Sen#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a286tr.^b24cm#Trnh by c th cc loi cn trng c h i cho cy trng theo tng i tng gy hi ca tng loi cy trng, theo tng giai on pht trin ca cy trng v chi tit ca tng loi su hi nh su hi cy lng thc, su hi cy rau mu, su hi cy n tri#Hoa#L Th Sen#Cn tr ng c hi#Cy trng#283630## 00932000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360410005000410140007000460050015000530020052000680030017001200070036001370080 01800173009001400191010000500205011001500210021031200225039000400537020001700541 005002000558020000400578020001000582013000700592020000900599020001000608#VV11.18 317#VV11.18316#C430T#636.932#^214#Vi?t#65000#Nguyn Vn Thu#Con th - cng ngh nui dng v ch bin sn phm#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Thu, Nguyn Th Kim ng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a259tr.^b24cm#Trnh by tm quan tr ng v c im sinh hc ca th. Gii thiu mt s ging th v phng php chn lc, nhn ging th. Vn dinh dng v ngun thc n cho th. Hng dn k t hut chung tri, cng ngh chn nui th, cch phng v tr bnh thng xy ra th. Cc loi sn phm ca th v cch ch bin#Hoa#Sch chuyn kho#Nguyn Th Kim ng#Th#Chn nui#283631#Ch bin#Thc phm## 01070000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340410005000390020040000440030039000840290060001230070057001830080018002400090 01400258010000500272011001500277021029000292039000400582020000700586005002100593 02000090061402000170062300500110064000500200065100500200067100500160069101300070 0707020001800714#VV11.18318#VV11.18319#K600Y#338.3#^214#Vi?t#K yu hi ngh kho a hc thu sn ln 4#Can Tho university, January 26th, 2011#Proceedings of the 4 th aquaculture and fisheries conference#Dng Th Hong Oanh, V Ngc t, Nguyn Th Kim Lin...#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a543tr.^b26cm#Tp hp nhi u ti bo co khoa hc nghin cu v cc lnh vc ca ngnh thu sn nh mi trng v tc ng mi trng ca cc m hnh nui thu sn, ging thu sn v cht lng con ging, thc n thu sn v cng ngh ch bin, quy hoch v qun l h thng nui thu sn tng vng...#Hoa#K yu#Dng Th Hong Oanh#Thu sn# Bo co khoa hc#V Ngc t#Nguyn Th Kim Lin#Phm Th Tuyt Ngn#Trng Quc Ph#283632#Hi ngh khoa hc## 00788000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050014000390020010000530030025000630070014000880220004001020080 01800106009003800124010000500162011001500167021018500182013000700367005001400374 020001000388020000800398020002100406039000500427020002200432020002000454#VV11.18 320#42000#Vi?t#TR308H#109#^214#o Duy Thanh#Trit hc#Chng trnh sau i hc #o Duy Thanh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011# ^a282tr.^b21cm#Gii thiu v trit hc v vai tr ca trit hc trong i sng x hi. Trnh by khi lc lch s trit hc phng ng, phng Ty v s ra i, pht trin ca trit hc Mc - Lnin#283633#o Duy Thanh#Trit hc#Lch s#T rit hc phng Ty#oanh#Trit hc phng ng#Trit hc Mc-Lnin## 00974000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301100150 00440200017000590200009000760050016000850390005001010150065001060140008001710410 00500179181000700184082001000191808000500201002002300206007004800229008000500277 00900180028201000050030002000170030502000110032202000100033302000070034302000200 0350005001200370005001500382005001400397005001200411013000700423021014600430#VV1 1.18322#VV11.18321#VV11.18324#VV11.18323#^a535tr.^b24cm#Vn ho dn gian#Vit Na m#Nguyn Th Dung#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#117000#Vi?t#TH455B#390.09597#^214#Thng bo Vn ho 2010#Nguyn Th Dun g, Nguyn nh, La Mai Thi Gia...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#Vn hc dn gian#T n ngng#Phong tc#L hi#Ngh thut dn gian#Nguyn nh#La Mai Thi Gia#Chu Xu n Giao#L c Lun#283634#Gii thiu 36 bo co gm cc ti nghin cu v v n ho nh: vn hc dn gian, l hi, tn ngng, phong tc, ngh thut, tri thc dn gian...## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020022000620030012000840070034000960080 00500130009004300135010000500178011001500183019001600198020001700214020001100231 020001200242006001600254039000500270013000700275015002800282#VV11.18326#VV11.183 25#70000#Vi?t#L462T#895.1#^214#Ni Xo Nhi#Li thch tnh yu#Tiu thuyt#Ni Xo Nhi ; Hong Mai Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Vn Vit#2 011#^a364tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hong Mai Hng#oanh#283635#Tn tht tc gi: L Xo Di## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020030000680030011000980070013001090080 00500122009001900127010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192 039000500204013000700209#VV11.18327#VV11.18328#60000#Vi?t#NH556L#895.9223#^214# Nguyn Thanh#Nhng lt ct sau chin tranh#Tp truyn#Nguyn Thanh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a270tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#283636 ## 00701000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020020000590030009000790070080000880080005001680090 01900173010000500192011001500197020000800212020000900220020000400229005000900233 03900050024200500120024700500160025900500170027500500180029200500150031001300070 0325005001000332005000900342#VV11.18329#VV11.18330#105000#Vi?t#TH116L#895.92210 08#^214#Thng Long - H Ni#Th chn#Mn Gic, T o Hnh, Trn Quang Khi... ; S.t., tuyn chn: V Qun Phng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a599tr.^b21cm #Vn hc#Vit Nam#Th#Mn Gic#oanh#T o Hnh#Trn Quang Khi#Trn Quang Triu #Nguyn Trung Ngn#V Qun Phng#283637#Hu Thnh#Phm c## 00764000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460050016000510020052000670070022001190080005001410090019001460100 00500165011001500170020000800185020001900193013000700212039000500219021025700224 020000900481020000800490#VV11.18331#VV11.18332#Vi?t#NH100H#792.0959731#^214#Nguy n Thu Kha#Nh ht ln H Ni v p trn th k (1911 - 2011)#Nguyn Thu Kha ch.b.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a507tr.^b24cm#Nh ht#Nh ht ln H Ni#283 638#oanh#Gii thiu v Nh ht ln H Ni vi cng trnh kin trc c o v l trung tm vn ho ca Vit Nam trong cc s kin lch s c bit; ni khai sin h v tn vinh kch ngh, giao hng - hp xng, nhc kch - v kch, ca khc, c a s v sn khu Vit Nam#Vit Nam#Lch s## 00738000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020018000700070017000880080005001050090 01400110010000500124011001400129020001000143039000500153012003500158021024300193 004001400436020000300450013000700453#VN11.05085#VN11.05086#18500#Vi?t#NGH250C#6 36.3#^214#Phng Quc Qung#Ngh chn nui d#Phng Quc Qung#^aH.#^aNng nghip #2011#^a52tr.^b19cm#Chn nui#oanh#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gii thiu cc ging d chnh hin c Vit Nam v cch chn ging. Hng dn k thut ch m sc, nui dng cc loi d; thc n v bin php gii quyt thc n nui d; xy dng chung tri v bin php phng tr mt s bnh thng gp d#Ti bn ln 1#D#283639## 00742000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020018000670070045000850080005001300090 01400135010000500149011001400154020001000168005001400178039000500192012003500197 021016400232005001500396020000800411004001400419013000700433#VN11.05087#VN11.050 88#30000#Vi?t#NGH250N#636.4#^214#Phng Th Vn#Ngh nui ln ni#Phng Th Vn, on Khc Hc, Nguyn Th Rt#^aH.#^aNng nghip#2011#^a51tr.^b19cm#Chn nui# on Khc Hc#oanh#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gii thiu k thut chn nu i, lm chung tri, chn ging, phi ging, gy ging sinh sn, thc n nui l n ni v cng tc th y iu tr mt s bnh chnh ln#Nguyn Th Rt#Ln ni# Ti bn ln 1#283640## 00756000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020022000650070037000870080005001240090 01400129010000500143011001400148020001000162005001000172039000500182012003500187 021019600222005001300418020000400431013000700435020001200442#VN11.05090#VN11.050 89#18500#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ng Th Kim#Ngh nui rn h mang#Ng Th Kim, Trn Kin, ng Tt Th#^aH.#^aNng nghip#2011#^a51tr.^b19cm#Chn nui#Trn Ki n#oanh#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by c im sinh hc ca rn h mang v hng dn cch lm chung nui, chn ging rn sinh sn, p n trng r n, nui rn, phng v tr bnh cho rn. Mt s bin php x l khi b rn cn# ng Tt Th#Rn#283641#Rn h mang## 00648000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050016000550020015000710070016000860080005001020090 01400107010000500121011001400126020001000140039000500150012003500155021015400190 020000500344004001400349013000700363#VN11.05091#VN11.05092#19000#Vi?t#NGH250N#6 36.935#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui nhm#Nguyn Ln Hng#^aH.#^aNng nghip#20 11#^a48tr.^b19cm#Chn nui#oanh#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gii thiu v gi tr kinh t ca con nhm, c im sinh hc ca nhm v hng dn cch chn chung tri, con ging, thc n, chm sc sinh sn cho nhm#Nhm#Ti bn ln 2# 283642## 00895000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020037000680070027001050080005001320090 01400137010000500151011001400156020001000170005001100180039000500191012003500196 021034400231004001800575020000500593013000700598#VN11.05093#VN11.05094#19000#Vi ?t#NGH250C#636.5#^214#Phng c Tin#Ngh chn nui ngan an ton sinh hc#Phng c Tin, L Th Nga#^aH.#^aNng nghip#2011#^a47tr.^b19cm#Chn nui#L Th Nga# oanh#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by nhng kin thc chung v an to n sinh hc trong chn nui ngan; thc n nc ung dng trong chn nui. Gii t hiu mt s ging ngan nui nc ta v phng thc chn nui; chung tri v d ng c chn nui; chn ngan ging v cch phn bit trng mi; k thut nui nga n Php, ngan thng phm v quy trnh th y phng bnh cho ngan#Ti bn ln th 1#Ngan#283643## 00841000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020022000690070053000910080005001440090 01400149010000500163011001400168020001000182005001500192039000500207012003500212 021027000247005002000517013000700537020000700544#VN11.05095#VN11.05096#20000#Vi ?t#NGH250N#636.6#^214#Nguyn Duy iu#Ngh nui chim b cu#Nguyn Duy iu, Ph ng c Tin, Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a52tr.^b19cm#Chn nui #Phng c Tin#oanh#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by c tnh sinh hc ca cc ging chim cu; phn loi b cu nui tht, b cu a th, b cu c nh v b cu bay thi; ging b cu Php; k thut chm sc, nui dng; mt s nguyn nhn gy bnh v phng php iu tr mt s bnh quan trng b cu nh p ni#Nguyn Th Kim Oanh#283644#B cu## 00753000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020015000660070052000810040014001330080 00500147009001400152010000500166011001400171012003500185021016700220020000500387 039000500392020001000397005001500407005002200422013000700444#VN11.05097#VN11.050 98#19600#Vi?t#NGH250N#636.2#^214# Kim Tuyn#Ngh nui tru# Kim Tuyn, Hon g Kim Giao, Hong Th Thin Hng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a56tr.^ b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gii thiu vai tr v ngha ca con t ru. Mt s c im sinh hc ca tru v mt s ging tru. Hng dn k thut chn nui tru ging, tru tht v tru cy ko#Tru#KVn#Chn nui#Hong Kim Gi ao#Hong Th Thin Hng#283645## 00740000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020018000660070052000840040014001360080 00500150009001400155010000500169011001400174012003500188021014800223020000800371 039000500379020001000384005001500394005002200409013000700431#VN11.05099#VN11.051 00#28000#Vi?t#NGH250N#636.2#^214# Kim Tuyn#Ngh nui b tht# Kim Tuyn, H ong Kim Giao, Hong Th Thin Hng#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a80t r.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by c im sinh hc ca b t ht, cng tc ging b tht v thc n nui b. Hng dn k thut chn nui b tht sinh sn v v bo b tht#B tht#KVn#Chn nui#Hong Kim Giao#Hong Th Thin Hng#283646## 00718000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020015000530070053000680080005001210090014001260100 00500140011001400145012003500159021014500194020000500339039000500344020001000349 005001300359005001500372005001000387005001200397013000700409#VN11.05101#VN11.051 02#23000#Vi?t#NGH250N#636.2#^214#Ngh nui hu# Kim Tuyn, Hong Kim Giao, V Vn S, Trng D#^aH.#^aNng nghip#2011#^a64tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by c im sinh hc ca hu sao Vit Nam. Hng dn cch lm chung tri, k thut nui, nui hu sinh sn, phng v tr bnh cho hu# Hu#KVn#Chn nui# Kim Tuyn#Hong Kim Giao#V Vn S# Trng D#283647## 00695000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020021000660070030000870040014001170080 00500131009001400136010000500150011001400155012003500169021013600204020000400340 039000500344020001100349020001000360005001600370013000700386#VN11.05103#VN11.051 04#19200#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#L Hng Minh#Ngh nui rn ri voi#L Hng Minh , Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a46tr.^b19cm#Chng tr nh 100 ngh cho nng dn#Trnh by c im sinh hc ca rn ri voi. Hng dn c ch lm chung tri, k thut nui, nui rn sinh sn, phng v tr bnh cho rn #Rn#KVn#Rn ri voi#Chn nui#Nguyn Ln Hng#283648## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020030000670070016000970040014001130080 00500127009001400132010000500146011001400151012003500165021016900200020000900369 039000500378020001000383013000700393#VN11.05105#VN11.05106#16000#Vi?t#NGH250N#6 39#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui giun t (trn t)#Nguyn Ln Hng#Ti bn l n 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a40tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gi i thiu ngh nui giun t v c im sinh hc ca giun t. Hng dn cch ch n ging, thc n, ch nui chm sc, ch hai, thu hoch ch bin v s dng giu n t#Giun t#KVn#Chn nui#283649## 00626000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020022000670070030000890040014001190080 00500133009001400138010000500152011001400157012003500171021009000206020000400296 039000500300020001100305005001300316013000700329#VN11.05107#VN11.05108#19200#Vi ?t#NGH250T#635#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh trng nm ma h#Nguyn Ln Hng, L Du y Thng#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a47tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Cung cp mt s c im v hng dn k thut trng, chm sc m c nh, nm s v nm rm#Nm#KVn#Trng trt#L Duy Thng#283650## 00782000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020014000530070054000670040014001210080005001350090 01400140010000500154011001400159012003500173021018300208020000400391039000500395 020001000400005001600410005000900426005001300435005001300448013000700461#VN11.05 109#VN11.05110#19200#Vi?t#NGH250N#639.3#^214#Ngh nui ch#Nguyn Ln Hng, Ph m Bu, ng Ngc L, H Quang Sc#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a48tr.^ b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gii thiu ngh nui ch v c im si nh hc ca loi ch. Hng dn k thut nui ch khi nui t do hoc nui trong lng, trong b. Phng php phng trnh mt s bnh tt ca ch#ch#KVn#Chn nu i#Nguyn Ln Hng#Phm Bu#ng Ngc L#H Quang Sc#283651## 00755000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020016000690070016000850080005001010090 01400106010000500120011001400125012003500139021028300174020001100457039000500468 020000900473013000700482#VN11.05111#VN11.05112#18000#Vi?t#NGH250T#633.5#^214#D ng Xun Diu#Ngh trng bng#Dng Xun Diu#^aH.#^aNng nghip#2011#^a44tr.^b1 9cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Gii thiu chung ngh trng bng trn th gii v Vit Nam. c im sinh hc, cc giai on sinh trng v pht trin ca cy bng. Nhng yu cu v ngoi cnh ca cy bng. Mt s ging bng ang t rng ph bin trong sn xut hin nay. Gii thiu k thut trng v chm sc bn g#Trng trt#KVn#Cy bng#283652## 00643000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020015000690070016000840040014001000080 00500114009001400119010000500133011001400138012003500152021015100187020001000338 020000500348039000500353013000700358#VN11.05113#VN11.05114#17000#Vi?t#NGH250N#6 39.3#^214#Nguyn Ln Hng#Ngh nui ln#Nguyn Ln Hng#Ti bn ln 3#^aH.#^aN ng nghip#2011#^a44tr.^b19cm#Chng trnh 100 ngh cho nng dn#Trnh by mt s c im sinh hc ca ln. K thut nui ln, chun b ch nui, ging ln, cch cho ln n, chm sc, phng v tr bnh cho ln#Chn nui#Ln#KVn#28365 3## 00710000000000277000450002600110000002600110001102102170002201400070023904100050 02461810006002510820004002578080005002610020024002660070018002900080018003080090 01400326010000500340011001500345020001100360020000700371039000500378004001300383 005001800396020001100414013000700425#VN11.05115#VN11.05116#Gii thiu nhng kin thc c bn v cng vic cn thit khi chn loi cy, thit lp vn n k thu t trng v chm sc vn cy n qu. Gii thiu k thut trng c th vi tng loi cy n qu ph bin Vit Nam#30000#Vi?t#S450T#634#^214#S tay trng cy n qu#Nguyn Mnh Chinh#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a151tr.^b19cm#Tr ng trt#S tay#Loan#In ln th 4#Nguyn Mnh Chinh#Cy n qu#283654## 00913000000000301000450002600110000002600110001102102930002204100050031518100060 03200820004003268080005003300020025003350070044003600080018004040090014004220100 00500436011001500441020001000456020000700466005001000473005001100483039000500494 004003100499005001500530015005100545020000800596013000700604#VN11.05117#VN11.051 18#Gii thiu khi qut v cc loi thuc nng dc. Tm hiu tn thng thng, tn ho hc, c im v cch dng ca cc loi thuc nng dc nh thuc tr s u; thuc tr bnh; thuc tr c; thuc tr chut v c; thuc kch thch iu ho sinh trng, phn bn l, cht dn d; thuc gia dng#Vi?t#S450T#632#^214#S t ay s dng nng dc#B.s.: Phng Tun Cm, Nguyn L, V Vn c#^aTp. H Ch Mi nh#^aNng nghip#2011#^a340tr.^b19cm#Nng dc#S tay#Nguyn L#V Vn c#Loan# Ti bn c sa cha v b sung#Phng Tun Cm#TTS ghi: Cng ty c phn Thuc s t trng Vit Nam#S dng#283655## 00705000000000265000450002600110000002600110001102102000002201400070022204100050 02291810006002340820004002408080005002440020044002490030037002930070013003300080 01800343009001400361010000500375011001500380020001000395039000500405005001300410 020000900423013000700432#VN11.05119#VN11.05120#Trnh by c im sinh hc ca c ua ng Vit Nam. K thut nui cua b m sinh sn cua ng ging, nui cua ng tht v cua ng sa. Mt s bnh thng gp cua ng v bin php phng ch a tr#30000#Vi?t#S312S#639#^214#Sinh sn & nui cua ng tht, cua ng sa#So manniathelphusa sinensis (Ng 2000)#Nguyn Chung#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip# 2011#^a118tr.^b19cm#Chn nui#Loan#Nguyn Chung#Cua ng#283656## 00746000000000253000450002600110000002600110001102102700002201400070029204100050 02991810007003040820004003118080005003150020031003200070018003510080018003690090 01400387010000500401011001500406020002200421039000500443005001800448013000700466 020001900473#VN11.05121#VN11.05122#Trnh by c im chung ca thuc bo v th c vt sinh hc v c im cc nhm thuc bo v thc vt sinh hc. Gii thiu c c thuc bo v thc vt sinh hc nh thuc tr su, tr mi, tr c v tr chu t; thuc tr bnh; thuc iu ho sinh trng s dng Vit Nam#35000#Vi?t#TH5 14B#632#^214#Thuc bo v thc vt sinh hc#Nguyn Mnh Chinh#^aTp. H Ch Minh# ^aNng nghip#2011#^a167tr.^b19cm#Thuc bo v thc vt#Loan#Nguyn Mnh Chinh#2 83657#Ti liu tham kho## 00734000000000289000450002600110000002600110001102101600002201400070018204100050 01891810007001940820006002018080005002070020054002120070037002660080018003030090 01400321010000500335011001400340020001100354005001800365039000500383005001800388 012001700406013000700423020000700430020000700437#VN11.05123#VN11.05124#Gii thi u cc c tnh, ging v nhn ging cy c ph, cy ca cao. Hng dn k thut t rng, chm sc, phng tr su bnh, thu hoch v s ch c ph, ca cao#25000#Vi ?t#TR455C#633.7#^214#Trng - Chm sc & phng tr su bnh c ph - ca cao#Nguy n Mnh Chinh, Nguyn ng Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a94tr.^b19 cm#Trng trt#Nguyn ng Ngha#Loan#Nguyn Mnh Chinh#Bc s cy trng#283658#C ph#Ca cao## 00767000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020009000650070013000740220005000872210 05300092008001800145009001400163010000500177011001500182020001000197020000900207 039000500216013000700221005001300228021023600241#VN11.05125#VN11.05126#25000#Vi ?t#CH310Y#636.6#^214#Nguyn Chung#Chim Yn#Nguyn Chung#T. 2#Bin php k thut gip nh nui chim Yn thnh cng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2011#^a106tr.^ b19cm#Chn nui#Chim Yn#Loan#283659#Nguyn Chung#Gii thiu mt s c im ca chim yn lm t; s lng chim yn v t yn Vit Nam. Nguyn tc chim yn v v lm t. Hng dn k thut mi gi chim yn v lu, k thut nh y n v to mi, to mi trng cho chim yn...## 00951000000000301000450002600110000002600110001102103240002204100050034618100060 03510820006003578080005003630020072003680070066004400080005005060090014005110100 00500525011001500530020001000545005001400555005001600569039000500585020000600590 020001300596020000800609005001200617005001300629013000700642#VN11.05127#VN11.051 28#Tm hiu iu kin t nhin v kinh t - x hi, ti nguyn cy thuc ca hu yn Sa Pa. Gii thiu s a dng sinh hc, c im sinh hc v tc dng cha b nh ca cc loi cy thuc s dng vi cng dng tm ca ngi Dao Sa Pa; t nh hnh khai thc, s dng v xut hng pht trin bn vng cc loi cy thu c tm#Vi?t#107G#615.8#^214#nh gi a dng cy thuc tm ca ngi Dao - T Phn Sa Pa Lo Cai#Ninh Th Php (ch.b.), Nguyn Tt Cnh, Trn Vn n, Phm c Ng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a148tr.^b19cm#Cy thuc#Ninh Th Php#Nguyn Tt Cnh#Loan#Sa Pa#Ngi Dao #Lo Cai#Trn Vn n#Phm c Ng#283660## 00695000000000277000450002600110000002600110001102101980002201400070022004100050 02271810006002320820006002388080005002440020026002490070018002750080005002930090 01400298010000500312011001500317020001000332039000500342004003400347005001800381 020000800399020000300407013000700410#VN11.05129#VN11.05130#Gii thiu v ging b v cng tc ging b nui ly tht; thc n v k thut ch bin, s dng thc n cho b; k thut nui dng v chm sc b tht; cch lm chung tri v ph ng tr bnh b#20000#Vi?t#K600T#636.2#^214#K thut nui b ly tht#Nguyn V n Thng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a100tr.^b19cm#Chn nui#Loan#Ti bn ln 6 c b sung sa cha#Nguyn Vn Thng#B tht#B#283661## 00625000000000265000450002600110000002600110001102101610002201400070018304100050 01901810006001950820006002018080005002070020018002120070028002300080005002580090 01400263010000500277011001400282020002000296005001300316039000500329005001400334 020000400348013000700352#VN11.05131#VN11.05132#Gii thiu c im hnh thi, c im sinh hc ca hu; k thut sn xut ging; k thut nui hu mt bi, n ui bng gin v bin php phng bnh, dch hi#24500#Vi?t#K600T#639.8#^214#K thut nui hu#Nguyn Kim , Ng Trng L#^aH.#^aNng nghip#2011#^a88tr.^b19cm #Nui trng thu sn#Ng Trng L#Loan#Nguyn Kim #Hu#283662## 00643000000000265000450002600110000002600110001102101990002201400070022104100050 02281810006002330820004002398080005002430020023002480070011002710080005002820090 01400287010000500301011001500306020001100321039000500332004001400337005001100351 020000800362013000700370#VN11.05133#VN11.05134#Trnh by gi tr dinh dng, n gha kinh t v c im thc vt hc ca cy c chua. Gii thiu mt s ging c chua c bn v k thut trng trt, thu hoch, bo qun, sn xut ht ging c chua#25000#Vi?t#K600T#635#^214#K thut trng c chua#T Thu Cc#^aH.#^aNng n ghip#2011#^a103tr.^b19cm#Trng trt#Loan#Ti bn ln 6#T Thu Cc#C chua#28366 3## 00676000000000277000450002600110000002600110001102101510002201400070017304100050 01801810006001850820004001918080005001950020032002000070025002320080005002570090 01400262010000500276011001500281020002000296005001300316039000500329004003900334 005001100373020000700384013000700391#VN11.05135#VN11.05136#Gii thiu c im p hn loi, c im sinh hc, k thut sn xut, cch ng u trng v chm sc n ui tm he chn trng t nng sut, hiu qu cao#24000#Vi?t#K600T#639#^214#K thut nui tm he chn trng#Thi B H, Ng Trng L#^aH.#^aNng nghip#2011#^a 108tr.^b19cm#Nui trng thu sn#Ng Trng L#Loan#Ti bn ln th 3 c sa cha , b sung#Thi B H#Tm he#283664## 00721000000000289000450002600110000002600110001102101430002201400070016504100050 01721810006001770820006001838080005001890020083001940070025002770080005003020090 01400307010000500321011001400326020001000340005001300350039000500363004003800368 005001100406020000300417020000400420013000700424#VN11.05137#VN11.05138#Trnh by c im sinh hc, k thut nui, ng mt s loi c, tm nc ngt nh c chi m trng, c r n, c ra, tm nng, tm ro, tu hi#20000#Vi?t#K600T#639.3#^2 14#K thut nui c chim trng nc ngt, c rmo, c da, tm nng, tm ro, t u hi#Thi B H, Ng Trng L#^aH.#^aNng nghip#2011#^a84tr.^b19cm#Chn nui#N g Trng L#Loan#Ti bn ln th 5 c sa cha b sung#Thi B H#C#Tm#283665# # 00736000000000301000450002600110000002600110001102101660002201400070018804100050 01951810008002000820006002088080005002140020038002190070042002570080005002990090 01400304010000500318011001500323020001100338005001700349039000500366004001400371 005001600385020001000401020001000411020000600421013000700427#VN11.05139#VN11.051 40#Gii thiu v ging v cch nhn ging cy c c Vit Nam; nhu cu dinh d ng, t trng v k thut thm canh mt s cy c c; thu hoch v bo qun cc loi c#49000#Vi?t#GI-455V#633.6#^214#Ging v k thut thm canh cy c c#Ma i Thch Honh (ch.b.), Nguyn Cng Vinh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a195tr.^b19cm#T rng trt#Nguyn Cng Vinh#Loan#Ti bn ln 1#Mai Thch Honh#Cy c c#Thm can h#Ging#283666## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020014000550030004000690070018000730080005000910090 01900096010000500115011001500120020001700135020000400152039000500156005001800161 020000900179013000700188#VN11.05141#VN11.05142#69000#Vi?t#KH506G#895.9221#^214# Khc giao ma#Th#Nguyn Ngc Trch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b18cm# Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Ngc Trch#Vit Nam#283667## 00722000000000301000450002600110000002600110001102101920002201400070021404100050 02211810006002260820012002328080005002440020033002490070009002820080005002910090 01900296010000500315011001500320020001700335039000500352005000900357020000900366 013000700375020001700382020000400399020000800403020000900411#VN11.05143#VN11.051 44#Gii thiu v bnh lun nhng bi th ca tc gi Yn Bi v th ca cc tc gi c hi hng vi Yn Bi, trong nu ln nhng cm nhn v th, bt php v kt cu ngn ng ca cc bi th#25000#Vi?t#M458V#895.9221009#^214#Mt vng t h chn dung phc tho#Ngc Bi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a135tr.^b19cm#Ph bnh vn hc#Loan#Ngc Bi#Vit Nam#283668#Vn hc hin i#Th#Tc gi#Tc phm ## 00450000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020017000630030004000800070016000840080005001000090 01000105010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161039000500165 014000700170013000700177#VN11.05145#VN11.05146#Vi?t#C514#895.9221#^214#Nguyn T h Sng#Cuc i vng m#Th#Nguyn Th Sng#^aH.#^aVn hc#2011#^a120tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#40000#283669## 00471000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050018000470020021000650030004000860070018000900080005001080090 01000113010000500123011002800128020001700156020000900173020000400182039000500186 014000700191013000700198#VN11.05147#VN11.05148#Vi?t#N510N#895.9221#^214#Nguyn T rng Dng#Ni ngc trong gng#Th#Nguyn Trng Dng#^aH.#^aVn hc#2011#^a95tr. , 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#35000#283670## 00439000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050009000480020019000570030004000760070009000800080005000890090 01000094010000500104011001500109020001700124020000900141020000400150039000500154 014000700159013000700166#VN11.05149#VN11.05150#Vi?t#CH310H#895.9221#^214#Anh Ti n#Chim ht quanh nh#Th#Anh Tin#^aH.#^aVn hc#2011#^a105tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#T.H#20000#283671## 00473000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020022000640030012000860070017000980080005001150090 01000120010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176039000500188 014000700193013000700200#VN11.05151#VN11.05152#Vi?t#307V#895.9223#^214#Dng Ng hip Ch#ip v hoa lan trng#Tiu thuyt#Dng Nghip Ch#^aH.#^aVn hc#2011# ^a362tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.H#65000#283672## 00449000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020014000640030004000780070017000820080005000990090 01000104010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160039000500164 014000700169013000700176#VN11.05153#VN11.05154#Vi?t#L106V#895.9221#^214#Nguyn S inh Thu#Lng ven sng#Th#Nguyn Sinh Thu#^aH.#^aVn hc#2011#^a111tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#39000#283673## 00431000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050009000470020012000560030004000680070009000720080005000810090 01000086010000500096011001500101020001700116020000900133020000400142039000500146 014000700151013000700158#VN11.05155#VN11.05156#Vi?t#H561C#895.9221#^214#V Thip #Hng chiu#Th#V Thip#^aH.#^aVn hc#2011#^a130tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#T.H#45000#283674## 00577000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020011000470030004000580070046000620080005001080090010001130100 00500123011001500128020001700143020000900160020000400169039000500173014000700178 005001500185005001200200005001400212005002000226005001000246013000700256#VN11.05 157#VN11.05158#Vi?t#H561X#895.9221#^214#Hng Xun#Th# Th Minh B, Nguyn B nh, inh Xun Chi...#^aH.#^aVn hc#2011#^a152tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#T.H#45000# Th Minh B#Nguyn Bnh#inh Xun Chi#Nguyn Th Ngc Du#T rnh Duy#283675## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020018000570030013000750070010000880080005000980090 01000103010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000500163 013000700168#VN11.05159#VN11.05160#Vi?t#C103Q#895.9221#^214#Lng Hu#Ci quay b ng sn#Th t tuyt#Lng Hu#^aH.#^aVn hc#2011#^a101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#283676## 00429000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020008000570030004000650070010000690080005000790090 01000084010000500094011001500099020001700114020000900131020000400140039000500144 014000700149013000700156#VN11.05161#VN11.05162#Vi?t#M118G#895.9221#^214#Trn Min h#Mt gi#Th#Trn Minh#^aH.#^aVn hc#2011#^a101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#45000#283677## 00461000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020019000590030008000780070012000860080005000980090 01000103010000500113011002800118020001700146020000900163020000400172039000500176 014000700181013000700188#VN11.05163#VN11.05164#Vi?t#H561S#895.9221#^214#n Vn Lc#Hng sc tnh qu#Tp th#n Vn Lc#^aH.#^aVn hc#2011#^a86tr., 2tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#30000#283678## 00684000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050011000480020014000590030021000730070011000940080005001050090 01000110010000500120011001500125020000900140020001000149039000500159014000700164 013000700171021018000178020001900358020001700377#VN11.05165#VN11.05166#Vi?t#M458 C#895.92209#^214#Trng Min#Mt cch nhn#Tiu lun - Ph bnh#Trng Min#^aH.#^ aVn hc#2011#^a302tr.^b19cm#Vit Nam#Tiu lun#T.H#59000#283679#Gm cc bi t iu lun, ph bnh v phng ngn, vn hc dn gian, vn ho, h cho, bia tin s lng Qu Ch, Hong Ho, Thanh Ho; vn th Nguyn Qunh; truyn nm Phng H oa....#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc## 00477000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050018000480020023000660030012000890070018001010080005001190090 01000124010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180039000500192 014000700197013000700204#VN11.05167#VN11.05168#Vi?t#NH556N#895.9223#^214#Nguyn Trng Tam#Nhng ngi khai hoang#Tiu thuyt#Nguyn Trng Tam#^aH.#^aVn hc#2 011#^a291tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.H#56000#283680## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050018000480020009000660030004000750070018000790080005000970090 01000102010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000500161 013000700166#VN11.05169#VN11.05170#Vi?t#PH301Q#895.9221#^214#Vng Hng Trng#P ha qu#Th#Vng Hng Trng#^aH.#^aVn hc#2011#^a76tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#T.H#283681## 00447000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050014000480020028000620070014000900080005001040090010001090100 00500119011001500124020001700139020000900156020000900165039000500174014000700179 013000700186#VN11.05171#VN11.05172#Vi?t#NH556L#895.9226#^214#Phan Huy Lng#Nhng l th tnh th k 21#Phan Huy Lng#^aH.#^aVn hc#2011#^a187tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#T.H#37000#283682## 00438000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020014000590030004000730070012000770080005000890090 01000094010000500104011001400109020001700123020000900140020000400149039000500153 014000700158013000700165#VN11.05173#VN11.05174#Vi?t#D125T#895.9221#^214#Phan Huy C#Du thi gian#Th#Phan Huy C#^aH.#^aVn hc#2011#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#29000#283683## 00476000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020010000600030029000700070013000990080005001120090 01000117010000500127011002900132020001700161020000900178020000400187039000500191 014000700196013000700203#VN11.05176#VN11.05175#Vi?t#B312M#895.9221#^214#ng Vn Ph#Bnh minh#Th lc bt thun nghch c#ng Vn Ph#^aH.#^aVn hc#2011#^a1 34tr., 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#65000#283684## 00782000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050015000490020020000640030042000840070015001260080005001410090 01000146010000500156011001500161020001700176020000900193039000500202014000700207 021020100214020001900415020001000434020000800444020000900452013000700461#VN11.05 177#VN11.05178#Vi?t#NG106D#895.92209#^214#Nguyn c Hu#Ngang dc ng vn#Tn mn v cc nh vn ng i Vit Nam#Nguyn c Hu#^aH.#^aVn hc#2011#^a291t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.H#58000#Gm nhng bi vit v i sng, c tnh sng to, s phn mi tc phm v nhng ng gp vn chng ca cc nh v n Vit Nam nh Hong Quc Hi, Trn Huy Quang, Thanh Tho, Phm Ngc Chiu, Anh Chi...#Nghin cu vn hc#Chn dung#Tc gi#Tc phm#283685## 00493000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020016000620030004000780070015000820080005000970090 01000102010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158039000500162 014000700167015003400174013000700208#VN11.05179#VN11.05180#Vi?t#H561T#895.9221#^ 214#inh Tu Thanh#Hng thi gian#Th#inh Tu Thanh#^aH.#^aVn hc#2011#^a119t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#35000#Tn tht tc gi: inh Thanh Tnh#283686## 00547000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020009000480030013000570070031000700080005001010090010001060100 00500116011001500121020001700136020000900153020000400162039000500166014000700171 005000800178005001200186005000600198005001400204005000800218013000700226#VN11.05 181#VN11.05182#Vi?t#PH121#895.9221#^214#Phn n#Th t tuyt#T Hon, Nguyn H ot, Kim ...#^aH.#^aVn hc#2011#^a120tr.^b15cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T .H#25000#T Hon#Nguyn Hot#Kim #Chu Ngc Phan#Duy Phi#283687## 00463000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050009000480020018000570070009000750080005000840090010000890100 00500099011001400104020001700118020000900135020000400144039000500148014000700153 013000700160015003000167#VN11.05183#VN11.05184#Vi?t#TH450N#895.9221#^214#Minh T m#Th ng lng choa#Minh Tm#^aH.#^aVn hc#2011#^a74tr.^b16cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#T.H#35000#283688#Tn tht tc gi: L Minh Tm## 00497000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020008000540030014000620070023000760080005000990090 01000104010000500114011001700119020001700136020000900153020000400162039000500166 014000700171020000700178013000700185005001500192#VN11.05185#VN11.05186#Vi?t#C454 #895.9221#^214#V Qu#Cn o#Th v k ho#V Qu, ng Mu Trit#^aH.#^aVn h c#2011#^a67tr.^b18x19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#35000#K ho#283689 #ng Mu Trit## 00493000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050014000480020025000620030014000870070015001010080005001160090 01000121010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177039000500181 014000700186013000700193005001500200#VN11.05187#VN11.05188#Vi?t#NG106T#895.9221# ^214#ng Yn Chi#Ngang tri my trng bay#Tuyn tp th#Trn nh Ngn#^aH.#^a Vn hc#2011#^a195tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#40000#283690#Tr n nh Ngn## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020015000690030013000840070015000970080 00500112009001000117010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 039000500177013000700182#VN11.05190#VN11.05189#40000#Vi?t#E202H#895.9221#^214#T rn nh Ngn#Em hy l Enxa#Tp th tnh#Trn nh Ngn#^aH.#^aVn hc#2011#^a1 19tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#283691## 00437000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020018000630030004000810070009000850080 00500094009001000099010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 039000500159013000700164#VN11.05191#VN11.05192#60000#Vi?t#R500D#895.9221#^214#V n Thu#Ru dc hai mu l#Th#Vn Thu#^aH.#^aVn hc#2011#^a206tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#T.H#283692## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020028000680030004000960070013001000080 00500113009001000118010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN11.05194#VN11.05193#45000#Vi?t#NH556C#895.9221#^214# Phm Tn Hu#Nhng con chim ca bng ti#Th#Phm Tn Hu#^aH.#^aVn hc#2011#^a 106tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.H#283693## 00570000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070045000710080005001160090 01000121010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177039000500181 005001500186005001600201005000900217005000700226005001600233013000700249#VN11.05 195#VN11.05196#60000#Vi?t#H561Q#895.9221408#^214#Hng qu#Th#m Xun Cng, Nguyn c Thc, Di T Am...#^aH.#^aVn hc#2011#^a260tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#H.H#m Xun Cng#Nguyn c Thc#Di T Am#Vn Ba#Nguyn Th Bn h#283694## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020021000640030016000850070009001010080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 039000500183013000700188#VN11.05198#VN11.05197#65000#Vi?t#A103S#895.92234#^214# L Th #Ai sinh si t vng#Tp truyn ngn#L Th #^aH.#^aVn hc#2011#^a255 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#283695## 00711000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050013000670020029000800030036001090070 01300145008000500158009001000163010000500173011001500178021014300193020001300336 020001000349020000900359020000800368020000900376039000500385013000700390#VN11.05 199#VN11.05201#VN11.05200#28500#Vi?t#NH121S#305.89591#^214#Trn Vn Hc#Nhn si nh di bng i ngn#Nhng m tc ca ngi Thi Ty Bc#Trn Vn Hc#^aH.#^aV n hc#2011#^a138tr.^b19cm#Gii thiu nhng nt p vn ho trong m thc, m nh c, sinh hot cng ng, phong tc tp qun v quan nim v v tr ca ngi Thi Ty Bc#Dn tc Thi#Phong tc#Tp qun#Ty Bc#Vit Nam#H.H#283696## 00494000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050015000650020015000800030021000950070 01500116008000500131009001000136010000500146011001400151020001800165020000900183 020001200192039000500204013000700209#VN11.05202#VN11.05204#VN11.05203#14000#Vi? t#557G#895.9223#^214#Dng Hin Nga#c g c cnh#Tp truyn thiu nhi#Dng H in Nga#^aH.#^aVn hc#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn #H.H#283697## 00513000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020017000590070046000760080005001220090010001270100 00500137011001600142021005900158020001700217020000900234039000500243020000400248 013000700252#VV11.18333#VV11.18334#375000#Vi?t#TH460V#895.9221408#^214#Th vi li bnh#Bi Vn Mi, T Xun Lnh, Nguyn Vn Sinh...#^aH.#^aVn hc#2011#^a119 9tr.^b21cm#Gii thiu th v li bnh v bt php th ca mi tc gi#Vn hc hi n i#Vit Nam#H.H#Th#283698## 00494000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020016000640070035000800080005001150090 05200120010000500172011001500177020001700192020000700209020001200216039000500228 013000700233#VV11.18335#VV11.18336#35000#Vi?t#T550T#853#^214#Calvino, Italo#T tc ch i#Italo Calvino ; V Ngc Thng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a174tr.^b20cm#Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt #H.H#283699## 00428000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020010000630030004000730070008000770080 00500085009001000090010000500100011001500105020001700120020000900137020000400146 039000500150013000700155#VV11.18337#VV11.18338#46000#Vi?t#L116T#895.92214#^214# o Hi#Lng thm#Th#o Hi#^aH.#^aVn hc#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#283700## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020032000680030012001000070013001120080 00500125009001000130010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VV11.18339#VV11.18340#50000#Vi?t#L600C#895.92234#^214# L Thi Dng#L Chiu Hong mt i sng gi#Tiu thuyt#L Thi Dng#^aH.#^aVn hc#2011#^a255tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#283701## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020017000700030004000870070016000910080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VV11.18341#VV11.18342#30000#Vi?t#M305Q#895.9221#^214#N guyn Quc Anh#Min qu cho ti#Th#Nguyn Quc Anh#^aH.#^aVn hc#2011#^a143tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#283702## 00424000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020012000630030004000750070015000790080005000940090 01000099010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154039000500158 013000700163#VV11.18343#VV11.18344#Vi?t#M460T#895.92214#^214#Bi Ngc Trnh#M t rong m#Th#Bi Ngc Trnh#^aH.#^aVn hc#2011#^a80tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#H.H#283703## 00739000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020019000560030024000750290017000990070032001160040 01300148008000500161009001000166010000500176011001500181021012400196020001700320 02000130033702000190035002000090036902000110037803900050038901300070039400500120 0401#VV11.18345#VV11.18346#45000#Vi?t#T305D#398.209597#^214#Tin dn ngi yu# Truyn th dn tc Thi#Sng ch son sao#Nguyn Khi bin dch, kho cu#In ln th 3#^aH.#^aVn hc#2011#^a102tr.^b20cm#Gii thiu bn dch ting Vit truyn t h dn tc Thi "Sng ch son sao (Tin dn ngi yu)" v kho bnh v tc phm ny#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Truyn th#H.H#2 83704#Nguyn Khi## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020009000680030004000770070013000810080 00500094009001000099010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163#VV11.18347#VV11.18348#45000#Vi?t#H401N#895.92214#^214# Ng c Tho#Hoa nng#Th#Ng c Tho#^aH.#^aVn hc#2011#^a83tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#283705## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020010000660030004000760070011000800080 00500091009001000096010000500106011002500111020001700136020000900153020000400162 039000500166015004000171013000700211#VV11.18349#VV11.18350#45000#Vi?t#D527T#895 .92214#^214#Thanh Thu#Duyn th#Th#Thanh Thu#^aH.#^aVn hc#2011#^a127tr., 2t r. nh^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tn tht ca tc gi: Nguyn Tha nh Thu#283706## 00650000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020026000660030030000920070013001220080 00500135009001000140010000500150011001500155021014500170020001700315020001900332 020000900351039000500360013000700365#VV11.18351#VV11.18352#36000#Vi?t#K600U#895 .922#^214#L Huy Hong#K c ti gian v ci p#Nhn m - Tu bt - Bnh th#L Huy Hong#^aH.#^aVn hc#2011#^a102tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi nhn m v tu bt v ch nh vn, chuyn dng ngi, quc hoa... v bnh lun ca tc gi v mt s bi th ni ting#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#H.H #283707## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050018000560020009000740030004000830070018000870080 00500105009001000110010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VV11.18353#VV11.18354#46000#Vi?t#KH506Y#895.92214#^214 #Nguyn Trng Lin#Khc yu#Th#Nguyn Trng Lin#^aH.#^aVn hc#2011#^a135tr.^b 20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#283708## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020009000710030004000800070016000840080 00500100009001000105010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000500165013000700170#VV11.18355#VV11.18356#40000#Vi?t#CH522T#895.9221#^214# Nguyn Chu Nhc#Cht thu#Th#Nguyn Chu Nhc#^aH.#^aVn hc#2011#^a174tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#283709## 00678000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570030004000780070050000820080005001320090 01000137010000500147011001500152020001700167020000900184020000400193005001400197 00500160021100500150022700500080024200500140025001300070026403900050027101500760 0276#VV11.18358#VV11.18357#50000#Vi?t#V308H#895.9221008#^214#Vit Hng la v t h#Th#Ng ng Chm, Nguyn Cao Dng, Nguyn Hu c...#^aH.#^aVn hc#2011#^a1 95tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ng ng Chm#Nguyn Cao Dng#Nguyn H u c#Phm #Ng Bch Khu#283710#H.H#TTS ghi: ng y - HND - UBND - UBMTT Q v Hi Ngi cao tui x Vit Hng## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020019000700030004000890070015000930080 00500108009001000113010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VV11.18359#VV11.18360#55000#Vi?t#H561T#895.92214#^214# Phm Hng Nht#Hng thm mi gi#Th#Phm Hng Nht#^aH.#^aVn hc#2011#^a104tr .^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#283711## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020008000700030012000780070014000900080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165 039000500177013000700182#VV11.18361#VV11.18362#54000#Vi?t#QU100B#895.92234#^214 #Hong Hu Th#Qu bo#Tiu thuyt#Hong Hu Th#^aH.#^aVn hc#2011#^a288tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#283712## 00847000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020035000700070014001050080005001190090 01000124010000500134011001500139021034100154020001700495020001900512020000900531 039000500540020001700545013000700562#VV11.18363#VV11.18364#72000#Vi?t#PH250B#89 5.92209#^214#Trnh B nh#Ph bnh vn hc Vit Nam hin i#Trnh B nh#^aH. #^aVn hc#2011#^a366tr.^b21cm#Trnh by nhng vn ct yu ca i sng l lu n ph bnh vn hc Vit Nam hin i v ng i: phng php ph bnh v lch s ph bnh, vic k tha di sn l lun ph bnh truyn thng v tip thu cc tro lu l lun nc ngoi, quan im mi v cc mi quan h gia vn hc v hi n thc, vn hc v ngn ng, nh vn v c gi...#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#H.H#Ph bnh vn hc#283713## 00688000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020019000710070015000900220004001050080 00500109009001000114010000500124011001500129021019300144020001700337020000900354 020000800363039000500371013000700376005001500383#VV11.18365#VV11.18366#40000#Vi ?t#V308L#895.922803#^214#Trn nh Ngn#Vit lc rng ng#Trn nh Ngn#T.1#^a H.#^aVn hc#2011#^a214tr.^b21cm#Ghi li nhng lng ng trong k c, trong tm hn cng vi nhng iu tm nim su xa ca tc gi v mt ngy mi sp u, kh ng gian yn tnh, thng thc tr thanh khit, suy ngm s i...#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#KVn#283714#Trn nh Ngn## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020019000640070035000830080005001180090 05200123010000500175011001500180020001700195020000800212020001200220039000500232 019001300237006001500250013000700265#VV11.18367#VV11.18368#66000#Vi?t#C109-O#89 4#^214#Sndor, Mrai#Casanova Bolzano#Mrai Sndor ; Gip Vn Chung dch#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a338tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hungari#Tiu thuyt#KVn#Dch Hungary#Gip Vn Chung#283715## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050008000560020018000640030012000820070008000940080 00500102009001000107010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000500175004000800180015003900188013000700227#VV11.18369#VV11.18370#75000#Vi ?t#CH300C#895.92234#^214#Hn Nh#Ch c th l yu#Tiu thuyt#Hn Nh#^aH.#^aV n hc#2011#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#Ti bn#Tn tht tc gi: Nguyn Th Minh Ngc#283716## 00423000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020009000690070014000780080005000920090 01000097010000500107011001500112020001700127020000900144020000400153039000500157 013000700162#VV11.18371#VV11.18372#65000#Vi?t#TH460C#895.9221#^214#Trn Ngc Y n#Th chn#Trn Ngc Yn#^aH.#^aVn hc#2011#^a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#KVn#283717## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050005000550020018000600070005000780080005000830090 01000088010000500098011001500103020001700118020000900135020001200144039000500156 015003600161013000700197#VV11.18373#VV11.18374#88000#Vi?t#B308T#895.92234#^214# Cht#Bit th hong t#Cht#^aH.#^aVn hc#2011#^a454tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#Tn tht tc gi: Th Hng Tho#283718## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020017000730030012000900070018001020080 00500120009001000125010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VV11.18375#VV11.18376#68000#Vi?t#455M#895.92234#^214# Trnh Thanh Phong#ng mnh v lng#Tiu thuyt#Trnh Thanh Phong#^aH.#^aVn hc# 2011#^a354tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#283719## 00490000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050016000560020021000720070016000930080005001090090 05200114010000500166011001500171020001700186020000900203020001200212039000500224 013000700229#VV11.18377#VV11.18378#75000#Vi?t#TR527N#895.92234#^214#Trnh nh Khi#Truyn ngn chn lc#Trnh nh Khi#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng Nh Nam#2011#^a410tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu #283720## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020019000590030054000780070050001320080005001820090 01000187010000500197011001500202015005800217020001700275020000900292020000400301 00500150030500500160032000500140033600500140035000500110036403900050037501300070 0380#VV11.18379#VV11.18380#175000#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th trong ngy h i#Tuyn th hng ti i hi gia nhim k 2008 - 2013#Trn Tin Tnh, Trnh nh Thoa, ng Th Tng...#^aH.#^aVn hc#2011#^a687tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b sng tc Vn hc ngh thut Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Tin Tnh#Trnh nh Thoa#ng Th Tng#Trn c Hng#D Xun V#Thu#283721## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020025000590030010000840070038000940080005001320090 01000137010000500147011002500152015007600177020001700253020000900270020000400279 00500110028300500090029400500130030300500120031600500150032803900050034301300070 0348#VV11.18381#VV11.18382#150000#Vi?t#TH460#895.9221008#^214#Th ng lut C m Xuyn#Tuyn tp#H Huy Tp, Dng T, ng Hiu An...#^aH.#^aVn hc#2011#^a4 97tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: UBND huyn Cm Xuyn - H Tnh. Chi hi UNESCO t h ng Th Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H Huy Tp#Dng T#ng Hiu An #Dng Thanh#Phan Vn Phng#Thu#283722## 00720000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440290013000620070033000750040031001080080005001390090 01000144010000500154011001500159021015000174020000900324020001000333020000800343 020000900351006001200360005000900372039000500381013000700386020001300393#VV11.18 383#VV11.18384#Vi?t#M300T#294.3#^214#Mi - Tin vn p#Milindapanha#Gii Nghim dch ; Gii c h..#Ti bn ln th 5, c sa cha#^aH.#^aVn hc#2011#^a934tr. ^b21cm#K li nhng cu hi, p gia Vua Milinda v T kheo Nagasena, qua n u ln gio l, trit l ca Pht gio nguyn thu trong b kinh Milindapanha#o Pht#Kinh Pht#Gio l#Trit l#Gii Nghim#Gii c#Thu#283723#Kinh Mi Tin## 00585000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020020000520290005000720070062000770220004001390080 00500143009001000148010000500158011001500163020001800178020001100196020000400207 005000700211006001400218006001100232039000500243013000700248019001600255#VV11.18 385#VV11.18386#Vi?t#T527T#895.1#^214#L Bch#Tuyn tp th ng#ix#L Bch, Ph ; Dch, gii thiu: Dng Hu Nam, Hun Phong#T.1#^aH.#^aVn hc#2011#^a58 3tr.^b24cm#Vn hc trung i#Trung Quc#Th# Ph#Dng Hu Nam#Hun Phong#Thu #283724#Dch Trung Quc## 00687000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440290005000640070087000690220004001560080005001600090 01000165010000500175011001500180020001800195020001100213020000400224005001100228 00500100023900500150024903900050026401900160026900500130028500500070029800600140 0305006001100319013000700330#VV11.18387#VV11.18388#Vi?t#T527T#895.1#^214#Tuyn t p th ng#ix#Bch C D, Vng Duy, Mnh Ho Nhin... ; Dch, gii thiu: D ng Hu Nam, Hun Phong#T.2#^aH.#^aVn hc#2011#^a599tr.^b24cm#Vn hc trung i#Trung Quc#Th#Bch C D#Vng Duy#Mnh Ho Nhin#Thu#Dch Trung Quc#L Th ng n# Mc#Dng Hu Nam#Hun Phong#283725## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020024000540030042000780070034001200080005001540090 01100159010000500170011001400175020001100189020001500200005001600215005001700231 039000500248020000600253015005400259013000700313#FV12.00001#FV12.00002#27000#Vi ?t#I-300C#372.654#^214#Ici au Vietnam 5e anne#Apprentissages du Franais et en Franais#Nguyn Vn Mnh, Trn Trng Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a112p.^b24cm#Ti ng Php#Sch gio khoa#Nguyn Vn Mnh#Trn Trng Cng#Thu#Lp 5#TTS ghi: Mi nistre de l'ducation et de la formation#283726## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020024000540030042000780070034001200080005001540090 01100159010000500170011001400175020001100189020001500200005001600215005001700231 039000500248020000600253015005400259013000700313#FV12.00003#FV12.00004#27000#Vi ?t#I-300C#372.654#^214#Ici au Vietnam 4e anne#Apprentissages du Franais et en Franais#Nguyn Vn Mnh, Trn Trng Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a112p.^b24cm#Ti ng Php#Sch gio khoa#Nguyn Vn Mnh#Trn Trng Cng#Thu#Lp 4#TTS ghi: Mi nistre de l'ducation et de la formation#283727## 00774000000000325000450002600110000002600110001101200360002201400070005804100050 00651810007000700820008000778080005000850020036000900070137001260080005002630090 01100268010000500279011001300284020001100297020001500308005001600323005002500339 00500210036400500180038503900050040302000060040800500130041400500140042701300070 0441#FV12.00005#FV12.00006#Mthode de Francais pour les petits#25000#Vi?t#I-309 #372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 2#Jacky Girardet , Jolle Schel le-Mervelay, Sylvie Toux ; Ill.: Catherine Mondoloni ; Graphique: Pascale Mac Av oy ; Chansons: Walter Anice#^aH.#^aGio dc#2011#^a63p.^b23cm#Ting Php#Sch gi o khoa#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Mondoloni, Catherine#Mac Avoy, Pascale#Thu#Lp 2#Toux, Sylvie#Anice, Walter#283728## 00774000000000325000450002600110000002600110001101200360002201400070005804100050 00651810007000700820008000778080005000850020036000900070137001260080005002630090 01100268010000500279011001300284020001100297020001500308005001600323005002500339 00500210036400500180038503900050040302000060040800500130041400500140042701300070 0441#FV12.00008#FV12.00007#Mthode de Francais pour les petits#25000#Vi?t#I-309 #372.654#^214#Il tait... une petite grenouille 1#Jacky Girardet , Jolle Schel le-Mervelay, Sylvie Toux ; Ill.: Catherine Mondoloni ; Graphique: Pascale Mac Av oy ; Chansons: Walter Anice#^aH.#^aGio dc#2011#^a63p.^b23cm#Ting Php#Sch gi o khoa#Girardet, Jacky#Schelle-Mervelay, Jolle#Mondoloni, Catherine#Mac Avoy, Pascale#Thu#Lp 1#Toux, Sylvie#Anice, Walter#283729## 00492000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050010000480020018000580030016000760070010000920080005001020090 01100107010000500118011001500123015003900138020001700177020000900194020000900203 013000700212039000700219#VV11.18389#VV11.18390#Vi?t#NG558T#895.9222#^214#Bng Th i#Ngi tnh nguyn#Tuyn kch ngn#Bng Thi#^aH.#^aSn khu#2011#^a367tr.^b21 cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Bng Thi#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#283 730#T.Dung## 00744000000000265000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320050015000370020032000520070015000840220005000990080006001040090014001100100 00500124011001500129015004100144021024700185020001200432020000900444020001100453 039000700464013000700471#VV11.18391#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#on c Lng#Gi o trnh lut dn s Vit Nam#on c Lng#Ph.2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a175t r.^b24cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Khoa Lut#Gii thiu nhng quy nh chun g v hp ng v mt s hp ng thng dng trong mua bn ti sn, vay ti sn, thu ti sn, thu khon ti sn, mn ti sn... cng trch nhim bi thng th it hi ngoi hp ng v trong mt s trng hp c th#Lut dn s#Vit Nam#Gi o trnh#T.Dung#283731## 00719000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050011000310020034000420070011000760080006000870090014000930100005001070110 01500112015004100127020001000168020000900178020001700187004003900204013000700243 021016700250020001700417039000700434#VV11.18392#Vi?t#T103L#340#^214#L Th Nga#T i liu hc tp lut hc so snh#L Th Nga#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a147tr.^b2 4cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Khoa Lut#Php lut#Th gii#Ti liu hc tp #Ti bn ln th 1, c b sung sa cha#283732#Trnh by nhng vn l lun v lut so snh. Gii thiu cc h thng php lut trn th gii nh: Rman-Gicma nh, Xcandinavi, cc nc chu M La tinh, Nht Bn...#Lut hc so snh#T.Dung## 00936000000000289000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320050018000370020036000550070018000910220005001090040041001140080006001550090 01400161010000500175011001500180015004100195013000700236005001800243021034200261 020001600603020000900619020001100628039000700639#VV11.18393#Vi?t#GI-108T#342.597 #^214#Nguyn Duy Phng#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Nguyn Duy Phng#Ph .2#Ti bn ln th 2, c chnh sa, b sung#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a179tr.^b2 4cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Khoa Lut#283733#Nguyn Duy Phng#Trnh by cc kin thc c bn v th tc hnh chnh, a v php l ca c quan hnh chn h nh nc, quy ch php l hnh chnh ca cn b cng chc, ca cc t chc x hi, ca cng dn Vit Nam v ngi nc ngoi, cng nhng bin php bo m k lut nh nc v php ch XHCN trong qun l hnh chnh nh nc v lut t tng hnh chnh#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#T.Dung## 00718000000000265000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320050018000370020038000550070018000930080006001110090014001170100005001310110 01500136015004100151020001800192020000900210020001100219013000700230021019000237 020001800427039000700445#VV11.18394#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Nguyn Duy Phng# Gio trnh xy dng vn bn php lut#Nguyn Duy Phng#^aHu#^ai hc Hu#2011 #^a199tr.^b24cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Khoa Lut#Vn bn php lut#Vit Nam#Gio trnh#283734#Trnh by khi qut v vn bn php lut v xy dng vn b n php lut. Gii thiu quy trnh, th thc, cc phng php xy dng, gim st , kim tra, x l v h thng ho vn bn php lut#Son tho vn bn#T.Dung## 00764000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050016000350020042000510070039000930220005001320080006001370090014001430100 00500157011001500162015004100177005001400218013000700232005001600239021017000255 020001600425020000900441020001700450039000700467#VV11.18395#Vi?t#T103L#343.597#^ 214#L Th Hi Ngc#Ti liu hc tp lut thng mi Vit Nam#L Th Hi Ngc (c h.b.), Cao nh Lnh#Ph.2#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a135tr.^b24cm#u ba sch g hi: i hc Hu. Khoa Lut#Cao nh Lnh#283735#L Th Hi Ngc#Trnh by khi q ut php lut v kinh doanh, thng mi. Gii thiu mt s hp ng thng dng t rong thng mi, php lut v gii quyt tranh chp kinh doanh v ph sn#Lut t hng mi#Vit Nam#Ti liu hc tp#T.Dung## 00879000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020031000570030026000880070017001140080006001310090 01400137010000500151011001500156020001900171020000900190020001700199013000700216 021034900223020000300572020000700575039000700582#VV11.18396#95000#Vi?t#N515C#66 0.6#^214#Nguyn Hong Lc#Nui cy m v t bo thc vt#Cc khi nim v ng d ng#Nguyn Hong Lc#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a303tr.^b24cm#Cng ngh sinh hc#T hc vt#Sch chuyn kho#283736#Trnh by cc kin thc c bn v mi trng din h dng, iu kin v trng v m nui cy, th phn in vitro v nui cy phi h u tnh, nhn ging in vitro, nui cy bao phn v ht phn, nui cy protoplast bin np thng tin di truyn, chn lc bin d dng giao t v dng v tnh, s n xut cc hp cht t nhin v sn xut cy sch bnh virus#M#T bo#T.Dung## 00819000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200060 00328080005000380050014000430020030000570070014000870080006001010090014001070100 00500121011001500126020002300141020001100164013000700175021038800182039000700570 #VV11.18397#145000#Vi?t#GI-108T#581.3#^214#Trn Vn Minh#Gio trnh di truyn t hc vt#Trn Vn Minh#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a274tr.^b24cm#Di truyn hc thc vt#Gio trnh#283737#Gii thiu khi qut v di truyn hc. Trnh by c s t bo v phn t ca di truyn, cc quy lut di truyn ca Mendel v tng tc ge n, di truyn lin kt gen, di truyn t bo cht, di truyn s lng, di truyn qun th v bin d. Hng dn thc hnh cc th nghim nghin cu qu trnh ngu yn phn, qu trnh sinh sn hu tnh thc vt v nghin cu s di truyn cc tnh trng#T.Dung## 00783000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200160 00338080005000490020073000540080005001270090028001320100005001600110015001650150 04700180013000700227021022900234020001400463020000900477020000700486020002900493 039000700522#VV11.18398#VV11.18399#Vi?t#K600Y#324.25970709597#^214#K yu i h i ng b B Thng tin v Truyn thng nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a158tr.^b24cm#TTS ghi: ng b B Thng tin v Truyn thng# 283738#Trnh by nhng bi din vn, pht biu, tham lun ti i hi ng b B Thng tin v Truyn thng nhim k 2010 - 2015. Gii thiu hot ng v thnh t ch ca cc ng b, Chi b trc thuc ng b B Thng tin v Truyn thng#ng b c s#Vit Nam#K yu#B Thng tin v Truyn thng#T.Dung## 00856000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020017000680070036000850080005001210090 02800126010000500154011001500159021024000174020000800414020000900422020001100431 00500170044202000130045902000140047200400140048602000160050001300070051603900070 0523#VV11.18400#VV11.18401#23000#Vi?t#NH123M#004#^214#Nguyn Mnh Cng#Nhp m n tin hc#Nguyn Mnh Cng, Nguyn Vn Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2 011#^a138tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v thng tin, an ton thng tin, phng php biu din thng tin trn my tnh, cu trc my tnh, cch gi i quyt bi ton trn my tnh, h iu hnh MS-DOS v Windows, MS-Word, ngn ng lp trnh Pascal#Tin hc#My tnh#Gio trnh#Nguyn Vn Thng#H iu hnh#Ph n mm Word#Ti bn ln 2#Ngn ng Pascal#283739#T.Dung## 00723000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020034000620070023000960080005001190090 02800124010000500152011001500157005001400172013000700186021024000193020000800433 020000900441039000700450#VV11.18402#VV11.18403#VV11.18404#54000#Vi?t#T310H#391. 6#^214#Tm hiu nc hoa v cch s dng#Trn Th Thu tng hp#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a223tr.^b24cm#Trn Th Thu#283740#Trnh by lch s, ngu n gc, quy trnh sn xut nc hoa. Gii thiu hnh dng chai nc hoa qua thi gian v nhng loi hng thm ca nc hoa. Hng dn chn nc hoa ph hp vi thi tit, tui tc, khng gian, tnh cch, gii tnh...#S dng#Nc hoa#T.Dun g## 00742000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050015000640020048000790070031001270080 00500158009002800163010000500191011001500196005001500211013000700226021017200233 020000900405020001800414020001300432039000700445#VV11.18405#VV11.18408#VV11.1840 7#VV11.18406#Vi?t#H428#004#^214#Dng Trn c#Hi - p s c my tnh v phn mm thng dng#Dng Trn c, Nguyn Ngc T#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2011#^a128tr.^b21cm#Nguyn Ngc T#283741#Gm nhng cu hi v p v phn cng my tnh, h iu hnh Windows XP, trnh duyt Web, phn mm son tho vn bn M S Word, phn mm bng tnh MS Excel v virut my tnh#My tnh#Phn mm my tnh #Sch hi p#T.Dung## 00840000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050014000770020041000910070 01400132008000500146009002800151010000500179011001500184021025200199020001900451 020001600470020000900486020000900495020000800504013000700512039000700519#VV11.18 409#VV11.18410#VV11.18412#VV11.18411#65000#Vi?t#T307C#895.92212#^214#L Nguyn Cn#Tip cn Truyn Kiu t gc nhn vn ho#L Nguyn Cn#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2011#^a319tr.^b21cm#Khai thc cc gi tr tinh thn trong tc phm " Truyn Kiu" ca Nguyn Du nhn t gc vn ho nh: vn ho tm linh, vn ho ng x, vn ho trong tc phm vn hc... Gii thiu nhng bi vit lin quan t i "Truyn Kiu" trong chng trnh ng vn#Nghin cu vn hc#Vn hc cn i#V it Nam#Tc phm#Vn ho#283742#T.Dung## 00856000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050013000660020044000790070032001230080 00500155009002800160010000500188011001500193005001800208013000700226021029900233 020001100532020000800543020000800551039000700559#VV11.18413#VV11.18414#VV11.1841 6#VV11.18415#Vi?t#H561D#384.6#^214#Lu Vn Lch#Hng dn s dng in thoi v cc dch v#Lu Vn Lch, Hong Xun Trng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 1#^a124tr.^b21cm#Hong Xun Trng#283743#Hng dn s dng in thoi c nh, in thoi di ng v cc dch v in thoi, km theo ph lc bng m quc gia (vng lnh th) in thoi quc t v nhng iu cn bit khi s dng cc dch v in thoi, nguyn tc thanh ton, qun l cc, s dng np tin cho thu bao vinaphone tr trc#in thoi#Dch v#S dng#T.Dung## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590050015000640020060000790070031001390080 00500170009002800175010000500203011001500208005001500223013000700238021019100245 020000900436020001800445020000800463039000700471020000700478#VV11.18417#VV11.184 18#VV11.18420#VV11.18419#Vi?t#S450T#004#^214#Hong S Tng#S tay s dng my t nh dnh cho cn b qun l x - phng#Hong S Tng, Nguyn Thu Nga#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2011#^a196tr.^b21cm#Nguyn Thu Nga#283744#Gii thiu kh i qut v my tnh v h iu hnh Windows XP. Hng dn s dng mt s phn mm my tnh ng dng nh: Word, Excel, PowerPoint, th in t v tm kim thng t in trn Internet#My tnh#Phn mm ng dng#S dng#T.Dung#S tay## 00781000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620050018000670020039000850070034001240080 00500158009002800163010000500191011001500196005001500211013000700226021022600233 020000900459020000800468020000800476039000700484#VV11.18421#VV11.18424#VV11.1842 3#VV11.18422#Vi?t#H561D#004.67#^214#Nguyn Phm Cng#Hng dn s dng cc dch v Internet#Nguyn Phm Cng, Hong S Tng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2011#^a116tr.^b21cm#Hong S Tng#283745#Gii thiu tng quan v internet. Hn g dn s dng th in t, in thoi qua internet, tm kim thng tin hiu qu trn internet v cc dch v internet nh: internet trc tip, internet gin ti p, VNN roaming, Mega VNN...#Internet#Dch v#S dng#T.Dung## 00685000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820006000658080005000710050022000760020016000980070 02700114008000500141009002800146010000500174011001500179015003400194013000700228 021011100235020000800346020001400354020000800368039000700376#VL11.02898#VL11.029 01#VL11.02900#VL11.02899#150000#Vi?t#CCN100S#005.8#^214#Bi Nguyn Hong Long#C CNA Sec Labpro#Bi Nguyn Hong Long b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011# ^a227tr.^b27cm#TTS ghi: Trung tm Tin hc VnPro#283746#Gii thiu khi qut v bo mt my tnh v cc k nng xy dng h thng bo mt an ton cho h thn g mng#Tin hc#Mng my tnh#Bo mt#T.Dung## 00915000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030041000610070064001020080006001660090014001720100 00500186011001500191021020500206020000900411020001100420005001000431015005300441 00500220049400500130051600500170052900500180054602000110056401300070057503900070 0582#VL11.02902#76000#Vi?t#309D#618.92#^214#iu dng nhi khoa#Sch dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: L Vn An, Nguyn Th Anh Phng (ch.b.), H Vi t Hiu...#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a247tr.^b27cm#Bao gm cc bi ging thuc n hi c s v bnh l, chm sc tr s sinh, vn dinh dng, chm sc tr b nh im mt s bnh thng gp nh tiu chy cp, nhim khun h hp cp tnh, lao, hen ph qun...#Nhi khoa#iu dng#L Vn An#TTS ghi: Trng i hc Y dc Hu . Khoa iu dng#Nguyn Th Anh Phng#H Vit Hiu#V Th Diu Hin#Nguyn Th anh Long#Nghin cu#283747#T.Dung## 00874000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030041000640070058001050080006001630090014001690100 00500183011001500188021015100203020000900354020000900363005001500372015005300387 02000110044000500100045100500140046100500140047500500220048901300070051103900070 0518020001100525#VL11.02903#79000#Vi?t#309D#618.2#^214#iu dng sn ph khoa #Sch dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Cao Ngc Thnh (ch.b.), L Vn A n, L Th Lc H...#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a259tr.^b27cm#Cung cp cc kin th c c bn v chm sc sc kho ph n. Hng dn chm sc b m trc, trong v sau khi sinh cung phng php chm sc tr s sinh#Sn khoa#Ph khoa#Cao Ngc Th nh#TTS ghi: Trng i hc Y dc Hu. Khoa iu dng#iu dng#L Vn An#L Th Lc H#Trn c Thi#o Nguyn Diu Trang#283748#T.Dung#Nghin cu## 00809000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050009000720020032000810070029001130080 00500142009002800147010000500175011001500180021025100195020001000446020000900456 020000700465020000800472005001300480013000700493039000700500#VN11.05205#VN11.052 08#VN11.05207#VN11.05206#Vi?t#T550#915.9731003#^214#Nam Hng#T in ng - ph H Ni 2010#B.s.: Nam Hng, Lng Th Nga#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011 #^a498tr.^b19cm#Cung cp cc thng tin v di, c im a l, lch s hnh thnh, xut x tn gi, di tch thng cnh, cng s v c s kinh doanh trn cc con ph thuc 29 n v hnh chnh (qun, huyn, th x) ca H Ni c cng b cho n thng 9 nm 2010#ng ph#a danh#H Ni#T in#Lng Th Nga#283749 #T.Dung## 00825000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020022000710080005000930090011000980100 00500109011002700114015004600141013000700187021029800194020001000492020001900502 020001000521020000900531039000700540#VN11.05209#VN11.05210#VN11.05211#VN11.05212 #Vi?t#V308N#320.109597#^214#Vit Nam v bin ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr., 1tr. bn ^b19cm#TTS ghi: Qu Ho bnh v Pht trin Vit Nam#283750#Trnh by v tm quan trng ca bin ng ni chung v vi Vit Nam ni ring. Phn tch cc yu t php l chng minh ch quyn ca Vit Nam i vi bin ng, Hong Sa v Trng Sa, cng nh lp trng, ch trng ca Vit Nam trong vic gii quy t cc tranh chp bin ng trong thi gian qua#Ch quyn#Tranh chp quc t#Bi n ng#Vit Nam#T.Dung## 00798000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560050017000610020043000780070017001210080005001380090 01100143010000500154011002500159021012500184020000900309020000600318020000900324 015007900333013000700412020000800419020001000427020004000437039000700477#VN11.05 213#VN11.05214#VN11.05215#Vi?t#NGH250S#792.09597#^214#Nguyn Khoa Linh#Ngh s inh Bng Phi - Mt ti hoa hy hu#Nguyn Khoa Linh#^aH.#^aSn khu#2011#^a147tr. , 6tr. nh^b19cm#Gii thiu v cuc i, s nghip sn khu ca ngh s nhn dn inh Bng Phi v tnh yu ca ng i vi ngh thut ht bi#Sn khu#Tung#Vi t Nam#TTS ghi: Trng i hc Sn khu & in nh H Ni. Vin Sn khu v in nh#283751#Tiu s#S nghip#inh Bng Phi, Ngh s, 1938-, Vit Nam#T.Dung## 00700000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070016000640080012000800090017000920100005001090110 01500114012002100129020001400150020000900164020000900173005001600182013000700198 039000700205021022200212#VV12.00001#14600#Vi?t#K200B#363.4#^214#K bn linh hn cho qu#Nguyn Ngc Mc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a127tr.^b21cm#Cu ch uyn php nh#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Nguyn Ngc Mc#283752#T.Dung#Gm cc bi phng s vit v nhng t nn, v n ang tn ti trong x hi hin i nh c bc, ghen tung, tng tin, la tnh, git ngi... v nhng phng n n lc iu tra, ph n thnh cng ca cc chin s cng an## 00429000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050011000430020013000540030004000670070011000710080012000820090 01700094010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157039000700161 013000700168#VV12.00002#40000#Vi?t#B254S#895.9221#^214#L Th Ng#Bn sng qu# Th#L Th Ng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a176tr.^b21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#T.Dung#283753## 00581000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200120 00298080005000410020019000460070034000650080012000990090017001110100005001280110 01400133012002800147020001700175020000900192020001300201005001100214005000900225 005000900234005001000243005001200253013000700265039000700272#VV12.00003#7800#Vi ?t#TH104K#895.9223408#^214#Thm kch gia nh#Hng Thin, Thin Di, Nguyn...# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch Chuyn k t to n#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#Hng Thin#Thin Di# Nguyn#Phm Minh#Phng Tho#283754#T.Dung## 00783000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390070042000620080012001040090017001160100005001330110 01400138012002100152020001400173020000900187020000600196005001000202005001500212 005001200227005001100239005001000250013000700260039000700267021019500274#VV12.00 004#7800#Vi?t#K200K#363.4#^214#K khng cn nhn tnh#Thng An, Nguyn Ph Tn , Nguyn Sinh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch K s t o n#T nn x hi#Vit Nam#K s#Thng An#Nguyn Ph Tn#Nguyn Sinh#Nguyn T hy#Phc Linh#283755#T.Dung#Gm cc k s vit v nhng t nn, v n ang tn t i trong x hi hin i nh ngoi tnh, git ngi, bt cc... v nhng phng n n lc iu tra, ph n thnh cng ca cc chin s cng an## 00578000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020019000450070039000640080012001030090017001150100005001320110 01400137012002100151020001700172020000900189020001300198005000900211005001600220 005000900236005001000245005000700255013000700262039000700269#VV12.00005#7800#Vi ?t#S450P#895.9223408#^214#S phn oan nghit# Nguyn, V Thnh Phng, Anh Qun ...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Tui tr & php lut#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n# Nguyn#V Thnh Phng#Anh Qun#Khi Minh# T h#283756#T.Dung## 00567000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020008000450070038000530080012000910090017001030100005001200110 01400125012002000139020001700159020000900176020001300185005001300198005000900211 005001100220005001000231005001000241013000700251039000700258#VV12.00006#7800#Vi ?t#L460B#895.9223408#^214#L bc#Trn Hoi An, Thin Di, Dim Khanh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Ph n v php lut#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn v n#Trn Hoi An#Thin Di#Dim Khanh#Hong Mai#Yn Giang#283757#T .Dung##